Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu tür þeylere Hiçbir parti baþkanýnýn ya da temsilcisinin Teberler ve ya Abdal kahvehanesini küçük düþerim düþüncesi ile bir bardak çaylarýnýn içildiðini 30 senedir Yabancý ülkelerden gelen yabancý ülke elçilerini gezdiren ve bir bardak çay içmeye tenezzül etmeyen parti baþkanýnýn ya da Pablo Neruda öleli 35 yýl oldu. Latin Amerika edebiyatýnýn, toplumcu þiir karþý çok baský uygulamak istiyorlardý. Kimseyi kýpýrdatmamak, bu tür yasalarýn temsilcisinin bu halka faydasýnýn olduðunu da Adý geçen ERZURUM lu vatandaþlarýn ve TEBER veya ABDAL diye nitelendiren Hacýbektaþlý vatandaþlarýn yerel olarak tarla ve mülk sahipleri vatandaþlar kadar Polislik Jandarmalýk olaylara karýþtýðýný ve mahkeme kapýlarýnda süründüklerini Ama onlar Hacýbektaþ ýn bütün ara iþlerine yardýmcý oldular, inþaat iþlerinde çalýþtýlar, Hacýbektaþ ýn acýlarýný unutturarak davul zurna ile ev yaptýlar, inþaatlarda çalýþtýlar, evlendirdiler eðlendirdiler yurt-yuva sahibi yaptýlar bir tek sýdalananý akýmýnýn en iyi temsilcilerinden biri olan devrimci þair Pablo Neruda, 23 Eylül 1973 günü Santiago'da yaþama veda etti. Neruda, Canto General-Büyük Þarký þiiriyle kýtasýnýn ve diktatörlerin tarihini miras býrakýr bizlere 11 Eylül 1973 Þili de seçimle iktidara gelen Salvador Allende, faþist General Pinochet tarafýndan öldürüldüðü gün olarak geçti tarihe. Sosyalist Allende darbecilere teslim olmaz, direnir. Elinde silahý ile General Pinochet in faþist katilleri tarafýndan makineli tüfekle öldürülür Allende tartýþma konusu olmasýný engellemek için ellerinden gelen her þeyi yapýyorlardý. Biz davayý açtýktan sonra bu duyuldu, belli oldu. Ve tabi bunu öðrenir öðrenmez bana Akit gazetesinden biri telefon açtý, þimdi ismini unuttum, adam o kadar küstahça konuþuyorki. 30 Aralýk 1997 Vakit Gazetesi 12. sayfasýnda Din dersi iptaline BÇG parmaðý baþlýðý ile Mustafa Selmanpakoðlu nun zorunlu din derslerine karþý açmýþ olduðu davayý haber yapýyor. Adeta kendisini hedef gösteriyor.. Yusuf Aydýn imzasýný taþýyan söz konusu haberde Av.Þenal Sarýhan, üç avukat ile birlikte ilköðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý için Danýþtay a dava açarken, din derslerinin iptal isteminde Batý Çalýþma Gurubu nun (BÇG) parmaðýnýn olabileçeði ortaya çýktý deniyor... Röportaj : Aydýn Þimþek Fotaðraf: Sertaç Danacý Görmediklerim, Gördüklerim Selmanpakoðlu Tarihe kalýcý belge ve Hacýbektaþ için Kamil Öntaþ Özcivan Þiirin devrimci sesi Pablo Neruda Kapadokya'da oteller doldu Ölümü bugün cellatlarýn suratýna fýrlatýlmýþ bir korkunç mýsra oldu. Teslim olmadan ölenlerin ölümü gibi, Che Guevera, Nguyen van Troy gibi 4 DE 5 DE 5 DE Ramazan Bayramý tatiline sayýlý günler kala Kapadokya'daki turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranýna ulaþtý. Turizmciler, tatilcileri rezervasyon yaptýrmadan gelmemeleri konusunda uyardý. 6 DA ÖZGÜRLÜKÇÜ VE TAM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN!! Fotoðraf:Sodev Mehmet Ali Yazýcý Okullar açýldý: Paralý ve ezberci eðitime kaldýðý yerden devam 3 DE Melih Pekdemir Zahid bizi tan eyleme 7 DE Elektriðe yüzde 9.7 zam lektriðe 1 Ekim den geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9.07, sanayide yüzde 9.27 zam yapýldý. Böylece yýlbaþýndan bu yana elektriðe yapýlan kümülatif zam konutlarda yüzde 57.72, sanayide yüzde e ulaþtý. 8 DE Yolsuzlukta 58. sýradayýz Uluslararasý Saydamlýk Örgütü, yolsuzlukla mücadele sýralamasýnda en son sýrada Somali'nin bulunduðunu bildirdi. Türkiye 58. sýrada. Merkezi Berlin'de bulunan örgütün bugün açýklanan 2008 raporunda, yolsuzlukla en iyi mücadele eden ülke unvanýný Danimarka, Ýsveç ve Yeni Zelanda aldý. 6 DE

2 2 Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? 25 Eylül 2008 Perþembe Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu tür þeylere karþý çok baský uygulamak istiyorlardý. Kimseyi kýpýrdatmamak, bu tür yasalarýn tartýþma konusu olmasýný engellemek için ellerinden gelen her þeyi yapýyorlardý. Biz davayý açtýktan sonra bu duyuldu, belli oldu. Ve tabi bunu öðrenir öðrenmez bana Akit gazetesinden biri telefon açtý, þimdi ismini unuttum, adam o kadar küstahça konuþuyorki. 30 Aralýk 1997 Vakit Gazetesi 12. sayfasýnda Din dersi iptaline BÇG parmaðý baþlýðý ile Mustafa Selmanpakoðlu nun zorunlu din derslerine karþý açmýþ olduðu davayý haber yapýyor. Adeta kendisini hedef gösteriyor.. Yusuf Aydýn imzasýný taþýyan söz konusu haberde Av.Þenal Sarýhan, üç avukat ile birlikte ilköðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý için Danýþtay a dava açarken, din derslerinin iptal isteminde Batý Çalýþma Gurubu nun (BÇG) parmaðýnýn olabileçeði ortaya çýktý deniyor... Mustafa Selamanpakoðlu Aydýn Þimþek: 97'deki Türkiye manzarasýna baktýðýmýzda Ali o zaman yaþýndaydý, 2008'e geldiðimizde davada büyüdü Ali'de büyüdü, þimdi sokaklara taþmýþ durumda. Alevilerin böyle sokaklara çýkmasýný nasýl açýklýyorsunuz? M.Selmanpakoðlu: Taþýyoruz diyorlar ama yetersiz. 97 biliyorsunuz 93'ten 4 sene sonra. Sivas olaylarýnýn, katliamýnýn oluþu nedeni ile Alevi Bektaþi toplumunda örgütlenme hýzlanmasý oldu. Örgütlenmenin þeyi de belki etkisi olmuþtur. Ama bu günkü örgütlenmeler bu þekilde iyi þekillenmiþ deðildi. tarif edilmiþ deðildi. Yasal bazý þeyleri daha yeni verilmeye baþlandý. Biliyorsunuz Alevi ismi daha yeni konulabiliyor. Artý birsüredir bu Avrupa Birliðine girme teþebbüsünde az da olsa bir takým bizim yasalarýmýzda deðiþiklikler yarattý, Avrupa'ya bazý taahütlerde bulunduk, þunu da yapacaðýz, bunu da yapacaðýz falan diye. 97 koþullarýnda biz bunu Avrupaya taþýyamadýk. O zaman böyle bir þey yoktu. Ama þimdi bu Avrupaya taþýndý, Ýnsan Haklarý Mahkemesinden olumlu bir karar çýkartýldý, karar sonucunda Alevi Bektaþi örgütlerinin ben tabanýnýn çok iyi bir örgütlenme olmadýðýný her zaman ifade eden birisiyim, öyle olmasýna raðmen, þu andaki Alevi Bektaþi örgütleri,alevi Bektaþi Federasyonu (ABF),Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Türkiyedeki þimdi ismi deðiþmiþ Hacýbektaþ Veli Dernekleri vardý þimdi Alevi Bektaþi Dernekleri olmuþ, o isimlerin deðiþmesi de iyi olmuþ Hacýbektaþla ilintili olduðu zannediliyordu, yanlýþ þeylere sebep oluyordu ben þahsen o ismin deðiþmesine çok sevindim. Bunlar olsun, bunlar Türkiye'de yaþayan Alevilerin tabanýný çok ciddi bir þekilde temsil ettiklerine inanmýyorum. Buna raðmen bir örgütlenmedir, bunlar kendilerini üst þeylerde isimlerini kabul ettirmiþler. Þahsi isimleri olsun, dernek isimleri olarak söylenildiði zaman, Pir Sultan Abdal Derneði denildiði zaman Alevi Bektaþi Toplumunun en geniþ örgütü olarak biliniyor, þimdi bunlar dediðim süreçlerin sonucunda kurumsal bir güç kazandýlar, bu gücü þimdi sokaða taþýyarak biraz önce söylediðim gibi çok önemli bir anayasal maddeyi, yani insanhaklarýna aykýrý olan bu maddeyi toplumla paylaþarak bunun daha büyük kitleler tarafýndan desteklenmesini istiyorlar. Fakat burada bir eksiklik oluyor, bunu yapmalýlar, bu yapýlacak, giderek artacak bu bir gün deðiþecek. Ben buna kesinlikle inanýyorum. Bu örgütlerin tabaný ile olan baðýn zayýflýðýndan kaynaklanýyor. Güver Parktaki eyleme ben de gittim. Aþaðý yukarý bir ay kadar ilan ettiler. "Bütün Türkiye Güven Parkta toplanýyor", zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý yönündeki hareket için herkes oraya toplanacak, bütün demokratik kitle örgütleri destekliyor, sürekli Güven Parka çaðrý yapýldý. Orada ben de düþündüm, bu örgütleri fikren desteklemiyorum, þu anda yaptýklarýný onaylamama raðmen bu davayý açanlardan ilk isandan birisi olarak dedim ki: "bu benim davam". Yani benim davam olduðu için benim davama sahip çýkýyorlar, hepimizin davasý bu dava, gitmeliyim dedim ve gittim. Orda bir çok dostu gördüm, örgüt yöneticilerini de gördüm, mesela bizim bir tanesi Kerime Hatay hanýmý da gördüm, ona da bu soruyu yönelttim: "Kerime haným þurada kaç kiþi var" yani çok iyimser bir rakamla kiþi var, çok iyimser, bence kiþi var, yarýsý CHP il örgütünden gelmiþ, binasý güven parkýn orda, CHP'li arkadaþlarla karþýlaþtýk, Pir Sultan'dan Önder AYDIN'la karþýlaþtýk. Katýlým yetersizdi, iyi organize edilememiþti. Oturma eylemi dediler oturan yok, sonuna doðru oturmaya kalktýlar o daha etkili oldu, yere eðilip oturduðumuz zaman hem herkes birbirini görebildi, hem "ne oluyor" falan denildi. Yoksa o Güven Parkýn orda her zaman o kadar kalabalýk oluyor zaten. Çok kalabalýk bir yer. Karamürselin önü sanki her zaman orda miting yapýlýyor gibidir. Uzatmayým,doðru, bu yapýlmalý ama güçlü bir þekilde yapýlmalý. Aydýn Þimþek: Hepimizde biliyoruz ki, AKP'nin belirli kýrmýzý çizgileri var, Yani bu gün AKP türban konusunda özgürlüklerden yana tavýr koyarken, özgürlüðü savunurken, vatandaþ hakký gibi söylemler kullanýrken örneðin Alevilerin Cem Evlerini ibadet yeri olarak görmediðini, hatta cümbüþ evleri olarak tanýmladýðý Türkiyede yaþýyoruz, ya da tabiri caizse kimliklerdeki Ýslam ibaresinin kaldýrýlmasý gibi talepleri Türk toplumuna uygun olmadýðýna, Türk toplumununda hazýr olmadýðý gibi bir takým gerekçelerle gözardý ediyorlar. Türbana evet ama zorunlu din derslerine hayýr bir eksen de var. AKP'nin bu yönelimine karþýsýnda, tutumu karþýsýnda düþünceniz nelerdir? M.Selmanpakoðlu: Sen söyledin zaten, AKP kendine özgürlük istiyor baþkasýna da bunlarýn hiçbirisini vermemek istiyor. Bu çok ta doðal bir þey. AKP'nin yasasý, ilkesi herþeyi Þeriat. Yani onlar Þeriatý istiyorlar. Dolayýsýyla Þeriatý getiren her þeye özgürlük istiyorlar. Þeriata karþý olan her þeye de karþý çýkýyorlar. Yasaklamak istiyorlar. Çifte standartlý bir þey, onlarýn istedikleriyle özgürlüðün alakasý yok. Türbana özgürlük, Türbanýn özgürlük olmadýðýný büyük bir ihtimalle kendileri de biliyor ama onlarýn dýþýndaki herkes biliyorki Türban bir özgürlük deðil yani. Türban tam tersine özgürlükleri kapatan kilitleyen bir þey. Düþünme özgürlüðünü kapatýyor çünkü. Yani o insan düþünmeyecek. Özgürlük bir kere bilgi ile baþlar. Bir kere her konuda bilgi sahibi olacaksýn, bilgi sahibi olmak içinde özgür olmalý, yani her þeyi araþtýrma, her þeyi görebilme, herþeyi sorgulama hakkýn olacak, sorgulayamayan bir insan bilgi sahibi olamaz, bilgi sahibi olmayan bir insanda bilgi sahibi olamaz. Yani elimizde kelepçe yok, önümüzde tramvay yok. Þimdi dað baþýnda hiçbir eðitim olanaðý bulamamýþ bir insan düþünün, hiç okumamýþ, okuma-yazmasý bile yok. Ama özgür. Karýþaný yok, köyden baþka köyde görmemiþ bana göre bu insana bilimsel olarak özgür demem. O insan bir kere þehiri görmemiþ, baþka þehirleri görmemiþ, dünyayý görmemiþ, gazeteyi okuyamýyor, kendini ifade edemiyor, baþkalarýnýn ifadelerini okuyup sorgulayamýyor, "bu niye böyle"yi sorgulayamýyor. Bilmiyor ki bu insan özgür olamaz. Dolaysýyla, kafasýna bez geçirilmiþ bir insan da sorgulama þeyi yok. Uymasý gereken ayetler var. Bu insan özgür olabilir mi? Aydýn Þimþek:Mustafa Selmanpakolu'nun sadece Alevi Bektaþi olduðunun haricinde bir de siyasi kimliði var, bir dönem CHP Ankara il baþkanlýðý da yaptýnýz, Deniz Baykal'a raðmen böyle bir þey gerçekleþti, bu siyasi kimliðinize karþý þu soruyu yöneltmek istiyorum, AKP tutsinamesine karþý demokratlar bu seçimde ne yapmalýdýr? Ne yapýlabilir? M.Selmanpakoðlu:Ne yapmasý gerektiðini biliyoruz da yapýlmadýðýný da biliyoruz. Þimdi ne yapmasý gerektiðini söyleyeceðim, yapýlmadýðýný da biliyoruz. Yapýlmayacak, yine yapýlmayacak. Yapýlmasý gereken onlara oy verenlerin dýþýndaki oylarý bir araya getirmek. Ýttifak yapmak. Birleþtirmek, onun birçok alternatifi var, tek çatý altýnda toplamak gibi ittifak yaparak hangisi nerde güçlü ise destek vererek gibi veya baþka formüller bulunuyor ve bu yapýlýyor ama bunlar hep konuþuluyor, ortaya sürülüyor fakat tam seçim ortamýna girildiði zaman hiç kimse buna yanaþmýyor. Aydýn Þimþek:CHP bu sorunlarýn toparlanmasý konusunda sizce ne kadar yardýmcý oluyor? M.Selmanpakoðlu: Valla CHP'nin bu konuda bir gayreti olduðunu zannetmiyorum. Yani daha önceki yapýlan gayretlerde yönetimdeki olan kiþiler karþý çýktýlar. Veyahutta oluluymuþ gibi görünüp kendilerine en faydalý olabilecek yöntemlerle o þeyi böldüler. Þöyle söyleyim bir ara DSP ile CHP nerdeyse birleþecekti, iyi bir yola doðru gidiyorlardý, buna CHP'de katýlabilirdi, beraber olabilirdi, fakat CHP DSP'yi kendi listesinden göstererek SHP'yi tamamen sýfýra çýkarttý. Oy tamamen kaybedilmiþ oldu. Bu sefer büyük bir ihtimalle onu da yapmayacaklar. CHP þunu diyor: En büyük parti benim, en güçlü olan benim, dolaysýyla benim çatým altýnda toplanýlsýn diyor. Doðru bunlar, yanlýþ deðil ama bunlar bir çözüm getirmiyor. Sen öyle dediðin zaman o insanlarý buraya getiremiyorsan söylemenin bir faydasý yok. Söylemek inandýrmýyor, inandýrýcý deðil. Ýnandýrýcý olmak için o zaman diyeceksin ki "böyle olakak ama bu insanlar da bizim partimizde kopup gitmiþ insanlar, bunlar aynen bizim partimizdeki yöneticiler gibi ayný hak ve olanaklara sahip olacaklar, onlara herhangi farklý bir uygulamada bulunulmayacak, hep beraber olacaðýz güvencesi verilebilse, verilse bu uygulama yaratýlabilir. Ama onu yapmýyorlar. Siz diyorlar gelin, biz bakarýz. Aydýn Þimþek: Bunun sebebi nedir? M.Selmanpakoðlu: Bencillik, baþka bir þey deðil. Kendisini ülkesinden, partisinden çocuklarýn geleceðinden daha fazla düþünmekten baþka bir þey deðil. Türkiyeyi bu durumda görüyoruz, bir insan aþama aþama mevzileri kazanýyorlar ve o mevzileri vermiyorlar. Bunu görüyorsun, zaten gitti yani, ne kaldý yani. Anayasa Mahkemesi gitmiþ, RTÜK gitmiþ, halk böyle bir þeyde AKP'nin peþine düþmüþ. Seçenek yok, iki alternatiften birisi Deniz Deniz Baykal'ýn partisi diðeri AKP diyorlar. CHP bile demiyorlar. Fakir fukara kýsmý biliyorsunuz bu yardýmlarla tatmin ediyorlar, Sol'un sorunlarý ýçerisinde böyle sorunlarý var. Biz halk ile ne zaman beraber olduk ki? Hiç olmadýk. Hep halktan kopuk olduk. Aydýn Þimþek: Ülke barajýnýn yüzde 10, CHP departide baþkan olabilmek için konan baraj yüzde 20. Bu durmu parti içi demokrasi acýsýndan nasýl deðerlendiriyorsun? M.Selmanpakoðlu: Doðru bulmuyorum. Þimdi AKP de yüzde 20 yaptý. Bu uygulama yönetimde bulunanlarýn kendi yerlerini saðlama alma ve muhalefeti susturma önlemidir. Cemaat, mürit iliþkisi söz konusudur. CHP diðer partilerden farkýný ortaya koyamýyor. Yapmýyor. Açýlým saðlamýyor. Ciddi olarak yenilenmeye ihtiyac var. Bu da bu haliyle pek olacak gibi deðil. Aydýn Þimþek: Bu güzel sohbet için teþekkür ediyorum. M.Selmanpakoðlu: Bende sana teþekkür ediyorum.

3 25 Eylül 2008 Perþembe Türkiye deki eðitim sistemini en iyi ifade eden söz sanýrým, eski bir Milli Eðitim Bakaný nýn söylediði þu mektepler olmasa, maarif ne güzel yönetilirdi sözüdür. Türkiye egemenlerinin ve siyasi iktidarlarýn eðitime bakýþýný, nerdeyse bütün Cumhuriyet tarihi boyunca açýk seçik bir þekilde bu vecize temsil etmiþtir. Dönemlerin karakteristiklerine ve iþ baþýna geçen hükümetlerin yaklaþýmlarýna göre her yýl, resmi-egemen düþünceye ters düþmeyen, tam aksine, onu güçlendiren, farklý eðitim modelleri denenmiþ, bu denemelerden, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eðitim kademeleri nasibini almýþtýr. Türkiye eðitim sistemi, yazboz tahtasýna dönüþtürülmüþtür. Yakýn dönem açýsýndan ele alýndýðýnda olumsuz anlamda toplumun aleyhine en etkileyici politika ve uygulamalar, eðitimin özelleþtirilmesi ve paralý eðitimde kendisini göstermiþtir. Bilindiði gibi özelleþtirme, toplumsal alanýn geneline yöneliktir. Saðlýktan eðitime, sanayiden tarýma bütün alan ve sektörlerde uygulamaya sokulmuþtur. Toplumsal çýkarlar göz önüne alýndýðýnda, en trajik sonuçlar, eðitim ve saðlýk sektöründe ortaya çýkmýþtýr. Eðitim ve saðlýk hizmetleri toplumsal hak olmaktan çýkarýlmýþ, parasý olanlarýn faydalanabileceði duruma getirilmiþtir. Bu ülkede, parasý olmayan hiçbir insanýn eðitim ve saðlýk hizmetlerinden yararlanma hakký yoktur. Özelleþtirme programlarý savunulurken, daha kaliteli ve ucuz hizmet verilecek denilerek, bilinçler bulanýklaþtýrýlmýþ, dikkatler farklý yönlere çekilmiþtir. Bu yaklaþým, özelleþtirme politikalarýnýn hayata geçirilmesinde önemli bir desteðin oluþmasýna da yol açmýþtýr. Özelleþtirmeler bilindiði gibi sadece mal üretimiyle ilgili deðildir. Hizmet sektörünü de kapsayan özelleþtirme programlarý eðitimde ve saðlýkta da adým adým hayata geçirilmiþtir. Bugün artýk ülkemizde eðitim hizmeti metalaþtýrýlmýþ, alýnýp satýlabilir duruma sokulmuþtur. Ticaretin ve artý deðer kazanmanýn bir unsuru haline getirilmiþtir. Bu alanda, gerek devlet gerekse özel sektör çok büyük paralar kazanmaktadýr. Paralý eðitime geçiþin ilk adýmý, devlet okullarýnda katký payý denilen zorla yardým alma uygulamasýydý. Bu konuda, geçmiþte bir büyük ilin valisi, kazlarý incitmeden yolun diyerek, eðitimle ilgili Türkiye Milli Eðitiminin vecize üretme geleneðini sürdürmüþtür. Egemenler için, sadece eðitimde deðil, hayatýn Mehmet Ali Yazýcý bütün alanlarýnda vatandaþ, yolunacak bir kaz dan baþka bir þey deðildir. Bütçeden eðitime ayrýlan pay her yýl düzenli bir biçimde düþürülmektedir. Ortaya çýkan açýk, ek masraflarla vatandaþýn cebinden alýnan paralarla kapatýlmaktadýr. Eðitimde, ders kitabý fiyatlarýndaki artýþ, paralý özel okullarýn yaygýnlaþtýrýlmasý, üniversite harçlarýnýn yüksekliði, artýk zorunluluk gibi algýlanan dershaneler vb. diðer basamaklar da göz önüne alýnýnca, amacýn eðitim hizmeti vermek deðil, para kazanmak olduðu net bir þekilde görülecektir. Sorunun, kaynak sorunu olmadýðý gün gibi açýk bir gerçektir. Bu ülkenin genel bütçesinin yüzde 50 ye yakýný, Ülke güvenliði harcamalarý adý altýnda eritilmektedir. Bu miktarýn nereye gittiðini devleti yöneten bürokrat ve siyasetçiler bile bilmemektedirler. Türkiye nin silahlanmaya, kirli iþlere ayýrdýðý paralar, yaptýðý harcamalar düþünülünce, eðitim ve saðlýkta halka hizmet götürme konusunda sorunun kaynak sorunu olmadýðý görülür. Bütçenin sýnýrlý olanaklarýndan dem vurmak, ödenek yokluðundan bahsetmek vb., sorunun asýl kaynaðýný gizlemeye çalýþmaktan baþka bir þey deðildir. Özelleþtirmeyi savunanlarýn en önemli iddialarýndan biri de, sermayenin tabana yayýlacaðý yalanýydý sonrasý baþlatýlan sürecin sonuçlarý ortadadýr. Sermaye tabana yayýlmadýðý gibi, taban ýn alým gücü azaldý ve yaþam koþullarý daha da zorlaþtý. Bugün artýk Okullar açýldý: Paralý ve ezberci eðitime kaldýðý yerden devam insana ait her deðer, bir avuç sermaye grubunun insafýna terkedilmiþ durumdadýr. Bürokrasi, hükümet vb. kurumlar, bu sermaye gruplarýnýn kuklalarýdýr. Var olan sistemde eðitime biçilen rol, baþta sermaye gruplarý olmak üzere yerleþik düzenin eleman ihtiyacýný karþýlamaktýr. Ve daha da önemlisi, yetiþen genç kuþaklarýn, düzenin ideolojik deðerlerini yüklenerek yön almalarýný saðlamaktýr. Ýlkokuldan üniversiteye kadar, eðitimin gizli amacý budur. Bilimsel düþünceden uzak, kiþilik kazanamamýþ, soru sormayan-konuþmayan, anlatýlan her þeyi kabul eden kuþaklar yetiþtirmek birincil amaç olmuþtur. Düzenin eleman ihtiyacýný karþýlamak için, örneðin devlet üniversiteleri yeterli görülmediði için özel üniversiteler ve vakýf üniversiteleri kurma furyasý baþlatýlmýþtýr. Bugün artýk her sermaye grubunun bir üniversitesi hatta ilköðretim okulu bile vardýr. Faþist bir karakter taþýyan 12 Eylül Anayasasý nda dahi eðitim bir hak olarak tanýmlanýyordu. Ýþin ilginci, bugünkü Anayasa da hala, devletin, sosyal bir hukuk devleti olduðunun yazýlý olmasýdýr. Geldiðimiz noktada, bütün hak ve özgürlüklerin gasp ediliþinde olduðu gibi, eðitim hakký da gasp edilmek istenmesi, egemenlerin kendi yasalarýna bile tahammül edemediklerinin en bariz göstergesidir. Toplumsal hizmetler, çok ilginçtir, vergilerin artýrýlmasýyla ters orantýlý olarak azaltýlmaktadýr. Ancak, bunun sorgulanmasý, toplum olarak hiçbir þekilde yapýlmamaktadýr. Her eðitim-öðretim dönemi, anti-demokratik uygulamalar, hýzýndan bir þey yitirmeksizin devam etmiþtir/edecektir. AB süreciyle baðlantýlý atýlan nutuklar palavradan baþka bir þey deðildir. Eðitimde hak gasplarý, gerici-faþist programlar, saldýrýlar, yýldýrma-susturma faaliyetleri eli sopalý güçlerin desteðinde sürecektir. Ezberci Eðitimle Ne Amaçlanýyor? Bugünkü eðitim sistemi içerisinde okullarýn, bilimleri genel olarak öðrettiði, bu öðretme yöntemlerinin bilimsel olduðu ve çok yönlü insanlar yetiþtirildiði iddiasý kocaman bir yalandýr. Diðer þeylerde olduðu gibi eðitimöðretim gerçekliði de toplumun sýnýflara bölünmüþlüðüyle iliþkili bir olgudur. Egemen kýlýnmaya çalýþýlan eðitim modeli, egemenlerin çýkarlarýný gözeten, gerici-þoven niteliktedir. Çocuk ve gençleri, çok küçük yaþlardan itibaren bir cendereden geçirmenin adý eðitim-öðretim olmuþtur. Genç kuþaklar, okullarda, verili düzenin çýkar iliþkilerinin devamýna hizmet eden, güçlendiren ve güvenceye alan bir biçimde yetiþtirilmek istenmektedir. Bunun yolu da ezberci bir eðitim metodundan geçmektedir. Konuþmayan, soru sormayan, üretmeyen, okumayan, sadece dinleyen ve verileni alan bir nesil yetiþtirmek asýl hedeftir. Bugün milyonlarca genç insaný bu süreçlerden geçirerek sonunda iþsiz býrakmak bu tezi doðrulamaktadýr. Ancak, yine de bu eðitim sisteminden yararlanmak gerekiyor. Genç insanlarýn dikkat etmeleri gereken nokta, kendilerine gerekli olan bilgileri almalarý ve eðitim-öðretimlerini farklý araçlarla beslemeleridir. Geliþmiþ bir bilinç ve kafa yapýsýna sahip olmak ancak bu þekilde saðlanabilir. Bu toplum içinde yaþayan bireyler olarak yapmamýz gereken þey, bu yaðma ve talan düzeninde sürünerek yaþamak ya da boðaz tokluðu için dilenmek ve bize sunulan, üzerimizde denenen her þeyi kabul etmek olmamalýdýr. Okullar ticarethane, eðitimciler tahsildar, öðrenciler ve veliler yolunacak kaz deðildir gerçeðini, bizi yönetenlerin yüzlerine her eðitim-öðretim döneminde haykýrmamýz gerekiyor. Parasýz ve bilimsel eðitim istemek, bizlerin en doðal hakkýdýr. Not:Bu yazý daha önce Sendika.Org da yayýnlanmýþtýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: m2 617m2 609m2 610m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: SATILIK DAÝRE Dosteli Sitesi D blok Kat 3 6 No lu daire sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Seher Çetin Tel: SATILIK EV TOKÝ I. Etap C Blok zeminde 3no lu daire satýlýktýr. Müracat: Nuri ÖZKAN GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 25 Eylül 2008 Perþembe TARÝHE KALICI BELGE VE HACIBEKTAÞ ÝÇÝN Hiçbir parti baþkanýnýn ya da temsilcisinin Teberler ve ya Abdal kahvehanesini küçük düþerim düþüncesi ile bir bardak çaylarýnýn içildiðini 30 senedir Yabancý ülkelerden gelen yabancý ülke elçilerini gezdiren ve bir bardak çay içmeye tenezzül etmeyen parti baþkanýnýn ya da temsilcisinin bu halka faydasýnýn olduðunu da Adý geçen ERZURUM lu vatandaþlarýn ve TEBER veya ABDAL diye nitelendiren Hacýbektaþlý vatandaþlarýn yerel olarak tarla ve mülk sahipleri vatandaþlarý kadar Polislik Jandarmalýk olaylara karýþtýðýný ve mahkeme kapýlarýnda süründüklerini Ama onlar Hacýbektaþ ýn bütün ara iþlerine yardýmcý oldular, inþaat iþlerinde çalýþtýlar, Hacýbektaþ ýn acýlarýný unutturarak davul zurna ile ev yaptýlar, inþaatlarda çalýþtýlar, evlendirdiler eðlendirdiler yurt-yuva sahibi yaptýlar bir tek sýdalananý Yerel yönetimlerdeki baþkanlardan hatýrladýðým kadarýyla son 30 yýl içinde Ali EÐER, Mustafa ÖZCÝVAN ve þimdiki dönem Belediye baþkaný olan Ali Rýza SELMANPAKOÐLU döneminde de manzara hiç deðiþmedi. Bir baþkan karþýsýnda bir teberin ayak ayak üstüne atarak konuþmasýný hiç görmedim, bu halkýn oylarý ile baþkanlýk koltuðuna oturan baþkanýn da belirlenmiþ bu insanlarýn bir bardak çayýný içtiðine de tanýk olmadým. Koltuðun faydasýnýn kafayý kelleþtirdiði ve göbek bölgesini geniþlettiðine inananlardaným. O koltukta her ne hikmet var ise oturan bir daha kalkmayý düþünmez. Göbek kýsmý hamile kadýnlar gibi sarkar kafa ayna gibi kelleþir. Bu ülkemiz için vazgeçilmezdir. Koltuða oturduktan sonra kalkanlarý, o koltuðun tadýný alýp býrakmak isteyenleri Avurdu avurduna geçmiþ, tipsiz diye sýnýflandýrdýðýmýz, eli kýçýnda gezen borçlu insanlar kesinlikle bu koltuklara oturduklarýný, oturmaya yeltendiklerini Siyasetçilikte önemsediðim isimlerden Ýsmet Kamil Öntaþ ÝNÖNÜ nün bir sözü ile yazýmý sürdürmek istiyorum: Sözün kimin söylediði deðil nereden söylendiði önemlidir. Kendisine sözü geçmeyen insanlar O koltukta ne hikmet var ise terk etmekten vazgeçmiyorlar, þahsa deðil makama önem veren halk bunu bilmesine karþýn bu mücadelenin ne anlama geldiðini açýklayan bir siyasetçi Ýnsana insanca deðer veren çok az aile haricinde bir bardak çayý babasýna sunanýný göremedim. Avrupalý Türkiye de insan tesadüfi yaþar, Avrupa da tesadüfen ölür derken bölgemdeki denetimlerin her açýdan düzenli denetimini Sürekli alýþveriþ yaptýðým esnaflarda Aðustos döneminde ve ziyaretçilerin yoðun olduðu dönemde yarý yarýya farkla hesabý ödeyen ziyaretçilerin þikayetlerini duydum. Daha fazla kazýk atarým diyen satýcýlara Aðustos sonunda Görmediklerim Gördüklerim müþterinin geldiðini Ne halkça (samimiyetle kurulan) deneyimli denetici, ne esnafta denetici-denetleyici göremedim. Gelen misafirlerin içinde ve yerel yönetimde sömurülüyoruz-sömürülüyorsunuz diyeni duymadým ve göremedim. Bu arada gördüklerimi de sýralayayým: Hacýbektaþ ta Hacýbektaþ Veli nin postuna oturduðunu iddia edenlerin evine --makamýna- - sofrasýna aileleri tarafýndan býrakýlan kýz çocuklarýnýn hizmetkar olarak kullanýldýklarýný gördüm. Alevilik ve Bektaþiliðin temsilcisi olarak gördüðüm Hacýbektaþ ta bu manzaralar varken koltuða oturan insanlarýn utanç duygusunun kaybolduðunu gördüm. Hacýbektaþ ta umut arayan Erzurum halkýnýn kapýlarýnda yollarýnýn olmadýðýný gördüm. Hacýbektaþ için ayrýlmaz bir bütün olan TEBER ya da ABDAL diye nitelendirilen insanlarýn yavan ekmeðini paylaþtýklarýný, ellere aðýzlara daðýttýklarýný gördüm. Bu böyle devam edecek diye ayný koltukta oturmak için eski Belediye baþkanlarý dahil þimdiki belediye baþkanýnýn beni yine seçin dediðini de gördüm. Þahsi düþüncem: Hacýbektaþ a bir baþkan seçilmese ve halk baþkanýný seçmese ne olur diye düþünüyorum. Zaten denetim yok, mevcudu alaylý, isteyen istediði fiyata malýný satýyor, çöpler kaldýrýlmýyor, yol da yok. Herkes kapýsýnýn önünü temizlese, Savat Mahallesi ndeki eski çeþmeden herkes suyunu alsa, halk birbirini daha yakýndan tanýsa ne olur? Memurlarýn - öðretmenlerin yarýsý Hacýbektaþlý zaten. Kendi bölgesinde oluþan sorunlarý dile getiren, itiraz edenleri de Sabri Doktor gibi gönlünü ve ömrünü Hacýbektaþ'a adamýþ halkýna sahip çýkan saðlýkçýmýzda var. Saðlýk ve hizmet sektöründeki Sabri DOKTOR a þimdiki belediye baþkanýmýzýn siyaset üzerinden gündelik gözde insanlarý araç edinmeyi düþünerek siyaset mahallesine malzeme aracý olarak kullanýrcasýna PKK lý ilan ettiðini gördüm. Ýlçemde ve Ýlim NEVÞEHÝR de ATATÜRK rozeti taktým diye resmi dairelerde iþim ve iþlerimin uzadýðýný gördüm. Ýlçemde zorunlu din dersi okutulduðunu gördüm. Ýlçemde Hacýbektaþ ýn 2 nci sýnýf vatandaþý olduðuna inanan siyasilerin, onlarýn bir bardak çaylarýna tenezzül etmediklerini gördüm. Ama yine Hacýbektaþ halkýnýn ve geliþmelerinin takipçisi dýþ medyaya malzeme vermemek için benim düþüncem 'HACIBEKTAÞ HALKI BÜTÜNDÜR KÝMSE DÝL SÜREMEZ ' diyorum. M. Kemal ATATÜRK ün veciz bir sözü ile sözümü bitirmek istiyorum. YURTTA SULH CÝHANDA SULH! Herkes kapýsýnýn önünü temizlesin. Aksi takdirde birileri kapýlarýmýzý temizleyecek! Sol psikolojik ablukayý kýrmalý Yüksel Iþýk(*) Bir süredir, aralarýnda Taraf ýn da bulunduðu çeþitli gazetelerde sola dair tartýþmalar yapýlýyor. Ergenekon operasyonu sonrasýnda alevlenen tartýþmalarý yürütenlerin esas kütlesinin solun dýþýnda bir ideolojik duruþa sahip olmalarý ve dolayýsýyla söz konusu mecralarýn tartýþmalara solu katmadan yürütmeleri bir çeþit psikolojik kuþatmanýn amaçlandýðýný gösteriyor. Elbette, tartýþma süreçlerine kendini soldan gören isimlerin katýldýklarý ve o isimlerin bulunduklarý noktadan görebildiklerini dile getirdikleri yadsýnamaz. Oysa gerçeðin bir bütün olarak resmedilebilmesi için kollektif aklýn geometrik özelliðine ihtiyaç bulunuyor. Gene de AKP Hükümeti nin iktidarý olmak için gösterdiði performans ý abartýp, solun sol deðerlere sahip çýkmadýðýna iliþkin eleþtirilerin muhatabý örgütlü soldur. Klasik sol ideoloji, alt yapýnýn belirleyiciliðini önemser. O kadar ki, Gramsci ye kadar, üst yapý, önemsizmiþ gibi kabul edilir. Gramsci ile birlikte, üst yapýnýn önemine dikkat çekilir. Gramsci, kapitalist sistemin kendisini tahkim etmek ve toplumsal düzeni saðlanmak için ideolojiyi yeniden ürettiðini söyler. Bunu anlatmak için de hegemonya kavramýný kullanýr. Hakikaten de, iktidar sahipleri, konumlarýný korumak için çeþitli araçlarý kullanarak, halkýn zihnini etkilemektedirler. Althusser de, iktidarýn, iktidarýný saðlamlaþtýrmak için devletin ideolojik aygýtlarýnýn önemine dikkat çeker. Sol toplumun vicdanýdýr Çakýcý nýn Can Dündar ý tehdit etmesi üzerine yazdýðým bir yazýda da dikkat çektiðim gibi, ideolojik hegemonyanýn kurulma süreci, ayný zamanda yanýlgýlar silsilesini kurma ve bu yanýlgýlarý gerçekmiþ gibi insanlara sunma ve dolayýsýyla insanlarýn bu yanýlgýlar doðrultusunda yönlendirilme sürecidir. Böyle bir süreci ilanihaye sürdürebilmek olanaklý olmadýðýna göre, deðiþen koþullara göre, deðiþen ideolojik hegemonya süreçleri geliþtirilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. Bu, bir gün Kürt düþmanlýðýyla, bir baþka gün Ermeni ihanetiyle yahut Pontus öcüsü yaratmakla þekilleniyor. Bugünkü hegemonik söylem ise toplumun vicdaný konumundaki solu, bulunduðu konumdan alaþaðý etmeyi gerektiriyor. Solun eleþtirilmesi, sola karþý yürütülen ideolojik mücadelenin, pskiolojik tahahkkümü de içeren çok yönlü bir amacý bulunduðunu gösteriyor. Bu çerçevede bakýldýðýnda, bir televizyon programýnda, kendisine genç arkadaþ diyerek psikolojik baský altýna almaya çalýþýlan sivil bir yazarýmýz, 12 Eylül ün gerçek mimarýnýn Haydar Saltýk olduðuna vurgu yaparken, kaþla göz arasýnda, Saltýk ýn aranan ya da tutuklanan pek çok solcuya 12 Eylül sonrasýnda yardým ettiðini yazarak, sola yönelik, psikolojik tahakkümü her ortamda sürdürebileceðinin iþaretini veriyor. Bir baþkasýysa solu kategorik olarak bütün darbelere karþý çýkmanýn zaruri kýldýðý felsefi ve ideolojik zemine sahip (olmamakla) suçlama gereði duyuyor. Önce bir noktanýn altýný çizelim. Türk solunda bir kendi saðýnda medet umma damarý var. Bu damar, daha çok sovyetik çizginin hüküm sürdüðü dönemin ürünü. Bugün de adýna sol denilen marjinal gruplarda bir Kemalist ideoloik aðýrlýk var; ancak, solun ana damarý, kendisini Kürt sorununun çözümüne, düþünce ve inanç özgürlüðüne; yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleden genel olarak bir eþitlik ve özgürlük mücadelesiyle tanýmlýyor. Solun ana damarý, hiç kimseye karþý haksýzlýk etmeyi içine sindiremez. Solun sahip olduðu etik anlayýþ, insanlýðýn temel etik anlayýþýyla birebir örtüþür. Þimdi darbeler meselesine geçelim. AKP Hükümeti ile birlikte bir çeþit ikili iktidar oluþtuðunu söylemek abartý olmaz. Ýktidarýn bugüne kadarki sahipleriyle bugünden sonra iktidarý ele geçirmek isteyenler arasýndaki mücadele, her türlü yol ve yöntem kullanýlarak yürütülmektedir. Taraflardan biri, bugüne dek kullandýðý derin güçler üzerinden iktidarýný sürdürmek isterken, diðer taraf da, çeþitli ideolojik aygýtlarý kullanarak, mevcut derin güçler i açýða çýkarýyorum söylemiyle iktidarýn tek hakimi olma savaþý içindedir. Her türlü yöntem kullanýlarak sürdürülen bu þiddetli mücadelede, taraflardan birinden yana olmak, ancak, pragmatik bir siyaset izlemekle mümkün olabilir. Oysa solun temel dokusunda pragtamizme, oportünizme ve faydacýlýða karþý çýkmak vardýr. Sol kusurunu da bilmelidir Sol bütün darbelerin karþýsýndadýr. Solun, 27 Mayýs sonrasý oluþan görece demokratik ortamý olumlu bulmuþ olmasý, darbeyi savunduðuna iliþkin gerekçe haline getirmek, haddinden fazla bel altý bir vuruþtur. Sol 27 Mayýs a da, 12 Mart a da, 12 Eylül e de, 28 Þubat a da ve nihaetinde 27 Nisan a da açýkça karþý çýkmýþtýr. 28 Þubat ve 27 Nisan süreçlerinde oluþan ikili iktidar mücadesinde taraflar arasýndaki kayýkçý kavgasý na karýþmamýþ olmasý ve kitlelere bir üçüncü yolun olabileceði iþaret etmesi, pragmatizmin reddedilmesi anlamýna gelir. Þimde baþa dönebiliriz den beri Hükümet olan AKP nin iktidar olma mücadelesiyle iktidarýný korumak için derin güçler i kullanma uðraþý arasýnda sola biçilen misyonlarýn hepsi, bir ideolojik hegemonya kurmayý amaçlýyor. Yürütülen bu hegemonya süreci, solu psikolojik olarak kuþatmayý hedefliyor. Solcularýn her þeyden önce bu psikolojik çemberi kýrmalarý gerekiyor. Evet solun bir kusuru var. O da, 12 Eylül ile birlikte hem fiziki hem de ideolojik olarak yenilmiþ olmalarýna karþý bir silkinme gerçekleþtirememiþ olmasýdýr. 12 Eylül öncesinde sokakta, evde, iþyerlerinde, okulda ve hatta camilerde sol söylemin hegemonyasý vardý; 12 Eylül ile birlikte kullanýlan dezenformasyon aracýlýðýyla bu hegemonya kýrýldý. Ýþte solun kusuru burada açýða çýkýyor. Geçmiþe methiye dizilerek, geleceði kurmak mümkün olmayacaðýna göre, solun, titreyip kendisine dönmesi gerekiyor. Sola yönelen psikolojik kuþatmanýn kýrýlmasý, böyle mümkün olabilecek. Bu abluka daðýtýlmadan demokratik bir Türkiye kurulamaz! (*) gazeteci-yazar

5 25 Eylül 2008 Perþembe Ölümü bugün cellatlarýn suratýna fýrlatýlmýþ bir korkunç mýsra oldu. Teslim olmadan ölenlerin ölümü gibi, Che Guevera, Nguyen van Troy gibi Þiirin devrimci sesi Pablo Neruda Derkenar Feza Kürkçüoðlu Pablo Neruda öleli 35 yýl oldu. Latin Amerika edebiyatýnýn, toplumcu þiir akýmýnýn en iyi temsilcilerinden biri olan devrimci þair Pablo Neruda, 23 Eylül 1973 günü Santiago'da yaþama veda etti. Neruda, Canto General-Büyük Þarký þiiriyle kýtasýnýn ve diktatörlerin tarihini miras býrakýr bizlere 11 Eylül 1973 Þili de seçimle iktidara gelen Salvador Allende, faþist General Pinochet tarafýndan öldürüldüðü gün olarak geçti tarihe. Sosyalist Allende darbecilere teslim olmaz, direnir. Elinde silahý ile General Pinochet in faþist katilleri tarafýndan makineli tüfekle öldürülür Allende Pablo Neruda nýn ölmeden üç gün öncesine kadar tuttuðu ve ölümünden sonra yayýnlanan Yaþadýðýmý Ýtiraf Ediyorum isimli güncesinden, Allende nin son gününün anlatýldýðý satýrlarý birlikte okuyalým: "Anýlarým için bu satýrlarý çabuk çabuk yazýyorum. Büyük yol arkadaþým baþkan Allende"nin ölümüyle sonuçlanan o çileden çýkarýcý olaylardan üç gün sonra öldürülmesinin nedenini gizlediler. Ölüsünü gizlice gömdüler. O ölümsüz ölünün mezarýna kadar yalnýzca dul eþine izin verdiler birlikte gitsinler diye. Saldýrganlarýn yazdýðýna göre ölü olarak bulunduðunda, kendi canýna kýydýðýnýn apaçýk belirtileri varmýþ! Fakat yabancý ülkelerde yazýlanlar bambaþkaydý. Hava bombardýmanýndan hemen sonra tanklar saldýrýya geçmiþti. Tek bir adama karþý savaþabilmek için korkularýndan pek çok tank kullandýlar. Þili Cumhurbaþkaný Allende, onlarý çalýþma odasýnda bekliyordu. Yüce yüreðinden baþka kimse yoktu o anda. Dumanlar ve alevler her yaný sarmýþtý. Saldýrganlar böylesi bir olanaktan yararlanmalýydý. Saldýrganlarýn onu makineli tüfekle biçmesi gerekti. Zira o görevini býrakmamýþtý!" [1] Neruda kanserle savaþmaktadýr hasta yataðýnda. Allende nin ölümünü saklar yakýnlarý. Darbeciler Neruda yý hasta olduðu için tutuklamazlar. Evi kuþatýlýr, basýlýr Yaþadýklarý, yoldaþý Allende nin ölümü Pablo Neruda nýn büyük üzüntü duymasýna neden olur ve darbeden on iki gün sonra 69 yaþýndaki büyük þair kalp yetmezliðinden ölür. Arjantinli ünlü yazar Julio Cortazar, 1975 yýlýnda Neu Deutsche Literatur dergisinde Neruda Aramýzda baþlýðý ile yayýnlanan yazýsýnda Neruda nýn ölümünü þu satýrlarla anlatýr: Neruda nýn gürültüler ve üniformalý canavarlar arasýndaki ölümü onun en son savaþ þiiri deðil midir? Kanser tarafýndan ölüme mahkûm edilmiþ olduðunu biliyoruz. Ölümü bir süre sorunuydu ve eðer bu muzaffer çapulcular evini talan etmeseler de o ayný gün ölebilirdi. Ama yazgýsý ona en sonuna dek kendi olmak istediði gibi olmasýna yardým etti. Hesaplý ya da Baþka kitaplarla hapsedilmek için yazmýyorum ya da zambaðýn somutlaþmýþ çýraklarý için deðil gelip geçecekler için, gereksindikleri ay, su, düzenin deðiþmez temelleri ekmek, þarap, ve okullar, gitarlar ve el aletleri için. hesapsýzca çevresinde olanlara hep uzak kalýp, evini talan edenlere bir albatros kuþu gözüyle bakarak. Ölümü bugün cellâtlarýn suratýna fýrlatýlmýþ bir korkunç mýsra oldu. Teslim olmadan ölenlerin ölümü gibi, Che Guevera, Nguyen van Troy gibi. [2] Ýspanya Ýç Savaþý nda faþistlere karþý dövüþen, Þili Komünist Parti üyesi, Senatör, 1950 Dünya Barýþ Ödülü, 1953 Stalin Ödülü, 1971 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi þair, yazar Pablo Neruda þiirleriyle yaþýyor. [1] Yaþadýðýmý Ýtiraf Ediyorum, Pablo Neruda, Alan Yayýnlarý, [2] Militan dergisi, Ekim 1975, Sayý: 10. (Birgün) Oðullarý Ölen Analara Öðüt Onlar ölmediler yok, Ateþ fitiller gibi: Dimdik ayakta, Barut ortasýndalar! Karýþtý, bakýr tenli Çayýr çimene, Karýþtý, O caným hayalleri: Zýrhlý bir rüzgar, Perdesi gibi; Bir set gibi: Kýzgýn çehreli, Göðüs gibi: Göðün görünmez göðsü gibi! Analar, onlar ayakta Buðday içindeler, onlar, Yücelerden yüce dururlar: Dünyayý doruktan seyreden, Bir öðle güneþi gibi. Bir çan darbeleri gibi, Onlar. Ölmüþ gövdeler arasýnda, Zaferi çekiçleyen bir ses gibi Onlar, Kara bir ses gibi. Ey canevinden vurulmuþ, Toz duman olmuþ bacýlar! Ýnanýn oðullarýnýza. Kök oldu onlar, Sade kök: Kan suratlý, Taþlar altýnda. Karýþmadý topraða, Daðýlmýþ kemikçikleri. Aðýzlarý ýsýrýr hala, Kuru barutu; Ve demir bir okyanus gibi, Titreþirler hala. Ben ölmedim der, Yumruklarý; Yukarý kalkýk yumruklarý, Daha. Bunca yere düþmüþlerden, Yenilmez bir hayat doðar: Bir tek beden olur, Analar, bayraklar, çocuklar, Hayat gibi canlý tek bir beden; Bir yüz bekler karanlýklarý, Ölü gözleriyle, Kýlýcý dopdolu, Dünya ümitlerinden. Dursun, Dursun yas esvaplarýnýz. Yýðýn derleyin, Gözyaþlarýnýzý; Bir metal oluncaya kadar: Bununla vuracaðýz, Gündüz gece; Bununla çiðneyeceðiz, Gündüz gece; Bununla tüküreceðiz Gündüz gece Kin kapýlarýný, Kýrýncaya kadar. Oðullarýnýzý bilirdim, Unutmadým acýlarýnýzý. Ölümleriyle nasýl kývandýysam, Hayatlarýyla da öyleyimdir. Onlarýn gülüþleridir: Karanlýk atölyeleri ýþýtan. Her gün metroda, yanýbaþýmda: Onlarýn ayak sesleridir, Çýn çýn. Akdeniz portakallarýnda, Güney aðlarý içinde; Yapýlarda, Basýmevi mürekkeplerinde; Kalplerini tutuþur gördüm onlarýn, Güçle, yangýnla. Ben de sizler gibiyim, analar. Benim kalbim de yas dolu, ölüm dolu. Gülüþlerinizi öldüren kanla, Serpilip geliþmiþ; Bir orman gibidir kalbim. Günlerin kahredici yalnýzlýðý, Uyanýþýn sisli öfkeleri Girmiþtir içine. Susamýþ sýrtlanlarý, Bitip tükenmez ürmeleriyle Afrikadan gürleyen hayvan sesini; Öfkeyi, iniltileri, hoþgörmeleri, Býrakýn, bir yana býrakýn. Ölümün ve tasanýn Çemberinden geçmiþ analar, Doðan ulu günün ortasýna bakýn: Bu topraktan güler ölüleriniz. Kalkýk yumruklarý titrer, Buðdayýn üstünde, Bilesiniz. Pablo NERUDA

6 "Müfredatý Talim Terbiye Kurulu Deðil Uzmanlar Belirlemeli" Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Eðitim-Sen Hacýbektaþ Þube Baþkaný Ali Kaim e göre baðýmsýz ve tarafsýz bir müfredat içinde akademisyenler, bilim insanlarý, eðitmenler ve sendika üyesi uzmanlardan oluþan komisyonlarca tartýþmalar sonucunda belirlenmeli. Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Hacýbektaþ Þube Baþkaný Ali Kaim bilimsel ve tarafsýz bir ders müfredatý için hazýrlýk aþamasýnda sendika üyelerinden görüþ alýnmasýný ya da müfredat hazýrlanýrken oluþturulan gruplara bu konuda uzman olan sendika üyelerinin çaðrýlmasýný öneriyor. Haftasonu Ankara daki Eðtitim-Sen Genel Merkezi nde bir araya gelen Felsefeciler Derneði üyeleri Milli Eðitim Bakanlýðý nýn (MEB) yeni felsefe, sosyoloji ve psikoloji programlarýnýn taslaklarýný inceledi. Felsefe dersinin hazýrlanan taslak aracýlýðýyla "felsefe dersi olmaktan çýkarýldýðýný", sosyoloji ve psikoloji derslerinin de bilimsel temellerden önemli ölçüde koparýldýðýný belirten felsefecilerin yorumlarý hakkýnda görüþlerine baþvurduðumuz Kaim, sorunun sadece felsefe kitaplarýnda deðil, neredeyse tüm müfredatta olduðunu söyledi. "Müfredatý bilim insanlarý belirlemeli" Kaim gaztemize konuþtu konuþtu: Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ MEB in hazýrlattýðý Felsefe Dersi Öðretim Programý klavuzu AKP nin Ortaçað özlemini açýða vurdu Danýþtay ve AÝHM karalarýna göre zorunlu din derslerini kaldýrmasý gereken Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), din dersini kaldýrmak bir yana, içeriðini tüm derslere yayýyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý nýn (TTKB) hazýrladýðý yeni Ortaöðretim Felsefe Dersi Öðretim Programý ve Kýlavuzu nda, dinin insana mutluluk, huzur, güven, manevi doygunluk, sevgi kazandýrdýðýndan bahsediliyor, hadislerden örnekler veriliyor. Program eðer uygulanýrsa, öðrenciler felsefe dersinde Güçlü ve Adil baþlýðýyla devlet hakkýnda kompozisyon yazacak, Tanrý var ki... diye baþlayan tartýþmalar yapacak. Felsefenin dogmayý kanýtlanmak için bir araç olarak kullanýlarak sulandýrýldýðýný belirten felsefeciler, programýn milliyetçi-dinci anlayýþla Talim Terbiye Kurulu felsefe, sosyoloji ve psikoloji ders kitaplarýnýn hazýrlýk aþamasýnda bu konuda bir grup bilim insanýný ve uzmanýný çaðýrýyor ve bir toplantý düzenliyorlar. Ancak toplantýda çýkan tartýþmalarýn ardýndan devamý getirilmiyor ve kurul müfredatý kendi baþýna hazýrlýyor. Bu kurullarda dersle ilgisiz üyelerin bulunmasý nedeniyle tartýþmalarýn yaþandýðýný ve bu problemlerin doðduðunu belirten Kaim e göre akademisyenlerin, bilim insanlarýnýn ve dersle ilgili öðretmenlerin içinde olduðu bilim kurumlarý oluþturulmalý ve bu kurul derin tartýþma ve deðerlendirmelerin üzerine kitaplarýn müfredatlarýna karar vermeli. "AKP kendi ideolojisine uygun bireyler yetiþtirmek istiyor" Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) hükümetinin kendi ideolojik bakýþý doðrultusunda yaþamýn her alanýný þekillendirmeye çalýþtýðýný söyleyen Kaim iktidarýn müfredata yönelik müdahalesinin de bunun bir parçasý olduðunu" söylüyor. Kaim; Felsefenin neredeyse bir din öðretisine dönüþtürülmüþ olmasý, ayný zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarýnýn içeriði düþünüldüðünde AKP nin asýl amacýnýn eðitim sürecini kendi bakýþ açýsýyla þekillendirerek buna uygun bireyler yetiþtirmek olduðunu düþünüyorum. diyor. AKP'nin ortaçað özlemi hazýrlandýðýný vurguladýlar. Komisyonda öðretim üyesi yok Biyoloji dersi müfredatýna yaratýlýþçýlýðý, fizik dersi müfredatýna bilinemezciliði yerleþtirmeye çalýþan AKP Hükümeti nin yönetimindeki MEB-TTKB, son olarak aralarýnda hiçbir felsefe bölümü araþtýrma görevlisinin bulunmadýðý Felsefe Dersi Öðretim Programýný Geliþtirme Özel Ýhtisas Komisyonu adlý bir ekibe Ortaöðretim Felsefe Dersi Öðretim Programý ve Kýlavuzu baþlýklý bir taslak hazýrlattý. Bu programýn amaçlarý arasýnda, ancak ahlak bilgisi dersinin konusu olabilecek; milli deðerleri özümsemek, özgürlük ve sýnýrlýlýk dengesini korumak gibi baþlýklar bulunuyor. Filozofsuz ve akýmsýz felsefe Felsefecilerin özgürlük, iyi-kötü, huzur, bilgi, varlýk gibi kavramlarýný iyi tanýmlamadýðý ve günlük kavramlarla karýþtýrýldýðýný savunan programda, birçok önemli felsefi akýmýn ve felsefecinin adý dahi geçmiyor. Giriþ bölümünde Sokrates ve Descartes ten birer alýntý yapýlmasýndan sonra yer verilen ilk anekdot, Þeyh Edebali nin Osman Bey e nasihati. Tanrý var ki... Bilgiden Bilime baþlýðý altýnda bir bölüme yer verilen programda, din ve felsefenin insana kazandýrdýklarý bir tabloyla karþýlaþtýrýlýyor. Karþýlaþtýrmaya göre din insana huzur, manevi doygunluk, tanrý sevgisi, mutluluk, güven kazandýrýrken, felsefe kiþilere yalnýzca olaylara çok yönlü bakabilme, farklý düþünceleri fark etme, düþünürken analiz ve sentez yapabilme... gibi yetiler kazandýrýyor. Adeta dinin felsefeye ve bilime üstünlüðünün ispatlanmaya çalýþýldýðý programda, öðrencilere Tanrý var ki... baþlýklý bir de tartýþma yaptýrýlmasý öngörülüyor. Bu tartýþmayý öðretmenin öðrencilere bir kitap göstererek, Yazar olmadan bu kitabýn var olmasý mümkün mü sorusuyla baþlatmasý ve Bu olaðanüstü makinenin gerisinde, akýllý, bilgili, planlý bir varlýk olmalýdýr. O, ancak tanrý olabilir. O halde tanrý vardýr, tanrý var ki biz varýz, hayat var, ölüm var alýntýsýyla bitirmesi isteniyor. Programýn Varlýk Felsefesi bölümünde Öðrenciler evrende fark ettikleri düzene iliþkin örnekler verirler deniliyor. Yine ayný bölümde, Varoluþun Amacý baþlýklý tartýþma için öðretmenlere þunlarý yapmalarý söyleniyor: Akciðer solunum için, mide sindirim için, Ýnsan ne için gibi sorularla öðrenciler düþündürülür....her varlýðýn meydana geliþinde bir amacýn olduðu öðrencilere buldurulur! Böyle felsefeye böyle sanat! Felsefeyi tanrýnýn ispatýna indirgeyen program, sanat konusunda da sýnýfta kalmýþ durumda. Programda Abidin Dino nun Mutluluðun Resmi adlý bir resminin tartýþýlmasý isteniyor. Ancak Abidin Dino nun böyle bir resmi bulunmuyor. Programýn tartýþýlmasý için önerdiði Osman Hamdi Bey in Kaplumbaða Terbiyecisi resminin ise kötü bir kopyasýna yer verilmiþ. Üstelik kopya resme orijinalinde bulunmayan bir de ibrik eklenmiþ. Hiçbir felsefe metninin yer almadýðý programda, sadece bir dönemin çok satan kitabý Sofi nin Dünyasý romanýndan ve Brezilyalý Yazar Paulo Coelho dan alýntýlar var. Özgürlük; ama sýnýrlý Programýn Siyaset ve Felsefe baþlýklý bölümünde düzen ve karmaþa karþýtlýðý bir araya getirilerek öðrencinin düzenin devlette bir ihtiyaç olduðunu fark etmesi ve karmaþanýn istenmeyen bir durum olduðunun bilincine varmasý nýn hedeflendiði belirtiliyor. Bu bölümde öðretmenlerden, Türk milletinin kendine has bir devlet geleneði olduðu ve düzenin saðlanmasý için devlet otoritesine ihtiyaç olduðunun vurgulanmasý isteniyor. Programda özgürlük kavramýnýn, yanýna sýnýrlýlýk, ahlak, devlet, sorumluluk gibi kavramlar eklenmeden kullanýlmadýðý dikkat çekerken, yapýlmasý önerilen bir etkinliðin baþlýðýnda Özgürlük... Nereye kadar diye soruluyor. Cem Gurbetoðlu / Ankara EVRENSEL - 22 Eylül 2008 Türk-Ýslam sentezine dönüþ 24 Eylül 2008 Çarþamba Felsefeciler Derneði, MEB in yeni felsefe, sosyoloji ve psikoloji programý taslaklarýný masaya yatýrdý. Felsefeciler Derneði, hafta sonu Ankara da Eðitim Sen Genel Merkezi nde düzenlediði Felsefe Grubu Ders Programlarý Çalýþtayý ile MEB in yeni felsefe, sosyoloji ve psikoloji programý taslaklarýný masaya yatýrdý. Felsefe öðretmenlerinin, derslerle ilgili üniversite bölümlerinden akademisyenlerin ve uzmanlarýn katýldýðý çalýþtayda, açýlýþ konuþmasýný yapan Felsefeciler Derneði Baþkaný Yaþar Küpeli, felsefe dersinin hazýrlanan taslak aracýlýðýyla felsefe dersi olmaktan çýkarýldýðýný, sosyoloji ve psikoloji derslerinin de bilimsel temellerden önemli ölçüde koparýldýðýný belirtti. Türkiye Felsefe Kurumu (TFK) Çocuklar için Felsefe Birimi Baþkaný Nuran Direk, programda hiçbir felsefi bilgi ya da metnin bulunmadýðýný ve bilgi teorisine yer verilmediðini belirterek, yýllarca Atatürkçü dogma ile yapýlanýn, þimdi de dini dogma ile yapýldýðýný söyledi. Dayatmacý bir program Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci, bu programla felsefenin sulandýrýldýðýný belirterek, taslaðý hazýrlayanlarýn felsefe ile ilgisi olmayan kiþiler olduðunun kaynakça kýsmýndan bile anlaþýlabildiðini ifade etti. MEB in bir grup akademisyeni toplayýp felsefe dersi programlarýnda deðiþiklik konusunda görüþ istediðini, ancak ilk toplantýda akademisyenlerle TTKB yetkilileri arasýnda tartýþma çýkýnca ikinci bir toplantýnýn yapýlmadýðýný anlatan Büyükdüvenci, felsefenin sorgulama aracý olarak tanýmlanarak anlamsýzlaþtýrýlmak istendiðine dikkat çekti. Felsefe dinin hizmetinde Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü nden Yrd. Doç. Dr. Çetin Türkyýlmaz ise programýn milliyetçi ve dinci bir anlayýþla hazýrlandýðýný dile getirdi. Programda Türk devlet geleneði övgüsünün yapýldýðýný ve evrende düzen, amaçlýlýk gibi söylemlerle tanrý kanýtlamasý yapýldýðýný belirten Türkyýlmaz, insanýn duyu ve aklýnýn yetersiz olduðu iddiasýyla sezgicilik ve tasavvuf vurgusu yapýldýðýný söyledi. Tasavvuf vurgusuna raðmen Yunus Emre ve Mevlana nýn eserlerinin de okutulmadýðýna dikkat çeken Türkyýlmaz, Felsefe dinin hizmetindedir þeklindeki ortaçað felsefesine geri dönüldüðünü söyledi. Türk-Ýslam sentezine dönüþ TFK adýna konuþan Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü nden Prof. Dr. Harun Tepe, programýn her yerinde sinsice dinin iþlendiðini, program ile öðrencilere Sorgula, ama inan denildiðini belirterek, Türk-Ýslam sentezine geri dönülüyor dedi. ODTÜ Felsefe Bölümü Araþtýrma Görevlisi Sinan Kadir Çelik, üniversite öðrencileri arasýnda yaptýðý bir araþtýrmada, öðrencilerin büyük çoðunluðunun felsefe dersini gereksiz bulurken, din derslerini faydalý gördükleri sonucuna ulaþtýklarýnýbelirtti ve 30 yýl öncesine göre Ýslami duygulara bu kadar yakýn bir gençlik kuþaðýnýn yetiþmesinin rastlantý olamayacaðýný söyledi. Devlet okullarýnda tek din, tek mezhep anlayýþýyla eðitim verildiðine dikkat çeken Çelik, Bu kadar dayatmadan sonra kimse bu halkýn isteði diyemez. Yeþil Kuþak Projesi baþarýya ulaþmýþtýr diye konuþtu. EVRENSEL SATILIK EV TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað Tel:

7 25 Eylül 2008 Perþembe Ýþi þarkýya türküye vurduk. Geçen haftaki baþlýðým devrimci bir türküden alýnmaydý, bu haftaki de gençliðimizde Ruhi Su dan dinlediðimiz ve þimdilerde de meþhur olan bir Bektaþi nefesinin adý Zahid, dinin yasak ettiði þeylerden sakýnýp buyurduklarýný yerine getiren kimseye deniyor. Tan eylemek de, yermek, sövmek anlamýnda Hani bir keresinde bazen cisimler ile bunlara verilen isimler hiç de isabetli olmuyor; adamýn ismi Yiðit tir ama kendisi hakikatte tabansýzdýr, filan diye yazmýþtým ya... Þimdi de karþýmýzda Zahid adýnda bir adam var. Zahid! Yani yetim hakký yemeyen, yalan söylemeyen, dinin yasak ettiklerinden sakýnan Üstelik soyadý da Ak-man, Superman versiyonu bir Temiz-adam! Ýþte bu Zahid ne yapýyor? Ortalýk yere saçýlan marifetlerinden yalanlarýndan söz eden herkese sövüyor, sayýyor. Zahid bizi tan eyliyor! (Zahiiid! Bizi tan eyleme, halk ismin okur dilimiz!) Ve bu Akman Zahid halen RTÜK denilen kurumun baþýna, kapkara bir baca kurumu misali yapýþmýþ duruyor. Ýþte bu kurumun ekranlarda en sýk gördüðümüz ve en ünlü faaliyeti Gençlerin ve çocuklarýn fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliþimini zedeleyecek türden programlara dur demek, bu tür yayýnlar gördüðü zaman cezayý bastýrmak Ýyi de, RTÜK kendi patronu Zahid Akman ve onun patronu baþbakan hakkýndaki haberleri ne zaman yasaklayacak? Çünkü tam da bunlarýn icraatlarý, gençlerin ve çocuklarýn fiziksel, zihinsel ve ahlaki geliþimini zedelemiyor mu? RTÜK bir vakitler Samanyolu TV de yayýnlanan Sýrlar Dünyasý programý hakkýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ndan, ulema dan fetva istemiþti. RTÜK gibi Diyanet de baþý sýkýþtýðýnda Ulemaya soralým diyen baþbakana baðlý, yani þaþýlacak bir þey yok. Nitekim bugünlerde Diyanet ulemasý Ýslami devrimci icraatýný büyük bir þevkle sürdürüyor. Þöyle ki: TEKKE VE ZAVÝYELER GERÝ DÖNÜYOR! Bilirsiniz, Atatürk Devrimleri nden biri tekke ve zaviyelerin kapatýlmasý idi. Ýki gün önce sanki buna nazire gibi verilen bir haber ise Diyanet ten devrim gibi yenilik baþlýðýný taþýyordu. Çünkü bu habere göre, iki yýl sonra, tekkeler ve zaviyeler Diyanet yani devlet eliyle ve Melih Pekdemir Zahid bizi tan eyleme resmen yeniden sahneye çýkarýlacak! Hoppalaaa! Bu da nereden çýktý demeyin ve sýký durun: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 2010 yýlýnda 200 camide kütüphane, çay ocaðý, derslik ve çok amaçlý salon açacakmýþ. (Dikkat buyurun, bunlar çok amaçlý olacakmýþ!) Uygun olan camilerde bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanýlmasýný saðlayacakmýþ. Yani camilerde cemaatin namaz dýþýnda da vakit geçirebileceði ortamlar oluþturulacakmýþ. Sosyal aktivitelerin artmasý amacýyla sosyal ve kültürel içerikli programlar düzenlenecekmiþ. Camiler sosyal ve kültürel mekânlar haline getirilecekmiþ. Pilot uygulama olarak her ilde ve metropol ilçelerde 10, nüfusu 20 binden fazla ilçelerde 5, diðer ilçelerde ise 2 þer camide kütüphane veya kitaplýk yapýlacakmýþ. Þimdi nedir bunun anlamý? Tarikatçýlar, þunlar bunlar artýk kapý kapý dolaþmayacak. Ýbadetten sonra da camide kalacak cemaat, iþlenmek üzere ellerinin altýnda hazýr tutulacak. Peki ama bunlar tekkeler ve zaviyelerin postmodern versiyonlarý olmayacak mý? Yani tarikatlarýn, cemaatlerin çok daha sýký bir þekilde örgütlendiði, muhafazakâr modernleþme diye övündükleri süreçte cemiyetin (sivil toplumun!) yerini bütünüyle cemaatler almayacak mý? Kýsacasý seküler toplum için üç kulhü bir elham yetecek. Her cami de birer deniz feneri! Hal böyleyken böyle... Bir yanda kendisini korna çalarak protesto eden yurttaþlara bile zýlgýt çekebilen baþbakanýn sergilediði oryantal despotizm. Diðer yanda, mýzraðý çuvala sýðdýramayan, bu despotizm karþýsýnda gak guk eden oryantal liberalizm. Ýkisi de iyi kývýrtýyor. Son olarak þunu da söyleyeyim: Deniz Feneri Derneði tarafýndan Uþak ta Dülgeroðlu otelde düzenlenen iftar yemeðinde konuþan AKP Uþak Milletvekili Nuri Uslu Alman Hans ne anlar benim Türk milletimin arasýndaki yardýmlaþmayý. Onlar benim milletimin dayanýþma duygusunu ve kardeþliðini bilemez dedi. Demedi mi? Vallahi dedi! Yok caným.. Kedidir kedi Ciðer nerede? Kedi yedi. Baðýþlar nerede? Kanal yedi! (Birgün) 7 Emine Arslan yalnýz deðildir Emekçi Kadýnlar Derneði üyeleri, sendikalý olduðu gerekçesiyle çalýþtýðý DESA Deri Fabrikasý ndan çýkarýlan ve bu nedenle greve baþlayan Emine Arslan için destek eylemi düzenledi. Gima önünde bir araya gelen grup üyeleri burada yaptýklarý açýklamada, Yaþamýn her alanýnda üreten kadýnlar, sömürünün de en fazlasýyla karþýlaþýyor. Bu ezberin bozulmadýðý yerlerden biri olan DESA da kadýn iþçilerin koþullarý çok aðýr. Emzirme ve kreþ odalarý yok. Kadýnlarýn mesai saatlerinde tuvalete gitmeleri dahi engelleniyor. En aðýr iþler kadýnlara yaptýrýlýyor. Çalýþma saatinin ne zaman biteceði patronun keyfine býrakýlýyor dedi. KADINLAR BÝRLÝKTE MÜCADELE ETMELÝ Grevdeki kadýnlarýn talepleri bizim taleplerimizdir denilen açýklamada þunlar kaydettiler: Özelleþtirmelerin, iþten atmalarýn, esnek çalýþmanýn yaygýnlaþtýðý bir süreçte kadýnlarýn sorunlarý da aðýrlaþacak, kadýnlar ancak birlikte mücadele ederek kazanacaktýr. BAÞAK TURAN ANKARA *** Ýþ kazalarý sonucu, 1 iþçi öldü, 21 iþçi GÝRESUN - Çanakçý ilçesinin Merkez Mahallesi nde bulunan Merkez Ýlköðretim Okulu ek binasýnýn istinat duvarý yapýmýnda çalýþan iþçiler Ömer Ayþýn, Remzi Ayþýn ve Yaþar Yýldýrým duvar ördükleri alanýn karþý tarafýndan kopan toprak kütlesinin altýnda kaldý. Remzi Ayþýn, olay yerinde hayatýný Elektrik zammý hemen geri alýnsýn ÝSTANBUL"un Maltepe ilçesi Beþçeþmeler duraðýnda bir araya gelen ÖDP, EMEP, TKP, DTP, Sosyalist Parti Giriþimi, Halk Kültür Merkezi, Baþýbüyük Mahalle Derneði temsilcileri, Maltepe Meydaný na kadar yürüyerek, son yapýlan elektrik zammýný protesto etti. Maltepe Demokrasi Platformu adýna yapýlan açýklamada, son elektrik zammýyla AKP"nin halk düþmaný yüzünü bir kez daha gösterdiði belirtildi. AKP hükümeti ile yaralandý Uþak ta bir madende, Eskiþehir de fabrikada, Mersin de ise karayolunda yaþanan üç ayrý "iþ kazasý" sonucunda bir iþçi öldü 18 iþçi de yaralandý. Maden"de ölen iþçi 17 yaþýndaydý. Uþak"taki bir maden ocaðýnda meydana gelen patlama sonucunda 1 iþçi öldü, 2 mühendis ve 2 iþçi yaralandý. Uþak merkez Paþacýoðlu köyündeki maden ocaðýnda "patlatma" iþlemi için hazýrlanan madde infilak etti. Akþam saatlerinde meydana gelen patlamada, iþçilerden Ferdi Güz (17) yaþamýný yitirdi. Diðer taraftan Mersin de kamyonetin devrilmesi sonucu, 14 tarým iþçisi yaralandý. Esenpýnar beldesinden Mersin"e giden Kadir Etiz yönetimindeki kamyonet, Limonlu beldesi Esenpýnar Caddesi mevkisinde freni boþalarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile kamyonette bulunan 13 tarým iþçisi yaralandý. Yaralýlar, Mersin"de çeþitli hastanelerde tedavi altýna alýndý. Öte yandan Eskiþehir Þeker Fabrikasý"nda sýcak þerbet borusunun patlamasý sonucuna yaralanan 3 iþçi, hastanede tedavi altýna alýndý. Olay sýrasýnda borunun yanýnda bulunan iþçilerden Zeki Özkan, Hüsüyen Söðütözü ve Ahmet Akýncýoðlu yaralandý. Birgün Ýþçiler toprak altýnda kaldý: 1 ölü, 2 yaralý Giresun da okul istinat duvarý yapýmý sýrasýnda üzerlerine toprak kütlesi düþen iþçilerden biri öldü, ikisi yaralandý. kaybetti. Jandarma ekiplerinin çalýþmasý sonucu toprak altýndan aðýr yaralý çýkarýlan Ömer Ayþýn, Giresun Prof. Dr. Ýlhan Özdemir Devlet Hastanesi nde, Yaþar Yýldýrým ise Görele Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Ntv Türkiye"nin hýzla karanlýða doðru sürüklendiði ve zamlarla halka yoksulluk dayatýldýðý belirtildi. Açýklamada, emekçilerin daha fazla yoksullaþtýðý, yoksullaþtýrýlan halkýn sadaka kültürüyle bastýrýldýðý, toplumsal yarar adýna ne varsa yandaþlara ve sermayeye sunulduðu, barýnma, saðlýk eðitim gibi temel haklarýn yok sayýldýðý bir ülkenin yaratýldýðýna dikkat çekildi. Maltepeli 250 yurttaþýn katýldýðý protestoda, eðitim, saðlýk, barýnma, beslenme su gibi elektriðinde temel insani ihtiyaç olduðu ifade edilerek, "Biz Maltepeli emekçiler, bu karanlýðý bize dayatan ampulü söndüreceðiz. Maltepe Demokrasi Platformu nu oluþturan sol, sosyalist siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri olarak mücadeleyi büyüteceðimize söz veriyoruz; emekçi düþmaný AKP ye meydaný boþ býrakmayacaðýz" denildi. Birgün

8 Yerli Pamuk Öldü! Yaþasýn Ýthal Pamuk! Elektriðe yüzde 9.7 zam Dr.Pýnar NACAK 2000 li yýllarýn baþý, üretimin tüketimi karþýlama oranýnýn % 80 lerin altýna inmeye baþladýðý ayný zamanda üretimin yüksek verim ve resmi istatistikler sayesinde arttýðý dönem, pamuk için alarm zillerini çalmaya baþlamýþtýk aslýnda. Bu süreçte, sübvanseli fiyatlarla, sýfýr gümrük vergisi ile pamuk ithalatý hýzla artarken, artan girdi maliyetleri, azalan hasýlalar ve tabii mevcut politikalar nedeniyle yerli pamuk can çekiþmeye baþlamýþtý. Can çekiþen pamuða geçen yýl öldürücü darbe kuraklýkla geldi. Pamukta zaten para kazanamayan üretici adam akýllý zarar etmeye baþladý. Resmi veriler ki ancak 2007 yýlý için resmi verilere ulaþýlabiliyor, pamuk üretiminin yüzde 25 azalarak 755 bin tona gerilediðini iþaret etmektedir yýlýnda ise üretimin 600 bin tonun altýnda olacaðý, üretimin tüketimi karþýlama oranýnýn %40 ýn altýna düþeceði beklenmektedir. Ege bölgesi baz alýndýðýnda ise durumun daha da vahim olduðu ortaya çýkýyor. Tüm dünyada lif özelliði nedeniyle tanýnan, tercih edilen Ege pamuðu yok oluyor. Ege Bölgesinde son beþ yýlda üreticilerin yarýdan fazlasý pamuk üretimini býraktý. Kalan saðlarda çoðunlukla büyük üreticiler. Küçük üreticilerin bu koþullarda pamuk üretimlerini sürdürmeleri imkansýz hale geldi. Beþ yýl öncesine kadar Bölgede 300 bin ton pamuk üretilirken bu yýl pamuk üretimi 100 bin tonu geçerse sevinecek hale geldik. Bölge Borsalarý pamuk tescilleri ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý kontrol balya rakamlarý dikkate alýndýðýnda üretimin yaklaþýk 100 bin tonda kaldýðý görülmektedir. Anlaþýlan, Bölgede makineli hasat yüzde lere dayanmasý, 30 çeþit pamuk tohumu seçeneðinin oluþmasý da derde çare olamadý Beyaz Altýnda Kara Tablo Girdi fiyatlarý istikrarlý bir biçimde artarken 2004 yýlýnda düþüþe geçen 2005 yýlýnda dip yapan pamuk fiyatlarý son iki yýldýr deðiþmiyor. Pamuk için ürün girdi pariteleri hesaplandýðýnda son 5 yýldýr geliþmelerin üretici aleyhine olduðu açýktýr. Basit biçimde 2003 yýlýnda 1 kg pamuðun karþýlýðý 1.3 lt mazot iken, 2007 yýlýnda 0.7 lt mazottur yýlýnda ürün ve girdi fiyat endeksleri ile hesaplanan iç ticaret haddi 100 birim iken 2007 yýlýnda 54 birim olmuþtur. Sözün özü üretimin sürdürülebilirliði iki kat daha zor hale gelmiþtir. Türkiye de pamukta ithalat kapýlarý sonuna kadar açýk olmasý, hiçbir engel, hiçbir bedelin olmamasý ile birlikte 2007 yýlýnda pamuk ithalatý 946 bin tona ulaþmýþ, ithalatýn da % 60 dan fazlasý ABD inden yapýlmýþtýr. ABD nin pamuklarýnýn yaklaþýk yüzde 90 ý GDO lu (Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizma) pamuk olduðuna göre Türkiye ye ABD den ithal edilen pamuklarýn önemli bir kýsmý da GDO lu pamuklardýr. Piyasa kurallarý dýþýnda pamuk üretimine bir yaþam biçimi olarak devam eden üreticilere destek olacak prim ödemeleri ise destek olma özelliðini yitirmiþ durumdadýr. Son iki yýldýr prim miktarý ayný kalmýþ, ceza mý ödül mü olduðu anlaþýlamamýþtýr. Pamuktan Vazgeçelim mi? Madem üretemiyoruz, pamuktan vazgeçelim, ayçiçeðinden, buðdaydan, elmadan, mercimekten vazgeçelim. Sanýrým hepsinden vazgeçiyoruz, iþlenen tarým alaný son 10 yýlda yüzde 4 oranýnda azaldý. Tarým tekelleri neyi ne kadar uygun görürse onu üretiriz artýk. TÜSÝAD a hazýrlanan tarým raporlarýnda dünya piyasalarýyla rekabet edemeyecek ürünlerin üretiminden tamamen vazgeçilmesi gerektiðini ifade eden tezlere pamuk için destek çýkacak duruma gelindi artýk! Ancak göz ardý edilen bu durumun suni bir mukayeseli üstünlük durumu olduðudur. Pamuktan niye vazgeçelim.türkiye de bölgeler itibarýyla en fazla üretimin gerçekleþtirildiði yýllar baz alýndýðýnda toplam potansiyel ekim alanýnýn yaklaþýk bin hektardýr. Bölgeler itibarýyla ortalama verim oraný dikkate alýnarak bir hesaplama yapýldýðýnda Türkiye nin en azýndan yaklaþýk bin ton üretim potansiyeli olduðunu ortaya çýkmaktadýr. Diðer bir ifade ile üretimin tüketimi karþýlama oraný %100 olabilecektir. Vazgeçelim mi? Karar verin. (Karabasan) Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Elektriðe 1 Ekim den geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9.07, sanayide yüzde 9.27 zam yapýldý. Böylece yýlbaþýndan bu yana elektriðe yapýlan kümülatif zam konutlarda yüzde 57.72, sanayide yüzde e ulaþtý. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), üç ayda bir elektrikte otomatik fiyat düzenlemesine gidilmesini öngören sistem çerçevesinde elektrik daðýtým þirketlerinin 1 Ekim den itibaren uygulayacaðý tarifeleri onayladý. Buna göre tüm vergi, pay ve fonlar hariç olmak üzere elektriðin kwh si konutta yüzde 9.07 artýþla YKr den YKr ye, sanayide yüzde 9.27 artýþla YKr den YKr ye, ticarethanelerde ise yüzde 9.35 artýþla Ykr den ye çýktý. 1 Temmuz da baþlatýlan otomatik fiyatlandýrma sistemi çerçevesinde elektrik fiyatlarýndaki maliyet artýþlarý üç ayda bir tüketiciye yansýtýlýyor. Bu çerçevede EPDK, Enerji Bakanlýðý Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Þirketi nin (TETAÞ) sattýðý elektriðin toptan satýþ fiyatýnýn 1 Ekim den itibaren yüzde 34 oranýnda artýrýlarak 10,74 YKr den 14,39 YKr ye çýkarmasýný onaylamýþtý. Toptan satýþ fiyatýndaki artýþýn ardýndan 20 daðýtým bölgesi geçen hafta EPDK ya baþvurarak zamlý yeni tarifeleri için onay istemiþti. Bugün toplanan Halkevleri'nden Kardeþ Türküler konseri Tarih: 11 Ekim 2008 Saat : 18:00 Yer : Anadolu Kongre ve Gösteri Merkezi Balgat / ANKARA Halkevleri'nin düzenlediði konsere 'Kardeþ Türküler'in yaný sýra Boðaziçi Gösteri Sanatlarý Topluluðu (BGST) Dansçýlarý da katýlacak. Davetiyeler, Halkevleri Genel Merkezi'nden temin edilebilir.(konur Sk, No:8/9, Kýzýlay) Kenthaber EPDK, daðýtým þirketleri tarafýndan tüketicilere 1 Ekim den itibaren uygulanacak olan yeni tarifeleri onayladý. YILBAÞINDAN BU YANA YÜZDE ZAM YAPILDI Böylece 2008 yýlýnda üçüncü kez elektriðe zam yapýldý. Yýlbaþýnda yapýlan konutlara yüzde 15, sanayiye yüzde 10 oranýndaki zam, tüketiciye konutta yüzde 19,5, sanayide yüzde 12 olarak yansýmýþtý. 1 Temmuz da yapýlan ikinci zamda oran konutta yüzde 21, sanayide yüzde 22 olmuþtu. 1 Ekim den itibaren gelen konutta yüzde 9.07, sanayide yüzde 9.27 zam ile yýlbaþýndan bu yana yapýlan zam konutta yüzde 57.72, sanayide yüzde oldu. 1 Ekim den itibaren yalnýzca elektrik deðil doðal gaza da zam gelecek. BOTAÞ doðal gaza 1 Haziran da konutlarda yüzde 7.4, sanayide yüzde 8.3, 1 Aðustos ta konutlarda yüzde 16.88, sanayide yüzde oranýnda zam yapmýþtý. Böylece doðal gaza bu yýl içinde konutta yüzde 25.5, sanayide yüzde 28.6 zam yapýlmýþtý. Doðal gazda 1 Ekim den itibaren uygulanacak yeni zam oraný önümüzdeki günlerde belirlenecek. Elektrik ve doðal gazdaki yeni fiyatlar üç ay geçerli olacak. 1 Ocak tan itibaren otomatik fiyat ayarlamasý çerçevesinde yeniden zam gelecek.(anka)

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı