Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca karþýlanmaktadýr. ÜCRETSÝZDÝR

3

4 Mevlüt Yýldýrým Dost Elimiz Onlarýn Baþlarý Üzerinde... BIRDOST EDÝTÖR Son zamanlarda dünyada meydana gelen birçok olay maalesef gezegenimizdeki mevcut sýkýntýlarýn üzerinde yeni yaralar açýyor. Savaþlar, büyük seller ve depremler, iç savaþlar ve ekonomisi geliþmiþ ama dünyaya bir türlü huzur getirememiþ devletlerin ikiyüzlülüðü, boynu bükük çocuklarýn, dullarýn ve yetimlerin sayýsýný artýrmýþtýr. Dost Eli Derneði gibi Türkiye de ve diðer ülkelerde iyilik adýna faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý da kimsesiz ve maðdur edilmiþ insanlarýmýzýn yanýnda olmayý kendilerine þiar edinmiþlerdir. Nerede bir zulüm, nerede bir haksýzlýk, nerede bir yetim varsa orada bu iyilik gönüllülerini görürsünüz. Dernek olarak yurt içinde ve yurt dýþýndaki iyilik faaliyetlerimiz içinde bizi en çok etkileyen olay, yetimler olmuþtur. Sudan da, Liberya da, Irak ta, Bangladeþ te, Filistin de, Azerbaycan da, Afganistan da kýsacasý geçmiþte savaþý yaþamýþ ya da þu anda yaþayan birçok ülkede yetim çocuklara rastlýyoruz. Çok küçük meblaðla günlük ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek bu yetimlerin büyük çoðunluðu maalesef asgari gýda tüketiminden bile mahrum kalmaktadýrlar. Bunu en canlý örneðini Irak ta ve Liberya da gördük. Kerkük te 1300 yetimi tespit eden bir dernek ancak 650 tanesine ayda 30 dolar verebiliyor. Bir baþka dernek 950 yetimden 470 tanesine zar zor bakabiliyor. Liberyalý yetimler pirinç lapasýndan baþka bir gýdayla tanýþmýyorlar. Baþta Türkiye olmak üzere birçok ülkedeki yetime el uzatan derneðimiz yetim konusunda çerçevesini biraz daha geliþtirmek istiyor. Daha çok yetim çocuðumuzun baþýný okþamak istiyoruz. Bu konuda herkesin bir þeyler yapabileceðine inanýyoruz. Maaþ alan bir memur veya iþçi bile maaþýnýn çok küçük bir miktarýný bu iþ için ayýrabilir. Konu ile ilgilenen hayýrsever insanlarýmýza dernek olarak her zaman hizmetlerine hazýr olduðumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Yetimin baþýný okþayan ile ahirette yan yana olacaðýný ifade eden bir peygamberin takipçileri olarak konuya duyarlýlýk göstereceðinizi umuyorum. Dost Elimizin yetimlerin baþlarý üzerinden inmemesini arzu ediyoruz. Dergimizin bu sayýsýnda kýsa da olsa yetimlerimize yer verdik. Ýleriki sayýlarýmýzda konuyla ilgili olarak inþallah daha detaylý haberlerimiz olacaktýr. Ayrýca bu sayýmýzda derneðimizin yurt içi ve yurt dýþýndaki yardýmlarý hakkýnda bilgiler okuyacaksýnýz. Siz hayýrseverlerin katkýsý ile dünyanýn her tarafýna dost elimizi uzatýyoruz. Uzatmaya da devam edeceðiz. Moðolistan ýn baþkenti Ulanbatur un ilk camisinin de içinde bulunduðu kültür merkezimizi inþa ederek baþlattýðýmýz eðitim faaliyetlerimiz gün geçtikçe hýzýný artýrýyor. Her geçen gün hidayete eren insanlarýn güzel haberleriyle seviniyoruz. Ýnþallah önümüzdeki aylarda yine Moðolistan da daha geniþ ve eðitim aðýrlýklý faaliyetlerimizin haberlerini sizlerle paylaþmak istiyoruz. Muhabbetlerimle DOST ELÝ DERNEÐÝ ÞUBAT

5 Moðolistan da Tarih Yazdýk Hz. Mevlana dan Nasihatler Çocuk Dostu Dost Eli Market Dile Geldi BIRDOST Dost Eli Derneði Ýletiþim Dergisi Adýna Sahibi Mehmet Seçer Editör ve Yayýna Hazýrlýk Mevlüt Yýldýrým Yazý Ýþleri Müdürü Ýsmail Köksal Grafik Tasarým Atlantis Medya Ýletiþim Adresi Ferhuniye Mah. Dr. Yusuf Ziya Paþa Sk. No:6 Selçuklu / Konya T F Baðýþlarýnýz Ýçin Hesap Numaralarýmýz VAKIFLAR BANKASI KONYA ÞUBESÝ ( 016 ) TL / ÝBAN KODU: TR KUVEYT TÜRK AZÝZÝYE ÞUBESÝ ( 22 ) TL / ÝBAN KODU : TR TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BANK. MEVLANA ÞUB. ( 16 ) TL / ÝBAN KODU : TR AK BANK MEVLANA ÞUBESÝ ( 244 ) TL / ÝBAN KODU : TR AL BARAKA TÜRK SANAYÝ ÞUBESÝ ( 29 ) TL / ÝBAN KODU: TR ZÝRAAT BANKASI KONYA ÞUBESÝ ( 168 ) TL / ÝBAN KODU : TR BANK ASYA MEVLANA ÞUBEÞÝ ( 35 ) TL / ÝBAN KODU : TR ÝÞ BANKASI NALÇACI ÞUBESÝ ( 4502 ) TL / ÝBAN KODU : TR POSTA ÇEKÝ HESABI : Baský Damla Ofset Basým Tarihi: MART 2011 Dost Eli Dergisi, Basýn kanunu çerçevesinde belirtilen, Basýn Ahlak Kurallarýna uymayý taahhüt eder. Yazarlara ait yazýlar ve yorumlar kaynak gösterilerek kullanýlabilir. Tanýtým amaçlý yayýn organý olmasýndan dolayý ücretsizdir. Dergimizin tüm maaliyet ve masraflarý reklam veren firmalar tarafýndan karþýlanmaktadýr. Yayýnlansýn yada yayýnlanmasýn yazarlarýn gönderdiði yazýlar geri iade edilmez. ÝÇÝNDEKÝLER 03 Duyuru Dostu Müracaat Tanýtým 04 Makale Dostu Nefes Aldýkça 05 Þiir Dostu Maviler Solarsa 06 Faaliyet Dostu Gönüllüler Toplantý - Kermes 07 Faaliyet Dostu Aile Seminerleri 08 Hikaye Dostu Kayýp Ýlaný 09 Etkinlik Dostu Þanlýurfa Halil Ýbrahim Buluþmasý Okullarda Kitap Daðýtýmý 10 Ziyaret Dostu Birleþmiþ Milletler Heyeti Derneðimizde Alman Halk Meclisi Gurubu Derneðimizi Ziyaret Ettiler 11 Hikaye Dostu Yüzyetmiþlik Dede 12 Dünya Dostu Arakan ve Gazze 13 Dünya Dostu Sudan lý Yetimler 376 Bin Kiþiye Bir Doktor 14 Merhamet Dostu Herþey Çocuklarý Ýçindi 6 Yýllýk Karanlýk Aydýnlýða Kavuþtu D E R N E Ð Ý 15 Duyuru Dostu Gýda Bankacýlýðý Yoksul Hasta Refakatçileri için Misafirhane 16 Kapak Dostu MOÐOLÝSTAN DA TARÝH YAZDIK 17 Kapak Dostu Ulanbatur Ýslam Kültür Merkezi 18 Eskilerin Dostu AVARIZ VAKIFLARI 19 Çocuk Dostu Uçurtmam Dalda Kaldý Nasihat Dostu Hz. Mevlana dan Nasihatler Röportaj Dostu Mustafa Tatlýsu 24 Yardým Dostu Her Þey Küçük Bir Anla Baþlar 25 Makale Dostu Aþk Vermektir Market Dostu Dost Eli Marketi Dile Geldi 28 Ýbret Dostu Cömertlikte Ýdrak 29 Haber Dostu TANZANYA / ZANZÝBAR

6 Duyuru Dostu Tanýþýyoruz BEYAZ MASA Dost Eli Derneði olarak amacýmýz; hizmet verdiðimiz alanlar içerisinde insanlýk adýna en güzel iþlerin altýna imzamýzý atabilmek olduðunu ifade ediyor, hizmette kaliteye ne denli önem verdiðimizi bir kez daha vurguluyoruz. Derneðimizin yakýndan tanýnmasý düþüncesiyle, çalýþmalarýmýzý kaliteli bir þekilde yürümesini saðlayan birimlerimizi bir önceki sayýmýzda sizlere tanýtmaya baþlamýþtýk. Bu sayýmýzda BEYAZ MASA birimi ile sizlerleyiz BEYAZ MASA birimimiz; derneðimize yardým almak amacýyla gelen ihtiyaç sahibi kiþinin tespit öncesi ilk bilgilerinin alýndýðý ve gerekli resmi evraklarýn hazýrlanýp kayýt altýna alýndýðý yerdir. Ýhtiyaç sahibi kiþi kendisinden istenen belgeleri hazýrladýktan sonra BEYAZ MASA biriminde ön bir görüþmeye alýnýr. Yapýlan görüþme sýrasýnda kiþiye hayatý ve yaþam biçimi hakkýnda sorular yöneltilerek tespit için gerekli form bu birimde doldurulur. Burada müracaat sahibinden alýnan bilgilerden yola çýkýlarak dosya iþleme konulur ve araþtýrma baþlatýlmasý için formlar tespit komisyonuna sevk edilir. DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

7 Makale Dostu Ýbrahim ORTAKARA Dost Eli Derneði Yön. Kur. Üyesi Yolunuz Bosna ya düþtüðünde... Vakit ne olursa olsun; ister öðlen, ister akþam, isterse sabahýn alaca kýzýllýðý Geçmiþten ta günümüze uzanan bildik bir havayý solur; ciðerden! yürekten! derinden en derininden hissedersiniz kardeþliði. Bosna, aah Bosna Bir bayram öncesi sokaklarýnda yürüyebilmek ne kadar mutluluk veriyorsa; geçmiþte yaþadýklarýn kanlý tarihin! damla damla gözyaþý olup akýyor gülümsemeye heveslenmiþ yüz hatlarýma Dilim; sadece diri diri topraða gömülenleri veya bin bir iþkenceyle namusu ayaklar altýnda çiðnenenleri anlatacak cümleyi seslendirse, dizlerimde takat kalmaz yýðýlýrým olduðum yere. Sonra bir çocuk sesi gelir kulaðýma ve ardýndan onlarcasýnýn sesi birleþir; sessiz bir çýðlýk olur adeta. O çýðlýða tutunur kalkarým olduðum yerden. Yüreðimin yürüttüðü ayaklarým sessiz çýðlýðýn kopup geldiði yere alýr götürür beni Kimsesiz, bedensel ve zihinsel engelli çocuklarýn bakýldýðý bir yetimhanedeyim Kimi küçük, kimi yetiþkin diyeceðimiz yaþlarda, bakýma, korunup kollanmaya muhtaç onlarca can, canýmýz onlar Yetimhaneden öte bir bakým evi burasý. Kimi doðuþtan zihinsel, kimi geçirdiði bir kazanýn ardýndan bedensel engelli Kiminin yaþý oldukça ilerlemiþ ama henüz küçük bir bebek sanki. Savaþýn izlerini taþýyorlar bedenlerinde, gözlerinin etrafý oyulmuþ beþ duyusu kendinden alýnmýþ gibi. Can onlar; çaresizce yüzümüze bakan canlarýmýz Binanýn koþullarý onlara hizmet verecek þekilde düzenlenmiþ. Çalýþanlarýnýn yüreði sevgi dolu. Bakýmlarý oldukça güç bu çocuklarý sevgileriyle kuþatmýþlar. Gözlerindeki gülümseme güven veriyor. Üstlendikleri iþin sorumluluðunun farkýndalar hepsi. Binada; dondurulmuþ gýdalarý muhafaza edebilmek için bir buzhaneye ve özelliklede yatalak olanlar la zihinsel engelliler için hasta bezine çok ihtiyaç olduðunu söylüyorlar. Bunun içinde bizlerden yardým bekliyorlar. Yüreðimin götürdüðü yerde gördüklerim doldururken tüm benliðimi hüzünlü bir hoþça kalýnla veda ediyorum hepsine. Duyduðu sessiz çýðlýðýn peþinde koþturan ayaklarým yetimhanenin zeminine çakýlmýþçasýna ayrýlmak istemese de olduðu yerden, bayramla gelen güzellikleri taþýmak gerekiyordu Bosna nýn yoksul köylerine. Zaman; kurban bayramýnýn coþkusunu yüklenmiþken üzerine, bizde zamanla ortak olup vazifelerimizi yerine getirmeliydik elbette. Yoksulluðunu dýþa pek yansýtmayan, asil Bosnalý kardeþlerimizin payeleri var ellerimizde. Yolumuz Bosna ya düþtüðünde; yoksulluðun kurban kesme vecibesini yýllardýr unutturduðu en ücra köylere bile ulaþýp, elimizde olan payelerini yani kurban etlerini bir bir teslim ediyoruz kardeþlerimize. Biz bir veriyoruz belki ama binler alýyoruz karþýlýðýnda. Binlerce dua! binlerce kilometre ötelerden 04 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

8

9 Faaliyet Dostu Seyirci Kalmayýp Seyre Dalmak Lazým... Ne zaman bir lunaparkýn önünden geçse yollarý annesi elinden tutar hýzlý hýzlý çekiþtirirdi kolunu. Ardý ardýna atýlan aceleci adýmlarla adeta koþarcasýna uzaklaþýrlardý oradan. Ona kalsa saatlerce oyalanýr lunaparktaki oyuncaklarýn hepsini doya doya seyrederdi. Hepsi rengârenk ve birbirinden güzeldi. Çarpýþan otomobildeki çocuklarýn sevinç dolu çýðlýklarý onu doyasýya gülümsetirdi. Annesinin bu kadar acele etmesine anlam veremiyordu. Kendisi durumlarýnýn farkýndaydý, oyuncaklara binmenin de paralý olduðunu biliyordu. Annesi üzülürdü onun içinde hiçbir zaman; - anne bende bineyim mi? cümlesini kurmadý Uzaktan bakmakla tadýna varýlmaz bazý duygularýn, yaþamak lazým doya doya. Hele bir de çocuksanýz O etrafýmýzdaki yüzlerce çocuktan sadece biriydi; ama uzaktan bakmakla yetinenlerden Derneðimiz tarafýndan güzel bir organizasyonla böyle onlarca çocuk bir araya getirildi ve yaþamlarý boyunca unutamayacaklarý bir gün onlara yaþatýldý. Gönüllü üniversite öðrencilerinin refakatinde lunaparka götürülen çocuklar gün boyunca gönüllerince eðlenip coþtular. Hangi oyuncaða binmek isteseler parasýný hiç düþünmediler, çünkü çocuklarýn sevinciyle mutlu olan bir amca bütün biletlerin parasýný ödemiþti. Gün onlarýndý öyleyse tadýný korkusuzca çýkarmak lazýmdý. 06 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

10 Faaliyet Dostu Baþak Bereketlendi Okula 100 Temel Eser! Konya nýn Karatay ilçesine baðlý bir mahalle. Yýllar öncesinde doðunun farklý illerinden gelerek þehrin dýþýnda kendilerine bir yerleþim alaný oluþturan gözlerden uzak sade bir yaþam süren insanlarýn mahallesi BAÞAK Mahallesi. Þehir merkezinden uzakta olan bu mahalleye kalýcý bir hizmet için kollarý sývayan derneðimiz mahalle halkýnýn en büyük arzusunu yerine getirdi. Ýl müftülüðünden alýnan izinler doðrultusunda mahalleliye hizmet veren camiinin zemin katý Dost Eli Derneði tarafýndan baðýþçýlardan gelen destekle Kuran Kursu olarak hizmet verecek þekilde düzenlenmiþtir. Köy okullarýndaki en büyük eksiklerin baþýnda kitap gelmektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi amacýyla yola çýkýlmýþ, çocuklarýn kendilerini ve okumalarýný geliþtirmek adýna ansiklopedi, hikaye, roman türlerinden oluþan, M.E.B. tarafýndan onaylanmýþ kitaplarýn temini büyük bir hýzla devam etmektedir. 100 köye 100 kütüphane kapsamýnda en son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Sayýn Mehmet Ali Þahin Bey in de desteði ile 50 okulumuza 100 temel eser kitabý daðýtýldý. Kitaba ulaþma noktasýnda sýkýntý çeken ilköðretim ve ortaöðretim okullarýmýzýn Edebiyat ve Türkçe derslerinde en çok ihtiyaç duyduklarý kitaplar kendilerine ulaþtýrýlmýþtýr. Derneðimizin kitap ulaþtýrdýðý okul sayýsý 68 olmuþtur. DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

11 Çocuk Dostu Çocuk Yuvalarýndan, Sevgi Evlerine... Çocuklar; dünyanýn en güzel ve en özel varlýklarý... Çocuklar; aldýklarý ilk nefes anýndan itibaren beslenmeye, kollanmaya, þefkat ve merhamete en çok ihtiyaç duyan varlýklar. Çocuklar Ne var ki; doðduktan sonra her çocuðun yanýnda ailesi olmuyor Böyle anlarda onlarýn baþlarýný sokabilecekleri, aile þefkati göre bilecekleri bir yuvaya ihtiyaçlarý var. Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarý yýllardýr ailesi olmayan çocuklara kucak açmakta ve onlarý toplum içerisinde yok olup gitmekten korumakta. Yýllarýn verdiði tecrübe ve bilgi birikimiyle Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü þimdilerde yeni bir hizmeti SEVGÝ EVLERÝ NÝ bu çocuklar için seferber eyledi SEVGÝ EVLERÝ isminden de anlaþýldýðý gibi çocuklarýn sevgiyle buluþtuklarý, sevgiyi gördükleri yer. Kendi anneleri gibi olmasa da sevgi annelerinin þefkati ile büyüdükleri yer. 0 6 yaþ grubu, 7 12 yaþ grubu, yaþ grubu korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren bu evlerin asýl amacý; Çocuklarýmýzýn insan sevgi ve saygýsýyla dolu yetiþtirilmeleri; fiziksel, biliþsel, psikososyal geliþimlerini tamamlayarak saðlýklý bir kiþilik ve iyi alýþkanlýklar kazanmalarý, yaþadýðý toplumun kurallarýna uyan, kendi ayaklarý üzerinde durabilen, topluma yararlý birey olabilmeleri için bir iþ ve meslek sahibi yapýlmalarýdýr. Bu güzel çalýþmaya destek olmak için Dost Eli Derneði de bu evlerinden birinin oluþmasý için gereken tüm desteði verdi. Beyaz eþyadan mobilyasýna, döþemesinden çocuklar için gerekli olduðu düþünülen bütün malzemeler dernek tarafýndan temin edildi. Güzel düþünceler güzel iþlerle desteklendikçe bütün çocuklar daha güzel gülümser 08 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

12 Gönüllü Dostu Neyi Neden Yapýyorlar? Onlar belirli aralýklarla toplanýp, neler yapabileceklerinin kararlarýný alýyorlar. Sonra tatlý bir koþturmaca baþlýyor Hasta ziyaretleri gerçekleþtiriyorlar, sabrýn ecrini, kardeþliðin sevincini konuþuyorlar. Yaptýklarý kýsa bir ziyaretle, hayatlarýnýn sonuna kadar unutulmayacak dualar alýyorlar. Ýhtiyaç sahibi ailelerin evlerine konuk olup yeni dostluklar baþlatýyorlar, Allah için birbirini seven, bunun için bir araya gelen, birbirini ziyaret eden ve ayný duyguyla birbirine yardým eden ve iyilik edenler Cenab ý Hakk ýn sevgisini hak edeceklerdir müjdesini biliyorlar. Eðitimlerini tamamlamak için, evlerinden uzakta kalan öðrencilerin bir akþam yemeðiyle de olsa aile özlemlerini paylaþýyorlar, kendileri gurbetteymiþ gibi gurbette olana kucak açýyorlar. Hayata ilk merhabanýn yapýldýðý yerlerden biri Doðum Evine; minik bebekler ve annelerine verilmek üzere hazýrladýklarý hediyeleri býrakýyorlar. Böylelikle hiç tanýmadýklarý yüreklere sevgi tohumlarý ekiyorlar Onlar nerede Allah rýzasý için yapýlacak bir iþ varsa onun ucundan keyifle tutuyorlar ve neyi neden yaptýklarýný çok iyi bildikleri için bu yolda yürümeye devam ediyorlar yýlý içerisinde; 60 hastanýn gönlünü þenlendirdiler. 42 yoksul ve yetim ailenin evlerini neþelendirdiler. Gurbette üniversite eðitimi alan 130 öðrenciye annelerinin yemeðini tattýrdýlar. Gözleri umutsuz bir bakýþla ziyaretçi bekleyen 250 anne ve bebeðinin hediye paketleriyle yüzlerini güldürdüler. Siz de neyi neden yaptýðýnýn farkýnda olan bu gönül dostlarýnýn arasýnda yerinizi almak istiyorsanýz hiç vakit geçirmeyin. Sizin de mutlaka yapacaðýnýz bir þeyler bulunacaktýr. Kiminiz sofralarýnýzda çorbalarýnýzý paylaþabilir, kiminiz yetimlerin baþýný okþayabilir, kiminiz proje ve bilgi desteðiyle bu iyilik yürüyüþüne destek verebilir, kiminiz de konuþmak ve gönlüne teselli olacak bir çift söz duymak isteyen hastalarýmýza moral olabilirsiniz Dost Eli Derneðinin baþlattýðý iyilik kervaný yürüyor DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

13 Haber Dostu Yurt Dýþý Yardýmlarýnda Türkiye Genelinde 4. Sýradayýz... Sosyal Sorumluluk Projesi Dalýnda 1. Olduk... Yurt içinde binlerce yoksula yardým elini uzatan Dost Eli Derneði Yurt Dýþýnda da ihtiyaçlý insanlarýmýzý unutmuyor. 17 ülkede Türkiye adýna yoksul insanlarýmýzýn derdi ile dertlenen derneðimiz TÝKA ile de iþbirliðine giderek yardým çýtasýný yükseltti. Türkiye'den yurt dýþýna, özellikle Afrika ve Asya'da maðdur durumda olan ülke insanlarýna yardým ulaþtýran birçok Sivil Toplum Kuruluþumuzun arasýnda Dost Eli Derneði TÝKA'nýn yaptýðý istatistiklere göre Türkiye Genelinde 4. sýraya yükselmiþtir. Afrika ve Asya ülkelerine acil ve kalkýnma desteði veren derneðimizin bu yardýmlarý 2010 yýlýnda da artarak devam etmiþtir... Hayýrseverlerimize teþekkür ediyoruz. Halkýmýzýn destek ve güveni ile yurtiçi ve yurtdýþý faaliyetlerine hýz kesmeden devam eden derneðimize bir ödül de Konya Vizyon dergisinden. Konya yaþamýna her açýdan farklý bir bakýþ açýsý sergileyen Konya Vizyon, iki ayda bir yayýnlanan, sektörde lider olmak adýna tüm donanýmýyla harekete geçen bir dergidir. Konya Vizyon dergisi 10 Mayýs 5 Ekim 2010 tarihleri arasýnda bir anket çalýþmasý yaptý. Bu çalýþmanýn ardýndan Konya nýn 2010 yýlý Vizyon baþarý ödülleri sahipleriyle buluþtu. Konya nýn 2010 yýlý Vizyon baþarý ödülleri; 15 dalda 117 adayýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen anket çalýþmasý sonucunda toplam oy kullanýlarak sahipleri belirlenmiþtir. Yýlýn Sosyal Sorumluluk Projesi dalýnda 4 adayýn katýldýðý ankette Dost Eli Derneði Yýlýn Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layýk görülmüþtür. Derneðimizin çalýþmalarýný takdir edip bizlere destek veren bütün Konya halkýna sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. 10 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

14

15 Dünya Dostu Dost Eli Derneði Sultan Kanku Musa nýn Memleketinde... Afrika da 13. yüzyýl ile 16. yüzyýl arasýnda varlýk gösteren en önemli devlet Mali Sultanlýðý'dýr. Mali Sultanlýðý hükümran olduðu dönemde Asya, Avrupa medeniyetleriyle boy ölçüþebilecek bir seviyededir. En meþhur hükümdarlarý da Kanku Musa'dýr. 14. yüzyýlda 1375 yýlýnda Abraham Ceresques tarafýndan hazýrlanmýþ bir dünya atlasý vardýr. Ýsmi Katalan Atlasýdýr. Bu haritanýn þüphesiz en ilginç figürlerinden biri de sað elinde altýntop tutan, tahtýna kurulmuþ siyahî hükümdardýr. Bu hükümdar Mali Sultaný Kanku Musa dýr. Adaletli yönetimi, dindarlýðý ve ticari zekâsý nedeniyle elinde altýntop tutan kral olarak tasvir edilir. Geçmiþte önemli hizmetlere imza atmýþ Sultanýn memleketi bugünlerde dýþ güçlerin etkisiyle ve adaletsiz gelir daðýlýmý sebebiyle fakirleþtirildi. Dost Eli Derneði olarak zor durumda olan kardeþlerimizin yanýndaydýk Dünyada yoksulluðun en yoðun yaþandýðý Afrika kýtasýnda yardým çalýþmalarýna ilk olarak Nijer'den baþlayan Dost Eli Derneði, faaliyetlerine Nijer e komþu ülkeleri de katarak çerçeveyi geniþletiyor. Nijer'de; saðlýk, su kuyusu açma ve emanet keçi daðýtýmlarý yapan derneðimiz, bu defa açlýk sýnýrýndaki Sultan Kanku Musa nýn ülkesi Mali'ye destek için yollara düþtü. Öncelikle araþtýrma ve durum analizine yönelik olarak bir seyahat gerçekleþtirildi. Bu seyahatte; saðlýk alanýnda, su kuyusu açma ve emanet keçi daðýtým çalýþmalarý ve saðlýk hizmetlerinin verilemediði bölgeler belirlenerek, bölge halký için yapýlabilecek hizmetler tespit edildi. Yapýlan incelemelerin ardýndan, bölgede insanlýk adýna yapýlmasý gereken çok iþin var olduðu gözlemlendi. Fizibilite çalýþmasýndan sonra ülkede yaþanan saðlýk sorunlarýna yönelik bir proje uygulandý. Gönüllü saðlýk personelinden oluþan bir ekip, 11 günlük seyahat süresince Mali de yaptýðý; 900 Dâhiliye polikliniði, 140 Cerrahi ameliyat, 650 Diþ poliklinik ve 850 Diþ çekimi hizmetlerinin sonrasýnda hastalarýn acýlarýný dindirdi. Mali için baþlattýðýmýz acil ve kalkýnma yardýmlarýmýzý baþkent Bamako da kuracaðýmýz saðlýk birimi ile kalýcý hale getirmek istiyoruz. Konu ile ilgili çalýþmalarýmýz devam etmektedir. 12 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

16 Dünya Dostu Bangladeþ Kilise, 26 Budist Tapýnaðý ve 1 Cami! Fakir bir ülke Bangladeþ. 150 milyonu aþan nüfusunun büyük kýsmý fakirlikle mücadele ediyor. Yollarda etrafýnýzý çeviren dilenci grubundan bunu anlayabiliyorsunuz. Her yaþtan binlerce dilenci var Bangladeþ te. Etrafýnýzý çeviriyor ve birkaç Taka (Bangladeþ in para birimi) için açýyorlar ellerini. Ve çocuk dilenciler Kirden üstü baþý simsiyah olmuþ çocuk dilenciler. Tutuyorlar elbisemizden, acýndýrýcý bir ses tonu ile 3 gündür açým! diyorlar. Üstüne üstlük bu kalabalýk nüfusa bir de komþu ülke Myanmar dan Arakanlý mülteciler gelmiþ Onlar için kamptan dýþarý çýkmak yasak... Bu kamplarda 65 ton pirinç daðýttýk Sizin verdiðiniz pirinçlerle sahur ve iftar yaptýlar. Onlarýn aðaç yapraklarýndan baþka iftarlýklarý yoktu. Açlýktan aðlayan çocuklarýn çýðlýklarý uzattýðýnýz dost eli sayesinde sustu. Her bir pirinç tanesi katkýda bulunanlara kýyamette þahitler olsun Tarihi ve kültürel köklerimizin bulunduðu Ata yurt Moðolistan ýn Baþkenti Ulanbatur da sadece 96 müstakil kilise, 26 adet Budist tapýnaðý mevcuttur. Buna karþýlýk 2009 yýlýna kadar Ulanbatur merkezinde Ýslam inancýna sahip olan insanlarýn ibadetlerini yerine getirebileceði bir cami yapýlmamýþtýr yýlýnda Dost Eli Derneði Ulanbatur da ibadete açmýþ olduðu Hz. Ömer Camii ve Kültür Merkezi ile Moðolistan Ulanbatur da bir ilki gerçekleþtirildi. Açýlýþý ile, Moðolistan nüfusunun %6 oluþturan Soydaþ ve Dindaþ Kazak Türklerini sevince boðan bu merkez ülke halklarý arsýnda güçlü bir bað oluþturdu. Türkiyeli kardeþleri tarafýndan Cami ve Kültür Merkezinin yapýmýnýn gerçekleþtirilmiþ olmasý gönüllerinde özel bir yer tutmuþtur. Artýk gururla Ata yurt Moðolistan Ulanbatur da müstakil bir Cami ve Kültür merkezimiz var diyebilmekteyiz. Dost ve kardeþ elini uzatarak uluslararasý bir hizmetin gerçekleþmesine vesile olup, bu güzel duygularý bize tattýrmýþ olan Dost Eli Derneði ne ve yardýmsever hemþerilerime takdir ve þükranlarýmý belirtirim. Mehmet Aydýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Moðolistan Koordinatör Din Görevlisi DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

17 Dünya Dostu Türkiye de ve 8 Ülkede Binlerce Bayram... Konya Merkez baþta olmak üzere 2010 yýlýnda ilk kez; Karapýnar ve Kadýnhaný merkezinde, Bozkýr ýn Söðüt ve Dereiçi nde, Ilgýn ilçesine baðlý Göstere, Balký ve Geçit köylerindeyurtiçi kurban baðýþlarý kesilmiþ olmakla birlikte;pakistan, Senegal, Burkina Faso, Gürcistan, Moðolistan, Bosna Hersek, Kazakistan ve Azerbaycan da Kurbanlar Coþkuyla Kesildi Yüzünü Hiç Görmediðiniz Kardeþlerinizle Candan Bir Kucaklaþmaydý Baðýþlarýnýz Kucakladýðýnýz Binlerce Kardeþiniz Adýna Sonsuz Teþekkürler 14 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

18 Eskilerin Dostu ÝZDÜÞÜM Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Yýl 1913 Yer Bayburt Kaza kaymakamý Tunalý Hilmi Bey; ülkenin içinde bulunduðu þartlarýn ve savaþla iç içe olan halkýn farkýnda Halk yavaþ yavaþ açlýða ve sefalete sürüklenmekte Bu durum Tunalý Hilmi Beyi: Bizim medeniyetimiz komþusu açken tok yatan bizden deðildir, ilkesini asýrlarca topraklarýnda hâkim kýlmýþ bir medeniyettir! düþüncesi ile harekete geçirir. Ve Tunalý Hilmi Bey 1913 yýlýnda Bayburt eþrafýnýn geniþ katýlým ve desteði ile BAYBURT MÜSLÜMAN DÝLENDÝRMEZLER CEMÝYETÝ NÝ kurar. Cemiyetin faaliyete geçtiði dönem, savaþ ekonomisinin uygulandýðý bir dönemdir. Halkýn karnýný doyuracak nafakasýný temin edemeyiþinden dolayý en son çare dilenciliðe yönelmesine engel olmak asýl amaçtýr. Zira bir müslümanýn dilenmesinden diðer bir müslüman sorumludur. Cemiyete göre ihtiyaç sahibi kiþi; hem kendisi hem de nafakasýný temin etek zorunda olduðu kiþileri besleyemeyecek durumda olandýr. Cemiyet öncelikle, iþsizliði bahane edinerek dilenciliðe giriþmiþ kiþilere iþ bulmayý sadakanýn en makbulü görür. Cemiyet kendi imkânlarýyla iþ bulabilecek gücü yerinde saðlýklý kiþilere iþ bulmakla sorumlu deðildir. Cemiyet yalnýz bir hastalýk bir felaket ve iþlerin yolunda gitmememsinden dolayý zora düþmüþ olanlara açýktýr. Cemiyet bu kiþilere uygun iþleri ayarlar eðer o kimse iþini ihmal eder dilenciliðe devam ederse hükümet vasýtasýyla derhal cezalandýrýlýr. Cemiyet Bayburt merkezindeki tespit ettiði ihtiyaç sahibine yazýn 40 60, kýþýn parayý geçmemek üzere gündelik verir. Böylelikle onlarý dilenciliðe yönelmekten kurtarýr. Cemiyet; her nerede olur ise olsun Müslüman dilenmez, dilendirilmez! düþüncesiyle hareket edenlerin cemiyete üye olarak, dönemin þartlarýna uygun aidatlarýn ödenmesi ile hizmetini devam ettirir. Adý geçen cemiyet 1914 yýlýndan sonra savaþ nedeniyle göçlerin yoðunlaþmasý ile faaliyetlerini sürdürememiþtir. Bayburt ta kurulan bu cemiyet tarihten günümüze düþen bir izdir Takvimler hangi tarihi gösterirse göstersin bir müslümanýn dilenmeyi alýþkanlýk haline getirmesi veya bir müslümanýn dilenecek duruma gelecek kadar diðer müslümalar tarafýnda ihmal edilmesi urup düþünülmesi gereken bir noktadýr DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

19 Kapak Dostu Yetimin Baþý Dost Eli Ýster DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

20 Kapak Dostu Hayatýn öðütücü çarkýnýn bir insaný ezmesine göz yummayan sorumluluk sahibi insanlar, yüreðinden kopup gelen derin bir þefkat duygusuyla bir yetimi kucaklayýp baðrýna basarlar, yanaklarýna öpücükler kondururlar, ona yalnýzlýðýný ve yetimliðini unutturmaya çalýþýrlar. Böylece ilahî rahmet saðanaðý altýnda yýkanmýþ ve günahlarýndan arýnmýþ olurlar. "Kendi yetimini veya baþkasýna ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette þöyle yan yana bulunacaðýz." Mesajýný kendisine ilke edinenler bu çýðlýða kayýtsýz kalamazlar. Her toplumda olduðu gibi bizde de sayýsýz yetimler vardýr. Nice yetimler var ki, ellerinden tutacak, baþlarýný okþayacak, hayatýn zor ve katý þartlarýnda kendilerine rehberlik yapacak hamiller beklemektedir. Sokaklarda büyüyen rehberleri olmadýðý için ezilmiþler, itilip kakýlmýþlar ve adeta kötü insan olmaya zorlanmýþ birçok yetimin varlýðýna þahit olmaktayýz. Bu yavrulara sahip çýkanlar, toplumun bir açýðýný kapamýþ, bir yarasýný sarmýþ ve insan olmanýn sorumluluðunu duymuþ olurlar. Ayrýca þu hesapsýz mükâfat için birbirleriyle yarýþýrlar : "Bir kimse sýrf Allah rýzasý için bir yetimin baþýný okþarsa, elinin dokunduðu her saç teline karþýlýk ona sevap vardýr". Konya da Yetim Çocuklarýmýz Derneðimizin merkezi olan Konya ilindeki yetimlerin baþýný okþamak, onlarýn dertleriyle dertlenmek bizim en öncelikli görevlerimiz arasýndadýr. Bu anlayýþla Konya da bulunan yetim çocuklarýmýzýn sýkýntýlarýnýn çözümü için Dost Elimizi onlarýn üzerinde tutuyoruz. Bu çocuklarýn, gerek eðitim gerekse günlük hayat içerisindeki eksikliklerini hayýrsever insanlarýmýzýn desteðiyle tamamlayarak yüzlerini güldürüyoruz. Ayrýca yetimlere sosyal hayat içerisinde yalnýz olmadýklarýný gösteren DOST ELÝNÝN GENÇ GÖNÜLLÜLERÝ, düzenledikleri gezi ve þenliklerle onlara güven aþýlýyorlar. Sýnýr Ötesin de Yetim Çocuklarýmýz Derneðimizin faaliyet yaptýðý birçok yut dýþý ülkesinde tanýma fýrsatý bulduðumuz yetim çocuklarýn hali onlara sýnýrsýz kucak açmamýzýn gerekliliðini gösterdi. Özellikle 2010 yýlý içerisinde yurt dýþý çalýþmalarý için gittiðimiz Irak ve Liberya da da ki yetimler birçok tehlikeyle yüz yüze korunmaya muhtaç Iraklý ve Liberyalý Yetim Çocuklar Yýllarca iþgal altýnda sömürülen Irak ta en büyük problemlerden biri de yetim çocuklarýn durumu. Bölgedeki birçok vakýf ve dernek yetimlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak için gerekli finansmaný bulamýyorlar. Örneðin; Bir derneðin 1300 yetimi var ama ancak 650 tanesine aylýk 30 ile 50 dolar arasý deðiþen rakamlarla nakit yardýmý yapabiliyorlar. Diðer bir dernek 950 yetimden 470 tanesine bakabiliyor. Diðerlerinde ise durum çok farklý deðil. Irak ziyaretimizde, Baðdat ta Avrupa ülkelerinden gelip Iraklý yetimlerle ilgilenen kuruluþlarýn olduðunu, bu çocuklardan uzun vadede faydalanmak için projeler hazýrladýklarýný ve bunun için de çok ciddi misyonerlik çalýþmalarý yaptýklarýný öðrendik. 5 milyon yetiminin bulunduðu Irak ta; yetimlerle ilgili iyi niyetle yapýlan çalýþmalar yok denecek kadar az. Baðdat merkezli Çok Veren isimli derneðin kurucusu olan Ali Bey tüm samimiyeti ve gayretiyle yetimlerle ilgileniyor. Þunu unutmamalýyýz ki; iyi niyetle yapýlan iþlerin desteklenmesi gerekiyor. Bir baþka ülke Liberya da ise 14 yýl iç savaþ yaþadý. Binlerce yetimi var. Sadece bir okulda 300 den fazla yetim çocukla tanýþtýk. Yedikleri sadece pirinç lapasý ve kýsacasý onlar her þeye muhtaçlar Türkiye, Irak, Sudan, Liberya, Filistin ve Kerküklü yetimler için birçok þeyler yapmamýz gerektiðini gördük Siz de bir veya birkaç yetimin annesi ya da babasý olabilirsiniz Kalbinin yumuþamasýný ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun baþýný oksa ve ona yediðinden yedir. Kalbin yumuþar ve hacetine eriþirsin. Hadis-i Þerif DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

21 Dünya Dostu Pakistan da Sel Maðdurlarýnýn Yanýndayýz 2010 yýlýnýn Aðustos ayý baþýnda Pakistan ýn yüzde 70 ini etkileyen Muson yaðmurlarýndan dolayý en az 10 milyon insan evsiz kaldý. Bir baþka deyiþle ülkenin beþte biri taþkýn sel sularý altýna gömüldü 18 DOST ELÝ DERNEÐÝ MART 2011

22 Dünya Dostu Yüreðimizde saklý vefa borcu ve Pakistanlýlarla olan kardeþlik baðýmýz hasebiyle onlarýn yanýnda olmak zorundaydýk. Acil ihtiyaçlarýn giderilmesi ve kalýcý çözümlerin saðlanabilmesi için gerekli araþtýrmalarý yapmak üzere Pakistan a gittik. Ýlk olarak Nowshra bölgesinde çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Bölgede felaketin daha ilk iki gününde bine yakýn insan hayatýný kaybetmiþ, felaketten kurtulanlar hayatta kaldýklarýna sevinemiyor. Yaþadýklarý mekânlar sahip olduklarý her þey selle birlikte ellerinden akýp gitmiþ ve yaþadýklarý açlýk dayanýlmaz hale gelmiþ. Nowshra da yaptýðýmýz gýda daðýtýmlarýnýn ardýndan Pakistan ýn en kuzeyine, iç çatýþmalarýn hiç bitmediði Swat bölgesine hareket ettik. Bölgeye ulaþým çok zor ve tehlikeli olduðundan gýdalarý götüreceðimiz araçlarýn temininde oldukça zorlanýyoruz. Tüm zorluklara raðmen bölgeye ulaþýp oradaki kardeþlerimize de el uzatýp gýda daðýtýmlarýný sorunsuz tamamlýyoruz. 3.gün selden en çok etkilenen bölgelerden biri Mardan Peþaver bölgesindeyiz. Her yer su içinde, yýkýk dökük binalar, aç insanlar Bu þartlarda yaþam mücadelesi veren halk için bir þeyler yapabilmek tarifsiz bir haz veriyor insana. Sokaklarýnda göðsünde Türk bayraðý ile gezen kardeþlerini görerek rahatlamýþ olduklarýný görmek bile insanýn hoþuna gidiyor. Bir haftada farklý bölgelerde yaþayan üç bin aileye en az iki ay yetecek miktarda, her biri 36 kiloluk gýda paketleri daðýttýk. Ülke halký için birinci aþamada acil ihtiyaç olan gýda yardýmlarýnýn daðýtýmýný tamamladýktan sonra, yaptýðýmýz incelemelerle uzun vadede yapacaklarýmýzý da belirledik. Yaþanan olaylarla ülkede alt yapýnýn çökmüþ olmasý nedeniyle halkýn içme suyunu temin edebilmesi için yeni yapýlanmalar gerekiyor. Açýlacak su kuyularý bu yapýlanmanýn bir parçasý. Ayrýca sokaklarda kalan halkýn barýnma sorununu da çözmek için ülke yapýsýna uygun konutlar yapmak gerekiyor. Pakistan da yaptýðýmýz izlenimlerle birlikte Türkiye ye dönüyor ve ülke halký için baþlattýðýmýz yardým kampanyasýna hýz veriyoruz. Kurban bayramý münasebetiyle tekrar Pakistan a gidiyoruz ve Ülkede 105 adet büyükbaþ hayvan kurban ediyor, Ýslamabad, Nowshra, Mardan bölgesi ve köylerinde daðýtýmlar gerçekleþtiriyoruz.. Kampanya sürecinde halkýmýzýn desteði ile açýlan su kuyularýnýn tamamlandýðýný yerinde görerek teslim alýyoruz. Ancak barýnacak ev ihtiyacýnýn halen devam etmesi, bugün bile yüz binlerce insanýn aþýrý soðuklara raðmen çadýr kentlerde yaþam mücadelesi veriyor olmasý onarýmýna baþladýðýmýz evlerin yapýmýný hýzlandýrýyor. Bizler inþallah orada bir Dost Eli köyümüz olsun istiyoruz. Ne mutlu bir insanlýk yürüyüþü olan bu güzellik safýnda yer alabilenlere. Ne mutlu bu kutlu kervanýn yardýmcýlarýna ve yolcularýna Hüseyin AYBÝLEK Dost Eli Derneði Yönetim Kurulu Üyesi DOST ELÝ DERNEÐÝ MART

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı