Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 K U L L A N I M K I L A V U Z U

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM ZAMANLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l GÝRÝÞ... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 5 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 7 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 7 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 GÝRÝÞ Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kullaným kýlavuzunu ve eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla 4 veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz. Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar)

6 olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler in teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn önerileriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için Ýçindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 5

7 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN ÜST VE ALT DURUMDA HAVA ÇIKIÞI (ELEKTRÝK SOKETÝ) ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA ÇOCUK KOLTUÐU ALT BAÐLANTI KANCALARI VE KAYIÞI (LATCH) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ ÖN SÝS LAMBASI EMNÝYET KEMERÝ KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME OTOMATÝK GAZ MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM ELEKTRÝK ISITMALI BUÐU ÇÖZÜCÜ ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI HAVALANDIRMA FANI DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI DIÞ AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZUNA BAÞVURUNUZ ÇOCUK KOLTUÐU MOTOR TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET VE YIKAMA SUYU GÖSTERGESÝ DÖRTLÜ FLAÞÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI ACÝL DURUMLARDA KOLU ÇEKÝNÝZ GÖSTERGE PANELÝ AYDINLATMASI ARIZA ÝKAZ LAMBASI YAKITTA SU VAR ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ KIZDIRMA BUJÝSÝ PARK LAMBALARI KAPI AÇIK TENTE AÇIK ÇAKMAK ANA FAR DÜÐMESÝ 6

8 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) motor bölmesinde sað ön amortisör kulesinin üzerinde yer almaktadýr. Þasi numarasý ayrýca sol arka C-sütunu üzerinde de bulunmaktadýr. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araçta yapýlacak her türlü modifikasyon sürüþ emniyetini ciddi bir biçimde etkileyebilir ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý l Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi l Korna l SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) l Yedek Anahtarlar l Genel Bilgiler l GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ l KAPI KÝLÝTLERÝ l Manuel Kapý Kilitleri l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l Çocuk Korumalý Kapý Kilidi l UZAKTAN KUMANDA l Kapý Kilitlerinin Açýlmasý l Kapýlarýn Kilitlenmesi l Bagaj Kapaðý Kilidinin Açýlmasý l Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý l Genel Bilgiler

11 10 l Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi l HIRSIZLIK ALARMI (EÐER MEVCUTSA) l CAMLAR l Otomatik Camlar l BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ VE AÇILMASI l BAGAJ KAPAÐI GÜVENLÝK UYARISI l Acil Durumlarda Bagaj Kapaðýnýn Açýlmasý l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Otomatik Kilitleme Modu l Gerdiriciler l Geliþmiþ Sürücü Emniyet Kemeri Hatýrlatma Sistemi (BeltAlert) l Emniyet Kemerleri ve Hamile Bayanlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemi (SRS) - Hava Yastýðý l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzos Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri... 35

12 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da kullanabilirsiniz. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Marþ) UYARI! Çocuklarý araçta yalnýz býrakmanýn çeþitli sakýncalarý vardýr. Çocuk ya da baþka bir þahýs yaralanabilir. Çocuklara el frenine, fren pedalýna ya da vites koluna dokunmamalarý gerektiði hatýrlatýlmalýdýr. Kontak anahtarýný yuvasýnda býrakmayýnýz. Çocuklar otomatik camlarý ya da baþka kontrolleri çalýþtýrabilir hatta aracý hareket ettirebilir. Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkarýlmasý Vites kolu PARK konumunda olmalýdýr. Anahtarý LOCK (Kilitli) konumuna getirip çýkarabilirsiniz. Otomatik cam düðmeleri, radyo, elektrik kumandalý sunroof ve elektrik prizleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktif kalacaktýr. Ön kapýlardan birinin açýlmasý halinde bu özellik iptal edilir. Bu süreyi elektronik araç bilgi merkezinden (EVIC) programlayabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) (eðer mevcutsa) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýklý konuya bakýnýz. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkarýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve tüm kapýlarý kilitleyiniz. Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Sürücü kapýsýný açýp kontak anahtarýný yuvasýnda býraktýðýnýzda anahtarý çýkarmanýz gerektiðini belirten bir sesli uyarý duyarsýnýz. Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi uyarýsý yalnýzca anahtar LOCK (Kilitli) ya da ACC (Aksesuar) konumlarýnda iken çalar. Korna Kornayý çalmak için kontak anahtarýný ACC (Aksesuar) ya da ON (Açýk) konumlarýndan birine getiriniz. 11

13 SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýlmasý durumunda 2 saniye içinde motoru kapatmaktadýr. Bu sistemde elektronik çipli (transponder) kontak anahtarlarý kullanýlmaktadýr. Araç sadece programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmasýna veya etkinleþtirilmesine gerek yoktur. Sistem araç kilitli olsun veya olmasýn kendiliðinden devreye girmektedir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý çevrildikten hemen sonra ampul kontrolü amacýyla Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Lambasý üç (3) saniye süreyle yanar. Lambanýn 3 saniyeden fazla yanýk kalmasý elektronik sistemi ile ilgili bir sorun olduðu anlamýna gelir. Lambanýn 3 saniye sonrasýnda yanýp sönmeye baþlamasý, aracý çalýþtýrmak için geçersiz bir anahtar kullanýldýðý anlamýna gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çalýþtýktan sonra durur. Anahtar aracýnýzýn kontak kilit silindirine göre kesilmiþ olsa dahi programlanmamýþ olmasý halinde sistem tarafýndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. 12 Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer Lambanýn normal çalýþma sýrasýnda (araç 10 saniyeden fazla bir süredir çalýþmakta iken) yanmasý durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmiþ demektir ve araç en kýsa zamanda servise götürülmelidir. l Sentry Key Immobilizer Sistemi uzaktan çalýþtýrma sistemleri ile uyumlu deðildir. Bu sistemlerin kullanýlmasý halinde aracýn çalýþtýrýlmasýyla veya güvenlikle ilgili sorunlar yaþanabilir. l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ilave Sentry Key Anahtarlarý veya ayný anahtarlýkta bulunan, Transponder (elektronik verici) takýlý parçalar, aracý çalýþtýrýrken kullanýlan kontak anahtarýný fiziksel olarak engellemedikçe anahtarla ilgili probleme neden olmayacaktýr. Cep telefonlarý, çaðrý cihazlarý veya radyo frekansý yayan diðer elektronik donanýmlar da sistemin çalýþmasýný engellemezler. Yeni aracýnýzla birlikte sunulan tüm anahtarlar programlanarak verilmektedir. Yedek Anahtarlar Araç yalnýzca programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilir. Bir araca göre programlanan bir Sentry Anahtarý bir daha baþka bir araca programlanamaz. Aracý satýn alýrken araç sahibine dört haneli bir PIN kodu verilir. Bayiden yedek anahtar alýrken bu kodun belirtilmesi gerekir. Anahtarlar yetkili bir bayide veya Müþteri Anahtarý Programlama prosedürü ile çoðaltýlabilir. Bu prosedürde araca göre boþ bir anahtar programlanýr. Boþ anahtar, daha önce hiç programlanmamýþ bir anahtardýr. Sentry Key Immobilizer Sisteminin serviste bakýmý sýrasýnda tüm araç anahtarlarýný yanýnýzda bulundurunuz. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Direktifin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. 1999/5/EC sayýlý Direktifi uygulayan aþaðýdaki Avrupa ülkelerinde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk.

14 Uygunluk Beyanýnýn aslýný skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz (ilgili site ingilizcedir). Çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ Uzaktan kumanda vericisini kullandýðýnýz ya da kapýlarý açtýðýnýz zaman kapý içi lambalarý yanar. Lambalar 30 saniye sonra ya da kontak anahtarý LOCK (Kilitli) konumundan açýk konuma alýndýðýnda sönecektir. l Reosta düðmesi devre dýþý konumunda (tam aþaðýda) iken kapý içi lambalarýnýn hiçbiri yanmaz. KAPI KÝLÝTLERÝ Manuel Kapý Kilitleri Kapýlarý tek tek içeriden kilitlemek için kapý iç döþemesinde bulunan kilit düðmesini aþaðý doðru itiniz. Kapý Kilit Düðmesi Kapýyý kapattýðýnýzda kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenir. Kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýn araç içinde olmamasýna dikkat ediniz. UYARI! l Kiþisel güvenliðiniz ve olasý bir kaza durumunda emniyetiniz için aracýnýzý kullanýrken ve park edip aracýnýzdan ayrýlýrken tüm kapýlarý kilitleyiniz. l Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný çýkarýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Ön kapý kaplama panellerinde elektrikli kapý kilit düðmeleri bulunmaktadýr. Bu düðme ile kapýlar kilitlenip açýlabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilidi Düðmeleri Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý yuvasýnda ve ön kapýlardan biri açýk iken bastýðýnýzda elektrikli kilitler çalýþmaz. Bu þekilde anahtar içerideyken kapýlarý kilitlemeniz önlenir. Kontak anahtarý çýkarýlýp kapýlar kapatýldýðýnda kilitler çalýþýr. Kontak anahtarý LOCK (Kilitli) veya ACC (Aksesuar) konumunda ve kapýlardan biri açýk iken bir sesli uyarý verilerek anahtarý çýkarmanýz hatýrlatýlacaktýr. Otomatik Kapý Kilitleri Aþaðýdaki koþullarýn tümü yerine geldiði takdirde elektrikli kapý kilitli araçlardaki kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir: 13

15 1. Otomatik Kilit özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste. 3. Tüm kapýlar kapalý. 4. Gaza basýlý. 5. Aracýn hýzý 24 km/saatin üzerinde. 6. Kapýlar daha önce elektrikli kapý kilit düðmesi veya uzaktan kumanda vericisi ile kilitlenmemiþ. Otomatik Kapý Kilidi özelliði devreye sokulup devre dýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda Otomatik Kapý Kilitleri aþaðýdaki iþlemler ile devreye sokulup devreden çýkarýlabilir: 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK (Kilitli) konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK (Kilitli) konumunda olmalýdýr. 14 LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Marþ) Kontak Anahtarý Konumu 3. Kapýlarý kilitlemek için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. Power Door Lock Switch 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kilit Açma Elektrikli kapý kilitli araçlarda aþaðýdaki koþullar gerçekleþtiðinde kapýlarýn kilitleri otomatik olarak açýlacaktýr: 1. Otomatik Kilit Açma özelliði devrede. 2. Þanzýman viteste iken araç hýzý 0 km/saate düþtüðünde. 3. Þanzýman NEUTRAL (Boþ) ya da PARK konumunda. 4. Sürücü kapýsý açýldýðýnda. 5. Kapýlarýn kilitleri daha önce açýlmamýþ durumda. 6. Araç hýzý 0 km/saat. Otomatik Kilit Açma özelliði devreye sokulup devre dýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar (Müþteri Tarafýndan Programlanabilen Özellikler) baþlýklý konuya bakýnýz. 1. Tüm kapýlarý kapatýp kontak anahtarýný yuvasýna yerleþtiriniz. 2. Kontak anahtarýný LOCK (Kilitli) konumundan ON (Açýk) konumuna, sonra tekrar LOCK (Kilitli) konumuna getiriniz. Bu iþlemi 4 kez tekrar ediniz. En sonda anahtar tekrar LOCK (Kilitli) konumunda olmalýdýr.

16 LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) ON (Açýk) START (Marþ) Kontak Anahtarý Konumu 3. Kapýlarýn kilidini açmak için elektrikli kapý kilit düðmesine basýnýz. 4. Tek bir sesli uyarý sinyali programlamanýn baþarýyla tamamlandýðý anlamýna gelir. Otomatik Kapý Kilitleri ve Otomatik Kilit Açma özelliklerini bulunduðunuz ülkedeki yasalara uygun þekilde kullanýnýz. Çocuk Korumalý Kapý Kilidi Arka koltukta bulunan çocuklara daha güvenli bir ortam saðlanmasý amacýyla arka koltuklar çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr. UYARI! Bir kaza sonrasýnda araçta insanlar mahsur kalmamalýdýr. Çocuk korumalý kilitler kullanýldýðýnda arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. Sistemi devreye sokmak için arka kapýyý açýp kapý mandalýnýn yanýndaki çocuk kilidi kumandasýný ON (Açýk) konumuna getiriniz. Çocuk Kilidi Kumanda Kolu Çocuk kilidi sistemi devreye alýndýðýnda kapý üzerindeki mandal kilidi açýk konumdadýr. Buna raðmen kapý yalnýzca dýþ kapý kolu ile açýlabilir. UZAKTAN KUMANDA Bu sistem bir telsiz verici yardýmýyla 7 metreye kadar mesafeden kapýlarý kilitleyip açmanýza ve bagajý açmanýza imkan verir. Sistemi etkinleþtirmek için ku mandanýn araca doðru tutulmasýna gerek yoktur. Kontak anahtarý yuvasýnda iken kumanda üzerindeki düðmeler kullanýlamaz. Diðer kumandalardaki düðmeler çalýþýr. Araç PARK konumundan çýkarýldýðýnda tüm anahtarlardaki tüm kumanda düðmeleri devre dýþý býrakýlýr. 15

17 Kapý kilitlerinin açýlmasý: Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için verici üzerindeki UNLOCK (Açma) düðmesine bir defa, tüm kapý kilitlerini açmak için iki defa basýp býrakýnýz. Kilit açma sinyalinin alýndýðý anlamýnda dönüþ sinyali lambalarý iki kez yanýp söner. Giriþ aydýnlatma sistemi de devreye girer. Uzaktan kumanda ile kapý kilitleri açýldýðýnda farlar da yanarak 90 saniye (programlanabilir) süre ile açýk kalýr. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlarda bu süre ayarlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Uzaktan Kumanda ile Açmada Farlarýn Yakýlmasý konusuna bakýnýz. Sistem UNLOCK (Açma) düðmesine ilk basýldýðýnda tüm kapý kilitlerini ayný anda açmak üzere de programlanabilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümündeki Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: 1. Programlanmýþ bir anahtarlýkta LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz LOCK (Kilitleme) düðmesini en az 4 ve en fazla 10 saniye basýlý tutarak, LOCK (Kilitleme) düðmesine basmaya devam ederken ayný anda UNLOCK (Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz. 3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. 4. Aracýn dýþýnda iken anahtarlýk üzerindeki LOCK/UNLOCK (Kilitleme/Açma) düðmesine basarak sistemin çalýþmasýný kontrol ediniz. Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz takdirde Hýrsýzlýk Alarmý etkinleþtirilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý etkin durumda iken kapýlardan birinin açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr. Hýrsýzlýk Alarmýný devre dýþý býrakmak için UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Bu iþlemler tekrar edilerek Önce Sürücü Kapýsýnýn Açýlmasý özelliði yeniden etkinleþtirilebilecektir. Kapýlarýn kilitlenmesi: Tüm kapýlarý kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp býrakýnýz. Dönüþ sinyali lambalarý kilitleme sinyalinin alýndýðý anlamýnda bir kez yanýp sönecektir. Bagaj kilidinin açýlmasý: Bagajýn kilidini açmak için verici üzerindeki bagaj düðmesine iki defa basýnýz. Verici, bagaj düðmesine sadece bir defa basýlýnca bagajýn kilidini açacak þekilde programlanabilir. Bunun için aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtirilmelidir: 1. Verici üzerindeki Unlock (Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz. 2. Unlock (Açma) düðmesini basýlý tutarak en az 4, en fazla 10 saniye bekleyiniz ve daha sonra bagaj düðmesine basýnýz. 3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin Devre Dýþý Býrakýlmasý Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliðinin devre dýþý býrakýlmasý mümkündür. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) ile donatýlmýþ araçlar için EVIC bölümündeki Kiþisel Ayarlar konusuna bakýnýz. EVIC ile donatýlmamýþ araçlarda aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: 1.Programlanmýþ bir anahtarlýkta UNLOCK (Açma) düðmesine basýp basýlý tutunuz. 2. UNLOCK (Açma) düðmesini en az 4 ve en fazla 10 saniye basýlý tutarak, UNLOCK (Açma) düðmesine basmaya devam ederken ayný anda LOCK (Kilitleme) düðmesine basýp basýlý tutunuz.

18 3. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. 4. Kontak LOCK (Kilitli) konumunda iken anahtarý kontaktan çýkardýktan sonra aracýn dýþýndan anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basarak Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi Özelliðinin çalýþmasýný kontrol ediniz. Aracýn içerisinde iken anahtarlýk üzerindeki LOCK (Kilitleme) bastýðýnýz takdirde Hýrsýzlýk Alarmý etkinleþtirilecektir. Hýrsýzlýk Alarmý etkin durumda iken kapýlardan birinin açýlmasý alarmýn çalmasýna neden olacaktýr. Hýrsýzlýk Alarmýný devre dýþý býrakmak için UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Bu iþlemler tekrar edilerek Uzaktan Kumanda ile Kilitlemede/Kilit Açmada Sinyallerin Yakýlýp Söndürülmesi özelliði yeniden etkinleþtirilebilecektir. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik sözkonusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Diðer koþullar 95/56/EC sayýlý KOMÝSYON DÝREKTÝFÝ, EK VI da belirtilmektedir. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: l Bu cihazlar zararlý parazitlere yol açmamalýdýr. l Bu cihazlar istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol ediniz: 1. Kumandanýn pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin beklenen hizmet ömrü asgari üç yýldýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da bazý mobil veya CB radyolar gibi telsiz vericilerine yakýnlýk. Uzaktan Kumanda Pilinin Deðiþtirilmesi Tavsiye edilen yedek pil, CR2032 pildir. Arka muhafaza veya basýlý devre kartý üzerindeki akü kutuplarýna dokunmayýnýz. 1. Kumandanýn düðmeleri aþaðý bakar þekilde küçük vidayý çýkarýp kumandanýn iki yarýsýný ayýrýnýz. Bu sýrada lastik contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Deride bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Kumandayý tekrar birleþtirirken iki yarýsýný biraraya getiriniz. Vidayý takýp iyice sýkýnýz. Ýki yarý arasýnda eþit boþluk olmasýna dikkat ediniz. Kumandanýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. 17

19 HIRSIZLIK ALARMI EÐER MEVCUTSA Sistem kapýlarý ve kontak anahtarý izleyerek araca izinsiz giriþi ve aracýn izinsiz çalýþtýrýlmasýný tespit eder. Alarm etkinleþtirildiðinde sistem hem sesli hem de görsel olarak kullanýcýyý uyarýr. Korna çalar, farlar/park lambalarý yanýp söner, gösterge panelinde Elektronik Araç Bilgi Merkezi düðmelerinin altýndaki Hýrsýzlýk Alarmý/ Immobilizer lambasý yanýp söner ve araç çalýþmaz. Alarm çalýþtýrýlýp devre dýþý býrakýlmasý için herhangi bir iþlem yapýlmadýðýnda korna 29 saniye sonra, lambalar da 31 saniye sonra duracak, daha sonra sistem kendini tekrar kuracaktýr. Sistemi kurma: Kontak anahtarýný yuvasýndan çýkarýnýz ve: 1. Sürücü veya yolcu kapýsý açýk iken bir elektrik kumandalý kapý kilit düðmesine basýnýz ya da 2. Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki LOCK (Kilitleme) düðmesine basýnýz. Son kapý kapandýktan sonra ya da tüm kapýlar kapalý ise sistem yaklaþýk 16 saniye içinde kendini kurar. Bu esnada Hýrsýzlýk Alarmý/Immobilizer lambasý yanýp söner. Yanmazsa sistem kendini kurmuyor demektir. Bu kurma süresinde bir kapýyý açtýðýnýz zaman sistem kurma iþlemini iptal eder. Sistemi yeniden kurmak için daha önce anlatýlan kurma prosedürlerinden birini gerçekleþtirmeniz gerekir. 18 Sistemi açma: Uzaktan kumanda vericisi üzerindeki UNLOCK (Açma) düðmesine basýnýz. Ayrýca, geçerli bir anahtarý kullanýlarak ve kontak anahtarýný ON/START (Açýk/Marþ) konumuna getirerek sistem açýlabilir. Aracýnýzýn baþýnda deðilken sistemin herhangi bir nedenle tetiklenmesi halinde sistemi açtýðýnýzda korna üç defa çalacaktýr. Aracýn kurcalanýp kurcalanmadýðýný kontrol ediniz. l Sürücü kapýsý kilit silindiri ve uzaktan kumanda vericisi üzerindeki bagaj düðmesi sistemi kuramaz ve açamaz. l Bagaja giriþ sýrasýnda sistem kurulu durumdadýr. Bagaj düðmesine basýlmasý sistemi etkisizleþtirmez. Birisinin araca bagajdan girmesi ve herhangi bir kapýyý açmasý halinde alarm çalacaktýr. l Sistem kurulu iken kapýlarýn kilitleri iç elektrik kumandalý kapý kilit düðmelerinden açýlamaz. Hýrsýzlýk Alarmý sistemi sizi korumak için tasarlanmýþtýr. Ancak kendi kendinize bazý yanlýþ alarm durumlarý yaratmanýz mümkündür. Daha önce açýklanan kurma prosedürlerinden biri gerçekleþtirildiyse aracýn içinde olun ya da olmayýn sistem kurulacaktýr. Aracýn içinde iken kapýyý açtýðýnýzda alarm çalacaktýr. Bu durumda sistemi kumanda ile açýnýz. Alarm sistemi kurulu ise ve akünün baðlantýsý ayrýlýrsa akü tekrar baðlandýðýnda sistem yine kurulu olacaktýr. Dýþ lambalar yanýp sönecek, korna çalacak ve kontak anahtarý aracý çalýþtýrmayacaktýr. Bu durumda sistemi kumanda ile açýnýz. CAMLAR Otomatik Camlar Sürücü kapýsý üzerindeki cam kumandalarý tüm kapý camlarýna kumanda eder. Otomatik Cam Düðmeleri Yolcu kapýsý kaplama panelleri üzerinde yolcu kapýsý camlarýný çalýþtýran tekli cam kumandalarý bulunmaktadýr. Cam kumandalarý kontak anahtarýnýn ON (Açýk) veya ACCESSORY (Aksesuar) konumunda olduðu haller dýþýnda çalýþmaz.

20 Sürücü kapýsý üzerindeki cam kilitleme düðmesi, yolcu kapýlarý üzerindeki cam kumandalarýný devre dýþý býrakmanýza olanak tanýr. Kilitleme düðmesine bastýðýnýzda yolcu kapýlarý üzerindeki cam kumanda led ýþýklarý yanmaz ve camlar devre dýþý býrakýlýr. UYARI! Kontak anahtarý yuvasýnda iken çocuklarý araçta yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Yolcular, özellikle de çocuklar, otomatik cam düðmelerini kullanýrken cama sýkýþabilirler. Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir. Otomatik Açýlma Özelliði Sürücü kapýsý otomatik cam düðmesinde ve bazý modellerin yolcu kapýsý otomatik cam düðmelerinde otomatik açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesini ikinci kademeye getiriniz ve býrakýnýz. Cam otomatik olarak açýlacaktýr. Camý kýsmen açmak için cam düðmesini birinci kademeye getiriniz ve durdurmak istediðiniz an býrakýnýz. Otomatik açýlma iþlemi esnasýnda camýn tamamen açýlmasýný önlemek için düðmeyi kýsa bir süre yukarý kaldýrmanýz yeterlidir. Otomatik cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktiftir. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Bu süre, eðer mevcutsa, Elektronik Araç Bilgi Merkezinden (EVIC) programlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi bölümünde Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak Kapatýlmasý konusuna bakýnýz. Sýkýþma Önleme Korumalý Otomatik Kapanma Özelliði Eðer Mevcutsa Cam düðmesini ikinci kademeye getirdiðinizde cam otomatik olarak kapanacaktýr. Otomatik kapanma iþlemi esnasýnda camýn tamamen kapanmasýný önlemek için düðmeyi kýsa bir süre aþaðý bastýrmanýz yeterlidir. Camý kýsmen kapatmak için cam düðmesini birinci kademeye getiriniz ve camýn durmasýný istediðiniz an býrakýnýz. Otomatik cam düðmeleri kontak kapatýldýktan sonra 10 dakika süreyle aktiftir. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý bu özelliði iptal eder. Bu süre, eðer mevcutsa, Elektronik Araç Bilgi Merkezinden (EVIC) programlanabilir. Ayrýntýlý bilgi için bu kýlavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi bölümünde Kiþisel Ayarlar baþlýðý altýndaki Çýkýþta Aksesuarlarýn Gecikmeli Olarak Kapatýlmasý konusuna bakýnýz. Ön kapýlardan herhangi birinin açýlmasý durumunda bu özellik iptal edilecektir. Cam otomatik kapanma hareketi sýrasýnda herhangi bir engelle karþýlaþtýðýnda yön deðiþtirecek ve ardýndan duracaktýr. Engeli kaldýrýp camý tekrar cam düðmesinden kapatýnýz. Bozuk yol koþullarýndan kaynaklanan darbeler otomatik kapanma iþlemi sýrasýnda otomatik yön deðiþtirme özelliðini istenmeden tetikleyebilir. Bu durumda düðmeyi hafifçe birinci kademeye getirip basýlý tutarak camý elle kapatýnýz. UYARI! Cam kapanma hareketinin sonlarýndayken sýkýþma önleme korumasý iþlemez. Camý kapatmadan önce önündeki tüm engelleri kaldýrýnýz. Sýfýrlama (Setleme) Araç aküsünün baðlantýsý ayrýldýðýnda veya akü boþaldýðýnda otomatik kapanma iþlevi devre dýþý kalýr. Otomatik kapanma özelliðini yeniden etkinleþtirmek için akü problemi halledildikten sonra aþaðýdaki iþlemleri gerçekleþtiriniz: l Camý tamamen kapatmak için cam düðmesini yukarý çekiniz ve bir saniye süreyle basýlý tutunuz. 19

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

YETKILI SERVISLER FC - 100 FC - 80 FRC - 80 FC - 60 RC - 80 RC - 60 ÇELÝK KAPILAR ÝÇÝN OTOMATÝK KÝLÝT KONTROL SÝSTEMLERÝ

YETKILI SERVISLER FC - 100 FC - 80 FRC - 80 FC - 60 RC - 80 RC - 60 ÇELÝK KAPILAR ÝÇÝN OTOMATÝK KÝLÝT KONTROL SÝSTEMLERÝ YETKILI SERVISLER DESi Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Þti. Gümüþsuyu Cad. No: 66/10 Topkapý-Maltepe / ÝSTANBUL Tel: 0212 501 72 72 Faks: 0212 576 64 77 DESi Alarm ve Güvenlik Sistemleri /

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO V60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu Bu kullanma kılavuzunun yapısı (açıklamalar) Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen sistematik

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı