De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav"

Transkript

1 SK 2393, SK 2393B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SINBO SK 2393, SK 2393B KETTLE KULLANIM TAL MATI Bu cihaz afla daki koflullarda depolanmak ve kullan lmak üzere tasarlanm flt r: s cakl k +5 C seviyesinin alt na düflmemeli; ba l nem fazla %80 olmal d r; havadaki agresif yabanc maddeler: izin verilmez. Üretici, ürünleri gelifltirmek amac yla sürekli olarak çal flt için önceden bildirimde bulunulmaks z n tasar m ve teknik özelliklerde de iflikli e gidilebilir. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Bu cihazın, afla ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır. (IEC /A2): Dükkânlarda, bürolarda ve di er çalıflma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları, Çiftlik evleri Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di er mesken tipi çevreler, Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: (IEC /A2) - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments

3 Anma voltaj : AC230V, 50Hz Güç: 2000W Kapasite: 1,7L C HAZIN ÖZELL KLER Bu ürün EN , EN ve EN standartlar na uygundur D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: 1. Elektrik flokuna maruz kalmamak için fifli ya da taban ünitesini ve kettle suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Cihaz kesinlikle banyoda ya da herhangi bir su kayna n n yak n nda kullanmay n z. Aç k alanlarda kullanmay n z. 2. S cak yüzeylerle temas etmeyiniz. Yaln zca tutacak ya da saplardan tutunuz. 3. Su kaynarken kapa açmay n z. 4. Kaynam fl suyu dökerken çok dikkatli olunuz, yavafl bir flekilde dökünüz ve kettle afl r miktarda doldurmay n z. 5. Su kaynad ktan sonra uzun bir süre s cakl n koruyabilir ve hafllanma tehlikesine yol açabilir. Kettle, taban ünitesini ve güç kablosunu tezgah kenarlar ndan ve çocuklardan uzak tutunuz. 6. Güç kablosunun masa ya da tezgah kenarlar ndan sarkmas na ya da kazayla tak lmalara ve devrilmelere izin vermeyiniz. 7. Herhangi bir cihaz çocuklar n yak n nda kullan l yorken çok dikkatli olunuz. 8. Cihaz kulland ktan sonra, yerini de ifltirmeden ve temizlemeden önce mutlaka fiflini prizden çekiniz. Kettle temizlemeden ve kald rmadan önce tamamen so umas n bekleyiniz. 9. Kettle çal flt rmadan önce kapa n kapal oldu undan emin olunuz, aksi takdirde cihaz kapanmayabilir. 10. Kettle çal flt rmadan önce cihaz n taban ünitesi üstüne do ru flekilde konumland r lm fl oldu undan emin olunuz. 11. Kettle' n içerisinde en az 1 bardak dolusu su olmadan cihaz çal flt rmay n z, aksi takdirde cihaz ar zalanabilir. 12. Su seviyesi göstergesinin azami iflaretini aflacak miktarda su doldurmay n z (1,7 Litre) 13. Kettle suyla doldurmadan ya da suyu boflaltmadan önce cihaz taban ünitesinden ç karmay n z. 14. Kettle, taban ünitesini ya da güç kablosunu s cak yüzeyler, ocaklar, banyolar ya da f r nlar n yak n na koymay n z. 15. Kettle su s tmaktan baflka amaçlarla kullanmay n z. 16. Kettle yaln zca birlikte gelen taban ünitesiyle birlikte kullan n z. 17. Kablosu ya da fifli ar zalanm fl olan, ya da normal flekilde çal flmayan bir cihaz kullanmaya kalk flmay n z. Baflka türlü zarar görmüfl cihaz kullanmay n z. Güç kablosu hasar görmüflse yetkili teknik servis merkezi taraf ndan orijinal kablo ile de ifltirilmelidir. 18. Cihaz çal flt rmadan önce kapa n kapal oldu undan emin olunuz. D KKAT: Kettle sadece kendi taban ünitesi ile birlikte kullan lmal d r. D KKAT: Su kaynarken kapa açmay n z

4 1. A z 2. Mentefleli Kapak 3. Kapak Dü mesi 4. Tutacak 5. AÇMA/KAPAMA Dü mesi 6. Su Seviyesi Göstergesi 7. Kablosuz Taban Ünitesi 8. Güç Göstergesi 9. Güç Kablosu C HAZIN TANITIMI KULLANIMDAN ÖNCE Kettle n ve taban ünitesinin tüm ambalaj malzemelerini ç kar n z. Kettle ilk kez kullanmaya bafllamadan önce ya da kettle uzun bir süre kullan lmad ysa içine azami seviye iflaretine kadar su doldurup suyu kaynat n z, daha sonra kaynam fl suyu dökünüz ve kettle' so uk suyla durulay n z. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Konumland rma * Taban ünitesini prize mümkün oldu unca yak n konumland r n z. * Güç kablosunu çal flma yüzeyinden sarkmayacak ve kazayla tak lmalara neden olmayacak flekilde yönlendiriniz. Güç kablosunun boyunu taban ünitesinin alt ndaki kablo toplama bölümüne sararak k saltabilir ve kabloyu tabandaki kablo ç k fl oyu undan ç karabilirsiniz. Kapa Açma Kettle taban ünitesinden (9) ç kar n z. Dü meye (7) kazara bas lmas durumunda dü me geri atarak <KAPALI> konuma geçecektir. Uyar : Kettle de su kaynat ld ktan sonra içinde kapak aç ld nda d flar ç kan yo un miktarda buhar bulunur. Bir elinizle tutaca ve di er elinizle kapa n dü mesini tutarak kapa yukar do ru kald r n z. Kapak aç l r aç lmaz ç kan buhardan uzaklaflt r n z. Doldurma * Kapa aç p kettle n kapak bofllu undan doldurunuz. * Su seviyesi göstergesini kullanarak su seviyesine bak n z. Kettle çal flt r rken en az bir bardak su kullanman z gerekir ve su seviyesi kesinlikle azami seviye iflaretinin üstünde olmamal d r. * Kettle afl r miktarda doldurmay n z. Kettle afl r flekilde dolduruldu u takdirde kaynayan su d flar s çrayabilir. * Kapa tekrar kapat p afla do ru bast r n z. Kapa n tamamen kapanm fl olmas n kontrol ediniz; aksi takdirde kettle kaynad ktan sonra kapanmayabilir. Cihaz Açma * Dü menin KAPALI konumda olmas n kontrol ediniz (kettle taban ünitesinden kald r p tekrar yerlefltiriniz). * Taban ünitesini prize tak n z. Gerekti i takdirde prizin dü mesini aç k konuma getiriniz. Kettle taban ünitesinin üstüne nazikçe konumland r n z ve d flar su ç kmamas na özen gösteriniz. * Dü meyi afla ya do ru bast r n z. Dü menin lambas yanacakt r ve kettle suyu s tmaya bafllayacakt r. * Su kaynad ktan sonra kettle otomatik olarak kapanacakt r, dü me KAPALI konuma geri dönecektir ve lamba sönecektir

5 C HAZIN KULLANIMI Kapatma * Kettle su kaynamaya bafllamadan önce kapatmak için kettle taban ünitesinden kald r p tekrar yerlefltirin. Dü me atacakt r ve 'Kapal ' konuma gelecektir GENEL * Kettle taban ünitesinden kald rd n zda taban n yüzeyinde nemlenme görebilirsiniz. Bu buhar kettle n otomatik olarak kapanmas için kullan lmaktad r, daha sonra yo unlaflan buhar kettle n alt ndaki deliklerden ç kar, bunu geri kald rmay n z, aksi takdirde su buhar deli inden geçerek kumanda alan na s zabilir. Böyle bir durumda kettle kullanmadan önce kurumas n beklemeniz gerekir. * S çrama riskini önlemek için kaynam fl suyu yavafl bir flekilde dökünüz ve kettle gere inden fazla e meyiniz. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER 1. Kettle' n içerisinde en az 1 bardak dolusu su olmadan cihaz çal flt rmay n z. Bu tür bir hatal kullan m s t c eleman n ömrünün k salmas na yol açar. 2. Kettle içinde yeterli miktarda su yokken kazara aç k konuma getirildiyse bofl çal flmay önleyen emniyet sistemi, cihaz otomatik olarak kapat r. Is t c eleman s cakken s çramaya neden olabilece i için kettle' doldurmadan önce so umas n bekleyiniz. Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler 1. Temizlik ifllemine bafllamadan kettle kapal duruma getiriniz (taban ünitesinden kald r n z), fifli duvardan çekiniz ve kettle temizlemeden önce tamamen so umas n bekleyiniz. 2. Kettle n d fl ve iç yüzeylerini nemli bir bezle temizleyiniz. Gerekti i takdirde bir miktar bulafl k deterjan kullanabilirsiniz. Filtre temizli i ifllemi için afla daki Su filtesi bölümünü okuyunuz. Kettle n içini temizlemek için deterjan kulland n z takdirde tüm kal nt lar gidermek için iyice durulay n z. 3. Tüm konektörlerin ve prizlerin kuru tutuldu undan emin olunuz. Cihaz ve altl suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Sert ya da afl nd r c temizlik maddeleri ya da solvent kullanmay n z

6 TEM ZL K VE BAKIM Kireç Giderme Kireç birikmesi s t c eleman n afl r s nmas na ve kullan m ömrünün k salmas na neden olur. Bu durum ayn zamanda emniyetli devre kesici sistemin erken devreye girerek kettle su kaynamadan kapatmas na neden olabilir. Is t c eleman kettle n alt bölümüne tak l oldu u için kirecin birikebilece i hiçbir lüzumsuz kuytu ve yar k bulunmamaktad r. Kireç tabakas yaln zca kolayl kla tespit edilip çözüm sa lanabilen kettle' n duvarlar ve zemininde birikebilir. Kireç Birikmesini Azaltmak çin: 1. Her kullan mdan sonra kettle boflalt n z, kettle içerisinde geceden su b rakmay n z; normal musluk suyu yerine filtrelenmifl su kullan n z. 2. Plastik gövdeli ürünlerde kullan labilen bir kireç çözücü kullanarak düzenli olarak kireçlenmeyi gideriniz. Suyun çok sert oldu u bölgelerde kireç giderme ifllemine bir aydan daha s k ihtiyaç duyulabilir. 3. Kireç giderme ifllemi s ras nda kireç çözücünün ambalaj ndaki talimat uygulay n z. Kireç çözme ifllemi tamamland ktan sonra kettle boflalt n z ve birkaç kez temiz suyla çalkalay n z ve daha sonra temiz suyla doldurup kaynat n z. Bu suyu dökünüz. Bu sayede kettle içerisinde hiçbir kimyasal kal nt kalmamas sa lan r. Önemli not: Garanti süresi dahilinde do rudan kireçlenmeye dayal ar zalar nedeniyle iade edilen ürünlerin onar m ücretlendirilir. Su Filtresi Su içerisinde as l kalan kireç partikülleri, suyun sertli ine ba l olarak suya bulan k ve dumanl bir görünüm verebilir. Kettle n za tak lan filtre sayesinde bu partiküllerin içece inize kar flmas önlenmifl olur. Kettle n z n performans n n olumsuz flekilde etkilenmemesi, içeceklerinizin kireç partikülleri içermemesi ve kettle içerisindeki suyun bulan k olmamas için filtrenin temiz tutulmas n ve birikmelerden temizlenmesini kontrol ediniz. Belirgin kireçlenmeler bafllad takdirde ve özellikle dökme ifllemi herhangi bir flekilde etkilendi inde filtreyi temizlenmeniz gerekir. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

7 SINBO SK 2393, SK 2393B ELECTRIC KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: 1. To protect against electrical hazards do not immerse the mains plug, power base, or kettle in water or any other liquid. Do not use in the bathroom or near any source of water. Do not use outdoors. 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. 3. Do not open the lid while the water is boiling. 4. Take care when pouring pour slowly, and do not overfill the kettle. 5. Water can remain hot for a considerable time after boiling and can present a scald hazard. Keep the kettle, the power base, and the mains lead away from the edge of worktops and out of the reach of children. 6. Do not allow the mains lead to hang over the edge ot the table or worktop, or any where it may be accidentally caught or tripped over. 7. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. 8. Unplug the power base from the wall socket when not in use, before repositioning and before cleaning. Allow the kettle to cool down fully before cleaning and before storing away. 9. Ensure that the lid is closed before switching the kettle on, otherwise it may not switch off. 10. Check that the kettle is properly located on the power base before switching it on. 11. Do not switch on unless the kettle contains at least 1 cupful of water, otherwise you may damage it. 12. Do not fill above the bottom of the max mark on the water level indicator (1.7 Liter) 13. Remove the kettle from its power base before filling or pouring. 14. Do not place the kettle, power base or mains lead on or near any hot surface, hotplate, hot hob or burner. 15. Do not use the kettle for any purpose other than heating water. 16. Use the kettle only with power base supplied (and vice versa) 17. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions. Or has been damaged in an manner. If the mains lead is damaged, it must be replaced be a special lead available from the Service department 18. Ensure that the lid is closed before switch WARNING: The kettle must be used with the base. WARNING: Do not remove the lid while the water is boiling. PARTS DESCRIPTION 1. Spout 2. Hinged Lid 3. Push Button of Lid 4. Handle 5. ON/OFF Switch 6. Water level Indicator 7. Cordless Power Base 8. Power Indicator 9. Power Cord BEFORE USE Remove all packaging from the kettle and its power base. Before using the kettle for the first time, or if it has been out of use for a long time, fill to the max mark and boil, then discard the boiled water and rinse the kettle out with cold water

8 HOW TO USE Positioning * Position the power base as close to a wall socket as possible. * Route the mains lead so that it dose not overhang the work surface, and cannot be caught accidentally. Shorten the mains lead by winding it round the cord storage area under the power base, and bring it out of the cord exit cut into the base. Opening the lid Remove the kettle from the power base (9). If the switch (7) has been pushed down inadvertently, it will spring up, into the<off>position. Warning: If the kettle has just boiled, it will be full of steam, which will escape as soon as the lid is opened. Hold the handle firmly in one hand, grip the lid knob in the other, and pull the lid straight up. As soon as it separates from the kettle, move it out of the steam. Filling * Open the lid and fill the kettle via the lid aperture. * Watch the level in the water level indicator. You must use at least one cup of water, but the water level must be below the max mark. * Do not overfill the kettle. If the kettle is overfilled, there is a risk that boiling water may be ejected. * Replace the lid and press it down. Check that it is fully closed; otherwise the kettle may not switch off when it boils. Switching on * Check that the switch is in the OFF position (lifts the kettle from the power base and set it down again). * Plug the power base into the wall socket. If necessary, switch the socket on. Gently position the kettle on the power base, taking care not to spill any water. * Press the switch down. The switch will light up, and the kettle will start to heat up. * When the water has boiled the kettle will switch off automatically, the switch will return to the OFF position and the light will go out. Switching off * If you need to switch the kettle off at any time before the water boils, simply lift it front the power base and set it down again. The switch will pop up, into the OFF position GENERAL * When you lift the kettle from the base, you may see moisture on the surface of the base. This is the steam used to switch the kettle off automatically, which then condenses and is allowed to escape via vents in the underside of the kettle, do not lift it backwards, as this may allow water to pass through the steam aperture on to the control area. Should this occur, the kettle must be allowed to dry before use. * To avoid the risk of splashing, pour slowly and do not over-tilt the kettle. MISUSE 1. Do not switch the kettle on unless it contains at least one cup of water. Misuse of this kind will shorten the life of the element. 2. If the kettle is accidentally switched on when it does not contain sufficient water, a boil-dry device will automatically switch it off. Wait until the kettle has cooled down before filling, as the element will be hot and spitting may occur

9 CARE AND CLEANING Cleaning 1. Switch the kettle off (lift it from the power base), unplug the power base from the wall socket and let the kettle cool down completely before cleaning. 2. Wash the outside and inside surfaces of the kettle with a damp cloth. If necessary, you may use a little household detergent. To clean the filter, see Water filter below. If you use detergent inside the kettle, rinse thoroughly afterwards to remove all trace if the detergent. 3. Ensure that all connectors and sockets are kept dry. Do not immerse the kettle or power base in water or any other liquid. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents. Decaling Scale build-up will cause the element to overheat, reducing its working life. It may also cause the safety cut out to operate prematurely, switching the kettle off before the water boils As the element is mounted beneath the kettle, there are no awkward nooks and crannies for the scale to get a foothold. It can build up only on the walls and floor of the kettle, where it can be seen and dealt with. To minimize scale build-up: 1. Empty the kettle after each use; do not allow water to stand in the kettle overnight; use filtered water instead of ordinary tap water. 2. Descale the kettle regularly using a proprietary brand of descaler suitable for use in plastic-bodied products. In areas of very hard water descaling may be necessary as often as once a month. 3. When decaling, follow the instructions on the packet of descaler. When descaling has finished, empty the kettle and rinse it out several times with fresh water, then fill with fresh water, boil. And discard the water. This should ensure the no chemical residues are left in the kettle. Please note: Products returned during the guarantee period with faults that are directly related to scale built-up will be subject to a repair charge. Water filter The scale particles that remain suspended in the water may give it a cloudy or greasy appearance, depending on the hardness of the water. The filter fitted to your kettle will prevent these parties passing into your drink. You must ensure that the filter is kept clean and clear of deposits otherwise the performance of your kettle may be adversely affected, your drinks may contain scale particles, and the water inside the kettle may look cloudy. You should clean the filter whenever there are any noticeable deposits left on it, and especially if pouring is affected in any way. SPECIFICATIONS Rated voltage : AC230V, 50Hz Power : 2000W Capacity : 1.7L This appliance is to be stored and used under the following conditions: temperature-not less than +5?; relative humidity-not greater than 80%;aggressive impurities in the air: not allowable. As the manufacturer is constantly working on improvement of its products, the design and technical specifications are subject to change without prior notice

10 FRANÇAIS SINBO SK 2393, SK 2393B BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE MODE D EMPLOI LISEZ LES INSTRUCTIONS EN ENTIER AVANT D UTILISER L APPAREIL. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Vous devez absolument prendre en considération les précautions principales de sécurité citées cidessous lors de l utilisation des appareils électriques : 1. Pour éviter de subir un choc électrique, n immergez pas le cordon, la fiche électrique ou l unité de semelle et la bouilloire dans l eau ou dans tout autre liquide. N utilisez jamais l appareil dans la salle de bain ou à proximité d une source d eau. N utilisez pas dans des espaces libres. 2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Saisissez uniquement des poignées ou des manches. 3. N ouvrez pas le couvercle lorsque l eau bout. 4. Soyez très prudent lorsque vous versez l eau qui a bouilli, versez doucement et ne remplissez pas excessivement la bouilloire. 5. L eau peut demeurer chaude pendant longtemps après avoir bouillie et peut donner lieu à un danger de brûlure. Tenez la bouilloire, l unité de semelle et le cordon d alimentation à distance des bords des établis et des enfants. 6. Ne permettez pas que le cordon d alimentation pende du bord de la table ou de l établi ou qu il cause des renversements ou des trébuchements par accident. 7. Soyez très prudent lorsqu un appareil quelconque est utilisé près des enfants. 8. Après avoir utilisé l appareil, débranchez absolument de la prise de courant avant de le déplacer ou de le nettoyer. Attendez que la bouilloire refroidisse complètement avant de la ranger ou de la nettoyer. 9. Assurez-vous que le couvercle est fermé avant de mettre la bouilloire en marche, dans le cas contraire l appareil peut ne pas s arrêter. 10. Assurez-vous que la bouilloire est positionnée correctement sur l unité de semelle avant de mettre la bouilloire en marche. 11. Ne faites pas marcher la bouilloire sans qu il se trouve au moins 1 verre d eau à l intérieur, dans le cas contraire l appareil peut tomber en panne. 12. Ne mettez pas l eau en dépassant le signe de maximum niveau d eau (1,7 Litre). 13. Ne retirez pas l appareil de l unité de semelle avant d avoir rempli la bouilloire avec de l eau ou avant de déverser l eau. 14. Ne mettez pas la bouilloire, l unité de semelle ou le cordon d alimentation à proximité des surfaces chaudes, des plaques de cuissons, des salles de bain ou des fours. 15. N utilisez pas la bouilloire pour d autres buts que chauffer de l eau. 16. Utilisez la bouilloire uniquement avec l unité de semelle fournie avec. 17. Ne tentez pas d utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche électrique est détériorée, ou un appareil qui ne fonctionne pas normalement. N utilisez pas un appareil endommagé d une autre façon. Dans le cas où le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec l original, par le centre de service agréé. 18. Assurez-vous que le couvercle est fermé avant de mettre l appareil en marche. ATTENTION: La bouilloire doit être utilisée uniquement avec son propre unité de semelle. ATTENTION: N ouvrez pas le couvercle pendant que l eau bout. DESCRIPTION DES PIÈCES 1. Bec 2. Couvercle à charnière 3. Bouton de couvercle 4. Poignée 5. Bouton de Marche/Arrêt 6. Indicateur de niveau d eau 7. Unité de Semelle sans fil 8. Indicateur de Puissance 9. Cordon d alimentation - 9 -

11 AVANT L UTILISATION Déballez tout matériel d emballage de la bouilloire et de l unité de semelle. Avant de commencer à utiliser la bouilloire pour la première fois, ou si la bouilloire n avait pas été utilisée pendant longtemps, remplissez de l eau jusqu au niveau maximum d eau et faites bouillir l eau, ensuite déversez cette eau qui a bouilli et rincez la bouilloire avec de l eau froide. USAGE Positionnement * Positionnez l unité de semelle le plus proche possible à la prise. * Diriger le cordon d alimentation de façon à ce qu elle ne pende pas de la surface de travail et à ce qu il ne donne lieu à aucun trébuchement accidentel. Vous pouvez raccourcir la longueur du cordon d alimentation en l enroulant au compartiment de rangement de cordon qui est au-dessous de l unité de semelle et vous pouvez faire sortir le cordon par la cavité de sortie de la semelle. OUVERTURE DU COUVERCLE Enlevez la bouilloire de l unité de semelle (9). Dans le cas où le bouton (7) est accidentellement pressé, le bouton se rejettera et passera en position de «ARRÊT». Avertissement: Après avoir fait bouillir de l eau dans la bouilloire, il se trouve à l intérieur une grande quantité de vapeur qui sortira dehors lorsque le couvercle sera ouvert. Soulevez le couvercle vers le haut en tenant d une main la poignée et de l autre main le bouton du couvercle. Éloignez-vous de la vapeur qui en sort dès que le couvercle s ouvre. Remplissage * Ouvrez le couvercle et remplissez par l ouverture du couvercle de la bouilloire. * Regardez au niveau d eau en vous servant de l indicateur de niveau d eau. En faisant marcher la bouilloire, vous devez utiliser 1 verre d eau au minimum et le niveau d eau doit jamais être plus haut que signe de maximum niveau d eau. * Ne remplissez pas excessivement la bouilloire. Dans le cas où la bouilloire est excessivement remplie, l eau qui bout peut éclabousser. * Fermez à nouveau le couvercle et pressez vers le bas. Contrôlez que le couvercle soit complètement fermé ; dans le cas contraire la bouilloire peut ne pas s arrêter après avoir bouilli. Mise en Marche de l appareil * Contrôlez que le bouton soit positionné sur ARRÊT. (Soulevez la bouilloire de l unité de semelle et installezla de nouveau). * Branchez l unité de semelle à la prise. Positionnez le bouton de la prise sur «Marche» si nécessaire. Placez la bouilloire gentiment au-dessus de l unité de semelle et veillez à ce que l eau ne sorte pas dehors. * Pressez le bouton vers le bas. La lumière du bouton s allumera et la bouilloire commencera à chauffer l eau. * La bouilloire s arrêtera automatiquement après l ébullition de eau, le bouton retournera en position de «ARRÊT» et la lumière s éteindra. Arrêt * Pour arrêter la bouilloire avant que l eau commence à bouillir, soulevez la bouilloire de l unité de semelle et installez-la à nouveau. le bouton se rejettera et passera en position de «ARRÊT». GÉNÉRAL * Lorsque vous soulèverez la bouilloire de l unité de base, vous pouvez voir une humidité sur la surface de la semelle. Cette vapeur est utilisée pour l arrêt automatique de la bouilloire, la vapeur qui se condense plus tard sort des trous qui sont au-dessous de la bouilloire, ne soulevez pas cela, dans le cas contraire l eau peut passer par le trou de vapeur et découler dans la surface de commande. En cas pareil, vous devez attendre que la bouilloire sèche avant de l utiliser. * Afin d éviter tout risque d éclaboussement, versez l eau bouillante doucement et ne faites pas pencher la bouilloire plus que nécessaire. USAGE ERRONÉ 1. Ne faites pas marcher la bouilloire sans qu il se trouve au moins 1 verre d eau à l intérieur. Un usage erroné de ce genre causera un raccourcissement de la vie de l élément chauffant. 2. Dans le cas où la bouilloire a été positionnée sur «Marche» accidentellement sans qu il se trouve suffisamment

12 USAGE ERRONÉ d eau à l intérieur, le système de sécurité empêchant le fonctionnement à vide arrêtera l appareil automatiquement. Étant donné que l élément chauffant peut causer des éclaboussements lorsqu il est chaud, attendez qu il refroidisse avant de remplir la bouilloire. ENTRETIEN ET NETTOYAGE Nettoyage 1. Positionnez la bouilloire sur «arrêt» avant de commencer à l opération de nettoyage (soulevez de l unité de semelle), débranchez la fiche électrique de la prise murale et attendez que la bouilloire refroidisse complètement avant de nettoyer la bouilloire. 2. Nettoyez les parties extérieures et intérieures de la bouilloire avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser un peu de détergent de vaisselle si nécessaire. Pour l opération de nettoyage de filtre lisez le chapitre de Filtre d eau ci-dessous. Dans le cas où vous avez utilisé du détergent pour nettoyer l intérieur de la bouilloire, rincez bien pour supprimer toutes les restes.. 3. Assurez-vous que tous les connecteurs et toutes les prises sont maintenus secs. N immergez pas l appareil, ni la base dans l eau ou dans tout autre liquide. N utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou de solvants. Décalcification L accumulation de calcaire cause une surchauffe de l élément chauffant et elle raccourcit aussi la vie d usage. Cette situation peut aussi donner lieu à l arrêt de la bouilloire avant l ébullition de l eau en faisant intervenir le coupe-circuit en avance. Étant donné que l élément chauffant est monté à la partie inférieure de la bouilloire, il ne se trouve aucune cavité ou rainure inutile où peut s accumuler le calcaire. La couche de calcaire peut uniquement s accumuler sur les murs et le fond de la bouilloire qui peut être facilement détectée et résolue. Pour minimiser l accumulation du calcaire: 1. Dévidez la bouilloire après chaque usage, ne laissez pas d eau de la veille dans la bouilloire ; utilisez de l eau filtrée au lieu de l eau normale du robinet. 2. Éliminez le calcaire en utilisant régulièrement un anticalcaire pouvant être utilisé dans les produits à corps en plastique. Dans les régions où l eau est très dure, il se peut qu il soit nécessaire de réaliser l opération de décalcification plus fréquemment qu un mois. 3. Lors de l opération de décalcification, appliquez les instructions indiquées sur l emballage de l anticalcaire. Une fois que l opération de décalcification est terminée, dévidez la bouilloire et rincez-la plusieurs fois avec de l eau et ensuite remplissez de l eau propre et faites bouillir. Déversez cette eau. Ainsi, aucun reste chimique ne restera à l intérieur de la bouilloire. 4. Remarque importante: Dans les limites de la durée de garantie, les réparations des produits retournés en raison de pannes résultant directement des calcifications, seront facturées. Filtre d eau Les particules de calcaire restant suspendues dans l eau, peuvent donner une apparence trouble et fumeuse à l eau dépendant de la dureté de l eau. Grâce au filtre monté à votre bouilloire, le mélange de ces particules dans vos boissons est empêché. Pour ne pas que la performance de votre bouilloire ne s influence négativement, pour ne pas que vos boissons contiennent des particules de calcaire et pour ne pas que l eau dans la bouilloire soit trouble, vérifiez que votre filtre est tenu maintenu propre et loin des accumulations. Dans le cas où des calcifications visibles commencent à apparaître et notamment si l opération de l effusion est influencée d une façon ou d une autre, vous devez nettoyer le filtre. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Voltage Nominal : AC230V, 50Hz Puissance : 2000W Capacité : 1,7L Cet appareil est conçu afin d être entreposé et utilisé dans les conditions ci-dessous: la température ne doit pas descendre au-dessous de +5 C; l humidité relative doit être beaucoup %80; substances allogènes agressives dans l air: non permis. Étant donné que le fabricant travaille continuellement dans le but de développer les produits, il peut faire des modifications de conception ou de spécifications techniques sans préavis

13 NEDERLANDS SINBO SK 2393, SK 2393B ELEKTRISCHE WATERKOKER (KETTLE) GEBRUIKSHANDLEIDING NEEM DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOORALEER U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten volgende essentiële veiligheidsvoorschriften beslist worden in acht genomen: 1. Dompel de basisunit, de kettle, het snoer of de stekker niet in water of een andere vloeistof om het gevaar van elektrische schok te voorkomen. Gebruik het apparaat nooit in de badkamer of nabij een waterbron. Gebruik het niet buitenhuis. 2. Raak de hete delen van het apparaat niet aan, grijp alleen vast aan handvat of knoppen. 3. Open het deksel niet terwijl u water kookt. 4. Wees voorzichtig en niet te haastig bij het uitgieten van kokend water, doe de kettle nooit boordevol. 5. Gekookt water blijft geruime tijd heet en kan brandletsel veroorzaken. Hou de kettle, de basisunit en het snoer op afstand van de rand van tafel of aanrecht en buiten het bereik van kinderen. 6. Laat het snoer niet over randen van tafel en aanrecht hangen om te voorkomen dat iemand achter het snoer blijft haperen of erover struikelt. 7. Hou nauw toezicht als er kinderen in de buurt zijn terwijl het apparaat wordt gebruikt. 8. Neem dadelijk na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst, reinigt of opbergt. 9. Controleer of het deksel behoorlijk gesloten is voordat u het apparaat inschakelt. Als dit niet het geval is zal het automatisch uitschakelingsysteem niet functioneren. 10. Controleer ook of de kettle behoorlijk op de basisunit staat voordat u het apparaat aanzet. 11. Om defecten te vermijden, schakel het apparaat niet in als er minder dan 1 glas water in de kettle is. 12. Let erop dat u bij het vullen van de kettle de max. peilaanduiding (1,7 liter) niet overschrijdt. 13. Neem de kettle van de basisunit om hem te vullen of te legen. 14. Plaats de kettle, de basisunit of het snoer niet op of nabij hete oppervlakken, kookvuur, hete oven of andere hittebronnen. 15. Gebruik de kettle uitsluitend om water te koken. 16. Gebruik de ketlle alleen in combinatie met de meegeleverde basisunit. 17. Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het apparaat zelf op een of andere manier beschadigd is of niet normaal functioneert. Ingeval het snoer beschadigd is moet het door een bevoegde Service door een gelijkwaardig snoer worden vervangen. 18. Controleer altijd of het deksel behoorlijk gesloten is voor u het apparaat inschakelt. OPGELET: de kettle mag alleen in combinatie met eigen basisunit worden gebruikt. OPGELET: open het deksel niet tijdens het kookproces. ONDERDELEN 1. Schenktuit 2. Deksel met scharnieren 3. Dekselknop 4. Handvat 5. AAN / UIT schakelknop 6. Waterpeilaanduiding 7. Basisunit met snoer 8. Stroomindicator 9. Snoer VOOR U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT Neem de kettle en de basisunit uit de verpakking en verwijder alle stickers en verpakkingsmateriaal. Als u het apparaat voor de allereerste maal of na lange tijd voor het eerst opnieuw gebruikt, vul de

14 GEBRUIK kettle tot aan het max. peilstreepje met water en breng aan de kook. Giet het kookwater weg en spoel goed na met koud water. GEBRUIK Opstellen * Plaats de basisunit zo dicht mogelijk bij een stopcontact. * Leg het snoer zodanig dat het niet over het werkblad hangt en dat niemand erachter kan blijven haperen of erover struikelen. De overtollige snoerlengte kan opgerold worden (of blijven) in de hiervoor bestemde gleuf aan de onderzijde van de basisunit. Het deksel openen Neem de Kettle van de basis unit (9); als de schakelknop (7) per ongeluk naar beneden werd geduwd zal hij terugspringen in UIT stand. Opgelet: Als er kokend water in de kettle is zal er hete stoom ontsnappen als het deksel wordt geopend. Hou met één hand de kettle aan het handvat vast, licht met de andere hand voorzichtig het deksel op aan de knop en zorg dat u niet met de stoom in aanraking komt. Vullen * Open het deksel en vul de Kettle langs de dekselopening. * Controleer het waterniveau aan de peilaanduidingen. Om de kettle aan te zetten moet u er minsten een glas water in doen maar het waterniveau mag nooit boven het max. peilteken komen. * Doe de kettle niet boordevol; als u er teveel water indoet bestaat het risico dat er kokend water uit de schenktuit gaat spuiten. * Doe het deksel dicht en druk erop tot u het hoort vastklikken. Als het deksel niet behoorlijk gesloten is werkt de automatische uitschakeling niet. Het apparaat inschakelen * Controleer of de schakelknop op UIT staat (licht eventueel de kettle eventjes op). * Steek de stekker in het stopcontact. Plaats de kettle voorzichtig op de basisunit zodat er geen water uitspat. * Duw de schakelkop naar beneden. Het indicatielichtje licht op zodat u weet dat de kettle aanstaat en het kookproces begonnen is. * Als het water kookt wordt de kettle automatisch uitgeschakeld, de schakelknop verspringt naar UIT stand en het indicatielichtje dooft. Uitschakelen * Om de kettle uit te schakelen voordat het water kookt is het voldoende hem eventjes van de basisunit te lichten en weer neer te zetten. De schakelknop zal op dat ogenblik naar UIT verspringen en het apparaat uitschakelen. ALGEMEEN * Als u de kettle van de basisunit licht zult u misschien merken dat het oppervlak vochtig is. Dit komt door de stoom die gebruikt wordt voor het automatisch uitschakelen en die verdicht om vervolgens via gleuven aan de onderkant van de kettle te ontsnappen. Licht niet achterwaarts op om te vermijden dat er langs de ventilatieopeningen water in de controleruimte sijpelt. Laat in dit geval de kettle opdrogen voordat u hem gebruikt. * Schenk het gekookt water voorzichtig en geleidelijk uit om uitspuiten van heet water te vermijden. FOUTIEF GEBRUIK 1. Ze de kettle niet aan als er minder dan 1 glas water in is. Dergelijk foutief gebruik verkort de levensduur van de verwarmingselementen. 2. Het droogkook beveiligingssysteem zal de kettle automatisch uitschakelen als hij wordt aangezet zonder dat er voldoende water in is. Laat de kettle dan een poosje afkoelen voor u er water in doet, want als de verwarmingselementen te heet zijn zouden ze het water kunnen doen opspatten. REINIGING EN ONDERHOUD Reiniging 1. Schakel de kettle uit (licht hem eventjes op), haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen. 2. Reinig de kettle aan binnen- en buitenzijde met een vochtige doek. Als het nodig is kunt u een weinig afwasmiddel

15 REINIGING EN ONDERHOUD gebruiken. Voor het reinigen van de filter zie hieronder: Waterfilter. Ingeval u detergent gebruikt aan de binnenzijde van de kettle, spoel hem grondig na met zuiver water om alle resten te verwijderen. 3. Zorg dat alle elektrische componenten en aansluitingen droog blijven. Dompel de kettle of de basisunit niet in water of een andere vloeistof. Gebruik geen harde voorwerpen, aantastende of schurende reinigingproducten of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken. Ontkalken Kalkneerslag op de verwarmingselementen verkort de levensduur van het apparaat. Het kan ook de reden zijn waarom de stroomonderbreker van de droogkookbeveiliging het toestel voortijdig gaat uitschakelen en het koken belet. Doordat de verwarmingselementen zich in het onderste deel van de kettle bevinden zijn er geen spleten of groeven waarin zich kalk kan ophopen. Kalkneerslag kan alleen voorkomen op het binnenoppervlak van de kettle waar het duidelijk zichtbaar is en makkelijk kan worden verholpen. Om kalkneerslag te beperken: 1. Leeg de kettle na elke gebruik, laat er overnacht geen water in staan; gebruik filterwater in plaats van kraanwater. 2. Reinig de kettle regelmatig met een ontkalkmiddel dat geschikt is voor apparaten met plastic romp. In regio s waar het water heel hard is kan het nodig zijn het apparaat meer dan eens per maand te ontkalken. 3. Volg bij het ontkalken de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het ontkalkmiddel. Spoel vervolgens de kettle verschillende malen uit, doe er vervolgens zuiver water in en breng aan de kook. Giet dit water weg en spoel nogmaals uit zodat er geen chemische stoffen in de kettle achterblijven. Belangrijke opmerking: Reparaties van apparaten die in de loop van de garantieperiode worden geretourneerd wegens defecten die rechtstreeks het gevolg zijn van kalkneerslag, vallen niet onder de waarborg en worden aangerekend. Waterfilter Kalkdeeltjes die naargelang de hardheid, in meerdere of mindere mate in het water zweven maken het water troebel. Uw kettle is voorzien van een filter die belet dat er kalkdeeltjes in uw drank terecht komen. Om te voorkomen dat het rendement van uw kettle daalt, dat er kalkdeeltjes in uw dranken zweven en dat het water in uw kettle troebel is, moet u de waterfilter schoon houden. Als er kalkneerslag merkbaar is en vooral als het schenkproces op een of andere wijze wordt gehinderd, moet de filter dringend worden gereinigd. TECHNISCHE SPECIFICATIES Nominale spanning : AC230V, 50Hz Vermogen : 2000W Inhoud : 1,7L Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt of opgeslagen onder volgende milieuomstandigheden: temperaturen beneden de +5 C, een vochtigheidsgraad hoger dan 80 % of op een plaats waar er aantastende stoffen in de lucht aanwezig zijn. De fabrikant behoudt zich in het kader van de constante ontwikkeling van zijn producten het recht voor, het ontwerp en de technische kenmerken van dit product te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

16 SINBO SK2393, SK 2393B WASSERKOCHER Bedienungsanleitung DEUTSCH Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch. Wichtige Sicherheitshinweise Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. 1. Tauchen Sie die Geräte, die Basisstation, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Benutzen Sie den Wasserkocher niemals in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen (Badewanne, Waschbecken usw.). Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. 2. Heisse Geräteteile nicht berühren. Fassen Sie das Gerät nur am dafür vorgesehenen Griff an. 3. Der Deckel muss während des Kochvorganges immer geschlossen bleiben. 4. Gießen Sie das erhitzte Wasser vorsichtig aus dem Wasserkocher. Füllen Sie den Wasserbehälter nicht übermässig. 5. Nach dem Kochen bleibt das Wasser noch für längere Zeit warm. Platzieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. 6. Lassen Sie die Netzleitung nicht vom Tisch herunterhängen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird. 7. Höchste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird. 8. Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch, vor Transportieren und zur Reinigung aus. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. 9. Wenn der Deckel im Betriebszustand nicht geschlossen ist, schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus. 10. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Wasserkocher richtig auf den Sockel gesetzt ist. 11. Um Schaden zu vermeiden, füllen Sie nicht zu wenig Wasser ein. 12. Achten Sie beim Füllen darauf, dass die Maximum Marke nicht überschritten wird. (1,7 Liter). 13. Der Wasserkocher darf ohne Inhalt nicht betrieben werden. 14. Das Gerät nie auf oder neben einen Gas- oder Elektroherd oder einen heissen Backofen stellen. 15. Der Wasserkocher ist nur zum Kochen von Wasser vorgesehen. 16. Betreiben Sie den Wasserkocher nur auf dem mitgelieferten Sockel. 17. Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn das Gerät nicht erwartungsgemäss arbeitet oder das Netzkabel beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur dem Hersteller oder an das Service Center zurück. 18. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel geschlossen ist, bevor Sie den Kochvorgang starten. Achtung: Betreiben Sie den Wasserkocher nur auf dem mitgelieferten Sockel. Achtung: Öffnen Sie während des Kochens nicht den Deckel. Gerätebeschreibung 1. Ausguss 2. Deckel 3. Entriegelungstaste 4. Handgriff 5. Ein-/Ausschalter 6. Wasserstandsanzeige 7. Sockel 8. Betriebsanzeige 9. Güç Kablosu Vor dem ersten Gebrauch Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Max Markierung mit kaltem Wasser und kochen Sie das Wasser auf. Bitte schütten Sie dieses Wasser weg und spülen Sie den Wasserkocher mit Wasser aus

17 INBETRIEBNAHME Aufstellort * Platzieren Sie die Basis in der Nähe einer Steckdose. * Lassen Sie die Netzleitung nicht vom Tisch herunterhängen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird. Wenn das Kabel zu kurz ist, verlängern Sie es, indem Sie das Stromkabel auf der Unterseite des Gerätesockels ganz abwickeln. Ebenso können Sie das Stromkabel aufwickeln und so verkürzen. Deckel öffnen Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel (9). Der Wasserkocher unterbricht den Betrieb, wenn das Gerät aus Versehen ohne Wasser eingeschaltet wird. Warnung: Nach Beendigung des Kochvorganges entweicht beim Öffnen des Deckels heißer Wasserdampf! Verbrennungsgefahr! Bitte fassen Sie den Wasserkocher nur an dem Griff an. Wasser füllen * Füllen Sie die Kanne bei durch die Entriegelungstaste geöffnetem Deckel. Beachten Sie beim Einfüllen die Min.-/Max.-Markierung der Füllstandanzeige. Die MAX- Markeirung darf nicht überschritten, die Min Markierung nicht unterschritten werden. * Bei einer zu hohen Wassermenge kann das kochende Wasser herausspritzen. * Schließen Sie nachfolgend den Deckel wieder, da das Gerät nur bei geschlossenem Deckel automatisch abschaltet, wenn das Wasser kocht. Drücken Sie den Deckel mit der Hand herunter und achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet. Einschalten * Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. (Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel und setzen Sie ihn wieder auf). * Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Stellen Sie den Wasserkocher vorsichtig auf den Sockel. Der Gerätesockel und die Unterseite des Wasserkochers sollte mit Wasser nicht in Berührung kommen. * Drücken Sie den Ein- /Aus-Schalter zum Starten des Kochvorganges nach unten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Das Wasser wird nun erhitzt. * Nachdem das Wasser gekocht hat, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Der Schalter springt auf 0 zurück und die Funktionslampe erlischt. Ausschalten Sie können den Kochvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie den Wasserkocher abnehmen. Der Schalter springt auf 0 zurück. Allgemein * Nach Abnehmen des Wasserkochers vom Sockel kann auf der Sockel eine Feuchtigkeit entstehen. Dies ist zum Abschalten des Gerätes nötig. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät austrocknen. * Giessen Sie kochendes Wasser stets vorsichtig aus. Unsachgemässer Gebrauch 1. Wenn Sie zu wenig Wasser einfüllen, wird die Lebensdauer Ihres Wasserkochers verkürzt. 2. Wird der Wasserkocher versehentlich im leeren Zustand eingeschaltet, schaltet der Überhitzungsschutz das Gerät automatisch ab. Lassen Sie das Gerät erst völlig auskühlen, bevor Sie wieder Wasser einfüllen. Reinigung und Pflege Reinigung 1. Schalten Sie das Gerät zur Reinigung aus (vom Sockel abnehmen), ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. 2. Reinigen Sie Kanne und Gerätesockel mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei Bedarf können Sie ein mildes Spülmittel verwenden. Reinigen sie regelmässig den Wasserfilter um Verstopfungen zu

18 REINIGUNG UND PFLEGE verhindern (siehe Kapitel Wasserfilter ). Falls Sie Spülmittel verwendet haben, spülen Sie den Wasserkocher mit Wasser aus. 3. Alle Teile sollten sorgfältig abgetrocknet werden. Tauchen Sie das Gerät, die Basis, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstige harten Gegenstände. Entkalken Kalkrückstände verkürzen die Lebensdauer Ihres Gerätes und verursachen, dass der Wasserkocher frühzeitig sich abschaltet. Da das Heizelement verdeckt ist, entstehen die Ablagerungen nur auf leicht zu entfernenden Stellen des Wassertanks. Um die Kalkrückstände zu entfernen: 1. Schütten Sie im Behälter verbliebenes, erkaltetes und abgestandenes Wasser weg. Verwenden Sie gefiltertes Wasser. 2. Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen, abhängig von dem Härtegrad des Wassers, den Wassertank mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln. 3. Befolgen Sie dabei bitte die entsprechenden Anweisungen auf der Verpackung. Kochen Sie die Kanne mindestens. 2 mal mit frischem Wasser aus, bis alle Rückstände ausgespült wurden. Hinweis: Schäden die auf Kalkrückstände zurückzuführen sind, sind kostenpflichtig. Wasserfilter Aufgrund der Kalkrückstände kann das Wasser unklar aussehen. Durch Wasserfilter werden die Schäden dieser Rückstände beseitigt. Kalkablagerungen können mit der Zeit die Leistung Ihres Wasserkochers beeinträchtigen. Der Filter sollte regelmässig entkalkt werden. Technische Daten Netzspannung Leistungsaufnahme Kapazität : AC230V, 50 Hz : 2000 W : 1,7 L Das Gerät sollte unter folgenden Bedingungen aufbewahrt werden: Die Raumtemperatur sollte +5 Grad nicht unterschreiten. Die Luftfeuchtigkeit soll maximal 80 % betragen. Technische Änderungen sind vorbehalten!

19 ESPANOL SINBO SK 2393, SK 2393B CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO INSTRUCCIÓN DEL USO ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA LEE TODA DE LA INSTRUCCIÓN. ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD Cuando está utilizando las máquinas eléctricas tenga en cuenta las siguientes precauciones básicas de la seguridad: 1. Para evitar el choque de electricidad no mete el enchufe o la unidad de base y calentador en el agua u otro líquido. No utilice la máquina en el baño o cerca de agua. No utilice en la fuera. 2. No toque a las superficies calientes. Solo coge por los mangos. 3. No abre la tapa cuando el agua está hirviendo. 4. Tenga cuidado cuando está vertiendo el agua hervido, vierte lentamente y no rellene el calentador excesivamente. 5. Después de hervir el agua, se puede mantener la temperatura por un tiempo largo y se puede ocurrir el peligro de quemarse. Guarde el calentador, la unidad de base y cable de energía fuera de los bordes de encimera y los niños. 6. Evite que el cable de energía se cuelga de la mesa y bordes de encimera o se cae. 7. Tenga mucho cuidado cuando está utilizando cualquier máquina cerca de los niños. 8. Después de utilizar la máquina, antes de hacer mover y limpiar la máquina, desenchúfela. Antes de guardar y limpiar el calentador, espere que se enfríe. 9. Antes de hacer funcionar el calentador, tiene que estar seguro que la tapa está cerrada, si no, la máquina no se puede cerrar. 10. Antes de hacer funcionar el calentador, tiene que estar seguro que la máquina está fijado bien encima de la unidad de base. 11. No haga funcionar el calentador sin 1 vaso de agua por mínimo en su dentro, si no, la máquina se puede averiar. 12. No rellene la máquina más del signo del nivel máximo (1,7 lt). 13. Antes de rellenar y verter el agua, no quite la máquina desde la unidad de base. 14. No haga situar el calentador, la unidad de base o cable de energía cerca de las superficies calientes, hornos, baños. 15. No utilice el calentador por un objeto diferente de calentar el agua. 16. Utilice el calentador de agua solo con la unidad de base que se viene con el calentador. 17. No utiliza una máquina averiada o si su cable de energía, enchufe está averiada o si no se funciona correctamente. No utilice una máquina averiada distintamente. Si el cable de energía está dañado, el cable se debe cambiar por el nuevo por el centro de servicio técnico autorizado. 18. Antes de hacer funcionar la máquina controle que la tapa esté cerrada. ATENCIÓN: El calentador de agua se debe utilizar solo con su unidad de base. ATENCIÓN: No abre la tapa cuando el agua está hirviendo. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS 1. Boca 2. Tapa con bisagra 3. Botón de tapa 4. Mango 5. Botón de abrir/apagar 6. Indicador del nivel de agua 7. Unidad de base sin cable 8. Indicador de energía 9. Cable de energía ANTES DE UTILIZAR Quite todos los materiales de embalaje del calentador de agua. Antes del primer uso del calentador

20 ANTES DE UTILIZAR de agua o si el calentador de agua no se funciona desde un tiempo largo, hierve agua por llenar hasta el nivel máximo, luego vierte el agua hervido y aclara el calentador por agua frio. USO Localización * Haga situar la unidad de base más cerca posible de la toma. * Oriente el cable de energía en la forma como no se cuelga. La longitud del cable de energía se puede reducir por enrollar al parte debajo de la unidad de base y puede quitar el cable desde el hueco de salida del cable. Abrir la Tapa Quite el calentador desde la unidad de base (9). Cuando se pulse el botón (7) accidentalmente, el botón viene a la posición de APAGADA. Aviso: Después de hervir el agua dentro del calentador de agua, se sale el vapor intensamente cuando se abre la tapa. Levante la tapa por coger el mango por uno de sus manos y por el otro coge el botón de la tapa. Aleja del vapor que se sale cuando se abre la tapa. Rellenar * Abre la tapa y rellene por el hueco de la tapa del calentador. * Mire el nivel de agua por utilizar el indicador del nivel de agua. Se debe utilizar un vaso de agua por lo mínimo para hacer funcionar el calentador de agua y el nivel de agua no se debe estar sobre el nivel máximo de agua. * No rellene el calentador de agua excesivamente. Si se rellena el calentador de agua excesivamente, el agua puede desbordarse. * Cierre la tapa y empuje hacia abajo. Controle que la tapa se cierre completamente; si no, el calentador de agua se puede no apagar después de hervirse. Funcionar la Máquina * Controle que el botón está APAGADO. (Levante el calentador desde la unidad de base y haga situar otra vez.) * Enchufe la unidad de base. Si se necesita lleve el botón de enchufe a la posición de abierta. Haga situar el calentador de agua encima de la unidad de base lentamente y tenga en cuenta que no se sale agua a la fuera. * Empuje el botón hacia abajo. La luz del botón se ilumina y el calentador empieza a calentar el agua. * Después de hervir el agua, el calentador de agua se apaga automáticamente, el botón vuelve a la posición de APAGADA y la luz se apaga. Apagar * Para apagar el calentador de agua antes de hervir el agua, levante el calentador desde la unidad de base y haga situar otra vez. El botón vuelve a la posición de Apagado. GENERAL * Cuando se levanta el calentador de agua desde la unidad de base, puede ver la humedad en la superficie de base. Este vapor se utiliza para apagar el calentador de agua automáticamente, luego el vapor concentrado se sale fuera de los huecos debajo del calentador, no quite eso, si no, el agua se escapa a la zona de control por pasar el hueco de vapor. En un caso como eso antes de utilizar el calentador de agua, se debe esperar que se seca. * Para evitar el riesgo de saltarse, vierte el agua hervido lentamente y no encorve el calentado mucho. USO INDEBIDO 1. No haga funcionar el calentador sin poner 1 vaso de agua por lo mínimo. Este uso indebido reduce

21 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS la vida del aparato de calentamiento. 2. Si el calentador de agua se funciona accidentalmente sin agua, el sistema de seguridad que evita el funcionamiento sin agua apaga la máquina automáticamente. Antes de rellenar el calentador espere que se enfríe porque el aparato de calentamiento puede causar a saltarse. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Limpieza 1. Antes de empezar al proceso de limpieza, lleve el calentador de agua a la posición de cerrado (levante desde la unidad de base), tire el cable del muro y antes de limpiar el calentador espere que se enfríe. 2. Limpie las superficies exteriores e interiores mediante un paño húmedo. Si se necesita puede utilizar un poco de detergente. Para el proceso de limpieza del filtro lee el apartado siguiente de Filtro de agua. Para limpiar el interior del calentador si se utiliza detergente para quitar todos los residuos aclara bien. 3. Controle que todos los conectadores y la toma están secos. No mete la máquina y base en agua u otro líquido. No utilice los materiales de limpieza abrasivos o disolventes. Limpiar la Cal La cal causa a reducir la vida del aparato de calentamiento y causa a calentamiento excesivo. Este caso además puede causar a funcionar el sistema de aviso más pronto y apagar el calentador. No hay ningún hueco innecesario para acumular la cal porque el aparato de calentamiento está en la parte inferior del calentador. La cal solo se puede acumular en el suelo del calentador y sus partes laterales y se pueden determinar y eliminar fácilmente. Para reducir la acumulación de cal: 1. Vierte el calentador de agua después de cada uso, no deje agua dentro del calentador de la noche; utilice el agua filtrado en el lugar del agua de grifo normal. 2. Elimina la cal por utilizar un material que elimina la cal que se puede utilizar para los productos plásticos. En las zonas en que hay agua muy fuerte, se puede necesitar la eliminación de cal más de uno per mes. 3. Aplique la instrucción que está en el embalaje de material para eliminar la cal. Después de finalizar el proceso de eliminar la cal, vierte el calentador y aclara por agua limpio y haga hervir unas veces. Vierte esta agua. Mediante eso se suministra quitar todos los químicos. Nota Importante: En el ámbito de plazo de garantía la reparación de los productos averiados por la cal se realiza con precio. Filtro de agua Las partículas de cal en el agua, puede dar una vista al agua con humo y borrosa. Mediante este filtro de su calentador se evita que estas partículas mezclen a su bebida. Para no afectar la performance de su calentador negativamente, para que sus bebidas no incluyan las partículas de cal y para que el agua dentro del calentador no sea barrosa, controle el filtro y la limpieza. Si la acumulación de significativa y particularmente si se afecta el proceso de verter, se debe limpiar el filtro. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Voltaje : AC 230V, 50 Hz Energía : 2000W Capacidad : 1,7 lt Esta máquina se ha diseñado para amanecer y utilizar en las condiciones indicadas; la temperatura no se debe bajar menos de +5 C; la humedad relativa se debe ser 80 % por máximo. Los materiales agresivos en el aire: no permite. El fabricante puede realizar los cambios en el diseño y características técnicas porque el fabricante trabaja siempre para desarrollar el producto

22 - 21 -

23 - 22 -

24 - 23 -

25 - 24 -

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 SINBO SK 2393, SK 2393B ELEKTRIČNO KUHALO UPUTSTVO ZA UPORABU HRVATSKI PRIJE POČETKA UPORABE PROČITAJTE SVE UPUTE ZA UPORABU. BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA Kod uporabe električnih ured aja neophodno je imati u vidu osnovne sigurnosne mjere opreza: 1. Za izbjegavanje rizika od strujnog udara utikač, bazu i kuhalo nipošto ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine. Ured aj nipošto ne koristite u kupaonici ili u blizini bilo kog izvora vode. Ne koristite na otvorenim površinama. 2. Ne dodirujte vruće površine. Kuhalo uzimajte samo za ručku ili dršku. 3. Ne otvarajte poklopac u vrijeme ključanja vode. 4. Budite jako oprezni kod izlijevanja tople vode iz kuhala. Vodu sipajte polako i u kuhalo nikada ne usipajte preveliku količinu vode. 5. Nakon ključanja voda u kuhalu će duže vrijeme zadržati toplinu i ukoliko ne budete oprezni možete se opeći vrelom vodom. Kuhalo, bazu za napajanje i kabel držite dalje od rubova radne površine i od djece. 6. Kabel ne smije visiti preko rubova radne površine ili stola, zaštite ured aj od prevrtanja. Uporaba bilo kog električnog ured aja u blizini djece zahtjeva veliki nadzor i pažnju. 7. Nakon uporabe ured aja, prije premještanja i čišćenja obavezno izvucite utikač iz utičnice. Prije čišćenja i odlaganja sačekajte da se kuhalo upotpunosti ohladi. 8. Prije nego kuhalo uključite uvjerite se da je poklopac dobro zatvoren. U suprotnom kuhalo se neće automatski isključiti. 9. Prije uključenja kuhala uvjerite se da je kuhalo ispravno postavljeno na bazu za napajanje. 10. Kuhalo ne uključujte ukoliko u njemu nema najmanje jedna čaša vode, u suprotnom može doći do kvara kuhala. 11. U kuhalo ne uspijate vodu iznad oznake za max.razinu vode (1,7 Litar) 12. Kuhalo ne podižite sa baze osim kada ga želite napuniti vodom ili isprazniti vodu iz njega. Kuhalo, bazu za napajanje ili kabel ne stavljajte u blizini vrućih površina, štednjaka ili pećnica. 13. Kuhalo ne koristite u neke druge svrhe osim za zagrijavanje vode. 14. Kuhalo koristite samo sa priloženom bazom. 15. Ne pokušavajte koristiti kuhalo s oštećenim kabelom ili utikačem i kuhalo koje neispravno radi. Isto tako ne treba koristiti kuhalo na kojem postoji bilo kakva vrsta oštećenja ili kvara. Oštećeni kabel za napajanje treba popraviti ili zamjeniti u ovlaštenom servisnom centru. 16. Prije uključenja ured aja uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren. POZOR: Kuhalo treba koristiti samo sa njegovom bazom za napajanje. POZOR: Ne podižite poklopac u vrijeme ključanja vode. OPIS DIJELOVA 1. Kjun 2. Poklopac sa šarkama 3. Gumb za poklopac 4. Ručka 5. Tipka za UKLJUČITI/ISKLJUČITI 6. Indikator razine vode 7. Bežička baza za napajanje 8. Indikator snage 9. Kabel za napajanje PRIJE POČETKA UPORABE Uklonite sav ambalažni materijal sa kuhala i baze. Prije prve uporabe ili kod uporabe kuhala koje dugo vremena niste koristili, napunite kuhalo vodom do oznake za max.razinu i prokuhajte. Prospite prokuhanu vodu i kuhalo isperite hladnom vodom

31 RUKOVANJE Postavljanje * Bazu za napajanje treba postaviti blizu utičnice. * Kabel za napajanje ne smije visiti preko rubova radne površine i mora biti smješten tako da ne predstavlja opasnot od zapletanja za njega. Ispod baze nalazi se spremnik za namatanje kabela. Višak kabela možete namotati ispod baze i izvući samo potrebnu količinu kabela. Otvaranje Poklopca Odvojite kuhalo od baze za napajanje(9). Ako slučajno pritisnite na tipku za uključiti/isključiti(7) vraćanjem tipke unazad podesićete je u poziciju <ISKLJUČENO>. Upozorenje: Podizanjem poklopca kuhala nakon ključanja vode iz ured aja će izaći intenzivna para. Jednom rukom uhvatite za ručku a drugom pritisnite na gumb za otvaranje poklopca. Udaljite se od pare koja će izaći iz kuhala čim se poklopac otvori. Punjenje * Podignite poklopac kuhala i ured aj napunite vodom. * Prilikom sipanja vode obratite pažnju na indikator razine vode. Prije nego uključite kuhalo potrebno je da u njemu ima najmanje jedna čaša vode i količina vode u njemu nipošto ne smije prelaziti oznaku za maksimalnu razinu vode. * Ne usipajte previše vode u kuhalo. U suprotnom može doći do izlijevanja vode iz kuhala tijekom ključanja vode. * Ponovo zatvorite poklopac i pritisnite ka dolje. Uvjerite se da je poklopac ispravno zatvoren; u suprotnom kuhalo se neće automatski isključiti nakon ključanja vode. Uključenje kuhala * Provjerite da li se tipka nalazi u poziciji ISKLJUČENO. (kuhalo podignite sa baze i ponovno postavite). * Bazu priključite na izvor za napajanje. Po potrebi uključite prekidač utičnice. Kuhalo pažljivo postavite na bazu pazeći da voda ne prsne vani. * Tipku pritisnite na dolje. Upaliće se lampica tipke i voda u kuhalu će početi da se grije. * Kada voda u kuhalu proključa ured aj će se automatski isključiti i tipka će se vratiti u poziciju ISKLJUČENO a lampica će se ugasiti. Isključenje * Ako kuhalo želite isključiti prije nego voda proključa uzmite ga za ručku i uklonite sa baze za napajanje i nakon toga vratite na bazu. Tipka će se sama vratiti u poziciju isključeno. OPĆE * Podizanjem kuhala sa baze na površini baze moguće je primjetiti vlagu. Ova para služi za automatsko isključenje kuhala. Kasnije koncentrirana vlaga izlazi kroz otvore sa donje strane kuhala i to ne uklanjajte. U suprotnom voda može proći kroz otvore za paru i ući u prostor u kom se nalaze komande. U tom slučaju prije uporabe kuhala treba sačekati da se kuhalo osuši. * Za izbjegavanje rizika od prskanja vode, prokuhanu vodu treba sipati polako i pažljivo i ne treba naginjati kuhalo više nego je potrebno. POGREŠNO RUKOVANJE 1. Kuhalo ne treba uključiti ukoliko se u njemu nalazi manje od 1 čaša vode. Ova vrsta pogrešne uporabe kuhala izazvaće brzo oštećenje grijaćeg elementa. 2. Ukoliko slučajno uključite kuhalo bez vode, sigurnosni sustav zaštite će automatski isključiti kuhalo. Grijaći elemenat će se zagrijati zato prije usipanja vode treba sačekati da se kuhalo ohladi. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Čišćenje 1. Prije početka čišćenja kuhalo podesite u poziciju isključeno (uklonite sa baze), izvucite utikač iz utičnice

32 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE i sačekajte da se kuhalo sasvim ohladi. 2. Vanjsku i unutarnju površinu kuhala očistite vlažnom krpom. Po potrebi možete koristi malo deterdženta za sud e. Za čišćenje filtera pročitajte dio Filter za vodu. Ukoliko ste unutarnjost kuhala prali deterdžentom potrebno je kuhalo dobro ispati. 3. Sve konektore i utičnice sačuvajte u suhom stanju. Ured aj i bazu ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine. Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje kao ni otapala. Uklanjanje kamenca Naslage kamenca mogu uzrokovati pretjerano zagrijavanje grijaćeg elementa što će skratiti život njegovog trajanja. Ovo stanje u isto vrijeme može uzrokovati rano aktiviranje sigurnosnog sustava automatskog prekida napajanja prije nego što voda prokuha u kuhalu. Kako se grijaći elemenat nalazi u donjem dijelu kuhala tako ne postoji nikakva nepotrebna pukotina ili kutak u kojoj bi se nagomilao kemenac. Sloj kamenca se može formirati samo na zidovima ili dnu kuhala. Za smanjenje naslaga kamenca: 1. Nakon svake uporabe ispraznite ostatak vode iz kuhala. Preko noći ne ostavljajte vodu u kuhalu. Umjesto vode iz vodovoda koristite filtriranu vodu. 2. Kod proizvoda s plastičnim kućištem naslage kamenca možete ukloniti redovnom uporabom komercijalnih sredstava za uklanjanje kamenca.u oblastima sa većom tvrdoćom vode uklanjanje kamenca iz kuhala treba vršiti više od jedanput mjesečno. 3. Ukoliko koristite neko komercijalno otapalo za kamenac pridržavajte se uputa na ambalaži. Nakon uklanjanja kamenca ispraznite kuhalo i isperite više puta čistom vodom. Nakon toga prokuhajte čistu vodu u kuhalu i prospite. Tako ćete ukloniti sve kemijske ostatke iz kuhala. Bitna napomena: Vraćanje proizvoda na popravku zbog kvara uzrokovanog isključivo od naslaga kamenca, u periodu jamstva, se naplaćuje. Filter za vodu Suspendirane čestice kamenca u vodi, u zavisnosti od tvrdoće vode, vodi mogu dati mutan i zadimljen izgled. Zahvaljujući filteru postavljenom u kuhalo spriječava se miješanje ovih čestica sa napitkom. Da ne bi došlo do smanjenja performanse kuhala i miješanja suspendiranih čestica iz vode sa napitkom potrebno je filter održavati u čistom stanju. Ukoliko primjetite očigledne naslage kamenca i dod e do otežanog izlijevanja vode iz kuhala, potrebno je očistiti filter. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Nazivni napon : AC230V, 50Hz Snaga : 2000W Kapacitet : 1,7L Ovaj ured aj je dizajniran za odlaganje i korištenje pod sljedećim uvjetima: temperatura ne smije biti niža od +5 C; relativna vlažnost treba da bude najviše 80%; ne smije se dozvoliti postojanje agresivnih stranih tvari u zraku. Proizvod ač stalno radi na poboljšanju svojih proizvoda tako da su tehnički podaci i dizajn podložni promjenama bez prethodnog obavještenja

33 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN- YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A- TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-PURSAKLAR-DEM R TEKN K- MERKEZ MH. MEL KfiAH CD.NO:11/A-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM- M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE- TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K-TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA- MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K- HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47-TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K- ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN- MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K-EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A- TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL- S MGE ELEKTRON K- YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA- TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5- TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ - AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET-ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI- TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K- BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL -ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ-ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO

34 YETK L SERV SLER L STES TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7- TEL.: ED RNE-YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K - ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ-YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E- TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D-TEL.: ERZ NCAN- AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN-REFAH YE-B LG N ELEKTRON K- ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K-Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6- TEL.: ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.: ERZURUM- SP R- YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K-CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE-YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP-N Z P-ÇAPAN TEKN K-CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257- TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE- GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B- TEL.: HATAY-ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.: HATAY-ERZ N-YEL Z BOB NAJ- MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO: 143-TEL.: HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN K SO UTMA-ATATÜRK CD. DÖ ÜCÜLER fihani NO:1 -TEL.: HATAY-REYHANLI-ÖZ fi SO UTMA-CUMHUR YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : HATAY-DÖRTYOL-FAT H ELEKTRON K-SANAY MH. EVREN CD. YEN S NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.: HATAY- SKENDERUN-GÜL STAN ELEKTRON K-KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: I DIR-PARLAK TEKN K- TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.: ISPARTA-ÖZSOYLAR SO UTMA-YAYLA MAH. SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi FA TIP MERKEZ ALTI-TEL.: ÇEL-ERDEML -ESEN ELEKTR K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.: ÇEL-MEZ TL - AKN SAN SO UTMA&ELEKTRON K-GMK.BUL. FAT H MH. 18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A-TEL.: ÇEL-PINAR ELEKTRON K- MAHMUD YE MH CD. NO:32/B-TEL.: ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON K-GAZ LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119- TEL.: ÇEL-TARSUS-TEKN K fi ELEKTR K T C.-ATATÜRK CAD. U UR fi HANI NO:1-TEL.: ÇEL-ANAMUR- ÇEL K ELEKTRON K-BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B-TEL.: ÇEL-HAKAN ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MH SK. D NL APT.ALTI NO:3/B-TEL.: ÇEL-S L FKE-SADIK ELEKTR K-GÖKSU MAH. O UZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.: STANBUL-ATAfiEH R-VURAL ELEKTRON K-KARAMAN Ç FTL K YOLU NO:12(ESK PTT HAST. KARfiISI) ÇERENKÖY TEL. : STANBUL-fi fil -YILKA T CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.: STANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE-ÇA DAfi SERV S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.: STANBUL-ZEYT NBURNU- KARDEfiLER SO UTMA-SEY T N ZAM MAH. fieh T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.: STANBUL-ESENLER-YILDIRIM ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.: STANBUL-EM NÖNÜ-IRMAK DIfi T CARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE T CARET MERKEZ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÜL-SER TEKN K SERV S- NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.: STANBUL-ÜMRAN YE-GÖZDE ELEKTRON K- ATATÜRK MH. ALEMDA CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN K SERV S-BA DAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.: STANBUL-BEYL KDÜZÜ-SC ELEKTRON K-GÜZELYURT MH. M MAR S NAN CD. NO:71-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-DEDEO LU ELEKTR K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ FTL -TEL.: STANBUL-TUZLA- AKIN ISI TEKN K SERV S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. SMA L A A SK. NO:11 TEL.: STANBUL-SARIYER-H SAR SERV S 1-NUR PAfiA CD NO\48A BA LAR MEVK YEN KÖY-TEL.: STANBUL-SARIYER-H LAL SO UTMA-KAPTAN SK. NO:2- TEL.: STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO: 7-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-ÇAM TEKN K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.: STANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR K SO UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.: STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE- BATI TEKN K-GÜLTEPE MH. DEL ORMAN CD. NO:75 SEFAKÖY-TEL.: STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON K- KARTALTEPE MH. B LGEHAN CD. NO:36-TEL.: STANBUL-GAZ OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON K-MERKEZ MH. BA LAR CD. NO:77-TEL.: STANBUL-fi fil -CHIP ELEKTRON K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.: STANBUL-GÜNGÖREN- YÜKSEL ELEKTRON K-M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.: STANBUL-BEYO LU-TOLGA ELEKTRON K- CAM KEB R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.: STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON K-DEN ZKÖfiKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.: STANBUL-BA CILAR-ÇA LAYAN ELEKTRON K- STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON K-HAL TA A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.: STANBUL- ZEYT NBURNU-UZMAN ELEKTRON K-YEN DO AN MH. 42.SK NO:50-TEL.: STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.: STANBUL-MALTEPE-BEYDA I TEKN K ELEKTRON K-BA LARBAfiI MAH. NÖNÜ CAD.-TEL.: STANBUL-BA CILAR-KUMRU ELEKTRON K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126- TEL.: STANBUL-BAKIRKÖY- K ZLER ELEKTRON K-SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A-TEL.: STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.: STANBUL- ÜSKÜDAR-AKÇEL K T CARET-M MAR S NAN MH. SMA L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.: STANBUL-KADIKÖY-TELV D ELEKTRON K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.: STANBUL- K TELL -BARIfi TEKN K-ATATÜRK MH. K TELL CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG N ELEKTRON K-TEVF K BEY MH. MERKEZ CD

35 YETK L SERV SLER L STES ORK DE SOK. NO: 3 /1-TEL.: STANBUL-BAHÇEL EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD.ZAFER MH. TÜRKBEY SK. NO:6/2-3-TEL.: STANBUL-fi fil -IfiIK ELEKTRON K-AYAZA A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25- TEL.: STANBUL-PEND K-GÖKHAK ELEKTRON K-BATI MH. SABR TAfiKIN CD. SEB L SK. NO:4/1 TEL. : STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON K-CEBEC MAH SOK: NO:14/A SULTANÇ FTL - TEL.: STANBUL- GÜNGÖREN-NUR ELEKTR K ELEKTRON K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.: STANBUL-BEYKOZ-ULUDO AN ELEKTRON K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.: STANBUL-KARTAL-ÖZO LU ELEKTRON K-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.: STANBUL-FAT H-SOYLU TEKN K-HIRKA fier F CAM ARKASI ESK AL PAfiA CD. NO: 26- TEL.: STANBUL-FAT H-IRMAK DIfi T CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: STANBUL-S L VR - PDS ELEKTRON K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.: STANBUL-GÜLTEPE-B L M ELEKTRON K- HARMANTEPE MH. ABD PEKÇ CD. NO:14/D -TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR KL EV ALETLER -ZÜBEYDE HANIM CADDES NO:87/A-TEL.: ZM R-BERGAMA-GEZG N SERV S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.: ZM R-KONAK-TUNCA ELEKTR K-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL.: ZM R-ÇAMD B -KUDRET ELEKTRON K-BURAK RE S CAD. NO: 239/A-TEL.: ZM R-MENEMEN-AY ELEKTRON K-DR. SELAHATT N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.: ZM R-KONAK-S STEM ELEKTRON K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR K LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA I-TEL.: ZM R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T CARET-ESK TRAMVAY CD SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.: ZM R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.: ZM R- KONAK-KILIÇ ELEKTRON K-BARBAROS HAYRETT N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.: ZM R-URLA- LTER ELEKTRON K- ZM R 75. YILl CADDES NO:81/C-D-TEL.: ZM R-BUCA-ÇA LAR ELEKTRON K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.: ZM R-YEfi LYURT-UMUT ELEKTR K & ELEKTRON K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.: ZM R-ÖDEM fi-murat ELEKTRON K- UMURBEY MH. SANAY S T. 9.SK NO: 10 -TEL.: KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.: KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON K-FEVZ PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: KARABÜK- SAFRANBOLU-MEHMET SA LAM - GÖKAY TEKN K- NÖNÜ MH. ESK BA LAR SK. NO:13-TEL.: KARABÜK-ACAR ELEKTRON K-VAKIF fi HANI KAT:2 EMN YET MÜDÜRLÜ Ü YANI-TEL.: KARAMAN-ÖZ AS SO UTMA-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : KARS-AYDIN ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R fihani KAT:2 NO: 125 -TEL.: KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE fi M ELEKTR K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.: KASTAMONU-TOSYA- DO Ufi ELEKTRON K-VAKIF SK. 15/A-TEL.: KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN KASYON- NÖNÜ MAHALLES AFfi NBEY SOKAK NO:8/B-TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV S -AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR STAL APT.A- B NO.17 TEL.: KAYSER -MEL KGAZ -AKIfi ELEKTRON K-ÇORAKÇILAR MH. CENG Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.: KAYSER -DEVEL -U UR SO UTMA-HARMAN MAHALLES BELED YE PASAJ ÜZER NO: 15-TEL.: KAYSER -SÖNMEZ ELEKTRON K-CAM KEB R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.: KAYSER -ZERO COMPUTER-SAHAB YE MH. METE CD. fiah R SATO LU SK. SATO LU AP D: 1-TEL.: KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR K B LG SAYAR-B.HAYRETT N CAD. NO:9/C-TEL.: KIRKLAREL -MERKEZ-BUSE ELEKTRON K-KARACA BRAH M MH. KAPAN CAM SK. ACUN PSJ. NO:23- TEL.: KIRKLAREL -LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRON K-YILMAZ MH. ESK KIRKLAREL CD. EFSANE DÜ ÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: KIRfiEH R-GARANT ELEKTRON K-ANKARA CD. C NGÖZ BEBE ARKASI YA MUR fihani NO:9/B-TEL.: K L S-FLAfi ELEKTRON K-fiEH TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: KOCAEL -DORUK TEKN K H Z. -KARABAfi MH. CENG Z TOPEL CD. MÜNECC M AR F SK. NO:6/A -TEL.: KOCAEL -KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRON K- NÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.: KOCAEL -D LOVASI-SAMET ELEKTRON K-BA DAT CAD NO: 42/2-TEL.: KOCAEL -DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON K-KAZIM KARABEK R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.: KOCAEL -GEBZE- YILDIRIM ELEKTRON K-H. HAL L MH SK. NO:13/C-TEL.: KONYA-BEYfiEH R-SELV SO UTMA-HACI ARMA AN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.: KONYA-SELÇUKLU-SAF R SO UTMA-FER T PAfiA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE S TE C VARI-TEL.: KONYA-ERKAM SO UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.: KONYA-ÖZCAN SO UTMA VE ISITMA LTD fit -N fiantafiimh. HULUS BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.: KONYA-SELÇUKLU- KONSEY SOGUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK HSAN YE MH. fia R GUBAR SK.B NSA S TES ALTI NO : 15 TEL.: KONYA-AKfiEH R- EROL ELEKTRON K-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.: KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKN K- HT YARETT N MH.SIRÇALI MEDRESE CAD. BN B B SK. NO:1/B-TEL.: KONYA-SEYD fieh R-TUNCER ELEKTRON K-KIBRIS CD. NO:26- TEL.: KONYA-DURMAZLAR ELEKTR K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.: KONYA-ERE L -ERDEM R TEKN K-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.EL T APT. NO:3 TEL.: KÜTAHYA-EL FO LU ELEKTR K-FAT H SULTAN MEHMET BULVARI DUAGÜR CAM ALTI 43/B-TEL.: MALATYA-YUVAM ELEKTRON K- ST KLAL MH. FUZUL CD. MAMO LU SK. NO:1-TEL.: MALATYA-HAL M ELEKTRON K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.: MAN SA-SOMA-GÜRMAK TEKN K- KURTULUfi MH. DMAN SK. NO:47/A-TEL.: MAN SA-SAL HL -AYKAR SO UTMA- BEfiEYLÜL MH. BELED YE CD. NO:TEL.: MAN SA-AY ELEKTRON K MAN SA fib.-yarhasanlar MAH. ESK HASA A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.: MAN SA-BURCU ELEKTRON K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.: MAN SA-TURGUTLU-EM N ELEKTRON K- ALTAY MH. SEV NÇ SK. NO:25-TEL.: MAN SA-SARUHANLI-fiEN SO UTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.: MAN SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D NAM K-CAM CED T MH. 62 SK. NO:67-TEL.: MARD N-M DYAT- SA LAM ELEKTRON K-ESNAF SANATKARLAR KRED KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.: MARD N-KIZILTEPE- BRAH MO LU ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.: MARD N-DER K-UZAY ELEKTRON K-BELED YE MEYDANI NO:36- TEL.: MARD N-YEN fieh R-MERKEZ TEKN K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.: MARD N-NUSAYB N-BÜDÜN ELEKTRON K-ZEYNEL AB D N MH. Ç LEK SK NO: 1/B-TEL.: MU LA-FETH YE-ANADOLU TEKN K SERV S-ÖLÜDEN Z YOLU ÜZER BAHA fiikman CD.NO:157-TEL.: MU LA-M LAS-AFfi N YILDIRIM - TEKN K SO UTMA-HACI LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.: MU LA-YATA AN-ASTEKN K ISITMA SO UTMA SERV S -YEN MH SK. NO:8-TEL.: MU LA-DALAMAN-ÖZKAN TEKN K SO UTMA-MERKEZ MAHALLES ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:

36 YETK L SERV SLER L STES MU LA-ELBO ELEKTR K ELEKTRON K-ORHAN YE MH. HÜRR YET CAD. NO:1/6-TEL.: MU LA-DATÇA-MEL H ELEKTRON K- SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.: MU LA-MARMAR S- LKSEL ELEKTRON K-YEN YOL CD. N0:51/9- TEL.: MU LA-URLA-STAR ELEKTRON K- N fid B CAD NO 1/C AKYAKA BELDES -TEL.: MUfi-HAfi MO LU EK C ELEKTRON K-HAfi MO ULLARI EK C fi HANI BELED YE CD.NO:20/A-TEL.: N DE-HUZUR ELEKTR K-ILHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.: ORDU-TEK ISITMA SO UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU CAD NO: 111-TEL.: ORDU-HAZAR SO UTMA-YEN MAH. 26.SOK NO:17-TEL.: ORDU-ÜNYE-STAR TEKN K- KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.: ORDU-MERKEZ-M KRO ELEKTRON K-YEN MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: OSMAN YE-MODERN ELEKTRON K-ORTAOKUL CD. K fi O LU ÇARfiISI NO:15-TEL.: R ZE-ÇAYEL -ÖZER TEKN K- MAKSUT ÖZER-EMNIYET MÜD.KARfiISI fia RLER YOLU ÜZERI NO:3/2B-TEL.: R ZE-CEVAH R ELEKTRON K-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. fi PASAJI-TEL.: SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRON K-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A- TEL.: SAMSUN-ÇARfiAMBA-ÖZKAN SO UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.: SAMSUN- BAFRA-KARATAfi T CARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: SAMSUN-GÜLTEK N SERV S-ATATÜRK BULVARI NO.285-TEL.: SAMSUN-DEN Z ELEKTRON K-KADIKÖY MH. OSMAN YE CD. NO: 68-TEL.: S RT- ERYILMAZ ELEKTRON K-CUMHUR YET CAD. NO:25 ULUCAM KARfiISI-TEL.: S NOP-ADA EV ALETLER -CAM KEB R MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.: S NOP-AYANCIK-YILKAY SO UTMA-YALI MH. DR.AZM HAMZAO LU CD. NO:46-TEL.: S NOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV S-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.: S VAS-EKOL ELEKTRON K-H KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA I NO:1/D-TEL.: fianliurfa-suruç-ifiik SO UTMA TEKN KERL -D K L MH. Z YARET CD. NO:10-TEL.: fianliurfa-aktafi ELEKTRON K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.: fianliurfa-b REC K-YARAfiIR SO UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIfiI NO : 9-TEL.: fiirnak- S LOP -ABAY ELEKTRON K-2. CADDE S EMENS BAY KARfiISI-TEL.: fiirnak-uludere-ürün ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. PTT YANI-TEL.: TEK RDA -HAYRABOLU-POYRAZ TEKN K-H SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.: TEK RDA -SARAY-BATI TEKN K-YEN MH. TAKS M CD. NO:9 TEL.: TEK RDA -MURATLI-AKAN ELEKTRON K-MURAD YE MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.: TEK RDA -ÇORLU-FULL TEKN K-MUH TT N MH. F K R SK. NO:12/B-TEL.: TEK RDA -ARI ELEKTRON K-AYDO DU MH. fieh TLER CD. NO: 33/A-TEL.: TEK RDA -MALKARA-KER MO ULLARI T CARET-YEN MAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.: TEK RDA -ÇERKEZKÖY-ÇA RI ELEKTRON K-G.O. PAfiA MH. SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.: TOKAT-ERBAA-H DRO ELEKT R K-CUMHUR YET MH. GAZ BULVARI NO:144- TEL.: TOKAT-C HAN ELEKTRON K-G.O.PAfiA BULVARI S VAS CAD. NO:290/A- TEL.: TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SO UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: TOKAT-CEM TEKN K SO UTMA-SO UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.: TRABZON-ÇIRAK TEKN K-FAT H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARfiISI-TEL.: TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTR K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.: TRABZON-YET-SAN ELEKTRON K- FAT H MH. FAT H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.: TRABZON-ARAKLI-fiENGÜL TEKN K-BA KUR ÇARfiISI NO: 10 / A-TEL.: UfiAK-MERKEZ-KOÇ SO UTMA- fil CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.: VAN-ERC fi-özkanat TAM RAT-EMN YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.: VAN-EB NÇ TEKN K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.: VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAM RAT-KÜLTÜR MERKEZ C VARI DEM RC LER 1. SK. NO:1/C-TEL.: YALOVA- ALTINOVA-DO AN TEKN K SO UTMA-CUMHUR YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.: YALOVA-TINAZTEPE ELEKTR K- STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.: YOZGAT-AKDA MADEN -AYDIN SO UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR SK. NO :10-TEL.: YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON K-UN PAZARI NO:14-TEL.: YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:29 1/C-TEL.: ZONGULDAK-KRD ERE L -UZMAN ELEKTRON K-ERDEM R CAD NO:130- TEL.: ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRON K-PAP LA fi HANI ZEM N KAT NO:9 SO UKSU-TEL.:

37 - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil(kullan m hatalar ndan kaynaklanan k r lmalar hariç) olmak üzere tamam firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas,temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 10 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç -üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4. Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5. Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; -Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla,bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt ndan fazla olması unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, -Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, -Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisine düzenleyece i raporla ar zan n tamirine mümkün bulunmad n n belirlenmesi,durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6. Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir. THALATÇI F RMA DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER NfiAAT SPOR MALZEMELER MALAT SAN. VE T C. A.fi. Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - stanbul - Türkiye Tel : (0212) & Fax : (0212)

38 Garanti Belge No : SSHY Belge No : SK 2393, SK 2393B KETTLE - - G ARANT BELGES - THALATÇI F RMA Ünvanı : DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER Nfi. SPOR MALZ. MALAT SAN. ve T C. A.fi. Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avc lar / STANBUL Tel. : & Fax: Yetkili Kifli : Garanti Belge Onay Tarihi : 04/02/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010 Ürünün Cinsi : KETTLE Markası : S NBO Modeli : SK 2393, SK 2393B Alt Modeli : - Bandrol ve Seri No : Teslim Tarihi ve Yeri : Garanti Süresi : 2 Yıldır Azami Tamir Süresi : 20 fl Günü Kullanım Ömrü : Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 10 y ld r. SATICI F RMA Ünvanı : Adresi : Tel.Fax : Fatura Tarihi ve No : Teslim Tarihi ve Yeri : mza ve Kafle : (Ürünün fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi) Bu belgenin kullan lmas na; 4077 say l Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar na Dair Yönetmelik uyar nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Bu bölüm, ürünü sat n ald n z Yetkili Sat c taraf ndan imzalanacak ve kaflelenecektir

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: English SC 86 W When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following: Household use only SAFETY INSTRUCTIONS 1. Check that the power supply voltage

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 2397 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken afla dakileri de içeren temel

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 2396 ELEKTR KL TERMOS KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

D Edelstahl-Wasserkocher. G Stainless steel electric kettle. T Paslanmaz çelik su ısıtıcı. Bedienungsanleitung. Operating Instruction

D Edelstahl-Wasserkocher. G Stainless steel electric kettle. T Paslanmaz çelik su ısıtıcı. Bedienungsanleitung. Operating Instruction D Edelstahl-Wasserkocher Bedienungsanleitung G Stainless steel electric kettle Operating Instruction T Paslanmaz çelik su ısıtıcı Kullanım kılavuzu P8-RM-SBK D Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 -

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 - SCM 2937 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

SCM 2926 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

FUENTE AR 3041 SU ISITICISI AR 3041 KETTLE AR 3041 WASSERKOCHER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2200 W WATT 1.

FUENTE AR 3041 SU ISITICISI AR 3041 KETTLE AR 3041 WASSERKOCHER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2200 W WATT 1. FUENTE AR 3041 SU ISITICISI AR 3041 KETTLE AR 3041 WASSERKOCHER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2200 W 2200 WATT 1.7 LİTRE TR FUENTE AR 3041 SU ISITICI Arzum marka Su Isıtıcısı

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7302 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

STM 5811 ÇAY SET KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 7 3 4 8 5 9 6-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

WHC729 HUMIDIFIER HUMIDIFICATEUR SOĞUK BUHAR ÜFLEYİCİ USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WHC729 HUMIDIFIER HUMIDIFICATEUR SOĞUK BUHAR ÜFLEYİCİ USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WHC729 HUMIDIFIER HUMIDIFICATEUR SOĞUK BUHAR ÜFLEYİCİ USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR CONTENTS Technical data...2 Features...2 Function...2 Operation Instructions:...2 Security Guide...4

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu M7 M01 A 1 B 1 C 4 D 4 E 1 F 2 G 1 E C

Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu M7 M01 A 1 B 1 C 4 D 4 E 1 F 2 G 1 E C PART. Y428D Istruzioni d uso Notice de montage Instruction sheet Gebruiksinstructies Kullanma kılavuzu 0/2-0 GF A B M M0 A B C 4 D 4 E F 2 G E C D F G 2 8 08 08 0 40 40 Nm 4 Nm Nm LOCK ø4...mm max x F

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR UA G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya

Detaylı

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA

Kullanma k lavuzu Çay Makinesi. Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA TR GB Kullanma k lavuzu Çay Makinesi Instructions manuel Tea Maker HARVEST TEA Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar Güvenlik Uyar lar

Detaylı

Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112

Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112 Kettle Kullanma Kılavuzu BKK 2112 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

PCK SU ISITICISI. electric kettle PCK1274 KULLANMA KILAVUZU SU ISITICISI USER MANUAL ELECTRIC KETTLE

PCK SU ISITICISI. electric kettle PCK1274 KULLANMA KILAVUZU SU ISITICISI USER MANUAL ELECTRIC KETTLE PCK1274... SU ISITICISI electric kettle PCK1274 TR EN KULLANMA KILAVUZU SU ISITICISI USER MANUAL ELECTRIC KETTLE 4 6 7 9 PCK1274... SU ISITICISI electric kettle Şık tasarım, eşsiz renk, kaliteli işçilik.

Detaylı

Germany GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL KULLANMA KILAVUZU. Tee Express Tea Maker Çay Makinesi

Germany GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL KULLANMA KILAVUZU. Tee Express Tea Maker Çay Makinesi Germany GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION MANUAL KULLANMA KILAVUZU Tee Express Tea Maker Çay Makinesi Halten Sie den Hauptschalter auf '0 ', wenn der Wasserkocher nicht verwendet wird oder kein Wasser enthält

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102 Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu BKK 2102 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker HARVEST-COLLECTION TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma

Detaylı