Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand"

Transkript

1 May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

2 BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten 64-bite Türkiye de bir ilk Linux un tam zaman Yar fl bafllad nternet in sundu u olanaklar n flaflk nl n kimsenin üzerinden atamad bir dönemde, e-business kavram n gelifltirerek nternet in ifl dünyas n dönüfltürücü bir rol oynayaca n ortaya koymufltuk. Bu kavram ve yaklafl m, k sa bir süre içinde elektronik ortamda ifl yapman n bafll haline geldi. Kavram m z küreselleflen dünyan n gereksinimlerini karfl lamada son derece baflar l oldu. Ama bununla yetinmedik ve yaklafl m m z h zla de iflen dünyan n gereksinimlerine daha iyi seslenebilmek için yeni bir aflamaya tafl d k: e-business on demand. Bundan böyle, IBM in att her ad m, gelifltirdi i her ürün ve çözüm, bu yaklafl m n izlerini tafl yacak. Müflterilerin de iflen dünyan n de iflen koflullar na dinamik, etkin ve düflük maliyetli yan tlar vermesini sa layan çözümler e-business on demand yaklafl m ile gelifltirilecek. Yeni stratejimizin, sundu umuz çözümlere, gelifltirdi imiz teknolojilere nas l yol gösterdi ini yaz lar m zda izleyebileceksiniz. Linux un küreselleflen dünyan n gereksinimlerine en iyi hitap eden, yaln zca bugünün de il gelece in gereksinimlerini karfl lama becerilerini öngörmemiz, e-business yaklafl m yla elde etti imiz baflar y Linux dünyas nda da yakalamam z sa lad. Sayfalar m zda yeni stratejimizin Linux dünyas ndaki izdüflümlerini bulabilirsiniz. Rekabet Ekonomisi nde kendisine daha iyi bir yer edinmek, gelece e entegre olmak isteyenler, e-business on demand stratejimizin kendilerine neler sunaca n ö renmek için 27 May s 2003 tarihinde Lütfü K rdar kongre ve Sergi Saray nda düzenlenecek IBM Futurebusiness Summit 2003 etkinli imize kat labilirler. Futurebusiness Summit 2003 te görüflmek dile iyle... Tux n öyküsü 9 En h zl gelifltiriciler htiyac n z olan her fley Hüseyin KIZILTAY IBM Türk Genel Müdürü Seçenekler zenginlefliyor 12 IBM HaberLinux Gazetesi UnitedLinux h zl bafllad Haberler YÖNET M mtiyaz Sahibi: IBM Türk Ltd.fiti. ad na Hüseyin K z ltay Yönetim Yeri: IBM Türk Limited fiirketi Büyükdere Caddesi Levent 80613, stanbul Telefon : (0212) Faks : (0212) TASARIM ve ÜRET M Vebevi letiflim Teknolojileri Telefon : (0212) Faks : (0212)

3 KURUMSAL Bu penguen çok güçlü Linux, genellikle iflletim sistemi lisanslar ndan elde edilen tasarruf nedeniyle tercih ediliyor. Oysa, orta boy ve ana bilgisayar sistemleri üzerinde yap lan testler, aç k kaynak iflletim sisteminin performans, güvenilirlik ve yönetim kolayl aç s ndan da son derece geliflkin özelliklere sahip oldu unu gösteriyor. fiirketler ve kurulufllar, orta boy ve ana bilgisayar sistemleri üzerinde Linux kullanmaya geçerken genellikle düflük maliyetli bir sunucu konsolidasyon stratejisi çerçevesinde hareket ediyorlar. Pahal iflletim sistemleri ile orta katman (middle-tier) yaz l mlar n yerine bütçe k s tlar na uygun aç k kaynak alternatifleri, yaz l m lisanslar maliyetlerinden büyük tasarruflar yap lmas n sa l yor. Bilgisayar endüstrisinin sayg n dergilerinden InfoWorld, geçti imiz aylarda Linux un güçlü bir iseries sistem üzerindeki performans düzeylerini de erlendiren bir yaz yay nlad. Bu yaz n n bir k sm n sunuyoruz : 24 CPU lu bir iseries sunucuyu, mant ksal bölümleme (logical partitioning) kullanarak üç ayr sisteme böldük. ki bölüme SuSE Linux Enterprise Server (64-bit sistemleri destekleyen pazardaki az say da üründen birisi), üçüncüsüne ise ticari ifllem uygulamam z desteklemek üzere native iflletim sistemi ile kurumsal bir veritaban yükledik. Konfigürasyonumuzda, iki Linux bölümüne native iflletim sistemimizin arka uç veritaban sunucusu olarak çal flt orta katman sunucular olarak davrand k. Veritaban sunucumuz ise yedekleme için ikinci bir fiziksel sisteme kopyaland (mirrored). Bunlar tamamlad ktan sonra bir dizi Intel temelli sunucu üzerindeki uygulamalar bu ifl için haz rlad m z iki Linux partisyonuna tafl d k. Orta katman sunucular n n orta boy bir sunucu üzerinde konsolide edilmesi, lisans maliyetlerini düflürdü ü ve uygulamalar desteklemek ad na çok say da Intel sunucusunu ayn anda çal flt rmaktan kurtard için maliyetlerde ciddi düzeylerde tasarruf sa lad. Bu tasarruf düzeyinin uzun dönemli kullan mlarda daha da artmas ve baflka alanlara yayg nlaflt r lmas da yapt m z testler s ras nda mümkün göründü. Bize ayr ca iseries sunucu üzerinde yük dengeleme ve fail-over özelliklerini güçlendirme olana da sa lad. Bir de iflimizi kolaylaflt rma anlam nda, sistemlerimizi iki Linux partisyonu aras nda iflleme gücünü dengeleyecek flekilde konfigüre etme imkan da verdi. iseries sistem üzerinde Linux çal flt rarak, bu tür makineler üzerinde ifl yönetimi özelliklerinin faydalar n izleme imkan na da kavufltuk. Örne in, mikrokod iseries in donan m katman n n hemen üzerindeki yaz l m ifllemci çevrimlerini, bellek kullan m n ve disk aktivitesini etkin bir biçimde yönetebiliyor. Linux u orta boy sistemler ya da ana bilgisayarlar üzerinde kullanan kurulufllar, ifl proseslerini iyilefltirmek için yüksek h zl yedekleme cihazlar gibi entegre donan mlar da ayn düzeyde güçlendirebiliyorlar. Daha da önemlisi, test konfigürasyonumuzu bir üretim ortam nda test edebildik; hem Linux sat c s firmadan hem de donan m sa lay c s ndan (IBM) 24 saat destek alma imkan m z oldu. Tabii ki, bu düzeyde bir destek hangi Linux sürümünü kulland n za ve hangi donan m platformunu seçti inize ba l olarak her zaman için geçerli olmayabilir. iseries üzerinde Linux çal flt rma testimiz, son derece baflar l geçti. Kurulufl ve konfigürasyon s ras nda gerçek bir zorlukla hiç karfl laflmad k, çok say da dokümantasyonu ve deste i her zaman yan m zda bulduk. Testlerimizin sonunda flu karara vard k: Linux ile orta boy ya da ana bilgisayar sistemlerinin evlili iyle elde edilebilecek maliyet avantajlar n ve proses iyilefltirmelerini flirketlerin elde etmeleri için tam zaman. Linux iflletim sisteminin günümüzde geldi i düzey, bu anlamda flirketlerin ve kurulufllar n gereksinimlerini karfl lama konusunda gereken kolayl ve geliflmiflli i sa l yor. 3

4 KURUMSAL Yar fla önde bafllay n business on demand Dünyan n en büyük teknoloji üreticisi IBM, insanlar n ve flirketlerin de iflen dünyan n de iflen koflullar na ayak uydurmalar n kolaylaflt rmak için bir dizi teknoloji ve teknolojik yaklafl m gelifltiriyor. nternet ça n n gereksinimlerine daha 1995 y l nda e-business kavram ile yan t veren IBM, söz konusu stratejisini günümüz gereklerine uygun olarak Rekabet Ekonomisinin koflullar na uyarlad. Rekabet Ekonomisi yar fl nda baflar kazanman n yolu IBM yeni yaklafl m e-business on demand den geçiyor. fl dünyas ndaki en önemli fley nedir diye bir soru sorulacak olsa, kuflkusuz yan t rekabet avantaj olurdu. Her gün de iflen dünyan n, de iflen koflullar na en uygun, en ak ll ca yan t vererek rakipler karfl s nda kazan lacak bu avantaj n önemi nedeniyle yeni nesil ekonomi dünyas Rekabet Ekonomisi kavram yla tan mlan yor. Rekabet avantaj deyince bilgi teknolojileri dünyas nda ilk akla gelen fley tabii ki Linux oluyor. Linux un maliyetleri afla ya çekmesinin ötesinde bir dizi teknolojik üstünlü ü de bulunuyor. Aç k kaynak olmas, yüksek performans, tafl nabilirli i, uyumlulu u sayesinde Linux, bir anlamda bilgi ifllem endüstrisindeki y llard r yerleflik olan al flkanl klar de ifltiriyor. Linux, Rekabet Ekonomisinin koflullar na en uygun iflletim sistemi platformu olarak rakipsiz bir konumda bulunuyor ve çok güçlü bir temel platform sa l yor. Öte yandan eksiksiz ve sorunsuz bir ortam sunabilmesi için güçlü bir dizi araç ve yaklafl mla desteklenmesi de gerekiyor. 4 Yepyeni bir yaklafl m: e-business on demand nternet ça n n gereksinimlerine daha 1995 y l nda e-business kavram ile yan t veren IBM, o zamandan bu yana geçen süre içinde bir jenerik isim haline gelen ve iflletmelerin nternet ça nda almas gereken biçim olarak genel kabul gören bu yaklafl m n rekabet ekonomisinin koflullar na uyarlad. IBM, de iflen dünyan n de iflen koflullar na, yeni kuflak e-business olan e-business on demand yaklafl m ile yan t veriyor. IBM in e-business on demand yaklafl m, iflletmelerin rekabet ekonomisinin her gün de iflen koflullar na dinamik olarak uyarlanabilmesini, talep ve arzdaki de iflikliklere gerçek zamanl yan t oluflturabilmesini sa l yor. K sacas, flirketlerin Rekabet Ekonomisi koflullar nda farkl l k yaratmalar n sa layacak bütün araçlar bar nd r yor. fiirketlere hareket kabiliyeti, esneklik, dinamizm sa l yor. Bir anlamda flirketlere gelece e entegre olma, gelece in belirsizliklerine haz r olma, gelecekte ortaya ç kabilecek de iflikliklere en uygun yan t verme becerisi kazand r yor. Bilgi teknolojisine yap lan yat r mlar n anlaml olabilmesi için iki sonuç üretmesi gerekli: Birincisi, flirket ve kurulufllar n ifl süreçlerini dönüfltürerek verimlilik düzeyini art ran bir ortam sunmas ; ikincisi, yap lan yat r mlar n getirilerinin anlaml ve ölçülebilir olmas. flte e-business on demand bu iki sonucu sa layan araçlar, yaklafl mlar, teknolojileri, çözümleri bir arada, ama istenildi i gibi kullan labilecek esneklik özellikleriyle sunuyor. fiirketler, bu araçlar sayesinde gelece e entegre olabilmeleri için gereken en önemli fleyleri baflar yorlar: Rekabet avantaj kazan yorlar ve sonuca odaklanan bir yap ya kavufluyorlar. Kusursuz bir uyum IBM in e-business on demand yaklafl m, teknolojileri, ürünleri, çözümleri ve servisleri içeren bir dizi bileflenden olufluyor. Bilgi ifllem gücünün ölçeklenebilmesi anlam na gelen, flirketlerin at l duran bilgi ifllem kaynaklar na yat r m yapmas n önleyen, bilgi ifllem hizmetlerinin su, do algaz ve elektrik gibi gereksinim duyuldu u kadar kullan lmas mant na dayanan grid (flebeke) bilgi ifllem teknolojileri; bilgi ifllem sistemlerinin insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendine sorunlar n gidermesi anlam na gelen autonomic bilgi ifllem teknolojisi; uygulamalar n küreselleflmesini sa lamak üzere iflletim sistemi temeli sa layan Linux, bu bileflenlerin ilk akla gelenleri. Söz konusu teknolojilerin altyap lar IBM Araflt rma n n laboratuarlar nda birbiri ard na haz rlan yor ve gelifltirilen ürünler piyasaya ç k yor. Bu say m zdan itibaren, flirketleri gelece e entegre eden e-business on demand yaklafl m n n bileflenlerini tan tmaya bafll yoruz. Tan taca m z ilk bileflen, Linux ile birlikte aç kl k, ölçeklenebilirlik ve esneklik sa lama konusunda en önemli temeli oluflturan grid bilgi ifllem. Kazan lan bir dizi özellik Sonuca odaklanan, yani IBM in e-business on demand yaklafl m n benimseyen flirketler flu özellikleri kazan yor: Dinamizm Rekabet Ekonomisinin talep ve arz de iflikliklerine zaman nda dinamik yan tlar verebiliyor, ekonomik dalgalanmalar birer f rsat olarak de erlendiriyorlar. Müflteri, çal flan ve tedarikçilerinin gereksinimlerini zaman nda ve eksiksiz karfl layabiliyorlar. Esneklik fl süreçlerini ve maliyet yap lar n de iflen ekonomik koflullara göre uyarlayabiliyor ve bu sayede risklerini azaltabiliyorlar. Verimlilik düzeylerini de iflen koflullardan etkilenmeden art r rken, maliyet düzeylerini de kontrol alt nda tutabiliyorlar. As l ifle odaklanmak Pazardaki farkl laflt r c özelli inin kendi uzmanl k alan oldu unu biliyor ve kendi çekirdek ifl alan nda en iyisini sunmay hedefliyorlar. Tali ifl süreçlerini stratejik çözüm ortaklar na aktarman n as l ifllerine odaklanmalar için kolayl k sa layaca n görüyor, bu sayede karl l k ve verimlilik hedeflerine rahatça odaklanabiliyorlar. Güçlü ba fl kl k sistemi Bilgi ifllem altyap lar sayesinde talep ve arzdaki dalgalanmalara, virüslere, do al felaketlere, kayna ne olursa olsun bütün de iflikliklere karfl dayan kl l k kazan yorlar.

5 KURUMSAL Grid Computing fiebeke ifl bafl nda nternet tüm dünyadaki küreselleflme e iliminin bir parças ve h zland r c s olarak yayg nlaflt ve bilgisayar a lar n birbirine ba lad. Ard ndan Linux, nternet in network dünyas ndaki küresellefltirmeci etkisini, aç k standartlar temelinde uygulama yaz l mlar dünyas na tafl d. fiimdi s ra bilgi ifllem gücünün küreselleflmesine geldi, yani grid (flebeke) bilgi iflleme. Art k flebeke ifl bafl nda. Faaliyetlerini bu say m zdan itibaren izlemeye bafll yoruz. En genel anlam yla grid bilgi ifllem, çok say da bilgisayar n kaynaklar n n bir network üzerinde belirli bir ifl için toplanmas ve kullan lmas demek. Bu ifl genellikle tek bir bilgisayar n yapamayaca ya da yapmas için çok uzun bir süre gerektiren zorlu bir görev oluyor. Grid bilgi ifllem, iflletim özellikleri ne olursa olsun a daki bilgisayarlar n sanal olarak paylafl lmas n, yönetilmesini dahas kullan lmas n sa l yor. Kaynaklar n toplam gücü, bu güce gereksinim duyan kullan c lar n emrine veriliyor. Kullan c, sanki tek bir bilgisayar kullan yormufl gibi toplam gücü kullan p, karmafl k problemlerini çözebiliyor, hesaplamalar n yapabiliyor. Bilgi ifllem gücü, network bant geniflli i, depolama kapasitesi gibi kaynaklar n sanal olarak paylafl labilmesine olanak sa layan grid bilgi ifllem teknolojisi co rafi olarak da n k heterojen bilgi ifllem sistemleri aras nda iletiflim sa l yor. Grid bilgi ifllemi, küme (cluster) bilgi ifllem ve Web ile kar flt rmamak laz m. Küme bilgi ifllem sistemleri, heterojen sistemlerden olufluyor ve genellikle bir arada bulunuyorlar. Grid lerin önemli bir k sm n küme bilgi ifllem sistemleri oluflturuyor. Web ise, temel olarak bilgisayarlar n iletiflimini ifade ediyor ve bilgi ifllem kaynaklar n n paylafl m ya da ayn anda kullan m ile ilgisi bulunmuyor. Grid iletiflimin ötesine geçerek bir anlamda kaynaklar n iletiflimini sa l yor. Globus Projesi Çok say da araflt rma gelifltirme kuruluflu ve enstitüsü, grid bilgi ifllem teknolojisinin altyap s n n gelifltirilmesi için ortaklafla bir araflt rma ve gelifltirme giriflimi yürütüyorlar: Globus Projesi. IBM in de en önemli destekçileri aras nda yer ald Globus Projesi, grid bilgi ifllemin kamu sektöründe ve özel sektörde yayg nlaflabilmesini hedefliyor. Proje çerçevesinde bir aç k kaynak Grid referans mimarisi ve grid lerin uyarlanmas için gereken bir dizi araç gelifltirilmifl durumda. Globus, grid uygulamalar n n ve programlama araçlar n n ba ms z olarak gelifltirilmesine imkan sa layan bileflenlerden oluflan Globus Toolkit i gelifltirdi. Globus Toolkit, güvenlik, bilgi altyap s, kaynak yönetimi, veri yönetimi, iletiflim, hata bulma ve sistemler aras tafl nabilir yaz l mlardan olufluyor. Bu Toolkit, yüzlerce grid in gelifltirilmesinde yayg n olarak kullan l yor. fiebekenin lideri IBM IBM, grid bilgi ifllem teknolojilerinin gelifltirilmesinde ilgili bütün taraflarla yayg n bir iflbirli i yürütüyor. J2EE temelli Open Grid Standarts Architecture n (OGSA) gelifltirilmesinde, standartlar n kendi donan m ve yaz l m platformlar na uyarlanmas nda, di er firmalar n aç k ara önünde gidiyor. Globus Toolkit, Linux çal flt ran yani bütün IBM eserver sunucu dizilerinde çal fl yor ve sistemlerle birlikte kullan c lara sunuluyor. flte IBM in grid stratejisi: Grid deste ini aç k standartlar temelinde sunmak. Bütün donan m ve yaz l m platformlar n grid becerili hale getirmek. Aç k Toolkit sa layan önde gelen bütün gelifltiricilerle yak n iflbirli i yürütmek. Hesaplama ve veri grid lere destek vermek. Müflterilerinin gereksinimlerini karfl layacak grid leri kurmalar için gereken bütün ürün ve servisleri sunmak. fiebekenin ifle el koydu u alanlar Afla daki alanlarda bilgi ifllem kaynaklar n n ve verilerinin paylafl m grid bilgi ifllem teknolojisi sayesinde gerçeklefltirilebiliyor. Araflt rma ve Gelifltirme: Yo un araflt rma ve hesaplama yap lmas gereken, karmafl k uygulamalar n kullan ld ARGE süreçlerinin gerçeklefltirilmesinde. Mühendislik ve Tasar m: Mühendislik uygulamalar n n ya da bilimsel uygulamalar n yo un hesaplama aflamalar nda ve ürün tasar m n h zland rmak için. Ticari analiz ifllemleri: fl planlama ve analizi süreçlerini h zland rmak ve daha kapsaml gerçeklefltirmek için. Kurumsal optimizasyon: Kullan m düzeyini etkinlefltirmek amac yla bilgi ifllem kaynaklar n n ve verilerin optimizasyonunda. Kamusal gelifltirme: Yeni e-devlet uygulamalar sunmak ve ekonomik geliflmeye katk sa lamak için çok büyük ölçekli bilgi teknolojisi altyap lar yaratmak için. 5

6 DONANIM YUKARI DAHA YUKARI servisi hizmeti sunan müflterilerimiz, 64-bit Java deste ihe gereksinim duyan karmafl k Web uygulamalar ortamlar bizim hedeflerimiz olacak. High Performance Computing müflterilerimiz de anahtar pazarlar m zdan birisi olacak. Araflt rma kurulufllar, Linux un güçlü müflterileri aras nda yer alacak. Çin, Almanya ve Hindistan da oldu u gibi kamu bizim en önemli ve en istekli müflterimiz olmaya devam edecek. - Linux, AIX in yerini alacak m? IBM in Linux u bütün sunucu serilerine tafl ma konusunda att en son ad m pseries üzerindeki Linux özelliklerini güçlendirmek oldu. Duyurunun pseries kullan c lar için ne anlama geldi ini pseries Çözüm Pazarlama Grubu ndan sorumlu baflkan yard mc s Karl Freund ile konufltuk. - IBM pseries in Linux pazar na sundu u de eri nas l özetlersiniz? Karl Freund Bu duyurular, IBM in pazardaki en uygun 64-bit Linux native sunucuya sahip oldu u anlam na geliyor. Linux müflterileri, daha önce pseries ve A IX dünyas nda kullan lanlarla efl yüksek performans için 64-bit ortamlar ile çok büyük bellek adresleme gereksinimlerini art k karfl layabiliyorlar. Bütün bunlar, rakip ürünlere göre çok daha ucuza sunabiliyoruz. Ve müflterilerimize ayn makinenin üzerinde AIX i de çal flt rabilme imkan sa l yoruz. Onlara esneklik ve seçim özgürlü ü veriyoruz. - Ayn makinedeki iki partition ile 64-bit Linux ve UNIX i çal flt rmak IBM müflterilerine yeni f rsatlar sunacakt r. Linux için aç lan yeni pazar ve ifl f rsatlar nedir? Karl Freund Bunlar bize daha fazla ifl üretmeye gereksinim duyan Linux müflterilerine eriflmemizi sa layacak. Linux ile çal flmaktan memnun olan müflteriler, daha yüksek kapasite, daha yüksek performans ve ölçeklenebilirlik peflindeler. Linux özellikli pseries sistemler onlara istediklerini verecek. 4 ve 8 ifllemcili ölçeklenirli e gereksinim duyan Linux temelli Web 6 Karl Freund Hay r almayacak. Linux, AIX için yeni f rsatlar yaratacak. 64 ifllemcili sunucular m z desteklemek için AIX e yat r m yapmaya devam edece iz. POWER ifllemci mimarisi arac l yla geliflkin özelliklerini destekleyece iz. AIX, endüstri lideri UNIX iflletim sistemi olmaya devam edecek. Bu arada geliflmifl AIX özelliklerini Linux ta da da taca z. Bunlar, Linux toplulu una yapt m z katk larla sa layaca z. Zamanla, AIX ile Linux aras ndaki aç kl k kapanmaya bafllayacak, ama bu aç kl n kapanmas için henüz erken. - Bu iki iflletim sisteminin yak nlaflmas müflteri için ne anlama geliyor. Karl Freund Öncelikle müflterinin seçene i ve esnekli i artacak. Onlara ticari UNIX in RAS özelliklerini ya da Linux un kurumsal de erini ve özelliklerini sunuyoruz. Ya da her ikisini birden... Müflteriler, pseries e yapt klar yat r m n korundu undan emin olacaklar. - Power mimarisi üzerinde Linux ile AIX in karfl laflt r lmas na iliflkin endüstri benchmark sonuçlar ya da performans verileri var m? Karl Freund Linux un ölçeklenebilirlik konusunda, halen 32 SMP düzeyinde ölçeklenebilen AIX e göre alaca epey yol var. Öte yandan Volano, SPECjbb benchmark lar na göre 4 ve 8 ifllemcili sistemlerde AIX ile karfl laflt r labilir sonuçlar elde ediyor.bu sorunlar 2.4 Linux çekirde inden kaynaklan yor. Çal flmalar ilerledikçe 2003 y l n n sonundan itibaren performans sonuçlar düzelmeye bafllayacak. - AIX baz özelliklerini alarak daha yüksek dikey ölçeklenebilirlik sa lamak üzere Linux un üzerine tafl yaca n z söylediniz. AIX ten Linux a tafl nacak baflka özellikler var m? Karl Freund Dinamik bölümleme (partitioning) özelli ini de tafl yaca z. pseries donan mda bulunan geliflmifl RAS özelliklerini de Linux temelli pseries sunucular m za tafl yaca z. Örne in, geliflmifl tarama ve logging. Öte yandan, pseries üzerindeki Linux u 16 ve 32 ifllemcili SMP dünyas na tafl ma konusunda da kararl y z. 32 den 64 e Linux un yarat c s Linus Torvalds, projesine 32-bit Intel merkezi ifllem birimi (CPU) kullanarak bafllam flt. Fakat birkaç y l içinde aç k kaynak dünyas Linux u bu dar kal p içinden kurtararak 64-bit ifllemciler üzerinde de çal fl r hale getirdi. Bu çal flmalarda, ifllemciye özgü parçan n iflletim sisteminin geri kalan k sm ndan izole edilmesi ve de iflikliklerin yaln zca bu k s mda yap labilir olmas büyük kolayl k sa lad. Linux ile IBM eserver serilerinin uyumunda önemli ad mlar at lmaya devam ediliyor. Geçti imiz y l n ortalar ndan beri ticari IBM eserver zseries, iseries ve pseries sunucularda 64-bit Linux sorunsuz olarak kullan labiliyor. A rl kl olarak 32-bit ifllemcilere göre tasarlanm fl olan Linux un eski versiyonlar, büyük veritabanlar n n bellekte tutulmas gibi önemli sunucu görevlerini lay k yla yerine getirme konusunda yeterli olam yorlard. IBM in ilk olarak zseries ana bilgisayarlar nda 64-bit Linux versiyonunu kullanmaya bafllamas yla, bu sorun geçti imiz y l ortadan kalkm flt. IBM un, 64-bit Linux a geçifl konusundaki di er ad mlar özel amaçl ticari sunucular olan iseries ve geleneksel olarak UNIX temelli bir seri olan pseries oldu. IBM in Linux u her alanda kullan labilecek kadar esnek, güçlü ve güvenilir bulmas yla birlikte at lmaya bafllanan ad mlar, eserver platformunun dört dizisini de kapsar hale geldi. Linux a yönelik gelifltirme çal flmalar, DB2 veritaban, WebSphere e-ticaret yaz l m gibi üst uç programlar n, farkl platformlara tafl nmas n kolaylaflt rd. Linux un yap s ndaki özellikler sayesinde, tafl ma ifllemleri di er iflletim sistemlerine göre çok daha kolay ve h zl bir biçimde yap labildi.

7 BAfiARI ÖYKÜSÜ Linux Cluster Super Computer ile sanal imalat Türkiye de bir ilk Bu say m zda Türkiye aç s ndan gurur verici ifllere imza atan bir flirketin, BYM Bilgisayar ile Yönetim Mühendislik Uygulamalar San. ve Tic. A.fi. nin gelifltirdi i Linux Cluster Super Computer uygulamas n flirketin Yönetim Kurulu Baflkan smail Mehmet Yeyinmen ile yapt m z röportaj arac l yla tan t yoruz. leri düzey CAD/CAM/CAE uygulamalar konusunda dünyan n önde gelen otomotiv firmalar na kal p tasar m hizmeti veren BYM, kurdu u sistem ile sanal imalat kavram n ülkemize getiriyor. Sistem sayesinde kal p imalat atölyesindeki deneme yan lma süreci bilgisayar ortam na tafl n yor, zamandan ve paradan tasarruf sa layan simülasyon uygulamas sayesinde süreç bilgisayar ortam nda tamamlan yor. Söz konusu uygulama Linux Cluster Super Computer üzerinde gerçeklefltiriliyor. HaberLinux BYM nin nas l bugünlere geldi inden söz ederek bafllayal m isterseniz? smail Mehmet Yeyinmen ( MY) 1989 y l nda iki konuya odaklanarak kurulduk: Yönetim ve mühendislik. Teknolojiyi çok seviyorum, yönetim ise e itimini ald m bir konu. ki konuyu ayn çat alt nda birlefltirme imkan bulduk. Form2000 çat s alt nda, baflka bir örne ini sadece Türkiye de de il dünyada da görme flans pek bulamayaca n z bir yap kurduk. Klasik uygulamada, kal p tasar m ifli beyaz yakal lar n, imalat ise mavi yakal lar n iflidir. Tasar m ekibi ile atölye uzakt r. Biz bunu bir araya getirdik. 70 kiflilik bir ekibimiz var. 20 kadar tasar m yapan BYM grubu, geri kalan ise imalat grubudur.. HaberLinux BYM nin farkl laflt r c özellikleri nedir? MY - Sektörde kal p tasar m nda lider konumday z. Kal p tasar m yaparak yaflam n devam ettiren Türkiye deki tek kurulufluz. Türkiye de klasik e ilim, parça imalatç lar n n daha sonra kal plar kendi atölyelerinde yapmaya bafllamalar d r y l nda kurulduktan sonra CAD/CAM iflini Türkiye ye getirdik. Özellikle verdi imiz e itim seminerleriyle Türkiye de bu uygulamalar n yayg nlaflmas nda önemli bir rol oynad k. IBM ile iflbirli imiz kuruluflumuzdan hemen sonra bafllad. Ama benim IBM bilgisayarlar ile tan flmam 1964 y l na kadar gider dan sonra bir dönem sistem entegrasyonu konusunda iflbirli i yapt k ten itibaren CATIA sat c s olduk te Lotus Notes ile tan flt m te Lotus Notes un distribütörlü ünü ald k. HaberLinux Peki neden Linux? MY Türkiye gibi milli geliri düflük ülkelerde yaz l mlar n lisans masraflar inan lmaz boyutlara ç k yor. Bu nedenle bizim gibi ülkelerde aç k yaz l m çok önemli. Linux a iliflkin ilgim bir anlamda mesle imin geldi im bu son aflamas nda, bir anlamda misyon olarak Türkiye de Linux un kurumsal alanda yayg nlaflt r lmas n benimsedim. Kurumsal alanda teknolojinin zor olan k sm n getirelim dedik ve cluster teknolojisini getirdik. Cluster ile çok yüksek performans sa layan yap lar elde etmeniz mümkün. IBM in cluster çözüm orta olduk. HaberLinux Galiba s ra projenizi anlatmaya geldi? MY 2002 y l nda TÜB TAK, EUREKA projesine kat l mc ar yordu. Bu bir e-pazaryeri projesi idi. ngiltere, spanya ve Portekiz deki firmalar için bir e-pazaryeri oluflturulacakt. Hedeflenen tasar m gruplar n n elektronik olarak birbirine ba lanarak, üretimi yap lacak ürünün parçalar n n kal plar n n farkl ülkelerde tasarlanabilmesi. Bu çok özel bir portal. Bu proje içinde kazand m z deneyimi Türkiye ye aktaral m istedik. Bir e-pazaryeri aç p bundan para kazanmak bugünkü flartlarda çok zor. Biz Türkiye de kendini çal flt racak, masraflar n ç karacak bir yap oluflturmak istedik. Türk kal pç lar için bir e-pazaryeri açal m dedik, ama bu da bize çok s n rl bir proje geldi. Bu arada dünyada kal p tasar m nda bugün gelinen nokta sanal imalatt r (virtual manufacturing). Atölyeye geçmeden, bütün imalat aflamas bilgi ifllem ortam nda canlandr labilir. Bunu yapabilmek için ise çok önemli bir aflama var: Simülasyon. Bu nedenle simülasyon ifline girdik. Simülasyonu da tabana yaymak laz m. Bunu yaymak için de online simulation center laz m. Hem Türk hem yabanc kal pç lar yararlans n istedik. Bunun için ise süper bilgisayar olmas laz m, çünkü çok yüksek bir bilgi ifllem gücüne ihtiyaç duyuluyor. Yani bir süper bilgisayara ihtiyac m z vard. flte bu gücü bize Linux sa lad.nas l derler, fakir adam n süper bilgisayar Linux cluster... flte böylece Linux cluster ile bu yap n n içinde bir online simülasyon merkezi kurmaya karar verdik. Simulasyon donan m n ve yaz l m için araflt rmalara bafllad k. Donan m IBM eserver xseries sunucular oldu, yaz l m LS-Dyna platformu oldu. Çok genifl bir alanda simülasyon yapma imkan sunuyor size bu platformlar. Bu simülasyonu Türkiye ye getirirsek önemli bir ifl baflarm fl olaca m za inand k. HaberLinux Tek bir ifl ile bafllay p birden çok aflamaya ulaflan bir proje... MY Evet bu üç konu birleflince: Türk Kal pç lar e-pazaryeri, EUREKA Avrupa Kal pç lar Birli i ve Türkiye Simülasyon Merkezi. Bu bir TÜB TAK-T DEB projesi haline geldi. Proje h zla onayland ve h zla yürüyor. 8 ifllemcili xseries sunucular m z Ocak ay ndan bu yana çal fl yor, flu anda uygulamam z n beta test aflamas nday z. Sistem sorunsuz çal fl yor. fllemcilerimizin say s n 18 e ç karaca z. Bu konuda IBM den çok özel destekler ald k ve al yoruz. Yeni ifllemcilerimizle birlikte sistemin gücü katlanarak artacak. HaberLinux - Bu birikimi Türkiye deki üniversite camias ile paylaflma konusunda bir girifliminiz var m? MY Sakarya Üniversitesi ile yine IBM in katk s yla yürüttü ümüz bir giriflim söz konusu. Kal p üretimiyle ilgili bilgisayar destekli sertifikasyon program yürütüyoruz. Program 250 saatlik; ilk 120 saati üniversite, sonraki 130 saati ise bizim bünyemizde yürütülecek. IBM, projeye CATIA sunarak kat l yor. Bizim misyon olarak benimsedi imiz bir hedefimiz var: Dünya standartlar nda kal p tasar m ve imalat n gerçeklefltirebilecek yetiflmifl insangücünü ülkemize kazand rabilmek. Bu iflgücünün, çal flacaklar yerlere e itimini ald klar platform yaklafl m n tafl malar n ve yayg nlaflt rmalar n öngörüyoruz. 7

8 YORUM Linux un tam zaman Derleyen : Cüneyt Kalpako lu RedHat/Türkiye Finlandiyal üniversite ö rencisi Linus Torvalds; 1991 y l nda master projesi için düflündü ü yeni iflletim sistemini yazmak üzere yola ç karken, bu fikrini önce nternet'te duyurman n çok faydal olaca n düflünüyor. Torvalds' n nternet teki mesaj pek çok yaz l mc n n ilgisini çekiyor ve gelen yüzlerce cevap kendisini kamç l yor. Böylece 11 y ll k bir serüvenin temelleri at lm fl oluyor. Günümüzde Linux'un tüm dünyada 20 milyon kadar kullan c s oldu u bilinmekte. Ülkemizde ise kesin bilgiler olmamakla birlikte kullanan 75 bin kifli civar nda oldu u tahmin ediliyor. Neden Linux? Linux'un en önemli özelliklerinden bir tanesi bu iflletim sistemini istedi iniz gibi yönetmenize izin vermesidir. E er programc veya sistemci iseniz, kaynak kodu aç k olan Linux'a kolayca eklemeler yapabilir yeni geliflimler sa layabilirsiniz. Linux özellikle küçük ve orta ölçekli kurumlar n bütçelerinden özveride bulunmadan nternet'e geçifllerini sa l yor. Böylece son derece makul bir bedelle kendi sunucu servislerinizi kurabiliyorsunuz. Bu konuda profesyonel destek alabilece iniz kurulufllar n oldu unu da unutmamak gerek. Linux, gelece in iflletim sistemidir Bütün bunlar n yan s ra genifl a yetenekleri, verimli kaynak yönetimi, çoklu grafik arayüzü nedeniyle Linux, önce akademik çevrelerin ilgisi ile büyürken flimdi ticari kurulufllar n ciddi olarak el atmas yla çok büyük bir h zla genifllemeye devam etmektedir. Özellikle DB2, Sybase, Informix gibi veritabanlar n n da katk lar yla Linux etkin ve ucuz bir iflletim sistemi olarak alternatif çözümler sunmaktad r. Kurulum ve kullan m pek çok yeni masaüstünün ortaya ç kmas yla son derece basitlefltirilmifltir. KDE, GNOME, Windowmaker gibi çeflitli grafik arabirimleriyle da t lan sürümleri, kullan c n n isteklerine göre esnek bir flekilde geniflletilebilmektedir. Sistemin ayarlanabilen parçalar çok esnek oldu u için kullan c n n yaz l mlar hakk ndaki merak n motive etmekte özellikle araflt rmay, ö renmeyi ve ö retmeyi h zland rmaktad r. Linux'un kullan m alanlar Linux, afla daki özellikleri sayesinde, mevcut a yap n z bozmadan di er iflletim sistemlerinin ve çok maksatl sunucular n yerine geçebilmektedir. SMB file server: Windows NT yerine kullan lacak bir Linux sistemi ile SMB dosya ve yaz c paylafl m (bilimsel istatistiklerle de kan tland üzere) çok daha h zl ve yüksek performansl yap lmakta ve k yaslanmayacak fiyat avantaj sa lamaktad r. IPX file server: Novell Netware yerine kullan lacak bir Linux sistemi ile mevcut sistemi de ifltirmeden çok daha h zl bir flekilde disk ve yaz c paylafl lmas mümkündür. Yedekleme ünitesi : Tüm sisteminizin yedeklenmesi gerekti inde Linux çok ciddi bir alternatif olman n ötesinde sa lad maliyet avantaj yla da tercih edilmelidir. Web sunucu : Linux'un da alt nda çal flan Apache web sunucu, dünyadaki tüm sunucular n %60' n kapsamaktad r. fiu an itibariyle tüm dünyadaki web sunucular n n %30'u Linux'tur. Ofis Uygulamalar : Linux OPEN OFFICE ile Windows uygulamalar ile k yaslanmayacak kadar fazla bir maliyet avantaj sa lamaktad r. Red Hat Linux iflletim sistemi lisans ile birlikte gelen OPEN OFFICE, tüm kelime ifllemci, elektronik tablolama ve sunu olanaklar n ücretsiz sa lamaktad r. Dilerseniz Windows ortam ndaki tüm dosya ve dökümanlar n z aynen kullanabilmekte oldugunuzu da unutmayal m. Gartner Grup araflt rmalar na göre önümüzdeki befl sene içersinde dünya PC pazar nda % 90 oran nda LINUX kullan l yor olaca n öngörmekteler. Kamu kurumlar nda Linux Ülkemizdeki kamu kurumlar n n yaklafl k %40' nda Linux sunucu amaçl olarak kullan lmaktad r. Kamu bilgi ifllem personellerinin daha bilgilendirilmeleriyle bu say n n artaca kesindir. Örne in, Güney Kore hükümeti, 2002 y l Ocak ay nda kutu aç k kaynak kodlu ofis yaz l m siparifli vererek k s tl kamu kaynaklar nda %80 tasarrruf sa lam flt r.kamu kurumlar nda Linux'un masaüstü ve sunucu alan nda kullan lmas yla, Daha güvenli biliflim sistemleri kurulabilecek, Kamunun yabanc yaz l m bileflenlerinden ayr lmas sa lanacak, Tek firmaya ve ürünlerine olan ba l l k ortadan kald r lacak, Kamunun rekabet flans n art racak, Kaynak kodun aç k olmas nedeniyle iste e ba l geniflletmeler yap labilecek. Ve daha önemlisi ülke bütçesi aç s ndan bu konuda ciddi bir tasarruf olana ortaya ç kacakt r. E itim kurumlar nda Linux A yönetimi çok geliflmifl olan bu yolla tek sistem üzerinde pek çok nternet sunucusu çal flt r labilir. S f r maliyetle e itim kurumlar m z n ihtiyaç duyabilece i yaz c, disk alan paylafl m ile temel her türlü nternet servisi kolayca verilebilir, bu servisler merkezi bir yönetim alt nda denetlenebilir. Özellikle bilgisayar destekli e itim projelerinde büyük avantaj sa lanacakt r. 8

9 TAR HÇE \ STAT ST K Tux n öyküsü Linus Torvalds n a z ndan Linux a maskot olarak Tux n seçilmesinin öyküsü: lk versiyon: Penguenleri her zaman sevmiflimdir. Linux u gelifltirdi im s ralar Canberra da bir hayvanat bahçesini ziyaret etmifltim. Burada vahfli küçük bir penguen taraf ndan s r ld m ve az rastlanan bir hastal k olan penguinitis oldum. Bu hastal k, insan n geceleri uyanmas na, sürekli penguenleri düflünmesine ve onlar çok sevmesine yol aç yor. flte bu nedenle Linux a bir maskot gerekti inde akl mda zaten yaln zca penguenler vard. Daha gerçekçi ikinci versiyon: Evet, gerçekten bir penguen taraf ndan s r ld m, ama o kadar da vahfli say lmazd. Küçücük bir fleydi. Galiba parma m bal a benzeten küçücük bir fley... Ama yine de penguenleri çok severim. Gerçeklere daha yak n bir versiyon: Bütün di er logolar çok s k c yd. Kurumsal Linux maj aram yordum, arad m Linux a efllik edebilecek e lenceli ve sevimli bir fleydi. Muazzam bir yemekten sonra oturup kalm fl fliflman bir penguen buna mükemmel uyuyordu. Sonuç: Pengueni çok ciddiye almay n. Biraz kalender ve e lenceli bir fley denilebilir. Linux için de böyle denilebilir. Ama bu onun en iyi iflletim sistemi oldu u gerçe ini de ifltirmez, ama ayn zamanda kalender ve e lencelidir de... Linux pazar pay 1999 y l nda pazarlanan 'un üzerinde sunucunun üzerinde Linux çal fl yordu. Pek çok donan m üreticisi, ürünlerini seçimlik olarak Linux kurulu bir flekilde veriyorlar. Netcraft'a göre dünyadaki tüm nternet web sunucular n n %24.6's nda Linux çal fl yor. Bu oran sunucuya karfl l k geliyor. Survey.com'a göre büyük ölçekli iflletmelerin %72'si ya Linux'u, ya da aç k kaynak kodlu bir UNIX türevini kullan yor. IDC'ye göre 2003 y l nda Linux sunucu pazar nda toplam adetlik kullan mla %24'lük bir pay yakalanacak. Survey.com'a göre 2003 y l n n sonuna kadar tüm masaüstlerinin %20'sinde Linux çal flaca öngörülmektedir. Bu verilerden anlafl laca üzere Linux tüm dünyada sürekli olarak artan oranda geliflti i ve yayg nlaflmas n sürdürdü ü aç kt r. Linux, Avrupa da baflta Almanya ve Danimarka ile Orta Asya'daki pek çok ülkede "ulusal" iflletim sistemi olarak kabul edilmifltir. 9

10 YAZILIM Speed-start your Linux App En h zl 33 bin gelifltirici Duyurulmas n n üzerinden k sa bir süre geçmesine ra men IBM in Speed-start your Linux App program, uygulama gelifltiricilerinin yo un ilgisiyle karfl laflt. Alt ay gibi k sa bir süre içinde 33,000 uygulama gelifltiricisinin kay t oldu u program sayesinde, kurumsal ve ticari uygulama gelifltiricileri IBM yaz l mlar n kullanarak 4200 Linux uygulamas gelifltirdiler. developerworks developerworks, IBM in aç k standartlar temelli çal flmalar için oluflturdu u gelifltirme kayna d r. Gelifltiricilere, geçerli ve yayg n teknik bilgi sa lama konusunda benzersiz bir ortamd r. developerworks, uygulama gelifltirme arac seçimi ne olursa olsun son derece zengin bir içerik sunar. Linux, XML, Java, Web servisleri ve yeni geliflmekte olan teknolojilerle ilgili teknoloji ve ürün kaynaklar na developerworks den eriflmek mümkündür. developerworks le ilgili ayr nt l bilgi almak için adresi ziyaret edilebilir. Linux un dünya çap nda uygulama gelifltiricilerinin en çok tercih ettikleri platform olma konumu giderek güçleniyor. Aç k kaynak iflletim sistemi, uygulama gelifltiricileri aras nda art k öncelikle tercih edilen platform olarak kabul ediliyor. IBM in gelifltiricilere yönelik zengin bir kaynak olarak haz rlad developerworks üzerinde sundu u Speedstart your Linux App program, k sa bir süre içinde h zla yayg nlaflarak 33,000 uygulama gelifltiricisine ulaflt. Art k 33,000 Windows ve Intel gelifltiricisi, Linux üzerinde çal flacak uygulamalar için IBM in WebSphere, DB2, Lotus, Tivoli ve Rational yaz l m platformlar üzerinde çal fl yorlar. Söz konusu program n duyurulmas ndan bu yana geçen k sa süre içinde kurumsal ve ticari uygulama gelifltiricileri, IBM yaz l mlar n kullanarak 4,200 yeni Linux temelli uygulama yaratt. Speed start Program çerçevesinde pazara sunulan yeni uygulamalar n yan s ra, ba ms z yaz l m gelifltiricileri taraf ndan gelifltirilen kurumsal uygulamalar içeren bir online depo ifllevi gören IBM Global Solutions Directory de binlerce Linux temelli uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde, farkl endüstrilerde faaliyet gösteren flirketler, Linux a geçmek konusunda kendilerini daha güvende hissediyorlar. IBM Global Solutions Directory deki uygulamalar n %31 i finans sektörüne, %28 i perakendecilik sektörüne, %23 ü ise kamu kurumlar na hitap ediyor. Gelifltiricilerin Linux u tercih etmesinin arkas nda, Linux un özgün platformlara göre daha güvenilir, esnek ve güvenli bir iflletim sistemi olmas yat yor. Linux çözümlerinin toplam sahip olma maliyeti avantaj ile çoklu platform deste i konusundaki üstünlü ü, her boydan e-business için öncelikli tercih olarak kabul edilmesini sa l yor. IBM Linux Çözümlerinden Sorumlu Yaz l m Direktörü Scott Handy konuyla ilgili olarak yapt de erlendirmede, uygulama gelifltiricilerinin Linux a yönelik artan ilgisinin flafl rt c oldu una dikkat çektikten sonra flunlar söyledi: Web servislerinin avantajlar n kazand racak platform olarak Java ve J2EE ile çal flan gelifltiriciler toplulu undaki Linux a yönelik ilgi son derece flafl rt c. Yeni Linux uygulamalar n n yar s WebSphere kullan yor ve bunlar n tamam da WebSphere Studio kullan larak oluflturulmufl bulunuyor. Giderek artan say da gelifltirici, güvenilirli i, toplam sahip olma maliyetinin düflüklü ü ve kendilerini özgün platformlardan koruma imkan verdi i için uygulamalar n Linux üzerinde gelifltiriyorlar ya da mevcut uygulamalar n Linux a tafl yorlar. Speed-start your Linux App program, özellikle Linux a geçme konusunda istekli olan küçük ve orta ölçekli uygulama gelifltiricilerine yard mc olmak üzere IBM middleware yaz l mlar n sa l yor, e itim programlar içeriyor ve online teknik destek sunuyor. Speed-start your Linux App, destek de dahil olmak üzere IBM in Linux kaynaklar n ücretsiz olarak açt için bu alanda bir ilki oluflturuyor. Programa kay t olan gelifltiriciler, Software Evaulation Kit (SEK) for Linux CD sini ücretsiz olarak elde ediyorlar. CD de, IBM in en popüler yaz l m önerilerinin bir gelifltirme kopyalar bulunuyor. Bunlar aras nda Eclipse temelli WebSphere Studio araçlar, WebSphere Application Server ve Web Services Toolkit, DB2 Database ve Lotus Domino birlikte çal flma yaz l m bulunuyor. IBM, ücretsiz gelifltirme kodlar n n yan s ra, belirli türde uygulamalar n nas l gelifltirildi ini ad m ad m ayr nt l olarak gösteren IBM Red Books, ücretsiz e itimler, s k sorulan sorular ile IBM ve Linux uzmanlar n n kat ld gerçek zamanl forumlar gibi bir dizi online teknik deste i ve e itim servisini de sunuyor. IBM, ürünlerinin Linux versiyonlar na son derece kapsaml teknik destek sunmaya ve developerworks ün Linux bölgesine kapsaml bilgiler ilave etmeye önümüzdeki dönem de devam edecek. 10

11 YAZILIM htiyac n z olan her fley IBM in, flirketlerin de iflen dünya koflullar na en uygun yan t en h zl biçimde vermelerini sa lamak üzere gelifltirdi i e-business on demand yaklafl m n n özellikleri Linux un geleneksel yap s ve özellikleri ile birebir örtüflüyor. Bir anlamda Linux, günümüz dünyas n n talep etti i her fleyi sunuyor. Spesifik teknolojilere ve mimarilere ya da pazarlama stratejilerine dair konuflulan her fleyin temeline indi inizde asl nda pek çok iflin çekirde inde as l derdin yaz l mlar n entegrasyonu oldu unu görürsünüz. Bu dert, müflterinin tedarik zinciri ile partnerlerin veri adac klar n birlefltirmek, hatta çal flanlar bir e-çal flma ortam nda bir araya getirmek fleklinde ortaya ç kabilir. Geçmiflte bu adalar yönetimi zor olsa da fonksiyoneldi. Günümüzde ise iflin sorunsuz ak fl n n önündeki engel durumundalar. Herhangi bir iflletme entegrasyon konusunda giderek artan talebi, ancak aç k, entegre, sanal ve autonomic bir teknoloji kullanarak yan tlayabilir. Bilgi teknolojileri iflletmelerin bir anlamda motorunu oluflturduklar için, bilgi ifllem merkezi sorumlular n n ya da sat n alma karar veren yöneticilerin iflletmelerine monte edecekleri motor konusunda bilinçli karar almalar zorunludur. E er bir Porsche otomobil içine s radan bir otomobilin motorunu takarsan z, kaporta ne kadar güzel olsa da araç s radan bir otomobil gibi yol al r. Bir iflletmenin motorunun en önemli parçalar ndan birisi iflletim sistemidir. Özgün bir iflletim sistemi tercih eden bir iflletme yan t verme, de iflken olma, ifle odaklanma ve dayan kl l k konusunda sorunlar yaflayabilir. Özgün teknoloji, bir müflteriyi belirli bir firman n ürünlerinin s n rlar ve becerileri içine hapsederken, aç k teknoloji müflteriye bir dizi firma aras nda ve teknoloji seçene i aras nda seçim yapma imkan verir. IBM in e-business on demand den sorumlu yöneticisi Irving Wladawsky-Berger, Linux la ilgili olarak, Linux, her tür donan m üzerinde çal flan yegane iflletim sistemi. Henüz icat edilmemifl donan m mimarileri üzerinde bile çal flacak. diyor ve PDA lardan ana bilgisayarlara kadar bütün pazar segmentlerinde h zla yayg nlaflt na dikkat çekiyor. Bugün Linux, güçlü süper bilgisayar kümelerinden, teknik iflistasyonlar na ve ana bilgisayarlara, IBM in eserver dizisinin tamam dahil olmak üzere pek çok platformda kullan l yor. IBM in Linux için gelifltirdi i yaz l mlar UNIX ve ana bilgisayar dünyalar ndaki IBM in geleneksel miras temelinde son derece yüksek düzeylerde ölçeklenebiliyor ve Linux ortam n sürekli olarak iyilefltiriyor. Tam bu noktada Wladawsky-Berger in dikkat çekti i bir nokta var: müflterinin talepleri. "Müflteri için önemli olan bir baflka gereksinim de, maliyetlerin daha etkin kontrol edilmesi ve teknoloji kullan m n n optimizasyonu. Linux, ifl dünyas nda ve kamu sektöründe cazibe merkezi olmas na yol açan, pazardaki en uygun maliyetli alternatif olmas nedeniyle bu noktaya do al olarak uyuyor. IBM, bugün Linux için kurumsal kalitede middleware sunuyor. Bu ortam kritik ifl uygulamalar n n da t m, entegrasyonu, gelifltirilmesi ve yönetimini sa l yorlar. Örnek vermek gerekirse, Linux için WebSphere ve DB2, bütün eserver donan m platformlar nda ölçeklenebilir bir J2EE, Web servisleri uygulama ortam sa larken, Tivoli taraf ndan yönetilen mevcut sistemlerle entegre bir flekilde Lotus Domino for Lotus taraf ndan da tamamlan yor. Örnekleri devam ettirmek olanakl : Tivoli System Automation for Linux, DB2 for Linux Clustering, zseries ve xseries üzerinde e-business için IBM eserver Integrated Platform. Öte yandan IBM, Linux temelli ak ll telefonlar n ve PDA lar n daha kolay gelifltirilmesi ve Intel tabanl Linux sunucular n performanslar n n iyilefltirilmesi için yeni bir referans platformu da gelifltiriyor. Ba ms z yaz l m gelifltiriciler Linux u güvenli ve güvenilir bulduklar için ticari uygulamalar n Linux a tafl yorlar. ERP, CRM, SCM ve dikey endüstri uygulamalar art k Linux üzerinde kullan labiliyor. Eclipse framework temelli WebSphere Studio for Linux, uygulama gelifltirme araçlar alan nda kullan m kolayl ile entegrasyon becerisini bir araya getiriyor. IBM in beflinci yaz l m markas olan Rational, Linux için konfigürasyon ve modelleme araçlar sunuyor. IBM, güvenlik, ölçeklenebilir networking ve kümeleme becerileri gibi önemli teknolojilerde katk yapmaya gelecekte de devam edecek. Müflteriler ifllerini bir aç k kaynak iflletim sistemi üzerinde oluflturman n avantajlar n gördükçe, özgün iflletim sistemleri ciddi zarar görecek. Linux hiçbir özgün iflletim sisteminin eriflemeyece i bir maliyet düzeyi sunuyor. Yard msever Linux Linux flirketlerin flu özellikleri kazanmas na yard mc olur: - H zl yan t verebilme Linux un hem kümeler hem de eserver lar üzerinde sanal olarak ölçeklenebilmesi özelli i, WebSphere ve DB2 gibi üst düzeyde ölçeklenebilir yaz l m ve eserver gibi donan mlarla bir araya geldi inde, flirketler de iflken ve önceden tahmin edilemeyen talep düzeylerine dinamik yan t oluflturabilirler. - De iflken olabilme Linux ve IBM yaz l mlar n n heterojen donan m destek özellikleri ile kapsaml IBM eserver dizisi bir arada flirketlere, sunucular n kolayca de ifltirerek ve bir araya getirerek maliyetlere ve altyap ya adapte olma esnekli i sa lar. - fle odaklanabilme Linux ve IBM yaz l mlar n n aç k standartlar temelinde kolayca entegre edilebilmesi, flirketlere çekirdek olmayan ifllerini ifl ortaklar na aktarma imkan verir. - Esnek olabilme Linux ile IBM yaz l m ve donan mlar n n üst düzeyde güvenilir ve kullan l r olmas, heterojen donan m deste i ile birleflti inde esnek ve güvenilir da t m seçenekleri sunar. On demand özellikler - Entegre - Linux, çeflitli donan m platformlar üzerinde tek bafl na ya da baflka bir iflletim sistemi ile birlikte çal flabildi i için heterojen ortamlar entegre eder. - Aç k Linux, heterojen donan m platformlar üzerinde aç k bir iflletim ortam sa lar. - Sanallaflt r labilir Linux, sanallaflt r lm fl da t ml bilgi ifllem olana sa layan alan nda lider grid ortam d r. 11

12 H ZMETLER Seçenekler zenginlefliyor K rm z flapkadan ç kanlar Red Hat in kurumsal ürünlerinden birkaç : - Red Hat Enterprise Linux: Kurumsal ortamda yayg n olarak kullan l r. IBM gibi önde gelen donan m ve yaz l m firmalar n n sertifikas na sahiptir. - Content Management: Red Hat, kapsaml bir dizi içerik yönetim servisi sunar. Aç k kaynak Apache web sunucusu ile birlikte aç k kaynak deneyimini ayn anda sunar. - Red Hat Network: Bu network sayesinde nternet üzerinden Red Hat servisleri da t l r. Sistem yönetimi konusunda güncellemeler yine nternet üzerinden sa lan r. - E itim: Dünya çap nda 50 ayr yerde e itim verilmektedir. IBM, geçti imiz y l SuSE ile bütün IBM eserver platformlar na iliflkin eksiksiz bir dizi kurumsal servis gelifltireceklerine dair bir iflbirli i anlaflmas imzalam flt. O tarihte bu anlaflma, IBM Küresel Hizmetler in bir Linux da t c s ile dünya çap nda imzalad en kapsaml anlaflma idi. Daha sonra SuSE, birleflik bir platform oluflturmak, Linux tabanl middleware ve son kullan c uygulamalar gelifltirmek için dört flirketten oluflan bir konsorsiyum olan UnitedLinux un kurucular ndan birisi olmufltu. Bu arada IBM iki da t mc stratejisinin bir parças olarak Red Hat firmas ile de kapsaml bir anlaflma imzalad. Servisler konusunda iflbirli ini öngören bu anlaflman n yan s ra IBM, eserver lar nda Red Hat in Advanced Server iflletim sistemi için önemli gelifltirmeler yapaca n da duyurdu. Bu duyurular n ne anlama geldi i ve IBM in bunlar nas l uyarlayaca konusunda IBM Küresel Linux Hizmetleri yöneticilerinden Benoit Degreve ile konufltuk. Müflterilerimiz, art k Red Hat Linux u güvenle kullanabilirler. Birlikte endüstrinin en kapsaml çözüm dizisini sunuyoruz; IBM Küresel Hizmetler in benzersiz deneyimi ile Red Hat in Linux alan ndaki bilgisini bir araya getiriyoruz. - IBM Küresel Hizmetler in Red Hat ile yapt anlaflman n kapsam ne? IBM e ve Red Hat e ne tür imkanlar sa l yor? IBM Küresel Hizmetler a ve Red Hat e, müflterileri için Red Hat in Advarced Server iflletim sistemi ile entegre çözümleri ve IBM Küresel Hizmetler in kurumsal deste ini sunma imkan sa l yor. Müflterilerimiz, art k Red Hat Linux u güvenle kullanabilirler. Art k uyarlamadan, ifl dan flmanl na ve web hosting e kadar eksiksiz bütün servis dizilerimizde iflbirli i yapabilece iz. Birlikte endüstrinin en kapsaml çözüm dizisini sunuyoruz; IBM Küresel Hizmetler in benzersiz deneyimi ile Red Hat in Linux alan ndaki bilgisini bir araya getiriyoruz. IBM, Red Hat Support taraf ndan desteklenen Red Hat Linux için destek hizmetleri sunuyor olacak. IBM, ayn zamanda Red Hat servis dan flmanlar için alt yüklenici olarak da çal flacak; bu durum Red Hat için de geçerli olacak. Anahtar teslimi iflleri daha iyi yerine getirmek için IBM Küresel Hizmetler, müflterilerin Red Hat Advanced Server iflletim sistemini sat n almalar s ras nda onlara yard mc da olacak. - Red Hat Linux, halen IBM in zseries, iseries ve pseries platformlar üzerinde sorunsuz çal fl yor. Bu anlaflman n getirece i yenilikler neler? Geçti imiz y l n bafl nda Red Hat, Advanced Server kurumsal müflteriler ve ba ms z yaz l m firmalar toplulu u için bir platform seçene i olarak duyurmufltu. Red Hat Advanced Server n bafllang ç versiyonu, IBM in yaln zca Intel temelli platformlar üzerinde çal flabiliyordu. Red Hat bu y l Advanced Server 3.0 IBM in di er eserver platformlar için de önermeyi taahhüt etti. Java tabanl Web servisleri platformu da, xseries ten bafllayarak bütün eserver lar üzerinde Red Hat Advanced Server a geniflletilecek. Bütün platformlar m z, uygulama kodunun ba ms z yaz l m gelifltiricileri toplulu u ve müflterilerimiz aras nda tafl nabilmesi için temel olarak ayn kod temelinde olacak. - Bu duyurular IBM in UnitedLinux a iliflkin taahhütlerinin zay flad anlam na m geliyor? Kesinlikle gelmiyor. Bütün bu anlaflmalar, dünya çap ndaki tüm Linux müflterilerine yönelik olarak taahhütlerimizi çok daha güçlü bir biçimde vurguluyor. Hangi dilde, hangi ülkede ya da hangi da t c dan olursa olsun IBM, hem UnitedLinux hem de Red Hat için destek sunabiliyor. 12

13 SÖYLEfi UnitedLinux Genel Müdürü Paula Hunter ile söylefli: UnitedLinux çok h zl bafllad Geçti imiz y l dört büyük Linux da t c s firman n Conectiva, The SCO Group, SuSE Linux AG ve Turbolinux un ortaklafla kurduklar UnitedLinux, bu alanda yepyeni bir dönemin kap lar n açan bir ad m olarak kabul edilmifl ve Linux dünyas nda büyük heyecan yaratm flt. UnitedLinux un oluflturulmas ndan bu yana geçen süre içinde flirket bofl durmad ve geçti imiz y l n sonunda ilk ürünü olan UL 1.0 kullan ma sundu. Bu sayfam zda UL 1.0 ile ilgili olarak UnitedLinux un genel müdürü Paula Hunter ile yap lan söylefliyi sunuyoruz. IBM ile iflbirli imiz çok önemli üç alana dayan yor: gelifltirme, da t m ve destek.ibm, gelifltirme çal flmalar m za muazzam bir katk sa l yor. Bu katk IBM in kurumsal pazardaki benzersiz deneyimine ve Linux mühendislik kaynaklar na dayan yor. Linux müflterileri istikrar, güvenilirlik ve güvenilir bir ifl orta ar yorlar. Bizim sundu umuz da bu... - Kurulufltan bu yana geçen k sa sürede hedefledi iniz fleyi baflarm fl görünüyorsunuz. UL 1.0 sizin için ne anlama geliyor? UnitedLinux ekipleri, gelifltirme çal flmalar n sessiz ve derinden yürütüyordu ve sonunda da ortaya ürünlerini ç kard lar. Bu arada Version 1.0 ile birlikte yüksek kaliteli servis önerilerini de garantili bir biçimde sunabilmek, müflterilerimizi ve ifl ortaklar m z destekleyebilmek için birleflik programlar üzerinde de çal fl yorduk. - Muhtemelen size Baflka bir Linux a ihtiyac m z var m yd? sorusu yöneltiliyordur. Bu iflbirli inin sonucu olarak, kurumsal müflterileri hedefleyen birleflik bir Linux da t m sunaca z. Kaynaklar n ve gelifltirme çabalar n n bir araya getirilmesiyle dört kurucu flirketin daha iyi da t mlar sunmas mümkün olacak. Da t m da dünya çap nda yap labilecek. - UnitedLinux üyesi flirketler, ayn ürün ile birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalmayacaklar m? Üye flirketlerin baz bölgelerde örtüfltükleri aç k, ama kendilerini katma de erli önerileri, servis ve destek becerileriyle farkl laflt racaklar. Bizim hedefimiz, büyüyen pazarda artan bir paya sahip olmak. Baflar da bütün üye flirketler için fazlas yla f rsat ve olanak bulunuyor. - UnitedLinux üyeleri RedHat ile etkili bir rekabeti nas l yürütecekler? Son derece yüksek kaliteli bir ürün oluflturmam z n ötesinde, flu anda pazarda bir efli daha olmayan destek ve servis de sunaca z. Dünyan n her yerinde olmam z, destek altyap m z ve günün 24 saati servis sa lamam z bizi pazarda ayr cal kl bir konuma getirecek. Çözüm ortaklar m zla mükemmel bir iliflkimiz var ve çok genifl bir dizi platformu destekliyoruz. Mühendislik alan ndaki disiplinimiz, bak m konusundaki deneyimimiz ve ürün ç karma tarihlerine uymam z, kurumsal müflterilerimize plan yapma konusunda güven verecektir. - UnitedLinux önerileri için hedef pazarlar neler? UnitedLinux 1.0 için tasar m merkezi büyük kurulufllard. Yayg n bölgesel varl m z sayesinde orta boy iflletmeler için de uygun bir çözüm olaca m za inan yoruz. - UnitedLinux ba ms z donan m ve yaz l m firmalar nezdinde kabul görüyor mu? Onlarla iliflkilerinizi nas l yürütüyorsunuz? fl ortaklar toplulu u son derece ilgili bir topluluk. Önde gelen ba ms z donan m ve yaz l m firmalar, bölgesel ve endüstriyel eriflim için birden fazla Linux da t c s ile iliflki kurmufl durumda ve bu iliflkilerini sürdürüyor. UnitedLinux, daha az say da Linux versiyonu üzerinde stardardize olma ve dolay s yla maliyetleri azaltma imkan vererek bu firmalar n iflini daha da kolaylaflt rd. IBM de dahil olmak üzere önde gelen ba ms z donan m ve yaz l m firmalar, beta test programlar m za aktif olarak kat ld lar ve sertifikasyonlar n tamamlad lar. Pazarda bu flirketlerle daha fazla etkinlik yapaca m z umut ediyoruz. - Dört kurucu ortak ile çal flman n zorluklar neler? Befl zaman diliminde çal flan insanlar aras nda telefonla konferans yapmak için uygun zaman bulmak en zoru galiba. Global eriflim olanaklar m z ola anüstü, ama di erlerinin çal flma sürelerine efllik edebilmek için ekibin saatlere çok uygun hareket etmesi gerekiyor. - As l rakip olarak kimi görüyorsunuz? Red Hat?.. Belki de Sun?.. E er müflteri Linux sat n almaya önceden karar vermiflse, Red Hat i zaten düflünmüfl demektir. Biz de ifliklik yapma aray fl nda olan müflterileri de hedefimiz aras na al yoruz. Bu giderek büyüyen bir f rsat anlam n tafl yor. - IBM ve UnitedLinux ortakl n n Linux müflterilerine nas l yard m olacak? flbirli imizin çok önemli oldu u üç alan var: gelifltirme, da t m ve destek. IBM, gelifltirme çal flmalar m za ola anüstü bir katk sa l yor. Bu katk IBM in kurumsal pazardaki benzersiz deneyimine ve Linux mühendislik kaynaklar na dayan yor. IBM in kurumsal çözümlerin da t m ve desteklenmesi alan ndaki lider konumu, hem müflterilerin yeni bir fley uyarlama konusundaki korkusunu, hem de de ifliklikle birlikte ortaya ç kabilecek riskleri azalt yor. Linux müflterileri istikrar, güvenilirlik ve güvenilir bir ifl orta ar yorlar. Ayn zamanda iyi test edilmifl ve desteklenmifl çözümlere de bak yorlar. IBM ve UnitedLinux, iflte bu tür çözümleri dünya çap nda sunuyor. Gelecekteki birleflik programlar izlemeye devam edin. Daha fazla gelifltirici arac sa lamak için IBM ile birlikte çal fl yoruz ve mühendisler için global sertifikasyon ve e itim program n ç karaca z. Bizi adresinden izleyebilirsiniz. 13

14 HABERLER Blue Gene, Linux a güvendi IBM, dünyan n en büyük süper bilgisayar üzerindeki temel iflletim sisteminin Linux olmas na karar verdi y l nda kullan ma sunulacak olan Blue Gene süper bilgisayar ailesi, Linux un rüfltünü ispat etti i anlam na geliyor. IBM, aç s ndan Linux un kullan lmas na iliflkin stratejik ad m, aç k kaynak toplulu unun tüm dünya çap nda h zla büyümesi ve giderek güçlenmesi sonucunda at ld. Dünyan n her yerindeki binlerce gelifltirici, Linux un gelifltirilmesi için çal fl yorlar ve onu kusursuz bir hale getirmek için iflbirli i yap yorlar. Y llardan beri dünya çap nda milyonlarca gelifltirici taraf ndan ortaklafla gelifltirilen Linux iflletim sistemi, geldi i bu aflamada dünyan n en büyük süper bilgisayarlar n n üzerinde çal flacak olgunlu a eriflti. IBM in, halen gelifltirmekte oldu u Blue Gene süper bilgisayar ailesinin temel iflletim sistemi Linux olacak. IBM in 100 milyon dolar yat r m yapt söz konusu proje, 2005 ya da 2006 y l nda ürün vermeye bafllayacak ve söz konusu süper bilgisayarlar tam kapasite devreye girdi inde saniyede bir katrilyon (bir petaflop) hesaplama yapabilecekler. Ailenin ilk üyesi olan Blue Gene/L, 65,000 ifllemci içerecek ve 16 trilyon byte bellek kapasitesine sahip olacak ya da 2005 y l nda sistemin saniyede 200 trilyon hesaplama yapabilece i tahmin ediliyor. IBM, aç s ndan Linux un kullan lmas na iliflkin bu stratejik ad m, aç k kaynak toplulu unun tüm dünya çap nda h zla büyümesi ve giderek güçlenmesi sonucunda at ld. Dünyan n her yerindeki binlerce gelifltirici, Linux un gelifltirilmesi için çal fl yorlar ve onu kusursuz bir hale getirmek için iflbirli i yap yorlar. IBM, aç k kaynak iflletim sistemi yerine özgün bir platformu tercih etseydi, kendi yap s içinde yeni bir iflletim sistemi gelifltirmek için hem çok uzun zaman harcayacak hem de düzeyi bugünden tahmin edilemeyen çok yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalacakt. IBM Araflt rma n n Araflt rma Amaçl Sunucu Sistemleri direktörü Bill Pulleyblank, Blue Gene in gelifltirilmesi çal flmalar yla ilgili olarak yapt aç klamada, Blue Gene ailesi için iflletim sistemi konusunda iki seçene imiz vard : Ya özel amaçl bir iflletim sistemi seçecektik ya da Linux u. Linux u seçtik, çünkü hem aç k bir iflletim sistemiydi, hem de Blue Gene gibi muazzam büyüklükteki bir sistem üzerinde çal flacak kadar geliflmiflti. Aç k kaynak toplulu u taraf ndan desteklenen bir iflletim sistemini kullanmam z bize hem maliyet hem de bilgi aç s ndan inan lmaz avantajlar kazand r yor. dedi. Linux, süper bilgisayarlar dünyas nda halen güçlü bir konumda bulunuyor ve IBM in sunucu bölümü için anahtar öneme sahip iflletim sistemlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Tarihsel geçmifline bak ld nda, IBM in farkl iflletim sistemlerini destekledi i görülüyor; ana bilgisayarlar için zos, orta boy UNIX sunucular için AIX gibi her bir sunucu ve ana bilgisayar ailesi için farkl bir iflletim sistemi ön plana ç k yor. IBM, her bir sunucu ailesi için özel bir iflletim sistemini desteklemeye devam ederken, ayn zamanda bunlar n her biri için farkl bir Linux versiyonu da destekliyor. Bu ise, uygulama gelifltiricilerinin IBM in bütün sunucu dizileri için uygulamalar n adapte etmelerini büyük ölçüde kolaylaflt r yor. Bu özellik, belirli bir sunucu ailesi için gelifltirilen uygulamalar n di er platformlara tafl nmas n da kolaylaflt r yor ve dahas tek bir platform için yaz lan uygulamalar n yayg nlaflt r lmas n kolaylaflt r yor. Örne in bu sayede, IBM in RISC ifllemcisi temelli sunucu ailesi olan pseries teki Linux tabanl uygulaman n Intel ifllemcileri tabanl sunucu ailesi olan xseries e tafl nmas, AIX temelli bir pseries uygulamas n n xseries dizisine tafl nmas ndan çok daha kolay oluyor. Linux un Blue Gene süper bilgisayarlar na tafl nmas IBM aç s ndan çok ciddi ve yo un araflt rma ve gelifltirme çal flmalar n n yap lmas anlam na geliyor. IBM, bu çal flmalar s ras nda yaln zca belirli ifllemcilerin makinenin eksiksiz donan m kaynaklar na eriflimine izin veren bir teknik gelifltirdi. IBM, halen farkl ifller aras ndaki paraziti (interference) azaltacak yeni yollar üzerinde çal fl yor. IBM ekibi, flu anda Blue Gene i simüle eden büyük bir Linux kümesi çal flt r yor. EMEA da Linux Entegrasyon Merkezi IBM, Teksas daki Linux Entegrasyon Merkezi nin kazand baflar y Avrupa ya da tafl ma karar do rultusunda Almanya daki Boeblingen Laboratuar nda EMEA Linux Entegrasyon Merkezi açt. Laboratuarda sunucu ve yaz l m gruplar n n da bulunmas nedeniyle buras merkez olarak tercih edildi. IBM, yeni merkezi ile EMEA bölgesindeki müflterilerine ve Linux gelifltiricilerine daha iyi ve kapsaml hizmet vermeyi amaçl yor. IBM, Linux özelliklerini ve becerilerini eserver sunucu ailesinden middleware ürünlerine ve IBM fl Dan flmanl hizmetlerine kadar bütün ürün ve çözümlerine yayg nlaflt rm fl bulunuyor. Linux dünyas nda IBM i farkl laflt ran noktay, bu alana kurumsal olarak giren ilk firma olmas n n avantaj ve bu sayede edinilmifl inan lmaz bilgi birikimi ve deneyimi oluflturuyor. Müflterilerin IBM in Linux temelli sunucu, middleware ve servislerine yönelik talebinin yo unlu u, böylesi bir merkezin aç lmas n zorunlu k l yordu. Yeni merkez sayesinde Linux un kurumsal ortamlarda yayg nlaflmas n n h z kazanmas ve entegrasyon süreçlerinin çok daha sorunsuz gerçekleflmesi bekleniyor. Linux Entegrasyon Merkezi sayesinde, IBM müflterilerinin Linux üzerinde IBM middleware çözümlerini tercih etmeleri çok daha kolaylaflacak. Merkezde IBM müflterilerine flu hizmetler sunulacak: Linux üzerinde günümüzdeki ve gelecekteki ürünler Kurulum, konfigürasyon ve ürün entegrasyonu Daha önceki uyarlamalardan edinilen deneyimlerin ve bilgilerin paylafl lmas Müflteri ortamlar n n sanal olarak taklit edilerek sorunlara en uygun çözümlerin bulunmas. 14

15 HABERLER Samba keyfinde konsolidasyon Brezilya n n ve Güney Amerika n n en büyük bankas Banco do Brasil, eski AS/400 sistemleri ile bütün Windows sunucular n Linux tabanl üç tane iseries sunucu üzerinde konsolide etti. Güney Amerika n n en büyük bankas Banco do Brasil, Avrupa daki operasyonlar n Linux üzerine aktard. Brezilya n n dünya çap nda faaliyet gösteren en büyük bankas olan Banco do Brasil, eski AS/400 sistemlerini, daha büyük iseries sunucularla konsolide etti ve Intel tabanl xseries sistemlerinin entegrasyonunu sa lad. Avrupa daki operasyonlar n konsolide ederek Londra daki merkezde toplayan banka, Linux a geçerek tasarruf sa laman n ötesinde, yönetim aç s ndan da ifllerini büyük ölçüde kolaylaflt rd. 30 ülkede faaliyet gösteren bankan n Avrupa daki operasyonlar Linux a geçifl s ras nda en ufak bir kesintiye u ramad. Linux dönüflümü s ras nda, bankadaki Windows temelli sunucular devreden ç kar ld. Sistemlerden ilki olan iseries 820 sunucu, bankan n çekirdek bankac l k uygulamas n çal flt r yor; sistem Avrupa daki ifllemlerin tek bir noktadan görülmesini sa lad için sistem yönetimini büyük ölçüde kolaylaflt r yor. kinci sistem olan iseries 270 Domino sunucusu ise, e- posta sunucusu olarak çal fl yor. Üçüncü sistem olan iseries 820 sunucu ise, alt adet Intel tabanl xseries sunucuyu birbirine ba layarak a dosya sunucular n konsolide ediyor, bir Storage Area Network (SAN) sa l yor, ayr ca dosya ve bask servisleri için Linux kullan yor. Linux un kullan lmas ile Windows sunucular n n devreden ç kar lmas, bankaya büyük maliyet avantaj kazand rd. IBM eserver iseries EMEA bölgesi sat fllar ndan sorumlu baflkan yard mc s Henrik Schlegel, Banco do Brasil in BT stratejisi çok uzun vadeli bir hedefe sahip. Gelecek üç dört y l BT sistemlerinin yönetimi konusunda hiçbir sorunla karfl laflmayacaklar n biliyorlar. Avrupa, Orta Do u ve Afrika da faaliyet gösteren 14,000 i aflk n finansal kuruluflun neden iseries i tercih etti ini de bu neden aç kl yor. dedi. Kusursuz güvenli e do ru ad m ad m IBM, Linux iflletim sisteminin güvenlik düzeyini art rmak amac yla Common Criteria (CC) sertifikasyon prosesinin tamamlanmas için Linux toplulu u ile birlikte çal flacak. Common Criteria, teknolojik ürünlerin güvenlik ve garanti düzeylerini de erlendirmek üzere gelifltirilmifl, a rl kl olarak kamu kurumlar taraf ndan kullan lan ve ba ms z olarak test edilen son derece kat bir dizi standarttan olufluyor. Uluslararas Linux toplulu u, sistem güvenli inin art r lmas için çal flmalar yürütüyor. IBM, eserver platformlar nda CC sertifikasyonunu gerçeklefltirmek için çal flmalar yürütüyor; ayr ca WebSphere, DB2, Lotus, Tivoli ve Rational yaz l m platformlar na söz konusu sertifikay alabilmeleri için yat r m yap yor. Linux ile lojistik çözümü IBM ve telsiz uygulama gelifltiricisi Rocksteady Networks, ABD deki 1,000 i aflk n kamyon istasyonuna Linux temelli, telsiz iletiflim özellikli lojistik altyap s kurdular. Söz konusu telsiz iletiflim altyap s tafl mac l k endüstrisinde gerçeklefltirilen en kapsaml e-business on demand uygulamas olarak kabul ediliyor. IBM in Intel temelli Linux sunucular n n üzerinde Rocksteady nin telsiz iletiflim yaz l m çal fl yor ve kamyoncular Columbia Advanced Wireless in telsiz alan a (WLAN) üzerinden haberleflebiliyorlar. Sistem sayesinde lojistik firmalar n n ba l olduklar ya da hizmet verdikleri flirketlerle nternet üzerinden iletiflim kurmas, tafl nan mala iliflkin bilgileri aktarmas, hava ve yol durumu hakk nda nternet ten bilgi almas mümkün oluyor. Firmalar, say lar 1,000 i aflan istasyonlara u rad klar nda notebook lar üzerinden haberleflebiliyorlar. ABD de toplam 3 milyon kamyon bulundu u tahmin ediliyor. Bu kamyonlar n yaklafl k %25 inde notebook bilgisayar bulunuyor. Devir Linux devri Forrester Research ün en son araflt rmalar ndan birisi kurumsal ortamlarda Linux a yöneliflin giderek h zland n gösteriyor. Pazar araflt rmalar flirketinin raporuna göre, 1 milyar dolar n üzerinde ciro yapan 50 flirketin %26 s Wintel temelli sistemlerini Linux temelli sistemlerle de ifltirmeyi planl yor. Bu flirketlerin %22 si Sun/Solaris platformlar ndan vazgeçerek Linux a geçmek isterken, %12 si HP/HP-UX platformlar ndan vazgeçmeyi düflünüyor. Söz konusu rakamlar, bugüne kadar genellikle küçük ve orta boy flirketler ve kurulufllar taraf ndan tercih edilen Linux un art k çok büyük flirketler taraf ndan da en ciddi alternatifler aras nda de erlendirilmeye baflland n gösteriyor. fiirketlerin boyutu ve cirolar küçüldükçe Linux a geçifl e iliminin daha da yüksek oranlarda olaca tahmin ediliyor. Düflük maliyet. Ama nas l? Ayn gücü, ayn performans, ayn özellikleri çok daha ucuza almak var iken, niye daha fazla para ödeyesiniz ki?.. Robert Frances Group adl ba ms z araflt rma flirketinin yapt bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) araflt rmas, Linux un di er özgün platformlar karfl s nda çok daha avantajl oldu unu ortaya koydu. Ayn konfigürasyona sahip sistemler aras nda yap lan araflt rmada, Linux un iki y l içindeki toplam sahip olma maliyeti, Sun/Solaris platformunun yaln zca %13 ü düzeyinde gerçekleflti. Windows temelli bir platformla yap lan karfl laflt rmada ise Linux %50 daha düflük TCO düzeyi sundu. Geleneksel Linux Yar flmas IBM Türk ün geçti imiz y l ilk olarak düzenledi i Linux Baflar Ödülleri yar flmas n n ikincisi 1 May s 2003 tarihinde start ald. Lisans ve lisansüstü üniversite ö rencilerine aç k olan yar flma ifl dünyas ile üniversiteler aras ndaki iliflkiyi güçlendirmeyi ve genç beyinlerin Linux a yönelik yo un ilgisini ifl dünyas na yöneltmeyi amaçl yor. Türkiye nin en büyük bilgi teknolojileri flirketi olan IBM Türk, yar flma ile Linux üzerinde gelifltirme çal flmalar yapan ö rencileri desteklemeyi de hedefliyor. Geçti imiz y l, ilk olarak düzenlenmesine ra men yar flmaya yo un bir kat l m olmufltu. Bu y l kat l m n daha yüksek düzeylerde olmas bekleniyor. Konuyla ilgili ayr nt l bilgi ve baflvuru formlar için adresine baflvurulabiliyor. Copyright, IBM Türk 2003 IBM, eserver, DB2, Websphere, iseries, pseries xseries, zseries ve Tivoli, IBM in Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. IBM ve e-business logosu, IBM Corporation n ticari markalar d r. IBM eserver markas, kurumsal IBM e-business logosu ile onu takip eden tamamlay c server terimini içerir. Linux, Linus Torvalds n tescilli ticari markas d r. Intel, Intel Corporation n tescilli ticari markas d r. UNIX, The Open Group un tescilli ticari markas d r. Intel ve Itanium, Intel Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Lotus ve Domino, Lotus Development Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Di er flirket, ürün ve servis isimleri, di erlerinin ticari markalar ya da servis markalar olabilir. Windows NT, Microsoft Corporation n tescilli markas d r. Novell Netware, Novell Corporation n tescilli markas d r. 15

16

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı