-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki"

Transkript

1 T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr MiidiirliiEii Banyo Fikser Atrk Soliisyonu Satrq Ihale Ilanr l- Halk Saghgr Mildiirliigiimiize bagh depolarrndan grkan a;alrda belirtilen atrk malzemeler, 2886 Sayrh Yasanrn 5l/k Maddesi uyannca pazarhk usulii ile belirtilen tahmini bedel iizerinden satl$r ihalesi pazartesi giinii Saat de Bursa Halk SaEhgr Miidiirliigii binasr ihale salonunda laptlacakttr. Srra No Satrn Ahnacak Mal ve/veya Hizmetin Cinsi Birim Miktar Birin fiyat Toplam bedel I Rbntgen Banyo Sularr (Fixer) Litre 1000,60 TL 1600,00TL TOPLAM TL - ihaleye katrlacaklar Ddner Sermayeli Kuruluglar ihale yitnetmeliginin 4.maddesinde yaztlr tartlara sahip olmalrdlr. 3-Tebligat igin adresi beyanr ve ayrrca irtibat igin telefon ve fax numarasr ile varsa elektronik posta adresi verilecektir. 4-Mevzuatr geresi kayrtlr bulundugu Ticaret ve/ veya Sanayi Odast yada ilgili esnafve sanatkarlar odasr belgesi : a)gergek kiti olmasr halinde ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin ieinde bulundulu ytlda alrnmrg ilgisine gcire Ticarct ve/ veya Sanayi Odasr yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasrna kayrth oldugunu gdsteren belge b)tuzel kigi olmasr halinde ilgili Mevzuatr geregi kayrtlr bulundugu Ticaret vel veya Sanayi Odast yada ilgili esnaf ve sanatkarlar odasrndan ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin iqinde bulundupu yrlda ahnmrg, TUzel kigilifin kayttlt oldugunu gosteren belge 5-Vekaleten ihaleye katrlmasr halinde,ihaleye katrlacak veya teklifte bulunacak kiqilerin tiizel ki;iligi temsile tam yetkili olduklannr gtisterir noterlikqe tasdik edilmiivekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini vermek zorundadtr. 6-Qevre ve $ehircilik Bakanlr[r tarafindan verilen Tehlikeli Atrk Geri Kazanrm konulu Qevre Izin ve Lisans Belgcsi'ns veya Qevre ve $ehircilik Bakanhfr tarafindan verilen Tehlikesiz Atrk Geri Kazanln konutu Qevre izin ve Lisans Belgesi'ne gtire veya Qevre ve gehircilik Bakanh[r tarafrndan verilen Tehlikeli / Tehlikesiz Atrk Geri Kazanrm konulu Gegici Faaliyet Belgesi'nc giirc teklif verecek ve bu belgeleri komisyona sunulacaktrr. Bu konulardaki belgelerine sahip olmadr[r atrklar/atrk kodlarr igin teklif dermeyeccktir. -7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki atrk kodlarrnrn gegerlilili Tesis izin ve Lisans Kogullarrnda ifade ediliyorsa ve/veya gegerli oldulunu bclinen ilgili makamdan almr5 oldulu atrk kodlanntn da gegerli oldu[una dair belgeyi ibraz etmekle yukiimliidiir- 8- idaremiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. 9- Teslim yeri : Bursa Halk Saglgr Miidiirliigiine baglr birimlerin depolanndan tcslim ahnacaktrr. l0 igin siiresi : 5 ay drr. ilan olunur Adres: Ahmetpaga Mahallesi Fevzi Qakmak Caddesi No:53 Osmangazi/ BURSA Tel :022, Fax ileti$im :Engin BURUL Sat. Bir. Sor.

2 SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE HALK SAdLIdI KURUMU Bursa ili Halk SaEhgr MiidUrliigii RONTGEN BANYO SULARININ SATI$ SARTNAMESi MADDE I idarenin; a) Adr b) Adresi: - idareye iligkin bilgiler : Bursa ili Halk Salh[r Mudiirliigii : Ahmetpaqa Mahallesi Fevzi 9akmak Caddesi No:53 Osmangazi / BURSA c) Tefefon ve fax numarasr : d) Elektronik posta adresi: MADDE 2 - ihale konusu ahma iligkin bilgiler: 2.1 ihal konusu mahni a) Adl : Rdntgen Banyo Sulan satrtl b) Miktan ve ttirii :2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 5l/k Maddesine giire Pazarlrk Usulti Srra No Satrn Ahnacak Mal ve/veva Hizmctin Cinsi Birim Miktar I Rontgen Banyo Sularr (Fixer) LITRE r000 c) Teslirn yeri :Bursa Halk Saghgl Mudurlugune Ball Birimler d) lgin siiresi :Sdzletmenin imzalandrgl tarihten itibaren tarihine kadardtr. MADDE 3 - ihaleye iligkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ye saati a) ihale usul0 : 2886 SayrL Devlet ihalc Kanunu'nun 5l/k Maddesine gdre Pazartrk Usulil tahmini bedeli: Sularr (Fixer) 1,60 TL m Tahmini Bedel I TL c)tekliflerin sunulacagr adres: Ahmetpaga Mahallesi Fevzi qakmak Caddesi No:53 Osmangazi/ BURSA Bursa Halk Saghgr Miidiirliig0 Satrnalma Birimi g )ihalenin yaprlacagr adres: Ahmetpaga Mahallesi Fevzi 9akmak Caddesi No:53 Osmangazi/ BURSA (ihale Salonu) d) ihale tarihi ve saati saat.l0,00 e) ihale Komisyonu Toplantr yeri:halk Saghgr MiidnrliiEii ihate Satonu MADDE 4 - ihale dokiimanrnrn gdriilmesi ve temini: lhale dokumanr Bursa Halk Saghgr M0diirliigii Satrnalma biriminden ve adresinden bedelsiz gdri.ilebilir. MADDE 5 - ihate dokiimanrnrn kapsamr ihale dokiimanr agagrdaki belgeterden olutmaktadrr: ldari $artname, Siizlesme Tasansr. MADDE 6 - Bildirim ve tebligat esaslarr Bildirim ve tebligat iadeli taahhtitlti posta yoluyla veya imza kargrhgr elden yaprlrr. iadeli taahh0tlii mektupla yaprlan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci giin, Tebligatrn bu tarihten 0nce muhataba ulagmasr halinde ise fiili teblig tarihi esas ahnrr. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yaprlan bildirimlerde, bildirim tarihi teblig tarihi sayrlrr. Bu gekilde yaprlan bildirimlerin aynr g0n idare tarafrndan teyit edilmesi zorunludur. Elektronik posta yoluyla yaprlacak bildirimler, Idarenin resmi elektronik posta adresi kullanrlarak yaprlrr. MADDE 7 -ihale Komisyonuna Sunulacak Belgeler Ve ihaleye Katrlabilme gartlarl Mlilterilerin ihaleye katrlabilm leri igin atagrda sayrlan belgeleri teklifleri kapsamrnda lhale Komisyonuna sunmalarr gerekir: T.llhaleye katrlacaklar Ddner Sermayeli Kuruluqlar ihale yonetmeliginin 4.maddesinde yazri fartlara sahip olmalrdrr Tebligat igin adresi beyanr ve aynca irtibat igin telefon ve fax numarasr ile varsa elektronik posta adresi verilecektir. T.SMevzuatr gereti kayrtlr bulundu[u Ticaret ve/ veya Sanayi Odasr yada ilgili esnafve sanatkarlar odasr belgesi : a)gergek kiqi olmast halinde ilk ilan tarihi veyaihale tarihinin iginde bulundulu yrlda alnmrs ilgisine gttreticaret ve/ veya Sanayi Odasr yada ilgili esnafve sanatkarlar odasrna kayrtlr oldulunu gtisteren belge

3 SAGLIK BAKANLIG TURKiYE HALK SAdLIdI KURUMU Bursa ili Halk Sa$rfr Miid0rliiptl b)t0zel kigi olmasr halinde ilgili Mevzuatr geresi kayrth bulundugu Ticaret vel veya Sanayi Odasr yada ilgili esnafve sanatkarlar odasrndan ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin iginde bulundufu yrlda ahnmrt,tiizel kigililin kayrtlr oldufunu gtisteren belge 7.4 Vekaleten ihaleye katrlmasr halinde,ihaleye katllacak veya teklifte bulunacak kiqilerin tuzel kigili[i temsile tam yetkili olduklarrnr gdsterir noterlikge tasdik edilmip vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini vermek zorundadrr Qevre ve $ehircilik Bakanlrfr tarafrndan veriten Tehlikeli Atrk Geri Kazanrm konulu Qevre izin ve Lisans Belgesi'ne veya Qevre ve $ehircilik Bakanhgr tarafindan verilen Tehlikesiz Atrk Geri Kazanrm konulu Qevre lzin vc Lisans Belgesi'ne gdre veya Qevre ve $ehircilik Bakanllgr tarafindan verilen Tehlikeli / Tehlikesiz Atrk Geri Kazanrm konulu Gegici Faaliyet Belgesi'ne gdre teklif verecek ve bu belgeleri komisyona sunulacakttr. Bu konulardaki belgelerine sahip olmadlgl atlklar/atrk kodlarr igin teklif vermeyecektir. 1-6-Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldupu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha 6nce aldlgl Gegici Faaliyet Belgesindeki atrk kodlarrnrn gegerliliti Tesis Izin ve Lisans Kogullarrnda ifade ediliyorsa ve/veya gegerli oldulunu belirten ilgili.makamdan almrg oldufu atrk kodlarrnrn da gegerli olduluna dair belgeyi ibraz etmekle yiikiimludur- MADDE 8 - Ihaleye katrlamayacak olanlar: 8, Sayrh Kanunun 6.maddesinde yazrh kimseler gerek dofrudan dolruya gerek bilvasrta ihaleye giremezler. Bu yasagr saymayarak girenler llzerine ihale yaprlmrg bulunursa teminatr gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Dttner Sermayeli Kuruluglar ihale yonetmelifinin 5.maddesinde yazrh kigiler gerek doprudan gerekse dolayh olarak ihaleye katrlamazlar. Bu yasagr saymayarak ihaleye katrlanlar 0zerinde ihale yaprlrrsa ihale bozularak geqici terninatr gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkrnda ayrrca Tiirk Ceza Kanunu ve 2886 sayrlr kanuna giire kovulturma agrlrr. MADDE 9-Tekliflerin sunulma tekli 9-l-istekliler Tekliflerini ihaleye katrlabilme gartr olarak bu $artnamede istenilen biltiin belgeler bir zarfa konulur. Zarfin iizerine isteklinin adr, soyadr veya ticaret unvanr, tebligata esas agrk adresi, teklifin hangi i$e ait oldugu ve ihaleyi yapan idarenin agrk adresi yaa,ft. Zarfrn yaprqtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalanarak kagelenir. 9-2-Teklifler ihale doktimanrnda belirtilen ihale saatine kadar srm numarah alrndrlar kargrlrlrnda idareye (ekliflerin sunulacagl yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve agrlmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Fi!sl leklilefi dokiimsn ekindeki teklij mektuhuna ulgun yauh olarak vereceklerdir. MADDE l0 - Teklif liyata dahil olan giderler l0,l- Atrklafln biriktirilmesi igin gerekli olan malzemeler (bidon vs.) mijgteri tarafindan iicretsiz olarak temin edilecektir tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan Tehlikeli Atrklann Kontrol0 Ydnetmeligi, tarih ve say Resmi Gazete'de yayrnlanan Atrk YiinetimiGenel Esaslarrna iligkin Yitnetmelik, Bazr Tehlikesiz Atlklann Geri Kazanrmr Tebli!i ve bu yiinetmeliklerde yaprlan defiqiklikler ilesa$rk BakanhIr'nrn 2011/13 Genelgesi gergevesindeizmir ili Giiney Bdlgesi Kamu Hastaneler Birlili Cenel Sekreterliline bag saghk tesislerinin faaliyetleri sonucu olugan atrk rbntgen rttntgen banyo sulartnrn ahnmasr ve bcrtarafr miigterinin sorumlulufundadrr. Sdz konusu mevzuatlarda yaprlan veya yaprlacak olan deligiklikleri firma aynen uygulamak zorundadrr. Mevzuat de!igikli[i nedeniyle sonradan olugacak giderler yilklenici firmaya ait olup,kurumdan herhangi bir bcdel taled edemez Igin yaprlmasr hususunda odenecek her ti.irlil vergi, resim, har9, nakliye, sdzleeme giderleri ve igin yaprlacagr hastanelerin yerinin g0r0lmesi, malrn analizi gibi giderler mufteriye aittrr Tagrnlr mal 08:30 - l5:00 saatleri arasrnda bulundugu yerde gdrulebilir.arttlrmaya girenler satrga grkanlan ta nrr mah gdrmiig ve ana gdre teklif vermig sayrlacaklarr igin malrn evvelce mevcut kusurlarrndan dolayt higbir sorumluluk kabul edilmez. lo-steslim, tesellum, yiikleme ve tatlma giderleri ile bu konuda dogacak diger giderler ve vergi, resim ve harglar mii$teriye aittir. MADDE I l- lhalenin karara baglanmasr: ll-l-ihaleye katrhp da p y siirenler kendilerinden fazla pey siiren grkmadrfr siirece teklif ettikleri bedele baglrdrrlar. Mugteri teklif ettili bedelden dbnemez. Son teklifler alrndrktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra zam teklifi kabul edilemez. ll.2-yaprlan deterlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafindan ihale, en yuksek teklifi veren miisteri ilzerinde brrakrlrr. ll.3-ihale komisyonu gerekgesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir. Komisyonlann ihaleyi yapmama karanna itiraz edilemez.

4 SAGLIK BAKANLIGI TORKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Sa!hgr MiidiirliiEii ll.4-lhale komisyonu, yapacagl degerlendirme sonucunda gerekgeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayrna sunar. ihale yetkilisi l5 (on beq ) gun iginde karan onaylar veya iptal eder. ita amirince iptal edilen ihale hiikiimsiiz sayrlrr. ll.4-lta amirlerince onaylanan ihale kararlarr, onaylandr[r giinden itibaren en geg beg i9 giinii iginde, mii$teriye vsya vekiline imzasr ahnmak suretiyle elden veya iadeli taahhutlii mektupla teblig edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gitn, karann mtltteriye veya vekiline teblig tarihi sayrlrr. MADDE l2-sdzlegmeye Davet V Sdzlegme Yaprlmasrnda isteklinin Gorev Ve SorumluluIu 2886 sayrtr Devlet ihale Kanununun 3l inci veya 76 ncr maddelerine gore onaylanan ihale kararlannrn yukanda agrklanan gekilde tebli[inden itibaren onbef giin iginde m0gteri; kesin teminatl yatlrmak, s0zlegmeyi diizenlemek, sdzle$menin notere tescili gereken h6llerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harg ve diper giderleri ddemek zorundadrr. Bu zorunluluklara uyulmadr!r takdirde protesto Qekmeye ve hiikiim almaya gerek kalmaksrzrn ihale bozulur ve gegici teminat Hazineye gelir kaydedilir. MADDE 13 - Kesin teminat ihale tizerinde brrakllan istekliden, sdzlegme imzalanmadan dnce, ihale bedelinin %6 oranrnda kesin teminat ahnrr. Teminat olarak kabul edilecek deterler Tedavilldeki Turk Parasr, Mevduat veya katlhm bankalarrnrn verecekleri stiresiz teminat mektuplarr, MADDE I4-KONTROL VE MUAYENE Yuklenici, tehlikeli ve tehlikesiz atrklan hastane ydneticisi tarafindan bu hizmet igin gdrevlendirilen Kontrol Tegkilatr (Atrk Yonetimi, Qevre Giirevlisi v.b.) denetiminde teslim alacaktrr. Kontrol Teikilatr ile koordineli gal5acaktrr. Atlklan hastane ydneticiliginin belirleyecegi tartr ile tartarak teslim alacaktrr. Ytiklenici firma,madde 20 de belirtilen atrk depolanndaki rontgen banyo sulaflnr siizlegmenin imzalandrfr tarihten itibaren Mudurlugumiizce gtirevlendirilen Kontrol Tegkilatlnln haarlayacapt program gergevesinde bir ay iqerisinde alacaktrr. Yrl ieerisinde tahmini olutacak atrk rdntgen banyo sularrnr Kontrol Tefkilatrnln hazrrlayacalr program gergevesinde 2015-Arahk ayr igerisinde tamamrnr alacaktlr. Teklif vermeden once Atrk Rontgen Banyo Sularr ve tamamrnr ve alrnacak depolarr gitrmiig, kabul etmit, ihtiyacr olan her tiirlti bilgiyi incelemelerinden edinmig sayrlacaktrr. MADDE I5. ODEME Ahk rdntgen sulannrn sdzlegme tarihinden itibaren ihale kg/ litre bedeli iizerinden ahnan miktar bedelini Tiirkiye Halk Bankasr Bursa $ubesi TR hesabrna yatrrrlacaktrr. MADDE lg Bu tartname, belirlenecek ozel gartlarla birlikte teknik tartname sdzlesmenin ekini teqkil eder. Ihaleye igtirak eden firma,idari $artname genel h0k0mler ve ozel hukumlere ait tilm maddclerini ve qartname ekindeki teknik gannameyi Onceden okumug ve kabullenmiq sayrlrr. MADE:17-Bu gartnamede hiikiim bulunmayan hdllerde,2886 saylh Devlet lhale Kanunu ile Hazine Tagrnmazlarrnrn idaresi Hakkrnda Ydnetmelik htikilmleri ile diger mevzuat hlikumleri uygulanrr. MADDE IE- Satlgtan dolan uyugmazlrklann goztim yeri BURSA icra daireleri ve mahkemeleridir GENEL TEKNiK SARTLAR MADDE 19- Bursa Halk Saghgl MUdUrlUgU ve Baf,L Birimlerden olugan atrk rontgen banyo sularrnrn sallk tesislerinden toplanmasr, tagrnmasr, depolanmasr, nakliye, geri kazanrmr ve/veya bertaraf edilmes i isidir. Tiim i$lerler y0klenici firma sorumlulupundadrr. Sdz konusu mevzuatlarda yaprlan veya yaprlacak olan de!iqiklikleri finna aynen uygulamak zorundadrr. MADDE 20-i9in uygulanma yeri Halk Sa!h!r Miidiirliigiine bagtr Bilyiik Orhan Devlet llastanesi, Harmancrk Devlet Hastanesi, Ketes Devlet Hastanesi, Merkez Verem Savag Dispanseri, Yrldrrrm Verem Savag Dispanseri, ineg<il Verem Savag Dispanseri, Gemlik Verem Savag Dispanseri, Karacabey Verem Sava; Dispanseri MADDE 2l- Yiiklenici firma sahip oldulu belgelerin ekinde yer alan Tesis izin ve Lisans Kogullarrnr sallamakla yukiimlildur. Bu kogullarda belirtilen belgeleri ihale dosyasrnda sunacaktrr

5 SAGLIK BAKANLICI TIIRKiYE HALK 546LIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr Mtidilrliigii MADDE 22- Atrk rdntgen banyo sularrnrn Bursa Halk Sa[h$r Miidiirl0liine Balh Birimlerin depolanndan altnarak nakliyesi, geri kazanrm/nihai bertaraf tesisine gtinderilebilmesi igin; Ulusal Atrk Taglma Formu birim yetkililerince (kontrol tegkilah) doldurulacak, yiiklenici tarafrndan ilgili bdlumleri tamamlanacaktrr.bursa Halk Sallr!r M0diirlii!0ne balh birimlerin yetkililerine Ulusal Atrk Tagrma Formlannrn ilgili n0shalan 3 (UC) gun iqinde teslim edilecektir. MADDE 23-Yuklenici firma tehlikeli ahklafln allnmasr, taflnmasr, bertarafi ve geri kazanrmr ile ilgili duzenlenen formlann (Atrk Teslim Tutanagr ve/veya Ulusal Atrk Tatrma Formu) bir niishasrnr Bursa Halk SaEhgr MiidorliiEune bagl birimlerin yetkililerine teslim edeceklir. MADDE 24- -ihaleye katrlacak olan firmalarrn, Tehlikeli Atrklarrn Kontrolii Yitnetmeligi, Atrk Ydnetimi Genel Esaslanna iligkin Ydnetmeliklerinde ve Bazr Tehlikesiz Atrklann Geri Kazanrmr Tebli[inde belirtilen Qevre ve $ehircilik Bakanhlr tarafrndan verilen; - Tehlikeli Ank Geri Kazanrm konulu Qevre izin ve Lisans Belgesi'ni ve eklerini (Tesise Kabul Edilecek Kodlarr. Tesis lzin ve Lisans Kosullarr) ve -Qevre ve $ehircilik Bakanlrgr tarafrndan verilen Tehlikesiz Atrk Geri Kazanrm konulu Cevre lzin ve l-isans Belgesi'ni ve eklerini (Tesise Kabul Edilecek Kodlarr, Tesis Izin ve Lisans Kogullarr) ve -Qevre ve $ehircilik Bakanhlr tarafindan verilen ve ilgili Qevre izin ve Lisans Belgesi'nden dnce allnmr$ ve ilgili mevzuat (Qevre Kanununca Ahnmasr Cereken izin ve Lisanslar Hakkrnda Ydnetmelik v.b.) gergevesinde s0resi dolmamrg Gegici Faaliyet Belgesi'ni ve eklerini (Tesise Kabul Edilecek Kodlarr, Tesis izin ve Lisans Kogullan) ihale esnasrnda sunmalarr gereklidir. ilgili Belgelerin sdzlegme bitim s0resini kapsamasr/suresi sozlegme siirecinde sona eren lisans veya Gegici Faaliyet Belgesinin yenilenerek komisyona sunulmast gereklidir. MADDE 2s-Yiiklenici Firma, Qevre ve $ehircilik Bakanhlr'na ait Atrklann Karayolunda Tagrnmasrna iliqkin Tebli[i'nde yer alan htlktimlere uymak zorundadrr. MADDE 26- Atlk rdntgen banyo sularr; birimlerin tehlikeli atrk depolarrndan alrnmasl, tatrnmasr ve nakli srrasrnda olugabilecek kazalardan ( diikulme ve sagrlmalardan ) ve diger kazalardan Mudurlilgumuze ballr birimler sorumlu olmayacaktrr. Her tgrlti zararrn giderilmesi yuklenici firmaya aittir. Yuklenici firma bu durumlarda her tiirlu acil 6nlemleri almakla yiikuml0d0r. MADDE 27-Atrklann tagrnmasl srrasrnda higbir madde veya bagka bir atrkla kan$trrrlmamasr gerekir. Bdyle bir durum tespit edildili takdirde Qevre ve gehircilik Bakanhgl tarafindan kesilecek ceza bedeli yuklenici firmaya ait olacaktrr- MADDE 28-Yuklenici firma ara depolama lisanslna sahip ise geri kazanrm ve bertaraf merkezleri ile yapmrg oldu[u sdzlegmeleri belgelemeli, noter onayh suretlerini ihale dosyasrna koymahdrr. MADDE 2g-Mu$teri ihale bedelini (mevcutta bulunan miktara kargrhk bedeli) ve l2.maddede sayrlan diler giderlcri ddedigi tarihten itibaren biriken malzemeler ( rdntgen banyo sularr)belirtilen zaman aralrfrnda alrnacaktrr; alrnacak miktar, kontol te$kilatr ve ayniyat saymanhgrnca tutulacak tutanak ile belgelenecek ve odemeye esas tetkil edecektir. Aksi takdirde Ditner Sermayeli Kuruluglar ihale yonetmeligi 5l.maddesine gore iglem yaprlacaktrr. MADDE 3O-Yukamda satrgr yaprlacak olan R0ntgen banyo sulan tahmini miktar olup Altct (%o 20) fazla veya eksik mah kabul etmek zorundadrr.tatlnlr malln teslim srrasrnda ahcl tarafindan gevreye verilecek herhangi bir zarar altcrs: tarafrndan kargrlanacaktrr.

6 T,C, SAELIK BAKANLTEI TURKIYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Saghgr Mudiirlug ATIK RONTGEN FILMLERININVERONTGEN BANYO SULARININSATIS S6ZLE$MESi Madde I - Siizlesmenin Taraflan ; Bu sdzlegme, bir tarafta Bursa Halk Saltrlr Miidiirliift (Bundan bdyle "idare" olarak antlacakttr.)ile diler tarafta......(bundan bdyle "miigteri" olarak anrlacaktrr.) arasrnda aga[rda yazrh gartlar dahilinde akdedilmigtir. Madde 2 - Taraflara iligkin Belgeler : 2.1. idarenin Adr : Bursa Halk Sa$rfr Miirliirliilii Adresi : Ahmetpa$a Mahallesi Fevzi Sakmak Caddesi No:53 Osmangazi / BURSA Telefon No : Faks No t E - Mail Adresi : hsm 2,2 Miisterinin Adr: Tebligat Adresi : Telefon No : Faks No : E - Mail Adresi : Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmiqlerdir. Adres deligiklikleri usuliine uygun gekilde karqr tarafa tebli! edilmedikge en son bildirilen adrese yaprlacak teblig ilgili tarafa yaprlmrq sayrlrr. Madde 3 - Siizlesmenin Konusu: Miidiirliigiimiize Balh Birimlerin depolarurda biriken Banyo Sularrnrnfixer ve Atrk R6ntgen filmleri satrgr Madde 4 - Siizlesmenin Bedeli: Srra No Satrn Ahnacak Mal velveya Hizmetin Cinsi Birim Miktar 1 Riintgen Banyo Sularr (Fixer) LiTRE 1000 Yukarrda ki tabloda belirtildi!i iizeremiid0rltiliimiize balh birimlerin depolannda biriken Banyo Sularr fixer Birim fiyat...,... Fiyatlarla TOPLAM... iizerinden Sdzleqmesi imzalanmrqtrr. Madde 5 - Siizlegmcnin Siiresi:Stizleqme imzalanmasrna miitcakip aynl giin igin silresi baglar vc tarihine kadar devam eder. MADDE 6- Tagrnrr mal 09:00 - I 5:00 saatleri arasrnda ihaleyi alan firma tarafrndan bulundufu yerden teslim ahnrp gdtiiriilecektir. ilgili firmanrn satrga grkanlan tagrnrr mah gdnniig ve ona gdre fiyat teklif etrnig sayrlaca!r igin malrn evvelce mevcut kusurlarrndan dolayr idarece higbir sorumluluk kabuledilemez. MADDE say DiK'nun 31. veya 76. maddelerine gore onaylanan ihale kararlarrnrn teblilinden itibaren l5 giin iginde miiqteri ihale ile ilgili vergi, resirn, harglarr ve diler giderleri tjdernek zorundadrr. Bu zorunluluklara uyulmadr!r takdirde protesto gekmege ve hiikiim almala gerek kalmaksrzrn ihale bozulur. Madde 8- Kesin Teminat Miiqteriden bu i9e iliqkin olarak tutarrnda kesin teminat alnmr$trr. Karar Pulu Ve Damga Vergisi Olarak.....ahnmrqtrr. MADDE 9- Teslim Alma $artlarr:

7 Alrct (9/o 20) Iazla veya eksik mah kabul etmek zorundadrr.tagrnrr malrn krsmen veya tamamen teslim edilememesi durumunda idareden tazminat istenemez. Y0klenici, tehlikeli ve tehlikesiz atrklarr birirn yoneticisi taraftndan bu hizmet igin gdrevlendirilen Kontrol Tegkilatr (Atrk Ydnetimi, Qevre Gorevlisi v.b.) denetiminde teslim alacaktrr. Kontrol Teqkilah ile koordineli galrqacaktrr. Atrklarr ilgili birinin ydneticili!inin belirleyece!i tartr ile tartarak teslim alacaktrr. Madtle 10-6deme Yeri ve Zamanr:Banyo sularr sdzlegme tarihinden itibaren 30 giin iginde alrrnr tamamlanacak ve ihale Banyo sularr litre bedeli tizerinden; ahnan miktar bedeli kadar Tiirkiye Halk Bankasr Bursa $ubesi TR HESAP NUMARASINA yatrrrlarak dekontun bir niishasr Miidiirlii[iimiize teslim cdilecektir. Banyo suyu miktarlarr ve teslirn tarihlerinin belirtildili teknik qartname ve <izel gartlarda belirtilen pekilde bir tutanakla teslim edilecektir. Tutanaklar birim yetkilileri ve yiiklenici firma tarafindan imzalanacaktrr. Toplanan bu tutanaklar ijdemeye esas belgeler olup idareye teslim edilecektir. Madde ll - Siizlegmenin Dcvri : SOzlegmenin devri miimkiin de[ildir. Madde 12 - idarenin Siizlegmeyi Fesh Etmesi: Mtiqteri, taahhiidiinii teknik iartnameye ve bu sdzlegmede belirlenen hiikiimlere uygun olarak yerine getirmedigi ve teslim aldrlr R<intgen Banyo Sulan bedelini aynr giin yatrrmadrgr takdirde, idare tarafrndan on gin siireli yazrh ihtar yaprlacak ve gecikilen her takvim giinii igin % 2 (iki ) oranrnda ceza kesilecektir. Ancak yaprlan ihtara ralmen miigteri hala taahhiidiinii yerine getinniyorsa sdzlegrne idare tarafinca lesh edilerek kesin teminatr gelir kaydedilecektir. Madde 13 - Miiqterinin Stizlegmeyi Fesh Etmesi : Siizlegme yaprldrktan sonra, miigterinin dliim0, iflasr, a[rr hastahk, tutukluluk ve rnahk0miyet hallerinde 2886 sayrh Devlet ihale Kanununun maddeleri hiikiimlerine gdre iqlem yaprlacaktrr. Madde 14 - Miigterinin Yiikiimliiliikleri: Genel olarak; Mtigteri iglerine gereken 6zen ve ihtimamr gostenneyi, sdzlegme konusu igi sdzlegme hiikiimlerine gdre belirlenen siire, miktar ve bedel dahilinde gergeklegtirrneyi ve olugabilecek kusurlarr stizleqme h0kiimlerine uygun olarak giderrneyi ve iqle ilgili olarak biitiin giivenlik kurallarrna uymayr kabul ve taahhiit eder. Ayrrca ; I - Atrklann biriktirilmesi igin gerekli olan malzemeler (bidon vs.) mi.igteri tarafrndan iicretsiz olarak temin edilecektir tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan Tehlikeli Atrklann Kontrolil Ydnetmelifi, tarih ve sayrlr Resmi Gazete'de yaytnlanan Atrk Ydnetimi Genel Esaslanna lliqkin Ydnetmelik, Bazr Tehlikesiz Atlklarrn Geri Kazanrmr Tctrlili ve bu ytinetmeliklerde yaprlan deliqiklikler ilesa$rk Bakanhfr'nrn 2011/13 Genelgesi gergevesinde izmir ili Giiney Bdlgesi Karnu Hastaneler Birlili Genel Sekreterli[ine balh sallrk tesislerinin faaliyetleri sonucu olugan rdntgen banyo sulannrn ahnmasr ve bertarafi nriigterinin sorumlulufundadrr. Sdz konusu mevzuatlarda yaprlan veya yaprlacak olan de[igiklikleri firma aynen uygulamak zorundadrr. Mevzuat deligiklifi nedeniyle sonradan oluqacak giderler yiiklenici firmaya ait olup,kurumdan herhangi bir bedel talep edemez. 3- iqin yaprlmasr hususunda ddenecek lrer tiirli.i vergi, resim, harg, nakliye ve srizlegme giderleri miigteriye aittir. Madde 15 - Anlagmazhklarrn Qiiziimii: Bu sdzlegmenin uygulanmastndan do[abilecek her tiirlii anla$mazh!rn gdziimiinde BURSA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde l6 - Satrg gartnamesi ve teknik gartname bu siizlegmcnin ekini teqkil eder. Satrg gartnamesintle ve teknik gartname belirtilcn hiikiimlerine giire hareket cdilecektir. Ytiklenici firma, ek-l tabloda belirtilen atrk deposundaki riintgen banyo sulan tahmini miktannr, s6zlesmenin imzalandttt tarihten itibaren Genel Sekreterligimizce2g6revlendirilen Kontrol Teqkilatrnrn hazrrlayacaf,r program

8 gergevesinde bir ay igerisinde alacaktr. Teklif vermeden 0nce Atlk R0ntgen Banyo Sulan tamamrnr g0rmile, kabul etmig, ihtiyacr olan her ttirl0 bilgiyi incelemelerinden edinmig sayrlacaktrr. Madde 17 - imza: Bu sdzlegme 17 maddeden ibaret olup, Idare ve Miigteri tarafindan tam olarak okunup anlagrldrktan sonra...,...tarihinde bir (l) nusha olarak imza altrna ahnmrg ve bu niisha idarede ahkonulmuptur. Miigterinin herhangi bir zamanda talebi halinde sdzlegmenin "ashna uygun idarece onayh sureti" idare tarafindan diizenlenip miiqteriye verilecektir. Sdzleqmeyi okudum belirtilen tiim $artlan aynen kabul ediyorum Mfi$rERi iulnr

9 TEKLIFMEKTUBU BURSA HALK SAGLIEI MUDURLUGU ihale KoMisYoNU BA$KANLTCTNA Pazartesi gunti saat 10:00'da ihalesi yaprlacak olan 1600,00 TL tahmin edilen bedelli iginize ait ddkiimanlan okudum, inceledim ve kapsamrndaki hususlan tam olarak anladrrn ve kabul ettim. lhale konusu mah ihale gartnamesinin 8. Maddesi gergevesinde gtirdiim, inceledim ve kogullarr hakkrnda fikir sahibi oldum ve kabul ettim. Bu mah ihale dosyasrnda belirtilen tiim kogul ve hiikiimlere uygun olarak, igin tahmin edilen bedeli iizerinden toplam olarak ihale yrh fiyatlarr ile...tl (rakam ve yazryla) bedelle almayr kabul,taahhiit ve teklif ederim. iggitik, malzeme, nakliye ve diler sarflarda meydana gelecek fiyat farklarr nedeni ile higbir fiyat farkr veya ilave bedel ddenmeyecelini kabul beyan ve taahhiit ederim. Srra No Sahn Ahnacak Malzeme Adr Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 Rtintgen Banyo Sularr (Fixer) 1000 LT isim -imza -Ka5e Iarih:.../O7/2O!5 Firma Adr ve Adresi

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi, Yazır Mahallesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ Bolu İli Merkez İlçesi yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36,37

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU. 11 Maddelik Araç Giydirme İşi İdari ve Teknik Şartnamesi tarafınızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

TEKLİF MEKTUBU. 11 Maddelik Araç Giydirme İşi İdari ve Teknik Şartnamesi tarafınızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. 05.07.018 TEKLİF MEKTUBU Odamız tarafından şartnamede belirtilen özelliklerde Araç Giydirme işi odamız üyesi firmalardan kapalı zarf usulü teklif almak sureti ile yaptırılacaktır. Baskı fiyatlarının 10.07.018

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 69. Maddesine

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21715 24.10.2018 Konu : Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Yazıcı ve Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 31.10.2018

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

Nitelifi. iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI

Nitelifi. iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT i$rnrvrn HAKKr $ARTNAMESI T.C. SACLIK BAKANLIGI runrivp KAMU HASTANEInni KURUMU Bursa ili Kamu Hastaneleri Birlifii Genel Sekreterlifi Bursa Aplzve Diq Sapl{r Merkezi iglnrun HAKKr verilen nunn, KANTiN, CAy ocact cini verlere AiT

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi TIIRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERIGZi TrBBi Cftr4ZALrM io,tri ganrxaursi ixer-et.tir KoNUsu ve $exli Madde I - TUrk Krztlayr, Altrntepe Trp Merkezi ihtiyact olan agaltda cins Kapalr zarfla teklif altnmak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1- Güzelbahçe Belediyesi sınırları dahilinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve İlan Reklam Yönetmeliği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19.

LOJ. : 115O- rll7. KONU : lhale Edilen 19. LOJ. : 115O- rll7-1s/tuk Mlz.igl' KONU : lhale Edilen 19. SANAYI VE TICARET ODASI BA$KANLIGINA ilgi :Kastamonu J. Blg. K.lrlrnrn 04 Aoustos 2015 tarihli, LoJ:1 150-1 1642-1s/lhl. Kom ' 89k 650367 sayrlr

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

ARAÇLARIN SATIġINA ESAS ġartname

ARAÇLARIN SATIġINA ESAS ġartname T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü ĠSTANBUL 5 ADET EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ ÇALIġIR DURUMDAKĠ Ġhalenin Konusu ARAÇLARIN SATIġINA ESAS ġartname

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2132 23.01.2015 Konu : Orijinal Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Orijinal Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 27.01.2015 Salı

Detaylı

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\

l- igbu srizleqmenin konusu, MU$TERi'nin daha rince dolmug velveya srizleqme stiresi I. SOZLE$MENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR I \ \\ I! \ \ Bir tarafta, I \ \\ Btiyiikdere Cad. No:108/l Oyal ig Hanr Kat:6 isfrneul adresinde mukim YEDiTEPE FAKTORING A.$. Faktor ile diger tarafta adresinde mukim VE M IM iler adresinde mukim adresinde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı