48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri"

Transkript

1

2 ç i n d e k i l e r Faaliyet Raporu Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH B (OYAK ADINA) : Nadir Özden YAYIN SORUMLUSU : Nadir Özden YAYINA HAZIRLAYAN : Kurumsal letiflim Müdürlü ü D ZG -GRAF K VE TASARIM : Kurumsal letiflim Müdürlü ü YAYIN TÜRÜ : Yayg n Süreli YIL : 15 Temmuz 2008 Say : 109 DARE YER : OYAK Genel Müdürlü ü, Ziya Gökalp Cad. No: Kurtulufl / Ankara TEL : BASIM YER : ETAM A.fi. Matbaa Tesisleri, Organize Sanayii Bölgesi, Mümtaz Zeytino lu Bulvar No.9 Eskiflehir BASIM TAR H : 15 Temmuz 2008 TEL : Bu doküman, münhas ran Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK) ile üyeleri aras ndaki haberleflmeye yönelik ve üyelere tek tek iletilmek üzere haz rlanm fl bir iç duyuru niteli inde olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlam nda umuma arz edilen alenileflmifl bir eser de ildir. Bu eser üzerinde her türlü fikri, mali ve manevi hak sahibi olan OYAK n yaz l onay al nmaks z n, k smen veya tamamen al nt, yay n, ço altma, iflleme, iflaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim yap lamaz. Aksine davran fl, hukuki ve cezai sorumlulu u gerektirir.

3 Özgün Bir Baflar Modeli 46. y l 2007 Faaliyet Raporu

4 çindekiler 01 OYAK Sinerjisi 02 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler 03 OYAK ve OYAK Grubu 05 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 13 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 14 Genel Müdür den Mesaj 21 Üst Yönetim Y l ve OYAK 25 Üye Hizmetlerindeki Geliflmeler 39 OYAK Grubu fiirketlerindeki Geliflmeler 55 Ba ms z Denetçi Görüflü 58 OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu 31 Aral k 2007 ve 2006 Bilanço-Aktifler 59 OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu 31 Aral k 2007 ve 2006 Bilanço-Pasifler 60 OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu 31 Aral k 2007 ve 2006 Gelir Tablosu 61 OYAK Grubu fiirketleri

5 OYAK sinerjisinin güçlü kaynaklar : Üstün Performans Nitelikli Hizmetler De erli Varl klar Özgün bir baflar modeli OYAK n temel amac bir emeklilik fonu yaklafl m içerisinde üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve üyeler aras nda yard mlaflmaya yönelik hizmetler sunmakt r. OYAK bu hedefine ulaflmak için sahip oldu u varl klar ; sanayi, finans ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 50 yi aflk n ifltirak yat r m n n yan s ra finansal yat r mlarda de erlendirmektedir. Bu özellikler OYAK'ı adeta hem bir emeklilik fonu yöneticisi, hem de giriflim sermayesi yatırımları yapan bir kurum konumuna getirmektedir. Bu açılardan bakıldı ında OYAK, dünyada benzeri olmayan ve aldı ı baflarılı sonuçları ile ifllerli i kanıtlanmıfl bir model oluflturmaktadır. OYAK 2007 Faaliyet Raporu OYAK Sinerjisi 01

6 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler Misyonumuz OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlayıflı içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemayı sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılı ı içinde, bir holding yaklaflımı çerçevesinde portföy ve ifltirak yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yardımlaflma kurumudur. Vizyonumuz Üye mutlulu unu daima göz önünde tutarak, de iflim gereklili ini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamak, OYAK a oldu u kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak, OYAK ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan reel kâr da ıtmayı hedeflemektir. Amaçlar m z Üyelere verilen hizmetleri gelifltirmek / mükemmellefltirmek, Üyelerin uygun ödeme koflullarıyla ça dafl nitelikte konut sahibi olmalarını sa lamak, Portföy ve ifltirak yatırımlarını sürekli revize ederek getirisini artırmak ve üyelere en fazla miktarda yansıtmak, OYAK'ın etkinli ini artırmak, Türkiye'nin dünyada da bilinen, en verimli büyük flirketi olmak. De erlerimiz OYAK ın davranıfllarını, kararlarını ve ifl amaçlarını yönlendiren ortak de erleri: Dürüstlük ve fieffaflık Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik Rekabet ve Adalet Yaratıcılık ve Mükemmeliyet Karflılıklı Saygı ve Sevgi Üye ve Çalıflanların Mutlulu u 02 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler

7 OYAK ve OYAK Grubu OYAK OYAK Türkiye nin, bir anlamda ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. Özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufl olan OYAK, 1 Mart 1961 tarihinde 205 say l Yasa kapsam nda kurulmufl ve faaliyetlerine bafllam flt r. Üyelerine sundu u hizmet ve ürünler aç s ndan OYAK bir hayat sigortas kuruluflu oldu u kadar bir kredi kurumu gibi de faaliyet göstermektedir. OYAK n temel amac üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve üyeler aras nda yard mlaflmaya yönelik hizmetler sunmakt r. OYAK bu hedefine ulaflmak ad na sahip oldu u varl klar finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir. OYAK' n üye say s 2007 y l sonunda 235 bini aflm flt r. OYAK Grubu OYAK Grubu finans, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 50 yi aflk n flirketten oluflmufltur. Grup, 2007 y lsonu verilerine göre 30 binden fazla kifliye istihdam sa lamaktad r. OYAK Grubu ülkemizin en büyük ilk üç flirketler grubundan biri oldu u gibi, uluslararas ölçülere göre de (UFRS) en kârl grubudur. Grubun demir-çelik, çimento, otomotiv, enerji, lojistik, g da, inflaat ve teknoloji gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren flirketlerinin ço u sektörlerinin önde gelen kat l mc lar aras nda yer almaktad r. OYAK Grup flirketleri sa lad klar istihdam kadar gerçeklefltirdikleri toplam sat fl, ihracat ve üretimleri ile de Türkiye ekonomisine sürekli ve artan oranda katma de er sa lamaktad rlar. OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK Grubu, Türkiye nin en kârl flirketler grubudur. OYAK 2007 Faaliyet Raporu OYAK ve OYAK Grubu 03

8 Üstün Performans OYAK, temel amac na uygun olarak üyelerine katma de eri yüksek hizmetler sunmakta ve her y l enflasyonun üzerinde nema sa lamaktad r. OYAK, 2007 yılında kârl l k ve nema oran aç s ndan tarihi bir sonuç elde etmifltir: 2,652 milyon YTL Net Dönem Kâr %54.2 Nema Oranı %54.2 olarak gerçekleflen nema oranı Türkiye statistik Kurumu tarafından 2007 yılı için açıklanan TÜFE oranının 6.5 katı, ÜFE oran n n ise 9.2 kat d r.

9 Finansal Göstergeler OYAK n Faaliyet Sonuçlar (Milyon YTL) (Milyon YTL) NET DÖNEM AKTÜERYAL KÂRI (NEMA) 2, ÜYE VARLIKLARINA SA LANAN ARTIfi (NEMA ORANI) (%) TÜFE (%) NEMA ORANI/TÜFE (KATSAYISI) ÜFE (%) NEMA ORANI/ÜFE (KATSAYISI) ÖZKAYNAKLAR (ÜYE REZERVLER + DÖNEM KÂRI) 7, ,089.8 TOPLAM AKT FLER 9, ,732.5 OYAK Grubu fiirketleri Birleflik (Kombine) Sonuçlar (1) (Milyon YTL) (Milyon YTL) VERG ÖNCES KÂR 2, ,126.8 SATIfiLAR (2) 18, ,045.2 filem HACM (3) 63, ,946.3 ÖZKAYNAKLAR 15, ,631.1 VERG LER 1, ,517.0 TOPLAM AKT FLER 25, ,727.5 HRACAT (M LYON ABD DOLARI) 3, ,280.8 ÇALIfiAN SAYISI 31,111 34,836 (1) Ordu Yard mlaflma Kurumu Genel Müdürlü ü (OYAK) hariçtir. (2) Üretim ve pazarlama flirketleri için brüt sat fl has lat toplam d r. (3) Finans sektöründe faaliyet gösteren ifltiraklerin ifllem hacmi rakamlar ndan oluflmaktad r. OYAK n Kredi De erlendirme Notlar (Rating) MOODY S INVESTORS SERVICE UZUN VADEL YABANCI PARA B R M UZUN VADEL YEREL PARA B R M Ba2 Dura an Görünüm Ba2 Dura an Görünüm STANDARD & POOR S (S&P) UZUN VADEL DERECELEND RME NOTU UZUN VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) KISA VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) BB Dura an Görünüm traa tra-1 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Finansal Göstergeler 05

10 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj OYAK 46 faaliyet y l n baflar l sonuçlar kaydederek tamamlam fl ve gelece e dair güçlü planlar na odaklanm flt r. Kurumumuz varl klar n en verimli flekilde de erlendirmifl, üyelerine rekor seviyede nema sa lam fl ve hizmet yar fl nda en iyiyi sunman n sonsuz gayretini sürdürmüfltür. Y ld r m TÜRKER, Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan 06 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

11 OYAK' n de erli üyeleri, sayg n ifl ortaklar m z, sevgili çal flanlar m z, Dünya ekonomisinin kriz sürecinden geçti i, Türkiye ekonomisinin ise krize dayan kl l k anlam nda önemli bir s nav verdi i 2007 y l, OYAK aç s ndan da özel bir y l olmufltur y l sonuçlar m z rekor bir getiriye iflaret etmektedir. OYAK 2007 y l na, 5,089.8 milyon YTL toplam Kurum varl ve 197,940' aktif, 33,722'si Emekli Maafl Sistemi üyesi olmak üzere toplam 231,662 daimi üye ile bafllam fl, üye birikimlerine enflasyonun üzerinde nema sa lamay hedeflemifl ve Kanun'da yaz l olan hizmetleri en üst düzeyde sunmay amaçlam flt r y l n n sonuna geldi imizde gururla ifade etmek isterim ki OYAK 2,651.7 milyon YTL aktüeryal kâr kaydetmifl, nema oran TÜFE ile ölçülen enflasyonun 6 kat n n üzerinde, ÜFE ile ölçüldü ünde ise 9 kat ndan fazla ve %54.2 olarak gerçekleflmifltir. Toplam Kurum varl klar m z ise %50'nin üzerinde bir art flla 7,738.3 milyon YTL'ye eriflmifltir y l nda kaydetti imiz 2,651.7 milyon YTL lik net aktüeryal kâr ve %54.2'lik nema 46 y ll k OYAK tarihinin enflasyona göre sa lanan en yüksek de erleridir. Üye sayımız da 235,818'e ulaflmıfltır. Kaydedilen bu sonuç biz OYAK üyeleri için gurur vericidir. Bundan sonraki hedefimiz rekorumuzu k rmak ve varl klar m z mümkün olan en üst seviyeye tafl makt r. Bunu gerçeklefltirebildi imiz ölçüde OYAK uzun vadeli misyonunu baflar yla ve her bir üyesi için eksiksiz olarak yerine getirebilecektir y l faaliyetlerimiz kapsam nda de inmek istedi im di er bir konu, konut üretiminde kaydetti imiz önemli geliflmelerdir. Bilindi i üzere OYAK' n en önemli hedeflerinden biri her üyesini en uygun koflullarda uygun birer ev sahibi yapmakt r. Bu eksendeki faaliyetlerimiz gerek do rudan yürüttü ümüz konut üretim projeleri gerekse üyelerimize sa lad m z ve konut edinmelerini destekleyen yard mlarla sürdürülmektedir. OYAK 2007 y l nda konut alan ndaki faaliyetlerini yo unlaflt rm fl ve önemli gerçekleflmeler sa lam flt r. Konut üretimi faaliyetleri kapsam nda zmir Yamaçevler Projesi'ni baflar yla tamamlam fl bulunmaktad r. Proje kapsam nda inflaat tamamlanm fl bulunan 700 konut 2008 y l n n Nisan ay nda hak sahiplerine teslim edilmifltir. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 07

12 Profesyonel yönetim kadromuzun çok isabetli öngörüleri sayesinde, OYAK, y l ortas nda bafllayan ve 2008'de de kendini hissettirece ini düflündü ümüz global krizlere çok güçlü ve dirençli bir flekilde girebilmifltir. stanbul kitelli'de 2007 y l nda inflaat na bafllad m z OYAKKENT'in ilk etab ile tahsis çal flmalar n sürdürdü ümüz ikinci etab 2009 y l nda tamamlamay hedefledi imiz önemli projelerimiz aras nda yer almaktad r. OYAK, üyeleri için her geçen y l konut üretmeye kararl d r ve bu alandaki çal flmalar na istikrarl bir flekilde devam etmektedir. ERDEM R, OYAK yönetimi alt nda sa l kl geliflmesini sürdürmektedir y l nda hakim orta konumuna geldi imiz ERDEM R, OYAK yönetimi alt nda faaliyetlerini gelifltirmeye devam etmifl; tarihindeki en yüksek piyasa de erine ulafl rken rekor üretim ve sat fl de erleri kaydetmifltir. Ülkemizin en de erli sanayi varl klar aras nda yer alan ERDEM R ayn zamanda Avrupa'n n da en büyük demirçelik üreticilerinden biri olarak kabul edilmektedir. OYAK' n hedefi, demir-çelik ürünlerinin büyük bir önem kazand günümüz konjonktüründe ERDEM R'i dünyan n en verimli iflletmeleri aras na tafl mak ve de erini her geçen y l pekifltirmektir. Bu kapsamda OYAK, ERDEM R ve SDEM R iflletmelerinde toplam tutar 2.5 milyar ABD Dolar n aflacak modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar n tüm h z yla yürütmektedir y l nda tamamlamay öngördü ümüz bu yat r mlar ERDEM R ve SDEM R'in mevcut tesislerinin önündeki darbo azlar giderecek, ürün kalitesini ve verimlili i yükselterek maliyetleri düflürecektir. 08 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

13 Öngörü: duygu ve tahminlerin birleflti i nokta Mesaj m n bu k sm nda kurumsal bir yap için çok büyük önem tafl d na inand m öngörü yetene inden bahsetmek istiyorum. Duygu ve tahminlerin birleflti i nokta olarak tan mlad m öngörü, kurumlar n gelece ini fazlas yla ilgilendiren ve yönetim erkinde mutlaka bulunmas gereken temel bir niteliktir. Memnuniyet ve flükranla ifade etmek isterim ki OYAK, Genel Müdürümüz Say n Coflkun Ulusoy lider kiflili inde belirginleflen ve tüm üst yönetim kadrosunca desteklenen ve paylafl lan güçlü bir öngörü yetene ine sahiptir. Bu yetkinlik OYAK', h zla de iflen bir dünya ve ülke gündeminde, baflar dan baflar ya tafl m fl; krizleri oldu u kadar olanaklar da zaman nda teflhis etmesini ve en do ru flekilde içsellefltirmesini sa lam flt r. Son yedi y ll k süre zarf nda ulusal ve uluslararas alanda takdirle izlenen performans m z ve do ru icraat m z, öngörü gücümüzün kurumsal yönetim anlay fl m zla buluflmas n n bir sonucudur y l da bu anlamda özel bir dönem olmufl; profesyonel yönetim kadromuzun çok isabetli öngörüleri sayesinde, OYAK, y l ortas nda bafllayan ve 2008'de de kendini hissettirece ini düflündü ümüz global krizlere çok güçlü ve dirençli bir flekilde girebilmifltir. OYAK Bank' n 2007 y l nda sat fl, öngörülerimizin fl nda yeniden yap land rd m z ifltirak stratejimizin bir sonucudur y l nda kamuoyunun en çok ilgilendi i konulardan biri OYAK Bank' ING Grubu'na satmam z olmufltur. OYAK, befl y l gibi k sa bir sürede 11 flubeli bankas n, finansal mühendislik harikas bir strateji uygulayarak ülkemizin en büyük 10 özel bankas aras na tafl m fl; 2007 y l n n sonunda OYAK Bank' 2.7 milyar ABD Dolar nakit bedel karfl l ING'ye satm flt r. Bu OYAK' n oldu u kadar Türkiye'nin de büyük bir kazan m ve baflar s d r. Keza tahsil etti imiz bedel yabanc sermaye yat r m olarak ülkemize gelmifl, Türkiye'mizin sermaye birikimine eklenmifltir. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 09

14 Üyelerinin birikimlerini en iyi flekilde de erlendirmeye ve reel olarak büyütmeye odakl stratejileri OYAK', 2008 y l nda Türkiye'nin en büyük ve en kârl gruplar ndan biri olarak konumland rmaktad r. Sat fl sürecinde bizlere en çok yöneltilen soru, OYAK Bank' neden portföyümüzden ç kard m z konusu olmufltur. Konuya iliflkin yal n ve net cevab m z bu vesileyle bir kez daha paylaflmak istiyorum. Konuya misyonumuzun perspektifinden bakal m. Bilindi i üzere OYAK, ülkemizin ilk ve tek özel emeklilik fonudur. Bu kapsamda üyelerinden emanet ald birikimleri, üyelerinin gelece ini infla etmek ad na yönetmektedir. Temel hedefleri, üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve katma de eri yüksek hizmet sunmak olan OYAK, bu hedeflerine ulaflmak amac yla varl klar n finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir. fltirak portföyümüzü güncel dünya ve piyasa gerçeklerinin fl nda yap land rmakta; yat r m yapaca m z sektörleri kârl l k ve verimlilik esaslar yla belirlemekteyiz. OYAK, do ald r ki zaman içinde de iflen koflullara ba l olarak baz sektörlerden ç kma karar alabilmekte ve ayn zamanda büyüme potansiyeli öngördü ü baz ifl kollar na yat r m yapabilmektedir. Bu basit ve yal n bir portföy yönetimi mant d r. Esas olan yat r m karar n do ru zamanda vermek, ifli do ru icra etmek, kâr etmek ve Kurum varl klar n sürekli gelifltirmektir. OYAK, 2007'ye yaklafl rken bankac l k sektörünün ulusal pazar m zda arz etti i zorluklar n bilinci dahilinde hareket etmifl ve finans sektöründen ç kma karar alm flt r. OYAK Bank' n sat fl, öngörülerimizin fl nda yeniden yap land rd m z ifltirak stratejimizin ve rasyonel portföy yönetimi anlay fl m z n çok do al bir sonucudur. 10 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

15 OYAK Bank' evrensel de erlerimizi paylaflan ve ifl kültürü bizimle paralel olan bir gruba satm fl olman n huzurunu yafl yoruz. OYAK Bank, ülkemizin çok güzel ve örnek bir kurulufludur. OYAK olarak, OYAK Bank' her anlamda do ru bir gruba teslim etti imize inan yoruz. Ülkemiz piyasas na bak fl aç s n n olumlu oldu unu bildi imiz ING'nin h zl bir büyüme plan uygulayaca n ve ülkemize artan miktarda yat r m yapaca n kamuoyundan izliyoruz. Ortak evrensel de erler paylaflt m z ING, risk ve kredi kültüründen hizmet kültürüne kadar pek çok konuda bizimle özdefl bir yaklafl m ve düflünce biçimine sahiptir. Bu vesileyle OYAK Bank' uluslararas bir de ere dönüfltüren ve bugünlere ulafl lmas nda büyük katk s bulunan tüm Banka çal flanlar na en içten teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Rotam z belli, stratejimiz güçlüdür. OYAK, büyümeye ve daha çok de er üretmeye devam edecektir. OYAK, yar m asra yaklaflan tarihinde, sermaye birikimi konusunda çok önemli bir baflar ya imza atm fl bulunmaktad r. Üyelerinin birikimlerini en iyi flekilde de erlendirmeye ve reel olarak büyütmeye odakl stratejileri OYAK', 2008 y l nda Türkiye'nin en büyük ve en kârl sermaye gruplar ndan biri olarak konumland rmaktad r. OYAK, performans, yetkinlikleri ve özgün modeliyle uluslararas pazarda da yak ndan ilgiyle izlenen ve çal flmalar takdirle de erlendirilen bir kurulufltur. OYAK' n en önemli özelli i sürdürülebilir bir model olmas d r. Kurumsal yönetim anlay fl m z, portföy yönetim anlay fl m z, üyelerimizden çal flanlar m za kadar herkesçe paylafl lan de erlerimiz bizi özgün k lan en önemli yap tafllar d r. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 11

16 OYAK 2008 ve sonras nda geliflme ve büyüme stratejisinden ödün vermeksizin yeni baflar lara imza atacakt r. OYAK üyeleri için oldu u kadar geliflen Türkiye için de daha fazla üretmeyi, sermaye birikimini perçinlemeyi arzulamaktad r. Bu amaçla, Kurumumuz yeni yat r m alanlar n yak ndan irdelemektedir. Burada de inmek istedi im çok önemli bir nokta faaliyet alan m z ulusal pazar m zla s n rlamad m z gerçe idir. OYAK dünyay bir faaliyet alan olarak görmekte ve f rsat görmesi durumunda ülkemiz s n rlar d fl nda da yat r mlar gerçeklefltirmektedir. Gurur kayna profesyonel yönetim ekibimize ve 2007'nin OYAK tarihinde istisnai bir y l olmas nda özverili mesaileriyle büyük katk s olan tüm çal flanlar m za Yönetim Kurulumuz ad na en içten teflekkürlerimi sunmak isterim. OYAK, hedeflerini öngörüleri ile sentezlemeye ve en do ru stratejileri tasarlamaya devam edecektir. OYAK, 2008 ve sonras nda ses getirecek yeni at l mlara haz rd r... Y ld r m TÜRKER Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan 12 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

17 Yönetim Kurulu (E) Korg. Y ld r m TÜRKER Yönetim Kurulu Baflkan Tümg. Kamil BAfiO LU Hv.Plt.Tümg. Nejat B LG N Tüma. Veysel KÖSELE (E) Dr.Hak.Tu g. Y lmaz HIZLI Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (E) Vali Lütfi Fikret TUNCEL Prof.Dr. Necdet SER N Dr. Coflkun ULUSOY Tüma. Mustafa Baha EREN Hv.Plt.Tümg. Fuat ÖZAKDA Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (18 Eylül 2007 tarihinde görevden ayr lm flt r.) Yönetim Kurulu Üyesi (18 Eylül 2007 tarihinde görevden ayr lm flt r.) Denetleme Kurulu J.Tümg. Hüseyin GÜÇLÜ Haydar GEZM fi Haluk ALTAY J. Tümg. Fikret DEM RTAfi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi (21 A ustos 2007 tarihinde görevden ayr lm flt r.)

18 Genel Müdür den Mesaj 2007, OYAK' n son yedi y ld r sürdürdü ü yo un çal flmalar n n taçland bir dönem olmufltur. fltiraklerinin tamam nda güçlü sonuçlar kaydeden OYAK, 2007 y l nda, stratejisi do rultusunda global krizlere haz rlanm fl; yeni at l mlara ve yurt d fl na aç lmaya odaklanm flt r. Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür 14 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj

19 2007 y l nema oran %54.2 olarak gerçekleflmifltir. OYAK 2007 faaliyet y l nda da misyonu do rultusunda temel ifllevini üstün bir baflar kaydederek yerine getirmifltir: Üyeleri için aral ks z olarak katma de er üretmeye devam eden OYAK, 2007 y l nda üye birikimlerine 2,651.7 milyon YTL aktüeryal kâr eklemeyi baflarm flt r. Üyelerimizin gözünde faaliyetlerimizin en temel baflar göstergesi olarak kabul edilen nema oran ise 2007 y l için %54.2 olarak gerçekleflmifltir. OYAK üye varl klar ise ayn dönemde 7,738.3 milyon YTL'ye ulaflm flt r y l nema oran m z %8.4 olarak gerçekleflen TÜFE y ll k de erinin 6.5 kat, %5.9 olan ÜFE nin ise 9.2 kat d r y l nda kaydedilen mali sonuçlar, OYAK' n reel getiri sa lama konusundaki rakipsiz gücünü bir kez daha ortaya koymaktad r y l finansal sonuçlar, do ru tasarlanm fl ve ödünsüz uygulanan bir stratejiye, kurumsal öngörüye, icra gücüne ve zaman sihirbazl na dayand r lm flt r. OYAK kaydetti i mükemmel performans, sundu u üstün hizmetleri ve sahip oldu u eflsiz varl klar ile yüksek bir sinerjiye sahiptir ve ülkemizde oldu u kadar dünyada da bir baflar modeli olarak de erlendirilmektedir. Portföy stratejimizin zaman içinde do ru ve ödünsüz icras OYAK baflar modelini infla etmemize olanak tan m flt r. OYAK' n 2007 y l nda ulaflm fl bulundu u noktay do ru alg lamak ve gelece e bak fl aç s n do ru yorumlamak ad na, son yedi y lda gerçeklefltirdi imiz de iflimi k saca da olsa hat rlamakta büyük fayda görüyoruz y l na girilirken, ülkemiz tarihinin en a r ekonomik krizinin arifesinde idi. OYAK yönetimi olarak bizler, krizin yaklaflmakta oldu unu çok önceden öngörerek Kurumun kriz sürecine yüksek likitide seviyesinde girmesi için gerekli olan her türlü önlemi zaman nda alm flt k. Bu kapsamda o dönemde öngörülen baz portföy yat r mlar n ertelemifl; likit ve do ru bilanço yönetimine a rl k vermifltik. O y llarda uygulad m z do ru tedbirler ve politikalar sonucunda, üye kitlemizin gelece ini do rudan ilgilendiren Kurum varl klar n ekonomik krizin olumsuz etkisinden korumakla kalmay p, büyümemizi de sürdürmeyi baflard k. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj 15

20 OYAK, güçlü varl klar ve sürdürülebilir yap s ile ülke kredi notunun üzerinde bir not ile de erlendirilirken, k yas grubunu oluflturan ülkemizin en müstesna kurumlar n n aras nda bu seviyede kredi notuna sahip tek holding yap s olmay da baflarm flt r. OYAK, krizin hemen ertesinde savunmada kalmak yerine hücum takti ini devreye sokmufl; 2001 y l ndan itibaren köklü bir yap lanma sürecine giren bankac l k ifl kolunun sundu u eflsiz imkanlar do ru zamanda ve cesur bir yaklafl mla de erlendirme yoluna gitmifltir. Bu kapsamda 2001 y l nda Sümerbank' iktisab m z ve OYAK Bank çat s alt nda birlefltirmemiz, ölçe i ve tamamlanma sürati anlam nda Türk bankac l k tarihine bir kilometre tafl olarak geçmifltir. OYAK Bank çat s alt nda hayata geçirdi imiz büyük dönüflüm projesi ve k sa sürede infla etti imiz yeni banka dünya ölçe inde bir baflar öyküsü olarak de erlendirilmifl; ulaflt m z toplam flube say s, büyük müflteri kitlesi ve yüksek bilanço kalitesi g pta edilen unsurlar aras nda yer alm flt r. Takip eden y llar OYAK' n Türkiye'de ekonomik büyüme konjonktürünü en do ru flekilde okudu u ve farkl ifl kollar n n sundu u f rsatlar en iyi biçimde de erlendirmeye devam etti i bir süreci iflaret etmifltir. Enerji ifl kolunda gerçeklefltirdi imiz SKEN yat r m, OYAK'a yepyeni bir ufuk açarken; OYAK' n zaman içinde ve kademeli olarak geliflen stratejisinde yeni bir aflaman n habercisi niteli inde olmufltur. OYAK, SKEN ile ölçe i büyük yat r mlara yönelmeye bafllam flt r. Ayn süreçte OYAK fleffafl de erlerinin aras nda çok özel bir yerde yorumlam fl; herhangi bir yasal zorunlulu u olmamas na karfl n gerek ulusal gerekse uluslararas boyutta kamuoyuna aç lm flt r. Kurumsal yap s n, y ll k faaliyetlerini, strateji ve hedeflerini adeta halka aç k bir flirket gibi kamuoyuyla paylaflan OYAK' n izledi i aç kl k ve fleffafl k, güvenle özdefl güçlü markas n n daha da pekiflmesini sa lam flt r. OYAK bu dönemde faaliyet raporlamas na bafllam fl, d fl denetime her alanda kap lar n açm fl ve uluslararas kredi derecelendirmesine (rating) müracaat eden ilk ve tek Grup olmufltur. 16 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj

21 OYAK, güçlü varl klar ve sürdürülebilir yap s ile dünyada benzeri çok az görülebilir bir flekilde ülke kredi notunun üzerinde bir not ile de erlendirilirken, k yas grubunu oluflturan ülkemizin en müstesna kurumlar n n aras nda kredi notuna sahip ilk holding yap s olmay da baflarm flt r. Ayn süreç, OYAK' n tarihindeki ilk sendikasyon kredilerine tan kl k etmifl; Kurum yurt d fl sermaye piyasalar n n en gözde kat l mc lar aras nda yer almay baflarabilmifltir y l nda gerçeklefltirdi imiz ERDEM R yat r m OYAK' n 46 y ll k tarihinde gerçeklefltirdi i en büyük yat r m olmufltur. Gururla ifade etmek isterim ki Avrupa Birli i nin sekizinci büyük demir-çelik üreticisi ERDEM R Grubu nun OYAK ifltirak portföyüne kat lmas n n üzerinden sadece 2 y l gibi k sa bir süre geçmifl olmas na ra men, ERDEM R bugün de erini çok ileriye tafl yabilmifl, verimlilik ve etkinlik anlam nda mükemmel bir noktaya gelmifltir. OYAK, ERDEM R ile portföy yat r m stratejisinin ölçe ini ve yönünü dünya ligine yönlendirdi ini ortaya koymufltur. Di er taraftan OYAK, hacim anlam nda bölgemizde ve ülkemizde yer alan rakipsiz varl klar portföyüne katarak, Türkiye ekonomisinin büyük ihtiyaç duydu u daha çok katma de ere ve daha çok üretime artan oranda katk yapaca n n da iflaretlerini vermifltir. OYAK uzun soluklu stratejisinin yeni bir aflamas na girerken 2006 y l nda global ekonomi yaklaflan küresel dalgalanman n güçlü iflaretlerini vermeye bafllam flt r. Son on y lda dünya piyasalar na egemen olan likidite fazlas ve küresel büyüme koflullar, geliflmifl ekonomilerde sürdürülmesi zor bir kredi sürecine girilmesine yol açm flt r. Kredi de eri olmayanlara kaynak aktar m n n h z kazand bu süreçte ABD konut sektörü büyük bir krize girece inin ilk iflaretlerini 2006'da vermeye bafllam flt r. Kriz 2007'nin ikinci yar s nda fliddetli bir flekilde ortaya ç km fl ve tüm dünya piyasalar n sarsm flt r. ABD konut sektöründeki çöküntü, dünya finans piyasas n tahmin edilenin çok ötesinde s k nt ya sokarken, dünyan n en büyük bankalar 2007 y l n tarihi zararlarla kapatm fllard r. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj 17

22 OYAK yak ndan izledi i ulusal ve küresel koflullar stratejilerine do ru bir biçimde yans tmaya devam ederek 2006 y l nda finans ifl kolundan ç kma karar alm flt r. Stratejik plan m z n bu yeni aflamas n n ilk ad m OYAK Bank' n sat fl olmufl; Banka, 2007 y l nda dünyan n en büyük finans gruplar ndan olan ING'ye sat lm flt r. Finans ifl kolundan ç kma karar m z n bir di er önemli ad m ise 2008 y l n n hemen bafl nda yaflanm fl; AXA OYAK'taki hisselerimizin Frans z AXA Grubu'na sat fl konusunda anlaflmaya var lm flt r. OYAK Bank ile yaratt m z de er, bir portföy yönetim stratejisi zaferi olman n çok ötesindedir. OYAK Bank' n sat fl stratejik bir baflar olman n ötesinde Kurum için ifade etti i yüksek kaynak seviyesi anlam nda da önemli bir sonuç ortaya koymufltur. Yapt m z hesaplamalar, OYAK' n hemen hemen 46 y ll k tarihi boyunca kaydetti i tüm kazançlar yabanc para cinsinden ifade ederek ulaflabilece i toplam tutar, OYAK Bank' n sat fl yla ve tek ifllemde elde etti ini ortaya koymaktad r. 36 bin ABD Dolar na sat n ald m z ve befl senede 2.7 milyar ABD Dolarl k bir de ere dönüfltürdü ümüz OYAK Bank' do ru zamanda satm fl olmam z üyelerimizin varl klar n bir gecede %50'nin üzerinde art rmam za olanak tan m flt r. OYAK Bank'ta ortaya koydu umuz baflar lar n farkl boyutlar da mevcuttur. Befl y l gibi k sa bir sürede yap land rd m z OYAK Bank, kredi kültürü ve risk yönetimi anlam nda da ülkemizdeki en iyi uygulamalar aras na yükselmifltir. Bunu hayata geçirebilen yine OYAK' n de erleri ve kurumsal yönetim anlay fl d r. OYAK Türkiye'de ve dünyada benzeri olmayan bir modeldir. Yukar da özetledi im stratejik perspektifimiz OYAK' n çok özel bir niteli ini iflaret etmektedir. OYAK bir anlamda emeklilik fonu oldu u kadar adeta bir özel yat r m fonudur. Bu nitelikleriyle OYAK dünyada benzeri olmayan bir modeldir. OYAK'ta kaydetti imiz baflar lar bu modelin içsel dinamiklerinde ve yetkinliklerimizde yatmaktad r. OYAK' n portföy yönetim flirketlerinden ayr flt temel nokta, yat r m yapt flirketlerin yönetimini bizzat üstlenmesi gerçe inde ortaya ç kmaktad r. Bu yaklafl m sat n ald m z ifli ve riski efl zamanl olarak ve bizzat yönetmemize ve gelifltirmemize olanak tan maktad r. 18 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj

23 2007 y l nda yaflanan global krizle beraber özel yat r m fonlar dünya çap nda sorunlarla karfl karfl ya kalm fllard r. OYAK özgün modelinin verdi i güçle, global krizi çok önceden öngörebilmifl; gerekli tedbirleri alarak portföyünü en do ru flekilde yap land rm fl ve kriz sürecine en do ru ve güçlü bir konumda girebilmifltir y l nda Türkiye de yaflanan krize Türkiye çap nda nakit imkanlarla giren OYAK, 2008 de yaflanmakta olan dünya krizine ise dünya çap nda bir nakitle girebilme baflar s n göstermifltir. Baflar lar m z n çimentosu olan OYAK modelinin önümüzdeki süreçte di er ülkelerde de örnek al naca n ve özel fonlar taraf ndan da uygulanaca n düflünüyoruz y l na girerken OYAK rotas n dünyaya çevirmifl bulunmaktad r. OYAK 2008'e girerken y llard r yürüttü ü stratejisinin yeni ve heyecan verici bir evresine ulaflm flt r. Dünyaya iyice entegre olmufl bulunan Türkiye ekonomisinin en güçlü kat l mc lar ndan biri olarak OYAK rotas n dünyaya çevirmifltir ve ses getirecek at l mlara haz rlanmaktad r. Yönetti imiz büyük üye varl n n bize yükledi i sorumlulu un bilincinde olarak ulusal ve uluslararas alandaki yat r m olanaklar n yak ndan takip ediyoruz. Varl klar m za varl k katacak yat r m olanaklar k sa süre içinde OYAK ad n dünya çap nda çok daha güçlü bir flekilde duyurmam z ve yeni baflar hikayeleri yazmam z sa layacakt r. 50 yafl m za h zla yaklafl rken hedefimiz OYAK' dünya liginde bir yat r mc ya dönüfltürmektir. Yabanc yat r mc lar n en gözde ülkelerinden birinde faaliyet gösteriyoruz. Bu durum biz ulusal flirketler için yo un rekabet anlam n tafl maktad r. Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir olman n tek yolu ise rakiplerimizin silahlar yla teçhiz olmaktan ve oyunu global koflullarda oynamaktan geçmektedir. Ulusal flirketlere düflen ulusal görev, rekabette dünyaya aç lmakt r. Global piyasa f rsatlar içermektedir ve bunlar önümüzdeki y llar n katma de erini infla ederken en iyi flekilde kullanmam z gerekmektedir. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj 19

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı