ALİPAŞA MAHALLESİ U.İ.P. PLAN NOTLARI. Silivri - Alipaşa Mahallesi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALİPAŞA MAHALLESİ U.İ.P. PLAN NOTLARI. Silivri - Alipaşa Mahallesi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir."

Transkript

1 ALİPAŞA MAHALLESİ U.İ.P. PLAN NOTLARI Silivri - Alipaşa Mahallesi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, Plan Notları ve Raporu ile bir bütündür Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz Yürürlükteki deprem, sığınak, otopark, yangın, su kirliliği kontrol yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır Planlama alanının tamamı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü nün belirlediği sınıflamaya göre, Türkiye Deprem Bölgesi Haritası nda 2.Derece Deprem Bölgesi nde kalmaktadır. Ancak, bölgenin zemin yapısı ele alındığında 1.Derece Deprem Bölgesi deprem parametresi kullanılacaktır Planlama Alanının tamamında deprem sonrası kullanımı zorunlu olan, tehlikeli madde içeren, insanların uzun süreli ve yoğun bulunduğu, değerli eşyanın saklandığı; her türlü eğitim, sağlık, dini, askeri, resmi, idari, haberleşme, iletişim, enerji, ulaşım vb. tesis alanlarında kamuya ait her türlü yapılarda parsel ölçeğinde jeolojik, jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz Eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, öğrenci yurtları, açık ve kapalı spor alanı, resmi kurum (itfaiye, emniyet, telefon santrali, Karayolları, TEAŞ, BEDAŞ, vb.) açık otopark, katlı otopark vb. kamuya ait donatı alanlarında çevre yapılaşma koşullarına, bölgenin tarihi, mimari kimliğine, doğal yapısına uygun olmak kaydıyla ve projenin büyüklüğüne göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Silivri Belediyesi nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır Planlama alanında; belediyesince açık alan, yeşil alan gibi yerlerin uygun noktalarında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınması ve helikopter yönetmeliğine uymak koşulu ile kamuya ait helikopter iniş ve kalkış pisti (HELİPORT) ayrılabilir Yeşil alan olarak ayrılan alanlarda ancak ilgili kurumların görüşü doğrultusunda Teknik Altyapı fonksiyonlarını içeren tesisler yaptırmaya ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyesi yetkilidir Bu planda tüm fonksiyonlarda belirtilen yapılaşma koşulları imar parseli (net parsel) üzerinden uygulanır Planlama Alanı içinde ilgili koruma kurulu kararları ile tespit ve tescil edilmiş bulunan yapı ve ağaçlar korunacak ve kurul kararları esas alınacaktır Planda belirlenmiş yol genişliğine uyulacaktır. Çizilmiş yol genişliği fazla ise bu genişlik muhafaza edilecektir Tüm fonksiyon alanlarında özürlüler ile ilgili gerekli düzenlemelerle ilgili olarak İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır Planda 18. Madde Uygulama Sınırı içinde kalan alanlarda: 18. Madde uygulaması etaplar halinde yapılabilir. Etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arası DOP+KOP oranı farkı %5 ten fazla olamaz. Bu alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmadan imar uygulaması yapılamaz. 2. ÖZEL HÜKÜMLER 2.1. Yerleşime Uygunluk İle İlgili Hükümler:

2 Parsel bazında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd yapılamadan uygulama yapılamaz Yerleşime Uygunluk: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce farklı tarihlerde onaylanan jeolojik, jeoteknik ve yerleşime uygunluk haritaları ve raporlarına göre: Önlemli Alanlar Önlemli Alan-2: Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA 2 simgesi ile gösterilen alanlar Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu nun ayırtlanmamış litolojilerinin (kumtaşı-kiltaşıkil-silttaşı) oluşturduğu kesimleri kapsamaktadır. Önlemli Alan-2.1: Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA 2.1 simgesi ile gösterilen alanlar kiltaşlarının litolojik yapıyı oluşturduğu stabilite sorunlu alanlardır. Önlemli Alan-3: Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA 3 simgesi ile gösterilen alanlar Kuvaterner yaşlı alüvyonun yer aldığı kesimlerdir. Önlemli Alan-5.1: Yerleşime Uygunluk Haritalarında ÖA 5.1 simgesi ile gösterilen alanlar jeolojik haritalarda kil ara seviyesi kiltaşı olan şişme, oturma açısından sorunlu alanlardır. Uygun Alanlar: Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA simgesi ile gösterilen alanlar jeolojik haritalarda ince çakıllı çimentolanmış çok sıkı kum, kiltaşı ve kumtaşlarından oluşan alanlardır. Uygun Olmayan Alanlar: Yerleşime Uygunluk Haritalarında UOA simgesi ile gösterilen alanlar Silivri İlçesi sahil kesiminde yapılmış olan sahil dolgularının bulunduğu alanları göstermektedir. Sahildeki kazanılmış dolgu alanlarının taşıyıcı özelliğinin olmadığı açıktır ve bu kesimler yerleşime uygun alanlar değildir Planlama alanı içerisinde yapılan jeolojik ve jeofizik incelemeler neticesinde yüksek yeraltı suyu seviyesine rastlandığından kazı işlerinde drenaj ve izolasyon tedbirlerinin alınması, kazı çukurlarının uzun süre açıkta bırakılmaması ve kazı işlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir Ulaşım ve Otopark Uygulamaları İle İlgili Hükümler: Planda yeşil alan, spor alanı, meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zemin altları ilgili kurumların (Ulaşım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı vb.) uygun görüşleri alınarak, uygulama esnasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu (UTK) kararı alınarak Zeminaltı Katlı Otopark yapılabilir Planlama alanı içinde konut, ticaret ve kentsel altyapı (sağlık, eğitim, kültür vb. tesisler) alanlarının otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içinde çözülecektir Plana işlenen ve Etüt aşamasında olan Büyükçekmece(Tüyap)- Silivri(Gümüşyaka) metro (raylı sistem) hattı uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak uygulama projesine göre yapılacaktır Planda K lejantı ile tanımlanan kavşak noktalarındaki düzenlemeler şematik olup uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanıp onaylanacak kavşak projelerine göre uygulama yapılacaktır Planda gösterilen AOP alanlarında Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlardan uygun görüş alınması şartıyla çevre yapılanma koşullarında katlı otopark yapılabilir. Katlı otopark yapılan alanlarda ticari birimler düzenlenemez.

3 2.3. İSKİ ile İlgili Hükümler : Plan Yapımı Aşamasında İSKİ tarafından verilen kurum görüşlerinde belirtildiği üzere; Planlama sahası içinden ve kenarından geçen dere (Fener/Tuzla Dereleri) ve yan kollarının; a) Yağmur suyu toplama havzası 0-80 ha arasında olan dereler için 15 m. genişliğinde (akstan itibaren 7,5+7,5 m.) b) Yağmur suyu toplama havzası ha arasında olan dereler için 20 m. genişliğinde (akstan itibaren m.) c) Yağmur suyu toplama havzası ha arasında olan dereler için 30 m. genişliğinde (akstan itibaren m.) d) Yağmur suyu toplama havzası 240 ha ve üstünde yer alan dereler için 50 m. (dere yan duvarından itibaren m.) genişliğinde alan Dere Yapı Yaklaşma Sınırı dır. Dere Yapı Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar İmar Planında Dere Islahı, Servis Yolları ve Yeşil Alan olarak ayrılmıştır. Afete maruz bu alan içinde yapılaşmaya izin verilemez, derenin doğal akışını engelleyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılamaz Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere yapı yaklaşma sınırlarında kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitlerinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eşyükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırı dahilinde sedde, topuk, duvar, tel kesinlikle yapılmaması gerekmektedir Yağışlı havalarda yağmur sularının atık su kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atık su parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için taşkın riski taşıyan dere yapı yaklaşma sınırına komşu/bitişik imar parsellerdeki yapılarda bina atık su tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Varsa, bina bodrum katlarından atık su parsel bağlantıları (terfi sistemleri hariç) kesinlikle yapılmayacak ve iptal edilecektir Taşkına maruz alanlara bitişik/komşu parsellerde taşkın sınırı kotu altında Bodrum kata izin verilmez. Ancak zemin ve inşaat teknikleri açısından bodrum kat yapılması zorunlu hallerde yüksek taşkın riskine maruz bu katlar iskan edilmemeli; konut, otopark, sığınak, depo vb. her türlü faaliyet amacıyla kullanılamaz İmar Planında Akaryakıt İstasyonu olarak gösterilmiş parseller için; a) Akaryakıt tankı, depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu borularının zarar görmemesi için akaryakıt/lpg tankı ile içme suyu/atık su boruları ekseni arasında en az 7 m. mesafe bırakılmalıdır. b) Atıksu bağlantı projesi İBB Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı nın görüşü alınmalıdır. c) Atıksu deşarjında Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği gereğince Akaryakıt İstasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili birimce bildirilmesi halinde topografik yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır Kuyu Koruma Alanları: İSKİ ye ait içme suyu kuyularının koruma alanlarında 50 metreden daha yakın mesafelerde hiçbir yapı yapılamaz, bu alanlara katı ve sıvı atık boşaltılamaz, tarımsal faaliyetlerde su kaynağını kirletebilecek ilaç, gübre vb.

4 kullanılamaz. Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde kuyu alanlarıyla ilgili getirilen tedbirlere uyulması zorunludur. 3. YAPI DÜZENİNE AİT HÜKÜMLER 3.1. Bir parselde imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla birden fazla yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda; Binaların birbirine olan mesafeleri her bina için imar planında ayrı ayrı belirlenen yan bahçe mesafeleri toplamından az olamaz. Gelişme Konut Alanlarında yapılması halinde binaların çıkma uçları arasındaki mesafe o binalar için planda belirtilen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz Bina konumları, özel mülkiyette kalacak parsel içi yollar, otoparklar, bahçeler, meydan, yeşil alan, süs göleti, havuzlar ile bunların bağlantısı su kanalları, arıtma tesisi, trafo gibi altyapı tesisleri görsel ve çevresel değerler vaziyet planında gösterilecektir. Bu amaçla düzenlenecek vaziyet planı ve avan projeleri Silivri Belediyesi tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz Parsel içinde yapılacak yollardan cephe alan yapı bulunması halinde yol genişlikleri 6 m.den az olamaz Farklı mimari uygulamalara imkân vermek maksadı ile verilen inşaat emsalini ve maksimum yapı yüksekliğini geçmemek, Taban Alanı Kullanımını %40 ı aşmamak koşulu ile istenilen yükseklikte yapı yapılabilir İmar Planında Yapı Adaları içerisinde belirtilmiş Yapı Düzeni, İnşaat Emsalleri ve Yapı Yükseklikleri esastır. Ancak, Ayrık Yapı Nizamı şartlarının sağlanamadığı durumlarda İnşaat Emsali ve Yapı Yüksekliklerini aşmamak koşulu ile yapı nizamını (İkiz, Bitişik, Blok) belirlemede Belediye yetkilidir İkiz veya Bitişik nizam yapılacak olan yapılarda, görsel estetiği sağlamak maksadı ile (İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile) yapıların açık/kapalı çıkmalarının yükseklik ve mesafeleri, çatı eğim ve şekli, ön ve arka bahçe mesafeleri, yapı yükseklikleri, gerekli görülmesi halinde bina renk ve cepheleri birbiri ile uyumlu olmak zorundadır. Farklı özellik gösteren veya eğimli arazilerde ise yukarıdaki hususları sağlamak maksadı ile gerekli tedbirleri almaya Belediye yetkilidir Meskûn Konut Alanlarında yapılacak tevhid işlemlerinde bu planda ve yönetmelikte belirtilen asgari ifraz şartları aranmaz Açık çıkmalarda, tabi zemin kotu ile çıkma altı mesafesi şartı aranmaz Gelişme Alanlarında yapılacak olan açık ve kapalı çıkmalar, planda tanımlanan asgari bahçe (yapı yaklaşma) mesafelerini geçemez Plan notlarında belirtilen en küçük parsel büyüklüğü ve minimum parsel ölçülerine uymayan parsellerde yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tadillerine izin verilmez. Bu durumdaki parseller uygun parseller ile tevhid edilerek plan hükümlerine göre yapı yapılmasına uygun hale getirilinceye kadar, sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam edilir Planda, iki tarafında imar planı ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapılmış binalar veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda veya tevhid edilmek sureti ile en küçük parsel büyüklük ve ölçülerini sağlama imkânı olmayan parsellerde plan ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olmamak koşuluyla parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere uyulmaksızın İstanbul İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun olarak yapı yapılmasına izin verilir. Bu durumdaki meskûn alanlarda, ada bazında mevcut teşekküle göre inşaat

5 istikameti oluşturup plana işlemek sureti ile bahçe mesafelerini belirlemeye belediye yetkilidir. Ancak bahçe mesafeleri hiçbir koşulda 2m.den az olamaz Bu planın onanmasından önce, mer i imar planı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmış, ruhsat süresi içinde ruhsat yenilemesi veya yapı kullanma izni için Belediyeye başvuran yapılar hakkında, ruhsat aldığı tarihteki imar planı ve mevzuat hükümleri uygulanır Gelişme Konut Alanlarında her bağımsız bölüm için bir araçlık otopark yeri ayrılması zorunludur. Otopark yerleri mimari projelerde gösterilmedikçe yapı ruhsatı, yerinde yapılmadıkça yapı kullanma izni (iskân) verilmez sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılacak arsa ve arazi düzenlemesi sonucunda Kamu Ortaklık Payı (KOP) olarak kamu tesis alanlarına hisselendirilen alanların ilgili kuruma bedelsiz terk edilmesi halinde, terk edilen alan kesintinin yapıldığı parselin emsal hesabına dahil edilir. 18. Madde uygulaması dışında kalan parsellerde ise kamuya ayrılan alanların, parselin %40 ını geçmesi halinde, kamuya ayrılmış alanların tamamının kamuya terk işlemlerinin yapılması koşulu ile Emsal hesabı parselin kadastral alanının %60 ı üzerinden yapılır. Ancak hiçbir şekilde İmar parselinin İnşaat Emsali 2.00 ı geçemez Yapı yasaklı alan olarak planlanan, taşkın risk alanları içerisindeki taşınmazların tamamının kamu adına yeşil alan olarak bedelsiz terk edilmeleri halinde imar uygulaması görmemiş parsellerin alanlarının %60 ı, imar uygulaması görmüş parsellerin ise uygulamadan önceki parsel alanlarının %60 ı üzerinden 0,50 inşaat emsali ile hesaplanacak yapılaşma hakları konut imarlı bir başka arsanın imar hakkı ile birleştirilerek birlikte kullanılabilir. Ancak konut alanlarında kullanılacak inşaat emsali hiçbir koşulda E=2.00 ı geçemez. 4. KONUT ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 4.1. GELİŞME KONUT ALANLARI Az Yoğunluklu Konut Alanları (120 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanları) Yapılaşma Şartları: Az yoğunluklu Konut Alanlarında Yapı Emsali , Yapı yüksekliği iki (2) kattır. Yapı düzeni Ayrık nizam olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 3 m.den az olamaz. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 500 m² den, parsel cephesi 16 m. ve parsel derinliği 20 m. den az olamaz Orta Yoğunluklu Konut Alanları a) (250 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1, , Yapı yüksekliği dört (4) kat ve h=12,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 4 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 700 m² den, parsel cephesi 22 m., ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz. b) (340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı)Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1, , Yapı yüksekliği beş kat ve h=15,50 m.dir. Yapı düzeni Ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1000 m² den, parsel cephesi 22 m., ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları (420 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma Şartları: Yapı Emsali 1, , Yapı yüksekliği altı kat, h=18,50 m.dir. Yapı düzeni ayrık olup ön bahçe mesafesi 5 m., arka bahçe mesafesi h/2 ve yan bahçe mesafesi 5 m.dir.

6 İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1500 m² den, parsel cephesi 25 m., ve parsel derinliği 35 m.den az olamaz MESKÛN KONUT ALANLARI Az Yoğunluklu Konut Alanları (120 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanları) Yapılaşma Şartları: Az yoğunluklu Konut Alanlarında yapı emsali , Yapı yüksekliği iki (2)kattır. Yapı düzeni Ayrık nizam olup ön bahçe mesafesi 5m., yan bahçe mesafesi 3 m.den az olamaz. İfraz Şartları: İfraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 500 m2, parsel cephesi 16 m. ve parsel derinliği 20 m.den az olamaz Orta Yoğunluklu Konut Alanları Orta Yoğunluklu Konut Alanları -I (Nazım İmar Planda 250 ki/ha Konut Alanı) Bu alanlarda yapı emsali ve yapı yüksekliği 4 kattır. Ön bahçe mesafesi 5 m., yan bahçe mesafesi 4 m.den az olamaz. Bu alanlarda en küçük parsel büyüklüğü 500 m2, en küçük parsel cephesi 16 m. ve en küçük parsel derinliği 25 m. olup bu şartları sağlamayan parsellere müstakil yapı izni verilemez ve uygun parseller ile tevhidi sağlanır. İfraz ile oluşacak parsellerde ise parsel boyutları aynı olmak koşulu ile parsel büyüklüğü 700 m2 den küçük olamaz Orta Yoğunluklu Konut Alanları -II (Nazım İmar Planda 340 ki/ha Konut Alanı) Bu alanlarda yapı emsali: ve yapı yüksekliği 5 kattır. Ön bahçe mesafesi 5 m., yan bahçe mesafesi 4 m.den az olamaz. Bu alanlarda en küçük parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 700 m2 olup parsel cephesi 16 m. ve parsel derinliği 25 m.den az olamaz. Bu şartları sağlamayan parsellere müstakil yapı izni verilemez ve uygun parseller ile tevhidi sağlanır Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları (Nazım İmar Planda 420 ki/ha Konut Alanı) Ayrık 6 kat Yapı Nizamı olan bu alanlarda Yapı Emsali 1, dır. Ön bahçe mesafesi 5m. yan bahçe mesafesi 5m.dir. En küçük parsel büyüklüğü 750 m2, parsel cephesi 20 m., parsel derinliği 25 m. olup bu şartları sağlamayan parsellere müstakil yapı izni verilmez. Bu alanlarda minimum parsel büyüklüğünü sağlamak amacıyla tevhid edilecek parselleri belirlemeye belediye yetkilidir. Tevhid edilecek parseller belirlenirken ada içerisinde üzerine müstakil yapı yapılamayacak veya tevhidi mümkün olmayan tekil parseller bırakılamaz. 5. TİCARET ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 5.1. TİCARET+HİZMET ALANI Bu alanlarda kent ölçeğinde ihtiyaç duyulan tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, ofis büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel-motel v.b. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta-restoran gibi hizmete yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda belirtilen fonksiyonlar ile birlikte olmak ve zemin kat ve birinci katta olmamak koşulu ile konut kullanımı yer alabilir. Ticaret+Hizmet yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.20 ve minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1500 m2 dir. Parsel cephesi 25 m., parsel derinliği 35 m. den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 10 m., yan bahçe mesafesi 5 m. ve arka bahçe mesafesi 10 m.den az olamaz. Yapı yüksekliği 30,50 m.yi aşamaz.

7 5.2. ALTMERKEZLER Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restoran, banka birimleri v.b. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Ancak, zemin kat ve birinci normal katlarda konut fonksiyonu yer alamaz. Altmerkez yapılaşma şartları: Maksimum emsal: 1.00, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1000 m2 dir. Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m. den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 10m., yan bahçe mesafesi 5m. ve arka bahçe mesafesi 5m. den az olmamak şartıyla h/2 dir. Maksimum yükseklik çevre kat adedini aşamaz TALİ TİCARET ALANLARI Mahalle ölçeğinde hizmet eden genel ticaret ve alışveriş birimleri, lokanta, restoran, banka birimleri vb. yer alabilir. Bu alanlarda üst katlarda ticaret alanlarında belirtilen fonksiyonlarla birlikte konut kullanımı da yer alabilir. Ancak, zemin katlarda konut fonksiyonu yer alamaz. Tali Ticaret Alanlarında yapılaşma şartları: Ayrık Nizam 4 kat, inşaat emsali 1.00, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 700 m2dir. Parsel cephesi 16m., parsel derinliği 25m.den az olamaz. Ön bahçe mesafesi 5m., yan bahçe mesafesi 4m.den az olamaz OTO PAZARLAMA ALANI Bu alanlar, bölgesel ölçekte hizmet veren içinde oto galerileri, oto satış birimlerine ait kapalı ve açık kullanım alanları ile küçük ölçekli ticaret birimleri, yeme-içme faaliyet birimleri yer alacaktır. Bu alanlarda yapılanma şartları; maksimum emsal: 0,50 ve hmaks: 8.50m, minimum parsel büyüklüğü ve ifraz şartı 1000m2 dir PAZARLAMA ALANI Bu alanlar, açık ticaret aktivitelerinin yapıldığı ve yerel ürünlerin pazarlandığı alanlardır. Bunun dışında ilgili belediyenin uygun görmesi halinde gerekli altyapının hazırlanması şartıyla otopark, bu alanlarda Pazar kullanımı, konser amaçlı yapılar ve ilgili yönetim birimleri, küçük alışveriş birimleri, büfe, wc gibi kullanımlar yer alabilir. Bu alanda yapılacak yapılar için Emsal 0,20 ve maksimum yapı yüksekliği 8,50 m.yi aşamaz AKARYAKIT İSTASYONU Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılmış alanlarda Yapı Emsali 0,50 olup yapı yüksekliği 2 kattır. Bu alanlarda Akaryakıt ve LPG satış istasyonu ile bunlara bağlı ofis, müştemilat, ticari birimler (market, lokanta, vb.) yapılabilir. Bunlar dışında başka fonksiyonlar yer alamaz. 6. KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER HAKKINDA UYGULAMA HÜKÜMLERİ Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplum ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kamu veya özel sektör tarafından yapılacak veya yaptırılacak olan eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve dini tesis, belediye hizmet alanı, resmi kurum gibi tüm teknik ve sosyal altyapı alanlarında imar planında o amaca tahsis edilmiş olmak, ilgili kanunlar, plan ile plan notlarına ve ilgili yönetmeliklere aykırı olmamak, çevre yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun olarak hazırlanan ve büyüklüğüne göre Silivri Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak olan avan projeye göre uygulama yapılır Yönetim Merkez Alanları: Kentsel alanlarda ihtiyaç duyulan Merkezi ve Yerel Yönetim Birimleri (Adliye, Belediye, Kaymakamlık, Karakol, Emniyet Müdürlüğü, PTT, İETT, İtfaiye vb. kamu idari tesisleri ile hizmet amaçlı birimleri) yer alabilir. Bu

8 alanlarda hangi tesislerin yer alacağı günün ihtiyacına göre uygulama aşamasında belediyesince belirlenecektir B.H.A. (Belediye Hizmet Alanları): Yerleşmenin büyüklüğüne göre hizmet edebilecek nitelikte, içinde sosyal tesis, kültürel tesis, halk eğitim ve idari tesis birimlerinin birlikte yer aldığı, mahalle konağı, belediyeye ait kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim ve kültür yapıları, belediyeye ait idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetim yapıları, semt ölçeğinde küçük ölçekli sağlık tesisleri ve belediye birimleri yer alabilir. Ayrıca; açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar (garaj, şantiye, su deposu vb.) ile Belediye Meclisi nin uygun görmesi halinde kamu hizmetlerinin görülmesi, toplum ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisler de yer alabilir İlköğretim Tesis Alanları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarının yapılacağı alanlardır Ortaöğretim Tesis Alanları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim ve dengi okulların yapılacağı alanlardır Mesleki ve Teknik Eğitim Tesis Alanları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik eğitim veren okullar ile Ortaöğretim tesislerinin yer alacağı alanlardır Kreş-Anaokulu Tesis Alanları: Okul öncesi eğitimi veren tesislerin yapılacağı alanlardır Sağlık Tesis Alanları: İlgili mevzuata uygun olarak yapılacak hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık evi, sağlık merkezi ve doğumevi vb. tesislerin bulunduğu alanlardır Sosyal Tesis Alanları: İlgili mevzuata göre yapılacak huzurevi, yetiştirme yurdu, çocuk yuvaları, sığınma evleri, gündüz bakımevi (kreş) ve rehabilitasyon merkezi ve kamuya açık ve kamu kurumlarına ait dinlenme tesisleri, günübirlik tesisler ile kültürel tesisler yapılabilir Dini Tesis Alanları: İbadet tesisleri ve müştemilatı sayılan tesisler dışında başka fonksiyonlar yer alamaz Park Alanı: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Bu alanlarda park alanları, çocuk bahçeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve ana yaya arterleri yer alabilir. İmar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemiş ise büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve genel helâdan başka tesis yapılamaz. Park alanlarının içerisinde park için gerekli tesislerle birlikte; kat yüksekliği h:4.50 m.yi geçmemek şartıyla, kafeterya, açıkhava spor alanları (gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet v.b.), çocuk oyun alanları gibi tesisler yer alabilir. Park alanı tamamında yapılacak yapılar için toplam yapılaşma emsali 0,02 yi aşamaz Spor Alanları: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Futbol basketbol voleybol tenis yüzme v.b. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Kapalı spor alanlarında yapılanma şartları 0,20 yi aşamaz Mezarlık Alanları: İlgili mevzuata göre tespit ve tesis edilen defin alanlarıdır Eğitim Tesis Alanı: Eğitim Tesis Alanlarında, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüleri, ar-ge ve teknoloji geliştirme merkezleri, yükseköğretim faaliyetlerini destekleyici birimler (kütüphane, kongre merkezi, öğrenci yurdu, lojman, açık-yeşil alanlar gibi) yer alabilir. İlgili belediyesince onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır. Emsal 0,40 olup hazırlanacak

9 avan projelerde, yapılacak tesisin özellikleri ve kapasitesine göre gerekli otopark, açık alan ve fiziksel mekân bütünlüğü gibi konular dikkate alınacaktır. 7. KORUMA ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 7.1. Anastasius Sur güzergâhının doğu tarafından 10m. ve batıda 20m. olarak belirlenen koruma alanı yeşil alan ve park olarak düzenlenmiş olup bu alan içerisinde hiçbir şekilde inşaat yapılamaz Tescilli yapı ve alanları ile bunlara ait koruma alanları içerisinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ndan alınacak karar doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 8. TURİZM ALANLARI UYGULAMA HÜKÜMLERİ 8.1. Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanları: Bu alanlarda günübirlik ve rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun alanları, yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark, su oyun alanları gibi kullanım alanları yer alabilir. Bu alanlar için maksimum yapılaşma E:0.05 i geçemez. Bu alanlarda minimum ifraz 5000m2 ve minimum cephe 40 m dir Turizm Tesis Alanları: Bu alanlarda eğlenme, dinlenme, konaklama, yeme-içme tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler ile bunlarla birlikte olmak koşuluyla alışveriş birimleri, rekreasyon alanları yer alabilir. Bu alanlarda yapı nizamı ayrık olup Emsal 1,00 dir. Minimum parsel ve ifraz şartı 5000 m2 olup parsel cephesi 40 m. ve parsel derinliği 50 m.den az olamaz. Ön, arka ve yan bahçe mesafesi minimum 10 m.dir. Turizm tesis alanlarında hmaks:10 kat olup bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz. Bu alanlarda yapılacak yapılar otel dışında iskan edilemez. 9. YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMASI GETİRİLEN ALANLAR 9.1. Taşkına Maruz Alanlarda hiçbir suretle yapı yapılmasına müsaade edilmez. 10. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR Ağaçlandırılacak Alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir. Bu alanlarda sökülüp takılabilen bağ bahçe evi ve müştemilatlardan başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h=4,50 m yi, toplam inşaat alanı 250 m2 yi ve maksimum emsal E=0,04 ü geçemez. 11. TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda; Emsal: 0,05 i ve toplam inşaat alanı 5000m2 yi geçemez. Bahçe mesafeleri karayolundan 25m., diğer yollardan 10m. ve komşu parsel sınırından 10m.den az olamaz. Su basman kotu en fazla 0,50m. olup yapının oturduğu en yüksek noktadan alınacaktır. Bu alanlarda hayvancılık tesisleri yer alamaz. Bu alanlarda 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı nda verilen hükümlere uyulacaktır, ancak hayvancılık amaçlı tesis yapılamaz. 12. Bu planda yer almayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.

4.BÖLÜM: PLAN NOTLARI

4.BÖLÜM: PLAN NOTLARI 4.BÖLÜM: PLAN NOTLARI Silivri İlçesi-TEM Bağlantı yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, Plan

Detaylı

Silivri İlçesi-Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir.

Silivri İlçesi-Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. Silivri İlçesi-Yeni Mahalle Uygulama İmar Planında geçerli olan İmar Planı Notları aşağıdaki gibidir. 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, Plan Notları ve Raporu ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı

Detaylı

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, raporu ve plan notları ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 5 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Geneyik ve Geneyik II Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlave İmar Planı Plan Açıklama Raporu İtirazların Değerlendirilmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent

Detaylı

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 12.06.2014 ONANLI PLAN NOTLARI BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Yeni Çimşit Mahallesi ve Çimşit Mezarlığı arasında yaklaşık 39 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.06.2017 tarih

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Teknik ve sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 3.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ T.C ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.

Detaylı

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 1. GENEL HÜKÜMLER İÇMELER MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1.1. İçmeler Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesinde,

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. GENEL HÜKÜMLER: 1.1.1. Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Basınsitesi ve Civarı Revizyon

Detaylı

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALAR İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 1.2. KAMU DONATI ALANLARI KAMU ELİNE

Detaylı

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) ÖMERLİ HAVZASI TUZLA İLÇESİ FIRAT MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı; Plan Paftaları,

Detaylı

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Planda belirlenen Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Çekmeköy, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Uygulama Hükümleri ile bir bütündür. 2. Planda belirlenen Sosyal ve

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI ETKİLEŞİM GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BEYOĞLU-ŞİŞLİ İLÇELERİ DOLAPDERE-PİYALEPAŞA PİYALEPAŞA BULVARI ve ÇEVRESİ II. ETAP OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (04.09.2013 t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı