Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s"

Transkript

1 Ahmet AKIN 1 Safiye YILMAZ DĠNÇ 2 Ümran AKIN 3 KLĠNĠK MÜKEMMELĠYETÇĠLĠK ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMU NUN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ Özet Bu araştırmada Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği (Dickie, Surgenor, Wilson, & McDowall, 2011) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 193 katılımcıdan oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 10 maddeden ve iki boyuttan (kişisel standartlar, duygusal kaygılar ve sonuçlar) oluşan modelin kabul edilebilir uyum verdiği bulunmuştur (x²= 63.46, sd= 33, x²/sd= 1.92, RMSEA=.069, IFI=.90, CFI=.90, AGFI=.90, GFI=.94, SRMR=.075). Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı iki alt boyut için sırasıyla.72 ve.67 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları Klinik Mükemmelliyetçilik Türkçe formunun geçerli, güvenilir ve akademik araştırmalarda kullanılabilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Klinik Mükemmelliyetçilik, Kişisel Standartlar, Duygusal Kaygılar ve Sonuçlar, Geçerlik, Güvenirlik. 1 Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi., 2 Meb.,Uzman Psikolojik Danışman., 3 Dr., Psikolojik Danışman, Meb,

2 Klinik Mükemmeliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE CLINICAL PERFECTIONISM QUESTIONNAIRE Abstract The purpose of this study is to examine the validity and reliability of Turkish version of the Clinical Perfectionism Questionnaire (Dickie, Surgenor, Wilson, & McDowall, 2011). The sample of study consists of 193 participants. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 10 items loaded on two factors (personal standards, emotional concerns and consequences; x²= 63.46, df= 33, x²/df= 1.92, RMSEA=.069, IFI=.90, CFI=.90, AGFI=.90, GFI=.94, SRMR=.075). The internal consistency coefficients of two subscales were.72 and.67. These results show that CPQ-SF is valid, reliable and suitable for academic studies. Keywords: Clinical Perfectionism, Personal Standards, Emotional Concerns and Consequences, Validity, Reliability. GĠRĠġ Çoğu kişi, mükemmelliyetçi olmayı yüksek başarıyı sağlayan olumlu bir şey olarak gözünde canlandırır. Bunun nedeni kişilerin yüksek standartların ve mükemmelin peşinden koşmayı istemeleridir. Bu yüksek standartların peşinden koşulması ve bunun için çaba gösterilmesi, kişinin kendine meydan okuması anlamına gelir. Yani kişi yeteneklerinin farkına varıp, iyi sonuçlar elde edebilmektedir. Aynı zamanda kişilerin mükemmelliyetçi olmak için iyi sebepleri vardır (Fursland, Steele, Raykos, & Lim, 2009). Stoeber ve Damian a (2014) göre mükemmelliyetçilik, kişinin davranışlarına aşırı eleştirel yaklaşımıyla beraber, kusursuzluğa ulaşmak amacıyla çaba ve performansı için son derece yüksek standartlar belirlemesiyle ifade edilen bir kişilik eğilimidir. 497 Yüksek standartlara sahip olmak iyi bir fikir olarak kabul edilmektedir ancak bu standartların sürekli olması ve durmadan efor sarfetme gereği bazı şeyleri olumsuzlaştırabilir. Hedeflerin olması da insanlara bir şeyleri elde etmede yardımcı olur; fakat bu hedeflere ulaşılamazsa ya da ulaşmak için çok büyük bir çaba gerekiyorsa bu insanın kendini kötü hissetmesine neden olur ve böylece mükemmelliyetçilik sorun olarak ortaya çıkar. Bu durum bireyin performansına zarar verebilir (Fursland ve diğerleri, 2009). Mükemmelliyetçi bireyler, mükemelliyetçi olmayanlara göre hata yapma korkusu yüzünden daha az başarılıdırlar çünkü yaratıcı, yenilikçi ya da yeni fikirlere açık olmak onlara zor gelir. Mükemelliyetçi olmayan bireyler, hata yapsalar bile geri dönütleri dikkate alarak, kendilerini daha çabuk düzeltebilirler (Learn to manage perfectionism, 2011). Son 20 yıl içindeki araştırmalar, mükemmelliyetçiliğin birçok yönü olduğu ve çok boyutlu bir özellik olarak kavramsallaştırılması gerektiği konusunda birleşmiştir. Özellikle iki temel boyutu mevcuttur: mükemmelliyetçilik için kendi kendine odaklanmayı ve mükemmelliyetçi kişisel standartları içeren mükemmelliyetçi çabalar, hata yapma konusunda endişelerini, kişinin performans ve standartları arasındaki uyuşmaz duygularını, eğer mükemmel olmazsa başkaları tarafından olumsuz değerlendirme ve reddedilme korkularını içeren mükemmelliyetçi kaygılar (Stoeber & Damian, 2014). Klinik mükemmelliyetçilik, olumsuz sonuçlarına rağmen, en az bir performans etkisinin görüldüğü, bireyin kendine dayattığı ve kararlı bir şekilde takip ettiği (başarı gibi), kişisel

3 Ahmet Akın _Safiye Yılmaz Dinç _Ümran Akın isteklerin arayışıyla belirlenmiş ve öz-değerlendirmede aşırıya kaçılmış olmasına denir. Mükemmelliyetçilikten en önemli ayırt ediciliği, kişinin olumsuz sonuçlara rağmen yüksek standartlarını devam ettirmesidir (Shafran, Cooper, & Fairburn, 2002) ve hatalarda fazla özeleştiri içerir (Egan, Wade, & Shafran, 2010). Özellikle aşırı hata yapma endişesi ile oluşan klinik mükemmelliyetçilik, mükemmelliyetçileri başarı ihtiyacından ziyade başarısızlık korkusu yüzünden hedefleri için gayret göstermeye iter (Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990). Klinik mükemmelliyetçilerin özellikleri, bireyin kendi kendine yüklediği doğal standartlar, kişisel olarak talep edilen standartlar, başarıya bağlı öz-değer, başarılarına rağmen başarısızlıklara odaklanma, kendi kendini mağlup etme şeklinde sıralanır. Klinik mükemmelliyetçilerde, sağlıklı olma gayreti, diğer insanlar için yüksek standartlara sahip olma ve başkalarının kendisi için yüksek standartlara sahip olduğuna inanma mevcuttur. Tekrarlanan kontrol gibi psikopatolojideki işlevsiz ifadeler, kural olarak ifade edilen katı standartlar, bilişsel önyargılar (önyargılı performans değerlendirmesi, azalan başarı, resetlenen standartlar), negatif öz-değerlendirme, öz-eleştiri ve başarısızlık korkusu, klinik mükemmelliyetçiliğin devam etmesine neden olur (Shafran, 2011). Mükemmelliyetçiliğin esas patolojik problem olarak görüldüğü durumlar seyrektir, genellikle hastalar anksiyete, depresyon veya yeme bozukluğu semptomlarıyla tedaviye başvurur (Egan ve diğerleri, 2010). Yapılan çalışmalarda da mükemmelliyetçiliğin; düşük benlik saygısı, depresyon (Flett, Hewitt, Blankstein, & O Brien, 1991) ve anksiyete gibi olumsuz psikolojik sonuçlarla ilişkili olduğu bulunmuştur (Egan ve diğerleri 2010). Accordino, Accordino ve Slaney e (2000) göre ne zaman yüksekokul öğrencilerinde, gerçek akademik performans ve kişisel standartlar arasındaki fark artarsa, o zaman depresyon da artar ve benlik saygısı azalır. Örneğin, başkalarının size sadece mükemmel olduğunuz için değer verdiğine inanırsanız, depresyona girme olasılığınız artar. Kişide mükemmellik isteği, stresli zamanlarda yaşanan psikolojik sorunlara ya da bozukluklara karşı kişiyi savunmasız hale getirir. Yani mükemmelliyetçiliğin performans ve iyi oluş üzerinde olumsuz etkisi mevcuttur (Learn to manage perfectionism, 2011). Birçok araştırmacı mükemmelliyetçiliğin anksiyete, depresyon gibi klinik bozukluklar üzerindeki etkisini araştırmak istemiştir; ancak klinik olmayan nüfusta da bu durumun olumsuz etkisi mevcuttur (Kearns, Forbes, & Gardiner, 2007). 498 Klinik mükemmelliyetçiliğin tedavisinde en çok bilişsel davranışçı terapinin kullanışlı olduğu iddia edilmektedir (Egan ve diğerleri, 2010; Kearns ve diğerleri 2007; Shafran ve diğerleri, 2002). Eğer klinisyen, mükemelliyetçiliğin hastasında yükseldiğini, bunun yaşam kalitesini etkilediğini belirlerse hemen doğrudan ve spesifik olarak tedaviye yoğunlaşır (Egan ve diğerleri, 2010). Klinik örneklerde görülen işlevsiz mükemmelliyetçilik veya mükemmelliyetçiliği fonksiyonel olarak görmek, mükemmelliyetçi hastaların tedavisinin yapılabilmesi için önemlidir Tedavide, öncelikle hastaların hangi alanlarda yüksek standarda sahip olduklarının bilinmesi gerekir (Shafran ve diğerleri, 2002). Tedavide amaç, kişisel standartların değiştirilmesi veya düşürülmesi değildir, daha çok bireyin kişisel standartları hakkında öz- değerlendirmesini kaldırmaktır. Eğer hastalar öz-değerlerine dayanarak kişisel standartlarına nasıl ulaşacakları konusunda sorgulama yapabilirlerse, bu durum klinik mükemmelliyetçiliğin faktörlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır (Egan ve diğerleri, 2010). Kinik mükemmelliyetçilik ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir kısmı batı toplumlarında yapılmaktadır. Shafran ve diğerleri (2002), klinik mükemmelliyetçiliği, deneyimi

4 Klinik Mükemmeliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği yok sayan, ilişkisel dinamikleri önemsemeyen, sadece biliş önceliğini vurgulayan tek boyutlu bir yapı olarak ele almıştır. Bunun aksine Hewitt, Flett, Besser, Sherry ve McGee (2003), canlı organizma olan insanın, etkileşimler, ilişkiler ve işlemleri olan son derece karmaşık bir ağ içinde kabul edilmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Bundan dolayı gelişimsel süreçleri, özsunum stillerini, çevresel değişkenleri, psikolojik tepkileri, kişiler arası dinamikleri, bilişsel süreçleri, psikolojik zorlukların etkisiyle etkileşime giren ve bağımsız hareket eden kişilik özelliklerini kapsayan birçok güçle, mükemmelliyetçiliğin dinamik ve çok boyutlu modelini geliştirmişlerdir. Dickie ve diğerleri nin (2012) çalışması, klinik mükemmelliyetçi ölçekler arasında faktör yapısını ortaya koyan ilk çalışma olarak, alandaki çalışmalara önemli katkı sağlamıştır. Dickie ve diğerleri, çalışmalarında klinik ve klinik olmayan araştırmalarda Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin kullanımının artmasıyla ve sınırlı da olsa bu ölçeğin psikometrik özelliklerinin yayımlanmasıyla, klinik mükemeliyetçiliğin tartışılan boyutları hakkındaki bulguları dikkate alarak Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeğinin psikometrik özelliklerini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Ulusal alanyazında her ne kadar mükemmelliyetçiliği ölçen bazı ölçme araçları (Mükemmelliyetçilik Ölçeği, Çocuk ve Ergen Mükemmelliyetçilik Ölçeği, Olumlu-Olumsuz Mükemmelliyetçilik Ölçeği, Uyumlu-Uyumsuz Mükemmelliyetçilik Ölçeği vb.) bulunsa da tam anlamıyla klinik mükemeliyetçiliği değerlendiren bir ölçeğe rastlanmamıştır. Türkiye de klinik mükemmelliyetçilik özelliklerini değerlendirmeye yönelik çalışmaların sınırlı olmasından dolayı, bu çalışmanın konu ile ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Dickie ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği nin (KMÖ) Türk diline uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 499 Yöntem ÇalıĢma Grubu Araştırmanın çalışma grubu yaşları arasında değişen, 110 u kadın (% 57,58) ve 83 ü (%43) erkek olmak üzere toplam 193 (%100) kişiden oluşmaktadır. Veri Toplama Aracı Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği Kısa Formu (The Short Form of Clinical Perfectionism Questionnaire (CPQ); Dickie ve diğerleri, 2012). Ölçek kişilerde patolojik mükemmelliyetçiliği ölçen ve bireyin kendisi hakkında bilgi vermesine dayanan (self-report) bir ölçektir. Ölçek 10 maddeden ve 2 alt ölçekten oluşmaktadır; 1, 2, 3, 4, 5, 6. maddeler kişisel standartlar; 7, 8, 9, 10. maddeler duygusal kaygılar ve sonuçları alt boyutunda bulunmaktadır. Ölçek 4 lü derecelendirme formatında düzenlenmiştir (1-Hiçbir Zaman 4-Her zaman). Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizinde toplam varyansın %48.1 ni açıklayan ve faktör yükleri.52 ile.77 arasında sıralanan iki boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları sırasıyla.71 ve.71, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise.67 ve.49 olarak bulunmuştur.

5 Ahmet Akın _Safiye Yılmaz Dinç _Ümran Akın ĠĢlem Klinik mükemeliyetçilik uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren Dickie ve diğerleri ile yoluyla iletişime geçilmiş ve ölçeğin Türkçe ye uyarlanabilmesi için gereken izin alınmıştır. Klinik mükemeliyetçilik ölçeği önce 2 akademisyen tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar tekrar İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra psikolojik danışmanlık ve rehberlik ve ölçme değerlendirme alanlarında uzman 3 akademisyen elde ettikleri Türkçe formlar üzerinde tartışarak anlam ve dilbilgisi açısından gerekli düzeltmeleri yapmış ve Türkçe form elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini incelemek için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Madde analizi ise düzeltilmiş maddetoplam puan korelasyonu ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için LISREL 8.88 ve SPSS 20.0 programları kullanılmıştır. Bulgular Güvenirlik ve madde analizi çalıģmasına iliģkin bulgular Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı birinci alt boyut için.72, ikinci alt boyut için.67 olarak bulunmuştur. Madde analizi için her bir maddenin ölçek toplam puanları arasındaki düzeltilmiş madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. 7. maddenin korelasyon katsayısı -.01 olarak bulunduğu için bu madde ölçekte tutulmuş ancak puanlamalara dahil edilmemiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam test korelasyon katsayıları. 40 ile.57 arasında sıralanmaktadır. Bulgular tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1.Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği DüzeltilmiĢ Madde Toplam Korelasyon Katsayıları 500 Madde No Faktör 1 Faktör 2 1,42 2,40 3,43 4,44 5,53 6,56 8,44 9,57 10,44 Geçerlik Yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör analizi (DFA). Ölçeğin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla birinci düzey DFA uygulanmıştır. Birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum indeksleri (x²= 63.46, sd= 33, x²/sd= 1.92, RMSEA=.069, IFI=.90, CFI=.90, AGFI=.90, GFI=.94, SRMR=.075) iki boyutlu modelin iyi

6 Klinik Mükemmeliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği uyum verdiğini ortaya koymuştur (Hu ve Bentler, 1999). Ancak maddeler arasında ikili hata kovaryansları tanımlanmıştır. Ölçeğin faktör yüklerine ve alt boyutların birbiriyle olan ilişkilerine ilişkin bulgular Şekil 1 de verilmiştir. ġekil 1. KMÖ nün doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 501 SONUÇ ve TARTIġMA Bu çalışmada Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği nin Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için ve ölçeğin orijinal formunda bulunan faktör yapısının doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA da modelin yeterliği GFI, CFI, NFI, RFI, IFI ve AGFI gibi çeşitli uyum indeksleriyle değerlendirilmektedir ve mükemmel uyum değerinin.95 ve kabul edilebilir uyum değerinin.90 (Hu & Bentler, 1999; Tabachnick & Fidell, 2007), RMSEA indeksi için mükemmel uyum değerinin.05 ve kabul edilebilir uyum değerinin.08 olduğu şeklinde açıklanmaktadır (Brown & Cudeck, 1993). x²/sd değeri ise 2-3 arasının kabul edilebilir, 0-2 arasının ise iyi uyum değeri olduğunu gösterir (Schermelleh-Engel & Moosbrugger, 2003). Böylece uyum indekslerinin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri dikkate alındığında, ölçeğin iki faktörlü yapısının kabul edilebilir uyum verdiği anlaşılmıştır. Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği ne ait iç tutarlılık güvenirliğine yani Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Güvenilir ölçme araçları, kendisini oluşturan maddeleri arasında yüksek düzeyde tutarlılık gerektirmektedir. Özdamar (1999) güvenirlik katsayısına ilişkin ölçüt değerleri şu şekilde ifade olduğu zaman ölçek güvenilir olduğu zaman ölçek düşük olduğu zaman ölçek orta düzeyde 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde güvenilirdir. Bu

7 Ahmet Akın _Safiye Yılmaz Dinç _Ümran Akın bulgulara göre ölçeğin tamamının ve alt boyutlarının güvenirliğinin orta düzeyde de olsa yeterli olduğu söylenebilir. Ölçekte yer alan maddelerin madde analizi olarak madde-toplam korelasyonu hesaplanmıştır. 7. maddenin dışındaki her bir madde, içinde bulunduğu faktör toplamıyla anlamlı korelasyonlar gösterirken, aynı zamanda toplam puanla da anlamlı korelasyon göstermiştir. Ölçekten herhangi bir maddenin çıkarılmasına gerek görülmemiştir. Ölçeğin kısa olması, kolay cevaplanır olması ve katılımcıların ölçeğe gerçekçi yanıtlar verebilmesi için uygulamaya yeterince geniş bir zaman ayrılmış olması da geçersiz ya da güvenilmez cevaplar toplanmış olması ihtimalini oldukça düşünerek güvenilirliği artırmaktadır (Buhrmester, Kwang, & Gosling, 2011). Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde patolojik mükemmelliyetçiliği ölçmeyi amaçlayan Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenilirlik özelliklerinin yeterli olduğu söylenebilir. Bu araştırmada yapılan çalışmalara ek olarak, ölçeğin ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği nin Türkçe Formunun, çeşitli mükemmelliyetçilik türlerini değerlendiren ölçme araçlarıyla ilişkisi incelenebilir. Ayrıca, katılımcı sayısı 10 maddelik bu ölçek için yeterli olmakla birlikte daha yüksek sayıda katılımcıdan elde edilen veriler bu puanların daha sağlıklı ölçülmesini sağlayabilir. Ölçek bu haliyle araştırmalarda kullanılmaya hazırdır. Psikolojik özelliklerin ölçülmesinde kullanılan tüm ölçme araçları dinamik bir yapı gösterirler. Bundan dolayı Klinik Mükemeliyetçilik Ölçeği kullanılarak yapılan her bir araştırma ölçeğin psikometrik özelliklerinin belirginleşmesine katkı sağlayarak, daha güçlü ölçme yapabilmesine yardımcı olacaktır. Sonuç olarak bu ölçek, gelecekte klinik mükemmelliyetçiliğin teori ve araştırma ölçümlerinde önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, çalışmanın ülkemizde henüz yeterince bilinmediği düşünülen klinik mükemmelliyetçilik yapısını anlamak konusunda ilgili alanda çalışan klinisyenlere katkı sağlaması beklenmektedir. 502 KAYNAKLAR ACCORDİNO, D. B., Accordino, M. P., & Slaney, R. B. (2000). An ınvestigation of perfectionism, mental health, achievement, and achievement motivation ın adolescents. Psychology in the Schools, 37(6), BROWN, M., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. K. A. Bollen ve J. S. Long (Ed.), Testing structural equation models içinde (s ). Beverly Hills, CA: Sage. BUHRMESTER, M., Kwang, T., & Gosling, S. (2011). Amazon s Mechanical Turk: A New Source Of Inexpensive, Yet High-Quality Data. Perspect. Psychol. Sci. 6, 3-5. DİCKİE, L., Surgenor, L. J., Wilson, M., & McDowall, J. (2011). The structure and reliability of the Clinical Perfectionism Questionnaire. Personality and Individual Differences, 52, EGAN, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2010). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. Clinical Psychology Review, 31,

8 Klinik Mükemmeliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirliği FLETT, G. L., Hewitt, R. L., Blankstein, K. R., & O Brien, S. (1991). Perfectionism and learned resourcefulness in depression and self-esteem. Journal of Personality and Individual Differences, 12, FROST, R. O., Marten, P., Lahart, C. ve Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, FURSLAND, A., Steele, A., Raykos, B., & Lim, L. (2009). What is perfectionism?, Perfectionism in perspective. Centre for clinical interventions. HEWİTT, P. L., Flett, G. L., Besser, A. Sherry, S. B., & McGee, B. (2003). Perfectionism is multidimensional: A reply to Shafran, Cooper and Fairburn (2002). Behaviour Research and Therapy, 41, HU, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria For Fit İndexes In Covariance Structural Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6, KEARNS, H., Forbes, A., & Gardiner, M. (2007). A cognitive behavioural coaching ıntervention for the treatment of perfectionism and self-handicapping ın a non-clinical population. Behaviour Change, 24(3), LEARN to manage perfectionism (2011). The University of Sidney. ÖZDAMAR, K. (1999) Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1. Kaan Kitabevi, Eskişehir. SCHERMELLEH-Engel, K,. & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), SHAFRAN, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, SHAFRAN, R. (2011). OCD and perfectionism. Charlie Waller Institute. 29/10/2011. STOEBER, J., & Damian, L. E. (2014). The Clinical Perfectionism Questionnaire: Further evidence for two factors capturing perfectionistic strivings and concerns. Personality and Individual Differences, 61-62, TABACHNİCK, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon. 503

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s Pınar TOPCUOĞLU 1 Ahmet AKIN 2 Sümeyye ÖZKAYA 3 ÇABASIZ MÜKEMMELLĠYETÇĠLĠK ÖLÇEĞĠ (ÇMÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI Özet Bu araştırmanın amacı Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği'ni (ÇMÖ;

Detaylı

MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU:

MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU: MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz Ahmet AKIN * Abdullah YANLIZ ** Bu araştırmanın amacı Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu (MİİÖKF; AlMarri,

Detaylı

KONUġMACIDA KĠġĠSEL GÜVEN ÖLÇEĞĠ KISA TÜRKÇE FORMU NUN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ

KONUġMACIDA KĠġĠSEL GÜVEN ÖLÇEĞĠ KISA TÜRKÇE FORMU NUN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ KONUġMACIDA KĠġĠSEL GÜVEN ÖLÇEĞĠ KISA TÜRKÇE FORMU NUN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ Ahmet AKIN * Safiye YILMAZ ** Hifa ġeyma DEMĠRBACAK *** Öz Bu araştırmada Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe formunun

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

The Validity and Reliability of the Mental Health Continuum Short Form

The Validity and Reliability of the Mental Health Continuum Short Form Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, Year: 2015, Vol: 48, No: 1, 49-64 The Validity and Reliability of the Mental Health Continuum Short Form İbrahim DEMİRCİ* Ahmet AKIN** ABSTRACT:

Detaylı

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ Mahmut Fidan Sakarya Üniversitesi mahmut.fidan@ogr.sakarya.edu.tr Fatih Usta Sakarya Üniversitesi fatih_usta_pdr@hotmail.com

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

civilacademy Hakan SARIÇAM 1 Ahmet AKIN 2 Mehmet ÇARDAK 3

civilacademy Hakan SARIÇAM 1 Ahmet AKIN 2 Mehmet ÇARDAK 3 HATAYLA İLİŞKİLİ UTANÇ VE SUÇLULUK DUYGUSU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI The Study on the Validity and Reliability of the Turkish Form of Offence-related Feelings of Shame and

Detaylı

ÜNİVERSİTEDEKİ ALKOL PROBLEMLERİ ÖLÇEĞİ (ÜAPÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÜNİVERSİTEDEKİ ALKOL PROBLEMLERİ ÖLÇEĞİ (ÜAPÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÜNİVERSİTEDEKİ ALKOL PROBLEMLERİ ÖLÇEĞİ (ÜAPÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet AKIN * Uzm. Psk. Dan. Abdullah YALNIZ ** Özet: Bu araştırmanın amacı Üniversitedeki Alkol Problemleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Recep UYSAL

Yrd.Doç.Dr. Recep UYSAL OLUMLU DÜŞÜNME BECERĐLERĐ ÖLÇEĞĐNĐN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĐK VE GÜVENĐRLĐĞĐ Doç.Dr. Ahmet AKIN Yrd.Doç.Dr. Recep UYSAL Yrd.Doç.Dr. Ümran AKIN Öz Bu araştırmanın amacı Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeğinin

Detaylı

ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE PERCEPTIONS OF GOD SCALE

ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE PERCEPTIONS OF GOD SCALE ALLAH ALGISI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Yazar / Author: Asst. Prof. Dr. / Doç. Dr. Ahmet AKIN 1 Asst. Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Ümran AKIN 2 Özet Bu araştırmanın amacı Allah Algısı

Detaylı

SIKIŞMIŞ HİSSETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SIKIŞMIŞ HİSSETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ISSN 1308 8971 Cilt: 06, Sayı: 12, 2015, 1 10 SIKIŞMIŞ HİSSETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE ENTRAPMENT SCALE a Recep

Detaylı

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi aakin@sakarya.edu.tr Doktora Öğr. Fatıma Firdevs Adam Karduz Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Yöntem Araştırma Grubu

Yöntem Araştırma Grubu Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇOCUKLAR ĐÇĐN

Detaylı

AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2880 Number: 36, p. 1-7, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

2. YÖNTEM 2.1 Araştırma Grubu 2.2. Ölçme Araçları 2.2.1 Yakın Đlişkilerde Minnettarlığı Đfade Etme Ölçeği: 2.3 Đşlem

2. YÖNTEM 2.1 Araştırma Grubu 2.2. Ölçme Araçları 2.2.1 Yakın Đlişkilerde Minnettarlığı Đfade Etme Ölçeği: 2.3 Đşlem Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YAKIN ĐLĐŞKĐLERDE

Detaylı

Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet AKIN* Ramazan ÇETİN Yasemin ÖZEN Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

YÖNTEM Çalışma Grubu

YÖNTEM Çalışma Grubu Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALGILANAN POLİTİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ

Detaylı

Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri

Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri 192 Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri Araştırma / Original article Frost Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özellikleri

Detaylı

YAŞAM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ (YMÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

YAŞAM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ (YMÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Elektronik SosyalBilimlerDergisi Electronic Journal of SocialSciences Yaz-2015 Cilt:14 Sayı:54 (95-102) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Summer-2015 Volume:14 Issue:54 YAŞAM MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİ (YMÖ) TÜRKÇE

Detaylı

Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması. Turkish Adaptation of Adaptive-Maladaptive Perfectionism Scale

Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması. Turkish Adaptation of Adaptive-Maladaptive Perfectionism Scale Türk 128 Psikolojik... Danışma ve Rehberlik Dergisi 2010, 4 (34), 128-138 Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanması Turkish Adaptation of Adaptive-Maladaptive Perfectionism Scale

Detaylı

KISALTILMIŞ ÖĞRENCİ İLETİŞİM DOYUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZET

KISALTILMIŞ ÖĞRENCİ İLETİŞİM DOYUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZET TurkishStudies Volume 10/11 Summer 2015, p. 17-24 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/. 8096 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY KISALTILMIŞ ÖĞRENCİ İLETİŞİM DOYUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

Detaylı

International Journal of Language Academy TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES

International Journal of Language Academy TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES ISSN: 2342-0251 DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3670 Volume 5/4 August 2017 p. 264/274 TURKISH INSTRUCTION SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES Article

Detaylı

Confirmatory Factor Analysis and An Application On Schutte Emotional Intelligence Scale

Confirmatory Factor Analysis and An Application On Schutte Emotional Intelligence Scale 86 The Journal of SAU Education Faculty, 25 (May 2013) Confirmatory Factor Analysis and An Application On Schutte Emotional Intelligence Scale Zeynep FİLİZ 1 Mahmut KAYA 2 1 Eskisehir Osmangazi University,

Detaylı

Koray SÜLER Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitütü YL öğrencisi

Koray SÜLER Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitütü YL öğrencisi ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 337-345 Koray SÜLER Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitütü YL öğrencisi koraysuler@gmail.com Ahmet AKIN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

KISA KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN (KKÖ) : GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

KISA KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN (KKÖ) : GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI KISA KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN (KKÖ) : GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ahmet AKIN * Neslihan ARICI ** ÖZET: Bu araştırmanın amacı Kısa Kararlılık Ölçeği ni (KKÖ; Duckworth & Quinn, 2009) Türkçe

Detaylı

ÇEKİRDEK İNANÇLAR ENVANTERİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÇEKİRDEK İNANÇLAR ENVANTERİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2876 Number: 35, p. 25-31, Summer I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler 534 Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Fatma ALTUN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Fatih Eğitim Fak., faltun@ktu.edu.tr Hikmet

Detaylı

Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: EPOCH Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği

Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: EPOCH Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği Copyright 2015 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr/ Gençlik Araştırmaları Dergisi Aralık 2015 3(3) 9-30 ISSN 2147-8473 Başvuru 17 Nisan 2015 Kabul 9 Ağustos 2015 Makale

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 267-279 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 22.11.2016 15.12.2016 Yrd. Doç. Dr. Bahadır

Detaylı

KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 43 Erzurum 2015 KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa Fatih AY Ahmet ÇAKMAK ÖZ Bu çalışmanın

Detaylı

The validity and reliability of the Interpersonal Attractiveness Scale. Kişilerarası Çekicilik Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması.

The validity and reliability of the Interpersonal Attractiveness Scale. Kişilerarası Çekicilik Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Volume: 12 Issue: 1 Year: 2015 The validity and reliability of the Interpersonal Attractiveness Scale Kişilerarası Çekicilik Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması Erkan Yaman 1 Abstract The aim of this

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZET

TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ÖZET , p. 1609-1620 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.8529 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Fatih VEYİS ** ÖZET

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Öz Havva YAMAN * Merve SUROĞLU SOFU ** Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarına yönelik "Konuşma Kaygısı Ölçeği"ni (KKÖ) geliştirmek,

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Çocukluk Dönemi Mutluluk/Huzur Anıları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ahmet AKIN,

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 4, Sayı: 2, 2015 Sayfa: 367-375 Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması Ahmet AKIN / Yunus ALTUNDAĞ / Mehmet Emin TURAN Doç. Dr. / Doktora Öğr./

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması * Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması * Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 176 145-157 Matematik Öz-Yeterlik Kaynakları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması * Eyüp Yurt 1, Ali Murat Sünbül 2 Öz Bu çalışmanın amacı, Usher ve Pajares in (2009) geliştirdiği

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Ahmet AKIN Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merve KAYA Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Received: 03.08.2015,

Detaylı

The Validity and Reliability of Turkish Version of the Defeat Scale

The Validity and Reliability of Turkish Version of the Defeat Scale International Online Journal of Educational Sciences, 2013, 5 (3), 660-666 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Validity and Reliability of Turkish Version

Detaylı

Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Recep UYSAL Yrd. Doç. Dr. Hakan SARIÇAM Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fakültesi,

Detaylı

Psychometric Properties of the Academic Locus of Control Scale- Adolescent Form

Psychometric Properties of the Academic Locus of Control Scale- Adolescent Form Elementary Education Online, 13(4), 1135-1144, 2014. İlköğretim Online, 13(4), 1135-1144, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Psychometric Properties of the Academic Locus of Control Scale-

Detaylı

Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Tayfun DOĞAN * Tarık TOTAN ** Özet Amaç: Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği (ODKÖ) Weeks ve ark. (2008) tarafından

Detaylı

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 163 Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 ( )

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 163 Haziran 2015 Cilt 17 Sayı 1 ( ) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 163 ÖĞRENCİ BİREYSEL SORUMLULUK ÖLÇEĞİ-10 UN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Uğur DOĞAN ÖZET Araştırmanın amacı Singg ve Ader (2001) tarafından

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı 176 171-182. Anahtar Kelimeler. Giriş

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı 176 171-182. Anahtar Kelimeler. Giriş Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 176 171-182 Derse Katılım Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması Mustafa Sever 1 Öz Bu çalışmanın amacı, Wang, Bergin ve Bergin (2014) tarafından geliştirilmiş Derse

Detaylı

Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Validity and Reliability for the Turkish Adaptation of the Consciousness in Dream Scale (RBÖ) Ahmet GENÇ, 1 Yaşar BARUT, 2

Detaylı

Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*

Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* Hakan SARIÇAM** Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 43100 Kütahya/ Türkiye Doç. Dr. Ahmet AKIN Sakarya Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yavuzer ve ark. 161 Araştırma / Original article Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yasemin YAVUZER, 1 Zeynep KARATAŞ, 2 Betül POLAT DEMİR 3 ÖZ Amaç: Bu çalışmada

Detaylı

The Construct Validity and Reliability of The Turkish Version of Self-consciousness Scale

The Construct Validity and Reliability of The Turkish Version of Self-consciousness Scale Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2007, vol: 40, no: 2, 257-276 The Construct Validity and Reliability of The Turkish Version of Self-consciousness Scale Ahmet AKIN Ramazan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Bazı Temel Kavramlar BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bazı Temel Kavramlar TEMEL ARAŞTIRMA KAVRAMLARI Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir. Araştırma evreni (population) Evren, bütündeki

Detaylı

İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği *

İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği * Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 404-415, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 404-415, Winter

Detaylı

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 26 The Journal of SAU Education Faculty, 25 (May 2013) Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Serhat ARSLAN 1 ve Ahmet AKIN 2 1 Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 54300 /Sakarya/

Detaylı

MESLEKİ KARAR ENVANTERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

MESLEKİ KARAR ENVANTERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2923 Number: 36, p. 215-222, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Şiddetsizliğe Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirliği

Şiddetsizliğe Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirliği Şiddetsizliğe Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirliği Koray Süler* Ahmet Akın Melek Süler Eğitim Bilimleri ABD Sakarya Üniversitesi Sakarya, Türkiye *koraysuler@gmail.com (Received:25.05.2016,

Detaylı

PEER BULLYING SCALE ADOLESCENT FORM

PEER BULLYING SCALE ADOLESCENT FORM AKRAN ZORBALIĞI BELĐRLEME ÖLÇEĞĐ ERGEN FORMU Tuncay AYAS 1 Metin PĐŞKĐN 2 Öz Araştırmanın amacı, okullarda ergen akran grupları arasında görülen zorbalık olaylarını yapan zorba ve bu tür olaylara maruz

Detaylı

İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri Ferhat BAYOĞLU 1 Abdullah ATLİ 2

İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri Ferhat BAYOĞLU 1 Abdullah ATLİ 2 397 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 397-415 Ferhat BAYOĞLU 1 Abdullah ATLİ 2 Öz Geliş Tarihi: 16.05.2014 Kabul Tarihi: 31.10.2014 Bu araştırmanın amacı genç yetişkinlerin evliliğe yönelik tutumlarını ölçmek

Detaylı

Tayfun Doğan * Tarık Totan **

Tayfun Doğan * Tarık Totan ** Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Sosyal fobide bilişsel süreçleri değerlendirmeye yönelik yeni bir ölçme aracı: Sosyal düşünceler ve inançlar ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği Tayfun Doğan * Tarık Totan

Detaylı

REVİZE EDİLMİŞ SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

REVİZE EDİLMİŞ SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI REVİZE EDİLMİŞ SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi İbrahim Demirci Marmara Üniversitesi Serhat Arslan Sakarya Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı

Detaylı

BAKIM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ-24 ÜN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

BAKIM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ-24 ÜN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* ARAŞTIRMA BAKIM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ-24 ÜN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Şerife Kurşun** Nevin Kanan*** Alınış Tarihi: 27.01.2012 Kabul Tarihi: 20.07.2012 ÖZET Amaç: Bu çalışma, hemşirelik

Detaylı

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzurum 2

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Erzurum 2 Turkish adaptation of Global Citizenship Scale: Reliability and Validity Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Turkish adaptation of Global Citizenship Scale:

Detaylı

İlişkide Karar Verme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması

İlişkide Karar Verme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 6, No. 3, June 2017 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk University

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Araştırma Sürecinde Kullanılan Terimler Değişken (Variable) Hipotez veya Denence (Hypothesis) Sayıltı veya Faraziye (Assumption) Sınırlılık

Detaylı

Kültürel Zekâ Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kültürel Zekâ Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 94-114 [Nisan 2014] Kültürel Zekâ Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Validity and Reliability

Detaylı

Kendini Sabotaj Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability

Kendini Sabotaj Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability Eğitim ve Bilim 2012, Cilt 37, Sayı 164 Education and Science 2012, Vol. 37, No 164 Kendini Sabotaj Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği nin (SDAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim ve Bilim. Cilt 39 (2014) Sayı Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği nin (SDAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Eğitim ve Bilim Cilt 39 (2014) Sayı 176 31-50 Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği nin (SDAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mustafa İlhan 1, Bayram Çetin 2 Öz Bu araştırmada öğrencilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Güdülenme ve Öðrenme Stratejileri Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý

Güdülenme ve Öðrenme Stratejileri Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Güdülenme ve Öðrenme Stratejileri Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Þener BÜYÜKÖZTÜRK *, Özcan Erkan AKGÜN **, Özden ÖZKAHVECÝ ***, Funda DEMÝREL **** Özet Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

SINIFTAKİ FARKLILIKLAR İÇİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMASI

SINIFTAKİ FARKLILIKLAR İÇİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMASI Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:13-2, Sayı:25, 2016-1, s.187-200 SINIFTAKİ FARKLILIKLAR İÇİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMASI Melehat GEZER *, Mustafa İLHAN ** ÖZ Bu araştırmada,

Detaylı

Problemli İnternet Kullanım Ölçeği nin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Problemli İnternet Kullanım Ölçeği nin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Problemli İnternet Kullanım Ölçeği nin Ergenlerde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması The Validity and Reliability Study of Problematic Internet Use Scale for Adolescents A. Aykut Ceyhan 1, Esra Ceyhan

Detaylı

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ LIFE SKILLS JOURNAL OF PSYCHOLOGY http://dergipark.gov.tr/ybpd Yıl(Year): 2017, Cilt(Volume):1, Sayı(Issue):1, Haziran(June) Geliş Tarihi(Received): 01/03/2017 Kabul

Detaylı

Araştırma / Original article. Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri

Araştırma / Original article. Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri 64 Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri Araştırma / Original article Günlük Amaçlar Ölçeği: Türkçe formunun psikometrik özellikleri Fuad BAKİOĞLU, 1 Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN 2 ÖZET

Detaylı

M. Emin KAFKAS 1, Gökmen ÖZEN 1 THE TURKISH ADAPTATION OF THE OBESITY AWARENESS SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

M. Emin KAFKAS 1, Gökmen ÖZEN 1 THE TURKISH ADAPTATION OF THE OBESITY AWARENESS SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2014, 1(2), 1-15 e-issn: 2148-6786 OBEZİTE FARKINDALIK ÖLÇEĞİ NİN (OFÖ) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

Detaylı

STUDY OF ORGANISATIONAL FACTORS SCALE S VALIDITY AND RELIABILITY AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS

STUDY OF ORGANISATIONAL FACTORS SCALE S VALIDITY AND RELIABILITY AFFECTING UNIVERSITY STUDENTS ACADEMIC ACHIEVEMENTS 106 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hasan Basri MEMDUHOĞLU Fuat TANHAN Öz:Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin

Detaylı

Volume 3 Issue 1. Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Volume 3 Issue 1. Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması TURJE Volume 3 Issue 1 www.turje.org Turkish Journal of Education Araştırma Makalesi Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hakan Sarıçam Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 49, S. 33-41, 2014 BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Fehime HASLOFÇA ÖZET Bu çalışma, Subramaniam ve Silverman (10)

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 203-212 Received Reviewed Published Doi Number 11.08.2017 06.09.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.2026 Attitude Scale towards Writing for Secondary School Students: The Study of Validity and Reliability

Detaylı

Eğitim, araştırma ve endüstri alanlarında yaygın olarak

Eğitim, araştırma ve endüstri alanlarında yaygın olarak Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:258-266 DOI: 10.5350/DAJPN2013260304 Araştırma / Research Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Eğitim Psikolojisi AD.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Eğitim Psikolojisi AD. EKĐP DEĞERLENDĐRME ÖLÇEĞĐ, EKĐP ĐLĐŞKĐLERĐNĐN YARARLI VE YARARLI OLMAYAN YÖNLERĐ ÖLÇEĞĐ VE EKĐPTE MOTĐVASYON VE DOYUM ÖLÇEĞĐ NĐN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI STUDY OF ADAPTING TEAM ASSESSMENT SCALE, HELPFUL

Detaylı

Conners Öðretmen Dereceleme Ölçeði- Yenilenmiþ/Uzun: Türk Çocuklarý için Psikometrik Özelliklerinin Deðerlendirilmesi *

Conners Öðretmen Dereceleme Ölçeði- Yenilenmiþ/Uzun: Türk Çocuklarý için Psikometrik Özelliklerinin Deðerlendirilmesi * ARAÞTIRMA Conners Öðretmen Dereceleme Ölçeði- Yenilenmiþ/Uzun: Türk Çocuklarý için Psikometrik Özelliklerinin Deðerlendirilmesi * Conner's Teachers Rating Scale/ Revised Long: Assessing the Psychometric

Detaylı

Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeğinin (SOARAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeğinin (SOARAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sosyal Bilgiler Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeğinin (SOARAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Arş Gör Melehat GEZER* Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sur / Diyarbakır /

Detaylı

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması Perceived Organizational Support Scale - Short Form Validity-Reliability Study Funda NAYIR 1 Alındığı Tarih: 28.12.2013, Yayınlandığı

Detaylı

BÜTÜNLEYİCİ UMUT ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hakan SARIÇAM ** Ahmet AKIN ***

BÜTÜNLEYİCİ UMUT ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hakan SARIÇAM ** Ahmet AKIN *** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 15 Aralık 2013 BÜTÜNLEYİCİ UMUT ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hakan SARIÇAM **

Detaylı

AFFEDİCİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hakan SARIÇAM **, Ahmet AKIN ***

AFFEDİCİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hakan SARIÇAM **, Ahmet AKIN *** Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 19 (2013-1) 37-46 AFFEDİCİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Hakan SARIÇAM **, Ahmet AKIN *** ÖZET Bu araştırmanın amacı Berry,

Detaylı

PARTNER SAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE RESPECT TOWARD PARTNER SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

PARTNER SAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE RESPECT TOWARD PARTNER SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com ISSN: 1307-9581 PARTNER SAYGI

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 EDUCATION SCIENCES Received: July 2009 Accepted: September 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

IJOESS Year: 7, Vol:7, Issue: 22 MARCH 2016

IJOESS Year: 7, Vol:7, Issue: 22 MARCH 2016 ÖZERK İŞLEVSELLİK İNDEKSİ NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Ahmet AKIN Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, aakin@sakarya.edu.tr İbrahim DEMİRCİ Uzman, Marmara Üniversitesi

Detaylı

Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği nin Hasan Atak 1. Türkçe ye Uyarlanması Emine Gül Kapçı 2

Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği nin Hasan Atak 1. Türkçe ye Uyarlanması Emine Gül Kapçı 2 Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği nin Hasan Atak 1 Türkçe ye Uyarlanması Emine Gül Kapçı 2 Figen Çok 3 Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Prof. Dr., TED Üniversitesi Yazışma

Detaylı

LİDERLİK YOĞUNLUĞU ENVANTERİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *

LİDERLİK YOĞUNLUĞU ENVANTERİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * LİDERLİK YOĞUNLUĞU ENVANTERİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI * Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAMANCIOĞLU * Yrd. Doç. Dr. Murat BAĞLIBEL ** Yrd. Doç. Dr. Recep BİNDAK *** Öz Bu çalışmanın amacı;

Detaylı

The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of Westside Test Anxiety Scale

The Validity and Reliability Study of The Turkish Version of Westside Test Anxiety Scale 95 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 95-109 Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması The Validity and Reliability

Detaylı

380 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

380 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 380 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (KÇYKYTÖ) Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Detaylı

LABORATUVAR BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI * A STUDY ON DEVELOPING ATTITUDE SCALE TOWARDS LABORATORY SKILLS

LABORATUVAR BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI * A STUDY ON DEVELOPING ATTITUDE SCALE TOWARDS LABORATORY SKILLS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı 1: 22-31 [2012] LABORATUVAR BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI * A STUDY ON DEVELOPING ATTITUDE

Detaylı

Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması The Turkish Adaptation of the Brand Likeability Scale: A Validity and Reliability Study Zeki YÜKSEKBİLGİLİ, Nişantaşı

Detaylı

EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS

EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS "Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme" 08-10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 08-10 June 2015

Detaylı

Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*

Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması* Hakan SARIÇAM** Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis / Doç. Dr. Ahmet AKIN Sakarya Üniversitesi,

Detaylı