>>> SAYI SAYIDA NELER VAR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?"

Transkript

1

2 SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM ZLEMEK SAB T D SKTE YER AÇMAK PROJELER BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK WORD Ç NDEN TABLOLARIN ÇIKARILMASI S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK ÇÖPE ATILMIfi BELGELER N GER ALINMASI INTERNET INTERNET VE F LM YILDIZLARI ÜNLÜ YILDIZLARIN NTERNET S TELER WEB SAYFASINDA ARKA PLAN WEB SAYFALARININ ARKA PLAN DÜZENLEMES INTERNET TE PARA KAZANMAK NTERNET ÜZER NDE PARA KAZANMANIN YOLLARI MULTIMEDIA VE E LENCE WINAMP ÜNLÜ MP3 ÇALARIN TANITIMI TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR WINDOWS EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK PROJELER TABLO ÇEREKLER N N SIRALANMASI TAKV M HAZIRLANMASI INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII INTERNET TEN PARA KAZANMAK MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA AKSESUARLARI PÜF NOKTASI DONANIMLARIN B LG SAYARA BA LANTISI 23 Ocak ta Bayilerde Kaç rmay n! ÖNEML NOT! Geçen say dan itibaren biten sözlü ün yerine bilgisayar n z daha performansl kullanman z sa layacak püf noktalar n n yer ald yeni bir bölüme bafllad k. Ayr ca bir önceki say da vermifl oldu umuz ek klasörü daha performansl kullanmak için her bölümü iki klasöre parçalamak yerine ayn adl bölümleri ayn klasör alt nda tutabilirsiniz. Böylelikle ek bir ayraca ihtiyac n z olmayaca gibi daha rahat çal flman z da mümkün olacakt r. PÜF NOKTASI DOS NED R, NASIL KULLANILIR? DOS UN ÖZELL KLER VE KULLANIMI Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARLA Ö REN M TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M Sürekli geliflmelere sahne olan günümüz dünyas nda insanlar devaml olarak e itime ihtiyaç duymaktad rlar. Günümüzde hemen her konuda devaml teknolojik geliflmeler olmakta, bu geliflmelerin sonuçlar çok h zl bir biçimde günlük hayat m za yans - maktad r. Tüm bu geliflmelere ayak uydurabilmek için devaml bir e itim süreci içinde olmak gerekmektedir. Ancak klasik flekliyle devaml bir e itim görmek oldukça s k c ve yorucu olabilir. Bu durumda bilgisayarlar n yard m na baflvurabiliriz, onlar kullanarak pek çok farkl konuda h zl ve e lenceli bir e itim süreci sa lamak mümkündür. D L Ö REN M Dil ö renimi oldukça uzun süren ve emek isteyen bir süreçtir. Bir bilgisayar asla "gerçek" bir ö retmenin yerini tutamayabilir, ancak bu süreci daha kolay ve e lenceli bir hale getirebilir. Günümüzde dil ö renimi konusunda haz rlanm fl pek çok uygulama mevcuttur, bunlar farkl kategorilere ay - rabiliriz. lk olarak bir yabanc dili kavraman za yard mc olmak amac yla haz rlanm fl olan uygulamalar vard r. Bunlar genellikle etkileflimli hikaye kitaplar biçiminde tasarlanm fl olan, kullan m kolay ve zorluk seviyesi en alt kademeden bafllayan yaz l mlard r. Kullan c bu etkileflimli hikayeler sayesinde hem görsel, hem de iflitsel olarak üzerinde çal flt yabanc dile s nd r - l r. Bu gibi yaz l mlar ço u zaman baflvuru için küçük bir sözlük uygulamas n da bünyelerinde bar nd r rlar. Daha ileri seviyelerdeki yaz l mlar ise kullan - c n n konuflma yetene ini de gelifltirmeye yönelik olarak haz rlan rlar. Bu yaz l mlar yap olarak çok daha detayl d rlar ve bir mikrofon yard m yla bilgisayara ses kaydederek telaffuzunuzu kontrol edebilmenize de imkan tan rlar. Bir baflka kategorideki yaz l mlar ise çeflitli oyunlar ve uygulamalar yard m yla kullan c n n kelime da arc n n gelifltirilmesini sa lamay amaçlarlar. Bu tür yaz l mlar hem yeni kelimeler ö renmenize, hem de bildiklerinizi kullanarak pekifltirmenize imkan tan rlar. Bir dil e itim program n n yukar daki farkl kategorilerdeki uygulamalar birlefltirerek kulland durumlar az de ildir, bu tür yaz l mlar oldukça genifl kapsaml ve faydal d rlar. * < PUCU> Evde e itimi mecbur sadece mecbur oldu unuz için de il, hoflça vakit geçirmek için de uygulayabilirsiniz. Etkileflimli ansiklopedilerden klasik müzik arflivlerine dek, hem hobilere hitap eden, hem de birfleyler ö renmeye yard mc olabilen pek çok yaz - l m bulmak mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 131

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M SÖZLÜKLER Bilgisayarla çal flman n hayat kolay k lan yönlerinden biri de sözlük ve çeviri programlar n kullanabilme imkan bulman zd r. Sözlük uygulamalar pek çok aç dan ka t üzerine bas lm fl versiyonlar ndan daha üstündürler. Öncelikle en genifl kapsaml sözlük bile sadece tek bir CD-ROM üzerine s abilece inden, yüksek kapasitelerine karfl n hemen hiç yer kaplamaz ve a rl k yapmazlar. Ço u sözlük ise çok daha küçük boyutludur ve sabit disk üzerine kopyalanabilirler. Bir bilgisayarda birden fazla sözlük uygulamas na rastlamak çok olas d r. Sözlük yaz l mlar n n bir di er önemli özelli i ise çal flmay çok h zland rmalar d r. Genellikle ekranda arad n z kelimeyi girdikten hemen sonra ilgili aç klamalar görebilirsiniz. Bu sayfalar çevirerek arad n z bulmaya çal flmaktan çok daha h zl bir yöntemdir. Çeviri uygulamalar ise biraz daha esnek olmay gerektiren bir konudur denebilir. Günümüzde de- iflen kalitelerde pek çok farkl çeviri program bulabilmek mümkündür, ne var ki burada küçük bir sorun vard r. Ne kadar iyi haz rlanm fl olurlarsa olsunlar, çeviri programlar insan akl kadar esnek çal flamazlar. Bu da özellikle karmafl k cümleleri çevirirken ortaya ç kan sonuçlar n istendi i gibi olmamas na yol açar. Ancak bu uygulamalar yine de kullan c ya belli bir noktaya kadar yard m sa layabilir ve hatta ö renmede yard mc olabilir. FARKLI KONULAR Bilgisayarlar geliflmifl multimedya kapasiteleri sayesinde klasik konular n d fl ndaki alanlarda da e itime yard mc olabilirler. Mesela bir trafik dersini üç boyutlu animasyonlarla ekranda görerek çal flmak, her zaman için basit bir ders kitab ndan çal flmaktan çok daha faydal d r. Bu gibi uygulamalar hemen her alanda e itimi kolaylaflt rmak ve h zland rmak için kullan labilir. HIZLI YAZMA Yeni bafllayan kullan c lar n bilgisayar ve benzeri ayg tlarla çal fl rken karfl laflt klar en büyük sorunlardan biri de klavyeyi h zl ve etkin bir biçimde kullanamamakt r. Ne var ki bu konuda yard mc olabilecek pek çok iyi yaz l m mevcuttur. Bu yaz l mlar kullan c n n yaz m tarz n kontrol eder, bulduklar hatalar belirtip çeflitli çal flma yöntemleri önerirler. Bu tür uygulamalar genellikle oldukça baflar l - d r ve klavyeye çabucak al flabilmenize imkan tan rlar. 132 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 LASER VE LED YAZICILAR TEMEL B LG LER LASER VE LED YAZICILAR Bu tür yaz c lar n en önemli fark, bas lacak sayfalar teker teker haf zalar nda oluflturmalar ve ondan sonra basmalar d r. Asl na bakarsan z, bu tür yaz c lar kendi çaplar nda küçük birer bilgisayard rlar. Çünkü ba l olduklar bilgisayardan gelen verileri ifllemek için kendi mikro-ifllemcileri, bu verileri kullanana dek depolamak için de haf zalar vard r. Çok daha geliflmifl modellerde ise, bilgisayardan gelen çok miktardaki sayfay depolamak ve s ras geldikçe ifllemek için yüksek kapasiteli sabit disklere de yer verilir. Bu tür yaz c lar ka t üzerine bask yapabilmek için yo un biçimde s t lan yuvarlak tamburlar kullan rlar. Bu tamburlar selenium denilen madde ile kapl d r ve asl nda büyük ütüler gibi çal fl rlar. Bir Laser fl n kayna taraf ndan bas m tamburu üzerinde bas - lacak resim çizilir, bu tambur da yüklendi i statik elektrik yard m yla toner maddesini alarak ka t üzerine aktar r. Bundan sonra da s t lm fl tambur ka t üzerinden geçerek toner maddesini kal c olarak ka da ifller. Çal flma prensibi olarak nispeten yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyan ve s cakl k üreten bu tür yaz c lar kullan lmad klar zaman ekonomi moduna geçer ve "uykuya" dalarlar. Bask tamburlar ancak gerek oldu unda s t l r, bu ise biraz zaman alabilir. Neyse ki modern modellerde bu süre pek fazla de ildir ve ilk ka t ç kt ktan sonra di erlerinin bas lmas daha seri olarak gerçeklefltirilir. Laser ve LED yaz c lar hem siyah-beyaz, hem de renkli olarak piyasada bulunabilirler. Ço unlukla bask kaliteleri tatmin edici düzeydedir, ancak renkli olanlar di er yaz c türlerinden daha pahal d rlar. Bunun sebebi ise renkli bask için çok daha karmafl k bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmas d r. Siyah-beyaz modeller genel ev ve ofis kullan m için oldukça makul seviyelerde fiyatlara sat lmaktad rlar, ancak renkli olanlar ço unlukla ev kullan c lar için henüz fazla pahal say labilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 133

6 <<< TEMEL B LG LER LASER VE LED YAZICILAR SATIN ALIRKEN Bir Laser ya da LED yaz c al rken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli detay vard r. Bunlardan ilki sayfa bafl na olan maliyettir. Burada özellikle hat rlanmas gereken konu, bask da kullan - lan selenium kapl tamburlar n belirli bir ömürleri oldu u ve bir zaman sonra de iflmeleri gerekti idir. E er bu tür bir yaz c al yorsan z, o zaman sat fl sonras servis ve bak m n iyi olmas na dikkat etmeniz gerekir. kinci önemli nokta ise yaz - c y nerede kullanaca n zd r. Ofiste bir yerel a üzerine ba lanarak kullan lacak olan yaz c lar n oldukça yüksek haf zaya ve bask h z na sahip olmalar gereklidir. Aksi halde çeflitli bilgisayarlardan gelen ifller y lacak ve yaz c bunlarla bafla ç kamayacakt r. Bir baflka husus yaz c n n ka t kapasitesidir. Ço u profesyonel yaz c farkl tip ka tlar bar nd rabilen yüksek kapasiteli ka t çekmecelerine sahiptir. Böylece mesela flirket mektuplar antetli ka da, s radan metinler A4 üzerine bas labilir, ayr ca s k s k ka t çekmecelerini doldur- mak zorunda kalmazs n z. Baz yaz c lar zarf gibi e ilip bükülmemesi gereken ka tlara bask yapman z sa layacak özel bir elle besleme slotuna da sahiptirler. Bu slot sayesinde zarf gibi materyal üzerine yaz c y zorlamadan bask yapabilmek mümkün olacakt r. LASER VE LED Laser ve LED yaz c lar temelde ayn prensiple çal fl rlar, sadece bunu uygulama biçimleri biraz farkl d r. Laser tabir edilen yaz c lar zaman içinde geliflmifl ve ço u sorundan kurtulmufllard r, ancak daha karmafl k ve hassas yap lara sahiptirler. LED yaz c lar ise daha az karmafl k ve haliyle daha dayan kl tasar mlard r. Ne var ki bask kalitesi aç s ndan Laser modellerin biraz daha gerisindedirler. 134 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 VER DEPOLAMA TEMEL B LG LER VER DEPOLAMA Gittikçe artan miktarlardaki veriyi yedeklemek ve tafl mak bazen büyük bir sorun olabilmektedir. Modern bilgisayarlarda varl n sürdüren en eski parça flüphesiz 1,44 MB kapasiteli disket sürücülerdir. Eskiden bu sürücüler verileri yedeklemek ya da bir a a ba l olmayan bilgisayarlar aras nda tafl mak için yeterli olabiliyorlard. Ancak o zamanlar sabit disk kapasiteleri MB civar ndayd ve ço u uygulama dosya büyüklü ü olarak birkaç yüz KB yer kapl yordu. Günümüzde ise ifller çok farkl d r, sabit disk kapasiteleri GigaByte (GB) türünden ölçülmekte, yaz l m ve veri dosyalar n n büyüklükleri de bundan geri kalmamaktad r. Tabii modern uygulamalar hemen her aç dan çok daha geliflmifl ve kullan fll d rlar, ancak yine de bir dosyay yedeklemek ya da tafl mak gerekti- inde sorunlar yaflan r. Bu gibi durumlarda birkaç farkl çözüm yoluna baflvurulmaktad r. Bunlardan biri depolanacak verileri çeflitli yaz l mlar sayesinde "s k flt rmak", böylece çok daha az yer kaplamalar n sa lamakt r. Ancak bu çözüm zamanla yetmemeye bafllam flt r. Bu durumda daha yüksek kapasiteli depolama ortamlar n gelifltirmek kaç n lmaz olmufltur. Bu tür geliflmifl veri depolama ortamlar na özellikle ofis ortamlar nda s k s k rastlayabilirsiniz. Ço unlukla kullan lan sürücüler afl r iri disket sürücüleri ça r flt r rlar, üzerlerinde de farkl adlar yer alabilir. Bu depolama ortamlar n n CD ve DVD-ROM lardan fark, üzerlerine istendi i kadar s k veri yaz labilmesi ve silinebilmesidir. fiimdi en yayg n farkl depolama ortamlar na k saca bir bakal m, özelliklerini beraberce inceleyelim. * < PUCU> DEPOLAMA ORTAMI S k s k karfl n za ç kan "veri depolama ortam " terimi, üzerine bilgi yaz lan çeflitli kay t araçlar n tan mlamak için kullan l r. Bunlar basit bir disket ya da en son nesil DVD-ROM olabilirler, yapt klar ifl hemen hemen ayn d r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 135

8 <<< TEMEL B LG LER VER DEPOLAMA * < PUCU> Bir depolama ortam n n veri depolama kapasitesi kullan lan teknolojilere ve ürün modellerine göre büyük farkl l klar gösterebilir. Bir seçim yaparken eriflim sürati kadar kapasite-maliyet oranlar n da dikkate almak gereklidir. MANYET K KASETLER Gittikçe artan boyutlardaki verileri depolayabilmek için gelifltirilen ilk çözümlerden biri manyetik kasetlerdir. Bunlar çal flma prensibi olarak bildi imiz müzik kasetlerine çok benzerler, sürücüleri de buna uygun tasar mdad r. lk modeller do rudan bilgisayarlara tak lm flsa da, sonradan bunlar özel olarak tasarlanm fl depolama ünitelerine birden fazla say da tak larak ve yerel a lar üzerinden eriflim sa lanarak kullan lmaya bafllam flt r. Bu ayg tlar n özelli i çok yüksek miktarda veriyi, çok düflük bir maliyetle depolayabilmeleridir. Ayr ca biraz özen gösterildi inde kaset ömrü de makul seviyede uzun olmaktad r. Ne var ki manyetik kasetler veri eriflimi aç s ndan çok yavaflt rlar, bunlar n üzerindeki bir uygulamay do rudan çal flt rmaya imkan yoktur. Ayr ca depolama ve geri alma ifllemleri de nispeten yavaflt r, üstelik kaset sürücülerin s k s k özel yöntemlerle temizlenmesi gerekir. LS-120 SUPERDISK lk bak flta bu diskleri ya da sürücülerini klasik disketlerden ay rmak pek mümkün de ildir. Ne var ki kullan lan ileri teknoloji sayesinde bu türden tek bir disket üzerine 120 MB ve üzeri bilgi depolamak mümkündür. Ayr ca bu sürücüler klasik 1,44 MB disketleri okuyabilir ve yazabilirler. Geliflen teknoloji sayesinde LS-120 sürücüleri gelecek vaad eden araçlar olarak görünmektedirler. ZIP ZIP sürücüleri özel tasarlanm fl 100 MB kapasiteli disketler kullan rlar, bir bilgisayara harici ya da dahili olarak tak labilirler. Harici olanlar kolayca sökülüp tafl nabilir, baflka bir bilgisayara ba lanabilirler. ZIP sürücülerin en büyük avantajlar çok defa yaz labilir ve de uzun ömürlü olmalar d r. Ancak maliyetleri yüksek, çal flma süratleri ise oldukça düflüktür. MAGNETO-OPTICAL DISK (MOD) Bunlar disket içine yerlefltirilmifl minik CD- ROM lar ça r flt ran yap dad rlar. Çal flma prensibi olarak laser fl n demetinin disket yüzeyindeki manyetik yüzeyi etkilemesi prensibine dayan rlar. Bunun getirdi i en büyük avantajlar ise disketlerin defalarca yeniden yaz labilir olmas, ayr ca üzerlerine kaydedilen verileri d fl etkenlere karfl uzun süre baflar yla koruyabilmeleridir. Ayr ca çal flma süratleri üzerlerinden uygulama çal flt rmaya müsaade edecek kadar da yüksektir. Depolama kapasiteleri ise 2,6 GB seviyesine dek artabilmektedir. Tek kötü yanlar yüksek maliyetleridir, ancak buna ra men gelecek vaad ediyor görünmektedirler. JAZ JAZ sürücüler temelde ZIP teknolojisinin geliflmifl bir fleklidir. Tek bir disket yerine, içine birçok disket yerlefltirilmifl kasetler kullan rlar. Ver depolama kapasiteleri 2 GB civar na ulaflabilmektedir ve çal flma süratleri de oldukça yüksektir. Ancak maliyetleri biraz yüksektir ve ömürleri di er seçeneklerle k yasland nda çok yüksek say lmaz. 136 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 D SK TEM ZLEMEK WINDOWS D SK TEM ZLEMEK Sabit diskinizde her zaman biraz daha fazla yer açabilirsiniz, iflte burada bunu nas l yapaca n z anlataca z. D SK TEM ZLEME "Disk Temizleme" standart bir Windows uygulamas d r, gereksiz dosyalar n kald r larak sabit disk üzerinde yer kazan lmas n sa lar. Bu uygulamay "Programlar" seçene inin "Donat lar" fl kk - n n "Sistem araçlar " alt menüsünde bulabilirsiniz. Uygulamay çal flt rd n zda ekrana hangi sürücüyü temizlemek istedi inizi soran bir diyalog penceresi gelecektir. Bundan sonraki diyalog penceresi ise içeri ini silerek yer kazanabilece iniz dosya gruplar n gösterir, buradan seçiminizi yapabilirsiniz. Burada bulunan seçenekler geçici Internet ve program dosyalar n n depoland çeflitli klasörleri gösterir, seçiminize göre bu klasörlerin kendileri de il, sadece içlerinde geçici olarak depolanan veriler silinecektir. Bu pencerede seçim yaparken ayn zamanda hangi klasörde ne kadar veri bulundu u ve temizleme ifllemi sonucunda toplam ne kadar bofl alan aç laca n da görebilirsiniz. Gerekli seçimleri yapt ktan sonra geriye iflleme onay vermek ve temizleme ifllemini bafllatmak kal yor. Seçilen klasörlerin içleri temizlenerek yer aç lacakt r. filet M S STEM N N KULLANILMAYAN KISIMLARINI KALDIRMAK Windows iflletim sistemi her kullan c ya hitap edebilmek için oldukça genifl bir uygulama taban na sahip olarak haz rlanm flt r. Ne var ki her kullan c her uygulamadan faydalanmaz. E er hiç kullanmad - n z sistem seçenekleri varsa bunlar kald rarak sabit diskinizde bir miktar yer kazanabilirsiniz. Bunun için "Denetim Masas " alt nda bulunan "Program Ekle/Kald r" uygulamas ndan faydalanabilirsiniz. Burada ekrana gelen diyalog penceresinden "Windows Kur" k sm na girdi inizde, kurulu olan sistem uygulamalar n n bir listesini göreceksiniz. Burada seçili durumda olanlar kuruludur, bunlar kald rmak için tekrar t klayarak seçmeniz yeterlidir. Bundan sonra da iflleme onay vermek yetecektir. Mesela "Masaüstü Temalar " gibi bir seçene i hiç kullanm yorsan z, bunu kald - rarak yer kazanabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 71

10 <<< WINDOWS D SK TEM ZLEMEK KULLANILMAYAN PROGRAMLARIN KALDIRILMASI Zamanla sabit disk üzerinde pek çok uygulama birikecektir. Bunlardan baz lar zaman içinde faydalar n kaybedebilir, yerlerine daha iyi programlar gelebilir. Mesela bir y l önce kurdu unuz ama art k hemen hiç oynamad - n z bir oyun, ya da art k kullanmad n z bir resim iflleme program n kald rarak sabit disk üzerinde önemli miktarda yer kazanabilirsiniz. Kullan lmayan programlar kendi "Uninstall" ifllevlerinden faydalanarak kald rmak ço unlukla mümkündür. Ancak e er bu tür bir seçenek yoksa, o zaman bir önceki koflulda anlat lan "Program Ekle/Kald r" seçene ini kullanabilirsiniz. Bu seçene in "Yükle/Kald r" k sm nda bilgisayar n zda kurulu bulunan programlar n bir listesi mevcuttur, bunlardan iflinize yaramayanlar seçip "Ekle/Kald r" tufluna t klarsan z, seçili programlar düzgün bir biçimde sisteminizden kald r lacakt r. D SK B RLEfiT R C S Bilgisayar n zla çal fl rken devaml sabit disk üzerine veri kaydetme ve silme ifllemi gerçeklefltirilir. Zaman içinde bunun iki yan etkisi ortaya ç - kacakt r, öncelikle farkl bölgelere kaydedilen veri parçalar okuma ifllemini, haliyle de sistem performans n düflürecektir. Ayr ca bu da n kl k bir miktar disk alan n n kaybedilmesine de sebep olabilir. Bu durumda "Disk Birlefltiricisi" uygulamas - n kullanmak gerekecektir. "Disk Birlefltiricisi" uygulamas n "Sistem Araçlar " menüsü alt nda bulabilir ve çal flt rabilirsiniz. Bu uygulama birbirleriyle iliflkili veri dosyalar n sabit disk üzerinde grupland racak, e er istenirse ifle yaramayan kay p dosya parçac klar n da bularak silecektir. Sonuçta hem sistem daha h zl çal flacak, hem de bir miktar sabit disk alan geri kazan lacakt r. Bu uygulama çal flmak için sabit diskinizin büyüklü ü ve verilerin karmafl kl ile do ru orant l biçimde artan zamana ihtiyaç duyar. Bu yüzden çal flma esnas nda sab rl olman z ve ortalama 3 ayda bir ifllemi yinelemeniz tavsiye olunur. 72 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK PROJELER BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK Bazen belge içine önceden yerlefltirilmifl bir tabloyu ç karman z gerekebilir, burada bunu nas l yapabilece inizi gösterece iz. ADIM 1: Öncelikle imleci belgede bulunan tablonun içinde herhangi bir noktaya konumland r n. ADIM 2: Sonra "Tablo" seçene inden "Tablo Seç" fl kk na t klay n, tüm tablo seçili hale gelecektir. Dikkat edin, e er imleç tablo içinde de ilse, o zaman tabloyla çal flman z sa layan komutlar burada da görüldü ü gibi devre d fl olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 77

12 <<< PROJELER BELGEDEN TABLO ÇIKARMAK ADIM 3: fiimdi "Tablo" menüsünden "Sat r Sil" seçene ine t klay n. ADIM 4: "Sat r Sil" seçene i yerine "Sütun Sil" seçene ini kullanarak da ayn sonucu elde edebilirsiniz. Art k belge içindeki tablo oldu u gibi kald r lm flt r. Burada ço u kullan c tabloyu oldu u gibi seçip klavyeden DEL tufluna basmay deneyebilir. Ancak bu bir hatad r, çünkü bu ifllem sadece tablo içindeki verileri silecek, tablonun ana yap s n oldu u gibi b rakacakt r. Bu yüzden tabloyu silmek için buradaki ifllemi yapmak gereklidir. * < PUCU> Belgedeki tabloyu tamamen seçili hale getirmek için klavyeden ALT + NUM 5 tufllar n kullanabilirsiniz. NUM 5 tuflu klavyenin yan ndaki 5 tufludur ve NUM LOCK kapal durumda olmal d r. 78 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK PROJELER S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK Bilgisayarlarla çal fl rken hata yapmak oldukça do ald r, özellikle bir dosyay kaza ile silmek en s k yap lan yanl fll kt r. Windows iflletim sistemi bu gibi hatalar önlemek için "Geri Dönüflüm Kutusu" adl uygulamadan faydalan r. Daha önceki bölümlerde de anlatt m z gibi, bu uygulama silinen dosyalar n tekrar kal c olarak silinene dek depoland bir klasördür. E er önemli bir dosyay yanl fll kla silerseniz ilk bakman z gereken yer buras olmal d r. ADIM 1: Önce masaüstünde bulunan çöp sepeti fleklindeki simgeye çift t klayarak bu klasörü aç n, e er içinde herhangi bir dosya mevcutsa hemen pencerede görülecektir. ADIM 2: Dosyalar simgeler halinde görmek pek ayd nlat c olmayabilir, bu yüzden "Görünüm" seçene i alt ndaki "Ayr nt lar" fl kk na t klayarak dosyalar hakk nda daha detayl bilgi alman z gerekecektir. Bu flekilde dosya boyutu ve ne zaman silindi i gibi bilgileri görebilirsiniz. ADIM 3: "Özgün Konum" ve "Silinme Tarihi" sütunlar ndaki bilgileri yeterli biçimde göremiyorsan z, yapman z gereken fley son derece basittir. mleci sütun bafll klar - n n birleflim noktas na getirin ve sol tufla bas l tutarak kayd r n, böylece sütun geniflli ini ayarlayabilirsiniz. ADIM 4: Dosyalarla çal flmay kolaylaflt rmak için onlar bir düzene koymak iyi olacakt r. "Görünüm" seçene inden simgelerin "Silme Tarihine Göre" düzenlenmesi emrini verebilirsiniz. Böylece arad n z bulmak daha kolay olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 79

14 <<< PROJELER S L NM fi DOSYALARI KURTARMAK ADIM 5: Art k kurtarmak istedi iniz dosyalar bulup seçebilirsiniz, birden fazla dosyay seçebilmek için üzerlerine t klarken klavyeden CTRL tuflunu bas l tutun. ADIM 6: Seçili durumdaki dosyalar silinmeden önceki eski konumlar na döndürebilmek için "Dosya" seçene i alt nda bulunan "Geri Al" fl kk na t klaman z yeterli olacakt r. ADIM 7: Seçili olan dosyalar eski yerlerine dönecek, olmayanlar ise olduklar yerde kalacaklard r. ADIM 8: Geri Dönüflüm Kutusu içinde kalan ve silinmesinde sak nca görmedi iniz dosyalar tamamen sabit disk üzerinden kald rmak için kutuyu boflaltman z gerekecektir. Bunun için "Geri Dönüflüm Kutusu" simgesine sa fare tufluyla t klay n ve aç - lan menüden "Boflalt" komutunu verin.! < D KKAT> Unutmay n ki "Geri Dönüflüm Kutusu" içinde bulunan dosyalar kutu boflalt ld nda kal c olarak silineceklerdir. Bunlar çok özel yöntemler uygulamadan kurtarmak mümkün olmaz, bu yüzden her zaman dikkatli olman z gerekmektedir. 80 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET VE F LM YILDIZLARI INTERNET INTERNET VE F LM YILDIZLARI E er Internet üzerinde sevdi iniz film y ld zlar yla ilgili bilgi ar yorsan z, adresine bir u ray n. Burada ise son dönem y ld zlar n sitelerine yer veriyoruz. Matrix ad n duymayan ve filmin bafl kahraman olan Neo yu tan mayan yoktur.evet, e er bir Keanu Reeves hayran iseniz, o zaman adresinde bu ünlü aktörle ilgili hemen her tür bilgiyi bulabilirsiniz. Aktörün kendi Web sitesi bulunmuyor ve bu site de hayranlar taraf ndan haz rlanm fl, ancak içerik oldukça doyurucu. Keanu Reeves in aksine, Leonardo di Caprio kendine ait bir Web sitesine sahip. adresine giderseniz bu aktör hakk nda çok genifl bir bilgi içeren siteyi görebilirsiniz. Burada film klipleri ve tan t mlar - n izleyebilir, ayr ca fan klüp üyesi olabilirsiniz. Leonardo hayranlar na tavsiye olunur. Hollywood un kendine has cazibesi olan aktrislerinden Meg Ryan için hayranlar taraf ndan haz rlanm fl olan bu siteye adresinden ulaflabilirsiniz. Site amatör bir çal flma olmas na karfl n özenle haz rlanm fl, içerik olarak da doyurucu. Burada aktrisin biyografisinden filmografisine kadar pek çok bilgiyi bulabilir, resimlerine eriflebilirsiniz. Titanic ve Holy Smoke filmleriyle ad n duyuran güzel ngiliz aktrisi Kate Winslet ile ilgileniyorsan z, adresine u raman z tavsiye ederiz. Burada güzel aktrisle ilgili pek çok bilginin yan s ra filmlerinden k sa fragmanlar da bulabilirsiniz. Ayr ca isteyenler burada Kate Winslet konulu masaüstü temalar da bulabilirler. Yine hayranlar taraf ndan, ünlü oyuncu Bruce Willis için haz rlanm fl olan bu Web sitesine adresinden ulaflabilirsiniz. Burada ünlü aktörün hayat n ve filmlerini anlatan bilgiler mevcut. Filmlerinden çeflitli fragmanlar, foto raf galerisi ve aktörün yapt müzik çal flmalar ndan örnekler içeren MP3 dosyalar n da bulabilirsiniz. Son zamanlarda Avrupa sinemas n n en baflar l filmlerinden biri say lan Alman yap m "Run Lola Run" ile ad n duyuran aktris Franka Potente için haz rlanm fl bir Web sitesi mevcut. Bu siteye adresinden ulaflabilir, burada flöhret basamaklar n h zla t rmanan güzel aktris ve filmleri hakk nda detayl bilgiler bulabilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 139

16 <<< INTERNET INTERNET VE F LM YILDIZLARI Geçti imiz y l içinde kaybetti imiz unutulmaz komedi sanatç s Kemal Sunal an s na haz rlanm fl bu sitede ünlü sanatç hakk nda hemen her tür bilgiyi bulmak mümkün. Bunun yan s ra kültür sanat, çocuk kulübü, bulmaca, makale, güncel, forum bafll klar alt ndan yine Kemal Sunal ile ilgili olacak flekilde çeflitli bilgilere de ulafl labiliyor. Kemal Sunal hayranlar siteden fleklinde posta adresi alabilece i gibi nerdeyse tüm Kemal Sunal filmlerini de online olarak siteden seyredebiliyorlar. E er kaç rd n z bir filmi varsa mutlaka siteyi ziyaret edin. Y lmaz Güney in hayat ve filmleri hakk nda bilgi veren site ayn zamanda Türk sinemas na da genel bir bak fl aç s ndan yaklafl yor. Biraz kar fl k bir tasar ma sahip olan sitede bundan dolay ilk bak flta siteye ismini veren ünlü yönetmen ve oyuncu ile ilgili bilgilere ait linklere ulaflmak da zor olabiliyor. Y lmaz Güney fanlar için sonu sanatç n n ismi ile biten posta adresi alman n da mümkün oldu u sitede üst bölümden Movies ba lant s na t klayarak y llara göre sanatç n n tüm filmlerine de ulafl labiliyor. Ayr ca buradan sanatç n n kitaplari, filmleri ve belgesellerini de temin edebilirsiniz. fiu s ralar hala devam etmekte olan Y - lan Hikayesi adl popüler televizyonun dizisinde oynad Zeyno rolü ile hayranlar n n karfl s na ç kan sempatik ve güzel oyuncunun internet üzerindeki sitesi ise tam bir homepage havas na sahip. Ailece çekilmifl bir resim ile aç lan oldukça sade sitede yer alan 5 linkten sanatç ile ilgili foto raflara, bilgilere ve y lan hikayesi ile ilgili an lara ulaflmak mümkün. Mailler adl bölüm ise Meltem Cumbul a gelen mesajlar ve onlara verilen cevaplar içeriyor. Siteye u rarsan z mutlaka ziyaret edilecek bu bölümün d fl nda resimlere de mutlaka göz at n. Onu hepimiz havada uçan tekmeleri, tarihi macera filmleri ve eski ça filmlerinde bile kolundan ç karmad saati ile tan yoruz. As l ismi Fahrettin Cüreklibatur olan ve gerçek mesle i difl doktorlu u olan bu sanatç çevirdi i rekor say da filmin yan s ra filmlerde kulland ilginç dil ile de dikkatleri çekiyor. Büyük bir sitenin sanatç ya ayr lm fl olan bu bölümünde ise iflte bu replikler yer al yor. E er biraz olsun eskiyi hat rlay p gülümsemek istiyorsan z mutlaka ziyaret edin. Ayr ca sayfada Cüneyt Ark n n hayat ile de ilgili özet bilgi bulmak mümkün. members.nbci.com/_xmcm/volkia Bu site asl nda tek bir sinema sanatç - s na ait özel bir site de il. Geçmiflten günümüze hemen hemen tüm sanatç lar bu sitede bulabiliyorsunuz. Türk Sinemas - n n Yüz Aklar bafll ile aç lan sitede ortada yer alan büyük resme t klayarak siteye girilebiliyor. Asl nda zaten sitede bu büyük resimden de anlafl labilece i gibi sanatç lar n sadece resimleri yer al - yor. Yine de bunu küçümsememek gerekiyor. Çünkü harf s ras na göre s ralanm fl sitede yüzlerce ünlünün birden fazla resmine ulafl labiliyor. E er ünlülerin resimlerini bulmak gibi bir s k nt n z varsa bu site tek bafl nda çözüm olabilir. Gayet hofl bir tasar ma sahip sitede kim kimdir, içerik, sinema, geçmifl zaman ve iletiflim gibi 5 ana bafll n yan s ra editörden, röportaj, ölümsüz renkler, yazdan kalanlar, bir mevsim dönümü daha, soka ndan gemi geçen ev, bir foto raf bir an, sinema salonlar gibi ilginç alt bafll klara da rastlamak mümkün. Yine genel bir flekilde tüm sinema sanatç lar hakk nda bilgi içeren sitede kim kimdir bölümünden 60 dan fazla sanatç ya ulafl labiliyor. Ayr ca alt bafll klar alt nda da ilginç konulara rastlamak mümkün. Özellikle 3 ünlü komedyen ile yap lan röportaja da göz at n. 140 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASINDA ARKA PLAN INTERNET WEB SAYFASINDA ARKA PLAN Bu bölümde BODY komutu ve baz eklerini kullanarak bir Web sayfas n nas l daha çekici k labilece imizi görece iz. ARKA PLAN RESM BACKGROUND eki bir sayfan n arka plan görüntüsüne resim ekleme imkan sunar. Bu sayfay oldukça çekici k labilen ve s kça kullan lan bir yöntemdir. Biz burada bir Web sayfas n n arka plan na kurulufl logosunu yerlefltirece iz. Kullanaca m z resim oldukça küçük olacak ve bunu arka plan üzerine "döfleyerek" kullanaca z. Burada örnek logoyu görüyorsunuz, kendiniz bu tür bir logoyu tarayarak ya da çizerek kolayca haz rlayabilirsiniz. Öncelikle unutmay n ki bir Web sayfas nda kullan lacak resimler ya GIF ya da JPEG format nda olabilirler. Biz burada GIF format nda bir resim kullanaca z ve resmin son derece soluk olmas na da özen gösterece iz. Bundan amac m z resmin arka plana kapland nda ön plandaki di- er yaz ve resimleri örtmesini önlemektir. fiimdi bu sayfada görülen HTML kodunu Not Defteri uygulamas ile yaz n ve "sayfa1.htm" ad alt nda kaydedin. BACKGROUND de erine seçti- iniz resmin ad n ve gerekiyorsa tam dizin adresini girmeyi unutmay n. SAB T ARKA PLAN RESM Web sayfas haz rlarken BGPROPERTIES ekinden faydalanarak baz de ifliklikler yapabilirsiniz. Bu eke resimde gösterildi i gibi "FIXED" de erini verirseniz, arka plan kaplamak için kulland - m z resimler sabitlenecektir. Bunun anlam, özellikle uzun metinler bulunan Web sayfalar görüntülenirken, ön plan hareket ettirilse bile pencere içindeki arka plan resminin sabit kalaca d r. Bu etkiyi kendiniz gözlemlemek için bir sonraki sayfada gösterilen komut sat r n yazd n z koda ekleyin. Ard ndan sayfa boyunun büyük olmas için sayfay bol miktarda metinle doldurun. Bu flekilde haz rlanan sayfay çal flt rd - n zda, ön plandaki metinlerin kayarken, arka plan resimlerinin sabit kald - n göreceksiniz. Ancak küçük bir uyar yapal m, her ne kadar bu kullan fll bir seçenek olsa da, baz browser programlar bu komutu desteklemeyebilir. I < INFO> Unutmay n ki arka plana ekledi iniz resimlerin yüklenmesi ve ifllenmesi, sitenizi ziyaret eden kiflinin eriflimini do ru orant l olarak yavafllatacakt r. Bu yüzden kullanaca n z logo ve benzeri arka plan resimlerinin 5 KB den büyük olmamas na dikkat etmelisiniz. Afl r büyük resimler kullanmak sayfalar n z n yüklenmesi ve aç lmas n afl - r biçimde yavafllatabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 141

18 <<< INTERNET WEB SAYFASINDA ARKA PLAN ÇEfi TL RENKLER T pk tablo haz rlarken oldu u gibi, bir HTML belgesindeki metinlerin de farkl renklerde görüntülenmesini sa layabilirsiniz. BGCOLOR komutu arka plan rengini de ifltirmek, TEXT komutu ise metin rengini belirlemek için kullan l r. Bu komutlar kullan rken, yanlar na kullan lacak renk de erini de girmek gerekir. Örnek; BGCOLOR="AQUA", TEXT="RED" Daha önce de belirtti imiz gibi, burada de iflik renk de erlerini ya ngilizce, ya da say sal karfl - l klar olarak girmek gereklidir. flte kullanabilece iniz birkaç renk: AQUA, AZURE, BEIGE, BLACK, BLUE, BROWN, GOLD, GRAY, GRE- EN, KHAKI, MAGENTA, ORANGE, PINK, RED, SILVER, WHITE, YELLOW. Unutmay n ki BGCOLOR ve TEXT komutlar asl nda BODY komutunun birer ekleridir. Bunlar her zaman için bu komutla birlikte kullanmak gerekir. Arka plan için kullan lacak resim ad Arka plan n sabit kalmas n sa lar <BODY BACKGROUND= logo.gif BGPROPERT ES= FIXED > Arka plan komutu Arka plan türünü belirler 142 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET TE PARA KAZANMAK INTERNET INTERNET TE PARA KAZANMAK Internet sadece e itim ve e lence arac de il, ayn zamanda gittikçe önem kazanan ekonomik bir savafl alan d r. Ço umuz Internet i sadece e lenmek ve bilgilenmek amac yla kullan r z. Ancak Internet gün geçtikçe daha da önem kazanan bir ekonomi arac d r. Büyük firmalar Internet üzerinde rekabet etmekte, buradan daha fazla insana, daha çok ürün ve hizmet sunabilmek için yar flmaktad rlar. Peki s radan bir ev kullan c s nas l Internet üzerinden para kazanabilir? Her zaman oldu u gibi, burada da çaba sarfetmeden birfleyler kazanmak pek mümkün de ildir asl nda, özellikle büyük paralar n büyük yat r mlar gerektirdi i düflünülürse. Ne var ki oturdu unuz yerden birkaç kurufl kazanmak o kadar da imkans z say lmaz, ama bir gecede milyarder olmay beklemeyin. Sadece Internet üzerinde gezinerek ayda fazladan birkaç kurufl kazanman n en kestirme yolu bilgisayar n za reklam almakt r. Bu iflle ilgilenen firmalar Internet ba lant s kurdu unuz anda bilgisayar ekran - n n küçük bir bölümünde görülen reklamlar n sisteminize yüklenmesini sa larlar ve ba l kald - n z süreye göre de size ödeme yaparlar. Benzer bir baflka yöntem de e- posta mesajlar n za da reklam almakt r, gönderilen mesaj bafl na minik bir ücret al nabilir. Daha fazla u rafl isteyen bir di er yöntem ise dikkat çekici bir Web sitesi haz rlamakt r. nsanlar n ilgisini çekebilecek bir Web sitesi haz rlad ktan sonra ilan veren flirketlerle anlaflabilir ve "banner" ad verilen ilanlar sayfan za koyabilirsiniz. Sitenizi ziyaret eden ve bu ilanlara t klayan insanlar n say s na göre size ödeme yap l r. "Banner" denilen bu ilanlar asl nda reklam n yapt klar siteye do rudan ba lant sa layan birer "hyper-link" gibi çal fl rlar. I < INFO> "Banner" ad verilen ilanlar reklam n tafl d klar sitelere do rudan ba lant sa layan birer "hyper-link" gibi çal fl rlar. Bu reklamlar basit bir metin ya da oldukça gösteriflli animasyonlar tafl yacak flekilde tasarlanabilirler. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 143

20 <<< INTERNET INTERNET TE PARA KAZANMAK Bu yöntemle iyi para kazanmak mümkün olabilir, ancak çok ziyaret edilen ve devaml gündemde kalan bir Web sitesi haz rlamak pek o kadar kolay de ildir. Internet üzerinden para kazanmak için Web sitesi kurmay ve ilan almay planl yorsan z, hangi firmalarla çal flaca n za dikkat etmeniz gerekir. Pek çok firma küçük bir ödemeden sonra sizi yüz üstü b rakabilir. Bu konuyla ilgili Yahoo kendisini kuran iki ö renciyi milyoner eden ender sitelerden biridir. < < olarak Internet üzerinde çal flan firmalar bulup incelemenizi öneririz. Mesela home.pennyweb.com adresinden bu tür çal flmalar yapan bir flirkete ulaflabilirsiniz. < < Burada baz "banner" örnekleri görüyorsunuz. * < PUCU> Internet üzerinden dolar milyoneri olmak zordur, ama imkans z de ildir. Örnek vermek gerekirse, bundan bir süre önce üç ö renci Internet üzerinden mesaj al flverifli yapabilecek bir program yazd lar ve bunu kullan ma sundular. Program n ad ICQ idi. ki y l içinde on milyon kullan c bulan ICQ sonunda bir Amerikan flirketinin ilgisini çekti ve flirket bu yaz l m n haklar n üç ö renciye 300 milyon dolar ödeyerek sat n ald. E er yeterince flanl ysan z Internet üzerinde sadece bir yerleri ziyaret ederek birfleyler kazanabilirsiniz. Pek çok site ziyaretçiler aras nda çekilifller düzenleyerek ödüller da tmakta, böylece promosyon yapmaktad r. Bunlar n d - fl nda Internet üzerinden oynaman za imkan tan yan sanal oyun siteleri ve kumarhaneler de mevcuttur. Kumarhanelere girip oynamak için belli bir üyelik ücreti ödemek gerekirken, ödüllü oyun sitelerinin ço una girifl ve oyun oynamak ücretsizdir. Ama yine de bu tür siteleri ziyaret ederken dikkat etmek ve herhangi bir kredi kart numaras ya da kiflisel bilgi vermekten kaç nmak gerekir. 144 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için

İçindekiler Hosting hizmeti için silme isteği oluşturulması Reseller Paketi altında hosting hizmetinin oluşturulması Kesintiyi en aza indirmek için Mevcut Share Hsting Paketlerinin Reseller Paketleri Altına Aktarılması İçindekiler Hsting hizmeti için silme isteği luşturulması Reseller Paketi altında hsting hizmetinin luşturulması Kesintiyi en aza

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

>>> SAYI 12. FARE ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINKLAVYE LE KONTROL ED LMES

>>> SAYI 12. FARE ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINKLAVYE LE KONTROL ED LMES SAYI 12 TEMEL B LG LER B LG HAKKINDA B LG ED NMEK HER GEÇEN GÜN HIZLA ARTAN B LG YE ULAfiMANIN YOLU BELGELER KAYDETMEK B LG SAYARINIZDA HAZIRLADI INIZ filer N KAYDED LMES WINDOWS FARE ÇALIfiMADI INDA B

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA 1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA İÇ ve DIŞ DİSKLER Sabit Diskler Dahili (İç) sabit diskler Harici (Dış) taşınabilir

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı