MASALLAR D YARI KAPADOKYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASALLAR D YARI KAPADOKYA"

Transkript

1 MASALLAR D YARI KAPADOKYA

2

3

4 POZ T F ELEKTR K mtiyaz Sahibi BPM Halkla liflkiler Tanıtım Ltd. fiti. adına M. Bülent Güven Sorumlu Yazı flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör Alper Tuncer Yayın Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör Tasarım Danıflmanı Batur Can Yönetim Yeri Çelik fl Merkezi A Blok No:9 D:5 Mecidiyeköy/ stanbul Tel/Faks: Baskı ESEN OFSET MATBAACILIK SAN.VE T C. A.fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: kitelli/ stanbul Tel : Faks: Yayın türü Yerel, süreli, iki ayda bir yayınlanır Yayın Yeri ve Tarihi stanbul, Kasım 2007 Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undadır. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyanı veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yayınlanır. 4

5 Ç NDEK LER 6 EKONOM Üç senaryo ve bir aktör: Dolar 8 SCHNEIDER ELECTRIC Yeni bina 14 SPOR Ertu rul Sa lam 20 U UR OKTAR Sektördeki geliflmeler ve yeni projeler 24 YAS N ÖZYÜREK Tesisat ve kontrol sistemleri 30 KIRAÇ K raç: Ruhumun tarz Sana mecburum 34 SUMRU YAVRUCUK Sanatla dolu 24 y l 40 KAPADOKYA Masallar diyar 50 HUKUK Ürün iade prosedürü 52 LEZZET Karadeniz yemekleri 56 SA LIK Kanserle savaflan yiyecekler 66 BULMACA 5

6 EKONOM Dolar nereye kadar düflecek 3 Senaryo ve bir aktör: Dolar Bir zamanların en popüler para birimi olan doların artık nereye kadar düflebilece i konufluluyor. Yılın son iki ayında doların ne olabilece ine iliflkin herkes farklı bir senaryo yapıyor. En kabul gören senaryo ise, yıl sonuna kadar doların 1.20 ile 1.50 bandında seyredece i. Dünyanın en güçlü rezerv parası olan dolar, kan kaybetmeye devam ederken önce hesapları sonra da akılları karıfltırdı. Yıl baflındaki dolar tahminleri içeride YTL aralı ında de iflirken, yıl ortasında bu tahminler YTL olarak revize edildi. Ancak doların burada durmayıp 2001 yılı seviyelerine kadar gerilemesi, Dolar nereye kadar düflecek sorusunu gündeme getirdi. Sadece Türk Lirası karflısında de il, tüm dünya para birimleri karflısında de er yitiren, özellikle Avrupa Birli i para birimi Euro karflısında tarihi rekor seviyeleri olan 1.44 seviyelerini gören doların bundan sonra nereye gidece i son günlerin en çok konuflulan konusu. Biz de yılın son 2 ayında doların yönü ne olur sorusuna yanıt ararken, bu konuda birbirinden çok farklı tahminler yapıldı ını gördük. Bazı bankacılar artık yıl sonu tahminlerini kurflun kalemle yapıyoruz diyerek, net bir bir açıklama yapmaktan kaçınsa da ortalıkta birbirinden farklı senaryolar dolaflıyor. Kimileri dolardaki de er kaybının sonuna gelindi ini söylerken, kimileri 1.20 YTL nin biraz daha altında tahminler de bulunuyor. Bazı uzmanlar ise yılbaflında yaptıkları 1.50 YTL seviyesine yıl sonunda gerçekleflece inde ısrar ediyor. Biz de bu tahminleri dayanaklarıyla birlikte inceledik. lk 2 görüfl biraz radikal gibi görünürken, yaygın olarak 3 üncü görüfl benimseniyor. Bakalım yıl sonunda kimin dedi i do ru çıkacak? 1.SENARYO: YILI 1.50 DEN KAPATIR Güçlü bir tepki ile dolarda yükseliflin zamanı geldi. FED in bundan önceki dönemde, en son 2003 Haziran ında faizi indirdi i günden bu yana dolar, hemen hemen tüm dünya para birimlerine karflı zayıflıyor. çeride de 2003 Mart ından bu yana dolardaki düflüfl sürüyor. Düflüfl trendi 1.30 ların kırılmasıyla hız kazandı ve içeride dolar 2001 seviyelerine kadar geriledi. Artık bu sürecin sonuna gelindi ini düflünüyoruz. Tüm dünyada ve Türkiye de sürecin bu kadar uzaması, dolardaki yükseliflin de sert bir flekilde olaca ını gösteriyor. Yıl sonunda 6

7 EKONOM dolar 1.50 YTL seviyelerini görecektir. Türkiye nin Kuzey Irak politikası da bu süreci etkileyecektir. 2. SENARYO: 1.20 N N ALTINI GÖRÜR FED faiz indirimine devam etse bile, Türkiye ye sermaye girifli sürüyor. Türkiye, yüksek faizi ile yabancıyı cezbetmeye devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de yabancılar, bono ve hisse senedi piyasasında yeni pozisyon açmak için Türkiye de dolar satmaya devam edecektir. Bu da doların 1.20 seviyelerinin altını görmesine yol açar. Yaptı ımız teknik hesaplamalar doların yıl sonuna kadar 1.15 YTL seviyelerini görebilece ini gösteriyor. Tabii burada yurtdıflı geliflmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın tavrı da önemli. Ancak çok anormal bir durum olmadıkça Merkez Bankası dolara do rudan müdahale etmeye sıcak bakmıyor. 3. SENARYO: BU BANTDA SEYREDER Piyasa eskisi gibi yurtiçindeki geliflmelerden etkilenmiyor. Daha çok dıflarıdaki geliflmeleri takip ediyor. FED faiz indirimine devam etmeyip faizleri sabit tutaca ı yönünde bir sinyal verdi. ABD merkezli olmak üzere dünya ekonomisinin bir resesyon (durgunluk) e ilimine girildi inden söz ediliyor. Mortgage krizi nedeniyle önümüzdeki dönemde bir takım zararlar yazılaca ı ortada. Ama dünya merkez bankaları tarafından bunun bir finansal pani e dönüflmesi engellendikçe, flu andaki dalgalı seyir devam edecektir. Bu geliflmeler ıflı ında dolar yıl sonuna kadar olan 2 aylık dönemde bandında seyrini sürdürecektir. Dolar yurtdıflına göre hareket eder, 1.15 YTL nin altına inmez Fortis Portföy Genel Müdürü Alp Keler doların bu yılı YTL bandı arasında bir seviyede tamamlayaca ı görüflünde. Türkiye de doların seyrini yurtdıflındaki geliflmeler belirleyecek diyen Keler in bu konudaki de erlendirmesi flöyle: Özellikle ABD Merkez Bankası nın (FED) e kim ayındaki toplantısında 0.25 puanlık faiz indirimi sonrasında, ortaya çıkacak davranıfl biçimi önemli rol oynayacak. Son toplantıda FED in 11 Aralık tarihindeki toplantısında faizleri düflürmeyece i yönünde görüfller olufltu. fiayet FED faiz indirimini durdurursa dolar, uluslararası para birimleri karflısında de er kazanmaya bafllayacaktır. Böylece Türkiye de de bir miktar yükselifl görebiliriz. Ancak Türkiye ye sıcak para girifli devam ediyor. Doların 1.15 YTL nin altına gerilemeyece ini düflünüyorum. Sert hareketler olmayaca ı varsayımıyla doların bu yılı YTL bandından kapanıfl yapaca ını tahmin ediyorum. Türbülans olursa dolar 1.35 YTL ye kadar tırmanır A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Murat Salar, ABD Merkez Bankası nın (FED) Ekim ayındaki 0.25 puanlık faiz indiriminin ardından piyasalara faiz indirimine devam etmeyece i yönünde sinyaller alındı ına dikkat çekerken, global piyasalarda bir türbülans olursa ne olur sorusuna flu yanıtı verdi: Yıl sonuna kadar ABD de finansal kurumlardan yüksek riskli mortgage krizinden dolayı zararın çok yüksek oldu u ortaya çıkar ve FED de faiz indirmeyece i konusunda ısrar ederse, global piyasalarda bir türbülans gündeme gelebilir. A ustos ayında yaflanan likidite ile ilgili sorunların bafl göstermesi durumunda, kurlarda yukarı yönlü bir hareket gözlemlenebilir. Buna ba lı olarak Türk para ve sermaye piyasalarında da bir çalkantı sözkonusu olur. Ancak bugünkü tablo ile bu senaryonun gerçekleflece ine ihtimal vermiyorum. E er böyle bir tablo ile karflılaflırsak, Türkiye de dolar yükselifle geçecektir. Bu yükseliflte 1.35 YTL seviyesine kadar olur. 7

8 Kısa bir süre önce yeni yönetim binasına taflınan Schneider Electric Showroom unu da hizmete açtı SCHNEIDER Schneider Electric Yeni Yönetim binas nda... Yeni yönetim binas n ak ll bina sistemleriyle daha modern ve konforlu bir hale getiren Schneider Electric, tüm çözüm uygulamalar n sergileyen showroom unu açt 190 ülkede ve Türkiye de elektrik da t m, endüstriyel kontrol, otomasyon ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri pazarlar nda sundu u çözümleriyle lider konumdaki Schneider Electric Showroom unda teknolojinin gelece e olan katk s n müflterileriyle paylafl yor. Showroom sayesinde Schneider Electric ziyaretçileri kaçak ak m koruma cihazlar ndan, anahtar segmentinden, modüler ürünlere kadar pek çok ürün serisini yak ndan tan ma f rsat n buluyor. 8

9 SCHNEIDER Schneider Electric in yeni showroom undan görüntüler 9

10 SCHNEIDER Schneider Electric ten ince zevkler: Sedna Anahtar priz serilerinde teknolojiyi ve inceli i birlefltiren Schneider Electric Sedna anahtar priz serileriyle modern konut projelerinin tercihi olmaya devam ediyor... Anahtar ve priz de dahil olmak üzere dekorasyonda en ince detayları bile hayata artı katma için dahice tasarlayan Schneider Electric, Sedna serisinde 0,8 cm sıva üstü inceli iyle zarafeti ön plana çıkarıyor. Sedna serisi, beyaz krem, renkli ve metalik alternatifleri ile mekanlarda dekorasyon ö esi olarak mekanla bütünleflirken her mekanda farklı bir stil yaratıyor. Uzaktan kumandalı dimmer sistemi sayesinde ıflı ın fliddetinin kontrol edebilme ve hareket dedektörü ile gerekti i anda mekanı aydınlatma ve böylece elektrikten tasarruf etme imkanı sunuyor. Çocukların güvenli i de düflünülerek çocuk koruma özelli inin de uygulandı ı ve paralel Sedna serisi, beyaz krem, renkli ve metalik alternatifleri ile mekandalarda dekorasyon ö esi olarak mekanla bütünleflirken her mekanda farklı bir stil yaratıyor. 10

11 SCHNEIDER ba lantı uçları ve otomatik ba lantı özelli i sayesinde hızlı oldu u kadar güvenli bir kabloların sistemi de sunuyor li yılından beri inflaat sektörünün içinde bulan Albayrak Grubu Istanbul Kemerpark ve Topkapı Evleri, zmir Maviflehir projelerinde Schneider Electric anahtar- prizlerini tercih ediyor. 11

12 HABER Sosyal Projeler gençlere ıflık tutuyor Schneider Electric son 5 y ld r, 70 den fazla ülkede, flirket personelinin gönüllü kat l mlar yla düzenledi i sosyal projelerle gençlere fl k tutuyor y l bafl nda ise Schneider Electric, enerji kaynaklar n n verimli kullan m n n ve bunun yan s ra kendi teknik bilgisini gençlerle paylaflman n önemini gözönünde bulundurarak kendi sektörüne e itim yapma karar ald. O tarihten bu yana flirketimiz tüm dünyada elektrikelektronik e itimi alan gençlere yat r m yap yor ve kendi tecrübelerini onlarla paylafl yor. Bizler de Schneider Electric Türkiye olarak çal flanlar m zla birlikte, Ça dafl Yaflam Destekleme Derne i ile birlikte yürüttü ümüz Gelece in Ayd n k K zlar projesi ile Istanbul un göçle geliflen yerleflim yerlerindeki Meslek Liselerinde Elektrik Elektronik e itimi gören genç k zlar m za burs ve staj deste i veriyoruz. Schneider Electric Enerji Sektöründeki faaliyetlerine devam ediyor. 12 Schneider Electric Erkenek Hidro Elektrik Santrali yap m için Gaziantep Tektu Elektrik Enerjisi Üretim A.fi ile sözleflme imzalad. Schneider Electric Erkenek Hidro Elektrik Santraline ait Alçak Gerilim (AG), Orta Gerilim (OG) ve SCADA sistemlerini içeren projenin yap m için Tektu Elektrik Üretim A.fi. ile sözleflme imzalad. Sözleflmeye göre tesise ait tüm kontrol panolar, senkronizasyon panolar ve jeneratör koruma sistemleri Schneider Electric taraf ndan tahsis edilecek. Schneider Electric ayr ca tesislerin internet üzerinden izlenmesi ve kontrol edilmesini sa layan Transparent Ready ve Webclient teknolojilerini bu projede de uygulayacak. Ad yaman ili Gölbafl lçesi s n rlar içerisinde yer alan Erkenek Hidro Elektrik Santrali nin Mart 2008 te üretime geçmesi planlan yor. Göksu Havzas, Karanl k Dere üzerinde Abdurrahman Köyü Mahallesinde inflaa edilecek bend ile su, kanal-tünel-kanal (toplam 3687 m kanal, 1633 m tünel), yükleme havuzu, cebri boru ve Göksu sa sahilde santral formülasyonuna sahiptir. 2x6 MW yatay Francis türbinleriyle donat lacak olan santralin maksimum 8 m3/ sn debi ile ortalama üretiminin 52,28 GW olmas bekleniyor.

13 HABER Schneider Electric sat fl noktalar ve bayileriyle Ankara ftar Yemeklerinde bulufltu 2 Ekim de Elektrikçiler Odas n n de erli katk lar yla Polatl da düzenlenen ilk iftar yeme ine elektrikçiler, sat fl noktalar ve bayiler olmak üzere yaklafl k 100 kifli kat ld. Schneider Electric in düzenledi i yemekte Polatl daki elektrikçiler ilk defa bir araya gelip kaynaflma flans n yakalad lar. Polatl n n ard ndan, Schneider Electric 8-9 Ekim de düzenlenen yemeklerde Ankara Bayi çal flanlar yla bulufltu. Enerji tasarrufu ve konfor Enerji tasarrufu ve konforlu ortam için dünyan n 190 ülkesinde faaliyet gösteren Schneider Electric Tac Bina otomasyon çözümleri ile binan z ak ll hale getiriyor. HVAC kontrol, güvenlik yönetimi ve kartl geçifl, dijital video yönetim sistemleri, Enerji çözümleri, tesis yaflam döngüsü servisleri, ayd nlatma ve hassa ortam kontrolleri ile yang n alg lama ve uyar sistemleri çözümleri sunuyor. 13

14 SPOR Ertu rul Sa lam Bir ekol yaratmalıyım Befliktafl ın genç teknik direktörü, Bugün bu ülkede söz sahibi bir antrenör olmak istiyorsam, ileride dünyada ve Avrupa da sayılı antrenörlerden biri olmak istiyorsam, kendi futbol anlayıflımı, felsefemi, kültürümü oluflturup, onu bir flekilde ekol haline getirip, ortaya çıkarmak zorundayım dedi. S akin, ılımlı kiflili iyle dikkat çekiyor Ertu rul Sa lam yaflındaki genç teknik adam Befliktafl gibi her zaman Türkiye de flampiyonluklar, Avrupa kupalarında baflarılar hedefleyen büyük bir camiada zorlu bir göreve soyundu bu sezon da Samsunspor da parlayan kariyeriyle, 1995 te futbolcu olarak formasını giydi i Befliktafl ın bugün teknik patronu olarak baflında. Acaba, 28 gol attı ı siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunda futbolcu olarak yafladı ı flampiyonluk coflkusunu bu sezon teknik adam olarak tadabilecek mi? Bunun yanıtı için daha önümüzde uzun lig maratonunun fırtına gibi geçecek haftaları var. Ancak bir gerçek var ki, Ertu rul Sa lam sadece Befliktafl ta de il, Türk futbolunda ve Türk teknik adamına bakıflta büyük de ifliklikler yaratmak istiyor. 3 büyüklerden sadece Befliktafl ın baflında bir Türk var ve Ertu rul Sa lam bunun da kendisine ayrı bir sorumluluk yükledi ini belirtiyor. Onun teknik adamlık kariyeri daha çok yeni. Yolun baflında, ama 3 yıla o zaten büyük fleyler sıkıfltırdı te yine Samsun da baflladı ı teknik direktörlük kariyerinde bir yıl sonra geçti i Kayserispor da önemli bir çıkıfla imza attı. UEFA bile onu gelecek vaadeden 20 teknik adam arasına alarak omuzlarına ayrı bir yük yükledi. Peki o yük ve Befliktafl, Ertu rul Sa lam ı nasıl etkiliyor? flte bu soruların yanıtları... 14

15 SPOR Hep beraber düflünüp hep beraber hareket edersek büyük baflarıları yakalayabiliriz. Takımdaki herkesin bu mücadeleye teriyle, yetene iyle ve eme iyle katkıda bulunması gerekiyor. 15

16 SPOR Uzun vadeli hedeflerim yoktur. Befliktafl tayım, bu noktaya gelmek hedeflerimden bir tanesiydi. Ama açıkçası Kayseri de 2 sezon çalıflır sonra Befliktafl a giderim diye bir hedef koymamıfltım. fiartlar ve ortamın eseri. Öncelikle sizi UEFA nın gelecek vaadeden 20 antrenör arasında göstermesiyle bafllayalım... Bu beni gururlandırdı, ama ayrı bir sorumluluk da yükledi. Bu ülkede bir takım baflarılar beklenirken, Avrupa nın da benden beklentileri oldu unu gözler önüne serdi. Bunu gerçeklefltirmek için sorumlulum daha da arttı. Ö renece im daha çok fley var. Kendime has bir futbol anlayıflı oluflturup bunu oturtmayı hedefliyorum. Ancak o zaman belli bir yere gelebilece ime inanıyorum. Kayserispor gibi beklentileri farklı bir kulüpten, Befliktafl gibi flampiyonluk dıflında bir sonucun baflarısızlık kabul edildi i bir kulübe geldiniz. Bu sizde olumsuz bir baskı oluflturuyor mu? Büyük camiaların sorumlulu u da büyük oluyor. Yükseklerde rüzgâr sert esiyor. Ama ben sorumlulu umun farkındayım. Bunun için de çok çalıflmam gerekti ini iyi biliyorum. Camianın beklentilerine cevap verece im. Camiaların baflarılarında istikrarın önemini biliyoruz. Bize güvenen insanların bu güvenini bofla çıkartmamak istiyoruz. Bunun yanı sıra son dönemde ülkemizde övgüyle bahsetti imiz yerli teknik adamların baflarısını büyük takımda da tekrarlayabilece ini göstermek istiyoruz. Tabii bunların da yükü omuzlarımızda. Nasıl bir Befliktafl hedefliyorsunuz, ne kadarını gerçeklefltirdiniz? Koflan mücadele eden, keyif veren bir Befliktafl yaratmak istiyorum. Tabii bunun belli bir kısmını gerçeklefltirebildik. Ancak ligin henüz daha baflındayız. Önümüzdeki günlerde daha iyi bir Befliktafl izlettirmeyi hedefliyorum. Bütün taflların yerine oturmasını 2 aylık bir süreçte gerçekleflmesini beklemek hayalcilik olur. Ne var ki futbolcularımızın ifltahının üst seviyede olması sevindiriyor. Futbolcularımızın 16

17 SPOR bugüne kadar sahip oldukları bazı alıflkanlıkları de ifltirme çabasındayız. Mesela top aya ında iken sahada güzel fleyler yapmaya alıflkın olan futbolcularımızdan, top rakibe geçti inde de az da olsa takıma katkı sa lamasını, sorumluluk almasını istiyoruz. Ricardinho, Delgado, Burak gibi top aya ında iken güzel ifller yapan futbolcularımızdan defansif olarak da katkı bekliyoruz. Saha içi baflarısı önemli ama yıllardan beri Befliktafl takımı dedi iniz zaman akla gelen kolej takımını, davranıflları ve topluma verdi i mesajlarla hayata geçirece iz. Herkesin be enisini kazanan, ilgisini çeken, parmakla gösterilen bir takım olurken, Befliktafl taraftarı dıflındaki tüm di er futbolseverlerin ikinci takımı olmayı planlıyoruz. Bir takımda önce ne yaparsınız? Antrenör olarak ifl yaparken ekip olarak çalıflıyoruz. Ben bunu oyuncularıma da söylüyorum. Ben kavramını kullanmıyorum. Çünkü biz derken ben de il biz kavramını yerlefltirmeyi hedefliyorum. Çünkü biz bir takımız ve takım ruhu yaratmak istiyorum. Koflan, mücadele eden, terinin son damlasına kadar takımı için her fleyini verebilecek ve takımın menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutabilecek futbolcular bizi baflarıya götürecek. Bu zihniyetteki oyuncuları kadromuzda tutmaya ve yine bu tip oyuncuları kadromuza katmaya çalıfltık. Sizin baflarıya giden yolunuz nerelerden geçiyor? Hep beraber düflünüp hep beraber hareket edersek büyük baflarıları yakalayabiliriz. Takımdaki herkesin bu mücadeleye teriyle, yetene iyle ve eme iyle katkıda bulunması gerekiyor. Kaleciden forvete kadar herkes hep beraber düflünüp hep beraber hareket etmeli. Birisi mücadele ederken di eri yürüyorsa bu bize bafları kazandırmaz. Befliktafl ta teknik adam olmak size ne kazandırdı, nereye taflıdı veya taflıyacak? fiunu çok iyi biliyorum ki, bu sene baflarılı olursam, güzel neticeler alırsam, belki bundan sonra di er kulüplerimiz de rahat bir flekilde takımlarını Türk antrenörlere emanet edebilecek. Bu da Türk antrenörlerinin gelece i açısından çok güzel bir geliflme olacaktır. Bugün bu ülkede söz sahibi bir antrenör olmak istiyorsam, ileride dünyada ve Avrupa da sayılı antrenörlerden biri olmak istiyorsam, kendi futbol anlayıflımı, felsefemi, kültürümü oluflturup, onu bir flekilde ekol haline getirip, ortaya çıkarmak zorundayım. Bunun gerçeklefltirirsem zaten bir Futbolun içinde her zaman elefltiriler olacaktır. Ama elefltiri insanı baflarıya taflısın, bir fleyler ö retsin. Maksatlı elefltiriler olmasın. Birisi elefltiri yapıyorsa o elefltiriden bir fleyler ö reneyim. Ama bizde elefltiriler sadece kiflileri yıpratmak için yapılıyor. 17

18 SPOR Büyük camiaların sorumlulu u da büyük oluyor. Yükseklerde rüzgâr sert esiyor. Ama ben sorumlulu umun farkındayım. Bunun için de çok çalıflmam gerekti ini iyi biliyorum. Camianın beklentilerine cevap verece im. Camiaların baflarılarında istikrarın önemini biliyoruz. fleyler yapmıfl olurum. Yoksa baflkasının yaptıklarını tekrarlamak beni hiçbir yere getirmez. Birisini taklit edersen, onun kadar olursun. Daha fazlası olamazsın. Tello ve Cisse gibi transferler ve size sunulan bazı alternatifler yanında bu oyuncularda ısrar etti iniz için elefltirildiniz. Bu konudaki yorumunuz nedir. Biz bu oyuncuları izleyerek aldık ve iflin bir de mali bütçe yönü var. Bu futbolcular Befliktafl takımındaki eksik noktaları kapatacak kalitede. kisinden de çok faydalanaca ız. Hiçbir zaman sadece bir veya bir kaç futbolcumu öne çıkarıp di er futbolcularımın eme ini heba etmeyi tercih etmem. Hatalı gol yiyen kalecimiz, ıska geçip bize gol yediren defans oyuncumuz, bombofl kaleye gol atamayan golcümüz oldu. Ama bunları kamuoyunun önüne atıp hiçbir zaman günah keçisi yapmadım. Kazanırken de kaybederken de tüm takıma sorumluluk yükleyen bir anlayıflım vardır. Özellikle fiampiyonlar Ligi nde alınan istenmedik yenilgiler sonrası elefltirilerin ana hedefi oldunuz. Siz göreve gelirken yönetimin kendi içinde sıkıntılar olmufltu, flimdi sizin bu tip sorunlarınız var mı? Göreve gelirken olan olaylar yanlıfl aksettirildi. Tartıflma olur. 30 kiflinin bulundu u yerde otuzu da aynı flekilde düflünmez. Sürekli beraberiz yönetim kurulu üyelerimizle. Bana desteklerini her ortamda yineliyorlar. Bugün de Befliktafl ta ifller kötü gidiyormufl gibi bir hava yaratılmaya çalıflılıyor. Kamuoyunda yaratılmaya çalıflıldı ı gibi takımımızda olumsuz bir durum yok. Elefltiriler sizi yıpratıyor mu? Futbolun içinde her zaman elefltiriler olacaktır. Ama elefltiri insanı baflarıya taflısın, bir fleyler ö retsin. Maksatlı elefltiriler olmasın. Birisi elefltiri yapıyorsa o elefltiriden bir fleyler ö reneyim. Ama bizde elefltiriler sadece kiflileri yıpratmak için yapılıyor. nsanlar söyledi iniz fleylerin altından farklı anlamlar çıkarmaya çalıflıyor. Taraftarla diyalo unuz ve size bakıflını nasıl de erlendiriyorsunuz? Befliktafl taraftarı sadece Türkiye de de il dünyada sayılı taraftarlardan. Taraftar ne yapaca ını çok iyi biliyor. Zaman zaman sıkıntılı dönemlerimiz oluyor olacak da. Bu dönemlerde özellikle bize destek olmalarını ve katkı sa lamalarını bekliyoruz. Futbolculara nasıl yaklaflırsınız? Antrenör ve futbolcu iliflkisi yerine a abey ve kardefl iliflkisini tercih ediyorum. Güven aflılamayı çok isterim. Futbolcu bilmeli ki, Karflımda çok inanabilece im, güvenebilece im ve saygı duyabilece im bir insan var. Onun aldı ı her kararın arkasında adalet yatıyordur. Futbolcuyla iletiflimimin temelinde bunu oluflturmaya çalıflıyorum. Ama iyi niyetimin ve yaklaflımımın suistimal edilmemesini istiyorum. Bugüne kadar çalıfltı ım her yerde bunu çok iyi bir flekilde baflardım. Nobre, Delgado gibi bazı futbolcuların size karflı bir tavırları oldu. Neler hissettiniz? 18

19 SPOR Her fleyden önce disiplin gelir. Kimseye taviz vermeyiz. Delgado, yaptı ı hareket sonrası benimle konuflmak istedi, kabul etmedim. Olayı iyice düflünsün istedim. Bir gün sonra geldi, ona gazeteleri gösterdim ve herkesin, aldı ımız galibiyetten çok yaptı ı hareketi konufltu unu anlattım. Yaptı ı hareketin baflkaları tarafından nasıl algılandı ının önemli oldu unu söyledim, bana hak verdi. Nobre de de aynı fley geçerli. Gerekli cezayı aldı. Hatasını anladı ve geri döndü. Bugüne kadar Befliktafl ta istedi iniz çizgiyi yakalabildiniz mi? Hedeflerimizi sezon öncesi ortaya koymufltuk. fiampiyonlar Ligi ne kalmayı, ligde zirve yarıflında olmayı istiyorduk. fiampiyonlar Ligi nde istedi imiz sonuçları ilk maçlarda alamasak da kalma hedifimizi tutturduk. Ayrıca herfley bitmifl de de il. Ligde de flampiyonluk yarıflının içindeyiz. Size göre kim yıldız futbolcu? Sadece ismiyle de il, forma sattıran, imza da ıtan futbolcu de il, saha içerisinde gerek davranıflları gerek verece i mesajlar ve gerekse performansıyla takımına üst seviyede katkıda bulunacak oyuncu benim için yıldızdır. Serdar Özkan a önemli görevler verdiniz o da sizi mahçup etmedi... Serdar Özkan a torpil olsun diye hadi çık oyna demedik. Sezon öncesi kampta iyiydi. Verdi imiz fırsatları iyi de erlendirdi. Bizde kimsenin forması garanti de il, çalıflan, mücadele eden, fırsatları iyi de erlendiren formayı giyiyor. Türkiye deki yabancı sınırlaması hakkındaki düflünceleriniz neler? Yabancı futbolcu sayısının artmasının Türk futboluna büyük katkılar yapaca ını sanmıyorum. 6 yabancı uygulaması Türk futbolunun flu anki durumu için yeterlidir diye düflünüyorum. Hangi ünlü futbolcuyu veya futbolcuları takımınızda görmek istersiniz? Takımlar bütçelerine göre transferler yaparlar. Ben Ronaldinho, Shevchenko gibi futbolcuları izlemekten keyif alıyorum. Bu futbolcular yanında Cristiano Ronaldo iyi futbolcu. Türkiye de de çok kaliteli futbolcular var. Futbolculuk mu, teknik direktörlük mü zor? Antrenörlük futbolculu a göre biraz daha zor bir meslek. Çünkü 25 futbolcuyla, personelle ve yöneticilerle birlikte çalıflıyorsunuz. Futbolculukta öyle de il, sadece iflinizi yapıp evinize gidebiliyorsunuz. Befliktafl a geldikten sonra veya futbolcu yada teknik direktörken günlük yaflamla aranız nasıl? Befliktafl a geldikten sonra dıflarıya çıkıp halkın arasına katılmak gibi bir flansımız olmuyor. Tabii bu taraftarın ilgisinden kaynaklanıyor. Ben yanıma gelen bir çocukla bile ilgilenmek istiyorum. Onlarla ilgilenirken eflimi çocuklarımı unutuyorum. Çok kalabalı a çıkıp alıfl verifl merkezinde gezmek pek mümkün olmuyor. Befliktafl ta aileme pek fazla vakit ayırma imkanım olmadı. Milli maç aralarını aileme daha fazla vakit geçirebiliyorum. Peki efliniz ve çocuklarınız maçlarınıza geliyor mu? Geliyorlar onlar da Befliktafllı. Eflim eskiden futboldan pek anlamıyordu. fiimdi anlamaya baflladı ve zaman zaman elefltirilerde de bulunuyor. Bu da benim için pek de iyi olmadı. Kiflili inizi nasıl tanımlarsınız? nsanlarla iliflkilerimde olumlu yaklaflımım vardır. Kavga etmeyi de kaybetmeyi de hiç sevmem. flimde çok hırslıyım. Her türlü flartta kazanmayı isterim. Beraber oldu um insanların eme ine saygısızlık edeni, iflini ciddiye almayanı hiç affetmem. Ortak hedefi olan bir yerde baflkaları çalıflırken, birilerinin kaytarmasını kabul edemem. Dürüstlükten ve iyi niyetten kesinlikle taviz vermem. Bunları yapmayan bir insanın bizimle beraber olması mümkün de ildir. Biz onu yok etmesek bile, o kendi kendini imha edecektir zaman içinde. Yalnızlı ı severim. nsanın kendisiyle konuflması çok büyük sıkıntıları ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca ailemle çok sık beraber olamıyorum. Onlarla beraber olmak benim sıkıntılarımı giderebiliyor. Hobileriniz? Araba kullanmayı da çok seviyorum. Befliktafl la ilgili sizi çok etkileyen bir anınızı anlatır mısınız? Futbolculuk yıllarımda Befliktafl a ilk geldi im sezon BJK nönü Stadı nda Gaziantepspor ile flampiyonluk maçını oynuyorduk. Maçın ilk golünü attım. Sonra Oktay maçın ve Befliktafl ın ikinci golünü attı. Maçı 2-0 kazandık ve flampiyon olduk. Gelecekte yurt dıflında bir takımın baflına geçmek gibi hedefleriniz var mı? Hedeflerim arasında uzak fleyler yok. Günü iyi de erlendirmek isterim. Uzun vadeli hedeflerim yoktur. Tüm enerjimi Befliktafl ın baflarısı için harcayaca ım. Befliktafl tayım. Bu noktaya gelmek hedeflerimden bir tanesiydi. Ama açıkçası Kayseri de 2 sezon çalıflır sonra Befliktafl a giderim diye bir hedef koymamıfltım. Gördüm ki flartlar ve oluflan ortam bugün burada olmamı gerektirdi. Yine flartlar ve ortam yolu çizecektir. 19

20 RÖPORTAJ Schneider Electric Pazarlama Direktörü U ur Oktar Sektördeki geliflmeler ve yeni projeler hakkında bilgi aldık Elektrik sektöründe, dünyanın en büyük elektrik da ıtım, endüstriyel kontrol ve otomasyon ürünleri üreticilerinden biri olan Schneider Electric Pazarlama Direktörü U ur Oktar ile sektördeki geliflmeler ve ihracat a ırlıklı yeni projeler hakkında konufltuk. fiirketiniz adına; 2006 yılını ve 2007 ilk yarısını de erlendirir misiniz? Hedefledi iniz ifl hacmine ulafltınız mı, yeni yatırımlarınız ve iflbirlikleriniz oldu mu? Bildi iniz gibi ülke ekonomisi çeflitli alanlarda hızla gelifliyor. nflaat sektörü ile birlikte, daha yavafl da olsa sanayi sektörü de hızla gelifliyor. Bu durumdan faydalanarak biz de çok hızlı büyüyoruz. Bizim iflimiz sanayide verimlilik arttıracak çözümler oldu u için ülke sanayimizin rekabet gücünü arttıracak projeler hep gündemde. Tabii, ülkemiz ekonomik anlamda ani de iflimler gösterebilen bir yapıya sahip. Biz de her zaman bu hızlı de iflimlere uyum sa layacak bir ba ıflıklık içinde olmaya çalıflıyoruz da çok iyi bir yıl geçirdik. Aynı e ilim 2007 nin ilk 9 ayında da devam etti. Cari açı ın yüksek seviyelerdeki seyrini, siyasi geliflmelerin hepsini dikkatle izliyoruz ama sonuç itibariyle iyi bir 2007 geçiriyoruz. Çift haneli büyüme rakamlarımız, faaliyet gösterdi imiz pazarlardaki büyümelerin üzerinde. Fabrikalarımızda ihracat a ırlıklı olarak yeni projelere devam ediyoruz. Global üretim merkezi rolü ile devam eden üretimimize, orta gerilimde bu yıl yeni bir seri daha eklendi. Çi li deki elektrik tesisat malzemeleri fabrikamızda üretti imiz Alia, Sedna ve Unica serileri üretimimiz, 2008 de de katlanarak artacak. Özellikle elektrik tesisat malzemeleri alanında üst segmentte pozisyonladı ımız Unica Top ve Unica Plus serilerinden sonra Unica Modüler in, ev otomasyonu çözümlerinin ses getirece ini düflünüyoruz. Birlikte çalıfltı ımız müflterilerimizin memnuniyetini devam ettirmek kadar, yeni müflteriler kazanmak için pazarlama faaliyetlerine a ırlık vermeye devam edece iz. Hedefimiz; anahtarpriz, ev otomasyonu ve ses-veri-görüntü sistemlerini içeren elektrik tesisat malzemelerinde ve bina otomasyonunda da liderlik koltu una oturmak. Enerji verimlili i tüm ürün ve hizmetlerimizin oda ındaki konu. Enerji tasarrufu ile maliyetleri düflürmek, enerji süreklili i ile verimlili i arttırmak mümkün. Schneider Electric çözümleride bu konularda birbirini tamamlayan ve müflteri ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda. Gelifltirme projelerimizi enerji verimlili i üzerine kuruyoruz. Dıfl ticaret çalıflmalarınızdan bahsederek 2006 yılı ve 2007 yılının ilk 8 aylık ithalat/ihracat de erlendirmesini yapar mısınız? Türkiye deki üretim merkezlerimizden grup içi yurt dıflı flirketlerimize yapaca ımız ihracatın bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre %20 nin üzerinde büyüyece ini tahmin ediyoruz. Buradaki fabrikalarımızda üretilen ürünlerin kalite ve teknolojisi dünyanın her yerinde kabul görüyor ve talep ediliyor, biz de bu talebe yetiflebilmek için çok çaba sarfediyoruz çünkü amacımız; Türkiye den yapılan ihracatı maksimum seviyeye çıkartmak. Bu sayede Türkiye ye daha fazla yatırım yapabilir, daha fazla istihdam yaratabi- 20

21 RÖPORTAJ liriz. Sürekli bunun arayıflı ve çabası içindeyiz. Grup içi flirketlerimiz, orta gerilim, alçak gerilim ve tesisat malzemeleri gibi ifl alanlarında Türkiye de üretilen ürünleri her yıl daha çok talep ediyorlar. Bize de bu altyapıyı oluflturacak mekanizmaları kurmak, en üst kalitede ürünleri en verimli flekilde üretmek ve pazarlamak kalıyor. çinde bulundu unuz sektör açısından 2006 nasıl geçti? 2007 nin geride bıraktı ımız aylarında sektörün performansını etkileyen geliflmeler neler oldu ve ileriye dönük öngörüleriniz nelerdir? Lokomotif olan inflaat sektöründe 2006 nın 2. yarısında bafllayan yavafllama pek çok sektörü etkiledi. Elektrik sektörü de bundan etkilendi. Bu yavafllamanın etkisinin iç piyasalardaki politik ve dıfl piyasalardaki ekonomik sebepler ve belirsizliklerden kaynaklandı ını söylemek yanlıfl olmaz da %15 ler mertebesinde olan elektrik sektöründeki büyümenin, 2007 için bu rakamın altında kalaca ını tahmin ediyoruz in aynı flartlarda devam etmesi, politik ve ekonomik dengelerin iyi yönetilmesine ba lı. Ancak genel gidiflat nasıl olursa olsun, biz bu sektördeki yatırımlara devam ediyoruz. Sektörün genel yapısı hakkında bilgi verir misiniz? Sektördeki firma sayısı, yeni yatırımlar ve sektörel yapılanma gibi konularda olabilecek de ifliklik ve geliflimleri aktarır mısınız? Türkiye de üretimi yapılan ve yapılamayan ürünler nelerdir? Sektörün teknolojik yeterlilik anlamında rakipleriyle arasındaki mesafe ne kadardır? Elektrik da ıtım, otomasyon ve tesisat sektörlerinde Türkiye de üretim yapan uluslarası flirketler tüm dünya ile aynı standartlarda üretim yapıyorlar ve grup flirketlerine malzeme tedarik eder durumdalar. Bu anlamda ülke ekonomisine ve imajına katkıları çok büyük. Yoktan var olan yerli flirketler de kendilerini gelifltiriyorlar ve onlar da baflarılı bir grafik çiziyorlar ancak markalaflma, insan kaynakları ve kalite anlamında daha alınacak mesafeleri var. Üçüncü bir grup ise kalite ve güvenlik anlamında sınırları zorlayan ve çok düflük standartlarda ürün pazarlayan firmalar. Biz de teknik yayınlarımızla, e itimlerle ve reklamlarla bu konuda tüketici ve aracıları bilgilendirmeye çalıflıyoruz. Amacımız; evlerimizde, ofislerimizde, fabrikalarımızda kullanılan malzemelerin kalitesi konusunda duyarlılık yaratmak. Türkiye de üretimi yapılamayacak birfley oldu unu düflünmüyorum. Ancak yan sanayi, bilgi birikimi ve adet etkisi gibi nedenlerle bazı üretimlerin belli ülkelerde yapılması verimlilik açısından tercih ediliyor. Yabancı yatırımcıların sektöre ilgilerini nasıl de erlendiriyorsunuz? Türkiye nin son 5 yılda gösterdi i ekonomik performans elektrik sektörüne de yansıdı. Do al olarak yabancı yatırımcılar di er sektörlerde oldu u gibi bu sektöre de yatırım yapmak için Türkiye ye geliyorlar. Bazı yabancı yatırımcılar Türkiye de flirketler alıyorlar, uluslararası flirketler Türkiye deki yatırımlarını büyütüyorlar, tüm üreticiler de yurt dıflı pazarlara daha fazla ürün satıyorlar. Türkiye deki iç pazar potansiyeli ve buranın üretim üssü olarak seçilmesinden dolayı yabancıların ilgisinin devam edece ini tahmin ediyorum. Kısa bir süre önce Schneider Electric yeni yönetim binasına taflındı. Bunun size ve müflterilerinize getirdi i avantajlar nelerdir? Yeni yönetim binası ile flirket çalıflanlarımız kartlı geçifl, aydınlatma, havalandırma yangın uyarı vb.. akıllı bina sistemleriyle daha modern ve konforlu bir ortamda çalıflma olana ına kavufltular. Ayrıca Schneider Electric in tüm çözüm uygulamalarını sergileyen showroom umuzu kısa bir süre önce bu binada hizmete açtık. Böylelikle Schneider Electric bulundu u 190 ülkede ve yine Türkiye de elektrik da ıtım, endüstriyel kontrol, otomasyon ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri pazarlarında sundu u çözümleri ve yine bu teknolojinin gelece e olan katkısını müflterileriyle paylaflacak. Ziyaretçilerimiz kaçak akım koruma cihazlarından, anahtar segmentinde modüler ürünlerimize kadar pek çok ürün serisini yakından tanıma fırsatını bulacaklar. Showroomumuzda sundu umuz bir di er çözümümüz ise akıllı yaflam teknolojilerinde ev çözümleri. Enerji kullanımını maliyetlerinin günden güne artması, sizin de bildi iniz gibi biz üretcileri daha az enerji çalıflan ürünler üreterek her zaman rakiplerimizden hep bir adım önde olmaya zorluyor. Biz de bir yandan konfor sa larken di er tarafttan daima enerji tasarrufunu ön planda tutuyoruz ve akıllı yaflam teknolojileri adını verdi imiz bu sistem sayesinde sundu umuz çözümlerle hem enerji tasarrufu, hem de konfor sa lıyoruz. 21

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kampın iyi bir. Kendimi İspatlamak İstiyorum

Kampın iyi bir. Kendimi İspatlamak İstiyorum 11 TEMMUZ 2013 Kendimi İspatlamak İstiyorum Kampın iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyen Muhammed şunları söyledi: Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen sezon başı benim için iyi geçmişti.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Fon Bülteni Kasım Önce Sen

Fon Bülteni Kasım Önce Sen Fon Bülteni Kasım 216 Önce Sen Fon Bülteni Kasım 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/1/21-31/1/216 2 2 1 1-9,96 9,38 9,7 1,1 7,96 7,96 7,96 7,33 7,8

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu Marmara Üniversitesi Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Sempozyumu (14 Aralık 2007, İstanbul) Nevzat Öztangut Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Değerli konuklar, Aracı Kuruluşlar

Detaylı

Siyah-Beyazlı. Veli'ye ücret

Siyah-Beyazlı. Veli'ye ücret Veli'ye ücret ayarı Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncu ücretleri konusunda dengeleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın önemli isimlerinden Veli Kavlak ın sözleşmesi de gözden geçirildi. Maç başına

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hayri Ülgen Türk futbolunun ve Türk. basınının centilmenlerinin ilk sıralarında en önemli yerde olan örnek bir insandır. 16/04/195

Hayri Ülgen Türk futbolunun ve Türk. basınının centilmenlerinin ilk sıralarında en önemli yerde olan örnek bir insandır. 16/04/195 Hayri Ülgen Türk futbolunun ve Türk basınının centilmenlerinin ilk sıralarında en önemli yerde olan örnek bir insandır. 16/04/195 6 doğumlu evli iki kız babası olan Hayri Ülger futbol yaşamına 1970 yılında

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013 Tutturursa şampiyon Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan Otel'de kamp yapacak olan siyahbeyazlılar, 6-9 Ocak 2013 tarihleri

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mayıs 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mayıs 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mayıs 2013 İLK ÇEYREKTE BÜYÜME ZAYIF Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 13.05.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Mart

Detaylı

Kondisyon ve. Fethiye'de ilk antrenman

Kondisyon ve. Fethiye'de ilk antrenman 30-31 MART 2013 Fethiye'de ilk antrenman Kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlılar, idmana ısınma koşularıyla başladı. İstasyon çalışmaları, 5 e 2 çalışması ve kanat, orta, şut çalışmasıyla

Detaylı

8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, OtoMotion

8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, OtoMotion 8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, OtoMotion Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv IV. 2008

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? ALTIN BRENT PETROL GBPUSD EURUSD USDTRY Cumhurbaşkanı ndan faiz indirim mesajı Muhtarla Toplantısı nda konuşan Cumhurbaşkanı

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK-MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK MART 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU KAPAK...1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MEKTUBU...3

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir. www.3e-enerji.net info@3e-enerji.net

Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir. www.3e-enerji.net info@3e-enerji.net Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir www.3e-enerji.net info@3e-enerji.net Firma Profili: Firma Profili: Firmamız 3E ENERJİ LTD, 2008 yılında Yurtiçindeki temiz enerji kaynaklarına dayalı tesislerin üretimini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Karakaya: İnanmayanlar ile Bizim İşimiz Yok

Karakaya: İnanmayanlar ile Bizim İşimiz Yok Karakaya: İnanmayanlar ile Bizim İşimiz Yok Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp binasında, futbol şubesinde yapılan değişikler ile ilgili bir basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasına Bodrumspor

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI)

Ata. Fonu ( Fonun BaşlangıcındB Performans. 4 Aralık 2012 : %44.93 : %9.41 : %34.79 : 2.7 ATYADEG TI) Ata Portföy Yönetimi A.Ş 4 Aralık 2012 Ata Büyüme Hisse Fonu ( 2012 Yıl Başından Beri Performans (30 Aralık 2011 3 Aralık 2012) Ata A Tipi Değişken Fon : %54.34 IMKB 100 Endeksi : %44.93 Nispi Getiri :

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Öne Çıkanlar BRENT PETROL ALTIN EURUSD USDTRY GBPUSD Türk Lirası ndaki Değer Kaybı Devam Ediyor Türk Lirası varlıklarda bugün de değer

Detaylı

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar 2014 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Ajanda Yeni Ürünler, Ford ve Avrupa Pazarı William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap William Periam Genel Müdür Baş Yardımcısı Yeni Ürünler TRANSIT

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD ALTIN BRENT PETROL EURUSD S&P Türkiye nin Kredi Notunu Düşürdü Dün akşam saatlerinde beklenmedik bir gelişme

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Forex Ek Kazanç Sistemi

Forex Ek Kazanç Sistemi 106 Forex Ek Kazanç Sistemi Bu anlatacağımız sistem Türkiye de tamamen yasal ve 4 aydır uygulamada olan ve giderek büyüyen bir sistem. ProjeX ProjeX Nedir? ProjeX bir kazanç sistemi; şu şekilde çalışıyor

Detaylı

Gönüllü tırmanmak. FSJ flimdi de Sporda

Gönüllü tırmanmak. FSJ flimdi de Sporda 38 SPORDA FSJ SPORDA FSJ 39 Gönüllü tırmanmak FSJ flimdi de Sporda Michael, FSJ ini bir tırmanma duvarında veya bir köprüde geçiriyor en azından bir kısmını. Oradan halatla okul sınıflarını on metre yükseklikten

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

HÜCUM PRENSİPLERİ OYUN SİSTEMLERİ

HÜCUM PRENSİPLERİ OYUN SİSTEMLERİ FUTBOL HÜCUM PRENSİPLERİ OYUN SİSTEMLERİ Hücum Prensipleri (Topa sahip olan takım hücum eden takımdır) Pas / Destek Derinlik / Genişlik Toplu / Topsuz Koşular (Penatrasyon) Hareketlilik / Yer Değiştirme

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016

TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 TÜRKONFED KOBİ PERSPEKTİFİ MAYIS 2016 KOBİ Perspektifi Gelir Tarafını Etkileyecek Makroekonomik Göstergeler Maliyet Kalemlerini Etkileyecek Ekonomik ve Finansal Gelişmeler 2010 Ç1 2010 Ç2 2010 Ç3 2010

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

Hazırlık çalışmaları. Takım toplanıyor

Hazırlık çalışmaları. Takım toplanıyor 5 HAZİRAN 2013 Takım toplanıyor Hazırlık çalışmaları kapsamında 11 Temmuz a kadar burada kalacak olan Beşiktaş, 12 Temmuz da Hamburg da henüz planlamaları süren bir hazırlık maçı yapacak ve Türkiye ye

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Beşiktaş, Kartal liderliği sevdi

Beşiktaş, Kartal liderliği sevdi 16 EYLÜL 2013 Kartal liderliği sevdi Beşiktaş, Biliç ile yeni kimlik kazandı. Oyun tamamen ofansif anlayış üstüne kurulu. Bunun ile birlikte takım savunması da ön planda. Öyle ki, Fernandes, Oğuzhan, Almeida

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ağustos 2013 DÜŞÜK BÜYÜMEYE DEVAM Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.07.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Haziran

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TAKS -ER fi M TAKS -ER fi M YEN L KÇ : Taksi Medya olarak eflsiz ve yenilikçi bir reklam deste i sunuyoruz. Taksi-Eriflim adını verdi imiz bu ürünümüzün yüksek kalitesinin yanı sıra ifllevselli inin tarafımızca

Detaylı

2013 TE ÇİMEN HALI BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR!

2013 TE ÇİMEN HALI BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR! ÇİMEN HALI 2013 TE %25 BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR! Kaşmir Halı Marmara Bölge Bayi Çimen Halı, Bağcılardaki 5 bin m2 lik yeni yerinde satış öncesi ve satış sonrası verdiği hizmetle halı sektöründe yükselişini

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz 2009 Aralık ayında vadeli piyasalarda 1230.0 dolar/ons seviyesine kadar yükselen altın fiyatları sonrasında yaklaşık % 15 düşüş ile Şubat ayı başında 1045.0 dolar/ons seviyesine geriledi.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Spor Toto mu oluyor?.. resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte bu yöndeki kesin karın verileceği

Beşiktaş Gazetesi. Spor Toto mu oluyor?.. resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte bu yöndeki kesin karın verileceği Spor Toto mu oluyor?.. İDDİAYA göre yasal izinler konusunda tüm engelleri aşan Beşiktaş yönetimi, şimdilerde stadın yapımını üstlenecek firmalardan teklif alma aşamasına geçti. Bu yönde gelen ilk tekliflerden

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi 31 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Batuhan ayrıldı BEŞİKTAŞ sezon başında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilen Batuhan

Detaylı