Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi"

Transkript

1 Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi

2 Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça layan a ve Do a Derne i ne te ekkür ederiz.

3 Herkes Ku lar Gözlemleyebilir! Ku lar gözlemlemek çok güzel bir u ra. O kadar çok çe itli ve renkliler ki. Bayku, lamingo, a açkakan, karaakbaba, saksa an Birçok ilginç ku türü var. Onlar her yerde görmek mümkün. Ormanlardan da lara, göllerden denizlere, bozk rlardan makilere pek çok ya am alan nda, hatta köylerden kentlere birçok yerle im yerinde ya yorlar. Üstelik ku lar gözlemlemek için neredeyse hiçbir malzeme gerekmiyor. Dikkatli bir göz ve kulak yeterli. Elbette biraz da sab r! Çünkü birçok ku küçük oldu undan çok iyi saklan yor. Baz lar da onlara yakla man z istemiyor, p r diye uçup gidiyor. Bu nedenle ku gözlemcili iyle u ra may sürdürürseniz, bir dürbüne gereksinim duyabilirsiniz. 1

4 Peki gözlemledi iniz ku u nas l tan yacaks n z? Serçeyi, güvercini, kumruyu ya da saksa an herkes bilir. Bu ku lar insanlarla iç içe ya yor. Onlar tan mak kolay! Ancak karabatak, dikkuyruk, sumru, puhu gibi ço umuzun kar la mad ku lar da var. Bu ku lar tan mak için bir rehber kitapç ktan yararlanabilirsiniz. Bu kitapç k da bunlardan biri. Kitapç kta ülkemizin de i ik yerlerinde gözlemleyebilece iniz, farkl ku gruplar ndan yetmi ku türü tan t l yor. 2

5 Ku un Bölümleri S rt Kuyruk sokumu Kuyruk üstü örtü tüyleri Kuyruk Kuyruk alt örtü tüyleri Ense Ba Tepe Burun deli i Üst gaga Alt gaga G d Gö üs Kanat Bö ür Kar n Uyluk Bacak Peki tan mad n z bir ku kar n za ç kt nda ne yapacaks n z? Bu ku un belirli özelliklerini bir deftere not edin. lk olarak büyüklü ünü ve renklerini ele al n. Sonra da vücudunun ba, gaga, boyun, kanatlar, kuyruk, bacaklar gibi çe itli bölümlerinin boyutlar na, renklerine, ekillerine dikkat edin. Bunlar s rayla defterinize yaz n. Ard ndan gözlemlerinizi kitapç n zda bulunan ku resimleri ve bilgileriyle kar la t r n. Böylece gözlemledi iniz ku u bulabilirsiniz. Elbette gözlemledi iniz ku türü kitapç kta olmayabilir! Bu durumda daha kapsaml bir rehber kitaba bakabilir ya da nternet te ara t rma yapabilirsiniz. 3

6 Küçük bata an Tachybaptus ru collis Örde e benzer. Gagas n n dibindeki sar leke ve kestane rengi yana yla kolayca tan n r. Belirgin bir kuyru u yoktur. Boyu cm dir. Yüzerken neredeyse tüm vücudu suyun üzerinde kal r. Göllerde grup halinde yüzerken gözlemlenebilir. Karabatak Phalacrocorax carbo Ülkemizdeki en büyük deniz ku udur. Boyu cm dir. Kal n gagas ve uzun boynu belirgin özellikleridir. Deniz k y lar nda ve göllerde grup halinde dinlenirken gözlemlenebilir. Ak pelikan Ak pelikan Pelacanus onocrotalus Büyük ve beyaz bir ku tur. Boyu, cm dir. Kepçe eklindeki gagas ve kanatlar ndaki siyah tüyler belirgin özellikleridir. Batakl klar ve göllerde grup halinde yüzerken gözlemlenebilir. 4

7 Gri bal kç l Ardea cinerea Vücudunun üst bölümü gri, ba ve boynu beyazd r. Ba n n her iki yan ndaki siyah, uzun tüyleri, sar renkli gagas ve bacaklar yla kolayca tan n r. Boyu cm dir. Sazl klar, batakl klar ve tatl sularda gözlemlenebilir. Leylek Ciconia ciconia Uzun beyaz boynu ve gövdesi, siyah kanat tüyleri, k rm z gagas ve bacaklar yla kolayca tan n r. Boyu cm dir. Sulakalanlara yak n yerlerdeki çat, baca, direk ve a açlara kurdu u yuvalarda gözlemlenebilir. Göçmen bir ku tur. Ka kç Platalea leucorodia Boyu cm dir. Ka k eklindeki siyah gagas yla kolayca tan n r. Bacaklar da siyah renklidir. Bu ku u grup halinde h zla uçarken görebilirsiniz. S göller ve sazl klarda gözlemlenebilir. 5

8 Flamingo Phoenicopterus ruber Pembe rengiyle dikkat çekicidir. K rm z gagas n n ucu sivri ve siyaht r. Uzun boynu ve bacaklar di er belirgin özellikleridir. Boyu cm dir. S, tuzlu ya da ac sulakalanlarda gözlemlenebilir. Boz kaz Anser anser Ülkemizde ya ayan tek yabani kaz türüdür. Bacaklar ve gagas pembedir. Boynu uzundur. Büyük bir vücudu vard r. Boyu cm dir. Grup halinde uçarken V ekli olu tururlar. A r hareket eden bu ku, batakl klar ve tatl sularda gözlemlenebilir. Suna Tadorna tadorna Ördekten büyük, kazdan küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Vücudunun büyük bölümü beyaz, ba ve boynu koyu ye il, gagas da k rm z d r. S göllerde gözlemlenebilir. 6

9 Ye ilba Ardea cinerea Yayg n bir ördek türüdür. Boyu cm dir. Erke inin ba koyu ye il, gö sü k z l-kahverengidir. Sar gagas, gri gövdesi ve kuyru unun çevresindeki siyah tüyler di er belirgin özellikleridir. Tatl sularda gözlemlenebilir. Dikkuyruk Oxyura leucocephala Gövdesine oranla ba büyük bir ördek türüdür. Gövdesi ve boynu kahverengidir. Genellikle dik tuttu u uzun siyah kuyru u ve mavi gagas dikkat çekicidir. Boyu cm dir. Sazl klarla çevrili s, tatl sularda ve göllerde gözlemlenebilir. Kara çaylak Kara çaylak Milvus migrans Büyük, y rt c bir göçmen ku tur. Boyu cm dir. Gövdesi ve kanatlar koyu renklidir. Çatall bir kuyru u vard r. Göl, akarsu ya da sulakalanlar n yak n ndaki ormanl k alanlara yuva yapar. 7

10 Ak kuyruklu kartal Haliaeetus albicilla Büyük ve y rt c bir ku tur. Boyu cm dir. K sa, beyaz kuyru uyla dikkat çekicidir. Gagas büyük ve aç k sar renklidir. Kaya ve a açlara yuva yapan bu ku sulakalanlarda gözlemlenebilir. Kara akbaba Aegypius monachus Büyük ve y rt c bir ku tur. Boyu cm dir. Gövdesi koyu kahverengidir. Yüzü ve bo az tüysüzdür. Bu bölümlerde siyah derisi görülür. Boynundaki kabar k tüyler dikkat çekicidir. Ormanlarda ya ar ve ya l bir a ac n tepesine dallardan büyük bir yuva yapar. K z l akbaba Gyps fulvus Büyük ve y rt c bir ku tur. Boyu cm dir. Gövdesi k z l kahverengidir. Ba ve boynunda beyaz, ince tüyler bulunur. Boynunun alt k sm ndaki kabar k tüyler dikkat çekicidir. Kayal k ve da l k alanlarda ya ar. 8

11 Tav anc l Hieraaetus fasciatus Y rt c bir ku tur. Boyu cm dir. Gö sü beyazd r. Kanatlar n n alt nda geni siyah bir erit bulunur. Kuyru unun ucu da koyu renklidir. Ormanlar, bozk rlar, makiler ve çay rlarda gözlemlenebilir. Bal k kartal Pandion haliaetus Suya dalabilen y rt c bir ku tur. Boyu cm dir. Kahverengi s rt, beyaz ba yla kolayca tan n r. Uçarken mart y and r r. Göl ve nehirlerin çevresindeki ormanl k alanlarda gözlemlenebilir. Gökdo an Falco peregrinus Dünyan n en h zl uçan ku udur. Küçük ku larla beslenen orta boylu bir y rt c d r. Boyu, cm dir. Siyah b y, beyaz yana ve bo az yla dikkat çekicidir. Kayal k alanlarda ya ar. 9

12 Da horozu Tetrao mlokosiewiczi Boyu cm dir. Erke i koyu, genci ve di isi boz renklidir. Erke inin kuyru u çatall, di isininki düzdür. Erke i beyaz omuz lekesiyle kolayca tan n r. Yüksek da larda ve çay rlarda gözlemlenebilir. K nal keklik Alectoris chukar Boyu cm dir. Ba n n üstü gri, s rt aç k kahverengidir. Bö rü enine çizgilidir. Gaga dibi de beyazd r. Kayal k, ta l k tepeler ve da eteklerinde gözlemlenebilir. Sutavu u Gallinula chloropus Gagas ve aln k rm z, gövdesi koyu renklidir. Gövdesinin yan nda beyaz bir çizgi bulunur. Beyaz kuyruk alt tüyleri de dikkat çekicicidir. Boyu cm dir. Tatl sularda ve sazl klarda gözlemlenebilir. 10

13 Turna Grus grus Göçmen bir ku tur. Boynu ve bacaklar uzundur. Boyu cm dir. Kuyru undan sarkan uzun tüyler, ba n n üzerindeki k rm z leke ve yanaklar ndan a a inen beyaz erit sayesinde kolayca tan n r. Geni batakl klar ve sulak çay rlarda gözlemlenebilir. Toy Otis tarda Ülkemizdeki en büyük kara ku udur. Boyu cm dir. Ba ve boynu gri, karn beyaz, s rt k rç ll kahverengidir. Erke i di isinden çok büyüktür. Erke inin beyaz b y klar ve gö sündeki k z l-kahverengi erit dikkat çekicidir. Bozk rlarda ve a açs z, geni tar m alanlar nda gözlemlenebilir. Poyrazku u Haematopus ostralegus Siyah-beyaz bir ku tur. Boyu cm dir. Gagas uzun ve turuncu, bacaklar pembedir. Deniz k y lar ve nehir boylar nda gözlemlenebilir. 11

14 K l çgaga Recurvirostra avosetta Uzun ve ucu kalk k gagas yla kolayca tan n r. Boyu cm dir. Ba, s rt ve kanatlar ndaki siyah lekeler d nda vücudu beyazd r. Bacaklar aç k mavidir. Göller ve batakl klarda gözlemlenebilir. Çölko ar Cursorius cursor Boz renkli, uzun bacakl bir ku tur. Boyu cm dir. Ba ndaki siyah-beyaz çizgiler dikkat çekicidir. Ba n n tepesi aç k mavidir. Çöl ve yar çöl özelli i gösteren kurak alanlarda ya ar. 12 Kocagöz Burhinus oedicnemus Ba büyük, gagas k sa ve kal n bir ku tur. Boyu cm dir. Gövdesi aç k kahverengidir. Kanatlar nda iki siyah çizgi aras nda beyaz bir erit bulunur. Kurak ve ta l k aç k alanlar, tarlalar, bozk rlar ve kumullarda gözlemlenebilir.

15 Akça c l b t Akça c l b t Charadrius alexandrinus Gövdesine oranla ba büyük, aç k renkli, küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Karn ve gö sü beyaz, gagas ve bacaklar siyaht r. Kumlu ve çak ll deniz k y lar nda, göllerde gözlemlenebilir. K zku u Vanellus vanellus bi i olan bir ku tur. Karn ve gö sü beyaz, s rt koyu ye il, kuyruk alt k z l renktedir. Boyu cm dir. Su kenarlar ve sulakalanlar n çevresinde gözlemlenebilir. Küçük kumku u Calidris minuta Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. K sa ve düz bir gagas, siyah bacaklar vard r. Beyaz gö sü d nda vücudu, k n gri, yaz n k z l-kahverengi renktedir. K n deniz ve göl k y lar nda gözlemlenebilir. 13

16 Kervançullu u Numenius arquata Kahverengi, büyük bir ku tur. Boyu cm dir. Uzun, k vr k gagas dikkat çekicidir. Uçarken mart y and r r. K n deniz k y lar nda, sulak çay rlarda gözlemlenebilir. Gümü mart Larus cachinnans Gri s rt ve siyah kanat uçlar d nda beyaz bir ku tur. Parlak sar gagas ve gagas n n ucundaki koyu k rm z lekeyle kolayca tan n r. Bacaklar da sar d r. Boyu cm dir. Tüm k y lar m zda gözlemlenebilir. Kayal klar, adalar ve baz göllerde grup halinde yuva yapar. Sumru Sterna hirundo Mart dan küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Üreme döneminde k rm z gagas ve bacaklar, gri s rt, ba ndaki ve gagas n n ucundaki siyah bölümle tan nabilir. Kuyru u uzun ve çatall d r. Deniz k y s, göl ve nehirlerde gözlemlenebilir. Göçmen bir ku tur. Ülkemizde yaz n görülür. 14

17 Ba rtlak Pterocles orientalis Boz renkli, ba na oranla gövdesi büyük bir ku tur. Boyu cm dir. Kuyru u k sa ve karn siyaht r. Karn n n ortas nda aç k renkli bir erit bulunur. Bozk rlar, yar çöller, kurak ve ta l k alanlarda gözlemlenebilir. Kaya güvercini Columba livia Evcil güvercinin atas d r. Boyu cm dir. S rt gridir ve kanad nda iki siyah erit bulunur. Ye il-mor yanardöner renklere bürünen boynu dikkat çekicidir. Kaya oyuklar na ve ma aralara yuva yapar. Küçük kumru Streptopelia senegalensis K z l-kahverengi, narin görünü lü bir ku tur. Boyu cm dir. nsanlarla iç içe ya ar. Birçok kentimizde gözlemlenebilir. Pencerelerinin pervazlar na ve balkonlara yuva yapar. 15

18 Guguk Cuculus canorus lk bak ta atmacaya benzer. Uzun bir kuyru u, sivri kanatlar vard r. Boyu cm dir. Erke i gri-mavi, di isi k z l renklidir. Karn enine beyaz çizgilidir. Ormanlar, seyrek a açl klar, tar m alanlar, batakl klar, park ve bahçelerde gözlemlenebilir. 16 Puhu Bubo bubo En büyük bayku türüdür. Boyu cm dir. Gövdesi kahverengidir. Gözleri büyük ve turuncudur. Kulak tüyleri ve büyük ba yla di er y rt c ku lardan ayr l r. Kayal k ve ta l k alanlar, s k ve ya l ormanlarda ve kentlerde ya ar. Çobanaldatan Caprimulgus europaeus Zor görülen bir ku tur. Boyu cm dir. Minik gagas n n ard nda kocaman torba gibi bir a z vard r. Erke inin kuyruk tüylerinin ve kanatlar n n uçlar nda beyaz lekeler bulunur. Uçarken do an and r r. Seyrek a açl klar, seyrek ormanlar, k rlar, bozk rlar ve yar çöllerde gözlemlenebilir.

19 Ebabil Apus apus Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. G d s ndaki beyazl k d nda koyu renkli bir ku tur. K sa kuyru u, uzun ve kavisli kanatlar, ani manevralar yla k rlang çlardan ayr l r. Sulakalanlar, aç k alanlar ve kentlerde grup halinde süzülürken gözlemlenebilir. Yal çapk n Alcedo atthis Renkli, küçük bir ku tur. Boyu cm dir. S rt parlak turkuvaz ve mavi, karn turuncu-k rm z renktedir. Ayaklar k rm z, gagas siyaht r. Tatl su kenarlar nda gözlemlenebilir. Buralardaki kum duvarlar na açt derin oyuklara yuva yapar. Ar ku u Merops apiaster Renkli bir ku tur. Boyu cm dir. Bo az ve kuyruk sokumu sar d r. Uçarken k z l kanat altlar görünür. Su kenarlar ndaki kum ya da yumu ak toprak duvarlarda açt oyuklara yuva yapar. Göçmen bir ku tur. Ülkemizde yaz n görülür. 17

20 Gökkuzgun Coracias garrulus Kargaya benzeyen mavi renkli bir ku tur. Boyu cm dir. Kanat uçlar siyah, s rt k z l renklidir. Seyrek ormanlar, orman kenarlar ve aç k alanlarda gözlemlenebilir. Göçmen bir ku tur. Ülkemizde yaz n görülür. Alaca ağaçkakan Dendrocopos syriacus En yaygın ağaçkakan türüdür. Boyu cm dir. Yanakları ve boynunun yanları beyazdır. Kanatlarında geniş bir beyazlık vardır. Kuyruk altı pembe-kırmızıdır. Seyrek ve genellikle yaprak döken ormanlar, meyve bahçeleri, zeytin bahçeleri ve büyük parklarda gözlemlenebilir. 18 bibik Upupa epops Boyu cm dir. Uzun, k vr k gagas, uzun ibi i ve renklerinden kolayca tan n r. Gövdesi k z l-pembe, kanatlar ve kuyru u siyah-beyaz enine çizgilidir. K sa çal lar n bulundu u aç k alanlarda gözlemlenebilir. A aç, kaya ve binalar n oyuklar na yuva yapar.

21 Tepeli toygar Galerida cristata Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Uzun ve ço u zaman kalk k duran ibi iyle kolayca tan n r. Kanatlar ve kuyru u k sad r. Kuyru un iki yan nda krem rengi tüyler bulunur. Bo arazilerde ve yol kenarlar nda kolayca gözlemlenebilir. K rlang ç Hirundo rustica En yayg n k rlang ç türüdür. Boyu cm dir. S rt koyu lacivert, bo az ve aln koyu k rm z d r. Bo az nda lacivert bir erit vard r. Karn k z l-krem rengidir. Kuyru u çatall d r. K rsal alanlarda ve kentlerde görülebilir. Kaya ve bina oyuklar na yuva yapar. Da kuyruksallayan Motacilla cinerea Ülkemizdeki en büyük ve en uzun kuyruklu kuyruksallayand r. Boyu cm dir. S rt mavi-gri, karn sar -beyazd r. Üreme döneminde erke inin bo az siyah, karn parlak sar renk al r. K n kentlerde ve su kenarlar nda görülebilir. 19

22 Bülbül Luscinia megarhynchos Küçük, ötücü ve zor görülen bir kuştur. Boyu cm dir. Gövdesi kızıl-kahverengi, kuyruğu kızıldır. Ötüşüyle tanınır. Yaprakdöken ormanlar, çalılıklar ve dere boylarında yaşar. Göçmen bir kuştur. Ülkemizde yazın görülür. Ç tku u Troglodytes troglodytes Çok küçük ve ötücü bir ku tur. Boyu 9-11 cm dir. Enine çizgili koyu kahverengi tüyleri ve k sa kuyru uyla kolayca tan n r. Ormanlar, çal l klar ve bahçelerde gözlemlenebilir. 20 Dereku u Cinclus cinclus Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Bo az ve gö sü beyazd r. Gövdesi k sa kal n ve kahverengidir. K sa bir kuyru u vard r. Yüksek yerlerdeki h zl akan derelerde gözlemlenebilir.

23 Büyük da bülbülü Prunella collaris Boyu cm dir. Gövdesi gri, g d s ve bo az beyaz üzerine siyah beneklidir. Bö rü kal n k z l-kahverengi çizgilidir. Kanatlar nda beyaz, iki ince çizgi bulunur. Kuyru u siyah, kuyruk ucu beyazd r. Da larda ve yüksek yaylalarda gözlemlenir. Kara k z lkuyruk Phoenicurus ochruros Küçük, koyu renkli bir ku tur. Boyu cm dir. K z l kuyru uyla dikkat çekicidir. Kanatlar nda beyaz bir bölüm bulunur. Kayal k yamaçlar, uçurumlar gibi yüksek yerlerde gözlemlenir. Kara kulakl kuyrukkakan Kara kulakl kuyrukkakan Oenanthe hispanica Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Bo az siyah ya da beyaz olabilir. Kanatlar nda da siyah bir bölüm bulunur. ki yan ve ortas siyah olan kuyru unu a a yukar sallar. Bozk r vb. aç k alanlar, kayal k ve çal l k yamaçlarda yuva yapar. 21

24 Gökard ç Monticola solitarius Mavi bir ku tur. Gövdesi koyu mavi, kanatlar ve kuyru u siyah-gridir. Di ileri kahverengi k rç ll d r. Boyu cm dir. Kayal klar, uçurumlar, harabeler ve yerle im yerlerinin yak nlar nda gözlemlenebilir. Karatavuk Turdus merula Koyu renkli bir ku tur. Boyu cm dir. Erke i simsiyaht r ve parlak sar -turuncu gagas yla dikkat çeker. Di isi koyu kahverengidir. Ço u zaman kanatlar n sark k, kuyru unu dik tutar. Ormanlar, çal l klar, meyve bahçeleri, parklar ve bahçelerde gözlemlenebilir. Kam bülbülü Cettia cetti Küçük, ötücü ve zor görülen bir ku tur. Boyu cm dir. Gövdesi kal n ve incedir. S rt düz koyu kahverengi, karn aç k renklidir. Kuyru u geni ve yuvarlakt r. Sulakalanlarda ve sulak çal l klarda gözlemlenebilir. 22

25 Dik kuyruklu ötle en Prinia gracilis Çok küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Boyuna göre kuyru u çok uzundur. Kuyruk ucunda benekler bulunur. S rt gri-koyu çizgilidir, karn düz ve sar krem rengindedir. nce bir gagas vard r. Batakl k bitkilerinin oldu u kurak düzlükler, tarlalar, makiler ve sazl klarda gözlemlenir. Küçük ak gerdanl ötle en Sylvia curruca Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Kanatlar kahverengi, bacaklar koyu gri, kuyruk kenar beyazd r. i neyaprakl a açlardan olu an orman aç kl klar ve kenarlar nda, çal lar n yo un oldu u yamaçlarda gözlemlenebilir. Ç vg n Phylloscopus collybita Çok küçük bir ku tur. Boyu cm dir. S rt soluk ye il-kahverengi, karn gridir. Bacaklar koyu renklidir. Gözünde belli belirsiz bir sürme bulunur. Ormanl k alanlarda, seyrek a açl ve çal l k arazilerde, bahçelerde gözlemlenir. 23

26 Çal ku u Regulus regulus Ülkemizdeki en küçük ku tur. Boyu 8-10 cm dir. Boynu k sa, gagas küçüktür. S rt ye il, karn aç k gridir. Erke inin tepesi turuncu, di isinin sar d r. Her ikisinin tepesinde siyah iki erit bulunur. neyaprakl a açlardan olu an ormanlar, park ve bahçelerde gözlemlenir. Benekli sinekkapan Muscicapa striata Küçük ve ötücü bir ku tur. Boyu cm dir. S rt düz gri, karn aç k renklidir. Tepesinde, aln nda, bo az nda ve gö sünde koyu benekler vard r. Gagas ve ayaklar gri-siyaht r. Ormanlar n kenarlar, akarsu çevresindeki a açl klar, park ve bahçelerde gözlemlenir. Büyük ba tankara Parus major Küçük ve renkli bir ku tur. Boyu cm dir. Ba siyah, yanaklar beyazd r. Parlak sar karn n n ortas nda, g d s ndan ba lay p kuyruk alt na kadar inen siyah bir erit bulunur. S rt ye il-sar d r. Kanatlar nda beyaz erit vard r. Ormanlarda, çal l klarda, park ve bahçelerde gözlemlenebilir. 24

27 S vac Sitta europaea Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. S rt gri, karn turuncudur. Kuyru unun alt nda beyaz lekeler bulunur. Gençleri daha soluk renklidir. Geni yaprakl ve kar k ormanlarda gözlemlenebilir. Sar asma Oriolus oriolus Sar ve siyah renkli, zor görülen, ötücü bir ku tur. Boyu cm dir. Gagas koyu pembedir. Di isi ve gencinin rengi sar -ye il, karn boyuna koyu çizgilidir. Kavakl klar, meyve bahçeleri, seyrek a açl aç k alanlar ve yaprak döken ormanlarda gözlemlenir. Göçmen bir ku tur. Ülkemizde yaz n görülür. Alakarga Garrulus glandarius En renkli karga türüdür. S rt gri-kahverengi, karn kahverengidir. Kanat lekeleri mavi ve beyaz, kuyru u da siyaht r. Boyu cm dir. Yaprak döken ve i neyaprakl a açlardan olu an ormanlar, büyük parklar ve meyve bahçelerinde gözlemlenebilir. 25

28 Saksa an Pica pica Yanardöner renkli tüyleri ve uzun kuyru uyla dikkat çekici bir ku tur. Ba, s rt ve gö sü siyah, karn ve omuz tüyleri beyazd r. Boyu cm dir. Her türlü seyrek a açl ve çal l k alanda, park ve bahçelerde gözlemlenebilir. Kuzgun Corvus corax Simsiyah ve büyük bir ku tur. Boyu cm dir. Büyük bir gagas vard r. Her türlü aç k ve engebeli arazide, özellikle deniz k y lar, ormanlar ve kayal k da larda ya ar. S rc k Sturnus vulgaris Koyu renkli bir ku tur. Boyu cm dir. K sa kuyru u ve dik duru uyla dikkat çekicidir. K n onbinlercesi bir araya toplan p bulut gibi görünen büyük gruplar olu turur. Seyrek ormanlar ve a açl aç k alanlar, tar m alanlar, park, bahçe ve yerle im yerlerinde ya ar. 26

29 Serçe Passer domesticus Küçük bir ku tur. Boyu cm dir. Erke i gri tepesi, siyah gagas ve bo az yla di isinden ayr l r. Genç ve di iler kahverengidir. Kentlerden köylere birçok yerle im yerinde gözlemlenebilir. Saka Carduelis carduelis Küçük ve ötücü bir ku tur. Boyu cm dir. Yüzü k rm z, tepesi ve ensesi siyah, yanaklar beyazd r. Siyah kanad nda belirgin bir sar bölüm vard r. Otsu bitkilerin zengin oldu u a açl k alanlar, bozk rlar, orman aç kl klar ve bahçelerde gözlemlenebilir. Kara ba l çinte Emberiza melanocephala Renkli bir ku tur. Boyu cm dir. Siyah ba, sar bo az ve karn, k z l s rt yla kolayca tan n r. Tarlalar, bozk rlar, çal l klar, makiler ve bahçelerde gözlemlenebilir. Göçmen bir ku tur. Ülkemizde yaz n görülür. 27

30 Dizin Ak kuyruklu kartal 8 Ak pelikan 4 Akça c l b t 13 Alaca a açkakan 18 Alakarga 25 Ar ku u 17 Ba rtlak 15 Bal k kartal 9 Benekli sinekkapan 24 Boz kaz 6 Bülbül 20 Büyük ba tankara 24 Büyük da bülbülü 21 Çal ku u 24 Ç tku u 20 Ç vg n 23 Çobanaldatan 16 Çöl ko ar 12 Da horozu 10 Da kuyruksallayan 19 Dereku u 20 Dik kuyruklu ötle en 23 Dikkuyruk 7 Ebabil Flamingo 6 Gökard ç 22 Gökdo an 9 Gökkuzgun 18 Gri bal kç l 5 Guguk 16 Gümü mart 14 bibik 18 Kam bülbülü 22 Kara akbaba 8 Kara ba l çinte 27 Kara çaylak 7 Kara k z lkuyruk 21 Karakulakl kuyrukkakan 21 Karabatak 4 Karatavuk 22 Ka kç 5 Kaya güvercini 15 Kervançullu u 14 K l çgaga 12 K nal keklik 10 K rlang ç 19 K z l akbaba 8 K zku u 13 Kocagöz 12 Kuzgun 26 Küçük ak gerdanl ötle en 23 Küçük bata an 4 Küçük kumku u 13 Küçük kumru 15 Leylek 5 Poyrazku u 11 Puhu 16 Saka 27 Saksa an 26 Sar asma 25 Serçe 27 S rc k 26 S vac 25 Sumru 14 Suna 6 Sutavu u 10 Tav anc l 9 Tepeli toygar 19 Toy 11 Turna 11 Yal çapk n 17 Ye ilba 7

31 Amatör Ku bilimcinin ine Yarayacak Araç ve Gereçler Ku bilimciler dürbün, büyüteç, cetvel, c mb z, gözlem defteri, kalem, renkli boya kalemleri, paket lasti i, foto raf makinesi gibi araç ve gereçler kullan r. Ku gözlemi yapmaya giderken yan n za, malzemelerinizi koyabilece iniz bir s rt çantas, apka, güne gözlü ü, güne kremi, ya murluk, su ve sandviç alabilirsiniz.

32 Bilim Çocuk dergisinin 141. say s n n ekidir.

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi... 4 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler... 4 2) Karkas

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

"Yaşayan Bahar", ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik.

Yaşayan Bahar, ilkbahar mevsiminin gelişini kutlamak üzere tüm Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen bir etkinlik. Günün çevre haberi: "Yaşayan bahar" Baharın habercileri "kırlangıçlar" "leylekler" "ebabiller"... Tüm Avrupa'da doğa severler bu habercilerin yolunu gözlüyorlar... Siz de katılmak ister misiniz? "Yaşayan

Detaylı

asl nda do al dengenin de garantisi

asl nda do al dengenin de garantisi Akkuyruksallayan (Motacilla alba) Foto raf: Metin Çakmakç Kanatlan p özgürce uçabilen kufllar, her zaman uçabilme hevesiyle dolu insano lunun, özendi i ve örnek ald canl lar olmufltur. Onlar gibi uçabilme

Detaylı

AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ

AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ AKKARAMAN MORKARAMAN KARAGÜL İVESİ KIL KEÇİSİ KİLİS KEÇİSİ NORDUZ KEÇİSİ Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL Tür: Kalıtsal yapıya bağlı olarak bir takım ortak özelliklere sahip olan, doğal koşullarda birbirleriyle

Detaylı

Origami. Bu kitapç n sahibi. Haz rlayan: Asl Zülal Foto raflar: Burak Murat Bayram Tasar m: Ay egül Do an Bircan Çizimler: Bengi Gencer

Origami. Bu kitapç n sahibi. Haz rlayan: Asl Zülal Foto raflar: Burak Murat Bayram Tasar m: Ay egül Do an Bircan Çizimler: Bengi Gencer Origami Bu kitapç n sahibi Haz rlayan: Asl Zülal Foto raflar: Burak Murat Bayram Tasar m: Ay egül Do an Bircan Çizimler: Bengi Gencer A ustosböce i 1 2 Kâ d üçgen Üçgenin uzun kenar n n iki kö esi üçüncü

Detaylı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Kızılırmak Deltası YHGS YHGS Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Hoynat Adası Teknik Gezi ve Arazi Uygulaması Ordu; Perşembe Hoynat (Akkuş) Adası

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU 2009 AMAÇ: Yumurtalık lagünlerinde 2009 Nisan 2010 Şubat dönemi içerisinde üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespitidir. Yukarıda

Detaylı

Etkin Do a Korumaya Do ru: K z lkuyu Yaban Hayat Geli tirme Sahas

Etkin Do a Korumaya Do ru: K z lkuyu Yaban Hayat Geli tirme Sahas Etkin Do a Korumaya Do ru: K z lkuyu Yaban Hayat Geli tirme Sahas DO A Can YEN YURT Do a Derne i Önemli Do a Alanlar Sorumlusu STANDARD OCAK 2010 92 Daha ilkokulda ormanlar ve önemini ö reniriz. Hatta

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen

İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI. Hazırlayan : Bahar Bilgen İZMİT KÖRFEZİ SULAKALANI Hazırlayan : Bahar Bilgen Genel Tanıtım Alanın Genel Yerleşimi Genel Tanıtım - Cemal Turgay 1972 (Kocaeli fuarı) Kıyı alanı:36.43 ha. Su basar alan: 83.58 ha. Toplam: 120.01 ha.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği

KUŞLAR. İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği KUŞLAR İlker Özbahar Kuş Araştırmaları Derneği Kuşların genel özellikleri (biyoloji, uçuş, ekolojileri,göçleri ve sistematik) Türkiye'nin kuş türleri Kuş Gözlemciliği nedir? (teknik ve etik kuralları)

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NOTÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 1 3110 ada doğanı Eleonora's Falcon Falco eleonorae A y, g 2 5880 ada martısı Audouin's Gull Larus audouinii

Detaylı

22 (Anten ba -1) 23. (Anten ba -2) (Teleskop kapa ) (Anten-1) (Anten-2) (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1)

22 (Anten ba -1) 23. (Anten ba -2) (Teleskop kapa ) (Anten-1) (Anten-2) (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1) maketyazison 3/7/08 2:53 PM Page 2 22 (Anten ba -1) 23 (Anten ba -2) 19 (Teleskop kapa ) 13 (Anten-1) 20 (Anten-2) 16 21 (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1) 14 A (Günefl paneli-2)

Detaylı

Mini Kitaplar Haz rlayal m!

Mini Kitaplar Haz rlayal m! Mini Kitaplar Haz rlayal m! Bir kitab ilk kez elinize ald n zda ne yapars n z? Ön ve arka kapa n m incelersiniz? Yoksa sayfalar n m çevirirsiniz? Belki de önce resim ve foto raflar na bakars n z. Peki

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

Achillea grandifolia Friv. Beyaz civan perçemi

Achillea grandifolia Friv. Beyaz civan perçemi Achillea grandifolia Friv. Beyaz civan perçemi 40-100 cm boylu çok yıllık otlar. Gövdeler silindirik, sağlam, uzunlamasına çizgili, kısa yumuşak tüylü. Yapraklar kısa yumuşak tüylü ve salgılı-bezeli; orta

Detaylı

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Leylek Gözlem Projesi Çorum ve çevresi Projenin Adı: Proje Alanı : Projeyi Gerçekleştiren Kurum ve Kuruluşlar: Proje Tarihi: Haziran-2005 T.C Çevre ve Orman Bakanlığı ÇORUM Doğayı Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 1. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Hayvanların Yuvalarını KAVRAMLAR : Canlı-cansız Hareketli-hareketsiz Aynı-farklı-benzer Altında-üstünde

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

434 Hasankeyf Ali Ýhsan Gökçen Güneydoðu Anadolu Bölgesi Yeþilce GDA001 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Glaucopsyche alexis Ahmet Baytaþ Yüzölçümü : 44458 ha Yükseklik : 560 m - 1496 m Boylam : 37,11ºD Ýl(ler)

Detaylı

Sunufl. Cavit Bilen

Sunufl.  Cavit Bilen Sunufl KUfi ARAfiTIRMALARI DERNE YAYINLARI 1 KUfi GÖZLEMC S N N CEP K TABI Avrupa n n Kufllar Peter Hayman ve Rob Hume Çeviri: Beyser Semizo lu The New Birdwatchers s Pocket Guide to Britain and Europe

Detaylı

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(1), 98-102, 2015 Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 16.03.2015

Detaylı

BAKIR KELEBEKLERİ. Benekli bakır kelebeği ( Lycaena phlaeas ): İsli bakır kelebeği ( Lycaena tityrus ) Büyük mor bakır kelebeği ( Lycaena alciphron )

BAKIR KELEBEKLERİ. Benekli bakır kelebeği ( Lycaena phlaeas ): İsli bakır kelebeği ( Lycaena tityrus ) Büyük mor bakır kelebeği ( Lycaena alciphron ) Benekli bakır kelebeği ( Lycaena phlaeas ): BAKIR KELEBEKLERİ - Tüm bölgelerde yaygındır. Benzerlerinden ayrımı kolaydır. - Kanat üstünde arka kanatta kenar altı turuncu bandı bahar neslinde ön kanat kalın

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov. Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.tr BİTKİLER I. İlkel Bitkiler (Thallophyta) * Algler, mantarlar,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Derya KAHRAMAN Danışman: Doç. Dr. Raşit

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların ölçülmelerinin yararları;

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI

ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI NOTLAR ORIENTEERING SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMALARI Büyük Kaya => Belirgin,ayakta duran kaya kütlesi. Kayalık, sarp kayalık => Geçilebilir ya da geçilemez büyük kayalık. Kaya Kümesi => Haritada tek tek işaretlenemeyecek

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 33-39 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Doç.Dr. Ali ERDOÐAN-Prof.Dr. Mehmet ÖZ Araþ.Gör. Hakan SERT-Uzman

Detaylı

Göl, kayık ve su üzerindeki yansımaları, geri planda sazlıklar kompozisyonu tamamlayan öğeler... Ancak bir doğa fotoğrafı değil.

Göl, kayık ve su üzerindeki yansımaları, geri planda sazlıklar kompozisyonu tamamlayan öğeler... Ancak bir doğa fotoğrafı değil. DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Doğa, onu oluşturan öğelerin gösterdiği çeşitlilik ve estetik çekiciliğiyle fotoğrafçılara konu olmayı sürdüre gelmiştir. Fotoğrafçıların doğaya olan bu ilgisi doğa fotoğrafının özel

Detaylı

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 Editör: Tür sorumlular : Uzmanlar: KapakTasar m : Metin Tasar m : Haritalar: Ay egül Dursun, Birgül Çak r, Emre Öztürk, Güliz Karaarslan, Kas m K rlang ç, Özgül Yahyao lu, Soner

Detaylı

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi

Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi Et tipi hayvanların özel muayenesi ve seçimi akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Et ırklarında vücut yapısı Et ırklarında iri, dolgun, uzunluk ve genişlik ölçüleri yönünden iyi gelişmiş vücut

Detaylı

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya

Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya Alem:Animalia(Hayvanlar) Şube:Chordata(Kordalılar) Sınıf:Mammalia(Memeliler) Alt Sınıf:Metatheria (Keseliler) Üst takım:australidelphia (Avustralya keselileri) Takım:Dasyuromorphia(Yırtıcı keseliler) Familyalar:

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

AZAMETLER. SARI AZAMET (Colias crocea) GÜZEL AZAMET (Colias alfacariensis)

AZAMETLER. SARI AZAMET (Colias crocea) GÜZEL AZAMET (Colias alfacariensis) AZAMETLER Azamet kelebekleri, tanımı oldukça zor gruplardandır. Bu grubun dişileri beyaz, açık sarı veya sarı renkli olup tanımları oldukça zordur ve karıştırılması kolaydır. Tanımlar en sağlıklı şekli

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X

YALOVA KUŞ LİSTESİ X X X X X X X X X YALOVA KUŞ LİSTESİ Türün Adı Ada Doğanı Ada Martısı Ağaç İncirkuşu Ağaç Kamışçını Ağaç Serçesi Ak Çaylak Ak Kumkuşu Ak Mukallit Ak Pelikan Ak Sokumlu Kumkuşu Ak Turna Akbaşlı Çinte Akça Cılıbıt Akdeniz

Detaylı

22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6 günlük safari turu.

22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6 günlük safari turu. Kenya Safari Turu 2 http://deepnature.com/yurtdisi-turlar/kenya-safari-turu-2/ Süre:5 GECE 6 GÜN (22-27 Kasım 2016) 22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. YALOVA RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ı ı A A şey yapman gereken

ı ı A A şey yapman gereken D Ş ı ı R D A A yapman gereken şey SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23 43 Sertifika No. 12603

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı