Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni anayasada Kemalizm olmamalý"

Transkript

1 Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr 8. SINIFLARDA ZORUNLU OKUTULACAK De mok ra si der sin de A ta türk kö þe si Ge çen yýl bir kaç il de pi lot uy gu la ma sý ya pý lan ve bu yýl - dan i ti ba ren il köð re tim 8. sý nýf lar da zo run lu o la rak o ku tu - la cak Va tan daþ lýk ve De mok ra si E ði ti mi ders ki ta bý ha zýr - lan dý. Kitapta, çe þit li et kin lik fa a li yet le ri i çin de öð ren ci ler - den grup ta ki ar ka daþ la rýy la A ta türk ün bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma i le il gi li söz le ri ni i çe ren A ta türk kö þe si ha - zýr la ma la rý na i liþ kin ör nek ler de yer alýyor. Ha be ri 5 te ESKÝ REJÝMÝN SOYTARILIKLARINI KALDIRDIK Tunus ta Bin Ali ders kitaplarýndan çýkarýldý Tu nus E ði tim Ba kan lý ðý, o kul ki tap - la rýn dan dev rik Dev let Baþ ka ný Zey nel A bi din Bin A li ye a it bö lüm le rin çý ka - rýl dý ðý ný bil dir di. Tu nus U lu sal Pe da go - ji Mer ke zi Ya yýn Mü dü rü Bel ga sem Las su ed de, La Pres se ga ze te si ne yap - tý ðý a çýk la ma da, Es ki re ji min si ya sî soy ta rý lýk la rý nýn hep - si ni kal dýr dýk de di. Eski okul kitaplarýnýn baþýnda Bin Ali ve eþinin fotoðraflarý bulunuyordu. Ha be ri sayfa 7 de Zey nel A bi din Bin A li Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Prof. Dr. Fa zýl Hüs nü Er dem A NA YA SA HU KUK ÇU SU PROF. DR. ER DEM: 16 KEZ YA PI LAN DE ÐÝ ÞÝK LÝK LE - RE RAÐ MEN, MEVCUT A NA YA SA DA KÝ O TO RÝ TER RUH HÂ LÂ DU RU YOR. ANAYASANIN RESMÎ ÝDEOLOJÝSÝ ATATÜRKÇÜLÜK Mev cut a na ya sa da ha kim o lan dev let çi, o to ri ter ruh, ya pý lan de ði þik lik ler le be lir li öl çü de tör pü len diy se de hâ lâ o an la yý þýn iz - le ri mev cut. Me se lâ baþ lan gýç kýs mýn da bu iz le ri çok ra hat gö re - bi li yo ruz. Bu a na ya sa nýn Ke ma liz mi, A ta türk çü dü þün ce yi res mî i de o lo ji o la rak be nim se miþ bir a na ya sa ol du ðu nu gö rü yo ruz. YENÝ ANAYASADA HÝÇ KÝMSEYE ATIF YAPILMAMALI Ye ni a na ya sa nýn her ke sin a na ya sa sý o la bil me si i çin hiç kim se - ye, hiç bir gru ba, züm re ye, ya þam tar zý ve zih ni ye te a týf ta bu lun - ma ma sý ve et nik re fe rans i çer me me si lâ zým. De mok ra si nin da ha da kök leþ ti ril me si, si vil i ra de nin ön pla na çý ka rýl ma sý, as ke rî ve sa - yet ku rum la rý nýn tas fi ye e dil me si gerekiyor. Ha be ri sayfa 5 te DÝNÝ ÖZGÜRLÜKLER RAPORU YAYINLANDI ABD: Laik devlet özgürlükleri kýsýtlýyor ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýnýn U lus la ra ra sý Di nî Öz gür lük ler Ra po runda, Tür ki ye de a na ya sanýn di nî öz gür lük le ri ko ru du ðu ve dev le tin ge nel an - lam da bu ko ru ma la rý uy gu la dý ðý, an cak la ik dev le tin bü tün lü ðü ve var lý - ðýy la a lâ ka lý ba zý a na ya sal hü küm le rin bu hak la rý ký sýt la dý ðý be lir til di. MÜSLÜMAN VE DÝÐER DÝNÎ GRUPLARA SINIRLAMALAR DEVAM EDÝYOR Ra por da, dev le tin, la ik dev le ti ko ru ma ge rek çe siy le, ü ni ver si te le ri de i çi ne a la cak þe kil de dev let ku rum la rý ve dev let da i re le rin de Ýs lâ mî i fa de ye ge ti ri len ký sýt la ma lar da da hil, Müs lü man ve di ðer di nî grup la ra sý nýr la - ma lar koy ma ya de vam et ti ði i fa de e dil di. Ha be ri say fa 4 te Ký lýç ye ni den baþ kan AYM Baþ ka ný Ha þim Ký lýç'ýn 4 yýl lýk gö rev sü re si nin dol ma sý ne de niy le mah ke me baþ kan lý ðý i çin se çim ya - pýl dý. 17 oy dan 13 ü nü a la rak ye ni den se çi len Ký lýç, 13 Mart 2015'e ka dar gö rev de ka la cak. Ha be ri say fa 4 te AB de Türkiye ye destek arttý Al man Mars hall Fo nu nun Tran sat lan tik E ði lim ler an ke ti ne gö re, son bir yýl da Tür ki ye'ye ta ma men ya da kýs men müs bet ba kan la rýn o ra ný Al man ya'da 8 pu an ar týþ la yüz de 42'ye, Fran sa'da 12 pu an ar týþ la yüz de 53'e yük sel di. 4'te Gaz ze ab lu ka sý hu ku ka ay ký rý Ýs ra il in Gaz ze ye uy gu la dý ðý ab lu ka nýn ya sal ol du ðunu ö ne sü ren Pal mer Ra po - runun so nu cu nu red de den BM in san hak la rý uz man la rý, Ýs ra il in Gaz ze Þe ri dinde uy - gu la dý ðý de niz ab lu ka sý nýn u lus la ra ra sý hu ku ka ay ký rý ol du ðu nu bil dir diler. 7 de Ýs ra il mal la rý na çiftçi boy kotu Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, TZOB ve Türk çift çi si o la rak Ýs ra il mal la rý ný boy kot et tik le ri ni a çýk la dý. Bay rak tar, Bi ze Ýs ra il to - hu mu ver me sin ler, Ýs ra il ma lý sat ma sýn lar de di. Ha be ri say fa 11 de Erdoðan, Ýslâm dünyasýnýn yeni sesi olmak istiyor ISSN Baþbakan Erdoðan ýn Mýsýr da binlerce kiþi tarafýndan karþýlanmasý büyük dikkat çekti. FO TOÐ RAF: A A Ýn gi liz Ti mes ga ze te si "Er do ðan'ýn Ku düs i le i liþ ki - le ri nor mal leþ tir me yi red det me si nin A rap hal ký ta ra - fýn dan o lum lu kar þý lan dý ðý ný" kay de de rek, "Er do ðan ken di si ni Ýs lâm dün ya sý nýn ye ni se si o la rak sun mak is ti yor" yo ru mu nu yap tý. Ha be ri sayfa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Araplar, Türklerle el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyaya ilân edecekler ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Rabbimin ihsan kapýsý hiç kapalý olmaz Hikmetinden bazý kullarýna ni metidir az Yani bazý kulunun ni metini daralttýrýr Kimisine bol vererek rýzkýný çok arttýrýr O dilerse kuluna güç daðlarýný aþtýrýr Sevdiði dünyasýný bazen olur zorlaþtýrýr Rabbimiz daraltýr ihâta eder kavrar tutar Bast eden O dur tasarruf sahibi bazen açar El- Kâbýz Ýyi yapsan karþýlýðý aynýsý da sanadýr Ýþte insanýn hayatý ömrü de bir aynadýr Her durumda sabredip þükretmeli Rabbimize Ýmtihanla kulunun nefsini eyler terbiye Geçici dünyayý ebedî vehim tehlikeli Bilâkis kul her zaman hissetmeli rahmet eli Çok geniþ tasavvur etme bu denî olmaz geniþ Dar kabir hükmünde hayat aksine tam bir iniþ HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Kim seni hizmet için celb ediverse askere Bu hayatý bahþeden mevt ile verir tezkere Kalb ve ruhu arýtýp çýk sevgili makamýna Nurlarý verir hayat cennet gelir ayaðýna O geniþ âlemin anahtarý tevhîd sözüdür O mübârek kelime tam ma rifetten süzülür Hikmetini derk edersen tâ olursun bahtiyâr Nefs-i emmâreye deðil Rabbime olmalý yâr Kul, "Ya Rabbi, ya Rabbi" diye Allah'a duâ ettiðinde Allah þöyle buyurur: "Duâna icabet ediyorum. Ýste ki sana verilsin. Câmiü's-Saðîr, No: 430 / Hadis-i Þerif Meâli Ýnþaallah, yine Araplar ye si býrakýp, Ýslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyanýn her tarafýnda ilân edeceklerdir. Âhirette cennet ve cehennemin zarurî vücutlarý gibi hayýr ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir. Tâ ki, nev-i beþerde dahi sair neviler gibi hayýr ve fazilet galib-i mutlak olacak. Tâ beþer de sair kâinattaki kardeþlerine müsâvi olabilsin ve sýrr-ý hikmet-i ezeliye nev-i beþerde dahi takarrur etti denilebilsin. Elhasýl: Madem mezkûr kat î hakikatlarla bu kâinatta en müntehap netice ve Hâlýkýn nazarýnda en ehemmiyetli mahlûk beþerdir. Elbette ve elbette ve hayat-ý bâkiyede cennet ve cehennemi, bilbedahe, beþerdeki þimdiye kadar zâlimane vaziyetler cehennemin vücudunu; ve fýtratýndaki küllî istidâdat-ý kemaliyesi ve kâinatý alâkadar eden hakaik-i imaniyesi, cenneti bedahetle istilzam ettiði gibi, her halde i- ki harb-i umumî ile ettiði ve kâinatý aðlattýran cinayetleri ve yuttuðu zakkum þerleri hazmetmediði için kustuðu ve zeminin bütün yüzünü pislendirdiði vaziyetiyle, beþeriyeti en berbat bir dereceye düþürüp bin senelik terakkiyatýný zir ü zeber etmek cinayetini beþer hazmetmeyecek. Her halde çabuk baþýnda bir kýyamet kopmazsa, hakaik-i Ýslâmiye beþeri esfel-i safilîn derece-i sukutundan kurtarmaya ve rûyi zemini temizlemeye ve sulh-u umumiyi temin etmeye vesile olmasýný Rahman-ý Rahîm in rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Ýkinci kelime ki, müddet-i hayatýmda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden þudur: Yeis en dehþetli bir hastalýktýr ki, âlem-i Ýslâmýn kalbine girmiþ. Ýþte o yeistir ki bizi öldürmüþ gibi, garpta bir-iki milyonluk küçük bir devlet, þarkta yirmi milyon Müslümanlarý kendine hizmetkâr ve vatanlarýný müstemleke hükmüne getirmiþ. Hem o yeistir ki, yüksek ahlâkýmýzý öldürmüþ, menfaat-i umumiyeyi býrakýp menfaat-ý þahsiyeye nazarýmýzý hasrettirmiþ. Hem o yeistir ki, kuvve-i mâneviyemizi kýrmýþ. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i mâneviye ile þarktan garba kadar istilâ ettiði halde, o kuvve-i mâneviye-i harika meyusiyetle kýrýldýðý için, zâlim ecnebîler dört yüz seneden beri üç yüz milyon Müslümaný kendilerine esir etmiþ. Hattâ bu yeisle, baþkasýnýn lâkaytlýðýný ve füturunu kendi tembelliðine özür zannedip neme lâzým der, Herkes benim gibi berbattýr diye þehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i Ýslâmiyeyi yapmýyor. Madem bu derece bu hastalýk bize bu zulmü etmiþ, bizi öldürüyor. Biz de o kâtilimizden kýsasýmýzý alýp öldüreceðiz. Lâ taknatû min rahmetillah / Rahmet-i Ýlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz. (Zümer Sûresi: 39:53) kýlýcýyla o yeisin baþýný parçalayacaðýz. Tamamý elde edilemeyen þeyin, tamamý terk edilmez hadisinin hakikatiyle belini kýracaðýz inþaallah. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seretan denilen en dehþetli bir hastalýðýdýr. Ve kemalâta mâni ve Kulum Beni nasýl tanýrsa, onunla öyle muâmele ederim. (Buharî, Tevhid: 15, 35) hakikatine muhaliftir; korkak, aþaðý ve âcizlerin þe nidir, bahaneleridir. Þehamet-i Ýslâmiyenin þe ni deðildir. Hususan Arap gibi nev-i beþerde medar-ý iftihar yüksek seciyelerle mümtâz bir kavmin þe ni olamaz. Âlem-i Ýslâm milletleri Arabýn metanetinden ders almýþlar. Ýnþaallah, yine Araplar ye si býrakýp, Ýslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur ân ýn bayraðýný dünyanýn her tarafýnda ilân edeceklerdir. Hutbe-i Þamiye, s. 48 LÛGATÇE: nev-i beþer: Ýnsanoðlu. hikmet-i ezeliye: Ezelî hikmet. istidâdât-ý kemâliye: Mükemmelliðe ait istidatlar. istilzam: Lüzumlu kýlma, gerektirme. esfel-i safilîn: Aþaðýlarýn en aþaðýsý. sýrr-ý hikmet-i ezeliye: Ezelî hikmetin sýrrý. yeis: Ümitsizlik. metanet: Kararlýlýk, dayanýklýlýk, saðlamlýk. tesânüd: Dayanýþma, birbirini destekleme. müstemleke: Sömürge. seretan: Kanser. Zaman anaforu Ey insanlar! Fâni, kýsa, faydasýz ömrünüzü bâki, uzun, faydalý, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasýdýr; Bâkî-i Hakikî nin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkî ye müteveccih olan þey, bekanýn cilvesine mazhar olur. fi u aralar sýkýntým var zamanla! Zamanla yaþamak zor aslýnda, ruhum gibi birçok lâtifem bu aðýrlýðýn altýnda eziliyor Ne zor þu zaman anaforundan çýkamamak, zamanla kayýtlý olmak Býrakýp gidemiyorsun, elveda demekle ayrýlamýyorsun Hani þu meþhur Hadi bana eyvallah demek de olmuyor zamana karþý Zaman kýskacýnda yaþamak, zamana baðlý yaþamak ebed ihtiyacýmý daha iyi hissetmemi saðlýyor aslýnda 10 dakika sonra okula gidecek olmak, dört saat sonra uzun bir yola çýkacak olmak, 43 saniye kýrmýzý ýþýkta beklemek, i- ki gün sonra okullarýn açýlýyor olmasý, bir ay sonra sýnava girecek olmak, gece olunca uyuma zorunluluðu hissetmek, sabahleyin erkenden kalkýyor olmak, beþ dakika sonra sevdiklerinden ayrýlacak olmak, yarým saat önce en sevdiðin arkadaþýný topraða gömmüþ olmak, on dakika ile o- tobüsü kaçýrmak Hayatýn her alanýnda zaman kaydýný görebiliriz Ana göre yaþamak Zamanýn elimizi kolumuzu baðladýðýný hissetmek Zaman An Nasýl bir kavramsýn sen? Nasýl bir muammasýn? Bir sýr mýsýn anlaþýlmayý bekleyen? Bir hazine misin açýlmaya hedeflenen? Nasýl bir hakikatsin ki bilinenleri ters yüz ediyorsun, en maðrur mütegallibeleri hükmüne boyun eðdiriyorsun Nasýl bir müþkülsün sen zaman? Ýnsanlar sevdiklerinden ayrýlmak istemezler Kurulu olan düzenlerini býrakmak istemezler Oysa zamana baðlý her vuslat, bir firak çekirdeðini taþýr kalbinde. Zamana baðlý her kavuþma ve zamana baðlý her nimet, ayrýlýklara gebe Ýnsan bu yüzden ebede muhtaçtýr. Sevdiklerinden ayrýlmak istememesi, daimî bir kavuþma-buluþma hâlini anlatýr bize. Ýþte bu da ebed hakikatidir. Risâle-i Nur da insan vicdanýnýn ebed istemesinin vurgulanmasý manidardýr. Ýnsanlarýn hadsiz bir zamanda, hudutsuz bir hayatta yaþama iþtiyaklarý onlarý ebediyet nimetine muhtaç eden gerçeklerden biridir. Zaman, hakikatleri perdeli hâle getiren bir hakikat. Zaman insanlarýn aciz olduklarýný anlatan bir perde. Zamaný yenemeyen, zamaný aþamayan acziyetini de itiraf etmiþ oluyor Bu yüzden, insanlarýn ilminin en nihayetindeki geliþmeleri zaman makinesi ile göstermek istemeleri ilginçtir. Ýnsanlarýn muhayyilesinde var o- lan zaman makinesi efsanesi, insanlarýn zamanla olan kayýtlarýný koparmak istediklerinin açýk bir itirafýdýr. Ýnsanlar fark etmese de bu çalýþmalarý ve hayalleri ile ebediyet ihtiyacýný dile getirmiþ olurlar Zira ancak ebedî bir hayatta zaman kavramý olmayacaktýr Ebede müþtak ve vahyin dersini dinleyen insanlar, iman ile kalp ve ruhun derece-i hayatýna çýkarlar. Böylece zaman kavramýný geçici de olsa yenmiþ olurlar. Böylece fani hayatta ebediyet lezzeti tadarlar Bu, iman çekirdeðinde zamaný yenecek, ebediyeti bize kazandýracak bir istidat olduðunu gösterir. Ýnananlarýn fani amellerinin rýza-i Ýlâhî ile bâkîleþmesi güzel bir nimet ve lütuftur. Zamana baðlý yaþamak, zamanla kayýtlý yaþayýp eli kolu baðlanmak Zaman anaforu ile hâlî bir ebediyet duâsý yapýyoruz aslýnda Elbette insanlardan hayatýn sýrrýný anlayanlar ve hayatýný sû-i istimâl etmeyenler, dâr-ý bekàda ve Cennet-i bâkiyede hayat-ý bâkiyeye mazhar olacaklardýr. Â- menna ve saddakna Üstadým. Hak yolunda hizmet NECATÝ YILMAZ Yýl 1958 Nurlarý ilk tanýdýðým zamanlar O zaman rahmetli Sinan Omur tarafýndan haftalýk olarak yayýmlanan Hür Adam adýnda bir gazete vardý. Fiyatý 25 kuruþtu. 4 sayfalýk tabldot boyda basýlýrdý. Üstadýmýzla ilgili haberleri oradan okurduk. Sinan Omur un matbaasý vardý. Nurlar uzun zaman orada basýldý. Yine o yýllarda Þeyh Þamil in torunlarýnýn Doðuþ ve Ayyýldýz matbaalarý vardý. Rahmetli Atýf Ural Aðabey, Ankara nýn Ulus semtinde Murat Lokantasýnýn üzerindeki dershanede kalýyordu. Üstadýmýz (r.h.) Ankara ya gidenlere Orada bir tek Atýf ý bulsan yeter derdi. Hakikaten yetiyordu. Atýf Ural Aðabeyin cenazesinde bulunmak nasip oldu. O günlerde arasý mühim o- laylar olduðu zaman Üstadýmýz Sinan Omur un gazetesinde yazýlar yazar, bizi yönlendirirdi. Üstadýn þehirler arasý seyahatleri çoktu. Gittiði her vilayette oteller ve lokantalar dolardý. Konya ya gittiði zaman etrafý polislerle çevriliydi. Üstad onlara Siz beni koruyorsunuz, hepinizi talebeliðe kabul ettim diyordu. O zaman Hamza Emek Aðabey Emirdað da oturur, manifaturacýlýk yapardý. Ayný zamanda Demokrat Parti Ýlçe baþkanýydý. Rahmetli Baþvekil Adnan Menderes i, Üstadýmýzla görüþmesi için Emirdað a dâvet etmiþti. Baþvekil de dâvete icabet etmiþti. Üstadýn seyahatleri gazetelerin manþetlerinden yayýnlanýrdý. Hamza Emek Aðabey bana bizzat anlatmýþtý. Ýlçe Baþkanlýðý için ilk teklif geldiðinde Üstadýma sorayým diyor. Telgraf çekerek sormak için postaneye giderken yolda bir de bakýyor ki postacý elinde Üstadýndan bir telgrafla geliyor. NURLU HATIRALAR Telgrafta Kardeþim, Demokratlarýn teklifini reddetme, kabul et diyor. Hamza Emek Aðabey daha sormadan cevabýný Isparta da bulunan Üstaddan almýþ oluyor. Rahmetli Atýf Ural Aðabey Hukuk Fakültesi nde talebe iken 10 liraya Ulucanlar da bir ev tutmuþtu. Matbaalarda tab edilen Risâle formalarýný kucaðýna alýr, bu gecekonduya getirir, orada formalar bir araya getirilir, daha sonra kitap halinde piyasaya arz edilirdi. Ben o zaman öðrenciydim, kitaplar gelirdi, biz de alýrdýk. Mektubat 22 lira, sözler 25 lira idi. Ýlk aldýðým kitap Mektûbât olmuþtu. Onu hatýra olarak saklarým. Üniversitede okuyan öðrenciler Atýf Aðabeyi ziyarete gelirdi. O da onlarýn gecekonduda içmeleri için bir avuç pirinci suya koyarak çorba yapardý. Talebeler koltuklarýnda ekmekle çorba içmeye gelirlerdi. Atýf Aðabey gelenlere, sandalye olmadýðýndan oturmalarý için sebze-meyve kasalarýný sandalye yerine takdim ederdi. Gecekondunun 10 lira olan kirasýný ödeyemeyince, bir gece yorganýný sýrtýna alarak taþýnýrken gece bekçileri merhumu yakalýyor. Bunu nereden çaldýn delikanlý? diye soruyorlar. O da Ben Hukuk talebesiyim, kiramý ödeyemedim, o yüzden taþýnýyorum diyor, kimliðini gösterip öyle kurtulabiliyordu. O günlerde Nurlarý yeni tanýmýþ 20 yaþýnda bir gençtik. Aradan yýllar geçti, çok öðrenci yetiþtirdik Üstadýn vefatýnda kýrmýzý toprak yaðmýþtý. Bizim köy yüksek daðlarla çevrilidir. Karlý daðlarýn üzerinde kýrmýzý toprak gördük. Askere gittiðimiz için Üstadýmýzýn cenazesine yetiþemedik.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Servisaraçlarý hazýr NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 17 Þevval 1432 Rumî: 2 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý EÐÝTÝM YILININ BAÞLAYACAÐI 19 EYLÜL SABAHI, ÝSTANBUL DA 12 BÝN, ANKARA DA 5 BÝN 500, ÝZMÝR DE2BÝN500VEBURSA DA2BÝN250ÖÐRENCÝSERVÝSARACIYOLLARDAOLACAK. EÐÝTÝM yýlýnýn baþlayacaðý 19 Eylül Pazartesi günü, trafikte yoðunluðun azaltýlmasý için vatandaþlarýn toplu taþýma araçlarýný kullanmalarý gerektiði bildirildi. Bursa Servis Aracý Ýþletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odasý Baþkaný Sadi Aydýn, e- ðitim öðretim dönemine hazýr olduklarýný söyledi. Velilerin korsan araçlara itibar etmemesini isteyen Aydýn, Çocuklarýnýn nasýl taþýndýðýný bilmedikleri a- raçlardan uzak dursunlar. Üzücü sonuçlarla karþýlaþýlmamasý için güvenli taþýmaya yönelmelerini istiyoruz dedi. REHBER ÖÐRETMEN ÝÇÝN 35 LÝRADAN FAZLA ÖDEMEYÝN Ýstanbul Umum Servis Aracý Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Hamza Öztürk i- se bu yýl yaklaþýk 180 bin öðrencinin günlük servis araçlarýna bineceðini anlattý. Yeni dönemde daha güvenli, teçhizatlý a- raçlarla hizmet verileceðini vurgulayan Öztürk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý 1 Temmuz 2011 dan itibaren üretilen okul taþýtlarýnda bu sistemleri zorunlu tuttu. 2 yýl içinde eski araçlar, bu þekilde donanýmlý hale getirilecek diye konuþtu. Araçlarda rehber personel çalýþtýrmak durumunda olduklarýný belirten Öztürk, Ýlkokul çaðýndaki çocuklar için belediye ek ücret alýnabileceðini komisyonlara býraktý. Üyelerimizin en fazla 35 Ýstanbul Umum Servis Aracý Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Hamza Öztürk, bu yýl yaklaþýk 180 bin öðrencinin günlük servis araçlarýna bineceðini söyledi. Bursa Servis Aracý Ýþletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odasý Baþkaný Sadi Aydýn ise velilerin korsan araçlara itibar etmemesi gerektiðini ifade etti. lira almasýný uygun bulduk. Her öðrenci ayda 35 lira rehber öðretmen ücreti ö- deyecek lira isteyenler olduðunu duyduk. Kesinlikle ödenmesin. Ailelerimiz, bize ve belediyelere þikâyet edebilirler diye konuþtu. TRAFÝKTE YOÐUNLUÐA DÝKKAT ANKARA Servis Aracý Ýþletmecileri Esnaf Odasý Baþkaný Tuncay Elmadaðlý, personel taþýmacýlýðý yapanlarla birlikte yollardaki araç sayýsýnýn daha fazla olacaðýný dile getirerek, Okullar kapandýðýnda 2 bin 500 civarýnda aracýmýz boþta kaldý. Þimdi okulla birlikte yollarda olacaklar. Velilerimizden a- raçlarýn Ankara için C plâkalý olmasý, okul taþýtý þartlarýný taþýmasýna dikkat etmesini istiyoruz. Emniyet kemeri ve camlarýný veliler kontrol etsinler. Korsan servis araçlarýna çocuklarýný vermesinler. Özellikle birebir anlaþma yapmalarýný istiyoruz. Çocuðunu kim taþýyorsa onunla sözleþme yapsýnlar dedi. Ýzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçlarý Ýþletmecileri Odasý Hasan Basri Bostancý ise, Ýlk günler toplu taþýma araçlarýný tercih etsinler ki ilk günün kargaþasý ve stresi azalsýn. Trafikteki yoðunluðu ancak bu þekilde azaltabiliriz. Pazartesi günleri toplu taþýma araçlarýnýn daha fazla tercih edilmesi çocuklarýn okullarýna daha güvenli ulaþmalarýný saðlayacaktýr dedi. Bursa / aa Meclisin eski eþyalarý eðitimin hizmetinde TBMM DE, ihtiyaç fazlasý olan ve demirbaþ kayýtlarýndan düþürülen eþyalar, talepte bulunan okullara veriliyor. Eski hizmet binasýnýn yýkýlmasý dolayýsýyla boþta kalan malzemeler ve kullanýmdan düþen diðer eþyalarýn boþaltýlmasý ihtiyacý ortaya çýktý. Bu malzemelerden bir kýsmý öðrencilerin derslerde kullanmasý için okullara daðýtýldý. Talep eden okullara gönderilen eþyalar arasýnda, masa, sandalye, koltuk, dolap, raf, sehpa, televizyon ve atýk halý bulunuyor. Eþyalarýn daðýtýlmasýnýn memnuniyetle karþýlandýðýný belirten yetkililer, bu þekilde okullarýn bazý eksiklerinin kapatýldýðýný söyledi. Yetkililer, okullarýn TBMM den daha çok bilgisayar, yazýcý, projeksiyon makinesi, kamera ve faks ile fotokopi makinesi de istediklerini belirtti. TBMM / aa Hacca gidecekler için aþý zamaný HAC ziyareti için 2011 yýlýnda Suudi Arabistan a gidecek olan vatandaþlara zorunlu aþýlarýn yapýlmasýna baþlandý. Hacca gidecekler için gitmeden önce bazý aþýlarýn uygulanmasý zorunlu tutuluyor. Hacý adaylarýna uygulanmasý zorunlu olan menenjit ve oral polio aþýsý için bütün illerde il saðlýk merkezlerince aþý merkezleri hazýrlandý. Bu kapsamda, Bursa da Osmangazi Saðlýk Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Þubesi nin yaný sýra ilçelerde toplum saðlýðý merkezlerinde aþý yapýlabilecek. Ayrýca, mevsimsel grip aþýsý isteyen hacý adaylarýna da aþý temin etmesi halinde uygulanacak. Hacý adaylarýnýn, þimdiden aþý yaptýrarak ilerleyen dönemde sýkýntý yaþamamalarý tavsiye edildi. Bursa / cihan Dünyada 366 milyon þeker hastasý var SAÐLIK uzmanlarý, dünya genelinde þeker hastasý sayýsýnýn 366 milyon olarak tahmin edildiðini bildirdi. Uluslar arasý Diyabet Federasyonu nun Lizbon da düzenlenen Avrupa toplantýsýnda yapýlan açýklamada, þeker hastalýðýnýn yaygýnlaþtýðý ve dünyadaki vak'alarýn sayýsýnýn þoke edici boyutlara ulaþtýðý belirtildi. Federasyon, dünyada her yýl 4,6 milyon kiþinin þekerden öldüðünün tahmin edildiðini, Tip1 ve Tip2 türleri dahil hastalýkla mücadele 46 için yýllýk olarak harcanan paranýn ise 465 milyar olduðunu kaydetti. Federasyon Baþkaný Jean Claude Mbanya, 2011 de her 7 saniyede þeker hastalýðýndan bir kiþi ölüyor diye konuþtu. Londra / aa

4 4 Y HABER Laik devlet, ca ni as ya.com.tr Müs lü man la ra kar þý kul la ný lan kav ram Ne ya zýk ki Tür ki ye, la ik li ðin en ka tý uy gu lan dý ðý ül ke ler den bi ri. Ý þin eh li uz man la rýn i fa de ve tes bit le ri ne gö re Tür ki ye de ki la ik lik, Rus ya ve Fran sa ti pi la ik lik ten ör nek a lýn mýþ. Fark lý za man lar da de ði þik an la yýþ lar ol sa da ül ke miz de ki uy gu lan dý ðý þek liy le la ik lik, ge nel lik le i nanç la rýn ya þan ma sý na en gel o la cak þe kil de yo rum lan mýþ týr. La ik li ðin çok tar tý þýl dý ðý ül ke ler den bi ri de Fran sa dýr. Yi ne uz man la rýn i fa de siy le Fran sa, Ýs lâ ma en ka pa lý ül ke o la rak da bi li ni yor. Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh, la ik lik tar týþ ma la rýy la il gi li dik kat çe ki ci de ðer len dir me ler de bu lun muþ. Di ðer Av ru pa ül ke le rin de ol du ðu gi bi Fran sa da da dev let, Müs lü man lar a dý na bir tem sil ci yle mu ha tap ol mak is ti yor. Bu nun i çin de Av ru pa Ýs lâ mý di ye ad lan dý rý lan bir ya pý yý teþ vik e di yor. Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh, Av ru pa da ki Ýs lâ mo fo bi nin (Ýs lâm kor ku su) sa de ce sað par ti le re has bir du rum ol ma dý ðý ný, a lý þýl mý þýn dý þýn da sol cu par ti le rin de bu tu za ða düþ tü ðü ne dik kat çek miþ. Ya zar A la in Gresh, la ik li ðin; ö zel lik le Müs lü man la rý he def al dý ðý ný da þöy le ör nek len dir miþ: Bu gün Ýs lâm di niy le hiç bir il gi niz ol ma sa bi le e ðer a dý nýz Mu ham med ve ya Fat ma i se san ki si ze kar þý bir sal dý rý var mýþ gi bi his se di yor su nuz. Çün kü ör ne ðin iþ baþ vu ru sun da ve ya ev ki ra lar ken sü rek li ay rým cý lý ða ma ruz ka lý yor su nuz. Hü kü met, ül ke de la ik lik so ru nu ol du ðu nu söy le me ye ça lý þý yor, an cak bu ta ma men yan lýþ. (...) Me se lâ söz de ka mu a lan la rýn da di nî sim ge ler ta þýn ma ma lý ko nu su... An cak kim se ra hi be ler ya da din dar Ya hu di le rin ký ya fet le ri nin ya sak lan ma sý ný ak lý nýn u cu na ge tir mi yor. Bu ra da sa de ce Müs lü man la rýn he def a lýn dý ðý a pa çýk. (Ta raf, 11 Ni san 2011) Ben zer ha di se ler Tür ki ye de de ya þan dý ðý i çin Fran sa da ki tar týþ ma lar çok ta ný dýk ge li yor. Me se lâ, ya sak çý la rýn da yan dý ðý ký lýk ký ya fet yö net me li ði ni e le a la lým. Ne den se o yö net me lik te ki mad de ler sa de ce ba þör tü sü söz ko nu su ol du ðun da ak la ge li yor. Ay ný yö net me lik te, E tek ler di zal tý na ka dar u zun o la cak de nil di ði hal de bu hiç dik ka te a lý nmý yor, hat ta bu nu ha týr la tan yö ne ti ci ler suç lu i lân e dil me ye ça lý þý lý yor. Ay ný þe kil de me mur la rýn gi yim le ri nin sa de o la ca ðý da ya zý lý, a ma bu na da u yan yok. Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh, O ku lun ö nün de ço cuk la rý ný bek le yen ba þör tü lü an ne le rin ký nan ma sý, a ca ba Fran sa da or ta ya çýk ma ya baþ la yan bir a þý rý la ik li ðin mi gös ter ge si? so ru su na da þu ce va bý ver miþ: Ke sin lik le, 2004 te ki ba þör tü sü ya sa sýy la [Fran sa da ki dev let il köð re tim ve li se le rin de uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý na a týf var/fç] kav ga cý bir la ik li ðin doð du ðu nu ga yet i yi gö re bi li yo ruz. Ýn san lar, as lýn da gün lük ha yat ta uy gu lan ma sý ge re ken 1905 ya sa la rý çer çe ve sin de ki la ik lik i le ha yal ü rü nü la ik lik fan taz ma la rý a ra sýn da ki far ký a yýrt e de mi yor lar. Me se lâ so lun fan taz ma sý, la ik lik le ka dýn la rýn öz gür leþ me si ni gör me si. (...) La ik lik le ka dýn hak la rý a ra sýn da hiç bir i liþ ki yok. Gö rü yo ruz ki la ik lik git gi de i çi ne her þe yin tý kýl dý ðý ve yal nýz ca Müs lü man la ra kar þý kul la ný lan bir kav ram hâ li ni al dý. (agg.) Böy le hak pe rest bir Fran sýz ya za ra Tür ki ye ye ve ger çek le re Fran sýz kal mýþ! di ye bi lir mi yiz? Tür ki ye de ya þa dý ðý hal de ha ki kat le re Fran sýz ka lan yüz ler ce, bel ki de bin ler ce ga ze te ci, si ya set çi ya da ay dýn gö rün ce Le Mon de Dip lo ma ti qu e ya za rý A la in Gresh gi bi le rin sa yý sý nýn art ma sý i çin duâ et mek ge rek ti ði ni his se di yo ruz. Ýn þa al lah; hak pe rest ay dýn la rýn sa yý sý art sýn ve böy le le re hi da yet de na sip ol sun. Â min. Av ru pa da Tür ki ye ye müs pet ba kýþ ar tý yor n A ME RÝ KAN dü þün ce ku ru lu þu Al man Mars hall Fo nu nun (GMF) yýl da bir ger çek leþ tir di ði Tran sat lan tik E ði lim ler an ke ti Tür ki ye nin sa de ce A rap so kak la rýn da de ðil, Av ru pa ka mu o yun da da tak dir gör dü ðü nü or ta ya koy du. Tür ki ye i le bir lik te 12 AB ü ye si ve ABD de bi ner ki þiy le gö rü þü le rek ha zýr la nan a raþ týr ma ya gö re son bir yýl da Tür ki ye ye ta ma men ya da kýs men müs pet ba kan la rýn o ra ný Al man ya da 8 pu an ar týþ la yüz de 42 ye, Fran sa da 12 pu an ar týþ la yüz de 53 e, Ý tal ya da 8 pu an ar týþ la yüz de 33 e, Po lon ya da 10 pu an ar týþ la yüz de 49 a, Por te kiz de 11 pu an ar týþ la yüz de 52 ye, Slo vak ya da 5 pu an ar týþ la yüz de 32 ye ve Bul ga ris tan da 2 pu an ar týþ la yüz de 47 ye çýk tý. An ke te bu yýl ka tý lan Ýs veç te i se Tür ki ye ye müs pet ba kan la rýn o ra ný yüz de 32 ol du. Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin i yi o la ca ðý ný dü þü nen le rin o ra ný Tür ki ye de son bir yýl da 10 pu an ar ta rak yüz de 48 e çý kar ken ay ný za man da son 4 yý lýn zir ve si ne u laþ mýþ ol du. Tür ki ye nin ü ye li ði ne en bü yük des te ði yüz de 48 le Ro man ya ve rir ken bu ül ke yi yüz de 34 le ABD, yüz de 33 le Ýs veç ve Ý tal ya, yüz de 30 la Hol lan da, yüz de 29 la Ýs pan ya ve yüz de 25 le Ýn gil te re iz le di. Brük sel / a a özgürlükleri kýsýtlýyor ABD DI ÞÝÞ LE RÝ BA KAN LI ÐI NIN U LUS LA R A RA SI DÝ NÎ ÖZ GÜR LÜK LER RA PO RU TÜR KÝ YE BÖ LÜ MÜN DE, LA ÝK DEV LE TÝN BÜ TÜN LÜ ÐÜ VE VAR LI ÐIY LA A LÂ KA LI BA ZI A NA YA - SAL HÜ KÜM LER DÝ NÎ ÖZ GÜR LÜK LE RÝ KI SIT LI YOR DE NÝL DÝ. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn U lus la ra ra sý Di ni Öz gür lük ler Ra po ru nda, Tür ki ye de A na ya sa nýn di nî öz gür lük le ri ko ru du ðu ve dev le tin ge nel an lam da bu ko ru ma la rý uy gu la dý ðý, an cak la ik dev le tin bü tün lü ðü ve var lý ðýy la a lâ ka lý ba zý a na ya sal hü küm le rin bu hak la rý ký sýt la dý ðý be lir til di. Ba kan lý ðýn 2010 yý lý nýn i kin ci ya rý sý ný kap sa yan ra po ru nun Tür ki ye bö lü mün de, dev le tin pra tik te ge nel o la rak di nî öz gür lük le re say gý gös ter di ði, ra po run ha zýr lan ma a þa ma sýn da, hü kü me tin di nî öz gür lük le ri ge liþ ti ri ci a dým lar at tý ðý kay de dil di. Ra por da, Di nî Öz gür lük le re Say gý da O lum lu Ge liþ me ler baþ lý ðý al týn da, hü kü me tin, on yýl lar dýr terk e dil miþ hal de dur duk tan son ra dev let mü ze le ri ne çev ri len ta ri hî di nî me kân lar da yýl lýk baz da di nî fa a li yet gös te ril me si ne i zin ver me si nin gö ze çar pan bir ör nek o la rak su nu la rak, ge çen yýl 15 A ðus tos ta Sü me la Ma nas tý rý nda ilk kez a yin ya pýl ma sý na i zin ve ril me si, bu na ben zer o la rak, 19 Ey lül de Ak da mar A da sý nda ki ta ri hî Er me ni ki li se sin de a yin dü zen len me si ve 2011 yý lýn da da bu a yin le re mü sa a de e dil me si, ay rý ca Di yar ba kýr be le di ye si nin, kent te ki terk e dil miþ bir Er me ni ki li se si nin o na rý mý na pa ra ve des tek sað la ma sý, Þiþ li Be le di ye Baþ ka ný nýn da kom þu bir be le di ye de ki ün lü bir Er me ni ki li se si nin o na rý mý na pa ra kat ký sý yap ma sýn dan bah se dil di. Was hing ton / a a BÝ REY SEL BAÞ VU RU 2012 EY LÜL DE BAÞ LI YOR Ya pý lan A na ya sa de ði þik li ði nin ar dýn dan A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ vu ru hak ký ta nýn dý ðý ný hatýrla tan Ký lýç, 2012 Ey lül a yýn da bi rey sel baþ vu ru nun baþ la ya ca ðý ný, böy le lik le ye ni bir sü re ce gi ri le ce ði ni vur gu la dý. FO TOÐ RAF: A A Ha þim Ký lýç yi ne baþ kan A NA YA SA Mah ke me si Baþ kan lý ðý na ye ni den se çi len Ha þim Ký lýç, ye ni den baþ kan lý ða se çil me si nin ken di si ne yö ne lik e leþ ti ri le re ve ri len en gü zel ce vap ol du ðu nu be lir te rek, Bu o nur lu gö re vi, vic da nî ka na at le rim doð rul tu sun da, hiç kim se nin, hiç bir gü cün et ki si al týn da kal ma dan dos doð ru ya pa ca ðý ma, gö re ve baþ lar ken yap tý ðým ye min çer çe ve sin de de vam e de ce ði me kim se nin kuþ ku su ol ma sýn de di. Ký lýç, 3.5 yýl son ra yaþ had din den e mek li ye ay rý la ca ðý ný be lir te rek, a na ya sa mah ke me si baþ kan lý ðý gö re vi ni bu sü re nin so nu na ka dar sür dü re ce ði ni di le ge tir di. An ka ra / a a TEÞEKKÜR Kýzýmýz Pembe Betül Güntay ve oðlumuz Ahmet Þimþek'in kýna, nikâh ve düðün törenlerine bizzat gelerek sevincimize iþtirak eden; telgraf ve telefon açarak mutluluðumuzu paylaþan deðerli dost ve kardeþlerimize teþekkür ederiz. Mehmet Güntay ve Ailesi DEV LE TÝN ÇE KÝR DEK KU RUM LA RI LA ÝK LÝ ÐÝ SA VU NU YOR A NA YA SA di nî öz gür lük le ri ko ru yor ve pra tik te dev let ge nel an lam da bu ko - ru ma la rý uy gu lu yor. An cak, la ik dev le tin bü tün lü ðü ve var lý ðýy la a lâ ka lý a na ya - sal hü küm ler bu hak la rý ký sýt lý yor i fa de si nin kul la nýl dý ðý ra por da, Cum hur baþ - kan lý ðý, si lâh lý kuv vet ler, yar gý ve bü rok ra si da hil ol mak ü ze re dev le tin çe kir dek ku rum la rý nýn, ül ke nin ta ri hi bo yun ca la ik li ði sa vun ma ro lü oy na dý ðý, ba zý du - rum lar da dev le tin un sur la rý nýn, se çil miþ hü kü me tin fa a li yet le ri ne, la ik dev le ti teh dit et tik le ri ge rek çe siy le kar þý çýk tý ðý be lir til di. BA ÞÖR TÜ SÜ YA SA ÐI DE VAM E DÝ YOR MÜS LÜ MAN LA RIN dev let da i re le ri ve dev let o kul la rýn da ba þör tü sü tak ma la rý na ge ti ri len ge niþ çap lý ya sa ðýn de vam et ti ði be lir ti len ra por - da, bu nun la bir lik te, bu ya sa ðýn ü ni ver si te ler de gev þe til di ði ve ba zý iþ yer le rin de gör mez den ge lin di ði kay de dil di. Ra por da, Yük se köð re tim Ku ru lu nun (YÖK), ü ni ver si te ler de öð ren ci le rin ba þör tü sü tak ma sý na ge - ti ri len ya sa ðýn ar týk uy gu lan ma ya ca ðý ný a çýk la dý ðý, an cak bu ka ra rýn ilk ve or ta öð re tim i le li se le ri kap sa ma dý ðý i fa de e dil di. Ba þör tü sü ya sa ðý - nýn, ka mu bi na la rýn da ki me mur lar da da yü rür lük te ol du ðu na dik ka ti çe ki len ra por da, an cak ba zý dev let da i re le ri nin, gay ri res mî o la rak, ça lý - þan la rý nýn a le ni þe kil de ba þör tü sü tak ma sý na i zin ver di ði kay de dil di. Ra por da, ka mu sek tö rün de hem þi re ya da öð ret men o la rak ça lý þan ve ba þör tü sü ta kan la rýn za man za man di sip lin ce za sý na çarp tý rýl dýk la rý ya da iþ ten çý ka rýl dýk la rý be lir til di. Ra por da, mes lek li se le ri öð ren ci le ri nin, e ði tim gör dük le ri a lan dý þýn da bir ü ni ver si te prog ra mý na baþ vur ma la rý ha lin de ü ni ver si te gi riþ sý na výn da kat sa yý la rý nýn dü þü rül dü ðü ne de ði ni - le rek, bu nun, Ý mam Ha tip Li se le ri öð ren ci le ri nin i la hi yat dý þýn da ki ü ni - ver si te prog ram la rý na ya zý la bil me le ri ni zor laþ týr dý ðý kay de dil di. Þakir Þimþek ve Ailesi HA ZIR LAN MIÞ TEK RA POR YOK KI LIÇ, 2007 de Baþ kan lý ða se çil di ðin de, 1997 yý lýn dan 2007 yý lý na ka dar bi rik miþ dos ya lar ve so nuç lan ma mýþ dâ vâ lar bu lun du ðu nu ha týr lat tý. Mah ke me ü ye si ve ça lý þan la rý na öz ve ri li ça lýþ ma la rý ne de niy le te þek kür e den Ký lýç, he ye tin hiç bir i ti raz da bu lun ma dan yý - ðýl ma yý son lan dýr dý ðý ný, Tem muz a yýn da ü - ye ler ta ti le ay rý lýr ken, Ku rul un ö nün de ha zýr - lan mýþ bir tek ra por ol ma dý ðý ný kay det ti. Ký - lýç, Bu gün i ti ba riy le Mah ke me miz de sa de - ce 2010 ve 2011 yýl la rý na i liþ kin dos ya lar var - dýr, bu dos ya la rý da sü re ve ri yo rum, 5 ay lýk sü re i çe ri sin de, e li miz de ki yü ze ya kýn dos ya - yý bi ti re ce ði mi zi a çýk ça i lân e di yo rum. Ar týk bun dan son ra A na ya sa Mah ke me si, A na ya - sa da ken di si ne ve ri len i ti raz ve ip tal dâ vâ la rý i çin ön gö rü len 5 ay lýk sü re i çe ri sin de ka rar la - rý ný ve rip, ka mu o yu na ka rar la rý ný a çýk la ya - cak týr di ye ko nuþ tu. Bu a ra da, baþ kan lýk se - çi min de Ha þim Ký lýç 13 oy la baþ kan lý ða ge ti - ri lir ken, Baþ kan ve ki li Os man Pak süt e 1, ü ye - ler Fet tah O to, Re cep Kö mür cü ve Bur han Üs tün e de 1 er oy çýk tý ðý öð re nil di. San ki Yü rü yo rum, ses siz bir ka la ba lý ðýn i çin de ken dim le he sap la þý yo rum. Ye þil ör tü sü ne bü rün müþ, üç beþ yor gun a da mýn o muz la rýn da, öm rün bü tün ýztý ra bý ný pe þin den ge len le re yük le miþ bir a dam... Son yol cu lu ðu na çýk mýþ bir kral e da sýy la ku ru lur ken mu sal la ya ba na fý sýl da dýk la rý ný dü þü nü yo rum. San ki taþ ke sil miþ sin, his siz sin. Öy le si ne ta kýl mýþ sýn pe þi me, öy le si ne nem len miþ kir pik le rin. Öy le si ne üz gün, öy le si ne ya ra lý... Öy le si ne dost, öy le si ne ve fa lý. Çýk tý ðým bu meç hul yol cu lu ðun so nun da ben ken dim le ce bel le þir ken sen tit re ye cek mi sin? A mel le rim le e zi lir ken sen gü le cek mi sin? Yap týk la rým, ko nuþ ma la rým be ni bo ðar ken sen Fe ner i mi iz le ye cek sin? A le la ce le bir kaç duâ mý rýl dan mak mýy dý son gö re vin? Bir kaç kü rek top rak sal la yýp ke fe ni me, bý ra kýp git tin. Söy le; fa ni li ði me son ver di ðim bu ses siz mak be rin i çin de ben mi yal nýz ka la ca ðým, ken di ni dost san dý ðýn ka la ba lýk lar i çin de gü ven de his se den, sý ra nýn sa na hiç gel me ye ce ði ni dü þü nen sen mi? San ki yal nýz ya þa dý ðýn ye re a it sin. Her þe yi sa hip len miþ sin, her þe ye he ves li sin. Hep öy le ya þý yor, hep öy le ko nu þu yor sun. Ne ge len den ha be rin var, ne gi den den; ben cil sin, hýrs lý sýn, ba na ne ci sin, hep ben ci sin, bir a ca ip sin. Mi den mi dir tek der din? Ye dik çe yi yor, þi þin dik çe þi þi ni yor sun; san ki bü tün dün ya yý yi ye cek sin. Ke sen mi dir bü tün he ve sin? Kü çü cük ke se ne sýð dý ra bi lir mi si n dün ya yý? Bi rik ti rip bi rik ti rip sak lý yor sun, hep bu ra da ka la cak mýþ gi bi sin. Ser se ri kev ne ge len den be ri ser se ri sin. Â lem ký rý lýr ken ke yif sü rü yor sun, her kes að lar ken sen gü lü yor sun, key fin ce gi di yor sun. Kalp ler ký rý yor sun, gö nül ler yý ký yor sun. Sen acz ve fak rýn la ne ye gü ve ni yor sun? Cý lýz be de ni ne geç mez ken sö zün, san ki taþ ke sil miþ sin. Ga rip ler, bî kes ler, ev siz ler, yal va ran göz ler... Ne de his siz sin. Ne o lur du, san ki ye dim de sey din, yi ye me yen le re ver sey din, he ve sin den kur tar dýk la rýn la, iþ kem ben den ka çýr dýk la rýn la son suz lu ða yü rü sey din. E be di yet yol cu lu ðu na kâr lý gel sey din. San ki renk siz sin; bir öy le sin bir böy le sin. Di lin baþ ka, ha ya týn baþ ka. Bir o ra da sýn, bir bu ra da. El le rin ha ram da, göz le rin gü nah ta, kal bin bam baþ ka bir a zap ta. Ol du ðun gi bi gö rü ne mi yor sun, gö rün dü ðün gi bi o la mý yor sun, ver di ðin söz le ri tu ta mý yor sun. Em ro lun du ðun gi bi dos doð ru ol say dýn, hiç ol maz sa bir o dun gi bi düz ve pü rüz süz kal say dýn, çal ma say dýn, kýr ma say dýn. Me lek ler den da ha yük sek ken is ti da dýn, þey ta na kan ma say dýn, ken di a te þi ni ha zýr la ma say dýn, ken di o du nu nu top la ma say dýn. San ki sa ðýr sýn, san ki kör sün. Gýy bet, nef ret, ha set pe þin de ge çi yor vak tin, ya la ný can ku la ðýy la din le me de sin. Na si ha te ka pan mýþ ku lak lar kal be yol ver mi yor. Nush i le us lan ma ya na kö tek mi ge rek? Ha ra mý a ra yan göz ler, ha ram za de ler i çin de sin, yan lýþ la rýn em rin de sin. Gü le kör sün, bül bü le ve fa sýz. Ta ru mar ol muþ bah çen den dost lar çe ki li yor bi rer bi rer, bah çen de el ler ge zin me de ler. Çir ki ne kýy met bi çen ler gü ze li bil mez ler. Gü ze li bil sey din, gü ze li ve re ne mey let sey din. San ki dil siz sin. Ký ya met ler kop muþ ya ný ba þýn da, lâl ol muþ dil le rin. Hak sýz lý ðý hak bil miþ sin, zul me hak ver miþ sin. Za lim hük met miþ be de ni ni ze, yü re ði ni ze; eb kem ke sil miþ sin. Gö ren göz ler gör mez ol muþ, i þi ten ler duy maz ol muþ, dil ler sus pus... San ki ruh suz sun, san ki hey kel sin, san ki el siz ve dil siz sin. Keþ ke dü zelt sey din, söy le sey din, di din sey din, merd ka lýp na mer di ka çýrt say dýn, ö zün gi bi bi lin sey din, mu sal la da se vil sey din. Ses siz ferya dý mý du ya maz kim se ler, çýð lý ðý ma ye ti þe mez kim se ler. Þim di gi di yo rum, gü zel bir dü ðün den ha ber ve ri yo rum. Sen hâ lâ gün de lik iþ ler pe þin de sin, san ki hiç gel me ye cek miþ gi bi sin. TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Eren Buldur'un babasý Yakup Buldur'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý

5 Y HABER 5 HABERLER Erdoðan, Ýslâm dünyasýnýn yeni sesi olmak istiyor ÝNGÝLÝZ gazeteleri, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Mýsýr ziyareti ve Arap Birliði Dýþiþleri Bakanlarý Konseyinin açýlýþ oturumunda yaptýðý konuþmaya geniþ yer verdi. Times gazetesi, Erdoðan ýn Kudüs ile iliþkileri normalleþtirmeyi reddetmesinin, Arap halký tarafýndan olumlu karþýlandýðýný kaydederek, Erdoðan kendisini Ýslam dünyasýnýn yeni sesi olarak sunmak istiyor yorumunu yaptý. Guardian gazetesi de, analistlerin Erdoðan ýn Mýsýr ziyaretiyle Türkiye nin bölgesindeki etkisini artýrmayý ve Ýsrail i yalnýzlaþtýrmayý a- maçladýðýný düþündüðünü bildirdi. Financial Times (FT) gazetesi ise, Erdoðan ýn Kahire de Ýsrail in yaptýklarýnýn bedelini ödemesi gerektiðini söylediðini belirtirken, bir kiþinin elindeki Erdoðan liderimiz olsaydý, Kudüs ü kurtarýrdýk yazýlý bir pankart taþýdýðýný kaydetti. Öte yandan, Erdoðan ýn önceki gün Mýsýr a yaptýðý ziyaret Alman basýnýnda genel olarak çok baþarýlý bir ziyaret olarak deðerlendirildi. Die Welt gazetesi Yeni Halife baþlýðýyla birinci sayfadan verdiði haberde, Osmanlýlarýn zamanýnda Arap ülkelerini ateþ ve kýlýçla fethettiði, Baþbakan Erdoðan ýn ise bu ülkeleri günümüzde kameralar ve Ýsrail karþýtý söylemlerle fethettiði þeklinde görüþ belirtti. Londra / aa AÝHM, darbe maðdurunu haklý buldu 12 Eylül darbesinin ardýndan, iþkence gördüðü ve haksýz yere tutuklandýðý gerekçesiyle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne (A- ÝHM) dava açan maðdurlarýn, mahkemeleri sonuçlanmaya baþladý. Bu kapsamda, 2005 yýlýnda Türkiye yi AÝHM e þikayet eden ülkücü Taylan Çoklar ýn açtýðý dava, Türkiye nin aleyhinde sonuçlandý. Hükümetin, sorunu dostane çözüm çerçevesinde çözülmesini önerdiði dava kapsamýnda, Türkiye nin 19 bin 700 avro tazminat ödemesi kararlaþtýrýldý.bireysel olarak baþvurduðundan dolayý davada istenenleri karþýlayamadýðýný belirten Çoklar, AÝHM nin kararýný geç vermesinde bu unsurlarýn etkili olduðunu söyledi. Çoklar ýn Avukatý Hasan Ýlter ise bazý baþvurularý kaçýran müvekkilinin normalde 300 bin avro tazminat almasý gerektiðini belirtti. Ankara / cihan BDP, Öcalan ýn serbest býrakýlmasýný istedi BARIÞ ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kürt sorununun çözümü için Ýmralý da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ýn serbest býrakýlmasýný istedi. Demirtaþ, Þu saatten sonra artýk Ýmralý ya heyet gitsin görüþsün demiyoruz. Görüþecekseniz serbest býrakýn, dýþarýda görüþün. Biz artýk Sayýn Öcalan ýn özgürlüðünü istiyoruz. Kürt sorununu çözme konusunda samimiyseniz yol yöntem budur. Çözüme inanýyorsanýz yaparsýnýz. Baþka yol bilmiyoruz dedi. Meclisi boykot eden BDP, grup toplantýsýný Ankara yerine yine Diyarbakýr da yaptý. Diyarbakýr ýn Kayapýnar ilçesi Cegerxwîn Kültür Merkezi nde yapýlan toplantýya tutuklu milletvekilleri ile Bodrum da uygunsuz þekilde görüntülenen Batman Milletvekili Bengi Yýldýz ýn dýþýnda BDP liler tam kadro katýldý. Diyarbakýr / cihan Erken uyarý radarý Kürecik e DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarý radarý ile ilgili arazi keþif çalýþmalarý ve ilgili hukuki düzenlemelerin sonuçlandýrýldýðýný, radarýn Kürecik teki bir askeri tesiste konuþlandýrýlmasýnýn kesinleþtiðini açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, füze savunma sistemi çerçevesindeki radarla ilgili son geliþmelerin sorulmasý üzerine þunlarý kaydetti: NATO füze savunma mimarisi kapsamýnda bir erken uyarý radarýnýn ülkemize yerleþtirilmesine iliþkin hazýrlýklarda sonuç aþamasýna gelindiðini bildiðiniz üzere Eylül ayý baþýnda açýklamýþtýk. Bu çerçevede, arazi keþif çalýþmalarý ve ilgili hukuki düzenlemeler de sonuçlandýrýlmýþ o- lup, radarýn Kürecik teki bir askeri tesiste konuþlandýrýlmasý kesinleþmiþ bulunmaktadýr. Söz konusu tesisten esasen geçmiþte de benzer amaçla istifade edilmiþti. Ankara / aa Yeni anayasada Kemalizm olmamalý PROF. ERDEM, MEVCUT ANAYASANIN KEMALÝZMÝ, ATATÜRKÇÜ DÜÞÜNCEYÝ RESMÎ ÝDEOLOJÝ OLARAK BENÝMSEDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, "YENÝ ANAYASANIN HÝÇBÝR GRUBA, ZÜMREYE, YAÞAM TARZI VE ZÝHNÝYETE ATIFTA BULUNMAMASI GEREKLÝ" DEDÝ. DÝCLE Üniversitesi (D.Ü) Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, mevcut anayasanýn ideolojisinin Kemalizmi, A- tatürkçü düþünceyi resmî ideoloji olarak benimsemiþ bir anayasa olduðuna dikkat çekerek, hazýrlanacak olan yeni anayasanýn herkesin anayasasý olabilmesi için hiç kimseye, hiç bir gruba, zümreye, hayat tarzý ve zihniyete atýfta bulunmamasý gerektiðini bildirdi. Prof. Dr. Erdem, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in anayasa çalýþmalarýna iliþkin olarak anayasa profesörlerine gönderilen davet mektubunu, yeni anayasanýn yapým sürecini daha demokratik, daha katýlýmcý kýlmaya yönelik bir çaba ve i- radenin ürünü olmasý dolayýsýyla o- lumlu bulduðunu söyledi yýlýnda AKP nin giriþimi ile oluþturulan bir komisyon kapsamýnda benzer bir çalýþmada yer aldýðýný hatýrlatan Prof. Dr. Erdem, hazýrladýklarý taslak metni o dönemde AKP'li yetkililerle paylaþtýklarýný ancak daha sonra bu çalýþmanýn rafa kaldýrýldýðýný belirtti. ASKERÎ VESAYET KURUMLARI TASFÝYE EDÝLMELÝ Prof. Dr. Erdem, yeni anayasanýn etnik bir referans içermemesi gerektiðini ifade ederek, aksi bir durumun anayasanýn herkesin anayasasý olmasýný engelleyici nitelik taþýyacaðýný söyledi. Yeni anayasanýn herkesin anayasasý olabilmesi için ideolojik, etnik ve dinsel açýlardan renksiz bir a- nayasa olmasý gerektiðine dikkati çeken Erdem, þöyle konuþtu: Bu anayasanýn herkesin anayasasý olabilmesi için hiç kimseye, hiçbir gruba, zümreye, yaþam tarzý ve zihniyete atýfta bulunmamasý gerekir. Demokrasinin daha kökleþtirilmesi, sivil iradenin ön plana çýkarýlmasý, mevcut anayasada var olan askerî vesayet kurumlarýnýn tasfiye edilmesi, bir takým kültürel kimlik haklarýnýn güvence altýna a- lýnmasý gerekiyor. Özellikle Kürt sorununun çözümü baðlamýnda bu anayasa çok büyük önem taþýyor. Bu konuya iliþkin var olan yasaklarýn kaldýrýlmasý gerekiyor. Yani hem özgürlükler hukuku, hem hukuk devleti hem de demokrasi alanýnda çaðdaþ norm ve standartlara uygun bir a- nayasanýn yapýlmasý gerekiyor. ÞÝMDÝKÝ ANAYASA KEMALÝST Aslýnda mevcut anayasada çok köklü, radikal deðiþiklikler yapýldý. Mevcut anayasa çeþitli defalarda 16 kez deðiþtirildi. 1995, 2001, 2004 ve son 2010 deðiþikliði ile bu anayasa önemli ölçüde deðiþti. Mevcut anayasada hakim olan o devletçi, otoriter ruh belirli ölçüde törpülendi. Ama hala anayasada o anlayýþýn izleri mevcut. Mesela anayasanýn baþlangýç kýsmýna bakýldýðýnda bu izleri çok rahat görebiliyoruz. Mevcut anayasanýn ideolojisine baktýðýmýzda, Kemalizmi, Atatürkçü düþünceyi resmi ideoloji olarak benimsemiþ bir anayasa olduðunu görüyoruz. Mevcut anayasada hakim olan o devletçi, otoriter ruh belirli ölçüde törpülendi. Ama hala anayasada o anlayýþýn izleri mevcut. Mesela anayasanýn baþlangýç kýsmýna bakýldýðýnda bu izleri çok rahat görebiliyoruz. ERDEM ÝN SÖZLERÝNDEN ÇARPICI BAÞLIKLAR: VATANDAÞLIK TANIMI: Prof. Dr. Erdem, mevcut anayasada vatandaþlýðýn Türklük ile tanýmlandýðýný, Türk devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkesin Türk olduðu belirtiliyor. Bu bölgede yaþaþan Kürtlerin kabul edeceði bir formül deðil. ANADÝLDE EÐÝTÝM: Mevcut anayasada ana dilde eðitimin 42. maddenin son fýkrasýnda yasaklanmýþ. Daha önceki anayasalarda böyle bir yasak söz konusu deðildi. Ana dilde eðitim yasaðý kaldýrýlmalýdýr. YENÝ ANAYASA ÞANS: Türkiye toplumunun bugüne kadar kendi irade ve inisiyatifi ile bir anayasa yapamadý. Kendi anayasasýný hazýrlamak için Türkiye nin eline ilk kez böyle bir fýrsat geçiyor. Yeni anayasanýn Türkiye için büyük bir þans ve bugüne kadar anayasalar hep yukarýdan aþaðýya yöntemlerle Türkiye toplumuna dayatýldý. ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ: Yeni anayasanýn özgürlükçü olabilmesi için bir takým güven artýrýcý tedbirlerin alýnmalý. Bu konuda ifade özgürlüðü kilit bir öneme sahip. Özellikle Ceza ve Terörle Mücadele Kanunu nda yer alan ifade özgürlüðünü kýsýtlayan hükümlerin kaldýrýlmasý, Siyasi Partiler Kanunu nun da deðiþtirilmesi gerekiyor. KURUCU MECLÝS: Bir kýsým hukukçu ve siyasetçilerin yeni anayasanýn Kurucu Meclis adý verilen yeni bir meclis tarafýndan yapýlmasý gerektiði yönünde görüþ bildiriyor ve bazý kesimler yasama faaliyetlerini sürdüren parlamentoya yeni anayasayý yapma yetkisinin de tanýnmasý halinde bu Meclis in yasama faaliyetlerini layýký ile yerine getiremeyeceðini ifade ediyor. ANAYASA UZLAÞMA KOMÝSYONU: Anayasa Uzlaþma Komisyonu oluþturulabilir ve Meclis te temsil edilmeyen fakat son seçimlerde yüzde 1 veya yüzde 0.5 in üzerinde oy alan siyasi partilerin resmi sýfata sahip olmayan bu anayasa uzlaþma komisyonuna dahil edilerek, yüzde 10 luk seçim barajýnýn yarattýðý temsil açýðýný doldurabilir. Demokrasi dersinde Atatürk Köþesi VATANDAÞLIK VE DEMOKRASÝ EÐÝTÝMÝ DERS KÝTABINDA ATATÜRK KÖÞESÝ HAZIRLANMASINA ÝLÝÞKÝN ÖRNEKLER DE SUNULUYOR. GEÇEN yýl birkaç ilde pilot uygulamasý yapýlan ve bu yýldan itibaren ilköðretim 8. sýnýflarda zorunlu olarak okutulacak Vatandaþlýk ve Demokrasi Eðitimi ders kitabý hazýrlandý. Vatandaþlýk ve Demokrasi Eðitimi öðretim programý, eðitim öðretim yýlýnda 10 ilde ve 20 okulda pilot olarak uygulandý ve uygulama MEB Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlarýnca takip edildi. Öðrencilerin, özgür, baðýmsýz, hoþgörülü, barýþtan yana ve kendine güvenen bir birey olarak demokratik ve adaletli bir toplumun oluþmasýna katký saðlamalarýný amaçlayan program, öðrencilerin paylaþýlan ortak deðerlerin korunmasý ve geliþtirilmesinin önemini benimsemeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak temel hak ve özgürlüklerini kullanarak sorumluluklarýný yerine getirmeleri açýsýndan önem taþýyor. Derste, Her Ýnsan Deðerlidir, Demokrasi Kültürü, Hak ve Özgürlüklerimiz, Görev ve Sorumluluklarýmýz temalarý iþleniyor. FARKLILIKLARIMIZ ZENGÝNLÝKTÝR Demokrasi Kültürü konusunda ele alýnan Farklýlýklarýmýz Zenginliðimizdir baþlýðýnda, toplumlarýn çok farklý kültürel deðerlere, farklý görüþ, düþünce, inanç ve anlayýþlara sahip olduðu belirtilerek, Gökkuþaðýnýn renkleri gibi insanlarýn birbirinden farklý olduðunu, farklý iþleri yaptýðýný, ayný zamanda birbirlerini tamamladýðýný gözlemleriz deniliyor. NAZIM HÝKMET ÝN ÞÝÝRÝ Kitapta Farklýlýklarýmýz Zenginliðimizdir konusu iþlenirken öðrencilerin, Nazým Hikmet in Dâvet isimli þiirinde yer alan Yaþamak bir insan gibi tek ve hür ve bir toplum gibi kardeþçesine sözünü yorumlamasý da isteniyor. ATATÜRK KÖÞESÝ Deðerlerimizi tanýyalým, zenginleþtirelim temasýnda da öðrencilere faaliyet olarak, gruptaki arkadaþlarýyla Tarih Elçileri Vakfý kurmalarý; örf, adet ve ahlaki deðerlerle ilgili bir sergi hazýrlamalarý, Atatürk ün birlik, beraberlik ve dayanýþma ile ilgili sözlerini içeren Atatürk köþesi hazýrlamalarýna iliþkin örnekler sunuluyor. Ankara / aa Akademik gurultular Gelecek hafta, 160 üniversite -küsuru da var- ders baþý yapacak. Açýlýþ törenleri siyasetçilere ev sahipliði yapacak. Siyasî mesajlar gýrla gidecek. Bu gün bu konuyu yazayým istedim. Yazýnýn baþlýðý da akademik kurullar olacaktý. Ama elim sürçtü: Akademik gurultular oldu. Akademik gürültüler de olabilirdi. Çok da fark etmiyor. Neden? Niçin? Anlatayým. Ýki hafta önce, üniversite kayýt günlerinde üniversitelere yeni kaydolacak çömezlere tavsiyeler de bulunmuþtum. Bu günkü tavsiyelerim baþka bir çömez grubuna: Üniversite mezunlarýna Önce bir bilgi: Geleceðin gözde iki mesleði var. Mensuplarýný iþsiz býrakmayacak bu iki meslekten biri ana okulu öðretmenliði, diðeri de üniversite öðretmenliði! Üniversite okuyan çocuðunuz, eþiniz, dostunuz vardýr. Ýþsiz, aþsýz kalmasýný istemiyorsanýz, akademisyen olmaya teþvik edin. Zira, bir biçimde, bir alanda, bir doktora yaparsa, muhakkak kendisine bir üniversitede bir yardýmcý doçentlik kadrosu bulur. Zira ülkemizde üniversiteleþme oraný Batý ortalamasýnýn çok üzerinde. Yeni kurulan üniversiteler önümüzdeki kýrk yýl boyunca, büyüyebilmek için sürekli hoca arayacaklar. Bu arada önemli bir not: Millî Eðitim Bakanlýðý doktora yaptýrmak için yurt dýþýna burslu öðrenci gönderecek. Fýrsattan faydalanmayý düþünenler bu günlerde MEB in web sayfasýný takip etsinler. Yani doktora yapanlar iþ bulur. (Himmeti varsa hizmet de edebilir). Ama aþaðýdaki tavsiyelerimi her yerde bulamaz. Þimdiden verin, bunu da okusunlar: Birincisi, üniversitelerde akademik özgürlük diye bir özgürlük türü olduðunu sakýn zannetmeyin. Ancak siz yönetici kadrosuna gelince bunun olacaðýný da unutmayýn! Ýkincisi, üniversiteleri akademik kurullarýn yönettiðini ve çok sesliliðin geçerli olduðunu sakýn zannetmeyin. Üniversite senatolarý ve üniversite yönetim kurullarý, rektörlerin salla baþý, al makamý kurullarýdýr. Fakülte kurullarý ve fakülte yönetim kurullarý da dekanlarýn yandaþa destek, hasýma köstek icraatýnýn tasdikçileridir. Bu kurullarda muhalifler hiç mi olmaz. Elbette olur. Peki, onlardan nasýl bir ses çýkar? Ýþte o sese biz akademik gurultu deriz. Yani muhalif çoktur da cesur muhalif pek yoktur. Olana da suyu bulandýran adam, bozguncu veya kaçýk muamelesi yapmak adettendir. Senatolar bazen memleketin mühim meseleleri hakkýnda oybirliði ile karar altýna alýnmýþ metinleri açýklarlar. Sýradan meselelerde dahi oybirliði saðlayamayan ve e- sasen saðlamalarý da gerekli olmayan bilim camiasýnýn böyle tartýþmalý meselelerdeki bu tavrý, bendenize mobbing i ve mahalle baskýsýný hatýrlatýyor. Akademik gurultu da zaten böyle toptancý ve nasýl susturdum ama cý yöneticilerle dolu üniversitelerin karnýndan çýkýyor. Deðiþeceðiz, ha gayret. *** Haberi duydunuz. Ýstanbul un yeni finans merkezinin planlamasý yapýlýyormuþ. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerindekilerden bile daha büyük olacakmýþ. Finans sektörü denilen þeyin Ali nin külâhýný Veli ye, Veli nin külâhýný Ali ye giydiriyormuþ gibi yapma ve aradan A- li nin de, Veli nin de külâhýný kapma faaliyetinin diðer adý olduðunu daha önce defalarca yazdýk. Ne diyelim, hayýrlýsý olsun! *** Dindar demokratlar hakkýndaki son iki yazýmýz oldukça geniþ bir ilgi gördü. Gerek telefon eden, mail gönderen ve gerekse ve web sitesinde yazýmýn altýna yorum yazan okuyuculara teþekkürler. Hepsinin baþýmýn üzerinde yeri var. Anadolu yakasýna ikinci metro ihalesi bugün ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi, Anadolu yakasýna ikinci metro inþaatý için ilk adýmý atýyor. Firmalarýn projeleri tamamlanan metro inþaatýnýn yapýlmasý için dünya çapýnda ihaleye çýkýldý. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro hattý, yaklaþýk 20 kilometre uzunluðunda olacak. Ana hat tünelleri ve üzerinde delme ve aç-kapa tipinde toplam 16 adet istasyon, depo sahasý ve depoya baðlanan 2 bin 750 metre baðlantý tünelleri olacak. Ýhale; bu hattýn tüm inþaat ve elektromekanik iþleri tek elden ve hýzlý bir þekilde yürütülecek. Ýhaleden kýsa bir süre sonra temel atýlarak inþaat baþlayacak. Metro tamamlandýktan sonra Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe arasýnda seyahat 24 dakikaya inecek. Ýstanbul / cihan

6 6 15 EYLÜL 2011 PERÞEMBE YURT HABER Y HABERLER Or man i çin su, Ahmet Yesevi Camii'nin yapýmýna 12 yýl önce baþlandý. Cami inþaatý için yardým bekleniyor ADANA Kozan ilçesine baðlý Cumhuriyet mahallesinde hayýrseverlerce yaklaþýk 12 yýl önce yapýmýna baþlanan ve ön tarafý ibadete açýk olan Ahmet Yesevi Camii için yardým bekleniyor. Kozan Müftüsü Feramuz Beydoðan, Maddî sýkýntý nedeniyle inþaat yavaþ ilerliyor. Ýnþaat tamamlandýðýnda 5 bin kiþi ayný anda ibadet edebilecek dedi. Caminin bir an önce tamamlanmasý için hayýrseverlerden destek beklediklerini belirten Beydoðan, 1620 metrekare alan üzerine yapýlmakta o- lan caminin ibadet yerleri dýþýnda kütüphane, Kýz Kur ân kursu, abdesthane, engelliler bölümü bulunacak diye konuþtu. Beydoðan yardým etmek isteyen vatandaþlarýn Ýlçe Müftülüðünün ve nolu telefon numaralarýndan irtibata geçebileceklerini sözlerine ekledi. Cami inþaatýna katkýda bulunmak için Diyanet Vakfý Kozan Þubesinin Vakýflar Bankasý Kozan Þubesindeki TR nolu hesaba baðýþ yapýlabilecek. Adana / cihan Uludað yenileniyor TÜRKÝYE NÝN en önemli kýþ turizm merkezlerinden Uludað, hazýrlanan imar planý ve peyzaj tasarým çalýþmasý ile tepeden týrnaða yenilenecek. Bursa merkez Osmangazi Belediyesi, Uludað la ilgili yetki tartýþmalarý sürdüðü bir dönemde kendi mücavir alanýnda kalan 106 hektar alanda koruma amaçlý imar planý ve peyzaj tasarým çalýþmalarý baþlattý. Ankara ve Anadolu Üniversitesi tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda analiz çalýþmalarý tamamlanma aþamasýna gelirken peyzaj tasarým aþamasýna geçildi. Koruma Amaçlý Ý- mar Planý çalýþmalarý da eþ güdümlü olarak sürdürülüyor. Anadolu Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Alper Çabuk, Sarýalan, Çobankaya, Karabelen, Kirazlýyayla, Yýlanlýkaya mevkiinde 5 farklý alanda yürütülen çalýþmalarda bölgenin yapýsý ve mevcut kullaným durumunun da göz ö- nünde bulundurulduðunu söyledi. Prof. Dr. Çabuk, Türkiye de ilk defa iki plan çalýþmanýn bir a- rada yürütüldüðünü ve bunun Türkiye de örnek olacaðýný düþündüklerini kaydetti. Bursa / cihan Çocuk yüzünden kavga eden aileler barýþtýrýldý BURSA DA, çocuklarýn kavgasý sonucu birbirine giren iki aile arasýndaki husûmet, ilçe kaymakamý ve ilçe belediye baþkanýnýn devreye girmesiyle tatlýya baðlandý. Olay, 2 Eylül günü Yýldýrým ilçesi Mevlânâ Mahallesi Yazar Sokak ta meydana gelmiþti. Bir hafta önce çocuklarý kavga eden iki aile arasýnda çýkan kavgada silâh ve býçak devreye girmiþ, 3 kiþi yaralanmýþtý. Polisin iki ailenin arasýna barikat kurmasýyla yatýþtýrýlan kavga, tamamen sona erdi. Barýþ yemeðinde biraraya gelen Durak ve Çelik ailesinin bütün üyeleri, yaþanan kavgayý bitirme sözü verdi. Bursa / cihan T. C. DÝYARBAKIR 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2008/5808 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1- TAPU KAYDI : Diyarbakýr ili Kayapýnar ilçesi Kayapýnar Mah. Mevkiinde kain ve Tapu Sicilinin Ada 683, Parsel 13'de kayýtlý 96,73 m 2 yüzölçümlü tamamý borçlu adýna kayýtlý kargir dükkân ÖZELLÝKLERÝ : Diyarbakýr ili Kayapýnar ilçesi Kayapýnar Mah. Mevkiinde kain ve Tapu Sicilinin Ada 683, Parsel 13'de kayýtlý 96,73 m 2 yüzölçümlü tamamý borçlu adýna kayýtlý kargir dükkân Diyarbakýr Gýdaý Toptancýlar Sitesi H Blok No: 4/A adresinde Murat Gýda Þarküteri olarak iþletilen dükkân olup, dükkânýn zemini mozaik kaplý, plastik badanalý, ön cephe camekânlý, zemin katýnda wc ve yazýhane bulunduðu, asma katý buzhane olarak kullanýlan zemin ve duvarlarý fayansla kaplý bulunduðu, elektrik ve su tesisatýnýn mevcut olduðu görülmektedir. ÝMAR DURUMU : Dosyasýnda Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý Muhammen Bedeli : ,00 YTL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da 6. Ýc ra Mü dür lü ðü Ka le mi a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o - lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te - di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si, K.D.V a lý - cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve - ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur - ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ý I gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: su i çin or man OR MAN LAR Ý ÇÝN SU, SU Ý ÇÝN OR MAN LAR TE MA LI TOP - LAN TI DA, OR MAN LA RIN ÝN SAN HA YA TI Ý ÇÝN NE KA DAR BÜ YÜK BÝR Ö NE ME SA HÝP OL DU ÐU TEK RAR DÝ LE GE TÝ RÝL DÝ. Dünyada orman varlýðýnýn azalmasýna raðmen, Türkiye'deki ormanlarýn arttýðý kaydedildi. FO TOÐ RAF: A A OR MAN Ge nel Mü dür lü ðü ve Bir leþ miþ Mil let ler Gý da ve Ta rým Ör gü tü (FA O) ta ra fýn dan Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti - ri len Or man lar Ý çin Su, Su Ý çin Or man lar te ma lý Dað lýk Su Hav - za la rý Yö ne ti mi Ça lýþ ma Gru bu - nun 28. dö nem top lan tý sý, Kas ta - mo nu Il gaz Mo un ta in Re sort O - tel de baþ la dý. Or man Ge nel Mü - dü rü Mus ta fa Kur tul muþ lu bu ra - da yap tý ðý ko nuþ ma da, i se or man - la su yun bir bi riy le ör tüþ tü ðü nü, or man la su yun bir bi ri ni kar deþ çe ta mam la dý ðý ný söy le di. Or man la - rýn, su ya kay nak lýk ve a na lýk et ti ði - ni, ya ðan yað mur la rýn, or man lar ol maz sa sü r'at le yü zey sel a ký þa ge - çe rek sel le re se bep ol du ðu nu ve top rak la rý gö tür dü ðü nü vur gu la - yan Kur tul muþ lu, Bu gün Af ri - ka da ya þa nan ku rak lýk ve ta rý mýn ya pý la ma ma sý nýn ne de ni or man - la rýn yok ol ma sý dýr. Bir çok sö mü - rü cü ül ke ler ön ce lik le bu dün ya - nýn gü zel or man la rý ný yok et ti ler. Or man lar git tik ten son ra ya ðýþ lar, sel le re ne den ol du, top rak lar kay - ZA YÝ B.070. GEL se ri nu ma ra lý ya zar ka sa ruh sa tý kay bol muþ tur. Hü küm süz dür. Hu li si Ün ver T. C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU T. C. ÝMAMOÐLU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma Ý LANI) (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/281 Talimat. Örnek: /8 Satýþ. Tapu Kaydý bol du. O nun i çin o ra da aç lýk ve kýt lýk kol ge zi yor. Bu ra da a lý nan ka rar lar la su ve ye þi le u laþ ma yý sað la ya cak il ke ler o lu þa cak týr de - di. Or man Ge nel Mü dür lü ðü o la - rak or man la rýn ko run ma sýn da ve iþ le til me sin de dün ya ya ön der lik ve ön cü lük ya pa cak güç te ol duk - la rý ný be lir ten Kur tul muþ lu, 10 un - cu Or man cý lýk Kon gre si nin Ýs tan - bul da ya pýl ma sý na ka rar ve ril di ði - ni bil dir di. YA ÞA MAK Ý ÇÝN OR MA NA ÝH TÝ YAÇ VAR Bü tün dün ya da or man var lý ðý a zal ma sý na rað men Tür ki ye de ki or man la rýn art tý ðý ný vur gu la yan Kur tul muþ lu, Dün ya da her gün bin ler ce hek tar or man a za lýr ken, or man a la ný ný art týr mýþ bir ül ke - yiz. Son 3 yýl da 1,5 mil yon hek tar a ðaç lan dýr ma ve re ha bi li tas yon ça lýþ ma sý yap týk. O nun i çin böy le bir top lan tý ül ke miz de ve Tür ki - ye nin en gü zel or ma ný Il gaz da ya pýl dý. Or man var lý ðý sa de ce o böl ge nin de ðil tüm in san lý ðýn or - tak ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Kur - tul muþ lu, top lan tý da a lý nan ka - rar la rýn, dün ya nýn her ye ri nin su - ya ka vuþ ma sý na kay nak lýk e de ce - ði ne i nan dý ðý ný i fa de et ti. Kur tul - muþ lu, Or man la rý mý za su ka dar muh ta cýz. Ha ya týn te mel 5 kay - na ðýn dan bi ri si dir. Te miz ha va - nýn kay na ðý, su yun kay na ðý, or - man lar dýr. Su A na do lu da çok de ði þik an lam da kul la ný lýr. En bü - yük se vap bir bar dak su ver mek - tir. Su yun kay na ðý or man lar dýr. Ba rýn mak i çin or ma na, gi yin mek i çin or ma na, sa vun mak i çin or - ma na ih ti ya cý mýz var. Ýn sa nýn ya - þa ma sý i çin or ma na ih ti yaç var. Su yu a ziz bi li riz. Or man la rý bun - la ra kay nak lýk et ti ði i çin Fa tih Sul tan Meh med in Ýs tan bul da yap tý ðý ilk e ser Bel grad Or man la - rý dýr. Ý çin de 11 ta ne bent var dýr ten be ri Ýs tan bul u su la yan ter te miz su lar dýr. Su ya kay nak lýk e den or ma na kýy mak, yok et mek en bü yük suç sa yýl mýþ týr. Du â e - der ken bi le su gi bi a ziz ol de riz di ye ko nuþ tu. Kas ta mo nu / a a : ADANA ili, SEYHAN ilçesi, TÜRKOCAÐI MAH. mahallesi/köyü, Cilt 1 Sahife 119 Ada 107 parsel 10'da kayýtlý, 46 m 2, Arazi, Ev Özellikleri : Taþýnmaz Adana ili Seyhan Ýlçesi Türkocaðý Mahallesi Sokak no: 7'de bulunmakta Parsel üzerinde yýðma yapý niteliðinde yapýlmýþ tek bir bina iki katlý olarak yapýlmýþ yapýnýn içi dýþý sývalý boyalý zemin katý bir oda antre, mutfak, olarak yapýlmýþtýr, zemin kaplamasý karo duvarlarý sývalý boyalý mutfak beton tezgâhlý ve dolaplý banyo içerisinde asla lavabo ve klozet bulunmakta bina ahþap doðramalý binanýn üst katýna ahþap merdivenle çýkýlmakta sahanlýk bölümünde bir oda üst kat iki oda olarak yapýlmýþ yer va tavaný ahþap kaplamalý ve ahþap doðramalý binanýn üst kýsmý kýsmen hasarlý durumunda olup binanýn mahalli rayiçlere ve alým satým fiyatlarýna göre ,00 TL deðerinde olduðu, ZEMÝN DEÐERÝ : Taþýnmazýn bulunduðu yer kullaným þekli ve imar durumu göz önüne alýndýðýnda 1 m 2 sinin 150,00 TL deðerinde olduðu zemin deðerinin tamamý 6.900,00 TL deðerinde olduðu, Parsel üzerindeki yapý ve zemin deðerinin tamamý ,00 TL Muhammen bedel üzerinden aþaðdaki þartlarda satýlacaktýr. ÝMAR DURUMU : Yapý max yüksekliði 3.kademe 2 kat =6,50 Kültür ve tabiat varlýklarýný koruma kurulunun 30/06/1998 tarih ve 3106 sayýlý kararý ile onaylanan koruma amaçlý imar planý içerisindedir. Satýþ Saati : Saat: 10:00 ila 10:15 Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý 1- Sa týþ 24/10/2011 PA ZAR TE SÝ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da A da na Ad - li ye sin de 5. katýn da 408 no lu pvc li o da da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 03/11/2011 PER ÞEM BE gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu ðu - mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 06/09/2011 (*)il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: Ülkelerindeki olaylar sonrasý Suriyelilerin Türkiye'ye giriþ-çýkýþlarý sürüyor. Tür ki ye de, 7 bin 414 Su ri ye li bu lu nu yor BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du - rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A - FAD), ül ke le rin de ki o lay lar dolayýsýyla bu gü ne ka dar 18 bin 39 Su ri ye li nin Tür ki ye ye gel di ði - ni, bun lar dan 10 bin 625 i nin ül - ke si ne dön dü ðü nü, bu gün i ti ba - riy le Tür ki ye de 7 bin 414 Su ri ye - li nin bu lun du ðu nu bil dir di. Baþ - ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter - net si te sin de yer a lan bil gi no tu na gö re, Ey lül 2011 ta rih le rin - de Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va - tan da þý 9 ki þi nin ken di is tek le riy le Ka pa nan tren yo lu tek rar u la þý ma a çýl dý MUÞ TA, PKK lý te rö rist ler ta ra - fýn dan ray la ra ko nu lan bom ba - nýn pat la ma sý so nu cu, tah rip o - lan tren yo lu u la þý ma a çýl dý. Mer ke ze bað lý Ya maç Köy mev - ki in de mey da na ge len pat la ma so nu cu u la þý ma ka pa nan Muþ- E la zýð de mir yo lu nun ye ni den u - la þý ma a çýl dý ðý be lir til di. E la zýð ve Ma lat ya dan gön de ri len Dev - let De mir yol la rý na a it e kip ler ta - ra fýn dan, ha sar gö ren va gon la - ül ke le ri ne dön dü ðü, 27 ki þi nin i se Tür ki ye ye gi riþ yap tý ðý be lir til di. 28 i re fa kat çi 42 si has ta ve ya ra lý ol mak ü ze re top lam 70 Su ri ye li - nin has ta ne de bu lun du ðu i fa de e - di len bil gi no tun da, Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti nden Tür ki ye ye yö - ne lik nü fus ha re ket le ri ne i liþ kin o la rak A FAD ko or di nas yo nun da, ça dýr kent ler de ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal fa a li yet, e - ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber - leþ me gi bi hiz met le rin ve ril di ði kay de dil di. An ka ra / a a rýn kal dý rýl ma sý nýn ar dýn dan ray lar o na rý la rak de mir yo lu ye - ni den u la þý ma a çýl dý. Bit lis in Tat van il çe sin den 12 Ey lül de, Tat van-e la zýð se fe ri yap mak ü - ze re ha re ket e den yük tre ni nin, Ya maç Köy mev ki in den ge çi þi es na sýn da, PKK lý te rö rist ler ta - ra fýn dan ray la ra dö þe nen bom - ba pat la týl mýþ ve ba zý va gon lar yol dan çý ka rak mad dî ha sar mey da na gel miþ ti. Muþ / a a Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrmada günü saat 11:00-11:05 sa at le ri a ra sýn da Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü O to par ký Ý ma moð lu ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le rin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te Ý kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay - la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me sinin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den ya sa lý o ran da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, Ý ÝK. 127 mad de ye gö re sa týþ i la nýn teb li ði a ra cýn kay dýn da ge çen il gi li le re ve ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu na ca - ðý, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/09/2011 Muhammen Kýymeti (Y.T.L) Adeti Cinsi (Mahiyeti ve Önemli nitelikleri) ,00 TL 1 01 GL 246 plakalý Fiat marka Panda 1.28 V. MTA tipi kýrmýzý renkte 2005 model otomobil Aracýn ruhsatý ve anahtarý yoktur. Araç beþ yýldýr Emniyetin otoparkýnda yatmaktadýr. Aracýn rengi solmuþtur. Dört lastiðinin ve aküsünün deðiþmesi gerekmektedir. Aracýn baþkaca bir sorunu olup olmadýðý çalýþýp çalýþ madýðý bilinmemektedir. Yakýt cinsi benzinli Motor no: 188A þase no: ZFA (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 B: T. C. TÝRE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/910 Tal. Bir Borçtan dolayý hacizli olup ve aþaðýda cins, miktarlarý ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma günü saat 11:00-11:05 saatleri arasýnda "Çavaþ Otoparký Tire" Adresinde Yapýlacak ve Satýþ günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde gü nü ay ný yer ve sa at ler de Ý kin ci art týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ný ve sa - týþ is te ye nin a la ca ðý ný rüç ha ný o lan a la cak lý la rý top la mýn dan fa zl a ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas ra fý ný geç me si nin þart ol du ðu nun sa týþ þart - na me sin de ve ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas raf ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me - le ri ge rek ti ði, sa týþ ila nýnýn borç lu ya teb lið e di le me me si ha lin de Ga ze te Ý la ný nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði, sa týþ iþ le mi nin ic ra e di le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu kar da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. ( ) (Not: Sa týþ Ýs te yen Dos ya A la cak lý sý nýn Var lýk Yö ne tim Þir ke ti Ol ma sý Se be bi i le, Ýs tan bul Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn 2009/13 sa yý lý Uy gu la ma Ta mi mi ge re ðin ce i - ha le ye ka tý lan ki þi ler den KDV a lýn ma ya cak týr.) MUHAMMEN KIYMETÝ ADEDÝ ÖZELLÝKLERÝ TL 1 06 BM 8772 Plakalý 2008 Model Peugeout Marka 206 Sedan Comfort Tipinde Beyaz Renkli Otomobil. B: 57123

7 Y DÜNYA 7 Tu nus, Bin A li yi o kul ki tap la rýn dan çý kar dý TU NUS E ði tim Ba kan lý ðý, o kul ki tap la rýn dan dev rik Dev let Baþ ka ný Zey nel A bi din bin A li ye a it bö lüm le rin çý ka rýl dý ðý ný bil dir di. Tu nus E ði tim Ba kan lý ðýn dan 2 mil yon öð ren ci nin o ku la baþ la ma sý ön ce si ya pý lan a çýk la ma da, es ki dev let baþ ka ný na a it bü tün bö lüm le rin çý ka rýl dý ðý be lir til di. E ði tim Ba ka ný Tay yib Bak kuþ da, dev rim son ra sý ilk e ði tim ve öð re tim dö ne min de 4 ü ye ni 28 i de ðiþ ti ril miþ 370 ki ta býn ya yýn lan dý ðý ný ve 12 mil yon a det ba sýl dý ðý ný be lir te rek, ül ke de ki 6 bin o ku lun Su ri ye or du sun dan Türkiye sý ný rýna ya kýn o pe ras yon n SU RÝYE or du sun dan zýrh lý ký ta la rýn Tür ki ye sý ný rý ya kýn la rýn da o pe ras yon dü zen le di ði bil di ril di. Su ri ye de ki in san hak la rý ey lem ci le ri, yüz ler ce as ke rin on lar ca zýrh lý as ke rî a raç ve gü ven lik güç le ri i le Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a bað lý si lâh lý ki þi le ri ta þý yan o to büs ler le, Ce bel El Za vi ye böl ge sin de o pe ras yon yap tý ðý ný söy le di. Ey lem ci ler, böl ge ye gi riþ çý kýþ la rý ve i le ti þim hat la rý ný ke sen as ker le rin, da ha son ra bu ra da ki ka sa ba lar ve 10 köy de a ðýr si lah lar la ras tge le a teþ aç tý ðý ný i fa de et ti. Amman / a a Ýranlý general: Si lâh bý rak maz sa PJAK ý e ze riz n Ý RAN, mi li tan la rý si lâh bý rak maz ve ya böl ge yi terk et mez se te rör ör gü tü PJAK ý ez me ye ka rar lý ol du ðu nu bil dir di. Dev rim Mu ha fýz la rý nýn i ki nu ma ra lý is mi Ge ne ral Hü se yin Se la mi, Me sa jý mýz, Ý ran ýn sý nýr la rýn da hiç bir te rö rist gru bun var lý ðý na i zin ver me ye ce ði ve on lar la so nu na dek sa va þa ca ðý dýr de di. Sý nýr böl ge sin de ki grup lar si lâh bý rak maz ya da Ý ran ýn sý nýr la rýn dan ye te rin ce u zak laþ maz lar sa, Ý ran ýn ta ar ruz la rý nýn sü re ce ði ni be lir ten Ge ne ral Se la mi, PJAK ýn ge çen haf ta a teþ kes teklifi ne de ðin me di ve Tah ran ýn bu nu gör mez den ge le rek red det ti ði iz le ni mi ver di. Tahran / a a Kad da fi çöl de yýl lar ca ka ça bi lir n NÝJER LÝ bir Tu a reg a þi re ti li de ri, Lib ya nýn fi ra rî li de ri Mu am mer Kad da fi nin yýl lar ca çöl de ya þa ma ih ti ma li bu lun du ðu nu söy le di. Kad da fi yan lý sý Tu a reg li de ri A ga li A lam bo, AP ye yap tý ðý a çýk la ma da, Kad da fi i çin Sah ra Çö lü nde ya þa ma nýn sý kýn tý ve ri ci ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Ýn san la rýn an la ma dý ðý þey þu, Kad da fi çöl de yýl lar ca ka la bi lir. Ken di si i çin bir giz len me ye ri yap ma sý na da ge rek yok, çün kü o ba sit bir ha yat tar zý ný, ya ni bir ça dý rýn al týn da, kum la rýn üs tün de de ve sü tü i çe rek ya þa ma yý se vi yor, di ye ko nuþ tu. Niamey / a a Ro man ya ya da fü ze kal ka ný n ABD, NA TO fü ze sa vun ma pla ný çer çe ve sin de Ro man ya ya fü ze kal ka ný ko nuþ lan dý rýl ma sý na i liþ kin an laþ ma im za la dý. An laþ ma ya Ro man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Te o dor Ba cons çi i le im za ko yan ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Ro man ya da ki bir ha va üs sü ne fü ze kal ka ný ný yak la þýk 4 yýl i çin de ko nuþ lan dýr ma yý bek le dik le ri ni söy le di. An laþ ma nýn A me ri kan Se na to su ta ra fýn dan da o nay lan ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e den Clin ton, He nüz im za la nan bu an laþ ma, Ro man ya yý NA TO nun ge li þen fü ze sa vun ma ka pa si te sin de ön de ge len o yun cu du ru mu na ge ti re cek tir de di. An laþ ma, ABD nin Ro man ya nýn gü ne yin de ki De ve se lu Ha va Üs sü nde bir te sis in þa et me si ve te si si i da re et me si ni ön gö rü yor. Was hing ton / a a Þi li de dep rem n ÞÝ LÝ NÝN or ta ke sim le rin de 5,9 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di ði bil di ril di. A me ri kan Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke zi, mer kez üs sü Val pa ra si o nun 38 ki lo met re ku ze yi o lan dep re min de rin li ði nin 19 ki lo met re ol du ðu nu du yur du. Dep re min her han gi bir ha sa ra yol a çýp aç ma dý ðý he nüz bi lin mi yor. Was hing ton / a a dört te ü çü nün il ko kul ol du ðu nu, 57 bin il ko kul ve 76 bin li se öð ret me ni bu lun du ðu nu kay det ti. Tu nus U lu sal Pe da go ji Mer ke zi Ya yýn Mü dü rü Bel ga sem Las su ed de, La Pres se ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Es ki re ji min si ya sî soy ta rý lýk la rý nýn hep si ni kal dýr dýk di ye rek, es ki o kul ki tap la rý nýn ba þýn da dev rik dev let baþ ka ný ve e þi Ley la Tra bel si nin fo toð raf la rý nýn bu lun du ðu nu ve 3. sý nýf öð ren ci le ri nin Bin A li nin ko nuþ ma la rý ný ça lýþ mak zo run da ol duk la rý ný söy le di. Tunus / a a BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER UZ MAN LA RI: Abluka yasa dýþý PAL MER RA PO RU NU RED DE DEN BM ÝN SAN HAK LA RI UZ MAN - LA RI, ÝS RA ÝL ÝN GAZ ZE ÞE RÝ DÝ NE UY GU LA DI ÐI DE NÝZ AB LU KA SI - NIN U LUS LAR A RA SI HU KU KA AY KI RI OL DU ÐU NU BÝL DÝR DÝ. BA ÐIM SIZ 5 Bir leþ miþ Mil let ler uz ma ný nýn o luþ tur du ðu he yet, BM Ýn san Hak la rý Kon se yi ne sun du ðu ra por da, Ýs ra il in Ma vi Mar ma ra bas ký nýn da a þý rý güç kul lan dý ðý be lir ti len, an cak Gaz ze ye uy gu la dý ðý ab lu ka nýn ya sal ol du ðu ö ne sü rü len Pal mer Ra po ru nun so nu cu nu red det ti. Uz man la rýn ra po run da, ab lu ka nýn, u lus lar a ra sý in san hak la rý ve in sa ni hu ku ku per va sýz ca ih lal e de rek Gaz ze li le ri top lu ce za lan dýr ma ya ma ruz bý rak tý ðý kay de dil di. Ra por da, 4 yýl dýr sü ren am bar go nun 1,6 mil yon Fi lis tin li yi te mel hak la rýn dan yok sun bý rak tý ðý i fa de e dil di. Uz man la rýn or tak a çýk la ma sýn da, Pal mer Ra po ru nun, ab lu ka nýn ya sal ol du ðu nu bil di rir ken, de niz ab lu ka sý nýn Ýs ra il in Gaz ze ye yö ne lik, si vil le rin in san hak la rý ü ze rin de a þý rý et ki si o lan ka pa lý lýk po li ti ka sý nýn ay rýl maz par ça sý ol du ðu nun ay rý mý na var ma dý ðý bil di ril di. RA POR DA, SÝ YA SET YA SA YA ÜS TÜN GEL DÝ He yet te yer a lan uz man lar dan Ric hard Falk, Pal mer ra po ru nun so nuç la rý nýn, Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le ri ni i yi leþ tir me i ra de sin den et ki len di ði ni söy le di. Pal mer ra po ru nun Ýs ra il i le Tür ki ye a ra sýn da si ya si uz laþ ma yý a maç la dý ðý ný i fa de e den Falk, ra por da si ya se tin ya sa ya üs tün gel me si nin ta lih siz lik ol du ðu nu be lirt ti. BM Ýn san Hak la rý Kon se yi nin Ma vi Mar ma ra bas ký nýy la il gi li bir baþ ka so ruþ tur ma he ye ti de ge çen Ey lül de ki ra po run da ab lu ka nýn u lus lar a ra sý ya sa la rý ih lal et ti ði ne ti ce si ne var mýþ tý. U lus la ra ra sý Ký zýl haç Teþ ki la tý da ab lu ka nýn Ce nev re Söz leþ me le ri ni ih lâl et ti ði ni bil di ri yor. Cenevre / a a YE MEN DE 7 SÝVÝL ÖL DÜ RÜL DÜ YE MEN DE hü kü met kar þý tý a þi ret ü ye le ri ne kar þý dü zen le nen ha va sal dý rý la rýn da 7 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Cum hu ri yet Mu ha fýz la rý nýn sal dý rý la rý nýn, baþ þe hir Sa - na nýn ku ze yin de ki dað lýk Ar hab böl ge sin de dü zen len di ði, sal dý rý lar da yö ne tim kar þý tý pro tes to cu la ra des tek ve ren a þi ret le rin he def a lýn dý ðý be lir til di. Sað lýk gö - rev li le ri, sal dý rý lar da 7 si vi lin öl dü ðü nü söy le di. Ar hab da ki a þi ret ler, Dev let Baþ ka - ný A li Ab dul lah Sa lih i pro tes to e den ler le it ti fa ký ný i lan et miþ ti. Hü kü met se a þi ret ü ye le ri nin te rör ör gü tü El Ka i de i le bað lan tý sý ol du ðu nu be lir ti yor. Ö te yan dan hü - kü met, ül ke nin gü ne yin de ki Ab yan da ge çen haf ta dü zen le nen ha va sal dý rý la rýn - da 12 mi li ta nýn ya ný sý ra 7 si vi lin öl dü ðü nü ka bul et ti. Sana / a a B M G Ý R Ý Þ Ý M L E R Ý D E V A M E D E C E K FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, ül ke si nin Bir leþ miþ Mil let ler ta ra fýn dan ü ye o la rak ta nýn ma sý ko nu sun da baþ la tý lan gi - ri þim le rin ge ri dön dü rü le mez ol du ðu nu bil dir di. Ab bas, Fi lis tin in BM de ta nýn ma gi ri þi mi nin u lus lar a ra sý çap ta des tek gör dü - ðü nü, 126 ül ke nin ko nuy la il gi li des te ði ni i fa de et ti ði ni söy le di. Söz ko nu su gi ri þi min sem bo lik bir ha re ket ol ma dý ðý ný be lir ten Ab - bas, BM ü ye li ði nin, Fi lis tin in Ýs ra il le yü rüt tü ðü gö rüþ me ler de ki po zis yo nu nu güç len di re ce ði ni kay det ti. Kahire / a a Palmer Raporu'na BM'nin içinden uzmanlar da tepki gösterdi. Ablukanýn uluslar arasý hukuka aykýrý olduðu kaydedildi. 93 yaþýndaki G. Afrika es ki cum hur baþ ka ný, doðduðu köyde yaþýyor. WAS HING TON POST: ÝS RAÝL ÝZO LE HAL DE ABD NÝN say gýn ga ze te le rin den The Was hing ton Post ta, Yal nýz Ýs ra - il baþ lý ðýy la ya yým la nan bir ya zý da, Ýs ra il in bir kez da ha, bas ký al týn - da ki kom þu li der ler i çin el ve riþ li bir gü nah ke çi si ol du ðu ve on yýl lar dýr hiç ol ma dý ðý ka dar i zo le ha le gel di ði be lir til di. Ga ze te nin baþ ya zý sýn da, Ýs ra il li le rin, A rap Ba ha rý nýn dik ta tör lü ðe kar þý bir halk ha re ke tin den, ken di si ne kar þý ye ni bir sal dý rý ya dö nüþ mek te ol ma sýn dan en di þe et ti ði ve bu en di þe le ri nin yer siz ol ma dý ðý kay de dil di. Ka hi re de ki Ýs ra il Bü yü - kel çi li ði ne dü zen le nen sal dý rý ve Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le rin de ya þa nan son ger gin li ðe de ði ni len ya zý da, Fi lis tin li le rin bu ay ki BM Ge nel Ku ru lu nda ba ðým sýz lýk gi ri þi min de bu lu na ca ðý da ha týr la tý la rak, Ge nel Ku rul un bü yük ço ðun lu ðu nun bu na des tek ver me si ha lin de Ýs ra il in da ha da i - zo le ha le ge le bi le ce ði gö rü þü di le ge ti ril di. Was hing ton / a a GÜ NEY KO RE BA SI NI: ÝS RA ÝL FE CÝ ÞE KÝL DE YAL NIZ GÜ NEY Ko re med ya sýn da çý kan ha ber ler de, Tür ki ye ve Mý sýr i le i liþ ki le ri kö tü - ye gi den Ýs ra il in Or ta do ðu da yal nýz kal dý ðý vur gu lan dý. Ül ke nin en yük sek ti - raj lý ga ze te si Cho sun Ýl bo da çý kan, Ýs ra il fe ci bir þe kil de yal nýz baþ lýk lý ha ber - de, son za man lar da ki dýþ po li ti ka sý dolayýsýyla Tel A viv yö ne ti mi nin ken di si ni çýk maz la ra sok tu ðu yo ru mun da bu lu nul du. Ha ber de, Ýs ra il in, Or ta do ðu da ki tek müt te fi ki Tür ki ye ve ya kýn i liþ ki le ri nin ol du ðu tek A rap ül ke si Mý sýr i le i liþ - ki le ri nin kö tü leþ me si nin, ül ke yi böl ge de tek ba þý na bý rak tý ðý na dik kat çe kil di. Ha ber de, Tür ki ye - Mý sýr it ti fa ký nýn Ýs ra il i böl ge de zo ra so ka ca ðý i fa de e dil di. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) de Fi lis tin in ba ðým sýz dev let o la rak ta nýn ma sý i çin ça - lý þan Tür ki ye - Mý sýr i ki li si nin, Ýs ra il in ö zür ko nu sun da ge ri a dým at ma ma sý ha lin de böl ge de ger gin li ði ar ttý ra ca ðý id di a e dil di. Seul / cihan Man de la nýn du ru mu i yi GÜ NEY Af ri ka nýn es ki Cum hur baþ ka ný Nel son Man de la nýn öl dü ðü yo lun da ki söy len ti ler ya lan lan dý. Gü ney Af ri ka nýn res mî ya yýn or ga ný SABC nin ha be ri ne gö re Nel son Man de la Vak fý, sos yal pay la þým si te si Twit ter da çý kan söy len ti le ri ya lan la ya rak, Man de la nýn ya þa dý ðý ný ve sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu a çýk la dý. Gü ney Af ri ka nýn ilk si ya hî cum hur baþ ka ný o lan 93 ya þýn da ki Man de la, O cak a yýn da a kut so lu num en fek si yo nu yü zün den has ta ne ye kal dý rýl mýþ tý. Da ha son ra i yi le þen Man de la doð du ðu Ku nu Kö yün de ya þý yor ler de ve rem o lan Man de la, 2001 yý lýn da da pros tat kan se ri te da vi si gör müþ tü. Johannesburg / a a veh bi ka ma il.com Türk-Ýs ra il do nan ma sý mu ka ye se si ve ye ni dün ya dü ze ni Tür ki ye nin Gaz ze ye gön de ri le cek o lan yar dým fi lo la rý na Türk sa vaþ ge mi le ri i le eþ lik e de ce ði ne i liþ kin a çýk la ma sý, bü tün dün ya da il gi i le ta kip e dil me ye baþ lan dý. Bir sý cak ça týþ ma ih ti ma li be lir di ði ni kay de den Ýn gi liz Re u ters ha ber a jan sý, Tel A viv Ü ni ver si te si U lu sal Gü ven lik Ça lýþ ma la rý Bö lü mü ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por la rý kay nak gös te re rek i ki ül ke nin do nan ma sý ný kar þý laþ týr dý. Ra po ra gö re Ýs ra il Do nan ma sýn da 3 de ni zal tý (di zel), 13 tor pi do ge mi si, 2 an ti de ni zal tý ge mi si, 57 sa hil gü ven lik bo tu, 3 ha va des tek ge mi si, 14 de niz ko man do su bo tu bu lu nu yor. Tür ki ye nin i se e lin de 14 de ni zal tý (di zel), 23 fýr ka teyn, 26 hü cum bot, 69 ma yýn ge mi si, 98 sa hil gü ven lik bo tu, 24 SAT-SAS bo tu bu lu nu yor. Sa yý sal mu ka ye se de Tür ki ye nin a çýk bir üs tün lü ðü bu lu nu yor. El bet te sa yý lar ö nem li dir lâ kin a sýl ö nem li o lan ke mi yet de ðil key fi yet tir. Ya ni qu an tity de ðil qu a lity e sas týr. E ði tim, mev cut teç hi zat ve si lâh lar, mu ka ye se i çin mü ra ca at e dil me si ge re ken en ö nem li un sur lar dýr. Hâ len Ýs ra il ge mi le ri, Gaz ze am bar go su nu des tek le mek i çin Ak de niz de dev ri ye gez me yi sür dür mek te dir. Ýs ra il ge mi le ri Ký zýl de niz ve Hint Ok ya nu su nda sýk sýk is tih ba rat top la ma a maç lý dev ri ye ye çýk mak ta dýr. Türk do nan ma sý i se Lib ya o pe ras yo nu sý ra sýn da bin ler ce ki þi yi böl ge den tah li ye et miþ, NA TO mis yo nu na 4 fýr ka teyn, bir de ni zal tý ve bir des tek ge mi si i le ka týl mýþ týr. Ay rý ca dü zen li o la rak NA TO tat bi kat la rý na ka týl mak ta ve So ma li li kor san la ra kar þý böl ge de dev ri ye gez mek te dir. Ýs ra il, ABD ve Tür ki ye son yýl lar da bir çok or tak de niz tat bi ka tý na im za at tý. An cak Tür ki ye, Ýs ra il i le ge ri len i liþ ki ler dolayýsýyla son 2 yýl dýr bu tat bi kat la ra ka týl ma mak ta dýr. Ýs ra il do nan ma sý düþ man güç le ri i le son kez 1973 yý lýn da kar þý kar þý ya gel di. Su ri ye ve Mý sýr de niz kuv vet le ri i le sa vaþ tý. Gol yath i sim li Ýs ra il muh ri bi nin Mý sýr hü cum bot la rý ta ra fýn dan ba tý rýl ma sý Ýs ra il do nan ma sý nýn ye ni den göz den ge çi ril me si ge rek li li ði ni or ta ya çý kar dý. Ýs ra il, biz de muh rip a dý ve ri len des tro yer le ri ta ma men göz den çý kar dý ve do nan ma sý nýn e sas gü cü nü kor vet a dý ný ver di ði miz fýr ka teyn den kü çük fa kat hü cum bot lar dan bü yük sa vaþ ge mi le ri i le do nat tý. Bu du rum Ýs ra il do nan ma sý ný bü yük öl çü de za a fi ye te uð rat mýþ týr. Öy le ki Tür ki ye i le ya pý lan bir de niz tat bi ka týn da Ýs ra il kor vet le ri bir çok skan dal de ne cek o lay la ra im za at mýþ a de ta bu do nan ma nýn kar ton dan bir kap lan ol du ðu or ta ya çýk mýþ týr. Tat bi kat es na sýn da Bo fors ska la sý na gö re 2-3 de re ce lik bir de niz de da hi bir çok Ýs ra il li as ker da ya na ma yýp kus ma ya baþ la mýþ tý. Bý ra kýn a çýk de niz de ha re kât yap ma yý sa hi le çok ya kýn bir yer de da hi Ýs ra il do nan ma sý tel tel dö kü lü yor du. Fa kat a sýl skan dal sa yý la bi le cek a yý bý Ýs ra il he li kop ter le ri yap mýþ tý. Ha re ket ha lin de ki Ýs ra il ge mi si ne i ne me yen he li kop ter ler an cak sa hil de ki bir ha va a la ný na i ne bil miþ ti. Bun la rýn dý þýn da fi li ka sý ný de ni ze in di re me yen Ýs ra il li kor vet ler Türk ge mi le rin den yar dým is ti yor, gön de ri len va sý ta i le an cak per so nel in ti ka li ni ger çek leþ ti re bi li yor du. Ký sa ca söy le mek ge re kir se Ýs ra il li de niz ci le rin bü yük bir e ði tim za fi ye ti var dý ve bu nu giz le mek te da hi ba þa rý lý o la ma mýþ lar dý. A ra dan yýl lar geç ti. Bu za fi yet le rin ne öl çü de gi de ril di ði ni an cak Ma vi Mar ma ra o la yýn da gö re bil dik. Ýs ra il do nan ma sý tam bir ke pa ze lik i çin dey di. Si lâh sýz in san la ra a teþ le kar þý lýk ve rip 9 Türk ak ti vis ti þe hit et miþ ler di. Ýs ra il li ko man do lar, Fi lis tin li le re yap tý ðý vah þi sal dý rý la rý ný Türk le re kar þý da gös ter miþ ti. Es ki den ol du ðu gi bi sert bir ce vap ve ri le ce ði ni bek le mi yor lar dý. Fa kat çok ký sa bir sü re i çin de ya nýl dý klarýný an la dý lar. Tür ki ye u lus la r a ra sý su lar da ya pý lan in san lýk dý þý bu sal dý rý nýn he sa bý ný ýs rar lý bir þe kil de sor ma ya baþ la mýþ tý. ABD i se i ki müt te fi ki a ra sýn da ki ge ri li mi ön le ye me miþ, bek len ti le rin ak si ne Ýs ra il e a çýk tan des tek ve re me miþ ti. Ý liþ ki le rin dü zel til me si i çin ça ba sarf et tik le ri ni i fa de e den A me ri ka lý lar, ö nem li bir müt te fi ði o lan Tür ki ye den vaz ge çe mi yor du. Kýs sa dan his se bu ol mak ge rek tir ki Tür ki ye, Ýs ra il e kar þý yü rüt tü ðü ger gin lik po li ti ka sýn da ba þa rý lý ol muþ, Ýs ra il in gö rün dü ðü nün ak si ne kâ ðýt tan bir kar ton ol du ðu nu bü tün dün ya ya gös ter miþ tir. Þý ma rýk bir ço cuk gi bi ha re ket e den Ýs ra il, sert bir ka ya ya çarp tý ðý ný hâ lâ an la ya ma mýþ, bar fe da i si dý þiþ le ri ba ka ný ve fa na tik mil let ve kil le ri va sý ta sý i le bütün dün ya ya kar þý re zil ol muþ tur. Çok ký sa bir za man son ra hav lu a ta ca ðý a çýk týr. A rap ba ha rý i le öz gür lü ðü ne ka vu þan Müs lü man ül ke ler, Tür ki ye den güç a la rak Ýs ra il e ka fa tut ma ya baþ la mýþ týr. En son Mý sýr da Ýs ra il bü yü kel çi li ði ni ba san Mý sýr lý genç ler, Tür ki ye nin dip lo ma tik yol lar la yap tý ðý kov ma i þi ni taþ la bal yoz la yap mýþ, Ýs ra il bü yü kel çi si ni ül ke le rin den kaç ma ya zor la mýþ týr. Ar týk Ýs ra il in ö nün de çok faz la se çe nek de kal ma mýþ týr. Ya fa na tik le re e sir dü þen Ne tan ya hu Hü kü me ti ni dü þü re cek ya da her ge çen gün da ha da faz la et ki si al tý na gir dik le ri e ko no mik kri zin pen çe si al týn da güç lük le el de et tik le ri her þey le ri ni kay be de cek ler dir. Ma li ki yet ve ser bes ti yet as rý nýn di na mik le ri so ðuk sa va þýn et ki le rin den ve dün ya dü ze nin den çok fark lý dýr. Bu de ði þik li ði da ha ön ce fark e den in san lar ve top lu luk lar güç le ri ni pe kiþ ti re cek, hâ lâ es ki po li ti ka la rý ný sür dür mek is te yen ler i se çök me ye yüz tu ta cak týr. Ký sa ca söy le mek ge re kir se Es ki hâl mu hal, ya ye ni hâl, ya iz mih lâl, ves se lâm

8 8 15 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 PERÞEMBE Y Arap baharý Türk yazý! * Ýsrail hem kör olmuþ, hem de felçli! Ýsrail deve kuþu gibi baþýný kuma gömüp gerçekleri görmemezlikten gelse de, Gazze deki savunmasýz insanlara karþý giriþtiði 3 haftalýk ( ) harbin aðýr faturasýný ödemeye baþladý. Bölgede hýzla geliþen devesa olaylar ve bu olaylarýn neticesinde Ýsrail in müttefiklerini kaybetmekle karþý karþýya kalmasý bu tezi doðrulamaktadýr tarihli Haaretz gazetesinde Ýsrael is paying for Gaza war with Turkey and Egypt crises/ Ýsrail Türkiye ve Mýsýr kriziyle Gazze harbinin faturasýný ö- düyor baþlýklý bir makale yazan Gideon Levi, bölgede hýzla geliþen olaylarýn muharriki olarak Gazze harbini görüyor. Ve Ýsrail 2008 Hanukkah günü Dökme kurþun operasyonuyla Gazze ye saldýrdý. Þimdi ise; dünyanýn ve bölgenin Ýsrail e ve onun kavgacý, þiddet yanlýsý politikasýna karþý tutumlarýnda dönüm noktasý olan bu operasyonun acý meyvesini yiyor... Sonuçta: Bölgede Ýsrai i her zaman kabul etmiþ olan iki ülke olan Türkiye ve Mýsýr, Ýsrail le olan iliþkilerini yakýyorlar. Biri hükümetin kararýyla, diðeri kýzgýn halkýn ayaklanmasýyla diyor. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davudoðlu nun tesbitiyle bir nevi akýl tutulmasý içinde olan Ýsrail, Ortadoðu da meydana gelen köklü deðiþikliði ve bu deðiþikliðin çýkarabileceði neticeleri idrak edemiyor. Dolayýsýyla da, Bildiðimi okurum! edasýyla kibrinden vazgeçmiyor. Ýsrailli siyasetbilimciler, Arap Baharýný Ýsrail aleyhine geliþebilecek olan siyasî tsunami diye vasfederek Ýsrail i ikaz ettikleri halde, Ýsrail bu i- kazlara kulak týkýyor. Haaretz den Ari Shavit, Davudoðlunun akýl tutulmasý teþhisinden daha da ileri giderek Ýsraili hem kör, hem de felçli olmakla suçluyor tarihli Haaretz de yazmýþ olduðu Arap spring showed its real face in attack on Ýsraeli embassy in Egypt/ Mýsýr'daki Ýsrail Büyükelçiliði saldýrýsýyla Arap Baharý gerçek yüzünü gösterdi baþlýklý yazýsýnda þöyle diyor: Kuzeydeki güçle (Türkiye yi kastediyor) ittifakýn bozulmasý, güneydeki güçle (Mýsýr) olan barýþýn daðýlmasýna yol açar. Katý bir Baþbakan (Netanyahu) ve dizginlenemeyen bir Dýþiþleri Bakaný (Lieberman) altýnda millî güvenlik politikamýz çökmekte. Ýsrail yaklaþmakta olan kasýrgaya karþý kendini kuvvetlendirmenin aksine, zayýflatýp yalnýzlýða itmekte israr ediyor... Kör ve felçli Obama ve Netanyahu köprünün ü- zerinde durmuþ, yaklaþmakta olan kasýrgayý seyrediyorlar ve hiçbir þey yapmýyorlar. Geçen hafta Türkiye ve Mýsýr ý kaybettik. Kimbilir gelecek hafta neyi kaybedeceðiz? diyerek Ortadoðu da geliþen olaylardan duyduðu endiþeleri dile getiriyor. *** 40 yýldýr diktatör rejimler tarafýndan yönetilen A- rap halklarý, Ýsrail in Gazze de yaptýðý katliâmý ciðerleri yanarak uydu kanallardan izlemiþlerdi. Filistinli kardeþlerinin katliâma maruz kalmasý karþýsýnda damarlarýna kadar ýztýrap duyuyorlardý, ama birþey yapamýyorlardý ne yazýk ki! Hele de Mýsýrlýlar... Ýsrail in müttefiki olan Mübarek rejiminin Refah kapýsýný sýký sýký kapatmasý yüzünden aðlayan bazý Mýsýrlý arkadaþlarým Utanýyoruz Sun utanýyoruz! Arap olduðumuzdan, Gazze nin komþusu olduðumuzdan, insanlýðýmýzdan u- tanýyoruz! diyorlardý. Mýsýrlýlarýn çoðunluðu uzun zamandýr Hüsnü Mübarek rejiminden nefret ediyorlardý, ama Gazze harbiyle bu nefretleri daha da artmýþtý. Yüreklerinde bastýrmak zorunda kaldýklarý nefretlerini patlatmak için ufacýk bir kývýlcým bekliyorlardý... Ve çok geçmedi, o kývýlcým Tunus tan geldi. Tunus un Sidi Buzîd þehri belediye zabýtasýnýn üniversite mezunu olduðu halde, iþsizlik yüzünden seyyar satýcýlýk yapmak zorunda kalan 26 yaþýndaki Muhammed Buazizi i aþaðýlayýp tartaklamasý sonucunda geliþen hazin olaylar kontrolden çýkýnca, Zeynelabidin bin Ali ( ) ailesiyle beraber yýllardýr sürdükleri saltanatý býrakýp S. Arabistan a kaçtý. Ve bu olay Mýsýrlýlar üzerinde domino etkisi yaptý. Mýsýrlý gençler Zeynelabidin gidebildiðine göre, Hüsnü Mübarek de gider! diyerek ayaklandýlar. Ve sonunda, yýllarca birtakým mihraklar tarafýndan kendisine biçilmiþ olan Araplarýn büyük aðabeyi rolünü oynayan Hüsnü Mübarek de devrildi. Mübarek in peþine, Kaddafi nin kurduðu dünyada eþi benzeri görülmemiþ olan ucûbe rejim Cemahiriyye de yýkýldý. Yemen Baþkaný Ali Abdullah Salih ile Suriye Baþkaný Beþþar Esad ve Baas rejimi ise sýradalar. Son olarak þunu söyleyelim: Birileri, Arap ayaklanmalarýna fitne veya arkasýnda kim var? diyerek þüphe dolu gözlerle baksa da, Arap halklarý kelleyi koltuk altýna alýp korku duvarýný yýktýlar. Artýk ipleri dýþarýda olan diktatörlerin kölesi deðil; kendi kendilerinin efendisi olmak ve demokrasiyle yönetilmek istiyorlar. Demokrasinin mehri yüksek olan bir gelin olduðunun bilincindeler. Demokrasi yolunun dikenlerle dolu olduðunu çok iyi biliyorlar. Buna raðmen; kararlýlar. Evet kararlýlar; eninde sonunda demokrasiye geçecekler inþaallah! 1. BAÞBAKAN IN (ve Türkiye nin) Ortadoðu, Arap halklarý nezdinde itibarý, bir isyan manasý taþýdýðýndan: One minute ten beri, Ýsrail e karþý tavýr. 2. Fakat bu isyanýn terkibinde anti-emperyalizm artýk pek yok. 3. Bu isyan, Ortadoðu nun makûs talihini sadece Ýsrail in (bu þekilde) varlýðýyla izah e- den, buna bir de kimi ülkenin yerel despotunu ekleyen, kýsmen kýsýr, kýsmen araziye uygun bir baþkaldýrý. 4. Elbet bu da kötü deðil; ama eksik ve kafa karýþtýrýcý. 5. Çünkü, küresel sisteme itiraz yok; tam tersine, bölgeyi azýcýk demokrasi taklidi ve çokça piyasa ile küresel sisteme entegre edecek bir kanal. 6. Ýsrail in (devletinin) pozisyonunu hem bölgede, hem Batý da, hem de Ýsrail içinde ve dünya Yahudileri arasýnda geriletebilir. 7. Halklara vaat ettiði, bir nevi modern, muhafazakâr bir Türkiye modeli (ve aðabeyliði) olmakla birlikte, Ortadoðu ve Afrika nýn kaderini, iliðini emmiþ sömürgeci ruh ile her devrin emperyalizmine dair tavrý yok. 8. Çünkü, tüm baðýmsýz inisiyatif görünümüne raðmen, muhtemelen çok baðýmsýz BU yazý yazýldýðý sýrada Baþbakan Tayyip Erdoðan, Kahire Havaalaný na inmek üzere. Kahire, Türkiye liderinin Mýsýr, Tunus ve Libya ya gideceði, epey reklamý yapýlan Arap Baharý turunun ilk duraðý. Erdoðan ýn bilhassa devrim sonrasý Mýsýr a yaptýðý ziyaret küresel medya tarafýndan yakýndan takip ediliyor. Medya, Türkiye nin Kudüs ile diplomatik iliþkileri koparmasýnýn ve Ýsrail büyükelçisinin geçen hafta öfkeli bir kalabalýðýn elçilik binasýna zorla girmesiyle Mýsýr dan kaçmak zorunda kalmasýnýn ardýndan yeni bir Ýsrail karþýtý koalisyonun ortaya çýktýðýný görme beklentisinde. Fakat Erdoðan Mýsýr a, geçen yýl dokuz Gazze filosu aktivistinin öldürülmesine dair özür dilemeyi inatla reddeden þýmarýk Ýsrail e sözlü saldýrýlarýný tekrarlamak için gitmedi sadece. Dünyaya, bölgedeki en kuvvetli askerî güce karþý ayaða kalkmaya cesaret eden bir lider ve Mýsýrlýlar ile diðer A- raplarýn pek çoðunun kendi ülkelerinin izlemeye çalýþmasý gereken bir örnek olarak gördüðü bir ülkenin baþbakaný sýfatýyla, Arap dünyasýnda ne kadar popüler olduðunu göstermek de istiyor. Bu yýlýn ocak ayýnda Arap Baharý nýn baþlamasýndan beri bir model olarak Türkiye ye DÜN 12 Eylül 1980 menfur darbesinin 31. yýldönümü idi. Dolayýsýyla, bugün itibariyle 32. seneye girdik; haydi hayýrlýsý. Bugünkü konuma girmeden önce þunu belirtmem þart: Türkiye, Kenan Evren anayasasýyla yönetildiði sürece askeri vesayetin bittiðini söylemek mümkün deðildir. Gelelim bugünkü konumuza. Ýki gündür gazetelerde, ekranlarda 12 Eylül e giden sürece iliþkin çok þey yazýldý, söylendi. Atlamýþ olma ihtimalim var ama bir konuda pek bir þey görmedim, iþitmedim. O konu da 5 Eylül 1980 günü, yani 12 Eylül tarihinden tam bir hafta yani yedi gün önce dönemin Dýþiþleri Bakaný rahmetli Hayrettin Erkmen in, MSP nin verdiði ve CHP nin desteklediði bir gensoru ile düþürülmüþ olmasý. MSP nin Genel Baþkaný rahmetli Necmettin Erbakan, CHP nin Genel Baþkaný ise rahmetli Bülent Ecevit. Deniz Baykal da 5 Eylül 1980 günü CHP milletvekili, gensoru görüþülüp, oylanýr iken, Meclis sýralarýnda oturuyor; bunu neden özel bir model deðil. 9. Muhtemelen, ABD de yeni mahcup emperyalist dönemin teorisi olarak giderek deðer kazanan Off-shore Balancing denen yarý müdahaleci yarý kabuðuna çekilmeci stratejiye oturuyor Türkiye de. Ýsrail le köprüleri atsa dahi; birdenbire eski dostu Suriye ve Libya daki rejimleri hemen yerin dibine batýracak kadar pragmatik, kývrak bir Türkiye var bölgede. dair pek çok þey söyleniyor. Basitleþtirmeler konusunda uyarýda bulunan ve Türkiye ile despotlarýndan yeni yeni kurtulan Arap ülkeleri arasýndaki derin farklýlýklarý vurgulayan a- nalistlerle hemfikirim. Bugünün Türkiye sini, sözgelimi 80 yýllýk bir laik devlet kurumlarý tarihine sahip olmayan ülkelerde kopya edemeyeceðiniz doðru. Söz konusu tarih derin farklýlýklardan sadece biri. Yine de, ülkelerini reforma tabi tutmayý isteyen her toplumsal kesimden birçok Arap ýn, Türkiye ve AKP ye çok þey öðrenebilecekleri cazip örnekler olarak baktýðý da hayatýn gerçeði. Beni ilgilendiren, Baþbakan ýn Mýsýr daki olarak gündeme getiriyorum, aþaðýda göreceksiniz. Sahne 1980 yazý, Türkiye gümbür gümbür askeri darbeye, 12 Eylül e gidiyor, muhtemelen siyasiler de bu durumu biliyorlar. Dönemin Demirel (Adalet Partisi) azýnlýk hükümetinin Dýþiþleri Bakaný Hayrettin Erkmen, azýnlýk hükümetini dýþarýdan Milli Selamet Partisi (Necmettin Erbakan) destekliyor, hükümet 1979 sonunda ancak böyle kurulmuþ, CHP ise ana muhalefet partisi. 10. Yani, (ABD) kara kuvvetleriyle deðil; deniz ve hava kuvvetlerini kullanarak, ama e- sas bölgelerdeki dost ve müttefik devletler i kullanarak, sorunlarýn (kendi arzusu yönünde) çözümü. 11. Kara kuvvetleri asker sayýsý açýsýndan basbayaðý yetersiz olan, iþgal ve istila yürütmekte bir Roma Ýmparatorluðu veya Osmanlý yanýnda yaya kalan ABD açýsýndan yeni rasyonel strateji bu. 12. Ayrýca, artýk fiilen kriz ekonomisi olan ABD nin yükünü de azaltmayý hedefliyor. Kabaca, silahýnýzý kendiniz tüketmek yerine, baþkasýna satarak hem para kazanmak, hem ona kullandýrarak iþini görmek gibi. 13. O teorinin genç babasý (Obama nýn ilk danýþmanlarýndan) Robert Pape, bunu özellikle canlý bomba eylemleri ndeki uzmanlýðýndan çýkararak geliþtirdiði için; fiilen ABD kara kuvvetleri iþgalinin sona erdirilmesini öngörüyor. 14. Ýsrail le köprüleri atsa dahi; birdenbire eski dostu Suriye ve Libya daki rejimleri hemen yerin dibine batýracak kadar pragmatik, kývrak bir Türkiye var bölgede. 15. Kimin kimi hedeflediði sansür edilmiþ olsa dahi; Ýran a karþý füze kalkanýna artýk baðrýný açmýþ bir Türkiye var. Belki, gerekirse Irak a da kara kuvvetleri sokacak bir Türkiye. 16. Bölgedeki diðer iki güçten biri Ýran, ö- teki Ýsrail ken; her ikisinden daha büyük itibarý, esnekliði, manevra kabiliyeti ve gücü mevcut, bölge halklarýyla ayný dini ve dili konuþan bir Türkiye var. Hem Arap halklarýna hitap e- MýsýriçinhangiTürkiyemodeli? Erdoðan Mýsýrlý generallere siyasî heveslerinden vazgeçip görevin yeni sivil makamlarda olmasýný kabul etmeleri yönünde uyarýda bulundu mu? Erkmen, darbeyi özellikle Avrupa ülkeleri nezdinde zorlaþtýrmak için AET ye tam üyelik baþvurusu yapmak istiyor, ama gensoru ile düþürülüyor. görüþmelerinde hangi Türkiye modelini teþvik ettiði. Kahire deki resmî makamlar, Erdoðan ýn dünya medyasýnýn kameralarý önünde gösteriyi çalmasýna izin vermeye hiç hevesli deðildi. Bu yüzden Tahrir Meydaný na gitmesine veya üniversitede kamuoyuna hitaben bir konuþma yapmasýna izin vermediler. Velhasýl Erdoðan ýn söyledikleri kapalý kapýlar ardýnda kaldý. Fakat hem þubatta devlet baþkaný Mübarek i deviren isyanýn arkasýndaki itici güç olan genç devrimcilerle hem de Mýsýr a hükmeden askerî konseyin ihtiyar baþkaný Mareþal Tantavi ile görüþtüðünüzde, tek bir hikâyeye baðlý kalmanýz pek kolay olmasa gerek. Genç protestocular için günümüz Türkiye si, laik bir devletin post-ýslamcý bir muhafazakâr parti tarafýndan yönetildiði bir Müslüman ülke, bütün eksiklerine raðmen vatandaþlarýn bütün diðer Arap ülkelerinden daha fazla bireysel özgürlükten yararlandýðý baþarýlý bir ekonomi ve demokrasi mahiyetinde cazip bir örnek. Yeni Türkiye ye dair bu algýnýn AKP lideri tarafýndan da memnuniyetle karþýlandýðýndan eminim. Fakat ortada eski bir Türkiye modeli de var ve Tantavi ve general mesaidaþlarýnýn aklýnda olan model tam da bu. Ýktidarý Mübarek ten den; hem de gerektiðinde en kâbus rejimlerle, gerektiðinde o tür rejimleri devirenlerle hemen iþbirliðine girebilen pratik bir devlet. 17. Alýn, bu maddeye, ilgisiz iki iç iþimiz i de ekleyin: Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç: Bugün ya da yarýn, bedelli askerlik yok! Ýçiþleri Bakaný Naim Þahin: Her an kara harekâtý olabilir! Þurasý doðru; Türkiye bölgedeki rakiplerine nazaran, büyüyen ekonomisi, kocaman ordusu, büyük ihtiraslarý ve halklar nezdinde itibarýyla büyükçe bir güç olmakta. Ama bir güç söz konusu oldu mu, soru da basittir: Ne için? Kimin için? Kiminle birlikte? Kime karþý? Ne pahasýna? Bir de daha saf bir soru asýlý kalýr çengelde: Kendimiz bu kadar kanarken; kendimizi bu kadar kanatýrken... Bölgedeki kan, acý, þiddet, nefret üstüne laflarýmýz, edalarýmýz, iddialarýmýz, boðazýmýz hiç mi düðüm düðüm olmayacak? Umur Talu Haber Türk, aldýlar ve seçimlerden sonra mevcut yetkilerini teslim etmeye niyetli olduklarýna dair pek az iþaret var. Bunun örneklerinden biri yeni Mýsýr anayasasý. Önde gelen generaller, söz konusu belgenin orduya gelecekte gerekli gördüðü takdirde ülke yönetimine müdahale imkâný saðlayacak bazý maddeler içermesini beklediklerinin iþaretini çoktan verdiler. On yýllar süren askerî vesayetin ardýndan ordunun siyasetteki rolünü daha yeni geriletmeyi baþaran Türkler için kulaða tanýdýk geliyor deðil mi? Erdoðan (elbette kapalý kapýlar ardýnda) Mýsýrlý generallere siyasi heveslerinden vazgeçip görevin yeni sivil makamlarda olmasýný kabul etmeleri yönünde uyarýda bulundu mu? Yoksa ordunun süregiden hakimiyetinden yaka silkmiþ olan protestoculara baþka, Ýsrail e hayatý dar etmek için en azýndan kýsa vadede iþbirliði yapmak zorunda olduðu askerî muktedirlere baþka mý konuþtu? Ýþte bu, yeni demokratlarýn safýnda görülmek isteyen, fakat hâlâ iktidarda olan eski muhafýzlarla iþ yapmasý gereken Türk hükümetinin yüz yüze olduðu ikilemlerin örneklerinden sadece biri. Joost Lagendijk / Zaman, Hayrettin Erkmen, MSP, CHP, 12 Eylül GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Murat Boyacý'nýn muhterem annesi Emine Boyacý'nýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ulaþ Ulusoy'un muhterem eþi Melek Ulusoy'un baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý Darbenin gümbür gümbür üzerilerine geldiðini gören Hayrettin Erkmen, darbeyi uluslararasý çevreler, özellikle Avrupa ülkeleri nezdinde zorlaþtýrmak için AET ye tam üyelik baþvurusu yapmak istiyor. Amaç, hem 1 Ocak 1981 de AET ye tam üye olacak Yunanistan ile beraber koþma arzusu, hem de, öncelikli olarak, darbeyi zorlaþtýrmak. Ayný günlerde bir de Kudüs meselesi var, Erbakan, Hayrettin Erkmen i Ýsrail ile gizli görüþmeler yapmakla suçluyor. Hükümeti dýþarýdan destekleyen Erbakan (MSP) Hayrettin Erkmen hakkýnda gensoru veriyor, CHP gensoruya destek veriyor, Erkmen, Cumhuriyet tarihinin gensoru ile düþen ilk bakaný oluyor. Türkiye nin AET üyeliði ihtimali güme gidiyor. 12 Eylül 1980 de Kenan Evren darbesini yapýyor. Dört ay sonra Yunanistan AET ye üye oluyor. 5 Eylül 1980 günü, gensoru görüþülürken, Deniz Baykal, TBMM deki koltuðundan, kendisini savunmak için konuþma yapan Erkmen e Boþuna çabalama, düþeceksin diye baðýrýyor; arzu eden TBMM zabýtlarýna bakabilir. CHP, Erbakan a, MSP ye destek vererek, kanýmca sayýsýz tarihi hatalarýna bir tanesini daha ekliyor. Hayrettin Erkmen, gensoru olmasa ve o hafta AET ye tam üyelik baþvurusu yapsa idi, darbe olmaz mý idi? Bu soruya cevap vermek zor ama darbecilerin iþinin, en azýndan darbe sonrasý çok daha zorlaþacaðý kesin. Saðýr Sultan bile darbeyi duymuþ iken, MSP nin gensoru vermesi, CHP nin gensoru yönünde oy kullanmýþ olmalarý, 31 sene sonra nasýl yorumlanmalý? Aptallýk, aymazlýk, körlük, cehalet deyip geçelim. Böyle demez isek karþýmýza olmadýk ihtimaller çýkabilir. Gün gelir, bu ihtimaller de konuþulur diye düþünüyorum. Eser Karakaþ / Star, GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Mevlüt Gül'ün deðerli eþi Esma Gül'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý

9 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ýn san o lan yer de ku sur, hiz met ya pý lan yer de prob lem ka çý nýl maz. A ca ba bir sý kýn tý çýk tý ðýn da na sýl dav ran ma lý, na sýl bir stra te ji be lir le me li? Hiç þüp he siz ki þah sî, nef sî, in dî/yü zey sel de ðil, pren sip ler le ha re ket et me li. Prob le mi, Ben ce, sen ce ler le de ðil, Kur ân ca, Sün net-i Se niy ye ce, Ri sâ le-i Nur ca çöz me ye ça lýþ ma lý. Di ðer bir i fa dey le, yek di ðe riy le ce del leþ mek ye ri ne me se le nin psi ko-sos yal se bep le ri ni an la ma lý, te da vi et me li ve o na gö re va zi yet al ma lý. Ta le be le ri a ra sýn da ki sý kýn tý ve prob lem le rin te mel Yan lýþ, her hâl ü ze re yan lýþ týr! Bu ra da ha ram o lan, þu ra da he lâl mi dir? So kak ta sa ký ný lan; gör mek ten, gö rün mek ten ka çý ný lan fi il le rin te le viz yon da gö rü le bi le ce ði, sey re di le bi le ce ði; du yu la bi le ce ði ve i þi ti le bi le ce ði hak kýn da ö zel bir fet va mý var? Top lu ta þý ma va sý ta sý o lan o to büs le rin, tren le rin, dol muþ la rýn yük hac mi ne ba kýn ca, Her hal de ha ram lar he lâl ol du, in san lar böy le dol du de mek ten baþ ka çý kýþ yo lu bu la mý yo rum. Bay ram lar da se fer ya pan be le di ye o to büs le ri nin man za ra sý, tam da bu. Ýs lâm a u yu la cak sa, Hu zur a va rý la cak sa, he sap lar ve ri le cek se bi raz ra hat kaç ma lý. Her þe ye dik kat et me li. Bir baþ ka me kân da gör me ye ta ham mül e de me di ði miz, gö rün mek ten sin di ði miz; ah lâk sýz lýk bil di ði miz hâl, ha re ket, gö rün tü ek ran lar da meþ rû mu? Ýþ te, i þin ký rýl ma nok ta sý da bu ra sý. Gö re gö re, du ya du ya o la ðan la þý yor bir çok þey; ka rý þý yor ez han lar, a lý þý yor in san lar. Ka fi le baþ ka ný mýz fe ve ran et ti, o gün. Ko nak la dý ðý mýz o te lin top lan tý sa lo nun da ki hâ zý rû na þöy le hi tap et miþ ti: Ey kýy met li Müs lü man lar! Þu ra da ha ram o lan, bu ra da he lâl mi ol du? A san sör ka bi nin de, ka dýn-er kek i tiþ ka kýþ, sý kýþ sý kýþ; bu ne ga rip bir du rum? Kü çük yan lýþ, bü yük ha sar a çý yor! Kü çük bir ya la na, kü çük bir do la na, kü çük bir ha ra ma mü sa ma ha na za rýy la bak mak; ya da, bun la rý hiç ka le al ma mak ah lâ kýn te me li ne di na mit koy mak de mek. Çün kü, Lem a lar, s. 21 de: Her bir gü nah i çin de küf re gi de cek bir yol un bu lun du ðu nu i fa de e di yor ve i þin va ha me ti ne dik kat çe ki li yor. Göz de ni len pen ce re den kal be gi den bir yol var. Bir ba ký þýn ar ka sýn da he lâl de var, ha ram da var. Her bir te mas, te le fon te li gi bi; ön ce bey ne, son ra be de ne sa yý sýz me saj ge ti rir; kim bi lir, ben li ði o an ne re le re gö tü rür? De mek Be di üz za man ýn, sýk sýk: Ehl-i i ma nýn i ma ný ný de yi þin de ö nem li sýr lar sak lý. Bir Müs lü man sü rü gi bi o la maz. Bir Müs lü man, so rum suz dav ra na maz. Ge rek i çe ri de, ge rek dý þa rý da sýr týn da ki yu mur ta kü fe si ni fark et mek zo run da dýr. Bir Müs lü man, her ha lin den ta nýn ma lý; bir Müs lü man, öv güy le a nýl ma lý; bir Müs lü man, top rak gi bi ol ma lý. Bah çe de ki gül gi bi, þa ký yan bül bül gi bi... Gö nül le re kon ma lý. VECÝZE Evet, her hakiki hasenât gibi, cesâretin dahi menbaý imândýr, ubûdiyettir. Her seyyiât gibi, cebânetin dahi menbaý dalâlettir. Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu, korkutmaz. Belki hârika bir Kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat, meþhur bir münevverü'l-akýl denilen kalbsiz bir fâsýk feylesof ise, gökte bir kuyruklu yýldýzý görse, yerde titrer. "Acaba bu serseri yýldýz arzýmýza çarpmasýn mý?" der, evhâma düþer. (Bir vakit böyle bir yýldýzdan Amerika titredi. Çoklarý gece vakti hânelerini terk ettiler.) Bediüzzaman, Sözler, Üçüncü Söz, s. 25 MAKALE 9 Hayýrlý iþlerin muzýr manileri olur se bep le ri ni na za ra a lan Be di üz za man, a ra la rýn da ki mu hab be tin de va mý, em ni yet ve gü ve nin te si si, su i zan la rýn gir me me si i çin lü zum lu ba zý pren sip le re dik kat çek miþ tir. Bu na gö re þim di stra te ji mi zi mad de ler ha lin de sý ra la ya lým: * Ý þin ar ka sýn da kim ve ya kim ler var? Kim par mak so kup ka rýþ tý rý yor? Kim if sat e di yor? Baþ tan a ya ða dik kat ke sil me li. * Her ne o lur sa ol sun, her kim o lur sa ol sun mi hen ge vur ma lý yýz. Ha yýr hâ hý mýz gi bi gö rü nen le ri mut la ka mi hen ge vur ma lý yýz. Zi ra, Hiç bir müf sid (boz gun cu) ben müf si dim de mez. Da i ma sû ret-i hak tan gö rü nür. Ya hut bâ tý lý hak gö rür. E vet, kim se de mez ay ra ným ek þi dir. Fa kat siz mi hen ge vur ma dan al ma yý nýz. Zi ra çok si lik söz ti ca ret te ge zi yor. Hat tâ be nim sö zü mü de, ben söy le di ðim i çin hüsn-ü zan e dip ta ma mý ný ka bul et me yi niz. Bel ki ben de müf si dim. Ve ya bil me di ðim hal de if sad e di yo rum. Öy ley se, her söy le nen sö zün kal be gir me si ne yol ver me yi niz. Ýþ te, si ze söy le di ðim söz ler ha ya lin e lin de kal sýn, mi hen ge vu ru nuz. E ðer al týn çýk týy sa kalb de sak la yý nýz. Ba kýr çýk týy sa, çok gýy be ti üs tü ne ve bed duâ yý ar ka sý na ta ký nýz, ba na red de di niz, gön de ri niz. 1 * Dec ca liz min þu be le ri o lan if sat, din siz lik, ah lâk sýz lýk ve zýn dý ka ko mi te le ri ni teþ his ve de þif re e den Üs tad, on la rýn de si se, hi le ve tu zak la rý na dik kat çe ker. Mev zu nun ba þýn da da þu ha týr lat ma yý ya par: Kur ân-ý Ha kî min til miz le ri ni ve hâ dim le ri ni i kaz et mek ve al dan ma mak i çin ya zýl mýþ týr. 2 Bu nun ter cü me si þu: Â lim ler de, ho ca lar da, ha cý lar da al da na bi lir, al da tý la bi lir. Be di üz za man, ne i le ve na sýl al da tý la bi le cek le ri nin de tay la rý ný da ve rir: Hubb-u cah (ma kam, mev kî sev gi si), havf (kor ku) da ma rý, ta mà (ma la kar þý a þý rý sev gi, aç göz lü lük, ma i þet nok ta sýn da hýrs), a sa bi yet/mil li yet çi lik da ma rý, e na ni yet, ten per ver lik (ken di ne, ra ha tý na düþ kün lük). Kar deþ le rim hak kýn da en zi ya de kork tu ðum, bun la rýn bu za yýf da ma rýn dan (hubb-u cah dan) ehl-i il hâ dýn is ti fa de et mek ih ti ma li dir. Bu hâl be ni çok dü þün dü rü yor. 3 * Ey kar deþ le rim! Mü him ve bü yük bir u mur-u hay ri ye nin çok mu zýr mâ ni le ri o lur. Þey tan lar o hiz me tin hâ dim le riy le çok uð ra þýr. Bu mâ ni le re ve bu þey tan la ra kar þý ih lâs kuv ve ti ne da yan mak ge rek tir. Ýh lâ sý ký ra cak es bab dan yý lan dan, ak rep ten çe kin di ði niz gi bi çe ki ni niz. Haz ret-i Yu suf A ley his se lâm Þüp he siz ne fis da i ma kö tü lü ðe sevk e der an cak Rab bim rah met e der se o baþ ka. 4 de me siy le, nefs-i em mâ re ye i ti mad e dil mez. E nâ ni yet ve nefs-i em mâ re si zi al dat ma sýn. 5 Ne fis ve he vâ ve his ve ve him ba zen al da tý yor lar. O nun i çin ba zen þid det li i kaz o lu nu yor su nuz. Bu þid det, ne fis ve he vâ ve his ve veh me ba ký yor; ih ti yat lý dav ra ný nýz. 6 Dip not lar: 1- Mü nâ za rât, s Mek tu bat, s Mek tû bât, Yu suf Sû re si, Lem a lar, s Lem a lar, s Büyümede hormonal bozukluk mu var? Tür ki ye, e ko no mik o la rak büyümüþ, bü yümeye devam edi yor muþ. Ne gü zel... Çin'den son ra dün ya da i kin ci ül key mi þiz. Ne â lâ... Ta rým dan sa na yi ye, ti ca ret ten tek no lo ji ye, in þa at tan ha ber leþ me ye ka dar, he men bü tün sek tör ler de bü yü me hý zý ar ta rak de vam e di yor muþ. Ne hoþ ne gü zel, ne â lâ bir du rum... Dev let lû ler, e kâ bir ler öy le di yor sa, öy le dir. Bu nun ak si ni kim id di a e de bi lir? Kim had di ni a þýp "Ha yýr, öy le de ðil dir" di ye bi lir? De mek ki, Tür ki ye e ko no mik yön den bü yü dük çe bü yü yor muþ... * * * Ý yi gü zel de, a ða lar, bey ler, þu bü yü me de ni len he yu lâ, bi ze ni ye hiç gö rün mü yor? Sa de va tan daþ o la rak, bu bü yü me den biz ni çin hak ket ti ði miz pa yý a la mý yo ruz? Büt çe miz ni çin her yýl a çýk ve re rek kü çül me ye de vam e di yor? Ay lýk la rý mýz, ni çin e lek trik, su, te le fon, do ðal gaz fa tu ra la rý kar þý sýn da e ri yip gi di yor? Ge li ri miz ni çin gi de ri mi zi kar þý la ya mý yor? E min o lu nuz, ya kýn çev rem de gör dü ðüm, ta ný dý ðým, bil di ðim va tan daþ la rýn yüz de 99'u bu ci het ten muz ta rip tir, sý kýn tý lý dýr, dert li dir... Tak si dol muþ üc re ti ni da hi ö de mek te zor luk çe ken ö nem li bir ke sim i se, a de ta dert kü pü dür. E vet, ço cuk la rý ný o kut mak ta, sað lýk prob lem le ri ni gi der mek te, mut fak ih ti ya cý ný kar þý la mak ta, he le he le ay lýk fa tu ra la rý ö de mek te ni ha yet de re ce de zor luk çe ken sa yý sýz in sa ný mýz var. Ke za, ay ný ge çim dar lý ðý se be biy le ça týr da yan, te mel den sar sý lan ni ce â i le ler var. Cid den þunlarý me rak e di yo ruz: * Bu bü yü me nin bir "â dil pay la þým" ni za mý i çin de sað lan dý ðý ný bi len, gö ren, du yan var mý a ca ba? * Þu bü yü me de ni len mad dî ser ve tin "sos yal a dâ let" sem tin den geç ti ði ni gö ren, du yan var mý a ca ba? * Med ya men sup la rý o la rak, a ca ba "hal kýn gö zü ku la ðý" ol ma va sfý ný, ya hut "hal kýn der diy le hem dert" ol ma me le ke si ni mi kay bet tik? * Ya ni, ge lir da ðý lý mý â dil ve hak ka ni yet li bir þe kil de ger çek leþ ti ri li yor da, bun dan bi zim hiç ha be ri miz mi ol mu yor? Ýþ te, bi ze bu ve ben ze ri so ru la rýn tat min kâr ce va bý ný ve re cek kim se ye bu gü ne ka dar rast la ya ma dýk, rast la ya mý yo ruz. Yok sa, þu so ru nun ce va bý ný mý a raþ týr ma lý yýz: "E ko no mik bü yü me" de ni len þu de vâ sâ bün ye de, a ca ba bir "hor mo nal bo zuk luk" mu var? Ya ni, ül ke ve mil let o la rak den ge siz ve o ran tý sýz bir þe kil de mi ge li þip bü yü mek te yiz? Me se lâ, ek se ri ye ti teþ kil e den a vam ta ba ka sý da ha da fa kir le þir ken, kü çük bir a zýn lýk gru bu a la bil di ði ne zen gin le þi yor mu yok sa? Sa hi, e ko no mik bü yü me den kast e di len þey, bu u cû be, bu va him tab lo ol ma sýn? Bi zim ken di ça pýn da yap tý ðý mýz a raþ týr ma ve göz lem ler, ne ya zýk ki böy le si bir u cû be tab loy la kar þý kar þý ya ge tir di bi zi. * * * E vet, Tür ki ye'de ma a le sef sa yý la rý on bin ler le sý nýr lý bir a zýn lýk ke sim bü yü dük çe bü yü yor, zen gin leþ tik çe zen gin le þi yor ve mad dî im kân la rý a la bil di ði ne güç le nip ge niþ li yor. Di ðer ta raf tan, sa yý la rý on mil yon lar la i fa de e di len ve mut lak ek se ri ye ti teþ kil e den va tan daþ ke si mi nin du ru mu gün den gü ne za yýf la yýp kö tü le þi yor; büt çe si her Yol cu tak si ci man za ra la rý Geç ti ði miz gün ler de, bir kaç yer de tak si ci yol cu kav ga sý na, müna ka - þa sý na þa hit ol duk. Ýþ te, üç dört mi sâl... * Bir er kek. E lin de eþ ya sý var. 5 li ra tu - ta cak bir me sa fe i çin tak si ye bin mek is - ti yor. Du ru mu öð re nen tak si ci "Ol maz ar ka da þým. 5 li ra i çin git mek, ye ri mi terk et mek is te mi yo rum" di yor. Bi raz çe kiþ me, bi raz pa zar lýk der ken, mec bu - ri yet tah týn da 10 li ra ya an laþ tý lar. * Bir ha ným. Yi ne e lin de eþ ya sý i le tak - si ye bi ni yor. Bi raz i ler le dik ten son ra tak si ci so ru yor: "Ab la ne re ye gi de cek - sin?" Al dý ðý ce vap tan hoþ lan ma yan þo - för, tak si yi sa ða çe kip "Lüt fen i nin!" di - yor. Yol cu di re ni yor. A ra la rýn da cid dî tar týþ ma çý ký yor. Yol cu, "Mec bur sun gö - tür me ye. Yok sa se ni po li se þi kâ yet e de - rim" di ye di re ti yor; ne var ki, þer bet - li/tec rü be li tak si ci bas kýn çý ký yor: "Hiç de mec bur de ði lim. Ýs te di ðin ye re gi dip þi kâ yet e de bi lir sin. Ben ne u mut la yol cu bek li yor dum, bi li yor mu sun? Za ten iþ ler ke sat; ca ným sýk kýn. Bir de sen çýk týn ba þý ma." * O to gar dan e vi ne gi de cek o lan bir ha ným. Eþ ya sýy la bi ni yor tak si ye. Yi ne, a ra da ki me sa fe yi be ðen me yen ve ha liy - le üc re ti az bu lan tak si ci, pa ra nýn üs tü - nü ver mi yor ve o da týp ký bir ön ce ki gi bi ba ðý ra rak bas kýn çý ký yor: "Al tak si pla ka - sý ný; git is te di ðin ye re þi kâ yet et!" (Ýl gi - le nen bir yet ki li o lur sa, pla ka nu ma ra sý mah fuz.) * Bir a i le. Tak si ye bi nip e vi ne gi de cek - ler. Ön le rin de vý zýr vý zýr ge çen tak si le rin hiç biri on la rý al mý yor. Zi ra, gi de cek le ri ye - ri so rup be ðen mi yor lar ve ba sýp gi di yor - lar. Du ru mu fark e den bir gö rev li me mur, az i le ri de tak si ler den bi ri ni dur du rarak, ni çin a i le yi al ma dý ðý ný so r du. Ne tür bir ce vap al dý ðý ný bi le mi yo ruz; an cak, polisi fena halde ikna etmiþ olmalý ki, o en ge li de a þa rak i ler le me ye de vam et ti. Bu na ben zer tab lo lar bi ze þu nu gös te - ri yor: Va tan daþ dar da. U zun me sa fe i çin tak si tut ma ya ce sa ret e de mi yor. Tak si þo för le ri nin de ço ðu zor da, dar da; on lar da kýt ka na at ge çi ni yor. Ba zý tak si ci ler i - se, za ten ka na at ne dir bil mi yor. Pa ra hýr sý on la rý a sa bi leþ ti rip hýr çýn laþ týr mýþ. Da ha sý, a la bil di ði ne ka ba laþ mýþ lar. Her an i çin kav ga ya ha zýr du rum da lar. Tak si ci ler, hak lý o la rak fer yât e dip "Kor san tak si bit sin!" di ye ba ðý rý yor lar. On la ra gö re, kor san tak si ci lik bi ter se, iþ le ri dü ze le cek. Biz de, ön ce lik le ken di le ri ni dü zelt me - le ri ge rek ti ði ni bu ra dan bir kez da ha ha - týr lat mýþ o la lým. Hem a za ka na at et me yip va tan da þý faz la üc ret ö de me ye mec bur e de cek sin, hem de kor san tak si ci li ðin bit me si ni is - te ye cek sin... Hak lý sý nýz bel ki; an cak, bu is te ði ni zin ger çek leþ me si, öy le ko lay ve müm kün gö rün mü yor. Ön ce lik le va tan da þa na zik dav ran - mak, gü ven ver mek, ko lay lýk gös ter mek ve tak si tut ma yý yol cu i çin ca zip ha le ge tir mek du ru mun da sý nýz. ge çen gün bi raz da ha kü çü lüp da ra lý yor. Ko nu nun uz man la rý na so rup öð ren di ði miz ka da rýy la, me se lâ ban ka lar da ki mev du a týn (ya tý rýl mýþ pa ra nýn) ya rý sý 50 bin ki þi ye a it i ken, di ðer ya rý sý i se 70 mil yon va tan da þa a it gö rü nü yor. 50 bin nü fus ne re de, 70 mil yon nü fus ne re de... Bu na gö re, sos yal hu zur ve den ge nin a na da mar la rýn dan bi ri o lan "or ta sý nýf", a de ta yok ol ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya gel miþ bu lu nu yor. Ta ba ka lar a ra sýn da ki ma kas i yi den i yi ye a çýl mýþ, zen gin da ha zen gin ol muþ, fa kir da ha fa kir bir ha le düþ müþ gö rü nü yor. * * * Bu ra da, ko nu yu a bar tý lý þe kil de na za ra ver di ði mizi dü þü nen ler de o la bi lir. Da ha sý, þu mâ nâ da ser ze niþ te bu lu nan lar da o la bi lir: "Yâ hû ar ka da þa, sen ne di yor sun? Bu gün ne yi miz ek sik? Pi ya sa da ne a rar san var. Ev ler de, mut fak lar da her tür lü ni met bu lu nu yor. Ye di ðin ö nün de, ye me di ðin ar kan da bir ha yat sü rü yor sun. O hal de, da ha ne is ti yor sun?" E vet, me se le ye bu zâ vi ye den de ba kan lar pe kâ lâ bu lu na bi lir. Ýþ te bu se bep le, "mut lu a zýn lýk" gru bu na da hil o lan lar dan (1) ba ba ser ve tiy le (mi ras) ge çi nen le ri, (2) be le di ye ve ya hü kû met çev re le rin den "bal lý i ha le" a lan la rý, (3) tür lü rüþ vet ler le iþ gö ren le ri ve (4) hiç is tih dam a la ný aç ma dan, ya ni iþ çi e le man ça lýþ týr ma dan it ha lat ih ra cat i þi ni ko ta ran tor pil li/im ti yaz lý kim se le ri ha riç tu ta rak, nâ mu suy la ça lý þan ve e vi ne ha ram lok ma sok tur ma yan dar ve sa bit ge lir li es na fýn, iþ çi nin, me mu run ak lý na, vic da ný na hi tap e de rek, a þa ðý da ki hu sus la rý sor mak du ru mun da yýz. Tâ ki, i çin de bu lun du ðu muz sos yal man za ra da ha net, da ha ger çek çi þe kil de gö rü lüp göz lem le ne bil sin. Ýþ te, ha ya týn i çin den seç ti ði miz o so ru lar dan sa de ce i ki ta ne si... BÝR: Di ye lim ki, ev de mut fak ta her þey var. Tür lü ni met ler ten ce re de pi þi ri lip ö nü nü ze ko nu lu yor. Bir i ki gün son ra i se, ço cuk la rý nýz o ku la gi de cek. E ði tim le ri i çin ka yýt pa ra sý, harç üc re ti, o kul for ma sý, kýr ta si ye, yol ve u zak ta i se ay rý ca ki ra mut fak mas ra fý ge re ke cek. Öy le de ðil mi? Ey be nim dar ve sa bit ge lir li ve lim/va tan da þým! Sen bu mas raf la rý ra hat kar þý la ya bi li yor mu sun? Ço cu ðun, bu za ru rî ih ti yaç la rý i çin pa ra is te di ðin de zor lan mý yor mu sun? Ýþ te, ka çý nýl ma sý müm kün ol ma yan o zor lan ma lar es na sýn da, sof ra da ki ye me ðin hiç ta dý tu zu ka lýr mý? O lez zet li ni met, a cý e lem le re dö nüþ mez mi? Lok ma lar bo ða zý nýz da dü ðüm le nip kal maz mý? Bu du rum da, "Ev de her þey var" ol ma sý na mu ka bil, iç hu zu ru nuz kay bo lup git mez mi? Ý KÝ: Si zin, e þi ni zin, ya hut ço cuk la rý ný zýn sað lýk prob lem le ri var. Te dâ vi ye git me niz, sýh hat bul ma nýz ge re ki yor. Pe ki, i çi niz ra hat bir þe kil de dok to ra gi de bi li yor mu su nuz? Has ta hane nin yo lu nu tut mak i çin ye ter li ce sa re ti ken di niz de bu la bi li yor mu su nuz? He le ki, sað lýk prob le mi niz a cil ser vis le ri bi le i tiþ tý kýþ ça lý þan res mî has ta ne ler de gi de ri le cek, te dâ vi e di le cek cins ten de ðil se... E vet, bir ta raf tan ki ra der di, bir ta raf tan ay lýk fa tu ra lar, ö te yan dan mut fak ve e ði tim har ca ma la rý i çin im kân la rý ný zor la yan ve o to ma tik ö de me le ri zar zor denk leþ ti ren bir va tan daþ, ne ya zýk ki sað lýk so run la rý ný ö te le mek, te hir et tir mek du rumun da ka lý yor. Ý ki ya ka sý ný bir a ra ya ge ti re me di ði i çin, böy le dav ran ma ya ken di ni mec bur bi li yor. Ay ný has ta lýk se be biy le, i le ri de çok da ha a ðýr, çok da ha pa ha lý be del ler ö de mek zo run da ka la ca ðý ný bel ki de bi le bi le... (0 505) Bir Müs lü man ý ký na mak Gök han Bey: Bir Müs lü man ý bir dav ra ný - þýn dan do la yý ký na mak, Ý lâ hî ce zâ o la rak, ay ný dav ra ný þa ma ruz kal ma yý ge rek ti rir mi? Böy le bir â yet ve ya ha dis var mý? Kur ân ýn, mü min le ri kar deþ o la rak bir bü tü nün par ça la rý gi bi arz et me si 1, Pey gam ber E fen di miz in de (asm) mü min le ri bir bir le ri ne kar þý, bir bi nâ nýn bir bi ri ne sým sý ký sa rý lan ak sâ mý o la rak ni te le me si 2, din kar deþ li ði hu ku ku nu gün de mi miz den hiç dü þür me mek i çin ye ter li dir. Kur ân ýn mü min le rin bir bir le ri nin ku sur la rý ný a ra ma la rý ný, bir bir le ri ne sû-i zan la yak laþ ma la rý ný, bir bir le ri ni gýy bet et me le ri ni ve kö tü le me le ri ni ya sak la ma sý 3, kar deþ lik hu ku ku nu mu ha fa za et me ye yö ne lik tir. Çün kü bun lar kar deþ li ði bo zan, ih lâs ve sa mi mi ye ti ký ran, ri yâ ve gös te ri þe ka pý a çan, a ra ya düþ man lýk, kin, ið bi rar, nef ret, ga raz ve çe ke me mez lik so kan ve þey tan la rý gül dü ren dav ra nýþ lar dýr. Bun dan dýr ki, ku sur a ra mak de ðil, bi lâ kis ku sur ört mek em re dil miþ tir. Ni te kim, Pey gam ber E fen di miz (asm): Siz den, el bi se si nin u cuy la da ol sa, mü min kar de þi nin ku su ru nu ör te bi len, ört sün. bu yur muþ tur. 4 Kar deþ lik hu ku ku nu bo zan dav ra nýþ la rýn ce za la rý na ge lin ce, ge nel lik le dün ya da ve ril di ði doð ru dur. Be di üz za man, an ne ba ba ya hür met siz li ðin ce za sý sa de din de di yor ki: Ey in san, ak lý ný ba þý na al. E ðer sen öl mez sen, ih ti yar o la cak sýn. El-ce zâ ü min cin si l-a mel sýr rýy la, sen va li dey ni ne hür met et mez sen, se nin ev lâ dýn da hi sa na hiz met et me ye cek tir. 5 Al lah ba ðýþ la ma dý ðý tak dir de, ce za nýn dün ya da mi sil o la rak ve ril me si, â hi re te bý ra kýl ma sýn dan da ha mâ kul ve rah me te da ha ya kýn bu lun mak ta dýr. Kul hak ký na da ya lý ol du ðu i çin, ba ðýþ lan ma sý, hiç þüp he siz di ðer ku lun hak ký ný he lâl et me si ne bað lý dýr. Bu du rum da, gýy bet e den, sû-i zan da bu lu nan, ku sur a ra yan ve ký na yan ya bu cü rüm le ri dolayýsýyla kar þý ta raf la he lâl leþ me li ve Al lah tan af di le me li, ya da dün ya da i ken ba þý na ge le cek le ri bek le me li dir. Tak dir, hiç þüp he siz Al lah ýn dýr. Dün ya fâ ni, â hi ret i se e be dî dir. Gü nah lar kar þý sýn da dün ya da ce zâ gör me nin, â hi re te nis be ten da ha mer ha met li bir ter cih o lu þu, dün ya nýn fâ ni ve ge çi ci o lu þun dan dýr. Pey gam ber E fen di miz in (asm), Üm me ti min a za bý o nun dün ya sý i çin de dir. 6 gi bi ha dis le riy le, mü mi nin ce za sý nýn bü yük o ran da dün ya da ve ri le ce ði nin ha ber ve ril me si bu mer ha me te i þâ ret e der. Mü mi nin ku su ru nu a ra ma ya ve ký na ma ya kar þý u ya rý cý ha dis le rin bir kýs mý ný ha týr la ya lým: * Fu dâ le bin U beyd in (ra) ri vâ ye tiy le Pey gam ber E fen di miz (asm) Ýn cil den þöy le nak le di yor: Ýn cil de þöy le ya zý lý dýr: Ýn san la ra na sýl dav ra nýr san, öy le kar þý lýk gö rür sün. Han gi öl çüy le ve rir sen, sa na da o öl çüy le ve ri lir. 7 * E bû Der dâ (ra) an la tý yor: Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yur du: Kim ki bi ri si ni a yýp la mak mak sa dýy la, on da ol ma yan bir ku sur la o nu a nar sa, Al lah söy le di ði ni is pat e din ce ye ka dar o nu Ce hen nem a te þin de hap se der. 8 * Yi ne E bû Der dâ (ra) an la tý yor: Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) bu yur du ki: Kim din kar de þi nin þe re fi ni sa vu nur sa, bu, Ce hen nem a te þi ne kar þý o na per de o lur. 9 * Ýbn-i Ö mer (ra) an lat mýþ týr: Re sû lul lah E fen di miz (asm) bu yur muþ tur ki: Herhan gi bir ki þi din kar de þi ne kâ fir der se, bu o i ki sin den bi ri si ne dö ner. De di ði gi biy se de di ði kim se ye gi der; de di ði gi bi de ðil se ken di si ne ge ri dö ner. 10 * E nes (ra) bil dir miþ tir: Al lah Re sû lü (asm) þöy le bu yur muþ tur: Üç þey var dýr ki, î mâ nýn as lýn dan dýr: 1) Lâ i lâ he il lal lah di yen kim se ye sý kýn tý ver me mek, hiç bir gü nah dolayýsýyla o nu dam ga la ma mak ve hiç bir a me lin den do la yý o nu Ýs lâm dý þý na at ma mak. 2) Ci had. Al lah be ni Pey gam ber o la rak gön der di ði gün den i ti ba ren tâ üm me ti min so nu Dec câl i le sa va þýn ca ya ka dar de vam e de cek tir. Ne bir zâ li min zul mü, ne de bir â di lin a dâ le ti o nu or ta dan kal dýr ma ya cak týr. 3) Ka de re î mân. 11 * Câ bir bin Sü leym (ra) bil dir miþ tir: Re sûl-i Kib ri yâ E fen di miz (asm) þöy le bu yur muþ tur: Al lah tan kork, hiç bir i yi li ði kü çüm se me. Bu, su is te yen bi ri ne ko van dan su ver mek ve ya Müs lü man kar de þi ni gü ler yüz le kar þý la mak bi le ol sa. Yer de sü rü ne cek ka dar u zun el bi se giy mek ten sa kýn. Çün kü bu ki bir a lâ me ti dir. Al lah i se kib ri sev mez. Bi ri sa na dil u za týr ve sen de ol ma yan bir ku sur la se ni a yýp lar sa, sen o nu sa hip ol du ðu ku sur la da hi a yýp la ma. O nu, gü na hý ken di ne, se va bý sa na ol du ðu hal de terk et. Kim se ye as lâ söv me. 12 Dip not lar: 1- Hu cu rât Sû re si, 49/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Hu cu rât Sû re si, 49/ Câ mi ü s-sa ðîr, 3/ Mek tu bat, s a.g.e., 2/ a.g.e., 3/ a.g.e., 3/ a.g.e., 3/ a.g.e., 2/ a.g.e., 2/ a.g.e., 1/66.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT GÖNÜL TELÝMÝZÝ TÝTRETENLER... Bekir Sýtký Sezgin En çok ö zel mü ze nin bu lun du ðu il 40 ö zel mü ze i le Ýs tan bul. Ýs tan bul u 31 mü ze i le An ka ra, 8 mü ze i le Ýz mir ta kip e di yor. Mü ze ler, ba kan lý ðýn i zin bel ge sin de be lir le nen ko nu a lan la rý na i liþ kin ta þý nýr kül tür var lý ðý bu lun du rup, teþ hir e de bi li yor. Adýný konservatuardaki öðrencilerinden duymuþtum ilk. Prensipli, imanlý, çalýþkan ve iyi bir sanatkâr olarak anlatmýþlardý. En yakýn arkadaþlarýndan Cinuçen Bey in yazýlarýný okumuþtum hakkýnda. Daha bir saygý duymuþ sevmiþtim. Bir bankanýn yayýnlarý arasýnda çýkan müzik serisinde söylediði þarkýlardan müzik tavrýný, üslûbunu örnek almaya çalýþmýþtým. Sadeddin Kaynak ýn Bir rüzgârdý gelir geçer sanmýþtým isimli þarkýsýný ilk ondan dinlemiþ, sonradan dinlediðim sanatçýlardan ayný lezzeti alamamýþtým. O da bir rüzgâr gibi geçti 15 yýl önce bir 10 Eylül günü. Peki kim mi Bekir Bey: Bekir Sýtký Bey, üç yaþýnda Kur âný hýfzetmeye baþlayýp 5 yaþýnda hafýz olmuþ. Dinî musikînin bütün formlarýnda eserler meþk etmiþ. 9 yaþýnda iken Mevlid in Tevhid Bahrini okumuþ. Zakirbaþý Ýlhami, Hafýz Ahmed, Hafýz Ýsmail E- fendi den tevþih tavýr uslup öðrenmiþtir. Babasý Hafýz Hüseyin Efendi na t, mevlid, ezan, ta lim dersleri almasýný saðlamýþ, konservatuara gitmesi için oðlunu teþvik etmiþ yýlýnda Ýzmir Radyosuna girip 1. sýnýf ses sanatçýsý ünvanýný alýþý 1973'de de Ýzmir Radyosu Klâsik Koro þefi o- luþu yýlýnda Ýstanbul Devlet Klâsik Türk Musikîsi Konservatuarýnda öðretim üyeliði. Ýstanbul Radyosu ses sanatçýlýðý, TRT Merkez Kurulu Üyeliði görevlerini yürüttükten sonra yýllarý arasýnda dünyanýn pek çok ülkesinde konserler vermiþtir. Olaðanüstü güzel bir ses ve hançereye (gýrtlak) sahiptir. 100 e yakýn ilâhî, beste, aðýr semai ve þarkýlarý vardýr. 10 Eylül 1996'da Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Bekir Bey için ne dediler? Ci nu çen Tan rý ko rur: Ge rek klâ sik form lar da ge rek se þar ký for mun da çok a sil ve za rif e ser le rin bes te kâ rý o lan B. Sýt ký Sez gin, ses sa nat kâr lý ðý nýn ya ný sý ra ho ca lýk, yö ne ti ci lik ve ya yýn cý lýk gi bi i de - a list hiz met le ri de yü rüt müþ ol ma sý na rað men klâ sik de ðer le re kar þý u zun sü re den be ri çöl leþ miþ o lan bir ül ke de lâ yýk ol du ðu öl çü de de ðe ri bi lin - me miþ ve ya bi li ne me miþ bu yüz den de 60 yýl lýk öm rün bü yük kýs mý ný hü zün ve küs kün lük i çin de ge çir miþ çok kýy met li bir sa nat kâ rý mýz dý. Ya vuz Ö züt sün: Tar tý þýl maz bir þey Türk Mu - si kî si nin sa yý lý ef sa ne le rin den bir ta ne si dir. Sýd ký Be yin ic ra la rýn da gö zü mün ö nü ne ge len þey, bi - zim bü tün kül tü rü mü zün mey va la rý dýr. Ya ni ne - dir, bu bir Sü ley ma ni ye Ca mii'dir, en fes bir eb ru - dur, bu bir hat týr, min ya tür dür. San ki Top ka pý Sa ra yý'nýn ha zi ne da i re si ni ge zi yor su nuz. Gö nül Pa ça cý: Ta ri hi mi zin geç miþ bü yük bi ri - mi ni, bi ze nak le de bil me nok ta sýn da o lan ic ra la rýn ba þýn da Be kir Sýd ký yý say ma mýz lâ zým. Be kir Sýd - ký Sez gin bir an lam da bay rak laþ mýþ týr. Do ðan Dik men: Be kir Sýd ký Sez gin Ho ca mýz son yüz yý lýn en bü yük ha nen de le rin den dir. Se la had din Ýç li: Be nim Be kir Sýd ký Sez gin de ö - zel lik le çok üs tün de dur mak is te di ðim nok ta o nu din ler ken o ses â le min de ki a hen gi ve renk u yu - mu nu his se der si niz. Bu nu mü zik le uð ra þan da uð raþ ma yan da his se der. Gö nül den di le Mu si kî Al lah-u Teâ lâ nýn yer yü zü ne gön der miþ ol du ðu bü yük ni met ler den bi ri dir. O ni me ti de is raf et me den kö tü yol lar dan u zak tu ta rak is ti mal et - mek (kul lan mak) lâ zým dýr. Be kir Sýt ký Sezgin GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ali Durak'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Y Türkiye, özel müze zengini 36 ÝLDE KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI DENETÝMÝNDE 151 ADET ÖZEL MÜZE BULUNUYOR. TÜRKÝYE DE 6 il de Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý de ne tim de bu lu nan 151 a det ö zel mü ze, zi ya ret - çi le ri ni a ðýr lý yor. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin den der le nen bil gi le re gö re, ka - mu ku rum ve ku ru luþ la rý, ger çek ve tü zel ki þi - ler le, va kýf la rýn ken di hiz met ko nu la rý ve ya a - maç la rý ný ger çek leþ tir me le ri i çin baþ vur ma la rý BULMACA ha lin de ö zel mü ze a çýl ma sý na ba kan lýk ta ra - fýn dan i zin ve ri li yor. Ö zel mü ze kur ma is tek - le ri Ö zel Mü ze ler ve De ne tim le ri Hak kýn da Yö net me lik hü küm le ri doð rul tu sun da in ce - le nir ken, mü ze nin ye ter li ni te lik ve ni ce lik te bu lun ma sý, sü rek li hiz met ver me si hu sus la rý dik ka te a lý na rak de ðer len dir me ya pý lý yor. Ýnanç Otel Bodrum a bekliyor Dört yýl dýz stan dart la rýn da o lan Ýnanç Otel, Bod rum þe hir mer ke zi ne 3 km u zak lýk ta o lan Güm bet te. Güm bet ko yu na ha kim bir te pe ü ze rin - de bu lu nan te sis, mer ke ze ya kýn, fa kat gü rül tü den u zak, eþ siz de niz man za ra sý na sa hip, hu zur do lu bir ta til düþ le yen le re ce vap ve ri yor. BOD RUM A ar týk i nanç la rý na uy gun ta til yap mak is te yen ler de gi de bi le cek. Ý nanç O tel, di nî has sa si - yet le re sa hip a i le le rin Bod rum un gü zel lik le rin den fay da lan ma la rý ný sað lý yor. Bod rum koy la rýn da de - ni ze gir mek i çin ka dýn la ra ö zel tek ne tur la rý dü zen le ni yor. De - ni zi, gü ne þi ve tabiî gü zel lik le ri i - le her za man göz de bir ta til me - kâ ný o lan Bod rum da, di nî du - yar lý lý ða sa hip a i le le rin bu böl ge - de ta til yap ma im kâ ný yok tu ya da za ten hiç dü þün me miþ ler di. An cak ya vaþ ya vaþ bu has sa si - yet le re sa hip a i le ler i çin de ta til im kân la rý ge niþ li yor. Bod rum Güm bet te ki Ý nanç O tel bu se çe ne ði bu al ter na ti fi su nan o tel ler den bi ri. Bu se ne ye ni le ne rek kon sept de ði þi mi ne gi den o tel, is mi ni Ý nanç O tel o la rak de - ðiþ ti re rek hem i nanç la rý na uy gun, hem de eþ siz ta - bi at man za ra la rý a ra sýn da ta til yap mak is te yen le re hiz met ve ri yor. O te lin hiz met le rin den bi ri i se ka - Mus ta fa De mir ci bu akþam konser verecek. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ dýn la ra ö zel tek ne tur la rý. Dört yýl dýz stan dart la rýn - da o lan o tel Bod rum þe hir mer ke zi ne 3 km u zak lýk - ta o lan Güm bet te. Güm bet ko yu na ha kim bir te pe ü ze rin de bu lu nan te sis, mer ke ze ya kýn fa kat gü rül - tü den u zak, eþ siz de niz man za - ra sý na sa hip, hu zur do lu bir ta til düþ le yen le re ce vap ve ri yor. Ha - vaa la ný na 35 km, de ni ze i se 250 met re ya kýn lýk ta o lan o tel, her þey dâ hil kon sep tin de ça lý þý yor. O tel de ço cuk lar i çin de o yun a - lan la rý ve eð len di ri ci ak ti vi te ler yer a lý yor. Te sis te, 2 ki þi lik stan - dart o tel o da la rý nýn ya ný sý ra, bir sa lon ve bir ya tak o da sý þek - lin de o lan 4 ve ya 5 ki þi nin ra hat lýk la ka la bi le ce ði a i - le o da la rý da bu lu nu yor. Ý nanç o tel, hiz me tiy le e vi - niz de ki hu zu ru ve ra ha tý ya þa ya bi le ce ði ni zi va ad e - di yor. Ö te yan dan, ün lü sa nat çý Mus ta fa De mir ci bu ak þam sa at 21:00 da Bod rum Ý nanç O tel de kon ser ve re cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Ger çek ve tü zel ki þi ler ce ku ru lan mü ze ler, ba - kan lý ðýn i zin bel ge sin de be lir le nen ko nu a lan la - rý na i liþ kin ta þý nýr kül tür var lý ðý bu lun du rup, teþ - hir e de bi li yor. Bu mü ze ler de ta þý nýr kül tür var - lýk la rý nýn ko run ma sý i se dev let mü ze le ri sta tü - sün de ya pý lý yor. Ül ke ge ne lin de 36 il de, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý de ne ti min de 151 a det ö zel SOLDAN SAÐA 1. Kâbe-i Muazzama'nýn etrafýnda bulunan ve Kâbe'yi içine alan tavaf sahasý. 2. Su deðirmenlerinde suyun basýncýný çoðaltmak için yapýlan, büyük bir huni þeklindeki hazne. - Bazý ülkelerde, hükümdarlarýn, mareþallerin, din adamlarýnýn güç sembolü olarak törenlerde taþýdýklarý bir tür aðaç veya metalden deðnek. - Olur, peki veya fena deðil anlamlarýnda kullanýlan bir söz. 3. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. - Çeþitli preparatlarýn hazýrlanmasý ve mikroskobik incelemelerin yapýlmasý için kullanýlan belirli ölçütlerdeki cam malzeme. - Konya'nýn bir ilçesi. 4. Bir asidi içerme veya asitli olma durumu. - Ahþap yapýlarda kiriþ olarak kullanýlan kalýn biçilmiþ uzun tahta. 5. Bir soru eki. - Bir erkek adý. - Kaydýrak oyunu. 6. Ýyinin kimi yörelerimizde söyleniþi. - Batman'da bir dað. - Lisans üstü Eðitim Sýnavýnýn kýsasý. 7. Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. - Kansýzlýk hastalýðý. - Hitit uygarlýðýnýn diðer adý. 8. Tiyatro konuþmasýnda bir oyuncunun çýkardýðý ses tonlarýnýn tamamýna verilen ad. - Çok yüksek elektrik ve ýsý iletkenliði, kendine özgü parlaklýðý olan, oksijenli birleþimiyle çoðunlukla bazik oksitler veren madde. 9. Hoþnutluk, memnuniyet. - Bir bayan adý. 10. Dikdörtgen biçiminde, bir köþesi kesik, yassý bir sandýk üzerine gerilmiþ tellerden oluþan, týrnak adý verilen çalgýçlarla çalýnan ince saz çalgýsý. - Ýncision. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Peygamberimiz Efendimiz'in (asm) soyunu ifade eden bir isim. 2. Hikâyeci Sait Faik'in soyadý. 3. Ýstanbul'da bir semt adý. - Güney Afrika'nýn milletler arasý trafik iþareti. 4. Ýþini iyi bilen, yetenekli kimse. - Küçük mýsýr ekmeði. 5. Geniþ bir alana kurulmuþ, büyük ve gösteriþli ev, yurtluk. 6. Baþarýsýzlýk, sonuçsuzluk. 7. Suriye'nin baþþehri. - Ýslâmýn bir þartý. 8. Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. - Ayýn parlaklýðý. 9. Sayýlarý gösteren iþaret. - Radyallahu Anh'ýn kýsa yazýlýþý. 10. Eski dilde devlet reisi. 11. Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. 12. Ý- leri derecede tanýþýklýk, ahbaplýk, yakýnlýk. mü ze bu lu nu yor, bu mü ze le ri yer li ve ya ban cý tu rist ler zi ya ret e de bi li yor. Tür ki ye de en çok ö - zel mü ze nin bu lun du ðu il i se 40 ö zel mü ze i le Ýs tan bul. Ýs tan bul u 31 mü ze i le An ka ra, 8 mü ze i le Ýz mir ta kip e di yor. Ça nak ka le de 7, Bur sa i le Kü tah ya da 6 þar, Ga zi an tep ve Eþ ki þe hir de 5 er ö zel mü ze bu lu nu yor. Trab zon / a a Bâbýâli Günleri baþladý TÜR KÝ YE Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nin (TGC) ga ze te ci ler a ra sýn da ki da ya - nýþ ma yý güç len dir mek, gün dem de ki me se le le ri pay laþ mak a ma cýy la Sul ta - nah met te dü zen le di ði 4. Bâ bý â li Gün le ri ön ce ki gün baþ la dý. TGC nin dü zen le di ði 4. Ba bý â li Gün le ri 13 Ey - lül Sa lý ak þa mý bo ðaz da ge mi ge zi si ve kok teyl le baþ lar ken, res mî a çý lýþ tö re - ni i se 14 Ey lül de Sul ta nah met Par - ký nda ki am fi ti yat ro da ya pýl dý. A çý lý - þa, TGC Baþ ka ný Or han E rinç, Ýs tan - bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka - dir Top baþ, Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir ve Ýs tan bul Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ ka týl - dý. Tür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nin Ýs tan bul Va li li ði iþ bir li ði ve Fa tih Be le - di ye si nin ev sa hip li ðin de ger çek le þen fa a li yet te kon ser ler, ser gi ler, im za gün le ri, pa nel ler yer a la cak. Faaliyet bo yun ca bü tün stand lar, sa at a ra sýn da a çýk bu lu na cak. Bir çok ga ze te, te le viz yon, der gi, rad yo ya yý - ne vi ve in ter net si te le ri nin ka týl dý ðý prog ram da her haf ta ger çek leþ tir di ði Bâ bý â li Soh bet le ri i le ö ne çý kan E de - bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði de (ES KA DER) bu lu nu yor. Beþ gün bo yun ca ES KA DER stan dýn - da bu lu na cak o lan ya zar lar a ra sýn da Üs tün Ý nanç, Meh med Ni ya zi, Ze ki Ku þoð lu, Muh te rem Yü ce yýl maz, Ya - vuz Bü lent Bâ ki ler, Mer yem Ay bi ke Si nan, Bes ta mi Yaz gan, Ab dur rah - man Þen, Ah met Ma hir Þen ve Yu suf Dur sun da yer a lý yor. Faaliyet 18 Ey - lül Pa zar gü nü ne ka dar de vam e de - cek. Küb ra Nur Du ran / Ýs tan bul Prof. Zeki Kuþoðlu Timaþ Kafe de E DE BÝ YAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) Ca ða loð lu nda dü - zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri de vam e di yor. Ya zar, a ka de mis yen ve gra fik sa nat çý sý Prof. Ze ki Ku þoð lu bu gün sa at de Ti maþ Ki - tap Kah ve de baþ la ya cak o lan top lan tý da Sa - na tý mýz ve Me se le le ri ni an la ta cak. Re cep Ars lan ýn yö ne ti min de ger çek le þe cek o lan soh bet top lan tý sý na ka tý lan lar, ko nuþ ma cý ya so ru da so ra bi le cek. Top lan tý, Ti maþ ýn A lay - köþ kü Cad de si, No: 5 Ca ða loð lu ad re sin de ger çek le þe cek. Küb ra Nur Du ran / Ýs tan bul BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI G A R Ý B Ü Z Z A M A N E D E R K S E A A A S A Z A F E R Ý N A R M A N E L A L E M N F Ý A B E G E K Ý R M A A A F Ý Þ E T A T K H H E D Ý Y E N A T Ý A R T A A H E K Ý O A A B A A E Y B T E E B E D Ý Y E T M H N R M A H Ý R N T E R A Z Ý

11 Y EKONOMÝ 11 ah me ta ri il.com. Þir ket tas fi ye ye gir miþ se e mek li des tek pri mi ö de me yin SO RU-1: Bir li mi ted þir ke tin or ta ðý yým. Þir ke tim tas fi ye ha lin de ol du ðu hal de SGK be nim e mek li ay lý ðým dan sos yal gü ven lik des tek pri mi ke si yor. De fa lar ca i ti raz et tim ka bul et me di ler. Þir ke tin tas fi ye si nin so nuç lan dý ðý na da ir mah ke me ka ra rý ol ma dý ðý sü re ce ay lý ðým dan ya pý lan des tek pri mi ke sin ti si de vam e de cek miþ. Bu ko nu da ba na na sýl yar dým cý o la bi lir si niz? Se lim TAT LI / Trab zon DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 13 EYLÜL A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7700 ÖN CE KÝ GÜN 1,7800 t S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4280 ÖN CE KÝ GÜN 2,4290 t DÜN 103,70 ÖN CE KÝ GÜN 104,60 u DÜN 697,46 ÖN CE KÝ GÜN 704,07 Ýs ra il mal la rý na boy kot TÜR KÝ YE ZÝ RA AT O DA LA RI BÝR LÝ ÐÝ (TZOB) GE NEL BAÞ KA NI ÞEM SÝ BAY RAK TAR, BÝR LÝK VE TÜRK ÇÝFT ÇÝ SÝ O LA RAK ÝS RA ÝL MAL LA RI NI BOY KOT ET TÝK LE RÝ NÝ A ÇIK LA DI. u CE VAP-1: De ðer li o kur, si ze SGK nýn yap tý ðý uy gu la ma 1 E kim 2008 den ön ce ki Bað-Kur mev zu a týn da yer al mak tay dý. Bað-Kur mev zu a tý na gö re, hak kýn da tas fi ye baþ la tý lan bir li mi ted þir ke tin e mek li or ta ðýn dan tas fi ye nin so nuç lan dý ðý na da ir mah ke me ka ra rý çý ka na ka dar e mek li ay lý ðýn dan SGDP ke sin ti si ya pý lý yor du. An cak, 1 E kim 2008 ta ri hin de yü rür lü ðe gi ren 5510 sa yý lý ya sa nýn 9 un cu mad de si ne gö re, or ta ðý ol du ðu þir ke ti tas fi ye ye gi ren ler, SGK dan ta lep e der ler se si gor ta lý lýk la rý tas fi ye baþ lan gý cý i ti ba riy le so na er di ril mek te ve bu ta rih ten son ra ay lýk la rýn dan des tek pri mi ke sil me mek te dir. Siz de SGK ya 5510 sa yý lý ya sa nýn 9 un cu mad de si ni da ya nak gös te re rek, i ti raz e din ve ay lý ðý nýz dan ya pý lan des tek pri mi ke sin ti si ni son lan dý rýn. Mül ki ye mü fet tiþ le ri nin ek gös ter ge le - ri bü tün mü fet tiþ le re ve ril me li dir SO RU-2: Bir ka mu ku ru mun da mü fet tiþ o la rak ça lý þý yo rum. Tür ki ye de ki bü tün mü fet tiþ le rin ek gös ter ge le ri bir mü fet tiþ lik ha riç 3600 dür. An cak, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nda ki mü fet tiþ le rin ek gös ter ge le ri 5800 ol du ðu nu duy dum ek gös ter ge i le 5800 ek gös ter ge a ra sýn da ak tif ça lý þýr ken ve e mek li lik te en az 500 TL fark e di yor. Ya ni, ül ke miz de ki bü tün mü fet tiþ ler mül ki ye mü fet tiþ le ri i le ay ný i þi ya par ken, mül ki ye mü fet tiþ le ri da ha faz la ek gös ter ge ve ma aþ a lý yor. Üs te lik mül ki ye mü fet tiþ le ri ka mu da ki di ðer mü fet tiþ ler gi bi dýþ de ne tim yap mý yor lar. Bu ko nu yu gün de me ge ti re bi lir mi si niz? (Ýs mi Mah fuz) CE VAP-2: De ðer li o kur, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý mül ki ye mü fet tiþ le ri nin de ek gös ter ge si AKP hü kü me tin den ön ce 3600 i di. An cak, AKP ik ti da ra ge lin ce mül ki ye mü fet tiþ le ri ek gös ter ge le ri ni art týr mak i çin, 1. sý nýf mül ki i da re a mir li ði, 2. sý nýf mül ki i da re a mir li ði gi bi bir kav ram çý kar dý lar. Bu dü zen le mey le bir lik te ek gös ter ge le ri ni 3600 den 5800 e çý kar dý lar. Hal böy le o lun ca ak tif ça lý þýr ken ve e mek li lik te ma aþ la rý sa de ce bu ek gös ter ge den do la yý TL a ra sýn da art tý. Sa yýn Baþ ba ka ný mýz dan ve hü kü met yet ki li le rin den mü fet tiþ le rin söz ko nu su ek gös ter ge so run la rý ný çöz me le ri ni ta lep e di yor ve bek li yo ruz. E mek li gün sa yý sý ný dol du ran ký dem taz mi na tý ný a lýr SO RU-3: Ben 17 yýl dýr a ra lýk sýz ö zel bir þir ket te iþ çi o la rak ça lýþ mak ta yým. E mek li ol ma dan ça lýþ tý ðým yer den bi rik miþ ký dem taz mi na tý mý a la bi lir mi yim? E ðer a la bi li yor sam baþ vu ru yön te mim ne ol ma lý dýr? Ha san ÞEN CE VAP-3: Ký dem taz mi na tý nýn han gi hal ler de a lý na bi le ce ði 1475 sa yý lý Ýþ Ka nu nu nun 14'ün cü mad de sin de sa yýl mýþ týr. A ný lan ka nun met nin de sa yý lan du rum la rýn dý þýn da ki iþ ten ay rýl ma lar da ký dem taz mi na tý a lýn ma sý müm kün de ðil dir. E ðer siz e mek li lik i çin prim ö de me gün sa yý ný zý dol du rup ya þý ný zýn dol ma sý ný bek le yen bir du rum day sa nýz, bu du rum da da ký dem taz mi na tý a la bi lir si niz. 65 ya þý ný dol du ran çift çi is ter se si gor ta lý ola maz SO RU-4: Ba bam 2022 sa yý lý ka nun dan ay lýk a lýr ken SGK dan ba ba ma bir borç teb li ga tý gel di. Ba bam 68 ya þýn da. Borç teb li ga týn da, ba ba mýn çift çi si gor ta sý ol du ðu hal de ay lýk al dý ðý bu ne den le ay lýk la rýn ge ri ve ril me si is te ni yor. Bu du rum da ne ya pa bi li riz.? Ö mer A LIÇ CE VAP-4: 6111 sa yý lý tor ba ya sa i le ken di nam ve he sa bý na ba ðým sýz ça lý þan çift çi ler, 65 ya þý ný dol dur muþ lar sa is te dik le ri tak dir de si gor ta lý o la ma ya cak la rý hük mü ge ti ril miþ tir. Bu sebeple, e ðer ba ba ný zýn borç lu ol du ðu dev re de ya ni ya rým Bað-Kur lu su i ken ay lýk al dý ðý dev re de, 65 ya þý nýn ü ze rin dey se SGK ta ra fýn dan si ze çý ka rý lan bor cu ö de me yin ve i ti raz e din. NOT: So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Manisa Anemon Otel de düzenlenen TZOB Ege bölge toplantýsýna katýldý. TÜR KÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði E ge Böl ge Top lan tý sý Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker in de ka týl dý ðý bir tö ren le Ma ni sa da baþ la dý. TZOB Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, top lan tý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ma vi Mar ma ra ge mi si ne yö ne lik sal dý rý ve ya þa nan ge liþ me ler se be biy le Tür ki ye nin, Ýs ra il e yö ne lik tav rý - ný des tek le ri ni be lir te rek, TZOB ve Türk çift çi si o la rak Ýs ra il mal la rý ný boy kot et tik le ri ni a çýk la dý. Bay rak tar, Ýs ra il in mal la rý ný boy kot e di yo ruz, kul lan mak is te mi yo ruz. Ýs ra il ö zür di le me di ði, taz mi nat ö de me di ði ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti i le ba rýþ ma dý ðý müd det çe biz bu boy ko tu mu za de vam e de ce ðiz. An cak sa de ce çift - çi nin boy kot et me si ye ter li ol maz. Bu i þin it ha la tý ný, ih ra ca tý ný ya pan lar var, on lar da bu na uy ma lý. Bi ze Ýs ra il to hu mu ver me sin ler, Ýs ra il ma lý sat ma sýn lar. Her kes ka de ri ni ya þa ya cak. Bu ül ke de, Ýs ra il de ka de ri ni ya þa ya cak. Bu þý ma rýk ül ke nin hak kýn dan Tür ki ye ge le cek tir, bun dan e min o lun di ye ko nuþ tu. Ma ni sa / a a ABD de yok sul luk re kor se vi ye de ABD DE yok sul luk o ra ný nýn ge çen yýl yüz de 15,1 le 1993 yý lýn dan bu ya na en yük sek se vi ye si ne u laþ tý ðý bil di ril di. ABD Nü fus Da i re si nin a çýk la dý ðý ve ri le re gö re, e ko no mi si hâ lâ zor gün ler ge çi ren ABD de ge çen yýl 46,2 mil yon do la yýn da ki þi yok sul luk sý ný rý nýn al týn da yer al dý. Bu ra ka mýn, ge çen yý la gö re 2,6 mil yon luk ar tý þa te ka bül et ti ði ve hü kü met ta ra fýn dan bu a lan da ki ve ri le rin ya yým lan ma ya baþ la dý ðý 1959 yý lýn dan be ri en yük sek ra ka mý o luþ tur du ðu be lir til di. Nü fus Da i re si nin ra po run da, ül ke de ki yok sul luk o ra ný nýn son üç yýl dýr ar týþ gös ter di ði ne de i þa ret e dil di. Ül ke de ki yok sul luk sý ný rý nýn 4 ki þi lik a i le ba þý na yýl lýk 22 bin 314 do lar, bi rey ba þý na i se 11 bin 139 do lar lýk ge lir den baþ la dý ðý kay - MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan de dil di. Ra por da, or ta ge lir li a i le le rin ge li ri nin 2010 yý lýn da a zal dý ðý, or ta la ma ha ne ge li ri nin bir ön ce ki yýl ki 49 bin 777 do lar dan 49 bin 445 do la ra düþ tü ðü be lir til di. 5 ÇO CUK TAN 1 DEN FAZ LA SI YOK SUL Ül ke de 18 yaþ al týn da ki ço cuk lar i çin yok sul luk sý ný rý 2010 yý lýn da yüz de 22 ye yük se lir ken, bu ra kam, ABD de ki her 5 ço cuk tan 1 in den faz la sý nýn yok sul luk i çin de ya þa dý ðý an la mý na ge li yor. 18 i la 64 ya þýn da ki ye tiþ kin ler i çin yok sul luk o ra ný da yüz de 13,7 ye yük sel di. Ra po ra gö re, er kek le rin yüz de 14 ü, ka dýn la rýn i se yüz de 16,2 si yok sul luk sý ný rý nýn al týn da ka lýr ken, böl ge ba zýn da i se, ABD nin gü ney Tür ki ye il ham kay na ðý ol muþ tur MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, Tür ki ye li be ral e ko no mi, öz gür lük çü ve ba ðým sýz hu kuk sis te miy le de mok ra si ve Ýs lâ mýn ay ný an da yü rü tü le bi le ce ði ni gös te re rek bir il ham kay na ðý ol muþ tur de di. Lord Dubs un ev sa hip li ðin de MÜ SÝ AD Ýn gil te re ta ra fýn dan dü zen le nen ye mek te ko nuþ ma ya pan Var dan, ka tý lým cý la ra Tür ki ye nin son yýl lar da ö zel lik le e ko no mi ve de mok ra tik a lan lar da ki ka za ným la rý ný ak tar dý. Tür ki ye e ko no mi si nin 1980 ler den bu gün le re ka dar o lan ge li þi min den bah se den MÜ SÝ AD Baþ ka ný, Türk e ko no mi si bu gün kü nok ta la ra ge le ne ka dar bir çok en gel le mü ca de le et miþ tir de di yý lý na ge lin di ðin de Tür ki ye e ko no mi si nin yüz de 8,9 o ra nýn da bü yü dü ðü nü ve o lum suz dýþ et ken le re kar þý sað lam bir du ruþ ser gi le di ði ni söy le yen Var dan, Tür ki ye nin 2011 yý lý nýn ilk ya rý sýn da %10,2 bü yü me ra ka mýy la dün ya da en hýz lý bü yü yen ül ke ol du ðu nu i fa de et ti. Var dan, Tür ki ye li be ral e ko no mi, öz gür lük çü ve ba ðým sýz hu kuk sis te miy le de mok ra si ve is la mýn ay ný an da yü rü tü le bi le ce ði ni gös te re rek bir il ham kay na ðý ol muþ tur. Tür ki ye, her za man da ha öz gür lük çü, gü ven li ve mü ref feh or tam la rýn o luþ ma sý ný is te miþ tir. Do la yý sýy la, son dö nem de A rap ül ke le rin de ki A rap Ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan ve o to ri ter re jim le rin de ðiþ me si yö nün de bu ül ke le rin ba zý la rýn da baþ la yan ge liþ me le ri des tek le me ye ve tec rü be le ri ni pay laþ ma ya ha zýr dýr di ye rek ko nuþ ma sý ný ta mam la dý. E ko no mi Ser vi si böl ge le ri yüz de 16,9 la en yük sek yok sul luk o ra ný na sa hip ken, ku zey do ðu, yüz de 12,8 le en dü þük yok sul luk o ra ný na sa hip böl ge ol du. Sað lýk si gor ta sý bu lun ma yan A me ri ka lý la rýn o ra ný i se 2010 yý lýn da yak la þýk yüz de 16,3 se vi ye sin de tes pit e dil di. Was - hing ton / a a ZÝ RA AT O DA LA RI GÜÇ LE NÝ YOR KO NUÞ MA SIN DA, zi ra at o da la rý nýn ve TZOB un son yýl lar da i da rî ve ma lî yön den güç lü ha le gel me ye baþ la dý ðý ný an la tan Bay rak tar, ge len pa ra nýn o da lar ta ra fýn dan hiz me te dö nüþ tü rül dü ðü nü söy le di. Pa ra nýn na sýl ve ne re de kul la ný la ca ðý nýn ö nem li ol du ðu nu, çift çi nin hiz met bek le di ði i çin pa ra ver di ði ni kay de den Bay rak tar, bu a lýn te ri nin doð ru kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bir lik yö ne ti ci le rin den bu pa ra yý doð ru kul lan ma la rý ný is te yen Bay rak tar, Her þe yi dev let ten bek le me nin ar týk bit ti ði ni ken di le ri nin de ü zer le ri ne dü þen le ri yap ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ba kan lýk ta ra fýn dan yü rü tü len çift çi ka yýt sis te mi nin bir mes lek ku ru lu þu o la rak TZOB ta ra fýn dan yü rü tül me si ge rek ti ði ni an cak bu nun i çin TZOB un ha zýr ol ma sý ge rek ti ði ni an la tan Bay rak tar, alt ya pý nýn hýz lý þe kil de ha zýr lan ma sý ge rek ti ði ni, 9 böl ge de pi lot o la rak bu uy gu la ma ya baþ la ya cak la rý ný, uy gu la ma nýn alt ya pý güç len dik çe Tür ki ye ge ne li ne yay gýn laþ tý rý la ca ðý ný kay det ti. AB pro je le ri ne de de ði nen Bay rak tar, bir lik men sup la rýn dan da ha faz la pro je ü ret me le ri ni ve AB fon la rýn dan da ha faz la ya rar la nýl ma sý ný is te di. Al týn ü re ti mi art tý rýl ma lý ntüp RAG Me tal Ma den ci lik Þir ke ti Mü dü rü Meh met Yýl maz, Tür ki ye de re zerv dik ka te a lýn dý ðýn da al týn ü re ti mi nin ye ter siz ol du ðu nu, ar tý rýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Yýl maz, dün ya da al týn fi yat la rýn da ki ha re ket li li ðin sür dü ðü bu gün ler de, al týn ü re ti mi nin her ge çen gün da ha ö nem li ha le gel di ði ni söy le di. Dün ya da yýl lýk 2 bin 700 ton al týn ü re til di ði ni, bu ü re tim de Çin in yýl lýk 350 ton la A vus tral ya, ABD ve Rus ya nýn ö nün de ilk sý ra da yer al dý ðý ný söy le yen Yýl maz, Tür ki ye de i se 7 bin ton al týn re zer vi bu lun ma sý na rað men ha len yýl lýk 17 ton al týn ü re ti mi ger çek leþ ti ril di ði ni i fa de et ti. Tür ki ye nin yýl lýk 100 ton al týn ü ret me si ge rek ti ði ni söy leyen Yýl maz, al týn ü re ti mi nin is tih da ma ö nem li kat ký sað la ya ca ðý ný, ül ke de ü re ti len al tý nýn ta ma mý nýn iç pi ya sa da tü ke ti le ce ði ni an lat tý. U þak / a a AB de büt çe kav ga sý nav RU PA Bir li ði nde dö ne min de 1 tril yon 25 mil yar av ro ol ma sý ö ne ri len ye ni büt çe a lan ve ve ren el le ri kar þý kar þý ya ge tir di. AB büt çe si ne net kat ký ya pan 8 ül ke, or tak dek le ras yon la AB or tak büt çe si ni ar týr ma pla ný ný ve to e de bi le cek le ri sin ya li ni ver di. AB Ko mis yo nu, 976 mil yar av ro luk mev cut 7 yýl lýk büt çe nin dö ne min de yüz de 5 ar tý rýl ma sý ný tek lif et miþ ti. Büt çe ye net kat ký ya pan Al man ya, Fran sa, Ýn gil te re, Ý tal ya, Hol lan da, Ýs veç, Fin lan di ya ve A vus tur ya nýn or tak dek le ras yo nun da, AB Ko mis yo nu nun ö ne ri si çok yük sek bu lu na rak ü ye ül ke le rin büt çe a çýk la rý ný kýs mak i çin bü yük ça ba lar gös ter di ði bir dö nem de AB nin de ke mer sýk ma sý is ten di. Dek le ras yon da, Av ru pa nýn da ha re ka bet çi ya pýl ma sý ve bü yü me ko nu sun da þart la rýn i yi leþ ti ril me si i çin AB büt çe si nin en i yi þe kil de kul la nýl ma sý ge rek mek te dir. Da ha çok de ðil da ha i yi har ca ma yap ma mýz ge re ki yor de nil di. Ba tý yla a ra la rýn da ki far ký ka pat mak i çin AB fon la rý na ih ti yaç du yan es ki Do ðu Blo ku ül ke le ri i se büt çe nin ar tý rýl ma sý na des tek ve ri yor. Brük sel / a a Mo bil ya sek tö rü ha re ket len di nbu yýl Ra ma za n ýn A ðus to s ayýna denk gel me si se be biy le Ey lül a yý na er te le nen dü ðün ler, mo bil ya sek tö rü nü de ha re ket len dir di. Mo do ko Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný E tem Öz çe lik, geç ge len dü ðün se zo nu nun yaz ay la rýn da sek tö rün re ha vet ya þa ma sý na sebep ol du ðu nu be lirt ti. Öz çe lik, Ey lül a yýn da dü ðün ler de pat la ma ya þan dý ðý ný, bu du ru mun sek tö re de o lum lu yan sý dý ðý ný i fa de e de rek, ge çen a yýn i kin ci ya rý sýn dan i ti ba ren a lýþ ve riþ ya pan la rýn sa yý sýn da yüz de 20 ar týþ ol du ðu nu bil dir di. Ýs tan bul / a a

12 12 Y DÝZÝ Türk pederlerimize kuvvet ve cesaretimizi hediyeedelim BEDÝÜZZAMAN, 1908'DE ÝSTANBUL'DA KÜRTLERE HÝTAP EDERKEN "ALTIYÜZ SENEDEN BERÝ BAYRAK-I TEVHÝDÝ UMUM ÂLEME KARÞI YÜCELTEN ÞANLI TÜRK PEDERLERÝMÝZE KUVVET VE CESÂRETÝMÝZÝ HEDÝYE EDELÝM" ÇAÐRISINDA BULUNUYORDU. CEVHER ÝLHAN 2 KÜRDÎ TÂBÝRÝ ADÂLETÝ ÞAÞIRTMAK ÝÇÝNDÝR Bazýlarýnýn Kürdî tâbirinde ýsrarlarýnýn, kendisi hakkýnda bir yabanîlik hissini vermek ve nazâr-ý adâleti þaþýrtmak olduðunu belirten Bediüzzaman, bu sathî ve sýð isnada karþý þu açýklamada bulunur: Ey efendiler! Ben, herþeyden evvel Müslümaným ve Kürdistan da dünyaya geldim. Fakat Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmuþ ve en çok hayatým Türkler içinde geçmiþ ve en sâdýk ve en halis kardeþlerim Türklerden çýkmýþ. Ve Ýslâmiyet ordularýnýn en kahramaný Türkler olduðundan, meslek-i Kur âniyem (Kur ân a hizmet misyonum) cihetiyle, her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak kudsî hizmetimin muktezasý (gereði) olduðundan, bana Kürd diyen ve kendini milliyetperver gösteren adamlarýn bini kadar Türk milletine hizmet ettiðimi, hakîki ve civânmert bin Türk gençlerini iþhâd edebilirim (þâhid gösterebilirim.) (Tarihçe-i Hayat, s )) Bulunduðu Isparta da tek tek isimlerini saydýðý yirmi-otuz Müslüman Türk gencini, hangi milletten olursa olsun yirmi otuz bine tercih ettiðini anlatarak, Millet-i Ýslâmiyenin en mühim ve mücâhid ve muazzam bir ordusu olan Türk milletine binler Türk kadar hizmet ettiðime, binler Türk þâhiddir ifâdesiyle iftiralara cevap verir. (Barla Lâhikasý, ) Keza Bediüzzaman ýn bütünü beraatle neticelenen, kendisinin ve Nur Talebelerinin yargýlandýðý mahkemelerde haklarýnda hazýrlanan iddianâmeler, mahkemelerde yaptýðý müdafaalar, resmî evraklar üzerindeki iþlemler hep Said Nursî ismiyle olmuþtur. Bunun içindir ki altý bin sayfalýk Kur ân tefsiri Risâle-i Nur Külliyatý kitaplarýna ve daha evvel yazdýðý Münâzarât ve Sünûhat gibi Eski Said dönemi eserleri ne Said Nursî imzasýný atar; bazý eski makale ve mektuplarýndaki Kürdî kelimesinin yerine bizzat Nursî yi yazar. Dahasý, Osmanlý döneminde yazdýðý, sonradan eline geçen makale ve kitaplarýndaki Kürdistan kelimelerinin çoðunun üzerini çizerek kalemiyle Þarkî Anadolu diye tashih eder. Hatta Osmanlý nýn son döneminde Þark taki aþiretlere verdiði içtimâî hayatýmýza nâfî (menfaatli) hürriyet ve meþrûtiyet dersleri nde, Ey Kürtler! diye baþlayan bazý hitaplarý dahi Ey bu vatan evlâtlarý! olarak deðiþtirir. O gün Doðudaki Kürt aþiretlerine verilen bu derslere bütün vatandaþlarý muhatap kýlar. Hayatý ve eserleriyle bu konudaki isnad ve iftiralara bizzat cevap verir. Kürdî isnadýnýn amacýnýn kendisine karþý propaganda ile hücum edenlerin, Türk kardeþlerini aldatmak ve milliyetçilik damarlarýný tahrik etmek dehþetli fitnesi olduðuna dikkat çeker. Bu bühtaný, frengilik hesâbýna sahtekâr bir surette kendisine Kürd diyen ve ittiham eden mülhid (dinden çýkmýþ) münâfýklarýn en son ve alçakça ve vicdansýzca aleyhinde istimal ettikleri bir silâh ve vicdansýzcasýna bir desîse olarak niteler. (Mektûbat, ) Buna mukabil, Bin seneye yakýn, Kur ân ýn bayraðýný cihânýn cihât-ý sittesinin (altý tarafýnýn) etrafýnda gâlibâne gezdiren bu vatan evlâtlarýna, Ýslâmiyet hesâbýna müftehirâne ve taraftarâne muhabbettarým diyerek, kasden kendisine Said Kürdî denilmesinin arkasýndaki maksadý deþifre eder. Mahkeme müdafaalarýnda kendisine Kürdî denilmesine açýkça itiraz eder; bütün beyânlarýna raðmen bu lâkabýn kullanýlmasýnýn iyi niyetle alâkasý olmayan kasdî bir yakýþtýrma olduðunu belirtir. Ve bütün bu cevaplarý Risâlelere ve lâhikalara alarak, sözlerinin arkasýnda olduðunu defalarca ortaya koyar. Daha geçen asrýn baþlarýnda Kürdlere, Ýttihadda (birlik ve beraberlikte) hayat var; mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz ve hâmiyet-i millî i- le fikir ve vicdan-ý þahsiyenizi milletin kalb ve akl-ý müþtereki gibi (ortak kalbi ve ortak aklý olarak) gösteriniz. Yoksa sýfýr çekeceksiniz ikazýnda bulunan Bediüzzaman ý, kýsa bir dönem kullandýðý ve vazgeçtiði, birçok imzasýndan bir imzasý olan sadece Kürdî kelimesiyle anmak, tek kelimeyle bir bühtandýr. O devirde herkesin doðduðu yere ve geldiði bölgesine atfen kullandýðý gibi bir süre taþýdýðý Kürdî lâkabýný dillerine dolayarak Bediüzzaman ý ayrýlýkçý gibi göstermek, tam anlamýyla bir çarpýtmadýr. Osmanlý döneminde, Kürtlere ittihad-ý millî dediði millî birlik ve beraberliði þiddetle yegâne kurtuluþ ve maddî-mânevî yükselme yolu olarak tavsiye eden; Kürtlere, altýyüz seneden beri bayrak-ý tevhidi umum âleme karþý yücelten þanlý Türk pederlerimize kuvvet ve cesâretimizi hediye edelim çaðrýsýnda bulunan Bediüzzaman ýn, hayatýyla, eserleriyle, fikirleriyle vatan ve milletin birliði ve bütünlüðü için yaptýðý hizmetler, aslýnda bu isnada en açýk cevaptýr. (Eski Said Dönemi Eserleri, ) ÝSLÂM ADINA MEÞRÛTÝYET VE HÜRRÝYETÝ SAVUNUR Meþrûtiyet döneminde Said Nursî Ýstanbul da çok haraketli bir siyasî hayat yaþar. II. Meþrûtiyet in ilân edildiði 23 Temmuz 1908 de Ýstanbul kaynýyor, Meþrûtiyet ve Hürriyet tartýþmalarý yapýlýyordu. Meþrûtiyet in üçüncü gününde, Said Nursî bütün bu tartýþmalara katýlýr; Sultanahmet te düzenlenen mitingde halka hitaben hürriyeti öven bir nutuk okur. Ardýndan Ýttihatçýlarýn ileri gelenleriyle birlikte Selânik e giderek, Selânik Meydanýnda tekrarladýðý ve metnini birçok gazetenin yayýnladýðý Hürriyete Hitap! adlý nutkunda, meþrûtiyet ve hürriyet kavramlarýnýn Ýslâmiyet e aykýrý olmadýðýný anlatýr. Bu maksatla gazetelerde makaleler yazar, konferanslara ve toplantýlara katýlýr, toplumsal gruplara nasihat eder. Yine bir gün Þehzadebaþý ndaki Ferah Tiyatrosu nda, Ahrar Partisi nin ileri gelenlerinden Mizân gazetesi baþyazarý Mizâncý Murad Bey in bir konferansý sýrasýnda Ýttihatçýlar kargaþalýk çýkarýr ve Murad Bey i vurmaya teþebbüs edecek kadar ileri giderler. Kargaþanýn kötü sonuçlar doðuracaðýný anlayan Said Nursî, oturduðu iskemlenin üstüne çýkarak, fikre saygý gösterilmesi gerektiðini belirtip, salondaki heyecaný yatýþtýrýr ve büyük bir kavgayý önler. Bediüzzaman'ýn bugünkü problemlerin çözümünü esas alan, din ve fen ilimlerinin beraber okutulmasýyla baþta ýrkçýlýk ve tefrikayý ortadan kaldýrýp milletin ve ülkenin birlik ve bütünlüðüne hizmet edecek ve bölgedeki Osmanlý bâkiyesi kavimleri kaynaþtýracak olan, Sultan Reþad a sunduðu Doðu Üniversitesi projesi, Birinci Dünya Savaþýnýn baþlamasýyla ne yazýk ki ertelenmiþtir. Siyasî ve sosyal olaylarla kaynayan Osmanlý baþþehrindeki hareketli ortamda yaþayan ve hamallýk yapan Kürtlerin kandýrýlarak anarþik olaylarýn içine çekilmesinden endiþe eden Said Nursî, çoðu Doðulu olan hamallarýn yoðunlukla bulunduklarý yerleri, özellikle kahvehanelerini gezerek onlara Meþrûtiyet i anlatýr. Hamallarýn, Ýttihatçýlara kýzarak Meþrûtiyet e karþý bir ekonomik engelleme hareketi olarak baþlattýklarý boykotu (boykotajý), o sýralarda Bosna Hersek i ilhak eden Avusturya nýn mallarýna yönlendirir. Bu görüþmeler sonucunda hamallar ikna olarak boykotlarýný yalnýzca Avusturya mallarýna karþý uygularlar. Böylelikle Bediüzzaman, hem çýkmasý muhtemel bir anarþiyi önlemiþ, hem de Avusturya mallarýna karþý boykot baþlatarak Osmanlý Devleti nin milletler arasý politikada Avusturya ya karþý mesâfe kazanmasýna öncülük etmiþ olur. O sýralarda Meþrûtiyet ten ve Ýttihatçýlardan rahatsýz olan sadece hamallar deðildir. Medrese çevresinde yer alan ulema ve talebeler de Meþrûtiyet in, Kanun-u Esâsinin (Anayasanýn), hürriyet uygulamalarýnýn Ýslâmiyet e aykýrý olduðu zannýyla içten içe rahatsýzlar. Bu rahatsýzlýðýn farkýnda olan Said Nursî, o devirde yayýnlanan bütün gazetelerde makaleler yazarak, Ýslâmiyet ve Meþrûtiyet arasýndaki uygunluðu, dinî esaslara, dört hak mezhebin temel kaynaklarýna dayanan delillerle ispat eder; medrese mensuplarýnýn toplandýklarý yerlere giderek etkili hitap ve nutuklarý ile onlarý ikna etmeye çalýþýr. ERMENÝLERLE-RUSLARLA SAVAÞ VE ÞARK ÜNÝVERSÝTESÝ TEKLÝFÝ 1911 baharýnda Bitlis, Diyarbakýr, Urfa, Antep, Kilis ve Halep üzerinden Þam a gelen Said Nursî, âlimlerin dâveti üzerine Emeviye Camii nde bir hutbe irâd eder. Ýslâm dünyasýnýn siyasî, ekonomik ve sosyal sorunlarý ve çözüm yollarýný gösterdiði bu hutbesi Hutbe-i Þâmiye adý ile neþredilir. Daha sonra Þam dan Ýstanbul a gitmek üzere yola çýkan Said Nursî, idealindeki Þark Üniversitesi projesini Sultan Reþad a iletmek amacýyla Ýstanbul a gitmeye karar verir. Sultan Reþad ýn tahta çýkýþýnýn ikinci yýldönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere katýlan Bediüzzaman, Padiþahýn Rumeli seyahatine Þark vilâyetlerini temsilen iþtirak eder, Padiþahla birlikte Kosova Sancaðý nýn baþþehri olan Üsküp e gider. Burada kurulmasý planlanan Üsküp Üniversitesi nin temeli atýlýr. Said Nursî, Doðu nun da böyle bir üniversiteye çok ihtiyacý olduðunu Sultan Reþad a anlatarak, Doðuda bir üniversitenin kurulmasýný teklif eder. Bu talebi kabul edilir. Böylece Þark Üniversitesi için istediði kararý ve tahsisâtý o günkü hükümetten çýkaran Bediüzzaman, Ýstanbul dan ayrýlarak Van a döner yýlýnýn yazýnda, Van Valisi Tahir Paþa ve diðer resmî görevlilerin katýldýðý bir merâsimle, Van Gölü kýyýsýndaki Artemit te Þark Darülfünûnu dediði, Doðu Üniversitesi nin temeli atýlýr. Bugünkü problemlerin çözümünü esas alan, din ve fen ilimlerinin beraber okutulmasýyla baþta ýrkçýlýk ve tefrikayý ortadan kaldýrýp milletin ve ülkenin birlik ve bütünlüðüne hizmet e- decek ve bölgedeki Osmanlý bâkiyesi kavimleri kaynaþtýracak olan Doðu Üniversitesi projesi de Birinci Dünya Savaþýnýn baþlamasýyla ne yazýk ki ertelenir. Ardýndan talebeleriyle birlikte Doðu Milis Teþkilâtý ný kuran Said Nursî, önce Erzurum-Pasinler, sonra Van-Bitlis cephesinde Gönüllü Alay Kumandaný olarak Ruslara ve iþbirlikçileri Ermenilere karþý savaþýr. Bu savaþ esnasýnda, Rus birliklerinin açtýklarý ateþ sonucu birçok kere yaralanmasýna raðmen hep ön saflarda çarpýþýr. Cephede etrafýna þarapnel parçalarý düþerken, avcý hattýnda, at sýrtýnda bile fýrsat buldukça Kur ân ýn mu'cizeliðini açýklayan Ýþarâtü l-ý câz tefsirini telife devam eder, yanýndaki talebesine yazdýrýr. Bitlis savunmasý sýrasýnda birçok talebesi þehid olur, yanýnda yalnýzca dört talebesi kalýr. Bediüzzaman bir gece, Rus hatlarýný yarýp geçmek isterken yüksekçe bir su kemerinden atlarken ayaðý kýrýlýr. Gecenin karanlýðýnda ayaðý kýrýk olarak bir su arkýnýn içinde otuz saat bekledikten sonra Ruslara teslim olmak zorunda kalýr. Önce Van a, sonra Culfa, Tiflis, Klogrif üzerinden Rusya içlerindeki Kosturma ya sevk edilir. Bediüzzaman Kosturma daki esir kampýnda diðer esir subaylarla birlikte kalýr, geçirilen esâret günlerini en verimli þekilde deðerlendirmek üzere faaliyetler gösterir. Esir kampý, esir subaylar için bir ilim-irfan meclisi, imanlarýný kuvvetlendirecekleri bir mârifet mektebi olur. Þubat 1917 de baþlayan Rus ihtilâli, Rusya yý alt üst eden büyük bir karýþýklýða sebep olur ve Çarlýk rejimi yýkýlýr. Said Nursî, ihtilâlin sebep olduðu bu karýþýklýktan istifadeyle firar eder. Yaklaþýk iki buçuk yýl süren esâreti sonrasý, vatan ve milletin birliði ve bütünlüðüne dair düþünce ve tesbitlerini açýklamaya devam eder { YARIN: KÜRTLÜK DÂVÂSI PEK MÂNÂSIZ BÝR ÝDDÝADIR { KÜRTLER, ÝFTÝRAKI- AYRILIÐI ASLA ÝSTEMEZLER BEDÝÜZZAMAN IN, Birinci Dünya Savaþý nda Kafkas Cephesindeki kahramanlýklarýnýn ve ilmî vukûfiyetinin farkýnda olan Ordu Kumandaný (Genelkurmay Baþkaný) Enver Paþa, Ýstanbul da kurulma aþamasýnda olan Dârü l-hikmeti l-ýslâmiye ye ordu kontenjanýndan azâ olarak tayin edilmesini hükümete teklif eder. Þeyhülislâm Musa Kâzým Efendi nin teklifi ile de Sultan Vahdeddin tarafýndan kendisine Ýlmiyede Mahreç Pâyesi verilir. Mahreç Mevleviyyeti olarak da anýlan bu paye, Osmanlý ülkesindeki bütün resmî ulemanýn reisi olan baþmüderristen sonraki en yüksek ilmî rütbe anlamýna gelir. Doktorlarýn tavsiyesiyle dinlenmek ü- zere Çamlýca da kendisine tahsis edilen Yusuf Ýzzettin Paþa Köþkü ne yerleþir. Burada hem istirahat eder, hem de telifata ve neþriyata devam eder. Kafkas cephesinde gönüllü birliklerinin baþýnda iken Arapça olarak telif ettiði Ýþârâtü l-ý câz adlý Kur ân tefsirinin kâðýdýný bizzat Enver Paþa temin edip ve neþreder. Bundan sonra, iman rükünlerinin ispatýna dair çeþitli âyet ve hadisleri tefsir eder, Hz. Muhammed in (asm) peygamberliðini ispatlayan, Kur ân ýn mu'cizeliðini anlatan, sosyal konularda ve tevhidin ispatý hakkýnda, ahlâk ve u- bûdiyet derslerini ihtiva eden risâlelerini yazar ve yayýnlar. Dârü l-hikmeti l-ýslâmiye den kendisine ödenen maaþtan ancak zarurî ihtiyaçlarý için bir miktar ayýrýr, geri kalan para ile de eserlerini bastýrarak meccânen (ücretsiz) daðýtýr. Bu sýrada ecnebi kaynaklý etnik-ayrýlýkçý talep ve projeler açýða çýkmýþtýr. Özellikle Þarkî Anadolu daki iftirak (ayrýlýkçý) projeleri nin arka plânýndaki komployu nazara veren Said Nursî, ta o zamandan bu desisenin amacýnýn Kürtleri bir millet-i tâbie (sömürge altýnda uydu millet) dediði ecnebilerin uydusu haline getirmek olduðunu ikaz eder. Emperyalist güçlerin Osmanlý yý parçalayýp taksim etme plânlarýný yürürlüðe koyduklarý bir dönemde, Kürtler adýna hareket etme iddiasýyla ortaya çýkan Kürt Þerif Paþa ile Ermeni Boðos Nubar Paþa arasýnda, Paris te Osmanlý dan koparýlacak baðýmsýz Kürdistan ve Ermenistan için birlikte çalýþma taahhüdü ihtiva eden bir anlaþma akdedildiði haberi üzerine, Sâdât-ý Berzenciyeden Dâvâ Vekili Ahmed Arif ve Hizan Sâdât-ý Kirâmýndan Ýhtiyat Binbaþýsý Muhammed Sýddýk gibi Kürtlerin bölgede temâyüz etmiþ iki temsilcisiyle birlikte ortak bir a- çýklama yaparak bu giriþimi reddettiklerini deklâre eder. Kürt Þerif Paþa ile Ermeni Boðos Nubar Paþa nýn 20 Aralýk 1920 de Paris te Osmanlý ya karþý ecnebilerin uhdesinde Osmanlý dan koparýlacak Kürdistan ve Ermenistan devletlerinin kurulmasýna dair muhtýra ya þiddetle karþý çýkar. 7 Mart 1920 tarihli ve 8273 sayýlý Ýkdam Gazetesine Kürt efkâr-ý umûmiyesi adýna Kürdler ve Osmanlýlýk baþlýklý bir tavzih gönderir; kargaþa içinde Kürtlerin ýrkî emellere, tefrika fitnesine âlet edilmesini önlemeye çalýþýr. Dört buçuk asýrdan beri vahdet-i Ýslâmiyenin (Ýslâm birliðinin) fedakâr ve cesur hizmetkâr ve taraftarlarý olarak yaþamýþ ve dinî geleneklerine sadâkati hayatlarýnýn gâyesi bilmiþ olan Kürtlerin, henüz beþ yüz bine yakýn þehitlerinin kaný kurumadan; þiþlere geçirilen yetimlerinin ve gözleri oyulan ihtiyarlarýnýn hâtýralarýný teessürle (keder ve üzüntüyle) anarken, Ýslâmiyetin zararýna olarak tarihî ve hayatî düþmanlarýyla anlaþma yapmak suretiyle, dine olan sýký baðlýlýklarýnýn hilâfýna (zýddýna) ayrýlýkçý emeller tâkip edemezler diye mâlum muhtýra yý þiddetle reddeder. Kürt millî vicdanýnýn hissiyatýna aykýrý davranan kiþileri tanýmayacaklarýný ilân ve yegâne emellerinin dinî ve millî birlik ve bütünlüðün muhâfazasý olduðunu i- lân eder. (Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul, 2009, ) Ýslâmiyet nâm ve þerefi için beþ yüz bin kiþi fedâ eden Kürtlerin Ýslâm câmiasýndan ayrýlmaya asla tahammüllerinin olmadýðýný ve bu maksatla hareket edenlerin Kürtlük nâmýna söz söylemeye selâhiyettar olmadýklarýný belirtir. Kürtlerin bu muhtýra ya yalnýz sözle deðil, bilfiil muhâlif olduklarýný ifâdeyle, Kürd aþiretleri reisleri tarafýndan Ýstanbul a çekilen baðlýlýk telgraflarý ný dinî ve millî birlik ve bütünlük belgesi olarak nazara verir.

13 EÐÝTÝM Y 13 Kitaplarýntasnifivekütüphanekurma Kitapsever; kitaplarý alýp okudukça ve çeþitli vesilelerle onlarý temin edip sahiplendikçe, bunlarýn çoðaldýðýný görür. Koyacak yer ve aradýðý kitabý bulma bir mesele hâlini alýr. Ýmkân varsa kitaplar için ayrý bir odanýn olmasý hem kitaplar, hem de sahibi için çok iyi durumdur. Ve muhafaza altýna alýndýktan sonra, kitaplarý tasnife tabi tutmak icap eder. Onlardan en iyi þekilde faydalanmak i- ÖÐRETMENLÝK YILLARI - 5 Ve, Van a gidecektik Bursa da öðretmen iken Van a Eðitim Ýdarecisi olarak atanmýþ Van a gidecektik. Daha iliþiðimizi kesmeden Gazetemizde yapýlan umumî bir toplantýya Orhaneli yi temsilen Ýstanbul a gittik. Toplantý oldukça kalabalýktý. Gazetemizin büyük salonunda yapýlan toplantýyý Ali Toker Aðabey idare ediyordu. Merhum Mehmet Birinci Aðabey ilk defa konuþmuþ hizmetlerden bahsetmiþti. Sonra da Kutlular Aðabey e söz verilmiþ, bizler de zevkle dinliyorduk. Yapýlan umumî toplantýnýn akabinde hazýrlanan Hücreden Ýnsana adlý video filmini izlettirmiþlerdi. Yanýlmýyorsam o yýllarda yapýlan ilk video filmi çalýþmalarýndan biriydi ki, oldukça güzel bir a- lâkaya mazhar olmuþtu. Bu arada toplantýda bulunan eski yazarlarýmýzdan Mustafa Kaplan aðabey diyerek Kutlular Aðabey e hitaben; Mustafa kardeþ idareci olarak Van a a- tanmýþ diyerek bizi gösteriyordu. Kutlular Aðabey de hayýrlý olsun dedikten sonra bir intibasýný izhar etmiþti ve keþke idareci olarak atanmasaydý, böyle kabiliyetli arkadaþlar idareci olunca hizmete vakit bulmakta zorlanýyorlar, harcanýyorlar demiþti. Aradan uzun yýllar geçmiþti. Hakikaten öðretmenlik yýllarýmýzda vesile olunan çok daha iyi hizmetlerin idarecilikte pek yapýlamýyor olduðunu bizzat yaþayarak anlamýþtýk. Atandýðýmýz ilçede görev icabý çok çalýþýyor, aslî hizmetlerimiz geri plânlara düþüyordu. Onun sýkýntýsýný yýllar sonra görerek yaþayanlardan olmuþtuk. Uzun seneler yaptýðýmýz eðitim idareciliðinin vermiþ olduðu sýkýntýlardan neþet eden ihmallerimiz bizim görevden alýnmamýza kadar varmýþtý. Zahmet gibi görünerek cereyan eden ve baþýmýza gelen hadiseler, manevî hizmetimizin ihmallerinden kaynaklandýðý gerçeðini yaþamýþtýk. Þükür ki, hakkýmýzda zahmetler rahmete inkýlâp etti. Kader-i Ýlâhinin tecelli eden garip izlerinin varlýklarý olarak deðerlendirdiðimiz meseleleri olarak hayatýmýzýn serüveni i- çinde yer almýþ oluyordu. Ýhlâs, sadakat ve istikameti muhafaza anlayýþý içinde seyretmenin güzelliðini u- nutmamak ve ihmal etmemek gereklidir diye düþünerek ders almalýyýz diyoruz. AKILLI TAHTA Ana okulunun amacý, öðrenmeye ilgiyi uyandýrmaktýr. Bir çocuðun en tesirli muallimi annesidir Bediüzaman Said Nursî Froebel çin de tasnif en iyi yoldur. Biz burada enstrüksiyon tabir edilen kitaplarýn tasnifi ve kataloglama hususuna kýsaca temas etmek istiyoruz. Daha fazla malûmat için konuyla alâkalý yazýlmýþ eserlerden istifade edilebilir. TASNÝF: Kitaplarý tasnif etmek demek, onlarý gruplara ayýrmak demektir. Gruplar da ayný mevzudaki kitaplarýn bir araya getirilmesiyle meydana gelir. Türk dili üzerine yazýlmýþ kitaplar, þiir ve tarih üzerine yazýlmýþ eserler, ansiklopediler, lügatler v.b. gibi, ayný konudakiler bir a- raya getirilerek gruplandýrýlýr. TASNÝFTEN GAYE: Herhangi bir kitap koleksiyonundan istenildiði zaman kolayca istifade edilebilmesi için, bunun herhangi bir þekilde düzene konmuþ olmasý i- Öncelikle neslimiz ve geleceðimiz a- çýsýndan çok önemli olan Millî Eðitim Bakanlýðý na atandýðýnýz için tebrik ediyoruz. Ýnanýyoruz ki, yýllarca ertelenerek düðüm haline gelen eðitimimizle ilgili meselelere ciddiyetle eðilerek çözersiniz. Sayýn Bakaným, milletlerin en büyük güç kaynaðý, yetiþmiþ ve nitelikli insan birikimidir. Geçmiþten günümüze toplumlarýn yüzyýllara yayýlan geliþimi incelendiðinde, onlara yön verenlerin, hatta çaðlarý açýp kapayanlarýn pasif çoðunluk deðil; aktif azýnlýk denilen ve liderlik, üretkenlik ve verimlilik gibi özelliklere sahip üstün ve özel yetenekli kiþiler olduðu görülmektedir. Bu noktadan hareketle, üstün ve özel yetenekli çocuklarýn yeteneklerini geliþtirerek, kapasitelerini en üst seviyede kullanmalarýný saðlamak maksadýyla Bilim ve Sanat Merkezleri açýlmýþtýr. Sayýn Bakaným, eðitim olarak yýllarca ihmal edilen üstün yetenekli bireylerin e- ðitimi konusunda selefiniz Sayýn Hüseyin Çelik Bey döneminde önemli adýmlar a- týlmýþtý. 2002'ye kadar 7 tane olan Bilim ve Sanat Merkezlerini yaygýnlaþtýrarak geliþtirdi. Ancak Bilim ve Sanat Merkezlerinin çoðalmasý sevindirici olmakla birlikte burada çalýþan öðretmen ve idarecilerin özlük haklarý ve gerekli kanunî mevzuatýn bir türlü halledilememesi büyük sýkýntý kaynaðý olmuþtur. Bu merkezlere öðrenciler deðiþik testlerle alýndýðý gibi, öðretmenler de seçilerek tayin ediliyordu. Ýdareciler de bu öðretmenler arasýndan a- tanýyordu. Bu durum 2010 Þubat ýndan i- tibaren deðiþti. Þu an Bilim Sanat Merkezlerinin büyük bölümüne dýþarýdan müdür atamasý yapýlmýþtýr. Bu durum çocuklarýmýzýn maðduriyetine sebep olmaktadýr. Ýþi bilen, seçilerek gelen kendi öðretmenlerinden idareci atanmasýný istiyoruz. Ýlk olarak öðretmen sýkýntýsý çeken BÝLSEM lere Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinden karþýlýklý öðretmen geçiþi cap eder. Yazarlarýna ve kitap isimlerine göre alfabetik sýrayla kataloða konulmuþ kitaplar, hiçbir tasnife tabi tutulmamýþ dolap ve raflara geliþi güzel yerleþtirilmiþ kitap koleksiyonundan çok daha faydalýdýr. Okuyucu herhangi bir araþtýrma yapmak düþüncesiyle kütüphaneye geldiði zaman, arzu ettiði mevzuda yazýlmýþ kitaplarýn bir arada bulunmasýný görmeyi de ister. Bu evde de böyle olmalýdýr. Kitap kataloglarý: 1. Alfabetik katalog, 2. Sistematik katalog olmak üzere iki kýsýmdýr. Tasnifte göz önünde tutulmasý lâzým gelen umumî kaideler: 1. Kitap önce mevzusuna göre ayrýlýr. Konunun iþlenmesine göre de ikinci bir tasnife tâbi tutulur. 2. Kitabýn mevzusu hakkýnda bir fikre varýrken, kitabýn yazýlmasýndaki gaye ve dolayýsýyla yazarýnýn bu kitabý ortaya koymasýndaki niyeti üzerinde ehemmiyetle durulur. 3. Kitap mevzuu itibariyle iki veya ikiden fazla tâli bölüme ayrýlmayý icap ettiriyorsa, bir konu üzerinde karara varýlmasý lüzumu vardýr. 4. Kitabýn konusu herhangi bir ilim koluna ayrýlmasý imkâný olmayacak þekilde karýþýk ise, böyle kitaplarý baþlýklarýna göre bir i- lim koluna ayýrmak en doðru iþ olur. 5. Kitap, ismine en münasip düþecek tasnife tabi tutulur. Bu iþlerden sonra kitabýn kütüphanede geçirdiði safhalar, kitap fiþi hazýrlanmasý, kütüphanede baþka bulunmasý gereken malzemeler de ayrýca söz konusudur, vesselâm. Millî Eðitim Bakanýna TARIK ÜNAL Anne ve babalarýn en önemli görevi, kendilerine emanet olarak verilen çocuklarýnýn eðitimleriyle ilgilenmek, onlar için gerekli ortamý hazýrlamaktýr. Bu da eðitimle mümkün olacaktýr. Çocuk eðitimi ailede baþlar, çevreyle geliþir, o- kulla devam eder. Okulun en önemli safhasý, anaokulu dediðimiz dönemi kapsýyor. Anaokulu; Okul öncesi eðitimin temelini oluþturmasý bakýmýndan çok önemlidir. Çocuðun zihin geliþiminin en hassas dönemi olmasý hasebiyle dikkat ve itina gereklidir. Çünkü beyin ve zihin faaliyetlerinin % 90'ý 0,6 yaþlarýnda tamamlanýr. Bu husus bilimsel verilerle sabittir. Çocuðun beyinsel, fizyolojik ve bedensel geliþiminin saðlýklý olmasý bu süreci iyi bir eðitimle tamamlamasý gerekir. Okul öncesi eðitimde ülkemizin karnesi pek iyi olduðu söylenemez. AB'de ülkelerinde % 80 iken, bizde % 20 civarýnda seyretmektedir. Geliþmiþ bütün ülkelerin gerisinde olmamýz güdülen eðitim politikalarýnýn yetersiz olduðunu gösteriyor. En büyük hazinemiz olan çocuklarýmýza reva görülen bu durumu kabullenmek kolay bir þey olmasa gerek. Bunu telâfi etmek i- çin okul öncesi eðitime hýz verilerek devlet tarafýndan teþvik edilmelidir. Özel o- kullar noktasýnda da % 5 çok gerilerdeyiz. Eðitimin en önemli ayaðý olan anaokullarý vergi muafiyeti saðlanarak, talebe baþýna ödeme yapýlmalýdýr. Bir öðrencinin devlet okullarýnda maliyeti hesaplanarak özel o- kullara yardým edilmelidir. Teknoloji teþvik edilerek eðitimde dünya standartlarýna ulaþýlmalýdýr. Devlet okullarýnda anasýnýflarý açýlarak veliler bilinçlendirilmelidir. Uzman eðitimci yetiþtirilmesi için özel o- kullar açýlmalýdýr. Eðitime kaynak olacak düzenlemelere baþvurulmalýdýr. Eðitimi bilimsel çaðdaþ geliþmelere açýk, ideolojik sapmalara kapalý hale getirmeliyiz. Ýnsanca, Ýslâmca bir anlayýþý öncelemeliyiz. Japonya'da anaokul öðretmenleri profesörlerden daha fazla para alýyor. Bu durum okul öncesi eðitimine verilen önemin göstergesi olmasý bakýmýndan manidardýr. Bizlerde bize yakýþaný yaparak okul öncesi eðitimine öncelik tanýmalýyýz. Analarýn birer eðitimci, eðitimcilerin de birer ana gibi þefkatle merhametle donanmasý gerekir. Okul öncesi eðitiminin bizim eðitim literatürüne anaokulu olarak girmesi, ana figürünü öne çýkarýyor. Ana evlâdýna hiçbir þeyi esirgemediði gibi devlet de bir baba rolünü üstlenerek onlarýn eðitimine katký saðlamaktýr. Bu eðitim, pedagojik olmalýdýr, ideolojik olmamalýdýr. Ana sütü gibi fitrî olmalýdýr. Zihinler bilgiyle þekillenirken, kalpler sevgiyle bezenmeli, ruhlar örselenmeden iman ýþýðý ile saðlanmalý. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu liselerden bilim sanatlara geçiþlerle beraber ilim-sanat öðretmenlerinin de bu liselere atanmasý ilgili yönetmelik maddelerinde yapýlacak deðiþiklikle saðlanmalýdýr. Yine bu sýralarda bir yönetmelik -Bilim ve Sanat Merkezleri Yönetmeliði- taslaðý dolaþýyor. Eylül ayýnda çýkacaðý söylenen bu yönetmelikle dýþarýdan gelen müdürlere de hak etmedikleri ve BÝLSEM öðretmenlerinin geçtiði aþamalardan geçmeden BÝLSEM öðretmeni statüsü verilmek istenmektedir. Geleceðimizin lokomotifi üstün yetenekli bireylerin eðitimi açýsýndan mahzurlu olan bu durum düzeltilmelidir. Üstelik yönetici rotasyonunda da yerleri deðiþmeyecek BÝLSEM ler bu þekilde idare edilecektir. Bu müdürlerimize de BÝLSEM e öðretmen seçilme kriterleri uygulanmalý. Baþarýlý olanlar yerinde kalmalýdýr. Çýkacak yönetmelikle bu hakkýn verilmesi adâlet ve hakkaniyet ilkelerine aykýrýdýr. Sayýn Bakaným yukarýda kýsaca özetlediðimiz konuyla ilgileneceðinizi umuyor, baþarýlar diliyoruz. Okul sonrasý, okul öncesi eðitimle þekillenir aydýnlatýlmalýdýr. Fýtrî eksende yapýlacak eðitim faaliyetleri çocuklarý hayata hazýrlayacak, fiziksel ve beyinsel aktivitelerini saðlayacak, öðretim ve eðitime karþý onlarý motive edecektir. Okul öncesi eðitim; uzmanlar gözetiminde, dengeli ve yeterli beslenme fizyolojik geliþime katký saðlar. Beyin hücrelerinin geliþimi ve sinir baðlantýlarýnýn oluþmasýnda, bu dönem hayatî bir rol oynar. Ýhmal ve yetersiz beslenme bu geliþmelere darbe vurur kalýcý hastalýklara dâvetiye çýkarýr. Okul öncesi eðitim sürecini yaþayan öðrenciler, ilköðretime hazýr bir konuma gelirler, saðlýklý bir birey, paylaþmayý seven sosyal kiþi, eðitim ve öðretime hazýr þahsiyet olarak kendine özgüven sahibi, saðlýklý bir biçimde geliþmelerini sürdürmüþ olurlar. Baþarý grafiklerini hep yükseltecek olan bu süreç, hayat boyu sürecek hayat dinamizmini etkileyecek, onlara baþarýyý saðlayacak bir payanda olacaktýr. Hayatýn en anlamlý eðitimi, eðitimin hayatý anlamlaþtýracak ve kolaylaþtýracak olduðu gerçeðini çocuklara kavratmaktýr. Dünyanýn en zevkli ve renkli mesleði bu olsa gerektir. Bir çiçek bahçesine benzeyen anaokullarýmýzdaki yavrularýmýzýn ilgi, bilgi ve sevgilerine ortak olmaktýr. Minicik adýmlarýn çok büyük sonuçlarýnýn olacaðý bilinciyle, sevgili yavrularýmýzýn, e- beveynlerinin ve deðerli meslektaþlarýmýzýn yeni eðitim ve öðretimini tebrik eder saðlýk baþarý ve esenlikler dilerim.. Anne, baba, öðretmen, veli, idareci ve sair, temel fonksiyonumuz ne olursa olsun, hepimiz eðitim olgusunun birer elemaný olduðumuzu unutmayacaðýz. Onun için eðitimin temel kural ve kavramlarýný bilip, bunlarý büyük bir titizlikle uygulamaya çalýþacaðýz. Ýþin zor tarafý, bunlarý öðrenmekten ziyade uygulamakta maharet göstermektir. Uygulamada en büyük engel hislerimizdir. Hislerimizin en belirgin özelliði ise enaniyet (bencillik), tahakküm (baskýcý anlayýþ), hodgam (kendini düþünen), menfaatçilik, kýskançlýk v.b. gibi tavýrlarýmýzdýr. Onun içindir ki, eðitici durumundaki þahýs, bu fonksiyonunu icra ederken, büyük bir sabýr ve fedakârlýk örneði gösterip, her hissini eðitimin gayesine feda etmesini bilecektir. Aksine, eðitim göstermelik olmaktan veya iþi savsaklamaktan öteye gitmeyecektir. Eðitim ve öðretimin ilk baþladýðý yer, aile ortamýdýr. Ailede alýnan eðitim bireyin hayat yörüngesini teþkil edeceðinden, aile eðitiminin insan hayatýnda önemi oldukça büyüktür. Çocuðun yetiþmesi ve eðitilmesinde anne ve baba baþ aktördür. Anne baba ne kadar þuurlu olursa, aile içi eðitimi de o kadar saðlam ve güçlü o- lacaktýr. En baþta prensip olarak anne ve babanýn çocuk karþýsýnda sergiledikleri davranýþlar, birbirinin ayný veya tamamlayýcýsý olmalýdýr. Aksi olursa, birinin tavrýnýn, diðerinin tam tersi ya da çürütücü þeklinde olursa, çocuk bocalamaya baþlar ve anne babadan hangisini kendi menfaatine uygun bulursa, taraf tutmaya baþlar. Hele de anne ve babanýn çocuklarýn yanýnda tartýþmalarý veya kavga etmeleri, son derece yanlýþ bir tavýrdýr. Bu durum çocuklarda büyük bir endiþenin ve güvensizlik duygusunun geliþmesine yol a- çar. Dolayýsýyla onlarý büsbütün baþarýsýzlýða iter. Onun için önemine binaen bütün bu hususlar, daima göz önünde bulundurulacaktýr. Unutulmamalýdýr ki, aile düzenini saðlamak ve devam ettirmekle birlikte çocuk yetiþtirmek bir sabýr iþidir. Anne ve baba arasýnda tavýr ve davranýþ birliði saðlandýktan sonra yapýlacak iþ, öðrenci veya çocuðu zekâ ve davranýþ olarak, yani psikolojik yönden iyi tanýmaktýr. Bu mümkün olmadýðý taktirde, sarf edeceðimiz bütün çabalar ya boþa gidecektir veya istenilen sonuç tam olarak alýnamayacaktýr. Daha sonra da bütün emeklerim boþa gitti, sen a- dam olamazsýn ) v.b. gibi faydasýz sýzlanmalara yol açacaktýr. Bu tanýma iþiyle birlikte þu hususlara dikkat edilmesi de eðitimde hayatî önem arz eder: Eðer bir öðrenci (çocuk olsun genç olsun) devamlý olarak tembellik ediyorsun, sen baþarýlý olamaz sýn, geri zekâlý, bak flancanýn çocuðu senden daha baþarýlý, v.b. gibi sözlerle tenkit edilip aþaðýlanýrsa veya alaya alýnýrsa, o öðrencinin baþarýlý olmasý hayli zorlaþýr. Ýþ bununla da kalmaz, böyle bir konumdaki öðrencinin karakteri de olumsuz yönde etkilenir. O da baþkalarýyla alay etmeyi, tenkit etmeyi ve onlarý aþaðýlamayý adet edinir. Bu durum ise, çevresiyle geçinememe ve problem olma gibi sonuçlar doðurur. O- nun içindir ki, öðrenciyi anne baba kendisiyle, kardeþleriyle veya baþkalarýyla mukayese etmeyecektir. Çünkü, bütün insanlar her bakýmdan farklý olarak yaratýlmýþlardýr. Hiç iki insan yoktur ki, týpký birbirinin ayný olsun. Bu durum kardeþler için de geçerlidir. Buna eðitimde Ferdi Farklýlýklar denmekte ve eðitim uzmanlarý tarafýndan daima titizlikle- göz önünde bulundurulmasý tavsiye edilmektedir. Aynen bunun gibi, bir öðrencinin kin ve kavga ortamýnda yetiþmesi de eðitim ve öðretim açýsýndan büyük mahzurlara yol a- Eðitimin anahtarý çar. Böyle bir öðrencinin baþarýsýzlýðýnýn yaný sýra karakter olarak, devamlý kinci ve kavgacý o- lur ki, bu durum tehlikeli geliþmelere, dolayýsýyla çeþitli suçlara sebep olabilir. Bütün bu durumlarý göz ö- nünde bulundurarak, öðrencinin mümkün oldukça hoþgörü ortamýnda devamlý olarak moralmen takviye ve iyi yönlerini beðenip taktir etmek, eksik veya hatalý yönlerini birlikte ele a- lýp, çözmeye çalýþmak isabetli olur. Bununla birlikte, çocuðun veya gencin haklarýna saygý gösterilip, onlarla dostluk ve arkadaþlýk iliþkileri geliþtirilirse kendilerini daha güvenli, emin ve birer olgun þahsiyet olarak göreceklerdir. Bu ise onlarýn karakterinde adil, sabýrlý, hoþgörülü, iyi bir arkadaþ olma yeteneðini geliþtirir. Özet olarak konuyu toparlayacak olursak: Yetiþmekte olan bireyin hep eksik yönleri veya hatalarý görülüp, devamlý olarak tenkit edilirse; o da baþkalarý hakkýnda hep tenkit edici, ve hata arayan, kýnayan, ayýplayan bir karaktere sahip olur. Eðer devamlý alay edilip aþaðýlanýrsa; onda sýkýlganlýk ve a- þaðýlýk duygusu geliþir. Eðer aþýrý derecede korkutulup, baský altýnda tutulursa, aþýrý korkak ve çekingen olur. Dolayýsýyla, baþarýlý olma azmi kýrýlýr. Bunun tersi olarak, tam serbest býrakmak da zararlýdýr. Bu durumda öðrenci, baþýboþ, tembel ve havai bir tip olur. Eðer þahsýn içinde bulunduðu aile veya grup çevresi bir kin ve düþmanlýk ortamý ise; geçimsiz ve kavgacý bir karakter geliþtirir. Eðer bir çocuk veya genç hoþgörülü bir ortamda yetiþiyor ve moralmen takviye edilip baþarýlarý taktir ediliyorsa; güven duygusuna sahip, hoþgörülü ve taktir etmeyi bilen bir karaktere sahip olur. Yine yetiþmekte olan birey, hakka ve hukuka saygýlý bir ortamda eðitiliyorsa; diðer insanlarýn, hatta bütün canlýlarýn hakkýna hukukuna saygýlý, kýsaca adil bir karakter geliþtirir. Hülâsa; karakter yönünden müsbet (pozitif) bir kiþilik geliþtirilmesi baþarýya, menfi (negatif) bir kiþilik geliþtirilmesi ise baþarýsýzlýða götürür. Bütün bu tesbitlerin yaný sýra, baþarýlý olmada büyük bir etkisi olan, þu hususlara da titizlikle dikkat edilmelidir: Öðrenciye, günlük ve haftalýk olarak, vücut ve kýlýk kýyafet temizliði, oturup kalktýðý, ders çalýþtýðý, soyunup giyindiði yerlerin ve yataðýnýn temizlik, tertip ve düzenine dikkat etmek alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. Öðrencinin saðlýk durumuyla yakýndan ilgilenilmelidir. Önemli olan, hasta olmadan önce temizlik, beslenme, giyim kuþam ve istirahat konularýnda tedbirli hareket etmek gerekir. Hele temizlik konusu çok önemlidir! Bir çok hastalýðýn, temizliðe dikkat etmemekten ileri geldiðini unutmamak gerekir. Yine, havanýn soðuk oluþuna ve gýda maddelerin saðlýða uygun olup olmadýðýna aldýrýþ etmemek, geliþigüzel yerlerde uyumak v.b. tedbirsizlikler, hastalýðý dâvet e- den durumlardýr. Dikkat edilecek diðer bir ö- nemli husus, öðrencinin düzenli olarak kahvaltý yapmasýdýr. Mümkün oldukça kahvaltý yapmadan okula göndermemelidir. Çünkü baþarýyý olumsuz yönden etkiler. Öðrenciye yaþýna ve seviyesine göre uygun bir miktarda harçlýk vermeli ve harcamasý kontrol edilmelidir. Genel olarak harçlýklarýn ilköðretim seviyesinde haftalýk, lise ve yüksek öðretim öðrencileri için aylýk olarak tesbit edilmesi uygun olur. Ýhtiyacýn altýnda olmasý veya çok fazla olmasý da öðrenciyi olumsuz davranýþlara veya müsrif olmaya sevk eder.

14 14 SPOR Y BEÞÝKTAÞ MACCABÝ'YÝ ELÝ BOÞ GÖNDERECEK 2011 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda grekoromen stil 120 kiloda Rýza Kayaalp, Kübalý rakibini yenerek altýn madalya kazandý. FOTOÐRAF: A.A AVRUPA'YA GALÝBÝYETLE BAÞLAMAK ÝSTEYEN SÝYAH-BEYAZLILAR, UEFA AVRUPA LÝGÝ E GRUBU ÝLK MAÇINDA BUGÜN ÝSRAÝL'ÝN MACCABI TEL AVIV TAKIMIYLA KARÞILAÞACAK. Ýnönü Stadý'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Rus hakem yönetecek. Star TV maçý canlý olarak yayýnlayacak. Beþiktaþ'ta kýrmýzý kart cezalýsý Ýbrahim Toraman forma giyemeyecek. Maç için geniþ güvenlik önlemleri alýnacak. 120 kiloda Dünya Þampiyonluðunu kazanan Rýza Kayaalp hedef büyüttü: Londra'da Olimpiyat Þampiyonu olacaðým DÜNYA Güreþ Þampiyonasý'nda grekoromen stil 120 kiloda altýn madalya kazanan Rýza Kayaalp, þampiyonaya çok iyi hazýrlandýðýný ve emeðinin karþýlýðýný gördüðünü söyledi. Rýza Kayaalp, karþýlaþmanýn ardýndan yaptýðý açýklamada, 2009 ve 2010 dünya þampiyonalarýnda bronz madalya ile yetindiðini belirterek, ''Çok iyi çalýþtým, hedefim ülkemizde yapýlacak þampiyonada altýn madalya kazanmaktý. Bunu gerçekleþtirdiðim için mutluyum. Kübalý rakibimle 2009 Dünya Þampiyonasý'nda karþýlaþmýþtým. O maçta devreler 1-0, 1-0 bitmiþti. O gün onu yeneceðime i- nandým. Bu þampiyonayla onun saltanatýný sonlandýrdým. Ona göre daha gencim ve güçlüyüm. Kübalý rakibime de bunu gösterdiðim için mutluyum.'' HERKESE TEÞEKKÜR ETTÝ Rýza Kayaalp, kendisine destek veren Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ve antrenörlerine teþekkür etti. Madalyasýný Güreþ Federasyonu Baþkaný Bekir Çeker'den alan Rýza Kayaalp, sevincini kendisini izlemek üzere Yozgat'tan gelen ailesiyle paylaþtý. Rýza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, sevinç gözyaþlarý döktü. Sevgi Kayaalp, ''Rýza bana, 'Güreþçi olmak istiyorum' demiþti. Rýza'ya 'Oðlum güreþçilik diye Rýza Kayaalp sevincini Yozgat'tan gelen ailesiyle paylaþtý. bir iþ var mý' diye sormuþtum. O da 'Futbolculuk gibi bir iþ varsa güreþçilik diye de bir iþ var anne' diye cevap vermiþti. Güreþçi oldu. Þimdi çok mutluyum. Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz onu çok seviyorlar. Ben de onlarý çok seviyorum.'' Rýza Kayaalp'in ikiz kardeþi Zehra Kayaalp ve babasý Kelami Kayaalp, çok mutlu olduklarýný dile getirdi. Fatih Doyuran / Ýstanbul BEÞÝKTAÞ, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçýnda bugün Ýsrail'in Maccabi Tel Aviv takýmýyla karþý karþýya gelecek. Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Rusya Futbol Federasyonu'ndan Vladislav Bezborodov yönetecek. Bezborodov'un yardýmcýlýklarýný Nikolai Golubev i- le Viacheslav Semenov yapacak. Ýlave yardýmcý hakemlik görevini Alexey Eskov ve Vitaly Meshkov'un yapacaðý maçýn dördüncü hakemi ise Stanislav Sukhina. Süper Lig'e Eskiþehirspor maðlubiyetiyle kötü bir baþlangýç yapan Beþiktaþ, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara galibiyetle baþlamak istiyor. E Grubu'ndaki diðer maçta ise Ukrayna'nýn Dinamo Kiev ile Ýngiltere'nin Stoke City takýmlarý Kiev'deki Valeri Lobanovskiy Stadý'nda TSÝ 20.00'de karþýlaþacak. ÝBRAHÝM TORAMAN YOK Beþiktaþ'ta, Rusya'nýn Alania takýmýyla oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanþ maçýnda kýrmýzý kart gören Ýbrahim Toraman, Maccabi Tel Aviv maçýnda forma giyemeyecek. Ýki Alania maçýnda sarý kart gören Fernandes ise, statü gereði sarý kartlarýn grup maçlarýna taþýnmamasý nedeniyle yarýn takýmdaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlýlarda, sakatlýklarý süren Guti Hernandez ile Fabian Ernst'in de yarýnki karþýlaþmada forma giymelerinin zor olduðu bildirildi. Beþiktaþ'ta ayrýca, sakatlýklarý nedeniyle uzun süre takýmdan ayrý kalacak olan Bebe ve Ersan ile isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Mehmet Akyüz, Burak Kaplan ve Tanju Kayhan da Maccabi Tel Aviv karþýsýnda görev alamayacak. Bu arada, Alania maçlarýnda ismi UEFA'ya bildirilmediði için Süper Lig'eEskiþehirspormaðlubiyetiylekötübir baþlangýçyapanbeþiktaþ, UEFA'yagalibiyetlebaþlamakistiyor. ÝSRAÝL'DEN 150 MACCABÝ TARAFTARI GELECEK BEÞÝKTAÞ-Maccabi Tel Aviv maçý için Ýsrail'den 150 taraftarýn geleceði bildirildi. Maccabi Tel Aviv yetkililerinin, Beþiktaþ Kulübün'den 150 bilet talep ettiði, bu taraftarlar için de yine geniþ güvenlik önlemleri alýnacaðý ifade edildi. forma giyemeyen Sidnei ile yeni transferler Edu ve Alves, teknik direktör Carvalhal'in görev vermesi halinde yarýn oynayabilecek. SENEGALLI KONATE OYNAMIYOR Maccabi Tel Aviv'de ise kýrmýzý kart cezalýsý olan Senagalli futbolcu Moussa Konate, Beþiktaþ karþýsýnda oynayamayacak. Konate, Yunanistan'ýn Panathinaikos takýmýyla yapýlan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanþ maçýnda kýrmýzý kart görerek cezalý duruma düþmüþtü. Beþiktaþ'ýn Çek futbolcusu Tomas Sivok, bugün iki heyecaný birden yaþayacak. 15 Eylül 1983 doðumlu Sivok, yarýn 28. doðum gününde Maccabi Tel Aviv karþýsýna çýkacak. TARAFTARLARDAN ATKI ÞOV Siyah-beyazlý taraftarlar, bugünkü Maccabi Tel Aviv maçýnda atký þov yapmayý planlýyor. Beþiktaþ'ýn önde gelen taraftar gruplarýndan ''Çarþý'', taraftarlara internet sitesinden çaðrýda bulunarak, herkesin bugün Fiyapý Ýnönü Stadý'na atkýlarýyla gelmesini ve tribünlerde maç boyunca atký þov yapýlacaðýný duyurdu. GÜVENLÝK ÜST DÜZEYDE OLACAK Beþiktaþ-Maccabi Tel Aviv maçý için geniþ güvenlik önlemleri alýnacak. Karþýlaþmayla ilgili dün Ýl Spor Güvenlik Kurulu tarafýndan bir toplantý gerçekleþtirildi. Ýsrail ekibinin Ýstanbul'a geliþinden gidiþine kadar güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olacaðý, stadyumda da önlemler alýnacaðý kaydedildi. BANK ASYA 1. LÝGDE 43 YABANCI OYNUYOR BANK Asya 1. Lig'de sezonunun ilk haftasýnda takýmlarýn kadrolarýnda bulunan 43 futbolcudan 30'u forma þansý buldu. Ligde uygulanan yabancý oyuncu statüsüne göre kadrolarýnda yabancý uyruklu futbolcu bulundurmayý tercih eden 15 ekip, 43 oyuncu ile sözleþme imzaladý. Ligde Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Giresunspor ve Sakaryaspor'un kadrosunda yabancý futbolcu bulunmuyor. Statü gereði geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunda bulunan futbolcularla yoluna devam etme hakký olan Kasýmpaþa, 6 futbolcuyla ligde en fazla yabancý oyuncuya sahip. Gana'dan 7 futbolcunun yer aldýðý Bank Asya 1. Lig'de Nijerya'dan 6, Brezilya, Fransa, Kamerun'ndan üçer, Bulgaristan, Fildiþi Sahili ve Polonya'dan ikiþer, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Gambiya, Güney Afrika, Hýrvatistan, Hollanda, Ýngiltere, Ýspanya, Kazakistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Þili ve Uganda'dan ise birer futbolcu forma giyiyor. CAVCAV BELGESEL OLDU GENÇLERBÝRLÝÐÝ Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav'ýn hayatýný konu alan belgeselin tanýtým galasý tesislerde yapýldý. Kulübün Beþtepe'deki tesisleri içerisinde yer alan restorantta yapýlan galaya, Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav ve yönetim kurulu üyeleriyle, teknik direktör Fuat Çapa ve futbolcular ile çok sayýda davetli katýldý. Ýlhan Cavcav, 34 yýllýk baþkanlýk hayatý boyunca Gençlerbirliði ile yatýp, Gençlerbirliði ile kalktýðýný belirterek, ''Bugün Ýlhan Cavcav varsa, Gençlerbirliði sayesinde var. Bu belgeseli seyrederken yýllarýn çabuk geçtiðini fark ettim. Ama yýllarý benim için hýzlandýran Gençlerbirliði imiþ. Dedeler torunlarýný bir baþka sever. Onlarý gözünden bile sakýnýr. Ben de torunlarýmý nasýl seviyorsam, bu kulübü de öyle seviyorum. Gençlerbirliði'nin bugün kimseye bir kuruþ borcu yok. Borç yiðidin kamçýsýdýr der- Ýlhan Cavcav galaya torunlarýyla geldi.. ler. Ancak kamçý yiðit de olsa adamýn canýný acýtýr. Bu yüzden ne futbolcuma, ne teknik ekibime, ne de kulüp çalýþanlarýma karþý borçlu olmadým. Kimseye bir kuruþ borcumuz yok. Bugüne kadar Gençlerbirliði'nin caný acýmasýn istedim'' diye konuþtu. Brugge-Maribor maçýný Fýrat Aydýnus yönetecek FIFA kokartlý hakem Fýrat Aydýnus, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bu akþam oynanacak Club Brugge-Maribor maçýný yönetecek. Haziran 2011'den bu yana elit kategorinin bir alt kategorisinde bulunan 76 hakem arasýndaki 3 Türk hakeminden biri olan Fýrat Aydýnus'un Fýrat Aydunus yöneteceði müsabaka TSÝ 22.05'te baþlayacak. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki karþýlaþmada Aydýnus'un yardýmcýlýklarýný Serkan Ok ve Aleks Taþçýoðlu yapacak. Hakan Ceylan da dördüncü hakem olacak. Barýþ Þimþek ve Özgür Yankaya da ilave yardýmcý hakem olarak görev alacak. F.Bahçe bayan basketbol takýmý Atina'ya dâvet edildi FENERBAHÇE Bayan Basketbol Takýmý, Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da, Yunan kulübü Athinaikos'un 95. kuruluþ yýldönümü nedeniyle, Eylül tarihlerinde düzenlenecek dörtlü turnuvaya katýlacak. Fenerbahçe Kulübü'nden yapýlan açýklamada, turnuvaya Fenerbahçe ve Athinaikos'un yaný sýra bir diðer Yunan takýmý Panathinaikos ve Sýrp takýmý ZKK Partizan'ýn da katýlacaðý bildirildi. Fenerbahçe'de, turnuvaya Penny Taylor ve Angel Mccoughtry katýlamayacak. Süper Lig'de hakemler açýklandý 16 Eylül Cuma: Kayserispor-MP Antalyaspor: Süleyman Abay Gaziantepspor-Fenerbahçe: Bülent Yýldýrým 17 Eylül Cumartesi: Gençlerbirliði-Karabükspor: Suat Arslanboða Orduspor-Manisaspor: Aytekin Durmaz Trabzonspor-Ýstanbul B. Bel.: Halis Özkahya 18 Eylül Pazar: Mersin Ýdmanyurdu-Bursa: Hüseyin Göçek Sivasspor-Eskiþehirspor: Barýþ Þimþek Galatasaray-Samsunspor: Kuddusi Müftüoðlu 19 Eylül Pazartesi: Beþiktaþ-Ankaragücü: Tolga Özkalfa

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

Türkiye nin Gandi si Said Nursî AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 MART 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. SiyahMaviKýrmýzýSarý Türkiye nin Gandi si Said Nursî Amerika da Columbia Üniversitesinde düzenlenen panelde Prof. Dr. Reþat Kasaba nýn Türkiye de Nehru çok, ama bir Gandi yok sözüne cevap veren Prof. Dr.

Detaylı