BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI"

Transkript

1 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

2 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Kenan GÜLTÜRK KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. 1. Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: OCAK 27

3 Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný Þura; tüm ilgililerin katýlýmýyla yapýlan büyük toplantý anlamýna geliyor. Bu manada çocuk þurasý, Baðcýlardaki çocuklarýmýzýn geniþ katýlýmýyla yapýlmýþ olan bir toplantýdýr. Çocuklarýmýz bu toplantýya büyük bir istekle katýldýlar. Çeþitli konulardaki görüþ ve düþüncelerini ifade ettiler. Problemleri tespit edip çözüm önerilerini sundular. Çok kere büyüklerin beceremediði bir olgunlukla, sunumlarda bulunduðu, görüþmelerini paylaþtýlar. Asiyeti ve safiyeti bozulmamýþ, tüm güzellikleri gönüllerinde taþýyan bu yavrularýmýzýn sergilediði bu tabloyu görünce Peygamber efendimizin bir hadis-i þerifi geldi aklýma. Peygamberimiz Buyuruyor ki: Her doðan çocuk, iyiliklere ve güzelliklere yatkýn ve eðilimli olarak doðar onlarý sonradan anne veya babalarýnýn izledikleri yanlýþ tutum ve davranýþlarý bozar. Yani gerek inancý, gerek yaþama biçimi ve ahlak, davranýþlarý sorunundan, toplum içinde görmüþ olduklarý kötü örneklerle bozulur. Biz bu þurada çocuklarýmýzýn safiyetini ve iyi niyetlerini gördük. Çalýþmalarýna bir gözlemci olarak katýldým ve izledim. Kanaatim bir kere daha pekiþti ki Dünyayý çocuklarýn gözüyle görmek çok önemli. Art niyeti olmayan saf ve temiz bir bakýþ, tüm sorunlarýn çözümünde çok önemli bir anahtardýr. Geleceðimizi kendilerine teslim edeceðimiz çocuklarýmýzýn bakýþ açýlarý ve gözlemleri çok önemli. Onlara imkan tanýmak, önlerini açmak, dünyayý þimdiden tanýyýp, gelecek için hazýrlýklý ve donanýmlý olmalarý için gereken her þeyi yapmak çok önemli bir görev. Bütün veliler, analar, babalar, idareciler bunun bilincinde olmalý Çocuk deðip geçmemeli ve onlardaki cevherin ortaya çýkmasý ve iþe dönüþmesi için gayret göstermelidir. Çocuklarýmýzý kutluyor, þuranýn gerçekleþmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyor, mutlu yarýnlar diliyorum.

4

5 Abdullah Arýdoru Sunucu Sayýn Baþkaným, Sayýn Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýz, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Sayýn Müftümüz, Deðerli Hocalarýmýz, öðretmenlerimiz ve kýymetli veliler, bugünümüz, yarýnýmýz sevgili çocuklar, sizin anýnýza, sizin gününüze, sizin fikirlerinizin konuþulacaðý dakikalara, yani, Þûranýza hepiniz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Þimdi Þuramýza, Baðcýlar Belediyesi Çocuk Meclisi Korosu Benim Haklarým adlý Çocuk Haklarý Yasasý ile baþlýyoruz.

6

7 Çocuk Haklarý Yasasý

8 Çocuk Haklarý Yasasý

9 Çocuk Haklarý Yasasý Ben çocuðum. On sekiz yaþýna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

10 Çocuk Haklarý Yasasý Kýz çocuk, erkek çocuk farketmez. Doðduðumuz yer, konuþtuðumuz dil de farketmez. Büyüklerimizin inançlarýnýn, görüþlerinin farklý olmasý yüzünden çocuklara ayýrým yapýlmaz. Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir. Ben çocuðum, büyükler gibi iþte çalýþamam.

11 Çocuk Haklarý Yasasý Büyükler çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün giriþimlerde önce çocuklarýn yararlarýný düþünürler. Büyükler bu ödevlerini yapamýyorsa, devlet çocuklara bakar ve korur. 1

12 Çocuk Haklarý Yasasý Boþ zamanlarýmý deðerlendirmem, oynamam eðlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplýklar ve spor okullarý açýlýr. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkýdýr.

13 Çocuk Haklarý Yasasý Bu haklarýmýn korunmasý için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarýmdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altýndadýr. Çocuklar zararlý maddelere karþý korunurlar. Bunlarý üretenler ve çocuklara verenler cezalandýrýlýrlar.

14 Çocuk Haklarý Yasasý Bizi büyüten, yol gösteren büyüklerimize bizi daha iyi eðitsinler diye yardým edilir.

15 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklarýn yaþamýný korumak herkesin ilk görevidir. Yaþamak; Her çocuðun temel hakkýdýr. Çocuklarý kaçýrýp kötü kiþilere satan, onlarý uygunsuz bir þekilde çalýþtýrmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocuklarý korurlar.

16 Çocuk Haklarý Yasasý Hiçbir çocuk insanlýk dýþý yöntemler ya da aþaðýlanarak cezalandýrýlmaz. Çocuklar suç iþlemiþse uygulanacak cezalar yaþýna uygun, geliþmelerini engellemeyecek ve iyimser olmalýdýr.

17 Çocuk Haklarý Yasasý Her çocuða doðduðunda bir isim konur, devlet bu ismi kaydeder ve çocuða kimlik verir, artýk o çocuk devletin vatandaþý olur. Büyükler kendi çýkarlarý için çocuklarý kullanamazlar.

18 Çocuk Haklarý Yasasý Arkadaþlarýmla barýþ içinde toplanabilirim, dernekler kurabilirim, kurulu derneklere üye olabilirim. uk 5. Çor ca s ı Ş û

19 Çocuk Haklarý Yasasý Bütün çocuklarýn saðlýklarý, eðitim haklarý, beslenme ve bakýmlarý güvence altýna alýnýr. Konan ismim, kazandýðým vatandaþlýk hakkým ve aile baðlarým korunur. Bunlarý deðiþtirmek için hiç bir baský uygulanamaz. Bunlar benden alýnýrsa bütün devletler ona karþý çýkar.

20 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuðu ailesinden kimse koparýp alamaz. Ama bazen de anne-baba çocuða bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin diye çocuða baþka bir bakým saðlanýr. Bu bakým sýrasýnda çocuk anne babasýyla daha düzenli görüþebilir.

21 Çocuk Haklarý Yasasý Ýnsanlarýn birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaþ insanlarýn birbirlerini öldürmesidir. Çocuklar savaþtan korunmalýdýr. 15 yaþýndan küçük hiç bir çocuk askere alýnmaz

22 Çocuk Haklarý Yasasý Ayrý ülkelerde yaþayan anne-baba ve çocuklarýn birlikte yaþamalarý için her türlü kolaylýk gösterilir. Eðer çocuklar çeþitli nedenlerle zarar görmüþlerse, bedensel ve ruhsal saðlýklarýna yeniden kavuþturmak için tüm önlemler alýnýr. Yeniden topluma kazandýrýlýrlar

23 Çocuk Haklarý Yasasý Saðlýðým ve hastalýklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altýndadýr. Bunun için beslenmeme, aþýlarýmýn yapýlmasýna, çevremin temizliðine dikkat edilir. Hastalanýrsam tedavi edilirim. Çocuklar anne ve babalarýnýn birlikte izni ve haberi olmadan baþka ülkelere götürülmezler, oralarda býrakýlmazlar. Bunu yapanlara karþý mücadele edilir.

24 Çocuk Haklarý Yasasý Beni ilgilendiren konularda benim de fikirlerim alýnýr, büyükler beni dinlerler. Düþüncelerimi öðrenmeye özen gösterirler. Eðer ben çok küçüksem, bir büyük de benim adýma konuþabilir.

25 Çocuk Haklarý Yasasý Eðer bir ülkenin yasalarý bu çocuk haklarý sözleþmesine uygunsa deðiþtirilmez. Uygun deðilse deðiþtirilir.

26 Çocuk Haklarý Yasasý Anne ve babasýyla olamayacak çocuklarýn aile yoksunluðu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araþtýrma yapýlýr.

27 Çocuk Haklarý Yasasý Biz çocuklarýn özgüvenini geliþtirmelerine ve istedikleri dini seçme hakkýna saygý gösterilir. Bu konuda bizi yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakký ve görevleri vardýr. Onlara da saygý gösterilir.

28 Çocuk Haklarý Yasasý Ýsteklerimi ve düþüncelerimi seçtiðim bir yolla açýklayabilirim, resmini çizebilirim, ya da yazabilirim. Ama bazý konularda baþka kiþiler ve toplum zarar görecekse, o konudaki kurallara da saygý göstermem gerekir. Çocuklarýn haklarýna iliþkin tüm bu konularý hem çocuklar hem de büyükler öðrenmeli ve öðretmelidirler.

29 Çocuk Haklarý Yasasý Kreþler, çocuk yuvalarý, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri, çocuklarýn haklarýna uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenir.

30 Çocuk Haklarý Yasasý Yetiþtirilmemizde en baþta anne ve babamýz, ya da onlarýn görevini üstlenen büyüklerimiz sorumludur. Onlarýn görevlerinin en iyi biçimde yapýlabilmesi için her türlü kolaylýk saðlanýr. Gerekiyorsa yardým edilir.

31 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazý aile ortamlarý ise çocuklar için yararlý olmayabilir. Ýþte o zaman çocuðun devletten özel koruma ve yardým alma hakký vardýr. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak, ya da onlarý koruyacak kuruluþlara yerleþtirerek yapar

32 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar baþka ülkeye gitmek zorunda kalýrsa, o ülke, çocuklarý korur. Birbirinden ayrý kalan anne ve baba birleþtirilmeye çalýþýlýr

33 Çocuk Haklarý Yasasý Çocuklar, onurlu ve saygýn birer insanlardýr. Kimse onlarýn onurunu kýramaz, onlarý küçük düþüremez. Yaþadýðý konut ve kurumdaki özel yaþantýsýna karýþamaz. Bu haklarýmýz yasalarla korunur. 3

34 Çocuk Haklarý Yasasý Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten birer saygýn insan olmalarý saðlanýr. Devlet, onlarýn bakýmlarýný, eðitimlerini ve iþ sahibi olmalarý için gerekli kurumlarý oluþturur. Ailelerine her türlü yardým yapýlýr. BAÐCILAR BELEDÝYESÝ ENGELLÝLER REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ

35 Çocuk Haklarý Yasasý Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden zorlayacak hiç bir yaklaþýma izin verilmez.

36 Abdullah Arýdoru (Sunucu) Zaten dikkat ettiðiniz, dikkat ettiðimiz konulardý. En azýndan öyle olmasý gerekiyor. Arkadaþlarýmýz bir kez daha hatýrlattýlar. Koca Yusuf Ýlköðretim Okulu öðrencileri kuvvetli alkýþlarýmýzla teþekkürümüzü hak ettiklerini görüyorlar. Onlar Bize güvenin diyorlar. En azýndan çocuklar öyle baþlamýþlardý. Çocuktur; Elbette ki kýracak. Çocuktur; Elbette ki oynayacak. Çocuktur; Elbete ki okuyacak. Dolayýsýyla okumak sadece çocuklara has bir ödev olmasa da, biz küçük kardeþlerimizi dikkate alarak, büyüklerin de hizmetine sunduðumuz mahalle konaklarýmýzdaki bir faaliyetimizi sizlere daha programýmýzýn baþýnda iletmek istiyoruz. Biliyorsunuz 22 mahallemiz var. 22 kütüphanemiz var. Gidenlerimiz var mý arkadaþlar? Kütüphanelerimize gidenler bir alkýþlasýn. Harika. Hepiniz biliyorsunuz demektir ama. Ýsterseniz þöyle kýsaca bir görelim. Neden bahsediyoruz? Nasýl bahsediyoruz? Alkýþlarýmýz Sayýn Ayten Abalý için. Bu konuda sunum yapacaklar. Sessizce takip ediyoruz. Buyurun Sayýn Abalý.

37 Ayten Abalý (Kütüphane Ýþletmeni) Sayýn Belediye Baþkaným, deðerli protokol üyeleri, saygýdeðer konuklar ve sevgili öðrenciler öncelikle hepiniz hoþgeldiniz. Ben Ayten Abalý Yenimahalle Konaðýnda Kütüphane Ýþletmeni olarak görev yapmaktayým. Bugün sizlerle Baðcýlar'daki, baþta Kültür Merkezimiz olmak üzere, her mahalle konaðýmýzdaki kütüphanelerimizden bahsedeceðim. Yalnýz, bu kütüphanelerimizin öneminin biraz daha iyi kavranmasý için Bilgi ve Bilgi Toplumu kavramlarýna deðinmek istiyorum. Bildiðiniz gibi, içinde yaþadýðýmýz dönem Bilgi nin Güç le özdeþ görüldüðü, birey ve toplum olarak güçlü olmak için ise daha büyük bir bilgi birikimine ulaþmanýn amaçlandýðý bir çaðdýr. Bu çaðý; Bilgi Çaðý, toplumu da; Bilgi Toplumu olarak adlandýrmaktayýz. Günümüz insanýnýn amacý da bilgili olmaktýr.

38 Bilgi Toplumu herkesin gereksinim duyduðu bilgiye kolayca ve çabuk eriþebildiði toplumdur. Bilgi toplumu, nicelik ve nitelik bakýmýndan yeterli, güvenilir bilgi kaynaklarýnýn herkesin katkýsýyla, herkesin eriþebildiði bir biçimde örgütlendiði ve bunun bilgi kullanýcýsýnýn amacýna uygun biçime dönüþtürerek daðýtýmýnýn etkin olarak saðlandýðý toplumdur. Bu baðlamda kütüphaneler, bilgi toplumuna eriþmede, bilginin aktarýlmasýnda önemli görevler üstlenmektedir. Bu amaçla, Baðcýlar Belediyemiz de, her yaþta, her düzeyden ve her meslekten okuyucunun çeþitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz ve serbestçe yararlanmasýný saðlayacak, bölgemizin kültürel, ekonomik, sosyal ve teknik kalkýnmasýna yardýmcý olan Merkez kütüphanemizle birlikte, her mahalle konaðýnda olmak üzere toplam 23 tane kütüphanesi mevcut. Mahalle Konaklarýmýzdaki kütüphanelerde yaklaþýk civarýnda kitap bulunmakta. Çocuklarýn araþtýrmalarý için her konakta 3'er bilgisayar halkýmýza hizmet için hazýr halde. Bu bilgisayarlarýmýzla, özellikle çocuklar internet-kafelere gitmeden, sanal ortamlarýn zararlarýndan daha uzakta, çalýþanlarýmýz kontrolünde araþtýrmalarýný yapabilmekte. Halk kütüphanelerimiz, sabah: 8:'de açýlýp, akþam ise, 23:'te kapanmakta. Bu süre içerisinde kütüphanelerimizde halkýn kendisini yetiþtirebilmesi için gerekli her türlü bilgi kaynaðý toplanýp, hizmete sunulmakta, bireyin örgün öðretimi sýrasýnda karþýlacaðý çeþitli güçlüklerin yenilmesinde yardýmcý olunmakta ve de halkýn bilgi gereksinmesini karþýlamaya yönelik danýþma hizmeti verilmekte. Kültür Merkezimizdeki Merkez Kütüphanemizde ise, çift katlý bir kütüphane bulunmakta. Bu kütüphanede, günlük gezete, aylýk 2 dergi, 21.78'in üzerinde kitap, internet baðlantýlý 15

39 bilgisayar ile, her yaþtan ve her gruptan halkýmýzýn hizmetine sunulmakta, üyelik sistemiyle de belli süreler için ödünç kitaplar verilmekte. Ayrýca, Merkez Kütüphanemiz, halkýn gereksinimini karþýlayacak bir kolleksiyona sahip. Bunun yanýsýra Merkez Kütüphanemizde, hizmetin sizlere daha seri bir þekilde sunulmasý için, kütüphane otomasyonu sistemi, barkot ve on-line katologlama ile taramalar daha çabuk yapýlarak daha çok kiþiye hizmet için sunulmakta.

40 Bugüne kadar, Merkez Kütüphanemiz ve Mahalle Konaklarýmýzla birlikte, toplam kütüphane üye sayýsý 'in üzerinde. Ayrýca, bu kütüphanelerimize üye olan arkadaþlarýmýza zaman zaman yapýlan yarýþmalarda hediyeler verilmekte, böylelikle çalýþmalarý deðerlendirilmekte. Kütüphanelerimize aylýk toplam olarak 45.'nin üzerinde ziyaretçi gelmekte. Birçoðumuz bu kütüphanelere gelmiþtir diye düþünüyorum. Ýçinizde, bu kütüphanelerimizle henüz tanýþmamýþ olan herkesi buralarla tanýþmaya davet ediyorum. Buralarýn sadece ders çalýþma yerleri deðil, kitap okuma ve araþtýrma yapma yerleri de olduðunu hatýrlatmak istiyorum. Umuyorum ki, kütüphanelerimize gelip, kitaplarýmýzý incelediðiniz takdirde, her birinizin dünyasýna hitap eden kitaplarýmýzý bulacaksýnýz. Ayrýca, gerek Kültür Merkezi, gerekse Mahalle Konaklarýmýza geldiðinizde, sizlere kütüphane hizmetlerimizin yanýsýra, uzman hocalar eþliðinde spor imkaný sunan bir spor salonu da göreceksiniz. Hem istediðiniz bilgiyi bulup, hem de zinde kalacaksýnýz. Bu kurumlarýmýzda arkadaþlarýmýz en iyi þekilde hizmet sunmak için sizleri beklemekte. Böylesine, iki hizmeti bir arada, tamamen ücretsiz bizlere sunan Belediye Baþkanýmýza tekrar hepimiz adýna teþekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Evet, kýymetli arkadaþlar, ayný zamanda bizim istifademize sunulan ve bizi yarýnlara taþýyacak olan, aný daha iyi anlamamýza

41 vesile olacak olan kütüphaneleri boþ býrakmadýðýnýz için, oralarda hem kendiniz, hem de dünya çocuklarý baþta olmak üzere, büyükleriniz için de bir þeyler öðrendiðiniz için hepinize çok teþekkür ediyoruz. Sunumu dolayýsýyla Sayýn Ayten Abalý'ya da ayrýca teþekkür ediyoruz. Basýnýmýzýn güzide mensuplarýna teþekkürümüzü özellikle belirtmek lazým. Biliyorsunuz, ilklerin belediyesi þu an bir ilke imza atmýyor. Bu, yýllar öncesinde baþlamýþ olan bir faaliyet. Bu yýl 5. sini gerçekleþtiriyoruz. Bunun altýný çiziyoruz. 5. Çocuk Þûrasý programýna da gösterdikleri özel bir ilgi var. Ayrýca onlara da teþekkür ediyoruz. Hilal Televizyonu bu programý kayda alýyor, sonrasýnda yayýnlayacak. Onu da dikkatinize sunuyoruz deðerli misafirlerimiz. Çocuk Meclisi, Baðcýlar Belediyesi Çocuk Meclisi 45 kiþilik üyelerden oluþuyor yaþ arasý öðrenciler katýlýyor. Ve fikirlerini yýl içerisinde farklý zamanlarda paylaþýyorlar, belirtiyorlar. Az önce de ifade etmiþtim, hem kendileri için, hemde dünya çocuklarý için çok önemli faaliyetlere imza atýyorlar. Nedir onlar? Ýþte bu sorunun cevabýný alacaðýz. Baðcýlar Belediyesi Çocuk Meclisi Baþkaný, Sayýn Öznur Karabýyýkoðlu, alkýþlarýnýzla

42 Öznur Karabýyýkoðlu (B.B. Çocuk Meclisi Baþkaný) Çok deðerli Ýl Milli Eðitim Müdürüm, Saygýdeðer kaymakamým, biz çocuklarý çok seven ve gece gündüz bizler için çalýþan çok kýymetli Baþkaným, deðerli büyüklerim ve sevgili arkadaþlar, Çocuk Meclisimize þeref verdiðiniz için þükranlarýmý arz ediyor ve sizleri selamlarýn en güzeliyle selamlýyorum. Çocuk Meclisi adýna, sevgi dolu yüreklerimizle sizlere hoþgeldiniz diyorum. Baðcýlar'da öðrenci olmak, bizler için gerçekten büyük bir þans. Çocukluðumun en güzel yýllarý ve en güzel hatýralarý, Baþkanýmýz sayesinde Baðcýlar'da gerçekleþti. Ve bizler Çocuk Meclisi olarak, gönüllerimizde coþan sevgiyle onun güzel hizmetlerine örnek olarak destek olduk. Su gibi akan bir yýl içerisinde Çocuk Meclisi'nde neler mi Yaptýk? Arkadaþlarýmýzla toplantýlar yaptýk ve bu toplantýlarda komisyonlarýmýzý seçtik. Komisyonlardaki arkadaþlarýmýzla yeni

43 projeler üreterek, bunlarýn çoðunu olmasa bile bir kýsmýný hayata geçirdiler. Çocuk Meclisi'nde aldýðýmýz kararlar þunlar: 1- Baðcýlar Belediyesi, Çocuk Meclisi Kitabýný çýkartarak, alýnan kararlarýn ve yapýlan icraatlarýn medya aracýlýðýyla sizlere duyurulmasýný saðladýk. 2- Okullar arasýnda münazaralar yaparak, çevre okullarýn birbirleriyle sevgi alýþveriþinde ve fikir alýþveriþinde bulunmalarý için ortam hazýrladýk. 3- Okul kantinlerinde, öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde gerekli donanýmýn olup olmadýðýný kontrol ederek, eðer donaným yoksa, bunlarýn giderilmesi için gerekli yerlere gerekli yazýlar gönderdik. 4- Okullardaki spor araç ve gereçlerinin öðrencilerin ihtiyaçlarýna göre olup olmadýðýný deðerlendirdik. 5- Okullarýmýzda, sýnýflarýmýza temizlikle ilgili broþür ve afiþler astýk ve asmaya çalýþtýk. 6- Çocuk tiyatrosu ve çocuk korosu kurarak, çocuklar arasýndaki sevgi iletiþimi için yeni ortamlar hazýrlamaya çalýþtýk. 7- Okullar arasýnda spor müsabakalarý yaptýk ve sýnýflar arasýnda yarýþmalar düzenledik. 8- Açýlýþ, ölüm gibi olaylarý, okul sorumlularý aracýlýðýyla takip ederek, hediye, kutlama ve baþsaðlýðý gibi mesajlarýn gönderilmesi gereken yerlere gönderilmesini saðladýk. - Ýlçemizde uygulamalý Trafik Eðitim Parklarý nýn yapýlmasý için giriþimlerde bulunduk

44 1- Sýnav stresi ve baþetme yollarý hakkýnda öðretmenler ve öðrencilere seminerler düzenleyerek onlara bilgiler verdik. 11- Okullardaki etkinliklerin programý hazýrlanýrken, Çocuk Meclisi temsilcileri olarak hazýrlama kurullarý içinde yer aldýk. 12- Öðrenciler tarafýndan, Çocuk Gözüyle Anne-Baba konulu konferans düzenleyerek, çocuklarýn gözünde annesinin ve babasýnýn yerlerini öðrendik. 13- Yardým kampanyalarý ve organizasyonlar düzenleyerek, muhtaç insanlara elimizden geldiðince yardýmlar yapmaya çalýþtýk. 14- Kültürel geziler ve çeþitli kermesler yaptýk. 15- Çocuklar için hayatýn kolaylaþtýrýlmasýný ve sokak çocuklarýna yardýmlarýn yapýlmasý için elimizden gelen her þeyi yaptýk. 16- Çocuk Meclisi olarak, özel günleri ve haftalarý hep birlikte kutladýk. 17- Medya kuruluþlarýna, Milli Eðitim Bakanlýðý'na, T.B.M.M. 'ye, Bakanlar Kurulu'na ve ilgili Bakanlýklara istek ve þikayetlerimizi, bildiriler ve teklifler þeklinde sunduk ve çözüm önerileri götürdük. 18- Baþarýlý ve çocuk haklarýný savunan medya mensuplarýna plaket vererek, onlarýn bu baþarýlarýný ödüllendirdik. 1- Kimsesiz, lösemili ya da özel eðitime muhtaç çocuklarýmýz için, sivil toplum örgütleri kurduk ve bunlara elimizden geldiðince yardým etmeye çalýþtýk. 2- Öðrencileri okumaya ve üretmeye teþvik ederek, öðrencilerin okuma oranýnda artýþ yapmayý hedefledik. 4

45 Ürettiðimiz projelerin tamamýný olmasa bile, bir takýmýný hayata geçirdik. Ve bundan dolayý çok mutluyuz. Örneðin; Ulaþabildiðimiz okullarda öðretmenlerimizden de destek alarak, temiz öðrenci, temiz sýnýf, temiz okul kampanyasý baþlattýk ve olumlu neticelerini de gördük. Bu yýl bu kampanyayý okul dýþýnda yapmayý düþünüyoruz. Bu kampanyaya katýlan tüm arkadaþlarýmýza da tiþörtler giydirip çevremizde çalýþmalar yapacaðýz. Olumsuzluklarý Okullarýmýzda, Çöplerimizi bilinçli atalým - Çevreyi güzelleþtirelim kampanyasý baþlattýk. not alarak neler yapabiliriz? Bu konuda çözüm önerileri sunacaðýz. Bu kampanyamýzda tüm arkadaþlarýmýza sýnýf sýnýf dolaþarak bilgiler verdik. Kaðýtlarý ayrý, cam þiþeleri ayrý, teneke kutularýný ayrý ve pet þiþeleri ayrý topladýk. Çöp poþetlerinde çöpler ayný cins olduðu için gerçekten çok güzel duruyordu. Biz bu yýl okul dýþýnda çevre temizliðini hedeflediðimiz için tüm evlere bu konuda çalýþma baþlatmayý düþünüyoruz. Çocuk Meclisi'nin yeni dergisini çýkarmak için hazýrlýklarýmýz tamamlandý. Tüm arkadaþlarýmýz, sevgi, dostluk, höþgörü ve barýþ konularýnda dergimize çeþitli eserler gönderdiler. Kültür ve Basýn Komitesi de bu eserleri inceledi, basýma hazýr hale getirdi. Bugüne yetiþtirip daðýtmayý çok istiyorduk, fakat kýsmet olmadý. Ayrýca, kültür gezilerimiz oldu. Arkadaþlarýmýzýn gezilerdeki izlenimlerini paylaþarak dergimizde yer verdik. OKS sýnavýnýn öncesinde arkadaþlarýmýza baþarý ve motivasyon için gerek internet yoluyla, gerekse mesajla ulaþtýk. Okullararasý

46 Hayalimdeki Baðcýlar ödüllü þiir, kompozisyon, resim, karikatür ve proje yarýþmasý hazýrlama kararý aldýk. Ve onu da bu yýl uygulamak istiyoruz. Sevgili büyüklerimiz ve çok deðerli arkadaþlarým, söz veriyoruz, yaptýðýnýz tüm güzel çalýþmalarýn meyvesini bizlerde bulacaksýnýz. Biliyoruz ki; Hayat, bize verilen deðil, bizim tarafýmýzdan yapýlan bir eser olacaktýr. Geleceðimize güven veren böyle bir proje ve platformda bizlerin de söz sahibi olmasýna imkan tanýdýðýnýz için siz çok deðerli Kaymakamýmýza, sevgisini kelimelerle anlatamadýðýmýz sevgili Baþkanýmýza, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze ve bugün Meclisimize teþrif ederek bize þeref veren herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ayrýca, Çocuk Meclisi'nin kurulumunda ve dergilerimizin çýkartýmýnda büyük bir etkisi olan Baþkan Müþaviri Yalçýn Beye de teþekkürlerimizi sunuyor ve onu çok seviyoruz. Her þey gönlünüzce olsun. Abdullah Arýdoru Sunucu O tertemiz saf dünyadan, sevgi ifadelerini duymak herkese nasip olmaz deðerli misafirlerimiz. Ve biz bir kez daha teþekkür ediyoruz. Sevgili Öznur Karabýyýkoðlu'na. Anlattýklarýna baktýðýmýz zaman bir sözle tezat içerdi. Boyundan büyük iþlere karýþma denir ya küçüklere. Boyundan büyük iþlere karýþmýþ onlar, ne kadar da iyi yapmýþlar. Boyundan büyük iþlere, boyundan küçük iþlere bile imza atamayanlarýn olduðu bir ülkede, boyundan büyük iþlere imza atanlarý biz çok çok alkýþlarýmýzla tebrik ediyoruz.

47 Ve Siz düþünün, üretin, ben sizin yanýnýzdayým. Siz isteseniz de, istemeseniz de ben size güveniyorum... Bu mesajlar çok manalý, çok anlamlý deðerli misafirlerimiz. Onlara deðer veren, ötesine geçerek onlara imkan oluþturan ve onlarýn ifadesiyle Çocuk dostu... olan bir ismi, Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi alkýþlarýnýzla davet ediyorum. Buyurun Sayýn Baþkaným.

48 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Saygýdeðer Ýl Milli Eðitim Müdür yardýmcýmýz, Saygýdeðer Müftümüz, ve Ýlçe Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarýmýz, okul müdürlerimiz ve sevgili panelistlerimiz ve sevgili yavrular, Allah'ýn selamý, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Toplantýmýza da hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklar, arkadaþýnýzý, Çocuk Meclisi'nin Baþkanýný dinlediðim zaman beyaðý ümitlendim. Hem çok güzel konuþuyor, hem de çok güzel hazýrlanmýþ. Ben öyle inanýyorum ki; Sizin hepiniz, en az onun kadar hazýrlýklý ve çalýþan insanlarsýnýz. Teþekkür ediyorum hepinize. Þimdi, ben kýsa kýsa bazý þeyler söylemek istiyorum. Çocuklar size, yaptýklarýmýzý teker teker anlatmak istemiyorum. Zaten siz parklarýmýzda oynuyor ve geziyor, kütüphanelerimizde dolaþýyor

49 ve bu mekanlardan da faydalanýyor ve size karþý belediyenin eksikleri mutlaka olabilir ama, neler yaptýðýný da çok yakýndan görüyorsunuz. Çok daha güzel þeylerin size verilmesi lazým. Buna inanýyorum. Çünkü; Siz güzel çocuklarsýnýz, güzel insanlarsýnýz. Güzel insanlara her þey çok daha güzel olarak sunulmalý. Her þeyin en güzeli ve biz bu amaçla, önce, ders yaptýðýnýz okullaredan baþlamak istedik ve baþladýk. Bundan 2 yýl öncesine kadar belediyelerin okul yapýmýnda yetkileri yoktu. Çok iyi hatýrlýyorum ben bir iki okul yapýmýnda bulundum ve ondan dolayý da, o zaman Bakanlýk, niçin görevinizi yapmýyor, baþka þeyler yapýyorsunuz diye soruþturma açmýþtý. Ama yeni kanunda, belediyeler bunlarý da yapabilir diye bir madde konulduðu için, kanunun hazýrlanmasýnda da ben epey çalýþmýþtým ve özellikle koydurmuþtum. Biz iki yýldýr, eðitimle ilgili çok büyük çalýþma yapýyoruz. Þu ana kadar Baðcýlar Belediyesi'nin kendi yaptýðý veya varlýklý insanlara yalvararak yaptýrdýðý okul sayýsý 13'ü buldu. Akþam, bir okul yapan hayýrsever Collezione maðazalarýnýn sahibi, gerçekten çok iyi bir insan, Meclis Baþkanýmýza dedi ki; Ben bir okul daha yapacaðým... Ve memnun olduk. Bir bayan hanýmefendi vardý. Ben ona okul yapmasý için hep yalvarýp duruyordum. Ýnþaallah gerçek olur. 3 tane okul sözü verdi. Baðcýlar'a yapacak. Baþka okullar da yapacaðýz. Ve ben, inþaallah, dua edin, hep birlikte çalýþalým, öðretmenlerimiz, din adamlarýmýz, saðlýkçýlarýmýz, emniyetçilerimiz, öðrencilerimiz, halkýmýz. Baðcýlar'da 2 yýl sonra, Baðcýlar'ý öyle bir hale getirelim ki; Eðitim bakýmýndan örnek bir ilçe olsun. Niye olmasýn ki? Olmayacak da hiç bir durum yok. Ben hesabýný yaptým. Eðer 45'e yakýn daha okul yaparsak, Baðcýlar'da sýnýflar 3 kiþiye iniyor arkadaþlar. Ve bu okullarýn hepsinde inþaallah spor salonlarý olur. Parklar olur, bahçeler olur. Bu da hayal deðil çocuklar, o 45 okul yerini de þu anda belediyemiz hazýrladý ve Milli Eðitim Müdürüne de Bakanýna da söylüyoruz. Ve ben Sayýn Ýstanbul Valisine bir gün dedim ki;

50 Sayýn Valim, Paramýz var diyorsunuz. Bizde 45 tane okula ihtiyaç var. Siz bunun þu kadar lirasýný bize verin þimdi, geri parasýný biz ödeyelim ve okullarý bitirelim. Ve 6 ayda da teslim ederiz. Þimdi sizin yapacaðýnýz þey; Vali amcanýzda para var, kendisi söylüyor. Siz de gidip isteyeceksiniz. Benim istediðim parayý getirip bankaya koyacak, üstünü de Baðcýlar Belediyesi saðdan bulacak, soldan bulacak ve belki, niye olmasýn, öðretim yýlýna biz 3'ar kiþilik sýnýflarda baþlayabiliriz. Çünkü; Baðcýlar Belediyesi'nin literatüründe okul yapýmý 4.5 ay. Ama en mükemmel okul yapýmý. Diðer küçük okullarýn yapýmý ay. Ve ben bir de þunu söyleyeyim; Ben öðretmen deðilim. Eðitimden de hocalarýmýz kadar anlamam, ama, anladýðým bir þey var. Eðer biz çocuklarýmýz sokaklarda gezmesin, sokaklarda çocuk olmasýn, sokak çocuklarý çýkmasýn ortaya diyorsak, o çocuklarýmýzý eðlendirecek, okutacak, meþgul edecek yerler bulmak zorundayýz. Bana ikidebir soruyorlar; Efendim siz niye sokak çocuklarý için ayrý bir yer yapmýyorsunuz diye. Yapmayacaðým arkadaþlar. Niye biliyormusunuz? Sokaða çýkan, sokaða býraktýðýmýz çocuklar devam ettiði müddetçe sizin onlara tedavi merkezleri kurmanýz, sadece ve sadece boþa kürek çekmenizdir. Bakýn, doktorlarda bir usul vardýr; Tedavi etmek deðil, hasta etmemek. Bizim belediyecilikte çevre ile ilgili bir sloganýmýz var; En güzel temizlik kirletmemektir. Siz çocuðu ortalýða salýyorsunuz, orada yaralanan berelenen ve zihni kirletilip baliye vesaireye alýþan çocuk için ne kuruyorsunuz? Tedavi Merkezi. Öyle þey olur mu? Ama ben bunun çaresini þöyle görüyorum; Önce okullarý dörtdörtlük yapacaðýz. Ben fiziki bölümünü, diðer bölümüne ben karýþmýyorum. O eðitimcilerin, siyasetin, Hükümetin iþi. Ben Belediye baþkanýyým. Ama fiziki anlamda buralarý hep birlikte tamamlayacaðýz.

51 Þimdi düþünün, okullarýmýzda en az 25 tane kulübümüz olsa, resim kulübü, müzik kulübü, spor kulübü, edebiyat kulübü, kitap kulübü v.s v.s. Çocuklar orada okusa yazsa, orada çalýþsa ve orada sinema kulübünde, televizyon kulübünde bir þeyler üretse, sabah saat 8:3'da, :'da anasýnýn elinden tutsa okula gitse, akþam da 17:'de çýksa evine gelse, sokakta çocuðun zihni, beyni kirletilebilir mi bir daha? Yok. Bu da çok büyük bir para deðil çocuklar. Bizim bunu saðlamamýz þart. Þimdi analarýnýza babalarýnýza da söyleyeceksiniz, eþlerinize dostlarýnýza

52 da söyleyeceksiniz, bize okul yapacak insanlar bulacaklar. Okul yapmalarý þart deðil, sýnýf yapsýnlar. Hatta sýnýf da yapmalarý þart deðil, birer kapýsýný alsýnlar. Gerisini biz tamamlarýz. Yeterki bu heyecaný duyalým. Ve buiþ; Eðitimin alt yapýsý iþi hiç bir þeye benzemez. Ne spor sahalarýna benzer, ne yollara benzer, ne de parklara bahçelere benzer. Önce bu mutlaka bu bitirilmeli. Niye biliyormusunuz? Çocuklar niçin? Okullar yol yapar, okullar bu binalarý yapar, okullar parklarý yapar ama, bu binalar okul yapmýyor, insan yetiþtirmiyor. Ýnsaný orada yetiþtireceðiz. Ýyi insan, eðitilmiþ insan her þeyi yapar. Þahsen ben, eðitime mutlaka çok büyük önem verilmesi düþüncesindeyim. Þu Çocuk Meclisi mizi niye kurduk biliyormusunuz? Onu söyleyeyim; Ve çocuklar sizi tebrik ederim. Avrupa ayarýndan yukarýdasýnýz, bu Çocuk Meclisi ve çocuklarýn yönetime katýlýmý konusunda. Biliyor musunuz bunu? Bunun farkýnda deðilsiniz. Ben Antalya'da, AB Yerel Yönetimler Komisyonu'yla toplantýda bu çalýþmalarýmýzýn bazý bölümlerini göstermiþtim. Sonradan gelip, bunlarý buradada incelediler. Gerçekten biz bu konuda Avrupa'dan öndeyiz. Þuna bakýn, kaç tane çocuðumuz var burada. Þu anda 75'ye yakýn çocuðumuz ne için geldiler? Çocuk Meclisi'ni seçecekler, çocuklarýn dertlerini burada bunlar ne yapacak? Bizlere anlatacaklar. Biz küçük çocuk vardý, þimdi kocaman kýz oldu. Üniversiteyi de bitiriyor. Bir gün Belediyeme geldi. Beni aldý, mahallelerine götürdü, Amca buraya ben park istiyorum dedi. Ve bunun üzerine biz çocuklara yöneldik ve Belediye baþkanlýðýmýn ilk yýlýydý. Oraya park yaptýk ama, Çocuk Meclislerini de kurmaya baþladýk. Kurduðumuza iyi de etmiþiz. Çünkü; Sizin gibi güzel çocuklarla hemhal olmayý ve bir arada olmayý Allah bize bunun sayesinde nasip ediyor. Biliyorsunuz, sizin için yaz spor okullarý açýyorduk. Ýnþaallah þu anda Orman Bakanlýðý'nda bir projemiz var. Bunlar eðer gerçekleþirse ki, mutlaka gerçekleþecek. Bu yaz sizleri artýk, 5 2 3

53 Baðcýlar'daki çocuklarýmýzý Orman ve deniz kamplarýna da birer hafta götüreceðiz. Biliyorsunuz sizlerle geziler yapýyoruz. Sizlerle baþka faaliyetlerimiz de oluyor. Ve Yaz Spor Okullarýnda bir çok çocuðumuz geliyor orada spor öðreniyor. Dua edin. Ve inþaallah, çok büyük bir spor salonu daha yapýyoruz. Orada da inþaallah güzel yüzme havuzlarý, sýrf çocuklarýmýz için, orada inþaallah, bedava yok. Niye yok biliyormusunuz? Az da olsa parasýný vereceðiz ki, kýymetini bilelim. Bedevacýlýk yok. Ancak, para kazanmak için yapmayacaðýz. Niçin yapacaðýz? Hizmet etmek için. Þimdi bizim çocuk bahçelerimizde ve parklarýmýzda voleybol, basketbol ve futbol sahalarýmýz var. Baþkaným illa bedeva yap. Bedeva yapmayacaðýz. Ama çok ucuz ücretle çocuklarýmýzýn oynamasýný isteyeceðiz. Herkesin elinde bakýyorum çekirdek yiyor, vesaire yiyor, bunlara para veriyor. O paranýn yarýsýyla akþama kadar oyun oynayabilecek. Ama götürüp oraya vermiyor, götürüp onlarý alýyor. Ben de bunu görüyorum ve bunun deðiþmesini istiyorum. Ama kütüphanelerimizde çalýþmak, kitap okumak bedeva. Ve çok da temiz bir ortam içinde. Orada internetle ilgilenmek de bedeva. Siz bunu biliyorsunuz. Ve yakýnda inþaallah güzel bir izci parkýný yapacaðýz. Orada da izcilerimizi inþaallah yetiþtireceðiz. Ýstiyoruz ki; Baðcýlar'dan çok izci yetiþsin. Ve ben Baðcýlar'ýn fikri hayatýnda Türkiye'ye damga vurmasýný istiyorum. Bu çok rahat da olur. Eðer biz ilgimizi devam ettirirsek, Baðcýlar'dan dünyaya hükmedecek insanlar, kafalar çýkmasýný istiyorum. Ýnþaallah bir zenginimizle konuþtuk. Sadece Baðcýlar'da oturan çok akýllý, zeki çocuklar için özel bir okul yaptýrmak istiyoruz. Süper çocuklarýmýz için. Ve Baðcýlar'ýn çocuklarý gelsin, orada daha iyi yetiþsin. Bunlar olur mu? Çok rahat olur. Þunu iyi bilin; Aklý baþýnda insanýn hayal ettiði her þey istediði takdirde, çalýþtýðý takdirde mutlaka gerçekleþir

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim.

BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. BENİM HAKLARIM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME MADDE 1. Ben çocuğum Onsekiz yaşõna kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. MADDE 2. Bu haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

cocuklarin anlayacagi dilden

cocuklarin anlayacagi dilden cocuklarin anlayacagi dilden 01 Haklar her çocuğun olması yada yararlanması gereken şeylerdir. Bütün çocuklar aynı haklara sahiptirler. O haklar Birleşmiş milletler Çocuk hakları sözleşmesinde yazılıdır.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 1. Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibim. Madde 2. Bu haklar, bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı