Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013"

Transkript

1 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla, Manisa, Aydýn, Ankara, Kýrþehir, Eskiþehir ve Konya 'da kutlandý. Halk sabahýn erken saatlerinde Newroz alanlarýna gelmeye baþladý. BDP'nin düzenlediði kutlamalar olaysýz geçti; kutlamalarý engellemek isteyen bazý gruplara polis engel oldu. Van da kutlama Van Kalesi eteklerinde yapýldý. BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak Bingöl deki kutlamalara katýldý. Yaklaþýk onbin kiþinin bulunduðu Yenimahalle Newroz Alaný'ndaki kutlamaya, BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken'in yaný sýra BDP il ve il ilçe baþkanlarý, STK temsilcileri de katýldý. Kýþanak: Amed'de çözüm mesajýný dinleyeceksiniz Kýþanak burada yaptýðý konuþmada, "Þeyh Sait'in torunlarý, genç kadýnlar, Gurbetelli Ersöz gibi Sakine'nin yoldaþlarý direnerek halkýmýzý özgürlük kavþaðýna getirdiler. Ýþte bu Newroz Kürt halkýnýn direniþinin sonucudur. Barýþýn mimarý olan, 14 yýldýr çözüm için çaba sarf eden Öcalan çok güçlü bir hamle geliþtirmiþtir. Bu hamle barýþ süreci, bu hamle demokratik kurtuluþ süreci hamlesidir. 21 Mart'ta Amed'te olursanýz Öcalan'ýn çözüm mesajýný kendiniz dinleyeceksiniz" dedi. BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü Mersin deki kutlamalara katýldý. Kürkçü yerel basýn verdiði bilgilere göre alanda en az 80 bin kiþinin olduðunu bildirdi. Ýzmir deki Newroz kutlamalarýna katýlan BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan yaptýðý konuþmada, barýþýn Türkiye de yaþayan tüm halklara lazým olduðunun altýný çizerek, Bu yýl Türkiye de barýþýn baharý yaþanacak. Barýþýn önünde kim engel olursa kaybeder diye konuþtu. Dersim de Seyit Rýza Meydaný'nda gerçekleþtirilen mitinge BDP Batman Milletveli Ayla Akat katýldý. Akat konuþmasýnda "Bizler örgütlülüðümüzü saðladýðýmýz zaman, birlikteliðimizi saðladýðýmýz zaman diktatörler kaybedeceklerdir. Bu anlamda tüm devrimci halkýmýz birlikteliðini ve özgürlüðünü saðlamalýdýr. Bu Newroz bayramý bir çözüm bayramýdýr yýlý Newroz'u bir çözüm Newroz'u olmalýdýr" dedi. Konya Fatih Iþýklar Mahallesi'ndeki Pazaryerinde yapýlan Newroz kutlamasýna, aralarýnda BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan ve BDP Konya Ýl Baþkaný Hacý Mehmet Bozlak ile yaklaþýk 7 bin kiþi katýldý. (HK) Newroz kutlamalarý önceki yýllarýn aksine olaysýz geçti. Çeþitli il ve ilçe merkezlerinde toplanan halk, barýþ içinde kutlamalarý gerçekleþtirdi. Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 ODTÜ U3 amfisinde toplanan Üniversite Kongresi'nden Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulmasý kararý çýktý. kongrenin çaðrýcýlýðýný 180'in üzerinde üniversite kulübü yapmýþtý. Bugün sabah 10'da baþlayan kongre tüm Türkiye'den seçilen delegelerle toplandý. Toplantýda daha önce belirlenen ve ilan edilen "üniversite ve baðýmsýzlýk", "üniversite ve aydýnlanma", "anayasa", "üniversitelerde bilim", "üniversitelerde kültür-sanat" ve "YÖK" baþlýklarý tartýþýldý. Tüm bu baþlýklarda yürütülen hararetli tartýþmalardan... Çanakkale zaferinin 98. yýlý kutlamasý ve Þehitleri anma töreni 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat:10.00 da Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý Çelenklerinin Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýnda Atatürk Anýtýna çelenk sunma saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasý ile baþladý. Þehitleri anma ve Çanakkale zaferinin 98. yýlý kutlama töreni Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi salonunda Salon Programý, saat da Hacýbektaþ Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çiftçiler in selamlama konuþmasý ile baþladý. Devamýnda Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi tarih öðretmeni Kemal Yýlmaz, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýný yaptý. Þimdi bakýyorum da kitapta insanlar dolaþýyor kol kola... Anýlar, duygular, coþkular, özlemler yürüyüp gidiyor. Bununla birlikte adeta tarihsel bir kesit sunuyor kitap... Seksenlerin o soðuk ikliminden kopup gelen acýlarla hüzünlerin bir bileþkesi çýkýyor ortaya. Böyle diyor 2 Temmuz 1993 te Sivas ta 33 aydýn arkadaþý gibi diri diri yanan Þair Behçet Aysan ýn kýzý. Nevþehir Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan 'Su Kaynaklarýnýn Yönetimi, Politikalar ve Sorunlar: Küreselden Yerele' Konulu Panel düzenlendi. Nevþehir Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele; Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Pof. Dr. Çetin Pekacar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman, belediye baþkanlarý, bazý daire amirleri, farklý üniversitelerden akademisyen...

2 Birkaç yýl içinde pazarý 10 milyar dolarý aþacaðý kesin yeni-türedi özel güvenlik sektörünün yaralama-kol kýrma-ateþ açmaya varan þiddet performansý üst düzey alarm veriyor. Bankalar, plazalar, üniversiteler derken þehirlerden, HES þantiyelerine kamusal hayatý kolaçan eden liberal akýl mistifikasyonu bu özelleþtirilmiþ þiddet makinesinin patronuna sadýk orantýsýz güç kullanýmýný Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Meþelik Kampus görüntülerini youtube dan izleyebilirsiniz. Sanki 12 Eylül iþkenceci-asayiþ kursundan sertifika almýþ özel güvenlikçilerin, rektör direktifiyle öðrencilere giriþip cop-itiþ kakýþkelepçeli þiddet gösterisinden sonra üniversitede bir odaya kapatarak dövdüklerini okumuþtuk. Herhalde üniversitelerin dönüþtürülemez despotizmi günümüzde ikna odalarý yerine tahsis dayak odalarýnda icra edilecekti. Olay sarihti, kalitesiz yemek fiyatlarý, piyasa tarafýndan belirlenen devlet üniversitemiz yemeklere zam yapýnca öðrenciler rektörlük önünde toplanýp evlerinden getirdikleri sandviçleri daðýtmak istemiþlerdi. Tahmin edildiði üzere, Yeni YÖK Yasasý yla ruhunu piyasalara satacak üniversitede ucuz tost daðýtmak piyasaya þirk koþmaktý dolayýsýyla ihale yoluyla hizmet alým personel özel güvenlikçiler öðrencileri çevirip hukuk dýþý þiddet repertuvarlarýný sergilemiþlerdi. Ýþin medya ayaðý ise ismi açýklanmayan bir þahsýn anýnda öðrencilerin terör örgütü üyesi olduðunu fýslamasýyla vatan-millete hizmete çarpýtýlmasý güzergahýyla iþletiliyordu. Ve ne yazýk ki þeytani sistemin 11 ay çalýþýp iþten çýkartýlan, asgari ücretle, sigortasýz 14 saat çalýþan, 800 bini iþsiz 200 bini ucuz-esnek istihdam özel güvenlik sektörünün kiralýksömürü paketi güvenlikçileri öðrencilerin üzerine süren dehasý görülmüyordu. Piyasacý düzenin ya kriminalize ettiði ya da ucuza sömürdüðü mülksüzleþtirdiði çocuklarý birbirine yabancý ve karþýt düþman pozisyonlarda karþý karþýya getirip etkisizleþtirme becerisi de buydu. YENÝ YÖK YASA TASLAÐINI ELEÞTÝREMEZSÝNÝZ! Ordu Üniversitesi Rektörlüðü, Yeni YÖK Yasa Tasarýsý yla ilgili TAKSAV ýn düzenlediði bir panele katýlan Yardýmcý Doçent Deniz Yýldýrým a disiplin cezasý ve Ýktisadi Ýlimler Fakültesi nden 7 akademisyene de sendika afiþi astýðý için soruþturma açtý. Yeni YÖK tasarýsýný tartýþmayý ve eleþtirmeyi yasaklayan ve cezalandýran Ordu Üniversitesi yönetimi hemen özel güvenlik kal amýz Osman Gazi Üniversitesi nin yanýna hizalanývermiþ ve kapalý cezaevi dizayn dinleme-izleme-gözetlemekampus zihniyetini kurumsallaþtýracak ulu metin yeni tasarýya halel getirmemiþti. Hocalarý ve asistanlarý güvencesiz sözleþmeli akademik prangalýya indirgeyip harýl harýl piyasa bilgi ofislerinde sermaye yararýna hizmet paketletecek yeni YÖK yasasýna laf etmek; ve hele hele kampus sýnýrlarý içinde Ýnsan Toplum Doða Yararýna Üniversite yazýlý kokartla Eðitim Sen in Üniversite AÞ istemiyoruz afiþini asarak sendika telaffuzu, piyasalarýn ali çýkarlarýna ve bütünlüðüne saldýrý mahiyetinde terör suçuydu. Tabii ki Kürt meselesinde barýþ süreci devam ederken, yeni kategori terör suçlamalarý, taþeron yasasý, YÖK tasarýsý, su yasasý, tabiatý yaðma yasasý, afet yasasý, sendika yasasý hattýnda kuruluyor, alt-üst kimliklerimiz piyasanýn dýþladýðý sosyal kesimler milli tanýmýnda billurlaþýyordu. (Akþam) Her 100 yeni iþsizden 91'i kadýn. Ýþsizlik oraný yüksekokul mezunu kadýnlarda yüzde 15.9 ile erkeklerin iki katý. Kayýtdýþý çalýþan kadýn sayýsý yükselirken erkek sayýsý düþüyor. Ýstihdamýn yüzde 30'unu oluþturan kadýnlar 'umutsuzluk'ta erkekleri geçiyor Ýki haftada iki çocuk iþ cinayetinde öldü: 13 yaþýndaki Ahmet Yýldýz ve yasak olduðu halde inþaatta çalýþtýrýlan 16 yaþýndaki Serkan Altunay. Bir yýlda 34 çocuk iþçi öldü. Çalýþan çocuk oraný yüzde 49'a çýktý çocuk iþçiliðini yaygýnlaþtýracak Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn 'her kadýndan 3 çocuk' talep ettiði Türkiye'de, AKP'nin 10 yýllýk iktidarýnýn çalýþma yaþamýnda açtýðý yaralar en çok kadýnlarý ve çocuklarý vurdu. Gelinen son tablo vahim: Doðacak 3 çocuðun 2'si çocuk iþçi olmaya aday, yýlda 34 çocuk iþ cinayetlerinde ölüyor. Her 100 yeni iþsizden 91'i kadýn, kadýnlar okudukça iþsiz kalýyor. 100 YENÝ ÝÞSÝZDEN 91'Ý Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) iþgücü anketleri, kadýnlarýn iþsizlik ve güvencesiz çalýþma oranlarýnýn giderek yükseldiðini ortaya koyuyor. DÝSK-AR'ýn araþtýrmalarýna göre, iþsizlik oranýnýn yüzde 10.1'le yeniden çift haneye çýktýðý aralýk ayýnda, kadýnlarda iþsizlik oraný 1.4 puan artýþla yüzde 11.9'a yükseldi. Ayný dönemde erkeklerde iþsizlik oraný 0.1 puan azaldý. Bir yýl içinde ortaya çýkan her 100 yeni iþsizden 91'ini kadýnlar oluþturdu. YÜKSEKOKUL DRAMI Verilerde, yüksekokul mezunu kadýnlarýn iþsizliði de dikkat çekti. Yüksekokul mezunu kadýnlarda iþsizlik oraný yaklaþýk 4 puan artarak yüzde 15.9'a çýktý. Ayný eðitim düzeyindeki erkeklerde bu oran yüzde 7.6 ile kadýnlarýn yarýsýna denk düþüyor. Türkiye'de son bir yýlda iþsiz kalan kiþilerin yarýdan fazlasýný (yüzde 53), yüksekokul mezunu kadýnlar oluþturdu. KAYITDIÞI ÇALIÞIYORLAR Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin Aygün Ýçiþleri Bakanlýðý ndan Türkiye deki cemevleri sayýsýný çýkarttý. Buna göre; *81 ilde toplam 937 Cem evi var. *31 ilde cemevi yok. *Tokat, 172 cemevi ile ilk sýrada. TBMM de cemevi açýlmasý mücadelesini sürdüren CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Bilgi Edinme Yasasý kapsamýnda Türkiye deki cemevleri sayýsal profilini ortaya çýkardý. 3 bin 113 caminin bulunduðu Ýstanbul da cemevi sayýsý 64. Tunceli de cem evi sayýsý 8. Ýki adet Hükümetin 'kayýtdýþý çalýþmanýn giderek azaldýðý' yönündeki açýklamalarýnýn da kadýnlar için geçerli olmadýðý görüldü. Bir yýllýk sürede kayýtdýþý çalýþan kadýnlarýn sayýsý 190 bin kiþi yükseldi, erkeklerde ise 219 bin kiþilik azalma görüldü. Ýstihdama yeni dahil olan kadýnlarýn yüzde 35'i kayýtdýþý çalýþtýðýný bildirdi. UMUTSUZLARIN YARISI Türkiye'de istihdamýn yüzde 30'u kadýnlardan, yüzde 70'i erkeklerden oluþuyor. Bu dengesizlik, 'iþ bulma umudu kalmayanlara' bakýldýðýnda yok oldu. Ýþ bulma umudu kalmadýðýný belirten 2 milyon 69 bin kiþinin yüzde 52'sini kadýnlar oluþturdu. Umudu kalmadýðý için iþ aramayan, bu nedenle iþsiz sayýlmayan kadýnlar da eklendiðinde kadýn iþsizliði oraný yüzde 11.9'dan yüzde 22'ye çýkýyor. *** 'Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler' Ýþçi Saðlýðý Ýþ Güvenliði Meclisi'nin (ÝSÝG) görsel ve yazýlý basýndan edindiði bilgilere göre, geçen yýl en az 34 çocuk iþçi iþ cinayetlerinde öldü. Ölen çocuk iþçilerin 15'i 14 yaþ ve altýndaydý. ÝSÝG, çocuk iþçilerin çoðunun kayýtdýþý çalýþtýrýldýðýna dikkat çekerek, bu sayýnýn gerçekte daha yüksek olduðunu vurguladý. Adana'da 13 yaþýndaki Ahmet Yýldýz'ýn okul harçlýðýný çýkartmak için 100 lira haftalýkla çalýþtýðý plastik fabrikasýnda pres makinesine sýkýþarak hayatýný kaybetmesi, çocuk iþçilerin dramýný bir kez daha hatýrlattý. Ahmet Yýldýz'dan iki hafta önce Bolu'da 16 yaþýndaki Serkan Altunay iþ cinayetinde öldü. Altunay, yasak olduðu halde çalýþtýrýldýðý inþaatta dengesini kaybederek dördüncü kattan düþtü. DÝSK-AR'ýn araþtýrmasýna göre, Türkiye de 5-17 yaþ arasý toplam çalýþan çocuklarýn oraný yüzde 49 a ulaþtý. Ýstihdam içinde deðerlendirilmeyen ev iþlerinde çalýþan çocuklarýn sayýsý 1999 yýlýnda 4 cemevi inþaatý sürüyor. Tekirdað da da üçüncü bir cemevi için inþaatý yapýlýyor. 31 ÝLDE CEMEVÝ YOK Aygün aktardýðý verilere göre 81 ilin 31 inde Alevilerin mekansal imkan olarak kendilerini ifade edebilecekleri hiçbir yer bulunmuyor. Bu iller ise þöyle; Afyonkarahisar, Aðrý, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Mardin, Muðla, Niðde, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Van, Aksaray, Karaman, Batman, Þýrnak, Bartýn, Karabük, Kilis, Düzce CAMÝSÝ OLMAYAN YER YOK Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn verdiði istatistiklerine göre, Türkiye de toplam 82 bin 693 cami bulunmakta ve en çok cami 3 bin 113 ile Ýstanbul ilk sýrada yer almaktadýr. Camisi olmayan il ise bulunmuyor. CHP li Aygün, cami ve cemevi sayýsýný verdiði açýklamasýnda þunlarý söylüyor; - Cami ve cemevlerine dair vermiþ olduðumuz sayýsal veya nicel veriler ikisinden birini diðerine indirgemek ya da birini diðerine alternatif olarak göstermek milyon 447 bin iken, son anketin yapýldýðý 2006 yýlýnda 7 milyona ulaþtý. Çocuk emeði ev içine kayarken, çalýþma yaþamýndaki çocuk istihdamý tarýmdaki çözülmeye baðlý olarak sanayi ve ticaret alanlarýna yöneldi. Çocuk istihdamýnda sanayiinin payý 1994 de yüzde 16 iken 2006'da yüzde 28 e yükseldi yaþ grubu için bu oran yüzde 16. Ticaretin payý yüzde 8 den yüzde 22 ye çýktý. Tarýmdaki istihdam oraný ise yüzde 67 den yüzde 41 e geriledi eðitim sisteminin zorunlu ilköðretim yaþýný 6-13 yaþ aralýðýna çekmesi, çocuk iþçi sayýsýnýn artmasýna neden olacak. DÝSK-AR bu konuda þu uyarýda bulundu:"ortaokulun bitiþ yaþý çocuk iþçilik yaþýný fiilen 13 e düþürecek. Bunun olumsuz sonuçlarý yakýn dönemde görülecektir. Yine esneklik baþlýðý altýnda evden ve uzaktan çalýþmayý yasal hale getirme çabasý ev içinde çalýþan 7 milyon çocuðu ilgilendiriyor. Türkiye yi Avrupa nýn Çin i, doðu illerini ise Türkiye nin Çin i yapma çabasý, çocuk iþçiliði açýsýndan, çýraklýk, stajyerlik gibi uygulamalar ile kuralsýzlýk, esneklik ve güvencesizlik ekseninde aðýr sonuçlar yaratacaktýr. Ýþ kazalarýnda Çin ile rekabet eden Türkiye, þimdi de çocuk iþçiliðinde Asya tipi bir modeli benimsemiþ görünmektedir. Ucuz Ýstihdam Stratejisi bunun zeminini yaratma gayretinin ifadesidir." Kaynak:BirGün deðildir. Tam tersine eþit haklar perspektifinden, eþitlik ilkesinin tam gözetir nitelikte hiçbir zaman uygulanmadýðýný nicel ya da sayýsal veriler aracýlýðý ile görünür kýlmaya çalýþmaktýr. EN ÇOK CEMEVÝ OLAN 3 ÝL En çok Cemevinin bulunduðu ilk üç il Tokat (172), Çorum (90) ve Sivas (71). Ýstanbul da ise 64 Cem Evi var. Ýçiþleri Bakanlýðý, Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan tarihli Türkiye genelindeki cemevi sayýsý ve illere göre daðýlým tablosu þöyle: Amasya (49), Ankara (40), Antalya (7), Aydýn (13), Balýkesir (19), Bingöl (3), Burdur (1), Bursa (12), Çanakkale (1), Çankýrý (8), Denizli (4), Diyarbakýr (3), Edirne (1), Elazýð (6), Erzincan (13), Eskiþehir (22), Gaziantep (8), Gümüþhane (1), Isparta (9), mersin (3), Ýzmir (26), Kayseri (4), Kocaeli (11), Konya (1), Kütahya (8), Malatya (18), Manisa (10), Muþ (15), Nevþehir (8), Ordu (30), Sakarya (1), Samsun (17), Tekirdað (2), Tunceli (8), Þanlýurfa (4), Uþak (1), Yozgat (36), Zonguldak (10), Bayburt (4), Kýrýkkale (10), Ardahan (19), Yalova (2), Osmaniye (1).

3 Devir her türden Ýslamcýnýn devri. Onlarýn borusu ötüyor. Ýslamcýyým dedin mi kitleler peþine takýlýyor. Devir her türden milliyetçinin de devri. Onlarýn da borusu ötüyor. Milliyetçiyim dedin mi yine kitleler peþine takýlýyor. Peki bu durum karþýsýnda Sosyalistler ezik midir? Bizim Ýlyas (Baþsoy), hayýr ama yetimdirler cevabýný verecek elbette, biliyorum. Ama eziklik deyince, önce ezik olma ile ezik gösterilmeyi ayýrt etmek lazým. Birincisi loser (kaybeden) anlamýnda; baþarýsýzlýklar, eksikler nedeniyle özgüveni yitirip sürekli mýzmýzlýk yapmak... Ýkinci anlamýysa, özellikle ergenlerin dilindeki bir aþaðýlama olarak, ezenden, kazanandan yana olmayanlarý küçümsemek Sovyetler in çöküþü ardýndan sosyalizm inanýlýr bir ideoloji olmaktan çýktý/çýkarýldý ve onun yerine post modern küreselleþme döneminin dinî ve etnik/millî davalarý teþvik edildi. Günümüzde millî davalar önceki dönemin ulusal kurtuluþ hareketlerinden giderek farklýlaþmaya, emperyalizmden ve sömürgecilikten kurtuluþ yerine aðýrlýkla kimlik ve ulusal haklar düzleminde tarif edilmeye baþlandýlar. Ve günümüzde dini hareketlerin kitleselleþmesinde, doðu-batý (sosyalizmkapitalizm) ekseni yerine yeni dünya düzenindeki kuzey-güney (zenginyoksul) ekseninin geçmesi etkili oldu. Böylece güneyin mazlumlarý emperyalizme karþý köktendinci Ýslam cephesine de kaydoldular. Komünizme karþý kurgulanan yeþil kuþak stratejisi artýk emperyalistleri kuþatmaya yönelince, buna karþý derhal ýlýmlý Ýslam icat edildi, edilmesi gerekirdi. Küresel neo-liberalizmin güdümünde piyasacý bir Ýslam, yani AKP gibi olaný tek çareydi. Millî ve dinî hareketler tarihsel bakýmdan da zaten kolayca kitleselleþebilme potansiyeli taþýrlar. Çünkü bu hareketlere aidiyet doðuþtandýr, öyle söylenir. Fazla bilinç gerekmez. Ezilen olma bilinci deðil, kendilerini ezeni de mazur görebilen eziklik duygusu yeterlidir. Oysa sýnýf hareketlerine ait olmak için asgari bir bilinç ya da farkýndalýk mutlaka zorunlu. Yani sosyalist hareket neden AKP gibi ya da hatta PKK gibi kitleselleþemedi sorusu bu bakýmdan saçma bir soru... Millî ve dinî hareketlerde yer alma saiki, var olaný içselleþtirmek ya da zaten içkin olaný açýða çýkarmaktýr. Sýnýf hareketlerinde ise, millî ve dinî duygularý aþmak ve bu aþkýnlýk halinin bir devamý olarak zulmün ve sömürünün asýl kaynaðýný görebilen farklý bir bilinç düzeyine eriþmek lazým. Bu nedenle sosyalist hareketlerin ilk önce bir aydýn hareketi olarak geliþmesi adeta kaçýnýlmaz Hal böyle olunca, yani baþarma ihtimalleri genellikle düþük olunca, sosyalistler de toplum indinde ezik görülürler. Çünkü Sosyalistlerin baþarýsýzlýðýnýn kanýtý olarak milliyetçilerin ve dincilerin baþarýsý, kitleselleþmesi gösterilir! Ama sosyalistlerin derdi, (Kürt-Türk fark etmez) milliyetçilerin ve Ýslamcýlarýn baþardýðýný baþaramamak deðil ki Tersine insanlarý din ve millet formatý dýþýndaki sahici bir özgürlüðe ve eþitliðe sevk edebilmek Konuyu güncelleyerek þöyle sorabilirim: Peki barýþa destek vermek eziklik midir? Elimizden bir þey gelmiyor bari Kürt siyasi hareketinin arkasýna dizilelim demek elbette ezikliktir. Ama Kürtler ezilen olmaktan kurtulurken ezik muamelesi görmesinler diye çabalamak? Mesela Beþir Atalay, sorun iki yýl içinde çözülür derken hakikatte AKP nin-rte nin asýl kaygýsýnýn iki yýl içindeki yeni anayasa, yerel seçimler ve cumhurbaþkanlýðý seçimleri olduðunu hiç unutturmamak Mesela Sürekli Kürdistan gözetilerek tartýþýlan bir özerklik mevzuunda Kürt nüfusunun en az üçte birine yurt olan Türkistan daki demografik ve coðrafi düzlemde, Kürtler ile Türklerin bir arada yaþayabilmesi imkânlarýný da çözüm unsurlarý arasýndan eksiltmemek Mesela Ortadoðu da Kürtlerin lideri Barzani mi Öcalan mý? þeklindeki sorunun sahici cevabýný bilerek strateji oluþturmak ve O ballý pastayý hiç yedirirler mi? diye ýsrarla sormak Mesela ABD nin BOP u ve RTE nin yeni Osmanlýcýlýðý ile Kürt hareketinin konfederalizm tezinin örtüþmemesi için itirazlarýmýzý sürdürebilmek ve bu konuda baðýmsýz devrimci hattýmýzdan taviz vermemek Mesela Aysel Tuðluk ne güzel söylemiþ deyip AKP nin çözüm niyeti olmasa bile, biz barýþ talebini toplumsallaþtýrarak gerçek bir çözümü yaratabiliriz iddiasýna sahip çýkmak Sosyalistler ezik midir? Aslýnda baþtan söylemem gerekeni bilerek sona sakladým. Yanký Yazgan ýn Pazar ekinde çocukluk arkadaþý Tolga örneðiyle anlattýðý Ezmemeyi eziklik sayarlar! yazýsýný okuduktan sonra aklýma takýlmýþtý bu soru Yanký hocam, delikanlý kültüründe kimseyi ezmemiþ, kimseye zarar vermemiþ olmayý eziklik olarak adlandýran çarpýklýða iþaret ediyor ve ezik denilen Tolga nýn yýllar sonra da bir iyilik abidesi olarak karþýsýna çýktýðýný görüp seviniyor. Ýþte sosyalistler ezmedikleri, ezmekten yana olmadýklarý ve bu nedenle kazanmaktan dahi vazgeçebildikleri için bazen ezik sayýlabiliyorlar. Bu yüzden hem Kürtleri destekledikleri için ve hem de hiç sorgulamadan Kürt siyasetlerinin peþine takýlmadýklarý için suçlanýyorlar Oysa devrimcilerin derdi Türklerin Birliði ya da Kürtlerin Birliði olamaz ki Devrimciler millî ve dinî kimliklerin ötesinde ancak ezilen sýnýflarýn enternasyonal kimliðiyle var olabilirler. Çünkü hem teorik kitabýmýzda hem pratik defterimizde þöyle yazar: Bu kavga en sonuncu / Kavgamýzdýr artýk / Enternasyonal le/ Kurtulur insanlýk! Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Çanakkale zaferinin 98. yýlý kutlamasý ve Þehitleri anma töreni 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat:10.00 da Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý Çelenklerinin Hacýbektaþ Cumhuriyet Meydanýnda Atatürk Anýtýna çelenk sunma saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasý ile baþladý. Þehitleri anma ve Çanakkale zaferinin 98. yýlý kutlama töreni Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi salonunda Salon Programý, saat da Hacýbektaþ Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çiftçiler in selamlama konuþmasý ile baþladý. Devamýnda Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi tarih öðretmeni Kemal Yýlmaz, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýný yaptý. Programýn þiirler bölümünde Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinden Nazmiye Öcalan ve Ayþe Uzuncadere Çanakkale adlý þiiri okudular. Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinden Melike Nur Yýlmaz da bir baþka Çanakkale adlý þiir okudu. Þiirler bölümünün devamýnda Hacýbektaþ Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinin hazýrladýðý Çanakkale adlý tiyatro öðrenciler tarafýndan baþarýlý bir þekilde sergiledi. Þehitleri anma ve Çanakkale zaferinin 98. yýlý kutlama törenleri kapsamýndaki Salon Programý içerisinde Hacýbektaþlý Þehit düþen askerler de bir sunum ile anýldý. Salon Programýnda son olarak Tuð Tekin Bektaþ ile Þahin Caner in hazýrladýðý kýz teknik ve meslek lisesi öðrencilerinin seslendirdiði müzik dinletisi ile Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi ndeki anma ve kutlama programý sona erdi.

4 Anadolu etnik, inançsal, kültürel farklýlýklarý bünyesinde barýndýran çok renkli bir mozaiktir. Büyük ve zengin tarihsel geçmiþi ile bir dünya kültür mirasý coðrafyasýdýr. Doðaldýr ki bu dünyanýn insanlýk ailesi için son derece deðerli birçok inançsal/kültürel unsuru yeterince bilinip tanýnmamaktadýr. Anadolu da yaþayan kültürel inançsal topluluklardan birini de kendilerine özgün yapýlarý ile Aleviler meydana getirir. Alevilik nedir, Aleviler kimlerdir? Alevilik; insaný merkezine koyan (insaný merkez alan) Anadolu ya özgü eþi benzeri olmayan bir felsefe, bir inanç, bir yaþam biçimi, bir kültür, bir öðreti ve hatta bunlarýn tümünü de aþan bir toplumsal olgu, kadim ve doðal bir doða dinidir. Düþünüldüðünün tersine Alevilik Ýslamiyet ten farký, onun þartlarýna, olmazsa olmazlarýna uzak duran bir kadim dindir. Aleviler Anadolu topraklarý üzerinde 3000 yýldýr yaþamlarýný sürdürmektedirler. Alevilik Anadolu daki resmi dinsel anlayýþýn dýþýnda oluþmuþ ve olmuþtur. Bu nedenledir ki tarihte Anadolu da kurulan gerek Roma- Bizans gerek Selçuklu devleti zamanýnda gerekse Osmanlý Ýmparatorluðunun hakimiyeti altýnda sürekli olarak Aleviler baský ve zulüm görmüþler, aþaðýlanmýþlar, horlanmýþlar, yadsýnýp yok edilmeye kalkýþýlmýþlardýr. Alevilik Osmanlý nýn resmi dinsel anlayýþý olan Þeriatý/Ýslamiyeti yadsýyan bir inanç/öðreti olduðundan Aleviler birçok katliama maruz kalmýþ, tarihsel süreçte kendi varlýðýný korumak için bedeller ödemiþtir. Avrupa da ortaçaðda yaþanan engizisyonun bir benzeri Anadolu da Aleviler üzerinde uygulanmýþtýr. Hümanizm Aleviliðin Temel Karakteridir Aleviler tarihte salt inançlarýndan/ kültürlerinden/öðretilerinden dolayý birçok katliam yaþamýþ olmalarýna raðmen Alevi öðretisinin temelini insan sevgisi yani hümanizm oluþtur. Aleviler insanda tanrýsal özellikler görürler. Onlara göre insan tanrýnýn yeryüzündeki yansýmasýdýr. Ýnsana gösterilecek sevgi ve saygý yeryüzündeki her türlü ibadetten daha deðerlidir. Ýnsana deðer verilmelidir çünkü insan dünyadaki her þeyin yaratýcýsýdýr. Ýnsan yaratan ve yaþatandýr. Hümanizm, insan sevgisi temelinde tüm kerametlerin/ mucizelerin insanda olduðuna inanýr. Bunu her ne arar isen insanda ara özdeyiþiyle dile getirir. Aleviler insanlar arasýndaki her türlü ayrýmcýlýða karþýdýrlar. Ýnsanýn insan olarak doðmasýndan ötürü saygýya, hak ve özgürlüklere layýk olduðuna inanýrlar. Ýnsan haklarý evrensel bildirgesinde ifadesini bulan temel insan haklarýnýn bütün insanlar için gerçekleþmesi gereðine inanýrlar. Alevi toplumu barýþtan, dostluktan, hoþgörüden yana, bilime ve geliþime açýk zengin sanatsal ve estetik deðerleri ile insanlýðýn geliþimine katkýda bulunmaktadýr. Alevilik dünyada yaþayan tüm insanlýk ailesini/tüm insanlarý dost ve kardeþ bilir. Farklý olmayý insanlýk için bir zenginlik sayar. Aleviler Demokrasiden Yanadýr. Aleviler ve Alevi öðretisi demokrasiye baðlýdýr. Bu onun tarihsel geleneðinden, Alevi öðretisinin yapýsýndan kaynaklanýr. Aleviler kendilerini demokrasi cephesinde görür. Çünkü demokrasi genel anlamýyla halka ve çoðulculuða dayanan ama bireyin ve azýnlýklarýn haklarýna güvence veren inançlarýn, düþüncelerin, siyasi eðilimlerin özgürce tartýþýldýðý farklýlýklarýn kendisini ifade edebildiði çoðunluk ilkesinin hakim olduðu ve sorumluluklarýnýn yüklendiði bir ortamý varkýlar. Yoksul Anadolu insanlarýnýn varoluþ öðretisi olan Alevilik sürekli bir geliþim, oluþum ve deðiþim içerisinde olmuþtur. Alevilik 1000 yýllýk tarihi boyunca mazlumdan yana zalime karþý, ezilenden yana ezene karþý, zulme, zorbalýða baskýya karþý haktan ve haklýdan yana olmuþtur. Kendi dýþýndaki inançsal, dinsel, kültürel farklýlýklarý bir gerçeklik olarak gören ve saygý ile yaklaþan Aleviler tüm toplumsal kararlarýn o toplumda varolan bireylerin ortak iradesi ele alýnmasý gereðini savunur. Alevilikteki toplumun iradesini arama anlayýþý günümüzde demokrasi olgusu ile bütünüyle örtüþmektedir. Günümüz Alevi topluluðu tamamýyla demokrasiden yanadýr. Yaþadýklarý ortamlarda eksiksiz bir demokrasinin gerçekleþmesi için uðraþ vermektedirler. Alevi hareketi insanýný doðasý ve tarihi birikim bakýmýndan dolayý özgürlükçüdür ve demokrasi yanlýsýdýr. Çünkü özgürlük insan kiþiliðini ve düþüncesinin geliþmesi, gerek bireyin gerek toplumun yaratýcý, yetenekli ve sürekli geliþebilmesi için baþta gelen koþuldur. Özgürlük, ayný zamanda yenilenme, geliþim ve deðiþim için gereklidir. Bu anlamýyla Alevi örgütlenmesi, inanç özgürlüðünü, siyasi örgütlenme özgürlüðünü, düþünce ve basýn yayýn özgürlüðünün, insan hak ve özgürlüklerini savunur.tüm sorunlarýn ancak demokrasi temelinde çözülebileceðine inanýrlar. ALEVÝLÝK DOÐMATÝK VE BAÐNAZ DEÐÝLDÝR ALEVÝLÝK RASYONELDÝR Alevilik dogmatik ve baðnaz deðildir. Aleviler kuralcý ve biçimciliði reddederler. Öze, önem verirler. Diðer dinlerde, inançlarda olan, insan yaþamýnýn her alanýna müdahale eden kendileri dýþýnda doðruyu görmeyen katý donuk yaklaþýmlarý Alevilikte bulamazsýnýz. Dogmatizme karþý, bilimden yana, insan aklýnýn ve iradesinin özgürlüðüne inanýrlar. Alevilik eleþtirel bir yaklaþýmý savunur. Alevi öðretisinde mutlak lýk, deðiþmez lik söz konusu deðildir. Kýlýk-kýyafetten, ibabet etme biçimine, dünyaya, yaþama bakýþta bu farklýlýklarý açýk seçik görmek mümkündür. Bu durum ayný zamanda Aleviliðin bir zenginliðidir. Aleviler hiç kimsenin kendileri gibi inanmak ve düþünmek zorunda olduðunu dayatmazlar. Kimseyi kendilerine benzetmek istemezler. Herkesi kendilerini ifade ediþ biçimlerine göre algýlarlar, eþit koþullarda bir arada özgürce yaþamayý savunurlar. Alevilik rasyoneldir. Alevilikte akýl ve mantýða aykýrý düþüncelere / inançlara / uygulamalara yer yoktur. Alevilik gerçekliði temel aldýðýndan dolayý, realisttir, ilericidir. ALEVÝLÝK ÇAÐDAÞTIR SÜREKLÝ BÝR DEÐÝÞÝM VE GELÝÞÝMDEN YANADIR Alevlik donmuþ, kalýplaþmýþ bir öðreti/inanç deðildir. Tüm tarihi boyunca sürekli bir geliþim, deðiþim ve ilerleme içerisinde olmuþtur. Alevilikte bir söz vardýr: Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy! Aleviler tüm çaðdaþ yeniliklere öðretilerini uyarlamayý bilmiþlerdir. Alevilik yaþadýðý ülkeye, zamana, mekana, yenilik ve deðiþimlere uyma yeteneðini her zaman gösterebilmiþtir. Alevilik bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yana olmuþ, deðiþim ve geliþime her ortamda öncülük etmiþlerdir.bilim dýþýlýðý, akýl dýþýlýðý þiddetle reddeder. Bilim her koþulda Aleviliðin yol göstericisi olmuþtur. Bir Alevi özdeyiþi bu anlayýþý þu þekilde ifade eder: Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr! ALEVÝ ÖÐRETÝSÝ EVRENSELDÝR HOÞGÖRÜ ÜZERÝNE YÜKSELÝR Anadolu Aleviliði evrensel özellikler gösterir. Bu nedenle yalnýz baþýna hiçbir ulusa, etnik guruba mal edilemez, onunla sýnýrlanýp daraltýlamaz. Alevilik yeryüzünde yaþayan tüm insanlarý din, dil, ýrk, inanç, cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn bir ve eþit olarak görür. Alevi öðretisinde 72 millete bir nazarla bakmak ilkesi esastýr. Bu tüm insanlar için eþitlik ve kardeþlik demektir. Aleviler geçmiþten bugüne hiçbir ulusa kendi dýþýndaki hiçbir inanca ve kültüre arþý düþmanlýk beslememiþtir. Tersine kardeþçe bir arada eþitçe yaþamayý öne çýkartmýþtýr. Çok kültürlü, çok inançlý, çok milliyetli bir barýþ ve kardeþlik ortamýný özler. Alevi öðretisi hoþgörü temeli üzerine kurulmuþtur. Aleviler hiçbir insaný inancýndan dolayý kýnamazlar, hakir görmezler, küçümsemezler. Hiç bir insandan kendileri gibi inanmalarýný talep etmezler. Kendi yollarýna girmeye zorlamazlar. Kimseyi kendilerine benzetmek istemezler. Ýslamiyet in fetih anlayýþýna þiddetle karþýdýrlar. Dinsel baðnazlýða, fundamentalizmi þiddetle reddeder. Alevilik ýrkçýlýðý insanlýk suçu olarak deðerlendirir. Uluslarüstü bir inanç bir yaþam tarzý olan Alevilik, kendisini Alevi gören, Alevi hisseden bütün uluslardan insanlarýn, yani Türklerin, Kürtlerin, Araplarýn, Arnavut ve diðer uluslarýn ortak bir inancý kültür mozaiðidir. Aleviler, Anadolu nun zengin mozaiðinden, ulus ve inanç kültür kimlikleri temelinde eþit koþullarda kardeþçe bir arada yaþamayý hayata geçirecek, imha ve inkar politikalarýný reddeder ve yeni bir toplumsal barýþ projenin yaratýlmasýndan yanadýrlar. Bu çerçevede Alevi öðretisi Alevi inancý ve kültürü her türlü ýrkçý-þovenist ve milliyetçi akýmý reddeder. Ona karþý mücadele eder. Bu anlayýþlarda barýþçý, eþitlikçi ve evrenseldir. ALEVÝLER LAÝK TOPLUM LAÝK DEVLET ÝLKESÝNÝ SAVUNURLAR Alevi toplumu yaþadýðý her toplumda kamusal ve toplumsal hayatýn laiklik ilkesine uygun olarak yapýlandýrýlmasý gereðini savunurlar. Laiklik, siyasal, hukuksal ve felsefi bir bütünlük arzeden, imam ve inanç yerine aklýn hakimiyetini, bilimi öne çýkaran laiklik ayný zamanda, siyasi iktidarlarýn dini kudretten ayrýlmasý dinin kamu hayatý üstündeki etkisini sýnýrlamak ve genel olarak devletle din iþlerinin birbirinden ayrýlmasý anlamýný da taþýr. Laiklik ilkesinin reddi, kamusal ve toplumsal hayatýn bir inanca, bir dine göre þekillendirilmesi çaðdýþýlýktýr, toplumsal bir çatýþma nedenidir. Laiklik inananlarýn, farklý inananlar farklý düþünenlerin kendi tercihlerinin ortak güvencesidir. Bunun için laiklikte devlet inançlar karþýsýnda taraf deðil, ortak güvencedir. Laiklik inanç dünyasýnýn sivil topluma devridir. Bu çerçevede laiklik demokrasinin temel bir ilkesidir.bunun içindir ki Aleviler laiklik ilkesini ýsrarla benimserler. Laiklik için mücadeleyi her zaman yürütür ve savunurlar. ALEVÝLÝK DOÐA VE ÇEVRE DOSTUDUR Alevi öðretisi doða ve insan dostudur. Alevilikte her þeyin bir caný/ruhu olduðu inancý vardýr. Dolayýsýyla daðýn, taþýn, aðacýn, ýrmaðýn, böceðin yani doðadaki tüm canlý ve cansýz varlýklarýn da bir caný vardýr. Ve hiç bir caný incitmemek gerekir. Aleviler doðayla dosttur. Doðanýn tahrip edilmesine, insanlarýn insanca yaþayacaðý ortamýn yok edilerek çevrenin kirletilmesine karþý dururlar. Hatta Alevilikte aðaçlarýn, daðlarýn, sularýn kutsallýðý söz konusudur. Bu kutsallýk yaþam kaynaðý olan doðanýn korunmasýndan kaynaklanýyor olsa gerekir. ALEVÝLÝKTE KADIN ERKEK EÞÝTLÝÐÝ VARDIR Alevi felsefe ve öðretisinde cinsiyet ayrýmcýlýðýna yer yoktur. Kadýn ve erkek toplumda eþit statüdedirler. Alevilik tüm kültür ve inanç eylemlerinde kadýn ve erkeðin eþit biçimde yer almasýný öngörür. Alevilikte kadýn erkek eþitliði aslanýn diþisi de aslandýr özdeyiþi ile dile getirilir. SANAT ALEVÝLÝÐÝNÝN VAROLUÞ UNSURUDUR Sanat Alevi öðretisini var eden temel unsurlarýn baþýnda gelir. Aleviliðin toplumsal/inançsal kurumlarýnýn baþýnda gelen cem adý verilen toplantýlar saz, þiir, semah eþliðinde yürütülür. Alevilik te Alevi felsefesini dile getiren þiirleri söyleyen ozanlara büyük saygý duyulur. Ozanlarýn eren/evliya olduðu dahi düþünülür. Þiirler saz eþliðinde ezgili bir biçimde söylenir. Bir müzik aleti olan saz da Alevilikte kutsal addedilir. Kadýn ve erkeklerin birlikte katýldýklarý semahlar (yani dans) da Aleviliðin vazgeçilmez unsurlarýndandýr. Sazý, þiiri, semahý ile Alevilik estetize edilmiþ bir yaþam sunar. Estetik güzellik adeta Aleviliðin kendisidir. ALEVÝLER DÜNYAYA KUCAK AÇIYOR Farklý uluslarýn, topluluklarýn, inançlarýndan, kültürlerinden, tarihi birikim ve estetik deðerlerinden süzülüp gelerek özgün bir öðreti oluþturan Anadolu Aleviliði sosyolojik geliþime uygun olarak bugün kýtalarý kapsayan bir geniþ coðrafyaya yayýlmýþ bulunmaktadýr. Ne var ki bütün varlýðýna raðmen Alevilik Türkiye de resmi olarak yok sayýlmakta, inkar edilip yadsýnmaktadýr. Aleviliðin inkarý yalnýz Türkiye için deðil insanlýk ailesi için de önemli bir kayýptýr. Dünya insanlýðýný sevgi, saygý ve hoþgörü ile birbirine kaynaþtýrarak barýþ içinde uyumlu bir þekilde bir ararda yaþamalarýný özleyen/öngören Alevilik bunun için tüm dünya insanlýðýna kucak açmýþ bulunmaktadýr. Not: Bu yazý yazýlalý on yýlý geçti, o nedenle içinde bu gün için katýlmadýðým noktalar var. Ama yine de olduðu gibi buraya alýyorum.

5 Þimdi bakýyorum da kitapta insanlar dolaþýyor kol kola... Anýlar, duygular, coþkular, özlemler yürüyüp gidiyor. Bununla birlikte adeta tarihsel bir kesit sunuyor kitap... Seksenlerin o soðuk ikliminden kopup gelen acýlarla hüzünlerin bir bileþkesi çýkýyor ortaya. Böyle diyor 2 Temmuz 1993 te Sivas ta 33 aydýn arkadaþý gibi diri diri yanan Þair Behçet Aysan ýn kýzý. Katliamda babasý elinden alýndýðýnda Eren Aysan daha on altý yaþýnda hayata yeni adým atan genç bir kýzdý. Ama babasýyla yaþadýðý o kýsacýk anýlarý tüm Behçet Aysan dostlarýnýn katkýsýyla UM-AG Yayýnlarý ndan çýkan "Bir Eflatun Ölüm Behçet Aysan kitabý bütünleþtirdi. Kimler yoktu ki kitapta, Muzaffer Ýlhan Erdost tan Ahmet Say a, Ataol Behramoðlu ndan Özdemir Ýnce ye kadar birçok kiþi yazýlarýyla ve tüm hissettikleriyle bu kitaba hayat verdiler. Biz de Eren Aysan ile katliamýn 20. yýlýna yaklaþýlýrken hazýrladýðý Bir Eflatun Ölüm kitabýný, babasý Behçet Aysan ý ve Sivas katliamýný konuþtuk. KÝTAP TARÝHSEL BÝR KESÝT SUNUYOR Böyle bir kitap hazýrlama düþüncesi nasýl ortaya çýktý? Babam Behçet Aysan la ilgili bir kitap hazýrlamayý uzun yýllardýr hayal ediyordum. Projenin gerçekliðe dönüþmesi aþamasýnda ise onun yaþamýna dair yakaladýðým her ipucundan zaman zaman keyif aldým, zaman zaman da gözyaþlarýmý tutamadým. Çünkü Sivas katliamý olduðunda on altý yaþýndaydým, çocukluktan ergenliðe yeni adým atýyordum. Ne yazýk ki babamla oturup pek çok þeyi konuþmaya zaman ve imkân bulamadýk. Bu kitapla birlikte, sanki babamýn ölümüyle yarým kalmýþ olanlarý, yarým býrakýlmýþlýklarý, yaþamýndan ayak izlerini derleyerek toparlarým ümidiyle kollarý sývadým. Þu bir gerçek ki, Sivas Katliamý, sürekli unutturulmak istenen, bunun karþýsýnda da direnmeyi ve umudu taþýmakla yükümlü olduðum uzun bir süreç. Çabamýzýn önü zaman zaman kesilse de, tekrarlanan acýlarla harmanlansak da aydýn babalarýn çocuklarý olarak böyle öldürümlerin yaþanmasýna engel olmak zorundayýz. Bir de babam, Behçet Aysan özelinde, umutsuzca bir beklenti içinde de olsa, Sivas kýyýmýný yapanlarýn ve bu kýyýma seyirci kalanlarýn, nasýl bir insana kýydýklarýný görmelerine ve kendilerine þaþýrmalarýna katkýda bulunmak istedim. Öte yandan günün birinde genç bir öðrenci aradý beni... Üniversitede babamla ilgili bir tez hazýrlama aþamasýndaydý. Hakkýnda çýkan yazýlarla ihtiyacý vardý. Elimdeki dokümanlarý derlerken yakýn, dost, tanýþýk ve arkadaþlarýnýn da anýlarýna baþvurma fikri zihnimde canlandý. Þimdi bakýyorum da kitapta insanlar dolaþýyor kol kola... Anýlar, duygular, coþkular, özlemler yürüyüp gidiyor. Bununla birlikte adeta tarihsel bir kesit sunuyor kitap... Seksenlerin o soðuk ikliminden kopup gelen acýlarla hüzünlerin bir bileþkesi çýkýyor ortaya. Kitapta Muzaffer Ýlhan Erdost, Özdemir Ýnce, Ahmet Say, Ataol Behramoðlu gibi sanat ve edebiyat alanýnda önde gelen birçok isimden yazýlar içeriyor. Tüm Behçet Aysan dostlarý bu kitapta buluþmuþ gibi. Babamýn pek çok dost ve arkadaþýnýn kitapta buluþmasýnýn anlamý çok büyük. Çünkü þiirlerine ve yaþamýna daha içerden bakmamýza imkân saðlayan bir çalýþma bu. Ayrýca anýlar toplamýnda gördüðüm fotoðraf þu: Kitap yalnýzca babama ait deðil. Özellikle pek çok anlatý seksenlerin kültürel iklimini detaylý olarak göz önüne seriyor, bu yýllarda yaratýlarýný yeni yeni yayýmlamaya baþlayan ve yayýn hayatýna hýz kazandýran pek çok imzanýn da yaþamýna da ýþýk tutuyor. BÝR YANGIN DÜÞÜNÜN KÝ ONCA YILA RAÐMEN HALA YANIYOR Kitabýn giriþinde yýllar önce böyle bir kitap çýkartmayý düþündüðünüzü ve bir dizi acýnýn kitabý hayata geçirmesine izin vermediðini yazmýþsýnýz. Bu yaþanan acý olaylar nelerdi? Andre Gide in ne zamandýr aklýmdan çýkmayan çok güzel bir sözü var, gerçeðin rengi gridir diyor. Tuttum o sözü yýllardýr yüreðimi daðlayan Sivas yangýnýna yakýþtýrdým. Bir yangýn düþünün aradan geçen onca yýla raðmen için için yanýyor, külü hâlâ savruluyor, dumaný tütüyor. Bu nedenle salt gerçekliðin rengi griye bakarken her gün Madýmak Oteli nin içten yandýðýný hissedebiliyorum. Üstelik bu ülkede öldürülmüþ onca aydýnlarýn katilleri gibi Sivas katliamýnda da gerçek katiller, sorumlular yakalanamadý. Davalar düþürüldü, zamanaþýmýna takýldý kaldý. Ayrýca ben yalnýz 2 Temmuz 1993 günü, yani o korkunç vahþetin olduðu gün büyük bir acý yaþamadým. Sivas Davasý nýn ilk baþladýðý gün, Madýmak Oteli ni ateþe verenlerin yanýnda dönemin Adalet Bakaný Þevket Kazan ýn duruþmaya girmesi bir baþka acým oldu, sanýklarýn baþta örgütsüz olduklarýný iddia etmeleri, ardýndan af çýktýktan sonra örgütlü olduklarýný dile getirmeleri hiç aklýmdan çýkmadý. Yangýndan kýsa bir süre sonra annemin hastalanmasýný ve ardýndan ölümünü de içimde taþýdým. Ne yazýk ki bizim gibi ülkelerin tarih sayfalarýnda aydýnlarýn nasýl hunharca yok edildiði yazar. Babam da Sesler ve Küller kitabýný yüz yýldýr ülkemizde güzel bir gelecek için seslere ve küllere, zincirlere ve ölümlere adamýþtý. Kendisinin de ayný acýlar ve kýyýmlar yolunda gittiðini görmek bu ülkenin kaderinin hiç deðiþmeyeceðini düþündürüyor bana. Kitapta, Umutsuzluðum gün geçtikçe arttý. Çünkü hep kötüler kazandý diyorsunuz. Birçok Behçet Aysan dostunun yazýlarýyla zenginleþen bu kitap umuda ve iyiliðe açýlan kapý gibi En azýndan babam hayattayken W. Benjamin in umut için tasarlanan her þey umutsuzlar adýnadýr sözüne dair bir gelecek planým vardý. Ancak umut için hayata iliþkin özel kurallarýn az da olsa belirgin olmasý gerekir. 2 Temmuz 93 günü on altý yaþýndaki bir çocuðun kalbinde onulmaz yaralar açtý, kafasýnda da birçok soru iþaretleri býraktý. Bugün hâlâ o sorular geçerliliðini koruyor, baþta da Biz bu ülkeye bütün bunlarý hak edecek ne yaptýk? sorusu geliyor. Ama þunu da ekleyeyim: Babamýn dizeleri bana hep ayakta kalma ve dirençli olma cesaretini vermiþtir. En umutsuz zamanlarýmda bile, aklýma babamýn Yalnýz Bir Nar Aðacý þiirini getiririm. Ve derim ki; Bir gün / bir nar aðacýnýn dibinde / bir baþka çocuklar / yine Türkiye yi konuþacaklar. ADALETE HESAPVERMESÝ GEREKENLER YALNIZ TETÝKÇÝLER DEÐÝL Kitap sadece Behçet Aysan ý deðil katliamý yaþamýþ ve yakýnlarýný kaybetmiþ herkesin ortak acýsýný anlatýyor gibi Kurduðumuz toplumsal bellek platformundan iki ismin de yazýsý var kitapta... Ümit Kaftancýoðlu ailesinden Canan Naki Kaftancýoðlu ile Metin Altýok un kýzý Zeynep Altýok Akatlý nýn... Çünkü bizi birleþtiren ayný acýlar denizinde yýkanmamýz. Yaþadýðýmýz öldürümlerin ardýndan sýðýndýðýmýz adaletin yerine getirilmemesi... Bir ülke düþünün, siyasi nedenlerle cinayetler ardý ardýna yaþansýn, devlet üzerine düþen görevi yerine getirmesin! Hatta katiller beraat ettirilsin, cezalarý özendirici þekilde azaltýlsýn! Bu kadarla da kalmayýp, o katillere pasaportlar, ehliyetler, evlilik cüzdanlarý verilsin! Devlet sorumlularý bulacaðýna, siyasi cinayetlere kurban giden ailelerin yakýnlarý gözünde kurumayan yaþla tek bir nefes, tek bir yürek, tek bir ses olmak zorunda býrakýlsýn! Bizler çok þeyler yaþadýk ve yaþamaya devam ediyoruz. Annelerimizin, babalarýmýzýn, eþlerimizin kardeþlerimizin katillerinin beraat ettirildiðini, cezalarýnýn özendirici þekilde azaltýldýðýný yaþadýk. O katillere kanun kaçaðý olduklarý dönemlerde pasaportlar, evlilik cüzdanlarý, ehliyetler verildiðini gördük. Adalete hesap vermesi gerekenler, yalnýz tetikçiler deðil yaþadýðýmýz sürecin sorumlularý... Yýllardýr ayrý ayrý adalet arayýþýmýzý sürdürüyor, yeri geldiðinde yüreðimizdeki korla ayakta dimdik durmaya çalýþýyoruz. Bunun için birbirimize tutunuyor, bir daha ayný acýlarýn yaþanmamasý için çaba harcýyoruz. Ýki defa TBMM ne gitmemiz bu yüzden Siyasi cinayetlerde zamanaþýmý ortadan kaldýrýlsýn ýsrarýmýz bu yüzden Mecliste geniþ yetkilerle donatýlmýþ bir Araþtýrma Komisyonu talebimiz, bu komisyonun idarenin ve yargýnýn elindeki bütün verileri inceleyerek deðerlendirilmesini istememiz bu yüzden... Suçlularýn yargýlanarak cezalandýrýlmasý devletin temel göreviyken, kayýplarýmýzýn ardýndaki karanlýklarýn aydýnlatýlmasý neden yerine getirilmez? Neden bu taleplerin olduðu soru önergesi iktidar partisi tarafýndan tam on sekiz kez reddedilir? Verdiðimiz yakýnlarýmýzýn kanýnýn sýçradýðý dilekçe tozlu raflara neden kaldýrýlýr? Buna karþýlýk demokrasi havarisi kesilenler yakýnlarýmýzýn adlarýný aðýzlarýna almaya, onlardan gözyaþlarýyla alýntýlar yapmaya, yazýlarýný, þiirlerini okumaya neden devam ederler? Ve neden yine bizim korktuðumuz baþýmýza gelir? Ortak acýlarýmýz varken, bizi anlatanlarýn da yazýlarýnýn ayný acýlardan bakmasý kadar tabii ne olabilir? Ýlerde babanýza dair baþka çalýþmalarýnýz olacak mý? Elbette... Babamýn anýsýný yaþatmak bana bu hayatta verilen en temel görev. Her sene Türk Tabipleri Birliði Behçet Aysan Þiir Ödülü düzenliyor, bu sene de Doðan Hýzlan, Zeynep Oral, Cevat Çapan, Emin Özdemir, Ahmet Telli ve Ali Cengizkan dan oluþan seçici kurul toplandý ve Ferruh Tunç u ödüle deðer buldu. Þimdi ödül töreni yakýnda... Onun hazýrlýklarýný sürdürüyoruz. Ayrýca babamýn þiirlerinin de içinde yer aldýðý projeler var... Birazda sizden konuþabilir miyiz? Ankara Devlet Tiyatrosu ndaydýnýz ve sizin de yazdýðýnýz þiirler vardý. Þu an yaptýðýnýz çalýþmalar var mý? Tiyatro eðitimi gördüm ve uzun yýllar Devlet Tiyatrolarý nda dramaturg çalýþtým. Bir süredir süren bir davam vardý ve danýþtayda kazandým. Þimdi yakýn bir zamanda görevime yeniden baþlayacaðým. Ayný zamanda Cumhuriyet gazetesinin Ankara ekinde her hafta tiyatro eleþtirileri yazýyorum. Þiirle uðraþým ise devam ediyor yýlýnda Vesikalýk Fotoðraf isimli kitabýmla Cemal Süreya Ödülü nü aldým. Önümde ise bir roman var... Önümüzdeki günlerde yayýmlanacak.

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan 'Su Kaynaklarýnýn Yönetimi, Politikalar ve Sorunlar: Küreselden Yerele' Konulu Panel düzenlendi. Nevþehir Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele; Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Pof. Dr. Çetin Pekacar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman, belediye baþkanlarý, bazý daire amirleri, farklý üniversitelerden akademisyen ve çok sayýda davetliyle birlikte Nevþehir Üniversitesi akademik ve idari personelinin yaný sýra öðrenciler katýldý. Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü ile birlikte Nevþehir Valiliði, Nevþehir Belediyesi, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkanlýðý desteðiyle Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðý ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen ve Nevþehir'in su sorununun da ele alýndýðý panelin açýþ konuþmasýný Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman yaptý. Günümüzdeki petrol savaþlarýnýn yerini su savaþlarýnýn almamasý için geç kalmadan su kaynaklarýnýn yönetiminde akýlcý ve sürdürülebilir politikalarýn hayata geçirilmesi gerektiðini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman, "Su, bireylerin en temel gereksinimi olma, baþlýca ekonomik faaliyetlere kaynaklýk etme özelliði ile uluslarýn devamlýlýðý için yaþamsal bir kaynaktýr. Dünya nüfusunun artmasý, küresel ýsýnmaya baðlý iklim deðiþiklikleri, suyun yeryüzündeki daðýlýmý ve kullaným þekli, su ile ilgili çok ciddi sýkýntýlarýn oluþmasýna neden olmuþtur. Gelecekte su savaþlarýnýn yaþanmamasý, günümüzdeki petrol savaþlarýnýn yerini su savaþlarýnýn almamasý için geç kalmadan su kaynaklarýnýn yönetiminde akýlcý ve sürdürülebilir politikalar hayata geçirilmelidir" dedi. Düzenlenen panelin oldukça önemli olduðunu söyleyen Nevþehir Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, "Bu bilimsel toplantýnýn düzenlenmesini saðlayan baþta Ýktisadi ve Ýdari Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Þevki Özgener olmak üzere herkese teþekkür ediyorum. Su olmazsa, hayat olmaz. Bu bakýmdan bu tür çalýþmalarý ve toplantýlarý Nevþehir Üniversitesi olarak önemsiyoruz. Þimdiden ortaya koyacaklarý deðerli bilgileriyle bizleri aydýnlatacak olan konuþmacýlarýmýza teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Doðal çevrenin korumasýnýn önemine deðinerek bunun en temel haklardan biri olduðunu söyleyen Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, "Özellikle su kaynaklarýnýn yönetimi denince sadece aklýmýza nehirlere set çekmek, barajlar kurmak gelmesin. Çünkü bazý nehirlere gem vurmak demek bazý þehirleri, bazý hayatlarý tahrip etmek demektir. Ayrýca suyun tasarruflu ve dengeli bir þekilde kullanýlmasý, günlük yaþamýmýzda yönetilmesi gereken en önemli kaynaklarýndan bir tanesi olmasý gerektiði kanýsýndayým" diye konuþtu. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, "Dünyada çevreyle ilgili düzenlenen konferanslarýn çoðunda su ele alýnmýþtýr. Sahip olduðu zenginlik nedeniyle su, çevrenin vazgeçilmez bir kaynaðýdýr. Elektrik üretimi baþta olmak üzere ekonomik alanda, sanayi alanýnda, tarým alanýnda önemli olduðu kadar insan hayatýnýn sürdürülebilirliði ve gündelik yaþam için de büyük önem arz etmektedir" diye konuþtu. Nevþehir Üniversitesinin suya dikkat çekmesinin oldukça memnuniyet verici olduðunu söyleyen Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver ise "Su hakkýnda söylenecek çok þey var. Nevþehir Belediyesi olarak biz, ilimizin uzun yýllar su ihtiyacýný karþýlayacak çalýþmalarda bulunduk. Nevþehir Üniversitesinin böyle önemli bir panel düzenleyerek suya dikkat çekmesi oldukça memnuniyet verici. Ýnþallah panel sonunda ortaya çýkacak eserler bizlere yol gösterecek" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan oturumun baþkanlýðýný da yapan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yýldýrým 'Tarýmsal Su Yönetimi', DSÝ Eski Yöneticisi ve Ýnþaat Mühendisi, Su Politikalarý Uzmaný Dursun Yýldýz 'Ýklim Düzensizliði, Su Yönetimi ve Gýda Güvenliði Ýliþkisi', Ýnönü Üniversitesi ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mihriban Þengül 'Türkiye'nin Su Politikasý ve Köylülerin Öfkesi', Nevþehir Üniversitesi ÝÝBF Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar 'Ortadoðu'da Ýsrail'in Su Politikasý', Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uluç Çaðatay 'Bilgi Çaðýnda Nasýl Bir Su Yönetimi' konularýnda bilgi verdi. Nevþehir Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman'ýn oturum baþkanlýðýný yaptýðý ikinci oturumunda ise; Jeoloji Mühendisi, Kamu Yönetimi Uzmaný Bekir Ödemiþ 'Kentlerde Su Talebi ve Kullanýmý', Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya 'Nevþehir Merkez Ýçmesuyu Mevcut Durumu ve Proje Çalýþmalarý', DSÝ 12. Bölge Müdürlüðü Planlama Þube Müdürü Ünal Yüceer 'Nevþehir Ýli Su ve Toprak Kaynaklarý', Nevþehir Üniversitesi ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüsniye Akýllý 'Tarýmsal Su Yönetimi ve Sorunlar: Nevþehir Örneði' ve Nevþehir Ziraat Odasý Baþkanlýðý Yönetim Kurulundan Hüseyin Güçlü 'Küresel Ýklim Deðiþikliði ile Birlikte Nevþehir Tarýmýnda Su ve Suyun Önemi' konularýnda bilgi verdi. Sulucakarahöyük/AVANOS Cuma Onur ÞAHÝN Kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel deðerlere çekmek, bu mesleklerin yeniden canlanmasýný saðlamak ve meslek ustalarýnýn deneyimlerinin geleceðe taþýnmasýný saðlamak amacýyala 2010 yýlýnda Anadolu Sigorta tarafýndan uygulamaya koyulan sosyal sorumluluk projesi "Bir Usta Bin Usta"nýn 2012 yýlýnda Avanos'ta gerçekleþtirdiði ve 3 ay süren Çömlek Yapýmý Kursu'nun belgeseli yayýnlandý. Avanoslu çömlek ustasý Abdullah Erhan Özer ve Avanos Meslek Yüksekokulu öðretim görevlisi Betül Aytepe'nin öðretici olarak görev yaptýðý projenin belgeseli 10 günlük bir çalýþma sonucunda çekildi. Belgesel boyunca projede yer alan kursiyerler deneyimlerini ve projeninin geliþimlerine olan katkýlarýný anlatýrken proje sorumlularý Abdullah Erhan Özer ve Avanos Meslek Yüksekokulu öðretim görevlisi Betül Aytepe de çömlekçilik sanatýný tanýttýlar. Türkiye'nin en önemli belgeselcilerinden Coþkun Aral'ýn ekibi tarafýndan çekilen belgesel yine en önemli belgesel kanallarýndan Ýz Tv'de gösterildi. Bir Usta Bin Usta projesinin üçüncü yýlýnda, 2012 senesi içerisinde Ankara'da Sedef Kakma, Kars'ta Kilim ve Heybe Yapýmý, Muðla'da Cam Üfleme, Nevþehir'de Çömlek Yapýmý ve Tokat'ta Yazma Baský kurslarý düzenlendi. Nevþehir Üniversitesi Avanos Meslek Yüksek Okulu'ndaki çömlek yapým kursu 8 Aralýk 2012 tarihine kadar devam etmiþ, Kýzýlýrmak'ýn kýrmýzý topraðýndan oluþan çamura ruh vererek, Anadolu'nun kültürel mirasýný daha binlerce yýl yaþatacak geleceðin ustalarý yetiþtirildi. Bu yýl eðitimlerini baþarýyla tamamlayanlara, Milli Eðitim Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa kurs bitirme sertifikasý verildi. Bu belge, Bakanlýk, Halk Eðitim Merkezleri ve diðer kamu kuruluþlarýnýn el sanatlarý konusunda açacaðý kurslarda "öðreticilik" yapmak için referans belgesi olarak kabul edilecek. "Bir Usta Bin Usta" projesi, bu yýl yurtiçinde ve yurtdýþýnda çeþitli ödüllere de layýk görüldü. Uluslararasý ödüllerden Sabre, "Türkiye'den gelen" en iyi sosyal sorumluluk projesi olarak, Stevie ise "uluslararasý alandaki" en iyi proje olarak "Bir Usta Bin Usta"ya verildi. Alýnan uluslar arasý ödüller, 10 yýl sürecek olan "Bir Usta Bin Usta"yý, ulusal ve uluslararasý alanda en kýymetli sosyal sorumluluk projelerinden biri haline getirdi.

7 ODTÜ U3 amfisinde toplanan Üniversite Kongresi'nden Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulmasý kararý çýktý. kongrenin çaðrýcýlýðýný 180'in üzerinde üniversite kulübü yapmýþtý. Bugün sabah 10'da baþlayan kongre tüm Türkiye'den seçilen delegelerle toplandý. Toplantýda daha önce belirlenen ve ilan edilen "üniversite ve baðýmsýzlýk", "üniversite ve aydýnlanma", "anayasa", "üniversitelerde bilim", "üniversitelerde kültür-sanat" ve "YÖK" baþlýklarý tartýþýldý. Tüm bu baþlýklarda yürütülen hararetli tartýþmalardan sonra kongre karar taslak metinlerine son halleri verildi ve kararlar oy birliðiyle kabul edildi. Son bölümde "ne yapmalý" baþlýðýnda yürütülen tartýþmalar ýþýðýnda karar metni oylamaya sunuldu. Kongre hazýrlýk komitesinin önerisiyle kongre delegelerine sunulan Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulmasý önerisi büyük bir coþkuyla kabul edildi. Tüm salon tarafýndan dakikalarca alkýþlanan kararla birlikte 25 Þubat'ta duyurusu yapýlan Üniversite Kongresi, Fikir Kulüpleri Federasyonu kurulmasý kararýyla Hafta sonu Türkiye nin en büyük Alevi kuruluþlarýndan biri olan Alevi Kültür Dernekleri nin (AKD) 10. Genel Kurulu nu izledim. Federasyon yapýsýndaki derneðin 108 þubesi ve bu þubelerin de yaklaþýk 80 bin üyesi var Bu yazýyý kalem aldýðýmda henüz oylama bitmemiþti. Engin Gündük ve Doðan Demir Genel Baþkanlýk için yarýþýyorlardý. Her ikisi de Alevi hareketi için deðerli olan bu isimlerden kim kazanýrsa kazansýn Alevi hareketinin temel sorunlarýna çözüm getirmeleri gerekecek döneminde Alevi ismi kullanýlmadan yapýlan Alevi örgütlenmelerini bir kenara býrakýrsak, modern tarzda Alevi örgütlenmesinin tarihi 1988 lerde baþlýyor. 25 yýllýk sürede bugün Türkiye de Alevilerin yaþadýðý her ilde, ilçede hatta her köyde bir dernek veya Cemevi kurulmuþ durumda. Sayýlarý 2 bine ulaþan Cemevi, 200 bin civarýnda üye, potansiyelin büyüklüðünü yeterince gösteriyor Bu potansiyel bugün artýk bir dönemi geride býrakmýþ gözüküyor. Hafta sonu AKD Genel Kurulu na da bu yansýdý. Özellikle kentlerde yaþayan Alevilerin ve Alevi örgütlenmelerinin artýk çözmesi gereken dört temel sorunu olduðu görülüyor. Birincisi, sistemden ve siyasi iktidardan kaynaklanan sorunlar. Bu sorunlarýn adý bugün yasalar ve günlük yaþam karþýsýnda eþit yurttaþlýk talebine dönüþmüþ durumda. Özellikle AKP nin bu Aleviler bir araya gelmiyor, taleplerinin de ne olduðu belli deðil þeklinde yarattýðý yanlýþ algýnýn tersine, aklýnýza gelecek bütün Alevi örgütleri (buna AKP tarafýndan kurulmuþ veya kurdurulmuþ bazý Alevi isimli dernekler ve federasyonlar da dahil) bir çok temel talepte hem fikirler: Cemevlerinin ibadethane olarak tanýnmasý, zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn laiklik ve eþitlik ilkesine aykýrý olduðu için, devletin kurumsal kimliði dýþýna çýkartýlmasý, Alevilere yönelik kin ve nefret içeren söylemlerin yasaklanmasý ve cezai yaptýrým uygulamasý gibi Ýkinci temel sorun ise, Alevilerin Alevilikle ilgili yaþadýklarý teolojik iç sorunlar. Kamuoyunda kendisini daha çok Alevilik Ýslamýn içinde mi, dýþýnda mý þeklinde ifade eden bu sorun, bunun çok ötesinde olduðu gibi, genel Alevi taleplerini karþýlamak istemeyen siyasi iktidar tarafýndan özel olarak teþvik ediliyor ve sürekli gündem de tutulmaya çalýþýlýyor olsa da, siyasi iktidarý ve Alevi olmayan çevreleri ilgilendiren bir sorun deðil. Kuþkusuz yüzlerce yýla yayýlan baskýlardan ve asimilasyondan ciddi bir pay almýþ olan bu sorun, bun raðmen yalnýzca Alevilerin bir iç sorunu. Teolojik eksenli sorunlarýn tek bir yorumlarý ve kesin çözümleri de olamayacaðý için, bu sorun, daha doðrusu sorunlarýn yarýn da, öbür gün de devam edeceði kesin. Üçüncü temel sorunu ise Alevilerin örgütlenme sorunlarý olarak ifade etmek mümkün. Aleviler için dün ne pahasýna olursa olsun dernek, vakýf, federasyon biçiminde örgütlenmek önemliydi. Bugün ise bu ihtiyaç tümüyle olmasa da önemli ölçüde aþýlmýþ, yerini yeni ihtiyaçlara býrakmýþ durumda. Cemevleri halen ibadethane olarak yasla bir statüye kavuþamamýþ olsa da, insanlar Alevi kimliklerini telaffuz etme de ve Cem ibadetlerini yerine getirmede, cenazelerini Cemevi nden kaldýrmada dün ile kýyaslanmayacak ölçüde rahatlar. Ancak bu rahatlýk artan ihtiyaçlarý karþýlayabilecek fiziki mekanlarý ve maddi olanaklarý saðlayabilecek oranda deðil. Mevcut yapýlarýn ve yönetim organlarýnýn kurumsallaþmasý, liyakatlý ve profesyonel yönetim ihtiyacý kendisini dayatmýþ durumda. Dün ihtiyaca cevap veren Alevi dernekleri bugün ihtiyaca cevap veremiyor. Örneðin üniversiteye giden Alevi gençlerin gittikleri kentte yurt ihtiyacý kendisini dayatmýþ durumda. Ayný þey burs içinde fazlasýyla geçerli bir durum. Dedelerin eðitimi, Sünnileþen Alevi cenaze erkanýna müdahale edilmesi, semboller, Cemevlerinin mimari ve fiziki yapýlarý gibi sorunlar ise, hem teolojik anlamda, hem de örgütsel anlamda ciddi sorunlar. Bu sorunlara eklenen diðer en önemli bir baþka sorun ise, azýnlýk toplumlarýnýn hep en baþta yer alan birlik isteði. Taleplerde ve söylemlerde giderek yakýnlaþan, hatta ayný þeyleri söylemeye baþlayan Alevi örgütleri bu geliþmeye raðmen, ciddi bir taban baskýsýyla karþý karþýya. Alevlerin ezici bir çoðunluðu tek bir çatý örgütü yaratýlmasýnda ýsrarcý. Bunun adýnýn federasyon, konfederasyon ya da bir baþka isim olmasý hiç önemli deðil. Önemli olan, Alevilerin çoðunluðunu kucaklayacak bir Alevi Lobisi nin yaratýlmasý Yani özetin özeti þu: Hem günün ihtiyaçlarý, hem de AKP nin Alevisiz bir Türkiye kurguladýðý düþünülürse, Alevilerin yeniden yapýlanmasýný artýk bir zorunluluk! sonlandý. Kongreye, Ýstanbul Barosu adýna Ümit Kocasakal, Çaðdaþ Hukukçular Derneði Adýna Taylan Tanay, Tutuklu Öðrencilerle Dayanýþma Ýnsiyatifi adýna Mehmet Karlý desteklerini iletti. Ayrýca ODTÜ Mezunlar Derneði, ÜKD, Redhack ve Adana Demirspor taraftar grubu da kongreyi selamladý. Kongrenin sonlanmasýyla birlikte Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun kurulmasý çalýþmalarý baþladý. Sonuç deklarasyonu Tüm Türkiye den 180 in üzerinde öðrenci kulüp ve topluluðunun 15 Mart ta ODTÜ de gerçekleþtirdiði Üniversite Kongresi, ülke ve üniversiteye iliþkin üniversite gençliðinin fikirlerini ve bu doðrultuda geliþtireceði tutumu ortaya koyarak tamamlamýþtýr. Temsil niteliði bulunduðuna ülkenin dört bir yanýndaki irili ufaklý üniversitelerden gelen yüzlerce delegenin þahit olduðu Kongre den çýkan kararlar ülkenin geleceðine damga vurma iddiasýndadýr. Üniversite kongresi, üniversitenin kurumu olduðu toplumun sorunlarýndan baðýmsýz olamayacaðý, bu sorunlara iliþkin geliþtirileceði duyarlýlýðýn konum itibariyle bilimden, aydýnlanmadan, baðýmsýzlýktan ve özgürlükten yana olmasý gerektiði gerçeðinden hareket ederek bu baþlýklarý tek tek ele almýþ, bu deðerlerin güncellikteki izdüþümleri üzerine tartýþmýþtýr. Burada belirtilen kararlarý oluþturan tartýþmalarýn bütünü, Kongreden sonra çýkartýlacak olan ve tüm teblið ve sunumlarýn yer alacaðý Kongre kitapçýðýnda yer alacaktýr. 1. Kongremiz, ülkemizde yürütülen savaþ çýðýrtkanlýðýna, emperyalizmin politikalarýnda ülkemizin rol almasýna kesin olarak karþý olduðunu ilan eder. 2. Kongremiz iktidarýn dayattýðý yeni anayasayý ve ülkeyi tek adam yönetimine geçirecek olan baþkanlýk sistemini koþulsuz reddetmektedir. Bu çerçevede yeni anayasa ve baþkanlýk sisteminin iç yüzü halka anlatýlacak, alternatifler yaratýlýp topluma mal edilecektir. 3. Üniversiteliler ülkede artan dinselleþmeye karþý aydýnlanma deðerlerinin taþýyýcýsý ve aydýnlanmanýn kararlý savunucularý olmaya devam edeceklerdir. 4. Yeni YÖK yasasýna karþý çýkmak bir ülke meselesidir. Ýlerici üniversite gençliði, meydaný akýl dýþýlýða teslim etmeyecek, üniversitenin ruhuna Fatiha okutacak yeni YÖK yasasýna geçit vermeyerek iþe baþlayacaktýr. 5. Üniversiteli kimliðine þeklini veren bilimsel düþünüþün terk edilmesine izin verilmeyecek, akademiden uzaklaþtýrýlan bilim üniversitede var edilmeye devam edecektir. 6. Kültür sanat alanýna yönelik ülke genelinde süren kýsýtlama ve içerik boþaltma çabalarýna Kongremiz kesin olarak karþý duracaktýr. Üniversitelerdeki kültür-sanat alanýnýn canlandýrýlmasý kongremiz katýlýmcýsý üniversite kulüplerinin ve tüm Türkiye gençliðinin sorumluluðudur. 7. Kongremiz, üniversite gençliðinin uzun yýllardýr savunduðu ve savunduðu için hapislerde dahi yattýðý eþit parasýz eðitim talebini sahiplenmektedir. Kongremiz, bu mücadelenin yükseltilmesi görevini üstlenecektir. 8. Üniversite gençliðinin umutlarýný ve hayatla olan baðlarýný zedeleyen, bunun yanýnda ülkenin geleceðini olumsuz etkileyen geleceksizliðe karþý mücadele edilecek, üniversite öðrencileri arasýnda dayanýþma baðlarýnýn kuvvetlendirilmesi için çalýþmalar yapýlacaktýr. 9. Kongremiz yüzlerce öðrenciyi cezaevlerine gönderen siyasi iktidarý ve artýk onun güdümünde iþlediði herkesçe kabul edilen yargýyý lanetler. Kongremiz cezaevlerindeki öðrencilere özgürlük talebini tekrar eder ve cezaevindeki öðrencilerle dayanýþma duygularýný ilan eder. 10. Kongremiz, üniversitelerde artarak devam eden soruþturma ve Özel Güvenlik terörüne gençliðin boyun eðmeyeceðini ilan eder. Soruþturma ve ceza alan, ÖGB terörüne maruz kalmýþ tüm öðrencilerle dayanýþma duygularýný belirtir. 11. Kongremizde tüm Türkiye yükseköðretiminden anlamlý bir toplam birleþmiþtir. Bu birlikteliðin ülkeye umut olabilmesi için güçlenerek sürdürülmeldir. Bu nedenle Üniversite Kongresi, kongreye katýlan ve kongre kararlarýný onaylayan tüm kulüp ve topluluklarýn oluþturduðu Fikir Kulüpleri Federasyonu nun kuruluþunu ilan eder." (CS/HK) BÝA Haber Merkezi 16 Mart 2013

8 Venezuela lideri Hugo Chávez in ölümü sadece ülkesinde deðil tüm dünyada büyük bir yanký uyandýrdý. Hakkýnda pek çok þey söylendi, pek çok þey yazýldý çizildi. Siyasi duruþundan, söylemlerinden ya da antiemperyalizm anlayýþýndan söz edecek deðilim. Diktatör müydü yoksa devrimci miydi tartýþmasýna hele hiç girmem. Her hâliyle nev i þahsýna münhasýr, dünya siyasetinin ikonlaþmýþ isimlerinden biri olarak tarihteki yerini çoktan almýþ biri. Tüm insanlýk hâlleriyle bu dünyadan bir Chávez geçti. Halkýna ve iktidara gelecek olan yeni siyasetçilere býraktýðý ekonomik mirasýn eleþtirilecek pek çok yaný var. Küresel sermayeli þirketlerce iþletilen madenlerin, petrol þirketlerinin devletleþtirilmesinin ülkeye gelen yabancý sermayeyi kuþa çevirdiðinden mi bahsetsek ya da topraklar verimli þekilde kullanýlamadýðý için ülke ekonomisinin gýda için ithalata muhtaç oluþundan mý, neresinden tutsanýz elinizde kalýr. Siz onu nasýl hatýrlayacaksýnýz bilmem ama ben onu dünyanýn dev GDO þirketlerine rest çeken bir lider olarak hatýrlayacaðým. Belki de Chávez in en az bilinen yönlerinden birisi bu Yýllardan 2004, nisan mayýs aylarý. Chávez, Venezuela topraklarýnda genetiði deðiþtirilmiþ tohumla tarým yapýlmasýnýn yasakladýðýný duyurur. Ýþin perde arkasý ise enteresandýr. Dünyaca ünlü küresel çiftçi örgütü La Via Campesina (Çiftçinin Yolu), o dönem Chávez hükümetinin dünyanýn en büyük GDO lu tohum üreticisi þirketlerinden Monsanto ile bir anlaþma imzaladýðýný öðrenir. Örgüt, Monsanto nun yaný sýra Cargill in de Venezuela da transjenik soya üretimi yapmanýn yollarýný aradýklarýna dair bilgilendirme yapar. Chávez, aldýðý ani bir kararla anlaþmayý iptal eder, Monsanto nun 2500 kilometrekarelik bir alanda GDO lu soya üretimi planýnýn çöpe atýlmasýný saðlar. Bu karar Batý Yarýküre de genetik müdahaleli ürünlere getirilen en ciddi yaptýrým olarak kayýtlara geçer. Chávez, bu kararýný da anayasada yer alan Gýda Egemenliði ve Güvenliði maddelerine aykýrý olduðu þeklinde gerekçelendirir. GDO lu tarýma yapmaya niyetlenen çiftçilerin de, bu karardan geri dönüþ olmayacaðý yönünde hafifçe kulaðýný çeker. Genetik müdahaleye maruz kalmýþ ürünlerin ülke çiftçilerinin çýkarlarýna ters düþtüðü uyarýsýnda bulunur. Burada yapýlacak tarýmýn GDO lu tohumlarla yapýlacaðýný öðrendikten sonra þöyle der: Bu projeyi ben sipariþ ettim ve ben bitiriyorum. Bu proje sona ermiþtir. Bu tavrýyla dünyada GDO lu tarýma karþý çýkan ilk lider olarak tarihe geçer. Chávez i, bugün hâlâ saðlýða etkileri konusunda pek çok tartýþma yürütülen GDO ya hayýr demesiyle ve toprak mülkiyetinin çiftçiden þirketlere geçmesine engel olarak aldýðý isabetli kararla hatýrlayacaðým Kaynak :yesilgazete.org Milli Emlak ýn aðaçlandýrýlmak þartýyla devrettiði tepeye 27 yýl sonra maden ocaðý ruhsatý verildi.bölgede maden ocaðý istemeyen Çandýr Köylüleri isyan etti. Ýlgili firmanýn ruhsat almasý ardýndan, Çandýr sakinleri de bakanlýða maden ocaðý için Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) raporu alýnýp alýnmadýðýný sordu. Bakanlýk yetkilileri köylülere, ÇED raporu gerekli deðildir bilgisini verdi. 1985'den beri Ormanlýk Alan 1985 yýlýnda Ankara nýn Kalecik ilçesine baðlý Çandýr Köyü ne eðitim vermek için gelen öðretmenler, köyde hiç yeþil alan olmadýðýný fark edince öðrencilerle birlikte aðaçlandýrma projesi geliþtirdi Baþvuruyu deðerlendiren Milli Emlak Müdürlüðü ise proje kapsamýnda tepenin aðaçlandýrýlmasý þartýyla araziyi 1986 da dönemin Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý na devretti. 2012'de Maden Ocaðý Ruhsatý Radikal gazetesinden Ýdris Emen in haberine göre; 2012 yýlýnda Özgün Yapý Sanayi Þirketi bölgede kalker ocaðý kurmak için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý na baþvurdu. Firmanýn ruhsat almasý ardýndan, Çandýr sakinleri de bakanlýða taþ ocaðý için Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) raporu alýnýp alýnmadýðýný sordu. Bakanlýk yetkilileri köylülere, ÇED raporu gerekli deðildir bilgisini verdi. Köylüler, Ankara Ýl Özel Ýdaresi, Ankara Üniversitesi ve Ankara Jeoloji Mühendisleri Odasý na ayrý ayrý müracaat ederek rapor istedi. Üç kurumun uzmanlarý hazýrladýklarý raporlarda, bölgede faaliyete geçecek ocaðýn köyün su kaynaklarýný olumsuz etkileyeceði, bölgenin taþ ocaðý olarak iþletilmesinin uygun olmadýðý sonucuna varýldý. Yürütmeyi durdurma istemiyle Ankara 8. Ýdare Mahkemesi ne giden köylüler hem su rezervi hem de bölgenin tek yeþil alaný olan bölgeyi yok edeceði gerekçesiyle ruhsatýn iptalini istedi. Çandýr Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði sözcüsü Nurettin Dinçer : 250 hanelik köyün toplam 17 su gözesi bulunuyor. Köy, suyun tamamýný Baðlar Sivrisi Tepesi nden temin ediyor. Biz zamanýnda bu bölgenin aðaçlandýrýlmasý için babalarýmýza, dedelerimize karþý mücadele verdik. Þimdi de bölgenin orman olarak kalmasý için mücadele veriyoruz. Yürütmenin bir an önce durdurulmasýný ve bölgede aðaçlandýrma iþleminin devam etmesini istiyoruz dedi. Kaynak : Radikal 14 Mart 2013

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı