Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. azilim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim."

Transkript

1 Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ

2 MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný kullanýr... Standart donanýmlarla ekstra maliyet gerektirmeden kurulum yapýlabilir... Kullanýcý dostu arayüzü ile kolay adaptasyon saðlar... Veriler kolayca yedeklenebilir ve yine yedekten kolayca geri dönülebilir... Gereksinimlerinizin hemen hemen tamamýný kapsayacak zengin modül içeriðine sahiptir... Zirve Müþavir.Net 4.03 SQL paket programýnda terminal makineler için ek kurulum ücreti alýnmamaktadýr. Mouse kullanýmý en aza indirilmiþ, kýsa yol tuþlarý tanýmlamalarý sayesinde hýzlý çalýþma kolaylýðý. Yazýlým standartlarýndan çok farklý program tasarýmý sayesinde karýþýk olmayan kullaným kolaylýðý. Bir defaya mahsus muhasebe hesap kodu tanýmlamalarý ile modüller arasý entegrasyon ile iþlemleri hýzlý muhasebeleþtirme kolaylýðý. VAKTÝNÝZÝN KIYMETLÝ OLDUÐUNU BÝLÝYORUZ. TEK TUÞLA E-BÝLDÝRGE, E-ÝÞE GÝRÝÞ ve TÜM BEYANNAMELERÝN EK PROGRAM KULLANILMADAN (BDP vb.), GÖNDERÝLEN HER BELGE ÝÇÝN TEK TEK ÞÝFRE GÝRÝLMEDEN HIZLI VE GÜVENLÝ ÝLETÝLMESÝ ÝLK DEFA ZÝRVE.NET 4.03 SQL MÜÞAVÝR PAKET PROGRAMLARINDA.

3 FÝRMA BÝLGÝLERÝ Tüm modüller için ortak firma bilgisi giriþi yapabilirsiniz. Sýnýrsýz sayýda ek ücret ödemeden firma kaydý açabilirsiniz. Firmalarýnýza sýnýrsýz sayýda þube açabilirsiniz. Defter tasdik (noter) formlarýný yazdýrabilirsiniz. Vergi Levhalarýnýzý yazdýrabilirsiniz. Sayfa numaralandýrma yapabilirsiniz. Þahýs bilgilerini kayýt altýnda tutabilirsiniz. Mükelleflerinizin kaþesini bilgisayar ortamýna kaydederek mizan, gelir tablosu, bilanço ve Ba, Bs mutabakat mektubuna otomatik basýlmasýný saðlayabilirsiniz. Mükelleflerinizin firma logosunu bilgisayar ortamýna kaydederek ücret pusulasýna basýlmasýný saðlayabilirsiniz. Firmalarýn defter tasdik bilgilerini kayýt altýnda tutabilirsiniz. Noter masraf listelerini alabilirsiniz. Firma ortaklarýna ait bilgileri kaydedebilirsiniz. Firmalarýn bastýrýlan matbu belgelerine ait (fatura, makbuz vb.) bilgileri kaydedebilirsiniz. Firma listesi yazdýrabilirsiniz. Mükelleflerinizin VEDOP ( Vergi Dairesi Otomasyon Projesi ) þifrelerini kaydedebilir, tek tuþla internet vergi dairesine baðlantý saðlayabilirsiniz. Firma kaþelerini bilgisayarýnýza tarayýcý aracýlýðý ile yükleyerek mizan, bilanço, gelir tablosu gibi formlarda yazýcýdan dökümün altýna basýlmasýný saðlayabilirsiniz. Silerek programdan kaldýrmýþ olduðunuz firmalarý tek tuþla tekrar geri programda kullanýma açabilirsiniz. SSK Bilgileri alanýna e-bildirge þifrenizi yazarak ve bu þifreyi sizden baþkasýnýn görmesini engellemek için þifreleyerek tek tuþla e-bildirge ve e-ýþe Giriþ gönderilmesini saðlayabilirsiniz. GENEL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planý ya da hesap kýrýlýmlarý tarafýmýzca eklenmiþ Zirve Hesap Planý üzerinde çalýþabilirsiniz. Firmadan firmaya hesap planý kopyalayabilirsiniz. Fiþ giriþini hesap kodu ile yapabildiðiniz gibi hesap adý ile de yapabilirsiniz. Diðer modüllerle tam entegre çalýþabilirsiniz. Yýl sonu kapanýþ iþlemlerinin ( yansýtma iþlemleri, gelir tablosu hesaplarýnýn kapatýlmasý, vergi karþýlýklarýnýn ayrýlmasý, dönem kar-zarar kaydý, kapanýþ fiþi ) fiþlerini tek tuþla tam otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Dönem içerisinde istediðiniz tarihte herhangi bir kapanýþ veya yansýtma yapmadan sadece stok mevcudunu belirterek tek tuþla Gelir Tablosu ve Bilanço alabilirsiniz. Kapanýþ iþlemleri sonrasýnda geçmiþe dönük Bilanço ve Gelir tablosu alabilirsiniz. Miktarlý, dövizli, þube ve masraf merkezi ayrýmý yaparak muhasebe kaydý tutabilirsiniz. Fiþlerinizi fiþ türüne göre sýralayabilirsiniz, yevmiye numarasý verebilirsiniz. Fiþleri kopyalayabilirsiniz ve birleþtirebilirsiniz. Dövizli, stoklu, þubeye göre ve masraf merkezine göre mizan, muavin, gelir tablosu ve bilanço alabilirsiniz.

4 Ýlgili yýlýn muavin sayfasýnda iken, ayný sayfadan çýkmadan tek tuþla bir önceki yýlýn muavinini görüntüleyebilirsiniz. Mizan, muavin, aylýk özet, defter-i kebir, yevmiye defteri v.b. tüm çýktýlarýnýzý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz. Fiþlere kilit koyabilir, yetkili olmayan kullanýcýlarýn fiþlerde iþlem yapmalarýný engelleyebilirsiniz. Silinen fiþleri geri getirebilirsiniz. Fiþi giren kullanýcýnýn ismini görebilirsiniz. Üstat Fiþ özelliði ile bir kereye mahsus çok basit kalýplar oluþturarak çok daha hýzlý fiþ giriþi yapabilirsiniz. Üstat fiþi stoklu ve dövizli fiþ giriþleriniz için de rahatlýkla kullanabilirsiniz. Fiþ giriþlerinde otomatik KDV ayýrma ve hesap kapama iþlemi yapabilirsiniz. Fiþ içerisinden yeni hesap kodu açabilir, Mizan, Muavin ve Aylýk Özet bölümlerine giriþ yapabilirsiniz. Programdaki tüm çýktýlarý iðne vuruþlu, mürekkep püskürtmeli ve lazer yazýcýlardan alabilirsiniz. Ayrýca Yevmiye ve Defter-i Kebir dökümlerini de mürekkep püskürtmeli ve lazer yazýcýlardan A4 kaðýtlarýna yazdýrabilirsiniz. Raporlarýnýzý, tüm dokümanlarýnýzý renkli yazdýrabilirsiniz. Belirtilen hesap kodlarýna göre mizan ve muavin (þablon) alabilirsiniz. Grafik mizan alabilirsiniz. Gelir tablosunu ve kar zarar tablosunu tek tuþla geçici vergi beyannamesine aktarabilirsiniz. Hesaplar arasý virman yapabilirsiniz. Genel muhasebe ayar özellik tablosu ile istemediðiniz satýrlarý fiþ giriþ ekranýndan kaldýrabilirsiz. Modül içerisinden firma deðiþtirebilirsiniz. Firmadan firmaya fiþ kopyalayabilirsiniz. Banka kayýtlarýnýzý Excel'den alarak muhasebe fiþi oluþturabilirsiniz. Mükellefinizin size ileteceði Excel dosyasý fatura kayýtlarýný otomatik muhasebeleþtirebilirsiniz. Kullanýcý kýsýtlamasý ile modül kullanýmýna sýnýrlama getirebilirsiniz.

5 BA VE BS FORMLARI Ba ve Bs formlarýnýzý çok kýsa sürede otomatik olarak hazýrlayabilirsiniz. Ba ve Bs formu mutabakat mektubu yazdýrabilirsiniz.

6 FÝÞ GÝRÝÞ ÝÞLEMLERÝ HESAP PLANI KAYITLI FÝÞ ÝÞLEMLERÝ GRAFÝK MÝZAN MUAVÝN

7 OTOMATÝK BÝLANÇO Yansýtma fiþlerini oluþturmadan otomatik bilanço hazýrlayabilirsiniz. BORDRO PERSONEL q Genel Muhasebe, Ýþletme Defteri ve Muhtasar Beyanname ile tam entegre çalýþabilirsiniz. q Puantaj hesaplarý personellerin iþe giriþ ve çýkýþ tarihlerine, resmi ve bayram tatil günlerine göre otomatik hesaplandýðýndan, hata yapma ihtimalinizi ortadan kaldýrmýþ ve zaman kazanmýþ olursunuz. q Personelin fazla mesai kayýtlarýný, izin, ek ödeme ve avans takibini yapabilir ve bu kayýtlara istinaden personellerin bordrolarýný tam otomatik hazýrlayabilirsiniz. q AGÝ hesaplamalarýný otomatik yaptýrabilirsiniz. q Personel bilgilerini tanýmlarken, personelin T.C.Kimlik Numarasý ve Sigorta Sicil Numarasý'nýn tek tuþla internetten alýnmasýný saðlayabilirsiniz. q Toplu personel kopyalama, toplu iþten çýkýþ, ve toplu ücret deðiþtirme iþlemleri yapabilirsiniz. q Bordrolarý üç ayrý seçenekte (Tüm Firmalar, Seçilen Firma ve Seçilen Personel) hazýrlatabilir ve yazdýrabilirsiniz. q Bordro hazýrlamada seçtiðiniz firmanýn seçilen þubesini de ayrý tutarak bordro hazýrlayabilirsiniz. Ayrýca personel gruplarýna göre de ( Normal, Emekli, Çýrak v.b.) bordro hazýrlayabilir ve yazdýrabilirsiniz. q Bildirge ve bordro yazdýrmada istenilen firma ve istenilen personel seçimi yapabilirsiniz. q Tüm firmalar için kanuni parametreleri tek bir yerden tanýmlayabilirsiniz. q Hazýrlamýþ olduðunuz bordrolarý ve tüm rapor çýktýlarýný Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz.

8 Ýzin Ödeme ve Avans Tablosunu kullanarak personellerin ek ödeme, avans ve izinlerini takip edebilir, bordro hazýrlarken hazýrlamýþ olduðunuz kayýtlarý bordroya yansýtabilirsiniz. Fazla Mesai Tablosunu kullanarak personellerin fazla mesailerini takip edebilir, bordro hazýrlarken hazýrlamýþ olduðunuz kayýtlarý bordroya yansýtabilirsiniz. BÝLDÝRGELER ve RAPORLAR Bir kereye mahsus programa kaydýný yapacaðýnýz e-bildirge þifresi ile tek tuþla e-bildirgelerinizin ve e-ýþe Giriþ Belgelerinizin SSK ya gönderilmesini saðlayabilirsiniz.

9 ÝÞLETME DEFTERÝ Bordro personel, Demirbaþlar, Stok, KDV, Muhtasar ve Geçici vergi beyannameleri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Gelir ve Gider sayfalarýna alýþ ve satýþlarý iþleyebilir, kod tablosuna alýþ ve satýþ tanýmý yapabilirsiniz. Stok takibi yapabilirsiniz. Hesap Özeti alabilir, Ýþletme Defterinden çýkmadan hesap özetini geçici vergi beyannamesine aktarabilir, XML olarak kaydýný yapabilirsiniz. Dönem baþý stok mevcudunu, satýlan mal bedelini, dönem içi yapýlan giderleri, mal satýþ iadelerini, satýþ zararýný ayrýlan amortismaný, dönem içi satýlan mal bedelini, dönem içi diðer gelirleri, mal alýþ iadeleri, demirbaþ satýþ karý, dönem sonu stok mevcudunu görebilirsiniz. KDV hesaplamasýný yaptýrarak, iþletme defterinden çýkmadan KDV beyanname sayfasýna aktarabilir, XML olarak kaydýný yapabilirsiniz. ÝÞLETME DEFTERÝ RAPORLARI ÝÞLETME DEFTERÝ HESAP ÖZETÝ

10 MÜÞAVÝR STOK Genel Muhasebe ile entegre çalýþabilirsiniz. Genel Muhasebe modülünden yapacaðýnýz fiþ giriþleri ile, Ýþletme Modülünden yapacaðýnýz Gelir ve Gider kayýtlarý ile stok takiplerini yapabilirsiniz. Raporlar modülünden, 1. Stok Ekstresi, 2. Stok Durum Raporu, 3. Alýþ/Satýþ Raporu, 4. Aylara Göre Alýþ ve Satýþ Raporu, 5. Satýþ Karlýlýk Analizi, 6. Stok listesi, 7. Envanter Raporu sonuçlarýný görebilir, yazýcýnýzdan çýktýsýný alabilirsiniz. Alacaðýnýz bu raporlarý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz. DEMÝRBAÞLAR Genel Muhasebe ve Ýþletme Defteri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Bir kereye mahsus kaydedeceðiniz muhasebe hesap kodlarý ile alýþ ve satýþ fiþlerinin otomatik oluþmasýný saðlayabilirsiniz. Amortisman ve yeniden deðerleme iþlemlerine ait muhasebe kayýtlarýný otomatik oluþturabilirsiniz. Alýþ ve Satýþ muhasebe kayýtlarýný otomatik oluþturabilirsiniz. Demirbaþlara yýllara göre farklý amortisman oranlarý verebilir, yeniden deðerleme seçebilirsiniz. Amortisman oranlarý satýrýnda kayýtlý bulunan Faydalý Ömür Listesi' nden ilgili demirbaþýn amortisman oranýný seçebilirsiniz. Raporlar modülünden 1. Demirbaþ Listesi, 2. Enflasyon, Amortisman ve Yeniden Deðerleme Listesi, 3. Enflasyon, Amortisman ve Yeniden Deðerleme Kartlarý, 4. Muhasebe Fiþi ( Yeniden Deðerleme Amortisman Fiþi) 5. Muhasebe Fiþi, 6. Maliyet Bedeli artýrýmý,

11 7. Demirbaþ Düzeltme Listesi bilgilerini görebilir, yazýcýdan çýktý alabilirsiniz. Alacaðýnýz bu raporlarý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýnda aktarýmýný saðlayabilirsiniz. SERBEST MESLEK MAKBUZU Genel Muhasebe ve Ýþletme defteri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Bir kereye mahsus kaydedeceðiniz muhasebe hesap kodlarý ile Serbest Meslek Makbuzunuzu muhasebeleþtirebilirsiniz. Muhasebe ücretlerini net ya da brüt tanýmlayabilirsiniz. Fiþ hazýrlarken ayný anda muhasebe tahakkukunu ve serbest meslek defter kaydýný otomatik olarak yapabilirsiniz. Firmalar arasýndan Serbest Meslek Makbuzu hazýrlayacaðýnýz firmalarý seçebilir, sadece seçilen firmalara Serbest Meslek Makbuzu hazýrlayabilirsiniz. Her firma için ayrý stopaj oraný belirleyebilirsiniz. Serbest Meslek Makbuzlarýnýzý tarafýmýzdan yapýlacak ayarlar doðrultusunda sürekli form kaðýdýna yazdýrabilirsiniz. Oluþturulan Serbest Meslek Makbuzlarýný muhasebeleþtirirken muhasebeci gelirlerine kaydedebilirsiniz.

12 KÝRA ÖDEMELERÝ Genel Muhasebe ve Ýþletme defteri ile tam entegre çalýþabilirsiniz. Bir kereye mahsus kaydedeceðiniz muhasebe hesap kodlarý ile Kira ödemelerinizi muhasebeleþtirebilirsiniz. Kira Ödemeleri için stopaj oraný belirtebilirsiniz. Kira Ödemelerini muhasebeleþtirirken muhasebeci gelirlerine kaydedebilirsiniz. MÜÞTERÝ CARÝ TAKÝBÝ Mükellefleriniz tarafýnýza yapýlan ve gelecek dönemde yapýlmasý gereken ödemeleri görebilirsiniz. Cari hareket tablosuna tarih, açýklama ve borç-alacak olarak kayýt girebilirsiniz. Raporlar modülünü Kullanarak; 1. Cari Hesap Ekstresi, 2. Cari Hesap Durumlarý, 3. Aylara Göre Cari Hesap Toplamlarý, 4. Cari Hesap Listesi bilgilerine ulaþabilir, bu bilgileri yazýcýnýzdan yazdýrabilirsiniz. Bu raporlarý Excel, Word, Pdf ve.txt dosyalarýna kaydýný yapabilir, ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz. Bu modüle giriþi þifreleyebilir, program açýk durumda olsa bile sizden baþkasýnýn cari hesaplarý incelemesini ve müdahalesini engellemiþ olursunuz.

13 ADRES ETÝKET Adres Etiket Programý ile posta yolu ile göndereceðiniz zarflarýn alýcý ve adres bilgilerine yapýþkanlý etiket kâðýtlarýna istediðiniz yazý karakterinde ve büyüklüðünde yazdýrabilir, sürekli posta ile iletiþimde bulunduðunuz kiþilerin adres ve isim bilgilerini burada kayýtlý tutabilirsiniz. Etiket kaðýtlarýnýn ölçüleri programdan ayarlanabildiðinden istediðiniz ebatlarda etiket kaðýdý kullanabilirsiniz. DÖVÝZ ÝÞLEMLERÝ T.C. Merkez Bankasý efektif alýþ ve satýþýnda kayýtlý bulunan tüm para birimlerinin (Euro, USD, Sterlin v.b.) Serbest Piyasa Efektif Alýþ, Serbest Piyasa Efektif Satýþ, Merkez Bankasý Efektif Alýþ, Merkez Bankasý Efektif Satýþ rakamlarý internet aracýlýðý ile otomatik olarak döviz iþlemleri sayfasýnda görebilirsiniz. Genel Muhasebe'de dövizli fiþ giriþlerinde fiþ tarihi kurunu otomatik olarak Döviz Ýþlemleri menüsünden fiþ tutarý alanýna aktarýlmasýný saðlayarak fiþ giriþlerinizde hýz kazanabilirsiniz. Geçmiþe dönük döviz kurlarýný görebilir; Excel, World, Pdf, Txt dosyalarýna kaydýný yapabilir ve ile internet ortamýna aktarýmýný saðlayabilirsiniz.

14 BEYANNAMELER, Ba ve Bs FORMLARI q Genel Muhasebe, Ýþletme Defteri Bordro Personel ve Vergi Ýade Bordrosu ile tam entegre çalýþabilirsiniz. q Beyannameleri programýmýzda mevcut muhasebe ve bordro kayýtlarýna göre otomatik olarak hazýrlayabileceðiniz gibi, kendinizde hazýrlayabilirsiniz. q Beyannameleri XML olarak kaydedebilir, internet üzerinden aktarýmýný yapabilirsiniz. q Beyannamelerinizi programýmýza bir kereye mahsus olmak üzere kaydýný yapacaðýnýz beyanname þifreniz ile tek tuþla otomatik olarak, herhangi bir ek programa ihtiyaç duymadan gönderebileceðinizden zamandan tasarruf edebilirsiniz. q A4 kaðýdýna renkli yada renksiz aslýnýn ayný tasarýmýnda beyanname yazdýrabilirsiniz. q Beyanname hazýrlarken ayný zamanda Genel Muhasebe tahakkuk kaydýný da programýmýza otomatik yaptýrabilirsiniz. q Tüm beyannamelerden tek tuþla firmalarýn Mizan ve Muavin kayýtlarýna ulaþabilirsiniz.

15 OFÝS OTOMASYONU q Ofis Otomasyonu modülü ile tahakkuk, tahsilat ve ödemelerinizi, iþ planlarýnýzý, doküman yönetimini takip edebilir, dilekçelerinizi kaydedebilir ve yazdýrabilirsiniz. SMS gönder özelliði ile mükelleflerinizin cep telefonlarýna mesaj gönderebilirsiniz.

16 ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. ZÝRVE PAKET PROGRAMLARI FÝYAT LÝSTESÝ PAKET ADI LÝSTE FÝYATI (Nakit / Kredi Kartýna Tek Çekim) KREDÝ KARTINA 6 TAKSÝT (Kampanya Kartlarýna) KREDÝ KARTINA 12 TAKSÝT (Kampanya Kartlarýna) Zirve Müþavir.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL YTL x YTL x 12 Zirve Ticari.NET (SQL) 4.02 (Tek Kullanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Finansman.NET (SQL) 4.02 (Tek Kullanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Üretim.NET (SQL) 4.02 (Tek Kullanýcý)* YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Muhasebe.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Personel.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 Zirve Ýþletme.NET (SQL) 4.02 (Sýnýrsýz Kullanýcý) YTL YTL YTL x YTL YTL x 12 * Tek kullanýcý olarak belirtilen paketlerde fazla her kullanýcý için % 10 fiyat farký alýnýr. YUKARIDA BÝLGÝSÝ VERÝLEN ÜRÜNLERÝMÝZÝN KDV ORANI %0'dýr. ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ: Ceyhun Atýf Kansu Cad. Bayraktar Ýþ Mrk. 114 F Blok Kat: 2 No: 4 Balgat Tel: (0312) Pbx ÝSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ: Kasap Ýsmail Sokak Ýstanbul Plaza Kat:4 No:13 / 31 Hasanpaþa-Kadýköy Tel: (0 216) (Pbx) YAZILIM MERKEZ: CyberPark Bilkent - ANKARA Bölge Temsilciliklerine internet sayfamýzdan ulaþabilirsiniz.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. TÝCARÝ PAKET. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net TÝCARÝ PAKET TÝCARÝ PAKET Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL veritabaný

Detaylı

Cari Hesaplar Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazýnda hareket giriþi yapabilir ve raporlarýný Stok i Stoklara iliþkin tüm giriþ/çýkýþ irsaliyelerini düzenleyebilir, ambarlar arasý stok transferi

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

Proforma Maliyet Kumaþ Teknik Analiz Formu Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Kumaþ Teknik

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

sentez DELUX Otel Yönetim Sistemi ÖN BÜRO YÖNETÝMÝ Pazarlama ve Satýþ Rezervasyon Resepsiyon Ön Kasa House Keeping Santral Baðlantýsý Rapor Üretici Parametreler ARKA BÜRO YÖNETÝMÝ Muhasebe Finans Cari

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Muhasebe Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen bazda rapor ve formlarý Rapor ve form üretici sayesinde, kullanýcý isteðine baðlý olarak sýnýrsýz sayýda rapor ve form hazýrlayabilirsiniz.

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

MİKBÜRO. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi. 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKBÜRO. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi. 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKBÜRO Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler İçin Komple Muhasebe Bürosu Otomasyon Paketi 1 İhtiyacını duyduğunuz bir SMMM paketi... Serbest Muhasebeci ve Müşavirler için hazırlanan (SMMM); Bilanço esasına

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! LOGO MALİ MÜŞAVİR PLUS Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu olan Logo nun Mali Müşavir lere

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Kredili Ýþlemleri Kasa Ýþlemleri Müþteri Sipariþ Satýn Alma Sipariþ Stok Fatura Cari Hesaplar Çek/Senet Banka Üretim www.sentez.com larýnýzý peþin veya kredili/taksitli yapabilirsiniz. Reyon bazýnda stok

Detaylı

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ ZİRVE İŞLETME DEFTERİ İşletme defterinde kayıt yapılabilmesi için firma bilgileri bölümünden tanımlanan firmada defter türü; İ olarak seçilmesi gerekmektedir. Firma bilgileri sayfasında Beyanname bilgileri(f10)

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZİRVEDRİVE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZİRVEDRİVE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZİRVE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZİRVEDRİVE YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZirveDrive otomatik yedekleme sistemine giriş: Zirve programı içerisinden Yedekle butonu ile ZirveDrive otomatik

Detaylı

Farklý sektörlerdeki maðazalarýn (Konfeksiyon, kitap/cd/kaset, ayakkabý/çanta, ev tekstili, market, fast-food/restaurant, optik/saat, beyaz eþya, mobilya vb.) kendine özgü çalýþma sistemlerine tam olarak

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ORKA SQL 2012 EĞİTİM KİTAPÇIĞI 2 ORKA SQL-2012 PROGRAM GİRİŞ EKRANI: Uzaktan Yardım Sembolü Orka Forum Sembolü Program Güncelleme Sembolü Youtube Yardım Videoları Sembolü Facebook Sembolü Twitter Sembolü Yıl Değişimi SQL Server Bağlantısı

Detaylı

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1 / 23 İçindekiler: 1. Programa Giriş...3 2. Modüller...4 3. Kısa Yol Tuşları...7 4. Firma Girişi...8 5. Kartların Açılması...9 6. Diğer Tanımların

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ 1. 1 Numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi: Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları

ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları ORKA SQL Bilgisayar Yazılımları Muhasebeyi Bize Bırakın Vizyonumuz ORKA Global Ekonomik zeminlerde; sektöründe en iyi olmayı hedefleyerek, hitap ettiği kitleye en iyi deneyimini yaşatmak ve Ülke Ekonomisine

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU HSD KARAS Yazılım Arge Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. YTÜ Teknopark B2 Blok No:124 Esenler / İSTANBUL 0 212 483 74 64 www.uzmanvergi.com www.twitter.com/uzmanvergi www.facebook.com/uzmanvergi

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

DEMSOFT Muhasebe Programı

DEMSOFT Muhasebe Programı DEMSOFT Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif, Kasa, Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkotlu), Call Center, İş Programı, Kur Takibi, Demirbaş, Uyarı Sistemi,

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

ORKA YAZILIM UYGULAMASI

ORKA YAZILIM UYGULAMASI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU (4691 TEKNOPARK) ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 - AĞUSTOS 4691 SAYILI KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

EL KİTABI

EL KİTABI www.bptasitmatikonline.com EL KİTABI İÇİNDEKİLER 1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2. MÜŞTERİ BİLGİLERİ... 4 3. FİLO BİLGİLERİ... 5 4. DEPARTMAN BİLGİLERİ... 6 4.1. Departman Ekleme/Güncelleme... 6 4.2. Departmanlara

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Genel Muhasebe Uygulamasında, Damga Pulu Defterinde Defter Basılacak Tür Kodu bilgisinin de yazılması sağlanmıştır. (Proje No: 236084) Damga Pulu Defteri Uygulaması kullanan firmalar için; Damga Pulu Defterinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L

Arkman Programları. Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Arkman Programları Arkman Bilet 9L Arkman Cari Hesap 9L Turizm Acentesi Arkman sistem işleyişi Sistemdeki çalışma prensipleri: Web üzerinden ve/veya Turizm Acentesi ofisinde satılmış biletlerin Arkman

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

BİZ AKINSOFT uz. AKINSOFT; 15 m2 lik ofiste, Harddiski olmayan bilgisayarla, Hiç bir sermaye desteği almadan, 1995 Yılında Kuruldu.

BİZ AKINSOFT uz. AKINSOFT; 15 m2 lik ofiste, Harddiski olmayan bilgisayarla, Hiç bir sermaye desteği almadan, 1995 Yılında Kuruldu. Türkiye ninvizyonu MİSYONUMUZ Müşterilerine en iyi hizmeti ve desteği sunmak adına, ülkemizde ve tüm dünyada AKINSOFT Çözüm Ortağı Ağını kurmak ve tüm sektörlere yüksek teknoloji ulaştırmaktır. AKINSOFT;

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

MM 2 NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ

MM 2 NİN ÖNEMLİ YENİLİKLERİ LKS Müşavir Set in en yeni teknolojiler kullanılarak baştan yaratılmış yeni sürümü olan Mali Müşavir 2, 19 yılın birikimi ile titizlikle hazırlandı. Teknolojisi ve pratikliği ile kendi klasmanında bir

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BİZ AKINSOFT uz. BİZ AKINSOFT uz

BİZ AKINSOFT uz. BİZ AKINSOFT uz Türkiye ninvizyonu BİZ AKINSOFT uz Kurulduğumuz günden bu yana profesyonel iş anlayışımız, genç, dinamik kadromuz, insanlığa verdiğimiz değer, hedeflerimiz, inandığımız ilkelerden asla taviz vermeyen yapımız

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ

YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ YENİ NESİL FİYAT LİSTESİ 16 EYLÜL 2016 31 MART 2017 SAYI : 103 YENİ NESİL ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ Ürünler Grup 1 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek, İrsaliye, Form Ba Bs Grup 2 Stok, Cari, Fatura, Senet Çek,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye

Detaylı

Hoş Geldiniz! Mikbüro Programından Irgat Uygulamasına Entegrasyonun Sağlanması

Hoş Geldiniz! Mikbüro Programından Irgat Uygulamasına Entegrasyonun Sağlanması Hoş Geldiniz! Mikbüro Programından Irgat Uygulamasına Entegrasyonun Sağlanması Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin. Irgat Nedir? Irgat; KüreselNet mühendisleri ve tasarımcıları tarafından,

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı