ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Belediye Başkanı Onay Op. Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı Revizyon No:03 & Yürürlük Tarihi Sayfa 1 / AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR Zabıta: 5393 Sayılı Belediye kanunun 51.maddesinde Belediye Zabıtası Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular diye belirtilmiştir. Tebligat: Belediye Encümeninin almış olduğu kararlar ile çeşitli kamu kurum veya kuruluşlardan gelen ve tebliğ edilmesi istenen evraklar, ĠĢ Yeri Denetimleri: Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimi. Mühür: Ruhsata bağlanması gerekirken ruhsat alamadan faaliyet gösteren iş yeri veya inşaatların faaliyetlerinin durdurulması için zabıta personeli tarafından işin durdurulduğunun gösterilmesidir. Mühür Fekki: Faaliyeti yasal nedenler sonucu durdurulan, ancak ilgilisi tarafından mührün koparılmak suretiyle faaliyet gösteren iş yeri ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulması, Dilenci Denetimleri: Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak emeksiz para kazanmayı alışkanlık haline getirerek dilenmek sureti ile para toplayan şahısların yakalanması ve Kabahatler Kanununa göre İdari Yaptırım Kararı tanzim etmek, Semt Pazarları: Belediyemiz sınırları dâhilinde muhtelif sokak ve caddelerde, haftanın belirli günlerinde Belediye Meclis kararı ile kurulan geçici seyyar semt pazarlarına denir. Seyyar Satıcı Denetimleri: Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak sokak, cadde veya meydan gibi vs. sağılıksız ortamda satış yapan satıcıların, sattıkları malzemelere el konulması, Yıkım: 775 Sayılı Yasa ile 3194 Sayılı İmar Kanuna aykırı olarak yapılan yapıların yıkılması,

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 / SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Zabıta Müdürlüğü Bölüm Müdürleri Yönetimin Temsilcisi 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Gecekondu Yıkım Zabtı F25.01 Günlük Çalışma Programı F25.02 Tebellüğ İlmühaberi F Sayılı Ceza Zabtı F25.04 Mühürleme Zabtı F25.05 Mühür Açma Zabtı F25.06 Mühür Fekki Zabtı F25.07 Günlük Hizmet Kartı F25.08 Günlük Şikâyet Takip Formu F Sayılı Zabıt Varakası F25.10 İnşaat Tespit Zabtı F25.11 Zabıt Varakası F25.12 Tebellüğ İlmühaberi F25.13 İlan Zabtı F25.14 İhbarname F25.15 Zabıta Müdürlüğü Günlük Personel Cetveli F25.16 Günlük İmza Formu F25.17 Tebellüğ İlmühaberi F25.18 Mühürleme Zabtı F25.19 İdari Yaptırım Karar Tutanağı (Gerçek Kişiler İçin) F25.20 İdari Yaptırım Karar Tutanağı (Tüzel Kişiler İçin) F Sayılı Belediye Kanunu 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu 1608 Sayılı Umuri Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Belediye Zabıta Yönetmeliği

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 / 14 Belediye Zabıtası Yönetmeliği, Belediye Zabıtası Kılık Kıyafet Yönetmeliği, Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Pr Veri Analiz Prosedürü Pr PROSÜDÜRÜN UYGULANIġI: 6.1 Zabıta Büro ĠĢlemleri; Evrakların Kaydedilmesi, Zabıta Müdürlüğüne intikal eden tüm evraklar kayıt memuru tarafından bilgisayar ortamında kaydedilir. Bilgisayar ortamında kaydedilen evraklara kayıt numarası verilir. Gün içersinde biriktirilen evraklar ilgili ekip veya personele havale edilmek üzere Zabıta Müdürüne, daha sonra ilgili Zabıta Amirine havale ettirilir. Müdür ve Zabıta Amirinin havalesinden sonra evraklar ilgili ekibe verilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılır ve zimmet karşılığı ekibe verilir Evraklara cevabi yazıların hazırlanması, Ekipler tarafından sonuçlandırılan evraklar veya doğrudan Müdürlüğümüz bürosu tarafından cevap verilmesi gereken evraklar, Müdürlüğümüz bürosunda, memur raporları doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili Zabıta Amiri, Zabıta Müdürü, Başkan Yardımcısı veya Belediye Başkanın imzası ile ilgili birim veya kurumlara gönderilir Günlük Hizmet Kartının Hazırlanması: Müdürlüğümüz personeli Belediyemizin icra organı olduğundan adli vakalarla sürekli karşı karşıya kalmaktadır. Adli makamlar olayın meydana geldiği ilgili personelin görevli olup olmadığının Müdürlüğümüzden sormaktadırlar. Bu nedenle, tüm ekiplerimize görevli olduğu bölge ve saatleri gösteren F25.07 de kayıtlı hizmet kartı hazırlanmaktadır. Hizmet kartlarını ekipler sabah göreve çıkarken bürodan teslim alır, akşamda görev bitimi, gün içerisinde ifa ettiği görevler doğrultusunda, hizmet kartını doldurarak Zabıta Büroya teslim ederler. Büro personeli tarafından söz konusu hizmet kartları ileride, doğabilecek adli vakalarda kullanılmak üzere günlük olarak arşivlenir Günlük ÇalıĢma Programının Hazırlanması: Zabıta Müdürlüğü Personelinin görev yaptığı yerleri, personel sayısını, izinli - istirahatlı personelin gösterildiği F25.02 de kayıtlı çalışma programıdır. Bu program günlük olarak hazırlanır ve ilgili Zabıta Amirine imzalattırılır ve ileride doğabilecek adli ve idari soruşturmalarda kullanılmak üzere arşivlenir Günlük Nöbet Defterinin Hazırlanması, Zabıta Personeli 24 saat esasına göre çalışan Belediyenin kolluk kuvvetidir. Bu nedenle, mesai saati bitiminden sonra akşam saat e kadar, dini ve milli bayramlarda veya hafta sonlarında Belediyemize gelen şikâyetleri değerlendirmek üzere nöbetçi personel görevlendirilmektedir. Nöbetçi personelin nöbet süresince yapması gereken talimatlar nöbet defterine yazılır ve bu talimatlar doğrultusunda görev ifa edilir. Nöbetçi ekip görev bittikten sonra yazılı talimatlar doğrultursunda nöbet defterini doldurur ve bir gün sonra ilgili Zabıta Amirine onaylattırılır.

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 / Personel Sağlık Raporlarının ArĢivlenmesi: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan ve hasta olup da, doktora muayene olan ve muayene sonucunda doktorun rapor vermesi halinde, rapor günlük çalışma programına işlenir. Raporun bir sureti ilgili personelin özlük dosyasına konulmak üzere bir üst yazı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne, bir sureti de adı geçen personelin Müdürlüğümüzde bulunan gölge dosyasına konur Zabıta Personeline Senelik Ġzin Kâğıdının Hazırlanması: Yıllık izne ayrılmak isteyen Personel ilk önce; * Ekip Amirinden, * Bağlı bulunduğu Zabıta Amirinden, * Daha sonra Zabıta Müdüründen izin alır. Zabıta Müdüründen izin aldıktan sonra büroya gelerek senelik izne ayrılmak istediğini belirtir ve senelik izin kâğıdı büro personeli tarafından hazırlanır. İzin kâğıdının bir sureti senelik izne ayrılan personele, bir sureti Müdürlüğümüzde bulunan gölge dosyasına, bir sureti de adı geçen personelin özlük dosyasına konulmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca, izin süresi boyunca söz konusu personelin senelik izne ayrıldığı günlük çalışma programına işlenir Zabıta Müdürlüğü Günlük Personel Cetvelinin Hazırlanması: Müdürlüğümüz emrinde görev yapan Zabıta Personelinin genel mevcudu ile personelimizden günlük ve senelik izne ayrılan, raporlu veya göreve gelmeyen veya geç gelen personel F25.16 da kayıtlı Zabıta Müdürlüğü Günlük Personel Cetveline işlenir. Hazırlanan Günlük Personel Cetveli Zabıta Müdürüne imzalattırıldıktan sonra her gün düzenli olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne gönderilir Zabıta Müdürlüğü Personelinin Günlük Devam Ġzlenim Cetvelinin Hazırlanması: Müdürlüğümüz personelinin işe gelip gelmediğini ve Personelden izin veya rapor alanları takip etmek amacı ile F25.17 de kayıtlı her personel için ayrı ayrı, aylık imza sirküleri hazırlanır. Bu imza sirkülerine personel sabah işe geldiğinde ve akşam işten çıktığında imzalar. Personelin izin veya raporları bu imza sirkülerine işlenir. Söz konusu imza sirkülerinden oluşan dosya her gün görevli Zabıta Müdürü veya Amiri tarafından kontrol edilir Zabıta Müdürlüğü Mutemet ĠĢlemleri: Müdürlüğümüz mutemedi bir yıllığına aşağıda belirtilen görevleri yapmak amacı ile Zabıta Müdürü tarafından Belediye Başkanının Onayı ile seçilir. Zabıta Müdürlüğü mutemedinin yapmış olduğu iş ve işlemler maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır. * Müdürlüğümüzün avans, kredi gibi işlemleri takip eder, * Müdürlüğümüz personelinin maaş ile ilgili işlemlerini takip eder. * Müdürlüğümüz personelinin aylık fazla çalışma ücreti ile ilgili puantajını her ay düzenli olarak hazırlar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ne gönderilir. * Personelimizin kadro, terfi vb. özlük işlemlerini takip eder, * Personelimize melbusat yardımının yapılması için gerekli girişimleri yapar ve yasal süreçlerini takip eder, * Müdürlüğümüz Personeli tarafından 5393 Sayılı yasa kapsamında yeddi emine alınan malzemelerin yasal süreç içerisinde depoda saklanmasını sağlar.

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 / Evrakların ArĢivlenmesi; Müdürlüğümüz kayıtları, arşivleme de dâhil olmak üzere tüm bilgi ve belgeler bilgisayar ortamına kaydedilmektedir. Müdürlüğümüz arşivleme sisteminde evrakların konularına göre klasörlere 1 den 22 ye kadar numara verilir, bu numaralar hem bilgisayarda kayıtlı evrak kayıt programına, hemde klasör üzerinde gösterilir. Ayrıca her bir klasöre evrak tarihine göre bilgisayar ortamında evrakın konduğu klasöre ait kayıt numarası verilir. Bu arşiv kayıt numarası evrak kayıtta da gösterilir. Bu klasörlerden, 1 Numaralı Klasöre Zabıta Personeli ile ilgili evraklar, 2 Numaralı Klasöre Kadro Dışı Personele yani Zabıta Personelinin dışındaki personele ait evraklar, 3 Numaralı Klasöre Personelimizin veya Müdürlüğümüzün ikmal işleri ile ilgili evraklar, 4 Numaralı Klasöre Müdürlüğümüzün yapmış olduğu genel yazışmalara ait evraklar, 5 Numaralı Klasöre Müdürlüğümüzün aylık, haftalık veya yıllık faaliyet raporları, 6 Numaralı Klasöre İmar ve Fen İşleri ile ilgili evraklar, 7 Numaralı Klasöre Başkanlık Makamına ait evraklar, 8 Numaralı Klasöre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışmalara ait evraklar, 9 Numaralı Klasöre Kaymakamlık Makamı ile yapılan yazışmalarla ilgili evraklar, 10 Numaralı Klasöre Savcılık veya Adli Makamlarla yapılan yazışmalara ait evraklar, 11 Numaralı Klasöre Vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler, 12 Numaralı Klasöre İş yerleri ile ilgili yapılan işlemlere ait evraklar, 13 Numaralı Klasöre Tebligatlarla ilgili evraklar, 14 Numaralı Klasöre Personelimizin tutmuş olduğu rapor veya tutanaklar, 15 Numaralı Klasöre Milli Emlak Dairesi ile yapılan yazışmalar, 16 Numaralı Klasöre Semt Pazarları ile ilgili genel evraklar, 17 Numaralı Klasöre Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen Emir, Bildiri ve Genelgeler, 18 Numaralı Klasöre Belediye Encümeninin almış olduğu Kararlar, 19 Numaralı Klasöre İlanlarla ilgili evraklar, 20 Numaralı Klasöre Muhtelif konularla ilgi evraklar kaldırılır. 21 Numaralı Klasör İlan Reklâmla ilgili verilen izin talepleri, 22 Numaralı Klasör Kabahatler Kanununa göre kesilen para cezaları dosyası, 23 Numaralı Klasör elektronik posta iletisi ( ) dosyası, Bu klasörler her yıl sunu itibari ile yenilenmekte, eski klasörler ise arşive kaldırılmaktadır. Böylelikle dokümantasyonlar arşiv yönetmeliğine göre saklanmış olur. 6.3 Denetim Faaliyetleri: Nizam Ġntizamla Ġlgili Denetimler: Müdürlüğümüz, nizam intizamı temin etmek ve Belediye emir ve yasakları takip etmek amacıyla Belediye sınırları beş bölgeye ayırarak her bölgede görev yapmak amacı ile Zabıta Amirlikleri oluşturmuştur. Bunun yanında tüm bölgeden sorumlu olmak üzere seyyarla mücadele amacı ile iki adet Seyyar Ekibi oluşturmuştur. Söz konusu ekipler sorumlu olduğu bölgelerde rutin görevlerini yaparken nizam intizamla ilgili olumsuzluklara rastladığında; * Kabahatler Kanunu kapsamına giren hususlarla ilgili Kabahatler Kanuna göre; * Belediye Zabıtası Yönetmeliği kapsamına giren hususlar hakkında Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre;

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 / 14 * Diğer mevzuat kapsamına giren hususlara rastladığından ilgili mevzuat gereğince gerekli yasal işlemleri başlatır. Yapılacak yasal işlemler aşağıda yarıntılı olarak belirtilmiştir Trafik Denetimleri: Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz sınırları dâhilinde verilen trafik hizmetleri maddeler halinde aşağıya çıkartılmıştır; * Trafik akışını engelleyecek şekilde park eden araçlara mani olmak, * Trafik akışının aksadığı yerlerde trafik polislerine yardımcı olmak, * Trafiğe kapalı alan olarak tespit edilen Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesine park eden araçlara mani olmak, * Yine Ankara Caddesinin giriş ve çıkışlarına, araç girişlerine mani olmak amacı ile yapılan bariyerlerin, belirlenen saatlerde açılmasını ve kapatılmasını sağlamak, * Cuma günleri Kartal Merkezde kurulan ve Pazarın başı olarak tespit edilen Çırçır Caddesini trafiğe kapatmak. * Yine Kartal Merkez pazarının diğer bir başlangıç noktası olan Cumhuriyet caddesinin baş tarafına Cuma günleri park eden araçlara mani olmak, * Başkanlık Binası önüne uygunsuz park eden araçlara mani olmak ve trafik akışını düzenlemek, Dilencilerle ilgili Denetimler: Müdürlüğümüz Zabıta ekipleri; * Vatandaşlarımızdan gelen şikâyete istinaden, * Müdürlüğümüz yetkililerinin vereceği emir doğrultusunda, * Ekiplerin sorumlu olduğu bölgelerde rutin görevini yaparken kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak özellikle Cuma günleri cami önlerinde dilenen şahıslar toplanır, - Dilencinin üst araması yapılır, - Toplanan her bir dilenci için F25.21 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir. İdari Yaptırım Karar Tutanağına bahse konu olan para cezasının peşin ödenmesi halinde kanunda öngörülen gerekli indirim yapılarak para cezası tahsil edilir. İlgilinin peşin ödeme yapmaması halinde ceza kararına bahse konu olan para cezasının tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Üst araması sonucunda dilencinin üzerinden para çıkması halinde Kabahatler Kanununa göre tutanak altına alınır ve mülkiyetin kamuya geçmesi için Belediye Encümeninden gerekli karar alınır, Alınan karar neticesinde üst aramsı sonucunda çıkan paralar Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırılır, Seyyar Satıcılarla ilgili Denetimler; Belediyemiz hudutları dâhilinde ana arterler başta olmak üzere; Ankara caddesi, Rıhtım caddesi, İstasyon caddesi, Hürriyet caddesi, Hamam sokak ve Doğan sokak vb. halkın yoğun olduğu yerlerde, * Belediye yetkililerinin vermiş olduğu emre istinaden, * Şikâyet ve müracaatlara istinaden,

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 / 14 * Zabıta ekibinin rutin kontrolleri esnasında seyyar satıcıya rastladığında satıcının malzemelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (m) fıkrası gereğince el konulur. El konulan malzemelerden gıda dışı malzemeler 30 gün, gıda ile ilgili malzemeler 2 gün içerisinde ilgilileri tarafından cezası ödenmeyerek alınmayan malzemelerden gıda dışı malzemeler fakirlere, gıda ile ilgili malzemelerde gıda bankalarına teslim edilir. Her bir seyyar satıcı için F25.21 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir. İdari Yaptırım Karar Tutanağına bahse konu olan para cezasının peşin ödenmesi halinde kanunda öngörülen gerekli indirim yapılarak para cezası tahsil edilir. İlgilinin peşin ödeme yapmaması halinde ceza kararına bahse konu olan para cezasının tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Tüm ekiplerimiz sorumlu olduğu bölgelerde seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam eder Çevre ile ilgili Denetimler: Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri sorumlu olduğu bölgelerde çevre ile ilgili gelen şikâyetlerden, * Belediyemiz hudutları dâhilinde izinsiz olarak cadde ve sokaklara asılan pankart, afiş, vb. ilanlar çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğundan, Müdürlüğümüz ekipleri tarafından toplanır. İlgilileri hakkında; gerçek kişiler için F25.21 de kayıtlı İdari Yaptırım Kararı, tüzel kişiler için F25.22 de kayıtlı İdari Yaptırım Kararı tanzim edilerek gerekli yasal işlemler yapılır. * Yine Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller esnasında Belediyemizden izin almadan veya harçları ödenmeden yapılan tretuvar ve yol kazılarına rastlanıldığında, telsizle Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Şayet Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşılamadığı takdirde ilgili şahıs hakkında F25.12 da kayıtlı zabıt varakası tanzim edilerek gerekli yasal işlem yapılmak üzere bir üst yazı ile Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir. * Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri görevli olduğu bölgelerinde rutin görevlerini yaparken, dolan çöp konteynırlarına veya süpürülmesi gereken cadde ve sokaklara rastladığında, söz konusu olumsuzluğun giderilmesi telsizle Temizlik İşleri Müdürlüğü nden talep edilir. * Ekiplerimiz görevli olduğu bölgelerde, kamunun ortak alanları olan yaya alt ve üst geçitlerine veya elektrik trafolarına yazılan gayri ahlaki yazılara rastladığında temizlenmesi için telsizle Temizlik İşleri Müdürlüğü ne bildirilir ĠĢ Yeri Denetimleri: Belediyemiz hudutları dâhilinde faaliyet gösteren ve 5393 Sayılı Yasa gereğince Başkanlığımız tarafından ruhsatlandırılan veya ruhsatlandırılmakla görevli kılınan iş yerleri; ruhsat, nizam intizam, temizlik, kaldırım ve yol işgali gibi benzeri hususlarda; * Belediye yetkililerinden, * Şikâyet ve müracaatlara istinaden, * Zabıta Personelinin yapmış olduğu rutin kontrolleri esnasında denetlenir. İş yeri ruhsatı olmayanlar hakkında üç nüsha olacak şekilde 1608 Sayılı yasa kapsamında F25.04 de kayıtlı Ceza Zabtı tanzim edilir. Ceza zabtının, * Bir nüshası ilgiliye, * Bir nüshası gerekli yasal işlem yapılmak üzere Zabıta Büroya, * Bir nüshası da Zabıt koçanında kalır. Zabıt varaksı Belediye Başkanının onayı alınmak suretiyle Belediyemiz Encümenine sunulur. Belediye Encümeni tarafından verilen karar doğrultusunda iş yeri hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 / Gecekondu ve ĠnĢaat Denetimleri: Belediye sınırları dâhilinde izinsiz olarak hazineye, kamuya veya bir başka kamu kurum ve kuruluşlara veya ilgilinin izni alınmadan arsası üzerine yapılan inşaat veya işgallere mani bölgeden sorumlu zabıta ekibi tarafından engel olunur. Ekiplerimiz kendi görev ve sorumluluk alanına giren bölgelerinde herhangi bir kaçak yapıya rastladığında; bu yerin tapulu olup olmadığını araştırır. Yapılan araştırma sonucunda; * Kaçak yapı tapulu alanda ise telsizle mıntıka mühendisine bildirilir veya konu ile ilgili İmar Müdürlüğüne gönderilmek üzere F25.11 de kayıtlı inşaat tespit zabtı tanzim edilir. Söz konusu tespit tutanağı bir üst yazı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilir. * Şayet kaçak yapı hazine veya kamuya ait alan üzerine kalıyor ise; ekip inşaatı durdurur ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunun 18.maddesi gereğince gerekli yıkımı yapar. * Şayet yıkımı gerçekleştirecek ekibin gücü yetmiyor ise, söz konusu inşaat polis nezaretinde yıkılır ve ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere kanun gereği F25.01 sayılı yıkım zabtı tanzim eder ve yıkım zabtı bir üst yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Söz konusu inşaat denetimleri kesintisiz olarak devam eder. * Ayrıca, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü rutin kontrollerini yaparken teknik elamanları ile birlikte ruhsatlı yapıları kontrol etmek üzere bir Zabıta Personeli görevlendirilmiştir Semt Pazarları ile ilgili Denetimler: Meclis kararları ile belirlenmiş Cadde ve Sokaklarda haftanın 7 günü toplam 12 Semt Pazarında görev yapmak üzere Zabıta Ekibi oluşturulmuştur. Söz konusu Zabıta Ekibimiz; * Halkımızın alış-verişini kolay ve rahat yapabilmesi için pazar ortalarında veya çevresinde faaliyet gösteren seyyar satıcılara mani olur. * Bina ve işyerlerine giriş - çıkışların engellenmemesi için gerekli düzenlemeleri yapar. * Semt pazarlarında sağlıksız ortamda açıkta pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları soyulmadan tüketilen gıda maddesi satıcılarının denetimini yapar, bahse konu olan gıda maddelerinin daha sağlıklı bir ortamda satılmasını sağlar. * Semt Pazarında faaliyet gösteren ancak çevresini kirleten veya nizam intizama uymayan esnaflar ikaz eder, yapılan ikaza rağmen olumsuzluğu gidermeyen tezgâh ilgilileri hakkında F25.04 de kayıtlı Zabıt Varakası tanzim edilir. * Pazar yerlerinde tezgâh açan esnafların etiketlerini kontrol eder ve nizami etiket kullanmayanlar hakkında 4077 Sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre F25.10 da kayıtlı zabıt varakasını tanzim ederek büroya teslim eder. Büro Zabıt Varakası hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere yine aynı yasa gereğince bir üst yazı ile Kaymakamlık Makamına gönderir. * Semt pazarlarında görev yapan Zabıta Ekibi yukarıda belirtilen olumsuzlukların dışında kalan ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği kapsamına giren suçlara rastladığında F25.04 de kayıtlı Zabıt Varakasını tanzim ederek Büroya teslim eder. Büro tarafından zabıt varaksı Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine sunulur. Söz konusu şahıs hakkında Encümenden çıkacak karar doğrultusunda gerekli yasal işlem yapılır. * Kabahat vari suçlarla ilgili (seyyar satıcılık dilencilik - başkalarını rahatsız etme vb) suçlara rastladığın da gerçek kişiler için F25.20 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı, kabahati işleyen Tüzel kişi ise F25.22 de kayıtlı İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa 9 / 14 İlgilinin para cezasını peşin ödemesi halinde memur para cezasını kanunda belirtilen 1/4 indirim uygulamak sureti ile tahsil eder ve Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine öder. Para cezasının peşin ödenmemesi halinde paranın tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Kararı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. * Ayrıca Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarına Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından her takvim yılı yenilenmek üzere tezgâh kurma belgesi verilir. Yılbaşı itibari ile semt pazarlarında faaliyet gösteren tüm esnaflar tezgâh kurma belgesi alması için uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen tezgâh kurma belgesi almamakta ısrar eden esnaflar hakkında F25.04 de kayıtlı zabıt varakası tanzim edilir ve Başkanlık Onayı alınmak sureti ile Zabıt Varakası Belediye Encümenine sunulur. Pazarcı esnafına tutulan zabta istinaden Belediyemiz Encümeni tarafından verilen para veya faaliyetten men kararı F25.18 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi ile tebliğ edilir. Encümen kararına bahse konu olan Para cezasının tahsil edilmesi için karar bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Belediye Encümeni; zabıt tutulan pazarcı esnafına, tezgâh kurma belgesi alıncaya kadar faaliyetten men kararı verdi ise, karar F25.18 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi ile pazarcı esnafına tebliğ edilir. Yapılan tebligat neticesinde pazarın kurulduğu ve tebligatta belirtilen sürelerde pazarcı esnafın faaliyetine son verilir ve tezgâh yerinede Bu Tezgâh İlgilisi Belediyemizden Tezgâh Kurma Belgesi almadan faaliyet gösterdiğinden dolayı Zabıta Müdürlüğü tarafından kapatılmıştır. ibareli tabelalar konur ve tezgâh ilgilisi hakkında F25.19 da kayıtlı mühürleme zabtı tanzim edilir. Faaliyetten men kararının süresi dolduktan sonra veya ilgilinin Tezgâh Kurma Belgesi alması halinde, söz konusu Encümen Kararı memur raporu ile birlikte büroya teslim edilir. 6.4 Yardım Talebi Tahkikatları: Asker Ailesi Yardım Talebi Tahkikatları: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne asker ailesi yardımı için müracaat eden ailelerin tahkikat formları Müdürlüğümüze gönderilir. Tahkikat formlarının evrak kaydı yapılır ve tahkikatı yapılmak üzere ilgili Zabıta Amirliği ne zimmet karşılığı teslim edilir. Bölgeden sorumlu ekip tarafından müracaatta bulunan asker ailesinin evinde ve çevresinde gerekli tahkikat yapılır ve ilgili Müdürlüğe gönderilmek üzere Zabıta büroya teslim edilir. Büro tarafından evrak Zabıta Müdürünün onayı alındıktan sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilir Maddi Yardım (Para) Tahkikatı: Bir defaya mahsus para yardımı için vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat ederler. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne tarafından söz konusu şahıslar hakkında gerekli tahkikat yapılmak üzere tahkikat formu hazırlanır ve Müdürlüğümüze gönderilir. Müdürlüğümüze gönderilen Tahkikat Formunun kaydı yapılır ve yardıma müracaat eden vatandaşımızın adresine bakan Zabıta Amirliği Personeline zimmet karşılığı teslim edilir. Ekip tahkikat formunu aldıktan sonra ilgilinin evinde ve çevresinde gerekli incelemeyi yapar ve tahkikat neticesini forma işler. Daha sonra tahkikat formunu büroya teslim eder. Tahkikat formu Zabıta Müdürünün onayı alındıktan sonra evrak kaydı kapatılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10 / ĠĢ Yerlerine Verilen Faaliyetten Men Kararının Uygulanması: Belediyemiz hudutları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerleri 5393 ile 3572 Sayılı yasalar gereğince, Belediyemizden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almadan faaliyet gösteren iş yerleri hakkında 1608 Sayılı Yasa, 5393 Sayılı Yasa ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince F25.04 de kayıtlı zabıt varakası tanzim edilerek bir üst yazı ile Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra Belediye Encümenine sunulur. Belediye Encümeninden gelen iş yerinin Ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men kararına istinaden veya; Belediyemiz Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından verilen faaliyetten men kararına istinaden iş yeri ilgilisine iş yerini ruhsata bağlaması için F25.03 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi yapılır. Tebligat neticesinde iş yeri ilgilisi İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış ise iş yeri giriş kapısından mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilir. İş yerinin giriş kapısından mühürlendiğine dair F25.05 de kayıtlı mühürleme zabtı tanzim edilir. Söz konusu iş yeri mühürlendikten sonra evraklar Büroya teslim edilir. Faaliyetten men kararı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden geldi ise, iş yerinin giriş kapısından mühürlendiğine dair büro tarafından Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bilgi verilir. Şayet; faaliyetten men kararı Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabta istinaden Belediye Encümeni tarafından verilmiş ise, faaliyetten men kararı uygulandıktan sonra evrak, kayıtları kapatılarak arşive kaldırılır. Bahse konu olan iş yeri ilgilisine Belediye Encümeni tarafından faaliyetten men kararının yanında para cezası verilmiş ise, para cezasının tahsil edilmesi bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne bildirilir. İş yeri, mühürleme işlemini gerçekleştiren ekip tarafından, her gün mührün sökülüp sökülmediği hususunda gerekli takip ve kontrolü yapar. İş yeri ilgilisi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra iş yerinin mührünün sökülmesini Müdürlüğümüzden talep eder ise; iş yerinin giriş kapısına takılan mühür ekiplerimizce sökülür ve iş yeri hakkında F25.06 da kayıtlı Mühür Açma Zabtı tanzim edilir. Söz konusu iş yeri ile ilgili faaliyetten men kararı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden gelmiş ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ne iş yerinin mührünün sökülüp faaliyetine izin verildiğine dair bilgi verilir. Şayet faaliyetten men kararı Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabta istinaden verilmiş ise F25.06 da kayıtlı Mühür Açma Zabtı işyerinin evraklarıyla birleştirilerek dosyasına kaldırılır. 6.6 Mühür Fekki: Yukarıda prosedür 6.2 de belirtildiği gibi ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri ilgilisi yapılan tebligata rağmen iş yerlerini ruhsata bağlamadığı takdirde, iş yeri giriş kapısından mühürlenmek sureti ile faaliyetten men edilir ve iş yerinin faaliyetten men edildiğine dair mühürleme zabtı tanzim edilir. Mühürleme işlemini gerçekleştiren ekip, bahse konu olan iş yeri ilgilisinin mührü söküp sökmediğini tespit etmek amacıyla, iş yerini her gün kontrol eder. Şayet iş yeri ilgilisi mührü sökerek faaliyet gösterir ise; iş yeri ilgilisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere F25.07 de kayıtlı Mühür Fekki Zabtı tanzim ederek iş yerini giriş kapısından tekrar mühürlemek suretti ile faaliyetten men eder. İş yeri ilgilisi hakkında tanzim edilen F25.07 de kayıtlı Mühür Fekki Zabtı ile F25.05 de kayıtlı ikinci mühürleme zabtı bir raporla büroya teslim edilir. Büro tarafından bahse konu olan şahıs hakkında tanzim edilen F25.07 de kayıtlı mühür fekki zabtı ve F25.05 de kayıtlı mühürleme zabtı ile ilgili evrakları Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ne gönderilir. Söz konusu iş yeri mühürleme işlemini gerçekleştiren zabıta ekibi tarafından sürekli kontrol edilir. Bahse konu olan iş yeri ilgilisi mührü tekrar sökerse, yukarıda belirtilen işlem tekrarlanır.

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11 / Tebligatlar: Müdürlüğümüze kurum içinden veya kurum dışından Zabıta marifetiyle tebliğ edilmek amacı ile gönderilen evraklar Zabıta Büroda kaydı yapılır ve tebliğ istenen evrakın adresi hangi bölgede ise, o bölgeye bakan Zabıta ekibine verilir. * Şahıs evde bulunur ise tebligat ilgili şahsa tebliğ edilir ve söz konusu tebligatın tebliğ edildiğine dair F25.13 de kayıtlı tebellüğ ilmühaberi tanzim edilir veya tebligatla birlikte gönderilen tebliğ alındısı evrakıyla birlikte Zabıta büroya teslim edilir. * Şayet şahıs belirtilen adreste oturmuyor ancak, Mahalle Muhtarlığında kaydı var ise; tebligat mahalle muhtarlığına teslim edilir ve 10 gün süre ile kalmak sureti ile F25.15 de kayıtlı ihbarname ilgilinin kapısına yapıştırılır. * Belirtilen adrese gidildiğinde şahıs orada oturmuyor ve mahalle muhtarlığında da kaydı yok ise Mahalle Muhtarlığından Yokluk Belgesi alınır ve tebligat geldiği kuruma iade edilmek üzere Zabıta Büroya teslim edilir. * Zabıta Büroya teslim edilen evraklar ister tebligat tebliğ edilmiş olsun, isterse tebliğ edilmemiş olsun, evrak bir üst yazı ile geldiği birim veya kuruma gönderilir. 6.8 Ġlanlar; Müdürlüğümüze kurum içinden veya kurum dışından gelen ilanlar, evrakın üzerinde belirtilen tarihler arası Belediyemiz ilan panosunda astırılmak sureti ile ilan edilir. Söz konusu ilanının ilan edildiğine dair F25.14 de kayıtlı ilan zabtı tanzim edilerek, ilanın geldiği kurumu veya kuruluşa bir üst yazı ile ilan zabtı gönderilir. 6.9 ġikâyet ve Müracaatlar; Yazılı ġikâyetler; Belediyemize gelen şikâyetlerde, Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile ilgili dilekçe, faks, vb. yollar ile gelen şikâyetlerin evrak kaydı yapılır. Evrakı kaydı yapıldıktan sonra söz konusu şikâyet hangi Zabıta Amirliğinin sorumluluk alanına giriyor ise; o Amirliğe evrak zimmet karşılığı teslim edilir. Evrakı alan ekip şikâyete konu olan adrese gider ve; * Sorunu çözer ve sorunun çözüldüğüne dair bir raporla evrakı büroya teslim eder. * Sorunun giderilmesi için ilgilisine tebligat yapılır ve tebligat neticesinde şikâyet giderilmiş ise şikâyetin giderildiğine dair dilekçe ilgilisine bilgi verilir. * Yapılan tebligata rağmen şikâyet giderilmemiş ise şikâyete konu olan şahıs hakkında F25.04 de kayıtlı zabıt varaksı tanzim edilerek, Belediyemiz Encümenine gönderilir. Belediye Encümeninden çıkacak karar doğrultusunda gerekli yasal işlem yapılır. Dilekçe ilgilisine de şikâyetine konu olan şahıs veya iş yeri hakkında F25.04 de kayıtlı zabıt varaksı tanzim edildiğine dair bilgi verilir. * Şayet şikâyete konu olan hadise diğer Müdürlüklerin yetki ve sorumluluk alanına giriyor ise, konu ile ilgili rapor tanzim edilerek, dilekçe ilgili Müdürlüğe gönderilmek üzere evrak büroya teslim edilir. Dilekçe bir üst yazı ile büro tarafından ilgili Müdürlüğe gönderilir Sözlü ġikâyetler; Gerek Müdürlüğümüze, gerekse Belediyemizin diğer birimlerine bildirilen şikâyetler; Müdürlüğümüzün şikâyetlerini dinlemekle görevli personelimize şikâyet ulaştığı an, bilgisayar ortamında F25.09 da kayıtlı Günlük Şikâyet ve Müracaat Takip Formuna işlenir. Kaydı yapılan şikâyet telsiz anonsu ile

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12 / 14 ilgili adreste görev yapan Zabıta Ekibine bildirilir. Kaydı yapan zabıta personeli, ilgili ekibin şikâyeti sonuçlandırıp sonuçlandırmadığının takibini yapar. Şikâyete konu olan sorun giderildikten sonra veya ekibin Zabıta Merkezde görev yapan personele şikâyeti giderdiğine dair bilgi verdikten sonra, şikâyet ilgilisine telefonla şikâyetinin giderildiğine dair bilgi verir. Kayıt formunda şikâyetin kaydı kapatılır. Zabıta Müdürlüğüne yapılan sözlü veya yazılı tüm şikâyetler aylık olarak veri analiz prosedürüne göre analiz edilir. Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü uyarınca arşivlemesi yapılır Kültürel Etkinlikler; Kurban Yerlerinin Organizasyonu; Kurban mevsiminde Kurban Komisyonunun alacağı karar doğrultusunda kurulan kurban kesim ve satış yerlerinde Müdürlüğümüz personeli Belediye emir ve yasaklarının takibi doğrultusunda görev yapar Milli Bayramlarda Atatürk Anıtına Çelenk Konulması; Milli Bayramlarda Atatürk anıtına Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından çelenkler konulmaktadır. Söz konusu Bayramlarda Belediyemiz çelengi Belediye Başkanının nezaretinde, çelenk yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğümüz personeli tarafından konulur Müdürlüğümüzün HaberleĢme Sistemi; Müdürlüğümüz haberleşmesi telefonla veya her ekip amirleri ile ekipte rütbeli personel bulunmadığı takdirde en kıdemli veya Zabıta Müdürünün tespit edeceği bir personele verilen telsizlerle gerçekleştirilmektedir Telsizle HaberleĢme: Müdürlüğümüz; yukarıda da belirtildiği gibi Belediyemiz sınırları beşe bölünerek Zabıta Amirlikleri oluşturulmuştur. Ekiplerde görev yapan rütbeli personele veya ekipte en kıdemli Zabıta Memurlarına birer telsiz verilmiştir. Ayrıca, Müdürlüğümüzün danışmasına telsiz irtibatını sağlamak amacı ile telsiz konulmuş ve Zabıta Merkez olarak görev yapmaktadır. * Müdürlüğümüze şahsen veya telefonla bildirilen şikâyetler, Zabıta Merkezde görev yapan Zabıta Personeli tarafından F25.09 da kayıtlı formuna işler. Kaydı yapılan şikâyet, aciliyetine binaen adresine göre ilgili Ekibi telsizle bildirilir. Şikâyeti sonuçlandıran ekip veya görevli personel şikâyeti sonuçlandırdıktan sonra Zabıta Merkeze şikâyeti giderdiğine dair telsizle bilgi verir. * Zabıta Merkez ayrıca Belediyemiz birimlerinden telsiz kullanan, ancak telsizle koordine kuramayan Müdürlüğümüz dışındaki birimlere yardımcı olur. * Bunun yanında Zabıta Merkez olağanüstü yangın, deprem, kaza vb. hadiselerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet Yönetim Merkezi veya Kartal İtfaiye Grup Amirliği tarafından Kartal Merkez veya Kartal Belediyesi olarak anons edildiği takdirde Zabıta Merkez Kartal Merkez konumuna geçer ve ilgili birim veya yetkililerle irtibatı sağlar. * Ayrıca Zabıta Merkezde görev yapan personel telsiz hattını lüzumsuz olarak kullanan veya işgal edenlere müdahale ederek, telsiz hattının lüzumsuz yere kullanılmasını önler Telefonla HaberleĢme: * Zabıta Merkezde görev yapan personel Zabıta Müdürünün veya Amirinin görüşmesi gereken şahısları telefonla Zabıta Müdürüne veya ilgili Müdür Muavinine bağlayarak sekretarya görevi yapmaktadır.

13 Yürürlük Tarihi Sayfa 13 / 14 * Müdürlüğümüz Zabıta Ekiplerinden veya telsiz kullanıp da mıntıkada görev yapan Belediyemiz ekiplerden yardım isteyenlere, Zabıta Merkez araya girerek yardım istedikleri birim veya şahıslarla telefonla irtibat kurar ve neticesini telsiz anonsu ile yardım isteyen ekibe bildirir ve böylelikle koordineyi sağlar. * Müdürlüğümüzün diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla irtibatı sağlar. Zabıta Müdürlüğünde yapılan faaliyetler veri analiz prosedürüne göre 6 aylık veri analizi edilir. Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü uyarınca arşivlemesi yapılır. 7. DAĞITIM Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Zabıta Müdürlüğü Bölüm Müdürleri

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE : 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle yerleşim

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. Hakkari Belediyesi Hakkari Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğü ile Bağlı Bulunan Birimlerin 2009 ve 2010 Yıllarına ait 2 Yıllık Faaliyet Raporudur. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU Zabıta Müdürlüğünde 1 Zabıta Müdürü

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı