MASALLAR D YARI KAPADOKYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASALLAR D YARI KAPADOKYA"

Transkript

1 MASALLAR D YARI KAPADOKYA

2

3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tanıtım Ltd. fiti. adına M. Bülent Güven Sorumlu Yazı flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yayın Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Tasarım Danıflmanı Batur Can Yönetim Yeri Çelik fl Merkezi A Blok No:9 D:5 Mecidiyeköy/ stanbul Tel/Faks: Baskı ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T C. A.fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: kitelli/ stanbul Tel : Faks: Yayın türü Yerel, süreli, iki ayda bir yayınlanır Yayın Yeri ve Tarihi stanbul, Kasım 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undadır. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyanı veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yayınlanır. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM Üç senaryo ve bir aktör: Dolar 8 SCHNEIDER ELECTRIC Yeni bina 14 SPOR Ertu rul Sa lam 20 U UR OKTAR Sektördeki geliflmeler ve yeni projeler 24 YAS N ÖZYÜREK Tesisat ve kontrol sistemleri 30 KIRAÇ K raç: Ruhumun tarz Sana mecburum 34 SUMRU YAVRUCUK Sanatla dolu 24 y l 40 KAPADOKYA Masallar diyar 50 HUKUK Ürün iade prosedürü 52 LEZZET Karadeniz yemekleri 56 SA LIK Kanserle savaflan yiyecekler 66 BULMACA 5

6 EKONOM Dolar nereye kadar düflecek 3 Senaryo ve bir aktör: Dolar Bir zamanların en popüler para birimi olan doların artık nereye kadar düflebilece i konufluluyor. Yılın son iki ayında doların ne olabilece ine iliflkin herkes farklı bir senaryo yapıyor. En kabul gören senaryo ise, yıl sonuna kadar doların 1.20 ile 1.50 bandında seyredece i. Dünyanın en güçlü rezerv parası olan dolar, kan kaybetmeye devam ederken önce hesapları sonra da akılları karıfltırdı. Yıl baflındaki dolar tahminleri içeride YTL aralı ında de iflirken, yıl ortasında bu tahminler YTL olarak revize edildi. Ancak doların burada durmayıp 2001 yılı seviyelerine kadar gerilemesi, Dolar nereye kadar düflecek sorusunu gündeme getirdi. Sadece Türk Lirası karflısında de il, tüm dünya para birimleri karflısında de er yitiren, özellikle Avrupa Birli i para birimi Euro karflısında tarihi rekor seviyeleri olan 1.44 seviyelerini gören doların bundan sonra nereye gidece i son günlerin en çok konuflulan konusu. Biz de yılın son 2 ayında doların yönü ne olur sorusuna yanıt ararken, bu konuda birbirinden çok farklı tahminler yapıldı ını gördük. Bazı bankacılar artık yıl sonu tahminlerini kurflun kalemle yapıyoruz diyerek, net bir bir açıklama yapmaktan kaçınsa da ortalıkta birbirinden farklı senaryolar dolaflıyor. Kimileri dolardaki de er kaybının sonuna gelindi ini söylerken, kimileri 1.20 YTL nin biraz daha altında tahminler de bulunuyor. Bazı uzmanlar ise yılbaflında yaptıkları 1.50 YTL seviyesine yıl sonunda gerçekleflece inde ısrar ediyor. Biz de bu tahminleri dayanaklarıyla birlikte inceledik. lk 2 görüfl biraz radikal gibi görünürken, yaygın olarak 3 üncü görüfl benimseniyor. Bakalım yıl sonunda kimin dedi i do ru çıkacak? 1.SENARYO: YILI 1.50 DEN KAPATIR Güçlü bir tepki ile dolarda yükseliflin zamanı geldi. FED in bundan önceki dönemde, en son 2003 Haziran ında faizi indirdi i günden bu yana dolar, hemen hemen tüm dünya para birimlerine karflı zayıflıyor. çeride de 2003 Mart ından bu yana dolardaki düflüfl sürüyor. Düflüfl trendi 1.30 ların kırılmasıyla hız kazandı ve içeride dolar 2001 seviyelerine kadar geriledi. Artık bu sürecin sonuna gelindi ini düflünüyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye de sürecin bu kadar uzaması, dolardaki yükseliflin de sert bir flekilde olaca ını gösteriyor. Yıl sonunda 6

7 EKONOM dolar 1.50 YTL seviyelerini görecektir. Türkiye nin Kuzey Irak politikası da bu süreci etkileyecektir. 2. SENARYO: 1.20 N N ALTINI GÖRÜR FED faiz indirimine devam etse bile, Türkiye ye sermaye girifli sürüyor. Türkiye, yüksek faizi ile yabancıyı cezbetmeye devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de yabancılar, bono ve hisse senedi piyasasında yeni pozisyon açmak için Türkiye de dolar satmaya devam edecektir. Bu da doların 1.20 seviyelerinin altını görmesine yol açar. Yaptı ımız teknik hesaplamalar doların yıl sonuna kadar 1.15 YTL seviyelerini görebilece ini gösteriyor. Tabii burada yurtdıflı geliflmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın tavrı da önemli. Ancak çok anormal bir durum olmadıkça Merkez Bankası dolara do rudan müdahale etmeye sıcak bakmıyor. 3. SENARYO: BU BANTDA SEYREDER Piyasa eskisi gibi yurtiçindeki geliflmelerden etkilenmiyor. Daha çok dıflarıdaki geliflmeleri takip ediyor. FED faiz indirimine devam etmeyip faizleri sabit tutaca ı yönünde bir sinyal verdi. ABD merkezli olmak üzere dünya ekonomisinin bir resesyon (durgunluk) e ilimine girildi inden söz ediliyor. Mortgage krizi nedeniyle önümüzdeki dönemde bir takım zararlar yazılaca ı ortada. Ama dünya merkez bankaları tarafından bunun bir finansal pani e dönüflmesi engellendikçe, flu andaki dalgalı seyir devam edecektir. Bu geliflmeler ıflı ında dolar yıl sonuna kadar olan 2 aylık dönemde bandında seyrini sürdürecektir. Dolar yurtdıflına göre hareket eder, 1.15 YTL nin altına inmez Fortis Portföy Genel Müdürü Alp Keler doların bu yılı YTL bandı arasında bir seviyede tamamlayaca ı görüflünde. Türkiye de doların seyrini yurtdıflındaki geliflmeler belirleyecek diyen Keler in bu konudaki de erlendirmesi flöyle: Özellikle ABD Merkez Bankası nın (FED) e kim ayındaki toplantısında 0.25 puanlık faiz indirimi sonrasında, ortaya çıkacak davranıfl biçimi önemli rol oynayacak. Son toplantıda FED in 11 Aralık tarihindeki toplantısında faizleri düflürmeyece i yönünde görüfller olufltu. fiayet FED faiz indirimini durdurursa dolar, uluslararası para birimleri karflısında de er kazanmaya bafllayacaktır. Böylece Türkiye de de bir miktar yükselifl görebiliriz. Ancak Türkiye ye sıcak para girifli devam ediyor. Doların 1.15 YTL nin altına gerilemeyece ini düflünüyorum. Sert hareketler olmayaca ı varsayımıyla doların bu yılı YTL bandından kapanıfl yapaca ını tahmin ediyorum. Türbülans olursa dolar 1.35 YTL ye kadar tırmanır A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, ABD Merkez Bankası nın (FED) Ekim ayındaki 0.25 puanlık faiz indiriminin ardından piyasalara faiz indirimine devam etmeyece i yönünde sinyaller alındı ına dikkat çekerken, global piyasalarda bir türbülans olursa ne olur sorusuna flu yanıtı verdi: Yıl sonuna kadar ABD de finansal kurumlardan yüksek riskli mortgage krizinden dolayı zararın çok yüksek oldu u ortaya çıkar ve FED de faiz indirmeyece i konusunda ısrar ederse, global piyasalarda bir türbülans gündeme gelebilir. A ustos ayında yaflanan likidite ile ilgili sorunların bafl göstermesi durumunda, kurlarda yukarı yönlü bir hareket gözlemlenebilir. Buna ba lı olarak Türk para ve sermaye piyasalarında da bir çalkantı sözkonusu olur. Ancak bugünkü tablo ile bu senaryonun gerçekleflece ine ihtimal vermiyorum. E er böyle bir tablo ile karflılaflırsak, Türkiye de dolar yükselifle geçecektir. Bu yükseliflte 1.35 YTL seviyesine kadar olur. 7

8 Kısa bir süre önce yeni yönetim binasına taflınan Schneider Electric Showroom unu da hizmete açtı SCHNEIDER Schneider Electric Yeni Yönetim binas nda... Yeni yönetim binas n ak ll bina sistemleriyle daha modern ve konforlu bir hale getiren Schneider Electric, tüm çözüm uygulamalar n sergileyen showroom unu açt 190 ülkede ve Türkiye de elektrik da t m, endüstriyel kontrol, otomasyon ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri pazarlar nda sundu u çözümleriyle lider konumdaki Schneider Electric Showroom unda teknolojinin gelece e olan katk s n müflterileriyle paylafl yor. Showroom sayesinde Schneider Electric ziyaretçileri kaçak ak m koruma cihazlar ndan, anahtar segmentinden, modüler ürünlere kadar pek çok ürün serisini yak ndan tan ma f rsat n buluyor. 8

9 SCHNEIDER Schneider Electric in yeni showroom undan görüntüler 9

10 SCHNEIDER Schneider Electric ten ince zevkler: Sedna Anahtar priz serilerinde teknolojiyi ve inceli i birlefltiren Schneider Electric Sedna anahtar priz serileriyle modern konut projelerinin tercihi olmaya devam ediyor... Anahtar ve priz de dahil olmak üzere dekorasyonda en ince detayları bile hayata artı katma için dahice tasarlayan Schneider Electric, Sedna serisinde 0,8 cm sıva üstü inceli iyle zarafeti ön plana çıkarıyor. Sedna serisi, beyaz krem, renkli ve metalik alternatifleri ile mekanlarda dekorasyon ö esi olarak mekanla bütünleflirken her mekanda farklı bir stil yaratıyor. Uzaktan kumandalı dimmer sistemi sayesinde ıflı ın fliddetinin kontrol edebilme ve hareket dedektörü ile gerekti i anda mekanı aydınlatma ve böylece elektrikten tasarruf etme imkanı sunuyor. Çocukların güvenli i de düflünülerek çocuk koruma özelli inin de uygulandı ı ve paralel Sedna serisi, beyaz krem, renkli ve metalik alternatifleri ile mekandalarda dekorasyon ö esi olarak mekanla bütünleflirken her mekanda farklı bir stil yaratıyor. 10

11 SCHNEIDER ba lantı uçları ve otomatik ba lantı özelli i sayesinde hızlı oldu u kadar güvenli bir kabloların sistemi de sunuyor li yılından beri inflaat sektörünün içinde bulan Albayrak Grubu Istanbul Kemerpark ve Topkapı Evleri, zmir Maviflehir projelerinde Schneider Electric anahtar- prizlerini tercih ediyor. 11

12 HABER Sosyal Projeler gençlere ıflık tutuyor Schneider Electric son 5 y ld r, 70 den fazla ülkede, flirket personelinin gönüllü kat l mlar yla düzenledi i sosyal projelerle gençlere fl k tutuyor y l bafl nda ise Schneider Electric, enerji kaynaklar n n verimli kullan m n n ve bunun yan s ra kendi teknik bilgisini gençlerle paylaflman n önemini gözönünde bulundurarak kendi sektörüne e itim yapma karar ald. O tarihten bu yana flirketimiz tüm dünyada elektrikelektronik e itimi alan gençlere yat r m yap yor ve kendi tecrübelerini onlarla paylafl yor. Bizler de Schneider Electric Türkiye olarak çal flanlar m zla birlikte, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i ile birlikte yürüttü ümüz Gelece in Ayd n k K zlar projesi ile Istanbul un göçle geliflen yerleflim yerlerindeki Meslek Liselerinde Elektrik Elektronik e itimi gören genç k zlar m za burs ve staj deste i veriyoruz. Schneider Electric Enerji Sektöründeki faaliyetlerine devam ediyor. 12 Schneider Electric Erkenek Hidro Elektrik Santrali yap m için Gaziantep Tektu Elektrik Enerjisi Üretim A.fi ile sözleflme imzalad. Schneider Electric Erkenek Hidro Elektrik Santraline ait Alçak Gerilim (AG), Orta Gerilim (OG) ve SCADA sistemlerini içeren projenin yap m için Tektu Elektrik Üretim A.fi. ile sözleflme imzalad. Sözleflmeye göre tesise ait tüm kontrol panolar, senkronizasyon panolar ve jeneratör koruma sistemleri Schneider Electric taraf ndan tahsis edilecek. Schneider Electric ayr ca tesislerin internet üzerinden izlenmesi ve kontrol edilmesini sa layan Transparent Ready ve Webclient teknolojilerini bu projede de uygulayacak. Ad yaman ili Gölbafl lçesi s n rlar içerisinde yer alan Erkenek Hidro Elektrik Santrali nin Mart 2008 te üretime geçmesi planlan yor. Göksu Havzas, Karanl k Dere üzerinde Abdurrahman Köyü Mahallesinde inflaa edilecek bend ile su, kanal-tünel-kanal (toplam 3687 m kanal, 1633 m tünel), yükleme havuzu, cebri boru ve Göksu sa sahilde santral formülasyonuna sahiptir. 2x6 MW yatay Francis türbinleriyle donat lacak olan santralin maksimum 8 m3/ sn debi ile ortalama üretiminin 52,28 GW olmas bekleniyor.

13 HABER Schneider Electric sat fl noktalar ve bayileriyle Ankara ftar Yemeklerinde bulufltu 2 Ekim de Elektrikçiler Odas n n de erli katk lar yla Polatl da düzenlenen ilk iftar yeme ine elektrikçiler, sat fl noktalar ve bayiler olmak üzere yaklafl k 100 kifli kat ld. Schneider Electric in düzenledi i yemekte Polatl daki elektrikçiler ilk defa bir araya gelip kaynaflma flans n yakalad lar. Polatl n n ard ndan, Schneider Electric 8-9 Ekim de düzenlenen yemeklerde Ankara Bayi çal flanlar yla bulufltu. Enerji tasarrufu ve konfor Enerji tasarrufu ve konforlu ortam için dünyan n 190 ülkesinde faaliyet gösteren Schneider Electric Tac Bina otomasyon çözümleri ile binan z ak ll hale getiriyor. HVAC kontrol, güvenlik yönetimi ve kartl geçifl, dijital video yönetim sistemleri, Enerji çözümleri, tesis yaflam döngüsü servisleri, ayd nlatma ve hassa ortam kontrolleri ile yang n alg lama ve uyar sistemleri çözümleri sunuyor. 13

14 SPOR Ertu rul Sa lam Bir ekol yaratmalıyım Befliktafl ın genç teknik direktörü, Bugün bu ülkede söz sahibi bir antrenör olmak istiyorsam, ileride dünyada ve Avrupa da sayılı antrenörlerden biri olmak istiyorsam, kendi futbol anlayıflımı, felsefemi, kültürümü oluflturup, onu bir flekilde ekol haline getirip, ortaya çıkarmak zorundayım dedi. S akin, ılımlı kiflili iyle dikkat çekiyor Ertu rul Sa lam yaflındaki genç teknik adam Befliktafl gibi her zaman Türkiye de flampiyonluklar, Avrupa kupalarında baflarılar hedefleyen büyük bir camiada zorlu bir göreve soyundu bu sezon da Samsunspor da parlayan kariyeriyle, 1995 te futbolcu olarak formasını giydi i Befliktafl ın bugün teknik patronu olarak baflında. Acaba, 28 gol attı ı siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunda futbolcu olarak yafladı ı flampiyonluk coflkusunu bu sezon teknik adam olarak tadabilecek mi? Bunun yanıtı için daha önümüzde uzun lig maratonunun fırtına gibi geçecek haftaları var. Ancak bir gerçek var ki, Ertu rul Sa lam sadece Befliktafl ta de il, Türk futbolunda ve Türk teknik adamına bakıflta büyük de ifliklikler yaratmak istiyor. 3 büyüklerden sadece Befliktafl ın baflında bir Türk var ve Ertu rul Sa lam bunun da kendisine ayrı bir sorumluluk yükledi ini belirtiyor. Onun teknik adamlık kariyeri daha çok yeni. Yolun baflında, ama 3 yıla o zaten büyük fleyler sıkıfltırdı te yine Samsun da baflladı ı teknik direktörlük kariyerinde bir yıl sonra geçti i Kayserispor da önemli bir çıkıfla imza attı. UEFA bile onu gelecek vaadeden 20 teknik adam arasına alarak omuzlarına ayrı bir yük yükledi. Peki o yük ve Befliktafl, Ertu rul Sa lam ı nasıl etkiliyor? flte bu soruların yanıtları... 14

15 SPOR Hep beraber düflünüp hep beraber hareket edersek büyük baflarıları yakalayabiliriz. Takımdaki herkesin bu mücadeleye teriyle, yetene iyle ve eme iyle katkıda bulunması gerekiyor. 15

16 SPOR Uzun vadeli hedeflerim yoktur. Befliktafl tayım, bu noktaya gelmek hedeflerimden bir tanesiydi. Ama açıkçası Kayseri de 2 sezon çalıflır sonra Befliktafl a giderim diye bir hedef koymamıfltım. fiartlar ve ortamın eseri. Öncelikle sizi UEFA nın gelecek vaadeden 20 antrenör arasında göstermesiyle bafllayalım... Bu beni gururlandırdı, ama ayrı bir sorumluluk da yükledi. Bu ülkede bir takım baflarılar beklenirken, Avrupa nın da benden beklentileri oldu unu gözler önüne serdi. Bunu gerçeklefltirmek için sorumlulum daha da arttı. Ö renece im daha çok fley var. Kendime has bir futbol anlayıflı oluflturup bunu oturtmayı hedefliyorum. Ancak o zaman belli bir yere gelebilece ime inanıyorum. Kayserispor gibi beklentileri farklı bir kulüpten, Befliktafl gibi flampiyonluk dıflında bir sonucun baflarısızlık kabul edildi i bir kulübe geldiniz. Bu sizde olumsuz bir baskı oluflturuyor mu? Büyük camiaların sorumlulu u da büyük oluyor. Yükseklerde rüzgâr sert esiyor. Ama ben sorumlulu umun farkındayım. Bunun için de çok çalıflmam gerekti ini iyi biliyorum. Camianın beklentilerine cevap verece im. Camiaların baflarılarında istikrarın önemini biliyoruz. Bize güvenen insanların bu güvenini bofla çıkartmamak istiyoruz. Bunun yanı sıra son dönemde ülkemizde övgüyle bahsetti imiz yerli teknik adamların baflarısını büyük takımda da tekrarlayabilece ini göstermek istiyoruz. Tabii bunların da yükü omuzlarımızda. Nasıl bir Befliktafl hedefliyorsunuz, ne kadarını gerçeklefltirdiniz? Koflan mücadele eden, keyif veren bir Befliktafl yaratmak istiyorum. Tabii bunun belli bir kısmını gerçeklefltirebildik. Ancak ligin henüz daha baflındayız. Önümüzdeki günlerde daha iyi bir Befliktafl izlettirmeyi hedefliyorum. Bütün taflların yerine oturmasını 2 aylık bir süreçte gerçekleflmesini beklemek hayalcilik olur. Ne var ki futbolcularımızın ifltahının üst seviyede olması sevindiriyor. Futbolcularımızın 16

17 SPOR bugüne kadar sahip oldukları bazı alıflkanlıkları de ifltirme çabasındayız. Mesela top aya ında iken sahada güzel fleyler yapmaya alıflkın olan futbolcularımızdan, top rakibe geçti inde de az da olsa takıma katkı sa lamasını, sorumluluk almasını istiyoruz. Ricardinho, Delgado, Burak gibi top aya ında iken güzel ifller yapan futbolcularımızdan defansif olarak da katkı bekliyoruz. Saha içi baflarısı önemli ama yıllardan beri Befliktafl takımı dedi iniz zaman akla gelen kolej takımını, davranıflları ve topluma verdi i mesajlarla hayata geçirece iz. Herkesin be enisini kazanan, ilgisini çeken, parmakla gösterilen bir takım olurken, Befliktafl taraftarı dıflındaki tüm di er futbolseverlerin ikinci takımı olmayı planlıyoruz. Bir takımda önce ne yaparsınız? Antrenör olarak ifl yaparken ekip olarak çalıflıyoruz. Ben bunu oyuncularıma da söylüyorum. Ben kavramını kullanmıyorum. Çünkü biz derken ben de il biz kavramını yerlefltirmeyi hedefliyorum. Çünkü biz bir takımız ve takım ruhu yaratmak istiyorum. Koflan, mücadele eden, terinin son damlasına kadar takımı için her fleyini verebilecek ve takımın menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutabilecek futbolcular bizi baflarıya götürecek. Bu zihniyetteki oyuncuları kadromuzda tutmaya ve yine bu tip oyuncuları kadromuza katmaya çalıfltık. Sizin baflarıya giden yolunuz nerelerden geçiyor? Hep beraber düflünüp hep beraber hareket edersek büyük baflarıları yakalayabiliriz. Takımdaki herkesin bu mücadeleye teriyle, yetene iyle ve eme iyle katkıda bulunması gerekiyor. Kaleciden forvete kadar herkes hep beraber düflünüp hep beraber hareket etmeli. Birisi mücadele ederken di eri yürüyorsa bu bize bafları kazandırmaz. Befliktafl ta teknik adam olmak size ne kazandırdı, nereye taflıdı veya taflıyacak? fiunu çok iyi biliyorum ki, bu sene baflarılı olursam, güzel neticeler alırsam, belki bundan sonra di er kulüplerimiz de rahat bir flekilde takımlarını Türk antrenörlere emanet edebilecek. Bu da Türk antrenörlerinin gelece i açısından çok güzel bir geliflme olacaktır. Bugün bu ülkede söz sahibi bir antrenör olmak istiyorsam, ileride dünyada ve Avrupa da sayılı antrenörlerden biri olmak istiyorsam, kendi futbol anlayıflımı, felsefemi, kültürümü oluflturup, onu bir flekilde ekol haline getirip, ortaya çıkarmak zorundayım. Bunun gerçeklefltirirsem zaten bir Futbolun içinde her zaman elefltiriler olacaktır. Ama elefltiri insanı baflarıya taflısın, bir fleyler ö retsin. Maksatlı elefltiriler olmasın. Birisi elefltiri yapıyorsa o elefltiriden bir fleyler ö reneyim. Ama bizde elefltiriler sadece kiflileri yıpratmak için yapılıyor. 17

18 SPOR Büyük camiaların sorumlulu u da büyük oluyor. Yükseklerde rüzgâr sert esiyor. Ama ben sorumlulu umun farkındayım. Bunun için de çok çalıflmam gerekti ini iyi biliyorum. Camianın beklentilerine cevap verece im. Camiaların baflarılarında istikrarın önemini biliyoruz. fleyler yapmıfl olurum. Yoksa baflkasının yaptıklarını tekrarlamak beni hiçbir yere getirmez. Birisini taklit edersen, onun kadar olursun. Daha fazlası olamazsın. Tello ve Cisse gibi transferler ve size sunulan bazı alternatifler yanında bu oyuncularda ısrar etti iniz için elefltirildiniz. Bu konudaki yorumunuz nedir. Biz bu oyuncuları izleyerek aldık ve iflin bir de mali bütçe yönü var. Bu futbolcular Befliktafl takımındaki eksik noktaları kapatacak kalitede. kisinden de çok faydalanaca ız. Hiçbir zaman sadece bir veya bir kaç futbolcumu öne çıkarıp di er futbolcularımın eme ini heba etmeyi tercih etmem. Hatalı gol yiyen kalecimiz, ıska geçip bize gol yediren defans oyuncumuz, bombofl kaleye gol atamayan golcümüz oldu. Ama bunları kamuoyunun önüne atıp hiçbir zaman günah keçisi yapmadım. Kazanırken de kaybederken de tüm takıma sorumluluk yükleyen bir anlayıflım vardır. Özellikle fiampiyonlar Ligi nde alınan istenmedik yenilgiler sonrası elefltirilerin ana hedefi oldunuz. Siz göreve gelirken yönetimin kendi içinde sıkıntılar olmufltu, flimdi sizin bu tip sorunlarınız var mı? Göreve gelirken olan olaylar yanlıfl aksettirildi. Tartıflma olur. 30 kiflinin bulundu u yerde otuzu da aynı flekilde düflünmez. Sürekli beraberiz yönetim kurulu üyelerimizle. Bana desteklerini her ortamda yineliyorlar. Bugün de Befliktafl ta ifller kötü gidiyormufl gibi bir hava yaratılmaya çalıflılıyor. Kamuoyunda yaratılmaya çalıflıldı ı gibi takımımızda olumsuz bir durum yok. Elefltiriler sizi yıpratıyor mu? Futbolun içinde her zaman elefltiriler olacaktır. Ama elefltiri insanı baflarıya taflısın, bir fleyler ö retsin. Maksatlı elefltiriler olmasın. Birisi elefltiri yapıyorsa o elefltiriden bir fleyler ö reneyim. Ama bizde elefltiriler sadece kiflileri yıpratmak için yapılıyor. nsanlar söyledi iniz fleylerin altından farklı anlamlar çıkarmaya çalıflıyor. Taraftarla diyalo unuz ve size bakıflını nasıl de erlendiriyorsunuz? Befliktafl taraftarı sadece Türkiye de de il dünyada sayılı taraftarlardan. Taraftar ne yapaca ını çok iyi biliyor. Zaman zaman sıkıntılı dönemlerimiz oluyor olacak da. Bu dönemlerde özellikle bize destek olmalarını ve katkı sa lamalarını bekliyoruz. Futbolculara nasıl yaklaflırsınız? Antrenör ve futbolcu iliflkisi yerine a abey ve kardefl iliflkisini tercih ediyorum. Güven aflılamayı çok isterim. Futbolcu bilmeli ki, Karflımda çok inanabilece im, güvenebilece im ve saygı duyabilece im bir insan var. Onun aldı ı her kararın arkasında adalet yatıyordur. Futbolcuyla iletiflimimin temelinde bunu oluflturmaya çalıflıyorum. Ama iyi niyetimin ve yaklaflımımın suistimal edilmemesini istiyorum. Bugüne kadar çalıfltı ım her yerde bunu çok iyi bir flekilde baflardım. Nobre, Delgado gibi bazı futbolcuların size karflı bir tavırları oldu. Neler hissettiniz? 18

19 SPOR Her fleyden önce disiplin gelir. Kimseye taviz vermeyiz. Delgado, yaptı ı hareket sonrası benimle konuflmak istedi, kabul etmedim. Olayı iyice düflünsün istedim. Bir gün sonra geldi, ona gazeteleri gösterdim ve herkesin, aldı ımız galibiyetten çok yaptı ı hareketi konufltu unu anlattım. Yaptı ı hareketin baflkaları tarafından nasıl algılandı ının önemli oldu unu söyledim, bana hak verdi. Nobre de de aynı fley geçerli. Gerekli cezayı aldı. Hatasını anladı ve geri döndü. Bugüne kadar Befliktafl ta istedi iniz çizgiyi yakalabildiniz mi? Hedeflerimizi sezon öncesi ortaya koymufltuk. fiampiyonlar Ligi ne kalmayı, ligde zirve yarıflında olmayı istiyorduk. fiampiyonlar Ligi nde istedi imiz sonuçları ilk maçlarda alamasak da kalma hedifimizi tutturduk. Ayrıca herfley bitmifl de de il. Ligde de flampiyonluk yarıflının içindeyiz. Size göre kim yıldız futbolcu? Sadece ismiyle de il, forma sattıran, imza da ıtan futbolcu de il, saha içerisinde gerek davranıflları gerek verece i mesajlar ve gerekse performansıyla takımına üst seviyede katkıda bulunacak oyuncu benim için yıldızdır. Serdar Özkan a önemli görevler verdiniz o da sizi mahçup etmedi... Serdar Özkan a torpil olsun diye hadi çık oyna demedik. Sezon öncesi kampta iyiydi. Verdi imiz fırsatları iyi de erlendirdi. Bizde kimsenin forması garanti de il, çalıflan, mücadele eden, fırsatları iyi de erlendiren formayı giyiyor. Türkiye deki yabancı sınırlaması hakkındaki düflünceleriniz neler? Yabancı futbolcu sayısının artmasının Türk futboluna büyük katkılar yapaca ını sanmıyorum. 6 yabancı uygulaması Türk futbolunun flu anki durumu için yeterlidir diye düflünüyorum. Hangi ünlü futbolcuyu veya futbolcuları takımınızda görmek istersiniz? Takımlar bütçelerine göre transferler yaparlar. Ben Ronaldinho, Shevchenko gibi futbolcuları izlemekten keyif alıyorum. Bu futbolcular yanında Cristiano Ronaldo iyi futbolcu. Türkiye de de çok kaliteli futbolcular var. Futbolculuk mu, teknik direktörlük mü zor? Antrenörlük futbolculu a göre biraz daha zor bir meslek. Çünkü 25 futbolcuyla, personelle ve yöneticilerle birlikte çalıflıyorsunuz. Futbolculukta öyle de il, sadece iflinizi yapıp evinize gidebiliyorsunuz. Befliktafl a geldikten sonra veya futbolcu yada teknik direktörken günlük yaflamla aranız nasıl? Befliktafl a geldikten sonra dıflarıya çıkıp halkın arasına katılmak gibi bir flansımız olmuyor. Tabii bu taraftarın ilgisinden kaynaklanıyor. Ben yanıma gelen bir çocukla bile ilgilenmek istiyorum. Onlarla ilgilenirken eflimi çocuklarımı unutuyorum. Çok kalabalı a çıkıp alıfl verifl merkezinde gezmek pek mümkün olmuyor. Befliktafl ta aileme pek fazla vakit ayırma imkanım olmadı. Milli maç aralarını aileme daha fazla vakit geçirebiliyorum. Peki efliniz ve çocuklarınız maçlarınıza geliyor mu? Geliyorlar onlar da Befliktafllı. Eflim eskiden futboldan pek anlamıyordu. fiimdi anlamaya baflladı ve zaman zaman elefltirilerde de bulunuyor. Bu da benim için pek de iyi olmadı. Kiflili inizi nasıl tanımlarsınız? nsanlarla iliflkilerimde olumlu yaklaflımım vardır. Kavga etmeyi de kaybetmeyi de hiç sevmem. flimde çok hırslıyım. Her türlü flartta kazanmayı isterim. Beraber oldu um insanların eme ine saygısızlık edeni, iflini ciddiye almayanı hiç affetmem. Ortak hedefi olan bir yerde baflkaları çalıflırken, birilerinin kaytarmasını kabul edemem. Dürüstlükten ve iyi niyetten kesinlikle taviz vermem. Bunları yapmayan bir insanın bizimle beraber olması mümkün de ildir. Biz onu yok etmesek bile, o kendi kendini imha edecektir zaman içinde. Yalnızlı ı severim. nsanın kendisiyle konuflması çok büyük sıkıntıları ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca ailemle çok sık beraber olamıyorum. Onlarla beraber olmak benim sıkıntılarımı giderebiliyor. Hobileriniz? Araba kullanmayı da çok seviyorum. Befliktafl la ilgili sizi çok etkileyen bir anınızı anlatır mısınız? Futbolculuk yıllarımda Befliktafl a ilk geldi im sezon BJK nönü Stadı nda Gaziantepspor ile flampiyonluk maçını oynuyorduk. Maçın ilk golünü attım. Sonra Oktay maçın ve Befliktafl ın ikinci golünü attı. Maçı 2-0 kazandık ve flampiyon olduk. Gelecekte yurt dıflında bir takımın baflına geçmek gibi hedefleriniz var mı? Hedeflerim arasında uzak fleyler yok. Günü iyi de erlendirmek isterim. Uzun vadeli hedeflerim yoktur. Tüm enerjimi Befliktafl ın baflarısı için harcayaca ım. Befliktafl tayım. Bu noktaya gelmek hedeflerimden bir tanesiydi. Ama açıkçası Kayseri de 2 sezon çalıflır sonra Befliktafl a giderim diye bir hedef koymamıfltım. Gördüm ki flartlar ve oluflan ortam bugün burada olmamı gerektirdi. Yine flartlar ve ortam yolu çizecektir. 19

20 RÖPORTAJ Schneider Electric Pazarlama Direktörü U ur Oktar Sektördeki geliflmeler ve yeni projeler hakkında bilgi aldık Elektrik sektöründe, dünyanın en büyük elektrik da ıtım, endüstriyel kontrol ve otomasyon ürünleri üreticilerinden biri olan Schneider Electric Pazarlama Direktörü U ur Oktar ile sektördeki geliflmeler ve ihracat a ırlıklı yeni projeler hakkında konufltuk. fiirketiniz adına; 2006 yılını ve 2007 ilk yarısını de erlendirir misiniz? Hedefledi iniz ifl hacmine ulafltınız mı, yeni yatırımlarınız ve iflbirlikleriniz oldu mu? Bildi iniz gibi ülke ekonomisi çeflitli alanlarda hızla gelifliyor. nflaat sektörü ile birlikte, daha yavafl da olsa sanayi sektörü de hızla gelifliyor. Bu durumdan faydalanarak biz de çok hızlı büyüyoruz. Bizim iflimiz sanayide verimlilik arttıracak çözümler oldu u için ülke sanayimizin rekabet gücünü arttıracak projeler hep gündemde. Tabii, ülkemiz ekonomik anlamda ani de iflimler gösterebilen bir yapıya sahip. Biz de her zaman bu hızlı de iflimlere uyum sa layacak bir ba ıflıklık içinde olmaya çalıflıyoruz da çok iyi bir yıl geçirdik. Aynı e ilim 2007 nin ilk 9 ayında da devam etti. Cari açı ın yüksek seviyelerdeki seyrini, siyasi geliflmelerin hepsini dikkatle izliyoruz ama sonuç itibariyle iyi bir 2007 geçiriyoruz. Çift haneli büyüme rakamlarımız, faaliyet gösterdi imiz pazarlardaki büyümelerin üzerinde. Fabrikalarımızda ihracat a ırlıklı olarak yeni projelere devam ediyoruz. Global üretim merkezi rolü ile devam eden üretimimize, orta gerilimde bu yıl yeni bir seri daha eklendi. Çi li deki elektrik tesisat malzemeleri fabrikamızda üretti imiz Alia, Sedna ve Unica serileri üretimimiz, 2008 de de katlanarak artacak. Özellikle elektrik tesisat malzemeleri alanında üst segmentte pozisyonladı ımız Unica Top ve Unica Plus serilerinden sonra Unica Modüler in, ev otomasyonu çözümlerinin ses getirece ini düflünüyoruz. Birlikte çalıfltı ımız müflterilerimizin memnuniyetini devam ettirmek kadar, yeni müflteriler kazanmak için pazarlama faaliyetlerine a ırlık vermeye devam edece iz. Hedefimiz; anahtarpriz, ev otomasyonu ve ses-veri-görüntü sistemlerini içeren elektrik tesisat malzemelerinde ve bina otomasyonunda da liderlik koltu una oturmak. Enerji verimlili i tüm ürün ve hizmetlerimizin oda ındaki konu. Enerji tasarrufu ile maliyetleri düflürmek, enerji süreklili i ile verimlili i arttırmak mümkün. Schneider Electric çözümleride bu konularda birbirini tamamlayan ve müflteri ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda. Gelifltirme projelerimizi enerji verimlili i üzerine kuruyoruz. Dıfl ticaret çalıflmalarınızdan bahsederek 2006 yılı ve 2007 yılının ilk 8 aylık ithalat/ihracat de erlendirmesini yapar mısınız? Türkiye deki üretim merkezlerimizden grup içi yurt dıflı flirketlerimize yapaca ımız ihracatın bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre %20 nin üzerinde büyüyece ini tahmin ediyoruz. Buradaki fabrikalarımızda üretilen ürünlerin kalite ve teknolojisi dünyanın her yerinde kabul görüyor ve talep ediliyor, biz de bu talebe yetiflebilmek için çok çaba sarfediyoruz çünkü amacımız; Türkiye den yapılan ihracatı maksimum seviyeye çıkartmak. Bu sayede Türkiye ye daha fazla yatırım yapabilir, daha fazla istihdam yaratabi- 20

21 RÖPORTAJ liriz. Sürekli bunun arayıflı ve çabası içindeyiz. Grup içi flirketlerimiz, orta gerilim, alçak gerilim ve tesisat malzemeleri gibi ifl alanlarında Türkiye de üretilen ürünleri her yıl daha çok talep ediyorlar. Bize de bu altyapıyı oluflturacak mekanizmaları kurmak, en üst kalitede ürünleri en verimli flekilde üretmek ve pazarlamak kalıyor. çinde bulundu unuz sektör açısından 2006 nasıl geçti? 2007 nin geride bıraktı ımız aylarında sektörün performansını etkileyen geliflmeler neler oldu ve ileriye dönük öngörüleriniz nelerdir? Lokomotif olan inflaat sektöründe 2006 nın 2. yarısında bafllayan yavafllama pek çok sektörü etkiledi. Elektrik sektörü de bundan etkilendi. Bu yavafllamanın etkisinin iç piyasalardaki politik ve dıfl piyasalardaki ekonomik sebepler ve belirsizliklerden kaynaklandı ını söylemek yanlıfl olmaz da %15 ler mertebesinde olan elektrik sektöründeki büyümenin, 2007 için bu rakamın altında kalaca ını tahmin ediyoruz in aynı flartlarda devam etmesi, politik ve ekonomik dengelerin iyi yönetilmesine ba lı. Ancak genel gidiflat nasıl olursa olsun, biz bu sektördeki yatırımlara devam ediyoruz. Sektörün genel yapısı hakkında bilgi verir misiniz? Sektördeki firma sayısı, yeni yatırımlar ve sektörel yapılanma gibi konularda olabilecek de ifliklik ve geliflimleri aktarır mısınız? Türkiye de üretimi yapılan ve yapılamayan ürünler nelerdir? Sektörün teknolojik yeterlilik anlamında rakipleriyle arasındaki mesafe ne kadardır? Elektrik da ıtım, otomasyon ve tesisat sektörlerinde Türkiye de üretim yapan uluslarası flirketler tüm dünya ile aynı standartlarda üretim yapıyorlar ve grup flirketlerine malzeme tedarik eder durumdalar. Bu anlamda ülke ekonomisine ve imajına katkıları çok büyük. Yoktan var olan yerli flirketler de kendilerini gelifltiriyorlar ve onlar da baflarılı bir grafik çiziyorlar ancak markalaflma, insan kaynakları ve kalite anlamında daha alınacak mesafeleri var. Üçüncü bir grup ise kalite ve güvenlik anlamında sınırları zorlayan ve çok düflük standartlarda ürün pazarlayan firmalar. Biz de teknik yayınlarımızla, e itimlerle ve reklamlarla bu konuda tüketici ve aracıları bilgilendirmeye çalıflıyoruz. Amacımız; evlerimizde, ofislerimizde, fabrikalarımızda kullanılan malzemelerin kalitesi konusunda duyarlılık yaratmak. Türkiye de üretimi yapılamayacak birfley oldu unu düflünmüyorum. Ancak yan sanayi, bilgi birikimi ve adet etkisi gibi nedenlerle bazı üretimlerin belli ülkelerde yapılması verimlilik açısından tercih ediliyor. Yabancı yatırımcıların sektöre ilgilerini nasıl de erlendiriyorsunuz? Türkiye nin son 5 yılda gösterdi i ekonomik performans elektrik sektörüne de yansıdı. Do al olarak yabancı yatırımcılar di er sektörlerde oldu u gibi bu sektöre de yatırım yapmak için Türkiye ye geliyorlar. Bazı yabancı yatırımcılar Türkiye de flirketler alıyorlar, uluslararası flirketler Türkiye deki yatırımlarını büyütüyorlar, tüm üreticiler de yurt dıflı pazarlara daha fazla ürün satıyorlar. Türkiye deki iç pazar potansiyeli ve buranın üretim üssü olarak seçilmesinden dolayı yabancıların ilgisinin devam edece ini tahmin ediyorum. Kısa bir süre önce Schneider Electric yeni yönetim binasına taflındı. Bunun size ve müflterilerinize getirdi i avantajlar nelerdir? Yeni yönetim binası ile flirket çalıflanlarımız kartlı geçifl, aydınlatma, havalandırma yangın uyarı vb.. akıllı bina sistemleriyle daha modern ve konforlu bir ortamda çalıflma olana ına kavufltular. Ayrıca Schneider Electric in tüm çözüm uygulamalarını sergileyen showroom umuzu kısa bir süre önce bu binada hizmete açtık. Böylelikle Schneider Electric bulundu u 190 ülkede ve yine Türkiye de elektrik da ıtım, endüstriyel kontrol, otomasyon ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri pazarlarında sundu u çözümleri ve yine bu teknolojinin gelece e olan katkısını müflterileriyle paylaflacak. Ziyaretçilerimiz kaçak akım koruma cihazlarından, anahtar segmentinde modüler ürünlerimize kadar pek çok ürün serisini yakından tanıma fırsatını bulacaklar. Showroomumuzda sundu umuz bir di er çözümümüz ise akıllı yaflam teknolojilerinde ev çözümleri. Enerji kullanımını maliyetlerinin günden güne artması, sizin de bildi iniz gibi biz üretcileri daha az enerji çalıflan ürünler üreterek her zaman rakiplerimizden hep bir adım önde olmaya zorluyor. Biz de bir yandan konfor sa larken di er tarafttan daima enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz ve akıllı yaflam teknolojileri adını verdi imiz bu sistem sayesinde sundu umuz çözümlerle hem enerji tasarrufu, hem de konfor sa lıyoruz. 21

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

BÜLTENiMiZ. daima bir arada... Mezunlar m z. Bu Say da... STANBUL SBF MEZUNLAR DERNE

BÜLTENiMiZ. daima bir arada... Mezunlar m z. Bu Say da... STANBUL SBF MEZUNLAR DERNE BÜLTENiMiZ STANBUL SBF MEZUNLAR DERNE Yaz 2012 iletisim@isbfmezder.org.tr Ücretsizdir Mezunlar m z daima bir arada... Bu Say da... Bölge Toplant lar (Bursa - Ege Bölgesi - Denizli - Çukurova) Dönem Buluflmalar

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı