güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem"

Transkript

1 Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan Genel Kurulu yapýldý. SAYFA 2 DE ANALÝZ Vali Talimat verdi Ezan geç okundu! Nadir YÜCEL Salim Uslu Mýsýr darbesi Büyük Ortadoðu Projesinden baðýmsýz düþünülemez Saadet Partisi Ýl Teþkilatýnýn Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý dün yapýldý. SAYFA 7 DE Nadir YÜCEL- Yýllar öncesinden havaalaný buharlaþan Çorum, umutlarýný demiryoluna baðlarken demiryolu konusunda da anlaþýlmaz durumlar yaþanýyor. Güzergahý netleþen, daha önce kýsa adý ÇED olarak bilinen 'Çevresel Etki Deðerlendirilmesi' raporu görüþülerek 1 aylýk itiraz süresinde ise itiraz edilmeyen ve kabul edilen demiryolu projesi adýna Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Vali Sabri Baþköy'ün kýsa adý DLH olan Demiryollarý Limanlar ve Hava Meydanlarý Genel Müdürlüðü nezdinde 'demiryolu güzergah'ýnýn yeniden deðiþtirilmesi adýna giriþimde bulunduklarý bilgisine ulaþýldý. Ýddiaya göre bu giriþimde daha önce itiraz süresinde itiraz edilmeyen hatta 'Uygulama Projesi' safhasýna geçilmesi beklenirken güzergahýn deðiþtirilmesi adýna bir iþ adamýnýn yatýrým yapmayý düþündüðü arazisinin mevcut güzergahtan olumsuz etkilendiði için deðiþiklik adýna etki yaptýðý da ileri sürüldü. Ýddialara göre yeni güzergah talebinin ise demiryolu güzergahýnýn güneye kaydýrýlmasý yönünde. Diðer yandan hatýrlanacaðý üzere Baþbakan Recep Tayip Erdoðan, Ýstanbul Kanal Projesi, 3. Boðaz Köprüsü ve 3. Büyük Havaalanýnýn yerlerini rant olmasýn düþüncesi ile sýr gibi saklamýþtý. Güzergah ve benzer konularda ise yine Baþbakan Erdoðan, rant spekülasyonlarýna meydan verilmemesi adýna "Bu ve benzer konularda çýkan kararlara itiraz etmeyin" uyarýlarýnda bulunmuþtu. Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Müdürü Erkal Aykaç yaptýðý basýn açýklamasýnda Ramazan ayýnda yapacaklarý faaliyetleri deðerlendirdi. SAYFA 2 DE Geçtiðimiz günlerde vefat eden Kargý Belediye Baþkaný merhum Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn cenaze namazý öncesinde þaþýrtýcý durum yaþandý. Tören öncesinde öðle namazý ezaný 45 dk geç okundu. Sebebi ise Ýdris Naim Þahin'in namaza yetiþmesini saðlamak idi! Ezanýn geç okunma talimatý ise Ýktidar partisinin Ýlçe Belediye Baþkanýnýn cenaze töreni adýna Ýktidar partisinin temsilcileri ile istiþare etmediði ileri sürülen Vali Sabri Baþköy tarafýndan verildi. Kamuoyunu hiç ilgilendirmeyen! haber deðeri olmayan! Bu ve benzer konularý acaba baþka yazan olacak mý diye yine bekledik! konuyu sütunlarýna taþýyan olsa konuyu sütunlara biz taþýmayacaktýk! Ýçlerinde Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Tufan Köse ve Cahit Baðcý gibi milletvekilleri ve siyasilerin de bulunduðu çok sayýda ki cemaat öðle namazýnýn okunmasýný 45 dk 'homurdanarak' beklediler. Müftü Bey'e konuyu sordum. Müftü bey cevaben: Cenaze tören organizasyonu bize ait deðildi. Öðle ezaný vaktin girmesi ile birlikte Ýkindi Namaz vaktinin girmesine kadar okunabilir!" Cevabýný verdi. Tekrar sordum Hocam: Burada kul hakký ve zulüm söz konusu olabilir mi! Müftü Bey bu soruya net cevap yerine yine üst satýrda verdiði cevabý tekrar etti! Telefon ile hatýrý sayýlýr bir alim hocamýzý arayarak konuyu sorduk. Hocamýzýn cevabý "ezanýn geç okunmasý söz konusu olabilir ama savaþ, doðal afet v.s. olaðanüstü durumlar da cemaatin de anlayýþ göstereceði durumlar ile söz konusu olabilir. Ancak anlattýðýnýz gibiyse burada kul hakký vardýr. Hatta kýsmen de olsa zulüm söz konusudur" þeklinde cevap verdi. E o halde 'BUYRUN CENA- ZE NAMAZI'na! Katýlýmcýlarýn ortak görüþü: 'Öðle namaz ezan ý vaktinde okunabilirdi. Ýdris Naim Þahin de yetiþtiði yerde cenaze törenine katýlabilirdi. Cenazeye gelecek Baþbakan bile olsa olmasý gereken buydu. Eski Valiler den ne Mustafa Toprak ne de Nurullah Çakýr bu duruma müsaade etmezlerdi" Bu þekilde görüþ belirten isimleri sýralayabileceðim en az 40 kiþi var. Diðer yandan orada bulunan bazý görgü tanýklarý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan ile Vali Baþköy arasýnda bir ara gerginlik yaþandýðýný da ifade ettiler. Bir çok vatandaþ Vali Sabri Baþköy'ün çevresinden olumsuz etkilendiðini belirtiyorlar. Vali Mustafa Toprak, kendi döneminde kendisini etkilemeye çalýþan ' Yaðcý'lara fýrsat vermemiþti. Hatta Bir Yaðcý'yý da ilçeye göndermiþti. Bu durumdan rahatsýz olan Valilik bina içerisi dahil olmak üzere, emekli emniyetçi, kasap, sanayici, manifaturacý, sanayici iþ adamlarý bir çok vatandaþ var. Ama Kral Çýplak diyen yok. Diðer yandan Vali Bey'in istiþare yaptýðý Ahmetler'i de karýþtýrdýðýný iddia edenler var! 30 Haziran 2013 tarihinde et lokantasýnda Vali Sabri Baþköy, Ahmet Ahlatçý, Niyazi Özmercan, Mehmet Yolyapar ve potansiyel Belediye Baþkan adayý Davut Güney'in (Baþkan adaylýðýný düþünmüyorsa Sayýn Davut Güney açýklama yapabilir!) birlikte yemek sohbetinde görenler tarafýndan þimdiden Belediye baþkan adayý arayýþlarý baþlamýþ! kulislerine neden oldu! Baþefendi'nin kulaklarý çýnlasýn! AK Parti kurulurken o dönemde 'Bunlardan bir halt olmaz, Ülkeyi geriye götürürler, batýrýrlar diyenler maalesef bu iktidar döneminde en iyi nemalananlar arasýnda yer aldýlar. Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Dünyanýn en prestijli dergisi Forbes'in tüm dünyada yayýnlanan haziran sayýsýnda Hitit Holding A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi ile yapýlan röportaj yayýnlandý. Tüm dünyada eþ zamanlý yayýnlanan Forbes Dergisi, Türkiye'nin yükselen yýldýzlarý arasýnda gördüðü Hitit SAYFA 3 TE Holding A.Þ'in inþaat ve gýda sektöründeki baþarýlarýndan övgüyle bahsetti. Çorum Ramazan'a hazýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Ramazan ayý etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi.müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din Hizmetleri ve Eðitim Kýsým Þefi Kadir Yelken'in de katýldýðý toplantýda Ramazan ayý etkinlikleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Müftü Mehmet Aþýk Ramazan'ýn bereketini ve coþkusunu toplumun tüm kesimlerine yayacaklarýný vurguladý. KPSS'ye 3 bin 500 aday girdi OYUNCULAR DEÐÝÞSE DE SENARYOLAR AYNI KONULAR AYNI AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE Erdoðan'dan LYS'ye girenlere müjde SAYFA 7 DE

2 Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi Müdürü Erkal Aykaç yaptýðý basýn açýklamasýnda Ramazan ayýnda yapacaklarý faaliyetleri deðerlendirdi. Çorum'da ve ilçelerinde 1500 adet kumanya paketi daðýtacaklarýný, dernek merkezinde 10 gün boyunca ihtiyaç sahibi insanlarla iftar edeceklerini belirten Erkal Aykaç, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de konuk olacaklarýný ve onlarla birlikte iftar yapacaklarýný söyledi. Bunun yanýnda Ramazan ayý Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER boyunca bayramlýk elbise ve ayakkabý da vereceklerini, böylece bayram sevincini de hep birlikte yaþayacaklarýný ifade eden Aykaç, bu vesileyle dernek yönetim kuruluna, Ramazan ayý ile ilgili verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. Ýhtiyaç sahiplerine yardým elini uzatýp, sahurla iftar arasýnda kardeþliðin ve paylaþmanýn huzurunu yaþamak için maddi ve manevi destek beklediklerini ifade eden Aykaç, bir kumanya bedelinin 70 lira olduðunu da belirterek, veren el ile alan eli buluþturmak için Ramazan ayýnýn çok daha iyi bir fýrsat olduðunu, iyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyenlerin Mimar Sinan Mahallesi ve Cemilbey Caddesi No:86/A adresindeki Dernek merkezine gelebilecekleri gibi Bank Asya Çorum Þubesindeki nolu hesaba da katkýda bulunabileceklerini söyledi. Aykaç ayrýca Ramazan ayý boyunca Gazi Caddesi Fem Dersanesi giriþine stand açacaklarýný belirtti. Aykaç, tüm Çorumlularýn Ramazan ayýný tebrik edip hayýrlara, güzelliklere vesile olmasýný temenni ederek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Müracaat: Ahmet Kaya Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Prof. Dr. Mehmet Evkuran'ýn aday olmadýðý genel kurulda Zekeriya Iþýk, Hitit Akademi Derneði'nin yeni baþkaný oldu. Zekeriya Iþýk baþkanlýðýnda oluþan yönetimde; Halil Ýbrahim Aþgýn, Mustafa Ceylan, Eþref Eldoðan ve Fatih Yaðlý da yer aldý. Genel kurulda divan baþkanlýðýný Hüseyin Kýr, divan üyeliklerini ise Salih Osman Fýndýk ve Fatih Turbay yaptý. Genel kurul sonrasý bir açýklama yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk, "Hitit Akademi þehrimizin, ülkemizin, toplumumuzun, dünyamýzýn ve insanlýðýn deðerleri ve problemleri üzerinde kafa yoran, sorular sorup cevaplar arayan, güzide bir sivil toplum kuruluþudur" dedi. Hitit Akademi'nin "Bireysel ve toplumsal sorumluluklarýmýz var" algýsýyla kurulan ve kurulduðu günden bugüne kadar aktif bir þekilde görev yaptýðýný ve Çorum'da çok önemli projelere imza attýðýný belirterek "Derneðimizin bugüne kadar yaptýðý çok sayýda seminer, konferans ve paneller kent, toplum, yerel yönetimler, gençlik, geliþen ve deðiþen siyaset algýlarý, günümüzde aile, göçebeler, tarikatlar, deðiþen dünyada Türkiye gibi çok önemli konularda toplumun farklý renk Yýl: 9 Sayý: 2523 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : ve dokularýný bir araya getirmiþtir" þeklinde kaydetti. Dernek Genel Kurulu'nun kendisini Hitit Akademi Derneði Baþkanlýðýna layýk gördüðünü ifade eden Zekeriya Iþýk, "Tüm dernek üyesi arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Hitit Akademi'nin dün olduðu gibi yarýn da, bireysel ve toplumsal bilgi ve kültür seviyesinin yükselmesinde kronik ya da zamana baðlý olarak ortaya çýkan meselelerde kamuoyunu aydýnlatmak noktasýnda üzerine düþen sivil toplum kuruluþu hassasiyetini göstermeye devam edeceðinin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Yaðmur Damlasý Ramazan'da iftarlýk daðýtacak Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet SözüdoðruDernek olarak Çorum'da bir ilki gerçekleþtireceklerini ifade ederek, Ramazan ayýnýn ilk gününde þehrin deðiþik bölgelerinde oluþturacaðý stantlarda Çorumlulara Zemzem ve Hurma'dan oluþan iftarlýk daðýtacaklarýný açýkladý. "Ramazan paylaþmaktýr" ilkesi ile bir faaliyet baþlatan Yaðmur Damlasý Derneðinin Ramazan ayý boyunca sürdüreceði faaliyetlerinin ilki olarak Kutsal topraklarda yaþatýlan iftar geleneðini Çorum'a taþýyacaklarýný ve Çorum'da bir ilk olarak Ramazan ayýnýn ilk günü olan 9 Temmuz Salý günü ikindi namazý sonrasý Yazý Çarþý Meydaný PTT önü ve Valilik önü olmak üzere üç noktada 250 ml zemzem ve bir miktar hurmadan oluþan 1000 tane iftarlýk paketi daðýtýlacaðýný dile getiren Sözüdoðru, "Hayýrsever halkýmýzýn katkýlarý ile gerçekleþtirilecek bu faaliyeti yine hayýrsever dost ve hemþerilerimizin katkýlarý ile hazýrlayacaðýmýz hediye çekleri takip edecektir. Yardým duadýr gösteriþten uzak, þah damarýndan yakýna düsturunu benimseyen tüm Çorumlu hayýrseverleri "sizinde bir damlanýz olsun" diyerek mübarek Ramazan ayýnda paylaþma ve yardýmlaþma duygularý içerisinde derneðimizin etkinliklerine katký saðlamaya davet ediyor ve milletçe huzur ve huþu içerisinde ibadetle dolu bir Ramazan geçirerek sonunda Allah (cc)ýn lütfuna ve affýna mazhar olanlardan olmayý diliyorum" diyerek açýklamalarýný tamamladý. Haber Servisi Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk :2:55 Güneþ :5:10 Ýþrak :6:03 Öðle :12:56 Ýkindi :16:56 Akþam :20:22 Yatsý :22:17 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 28. Hafta HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile da ilk defa Güney Amerika kýtasýnýn doðusundan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Günün Þiiri BÝR YÝÐÝT GURBETE GÝTSE Bir yiðit gurbete gitse Gör baþýna neler gelir Merdin sýlayý andýkça Yaþ, gözüne dolar gelir Baðrýma basarým taþlar Akýttým gözümden yaþlar Yavrusun aldýran kuþlar Yuvasýna döner gelir Kocadým çekemem nazý Baðrýma dökemem közü Yârin bana kötü sözü Kara baðrým deler gelir Evlerinin önü söðüt Atalardan kalmýþ öðüt Yârinden ayrýlan yiðit Sýlasýna döner gelir Yaþa Karac'oðlan yaþa Ben söylerim coþa coþa Ýþ düþünce garip baþa Düþünerek gider gelir KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,96 1,973 EUR 2,514 2,532 STERLiN 2,905 2,95 JPY YENi 0,0192 0,0195 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D MURAT ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ramazan Sokaðý kuruldu Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Dünyanýn en prestijli dergisi Forbes'in tüm dünyada yayýnlanan haziran sayýsýnda Hitit Holding A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi ile yapýlan röportaj yayýnlandý. Tüm dünyada eþ zamanlý yayýnlanan Forbes Dergisi, Türkiye'nin yükselen yýldýzlarý arasýnda gördüðü Hitit Holding A.Þ'in inþaat ve gýda sektöründeki baþarýlarýndan övgüyle bahsetti. Özellikle gýda sektöründe Hitit Catering markasýna ciddi yatýrým yapan Hitit Holding bu yatýrýmlarýnýn meyvelerini toplamaya baþladý. Bu yýl ülkemize düzenlenen Akdeniz Oyunlarý gibi Türkiye'deki en büyük organizasyonun sandviç ve börek, pizza gibi Catering hizmetlerini baþarýyla tamamladý. Kendi tesislerinde günlük taze olarak ürettiði ürünleri özel araçlarla Mersin'deki Olimpiyat Köyü'ne ulaþtýran Hitit Catering, oyunlarýn sonunda baþta Bakanlýk olmak üzere tüm yetkililerden tam not almýþtýr.15 gün süren oyunlar boyunca 500 bin sandviç ve 100 ton'un üzerinde unlu mamülün tüketildiði hizmetin bugüne kadar Türkiye'de yapýlan en büyük catering hizmeti olduðu ve Hitit Catering tarafýndan baþarý ile sonuçlandýrýldýðý sektörde övgüyle karþýlandý. Hedeflerinin 2020 Ýstanbul Olimpiyatlarý'nýn yiyecek içecek hizmetlerini de almak olduðunu söyleyen Sait Börekçi Akdeniz Oyunlarý'nda göstermiþ olduklarý baþarýnýn kendilerini heyecanlandýrdýðýný ve 2020 Ýstanbul Olimpiyatlarý'nda da bu görevi layýkýyla yapacaklarýna olan inancýndan bahsetti. Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl beþincisi düzenlenecek olan Ramazan Sokaðý etkinlikleri için Ramazan Sokaðý'ndaki çalýþmalar tamamlandý. Son dört yýldýr Ramazan akþamlarýnýn vazgeçilmez mekâný haline gelen Meydan Camii yanýnda kurulan Ramazan Sokaðý'nda, bu yýl da Çorumlular iftar sonrasý hoþça vakit geçirebilecekler. Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan birbirinden güzel etkinliklerde animasyon gösterileri, yarýþmalar, þiir dinletileri, müzik ve ilahi konserleri, Kur'an-ý Kerim tilaveti gibi vatandaþlarýn yoðun olarak raðbet ettiði etkinlikler yer alacak. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Meydan Cami yanýnda Ramazan ayý boyunca her akþam iftardan sonra baþlayacak olan Ramazan Sokaðý etkinliklerine tüm Çorum halkýný davet etti. Çorum Belediyesi'nin þehrin kültür ve sanat hayatýna önemli katkýlar saðladýðýný ifade eden Zeki Gül, "Ramazan Sokaðý'ndaki hazýrlýklarýmýzý tamamlandýk. Bereketin, huzurun, paylaþmanýn had safhada yaþandýðý on bir ayýn sultaný mübarek Ramazan ayýnýn anlamýna ve önemine yakýþýr bir þekilde hazýrlanan programlarýmýza tüm halkýmýzý bekliyoruz" dedi. Haber Servisi Ticaret Ýl Müdürlüðü TÜTEV'in konuðu oldu Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesinde cumartesi günleri düzenlenen cumartesi kahvaltýsýnýn bu seferki konuklarý Ticaret Ýl Müdürü Vekili Fikret Yýldýrým ve personeli oldu. TÜTEV Þubesi Onursal Baþkaný Elektrik Mühendisi Osman Altýkardeþ programda yaptýðý konuþmada, Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bir ülkenin kalkýnmasýnda öncü kuruluþlar olduðuna deðinerek, "Sivil Toplum Kuruluþlarý ile ortak noktalarda buluþarak ortaya konulacak yeni hedefler Ýlimizin kalkýnmasýna büyük katký saðlayacaktýr" dedi. Kahvaltýya katýlan Ticaret Ýl Müdürü Vekili Fikret Yýldýrým ise Kurumu ve çalýþmalarý hakkýnda kýsaca bilgi verdikten sonra, TÜTEV'in çalýþmalarýný da basýndan takip ettiðini özellikle üniversite ve sanayici iþbirliði kapsamýnda önemli iþler yapýldýðýný söyledi. Program görüþ alýþveriþinin ardýndan sona erdi. Haber Servisi Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný attý Çorum'un tanýnmýþ iþadamlarýndan Uður Cevher ve eþi Mine Cevher'in, oðlu Yiðit Cevher düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Cevher Sofrada düzenlenen sünnet düðününde Uður Cevher ve Mine Cevher davetlilerle yakýndan ilgilendiler. Cevher Sofra'da sünnet düðünü nedeniyle dün verilen yemekte Kur'an-ý Kerim okundu ve dua edildi. Yasin YÜCEL

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI ÝHTÝYARLIK NE ZAMAN BAÞLAR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Geçmiþi iyi okumayan milletler, geleceði inþa ederken hata edebilirler. Herkesin herkesten öðrenebileceði çok þey vardýr.emekli dostlarýmýzla karþýlaþtýðýmýzda kendilerine soruyum. Emeklilik nasýl gidiyor? diye. Ekseri çoðunluðu; eðer ekonomik yönden sýkýntýsýnýz yoksa, çalýþýrken ne olur ne olmaz diye bir köþeye bir þeyler býrakabilmiþseniz, çocuklarýnýzý bir iþe yerleþtirebilmiþseniz, emeklilik çok güzel, kimse karýþmýyor (tabi haným hariç) akþama kadar yatýyorsun veya kahvane köþesinde oturup arkadaþlarla sohbet ( bizim sohbetlerimizin ekserisi dedi kodu maalesef) ederek zaman geçiriyorsunuz, daha doðrusu zamaný öldürmeye çalýþýyorsunuz diye yanýtlýyor. Ham meyve buruktur. Buna karþýlýk olgun meyve daha lezzetlidir. Teþbihte hata olmasýn emeklilikte bir anlamda olgun meyve gibidir. Emeklilik her þeyden elini ayaðýný çekip, zaman öldürmek deðil, belki insanlarýn bilgi ve tecrübelerinden en üst seviyede istifade edilebileceði veya kendi alanýnda yeni hizmetler üretebileceði bir en uygun zaman dilimidir. Ýþte bakýnýz; Mimar Sinan Süleymaniye camisini bitirdiðinde 70 yaþýný geçmiþti. Selimiye camisini tamamladýðýnda ise 86 yaþýndaydý. Galileo, ayýn günlük ve aylýk çizimlerini yaparken 73 yaþýndaydý. Kristof Kolomb Amerika'yý keþfe çýktýðý ilk yolculuðunda 50 yaþýný çoktan aþmýþtý. Pasteur kuduz aþýsýný bulduðunda 60 yaþýndaydý. Charlie Chaplin, 76 yaþýnda film yönetmenliði yaparak hala iþinin baþýndaydý. Goethe, en büyük eseri Faust'u ölümünden bir yýl önce, yani 82 yaþýnda bitirmiþti. Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schweitzer 88 yaþýna raðmen Afrika hastanelerinde durmaksýzýn çalýþarak ameliyat yapýyordu. Ressam Titian 99 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. '' Lepanto Savaþý'' adlý ünlü tablosunu ölümünden bir yýl önce tamamladý. Dört defa Ýngiltere baþbakaný seçilen Gladstone, son kez göreve geldiðinde yaþý 83' dü. Hiç kimse fazla yaþamýþ olmakla yaþlanmaz. Ýnsanlarý ihtiyarlatan, ideallerinin gömülmesidir. Seneler cildi buruþturabilir. Fakat heyecanlarýn teslim edilmesi ruhu buruþturur. Ýnsanlar yaþadýkça yaþlandýklarýný sanýrlar, halbuki yaþamadýkça yaþlanýrlar. Ýnsan ihtiyar olmaya karar verdiði gün ihtiyardýr. Güzelliði görme yeteneðini kaybetmeyen asla yaþlanmaz. Yaþlanmak bir daða týrmanmak gibidir. Çýktýkça yorgunluðunuz artar. Nefesiniz daralýr ama görüþ alanýnýz geniþler. Gençlik hayatýn belli bir çaðý ile ilgili deðildir. Ýnsan, kendine olan güveni derecesinde genç, þüphesi derecesinde yaþlýdýr. Cesareti derecesinde genç, korkularý derecesinde yaþlýdýr. Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliði derecesinde yaþlýdýr. 'Beynimiz yeni tecrübeler keþfettiði sürece insan genç sayýlýr.' der William Gladstone. Hayatýnýn en tecrübeli dönemini yaþayanlar fakat bunun bilincinde olmayanlar edebi avunmalarý, alýþýlmýþ mazeretleri bir kenara býrakýp, vakit çok geç olmadan ne yapacaksanýz yapýn. Yapýn ki, bedenen yaþlýlýða doðru yol alsanýz da, ruhen gençliðe doðru ilerleyebilirsiniz... Emekli bir eðitimcisiniz. ( Gerçi eðitimcinin emeklisi olmaz. Sadece muhataplarý deðiþir.) Herhangi bir meþguliyetiniz yok. O kýymetli vaktinizi boþ yere harcýyorsunuz. O halde, dershaneye gitme imkaný olmayan fakir bir iki öðrenciye günde bir saat ücretsiz ders verebilirsiniz. Ders verdiðiniz öðrenci, sizin sayenizde sýnavda normalden farklý bir baþarý gösterirse bu sizin için ücretsiz ikinci bir ikramiye olur... Hem de harcamakla bir türlü tükenmeyen. ÖNERÝ : Hata yapmamýþ insan, her zaman hata yapmaya adaydýr. Büyüklerimiz 'en iyi okul tecrübedir fakat okul masrafý biraz çoktur' derler. Yaþlýlarýmýz bir ömür boyu süren yaþamlarýnda bazen baþarý elde etmiþler bazen de hata yaparak bedel ödemiþ ve tecrübe sahibi olmuþlardýr. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin o beli bükülmüþ ihtiyar delikanlýlarýn bilgi ve tecrübelerinden gerekli dersi zamanýnda alarak gelecekte ayný bedeli ödememesi için her okul ihtiyar delikanlýlarla, öðrencileri yýlda en az bir defa buluþturabilir. Bunun için okulun çevresinde bulunan veya öðrencilerden yardým alýnarak, farklý görevlerden emekli olmuþ yaþlý vatandaþlardan, köyden gelerek mahallemize yerleþmiþ köylü amcalardan, ninelerden seçim yapýlarak okulda her sýnýfa bir ders saati misafir edilebilir. Yaþlý nine, köyde elektrik, buzdolabý, çamaþýr, bulaþýk makinesi vb. yokken ve ayný zamanda baðla bahçeyle, hayvanlarla uðraþarak, yoksulluk içerisinde nasýl tüm iþlerin üstesinden geldiðini anlatýrken, ihtiyar amcamýzda taþ taþ üstünde kalmadý ve insanlar iki yýl ahýrlarda, barakalarda korku içinde yaþadý diye ifade edilen, 1943 Osmancýk depremindeki acý manzarayý öðrencilere anlatarak günümüze taþýyabilir. Hýzlý þehirleþmeyle beraber, herkesin kendisiyle meþgul olduðu, ayný merdiveni, ayný asansörü kullanan komþularýn birbirini tanýmadýðý, kalabalýklar içerisinde yalnýz yaþayan insanlarýn çoðaldýðý ve bundan en çok yaþlýlarýmýzýn etkilendiði günümüzde, yýlda bir defa dahi olsa yaþlýlarýmýz kendilerine deðer verildiði, bilgi ve tecrübelerinden istifade edildiði için mutlu olacaktýr. Hem de öðrencilerin yaþlýlara karþý saygý, sevgi, yardým etme duygusu olumlu yönde geliþecek, ayný zamanda imkanlarýn daha iyi olduðu günümüzde, karþýlaþabileceði basit sýkýntýlarda pes etmeyip daha çok çalýþarak geleceðe emin adýmlarla yürüyecektir. Ne dersiniz? Ýsterseniz bir deneyin. Nasýl olsa çoðu þeyi deneyerek yapmýyor muyuz? ** TEBRÝK: Son KPSS yerleþtirmesinde 93 puanla, Bursa 'ya bir devlet kurumuna G I D A M Ü H E N D Ý S Ý olarak atanma hakký kazanan (özveri ile iki fakülte bitiren) yeðenim B E R R A TÜRKOL'U kalbi dileklerimle tebrik ediyor, özüne ve sözüne baðlý olarak hayýrlý hizmetler yapmasýný diliyorum... Uslu, nikah þahidi oldu 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Eðitim hizmet kolunun yüzde 64,61'i sendikalý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Teþkilatlanmadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çatal 1992 yýlýnda Eðitim-Bir adýyla kurulan ve 1995'te isim deðiþikliði sonrasý Eðitim-Bir-Sen adýný alan sendikanýn, soylu mücadelesinin 21. yýlýnda 251 bin 110 üye ile Türkiye'nin en büyük sendikasý olduklarýný belirtti sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu Gereðince Kamu Görevlileri Sendikalarý ile Konfederasyonlarýn Üye Sayýlarýna Ýliþkin 2013 Temmuz Ýstatistikleri Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný kaydeden Çatal, "Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunda üye sayýsý bazýnda en yakýn sendikaya 25 bin 860 fark atan Eðitim-Bir-Sen, Türkiye'deki kamu görevlileri sendikalarý arasýnda da en büyük sendika unvanýný almýþtýr. 1 milyon 7 bin 865 çalýþanýn bulunduðu eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunda 651 bin 234 çalýþanýn sendikalý olduðu görülmüþtür. Temmuz 2013 itibarýyla Resmi Gazete verileri baz alýndýðýnda, kamuda en fazla çalýþanýn bulunduðu eðitim hizmet kolunda çalýþanlarýn yüzde 64,61'i sendikalý, yüzde 35.39'u ise örgütsüzdür. Eðitim çalýþanlarýnýn yüzde 24.92'si Eðitim-Bir-Sen üyesiyken, eðitim çalýþanlarýndan sendikalý olan 651 bin 234 kiþinin yüzde 38.56'sý Eðitim-Bir- Sen üyesidir. 21 yýllýk soylu mücadelede ilk defa 2009 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde yetki alan Eðitim-Bir- Sen, 2011 yýlýnda ise genel yetkili olmuþtur yýlýnda üye sayýsýna oranla en yakýn sendikaya 25 bin 748 fark atan Eðitim-Bir-Sen, eðitim-öðretim yýlýnda zorlu mücadeleden de güçlenerek çýkmayý baþarmýþ ve farký 25 bin 860'a çýkarmýþtýr. Kurucu Genel Baþkanýmýz Rahmetli Mehmet Akif Ýnan'ýn, "Ölüm bir tohumsa kefen zarýnda/gün olur fýþkýrýr bir orman olur" mýsralarýnda altý çizilen kararlýlýk ve azmin gereði etkili ve yetkili sendika olma yolunda verilen mücadele, Türkiye'nin en büyük sendikasý olmanýn yanýnda, bir tohumda bir ormaný gören düþün de gerçekleþmesi anlamý taþýmaktadýr.eðitim çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal haklarýnýn geliþtirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi veren, hiçbir siyasal yaklaþým ve ideolojinin kanatlarý altýna girmeyip, kendi dinamizmini oluþturan, medeniyet ve deðer odaklý yeni sendikal anlayýþla sorunun parçasý deðil, çözümün paydaþý olmayý seçen Eðitim-Bir-Sen, temel hak ve özgürlükler noktasýnda elde ettiði kazanýmlara paralel, insanca bir yaþam için gerekli olan mali iyileþtirmelerin de yapýlmasý noktasýnda kararlý mücadelesine hýz kesmeden ayný kararlýlýkla devam edecektir.örgütlenerek güçlenen, güçlendikçe yol olan, yol alan ve yol açan mücadelesinde Türkiye'nin en büyük sendikasý olan Eðitim- Bir-Sen'in bu baþarýsýnýn üyelerimize, ülkemize, eðitim çalýþanlarýna ve tüm insanlýk ailesine hayýrlý olmasýný diliyoruz. "Kim demiþ her þeyin bitiþi ölüm/destanlar yayýlýr mezarýmýzdan" diyen Mehmet Akif Ýnan ve Genel Teþkilatlanma eski Sekreterimiz merhum Erol Battal baþta olmak üzere, soylu mücadeleye ömür verenleri rahmet ve minnetle anýyor; Türkiye'nin en büyük örgütlü gücünü oluþturan üyelerimize, en zor zamanda adanmýþlýk örneði sergileyerek destanlaþan teþkilatýmýza sonsuz teþekkür ediyoruz" dedi. Yýlmaz MERT Öz Orman - Ýþ Sendikasý Genel Eðitim Sekreteri Mustafa Çýnar - Nurhayat Çýnar'ýn oðlu Hakan Çýnar hayatýný Ayfer -Orhan Kamberi'nin kýzlarý Derya Kamberi ile birleþtirdi. Çiftin nikâh þahitliðini ise Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Öz Orman - Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Arslan yaptý. Çifte 3 çocuk tavsiyesinde bulunan Uslu, vatana ve millete hayýrlý evlatlar yetiþtirmelerini isteyerek, mutluluðunuz daim olsun darýsý bekârlarýn baþýnda olsun" diyerek, nikâh defterini gelin Derya Kamberi Çýnar'a verdi. Haber Servisi Alaca'da ilk defa Ramazan Sokaðý kuruldu Alaca Belediyesi, Ramazan ayý boyunca hizmet verecek olan Ramazan Sokaðý ve iftar çadýrýný hazýrladý. Ramazan Sokaðý ve iftar çadýrý Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde kuruldu. Mübarek Ramazan ayý boyunca gerek yemek hizmeti gerekse sosyal aktivitelerin yer alacaðý Ramazan Sokaðý Alaca Belediyesi ekipleri tarafýndan kuruldu. Belediyecilik hizmetlerinin yaný sýra sosyal faaliyetlere de büyük önem veren Alaca Belediyesi; bilindiði gibi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile birlikte gerçekleþtireceði çalýþma ile Ramazan Sokaðý'ný Alaca'ya taþýyor. Ramazan ayý boyunca sürecek olan bu Ramazan sokaðýnda her akþam farklý programlar yer alacak. Ramazan Sokaðýnda eski Ýstanbul Ramazanlarý da resmedilecek. -ALACA'DA ÝLK OLACAK- Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip Ramazan ayýnýn ülkemizde olduðu gibi Alaca'da da coþku içerisinde idrak edilmesi adýna yapýlan çalýþma için emeði geçenlere teþekkür etti. Alaca Belediyesi olarak Ramazan Sokaðýnýn hazýrlanmasýnda çalýþmalarýn tamamlandýðýný kaydeden Baþkan Eyvaz, Ramazan ayý boyunca halka belediye olarak iftar çadýrý, sýcak yemek ve ekmek daðýtýmý gibi hizmetler sunduklarýný bunun yaný sýra Ramazan Sokaðý'nýn da faaliyete geçmesi ile Ramazan akþamlarýnýn da ilçeye ayrý bir güzellik içerisinde geçirileceðini belirtti. Baþkan Eyvaz, son olarak "Ramazan Sokaðý Alaca'da ilk kez kuruluyor. Umarým vatandaþlarýmýza güzel bir Ramazan ayý geçirmelerini saðlayabiliriz. Þimdiden tüm hemþehrime Ramazan ayýnýn mübarek olmasýný diliyorum" dedi. Ýmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesine kurulan Ramazan Sokaðýnda; Ýstanbul evleri, belediye iftar çadýrý, kamelyalar, oturma gruplarý, gösteriler için ses, görüntü ve sahne düzenekleri, Hacivat-Karagöz gösterileri, kadýn ve erkekler için açýk mescitler, çeþitli ürünlerin satýlacaðý stantlar yer alacak. Alaca Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Sokaðý ve iftar çadýrýnýn bulunduðu noktada bu akþam ilk teravi namazý da kýlýnacak. Haber Servisi

5 HABER 5 Çorum Ramazan'a hazýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Ramazan ayý etkinlikleri hakkýnda bilgi verdi.müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din Hizmetleri ve Eðitim Kýsým Þefi Kadir Yelken'in de katýldýðý toplantýda Ramazan ayý etkinlikleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Müftü Mehmet Aþýk Ramazan'ýn bereketini ve coþkusunu toplumun tüm kesimlerine yayacaklarýný vurguladý. Ramazan'ýn, 8 Temmuz 2013 Pazartesi gününü Salý gününe baðlayan gece kýlýnacak ilk teravih namazý ve ilk sahurla baþlayacaðýný kaydeden Müftü Aþýk, "Ýl Müftülüðü olarak yaklaþan Ramazan ayý öncesinde tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Rahmet, bereket, oruç ve Kur'an ayý Ramazan'ýn dolu dolu geçmesi için bir dizi program hazýrladýk. Ramazan ayýnda görev alanlarýmýzýn baþýnda camiler geliyor. Ramazan'da cami denilince de akla teravih ve sohbetler geliyor. Mübarek Ramazan ayý öncesinde camilerimizin onarým ve temizliklerini tamamladýk. Din görevlilerimizle gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarla da hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýk. Bu yýl Ramazan ayýnda "Helal Kazanç-Helal Lokma" konusu merkeze alýnacak, el emeðinin, göz nurunun, alýn terinin önemine vurgu yapýlarak, aldatmanýn, haksýz kazancýn, meþru olmayan kazanç yollarýnýn Ýslami deðerlerle baðdaþmadýðýna dikkat çekilecek, toplumda helal kazanç-helal lokma bilincinin geliþtirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecektir" dedi. -CAMÝLER RAMAZAN'A HAZIR- Ramazan ayý gelmeden önce bütün camilerde genel bir temizlik yapýlarak Ramazan ayýna hazýrlandýðýný dile getiren Aþýk, "Camilerimizdeki aydýnlatma ve ses sistemleri ile klimalar gözden geçirilerek eksiklikler giderildi. Her sene olduðu gibi bu sene de Müftülüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesince bastýrýlan imsakiyeler görevlilerimize ve halkýmýza daðýtýlmýþtýr. Görevlisi olmayan olarak da bayan vaizlerimiz ve din hizmetleri uzmanýmýz tarafýndan haftanýn pazartesi günleri ilimiz Akkent, Bilali Habeþi, Kafkasevleri camilerinde, Salý günleri Emre, Ýlim Yayma, Mevlana, Hz. Ali, Tevhit, Kulaksýz, Fatih Sultan Mehmet camilerinde, Çarþamba günleri Buharevler, Binevler camilerinde, Perþembe günleri ise Güldanehatun, Bedir, Abdibey camilerinde 'Ramazan Ayý Özel Vaaz ve Ýrþat Programý' uygulanacaktýr" dedi. Müftü Aþýk Ramazan ayý ile ilgili diðer etkinlikler hakkýnda ise þu bilgileri verdi: -ÝÞARET DÝLÝYLE VAAZ SÜRECEK- Çorum'da ilk defa 2012 yýlý Berat Gecesi'nde Ulu Camii'de uygulamaya baþlanýlan vaazlarýn iþitme engelli vatandaþlarýmýza iþaret yoluyla anlatýmý her Cuma vaazlarý ile Ramazan Ayý boyunca yatsý namazýndan önce yapýlan vaazlarda da devam edecektir. -MUKABELE PROÐRAMLARI- Ramazan ayý boyunca tüm camilerimizde sabah mukabelesi, öðle ve ikindi vakitlerinde de muhtelif camilerimizde mukabele programý cami görevlilerimizce, Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzda eðitim gören hafýzlarýmýz ile Ýmam-Hatip Lisesi'nde okuyan hafýz öðrencilerimiz ve dýþarýdan hafýzlýðýný bitirmiþ öðrencilerimiz tarafýndan uygulanacak. Ayrýca Bahçelievler Yatýlý Kýz Kur'an Kursu bayan öðrencilerimiz tarafýndan da 6 camimizde öðle namazýndan sonra bayanlara yönelik mukabele programý uygulanacaktýr. -BEÞ CAMÝDE HATÝMLE TERAVÝH- Bu yýl Ramazan Ayý'nda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsahalife, Azapahmet ve Garantievler camileri olmak üzere 5 camimizde hatimle teravih namazý kýlýnacaktýr. -BEÞ CAMÝDE KUR'AN ZÝYAFETÝ- Ýl Müftülüðümüze baðlý camilerimizde görev yapan kurra hafýzlarýmýz tarafýndan Kur'an ziyafeti programlarý tertiplenmiþtir. ve tek görevlisi bulunan camilerimizde görevin aksamamasý tarihinde Abdibey camiinde, için geçici görevlendirmeler yapýldý. Bütün ca- milerimizde teravih namazý yatsý ezaný ile birlikte normal vaktinde kýlýnacak, ilave süre eklenmeyecektir. Merkez camilerimizle minaresi bulunan bütün belde ve köy camilerimizin þerefelerindeki kandiller akþam ezaný ile sabah ezaný (imsak vakti) arasýnda yakýlacak. Ayrýca Fatih Sultan Mehmet Camii, Çimento Camii ve Meydan Camii'ndeki mahyalar da belirtilen vakitler arasý ýþýklandýrýlacak" þeklinde kaydetti. -CAMÝLERDE VAAZ PROGRAMLARI- Ramazan ayý boyunca Ulu Cami'den merkezi sistemle öðle ve teravih namazý öncesinde, ayrýca merkezdeki muhtelif 8 camide münavebeli olarak vaaz ve irþat programý yapýlacaðýný dile getiren Aþýk, "Ramazan ayý boyunca belde ve köy camilerimizde de vaaz ve irþat programý uygulanacaktýr. Bayanlara yönelik tarihinde Ulu Camiide, tarihinde Hýdýrlýk camiinde, tarihinde Fatih Sultan Mehmet camiinde, tarihinde Tevhit Camiinde saat 12.00'de Kur'an ziyafeti gerçekleþtirilecektir. -ÝTÝKAFA GÝRÝLEBÝLECEK CAMÝLER- Merkez camilerinden Abdibey, Emir Ahmet, Azapahmet, Buhara Tevhit, Hicret, Hýdýrlýk, Velipaþa ve Mimar Sinan Camilerinde Ramazan ayýnýn son 10 günü itikafa girilebilecektir. SAKAL-I ÞERÝF ZÝYARETÝ Ulu Camii, Hamit Camii ve Baltalý Camilerinde kadir gecesinde yatsý namazýndan sonra, Abdibey Camii'nde Arefe günü yatsý namazýndan sonra, Karakeçili Camii ve Hýdýrlýk Camilerinde Arefe günü sabah namazýndan sonra, Kulaksýz Camii'nde Bayram namazýndan sonra Sakalý Þerif ziyareti yapýlacaktýr. -KADÝR GECESÝN- DE AÇIK BULUNDU- RULACAK CAMÝLER- Kadir gecesinde Ulu Camii, Abdibey Camii, Hýdýrlýk Camii, Buhara Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii Huzur Camii ve Veysel Karani Camileri sabaha kadar açýk bulundurulacaktýr. -DÝNÝ SORULARI CEVAPLANDIRMA HATTI- Alo 190 Dini Danýþma Çaðrý Merkezimizde Ramazan ayý boyunca halkýmýzdan gelebilecek dini sorularýn uzmanlarý tarafýndan cevaplandýrýlmasý için gerekli tedbirler alýnmýþtýr. -OSMANLI GELENEÐÝ ÇORUM'DA YAÞAYACAK- Çorum'da geçen yýl uygulanan ve büyük beðeni toplayan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu yýl da gerçekleþecektir. Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneði Çorum'da yaþatma konusunda kararlýyýz. Ramazan heyecaný ve mutluluðunu zirveye taþýmayý amaçlýyoruz. Geçen yýl yapýlan uygulamanýn bu yýlda Ramazan ayý boyunca sürecek. Çorum'da sýrasýyla 6 camimizde Enderun Teravih Namazý ile Cumhur Müezzinliði uygulamasý yapýlacak. Bu camiler ise þunlar: 9 Temmuz 2013 Salý akþamý Fatih Sultan Mehmet Camii'nde, 16 Temmuz 2013 Salý akþamý Veyselkarani Camiinde, 19 Temmuz 2013 Cuma akþamý Abdibey Camiinde, 23 Temmuz 2013 Salý akþamý Ulu camiinde, 30 Temmuz 2013 Salý akþamý Tevhit (Buhara) Camiinde, 6 Aðustos 2013 Perþembe akþamý Emre Camiinde gerçekleþecek." -ORUÇLULARA SAYGI UYARISI!- Ramazan ayýnda yapýlan ibadetlerin faziletine dikkat çeken Müftü Aþýk, tüm Çorum halkýna seslenerek bu ayýn oruçlu geçirilmesini tavsiye etti. "Günler uzun, ben oruç tutamam" düþüncesine kapýlanlara seslenen Müftü Aþýk, Allah'ýn oruç tutanlara sabýr verdiðini kaydetti. Oruç tutanlara saygý gösterilmesi gerektiðini hatýrlatan Aþýk, "Oruç tutmayanlar, oruçlularýn önünde açýktan yiyip içmemeli, Müslüman bir ülkede oruç tutanlara karþý saygý göstermek de bir nezaket gereðidir" diye konuþtu. -KARDEÞLÝK ÝFTARI 15 TEMMUZ'DA- Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen 'Ýftar Sofrasý' programýnýn, 15 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 19.35'de ENS Park'ta gerçekleþeceðini açýklayan Aþýk, 750 kiþilik organizasyonda devlet ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileriyle halký buluþturacaklarýný söyledi. Hasan Çakmak yönetimindeki Türk Tasavvuf Musýkisi konseri ve Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programda Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Ramazan ayý mesajý ve Türkiye Diyanet Vakfý tanýtým filmi gösteriminin yer alacaðýný anlatan Aþýk, geleneksel hale gelen iftara davetlilerin katýlacaðýný sözlerine ekledi. Müftü- Aþýk sözlerini Çorum halkýnýn Ramazan ayýný tebrik edip, "Ýlahi rahmet ve bereketin saðanak gibi yaðdýðý bu ayýn milletimiz, Ýslam dünyasý ve tüm Ýnsanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum" diyerek tamamladý. Yasin YÜCEL OYUNCULAR DEÐÝÞSE DE SENARYOLAR AYNI KONULAR AYNI AHMET ÖLÇER Sevgili okurlar, öncelikle belirtmek isterim ki bu yazýmý, seyahat halinde olmam nedeniyle mobilden yazýp göndermek zorunda kaldým. Cümle düþüklükleri veya yazým hatalarý varsa affýnýza sýðýnýrým. Çözüm süreciydi, gezi parkýydý derken gündem bir anda yine deðiþiverdi. Son günlerde malumunuz yeni gündem Mýsýr. Gezi olaylarý bahanesiyle Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyen güçler baktýlar olmayacak, yeni bir malzeme bulana kadar rotalarýný bir süreliðine Mýsýr'a çevirdiler. Bir süreliðine diyorum çünkü yorulan bu mihraklar biraz dinlenip kendilerine geldikten sonra yeniden oyunlarýný oynamaya baþlayacaklardýr. Tarihsel süreç içerisinde yaþanan olaylara þöyle bir bakarsak, senaryolarýn hep ayný olduðunu görürüz. Senaristler genellikle de üniversiteler üzerinden baþlatmýþlardýr hareketlerini. Kaos ve çatýþmadan beslenen zihniyetler önce üniversiteli gençleri kullanmýþlardýr. Aklýnýza gelmeyecek türlü bahanelerle de ne yazýk ki kimi zaman amaçlarýna ulaþmýþlardýr. Bu bahanelerden bazýlarýna örnek vermek gerekirse; Belediye otobüs fiyatlarýna zam yapmak zorunda kalýr. Hiçbir zaman fotoðraf karelerinde göremeyeceðimiz çevreler; "hey gençler ne yapýyorsunuz? Hakkýnýzý gasp ediyorlar. Hak aramayý öðretmediler mi size" bahanesiyle provokasyonu baþlatýr. Gaza gelenler, hurra haydi protestotya, sarýl taþa molotofa... Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsýz olanlar, "parktaki aðaçlarý kesiyorlar nasýl sessiz kalýrsýnýz" der. Haydi bakalým kurun barikatlarý, çýkarýn molotoflarý, yakýn lastikleri ve baþlatýn eylemleri Sonrasýnda ülkeye milyarca liralýk ekonomik zarar. Gazeteci Yiðit Bulut, bir televizyon programýnda gezi olaylarý nedeniyle ortaya çýkan ekonomik zararý anlatýrken "her vatandaþýn cebinden 150 dolar çýktý" demiþti. O deðil de gördüðüm en garip eylemciler, Göktürk-2 uydusunun fýrlatýlmasý esnasýnda düzenlenen töreni protesto eden ODTÜ'deki eylemcilerdi. Ýnsan, uzaya uydu fýrlatýyoruz diye gurur duyar. Böylesine önemli bir olayda bile eylem yapan eylemcilere garip ifadesini kullanmak yanlýþ olmaz sanýrým. Daha kötüsü ise ODTÜ eylemlerine destek vermek için baþka üniversitelerde de düzenlenen gösteriler nedeniyle eylemlerin az kalsýn yurdun genelindeki diðer üniversitelere yayýlmak istenmesiydi. O olaylarda, ODTÜ'de yaþanan olaylara yaklaþýk 2500 polis müdahale etmek zorunda kalmýþtý. Molotof atan 50 kiþi tutuklanmýþ bunlardan yalnýzca 12 tanesinin öðrenci olduðu anlaþýlmýþtý. Býrakýn ODTÜ'yü kazanmak, üniversite sýnavýnda nizamiyeden içeri girmeye yetecek puaný alamayacak kapasitedeki diðer 38 kiþi oraya nasýl girmiþti bu da ayrý bir merak konusuydu. Ayný merkezden kontrol edilen ve güçlü Türkiye'yi istemeyenler, öyle ya da böyle zaman zaman karýþýklýk çýkarmayý baþarmýþlar. Senaryo ayný, oyun ayný, konu ayný. Ya çevre demiþler ya demokrasi demiþler ya þucu demiþler ya da bucu demiþler kaos için ihtiyaç duyduklarý eylemler için bir bahane üretmiþler. Zaman içerisinde figüranlar deðiþse de konu hiç deðiþmemiþ ama. Özellikle de ülkenin en gözde üniversitelerinde patlak vermiþ her nedense. Ve ne yazýk ki ülkenin en zeki çocuklarý olarak tarif ettiðimiz bu gençler nasýl görememiþler bu oyunlarý, buna da bir anlam veremedim ve halen de veremiyorum. Neden halen de veremiyorum diyorum. Son günlerde üniversitelerin mezuniyet törenlerindeki protestolara bakarsanýz ne demek istediðimi anlarsýnýz diye düþünüyorum. Tekrar görüþünceye dek saygýlar Çetin'den 'iþ güvenliði' çaðrýsý Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya çaðrýda bulundu.çetin, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Bilal Çetin, eðitimlerin baþarýlý bir þekilde organize edilmesinde emeði geçen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da ayrýca teþekkür etti. Konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirten Çetin, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL Bayat'ta trafik kazasý: 1 ölü Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 16 kiþi yaralandý. O.G yönetimindeki 06 KJ 037 plakalý minibüs Eskialibey beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole yuvarlandý. Kazada 2 yaþýndaki E.A olay yerinde hayatýný kaybetti. Yaralýlar ise ambulanslarla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu öðrenilirken olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Mimar Sinan ve Eþref Hoca Caddelerine asfalt Çorum Belediyesi yol ve asfalt çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Çorum'un ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde asfalt çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi Mimar Sinan 3. ve 6. Cadde ile Eþref Hoca Caddesi'nde de asfalt çalýþmalarýný tamamladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekiplerinin yoðun çalýþma temposu ile sezon baþý yapýlan asfalt programý doðrultusunda asfalt çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirtti. Zahir, yaðmursuyu, kanalizasyon, yeþil alan ve park ve asfalt gibi altyapý çalýþmalarýnýn ihtiyaç duyulan bölgelerde tüm hýzýyla sürdürüldüðünü dile getirdi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 Samsun Fotomaratonu'nda Osmancýk'a ödül Samsun'da düzenlenen fotoðraf yarýþmasýnda Osmancýklý Fotoðrafçý Hayrullah Germeç üçüncülük ödülü aldý. Atakum Belediyesi tarafýndan düzenlenen 1.Ulusal ''Atakum'da Yaþam'' Temalý Fotomaratonu fotoðraf yarýþmasý sonuçlandý. Türkiye Fotoðraf Sanatý Fedarasyonu'nun da (TFSF) destek verdiði fotoðraf yarýþmasýna farklý illerden 100'ün üzerinde fotoðrafçý katýldý. ''Atakum'da Yaþam'' konulu fotoðraf yarýþmasýna ''Sevgi'' rumuzlu fotoðrafý ile katýlan OFKAD üyesi Hayrullah Germeç üçüncülük ödülüne layýk görüldü. 14 bin 800 Hacý adayý bu yýl Hacca gidemeyecek Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kabe çevresindeki çalýþma sebebiyle Suudi Arabistan'ýn ülkelere tanýdýðý hacý adayý sayýsýný yüzde 20 azalttýðýný belirterek, "14 bin 800 hacý adayýmýz bu sene hacca gidemeyecek" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, katýldýðý 32. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarý açýlýþýnda Hacca gidecek vatandaþlar için önemli açýklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'ýn Kabe'nin etrafýndaki inþaatlar dolayýsýyla bu sene bütün tüm ülkeler için tanýdýðý kotayý yüzde 20 azalttýðýný kaydeden Görmez, "Maalesef biz ülke olarak da kuralarýmýzý çekmiþtik, Hacýlarýmýzla ilgili her türlü önlemi almýþtýk, ilgili binalarýný kiralamýþtýk, hangi Hacýmýzýn nerede kalacaðý tespit edilmiþ, eðitimlerimize baþlamýþtýk. Ancak üzülerek belirteyim ki bütün çabalarýmýza raðmen mevcut Hacýlarýmýzýn yüzde 20'si yani 14 bin 800 hacý adayýmýz bu sene hacca gidemeyecek. Ancak biz onlarý gelecek sene mutlaka götüreceðiz. 14 bin 800 kiþi nasýl elenecek? Bir hafta 10 gün bütün Türkiye'ye duyurarak gönüllü olarak gelecek seneye ertelemek isteyen vatandaþlarýmýzý tespit edeceðiz. Ayný þekilde noter huzurunda bir kura çekerek bu sene gidemeyecek ve gelecek sene gidecek hacý adaylarýmýzý belirlemiþ olacaðýz. Bununla ilgili Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak çok üzgünüz" dedi. Suudi Arabistan'ýn ayný kýsýtlamayý umreye gidecekler için de yapmaya baþladýðýný belirten Görmez, "Suudi Arabistan'da ayný anda sadece 500 bin umreci bulunabilecek. Oradan boþalmalara da göre de her ülkeye sýrayla umre vizesi vermeye baþladý. Bu tabi Ramazan'da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn marifetiyle 20 bin, seyahat acenteleri marifetiyle de 25 bin yani toplam 45 bin civarýnda Ramazan'da umreye gidecek vatandaþlarýmýzýn az bir kýsmýnýn gideceðini gösteriyor. Bunun için de üzgünüz. Vize verdikçe biz umreye gidecek vatandaþlarýmýzý Ramazan'da umreye götüreceðiz. Ama bu sayý 20 bin 30 binleri bulacak gibi deðil" þeklinde konuþtu. Tutukluya ikinci derecede akraba için cenaze izni Tutuklular için 2. derece akrabalarýnýn cenazelerine de katýlabilme izni getirildi. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Yargý Hizmetleri Ýle Ýlgili Olarak Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"daki yeni uygulamaya göre, tutuklulara 2 gün süreyle ikinci derece dahil kan ve kayýn hýsýmlarýndan birinin ya da eþinin ölümü de dahil 2 güne kadar cenazeye katýlmasý için izin verilebilecek. Yeni uygulamanýn yasa hükmü þu þekilde: "Ýkinci derece dâhil kan veya kayýn hýsýmlarýndan birinin ya da eþinin ölümü hâlinde, tutukluya, soruþturma evresinde soruþturmayý yapan Cumhuriyet savcýsý, kovuþturma evresinde kovuþturmayý yürüten hâkim veya mahkeme tarafýndan, soruþturmanýn veya kovuþturmanýn selameti ve güvenlik bakýmýndan sakýnca oluþturmamasý koþuluyla, dýþ güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dýþýnda iki güne kadar cenazeye katýlmasý için izin verilebilir." CEZAEVÝNE ÖZEL ZÝYARET BAKANLIK ÝZNÝNE BAÐLI Bu arada, "Yargý Hizmetleri Ýle Ýlgili Olarak Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"daki bir diðer deðiþiklikte ise cezaevlerinin özel olarak ziyaret edilmesi ve hükümlülerle görüþülmesi ile ilgili Adalet Bakanlýðý izin yetkisi ise þu þekilde uygulamaya konuldu: "Kurum, kurul ve kuruluþlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarýný ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüþebilmek için Adalet Bakanlýðýndan izin almak zorundadýrlar. Bilimsel araþtýrma yapanlarla görsel ve yazýlý basýn mensuplarý hakkýnda da bu hüküm uygulanýr. Adalet Bakanlýðý talepte bulunan kiþilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilir." Ýskilip'te sünnet coþkusu Ýskilip Belediyesi tarafýndan geleneksel hale getirilen toplu sünnet þöleni kapsamýnda erkekliðe ilk adým atan 92 çocuk için Þehir Parkýnda görkemli bir þölen düzenlendi.þölene Belediye Baþkaný Numan Sezer, ilçe protokolü, sünnet çocuklarý aileleri ile Ýskilipliler yoðun ilgi gösterdiler.düzenlenen þölen kapsamýnda sünnet olan 92 çocuða yaþýna uygun bisiklet ve çeþitli oyuncaklar verildi. Kur'aný Kerim ve Mevlid-i Þerif okundu. Semazen gösterisi izleyicileri büyüledi. Çocuklar bisikletlerini Belediye Baþkaný Numan Sezer'în elinden alýrlarken onlarýn mutluluklarý ve sevinçleri hep beraber paylaþýldý. Belediye Baþkaný Numan Sezer þölende yaptýðý konuþmada göreve geldikleri andan itibaren hep insan odaklý sosyal belediyeciliðin gerektirdiði þekilde çalýþma yaptýklarýnýn altýný çizdi. Sezer, konuþmasýnda "Bu çalýþmalardan bir tanesi de dört senedir geleneksel hale getirdiðimiz dinimizin emri olan sünnet þölenidir. Toplu sünnette týbbi uygulamayý yapan Ýskilip Atýf Hoca Baþhekimi Servet süt ve ekibine, dini vecibeleri yerine getirmede katkýlarýný her yýl esirgemeden yapan Ýskilipli din görevlilerine, Ýskilip'e teþrif ederek bu güzel þölenimizi zenginleþtiren Tasavvuf Müziði, Semazen Grubu ve diðer ekiplere, böyle anlamlý bir günde yanýmýzda olan siz deðerli hemþerilerime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

7 HABER 7 KPSS'ye 3 bin 500 aday girdi 2013-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik Sýnavý, 6-7 Temmuz tarihlerinde yapýldý.öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14 Temmuz Pazar günü gerçekleþtirilecek. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþladý.öðrenciler sýnav salonlarýna aranarak alýndý ve salonlarda da geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Öðrenciler içeri de ter dökerken aileleri ise bahçelerde çocuklar ý için dua ettiler.dört oturumda yapýlan sýnava Çorum'da 3 bin 500 aday girdi. KPSS, Cumartesi sabah ve öðleden sonra, Pazar sabah ve öðleden sonra olmak üzere dört oturumda, il merkezleriyle Lefkoþa'da yapýldý. Sýnava, lisans mezunlarý ile bir lisans programýndan mezun olabilecek durumda olan adaylar girdi. Sabah oturumlarý 9.30'da, öðleden sonraki oturumlarsa 14.30'da baþladý. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri Cevaplandýrýlýrken adaylara 120 dakika, Yabancý Dil testinin cevaplandýrýldýðý ikinci bölümde 60 dakika, Cumartesi öðleden "Balýkçýlýk ve Can Güvenliði" eðitimi verildi Ýskilip Ýlçesi Su Ürünleri Kooperatifi Balýkçýlarýna "Balýkçýlýk ve Can Güvenliði" eðitimi verildi. Eðitime konuþmacý olarak, Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisi ve Kaptan Hüseyin Selen katýldý. Eðitimde, 'Balýkçýlýk ve Avcýlýkta Can Güvenliði, Ýþ Güvenliði, Can Güvenliði Ekipmanlarý, Risk Belirleme Yöntemleri ve Alýnmasý Gereken Tedbirler, Acil ve Ýlk Yardým' konularý hakkýnda bilgi veren Selen, sürdürülebilir bir avcýlýk ve balýkçýlýk yöntemlerini de açýkladý. Eðitim soru cevap bölünün ardýndan sona erdi. Eðitime Ýl Gýda Tarým ve Hayvanlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'te katýldý. Haber Servisi Mýsýr darbesi Büyük Ortadoðu Projesinden baðýmsýz düþünülemez sonra ki oturumda 150 dakika, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra oturumlarýnda ise 210 dakika süre verildi. Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýna katýlacak öðretmen adaylarý için alanlarýna baðlý bulunarak, zorunlu olmak þartýyla tek oturumda 14 Temmuz tarihinde yapýlacak. 14 Temmuz ' da yapýlacak ÖABT'de ise 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, 10 soruluk Alan Eðitimi Testi bulunacak. Sýnavda çoktan seçmeli sorulardan oluþacak testler uygulanacak. Saadet Partisi Ýl Teþkilatýnýn Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý dün yapýldý.turgut Özal konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Kahraman'da katýldý. Toplantý da konuþan Mehmet Kahraman, faiz lobilerini ve holdingleri en çok besleyen iktidarýn AK Parti iktidarý olduðunu söyledi. IMF'ye olan borçlarý ödemekle övünen AK Parti iktidarý dönemin de dýþ borçlar toplamýnýn 600 milyar TL'ye çýktýðýný kaydeden Kahraman, "IMF'ye borcumuz bitti hatta borç verecekmiþiz. O halde neden her yýl 50 milyar TL borç faizi ödüyorsunuz? Madem paran var, neden IMF'ye borç vereceðim diyorsun? Çay üreticisine, fýndýk çiftçisine, buðday üreticisine versene. Faiz lobilerim, holdingleri kim besledi; mevcut iktidar" ifadelerini kullandý. Kahraman, konuþmasýnda Mýsýr'da yaþanan askeri darbe konusuna da deðindi. Mýsýr'da yapýlan askeri darbeyi kýnadýklarýný ifade eden Kahraman, bu darbenin Büyük Ortadoðu Projesinden baðýmsýz düþünülemeyeceðini söyledi. KENTSEL DÖNÜÞÜM MALÝKLER ÝÇÝN KAÇ AY VE NE KADAR KÝRA YARDIMI YAPILACAK? Malikler için 2013 yýlýnda ödenecek kira yardýmý miktarý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Ýl Nüfusu Kira Miktarý 'e kadar 400,00 TL arasý 450,00 TL arasý 500,00 TL arasý 550,00 TL arasý 600,00 TL 'dan fazla 650,00 TL Aylýk kira bedeli, her yýl Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan yayýmlanan Tüketici Fiyatlarý Endeksi oranýnda güncellenecektir. Kira yardýmýnýn süresi azami 18 aydýr. Seyitahmet Sancak Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHÝPLERÝNCE KULLANDIRILACAK KREDÝLER SADECE BANKALARDAN MI TEMÝN EDÝLÝR? KATILIM BANKALARINDANDA FON KULLA- NILABÝLÝR MÝ? 6306 sayýlý kanun kapsamýnda hak sahiplerince bankalardan kullanýlacak kredilere saðlanacak faiz desteðine iliþkin; Kararda geçen "Banka" ifadesi Bakanlýk ile protokol imzalamasý kaydýyla kredi saðlayacak mevduat ve katýlým bankalarýný, "Faiz" ibareleri de katýlým bankalarý tarafýndan 6306 sayýlý Kanun kapsamýnda saðlanacak fonlar için kâr payýný ifade eder. KANUN KAPSAMINDA HANGÝ BANKALARDAN KREDÝ ALINABÝLÝR? Kanun kapsamýnda protokol yapýlmýþ bankalarýn listesi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn resmi internet sitesinde ve adresinde yayýnlanmaktadýr. RÝSKLÝ BÝNADAKÝ MALÝKLER AYNI BANKADAN KREDÝ KULLANMAK ZORUNDA MI? Riskli binadaki maliklerin hepsinin ayný bankadan kredi kullanma zorunluluðu bulunmamaktadýr. Malikler kredi için Bakanlýðýmýz ile protokol imzalayan bankalardan istediklerine baþvurabilirler. Ancak, malikler münferit olarak konut edinmek yerine, birlikte yeni bir bina yaptýrmak istiyorlar ise ayný bankadan kredi kullanmalarý gerekecektir. FAÝZ DESTEÐÝ KREDÝ BÝTÝMÝNE KADAR DEVAM EDECEK MÝ? Faiz desteði, kredi süresince devam edecektir. Ancak, hak sahipleri tarafýndan geri ödemesi yapýlmayan krediler için faiz desteði ödemeleri durdurulacaktýr. KONUT ÝÇÝN BANKALARDAN NE KADAR VE KAÇ YIL VADELÝ KREDÝ KULLANILABÝLÝR? Baðýmsýz bölüm baþýna en fazla TL kredi kullanýlabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yýl anapara geri ödemesiz ve 10 yýl vadeli olarak gerçekleþecektir. ÝÞYERÝ ÝÇÝN BANKALARDAN NE KADAR VE KAÇ YIL VADELÝ KREDÝ KULLANILABÝLÝR? Baðýmsýz bölüm baþýna en fazla TL kredi kullanýlabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yýl anapara geri ödemesiz ve 7 yýl vadeli olarak gerçekleþecektir. BÝRDEN FAZLA KONUTU VEYA ÝÞYERÝ OLANLAR NE KADAR KREDÝ KULLANABÝLÝR? Birden fazla konutu veya iþyeri olanlar adýna faiz desteði saðlanacak toplam kredi tutarý TL'yi geçemez. RÝSKLÝ KONUTU YIKTIKTAN SONRA YENÝ KONUTU KENDÝ ÝMKANLARI ÝLE YAPMAK ÝSTEYENLER ÝÇÝN KREDÝ DIÞINDA BAÞKA KOLAYLIKLAR VAR MI? 6306 sayýlý Kanun uyarýnca, yapýlacak olan iþlem, sözleþme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcý, tapu harcý, belediyelerce alýnan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diðer ücretlerden muaftýr. Ayrýca kullandýrýlan krediler sebebiyle lehe alýnacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alýnmaz. KANUN'UN UYGULANMASI ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK NEREDEN BÝLGÝ ALINABÝLÝR? Kanun'un uygulanmasý ile ilgili en doðru bilgiler; Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Ýstanbul, Ýzmir ve Bursa'da Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Müdürlükleri ve diðer illerde Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlükleri ile Alo 181 hattýndan alýnabilir. BÝTTÝ. Erdoðan'dan LYS'ye girenlere müjde Aðustos tarihleri arasýný kapsayan üniversite kayýt günlerinin tam da Ramazan bayramý (8-10 Aðustos) ertesine gelmesiyle seslerini duyurmaya çalýþan öðrencilere müjde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi. Kayýt tarihi Eylül ayýna ertelendi. Lisans Yerleþtirme Sýnav (LYS) sonuçlarýnýn geçtiðimiz hafta açýklanmasýyla öðrencileri kayýt heyecaný sardý. Ancak yeni ders yýlýnda üniversite hayatýna adým atacak adaylarýn, ÖSYM tarafýndan Aðustos 2013 olarak açýklanmýþ olan kayýt süresiyle ilgili itirazlarýna ve taleplerine yetkililerden olumlu cevap geldi. Baþbakan Erdoðan, üniversitelere kayýt tarihi ile bayram tarihlerinin çakýþmasý üzerine talimat verdi ve üniversite kayýtlarý Eylül ayýnýn ilk haftasýna ertelendi. ÖSYM Baþkaný Prof. Ali Demir, kamuoyundan gelen talepler doðrultusunda, ders yýlýnda ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa yerleþen adaylarýn kayýt iþlemlerine iliþkin süreyi Eylül baþýna kadar uzatmaya hazýrlanýyor.

8 YAÞAM Sokak köpekleri hastalýk saçýyor 8 Ben de tam seni arayacaktým Valla sarýda geçtim memur bey Önemli olan yarýþmaya katýlmaktý, kazanmak önemli deðil!þuan 80 milyon bizi izliyor Bu son sigaram. Ýki saat kapýda bekledim, KLÝÞE SÖZLER Çözümü açan olmadý Sen bir de beni gençliðimde görecektin. Akþama erken geleceðim Ben almayým, rejimdeyim O elinizdeki tek kaldý, baþka yok Bizide davet ettiler ama biz gitmedik Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Uzmaný Prof. Dr. Davut Alptekin, aþýsýz baþýboþ köpeklerin kuduz, uyuz ve köpek tenyasý gibi tedavisi güç hastalýklara neden olduðunu bildirdi. Prof. Dr. Davut Alptekin, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada, baþýboþ dolaþan köpeklerin vatandaþ için özellikle çocuklar için tehdit oluþturduðunu belirtti. Köpeklerle ilgili en temel tehdidin kuduz olduðunu söyleyen Alptekin, "Baþýboþ köpeklerle ilgili en temel düþmanýmýz kuduz. Bundan birkaç yýl önce Yüreðir bölgesinde kuduz vakasý görülmüþtü. Adana sýcak bir bölge dolayýsýyla kuduz bir yerlerde kalmýþ olabilir. Kuduz baþýboþ köpeklerle ilgili temel tehlikelerden bir tanesidir" dedi. Köpeklerden insanlara bulaþan diðer önemli hastalýklardan birinin de uyuz olduðunu vurgulayan Alptekin, "Özellikle uyuz bir insana bir kere bulaþtýktan sonra onun tedavisi çok zor. Uyuz olmuþ köpekleri gördüðünüz zaman anlarsýnýz hemen çünkü bütün tüyleri dökülmüþ, periþan bir þekilde sürekli kaþýnýr. Uyuz hastalýðý da temel tehlikelerden biridir. Uyuz hastalýðý deriden girdiði zaman deride tüneller açýyor. Onunda tedavisi çok zor oluyor. Uyuza neden olan þey aslýnda küçük bir böcektir. Uyuz bu evlerde astým hastalýðýna neden olan mayk dediðimiz böceðin bir türüdür. Ancak mayk tozda yetiþiyor, uyuz da deride tünel açarak derinin altýna yerleþiyor. O yüzden hayvanlarda tedavisi var ama uzun süre kontrol edilmesi gerekiyor" diye konuþtu. Köpeklerle ilgili diðer bir tehlikenin de köpek tenyasý olduðuna vurgu yapan Alptekin, köpek tenyasýnýn köpeklere zarar vermediðini ama insanlar için tehdit oluþturduðunu belirterek þöyle devam etti: "Köpek tenyasý da eriþkin köpeklerde yaþar, köpeklere bir zarar vermez ama köpekten sürekli yumurtasýný dýþarýya atar. O yumurtayý da insan aldýðý zaman, o yumurtadan çýkan larvasý insanýn sindirim sisteminde açýlýr oradan kan yoluyla karaciðere gider orada köpek kistini oluþturur. Bazen karaciðerde durmaz kan yoluyla beyne gider, göze gider. Karaciðerde kalýrsa orada tedavi edilmesi mümkün. Karaciðerin bir kýsmý kesilip alýnabilir ancak beyne giderse tedavisi mümkün deðil. Evlerde beslenen köpeklerde aþýlarý düzenli yaptýrýldýðý sürece herhangi bir tehdit oluþturmaz. Belediyelerin aþýlayýp sokaklara gönderdikleri köpeklerde hangi aþýlarýn yapýldýðýný bilmiyoruz. Sokaklardaki köpeklere baktýðýmýzda yarýsý hastalýklý bir kýsmý da zaten sokaklarda çoðalýyor. Barýnaklarda kýsýrlaþtýrýlýyor ama yinede çoðalýyorlar o çoðalanlar da kýsýr deðil onlarda çoðalýyor." Prof. Dr. Davut Alptekin, bu hastalýklarýn yanýnda köpeklerin üzerinde yaþayan kene ya da pirenin de tifo ve kýrým Kongo hastalýklarýna sebep olduðunu belirtti. Baþýboþ köpeklerin çoðalmasýnda en büyük sorunun aileler olduðunu söyleyen Alptekin, "En büyük sorun aileler çocuklarýný tatmin etmek için alýyorlar bir süre sonra bakamayýp sokaða ya da barýnaða býrakýyorlar. Eðer o köpeði alýyorsanýz onlarýn sorumluluðunu da almak zorundasýnýz. Alýnan köpeklerin ölünceye kadar alan kiþilerin üstlerine ruhsatý olmalý" dedi. Baþýboþ köpeklerin daha çok çocuklarýn saðlýðýný tehdit ettiðini ifade eden Prof. Dr. Davut Alptekin þu þekilde konuþtu: "Eðer köpekler aþýsýzsa özellikle çocuklar daha büyük risk altýnda çünkü çocuklar köpeklerde oynadýktan sonra gerekli temizliði bilmiyorlar. Özellikle çocuklar hayvanlarýn kuyruklarýyla oynamýyor severler. Köpek tenyalarý da köpeklerin kuyruk kýsýmlarýnda yoðun olur. Bu kýsýmlarý elleyen çocuklar daha sonra gidip bir þeyler yiyorlar böylece köpek tenyasý çocuðun vücuduna girmiþ oluyor. Dizi Sinema 19:50 Beni Böyle Sev Ayþem ve Ömer'in ayrýldýðýna inanan Reha sevinçten yerinde duramamaktadýr. Nadide ye Ömer le ilgili planlarýný anlatýr. Nadide acele etmemesini söyler ancak Reha nýn kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Eda, kendisi dýþýnda hiç kimsenin birbirini delice seven Ömer ve Ayþem in ayrýlýðýna üzülmemiþ olmasýna içerlemektedir. Bir çare arar. En sonunda Nail e gidip her þeyi itiraf eder. Bu kez þaþýrma sýrasý Nail dedir. Ayþem, bu ayrýlýk oyununun fazla uzadýðýný düþünmektedir. 23:00 Bu Son Olsun Yaþar, Apo, Kovboy Ali, Cevat ve Ertuðrul'un hayattaki tek gayeleri, karýnlarýný doyurmak ve en büyük tutkularý olan þaraptan bir gün bile olsun ayrý kalmamaktýr. Günübirlik yaþayan bu beþ kiþi, gayelerine ulaþabilmek için zamanýn fýrtýnalý politik atmosferinden dahi faydalanmasýný bilir. Sokaklarda yaþayan bu beþ evsiz, 12 Eylül 1980 sabahý geldiðinde sokaða çýkma yasaðý ile karþý karþýya kalýrlar. Ancak onlarýn gidebilecekleri tek evleri vardýr; o da yine sokaklardýr. Bebeðiniz geceleri uyumuyorsa kararlý ve sabýrlý olun Günün Sudoku Bulmacasý Ebeveynlerin, geceleri uyuma problemi yaþayan çocuklarýna karþý sabýrlý ve kararlý olarak sorunu çözebilecekleri belirtildi. Uzmanlar, çocuðunda bu sorunu olan ebeveynlerin uykunun eðitilebilir olduðunu unutmamalarýný, sorunun çözümü için tek yapýlmasý gerekenin sabýrlý ve kararlý olunmasý gerektiðini ifade ediyor. Kars Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Yunus Yýlmaz, bebeklerin gece-gündüz farkýný öðrenip, saðlýklý uyku düzenine geçmelerinin bazen zor olabileceðini belirtti. Dr. Yýlmaz, fiziksel bir neden ya da bir hastalýk durumu söz konusu deðilse çoðu zaman yapýlan bazý yanlýþ uygulamalarýn bebeðin uyku düzenini oluþturamamasýna neden olduðunu söyledi. Bu yüzden bebekle yeni bir yaþama baþlanýlan ilk günlerden itibaren uykuyu düzene sokma adýna bilinçli davranmanýn önemine dikkat çeken Yýlmaz, "Eðer bebeðiniz gündüzleri uyuyor, geceleri uyanýk kalmak istiyorsa ki bu durum ebeveynin iþ yerinde uykulu gözlerle dolaþmasýna neden olacaktýr. Ya da evdeyken sürekli yatma isteði duyuracaktýr. Bunun nedeni bebeðinizin gece uyumamasý mý? Karnýnýn tok, altýnýn temiz, herhangi bir sancýsýnýn ya da acýsýnýn olmadýðýndan emin olduðunuz bebeðiniz geceleri uyumak istemiyor, sizi de uyutmuyor türlü þirinlikle kendisiyle ilgilenmenizi istiyorsa ortada yanlýþ giden bir þeyler var demektir. Çünkü bir süre sonra sizin bedeniniz bu duruma dayanamaz. Yorulan vücudunuz, dikkatinizin daðýlmasýna, gergin olmanýza hatta bazý saðlýk sorunlarýnýzýn çýkmasýna neden olabilir. Sinema 20:00 King Kong Ýþine aþýk ama baþarýyý yakalayamamýþ film yapýmcýsý ve yönetmeni Carl Denham, sinema dünyasýnda kendini göstermek için yeni bir projenin peþine düþer. 'Kafatasý Adasý'nda bir aksiyon filmi çekmek isteyen Denham; vodvillerde oyunculuk yapan güzel aktris Ann Darrow, dönemin jönü Bruce Baxter ve baþarýlý yazar Jack Driscoll'un de içinde bulunduðu ekibi adaya gitmeye ikna eder. Ekip, adaya türlü zorluklarla vardýðýnda yapýmcý, kamerasýný alarak keþfe baþlar. Ancak keþif, kýsa süre sonra tehlikeli bir hal alýr. Nejat Ýþler Nejat Ýþler, 28 Þubat 1972 yýlýnda Ýstanbul'un Eyüp semtinde doðdu. Feshane iþçilerinden birinin torunu olan Ýþler, ilkokuldan sonra eðitimine Caðaloðlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamýna alýþamadýðý yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kýsa zamanda popüler olan Nejat Ýþler derslerini de boþluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye baþladý.nejat'ýn iþleri umduðu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarýný kapatabilmek için Mahmutpaþa'dan t-shirt alýp Teþvikiye'de bu t-shirtleri satma kararý aldý. Kýþ aylarýnda ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattý. Ýki sene sonra Yýldýz Teknik Üniversitesi Fotoðraf bölümünü kazanan Nejat Ýþler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti. On yýl kadar satýþ iþleriyle uðraþtýktan sonra Taksim'de dolaþtýðý (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan "Danton'un Ölümü" adlý eseri seyretti."ben niye bu iþi yapmýyorum?" diye düþünen Nejat Ýþler, dayýsýnýn yanýna gittiði Eskiþehir'de konservatuar sýnavýna gitmeye karar verdi ve kazandý. Ýstanbul'a döndüðünde, ilanýný gördüðü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne baþladý yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldý yýlýnda mezun olduktan sonra iki arkadaþýyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarýlar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasýndan sonra kendi oyunlarý için hikâyeler yazmaya baþladý. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunlarý, benim yazý yazmamýn nedeni yazmak deðil, sadece oynayalým diye yazýyorum." dediði, "Tuhaf Þehir Hikayeleri", "Biz Zavallý Erkekler" ve "Yalnýzlýk Benim Gizli Sevgilim" adlý üç kitap yazdý. AÝOLÝ SOSLU USKUMRU Malzemeler 1 1/2 su bardaðý mayonez 2 diþ sarmýsak dövülmüþ 2/5 su bardaðý zeytinyaðý 5 orta boy uskumru 1/2 çay kaþýðý tuz 1 su bardaðý un 2 çorba kaþýðý margarin 1 limon (süsleme için) 1 demet maydanoz (süsleme için) Yemeðin Tarifi Izgarayý yakýp, zeytinyaðý ile iyice yaðlayýn. Önce aioli sosu hazýrlayýn. Baþkalarýnýn Kusurunu örtmede gece gibi ol. Hz. Mevlana Bunun için dövülmüþ sarýmsakla mayonezi bir telle iyi karýþtýrýn. Daha iyi bir yöntem olarak mayonez yapmaya baþlarken karýþtýma kabýna yumurta sarýsý, hardal, sirke koyduðunuzda dövülmüþ sarmýsaðý da ilave edin. Sonra týpký mayonez yapýlýr gibi zeytinyaðýný bir sicim gibi akýtarak bu malzemeye yedirin. Balýklarý temizleyip, kaný tamamen gidinceye kadar yýkadýktan sonra süzülmeye býrakýn. Unu, balýklarý alacak büyüklükte bir kaba eleyin. Balýklarýn her iki yanýný hafifçe tuzlayýn. Yine her iki yanýný una bulayýp, silkeleyerek fazla unlarýný atýn. Unlanmýþ balýklarý ýzgaranýn üzerine yerleþtirin. Üzerlerine kalan zeytinyaðýný arasýra bir fýrça ile sürerek bir kere çevirip her iki yanýný da renk alýncaya kadar yaklaþýk 6-7 dakika piþirin Alev Alev Elveda Rumeli Hatýrla Sevgili Benim Annem Bir Melek Çocuklar Duymasýn Adanalý Benim Ýçin Üzülme Huzur Sokaðý Karadayý ATV Ana Haber King Kong Doksanlar Heykel Tekrar Programlar Tarýmýn Nabzý Kanal 7 de Sabah Sýla Dr. Feridun Kunak Show Hayatýn Ýçinden Fýrtýna Nursaçan la Sohbetler Kanal 7 Ana Haber Kanal 7 Haber Saati Hayata Gülümse Aþk Emek Ýster Pis Yedili Kenarýn Dilberi Cennet Mahallesi Üniversite Medya Pis Yedili Cennet Mahallesi Mavi Mavi Aþk Emek Ýster Show Ana Haber Her Þey Yolunda Merkez Soluksuz Gece Resimdeki Sýr Takýntý Gece Gündüz Geniþ Aile Evim Þahane Merhamet Galip Derviþ Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Güzel Çirkin Bu Son Olsun Sabah Haber Gýda Günlüðü Yeni Zamanlar Zengin Kýz Fakir Oðlan Saðlýk Sýhhat Haber Spor Mantý Aileler Yarýþýyor Habere Doðru TRT 1 Ana Haber Beni Böyle Sev Ayna Belgeser Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Caillou Ýki Dünya Arasýnda Tv Filmi Yeþil Elma Belgeser Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Nerede O Yeminler

9 HABER Tüketiciler banka masraflarýyla ilgili düzenlemeyi beðenmedi Yeni Tüketiciyi Korumu Kanunu'yla ilgili tasarý, komisyonlardan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine girdi. Kanun tasarýsý, bankalarýn tüketiciden kestiði masraf kalemlerinin Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafýndan belirlenmesini öngörüyor. Tüketiciler, fiyat belirleme yetkisinin BDDK'ya býrakýlmasýna tepki gösteriyor. Tüketici Haklarý Derneði Genel Baþkaný Turhan Çakar, tasarý hakkýnda, "Kuzu kurda teslim edildi. Tüketici faiz lobisine emanet edildi." yorumunda bulundu. Tüketiciler Birliði, "BDDK'nýn tüketiciler lehine bir tavýr sergilemesi konusunda endiþelerimiz var." ifadesini kullandý. MÜSÝAD ise "BDDK'nýn bu iþe el atmasýný tüketici açýsýndan olumlu buluyoruz. Bankalarý en iyi BDDK bilir." yorumunu yaptý. Söz konusu kanun tasarýsýnýn, þimdiye kadar yapýlan tüketici kanunlarý arasýnda en iyisi olduðunu vurgulayan Tüketiciler Birliði Genel Baþkan Vekili Hatice Saadet Kalyoncu, genel anlamda tasarýyý beðendiklerini anlattý. Ancak bankalarla ilgili madde konusunda endiþeleri olduðunu dile getiren Saadet Kalyoncu, "Bankalarýn tüketicilerden alacaðý dosya masraf ücreti, kredi kartý aidatý gibi konularda yetkinin BDDK'ya verilmesi bizi endiþelendiriyor. Çünkü BDDK þimdiye kadar tüketici lehine kararlar vermedi. Þimdiden sonra da verir mi emin deðiliz. Bu yetki BDDK'da deðil tüketiciden sorumlu bakanlýkta olmalý." diye konuþtu. Tüketici Haklarý Derneði Genel Baþkaný Turhan Çakar ise "Bankalarýn bugün itibariyle aldýklarý 65 dolayýndaki deli dumrul ücretleri ile birlikte kanun taslaðý yasalaþýp uygulanmaya girdikten sonra her gün almak isteyecekleri yeni bir ücretin, masrafýn önü açýlmýþ olacak. Kanun tasarýsý, þirketlerin her çeþit ücret ve masrafla tüketicileri çok rahatça soymalarýna zemin hazýrlanmýþtýr. Kanun tasarýsý mevcut yasadan ve tasarý taslaðý ilk halinden çok geriye giderek tüketicilerin þirket ve firmalarca soyulmasýnýn önünü açmýþtýr." deðerlendirmesini yaptý. Çakar, "Tüketiciyi faiz lobilerine emanet ettiler." dedi. BDDK'YA YETKÝ VERMEK YERÝNDE BÝR KARAR Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Ankara Þube Baþkaný Ziya Kahraman, tüketicilerle birlikte üreticilerin de maðdur edilmemesi gerektiðini belirterek, tüketicileri koruma konusunda BDDK'ya yetki vermenin yerinde olabileceðini kaydetti. Devletin kira geliri gibi bankaya yatýrmaya mecbur kýldýðý gelirler üzerinden bankalarýn ücret kesmemesi gerektiðini vurgulayan Kahraman, denetleme iþini BDDK'nýn daha iyi yapacaðýný savundu. Kahraman, "Devlet hiçbir þekilde bankalar ücret alamaz diyemez. Devlet böyle bir þeyi savunsa, bunun ekonomiye etkisi FED'in etkisinden daha büyük olur. Bankalarý da korumak gerekir ama fazlalýklarý törpülemek kaydýyla." dedi. Masraf kalemlerin kanunen kesin hatlarla belirtilmesi gerektiðini söyleyen MÜSÝAD Ankara Baþkaný, "Hükümler kesin belirtilirse, bence her þey çok daha kolay olur. BDDK, bankalara daha çok vakýf bir kuruluþ. Devletin kuruluþu bankalarýn bir yanlýþý olduðu zaman gereken muameleyi yapacaðýna inanýyorum." diye konuþtu. Yýldýrým: Mayýs ayýnda 140 milyar liralýk yatýrým yaptýk, ortalýk karýþtý Saðlýk Bakanlýðý Ramazan'ý saðlýklý geçirmenin yollarýný sosyal medyada 9 Saðlýk Bakanlýðý vatandaþlarýn Ramazan'ý saðlýklý biçimde geçirmeleri konusunda vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla yarýn canlý Twitter soru-cevap programý düzenleyecek, vatandaþlarýn sorularýný yanýtlayacak. Saðlýk Bakanlýðý ve Baþkent Üniversitesi uzmanlarý, saat arasýnda Twitter üzerinden vatandaþlarýn Ramazan ve beslenme konularýndaki sorularýný canlý olarak yanýtlayacak. Bakanlýk sosyal medya üzerinden gerçekleþtirdiði halk saðlýðý konularýndaki bilinçlendirme programlarýna bir yenisini daha ekledi. Yapýlan açýklamaya göre Saðlýk Bakanlýðý Twitter üzerinden "Oruç tutarken, saðlýklý beslenmek için neler yapmalýyýz? Nasýl bir beslenme düzeni takip etmeliyiz? Ýftar ve sahur sofralarýnda nelere dikkat etmeliyiz?" gibi sorulara yanýt verecek. Baþkent Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Muhittin Tayfur, THSK Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkanlýðýndan Diyetisyen Nermin Çelikay ve Diyetisyen Duygu Ünal'ýn katýlacaðý program 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat arasýnda gerçekleþtirilecek. Vatandaþlarýn, #ramazanvebeslenme konubaþlýðýný (hashtag) kullanarak sorduklarý sorularý uzmanlar anýnda, twitter üzerinden cevaplayacak. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Gezi Parký olaylarýnýn ardýnda mayýs ayýnda yapýlan yatýrýmlarýn olduðunu söyledi. AK Parti Ýzmir 45. Ýl Danýþma Meclis toplantýsýna katýlan Bakan Yýldýrým, "Bakýn, 140 milyar lira yollara, hýzlý trenlere, havaalanlarýna, deniz limanlarýna, bileþim alanýnda yatýrým yaptýk, fakat geçtiðimiz mayýs ayýnda bir ihale yaptýk. Bu ihale aslýnda bütün yaþanan olaylarýn bir sebebidir. Nedir o ihale? Mayýs ayýnda 3 tane olay var, hatta 4 olay var. IMF ile 35 yýllýk yolumuzu ayýrmýþýz, borcumuzu kapatmýþýz. Hemen arkasýndan Türkiye'nin 3. büyük köprüsünün temelini atmýþýz. Daha sonra 22 milyar dolarlýk ikinci nükleer enerji anlaþmasýný imzalamýþýz. Bu da yetmemiþ 90 milyar tutarýnda dünyanýn en büyük havalimanýnýn ihalesini devletin cebinden 5 para çýkmadan gerçekleþtirmiþiz. Ýþe bak. Bir çukur veriyorsunuz, 25 katrilyon lira yatýrým yapýyor, onun üzerine 65 katrilyon lira da size para ödüyor, 25 yýllýðýna. Ondan sonra da havalimanýný size bonus olarak geri veriyor. Bunlarý üst üste koyduðunuz zaman 140 milyarlýk bir ayda bir yatýrým, bir proje. Dünyada yaprak kýmýldamýyor. Ýþsizlik devam ediyor." dedi. "BU TÜRKLER DE FAZLA OLUYOR DEDÝLER" Bu geliþmeleri hazmedemeyenlerin, içte ve dýþta bazý senaryolarý devreye soktuðunu aktaran Bakan Binali Yýldýrým, "Bu Türkler de fazla oluyor dediler ama geldiler tosladýlar geri döndüler. Onlar Türkiye'yi Kuzey Afrika ülkeleri zannettiler. Onlar Türkiye'yi, Mýsýr zannettiler. Türkiye dimdik ayakta durdu ve bunlara pabuç býrakmadý. Þimdi ibretlik bir iþ oluyor. Bakýn Mýsýr'da bir devrim oldu. Halk iktidarý gerçekleþti. Muhammed Mursi yüzde 52 milletin oyunu alarak iþ baþýna geldi. Allem ettiler kalem ettiler iþ baþýna gelip askeri iktidar yaptýlar. Bakýyoruz kim tebrik ediyor. Beþar Esed tebrik ediyor. Kim tebrik ediyor? Ýsrail tebrik ediyor. Bunlar can düþmaný deðil mi? Dünya ne kadar deðiþti. Bununla da kalmýyor yýllardan beri bize demokrasi dersi verip, aðzýndan düþürmeyen batýlýlarda kilitlendi. Darbe diyemediler. Demokrasi adýna utanç verici þey þudur. Dünya bunu da seyrediyor. Demokrasiye sahip çýkmak herkesin görevidir. Kendi ülkelerine gelince demokrasi, baþkalarýna gelince bizi ilgilendirmez, biz kendimize bakarýz anlayýþý maalesef bir kez daha galip gelmiþtir." þeklinde konuþtu. "BÝZ NASIL MÜCADELE EDÝLECEÐÝNÝ PÝÞEREK GÖRDÜK" Türkiye de de Türk baharý gelecek diye milleti gaza getirmek isteyenlerin olduðunu aktaran Bakan Yýldýrým, "Bir þeyi hesap edemedi. Çünkü Türkiye'ye baharda geldi. Yazda geldi yýlýnýn 3 Kasýmýnda geldi. Yalancý baharlarla Türkiye'nin iþi yok. Türkiye halkýn iktidarý ile yoluna devam ediyor. Mýsýr'da halk bir kez özgürlüðün tadýný gördü. Eminim ki iþin peþini býrakmayacaklar. Sandýkta verilen oylarý gasp edilenler mücadeleye devam edecekler. Ýktidar halk iktidarýdýr. Sokakta iktidar olmaz. Sandýkta iktidarý bulamayanlar her zaman demokrasi dýþý gayretlerle iktidar arayýþlarýný sürdürmüþlerdir. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Geçirdiðimiz o kadar çok sýkýntý ve olay var ki. Biz nasýl mücadele edileceðini piþerek gördük. Ülkenin kazanýmlarýný geri götürmeye asla izin vermeyeceðiz. Hiçbir zaman farklýlýklarýmýzý bizi ayrýþtýran konular olarak görmedik. Anlayýþýmýz þudur eðer ay karanlýða katlanýyorsa, çünkü ayý aydýnlatan karanlýktýr. Gün ýþýðýnda ayýn parladýðýný gördünüz mü? Eðer gül dikene katlanýyorsa bilin ki, güle kokusunu veren dikendir. Dikenine katlanacaðýz, ayýn aydýnlýðýný da seyredeceðiz. Her karanlýðýn kutlu bir aydýnlýðý olduðunu hep bildik hep biliyoruz. Hz Mevlana diyor ki, 'Kendine gel. Yepyeni bir söz söyleme. Dünya yenilensin. Sözün öyle bir söz olmalý ki dünyanýn da sýnýrýný aþmalý sýnýr nedir, ölçü nedir bilmemeli'. Böyle bir neslin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandý. AIDS tedavisinde yeni umut HIV taþýyýcýsý iki hastaya yapýlan ilik naklinin ardýndan hastalarýn hücrelerinde AIDS'e yol açan virüs HIV'e rastlanmadýðý kaydedildi. Malezya'nýn baþkenti Kuala Lumpur'da yapýlan Uluslararasý AIDS Konferansý'nda (IAS 2013) ABD'li araþtýrmacýlar virüsle mücadelede ilginç bir geliþmeyi aktardý. Bostonlu doktorlar, aylar önce HIV taþýyýcýsý iki hastaya yapýlan ilik naklinin ardýndan, hastalarýn kan hücrelerinde bu virüse rastlanmadýðýný kaydetti. Araþtýrmacýlar, hastalardan birinin 7, diðerinin ise 15 hafta boyunca AIDS ilacý almadýðýný belirtti. Ancak bilim insanlarý, bu sonuçlarýn her iki erkek hastanýn da iyileþtiði anlamýna gelmediði konusunda uyardý. ABD'li araþtýrmacý Timothy Henrich, tedavinin etkili olup olmadýðýný tespit etmek için en az bir yýl beklemek gerektiðine dikkat çekti. Henrich, virüslerin hâlâ beyinde ya da sindirim sisteminde uykuda olabileceðini ifade etti. Bu tedavinin ilk iþaretleri 2008 yýlýnda Berlin'de tespit edilmiþ ve tüm dünyada yanký bulmuþtu. Kan kanseri tedavisi gören bir hastaya yapýlan ilik nakli sonucu, hastanýn kan hücrelerindeki AIDS virüsü sayýsýnýn ölçülebilir düzeyde azaldýðý görülmüþtü. Ancak o dönem hastanýn tedavisinden sorumlu Doktor Gero Hütter, ilik naklinin AIDS ile mücadelede genel bir tedavi yöntemi olarak görülemeyeceðini kaydetmiþti. "Darbelerle gelen yönetimlere eyvallah edemeyiz" Baþbakan Erdoðan, 70 yýla yakýn otokratik rejimle yönetilmiþ Mýsýr'da 1 yýl önce halkýn iradesiyle bir idare ortaya çýktýðýný belirterek, "1 yýl tahammül edemediler. Biz, darbelerle gelen yönetimlere eyvallah edemeyiz. Biz, halkýn iradesine saygý duymayanlara saygý duyamayýz. Biz Türkiye'de bunun bedelini çok ödedik. Mýsýr'daki kardeþlerimizin de ayný bedeli ödemesini istemiyoruz" dedi. Almanya'da Avrupa-Türk Demokratlar Birliði'nin düzenlediði "Demokrasiye Saygý" mitingine Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, AK Parti Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mevlüt Çavuþoðlu, AK Parti Samsun Milletvekili Çaðatay Kýlýç ve AK Parti Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk katýldý. Baþbakan Erdoðan, mitinge telekonferansla baðlanarak, bir konuþma yaptý. Aradaki mesafelere raðmen, bütün kalbiyle, muhabbetiyle orada bulunduðunu söyleyen Erdoðan, þöyle konuþtu: "Bize de kendi vatanýmýzda, kendi topraklarýmýzda, ecdadýmýzýn, þehitlerimizin emaneti olan kendi ülkemizde on yýllar boyunca gurbeti yaþatmak istediler. Yýllarca deðerlerimizi aþaðýladýlar, inançlarýmýzý hor gördüler. Yýllar boyunca tercihlerimizi, seçimlerimizi, arzu, talep ve beklentilerimizi yok saydýlar. Demokrasiyi kendileri için bir imtiyaz görüp bizi çoban, köylü, koyun, bidon kafalý, makarnacý, kömürcü diyerek edepsizce aþaðýlamak istediler. Þu anda da yapmak istedikleri iþte sadece budur. Sandýk sonuçlarýný hazmedemeyenler, demokrasiyi içlerine sindiremeyenler, sokaklarý iþgal ederek, yakarak, yaðmalayarak sonuç alabileceklerini sanýyorlar. Camilerimize, baþörtülülere, dindarlara, tüm deðerlerimize saldýrarak akýllarýnca bizi hizaya getirmek istiyorlar. Aralarýna medyayý, sosyal medyayý, Avrupa'daki Türkiye hazýmsýzlarýný alarak, netice alabileceklerini zannediyorlar. Ama hiç endiþeniz olmasýn, Türkiye eski Türkiye deðil. Milletimiz oldu-bitti'lere, çirkinliklere, çirkefliklere artýk geçit vermiyor. Ýþte Almanya'daki gibi, dünyanýn her yerinde vatandaþlarýmýz, akrabalarýmýz demokrasiye yürekten sahip çýkýyor. Siz sahip çýktýðýnýz müddetçe biliniz ki, demokrasiye hiç kimse el uzatamayacaktýr. Türkiye üzerinde hiç kimse operasyon yapamayacaktýr. Vatanýnýzla gurur duyun, bayraðýmýzla iftihar edin." -"SORUN, DARBE YÖNETÝMÝYLEDÝR"- 70 yýla yakýn otokratik rejimle yönetilmiþ Mýsýr'da 1 yýl önce halkýn iradesiyle bir idare ortaya çýktýðýný vurgulayan Erdoðan, þunlarý ifade etti: "Mursi yönetimi sandýkta halkýn idaresiyle Cumhurbaþkaný olmuþtu. 1 yýl tahammül edemediler. Ýçeriden ve dýþarýdan halkýn genelinin takdirleriyle ortaya çýkmýþ olan bu Cumhurbaþkanýna karþý hep birlikte yüklendiler. Dünya ekonomik ambargo uyguladý. Sadece Katar ve Türkiye, Mýsýr'ýn yanýnda yer aldý. Biz, darbelerle gelen yönetimlere eyvallah edemeyiz. Biz, halkýn iradesine saygý duymayanlara saygý duyamayýz. Biz Türkiye'de bunun bedelini çok ödedik. Mýsýr'daki kardeþlerimizin de ayný bedeli ödemesini istemiyoruz. Bizim Mýsýr halkýna karþý sevgimiz sonsuzdur. Þu andaki sorun, darbe yönetimiyledir. Mýsýr'daki geliþmelerin halkýn iradesi istikametinde bir an önce gerçekleþmesi beklentimizdir."

10 HABER 10 Arsin golcü peþinde Gölcükspor 10 Temmuz'da start veriyor Teknik Direktör Boz, yönetimden ekibe kaliteli bir golcü alýnmasýný istedi. Spor Toto 3. Lig ekiplerimizden Arsinspor'da transfer çalýþmalarý devam ediyor. Sarý-Siyahlýlar'da teknik direktör Soner Boz'da yönetimden ekibe kaliteli bir golcü alýnmasýný istedi. Boz'un bu istediði doðrultusunda Sarý-Siyahlý yönetimde golcü oyuncu arayýþlarýna hýz verdi. Arsinspor, gol yollarýnda etkili olabilecek bir oyuncuyu transfer ederek gücüne güç katmak istiyor. Teknik Patron Soner Boz, süratli, çabuk, gol vuruþlarý iyi olan bir oyuncuya ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. ACELE ETMÝYORUZ Bu özellikleri taþýyan birkaç oyuncuyla görüþmelerinin devam ettiðini ifade eden Boz, "Eðer istediðimiz niteliklerde oyuncu bulabilirsek yeni sezonda hedefimize ulaþmamýz hiç de zor olmaz. Transferde ilk önceliðimiz takýma golcü oyuncu kazandýrmak. Diðer mevkiler için de oyuncu arayýþlarýmýz sürüyor. Ancak acele etmiyoruz. Özellikle kamp dönüþü 1461 Trabzon'dan alacaðýmýz oyuncular var onlarýnda kamp dönüþlerini bekliyoruz. Hedefimiz güçlü bir kadro oluþturmak" dedi. SPOR SERVÝSÝ Mimar Sinan ikincilik ödülünü aldý Amatör ve profesyonel futbolcularýn kaynaþmalarý amacý ile düzenlenen Karpuz Turnuvasý'nda finalde rakibi Çorumspor'a penaltý atýþlarý sonunda yenilerek ikinci olan Mimar Sinan Gençlikspor takým kaptaný Hüseyin Eðer ikincilik ödülü olan karpuzu eski Çorumsporlu futbolcu Remzi Karahan'ýn elinden aldý. Gölcükspor basýn sözcüsü Nazým Usta Ice Bistro Cafe'de düzenlediði basýn toplantýsýnda kamp programýný açýkladý. Futbol þube sorumlusu AdemEllibeþ de yeni sezon öncesinde teknik heyet ile futbolcularýn transfer konularýna deðindi. Ellibeþ iç transferde teknik heyetin raporu doðrultusunda futbolcularla anlaþtýklarýný, dýþ transferde yine teknik heyetin verdiði liste doðrultusunda gerekli takviyeleri yaptýklarýný açýkladý. AdemEllibeþ dýþ transfer listesinde bulunan 6 futbolcu ile görüþtüklerini bu isimler için son görüþmeleri yaparak önümüzdeki günlerde imza attýrabileceklerini sözlerine ekledi. Futbol þube sorumlusu AdemEllibeþ 10 Temmuz'da baþlayacak yeni sezon hazýrlýklarýna 29 Temmuz'da Green Park Otel'de devam edeceklerini 7 Aðustos 'a kadar sürecek kamp sýrasýnda 4 veya 5 hazýrlýk maçý oynamayý planladýklarýný söyledi. Gölcükspor'un iç transferde anlaþma saðladýðý futbolcular: Ýbrahim Gürel, Mehmet Öztonga, Ensar Çetinkaya, Sezgin Bektaþ, Sefa Çaðlar Yurteri, Oðuzhan Demirer, Kemal Can Aydýner, Furkan Seymen, Ýbrahim Demirer, Oðulcan Demir, Mert Ege Özeren Gölcükspor'un dýþ transferde anlaþma saðladýðý futbolcular: Lokman Atakol (Erzurum B.Þ. Bld),, Abdullah Sönmez (Siirtspor), Erkan Koç (Keçiörengücü), Emre Kürküt (Körfez FK), Burak Halil (Körfez FK), Özcan Boran (Belediye Vanspor) SPOR SERVÝSÝ Kanuni yenilerden umutlu Teknik Direktör Erdem, "Transfer ettiðimiz 4 oyuncu takýma büyük güç katacaklardýr" dedi Trabzon Kanuni Teknik Direktörü Ýlker Erdem, transfer çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü belirtirken bazý kulüplerden gelecek futbolcularýn kararlarýný beklediklerini ifade etti. Geçtiðimiz sezonki kadroya 4 oyuncu takviyesi yaptýklarýný belirten Erdem, "Bu 4 oyuncu da yakýndan tanýdýðýmýz isimler. Yeni sezonda takýma büyük güç katacaklarýna inanýyoruz " diye konuþtu. KARARLARINI VERECEKLER Yeni sezon hazýrlýklarýna 10 Temmuz'da baþlayacaklarýný belirten Erdem, "Yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayana kadar kadromuza yine önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Geçtiðimiz günlerde görüþme yaptýðýmýz oyuncular ile bu hafta baþýnda son kez bir araya gelip verecekleri kararlarýný öðreneceðiz. Ona göre kendimize yeni bir yol haritasý belirleyebiliriz" dedi. SPOR SERVÝSÝ MÝNÝK HAKEMLERE KARPUZ Sendikalý memur sayýsý Maçlarda yan hakem olarak görev yapan iki küçük hakem ve futbolseverlerin büyük beðenisini kazandý. Final karþýlaþmasýnýn ardýndan küçük hakemler PTT Gençlikspor futbolcusu Oðuzhan Batman ve Gençlerbirliði sporcusu Berk Tüzün'e turnuvanýn sembolü olan karpuz verildi. 1.5 milyona yaklaþtý Kamuda sendikalý memur sayýsý son 1 yýlda 92 bin 360 kiþilik artýþla 1 milyon 468 bin 21 kiþiye yükseldi yýlý Temmuz ayý itibariyle kamuda en çok üye sayýsýna sahip konfederasyon deðiþmeyerek, Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur-Sen) oldu. Son bir yýlda üye sayýsýný 57 bin 324 kiþi artýran Memur-Sen, 707 bin 652 üyeye ulaþtý. Memur-Sen üye sayýsýný son bir yýlda 57 bin 324 kiþi artýrarak 707 bin 652 kiþiye ulaþtýrdý. En çok üyeye sahip olan kamuda örgütlü ikinci konfederasyon 444 bin 935 üyeyle Türkiye Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) oldu. Türkiye Kamu-Sen'i 237 bin 180 üyeyle Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) izledi. Çalýþma ve Sosyal?Güvenlik?Bakanlýðý'nýn 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu Gereðince Kamu Görevlileri Sendikalarý Ýle Konfederasyonlarýn Üye Sayýlarýna Ýliþkin 2013 Temmuz Ýstatistikleri Hakkýnda Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmedi. Toplam çalýþan kamu görevlisi sayýsý, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bildirimlerine göre oluþturuldu. Buna göre Temmuz 2013 itibarýyla kamuda çalýþan toplam memur sayýsý son 1 yýl içinde 116 bin 660 kiþi artýþla 2 milyon 134 bin 638 kiþiye ulaþtý yýlý Aðustos verilerine göre kamuda 2 milyon 17 bin 978 memur çalýþýyordu. Son 1 yýllýk dönemde sendikalý memur sayýsý yüzde 92 bin 360 kiþi artýþla 1 milyon 468 bin 21 kiþiye ulaþtý yýlý Aðustos ayýnda sendikalý memur sayýsý 1 milyon 375 bin 661 kiþiydi. Sendikalý memurlarýn toplam memurlar içindeki payý yüzde 68.17'den yüzde 68.77'ye yükseldi. -EN ÇOK ÜYEYE SAHÝP KONFEDERASYON MEMUR-SEN- Kamu görevlileri konfederasyonlarý içinde 707 bin 652 üyeyle Memur- Sen en çok üyeye sahip konfederasyon oldu. Geçen yýl verilerine göre Memur-Sen'in üye sayýsýnda 57 bin 324 kiþilik artýþ oldu. Böylece Memur- Sen, bir kez daha yetkili sendika olarak toplu sözleþme masasýnda memurlarý temsil etme hakký kazandý. Kamuda en çok örgütlü ikinci konfederasyon 444 bin 935 üyeyle Kamu-Sen oldu. Kamu-Sen, geçen yýla göre 25 bin 944 üye artýþý yaþadý. En çok üyeye sahip üçüncü konfederasyonun ise 237 bin 180 üyeyle KESK olduðu belirlendi. KESK'in üye sayýsýnda geçen yýla göre 3 bin 124 kiþilik azalma yaþandý. Birleþik Kamu Ýþgörenleri Sendikalarý Konfederasyonu'nun üye sayýsý 6 bin 564 kiþilik artýþla 40 bin 41, Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu'nun üye sayýsý 58 kiþi azalýþla 3 bin 20 kiþi oldu. Kamu Çalýþanlarý Hak Sendikalarý Konfederasyonu'nun üye sayýsý 56 kiþilik artýþla 4 bin 72 kiþi düzeyinde gerçekleþti. Demokratik Sendikalar Konfederasyonu'nun üye sayýsý ise 122 kiþilik artýþla 4 bin 699'a ulaþtý. Bu arada baðýmsýz sendikalarýn üye sayýsý 2 bin 515 kiþilik azalýþla 18 bin 375 kiþi olarak belirlendi. -MEMUR-SEN'ÝN YETKÝLÝ SENDÝKA SAYISI 10- Toplu sözleþme masasýnda yetkili sendika olarak memurlarý temsil etme hakký kazanan Memur-Sen'in, yetkili sendika sayýsýnda deðiþiklik olmadý. Geçen yýl yetkili sendika sayýsýný 7'den 10'a çýkaran Memur-Sen, toplu sözleþmelerde memurlarý temsil edecek. 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarýn 10'u Memur-Sen'e, 1'i KESK'e ait bulunuyor. Kaleci Süleyman havada Karpuz Turnuvasý'nda Çorumspor kalesini koruyan Süleyman kurtardýðý penaltýlarla takýmýnýn turnuva þampiyonluðunda büyük pay sahibi oldu. Normal süresi 3-3 sona eren karþýlaþmanýn ardýndan þampiyonu tayin edecek penaltý atýþlarýna geçilirken, Süleyman penaltýlarda adeta kalesinde devleþerek kurtardýðý 2 penaltý ile takýmýnýn þampiyon olmasýný saðladý. Penaltýlarýn hemen bitiminde kaleciye koþan futbolcular Süleyman'ý havaya atarak kutladýlar. Genç kaleci Süleyman geçtiðimiz sezon Spor Toto 3. Lig'de az sayýda koruduðu Çorumspor kalesinde de yaptýðý kurtarýþlarla dikkat çekmiþti.

11 SPOR 11 Kurtaran: Ýnþallah görevi en iyi yapanlar oluruz Sefer Baþkan, güvenoyu aldý Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun Olaðan Genel Kurulu Cumartesi günü yapýldý. Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantý saat 11.00'de gerçekleþtirildi. ASKF Olaðan Genel Kurulu'nda Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Amasya ASKF Genel Baþkaný Þerafettin Aykaç, Futbol Ýl temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Baþkaný ve Ýl Hakem Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Alagöz, Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile Amatör Spor Kulübü baþkanlarý ve dernek üyeleri yer aldý.saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan Genel Kurul 98 delegeden 61'inin imzasý ile çoðunluk saðlandý ve Divan Heyeti Veli Singer, Mustafa Alagöz ve Hüseyin Aþkýn'dan oluþtu. Genel Kurul'da daha sonra yönetimin üç yýllýk faaliyet raporu, gelir gider bütçesi, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçeler okunarak kabul edildi.toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan ASFK Genel Baþkaný Sefer Kurtaran yaptý. Kurtaran görev verilmesi halinde baþkanlýðý yeniden talip olduðunu söyledi. YENÝ YÖNETÝMDE ÞU ÝSÝMLER YER ALDI: Tek Liste ile gidilen seçim sonunda ASKF Yönetim Kurulu üç isim deðiþikliði ile göreve devam etti. Sefer Kurtaran'ýn Genel Baþkanlýðý'nda oluþan ASKF Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter Recep Yücel görevine devam ederken yönetim kurulunda ise Ahmet Aylar, Hayrettin Karaca, Þaban Ateþ, Mehmet Arduç, Osman Uçkan, Hilal Kiraz, Ýlhan Kara, Yusuf Bendez devam ederken yönetimi yeni giren isimler ise Engin Ayan, Mustafa Kanat ve Halil Öztürk oldular. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Teoman Þahin, Veli Singer ve Süleyman Eryýldýz seçildiler. Konfedarasyon Delegeliklerine Sefer Kurtaran, Ahmet Aylar ve Mehmet Arduç seçilirken Onur Kurulu üyeliklerine ise Zeki Gül, Haþim Eðer ve Mehmet Hacýismailoðlu seçildiler. Yeniden ASKF Baþkaný seçilen Sefer Kurtaran, yaptýðý konuþmasýnda, tüm amatör spor kulüplerine eþit uzaklýkta çalýþmalarýna devam edeceklerini bu noktada da en iyi bilen biziz anlayýþýnda olmadan herkesten görüþ ve fikir alacaklarýnýn altýný çizdi. Kurtaran "Neler yapacaðýmýza girmek istemiyorum, Gelecekte yapýlanlara dair umudu olmayanlar geçmiþin tesellisi ile avunur. O nedenle tüzüðümüze uygun olarak yaptýklarýmýz gibi kulüplerimize yardýmcý olmaya, kurumlar arasýnda onlarýn iç iþlerine karýþmadan mesafeli ve ilkeli olarak dayanýþma halinde sorunsuz yaþamaya devam edeceðiz. Þimdiye kadar öyle yaptýk Kýrýlsak ta kýrmayacaðýz, incinsek te incitmeyeceðiz. Ama gereken ve bildiðimiz doðrularý da serdedeceðiz. Bizi seviyorsanýz bize yardým edin, bizi uyarýn, bize akýl verin yoksa sizde yanlýþýn bir tarafý olursunuz, inþallah alacaðýmýz veya seçilenler alacaklarý görevi en iyi yapanlar olurlar" cümleleri konuþmasýný son noktayý koydu. Sefer Kurtaran'ýn genel kurulda yaptýðý konuþma þöyle: "Deðerli spor dostlarý Bugun sizlere seslenmek, tabir caizse sizlerle dertlenmek istiyorum. Biz bizlerin dostlarýyýz. Sözümüzü de güzel söylemeliyiz. Arkadaþlarýmýzla beraber bir yola çýktýk devam ediyoruz. Eðer arkadaþlarýmýz devam derlerse devam ederiz, býrak derlerse hemen býrakýr, diyenlere de teþekkür ederiz. Çünkü davaya zararý ona saldýranlar deðil kötü savunanlar verir. Bizler çalýþmalarýmýzda hevesli,hedefli,heyecanlý, haz vermek isteyen ve haddini bilen olmak istedik. Bizler bu görevi dert edindik, derdimizi sevdik. Çalýþmalarýmýzda ortak aklý ön tarafa koymaya çalýþtýk.kendi adýma ben elini taþýn altýna koyanlar la istiþare yaptým. Yapýlan güzel þeyler hep bizden ASKF adýna yapýlan yanlýþlar ise hep benden oluþtu. Adaleti korumaya çalýþtýk. Gerçek adaletin herkese hakkýný vermek olduðunu biliyoruz. Þahýs ve kurum yanlýþ yaptýysa da yanýnda olmadýk. Görev yapanlar olarak kendimizi iþimize verdik. Bazen dakika bile sürmedi federasyonu terk ettik bazen saatlerce çalýþtýk. Çalýþmalarýmýzdaki sistemi bizden önce görev yapan kardeþlerimize de borçluyuz. Onlara teþekkür etmek boynumuzun borcudur. Aldýðýmýz mirasý çarçur etmemek için çaba sarf ediyoruz. Onlar eskidir ama eskimemiþlerdir. Baþarýlý olmak önemli deðildir. Deðerli olmak önemlidir. Ki onlar hem baþarýlý hemde deðerli idiler. Yýldýzlarýn küçük görünmesi onlarýn deðil bakan gözlerin kusurudur. Arkadaþlar çok þanslý olduðumu söyleyebilirim. Federasyon çalýþma suremizde gerçekten isimlerini saygýyla ifade edeceðim sayýn valilerimizle ve belediye baþkanlarýmýzla çalýþtým, çalýþýyorum. Onlardan çok güzel örnekler aldým. hepsine teþekkür ediyorum. Söz buraya gelince, bizimle beraber hareket eden sahalarda müdür deðil bir kardeþ bir dost olan spor sevdalýsý iþinin erbabý güzel insan Haþim Eðer müdürümü saygýlarýmla selamlýyorum. Her çalýþmasýnda kýlý kýrk yaran bir anlayýþla demokratik ama kurallara uygun bir yapýyla hareket tertip kuruluna ve Kurul baþkaný Ýl temsilcimiz Engin Ayan'a teþekkür ediyorum. Hakem komitemize,tüfad baþkan ve yöneticilerine, Anadolu Spor Gazetecileri dernek üyelerine, Gözlemciler dernek baþkan ve yöneticilerine teþekkür ediyorum. Bakýþýmýz doðru olsun ki doðru okuyalým,yanýlmayalým. Federasyon içinde deðerli dostlar kazandýk. Önceden tanýmadýðýmýz kiþilerle federasyonda adeta kuzu sarmasý olduk. Bilgilerimize bilgi insanlýðýmýza insanlýk kattýlar. Bütün arkadaþlarým karþýsýnda eðiliyor hepsini hürmetle yad ediyorum. Fakat bugün için iþin doðasý bazý arkadaþlarýmýz sisteme katarken bazýlarýndan kaðýt üzerinde ayrýlýk yaþayacaðýz. Federasyonumuzda lisans iþleriyle uðraþan hepimizin lisansý için çok ama gerçekten çok mesai harcayan kitapçýðý çok iyi bilen þaka deðil, Samsun'a da akýl veren onlarýn da bilmediðini bilen akýl hocalýðý yapan deðerli abimiz, Ahmet Aylar'a da teþekkür ediyorum. Federasyonumuz da mübalaða olmasýn her saatinde yanýmýzda olan federasyonun çay yemek temizlik bakým onarým daha da aklýnýza gelen her türlü güzellikleri sergileyen Mehmet Arduç'a kulüplerim adýna teþekkür ediyorum. Bana göre on üç deðerli arkadaþýmla çalýþýyoruz imkan verilirse yine deðerli kardeþlerimle çalýþmaya devam edeceðiz. Ama her þeyi bilen her þeyi en güzel yapanlar deðiliz. her zaman tenkide açýðýz. Þair der ki deðerini koltuðundan alanýn koltuðunu altýndan çekin. Ama emeðe de saygý duymalýyýz. Emeðe saygý Allah'a saygýdýr. Birbirimizi nezih ortamlarda tenkit etmeli bu tenkidi de bir görev bilmeliyiz, Yanlýþa dur demek er kiþinin halidir. Ben dedikoduya karþýyým gýybete karþýyým çünkü gýybetin kokmuþ söz olduðuna inanýrým. Neler yapacaðýmýza girmek istemiyorum, Gelecekte yapýlanlara dair umudu olmayanlar geçmiþin tesellisi ile avunur. O nedenle tüzüðümüze uygun olarak yaptýklarýmýz gibi kulüplerimize yardýmcý olmaya, kurumlar arasýnda onlarýn iç iþlerine karýþmadan mesafeli ve ilkeli olarak dayanýþma halinde sorunsuz yaþamaya devam edeceðiz. Þimdiye kadar öyle yaptýk Kýrýlsak ta kýrmayacaðýz, incinsekte incitmeyeceðiz. Ama gereken ve bildiðimiz doðrularý da serdedeceðiz. Bizi seviyorsanýz bize yardým edin, bizi uyarýn, bize akýl verin yoksa sizde yanlýþýn bir tarafý olursunuz, inþallah alacaðýmýz veya seçilenler alacaklarý görevi en iyi yapanlar olurlar saygýlarýmla" EÐER: TOPRAK SAHA KALMAYACAK Karpuz Turnuvasý'ný Çorumspor kazandý Futbol Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Karpuz Turnuvasý'nda þampiyon final karþýlaþmasýnda Mimar Sinan Gençlikspor'u normal süresi 3-3 sona eren mücadele sonunda penaltýlarla maðlup eden Çorumspor takýmý oldu. AMÝGOLAR HASAN VE ÇETÝN RENK KATTILAR Karþýlaþma baþtan sona oldukça zevkli geçerken tribünde yer alan Çorumspor tribün liderleri Amigo Hasan ve Çetin Çorumsporlu genç futbolculara büyük destek vererek maça da ayrý bir renk kattýlar. ÇORUMSPOR: 3 MÝMAR SÝNAN: 3 SAHA : 2Nolu. HAKEM : Ersoy Aksoy. ÇORUMSPOR : Süleyman, Mikail, Batuhan, Mehmet, Furkan, Muhammed, Önder, Mücahit, Özgür, Recep, Mustafa, Ercan, Ümit, Ünal, Alperen, Hasan, Oðuzhan, Erkut. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Emrah, Ali, Hüseyin, Turgay, Fevzi, Alparslan, Osman Gýdýk, Ramazan, Hüdayi, Oðuzhan, Metin, Serkan, Engin, Hakan, Oktay, Serdar, Murat, Osman Bodur, Erol, Enes. KIRMIZI KART : Hüseyin (Mimar Sinan). GOLLER : 4. dak. Hüseyin, 13. dak. Hakan, 20. dak. Erol (Mimar Sinan), 28. ve 40. dakikalarda Ümit, 49. dak. Oðuzhan (Çorumspor). ATILAN PENALTILAR : Mikail, Mustafa, Süleyman, Ümit (Çorumspor), Oktay, Erol, Þaban (Mimar Sinan). KAÇAN PENALTILAR : Fazlý, Alparslan (Mimar Sinan). ASKF Olaðan Genel Kurulu'nda Baþkan Sefer Kurtaran'ýn ardýndan konuþma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, amatör spor kulüpleri ile iþbirliði yaparak Çorum'da sporu kalkýndýrmak için çalýþtýklarýný söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Eðer, ilçelerde futbol sahalarýnýn çimlendiðini belirterek 2013 yýlý içinde en az 3 ilçeye sentetik sahaya kavuþturulacaðýný belirterek hedefleri içinde 2013 yýlýnda futbol takýmý olan ilçelerde toprak sahalarýn kalmayacaðý müjdesini verdi. Konuþmalarýn ardýndan faaliyet ve hesap raporlarý oylandý. Genel kurulda son olarak seçimler yapýldý. Divana Sefer Kurtaran baþkanlýðýnda tek liste sunuldu. Açýk oylama ile yapýlan seçimler sonunda Sefer Kurtaran yeniden ASKF Genel Baþkaný seçildi.

12 Belediyespor'a golcü Konya Torkuspor'dan Çorum Belediyespor titiz yürüttüðü golcü transferini Süper Lig'e yükselen Torku Konyaspor kadrosunda yer alan bir golcü ile halletmek istiyor. Edinilen bilgilere göre, Belediyespor yönetiminin Torku Konyaspor kampýnda bulunan bir golcü ile ilgilendiði ve bu futbolcunun kamp sonrasýnda býrakýlmasý halinde bu futbolcu ile anlaþma zemini arayacaðý bilgisine ulaþýldý. Futbolcuyu elden kaçýrmak istemeyen Belediyespor yönetiminin bu futbolcunun ismini sýr gibi saklandýðý gelen haberler arasýnda yer aldý. Stoper için bir isim daha Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) Olaðan Genel Kurulu'nda bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, konuþmasýnda önemli mesajlar verdi. Baþkan Gül, konuþmasýnýn genel hatlarýnda insani iliþkilere önem verilmesine vurgu yaparken, profesyonel bir takým baþkaný olmaktansa amatör bir kulübün baþkaný olmayý Ali Koçak ile görüþüldü Çorum Beldiyespor Yiðitcan'ýn ayrýlmasý ile boþalan stoper arayýþlarýný sürdürüyor. Transfer komitesinin takip ettiði isimler arasýna Kýrýkhanspor'dan Ümit Kale'nýn yanýna Tarsus Ýdmanyurdu takýmýndan Harun UfukSöylemez'de katýldý. Futbolcu seçimlerinde titiz davranan transfer komitesi iki futbolcu ile görüþmelere hazýrlanýyor. Mersin doðumlu Ümit Kale Kayseri Erciyesspor'da Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, gönülleri fethetti yeðlediðini belirtti. Profesyonel kulüp baþkanlýðýný çok sevmediðini amatör kulüpleri içerisinde olmaktan daha büyük mutluluk duyduðunu söylemesi salondan alkýþ aldý. GÜL, ÇOK SAMÝMÝYDÝ Belediyespor Baþkaný Zeki Gül konuþmasý sýrasýnda yaptýðý þakalarla ve samimi konuþmasý ile herkesten alkýþ aldý. Gül, konuþmasýnda tek bir konuda sitemde bulundu. Geçtiðimiz günlerde basýnda da yer alan kendisinin ve Belediyespor yönetiminin samimiyetsizlikle suçlandýðý haberlere göndermede bulunan baþkan, kötü niyetli biri gibi gösterilmesine üzüldüðünü belirtti. Son günlerde niyet okuyucularýnýn çýktýðýna dikkat çeken Gül, yaptýðý açýklamasýnda ise kendisinin nasýl bir niyette bir insan olduðuna niyet okuyucularýnýn karar vermesini þaþkýnlýkla izlediðini belirterek "Oysa benim kapým herkese açýk gelip yüz yüze konuþabiliriz. Niyetimi ne olduðuna benimle konuþarak karar verebilirler" dedi. BASINA DA SÝTEM DE BULUNDU Siyasi kimliði olmasýna raðmen insani iliþkilerinin kendisi için her zaman ön planda olduðuna vurgu yapan baþkan Gül, bu noktada da bulunduðu görevde en doðru kiþiler olarak deðerlendirdiði Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Haþim Eðer 2007 yýlýnda baþladýðý profesyonel futbolculuðunda Ýskenderun Demir Çelik, Elazýð Belediyespor ve son olarak geçen sezon Kýrýkhanspor'da forma giydi. Tarsus Ýdman Yurdu takýmýnda forma giyen Harun Ufuk Söylemez 1989 Þiþli doðumlu ve ilk profesyonel imzayý Alibeyköy takýmýnda attý ve ardýndan Ýstanbulspor, Maltepespor, ve son olarak Tarsus idman Yurdu takýmlarýnda forma giydi. Ýki futbolcuyla yapýlacak ön görüþmeler sonunda karar verilecek isimle sözleþme imzalanmasý bekleniyor. Gül: Ýnsani iliþkilerimin iyi olmasýný tercih ederim ve ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran'ý spor camiasýnda kurduklarý insani iliþkilerinden dolayý çok takdir ettiðini söyledi. Baþkan Gül, spor basýný mensuplarýna da yönelikkiþiler hakkýnda kullanýlan ifadelere de dikkat edilmeli diye sitemde bulundu. Gül,Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'ý ise kibar ve çalýþmasý ile TÜFAD Baþkaný Nihat Armutçu'ya da "Zaman zaman beni kýzdýrsa da" çalýþkanlýðý ileasgd Baþkaný Ali Atan'ýn þahsýnda yerel basýn çalýþanlarýný da kutlayarak konuþmasýný tamamladý ve yeni seçilecek yönetime baþarýlar diledi. Bergama Belediyespor'dan dev transfer Cumartesi günü gelmesi beklenen Beylerbeyispor kalecisi Alptekin rötarlý geliyor Alptekin bugün geliyor Transfer komitesinin açýklamalarý doðrultusunda geçtiðimiz Cumartesi görüþme için Çorum'a geleceði açýklanan Beylerbeyispor kalecisi Alptekin Teytey bugün Çorum'a geleceði açýklandý. Kaleci arayýþýný sonlandýrmak isteyen Belediyespor yönetimi Alptekin Teytey ile masadan anlaþarak kalmak istiyor. Öte yandan transfer komitesinin anlaþma saðlanan Ýskilip Belediyespor kalecisi Utku Bektaþ'a ve Orhangazispor'dan sol bek Yakup Kayýþ'a da bugün imza attýrmasý bvekleniliyor. Ýbrahim Ethem elden kaçabilir! Prensip anlaþmasýna varýlan ancak bonservis sorununun kendisinin halletmesi istenen Ýbrahim Ethem'in Çorum Beldiyespor'a gelmesi beklenirken sürpriz bir þekilde elden kaçabilir. Genç futbolcuya Darýca Gençlerbirliði ve Ünyespor'dan teklif olduðu öðrenilirken, futbolcu için yeni bir geliþme daha olduðu ifade edildi. Geçtiðimiz sezon Çorumspor'un grubunda yer alan Kayseri Þekerspor'un bu sezon þampiyonlukta iddialý bir takým kuracaðý ve Kayseri Erciyespor'un da Þekerspor'a destek olmak amacýyla kadrosunda bulunan futbolcularý Ýbrahim Ethem'de içerisinde olmak üzere tüm futbolcularýný bu kulübe vereceði ileri sürüldü. Çorumspor'un eski kaptaný Bandýrmasporlu Ali Koçak, Belediyespor'daoynayan sýcak baktýðý bilgisine ulaþýldý. Belediyespor transfer komitesinden Hamit Iþýk'ýn genç futbolcu ile bir görüþme yaptýðý öðrenildi. Koçak, devre arasýnda gittiði Spor Toto 2. Lig ekibinde takýma uyum saðladýktan sonra son 5 hafta ilk 11'de forma giyerken, sezonun ilk yarýsýnda Çorumspor'un yetersiz kadrosuna raðmen ilk yarýda 4 gol kaydetmiþti. Ýl dýþýnda futbol oynayan Çorumlu futbolcularý kadroya dahil etmek isteyen transfer komitesinin genç futbolcu ile bir görüþme yaptýðý öðrenilirken görüþmeyi yapan Hamit Iþýk görüþme hakkýnda bir açýklama yapmadý. Armutçu, antrenörlere duyuru yaptý TÜFAD Çorum Þube Baþkaný Nihat Armutçu yaptýðý açýklama ile1 Eylül Ekim 2012 tarihleri arasýnda UEFA Pro Lisan, UEFA A Lisans, UEFA B Lisans, TFF Grassroots C Lisans, TFF Grassroots Gönüllü Liderlik Profesyonel Kaleci Antrenörlüðü, Amatör Kaleci Antrenörlüðü ve diðer antrenör kurslarýna baþvuru yapan adaylarýn kiþisel bilgilerinin ve çalýþma sürelerinin güncellenmesi amacýyla 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren baþvurularýný yenilemeleri gerektiðini duyurdu. SPOR SERVÝSÝ Spor Toto 3.Ligde zirve mücadelesi vermek isteyen Bergama Belediyespor bu hedefine yakýþacak transferler yapmaya devam ediyor. Kýrmýzý Lacivertli ekibin Transfer Komitesi, Trabzonspor altyapýsýndan yetiþtikten sonra Maltepe, Ofspor, Akhisarspor Gençlik, Torbalý, Balýkesirspor ve Aydýnspor 1923 formalarýyla A2 Liginde 57, Spor Toto 3.Ligde 52, Spor Toto 2.Ligde 36 maça çýkan 1.92?lik dev savunma oyuncusu Zafer Cansýz'ýBalýkesirspor'dan bir yýllýðýna kiraladý. Geçtiðimiz sezon kaptanlýðýný yaptýðý Aydýnspor 1923 formasýyla þampiyonluk kupasýný kaldýran tecrübeli savunma oyuncusu Zafer, Aydýn'da yaþadýklarý mutluluðu Bergama'da da yaþamak istediklerini ve geçen sezon sýkýntýlý günler yaþayan Bergamaspor taraftarlarýna takým arkadaþlarýyla birlikte rahat ve keyifli bir sezon geçirteceklerini söylerken, taraftarlarýn kendilerini Çýlgýnca desteklemesini istedi. ONURSAL BAÞKAN GÖNENÇ: BÝZÝ HEDEFE GÖTÜRECEK OYUNCU- LAR ÝLE ANLAÞACAÐIZ Bergama Belediye ve Kulüp Onursal Baþkaný Mehmet Gönenç, Kulüp Baþkaný Hakký Özlü ve Transfer Komitesiyle yaptýðý deðerlendirme toplantýsý sonrasý yaptýðý açýklamada iyi bir takým kurmak için iyi oyuncular ile anlaþmalarýnýn þart olduðunu, bu nedenle þu ana kadar anlaþtýklarý isimlerin hepsinin iyi oyuncu olmalarýnýn yanýnda iyi karakterli isimlerden oluþtuðunu belirterek, Zafer gibi kendini kanýtlamýþ ve karakteriyle oynadýðý takýmlarda kaptanlýk yapmýþ bir oyuncuyu kadrolarýna kattýklarý için mutlu olduklarýný ifade etti. Baþkan Gönenç bir hafta içinde ayný tarzda ve kalitede oyunculara imza attýracaklarýný ve çalýþmalara tam kadro baþlayacaklarýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı