eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r"

Transkript

1 Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki dünyan n bir kahraman oluverirsiniz birden Kendinizi hikâyeden de il de, daha çok o atmosferden kurtarman z pek mümkün olmaz. çinde sürüklenir gidersiniz. Ta ki mola ya da son denilene de in

2 flte sinema denen bu büyülü dünyada, o atmosferleri yaratan isim- lerden biri: Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu... Bazen çok sevdi iniz flark c n n klibini O nun gözünden izliyor ya da günlerce üzerinde u rafl lan, çektikleri reklam filmlerini takip ediyor olabilirsiniz. O nu ve yapt ifli biraz daha yak ndan tan mak için, bulufltuk ve sorular m z yönettik Kimdir Veli Kuzlu, sizi k saca tan yarak bafllayabilir miyiz? 1973 Zonguldak do umluyum den itibaren stanbul day m. Görüntü yönetmenli ine, asistan olarak bafllad m, bir y l sonra kameraman oldum dan sonra da serbest çal flmaya bafllad m. Daha çok reklam filmleri ve klipler çekiyorum. Benim yapt m bir fleyden etkilenip bu ifli yapmaya karar veren birileri olursa, amac ma ulaflm fl olaca m. 116 Oyunculuk ve yönetmenlik popüler meslekler aras nda ama san yorum siz do rudan görüntü yönetmenli ini seçtiniz. Nas l oldu bu? Teknik bir okulda okudum ve ifle kameraman olmak için bafllad m. Sonra bu iflin nas l daha do ru ve daha geliflmifl flekilde yap laca n, internetten de faydalanarak ö rendim dan itibaren klipler çekmeye bafllad m. lk filmim olan Dansöz ü, 26 yafl mdayken çektim. Benim için o yaflta sinema filmi çekebilmek çok önemliydi de Devrek te elimde hiçbir bilgi olmadan ve tüm param yat rarak steadicam yapt m. Bu sayede operatörlü ü ö rendim. Ömer Faruk da eski görüntü yönetmeni ve steadicam operatörü oldu u için duydu unda çok ilgisini çekmifl. Zaten örnek ald m bir görüntü yönetmeniydi ve ayn zamanda yönetmenlik yapmaya da bafllam flt de ça rd ve beraber çal flmay teklif etti. lk reklam filmimle bafllad k ve 11 y l beraber çal flt k. Yaflam m n dönüm noktalar ndan birisidir. Sonras nda GORA y yapmam z, S nav, Aflk Tesadüfleri Sever i çekmemiz ve bir sürü reklam filmleri, arkas ndan video klipler. Yönetmenlik yapmaya bafllayabilirdim ama hiçbir zaman böyle bir iste im olmad. Ben bu ifli iyi yapabilece imi düflündüm. Her zaman yönetmenlik gelinecek en üst nokta kabul

3 edilir ya, oysa ki böyle de il. Türkiye de reklam filmi çekimi için gelen görüntü yönetmenlerinin yar s ndan fazlas yabanc ve Türkiye de yaflay p, bu ifli iyi yapan çok az kifli var. Demek istedi im flu ki, herkes gemi kaptan olmak zorunda de il. yi garson da olmak gerekiyor, iyi aflç da olmak gerekiyor. Ayr ca yapt m ifli de çok seviyorum. Çünkü ilk resmi ben görüyorum. En önemlisi de, bu ifli bir ngiliz, bir Amerikal nas l yap yorsa öyle yapmaya çal fl yorum. Ve bununla mutlu oluyorum. Hayal etti im yerdeyim. Bu, yapmak istediklerim bitti gibi anlafl lmas n. Zaten mesle in en güzel yan, belki de ayn zamanda en kötü yan, hiçbir zaman tatmin olmaman zd r. Bir gün önce yapt n z bir fleyi, bugün olsa daha iyi yapard m diye düflünüyorsunuz. Mesela, GORA y bugünkü imkânlarla çok daha iyi çekebilirdik. Bu ifli yapmak isteyenlere de, bireysel olarak mücadele etmeniz ve sab rl olman z gerekiyor diyorum. Günümüzde özellikle insanlar bir an önce para kazanmay önemsiyor. Ben kariyerim için paray hep ikinci planda tuttum. Zaten iflinizi iyi yapt ktan sonra para kazan - yorsunuz. As l hedefiniz iflinizi iyi yap p, ortaya iyi bir fleyler ç karmak oluyor. Hep flunu söylerim; ben sevdi- im ifli yap yorum, bir de üstüne para veriyorlar (Gülüyor) Türk flark c lar n yurtd fl ndan kopya hikaye ya da görüntülerle izleyici karfl s na ç kt na yönelik elefltirilere s kça rastl yoruz Benzerlikler çok normaldir. Herkes her fleyi bir yerlerde görüyor, dinliyor ve do al olarak insan haf zas etkileniyor. Hep flunu söylerim; dünyay yeniden keflfetmiyoruz. Mesela yaz yazmak isteyen birisi, okumak zorundad r. Polisiye roman yazabilmek için birçok polisiye roman ve üçüncü sayfa haberlerini okuman z gerekir. Ve bir zaman sonra alg lar n z, düflünceleriniz, onlardan etkilenir. Günün birinde bir fley yazd n z zaman, birisi bunu daha önceden an msad n söyleyecektir. Yaln zca üstüne sizin de bir fleyler koyman z gere- 117

4 kiyor. Neredeyse tüm sanat dallar için bu böyledir. Bir noktada kendinizi gelifltirdikten sonra, zaten üzerine bir fleyler koymaya bafll yorsunuz. Ama o sürece gelinceye kadar mutlaka etkilenmek zorundas n z. Bir zaman sonra art k her fley birbirine benzemeye bafll yor. Baz lar bunu istismar da edebiliyorlar. Örne in bir sanatç ben flunun klibi gibi olsun istiyorum diyebilir. Ya da gazetelerde, bilmem ne sanatç s ayn Kylie Minogue un pozunu vermifl diye okuyabiliyoruz. Bunun önüne geçilemez. Dünyan n neresinde olursan z olun, her fleye ulaflabiliyor, her fleyi görebiliyorsunuz ve etkilenebiliyorsunuz. S nav filminizde dünyaca ünlü aktör Jean-Claude Van Damme ile çal flt n z. Nas l bir deneyimdi? Oyunculuklar, yönetmenli i, rejisi, müzikleri, senaryosu, görseli, kurgusu ile hepsinin birbirini tamamlad dört dörtlük bir film olmufltur. Jean-Claude Van Damme ile çal flmak bizim için çok özeldi. Bir dünya star ile çal flm fl olduk. Hollywood da ya da Uzakdo u da bir sürü film yapm fl, birçok profesyonel insanla bir arada olmufl biriyle çal flmak bizim için çok onur vericiydi. Ve kesinlikle iyi bir tecrübeydi. Jean-Claude Van Damme ile çal flt k, ben biraz sa a kay dedim, fl na bakt m. (Gülüyor) 118 Bir sinema izleyicisinin anlayabilece i biçimde, yapt n z ifli nas l tarif edersiniz? nsanlar bir buçuk-iki saat içinde bir atmosfere sokuyorsunuz. Bu bazen bir tafl devri, bazen bugünden iki bin y l sonras, kinci Dünya Savafl ya da bir aflk hikâyesi olabiliyor. Bir sinematograf olarak ben de hikâyeyi okudu umda bu filmin atmosferi nas l olacak bunu hayal ediyorum. Daha sonra çal flaca m yönetmenle siz nas l bir film hayal ediyorsunuz, renkler nas l olacak, nas l bir havada olacak, kostümler nas l olacak bunlar konufluyoruz. Ve çal flt m filmlerde hikâyeyle atmosferi yakalamaya çal fl yorum; rengiyle, fl yla Mesela Amelie filmini hat rlad n zda akl n za ilk renkleri gelir, sar ve yeflil tonlar yla. Ya da Er Ryan Kurtarmak düflündü ünüzde, soluk renkleriyle hat rlars n z. Bir filmi hat rlad n zda, ilkin onun atmosferi akl n za gelir. Ben bu atmosferleri kurmaya çal fl yorum. S nav da daha so uk renklerdi.

5 Bir gerilim filmi olan Gen de de mesela, hastanede geçti i için so uk renkler mavi-yeflil ve karanl k, yaflam alanlar ise biraz daha s cak renklerdi. Öyle bir ayr m yapm flt m. Küba da geçen fians Kap y K r nca daha sar tonlar n a rl kl oldu u bir ayr md. Türk sinemas n n bugünkü durumunu nas l de erlendiriyorsunuz? nsano lunun son y lda teknolojide ald mesafe, insanl k tarihinin 3 bin y lda ald ndan çok daha fazlaym fl. Dolay s yla bunun da bizim sektörümüze yans malar var. Art k film çekmek birilerinin tekelinde de- il. Eskiden film çekmek için ekipler kurman z, donan m sa laman z gerekiyordu. Ama art k evinizdeki HD kamerayla film çekebiliyorsunuz. Bunun dünyada da örnekleri var, mesela Paranoid Activity. BD KASIM 2013 Teknolojinin ilerlemesiyle, büyük aletlerin ve insanlar n tekeli ortadan kalkt. Art k her fley hikâyeye ve yarat c l a dayan yor. Elbette, yapt n z fleyin bir sanat eserine dönüflmesi için de baz fleylerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bir görsel dünya istiyorsan z bizimle çal flacaks n z. Dekor istiyorsunuzdur, o zaman sanat ekipleriyle çal flman z gerekir. Ama hikâyeniz bir odada geçiyorsa, siz bunu Anadolu nun en ücra köflesinde de çekip istedi iniz festivale gönderebilirsiniz. Art k montaj yapmak da çok kolay biliyorsunuz. Ama neden bizim filmlerimiz de öyle olmuyor dedi imiz noktadaysan z, Cem Y lmaz n her filminde yapt gibi para harcay p dekorlar haz rlaman z, ona göre sanat ekipleriyle çal flman z gerekiyor. Bu iyi mi, kötü müdür? Ben, sineman n geliflmesi için çok do ru yapt n düflünüyorum Cem Y lmaz n, Y lmaz Erdo an n Di er yandan, çok cüzi paralar harcay p tamamen para kazanmak için bu ifli yapanlar da var. Bu flekilde her sene 2-3 milyon gifle sa layan, devam gelen filmler de olabiliyor. Bir ara Recep vedik ak m vard mesela Dünyada da bunun örnekleri var, böyle seriler vard r. Mesela Polis Akademisi serileri vard r. nsanlar n bunu isteyip istememesi de il, bu bir arztalep meselesi. Böyle bir fleyi sevdiyseler, bunu devaml yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sak nca yok. Bu sizin seçiminizle ilgilidir. Ya da her filminizde baflka bir atmosfer, baflka bir 119

6 hikâye de yaratabilirsiniz. E er insanlar bunu izliyorsa, o zaman seviyorlar demektir. O iyidir-bu kötüdür demekten çok, insanlar neden bunlar daha çok seviyor buna bakmak gerekiyor. Cem Y lmaz n ya da Y lmaz Erdo an n yapt iflleri takdir ediyorum. Onlar bu ifli gerçekten Hollywood daki gibi paralar yat r p yapmaya çal fl yorlar. Bu ülkenin s n rlar içerisinde bir kasaba kurulup Yahfli Bat gibi bir film çekildi. Ya da Y lmaz Erdo an n yapt Vizontele ve daha sonraki iflleri, gerçekten dünya standartlar nda ifllerdi. Befl milyon, üç milyon yapmam fl olabilir ama bunlar de erlidir, ç tad r. Yoksa sadece para kazanmak istedi iniz zaman daha basit biçimde de yapabiliyorsunuz. Bu röportaj nas l mesajlarla bitirelim? nsanlar n bireysel mücadelelerine s k s k tutunmas gerekti ine inan - yorum. O zaman hem yapt n z iflte, hem de yaflam n zda mutlu oluyorsunuz. Herkes yapt iflin en iyisini yapmaya u raflmal. Bir gün mutlaka 120 takdir ediliyorsunuz. Nerede oldu unuz, ne yapt n z gerçekten önemli de il. Her ne yap yorsan, onun en iyisini yapmak önemli. Hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor. Baflar s z da olabilirsiniz ama denemek çok önemli. Yapt n z iflin bir gün yurtd fl nda karfl l n bulmas, çok daha anlaml oluyor. Bundan sonra da, yapt m z ifllerin ülke s n rlar m z d fl nda daha fazla de er bulur hale gelmesi için, içinde bulundu um projelerde iflimi en iyi flekilde yapmaya çal flaca m. Çok önemli yönetmenlerle ve güzel ifllerde çal flt m. Seçti im meslek sayesinde güzel insanlar tan d m, güzel yerlere gittim, ülkemin çok güzel yerlerini gördüm, baflka ülkelerde çal flabildim, iyi ekiplerle çal flt m. Ömer Faruk Sorak tan korkmamay, Sinan Çetin den h zl düflünmeyi, Murad Küçük ten esteti i ö rendim diyorum hep Çal flt m di er yönetmen ve ekip arkadafllar mdan ö rendi im çok fley oldu. Buradan aileme ve bende eme i geçen çal flt m herkese teflekkür ediyorum. Annelerin fli Dört yafl ndaki Bar fl, babas na "Evli olmak nas l birfleydir?" diye sordu. Babas albümü getirip fotograflar gösterip, o lunun anlayabilece i biçimde aç klamalar yapt : "Bu fotografta annenle, nikah salonundan içeri giriyoruz... Bu foto rafta nikah masas nda oturuyoruz, yan m zdakiler tan klar m z ve nikah memuru... Bu fotografta kutlamalar kabul ediyoruz... Bu fotografta ise anneni elinden tutup, evimize getiriyoruz... Böylece de evlili imiz bafllam fl oluyor. Anlad n m flimdi?" Bar fl, anlad n belirten bir biçimde bafl n sallad ktan sonra babas n yan tlad : "Anlad m babac m" dedi. "Yani annemin bizim evde çal flmaya bafllad ilk gün, sizin de evlili iniz bafllam fl oluyor..." Gönderi: GÖKÇESU AKfi T

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip 201008 SAYI 8 KASIM-ARALIK 2010 7 TL KIBRIS 8.5 TL KEITH RICHARDS IN OTOB YOGRAF S : LIFE Halk kahraman olmak MUHTEfiEM B R TARAFTAR: MELKON TAfiÇIO LU Yeflil saçl adam PRESS N YÖNETMEN SEDAT YILMAZ Kurflunla

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı