Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. azilim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim."

Transkript

1 Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ

2 MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný kullanýr... Standart donanýmlarla ekstra maliyet gerektirmeden kurulum yapýlabilir... Kullanýcý dostu arayüzü ile kolay adaptasyon saðlar... Veriler kolayca yedeklenebilir ve yine yedekten kolayca geri dönülebilir... Gereksinimlerinizin hemen hemen tamamýný kapsayacak zengin modül içeriðine sahiptir... Zirve Müþavir.Net 4.03 SQL paket programýnda terminal makineler için ek kurulum ücreti alýnmamaktadýr. Mouse kullanýmý en aza indirilmiþ, kýsa yol tuþlarý tanýmlamalarý sayesinde hýzlý çalýþma kolaylýðý. Yazýlým standartlarýndan çok farklý program tasarýmý sayesinde karýþýk olmayan kullaným kolaylýðý. Bir defaya mahsus muhasebe hesap kodu tanýmlamalarý ile modüller arasý entegrasyon ile iþlemleri hýzlý muhasebeleþtirme kolaylýðý. VAKTÝNÝZÝN KIYMETLÝ OLDUÐUNU BÝLÝYORUZ. TEK TUÞLA E-BÝLDÝRGE, E-ÝÞE GÝRÝÞ ve TÜM BEYANNAMELERÝN EK PROGRAM KULLANILMADAN (BDP vb.), GÖNDERÝLEN HER BELGE ÝÇÝN TEK TEK ÞÝFRE GÝRÝLMEDEN HIZLI VE GÜVENLÝ ÝLETÝLMESÝ ÝLK DEFA ZÝRVE.NET 4.03 SQL MÜÞAVÝR PAKET PROGRAMLARINDA.

3 FÝRMA BÝLGÝLERÝ Tüm modüller için ortak firma bilgisi giriþi yapabilirsiniz. Sýnýrsýz sayýda ek ücret ödemeden firma kaydý açabilirsiniz. Firmalarýnýza sýnýrsýz sayýda þube açabilirsiniz. Defter tasdik (noter) formlarýný yazdýrabilirsiniz. Vergi Levhalarýnýzý yazdýrabilirsiniz. Sayfa numaralandýrma yapabilirsiniz. Þahýs bilgilerini kayýt altýnda tutabilirsiniz. Mükelleflerinizin kaþesini bilgisayar ortamýna kaydederek mizan, gelir tablosu, bilanço ve Ba, Bs mutabakat mektubuna otomatik basýlmasýný saðlayabilirsiniz. Mükelleflerinizin firma logosunu bilgisayar ortamýna kaydederek ücret pusulasýna basýlmasýný saðlayabilirsiniz. Firmalarýn defter tasdik bilgilerini kayýt altýnda tutabilirsiniz. Noter masraf listelerini alabilirsiniz. Firma ortaklarýna ait bilgileri kaydedebilirsiniz. Firmalarýn bastýrýlan matbu belgelerine ait (fatura, makbuz vb.) bilgileri kaydedebilirsiniz. Firma listesi yazdýrabilirsiniz. Mükelleflerinizin VEDOP ( Vergi Dairesi Otomasyon Projesi ) þifrelerini kaydedebilir, tek tuþla internet vergi dairesine baðlantý saðlayabilirsiniz. Firma kaþelerini bilgisayarýnýza tarayýcý aracýlýðý ile yükleyerek mizan, bilanço, gelir tablosu gibi formlarda yazýcýdan dökümün altýna basýlmasýný saðlayabilirsiniz. Silerek programdan kaldýrmýþ olduðunuz firmalarý tek tuþla tekrar geri programda kullanýma açabilirsiniz. SSK Bilgileri alanýna e-bildirge þifrenizi yazarak ve bu þifreyi sizden baþkasýnýn görmesini engellemek için þifreleyerek tek tuþla e-bildirge ve e-ýþe Giriþ gönderilmesini saðlayabilirsiniz. GENEL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planý ya da hesap kýrýlýmlarý tarafýmýzca eklenmiþ Zirve Hesap Planý üzerinde çalýþabilirsiniz. Firmadan firmaya hesap planý kopyalayabilirsiniz. Fiþ giriþini hesap kodu ile yapabildiðiniz gibi hesap adý ile de yapabilirsiniz. Diðer modüllerle tam entegre çalýþabilirsiniz. Yýl sonu kapanýþ iþlemlerinin ( yansýtma iþlemleri, gelir tablosu hesaplarýnýn kapatýlmasý, vergi karþýlýklarýnýn ayrýlmasý, dönem kar-zarar kaydý, kapanýþ fiþi ) fiþlerini tek tuþla tam otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Dönem içerisinde istediðiniz tarihte herhangi bir kapanýþ veya yansýtma yapmadan sadece stok mevcudunu belirterek tek tuþla Gelir Tablosu ve Bilanço alabilirsiniz. Kapanýþ iþlemleri sonrasýnda geçmiþe dönük Bilanço ve Gelir tablosu alabilirsiniz. Miktarlý, dövizli, þube ve masraf merkezi ayrýmý yaparak muhasebe kaydý tutabilirsiniz. Fiþlerinizi fiþ türüne göre sýralayabilirsiniz, yevmiye numarasý verebilirsiniz. Fiþleri kopyalayabilirsiniz ve birleþtirebilirsiniz. Dövizli, stoklu, þubeye göre ve masraf merkezine göre mizan, muavin, gelir tablosu ve bilanço alabilirsiniz.

4 Ýlgili yýlýn muavin sayfasýnda iken, ayný sayfadan çýkmadan tek tuþla bir önceki yýlýn muavinini görüntüleyebilirsiniz. Mizan, muavin, aylýk özet, defter-i kebir, yevmiye defteri v.b. tüm çýktýlarýnýzý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz. Fiþlere kilit koyabilir, yetkili olmayan kullanýcýlarýn fiþlerde iþlem yapmalarýný engelleyebilirsiniz. Silinen fiþleri geri getirebilirsiniz. Fiþi giren kullanýcýnýn ismini görebilirsiniz. Üstat Fiþ özelliði ile bir kereye mahsus çok basit kalýplar oluþturarak çok daha hýzlý fiþ giriþi yapabilirsiniz. Üstat fiþi stoklu ve dövizli fiþ giriþleriniz için de rahatlýkla kullanabilirsiniz. Fiþ giriþlerinde otomatik KDV ayýrma ve hesap kapama iþlemi yapabilirsiniz. Fiþ içerisinden yeni hesap kodu açabilir, Mizan, Muavin ve Aylýk Özet bölümlerine giriþ yapabilirsiniz. Programdaki tüm çýktýlarý iðne vuruþlu, mürekkep püskürtmeli ve lazer yazýcýlardan alabilirsiniz. Ayrýca Yevmiye ve Defter-i Kebir dökümlerini de mürekkep püskürtmeli ve lazer yazýcýlardan A4 kaðýtlarýna yazdýrabilirsiniz. Raporlarýnýzý, tüm dokümanlarýnýzý renkli yazdýrabilirsiniz. Belirtilen hesap kodlarýna göre mizan ve muavin (þablon) alabilirsiniz. Grafik mizan alabilirsiniz. Gelir tablosunu ve kar zarar tablosunu tek tuþla geçici vergi beyannamesine aktarabilirsiniz. Hesaplar arasý virman yapabilirsiniz. Genel muhasebe ayar özellik tablosu ile istemediðiniz satýrlarý fiþ giriþ ekranýndan kaldýrabilirsiz. Modül içerisinden firma deðiþtirebilirsiniz. Firmadan firmaya fiþ kopyalayabilirsiniz. Banka kayýtlarýnýzý Excel'den alarak muhasebe fiþi oluþturabilirsiniz. Mükellefinizin size ileteceði Excel dosyasý fatura kayýtlarýný otomatik muhasebeleþtirebilirsiniz. Kullanýcý kýsýtlamasý ile modül kullanýmýna sýnýrlama getirebilirsiniz.

5 BA VE BS FORMLARI Ba ve Bs formlarýnýzý çok kýsa sürede otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Ba ve Bs formu mutabakat mektubu yazdýrabilirsiniz.

6 FÝÞ GÝRÝÞ ÝÞLEMLERÝ HESAP PLANI KAYITLI FÝÞ ÝÞLEMLERÝ GRAFÝK MÝZAN MUAVÝN

7 OTOMATÝK BÝLANÇO Yansýtma fiþlerini oluþturmadan otomatik bilanço hazýrlayabilirsiniz. BORDRO PERSONEL q Genel Muhasebe, Ýþletme Defteri ve Muhtasar Beyanname ile tam entegre çalýþabilirsiniz. q Puantaj hesaplarý personellerin iþe giriþ ve çýkýþ tarihlerine, resmi ve bayram tatil günlerine göre otomatik hesaplandýðýndan, hata yapma ihtimalinizi ortadan kaldýrmýþ ve zaman kazanmýþ olursunuz. q Personelin fazla mesai kayýtlarýný, izin, ek ödeme ve avans takibini yapabilir ve bu kayýtlara istinaden personellerin bordrolarýný tam otomatik hazýrlayabilirsiniz. q AGÝ hesaplamalarýný otomatik yaptýrabilirsiniz. q Personel bilgilerini tanýmlarken, personelin T.C.Kimlik Numarasý ve Sigorta Sicil Numarasý'nýn tek tuþla internetten alýnmasýný saðlayabilirsiniz. q Toplu personel kopyalama, toplu iþten çýkýþ, ve toplu ücret deðiþtirme iþlemleri yapabilirsiniz. q Bordrolarý üç ayrý seçenekte (Tüm Firmalar, Seçilen Firma ve Seçilen Personel) hazýrlatabilir ve yazdýrabilirsiniz. q Bordro hazýrlamada seçtiðiniz firmanýn seçilen þubesini de ayrý tutarak bordro hazýrlayabilirsiniz. Ayrýca personel gruplarýna göre de ( Normal, Emekli, Çýrak v.b.) bordro hazýrlayabilir ve yazdýrabilirsiniz. q Bildirge ve bordro yazdýrmada istenilen firma ve istenilen personel seçimi yapabilirsiniz. q Tüm firmalar için kanuni parametreleri tek bir yerden tanýmlayabilirsiniz. q Hazýrlamýþ olduðunuz bordrolarý ve tüm rapor çýktýlarýný Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz.

8 Ýzin Ödeme ve Avans Tablosunu kullanarak personellerin ek ödeme, avans ve izinlerini takip edebilir, bordro hazýrlarken hazýrlamýþ olduðunuz kayýtlarý bordroya yansýtabilirsiniz. Fazla Mesai Tablosunu kullanarak personellerin fazla mesailerini takip edebilir, bordro hazýrlarken hazýrlamýþ olduðunuz kayýtlarý bordroya yansýtabilirsiniz. BÝLDÝRGELER ve RAPORLAR Bir kereye mahsus programa kaydýný yapacaðýnýz e-bildirge þifresi ile tek tuþla e-bildirgelerinizin ve e-ýþe Giriþ Belgelerinizin SSK ya gönderilmesini saðlayabilirsiniz.

9 ÝÞLETME DEFTERÝ Bordro personel, Demirbaþlar, Stok, KDV, Muhtasar ve Geçici vergi beyannameleri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Gelir ve Gider sayfalarýna alýþ ve satýþlarý iþleyebilir, kod tablosuna alýþ ve satýþ tanýmý yapabilirsiniz. Stok takibi yapabilirsiniz. Hesap Özeti alabilir, Ýþletme Defterinden çýkmadan hesap özetini geçici vergi beyannamesine aktarabilir, XML olarak kaydýný yapabilirsiniz. Dönem baþý stok mevcudunu, satýlan mal bedelini, dönem içi yapýlan giderleri, mal satýþ iadelerini, satýþ zararýný ayrýlan amortismaný, dönem içi satýlan mal bedelini, dönem içi diðer gelirleri, mal alýþ iadeleri, demirbaþ satýþ karý, dönem sonu stok mevcudunu görebilirsiniz. KDV hesaplamasýný yaptýrarak, iþletme defterinden çýkmadan KDV beyanname sayfasýna aktarabilir, XML olarak kaydýný yapabilirsiniz. ÝÞLETME DEFTERÝ RAPORLARI ÝÞLETME DEFTERÝ HESAP ÖZETÝ

10 MÜÞAVÝR STOK Genel Muhasebe ile entegre çalýþabilirsiniz. Genel Muhasebe modülünden yapacaðýnýz fiþ giriþleri ile, Ýþletme Modülünden yapacaðýnýz Gelir ve Gider kayýtlarý ile stok takiplerini yapabilirsiniz. Raporlar modülünden, 1. Stok Ekstresi, 2. Stok Durum Raporu, 3. Alýþ/Satýþ Raporu, 4. Aylara Göre Alýþ ve Satýþ Raporu, 5. Satýþ Karlýlýk Analizi, 6. Stok listesi, 7. Envanter Raporu sonuçlarýný görebilir, yazýcýnýzdan çýktýsýný alabilirsiniz. Alacaðýnýz bu raporlarý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz. DEMÝRBAÞLAR Genel Muhasebe ve Ýþletme Defteri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Bir kereye mahsus kaydedeceðiniz muhasebe hesap kodlarý ile alýþ ve satýþ fiþlerinin otomatik oluþmasýný saðlayabilirsiniz. Amortisman ve yeniden deðerleme iþlemlerine ait muhasebe kayýtlarýný otomatik oluþturabilirsiniz. Alýþ ve Satýþ muhasebe kayýtlarýný otomatik oluþturabilirsiniz. Demirbaþlara yýllara göre farklý amortisman oranlarý verebilir, yeniden deðerleme seçebilirsiniz. Amortisman oranlarý satýrýnda kayýtlý bulunan Faydalý Ömür Listesi' nden ilgili demirbaþýn amortisman oranýný seçebilirsiniz. Raporlar modülünden 1. Demirbaþ Listesi, 2. Enflasyon, Amortisman ve Yeniden Deðerleme Listesi, 3. Enflasyon, Amortisman ve Yeniden Deðerleme Kartlarý, 4. Muhasebe Fiþi ( Yeniden Deðerleme Amortisman Fiþi) 5. Muhasebe Fiþi, 6. Maliyet Bedeli artýrýmý,

11 7. Demirbaþ Düzeltme Listesi bilgilerini görebilir, yazýcýdan çýktý alabilirsiniz. Alacaðýnýz bu raporlarý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýnda aktarýmýný saðlayabilirsiniz. SERBEST MESLEK MAKBUZU Genel Muhasebe ve Ýþletme defteri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Bir kereye mahsus kaydedeceðiniz muhasebe hesap kodlarý ile Serbest Meslek Makbuzunuzu muhasebeleþtirebilirsiniz. Muhasebe ücretlerini net ya da brüt tanýmlayabilirsiniz. Fiþ hazýrlarken ayný anda muhasebe tahakkukunu ve serbest meslek defter kaydýný otomatik olarak yapabilirsiniz. Firmalar arasýndan Serbest Meslek Makbuzu hazýrlayacaðýnýz firmalarý seçebilir, sadece seçilen firmalara Serbest Meslek Makbuzu hazýrlayabilirsiniz. Her firma için ayrý stopaj oraný belirleyebilirsiniz. Serbest Meslek Makbuzlarýnýzý tarafýmýzdan yapýlacak ayarlar doðrultusunda sürekli form kaðýdýna yazdýrabilirsiniz. Oluþturulan Serbest Meslek Makbuzlarýný muhasebeleþtirirken muhasebeci gelirlerine kaydedebilirsiniz.

12 KÝRA ÖDEMELERÝ Genel Muhasebe ve Ýþletme defteri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Bir kereye mahsus kaydedeceðiniz muhasebe hesap kodlarý ile Kira ödemelerinizi muhasebeleþtirebilirsiniz. Kira Ödemeleri için stopaj oraný belirtebilirsiniz. Kira Ödemelerini muhasebeleþtirirken muhasebeci gelirlerine kaydedebilirsiniz. MÜÞTERÝ CARÝ TAKÝBÝ Mükellefleriniz tarafýnýza yapýlan ve gelecek dönemde yapýlmasý gereken ödemeleri görebilirsiniz. Cari hareket tablosuna tarih, açýklama ve borç-alacak olarak kayýt girebilirsiniz. Raporlar modülünü Kullanarak; 1. Cari Hesap Ekstresi, 2. Cari Hesap Durumlarý, 3. Aylara Göre Cari Hesap Toplamlarý, 4. Cari Hesap Listesi bilgilerine ulaþabilir, bu bilgileri yazýcýnýzdan yazdýrabilirsiniz. Bu raporlarý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz. Bu modüle giriþi þifreleyebilir, program açýk durumda olsa bile sizden baþkasýnýn cari hesaplarý incelemesini ve müdahalesini engellemiþ olursunuz.

13 ADRES ETÝKET Adres Etiket Programý ile posta yolu ile göndereceðiniz zarflarýn alýcý ve adres bilgilerine yapýþkanlý etiket kâðýtlarýna istediðiniz yazý karakterinde ve büyüklüðünde yazdýrabilir, sürekli posta ile iletiþimde bulunduðunuz kiþilerin adres ve isim bilgilerini burada kayýtlý tutabilirsiniz. Etiket kaðýtlarýnýn ölçüleri programdan ayarlanabildiðinden istediðiniz ebatlarda etiket kaðýdý kullanabilirsiniz. DÖVÝZ ÝÞLEMLERÝ T.C. Merkez Bankasý efektif alýþ ve satýþýnda kayýtlý bulunan tüm para birimlerinin (Euro, USD, Sterlin v.b.) Serbest Piyasa Efektif Alýþ, Serbest Piyasa Efektif Satýþ, Merkez Bankasý Efektif Alýþ, Merkez Bankasý Efektif Satýþ rakamlarý internet aracýlýðý ile otomatik olarak döviz iþlemleri sayfasýnda görebilirsiniz. Genel Muhasebe'de dövizli fiþ giriþlerinde fiþ tarihi kurunu otomatik olarak Döviz Ýþlemleri menüsünden fiþ tutarý alanýna aktarýlmasýný saðlayarak fiþ giriþlerinizde hýz kazanabilirsiniz. Geçmiþe dönük döviz kurlarýný görebilir; Excel, World, Pdf, Txt dosyalarýna kaydýný yapabilir ve ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz.

14 BEYANNAMELER, Ba ve Bs FORMLARI q Genel Muhasebe, Ýþletme Defteri Bordro Personel ve Vergi Ýade Bordrosu ile tam entegre çalýþabilirsiniz. q Beyannameleri programýmýzda mevcut muhasebe ve bordro kayýtlarýna göre otomatik olarak hazýrlayabileceðiniz gibi, kendinizde hazýrlayabilirsiniz. q Beyannameleri XML olarak kaydedebilir, internet üzerinden aktarýmýný yapabilirsiniz. q Beyannamelerinizi programýmýza bir kereye mahsus olmak üzere kaydýný yapacaðýnýz beyanname þifreniz ile tek tuþla otomatik olarak, herhangi bir ek programa ihtiyaç duymadan gönderebileceðinizden zamandan tasarruf edebilirsiniz. q A4 kaðýdýna renkli yada renksiz aslýnýn ayný tasarýmýnda beyanname yazdýrabilirsiniz. q Beyanname hazýrlarken ayný zamanda Genel Muhasebe tahakkuk kaydýný da programýmýza otomatik yaptýrabilirsiniz. q Tüm beyannamelerden tek tuþla firmalarýn Mizan ve Muavin kayýtlarýna ulaþabilirsiniz.

15 OFÝS OTOMASYONU q Ofis Otomasyonu modülü ile tahakkuk, tahsilat ve ödemelerinizi, iþ planlarýnýzý, doküman yönetimini takip edebilir, dilekçelerinizi kaydedebilir ve yazdýrabilirsiniz. SMS gönder özelliði ile mükelleflerinizin cep telefonlarýna mesaj gönderebilirsiniz.

16 ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. ZÝRVE PAKET PROGRAMLARI FÝYAT LÝSTESÝ PAKET ADI LÝSTE FÝYATI (Nakit / Kredi Kartýna Tek Çekim) KREDÝ KARTINA 6 TAKSÝT (Kampanya Kartlarýna) KREDÝ KARTINA 12 TAKSÝT (Kampanya Kartlarýna) Zirve Müþavir.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL YTL x YTL x 12 Zirve Ticari.NET (SQL) 4.02 (Tek Kullanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Finansman.NET (SQL) 4.02 (Tek Kullanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Üretim.NET (SQL) 4.02 (Tek Kullanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Muhasebe.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Personel.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Ýþletme.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 * Tek kullanýcý olarak belirtilen paketlerde fazla her kullanýcý için % 10 fiyat farký alýnýr. YUKARIDA BÝLGÝSÝ VERÝLEN ÜRÜNLERÝMÝZÝN KDV ORANI %0'dýr. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ: Ceyhun Atýf Kansu Cad. Bayraktar Ýþ Mrk. 114 F Blok Kat: 2 No: 4 Balgat Tel: (0312) Pbx ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ: Kasap Ýsmail Sokak Ýstanbul Plaza Kat:4 No:13 / 31 Hasanpaþa-Kadýköy Tel: (0 216) (Pbx) YAZILIM MERKEZ: CyberPark Bilkent - ANKARA Bölge Temsilciliklerine internet sayfamýzdan ulaþabilirsiniz.

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! LOGO MALİ MÜŞAVİR PLUS Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu olan Logo nun Mali Müşavir lere

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

ORKA BİLGİSAYAR. TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ. Kurbağalı dere Caddesi Ali Ferruh Sk.No:15 Hasanpaşa 34722-Kadıköy/İSTANBUL

ORKA BİLGİSAYAR. TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ. Kurbağalı dere Caddesi Ali Ferruh Sk.No:15 Hasanpaşa 34722-Kadıköy/İSTANBUL ORKA BİLGİSAYAR TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Kurbağalı dere Caddesi Ali Ferruh Sk.No:15 Hasanpaşa 34722-Kadıköy/İSTANBUL T:0850. 420 00 61 orka@orka.com.tr F:0216.223 00 62 www.orka.com.tr 1 Adı:

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları

ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları Muhasebeyi Bize Bırakın Vizyonumuz ORKA Global Ekonomik zeminlerde; sektöründe en iyi olmayı hedefleyerek, hitap ettiği kitleye en iyi deneyimini yaşatmak ve Ülke Ekonomisine

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. www.logo.com.tr

İÇİNDEKİLER. www.logo.com.tr , İÇİNDEKİLER Standart Özellikler... 3 Yönetici Konsolu... 3 Kullanım Kolaylıkları... 3 Sihirbazlar...5 Alternatifli Anamenü... 5 Arayüz Uyarlama... 5 Grup Şirketi... 5 Tedarikçi Performans İzleme... 6

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak! LOGO, KOBİ lere ve Ar-Ge ye yaptığı büyük yatırımlarla büyüyor. Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine

Detaylı

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 LKS2 - GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 9/3/2011 LKS2 - GO PLUS Ürün Özellik Farkları Genel Özellikler 1. Yönetici Konsolu Yönetici konsolu, firma ile ilgili genel bilgilere kolay erişim sağlar. O anki

Detaylı

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! LOGO dan İşletmelerin Büyüme Sürecini Destekleyen Yazılımlar Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine can

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı