Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases"

Transkript

1 Türk HPB 29 Cilt 5 Sayý 2-3 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 41 Vakanýn Analizi Metehan Gümüþ 1, Feyzullah Uçmak 2, Akýn önder 1, Murat Kapan 1, Sadullah Girgin 1, M. Salih Kolakan 1, Celalettin Keleþ 1 Türk HPB Dicle Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalý, Diyarbakýr 1 Dicle Üniversitesi, Týp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalý, Diyarbakýr 2 Özet Akut pankreatit (AP) potansiyel olarak ölümcül bir hastalýktýr ve etiyolojisinde en sýk biliyer nedenler saptanmaktadýr. Biliyer AP'li olgularda pankreatitin yatýþmasý sonrasýnda mümkün olan en kýsa sürede kolesistektomi uygulanmalýdýr. Akut Fizyoloji ve Kronik Saðlýk Deðerlendirmesi II (APACHE II) hastalýðýn þiddetini belirlemek için düzenlenmiþ bir sýnýflamadýr. Atlanta kriterlerine göre nun 8 veya üzeri olmasý þiddetli AP'yi göstermektedir. Hafif AP'de mortalite %1'den az iken þiddetli AP'de %1-3 arasýndadýr. Bizim çalýþmamýzda hafif AP'li hastalarýn mortalite oraný %,4 bulundu, þiddetli AP'de ise mortalite oraný %11 olarak hesaplandý. Çalýþmamýzda 8 veya üzeri olan hastalarda mortalite anlamlý yüksek bulundu (p<.1). Ayrýca ile hastanede yatýþ süresi arasýnda istatistiksel anlamlý iliþki mevcuttu (r=.161, p<.1). yüksek hasta grubunun daha yakýn takibinin gerektiði ve bu hastalarýn hastanede daha uzun süreli kalabileceði sonucuna varýldý. Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, APACHE II, mortalite, hastanede yatýþ süresi Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 41 Cases Summary Acute pancreatitis (AP) has a potentially high mortality rate and gallstones are the most common etiological factors. In gallstoneassociated AP, cholecystectomy should be performed as soon as the patient has recovered. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) is a classification system designed to measure the severity of a disease. APACHE II scoring system determines the severity of the disease. According to the Atlanta criteria APACHE II scores being 8 and above indicate severe AP. In mild AP, mortality rate is less than 1 percent, whereas the death rate for severe AP can be 1 to 3 percent. In our study, patients with APACHE II score of 8 or above were associated with a significantly higher mortality rate (p<.1). In addition, there was a significant correlation between APACHE II score and duration of hospital stay (r=.161, p<.1). In conclusion, AP patients with high APACHE II scores must be more closely monitored and these patients may need longer hospitalization periods. Key Words: acute pancreatitis, APACHE II, mortality, length of hospital stay Giriþ AP (AP); karýn aðrýsý, kanda ve idrarda pankreatik enzimlerin yükselmesi ile karakterize pankreasýn bakteriyel olmayan inflamasyonudur. AP'de diðer çevre organlar ve/veya uzak organ sistemleri de deðiþik derecelerde etkilenebilir. AP; sadece karýn aðrýsýnýn belirgin olduðu kendi kendini sýnýrlayan hafif dereceli hastalýk tablosundan; þiddetli sývý kaybýna, metabolik dengesizliklere, hipotansiyon, sepsis ve ölüme neden olabilen aðýr hastalýk tablosuna kadar varabilen deðiþik þiddette hastalýk spektrumuna sahiptir 1. Metehan Gümüþ Dicle Üniversitesi, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, 2128-Diyarbakýr. 6

2 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 41 Vakanýn Analizi K/E: 1.7/1 CÝNSÝYET Kadýn Erkek 2 Hasta Sayýsý 2 1 K/E: 1.1/1 1 Taþ Etiyoloji Taþ Dýþý Nedenler N- 383 Mortalite yok 18 Mortalite var Þekil 1. Etiyolojik nedenlere göre cinsiyet daðýlýmý Þekil 2. ile mortalite iliþkisi Etiyolojik neden ve sýklýk açýsýndan büyük bölgesel farklýlýklar olmasý nedeniyle AP'nin gerçek sýklýðýný belirlemek zordur. Fakat AP'nin sýklýðýnýn son yýllarda arttýðý görülmektedir. Mortalite oranýnda ise bu artýþýn tersine azalma mevcuttur 2. Alkol ve safra taþlarý, AP'nin iki en sýk etiyolojik nedenlerindendir. AP'nin diðer nedenleri endoskopik retrograd pankreatografi, cerrahi, ilaçlar, HIV enfeksiyonu, hiperlipidemi ve biliyer anomalilerdir 3-5. Ýdiyopatik AP ise nedenin ortaya konamadýðý durumlarý tanýmlar ve idiopatik AP oraný hastanýn baþvuru yaptýðý merkezin taný koymadaki yeterliliðine baðlý olarak %1-2 arasýnda deðiþir 6. AP de önceleri aðrý, bulantý ve kusma gibi semptomlarýn þiddetine göre sýnýflandýrma yapýlýrken, daha sonralarý psödokist, apse ya da ölüm gibi komplikasyonlarýn varlýðý þiddet tanýmlayýcýsý olmuþtur. Daha sonralarý Ranson ve Imrie baþta olmak üzere bazý prognostik kriterler ile APACHE ya da sepsis skorlama sistemleri de ortaya atýlmýþtýr 1,7. mortalite tahmininde kullanýlan en önemli skorlama sistemlerindendir 8. Ancak en önemli dezavantajý yaþýn çok fazla dikkate alýnmasýdýr; bu nedenle yaþlý hastalarda þiddetli olmayan ataklarda dahi yüksek skorlar elde edilmektedir 9. Bu çalýþmada amacýmýz AP'li hastalarýn demografik özelliklerini, tedavi yaklaþýmýmýzý irdelemek ve APACHE II skorlama sistemi kullanarak hastanede kalýþ sürelerinin ve mortalite oranlarýnýn önceden tahmin edilebilirliðini araþtýrmaktýr. Gereç ve Yöntem 26 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasýnda Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne müracaat eden ve AP tanýsý alan 41 hastanýn yaþ, cinsiyet, etiyolojik neden, tedavi þekli, mortalite oranlarý, hastanede kalýþ süreleri ve APACHE II skorlarý geriye dönük olarak incelendi. AP tanýsý; bu hastalýða özgü karýn aðrýsý tipi ve serum amilazýnýn normal deðerlerinin üst sýnýrýnýn 3 katýndan fazla olmasý ile konuldu. Etiyolojik nedeni ortaya koymak için safra kesesi ve yollarýna yönelik karýn ultrasonografisi yapýldý. Safra taþlarý dýþýndaki nedenler için; rutin incelemelere ek olarak alkol - ilaç kullanýmý sorgulandý ve kan lipid deðerlerine bakýldý. Hastalýk þiddeti APACHE II kriterlerine göre 8'in altý hafif AP, 8 ve üzeri þiddetli AP olarak sýnýflandýrýldý. Ýstatistiksel analizler için SPSS 11.5 programý kullanýldý. Tanýmlayýcý istatistikler yapýldý. Sayýmla elde edilen verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda chi-square testi kullanýldý. Ölçümle elde edilen deðerler arasýndaki baðýntý Pearson korelasyon analizi ile araþtýrýldý. Ýstatistiksel farklýlýk için p<.5 anlamlý kabul edildi. Bulgular Hastalarýn 163 ü (%4,6) erkek, 238 i (%59,4) kadýndý ve yaþ ortalamasý 58,6 (19-17) yýl idi. Yaþ ortalamasý þiddetli AP'de 67,5 yýl iken hafif AP'de 52,8 yýl idi. Hastalardan 34 (%75,8)'ünde AP nedeni safra taþýna baðlanýrken 97 (%24,2) hastada 61

3 Metehan Gümüþ ve ark. safra taþý saptanmadý. Hastalardan 385 i (%96) ilk atakta müracaat ederken, 16 sý (%4) tekrarlayan ataklarla müracaat etti. Safra taþýna baðlý olmayan AP olgularýnda cinsiyet farký gözlenmezken, safra taþýna baðlý AP'lerde kadýn cinsiyetinde (E/K: 1/1.7) istatistiksel olarak önemli oranda fark saptandý (p<.5) (Þekil 1). Atlanta kriterlerine göre, 244 (%61,8) hasta hafif, 157 (%39,2) hasta þiddetli AP olarak deðerlendirildi. Hastalardan 27'si acil ameliyata alýndý. Kolesistektomi+drenaj 15 hastaya uygulandý, kolesistektomi+t-tüp+drenaj 7 hastaya, sadece drenaj ise 5 hastaya uygulandý. Diðer tüm hastalarýmýzýn tedavisi medikal olarak yapýldý. Tedavi sonrasý düzelme gözlenen hastalardan safra kesesinde taþ olan 44 (%11,) hastaya ayný yatýþta kolesistektomi iþlemi uygulanýrken diðer hastalara ameliyat randevusu verilerek taburcu edildi. Ameliyat edilenlerden 7 (%25,9) hastada mortalite gözlenirken tüm AP'li hastalar deðerlendirildiðinde; 18 (%4,5) hastada mortalite gözlendi. Ýstatistiksel olarak mortalite deðerlendirildiðinde; mortalite oranýnýn 8 ve üzerinde olan hastalarda anlamlý olarak daha yüksek olduðu gözlendi (p<.1) (Þekil 2). ile mortalite iliþkisi þekil 3'de gösterilmiþtir. Yaþ arttýkça mortalitenin arttýðý gözlendi (P<.5). Mortalite gözlenen sadece bir hastada 8'in altýndaydý ve bu hastanýn mortalite nedeni daha önceden var olan kardiyak problemlerine baðlýydý. Hastanede kalýþ süreleri þiddetli AP'li hastalarýn 14,8 gün, hafif AP de 9,8 gün ve ortalama 11,8 gün olarak bulundu. Hastanede yatýþ süreleri ile arasýndaki korelasyon istatistiksel olarak anlamlýydý (r=.161, p<.1) (Þekil 4). Tartýþma AP tanýsý; çalýþmalarýn çok büyük kýsmýna göre bu hastalýða özgü karýn aðrýsý seyri ve pankreatik enzimlerin normal deðerlerinin üst sýnýrýnýn 3 katýndan fazla olmasý ile konur. Az sayýda çalýþmada ise pankreatik enzim deðerlerinin 3 katýndan daha fazla artýþý taný kriteri olarak kabul edilmiþtir 1. Serum lipaz deðeri daha spesifiktir ve serumda aktivitesi daha uzun süre devam eder 11,12. Batý toplumlarýnda safra taþý iliþkili AP %4-6 arasýndadýr 11,13, Ayten ve ark. 3 çalýþmalarýnda bu oraný %64,3 olarak hesaplamýþlar ve bizim çalýþmamýzda ise %75,8 oraný ile daha yüksek bulunmuþtur. Biliyer AP kadýnlarda erkeklerden daha fazla görülmüþ ve bir çalýþmada K/E oraný 1.3/1 olarak saptanmýþtýr 6, bizim çalýþmamýzda da kadýnlar lehine olan fazlalýk daha belirgindir (K/E:1.7/1). Safra taþý dýþý nedenlerle ortaya çýkan AP'de ise cinsiyet farký saptanmadý. Þiddetli AP; vakalarýn yaklaþýk %2'sini oluþturur 2,8,13 ve tedavide birçok zorluklara sahiptir. Kaya ve ark. 6 çalýþmasýnda þiddetli AP oraný %32 olarak belirtilmiþtir. Bizim çalýþmamýzda APAC- HE II skoru 8 ve üzeri olan hastalar þiddetli AP olarak deðerlendirilmiþ olup, þiddetli AP oraný %39 hesaplanmýþtýr. 3 3 Hasta Sayýsý 2 1 Mortalite var yok 2 1 <8 >8 Þekil 3. Hafif ve þiddetli akut pankreatitte mortalite N Hastanede Yatýþ Süresi (gün) Þekil 4. ile hastanede yatýþ süresi iliþkisi 62

4 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 41 Vakanýn Analizi AP potansiyel olarak ölümcül bir hastalýk olup, mortalite oraný %2,1 ile %7,8 arasýnda bildirilmektedir 3. Tüm AP'li hastalar birlikte deðerlendirildiðinde bizim çalýþmamýzda mortalite oraný %4,5 olarak hesaplandý. Hastalýðýn þiddetine göre deðerlendirilirse hafif AP de mortalite oranlarý %1'in altýnda, þiddetli AP de ise %1-3 arasýnda bildirilmiþtir 12,13. Bizim çalýþmamýzda hafif AP'li hastalarýn mortalite oraný %,4 bulundu, þiddetli AP de ise mortalite oranlarý %11 olarak hesaplandý. Her iki durumda da mortalite oranlarý literatürde bildirilen deðerlerin alt sýnýrýna daha yakýndý. Günümüzde AP tedavisinde mümkün olduðunca konservatif yaklaþým tercih edilmektedir. AP'li hastalarda þikayetlerin baþlamasýndan sonraki ilk 14 gün içerisinde spesifik bir endikasyon olmadýðý sürece operasyon önerilmemektedir. Daha sonraki dönemde sepsisin klinik belirti ve bulgularý mevcut olan infekte nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi veya radyolojik giriþimler düþünülmelidir. Ayrýca yoðun bakým tedavisine raðmen ilerleyici organ yetmezliði ile giden fulminan AP de ilk 72 saat içerisinde cerrahi müdahale düþünülebilir. Fulminan AP'li hastalarýn cerrahi müdahale yapýlsa bile prognozu kötüdür 13. Yapýlan bir çalýþmada ilk 72 saat içerisinde yapýlan cerrahi müdahalenin intraabdominal basýncý azaltarak mortaliteyi azalttýðý belirtilmiþtir 14. Kaya ve ark. 6 AP de hastalarýnýn acil ameliyat edilme oranlarýný %18 olarak belirtmiþlerdir, bu oran bizim çalýþmamýzda %7 olarak hesaplandý. Bizim hasta serimizde ameliyat edilen hastalarda mortalite oraný %25,9 hesaplandý ve bu oranýn literatürle uyumlu olduðu gözlendi. Safra taþlarýna baðlý AP de tekrarlayan ataklarý engellemek için kolesistektomi yapýlmalýdýr. Tedavisi yapýlmayan hastalarýn %29-63 oranýnda tekrarlayan ataklarla müracaat ettiði bildirilmiþtir. Yaþlý hastalarda ek patolojilerin mevcudiyeti nedeniyle ameliyat riskinin yüksek olduðu durumlarda endoskopik sfinkterotomi alternatif yöntemdir. Operasyon zamaný hafif pankreatiti olan hastalarda hasta düzelir düzelmez mümkünse ayný seansta hasta taburcu edilmeden önce, þiddetli pankreatitte ise inflamatuar cevabýn ve klinik durumun tamamen düzelmesini takiben önerilmektedir 13) Çalýþmamýzda 44 hastaya ayný seansta kolesistektomi iþlemi uygulandý, diðer safra taþý olan hastalar ise 15 gün içerinde operasyon randevusu verilerek taburcu edildi. Ranson, Ýmrie, APACHE II gibi birçok skorlama sistemlerinde yaþ önemli bir parametre olarak yer almaktadýr. Özellikle APACHE II skorlama sistemi 75 yaþ üzeri hastalara 6 puan vermekte ve bu skorlama sisteminin en önemli dezavantajý olarak düþünülmektedir. Yapýlan bir grup çalýþmada yaþýn mortaliteyle iliþkisi gösterilememiþ olsa da, birçok çalýþmada yaþ ile mortalite arasýnda anlamlý iliþki saptanmýþtýr 2. Sandblom ve ark yaþ üzeri AP'li hastalardaki mortalite oranýnýn diðer hastalara göre daha yüksek olduðunu belirtmiþlerdir. Bizim çalýþmamýzda da bununla uyumlu olarak ilerleyen yaþla birlikte mortalite oranýnýn giderek arttýðýný gözlemledik. Hastalarýn yaþlarý ile arasýnda da istatistiksel anlamlý korelasyon saptanmasýna raðmen, hastalarýn yaþlarý ile hastanede kalýþ süreleri arasýnda anlamlý iliþki saptanmadý. Bazý çalýþmalarda nun mortalite tahmininde daha geri planda olduðu saptansa da, çoðu çalýþmada mortalite tahmininde kullanýlabilecek en iyi skorlama sistemi olduðu tespit edilmiþtir 8. Bizim çalýþmamýzda da APACHE II skorlama sistemini kullandýk ve mortal seyreden hastalarýmýzda nun diðer hastalara göre daha yüksek olduðunu gördük. Hafif AP nin birkaç gün içerisinde kendini sýnýrlayan, þiddetli AP nin ise uzamýþ hastanede kalýþ süresi, organ yetmezlikleri ve yüksek mortalite oranlarýyla seyreden AP þekli olduðu bilinmektedir. APACHE II skorlama sistemine göre hafif ve þiddetli AP ayrýmý hastalýðýn seyrinin önceden tahmin edilmesini saðlamaktadýr 16. Bu skorlama sisteminin hastalýðýn morbidite ve mortalite tahmininin yanýnda hastanede kalýþ süresinin öngörüsünde de kullanýlabilmesi yatak kapasitesinin kullanma planýnda yol gösterici olabilir. Bizim çalýþmamýzda ile hastanede kalýþ süresi arasýnda istatistiksel anlamý korelasyon saptandý. Sonuç olarak; mortalite oranlarý ve hastanede kalýþ süreleri 8 ve üzeri hastalarda anlamlý derecede yüksektir. APACHE II skoru mortalite tahminin yanýnda hastanede yatýþ süresinin tahmininde de kullanýlabilir. Bu tah- 63

5 Metehan Gümüþ ve ark. minler özellikle yüksek ve yaþlý hasta grubunda uyarýcý olmalýdýr. Ayrýca bu tahminler yatak kapasitemizi daha etkin planlamamýza da katkýda bulunacaktýr. Daha net deðerlendirmeler için daha geniþ serilerle yapýlmýþ prospektif çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Kaynaklar 1. Zeytunlu, Akyýldýz M, Tekeþin O, ve ark. AP olgularýnýn kanýta dayalý týp kýlavuzlarý rehberliðinde incelenmesi. Akademik Gastroenterol Derg 25;4: Pitchumoni CS, Patel NM, Shah P. Factors influencing mortality in acute pancreatitis: can we alter them? J Clin Gastroenterol 25;39: Ayten R, Çetinkaya Z, Yeniçerioðlu A. Akut pankreatitli olgularýmýzýn retrospektif deðerlendirilmesi FÜ Sað Bil Derg 27;21: Wang GJ, Gao CF, Wei D, Wang C, Ding SQ. Acute pancreatitis: Etiology and common pathogenesis. World J Gastroenterol 29;28: Sekimoto M, Takada T, Kawarada Y, JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: epidemiology, etiology, natural history, and outcome predictors in acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg 26;13: Kaya E, Derviþoðlu A, Polat C. Evaluation of diagnostic findings and scoring systems in outcome prediction in acute pancreatitis. World J Gastroenterol 27;14: Liu CL, Lo CM, Fan ST, Acute biliary pancreatitis: Diagnosis and management, World J Surg 1997;21: Gravante G, Garcea G. Ong SL, et al. Prediction of mortality in acute pancreatitis: A systematic review of the published evidence Pancreatology 29;9: Gürleyik G, Çýrpýcý ZO, Aktekin A, Saðlam A. Akut pankreatit þiddetinin erken tanýsýnda Ranson ve APACHE II skorlarýnýn, serum IL-6 ve C-reaktif protein düzeylerinin rolü. Ulus Travma Derg 24;1: Bollen TL, van Santvoort HC, Besselink MG, et al. Dutch Acute Pancreatitis Study Group. The Atlanta classification of acute pancreatitis revisited. Br J Surg 28;95: Carroll JK, Herrýck B, Gýpson T. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and treatment. Am Fam Physician 27;75: Smotkin J, Tenner S. Laboratory diagnostic tests in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol 22;34: Uhl W, Warshaw A, Imrie C, et al. International Association of Pancreatology. IAP guidelines for the surgical management of acute pancreatitis pancreatology. 22;2: Yang DJ, He YL, Cai SR, Peng JJ, Zhang CH, Zhan WH. Early operation for fulminant acute pancreatitis: a possible way to decrease mortality. Chin Med J (Engl) 29;5;122: Sandblom G, Bergman T, Rasmussen I. Acute pancreatitis in patients 7 years of age or older. Geriatrics 28;1: Papachristou GI, Clermont G, Sharma A, Yadav D, Whitcomb DC. Risk and markers of severe acute pancreatitis Gastroenterol Clin North Am 27;36:

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Mehmet YAŞAR Ali Kemal TAŞKIN İsmet ÖZAYDIN Batı Karadeniz Bölgesindeki Akut Pankreatitli Hastaların Retrospektif Analizi Retrospective

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi

Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2013 ; 21 (1) : 05-10 Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi Assessment of bedside index for severity in acute pancreatitis in a Turkish population

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi

Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi Türker YARDAN a1, Selim GENÇ 1, Ahmet BAYDIN 1, Mehmet Selim NURAL, Macit AYDIN 1, Dursun

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Çocuk Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenen Böbrek Yetmezlikli Olgularýn Deðerlendirilmesi

Çocuk Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenen Böbrek Yetmezlikli Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Çocuk Yoðun Bakým Ünitesinde Ýzlenen Böbrek Yetmezlikli Olgularýn Deðerlendirilmesi The Evaluation of Children with Acute Renal Failure in Pediatric Intensive Care Unit

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri

Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (1): 5-13 ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine organofosfat zehirlenmeleri ile baþvuran hastalarýn demografik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü

Detaylı

Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi

Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 199-203 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi M.Ayþin Taþar (*) Özet Bu çalýþmanýn amacý, karýn aðrýsý þikâyeti

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi RETROSPECTIVE RISK ANALYSIS OF MORTALITY AND MORBITIDY IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT REOPERATION

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 2,, (98 98-104 104), 2003 PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU Mehmet SUBAÞI*, Cumhur KESEMENLÝ*, Ahmet KAPUKAYA** Hüseyin ARSLAN*, Serdar NECMÝOÐLU** ÖZET

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline recommendatoins?

Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline recommendatoins? AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2008; 7 (1): 18-23 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Akut pankreatitli olgularımız: Kılavuz önerilerinden ne kadar uzak? Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Akut Pankreatitli Hastaların Etiyolojik ve Prognostik Değerlendirilmesi

Akut Pankreatitli Hastaların Etiyolojik ve Prognostik Değerlendirilmesi Araştırma Akut Pankreatitli Hastaların Etiyolojik ve Prognostik Değerlendirilmesi Etiological and Prognostic Evaluation of the Patients with Acute Pancreatitis Hüseyin SOYLU 1, Ö. Önder SAVAŞ 1, T. Tanju

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi Bilimsel Programý 6. Mayýs. 2005 9: 00-9. 30 :Açýlýþ Töreni 9. 30-10. 30 : Konferans: Canlýdan Karaciðer

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri

Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri ARAÞTIRMA Þizofreni Hastalarýnda Tekrarlayan Yatýþ Sýklýðý ve Öngörücüleri Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients Bülent Kadri Gültekin 1, Jülide Güler 1, Sermin

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Ýntoksikasyon Vakalarýnýn Dr. Ahmet Uyanýkoðlu 1, Dr. Emel Zeybek 1, Dr. Ýlker Cordan 1, Dr. Suzan Avcý 2, Dr. Tufan Tükek 1, 1 Vakýf Gureba Eðitim Hastanesi 2. Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 7 Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý Mahmut Yener Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Kliniði, Harput Devlet Hastanesi, Elazýð Giriþ Son zamanlarda

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Serdar Þahinoðlu 1, Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel 2, Dr. Serkan Güvenç 1,

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2

PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ. Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER, 2 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 013; 14(1) : 11-15 Araþtýrma PATENT DUKTUS ARTERÝOZUS TANISI ALAN PREMATÜRE YENÝDOÐANLARIN ÝNCELENMESÝ 1 1 Ayvaz AYDOÐDU, Defne ENGÜR, Bilin ÇETÝNKAYA ÇAKMAK, Ali Rahmi BAKÝLER,

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

Akut nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları ve mortaliteye etkili faktörler

Akut nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları ve mortaliteye etkili faktörler 500 JCEI / Aliosmanoğlu ve ark. Akut nekrotizan pankreatitli hastalarda cerrahi tedavi 2012; 3 (4): 500-504 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.04.0209 RESEARCH

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar OUTCOMES OF (EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION)

Detaylı

Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde haþlanma ve alev yanýklarýnýn epidemiyolojik özellikleri

Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde haþlanma ve alev yanýklarýnýn epidemiyolojik özellikleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 14-21 ARAÞTIRMA Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde haþlanma ve alev yanýklarýnýn epidemiyolojik özellikleri Behçet Al 1, M. Nezir Güllü 1, Hanefi Okur

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu Türk HPB 2005 Cilt 1, Sayý 2 Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu Türk HPB Neþet Köksal 1, Mehmet Ali Uzun 1, Tolga Müftüoðlu 1, Önder Peker 2, Kemal Demir 3 Haydarpaþa

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 103-113 Orijinal Makale Eskiþehir bölgesinde çocukluk çaðý zehirlenmelerinin retrospektif deðerlendirilmesi Yýldýz Akbay-Öntürk 1, Birsen Uçar 2 Osmangazi

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl mlar : Mevcut s n flamalar yeterli mi?

fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl mlar : Mevcut s n flamalar yeterli mi? ÖZGÜN ARAfiTIRMA fiiddetli pankreatit ve tedavi yaklafl mlar : Mevcut s n flamalar yeterli mi? Severe pancreatitis and treatment approaches: Are current classifications sufficient? Ömer Vedat ÜNALP, Varl

Detaylı

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 96-102 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Özlem

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi The Relationship of

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri 26 ARAÞTIRMA Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Mahmut Yener, Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Isparta

Detaylı

Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi

Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 38 (2) 67-73, 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Akut Pankreatit Tanılı Hastaların Etyolojik ve Prognostik Faktörlerinin Retrospektif İncelenmesi Belkıs Nihan COŞKUN 1, Gülen

Detaylı

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK,

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : 5-9 Klinik Araþtýrma BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN RÝSK FAKTÖRLERÝ Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

Malign Plevral Effüzyonda Farklý Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karþýlaþtýrýlmasý

Malign Plevral Effüzyonda Farklý Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karþýlaþtýrýlmasý Çelik et al Treatment of Malignant Pleural Effusion Turkish J Thorac Cardiovasc Surg Malign Plevral Effüzyonda Farklý Plörodezis Yöntemleri ile Talk ve Oksitetrasiklinin Karþýlaþtýrýlmasý COMPARISON OF

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Üreter Taþlarýnýn Üreteroskopik Tedavisi: 1265 Hastada Çok Yönlü Deðerlendirme Sonuçlarýmýz Ureteroscopic Treatment Of Ureteral Calculi Our Results Of Multiaspect Evaluations In 1265 Patients

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliðinin Araþtýrýlmasý

EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliðinin Araþtýrýlmasý Türk Göðüs Kalp Damar Cer Derg Kaplan ve Arkadaþlarý EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Detaylı

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar

Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar ARAÞTIRMA Yataklý Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanýlar Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics Çaðatay Karþýdað 1, Umut Mert Aksoy 1, Gökþen Yüksel 1, Nihat Alpay

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi

Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi 139 ARAÞTIRMA Acil servise baþvuran yaþlýlarýn baþvuru nedenlerinin ve sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi Ahmet Selçuk Kýlýnç*, Binali Çatak**, Okan Badýllýoðlu***, Sevinç Sütlü*, Özgür Dikme****, Osman Aydýn****,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Sinus transversus larýn lokalizasyonlarýnýn belirlenmesinde morfometrik parametreler

Sinus transversus larýn lokalizasyonlarýnýn belirlenmesinde morfometrik parametreler 8 ARAÞTIRMA Sinus transversus larýn lokalizasyonlarýnýn belirlenmesinde morfometrik parametreler Figen Taþer*, Hulki Baþaloðlu** *Dumlupýnar Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD, Kütahya **Adnan Menderes

Detaylı