Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni anayasada Kemalizm olmamalý"

Transkript

1 Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr 8. SINIFLARDA ZORUNLU OKUTULACAK De mok ra si der sin de A ta türk kö þe si Ge çen yýl bir kaç il de pi lot uy gu la ma sý ya pý lan ve bu yýl - dan i ti ba ren il köð re tim 8. sý nýf lar da zo run lu o la rak o ku tu - la cak Va tan daþ lýk ve De mok ra si E ði ti mi ders ki ta bý ha zýr - lan dý. Kitapta, çe þit li et kin lik fa a li yet le ri i çin de öð ren ci ler - den grup ta ki ar ka daþ la rýy la A ta türk ün bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma i le il gi li söz le ri ni i çe ren A ta türk kö þe si ha - zýr la ma la rý na i liþ kin ör nek ler de yer alýyor. Ha be ri 5 te ESKÝ REJÝMÝN SOYTARILIKLARINI KALDIRDIK Tunus ta Bin Ali ders kitaplarýndan çýkarýldý Tu nus E ði tim Ba kan lý ðý, o kul ki tap - la rýn dan dev rik Dev let Baþ ka ný Zey nel A bi din Bin A li ye a it bö lüm le rin çý ka - rýl dý ðý ný bil dir di. Tu nus U lu sal Pe da go - ji Mer ke zi Ya yýn Mü dü rü Bel ga sem Las su ed de, La Pres se ga ze te si ne yap - tý ðý a çýk la ma da, Es ki re ji min si ya sî soy ta rý lýk la rý nýn hep - si ni kal dýr dýk de di. Eski okul kitaplarýnýn baþýnda Bin Ali ve eþinin fotoðraflarý bulunuyordu. Ha be ri sayfa 7 de Zey nel A bi din Bin A li Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Prof. Dr. Fa zýl Hüs nü Er dem A NA YA SA HU KUK ÇU SU PROF. DR. ER DEM: 16 KEZ YA PI LAN DE ÐÝ ÞÝK LÝK LE - RE RAÐ MEN, MEVCUT A NA YA SA DA KÝ O TO RÝ TER RUH HÂ LÂ DU RU YOR. ANAYASANIN RESMÎ ÝDEOLOJÝSÝ ATATÜRKÇÜLÜK Mev cut a na ya sa da ha kim o lan dev let çi, o to ri ter ruh, ya pý lan de ði þik lik ler le be lir li öl çü de tör pü len diy se de hâ lâ o an la yý þýn iz - le ri mev cut. Me se lâ baþ lan gýç kýs mýn da bu iz le ri çok ra hat gö re - bi li yo ruz. Bu a na ya sa nýn Ke ma liz mi, A ta türk çü dü þün ce yi res mî i de o lo ji o la rak be nim se miþ bir a na ya sa ol du ðu nu gö rü yo ruz. YENÝ ANAYASADA HÝÇ KÝMSEYE ATIF YAPILMAMALI Ye ni a na ya sa nýn her ke sin a na ya sa sý o la bil me si i çin hiç kim se - ye, hiç bir gru ba, züm re ye, ya þam tar zý ve zih ni ye te a týf ta bu lun - ma ma sý ve et nik re fe rans i çer me me si lâ zým. De mok ra si nin da ha da kök leþ ti ril me si, si vil i ra de nin ön pla na çý ka rýl ma sý, as ke rî ve sa - yet ku rum la rý nýn tas fi ye e dil me si gerekiyor. Ha be ri sayfa 5 te DÝNÝ ÖZGÜRLÜKLER RAPORU YAYINLANDI ABD: Laik devlet özgürlükleri kýsýtlýyor ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýnýn U lus la ra ra sý Di nî Öz gür lük ler Ra po runda, Tür ki ye de a na ya sanýn di nî öz gür lük le ri ko ru du ðu ve dev le tin ge nel an - lam da bu ko ru ma la rý uy gu la dý ðý, an cak la ik dev le tin bü tün lü ðü ve var lý - ðýy la a lâ ka lý ba zý a na ya sal hü küm le rin bu hak la rý ký sýt la dý ðý be lir til di. MÜSLÜMAN VE DÝÐER DÝNÎ GRUPLARA SINIRLAMALAR DEVAM EDÝYOR Ra por da, dev le tin, la ik dev le ti ko ru ma ge rek çe siy le, ü ni ver si te le ri de i çi ne a la cak þe kil de dev let ku rum la rý ve dev let da i re le rin de Ýs lâ mî i fa de ye ge ti ri len ký sýt la ma lar da da hil, Müs lü man ve di ðer di nî grup la ra sý nýr la - ma lar koy ma ya de vam et ti ði i fa de e dil di. Ha be ri say fa 4 te Ký lýç ye ni den baþ kan AYM Baþ ka ný Ha þim Ký lýç'ýn 4 yýl lýk gö rev sü re si nin dol ma sý ne de niy le mah ke me baþ kan lý ðý i çin se çim ya - pýl dý. 17 oy dan 13 ü nü a la rak ye ni den se çi len Ký lýç, 13 Mart 2015'e ka dar gö rev de ka la cak. Ha be ri say fa 4 te AB de Türkiye ye destek arttý Al man Mars hall Fo nu nun Tran sat lan tik E ði lim ler an ke ti ne gö re, son bir yýl da Tür ki ye'ye ta ma men ya da kýs men müs bet ba kan la rýn o ra ný Al man ya'da 8 pu an ar týþ la yüz de 42'ye, Fran sa'da 12 pu an ar týþ la yüz de 53'e yük sel di. 4'te Gaz ze ab lu ka sý hu ku ka ay ký rý Ýs ra il in Gaz ze ye uy gu la dý ðý ab lu ka nýn ya sal ol du ðunu ö ne sü ren Pal mer Ra po - runun so nu cu nu red de den BM in san hak la rý uz man la rý, Ýs ra il in Gaz ze Þe ri dinde uy - gu la dý ðý de niz ab lu ka sý nýn u lus la ra ra sý hu ku ka ay ký rý ol du ðu nu bil dir diler. 7 de Ýs ra il mal la rý na çiftçi boy kotu Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, TZOB ve Türk çift çi si o la rak Ýs ra il mal la rý ný boy kot et tik le ri ni a çýk la dý. Bay rak tar, Bi ze Ýs ra il to - hu mu ver me sin ler, Ýs ra il ma lý sat ma sýn lar de di. Ha be ri say fa 11 de Erdoðan, Ýslâm dünyasýnýn yeni sesi olmak istiyor ISSN Baþbakan Erdoðan ýn Mýsýr da binlerce kiþi tarafýndan karþýlanmasý büyük dikkat çekti. FO TOÐ RAF: A A Ýn gi liz Ti mes ga ze te si "Er do ðan'ýn Ku düs i le i liþ ki - le ri nor mal leþ tir me yi red det me si nin A rap hal ký ta ra - fýn dan o lum lu kar þý lan dý ðý ný" kay de de rek, "Er do ðan ken di si ni Ýs lâm dün ya sý nýn ye ni se si o la rak sun mak is ti yor" yo ru mu nu yap tý. Ha be ri sayfa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Araplar, Türklerle el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyaya ilân edecekler ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Rabbimin ihsan kapýsý hiç kapalý olmaz Hikmetinden bazý kullarýna ni metidir az Yani bazý kulunun ni metini daralttýrýr Kimisine bol vererek rýzkýný çok arttýrýr O dilerse kuluna güç daðlarýný aþtýrýr Sevdiði dünyasýný bazen olur zorlaþtýrýr Rabbimiz daraltýr ihâta eder kavrar tutar Bast eden O dur tasarruf sahibi bazen açar El- Kâbýz Ýyi yapsan karþýlýðý aynýsý da sanadýr Ýþte insanýn hayatý ömrü de bir aynadýr Her durumda sabredip þükretmeli Rabbimize Ýmtihanla kulunun nefsini eyler terbiye Geçici dünyayý ebedî vehim tehlikeli Bilâkis kul her zaman hissetmeli rahmet eli Çok geniþ tasavvur etme bu denî olmaz geniþ Dar kabir hükmünde hayat aksine tam bir iniþ HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Kim seni hizmet için celb ediverse askere Bu hayatý bahþeden mevt ile verir tezkere Kalb ve ruhu arýtýp çýk sevgili makamýna Nurlarý verir hayat cennet gelir ayaðýna O geniþ âlemin anahtarý tevhîd sözüdür O mübârek kelime tam ma rifetten süzülür Hikmetini derk edersen tâ olursun bahtiyâr Nefs-i emmâreye deðil Rabbime olmalý yâr Kul, "Ya Rabbi, ya Rabbi" diye Allah'a duâ ettiðinde Allah þöyle buyurur: "Duâna icabet ediyorum. Ýste ki sana verilsin. Câmiü's-Saðîr, No: 430 / Hadis-i Þerif Meâli Ýnþaallah, yine Araplar ye si býrakýp, Ýslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyanýn her tarafýnda ilân edeceklerdir. Âhirette cennet ve cehennemin zarurî vücutlarý gibi hayýr ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir. Tâ ki, nev-i beþerde dahi sair neviler gibi hayýr ve fazilet galib-i mutlak olacak. Tâ beþer de sair kâinattaki kardeþlerine müsâvi olabilsin ve sýrr-ý hikmet-i ezeliye nev-i beþerde dahi takarrur etti denilebilsin. Elhasýl: Madem mezkûr kat î hakikatlarla bu kâinatta en müntehap netice ve Hâlýkýn nazarýnda en ehemmiyetli mahlûk beþerdir. Elbette ve elbette ve hayat-ý bâkiyede cennet ve cehennemi, bilbedahe, beþerdeki þimdiye kadar zâlimane vaziyetler cehennemin vücudunu; ve fýtratýndaki küllî istidâdat-ý kemaliyesi ve kâinatý alâkadar eden hakaik-i imaniyesi, cenneti bedahetle istilzam ettiði gibi, her halde i- ki harb-i umumî ile ettiði ve kâinatý aðlattýran cinayetleri ve yuttuðu zakkum þerleri hazmetmediði için kustuðu ve zeminin bütün yüzünü pislendirdiði vaziyetiyle, beþeriyeti en berbat bir dereceye düþürüp bin senelik terakkiyatýný zir ü zeber etmek cinayetini beþer hazmetmeyecek. Her halde çabuk baþýnda bir kýyamet kopmazsa, hakaik-i Ýslâmiye beþeri esfel-i safilîn derece-i sukutundan kurtarmaya ve rûyi zemini temizlemeye ve sulh-u umumiyi temin etmeye vesile olmasýný Rahman-ý Rahîm in rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Ýkinci kelime ki, müddet-i hayatýmda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden þudur: Yeis en dehþetli bir hastalýktýr ki, âlem-i Ýslâmýn kalbine girmiþ. Ýþte o yeistir ki bizi öldürmüþ gibi, garpta bir-iki milyonluk küçük bir devlet, þarkta yirmi milyon Müslümanlarý kendine hizmetkâr ve vatanlarýný müstemleke hükmüne getirmiþ. Hem o yeistir ki, yüksek ahlâkýmýzý öldürmüþ, menfaat-i umumiyeyi býrakýp menfaat-ý þahsiyeye nazarýmýzý hasrettirmiþ. Hem o yeistir ki, kuvve-i mâneviyemizi kýrmýþ. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i mâneviye ile þarktan garba kadar istilâ ettiði halde, o kuvve-i mâneviye-i harika meyusiyetle kýrýldýðý için, zâlim ecnebîler dört yüz seneden beri üç yüz milyon Müslümaný kendilerine esir etmiþ. Hattâ bu yeisle, baþkasýnýn lâkaytlýðýný ve füturunu kendi tembelliðine özür zannedip neme lâzým der, Herkes benim gibi berbattýr diye þehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i Ýslâmiyeyi yapmýyor. Madem bu derece bu hastalýk bize bu zulmü etmiþ, bizi öldürüyor. Biz de o kâtilimizden kýsasýmýzý alýp öldüreceðiz. Lâ taknatû min rahmetillah / Rahmet-i Ýlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz. (Zümer Sûresi: 39:53) kýlýcýyla o yeisin baþýný parçalayacaðýz. Tamamý elde edilemeyen þeyin, tamamý terk edilmez hadisinin hakikatiyle belini kýracaðýz inþaallah. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan denilen en dehþetli bir hastalýðýdýr. Ve kemalâta mâni ve Kulum Beni nasýl tanýrsa, onunla öyle muâmele ederim. (Buharî, Tevhid: 15, 35) hakikatine muhaliftir; korkak, aþaðý ve âcizlerin þe nidir, bahaneleridir. Þehamet-i Ýslâmiyenin þe ni deðildir. Hususan Arap gibi nev-i beþerde medar-ý iftihar yüksek seciyelerle mümtâz bir kavmin þe ni olamaz. Âlem-i Ýslâm milletleri Arabýn metanetinden ders almýþlar. Ýnþaallah, yine Araplar ye si býrakýp, Ýslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyanýn her tarafýnda ilân edeceklerdir. Hutbe-i Þamiye, s. 48 LÛGATÇE: nev-i beþer: Ýnsanoðlu. hikmet-i ezeliye: Ezelî hikmet. istidâdât-ý kemâliye: Mükemmelliðe ait istidatlar. istilzam: Lüzumlu kýlma, gerektirme. esfel-i safilîn: Aþaðýlarýn en aþaðýsý. sýrr-ý hikmet-i ezeliye: Ezelî hikmetin sýrrý. yeis: Ümitsizlik. metanet: Kararlýlýk, dayanýklýlýk, saðlamlýk. tesânüd: Dayanýþma, birbirini destekleme. müstemleke: Sömürge. seretan: Kanser. Zaman anaforu Ey insanlar! Fâni, kýsa, faydasýz ömrünüzü bâki, uzun, faydalý, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasýdýr; Bâkî-i Hakikî nin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkî ye müteveccih olan þey, bekanýn cilvesine mazhar olur. fi u aralar sýkýntým var zamanla! Zamanla yaþamak zor aslýnda, ruhum gibi birçok lâtifem bu aðýrlýðýn altýnda eziliyor Ne zor þu zaman anaforundan çýkamamak, zamanla kayýtlý olmak Býrakýp gidemiyorsun, elveda demekle ayrýlamýyorsun Hani þu meþhur Hadi bana eyvallah demek de olmuyor zamana karþý Zaman kýskacýnda yaþamak, zamana baðlý yaþamak ebed ihtiyacýmý daha iyi hissetmemi saðlýyor aslýnda 10 dakika sonra okula gidecek olmak, dört saat sonra uzun bir yola çýkacak olmak, 43 saniye kýrmýzý ýþýkta beklemek, i- ki gün sonra okullarýn açýlýyor olmasý, bir ay sonra sýnava girecek olmak, gece olunca uyuma zorunluluðu hissetmek, sabahleyin erkenden kalkýyor olmak, beþ dakika sonra sevdiklerinden ayrýlacak olmak, yarým saat önce en sevdiðin arkadaþýný topraða gömmüþ olmak, on dakika ile o- tobüsü kaçýrmak Hayatýn her alanýnda zaman kaydýný görebiliriz Ana göre yaþamak Zamanýn elimizi kolumuzu baðladýðýný hissetmek Zaman An Nasýl bir kavramsýn sen? Nasýl bir muammasýn? Bir sýr mýsýn anlaþýlmayý bekleyen? Bir hazine misin açýlmaya hedeflenen? Nasýl bir hakikatsin ki bilinenleri ters yüz ediyorsun, en maðrur mütegallibeleri hükmüne boyun eðdiriyorsun Nasýl bir müþkülsün sen zaman? Ýnsanlar sevdiklerinden ayrýlmak istemezler Kurulu olan düzenlerini býrakmak istemezler Oysa zamana baðlý her vuslat, bir firak çekirdeðini taþýr kalbinde. Zamana baðlý her kavuþma ve zamana baðlý her nimet, ayrýlýklara gebe Ýnsan bu yüzden ebede muhtaçtýr. Sevdiklerinden ayrýlmak istememesi, daimî bir kavuþma-buluþma hâlini anlatýr bize. Ýþte bu da ebed hakikatidir. Risâle-i Nur da insan vicdanýnýn ebed istemesinin vurgulanmasý manidardýr. Ýnsanlarýn hadsiz bir zamanda, hudutsuz bir hayatta yaþama iþtiyaklarý onlarý ebediyet nimetine muhtaç eden gerçeklerden biridir. Zaman, hakikatleri perdeli hâle getiren bir hakikat. Zaman insanlarýn aciz olduklarýný anlatan bir perde. Zamaný yenemeyen, zamaný aþamayan acziyetini de itiraf etmiþ oluyor Bu yüzden, insanlarýn ilminin en nihayetindeki geliþmeleri zaman makinesi ile göstermek istemeleri ilginçtir. Ýnsanlarýn muhayyilesinde var o- lan zaman makinesi efsanesi, insanlarýn zamanla olan kayýtlarýný koparmak istediklerinin açýk bir itirafýdýr. Ýnsanlar fark etmese de bu çalýþmalarý ve hayalleri ile ebediyet ihtiyacýný dile getirmiþ olurlar Zira ancak ebedî bir hayatta zaman kavramý olmayacaktýr Ebede müþtak ve vahyin dersini dinleyen insanlar, iman ile kalp ve ruhun derece-i hayatýna çýkarlar. Böylece zaman kavramýný geçici de olsa yenmiþ olurlar. Böylece fani hayatta ebediyet lezzeti tadarlar Bu, iman çekirdeðinde zamaný yenecek, ebediyeti bize kazandýracak bir istidat olduðunu gösterir. Ýnananlarýn fani amellerinin rýza-i Ýlâhî ile bâkîleþmesi güzel bir nimet ve lütuftur. Zamana baðlý yaþamak, zamanla kayýtlý yaþayýp eli kolu baðlanmak Zaman anaforu ile hâlî bir ebediyet duâsý yapýyoruz aslýnda Elbette insanlardan hayatýn sýrrýný anlayanlar ve hayatýný sû-i istimâl etmeyenler, dâr-ý bekàda ve Cennet-i bâkiyede hayat-ý bâkiyeye mazhar olacaklardýr. Â- menna ve saddakna Üstadým. Hak yolunda hizmet NECATÝ YILMAZ Yýl 1958 Nurlarý ilk tanýdýðým zamanlar O zaman rahmetli Sinan Omur tarafýndan haftalýk olarak yayýmlanan Hür Adam adýnda bir gazete vardý. Fiyatý 25 kuruþtu. 4 sayfalýk tabldot boyda basýlýrdý. Üstadýmýzla ilgili haberleri oradan okurduk. Sinan Omur un matbaasý vardý. Nurlar uzun zaman orada basýldý. Yine o yýllarda Þeyh Þamil in torunlarýnýn Doðuþ ve Ayyýldýz matbaalarý vardý. Rahmetli Atýf Ural Aðabey, Ankara nýn Ulus semtinde Murat Lokantasýnýn üzerindeki dershanede kalýyordu. Üstadýmýz (r.h.) Ankara ya gidenlere Orada bir tek Atýf ý bulsan yeter derdi. Hakikaten yetiyordu. Atýf Ural Aðabeyin cenazesinde bulunmak nasip oldu. O günlerde arasý mühim o- laylar olduðu zaman Üstadýmýz Sinan Omur un gazetesinde yazýlar yazar, bizi yönlendirirdi. Üstadýn þehirler arasý seyahatleri çoktu. Gittiði her vilayette oteller ve lokantalar dolardý. Konya ya gittiði zaman etrafý polislerle çevriliydi. Üstad onlara Siz beni koruyorsunuz, hepinizi talebeliðe kabul ettim diyordu. O zaman Hamza Emek Aðabey Emirdað da oturur, manifaturacýlýk yapardý. Ayný zamanda Demokrat Parti Ýlçe baþkanýydý. Rahmetli Baþvekil Adnan Menderes i, Üstadýmýzla görüþmesi için Emirdað a dâvet etmiþti. Baþvekil de dâvete icabet etmiþti. Üstadýn seyahatleri gazetelerin manþetlerinden yayýnlanýrdý. Hamza Emek Aðabey bana bizzat anlatmýþtý. Ýlçe Baþkanlýðý için ilk teklif geldiðinde Üstadýma sorayým diyor. Telgraf çekerek sormak için postaneye giderken yolda bir de bakýyor ki postacý elinde Üstadýndan bir telgrafla geliyor. NURLU HATIRALAR Telgrafta Kardeþim, Demokratlarýn teklifini reddetme, kabul et diyor. Hamza Emek Aðabey daha sormadan cevabýný Isparta da bulunan Üstaddan almýþ oluyor. Rahmetli Atýf Ural Aðabey Hukuk Fakültesi nde talebe iken 10 liraya Ulucanlar da bir ev tutmuþtu. Matbaalarda tab edilen Risâle formalarýný kucaðýna alýr, bu gecekonduya getirir, orada formalar bir araya getirilir, daha sonra kitap halinde piyasaya arz edilirdi. Ben o zaman öðrenciydim, kitaplar gelirdi, biz de alýrdýk. Mektubat 22 lira, sözler 25 lira idi. Ýlk aldýðým kitap Mektûbât olmuþtu. Onu hatýra olarak saklarým. Üniversitede okuyan öðrenciler Atýf Aðabeyi ziyarete gelirdi. O da onlarýn gecekonduda içmeleri için bir avuç pirinci suya koyarak çorba yapardý. Talebeler koltuklarýnda ekmekle çorba içmeye gelirlerdi. Atýf Aðabey gelenlere, sandalye olmadýðýndan oturmalarý için sebze-meyve kasalarýný sandalye yerine takdim ederdi. Gecekondunun 10 lira olan kirasýný ödeyemeyince, bir gece yorganýný sýrtýna alarak taþýnýrken gece bekçileri merhumu yakalýyor. Bunu nereden çaldýn delikanlý? diye soruyorlar. O da Ben Hukuk talebesiyim, kiramý ödeyemedim, o yüzden taþýnýyorum diyor, kimliðini gösterip öyle kurtulabiliyordu. O günlerde Nurlarý yeni tanýmýþ 20 yaþýnda bir gençtik. Aradan yýllar geçti, çok öðrenci yetiþtirdik Üstadýn vefatýnda kýrmýzý toprak yaðmýþtý. Bizim köy yüksek daðlarla çevrilidir. Karlý daðlarýn üzerinde kýrmýzý toprak gördük. Askere gittiðimiz için Üstadýmýzýn cenazesine yetiþemedik.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Servisaraçlarý hazýr NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 17 Þevval 1432 Rumî: 2 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý EÐÝTÝM YILININ BAÞLAYACAÐI 19 EYLÜL SABAHI, ÝSTANBUL DA 12 BÝN, ANKARA DA 5 BÝN 500, ÝZMÝR DE2BÝN500VEBURSA DA2BÝN250ÖÐRENCÝSERVÝSARACIYOLLARDAOLACAK. EÐÝTÝM yýlýnýn baþlayacaðý 19 Eylül Pazartesi günü, trafikte yoðunluðun azaltýlmasý için vatandaþlarýn toplu taþýma araçlarýný kullanmalarý gerektiði bildirildi. Bursa Servis Aracý Ýþletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odasý Baþkaný Sadi Aydýn, e- ðitim öðretim dönemine hazýr olduklarýný söyledi. Velilerin korsan araçlara itibar etmemesini isteyen Aydýn, Çocuklarýnýn nasýl taþýndýðýný bilmedikleri a- raçlardan uzak dursunlar. Üzücü sonuçlarla karþýlaþýlmamasý için güvenli taþýmaya yönelmelerini istiyoruz dedi. REHBER ÖÐRETMEN ÝÇÝN 35 LÝRADAN FAZLA ÖDEMEYÝN Ýstanbul Umum Servis Aracý Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Hamza Öztürk i- se bu yýl yaklaþýk 180 bin öðrencinin günlük servis araçlarýna bineceðini anlattý. Yeni dönemde daha güvenli, teçhizatlý a- raçlarla hizmet verileceðini vurgulayan Öztürk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 1 Temmuz 2011 dan itibaren üretilen okul taþýtlarýnda bu sistemleri zorunlu tuttu. 2 yýl içinde eski araçlar, bu þekilde donanýmlý hale getirilecek diye konuþtu. Araçlarda rehber personel çalýþtýrmak durumunda olduklarýný belirten Öztürk, Ýlkokul çaðýndaki çocuklar için belediye ek ücret alýnabileceðini komisyonlara býraktý. Üyelerimizin en fazla 35 Ýstanbul Umum Servis Aracý Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Hamza Öztürk, bu yýl yaklaþýk 180 bin öðrencinin günlük servis araçlarýna bineceðini söyledi. Bursa Servis Aracý Ýþletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odasý Baþkaný Sadi Aydýn ise velilerin korsan araçlara itibar etmemesi gerektiðini ifade etti. lira almasýný uygun bulduk. Her öðrenci ayda 35 lira rehber öðretmen ücreti ö- deyecek lira isteyenler olduðunu duyduk. Kesinlikle ödenmesin. Ailelerimiz, bize ve belediyelere þikâyet edebilirler diye konuþtu. TRAFÝKTE YOÐUNLUÐA DÝKKAT ANKARA Servis Aracý Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Tuncay Elmadaðlý, personel taþýmacýlýðý yapanlarla birlikte yollardaki araç sayýsýnýn daha fazla olacaðýný dile getirerek, Okullar kapandýðýnda 2 bin 500 civarýnda aracýmýz boþta kaldý. Þimdi okulla birlikte yollarda olacaklar. Velilerimizden a- raçlarýn Ankara için C plâkalý olmasý, okul taþýtý þartlarýný taþýmasýna dikkat etmesini istiyoruz. Emniyet kemeri ve camlarýný veliler kontrol etsinler. Korsan servis araçlarýna çocuklarýný vermesinler. Özellikle birebir anlaþma yapmalarýný istiyoruz. Çocuðunu kim taþýyorsa onunla sözleþme yapsýnlar dedi. Ýzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçlarý Ýþletmecileri Odasý Hasan Basri Bostancý ise, Ýlk günler toplu taþýma araçlarýný tercih etsinler ki ilk günün kargaþasý ve stresi azalsýn. Trafikteki yoðunluðu ancak bu þekilde azaltabiliriz. Pazartesi günleri toplu taþýma araçlarýnýn daha fazla tercih edilmesi çocuklarýn okullarýna daha güvenli ulaþmalarýný saðlayacaktýr dedi. Bursa / aa Meclisin eski eþyalarý eðitimin hizmetinde TBMM DE, ihtiyaç fazlasý olan ve demirbaþ kayýtlarýndan düþürülen eþyalar, talepte bulunan okullara veriliyor. Eski hizmet binasýnýn yýkýlmasý dolayýsýyla boþta kalan malzemeler ve kullanýmdan düþen diðer eþyalarýn boþaltýlmasý ihtiyacý ortaya çýktý. Bu malzemelerden bir kýsmý öðrencilerin derslerde kullanmasý için okullara daðýtýldý. Talep eden okullara gönderilen eþyalar arasýnda, masa, sandalye, koltuk, dolap, raf, sehpa, televizyon ve atýk halý bulunuyor. Eþyalarýn daðýtýlmasýnýn memnuniyetle karþýlandýðýný belirten yetkililer, bu þekilde okullarýn bazý eksiklerinin kapatýldýðýný söyledi. Yetkililer, okullarýn TBMM den daha çok bilgisayar, yazýcý, projeksiyon makinesi, kamera ve faks ile fotokopi makinesi de istediklerini belirtti. TBMM / aa Hacca gidecekler için aþý zamaný HAC ziyareti için 2011 yýlýnda Suudi Arabistan a gidecek olan vatandaþlara zorunlu aþýlarýn yapýlmasýna baþlandý. Hacca gidecekler için gitmeden önce bazý aþýlarýn uygulanmasý zorunlu tutuluyor. Hacý adaylarýna uygulanmasý zorunlu olan menenjit ve oral polio aþýsý için bütün illerde il saðlýk merkezlerince aþý merkezleri hazýrlandý. Bu kapsamda, Bursa da Osmangazi Saðlýk Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þubesi nin yaný sýra ilçelerde toplum saðlýðý merkezlerinde aþý yapýlabilecek. Ayrýca, mevsimsel grip aþýsý isteyen hacý adaylarýna da aþý temin etmesi halinde uygulanacak. Hacý adaylarýnýn, þimdiden aþý yaptýrarak ilerleyen dönemde sýkýntý yaþamamalarý tavsiye edildi. Bursa / cihan Dünyada 366 milyon þeker hastasý var SAÐLIK uzmanlarý, dünya genelinde þeker hastasý sayýsýnýn 366 milyon olarak tahmin edildiðini bildirdi. Uluslar arasý Diyabet Federasyonu nun Lizbon da düzenlenen Avrupa toplantýsýnda yapýlan açýklamada, þeker hastalýðýnýn yaygýnlaþtýðý ve dünyadaki vak'alarýn sayýsýnýn þoke edici boyutlara ulaþtýðý belirtildi. Federasyon, dünyada her yýl 4,6 milyon kiþinin þekerden öldüðünün tahmin edildiðini, Tip1 ve Tip2 türleri dahil hastalýkla mücadele 46 için yýllýk olarak harcanan paranýn ise 465 milyar olduðunu kaydetti. Federasyon Baþkaný Jean Claude Mbanya, 2011 de her 7 saniyede þeker hastalýðýndan bir kiþi ölüyor diye konuþtu. Londra / aa

4 4 Y HABER Laik devlet, ca ni as ya.com.tr Müs lü man la ra kar þý kul la ný lan kav ram Ne ya zýk ki Tür ki ye, la ik li ðin en ka tý uy gu lan dý ðý ül ke ler den bi ri. Ý þin eh li uz man la rýn i fa de ve tes bit le ri ne gö re Tür ki ye de ki la ik lik, Rus ya ve Fran sa ti pi la ik lik ten ör nek a lýn mýþ. Fark lý za man lar da de ði þik an la yýþ lar ol sa da ül ke miz de ki uy gu lan dý ðý þek liy le la ik lik, ge nel lik le i nanç la rýn ya þan ma sý na en gel o la cak þe kil de yo rum lan mýþ týr. La ik li ðin çok tar tý þýl dý ðý ül ke ler den bi ri de Fran sa dýr. Yi ne uz man la rýn i fa de siy le Fran sa, Ýs lâ ma en ka pa lý ül ke o la rak da bi li ni yor. Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh, la ik lik tar týþ ma la rýy la il gi li dik kat çe ki ci de ðer len dir me ler de bu lun muþ. Di ðer Av ru pa ül ke le rin de ol du ðu gi bi Fran sa da da dev let, Müs lü man lar a dý na bir tem sil ci yle mu ha tap ol mak is ti yor. Bu nun i çin de Av ru pa Ýs lâ mý di ye ad lan dý rý lan bir ya pý yý teþ vik e di yor. Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh, Av ru pa da ki Ýs lâ mo fo bi nin (Ýs lâm kor ku su) sa de ce sað par ti le re has bir du rum ol ma dý ðý ný, a lý þýl mý þýn dý þýn da sol cu par ti le rin de bu tu za ða düþ tü ðü ne dik kat çek miþ. Ya zar A la in Gresh, la ik li ðin; ö zel lik le Müs lü man la rý he def al dý ðý ný da þöy le ör nek len dir miþ: Bu gün Ýs lâm di niy le hiç bir il gi niz ol ma sa bi le e ðer a dý nýz Mu ham med ve ya Fat ma i se san ki si ze kar þý bir sal dý rý var mýþ gi bi his se di yor su nuz. Çün kü ör ne ðin iþ baþ vu ru sun da ve ya ev ki ra lar ken sü rek li ay rým cý lý ða ma ruz ka lý yor su nuz. Hü kü met, ül ke de la ik lik so ru nu ol du ðu nu söy le me ye ça lý þý yor, an cak bu ta ma men yan lýþ. (...) Me se lâ söz de ka mu a lan la rýn da di nî sim ge ler ta þýn ma ma lý ko nu su... An cak kim se ra hi be ler ya da din dar Ya hu di le rin ký ya fet le ri nin ya sak lan ma sý ný ak lý nýn u cu na ge tir mi yor. Bu ra da sa de ce Müs lü man la rýn he def a lýn dý ðý a pa çýk. (Ta raf, 11 Ni san 2011) Ben zer ha di se ler Tür ki ye de de ya þan dý ðý i çin Fran sa da ki tar týþ ma lar çok ta ný dýk ge li yor. Me se lâ, ya sak çý la rýn da yan dý ðý ký lýk ký ya fet yö net me li ði ni e le a la lým. Ne den se o yö net me lik te ki mad de ler sa de ce ba þör tü sü söz ko nu su ol du ðun da ak la ge li yor. Ay ný yö net me lik te, E tek ler di zal tý na ka dar u zun o la cak de nil di ði hal de bu hiç dik ka te a lý nmý yor, hat ta bu nu ha týr la tan yö ne ti ci ler suç lu i lân e dil me ye ça lý þý lý yor. Ay ný þe kil de me mur la rýn gi yim le ri nin sa de o la ca ðý da ya zý lý, a ma bu na da u yan yok. Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh, O ku lun ö nün de ço cuk la rý ný bek le yen ba þör tü lü an ne le rin ký nan ma sý, a ca ba Fran sa da or ta ya çýk ma ya baþ la yan bir a þý rý la ik li ðin mi gös ter ge si? so ru su na da þu ce va bý ver miþ: Ke sin lik le, 2004 te ki ba þör tü sü ya sa sýy la [Fran sa da ki dev let il köð re tim ve li se le rin de uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý na a týf var/fç] kav ga cý bir la ik li ðin doð du ðu nu ga yet i yi gö re bi li yo ruz. Ýn san lar, as lýn da gün lük ha yat ta uy gu lan ma sý ge re ken 1905 ya sa la rý çer çe ve sin de ki la ik lik i le ha yal ü rü nü la ik lik fan taz ma la rý a ra sýn da ki far ký a yýrt e de mi yor lar. Me se lâ so lun fan taz ma sý, la ik lik le ka dýn la rýn öz gür leþ me si ni gör me si. (...) La ik lik le ka dýn hak la rý a ra sýn da hiç bir i liþ ki yok. Gö rü yo ruz ki la ik lik git gi de i çi ne her þe yin tý kýl dý ðý ve yal nýz ca Müs lü man la ra kar þý kul la ný lan bir kav ram hâ li ni al dý. (agg.) Böy le hak pe rest bir Fran sýz ya za ra Tür ki ye ye ve ger çek le re Fran sýz kal mýþ! di ye bi lir mi yiz? Tür ki ye de ya þa dý ðý hal de ha ki kat le re Fran sýz ka lan yüz ler ce, bel ki de bin ler ce ga ze te ci, si ya set çi ya da ay dýn gö rün ce Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh gi bi le rin sa yý sý nýn art ma sý i çin duâ et mek ge rek ti ði ni his se di yo ruz. Ýn þa al lah; hak pe rest ay dýn la rýn sa yý sý art sýn ve böy le le re hi da yet de na sip ol sun. Â min. Av ru pa da Tür ki ye ye müs pet ba kýþ ar tý yor n A ME RÝ KAN dü þün ce ku ru lu þu Al man Mars hall Fo nu nun (GMF) yýl da bir ger çek leþ tir di ði Tran sat lan tik E ði lim ler an ke ti Tür ki ye nin sa de ce A rap so kak la rýn da de ðil, Av ru pa ka mu o yun da da tak dir gör dü ðü nü or ta ya koy du. Tür ki ye i le bir lik te 12 AB ü ye si ve ABD de bi ner ki þiy le gö rü þü le rek ha zýr la nan a raþ týr ma ya gö re son bir yýl da Tür ki ye ye ta ma men ya da kýs men müs pet ba kan la rýn o ra ný Al man ya da 8 pu an ar týþ la yüz de 42 ye, Fran sa da 12 pu an ar týþ la yüz de 53 e, Ý tal ya da 8 pu an ar týþ la yüz de 33 e, Po lon ya da 10 pu an ar týþ la yüz de 49 a, Por te kiz de 11 pu an ar týþ la yüz de 52 ye, Slo vak ya da 5 pu an ar týþ la yüz de 32 ye ve Bul ga ris tan da 2 pu an ar týþ la yüz de 47 ye çýk tý. An ke te bu yýl ka tý lan Ýs veç te i se Tür ki ye ye müs pet ba kan la rýn o ra ný yüz de 32 ol du. Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin i yi o la ca ðý ný dü þü nen le rin o ra ný Tür ki ye de son bir yýl da 10 pu an ar ta rak yüz de 48 e çý kar ken ay ný za man da son 4 yý lýn zir ve si ne u laþ mýþ ol du. Tür ki ye nin ü ye li ði ne en bü yük des te ði yüz de 48 le Ro man ya ve rir ken bu ül ke yi yüz de 34 le ABD, yüz de 33 le Ýs veç ve Ý tal ya, yüz de 30 la Hol lan da, yüz de 29 la Ýs pan ya ve yüz de 25 le Ýn gil te re iz le di. Brük sel / a a özgürlükleri kýsýtlýyor ABD DI ÞÝÞ LE RÝ BA KAN LI ÐI NIN U LUS LA R A RA SI DÝ NÎ ÖZ GÜR LÜK LER RA PO RU TÜR KÝ YE BÖ LÜ MÜN DE, LA ÝK DEV LE TÝN BÜ TÜN LÜ ÐÜ VE VAR LI ÐIY LA A LÂ KA LI BA ZI A NA YA - SAL HÜ KÜM LER DÝ NÎ ÖZ GÜR LÜK LE RÝ KI SIT LI YOR DE NÝL DÝ. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn U lus la ra ra sý Di ni Öz gür lük ler Ra po ru nda, Tür ki ye de A na ya sa nýn di nî öz gür lük le ri ko ru du ðu ve dev le tin ge nel an lam da bu ko ru ma la rý uy gu la dý ðý, an cak la ik dev le tin bü tün lü ðü ve var lý ðýy la a lâ ka lý ba zý a na ya sal hü küm le rin bu hak la rý ký sýt la dý ðý be lir til di. Ba kan lý ðýn 2010 yý lý nýn i kin ci ya rý sý ný kap sa yan ra po ru nun Tür ki ye bö lü mün de, dev le tin pra tik te ge nel o la rak di nî öz gür lük le re say gý gös ter di ði, ra po run ha zýr lan ma a þa ma sýn da, hü kü me tin di nî öz gür lük le ri ge liþ ti ri ci a dým lar at tý ðý kay de dil di. Ra por da, Di nî Öz gür lük le re Say gý da O lum lu Ge liþ me ler baþ lý ðý al týn da, hü kü me tin, on yýl lar dýr terk e dil miþ hal de dur duk tan son ra dev let mü ze le ri ne çev ri len ta ri hî di nî me kân lar da yýl lýk baz da di nî fa a li yet gös te ril me si ne i zin ver me si nin gö ze çar pan bir ör nek o la rak su nu la rak, ge çen yýl 15 A ðus tos ta Sü me la Ma nas tý rý nda ilk kez a yin ya pýl ma sý na i zin ve ril me si, bu na ben zer o la rak, 19 Ey lül de Ak da mar A da sý nda ki ta ri hî Er me ni ki li se sin de a yin dü zen len me si ve 2011 yý lýn da da bu a yin le re mü sa a de e dil me si, ay rý ca Di yar ba kýr be le di ye si nin, kent te ki terk e dil miþ bir Er me ni ki li se si nin o na rý mý na pa ra ve des tek sað la ma sý, Þiþ li Be le di ye Baþ ka ný nýn da kom þu bir be le di ye de ki ün lü bir Er me ni ki li se si nin o na rý mý na pa ra kat ký sý yap ma sýn dan bah se dil di. Was hing ton / a a BÝ REY SEL BAÞ VU RU 2012 EY LÜL DE BAÞ LI YOR Ya pý lan A na ya sa de ði þik li ði nin ar dýn dan A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ vu ru hak ký ta nýn dý ðý ný hatýrla tan Ký lýç, 2012 Ey lül a yýn da bi rey sel baþ vu ru nun baþ la ya ca ðý ný, böy le lik le ye ni bir sü re ce gi ri le ce ði ni vur gu la dý. FO TOÐ RAF: A A Ha þim Ký lýç yi ne baþ kan A NA YA SA Mah ke me si Baþ kan lý ðý na ye ni den se çi len Ha þim Ký lýç, ye ni den baþ kan lý ða se çil me si nin ken di si ne yö ne lik e leþ ti ri le re ve ri len en gü zel ce vap ol du ðu nu be lir te rek, Bu o nur lu gö re vi, vic da nî ka na at le rim doð rul tu sun da, hiç kim se nin, hiç bir gü cün et ki si al týn da kal ma dan dos doð ru ya pa ca ðý ma, gö re ve baþ lar ken yap tý ðým ye min çer çe ve sin de de vam e de ce ði me kim se nin kuþ ku su ol ma sýn de di. Ký lýç, 3.5 yýl son ra yaþ had din den e mek li ye ay rý la ca ðý ný be lir te rek, a na ya sa mah ke me si baþ kan lý ðý gö re vi ni bu sü re nin so nu na ka dar sür dü re ce ði ni di le ge tir di. An ka ra / a a TEÞEKKÜR Kýzýmýz Pembe Betül Güntay ve oðlumuz Ahmet Þimþek'in kýna, nikâh ve düðün törenlerine bizzat gelerek sevincimize iþtirak eden; telgraf ve telefon açarak mutluluðumuzu paylaþan deðerli dost ve kardeþlerimize teþekkür ederiz. Mehmet Güntay ve Ailesi DEV LE TÝN ÇE KÝR DEK KU RUM LA RI LA ÝK LÝ ÐÝ SA VU NU YOR A NA YA SA di nî öz gür lük le ri ko ru yor ve pra tik te dev let ge nel an lam da bu ko - ru ma la rý uy gu lu yor. An cak, la ik dev le tin bü tün lü ðü ve var lý ðýy la a lâ ka lý a na ya - sal hü küm ler bu hak la rý ký sýt lý yor i fa de si nin kul la nýl dý ðý ra por da, Cum hur baþ - kan lý ðý, si lâh lý kuv vet ler, yar gý ve bü rok ra si da hil ol mak ü ze re dev le tin çe kir dek ku rum la rý nýn, ül ke nin ta ri hi bo yun ca la ik li ði sa vun ma ro lü oy na dý ðý, ba zý du - rum lar da dev le tin un sur la rý nýn, se çil miþ hü kü me tin fa a li yet le ri ne, la ik dev le ti teh dit et tik le ri ge rek çe siy le kar þý çýk tý ðý be lir til di. BA ÞÖR TÜ SÜ YA SA ÐI DE VAM E DÝ YOR MÜS LÜ MAN LA RIN dev let da i re le ri ve dev let o kul la rýn da ba þör tü sü tak ma la rý na ge ti ri len ge niþ çap lý ya sa ðýn de vam et ti ði be lir ti len ra por - da, bu nun la bir lik te, bu ya sa ðýn ü ni ver si te ler de gev þe til di ði ve ba zý iþ yer le rin de gör mez den ge lin di ði kay de dil di. Ra por da, Yük se köð re tim Ku ru lu nun (YÖK), ü ni ver si te ler de öð ren ci le rin ba þör tü sü tak ma sý na ge - ti ri len ya sa ðýn ar týk uy gu lan ma ya ca ðý ný a çýk la dý ðý, an cak bu ka ra rýn ilk ve or ta öð re tim i le li se le ri kap sa ma dý ðý i fa de e dil di. Ba þör tü sü ya sa ðý - nýn, ka mu bi na la rýn da ki me mur lar da da yü rür lük te ol du ðu na dik ka ti çe ki len ra por da, an cak ba zý dev let da i re le ri nin, gay ri res mî o la rak, ça lý - þan la rý nýn a le ni þe kil de ba þör tü sü tak ma sý na i zin ver di ði kay de dil di. Ra por da, ka mu sek tö rün de hem þi re ya da öð ret men o la rak ça lý þan ve ba þör tü sü ta kan la rýn za man za man di sip lin ce za sý na çarp tý rýl dýk la rý ya da iþ ten çý ka rýl dýk la rý be lir til di. Ra por da, mes lek li se le ri öð ren ci le ri nin, e ði tim gör dük le ri a lan dý þýn da bir ü ni ver si te prog ra mý na baþ vur ma la rý ha lin de ü ni ver si te gi riþ sý na výn da kat sa yý la rý nýn dü þü rül dü ðü ne de ði ni - le rek, bu nun, Ý mam Ha tip Li se le ri öð ren ci le ri nin i la hi yat dý þýn da ki ü ni - ver si te prog ram la rý na ya zý la bil me le ri ni zor laþ týr dý ðý kay de dil di. Þakir Þimþek ve Ailesi HA ZIR LAN MIÞ TEK RA POR YOK KI LIÇ, 2007 de Baþ kan lý ða se çil di ðin de, 1997 yý lýn dan 2007 yý lý na ka dar bi rik miþ dos ya lar ve so nuç lan ma mýþ dâ vâ lar bu lun du ðu nu ha týr lat tý. Mah ke me ü ye si ve ça lý þan la rý na öz ve ri li ça lýþ ma la rý ne de niy le te þek kür e den Ký lýç, he ye tin hiç bir i ti raz da bu lun ma dan yý - ðýl ma yý son lan dýr dý ðý ný, Tem muz a yýn da ü - ye ler ta ti le ay rý lýr ken, Ku rul un ö nün de ha zýr - lan mýþ bir tek ra por ol ma dý ðý ný kay det ti. Ký - lýç, Bu gün i ti ba riy le Mah ke me miz de sa de - ce 2010 ve 2011 yýl la rý na i liþ kin dos ya lar var - dýr, bu dos ya la rý da sü re ve ri yo rum, 5 ay lýk sü re i çe ri sin de, e li miz de ki yü ze ya kýn dos ya - yý bi ti re ce ði mi zi a çýk ça i lân e di yo rum. Ar týk bun dan son ra A na ya sa Mah ke me si, A na ya - sa da ken di si ne ve ri len i ti raz ve ip tal dâ vâ la rý i çin ön gö rü len 5 ay lýk sü re i çe ri sin de ka rar la - rý ný ve rip, ka mu o yu na ka rar la rý ný a çýk la ya - cak týr di ye ko nuþ tu. Bu a ra da, baþ kan lýk se - çi min de Ha þim Ký lýç 13 oy la baþ kan lý ða ge ti - ri lir ken, Baþ kan ve ki li Os man Pak süt e 1, ü ye - ler Fet tah O to, Re cep Kö mür cü ve Bur han Üs tün e de 1 er oy çýk tý ðý öð re nil di. San ki Yü rü yo rum, ses siz bir ka la ba lý ðýn i çin de ken dim le he sap la þý yo rum. Ye þil ör tü sü ne bü rün müþ, üç beþ yor gun a da mýn o muz la rýn da, öm rün bü tün ýztý ra bý ný pe þin den ge len le re yük le miþ bir a dam... Son yol cu lu ðu na çýk mýþ bir kral e da sýy la ku ru lur ken mu sal la ya ba na fý sýl da dýk la rý ný dü þü nü yo rum. San ki taþ ke sil miþ sin, his siz sin. Öy le si ne ta kýl mýþ sýn pe þi me, öy le si ne nem len miþ kir pik le rin. Öy le si ne üz gün, öy le si ne ya ra lý... Öy le si ne dost, öy le si ne ve fa lý. Çýk tý ðým bu meç hul yol cu lu ðun so nun da ben ken dim le ce bel le þir ken sen tit re ye cek mi sin? A mel le rim le e zi lir ken sen gü le cek mi sin? Yap týk la rým, ko nuþ ma la rým be ni bo ðar ken sen Fe ner i mi iz le ye cek sin? A le la ce le bir kaç duâ mý rýl dan mak mýy dý son gö re vin? Bir kaç kü rek top rak sal la yýp ke fe ni me, bý ra kýp git tin. Söy le; fa ni li ði me son ver di ðim bu ses siz mak be rin i çin de ben mi yal nýz ka la ca ðým, ken di ni dost san dý ðýn ka la ba lýk lar i çin de gü ven de his se den, sý ra nýn sa na hiç gel me ye ce ði ni dü þü nen sen mi? San ki yal nýz ya þa dý ðýn ye re a it sin. Her þe yi sa hip len miþ sin, her þe ye he ves li sin. Hep öy le ya þý yor, hep öy le ko nu þu yor sun. Ne ge len den ha be rin var, ne gi den den; ben cil sin, hýrs lý sýn, ba na ne ci sin, hep ben ci sin, bir a ca ip sin. Mi den mi dir tek der din? Ye dik çe yi yor, þi þin dik çe þi þi ni yor sun; san ki bü tün dün ya yý yi ye cek sin. Ke sen mi dir bü tün he ve sin? Kü çü cük ke se ne sýð dý ra bi lir mi si n dün ya yý? Bi rik ti rip bi rik ti rip sak lý yor sun, hep bu ra da ka la cak mýþ gi bi sin. Ser se ri kev ne ge len den be ri ser se ri sin. Â lem ký rý lýr ken ke yif sü rü yor sun, her kes að lar ken sen gü lü yor sun, key fin ce gi di yor sun. Kalp ler ký rý yor sun, gö nül ler yý ký yor sun. Sen acz ve fak rýn la ne ye gü ve ni yor sun? Cý lýz be de ni ne geç mez ken sö zün, san ki taþ ke sil miþ sin. Ga rip ler, bî kes ler, ev siz ler, yal va ran göz ler... Ne de his siz sin. Ne o lur du, san ki ye dim de sey din, yi ye me yen le re ver sey din, he ve sin den kur tar dýk la rýn la, iþ kem ben den ka çýr dýk la rýn la son suz lu ða yü rü sey din. E be di yet yol cu lu ðu na kâr lý gel sey din. San ki renk siz sin; bir öy le sin bir böy le sin. Di lin baþ ka, ha ya týn baþ ka. Bir o ra da sýn, bir bu ra da. El le rin ha ram da, göz le rin gü nah ta, kal bin bam baþ ka bir a zap ta. Ol du ðun gi bi gö rü ne mi yor sun, gö rün dü ðün gi bi o la mý yor sun, ver di ðin söz le ri tu ta mý yor sun. Em ro lun du ðun gi bi dos doð ru ol say dýn, hiç ol maz sa bir o dun gi bi düz ve pü rüz süz kal say dýn, çal ma say dýn, kýr ma say dýn. Me lek ler den da ha yük sek ken is ti da dýn, þey ta na kan ma say dýn, ken di a te þi ni ha zýr la ma say dýn, ken di o du nu nu top la ma say dýn. San ki sa ðýr sýn, san ki kör sün. Gýy bet, nef ret, ha set pe þin de ge çi yor vak tin, ya la ný can ku la ðýy la din le me de sin. Na si ha te ka pan mýþ ku lak lar kal be yol ver mi yor. Nush i le us lan ma ya na kö tek mi ge rek? Ha ra mý a ra yan göz ler, ha ram za de ler i çin de sin, yan lýþ la rýn em rin de sin. Gü le kör sün, bül bü le ve fa sýz. Ta ru mar ol muþ bah çen den dost lar çe ki li yor bi rer bi rer, bah çen de el ler ge zin me de ler. Çir ki ne kýy met bi çen ler gü ze li bil mez ler. Gü ze li bil sey din, gü ze li ve re ne mey let sey din. San ki dil siz sin. Ký ya met ler kop muþ ya ný ba þýn da, lâl ol muþ dil le rin. Hak sýz lý ðý hak bil miþ sin, zul me hak ver miþ sin. Za lim hük met miþ be de ni ni ze, yü re ði ni ze; eb kem ke sil miþ sin. Gö ren göz ler gör mez ol muþ, i þi ten ler duy maz ol muþ, dil ler sus pus... San ki ruh suz sun, san ki hey kel sin, san ki el siz ve dil siz sin. Keþ ke dü zelt sey din, söy le sey din, di din sey din, merd ka lýp na mer di ka çýrt say dýn, ö zün gi bi bi lin sey din, mu sal la da se vil sey din. Ses siz ferya dý mý du ya maz kim se ler, çýð lý ðý ma ye ti þe mez kim se ler. Þim di gi di yo rum, gü zel bir dü ðün den ha ber ve ri yo rum. Sen hâ lâ gün de lik iþ ler pe þin de sin, san ki hiç gel me ye cek miþ gi bi sin. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Eren Buldur'un babasý Yakup Buldur'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı