BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI"

Transkript

1 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

2 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Kenan GÜLTÜRK KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. 1. Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: OCAK 27

3 Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný Þura; tüm ilgililerin katýlýmýyla yapýlan büyük toplantý anlamýna geliyor. Bu manada çocuk þurasý, Baðcýlardaki çocuklarýmýzýn geniþ katýlýmýyla yapýlmýþ olan bir toplantýdýr. Çocuklarýmýz bu toplantýya büyük bir istekle katýldýlar. Çeþitli konulardaki görüþ ve düþüncelerini ifade ettiler. Problemleri tespit edip çözüm önerilerini sundular. Çok kere büyüklerin beceremediði bir olgunlukla, sunumlarda bulunduðu, görüþmelerini paylaþtýlar. Asiyeti ve safiyeti bozulmamýþ, tüm güzellikleri gönüllerinde taþýyan bu yavrularýmýzýn sergilediði bu tabloyu görünce Peygamber efendimizin bir hadis-i þerifi geldi aklýma. Peygamberimiz Buyuruyor ki: Her doðan çocuk, iyiliklere ve güzelliklere yatkýn ve eðilimli olarak doðar onlarý sonradan anne veya babalarýnýn izledikleri yanlýþ tutum ve davranýþlarý bozar. Yani gerek inancý, gerek yaþama biçimi ve ahlak, davranýþlarý sorunundan, toplum içinde görmüþ olduklarý kötü örneklerle bozulur. Biz bu þurada çocuklarýmýzýn safiyetini ve iyi niyetlerini gördük. Çalýþmalarýna bir gözlemci olarak katýldým ve izledim. Kanaatim bir kere daha pekiþti ki Dünyayý çocuklarýn gözüyle görmek çok önemli. Art niyeti olmayan saf ve temiz bir bakýþ, tüm sorunlarýn çözümünde çok önemli bir anahtardýr. Geleceðimizi kendilerine teslim edeceðimiz çocuklarýmýzýn bakýþ açýlarý ve gözlemleri çok önemli. Onlara imkan tanýmak, önlerini açmak, dünyayý þimdiden tanýyýp, gelecek için hazýrlýklý ve donanýmlý olmalarý için gereken her þeyi yapmak çok önemli bir görev. Bütün veliler, analar, babalar, idareciler bunun bilincinde olmalý Çocuk deðip geçmemeli ve onlardaki cevherin ortaya çýkmasý ve iþe dönüþmesi için gayret göstermelidir. Çocuklarýmýzý kutluyor, þuranýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyor, mutlu yarýnlar diliyorum.

4

5 Abdullah Arýdoru Sunucu Sayýn Baþkaným, Sayýn Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýz, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Sayýn Müftümüz, Deðerli Hocalarýmýz, öðretmenlerimiz ve kýymetli veliler, bugünümüz, yarýnýmýz sevgili çocuklar, sizin anýnýza, sizin gününüze, sizin fikirlerinizin konuþulacaðý dakikalara, yani, Þûranýza hepiniz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Þimdi Þuramýza, Baðcýlar Belediyesi Çocuk Meclisi Korosu Benim Haklarým adlý Çocuk Haklarý Yasasý ile baþlýyoruz.

6

7 Çocuk Haklarý Yasasý

8 Çocuk Haklarý Yasasý

9 Çocuk Haklarý Yasasý Ben çocuðum. On sekiz yaþýna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

10 Çocuk Haklarý Yasasý Kýz çocuk, erkek çocuk farketmez. Doðduðumuz yer, konuþtuðumuz dil de farketmez. Büyüklerimizin inançlarýnýn, görüþlerinin farklý olmasý yüzünden çocuklara ayýrým yapýlmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. Ben çocuðum, büyükler gibi iþte çalýþamam.

11 Çocuk Haklarý Yasasý Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün giriþimlerde önce çocuklarýn yararlarýný düþünürler. Büyükler bu ödevlerini yapamýyorsa, devlet çocuklara bakar ve korur. 1

12 Çocuk Haklarý Yasasý Boþ zamanlarýmý deðerlendirmem, oynamam eðlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplýklar ve spor okullarý açýlýr. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkýdýr.

13 Çocuk Haklarý Yasasý Bu haklarýmýn korunmasý için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarýmdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altýndadýr. Çocuklar zararlý maddelere karþý korunurlar. Bunlarý üretenler ve çocuklara verenler cezalandýrýlýrlar.

14 Çocuk Haklarý Yasasý Bizi büyüten, yol gösteren büyüklerimize bizi daha iyi eðitsinler diye yardým edilir.

15 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklarýn yaþamýný korumak herkesin ilk görevidir. Yaþamak; Her çocuðun temel hakkýdýr. Çocuklarý kaçýrýp kötü kiþilere satan, onlarý uygunsuz bir þekilde çalýþtýrmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocuklarý korurlar.

16 Çocuk Haklarý Yasasý Hiçbir çocuk insanlýk dýþý yöntemler ya da aþaðýlanarak cezalandýrýlmaz. Çocuklar suç iþlemiþse uygulanacak cezalar yaþýna uygun, geliþmelerini engellemeyecek ve iyimser olmalýdýr.

17 Çocuk Haklarý Yasasý Her çocuða doðduðunda bir isim konur, devlet bu ismi kaydeder ve çocuða kimlik verir, artýk o çocuk devletin vatandaþý olur. Büyükler kendi çýkarlarý için çocuklarý kullanamazlar.

18 Çocuk Haklarý Yasasý Arkadaþlarýmla barýþ içinde toplanabilirim, dernekler kurabilirim, kurulu derneklere üye olabilirim. uk 5. Çor ca s ı Ş û

19 Çocuk Haklarý Yasasý Bütün çocuklarýn saðlýklarý, eðitim haklarý, beslenme ve bakýmlarý güvence altýna alýnýr. Konan ismim, kazandýðým vatandaþlýk hakkým ve aile baðlarým korunur. Bunlarý deðiþtirmek için hiç bir baský uygulanamaz. Bunlar benden alýnýrsa bütün devletler ona karþý çýkar.

20 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuðu ailesinden kimse koparýp alamaz. Ama bazen de anne-baba çocuða bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuða baþka bir bakým saðlanýr. Bu bakým sýrasýnda çocuk anne babasýyla daha düzenli görüþebilir.

21 Çocuk Haklarý Yasasý Ýnsanlarýn birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaþ insanlarýn birbirlerini öldürmesidir. Çocuklar savaþtan korunmalýdýr. 15 yaþýndan küçük hiç bir çocuk askere alýnmaz

22 Çocuk Haklarý Yasasý Ayrý ülkelerde yaþayan anne-baba ve çocuklarýn birlikte yaþamalarý için her türlü kolaylýk gösterilir. Eðer çocuklar çeþitli nedenlerle zarar görmüþlerse, bedensel ve ruhsal saðlýklarýna yeniden kavuþturmak için tüm önlemler alýnýr. Yeniden topluma kazandýrýlýrlar

23 Çocuk Haklarý Yasasý Saðlýðým ve hastalýklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altýndadýr. Bunun için beslenmeme, aþýlarýmýn yapýlmasýna, çevremin temizliðine dikkat edilir. Hastalanýrsam tedavi edilirim. Çocuklar anne ve babalarýnýn birlikte izni ve haberi olmadan baþka ülkelere götürülmezler, oralarda býrakýlmazlar. Bunu yapanlara karþý mücadele edilir.

24 Çocuk Haklarý Yasasý Beni ilgilendiren konularda benim de fikirlerim alýnýr, büyükler beni dinlerler. Düþüncelerimi öðrenmeye özen gösterirler. Eðer ben çok küçüksem, bir büyük de benim adýma konuþabilir.

25 Çocuk Haklarý Yasasý Eðer bir ülkenin yasalarý bu çocuk haklarý sözleþmesine uygunsa deðiþtirilmez. Uygun deðilse deðiþtirilir.

26 Çocuk Haklarý Yasasý Anne ve babasýyla olamayacak çocuklarýn aile yoksunluðu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araþtýrma yapýlýr.

27 Çocuk Haklarý Yasasý Biz çocuklarýn özgüvenini geliþtirmelerine ve istedikleri dini seçme hakkýna saygý gösterilir. Bu konuda bizi yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakký ve görevleri vardýr. Onlara da saygý gösterilir.

28 Çocuk Haklarý Yasasý Ýsteklerimi ve düþüncelerimi seçtiðim bir yolla açýklayabilirim, resmini çizebilirim, ya da yazabilirim. Ama bazý konularda baþka kiþiler ve toplum zarar görecekse, o konudaki kurallara da saygý göstermem gerekir. Çocuklarýn haklarýna iliþkin tüm bu konularý hem çocuklar hem de büyükler öðrenmeli ve öðretmelidirler.

29 Çocuk Haklarý Yasasý Kreþler, çocuk yuvalarý, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri, çocuklarýn haklarýna uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenir.

30 Çocuk Haklarý Yasasý Yetiþtirilmemizde en baþta anne ve babamýz, ya da onlarýn görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur. Onlarýn görevlerinin en iyi biçimde yapýlabilmesi için her türlü kolaylýk saðlanýr. Gerekiyorsa yardým edilir.

31 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazý aile ortamlarý ise çocuklar için yararlý olmayabilir. Ýþte o zaman çocuðun devletten özel koruma ve yardým alma hakký vardýr. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak, ya da onlarý koruyacak kuruluþlara yerleþtirerek yapar

32 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar baþka ülkeye gitmek zorunda kalýrsa, o ülke, çocuklarý korur. Birbirinden ayrý kalan anne ve baba birleþtirilmeye çalýþýlýr

33 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar, onurlu ve saygýn birer insanlardýr. Kimse onlarýn onurunu kýramaz, onlarý küçük düþüremez. Yaþadýðý konut ve kurumdaki özel yaþantýsýna karýþamaz. Bu haklarýmýz yasalarla korunur. 3

34 Çocuk Haklarý Yasasý Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten birer saygýn insan olmalarý saðlanýr. Devlet, onlarýn bakýmlarýný, eðitimlerini ve iþ sahibi olmalarý için gerekli kurumlarý oluþturur. Ailelerine her türlü yardým yapýlýr. BAÐCILAR BELEDÝYESÝ ENGELLÝLER REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ

35 Çocuk Haklarý Yasasý Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden zorlayacak hiç bir yaklaþýma izin verilmez.

36 Abdullah Arýdoru (Sunucu) Zaten dikkat ettiðiniz, dikkat ettiðimiz konulardý. En azýndan öyle olmasý gerekiyor. Arkadaþlarýmýz bir kez daha hatýrlattýlar. Koca Yusuf Ýlköðretim Okulu öðrencileri kuvvetli alkýþlarýmýzla teþekkürümüzü hak ettiklerini görüyorlar. Onlar Bize güvenin diyorlar. En azýndan çocuklar öyle baþlamýþlardý. Çocuktur; Elbette ki kýracak. Çocuktur; Elbette ki oynayacak. Çocuktur; Elbete ki okuyacak. Dolayýsýyla okumak sadece çocuklara has bir ödev olmasa da, biz küçük kardeþlerimizi dikkate alarak, büyüklerin de hizmetine sunduðumuz mahalle konaklarýmýzdaki bir faaliyetimizi sizlere daha programýmýzýn baþýnda iletmek istiyoruz. Biliyorsunuz 22 mahallemiz var. 22 kütüphanemiz var. Gidenlerimiz var mý arkadaþlar? Kütüphanelerimize gidenler bir alkýþlasýn. Harika. Hepiniz biliyorsunuz demektir ama. Ýsterseniz þöyle kýsaca bir görelim. Neden bahsediyoruz? Nasýl bahsediyoruz? Alkýþlarýmýz Sayýn Ayten Abalý için. Bu konuda sunum yapacaklar. Sessizce takip ediyoruz. Buyurun Sayýn Abalý.

37 Ayten Abalý (Kütüphane Ýþletmeni) Sayýn Belediye Baþkaným, deðerli protokol üyeleri, saygýdeðer konuklar ve sevgili öðrenciler öncelikle hepiniz hoþgeldiniz. Ben Ayten Abalý Yenimahalle Konaðýnda Kütüphane Ýþletmeni olarak görev yapmaktayým. Bugün sizlerle Baðcýlar'daki, baþta Kültür Merkezimiz olmak üzere, her mahalle konaðýmýzdaki kütüphanelerimizden bahsedeceðim. Yalnýz, bu kütüphanelerimizin öneminin biraz daha iyi kavranmasý için Bilgi ve Bilgi Toplumu kavramlarýna deðinmek istiyorum. Bildiðiniz gibi, içinde yaþadýðýmýz dönem Bilgi nin Güç le özdeþ görüldüðü, birey ve toplum olarak güçlü olmak için ise daha büyük bir bilgi birikimine ulaþmanýn amaçlandýðý bir çaðdýr. Bu çaðý; Bilgi Çaðý, toplumu da; Bilgi Toplumu olarak adlandýrmaktayýz. Günümüz insanýnýn amacý da bilgili olmaktýr.

38 Bilgi Toplumu herkesin gereksinim duyduðu bilgiye kolayca ve çabuk eriþebildiði toplumdur. Bilgi toplumu, nicelik ve nitelik bakýmýndan yeterli, güvenilir bilgi kaynaklarýnýn herkesin katkýsýyla, herkesin eriþebildiði bir biçimde örgütlendiði ve bunun bilgi kullanýcýsýnýn amacýna uygun biçime dönüþtürerek daðýtýmýnýn etkin olarak saðlandýðý toplumdur. Bu baðlamda kütüphaneler, bilgi toplumuna eriþmede, bilginin aktarýlmasýnda önemli görevler üstlenmektedir. Bu amaçla, Baðcýlar Belediyemiz de, her yaþta, her düzeyden ve her meslekten okuyucunun çeþitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasýný saðlayacak, bölgemizin kültürel, ekonomik, sosyal ve teknik kalkýnmasýna yardýmcý olan Merkez kütüphanemizle birlikte, her mahalle konaðýnda olmak üzere toplam 23 tane kütüphanesi mevcut. Mahalle Konaklarýmýzdaki kütüphanelerde yaklaþýk civarýnda kitap bulunmakta. Çocuklarýn araþtýrmalarý için her konakta 3'er bilgisayar halkýmýza hizmet için hazýr halde. Bu bilgisayarlarýmýzla, özellikle çocuklar internet-kafelere gitmeden, sanal ortamlarýn zararlarýndan daha uzakta, çalýþanlarýmýz kontrolünde araþtýrmalarýný yapabilmekte. Halk kütüphanelerimiz, sabah: 8:'de açýlýp, akþam ise, 23:'te kapanmakta. Bu süre içerisinde kütüphanelerimizde halkýn kendisini yetiþtirebilmesi için gerekli her türlü bilgi kaynaðý toplanýp, hizmete sunulmakta, bireyin örgün öðretimi sýrasýnda karþýlacaðý çeþitli güçlüklerin yenilmesinde yardýmcý olunmakta ve de halkýn bilgi gereksinmesini karþýlamaya yönelik danýþma hizmeti verilmekte. Kültür Merkezimizdeki Merkez Kütüphanemizde ise, çift katlý bir kütüphane bulunmakta. Bu kütüphanede, günlük gezete, aylýk 2 dergi, 21.78'in üzerinde kitap, internet baðlantýlý 15

39 bilgisayar ile, her yaþtan ve her gruptan halkýmýzýn hizmetine sunulmakta, üyelik sistemiyle de belli süreler için ödünç kitaplar verilmekte. Ayrýca, Merkez Kütüphanemiz, halkýn gereksinimini karþýlayacak bir kolleksiyona sahip. Bunun yanýsýra Merkez Kütüphanemizde, hizmetin sizlere daha seri bir þekilde sunulmasý için, kütüphane otomasyonu sistemi, barkot ve on-line katologlama ile taramalar daha çabuk yapýlarak daha çok kiþiye hizmet için sunulmakta.

40 Bugüne kadar, Merkez Kütüphanemiz ve Mahalle Konaklarýmýzla birlikte, toplam kütüphane üye sayýsý 'in üzerinde. Ayrýca, bu kütüphanelerimize üye olan arkadaþlarýmýza zaman zaman yapýlan yarýþmalarda hediyeler verilmekte, böylelikle çalýþmalarý deðerlendirilmekte. Kütüphanelerimize aylýk toplam olarak 45.'nin üzerinde ziyaretçi gelmekte. Birçoðumuz bu kütüphanelere gelmiþtir diye düþünüyorum. Ýçinizde, bu kütüphanelerimizle henüz tanýþmamýþ olan herkesi buralarla tanýþmaya davet ediyorum. Buralarýn sadece ders çalýþma yerleri deðil, kitap okuma ve araþtýrma yapma yerleri de olduðunu hatýrlatmak istiyorum. Umuyorum ki, kütüphanelerimize gelip, kitaplarýmýzý incelediðiniz takdirde, her birinizin dünyasýna hitap eden kitaplarýmýzý bulacaksýnýz. Ayrýca, gerek Kültür Merkezi, gerekse Mahalle Konaklarýmýza geldiðinizde, sizlere kütüphane hizmetlerimizin yanýsýra, uzman hocalar eþliðinde spor imkaný sunan bir spor salonu da göreceksiniz. Hem istediðiniz bilgiyi bulup, hem de zinde kalacaksýnýz. Bu kurumlarýmýzda arkadaþlarýmýz en iyi þekilde hizmet sunmak için sizleri beklemekte. Böylesine, iki hizmeti bir arada, tamamen ücretsiz bizlere sunan Belediye Baþkanýmýza tekrar hepimiz adýna teþekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Evet, kýymetli arkadaþlar, ayný zamanda bizim istifademize sunulan ve bizi yarýnlara taþýyacak olan, aný daha iyi anlamamýza

41 vesile olacak olan kütüphaneleri boþ býrakmadýðýnýz için, oralarda hem kendiniz, hem de dünya çocuklarý baþta olmak üzere, büyükleriniz için de bir þeyler öðrendiðiniz için hepinize çok teþekkür ediyoruz. Sunumu dolayýsýyla Sayýn Ayten Abalý'ya da ayrýca teþekkür ediyoruz. Basýnýmýzýn güzide mensuplarýna teþekkürümüzü özellikle belirtmek lazým. Biliyorsunuz, ilklerin belediyesi þu an bir ilke imza atmýyor. Bu, yýllar öncesinde baþlamýþ olan bir faaliyet. Bu yýl 5. sini gerçekleþtiriyoruz. Bunun altýný çiziyoruz. 5. Çocuk Þûrasý programýna da gösterdikleri özel bir ilgi var. Ayrýca onlara da teþekkür ediyoruz. Hilal Televizyonu bu programý kayda alýyor, sonrasýnda yayýnlayacak. Onu da dikkatinize sunuyoruz deðerli misafirlerimiz. Çocuk Meclisi, Baðcýlar Belediyesi Çocuk Meclisi 45 kiþilik üyelerden oluþuyor yaþ arasý öðrenciler katýlýyor. Ve fikirlerini yýl içerisinde farklý zamanlarda paylaþýyorlar, belirtiyorlar. Az önce de ifade etmiþtim, hem kendileri için, hemde dünya çocuklarý için çok önemli faaliyetlere imza atýyorlar. Nedir onlar? Ýþte bu sorunun cevabýný alacaðýz. Baðcýlar Belediyesi Çocuk Meclisi Baþkaný, Sayýn Öznur Karabýyýkoðlu, alkýþlarýnýzla

42 Öznur Karabýyýkoðlu (B.B. Çocuk Meclisi Baþkaný) Çok deðerli Ýl Milli Eðitim Müdürüm, Saygýdeðer kaymakamým, biz çocuklarý çok seven ve gece gündüz bizler için çalýþan çok kýymetli Baþkaným, deðerli büyüklerim ve sevgili arkadaþlar, Çocuk Meclisimize þeref verdiðiniz için þükranlarýmý arz ediyor ve sizleri selamlarýn en güzeliyle selamlýyorum. Çocuk Meclisi adýna, sevgi dolu yüreklerimizle sizlere hoþgeldiniz diyorum. Baðcýlar'da öðrenci olmak, bizler için gerçekten büyük bir þans. Çocukluðumun en güzel yýllarý ve en güzel hatýralarý, Baþkanýmýz sayesinde Baðcýlar'da gerçekleþti. Ve bizler Çocuk Meclisi olarak, gönüllerimizde coþan sevgiyle onun güzel hizmetlerine örnek olarak destek olduk. Su gibi akan bir yýl içerisinde Çocuk Meclisi'nde neler mi Yaptýk? Arkadaþlarýmýzla toplantýlar yaptýk ve bu toplantýlarda komisyonlarýmýzý seçtik. Komisyonlardaki arkadaþlarýmýzla yeni

43 projeler üreterek, bunlarýn çoðunu olmasa bile bir kýsmýný hayata geçirdiler. Çocuk Meclisi'nde aldýðýmýz kararlar þunlar: 1- Baðcýlar Belediyesi, Çocuk Meclisi Kitabýný çýkartarak, alýnan kararlarýn ve yapýlan icraatlarýn medya aracýlýðýyla sizlere duyurulmasýný saðladýk. 2- Okullar arasýnda münazaralar yaparak, çevre okullarýn birbirleriyle sevgi alýþveriþinde ve fikir alýþveriþinde bulunmalarý için ortam hazýrladýk. 3- Okul kantinlerinde, öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde gerekli donanýmýn olup olmadýðýný kontrol ederek, eðer donaným yoksa, bunlarýn giderilmesi için gerekli yerlere gerekli yazýlar gönderdik. 4- Okullardaki spor araç ve gereçlerinin öðrencilerin ihtiyaçlarýna göre olup olmadýðýný deðerlendirdik. 5- Okullarýmýzda, sýnýflarýmýza temizlikle ilgili broþür ve afiþler astýk ve asmaya çalýþtýk. 6- Çocuk tiyatrosu ve çocuk korosu kurarak, çocuklar arasýndaki sevgi iletiþimi için yeni ortamlar hazýrlamaya çalýþtýk. 7- Okullar arasýnda spor müsabakalarý yaptýk ve sýnýflar arasýnda yarýþmalar düzenledik. 8- Açýlýþ, ölüm gibi olaylarý, okul sorumlularý aracýlýðýyla takip ederek, hediye, kutlama ve baþsaðlýðý gibi mesajlarýn gönderilmesi gereken yerlere gönderilmesini saðladýk. - Ýlçemizde uygulamalý Trafik Eðitim Parklarý nýn yapýlmasý için giriþimlerde bulunduk

44 1- Sýnav stresi ve baþetme yollarý hakkýnda öðretmenler ve öðrencilere seminerler düzenleyerek onlara bilgiler verdik. 11- Okullardaki etkinliklerin programý hazýrlanýrken, Çocuk Meclisi temsilcileri olarak hazýrlama kurullarý içinde yer aldýk. 12- Öðrenciler tarafýndan, Çocuk Gözüyle Anne-Baba konulu konferans düzenleyerek, çocuklarýn gözünde annesinin ve babasýnýn yerlerini öðrendik. 13- Yardým kampanyalarý ve organizasyonlar düzenleyerek, muhtaç insanlara elimizden geldiðince yardýmlar yapmaya çalýþtýk. 14- Kültürel geziler ve çeþitli kermesler yaptýk. 15- Çocuklar için hayatýn kolaylaþtýrýlmasýný ve sokak çocuklarýna yardýmlarýn yapýlmasý için elimizden gelen her þeyi yaptýk. 16- Çocuk Meclisi olarak, özel günleri ve haftalarý hep birlikte kutladýk. 17- Medya kuruluþlarýna, Milli Eðitim Bakanlýðý'na, T.B.M.M. 'ye, Bakanlar Kurulu'na ve ilgili Bakanlýklara istek ve þikayetlerimizi, bildiriler ve teklifler þeklinde sunduk ve çözüm önerileri götürdük. 18- Baþarýlý ve çocuk haklarýný savunan medya mensuplarýna plaket vererek, onlarýn bu baþarýlarýný ödüllendirdik. 1- Kimsesiz, lösemili ya da özel eðitime muhtaç çocuklarýmýz için, sivil toplum örgütleri kurduk ve bunlara elimizden geldiðince yardým etmeye çalýþtýk. 2- Öðrencileri okumaya ve üretmeye teþvik ederek, öðrencilerin okuma oranýnda artýþ yapmayý hedefledik. 4

45 Ürettiðimiz projelerin tamamýný olmasa bile, bir takýmýný hayata geçirdik. Ve bundan dolayý çok mutluyuz. Örneðin; Ulaþabildiðimiz okullarda öðretmenlerimizden de destek alarak, temiz öðrenci, temiz sýnýf, temiz okul kampanyasý baþlattýk ve olumlu neticelerini de gördük. Bu yýl bu kampanyayý okul dýþýnda yapmayý düþünüyoruz. Bu kampanyaya katýlan tüm arkadaþlarýmýza da tiþörtler giydirip çevremizde çalýþmalar yapacaðýz. Olumsuzluklarý Okullarýmýzda, Çöplerimizi bilinçli atalým - Çevreyi güzelleþtirelim kampanyasý baþlattýk. not alarak neler yapabiliriz? Bu konuda çözüm önerileri sunacaðýz. Bu kampanyamýzda tüm arkadaþlarýmýza sýnýf sýnýf dolaþarak bilgiler verdik. Kaðýtlarý ayrý, cam þiþeleri ayrý, teneke kutularýný ayrý ve pet þiþeleri ayrý topladýk. Çöp poþetlerinde çöpler ayný cins olduðu için gerçekten çok güzel duruyordu. Biz bu yýl okul dýþýnda çevre temizliðini hedeflediðimiz için tüm evlere bu konuda çalýþma baþlatmayý düþünüyoruz. Çocuk Meclisi'nin yeni dergisini çýkarmak için hazýrlýklarýmýz tamamlandý. Tüm arkadaþlarýmýz, sevgi, dostluk, höþgörü ve barýþ konularýnda dergimize çeþitli eserler gönderdiler. Kültür ve Basýn Komitesi de bu eserleri inceledi, basýma hazýr hale getirdi. Bugüne yetiþtirip daðýtmayý çok istiyorduk, fakat kýsmet olmadý. Ayrýca, kültür gezilerimiz oldu. Arkadaþlarýmýzýn gezilerdeki izlenimlerini paylaþarak dergimizde yer verdik. OKS sýnavýnýn öncesinde arkadaþlarýmýza baþarý ve motivasyon için gerek internet yoluyla, gerekse mesajla ulaþtýk. Okullararasý

46 Hayalimdeki Baðcýlar ödüllü þiir, kompozisyon, resim, karikatür ve proje yarýþmasý hazýrlama kararý aldýk. Ve onu da bu yýl uygulamak istiyoruz. Sevgili büyüklerimiz ve çok deðerli arkadaþlarým, söz veriyoruz, yaptýðýnýz tüm güzel çalýþmalarýn meyvesini bizlerde bulacaksýnýz. Biliyoruz ki; Hayat, bize verilen deðil, bizim tarafýmýzdan yapýlan bir eser olacaktýr. Geleceðimize güven veren böyle bir proje ve platformda bizlerin de söz sahibi olmasýna imkan tanýdýðýnýz için siz çok deðerli Kaymakamýmýza, sevgisini kelimelerle anlatamadýðýmýz sevgili Baþkanýmýza, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze ve bugün Meclisimize teþrif ederek bize þeref veren herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ayrýca, Çocuk Meclisi'nin kurulumunda ve dergilerimizin çýkartýmýnda büyük bir etkisi olan Baþkan Müþaviri Yalçýn Beye de teþekkürlerimizi sunuyor ve onu çok seviyoruz. Her þey gönlünüzce olsun. Abdullah Arýdoru Sunucu O tertemiz saf dünyadan, sevgi ifadelerini duymak herkese nasip olmaz deðerli misafirlerimiz. Ve biz bir kez daha teþekkür ediyoruz. Sevgili Öznur Karabýyýkoðlu'na. Anlattýklarýna baktýðýmýz zaman bir sözle tezat içerdi. Boyundan büyük iþlere karýþma denir ya küçüklere. Boyundan büyük iþlere karýþmýþ onlar, ne kadar da iyi yapmýþlar. Boyundan büyük iþlere, boyundan küçük iþlere bile imza atamayanlarýn olduðu bir ülkede, boyundan büyük iþlere imza atanlarý biz çok çok alkýþlarýmýzla tebrik ediyoruz.

47 Ve Siz düþünün, üretin, ben sizin yanýnýzdayým. Siz isteseniz de, istemeseniz de ben size güveniyorum... Bu mesajlar çok manalý, çok anlamlý deðerli misafirlerimiz. Onlara deðer veren, ötesine geçerek onlara imkan oluþturan ve onlarýn ifadesiyle Çocuk dostu... olan bir ismi, Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi alkýþlarýnýzla davet ediyorum. Buyurun Sayýn Baþkaným.

48 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Saygýdeðer Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýmýz, Saygýdeðer Müftümüz, ve Ýlçe Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarýmýz, okul müdürlerimiz ve sevgili panelistlerimiz ve sevgili yavrular, Allah'ýn selamý, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Toplantýmýza da hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklar, arkadaþýnýzý, Çocuk Meclisi'nin Baþkanýný dinlediðim zaman beyaðý ümitlendim. Hem çok güzel konuþuyor, hem de çok güzel hazýrlanmýþ. Ben öyle inanýyorum ki; Sizin hepiniz, en az onun kadar hazýrlýklý ve çalýþan insanlarsýnýz. Teþekkür ediyorum hepinize. Þimdi, ben kýsa kýsa bazý þeyler söylemek istiyorum. Çocuklar size, yaptýklarýmýzý teker teker anlatmak istemiyorum. Zaten siz parklarýmýzda oynuyor ve geziyor, kütüphanelerimizde dolaþýyor

49 ve bu mekanlardan da faydalanýyor ve size karþý belediyenin eksikleri mutlaka olabilir ama, neler yaptýðýný da çok yakýndan görüyorsunuz. Çok daha güzel þeylerin size verilmesi lazým. Buna inanýyorum. Çünkü; Siz güzel çocuklarsýnýz, güzel insanlarsýnýz. Güzel insanlara her þey çok daha güzel olarak sunulmalý. Her þeyin en güzeli ve biz bu amaçla, önce, ders yaptýðýnýz okullaredan baþlamak istedik ve baþladýk. Bundan 2 yýl öncesine kadar belediyelerin okul yapýmýnda yetkileri yoktu. Çok iyi hatýrlýyorum ben bir iki okul yapýmýnda bulundum ve ondan dolayý da, o zaman Bakanlýk, niçin görevinizi yapmýyor, baþka þeyler yapýyorsunuz diye soruþturma açmýþtý. Ama yeni kanunda, belediyeler bunlarý da yapabilir diye bir madde konulduðu için, kanunun hazýrlanmasýnda da ben epey çalýþmýþtým ve özellikle koydurmuþtum. Biz iki yýldýr, eðitimle ilgili çok büyük çalýþma yapýyoruz. Þu ana kadar Baðcýlar Belediyesi'nin kendi yaptýðý veya varlýklý insanlara yalvararak yaptýrdýðý okul sayýsý 13'ü buldu. Akþam, bir okul yapan hayýrsever Collezione maðazalarýnýn sahibi, gerçekten çok iyi bir insan, Meclis Baþkanýmýza dedi ki; Ben bir okul daha yapacaðým... Ve memnun olduk. Bir bayan hanýmefendi vardý. Ben ona okul yapmasý için hep yalvarýp duruyordum. Ýnþaallah gerçek olur. 3 tane okul sözü verdi. Baðcýlar'a yapacak. Baþka okullar da yapacaðýz. Ve ben, inþaallah, dua edin, hep birlikte çalýþalým, öðretmenlerimiz, din adamlarýmýz, saðlýkçýlarýmýz, emniyetçilerimiz, öðrencilerimiz, halkýmýz. Baðcýlar'da 2 yýl sonra, Baðcýlar'ý öyle bir hale getirelim ki; Eðitim bakýmýndan örnek bir ilçe olsun. Niye olmasýn ki? Olmayacak da hiç bir durum yok. Ben hesabýný yaptým. Eðer 45'e yakýn daha okul yaparsak, Baðcýlar'da sýnýflar 3 kiþiye iniyor arkadaþlar. Ve bu okullarýn hepsinde inþaallah spor salonlarý olur. Parklar olur, bahçeler olur. Bu da hayal deðil çocuklar, o 45 okul yerini de þu anda belediyemiz hazýrladý ve Milli Eðitim Müdürüne de Bakanýna da söylüyoruz. Ve ben Sayýn Ýstanbul Valisine bir gün dedim ki;

50 Sayýn Valim, Paramýz var diyorsunuz. Bizde 45 tane okula ihtiyaç var. Siz bunun þu kadar lirasýný bize verin þimdi, geri parasýný biz ödeyelim ve okullarý bitirelim. Ve 6 ayda da teslim ederiz. Þimdi sizin yapacaðýnýz þey; Vali amcanýzda para var, kendisi söylüyor. Siz de gidip isteyeceksiniz. Benim istediðim parayý getirip bankaya koyacak, üstünü de Baðcýlar Belediyesi saðdan bulacak, soldan bulacak ve belki, niye olmasýn, öðretim yýlýna biz 3'ar kiþilik sýnýflarda baþlayabiliriz. Çünkü; Baðcýlar Belediyesi'nin literatüründe okul yapýmý 4.5 ay. Ama en mükemmel okul yapýmý. Diðer küçük okullarýn yapýmý ay. Ve ben bir de þunu söyleyeyim; Ben öðretmen deðilim. Eðitimden de hocalarýmýz kadar anlamam, ama, anladýðým bir þey var. Eðer biz çocuklarýmýz sokaklarda gezmesin, sokaklarda çocuk olmasýn, sokak çocuklarý çýkmasýn ortaya diyorsak, o çocuklarýmýzý eðlendirecek, okutacak, meþgul edecek yerler bulmak zorundayýz. Bana ikidebir soruyorlar; Efendim siz niye sokak çocuklarý için ayrý bir yer yapmýyorsunuz diye. Yapmayacaðým arkadaþlar. Niye biliyormusunuz? Sokaða çýkan, sokaða býraktýðýmýz çocuklar devam ettiði müddetçe sizin onlara tedavi merkezleri kurmanýz, sadece ve sadece boþa kürek çekmenizdir. Bakýn, doktorlarda bir usul vardýr; Tedavi etmek deðil, hasta etmemek. Bizim belediyecilikte çevre ile ilgili bir sloganýmýz var; En güzel temizlik kirletmemektir. Siz çocuðu ortalýða salýyorsunuz, orada yaralanan berelenen ve zihni kirletilip baliye vesaireye alýþan çocuk için ne kuruyorsunuz? Tedavi Merkezi. Öyle þey olur mu? Ama ben bunun çaresini þöyle görüyorum; Önce okullarý dörtdörtlük yapacaðýz. Ben fiziki bölümünü, diðer bölümüne ben karýþmýyorum. O eðitimcilerin, siyasetin, Hükümetin iþi. Ben Belediye baþkanýyým. Ama fiziki anlamda buralarý hep birlikte tamamlayacaðýz.

51 Þimdi düþünün, okullarýmýzda en az 25 tane kulübümüz olsa, resim kulübü, müzik kulübü, spor kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü v.s v.s. Çocuklar orada okusa yazsa, orada çalýþsa ve orada sinema kulübünde, televizyon kulübünde bir þeyler üretse, sabah saat 8:3'da, :'da anasýnýn elinden tutsa okula gitse, akþam da 17:'de çýksa evine gelse, sokakta çocuðun zihni, beyni kirletilebilir mi bir daha? Yok. Bu da çok büyük bir para deðil çocuklar. Bizim bunu saðlamamýz þart. Þimdi analarýnýza babalarýnýza da söyleyeceksiniz, eþlerinize dostlarýnýza

52 da söyleyeceksiniz, bize okul yapacak insanlar bulacaklar. Okul yapmalarý þart deðil, sýnýf yapsýnlar. Hatta sýnýf da yapmalarý þart deðil, birer kapýsýný alsýnlar. Gerisini biz tamamlarýz. Yeterki bu heyecaný duyalým. Ve buiþ; Eðitimin alt yapýsý iþi hiç bir þeye benzemez. Ne spor sahalarýna benzer, ne yollara benzer, ne de parklara bahçelere benzer. Önce bu mutlaka bu bitirilmeli. Niye biliyormusunuz? Çocuklar niçin? Okullar yol yapar, okullar bu binalarý yapar, okullar parklarý yapar ama, bu binalar okul yapmýyor, insan yetiþtirmiyor. Ýnsaný orada yetiþtireceðiz. Ýyi insan, eðitilmiþ insan her þeyi yapar. Þahsen ben, eðitime mutlaka çok büyük önem verilmesi düþüncesindeyim. Þu Çocuk Meclisi mizi niye kurduk biliyormusunuz? Onu söyleyeyim; Ve çocuklar sizi tebrik ederim. Avrupa ayarýndan yukarýdasýnýz, bu Çocuk Meclisi ve çocuklarýn yönetime katýlýmý konusunda. Biliyor musunuz bunu? Bunun farkýnda deðilsiniz. Ben Antalya'da, AB Yerel Yönetimler Komisyonu'yla toplantýda bu çalýþmalarýmýzýn bazý bölümlerini göstermiþtim. Sonradan gelip, bunlarý buradada incelediler. Gerçekten biz bu konuda Avrupa'dan öndeyiz. Þuna bakýn, kaç tane çocuðumuz var burada. Þu anda 75'ye yakýn çocuðumuz ne için geldiler? Çocuk Meclisi'ni seçecekler, çocuklarýn dertlerini burada bunlar ne yapacak? Bizlere anlatacaklar. Biz küçük çocuk vardý, þimdi kocaman kýz oldu. Üniversiteyi de bitiriyor. Bir gün Belediyeme geldi. Beni aldý, mahallelerine götürdü, Amca buraya ben park istiyorum dedi. Ve bunun üzerine biz çocuklara yöneldik ve Belediye baþkanlýðýmýn ilk yýlýydý. Oraya park yaptýk ama, Çocuk Meclislerini de kurmaya baþladýk. Kurduðumuza iyi de etmiþiz. Çünkü; Sizin gibi güzel çocuklarla hemhal olmayý ve bir arada olmayý Allah bize bunun sayesinde nasip ediyor. Biliyorsunuz, sizin için yaz spor okullarý açýyorduk. Ýnþaallah þu anda Orman Bakanlýðý'nda bir projemiz var. Bunlar eðer gerçekleþirse ki, mutlaka gerçekleþecek. Bu yaz sizleri artýk, 5 2 3

53 Baðcýlar'daki çocuklarýmýzý Orman ve deniz kamplarýna da birer hafta götüreceðiz. Biliyorsunuz sizlerle geziler yapýyoruz. Sizlerle baþka faaliyetlerimiz de oluyor. Ve Yaz Spor Okullarýnda bir çok çocuðumuz geliyor orada spor öðreniyor. Dua edin. Ve inþaallah, çok büyük bir spor salonu daha yapýyoruz. Orada da inþaallah güzel yüzme havuzlarý, sýrf çocuklarýmýz için, orada inþaallah, bedava yok. Niye yok biliyormusunuz? Az da olsa parasýný vereceðiz ki, kýymetini bilelim. Bedevacýlýk yok. Ancak, para kazanmak için yapmayacaðýz. Niçin yapacaðýz? Hizmet etmek için. Þimdi bizim çocuk bahçelerimizde ve parklarýmýzda voleybol, basketbol ve futbol sahalarýmýz var. Baþkaným illa bedeva yap. Bedeva yapmayacaðýz. Ama çok ucuz ücretle çocuklarýmýzýn oynamasýný isteyeceðiz. Herkesin elinde bakýyorum çekirdek yiyor, vesaire yiyor, bunlara para veriyor. O paranýn yarýsýyla akþama kadar oyun oynayabilecek. Ama götürüp oraya vermiyor, götürüp onlarý alýyor. Ben de bunu görüyorum ve bunun deðiþmesini istiyorum. Ama kütüphanelerimizde çalýþmak, kitap okumak bedeva. Ve çok da temiz bir ortam içinde. Orada internetle ilgilenmek de bedeva. Siz bunu biliyorsunuz. Ve yakýnda inþaallah güzel bir izci parkýný yapacaðýz. Orada da izcilerimizi inþaallah yetiþtireceðiz. Ýstiyoruz ki; Baðcýlar'dan çok izci yetiþsin. Ve ben Baðcýlar'ýn fikri hayatýnda Türkiye'ye damga vurmasýný istiyorum. Bu çok rahat da olur. Eðer biz ilgimizi devam ettirirsek, Baðcýlar'dan dünyaya hükmedecek insanlar, kafalar çýkmasýný istiyorum. Ýnþaallah bir zenginimizle konuþtuk. Sadece Baðcýlar'da oturan çok akýllý, zeki çocuklar için özel bir okul yaptýrmak istiyoruz. Süper çocuklarýmýz için. Ve Baðcýlar'ýn çocuklarý gelsin, orada daha iyi yetiþsin. Bunlar olur mu? Çok rahat olur. Þunu iyi bilin; Aklý baþýnda insanýn hayal ettiði her þey istediði takdirde, çalýþtýðý takdirde mutlaka gerçekleþir

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı