Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu tür þeylere Hiçbir parti baþkanýnýn ya da temsilcisinin Teberler ve ya Abdal kahvehanesini küçük düþerim düþüncesi ile bir bardak çaylarýnýn içildiðini 30 senedir Yabancý ülkelerden gelen yabancý ülke elçilerini gezdiren ve bir bardak çay içmeye tenezzül etmeyen parti baþkanýnýn ya da Pablo Neruda öleli 35 yýl oldu. Latin Amerika edebiyatýnýn, toplumcu þiir karþý çok baský uygulamak istiyorlardý. Kimseyi kýpýrdatmamak, bu tür yasalarýn temsilcisinin bu halka faydasýnýn olduðunu da Adý geçen ERZURUM lu vatandaþlarýn ve TEBER veya ABDAL diye nitelendiren Hacýbektaþlý vatandaþlarýn yerel olarak tarla ve mülk sahipleri vatandaþlar kadar Polislik Jandarmalýk olaylara karýþtýðýný ve mahkeme kapýlarýnda süründüklerini Ama onlar Hacýbektaþ ýn bütün ara iþlerine yardýmcý oldular, inþaat iþlerinde çalýþtýlar, Hacýbektaþ ýn acýlarýný unutturarak davul zurna ile ev yaptýlar, inþaatlarda çalýþtýlar, evlendirdiler eðlendirdiler yurt-yuva sahibi yaptýlar bir tek sýdalananý akýmýnýn en iyi temsilcilerinden biri olan devrimci þair Pablo Neruda, 23 Eylül 1973 günü Santiago'da yaþama veda etti. Neruda, Canto General-Büyük Þarký þiiriyle kýtasýnýn ve diktatörlerin tarihini miras býrakýr bizlere 11 Eylül 1973 Þili de seçimle iktidara gelen Salvador Allende, faþist General Pinochet tarafýndan öldürüldüðü gün olarak geçti tarihe. Sosyalist Allende darbecilere teslim olmaz, direnir. Elinde silahý ile General Pinochet in faþist katilleri tarafýndan makineli tüfekle öldürülür Allende tartýþma konusu olmasýný engellemek için ellerinden gelen her þeyi yapýyorlardý. Biz davayý açtýktan sonra bu duyuldu, belli oldu. Ve tabi bunu öðrenir öðrenmez bana Akit gazetesinden biri telefon açtý, þimdi ismini unuttum, adam o kadar küstahça konuþuyorki. 30 Aralýk 1997 Vakit Gazetesi 12. sayfasýnda Din dersi iptaline BÇG parmaðý baþlýðý ile Mustafa Selmanpakoðlu nun zorunlu din derslerine karþý açmýþ olduðu davayý haber yapýyor. Adeta kendisini hedef gösteriyor.. Yusuf Aydýn imzasýný taþýyan söz konusu haberde Av.Þenal Sarýhan, üç avukat ile birlikte ilköðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý için Danýþtay a dava açarken, din derslerinin iptal isteminde Batý Çalýþma Gurubu nun (BÇG) parmaðýnýn olabileçeði ortaya çýktý deniyor... Röportaj : Aydýn Þimþek Fotaðraf: Sertaç Danacý Görmediklerim, Gördüklerim Selmanpakoðlu Tarihe kalýcý belge ve Hacýbektaþ için Kamil Öntaþ Özcivan Þiirin devrimci sesi Pablo Neruda Kapadokya'da oteller doldu Ölümü bugün cellatlarýn suratýna fýrlatýlmýþ bir korkunç mýsra oldu. Teslim olmadan ölenlerin ölümü gibi, Che Guevera, Nguyen van Troy gibi 4 DE 5 DE 5 DE Ramazan Bayramý tatiline sayýlý günler kala Kapadokya'daki turistik tesisler yüzde 100 doluluk oranýna ulaþtý. Turizmciler, tatilcileri rezervasyon yaptýrmadan gelmemeleri konusunda uyardý. 6 DA ÖZGÜRLÜKÇÜ VE TAM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN!! Fotoðraf:Sodev Mehmet Ali Yazýcý Okullar açýldý: Paralý ve ezberci eðitime kaldýðý yerden devam 3 DE Melih Pekdemir Zahid bizi tan eyleme 7 DE Elektriðe yüzde 9.7 zam lektriðe 1 Ekim den geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9.07, sanayide yüzde 9.27 zam yapýldý. Böylece yýlbaþýndan bu yana elektriðe yapýlan kümülatif zam konutlarda yüzde 57.72, sanayide yüzde e ulaþtý. 8 DE Yolsuzlukta 58. sýradayýz Uluslararasý Saydamlýk Örgütü, yolsuzlukla mücadele sýralamasýnda en son sýrada Somali'nin bulunduðunu bildirdi. Türkiye 58. sýrada. Merkezi Berlin'de bulunan örgütün bugün açýklanan 2008 raporunda, yolsuzlukla en iyi mücadele eden ülke unvanýný Danimarka, Ýsveç ve Yeni Zelanda aldý. 6 DE

2 2 Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? 25 Eylül 2008 Perþembe Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu tür þeylere karþý çok baský uygulamak istiyorlardý. Kimseyi kýpýrdatmamak, bu tür yasalarýn tartýþma konusu olmasýný engellemek için ellerinden gelen her þeyi yapýyorlardý. Biz davayý açtýktan sonra bu duyuldu, belli oldu. Ve tabi bunu öðrenir öðrenmez bana Akit gazetesinden biri telefon açtý, þimdi ismini unuttum, adam o kadar küstahça konuþuyorki. 30 Aralýk 1997 Vakit Gazetesi 12. sayfasýnda Din dersi iptaline BÇG parmaðý baþlýðý ile Mustafa Selmanpakoðlu nun zorunlu din derslerine karþý açmýþ olduðu davayý haber yapýyor. Adeta kendisini hedef gösteriyor.. Yusuf Aydýn imzasýný taþýyan söz konusu haberde Av.Þenal Sarýhan, üç avukat ile birlikte ilköðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý için Danýþtay a dava açarken, din derslerinin iptal isteminde Batý Çalýþma Gurubu nun (BÇG) parmaðýnýn olabileçeði ortaya çýktý deniyor... Mustafa Selamanpakoðlu Aydýn Þimþek: 97'deki Türkiye manzarasýna baktýðýmýzda Ali o zaman yaþýndaydý, 2008'e geldiðimizde davada büyüdü Ali'de büyüdü, þimdi sokaklara taþmýþ durumda. Alevilerin böyle sokaklara çýkmasýný nasýl açýklýyorsunuz? M.Selmanpakoðlu: Taþýyoruz diyorlar ama yetersiz. 97 biliyorsunuz 93'ten 4 sene sonra. Sivas olaylarýnýn, katliamýnýn oluþu nedeni ile Alevi Bektaþi toplumunda örgütlenme hýzlanmasý oldu. Örgütlenmenin þeyi de belki etkisi olmuþtur. Ama bu günkü örgütlenmeler bu þekilde iyi þekillenmiþ deðildi. tarif edilmiþ deðildi. Yasal bazý þeyleri daha yeni verilmeye baþlandý. Biliyorsunuz Alevi ismi daha yeni konulabiliyor. Artý birsüredir bu Avrupa Birliðine girme teþebbüsünde az da olsa bir takým bizim yasalarýmýzda deðiþiklikler yarattý, Avrupa'ya bazý taahütlerde bulunduk, þunu da yapacaðýz, bunu da yapacaðýz falan diye. 97 koþullarýnda biz bunu Avrupaya taþýyamadýk. O zaman böyle bir þey yoktu. Ama þimdi bu Avrupaya taþýndý, Ýnsan Haklarý Mahkemesinden olumlu bir karar çýkartýldý, karar sonucunda Alevi Bektaþi örgütlerinin ben tabanýnýn çok iyi bir örgütlenme olmadýðýný her zaman ifade eden birisiyim, öyle olmasýna raðmen, þu andaki Alevi Bektaþi örgütleri,alevi Bektaþi Federasyonu (ABF),Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Türkiyedeki þimdi ismi deðiþmiþ Hacýbektaþ Veli Dernekleri vardý þimdi Alevi Bektaþi Dernekleri olmuþ, o isimlerin deðiþmesi de iyi olmuþ Hacýbektaþla ilintili olduðu zannediliyordu, yanlýþ þeylere sebep oluyordu ben þahsen o ismin deðiþmesine çok sevindim. Bunlar olsun, bunlar Türkiye'de yaþayan Alevilerin tabanýný çok ciddi bir þekilde temsil ettiklerine inanmýyorum. Buna raðmen bir örgütlenmedir, bunlar kendilerini üst þeylerde isimlerini kabul ettirmiþler. Þahsi isimleri olsun, dernek isimleri olarak söylenildiði zaman, Pir Sultan Abdal Derneði denildiði zaman Alevi Bektaþi Toplumunun en geniþ örgütü olarak biliniyor, þimdi bunlar dediðim süreçlerin sonucunda kurumsal bir güç kazandýlar, bu gücü þimdi sokaða taþýyarak biraz önce söylediðim gibi çok önemli bir anayasal maddeyi, yani insanhaklarýna aykýrý olan bu maddeyi toplumla paylaþarak bunun daha büyük kitleler tarafýndan desteklenmesini istiyorlar. Fakat burada bir eksiklik oluyor, bunu yapmalýlar, bu yapýlacak, giderek artacak bu bir gün deðiþecek. Ben buna kesinlikle inanýyorum. Bu örgütlerin tabaný ile olan baðýn zayýflýðýndan kaynaklanýyor. Güver Parktaki eyleme ben de gittim. Aþaðý yukarý bir ay kadar ilan ettiler. "Bütün Türkiye Güven Parkta toplanýyor", zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý yönündeki hareket için herkes oraya toplanacak, bütün demokratik kitle örgütleri destekliyor, sürekli Güven Parka çaðrý yapýldý. Orada ben de düþündüm, bu örgütleri fikren desteklemiyorum, þu anda yaptýklarýný onaylamama raðmen bu davayý açanlardan ilk isandan birisi olarak dedim ki: "bu benim davam". Yani benim davam olduðu için benim davama sahip çýkýyorlar, hepimizin davasý bu dava, gitmeliyim dedim ve gittim. Orda bir çok dostu gördüm, örgüt yöneticilerini de gördüm, mesela bizim bir tanesi Kerime Hatay hanýmý da gördüm, ona da bu soruyu yönelttim: "Kerime haným þurada kaç kiþi var" yani çok iyimser bir rakamla kiþi var, çok iyimser, bence kiþi var, yarýsý CHP il örgütünden gelmiþ, binasý güven parkýn orda, CHP'li arkadaþlarla karþýlaþtýk, Pir Sultan'dan Önder AYDIN'la karþýlaþtýk. Katýlým yetersizdi, iyi organize edilememiþti. Oturma eylemi dediler oturan yok, sonuna doðru oturmaya kalktýlar o daha etkili oldu, yere eðilip oturduðumuz zaman hem herkes birbirini görebildi, hem "ne oluyor" falan denildi. Yoksa o Güven Parkýn orda her zaman o kadar kalabalýk oluyor zaten. Çok kalabalýk bir yer. Karamürselin önü sanki her zaman orda miting yapýlýyor gibidir. Uzatmayým,doðru, bu yapýlmalý ama güçlü bir þekilde yapýlmalý. Aydýn Þimþek: Hepimizde biliyoruz ki, AKP'nin belirli kýrmýzý çizgileri var, Yani bu gün AKP türban konusunda özgürlüklerden yana tavýr koyarken, özgürlüðü savunurken, vatandaþ hakký gibi söylemler kullanýrken örneðin Alevilerin Cem Evlerini ibadet yeri olarak görmediðini, hatta cümbüþ evleri olarak tanýmladýðý Türkiyede yaþýyoruz, ya da tabiri caizse kimliklerdeki Ýslam ibaresinin kaldýrýlmasý gibi talepleri Türk toplumuna uygun olmadýðýna, Türk toplumununda hazýr olmadýðý gibi bir takým gerekçelerle gözardý ediyorlar. Türbana evet ama zorunlu din derslerine hayýr bir eksen de var. AKP'nin bu yönelimine karþýsýnda, tutumu karþýsýnda düþünceniz nelerdir? M.Selmanpakoðlu: Sen söyledin zaten, AKP kendine özgürlük istiyor baþkasýna da bunlarýn hiçbirisini vermemek istiyor. Bu çok ta doðal bir þey. AKP'nin yasasý, ilkesi herþeyi Þeriat. Yani onlar Þeriatý istiyorlar. Dolayýsýyla Þeriatý getiren her þeye özgürlük istiyorlar. Þeriata karþý olan her þeye de karþý çýkýyorlar. Yasaklamak istiyorlar. Çifte standartlý bir þey, onlarýn istedikleriyle özgürlüðün alakasý yok. Türbana özgürlük, Türbanýn özgürlük olmadýðýný büyük bir ihtimalle kendileri de biliyor ama onlarýn dýþýndaki herkes biliyorki Türban bir özgürlük deðil yani. Türban tam tersine özgürlükleri kapatan kilitleyen bir þey. Düþünme özgürlüðünü kapatýyor çünkü. Yani o insan düþünmeyecek. Özgürlük bir kere bilgi ile baþlar. Bir kere her konuda bilgi sahibi olacaksýn, bilgi sahibi olmak içinde özgür olmalý, yani her þeyi araþtýrma, her þeyi görebilme, herþeyi sorgulama hakkýn olacak, sorgulayamayan bir insan bilgi sahibi olamaz, bilgi sahibi olmayan bir insanda bilgi sahibi olamaz. Yani elimizde kelepçe yok, önümüzde tramvay yok. Þimdi dað baþýnda hiçbir eðitim olanaðý bulamamýþ bir insan düþünün, hiç okumamýþ, okuma-yazmasý bile yok. Ama özgür. Karýþaný yok, köyden baþka köyde görmemiþ bana göre bu insana bilimsel olarak özgür demem. O insan bir kere þehiri görmemiþ, baþka þehirleri görmemiþ, dünyayý görmemiþ, gazeteyi okuyamýyor, kendini ifade edemiyor, baþkalarýnýn ifadelerini okuyup sorgulayamýyor, "bu niye böyle"yi sorgulayamýyor. Bilmiyor ki bu insan özgür olamaz. Dolaysýyla, kafasýna bez geçirilmiþ bir insan da sorgulama þeyi yok. Uymasý gereken ayetler var. Bu insan özgür olabilir mi? Aydýn Þimþek:Mustafa Selmanpakolu'nun sadece Alevi Bektaþi olduðunun haricinde bir de siyasi kimliði var, bir dönem CHP Ankara il baþkanlýðý da yaptýnýz, Deniz Baykal'a raðmen böyle bir þey gerçekleþti, bu siyasi kimliðinize karþý þu soruyu yöneltmek istiyorum, AKP tutsinamesine karþý demokratlar bu seçimde ne yapmalýdýr? Ne yapýlabilir? M.Selmanpakoðlu:Ne yapmasý gerektiðini biliyoruz da yapýlmadýðýný da biliyoruz. Þimdi ne yapmasý gerektiðini söyleyeceðim, yapýlmadýðýný da biliyoruz. Yapýlmayacak, yine yapýlmayacak. Yapýlmasý gereken onlara oy verenlerin dýþýndaki oylarý bir araya getirmek. Ýttifak yapmak. Birleþtirmek, onun birçok alternatifi var, tek çatý altýnda toplamak gibi ittifak yaparak hangisi nerde güçlü ise destek vererek gibi veya baþka formüller bulunuyor ve bu yapýlýyor ama bunlar hep konuþuluyor, ortaya sürülüyor fakat tam seçim ortamýna girildiði zaman hiç kimse buna yanaþmýyor. Aydýn Þimþek:CHP bu sorunlarýn toparlanmasý konusunda sizce ne kadar yardýmcý oluyor? M.Selmanpakoðlu: Valla CHP'nin bu konuda bir gayreti olduðunu zannetmiyorum. Yani daha önceki yapýlan gayretlerde yönetimdeki olan kiþiler karþý çýktýlar. Veyahutta oluluymuþ gibi görünüp kendilerine en faydalý olabilecek yöntemlerle o þeyi böldüler. Þöyle söyleyim bir ara DSP ile CHP nerdeyse birleþecekti, iyi bir yola doðru gidiyorlardý, buna CHP'de katýlabilirdi, beraber olabilirdi, fakat CHP DSP'yi kendi listesinden göstererek SHP'yi tamamen sýfýra çýkarttý. Oy tamamen kaybedilmiþ oldu. Bu sefer büyük bir ihtimalle onu da yapmayacaklar. CHP þunu diyor: En büyük parti benim, en güçlü olan benim, dolaysýyla benim çatým altýnda toplanýlsýn diyor. Doðru bunlar, yanlýþ deðil ama bunlar bir çözüm getirmiyor. Sen öyle dediðin zaman o insanlarý buraya getiremiyorsan söylemenin bir faydasý yok. Söylemek inandýrmýyor, inandýrýcý deðil. Ýnandýrýcý olmak için o zaman diyeceksin ki "böyle olakak ama bu insanlar da bizim partimizde kopup gitmiþ insanlar, bunlar aynen bizim partimizdeki yöneticiler gibi ayný hak ve olanaklara sahip olacaklar, onlara herhangi farklý bir uygulamada bulunulmayacak, hep beraber olacaðýz güvencesi verilebilse, verilse bu uygulama yaratýlabilir. Ama onu yapmýyorlar. Siz diyorlar gelin, biz bakarýz. Aydýn Þimþek: Bunun sebebi nedir? M.Selmanpakoðlu: Bencillik, baþka bir þey deðil. Kendisini ülkesinden, partisinden çocuklarýn geleceðinden daha fazla düþünmekten baþka bir þey deðil. Türkiyeyi bu durumda görüyoruz, bir insan aþama aþama mevzileri kazanýyorlar ve o mevzileri vermiyorlar. Bunu görüyorsun, zaten gitti yani, ne kaldý yani. Anayasa Mahkemesi gitmiþ, RTÜK gitmiþ, halk böyle bir þeyde AKP'nin peþine düþmüþ. Seçenek yok, iki alternatiften birisi Deniz Deniz Baykal'ýn partisi diðeri AKP diyorlar. CHP bile demiyorlar. Fakir fukara kýsmý biliyorsunuz bu yardýmlarla tatmin ediyorlar, Sol'un sorunlarý ýçerisinde böyle sorunlarý var. Biz halk ile ne zaman beraber olduk ki? Hiç olmadýk. Hep halktan kopuk olduk. Aydýn Þimþek: Ülke barajýnýn yüzde 10, CHP departide baþkan olabilmek için konan baraj yüzde 20. Bu durmu parti içi demokrasi acýsýndan nasýl deðerlendiriyorsun? M.Selmanpakoðlu: Doðru bulmuyorum. Þimdi AKP de yüzde 20 yaptý. Bu uygulama yönetimde bulunanlarýn kendi yerlerini saðlama alma ve muhalefeti susturma önlemidir. Cemaat, mürit iliþkisi söz konusudur. CHP diðer partilerden farkýný ortaya koyamýyor. Yapmýyor. Açýlým saðlamýyor. Ciddi olarak yenilenmeye ihtiyac var. Bu da bu haliyle pek olacak gibi deðil. Aydýn Þimþek: Bu güzel sohbet için teþekkür ediyorum. M.Selmanpakoðlu: Bende sana teþekkür ediyorum.

3 25 Eylül 2008 Perþembe Türkiye deki eðitim sistemini en iyi ifade eden söz sanýrým, eski bir Milli Eðitim Bakaný nýn söylediði þu mektepler olmasa, maarif ne güzel yönetilirdi sözüdür. Türkiye egemenlerinin ve siyasi iktidarlarýn eðitime bakýþýný, nerdeyse bütün Cumhuriyet tarihi boyunca açýk seçik bir þekilde bu vecize temsil etmiþtir. Dönemlerin karakteristiklerine ve iþ baþýna geçen hükümetlerin yaklaþýmlarýna göre her yýl, resmi-egemen düþünceye ters düþmeyen, tam aksine, onu güçlendiren, farklý eðitim modelleri denenmiþ, bu denemelerden, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eðitim kademeleri nasibini almýþtýr. Türkiye eðitim sistemi, yazboz tahtasýna dönüþtürülmüþtür. Yakýn dönem açýsýndan ele alýndýðýnda olumsuz anlamda toplumun aleyhine en etkileyici politika ve uygulamalar, eðitimin özelleþtirilmesi ve paralý eðitimde kendisini göstermiþtir. Bilindiði gibi özelleþtirme, toplumsal alanýn geneline yöneliktir. Saðlýktan eðitime, sanayiden tarýma bütün alan ve sektörlerde uygulamaya sokulmuþtur. Toplumsal çýkarlar göz önüne alýndýðýnda, en trajik sonuçlar, eðitim ve saðlýk sektöründe ortaya çýkmýþtýr. Eðitim ve saðlýk hizmetleri toplumsal hak olmaktan çýkarýlmýþ, parasý olanlarýn faydalanabileceði duruma getirilmiþtir. Bu ülkede, parasý olmayan hiçbir insanýn eðitim ve saðlýk hizmetlerinden yararlanma hakký yoktur. Özelleþtirme programlarý savunulurken, daha kaliteli ve ucuz hizmet verilecek denilerek, bilinçler bulanýklaþtýrýlmýþ, dikkatler farklý yönlere çekilmiþtir. Bu yaklaþým, özelleþtirme politikalarýnýn hayata geçirilmesinde önemli bir desteðin oluþmasýna da yol açmýþtýr. Özelleþtirmeler bilindiði gibi sadece mal üretimiyle ilgili deðildir. Hizmet sektörünü de kapsayan özelleþtirme programlarý eðitimde ve saðlýkta da adým adým hayata geçirilmiþtir. Bugün artýk ülkemizde eðitim hizmeti metalaþtýrýlmýþ, alýnýp satýlabilir duruma sokulmuþtur. Ticaretin ve artý deðer kazanmanýn bir unsuru haline getirilmiþtir. Bu alanda, gerek devlet gerekse özel sektör çok büyük paralar kazanmaktadýr. Paralý eðitime geçiþin ilk adýmý, devlet okullarýnda katký payý denilen zorla yardým alma uygulamasýydý. Bu konuda, geçmiþte bir büyük ilin valisi, kazlarý incitmeden yolun diyerek, eðitimle ilgili Türkiye Milli Eðitiminin vecize üretme geleneðini sürdürmüþtür. Egemenler için, sadece eðitimde deðil, hayatýn Mehmet Ali Yazýcý bütün alanlarýnda vatandaþ, yolunacak bir kaz dan baþka bir þey deðildir. Bütçeden eðitime ayrýlan pay her yýl düzenli bir biçimde düþürülmektedir. Ortaya çýkan açýk, ek masraflarla vatandaþýn cebinden alýnan paralarla kapatýlmaktadýr. Eðitimde, ders kitabý fiyatlarýndaki artýþ, paralý özel okullarýn yaygýnlaþtýrýlmasý, üniversite harçlarýnýn yüksekliði, artýk zorunluluk gibi algýlanan dershaneler vb. diðer basamaklar da göz önüne alýnýnca, amacýn eðitim hizmeti vermek deðil, para kazanmak olduðu net bir þekilde görülecektir. Sorunun, kaynak sorunu olmadýðý gün gibi açýk bir gerçektir. Bu ülkenin genel bütçesinin yüzde 50 ye yakýný, Ülke güvenliði harcamalarý adý altýnda eritilmektedir. Bu miktarýn nereye gittiðini devleti yöneten bürokrat ve siyasetçiler bile bilmemektedirler. Türkiye nin silahlanmaya, kirli iþlere ayýrdýðý paralar, yaptýðý harcamalar düþünülünce, eðitim ve saðlýkta halka hizmet götürme konusunda sorunun kaynak sorunu olmadýðý görülür. Bütçenin sýnýrlý olanaklarýndan dem vurmak, ödenek yokluðundan bahsetmek vb., sorunun asýl kaynaðýný gizlemeye çalýþmaktan baþka bir þey deðildir. Özelleþtirmeyi savunanlarýn en önemli iddialarýndan biri de, sermayenin tabana yayýlacaðý yalanýydý sonrasý baþlatýlan sürecin sonuçlarý ortadadýr. Sermaye tabana yayýlmadýðý gibi, taban ýn alým gücü azaldý ve yaþam koþullarý daha da zorlaþtý. Bugün artýk Okullar açýldý: Paralý ve ezberci eðitime kaldýðý yerden devam insana ait her deðer, bir avuç sermaye grubunun insafýna terkedilmiþ durumdadýr. Bürokrasi, hükümet vb. kurumlar, bu sermaye gruplarýnýn kuklalarýdýr. Var olan sistemde eðitime biçilen rol, baþta sermaye gruplarý olmak üzere yerleþik düzenin eleman ihtiyacýný karþýlamaktýr. Ve daha da önemlisi, yetiþen genç kuþaklarýn, düzenin ideolojik deðerlerini yüklenerek yön almalarýný saðlamaktýr. Ýlkokuldan üniversiteye kadar, eðitimin gizli amacý budur. Bilimsel düþünceden uzak, kiþilik kazanamamýþ, soru sormayan-konuþmayan, anlatýlan her þeyi kabul eden kuþaklar yetiþtirmek birincil amaç olmuþtur. Düzenin eleman ihtiyacýný karþýlamak için, örneðin devlet üniversiteleri yeterli görülmediði için özel üniversiteler ve vakýf üniversiteleri kurma furyasý baþlatýlmýþtýr. Bugün artýk her sermaye grubunun bir üniversitesi hatta ilköðretim okulu bile vardýr. Faþist bir karakter taþýyan 12 Eylül Anayasasý nda dahi eðitim bir hak olarak tanýmlanýyordu. Ýþin ilginci, bugünkü Anayasa da hala, devletin, sosyal bir hukuk devleti olduðunun yazýlý olmasýdýr. Geldiðimiz noktada, bütün hak ve özgürlüklerin gasp ediliþinde olduðu gibi, eðitim hakký da gasp edilmek istenmesi, egemenlerin kendi yasalarýna bile tahammül edemediklerinin en bariz göstergesidir. Toplumsal hizmetler, çok ilginçtir, vergilerin artýrýlmasýyla ters orantýlý olarak azaltýlmaktadýr. Ancak, bunun sorgulanmasý, toplum olarak hiçbir þekilde yapýlmamaktadýr. Her eðitim-öðretim dönemi, anti-demokratik uygulamalar, hýzýndan bir þey yitirmeksizin devam etmiþtir/edecektir. AB süreciyle baðlantýlý atýlan nutuklar palavradan baþka bir þey deðildir. Eðitimde hak gasplarý, gerici-faþist programlar, saldýrýlar, yýldýrma-susturma faaliyetleri eli sopalý güçlerin desteðinde sürecektir. Ezberci Eðitimle Ne Amaçlanýyor? Bugünkü eðitim sistemi içerisinde okullarýn, bilimleri genel olarak öðrettiði, bu öðretme yöntemlerinin bilimsel olduðu ve çok yönlü insanlar yetiþtirildiði iddiasý kocaman bir yalandýr. Diðer þeylerde olduðu gibi eðitimöðretim gerçekliði de toplumun sýnýflara bölünmüþlüðüyle iliþkili bir olgudur. Egemen kýlýnmaya çalýþýlan eðitim modeli, egemenlerin çýkarlarýný gözeten, gerici-þoven niteliktedir. Çocuk ve gençleri, çok küçük yaþlardan itibaren bir cendereden geçirmenin adý eðitim-öðretim olmuþtur. Genç kuþaklar, okullarda, verili düzenin çýkar iliþkilerinin devamýna hizmet eden, güçlendiren ve güvenceye alan bir biçimde yetiþtirilmek istenmektedir. Bunun yolu da ezberci bir eðitim metodundan geçmektedir. Konuþmayan, soru sormayan, üretmeyen, okumayan, sadece dinleyen ve verileni alan bir nesil yetiþtirmek asýl hedeftir. Bugün milyonlarca genç insaný bu süreçlerden geçirerek sonunda iþsiz býrakmak bu tezi doðrulamaktadýr. Ancak, yine de bu eðitim sisteminden yararlanmak gerekiyor. Genç insanlarýn dikkat etmeleri gereken nokta, kendilerine gerekli olan bilgileri almalarý ve eðitim-öðretimlerini farklý araçlarla beslemeleridir. Geliþmiþ bir bilinç ve kafa yapýsýna sahip olmak ancak bu þekilde saðlanabilir. Bu toplum içinde yaþayan bireyler olarak yapmamýz gereken þey, bu yaðma ve talan düzeninde sürünerek yaþamak ya da boðaz tokluðu için dilenmek ve bize sunulan, üzerimizde denenen her þeyi kabul etmek olmamalýdýr. Okullar ticarethane, eðitimciler tahsildar, öðrenciler ve veliler yolunacak kaz deðildir gerçeðini, bizi yönetenlerin yüzlerine her eðitim-öðretim döneminde haykýrmamýz gerekiyor. Parasýz ve bilimsel eðitim istemek, bizlerin en doðal hakkýdýr. Not:Bu yazý daha önce Sendika.Org da yayýnlanmýþtýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: m2 617m2 609m2 610m2 Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: SATILIK DAÝRE Dosteli Sitesi D blok Kat 3 6 No lu daire sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Seher Çetin Tel: SATILIK EV TOKÝ I. Etap C Blok zeminde 3no lu daire satýlýktýr. Müracat: Nuri ÖZKAN GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 25 Eylül 2008 Perþembe TARÝHE KALICI BELGE VE HACIBEKTAÞ ÝÇÝN Hiçbir parti baþkanýnýn ya da temsilcisinin Teberler ve ya Abdal kahvehanesini küçük düþerim düþüncesi ile bir bardak çaylarýnýn içildiðini 30 senedir Yabancý ülkelerden gelen yabancý ülke elçilerini gezdiren ve bir bardak çay içmeye tenezzül etmeyen parti baþkanýnýn ya da temsilcisinin bu halka faydasýnýn olduðunu da Adý geçen ERZURUM lu vatandaþlarýn ve TEBER veya ABDAL diye nitelendiren Hacýbektaþlý vatandaþlarýn yerel olarak tarla ve mülk sahipleri vatandaþlarý kadar Polislik Jandarmalýk olaylara karýþtýðýný ve mahkeme kapýlarýnda süründüklerini Ama onlar Hacýbektaþ ýn bütün ara iþlerine yardýmcý oldular, inþaat iþlerinde çalýþtýlar, Hacýbektaþ ýn acýlarýný unutturarak davul zurna ile ev yaptýlar, inþaatlarda çalýþtýlar, evlendirdiler eðlendirdiler yurt-yuva sahibi yaptýlar bir tek sýdalananý Yerel yönetimlerdeki baþkanlardan hatýrladýðým kadarýyla son 30 yýl içinde Ali EÐER, Mustafa ÖZCÝVAN ve þimdiki dönem Belediye baþkaný olan Ali Rýza SELMANPAKOÐLU döneminde de manzara hiç deðiþmedi. Bir baþkan karþýsýnda bir teberin ayak ayak üstüne atarak konuþmasýný hiç görmedim, bu halkýn oylarý ile baþkanlýk koltuðuna oturan baþkanýn da belirlenmiþ bu insanlarýn bir bardak çayýný içtiðine de tanýk olmadým. Koltuðun faydasýnýn kafayý kelleþtirdiði ve göbek bölgesini geniþlettiðine inananlardaným. O koltukta her ne hikmet var ise oturan bir daha kalkmayý düþünmez. Göbek kýsmý hamile kadýnlar gibi sarkar kafa ayna gibi kelleþir. Bu ülkemiz için vazgeçilmezdir. Koltuða oturduktan sonra kalkanlarý, o koltuðun tadýný alýp býrakmak isteyenleri Avurdu avurduna geçmiþ, tipsiz diye sýnýflandýrdýðýmýz, eli kýçýnda gezen borçlu insanlar kesinlikle bu koltuklara oturduklarýný, oturmaya yeltendiklerini Siyasetçilikte önemsediðim isimlerden Ýsmet Kamil Öntaþ ÝNÖNÜ nün bir sözü ile yazýmý sürdürmek istiyorum: Sözün kimin söylediði deðil nereden söylendiði önemlidir. Kendisine sözü geçmeyen insanlar O koltukta ne hikmet var ise terk etmekten vazgeçmiyorlar, þahsa deðil makama önem veren halk bunu bilmesine karþýn bu mücadelenin ne anlama geldiðini açýklayan bir siyasetçi Ýnsana insanca deðer veren çok az aile haricinde bir bardak çayý babasýna sunanýný göremedim. Avrupalý Türkiye de insan tesadüfi yaþar, Avrupa da tesadüfen ölür derken bölgemdeki denetimlerin her açýdan düzenli denetimini Sürekli alýþveriþ yaptýðým esnaflarda Aðustos döneminde ve ziyaretçilerin yoðun olduðu dönemde yarý yarýya farkla hesabý ödeyen ziyaretçilerin þikayetlerini duydum. Daha fazla kazýk atarým diyen satýcýlara Aðustos sonunda Görmediklerim Gördüklerim müþterinin geldiðini Ne halkça (samimiyetle kurulan) deneyimli denetici, ne esnafta denetici-denetleyici göremedim. Gelen misafirlerin içinde ve yerel yönetimde sömurülüyoruz-sömürülüyorsunuz diyeni duymadým ve göremedim. Bu arada gördüklerimi de sýralayayým: Hacýbektaþ ta Hacýbektaþ Veli nin postuna oturduðunu iddia edenlerin evine --makamýna- - sofrasýna aileleri tarafýndan býrakýlan kýz çocuklarýnýn hizmetkar olarak kullanýldýklarýný gördüm. Alevilik ve Bektaþiliðin temsilcisi olarak gördüðüm Hacýbektaþ ta bu manzaralar varken koltuða oturan insanlarýn utanç duygusunun kaybolduðunu gördüm. Hacýbektaþ ta umut arayan Erzurum halkýnýn kapýlarýnda yollarýnýn olmadýðýný gördüm. Hacýbektaþ için ayrýlmaz bir bütün olan TEBER ya da ABDAL diye nitelendirilen insanlarýn yavan ekmeðini paylaþtýklarýný, ellere aðýzlara daðýttýklarýný gördüm. Bu böyle devam edecek diye ayný koltukta oturmak için eski Belediye baþkanlarý dahil þimdiki belediye baþkanýnýn beni yine seçin dediðini de gördüm. Þahsi düþüncem: Hacýbektaþ a bir baþkan seçilmese ve halk baþkanýný seçmese ne olur diye düþünüyorum. Zaten denetim yok, mevcudu alaylý, isteyen istediði fiyata malýný satýyor, çöpler kaldýrýlmýyor, yol da yok. Herkes kapýsýnýn önünü temizlese, Savat Mahallesi ndeki eski çeþmeden herkes suyunu alsa, halk birbirini daha yakýndan tanýsa ne olur? Memurlarýn - öðretmenlerin yarýsý Hacýbektaþlý zaten. Kendi bölgesinde oluþan sorunlarý dile getiren, itiraz edenleri de Sabri Doktor gibi gönlünü ve ömrünü Hacýbektaþ'a adamýþ halkýna sahip çýkan saðlýkçýmýzda var. Saðlýk ve hizmet sektöründeki Sabri DOKTOR a þimdiki belediye baþkanýmýzýn siyaset üzerinden gündelik gözde insanlarý araç edinmeyi düþünerek siyaset mahallesine malzeme aracý olarak kullanýrcasýna PKK lý ilan ettiðini gördüm. Ýlçemde ve Ýlim NEVÞEHÝR de ATATÜRK rozeti taktým diye resmi dairelerde iþim ve iþlerimin uzadýðýný gördüm. Ýlçemde zorunlu din dersi okutulduðunu gördüm. Ýlçemde Hacýbektaþ ýn 2 nci sýnýf vatandaþý olduðuna inanan siyasilerin, onlarýn bir bardak çaylarýna tenezzül etmediklerini gördüm. Ama yine Hacýbektaþ halkýnýn ve geliþmelerinin takipçisi dýþ medyaya malzeme vermemek için benim düþüncem 'HACIBEKTAÞ HALKI BÜTÜNDÜR KÝMSE DÝL SÜREMEZ ' diyorum. M. Kemal ATATÜRK ün veciz bir sözü ile sözümü bitirmek istiyorum. YURTTA SULH CÝHANDA SULH! Herkes kapýsýnýn önünü temizlesin. Aksi takdirde birileri kapýlarýmýzý temizleyecek! Sol psikolojik ablukayý kýrmalý Yüksel Iþýk(*) Bir süredir, aralarýnda Taraf ýn da bulunduðu çeþitli gazetelerde sola dair tartýþmalar yapýlýyor. Ergenekon operasyonu sonrasýnda alevlenen tartýþmalarý yürütenlerin esas kütlesinin solun dýþýnda bir ideolojik duruþa sahip olmalarý ve dolayýsýyla söz konusu mecralarýn tartýþmalara solu katmadan yürütmeleri bir çeþit psikolojik kuþatmanýn amaçlandýðýný gösteriyor. Elbette, tartýþma süreçlerine kendini soldan gören isimlerin katýldýklarý ve o isimlerin bulunduklarý noktadan görebildiklerini dile getirdikleri yadsýnamaz. Oysa gerçeðin bir bütün olarak resmedilebilmesi için kollektif aklýn geometrik özelliðine ihtiyaç bulunuyor. Gene de AKP Hükümeti nin iktidarý olmak için gösterdiði performans ý abartýp, solun sol deðerlere sahip çýkmadýðýna iliþkin eleþtirilerin muhatabý örgütlü soldur. Klasik sol ideoloji, alt yapýnýn belirleyiciliðini önemser. O kadar ki, Gramsci ye kadar, üst yapý, önemsizmiþ gibi kabul edilir. Gramsci ile birlikte, üst yapýnýn önemine dikkat çekilir. Gramsci, kapitalist sistemin kendisini tahkim etmek ve toplumsal düzeni saðlanmak için ideolojiyi yeniden ürettiðini söyler. Bunu anlatmak için de hegemonya kavramýný kullanýr. Hakikaten de, iktidar sahipleri, konumlarýný korumak için çeþitli araçlarý kullanarak, halkýn zihnini etkilemektedirler. Althusser de, iktidarýn, iktidarýný saðlamlaþtýrmak için devletin ideolojik aygýtlarýnýn önemine dikkat çeker. Sol toplumun vicdanýdýr Çakýcý nýn Can Dündar ý tehdit etmesi üzerine yazdýðým bir yazýda da dikkat çektiðim gibi, ideolojik hegemonyanýn kurulma süreci, ayný zamanda yanýlgýlar silsilesini kurma ve bu yanýlgýlarý gerçekmiþ gibi insanlara sunma ve dolayýsýyla insanlarýn bu yanýlgýlar doðrultusunda yönlendirilme sürecidir. Böyle bir süreci ilanihaye sürdürebilmek olanaklý olmadýðýna göre, deðiþen koþullara göre, deðiþen ideolojik hegemonya süreçleri geliþtirilmesi gerekliliði ortaya çýkmaktadýr. Bu, bir gün Kürt düþmanlýðýyla, bir baþka gün Ermeni ihanetiyle yahut Pontus öcüsü yaratmakla þekilleniyor. Bugünkü hegemonik söylem ise toplumun vicdaný konumundaki solu, bulunduðu konumdan alaþaðý etmeyi gerektiriyor. Solun eleþtirilmesi, sola karþý yürütülen ideolojik mücadelenin, pskiolojik tahahkkümü de içeren çok yönlü bir amacý bulunduðunu gösteriyor. Bu çerçevede bakýldýðýnda, bir televizyon programýnda, kendisine genç arkadaþ diyerek psikolojik baský altýna almaya çalýþýlan sivil bir yazarýmýz, 12 Eylül ün gerçek mimarýnýn Haydar Saltýk olduðuna vurgu yaparken, kaþla göz arasýnda, Saltýk ýn aranan ya da tutuklanan pek çok solcuya 12 Eylül sonrasýnda yardým ettiðini yazarak, sola yönelik, psikolojik tahakkümü her ortamda sürdürebileceðinin iþaretini veriyor. Bir baþkasýysa solu kategorik olarak bütün darbelere karþý çýkmanýn zaruri kýldýðý felsefi ve ideolojik zemine sahip (olmamakla) suçlama gereði duyuyor. Önce bir noktanýn altýný çizelim. Türk solunda bir kendi saðýnda medet umma damarý var. Bu damar, daha çok sovyetik çizginin hüküm sürdüðü dönemin ürünü. Bugün de adýna sol denilen marjinal gruplarda bir Kemalist ideoloik aðýrlýk var; ancak, solun ana damarý, kendisini Kürt sorununun çözümüne, düþünce ve inanç özgürlüðüne; yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleden genel olarak bir eþitlik ve özgürlük mücadelesiyle tanýmlýyor. Solun ana damarý, hiç kimseye karþý haksýzlýk etmeyi içine sindiremez. Solun sahip olduðu etik anlayýþ, insanlýðýn temel etik anlayýþýyla birebir örtüþür. Þimdi darbeler meselesine geçelim. AKP Hükümeti ile birlikte bir çeþit ikili iktidar oluþtuðunu söylemek abartý olmaz. Ýktidarýn bugüne kadarki sahipleriyle bugünden sonra iktidarý ele geçirmek isteyenler arasýndaki mücadele, her türlü yol ve yöntem kullanýlarak yürütülmektedir. Taraflardan biri, bugüne dek kullandýðý derin güçler üzerinden iktidarýný sürdürmek isterken, diðer taraf da, çeþitli ideolojik aygýtlarý kullanarak, mevcut derin güçler i açýða çýkarýyorum söylemiyle iktidarýn tek hakimi olma savaþý içindedir. Her türlü yöntem kullanýlarak sürdürülen bu þiddetli mücadelede, taraflardan birinden yana olmak, ancak, pragmatik bir siyaset izlemekle mümkün olabilir. Oysa solun temel dokusunda pragtamizme, oportünizme ve faydacýlýða karþý çýkmak vardýr. Sol kusurunu da bilmelidir Sol bütün darbelerin karþýsýndadýr. Solun, 27 Mayýs sonrasý oluþan görece demokratik ortamý olumlu bulmuþ olmasý, darbeyi savunduðuna iliþkin gerekçe haline getirmek, haddinden fazla bel altý bir vuruþtur. Sol 27 Mayýs a da, 12 Mart a da, 12 Eylül e de, 28 Þubat a da ve nihaetinde 27 Nisan a da açýkça karþý çýkmýþtýr. 28 Þubat ve 27 Nisan süreçlerinde oluþan ikili iktidar mücadesinde taraflar arasýndaki kayýkçý kavgasý na karýþmamýþ olmasý ve kitlelere bir üçüncü yolun olabileceði iþaret etmesi, pragmatizmin reddedilmesi anlamýna gelir. Þimde baþa dönebiliriz den beri Hükümet olan AKP nin iktidar olma mücadelesiyle iktidarýný korumak için derin güçler i kullanma uðraþý arasýnda sola biçilen misyonlarýn hepsi, bir ideolojik hegemonya kurmayý amaçlýyor. Yürütülen bu hegemonya süreci, solu psikolojik olarak kuþatmayý hedefliyor. Solcularýn her þeyden önce bu psikolojik çemberi kýrmalarý gerekiyor. Evet solun bir kusuru var. O da, 12 Eylül ile birlikte hem fiziki hem de ideolojik olarak yenilmiþ olmalarýna karþý bir silkinme gerçekleþtirememiþ olmasýdýr. 12 Eylül öncesinde sokakta, evde, iþyerlerinde, okulda ve hatta camilerde sol söylemin hegemonyasý vardý; 12 Eylül ile birlikte kullanýlan dezenformasyon aracýlýðýyla bu hegemonya kýrýldý. Ýþte solun kusuru burada açýða çýkýyor. Geçmiþe methiye dizilerek, geleceði kurmak mümkün olmayacaðýna göre, solun, titreyip kendisine dönmesi gerekiyor. Sola yönelen psikolojik kuþatmanýn kýrýlmasý, böyle mümkün olabilecek. Bu abluka daðýtýlmadan demokratik bir Türkiye kurulamaz! (*) gazeteci-yazar

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı