48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri"

Transkript

1

2 ç i n d e k i l e r Faaliyet Raporu Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH B (OYAK ADINA) : Nadir Özden YAYIN SORUMLUSU : Nadir Özden YAYINA HAZIRLAYAN : Kurumsal letiflim Müdürlü ü D ZG -GRAF K VE TASARIM : Kurumsal letiflim Müdürlü ü YAYIN TÜRÜ : Yayg n Süreli YIL : 15 Temmuz 2008 Say : 109 DARE YER : OYAK Genel Müdürlü ü, Ziya Gökalp Cad. No: Kurtulufl / Ankara TEL : BASIM YER : ETAM A.fi. Matbaa Tesisleri, Organize Sanayii Bölgesi, Mümtaz Zeytino lu Bulvar No.9 Eskiflehir BASIM TAR H : 15 Temmuz 2008 TEL : Bu doküman, münhas ran Ordu Yard mlaflma Kurumu (OYAK) ile üyeleri aras ndaki haberleflmeye yönelik ve üyelere tek tek iletilmek üzere haz rlanm fl bir iç duyuru niteli inde olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlam nda umuma arz edilen alenileflmifl bir eser de ildir. Bu eser üzerinde her türlü fikri, mali ve manevi hak sahibi olan OYAK n yaz l onay al nmaks z n, k smen veya tamamen al nt, yay n, ço altma, iflleme, iflaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim yap lamaz. Aksine davran fl, hukuki ve cezai sorumlulu u gerektirir.

3 Özgün Bir Baflar Modeli 46. y l 2007 Faaliyet Raporu

4 çindekiler 01 OYAK Sinerjisi 02 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler 03 OYAK ve OYAK Grubu 05 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 13 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 14 Genel Müdür den Mesaj 21 Üst Yönetim Y l ve OYAK 25 Üye Hizmetlerindeki Geliflmeler 39 OYAK Grubu fiirketlerindeki Geliflmeler 55 Ba ms z Denetçi Görüflü 58 OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu 31 Aral k 2007 ve 2006 Bilanço-Aktifler 59 OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu 31 Aral k 2007 ve 2006 Bilanço-Pasifler 60 OYAK Ordu Yard mlaflma Kurumu 31 Aral k 2007 ve 2006 Gelir Tablosu 61 OYAK Grubu fiirketleri

5 OYAK sinerjisinin güçlü kaynaklar : Üstün Performans Nitelikli Hizmetler De erli Varl klar Özgün bir baflar modeli OYAK n temel amac bir emeklilik fonu yaklafl m içerisinde üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve üyeler aras nda yard mlaflmaya yönelik hizmetler sunmakt r. OYAK bu hedefine ulaflmak için sahip oldu u varl klar ; sanayi, finans ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 50 yi aflk n ifltirak yat r m n n yan s ra finansal yat r mlarda de erlendirmektedir. Bu özellikler OYAK'ı adeta hem bir emeklilik fonu yöneticisi, hem de giriflim sermayesi yatırımları yapan bir kurum konumuna getirmektedir. Bu açılardan bakıldı ında OYAK, dünyada benzeri olmayan ve aldı ı baflarılı sonuçları ile ifllerli i kanıtlanmıfl bir model oluflturmaktadır. OYAK 2007 Faaliyet Raporu OYAK Sinerjisi 01

6 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler Misyonumuz OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlayıflı içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemayı sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum duyarlılı ı içinde, bir holding yaklaflımı çerçevesinde portföy ve ifltirak yatırımları yapan, tüm faaliyetlerinde aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten bir sosyal yardımlaflma kurumudur. Vizyonumuz Üye mutlulu unu daima göz önünde tutarak, de iflim gereklili ini benimseyip dünya ve Türkiye deki yenilikleri yakalamak, OYAK a oldu u kadar ülkeye de yararlı yatırımlar yapmak, OYAK ın kaynaklarını riske sokmadan üyelere her yıl artan reel kâr da ıtmayı hedeflemektir. Amaçlar m z Üyelere verilen hizmetleri gelifltirmek / mükemmellefltirmek, Üyelerin uygun ödeme koflullarıyla ça dafl nitelikte konut sahibi olmalarını sa lamak, Portföy ve ifltirak yatırımlarını sürekli revize ederek getirisini artırmak ve üyelere en fazla miktarda yansıtmak, OYAK'ın etkinli ini artırmak, Türkiye'nin dünyada da bilinen, en verimli büyük flirketi olmak. De erlerimiz OYAK ın davranıfllarını, kararlarını ve ifl amaçlarını yönlendiren ortak de erleri: Dürüstlük ve fieffaflık Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik Rekabet ve Adalet Yaratıcılık ve Mükemmeliyet Karflılıklı Saygı ve Sevgi Üye ve Çalıflanların Mutlulu u 02 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler

7 OYAK ve OYAK Grubu OYAK OYAK Türkiye nin, bir anlamda ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. Özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bak mdan özerk, tüzel kiflili i haiz bir kurulufl olan OYAK, 1 Mart 1961 tarihinde 205 say l Yasa kapsam nda kurulmufl ve faaliyetlerine bafllam flt r. Üyelerine sundu u hizmet ve ürünler aç s ndan OYAK bir hayat sigortas kuruluflu oldu u kadar bir kredi kurumu gibi de faaliyet göstermektedir. OYAK n temel amac üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve üyeler aras nda yard mlaflmaya yönelik hizmetler sunmakt r. OYAK bu hedefine ulaflmak ad na sahip oldu u varl klar finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir. OYAK' n üye say s 2007 y l sonunda 235 bini aflm flt r. OYAK Grubu OYAK Grubu finans, sanayi ve hizmet dallar nda faaliyet gösteren 50 yi aflk n flirketten oluflmufltur. Grup, 2007 y lsonu verilerine göre 30 binden fazla kifliye istihdam sa lamaktad r. OYAK Grubu ülkemizin en büyük ilk üç flirketler grubundan biri oldu u gibi, uluslararas ölçülere göre de (UFRS) en kârl grubudur. Grubun demir-çelik, çimento, otomotiv, enerji, lojistik, g da, inflaat ve teknoloji gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren flirketlerinin ço u sektörlerinin önde gelen kat l mc lar aras nda yer almaktad r. OYAK Grup flirketleri sa lad klar istihdam kadar gerçeklefltirdikleri toplam sat fl, ihracat ve üretimleri ile de Türkiye ekonomisine sürekli ve artan oranda katma de er sa lamaktad rlar. OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK Grubu, Türkiye nin en kârl flirketler grubudur. OYAK 2007 Faaliyet Raporu OYAK ve OYAK Grubu 03

8 Üstün Performans OYAK, temel amac na uygun olarak üyelerine katma de eri yüksek hizmetler sunmakta ve her y l enflasyonun üzerinde nema sa lamaktad r. OYAK, 2007 yılında kârl l k ve nema oran aç s ndan tarihi bir sonuç elde etmifltir: 2,652 milyon YTL Net Dönem Kâr %54.2 Nema Oranı %54.2 olarak gerçekleflen nema oranı Türkiye statistik Kurumu tarafından 2007 yılı için açıklanan TÜFE oranının 6.5 katı, ÜFE oran n n ise 9.2 kat d r.

9 Finansal Göstergeler OYAK n Faaliyet Sonuçlar (Milyon YTL) (Milyon YTL) NET DÖNEM AKTÜERYAL KÂRI (NEMA) 2, ÜYE VARLIKLARINA SA LANAN ARTIfi (NEMA ORANI) (%) TÜFE (%) NEMA ORANI/TÜFE (KATSAYISI) ÜFE (%) NEMA ORANI/ÜFE (KATSAYISI) ÖZKAYNAKLAR (ÜYE REZERVLER + DÖNEM KÂRI) 7, ,089.8 TOPLAM AKT FLER 9, ,732.5 OYAK Grubu fiirketleri Birleflik (Kombine) Sonuçlar (1) (Milyon YTL) (Milyon YTL) VERG ÖNCES KÂR 2, ,126.8 SATIfiLAR (2) 18, ,045.2 filem HACM (3) 63, ,946.3 ÖZKAYNAKLAR 15, ,631.1 VERG LER 1, ,517.0 TOPLAM AKT FLER 25, ,727.5 HRACAT (M LYON ABD DOLARI) 3, ,280.8 ÇALIfiAN SAYISI 31,111 34,836 (1) Ordu Yard mlaflma Kurumu Genel Müdürlü ü (OYAK) hariçtir. (2) Üretim ve pazarlama flirketleri için brüt sat fl has lat toplam d r. (3) Finans sektöründe faaliyet gösteren ifltiraklerin ifllem hacmi rakamlar ndan oluflmaktad r. OYAK n Kredi De erlendirme Notlar (Rating) MOODY S INVESTORS SERVICE UZUN VADEL YABANCI PARA B R M UZUN VADEL YEREL PARA B R M Ba2 Dura an Görünüm Ba2 Dura an Görünüm STANDARD & POOR S (S&P) UZUN VADEL DERECELEND RME NOTU UZUN VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) KISA VADEL (ÜLKE ÖLÇE ) BB Dura an Görünüm traa tra-1 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Finansal Göstergeler 05

10 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj OYAK 46 faaliyet y l n baflar l sonuçlar kaydederek tamamlam fl ve gelece e dair güçlü planlar na odaklanm flt r. Kurumumuz varl klar n en verimli flekilde de erlendirmifl, üyelerine rekor seviyede nema sa lam fl ve hizmet yar fl nda en iyiyi sunman n sonsuz gayretini sürdürmüfltür. Y ld r m TÜRKER, Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan 06 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

11 OYAK' n de erli üyeleri, sayg n ifl ortaklar m z, sevgili çal flanlar m z, Dünya ekonomisinin kriz sürecinden geçti i, Türkiye ekonomisinin ise krize dayan kl l k anlam nda önemli bir s nav verdi i 2007 y l, OYAK aç s ndan da özel bir y l olmufltur y l sonuçlar m z rekor bir getiriye iflaret etmektedir. OYAK 2007 y l na, 5,089.8 milyon YTL toplam Kurum varl ve 197,940' aktif, 33,722'si Emekli Maafl Sistemi üyesi olmak üzere toplam 231,662 daimi üye ile bafllam fl, üye birikimlerine enflasyonun üzerinde nema sa lamay hedeflemifl ve Kanun'da yaz l olan hizmetleri en üst düzeyde sunmay amaçlam flt r y l n n sonuna geldi imizde gururla ifade etmek isterim ki OYAK 2,651.7 milyon YTL aktüeryal kâr kaydetmifl, nema oran TÜFE ile ölçülen enflasyonun 6 kat n n üzerinde, ÜFE ile ölçüldü ünde ise 9 kat ndan fazla ve %54.2 olarak gerçekleflmifltir. Toplam Kurum varl klar m z ise %50'nin üzerinde bir art flla 7,738.3 milyon YTL'ye eriflmifltir y l nda kaydetti imiz 2,651.7 milyon YTL lik net aktüeryal kâr ve %54.2'lik nema 46 y ll k OYAK tarihinin enflasyona göre sa lanan en yüksek de erleridir. Üye sayımız da 235,818'e ulaflmıfltır. Kaydedilen bu sonuç biz OYAK üyeleri için gurur vericidir. Bundan sonraki hedefimiz rekorumuzu k rmak ve varl klar m z mümkün olan en üst seviyeye tafl makt r. Bunu gerçeklefltirebildi imiz ölçüde OYAK uzun vadeli misyonunu baflar yla ve her bir üyesi için eksiksiz olarak yerine getirebilecektir y l faaliyetlerimiz kapsam nda de inmek istedi im di er bir konu, konut üretiminde kaydetti imiz önemli geliflmelerdir. Bilindi i üzere OYAK' n en önemli hedeflerinden biri her üyesini en uygun koflullarda uygun birer ev sahibi yapmakt r. Bu eksendeki faaliyetlerimiz gerek do rudan yürüttü ümüz konut üretim projeleri gerekse üyelerimize sa lad m z ve konut edinmelerini destekleyen yard mlarla sürdürülmektedir. OYAK 2007 y l nda konut alan ndaki faaliyetlerini yo unlaflt rm fl ve önemli gerçekleflmeler sa lam flt r. Konut üretimi faaliyetleri kapsam nda zmir Yamaçevler Projesi'ni baflar yla tamamlam fl bulunmaktad r. Proje kapsam nda inflaat tamamlanm fl bulunan 700 konut 2008 y l n n Nisan ay nda hak sahiplerine teslim edilmifltir. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 07

12 Profesyonel yönetim kadromuzun çok isabetli öngörüleri sayesinde, OYAK, y l ortas nda bafllayan ve 2008'de de kendini hissettirece ini düflündü ümüz global krizlere çok güçlü ve dirençli bir flekilde girebilmifltir. stanbul kitelli'de 2007 y l nda inflaat na bafllad m z OYAKKENT'in ilk etab ile tahsis çal flmalar n sürdürdü ümüz ikinci etab 2009 y l nda tamamlamay hedefledi imiz önemli projelerimiz aras nda yer almaktad r. OYAK, üyeleri için her geçen y l konut üretmeye kararl d r ve bu alandaki çal flmalar na istikrarl bir flekilde devam etmektedir. ERDEM R, OYAK yönetimi alt nda sa l kl geliflmesini sürdürmektedir y l nda hakim orta konumuna geldi imiz ERDEM R, OYAK yönetimi alt nda faaliyetlerini gelifltirmeye devam etmifl; tarihindeki en yüksek piyasa de erine ulafl rken rekor üretim ve sat fl de erleri kaydetmifltir. Ülkemizin en de erli sanayi varl klar aras nda yer alan ERDEM R ayn zamanda Avrupa'n n da en büyük demirçelik üreticilerinden biri olarak kabul edilmektedir. OYAK' n hedefi, demir-çelik ürünlerinin büyük bir önem kazand günümüz konjonktüründe ERDEM R'i dünyan n en verimli iflletmeleri aras na tafl mak ve de erini her geçen y l pekifltirmektir. Bu kapsamda OYAK, ERDEM R ve SDEM R iflletmelerinde toplam tutar 2.5 milyar ABD Dolar n aflacak modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar n tüm h z yla yürütmektedir y l nda tamamlamay öngördü ümüz bu yat r mlar ERDEM R ve SDEM R'in mevcut tesislerinin önündeki darbo azlar giderecek, ürün kalitesini ve verimlili i yükselterek maliyetleri düflürecektir. 08 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

13 Öngörü: duygu ve tahminlerin birleflti i nokta Mesaj m n bu k sm nda kurumsal bir yap için çok büyük önem tafl d na inand m öngörü yetene inden bahsetmek istiyorum. Duygu ve tahminlerin birleflti i nokta olarak tan mlad m öngörü, kurumlar n gelece ini fazlas yla ilgilendiren ve yönetim erkinde mutlaka bulunmas gereken temel bir niteliktir. Memnuniyet ve flükranla ifade etmek isterim ki OYAK, Genel Müdürümüz Say n Coflkun Ulusoy lider kiflili inde belirginleflen ve tüm üst yönetim kadrosunca desteklenen ve paylafl lan güçlü bir öngörü yetene ine sahiptir. Bu yetkinlik OYAK', h zla de iflen bir dünya ve ülke gündeminde, baflar dan baflar ya tafl m fl; krizleri oldu u kadar olanaklar da zaman nda teflhis etmesini ve en do ru flekilde içsellefltirmesini sa lam flt r. Son yedi y ll k süre zarf nda ulusal ve uluslararas alanda takdirle izlenen performans m z ve do ru icraat m z, öngörü gücümüzün kurumsal yönetim anlay fl m zla buluflmas n n bir sonucudur y l da bu anlamda özel bir dönem olmufl; profesyonel yönetim kadromuzun çok isabetli öngörüleri sayesinde, OYAK, y l ortas nda bafllayan ve 2008'de de kendini hissettirece ini düflündü ümüz global krizlere çok güçlü ve dirençli bir flekilde girebilmifltir. OYAK Bank' n 2007 y l nda sat fl, öngörülerimizin fl nda yeniden yap land rd m z ifltirak stratejimizin bir sonucudur y l nda kamuoyunun en çok ilgilendi i konulardan biri OYAK Bank' ING Grubu'na satmam z olmufltur. OYAK, befl y l gibi k sa bir sürede 11 flubeli bankas n, finansal mühendislik harikas bir strateji uygulayarak ülkemizin en büyük 10 özel bankas aras na tafl m fl; 2007 y l n n sonunda OYAK Bank' 2.7 milyar ABD Dolar nakit bedel karfl l ING'ye satm flt r. Bu OYAK' n oldu u kadar Türkiye'nin de büyük bir kazan m ve baflar s d r. Keza tahsil etti imiz bedel yabanc sermaye yat r m olarak ülkemize gelmifl, Türkiye'mizin sermaye birikimine eklenmifltir. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 09

14 Üyelerinin birikimlerini en iyi flekilde de erlendirmeye ve reel olarak büyütmeye odakl stratejileri OYAK', 2008 y l nda Türkiye'nin en büyük ve en kârl gruplar ndan biri olarak konumland rmaktad r. Sat fl sürecinde bizlere en çok yöneltilen soru, OYAK Bank' neden portföyümüzden ç kard m z konusu olmufltur. Konuya iliflkin yal n ve net cevab m z bu vesileyle bir kez daha paylaflmak istiyorum. Konuya misyonumuzun perspektifinden bakal m. Bilindi i üzere OYAK, ülkemizin ilk ve tek özel emeklilik fonudur. Bu kapsamda üyelerinden emanet ald birikimleri, üyelerinin gelece ini infla etmek ad na yönetmektedir. Temel hedefleri, üyelerine en üst düzeyde nema sa lamak ve katma de eri yüksek hizmet sunmak olan OYAK, bu hedeflerine ulaflmak amac yla varl klar n finansal ve ifltirak yat r mlar nda de erlendirmektedir. fltirak portföyümüzü güncel dünya ve piyasa gerçeklerinin fl nda yap land rmakta; yat r m yapaca m z sektörleri kârl l k ve verimlilik esaslar yla belirlemekteyiz. OYAK, do ald r ki zaman içinde de iflen koflullara ba l olarak baz sektörlerden ç kma karar alabilmekte ve ayn zamanda büyüme potansiyeli öngördü ü baz ifl kollar na yat r m yapabilmektedir. Bu basit ve yal n bir portföy yönetimi mant d r. Esas olan yat r m karar n do ru zamanda vermek, ifli do ru icra etmek, kâr etmek ve Kurum varl klar n sürekli gelifltirmektir. OYAK, 2007'ye yaklafl rken bankac l k sektörünün ulusal pazar m zda arz etti i zorluklar n bilinci dahilinde hareket etmifl ve finans sektöründen ç kma karar alm flt r. OYAK Bank' n sat fl, öngörülerimizin fl nda yeniden yap land rd m z ifltirak stratejimizin ve rasyonel portföy yönetimi anlay fl m z n çok do al bir sonucudur. 10 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

15 OYAK Bank' evrensel de erlerimizi paylaflan ve ifl kültürü bizimle paralel olan bir gruba satm fl olman n huzurunu yafl yoruz. OYAK Bank, ülkemizin çok güzel ve örnek bir kurulufludur. OYAK olarak, OYAK Bank' her anlamda do ru bir gruba teslim etti imize inan yoruz. Ülkemiz piyasas na bak fl aç s n n olumlu oldu unu bildi imiz ING'nin h zl bir büyüme plan uygulayaca n ve ülkemize artan miktarda yat r m yapaca n kamuoyundan izliyoruz. Ortak evrensel de erler paylaflt m z ING, risk ve kredi kültüründen hizmet kültürüne kadar pek çok konuda bizimle özdefl bir yaklafl m ve düflünce biçimine sahiptir. Bu vesileyle OYAK Bank' uluslararas bir de ere dönüfltüren ve bugünlere ulafl lmas nda büyük katk s bulunan tüm Banka çal flanlar na en içten teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Rotam z belli, stratejimiz güçlüdür. OYAK, büyümeye ve daha çok de er üretmeye devam edecektir. OYAK, yar m asra yaklaflan tarihinde, sermaye birikimi konusunda çok önemli bir baflar ya imza atm fl bulunmaktad r. Üyelerinin birikimlerini en iyi flekilde de erlendirmeye ve reel olarak büyütmeye odakl stratejileri OYAK', 2008 y l nda Türkiye'nin en büyük ve en kârl sermaye gruplar ndan biri olarak konumland rmaktad r. OYAK, performans, yetkinlikleri ve özgün modeliyle uluslararas pazarda da yak ndan ilgiyle izlenen ve çal flmalar takdirle de erlendirilen bir kurulufltur. OYAK' n en önemli özelli i sürdürülebilir bir model olmas d r. Kurumsal yönetim anlay fl m z, portföy yönetim anlay fl m z, üyelerimizden çal flanlar m za kadar herkesçe paylafl lan de erlerimiz bizi özgün k lan en önemli yap tafllar d r. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 11

16 OYAK 2008 ve sonras nda geliflme ve büyüme stratejisinden ödün vermeksizin yeni baflar lara imza atacakt r. OYAK üyeleri için oldu u kadar geliflen Türkiye için de daha fazla üretmeyi, sermaye birikimini perçinlemeyi arzulamaktad r. Bu amaçla, Kurumumuz yeni yat r m alanlar n yak ndan irdelemektedir. Burada de inmek istedi im çok önemli bir nokta faaliyet alan m z ulusal pazar m zla s n rlamad m z gerçe idir. OYAK dünyay bir faaliyet alan olarak görmekte ve f rsat görmesi durumunda ülkemiz s n rlar d fl nda da yat r mlar gerçeklefltirmektedir. Gurur kayna profesyonel yönetim ekibimize ve 2007'nin OYAK tarihinde istisnai bir y l olmas nda özverili mesaileriyle büyük katk s olan tüm çal flanlar m za Yönetim Kurulumuz ad na en içten teflekkürlerimi sunmak isterim. OYAK, hedeflerini öngörüleri ile sentezlemeye ve en do ru stratejileri tasarlamaya devam edecektir. OYAK, 2008 ve sonras nda ses getirecek yeni at l mlara haz rd r... Y ld r m TÜRKER Korgeneral (E) Yönetim Kurulu Baflkan 12 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj

17 Yönetim Kurulu (E) Korg. Y ld r m TÜRKER Yönetim Kurulu Baflkan Tümg. Kamil BAfiO LU Hv.Plt.Tümg. Nejat B LG N Tüma. Veysel KÖSELE (E) Dr.Hak.Tu g. Y lmaz HIZLI Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (E) Vali Lütfi Fikret TUNCEL Prof.Dr. Necdet SER N Dr. Coflkun ULUSOY Tüma. Mustafa Baha EREN Hv.Plt.Tümg. Fuat ÖZAKDA Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (18 Eylül 2007 tarihinde görevden ayr lm flt r.) Yönetim Kurulu Üyesi (18 Eylül 2007 tarihinde görevden ayr lm flt r.) Denetleme Kurulu J.Tümg. Hüseyin GÜÇLÜ Haydar GEZM fi Haluk ALTAY J. Tümg. Fikret DEM RTAfi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu Üyesi (21 A ustos 2007 tarihinde görevden ayr lm flt r.)

18 Genel Müdür den Mesaj 2007, OYAK' n son yedi y ld r sürdürdü ü yo un çal flmalar n n taçland bir dönem olmufltur. fltiraklerinin tamam nda güçlü sonuçlar kaydeden OYAK, 2007 y l nda, stratejisi do rultusunda global krizlere haz rlanm fl; yeni at l mlara ve yurt d fl na aç lmaya odaklanm flt r. Dr. Coflkun ULUSOY Genel Müdür 14 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj

19 2007 y l nema oran %54.2 olarak gerçekleflmifltir. OYAK 2007 faaliyet y l nda da misyonu do rultusunda temel ifllevini üstün bir baflar kaydederek yerine getirmifltir: Üyeleri için aral ks z olarak katma de er üretmeye devam eden OYAK, 2007 y l nda üye birikimlerine 2,651.7 milyon YTL aktüeryal kâr eklemeyi baflarm flt r. Üyelerimizin gözünde faaliyetlerimizin en temel baflar göstergesi olarak kabul edilen nema oran ise 2007 y l için %54.2 olarak gerçekleflmifltir. OYAK üye varl klar ise ayn dönemde 7,738.3 milyon YTL'ye ulaflm flt r y l nema oran m z %8.4 olarak gerçekleflen TÜFE y ll k de erinin 6.5 kat, %5.9 olan ÜFE nin ise 9.2 kat d r y l nda kaydedilen mali sonuçlar, OYAK' n reel getiri sa lama konusundaki rakipsiz gücünü bir kez daha ortaya koymaktad r y l finansal sonuçlar, do ru tasarlanm fl ve ödünsüz uygulanan bir stratejiye, kurumsal öngörüye, icra gücüne ve zaman sihirbazl na dayand r lm flt r. OYAK kaydetti i mükemmel performans, sundu u üstün hizmetleri ve sahip oldu u eflsiz varl klar ile yüksek bir sinerjiye sahiptir ve ülkemizde oldu u kadar dünyada da bir baflar modeli olarak de erlendirilmektedir. Portföy stratejimizin zaman içinde do ru ve ödünsüz icras OYAK baflar modelini infla etmemize olanak tan m flt r. OYAK' n 2007 y l nda ulaflm fl bulundu u noktay do ru alg lamak ve gelece e bak fl aç s n do ru yorumlamak ad na, son yedi y lda gerçeklefltirdi imiz de iflimi k saca da olsa hat rlamakta büyük fayda görüyoruz y l na girilirken, ülkemiz tarihinin en a r ekonomik krizinin arifesinde idi. OYAK yönetimi olarak bizler, krizin yaklaflmakta oldu unu çok önceden öngörerek Kurumun kriz sürecine yüksek likitide seviyesinde girmesi için gerekli olan her türlü önlemi zaman nda alm flt k. Bu kapsamda o dönemde öngörülen baz portföy yat r mlar n ertelemifl; likit ve do ru bilanço yönetimine a rl k vermifltik. O y llarda uygulad m z do ru tedbirler ve politikalar sonucunda, üye kitlemizin gelece ini do rudan ilgilendiren Kurum varl klar n ekonomik krizin olumsuz etkisinden korumakla kalmay p, büyümemizi de sürdürmeyi baflard k. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj 15

20 OYAK, güçlü varl klar ve sürdürülebilir yap s ile ülke kredi notunun üzerinde bir not ile de erlendirilirken, k yas grubunu oluflturan ülkemizin en müstesna kurumlar n n aras nda bu seviyede kredi notuna sahip tek holding yap s olmay da baflarm flt r. OYAK, krizin hemen ertesinde savunmada kalmak yerine hücum takti ini devreye sokmufl; 2001 y l ndan itibaren köklü bir yap lanma sürecine giren bankac l k ifl kolunun sundu u eflsiz imkanlar do ru zamanda ve cesur bir yaklafl mla de erlendirme yoluna gitmifltir. Bu kapsamda 2001 y l nda Sümerbank' iktisab m z ve OYAK Bank çat s alt nda birlefltirmemiz, ölçe i ve tamamlanma sürati anlam nda Türk bankac l k tarihine bir kilometre tafl olarak geçmifltir. OYAK Bank çat s alt nda hayata geçirdi imiz büyük dönüflüm projesi ve k sa sürede infla etti imiz yeni banka dünya ölçe inde bir baflar öyküsü olarak de erlendirilmifl; ulaflt m z toplam flube say s, büyük müflteri kitlesi ve yüksek bilanço kalitesi g pta edilen unsurlar aras nda yer alm flt r. Takip eden y llar OYAK' n Türkiye'de ekonomik büyüme konjonktürünü en do ru flekilde okudu u ve farkl ifl kollar n n sundu u f rsatlar en iyi biçimde de erlendirmeye devam etti i bir süreci iflaret etmifltir. Enerji ifl kolunda gerçeklefltirdi imiz SKEN yat r m, OYAK'a yepyeni bir ufuk açarken; OYAK' n zaman içinde ve kademeli olarak geliflen stratejisinde yeni bir aflaman n habercisi niteli inde olmufltur. OYAK, SKEN ile ölçe i büyük yat r mlara yönelmeye bafllam flt r. Ayn süreçte OYAK fleffafl de erlerinin aras nda çok özel bir yerde yorumlam fl; herhangi bir yasal zorunlulu u olmamas na karfl n gerek ulusal gerekse uluslararas boyutta kamuoyuna aç lm flt r. Kurumsal yap s n, y ll k faaliyetlerini, strateji ve hedeflerini adeta halka aç k bir flirket gibi kamuoyuyla paylaflan OYAK' n izledi i aç kl k ve fleffafl k, güvenle özdefl güçlü markas n n daha da pekiflmesini sa lam flt r. OYAK bu dönemde faaliyet raporlamas na bafllam fl, d fl denetime her alanda kap lar n açm fl ve uluslararas kredi derecelendirmesine (rating) müracaat eden ilk ve tek Grup olmufltur. 16 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj

21 OYAK, güçlü varl klar ve sürdürülebilir yap s ile dünyada benzeri çok az görülebilir bir flekilde ülke kredi notunun üzerinde bir not ile de erlendirilirken, k yas grubunu oluflturan ülkemizin en müstesna kurumlar n n aras nda kredi notuna sahip ilk holding yap s olmay da baflarm flt r. Ayn süreç, OYAK' n tarihindeki ilk sendikasyon kredilerine tan kl k etmifl; Kurum yurt d fl sermaye piyasalar n n en gözde kat l mc lar aras nda yer almay baflarabilmifltir y l nda gerçeklefltirdi imiz ERDEM R yat r m OYAK' n 46 y ll k tarihinde gerçeklefltirdi i en büyük yat r m olmufltur. Gururla ifade etmek isterim ki Avrupa Birli i nin sekizinci büyük demir-çelik üreticisi ERDEM R Grubu nun OYAK ifltirak portföyüne kat lmas n n üzerinden sadece 2 y l gibi k sa bir süre geçmifl olmas na ra men, ERDEM R bugün de erini çok ileriye tafl yabilmifl, verimlilik ve etkinlik anlam nda mükemmel bir noktaya gelmifltir. OYAK, ERDEM R ile portföy yat r m stratejisinin ölçe ini ve yönünü dünya ligine yönlendirdi ini ortaya koymufltur. Di er taraftan OYAK, hacim anlam nda bölgemizde ve ülkemizde yer alan rakipsiz varl klar portföyüne katarak, Türkiye ekonomisinin büyük ihtiyaç duydu u daha çok katma de ere ve daha çok üretime artan oranda katk yapaca n n da iflaretlerini vermifltir. OYAK uzun soluklu stratejisinin yeni bir aflamas na girerken 2006 y l nda global ekonomi yaklaflan küresel dalgalanman n güçlü iflaretlerini vermeye bafllam flt r. Son on y lda dünya piyasalar na egemen olan likidite fazlas ve küresel büyüme koflullar, geliflmifl ekonomilerde sürdürülmesi zor bir kredi sürecine girilmesine yol açm flt r. Kredi de eri olmayanlara kaynak aktar m n n h z kazand bu süreçte ABD konut sektörü büyük bir krize girece inin ilk iflaretlerini 2006'da vermeye bafllam flt r. Kriz 2007'nin ikinci yar s nda fliddetli bir flekilde ortaya ç km fl ve tüm dünya piyasalar n sarsm flt r. ABD konut sektöründeki çöküntü, dünya finans piyasas n tahmin edilenin çok ötesinde s k nt ya sokarken, dünyan n en büyük bankalar 2007 y l n tarihi zararlarla kapatm fllard r. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj 17

22 OYAK yak ndan izledi i ulusal ve küresel koflullar stratejilerine do ru bir biçimde yans tmaya devam ederek 2006 y l nda finans ifl kolundan ç kma karar alm flt r. Stratejik plan m z n bu yeni aflamas n n ilk ad m OYAK Bank' n sat fl olmufl; Banka, 2007 y l nda dünyan n en büyük finans gruplar ndan olan ING'ye sat lm flt r. Finans ifl kolundan ç kma karar m z n bir di er önemli ad m ise 2008 y l n n hemen bafl nda yaflanm fl; AXA OYAK'taki hisselerimizin Frans z AXA Grubu'na sat fl konusunda anlaflmaya var lm flt r. OYAK Bank ile yaratt m z de er, bir portföy yönetim stratejisi zaferi olman n çok ötesindedir. OYAK Bank' n sat fl stratejik bir baflar olman n ötesinde Kurum için ifade etti i yüksek kaynak seviyesi anlam nda da önemli bir sonuç ortaya koymufltur. Yapt m z hesaplamalar, OYAK' n hemen hemen 46 y ll k tarihi boyunca kaydetti i tüm kazançlar yabanc para cinsinden ifade ederek ulaflabilece i toplam tutar, OYAK Bank' n sat fl yla ve tek ifllemde elde etti ini ortaya koymaktad r. 36 bin ABD Dolar na sat n ald m z ve befl senede 2.7 milyar ABD Dolarl k bir de ere dönüfltürdü ümüz OYAK Bank' do ru zamanda satm fl olmam z üyelerimizin varl klar n bir gecede %50'nin üzerinde art rmam za olanak tan m flt r. OYAK Bank'ta ortaya koydu umuz baflar lar n farkl boyutlar da mevcuttur. Befl y l gibi k sa bir sürede yap land rd m z OYAK Bank, kredi kültürü ve risk yönetimi anlam nda da ülkemizdeki en iyi uygulamalar aras na yükselmifltir. Bunu hayata geçirebilen yine OYAK' n de erleri ve kurumsal yönetim anlay fl d r. OYAK Türkiye'de ve dünyada benzeri olmayan bir modeldir. Yukar da özetledi im stratejik perspektifimiz OYAK' n çok özel bir niteli ini iflaret etmektedir. OYAK bir anlamda emeklilik fonu oldu u kadar adeta bir özel yat r m fonudur. Bu nitelikleriyle OYAK dünyada benzeri olmayan bir modeldir. OYAK'ta kaydetti imiz baflar lar bu modelin içsel dinamiklerinde ve yetkinliklerimizde yatmaktad r. OYAK' n portföy yönetim flirketlerinden ayr flt temel nokta, yat r m yapt flirketlerin yönetimini bizzat üstlenmesi gerçe inde ortaya ç kmaktad r. Bu yaklafl m sat n ald m z ifli ve riski efl zamanl olarak ve bizzat yönetmemize ve gelifltirmemize olanak tan maktad r. 18 OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj

23 2007 y l nda yaflanan global krizle beraber özel yat r m fonlar dünya çap nda sorunlarla karfl karfl ya kalm fllard r. OYAK özgün modelinin verdi i güçle, global krizi çok önceden öngörebilmifl; gerekli tedbirleri alarak portföyünü en do ru flekilde yap land rm fl ve kriz sürecine en do ru ve güçlü bir konumda girebilmifltir y l nda Türkiye de yaflanan krize Türkiye çap nda nakit imkanlarla giren OYAK, 2008 de yaflanmakta olan dünya krizine ise dünya çap nda bir nakitle girebilme baflar s n göstermifltir. Baflar lar m z n çimentosu olan OYAK modelinin önümüzdeki süreçte di er ülkelerde de örnek al naca n ve özel fonlar taraf ndan da uygulanaca n düflünüyoruz y l na girerken OYAK rotas n dünyaya çevirmifl bulunmaktad r. OYAK 2008'e girerken y llard r yürüttü ü stratejisinin yeni ve heyecan verici bir evresine ulaflm flt r. Dünyaya iyice entegre olmufl bulunan Türkiye ekonomisinin en güçlü kat l mc lar ndan biri olarak OYAK rotas n dünyaya çevirmifltir ve ses getirecek at l mlara haz rlanmaktad r. Yönetti imiz büyük üye varl n n bize yükledi i sorumlulu un bilincinde olarak ulusal ve uluslararas alandaki yat r m olanaklar n yak ndan takip ediyoruz. Varl klar m za varl k katacak yat r m olanaklar k sa süre içinde OYAK ad n dünya çap nda çok daha güçlü bir flekilde duyurmam z ve yeni baflar hikayeleri yazmam z sa layacakt r. 50 yafl m za h zla yaklafl rken hedefimiz OYAK' dünya liginde bir yat r mc ya dönüfltürmektir. Yabanc yat r mc lar n en gözde ülkelerinden birinde faaliyet gösteriyoruz. Bu durum biz ulusal flirketler için yo un rekabet anlam n tafl maktad r. Güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir olman n tek yolu ise rakiplerimizin silahlar yla teçhiz olmaktan ve oyunu global koflullarda oynamaktan geçmektedir. Ulusal flirketlere düflen ulusal görev, rekabette dünyaya aç lmakt r. Global piyasa f rsatlar içermektedir ve bunlar önümüzdeki y llar n katma de erini infla ederken en iyi flekilde kullanmam z gerekmektedir. OYAK 2007 Faaliyet Raporu Genel Müdür den Mesaj 19

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu

44. YIL. 2005 Faaliyet Raporu 44. YIL 2005 Faaliyet Raporu Misyon, Vizyon, Ortak De erler >> OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da...

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da... bir ev, bir araba çindekiler 01 Kurumsal Profil 02 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler 03 K saca OYAK ve OYAK Grubu 04 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu ve Denetleme

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu OYAK OYAK, Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar n n yard mlaflma ve emeklilik fonudur. Faaliyetlerine 1961 y l nda bafllayan OYAK, 205 say l yasan n kapsam nda faaliyet gösteren, özel

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas 2007 FAAL YET RAPORU Üreten Türkiye nin Bankas çindekiler Sunufl Kurumsal Profil 1 Rakamlarla Halkbank 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz 4 Stratejilerimiz, Kurumsal De erlerimiz 5 Halkbank n Tarihsel

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı