I. Gölbaşı Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri (Neotectonic properties of southern of Golbasi - Elmadag) Özet Bu çalışmada Eldivan-Elmadağ tekto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Gölbaşı Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri (Neotectonic properties of southern of Golbasi - Elmadag) Özet Bu çalışmada Eldivan-Elmadağ tekto"

Transkript

1 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Gölbaşı-Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Proje Çalışanları : Yrd. Doç. Veysel Işık Araş. Gör. Ediz Kırman Jeoloji Müh. İlker İleri Proje Numarası : HPD Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Rapor Tarihi: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ANKARA

2 I. Gölbaşı Elmadağ Güneyinin Neotektonik Özellikleri (Neotectonic properties of southern of Golbasi - Elmadag) Özet Bu çalışmada Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının güney sınırının jeolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kuzeybatı İç Anadolu da, Kuzey Anadolu Fayı ile Kırıkkale - Erbaa Fayı arasındaki etkileşim ile ortaya çıkan KB-GD yönlü sıkışma, Ankara ile Çankırı arasında KKD - GGB gidişli Eldivan - Elmadağ tektonik kamasını yaratmıştır (Seyitoğlu vd. 2000, 2006a). Neotektonik özellikte olan bu kamanın doğu kenarı bindirme fayları ile batı kenarı ise normal faylarla sınırlandırılmış olup, Çankırı havzasının batı kenarında yer alan Miyosen-Pliyosen yaşlı karasal çökelleri deforme etmiştir. Tektonik kamanın hem bindirmeli hem de normal faylı kenarlarında gelişen kırıntılı birimin yaşı Geç Pliyosen Kuvaterner dir ve formasyon içi uyumsuzluklar içermesi tektonizma ile eş yaşlı olduğunu göstermektedir. Bu verilere göre Eldivan - Elmadağ tektonik kaması Geç Pliyosen den sonra aktif olmalıdır (Seyitoğlu vd. 2000, 2006a). Eldivan - Elmadağ tektonik kamasının güney sınırı bu yapının neotektonik karakterinin test edilmesi için anahtar bölgedir. Neo-tetis kenet zonunun geometrisi Elmadağ ın güneyinde (Eldivan - Elmadağ tektonik kaması ile Kırıkkale - Erbaa Fay Zonunun uzantılarının buluşma noktasına uyan bölgede) çarpıcı şekilde bir değişim gösterir. Elmadağ güneyinde Balaban Neojen havzasının batı kenarı, Eldivan - Elmadağ tektonik kamasına ait bindirmelerle sınırlanırken aynı sınır yaklaşık D-B doğrultulu sağ yanal Akarlar fayı güneyinde normal faylıdır. Akarlar fayı yanal sıkışmalı (transpresyonal) özelliktedir. Bu fayın konumu yaklaşık K70B 80GB dır. Fay düzlemi üzerinde fay çizikleri belirgindir. Bu fayın kuzey bloğundaki hızlı yükselim, dere yataklarının daha derin kazınmasına ve dik yamaçlar yaratmasına neden olmuştur. Akarlar köyü batısında dere yatağında 15m lik sağ yanal bir yer değiştirme gözlenmiştir. Bu veriler Akarlar fayının aktif olduğunu göstermektedir. Bu fay Gölbaşı civarında gözlenen düşük magnitüdlü çok sayıdaki depremlerden sorumlu olmalıdır. Akarlar fayının konumu ve ofiyolitik kayaçlar ile Neojen sedimanlar arasındaki tektonik ilişkinin bu fay ile değişmesi, KB İç Anadolu da Ankara ile Çankırı arasındaki Eldivan- Elmadağ tektonik kamasının, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu tarafından yaratılmış neotektonik bir yapı olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Neotektonik, Eldivan-Elmadağ tektonik kaması, sismik aktivite, Akarlar Fayı 1

3 Abstract The objective of this study was to determine the geological properties of the southern part of Eldivan - Elmadağ Pinched Crustal Wedge. NW-SE trending compression created by the interaction between North Anatolian Fault Zone and Kırıkkale - Erbaa Fault Zone at NW Central Anatolia, produced NNE-SSW trending Eldivan - Elmadağ Pinched Crustal Wedge between Ankara and Çankırı (Seyitoğlu et al. 2000, 2006a). This neotectonic wedge was limited by the thrust faults at the eastern and by normal faults at the western side. It deformed Miocene-Pliocene continental sedimentary layers in the western part of the Çankırı Basin. Late Pliocene Quaternary clastic unit is controlled by the tectonic wedge and have intraformational unconformities indicating its syn-tectonic character. This data demonstrate that Eldivan - Elmadag Pinched Crustal Wedge is active after Late Pliocene (Seyitoğlu et al. 2000, 2006a). The Southern sector of Eldivan - Elmadag Pinched Crustal Wedge is a key area to test neotectonic character of this structure. The geometry of Neo-Tethyan suture zone show a dramatic change at the south of Elmadag that corresponds to the meeting point between Eldivan - Elmadağ Pinched Crustal Wedge and the trend of Kırıkkale - Erbaa Fault Zone. At the south of the Elmadağ, while the western margin of Balaban Neogene basin limited by thrusted margin of Eldivan - Elmadağ Pinched Crustal Wedge, the same margin shows normal fault character at the south of E-W trending right lateral strike-slip Akarlar fault. Akarlar fault has a transpressional strike-slip structure. The position of this fault is N70W 80SW. There are clear slicken lines on the fault surfaces. The rapid uplift at the northern block of Akarlar fault caused rapid down-cutting of the creeks and creating their steep slopes. In addition, the right lateral displacement on the line of creeks (nearly 15m) are observed. These evidences indicate that Akarlar fault is an active structure. This fault could be responsible for intense seismic activity having low magnitude around Gölbaşı. The position of Akarlar fault and observed different tectonic relationship between ophiolitic rocks and Neogene sedimentary layers in the both sides of Akarlar fault indicate that Eldivan - Elmadağ Pinched Crustal Wedge is a neotectonic structure created by North Anatolian Fault Zone and Kırıkkale - Erbaa Fault Zone between Ankara and Çankırı at the NW Central Anatolia. 2

4 Keywords: Neotectonic, Eldivan - Elmadağ Pinched Crustal Wedge, seismic activity, Akarlar Fault II. Amaç ve Kapsam Yeni tanımlanmış olan Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının, Kırıkkale Erbaa Fay Zonu doğrultusunun daha güneyine inip inmediğinin belirlenmesi, Eldivan-Elmadağ kamasının bir neotektonik yapı olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Kırıkkale Erbaa Fay Zonu arasındaki etkileşimden kaynaklandığını öne süren hipotezi test etmek açısından önemlidir. Bu proje ile Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının güney ucunun jeolojik özellikleri saptanmaya ve bölgede gözlenen sismik aktivite açıklanmaya çalışılmıştır. III. Materyal ve Yöntem Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının güneye olan devamı arazide izlenerek 1/ ölçekli jeolojik haritası hazırlanmış ve Neo-Tetis kenet zonuna ait ofiyolitik kayaçlar ile Neojen sedimanter birimler arasındaki ilişki saptanmıştır. Bu çalışmanın amacına uygun olarak özellikle KKD gidişli tektonik kamanın DKD-BGB gidişli Kırıkkale Erbaa Fayı doğrultusuna karşılık gelen alanlara ayrı bir önem verilerek genç tektonik hatların yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. Bu anahtar lokasyonların belirlenmesinde uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Son değerlendirme arazide elde edilen yapısal veriler, uzaktan algılama verileri ve sismik aktivite verileri bir araya getirilerek yapılmıştır. 3

5 IV. Analiz ve Bulgular Giriş Orta Anadolu da Kretase Eosen döneminde kuzeyde Sakarya kıtası ile güneyde Kırşehir bloğu arasındaki Neo-Tetis okyanusunun kuzeye doğru dalma batmasıyla tüketildiği konusunda fikir birliği oluşmuştur (Şengör ve Yılmaz 1981, Tüysüz vd. 1995, Erdoğan vd. 1996, Görür vd. 1998, Okay ve Tüysüz 1999). Ancak tartışmalar Orta Anadolu nun çarpışma sonrası tektonik gelişimi üzerine devam etmektedir. Şengör (1979) ve Görür vd. (1998), Orta Anadolu daki neotektonik periyodun Orta-Geç Miyosende kıta içi havza gelişimiyle başladığını (Neotektonik ova rejimi) ileri sürmüşlerdir. Koçyiğit vd. (1995) ise İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağı boyunca kuzeydeki Sakarya kıtası ile güneydeki Kırşehir bloğu arasında çarpışmanın etkisiyle doğan sıkışmalı rejimin Oligosen erken Pliyosen dönemi boyunca Galatya volkanik aktivitesinin de katılımı ile sürdüğünü, bu sıkışmalı rejimin (Ankara Orojenik Fazı) Geç Pliyosen de son bulduğunu belirtmiştir. Bu görüşe veri olarak Ankara nın kuzey batısında (Yuvaköy) ve Çankırı havzasının batı kenarı boyunca İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağına ait birimlerin Neojen yaşlı birimler üzerine bindirdiği gösterilmiştir (Koçyiğit 1992, Koçyiğit vd. 1995). Diğer taraftan Seyitoğlu vd. (1997) ve Seyitoğlu vd.(2006b), Yuvaköy civarında yaptıkları çalışmada İzmir-Ankara-Erzincan kenet zonu kayaçlarıyla Neojen yaşlı birimler arasındaki ilişkinin sıkışmalı bir rejimi temsil etmediğini ve erken Miyosende sıkışmalı rejimin son bulması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bölgede erken Miyosen den itibaren orojenik çökmeye bağlı genişlemeli tektonik rejimin hakim olmaya başladığı ve Pliyosen den sonra Kuzey Anadolu Fay sistemine bağlı rejimlerin etkin olabileceği belirtilmiştir.(seyitoğlu vd. 1997) (Şekil 1). Seyitoğlu vd. (2000), Çankırı havzasının batı kenarında Neo-Tetis kenet zonuna ait birimlerin batı kenarı normal faylı, doğu kenarı bindirmeli bir tektonik kama şeklinde, Çankırı havzasının Neojen yaşlı birimlerini parçaladığını ve bunu yaratan gerilmelerin Geç Pliyosen i izleyen dönemde Kuzey Anadolu Fayı ile onun bir kolu olan Kırıkkale-Erbaa Fay zonu arasındaki KB-GD yönlü sıkışma olduğunu söylemiştir (Seyitoğlu vd. 2000,2006a) (Şekil 1). Bu çalışmada, yeni tanımlanmış olan Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının, Kırıkkale Erbaa Fay Zonu doğrultusundan daha güneyine inip inmediğinin belirlenmesi, böylece Eldivan- Elmadağ kamasının bir neotektonik yapı olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Kırıkkale 4

6 Erbaa Fay Zonu arasındaki etkileşimden kaynaklandığını öne süren hipotezin arazi gözlemleri ve uzaktan algılama çalışmalarıyla denetlenmesi öngörülmüştür. Şekil.1. Çalışma alanı ve Orta Anadolu havzalarının konumu. Şekil üzerinde Orta Anadolu nun manyitüdü 4 üzeri olan sismik aktivitelerinin episantırları ve odak mekanizması çözümleri gösterilmiştir. (Seyitoğlu vd. 2006a dan alınmıştır.) Stratigrafi Çalışma alanında Neo-Tetis kenet zonuna ait ofiyolitik kayaçlar, Neojen yaşlı sedimanter birimler ile Kuvaterner alüvyonlarına rastlanmaktadır. Çalışma amacına yönelik olmadığı için Neojen birimlerde ayrıntılı stratigrafik bölümleme yapılmamıştır. Bölgenin stratigrafisi daha önce yapılan çalışmalar ve arazi gözlemlerimizle açıklanmaya çalışılmıştır. 5

7 Neo-Tetis Kenet Zonu Kayaçları Çalışma alanındaki Neo-Tetis kenet zonu kayaçlarını açıklamadan önce Ankara ile Kızılırmak arasında KKD-GGB doğrultusunda uzanan, 50km genişliğinde, üst Kretase alt Tersiyer yaşlı sedimanter formasyonlarla çevrili bir kuşak olan Ankara Melanjı nı incelemek faydalı olacaktır. Melanj terimi Fransızca karışım anlamına gelmektedir. Ankara Melanjı terimini ilk ortaya koyan Bailey ve Mc Callien dir (1950). Yazarlara göre, Ankara Melanjı kuzeyde Pontid lerden gelen ve Toros kuşağını oluşturmak üzere güneye ilerleyen bir napın (Anadolu Şaryajı) tektonik olarak parçalanması ile oluşmuştur ve bu kayaç topluluğu Triyas Jura yaşlıdır. Gannser (1959), Ankara Melanjı oluşumunun, İrandaki renkli melanjlar gibi denizaltında gelişen bir veya birkaç dev olistostrom olduğunu, yerleşmelerin daha çok tektonik çekim kaymaları sonucu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çalgın vd. (1973), grovaklar içindeki blokların bugünkü yerlerine denizaltı çekim kaymaları ile geldiklerini öne sürerek Gannser (1959) in görüşünü benimsemişlerdir. Boccaletti vd. (1966), Ankara Melanjı nın, olistostrom oluşumlarının da yer aldığı orojenik heyelanlar sonucu oluştuğunu savunmuşlardır. Sestini (1971), Ankara Melanjı nın, başlıca serpantinit ve diyabaz-bazaltların, radyolarit, kireçtaşı, fliş paketleri, marn ve şeyl mercekleri ile birlikte bir kompleks içinde yer aldığı bir topluluk olarak tanımlamıştır. Norman (1973), Ankara melanjı ve çevresindeki üst Kretase- alt Tersiyer istifini ayrıntılı inceleyerek melanjın 3 alt birime ayrılabileceğini öne sürmüştür. Bu birimler yaş sırasıyla, Metamorfik bloklu, Kireçtaşı bloklu ve Ofiyolit bloklu birimlerdir. Çalışma alanında Neo-Tetis kenet zonu kayaçları olarak tek bir isim altında topladığımız karışık seriyi bölgenin kuzeyinde daha önceden çalışmalar yapan araştırmacılar ayırtlamaya ve yaşlandırmaya çalışmışlardır (Şekil 2). Çalgın vd. (1973) bölgenin kuzeyinde yaptıkları çalışmada Karacahasan köyü kuzeyinde ve Ağaçali köyü civarında orta Triyas Kretase yaşlı serpantinler ayırtlamışlardır. Bu serpantinlerin karışık serinin altında bulunduğunu ve radyolaritlerle girift halde bulunduklarını belirlemişlerdir. Bu birimler Akyürek vd. (1996) yaptıkları çalışmada Deliler 6

8 köyü kuzeyinde ve Taburlar köyü civarında ayırtladıkları Kılıçlar Grubu nun Radyolarit üyesiyle denkleştirilebilir. Serpantinit, gabro, diyabaz ve volkanik olistolit ve olistostromları, Ankara Melanjı nın ofiyolitli kısmı (Bailey ve Mc Callien, 1950), 1/ ölçekli Jeoloji Haritası (Ketin, 1962) Mesozoyik ofiyolit serisinin bir bölümü ile denkleştirilebilir. Çalgın vd. (1973) Tekke köyü kuzeyinde ve Elmalıdede tepe kuzeyinde üst Triyas alt Lias yaşlı spilit ve diabazlar ayırtlamışlardır. Bunlar Akyürek vd. (1996) çalışmasındaki Ortaköy formasyonuyla denkleştirilebilir. Bölgede Miskince dere yatağında ve Deliler köyü batısında alt Eosen yaşlı dasitler ayırtlanmıştır. Bunlar Kretase yaşlı serpantinlerin üzerinde ve Oligosen yaşlı konglomera ve kumtaşlarının altında görülür (Çalgın vd. 1973). Bu birimleri Akyürek vd. (1996) çalışmasında Deliler volkaniti olarak isimlendirmiştir. Neojen Havza Dolgusu Oligosen-Alt Miyosen Bölgede Kömürcü köyü güneyinde, Evciler köyü ve Ağaçali köyü hattı güneyinde, Elmalıdede tepe ve Deliler köyü arasında yayılım gösterir. Altta kızıl renkli konglomera ve kumtaşları, üstte gri ve sarımtırak renkli kumtaşı ve konglomeralardan ibarettir (Çalgın vd. 1973). Orta Miyosen Saraç G. (2003) çalışmasında inceleme alanında Yaylaköy ün KD sundaki lokasyonda Neojen kırıntılıları (gölsel çökeller) içinde bulduğu memeli fosilleriyle (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidae) bu birime orta Miyosen (MN 11) yaşını vermiştir (Şekil 5). Alt Pliyosen Çalışma alanında Evciler köyü kuzeyinde ve Gökdede tepe güneyinde görülür. Bölgede alt Pliyosen taban konglomerasıyla başlar. Daha üste doğru volkanik ara katkılı göl kireçtaşları, marn ve kiltaşı ardalanmasıyla devam eder. Renkleri beyaz, kirli beyaz bazen de maviye çalan gri renklidir (Çalgın vd. 1973). 7

9 Üst Pliyosen Bölgede geniş yer kaplarlar. Taburlar köyü, Deliler köyü ve Miskince dere civarında çok yaygın olarak görülürler. Alt kısımlarda konsolide konglomeralar, üste doğru yamaç molozları ve lateritik topraklarla temsil edilir. Renkleri genelde kırmızı olup bazen gridir (Çalgın vd. 1973). Konglomeralar kahverengi-kızıl renklidir. Bazen tabakalanmaya rastlanmaktadır. Kötü boylanmalıdır. Daha yaşlı birimlerin çakıllarını içinde barındırır. Kuvars, kuvarsit, andezit, bazalt, metamorfik kayaç parçaları, çört, gabro parçalarından meydana gelmiştir. Lateritik topraklar ve yamaç molozları konglomeraların ayrışmış kısımlarından oluşmuştur. Renkleri genelde kızıldır (Çalgın vd. 1973). Bölgedeki Neojen basen dolgusunu Akyürek vd.(1996) çalışmasında Gölbaşı formasyonu (Üst Pliyosen yaşlı), Miskincedere formasyonu (Oligosen yaşlı) ve onun alt üyeleri olan Ağaçali üyesi ve Yaylacık üyesi olarak ayırtlamıştır (Şekil 2). Alüvyon Çalışma alanında Kuvaterner yaşı alüvyonlarla temsil edilir. Genellikle genç dere yataklarında görülür. Renkleri gri ve açık kızıldır. Bazen dere yataklarını doldurmuş şekilde bazen de çok az olarak taraçalar halinde bulunurlar. Bunlar çakıllar halinde olup, daha yaşlı birimlerin parçalarını içlerinde barındırırlar (Çalgın vd. 1973) (Şekil 2). 8

10 9 Şekil 2. Çalışma alanının jeolojik haritası.

11 Yapısal Jeoloji Eldivan Elmadağ Tektonik Kaması Çankırı havzası Kretase Eosen zaman aralığında Sakarya kıtası ve Kırşehir bloğunun çarpışma sürecinde oluşmaya başlamıştır (Şengör ve Yılmaz 1981, Görür vd. 1984, Koçyiğit 1991). Havzada etkili olan çarpışma sonrası sıkışmalı rejim erken Miyosen de yerini genişlemeli tektonik rejime (orojenik çökmeye bağlı) bırakmıştır. Geç Pliyosenden günümüze ise bölgede Kuzey Anadolu Fayı ve onun bir kolu olan Kırıkkale-Erbaa Fayı arasındaki etkileşimden doğan sıkışmalı bir rejim hakim olmuştur (Şekil 1). Kuzeybatı İç Anadolu da KB-GD yönlü bu sıkışmanın etkisiyle Neo-Tetis kenet zonu kayaçları doğu kenarı bindirmeli, batı kenarı normal faylı bir tektonik kama şeklinde (Eldivan-Elmadağ tektonik kaması) sokularak Neojen birimlerini deforme etmiştir (Seyitoğlu vd. 2000, 2006a) (Şekil 3). Çalışma alanı bu Eldivan Elmadağ tektonik kamasının güneydeki son ucunu göstermektedir (Şekil 2). Çalışma alanının kuzeydoğusunda Taburlar köyü civarında Neo-Tetis kenet zonu kayalarıyla Neojen yaşlı birimler arasında bindirmeli bir ilişki gözlenmektedir. Bu bindirmeli sınır B- GB ya doğru Deliler köyünün kuzeybatısına kadar takip edilebilmektedir. Elmadağ ın güneyinde Eldivan-Elmadağ tektonik kamasıyla Kırıkkale Erbaa fay zonunun yöneliminin buluşma noktasına uyan bölgede Neo-Tetis kenet zonu geometrisinde ilginç bir değişim gözlenmiştir (Şekil 4). Bu lokasyonda, Yaylaköy (Evciler) ve Akarlar (Kömürcü) köyleri arasında Neo-Tetis kenet zonu kayaları ve Balaban havzasının geç Miyosen Pliyosen basen dolgusu yaklaşık D-B yönelimli sağ yanal transpresyonal (sıkışmalı) fay tarafından kesilmiştir (Şekil 2). Bu fayın güneyine doğru Neo-Tetis kenet zonu kayaları ile Neojen sedimentleri arasındaki sınır takip edildiğinde bindirmeli bir ilişki gözlenmez. Yaylaköy (Evciler) civarındaki lokasyonda bu sınır normal faylıdır (Şekil 5). 10

12 11 Şekil 3. Eldivan-Elmadağ Tektonik Kamasının genel pozisyonunu gösteren blok diyagram. (KAFZ: Kuzey Anadolu Fay Zonu, KEFZ: Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu, EETK: Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması) (Seyitoğlu vd a dan alınmıştır.)

13 Şekil 4. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu ve Akarlar fayının etkileşimini gösteren 3 boyutlu arazi modellemesi (NAFZ: North Anatolian Fault Zone, KEFZ: KirikkaleErbaa Fault Zone, AF: Akarlar Fault). Görüntünün elde edilmesi için Global Mapper 7.0 ve Surfer 8.0 programından yararlanılmıştır. Şekil 5. Akarlar Fayı güneyinde Neo-Tetis kenet zonu kayalarıyla Neojen birimleri arasındaki normal faylı sınır. (İşlenmiş uydu görüntüsü Google Earth programından alınmıştır.) 12

14 Akarlar Fayı Akarlar fayı sağ yanal sıkışmalı (transpresyonal) özelliktedir. Akarlar fayının konumu yaklaşık K70B 80GB dır (Şekil 6). Fayın en iyi gözlendiği lokasyon Yaylaköy ve Akarlar köyleri arasındaki bölgedir. Bu bölgede Akarlar fayı Neo-Tetis kenet zonu kayaları ve Balaban havzasının geç Miyosen Pliyosen basen dolgusunun her ikisini de yaklaşık D-B doğrultulu olarak keser (Şekil 2). Akarlar köyünün B-KB sında fay Neo-Tetis kenet zonu kayalarının iç kısımlarına doğru devam ederken köyün D-GD sunda fay Asar tepe güneyinden geçerek Miskince dere üzerinde kaybolur. Akarlar fayının Miskince dere üzerinde atım yaptığı gözlenmemiştir bunun nedeni fayın doğrultusunun dere gidişi ile paralel hale gelmesi olabilir. Akarlar köyü batısında iki lokalite ve Asar tepe güneyinde bir lokalite olmak üzere üç lokalitede fay düzlemi ve fay çiziklerinin genel pozisyonu ölçülerek kayıt altına alınmıştır (Şekil 2). Şekil 6. Akarlar fayının arazideki pozisyonu. Fotoğraf batıya doğru çekilmiştir. Akarlar fayı batıya doğru ofiyolitlerin içinden devam eder. Arazi gözlemleri sırasında Akarlar köyü batısında dere yatağında yaklaşık 15m sağ yanal bir yer değiştirme gözlenmiştir (Şekil 7). Akarlar fayının kuzey bloğundaki hızlı yükselim, derelerin yataklarının daha derin kazınmasına ve dik yamaçlar yaratmasına neden olmuştur (Şekil 8a, 8b). Bu veriler bize Akarlar fayının aktif olduğunu göstermektedir. 13

15 Şekil 7. Akarlar fayının derelerde neden olduğu yanal atım. Fay dere yatağında sağ yanal yaklaşık 15m bir yer değiştirme meydana getirmiştir. (a) (b) Şekil 8. a) Derelerin yataklarını derin kazımasını dere içinden gösterimi. Fotoğraf güneye doğru çekilmiştir. b) Derelerin yataklarını derin kazımasını dere kenarından gösterimi. Fotoğraf GB ya doğru çekilmiştir. Dere yatakları bu lokasyonda yatağını yaklaşık 2,8m kazımıştır. Yanal sıkıştırmalı (transpresyonal) fay sistemlerinin en büyük özelliği fay sistemi boyunca sıkıştırmanın etkisiyle gelişen yapısal yükselimlerdir (pozitif çiçek yapısı) ve bunun bir örneği Akarlar fayı üzerinde gözlenmektedir (Şekil 9). 14

16 Şekil 9. Akarlar fayının transpresyonal (sıkıştırmalı) özelliğini gösteren pozitif çiçek yapısı. Akarlar fayının konumu yaklaşık K70B 80GB dır. Akarlar fayının arazideki konumu, Akarlar köyü civarındaki Neo-Tetis kenet zonu kayalarıyla geç Miyosen-Pliyosen basen dolgusu arasındaki bindirmeli sınır ve Yayla köy civarındaki normal faylı sınır uydu görüntülerinden de açıkça takip edilebilmektedir (Şekil 5, Şekil 10). Şekil 10. Akarlar fayının konumu.(işlenmiş uydu görüntüsü Google Earth Programından alınmıştır. Akarlar fayının yarattığı çizgisellik açıkça görülebilmektedir.) 15

17 Depremsellik Türkiye, Alp- Himalaya Deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Yaklaşık 12 milyon yıl önce Arap levhası ile Avrasya levhası çarpışmaya başlamış ve çarpışmanın ileri aşamasında, çarpışma zonunun kuzey kısmında eşlenik fay sistemi oluşturan Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fay zonu meydana gelmiştir. Bu doğrultu atımlı faylar boyunca Anadolu bloğu batıya doğru hareket etmiştir. Şekil 11. Ankara ili çevresinde yılları arasında gerçekleşen sismik aktiviteler. Akarlar fayının bulunduğu bölgedeki sismik verilerin dağılımı Akarlar fayının doğrultusuna uyan bir çizgisellik gösterirler. Türkiye de tarihsel depremlerin çoğunun yeterli ve güvenilir kayıdı yoktur. Türkiye de yılları arasında manyitüdü Ms 4.0 olan toplam 7000 civarında deprem kaydedilmiştir. Bu depremlerin dış merkezleri (episantrları) ana tektonik hatlar boyunca yer almıştır (Demirtaş ve Erkmen 2000). Türkiye nin hemen her yerinde depremler olmaktadır ancak hasar yapıcı depremler belli başlı dört bölgede yoğunlaşmaktadır. Bunlar; Kuzey Anadolu fay zonu, Doğu Anadolu fay zonu, Batı Anadolu çöküntü sistemi ve Helenik 16

18 Kıbrıs Yayı dır. Aşağıdaki çizelgede tektonik bölgelerde yılları arasında olmuş depremlerin (Ms 5.5) sayı olarak dağılımları görülmektedir. Tektonik Bölge Toplam Deprem Sayısı Kuzey Anadolu Fayı 34 Doğu Anadolu Fayı 10 Ege Graben Sistemi 33 Doğu Anadolu Sıkışma Bölgesi 22 Kıbrıs-Helenik Yayı 13 Orta Anadolu Ova Bölgesi 4 Karadeniz Bölgesi 2 Çizelge 1. Ana tektonik bölgelerde yılları arasında gelişen hasar yapıcı deprem sayıları (Demirtaş ve Erkmen 2000). Orta Anadolu bölgesi, kuzeyinde Kuzey Anadolu fay zonu ile güneyinde Kıbrıs ın güneyinden geçen bir yay şeklindeki yitim zonu ile sınırlanır. Bölgede yapıların çoğu doğrultu atımlı faylanmalar şeklindedir ve durumları paleotektonik durumdaki K-G sıkışmanın eseri oldukları ve bunların neotektonik dönemde canlandıkları izlenimini vermektedir. Bu canlanmaya esas neden Anadolu nun batıya kaçışıdır. Buna karşın KAF ın doğu bölgesindeki Kırıkkale-Erbaa fayı gibi ana koldan ayrılan faylar da neotektonik dönemin özgün yapılarıdır (Şekil 1). Ankara bölgesi şimdiye kadar çok fazla hasar yapacak şekilde büyük depremlerin merkezi olmamıştır. Ancak bölgenin kuzeyinden geçen ve günümüzde aktif olan Kuzey Anadolu Fayı ile güneyinde yer alan ve birbirini kesen genç fay zonları boyunca oluşan depremlerden önemli derecede etkilenmiştir. Ankara nın KB kesiminde KAF tan etkilenecek şekilde Üst Pliyosen den beri bir KB-GD doğrultulu sıkışma rejimi egemendir (Şekil 1). Ankara nın güneyinde yer alan Gölbaşı bölgesi de sismik bakımdan çok hareketli bir alandır. Ankara çevresinde yılları arasında gerçekleşen depremler (Ms 2.0) işaretlendiğinde Gölbaşı çevresinde gözlenen BKB DGD yönelimli sismik aktivite, Eldivan Elmadağ tektonik kamasının güneydeki sonu olduğunu düşündüğümüz Akarlar fayıyla ilişkili olmalıdır (Şekil 11). 17

19 Sonuçlar - Kuzeybatı İç Anadolu da Elmadağ güneyinde Balaban Neojen havzasının batı kenarı, Eldivan Elmadağ tektonik kamasına ait bindirmelerle sınırlandırılırken aynı sınır yaklaşık D-B doğrultulu sağ yanal Akarlar fayı güneyinde normal faylıdır. - Akarlar fayı yanal sıkışmalı (transpresyonel) özelliktedir ve arazi çalışmasından elde edilen veriler bu fayın aktif olduğunu göstermektedir. Gölbaşı çevresinde gözlenen sismik aktivite dağılımı bu fayla ilişkilidir. - Bu veriler, Ankara ile Çankırı arasındaki Eldivan Elmadağ tektonik kamasının, Kuzey Anadolu fay zonu ve Kırıkkale Erbaa fay zonu tarafından oluşturulmuş neotektonik bir yapı olduğunu göstermektedir. Kaynaklar Adıyaman, O., Chorowicz, J., Arnaud, O.N., Gündoğdu, M.N., Gourgaud, A., Late Cenozoic tectonics and volcanism along the North Anatolian Fault: new structural and geochemical data. Tectonophysics 338, Akyürek, B., Duru, M., Sütçü, Y.F., Papak, İ., Şaroğlu, F., Pehlivan, N., Gönenç, O., Granit, S., Yaşar, T., 1996, Ankara İlinin çevre jeolojisi ve doğal kaynaklar projesi, Derleme no: 9961 Akyürek, B., Bilginer, E., Çatal, E., Dager, Z., Soysal, Y. ve Sunu, O., Eldivan- Sabanözü (Çankırı) ve Hasayaz-Çandır (Kalecik-Ankara) dolayının jeolojisi. MTA Rapor No: 6741, Ankara. Barka, A.A. and Kadinsky-Cade, K., Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity. Tectonics 7, Bailey, E. B. and Mc Callien, W. J., The Ankara Melange and the Anatolian Thrust. Nature, v.166, Bingöl, E., 1986, Doğrultu Atım Sorunu ve Jeolojisi. MTA Yayınları Eğitim Serisi, No.28 18

20 Boccaletti, M., Bortolotti, V., Sagri, M., Richerche sulle ofioliti della Catena Alpine. 1, Osservazioni sull, Ankara Melange nella zona di Ankara, Boll. Soc. Geol. It., v.85, Bozkurt, E. and Koçyiğit, A., Almus Fault Zone: its age, total ofset and relation to the North Anatolian Fault Zone. Turkish Journal of Earth Sciences 4, Bozkurt, E. and Koçyiğit, A., The Kazova basin: an active negative flower structure on the Almus Fault Zone, a splay fault system of the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics 256, Çalgın, R., Pehlivanoğlu, H., Ercan, T. ve Şengün, M., Ankara civarının jeolojisi. MTA Rapor No: 6487 Çapan., U.,1981. Ankara Melanjı hakkındaki görüşler ve melanjın Gökdere Aktepe yöresindeki özelliklerine ait gözlemler. İç Anadolu nun Jeolojisi Simpozyumu, TJK 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Chorowicz, J., Dhont, D., Gündoğdu, N., Neotectonics in the eastern North Anatolian fault region (Turkey) advocates crustal extension: mapping from SAR ERS imagery and Digital Elevation Model. Journal of Structural Geology 21, Demirtaş, R., Erkmen, C., Deprem ve Jeoloji, JMO Yayınları, No.52, Ankara Erdoğan B., Akay, E. ve Uğur M.S., Geology of the Yozgat Region and evolution of the collisional Cankiri Basin. International Geology Review 38, Erol, O Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor. MTA Rapor No: 2491, Ankara. Fossen, H., Extensional tectonics in the Caledonides: Synorogenic or postorogenic? Tectonics 19, Gannser, A., Ausseralpine Ophiolit probleme. Eclog. Geol. Helv., v.52, Gorur, N., Tuysuz, O. And Sengor A.M.C., 1998, Tectonic evolution of the Central Anatolia Basin. International Geology Review 40,

21 Grujic, D., Hollister, L.S., Parrish, R.R., Himalayan metamorphic sequence as an orogenic channel: insight from Bhutan. Earth and Plaetary Science Letters 198, Jones, R.R., Holdsworth, R.E., Clegg, P., McCaffrey, K., Tavarnelli, E., Inclined Transpression. Journal of Structural Geology, vol.26, pp Karadenizli, L. Saraç, G., Şen, Ş., Seyitoğlu, G., Antonie, P.O.,Kazanci, N., Varol, B., Alçiçek, M.C., Gül, A., Erten, H., Esat, K., Özcan, F., Savaşçı, D., Antoine, A., Filoreau, X., Hervet, S., Bouvrain, G., DE Bonis, L. and Hakyemez, H.,Y., Çankırı-Çorum havzasının batı ve güney kesiminin memeli fosillere dayalı Oligo- Miyosen biyostratigrafisi ve dolgulama evrimi. MTA Rapor No: Karadenizli, L., Seyitoğlu, G., Saraç, G., Kazancı, N., Şen, Ş., Hakyemez, Y. ve Savaşçı, D., Çankırı-Çorum Havzası batı kenarının Erken-Orta Miyosen paleocoğrafik evrimi. MTA Dergisi 126, Kaymakci, N., Tectono-stratigraphical evolution of the Cankiri basin (Central Anatolia, Turkey). PhD Thesis, Univ. Utrecht. Geologia Ultraiectina, no:190, 247p. Koçyiğit, A., Türkmenoğlu, A., Beyhan, A., Kaymakçı, N. And Akyol, E., Post collisional tectonics of Eskisehir-Ankara-Cankiri segment of İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone: Ankara Orogenic Phase. TPJD Bulletin 6, Kocyigigit, A. And Beyhan,A., A new intracontinental transcurrent structure: The Central Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics, 284, Koçyiğit, A., Orta Anadolu nun genel neotektonik özellikleri ve depremselliği. TPJD, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma. Özel Sayı:5, Moody, J.D. and Hill, M.J., Wrench-fault tectonics. Bulletin Geological Society of America, 67, 9, Norman, T. N., Ankara Yahşıhan bölgesinde üst Kretase alt Tersiyer sedimantasyonu, TJK Bülteni, XVI/1,

22 Okay, A.I., Tüysüz, O., Kaya, Ş., From transpression to transtension: changes in morphology and structure around a bend on the North Anatolian Fault in the Marmara region. Tectonophysics, vol.391, pp Sanderson, D.J. and Marchini, W.R.D., Transpression. Structural Geology, vol.6, no.5, pp Saraç, G., Türkiye omurgalı fosil yatakları. MTA Rapor No: Savasçı, D., Çankırı havzasında yer alan Hançili formasyonunda çökelme ile eş yaşlı yapısal unsurlar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 44s. Sen, S., Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Kazanci, N., Varol, B., Araz, H., Mammalian biochronology of Neogene deposits and its correlation with the lithostratigraphy in the Cankiri-Corum basin, Central Anatolia, Turkey. Eclogae geol. Helv. 91, Sengor, A.M.C. and Yilmaz, Y., Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, Sengor, A.M.C The North Anatolian Transform Fault: It s age, ofset and tectonic significance. Journal Geology Society of London Bulletin, 136, Sengor, A.M.C., Türkiye neotektoniğinin esasları (Fundamentals of the neotectonics of Turkey). Publication of Geological Society of London, 40s. Sengor, A.M.C., Gorur, N. and Saroglu, F., Strike-slip deformation basin formation and sedimentation: Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Biddle, K.T. and Christie-Blick, N. (Eds.), Strikeslip faulting and basin formation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogist, Special Publication, vol.37, pp Sestini, G., The relations between flysch and serpentinites in North-Central Turkey, in A.S. Campbell (Edit.) Geology and History of Turkey, The Petrol. Expl. Soc. of Libya, Tripoli. Seyitoglu, G., Kazanci, N., Karakus, K., Fodor, L., Araz, H., Karadenizli, L., Does continuous compressive tectonic regime exist during Late Paleogene to Late Neogene 21

23 in NW Central Anatolia, Turkey? Preliminary observations. Turkish Journal of Earth Sciences, 6, Seyitoglu, G., Kazanci, N., Karadenizli, L., Sen, S., Varol, B. and Karabiyikoglu, T., Rockfall avalanche deposits associated with normal faulting in the NW of Cankiri basin: implication for the post-collisional tectonic evolution of the Neo-Tethyan suture zone. Terra Nova, 12, Seyitoglu, G., Kazanci, N., Karadenizli, L., Sen, S., Varol, B. and Sarac, G., Neogene tectono-sedimentary development of the western magrin of the Cankiri Basin, Central Turkey: reply to the comment of Kaymakci Terra Nova, 16, Seyitoglu, G., Karadenizli, L., Sen, S., Kazanci, N., Varol, B., Sarac, G., Isik, V., Esat, K., Ozcan, F., Savasci, D., Ileri, I., 2006 (a). Late Pliocene Quaternary pinched crustal wedge in NW Central Anatolia Turkey: A neotectonic structure accommodating the internal deformation of the Anatolian plate. International Journal of Earth Science, (İncelemede). Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Işık, V., Esat, K., Akaya, İ., Sağol, Ö., 2006 (b). Yuvaköy (Ankara) kuzeyinde üst Kretase ofiyolitik melanj ile Neojen birimler araındaki tektonik sınırın niteliği hakkında jeolojik ve jeofizik veriler. Yerbilimleri, baskıda. Tuysuz, O., Dellaloglu, A.A. and Terzioglu, N., A magmatic belt within the Neo- Tethyan suture zone and its role in the tectonic evolution of northern Turkey. Tectonophysics, 243, Ünalan, G., Ankara güneybatısındaki Ankara Melanjı nın stratigrafisi. İç Anadolu nun Jeolojisi Simpozyumu. TJK yayını 46-52, Ankara. 22

24 VII. Ek Bilgiler a) Mali Bilanço ve Açıklamaları Proje bütçesi 4759 YTL olup, bu bütçenin 3835 YTL si arazi çalışmalarında kullanılmak üzere araç kirası için, 924 YTL si hem arazi hem de büro çalışmalarında kullanılmak üzere harita alımı için kullanılmıştır. Harita alımı sırasında gerçekleşen gecikmeler projenin yürütülmesi sırasında aksamalara neden olmuştur. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından desteklenen Yerbilimleri projeleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi projelerin sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. b) Bildiriler Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Şen, Ş., Kazancı, N., Varol, B., Saraç, G., Işık, V., Esat, K., Özcan, F., Savaşçı, D., İleri, İ., Anadolu Levhası İtiliyor mu Yoksa Çekiliyor mu? Yanıt Yeni Tanımlanan Neotektonik Bir Yapı Olan Eldivan Elmadağ Tektonik Kamasının Jeolojisinde mi Saklı?, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s (Sözlü Sunum) İleri, İ., Işık, V., Seyitoğlu, G., Eldivan Elmadağ Tektonik Kamasının Güney Sınırı: Sağ Yanal Doğrultu Atımlı Akarlar Fayı, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s (Poster Sunumu) c) Yayınlar Seyitoglu, G., Karadenizli, L., Sen, S., Kazanci, N., Varol, B., Sarac, G., Isik, V., Esat, K., Ozcan, F., Savasci, D., Ileri, I., Late Pliocene Quaternary pinched crustal wedge in NW Central Anatolia Turkey: A neotectonic structure accommodating the internal deformation of the Anatolian plate. International Journal of Earth Science, (İncelemede). d) Tezler İleri, İ., 2007, Eldivan Elmadağ Tektonik Kamasının Güney Sınırının Yapısal Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Hazırlama Aşamasında). 23

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ELDİVAN-ELMADAĞ TEKTONİK KAMASI GÜNEY SINIRININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ İlker İLERİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Je

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ELDİVAN-ELMADAĞ TEKTONİK KAMASI GÜNEY SINIRININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ İlker İLERİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Je ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELDİVAN-ELMADAĞ TEKTONİK KAMASI GÜNEY SINIRININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ İlker İLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007 Her hakkı saklıdır

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Cumhuriyet 21.06.2003 DEPREM ARAŞTIRMALARI Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Urla (İzmir) depremine neden olan faylar önceden biliniyor muydu? Günümüzde Urla ile Balıkesir arasında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100 Tandoğan, ANKARA

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, 06100 Tandoğan, ANKARA Yerbilimleri, 27 (3), 163-171 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Yuvaköy (Ankara)

Detaylı

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA

Erman ÖZSAYIN, Tekin YÜRÜR, Kadir D R K Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli i Bölümü, 06532 Beytepe, ANKARA Yerbilimleri, 26 (3), 55-59 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Teknik Not /

Detaylı

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü

Rapor Yazým Kýlavuzu. JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü JEM 306 Jeolojik Harita Alýmý Rapor Yazým Kýlavuzu Bu yazým kýlavuzu Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri için

Detaylı

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU

30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU 30 TEMMUZ 2015 TUZLA AÇIKLARI (ADANA - AKDENİZ) DEPREMİ (ML=5,2) BİLGİ NOTU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi

Detaylı

SİSMİK KESİTLERDE BURULMA FAYLARIN TANIMLANMASI RECOGNITION OF WRENCH FAULTS ON SEISMIC SECTIONS

SİSMİK KESİTLERDE BURULMA FAYLARIN TANIMLANMASI RECOGNITION OF WRENCH FAULTS ON SEISMIC SECTIONS TPJD Bülteni, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa 19-39 2005 TAPG Bulletin, Volume 17, No1, Page 19-39 2005 SİSMİK KESİTLERDE BURULMA FAYLARIN TANIMLANMASI RECOGNITION OF WRENCH FAULTS ON SEISMIC SECTIONS Atila Sefünç*,

Detaylı

KONYA DA DEPREM RİSKİ

KONYA DA DEPREM RİSKİ 1 KONYA DA DEPREM RİSKİ Yaşar EREN, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Konya. ÖZ: Orta Anadolu nun en genç yapılarından olan kuzey-güney gidişli Konya havzası, batıda Konya Fay Zonu, kuzeyde

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJJB) TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS (TNUGG) TUJJB Ulusal Deprem Programı

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJJB) TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS (TNUGG) TUJJB Ulusal Deprem Programı TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJJB) 1948 TURKISH NATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS (TNUGG) TUJJB Ulusal Deprem Programı National Earthquake Program of TNUGG 1 ANKARA ÇEVRESİNDEKİ

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları Doğrultu atımlı fay sistemlerinin geometrisi Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları 1 Fay izinin (fault trace) gidişine göre doğrultu atımlı faylar 1. düz doğrultu atımlı faylar 2. bükümlü doğrultu atımlı faylar

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ SENOZOYİK TERSİYER ERA PERYOD EPOK ZAMAN ÖLÇEĞİ KUVATERNER NEOJEN PALEOJEN Holosen Pleyistosen Pliyosen Miyosen Oligosen Eosen Paleosen Günümüz

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi, Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. No:12, Söğütözü, 06510, Çankaya-Ankara, Türkiye

Başbakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi, Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. No:12, Söğütözü, 06510, Çankaya-Ankara, Türkiye Yerbilimleri, 35 (3), 185-198 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University 2011-2012

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN KAYSERİ-SİVAS NEOTEKTONİK BÖLGESİ (KSNB)

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN KAYSERİ-SİVAS NEOTEKTONİK BÖLGESİ (KSNB) 6.2.4.2. KAYSERİ-SİVAS NEOTEKTONİK BÖLGESİ (KSNB) KAFZ ve DAFZ NEOTEKTONİK fay sistemlerinin bir devamı olup sıkışma-genişleme türü bir neotektonik rejim ile karakterize olur. Bu bölgenin önemli yapıları

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ. THE SEISMIC FEATURES of the KONYA REGION. Yaşar EREN 1

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ. THE SEISMIC FEATURES of the KONYA REGION. Yaşar EREN 1 KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ THE SEISMIC FEATURES of the KONYA REGION Yaşar EREN 1 ÖZ: Konya bölgesi doğu-batı, kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney gidişli yükseltiler ile bu yükseltiler arasındaki havzalardan

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ

KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA NIN JEOLOJĐSĐ, NEO-TEKTONĐK YAPISI VE DEPREMSELLĐĞĐ Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ÖZET Konya bölgesi doğu-batı, kuzeybatı-güneydoğu

Detaylı

Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail: erenyasar@hotmail.com)

Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail: erenyasar@hotmail.com) 1 YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ Neo-tectonic features of the Yazır fault (Konya) Yaşar EREN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya (E-mail:

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı 31 TEMMUZ 2005 BALA- ANKARA DEPREMİ RAPORU

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı 31 TEMMUZ 2005 BALA- ANKARA DEPREMİ RAPORU T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı 31 TEMMUZ 2005 BALA- ANKARA DEPREMİ RAPORU Belgin BARAN Cenk ERKMEN T. Selçuk KÖKSAL Fikret KURAN Ağustos

Detaylı

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr

Hasan ÇELİK Bozok Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, 66100, Yozgat hcelik@erciyes.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 305-314, 2008 20(2), 305-314, 2008 Doğu Anadolu Fay Sistemi nde Sivrice Fay Zonu nun Palu-Hazar Gölü (Elazığ) Arasındaki Bölümünde

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır.

KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. KAFZ genellikle geniş, çok sayıda bazen paralel bazen de saç örgüsü şeklindeki kollardan oluşan bir sağ yönlü doğrultu atımlı faydır. Canıtez in (1962) sismik ve gravite çalışmaları fay zonunun altındaki

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

N. KEREM KUTERDEM. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin. JEOLOJİ Mühendisliği Anabilim Dalı İçin Öngördüğü

N. KEREM KUTERDEM. Hacettepe Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin. JEOLOJİ Mühendisliği Anabilim Dalı İçin Öngördüğü ESKİPAZAR (KARABÜK GÜNEYİ) VE KUZEY ANADOLU FAY ZONU (KAFZ) ARASINDAKİ BÖLGENİN MORFO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION OF MORPHO-TECTONIC CHARACTERISTICS

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ

YAZIR FAYININ (KONYA) NEO-TEKTONİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 237-244

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM DURUMU 1975 yılında Adapazarı Ozanlar Lisesi fen kolundan mezun olmuş; aynı yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanarak, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET: 2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI S. ALTUNCU POYRAZ 1 ve A. PINAR 2 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve DAE,İstanbul

Detaylı

ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: ERBAA (TOKAT) YERLEŞİM ALANINDAKİ SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ M.K. Akın 1, S.L. Kramer 2 ve T. Topal 3 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2

Detaylı

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ H. Haluk SELİM 1,2, Haluk EYİDOĞAN 3 ve Okan TÜYSÜZ 1 1 Öz: Güney Marmara Bölgesi nde sismik

Detaylı

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite)

Key words: Orta-Şabanözü (Çankırı), geology, coal (lignite) Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 15 Araştırma Makalesi / Research Article Orta-Şabanözü (Çankırı) Yöresinin Jeolojisi ve Kömür Potansiyeli Geology and Coal Potential of Orta-Şabanözü (Çankırı)

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

SELCUK UNIVERSITY YAZIR FAYI (SELÇUKLU KONYA) ÜZERİNDEKİ TERKEDİLEN TAŞ

SELCUK UNIVERSITY YAZIR FAYI (SELÇUKLU KONYA) ÜZERİNDEKİ TERKEDİLEN TAŞ SELCUK UNIVERSITY YAZIR FAYI (SELÇUKLU KONYA) ÜZERİNDEKİ TERKEDİLEN TAŞ OCAKLARI VE JEOPARK PROJESİ THE ABANDONED QUARRIES AND GEOPARK PROJECT ON THE YAZIR FAULT (SELÇUKLU KONYA) Yrd. Doç. Dr. Fetullah

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI*

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KURALLARI* RAPORUN CİLTLENMİŞ OLARAK SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2016 DIR. 1. Rapor için kesin bir sayfa sınırlaması

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Kaan Şevki Kavak Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZ Batı Türkiye,

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity

The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 93-103 (2007) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ve YAKIN YÖRESİNİN DEPREMSELLİĞİ The Seismicity of Southeast Anatolian and Vicinity M. Şefik İMAMOĞLU 1 Erhan ÇETİN 2

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER

MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER 90 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ: GANOS FAYI'NIN 9 AĞUSTOS 1912 DEPREMİNDE ATIMI, KIRIK UZUNLUĞU, BÜYÜKLÜĞÜ, KARAKTERİ VE AYNI YÖREDE OLAN TARİHSEL DEPREMLER Cenk YALTIRAK 1, Bedri ALPAR 2, Yıldız ALTINOK 3 1)

Detaylı

AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI

AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI İ. TIRYAKIOĞLU 1,2, Ç. ÖZKAYMAK 3,2, M.A. UĞUR 1, T. BAYBURA

Detaylı

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 69 th Geological Congress Of Turkey 3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ Recai F. KARTAL a, F. Tuba KADİRİOĞLU

Detaylı

İnönü Eskişehir Fay Sistemi nin Yeniceoba Cihanbeyli (Konya Türkiye) Arasındaki Bölümünün Neojen Kuvaterner Yapısal Evrimi

İnönü Eskişehir Fay Sistemi nin Yeniceoba Cihanbeyli (Konya Türkiye) Arasındaki Bölümünün Neojen Kuvaterner Yapısal Evrimi İnönü Eskişehir Fay Sistemi nin Yeniceoba Cihanbeyli (Konya Türkiye) Arasındaki Bölümünün Neojen Kuvaterner Yapısal Evrimi Neogene Quaternary Structural Evolution of İnönü Eskişehir Fault System Between

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, Bildiriler Kitapçığı, Makaleler, sayfa , Mayıs 2003, İstanbul 1/11

Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı-IV, Bildiriler Kitapçığı, Makaleler, sayfa , Mayıs 2003, İstanbul 1/11 Türkiye Kuvaterneri 1/11 AYDIN-NAZİLLİ FAYININ PALEOSİSMOLOJİK ÖN BULGULARI PRELIMINARY PALEOSEISMOLOGICAL RESULTS on the AYDIN-NAZİLLİ FAULT, BÜYÜK MENDERES GRABEN, WESTERN ANATOLIA Mehmet UTKU 1 ve Hasan

Detaylı

AKTİF TEKTONİK 1. GİRİŞ

AKTİF TEKTONİK 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ AKTİF TEKTONİK Tektonik, dünya kabuğunun deformasyonu ile ilgili her türlü süreç, yapı ve yüzey şekilleri ile ilgilenir. Geniş anlamda bu yapıların ve yüzey şekillerinin zaman içindeki evrimi

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 1, Nisan 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 1, April 2009

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 1, Nisan 2009 Geological Bulletin of Turkey Volume 52, Number 1, April 2009 A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A neotectonic Structure Accommodating the Internal Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 52, Sayı 1, Nisan 2009 Geological Bulletin

Detaylı

Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj

Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj Geology of Aktepe-Gökdere Region and Ophiolitic Melange USSAL Z. ÇAPAN ve ERSEN BUKET Yerbilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara ÖZ: Aktepe-Gökdere

Detaylı

Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU tarafından hazırlanan bu çalışma 12/05/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yük

Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU tarafından hazırlanan bu çalışma 12/05/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı nda Yük ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALAŞEHİR GRABENİNE AİT SİSMİK KESİTLERİN YAPISAL YORUMU Derya KOLENOĞLU DEMİRCİOĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her Hakkı

Detaylı

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM 03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM Nihan SEZGİN 1, Ali PINAR 1, Serkan ÖZÇELİK 1 nihan@istanbul.edu.tr, alipinar@istanbul.edu.tr, ozceliks@istanbul.edu.tr Öz:Ege açılma

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf 2014-2015 BAHAR Yarıyılı SİSMOTEKTONİK (JEF3608 JEF-3608 ) Doç.Dr. Dr Orhan POLAT 13 Nisan 2015 10.HAFTA Eğim Yönü (

Detaylı

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Paleozoyik Serileri Türkiye deki başlıca Paleozoyik oluşuklar; 1. Kuzeybatı Anadolu daki seriler Karaburun yarımadasında Balıkesir-Bursa

Detaylı

ERZİNCAN GÜNEYDOĞUSU KALİTE FAKTÖRÜ VE SOĞRULMA ANALİZİ

ERZİNCAN GÜNEYDOĞUSU KALİTE FAKTÖRÜ VE SOĞRULMA ANALİZİ ERZİNCAN GÜNEYDOĞUSU KALİTE FAKTÖRÜ VE SOĞRULMA ANALİZİ ÖZET: U. Aydın 1 ve Ç. Özer 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, Maden Müh. Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

Seismicity of Afyonkarahisar and the Surrounding Area

Seismicity of Afyonkarahisar and the Surrounding Area Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025801 (1-7) AKU J. Sci. 12 (2012) 025801 (1-7) Afyonkarahisar ve Çevresinin Depremselliği

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLUDA (OLTU-NARMAN ARASI) PONTİD / ANATOLİD KENET KUŞAĞININ STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL EVRİMİ

KUZEYDOĞU ANADOLUDA (OLTU-NARMAN ARASI) PONTİD / ANATOLİD KENET KUŞAĞININ STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL EVRİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 487-499

Detaylı

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI

İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 2 (2012) 51 58 İZMİT KÖRFEZİ GÜNEYDOĞU KIYI ÖTESİNİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE SIĞ SONDAJ ÇALIŞMALARI İLE ARAŞTIRILMASI Investigation of the Southeast Off-Shore of the

Detaylı

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' Bilim Teknik 03.12.2005 İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde

Detaylı

4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ

4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ 4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ 4.1. ANTALYA NIN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ Antalya, Türkiye nin güneyinde, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Antalya,

Detaylı

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: 19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ E. Budakoğlu 1 ve M. Utkucu 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe

Detaylı

23 Ekim 2011 Van ve 09 Kasım 2011 Edremit (Van) Depremleri

23 Ekim 2011 Van ve 09 Kasım 2011 Edremit (Van) Depremleri Selim Özalp * Cengiz Zabcı ** Hasan Elmacı *** Taylan Sançar **** * ve *** MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi ** İTÜ Jeoloji Müh. Böl. **** İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü **** Tunceli Üniversitesi,

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

GÜNEYDOĞU EGE DENİZİ-GÖKOVA KÖRFEZİ NDE YER ALAN ÖREN DELTASI NIN YAPISI VE DEPREMSELLİĞİ ÖZET

GÜNEYDOĞU EGE DENİZİ-GÖKOVA KÖRFEZİ NDE YER ALAN ÖREN DELTASI NIN YAPISI VE DEPREMSELLİĞİ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 453 GÜNEYDOĞU EGE DENİZİ-GÖKOVA KÖRFEZİ NDE YER ALAN ÖREN DELTASI NIN YAPISI VE DEPREMSELLİĞİ Atilla ULUĞ Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

Detaylı

2 TEMMUZ 2004 DOĞUBAYAZIT DEPREMİ YER YAPI İLİŞKİSİ ve YAŞANAN KAYIPLAR

2 TEMMUZ 2004 DOĞUBAYAZIT DEPREMİ YER YAPI İLİŞKİSİ ve YAŞANAN KAYIPLAR 2 TEMMUZ 2004 DOĞUBAYAZIT DEPREMİ YER YAPI İLİŞKİSİ ve YAŞANAN KAYIPLAR Mucip TAPAN 1, Ali ÖZVAN 2, M. Alper ŞENGÜL 3 mtapan@ syr.edu, aozvan@yyu.edu.tr, alpalpin@yyu.edu.tr Öz: 2 Temmuz 2004 cuma saat

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU

ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU MTA Dergisi, 140, 37-55, 2010 ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASINDA MEVSÝMLÝK GÖL ALANINDA GÜNCEL BLÖDÝT OLUÞUMU Ýlhan SÖNMEZ * ÖZ.- Ekonomik yönden önemli bir sodyum sülfat minerali olan blödit (Na 2 Mg(SO 4 ) 2.4H

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı