>>> SAYI SAYIDA NELER VAR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?"

Transkript

1

2 SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM ZLEMEK SAB T D SKTE YER AÇMAK PROJELER BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK WORD Ç NDEN TABLOLARIN ÇIKARILMASI S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK ÇÖPE ATILMIfi BELGELER N GER ALINMASI INTERNET INTERNET VE F LM YILDIZLARI ÜNLÜ YILDIZLARIN NTERNET S TELER WEB SAYFASINDA ARKA PLAN WEB SAYFALARININ ARKA PLAN DÜZENLEMES INTERNET TE PARA KAZANMAK NTERNET ÜZER NDE PARA KAZANMANIN YOLLARI MULTIMEDIA VE E LENCE WINAMP ÜNLÜ MP3 ÇALARIN TANITIMI TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR WINDOWS EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK PROJELER TABLO ÇEREKLER N N SIRALANMASI TAKV M HAZIRLANMASI INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII INTERNET TEN PARA KAZANMAK MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA AKSESUARLARI PÜF NOKTASI DONANIMLARIN B LG SAYARA BA LANTISI 23 Ocak ta Bayilerde Kaç rmay n! ÖNEML NOT! Geçen say dan itibaren biten sözlü ün yerine bilgisayar n z daha performansl kullanman z sa layacak püf noktalar n n yer ald yeni bir bölüme bafllad k. Ayr ca bir önceki say da vermifl oldu umuz ek klasörü daha performansl kullanmak için her bölümü iki klasöre parçalamak yerine ayn adl bölümleri ayn klasör alt nda tutabilirsiniz. Böylelikle ek bir ayraca ihtiyac n z olmayaca gibi daha rahat çal flman z da mümkün olacakt r. PÜF NOKTASI DOS NED R, NASIL KULLANILIR? DOS UN ÖZELL KLER VE KULLANIMI Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARLA Ö REN M TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M Sürekli geliflmelere sahne olan günümüz dünyas nda insanlar devaml olarak e itime ihtiyaç duymaktad rlar. Günümüzde hemen her konuda devaml teknolojik geliflmeler olmakta, bu geliflmelerin sonuçlar çok h zl bir biçimde günlük hayat m za yans - maktad r. Tüm bu geliflmelere ayak uydurabilmek için devaml bir e itim süreci içinde olmak gerekmektedir. Ancak klasik flekliyle devaml bir e itim görmek oldukça s k c ve yorucu olabilir. Bu durumda bilgisayarlar n yard m na baflvurabiliriz, onlar kullanarak pek çok farkl konuda h zl ve e lenceli bir e itim süreci sa lamak mümkündür. D L Ö REN M Dil ö renimi oldukça uzun süren ve emek isteyen bir süreçtir. Bir bilgisayar asla "gerçek" bir ö retmenin yerini tutamayabilir, ancak bu süreci daha kolay ve e lenceli bir hale getirebilir. Günümüzde dil ö renimi konusunda haz rlanm fl pek çok uygulama mevcuttur, bunlar farkl kategorilere ay - rabiliriz. lk olarak bir yabanc dili kavraman za yard mc olmak amac yla haz rlanm fl olan uygulamalar vard r. Bunlar genellikle etkileflimli hikaye kitaplar biçiminde tasarlanm fl olan, kullan m kolay ve zorluk seviyesi en alt kademeden bafllayan yaz l mlard r. Kullan c bu etkileflimli hikayeler sayesinde hem görsel, hem de iflitsel olarak üzerinde çal flt yabanc dile s nd r - l r. Bu gibi yaz l mlar ço u zaman baflvuru için küçük bir sözlük uygulamas n da bünyelerinde bar nd r rlar. Daha ileri seviyelerdeki yaz l mlar ise kullan - c n n konuflma yetene ini de gelifltirmeye yönelik olarak haz rlan rlar. Bu yaz l mlar yap olarak çok daha detayl d rlar ve bir mikrofon yard m yla bilgisayara ses kaydederek telaffuzunuzu kontrol edebilmenize de imkan tan rlar. Bir baflka kategorideki yaz l mlar ise çeflitli oyunlar ve uygulamalar yard m yla kullan c n n kelime da arc n n gelifltirilmesini sa lamay amaçlarlar. Bu tür yaz l mlar hem yeni kelimeler ö renmenize, hem de bildiklerinizi kullanarak pekifltirmenize imkan tan rlar. Bir dil e itim program n n yukar daki farkl kategorilerdeki uygulamalar birlefltirerek kulland durumlar az de ildir, bu tür yaz l mlar oldukça genifl kapsaml ve faydal d rlar. * < PUCU> Evde e itimi mecbur sadece mecbur oldu unuz için de il, hoflça vakit geçirmek için de uygulayabilirsiniz. Etkileflimli ansiklopedilerden klasik müzik arflivlerine dek, hem hobilere hitap eden, hem de birfleyler ö renmeye yard mc olabilen pek çok yaz - l m bulmak mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 131

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M SÖZLÜKLER Bilgisayarla çal flman n hayat kolay k lan yönlerinden biri de sözlük ve çeviri programlar n kullanabilme imkan bulman zd r. Sözlük uygulamalar pek çok aç dan ka t üzerine bas lm fl versiyonlar ndan daha üstündürler. Öncelikle en genifl kapsaml sözlük bile sadece tek bir CD-ROM üzerine s abilece inden, yüksek kapasitelerine karfl n hemen hiç yer kaplamaz ve a rl k yapmazlar. Ço u sözlük ise çok daha küçük boyutludur ve sabit disk üzerine kopyalanabilirler. Bir bilgisayarda birden fazla sözlük uygulamas na rastlamak çok olas d r. Sözlük yaz l mlar n n bir di er önemli özelli i ise çal flmay çok h zland rmalar d r. Genellikle ekranda arad n z kelimeyi girdikten hemen sonra ilgili aç klamalar görebilirsiniz. Bu sayfalar çevirerek arad n z bulmaya çal flmaktan çok daha h zl bir yöntemdir. Çeviri uygulamalar ise biraz daha esnek olmay gerektiren bir konudur denebilir. Günümüzde de- iflen kalitelerde pek çok farkl çeviri program bulabilmek mümkündür, ne var ki burada küçük bir sorun vard r. Ne kadar iyi haz rlanm fl olurlarsa olsunlar, çeviri programlar insan akl kadar esnek çal flamazlar. Bu da özellikle karmafl k cümleleri çevirirken ortaya ç kan sonuçlar n istendi i gibi olmamas na yol açar. Ancak bu uygulamalar yine de kullan c ya belli bir noktaya kadar yard m sa layabilir ve hatta ö renmede yard mc olabilir. FARKLI KONULAR Bilgisayarlar geliflmifl multimedya kapasiteleri sayesinde klasik konular n d fl ndaki alanlarda da e itime yard mc olabilirler. Mesela bir trafik dersini üç boyutlu animasyonlarla ekranda görerek çal flmak, her zaman için basit bir ders kitab ndan çal flmaktan çok daha faydal d r. Bu gibi uygulamalar hemen her alanda e itimi kolaylaflt rmak ve h zland rmak için kullan labilir. HIZLI YAZMA Yeni bafllayan kullan c lar n bilgisayar ve benzeri ayg tlarla çal fl rken karfl laflt klar en büyük sorunlardan biri de klavyeyi h zl ve etkin bir biçimde kullanamamakt r. Ne var ki bu konuda yard mc olabilecek pek çok iyi yaz l m mevcuttur. Bu yaz l mlar kullan c n n yaz m tarz n kontrol eder, bulduklar hatalar belirtip çeflitli çal flma yöntemleri önerirler. Bu tür uygulamalar genellikle oldukça baflar l - d r ve klavyeye çabucak al flabilmenize imkan tan rlar. 132 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 LASER VE LED YAZICILAR TEMEL B LG LER LASER VE LED YAZICILAR Bu tür yaz c lar n en önemli fark, bas lacak sayfalar teker teker haf zalar nda oluflturmalar ve ondan sonra basmalar d r. Asl na bakarsan z, bu tür yaz c lar kendi çaplar nda küçük birer bilgisayard rlar. Çünkü ba l olduklar bilgisayardan gelen verileri ifllemek için kendi mikro-ifllemcileri, bu verileri kullanana dek depolamak için de haf zalar vard r. Çok daha geliflmifl modellerde ise, bilgisayardan gelen çok miktardaki sayfay depolamak ve s ras geldikçe ifllemek için yüksek kapasiteli sabit disklere de yer verilir. Bu tür yaz c lar ka t üzerine bask yapabilmek için yo un biçimde s t lan yuvarlak tamburlar kullan rlar. Bu tamburlar selenium denilen madde ile kapl d r ve asl nda büyük ütüler gibi çal fl rlar. Bir Laser fl n kayna taraf ndan bas m tamburu üzerinde bas - lacak resim çizilir, bu tambur da yüklendi i statik elektrik yard m yla toner maddesini alarak ka t üzerine aktar r. Bundan sonra da s t lm fl tambur ka t üzerinden geçerek toner maddesini kal c olarak ka da ifller. Çal flma prensibi olarak nispeten yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyan ve s cakl k üreten bu tür yaz c lar kullan lmad klar zaman ekonomi moduna geçer ve "uykuya" dalarlar. Bask tamburlar ancak gerek oldu unda s t l r, bu ise biraz zaman alabilir. Neyse ki modern modellerde bu süre pek fazla de ildir ve ilk ka t ç kt ktan sonra di erlerinin bas lmas daha seri olarak gerçeklefltirilir. Laser ve LED yaz c lar hem siyah-beyaz, hem de renkli olarak piyasada bulunabilirler. Ço unlukla bask kaliteleri tatmin edici düzeydedir, ancak renkli olanlar di er yaz c türlerinden daha pahal d rlar. Bunun sebebi ise renkli bask için çok daha karmafl k bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmas d r. Siyah-beyaz modeller genel ev ve ofis kullan m için oldukça makul seviyelerde fiyatlara sat lmaktad rlar, ancak renkli olanlar ço unlukla ev kullan c lar için henüz fazla pahal say labilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 133

6 <<< TEMEL B LG LER LASER VE LED YAZICILAR SATIN ALIRKEN Bir Laser ya da LED yaz c al rken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli detay vard r. Bunlardan ilki sayfa bafl na olan maliyettir. Burada özellikle hat rlanmas gereken konu, bask da kullan - lan selenium kapl tamburlar n belirli bir ömürleri oldu u ve bir zaman sonra de iflmeleri gerekti idir. E er bu tür bir yaz c al yorsan z, o zaman sat fl sonras servis ve bak m n iyi olmas na dikkat etmeniz gerekir. kinci önemli nokta ise yaz - c y nerede kullanaca n zd r. Ofiste bir yerel a üzerine ba lanarak kullan lacak olan yaz c lar n oldukça yüksek haf zaya ve bask h z na sahip olmalar gereklidir. Aksi halde çeflitli bilgisayarlardan gelen ifller y lacak ve yaz c bunlarla bafla ç kamayacakt r. Bir baflka husus yaz c n n ka t kapasitesidir. Ço u profesyonel yaz c farkl tip ka tlar bar nd rabilen yüksek kapasiteli ka t çekmecelerine sahiptir. Böylece mesela flirket mektuplar antetli ka da, s radan metinler A4 üzerine bas labilir, ayr ca s k s k ka t çekmecelerini doldur- mak zorunda kalmazs n z. Baz yaz c lar zarf gibi e ilip bükülmemesi gereken ka tlara bask yapman z sa layacak özel bir elle besleme slotuna da sahiptirler. Bu slot sayesinde zarf gibi materyal üzerine yaz c y zorlamadan bask yapabilmek mümkün olacakt r. LASER VE LED Laser ve LED yaz c lar temelde ayn prensiple çal fl rlar, sadece bunu uygulama biçimleri biraz farkl d r. Laser tabir edilen yaz c lar zaman içinde geliflmifl ve ço u sorundan kurtulmufllard r, ancak daha karmafl k ve hassas yap lara sahiptirler. LED yaz c lar ise daha az karmafl k ve haliyle daha dayan kl tasar mlard r. Ne var ki bask kalitesi aç s ndan Laser modellerin biraz daha gerisindedirler. 134 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 VER DEPOLAMA TEMEL B LG LER VER DEPOLAMA Gittikçe artan miktarlardaki veriyi yedeklemek ve tafl mak bazen büyük bir sorun olabilmektedir. Modern bilgisayarlarda varl n sürdüren en eski parça flüphesiz 1,44 MB kapasiteli disket sürücülerdir. Eskiden bu sürücüler verileri yedeklemek ya da bir a a ba l olmayan bilgisayarlar aras nda tafl mak için yeterli olabiliyorlard. Ancak o zamanlar sabit disk kapasiteleri MB civar ndayd ve ço u uygulama dosya büyüklü ü olarak birkaç yüz KB yer kapl yordu. Günümüzde ise ifller çok farkl d r, sabit disk kapasiteleri GigaByte (GB) türünden ölçülmekte, yaz l m ve veri dosyalar n n büyüklükleri de bundan geri kalmamaktad r. Tabii modern uygulamalar hemen her aç dan çok daha geliflmifl ve kullan fll d rlar, ancak yine de bir dosyay yedeklemek ya da tafl mak gerekti- inde sorunlar yaflan r. Bu gibi durumlarda birkaç farkl çözüm yoluna baflvurulmaktad r. Bunlardan biri depolanacak verileri çeflitli yaz l mlar sayesinde "s k flt rmak", böylece çok daha az yer kaplamalar n sa lamakt r. Ancak bu çözüm zamanla yetmemeye bafllam flt r. Bu durumda daha yüksek kapasiteli depolama ortamlar n gelifltirmek kaç n lmaz olmufltur. Bu tür geliflmifl veri depolama ortamlar na özellikle ofis ortamlar nda s k s k rastlayabilirsiniz. Ço unlukla kullan lan sürücüler afl r iri disket sürücüleri ça r flt r rlar, üzerlerinde de farkl adlar yer alabilir. Bu depolama ortamlar n n CD ve DVD-ROM lardan fark, üzerlerine istendi i kadar s k veri yaz labilmesi ve silinebilmesidir. fiimdi en yayg n farkl depolama ortamlar na k saca bir bakal m, özelliklerini beraberce inceleyelim. * < PUCU> DEPOLAMA ORTAMI S k s k karfl n za ç kan "veri depolama ortam " terimi, üzerine bilgi yaz lan çeflitli kay t araçlar n tan mlamak için kullan l r. Bunlar basit bir disket ya da en son nesil DVD-ROM olabilirler, yapt klar ifl hemen hemen ayn d r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 135

8 <<< TEMEL B LG LER VER DEPOLAMA * < PUCU> Bir depolama ortam n n veri depolama kapasitesi kullan lan teknolojilere ve ürün modellerine göre büyük farkl l klar gösterebilir. Bir seçim yaparken eriflim sürati kadar kapasite-maliyet oranlar n da dikkate almak gereklidir. MANYET K KASETLER Gittikçe artan boyutlardaki verileri depolayabilmek için gelifltirilen ilk çözümlerden biri manyetik kasetlerdir. Bunlar çal flma prensibi olarak bildi imiz müzik kasetlerine çok benzerler, sürücüleri de buna uygun tasar mdad r. lk modeller do rudan bilgisayarlara tak lm flsa da, sonradan bunlar özel olarak tasarlanm fl depolama ünitelerine birden fazla say da tak larak ve yerel a lar üzerinden eriflim sa lanarak kullan lmaya bafllam flt r. Bu ayg tlar n özelli i çok yüksek miktarda veriyi, çok düflük bir maliyetle depolayabilmeleridir. Ayr ca biraz özen gösterildi inde kaset ömrü de makul seviyede uzun olmaktad r. Ne var ki manyetik kasetler veri eriflimi aç s ndan çok yavaflt rlar, bunlar n üzerindeki bir uygulamay do rudan çal flt rmaya imkan yoktur. Ayr ca depolama ve geri alma ifllemleri de nispeten yavaflt r, üstelik kaset sürücülerin s k s k özel yöntemlerle temizlenmesi gerekir. LS-120 SUPERDISK lk bak flta bu diskleri ya da sürücülerini klasik disketlerden ay rmak pek mümkün de ildir. Ne var ki kullan lan ileri teknoloji sayesinde bu türden tek bir disket üzerine 120 MB ve üzeri bilgi depolamak mümkündür. Ayr ca bu sürücüler klasik 1,44 MB disketleri okuyabilir ve yazabilirler. Geliflen teknoloji sayesinde LS-120 sürücüleri gelecek vaad eden araçlar olarak görünmektedirler. ZIP ZIP sürücüleri özel tasarlanm fl 100 MB kapasiteli disketler kullan rlar, bir bilgisayara harici ya da dahili olarak tak labilirler. Harici olanlar kolayca sökülüp tafl nabilir, baflka bir bilgisayara ba lanabilirler. ZIP sürücülerin en büyük avantajlar çok defa yaz labilir ve de uzun ömürlü olmalar d r. Ancak maliyetleri yüksek, çal flma süratleri ise oldukça düflüktür. MAGNETO-OPTICAL DISK (MOD) Bunlar disket içine yerlefltirilmifl minik CD- ROM lar ça r flt ran yap dad rlar. Çal flma prensibi olarak laser fl n demetinin disket yüzeyindeki manyetik yüzeyi etkilemesi prensibine dayan rlar. Bunun getirdi i en büyük avantajlar ise disketlerin defalarca yeniden yaz labilir olmas, ayr ca üzerlerine kaydedilen verileri d fl etkenlere karfl uzun süre baflar yla koruyabilmeleridir. Ayr ca çal flma süratleri üzerlerinden uygulama çal flt rmaya müsaade edecek kadar da yüksektir. Depolama kapasiteleri ise 2,6 GB seviyesine dek artabilmektedir. Tek kötü yanlar yüksek maliyetleridir, ancak buna ra men gelecek vaad ediyor görünmektedirler. JAZ JAZ sürücüler temelde ZIP teknolojisinin geliflmifl bir fleklidir. Tek bir disket yerine, içine birçok disket yerlefltirilmifl kasetler kullan rlar. Ver depolama kapasiteleri 2 GB civar na ulaflabilmektedir ve çal flma süratleri de oldukça yüksektir. Ancak maliyetleri biraz yüksektir ve ömürleri di er seçeneklerle k yasland nda çok yüksek say lmaz. 136 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 D SK TEM ZLEMEK WINDOWS D SK TEM ZLEMEK Sabit diskinizde her zaman biraz daha fazla yer açabilirsiniz, iflte burada bunu nas l yapaca n z anlataca z. D SK TEM ZLEME "Disk Temizleme" standart bir Windows uygulamas d r, gereksiz dosyalar n kald r larak sabit disk üzerinde yer kazan lmas n sa lar. Bu uygulamay "Programlar" seçene inin "Donat lar" fl kk - n n "Sistem araçlar " alt menüsünde bulabilirsiniz. Uygulamay çal flt rd n zda ekrana hangi sürücüyü temizlemek istedi inizi soran bir diyalog penceresi gelecektir. Bundan sonraki diyalog penceresi ise içeri ini silerek yer kazanabilece iniz dosya gruplar n gösterir, buradan seçiminizi yapabilirsiniz. Burada bulunan seçenekler geçici Internet ve program dosyalar n n depoland çeflitli klasörleri gösterir, seçiminize göre bu klasörlerin kendileri de il, sadece içlerinde geçici olarak depolanan veriler silinecektir. Bu pencerede seçim yaparken ayn zamanda hangi klasörde ne kadar veri bulundu u ve temizleme ifllemi sonucunda toplam ne kadar bofl alan aç laca n da görebilirsiniz. Gerekli seçimleri yapt ktan sonra geriye iflleme onay vermek ve temizleme ifllemini bafllatmak kal yor. Seçilen klasörlerin içleri temizlenerek yer aç lacakt r. filet M S STEM N N KULLANILMAYAN KISIMLARINI KALDIRMAK Windows iflletim sistemi her kullan c ya hitap edebilmek için oldukça genifl bir uygulama taban na sahip olarak haz rlanm flt r. Ne var ki her kullan c her uygulamadan faydalanmaz. E er hiç kullanmad - n z sistem seçenekleri varsa bunlar kald rarak sabit diskinizde bir miktar yer kazanabilirsiniz. Bunun için "Denetim Masas " alt nda bulunan "Program Ekle/Kald r" uygulamas ndan faydalanabilirsiniz. Burada ekrana gelen diyalog penceresinden "Windows Kur" k sm na girdi inizde, kurulu olan sistem uygulamalar n n bir listesini göreceksiniz. Burada seçili durumda olanlar kuruludur, bunlar kald rmak için tekrar t klayarak seçmeniz yeterlidir. Bundan sonra da iflleme onay vermek yetecektir. Mesela "Masaüstü Temalar " gibi bir seçene i hiç kullanm yorsan z, bunu kald - rarak yer kazanabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 71

10 <<< WINDOWS D SK TEM ZLEMEK KULLANILMAYAN PROGRAMLARIN KALDIRILMASI Zamanla sabit disk üzerinde pek çok uygulama birikecektir. Bunlardan baz lar zaman içinde faydalar n kaybedebilir, yerlerine daha iyi programlar gelebilir. Mesela bir y l önce kurdu unuz ama art k hemen hiç oynamad - n z bir oyun, ya da art k kullanmad n z bir resim iflleme program n kald rarak sabit disk üzerinde önemli miktarda yer kazanabilirsiniz. Kullan lmayan programlar kendi "Uninstall" ifllevlerinden faydalanarak kald rmak ço unlukla mümkündür. Ancak e er bu tür bir seçenek yoksa, o zaman bir önceki koflulda anlat lan "Program Ekle/Kald r" seçene ini kullanabilirsiniz. Bu seçene in "Yükle/Kald r" k sm nda bilgisayar n zda kurulu bulunan programlar n bir listesi mevcuttur, bunlardan iflinize yaramayanlar seçip "Ekle/Kald r" tufluna t klarsan z, seçili programlar düzgün bir biçimde sisteminizden kald r lacakt r. D SK B RLEfiT R C S Bilgisayar n zla çal fl rken devaml sabit disk üzerine veri kaydetme ve silme ifllemi gerçeklefltirilir. Zaman içinde bunun iki yan etkisi ortaya ç - kacakt r, öncelikle farkl bölgelere kaydedilen veri parçalar okuma ifllemini, haliyle de sistem performans n düflürecektir. Ayr ca bu da n kl k bir miktar disk alan n n kaybedilmesine de sebep olabilir. Bu durumda "Disk Birlefltiricisi" uygulamas - n kullanmak gerekecektir. "Disk Birlefltiricisi" uygulamas n "Sistem Araçlar " menüsü alt nda bulabilir ve çal flt rabilirsiniz. Bu uygulama birbirleriyle iliflkili veri dosyalar n sabit disk üzerinde grupland racak, e er istenirse ifle yaramayan kay p dosya parçac klar n da bularak silecektir. Sonuçta hem sistem daha h zl çal flacak, hem de bir miktar sabit disk alan geri kazan lacakt r. Bu uygulama çal flmak için sabit diskinizin büyüklü ü ve verilerin karmafl kl ile do ru orant l biçimde artan zamana ihtiyaç duyar. Bu yüzden çal flma esnas nda sab rl olman z ve ortalama 3 ayda bir ifllemi yinelemeniz tavsiye olunur. 72 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK PROJELER BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK Bazen belge içine önceden yerlefltirilmifl bir tabloyu ç karman z gerekebilir, burada bunu nas l yapabilece inizi gösterece iz. ADIM 1: Öncelikle imleci belgede bulunan tablonun içinde herhangi bir noktaya konumland r n. ADIM 2: Sonra "Tablo" seçene inden "Tablo Seç" fl kk na t klay n, tüm tablo seçili hale gelecektir. Dikkat edin, e er imleç tablo içinde de ilse, o zaman tabloyla çal flman z sa layan komutlar burada da görüldü ü gibi devre d fl olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 77

12 <<< PROJELER BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK ADIM 3: fiimdi "Tablo" menüsünden "Sat r Sil" seçene ine t klay n. ADIM 4: "Sat r Sil" seçene i yerine "Sütun Sil" seçene ini kullanarak da ayn sonucu elde edebilirsiniz. Art k belge içindeki tablo oldu u gibi kald r lm flt r. Burada ço u kullan c tabloyu oldu u gibi seçip klavyeden DEL tufluna basmay deneyebilir. Ancak bu bir hatad r, çünkü bu ifllem sadece tablo içindeki verileri silecek, tablonun ana yap s n oldu u gibi b rakacakt r. Bu yüzden tabloyu silmek için buradaki ifllemi yapmak gereklidir. * < PUCU> Belgedeki tabloyu tamamen seçili hale getirmek için klavyeden ALT + NUM 5 tufllar n kullanabilirsiniz. NUM 5 tuflu klavyenin yan ndaki 5 tufludur ve NUM LOCK kapal durumda olmal d r. 78 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK PROJELER S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK Bilgisayarlarla çal fl rken hata yapmak oldukça do ald r, özellikle bir dosyay kaza ile silmek en s k yap lan yanl fll kt r. Windows iflletim sistemi bu gibi hatalar önlemek için "Geri Dönüflüm Kutusu" adl uygulamadan faydalan r. Daha önceki bölümlerde de anlatt m z gibi, bu uygulama silinen dosyalar n tekrar kal c olarak silinene dek depoland bir klasördür. E er önemli bir dosyay yanl fll kla silerseniz ilk bakman z gereken yer buras olmal d r. ADIM 1: Önce masaüstünde bulunan çöp sepeti fleklindeki simgeye çift t klayarak bu klasörü aç n, e er içinde herhangi bir dosya mevcutsa hemen pencerede görülecektir. ADIM 2: Dosyalar simgeler halinde görmek pek ayd nlat c olmayabilir, bu yüzden "Görünüm" seçene i alt ndaki "Ayr nt lar" fl kk na t klayarak dosyalar hakk nda daha detayl bilgi alman z gerekecektir. Bu flekilde dosya boyutu ve ne zaman silindi i gibi bilgileri görebilirsiniz. ADIM 3: "Özgün Konum" ve "Silinme Tarihi" sütunlar ndaki bilgileri yeterli biçimde göremiyorsan z, yapman z gereken fley son derece basittir. mleci sütun bafll klar - n n birleflim noktas na getirin ve sol tufla bas l tutarak kayd r n, böylece sütun geniflli ini ayarlayabilirsiniz. ADIM 4: Dosyalarla çal flmay kolaylaflt rmak için onlar bir düzene koymak iyi olacakt r. "Görünüm" seçene inden simgelerin "Silme Tarihine Göre" düzenlenmesi emrini verebilirsiniz. Böylece arad n z bulmak daha kolay olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 79

14 <<< PROJELER S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK ADIM 5: Art k kurtarmak istedi iniz dosyalar bulup seçebilirsiniz, birden fazla dosyay seçebilmek için üzerlerine t klarken klavyeden CTRL tuflunu bas l tutun. ADIM 6: Seçili durumdaki dosyalar silinmeden önceki eski konumlar na döndürebilmek için "Dosya" seçene i alt nda bulunan "Geri Al" fl kk na t klaman z yeterli olacakt r. ADIM 7: Seçili olan dosyalar eski yerlerine dönecek, olmayanlar ise olduklar yerde kalacaklard r. ADIM 8: Geri Dönüflüm Kutusu içinde kalan ve silinmesinde sak nca görmedi iniz dosyalar tamamen sabit disk üzerinden kald rmak için kutuyu boflaltman z gerekecektir. Bunun için "Geri Dönüflüm Kutusu" simgesine sa fare tufluyla t klay n ve aç - lan menüden "Boflalt" komutunu verin.! < D KKAT> Unutmay n ki "Geri Dönüflüm Kutusu" içinde bulunan dosyalar kutu boflalt ld nda kal c olarak silineceklerdir. Bunlar çok özel yöntemler uygulamadan kurtarmak mümkün olmaz, bu yüzden her zaman dikkatli olman z gerekmektedir. 80 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET VE F LM YILDIZLARI INTERNET INTERNET VE F LM YILDIZLARI E er Internet üzerinde sevdi iniz film y ld zlar yla ilgili bilgi ar yorsan z, adresine bir u ray n. Burada ise son dönem y ld zlar n sitelerine yer veriyoruz. Matrix ad n duymayan ve filmin bafl kahraman olan Neo yu tan mayan yoktur.evet, e er bir Keanu Reeves hayran iseniz, o zaman adresinde bu ünlü aktörle ilgili hemen her tür bilgiyi bulabilirsiniz. Aktörün kendi Web sitesi bulunmuyor ve bu site de hayranlar taraf ndan haz rlanm fl, ancak içerik oldukça doyurucu. Keanu Reeves in aksine, Leonardo di Caprio kendine ait bir Web sitesine sahip. adresine giderseniz bu aktör hakk nda çok genifl bir bilgi içeren siteyi görebilirsiniz. Burada film klipleri ve tan t mlar - n izleyebilir, ayr ca fan klüp üyesi olabilirsiniz. Leonardo hayranlar na tavsiye olunur. Hollywood un kendine has cazibesi olan aktrislerinden Meg Ryan için hayranlar taraf ndan haz rlanm fl olan bu siteye adresinden ulaflabilirsiniz. Site amatör bir çal flma olmas na karfl n özenle haz rlanm fl, içerik olarak da doyurucu. Burada aktrisin biyografisinden filmografisine kadar pek çok bilgiyi bulabilir, resimlerine eriflebilirsiniz. Titanic ve Holy Smoke filmleriyle ad n duyuran güzel ngiliz aktrisi Kate Winslet ile ilgileniyorsan z, adresine u raman z tavsiye ederiz. Burada güzel aktrisle ilgili pek çok bilginin yan s ra filmlerinden k sa fragmanlar da bulabilirsiniz. Ayr ca isteyenler burada Kate Winslet konulu masaüstü temalar da bulabilirler. Yine hayranlar taraf ndan, ünlü oyuncu Bruce Willis için haz rlanm fl olan bu Web sitesine adresinden ulaflabilirsiniz. Burada ünlü aktörün hayat n ve filmlerini anlatan bilgiler mevcut. Filmlerinden çeflitli fragmanlar, foto raf galerisi ve aktörün yapt müzik çal flmalar ndan örnekler içeren MP3 dosyalar n da bulabilirsiniz. Son zamanlarda Avrupa sinemas n n en baflar l filmlerinden biri say lan Alman yap m "Run Lola Run" ile ad n duyuran aktris Franka Potente için haz rlanm fl bir Web sitesi mevcut. Bu siteye adresinden ulaflabilir, burada flöhret basamaklar n h zla t rmanan güzel aktris ve filmleri hakk nda detayl bilgiler bulabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 139

16 <<< INTERNET INTERNET VE F LM YILDIZLARI Geçti imiz y l içinde kaybetti imiz unutulmaz komedi sanatç s Kemal Sunal an s na haz rlanm fl bu sitede ünlü sanatç hakk nda hemen her tür bilgiyi bulmak mümkün. Bunun yan s ra kültür sanat, çocuk kulübü, bulmaca, makale, güncel, forum bafll klar alt ndan yine Kemal Sunal ile ilgili olacak flekilde çeflitli bilgilere de ulafl labiliyor. Kemal Sunal hayranlar siteden fleklinde posta adresi alabilece i gibi nerdeyse tüm Kemal Sunal filmlerini de online olarak siteden seyredebiliyorlar. E er kaç rd n z bir filmi varsa mutlaka siteyi ziyaret edin. Y lmaz Güney in hayat ve filmleri hakk nda bilgi veren site ayn zamanda Türk sinemas na da genel bir bak fl aç s ndan yaklafl yor. Biraz kar fl k bir tasar ma sahip olan sitede bundan dolay ilk bak flta siteye ismini veren ünlü yönetmen ve oyuncu ile ilgili bilgilere ait linklere ulaflmak da zor olabiliyor. Y lmaz Güney fanlar için sonu sanatç n n ismi ile biten posta adresi alman n da mümkün oldu u sitede üst bölümden Movies ba lant s na t klayarak y llara göre sanatç n n tüm filmlerine de ulafl labiliyor. Ayr ca buradan sanatç n n kitaplari, filmleri ve belgesellerini de temin edebilirsiniz. fiu s ralar hala devam etmekte olan Y - lan Hikayesi adl popüler televizyonun dizisinde oynad Zeyno rolü ile hayranlar n n karfl s na ç kan sempatik ve güzel oyuncunun internet üzerindeki sitesi ise tam bir homepage havas na sahip. Ailece çekilmifl bir resim ile aç lan oldukça sade sitede yer alan 5 linkten sanatç ile ilgili foto raflara, bilgilere ve y lan hikayesi ile ilgili an lara ulaflmak mümkün. Mailler adl bölüm ise Meltem Cumbul a gelen mesajlar ve onlara verilen cevaplar içeriyor. Siteye u rarsan z mutlaka ziyaret edilecek bu bölümün d fl nda resimlere de mutlaka göz at n. Onu hepimiz havada uçan tekmeleri, tarihi macera filmleri ve eski ça filmlerinde bile kolundan ç karmad saati ile tan yoruz. As l ismi Fahrettin Cüreklibatur olan ve gerçek mesle i difl doktorlu u olan bu sanatç çevirdi i rekor say da filmin yan s ra filmlerde kulland ilginç dil ile de dikkatleri çekiyor. Büyük bir sitenin sanatç ya ayr lm fl olan bu bölümünde ise iflte bu replikler yer al yor. E er biraz olsun eskiyi hat rlay p gülümsemek istiyorsan z mutlaka ziyaret edin. Ayr ca sayfada Cüneyt Ark n n hayat ile de ilgili özet bilgi bulmak mümkün. members.nbci.com/_xmcm/volkia Bu site asl nda tek bir sinema sanatç - s na ait özel bir site de il. Geçmiflten günümüze hemen hemen tüm sanatç lar bu sitede bulabiliyorsunuz. Türk Sinemas - n n Yüz Aklar bafll ile aç lan sitede ortada yer alan büyük resme t klayarak siteye girilebiliyor. Asl nda zaten sitede bu büyük resimden de anlafl labilece i gibi sanatç lar n sadece resimleri yer al - yor. Yine de bunu küçümsememek gerekiyor. Çünkü harf s ras na göre s ralanm fl sitede yüzlerce ünlünün birden fazla resmine ulafl labiliyor. E er ünlülerin resimlerini bulmak gibi bir s k nt n z varsa bu site tek bafl nda çözüm olabilir. Gayet hofl bir tasar ma sahip sitede kim kimdir, içerik, sinema, geçmifl zaman ve iletiflim gibi 5 ana bafll n yan s ra editörden, röportaj, ölümsüz renkler, yazdan kalanlar, bir mevsim dönümü daha, soka ndan gemi geçen ev, bir foto raf bir an, sinema salonlar gibi ilginç alt bafll klara da rastlamak mümkün. Yine genel bir flekilde tüm sinema sanatç lar hakk nda bilgi içeren sitede kim kimdir bölümünden 60 dan fazla sanatç ya ulafl labiliyor. Ayr ca alt bafll klar alt nda da ilginç konulara rastlamak mümkün. Özellikle 3 ünlü komedyen ile yap lan röportaja da göz at n. 140 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı