MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. e.posta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com"

Transkript

1 SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 46 A USTOS e.posta: Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 46 (2011) Fiyat : 4 TL (KDV Dâhil) Sahibi ve Yaz flleri Müdürü: S rr Öztürk Yönetim Yeri ve letiflim: Akb y k De irmeni Sokak, No: 33/B Sultanahmet-Eminönü/ stanbul Telefon: (0212) Fax: (0212) Posta Çeki No: Banka Hesap No: fl Bankas Ca alo lu fiubesi (1095) IBAN NO: TR Abonelik Yurtiçi y ll k 6 say - 30 TL. Yurtd fl dört kat Yay n ilkelerimizle ba daflmayan ilanlar kabul edilmez. Gönderilen yaz lar n befl dergi sayfas n geçmemesi (CD ve e-posta), Word program nda zenginlefltirilmifl metin biçiminde kaydedilerek gönderilmesi gerekir. Yaz l metinler kaynak gösterilerek kullan labilir. Teknik Haz rl k: Sorun Teknik Büro Bask : Mutlu Bas m Davutpafla Cad. Güven San. Sit. C Blok No: 264 Topkap / stanbul Tel: (0212) Yay n Türü: Yerel Süreli ISSN S. P. F/1 1

2 2 Ç NDEK LER POL T KA CEPHES S rr Öztürk Demokratik Diye Diye S rr Öztürk Seçim Hesaplaflmas S rr Öztürk S n f Partisi ve Devrimci Taktik Babür P nar Seçimler ve Siyasî Arenada Tango sa Gözaçt S n flar Savafl na Marksist Bak fl Turgay Ulu Emperyalist Kapitalist Sistem Ray na Oturuyor Yunanistan dan zlenimler Nikandros Kepesis in Kruflçevci Revizyonizme Karfl Mücadelesi Kurt Gossweiler Komintern in Da t lmas Hakk nda Dimitrov S rr Öztürk Muvaffak fieref in An s na Müflür Kaya Canpolat Muvaffak fieref çin S rr Öztürk Faik Muzaffer Amaç n An s na Ali Özdo u smet Öztürk le Dayan flma Etkinli inden Notlar SORUN Polemik Kitap Fuarlar ndan nsan Manzaralar Gözlem ve zlenimler Sorun Yay nlar Kolektifimiz den Devrimci ve Marksist Kamuoyuna Sorun Yay nlar Kolektifi Yay n Kurulu Üyemiz flçi Önderi Orhan Kaplan Yoldafl m z n Katlediliflinin 32. Y ldönümünde Yay mlanan Mesaj m z Bizden Haberler

3 S rr Öztürk Demokratik Diye Diye -Polemik- Türkiye Solu hâkim gerici s n flar n bask s ve denetimi alt nda aç k faaliyet alanlar n bir türlü kullanamad. Ayr ca sosyalist literatür aç s ndan dil (lisan), terim ve kavramlar konusunda oldukça geri ad mlar att. Zorunlu olarak zaman zaman Ezop dili kulland, fakat sistemin bask ve teröründen bir türlü kurtulamad. An lan konularda taviz verildikçe ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist ve Marksist cenah m z çok geri bir duruma/konuma itildi. S rf legaliteyi kullanal m diye verilen tavizlerin hiçbir ifle yaramad ise büyük kay plar sonucunda anlafl ld. Türkiye Solu nun ideolojik, teorik, politik ve örgütsel konumuna ba l olarak s ralamaya çal flt m z sorunlar n sebep-sonuç iliflkileri aç - s ndan elbette bilimsel bir aç klamas vard r. Ancak bunlar bu yaz m z n konusu de ildir. Sosyalist literatürde: Partiye Parti, Sendikaya Sendika, Kitle örgütüne Kitle Örgütü denir. Bilimsel tan mlar böyle iken, Sol Cenah örgütleriyle politikac lar : Parti, Sendika, Kitle Örgütü, Dernek ve benzeri kurum ve kurulufllar m z n meflruluk ve yasall klar na gölge düflmesin, as l niyetimizi birazc k gölgeleyelim, Ad m z zaten anarflist, komünist, vatan haini, bölücü ve teröriste ç km fl, burjuvaziyi fazla ürkütmeleyim, biraz derinden ve kamuflaj yaparak gidelim, burjuva yasall nda kurulan elimizdeki bu türden araçlar Ana ve Baba yasalar önünde ikide bir kapatt rmayal m gibi düflünce ve gerekçelerle(!) bafllar na birer demokratik laf n koymay ye ledi. Bu kez burjuvazinin olmayan demokrasisinde: Demokratik Parti, Demokratik Sendika, Demokratik Kitle Örgütü, Demokratik Dernekler kuruldu. Hâkim gerici s n flar Sol Cenah n bu türden taktiksel kurnazl na b y k alt ndan güldü. Cumhuriyet, kuruldu u günden beri de Sol Cenah n kurdu u Parti, Sendika, Kitle Örgütü ve Dernek ad alt ndaki aç k faaliyet yapan kurum ve araçlar n her altüst oluflta kapatt. Mallar - na el koydu. Sorumlular n yarg lad, hapsetti ya da ast. Bununla da ye- 3

4 tinmedi ya keyfî-fiilî infazlarla ortadan kald rd veya yurtd fl na kaç fl teflvik etti ya da iflsiz b rakarak sisteme biat etmeye zorlad Sol Cenah örgütlerimiz sendikalar da kufla çevirmeyi baflard... S n f ve kitle sendikac l diye bir söylem ve yak flt rma kullan ld, ancak sendikalar n alabildi ine y nsal ve alabildi ince demokratik iflleyiflli olmas n n gereklili ini bir türlü alg layamad. Bu arada, kimileri de örgütlerinde dernekçilik, sendikalarda ve kitle örgütlerinde ise particilik yapmaya koyuldu! Böylece an lan kurum ve kurulufllar amac ndan sapt r ld, ifllevsiz bir duruma sokuldu. Tekelci sermayenin bin bir türlü kuflatmas nda sendikalar m z da birer Devlet Sendikas na dönüfltü. Kolektifimiz Çal flanlar n n inat ve srarla tekrarlay p gündemde s cak tuttu u bu hayatî ve can al c konuyu; flçi S n f n n Siyasal ve Sendikal Birli i sorunsal n burjuva ve küçükburjuva solcular hiçbir zaman kavrayamad. Onlardan bunu kavramalar da beklenemezdi, çünkü s n fsal karakterleri buna engeldi... Cumhuriyet kurulurken, mtiyazs z, s n fs z kaynaflm fl bir kitleyiz... diye hamasi nutuklar çekiliyordu. Böylesine arabesk bir toplum daha nas l olurdu? Devlet eliyle burjuva -kapitalist- yetifltirmek projesi daha nas l gerçeklefltirilirdi? Türkiye Solu olmayan burjuva demokrasisinde hiçbir zaman gere i gibi legaliteyi kullanamad. Kulland rmad lar da. Kendi örgütsel gücüyle de kendi yolunu bir türlü açamad. Çünkü 100 y ll k s n f mücadelesi gelene inin devrimci kazan mlar üzerinde oluflturulmayan Sol Cenah örgütleri mevcut konumuyla ne hesaplafl p ayr flabilmiflti ne de yeniden harmanlan p buluflabilmiflti. Dar grup tap n m örgüt anlay fl ile tekelci sermayenin difline uygun birer kolay lokma olmak dururken neden bafl - n a r t p da birleflik, ciddî, güçlü, güvenilir ve donan ml bir S n f Partisi olufltursun ki? Ne gerek vard buna? Sistemin kendilerine açt kanallarda sosyalizm aflk na(!) Örgütler Anarflisi ortam nda gül gibi geçinip gidiyorlard! Örgüt/partilerinin programlar her altüst oluflta sosyal pratikte toplumda reddedilmesine ra men, Dar grup kültü bir türlü y k lmad ve yeniden üretim bir türlü gerçeklefltirilemedi. Burjuvaziyle her alanda hesaplaflacak kolektif bir hareketi bir türlü iflbafl yapt ramad /yapt ramad k. Devrimci ve Marksist Kadrolar burjuva ve küçükburjuva solculu u üzerinde bir bas nç uygulayamad. 4

5 Günümüzde ve gelinen noktada, Kürdistan Solu nun da Türkiye Solu nun açmaya çal flt, fakat bir türlü açamad bu politik güzergâhta benzeri yöntemleri denemeye yöneldi i gözlemleniyor. Onlar da kurduklar bütün örgütlerin (Parti, sendika, kitle örgütü, dernek, kültür kurumu, vak f, gazete, dergi, vb.) bafl na Demokrat laf n eklemeye yöneldi. HEP, DEP, HADEP, DTP, BDP türünden legal partiler kurulmadan Kürt ulusal özgürlük hareketi 12 Eylül faflist askeri darbe karfl s nda s - cak savafl -Gerilla Savafl - konumuna geçmiflti. Bu haks z ve kirli savafl bafllatan TC devletiydi. Günümüzde yaflanan altüst olufllardan, çeflitli dram ve trajedilerden (Tarihsel ve sosyal aç dan bilimsel bir de erlendirme yap lacaksa) devlet tekelci kapitalizmi suçluydu. ngiliz ve Frans z sömürgecilerin Yak n Do u da ve Bölge deki yüksek ç karlar na göre öteki halklar n ve TC devletinin co rafî hudutlar çizilmiflti. TC devleti kurulurken, öncelikle önündeki en büyük engeli, yani iflçi s n f ve emekçi halklar m z n yerel, ulusal, sosyal, s n fsal ve enternasyonal kurtuluflunu program na alan Tarihî TKP nin Kadrolar Mustafa Suphi ve yoldafllar n katletmiflti. Kemalist rejim komünizm düflmanl - nda dünyadaki faflist yönetimlere tafl ç kartm flt. Onlar n mant na göre; devlet eliyle kapitalist yetifltirirken en büyük tehlike olan düflünce ve örgütlenme özgürlüklerimizin önü kesilmeliydi! Partisiz, sendikas z, grevsiz bir ortam n haz rlanmas na fliddetle ihtiyaç vard. Bunu bihakk n baflard lar. Devlet bu türden sömürücü politikalar n uygularken, emekçi halklar m z önce zengin-fakir olarak böldü. Alevi-Sünni k flk rtmas yla insanlar m z birbirine karfl k flk rtt ve tekrar böldü. En sonunda Kürt-Türk karfl tl n yaratarak emekçi halklar m z birbirine karfl k flk rt p floven ve rkç bir rejim kurmay baflard. Ezilen ve sömürülen emekçi halklar m z n hakl talepleri kaba güce ve zora dayal biçimlerde karfl lan yordu. Dersim Katliam ve soyk r mlar, Kürt isyanlar n inkâr, imha ve asimilasyon yöntemleriyle bast rma giriflimleri hep bu politikalar n bir sonucuydu. Yak n tarihimizden örnek sunulacaksa; bütün askeri darbeler, s k - yönetimler tekelci sermaye diktatörlü ünün devam için gerçeklefltiriliyordu. Kahraman Marafl, Sivas, Çorum, Gazi katliamlar da TÜS AD lar n, MÜS AD larin, Anadolu Kaplan lar n n art -de er sömürüsünü katmerlefltirmek için tezgâhlan yor, fakat bunun suçu Sol Cenah n üze- 5

6 rine y k lmak isteniyordu! Günümüzde ise büyük bir ikiyüzlülükle komünistlerin yerine bu kere de Kürt ulusal hareketi suçlu ilan ediliyordu! Önce Komünistleri, daha sonra ç Savafl flartlar nda da Kürtleri bölücü olarak damgalamaya yeltenenler; tekelci sermayenin yüksek ç karlar n korumay do rusu becermifltir... Evet, TCK n n tarif ve tasnif etti i ve de suç sayd gibi de ilse de; ideolojik, teorik ve felsefî yaklafl mlar yla Devrimcilerle Komünistler bölücüydü. Onlar Dünyada da, Bölgede de, bu memlekette de; Sosyal s n f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli i temelinde politika yaparak Burjuvazi-Proletarya temel çeliflkisine uygun olarak bölücüydüler. S n fsal ç karlar bir olan, fakat din, tarikat, cemaat, milliyet, rk, cins, inanç sistemindeki sahte gündemlerle bölünen ve birbirine karfl konuflland r lan insanlar m z, önce bölecek, sonra da buluflturup bütünlefltirecekti. Böylelikle Komünistler, iflçi s n f ve emekçi halklar (Yani kendilerini) kurtar rken, emperyalist-kapitalist sistemin eflitsiz, adaletsiz, özgürlüksüz ve ahlaks z sistemini y karken onun pisliklerine bulaflm fl olan herkesi, mülksüzlefltirenleri de mülksüzlefltirerek, bütün insanl da kurtarm fl olacakt r. Çünkü Komünistler insan n ve insanl n sosyal ve enternasyonal kurtuluflunun kavgas n veriyordu. Bu süreçte yani ç Savafl koflullar nda Kürt ulusal özgürlük hareketi Sol Cenah örgütlerinin yapmak istedi i, fakat yapamad n yapabilmifl bir harekettir. Bu haks z ve kirli savaflta 50 bin insan kaybedildi insan m - za keyfî-fiilî infaz yöntemleriyle k y ld. Cezaevleri halen de siyasî tutsaklarla dolu. Gerek PKK, gerekse legal Kürt örgütleri bu sürecin geçerli bir de erlendirmesini yaparak politikada tutulacak yol ve yöntemleri ortaya ç karamad. Ç karabilirler miydi? türünden bir sorunun cevab aç k ve net olarak: Ç karamazlard. fleklinde olacakt r. Kürt ulusal hareketini, onlar n bu türden vukuat n kimi liberal, tasfiyeci, reformist ve revizyonistler gibi fliddetle karfl ya alarak ve tek suçlu göstererek elefltiremeyiz. Kürt ulusal hareketini elefltirmeden önce inkâr, imha ve asimilasyon politikalar nda çok yetenekli olan TC devletini, tekelci sermaye diktatörlü ünü elefltirmek gerekir. Kürt ulusal hareketinin politikadaki baflar s zl k grafi ini incelerken topu taca ya da mral ya atan anlay fllar n da hiçbir k ymet-i harbiyesi yoktur/olamaz. 6

7 Burada elefltirilecek, karfl ya al nacak ve afl lmas flart olanlar; bu memleketteki ilerici, demokrat, devrimci, sosyalist, komünist ve Bolflevik geçinenler olacakt r. Kürt ulusal hareketinin politikas zl n n suçu bu kesimlerde, onlar n politikas zl nda aranacakt r. Çünkü ulusal kurtulufl mücadelesi veren emekçi halklar n taleplerinin karfl lanmas tekelci sermaye diktatörlü ü flartlar nda, olmayan burjuva demokrasilerinde de il, siyasal ve sosyal devrim flartlar nda ancak çözüme kavuflturulabilinirdi. Yaflad m z co rafyada ise bu türden tarihsel, sosyal, s n fsal ve enternasyonal görevini yerine getirecek, tüm sosyal muhalefet dinamiklerini harekete geçirip kurmayl k görevini bihakk n yapacak bir S n f Partisi yoktu. E er ç Savafl flartlar nda iflçi s n f ve emekçi halklar m z n talepleri gerçekleflememifl ve bundan zararl ç k lm flsa, burjuva diktatörlü ünün geçici galibiyetine bir fatura ç kar lacaksa, bu fatura küçükburjuva sol önderliklerden, onlar n vukuat ndan önce komünist geçinenlere ç kar lacakt r/ç kar lm flt r. Kürt ulusal hareketi dünyadaki yeni güçler dengesini ve Yak n Do- u daki ve Bölgedeki emperyalist hegemonlar n yüksek ç karlar uzant s ndaki yeni paylafl m savafl n görememifl ve Öcalan n ABD taraf ndan TC devletine paketlenip servis edilmesinden sonra Demokratik Cumhuriyet söylemine sar lm flt r. Bu söylem temeline dayal politikalar Kürt legal partilerini kapat lmaktan bir türlü kurtaramam flt r. PKK, BDP ve onlara eklektik, pragmatik yöntemlerle eklemlenenleri; Özgürlük, bar fl, demokrasi, halklar n kardeflli i fliarlar ve izledi i tutars z ve zikzakl politikalar yla TC devletinden hiçbir taviz elde edememifltir/edilemeyecektir. Belli ölçülerde Marksizm den esinlenen, etkilenen Kürt ulusal hareketi, S n f Partisi nin kurmayl ndan yoksun oldu u için Tutarl -Somut- Amaçl ilerici-devrimci bir çizgiyi tutturamam flt r. Kürt ulusal hareketinde, bir zamanlar n çeflitli tart flmalar na neden olan Demokratik Cumhuriyet söylemi günümüzde Demokratik Özerklik söylemine dönüfltürülmüfltür. Cumhuriyet ile Özerklik talep ve söylemlerinin demokratik mi, anti-demokratik mi oldu unu ya da olaca- n kelimelere yüklenmek istenen Demokratik vurgular belirlemez. S - n flar mücadelesinin konumu, güçler dengesi, örgütlülük düzeyi, tarihsel, sosyal, s n fsal, ekonomik, askeri, kültürel vb. donan mlar belirler. 7

8 Neyin demokratik ya da anti-demokratik oldu una kim ve ne ad na karar verecektir? Her sosyal s n f ideolojik ve s n fsal karakterine göre bunun ad n koyacakt r. Bu türden bir karar bu memleketteki insanlar - m z; iflçi s n f, emekçi halklar ve tarihsel müttefikleri örgütsel konumlar ve talepleriyle soka da deneyerek vermeye çal fl yor. lerici ve devrimci talepler asla anti-demokratik diye suçlanamaz ve de yarg lanamaz. Çünkü tarihsel, sosyal, s n fsal hakl l içermektedir ve de meflrudur. Cumhuriyet ve Özerklik talepleri bilimsel tan mlar yla ele al n r. Bu hakl taleplerin önüne birer Demokratik ifadesi eklenmekle hâkim gerici s n flar n asla imana gelmeyece i ve de geri ad m atmayaca bilinmelidir. flçi s n f ve emekçi halklar n coflku ve heyecan n, maddî deste ini arkas na alan bir hareket Cumhuriyet ve Özerklik söylemleri neyi ifade ediyorsa gider ve gere ini yapar. Asla pazarl k ve müzakere yoluyla hareket etmez. Dünya daki, Yak n Do u daki, Bölge deki ve bu memleketteki güçler dengesini, s n f mücadelesinin seyrini hesaba katar. Emperyalist-kapitalizmin gündemini iyi okur. Dost ve düflman n tüm niyetleriyle tan r. Küçükburjuvazinin gelip geçici heyecanlar na, tatminlerine, arkas n doldurulamayacak fiyakal söylemlere ihtiyaç duymaz. Somut flartlar n somut tahlilini yaparak geçici, flarta ba l taktiksel ittifaklar için devrimci esneklikler gözetir, pragmatizmden kaynaklanan taktiksel zaaflar u runa stratejik amaçlar feda etmez, kitlelerini hüsrana u ratmaz. 8

9 S rr Öztürk Seçim Hesaplaflmas -Polemik- Seçim, Kapitalizmin Evrimi ve Kriz 12 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri yap ld. Olmayan burjuva demokrasisinde seçim denildi inde Devrimciler, Komünistler neyi anl yor, alg l yorsa bizler de onu anl yor/anlamaya çal fl yoruz. Kapitalizm denildi inde eflitsiz, adaletsiz, hukuksuz, özgürlüksüz, art -de er sömürüsüne dayal ahlaks z bir sistemi/rejimi/düzeni anl yor ve alg l yoruz. Bu türden bir toplumda yaflamak istemiyoruz. Emperyalist-kapitalizmin devrimci yol ve yöntemlerle y k lmas n, yerine s n fs z, sömürüsüz, s n rs z, eflitlikçi, özgürlükçü, insana ve do aya uygun/uyumlu komünist bir toplumu üretmek istiyoruz. Uluslarötesi tekelci sermaye hegemonyas n n y k lmas öngörüsü; Marx-Engels-Lenin sürecinin ve de onun takipçilerinin ham bir hayali de il, insan n ve insanl n sosyal ve enternasyonal kurtuluflunu yans t r. Emperyalist-kapitalistler kapitalist özel mülkiyetin, üretim ve paylafl m iliflkilerinin ebedî oldu unu vars n düflünedursun. Marx-Engels-Lenin süreci onlara ö renmeleri gereken tarihsel, ideolojik ve s n fsal dersi vermifltir. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, Dünya Sosyalist Sistemi ve emekçi halklar n ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelesi deneyimleri kapitalizmin ömrünün nereye kadar gidece ini iflaretlemifltir. Evet, ac, trajik fakat ö retici derslerle dolu bu süreçte art k ne Ekim Devrimi nin kazan mlar, ne Sosyalist Sistem, ne de ulusal kurtulufl mücadelesi veren ülkelerin deneyimleri ve kazan mlar vard r. Hegemonlar bu süreçten büyük bir ifltahla yararlanmas n bilmifl, tekni in, teknolojinin ve bilimsel bulufllar n kazan mlar n da büyük bir maharetle yan na almas n bilerek çürüyen, tarihsel ömrü dolan sisteminin vitrin düzenlemesi iflini baflarm flt r. Yaflad m z Dünyadaki gerçeklik budur. Bu durum; emperyalist-kapitalist sistemin ne hakl l n vurgular ne de ebedî oluflunu gösterir. Geçici oldu u belli olan bu durum mutlaka de iflecek ve sosyalizmin tarihsel, sosyal ve enternasyonal hakl l /zorunlulu u bir kez daha, hem de bir daha içinden ve d fl ndan kuflat lmamak üzere gelmifltir. 9

10 Dünyada, Bölgemizde ve yaflamakta oldu umuz bu memlekette bu türden bilimsel bir öngörünün iflaretleri her olay ve olguda al nmaktad r. nsanl k, kapitalizmden büyük zarar görenlerin aleyhindeki/aleyhimizdeki her fleye ra men, emperyalist-kapitalizme ve onun yerli ortaklar na, iflbirlikçilerine ve tafleronlar na karfl yer yer isyan etmekte ve aya a kalkmaktad r. flçi s n f baflta olmak üzere ezilen ve sömürülen emekçi halklar n aya a kalk fl, hak aray fl ve gerici sistemleri sorgulamaya bafllamas eninde sonunda kurmay n da üretecektir. Hegemonlar SSCB topraklar nda ve ulusal kurtulufl mücadelesi vermifl ülkelerin topraklar nda tahkimatlar n bofluna yapm yorlar. Emperyalist-kapitalistler istedi i kadar Demokrasi, özgürlük, bar fl, kardefllik terennümleri yaps n, onlar, yani ölüm tüccarlar savafl yöntemlerini hiçbir zaman b rakmam flt r. Hegemonlar aras kriz ile hegemonya krizi kapitalizmin yap sal ve genel karakterinden kaynaklanmaktad r. Savafls z, sömürüsüz, krizsiz, hapishanesiz, iflkencesiz, mafyas z, çetesiz bir kapitalizm yoktur. 12 Haziran da yap lan Seçim Hesaplaflmas n dünyam z n bu siyasî tablosunun içinde görmeye çal flaca z. TC Devleti ABD ve AB ye kölece ba lanm fl kara gerici, rkç, Siyasî slâmc iktidarlarca yönetilmektedir. Bu iktidarlar y pran nca göstermelik, biçimsel seçimlerle, demagojik demokrasi atraksiyonlar yla kitleler oyalan r. TC de henüz kimi Bat ülkelerindeki gibi bir seçim oyunca veya düzene i olan tahterevalli kurulamam flt r. Yani, burjuvazinin sa c s y pran nca demokrat veya solcu geçinenlerinin tahterevalli yöntemiyle iktidara getirilmesi düzene i Kapitalist bat daki s n f mücadelesi karfl s nda iflçi s n f ve emekçilere verilen/verilmek zorunda kal nan k smî tavizlerle sistemleri ayakta kalabilmifltir. TC de ise Devlet eliyle burjuva yetifltirme yöntemiyle hareket edilmifl, Finans kapitalin oluflmas geç olmufl, fakat güç olmam flt r. (Dr. H. K.) Di er yandan iflçi s n f ile emekçi halklar m z n talepleri mtiyazs z, s n fs z kaynaflm fl bir kitleyiz. palavralar yla kabaca ezilmifl ve sömürülmüfltür. Millî ink lap diye söze bafllayanlar öncelikle en büyük düflman belledikleri Komünistleri katlederek ifle bafllam flt r. AKP iktidar sözcülerinin Seçim sonucunda böbürlenerek ifade etti i; Dünyada kalk nma h z % 11 olan biricik ülkeyiz! ya da Dünyadaki 6 büyük ekonomiden birisi de biziz! laflar n hayat ve mücadele tekzip etmektedir. TC nin arkas ndaki IMF, Dünya Bankas gibi kurulufllar 10

11 bofluna; Cari aç klar n azalt, gerici reform yap, sosyal harcamalar na dikkat et, iflçi s n f ile emekçi halklar n taleplerini a zlar na birer bal çal p gidermeye çal fl, elindekini dikkatle harca diye Stratejik Orta na (Siz bunu jandarmas diye okuyun) ak l vermekte, yol ve erkân göstermektedir Emperyalist-kapitalist sistemin teorisyenleri ve tüm kurum, kurulufllar istedikleri kadar birbirlerine ak l versinler, sabun köpü ü ekonomilerini krizlerden asla kurtaramayacaklard r. Marksist geçinen kimi ekonomistler burjuvaziye yeminli ba l l klar yla ve krizden ç k fl reçeteleriyle sömürücülere ak l vermekte(!), böylelikle düzen içi konumlar yla sisteme olan sadakatlerini kan tlamaktad rlar Bu Seçim hesaplaflmas na iflçi s n f ile emekçilerin taleplerini gündemine alan, somut durumun somut tahlilini yaparak hareket eden ve kitlelere yol gösteren bir S n f Partisi nin eksikli inde girilmifltir. Sol Cenah Örgütleri ve Parlamentarizm Sol Cenah örgütleri bu Seçim hesaplaflmas sürecinde de hem fenersiz yakalanm fl hem de s n fta kalm flt r. Sol Cenah örgütleri hâlâ iç içe durmakta ve bir türlü ayr flmam fl olarak varl klar n sürdürmek istemektedirler. Sa ve sol teslimiyetçi oportünist ak mlar kendilerine aç lan kanallarda ilerici bir politika yapt n sanmaktad r! Sa teslimiyetçi oportünist fleritteki örgüt/partiler hâkim gerici s n flar n sistemine hiçbir elefltiri yöneltmeden, kapitalizmden baflka bir sistemin olabilirli inin üzerini külleyerek politika yapmay öne ç karm flt r! fiartlar n burjuvazinin belirledi i bir düzlemde Seçim hesaplaflmas sürecine bafltankara girmifl, akl nca sosyalizm propagandas yapt n sanm flt r! Böylelerinin seçimler sonucunda ald oylar, bir yan yla sosyalizmin tarihsel, sosyal, s n fsal hakl l k ve zorunlulu u davas na büyük zararlar vermifltir. Di er yan yla sosyalizme ilgi duyan insanlar m z büyük hayal k - r kl klar na sürüklemifltir. Evet, her fley burjuva parlamentarizmine endeksli de ildir. Komünistler tek amaç olarak parlamentoya gitmeyi belirlememifllerdir. Onlar duruma ve flartlara göre burjuva parlamentosunu iflçi s n f ve emekçi halklar m z n talepleri do rultusunda her aç dan kullanmay düflünmüfllerdir. Komünistler ayn zamanda ekonomizmi-sendikalizmi de yaln zca birer araç -okul- olarak görmüfl ve de erlendirmifllerdir. Komünistler biliyorlar ki: Nihai amaç iflçi s n f ve emekçi halklar m za ebediyen kapal 11

12 tutulan göstermelik parlamentolardan ve de seçim atraksiyonlar ndan geçmeyecektir. Fakat buna ra men, somut durumun somut tahlilini yaparak, mevcut burjuva parlamentosunu bir araç olarak kullan p kullanmamak, bu yolda devrimci esneklikler gözeterek zengin taktikler gelifltirmek Komünistlerin bafll ca görevleri aras ndad r. Elbette devrimci esneklikler, taktiksel zenginliklerin üretilmesi stratejik amac m za, yani iktidara gelme amac m za asla gölge düflürmeyecektir. Düflürmemelidir. Sol Cenah örgüt/partileri Lenin gibi bir politik dâhinin bu yoldaki öngörülerini ne anlam fl ne de alg layabilmifltir. Onlar bu ideolojik ve s - n fsal körlüklerinden ötürü de k yas ya elefltiremiyoruz. An lan örgüt/partilerin politikalar na yön veren üniversite okumufl yar m-ayd n flefleriyle taban ndaki bizim insanlar m z her zaman oldu u gibi ay r yoruz. Genellikle devrimci hizay bozan, dar grup tap n m hastal n yayg nlaflt ran bu türden fleflerin üretim ve hayat d fl oldu unu yakinen görüyor, biliyor ve izliyoruz. Sol Cenah örgütlerinin hesaplaflarak ayr flmas sürecinin sanc l bir süreç oldu unun bilincindeyiz. Her örgütlenmenin taban ndaki s n fsal bileflime bakmak esast r. Yine her örgütlenmenin taban nda son derece ilkeli, dürüst, militan, özverili, çal flkan ve Marksizm i ö renmeye, hazmetmeye ve pratikte yeniden üretmeye aday nüvelerin varl ndan da haberliyiz. Bu devrimci nüveleri örgütleyebilirsen örgütlenmeye, ö retebilirsen ö renmeye aday oldu u gün gibi aç kt r. Birlik sorununa en yatk n kadrolar böyleleridir. Yap lan elefltirilerde bu türden bir ölçüyü tüm süreçlerde hesaba katmak gerekiyor. S n f Partisi ve Ayr flma Burjuvazinin Seçim hesaplaflmas sürecinde henüz daha ayr flma yaflayamad klar ve de S n f Partisi nin ancak üstlenebilece i bir görevi kendili inden kurduklar örgüt/partilerinin üstlenece ini zannettikleri için böyleleri hem kendilerini, hem de kitleleri yan ltm flt r. Bu türden örgüt/partiler üzerinde henüz daha bir bas nç uygulayamayan Komünistler de hayat ve mücadeleyi kucaklamaya aday iktidar perspektifli bir S - n f Partisi nin oluflturulmas mücadelesini nihai amac na tafl yamam fllard r. Bir türlü ayr flmam fl Sol Cenah örgütleri devrimci politikay hâlâ siyasal-sosyal devrim süreçlerindeki önder kimlik ve kifliliklerin tezlerinden hareketle yapmaktad rlar. Sözlerine Stalin, Troçki, Mao, Enver 12

13 Hoca, Che Guevera dedi ki diye bafllayanlar n bu türden delilleri kullanmas kendilerini hemencecik politikan n d fl na atmak manas na gelmektedir. Dillerinden Marksizm-Leninizm lafz n b rakmayanlar devrimci politikay böylece birer do maya çevirmifltir. Marksizm asla bir dogma, din, tarikat, mezhep de ildir. Bir eylem k lavuzudur. Stalin, Troçki, Mao, Enver Hoca, Che Guevera dedi ki söyleminin bu memleketteki bir di er sürümü Suphi, K v lc ml, Deniz, Mahir, bo dedi ki güzergâh nda sürdürülmek istenmektedir. Verilen iki örne- in de siyasî bir ekmek paras d fl nda hiçbir k ymet-i harbiyesinin bulunmad n hayat ve mücadele tüm altüst olufllarda göstermifl/kan tlam flt r. Sosyal pratikte yaflanan bu türden dram ve trajediler; birey, grup, çevre ve örgüt yap lar yla herkesin/hepimizin boks maç nda yedi imiz yumruklardan sonra sersemleme durumundaki gibi say hesab yla kendimize gelmemizi göstermekte ve ö retmektedir. Devrimci mücadeleyi böylesine ucuz ve kolay yöntemlere indirgeyenleri hayat ve mücadele daima mahcup etmifltir. Devrimci, Sosyalist, Komünist ve dahi Bolfleviklik iddialar m z hiçbir lafazanl a dar grup tap n m na bel ba lamadan, 12 Haziran 2011 Seçim hesaplaflmas nda bir kez daha s nan p denendi ve de test edildi. 12 Eylül 2010 Referandumu deneyiminde Evet, Hay r, Boykot, Yetmez ama evet ya da Havet, vb. taktikleri burjuva seçim yorumcular taraf ndan da mizahla kar fl k biçimlerde de erlendirildi. Sol Cenah bu deneyimden de gelece i kazanmak için ne ders ne de sonuçlar ç karabildi. Birleflik, ciddî, güçlü, güvenilir ve donan ml bir S n f Partisi nin kurmayl ndan yoksun olarak yap lan Seçim Hesaplaflmas nda da al nan sonuçlar kimseyi hayrete düflürmemelidir. 12 Haziran 2011 Genel Milletvekili Seçim Sonuçlar Ö reticidir Seçime Kat lan Partiler Oy Oranlar (Yüzde) Milletvekili Say lar AKP CHP MHP BDP+Blok (35) 13

14 12 Haziran seçimlerine % 84 oran nda bir kat l m gerçekleflti. Seçimlere kat lmayanlar n oran ise % 16 oldu. Pasif Boykot kolayc l ndan bir türlü kurtulamayan kimi devrimci gruplar n seçimlere kat lmayan bu % 16 rakam n n oluflmas nda hiçbir katk s yoktur. Olmam flt r. Siyasal billurlaflmada tam bir netlik sa lanamad için ne burjuvazinin ne de ona flu ya da bu düzeyde karfl ç kanlar n hangi ideolojik ve s n fsal nedenlerle oy verip vermedi i tam olarak anlafl lamam flt r. Avantalar ve ya malar düzeninde bir ç karlar koalisyonu görünümündeki AKP; Kürt düflmanl na endeksli propagandas, din, tarikat, cemaat, mezhep, milliyet, rk temeline dayal sömürücü politikalar yla iflçi ve emekçi kitlelerin oyunu alarak tekelci devlet kapitalizminden yüksek ç kar n koruyan politikas n pekifltirmeyi becerdi. Bir burjuva yorumcusu CHP ye oy verenlerin % 16 s n n Ergenekoncu oldu unu söyledi. Geriye kalan oylar n burjuva resmî tarih ve resmî ideolojisine, bunca bask ya, inkâr, imha ve asimilasyon politikalar na ve katliamlara ra men, bunu bir türlü kavrayamayan Alevi oylar oldu unu iflaretledi. MHP ye geçmiflte tekelci sermayenin hini hacette kullan lacak tetikçisi rolünü veren hâkim gerici s n flar, bu kez yüzde 10 luk baraj n alt na düflüremedi. Yaln zca uyard. O kadar! Daha çok Avrupa da örgütlü bulunan Alevi örgütleri, bu memleketi de Avrupa sanarak ba ms z adaylar yla kitlesini sa l sol lu burjuva partilerin gerici, tutucu, tepkici politikalar n n etkisinden kurtarmay denedi. Avrupa da verilen ve verilmek zorunda olunan baz haklarla kazan mlar, çetin mücadelenin sonucunda elde edilmiflti. Anadolu Alevileri ise bir yandan sistemin, di er yandan Sol Cenah örgütlerinin bin bir kuflatma ve parselasyonu alt nda bir türlü politika üretemiyordu. Alevilerin elde etti i görece haklar n TC Devletinden de al nmas n n gerekleri vard. Gasp edilen bu haklar geri al nmal yd. Bu gereklili in Alevilik üzerinden de il, sosyal s n f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli i temelinde yap lmas n n flart oldu unu görmeye çal fl lmad. Sol Cenah örgütleri ne K z lbafl-alevi kültür, inanç ve gelene ini yeterince tan yordu ne de kabaca sömürülen fukara Sünni yi tan yordu. Kürtlerin, Alevilerin, Müslümanlar n sömürücü burjuvazileri de yeterince palazlanm fl ve s n fsal ç karlar na göre mevzilerini seçmifllerdir. BDP, sa l sol lu burjuva partilerinin Kürt düflmanl na endeksli politikalar karfl s nda mevziini korumay baflard. Sistemin bin bir türlü 14

15 bask ve terörüne, seçim hilelerine ra men, dayand oy potansiyelini büyük ölçüde korudu. BDP bir yandan burjuva ve küçükburjuva fleritlerde politika üretemeyen Sol Cenah örgütlerini Blok formülasyonuyla yan na çekmeyi baflar rken, di er yandan son derece esnek bir politika izleyerek, Kürdistan da giderek oluflan Burjuvazi-Proletarya saflaflmas nda Kürtlük ortak çarpan na göre hareket etti ve gerici ittifaklar n geniflletti. Ancak büyük kentlerdeki Kürtlerin oyunu almay baflaramad. Devlet tekelci kapitalizmi, iç ve d fl destekçilerinin de katk s n alarak ABD ile AB ye kölece ba ml AKP iktidar n iflbafl na getirdi. Beklenen sonuç da buydu. Seçim de erlendirmeleri yapan burjuva ideologlar da do all kla, s n fsal ve sosyolojik tahliller d fl ndaki yorumlar yla yetindiler. Hâkim gerici s n flar cumhuriyetin kuruluflundan bu yana sosyal s - n f ve sosyolojik emekçi halk gerçekli i d fl nda politika yap lmas n afl - lam flt kitlelere. Politika; din, tarikat, cemaat, mezhep, rk, milliyet, laiklik, millî flef, ebedî flef ve benzeri söylemler temelinde götürülmek isteniyordu. Ayn sosyal/s n fsal aidiyeti olan insanlar m z NATO cu, PEN- TAGON cu programlar, projeleri olan sa l sol lu burjuva sömürücü s - n flar n ç karlar n gözetip kollayan, fakat iflçi ve emekçilere gözba koyarak ald klar oylarla onlar yönetmeye kalkan siyasî partilere oy veriyordu. Bu türden çifte standartl bir oyunun oynanmas ndan sonra Millî rade tecelli etmifl oluyordu! Bu oyunu bozacak, burjuva partilerinin aras na kama sokup s n fsal ayr flmay dayatacak bir S n f Partisi yoktu. Kendili inden kurulmufl, iflçi, sosyalist, devrimci, komünist hatta bolflevik isim ve s fatlar n çok rahatl kla telaffuz eden örgüt/partiler de devrimci yasall klar yla sosyal meflruiyetlerini kaybetti inden ötürü onlarda ifllevsiz bir konuma itilmifllerdi. Türkiye nin Gündemi Yar m Saatte De iflir Çat, Seçim, Geçim Partileri Ne Yapar S kça tekrarlad m z gibi, Türkiye nin gündemi yar m saatte de iflir özdeyiflimiz bu Seçim hesaplaflmas sürecinde de do ruland. Sistemin en zay f karn olan hukuk kurumu kendini aç a düflürdü. CHP ve MHP nin Ergenekon san tutuklu milletvekili adaylar, seçilmelerine ra men sal verilmedi BDP nin KCK tutuklusu 5 milletvekili de seçilmelerine ra men onlar da sal verilmedi. Hatip Dicle ise mevcut hukukî mevzuat n özel yorumuyla seçildi i halde sal verilmedi ve yerine 15

16 AKP li birinin seçildi i ilan edildi! Olmayan burjuva demokrasisinin, hiçbir zaman olmayan hukuku da delindikçe delindi. Ulusal ve uluslararas hukuk anlay fllar, norm ve sözleflmelerinin hiçbir gerçekli i bu memlekette yoktu. flletilmiyordu. Her flart alt nda kulland m z düflünce ve örgütlenme özgürlüklerimiz, Ana ve Baba yasalar, hukukî, cezaî mevzuatlar, teamüller, yönetmelikler, devlet tekelci kapitalizminin yüksek ç - karlar ve de AKP nin iktidar için paspas misali çi nenebiliyordu Bu düzenek Cumhuriyetin kuruldu u günden bu yana Devletin âli menfaatleri u runa hini hacette mutlaka çi nenebilirdi Sistemin bu kural de iflmedi. Burjuva hukukçular ne minareyi çuvala sokabildi ne de hamam n namusunu kurtarabildi Seçim sonuçlar n n tart fl lmas, mevcut hukukun kabaca delinmesi, seçilen milletvekillerinin TBMM deki yerlerini alamay fl günlerce gündemi iflgal edip durdu. CHP in biçimsel ve göstermelik mecliste Yemin etmeme boykotu uzun sürmedi. BDP ise meclise kat lmak, yemin etmek ve de çok özledi i parlamentoyu kullanmak için AKP iktidar ndan bu türden hukuk gasplar n n düzeltilmesine iliflkin minicik bir taviz verilmesini bofluna bekledi durdu. AKP iktidar n n parlamentodaki en büyük rakibi BDP idi. AKP; CHP ve MHP muhalefetini kedinin fareyi oynata oynata yemesi misali halledece inden emindi. Burjuva demokrat BDP ve ona tutunarak politika yapmay uygun bulan Blok bileflenleri, en az ndan ve bir dönemin I. T P i gibi bir örgüt olmamas na ra men, her fleye ve aleyhteki pek çok mevzuata ra men, yine de TBMM nin en ileri örgütlülü ünü temsil etmekteydi. Devrimciler, Sosyalistler, Komünistler devletin Kürtleri ve öteki ulusal az nl klar inkâr, imha ve asimilasyon politikalar na karfl, her zaman ve her durumda Kürt ulusal özgürlük hareketine yard mc olmufl ve devlet tekelci kapitalizminin diktatörlü ünü karfl ya alm flt r. Fakat PKK ile BDP ye ilkesiz, eklektik, pragmatik yöntemlerle tutunarak ilerici bir politika izledi ini sanan 18 grup, çevre ve örgüt (Ki, pek ço unun bu s fatlar dahi hak etmedi inin bilincindeyiz.), tüm iddia ve söylemlerine ra men Emek, özgürlük, demokrasi ad verilen Blok içinde cem olmay uygun bulmufltur. Daha do rusu Devrimci, Sosyalist, Komünist hatta Bolfleviklik iddialar n bir kalemde çiziktirip BDP nin kitlesel taban na tutunmay ye lemifltir! Kürt ulusal özgürlük hareketi tüm süreçlerde kendilerini gündeme tafl yan, flu ya da bu düzeyde ilgi gösteren Hakikî Komünistler hariç, Sol Cenah örgütlerinden herkese kap s n açm fl, gazete, dergi, radyo ve TV lerinde böylelerine asla hak etmedi i deste i, daya- 16

17 n flmay cömertçe sunmufl ve duyarl l k göstermifltir. Kürt ulusal özgürlük hareketine öncülük edenlerin küçükburjuva ideolojik ve s n fsal karakteri yüzünden, bu harekete en büyük ideolojik, teorik, politik ve örgütsel katk y sunacak olan Hakikî Komünistleri ise sürekli biçimlerde karfl ya alm flt r. Oysa Komünistler; yerel, ulusal, sosyal, s n fsal ve enternasyonal birlik politikalar yla bu memleketteki en önemli sosyal muhalefet dinamiklerinden Ulusall k ve S n fsall k dinamiklerinin makas n açmakla görevli zevat n önünü kesici ba ms z s n f tavr yla hareket etmifltir. Komünistler; emperyalist-kapitalizmin bu u ursuz projeleriyle, onlar uygulamakla görevli kadrolar n politik aç a vurma yöntemleriyle gündemlerinden hiçbir zaman düflürmemifltir. Burada bir kez daha tekrar nda yarar var: Kürt ulusal hareketi k rda yenilmemifl, kentlerde, özellikle de metropollerde buluflan Kürt ve Türk küçükburjuva solculu u yüzünden darbe alm flt r. Halen de darbe almaktad r. Devrimci, sosyalist, komünist hatta bolflevik geçinen Türkiye Solu bir türlü Öndersizlik Krizini aflamam flt r. BDP ye ilkesiz, eklektik ve pragmatik yöntemlerle tutunmaktan baflka bir seçene i kalmam fl olanlar n kulland, örgütsel isimler, devrimci s fatlar, devrim iddialar bir kalemde s f rlanm flt r. BDP ye tutunarak politika yapanlar, Seçim hesaplaflmas nda taraf olmay dahi baflaramam fl ve daha ilk ad mda Blok bileflenlerinden Troçkist (Devrimci flçi Partisi) D P ile ( flçilerin Kardeflli i Partisi) KP ayr lm flt r. An lan 18 Blok bilefleni BDP nin bütün maddî, manevî ve moral de erlerini kullanm flt r. Örne in her Blok bilefleni, bu siyasî ortakl a 50 fler bin TL. seçim masraf koyamam flt r. Bürosunu seçim çal flmalar na açamam flt r. Gazete ve dergilerinde kampanyalar gelifltirememifltir. Elemanlar n mitinglere götürememifltir. Fakat örgüt isimlerinin Blok metinlerinde an lmas ndan ötürü büyük bir doyuma ulaflm flt r. stanbul, Ankara, zmir gibi belli bafll metropoller d fl nda esamisi dahi okunmayan örgütler BDP ye nas l bir oy katk s getirmifltir? BDP Seçim hesaplaflmas nda, özellikle Kürt illerinde bütün imkânlar yla kitleleri seferber etmeyi baflarm flt r. flte proletaryan n partisi, iflte gazetesi, iflte yay nevi, iflte televizyonu diyerek kurum kurum övünen emep ise, ödp ve tkp ile siyasî seçim ittifak ad na cilvelefltikten sonra kendisini Kürt ulusal özgürlük hareketinin flefkatli kollar na teslim etmekte bir sak nca görmemifl, ancak herhalde seçim yasas gere i seçimlerden de çekilmemifltir. S. P. F/2 17

18 Komünist Partilerin tarihsel, sosyal hakl l nas l ve nereden anlafl l r? flçi s n f hareketiyle sosyalist hareketi buluflturup bütünlefltirme yetene inden. Evet, Komünist Partiler böylelikle Komünist isim ve s fatlar n kullanmay hak ederler. Sosyal meflruiyetleriyle devrimci yasall klar n böyle kazan rlar. Tarihî TKP mizin ismini, devrimci tarih ve geleneklerini keyfe keder ve vahiy gelenekleriyle kullanmakta bir sak nca görmeyen, kendili inden kurulmufl, yar -ulusalc sip partisi te-ka-pe-si ise seçim öncesi sansasyon ve magazinleflme yöntemiyle ilan etti i 500 bin kabaday bulmak yerine 50 bin oy alarak tatmin olmufltur! Hatta kendini seçimlerin en baflar s z partisi ilan etti akabinde Kürtlere taciz oklar n yönlendirdi! Birleflik, ciddî, güçlü, güvenilir ve donan ml bir S n f Partisi nin gecikmeden oluflturulmas n gündeme getiriflimiz bu örnekte de görüldü ü gibi son derece acil ve hayatî bir görevdir. Ödp ise burjuvazinin bu türden solcu örgütlere açt aç k alan çal flmalar nda örgüt nas l oluflur, seçimlere nas l girilir türünden sorulara cevap bile verememifl, iç çat flmalar yla yetinmifl, TBMM de tek eylemi kravat n ç kar p s ran n üzerine koymak olan ( Bin Umut Aday -Ne demekse-) bir Ufuk Uras dahi ç karamam flt r. Kuruçeflme Toplant lar nda Sosyalist Solun Birli i iddias yla, bu konuyu sömüren, sansasyon ve magazinleflme yöntemleriyle kotar lan ödp partisinden tam 8 adet hizip örgütü do mufltur. Devrimci Yol örgütünün taban ndaki devrimci, özverili, militan nitelikli kadrolar çok üstün yetenekli fleflerinin politikalar yla savrulup gitmifltir! Esp ise Blok un kendi adaylar na listelerde yer vermeyifline fena halde bozulmufl, Blok tan çekilip ba ms z aday göstererek Seçim hesaplaflmas na kat lm flt r. Bu türden çifte standartl politikalar yla, ML ve KP, Bilimler Akademisi söylemleriyle, Marksizm e ayk r ezilenler türünden literatürleriyle, renk renk bayraklar ve sokak eylemlerinde hünerli elemanlar yla esp de Seçim hesaplaflmas ndan yüzünün ak yla ç kmay baflarm flt r! Devrimci, Sosyalist, Komünist geçinen kimi Blok bileflenleri k sac k ömürlerinde Devrimci Hareketin Birli i, Sosyalist Solun Birli i ve de Komünistlerin Birli i sorunsal na hiçbir zaman duyarl olmam flt r. Bu türden örgütlerin dar grup tap n m hastal hiçbir zaman tedavi görmemifltir. Ayr ca üniversite okumufl yar m-ayd nlar ndan oluflmufl birinci elemanlar n n huysuz, geçimsiz, burnundan k l ald rmayan ve de hüsnüne âfl k tav rlar yüzünden iki birim bir türlü yan yana gelememifltir. 18

19 Çat, Seçim, Geçim Partisi uvertürleri burjuva ve küçükburjuva solculu u kat nda bu yüzden çok revaçtad r. Ak llar nca Blok yarenlikleriyle bir araya gelenler asla örgüt oyuncaklar n feda etmekten yana de ildir. Onlar n tek bir örgütte, tek bir program yörüngesinde yeni bir kal ba dökülme diye bir niyetleri hiçbir zaman olmam flt r. Keza bu durumu iyi biliyor olmas nedeni ile olsa gerek(!) Öcalan da böyle olabilece- ine iflaret etmiyor mu? Çat, Seçim, Geçim Partisi uvertürlerinin neden yap ld n anlamakta gecikmiyoruz. Türkiye Solunun bu türden ideolojik, politik ve örgütsel vukuatlar ndan ötürü bir araya gelemeyiflini BDP kütlesel deste i ile üzerlerinde bas nç uygulayarak yan yana getirmifltir. Aflk olsun BDP ye Bu olguyu desteklemeliyiz. Hiç olmazsa iflçi s n f ve emekçiler ad na(!) kendili inden kurulan bu 18 örgütten böylelikle kurtulmufl oluruz Komünist Kadrolar n Devrimci Takti i Devrimci, Sosyalist, Komünist ve dahi Bolflevik iddial örgütlerin sosyal pratikteki bozgunu, siyaset sahnesindeki as l aktörlerimizi ve S - n f Partisi eksikli imizi daha büyük bir ihtiyaçla öne ç karm flt r. Elimizdeki bas n-yay n Araç lar iflçi s n f n n mal d r. Kolektif çabalarla üretilen bu Araç lar m zla Bilimsel Komünizm kaynakl ve Marksizm-Leninizm ilke ve amaçlar n n tutarl -somut-amaçl bir takipçisi olmay gündeminden düflürmemeye büyük bir özen gösterdi imizi dostdüflman herkes bilmektedir. An lan organlar m zda: Kendi yerli sentezimizin üretilmesine katk getirmeyi amaçl yoruz. flçi S n f n n Siyasal ve Sendikal Birli i davas ile Tek Parti, Tek Sendika, Tek Gençlik Örgütü fliarlar m z n sosyal pratikte do rulanmas na önem veriyoruz. fiç B RL Gazetemizin 10. Say s nda (s.2-9) daha seçimlerden aylarca önce Komünist ve Devrimci Sol un Seçim Takti i Nas l Olabilir ve Nas l Olmal fiç B RL KOLEKT F imzal ça r m zla konunun önemini vurgulam fl, devrimci kadrolara olan görevimizi yerine getirmifltik. Ayn ça r y SORUN Polemik Dergimizin May s 2011 tarihli 45. Say s nda (s. 3-31) daha da derinlefltirmifl, Lenin den yap lan katk larla zenginlefltirip Devrimci ve Komünist kadrolar n elefltirel katk s na sunmufltuk. deolojik ve politik beyni ve omurgas sa lam olan bütün çabalar n bir gün mutlaka anlafl laca na, suskunlukla geçifltirilmeyece ine ve de asla kuflat lamayaca na inan yoruz. Bunun iflaretlerini her olay ve olguda hemen al yoruz. An lan ça r m zla pek çok Devrimci ve Ko- 19

20 münist Kadro ile yarat c -ilkeli diyaloglar m z, fikir al flverifllerimiz gerçeklefltirildi. Günümüze kadar internet sitelerinde kolektif çabalar m zdan ve organlar m zda ifllemifl oldu umuz elefltirel katk ya aç k ve muhtaç, ayr ca senteze kavuflturulmaya aday tezlerimizden söz etmeyenler, bunlardan söz etmek durumunda kald. S n f mücadelesi daha da geliflip güçlendikçe Marksizm-Leninizm e duyarl her birim kolektif çabalar m - z n neyi amaçlad n daha çabuk kavramakta gecikmeyecektir. Marksizm in yorumu ve pratikte yeniden üretimi yöntemini ideolojik süzgecinden geçirenler sosyalizmin as l sahibi olan Modern Proletarya güçleriyle gecikmeden buluflacakt r. Hayat ve mücadelenin ö retti i de budur. Blok Partisi Yönelifli Politika Sahnesinde Eksikli i Hissedilen S n f Partisi nin Oluflturulmas n Önlemek çindir Blok iddialar yla Kürt ulusal özgürlük hareketinin kimi imkân ve de erlerine tutunan grup ve örgütler 1989 y l ndaki Kuruçeflme Toplant lar nda Sosyalist Solun Birli i iddias yla yola ç km fl, ayr fla ayr fla bihal olmufllar n sosyal pratikteki bozgunlar ndan sonra geldikleri son yerdir. Çat, Seçim, Geçim partisi uvertürlerine mral dan da katk gelmifltir. Burjuva parlamentosunu iflçi s n f ve emekçi halklar m z n talep ve ihtiyaçlar do rultusunda kullanabilecek, devrimci esnekliklerle, taktiksel zenginlikleriyle politika yapabilecek bir S n f Partisi olmay nca, kitleler Blok adaylar na kulak kabartm flt r. Blok milletvekili adaylar da pek çok vukuatlar na ra men AKP, CHP, MHP milletvekillerinden daha ileri bir konumdayd lar. 12 Haziran dan bu yana Blok milletvekilleri bas nda ve TV de günlerce konuflturuldu. Burjuvazi onlar n düflünce davran fl çizgilerini yeterince ölçüp biçti. Burjuvazinin yetenekli gazetecileri ile TV programc lar 35 milletvekilini bir ay daha konufltursayd, sonuçta Blok tan geriye ne kal rd? demekten kendimizi alam yoruz. Blok milletvekilleri devlet tekelci kapitalizminin diktatörlü ü alt ndaki bir memlekette politika yap ld - n unutmamal ve burjuva parlamentosunu kullan rken fazla hayal kurmamal d r. Burjuva parlamentosunun en ileri grubunu oluflturan Blok milletvekilleri kazan lan bu seçim mevzilerini nas l kullanacakt r? Kullanabilecekler mi? Sa l sol lu partiler BDP ye eklemlenen Blok a ve onun mu- 20

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 42 EYLÜL 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 42 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 39 OCAK 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 39 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV Dâhil)

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 36 MAYIS 2009 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 36 (2009) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 35 (2009) Fiyat : 4 TL (KDV Dâhil)

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 35 (2009) Fiyat : 4 TL (KDV Dâhil) SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 35 MART 2009 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 35 (2009) Fiyat : 4 TL (KDV Dâhil)

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com

MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S. www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com SORUN Polemik MARKS ST NCELEME ARAfiTIRMA ELEfiT R DERG S 41 MAYIS 2010 www.sorunpolemik.com e.posta: sorunkolektif@gmail.com Süresi: fiimdilik ki Ayda Bir Yay mlan r Say : 41 (2010) Fiyat : 4 TL (KDV

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

15.402 dersinin paketlenmesi

15.402 dersinin paketlenmesi 15.402 dersinin paketlenmesi 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM

Detaylı