19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU"

Transkript

1 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU ıı İ * Mayıs 2004 Belek / ANTALYA

2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALÎYE BÖLÜMÜ 19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU I TÜRKİYE'DE VERGİ KAYİP VE KAÇAKLARI, ÖNLENMESİ YOLLARİ" Mayıs 2004 Belek/ANTALYA

3 1 ULUDAĞ İMVF.RStTbSÎ İKTİSADİ VE İDARÎ BlLTMLLR FAKULTF5I M Al j YE BOLUMU 19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU BtLtM KOMİTESİ CopyriBhtUludJ&Uruversiresi İktisadı veîdan Bilimler Fakiıllesi Maliye Bölümü I BURSA HCT Haklı Saklıdır. Bu yayının lümü ya da bir bölümü, inceden İzin alınmakmztn hıçhı şekilde çuğdhlanuı, basılıp yayıntanamaz. manyebk onama (Bilgisayar. CD, Dıvkei vs) jklarılamaz. kaynak p*terilmedcrî alınlı yapılamaz Ağuslus 2ÜÛ4-800 ProLDr. Mehmet EL PALAMUT Prof.Dr. Turgaj BERKSOY ProfJ)r. Nihat FALAY Prof.Dr, Beyhan ATAÇ Pn>r.Dr. Ahmet KİRMAN PrnT.Dr. Blnnur ÇELİK Prof.Dr. Matl B. MUTER Prof-Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof-Dr. Metin TAŞ DoçJ>r. Yusuf KARAKOÇ DoçDr, Nurettin BİLİCİ Dr. A hm* KESİK luliuug OnlversUesi tibf - Safken) - '- ili (Marmara Üniversitesi ÜBF) (İstanbul Üniverstesi tküttat kakıl&caf},\ {Anutchı Üniversitesi ttbf) (AnkRra üniversitesi SBF> (Gu Ünırerafloi İlBT) ictm Buyur Üniversitesi ttbf) (Afyon Kocatepe ÜnİTcrsileBi tt&fy (Uludağ Üniversitesi ÜBF) (Dokut Eylül Üniversitesi Hnkık (HaceOepc Üniversitesi İtBF) fmkbj* Bakmu BÜMKÖ Gen. Modirttğa> : S5-X Sayfa Düzeni ve Yayına Ha/ırlama Kapak Tasarımı ve Uygulama ; Yrd. Doç. Dr. Adnan GERÇEK : Dursun SULDÜJGİL "m 19. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU DÜZENLEME KOMİTESİ YAKLAŞIM YAYINCILIK SAN. VE TİC. AŞ. Bülten Sokak, No: 54, Kavaklıdere - Ankara : Tel: (0312) pbx Fax: (0312) 46Ö jj E-mafl: com Prof. Dr. Mehmet E PALAMUT Prof. Dr. Doğan ŞEN YÜZ Prof. Dr. Metin TAŞ Yrd. Doç. Di Ozhan ÇETİNKAYA Yrrf. Doç. Dr. Atfıum GERÇEK j

4 Komitesi üyelerine ve oıganîzasyon çalışmalarıyla birleri rahatlatan Buyur Tünün Lsd. ŞtL mensuplarına oldukça müteşekkirim. m SUNUŞ Bilıtulıği üzere, geleneksel hole gelen Türkiye Maliye Sempozyumtan. Prof. Dr. Aykuİ HEREKMAN'ın öncülüğünde haşlatılmış olup, 1985 yılından itibaren gerçekleştirilmekte ve kent/ı alanındaki bilimsel bilgi üretimim ıe paylaşımım destekleten en büyük akademik platformu oluşturmaktadır. 19. Türkiye Maliye Sempozyumu. Uludağ Üniversitesi İ/BF Maliye Bolümü inraftndan Mayıs 2004 tunhltn ara^uto Belek/ANTALYA'da gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerimizin oğrriun üye ve yardımcıları de ıfgıb un düzey bûrukrailartn tebliğ, tartışma ir yorumlar şeklinde yapmış vlriukfnn olumlu kathlur, sempozyumun başardı geçmelinin yegane sebebidir. Üniversitelerimizden ve Maliye Bakanlığından gelen öneriler doğrultusunda Sempti^yum konusu olarak belirtenin "Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kucaklan, Onittıtutsi Yollan", günümüz Türkiye'sinin en önemli mali sorunlarının başında gelmektedir. Devletin esas fsnan.tman kityıuığı alan 'vcrgi'ye işlerlik kazandırılmaya çalışıldığı uliemi:tltr r vergi tabanının dıir vt kavıtdışı ekonominin yaygın almasının hır yansıması ularak onava çıkart vergi kayıp ve kabakların tüm yönleriyle ırdrimmen ve bunların en etkin sekıl/lt önlenmesi anık kaçmdnuız hale gelmiştir, fftr sempozyum bu sorunun çözuımine yönelik bilimsel katkılar ^ upmayı ve maliye yönetiminde bulunanlara ışık tutmacı başlıca anuıç edinmiştir. Sempozyumun düzenlenmesinin her aşamasınduki teşvik ve desteklerinden detayı, Uludağ Ünivtnüen Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa YUKTKURAN'a ve İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr Halis ERTÜRK'e teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Maliye Sempozyumlarının 19 yıldır devam eden sürekliliği ve giderek art/m etkinliğinde Maliye Bakanlığı'mızm kalkılan, ayrıca, özel bir teşekkürü gerektirmekledir. Bu görevi zevkle yerine getinyunun. Kitabın dgdı akademiryetl Maliye ytineucıirri ve bürokratlara yamru pfmastr» diliyorum. Prof- Ih". Mehmet E. PALAMUT Uludağ Üniversitesi tibf Maliye Bölümü Başkanı Belirlenen konunun son derece aktüel olmasından dolayı, gcr<-k Üniversitelerimizden gerekse ilgili kurumlardan çok sayıda tebliğ önemi gelmiştir. 19. lurkıyv Maliye Sempozyumu Bilim Komitesi tarafından yapılım dc^rlenâinneler ivnurund.t. tebliğlerin bir kısmının Sempozyumda sunulması, bir konutun tîe poster tebliğ olarak temtinzyum kitabında yer atmasına karar-verilmiştir. Sempozyumda tartışılan konuları ve îlgilî çalışmaları çok dtıha Rrm$ kitlelere ulnsumıa* için, sunulan tebliğler, \-apdan tartışmalar ve göndenim pvitcr tebliğleri içenn sempozyum kitabını hazıriavarak sizlerin yararına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sempozyumun gerek bilimsel ve gerekse sosyal organîzaıyııuirt gerçekle ş- itnlmrundt önemli katkılar aldık Kanunun şekillenmesi ve iuuuiijctık uhtiğlerin Ir-f/rtenmcı semasındaki katkılarımla'* detayı 19. Türkiye tfulryr Sempozyumu Bilim Komtu^t»yelerme Sempozyumun başııntı bir şek'lıle j;rrçrmrşiırıtme\t tçın ı'zverıtt tüit±n>alartndan dutun 19 Tuıiije Maliye S, r nu\nt-vnrrtu Uu:enleme

5 IV BİRİNCİ GÜN- ll.05.hhm İÇİNDEKİLER 2. Vergi Kaçırmayı Eiknefen Faktörler» Brilrln rni ve V«*f> Kuaıhmo önlcmursl: Anket ÇabaBusunn Butgatan..,. - 2fM ( Pıof. Dr. Kasan Hüseyin BAYRAKLI - Ynl_ Doç. Dr, Naci Tolga SAHUÇ - Yıü- D"ç- Dt- İsa SAĞBAŞ - Afyon Koralepc Üniversitesi İİBF) 3. Yargı Kararlan Işt&adu Vergi Kayıp ve Kaçaklarıma DegerlemHrihnegi 255 (Turgut CANDAN - Danıyay Başkanlı ı( Üçüncü Oturum Tartışmaları - - 2S1 AÇILI* KONUŞMALARI İKİNCİ GÜN - IZ.tt5.20U4 Prai. Dr Mehmet E, PAT.AMUT (Uludağ ÜniversiteAi ıt1îf Maliye Bûlûmû Bakanı) 2 Pror. Di Halİ5ERTURKaili"İJâ l '»i*eralcvi]]jind c kdn]) 4 Prof. Dr. Mü&lHfa YURTKURAN (Uludağ Üniversitesi Rektörü) (. 1 lasan Basri AKTAN (Muüyc Bakanlığı Mûbic&an) K LOTURUM OTURUM BAŞKANİ: Prot Dr. Aykut HEREKMAN 1. Kayıtdrçı ICknnomi; Ulusal >t Küresel Boyutları ve Dinamitlerinin Analizi 15 (Yrd. Doç. Dr. Gülay Akpül YİLMAZ - Marmara Üniversitesi İİBF) 2, Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Tahminleri 51 (Yrd. Doç. Dr. Fatih SAVAŞAN - Afyore Kocutepc Üniversitesi UşaklIBF) Birinci Olurum Tartışmaları 74 D. OTURUM OTURUM BAŞKANI: H**o Basri AKTAN (T.C. Maliye Hakanlığı Müsteşarı» Osman ARIOĞL U; CelİrRr Genel MüdurlnğÖDüa Çalısnaalan 86 L Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Koçaklan 90 (Doç l> Yusuf KAKAKOÇ - Doku/ Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 2. Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Kayıldı^ Ekonomi İlişkisi ve Boyadannm Mevzuat Açısından De^rteadirihnesi 115 (Prof. Dr. Şükrü KIZILOT-Ciazi Üniversitesi UBFJ (Araş.Cor, Şafak Ertan ÇOMAKLJ - Atatürk Üniveısilesı JIBF) 3, Kayıldışı Ekonomi İle Mücadele Açılandan Vergi Hukuku Özel Hukuk İlişkilerine Haki; 15& (Yrd. Doç. Dr. A Bunun DOGRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İİBF) IkiKi Oturam Tartılmaları 177 II I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: lir. Doğan CANSIZLAR (SPK Bakanı) L Türkiye'de Kayıiduı İstihdamın Vergi Itayn» ve Kaçakları Üzerine Eıfclsî 180 (Dut. Dr Atımcı Burçin YERRl-f - Hacclter^ Üniversitesi İJBF) (Dr. Oğuz KARADENİZ - SSK Bakanlığı Sıgm"a Mûfölı^il R IV, OTURUM OTURUM BAŞKANI: Prof- Dr. Sadık KIRBAÇ L Küreselleşme CUgosoHuıı Vergi Kayıp e Kaçakları ÜzerindekiEtkisi (YrdrDoç.Dr. Metin MERlÇ - Yrd.Doç.Dr. Hakan AY - Dokuz EylUl Onivrratcri İİBF) 2, DufcrlKlan Yabancı Yaürmılara Yönelik Te?vik Rekabeti Türk Kamu Moli Yapısı (herine Olası Etkileri; Türk Vergi ve Teşvik Sistemine Yönelik Öneriler. 333 (Prof. Dr Naci B- MUTER - Ara 5.Grtf Dr. Birol KOVANCILAR - Celal Bayar Üniversitesi İİBF) 3. Gollerin ETendH: Gölge Ekonomi Bazı Ülkelerden örarfckr _...35f (Doç. Dr. Hakan ÜZEl-TÜRK - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Dördüncü Oturum Tartışmaları V- OTURUM OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Şeraftttm AKSOY 1. Globalleşme Sunucu Oluşan Vergi Kayıp ve Katafclarmı Önlemede ı Uluslararası IjblrUgİmn örai _ - - 3B1 (Doç. Dr. İnsan GÜNAYDİN - Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Ui (Araş. Gör, Serkan BENK - UludaJ üniversitesi İİBF) 2. KüreMÜe$mefüa Vergi Sistemleri Üzerindeki EtfcOeri AçısuHlaû İM Önemli Konu: "Vergi Rekabeti ve Elektronik Tk*ref" 42 L (BUleni TAŞ - Yüksel KARACA - Maliye Bakanlığı) 3 Vergi Hukuku KnraHann Kan Parama AldunaBmııı önlemntslndeld önemi (Öğr. Gör. Dr, Ariz TAŞDELEN - Akdeniz Üniversiiesi Hokuk FakÖltcsİ» Be^nd Otarma Tttrfepnahrı ÜÇÜNCÜ GÜN VI, OTURUM OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr, Sdamutin TÜNCER 1. Politik Vergi Çevrimleri: Türkiye'de Vergi Yüki Üztrinde Politik Elkfler, 513 (Prof.Dr. Tuigay BGRKSOY - Aras.Gor.Dr. Ibnulim DEMİR- Marmara Üniv. IlBF> 2. Türkiye'de Verşi PoKtlkalanıını STBSİ Anaüzi:SiyA5İ DegifJmhı Vergi Kayıp ve Kaçaklaruıa Klldsi Üzerine Bir İncelenH (YrdDoç.Dr. Esra Sivcrcklı DEMİRCAN-Çanakkale Onsekii Mart Üniv. tibf) ıs S 3 3

6 VI 3. Vırgi Suç vecetijm-ıiurj Ekonmrnsl *>73 ^rudolu Oniv. llbfh vn. OTURUM OTURUM BAŞKANI; Pr«f. Dr. Orhan ŞENER l r Vergi < euoetlerı İn- MütsdW* &0I Doç Dr. Nurcum BİLİCİ -Hauertpr ÜEiiversıtrsı M UF) 2. Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçakların önlenmesi Acısından Vergi İdaresinin Sorunlun ve Yeniden Yapılandırılma Önerisi (VTO Dev. Dr Adnan GER^HK - Uludağ Omvbrtılesi IİBFJ 3. Verip Kayıp ve Kaçıkların Önlenmesinle Sayrptj Deneliinfnin Rolü W (Kemal ÖZSEMERCL- Scniar SÜNGÜ - Özlem TEMI7EL -Sayıştay Başkanlığı) Yedjnrj Oturum TarU*nialan 697 DÖRDÜNCÜ GÜN - 1A05-2M4 PANEL: "VERGİ BİLİNCİ, MÜKELLEF HAKLARI VE ETİK" BAŞKAN; Prof. Dr- Nihai FALAY 'İstanbul LWerv[e&i Tkiı-uf FıküİTcıi) PANELİSTLER: Prof. Dr r Güneri AKALIN ( Hacette»; Üniversitesi tlbfi 707 Dr. Bnrban ÖZKATURA 7 2 Prof. Dr, Nihal ŞABAN <Marmara Um*er*ıte&i Hukuk Ftkultesi» _ 7L7 Bülent TAŞ (Gelirler Genel Müdür Yardımcısı) -735 Panel Tartışmaları..738 POSTER TV.Kİ L Türkiye'de Vergi Kayıp ve KaçslJİannın ÖfllemaesiiHİe Idarc-MUkellef Etkileşimi ve Bağlı RlkBeşealerlnİB Ruhi _ 751 ipıut.dı Fevri DEVKİM - DıAuz Eylül Ünivejrntii İİBF-Ögr Gö«r Timur TUUti^y -ÇanJtUicOnseki/Man Üniversiteli itüft î. Vergi MükeueOeriBJn Dsvnuuslan Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Deniri Or&ep.776 'Ara* ttfr. Hilmi ÇOBAN - Dftç Dr r Seiami SEZGİN - Pamukkjlc L"fiL\criLtesi MBR 62 I 4. Ver0 ve Sigorta Prim Arlannuı Karıl I>«ı Ekoaomi Ü4iine Etkin B0I {YAİİhhi Or Duran fiulöûl - Kınttafc- ÜnnefilıCM IİHF-Ö&. Gor. HülyatL KARADENİZ AbariL Baysal Univemle&i Bolu MYO) 5. Ulus Drvkün Vergi Açmazı: Kredi Kartları, Hayali İfancal ve E-Tiranl KapMimjDdB Bir Defterimdirme Sİ 3 tyrd tloç,nr. İbrahim Attıla ACAR - Süleyman Demimi Üniversitesi IlRr 7 ) A. Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Bir Çanın Onerial: Servetkrfaı Beyanı ve (denmesi K2? [Yıd.Doç.Dr. Haliı KALMJS - Aı»*Gıy Burcu YILMAZ - Çanakkale Oneekiz MVT Üniversitesi İİBF) 7. Türkiye'de Vergi Kıyıp ve Kaçaklarıma Bilçe Gelirleri CzerudctaJ Edria 834 <Yrd Dcv-Dr. Metin MERİÇ - Aras.GfV Ayşe GÜN AY - Dokuz Eylül Üıuveisjicu İİBF? tl Vergi Kayıp ve Kaçaklarım Önlemede Avrupa BirugJ Vergi UyüttlglaşİH ra Örneği - _ 855 (Yıd. Doç Dr. Hakkı ODABAS-Yıd Doç Dr. Fatih SAVAŞAN- Afyon KooUcpe UnİvenıtenL Uşak ttbf} 9. KaıtscUesmenin Vergi Gelirlerine Etkisi (Yrd_Doç.Dr. Veli KARGI - Aıaş.Gor Di. ET Yasemin ÖZUGURLU- Mersin Ûnıversıicsi İİBF) 10. Vertl Idihbanl Merkezine Gelen Bilgi ve Belgeler Çerçevesinde kayıl Dışı EkOAdnıinin Önlenmesi (Ögr. Gür. Dr. Keramrtiin TEZCAN - Çukurova Üniversitesi İİBF) 11. Befao Eıtasma Dayanan Verçdcrde Verp Kayıp ** Kaçaklanau phfcolojft Nedenjerinin Tespitte Yönelik Bir Arasüınsa _ (Araş Gör. Harun YENİÇERİ - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) 3- Vergi Kayıp ve Kaçağmın Önlenmesinde Yeni Arayışlar: Mükellef Haklarının Korunması ve Mükelleflerin Vergiye Karsı Dirençlerinin Minimize EdiUnKj 743 {Sadedin DOOANYIGTT-SAyışuy öj-jdcnıırçisef

7 AÇILIŞ 11 Mayıs 2 MM Prof- Dr. Mehmet E- PALAMUT Uludağ Unrvçrsiiesı İİBF Maliye BNÜTDU Başkanı Prof. Dr. Halis ERTÜRK Uludağ Üniversitem fkrisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa YTJRTKURAN Uludağ Üniversitesi Reklürû Hasan Basri AKTAN Maliye Hakanlığı Miısieşan

8 2 Açılış Konuşmaları AÇILIR KON lj S M Al, ARI Sunucu: Sayın Milletvekilleri, iuytn Müşteri lir Sayın Kurul BaskıuUn, Saym Rektörler. Sayın Dukuntjr, Başbakanlık, Malıya Bakanlığı ve Sayıştay ın değerli temsilcileri. ı,ok değerli Öğretim Elemanlm ı. Yazılı ve Gürsel Basınımızın Degerti Mensupları, ^Türkiye'de Vergi Kavıp ve Kaçakları ve Önlenmedi Yollan" konulu XIX. Türkiye Maliye Sempozyumuna hos geldiniz. Uludağ Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fjkülıeii Malîye BölümU nlarak sızle/le birlikte olmaktan unıır duyuyoruz. Sizleri Ulu Ömlcr Atatürk vc Maliye Camiası'ndan ebedıyete intikal etmiş hucatanmtzın anısına saygı duruşuna davet ediyorum (İstiklal Marşı),,, Sunucu: Şimdi Uludağ Üniversitesinin kısa bir tanıtım bandım izleyeeeksinir. (Uludağ Üniversitesinin Tanıtımı)... Sunucu: Şimdi konuşmaların] yjpnuık üzere Uludağ Üniversitesi Fkiısadı ve (darı Bilimler Fakültesi Maliye Bolümü Başkanı Prof, Dr, Sayın Mehmet Emin Palamut*u davet ediyorum Prof. Dr. Mehmet E. PALAMUT Uludağ Üniversitesi HBF Malive Bölümü Başkanı Sayın Müsteşarım, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörlerim. «Sayın DekanLınm. 5PK ve KİK'nm çok değerli başkanları, kıymetli hocalarım ve meslek[aşlanm, gürsei ve yazı ($al medyamızın sayın mensupları ve saygıdeğer konuklar; Uludağ Üniversitesi İ.l.B.F. Maliye Bölümünün organizasyonunda gerçekleştirilen l [ J. Türkiye Maliye Sempozyumuma hoş geldiniz; Sızı, Bölümüm adına içtenlikle ve saygıyla selamlıyorum Adından da anlaşılacağı üzere bu gün 19 sunu idrak edeceğimiz ^emjy^yujnufl komısu, maliye horumu bulunan İin i verenden mjzjn ogjetnn uyekn. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Danışıp ve Sayıştay FiLirokMsı^ı aramdan her yıl G#nd Kurulca seçilen "Sempozyum Tertip vc Bilim H*yrtPnjn demokratik kurallara bağlı kalarak ve fjilçemizin tççrihiıtâe bulunduğu tfncejiui Eüalî ionınlarjlin bınni esas atarak, ona gündeme Jİ makta ve belirlemekledir- Sizlere muhtelif vesilelerle duyurduğumu^ gibi, bu yılkı sempozyum "Vergi Kayıp ve Kaçıkları, Bunların Önlenmesi Volları"na ilişkindir. Güzel yurdumuzun malı ve ekonomik yönden içerisinde bulunduğu konum belli olup. Devletimizin olağan ve sağlıklı geliri oluşturan vergi hasılatının %&Û h liv kısmı, neredeyse kamusal borç faiz ve laksiüennih ödenmesine gilmekledir. Her ne kadar, son yıllarda enflasyon ve faiz oranlarının düşmeye ba;iama.styıa, kamusal bury yükünde kirmî bir azalma süz konusu ise de, gene de içerisinde bulunduğumuz konumun iyi ve arzulanabilir olduğunu söyjemek pek mümkün değildir. Asıl olan, süreklilik atfeden olağan kamusal gelirlerimizi, yani vergilerimizi artırmak, vergi dışı kalmış potan siyelim izi vergi kapsamına almak; bir yaklaşıma bakılırsa GSMH'mızın yansı, diğer bir saptamaya göre de ulusal gelirimizin 1/3 oranında bulunan kayıtdışılığı kayıt içine dahil etmek gerekiyor. Rasyonel, verimli ve sürdürül?bilir bir sosyo-ekonomik politikanın gerçekkeştirilme&i bağlamında, buna acilen gereksinim bulunduğu da gün gibi aşikar. Konuşmamı malalamadan önce. kukusuz bazı kuruna kurulup ve şahıskıra müteşekkir borçlu olduğumu eklemek isterim: Bunlardan İlki, geçen sene yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta bu sempozyumu Üstlenmem deki niyetime destek olan Sayın Rektörüm, Sayın Fakülte Dekanım ve çalışmalarımda HA an yanımda olan Bölümüm öğretim üye ve yardımalandır. İkincisi, bu sempozyumların sürekliliğinin ve adetâ gelenekselleştirilmesinde maddî ve fikri katkıları asla yadsınamaz olan sayın Maliye Bakanımıza, bu Bakanlığın saygıdeğer müsteşar ve diğer üst bürokrat ve çalışanları nadir Sayın Maliye Bakanımız sempozyumumuzda haz» bulunmayı çok istemiş olmakla birlikte. OECD toplantısına kaıılmak üzere Paris'te olması nedeniyle, bizzat aramızda bulunamamıştır Hemen hemen her Maliye Sempozyumuna katılmak ve sunulan akademik ve düşünsel desteklerini esirgemeyen Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllâtii ŞENER de, aynı şekilde, KKTC de bir havaalanının açılışı münasebetiyle, maalesef aramıza katılamamıştır. Son olarak. sempozyumumuza kaikı saklayan Minteks Limited Şirketine, vergi gıh hır sempozyum konusunun yasal yönünü gözden inak bulumterzhatceğjnıiz ıhlımaline karşı sağladığı kilap ve dergıyk [gerçeklen de umulurumuz hır eksikliği tamamlamak suretiyle), alanında haklı bu mevkii ve yadsınamaz şöhret olan (ben onu ^akademin' olarak niteliyorum)

9 4 Yaklaşım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne müteşekkir borçluyum. Doğaldır kı, burada bize rahat bir çalışma ortamı sıman, çağdaş hizmet bilincini her şeyin (LStündt; tutan IJmak Atlaotis Hotel yönetici ve ç jlışjnhınn-ı ve Boyut Turizm Limited Şirketi ne de müteşekkiri yeti mı ifade etmek isterim. Konuşmamı bitirirken; 19. Türkiye Maliye Sempn oyumun tın haşaniı geçmesi \e ondan umulan muhassılanın ve müspcı sonucun alınması başlıca dileğim olup, teşrifleriniz ve yapacağınız katkılardan ötürü, hepinize şimdiden teşekkürlerimin uharıyla saygılar sunarım. Sunucu: Konuşmalarım yapmak üzere Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdan Bilimler Fakültesi Dckıuu Fruf. Dr. Süytn Halis HRTÜRK'u davet ediyorum. Prof. Dr. Halis ERTÜRK UİuriağÜnhrısiie^iîkrjsadi ve İdan Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Milletvekilleri. Sayın Müsteşarlar. Sayın Kurul Başkanları. Sayın Rektörler, Sayın Dekanlar, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sayıştayım değerli temsilcileri, çok değerli Öğretim Elemanları, Yazılı ve Görsel Basınımuın Değerli Mensupları Değerli katkr ve emeklerle lempknen bu sempozyumda açılış konuşması yapmaklan dolayı büyük gurur duyuyor ve hepinizi fakültem adına hoş geldiniz diyerek, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Benim de Eskişehir AIMÜOIU Üniversitesi uden hocam olan Prof. Dr. Sayın Aykut HER ERMAN'ın öncülüğünde başlatılan ve "Çıtası her yt yükseltilen" ilgili çevrelerde saygınlığını kanıtlamış "Türkiye Maliye Sempozyumumun Ondokuzuncuıu bu yıl fakujlemız Maliye Bölümünce düzenlenmiştir. Değerli Katıhmcıfar, Ben de Uludağ Üniversitesi İktisadi \e İdari ftıjjmler Fakulıesi'ndı:. İşletme Bolümu'nde Muhyeı Muharebesi hocayıyım. Zaman zaman Maliye BolumUmüzdeki dost ve meskkıaşfanmla sohbet edt_rken, "Kendinizi bizden ayırmayın aramızda sadece bir 'T" furkı var" diye df onlara ıakılırım Değerli katılımcılar Maliye ile branşımdan dolayı yakın temasta olan birisi olarak sunu soylcyebilinm. Binm ülkemin maalesef Osmanlıdan buyana malı sorunlardan çeknğinı hiçbir sevilen çekmemişi ir ılesek yendir. Bazı geçici dönemler hiüiç, sürekli olarak iç ve dış kaynak sorunu ile karşılaşmışızdır ve du> kaynak sorunumuz dahili gelirlerden daha ağır olması geçmişte olduğu gibi. günümüzde de ülkemize oldukça pahalıya mat olmaktadır. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, özellikle çöküş döneminde zaten bab standartlarına uymayan vergi ve benzeri devlet gelirlerinin sadece yüzde ZVi doğrudan Bab-ı Ali'ye ulaşabilmekteydi. Üzülerek belirtmek gerekirse bugün de ülkemizde, özellikle Tüıkiye'de vergi kayıp ve koçaklan konusu, vergi bakımından hiç de iç açıcı değildir. Değerli katılımcılar. Acaba bu konuda asıl sorun 'berede düğümlenmektedir? Galiba bana göre asıl mesele, aramızdan genç yaşla ayrıları ve huzurlarınızda rahmetle andığım kıymetli bilim adamı maliyeci Prof. Dr. Salih Şanver hocamızın da veciz bir şekilde vurguladığı gibi, bize uygun biı "VERGİ FELSEFE"mızin ohnamasıdu. Cumhuriyetten buyana pek çok vergi yasası çıkararak hemen hemen kuramda bilinen her vergi türünü deneyerek ülkemizi bir vergi laboratuarı haline getirmemize rağmen, bir türlü başarılı olamamamızın Öncelikli nedeni burada ^anmaudu-, Halbuki vergi felsefesi vergi yasalarından once gelir. Demek ki biz vergi alanında da olayı iyi kavrayamamış ve deyim yerinde ise "atın Önüne arabayı koymuşuz". Acaba vergi felsefesi ne demektir? Değerli katılımcılar Aslında vergi felsefesi verginin temelleri ve ilkeleri üzerine toplu bir dünya görüşü demektir ve batı Ülkelerinde bu verginin üç işlevi ile somutlaşrtiâktadır. Bunlardan birincisi Mali l$i v, kamuya yeterli ve düşük maliyeüı gelir sağlamaktır. İkincisi Sosyal İ»*ey, fakirden az, zenginden çok vergi almaktır Aslında bu iki işlev batıda gecen yüzyılda gerçekleşmiştir Oysa bi7 hala batının geçen yüzyılda gerçekleştirdiği işlevle uğraşmallayız. Yüzyılımızda vergi felsefesinin Üçüncü İşlevi ise Ekonomik İşlevdir. Ekonomik işlev doğuşunda Keynescidir. Zenginden fakire gelir aktarma yönütide önerilmiş vergi yolu ile uzfndvrmeler (teşvikler) biçiminde şejişraiştit Ekonomik İşlev diğer iki işlevle çatışmayacak ölçüde dar tutulmuş en önemlisi de geçici süreler için benimsenmiştir. Yani özetlersek Batı Ülkeleri vergi denilen aracı önce kamuya yeterli gelir sağlamak için kullanmalar, sonra da fakirden ziyade zengini verpletidirırıişjerdir, Gelelim bizim ülkemize... Maalesef vergi felsefesi konusunda yeterince kafa yormayan bizim sorumlularımızla önemli bir kısmı, vefgiyi vergi olmakları çıkarıp 'HER KAPIYI AÇAN BİR MAYMUNCUK" olarak kullanabileceklerini zannetmişlerdir. Bir başka ifade ile, ekonomik özendirmelilerimiz verginin ekonomik işlevini batıdan tersyüz ederek aklajdılar. Zengin daha az, fakır daha çok vergi ödesin dediler Verginin yalnızca ekonomik işlevini vurguladılar, çeşidi teşvik ve srğınaklarla kötü kullanımlara yol açrp ülkeyi bir vergi cennetine dönüştürdüler. Üstelik bun^üı yapılırken vergi yasalarımı? önırden ha?ırhk yapılmadan sık sık

10 6 Açılış Konuşmaları deriştirildi. Halbuki bu bfjyle olmamalıydı. Bir omcl vermek gerekire Balı Almanya'da 1977'de çıkanj.m Vergi Usul Yasası, on yıl süren bir çalışma İle yıı/ kişiye yaklaşan bir büyük ekip tarafından hazırlanmıştır. Bu da Hûstenyof ki *erg< id^^ıtıtzifl yokluğunun kuşum sadece yasaları onaylayan Siyasal otoritede değil, yasaları hazırlayan teknisyenlerde de uran malı dır. Değerli katılımcılar Sözlerimi daha fazla uzatmadan diyebilirim ki, bir yandan vergi felsefemizin yokluğu diğer yandan sık sık yasa değişikliklerinin sesini duyurabilen "örgütlü çıkar gruplarının" istemlerini karşıljı hale gelmesi ve diğer yapısal unsurlar, bugün "kayıp ve kaçakları" bir türlü önlenemeyen bir vergi sisteminin oluşmasına ortam hazırlamıştır. Konuya ili skin vereceğim birkaç ifclalısuk. bu kanımı kolayca doğrulayacaktır. Bugün gelişmiş ülkelerde kayıt drşı tahminen %5-İÖ kadar iken. ülkemizde bu oran maalesef % arasındadır En iyi önlem bu oranı aşağıya çekebilmektir. Ba^ta gelir dağılımının bozukluğu nedeniyle daha fazla bir vergi kapasitesi mevcut iken, bugün vergi yükü %25-28 kadardır. Üstelik bu yük gayri adil dağıtılmıştır. Avrupa Birliğinde bu rakam %38-4-T dolayında seyretmektedir Kanımca bu durum tez elden tersine çevril mel idır. Eğer bu yapılmaz ise, yani J.F. KENNEDY'nin eylediği gibi "Eğer demokratik bir töphim yoksul olan çoğunluğu doyuramaz ise» zengin atan aunıtğr koruyamaz 1 ', rfcf kademeden herfcese Sempozyumun hii/trlanmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, sizlere katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyor. Oturum Başkanları we Tebliğ Sunucularına haşarılar diliyor, sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sunucu: Konuşmalarını yapmak üzere Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Dr Sayın Musiafü YURTKURAN^ı davel cdıyonım Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN Sayın Maliye Bölümü Başkam iprof. Dr. Mehmet E. Palamut bana ilk ker böyle brr sempozyumu üstlenip üstlenemeyeceğimizi sorduğunda 'MutJnkîi üstleniriz, bundun mutluluk duyarım" demişti m. Oda "Ama bir,ır"ı v,u efendim" dedi * L Bu güne kadar yapılan hürün maliye sempozyumları m rektörler açtı, nerede yaparsak yapalım geleceğinize söz veriyor musunuz?" dedi. Değerli konuklar d<jrt yıldan beri rektörüm, Bursa dışında ilk defa bu sempozyuma katılıyorum. Kendi bilim alanım dahil. O gün verdiğim sözü tutmaktan da ayneii mu M uyu m Şimdi efendim, biz selden adam kurtaran adamla nuh peygamberin hikayesini mutlaka biliyorsunuzdur. Bir Amerikalı selden bir adam kurtarmış ve meşhur olmuş Anık üniversite üniversite dol:ıy>or selden nasıl adam kurtarılır diye konferanslar veriyormuş emıı hak vjkı olmuş, otmuş 7 Sonunda Ülefci dünyada da herkesin dünyada yaptığı işlerle ilgili konferans verme adeti varmış. Bir gün konferans sırası huna gelmiş. Melekler sormuşlar ne anlatacaksın diye Demiş, vallahi ben öteki danyada selden adam kurtarırdım. İsterseniz selden adam kurtarmayı milât ay im. Hay hay demişler. Kürsüye çıkmış tam konuşmaya başlayacak meleğin biri kulağına eğrlnıiş dikkat et ön sırada Nuh Peygamber oturuyor demiş. Şjmdi efendim bu karîaı otecrafc vergiden bahsetmem mümkün <kj>î) Nuh Peygamberin arasında ben bir hekim Bildiğim bu Jek flcy vârdevlel (ıiemuru olarak çok İyi vergi veriyorum. Gerisi hakkında da hiçbir fikrim yoktur O nedenle sadece iıdcre haşarılar dilemek ıslıyorum ve kanaatimce biraz önce konuşmalardan anladığım kadarıyla toplanması gereken verginin %30'unu topluyormuşuî. Bizde bir adet vardır. Bir hastalıktan ölenler çoğalınca konferansları ve kongreleri sıklaştırınz. Bence siz bu sempozyumu uy da bir kez yapın. Umut ediyorum kı. Uludağ Üniversitesi Jkhsariı ve İdari Bil imla Fakültesi Maliye Bölümünün düzenlediği ]*J. lurkiye Maliye Sempozyumu' nda değerli akademisyenler ve oturum başkanları yapacakun bilimsel tartışmalarla ülkemize ve ilgili kesimlere ışık tutacaklardır Bu dileklerimle 19. Türkiye Maliye Sempozyumu'nun başanlt geçmesini diler, saygılar sunarım. Uludağ Üniversitesi Rektörü Sa%ın Milleıveküım, Sayın Müsteşarım, Değerli Rektörler, Değerlj HıUm İnsanları, Değerli Konuklar Ûndokmunuı lurkiye MJIIVC ^çnıpo7yumuııuıi Uludağ I'mversitesi tararından yapılmasından dnljyı ''uyduğum memnuniyeti ıtadc etmek istiyorum. Hepinize sempozyuma hoj geldiniz diyorum Sempozyumun uıullu ve ba><ınh geçmesini temenni ediyorum. Sunucu: Konulmalarını yapmak üzere Maliye Bakanlığı Müsteşarı Say m Hasan Batn AKTAN'J davet ediyorum

11 Hanan Basri AKTAN Mıilıye Bakanlığı Mutfeşan Sayın MılJeT Vekilleri. Sayın Rekiorler. Sayın Kurul Başkanları, Sayın Dekanlar, Değerli Konuk İm, Saygıdeğer Hocalarını, Değerli Meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıvorum. Öncelikle siklere Maliye Bakanımı/ Sayın Kemal Un-ıkAtaıVm iyi dileklerini ve selamlnm sunuyorum. Zira kendileri çok arzu tınıcjenne rağmen ÜECD Maliye Bakanları Komitesi Toplantısına katılmak üzere Paris'e gitti O itibarla kendilerinin ıyı dilek mesajlarını size bir kez daha sunuyorum Değerli Kalılımcılaı, Saygıdeğer Hocalarım; maliye sempozyumları çok iyi bir gelenek oluşturdu ve bu yıl da ondokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz Gerçekten bu geleneğin olunmasına emek veren, katkı sağlayan tüm değerli hocalarımı şükranla, saygıyla anıyorum ve bu sempozyumlar münasebetiyle bir yıl içindeki Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, gözlemleyen siz değerli akademisyen hocalarımın goruş ve önerilerinden değeri endırmelen nd en hız uygulamacıların yaralanması açısından da iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Bundan da çok memnunuz ve çok istifade ediyoruz Bu ihbarla da maliye sempozyumlarının bunda» böyle devamını da içtenlikle diliyor vc her türlü desteğe amade olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'de ^ergi kayıp ve kaçakları Bakanlık olarak da bizim yakından ilgilendiğimiz bu alan vt gerçekten Türkiye'nin de uzım yıllardan beri yaşadığı önemli bir sorun. Önemli, çünkü vergi bütçe gelirlerimizin yaklaşık f85'ini oluşturuyor ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bütçenin çok daha unemlı hır iktisadı ve sosyal enstrüman olduğunu çok ıyı biliyoruz. Ancak, bugünkü yapısıyla bir yandan yeteri net gelirlerle beslenemeyen, öte yandan yüksek faiz giderleri ve sosyal güvenlik açıklarını sübvıuı**: eden bir butçe^n beuentn larzda rm İktisadı ve sosval disü-uman olma niteliği pek de kalmıyor, İşte bu yapıyı düzeltmek bakımından bir yandan kumu harcamalarım disipline etmek, faizin bütçe içerisindeki ağır baskısını gidermek için uygulanan bir ekonomik program var, Ote yandan butçenin selir taralını iyi leşi irmek üzere alınan önlemler var Bu itibarla da vee'gi kavıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi sağlıklı bir bütçe finansmanı ıçm de snn derece o nemf i Vergi kayıp ve kabaklarına neden olan unsurfar nelerdi!? Bunbrı rıiieelikee bir tespit elmek durumundayız ve bu bağlamda baktığımızda uzun utlardan beri vnjaiu çelen yüksek enflasyonun V O r t L ^temimizi olumsuz eikıleyen. lalınp eden önemli lıır olgu olduğunu görüyoruz. Tabı enflasyonu! dönemde hele hele gehri ve kazancı da enflasyon d an arındırmadığınız lakdırde erçek olmayan bir gelirden ^cr^ı af inakla karsı kadıya Açıhş Konuşmaları 9 kaldığınızda, vergiden uzak durma, vergiye kar*ı tepki ve direnç oluşturma sanki hır ölçüde- haklılık oluşturan bu - hale geliyor İşie bu sebepledir ki, geçtiğimiz yıl enflasyon muhasebesi dediğimiz işletmelerin mali tablolarının enflasyon düzeltmedi yoluyla reel kazancın vergilendirilmesine; imkan sağlayacak yasal düzenleme yapıldı. Ama keşke uzun yıllar önce yapabilseydi k ve vergi sistemimizde vergiye karşı direnç oluşturan, vergi gemimizi olumsuz etkileyen bir rakioıden daha önceleri kurtulabilinjifc Her ne kadar enflasyonun düşme süreci yaşadığı bir dönemde çıkmış olsa da her vergi sisteminde -gelişmiş ülkelerde de böyledir- böyle bu emniyel düzeninin bulunmasında fayda vardır. Bu uygulama de malî tablotoj enflasyonun olumsuz etkilerinden arındırılmış ve gerçek kazancın vergilendirilmesi sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan, ülkemizde gelir dağılımının bozukluğu ve bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklılığı vergi sistemimizi olumsuz etkileyen ve vergiden kaçınmaya, vergi kayıp ve kaçağına neden olan unsurlardan biridir Gelişmekte olan ülkelerde bölâclcrarası kalkınmışlık farklılığı var bunun giderilmesi lazfm. Bunun için, de son dönemde yürürlüğe konulan ki i başına milli gelirin 1500 doların altında olan 36 ilimizde yatırımları artırmak, istihdam ortamı yaratmak üzere bir yasal düzenleme yapıldı ve aldığımız izlenimlere göre de bu yörelerde önemli bir yarinin ikliminin oluştuğunu ve bu süreçte buralarda istihdam yaralan, üretim sağlayan yeni yatırımların devreye gireceğini umuyoruz. Bunun beraberinde göç olgusunun un gidereceğim bekliyoruz, çünkü vergi kayjp ve kaçağında göç olgusu da önemli bir unsur Mükelleflerin sağlıklı bir şekilde yerleşik konumda olmaması, vergilemeye ilişkin olayların birebir izlenebilirliğinin zorlaşması dj vergt kayıp v ü kaçakkoına neden olan unsurlardan bin. İşletme ölçeklerindeki çarpıklık ve büyük ölçekli işletmelerin azlığı da vergi kayıp ve kaçağını etkileyen unsurlardan biri Tabi bunun için eli>mişlık. kalkınmışhk* iştelme Ölçeklerinin büyümesi anık kaçınılmaz bir sureç. Bu bakımdan da sürdürülebilir ve istrfcrarlı bir büyüme ortamına ihtiyaç var Geçtiğimiz yıllarda bazı yıllarda büyüyen, bazı yıllarda ise ciddi jefcdde küçülen bir ekonomik trend izlendi. Sunun ekonomi üzerindeki Uhnbatı, vergi kapasitesini de olumsuz etkiliyor. Bu itibarla İstikrarlı sürdürülebilir bir büyüme vergi kapasitesi açrsmdan, vergilenebilir geliriıt düzenli bir şekilde oluşması açısından da önemlidir diyç dugünüvorum. Yüksek faiz olgucunun yaşanmış olması da vergi kayıp ve kaçağına neden olan unsurlardan biri r Birincisi, yüksek fai? nedeniyle işletmelerin yeterince yabancı ^-eya dıs finansman kullanabilmesi olumsuz etkileniyor İkincisi, yüksek faiz işletmelerdeki gelir kompozisyonunu olumsuz etkiliyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıllarda İstanbul Sanayi Odasının her yıl yayınladığı 500 büyük firmanrn gelir/kazanç konıpozisyonn içinde işletme f,ıahyetinden elde edıiltı gelir * e kazanun payı [5ı,le birlere kadar düşmüştü.

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı BAŞKAN DAN SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı Çok Değerli Meslektaşlarım, Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 21. Vergi Haftası nı ve Muhasebeciler Günü nü kutladık. Vergi Haftası münasebetiyle

Detaylı

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR 2006/191 BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ -PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 6 Ekim 2006 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL 2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İZMİR, 2004 1 İşbu kitap, 03 Aralık 2004 Cuma günü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları, panel konuşma

Detaylı

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1

FİNANS TOPLULUĞU. Büyük Buhran. İç Borçlanma. ETF Nedir? Ne Değildir? TL nin Dolarla. İmtihanı FINANCIAL POST 1 FİNANS TOPLULUĞU Bölgesel Rekabet Gücü ve Piyasa Potansiyeli Banka Müşterisinin Kalbine Giden Yol IK dan Geçer mi? Global Kriz Türk Bankacılık Sistemini Neden Diğer Ülkelerden Daha Az Vurdu? Büyük Buhran

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Teknik Elemanlar Bürosu TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 1999 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216)

Detaylı

KONUŞMA MAKALE MART 2013. Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları

KONUŞMA MAKALE MART 2013. Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları SAYI 84 MART 2013 KONUŞMA Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları MAKALE Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil / Arş. Gör. Duygu İçen Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı