ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Belediye Başkanı Onay Op. Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı Revizyon No:03 & Yürürlük Tarihi Sayfa 1 / AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR Zabıta: 5393 Sayılı Belediye kanunun 51.maddesinde Belediye Zabıtası Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular diye belirtilmiştir. Tebligat: Belediye Encümeninin almış olduğu kararlar ile çeşitli kamu kurum veya kuruluşlardan gelen ve tebliğ edilmesi istenen evraklar, ĠĢ Yeri Denetimleri: Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimi. Mühür: Ruhsata bağlanması gerekirken ruhsat alamadan faaliyet gösteren iş yeri veya inşaatların faaliyetlerinin durdurulması için zabıta personeli tarafından işin durdurulduğunun gösterilmesidir. Mühür Fekki: Faaliyeti yasal nedenler sonucu durdurulan, ancak ilgilisi tarafından mührün koparılmak suretiyle faaliyet gösteren iş yeri ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulması, Dilenci Denetimleri: Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak emeksiz para kazanmayı alışkanlık haline getirerek dilenmek sureti ile para toplayan şahısların yakalanması ve Kabahatler Kanununa göre İdari Yaptırım Kararı tanzim etmek, Semt Pazarları: Belediyemiz sınırları dâhilinde muhtelif sokak ve caddelerde, haftanın belirli günlerinde Belediye Meclis kararı ile kurulan geçici seyyar semt pazarlarına denir. Seyyar Satıcı Denetimleri: Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak sokak, cadde veya meydan gibi vs. sağılıksız ortamda satış yapan satıcıların, sattıkları malzemelere el konulması, Yıkım: 775 Sayılı Yasa ile 3194 Sayılı İmar Kanuna aykırı olarak yapılan yapıların yıkılması,

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 / SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Zabıta Müdürlüğü Bölüm Müdürleri Yönetimin Temsilcisi 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Gecekondu Yıkım Zabtı F25.01 Günlük Çalışma Programı F25.02 Tebellüğ İlmühaberi F Sayılı Ceza Zabtı F25.04 Mühürleme Zabtı F25.05 Mühür Açma Zabtı F25.06 Mühür Fekki Zabtı F25.07 Günlük Hizmet Kartı F25.08 Günlük Şikâyet Takip Formu F Sayılı Zabıt Varakası F25.10 İnşaat Tespit Zabtı F25.11 Zabıt Varakası F25.12 Tebellüğ İlmühaberi F25.13 İlan Zabtı F25.14 İhbarname F25.15 Zabıta Müdürlüğü Günlük Personel Cetveli F25.16 Günlük İmza Formu F25.17 Tebellüğ İlmühaberi F25.18 Mühürleme Zabtı F25.19 İdari Yaptırım Karar Tutanağı (Gerçek Kişiler İçin) F25.20 İdari Yaptırım Karar Tutanağı (Tüzel Kişiler İçin) F Sayılı Belediye Kanunu 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu 1608 Sayılı Umuri Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Belediye Zabıta Yönetmeliği

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 / 14 Belediye Zabıtası Yönetmeliği, Belediye Zabıtası Kılık Kıyafet Yönetmeliği, Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Pr Veri Analiz Prosedürü Pr PROSÜDÜRÜN UYGULANIġI: 6.1 Zabıta Büro ĠĢlemleri; Evrakların Kaydedilmesi, Zabıta Müdürlüğüne intikal eden tüm evraklar kayıt memuru tarafından bilgisayar ortamında kaydedilir. Bilgisayar ortamında kaydedilen evraklara kayıt numarası verilir. Gün içersinde biriktirilen evraklar ilgili ekip veya personele havale edilmek üzere Zabıta Müdürüne, daha sonra ilgili Zabıta Amirine havale ettirilir. Müdür ve Zabıta Amirinin havalesinden sonra evraklar ilgili ekibe verilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılır ve zimmet karşılığı ekibe verilir Evraklara cevabi yazıların hazırlanması, Ekipler tarafından sonuçlandırılan evraklar veya doğrudan Müdürlüğümüz bürosu tarafından cevap verilmesi gereken evraklar, Müdürlüğümüz bürosunda, memur raporları doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili Zabıta Amiri, Zabıta Müdürü, Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanın imzası ile ilgili birim veya kurumlara gönderilir Günlük Hizmet Kartının Hazırlanması: Müdürlüğümüz personeli Belediyemizin icra organı olduğundan adli vakalarla sürekli karşı karşıya kalmaktadır. Adli makamlar olayın meydana geldiği ilgili personelin görevli olup olmadığının Müdürlüğümüzden sormaktadırlar. Bu nedenle, tüm ekiplerimize görevli olduğu bölge ve saatleri gösteren F25.07 de kayıtlı hizmet kartı hazırlanmaktadır. Hizmet kartlarını ekipler sabah göreve çıkarken bürodan teslim alır, akşamda görev bitimi, gün içerisinde ifa ettiği görevler doğrultusunda, hizmet kartını doldurarak Zabıta Büroya teslim ederler. Büro personeli tarafından söz konusu hizmet kartları ileride, doğabilecek adli vakalarda kullanılmak üzere günlük olarak arşivlenir Günlük ÇalıĢma Programının Hazırlanması: Zabıta Müdürlüğü Personelinin görev yaptığı yerleri, personel sayısını, izinli - istirahatlı personelin gösterildiği F25.02 de kayıtlı çalışma programıdır. Bu program günlük olarak hazırlanır ve ilgili Zabıta Amirine imzalattırılır ve ileride doğabilecek adli ve idari soruşturmalarda kullanılmak üzere arşivlenir Günlük Nöbet Defterinin Hazırlanması, Zabıta Personeli 24 saat esasına göre çalışan Belediyenin kolluk kuvvetidir. Bu nedenle, mesai saati bitiminden sonra akşam saat e kadar, dini ve milli bayramlarda veya hafta sonlarında Belediyemize gelen şikâyetleri değerlendirmek üzere nöbetçi personel görevlendirilmektedir. Nöbetçi personelin nöbet süresince yapması gereken talimatlar nöbet defterine yazılır ve bu talimatlar doğrultusunda görev ifa edilir. Nöbetçi ekip görev bittikten sonra yazılı talimatlar doğrultursunda nöbet defterini doldurur ve bir gün sonra ilgili Zabıta Amirine onaylattırılır.

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 / Personel Sağlık Raporlarının ArĢivlenmesi: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve hasta olup da, doktora muayene olan ve muayene sonucunda doktorun rapor vermesi halinde, rapor günlük çalışma programına işlenir. Raporun bir sureti ilgili personelin özlük dosyasına konulmak üzere bir üst yazı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne, bir sureti de adı geçen personelin Müdürlüğümüzde bulunan gölge dosyasına konur Zabıta Personeline Senelik Ġzin Kâğıdının Hazırlanması: Yıllık izne ayrılmak isteyen Personel ilk önce; * Ekip Amirinden, * Bağlı bulunduğu Zabıta Amirinden, * Daha sonra Zabıta Müdüründen izin alır. Zabıta Müdüründen izin aldıktan sonra büroya gelerek senelik izne ayrılmak istediğini belirtir ve senelik izin kâğıdı büro personeli tarafından hazırlanır. İzin kâğıdının bir sureti senelik izne ayrılan personele, bir sureti Müdürlüğümüzde bulunan gölge dosyasına, bir sureti de adı geçen personelin özlük dosyasına konulmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca, izin süresi boyunca söz konusu personelin senelik izne ayrıldığı günlük çalışma programına işlenir Zabıta Müdürlüğü Günlük Personel Cetvelinin Hazırlanması: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan Zabıta Personelinin genel mevcudu ile personelimizden günlük ve senelik izne ayrılan, raporlu veya göreve gelmeyen veya geç gelen personel F25.16 da kayıtlı Zabıta Müdürlüğü Günlük Personel Cetveline işlenir. Hazırlanan Günlük Personel Cetveli Zabıta Müdürüne imzalattırıldıktan sonra her gün düzenli olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne gönderilir Zabıta Müdürlüğü Personelinin Günlük Devam Ġzlenim Cetvelinin Hazırlanması: Müdürlüğümüz personelinin işe gelip gelmediğini ve Personelden izin veya rapor alanları takip etmek amacı ile F25.17 de kayıtlı her personel için ayrı ayrı, aylık imza sirküleri hazırlanır. Bu imza sirkülerine personel sabah işe geldiğinde ve akşam işten çıktığında imzalar. Personelin izin veya raporları bu imza sirkülerine işlenir. Söz konusu imza sirkülerinden oluşan dosya her gün görevli Zabıta Müdürü veya Amiri tarafından kontrol edilir Zabıta Müdürlüğü Mutemet ĠĢlemleri: Müdürlüğümüz mutemedi bir yıllığına aşağıda belirtilen görevleri yapmak amacı ile Zabıta Müdürü tarafından Belediye Başkanının Onayı ile seçilir. Zabıta Müdürlüğü mutemedinin yapmış olduğu iş ve işlemler maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. * Müdürlüğümüzün avans, kredi gibi işlemleri takip eder, * Müdürlüğümüz personelinin maaş ile ilgili işlemlerini takip eder. * Müdürlüğümüz personelinin aylık fazla çalışma ücreti ile ilgili puantajını her ay düzenli olarak hazırlar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne gönderilir. * Personelimizin kadro, terfi vb. özlük işlemlerini takip eder, * Personelimize melbusat yardımının yapılması için gerekli girişimleri yapar ve yasal süreçlerini takip eder, * Müdürlüğümüz Personeli tarafından 5393 Sayılı yasa kapsamında yeddi emine alınan malzemelerin yasal süreç içerisinde depoda saklanmasını sağlar.

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 / Evrakların ArĢivlenmesi; Müdürlüğümüz kayıtları, arşivleme de dâhil olmak üzere tüm bilgi ve belgeler bilgisayar ortamına kaydedilmektedir. Müdürlüğümüz arşivleme sisteminde evrakların konularına göre klasörlere 1 den 22 ye kadar numara verilir, bu numaralar hem bilgisayarda kayıtlı evrak kayıt programına, hemde klasör üzerinde gösterilir. Ayrıca her bir klasöre evrak tarihine göre bilgisayar ortamında evrakın konduğu klasöre ait kayıt numarası verilir. Bu arşiv kayıt numarası evrak kayıtta da gösterilir. Bu klasörlerden, 1 Numaralı Klasöre Zabıta Personeli ile ilgili evraklar, 2 Numaralı Klasöre Kadro Dışı Personele yani Zabıta Personelinin dışındaki personele ait evraklar, 3 Numaralı Klasöre Personelimizin veya Müdürlüğümüzün ikmal işleri ile ilgili evraklar, 4 Numaralı Klasöre Müdürlüğümüzün yapmış olduğu genel yazışmalara ait evraklar, 5 Numaralı Klasöre Müdürlüğümüzün aylık, haftalık veya yıllık faaliyet raporları, 6 Numaralı Klasöre İmar ve Fen İşleri ile ilgili evraklar, 7 Numaralı Klasöre Başkanlık Makamına ait evraklar, 8 Numaralı Klasöre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışmalara ait evraklar, 9 Numaralı Klasöre Kaymakamlık Makamı ile yapılan yazışmalarla ilgili evraklar, 10 Numaralı Klasöre Savcılık veya Adli Makamlarla yapılan yazışmalara ait evraklar, 11 Numaralı Klasöre Vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler, 12 Numaralı Klasöre İş yerleri ile ilgili yapılan işlemlere ait evraklar, 13 Numaralı Klasöre Tebligatlarla ilgili evraklar, 14 Numaralı Klasöre Personelimizin tutmuş olduğu rapor veya tutanaklar, 15 Numaralı Klasöre Milli Emlak Dairesi ile yapılan yazışmalar, 16 Numaralı Klasöre Semt Pazarları ile ilgili genel evraklar, 17 Numaralı Klasöre Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen Emir, Bildiri ve Genelgeler, 18 Numaralı Klasöre Belediye Encümeninin almış olduğu Kararlar, 19 Numaralı Klasöre İlanlarla ilgili evraklar, 20 Numaralı Klasöre Muhtelif konularla ilgi evraklar kaldırılır. 21 Numaralı Klasör İlan Reklâmla ilgili verilen izin talepleri, 22 Numaralı Klasör Kabahatler Kanununa göre kesilen para cezaları dosyası, 23 Numaralı Klasör elektronik posta iletisi ( ) dosyası, Bu klasörler her yıl sunu itibari ile yenilenmekte, eski klasörler ise arşive kaldırılmaktadır. Böylelikle dokümantasyonlar arşiv yönetmeliğine göre saklanmış olur. 6.3 Denetim Faaliyetleri: Nizam Ġntizamla Ġlgili Denetimler: Müdürlüğümüz, nizam intizamı temin etmek ve Belediye emir ve yasakları takip etmek amacıyla Belediye sınırları beş bölgeye ayırarak her bölgede görev yapmak amacı ile Zabıta Amirlikleri oluşturmuştur. Bunun yanında tüm bölgeden sorumlu olmak üzere seyyarla mücadele amacı ile iki adet Seyyar Ekibi oluşturmuştur. Söz konusu ekipler sorumlu olduğu bölgelerde rutin görevlerini yaparken nizam intizamla ilgili olumsuzluklara rastladığında; * Kabahatler Kanunu kapsamına giren hususlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre; * Belediye Zabıtası Yönetmeliği kapsamına giren hususlar hakkında Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre;

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 / 14 * Diğer mevzuat kapsamına giren hususlara rastladığından ilgili mevzuat gereğince gerekli yasal işlemleri başlatır. Yapılacak yasal işlemler aşağıda yarıntılı olarak belirtilmiştir Trafik Denetimleri: Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz sınırları dâhilinde verilen trafik hizmetleri maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır; * Trafik akışını engelleyecek şekilde park eden araçlara mani olmak, * Trafik akışının aksadığı yerlerde trafik polislerine yardımcı olmak, * Trafiğe kapalı alan olarak tespit edilen Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesine park eden araçlara mani olmak, * Yine Ankara Caddesinin giriş ve çıkışlarına, araç girişlerine mani olmak amacı ile yapılan bariyerlerin, belirlenen saatlerde açılmasını ve kapatılmasını sağlamak, * Cuma günleri Kartal Merkezde kurulan ve Pazarın başı olarak tespit edilen Çırçır Caddesini trafiğe kapatmak. * Yine Kartal Merkez pazarının diğer bir başlangıç noktası olan Cumhuriyet caddesinin baş tarafına Cuma günleri park eden araçlara mani olmak, * Başkanlık Binası önüne uygunsuz park eden araçlara mani olmak ve trafik akışını düzenlemek, Dilencilerle ilgili Denetimler: Müdürlüğümüz Zabıta ekipleri; * Vatandaşlarımızdan gelen şikâyete istinaden, * Müdürlüğümüz yetkililerinin vereceği emir doğrultusunda, * Ekiplerin sorumlu olduğu bölgelerde rutin görevini yaparken kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak özellikle Cuma günleri cami önlerinde dilenen şahıslar toplanır, - Dilencinin üst araması yapılır, - Toplanan her bir dilenci için F25.21 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir. İdari Yaptırım Karar Tutanağına bahse konu olan para cezasının peşin ödenmesi halinde kanunda öngörülen gerekli indirim yapılarak para cezası tahsil edilir. İlgilinin peşin ödeme yapmaması halinde ceza kararına bahse konu olan para cezasının tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Üst araması sonucunda dilencinin üzerinden para çıkması halinde Kabahatler Kanununa göre tutanak altına alınır ve mülkiyetin kamuya geçmesi için Belediye Encümeninden gerekli karar alınır, Alınan karar neticesinde üst aramsı sonucunda çıkan paralar Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılır, Seyyar Satıcılarla ilgili Denetimler; Belediyemiz hudutları dâhilinde ana arterler başta olmak üzere; Ankara caddesi, Rıhtım caddesi, İstasyon caddesi, Hürriyet caddesi, Hamam sokak ve Doğan sokak vb. halkın yoğun olduğu yerlerde, * Belediye yetkililerinin vermiş olduğu emre istinaden, * Şikâyet ve müracaatlara istinaden,

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 / 14 * Zabıta ekibinin rutin kontrolleri esnasında seyyar satıcıya rastladığında satıcının malzemelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (m) fıkrası gereğince el konulur. El konulan malzemelerden gıda dışı malzemeler 30 gün, gıda ile ilgili malzemeler 2 gün içerisinde ilgilileri tarafından cezası ödenmeyerek alınmayan malzemelerden gıda dışı malzemeler fakirlere, gıda ile ilgili malzemelerde gıda bankalarına teslim edilir. Her bir seyyar satıcı için F25.21 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir. İdari Yaptırım Karar Tutanağına bahse konu olan para cezasının peşin ödenmesi halinde kanunda öngörülen gerekli indirim yapılarak para cezası tahsil edilir. İlgilinin peşin ödeme yapmaması halinde ceza kararına bahse konu olan para cezasının tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Tüm ekiplerimiz sorumlu olduğu bölgelerde seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam eder Çevre ile ilgili Denetimler: Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri sorumlu olduğu bölgelerde çevre ile ilgili gelen şikâyetlerden, * Belediyemiz hudutları dâhilinde izinsiz olarak cadde ve sokaklara asılan pankart, afiş, vb. ilanlar çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğundan, Müdürlüğümüz ekipleri tarafından toplanır. İlgilileri hakkında; gerçek kişiler için F25.21 de kayıtlı İdari Yaptırım Kararı, tüzel kişiler için F25.22 de kayıtlı İdari Yaptırım Kararı tanzim edilerek gerekli yasal işlemler yapılır. * Yine Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller esnasında Belediyemizden izin almadan veya harçları ödenmeden yapılan tretuvar ve yol kazılarına rastlanıldığında, telsizle Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Şayet Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşılamadığı takdirde ilgili şahıs hakkında F25.12 da kayıtlı zabıt varakası tanzim edilerek gerekli yasal işlem yapılmak üzere bir üst yazı ile Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir. * Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri görevli olduğu bölgelerinde rutin görevlerini yaparken, dolan çöp konteynırlarına veya süpürülmesi gereken cadde ve sokaklara rastladığında, söz konusu olumsuzluğun giderilmesi telsizle Temizlik İşleri Müdürlüğü nden talep edilir. * Ekiplerimiz görevli olduğu bölgelerde, kamunun ortak alanları olan yaya alt ve üst geçitlerine veya elektrik trafolarına yazılan gayri ahlaki yazılara rastladığında temizlenmesi için telsizle Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bildirilir ĠĢ Yeri Denetimleri: Belediyemiz hudutları dâhilinde faaliyet gösteren ve 5393 Sayılı Yasa gereğince Başkanlığımız tarafından ruhsatlandırılan veya ruhsatlandırılmakla görevli kılınan iş yerleri; ruhsat, nizam intizam, temizlik, kaldırım ve yol işgali gibi benzeri hususlarda; * Belediye yetkililerinden, * Şikâyet ve müracaatlara istinaden, * Zabıta Personelinin yapmış olduğu rutin kontrolleri esnasında denetlenir. İş yeri ruhsatı olmayanlar hakkında üç nüsha olacak şekilde 1608 Sayılı yasa kapsamında F25.04 de kayıtlı Ceza Zabtı tanzim edilir. Ceza zabtının, * Bir nüshası ilgiliye, * Bir nüshası gerekli yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Büroya, * Bir nüshası da Zabıt koçanında kalır. Zabıt varaksı Belediye Başkanının onayı alınmak suretiyle Belediyemiz Encümenine sunulur. Belediye Encümeni tarafından verilen karar doğrultusunda iş yeri hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 / Gecekondu ve ĠnĢaat Denetimleri: Belediye sınırları dâhilinde izinsiz olarak hazineye, kamuya veya bir başka kamu kurum ve kuruluşlara veya ilgilinin izni alınmadan arsası üzerine yapılan inşaat veya işgallere mani bölgeden sorumlu zabıta ekibi tarafından engel olunur. Ekiplerimiz kendi görev ve sorumluluk alanına giren bölgelerinde herhangi bir kaçak yapıya rastladığında; bu yerin tapulu olup olmadığını araştırır. Yapılan araştırma sonucunda; * Kaçak yapı tapulu alanda ise telsizle mıntıka mühendisine bildirilir veya konu ile ilgili İmar Müdürlüğüne gönderilmek üzere F25.11 de kayıtlı inşaat tespit zabtı tanzim edilir. Söz konusu tespit tutanağı bir üst yazı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilir. * Şayet kaçak yapı hazine veya kamuya ait alan üzerine kalıyor ise; ekip inşaatı durdurur ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18.maddesi gereğince gerekli yıkımı yapar. * Şayet yıkımı gerçekleştirecek ekibin gücü yetmiyor ise, söz konusu inşaat polis nezaretinde yıkılır ve ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere kanun gereği F25.01 sayılı yıkım zabtı tanzim eder ve yıkım zabtı bir üst yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Söz konusu inşaat denetimleri kesintisiz olarak devam eder. * Ayrıca, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü rutin kontrollerini yaparken teknik elamanları ile birlikte ruhsatlı yapıları kontrol etmek üzere bir Zabıta Personeli görevlendirilmiştir Semt Pazarları ile ilgili Denetimler: Meclis kararları ile belirlenmiş Cadde ve Sokaklarda haftanın 7 günü toplam 12 Semt Pazarında görev yapmak üzere Zabıta Ekibi oluşturulmuştur. Söz konusu Zabıta Ekibimiz; * Halkımızın alış-verişini kolay ve rahat yapabilmesi için pazar ortalarında veya çevresinde faaliyet gösteren seyyar satıcılara mani olur. * Bina ve işyerlerine giriş - çıkışların engellenmemesi için gerekli düzenlemeleri yapar. * Semt pazarlarında sağlıksız ortamda açıkta pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan tüketilen gıda maddesi satıcılarının denetimini yapar, bahse konu olan gıda maddelerinin daha sağlıklı bir ortamda satılmasını sağlar. * Semt Pazarında faaliyet gösteren ancak çevresini kirleten veya nizam intizama uymayan esnaflar ikaz eder, yapılan ikaza rağmen olumsuzluğu gidermeyen tezgâh ilgilileri hakkında F25.04 de kayıtlı Zabıt Varakası tanzim edilir. * Pazar yerlerinde tezgâh açan esnafların etiketlerini kontrol eder ve nizami etiket kullanmayanlar hakkında 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre F25.10 da kayıtlı zabıt varakasını tanzim ederek büroya teslim eder. Büro Zabıt Varakası hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere yine aynı yasa gereğince bir üst yazı ile Kaymakamlık Makamına gönderir. * Semt pazarlarında görev yapan Zabıta Ekibi yukarıda belirtilen olumsuzlukların dışında kalan ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği kapsamına giren suçlara rastladığında F25.04 de kayıtlı Zabıt Varakasını tanzim ederek Büroya teslim eder. Büro tarafından zabıt varaksı Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine sunulur. Söz konusu şahıs hakkında Encümenden çıkacak karar doğrultusunda gerekli yasal işlem yapılır. * Kabahat vari suçlarla ilgili (seyyar satıcılık dilencilik - başkalarını rahatsız etme vb) suçlara rastladığın da gerçek kişiler için F25.20 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı, kabahati işleyen Tüzel kişi ise F25.22 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa 9 / 14 İlgilinin para cezasını peşin ödemesi halinde memur para cezasını kanunda belirtilen 1/4 indirim uygulamak sureti ile tahsil eder ve Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine öder. Para cezasının peşin ödenmemesi halinde paranın tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. * Ayrıca Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarına Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından her takvim yılı yenilenmek üzere tezgâh kurma belgesi verilir. Yılbaşı itibari ile semt pazarlarında faaliyet gösteren tüm esnaflar tezgâh kurma belgesi alması için uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen tezgâh kurma belgesi almamakta ısrar eden esnaflar hakkında F25.04 de kayıtlı zabıt varakası tanzim edilir ve Başkanlık Onayı alınmak sureti ile Zabıt Varakası Belediye Encümenine sunulur. Pazarcı esnafına tutulan zabta istinaden Belediyemiz Encümeni tarafından verilen para veya faaliyetten men kararı F25.18 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi ile tebliğ edilir. Encümen kararına bahse konu olan Para cezasının tahsil edilmesi için karar bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Belediye Encümeni; zabıt tutulan pazarcı esnafına, tezgâh kurma belgesi alıncaya kadar faaliyetten men kararı verdi ise, karar F25.18 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi ile pazarcı esnafına tebliğ edilir. Yapılan tebligat neticesinde pazarın kurulduğu ve tebligatta belirtilen sürelerde pazarcı esnafın faaliyetine son verilir ve tezgâh yerinede Bu Tezgâh İlgilisi Belediyemizden Tezgâh Kurma Belgesi almadan faaliyet gösterdiğinden dolayı Zabıta Müdürlüğü tarafından kapatılmıştır. ibareli tabelalar konur ve tezgâh ilgilisi hakkında F25.19 da kayıtlı mühürleme zabtı tanzim edilir. Faaliyetten men kararının süresi dolduktan sonra veya ilgilinin Tezgâh Kurma Belgesi alması halinde, söz konusu Encümen Kararı memur raporu ile birlikte büroya teslim edilir. 6.4 Yardım Talebi Tahkikatları: Asker Ailesi Yardım Talebi Tahkikatları: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne asker ailesi yardımı için müracaat eden ailelerin tahkikat formları Müdürlüğümüze gönderilir. Tahkikat formlarının evrak kaydı yapılır ve tahkikatı yapılmak üzere ilgili Zabıta Amirliği ne zimmet karşılığı teslim edilir. Bölgeden sorumlu ekip tarafından müracaatta bulunan asker ailesinin evinde ve çevresinde gerekli tahkikat yapılır ve ilgili Müdürlüğe gönderilmek üzere Zabıta büroya teslim edilir. Büro tarafından evrak Zabıta Müdürünün onayı alındıktan sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilir Maddi Yardım (Para) Tahkikatı: Bir defaya mahsus para yardımı için vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat ederler. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne tarafından söz konusu şahıslar hakkında gerekli tahkikat yapılmak üzere tahkikat formu hazırlanır ve Müdürlüğümüze gönderilir. Müdürlüğümüze gönderilen Tahkikat Formunun kaydı yapılır ve yardıma müracaat eden vatandaşımızın adresine bakan Zabıta Amirliği Personeline zimmet karşılığı teslim edilir. Ekip tahkikat formunu aldıktan sonra ilgilinin evinde ve çevresinde gerekli incelemeyi yapar ve tahkikat neticesini forma işler. Daha sonra tahkikat formunu büroya teslim eder. Tahkikat formu Zabıta Müdürünün onayı alındıktan sonra evrak kaydı kapatılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10 / ĠĢ Yerlerine Verilen Faaliyetten Men Kararının Uygulanması: Belediyemiz hudutları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerleri 5393 ile 3572 Sayılı yasalar gereğince, Belediyemizden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerleri hakkında 1608 Sayılı Yasa, 5393 Sayılı Yasa ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince F25.04 de kayıtlı zabıt varakası tanzim edilerek bir üst yazı ile Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra Belediye Encümenine sunulur. Belediye Encümeninden gelen iş yerinin Ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men kararına istinaden veya; Belediyemiz Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından verilen faaliyetten men kararına istinaden iş yeri ilgilisine iş yerini ruhsata bağlaması için F25.03 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi yapılır. Tebligat neticesinde iş yeri ilgilisi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış ise iş yeri giriş kapısından mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilir. İş yerinin giriş kapısından mühürlendiğine dair F25.05 de kayıtlı mühürleme zabtı tanzim edilir. Söz konusu iş yeri mühürlendikten sonra evraklar Büroya teslim edilir. Faaliyetten men kararı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden geldi ise, iş yerinin giriş kapısından mühürlendiğine dair büro tarafından Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bilgi verilir. Şayet; faaliyetten men kararı Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabta istinaden Belediye Encümeni tarafından verilmiş ise, faaliyetten men kararı uygulandıktan sonra evrak, kayıtları kapatılarak arşive kaldırılır. Bahse konu olan iş yeri ilgilisine Belediye Encümeni tarafından faaliyetten men kararının yanında para cezası verilmiş ise, para cezasının tahsil edilmesi bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bildirilir. İş yeri, mühürleme işlemini gerçekleştiren ekip tarafından, her gün mührün sökülüp sökülmediği hususunda gerekli takip ve kontrolü yapar. İş yeri ilgilisi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra iş yerinin mührünün sökülmesini Müdürlüğümüzden talep eder ise; iş yerinin giriş kapısına takılan mühür ekiplerimizce sökülür ve iş yeri hakkında F25.06 da kayıtlı Mühür Açma Zabtı tanzim edilir. Söz konusu iş yeri ile ilgili faaliyetten men kararı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelmiş ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ne iş yerinin mührünün sökülüp faaliyetine izin verildiğine dair bilgi verilir. Şayet faaliyetten men kararı Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabta istinaden verilmiş ise F25.06 da kayıtlı Mühür Açma Zabtı işyerinin evraklarıyla birleştirilerek dosyasına kaldırılır. 6.6 Mühür Fekki: Yukarıda prosedür 6.2 de belirtildiği gibi ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri ilgilisi yapılan tebligata rağmen iş yerlerini ruhsata bağlamadığı takdirde, iş yeri giriş kapısından mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilir ve iş yerinin faaliyetten men edildiğine dair mühürleme zabtı tanzim edilir. Mühürleme işlemini gerçekleştiren ekip, bahse konu olan iş yeri ilgilisinin mührü söküp sökmediğini tespit etmek amacıyla, iş yerini her gün kontrol eder. Şayet iş yeri ilgilisi mührü sökerek faaliyet gösterir ise; iş yeri ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere F25.07 de kayıtlı Mühür Fekki Zabtı tanzim ederek iş yerini giriş kapısından tekrar mühürlemek suretti ile faaliyetten men eder. İş yeri ilgilisi hakkında tanzim edilen F25.07 de kayıtlı Mühür Fekki Zabtı ile F25.05 de kayıtlı ikinci mühürleme zabtı bir raporla büroya teslim edilir. Büro tarafından bahse konu olan şahıs hakkında tanzim edilen F25.07 de kayıtlı mühür fekki zabtı ve F25.05 de kayıtlı mühürleme zabtı ile ilgili evrakları Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ne gönderilir. Söz konusu iş yeri mühürleme işlemini gerçekleştiren zabıta ekibi tarafından sürekli kontrol edilir. Bahse konu olan iş yeri ilgilisi mührü tekrar sökerse, yukarıda belirtilen işlem tekrarlanır.

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11 / Tebligatlar: Müdürlüğümüze kurum içinden veya kurum dışından Zabıta marifetiyle tebliğ edilmek amacı ile gönderilen evraklar Zabıta Büroda kaydı yapılır ve tebliğ istenen evrakın adresi hangi bölgede ise, o bölgeye bakan Zabıta ekibine verilir. * Şahıs evde bulunur ise tebligat ilgili şahsa tebliğ edilir ve söz konusu tebligatın tebliğ edildiğine dair F25.13 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi tanzim edilir veya tebligatla birlikte gönderilen tebliğ alındısı evrakıyla birlikte Zabıta büroya teslim edilir. * Şayet şahıs belirtilen adreste oturmuyor ancak, Mahalle Muhtarlığında kaydı var ise; tebligat mahalle muhtarlığına teslim edilir ve 10 gün süre ile kalmak sureti ile F25.15 de kayıtlı ihbarname ilgilinin kapısına yapıştırılır. * Belirtilen adrese gidildiğinde şahıs orada oturmuyor ve mahalle muhtarlığında da kaydı yok ise Mahalle Muhtarlığından Yokluk Belgesi alınır ve tebligat geldiği kuruma iade edilmek üzere Zabıta Büroya teslim edilir. * Zabıta Büroya teslim edilen evraklar ister tebligat tebliğ edilmiş olsun, isterse tebliğ edilmemiş olsun, evrak bir üst yazı ile geldiği birim veya kuruma gönderilir. 6.8 Ġlanlar; Müdürlüğümüze kurum içinden veya kurum dışından gelen ilanlar, evrakın üzerinde belirtilen tarihler arası Belediyemiz ilan panosunda astırılmak sureti ile ilan edilir. Söz konusu ilanının ilan edildiğine dair F25.14 de kayıtlı ilan zabtı tanzim edilerek, ilanın geldiği kurumu veya kuruluşa bir üst yazı ile ilan zabtı gönderilir. 6.9 ġikâyet ve Müracaatlar; Yazılı ġikâyetler; Belediyemize gelen şikâyetlerde, Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile ilgili dilekçe, faks, vb. yollar ile gelen şikâyetlerin evrak kaydı yapılır. Evrakı kaydı yapıldıktan sonra söz konusu şikâyet hangi Zabıta Amirliğinin sorumluluk alanına giriyor ise; o Amirliğe evrak zimmet karşılığı teslim edilir. Evrakı alan ekip şikâyete konu olan adrese gider ve; * Sorunu çözer ve sorunun çözüldüğüne dair bir raporla evrakı büroya teslim eder. * Sorunun giderilmesi için ilgilisine tebligat yapılır ve tebligat neticesinde şikâyet giderilmiş ise şikâyetin giderildiğine dair dilekçe ilgilisine bilgi verilir. * Yapılan tebligata rağmen şikâyet giderilmemiş ise şikâyete konu olan şahıs hakkında F25.04 de kayıtlı zabıt varaksı tanzim edilerek, Belediyemiz Encümenine gönderilir. Belediye Encümeninden çıkacak karar doğrultusunda gerekli yasal işlem yapılır. Dilekçe ilgilisine de şikâyetine konu olan şahıs veya iş yeri hakkında F25.04 de kayıtlı zabıt varaksı tanzim edildiğine dair bilgi verilir. * Şayet şikâyete konu olan hadise diğer Müdürlüklerin yetki ve sorumluluk alanına giriyor ise, konu ile ilgili rapor tanzim edilerek, dilekçe ilgili Müdürlüğe gönderilmek üzere evrak büroya teslim edilir. Dilekçe bir üst yazı ile büro tarafından ilgili Müdürlüğe gönderilir Sözlü ġikâyetler; Gerek Müdürlüğümüze, gerekse Belediyemizin diğer birimlerine bildirilen şikâyetler; Müdürlüğümüzün şikâyetlerini dinlemekle görevli personelimize şikâyet ulaştığı an, bilgisayar ortamında F25.09 da kayıtlı Günlük Şikâyet ve Müracaat Takip Formuna işlenir. Kaydı yapılan şikâyet telsiz anonsu ile

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12 / 14 ilgili adreste görev yapan Zabıta Ekibine bildirilir. Kaydı yapan zabıta personeli, ilgili ekibin şikâyeti sonuçlandırıp sonuçlandırmadığının takibini yapar. Şikâyete konu olan sorun giderildikten sonra veya ekibin Zabıta Merkezde görev yapan personele şikâyeti giderdiğine dair bilgi verdikten sonra, şikâyet ilgilisine telefonla şikâyetinin giderildiğine dair bilgi verir. Kayıt formunda şikâyetin kaydı kapatılır. Zabıta Müdürlüğüne yapılan sözlü veya yazılı tüm şikâyetler aylık olarak veri analiz prosedürüne göre analiz edilir. Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü uyarınca arşivlemesi yapılır Kültürel Etkinlikler; Kurban Yerlerinin Organizasyonu; Kurban mevsiminde Kurban Komisyonunun alacağı karar doğrultusunda kurulan kurban kesim ve satış yerlerinde Müdürlüğümüz personeli Belediye emir ve yasaklarının takibi doğrultusunda görev yapar Milli Bayramlarda Atatürk Anıtına Çelenk Konulması; Milli Bayramlarda Atatürk anıtına Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından çelenkler konulmaktadır. Söz konusu Bayramlarda Belediyemiz çelengi Belediye Başkanının nezaretinde, çelenk yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğümüz personeli tarafından konulur Müdürlüğümüzün HaberleĢme Sistemi; Müdürlüğümüz haberleşmesi telefonla veya her ekip amirleri ile ekipte rütbeli personel bulunmadığı takdirde en kıdemli veya Zabıta Müdürünün tespit edeceği bir personele verilen telsizlerle gerçekleştirilmektedir Telsizle HaberleĢme: Müdürlüğümüz; yukarıda da belirtildiği gibi Belediyemiz sınırları beşe bölünerek Zabıta Amirlikleri oluşturulmuştur. Ekiplerde görev yapan rütbeli personele veya ekipte en kıdemli Zabıta Memurlarına birer telsiz verilmiştir. Ayrıca, Müdürlüğümüzün danışmasına telsiz irtibatını sağlamak amacı ile telsiz konulmuş ve Zabıta Merkez olarak görev yapmaktadır. * Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla bildirilen şikâyetler, Zabıta Merkezde görev yapan Zabıta Personeli tarafından F25.09 da kayıtlı formuna işler. Kaydı yapılan şikâyet, aciliyetine binaen adresine göre ilgili Ekibi telsizle bildirilir. Şikâyeti sonuçlandıran ekip veya görevli personel şikâyeti sonuçlandırdıktan sonra Zabıta Merkeze şikâyeti giderdiğine dair telsizle bilgi verir. * Zabıta Merkez ayrıca Belediyemiz birimlerinden telsiz kullanan, ancak telsizle koordine kuramayan Müdürlüğümüz dışındaki birimlere yardımcı olur. * Bunun yanında Zabıta Merkez olağanüstü yangın, deprem, kaza vb. hadiselerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet Yönetim Merkezi veya Kartal İtfaiye Grup Amirliği tarafından Kartal Merkez veya Kartal Belediyesi olarak anons edildiği takdirde Zabıta Merkez Kartal Merkez konumuna geçer ve ilgili birim veya yetkililerle irtibatı sağlar. * Ayrıca Zabıta Merkezde görev yapan personel telsiz hattını lüzumsuz olarak kullanan veya işgal edenlere müdahale ederek, telsiz hattının lüzumsuz yere kullanılmasını önler Telefonla HaberleĢme: * Zabıta Merkezde görev yapan personel Zabıta Müdürünün veya Amirinin görüşmesi gereken şahısları telefonla Zabıta Müdürüne veya ilgili Müdür Muavinine bağlayarak sekretarya görevi yapmaktadır.

13 Yürürlük Tarihi Sayfa 13 / 14 * Müdürlüğümüz Zabıta Ekiplerinden veya telsiz kullanıp da mıntıkada görev yapan Belediyemiz ekiplerden yardım isteyenlere, Zabıta Merkez araya girerek yardım istedikleri birim veya şahıslarla telefonla irtibat kurar ve neticesini telsiz anonsu ile yardım isteyen ekibe bildirir ve böylelikle koordineyi sağlar. * Müdürlüğümüzün diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla irtibatı sağlar. Zabıta Müdürlüğünde yapılan faaliyetler veri analiz prosedürüne göre 6 aylık veri analizi edilir. Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü uyarınca arşivlemesi yapılır. 7. DAĞITIM Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Zabıta Müdürlüğü Bölüm Müdürleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Yönetim Temsilcisi Onay Belediye Başkan Yardımcısı Revizyon No:04 & 25.12.2015 Yürürlük Tarihi 04.01.2016 Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 19 04/05/2012-11/05/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 14 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,1

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,2 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 3 Kişi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseselerin Denetimi

Gayri Sıhhi Müesseselerin Denetimi ZABITA DAĐRE BAŞKANLIĞI BĐRĐMLERĐ FAALĐYETLERĐ Gayri Sıhhi Müesseselerin Denetimi Zabıta Daire ekiplerince, G.S.M. işyerleri denetlenmekte, Belediye emir ve yasaklarına aykırı faaliyeti görülen işyerlerine

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, can ve mal güvenliğini temin,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR MÜDÜR?? YARDIMCISI AMİRİ KOMSERİ MEMURU A MERKEZ BÜRO AMİRLİĞİ B EVRAK EKİP AMİRLİĞİ C TRAFİK-MOTORİZE D DENETİM E PAZAR SEYYAR EKİP AMİRLİKLERİ

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki

TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki TEKİRDAĞ / KAPAKLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık. AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmelik, Kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EEDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EEDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. BALIKESĠR ĠLĠ EEDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Edremit

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Zabıta Dairesi Başkanlığının görev,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

Yazışmalar, Talep ve Şikayetler, İlan,Rapor

Yazışmalar, Talep ve Şikayetler, İlan,Rapor ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Yazışmalar, Talep ve Şikayetler, İlan,Rapor Birim içi yapılan yazışmalar: 1019 Resmi Kurumlarla yapılan yazışmalar: 1102 BİMER: 83 Talep ve Şikayetler: 2621 Sel mağduru olan vatandaşların

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz.

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL: 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE 2009 YILINDA

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

EK 4: ( tarih ve 36 sayılı meclis karar ekidir.)

EK 4: ( tarih ve 36 sayılı meclis karar ekidir.) T.C. DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Amirliği GÖREV VE ÇALIȘMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Amirliğinin görev alanını,

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması

İlçe genelinde her türlü tretuar işgallerinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması. Dilencilerin Dilenmesinin önlenmesi ve yasal işlem yapılması STRATEJİK AMAÇ: 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun uygulanması HEDEF: İlçe genelinde kabahat işlenmesinin önlenmesi PROJE: 1 Günlük işlenen Kabahatlerin faaliyet işlenmesi,kahate göre değerlendirme yepılması

Detaylı

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Kurum dışı gelen evrak, Birim Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından Fakülte Sekreterine sevk edilir. Kurum içi/dışı gelen evrak, Birim Evrak Sorumlusu tarafından Dekana sevk edilir.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRCÜTLENME-CÖREV-ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRCÜTLENME-CÖREV-ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRCÜTLENME-CÖREV-ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I. BOLUM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 AMAÇ -.Bornova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün yapılanma durumunu, görev, Yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat

2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat 007 YILI 008 YILI 009 YILI İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet İş ve İşlemler K.Md Adet Ruhsat Ruhsat Ruhsat Gayri Sıhhı Müessese 46 Gayri Sıhhı Müessese 18 Gayri Sıhhı Müessese 3 Sıhhi Müessese

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün Kuruluşu, Görev

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI. RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI. RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün

Detaylı

YURT KURAL İHLALLERİ PROSEDÜRÜ

YURT KURAL İHLALLERİ PROSEDÜRÜ P20--008 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında, öğrencilerin refah ve güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlamak, yaşam kalitesini belli standartlarda tutmak amacıyla Koç Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2015/132 Sayılı Meclis Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YURT KURAL İHLALLERİ PROSEDÜRÜ

YURT KURAL İHLALLERİ PROSEDÜRÜ P20--008 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Koç Üniversitesi öğrenci yurtlarında, öğrencilerin refah ve güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlamak, yaşam kalitesini belli standartlarda tutmak amacıyla Koç Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No: 134/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KONAK BELEDĠYESĠ. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GENEL HÜKÜMLERĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KONAK BELEDĠYESĠ. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GENEL HÜKÜMLERĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM KONAK BELEDĠYESĠ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GENEL HÜKÜMLERĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; 29.11.2005

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ. Onay. Belediye Başkanı

YAZI ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ. Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yazı İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ 11 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r MUŞ BELEDİYESİ -Belediyemize Plan Tadilatı için yapılan başvurular değerlendirilmek üzere Meclise sunulmuş olup,yapılan Tadilatlar ilk etapta Meclis Komisyonuna havale edilerek.sunulan Tadilatlar Meclis

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü GELEN EVRAK İŞ AKIŞI DAKİKA GELEN EVRAK Kontrol edilmesi Birime gelen evrak Geliş türü Sistem Elden Müdürlüğe gelen evrakın işlem yapılması için ilgili kişiye havalesinin yapılması Evrak üzerinde değerlendirmenin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Meclis salonu toplantıya hazır hale getirilir. Meclis gündemi üyelere dağıtılır ve toplantı akışına göre sunum yapılır.

MECLİS TOPLANTISI. Meclis salonu toplantıya hazır hale getirilir. Meclis gündemi üyelere dağıtılır ve toplantı akışına göre sunum yapılır. MECLİS TOPLANTISI Meclis salonu toplantıya hazır hale getirilir. Meclis gündemi üyelere dağıtılır ve toplantı akışına göre sunum yapılır. Toplantı sırasında gerekli durumlarda Divan üyelerine destek sağlanır.

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yapı Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Müdürlüğü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Müdürlüğü GELEN EVRAK İŞ AKIŞI DAKİKA GELEN EVRAK Kontrol edilmesi Birime gelen evrak Geliş türü Sistem Elden Merkezi Müdürlüğüne gelen evrakın işlem yapılması için ilgili kişiye havalesinin yapılması Evrak üzerinde

Detaylı