Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Güvenlik dersleri kalkýyor"

Transkript

1 LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75 Kr ni as ya.com.tr Millî Güvenlik dersleri kalkýyor I ILLRDIR PTIÐI ISRRLI ÇÐRILRD BR DH SOUÇ VRD. MLLÎ GÜVLK DRSLR HT KLDIRILIOR. ÇIKLMI BÞBK RDOÐ PTI u Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan par ti si nin dün kü grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, 1979 yý lýn da Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la yü rür lü ðe ko nu lan Mil lî Gü ven lik Bil gi si Öð re ti mi ö net me li ði ni ar týk yü rür lük ten kal dý rý yo ruz dedi. Karar e ði tim yý lýn dan i ti ba ren uy gu la ma ya ko nu la cak. D LDRLR BM GL SKRTRL BR R GLD Kýb rýs i çin kri tik gö rüþ me ler u Kýb rýs so ru nu na çö züm i çin a da li der le ri i le BM Ge nel Sek re te rinin bir a ra ya gel di ði zir ve nin ilk gü nü i le il gi li a çýk la ma ya pan Ban Ki-Mun'un Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný le xan der Dow ner, Bu gün çok has sas bir gün dü de di ve ek le di: Bu i þi Rum larýn B dö nem baþ kan lý ðýnýn baþlayacaðý za ma na kadar bi tir me yi he def le me ye ça lýþ ma lý yýz. nha be ri say fa 7 de 22 S S S 2010 SVL ÖÐRTML VTDÞLIK DRS urdoðan: B ra por la rýn da Tür ki ye'nin e leþ ti ril me si ne ne den o lan, Mil lî ði tim Þû râla rýn da kal dý rýl ma sý tek lif e di len, ö zel lik le as ker öð ret men ler ta ra fýn dan ve ril me si ya dýr ga nan bu der sin bir ký sým ko nu la rý va tan daþ lýk bil gi si ve ben ze ri ders le rin i çin de si vil öð ret men ler ta ra fýn dan iþ le ne cek. n8 de 25 S KSIM 2010 rdoðan, partisinin Meclis grubunda konuþtu. FO TOÐ RF: BÞBK RDOÐ: Fran sa ya kar þý sa býr dö ne min de yiz uf ran sa Mec li si ve Se na to sun da ka bul e di len ve r me ni id di a la rý nýn in kâ rý ný suç sa yan tek lif kar þý sýn da Þu an da hâ lâ sa býr dö ne min de yiz. Sab re di yo ruz ve sü re cin na sýl þe kil le ne ce ði ni hep bir lik te iz li yo ruz di yen Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, Biz ta ri hiy le, kül tü rüy le, mil le tiy le bü yük bir ül ke ye ya ra þýr þe kil de sað du yu lu ve va kur bir ta výr ta ký na ca ðýz i fa de le ri ni kul lan dý. nha be ri say fa 8 de Cumhurbaþkaný Gül: Kararý esefle kýnýyorum u8 TZOB, FRSIZ MLI KULLMCK Çiftçiden boykot utürkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türk çiftçisi ve üreticisi olarak Fransýz malý kullanmayacaklarýný söyledi. nha be ri say fa 10 da Soykýrým fitnesi ve Türkiye nin tavrý nkâzim GÜLÇÜZ/ SF 3 T hemmiyet verilirse büyür! nfruk ÇKIR/ SF 8 D kdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. srafil Kurtcephe, Uður car ý odasýnda ziyaret etti. Durumu iyi görünen car, rektör ile tokalaþtý. FO TOÐ RF: Uður, yo ðun ba kým dan çýk tý u k de niz Ü ni ver si te si Has ta ne sinde Tür ki ye nin ilk yüz nak liyapý lan hastasý U ður car (19) yo ðun ba kým dan çý ka rý la rak ser vis o da sý na a lýn dý. Prof. Dr. Ö mer Öz kan, car ýn ru tin ba kým la rý nýn da has ta ne de ya pý la ca ðý ný söy le di. nha be ri say fa 9 da Pa pa: Su sun, te fek kür e din u Ka to lik â le mi nin ru ha nî li de ri Pa pa 16. Be ne dik tus, dünya insanlarýnýn daha iyi iletiþim ve tefekkür için susmalarý gerektiðini söyledi. Pa pa, sus ma yý bi len le rin da ha i yi din le dikleri ni, dü þün me den ko nuþ ma dý klarý ný ve bu yüz den de da ha iyi i le ti þim kur duk la rý ný vur gu la dý. nha be ri say fa 7 de ngiltere den tuhaf çaðrý ungilte re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, rap Bir li ði ne, Þam'da ki þid de te son ve ril me si için BM Gü ven lik Kon se yi ne bas ký yap ma sý, Su ri ye ka ra rý ný ve to e den Rus ya ve Çin'i de ik na et me si çað rý sýn da bu lun du. n7 de ISS

2 2 25 OCK 2012 ÇRÞMB LÂHK H D S Benden duyduklarýnýzý nakledebilirsiniz. Fakat asla yalan katmayýn. Kim benim söylemediðim þeyi söyledi diye benim adýma yalan söylerse, Cehennemde kendisi için bir ev yapýlýr, orada yaþar. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 1953 / Ha di s-i Þe rif Me â li  T Muhakkak ki Biz, llah ýn sana gösterdiði þekilde insanlar arasýnda hükmedesin diye Kur'ân ý sana hak ile indirdik. Sen de hainlerin savunucusu olma. isâ Sûresi: 105 /  ye t-i Ke ri me Me â li Me lek ler kar ta ne le ri ne bi nip san at-ý lâ hi ye yi al kýþ lý yor Me lek le rin bir kýs mý kü çü cük o la rak yað mur ve kar kat re le ri ne bi nip san at ve rah met-i lâ hi ye yi ken di dil le riy le al kýþ lý yor lar. em me se lâ kü re-i arz, kü re-i ar zýn ne vî le - H ri a de din ce baþ lar ve o ne vî le rin fert le ri sa yý sýn ca dil ler ve o ferd le rin â zâ ve yap - rak ve mey ve le ri mik ta rýn ca tes bi hât lar yap tý ðý i çin, el bet te o haþ met li ve þu ur suz u bu di yet-i fýt ri ye yi bi le rek, þu ur dâ râ ne tem sil e dip der gâh-ý lâ hi ye ye tak dim et mek i çin, kýrk bin baþ lý ve her ba þý kýrk bin dil i le ve her bir dil i le kýrk bin tes bi hat ya pan bir me lek-i mü ek ke li bu lu na cak ki, ayn-ý ha ki kat o la rak Muh bir-i Sa dýk ha ber ver miþ. Ve hil kat-i kâ i na týn en e hem mi yet li ne ti ce si o lan in san lar la mü na se bât-ý Rab bâ ni ye yi teb lið ve iz har e - den Ceb ra il ley his se lâm ve zî ha yat â le min de en haþ met li ve en deh þet li o lan di rilt mek ve ha yat ver - mek ve ö lüm le ter his et mek te ki Hâ lý ka mah sus o lan ic ra at-ý lâ hi ye yi, yal nýz tem sil e dip u bu di yet kâ râ ne ne za ret e den s ra fil ley his se lâm ve z ra il ley his se - lâm ve ha yat da i re sin de rah me tin en ce mi yet li, en ge - niþ, en zevk li o lan rý zýk ta ki ih sa nat-ý Rah mâ ni ye ye ne za ret le be ra ber þu ur suz þü kür le ri þu ur la tem sil e - den Mi kâ il ley his se lâm gi bi me lek le rin pek a cip ma hi yet te o la rak bu lun ma la rý ve vü cut la rý ve ruh la - rýn be ka la rý, sal ta nat ve haþ met-i ru bu bi ye tin muk te - za sý dýr. On la rýn ve her bi ri nin mah sus ta i fe le ri nin vü - cut la rý, kâ i nat ta gü neþ gi bi gö rü nen sal ta nat ve haþ - me tin vü cu du de re ce sin de kat î dir ve þüp he siz dir. Me lâ i ke ye a it baþ ka mad de ler bun la ra ký yas e dil sin. vet, kü re-i arz da dört yüz bin ne vi le ri zî ha yat tan halk e den, hat tâ en â di ve mü te af fin mad de ler den zî - ruh la rý çok luk la ya ra tan ve her ta ra fý on lar la þen len - di ren ve mu ci zât-ý san a tý na kar þý, on la ra dil le riy le Mâ þâ al lah, Bâ re kâl lah, Süb hâ nal lah de di ren ve ih - sa nat-ý rah me ti ne mu ka bil l ham dü lil lâh, Ve þþük rü lil lâh, l la hu ek ber o hay van cýk la ra söy let ti - ren bir Ka dîr-i Zül ce lâ li ve l-ce mal, el bet te, bi lâ þek ve lâ þüp he, ko ca se ma va ta mü na sip, is yan sýz ve da i - ma u bu di yet te o lan se ke ne le ri ve ru ha nî le ri ya rat - mýþ, se ma va tý þen len dir miþ, boþ bý rak ma mýþ ve hay - va na týn ta i fe le rin den pek çok zi ya de ay rý ay rý ne vi le ri me lek ler den i cad et miþ ki, bir kýs mý kü çü cük o la rak yað mur ve kar kat re le ri ne bi nip san at ve rah met-i - lâ hi ye yi ken di dil le riy le al kýþ lý yor lar; bir kýs mý, bi rer sey yar yýl dýz la ra bi nip fe za-yý kâ i nat ta se ya hat i çin de a za met ve iz zet ve haþ met-i ru bu bi ye te kar þý tek bir ve teh lil i le u bu di yet le ri ni â le me i lân e di yor lar. Þu â lar, s. 236 LÛ GT Ç: kü re-i arz: Dün ya. u bu di yet-i fýt ri ye: a - ra tý lýþ tan ge len i ba det. þu ur dâ râ ne: Þu ur lu bir þe kil de. me lek-i mü ek kel: Be - lir li bir iþ le va zi fe li me lek. Muh bir-i Sa dýk: Doð ru ha ber ci; l lah ve â hi ret le il gi li doð ru ha ber ler ve ren Pey gam be ri miz (asm). hil kat-i kâ i nat: Kâ i na - týn ya ra týl ma sý. mü na se bât-ý Rab bâ - ni ye: Rab lik le il gi li mü - na se bet ler. zî ha yat: Ha yat sa hi bi. halk: a rat ma. bi lâ þek ve lâ þüp he: Þek siz ve þüp he siz. se ke ne: Sa kin ler, o tu - ran lar. Te fâ ni: Bir ö lüp bin di ril mek â ni ve ge çi ci dün ya da fâ ni F in sa noð lu Uç suz bu cak - sýz ko ca bir â lem de, nok ta hük mün de ki bir er kü - re de ve kü çü cük bir za - man di li min de On bin - ler ce yýl lýk in san lýk ta ri hin de in ce cik bir za man di li min de ký sa bir ha yat ya þa yan in san i çin fe na yý ve ge çi ci li ði fark e dip, fe na dan be ka ya ge çe bil mek en ö nem li mak sat lar dan ol ma lý kýp gi den za - man ve me kân de ni zin de sa hi le tu tu na - bil mek, sa hil-i se lâ me te çý ka bil mek Za man ve me kâ nýn bo ðu cu dal ga - la rýn da bir öl se de bin ler ce, mil yon - lar ca ruh o la rak ya þa mak fâ ni â le mi da ha bu dün ya da ba ki ye teb dil et - mek tir. Ö lü mün an cak gü nah ci he - tin de ka pý yý ça la bi le ce ði, a mel def te - ri nin se vap ci he tin de ký ya me te ka dar a çýk ka la ca ðý bir ya þan tý u huv vet ve kar deþ li ðin te ces süm et miþ ha li dir. Bir ba ki ye tu tu na bil me nin yo lu, ben - lik ve gu ru ru nu terk e dip on da fâ ni ol - mak la müm kün! Her þe yin bir be de li ol du ðu gi bi bu ka dar bü yük bir ne ti ce - nin de böy le bir be de li var. Ma lûm, ta - sav vuf ta þeyh te fâ ni ol mak, Pey gam - ber de (asm) fâ ni ol mak ve Ce nâb-ý Hak ta fâ ni ol mak gi bi pren sip ler var. Be di üz za man Haz ret le ri h lâs Ri sâ le - si nde þöy le der: hl-i ta sav vu fun mâ - bey nin de fe nâ fi þ-þeyh, fe nâ fi r-re sul ýs tý lâ ha tý var. Ben su fî de ði lim. Fa kat on la rýn bu düs tu ru, bi zim mes lek te fe - nâ fi l-ih vân su re tin de gü zel bir düs tur - dur. Kar deþ ler a ra sýn da bu na te fâ ni de ni lir. a ni, bir bi rin de fâ ni ol mak týr. Za man za man so ru lur: Üs tad da, Pey - gam be ri miz de (asm) ve Ce nâb-ý Hak ta fâ ni ol mak gi bi çok da ha bü yük ma kam - lar ve he def ler var ken ne den kar deþ te fâ - ni ol mak mes le ðin e sa sý ol muþ? Ko nu yu bir kaç ka te go ri de e le al - mak ta fay da var. Ön ce lik le Be di üz za - man Haz ret le ri: Ben su fî de ði lim. di ye rek, mes lek far ký na dik kat çe ki yor ve mes le ði miz ha ki kat ve u huv vet tir di yor. a ni ta sav vuf mes le ðin de ba zý ka bul ler var ki, ha ki kat mes le ði ne tam o la rak uy gun de ðil ve o ma kam - da tat bi ki de müm kün de ðil. Bir ký sým ta sav vuf eh li nin ken di ne fis ve e na ni ye ti ni kýs men yok e dip, hat ta kâ i na tý da yok sa ya rak her þe yiy le Ce - nâb-ý Hak ta fâ ni o lup fe nâ fil lah ma ka - mý na u laþ ma ya ça lýþ ma la rý bir mes lek ve bir u sul ol mak la bir lik te en ký sa ve en ge niþ yol de ðil dir. Sa ha be mes le ði o - lan Ri sâ le-i ur mes le ði da ha ge niþ, da - ha ký sa, da ha u mu mî ve her ke se hi tap e den en se lâ met li yol dur. Þüp he siz nam, ba bam sa na fe da ol sun ey l lah ýn Re su lü (asm)! di yen sa ha be le rin fe ra gat ve fe da kâr lý ðý da mes le ði mi zin en mü him e sas la rýn dan - dýr. n cak O kâ i na týn e fen di si dir, biz de o nun þe fa a ti ne ve þef ka ti ne muh taç bi rer mü mi niz. Ha ki kat mes le ðin de ma kam lar, had ve hu dud bel li! Bir mâ nâ da ba kýl dý ðýn da fe nâ fi l-ih - vân ve fe nâ fi r-re sûl iç i çe gir miþ tir. Çün kü biz u huv ve ti ve kar deþ li ði de Pey gam be ri miz (asm) va sý ta sýy la bi li yo - ruz, O bi zi kar deþ kýl mýþ. Uy gu la ma da han gi si nin da ha zor ve da ha ger çek çi ve da ha ge rek li ol du ðu nu an la mak i çin ta ri hî bir ha di se yi ha týr la ya lým: Bi lin di ði gi bi Pey gam be ri miz (asm) va zi fe tev di - in de li ya ka tý e sas a lýr dý. Bir se fer i çin Ü - sa me bin Zeyd i (ra) or du ya ko mu tan ta yin et miþ ti. y ný or du da ki Hz. bu - be kir (ra) ve Hz. Ö mer (ra) gi bi sa ha be - ler te red düt süz ka bul e der ken, bir ký - sým in san lar ka bul len mek te zor lan dý lar. Ke sin o lan bir þey var ki, o gö re vi Pey - gam be ri mi zin (asm) ken di si üst len sey - di kim se nin i ti ra zý ol ma ya cak tý. n cak Ü sa me bin Zeyd o lun ca du rum de ðiþ - miþ ti. Hâl bu ki o na i ta at, Pey gam be ri - mi ze (asm) i ta at i di. n cak do lay lý ol - ma sý im ti ha ný zor laþ tý rý yor du. Pey gam - be re ka yýt sýz þart sýz tes lim o lan ne fis ler, bi rin ci per de yi aþ mak ta zor lan mýþ lar dý. Ha di se nin bü tü nü ne ba kýl dý ðýn da Ü sa - me bin Zeyd in (ra) ko mu tan lý ðý ný ka - bul len mek Pey gam be ri mi zin (asm) ko - mu tan lý ðý ný ka bul len mek ten da ha bü - yük bir fe da kâr lýk ve da ha bü yük bir ih - lâs ge rek ti rir. Çün kü ma kam lar fark lý - dýr ve bu za man da da el zem o lan da bu dur. Bu ci het ten ba kýl dý ðýn da gü nü - müz in sa ný nýn im ti ha ný da ha da zor - dur. Çün kü U sa me le rin ve per de le rin sa yý sý da ha faz la dýr. s lâm â le min de ki bun ca keþ me ke þe ve ih ti lâ fa ba ký lýr sa, per de le ri ge çip l lah ýn Re su lü ne u la þa - bi len le rin sa yý sý faz la de ðil. U huv ve tin ve ya te fâ ni nin dý þýn da ki mes lek ler de teh li ke var mý? s lýn da teh li ke zan ne dil di ðin den da ha bü yük - tür. Ka bul ler ve fa ra zi ye ler fer dî ve þah sî ha ya týn dý þý na çýk tý ðýn da teh li ke li nin bo yu tu da ha net gö zü kür. Bi lin di ði gi bi cez be hâ lin de ki Hal lac-ý Man sur un fe - na fil lah düs tu ru fer dî bo yu tun dý þý na çý - kýp iç ti mâî ha ya ta dâ hil ol du ðun da bü - yük bir kar ga þa ya se bep ol muþ tu. Pek dik kat çek me se de, ta rih te ki ba zý yö ne - ti ci le rin is tib dat ve bas ký la rýn da ki a na se bep, ken di le ri ni fe na fil lah ve fe nâ fi rre sul gi bi ma kam lar da zan net me le ri dir. Ken di le ri ni bu ma kam lar da gör dük le ri i çin is ti þa re ye ih ti yaç duy ma mýþ lar dýr. Ta raf tar la rý da bu se bep le on la ra kö rü kö rü ne i ta at et miþ tir. y rý ca hl-i Sün - ne tin ha ri cin de ki bir ký sým ba týl mez - hep le rin çý ký þýn da da bu tür an la yýþ la rýn pa yý bü yük tür. Bu ma kam da gö rü len le - rin söz ve dav ra nýþ la rý sün net ve Kur ân i le kri ti ðe tâ bi tu tu la ma mýþ týr. U huv vet ve te fa ni nin en ö nem li kýs mý hiz met ve va zi fe e sas lý ol ma sý dýr. Bu dün ya ya mü him hik met ler i çin gön de - ri len in sa noð lu nun el bet te þah sî ke ma - lât i le il gi li i de al le ri ve he def le ri de o la - cak. n cak Üm met-i Mu ham me di ye yi (asm) sa hil-i se lâ me te çý ka ra cak ge mi de ça lý þan ha de me ler hük mün de ki bir va - zi fe ye ta lip o lan lar i çin ön ce lik ler her za man fark lý dýr. Bu mes lek te bü tün ma - kam lar ve mev ki ler ve ke ma lât mer te - be le ri u huv vet pren si bin de, hiz met po - ta sýn da e ri miþ tir. Sa hil-i se lâ me te çýk - mak la hâ sýl o la cak ne ti ce o ka dar bü - yük tür ki, u huv vet mes le ði nin dý þýn da el de e di le cek ma kam la rý nýn bin ler ce si - ne be del dir. Çün kü e ri mek yok ol mak de ðil, bir ö lüp bin di ril mek tir, bir ne vî ba ki leþ mek ve ba kî ne ti ce ler ka zan mak - týr. a zý mý zý h lâs Ri sâ le si nden bir cüm le i le bi ti re lim: vet, bah ti yar o dur ki, kev ser-i Kur â nî den sü zü len tat lý, bü - yük bir ha vu zu ka zan mak i çin, bir buz par ça sý nev in de ki þah si ye ti ni ve e nâ ni - ye ti ni o ha vuz i çi ne a týp e ri ten dir. Ka ra de niz de bir o ku ma prog ra mý Kur ân-ý Ke rim in bu as ra ba kan son tef - si ri o lan Ri sâ le-i ur un, bu mil let-i s - lâ mi ye nin, ö zel lik le genç ne sil le rin ma - ne vî bir ha lâs kâ rý ol du ðu ge nel ka bul gö ren bir ger çek ol du ðu i yi ce gö rül me ye baþ la dý. Genç lik, bir mil le tin ge le ce ði dir. nanç ve ah lâk tan yok sun bir genç li ðin ne hal le re düþ - tü ðü göz ler ö nün de dir. Mer hum Meh med  kif in Sa hip siz va ta nýn bat ma sý hak týr. de - di ði gi bi, sa hip siz genç li ðin de pe ri þan ol ma sý ve ge le ce ði mi zin ka rar ma sý ka çý nýl maz bir ne ti ce dir. h lâk lý, i nanç lý ve va tan per ver ne - sil ler ye tiþ tir mek, ül ke yi se ven ve ak lý ba þýn da o lan her ke sin en ö nem li va zi fe si dir. Trab zon lu gö nül dost la rý mý zýn dâ ve ti ü - ze ri ne, ü ni ver si te li genç le rin ya rý yýl ta ti li mü na se be ti i le o ku ma prog ra mý na gi di yor - dum. Kol tuk ar ka da þým, bir res mî ku ru - mun böl ge mü dür lü ðü nü ya pý yor du. Trab - zon a ka dar bir sa at bo yun ca bah si ge çen ha ki kat ler ü ze rin de fi kir a lýþ ve ri þin de bu - lun duk. nanç lý ve i nan cý nýn ge re ði ni ye ri ne ge ti ren bir mü min di. Bir yýl bo yun ca e ni s ya ga ze te si ni ta kip et miþ ve az da ol sa Ri - sâ le-i ur soh bet le ri ne ka týl mýþ. a kýn bir ak ra ba sýy la kar þý laþ mýþ gi bi þevk le soh be te de vam e di yor du. y rýl ma dan ön ce ken di si - ne Mif ta hü l- man ki ta bý ný he di ye et tim. Çok mem nun ol du ve se vinç le ce bi ne koy - du. Ka fa den gi ol mak ne gü zel bir hâl di. Cu ma, Cu mar te si ve Pa zar gün le ri bo - yun ca kýr ka ya kýn ü ni ver si te li genç le bir - lik te ol duk. z da ol sa a ra la rýn da li se ve den gi o kul lar dan ka tý lan lar da var dý. Þah sî o ku ma sa at le ri dý þýn da, Ri sâ le-i ur mes - le ði ve Zü be yir Gün dü zalp çiz gi si ü ze rin - de dur duk. Bi zi biz ya pan te mel yak la þým - la rý i zah et me ye ça lýþ týk. Tesbit e de bil di ði - miz o tuz i ki mad de lik do kü ma ný mad de - ler ha lin de mü za ke re et tik. e ni s ya ca mi a sý nýn Zü bey rî Çiz gi o - la rak i fa de e di len yak la þý mý ney di? Bu nun mut la ka or ta ya kon ma sý ve zi hin ler de yer e de cek tarz da an la þý lýr hâ le ge ti ril me si ge - re ki yor du. Bir ki tap ça lýþ ma sý o la rak baþ la - dý ðý mýz bu mâ nâ lar, genç ne sil le ri cid den he ye can lan dýr mýþ tý. Bir an ev vel ki ta býn or - ta ya çýk ma sý i çin du â lar et ti ler. l bet te ça - lýþ mak biz den, yar dým i se l lah tan dý. O ku ma prog ram la rý yaz ve kýþ ol mak ü - ze re, on bin ler ce genç ta ra fýn dan bin ler ce me kân da ger çek leþ ti ri li yor. O kul ders le ri - ne a ra ve ril di ði bir at mos fer de ur Ri sâ le - le ri nin mü ta lâ a ve mü za ke re si, is ti dat ve ka bi li yet le rin ge liþ me si i çin ve rim li bir ze - min o luþ tu ru yor. Genç le rin ha ya tý bo yun - ca u nu ta ma dý ðý ve ta dý da mak lar da ka lan böy le prog ram la rý ha zýr la yan ve e me ði ge - çen her kes ten l lah e be di yen râ zý ol sun. Bir bay rak ya rý þý ný an dý ran ve i man hiz me ti bay ra ðý ný dev ra la cak o lan genç ne sil le ri ye - tiþ ti ren ve her bi ri nin bi rer i man fe da i si ol - ma sý ný sað la ya cak ça lýþ ma la ra a ðýr lýk ve - ren le rin, ge le cek le ri de pek par lak o la cak - týr. l lah (cc) kim se nin e me ði ni as la za yi et mez. l lah ýn rý zâ sý ný ka zan mak i se her þe yin üs tün de dir.

3 HBR 25 OCK 2012 ÇRÞMB 3 a zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: Mustafa GÖKM (0212) K R TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü Koordinatörü Re cep TÞ CI rol DO UR 36 L M TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: Mesut ÇOB , Fax: KKTC TM SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: brahim ÖZDBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya b dul lah R ÇIK BÞ bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V KT L R Hic rî: 2 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 12 K. Sani 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Mes le kî e ði tim, son 15 yýl da ör se len di MLLÎ ÐTM BKLIÐI MÜSTÞR RDIMCISI HLS UUS RSÖZ, ÜVRST SIVIDK KTSI UGULMSI DOLISIL MSLKÎ ÐTM SO 15 ILD ÖRSLDÐ KDTT. MLLÎ ði tim Ba kan lý ðý Müs te þar ar dým cý sý Ha lis u nus r söz, mes le kî e ði ti min son 15 yýl da ör se len di ði ni be lir te rek, ü ni ver si te sý - na výn da ki kat sa yý uy gu la ma sý nýn bun da et - ki li ol du ðu nu kay det ti. TO ve ði tim ö - ne ti ci le ri ve Uz man la rý Der ne ðin ce dü zen - le nen ( U DR) Mes le kî ve Tek nik ði - tim ça lýþ ta yýn da ko nu þan Müs te þar ar - dým cý sý Ha lis u nus r söz, mes le kî e ði tim ko nu su nun gün de me ge ti ril me si nin Ba kan - lýk a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu di le ge tir di. Bir ül ke nin bü yü me si nin en ö nem li ne den - le rin den bi ri nin ni te lik li iþ gü cü ol du ðu nu kay de den r söz, gü nü müz re ka bet þart la - rýn da in san gü cü ni te li ði nin fark mey da na ge ti ren un sur lar a ra sýn da yer al dý ðý ný söy le - di. Mes le kî e ði ti min son 15 yýl da ör se len di - ði ni be lir ten r söz, ü ni ver si te sý na výn da ki kat sa yý uy gu la ma sý nýn bun da et ki li ol du ðu - nu kay det ti. Kat sa yý uy gu la ma sý nýn kalk ma - sý nýn mes lek li se le ri ne o lan il gi yi ar ttý ra ca ðý - ný ö ne sü ren r söz, Bu sü reç, iþ ve ren le rin bu o kul la rýn me zun la rý ný is tih dam et me de is tek siz li ði ne neden o la bi le cek bir di zi so - nuç lar or ta ya çý kar mýþ týr i fa de si ni kul lan dý. Ba kan lýk o la rak e ði tim a la nýn da ki her ko nu - ya ol du ðu gi bi mes le ki e ði ti me de bü yük ö - nem ver dik le ri ni di le ge ti ren r söz, bu an - lam da Þu bat ta rih le ri a ra sýn da bir mes le kî e ði tim ça lýþ ta yý dü zen le ye cek le ri ni bil dir di. U DR Baþ ka ný dem Çi lek de Tür ki ye de mes le kî ve tek nik e ði tim le il gi li sü rek li ça lýþ ma lar ya pýl dý ðý ný söy le di. U - DR in e ði tim de fýr sat e þit siz li ði ve ni te lik li iþ gü cü ko nu la rýn da bil gi len dir me ve bu ko - nu da far kýn da lýk me yda na ge ti re cek or ga ni - zas yon lar dü zen le me yi ken di si ne gö rev e - din di ði ni kay de den Çi lek, der ne ðin ça lýþ ta yý u lu sal mes le kî e ði tim po li ti ka la rý na kat ký sað la mak a ma cýy la ger çek leþ tir di ði ni söy le - di. i te lik li iþ gü cü nün ve rim li bir e ko no mi i çin vaz ge çil mez bir un sur ol du ðu nu be lir - ten Çi lek, i te lik li iþ gü cü ne sa hip ol ma nýn yo lu i se i yi plan lan mýþ mes le kî e ði tim le müm kün dür de ðer len dir me sin de bu lun du. Gü nü bir lik dü zen le nen ça lýþ tay da mes le kî ve tek nik e ði tim de stra te ji, o kul ya pý sý ve ye - ni o kul mo de li, ye ter li lik ve is tih dam, in san gü cü ko nu la rý e le a lýn dý. Kupon o: 13 K L F L M K SK L Ð Þ I OR n ka ra Ti ca ret O da sý ( TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, i te lik li e le man ek sik li ði nin Tür ki - ye nin kü re sel e ko no mi ye u yum sað la ma ve re ka bet e de bil me ka bi li ye ti ne sek te vur du ðu - nu söy le di. Bez ci, ça lýþ ta yý nýn a çý lý þýn da yap tý - ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin yýl lar dan be ri genç nü fu suy la ö vün dü ðü nü be lir te rek, sa yý sal o la - rak ö vü nü len genç ke si min ni te lik o la rak da ö - vü nü lür ha le ge ti ril me si nin en ö nem li gö rev ol du ðu nu kay det ti. Mes le kî e ði ti min ö ne mi - nin ye ni an la þýl ma ya baþ lan dý ðý ný i fa de e den Bez ci, bu gün ül ke gün de mi ni meþ gul e den ko - nu lar a ra sýn da li se ve ü ni ver si te me zu nu genç - le rin iþ siz ol ma sý nýn gel di ði ni di le ge tir di. Mes - le kî ve tek nik e ði ti min, e ði tim a la ný nýn ko nu su ol ma sý nýn ya ný sý ra is tih dam ve ü re tim a la ný ný et ki le yen, Tür ki ye nin ge le ce ði ni þe kil len di re - cek bir ko nu ol du ðu na dik ka ti çe ken Bez ci, i te lik li e le man ek sik li ði kü re sel e ko no mi ye u yum ve re ka bet e de bil me ka bi li ye ti mi ze sek - te vur mak ta dýr de di. Ha lis u nus r söz TO, DIÞ T C RT KO L J P CK Mes le kî ve tek nik e ði ti min sa de ce o kul - lar la sý nýr lý tu tul ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Bez ci, öð ren ci le re al dýk la rý e ði ti mi uy gu la - may la pe kiþ ti re cek im kân la rýn ta nýn ma sý - ný ö ner di. TO o la rak da ha ön ce 4 o kul yap týr dýk la rý ný ha týr la tan, bu o kul la rýn nor mal li se ve te mel e ði tim ku rum la rý ol - du ðu nu be lir ten Bez ci, bun dan son ra nor - mal o kul lar ye ri ne mes le kî e ði tim o kul la rý yap tý ra cak la rý ný bil dir di. e ni ma hal le de 16 dö nüm lük bir a ra zi ü ze ri ne en düs tri mes lek li se si yap tý ra cak la rý ný be lir ten Bez - ci, bu nun ya ný sý ra bir de dýþ ti ca ret ko le ji - ni e ði ti me ka zan dý ra cak la rý ný du yur du. Tür ki ye nin 2023 yý lýn da ki ih ra cat he de fi - nin 500 mil yar do lar ol du ðu nu ha týr la tan Bez ci, Bu da ne i le o lur? i te lik li iþ gü - cüy le o lur. Biz de bu ko nu da ü ze ri mi ze dü þe ni ya pa ca ðýz ve bir dýþ ti ca ret ko le ji ya pa ca ðýz de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan - TO Baþ ka ný Bez ci ye et kin li ðe kat ký la rýn dan do la yý pla ket ve ril di. n ka ra / a a tal ya da burs lu li san süs tü e ði tim im kâ ný n ka ra Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Sa lih Bez ci TO FÞ, in sa na ya tý rým il ke si doð rul tu sun da Türk ði tim Vak fý (TV) iþ bir li ðiy le ü ni ver si te son sý nýf ta o ku yan genç le re tal ya da burs im kâ ný su nu yor. TO FÞ tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Bir ya ðýn tal ya da Ol sun slo ga nýy la Ma ki ne Mü hen dis li ði, n düs tri Mü hen dis li ði ve Ta sa - rým a lan la rýn da tal ya da li san süs tü e ði tim al mak is te yen öð ren ci le re ses le nen TO FÞ, 15 Þu - bat ta ri hi ne ka dar sü re cek baþ vu ru lar kap sa mýn da a ra dý ðý kri ter le re u yan öð ren ci le rin 2 yýl bo - yun ca o kul üc re ti, ba rýn ma ve cep harç lý ðý ol mak ü ze re tüm mas raf la rý ný kar þý la ya cak. l dýk la rý kar þý lýk sýz burs la Po li tec ni co Di To ri no ve Po li tec ni co Di Mi la no ü ni ver si te le rin de üc ret siz n gi - liz ce li san süs tü e ði tim al ma fýr sa tý ný el de e de cek genç ye te nek le ri i se Tür ki ye ye dön dük le rin - de TO FÞ ta ça lýþ ma fýr sa tý bek le ye cek. Baþ vu ru lar 15 Þu bat 2012 ta ri hi ne ka dar yurt di si - e-pos ta ad re si ü ze rin den ya pý la bi le cek. s tan bul / eni sya Taþcý ve Salihoðlu, Hilâl TV de S Medya Grup Genel Müdürü Recep Taþcý ile araþtýrmacý-yazar Lâtif Salihoðlu bugün Hilâl TV de canlý yayýnlanacak olan Mozaik aþam adlý programa misafir olacak. Tûbâ nciler in sunduðu programa katýlacak olan Taþcý ve Salihoðlu, eni sya nýn 2012 yayýn hedefleri ve devam etmekte olan Hayatü s-sahabe kampanyamýzla ilgili bilgi verecekler. Saðlýktan eðitime, aileden müziðe uzanan konularý uzman konuklarýn tartýþtýðý programýn yayýn saati: 10:50. eni sya/stanbul ir ti ni as ya.com.tr Soy ký rým fit ne si ve Tür ki ye nin tav rý Dink ci na ye ti bir yö nüy le na sýl gö zü nü in ti - kam hýr sý bü rü müþ r me ni di as po ra sý nýn e li ni güç len dir diy se, ci na yet le il gi li o la rak beþ yýl dýr de vam e den dâ vâ dan çý kan ka rar da ay ný so nu cu do ður du ve dün ya ka mu o yu ö nün - de r me ni me se le sin den do la yý za ten sý kýn tý da o lan Tür ki ye nin i þi ni bi raz da ha zor laþ týr dý. Fran sa Se na to sun dan çý kan ka rar bu nun son ör ne ði. Se lâ nik li Mös yö yi ne ya pa ca ðý ný yap tý ve bu ka ra rý çý kart týr dý. Ta sa rý nýn sa hi bi o lan se na - tör so nu cu se vinç göz yaþ la rýy la kut lar ken, ya sa - la þan tek li fin Tür ki ye i le bir il gi si ol ma yýp, Fran - sýz va tan daþ la rý i çin ge çer li ol du ðu nu söy le miþ. Sar kozy de Tür ki ye ye sü kû net çað rý sý yap mýþ. Ba ka lým, hü kü met na sýl bir ta výr ta ký na cak? Soy ký rým ý in kâ ra ha pis ve pa ra ce za sý ön gö - ren ya sa, biz de ki na ya sa Mah ke me si nin mu a - di li o lan na ya sa Ko mis yo nu na gö tü rü lür ve o - ra dan dö ner se, yap tý rým la ra ge rek kal ma ya cak. k si du rum da i kin ci e tap yap tý rým lar ge le cek. yi de, tek lif Se na to dan ön ce ko mis yon dan geç ti ðin de a çýk la nan ilk dal ga yap tý rým lar da di þe do ku nur bir þey var mýy dý ki, i kin ci sin den bir þey bek len sin? O za man, Pa ris te ki Bü yü kel çi mi zin ge ri çaðrýlmasý dý þýn da ne ya pýl mýþ tý? Ki, son ra - dan or ta lýk du ru lun ca el çi yi ne Pa ris e dön müþ tü. ko no mik am bar go nun lâ fý e di lir gi bi ol muþ, a ma ko no mi Ba ka ný böy le bir þe yin söz ko nu su ol ma dý ðý ný, da ha sý Tür ki ye de ki iþ ya pan Fran sýz þir ket le ri nin ay ný za man da Türk þir ke ti ol du ðu - nu ve Fran sýz ya tý rým cý la ra her za man ka pý la rý - nýn a çýk ol du ðu nu, al tý ný çi ze rek i fa de et miþ ti. Ba ka lým, bun dan son ra ne ya pa cak lar? LK ve or ta öð re tim ku rum la rýn da ya rý yýl ta ti li ne gi ril me siy le bir lik te ba zý a i le ler ço cuk la rý na kar ne he di - ye si ni, um re zi ya re ti i çin kut sal top rak la ra gö tü re rek ver di. Tur þir ket le ri nin ya rý yýl ta ti li i - çin a i le le re sun du ðu fark lý prog - ram lar i çe ri sin de, um re tur la rý il gi çek ti. Tur lar çer çe ve sin de a i le le - riy le bir lik te ta türk Ha va li ma - ný na ge len ço cuk lar, kut sal top rak - la ra gi de cek ol ma nýn he ye ca ný ný ya þa dý. Ve li ler, ya rý yýl ta ti li ni ço - cuk la rý i le um re zi ya re ti ya pa rak de ðer len dir mek is te dik le ri ni i fa de e der ken, ço cuk lar da ba þa rý la rý nýn s lýn da soy ký rým ý in kâ rýn yap tý rý ma bað lan - ma sý, ye ni bir a þa ma. On dan ön ce ki e tap ta r - me ni soy ký rý mý nýn ka bu lü ve ta nýn ma sý söz ko - nu suy du ve bu mer ha le çok tan ge çil di. Dün ya nýn bir çok ül ke sin de bu yön de ka rar lar a lýn dý. B ü - ye si 19 ül ke de bu lis te nin i çin de yer a lý yor. Þim di Sar kozy nin te tik le di ði bu ye ni dal ga i le, soy ký rý mý in kâr a ce zaî yap tý rým ön gö ren ya sa la - rýn da v ru pa da yay gýn laþ tý rýl ma sý a maç la ný yor. Böy le ce Tür ki ye nin B yol cu lu ðu na bir de o ci het ten set ve ba ri yer o luþ tu rul ma ya ça lý þý lý yor. Bu na kar þý n ka ra nýn, ar ka sý ný da ge ti re me - di ði öf ke li çý kýþ la rýn ö te sin de, ger çek çi ve sað lam bir plan ve stra te ji si var mý? Se na to da ki oy la ma ön ce si r do ðan Pa ris e gi dip Soy ký rým yok tur der se, o nu da mý hap se a ta cak sý nýz? de ni lir ken, oy la ma so nu cu bel li ol duk tan son ra Baþ ba ka nýn Ge re kir se ar týk Fran sa ya git me yiz gi bi bir be - yan da bu lun ma sý, na sýl bir stra te ji nin i fa de si? kin ci e tap yap tý rým lar a ra sýn da, Fran sa i le Su - ri ye ye yö ne lik iþ bir li ði ni as ký ya al ma (Sa bah, ) mad de si de var mýþ. Tam bir Gü ler mi - sin, að lar mý sýn? du ru mu. Pe ki, bu iþ bir li ði as ký ya a lý nýr sa ne o lur? Tür ki ye Su ri ye ye, Fran sa nýn des te ði ni al ma dan mý mü da ha le e der? dam lar za ten ken di le ri faz la bu laþ ma dan, Tür ki ye yi ö ne sü re rek bu i þi o ra ya gö tür mek is te mi yor lar mý? Tür ki ye nin e lin de, Fran sa ya kar þý kul la na bi le - ce ði et ki li koz lar dan bi ri, bu ül ke nin TO nun as ke rî ka na dý na dö nü þü nü ve to et me gü cü nü e - lin de bu lun dur ma sýy dý. ma bu koz, Ras mus - sen in TO Ge nel Sek re ter li ði ne ge ti ri li þi es na - sýn da ko pa rý lan gü rül tü a ra sýn da har ca ný ver di. Ve Tür ki ye hem gü ya kar þý çýk tý ðý Ras mus - sen e, hem de Fran sa nýn dö nü þü ne o nay ver di. Da ha sý, Lib ya da ki ka rý þýk lýk lar patlak verince, Sar kozy bu ül ke ye yö ne lik bom bar dý man la rý baþ la týp it ti fa ký da pe þin den sü rük le di ðin de, ön - ce le ri TO nun o ra da ne i þi var? di yen Tür - ki ye, ký sa sü re son ra z mir de ki TO üs sü nü Lib ya o pe ras yon la rý i çin tah sis nok ta sý na gel di. Ve B Ba ka ný Ba ðýþ, Fran sa nýn Lib ya da on bin ler ce in sa nýn kat li ne yol a çan TO bom bar - dý man la rýn da ki ro lü nü ö ven i fa de ler kul lan dý. Pa ris te ki son ge liþ me ye böy le bir ar kap lan dan ba ký lýn ca, n ka ra a dý na ve ri len öf ke li tep ki le re cid di yet ve sa mi mi yet at fet mek pek ko lay de ðil. Soy ký rým id di a la rý na kar þý Tür ki ye nin hâ lâ tu - tar lý ve sað lam stra te ji ler ge liþ ti re me miþ ol ma sý i se asýl ir de len me si ge re ken en ö nem li me se le. Karne hediyeleri umre seyahati oldu S KR D 1999 dep re min - den ka lan or ta ha sar lý ko nut la - rýn ke si len su yu, yar gý ka ra rýy la tek rar a çý lý yor. Za ten ya sak o - lan ha sar lý ko nut lar da o tu rul - ma sý nýn ö nü ne geç mek i çin va - li li ðin ta li ma týy la su la rý ke sen Sa kar ya Su ve Ka na li zas yon - da re si (SS K) mah ke me nin ka ra rý kar þý sýn da þaþ kýn lýk ya þý - yor. Su yu ke si len 29 or ta ha - sar lý bi na nýn mah ke me nin yü - rüt me yi dur dur ma ka ra rý son - ra sýn da su la rý ye ni den a çýl dý. SS K be le di ye ler den ge len lis - te ler doð rul tu sun da 325 or ta ha sar lý bi na dan 293 nün su yu - nu kes ti. n cak 29 bi na sa hi bi dâ vâ a ça rak yü rüt me yi dur dur - ma ka ra rý al dý. Bu a bo ne le rin su yu ye ni den a çýl dý. Çok sa yý da a bo ne nin de ay ný yo lu iz le mek i çin mah ke me ye baþ vur du ðu be lir ti li yor. 23 ha sar lý bi na nýn bu þe kil de ö dül len di ril me sin den mut lu luk duy duk la rý ný di le ge tir di - ler. Bu a ra da, Di ya net þ le ri Baþ - kan lý ðý ta ra fýn dan öð ren ci, öð ret - men ve ve li le ri kap sa yan um re tu - ru i se ya rýn baþ la ya cak. 67 gö rev li - nin eþ lik e de ce ði tur lar da top lam 2 bin 606 ki þi ka tý la cak. s tan bul/a a Kesilen su, yargý kararýyla yeniden açýlýyor da SS K hiz met a la ný dý þýn da kal ma sý se be biy le su yu ke si le - me di. Sa kar ya Va li li ði ve Sa - kar ya Bü yük þe hir Be le di ye si or tak ka rar a la rak can gü ven li - ði a çý sýn dan bu bi na lar dan o tu - ran la rý tah li ye et mek i çin su la - rý nýn ke sil me si ka ra rý al mýþ tý. - kin ci a þa ma da i se bu ko nut lar yý ký la cak tý. Mah ke me ka ra rý va li li ði ve be le di ye zo ra sok tu. Sa kar ya/ ci han

4 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K RI D Þ ÐI 1. Hid ro si ya nik a si din tu zu ve ya es te ri o lan çok güç lü bir ze hir. - Baþ lý ca i çe ce ði miz. 2. Ter le - mek ten ve ya sý cak tan vü cut ta mey da na ge len kü çük pem be ka bar tý lar, ý sýr gýn. - Bir þe yin ta ba ný i le en yük sek nok ta sý a - ra sýn da ki u zak lýk. 3. aþ, nem li. - Bir vü cu dun ve ya bir or ga - nýn ya pý ö ge le rin den bi ri ni o luþ tu ran hüc re ler bü tü nü. 4. h mak, bu da la, ser sem. - teþ li si lâh la bir mer mi nin a týl - ma sý na ve ya her han gi bir a ra cýn fýr la týl ma sý na ya ra yan, pat la yý cý mad de. 5. Do mi no o yu nun da tek de lik li taþ. - De lik ve yýr tý ðý uy gun bir par ça i le o nar ma, ka pat ma. 6. Bir be sin mad de si. - Bir ya pý nýn, ka pa lý bir ye rin üst bö lü - mü nü o luþ tu ran düz ve ya tay yü zey. 7. Gü zel ko ku lu kü - çük ka v un. 8. Ü ze ri ne bir þey ler sa rý la bi len de lik li si lin dir. - Bir su çu, bir ku su ru ve ya bir ha ta yý ba ðýþ la ma. 9. Püs - kü rük ve baþ ka laþ mýþ ka ya lar i çin de bu lu nan, a lü min - yum si li kat i le po tas yum dan o luþ muþ, yap rak lar du ru - mun da ay rý la bi len, a te þe da ya nýk lý par lak bir mi ne ral. - Hint-v ru pa dil a i le si. 10. kin bi çil dik ten son ra tar la da ka lan kök lü sap. - Kar tal gil ler den, v ru pa ve s ya'nýn dað, or man ve ça lý lýk la rýn da ya þa yan. 11. Ge mi le rin ba rýn - ma la rý na, yük a lýp bo þalt ma la rý na, yol cu in di rip bin dir me le ri ne ya ra yan tabiî ve ya sun'î sý ðý nak. - Çe kiþ me, bo zuþ - ma, kav ga. 12. ap ma, ye ri ne ge tir me. - Rüt be si ge ne ral i le ay ný o lan de niz su ba yý. SOL D S Ð 1. Has ta lýðýn baþ ka la rý na geç mesi, bu laþ masý. - Mal i le il gi li. 2. He de fe var ma, he de fi vur ma. - Kö pek yav ru su, kü çük kö pek. 3. Kay be dil miþ, yi ti ril miþ. - Þa ký mak i þi. 4. Ser - sem, bu da la, eb leh. - Ba þa kak - ma. 5. Ter si ki mi yö re le ri miz de kü mes. - dem köp rü sü. - Bir olumsuzluk eki. 6. a tak, yor - gan yý ðý ný. - Þehir ve ya ka sa ba - da dýþ ma hal le. 7. Ma ya sýz ha - mur dan, fý rýn da ya da saç ta pi þi - ri le rek ya pý lan bir çe þit pi de. - n sý zýn ya pý lan. 8. u mur ta, yað da ký zar týl dýk tan ya hut su da haþ lan dýk tan son ra ü ze ri ne sa - rým sak lý yo ðurt dö kü le rek ya pý - lan ye mek. - Son ra, en son ra, so nun da. 9. Lok ma. uf ka ek - me ðin den ya pý lan dü rüm. - ük sek bir ma ka ma su nu lan mek tup ve ya di lek çe. 10. Söz le, ba kýþ la tel kin le sað la nan bir çe þit uy ku du ru mu, hip no tiz ma. - le me li ya rýþ ma lar da so nu cu be lir ten kar þý laþ ma. BULMC O Z F R G B Z P T O O R K P G K B R T O M U S T K G B M Z R H L S R M Z L H M BR ÖCK BULMCI CVBI M M R S L K K T L K R T R KÜLTÜR ST 4 25 OCK 2012 ÇRÞMB Hikâye etmek lâzým Ti yat ro i le il gi li bir top lan tý da, o yun bul mak ta zor lan dý ðý ný di le ge ti ren ka tý lým cý la ra, r týk hi kâ - ye an la tan lar a zal dý. Hi kâ ye pay la þý mý yok de ne cek ka dar az þek lin de ve ri len ce vap, ba na ol duk ça çar pý cý ve ye rin de gö rün dü. Zi ra gü nü müz de ço ðu ki þi bir ko nu ve ya o la yý hi kâ ye et me de ol duk ça za yýf. Bu bað lam da, 17 O cak ta rih li ga ze te mi zin Kül tür-sa - nat say fa sýn da ki Ma sal n lat ma a rýþ ma sý ha be ri se - vin di ri ci. Zi ra bir faaliyetin ya pýl ma sý, ye ri ne ge ti re ce ði mis yo nun ek sik li ði ni gi der me a maç lý ol ma sý de mek tir. O hâl de baþ ka la rý da bu ko nu da ki ek sik li ðin far kýn da. He le ki, ya rýþ ma da a ký cý lýk, hi ta bet, ken di ne gü ven, his set mehis set tir me, jest-mi mik, ses to nu gi bi sos yal ha yat ta ken di ni ka bul et tir me nin te mel pren sip le ri nin e sas a lýn - ma sý na ba ký lýr sa, hi kâ ye ve hi kâ ye et me nin e ði tim ha ya - týn da ne ka dar ö nem li ol du ðu â þi kâr. Bu sa týr la rý ya zar ken, dok san lý yýl la rýn meþ hur di zi si Sü per Ba ba nýn je ne rik mü zi ði nin Ba na bir ma sal an lat ba ba di ye baþ la yan bö lü mü ta ký lý yor zih ni me. Sa hi, gü - nü müz de ço cuk la rý ný in ter net ve te le viz yon cen de re sin - den kur ta rýp, hi kâ ye an la tan ba ba lar ve ya an ne ler kal dý mý? Bel ki de çok az. Çün kü he nüz te le viz yo nun pek de yay gýn ol ma dý ðý ve u zun kýþ ge ce le rin de ke si len e lek tri - ðin u zun sü re gel me di ði dö nem de ya þa mýþ þans lý ne sil - den o lan ben, bi zi et ra fý na top la yan de de min kýl lý Ho - roz ma sa lý ný an la týr ken ne den li bir med dah ký lý ðý na gir - di ði ni ha týr lý yo rum da, hi kâ ye do lu bir ha yal dün ya sýn da ne ka dar de ðer li pay la þým lar da bu lun mu þuz. De dem ler - de de ðil de ken di e vi miz dey sek, an ne ve ya ba ba mý zýn yak la þýk bir sa at sü ren hi kâ ye le ri ni din ler ken duy gu ve ha yal dün ya sý nýn ok ya nu sun da ge zin me nin ne ka dar tat lý ve ya rar lý ol du ðu nu þim di da ha i yi an la ya bi li yo rum. Bu an lat týk la rý ma ha zýr ne sil pek de â þi na ol ma ya bi - lir. ma Ha di ha yal ku ra lým de sek, a ca ba kaç ki þi sað lýk lý ve ye rin de bir ha yal kur ma ve bun la rý hi kâ ye et me ba þa rý sý ný gös te re bi le cek? Bel ki de i ki e lin par - mak la rý sa yý sýn ca Bu söy le dik le rim a bar tý de ðil? Zi ra te le viz yon ve in ter net le ye ti þen di ma ðýn ha yal kur ma þan sý ne re dey se az? Meselâ iz le di ði di zi de ki kah ra man - dan et ki le ne bi lir, bu et ki o nu en faz la ö zen ti de nen kim lik bu na lý mý na so kar. Oy sa hi kâ ye ve ya ma sal dün - ya sý i çin de bü yü yen bi ri, baþ lan gýç ta her ne ka dar ger - çek dün ya i le il gi si ol ma yan ha yal dün ya sý i çin de bu - lun sa da so nun da ha yal le rin zen gin li ði i çin de ki þi li ði ni bul ma þan sý da ha faz la o lur. Çün kü so yut bir dün ya da, ki þi li ði ni so mut laþ týr ma þan sý na ken di si sa hip tir. Bu na kar þýn, her þe yin so mut o la rak su nul du ðu gö rün tü dün ya sýn da böy le bir þans yok de ne cek ka dar az dýr. Bu du ru mun baþ ka bir yö nü de var: Te le viz yon ve in - ter net mad de ci ve eð len ce i le ma lûm bir dün ya yý da ha bas kýn bir þe kil de su nar. Do la yý sýy la da mad de ci ve eð - len ce dün ya sý nýn genç le ri, ka zan mak ve kay bet mek gi bi i ki nok ta a ra sýn da ki bir ha ya týn pe þin den sü rük le nir ler. þ te bu i ki uç nok ta di ye bi le ce ði miz gel-git le rin dev dal ga la rý a ra sýn da bo ðul ma ya yüz tut muþ bir nes li de hi - kâ ye çok da il gi len dir mez. Oy sa hi kâ ye de ay rýn tý var. Ve bir la bi rent mi sa li ö - nü müz de du ran her ay rýn tý, as lýn da bi zi ha ki ka tin ka - pý sý na gö tü ren ol gun laþ ma nýn o ca ðý gi bi bir þey. Ham - sý nýz dýr, o kur ve ya din ler si niz; duy gu ve ha yal dün ya - sýn da yan ma ya baþ lar sý nýz. Bu ya nýþ i çin de dü þün ce dün ya nýz da bir sen te ze va rýn ca, ha ya týn o ca ðýn da tec - rü be a te þin de piþ me ye bý ra kýr sý nýz ken di ni zi. Böy le ce bir hi kâ ye de ki ne ben ze yen, a ma fark lý bir yo lun yol cu - su o la rak þu ur lu bir ha yat sa hi bi ol ma fýr sa tý ya ka lar sý - nýz. a ra tý lýþ da böy le de ðil mi? Ben zer ya ra tý lýp fark lý fýt rat la rýy la, fark lý yol la rýn yol cu su o la rak fark lý dün ya - la ra sa hip ol mu yor mu bütün ya ra tý lan? Ba zen bn-i Hal dun un "Coð raf ya ka der dir" sö zü, Her hi kâ ye keþ fe dil me ye ha zýr bir ka der dir sö zü nü söy le tir ba na. O hâl de fark lý ka der ler i çin de ka de ri ni zi keþ fet me - ye ne der si niz? Bu yu run o za man hi kâ ye et me ye Son ba har/kýþ in di ri mi baþ la dý. Þim di vit rin ler de - va sa % 70 le re va ran in di rim ler ya zý sý i le süs lü. Tü ke ti ci ler na kit ve ya kre di kar tý kul la na rak bol bol a lýþ ve riþ ya pý yor. Her mev sim hýn ca hýnç dol dur du ðu muz VM ler ar týk ha ya tý - mý zýn bir par ça sý, a de ta e vi mi zin di ðer bir o da sý. *** a kýn za man da, meþ hur bir te set tür ma ða za sýn da sa tý þa çý ka rý - lan kýþ lýk e tek le ri in ce li yor dum. Fa kat o da ne? Ku maþ pa za rýn - dan ku ma þý ný sa týn al dý ðým düð me si, fer mu a rý, as ta rý dâ hil on li - ra ya mal et ti ði miz e te ðin ay ný mo de li ne, ay ný ku ma þý na tam on ka tý fi ya týn da rast la ma ya yým mý? ra da ki tek fark, e te ðe yer leþ ti - ri len mi ni min na cýk e ti ket. *** Tu haf! Mar ka tut kun la rý bu pa ha lý lý ða i ti raz et me yi ak lýn dan ge çir mi yor. Böy le ce gü cü nü mo da dan a lan mar ka lar a yak ta du - ra bi lir li ði ni fa hiþ fi yat lar ü ze rin den sað la ma ya de vam et mek te. Mar ka sa da ka ti ni be nim se yen le rin de ken din ce hak lý se bep le ri var. Bir sta tü ve kim lik su nu yor on la ra mar ka. Fa lan ca mar ka dan gi yi ni yor o lu þu ha ya ta ba kýþ a çý sý ný, ha yat ka li te si ni, re fah se vi ye - si ni, di ðer in san lar dan fark lý ol du ðu nu gös te ri yor. Mo dern pa zar la ma an la yý þý da bu min val de tü ke ti ci ye is te di ði - ni ve ri yor; da ha fark lý ü rün ler ta sar lý yor, su nu yor, pa zar lý yor. Bu sü reç her se zon ye ni le ni yor, mo da ca zi be si a dý al týn da. Ke li me nin söz lük an la mý da za ten bu nu be lir ti yor: De ði þik lik ge rek si ni mi ve ya süs len me ö zen ti siy le top lum ya þa - mý na gi ren ge çi ci ye ni lik. * Ge çi ci ye ni lik, ne ya zýk ki ar týk bir ih ti yaç ha li ne bü rün dü rül - müþ. Rek lâm lar yo luy la bi lin çal tý mý za gön de ri len me saj lar ye ni o - lan her þe ye bi zim de sa hip ol ma mýz hem de bir an ev vel tel - ki nin de bu lu nu yor. Vit rin de gör dü ðü müz bir ký ya fe tin ya hut a - yak ka bý nýn do la bý mýz da ol ma yý þý mut suz luk ve ri yor. n çok da tat min siz lik his si bi zi ra hat sýz e di yor Ba zen dü þü nü yo rum, Psi - ko log Mas low, in sa ný çö züm le yen te o ri si ih ti yaç lar hi ye rar þi si ne 6. mad de yi ek le me li ve is mi ni þöy le be lir le me liy di: Sa týn al ma ve tü ke tim ih ti ya cý. *** Mo da kul la nýþ lý lýk i le il gi len mez. Bir ak se su ar sa de ce bi rey sel kim li ði a çýk la yan bir i kon o la rak kul la ný lýr. Bu söz ler 2006 me ri kan ya pý mý Þey tan Mar ka Gi yer fil min - den 6 ay bo yun ca The ew ork Ti mes ýn lis te sin de bi rin ci sý - ra da kal mýþ, La u ren We is ber ger in ki ta býn dan u yar la nan film, ün lü bir mo da der gi sin de a sis tan o la rak ça lýþ ma ya baþ la yan ndy nin ya zar lýk ka ri ye rin den ve ha ya týn dan ö dün ver me si ni an la tý yor. Salt gü zel, çe ki ci, fark lý ve pa ha lý gi yin mek ü ze re bir ha - yat an la yý þý ge liþ ti ren iþ ko lik in san la rýn ha yat a maç la rý ný sýð laþ týr - ma sý ný göz ler ö nü ne ser me si a çý sýn dan il ginç. ndy, ze ki kýz dýr, çok geç me den yan lýþ yol da ol du ðu nu an lar, gaf let li man la rý ný terk e de rek is ti fa e der. s ki ha ya tý na ve ha yal le ri ne ge ri dö ner. Pe ki, mo da ve tü ke tim en deks li ya þa yan la rý dal dýk la rý de rin uy ku dan kim u yan dý ra cak? Dip not: * tdk.gov.tr Si zin o ra da da in di rim ler baþ la dý mý? MR S e ni s ya Ha ným eþ ri yat Ko - mis yo nu ü ye le ri 1. e ni s ya Der gi Ta - ný tým Gü nü dü zen le di ler. Mer sin 'de ilk de fa dü zen le nen der gi ta ný tým gü nü e - ni þe hir Poz cu Ha ným lar Kül tür Mer ke - zin de ger çek leþ ti ril di. e ni s ya eþ ri - yat ta ra fýn dan ay lýk o la rak ya yýn la nan Bi zim i le, Genç ak la þým, Can Kar deþ ve üç ay da bir ya yýn la nan Köp rü der gi - le ri nin ta ný tý mý nýn ya pýl dý ðý prog ram Kur ân ti lâ ve ti i le baþ la dý. Si ne viz yon eþ li ðin de su num ya pan Me ral De mir döð mez, sa lo nu dol du ran ha ným la ra; Ri sâ le-i ur la rý yay mak ve ne þir hiz me tin e katkýda bulunmak dü - þün ce siy le yo la çýk týk. Pe ki, ne den der gi gü nü dü zen le dik? Çün kü, der gi le ri miz, ga ze te miz ve ki tap la rý mýz, Ri sâ le-i ur un med ya da ki di li dir. Ve bu ya yýn - lar la i man ha ki kat le ri dün ya nýn bir çok ye ri ne u laþ tý rýl mak ta dýr. Biz ler de bu ya - yýn la ra des tek ver mek ve ya yýn la rý mý zý her ke se ta nýt mak zo run da yýz de di. PROGRM, KLPLR FTH Ç TRTPLD "Bi zim gi re me di ði miz yer le re fe sat gi - re cek tir" di yen De mir döð mez, Bunu ön le - mek ve kar deþ le ri mi zin kalp lerini ur larla fet het mek a dý na böy le bir prog ram ha zýr la - dýk. h lâs, sa mi mi yet ve gay ret le ça lýþ ma - mýz ha lin de, i na nýn ya rýn lar hiz me ti miz ve dâ vâ mýz a çý sýn dan çok da ha gü zel o la cak þek lin de ko nuþ tu. De mir döð mez, Can Kar - deþ, Bi zim i le, Genç ak la þým ve Köp rü der gi le ri ni tek tek e le a la rak, ö zel lik ve muhtevalarýný an lat tý. Dün ol du ðu gi bi bu - gün de ga ze te miz, ki tap la rý mýz, der gi le ri - miz ve rad yo muz, ça ðýn tef si ri Ri sâ le-i ur Kü li ya týn da ki ha ki kat le ri ger çek çi yo rum - lar la in san lý ðýn hu zur ve se lâ me ti i çin, muh taç gö nül le re sun ma ya de vam et mek - te dir. Bu ya yýn la ra sa hip çý kan e ni s ya ur ce ma a tinin, tavizsiz dik duruþuyla ur ha re ke ti nin a na göv de si du ru mun da ol du - ðu nu söy le di. "Pey gam ber fen di mizin (asm) s ti þa - re e den piþ man ol maz ha di si ni e sas al dý - ðýn dan ce ma a ti miz de meþ ve ret ve þû râ ha kim dir" di yen De mir döð mez, söz le ri ni þöy le ta mam la dý. "Burada her me se le is - ti þa re i le hal le di lir. Þa hýs la ra ba kýl maz. Meþ ve re tin þah s-ý ma ne vi si ne ba ký lýr. Çün kü; þahs-ý ma ne vî, ve li-i kâ mil hük - mün de dir. Mes le ði miz meþ re bi miz ney - se o nun ar ka sýn da du ru ruz. Da ha son ra sergilenen der gi ler dâ vet - li le re ta ný tým a maç lý da ðý týl dý. Prog ram i - lâ hi le rin ar dýn dan du â lar i le so na er di. e ni s ya Risale-i ur un medyadaki dilidir DRG TITIM GÜÜÜ ÇILIÞID BR SUUM P M RL D MR DÖÐ MZ, GZTMZ, K TP L RIMIZ V DR G L RMZ RSL- UR'U MDDK DLDR. BU ILRL M HKKTLR DÜ ULÞTIRILMKTDIR D D. HÜS KÜÇÜKOÐLU MRS SCLI mi nik e ni s ya o ku yu cu la rý, ga - ze te mi zin n ka ra Tem sil ci li ðini zi ya ret et ti. Sin can Tem sil ci miz b ra him ri boz un ön - der li ðin de n ka ra da Ko ca te pe Ca mii ve Ha cý Bay ram gi bi ma ne vî mer kez le re bir ge zi dü zen le yen Sin can lý mi nik e kip, ga ze - te mizi de zi ya ret e de rek, tem sil ci miz Meh - met Ka ra ve tem sil ci lik ça lý þan la rýy la bir a - ra ya gel di. Sin can lý mi nik e ni s ya o ku yu - cu la rýn dan o lu þan grup i le Ri sâ le-i ur ve e ni s ya ga ze te si ü ze ri ne soh bet e den n ka ra Tem sil ci miz Meh met Ka ra, ço cuk - la rýn so ru la rý ný da ce vap lan dýr dý. Mi nik ler, n ka ra Ha ber Mer ke zimiz den de ga ze te ci - lik mes le ði hu su sun da bil gi al dý lar. Mi nik le rin her bi ri nin i yi bi rer e ni s ya o - ku yu cu su ol du ðu nu be lir ten Sin can Tem - sil ci si b ra him ri boz, tem sil ci li ði mi ze ya pý - lan bu ge zi gi bi ge zi le rin sýk sýk tek rar lan - ma sý ge rek ti ði te men ni le ri ni di le ge tir di. Sin can lý mi nik le re tem sil ci li ði miz ta ra fýn - dan çe þit li he di ye ler ve Can Kar deþ der gi si i le ki tap la rý mýz dan he di ye pa ke ti tak dim e dil di. a vuz Genç / n ka ra OSMLI m pa ra tor lu ðu nun 19 un cu yüz yý lýn or ta la - rýn da bü yük bir kýt lýk fe lâ ke tiy le kar þý kar þý ya ka lan r - lan da ya 1847 yý lýn da gön der di ði yar dým bir Türk fil mi - ne ko nu o lu yor. r lan da nýn yük sek ti raj lý ga ze te le rin den I rish In de pen dent, Türk yö net men Ö mer Sa rý ka ya nýn, fil min ha zýr lýk la rý i çin ya kýn za man da r lan da ya ge le ce - ði ni du yur du. Fil min r lan da ve Tür ki ye de çe ki le ce ði be lir til di. In de pen dent a a çýk la ma da bu lu nan Sa rý ka - ya ya gö re, zor za man lar da bir a ra ya ge len i ki ül ke nin et - ki le yi ci hi kâ ye si nin an la tý lý yor. Mi mar Si nan Ko ca Si nan i le ha yat bu la cak DÜ mi mar lýk ta ri hi ne a dý ný al - týn harf ler le yaz dý ran Mi mar Si - nan ýn kal fa lýk e se ri o la rak ni te - len dir di ði Sü ley ma ni ye Ca mi i nin ya pým sü re ci ni an la tan o yun, 28 O - cak ta dü zen le ne cek ga lay la sa nat - se ver ler le bu lu þa cak. s tan bul Bo ða - zi çi Sa nat ve Kül tür Plat for mun dan al dý ðý bil gi ye gö re, Plat form ve S - PÞ GO nun iþ bir li ðiy le ha ya ta ge çi ri len Ko ca Si nan, e ser le riy le dün ya mi mar lýk ta ri hi ne a dý ný yaz - dý ran Mi mar Si nan ýn ha ya týn dan bir bö lü mü, Sü ley ma ni ye Ca mi i nin ya pým sü re ci ni Ka nu nî Sul tan Sü - ley man, Hür rem Sul tan ve Mi mar Si nan ýn ki þi lik le ri çer çe ve sin de, sa - nat i le ik ti da rýn yüz yýl lar ca sü re ge - len san cý lý i liþ ki si ni ti yat ro nun bü - yü lü mer ce ðin de an la tý yor. Ge nel sa nat yö net men li ði ni r da y do - ðan ýn yap tý ðý, Ha kan l tý ner in yaz - dý ðý ve sah ne ye koy du ðu o yu nun ga la sý, 28 O cak ta Ha liç Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. s tan bul / a a Mi nik e ni s ya o kur la rý tem si l ci li ðimizi zi ya ret et ti Os man lý nýn "bü yük kýt lýk" sý ra sýn da r lan da ya gön der di ði yar dým fil me ko nu o lu yor BÜ ÜK KIT LIK V U U TUL M R DIM RLD D ö zel lik le yok sul la rýn te mel be si ni o lan pa ta te - se 1845 yý lýn da bu la þan has ta lýk, yýl lar sü re cek fe lâ ke tin baþ - lan gý cý ol du. Ül ke ta ri hin de a cý lý iz ler bý ra kan Bü yük Kýt lýk, 1 mil yon ci va rýn da ki þi nin ö lü mü ne, bir o ka dar ki þi nin de baþ - ka ül ke le re göç et me si ne yol aç tý. Dö ne min Os man lý pa di þa hý Sul tan b dül me cit in r lan da ya 1847 de gön der di ði pa ra yar - dý mý, r lan da nýn es ki Cum hur baþ ka ný Mary Mc le e se in 2010 yý lýn da Tür ki ye ye yap tý ðý res mî zi ya ret sý ra sýn da da r - lan da ba sý nýn da ge niþ yer bul muþ tu. Tür ki ye nin Dub lin Bü - yü kel çi li ði nin gi ri þi mi ü ze ri ne, 1993 yý lýn da Dev let r þiv le ri Ge nel Mü dür lü ðü Os man lý r þiv le ri Da i re Baþ kan lý ðý ta ra fýn - dan ya pý lan ar þiv ta ra ma sý so nu cun da, o dö nem de n gi liz i - da re si al týn da bu lu nan r lan da ya 1000 po und luk pa ra yar dý - mý ya pýl dý ðý ný gös te ren bel ge le re u la þýl mýþ tý. Gün yü zü ne çý - ka rý lan bel ge ler a ra sýn da, b dül me cit ta ra fýn dan ya pý lan pa - ra yar dý mý na r lan da hal ký nýn duy du ðu þük ran ve min net söz le ri ni i çe ren, r lan da ma hal li ma kam ve i le ri ge len le rin ce im za lan mýþ bir mek tup da bu lu nu yor. r lan da nýn en es ki þe - hir le rin den Drog he da da, yar dý mý ge ti ren Os man lý ge mi ci le ri - nin kal dýk la rý ri va yet e di len ve gü nü müz de o tel o la rak kul la - ný lan bi na nýn (West co urt Ho tel) dýþ cep he sin dey se bir þük - ran plâ ke ti yer a lý yor. Dub lin / a a

5 25 OCK 2012 ÇRÞMB MKL 5 Hz. Â dem den (as) gü nü mü ze in san lý ðýn en deh þet li za man di li min de, â hir za ma nýn dec cal ve süf yan fit ne si nin et ra fý ka sýp ka vur du ðu bir dö nem de yiz. Pey gam be ri mi zin (asm) bu dö nem le il gi li þöy le bir u ya rý sý var: Ki þi o fit ne ler de mü min o la rak sa ba ha e rer, ak þa ma kâ fir o lur; mü min o la rak ak þa ma e rer, sa ba ha kâ fir çý kar. r ti dad; ki þi nin mü min, Müs lü man ol duk tan son ra, tek rar küf re dön me si, s lâm di ni ni VCZ fer sa dog ni as ya.com.tr Mer ha met sil bir duy gu nun a dý dýr mer ha met. n sa nýn si ne si ne ko nu lan en gü zel has let tir. Mer ha me ti o ku ma dan, ya þan tý lar da gö re bi li riz. Sa de ce in san lar da de ðil, hay van lar da da hi bu nu en yük sek se vi ye de iz le riz. Top lum ha ya tý ný in ti za ma so kan en ö nem li un sur lar dan bi ri dir mer ha met. Hat ta top lu mun te mel ta þý dýr. Mer ha met siz i da re ci, mer ha met siz dok tor, mer ha met siz tüc ca rýn baþ ka la rý na ne ler ya pa bi le ce ði ni ta sav vur e di niz. Mü min le re kar þý te va zu gös ter ve þef kat le mu â me le et. (Hicr Sû re si: 88. â yet) Bir ha dis-i kud sî de i se; Rah me tim ga za bý mý aþ mýþ týr bu yu ru lu yor. l lah Cen ne te bu yur du: Sen be nim rah me tim sin. Bu na Pey gam be ri miz (asm) þun la rý ek li yor: l lah, rah me ti ni yüz par ça ya bö lüp, bir par ça sý ný yer yü zü ne in dir di. þ te o bir par ça rah met yü zün den dir ki, in san lar bir bi ri ne mer ha met e der. Hat ta bir at yav ru su na deð me sin di ye o nu em zi rir ken a ya ðý ný kal dý rýr. (Bu ha ri, Müs lim) yi lik Cen ne te ka vuþ tu rur. Siz yer de ki le re mer ha met e din ki, gök te ki ler de si ze mer ha met et sin. ( bu Da vud, Tir mi zî) n san la ra mer ha met et me ye ne l lah mer ha met et mez, a cý maz. l lah a en u zak in san, kal bi ka tý o lan dýr. (Tir mi zî) Bu na Mev lâ nâ Ce lâ led din-i Ru mî þu nu ek ler: Sev gi ve mer ha met in san lý ðýn; hid det ve þeh vet i se hay van lý ðýn va sýf la rý dýr. ew ton þöy le ses le nir: Mer ha met ol ma yýn ca, fa zi let bir ke li me den i ba ret ka lýr. y ný ko nu ya mer hum e cip Fa zýl Ký sa kü rek þöy le yak la þýr: Ka zan da su kay na sa san ki ben pi þi yo rum, Bir kuþ bir ku þu öl dür se, ben can çe ki þi yo rum. Mer ha me tin de re ce ve öl çü sü nü, son dev rin mü ced di di Be di üz za man Haz ret le ri ba kýn na sýl de ðer len di ri yor: ç ca na va ra kar þý sev gi gös ter mek, mer ha me ti ni de ðil, iþ ti ha sý ný a çar. Hem de diþ ve týr na ðý nýn ki ra sý ný is ter. Ha yat, þef kat ve mer ha met le ha yat o lur. Ta vuk o mer ha met duy gu su i le, yav ru la rý ný ko ru mak i çin as la na sal dý rýr. Ken di güç ve kuv ve ti ne hiç bak ma dan hem de... Bü tün an ne ler de bu duy gu var dýr. Mer ha met ha ya týn öl çü sü dür. O nu bes le yen i se in sa nýn di nî ve ör fî has sa si yet le ri dir. Kýrk gün sü rek li et i le bes le nen in sa nýn þef kat ve mer ha me ti nin a zal dý ðý ný uz man lar söy le mek te dir. Bir in san dan bu duy gu nun kay bo lu þu nun, a i le ha ya týn da ve sos yal ha yat ta ne le re se bep o la bil di ði ni çev re miz den öð re ne bi li riz. Has ta ne ler, ce za ev le ri ve mah ke me ko ri dor la rý bu a cý lev ha la rýn ha yat hal le ri dir. Sev gi bu nu pi þi rir. Mer ha met i se, göz yaþ la rýn dan da ha a sil dir. On da Rah me tin iz le ri ni gö rü rüz. y insan! Fenâya, ademe, hiçliðe, zulümata, nisyana, çürümeye, daðýlmayave kesrette boðulmayagittiðinizi tevehhüm edip düþünmeyiniz. Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Bediüzzaman, Mektubat, 1. Makam, s. 222 rtidad ve havf-reca dengesi (1) Peygamberimizin (asm) âhirzamanla ilgili þöyle bir uyarýsý var: Kiþi o fitnelerde mü min olarak ter k et me si de mek tir. s lâm dan dö ne ne de mür ted de nir. s lâm ýn ilk dö nem le rin de on bir fýr ka din den dön müþ tür. Bu vak a lar dan ü çü Hz. Pey gam ber in (asm) ha ya tý nýn son la rý na doð ru mey da na gel miþ, ye di si Hz. bû Be kir in (ra) dev rin de, bi ri de Hz. Ö mer in (ra) dev rin de ol muþ tur. Va hiy kâ tip le rin den i ki si nin ir ti dad et ti ði, bun lar dan bi ri nin Mek ke nin fet hi son ra sý tek rar Müs lü man ol du ðu ri va yet e di lir. lk mür ted (din den dö nen) b dul lah bin Sa ad dýr. s lâm a gir miþ, Me di ne ye hic ret et miþ, va hiy kâ tip le ri a ra sý na gir miþ ti. Da ha son ra va hiy kâ tip li ði ni bý rak mýþ; Mek ke ye, müþ rik dost la rý na ge ri ye dön müþ, Ra sû lul lah ýn (asm) a ley hi ne fa a li ye te geç miþ tir! Ben ge len vah yi ya zar ken ken dim den de söz ler ya zar dým. sa sen ba na da va hiy ge li yor, ben de ben ze ri söz le ri ya zý yor dum! de miþ tir. Bu ki þi, Mek ke Fet hin de Pey gam be ri - Ön ce i ki ik ti bas B R C S: Â lem i s lâm i çin en deh þet li a sýr, 6. a sýr i le Hü lâ gû fit ne si ve 13. as rýn â hi ri ve 14. a sýr i le Harb i U mu mî fit ne le ri ve ne ti ce le ri ol du ðu mü na se be tiy le, (b ra him Sû re si, 1. â yet) bu cüm le, ma kam ý eb ce dî i le 6. as ra (Cen giz Hü lâ gû as rý) ve ev vel ki cüm le " zî zi'l Ha mîd" gi bi ke li me le ri i le bu as ra, Sul tan b dü la ziz ve Sul tan b dül ha mid de vir le ri ne î ma e der. Kay nak: Be di üz za man Sa id ur sî; Bi rin ci Þu â, Â hir za man ha di se le rin den remz, î ma ve i þa ret le bah se den â yet ler den 29. Â ye tin tef si rin den. K C S: akl i sa hih i ka ti i le Re sûl i k rem (asm) fer man et miþ: "ak laþ mak ta o lan bir fit ne den ya zýk ol du rap la ra" de yip, Cen giz ve Hü lâ gû nun deh þet li fit ne le ri ni ve rap Dev let i b ba si ye si ni mah ve de cek le ri ni ha ber ver miþ. Ha ber ver di ði gi bi çýk mýþ. Kay nak: Mek tû bat, 19. Mek tup, s tik bâl den ha ber ve ren ri vâ yet ler. 18. Lem'a nýn gi riþ bö lü mü. Ha dis i Þe rif i çin kay nak: Bu ha rî, Fi ten 4, 28; Müs lim, Fi ten 1. OT: Bu Ha di sin bi rin ci cüm le si b ba si Dev le ti nin, i kin ci cüm le si i se Os man lý Dev let i s lâ mi ye si nin ha ra bi yet i le ni ha ye ti ni ha ber ve ri yor. s lâm ta ri hi nin deh þet u yan dý ran ders ve ib ret yük lü i ki saf ha sý Cen giz'in to ru nu ve l han lý Dev le ti nin kur ucu su Hü lâ gû Han, na do lu'yu ka sýp ka vur duk tan son ra, 1258'de Bað dat'a yö nel di. Çe tin mu ha re be ler ne ti ce si b ba sî dev le ti ni yýk tý. Son b ba sî Sul ta ný Ha li fe Mus ta sým Bil lâh i le ya kýn la rý ný çe þit li iþ ken ce me tot la rýy la vah þi ce öl dü rüp kat let ti. Ha ne da nýn kur tu la bi len fert le ri Mý sýr'a kaç mak zo run da kal dý. þ te, 1876'da da ben zer bir ha di se Os man lý Pa di þah la rýn dan Ha li fe Sul tan b dü la ziz Han ve ya kýn la rý nýn ba þý na gel di. Pa di þa hý de vi re rek kat le den ler ta ra fýn dan, Ha li fe Sul ta nýn baþ ta an ne si ol mak ü ze re a i le ef ra dý na yap ma dýk la rý tâ ciz, yað ma, zu lüm, ha ka ret kal ma dý. Ke zâ, Sul tan b dül ha mid'in hal'li (27 i san 1909) ve he men a ka bin de ya þa nan ýl dýz að ma sýn da da ben zer ha di se ler vu ku bul du. H Þ : u ka rý da zik re di len â yet ve ha di sin mâ nâ zým nýn da, ay ný de vir ler de ya þa na cak zul met le rin i çin de bir nur da i ma ten vi re ça lý þa ca ðý ný î ma i le rem zen ba kar. (Bi rin ci Þu â'dan) Bu nur la rýn, Mev lâ nâ'nýn ( ) Mes ne vî si i le Üs tad Be di üz za man'ýn ( ) ur Ri sâ le le ri ol du ðu ka na at hâ sýl e de cek de re ce de kuv vet le muh te mel dir. sabaha erer, akþama kâfir olur; mü min olarak akþama erer, sabaha kâfir çýkar. miz den (asm) af di ler ve af fe di lir! Bun dan son ra s lâm i çin ya pý lan bü tün sa vaþ lar da, hem de en ön ler de yer a lýr. Ken di si ni i ba de te ve rir. a maz ký lar ken (H M. 656) þe hid e di lir. nes b. Mâ lik (ra) þu nu ri va yet et miþ tir: ec car o ðul la rýn dan bir Hý ris ti yan Müs lü man ol muþ tu. Ba ka re ve Âl-i m rân (sû re le ri ni) o ku muþ tu. e bî Sal lal la hu ley hi ve Sel lem e de va hiy kâ tip li ði yap mýþ tý. Bu a dam son ra ge ri, Hý ris ti yan lý ða dön dü. Hý ris ti yan lar o na bü yük ma kam lar ver di ler. Bu mür ted: Mu ham med bir þey bil mez. al nýz be nim ken di si ne yaz dý ðým þey le ri bi lir de me ye baþ la dý. ra dan çok bir za man geç me den l lah o nu (kav mi i çin de boy nu nu vur du rup) öl dür dü. Üç se fer göm dü ler, top rak o nu dý þa rý at tý. Hý ris ti yan lar Bu i þi Müs lü man lar yap tý di ye rek her se fe rin de göm dü ler. Dör dün cü de de rin bir çu kur kaz dý lar. i ne dý þa rý a tý lýn ca, me se le yi an la dý lar ve o nu bý rak tý lar. 1 Ko nu ya ya rýn de vam e de lim in þal lah. Dip not: 1- Bu ha rî, Me na kýb, Mayýs Darbesi Pa di þah, kan lar i çin de can çe ki þi yor; Ci han ma tem tut muþ, kan að lý yor Deh þet li â hir za man ha di se le ri nin bir ço ðu Sul tan b dü la ziz'in ön ce taht tan in di ril di ði, ar dýn dan vah þi ce kat le dil di ði 1876 se ne sin de zu hûr et me ye baþ la dý. çe ri de cu nta cý lýk, dar be ci lik, Ha li fe Sul ta nýn kat li, cin net hal le ri, hür ri yet meþ rû ti yet ha re ket le ri, Me cel le ve Kà nun ý sâ sî gi bi hu kuk ve a dâ let sa ha sýn da ki kök lü ge liþ me ler; ke za, dýþ dün ya da deh þet ve ri ci sa vaþ ha zýr lýk la rý (93 Har bi), ec ne bi mer kez li si ya set le rin ve ce re yan la rýn s lâm dün ya sý na mü da ha le i le si ra yet et me si gi bi kah re di ci ge liþ me ler, ek se ri yet le Sul tan b dü la ziz'in git ti ði ve Sul tan b dül ha mid'in tah ta geç ti ði 1876 se ne sin de ta rih sah ne sin de gö rün me ye baþ la dý. Þim di, a sýl ko nu muz o lan 30 Ma yýs 1876'da ki kan lý dar be ye ve he men ar dýn dan ya þa nan deh þet li ha di se ler zin ci ri nin ür per ti ci hal ka la rý ný gö rüp an la ma ya ça lý þa lým. * * * Bu ta rih ten he men ön ce vu ku bu lan kan lý Bul gar is ya ný, med re se ta le be le ri nin Darbeci cuntanýn emir kulu olan genç subaylar, Sultan bdülaziz'in omuzuna lâubalice yaslanmak sûretiyle pozlar verip resimler çektirmiþ. pro tes to gös te ri le ri ve bilh as sa Se lâ nik'te ki mu am ma lý "Kýz Vak'a sý" gi bi sar sý cý ha di se ler, as lýn da dev let ve hü kü met mer ke zin de de per de al týn da bir þey le rin dön dü ðü ne i þa ret e di yor du. i te kim, öy le ol du. y ný Ma yýs a yý so nun da Ha li fe Sul tan b dü la ziz, bir as ke rî cun ta ta ra fýn dan Dol ma bah çe Sa ra yý na ya pý lan bas kýn so nu cu taht tan in di ril di. O ge ce sa ba ha doð ru Taþ kýþ la'da ki as ke rî ta bur la Sa ray ab lu ka ya a lýn dý. De niz den sað la nan do nan ma nýn des te ðiy le de, ha riç ten ge le cek her tür lü mü da ha le nin ö nü ke sil miþ ol du. Sa bah uy ku sun dan u yan dý rý lan Sul tan b dü la ziz, et ra fa kor ku ve deh þet ve ren cun ta cý za bit le rin (su bay la rýn) tah kir ve tez yif yük lü mu a me le si al týn da Top ka pý Sa ra yý na gö tü rül dü. Mah lu (hal le dil miþ, taht tan in di ril miþ) o lan Sul tan b dü la ziz, bir ri vâ ye te gö re Sul tan I I I. Se lim'in, bir ri vâ ye te gö re de Sul tan IV. Mus ta fa'nýn vah þi ce kat le dil di - ði u ður suz bir o da ya hap se dil di. Dar be cun ta sý nýn ba þýn da Se ras ker Hü se yin v ni Pa þa bu lu nu yor du. y rý ca, Sad râ zam Rüþ dü Pa þa i le Þey hü lis lâm Ha san Hay rul lah fen di de ay ný ko mi ta (Dev let â zý rý Mit had Pa þa nýn du ru mu net lik ka zan mýþ de ðil) i çin de yer a lý yor du. a ni, dün ya yý ge zip gör müþ o peh li van ya pý lý tec rü be li pa di þah, biz zat ken di e liy le iþ ba þý na ge tir miþ ol du ðu has a dam la rý ta ra fýn dan ga fil av lan mak sû re tiy le i ha ne te uð ra mýþ du rum day dý. a pa cak bir þey yok tu. Dar be cun ta sý, ay ný gün Þeh za de Mu rad'ý tah ta ge çir di. e var ki, ça re siz þe kil de o lan bi te ni ya kýn dan ta kip et mek du ru mun da kal dý ðý i çin deh þe te ka pý lan Sul tan V. Mu rad'ýn be yin ve si nir sis te mi bo zul ma ya baþ la dý. Dav ra nýþ la rý na da yan sý yan den ge siz lik hal le ri, cun ta cý la rý fe nâ hal de te dir gin e di yor du. Bir a ra, bey ne gi den da mar la rýn ü ze ri ne sü lük ler ko nu la rak te dâ vi e dil me ye ça lý þýl dý. n cak, da mar la rýn ü ze ri ne had din den faz la (35 ka dar) sü lük ko nul du ðu i çin, du ru mu da ha da kö tü leþ me ye baþ la dý. yi den i yi ye kor ku ya ka pý lan cun ta cý lar, tah ta ge ri dön me si muh te mel o lan Sul tan b dü la ziz'in vü cu du nu or ta dan kal dýr ma nýn plâ ný ný ha zýr la dý lar. Top ka pý'dan Or ta köy'de ki Fe ri ye Sa ra yý na nak le di len Sul tan b dü la ziz, bu ra da da gö rev li su bay la rýn tür lü ha ka re ti ne ma ruz bý ra kýl dý. Bu tür mu a me le ler, iz ze ti ne o de re ce do kun du ki, a ra a ra bay gýn lýk ge çir me ye baþ la dý. (Re sim de gö rü nen genç su bay la rýn lâ u ba li ve ha ka re tâ miz poz la rý, bu me yan da a çýk bir de lil hü vi ye tin de dir.) Top lam beþ gün sar sý cý ve kah re di ci mu a me le le re mâ ruz ka lan Sul tan b dü la ziz, 4 Ha zi ran (1876) gü nü Fe ri ye Sa ra yýn da ki o da sýn da i ki bi lek le ri ke sil miþ ve can çe ki þir bir va zi yet te bu lun du. Cun ta cý lar, o nun ka hýr la nýp in ti har et ti ði ni du yur du lar. Ce se di ne he men dok tor la rýn yak laþ ma sý na mü sa a de et me yip at a ra ba sýy la Fe ri ye Ka ra ko lu na ta þý dý lar. Tes lim i ruh et ti ði ne e min ol duk tan son ra da, ço ðu gayr ý müs lim o lan dok tor la rýn mu a ye ne si ne i zin ver di ler. Dok tor la rýn al tý na im za koy duk la rý ra por, as lýn da dar be ci le rin ön ce den ha zýr lat mýþ ol duk la rý bir me tin den i ba ret tir. Halk, yük sek tak vâ sa hi bi o lan Sul tan b dü la ziz'in in ti har et ti ði ne i nan ma dý. Doð ru su da bu dur. Zi ra, cun ta cý la rýn ve dar be ci le rin söz le ri ne i ti bar e dil mez. Za lim lik gi bi, ya lan cý lýk ve sah te kâr lýk gi bi hu su si yet ler, on la rýn ka rak te rin de var. Maz lum pa di þa hý zi ya de siy le se ven ve kal ben o na bað lý o lan halk, ken di his si ya tý ný þu söz ler le te ren nüm e di yor du: Se ni taht tan in dir di ler/üç çif te ye bin dir di ler/top ka pý'ya gön der di ler/u yan Sul tan ziz u yan/kan að lý yor bü tün ci han Kü tüp ha ne ci li min fen di nin ay ný mâ nâ da ki þi i rin de de þu do ku nak lý mýs ra la rý gör mek te yiz: Ci han ma tem tu tup kan að la sýn b dü la ziz Hân'a Me det l lah, mü ba rek cis mi bo yan dý ký zýl kâ na TRH ÇD ltur han Cel kan (0 505) s lo lan þer de ðil; ha yýr dýr Os man Bey: Þey tan ni ye ti mi zi bi lir mi? Bi le mez se bi zi na sýl kan dý rýr? Þey tan ni yet le ri mi zin ta ma mý ný de ðil, bir ta ne si ni bi le bil mez. Fa kat þey tan bi zim hu yu mu zu, su yu mu zu, ya pý mý zý, ta bi a tý mý zý, nef si mi zin da ya nýl maz is tek sa hi bi o lu þu nu ve em re di ci o lu þu nu bi lir. Ken di si ru ha nî ol du ðun dan, bi zim ruh sal ö zel lik le ri mi zi ta nýr. Til ki nin, av la ya ca ðý ta vu ðun hu yu nu bil di ði gi bi. Ki þi nin, düþ ma ný nýn ta bi a tý ný bil di ði gi bi. Me se lâ, þey tan bi zim lez zet le re düþ kün ol du ðu mu zu, a zý cýk boþ luk bul sak ra hat lýk la ha ram iþ le ye bi le ce ði mi zi bi lir. Öf ke es na sýn da gö zü müz dön dü ðün de, ak lý mýz ba þý mýz dan git ti ðin de her tür lü ci na ye ti iþ le ye bi le ce ði mi zi bi lir. Her i yi li ði ken di mi ze mal e den ve gu ru ru na ye nik dü þen bir ben lik sa hi bi ol du ðu mu zu bi lir. Za af la rý mý zý, ku sur la rý mý zý, a ciz lik le ri mi zi, ra hat-se ver li ði mi zi, tut ku la rý mý zý, duy gu la rý mý zý, a mel le ri mi zi bi lir ve bi zim le bi zim za a fý mý za uy gun o la rak i le ti þi me ge çer. Ki mi za man su ret-i hak tan gö zü kür, ki mi za man sa ðý mýz dan yak la þýr. ðer biz tak va sa hi bi i sek, bi ze il lâ da ha ra mý, dün ya yý ve l lah ýn ya sak la rý ný sev dir me ye kal kýþ maz. Bi zi tak va mýz i çin de ve tak va mý zý göz ö nü ne a la rak vur ma ya ça lý þýr. Me se lâ gu ru ru mu zu ok þar, e na ni ye ti mi zi ka bar týr. h lâs i le l lah a sý ðýn ma dý ðý mýz da þey ta nýn bi ze uy gun tel kin le ri ve al dat ma ca la rý bi zi da lâ le te a ta bi lir. Þey tan dan ko run ma nýn tek yo lu l lah a sý ðýn mak ve l lah a sý ðý ný þý sü rek li kýl mak týr. l lah a sý ðý ný þý sü rek li kýl ma nýn yo lu da Sün net-i Se niy ye þem si ye si al tý na gir mek tir. *** k rem Bey: Þer ol ma say dý ha yýr ol ma - ya cak tý? Þer tah ri bat yap ma say dý, ha yýr ta mi rat yap ma ya cak tý. So nuç o la rak þer rin gel me si ha yýr lý ol du de nir mi? Ve böy le dü þü nüp Fi ra vun a, em rut a, dec ca la du â e di lir mi? Þer re, þey ta na, Fi ra vu na, em ru ta, dec ca la du â e dil mez; þer le rin den l lah a sý ðý ný lýr. Þer ol ma say dý ha yýr ol ma ya cak tý sö zü de mak sa dý ný a þan bir söz dür. Çün kü kâ i nat ta e sas o lan ha yýr dýr. Var o lan ha yýr dýr. sas ta þer yok tur. Gö zü ken þer ler, mad de nin ve ya in sa nýn ka bi li yet siz li ðin den dir. m ti han se be bi dir. Ve so rum lu luk in sa na a it tir. Ha yýr, þer yok i ken de var dý. Þer son ra dan var ol du ve im ti ha na ve si le ol du. Þer re, im ti ha na ve si le lik ten baþ ka bir ma kam giy dir mek doð ru ol maz. *** Has na Ha ným: 28. Lem a ve 3. ük te de ge çi yor ki, â ki lül lahm (et yi yen) hay van la - rýn he lâl rý zýk la rý ve fat et miþ hay van la rýn et le ri dir. Ha yat ta o lan hay van la rýn et le ri on la ra ha ram dýr. ðer ye se ler, ce za gö rür - ler. a ni, Boy nuz suz o lan hay va nýn ký sa sý, ký ya met te boy nuz lu dan a lý nýr di ye ha dis-i þe rif i fa de e di yor. Biz bi li yo ruz ki, hay van - lar sevk-i lâ hî o lu nu yor lar. On la ra gö re ha - ram he lâl han gi öl çü ye gö re be lir le nir? Cüz î i ra de sa de ce in san lar da bu lun du ðu na gö re on lar ne ye gö re he sa ba çe ki le cek? Hay van lar, di mað la rý na ha yat prog ram la rý yük len miþ o la rak dün ya ya ge lir ler. Sevk-i lâ hî i le ha re ket e der ler. Me lek le rin il ha mý da, þu ur suz ha re ket le ri ni doð ru ve i sa bet li ha le so kar. Hay van la rýn a kýl la rý yok tur. Fa kat cüz î i ra de le ri var dýr. ra de le ri ni kul la nýr lar ken, on la ra da ha çok sevk-i lâ hî ve sevk-i lâ hî yi o ku mak ve uy gu la mak gö re viy le gö rev len di ril miþ me le ðin il ha mý yön ve rir. Bu ta mam. Fa kat hay van lar, her bir cins te fark lý de re ce ler de bu lu nan hýrs, aç göz lü lük, ben cil lik, ka na at siz lik, sal dýr gan lýk, yýr tý cý lýk gi bi duy gu lar la ta bir ca iz se hep im ti han o lu nu yor lar. Me se lâ ken di le ri ni sa vu na bil me le ri i çin ve ri len yýr tý cý lýk ö zel li ði ni e ðer za yýf bir hay va ný öl dür mek te kul la nýr lar sa me sul o lur lar. Ken di iþ le ri ni gör mek i çin ve ri len ben cil lik ö zel li ði ni, e ðer baþ ka la rý nýn hak ký ný gasp e dip e lin den al mak ta kul la nýr lar sa me sul o lur lar. Oy sa hay van lar ki mi za man bu duy gu la rý ný kul la na rak or ta lý ðý ta lan e di yor lar, can lý bir hay va na sal dý rý yor lar, za rar ve ri yor lar ve ya öl dü rü yor lar. Hâl bu ki on la rýn can lý hay van öl dü rüp ye me le ri on la ra fýt ra ten, ya ni fýt rî þe ri at ça ha ram dýr. a ni ö lü hay va nýn e ti on lar i çin da ha le ziz, da ha ca zip ve da ha bes le yi ci dir ve he lâl dir. Bu ra da Þe ri at ýn i ki tür lü ol du ðu nu a çýk la ya lým: Bi rin ci si, l lah ýn Ke lâm sý fa týn dan ge len ve in san la rýn ih ti yâ rî fi il le ri ni dü zen le yen þe ri at týr. Di ðe ri i se, l lah ýn ra de sý fa týn dan ge len, ya ra tý lýþ la il gi li iþ ler o la rak da i sim len di ri len fýt rî þe ri at týr ki, bü tün kâ i nat ta ce re yan e den lâ hî ka nun lar de mek tir. 1 þ te, e ðer et yi yi ci hay van lar ö lü hay va na rast la ma dýk la rýn da hýrs la rý nýn, ben cil lik le ri nin ve ka na at siz lik le ri nin pe þi ne ta ký lýp, tem bel ce ve ko lay yol dan can lý ve za yýf bir hay va ný par ça la yýp öl dü rür ler se, kâ i nat ta ce re yan lâ hî ka nun lar ýn fýt rî bir so nu cu o la rak ce za sý ný gö rür ler. Be di üz za man a gö re bu du rum da ce za la rý dün ya da bir av cý ya he def ol mak þek lin de ve ri le bi le ce ði gi bi 2, Mah þer de boy nuz suz ko yu nun kýs sa sý boy nuz lu ko yun dan a lý nýr. 3 ha di sin de an la týl dý ðý þek liy le, be ka yur dun da ken di le ri ne mü na sip bir þe kil de ce za ve ya mü kâ fat bi çi min de de ve ri le bi lir. 4 Dip not lar: 1- Mes ne vî-i u ri ye, s Mes ne vî-i u ri ye, s Müs ned, 1/72; 2/ Lem a lar, s. 339.

6 Bi re cik e 35 yýl son ra kar yað dý Þ LI UR F I Bi re cik l çe si ne 35 yýl son ra kar yað dý. Sa bah kal kan Bi re cik li ler il çe nin her ta ra fý - ný be yaz ör tüy le ör tül dü ðü nü gö rün ce çok se vin - di ler. Ha yat la rýn da ilk de fa kar yað dý ðý ný gö ren genç ler ve ço cuk lar kar to pu oy na ya rak, kar dan a dam yap tý lar. Be re ke tin sem bo lü o lan kar il çe de çok gü zel kar man za ra la rý nýn or ta ya çýk ma sý na se bep ol du. Þeh ri be ya za bü rü yen kar en çok ço - cuk la rý se vi nir di. Þan lý ur fa / M. Þa kir ýl dý rým va gi den genç, çý ðýn al týn da kal dý KO I Sey di þe hir il çe sin de av lan mak i çin ar ka - da þýy la git ti ði dað da ü ze ri ne çýð düþ me si so nu cu ö len ki þi nin ce na ze si o top si i çin has ta ne mor gu na kal dý rýl - dý. l çe ye bað lý Ma den li Kö yün de ki Gi den Gel mez Dað la rý na av lan mak i çin dün gi den ve ü ze ri ne çýð düþ me si so nu cu ö len Hil mi Þen gül ün (53) ce na ze si o top si i çin Sey di þe hir Dev let Has ta ne si mor gu na ge - ti ril di. O lay da Þen gül ün ar ka da þý li Gü ler (64) ken di im kân la rýy la aç tý ðý tü nel den çý ðýn al týn dan çý ka rak kur tul ma yý ba þar mýþ tý. Sey di þe hir / a a Sun ta fab ri ka sýn da bü yük ha sar o luþ tu KR TL D yan gýn çý kan sun ta fab ri ka sýn da bü - yük çap ta mad dî ha sar mey da na gel di. Or ta Ma - hal le Ti mur lenk So kak ü ze rin de bu lu nan sun ta fab ri ka sýn da e lek trik kon ta ðý ne de niy le yan gýn çýk tý. Tah ta ve ta laþ par ça la rý nýn tu tuþ ma sýy la ký sa sü re de bü yü yen a lev ler, fab ri ka nýn ta ma mý ný sar - dý. O lay ye ri ne ge len Kar tal t fa i ye e kip le ri yan gý - ný sön dür mek te ye ter siz ka lýn ca Ka dý köy, Mal te - pe ve Pen dik müf re ze le ri de fab ri ka ya sevk e dil di. t fa i ye e kip le ri nin ça lýþ ma la rý so nu cu kon trol al tý - na a lý na rak sön dü rü len yan gýn da fab ri ka bü yük çap ta ha sar gör dü. Sön dür me ça lýþ ma la rý sý ra sýn - da du man dan et ki le nen iþ çi le re sað lýk e kip le rin ce am bu lans ta mü da ha le e dil di. s tan bul / a a s tan bul Sað lýk Mü ze si, ye ni den can lan dý rý la cak S T BUL Sað lýk Mü dür lü ðü k Hiz met Bi na sý o - la rak kul la ný lan es ki Sað lýk Mü ze si, s tan bul l Ö zel da re si ta ra fýn dan res to re e di li yor. Bi na, res to ras - yo nu ta mam lan dýk tan son ra s tan bul Sað lýk Mü - ze si o la rak ye ni den can lan dý rý la cak yý lýn da dö ne min Sýh hi ye U mum Mü dü rü Dr. d nan dý - var ta ra fýn dan Sul ta nah met Di van yo lu nda hal ký sal gýn has ta lýk lar dan ko ru mak, bu has ta lýk la rý ön le - mek ve hij yen ku ral la rý ný öð ret mek a ma cýy la ku - ru lan, an cak 1980 ler den son ra iþ le vi ni yi ti ren Sað - lýk Mü ze si, s tan bul l Ö zel da re si ta ra fýn dan res - to re e di li yor yýl la rý a ra sýn da o na rý ma gi - ren ve ar dýn dan Sað lýk Grup Baþ kan lý ðý ve Ku duz Mer ke zi o la rak iþ lev gö ren ya pý, 2002 yý lýn da tek rar o na rý ma a lýn dý. Bi na, bu ta rih ten i ti ba ren s tan bul Sað lýk Mü dür lü ðü k Hiz met Bi na sý o la rak çe þit li bi rim le ri i le hiz met ve ri yor. a pý, res to ras yo nu ta - mam lan dýk tan son ra Sað lýk Mü ze si o la rak ye ni - den can lan dý rý la cak. Mü ze nin bu gün kü ko lek si - yo nu nu, Sað lýk Ba kan lý ðý na bað lý dev let has ta ne - le rin den top lan mak ta o lan týb bi ci haz lar, sað lýk men sup la rý na a it þah sî ta ri hî de ðer de ki ob je ler, fo toð raf lar, o kul lar da ve has ta ne ler de hal ký e ðit - mek i çin ha zýr lan mýþ film ler, has ta ne kü tüp ha ne - le rin den top la nan týp ki tap la rý, has ta ne ler de ki gün de lik ha ya ta a it nes ne ler o luþ tu ru yor. Mü ze - de cer ra hi, da hi li ye, ec za ve te mel týp bi lim le ri ni tem sil e den nes ne ler i le ge niþ bir mo bil ya ko lek - si yo nu bu lu nu yor. s tan bul / e ni s ya m ni yet, mo di fi ye li a raç lar la göz aç týr mý yor KH R M M RÞ l m ni yet Mü dür lü ðü Tra fik Tes cil ve De net le me Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý e kip - ler, tek nik de ði þik li ðe uð ra mýþ ve mo di fi ye li a raç lar la iþ ba þýn da. Kah ra man ma raþ l m ni yet Mü dür lü - ðü nden ya pý lan a çýk la ma da, va tan daþ la rýn can ve mal gü ven li ði ni ko ru mak, gü ven li bir tra fik or ta mýn - da se yir e de bil me le ri ni sað la mak a ma cýy la de ne tim - le rin sýk laþ tý rýl dý ðý be lir til di. y rý ca, il mer ke zin de gü - nün muh te lif sa at le rin de tek nik de ði þik li ðe uð ra mýþ ve mo di fi ye li a raç lar la hal kýn ra hat, hu zur ve is ti ra ha - ti ni te min et mek a ma cýy la ki þi le re za rar ve re cek þe kil - de say gý sýz ca a raç kul la nan ve tra fi ði teh li ke ye dü þü - ren, gü rül tü kir li li ði ne se bep o lan sü rü cü le re uy gu la - nan ce zaî iþ lem ler uy gu lan dý ðý kay de dil di. a pý lan a - çýk la ma da, kon trol e - di len a raç sa yý sý nýn 793, ce za ya zý lan a - raç sa yý sý nýn 54, tra - fik ten men e di len a - raç sa yý sý nýn da 4 a - det ol du ðu be lir til di. Top lam ce za î iþ lem uy gu la nan pa ra mik - ta rý nýn da 7 bin 560 TL ol du ðu a çýk lan dý. Kah ra man ma raþ / ci han 6 URT HBR 25 OCK 2012 ÇRÞMB DM ZT Ümitvarým ve ümitvar olmak istiyorum o ðun ve yo ru cu bir gün den son ra ser - vi si mi ze bin dik Bey lik dü zü ne doð ru yol al ma ya baþ la dýk. s tan bul un keþ - me keþ ve tra fi ði yor gun lu ðu mu za her za - man ki gi bi bir yor gun luk da ha ek le di. Ger çi biz bu na yýl lar dýr a lý þýk týk ve bu nu ga yet nor mal bir du rum gi bi kar þý la mak tay dýk. Fa - kat ay lar dýr her za man kin den da ha fark lý bir du rum ya þa mak ta yýz. Bir tür lü bi ti ri le me yen v cý lar Bey lik dü - zü met ro büs yol ça lýþ ma la rý za ten keþ me keþ o lan yol çi le si ni i çin den çý kýl maz bir ha le ge - tir miþ, a de ta s tan bul sa kin le ri nin sab rý sý - na nýr ca sý na ça lýþ ma lar bir tür lü bi ti ril mek is ten mi yor gi bi bir al gý o luþ tur muþ du rum da biz ler de. Ça lýþ ma lar çok ya vaþ bir þe kil de i - ler le mek te ve da ha ne ka dar bu çi le yi çe ke - ce ði miz hak kýn da il gi li ler ve yet ki li ler ta ra - fýn dan va tan da þa doð ru dü rüst bir bil gi len - dir me de ya pýl ma mak ta Zor lu yol cu lu ðun so nun da de rin bir oh çe ke rek ni ha yet e vi mi ze u la þa bil miþ tik. v hal ký i le se lâm laþ týk tan son ra kol tu ða ge çip, hem din le ne lim hem de bu gün ül ke - miz de ve dün ya da ne ler ol muþ bir ba ka lým dü þün ce si i le te le viz yon kar þý sý na ge çip ha - ber le ri iz le me ye baþ la dýk. Duy duk la rým þun lar dý. mek li mil let ve kil - le ri nin i çin de bu lun du ðu zor þart la rý ma sa ya ya tý rýp yüz de 100 e ya kýn bir ar týþ la çö zen dev let bü yük le ri miz 2 mil yon 700 bin den faz la e mek li va tan daþ la rý mý zýn da i çin de bu - lun duk la rý zor þart la rý fark et miþ ve in ti bak ya sa sý i le bir çö züm ge liþ tir miþ ve çö zü mün müj de si ni ba sýn top lan tý sý i le hal ký mýz la pay laþ mak ta lar. mek li va tan daþ la rý mýz a dý - na bü yük müj de yi du yun ca he ye can lan dýk ta bi ki. n la dýk ki; 10 TL i le 290 TL a ra sýn da de ði þen bir i yi leþ tir me ya pýl mýþ. Bu i yi leþ tir - me i le bir çok ki þi a ra sýn da ki a da let siz ma aþ fark la rý dev le tin im kân la rý zor la na rak bir neb ze de ol sa dü zel til miþ, gö nül ler ka za nýl - ma ya ça lý þýl mýþ, il gi li le re va tan daþ þük ran la - rý ný i let miþ, fa kat mil let ve ki li i yi leþ tir me le ri i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da ka mu vic da ný nýn hâ lâ ka na mak ta ol du ðu nun a kýl lar dan çý ka rýl ma - ma sý ge rek ti ði dü þün ce si ne de vur gu lar ya - pýl mýþ. Biz de bu dü þün ce ye ka tý lý yor, sað lýk ta, e - ði tim de, u la þým da ve ben ze ri þey ler de ya pý - lan o lum lu ge liþ me le rin den do la yý il gi li ve yet ki li le ri tak dir e di yo ruz. ma ge lir da ðý lý - mýn da ki kro nik le þen a da let siz li ðin hâ lâ de - vam e di yor ol ma sý yü re ði mi ze bir han çer gi - bi sap lan ma yý da sür dü rü yor. Bu ha be rin ar ka sýn dan baþ ka bir ha ber ge - li yor, o nu iz li yo rum ar ka sýn dan baþ ka bir ha ber Son ra te fek kü re da lý yo rum. e ka - dar çok so ru nu o lan bir ül ke de ya þa dý ðý mý, ya da ha ber le ri su nan spi ke rin, mem le ke ti - miz de hiç i yi bir þey ler ya þan ma mýþ gi bi bu ak þam fe lâ ket tel lâl lý ðý yap tý ðý ný dü þün me ye baþ lý yo rum. Son ra, ok ha yýr ka ram sar lý ða düþ me, sa de ce bu ak þam i yi ha ber du ya ma - dýn, ü mit siz li ðe ka pýl ma na ge rek yok. Ü mit var ol, gü zel gün ler gö re cek, gü zel söz ler du - ya cak sýn di ye rek ken di mi te sel li e di yor ve te le viz yo nu ta kip et me ye de vam e di yo rum. Bir an da he ye can la ný yo rum, bir ses yan ký la - ný yor ku la ðým da dar be ler den ve dar be ci ler - den i san 2012 de he sap so ru la ca ðý ný ve hat ta gel mez ler se zor la mah ke me ye ge tir ti - le ce ði ni spi ker i fa de e di yor. De mok ra si yi ke - sin ti ye uð rat mak is te yen ya da bu na ze min ha zýr la ma ya ça lý þan her kim o lur sa ol sun hu kuk ö nün de he sap ve re ce ði i fa de e di li yor. Bu ve bu na ben zer ha ber ler duy duk ça e - vet ar týk biz de de mok ra si yo lun da i ler le me - ye baþ la dýk di yo rum. Hu kuk kar þý sýn da her - ke sin e þit ol du ðu nu, ken di ni ay rý ca lýk lý zan - ne den va tan daþ la rý mý za öð ret me ye baþ la mý - þýz di ye rek i le ri si i çin ü mit var ol ma lý yým di - yo rum ken di ken di me... He men ar ka sýn dan Hrant Dink ci na ye ti i - le il gi li 5. yý lýn so nun da vic dan la rý sýz la tan, ka na tan, ya ra la yan bir ka ra rýn çýk tý ðý ný; o la - yýn bir ör güt i þi ol ma dý ðý ba sit bir ci na yet - miþ gi bi gös te ril di ði ha be ri, fi liz le nen ü mit - var lý ðý mý zý ye ni den ü mit siz li ðe doð ru a lýp gö tü rü yor ve gö rü nen dev let i le gö rün me - yen dev let (de rin dev let ) a ra sýn da ki mü ca - de le nin hâ lâ de vam et ti ði ni göz lem li yo rum. Sa ni ye ler i çin de ü mit siz lik le ü mit a ra sýn da gi dip ge li yo rum. Mut fa ða ge çip bir kah ve i çe rek ken di me gel mek is ti yo rum ve kah ve mi yu dum lar ken her þe ye rað men ü mit var ol mam ge rek ti ði ni, az ya da çok i yi leþ me a dý na her ko nu da a - dým lar a týl dý ðý ný, bir gün mut la ka her a lan da da ha gü zel gün le rin bi zi bek le di ði ni dü þü nü - yor ve bu dü þün ce i le ye ni bir gü ne da ha zin de baþ la ya bil mek i çin din len me ye çe ki li - yo rum. z mir, ya tý rým zen gi ni ULÞTIRM DZCLK V HBRLÞM BKLIÐI'I, 2012 TIRIM PROGRMID 28 ZMR PROJS R LIRK, ZMR' PILCK TIRIM TUTRI S 1 MLR 152 MLO LR OLCK. U LÞ TIR M De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba - ka ný Bi na li ýl dý rým ýn z mir den mil let ve ki li ol ma sý, þeh re ya tý rým o la rak dön dü ya - tý rým prog ra mýn da sa de ce bu ba kan lý ða a it 15 mil yar 610 mil yon li ra lýk 28 z mir pro je si yer a lýr ken 2012 yý lýn da z mir e ya pý la cak ya - tý rým tu ta rý i se 1 mil yar 152 mil yon li ra o la - cak. Do ku zun cu Kal kýn ma Pla ný nda 2012 yý lý prog ra mýn da ön gö rü len he def ler doð rul - tu sun da ha zýr la nan 2012 ý lý a tý rým Prog - ra mý, Res mî Ga ze te nin mü ker rer sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Prog ram da bu yýl, 2 bin 622 pro je ye top lam 38 mil yar 168,7 mil yon li ra ya tý rým ya pýl ma sý ön gö rül - dü. 2 bin 622 pro je i çin top lam da ya pýl ma sý ge re ken ya tý rým tu ta rý i se 361 mil yar 956 mil yon li ra o la cak. Mik tar ba zýn da bu yýl en bü yük ya tý rým ka le mi ni, 12 mil yar 310 mil - yon 200 bin li ray la U laþ týr ma De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý al dý. O nu 5 mil yar 907,2 mil yon li ray la e ði tim, 5 mil yar 528,5 mil yon li ray la ta rým pro je le ri iz le di. Köy le rin lt ya pý sý nýn Des tek len me si Pro je si (KÖ - DS) i çin tah sis e di len 550 mil yon li ray la Su Ka na li zas yon ve lt ya pý Pro je si (SU KP) i - çin tah sis e di len 500 mil yon li ra tu ta rýn da ki ö de nek ler i se ya tý rým prog ra mý top lam la rý na da hil e dil me di. a tý rým prog ra mýn da u laþ týr ma ve ha ber - leþ me a la nýn da 420 pro je yer a lýr ken bun la - rýn 28 i z mir i çin ha zýr lan dý. Ba kan ýl dý - rým ýn z mir mil let ve ki li ol ma sýn dan son ra þeh re ya pý lan ya tý rým lar da bü yük bir ar týþ ya þa nýr ken bu du rum, 2012 ý lý a tý rým Prog ra mý nda da ken di ni gös ter di. Prog ra - ma gi ren U laþ týr ma De niz ci lik ve Ha ber leþ - me Ba kan lý ðý na a it z mir pro je le ri nin top - lam ya tý rým de ðe ri, 15 mil yar 609 mil yon 710 bin li ra yý bul du. Ba kan lý ðýn 2012 ý lý a tý rým Prog ra - mý nda ki 12 mil yar 310 mil yon li ra lýk ya tý rý - mý nýn yüz de 9,45 i z mir e ya pý la cak. Bun la - rýn top lam tu ta rý i se 1 mil yar 152 mil yon 227 bin li ra o la cak. Bu yýl en faz la pay a lan pro je - le rin ba þýn da, 300 mil yon li ray la n ka ra-z - mir HT ge li yor. Çan dar lý Li ma ný in þa a tý i - çin 100 mil yon, Ke mal pa þa OSB De mir yo lu Bað lan tý sý ve Lo jis tik Mer kez in þa a tý i çin 57 mil yon li ra ay rýl dý. z mir de bü yük ö nem ta - þý yan Kör fez Ge çi þi Pro je si i çin ay rý lan mik - tar i se 1,5 mil yon li ra ol du. z mir / ci han pek do ku ma cý lý ðý, ge çim ka pý sý o la cak L Be le di ye si, U S CO nun Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te si ne a day lan ya Ka le si nde var o lan her tür lü kül tü rel de ðer le rin ko run ma sý ve ya þa týl ma sý i çin i pek bö cek ci li ði kur su aç tý. Be le di ye Baþ ka ný Ha san Si pa hi oð lu, i pek a töl ye le ri nin lan ya Ka le si nde es ki dö nem ler den be ri bu lun du ðu nu, i pe ðin lan ya nýn tu rizm le bir lik te ser ma ye ka le si o la ca ðý ný söy le di. lan ya Be le di ye si, do ku ma tez gâh la rý ve el sa nat la rý gi bi so mut de ðer le rin ya þa týl ma sý a ma cýy la Þe ker ha ne Ma hal le si nde aç tý ðý Ha ný mel ler töl ye si nin ar dýn dan, i kin ci Ha ný mel ler töl ye si ni de Çar þý Ma hal le si nde fa a li ye te ge çir di. lan ya da i pek do ku ma cý lý ðý nýn ge le nek sel do ku su nun ko run ma sý, ge liþ ti ril me si ve ta ný týl ma sý a ma cýy - la Be le di ye Kül tür ve Sos yal þ ler Mü dür lü ðü ta ra fýn dan, 23 O cak-11 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da dü zen le nen ö re sel lan ya pek Do ku ma Kur su baþ la dý. Be le di ye Baþ ka ný Ha san Si pa hi oð lu, Ha ný mel ler töl ye si ni zi ya ret e de rek, kur sa ka tý lan 18 kur si ye rin ilk ders le ri ne ka týl dý. Kur si yer - ler le bir sü re soh bet e den Baþ kan Si pa hi oð lu, i pek bö cek çi li ði nin or ta ya çý kýþ hi ka ye si ni de Ka le böl ge sin de i ka met e den mi ne Su lu pý - nar dan din le di. Za ma nýn Kra lý nýn Ka le hal ký na söy le di ði söz le ri, Baþ kan Si pa hi oð lu na an la tan mi ne Su lu pý nar, Kral, ka le, ge nel de taþ ol - du ðu i çin bun dan son ra Ka le nin ka dýn la rý i çer de, er kek le ri de dý þa rý da ça lý þa cak. Bu taþ ka le ge çi mi ni böy le sað la ya cak di ye rek i pek bö cek çi - li ði nin de star tý ný ver miþ de di. lan ya lý la ra, i pe ðin ham mad de si o lan dut a ða cý ný bol bol dik me le ri ni tav si ye e den Baþ kan Si pa hi oð lu, dut fi - dan la rý nýn za rar gör me me si i çin her han gi bir i lâç la ma ya pa ma dýk la rý ný be lirt ti. lan ya / ci han Ha yatü's-sa ha be bil board la rý Bi re cik te Ga ze te mizin 2012 yý lý þa he ser he di ye si Ha yatü's-sa ha be nin a bo ne kam pan ya sýn da el i lân la rý ve a fi þe le rin ya ný sý ra bil bord lar da kul la - nýl dý. e ni s ya ta ra fýn dan ha zýr la na rak gön de ri len bil bordlar þeh rin en iþ lek yer le ri ne a sýl dý. Bil bo ard lar Bi re cik Be le di ye Baþ ka ný v. M. Fa ruk Pý nar ba þý i le M. Tev fik Fin can ýn des tek le riy le a sýl dý. Þan lý ur fa / M. Þa kir ýl dý rým rý za la nan yük ge mi si, Bod rum a çýk la rý na çe kil di RI Z L Kam boç ya bay rak - lý ku ru yük ge mi si l mah mo ud- X5, Bod rum a çýk la rý na çe kil di. Bod rum Li man Baþ kan lý ðý yet ki li - le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Su ri - ye den ge lip Ro man ya ya gi den 93 met re u zun lu ðun da, 15 met re ge - niþ li ðin de ki l mah mo ud-x5 i - sim li ge mi nin ma ki ne bö lü mün de a rý za mey da na gel di. Dat ça a çýk la - rýn da a rý za nýn gi de ril me si i çin bir sü re bek le yen ge mi, a rý za gi de ri le - me yin ce rö mor kör yar dý mýy la Bod rum Li ma ný na yak la þýk 600 met re me sa fe de ki böl ge ye çe kil di. Bod rum Li man Baþ ka ný ray y - ka nat, yap tý ðý a çýk la ma da, ge mi - nin bir sü re da ha Bod rum da ka la - ca ðý ný be lir te rek, Þu an da a rý za - nýn gi de ril me si i çin ça lýþ ma de - vam e di yor. Ha va þart la rý i yi ol ma - dý ðý i çin ge mi nin bir kaç gün da ha Bod rum a ka la ca ðý ný tah min e di - yo ruz de di. Muð la / a a 3 ki þi kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir len di DÜZ C D so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le nen 3 ki þi has ta ne ye kal dý rýl dý. Çay Ma - hal le si nde o tu ran Meh met li H. mi de bu lan tý sý þi kâ ye tiy le u yan dý ðý sý ra da ev de yo ðun du man bu - lun du ðu nu fark et ti. þi Þük ran i le ký zý S. H nin (3) bay gýn hal de yat tý ðý ný gö ren Meh met li H, du ru - mu sað lýk e kip le ri ne bil dir di. Kar bon mo nok sit ga zýn dan et ki le nen Meh met li i le e þi Þük ran ve ký zý S. H, o lay ye ri ne ge len sað lýk e kip le rin ce ya pý lan mü da ha le nin ar dýn dan Düz ce ta türk Dev let Has ta ne - si ne kal dý rýl dý. Ba ba, e þi ve ký zý nýn sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. Düz ce / a a 20 bin lit re ka çak a kar ya kýt e le ge çi ril di KÜ TH l Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri ta ra fýn dan tes bit e di len bir ben zin is tas yo nun da 20 bin lit re ka çak a kar ya kýt e le ge çi ril di. Kü tah ya-s ki þe hir ka ra yo lun da bu lu nan bir ben zin is tas yo nun dan a lý nan is - tih ba ra tý de ðer len di ren jan dar ma e kip le ri, ka çak a kar ya kýt sa týl dý ðý yö nün de ki bil gi ler doð rul tu sun da ya pý lan fi zi kî ta kip es na sýn da bir tan ker den a kar ya kýt bo þal dý ðý ný tes bit et - ti. Cum hu ri yet Sav cý sý nýn ta li ma tý nýn ar dýn - dan a kar ya kýt tan ke rin de ve yer al tý tan kýn da ya pý lan mar ker tes tin de ge çer siz so nuç a lýn - dý. Mar ker tes ti nin ge çer siz çýk ma sý nýn ar - dýn dan Kü tah ya 1. Sulh Ce za Mah ke me sin - den a lý nan ka rar ge re ðin ce is tas yon da ya pý - lan ka zý da is tas yo nun va zi yet pla nýn da yer a - lan tan kýn i ki ye bö lün me si i le is tas yon ar ka - sýn da yer a lan giz li bir ye ral tý tan ký nýn ol du ðu tes bit e dil miþ, bu ra da ki tank ta 20 bin lit re ka çak a kar ya ký ta el ko nul du. Jan dar ma o lay la il gi li so ruþ tu ma baþ lat tý. Kü tah ya / ci han

7 KIB RIS so ru nu na çö züm i çin da li der le ri i le Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Sek re te ri nin bir a ra ya gel di ði zir ve nin ilk gü - nü i le il gi li a çýk la ma BM Ge nel Sek re te ri Kýb - rýs Ö zel Da nýþ ma ný le xan der Dow ner dan gel di. Bu gün çok has sas bir gün dü di yen Dow ner, me rak e di len so ru la rýn ce vap la rý na i se gö rüþ me ler den son ra u la þý la ca ðý ný söy le - mek le ye tin di. 5. Kýb rýs üç lü zir ve si ew ork un Man - has sat yer leþ ke sin de ki Gre en tre e çift li ðin de ön ce ki gün baþ la dý. Dün de de vam e den zir ve de yö ne tim, mül ki yet i le va tan daþ lýk gi bi 3 a - na ko nu ü ze rin de yü rü tü lü yor. Ta raf lar a ra - sýn da bir uz la þý sað la na bi lir se 1 Tem muz ön - ce si BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mo on, ta raf - la rý u lus la r a ra sý kon fe ran sa gö tü re rek so run çö zü mü i çin çok ö nem li bir a dým at mýþ o la - cak. n cak Rum ö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas ýn gö rüþ me le re þart lý gel me si zir - ve den bir so nuç bek len ti si ni za yýf la tý yor. Ge rek me ri ka ge - rek i se v ru pa Bir li ði nin (B) çö züm yo lun da is tek le ri ni a çýk la ma la rý Rum li de ri i çin bas ký un su ru o la rak de ðer len - di ri li yor. Rum ta ra fý nýn zir ve ye ön þart lar i le gel me si ne KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ - roð lu ta ra fýn dan ka bul e di le mez bu lun du. Dip lo ma tik kay nak lar dan el de e di len bil gi ye gö re Türk ta ra fý zir ve nin ön þart lar la gö tü rü - le me ye ce ði ni, hiç bir ön þar tý ka bul et me ye - cek le ri ni vur gu la dý. Rum Mil lî Kon se yi nin Hris tof yas ýn e li ne tu tuþ tur du ðu zir ve ön ce si po zis yon bel ge sin de; iç so run la rýn hal le dil - me si, tak vim ve ha kem lik ko nu la rý nýn da ya - týl ma sý du ru mun da çok ta raf lý top lan tý nýn ka - bul e dil me me si is ten miþ ti. Zir ve nin ilk gü nü hak kýn da ba sý na bil gi ve ren BM Ge nel Sek re - te ri Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný le xan der Dow - ner, gö rüþ me ler i çin Bu gün çok has sas bir gün dü di ye i fa de et ti. ew ork / ci han DÜ 25 OCK 2012 ÇRÞMB 7 / a ra týk lar i çin de â c zi yet ve fak ri yet ba ký mýn dan en za yýf ve en câ hil var lýk o lan in san, sa hip ol du ðu a - klý dolayýsýyla di ðer var lýk la ra kar þý üs - tün ve þe ref li ký lýn mýþ týr. n san ken di hür i râ de si i le Rab bi ne kul ol mak ta dýr ve iþ te bu yüz den yer - yü zün de l lah ýn Ha li fe si ol ma gi bi þe ref li bir gö rev le va zi fe len dir miþ tir. ü ce a ra tý cý nýn kü çük bir kâ i nat o la rak ya rat tý ðý in san dan is te di ði þey; Zât-ý  li nin  dil, Ra hîm, Ha kîm, Mü deb bir, Ce lâl, Ce mâl, Sem i ve Ba - sîr gi bi da ha bir çok is mi ni en gü zel þe kil de ü ze rin de gös ter me si ve i çin de ya þa dý ðý bü yük kâ i na tý O' nun a dý na o - ku ma sý ve yi ne ken di si ne ve ri len o to - ri te (ha li fe lik) i le O' nun a dý na yer yü - zü nü i da re et me si dir. Dik kat e der se niz; l lah ýn Ha li fe si ol ma þe re fi ka dýn-er kek a yý rý mý ya pýl - ma dan in sa na ve ril miþ tir. Do la yý sýy la, l lah a dý na hak ký tem sil et mek, hak ký söy le mek ve hak ka ça ðýr mak ka dý nýn da er ke ðin de va zi fe si dir ve bu va zi fe yi ih mal et ti ði za man her i ki si de me sul du ru ma dü þer ler. l la hu Teâ lâ, Tev be Sû re si 71. â yet te Mü min er kek ler ve mü min ka dýn lar bir bir le ri nin dost la rý - dýr. yi li ði em re der, kö tü lük ten a lý ko - yar lar di ye bu yu ra rak top lum da yan lýþ gi den bir i þi dü zelt me ko nu sun da ka - dýn ve er ke ðin ay ný me su li ye ti ta þý dý ðý - na i þa ret et miþ tir. Pey gam ber fen di - miz de (asm) bir ha di sin de Siz den bir mün ke ri gö ren kim se, o nu e li i le de ðiþ - tir sin; gü cü yet mez se di li i le bu na da gü cü yet mez se kal bi i le... Ve bu (so - nun cu) i ma nýn za yý fý dýr di ye bu yur - muþ tur. Ha dis te ki siz den bi ri hi ta býn - dan mün ke ri de ðiþ tir me va zi fe sin de ka dýn ve er ke ðin e þit gö rül dü ðü nü mü - lâ ha za e di yo ruz. Ka dýn i çin i yi li ði em re dip, kö tü lü ðü neh yet me va zi fe si da i re ler þek lin de ol - ma lý dýr. Ha - dis te ge çen ta bir i le e - vin de bir Râ i (ço ban) hük mün de o - lan ka dýn; doð ru lu ða dâ - vet i þi ne top lu - mun çe kir de ði - ni o luþ tu ran a i - le den baþ la ma - lý dýr; ya ni ilk mu hâ ta bý en iç da i re de bu lu nan ko ca sý ve ev lât la rý ol ma lý dýr. Ka dýn, mün ke ri de ðiþ tir me va zi fe si i çin iç da i - re den dý þa rý doð ru a çýl dýk ça, s lâm ýn farz kýl dý ðý þe kil de ký ya fet gi yip, hal ve ta výr la rý na da dik kat e de rek þer i sý nýr lar i çin de, ak ra ba, kom þu ve me sâi ar ka - daþ la rý i la a hir.. o la rak mün ke ri de ðiþ - tir me va zi fe sin de da i re yi bü yü te bi lir. Mün ke ri de ðiþ tir me va zi fe si hak kýn - da ki bu gi riþ ten son ra, ge le lim Mý sýr dev ri mi ni a teþ le yen kýz o la rak bi li nen s ma Mah fuz un hi kâ ye si ne: Ka hi re Ünv. þ let me Fak. me zu nu o - lan 26 ya þýn da ki s ma Mah fuz; 2008 yý lýn da bir grup ar ka da þý i le be ra ber slo ga ný Sos yal a dâ let ve fi kir öz gür lü - ðü o lan 6 i san Genç lik Ha re ke ti ni kur du. 6 i san Ha re ke ti, ma aþ la rý nýn ve iþ þart la rý nýn da ha i yi du ru ma ge ti ril - me si ta le biy le grev ya pan Del ta sa na yi böl ge si iþ çi le ri nin yap mýþ ol duk la rý gre - ve des tek o la rak se si ni du yur du. Da ha son ra, O la ða nüs tü Hal po li si nin 6 Ha - zi ran 2010 ta ri hin de iþ ken ce al týn da öl - dür dük le ri Ha lid Sa id (26) ad lý gen cin hak ký ný al mak i çin Fa ce bo ok ta Kul lu - na Ha lid Sa id/ He pi miz Ha lid Sa i diz di ye say fa aç tý. Ký sa za man da bin ler ce ki þi ta ra fýn dan ta kip e dil me ye baþ la nan say fa da, ka tý lým cý lar 30 yýl dýr de vam e - den O la ða nüs tü Hal du ru mu nun kal - dý rýl ma sý ný ve Ha lid Sa id i iþ ken ce ya - pa rak öl dü ren 2 po li sin ce za lan dý rýl ma - sý ný di le ge tir di ler. Tu nus ta Mu ham med Bu a zi zi nin ken di ni yak tý ðý gi bi, Mý sýr da da is tib - dad re ji mi nin se bep ol du ðu bir çok prob lem yü zün den bu na lým ge çi rip ken di le ri ni ya kan 4 Mý sýr lý ya çok ü zü - len s ma Mah fuz, bu duy gu la rý ný bir vi de o kay dýn da di le ge tir di. Vi de o yu 18 O cak 2011 ta ri hin de o u tu be ve Fa ce bo o ka ko yan s ma, vi de o da ö zet - le þun la rý söy le di: Ül ke nin gi di þa týn dan do la yý son de - re ce üz gün düm. Fa ce bo ok ve twit ter de ki me saj la rým da; Bu gi di þe dur de - mek lâ zým. r týk ye ter! Mý sýr da 4 ki þi ken di ni yak tý. Da ha kaç ki þi nin yan ma - sý lâ zým? de dim. Zul me baþ kal dýr mak i çin ken di le ri ni ya kan bu in san lar hak - kýn da Ken di le ri ni ya ka rak þöh ret ol - mak is ti yor lar!! Çok ya zýk, kâ fir o la rak öl dü ler de di ler. Med ya i se ya nan in - san lar i çin Psi ko lo jik so run la rý var dý; den ge siz di ler de di. Bu na sýl söz ler l - lah aþ ký na? l lah tan kork sun lar! Den - ge siz in san la rý gör mek is te yen ler, Par - la men to ya git sin ler. Blo ðum da, Zul me ve kah ra dur de mek i çin ya rýn so ka ða i - ne ce ðim. Ba na ka týl mak is te yen ya ný - ma gel sin di ye yaz dým. lk gün kaç ki þi gel di bi li yor mu su nuz? Sa de ce 3 ki þi ba na des tek ol mak, 3 po lis a ra ba sý i se en gel ol mak i çin gel di ler. Ön ce, ben ve ar ka daþ la rý ma en gel ol mak is te yen po - lis ler; et ra fý mý za top la nan in san lar da - ðýl dýk tan son ra ya ný mý za ge lip, ül ke nin du ru mun dan ken di le ri nin de mem nun ol ma dý ðý ný söy le di ler. Ba kýn ben ken di mi yak ma ya ca ðým, ken di ni yak ma sý ge re ken bi ri var sa o da hü kü met tir! Ben 25 O cak gü nü Hür ri yet Mey da - ný na gi di yo rum. Va ta ný ný se ven ler; zer - re mik tar þe re fi o lan lar 25 O cak gü nü Hür ri yet Mey da ný na gel sin ler. Va ta ný i - çin so ka ða çý kan za yýf bir ký zý Mý sýr lý ba cý la rý ný (ken di si ni kas te di yor) ko ru - mak is te yen ler Hür ri yet Mey da ný na gel sin ler. Hür ri yet Mey da ný na ge le me - yen ler; ar ka daþ la rý na, kom þu la rý na ve ak ra ba la rý na söy le sin ler. Lüt fen U mut yok! de me yin. Siz u mut yok de di ði niz sü re ce u mut ol maz. Zul me e ter! de - mek i çin ev den çý kýn. O tur mak - la ol maz. Biz bir þey is te mi - yo ruz. Sa de ce in san o la rak öz gür lü ðü mü - zü is ti yo ruz. Hay van gi bi de ðil, in san gi bi ya þa mak i s t i y o r u z. e ter ar týk! Genç li ði - miz çü rü - dü. n san lýk i çin, yü re ði va tan i çin a tan - la rý Hür ri yet Mey da ný na ça ðý rý yo rum. Mey da na ge le me yen ler, baþ ka yer ler de so ka ða çýk sýn lar. Bel ki bir gün, bel ki de bir kaç gün o ra da ka la ca ðýz. Öz gür lü - ðü mü zü el de et me den ye ri miz den ay - rýl ma ya ca ðýz ve ol suz lu ða ha yýr! Dik - ta re ji mi ne ha yýr! di ye ce ðiz s ma Mah fuz un vi de o da sa mi mi - yet le di le ge tir di ði bu duy gu lar, in san lar ü ze rin de bek len me dik su ret te çok bü - yük te sir yap tý. Mý sýr Po lis Bay ra mý nýn kut lan dý ðý 25 O cak 2011 ta ri hin de (ki, pro tes to nun ses ge tir me si i çin ö zel lik le bu ta rih be lir len miþ) ka dýn-er kek bin - ler ce Mý sýr lý Tah rir Mey da nýn da top - lan dý. Zul me, kah ra, yol suz lu ða, öz gür - lük le rin ký sýt lan ma sý na, po lis iþ ken ce si - ne ha yýr! di ye slo gan lar at tý lar. Hal kýn so ka ða dö kül me sin den ra hat sýz o lan re jim, pro tes to yu da ðýt mak i çin þid det kul lan dý; an cak ka la ba lý ðýn da ðýl ma sý ný sað la ya ma dý. k si ne, þid det kul la ný mý sa de ce 1 gün ni ye tiy le dü zen len miþ o - lan pro tes to nun de va mý ný sað la dý. Ve 3 gün son ra (Cu ma) Tah rir Mey da ný ve et ra fýn da ki cad de ler de top la nan ka la ba - lý ðýn sa yý sý yüz bin le ri aþ tý. 16 gün sü ren pro tes to la ra kar þý po li - sin þid det kul lan ma sý ne ti ce sin de yüz - ler ce in san öl dü ve yüz ler ce si de ya ra - lan dý. a ra lý lar i çin den göz le ri ni kay be - dip sa kat ka lan lar da ol du. Pro tes to lar Ka hi re den di ðer þe hir le re sýç ra dý. Ve ni ha yet; 11 Þu bat 2011 ge ce si, 30 yýl dýr Mý sýr ý dik ta re jim le yö ne ten Hüs nü Mü ba rek gö rev den çe kil di ði ni i lân et ti. ot: þa ðý da ki link te s ma Mah fu - zun genç le re ses len di ði n gi liz ce alt ya zý lý vi de o gö rün tü le ri var. ve le ak.com/vi - ew?i= Mý sýr dev ri mi ni a teþ le yen kýz! sma Mahfuz 5. KIBRIS ÜÇLÜ ZRVS W ORK'T GRTR ÇFTLÐD ÖCK GÜ BÞLDI. BM KIBRIS ÖZL DIÞMI DOWR,"BUGÜ ÇOK HSSS BR GÜDÜ'' DD. ZRV SOUCU B'I BM GL MRKZ'DK BSI TOPLTISID BUGÜ ÇIKLCK. Kýbrýs için kritik görüþmeler sürüyor Greentree zirvesine Ban, roðlu, Hristofyas ile Downer dýþýnda KTTC Kýbrýs özel temsilcisi Kudret Özersay, Rum liderin özel temsilcisi orgo akovu, BM Genel Sekreterin Siyasî þler ardýmcýsý Lynn Pascoe ve BM Genel Sekreteri Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim katýlýyor. W ORK U Man has sat yer leþ ke sin de ki Gre en tre e çift li ðin de baþ la yan üç lü zir ve hak kýn da bil gi ve ren Dow ner, zir ve nin ilk gü nün de Ban ýn bütün gün de vam e den gö rüþ - me le re yak la þýk 7 sa at iþ ti rak et ti ði ni kay det ti. Dow ner, Ge nel Sek re ter in bu gün de ay ný tem po i le pa zar lýk la ra ka - tý la ca ðý ný söy le di. Dow ner ýn i fa de si ne gö re I I. Gre en tre e zir ve si 3 a na ko nu ü ze rin den yü rü tü lü yor. ö ne tim, mül ki - yet ve va tan daþ lýk o lan bu 3 a na ko nu da ta raf la rýn uz la þý sað la ya ma ma sý du ru mun da ip le rin kop ma nok ta sý na ge le - bi le ce ði ön gö rü lü yor. Dow ner da ga ze te ci le rin so ru la rý na ce vap ve rir ken bu 3 ko nu da uz la þý ol ma dýk ça sü reç te i ler le - me sað la ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e de rek du ru - mun cid di ye ti hak kýn da bil gi ver di. BM o la rak gö rüþ me le rin i kin ci gü nün de ge le cek a dý na ö nem li a dým la rýn a týl ma sý ný bek le dik le ri ni ak ta ran Dow ner, Ge nel Sek re te ri n de zir ve - den bek len ti si nin a çýk ol du ðu nu kay det ti. Rum ta ra fý nýn 1 Tem muz da B dö nem baþ kan lý ðý gö re vi ni dev ra la ca ðý ný ha týr la tan Dow ner, bu ta rih ten ön ce Kýb rýs so ru nu ko nu - sun da i ler le me sað la ma sý ko nu sun da B ye de bü yük so - rum lu luk yük le di ði ni di le ge tir di. Dow ner, zir ve i nin ba þa rý lý ol ma sý ya da ol ma ma sý so rum lu lu ðu nun BM nin o muz la - rýn da de ðil da nýn i ki li de ri ne a it o la ca ðý ný di le ge tir di. Zir - ve de el de e di len so nuç Ban ýn BM Ge nel Mer ke zi nde bu - gün ya pa ca ðý ba sýn top lan tý sý i le ka mu o yu na du yu ru la cak. I I. Gre en tre e zir ve si ne Ban, roð lu, Hris tof yas i le Dow ner dý þýn da KKTC Kýb rýs ö zel tem sil ci si Kud ret Ö zer say, Rum li - de rin ö zel tem sil ci si or go a ko vu, BM Ge nel Sek re te rin Si ya sî þ ler ar dým cý sý Lynn Pas co e ve BM Ge nel Sek re te ri Kýb rýs Ö zel Tem sil ci si Li sa But ten he im ka tý lý yor. B 7 S T K TIL DI Mý sýr a dým a dým de mok ra si ye doð ru n MI SIR ta ri hin de ilk de fa öz gür ve þef faf se çim ler i le be lir le nen Halk Mec li si, ilk o - tu ru mun da de mok ra si a dý na u mut ve rir - ken, Mec lis Baþ ka ný Se çi len Hür ri yet ve da let Par ti si Ge nel Sek re te ri Sa ad Ka - tat ni mo dern Mý sýr ýn ku rul ma sý i çin halk tan a kýl cý dav ran ma la rý ný ve sa býr gös ter me si ni is te di. Mý sýr Halk Mec li si 498 i se çim i le 10 u ik ti dar da ki ük sek s ke rî Kon sey Baþ ka ný Ma re þal Hü se yin Tan ta vi nin a ta ma sý i le be lir le nen top lam 508 mil let ve ki li i le a çý lýþ o tu ru mu nu ya - pa rak de mok ra si yo lun da e min a dým lar i le i ler le di ði ni gös ter di. Ka hi re / a a s ra il, Ha mas lý mil let ve ki li ni tu tuk la dý n S R L gü ven lik güç le ri nin Ha mas lý bir mil let ve ki li ni Ra mal lah ta tu tuk la dý ðý bil - di ril di. Ha mas ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la - ma da s ra il gü ven lik güç le ri nin mil let ve - ki li b dül ca bir Fu ka ha yý Ra mal lah ta ki e vin de tu tuk la dý ðý be lir til di. Fu ka ha, ge - çen haf ta dan bu ya na tu tuk la nan 5. Ha - mas lý mil let ve ki li ol du yý lýn da ya pý - lan se çim ler de Dev let Baþ ka ný Mah mut b bas ýn l Fe tih Par ti si ne kar þý bü yük za fer ka za nan Ha mas ýn 45 mil let ve ki lin - den 24 ü nün s ra il de tu tuk lu ol du ðu kay - de dil di. s ra il, ge çen haf ta Fi lis tin a sa ma Kon se yi nin Ha mas lý baþ ka ný ný da tu tuk - la mýþ tý. Ra mal lah / a a Pa pa: Su sun, te fek kür e din n K TO LK a le mi nin ru ha ni li de ri Pa pa 16. Be ne dik tus, dün ya in san la rý nýn da ha i yi i le ti þim ve te fek kür i çin sus ma la rý ge - rek ti ði ni söy le di. Ge le nek sel o la rak i le ti - þim ko nu sun da me saj lar ya yým la yan Pa - pa, bu yýl Twe et ve 24 sa at ha ber ça ðýn - da sus ma nýn, ses siz li ðin ö ne mi ne dik ka ti çek ti. n san lar ve ku rum lar a ra sýn da da ha i yi i le ti þim i çin sus ma nýn çok ö nem li ol - du ðu nu be lir ten Be ne dik tus, sus ma yý bi - len le rin da ha i yi din le di ði ni, dü þün me den ko nuþ ma dý ðý ný ve bu yüz den de da ha i le - ti þim kur duk la rý ný vur gu la dý. Pa pa 16. Be ne dik tus, ön ce ki yýl lar da di ni e ði ti min in ter net ü ze rin den da ha i yi ve ril me si ne dik ka ti çek miþ ti. Va ti kan / a a MULLM: SUR, PROTOKOLÜ UGULDI SU R Dý þiþ le ri Ba ka ný Ve lid Mu al lim, Su ri ye nin rap Bir li ði i le im za la mýþ ol du - ðu pro to ko le uy gun dav ran dý ðý ný ve pro - to kol de yer a lan mad de le ri uy gu la dý ðý ný kay de de rek, or du nun so kak lar dan çe kil - di ði ni ül ke si nin te rö re kar þý bü tün gü cüy - le kar þý ko ya ca ðý ný be lirt ti. Cham press in - ter net si te sin de yer a lan ha be re gö re, Mu al lim, rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri e - bil l ra bi ye yaz dý ðý mek tup ta, si lâh lý grup la rýn si vil va tan daþ la rý ve gü ven lik güç le ri ni he def al dýk la rý ný ve ül ke si nin bu te rör o lay la rý kar þý sýn da e li ko lu bað lý kal - ma ya ca ðý ný, bü tün gü cüy le bu na kar þý ko ya ca ðý ný i fa de et ti. Mu al lim, Su ri - ye nin rap Bir li ði i le im za la mýþ ol du ðu pro to ko le uy gun dav ran dý ðý ný, Dev let Baþ ka ný Be þar sad ýn tu tuk lu la rý ser - best bý rak mak i çin af i lân et ti ði ni ve ba - sýn ku ru luþ la rý na ül ke de ki o lay la rý iz le - mek i çin i zin ve ril di ði ni ak tar dý. Su ri ye yö ne ti mi, rap Bir li ði nin Su ri ye i le il gi li al mýþ ol du ðu son ka rar la rý i çiþ le ri ne mü - da ha le ve dýþ mü da ha le ye ze min ha zýr la - dý ðý ge rek çe siy le red det miþ ti. Þam / a a KÖR FZ ül ke le ri de, Su ri ye de ki göz lem ci he ye ti ni ge ri çek me ka ra rý al dý. Kör fez þ bir li ði Kon se yi nden, ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Kör fez ül ke le ri nin Su u di ra bis tan ýn ka ra - rý na des tek ver di ði ve rap Bir li ði göz lem ci he ye tin de ki mis yo nu nu ge ri çek me ka ra rý al dý ðý be lir til di. - çýk la ma da Þam yö ne ti mi de, rap Bir li ði nin ül ke yi kriz den kur tar ma - ya yö ne lik pla ný na uy ma mak la suç - lan dý. Kör fez þ bir li ði Kon se yi ne ü - ye 6 ül ke, Bah reyn, Ku veyt, Um - man, Ka tar, Bir le þik rap mir lik - le ri ve Su u di ra bis tan, BM Gü - ven lik Kon se yi ne ba rýþ pla ný ný uy - gu lan ma ya koy ma sý i çin Þam a bas - ký yap ma ve bu nun i çin ge rek li tedbirle ri al ma çað rý sýn da bu lun du. Su u di ra bis tan ön ce ki gün göz - lem ci he ye tin de ki mis yo nu nu ge ri çek ti ði ni a çýk la mýþ tý. Riyad / a a Kör fez, göz lem ci le ri çekiyor Körfez þbirliði Konseyi'ne üye 6 ülke, Suriye'deki gözlemci heyetini geri çekme kararý aldý. Kararý Suudi rabistan da destekliyor. ngiltere den tuhaf çaðýrý GLTR rap Birliði ne, Þam daki þiddete son verilmesi için BM Güvenlik Konseyi ne (BMGK) baský yapmasý çaðrýsýnda bulundu. ngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, rap Birliði ni Rusya ve Çin in Suriye ile ilgili BM Güvenlik Konseyi nden karar çýkarýlmasýna itirazlarýný geri çekmeleri konusunda ikna etmesi gerektiðini söyledi. Hague, rap Birliði nin Suriye deki durumu BM ye anlatmasý gerektiðini ve Güvenlik Konseyi ni hayatlarýn kurtarýlmasý için uygun bir anlaþmaya varýlmasý için ikna etmesi gerektiðini ifade etti. ngiltere ve vrupalý müttefikleri Suriye ye iliþkin bu ülkeye yaptýrýmlarý da içeren bir karar tasarýsýný BMGK ya geçen kim ayýnda sunmuþ ancak bu tasarý Rusya ve Çin tarafýndan veto edilmiþti. Londra / a a

8 8 25 O CK 2012 ÇRÞMB H BR ca ni as ya.com.tr hem mi yet ve rilir se bü yür! Fran sa nýn ka bul et ti ði bir ka nun, Tür ki ye i le a ra sý nýn i yi ce a çýl ma sý na se bep ol du. þ Fran sýz mal la rý ný kul lan ma ma se vi ye si ni çok tan ge ri de bý rak tý. Ka bul e di len ka nun dan son ra Fran sa i le si ya sî i liþ ki le rin alt se vi ye ye i ne ce ði bel li. Pe ki ne ol du? Fran sýz Se na to su al dý ðý bir ka rar la, Ka nun lar ta ra fýn dan ta ný nan soy ký rým la rýn in kâ rý ya sak la nýr i fa de si ni ka nun mad de si yap tý. Bu ka rar, 86 ya kar þý 127 oy la ka bul e dil miþ. Bu da gös te ri yor ki il gi li ka nun, ger çek te Fran sa da da çok ka bul gö ren bir tek lif de ðil. l gi li ka nun, i ki mad de den o lu þu yor. a sa nýn ilk mad de sin de, soy ký rý mý a þa ðý la ya rak ve kü çük gös te re rek kar þý çýk ma nýn suç sa yý la ca ðý be lir ti li yor. k si ne ha re ket e den ler hak kýn da 1 yýl ha pis ve 45 bin av ro pa ra ce za sý is te ne bi le cek. Fran sa Se na to su Ka nun lar ko mis yo nu baþ ka ný Je an Pi er re Su e ur, Se na to ge nel ku ru lun da yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu ya sa ne i þe ya ra ya cak, halk la rýn dost lu ðu na mý ya ra ya cak, dip lo ma tik so run la rýn çö zü mü ne mi ya ra ya cak? Bu ya sa so run la rýn çö zü mü ne mi ya ra ya cak? Bu ya say la bü tün so run lar çö zü le cek mi? di ye rek hak lý bir tep ki ser gi le miþ. (, 23 O cak 2012) Ha týr la mak ge re kir se, Se na to da ka bul e di len bu tek li fe; ka nun lar ko mis yo nu, Fran sýz a na ya sa sý na, i fa de ve a raþ týr ma öz gür lü ðü ne ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le kar þý çýk mýþ tý. Da ha ön ce de (22 ra lýk 2012) Fran sa Mec li si söz ko nu su ka nun tek li fi ni ka bul et miþ ti. Tür ki ye de ki u mu mî ka na at, zor du rum da o lan Fran sa Cum hur baþ ka ný ic ho las Sar kozy in bu me se le yi, Fran sa da ya þa yan r me ni le rin oy la rý ný al mak i çin gün de me ge tir di ði þek lin de dir. Fran sa da ö nü müz de ki dö nem de cum hur baþ kan lý ðý se çi mi var dýr ve Sar kozy ye ni den se çil mek is te mek te dir. Ül ke si ni e ko no mik an lam da da sý kýn tý ya so kan Fran sa Cum hur baþ ka ný Sar kozy, ül ke sin de ki r me ni le rin oy la rý nýn pe þin de dir. Tek nik an lam da bu gay ret an la þý la bi lir. Ma dem öy le dir, ni çin Fran sa nýn, da ha doð ru su kol tu ðun dan düþ me kor ku su na ka pýl mýþ Sar kozy in bu tu za ðý na dü þü yo ruz? e den ka bul e di len bu ka nu na ge re ðin den faz la ö nem at fe dip, ge mi le ri ya kar ca sý na a dým lar a tý yo ruz? Bu gü nün ký sýr çe kiþ me le ri ni de ðil, ya rý ný dü þün me li de ðil mi yiz? He le he le, bu me se le yi iç po li ti ka mal ze me si ya pýp, Ba kýn, biz Fran sa i le köp rü le ri at týk! Biz Türk üz, bi ze kim se yan ba ka maz! Sar kozy e na sýl da ce vap ver dik! r týk Fran sa ya da git mem tü rü yak la þým lar la i çe ri de pu an top la ma ya kal kýþ ma mak lâ zým... Ka nu nun Fran sa se na to sun da gö rü þül dü ðü ak þam (23 O cak 2012), bir dos tu mu zu zi ya re git miþ tik. Te le viz yon lar can lý ya yýn day dý. Þöy le ol du, böy le ol du, þöy le o la bi lir gi bi an lýk bil gi ler an la tý lý yor du ve nor mal de iç si ya set i le da hi il gi len me yen dos tu muz, ken di si ni bu bü yük dâ vâ ya kap týr mýþ tý! Gün de mi mi zi meþ gul et me me si ge re ken me se le le ri, bi rin ci sý ra ya yük selt mek bi ze ne ka zan dý rýr? Fran sa nýn yan lýþ yap tý ðý ný Fran sýz lar da an la ya cak. Bu sü re zar fýn da i ti dal li ol mak ve ken di mi ze za rar ve re cek a dým la rý at ma mak lâ zým. Ka ra rýn yan lýþ lý ðý ný an lat mak i çin gay ret sar fe de lim, a ma ka ra rý ö lüm gi bi de gör me ye lim. lý nan ka ra ra e hem mi yet ver me yip, hük men yok sa yar sak, bel ki de da ha i yi mi e de riz? U nut ma ya lým ki kö tü ha yal ler e hem mi yet ve ril dik çe þi þer, bü yür ve bi zi tes lim a la bi lir. hem mi yet ve ril mez se kü çü lür, kay bo lur ve u nu tu lur... Bi rin ci Fran sa nýn bu yan lý þa i ti raz e de ce ði ni u mu yo ruz... a ra lý po lis ler da na ve z mir e sevk e dil di HK KÂ R Va li si Mu am mer Tür ker, 19 O cak ta þe hir mer ke zin de ki pat la ma da, po lis me mur la rý nýn þa rap nel par ça la rýn dan ya ra lan dý ðý ný be lir te rek, Po lis me mur la rý mýz dan i ki si da na, bi ri i se z mir e sevk e dil di de di. Va li Tür ker, 19 O cak ta Bul var Cad de si nde ki pat la ma ya i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, 27 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný, bir ki þi nin de öldüðünü ha týr lat tý. Tür ker, Sal dý rý da a raç ta bu lu nan po lis me mur la rý mýz þa rap nel par ça la rýn dan ya ra lan mýþ. s ker Has ta ne si nde te da vi al tý na a lý nan po lis me mur la rý ný zi ya ret et tim. Po lis me mur la rý mýz dan i ki si da na, bi ri i se z mir i li ne sevk e dil di. Po lis me mur la rý mý zýn sað lýk du rum la rý i yi ye gi di yor. Gü ven lik güç le ri miz o lay la il gi li baþ lat tý ðý so ruþ tur ma yý çok yön lü o la rak sür dü rü yor de di. Bu a ra da, Hak kâ ri l m ni yet Mü dür lü ðü, pat la ma nýn ar dýn dan o lay ye rin den çe ki len gö rün tü le ri ba sýn men sup la rý na da ðýt tý. Hakkâri / a a Fransa ifadeyi kýsýtlayan ülkeler arasýna girdi CUMHURBÞKI bdullah Gül, Fransanýn gibi vrupa nýn önemli bir ülkesinin rmeni teklifinin kabul edilmesiyle ifade özgürlüðünü kýsýtlayan ülkeler kategorisine girdiðini söyledi. Cumhurbaþkaný bdullah Gül, Fransa senatosunda kabul edilen rmeni teklifine iliþkin, Senatodan çýkan bu kanunu esefle kýnýyorum. Fransa gibi vrupa nýn önemli bir ülkesi dünden itibaren ifade özgürlüðünü kýsýtlayan ülkeler kategorisine girmiþtir dedi. Fransa senatosunda kabul edilen rmeni teklifinin seçim yatýrýmý olduðunu belirten Gül, Bunun seçim yatýrýmý olarak yapýlmasý, Fransa gibi büyük bir ülkeyi küçültücü bir davranýþtýr. Ümit ederim ki; 60 senatör Fransýz demokrasisi üzerindeki bu gölgeyi kaldýrmak için nayasa Mahkemesi ne müracaat ederler. Kanun nayasa Mahkemesi ne gitmez, kesinleþirse Türk-Fransýz iliþkilerinin farklý boyutlarda olacaðý kesindir diye konuþtu. n ka ra / a a BÞ B K Re cep Tay yip r do ðan, Mil lî Gü ven lik Bil gi si öð re ti mi yö net me li ði ni ar týk yü rür lük ten kal dý rý yo ruz de di. Par ti si nin TBMM Grup top lan tý sýn da ko nu þan KP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan, 1979 yý lýn da Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la yü rür lü ðe ko nu lan Mil lî Gü ven lik Bil gi si öð re ti mi yö net me li ði nin yü rür lük ten kal dý rýl dý ðý ný kay det ti. r do ðan, B ra por la rýn da Tür ki ye nin e leþ ti ril me si ne ne den o lan, Mil lî ði tim Þû râ la rýn da kal dý rýl ma sý tek lif e di len, ö zel lik le de as ker öð ret men ler ta ra fýn dan ve ril me si ya dýr ga nan bu der sin, bir ký sým ko nu la rý yý lýn dan i ti ba ren va tan daþ lýk bil gi si ve ben ze ri ders le rin i çin de si vil öð ret men ler ta ra fýn dan iþ le ne cek tir di ye ko nuþ tu. U LU D R MÐ DUR L RI 123 B TL TZ M T Baþ ba kan r do ðan, U lu de re de ölen va tan daþ la rýn a i le le ri ne 123 bin TL ö de ne ce ði ni de a çýk la dý. r do ðan, U lu de re de ya kýn la rý ný kay be den kar deþ le ri mi zin ya ra la rý ný sar mak, a cý la rý ný bir neb ze ol sun ha fif o lay la rý na i liþ kin r me ni id di a la rý ný in kar e den le re pa ra ve ha pis ce za sý ve ril me si ni ön gö ren tek li fin, Fran sa Se na to su nda ka bul e dil me si ne si ya sî par ti li der le ri sert tep ki gös ter di. MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, bun dan böy le Fran sa da r me ni id di a la rý ný red det me nin ce zai yap tý rý ma bað lan dý ðý ný be lir te rek, Di as po ra ye ni bir za fe ri ni bu sa ye de el de et miþ tir de di. Fran sa nýn dü þün ce öz gür lü ðü ne ke lep çe vu ran, i fa de yi zap tu rapt a lan bu çir kin li ði ni a ziz mil le ti miz af fet me ye cek ve bu se fil li ði as la u nut ma ya cak týr di yen Bah çe li, þöy le de vam et ti: Piþ kin ve per va sýz Fran sa yö ne ti mi, se ri ci na yet le re dö nük me ra ký ve il gi si var sa ön ce ay na ya bak ma lý ve za lim lik le iç i çe ge çen ka ran lýk su ra tý o ra da gör me li dir. Türk mil le ti nin geç mi þin de soy ký rým yok tur. U ta na ca ðý, sý ký la ca ðý ve an la ta ma ya ca ðý vah þet man za ra la rý da l lah a þü kür ler ol sun ki bu lun ma mak ta dýr. Par ti miz, Fran sa Se na to su nun bu ka ra rý ný, uy dur ma soy ký rým id di a la rý ný in kar e den le re ce za ve ril me si ni ka ra ra bað la yan bu soy suz lu ðu la net le mek te ve tüm var lý ðýy la ký na mak ta dýr. n ka ra / a a let mek ü ze re te rör taz mi na tý ö de me si ni hýz lan dýr dýk ve ha ya tý ný kay be den her bir kar de þi miz i çin ya sal 23 bin 150 li ra yý Þýr nak Va li li ði miz em ri ne gön der dik. Bu na ek o la rak Baþ ba kan lýk he sap la rýn dan yi ne ha ya tý ný kay be den her kar de þi miz i çin 100 bin Türk Li ra sý ný da Þýr nak Va li li ði miz em ri ne tah sis et tik. a ni þu an i ti ba riy le her a i le ye 123 bin TL ö dü yo ruz de di. Bu pa ra nýn ö len le ri ge ri ge tir me ye ce ði ni biz ler de çok i yi bi li yo ruz di yen r do ðan, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Fa kat bi zim a ma cý mýz a cý la rý ha fif let mek, ya ra la rý sar mak, gö nül le ri ka za na bil mek tir. Bu pa ra mað dur va tan daþ la rý mý zýn a cý lý a i le le rin a na la rý nýn ak sü tü ka dar he lal dir ve hak týr. Bi ri le ri nin id di a et ti ði gi bi bi ri le ri nin kam pan ya yü rüt tü ðü gi bi bu ö de me ler me se le nin ü ze ri ni ört me a maç lý de ðil dir. n ka ra / a a Özgürlük açýsýndan saðlýksýz bir geliþme TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Fransa Senatosunda alýnan kararýn, Fransa daki siyasi akýl, hukuk devleti anlayýþý ve özellikle ifade özgürlüðü bakýmýndan son derece saðlýksýz bir geliþme olduðunu ifade etti. Çiçek, yazýlý açýklamasýnda, yasa teklifinin, gerek içeriði gerek dayandýrýldýðý gerekçeler bakýmýndan son derece yanlýþ bir tasarruf olduðunu belirtti. Çiçek, Bu kararýn tarafýmýzdan yapýlan giriþimlerin yaný sýra önde gelen Fransýz hukukçularý ve siyasilerin uyarýlarýna raðmen alýnmýþtýr. Demokratik bir kurum olan Senatoda bu yönde alýnan karar Fransa da siyasi akýl, hukuk devleti anlayýþý ve özellikle ifade özgürlüðü bakýmýndan son derece saðlýksýz bir geliþmedir. Siyasi bir kurum olan Fransa Parlamentosunun, ciddi hukuki boyutu da bulunan bu tarihi meseleyi böyle tek taraflý bir sonuca baðlamasýnýn, Türk-Fransýz iliþkilerini olumsuz etkilemesi kaçýnýlmazdýr dedi. n ka ra / a a MLLÎ GÜVLK DRS KLDIRILDI BÞ B K R DO Ð, B R POR L RI D TÜR K LÞ T - RL M S D S BP O L ML LÎ GÜ V LK BL G S ÖÐ R T M Ö T M L Ð Ü RÜR LÜK T KL DI RIL DI ÐI I SÖ L D. TK LF B ZM Ç OK HÜK MÜ D DR BÞ B K Re cep Tay yip r do ðan, ön ce ki gün Fran sa Se na to sun da, týp ký Fran sa U lu sal Mec li sin de ol du ðu gi bi çok az ü ye nin ka tý lý mýy la oy la ma ya pýl dý ðý ný ha týr la ta rak, yi ne si pa riþ oy la ma ol du ðu nu söy le di. Ge rek Fran sa U lu sal Mec li sin de ge rek Se na to da ka - bul e di len bu tek lif, bi zim i çin ta ma - men yok hük mün de dir di yen r do ðan, Or ta çað zih ni ye ti nin ye ni den hor la týl ma sý an la mý na ge len bu ka ra rýn a çýk ça v ru pa de ðer le ri ni a yak lar al tý na al dý ðý ný, ak lý se lim ve sað du yu yu or ta dan kal dýr dý ðý ný bil dir di. Bu a þa ma da ya - sa tek li fi ne kar þý oy kul la nan se na - tör le rin na ya sa Kon se yi ne baþ - vur ma la rý i çin ge rek li gi ri þim le ri sür dür dük le ri ni an la tan r do - ðan, 60 im za ya ih ti yaç ol du ðu - nu ha týr lat tý. Bu ha ta nýn te la fi e - di le ce ði ne da ir u mut la rý ný he nüz kay bet me dik le ri ni, ta þý dýk la rý ný be lir ten r do ðan, þöy le ko nuþ tu: Fran sa U lu sal Mec li si ve ar - dýn dan Se na to da ya pý lan oy la ma ve ka bul e di len tek lif, a - le ni bir ay rým cý lýk týr, ýrk çý lýk týr, çok a çýk bir þe kil de dü þün ce öz gür lü ðü kat li a mý dýr. Þu an da ha la sa býr dö ne min de yiz. Sab re di yo ruz ve sü re cin na sýl þe kil le ne ce ði ni hep bir lik te iz li yo ruz di yen r do ðan, ge liþ me le rin sey ri ne gö re tep ki ve tu tum la rý ný or ta ya ko ya cak la rý ný ve ey lem pla ný ný ka - mu o yuy la pay la þa cak la rý ný bil dir di. Bah çe li: Mil le ti miz af fet me ye cek Z BK: G R K DÂ VÂ LR ÇIL M LI DP Ge nel Baþ ka ný a mýk Ke mal Zey bek, Fran sa se na to su nun al dý ðý ka ra rýn Tür ki ye sý - nýr la rý i çin de bu lu nan hal ký kýþ kýrt tý ðý ný be lir te rek, Fran sa hak kýn da u lus la ra ra sý mah ke - me ler de ge re ken dâ vâ la rýn a çýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci i se Fran sa se na to sun da ka bul e di len r me ni tek li fi ni bü yük Türk mil le ti ne ta - rih i çe ri sin de ya pýl mýþ o lan en bü yük ha ka ret ler den bi ri o la rak ni te le di. HS Par ti Ge nel Baþ ka ný u man Kur tul muþ da Fran sa nýn düþ man ca ta výr ser gi le di ði ni be lir te rek, Bu tav rýn a sýl ge rek çe si, Fran sa nýn r me ni dos tu ol ma sý de ðil, Tür ki ye ye düþ man ol ma - sý dýr. Fran sa, ger çek ten ta rih le yüz leþ mek is ti yor sa ken di kan lý ta ri hi ne bak ma lý dýr. Bu ka nun, baþ ta dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü il ke si ne ay ký rý dýr. Fran sa nýn tüm ev - ren sel de ðer le ri a yak lar al tý na a la rak at tý ðý bu a dý mý as la u nut ma ya ca ðýz de di. MHP li ü ye ler is ti fa et ti ntbmm Tür ki ye-fran sa Par la men to Dost luk Gru bu nun MHP li ü ye le ri, Fran sa Se na to su nun ka ra rý ü ze ri ne dost luk gru bun dan is ti fa et ti. MHP Grup Baþ kan ve ki li Ok tay Vu ral ýn im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan is ti fa ya zý sýn da, 1915 o lay la rýy la il gi li r me ni id di a la rý nýn red di ni suç sa yan ya sa tek li fi nin Fran sa Se na to su ta ra fýn dan red de di lin ce ye ka dar MHP li mil let ve kil le ri nin TBMM Tür ki ye-fran sa Par la men to Dost luk Gru bu nda ki ü ye lik le ri nin as ký ya a lýn ma sý ný ta lep et tik le ri a ným sa týl dý. Fran sa Se na to su nun tek li fi ka bul et me si dolayýsýyla söz ko nu su dost luk gru bu na ü ye o lan 8 mil let ve ki li nin is ti fa et ti ði be lir til di. n ka ra / a a Ba ðýþ: Bi zim i çin yok hük mün de nb Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci ge men Ba ðýþ, r me ni id di a la rý nýn in ka rý ný suç sa yan ya sa nýn Fran sýz se na to sun da ka bul e dil me si nin yok hük mün de ol du ðu nu söy le di. l man ya nýn Mü nih þeh rin de bu lu nan Ba kan Ba ðýþ, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Fran sýz se na to su nun al dý ðý ka ra rý e leþ ti re rek, r me ni id di a la rý nýn in ka rý ný suç sa yan ya sa nýn Fran sýz se na to sun da ka bu lü, bi zim i çin yok hük mün de dir de di. Ka rar la il gi li o la rak Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn ge rek li a çýk la ma la rý ya pa ca ðý ný yi ne le yen Ba ðýþ, Fran sa da ak lý se lim o lan in san la rýn, ak lý se lim ol ma yan lar dan da ha faz la ol du ðu nu kay det ti. Münih / a a Þe hit pi lo t 8 gün sonra bulundu nz MR Fo ça il çe si a çýk la rýn da 16 O cak ta de ni ze dü þen e ði tim u ça ðýn da ki pi lot a da yý Teð men Ser kan Sa ðýr ýn ce na ze si ne u la þýl dý ðý bil di ril di. z mir Va li Ve ki li r da han To tuk, a ra ma kur tar ma e kip le ri nin, Teð men Ser kan Sa ðýr ýn ce na ze si ne Fo ça a çýk la rýn da u laþ tý ðý ný kay det ti. To tuk, ce na ze nin D tes ti i çin ad li týp ku ru mu na gön de ril di ði ni bil dir di. Çið li 2. na jet Üs U çuþ ði tim Ko mu tan lý ðýn dan 16 O cak Pa zar te si gü nü ha va la nan T-37 ti pi e ði tim u ça ðý kay bol muþ, gör gü ta nýk la rý nýn Fo ça il çe si nin ku ze yin de s lan bur nu mev kii ya kýn la rýn da bir u ça ðýn düþ tü ðü nü ih bar et me si ü ze ri ne böl ge de a ra ma kur tar ma ça lýþ ma sý baþ la týl mýþ tý. z mir / a a CHP den 4 ay rý ka nun tek li fi nchp Grup Baþ kan ve ki li mi ne Ül ker Tar han, Te rör le Mü ca de le ve d lî Si cil ka nun la rý i le TCK ve CMK da de ði þik lik ya pýl ma sý ný i çe ren 4 ay rý ka nun tek li fi ver di. Tar han ýn, TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu, CHP z mir Mil let ve ki li Rý za Tür men in de im za sý ný ta þý yan Te rör le Mü ca de le Ka nu nun da de ði þik lik ya pýl ma sý na da ir ka nun tek li fi, Te rör ör gü tü ne men sup ol ma sa da hi ör güt a dý na suç iþ le yen ler de te rör suç lu su sa yý lýr ve ör güt men sup la rý gi bi ce za lan dý rý lýr lar hük mü nün ka nun dan çý ka rýl ma sý ný ön gö rü yor. Tek lif, te rör ör güt le ri nin bil di ri ve ya a çýk la ma la rý ný ba san la ra, ya yýn la yan la ra, bu suç la ra ba sýn ya yýn yo luy la iþ ti rak e den le re yö ne lik ce za la rý i çe ren dü zen le me le ri de yü rür lük ten kal dý rý yor. Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nda (CMK) de ði þik lik ya pan tek lif i se id di a na me nin i a de si baþ lýk lý mad de ye, hu ku ka ay ký rý de li le ri i çe ren hük mü nü ek li yor. Hu ku ka ay ký rý de lil le ri i çe ren id di a na me le rin, Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na i a de si ni ön gö rü yor. d li Si cil Ka nu nun da de ði þik lik ya pan tek lif, ad lî si cil ve ar þiv bil gi le ri nin si lin me si ni ye ni den dü zen li yor. Tek lif, ce za ve gü ven lik ted bi ri nin in fa zý nýn ta mam lan ma sýn dan baþ la mak ü ze re 5 yýl dan faz la ha pis ce za sý na mah kû mi yet ha lin de 10 yýl, 5 yýl dan az ha pis ve ya ad lî pa ra ce za sý na mah kû mi yet ha lin de 5 yýl i çin de ye ni bir suç iþ len me me si ha lin de ar þiv bil gi le ri nin ta ma men si lin me si ni ge ti ri yor. Tar han ýn, TCK da de ði þik lik ya pan ka nun tek li fi i se Bel li hak la rý kul lan mak tan yok sun bý ra kýl ma hük mü nün, ha pis ce za sý er te le nen ya da suç ta ri hin de 18 ya þýn dan kü çük ço cuk lar i çin uy gu lan ma ma sý ný ön gö rü yor. n ka ra / a a TO K Van da ka pa si te ar ttý ra cak nbþ B K LIK Top lu Ko nut da re si (TO K) Baþ ka ný h met Ha luk Ka ra bel, dep rem den son ra þe hir de ka cý lý cý ko nut la rý in þa e den yük le ni ci fir ma la ra, o la ða nüs tü þart la ra gö re ça lý þý la rak ka pa si te le rin art tý rýl ma sý ve ge re kir se i ki var di ya ça lý þýl ma sý ta li ma tý ver di. TO K Baþ ka ný Ka ra bel, Van da Bos ta ni çi, Ke ven li ve r ciþ te ki in þa at þan ti ye le ri ni ge ze rek, yük le ni ci fir ma la rýn gel dik le ri a þa ma la rý ye rin de gör dü. Ka lý cý ko nut la rýn ya pý la ca ðý a ra zi ler de in ce le me ler de bu lu nan Van ý ye ni den in þa e den yük le ni ci fir ma tem sil ci le riy le top lan tý yap tý. 28 O cak ta ri hi ne ka dar ya pý la cak ye ni i ha le ler de Van ve r ciþ te ya pý la cak ko nut sa yý sý 9 bin 883 e çý ka ca ðý ný i fa de e den Ka ra bel, ko nut la rýn a ðus tos a yý so nu na ka dar ye ti þe bil me si i çin mart a yý bi ti mi ne ka dar ka ba in þa at la rý nýn bi ti ril me si ge rek ti ði ni bil dir di. ük le ni ci fir ma la rýn bu prog ra ma gö re ken di le ri ni göz den ge çir me le ri ni is te yen Ka ra bel, Kü tah ya Si mav da dep rem ko nut la rý 6 ay da bit ti. Si mav dep re mi yaz ay la rý na denk gel di. n cak Van dep re mi kýþ ay la rýn da ya þan dý. Þart lar zor ol sa da þu an da ça lý þa bi li yor su nuz. Bu ne den le bu gün le rin kýy me ti ni bil me li yiz. Bu kýþ u zun ü re bi lir. Bu ne den le i le ri de kay be de ce ði miz za ma ný bu gün ler de te la fi et mek zo run da yýz. Tüm yük le ni ci ler o la ða nüs tü þart la ra gö re ça lý þa rak ka pa si te si ni art tý ra cak, ge rek ti ðin de i ki var di ya ha lin de ça lý þýn de di. Van / a a

9 veh bi ho ra san il.com H BR 9 25 OCK 2012 ÇRÞMB Ka mu o yu nun bü yük in fi al gös ter di ði Hrant Dink dâ vâ sý yla a çý ða çý kan tar - týþ ma lar, yar gý sis te min de hu ku kun üs tün lü ðü nü e sas a lan zih ni yet de ði þik li ði - nin de rin ek sik li ði ni e le ve ri yor. Ve prob lem, yar gýç la rýn hu kuk dev le ti il ke si ve ev ren sel hu kuk de ðer le ri yle ha re ket et me me le rin den kay nak lan dý ðý bir da ha a çý ða çý ký yor. v ru pa n san Hak la rý Mah ke me si ne ( - HM), Rus ya dan son ra in san hak la rý ih lâl - le ri ne da ir dos ya la rýn en faz la Tür ki ye den gön de ril me si ve en çok mah kû mi yet a lan ül ke ol ma sý, bu ger çe ði bel ge li yor. Bun dan dýr ki i ler le me ra por la rý nda mü - te ma di yen u ya rý lar da bu lu nan B nin Tür ki ye kar ne si nde, n ka ra a dâ let ten yi - ne sý nýf ta kal mak ta. na ya sa ya gö re iç hu - ku kun üs tün de ge çer li li ði o lan HM ka - rar la rý ve iç ti hat la rý ný na za ra al ma ma sý bü - yük e leþ ti ri al mak ta. v ru pa n san Hak la rý Ko mi se ri Tho mas Ham mer berg in in ce le me le ri so nu cun da ha - zýr la dý ðý Tür ki ye ra po ru nda, ö zel yet ki li a - ðýr ce za mah ke me le rin de sa vun ma hak ký na o la ðan ce za u su lü ne ký yas la cid dî ký sýt la ma - lar ge ti ril me sin den, tu tuk lu lu ða sýk ça baþ vu - rul ma sýn dan, u zun tu tuk lu luk la rýn ce zâ ya dö nüþ me sin den þi kâ ye ti, bu nun i fâ de si. i ne ba zý suç la rýn ta ný mý ve mah ke me le - rin ge niþ yo rum la ma sý kay gý sýn dan ha re ket - le, sav cý la rýn ve hâ kim le rin, ö zel lik le dü - þün ce, i fa de, top lan tý ve der nek öz gür lü ðü hak la rý hu su sun da HM iç ti hat la rý na da ha has sas ol ma la rý çað rý sý, bu tes bi tin te yi di HU KUK S TK R RI I T S S Bu nun i çin dir ki, B nin Tür ki ye i ler le - me ra por la rý nda, yar gý men sup la rý ve kol - luk kuv vet le ri baþ ta ol mak ü ze re, ka mu gö - rev li le ri nin in san hak la rý ko nu sun da e ði - tim le ri nin sað lan ma sý ve bil has sa v ru pa n san Hak la rý Söz leþ me si ( HS) ve HM iç ti ha dý i le B hu ku ku a lan la rýn da e ði ti lip bi linç len me le ri ö ne ri li yor. i ne bu nun i çin dir ki bir çok iç te ve dýþ ta bir çok hu kuk mer ci i, Tür ki ye de yar gýç la rýn HS ve HM iç ti had la rý ný o ku ma dýk la rýn - dan ve na za ra al ma dýk la rýn dan ya ký ný lý yor. Mec lis Baþ ka ný nýn, Tür ki ye de hu kuk is - tik ra rý ný te si sin ge re ði ni vur gu la ma sý, bu - nun be yâ ný. Ke za i fâ de ve dü þün ce öz gür lü - ðü ko nu sun da bir stra te ji bel ge si ha zýr la nýp Tür ki ye i le HM a ra sýn da bir ve ri ta ba ný o luþ tu ra cak la rý ný kay de den da let Ba ka - ný nýn a çýk la dý ðý, hâ kim le rin Stras bo urg a gön de ri le rek HM nin iç ti had la rý ný ya kýn - dan iz le me le ri ve ö nem li ka rar la rýn Türk - çe ye çev ri lip iç ti had la ra ça buk ve et ki li u la - þým la rý nýn te mi ni ted bi ri, bir an ön ce ha ya - ta ge çi ril me si ge re ken bir pro je. Çün kü kar þý kar þý ya ol du ðu muz du rum, yar gý da Tür ki ye nin kök lü bir zih ni yet re for - mu nun ge re ði ni or ta ya çý ka rý yor. Ve yar gý da zih ni yet re for mu sað lan ma dýk ça, bol ca is ti - mal e di len yar gý re for mu stra te ji si söy lem - le ri ne mu ka bil, ye ter siz par ça lý pa ket ler le, kýs mî de ði þik lik ler le e sas lý bir yar gý re for - mu nun sað la na ma dý ðý ný gös te ri yor... R T C TH D D L GI SI n cak sâ de ce yar gý a la nýn da de ðil, Tür ki - ye nin de mok ra si ve öz gür lük ler a la nýn da da de mok ra tik zih ni yet re for mu na ih ti ya cý var. Bu na bir ör nek ve Tür ki ye nin de mok ra si stan dar dý nýn dü þük lü ðü ne en a çýk de lil, Ge - nel kur may es ki baþ kan la rýn dan e mek li Org. Öz kök ün, n ter net an dý cý dâvâ sý nda tu - tuk lu yar gý la nan ha lef le rin den Baþ buð u sa - vu nur ken, r ti ca hâ lâ teh dit tir de me si. Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si nde (MGSB) iç teh dit ler a ra sýn da sa yý lan ir ti ca i le mü ca de le kap sa mýn da Ge nel kur may ka - rar gâ hýn da ya pý lan fa a li yet le rin so ruþ tur ma sebebi ol du ðu nu be lir ten Öz kök ün, MGSB, bir hü kû met bel ge si dir. Hü kû met iç ve dýþ teh dit un sur la rý ný be lir ler. Sýr de - ðil, iç teh dit le rin hep i ki a na te ma sý ol muþ - tur: Bi rin ci si bö lü cü lük, di ðe ri ir ti ca. r ti ca, Tür ki ye Cum hu ri ye ti i çin her za man teh dit ol muþ tur ve o la cak týr. Bel ge de a dý na ir ti ca den se de den me se de bu böy le dir söz le ri, ir ti ca yý hâ lâ iç teh dit o la rak gö ren zih ni - ye ti de þif re et mek te. Bel li ki Tür ki ye nin giz li a na ya sa sý o la - rak bi li nen kýr mý zý ki tap ýn ye ni den as ker kon tro lün de ha zýr la nýp gün cel le nen ye ni ha liy le iç teh dit bö lü mün de ir ti ca teh di - di tâ bi ri nin çý ka rýl ma sý, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný i çin bir þey i fâ de et me mek te! Da ha sý mev zu at ta ir ti ca su çu di ye bir ta ným ol ma ma sý na kar þý, TSK nýn Türk Mil lî s ke ri Stra te ji Bel ge si (TÜ MS) i le ç ve Dý þiþ le ri ba kan lýk la rý nýn stra te ji bel ge le - ri ne e sas o luþ tu ran ve ye ni MGSB ye ko - nu lan din is tis ma rý ve a þý rý din ci ör güt - ler i lâ ve le ri, ir ti ca teh li ke si ye ri ne i ka me e dil mek is ten mek te. Baþ ta PKK te rör ör gü - tü ol mak ü ze re dev rim ci a þý rý sol ör güt - ler le bir lik te fah rî di nî hiz met le rin yi ne ir - ti ca teh di di yle mer cek al tý na a lý na bi le ce ði en di þe si ni hak lý çý kar mak ta. Bu du rum, zi hin ler de mok rat laþ ma dýk ça, müz min il let li al gý la rýn nük set ti ði ni ve Tür ki - ye nin de mok rat la þa ma dý ðý ný or ta ya koy mak ta. Ký sa ca sý çâ re, ye ni de mok ra tik si vil a na - ya sa ve yar gý re for mu i çin dev le tin top ye - kûn de mok ra si ve öz gür lük le ri ö züm se yen de mok ra tik zih ni yet re for mu nda Zi hin ler de mok rat laþ ma dýk ça car, yo ðun ba kým dan çýk tý nk D Z Ü ni ver si te si Has ta ne sin de ger çek - leþ ti ri len o pe ras yon la, be yin ö lü mü ger çek le - þen h met Ka ya nýn yü zü nün nak le dil di ði 19 ya þýn da ki U ður car ýn ser vi se a lýn dý ðý bil di ril - di. k de niz Ü ni ver si te si Plas tik ve Re konst - rük tif Cer ra hi na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ö mer Öz kan, yap tý ðý a çýk la ma da, yüz nak li ya pý lan U ður car ý yo ðun ba kým dan çý - kar ta rak, ser vi se al dýk la rý ný söy le di. Öz kan, U - ður un sað lýk du ru mu nun ga yet i yi ol du ðu nu, þu a na ka dar bir prob lem gö rül me di ði ni bil dir - di. Be yin ö lü mü ger çek le þen h met Ka ya nýn kol la rý nýn nak le dil di ði til la Kav dýr ýn du ru - mu nun da i yi ol du ðu nu vur gu la yan Prof. Dr. Öz kan, Kav dýr ýn u yan dý rýl ma sý iþ le mi ne bu - gün baþ la na ca ðý ný bil dir di. n tal ya / a a Ha ber ler den et ki len di bütün or gan la rý ný ba ðýþ la dý n TL D ya þa yan 63 ya þýn da ki Sa ki ne Thi el, k de niz Ü ni ver si te si Has ta ne sin de ya - pý lan yüz nak liy le il gi li ha ber ler den et ki le ne - rek bütün or gan la rý ný ba ðýþ la dý. Thi el, yap tý ðý a çýk la ma da, te le viz yon lar da ve ga ze te ler de son gün ler de yer a lan yüz nak li i le il gi li ha - ber ler den et ki len di ði ni, or gan ba ðý þýn da bu - lun ma ya ka rar ver di ði ni an lat tý. k de niz Ü ni - ver si te si Has ta ne si ne ge le rek or gan ba ðýþ kar - tý ný dol du ran Thi el, Türk dok tor la rý na gü - ven di ði miz i çin or gan nak li ba ðý þýn da bu lun - dum. Komp le yüz da hil tüm or gan la rý mý ba - ðýþ la dým de di. Bu dav ra ný þý nýn bütün in san - la ra ör nek ol ma sý ný is te yen Thi el, ya pý lan bu or ga ni zas yon la dün ya nýn Tür ki ye yi ko nuþ tu - ðu nu ve bir Türk o la rak bu ba þa rý dan do la yý gu rur duy du ðu nu kay det ti. n tal ya / a a Ciz re de KCK ya 24 gö zal tý n ÞIR K I Ciz re il çe sin de te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu ö ne sü rü len KCK ya yö ne lik o pe ras yon da 24 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ciz re m ni yet Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi ye gö re, Di yar ba kýr Ö zel et ki li Cum hu ri - yet Baþ sav cý Ve kil li ði nin te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu ö ne sü rü len KCK ya yö ne lik yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da ver di ði ta li mat ü ze ri ne po lis e kip le ri bu sa bah Ciz re de o pe ras yon dü zen le di. Çok sa yý da fark lý ad re se eþ za man lý dü zen le nen o pe ras - yon da 24 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Þa hýs la rýn sor - gu lan ma sý na baþ lan dý ðý be lir til di. Ciz re / a a n ka ra da 20 ki lo TT bu lun du n K R I l van kent sem tin de yak la þýk 20 ki lo TT bu lun du ðu bil di ril di. n ka ra m ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, haf ta so nu bir ih bar ü ze ri ne git tik le ri l van kent Ban ka Blok la rýn da ki bir bi na nýn bod - ru mun da, yak la þýk 20 ki lo TT bul du. O lay la il gi li so ruþ tur ma sür dü rü lü yor. n ka ra / a a stanbul da DHKP/C ye o pe ras yonu n S T BUL D DHKP/C te rör ör gü tü ne yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da, 13 ki þi gö - zal tý na a lýn dý. s tih ba rat ve te rör le mü ca de le þu be mü dür lük le rin ce DHKP-C te rör ör gü - tü ne yö ne lik sür dü rü len ça lýþ ma lar kap sa - mýn da Sa rý yer in r mut lu Ma hal le si nde be - lir le nen ba zý ad res le re yö ne lik dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da, ör güt yö ne ti ci si ko nu - mun da o lan ki þi le rin de a ra la rýn da bu lun du - ðu 5 i ka dýn 13 ki þi ya ka lan dý. y lem ha zýr lý ðý i çin de ol duk la rý ö ne sü rü len ki þi ler le il gi li iþ - lem le re de vam e di li yor. s tan bul / a a cev ni as ya.com.tr Sa de ce Ku zey Ko re i le biz kal dýk ýl lar ca ge mi i le Lib ya ve Su ri ye ye yük ta þý - dým. Bu ül ke halk la rý i le çok ya kýn te ma sým ol du. Bü tün rap lar gi bi sý cak kan lý ve mi sa - fir per ver in san lar gör düm. Soh bet le ri miz ge nel lik - le di nî ko nu lar da o lur du, ken di le ri ni her kes ten da ha çok s lâm a bað lý o la rak gös ter mek is ter ler di. Lib ya da ve Su ri ye de gör dü ðüm en il ginç nok - ta lar dan bir ta ne si her ta raf ta dev let baþ kan la rý nýn re sim le ri ol muþ tu. Öy le ki yý kýla cak de re ce de ha - ra be o lan bi na lar da da hi Kad da fi nin, sad ýn boy boy re sim le ri a sýl mýþ tý. Bu dik ta tör ler, hâ ki mi yet - le ri ni gös ter mek i çin re sim le ri ni as ma yan va tan - daþ la rý ný a cý ma dan ce za lan dý rý yor lar dý. e yap sýn ga ri ban rap lar, dev le tin þer rin den e min ol mak i çin bu yan lý þý ya pý yor lar dý. Þim di i se Kad da fi, ken di si nin yap tý ðý gi bi za lim - ce öl dü rül dü. sad a i se bü yük bir is yan var. Bir - çok þe hir de re sim le ri ya ký lý yor, yýr tý lý yor. Hür ri yet ve u ya nýþ ha re ket le ri so nu cun da bü tün dik ta tör - lük ler bü yük bir teh dit al týn da. Fa kat U zak do ðu da bir ül ke var ki dün ya da ki ge - liþ me ler den san ki hiç bir ha be ri yok. Ku zey Ko re Dev let Baþ ka ný ko mü nist Kim ö lün ce her yer de fer yad ü fi gân ko pu yor. Ko ca ko ca a dam lar, ka dýn - lar að la yýp sýz lý yor, Kim, sen kalk da ben ya tam di ye dö vü nü yor lar. Bu du rum biz de ki 10 Ka sým tö ren le ri ni ha týr la tý yor. ð la yýp sýz la yan in san lar, fer yad ü fi gân ko pa ran ço cuk lar sa bah tan ak þa ma ka dar yas tu tu yor. Fa kat i þin tra ji ko mik bir yö nü var ki, bu nu gö ren ya ban cý lar a fal la yýp du ru yor an - lam ver me ye ça lý þý yor lar. Sa at 9 u 5 ge çe o to yol lar - da da hi tra fik du ru yor, ba zý va tan daþ lar a raç la rýn - dan i ne rek say gý du ru þun da bu lu nu yor. Ma a zal lah bir tra fik ka za sý ol ma sý iþ ten bi le de ðil. O kul la rý mýz i se bir baþ ka â lem. Ço cuk lar her yýl ay ný þi ir le ri o ku yup Sa at 9 u beþ ge çe, tam Dol - ma bah çe de, göz le ri ni ka pa mýþ bek li yor. Bü tün dün ya að la dý di ye rek yas tu tu yor. y ný a kýl tu tul ma sý Ku zey Ko re de ya þan dý. Sa - de ce biz de ve bu ül ke de ya þa nan tra ji ko mik gös te - ri ler hak kýn da ba zý ya zar lar ta ra fýn dan Ku zey Ko - re Piþ ti yap tý di ye e leþ ti ri ler ya pýl dý. Ku zey Ko re ve Tür ki ye de o lan da bu dur. Bir dev let baþ ka ný ö lün ce a bar tý lý bir þe kil de yas tu - tan, að la yýp sýz la yan in san lar ar týk dün ya da kal - ma dý. Ku zey Ko re yal nýz de ðil si niz di ye bi zi ya - ka lý ya rak piþ ti yap tý. Mil lî ði tim Ba kan lý ðý nýn 19 Ma yýs ka ra rýn dan son ra bir kam pan ya mýz da ha ol du: 19 Ma yýs ý ma do kun ma! Bu tu haf kam pan ya yý yü rü ten le ri l - per Gör müþ gi bi ba zý ga ze te ci ler çok fe na e leþ tir - di ler. Ba ri mi ral Öz den Ör nek ten u ta nýn di ye - rek in san la rý put laþ tý ra rak me de nî top lum lar se vi - ye si ne yük sel me nin müm kün ol ma dý ðý ný ya zýp çiz di ler. Da ha i le ri gi de rek Ku zey Ko re i le Piþ ti ol duk de ni le rek a la ya al dý lar. Fa kat baþ ta CHP Li - de ri ol mak ü ze re es ki tek par ti dö ne mi öz le mi i - çin de o lan lar, bu a ðýr e leþ ti ri le re rað men at týk la rý a dým dan ge ri dön mü yor lar. e di ye lim l lah a kýl, fi kir ver sin, ves se lâm S Hak la rý z le me Ör gü tü nün (Hu - man Rights Watch-HRW) BM iþ le rin den so rum lu di rek tö rü Phi lip pe Bo lo pi - on, Tür ki ye nin, rap Ba ha rý ný ve böl ge de in san hak la rý ný des tek le yen o lum lu bir güç o la rak tam po tan si ye li ne sa hip o la bil me si i çin, ken di in san hak la rý ný göz den ge çi rip dü zen le me ler yap ma sý ge re kir de di. Phi lip pe Bo lo pi on, HRW ta ra fýn dan ya yým la nan yýl lýk ra po run Tür ki ye i le il - gi li kýs mý na yö ne lik o la rak Türk ga ze te - ci le re a çýk la ma da bu lun du. Tür ki ye nin u lus la r a ra sý a lan da yük se len bir ül ke ol - du ðu na dik ka ti çe ken Bo lo pi on, Tür ki - ye nin dýþ po li ti ka sý nýn da id di a lý ol du - ðu nu, son o la rak Türk hü kü me ti nin Su - ri ye de cid dî in san hak la rý ih lâl le ri nin ký nan ma sýn da da ba þý çek ti ði ni vur gu la - dý. n cak Tür ki ye nin ken di in san hak - la rý du ru mu nu i yi ol ma dý ðý ge rek çe siy le e leþ ti ren Bo lo pi on, Tür ki ye nin, rap Ba ha rý ný ve böl ge de in san hak la rý ný des - tek le yen o lum lu bir güç o la rak tam po - tan si ye li ne sa hip o la bil me si i çin, ken di in san hak la rý ný göz den ge çi rip dü zen le - me ler yap ma sý ge re kir di ye ko nuþ tu. Ör gü tün yýl lýk ra po ru nun Tür ki ye i le il - gi li kýs mýn da Tür ki ye nin de mok ra si - den ya na o lan rap Ba ha rý ha re ke ti ni des tek le di ði ni, an cak ken di si nin i çe ri de bir ta kým in san hak la rý sý kýn tý la rý ya þa - dý ðý i le ri sü rül dü. Su ri ye den ka çan yak - la þýk 7 bin 500 Su ri ye li mül te ci i çin Tür ki ye nin kamp kur du ðu be lir ti len ra por da, Tür ki ye nin son 10 yýl da ih ti - laf lý ko nu lar da da ha a çýk tar týþ ma la rýn ya þan dý ðý bir ül ke ye dö nüþ tü ðü, an cak i fa de öz gür lü ðü, ör güt len me ve top lan - ma hak ký ko nu la rýn da Tür ki ye nin hu - kuk ku ral la rý nýn, ha kim le ri nin, sav cý la - rý nýn ve si ya set çi le ri nin ha len ge ri kal - dýk la rý id di a e dil di. Ka dýn la rýn hak la rý ný ko ru ma da Tür ki ye nin v ru pa Kon se - yi nin Ka dýn la ra Kar þý Þid det le Mü ca - de le Söz leþ me si ni ilk im za la yan ül ke ol - du ðu nu, an cak a tý lan a dým la rýn ka dýn - la rý þid de te kar þý ko ru ma da ye ter li ol - ma dý ðý yo ru mu da ya pýl dý. BM / a a D R B KIR D 11 yýl ön ce uð ra dýk la - rý sal dý rý so nu cu þe hit o lan Di yar ba kýr m ni yet Mü dü rü li Gaf far Ok kan ve 5 po lis me mu ru, dü zen le nen tö ren le a - nýl dý. Ok kan ve 5 po lis me mu ru i çin ilk tö ren, ha in sal dý rý nýn dü zen len di ði e - ni þe hir il çe si Se zai Ka ra koç Bul va rý nda ya pýl dý. ra la rýn da, Þe hit i le le ri n san Hak la rý ar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði ü ye le ri, Mu ha rip Ga zi ler Der - ne ði ü ye le ri nin de bu lun du ðu grup, bir da ki ka lýk say gý du ru þun da bu lu nul ma sý ve s tik lâl Mar þý nýn o kun ma sý nýn ar - dýn dan, o lay ye ri ne ka ran fil bý rak tý, du a o ku du. l m ni yet Mü dür Ve ki li l han Ka ra, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, ü zü - cü o la yýn ger çek leþ ti ði gün den bu ya na teþ ki lat men sup la rý ve Di yar ba kýr hal - ký nýn, þe hit le ri ni u nut ma dý ðý ný söy le di. Ok kan ýn gö re vi sý ra sýn da, þehirde gü ven duy gu su i le po lis halk i liþ ki le ri ni ge liþ tir me yö nün de a dým lar at tý ðý ný i fa - de e den Ka ra, þöy le ko nuþ tu:. Gaf far Ok kan mü dü rü müz, te rö rün be li ni ký - ra cak bir kar deþ lik köp rü sü kur du ðu i - çin he def se çil miþ tir. ziz þe hi di mi zin, bu gün kü top lum des tek li po lis lik hiz - met le ri nin te me li ni at mak su re tiy le, va tan daþ o dak lý hiz met fel se fe si nin o - luþ ma sýn da, ön ol du ðu ra hat lýk la söy le - ne bi lir. Gaf far mü dü rü mü zün, 90 lý yýl - la rýn so nun da ha ya ta ge çir miþ ol du ðu bu mo del, 2009 so nun da i se top lum des tek li po lis lik þu be mü dür lü ðü o la rak tem sil e dil me ye baþ lan mýþ týr. n ma tö re ni ne m ni yet Mü dür lü ðü Po li se - vi nde de vam e dil di. Di yar ba kýr / a a HRW BM Þ L R D SO RUM LU D RK TÖ RÜ BO LO P O, TÜR K, BÖL G - S D S HK L RI I DS TK L BR GÜÇ OL M SI Ç, K D S HK L RI I GÖZ D G Ç RP DÜ Z L M LR P M SI G RK T Ð SÖ L D. HRW: Tür ki ye, ken di ni dü zel tir se da ha et ki li o lur Ok kan, þe hit düþ tü ðü yerde a nýl dý Uluslar arasý nsan Haklarý zleme Teþkilâtý BM iþ le - rin den so rum lu di rek tö rü Phi lip pe Bo lo pi on. Giz li tanýk giz len me den i fa de ver di nbr C r ge ne kon dâ vâ sýn da Giz li ta nýk Poy raz ýn ta le bi ü ze ri ne se si ve gö rün tü sü bo zul ma dan sa lo na yan sý týl dý. s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin ce, Si liv ri Ce za n faz Ku rum la rý er leþ ke si nde ki sa lon da ya pý lan 212. du ruþ ma sýn da ön ce ki gün kü du ruþ ma da din le ni - len Giz li ta nýk Poy raz, giz li ta nýk o da sýn dan se si ve gö - rün tü sü bo zu la rak du ruþ ma sa lo nu na yan sý týl dý. Giz li ta nýk Poy raz, bun dan son ra ki a þa ma da gö rün tü sü ve se si nin bo zul ma dan o ri ji nal ha liy le gös te ril me si ni is te - di ði ni be lir te rek, Bun lar za ten be nim pe þim de. a sýl sa kim ol du ðu mu da bi li yor lar. On lar be ni ko va la mak tan, ben de on lar dan kaç mak tan býk tým. Ce nâ b-ý l lah ýn ver di ði ca ný yi ne ce na bý l lah a lýr. Za ten ka le mim de ký - rýl mýþ. Bil dik le ri ni yap sýn lar. Öl dü re cek ler se de öl dür - sün ler þek lin de ko nuþ tu. Bu nun ü ze ri ne ge rek li sis te - min ku rul ma sý i çin du ruþ ma ya a ra ve ril di. ra nýn ar - dýn dan Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ö ze - se, Giz li ta nýk Poy raz ýn söz lü be ya ný ü ze ri ne se si ve gö rün tü sü nün sa lo na yan sý týl ma sý na ka rar ve ril di ði ni a - çýk la dý. Baþ kan Ö ze se, an cak giz li ta ný ðýn a çýk kim li ði nin a çýk lan ma sý nýn da ya sak lan dý ðý ný kay det ti. Bu nun ü ze ri - ne Giz li ta nýk Poy raz ýn se si ve gö rün tü sü nor mal o la - rak du ruþ ma sa lo nu na yan sý týl dý. s tan bul / a a Kazýlara yeniden baþlandý ndrbkir DK tarihî çkale de, insan kemiklerinin bulunduðu bölgede, hava muhalefeti dolayýsýyla ara verilen kazýlara yeniden baþlandý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, Sur ilçesindeki tarihî çkale de, bir dönem ceza ve tevkifevi olarak kullanýlan yapýnýn yanýndaki çevre düzenleme çalýþmalarý sýrasýnda, insan kemikleri bulunmasý üzerine baþlatýlan soruþturma devam ediyor. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan, özel yetkili savcý nezaretinde bölgede, kötü hava þartlarý dolayýsýyla ara verilen kazýlara yeniden baþlandý. Tarihî çkale bölgesinde kazý çalýþmalarý kapsamýnda ortaya çýkan kemikler, numaralandýrýldýktan sonra D tespiti için toplu halde stanbul dlî Týp Kurumu na gönderilmiþti. apýlacak iþlemin ardýndan, yakýnlarýnýn kayýp olduðunu iddia eden vatandaþlardan alýnacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen D larýn karþýlaþtýrýlýp, kimlik tesbitlerinin buna göre yapýlacaðý belirtilmiþti. Diyarbakýr / aa

10 KOOM OCK 2012 ÇRÞMB HBRLR DÖ VZ FK TF MR KZ B K SI DÖ VZ KUR L RI 2011 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL DO L RI 1 D MR K KRO U 1 U RO 1 G LZ STR L DÖ VZ FK TF 23 OCK LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ S VÇ R FR GI 1 S VÇ KRO U 1 K D DO L RI 1 KU VT D RI 1 OR VÇ KRO U 1 SU U D R BS T R L 100 J PO LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜ 1,8287 Ö C K GÜ 1,8231 p S R B S T P S U RO L TI C. L TI I DÜ 2,3761 Ö C K GÜ 2,3746 p DÜ 97,85 Ö C K GÜ 98,25 p DÜ 661 Ö C K GÜ 664 p Baþ kent gaz da tek lif sü re si 16 i san a u za týl dý nbþ KT Do ðal gaz Da ðý tým no nim Þir ke ti nin ö zel leþ tir me sin de 27 O cak 2012 o lan son tek lif ver me sü re si 16 i san 2012 ta ri hi ne er te len di. Ö zel leþ tir me da re si Baþ kan lý ðýn dan (Ö B) ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ö - B nin Baþ kent Do ðal gaz Da ðý tým no nim Þir ke tin de (Baþ kent gaz) bu lu nan yüz de 80 o ra nýn da ki his se si nin, 4046 sa yý lý Ka nun hü küm le ri çer çe ve sin de, sa týþ yön te mi i le ö zel leþ ti ril me si ne i liþ kin i ha le sü re ci nin de vam et ti ði be lir til di. çýk la ma da, bu çer çe ve de, 27 O cak 2012 sa at 18:00 o la rak be lir ti len son tek lif ver me ta ri hi nin, ö zel lik le ya ban cý fir ma lar i le or tak lýk ku ran ve ya or tak lýk gö rüþ me le ri de vam e den ka tý lým cý la rýn son dö nem de Baþ kent gaz i le il gi li o la rak ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (PDK) ta ra fýn dan a çýk la nan ta ri fe me to do lo ji si ve Baþ kent gaz ýn var lýk ta ba ný i le n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si ve GO Ge nel Mü dür lü ðü i le im za la nan borç pro to ko lü gi bi ge liþ me le ri de tay lý o la rak in ce le ye bil mek ve bu ge liþ me le ri tek lif le ri ne yan sý ta bil mek a ma cýy la i lâ ve sü re ta lep et me le ri ne de niy le, 16 i san 2012 sa at 18:00 o la rak de ðiþ ti ril di ði bil di ril di. Baþ kent gaz ýn i ha le si i ki kez ip tal e di lir ken, 3 kez u za týl dý. S&P, Fran sýz ban ka la rý nýn no tu nu dü þür dü nu LUS L R R SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s (S&P), So ci e te Ge ne ra le, Cre dit g ri co le ve BPC nin kre di not la rý ný bir ba sa mak dü þür dü. Ku ru luþ tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Fran sýz ban ka la rý So ci e te Ge ne ra le, BPC ve Cre dit g ri co le un u zun va de li kre di not la rý bir ba sa mak in di ril di. S&P, Fran sýz fi nans ku ru lu þu Ca is se des De pots et Con sig na ti ons un (CDC) u zun va de li kre di no tu da dan ya dü þü rür ken, BP Pa ri bas nýnn o lan u zun va de li kre di no tu nu te yit et ti. Ku ru luþ, söz ko nu su ku ru luþ la rýn kre di not la rý nýn dü þü rül me si nin Fran sa nýn 13 O cak ta u zun va de li kre di no tun da ya pý lan in di ri min so nu cu ol du ðu nu vur gu la dý. Pa ris / a a Ka mu iþ çi le ri nin 2012 yý lý ik ra mi ye tak vi mi bel li ol du nk MU iþ çi le ri nin 2012 yý lý na a it ik ra mi ye tak vi mi bel li ol du. Ko nu ya i liþ kin Ba kan lar ku ru lu ka ra rý Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re 6772 sa yý lý Ka nun kap sa mý na gi ren ka mu ku rum la rýn da ça lý þan iþ çi le re 2012 yý lýn da ka nu nun 1 in ci mad de si ne gö re ya pý la cak i lâ ve ö de me nin bi rin ci ya rý sý nýn 31 O cak 2012 ta ri hin de, di ðer ya rý sý nýn 29 Ha zi ran 2012 ta ri hin de, ma den iþ let me le ri nin yer al tý iþ le rin de ça lý þan la ra ya pý la cak i la ve ö de me nin ta ma mý i se 27 ra lýk 2012 ta ri hin de ö de ne cek. n ka ra / a a l týn yük se li þi ni sür dü rü yor n U LUS L R R SI pi ya sa lar da al tý nýn on su 1.674,42 do la ra yük sel di. Ge çen yý lý 1.567,47 do lar dan ka pa tan al týn, ay bo yun ca yu ka rý yön lü bir se yir iz le di. U lus la r a ra sý pi ya sa lar da al tý nýn on su ge çen haf ta yý 1.666,48 do lar dan ta mam lar ken, ye ni haf ta ya do lar se vi ye le rin de baþ la dý. Dün do la ra ka dar yük se len al týn, yýl ba þýn dan bu ya na yüz de 6,80 i de ðer len di. s tan bul / a a Tü ke ti ci ler, Ül ker Golf ü 4. kez bi rin ci seç ti nül KR Golf, Tür ki ye Ka li te Der ne ði (Kal - Der) ve u lus la ra ra sý a raþ týr ma ku ru lu þu K raþ týr ma ltd ta ra fýn dan yü rü tü len Tür ki ye Müþ te ri Mem nu ni ye ti n dek si (TMM) 2011 yý lý 3. çey rek öl çüm so nuç la rý na gö re, müþ te ri mem nu ni ye tin de bi rin ci ol du. Ül ker Golf ün 4. kez bi rin ci ol du ðu öl çüm leri de ðer len di ren Ül ker Golf Ge nel Mü dü rü n der Bu ruk, Ül ker Golf o la rak tüm Tür ki ye ge ne lin de ya pý lan müþ te ri mem nu ni ye ti a raþ týr ma sýn da don dur ma sek tö rün de bir kez da ha bi rin ci se çil mek ten gu rur duy duk. Ül ker Golf ün bi rin ci ol ma sýn da ön ce lik le tü ke ti ci mem nu ni ye ti ne ve ka li te ye ver di ði miz de ðer ö nem li rol oy na mak ta dýr. Sü rek li ge liþ tir di ði miz Türk da mak zev ki ne uy gun lez zet li ü rün ler ve ka li te an la yý þý mýz i le Tür ki ye nin her kö þe sin de ki müþ te ri le ri mi ze u la þý yo ruz de di. ko no mi Ser vi si 12 bin BÐ-KUR lu da yararlanacak ÇLIÞM V SOSL GÜVLK BKI ÇLK, MKLLR MÞLRID 10 TL'D 322 TL' KDR BR DÜZLM PIL TBK SSI BÐ-KUR'LU 12 B SFI D KLDKLR SÖLD. Ç LIÞ M ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, n ti bak ya sa sý na BÐ - KUR lu 12 bin es na fý da ek le dik le ri ni bil dir di. Ha k-þ Kon fe de ras yo nu na bað lý Hiz me tþ Sen di ka sý nýn 33. yýl dö nü mü faaliyetle ri ç Ka le O tel de dü zen len di. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik in ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len faaliyet le re Sað lýk Ba kan ar dým cý sý gah Kaf kas, n gel li ler Baþ ka ný Kur tu luþ k soy, KP Ma ni sa Mil let ve ki li Hü se yin Tan rý ver di, KP Ço rum Mil let ve ki li Sa lim Us lu, CHP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Meh met Gün düz, HS Par ti Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Þe ref Mal koç ka týl dý. Bu ra da ko nu þan Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, iþ sað lý ðý gü ven li ði i le il gi li ya sa ya i liþ kin, Bü tün mü ca de le miz in san i çin. Bu nun ge tir di ði yü küm lük o la cak. ma cý mýz iþ çi nin gü ven li ði ni sað la mak týr. Bu dü zen le me le ri mu hak kak dü zen le me mi zi ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Me mur lar la il gi li top lu söz leþ me ya sa sý ný Mec lis e gön der dik le ri ni ha týr la tan Ba kan Çe lik, Ký dem taz mi na tý ve ta þe ron laþ ma yý da ma sa ya ya týr ma mýz ge re ki yor. Sen di ka lar bu ra - da, bun la rýn e le a lýn ma sý ge re ki yor. Ge niþ bir a la nýn ký dem taz mi na týn dan mah rum kal dý ðý ný bi li yo ruz. lt iþ ko lun da ça lý þan ça lý þan la rý mý zýn bu hak tan ya rar lan ma sý ge re ki yor. Ký sa sü re de iþ sað lý ðý ya sa sý ný da Mec lis ten ge çi re ce ðiz. þ ka za la rýn da, ön le yi ci bir sis tem kur ma mýz ge re ki yor de di. Ba kan Çe lik, n ti bak ya sa sýn dan ya rar la na cak e mek li le rin ma aþ la rýn da 10 TL den 322 TL ye ka dar dü zen le me o la ca ðý ný i fa de e de rek, BÐ KUR lu 12 bin es na fý da bu ya sa ya ek le dik le ri ni be lirt ti. FR S G L CK T Ü M D KS T Ba kan Çe lik, Fran sa Se na to su nda ka bul e di len 1915 o lay la rý na i liþ kin ya sa hak kýn da, 2011 de 31 milyon turist geldi TÜRK gelen turist sayýsý 2011 de 2010 a göre yüzde 9.86 artýþla milyona yükseldi. Turizm Bakanlýðý nýn internet sitesinde yayýmladýðý verilere göre, Türkiye ye gelen turist sayýsý ralýk 2011 de ise yüzde 2.47 artýþla 1.19 milyon kiþi oldu. Türkiye ye gelen turist sayýsý 2010 da 2009 a göre yüzde 5.74 artýþla milyon 2009 yýlýnda ise milyon kiþi olmuþtu. Bakanlýk verilerine göre, 2011 de Türkiye ye en çok turist gönderen ülkeler sýralamasýnda lmanya yüzde pay ve 4.83 milyon turist ile birinci, Rusya yüzde pay ve 3.47 milyon ziyaretçi ile ikinci, ngiltere yüzde 8.21 pay ve 2.58 milyon kiþi ile üçüncü sýrada yer aldý. ngiltere yi ran, Bulgaristan, Hollanda, Gürcistan, Fransa, Suriye ve BD izledi. ýlýn tamamýnda turistlerin en çok giriþ yaptýklarý sýnýr kapýsý yüzde pay ve milyon turist ile ntalya olurken, bunu yüzde pay ve 8.06 milyon kiþi ile stanbul izledi. Çift çi ler den Fran sýz mal la rý na boy kot TÜR K Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, 1915 o lay la rýy la il gi li r me ni id di a la rý ný in kâ rýn suç sa yýl ma sý ný ön gö ren ya sa tek li fi nin Fran sa Se na to sun da ka bul e dil me siy le il gi li o la rak, Ta ma men po li tik ge rek çe le re da ya nan bu ka rar hiç bir vic da na sýð maz. Türk çift çi si, ü re ti ci si o la rak, bun dan son ra hiç bir Fran sýz ma lý ný kul lan ma ya ca ðýz de di. Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ka ra rýn hak lý hiç bir ge rek çe si bu lun ma dý ðý ný be lir te rek, 5,4 mil yon ka yýt lý Türk çift çi si a dý na bu ka ra rý e sef le kar þý la dýk la rý ný ve ký na dýk la rý ný bil dir di. Ta sa rý nýn Türk çift çi si ni vic da nen çok ra hat sýz et ti ði ni vur gu la yan Bay rak tar, Ta ma men po li tik ge rek çe le re da ya nan bu ka rar hiç bir vic da na sýð maz. Türk çift çi si, ü re ti ci si o la rak, bun dan son ra hiç bir Fran sýz ma lý ný kul lan ma ya ca ðýz. Bi ri le ri ni mem nun et me ve oy he sa býy la se na to ça tý sý al týn da bu ka ra rý a lan lar, ta rih ö nün de bu ka rar la rý nýn he sa bý ný er geç ve re cek ler dir de ðer len dir me sin de bu lun du. Bay rak tar, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: B i le il gi li ta rým sal a lan da or tak ça lýþ ma la rý mý zýn ol du ðu ve ben zer ta rým sal fa a li yet ler yü rüt tü ðü müz Fran sýz çift çi le riy le i ki li i liþ ki le ri mi zin, bu ka rar la de rin den za rar gö re ce ði a þi kar dýr. Türk ve Fran sýz çift çi le ri a ra sýn da ku ru lan o lum lu i liþ ki le re ve iþ bir li ði ne hem e ko no mik hem de sos yal an lam da za rar ve re cek bu ka ra rý, Fran sýz çift çi le ri nin de ta ma men po li tik o la rak ni te len dir di ði ni dü þü nü yor, Fran sýz çift çi le rin den de bu ka ra ra kar þý tep ki gös ter me le ri ni bek li yo ruz. n ka ra / h met Ter zi Türk Bü ro-sen den Ma li ye ye 3 bin di lek çe K R D, Ma li ye Ba kan lý ðý ça lý þan la rý a ra sýn da üc ret a da let siz li ði ya þan dý ðý ný id di a e den Türk Bü ro-sen ü ye si 3 bin ki þi nin yaz dý ðý di lek çe ler, kar goy la Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek e gön de ril di. PTT Ký zý lay Þu be si ö nün de bir a ra ya ge len Türk Bü ro-sen ü ye le ri, di lek çe le ri kar go ya ver me den ön ce ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Sen di ka ü ye le ri a dý na ba sýn a çýk la ma sý ný o ku yan Türk Bü ro-sen n ka ra 2 o lu Þu be Baþ ka ný Gü lüm ser ük sel Þen gül, Ma li ye Ba kan lý ðý ça lý þan la rý a ra sýn da ki üc ret a da let siz li ði nin ça lýþ ma ba rý þý ný boz du ðu nu, ül ke ye bü yük kat ký sý o lan Ma li ye ve Ge lir da re si ça lý þan la rý ný mut suz et ti ði ni ö ne sür dü. Sen di ka o la rak Ma li ye Ba kan lý ðýn da ki üc ret a da let siz li ði ni her plat form da di le ge tir dik le ri ni i fa de e den Þim þek, Çö züm a ra dýk fa kat yet ki li ler çað rý mý za ku lak tý ka dý. Bu gün, bu ra da bin ler ce Ma li ye ça lý þa ný nýn fer ya dý ný du yur mak i çin yaz mýþ ol du ðu di lek çe le ri kar goy la Sa yýn Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek e yol la mak i çin top lan dýk. Ül ke nin dört bir ya nýn dan Ma li ye Ba kan lý ðý na di lek çe ler ya ða cak de di. Þen gül, da ha son ra PTT Ký zý lay Þu be si ne ge çe rek, 3 bin ka mu ça lý þa ný nýn yaz dý ðý di lek çe le ri, top lu o la rak Ma li ye Ba ka ný Þim þek e gön de ril mek ü ze re kar go ya tes lim et ti. n ka ra / a a Fran sa ge le cek ten ü mi di ni kes ti de ðer len dir me sin de bu lun du. Çe lik, Fran sa, geç miþ ten me det um ma ya baþ la dý. Söz de soy ký rým i le il gi li ta ri hi kat le den a dam o la rak ta ri he ge çen Sar kozy, gö rü nen 1789 dev ri mi i le çe li þen bu dü zen le me yi ne ya zýk ki ka bul et tir di. Biz bü yük me de ni ye tin ço cuk la rý yýz. Bi zim þan lý ta ri hi miz de u ta ný la cak bir þey yok. Biz on lar gi bi za lim ol say dýk, Bal kan lar da Türk çe den baþ ka dil ko nu þul mu yor o la cak tý. ma in þal lah top lum ör güt le ni yor. Bi ze dü þen þey ça lýþ mak. De mek ki güç le nin ce bi ri le ri nin çý kar la rý za rar gö rü yor. De mek ki da ha çok ça lýþ ma lý ve da ha güç lü ol ma lý yýz di ye ko nuþ tu. nkara / aa h ra ca tý art týr mak i çin bil gi top lu mu ol ma lý yýz B LM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba kan ar dým cý sý Da vut Kav ra noð lu, Tür ki ye çok da ha faz la ih ra cat ya pa bi le cek ka pa si te ye sa hip. Bu nun i çin de yük sek kat ma de ðer li ü rün ler ü ret mek, ya ni bil gi top lu mu ol mak ge re ki yor de di. TMMOB lek trik Mü hen dis le ri O da sý Bur sa Þu be sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Mes lek te Bir lik Gru bu nun ko nu ðu o la rak Bur sa ya ge len Kav ra noð lu, Tür ki ye nin sa na yi po tan si ye li ve ih ra ca tý na i liþ kin bil gi ver di. Kav ra noð lu, ge li nen nok ta nýn ye ter li ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, Çün kü, Tür ki ye çok da ha faz la ih ra cat ya pa bi le cek ka pa si te ye sa hip. Bu nun i çin de yük sek kat ma de ðer li ü rün ler ü ret mek, ya ni bil gi top lu mu ol mak ge re ki yor de di. Kav ra noð lu, þun la rý kay det ti: h ra cat ta bu gün gel di ði miz 135 mil yar do lar lýk ra kam, he def le ri mi ze sað lam a dým lar la yü rü dü ðü mü zü gös te ri yor. n cak yüz öl çü mü o la rak Kon ya ka dar bü yük lü ðe sa hip s viç re nin bi le 185 mil yar do lar ih ra ca tý var ken, bi zim da ha sað lam a dým lar at ma mýz ge re ki yor. Geç miþ te bü yük sa na yi te sis le riy le öl çü len ge liþ miþ lik bu gün bil gi i le öl çü lür ha le gel di. a tý rým la rý mý zý ve ya tý rým cý la rý mý zý bu yön ler de des tek ler ken, on la rýn kat ma de ðer li ü rün ler ü re te bil me le ri ni, fark lý viz yon lar be nim se ye bil me le ri ni sað la ma lý yýz. Bu yol da i ler ler ken yo lu mu zu tý ka yan en bü yük en gel o lan ge ri kal mýþ tek no lo ji ve bil gi alt ya pý sý nýn bi r an ön ce de ðiþ ti ril me si la zým. Bur sa / a a de se den Mar ma ra da ma ða za a ta ðý D S, ký sa bir sü re ön ce hiz met hal ka sý na ek le di ði ye ni ma ða za la rýn a çý lýþ la rý na de vam e di yor met re ka re sa týþ a la ný na sa hip San cak te pe de se nin a çý lý þý ný Cu mar te si gü nü ya pan de se, i ki gün son ra a ka cýk de se yi de müþ te ri le ri nin hiz me ti ne sun du. çýlýþ töreninde konuþan de se Mar ma ra Böl ge Mü dü rü Mu ham med k, Mar ma ra Böl ge si nde ki fa a li yet le ri ni yo ðun laþ týr mak is te dik le ri ni be lir te rek, ki gün ön ce San cak te pe de ki a çý lýþ mut lu lu ðu mu zu bu gün a ka cýk ta ya þý yo ruz. Bu ma ða za mýz la s tan bul da ki ma ða za sa yý mý zý se ki ze çý kar ma nýn ya ný sý ra, a ka cýk ma ða za mýz i çin 25 ki þi lik ye ni is tih dam o luþ tur ma nýn da se vin ci ni ya þý yo ruz de di. Mu ham med k, 2012 yý lý na bü yü me ham le si i le gi ren de se nin, Ko ca e li ve s tan bul da ol mak ü ze re, i ki gün i çin de dört ye ni ma ða za da ha aç ma yý he def le dik le ri ni i fa de et ti. ko no mi Ser vi si ner ji de 7,5 mil yar li ra ta sar ruf ya pý la bi lir TÜM Sa na yi ci ve þa dam la rý Der ne ði (TÜM S D) da na Þu be si r Ge Ko mis yo nu Baþ kan ar dým cý sý Sa it Ço kal, e ner ji ve rim li li ði ça lýþ ma la rýy la bi na sek tö rün de yüz de 30, sa na yi de yüz de 20, u la þým da yüz de 15 ol mak ü ze re yak la þýk 7,5 mil yar TL de ðe rin de e ner ji ta sar ruf po tan si ye li ol du ðu nu söy le di. Der nek bi na sýn da iþ a dam la rý na ner ji Ve rim li li ði ve Far kýn da lýk ko nu lu se mi ner ve ren Sa it Ço kal, e ner ji ve rim li li ði ne yö ne lik ilk ça lýþ ma la rýn, pet rol kri zi ve fi yat ar týþ la rý na bað lý o la rak sa na yi leþ miþ Ba tý ül ke le ri i le Ja pon ya da uy gu lan dý ðý ný kay det ti. l ter na tif e ner ji kay nak la rý nýn he nüz e ko no mik ol ma dý ðý ný ak ta ran Ço kal, r tan ta lep ne de niy le e ner ji fi yat la rý art tý. er li kay nak lar ye ter siz ol du ðu i çin it ha la ta ba ðým lý lýk ön le ne mi yor. ko lo jik den ge a larm ve rir ken, kü re sel ý sýn ma teh li ke si ni her ge çen gün ar ttý rý yor. de di. Ço kal, Tür ki ye de ya pý la cak e ner ji ve rim li li ði ça lýþ ma la rýy la, yýl da dört Ke ban Ba ra jý in þa e de bi le cek yak la þýk 7,5 mil yar TL de ðe rin de e ner ji ta sar ruf po tan si ye li bu lun du ðu na dik kat çek ti. Ca rî a çý ðýn bü yük bir bö lü mü nün, e ner ji ü re tim san tral le ri nin ham mad de si o lan do ðal gaz tü ke ti min den kay nak lan dý ðý ný be lir ten Ço kal, a pý la cak e ner ji ve rim li li ði ça lýþ ma la rýy la dý þa ba ðým lý lý ðý mýz ve kü re sel ý sýn ma a za la cak týr. þek lin de ko nuþ tu. da na / ci han

11 25 OCK 2012 ÇRÞMB MD POLTK 11 nýt ka bir'deki rslanlý yolun sýrrý Kâ zým Gü leç yüz yi ne en te re san bir mev zu ya te mas e de rek, gü zel bir ya zý yaz mýþ, nýt ka bir e de ðin miþ. Her ne ka dar, as red din Ho ca nýn Taþ la rý bað la mýþ lar mi sâ lin de ol du ðu gi bi, ra hat bir gö rüþ ser de di le me yen bir mev zu ol sa da, biz de bir þey ler ya za lým de dik. nýt ka bir, ma lû mu nuz n ka ra da, M. Ke mal in gö mü lü ol du ðu me za rýn a dý dýr. ma ta biî, öy le sý ra dan bir me zar de ðil bu. M. Ke mal 1938 de öl dü ðün de, s tan bul da 15 se ne ka dar e ma net me zar da bek le ti lip; ni ha yet bi zim dün ya ya gel di ði miz yýl lar da, n ka ra da yýl lar ca a lâ yiþ le nü mâ yiþ le ve o za man ki büt çe den de ya pý lan bü yük bir mas raf la ya pý lan bir a nýt me za ra nak le di lir. þ te, o gün bu gün dür de nýt ka bir, Ke ma list ler ta ra fýn dan a de ta bir türbe gi bi kul la nýl mýþ týr! Hem de biz zat M. Ke mal ta ra fýn dan çý ka rý lan tekke ve türbeleri ka pa tan ka nu na rað men e e ta biî, nýt ka bir o lun ca iþ baþ ka ta biî. Ko ca ko ca a dam la rýn o ra yý að la ma du va rý na, þi kâ yet ha ne ye çe vir me le ri an la þý lýr bir þey de ðil. Bay ram v.s. gi bi za man lar da in san la rý o ra ya ta þý mak, o kul ta le be le ri ni zor la gö tür mek na sýl bir man týk týr, an la mak zor. Geç en ay lar da, yi ne böy le bir me ra sim es na sýn da, bü tün dev let ri câ li nin yü rü dü ðü as lan lý yol i le a lâ ka lý o la rak TV spi ke ri nin an lat tý ðý bir þey dik ka ti mi zi çek miþ ve çok hay ret et miþ tik. Spi kerin i fa de leri ay nen þöy le: s lan lý yo lun sýr rý ne? Taþ lar ta ya yü rü yen le rin ba þý ný ö ne e ði yor. s lan lý yo lun taþ la rý, ta nýn hu zu ru na çý kan la rýn ba þý nýn ö ne e ðik ol ma sý i çin 5 san tim lik çim boþ lu ðu bý ra ký la rak dö þen miþ. n san lar, a ra la rý 5 cm boþ luk bý ra ký la rak dö þe nen taþ lar da yü rür ken, düþ me mek i çin ye re ba ký yor. Böy le lik le baþ lar zor la ye re e ðil miþ ve ta ya say gý sað lan mýþ o lu yor! Tam bir gü ler mi sin, að lar mý sýn? mi sâ li! He le bir de dý þa rý dan ge len dev let tem sil ci le ri ni o ra ya gö tür mek, baþ lý ba þý na bir prob lem. Su u di ra bis tan, ran gi bi dev let tem sil ci le ri nin git me me si ü ze ri ne na sýl ký zýl ca ký ya met ler ko pa rýl dý ðý ný bi li yo ruz. Ba ka lým, bu zor la ma lar ne za man son bu la cak? BÞBK ar dým cý sý Be þir ta lay, ka bi ne nin sa kin, -ar ka sý gel me se de- ce za ya sa la rý nýn ö zel lik le ba zý mad de le ri nin ge le ce ði ne i liþ kin müj de ni te li ðin de a çýk la ma lar da ya pan, sö zü din le nir ba kan la rýn dan bi ri si. n cak, hak lý o la rak son gün le rin gün de mi nin mer ke zi ne yer le þen Hrant Dink da va sý ka ra rý çer çe ve sin de yap tý ðý a çýk la ma -doð ru su- bir çok prob lem ba rýn dý rý yor. Bu a çýk la ma yý ký sa ca ha týr la ta cak o lur sam: Hrant Dink da va sý nýn yar gý ka ra rýy la il gi li hü kü me ti suç la ma nýn hiç bir man tý ðý ný gö re mi yo rum. ar gý nýn e lin de bir dos ya var. ar gý, i da re den ne is te diy se i da re, o bil gi yi, o des te ði ver miþ, ver mek du ru mun da. Þim di den son ra da ver me ye ha zýr. Bu i da re nin bel li ke sim le rin de, bir sü reç i çin de bu lun muþ bir ki þi o la rak da söy lü yo rum. O, hü kü me tin bu tür o lay lar da ki ge nel tu tu mu dur. Bu ko nu da da öy le dir. Bun dan son ra sý ný yar gý yü rü te cek tir. Bu nu tu tup da Hü kü me te, k Par ti ye mal et mek bü yük yan lýþ lýk. Bu nu bi len ler bi lir. ta lay ýn bu a çýk la ma sý ba na hiç mi hiç i nan dý rý cý gel me di. Hat ta, ken di si nin kul lan dý ðý Bu nu bi len ler bi lir i fa de sin den ha re ket le, bu a çýk la ma nýn hiç mi hiç i nan dý rý cý ol ma dý ðý ný bu ül ke de pek çok ki þi nin bil di ði ni de söy le ye bi li rim. Si yo nizm- ra ra tizm kar deþ li ði ÜLÜ a hu di a sýl lý ta rih çi Ber nard Le wis in r me ni tez le ri kar þý sýn da bi zi sa vun du ðu nu hat ta bu nun be de li ni sem bo lik de ol sa ö de di ði ni bi li riz. Bu ta výr iç ten pa zar lýk lý ve ya al da tý cý o la maz mý? Fran sa nýn se çil miþ trav ma lar ü ze rin den Tür ki ye yi he def al ma sý gi bi a hu di ler de r me ni ve Tür ki ye mü na se bet le ri ko nu sun da se çi ci dav ran mak ta dýr lar. Bu tav rýn ar ka sýn da zer re ce sa mi mi yet yok tur yý lý ve son ra sýn da Fran sa nýn r me ni soy ký rý mý ko nu sun da çý kar mýþ ol du ðu ka nun, mef ul den ya ni kur ban dan bah set ti ði hal de fa il ve ca ni den bah set me miþ tir. Do la yý sýy la o dö nem de Ber nard Le wis in gay re ti Türk le ri sa vun mak tan zi ya de a hu di soy ký rý mý na bir ra kip gel me me si a dý na dýr. Zi ra o dö nem de ki ka nun fa il o la rak Türk ler den bah set me mek te dir. Ber nard Le wis za ten a ka bin de Türk ler kar þý sýn da ters dön müþ ve ký ta da ki a hu di nef re ti nin Türk le re ve ta bii ki Müs lü man la ra yö nel di ði ne da ir ka na a ti red det miþ tir. Zi ra, ký ta da ki Türk ve Müs lü man nef re ti as lýn da bir kom bi nas yon dur ve v ru pa a þý rý sa ðýy la Si yo niz min or tak i ma la tý dýr. Ber nard Le wis ak si ne a þý rý sa ðý kýþ kýrt mýþ ve bir as ra kal ma dan v ru pa nýn nü fus gö çüy le bir lik te Müs lü man o la ca ðý ný var say mýþ ve böy le ce s lam düþ man la rý nýn ku la ðý na kar su yu ka çýr mýþ týr. Türk ve Müs lü man nef re ti da ha zi ya de a hu di ler ta ra fýn dan kýþ kýr týl mak ta dýr. Fran sa ce za ev le rin de ya tan Ça kal Car los r me ni soy ký rým ya sa sý nýn ar ka sýn da ki mi a hu di çev re le rin ve Fran sýz dön me le rin ol du ðu nu i le ri sür mek te dir. Bel ki baþ ka bir ya zý ko nu su a ma i fa de et me den ge çe mi yo rum: Fran sa za man la dön me ler cum hu ri ye ti ol muþ tur. Car los a gö re r me ni le ri kýþ kýr tan Fran sýz dön me le ri dir. Dink ar gý tay Ce za Ge nel Ku ru lu ta - ra fýn dan da Türk lü ðe ha ka ret le suç lan mýþ, i da re de i se ih mal id di a la - rý nýn üs tü ör tül müþ tü. Hrant da va sý nýn yar gý yý il gi len di ren bö lü mü ne i liþ kin son i ki gün dür sý ra la dý ðým de ðer len dir me le ri tek rar et me ye ge rek yok. Bu ül ke nin yar gý sý nýn, alt ve üst mah ke me le ri nin el bir li ðiy le Hrant ýn sö zü nün bir si ya si ci na yet i le sus tu rul ma sý na ka dar ya þa nan sü reç te na sýl bir sý nav ver dik le ri a pa çýk or ta da. Þiþ li d li ye si nde bi lir ki þi ler in ka na a ti nin ter si ne (o za man ni çin bi lir ki þi ta yin e di yor su nuz?) mah kûm e di len Hrant, ar gý tay ýn sa de ce 9. Ce za Da i re si ta ra fýn dan de ðil, ar gý tay Ce za Ge nel Ku ru lu ta ra fýn dan da Türk lü ðe ha ka ret le suç lan mýþ ve ce za lan dý rýl mýþ tý. vu kat Tur gut Ka zan, med ya da da yer a lan a çýk la ma sýn da, ar gý tay Ce za Ge nel Ku ru lu nda yer a lýp ar gý tay Baþ sav cý sý nýn i ti ra zý nýn *** l bet te a hu di ler ken di a ra la rýn da bir lik ol ma dýk la rý gi bi bu hu sus ta da bir lik de ðil dir ler. Bu nun la bir lik te, son yýl lar da Tür ki ye i le i liþ ki le ri se rin leþ tik çe r me ni tez le ri ne ya kýn la þý yor lar ve r me ni tez le ri nin ha mi si o lu yor lar. Fran sa da sa de ce a hu di ve r me ni soy ký rý mýn dan bah se dil me si te sa düf mü dür? Si yo nizm ve Tür ki ye ad lý e se rin de Doç. Dr. a þar Kut - Türk ler le r me ni ler a ra sýn da hu su me ti kýþ kýr tan la rýn a hu di ler ol du ðu na da ir r me ni le rin de ta nýk lýk la rý var dýr. lu ay Si yo nizm- ra ra tizm (ð rý Da ðý i de o lo ji si) kar deþ li ðin den bah set miþ ve kin ci b dul ha mit Han ý öl dür mek i çin Hris ti for Mi ka il yan ý yön len di ren le rin a hu di çev re ler ol du ðu na dik kat çek miþ tir. Zi ra kin ci b dul ha mit i ki ta ra fýn da düþ ma ný dýr. a hu di ler Os man lý nýn yý kýl ma sýy la rz-ý Mev ud a ka vu þa cak la rý ný ve ko na cak la rý ný dü þün mek te ve son ta koz ve en gel o la rak da kin ci b dul ha mit Han ý gör mek te dir ler. Si yo niz min ö nün de de ra ra tiz min ö nün de de kin ci b dul ha mit Han en ge li yat mak ta dýr. rz-ý Mev ud bir a tým lýk me sa fe de dir ve ö nün de de en gel o la rak kin ci b dul ha mit dur mak ta dýr. O nun be he me hal or ta dan kal dý rýl ma sý ge rek mek te dir. red di i çin can la/baþ la ça lý þan lar i çin de yer a lan bir ü ye nin (Ha san r bil) da ha son ra ar gý tay Baþ sav cý lý ðý na a tan dý ðý ný söy lü yor. Bil di ði niz gi bi ar gý tay Baþ sav cý sý, ta bii ki, Cum hur baþ ka ný ta ra fýn dan a tan ma dan ön ce bir se çim sü re cin den ge çi yor. ma yi ne bil di ði niz gi bi Cum hur baþ ka ný nýn ö nü ne çý ka rý lan dört a day a ra sýn dan söz ko nu su se çim de en yük sek o yu a lan a da yý a ta ma gi bi bir mec bu ri ye ti yok. Do la yý sýy la Cum hur baþ ka ný, bu a ta ma da da is ter se, pe kâ la, rek tör a ta ma la rýn da ol du ðu gi bi a lý nan oy o ran la rý ný dik ka te al ma yan bir ter cih te bu lu na bi lir di. ar gý nýn ci na yet son ra sýn da ki tu tu mu da hiç i nan dý rý cý de ðil di. Ö zel lik le de, Dink a i le si nin ci na yet ten do la yý o ya da bu se bep ten so rum lu tutt tuk la rý jan dar ma ve po lis teþ ki la tý na men sup gö rev li ler hak kýn da yap tý ðý suç du yu ru la rý nýn red di ne i liþ kin da re Mah ke me le ri nden ve ðýr Ce za Mah ke me le ri nden (me se la Ri ze de ki il gi li mah ke me) çý kan ka rar lar ha týr la na cak o lur sa... Ken di si nin de a çýk la ma sýn da ha týr lat tý ðý gi bi Be þir ta lay ý doð ru dan il gi len di ren i da re ye ge lin ce: Dink a i le si nin ih mal le ri bu lun du ðu id di a sýy la Trab zon, n ka ra ve s tan bul po li siy le Jan dar ma ve MT gö rev li le ri hak kýn da in ce le me ya pýl ma sý *** Türk ler le r me ni ler a ra sýn da hu su me ti kýþ kýr tan la rýn a hu di ler ol du ðu na da ir r me ni le rin de ta nýk lýk la rý var dýr. ra Sar kis þ cý yan ad lý r me ni de a hu di le rin giz li gün dem le rin den bi ri si nin r me ni ler le Türk le rin a ra sý ný aç mak ve ka pýþ týr mak ol du ðu nu i le ri sür müþ tür. Ö zel lik le Os man lý m pa ra tor lu ðu nun son dö nem le rin de r me ni ler le Türk le rin a ra sý nýn a çýl ma sý i çin a hu di le rin ve Ma son la rýn o lum suz ve meþ um bir rol oy na dýk la rý ný i fa de et miþ tir. Bu da r me ni le rin bir ta nýk lý ðý dýr. Þüp he siz a hu di ler kar ga þa ve ih ti lal ler den bes len mek te dir ler. r me ni le rin na do lu dan teh cir e dil me le riy le bir lik te on la rýn ti ca ret te ki ye ri ni a hu di ler al mýþ týr. 5 y lül ha di se le ri de Türk de rin dev le ti nin ve ya ö zel harp da i re si nin bir ma ri fe ti o la rak bi lin se de yi ne de ki mi le ri bu o lay la rýn ar ka sýn da da a hu di par ma ðý a ra mak ta dýr. e de ni, Rum la rýn ti ca ri mi ras la rý nýn da bir þe kil de a hu di le re kal ma sý dýr. Bun lar ay rýn tý la kin Fran sa da ar týk r me ni le rin ar ka sýn da kýs men de ol sa a hu di le rin ol du ðu a çýk lýk ve vu zuh ka zan mýþ týr. Zi ra Fran sa dan son ra s ra il de r me ni tez le ri ko nu sun da diþ gös ter miþ tir. Fýr sat kol la mak ta dýr. Bos na Sýrp la rý gi bi kat li am cý lar r me ni tez le ri nin ar ka sý na sý ðý na rak Türk le ri ve dost la rý ný sin dir mek is te mek te dir ler. s ra il de Tür ki ye ye kar þý ek bir kart sa hi bi ol mak i çin can at mak ta dýr. Ber nard Le wis i se ma ni pü la tif bir ta rih çi dir. Ta rih tüc ca rý dýr. Hu su met a lan la rýn dan çý kar ü ret mek te dir. e ti ce i ti ba riy le, soy ký rým cý lar Tür ki ye ye soy ký rým der si ve ri yor lar! Mus ta fa Öz can e ni kit, Dink dâ vâ sýn da yar gý ve i da re ne yap tý? yo lun da ki ta le bi so nu cun da, Baþ ba kan ýn ta li ma týy la i þe ko yu lan (19 Tem muz 2007) Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu nun ha zýr la dý ðý ra po run ba þý na ne ler gel di ði ni ha týr la yýn. 2 kim 2008 de ta mam la nan bu ra po run i çe re ði ni ko nuy la il gi li her ke sin ma lu mu ol du ðu i çin u zun u za dý ya ak tar ma ya ge rek yok. Ra por da, ö zet le, Be þir ta lay ýn çiþ le ri Ba ka ný o la rak ba þýn da bu lun du ðu teþ ki lat tan ba zý i sim ler hak kýn da ön in ce le me ya pýl ma sý ge rek ti ði be lir ti li yor du. Ha zýr la nan ra por Baþ ba kan ýn o lur uy la ge re ði nin ya pýl ma sý i çin da let ve çiþ le ri ba kan lýk la rý na gön de ril miþ ti. da let Ba kan lý ðý dos ya yý Dink ci na ye ti da va sý nýn gö rül dü ðü s tan bul 14. ðýr ce za Mah ke me si ne gön der miþ ti. Pe ki ta lay ýn ba þýn da bu lun du ðu ba kan lý ðýn bu ra po ra i liþ kin tav rý-tu tu mu ne ol du? ta lay, ta bii ki ha týr lý yor dur; çiþ le ri Ba kan lý ðý ra por da a dý ge çen po lis ler le il gi li so ruþ tur ma a çýl ma sý ný sað la ya cak ön in ce le me ye ri ne, id di a la rýn ta ma mý ný ma sa ya ya tý ran bir a raþ týr ma ra po ru ha zýr la dý. Mül ki ye baþ mü fet tiþ le ri Meh met Ca noð lu ve Mus ta fa Üç ku yu nun e lin den çý kan (19 Ka sým 2009) a raþ týr ma ra po ru nda Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu ra po ruy la Dink ci na ye tin de ih ma li ol du ðu be lir le nen tüm po lis ler hak kýn da her han gi bir iþ lem ya pýl ma ma sý so nu cu na va rý lý yor du. Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu nun bu a raþ týr ma ra po ru hak kýn da yap tý ðý o lum suz de ðer len dir me yi de ha týr lý yor su nuz dur. Me ra mý mý an la ta bil di ði mi sa ný yo rum. Be þir ta lay ýn 60. Hü kü met in çiþ le ri Ba ka ný o la rak be nim sa de ce or ta da ki bil gi ler den to par la dý ðým bu dos ya yý bil me me si müm kün mü? ta lay ýn bu ve ben zer i ti raz la rý hü kü me ti suç la ma o la rak de ðer len dir me si doð ru de ðil. k Par ti Hü kü me ti ne i liþ kin de ðer len dir me miz bir za man lar or ta da çok do la þan a pa çýk fa þist slo ga ný ha týr la tan bi çim de a sev ya nef ret et! çer çe ve sin de de ðil ta bii ki... Do la yý sýy la, doð ru ya doð ru / yan lý þa yan lýþ di ye bil mek bir va tan daþ lýk gö re vi ol du ðu ka dar Hü kü me ti n de cid di ye a lýp ge re ði ni yap ma sý ge re ken bir il ke ve dav ra nýþ týr. Cum hur baþ ka ný nýn bir a çýk la ma sýn dan Cum hur baþ kan lý ðý Dev let De net le me Ku ru lu nun da ra po ru nu ta mam la mýþ ol du ðu nu öð re ni yo ruz. Söz ko nu su a çýk la ma yý te yid e den ha ber ler de do lay ma ya baþ la dý. Hat ta ki mi ha ber ler den Ku rul un ha zýr la dý ðý ra po run da Baþ ba kan lýk Tef tiþ Ku ru lu nun ra po run da sö zü e di len ih mal le re i þa ret et ti ði ni öð ren dik. Ba ka lým yi ne e pey ce va kit a lan bu ra po run a ki be ti na sýl o la cak. Dev let De net le me Ku ru lu nun ic rai ka rar al ma yet ki si ol ma yan bir ku rul ol du ðu ha týr la nýr sa, iþ yi ne ü rüt me ye ka la cak ha liy le... Kür þat Bu min e ni Þa fak, sya ho o.com nsan, faaliyette anlaþýlýr vet, epeyce bir zamandýr konuþtuðumuz, abone ziyaretlerinin startýný vermiþ bulunuyoruz. Çok heyecan verici bir faaliyet. ayýn kurulundaki veya müsait olan arkadaþlarýmýzda, nereye gideceksek ona uygun gruplar kurup, müfritane olmasa da ziyaretlere bismillah diyelim dedik ve düþtük yollara. rkadaþlarýmýzý, dostlarýmýzý çalýþma mekânlarýnda, iþ yerlerinde, faaliyeti olan oturumlarda ziyaret ediyoruz. vet, insan iþ yerinde, makamýnda daha bir farklý oluyor. Belki de insanýn nasýl bir insan olduðu iþ yerinde, faaliyet alanýnda belli oluyor. ardýmseverliði, cömertliði, misafirperverliði, insanîliði, mütevazîliði ya da daha baþka güçlü ve zayýf yönleri faaliyet esnasýnda anlaþýlýyor. þte biz de tam o arenadayýz. Oduncular pazarýndayýz. Öyle canlý, öyle dinamik ve öyle hayatýn içinden ki, hayatýn ana damarlarýndan birisi buralardan geçiyor gibi. Demirpençe ve Varlýk kardeþlerimizi yerinde ziyaret ediyoruz. aþananlar bizi tam on beþ yýl öncesine götürdü. Þimdi iþ adamý, patron ve eðitimci olan üç gençle baþlamýþtýk kitap pazarlamacýlýðýna. racýmýzýn arkasýna doldurduðumuz kitaplarý pazarlayacak ve dâvâmýzý anlatacaktýk. Doðrusu biraz da merak ediyorduk neler olacaðýný. apabilir miydik, yoksa yapamaz mýydýk? Kendimizi görecektik. Onun için ciddî bir heye- can da vardý içimizde. lk açtýðýmýz pazar oduncular pazarýydý. Kimselerin bir referansý ile gitmemiþtik. lk esnaftan baþlayýp, Biz kitap pazarlýyoruz, biraz zamanýnýz var mý? diye, müsaade alýp, baþlýyorduk kitaplar üzerine konuþmaya. lk adým fiyasko idi. Haydi ben neyse de, yanýmdaki gençlerin heveslerinin kýrýlmamasýný diliyordum. a Hiç satýþ yapamazsak! diye içimizden geçmiyor deðildi. Bir hamle ile bir baþka esnafa adým atmayý düþünürken, uzaktan bir ses, e satýyor onlar, buraya da gönder diye bir esnaf diðerine sesleniyordu. Cevap veren de, iyecek bir þey deðil diye cevap veriyordu. O da olsun, olsun diyerek kapýsýnýn açýk olduðunu ilân ediyordu. Kapýsý açýk olan esnafa gittiðimizde, selâmün aleyküm dedik. Doðrusu selâmýmýz daha güzeliyle alýnmýþtý. Bu bizi rahatlatmýþtý. Hoþ beþten sonra, faaliyetlerimizden bahsettik ve kendilerinin radyo dinleyicimiz olduðunu anlýyorduk. e de çok mutlu olmuþtuk. Ve doðrusu belki pazarlamamýzýn ilk cesaret veren alýþ veriþini burada yapmýþtýk. Sonra arkasý gelmiþti. ine ayný gün pazarlamamýzda yaþadýðýmýz bir tecrübe de þöyleydi. Buðday pazarýnda idik. Kapýsýný çaldýðýmýz esnaf bizi elinin tersiyle, adeta iteklemiþti. Büyük bir moral bozukluðu içerisinde dýþarý çýkarken, hemen yanýndaki esnaf, gel, gel iþaretiyle bizi odasýna dâvet ediyordu. Ve o günün en muhteþem alýþ veriþini orada yapmýþtýk. kinci esnaf, Buralara geldiðinizde bize her zaman uðrayýn demiþ ve bizi rahatlatmýþtý. þte sahaya inmemiz bizi yýllar öncesine götürdü. Þimdi Demirpence ve Varlýk beyefendiler, artýk birer ciddî esnaf. Gazetemizin yýllardýr aboneleri. Hatta dükkânýn levhasýný sya Kavakçýlýk diye ismini koymuþ. Daha yaklaþýrken sizi bu sýcak levha karþýlýyor. ine yýllardýr, bir alýþkanlýk geliþtirdiler ki, esnaf arkadaþlarýyla haftada iki gün ur sohbetleri yapýyorlar. Hem de otuz-kýrk kiþi ile. Sadece bu amaca dönük bir medrese tuttular. snaf birliktelikleri sürerken, birbirlerinin eðitim ihtiyaçlarýný da göz ardý etmiyorlar. Þimdi onlar kocaman bir camianýn kahraman birer üyesi. Þirket-i maneviyede artýk hissedarlar. Tabiî þimdilerde eþleriyle çocuklarýyla hizmetteki yerlerini de alýyorlar. e güzel bir nasiplenme. Çaylarýmýzý yudumlarken, eski günleri hatýrladýk. eþe içinde sohbetler ettik. Özlediðimizi anladýk. Bu gelenek üç kiþilik birer farklý farklý ekiple devam edecek. Bakalým daha baþka bize düþen ekiple nerelere gideceðiz ve ne gibi hatýralar kaydedeceðiz? ollardayýz anlayacaðýnýz. Görüþmek üzere.

12 25 OCK 2012 ÇRÞMB 12 L 2011/2447 TLMT. Örnek o: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, dedi, vsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : s tan bul i li, Sul tan ga zi il çe si, Zü bey de Ha ným Ma hal - le si, 1 paf ta, 651 a da, 8 par sel de ka in, 255 m 2 mik tar lý depolu dükkân. Taþýnmazýn dresi : Zübeyde Haným Mahallesi Sokak o: 1 Bodrum Kat Sultangazi/ STBUL Taþýnmazýn üzölçümü : 255 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Söz konusu taþýnmaz stanbul ili, Sultangazi ilçesi, Zübeyde Haným Mahallesi, 1 paf ta, 651 a da, 8 par sel, So kak o: 1 ka pý sa yý lý a part ma nýn bu lun du ðu yer o lup; par se lin ü ze rin de B..K. sis tem de in þa e dil miþ bir bi na nýn ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta ma mý nýn top lam 255 m 2 ol du ðu, par sel ü - ze rin de bu lu nan bi na nýn bod rum kat, ze min kat, dört nor mal kat lý ol du ðu an la þýl - mýþ týr. Bi na nýn cep he si nin kap la ma sýz ol du ðu an la þýl mýþ týr. Borç lu ya a it Bod rum kat (1) no lu ba ðým sýz bö lüm de po lu dük kâ nýn ke þif es na sýn da bir bö lü mün de so ðuk de mir a töl ye si ol du ðu, di ðer bö lü mü nün ka pa lý ol du ðu, bod rum ka tý nýn gö rül me di - ði, kat ir ti fak pro je si ne gö re bod rum kat ta bu lu nan bö lüm a la ný nýn 165 m 2 ve alt kat ta bu lu nan de po a la ný nýn 27,50 m 2 ol du ðu, dö þe me le ri kap la ma sýz, sý va lý ba da - na lý ol du ðu an la þýl mýþ týr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % Satýþ Günü : 05/03/2012 Pazartesi 14:30-14:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 15/03/2012 Perþembe 14:30-14:40 saatleri arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarý da be lir ti len gün ve sa at te G Z OS M P Þ 5. C R MÜ - DÜRLÜÐÜ'D a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy - me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la - rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i ki nci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra - nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf - la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir, i ha le dam ga ver gi si, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk - ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2447 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (c.f.k.126) 10/01/2012 (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek o: 27 B: 4284 T. C. GZOSMPÞ/STBUL 5. CR DRS (TÞIMZ ÇIK RTIRM LI) 2011/2447 TLMT. Örnek o: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, dedi, vsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : s tan bul i li, Ga zi os man pa þa il çe si, 3905 a da, 5 par sel de ka in ar sa. Taþýnmazýn dresi : eni Mahalle 609. Sok. o: 3 Küçükköy Gaziosmanpaþa /STBUL Taþýnmazýn üzölçümü : 255 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : Söz ko nu su ta þýn maz, Ga zi os man pa þa il çe si, Kü çük köy, 3902 a da, 5 par sel, 609. Sok. o: 3 ka pý sa yý lý yer o lup; par se lin ü ze rin de yýð ma sis - tem de in þa e dil miþ tek kat lý bir bi na nýn ol du ðu, par se lin cep he al dý ðý yo lun e ðim li ve mer di ven ba sa mak lý ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta ma mý nýn top lam 255 m 2 ol du ðu, par sel ü ze rin de bu lu nan bi na nýn sý va lý ba da na lý, ki re mit ça tý lý ah þap doð ra ma lý a la ný nýn 50 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % Satýþ Günü : 05/03/2012 Pazartesi 15:00-15:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 15/03/2012 Perþembe 15:00-15:10 saatleri arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz, bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te G Z OS M P Þ 5. C R MÜDÜRLÜÐÜ'D a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy - me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak - týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý - ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le dam ga ver gi si, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý. KDV a lý cý ya a it tir. 3- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa - iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- hale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2447 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c.f.k.126) 10/01/2012 (*) il gi li ler tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. önetmelik Örnek o: 27 B: 4287 T. C. GZOSMPÞ/STBUL 5. CR DRS (TÞIMZ ÇIK RTIRM LI) n34 TZ 15 Plakalý racýmýn Belediye Çalýþma Ruhsatýmý Kaybettim Hükümsüzdür. ecla Özdemir n34 TJ 59 Ticari Taksi Plakalý racýmýn F F Seri olu Fiþ Sayfasý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. yten Çoþkun Z 2011/2 Satýþ. Tapu Kaydý : STBUL ili, SRIR ilçesi, RUMLHSRI MHLLS mahallesi/köyü, pafta, 82 ada, 14 parsel, m 2, partman. Özellikleri : Kar gir a par man va sýf lý gay ri men kul ü ze rin de bir kýs mý o lan 174,62 m 2 a lan lý kar gir a part man va sýf lý gay ri men kul ü ze rin de bir kýs mý o lan 2 bod rum kat+ ze min kat+ 2 nor mal kat tan i ba ret kar gir bi na bu lun du ðu, do ðal gaz i le ý sýn ma nýn gö rül dü ðü ze mi nin du ru mu nun 100 m 2 ol du ðu top lam 5 ba ðým sýz bö lüm den i ba ret ol - du ðu u fak bir bah çe si nin ol du ðu yak la þýk 56 yýl ön ce ya pýl mýþ ol du ðu be le di ye hiz met - le rin den ya rar lan dý ðý bo ða za ha kim ol du ðu an la þýl mak ta dýr. mar Durumu : Satý þý ya pý la cak o lan ta þýn maz Bo ða zi çi gö rü nüm böl ge si uy gu la - ma i mar pla ný nýn da ko nut a la nýn da kal dý ðý kü çük bir kýs mý da yol a la nýn da kal dý ðý ya pý mu a ye ne ra po ru bu lun du ðu her han gi bir ya pý ta til tu ta na ðý ve en cü men ka ra rý bu lun - ma dý ðý gö rül müþ tür de nil mek te dir. Satýþ Saati : 14:00-14:10 - rasý 05/03/2012, 1. satýþ 15/03/2012, 2.satýþ Muhammen Bedel : 2.000,000 TL 19/10/2011 tarihli kýymet takdiri tutanaðý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ýný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a - lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. 16/01/2012 þ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (Km. 126) B: 4228 T. C. STBUL 25. (SULH HUKUK MH.) STIÞ MMURLUÐU (TÞIMZI ÇIK RTIRM LI) DOS O: 2011/ 688 Talimat. potekli olup Satýþýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, vasfý. TPU KDI: 1- stanbul i li, Si liv ri il çe si, Çan ta Mi mar Si nan ma hal le si, Rum pý na rý mev ki 259 a da, 2 par sel sa yý lý, 497,00 m 2 yüz öl çüm lü ar sa nýn ta ma mý. 2- stanbul i li, Si liv ri il çe si, Çan ta Mi mar Si nan ma hal le si Rum pý na rý mev ki i 261 a da, 3 par sel sa yýlý, 409,00 m 2 yüz öl çüm lü ar sa nýn ta ma mý. 3- stan bul i li, Si liv ri il çe si, Gü müþ ya ka kö yü, e ni çeþ me mev ki i 925 a da, 2 par sel sa yý lý 914,06 m 2 yüz öl çüm lü ar sa nýn ta ma mý. MR DURUMU : Si liv ri Be le di ye si Plan ve Pro je Mü dür lü ðü nün, dos ya da mev cut ta rih ve 258 no lu bel ge sin den an la þýl dý ðý ü ze re Si liv ri il çe si, Çan ta Mi marsi - nan Mah. 292 a da, 1 no lu par sel 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla nýn da ko nut a la nýn da kal mak ta o lup Ser best ni zam 2 kat, 7 m. yük sek li ðin de i mar du ru mu mev cut tur. HU DU DU V S H SI: Dos ya da mev cut Si liv ri il çe si, s ki Çan ta Mi mar si nan e ni Gü müþ ya ka Mer kez Mah. 259 a da 2 par sel, 261 a da 3 par sel, 925 a da 2 par sel sa yý lý yer le re a it plan ör ne ði ze mi ne uy gu lan dý ça pýn ze mi ne uy gun lu ðu an la þýl mýþ týr. HL HZIR DURUMU: 1- stan bul i li, Si liv ri il çe si, Çan ta Mi mar Si nan ma hal le si, Rum pý na rý mev ki i 259 a da, 2 par sel no lu ta þýn ma zýn ü ze rin de bi na ve ben ze ri bu lun ma mak ta dýr. Par sel çev re sin - de e lek trik, su, yol, ka na li zas yon ve þe be ke su yu alt ya pý sý mev cut tur. 2- stanbul i li, Si liv ri il çe si, Çan ta Mi mar Si nan ma hal le si Rum pý na rý mev ki i 261 a da, 3 par sel no lu ta þýn ma zýn ü ze rin de bi na ve ben ze ri bu lun ma mak ta dýr. Par sel çev re sin - de e lek trik, su, yol, ka na li zas yon ve þe be ke su yu alt ya pý sý mev cut tur. 3- stan bul i li, Si liv ri il çe si, Gü müþ ya ka kö yü, e ni çeþ me mev ki i 925 a da, 2 par sel no lu ta þýn ma zýn ü ze rin de bi na ve ben ze ri bu lun ma mak ta dýr. Par sel çev re sin de e lek - trik, su, yol, ka na li zas yon ve þe be ke su yu alt ya pý sý mev cut tur. MUHMM DÐR: 1- stan bul i li, Si liv ri il çe si, Çan ta Mi mar Si nan ma hal le si, Rum pý na rý mev ki in de bu - lu nan 259 a da, 2 par sel sa yý lý, 497,00 m 2 yüz öl çüm lü ar sa nýn ta ma mý ,00 TL 2- stanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta Mimar Sinan mahallesi Rum pýnarý mevkiinde bulunan 261 ada, 3 parsel sayýlý, 409,00 m 2 yüz ölçümlü arsanýn tamamý ,00 TL 3- stanbul ili, Silivri ilçesi, Gümüþ yaka köyü, eni çeþme mevkiinde bulunan 925 ada, 2 parsel sayýlý 914,06 m 2 yüz ölçümlü arsanýn tamamý ,00 TL STIÞ ÞRTLRI: 1- ukarýda yazýlý taþýnmazlarýn 1. Satýþý /19/03/2012 tarihinde a- stanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta Mimar Sinan mahallesi, Rum pýnarý mevkii 259 ada, 2 parsel sayýlý, taþýnmaz saat 10:00-10:10 arasýnda b- stanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta Mimar Sinan mahallesi Rum pýnarý mevkii 261 ada, 3 parsel sayýlý taþýnmaz saat 10:20-10:30 arasýnda c- stanbul ili, Silivri ilçesi, Gümüþ yaka köyü, eni çeþme mevkii 925 ada, 2 parsel sayýlý taþýnmaz saat 10:40-10:50 arasýnda SLVR DLS ZM KT O: Z-18 SLVR ad re sin de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var - sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 29/03/2012 gü - nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) rt týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le pu lu, tel la li ye, KDV, ta pu a lým harç ve mas raf la rý, tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler, ve ta pu sa tým har cý ve mas raf la rý sa týþ be de lin den ö de ne cek tir. 3) po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si hal de hak la rý ta pu si ci liy le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha - riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) ha le ye ka tý lýp gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se ve ri len me hil i çin de i ha - le be de li ni ö de mez se na mý na ya pý lan i ha le fes ho lu na rak..k.'nun 133. mad de si hük - mü tat bik o lu nur. ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le - nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me - sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz - ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6) Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re cat ýný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/688 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c.f. Ka. 126) (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. þ bu gay ri men kul sa týþ i la ný il gi li le re teb lið ma hi ye tin de dir. ö net me lik ör nek no: 27 B: 4245 T. C. SLVR 2. CR MÜDÜRLÜÐÜ'D (TÞIMZ STIÞ LI) SS O: 2012/9 SS. Davacý Manisa Belediyesi Baþkanlýðý tarafýndan Davalý Ramazan Uysal aleyhinde açýlan Kamulaþtýrma davasýnda, Manisa Merkez Uncubozköy Mahallesi 2171 da, 6 parsel sayýlý taþýnmazýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca kamulaþtýrýlmasý talep edilmiþ olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde, a) Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açabileceði, b) Maddi hatalara karþý adli yargýda düzeltim davasý açabileceði, c) Bu tür davalarda husumetin Manisa Belediye Baþkanlýðý aleyhine yöneltileceði, lan olunur. 06/01/2012 T. C. MS 1. SL HUKUK MHKMS'D (KMULÞTIRM LI) DOS O: 2009/574 Talimat. Bir borçtan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dýn da, a de di, cin si, ev sa fý, kýy - me ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len Ko ca e li i li, Kar te pe il çe si. Çift lik kö - yü, Ku yu dö nü mü mev ki i, 393 a da, 1 par sel, 8823,00 m 2 mik tar lý, 5 a det bi na ve ar sa sý va sýf lý, 1/48 ar sa pay lý, 3. Blok, 2. Kat, mes ken ni te lik li, 11 no.lu ba ðým sýz bö lü mün tam his se si Mü dür lü ðü müz ce a çýk art týr ma yo lu i le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. K MD. GÖR STIÞ LII TBLÐ: Sa týþ i la ný, il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, teb li gat ya pýl ma ma sý ve ya ad re si bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o - lu nur. TPU KDI: Ko ca e li i li, Kar te pe il çe si, Çift lik kö yü, Ku yu dö nü mü mev ki i, 393 a da, 1 par sel, 8823,00 m 2 mik tar lý, 5 a det bi na ve ar sa sý va sýf lý, 1/48 ar sa pay lý, 3. Blok. 2. Kat. mes - ken ni te lik li, 11 no.lu ba ðým sýz bö lüm. MR DURUMU: Kar te pe Be le di ye si nin 14/07/2009 ta rih ve 383 sa yý lý ya zý sý na gö re, par se lin 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar pla nýn da, dep rem ko nut a la nýn da kal mak ta, m sal: 0,70 ve bi na yük sek li ði 3 kat ( H max: 9,50 m ) 'týr. HL HZIR DURUMU, VSFI V KOUMU: Taþýnmaz. Ko ca e li i li, Kar te pe il çe si, U zun Çift lik kö yü, Ha san pa þa ma hal le si, Þe hit Fa tih Ka ban cad., 393 a da. 19. Blok. o: 22, D.11 a çýk ad re sin de bu lun mak ta dýr. Bi na 3 kat lý o lup, her kat ta 4 da i re ol mak ü ze re top lam 12 da i re mev cut tur. Bu bi na lar 17 ðus - tos 1999 ta rih li dep rem den son ra Ba yýn dýr lýk ve s kan Ba kan lý ðý ta ra fýn dan yap tý rýl mýþ sos yal ko nut lar o lup Kar te pe Be le di ye'sin ce ve 33/44 sa yý i le ruh sat lý dýr lar. 11 no.lu da i re 2. Kat (son kat) gi ri þe gö re sað ar ka (ku zey ba tý) ta raf ta kal mak ta, 3 o da, sa lon, mut fak, ban yo ve wcden o luþ mak ta dýr. I sýn ma þek li kom bi li o lup ya kýt o la rak do - ðal gaz mev cut tur. Bu da i re nin kul la ným a la ný 85 m 2 dir. MUHMM DÐR: Taþýnmaz, Ba yýn dýr lýk ve s kan Ba kan lý ðýn ca her yýl ya yýn la nan ya pý yak la þýk bi rim ma - li yet le ri ni be lir le yen teb li ðe gö re 3. Sý nýf (B) gru bu ya pý lar ni te li ðin de dir. Ta þýn maz, her tür lü Be le di ye hiz met le rin den is ti fa de et mek te o lup top lu ta þý ma a raç la rý i le u la þým im - kâ ný var dýr. Ta þýn ma zýn de ðe ri ni be lir le yen tüm fak tör ler dik ka te a lýn dý ðýn da, ya kýn çev - re de ya pý lan fi yat a raþ týr ma sý so nu cun da, 393 a da, 19. Blok, 11 no.lu da i re nin de ðe ri ,00TL (Sek sen bin Türk Li ra sý) dýr. STIÞ ÞRTLRI : 1- ukarýda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn, 1. ÇIK RTIRMSI: 05/03/2012 tarihinde, saat 11:00-11:10 arasýnda Kocaeli dliyesi 1. Kat 3. cra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada taþýnmaza takdir edilen deðerin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan diðer alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný, ayrýca satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartý ile en çok artýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmadýðý takdirde en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla; 2. ÇIK RTIRMSI: 15/03/2012 tarihinde, saat 11:00-11:10 arasýnda Kocaeli dliyesi 1. Kat 3. cra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu açýk arttýrmada satýþý isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamýný, satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile takdir edilen deðerin % 40'ýný geçmesi þartýyla en çok arttýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa, satýþ talebi düþecektir. 2- Vergi dairesi tarafýndan bildirilecek orandaki KDV, ihale damga pulu, tapu harcýnýn 1/2 si satýn alana ait olacaktýr. Tellaliye resmi ve birikmiþ emlak ve vergi borçlarý ile satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý, satýþ bedelinden ödenir. 3- çýk art týr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na - kit pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz te mi nat mek tu - bu nu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ði tak dir de 10 gü nü geç - me mek ü ze re me hil ve ri lir. 4- Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ða mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i - le i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya K.nun 130. Mad. gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim i se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý fe sih o lu na rak ken di sin den ev vel en yük - sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz - ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin K nun 129. Mad. hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. 5- po tek a la cak lý la rý, ha ciz a la cak lý la rý i le di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak sa hip le ri de da - hil ol mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. k si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. þ bu gay ri - men kul sa týþ i la ný il gi li le re teb lið ma hi ye tin de dir. 6- Satýþ bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse K nun 133. Mad. gereðince ihale feshedilir. ki ihale arasýndaki farktan ve temerrüt faizinden alýcý ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden dairemizce tahsil edilecek, bu fark, varsa, öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 7- Þartname, ilan tarihinden itibaren Müdürlüðümüzde herkesin görebilmesi için açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak etmek isteyenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/574 Talimat sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (c.f.k. 126) önetmelik örnek no: 27 16/01/ B: 4246 T. C. KOCL 3. CR MÜDÜRLÜÐÜ (GRMKUL STIÞ LI) TZ Kýymetli kardeþimiz Mustafa Demir'in babasý, Gökhan Demir'in dedesi, Muzaffer Sezgin ve dem Dumlupýnar'ýn dayýsý, muhterem insan usuf Demir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli Demir ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. skiþehir eni sya Okuyucularý TZ Dostumuz Dr. Hasan vþar'ýn amcasý, Kahramanmaraþ - Türkoðlu eþrafýndan li vþar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. rzincan eni sya Okuyucularý TZ Deðerli aðabeyimiz aþar Kýlýnç'ýn aðabeyi Mehmet Lütfü Kýlýnç'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ramazan Dede ve ilesi / MRS DUURU rzincan Üniversitesinde okuyan erkek öðrenciler için ikinci dönemde de baþarýlar diler, kalacak yerimiz olduðunu duyururuz. Tel: (0505) (0505) rzincan eni sya Temsilciliði

13 13 L - SÐLIK 25 OCK 2012 ÇRÞMB Ri sâ le-i ur ve Be di üz za man Sa id ur sî a dý na ran ýn baþ þeh ri Tah - ran da Be di üz za man ýn Dü þün ce le - ri ni n ce le me baþ lý ðý al týn da dü zen le nen sem poz yu mun ha ber le ri ni ga ze te miz ve di ðer ha ber kay nak la rýn dan me rak la ta kip et tim. Sem poz yum not la rý bir ya na Ri sâ le-i ur Kül li ya tý ndan Söz ler in Fars ça ya ter - cü me e dil me si ve ü ni ver si te ler de öð ren ci - le re da ðý týl ma sý muh te þem bir o lay dý ra lýk a yý i çin de ya pý lan gu rur ve ri ci bu fa a li yet ve si le siy le, ran i le il gi li not la rý ka - le me al mak þim di ye na sip miþ da ran Kül tür ta þe li ði nin dâ vet li - si o la rak fark lý med ya grup la rýn dan bir grup der gi tem sil ci siy le bir lik te kom þu muz ran a on gün lük ge zi miz ol muþ tu. z le - nim le ri miz a kýn Ol du ðu muz, U zak Dur du ðu muz Kom þu muz: ran baþ lý ðýy la bir haf ta lýk se ri ha lin de ga ze te miz de ya - yýn lan mýþ tý. Prog ram dâ hi lin de U lus la ra - ra sý Tah ran Ki tap Fu a rý ný, ga ze te ve der gi - le ri ni, ço cuk ya yýn la rý ný, der nek ve va kýf la - rý ný, sa ray ve mü ze le ri ni, ca mi le ri ni, ta ri hî Kum þeh ri ni zi ya ret e dip, ba sýn ya yýn mü - dür le ri, kül tür ve tu rizm yet ki li le riy le de gö rüþ müþ tük. BD baþ ta ol mak ü ze re Ba - tý lý güç ler ce iþ ga le uð ra yan or tak kom þu - muz I rak hak kýn da da gör sel su num lar al - mýþ týk. O dö nem de þim di ol du ðun dan da - ha yo ðun bir doz da ran a da mü da ha le e - di le ce ði med ya da sýk lýk la yer al mak tay dý. Ta rih bo yun ca Fa tih Sul tan Meh med ve a vuz Sul tan Se lim i le baþ la yan çiz gi de za - man za man kar þý kar þý ya gel di ði miz bu il - ginç ül ke i le il gi li ilk iz le nim le rim müs bet - ti. ran ýn kül tür se vi ye si nin han gi dü zey de ol du ðu nu an la mak i çin Tah ran Ki tap Fu a - rý ný zi ya ret et mek ye ter liy di. Fu ar kü çük bir ka sa ba bü yük lü ðün de on lar ca bi na i - çin de yer a lan yüz ler ce ya yý ne vi nin ka tý lý - mýy la ger çek leþ ti ri li yor du. Ül ke miz de bu yýl ilk de fa u lus la r a ra sý ma hi yet te ger çek - leþ ti ri len TÜ P ýn, (bu yýl sa ný rým 27. si dü zen le ne cek o lan) Tah ran Ki tap Fu a rý se vi ye si ne u la þa bil me si i çin al ma sý ge re ken da ha çok yol var di ye dü þü nü yo rum Þiî kül tü rün hâ kim ol du ðu, hl-i Beyt sev gi si nin dað la ra taþ la ra park la ra ka zýn dý - ðý ( a li! a Fa tý ma! a Ha san! a Hü se - yin! ya zý la rý ný her yer de mü þa he de et mek müm kün dü. s naf dük kân la rýn da Hz. - li nin (ra) tem si lî re sim le ri a sý lýy dý!) bu ül - ke i le müþ te rek nok ta la rý mýz, fark lý ol du - ðu muz nok ta lar dan çok da ha faz lay dý. ran ge zi miz de a de ta bir la bo ra tuv ar gi - bi Ri sâ le-i ur da Þi î ler le il gi li ba his le ri ken di a dý ma ye rin de tes bit et me im kâ ný - mýz ol muþ tu. Ri sâ le-i ur Þi î ler le il gi li ne ler di yor? hl-i Beyt sev gi sin de if rat ve tef rit o lur mu? Va sat na sýl sað la nýr? gi bi ak lý mý za ge len so ru la ra Þi î, Veh ha bî ve hli Sün net ve l-ce ma at çiz gi si ni e ser le rin de mu ka ye se e den, ce vap lar ve ren, Be di üz za - man Haz ret le ri ni ha týr la ma mak müm kün müy dü? Bu tes bit le ri o ku du ðu muz da Ri sâ - le-i ur un, pek çok va zi fe si ya nýn da Þiî ve Veh ha bi le ri hl-i Sün net çiz gi sin de bir leþ ti - re cek bu as ra hi tap e den mu az zam e ser ler de ol du ðu nu an la mak zor de ðil di Bu dü þün ce ler le Ki tap Fu a rý ný ge zer ken çe vir me ni mi ze Sa ha be ler den Sel man-ý Fa ri sî den (ra) bah se dip Be di üz za man Haz ret le ri nin 19. Mek tub da yer ver di ði bir ha dis-i þe ri fi ak tar mýþ tým. O ba his te Be di üz za man Haz ret le ri: Din il mi, Sü rey ya yýl dý zý na a sý lý bu lun sa, ran lý lar dan ba zý kim se ler yi ne de o na u la - þa cak lar (Bu ha ri, Tir mi zi) ha di si baþ ta bu Ha ni fe o la rak, ran ýn em sal siz bir su ret te ye tiþ tir di ði u le ma ve ev li ya ya i þa ret e di yor, ha ber ve ri yor. di yor du. (19 Mek tub, s. 106, e ni s ya eþ ri yat, Ha zi ran 2002) n ti ba la rý mý zý dik kat le ta kip e den reh be - ri miz Sul ta nî Bey ne de di ði mi çe vir me ne sor du ðun da, o na ak ta rý lan bil giy le ge niþ te bes sü mü cid dî yü zü nü ay dýn lat mýþ tý Bil gi nin han gi kay nak tan gel di ði ni sor - muþ ol ma lý ki, çe vir me ni mi zin Mek teb-i Be di üz za man ce va bý ný hiç u nut ma dým vet, Mek teb-i Be di üz za man a de ta u - lus la r ara sý bir ü ni ver si te gi bi Ba tý nýn ve Do ðu nun tür lü has ta lýk la rý na de va lar su nan, prob lem le ri çö zü me ka vuþ tu - ran, ay rý lýk çý to hum la rý ýs lâh e den bir o kul Tah ran da Be di üz za man ýn Dü þün ce le - ri ni n ce le me baþ lý ðý al týn da dü zen le nen sem poz yum çok ö nem li bir baþ lan gýç Mek teb-i Be di üz za man ýn ran da ki ders le ri ni Ta le be-i Ri sâ le-i ur o la rak dik kat le iz le me ye de vam e de lim ran da Mekteb-i Bediüzzaman i le mü es se se si ne re ye gi di yor? Son za man lar da a i le ha ya tý mýz da cid dî ma na da bir çö zül me var. De je ne ras yo nun ya nýn da bo þan ma - lar da ba þý ný al dý gi di yor. Bu ül ke de ya þa yan her - ke si il gi len di ren bu du ru mun cid dî ma na da dü þü nül - me si ge rek mek te dir. Bu nun çe þit li se bep le ri var dýr. Bu ya zý mýz da se bep le riy le bir lik te bo þan ma la ra bir göz at - tý ðý mýz za man i þin ve hâ me ti ni an la mýþ o la ca ðýz. Bo þan ma ya doð ru gi den ev li lik ler de ge çim siz lik her tür lü se bep le or ta ya çý ka bi li yor. þ ler a ra sýn da þid det - li ge çim siz li ðin ve ya þa nan bo þan ma la rýn en ö nem li se be bi ni i se as lýn da eþ ler den bi ri nin ve ya her i ki si nin sað lýk lý bir þe kil de ev li li ði yü rü te cek le ri ne i nan ma ma - la rý ve kar þý lýk lý gü ven ek sik li ði o luþ tu ru yor. Gü ven duy gu su nu et ki le yen bir çok se bep o la bi lir. y ný ha ta nýn, söz ve ril me si ne rað men sü rek li tek rar - lan ma sý, ve ri len söz le rin tu tul ma ma sý, ya lan söy len - me si, so rul du ðun da ger çek le rin sü rek li in kâr e dil me si gü ven ek sik li ði nin baþ lý ca se bep le ri ni o luþ tu ru yor. l - dat ma, iç ki, ku mar vb. ba ðým lý lýk lar, mad dî so run lar, yan lýþ sos yal çev re le re gir me gi bi prob lem ler bo þan - ma ya gö tü re bi li yor. Kü çük ya lan lar la ba zý kü çük ka ça mak lar ya pa bi le ce - ði ni (ki bu sa de ce kar þý cins le il gi li al dat ma de ðil, her ko nu da o la bi lir) dü þü nen eþ i se, ha ta lar yu ma ðý i çi ne gir di ðin den bir sü re son ra ký sýr dön gü le rin den çý ka - maz hâ le ge li yor. Ör nek o la rak; e þi nin hiç iç ki iç me di ði ne i na nan eþ, bir sü re son ra ger çek ler le yüz leþ ti ðin de cid dî bir gü - ven siz lik bu na lý mý ya þý yor. Kim se den borç pa ra al ma - dý ðý, a þý rý har ca ma yap ma dý ðý ný söy ler ken, bir den or - ta ya yük lü mik tar da bir borç çý kýn ca i na nýp gü ve nen eþ yý ký lý ve ri yor. Di ðe ri de ðiþ me ye ka rar ver se de, ký sýr - dön gü ler çö zü mü zor laþ tý rý yor. Tür ki ye s ta tis tik Ku ru mu (TÜ K), ev len me ve bo - þan ma is ta tis tik le ri ni ya yým la dý. Ve ri le re gö re 2010 da ka ba ev len me hý zý bin de 7.98 o la rak ger çek leþ ti. lk kez ev le nen çift ler a ra sýn da ki or ta la ma yaþ far ký i se 3.3 o la - rak kay de dil di. Or ta la ma ilk ev len me ya þý er kek ler i çin 26.5, ka dýn lar i çin 23.2 o la rak be lir len di. Böl ge sel dü - zey de en yük sek or ta la ma ilk ev len me ya þý, er kek ler de 27.4, ka dýn lar da 24.3 i le s tan bul ve çev re sin de gö rü lür - ken, en dü þük or ta la ma ilk ev len me ya þý i se er kek ler de 25.3, ka dýn lar da 21.8 i le Or ta na do lu Böl ge si nde kay - de dil di da bo þa nan çift le rin sa yý sý, bir ön ce ki yý la gö re yüz de 3.86 ar ta rak 118 bin 568 e yük sel di. Bo þan ma la rýn en yük sek ol du ðu böl ge ler þöy le: s - tan bul da; , ge de; , k de niz de; , Ba tý na do lu da; , Do ðu Mar ma ra da; , Or ta na do lu da; 6.506, Ba tý Ka ra de niz de; 6.226, Ba tý Mar ma ra da; 5.740, Gü ney do ðu na do lu da; 4.766, Do ðu Ka ra de niz de; 2.321, Or ta do ðu na do lu da; 2.135, Ku zey do ðu na do lu da; ol mak ü ze re top - lam: dir. v li li ðin hik met ve ga ye le ri dü þü nü lür se za ru rî hal - le rin dý þýn da bo þan ma la rý an la mak müm kün de ðil dir. v li lik cid dî bir mü es se se dir. Be di üz za man, ev li li ðin hik met ve ga ye si ni þöy le a çýk lý yor: z di va cýn hik me ti ve ga ye si, te na sül dür. Ka za-i þeh vet lez ze ti i se, o va zi - fe yi gör dür mek i çin rah met ta ra fýn dan ve ri len bir üc - ret-i cüz i ye dir. Ma dem, hik me ten, ha ki ka ten, iz di vaç ne sil i çin dir, ne vin be ka sý i çin dir... 1 i le mü es se se si nin a yak ta du ra bil me si i çin en ö nem li un sur la rýn ba þýn da denk lik de di ði miz bir bi ri ne u yum - lu luk gel mek te dir. ok sa a i le nin de vam lý lý ðý ný sað la mak müþ kül leþ mek te dir. Bu hu sus ta Be di üz za man, Lem a lar ad lý e se rin de þöy le der: Þer an ko ca, ka rý ya kü füv (denk) ol ma lý, ya ni bir bi ri ne mü na sip ol ma lý. Bu kü füv ve denk ol mak, en mü hi mi, di ya net nok ta sýn da dýr. 2 Dip not lar: 1- Söz ler, e ni s ya a yýn la rý, s tan bul- 1994, s Lem a lar, e ni s ya a yýn la rý, s tan bul- 1994, s TÜR K D her üç ço cuk tan bi rin de u zak ve ya ya ký ný gör me so ru nu na rast - lan dý ðý ný be lir ten Dün ya göz ta köy Has ta ne si nden Prof. Dr. Ke mal Di ki ci, bu du ru mun ço cuk la rýn ders ler de ki ba þa rý sý ný ö nem li öl çü de dü þür dü ðü nü söy le di. Ço cuk lar da u zak ve ya ya kýn gör me so run la rý nýn göz tem bel li ði ni de te tik le di ði ni be lir ten Prof. Dr. Di ki - ci, þöy le ko nuþ tu: Ço cu ðu nun gör me bo zuk lu ðu nýn far kýn da ol ma yan a i le - ler, ço cuk la rý nýn ders ler de ki dü þük ba þa rý se vi ye le ri ni, öð ren me ye te nek - le ri nin dü þük lü ðü ne bað lý yor. Oy sa ço cu ðun öð ren me ka bi li ye tin de bir ek sik lik yok, i yi gö re me di ði i çin ders - le rin de ge ri ka la bi li yor. Göz bo zuk lu - ðun da ön lem a lýn ma dý ðýn da, göz de tem bel lik baþ lý yor ve bu du rum i ler le - yen yýl lar da ço cu ðun gör me ka li te si ni da ha cid dî o ran da et ki li yor. þ iþ ten geç me den a i le ler du yar lý dav ran ma lý. V B B LR DK KT! i le le re o kul ön ce si ço cuk la rý nýn göz mu a ye ne - le ri ni yap týr ma la rý ko nu sun da u ya ran Prof. Dr. Di ki ci, a i le hi kâ ye sin de göz has ta lý ðý bu lu nan ço - cuk la rýn göz kon trol le ri nin da ha sýk ya pýl ma sý ge - rek ti ði nin al tý ný çiz di. Prof. Dr. Di ki ci, þu bil gi le ri ver di: Ö zel lik le be bek lik ça ðýn dan 7-8 yaþ la rý na ka dar ge çen sü re, has sas pe ri yot de ni len bir dö - nem dir, ya ni bu sü re i çin de ya pý lan te da vi ler de ki ba þa rý þan sý yük sek tir. Bu dö nem de ço cuk la rýn a i - le ce fark e di len bir þi kâ ye ti ol mak sý zýn dü zen li mu a ye ne e dil me si ö nem li dir. y rý ca be be lik te ki ka pak dü þük lük le ri, gö zün ký rý cý or tam la rýn da ki ke sif lik ler, ka ta rakt lar da be be ðin doð du ðu ilk ay - lar da or ta ya çý kar ve za ma nýn da te da vi e dil mez se, i le ri de göz tem bel li ði nin gö rül me ris ki ar tar. lk mu a ye ne be bek lik dö ne min de 0-3 ay a ra sýn da ya - pýl ma lý. Ö zel lik le 1 yaþ ci va rýn da ya pý lan mu a ye ne i le de kýr ma ku sur la rý tes bit e di le bi lir. Hiç bir so ru - nu ol ma yan ço cuk la rýn ge rek o kul ön ce si ge rek se o kul dö ne min de se ne de i ki ke re mu a ye ne ol ma sý - ný a i le le re tav si ye e di yo ruz. s tan bul / e ni s ya L L R O KUL Ö C S ÇO CUK L RI I GÖZ MU L R P TIR M L RI KO U SU D U R PROF. DR. K ML D K C, ÇO CUK L RI KR S D K Z IF OT L RI GÖZ BO ZUK LU ÐU S BP O L B L C Ð DK KT ÇK T. BU B LR T LR HS T LIK H BR C S lgöz ya þar ma sý, göz de ça pak - lan ma, ka þýn ma lgöz ka pak la rýn da ka buk lan ma, þiþ lik lgöz ka pa ðý dü þük lü ðü lbaþ að rý sý, göz að rý sý lgöz le ri ký sa rak bak ma, te le viz - yo nu ya kýn dan iz le me lçok ya kýn dan bak ma, bir gö zü ký sa rak ka pa ta rak bak ma lo ku du ðu ye ri at la ma, o ku du ðu ye ri at la ma mak i çin par mak la ta kip lba þý ný bir ya na e ðe rek bak ma, lders ler de dü þük per fo mans, dal gýn lýk, sa kar ca dav ra nýþ lar Si ga ra, ko ku ta ný ma ye te ne ði ni a zal tý yor MV LÂ Â Ü ni ver si te si Has ta ne si Ku lak Bu run Bo ðaz (KBB) Uz ma ný Opr. Dr. Dur sun De mir taþ, si ga ra nýn, bur nun ko ku ta ný ma ye te ne ði ni boz du ðu nu be lir te rek, Ko ku du yu su nun kay bý si nüs has ta lý ðý nýn, bu run pa saj - da bir küt le nin ya da na dir du rum lar da be yin tü mör le ri - nin bir be lir ti si o la bi lir. de di. Dr. De mir taþ, ko ku la rý his set me yen le rin mut la ka he ki me gö rün me le ri ni tav si ye et ti. Opr. Dr. Dur sun De mir taþ, yap tý ðý a çýk la ma da si ga - ra tir ya ki le ri ne ö nem li u ya rý lar da bu lun du. Ko ku ve tat al ma so run la rý ha ya tý mý za bü yük et ki si o la bi lir. Bu du - yu la rý mýz e sas o la rak ya þam key fi mi ze, iþ ta hý mý za, sos yal ya þa mý mý za kat ký da bu lun du ðu i çin, ko ku ve tat al ma bo zuk luk la rý cid dî o la bi lir. di yen Dr. Dur sun De mir taþ, Bu du yu la rýn iþ le vi nin bo zul ma sý ya þam bi raz ta dý ný kay be der, da ha az ye riz, da ha az sos yal o lu ruz ve so nuç - ta ken di mi zi da ha kö tü his se de riz. þek lin de ko nuþ tu. Ko ku ve tat al ma du yu la rý nýn in san la rý yan gýn, ze hir li gaz lar, bo zul muþ ye mek ler gi bi teh li ke le re kar þý u yar dý - ðý ný an la tan Dr. De mir taþ, þun la rý söy le di: Üst ha va yo lu en fek si yon la rý, ka fa ya ra lan ma la rý, de vi as yon (bu run or - ta per de eð ri li ði), kim ya sal mad de ler, bö cek i lâç la rý gi bi ba zý kim ya sal lar ya da ba zý i lâç lar ko ku ya da tat prob - lem le ri o luþ tu ra bi li yor. n san la rýn ço ðu nun en sýk ma ruz ka la ca ðý kir li lik bi çim le rin den en yo ðun o la ný, tü tün i çi - ci li ði dir. Tü tün kul la ný mý ko ku la rý ta ný ma ye te ne ði ni bo - zar ve tat duy gu su nu a zal týr. Kon ya / ci han Za yýf kar ne nin se be bi göz bo zuk lu ðu o la bi lir Kör lü ðe u mut ý þý ðý em bri yo kök hüc re te da vi si nbd D ilk kez in san lar da ya pý lan em bri - yo kök hüc re te da vi si, cid di göz has ta lý ðý bu lu nan i ki has ta da o lum lu so nuç lar ver di. me ri kan le ri Hüc re Tek no lo ji si ad lý þir - ke tin yap tý ðý a raþ týr ma da, em bri yo kök hüc re nak lin den 4 ay son ra i ki has ta nýn gör me ye ti sin de dü zel me ler ol du ðu be lir - til di. Kör lü ðe gö tü ren i ki fark lý göz has ta lý - ðý na ya ka la nan ve ya sal o la rak kör ka bul e - di len i ki gö nül lü nün bir re ti na sý nýn al tý na yak la þýk 50 bin kök hüc re en jek te e dil di ði bil di ril di. 50 yaþ la rýn da ki ilk has ta nýn ka lý - tým sal Star garth, 70 li yaþ lar da ki i kin ci has - ta nýn ya þa bað lý ma ku la de je ne ras yo nu has ta lý ðý ol du ðu nun be lir til di ði a raþ týr ma - da, kök hüc re te da vi sin den son ra i ki has ta - nýn du ru mun da i yi leþ me ol du ðu, da ha ön - ce sa de ce el ha re ket le ri ni gö re bi len ilk has - ta nýn, na kil den son ra par mak ha re ket le ri ni far k e de bil di ði be lir til di. n gi liz The Lan - cet der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, has ta la rýn du ru mu nun ta kip e di le ce ði ve ye ni a raþ týr ma la rýn ge rek li ol du ðu, an cak bu a raþ týr ma so nuç la rý nýn kör lü ðün te da vi - si ne ý þýk tu ta bi le ce ði i fa de e dil di. Pa ris / a a Ço cuk la rýn yüz de 90 ý diþ he ki min den kor ku yor ndþ He ki mi Þe niz e þil ka ya, ya pý lan a raþ týr - ma la rýn, Türk top lu mun da ki ço cuk la rýn yüz - de ý nýn diþ he ki min den kork tu ðu nu or ta ya koy du ðu nu söy le di. Diþ he ki mi kor ku - su, ço cuk lar da yaþ ta ný mý yor. raþ týr ma la ra gö re top lum da fark lý yaþ grup la rý na men sup ço cuk la rýn ne re dey se ta ma mýn da diþ he ki mi kor ku su ya þa ný yor. Bur sa Ö zel Den ta türk - ðýz ve Diþ Sað lý ðý Has ta ne si he kim le rin den Þe niz e þil ka ya, diþ he ki mi kor ku su nun sebeple rin den bi ri si nin bi re yin a i le den, o kul - dan, iþ ya da sos yal hayatýn dan al dý ðý yan lýþ du yum la rý kap sa yan çev re sel fak tör ler ol du - ðu nu söy le di. an lýþ du yum la rýn ku lak tan ku la ða hýz la ya yýl dý ðý ný be lir ten e þil ka ya, böy le ce ço cuk lar da ve ya ye tiþ kin bi rey de diþ te da vi le ri ne kar þý o lum suz bir al gý o luþ tu ðu - nu kay det ti. e þil ka ya, diþ he ki mi kor ku su o - luþ tu ran fak tör ler den bi ri nin de a i le le rin yan - lýþ yön len dir me le ri ol du ðu nu i fa de e de rek, ya ra maz lýk yap ma se ni diþ çi ye gö tü rü rüm, us lu dur yok sa dok tor sa na ið ne ya par þek - lin de ki kor kut ma la rýn ço cuk luk tan baþ la ya - rak, bi re yin ö mür bo yu diþ te da vi sin den kaç - ma sý na ve hayat bo yu bir fo bi ye sa hip ol ma - sý na sebep ol du ðu nu di le ge tir di. Bu nun ak si - ne ço cuk la rýn diþ he ki mi ne ge ti ril me den ön - ce, a i le nin ço cuk la rý ný kar þý la þa ca ðý or tam ve te da vi ko nu sun da ha zýr la ma la rý ge rek ti ði ne i - þa ret e den e þil ka ya, Bu nu, ið ne ya pý lýp di - þin u yuþ tu ru la cak þek lin de de ðil; di þin i lâç la u yu tu lup çü rük le rin te miz le ne cek his set me - ye cek sin, gi bi mo ti ve e di ci cüm le ler le yap - mak ge re ki yor. de di. Bur sa / ci han mek li Müf tü / ha li le li il.com

14 14 25 OCK 2012 ÇRÞMB SPOR Cimbom'un.Gücü önünde hedefi 3 puan SÜPR Lig'de, 9 haf ta lýk ga li bi yet se ri si nin ar dýn dan s ki þe hirs por i le dep las man da 0-0 be ra be re ka lan Ga la ta sa ray, bu gün oy na ya ca ðý n ka ra gü cü ma çýn - da a la ca ðý ga li bi yet le, ye ni bir se ri ye baþ la ma yý is ti yor. l dý ðý be ra ber lik le ken di ga li bi yet se ri si re ko ru nu kýr ma þan sý ný ka çý ran lig li de ri Ga la ta sa ray, n ka ra - gü cü'nü ye ne rek ta raf tar la rý na bu so nu cu u nut tur - ma yý da he def li yor Ga la ta sa ray i le n ka ra gü cü a ra - sýn da Türk Te le kom re na'da sa at 20.30'da oy na na - cak kar þý laþ ma yý, Ba rýþ Þim þek yö ne te cek.sa rý-kýr mý - zý lý lar da Ba ros ve ek ta Kur tu luþ, sa kat lýk la rý ne de - niy le kar þý laþ ma da for ma gi ye me ye cek. Büyükþehir Belediye F.Bahçe karþýsýnda S T BUL Bü yük þe hir Be le di yes por (BB), Sü per Lig'de bu gün sa ha sýn da Fe ner bah çe i le oy na ya ca ðý kar þý laþ ma dan ga li bi yet le ay rýl ma yý he def li yor. Haf - ta so nun da Ma ni sas por'u 2 ye ne rek, 8 maç lýk ga li - bi yet has re ti ne son ve ren la ci vert- tu run cu lu ta kým, Fe ner bah çe kar þý sýn da da çý ký þý ný sür dür mek is ti - yor. Fe ner bah çe i se ge çen haf ta Kay se ris por'u 4-0 ye ne rek zir ve ya rý þý ný sür dür müþ tü. ta türk O lim - pi yat Sta dý'nda sa at 18.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma - yý, ha kem Öz gür an ka ya yö ne te cek. Trabzon, vni ker'de skiþehir'i aðýrlýyor SÜ PR Lig'de bu gün sa ha sýn da s ki þe hirs por'u ko nuk e de cek o lan Trab zons por, ga li bi ye ti he def li - yor. Ge çen haf ta Kar de mir Ka ra büks por kar þý sýn - da al dý ðý 2-1'lik ye nil giy le 4 haf ta lýk ga li bi yet se ri si son bu lan bor do ma vi li ler, s ki þe hirs por'u ye ne rek tek rar çý ký þa geç mek is ti yor. Bu rak ýl maz, s ki þe - hirs por ma çýn da 1 gol at ma sý ha lin de lig ka ri ye rin - de ki 61. go lü nü at mýþ o la cak. Kar þý laþ ma v ni - ker Sta dýn da sa at 18.00'de baþ la ya cak. F.Bahçe ve fes'in TOP 16 sýnavý bugün FRBHÇ Ül ker r kek Bas ket bol Ta ký mý, TH v ru pa Li gi'nde top 16 tu ru G Gru bu i kin ci ma çýn da ya rýn tal ya'nýn 7m po ri o r ma ni e ki bi i le kar þý kar þý ya ge le cek.fe ner bah çe Ül ker'in bun dan son ra maç la rý ný oy na ya ca ðý Fe ner bah çe U lus la ra ra sý Spor Komp lek si Ül ker Sports re na'da ya pý la cak kar þý laþ - ma sa at 21.00'de baþ la ya cak. na do lu fes i se, TH v ru pa Li gi Top 16 tu ru Gru bu i kin ci ma çýn da bu - gün dep las man da Rus ya'nýn CSK Mos ko va e ki bi i le kar þý kar þý ya ge le cek. Kar þý laþ ma, TS 18.15'te baþ la ya - cak ve TV Spor'dan can lý ya yýn la na cak. SÜPR LG'D BUGÜ stanbul B. Belediye-Fenerbahçe (Olimpiyat) Trabzonspor-skiþehirspor (H. vni ker) Orduspor-Kardemir Karabükspor (19 ylül) Gençlerbirliði-Bursaspor (nkara 19 Mayýs) Galatasaray-nkaragücü (Telekom rena) G.SR'D FORM STIÞLRI PTLDI FUTBOLDK BÞRI ÜRÜ STIÞLRII ÜZD 100 RTIRDI. Baros'un formasý en çok satýlanlar arasýnda yer alýyor. FRBHÇ fut bol ta ký mý kap ta ný lex De So u za, ''U mu - yo rum ki fut bol a dý na i çin den geç ti ði miz bu ka ran lýk bir an ön ce ay dýn lý ða u la þýr. Ö zel lik le ku lüp o la rak i çi miz de ya þa dý ðý - mýz ü zün tü, ha yal ký rýk lý ðý çok bü yük'' de di. Spor pa zar la ma, et kin lik yö ne ti mi ve da nýþ man - lý ðý a jan sý He li os Part ners'ýn Tür ki ye iþ or ta ðý lek trik Sports i le dü zen le di ði s tan bul Sports Mar ke ting Con fe ren - ce'ýn ''sür priz'' ko nu ðu lex De So u za, yap tý ðý ko nuþ ma da, spor da pa zar la ma ya son 4-5 yýl dýr da ha faz la il gi gös ter di ði - ni i fa de e de rek, ül ke si Bre zil - ya'da spor da pa zar la ma nýn çok faz la il gi gör me di ði ni söy le di. De So u za, ''U mu yo rum ki dün ya da, ken di ül kem de, bu - ra da spor da, ö zel lik le fut bo lun i çe ri sin de pa zar la ma ge re ken il gi yi bu lur, ye ni fi kir ler le, ta ze ka fa lar la bir lik te en i yi þe kil de GSSTOR Pa zar la ma Ge nel Mü dü rü u ret tin Kan ta rel li, Ga la ta sa ray'ýn spor tif ba þa rý sý nýn GSSto re'lar da ki ü - rün sa týþ la rý ný ar týr dý ðý ný be lir te rek, ''Ba zý yer ler de yüz de 100'ü a þan ve ge - le ce ðe dö nük si pa riþ ler de üç ka tý na va - ran ar týþ lar var'' de di. Kan ta rel li, Tür ki - ye ge ne lin de 11'i ken di 30'u da ba yi lik ol mak ü ze re top lam 41 sa týþ nok ta la rý - nýn bu lun du ðu nu, stra te jik o la rak Ga - la ta sa ray ta raf ta rý nýn yo ðun ol du ðu her nok ta da ye ni sa týþ nok ta la rý o luþ tur ma - yý ar zu et tik le ri ni ve bu nu da ba yi lik ve - re rek yap ma yý plan la dýk la rý ný kay det ti. STIÞLRD ÜZD 100 RTIÞ Kan ta rel li, ''Ge çen yý lýn ay ný dö ne miy - le kar þý laþ tý rýl dý ðý za man sa týþ lar da cid di ar týþ gö rü lü yor. Bu spor tif ba þa rý nýn var ol ma sýy la a la ka lý. Ba zý yer ler de yüz de 100'ü a þan ar týþ lar var. Ge le ce ðe dö nük fut bo lu, spo ru en i yi yer le re ge ti re bil mek i çin ça lýþ ma lar o - lur ve da ha i yi nok ta la ra ge li - nir'' di ye ko nuþ tu. Ku lü bü a dý - na ba zý dü þün ce le ri ni pay laþ - mak is te di ði ni di le ge ti ren De So u za, þun la rý kay det ti: KRLIK DÖM BTR ''Fut bol a dý na i çin den geç ti - ði miz bu ka ran lýk dö nem de, u mu yo rum ki bu ka ran lýk bir an ön ce ay dýn lý ða u la þýr. Çün - kü bü tün bu ya þa nan sü reç te, ö zel lik le ku lüp o la rak i çi miz - de ya þa dý ðý mýz ü zün tü, ha yal ký rýk lý ðý çok bü yük. Baþ ta ku - lü bü müz pa zar la ma ça lý þan la - rý na, o nun ha ri cin de ki bü tün ça lý þan la ra min net duy gu la rý - mý sun mak is ti yo rum. Çün kü bu sý kýn tý lý dö nem de bi le, fut - bo lun ve ku lü bün i çin den geç ti ði bu sý kýn tý lý ve ka ran lýk dö nem de ça lýþ ma la rý na her za man ki gi bi sa dýk çýk tý lar ve her za man ki gi bi ça lýþ ma la rý de vam e di yor. U mu yo rum ki bu ka ran lýk dö nem bir an ön - ce bi ter, biz de iþ ta hý mýz la, a - hen gi miz le fut bo lu ya þat ma ya de vam e de riz.'' Dün ya e ko no - mi si nin, pa zar la ma sek tö rü - nün ve fut bo lun a çýk gö rüþ lü in san lar la, bey ni, ka fa sý ta ze in san lar la çok da ha i yi yer le re Rakibinin kafasýna basan Balotelli'ye 4 maç ceza geliyor GL T R Pre mi er Le a gu e ta kým la rýn dan Manc hes ter City'nin tal yan fut bol cu su Ma ri o Ba lo tel li'nin 4 maç ce - za a la bi le ce ði a çýk lan dý. ti - had Sta dý'nda Pa zar te si gü nü oy na nan ve Manc hes ter e ki - bi nin 3-2 ka zan dý ðý maç ta Scott Par ker'ýn ka fa sý na ba san 21 ya - þýn da ki fut bol cu nun n gil te re Fut bol Fe de ras yo nu ta ra fýn dan 4 maç tan men e dil me si gün dem de. Ha kem Ho ward Webb'in ra po ru nu ve maç gö rün tü le - ri ni in ce le ye cek o lan Fe de ras yon, Ba lo - tel li'ye Çar þam ba gü nü ye rel sa at le 18.00'e ka dar ken di ni sa vun ma hak ký si pa riþ ler de üç ka tý na va ran ar týþ lar var. Sa týþ la rýn yüz de 20'si li sans lý ü rün ler den o lu þu yor'' de di. Mev cut sa týþ ra kam la rý ný bir kaç yýl i çin de 2-3 ka tý na çý kar ma yý he def le dik le ri ni i fa de e den Kan ta rel li, sa týþ sý ra la ma sýn da her za man bi rin ci sý - ra da for ma nýn gel di ði ni, for ma la ra ge - nel de fut bol cu i sim le ri, fut bol cu la rýn giy di ði nu ma ra lar ve ya müþ te ri le rin ken di i sim le ri nin yaz dý rýl dý ðý ný an lat tý. ÇOK STIL FORMLR Bu se zon en faz la Me lo, Ba ros ve l - man der'in for ma la rý nýn sa týl dý ðý ný be - lir ten Kan ta rel li, ko lek si yon la rýn da yer a lan par ça lý kla sik for ma nýn en çok sa - tý lan for ma ol du ðu nu, sa rý renk li for - ma nýn da bü yük il gi gör dü ðü nü kay - det ti. Kan ta rel li, 31 O cak'ta, Türk Te - le kom re na'da GSSto re ma ða za sý nýn a çý lý þý nýn ya pý la ca ðý ný bil dir di. LX: FUTBOLU BIRKTIKT SOR TRÖR OLCÐIM lex, Spor Pazarlamasý Konferansý'nda yaptýðý konuþmada "Kulüp olarak içimizde yaþadýðýmýz üzüntü, hayal kýrýklýðý çok büyük'' dedi. FOTOÐRF:. ge le ce ði ne, dün ya da çok da ha i yi ge li þim gös te re ce ði ne i - nan dý ðý ný i fa de e den De So u - za, ''Fut bo lu bý rak týk tan son ra se çe ce ði niz sek tör ne o la cak?'' so ru su ü ze ri ne de, '' ðer fut - bo lun i çe ri sin de kal ma yý ter - cih e der sem tek nik di rek tör ol ma yý dü þü nü yo rum'' de di. ver di. Ba lo tel li, 4 maç ce za al ma sý ha lin de n gil te re Lig Ku pa sý ya rý fi nal rö vanþ ma - çýn da Li ver po ol kar þý sýn da for ma gi ye me ye cek. tal yan yýl dýz, da ha ön ce ken di ni o - yun dan a lan me na jer Ro - ber to Man ci ni i le tar týþ ma sý ve e vi nin ban yo sun da ha vai fi þek pat - lat mak is ter ken yan gýn çý kar ma sýy la gün de me gel miþ ti.ba lo tel li, 2-2 be ra - be re de vam e den Tot ten ham Hots pur ma çý nýn son da ki ka sýn da ta ký mý na pe - nal tý ka zan dýr mýþ ve a tý þý yi ne ken di si kul la na rak Manc hes ter e ki bi nin ma çý 3-2 ka zan ma sý ný sað la mýþ tý. Bu ligi niye oynatýyorsunuz? Biz en ba þýn dan söy le dik. Fe ner bah çe'yi lig den çe kin di ye. y kut Ko ca man'ýn de - di ði gi bi her gün öl mek ten se, boy nu nuz - da ip le do laþ mak tan sa gi din Bank s ya'ya pa - þa lar gi bi oy na yýp sus tu run sor gu suz in faz ya - pan la rý. Fe ner bah çe'nin e tin den, sü tün den, is - min den ký sa ca her þe yin den fay da la nýp, ken di çý kar la rý çer çe ve sin de rüz ga rýn yö nü ne gö re po zis yo nu nu de ðiþ ti ren le rin o yun ca ðý ol ma sýn - dan kur ta rýr dý nýz kos ko ca ku lü bü. 3 Tem muz'dan be ri Ku lüp ler Bir li ði ve TFF zik zak lar çi ze rek ol ma dýk iþ le re im za a tý yor lar. Bi ri kü me düþ me ol ma sýn der ken di ðe ri be nim ol du ðum yer de 58. mad de de ðiþ mez di yor du. Bi ri o za man mad de de rö tuþ ya pa lým der ken di ðe ri bu se fer U F ka bul et mez di yor du. So - nun da or tak bir ka ra ra va rýp pu an sil me ko nu - sun da an laþ tý lar. n te re san o lan Fut bol Fe de - ras yo nu'nun at tý ðý her a dým dan son ra, e tik ol - mak tan, ya sa la ra uy mak tan ve U F so pa sýn - dan bah se dip, ze hir zem be rek a çýk la ma lar ya - pan Ga la ta sa ray'dan ses se da çýk ma dý. Hiç dü þün dü nüz mü bu nu? Çok ba sit. Ga la ta sa ray i çin ö nem li o lan bu se ne þam pi yon ol mak. ok sa ge ri si hi ka ye. Pu an sil me - ye 12 pu an dan baþ la yýp ce za lan dýr mak la kü me düþ me a ra sýn da hiç bir fark yok. d di a na me de a dý ge çen 8 ta ne ku lü be ha bu ce za la rý uy gu la mýþ sýn, ya da 58. mad de ye gö re kü me dü þür müþ sün. Hep - si ay ný ka pý ya çý ký yor. Bü tün pro je ler den han gi si ni ha ya ta ge çi rir se niz, Ga la ta sa ray þu an ki pu an cet - ve li ne gö re a çýk a ra þam pi yon o lu yor. i ye der se niz? Meh met li y dýn lar U F dö nü þü bu iþ le - re a dý ka rý þan 8 ku lüp ten bah set ti. Fe ner bah - çe'nin pu a ný ný si le cek ler. Di ðer le ri ne de pu an sil me ce za sý uy gu lan dý ðýn da, þu an ki pu - an cet ve li ne gö re play-of' da Ga la ta sa ray'ýn ra - kip le ri, Genç ler bir li ði, n tal yas por ve Kay se ris - por o la cak. Bu ku lüp le rin a dý 34. haf ta so nun da de ði þe bi lir. n cak de ðiþ me ye cek tek ger çek, en ya kýn ra ki bi ne pu an fark a ta cak sa rý kýr - mý zý lý la rýn pu an cet ve lin de ki ye ri. O za man ni ye bu li gi oy na tý yor su nuz? Ve rin þam pi yon lu ðu Flor ya'ya her kes ra hat et sin. Ha ni ce za lar se zon so nun da ve ri lip, ge le cek se ne uy gu la - na cak tý. Fe de ras yon Baþ ka ný söy le di bu nu, ka me - ra lar kar þý sýn da ken di að zýn dan. O yun oy na nýr ken 58. mad de de ðiþ mez di yor du. Þim di o yun oy nan - mý yor mu da ce za lar play-of'dan ön ce ve ri le cek? e re sin den ba kar sa nýz ba kýn i þin so nu fe la ket. Fe ner bah çe ö ne ti mi bu o yun la rý gö rüp a dý - mý ný er ken a ta ma dý. Bu gün ler de peþ pe þe 2 ma ça çýk ma mak tan, Ge nel Ku rul'u top la yýp lig den çe kil mek le teh dit e di yor lar ka rar ve ri ci - le ri. Þim di ye ka dar ne re dey di niz? Þu an da bi le ne ya pa ca ðý ný zý bil mi yor su nuz. Bý ra kýn kar þý ta ra fýn ne a dým a ta ca ðý ný bek le me yi. Gi din o la - ða nüs tü kon gre ye, a lýn yet ki ni zi ve yo lu nu tu - tun Bank s ya'nýn. Bu se zo nun þam pi yo nu bel li. dý da Ga la ta sa ray. ð zý nýz la kuþ tut sa nýz þam pi yon de ðil a ma pi yon o lur su nuz. O za man da ya zýk e der si niz 105 yýl lýk çý na ra. Mec nun Ot yak maz'a can lý ya yýn da do ðum gü nü kut lamasý nfutbold þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Temmuz ayýndan bu yana Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Sivasspor Kulübü Baþkaný Mecnun Otyakmaz için Sivas Radyo Televizyonu'nda (SRT) canlý yayýnlanan ''Spor Günlüðü'' programýnda doðum günü kutlamasý yapýldý. SRT Spor Müdürü li avuz'un sunduðu, gazeteci ve spor yazarý Kemal Çaðlayan'ýn yorumcu olarak katýldýðý, her hafta Pazartesi günleri yayýnlanan ''Spor Günlüðü'' programý, Sivasspor Kulübü Baþkaný Mecnun Otyakmaz'ýn doðum günü dolayýsýyla bu hafta her zamankinden farklý baþladý. Wozniacki artýk 1 numara deðil nkdilr te nis te dün ya sý ra la ma sý nýn es ki ve ye ni 1 nu ma ra la rý ný kar þý kar þý ya ge ti ren maç ta Bel çi ka lý Kim Clijs ters, ha le fi Da ni - mar ka lý Ca ro li ne Woz - ni ac ki'yi 2-0 yen di ve - vus tral ya çýk Te nis Tur nu va sý'nda ya rý fi na le yük se len i sim ol du. e ni o lu þan du rum da 2 nu - ma ra Pet ra Kvi to va, 3 nu ma ra Vic to ri a za - ren ka ve 4 nu ma ra Ma ri - a Sha ra po va'nýn ka dýn - lar lis te sin de 1 nu ma ra ol ma iddiasý bu lu nu yor.

15

16 BD nin n ka ra Bü yü kel çi si Fran cis J. Ric ci ar do ne BD ye Türk çe twe et a týn! BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Türk hal ký ný bil gi len dir mek ve di ya lo ðu ge liþ tir mek a ma cýy la Twit ter he sap la rý na Türk çe yi de ek le di. Tür ki ye Bü yü kel çi si Ric ci ar do ne, 31 O cak ta bir sa at Twit ter da o la cak. BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, dün ya ge ne lin de 10 fark lý dil de aç tý ðý Twit ter he sap la rý na Türk çe yi de ek le di. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, rap ça, Çin ce, n gi liz ce, Fars ça, Fran sýz ca, Hin du ca, Por te kiz ce, Rus ça, s pan yol ca ve Ur du ca dan son Turk ad re siy le Türk çe Twit ter he sa bý a çýl dý ðý bil di ril di. çýk la ma da, bu sos yal med ya he sap la rý nýn, BD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn dýþ po li ti ka ko nu la rýn da dün ya ge ne lin de ki halk la rý bil gi len dir me si ve on lar la di ya log kur ma sýn da bir ka nal va zi fe si gör dü ðü be lir til di. BD nin n ka ra Bü yü kel çi si Fran cis J. Ric ci ar do ne nin, Ric ci ar do ne Turk ü baþ lat mak i çin, Tür ki ye- BD i liþ ki le ri ko nu sun da 31 O cak ta Tür ki ye sa a tiy le da bir sa at sü re cek bir Twit ter top lan tý sý dü zen le ye ce ði nin be lir til di ði a çýk la ma da, Tür ki ye de ki BD mis yo nu Turk ya da ter.com/u - Sm bass ytur key ad re sin de bu gün so ru la rý ka bul et me ye baþ la ya ca ðý kay de dil di. Washington / aa Ü MT VÂR O LU UZ: ÞU S TK BL KI LÂ BI Ç D ÜK SK GÜR S DÂ S LÂMI S DÂ SI O L CK TIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB Haç tak mak is te me di! ROCK yýldýzý Le on Hen drix, Ko ca te pe Ca mi i ne hay ran kal dý. Star'ýn ha be ri ne gö re, ha ya týn da ilk kez ca mi ye gi ren Le on, gör dü ðü gü zel lik kar þý sýn da bü yü len di. n ka ra nýn sem bol le rin den o lan Ko ca te pe Ca mi i ne hay ran kal dý ðý ný be lir te n Leon, Bu gün ha ya tým da ilk kez ca mi ye gir dim. Gör dü ðüm þey, çok mu az zam bir gü zel lik tey di. Çok gü zel bir mi ma ri si o lan ru ha nî bir yer. Ca mi ye gir dik ten son ra kon ser de haç tak mak is te me dim de di. Facebook mutsuz ediyor PI L BR RÞ TIR M GÖ R, F C BO OK'T SIK Z M G Ç R K Þ LR, D ÐR R K DÞ - L RI I K D L R D ÇOK D H BR H T S HP OL DU ÐU U DÜ ÞÜ RK MUT SUZ O LU OR. M RK I U tah Val ley Ü ni ver si te si, Fa ce bo ok un in san la rý ne den mut suz et ti ði ne da ir ye ni bir a raþ týr ma ger çek leþ tir di. Sos yo log lar ta ra fýn dan yü rü tü len a raþ týr ma da, sos yal að da ge çi ri len za man la bir lik te in san la rýn a sýl ha ya týn da ki ko nu mu a ra sýn da ki i liþ ki dik ka te a lýn dý. ak la þýk 425 öð ren ci nin ka týl dý ðý a raþ týr ma da, öð ren ci le re Fa ce bo ok ta kaç ar ka daþ la rý ol du ðu ve sos yal að da ne ka dar za man ge çir di ði so rul du. Bun la rýn ya ný sý ra i liþ ki du ru mu, yaþ, cin si yet, ýrk ve di nî i nan cý da dik ka te a lý nan öð ren ci le re ha ya tý a dil bu lup bul ma dýk la rý gi bi so ru lar da yö nel til di. ÜZ Ü Z SOS L L Þ K Þ LR D H MUT LU BL G Ça ðý nýn ha be ri ne gö re, Fa ce bo ok ta ne ka dar çok za man ge çi rir se niz mut suz ol ma ih ti ma li - niz o ka dar yük sek. Zi ra, Fa ce bo ok ta sýk za man ge çi ren ki þi ler di ðer ar ka daþ la rý nýn ken di le rin den çok da ha i yi bir ha ya ta sa hip ol du ðu nu dü þü ne rek mut suz o lu yor. U zun sü re Fa ce bo ok ta ka lan ki - þi ler, ha ya týn a dil ol ma dý ðý ný ve di ðer le ri nin ken di le rin den çok da ha mut lu ol du ðu na i na ný yor. Üs te - lik bu ki þi ler, ken di le rin den çok da ha mut lu ol du ðu na i nan dýk la rý bu ki þi le ri ta ný ma sa lar bi le bu ka - na a te ka pý la bi li yor. i ne a raþ týr ma nýn dik kat çe ki ci so nuç la rýn dan bi ri de Fa ce bo ok ta sos yal leþ - mek ten se ger çek ar ka daþ la rýy la yüz yü ze sos yal le þen ki þi le rin da ha mut lu ve ha ya ta da ha o lum lu bak tý ðý ger çe ði. Bu ki þi ler Fa ce bo ok ta ki ki þi le re gö re da ha sos yal o lur ken, sos yal að da sü rek li o la - rak pay la þý lan mut lu fo toð raf la rýn da ki þi le rin mut suz his set me sin de et ki si ol du ðu be lir ti li yor. Utah Valley Üniversitesi'nin yaptýðý araþtýrma Facebook'un insanlarý mutsuz ettiðini ortaya koydu. 36 yýldýr Pazar günleri bile mesai yapýyor TÜR K D ka mu sek tö rün de Cu mar te si gün le ri nin me sai gü nü ol ma sý tar týþ ma la rý sü rer ken Sa kar ya da bir ma hal le muh ta rý 36 yýl dýr va tan da þýn i þi o lur dü þün ce siy le Pa zar gü nü bi le muh tar lý ðý a ça rak gö re vi nin ba þýn da bu lu nu yor. Muh tar lýk ta dur ma ya rak va tan da þýn i þi ni ak sat tý ðý dü þün ce siy le es ki muh ta ra ký za rak muh tar ol ma ya ka rar ve ren ve ilk gir di ði se çi mi ka za nan r do ðan þ kar, Sa kar ya nýn da pa za rý il çe sin de 36 yýl dan bu ya na ke sin ti siz muh tar lýk ya pý yor. 9 bin nü fus - lu ma hal le de hiz met ve ren þ kar, Bu bir hiz met i þi. þi mi se ve rek ya pý yo rum. Ku rum lar da i þim ol ma dý ðý za man vak ti mi muh tar lýk ta ge çi ri yo rum. Ma hal le den bir ki þi nin ge lip be ni ye rim de bu la ma ma sý na ü zü lü rüm. Bu se bep le hep muh tar lýk ta yým. Va tan da þýn i þi ni as la ak sat mam." de di. Va tan da þýn i þi o lur. dü þün ce siy le Cu mar te si ve Pa zar gün le ri de muh tar lý ðý a ça rak hiz met ve ren þ kar, ba zý muh tar ar ka daþ la rý nýn kö tü ör nek o lu yor sun di ye ken di si ne ta kýl dýk la rý ný i fa de et ti. Sakarya / cihan Gü neþ te þid det li fýr tý na Gü neþ te son 6 yý lýn en þid det li fýr tý na sý nýn mey da na gel di ði a çýk lan dý. Co lo ra do da ki U zay Ha - va Tah min le ri Mer ke zi, þid det li pat la ma la rýn mey da na gel di ði Gü neþ in rad yas yon yay dý ðý ný a çýk la dý ve rad yas yo nun Dün ya da i le ti þim sis tem le ri ni ve e lek trik sis te mi ni et ki le ye bi le ce ði u - ya rý sýn da bu lun du. Mer kez, Pa zar gü nü GMT ye gö re sa at te (TS 06.00) Gü neþ te bir pat la ma kay det tik le ri ni ve pat la ma nýn sebep ol du ðu rad yas yo nun yak la þýk 1 sa at son ra Dün - ya ya u laþ tý ðý ný söy le di. Gü neþ te ki pat la ma la rýn Çar þam ba gü nü ne ka dar de vam et me si bek - le ni yor. Gü neþ te ki son þid det li fýr tý na, Ma yýs 2005 te mey da na gel miþ ti. Washington / aa Hay va nat bah çe si ne gi riþ ler ar týk üc ret siz K R Bü yük þe hir Be le di ye si, Baþ þehrin di ðer bü tün park ve me si re a lan la rýn da ol du ðu gi bi Hay va nat Bah çe si ne gi riþ le ri de üc ret siz ha le ge tir di. Bü yük þe hir Be le di ye si, ta türk Or man Çift li ði i çe ri sin de ki Hay va nat Bah çe si ni 19 kim 2011 ta ri hin de dev ral mýþ tý. çe ri sin de de ye ni dü zen le me le re gi di le cek o lan Hay va nat Bah çe si ar týk va tan daþ lar ta ra fýn dan üc ret - siz o la rak ge zi le bi li yor. Hay va nat Bah çe si nin Bü yük þe hir Be le di ye si ne dev rin den son ra, te miz lik, dü zen ve hay van la rýn ba ký mý na ö zel il gi gös ter dik le ri ni i fa de e den Sað lýk þ le ri Da i re si Baþ kan lý ðý OÇ Hay va nat Bah çe si Mü dü rü Mus ta fa San car, ger çek leþ tir dik le ri dü zen le me ler i le hay van la rýn ve zi ya ret çi le rin gü ven lik le ri ni ön plan da tut tuk la rý na dik kat çek ti. nkara / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı