Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca karþýlanmaktadýr. ÜCRETSÝZDÝR

3

4 Mevlüt Yýldýrým Dost Elimiz Onlarýn Baþlarý Üzerinde... BIRDOST EDÝTÖR Son zamanlarda dünyada meydana gelen birçok olay maalesef gezegenimizdeki mevcut sýkýntýlarýn üzerinde yeni yaralar açýyor. Savaþlar, büyük seller ve depremler, iç savaþlar ve ekonomisi geliþmiþ ama dünyaya bir türlü huzur getirememiþ devletlerin ikiyüzlülüðü, boynu bükük çocuklarýn, dullarýn ve yetimlerin sayýsýný artýrmýþtýr. Dost Eli Derneði gibi Türkiye de ve diðer ülkelerde iyilik adýna faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý da kimsesiz ve maðdur edilmiþ insanlarýmýzýn yanýnda olmayý kendilerine þiar edinmiþlerdir. Nerede bir zulüm, nerede bir haksýzlýk, nerede bir yetim varsa orada bu iyilik gönüllülerini görürsünüz. Dernek olarak yurt içinde ve yurt dýþýndaki iyilik faaliyetlerimiz içinde bizi en çok etkileyen olay, yetimler olmuþtur. Sudan da, Liberya da, Irak ta, Bangladeþ te, Filistin de, Azerbaycan da, Afganistan da kýsacasý geçmiþte savaþý yaþamýþ ya da þu anda yaþayan birçok ülkede yetim çocuklara rastlýyoruz. Çok küçük meblaðla günlük ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek bu yetimlerin büyük çoðunluðu maalesef asgari gýda tüketiminden bile mahrum kalmaktadýrlar. Bunu en canlý örneðini Irak ta ve Liberya da gördük. Kerkük te 1300 yetimi tespit eden bir dernek ancak 650 tanesine ayda 30 dolar verebiliyor. Bir baþka dernek 950 yetimden 470 tanesine zar zor bakabiliyor. Liberyalý yetimler pirinç lapasýndan baþka bir gýdayla tanýþmýyorlar. Baþta Türkiye olmak üzere birçok ülkedeki yetime el uzatan derneðimiz yetim konusunda çerçevesini biraz daha geliþtirmek istiyor. Daha çok yetim çocuðumuzun baþýný okþamak istiyoruz. Bu konuda herkesin bir þeyler yapabileceðine inanýyoruz. Maaþ alan bir memur veya iþçi bile maaþýnýn çok küçük bir miktarýný bu iþ için ayýrabilir. Konu ile ilgilenen hayýrsever insanlarýmýza dernek olarak her zaman hizmetlerine hazýr olduðumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Yetimin baþýný okþayan ile ahirette yan yana olacaðýný ifade eden bir peygamberin takipçileri olarak konuya duyarlýlýk göstereceðinizi umuyorum. Dost Elimizin yetimlerin baþlarý üzerinden inmemesini arzu ediyoruz. Dergimizin bu sayýsýnda kýsa da olsa yetimlerimize yer verdik. Ýleriki sayýlarýmýzda konuyla ilgili olarak inþallah daha detaylý haberlerimiz olacaktýr. Ayrýca bu sayýmýzda derneðimizin yurt içi ve yurt dýþýndaki yardýmlarý hakkýnda bilgiler okuyacaksýnýz. Siz hayýrseverlerin katkýsý ile dünyanýn her tarafýna dost elimizi uzatýyoruz. Uzatmaya da devam edeceðiz. Moðolistan ýn baþkenti Ulanbatur un ilk camisinin de içinde bulunduðu kültür merkezimizi inþa ederek baþlattýðýmýz eðitim faaliyetlerimiz gün geçtikçe hýzýný artýrýyor. Her geçen gün hidayete eren insanlarýn güzel haberleriyle seviniyoruz. Ýnþallah önümüzdeki aylarda yine Moðolistan da daha geniþ ve eðitim aðýrlýklý faaliyetlerimizin haberlerini sizlerle paylaþmak istiyoruz. Muhabbetlerimle DOST ELÝ DERNEÐÝ ÞUBAT

5 Moðolistan da Tarih Yazdýk Hz. Mevlana dan Nasihatler Çocuk Dostu Dost Eli Market Dile Geldi BIRDOST Dost Eli Derneði Ýletiþim Dergisi Adýna Sahibi Mehmet Seçer Editör ve Yayýna Hazýrlýk Mevlüt Yýldýrým Yazý Ýþleri Müdürü Ýsmail Köksal Grafik Tasarým Atlantis Medya Ýletiþim Adresi Ferhuniye Mah. Dr. Yusuf Ziya Paþa Sk. No:6 Selçuklu / Konya T F Baðýþlarýnýz Ýçin Hesap Numaralarýmýz VAKIFLAR BANKASI KONYA ÞUBESÝ ( 016 ) TL / ÝBAN KODU: TR KUVEYT TÜRK AZÝZÝYE ÞUBESÝ ( 22 ) TL / ÝBAN KODU : TR TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BANK. MEVLANA ÞUB. ( 16 ) TL / ÝBAN KODU : TR AK BANK MEVLANA ÞUBESÝ ( 244 ) TL / ÝBAN KODU : TR AL BARAKA TÜRK SANAYÝ ÞUBESÝ ( 29 ) TL / ÝBAN KODU: TR ZÝRAAT BANKASI KONYA ÞUBESÝ ( 168 ) TL / ÝBAN KODU : TR BANK ASYA MEVLANA ÞUBEÞÝ ( 35 ) TL / ÝBAN KODU : TR ÝÞ BANKASI NALÇACI ÞUBESÝ ( 4502 ) TL / ÝBAN KODU : TR POSTA ÇEKÝ HESABI : Baský Damla Ofset Basým Tarihi: MART 2011 Dost Eli Dergisi, Basýn kanunu çerçevesinde belirtilen, Basýn Ahlak Kurallarýna uymayý taahhüt eder. Yazarlara ait yazýlar ve yorumlar kaynak gösterilerek kullanýlabilir. Tanýtým amaçlý yayýn organý olmasýndan dolayý ücretsizdir. Dergimizin tüm maaliyet ve masraflarý reklam veren firmalar tarafýndan karþýlanmaktadýr. Yayýnlansýn yada yayýnlanmasýn yazarlarýn gönderdiði yazýlar geri iade edilmez. ÝÇÝNDEKÝLER 03 Duyuru Dostu Müracaat Tanýtým 04 Makale Dostu Nefes Aldýkça 05 Þiir Dostu Maviler Solarsa 06 Faaliyet Dostu Gönüllüler Toplantý - Kermes 07 Faaliyet Dostu Aile Seminerleri 08 Hikaye Dostu Kayýp Ýlaný 09 Etkinlik Dostu Þanlýurfa Halil Ýbrahim Buluþmasý Okullarda Kitap Daðýtýmý 10 Ziyaret Dostu Birleþmiþ Milletler Heyeti Derneðimizde Alman Halk Meclisi Gurubu Derneðimizi Ziyaret Ettiler 11 Hikaye Dostu Yüzyetmiþlik Dede 12 Dünya Dostu Arakan ve Gazze 13 Dünya Dostu Sudan lý Yetimler 376 Bin Kiþiye Bir Doktor 14 Merhamet Dostu Herþey Çocuklarý Ýçindi 6 Yýllýk Karanlýk Aydýnlýða Kavuþtu D E R N E Ð Ý 15 Duyuru Dostu Gýda Bankacýlýðý Yoksul Hasta Refakatçileri için Misafirhane 16 Kapak Dostu MOÐOLÝSTAN DA TARÝH YAZDIK 17 Kapak Dostu Ulanbatur Ýslam Kültür Merkezi 18 Eskilerin Dostu AVARIZ VAKIFLARI 19 Çocuk Dostu Uçurtmam Dalda Kaldý Nasihat Dostu Hz. Mevlana dan Nasihatler Röportaj Dostu Mustafa Tatlýsu 24 Yardým Dostu Her Þey Küçük Bir Anla Baþlar 25 Makale Dostu Aþk Vermektir Market Dostu Dost Eli Marketi Dile Geldi 28 Ýbret Dostu Cömertlikte Ýdrak 29 Haber Dostu TANZANYA / ZANZÝBAR

6 Duyuru Dostu Tanýþýyoruz BEYAZ MASA Dost Eli Derneði olarak amacýmýz; hizmet verdiðimiz alanlar içerisinde insanlýk adýna en güzel iþlerin altýna imzamýzý atabilmek olduðunu ifade ediyor, hizmette kaliteye ne denli önem verdiðimizi bir kez daha vurguluyoruz. Derneðimizin yakýndan tanýnmasý düþüncesiyle, çalýþmalarýmýzý kaliteli bir þekilde yürümesini saðlayan birimlerimizi bir önceki sayýmýzda sizlere tanýtmaya baþlamýþtýk. Bu sayýmýzda BEYAZ MASA birimi ile sizlerleyiz BEYAZ MASA birimimiz; derneðimize yardým almak amacýyla gelen ihtiyaç sahibi kiþinin tespit öncesi ilk bilgilerinin alýndýðý ve gerekli resmi evraklarýn hazýrlanýp kayýt altýna alýndýðý yerdir. Ýhtiyaç sahibi kiþi kendisinden istenen belgeleri hazýrladýktan sonra BEYAZ MASA biriminde ön bir görüþmeye alýnýr. Yapýlan görüþme sýrasýnda kiþiye hayatý ve yaþam biçimi hakkýnda sorular yöneltilerek tespit için gerekli form bu birimde doldurulur. Burada müracaat sahibinden alýnan bilgilerden yola çýkýlarak dosya iþleme konulur ve araþtýrma baþlatýlmasý için formlar tespit komisyonuna sevk edilir. DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

7 Makale Dostu Ýbrahim ORTAKARA Dost Eli Derneði Yön. Kur. Üyesi Yolunuz Bosna ya düþtüðünde... Vakit ne olursa olsun; ister öðlen, ister akþam, isterse sabahýn alaca kýzýllýðý Geçmiþten ta günümüze uzanan bildik bir havayý solur; ciðerden! yürekten! derinden en derininden hissedersiniz kardeþliði. Bosna, aah Bosna Bir bayram öncesi sokaklarýnda yürüyebilmek ne kadar mutluluk veriyorsa; geçmiþte yaþadýklarýn kanlý tarihin! damla damla gözyaþý olup akýyor gülümsemeye heveslenmiþ yüz hatlarýma Dilim; sadece diri diri topraða gömülenleri veya bin bir iþkenceyle namusu ayaklar altýnda çiðnenenleri anlatacak cümleyi seslendirse, dizlerimde takat kalmaz yýðýlýrým olduðum yere. Sonra bir çocuk sesi gelir kulaðýma ve ardýndan onlarcasýnýn sesi birleþir; sessiz bir çýðlýk olur adeta. O çýðlýða tutunur kalkarým olduðum yerden. Yüreðimin yürüttüðü ayaklarým sessiz çýðlýðýn kopup geldiði yere alýr götürür beni Kimsesiz, bedensel ve zihinsel engelli çocuklarýn bakýldýðý bir yetimhanedeyim Kimi küçük, kimi yetiþkin diyeceðimiz yaþlarda, bakýma, korunup kollanmaya muhtaç onlarca can, canýmýz onlar Yetimhaneden öte bir bakým evi burasý. Kimi doðuþtan zihinsel, kimi geçirdiði bir kazanýn ardýndan bedensel engelli Kiminin yaþý oldukça ilerlemiþ ama henüz küçük bir bebek sanki. Savaþýn izlerini taþýyorlar bedenlerinde, gözlerinin etrafý oyulmuþ beþ duyusu kendinden alýnmýþ gibi. Can onlar; çaresizce yüzümüze bakan canlarýmýz Binanýn koþullarý onlara hizmet verecek þekilde düzenlenmiþ. Çalýþanlarýnýn yüreði sevgi dolu. Bakýmlarý oldukça güç bu çocuklarý sevgileriyle kuþatmýþlar. Gözlerindeki gülümseme güven veriyor. Üstlendikleri iþin sorumluluðunun farkýndalar hepsi. Binada; dondurulmuþ gýdalarý muhafaza edebilmek için bir buzhaneye ve özelliklede yatalak olanlar la zihinsel engelliler için hasta bezine çok ihtiyaç olduðunu söylüyorlar. Bunun içinde bizlerden yardým bekliyorlar. Yüreðimin götürdüðü yerde gördüklerim doldururken tüm benliðimi hüzünlü bir hoþça kalýnla veda ediyorum hepsine. Duyduðu sessiz çýðlýðýn peþinde koþturan ayaklarým yetimhanenin zeminine çakýlmýþçasýna ayrýlmak istemese de olduðu yerden, bayramla gelen güzellikleri taþýmak gerekiyordu Bosna nýn yoksul köylerine. Zaman; kurban bayramýnýn coþkusunu yüklenmiþken üzerine, bizde zamanla ortak olup vazifelerimizi yerine getirmeliydik elbette. Yoksulluðunu dýþa pek yansýtmayan, asil Bosnalý kardeþlerimizin payeleri var ellerimizde. Yolumuz Bosna ya düþtüðünde; yoksulluðun kurban kesme vecibesini yýllardýr unutturduðu en ücra köylere bile ulaþýp, elimizde olan payelerini yani kurban etlerini bir bir teslim ediyoruz kardeþlerimize. Biz bir veriyoruz belki ama binler alýyoruz karþýlýðýnda. Binlerce dua! binlerce kilometre ötelerden 04 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

8

9 Faaliyet Dostu Seyirci Kalmayýp Seyre Dalmak Lazým... Ne zaman bir lunaparkýn önünden geçse yollarý annesi elinden tutar hýzlý hýzlý çekiþtirirdi kolunu. Ardý ardýna atýlan aceleci adýmlarla adeta koþarcasýna uzaklaþýrlardý oradan. Ona kalsa saatlerce oyalanýr lunaparktaki oyuncaklarýn hepsini doya doya seyrederdi. Hepsi rengârenk ve birbirinden güzeldi. Çarpýþan otomobildeki çocuklarýn sevinç dolu çýðlýklarý onu doyasýya gülümsetirdi. Annesinin bu kadar acele etmesine anlam veremiyordu. Kendisi durumlarýnýn farkýndaydý, oyuncaklara binmenin de paralý olduðunu biliyordu. Annesi üzülürdü onun içinde hiçbir zaman; - anne bende bineyim mi? cümlesini kurmadý Uzaktan bakmakla tadýna varýlmaz bazý duygularýn, yaþamak lazým doya doya. Hele bir de çocuksanýz O etrafýmýzdaki yüzlerce çocuktan sadece biriydi; ama uzaktan bakmakla yetinenlerden Derneðimiz tarafýndan güzel bir organizasyonla böyle onlarca çocuk bir araya getirildi ve yaþamlarý boyunca unutamayacaklarý bir gün onlara yaþatýldý. Gönüllü üniversite öðrencilerinin refakatinde lunaparka götürülen çocuklar gün boyunca gönüllerince eðlenip coþtular. Hangi oyuncaða binmek isteseler parasýný hiç düþünmediler, çünkü çocuklarýn sevinciyle mutlu olan bir amca bütün biletlerin parasýný ödemiþti. Gün onlarýndý öyleyse tadýný korkusuzca çýkarmak lazýmdý. 06 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

10 Faaliyet Dostu Baþak Bereketlendi Okula 100 Temel Eser! Konya nýn Karatay ilçesine baðlý bir mahalle. Yýllar öncesinde doðunun farklý illerinden gelerek þehrin dýþýnda kendilerine bir yerleþim alaný oluþturan gözlerden uzak sade bir yaþam süren insanlarýn mahallesi BAÞAK Mahallesi. Þehir merkezinden uzakta olan bu mahalleye kalýcý bir hizmet için kollarý sývayan derneðimiz mahalle halkýnýn en büyük arzusunu yerine getirdi. Ýl müftülüðünden alýnan izinler doðrultusunda mahalleliye hizmet veren camiinin zemin katý Dost Eli Derneði tarafýndan baðýþçýlardan gelen destekle Kuran Kursu olarak hizmet verecek þekilde düzenlenmiþtir. Köy okullarýndaki en büyük eksiklerin baþýnda kitap gelmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi amacýyla yola çýkýlmýþ, çocuklarýn kendilerini ve okumalarýný geliþtirmek adýna ansiklopedi, hikaye, roman türlerinden oluþan, M.E.B. tarafýndan onaylanmýþ kitaplarýn temini büyük bir hýzla devam etmektedir. 100 köye 100 kütüphane kapsamýnda en son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Sayýn Mehmet Ali Þahin Bey in de desteði ile 50 okulumuza 100 temel eser kitabý daðýtýldý. Kitaba ulaþma noktasýnda sýkýntý çeken ilköðretim ve ortaöðretim okullarýmýzýn Edebiyat ve Türkçe derslerinde en çok ihtiyaç duyduklarý kitaplar kendilerine ulaþtýrýlmýþtýr. Derneðimizin kitap ulaþtýrdýðý okul sayýsý 68 olmuþtur. DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

11 Çocuk Dostu Çocuk Yuvalarýndan, Sevgi Evlerine... Çocuklar; dünyanýn en güzel ve en özel varlýklarý... Çocuklar; aldýklarý ilk nefes anýndan itibaren beslenmeye, kollanmaya, þefkat ve merhamete en çok ihtiyaç duyan varlýklar. Çocuklar Ne var ki; doðduktan sonra her çocuðun yanýnda ailesi olmuyor Böyle anlarda onlarýn baþlarýný sokabilecekleri, aile þefkati göre bilecekleri bir yuvaya ihtiyaçlarý var. Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarý yýllardýr ailesi olmayan çocuklara kucak açmakta ve onlarý toplum içerisinde yok olup gitmekten korumakta. Yýllarýn verdiði tecrübe ve bilgi birikimiyle Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü þimdilerde yeni bir hizmeti SEVGÝ EVLERÝ NÝ bu çocuklar için seferber eyledi SEVGÝ EVLERÝ isminden de anlaþýldýðý gibi çocuklarýn sevgiyle buluþtuklarý, sevgiyi gördükleri yer. Kendi anneleri gibi olmasa da sevgi annelerinin þefkati ile büyüdükleri yer. 0 6 yaþ grubu, 7 12 yaþ grubu, yaþ grubu korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren bu evlerin asýl amacý; Çocuklarýmýzýn insan sevgi ve saygýsýyla dolu yetiþtirilmeleri; fiziksel, biliþsel, psikososyal geliþimlerini tamamlayarak saðlýklý bir kiþilik ve iyi alýþkanlýklar kazanmalarý, yaþadýðý toplumun kurallarýna uyan, kendi ayaklarý üzerinde durabilen, topluma yararlý birey olabilmeleri için bir iþ ve meslek sahibi yapýlmalarýdýr. Bu güzel çalýþmaya destek olmak için Dost Eli Derneði de bu evlerinden birinin oluþmasý için gereken tüm desteði verdi. Beyaz eþyadan mobilyasýna, döþemesinden çocuklar için gerekli olduðu düþünülen bütün malzemeler dernek tarafýndan temin edildi. Güzel düþünceler güzel iþlerle desteklendikçe bütün çocuklar daha güzel gülümser 08 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

12 Gönüllü Dostu Neyi Neden Yapýyorlar? Onlar belirli aralýklarla toplanýp, neler yapabileceklerinin kararlarýný alýyorlar. Sonra tatlý bir koþturmaca baþlýyor Hasta ziyaretleri gerçekleþtiriyorlar, sabrýn ecrini, kardeþliðin sevincini konuþuyorlar. Yaptýklarý kýsa bir ziyaretle, hayatlarýnýn sonuna kadar unutulmayacak dualar alýyorlar. Ýhtiyaç sahibi ailelerin evlerine konuk olup yeni dostluklar baþlatýyorlar, Allah için birbirini seven, bunun için bir araya gelen, birbirini ziyaret eden ve ayný duyguyla birbirine yardým eden ve iyilik edenler Cenab ý Hakk ýn sevgisini hak edeceklerdir müjdesini biliyorlar. Eðitimlerini tamamlamak için, evlerinden uzakta kalan öðrencilerin bir akþam yemeðiyle de olsa aile özlemlerini paylaþýyorlar, kendileri gurbetteymiþ gibi gurbette olana kucak açýyorlar. Hayata ilk merhabanýn yapýldýðý yerlerden biri Doðum Evine; minik bebekler ve annelerine verilmek üzere hazýrladýklarý hediyeleri býrakýyorlar. Böylelikle hiç tanýmadýklarý yüreklere sevgi tohumlarý ekiyorlar Onlar nerede Allah rýzasý için yapýlacak bir iþ varsa onun ucundan keyifle tutuyorlar ve neyi neden yaptýklarýný çok iyi bildikleri için bu yolda yürümeye devam ediyorlar yýlý içerisinde; 60 hastanýn gönlünü þenlendirdiler. 42 yoksul ve yetim ailenin evlerini neþelendirdiler. Gurbette üniversite eðitimi alan 130 öðrenciye annelerinin yemeðini tattýrdýlar. Gözleri umutsuz bir bakýþla ziyaretçi bekleyen 250 anne ve bebeðinin hediye paketleriyle yüzlerini güldürdüler. Siz de neyi neden yaptýðýnýn farkýnda olan bu gönül dostlarýnýn arasýnda yerinizi almak istiyorsanýz hiç vakit geçirmeyin. Sizin de mutlaka yapacaðýnýz bir þeyler bulunacaktýr. Kiminiz sofralarýnýzda çorbalarýnýzý paylaþabilir, kiminiz yetimlerin baþýný okþayabilir, kiminiz proje ve bilgi desteðiyle bu iyilik yürüyüþüne destek verebilir, kiminiz de konuþmak ve gönlüne teselli olacak bir çift söz duymak isteyen hastalarýmýza moral olabilirsiniz Dost Eli Derneðinin baþlattýðý iyilik kervaný yürüyor DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

13 Haber Dostu Yurt Dýþý Yardýmlarýnda Türkiye Genelinde 4. Sýradayýz... Sosyal Sorumluluk Projesi Dalýnda 1. Olduk... Yurt içinde binlerce yoksula yardým elini uzatan Dost Eli Derneði Yurt Dýþýnda da ihtiyaçlý insanlarýmýzý unutmuyor. 17 ülkede Türkiye adýna yoksul insanlarýmýzýn derdi ile dertlenen derneðimiz TÝKA ile de iþbirliðine giderek yardým çýtasýný yükseltti. Türkiye'den yurt dýþýna, özellikle Afrika ve Asya'da maðdur durumda olan ülke insanlarýna yardým ulaþtýran birçok Sivil Toplum Kuruluþumuzun arasýnda Dost Eli Derneði TÝKA'nýn yaptýðý istatistiklere göre Türkiye Genelinde 4. sýraya yükselmiþtir. Afrika ve Asya ülkelerine acil ve kalkýnma desteði veren derneðimizin bu yardýmlarý 2010 yýlýnda da artarak devam etmiþtir... Hayýrseverlerimize teþekkür ediyoruz. Halkýmýzýn destek ve güveni ile yurtiçi ve yurtdýþý faaliyetlerine hýz kesmeden devam eden derneðimize bir ödül de Konya Vizyon dergisinden. Konya yaþamýna her açýdan farklý bir bakýþ açýsý sergileyen Konya Vizyon, iki ayda bir yayýnlanan, sektörde lider olmak adýna tüm donanýmýyla harekete geçen bir dergidir. Konya Vizyon dergisi 10 Mayýs 5 Ekim 2010 tarihleri arasýnda bir anket çalýþmasý yaptý. Bu çalýþmanýn ardýndan Konya nýn 2010 yýlý Vizyon baþarý ödülleri sahipleriyle buluþtu. Konya nýn 2010 yýlý Vizyon baþarý ödülleri; 15 dalda 117 adayýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen anket çalýþmasý sonucunda toplam oy kullanýlarak sahipleri belirlenmiþtir. Yýlýn Sosyal Sorumluluk Projesi dalýnda 4 adayýn katýldýðý ankette Dost Eli Derneði Yýlýn Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layýk görülmüþtür. Derneðimizin çalýþmalarýný takdir edip bizlere destek veren bütün Konya halkýna sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. 10 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

14

15 Dünya Dostu Dost Eli Derneði Sultan Kanku Musa nýn Memleketinde... Afrika da 13. yüzyýl ile 16. yüzyýl arasýnda varlýk gösteren en önemli devlet Mali Sultanlýðý'dýr. Mali Sultanlýðý hükümran olduðu dönemde Asya, Avrupa medeniyetleriyle boy ölçüþebilecek bir seviyededir. En meþhur hükümdarlarý da Kanku Musa'dýr. 14. yüzyýlda 1375 yýlýnda Abraham Ceresques tarafýndan hazýrlanmýþ bir dünya atlasý vardýr. Ýsmi Katalan Atlasýdýr. Bu haritanýn þüphesiz en ilginç figürlerinden biri de sað elinde altýntop tutan, tahtýna kurulmuþ siyahî hükümdardýr. Bu hükümdar Mali Sultaný Kanku Musa dýr. Adaletli yönetimi, dindarlýðý ve ticari zekâsý nedeniyle elinde altýntop tutan kral olarak tasvir edilir. Geçmiþte önemli hizmetlere imza atmýþ Sultanýn memleketi bugünlerde dýþ güçlerin etkisiyle ve adaletsiz gelir daðýlýmý sebebiyle fakirleþtirildi. Dost Eli Derneði olarak zor durumda olan kardeþlerimizin yanýndaydýk Dünyada yoksulluðun en yoðun yaþandýðý Afrika kýtasýnda yardým çalýþmalarýna ilk olarak Nijer'den baþlayan Dost Eli Derneði, faaliyetlerine Nijer e komþu ülkeleri de katarak çerçeveyi geniþletiyor. Nijer'de; saðlýk, su kuyusu açma ve emanet keçi daðýtýmlarý yapan derneðimiz, bu defa açlýk sýnýrýndaki Sultan Kanku Musa nýn ülkesi Mali'ye destek için yollara düþtü. Öncelikle araþtýrma ve durum analizine yönelik olarak bir seyahat gerçekleþtirildi. Bu seyahatte; saðlýk alanýnda, su kuyusu açma ve emanet keçi daðýtým çalýþmalarý ve saðlýk hizmetlerinin verilemediði bölgeler belirlenerek, bölge halký için yapýlabilecek hizmetler tespit edildi. Yapýlan incelemelerin ardýndan, bölgede insanlýk adýna yapýlmasý gereken çok iþin var olduðu gözlemlendi. Fizibilite çalýþmasýndan sonra ülkede yaþanan saðlýk sorunlarýna yönelik bir proje uygulandý. Gönüllü saðlýk personelinden oluþan bir ekip, 11 günlük seyahat süresince Mali de yaptýðý; 900 Dâhiliye polikliniði, 140 Cerrahi ameliyat, 650 Diþ poliklinik ve 850 Diþ çekimi hizmetlerinin sonrasýnda hastalarýn acýlarýný dindirdi. Mali için baþlattýðýmýz acil ve kalkýnma yardýmlarýmýzý baþkent Bamako da kuracaðýmýz saðlýk birimi ile kalýcý hale getirmek istiyoruz. Konu ile ilgili çalýþmalarýmýz devam etmektedir. 12 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

16 Dünya Dostu Bangladeþ Kilise, 26 Budist Tapýnaðý ve 1 Cami! Fakir bir ülke Bangladeþ. 150 milyonu aþan nüfusunun büyük kýsmý fakirlikle mücadele ediyor. Yollarda etrafýnýzý çeviren dilenci grubundan bunu anlayabiliyorsunuz. Her yaþtan binlerce dilenci var Bangladeþ te. Etrafýnýzý çeviriyor ve birkaç Taka (Bangladeþ in para birimi) için açýyorlar ellerini. Ve çocuk dilenciler Kirden üstü baþý simsiyah olmuþ çocuk dilenciler. Tutuyorlar elbisemizden, acýndýrýcý bir ses tonu ile 3 gündür açým! diyorlar. Üstüne üstlük bu kalabalýk nüfusa bir de komþu ülke Myanmar dan Arakanlý mülteciler gelmiþ Onlar için kamptan dýþarý çýkmak yasak... Bu kamplarda 65 ton pirinç daðýttýk Sizin verdiðiniz pirinçlerle sahur ve iftar yaptýlar. Onlarýn aðaç yapraklarýndan baþka iftarlýklarý yoktu. Açlýktan aðlayan çocuklarýn çýðlýklarý uzattýðýnýz dost eli sayesinde sustu. Her bir pirinç tanesi katkýda bulunanlara kýyamette þahitler olsun Tarihi ve kültürel köklerimizin bulunduðu Ata yurt Moðolistan ýn Baþkenti Ulanbatur da sadece 96 müstakil kilise, 26 adet Budist tapýnaðý mevcuttur. Buna karþýlýk 2009 yýlýna kadar Ulanbatur merkezinde Ýslam inancýna sahip olan insanlarýn ibadetlerini yerine getirebileceði bir cami yapýlmamýþtýr yýlýnda Dost Eli Derneði Ulanbatur da ibadete açmýþ olduðu Hz. Ömer Camii ve Kültür Merkezi ile Moðolistan Ulanbatur da bir ilki gerçekleþtirildi. Açýlýþý ile, Moðolistan nüfusunun %6 oluþturan Soydaþ ve Dindaþ Kazak Türklerini sevince boðan bu merkez ülke halklarý arsýnda güçlü bir bað oluþturdu. Türkiyeli kardeþleri tarafýndan Cami ve Kültür Merkezinin yapýmýnýn gerçekleþtirilmiþ olmasý gönüllerinde özel bir yer tutmuþtur. Artýk gururla Ata yurt Moðolistan Ulanbatur da müstakil bir Cami ve Kültür merkezimiz var diyebilmekteyiz. Dost ve kardeþ elini uzatarak uluslararasý bir hizmetin gerçekleþmesine vesile olup, bu güzel duygularý bize tattýrmýþ olan Dost Eli Derneði ne ve yardýmsever hemþerilerime takdir ve þükranlarýmý belirtirim. Mehmet Aydýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Moðolistan Koordinatör Din Görevlisi DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

17 Dünya Dostu Türkiye de ve 8 Ülkede Binlerce Bayram... Konya Merkez baþta olmak üzere 2010 yýlýnda ilk kez; Karapýnar ve Kadýnhaný merkezinde, Bozkýr ýn Söðüt ve Dereiçi nde, Ilgýn ilçesine baðlý Göstere, Balký ve Geçit köylerindeyurtiçi kurban baðýþlarý kesilmiþ olmakla birlikte;pakistan, Senegal, Burkina Faso, Gürcistan, Moðolistan, Bosna Hersek, Kazakistan ve Azerbaycan da Kurbanlar Coþkuyla Kesildi Yüzünü Hiç Görmediðiniz Kardeþlerinizle Candan Bir Kucaklaþmaydý Baðýþlarýnýz Kucakladýðýnýz Binlerce Kardeþiniz Adýna Sonsuz Teþekkürler 14 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

18 Eskilerin Dostu ÝZDÜÞÜM Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Yýl 1913 Yer Bayburt Kaza kaymakamý Tunalý Hilmi Bey; ülkenin içinde bulunduðu þartlarýn ve savaþla iç içe olan halkýn farkýnda Halk yavaþ yavaþ açlýða ve sefalete sürüklenmekte Bu durum Tunalý Hilmi Beyi: Bizim medeniyetimiz komþusu açken tok yatan bizden deðildir, ilkesini asýrlarca topraklarýnda hâkim kýlmýþ bir medeniyettir! düþüncesi ile harekete geçirir. Ve Tunalý Hilmi Bey 1913 yýlýnda Bayburt eþrafýnýn geniþ katýlým ve desteði ile BAYBURT MÜSLÜMAN DÝLENDÝRMEZLER CEMÝYETÝ NÝ kurar. Cemiyetin faaliyete geçtiði dönem, savaþ ekonomisinin uygulandýðý bir dönemdir. Halkýn karnýný doyuracak nafakasýný temin edemeyiþinden dolayý en son çare dilenciliðe yönelmesine engel olmak asýl amaçtýr. Zira bir müslümanýn dilenmesinden diðer bir müslüman sorumludur. Cemiyete göre ihtiyaç sahibi kiþi; hem kendisi hem de nafakasýný temin etek zorunda olduðu kiþileri besleyemeyecek durumda olandýr. Cemiyet öncelikle, iþsizliði bahane edinerek dilenciliðe giriþmiþ kiþilere iþ bulmayý sadakanýn en makbulü görür. Cemiyet kendi imkânlarýyla iþ bulabilecek gücü yerinde saðlýklý kiþilere iþ bulmakla sorumlu deðildir. Cemiyet yalnýz bir hastalýk bir felaket ve iþlerin yolunda gitmememsinden dolayý zora düþmüþ olanlara açýktýr. Cemiyet bu kiþilere uygun iþleri ayarlar eðer o kimse iþini ihmal eder dilenciliðe devam ederse hükümet vasýtasýyla derhal cezalandýrýlýr. Cemiyet Bayburt merkezindeki tespit ettiði ihtiyaç sahibine yazýn 40 60, kýþýn parayý geçmemek üzere gündelik verir. Böylelikle onlarý dilenciliðe yönelmekten kurtarýr. Cemiyet; her nerede olur ise olsun Müslüman dilenmez, dilendirilmez! düþüncesiyle hareket edenlerin cemiyete üye olarak, dönemin þartlarýna uygun aidatlarýn ödenmesi ile hizmetini devam ettirir. Adý geçen cemiyet 1914 yýlýndan sonra savaþ nedeniyle göçlerin yoðunlaþmasý ile faaliyetlerini sürdürememiþtir. Bayburt ta kurulan bu cemiyet tarihten günümüze düþen bir izdir Takvimler hangi tarihi gösterirse göstersin bir müslümanýn dilenmeyi alýþkanlýk haline getirmesi veya bir müslümanýn dilenecek duruma gelecek kadar diðer müslümalar tarafýnda ihmal edilmesi urup düþünülmesi gereken bir noktadýr DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

19 Kapak Dostu Yetimin Baþý Dost Eli Ýster DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

20 Kapak Dostu Hayatýn öðütücü çarkýnýn bir insaný ezmesine göz yummayan sorumluluk sahibi insanlar, yüreðinden kopup gelen derin bir þefkat duygusuyla bir yetimi kucaklayýp baðrýna basarlar, yanaklarýna öpücükler kondururlar, ona yalnýzlýðýný ve yetimliðini unutturmaya çalýþýrlar. Böylece ilahî rahmet saðanaðý altýnda yýkanmýþ ve günahlarýndan arýnmýþ olurlar. "Kendi yetimini veya baþkasýna ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette þöyle yan yana bulunacaðýz." Mesajýný kendisine ilke edinenler bu çýðlýða kayýtsýz kalamazlar. Her toplumda olduðu gibi bizde de sayýsýz yetimler vardýr. Nice yetimler var ki, ellerinden tutacak, baþlarýný okþayacak, hayatýn zor ve katý þartlarýnda kendilerine rehberlik yapacak hamiller beklemektedir. Sokaklarda büyüyen rehberleri olmadýðý için ezilmiþler, itilip kakýlmýþlar ve adeta kötü insan olmaya zorlanmýþ birçok yetimin varlýðýna þahit olmaktayýz. Bu yavrulara sahip çýkanlar, toplumun bir açýðýný kapamýþ, bir yarasýný sarmýþ ve insan olmanýn sorumluluðunu duymuþ olurlar. Ayrýca þu hesapsýz mükâfat için birbirleriyle yarýþýrlar : "Bir kimse sýrf Allah rýzasý için bir yetimin baþýný okþarsa, elinin dokunduðu her saç teline karþýlýk ona sevap vardýr". Konya da Yetim Çocuklarýmýz Derneðimizin merkezi olan Konya ilindeki yetimlerin baþýný okþamak, onlarýn dertleriyle dertlenmek bizim en öncelikli görevlerimiz arasýndadýr. Bu anlayýþla Konya da bulunan yetim çocuklarýmýzýn sýkýntýlarýnýn çözümü için Dost Elimizi onlarýn üzerinde tutuyoruz. Bu çocuklarýn, gerek eðitim gerekse günlük hayat içerisindeki eksikliklerini hayýrsever insanlarýmýzýn desteðiyle tamamlayarak yüzlerini güldürüyoruz. Ayrýca yetimlere sosyal hayat içerisinde yalnýz olmadýklarýný gösteren DOST ELÝNÝN GENÇ GÖNÜLLÜLERÝ, düzenledikleri gezi ve þenliklerle onlara güven aþýlýyorlar. Sýnýr Ötesin de Yetim Çocuklarýmýz Derneðimizin faaliyet yaptýðý birçok yut dýþý ülkesinde tanýma fýrsatý bulduðumuz yetim çocuklarýn hali onlara sýnýrsýz kucak açmamýzýn gerekliliðini gösterdi. Özellikle 2010 yýlý içerisinde yurt dýþý çalýþmalarý için gittiðimiz Irak ve Liberya da da ki yetimler birçok tehlikeyle yüz yüze korunmaya muhtaç Iraklý ve Liberyalý Yetim Çocuklar Yýllarca iþgal altýnda sömürülen Irak ta en büyük problemlerden biri de yetim çocuklarýn durumu. Bölgedeki birçok vakýf ve dernek yetimlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için gerekli finansmaný bulamýyorlar. Örneðin; Bir derneðin 1300 yetimi var ama ancak 650 tanesine aylýk 30 ile 50 dolar arasý deðiþen rakamlarla nakit yardýmý yapabiliyorlar. Diðer bir dernek 950 yetimden 470 tanesine bakabiliyor. Diðerlerinde ise durum çok farklý deðil. Irak ziyaretimizde, Baðdat ta Avrupa ülkelerinden gelip Iraklý yetimlerle ilgilenen kuruluþlarýn olduðunu, bu çocuklardan uzun vadede faydalanmak için projeler hazýrladýklarýný ve bunun için de çok ciddi misyonerlik çalýþmalarý yaptýklarýný öðrendik. 5 milyon yetiminin bulunduðu Irak ta; yetimlerle ilgili iyi niyetle yapýlan çalýþmalar yok denecek kadar az. Baðdat merkezli Çok Veren isimli derneðin kurucusu olan Ali Bey tüm samimiyeti ve gayretiyle yetimlerle ilgileniyor. Þunu unutmamalýyýz ki; iyi niyetle yapýlan iþlerin desteklenmesi gerekiyor. Bir baþka ülke Liberya da ise 14 yýl iç savaþ yaþadý. Binlerce yetimi var. Sadece bir okulda 300 den fazla yetim çocukla tanýþtýk. Yedikleri sadece pirinç lapasý ve kýsacasý onlar her þeye muhtaçlar Türkiye, Irak, Sudan, Liberya, Filistin ve Kerküklü yetimler için birçok þeyler yapmamýz gerektiðini gördük Siz de bir veya birkaç yetimin annesi ya da babasý olabilirsiniz Kalbinin yumuþamasýný ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun baþýný oksa ve ona yediðinden yedir. Kalbin yumuþar ve hacetine eriþirsin. Hadis-i Þerif DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

21 Dünya Dostu Pakistan da Sel Maðdurlarýnýn Yanýndayýz 2010 yýlýnýn Aðustos ayý baþýnda Pakistan ýn yüzde 70 ini etkileyen Muson yaðmurlarýndan dolayý en az 10 milyon insan evsiz kaldý. Bir baþka deyiþle ülkenin beþte biri taþkýn sel sularý altýna gömüldü 18 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

22 Dünya Dostu Yüreðimizde saklý vefa borcu ve Pakistanlýlarla olan kardeþlik baðýmýz hasebiyle onlarýn yanýnda olmak zorundaydýk. Acil ihtiyaçlarýn giderilmesi ve kalýcý çözümlerin saðlanabilmesi için gerekli araþtýrmalarý yapmak üzere Pakistan a gittik. Ýlk olarak Nowshra bölgesinde çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Bölgede felaketin daha ilk iki gününde bine yakýn insan hayatýný kaybetmiþ, felaketten kurtulanlar hayatta kaldýklarýna sevinemiyor. Yaþadýklarý mekânlar sahip olduklarý her þey selle birlikte ellerinden akýp gitmiþ ve yaþadýklarý açlýk dayanýlmaz hale gelmiþ. Nowshra da yaptýðýmýz gýda daðýtýmlarýnýn ardýndan Pakistan ýn en kuzeyine, iç çatýþmalarýn hiç bitmediði Swat bölgesine hareket ettik. Bölgeye ulaþým çok zor ve tehlikeli olduðundan gýdalarý götüreceðimiz araçlarýn temininde oldukça zorlanýyoruz. Tüm zorluklara raðmen bölgeye ulaþýp oradaki kardeþlerimize de el uzatýp gýda daðýtýmlarýný sorunsuz tamamlýyoruz. 3.gün selden en çok etkilenen bölgelerden biri Mardan Peþaver bölgesindeyiz. Her yer su içinde, yýkýk dökük binalar, aç insanlar Bu þartlarda yaþam mücadelesi veren halk için bir þeyler yapabilmek tarifsiz bir haz veriyor insana. Sokaklarýnda göðsünde Türk bayraðý ile gezen kardeþlerini görerek rahatlamýþ olduklarýný görmek bile insanýn hoþuna gidiyor. Bir haftada farklý bölgelerde yaþayan üç bin aileye en az iki ay yetecek miktarda, her biri 36 kiloluk gýda paketleri daðýttýk. Ülke halký için birinci aþamada acil ihtiyaç olan gýda yardýmlarýnýn daðýtýmýný tamamladýktan sonra, yaptýðýmýz incelemelerle uzun vadede yapacaklarýmýzý da belirledik. Yaþanan olaylarla ülkede alt yapýnýn çökmüþ olmasý nedeniyle halkýn içme suyunu temin edebilmesi için yeni yapýlanmalar gerekiyor. Açýlacak su kuyularý bu yapýlanmanýn bir parçasý. Ayrýca sokaklarda kalan halkýn barýnma sorununu da çözmek için ülke yapýsýna uygun konutlar yapmak gerekiyor. Pakistan da yaptýðýmýz izlenimlerle birlikte Türkiye ye dönüyor ve ülke halký için baþlattýðýmýz yardým kampanyasýna hýz veriyoruz. Kurban bayramý münasebetiyle tekrar Pakistan a gidiyoruz ve Ülkede 105 adet büyükbaþ hayvan kurban ediyor, Ýslamabad, Nowshra, Mardan bölgesi ve köylerinde daðýtýmlar gerçekleþtiriyoruz.. Kampanya sürecinde halkýmýzýn desteði ile açýlan su kuyularýnýn tamamlandýðýný yerinde görerek teslim alýyoruz. Ancak barýnacak ev ihtiyacýnýn halen devam etmesi, bugün bile yüz binlerce insanýn aþýrý soðuklara raðmen çadýr kentlerde yaþam mücadelesi veriyor olmasý onarýmýna baþladýðýmýz evlerin yapýmýný hýzlandýrýyor. Bizler inþallah orada bir Dost Eli köyümüz olsun istiyoruz. Ne mutlu bir insanlýk yürüyüþü olan bu güzellik safýnda yer alabilenlere. Ne mutlu bu kutlu kervanýn yardýmcýlarýna ve yolcularýna Hüseyin AYBÝLEK Dost Eli Derneði Yönetim Kurulu Üyesi DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden

Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden Sadakataşı Derneği, kurulduğu 2010 yılından bu yana yardımsever insanımızın yaptığı bağışları, medeniyetimizin paylaşmayı tavsiye eden sadakataşlarından aldığı ilhamla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor.

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı