Din leri Yüksek Kurulu karar : / Bask Y ISBN: Sertifika No: Diyanet leri Ba kanl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl"

Transkript

1 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

2 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre YILDIZ Dizgi Recep KAYA Mehmet KARADA Hasan EK NC Hüseyin D L Din leri Yüksek Kurulu karar : /34 7. Bask Bask Korza Yay nc l k Bas m San. ve Tic. Ltd. ti. (0 312) Y ISBN: Sertifika No: Diyanet leri Ba kanl leti im Dini Yay nlar Genel Müdürlü ü Bas l Yay nlar Daire Ba kanl Tel: (0.312) Faks: (0.312) e-posta: Da t m ve Sat Döner Sermaye letme Müdürlü ü Tel: (0.312) Faks: (0.312) e-posta: HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

3 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

4 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

5 10 HAR TA VE RES MLER 13 ÖN SÖZ 19 G R Ç NDEK LER HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK GÖNDER LD ORTAM Co rafî Durum Siyasî Durum 20 a- Kuzey Arabistan 24 b- Güney Arabistan 27 c- Hicaz Bölgesi Sosyal ve Kültürel Durum 33 a- Nüfus Yap s 35 b- Kabile Hayat 40 c- Aile Yap s 41 d- Baz Âdetler ve Uygulamalar 42 e- Ahlâk 43 f- Edebiyat ve Yaz Ekonomik Durum Dinî Durum 48 a- Yahudilik 48 b- Hristiyanl k 49 c- Mecusîlik 50 d- Sâbiîlik 51 e- Putperestlik 56 f- Hanî ik PEYGAMBERL NE KADAR HZ. MUHAMMED Ailesi Do umu, Çocuklu u ve Gençli i Hz. Hatice ile Evlili i Kâbe Hakemli i 5 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

6 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Hz. Muhammed in Peygamberlikten Önceki Hayat n n ve Ki ili inin Temel Özellikleri 74 a- Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi 75 b- Ümmî Olu u 77 c. Ticaretle Me gul Olu u 77 d- Çobanl k Yapmas 79 e- Toplum çindeki Yeri ve Çevresi 79 f- Güvenilir Olu u 80 g- Ahlâk 80 h- Dinî Hayat PEYGAMBERL N MEKKE DÖNEM Hz. Muhammed in Peygamber Olarak Görevlendirili i slâm a Davet ve lk Müslümanlar Mü riklerin Tepkisi Mü riklerin Uzla ma Tekli eri Muhalefet Sebepleri Hz. Hamza ve Hz. Ömer in Müslüman Olu lar Habe istan a Birinci Hicret Habe istan a kinci Hicret Hâ imo ullar na Boykot Hüzün Y l Sakif Kabilesini Ziyaret srâ ve Mi rac Akabe Bîatlar Hz. Peygamber in Mekke Dönemindeki Mesaj na Toplu Bir Bak H CRET VE MED NE DE SLÂM TOPLUMUNUN OLU UMU Hicret Hicret Esnas nda Medine Kurumsalla ma Sürecinin Ba lamas 134 a- Mescid-i Nebevî ve Hz. Peygamber Döneminde Di er Mescitler 140 b- Suffe 140 c- Yeni Bir Karde lik Sistemi 143 d- Birarada Ya ama Tecrübesi Hicretin lk Y llar nda Di er Baz Önemli Geli meler 6 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

7 İÇİNDEKİLER HZ. MUHAMMED N SLÂM A VE MÜSLÜMANLARA YÖNEL K SALDIRILARLA MÜCADELES Mü riklerle li kiler 148 a- Hz. Peygamber, Bar ve Sava 151 b- lk Seriyyeler ve Gazveler 155 c- Bedir Sava (2/624) 168 d- Bedir ile Uhud Sava lar Aras nda Mü riklerle li kilerde Baz Geli meler 169 e- Uhud Sava (3/625) 179 f- Uhud le Hendek Sava Aras nda Mü riklerle li kilerde Birtak m Geli meler 184 g- Hendek Sava (5/627) 192 h- Hendek Sava ile Hudeybiye Bar Aras nda Mü riklerle li kiler 196 i- Hudeybiye Bar Antla mas (6/628) 203 k- Hudeybiye Bar Antla mas le Mekke nin Fethi Aras nda Mü riklerle li kilerde Geli meler 206 l- Mekke nin Fethi (8/630) 214 m- Huneyn - Evtas Sava lar ve Taif Ku atmas (8/630) 219 n- Mü riklerle li kilerde Son A ama (9/631) Yahudilerle li kiler 221 a- Genel Bilgiler 223 b- Kaynukâo ullar n n Medine den Ç kar lmas (2/624) 224 c- Nadîro ullar n n Medine den Ç kar lmas (4/625) 227 d- Kurayzao ullar Olay (5/627) 229 e- Hayberin Fethi (7/628) Hristiyanlarla li kiler 236 a- Genel Bilgiler 237 b- Mûte Sava (8/629) 241 c- Tebük Seferi (9/630) 245 d- Necran Hristiyanlar TANITIM FAAL YETLER VE SLÂM IN YAYILI I Giri slâm a Davet Mektuplar slâm n Yay lmas Aç s ndan Heyetlerin Önemi HZ. MUHAMMED N ÖRNEK K L NDEN KES TLER Davetçili i Do rulu u Lüzumsuz Davran lar Kar s nda Tutumu 7 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

8 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Nezâketi Hayata yimser Bak Alçak Gönüllülü ü A r l klar Kar s ndaki Tutumu Güvenilir Olu u Adaleti Ho görüsü Cömertli i Yeniliklere Kar Tutumu HZ. MUHAMMED N A LE HAYATI Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed Evlilikleri Çocuklar HZ. MUHAMMED VE DARE darede Hz. Peygamber in Yeri darî Kurumlar 298 a- Valilik ve Vilayetlerin daresi 300 b- Hac Emîrli i 300 c- Elçilik 301 d- Kâtiplik 301 e- Adlî ler 303 f- Askerî Te kilat EKONOM K FAAL YETLER Hz. Peygamber ve Çal ma Ekonomik Düzenlemeler SOSYAL VE KÜLTÜREL FAAL YETLER Toplum Yap s E itim ve Ö retim Aile Bayram Kutlamalar, E lence ve Dü ünler T p ve Sa l k Edebiyat 326 a- Hitabet 8 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

9 İÇİNDEKİLER 328 b- iir Yaz Çevre HZ. MUHAMMED VE BAZI TOPLUM KES MLER Çocuklar Gençler Ya l lar Kad nlar Yetimler, ehit Aileleri ve Gaziler Fakirler Özürlüler Köleler TOPLUMSAL SORUNLAR KAR ISINDA HZ. MUHAMMED htilaf ve Çeki meler iddet Zararl Al kanl klar ve Ahlâkî Sorunlar Do al Olaylar ve Afetler Hurafeler/Bat l nan lar HZ. MUHAMMED N SON GÜNLER VE VEFATI Hz. Peygamber in Vefat ndan Önce slâmiyetin Geni leme Durumu Veda Hacc (10/632) Hz. Peygamber in Vefat ndan Önce Baz Geli meler Hz. Peygamber in Vefat Hz. Peygamber in Miras 400 Hz. Peygamber in Geçim Kaynaklar Ana Hatlar yla unlard r: Hz. Peygamber in Medine Dönemi ndeki Mesaj na Toplu Bir Bak 404 SON SÖZ 409 B BL YOGRAFYA 419 NDEKS 9 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

10 HAR TA VE RES MLER 1. slâm n do du u s rada Arap Yar madas ve çevresindeki devletler (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Arap Yar madas nda kabileler ( brahim Sar çam), Sayfa: Mekke-Medine yolu-hicaz- am-irak-yemen yollar (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: slâm öncesi dönemde Arap Yar madas nda me hur putlar (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Eskiden Zemzem Kuyusu ndan su çekme sistemi (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hz. Peygamber in süt annesinin kabilesinin yurdundan görüntüler (foto:a. Si ), Sayfa: Busrâ dan görüntüler (foto: Fatih Erkoço lu), Sayfa: Hz. Peygamber döneminde Mekke (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Mekke de Hz. Peygamber in koyun güttü ü bölgeden görüntüler (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hira da n n genel görünü ü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hira ma aras ndan bir görünü (foto: Mehmet Özdemir), Sayfa: Mekke de Ebû Kubeys da ve Safâ dan bir görünü (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Habe istan a hicret ( brahim Sar çam), Sayfa: Hz. Peygamber in Taif ten dönerken dinlendi i ve kendisine üzüm ikram edilen bahçeden bir görünü (foto: Mehmet Özdemir), Sayfa: Akabe bîatlar n n yap ld alandan bir görünüm (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Sevr ma aras n n d tan görünü ü (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Sevr ma aras n n içinden bir görünüm, Sayfa: Sevr ma aras ndan Hira n n görünü ü (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Hz. Peygamber in hicret s ras nda takip etti i yol (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Hz. Peygamber in Hicret esnas nda Kubâ dan Benî Mâlik b. Neccâr yurduna intikali (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

11 Harita ve Resimler 21. Hicretten önce Medine (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Mescid-i Nebevî nin plân (Creswell den i lenerek), Sayfa: Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî nin bir illüstrasyonu (resim taslak çizimi: Prof. Dr. Nusret Çam), Sayfa: lk seriyyeler (Ömerî den i lenerek), Sayfa: Batn- Nahle olay n n gerçekle t i bölgeden bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Bedir Sava (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Bedir ehitli i (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Uhud Sava (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Önde Okçular Tepesi, arkada Uhud da ndan bir görünüm (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Uhud da ve Uhud Sava n n yap ld alan n Okçular Tepesi nden genel görünü ü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Uhud da nda Hz. Peygamber ve arkada lar n n s nd mekândan bir görünü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Bi r-i Maûne ve Recî olaylar (Ömerî den i lenerek), Sayfa: Recî olay n n meydana geldi i alandan bir görüntü (Ömerî, s. 226 ), Sayfa: Recî olay n n meydana geldi i alandan bir ba ka görüntü (Ömerî, s. 226 ), Sayfa: Hendek Sava esnas nda Hz. Peygamber için bir Türk çad r kurulmu tu, Sayfa: Hendek Sava nda Müslümanlar n karargâh kurdu u alandan bir görünüm (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hendek Sava (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Hudeybiye Seferi ( brahim Sar çam), Sayfa: Hudeybiye Bar n n yap ld alandan bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hudeybiye Bar n n yap ld alandan bir ba ka görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Mekke nin Fethi ne giderken ordunun konaklad Merru z-zahrân dan bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Mekke nin Fethi ne giderken ordunun konaklad Merru z-zahrân dan bir ba ka görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Merru z-zahrân dan hareket eden slâm ordusunun geçti i dar bo az n 11 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

12 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Mekke yönünden görünü ü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Mekke nin Fethi (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Huneyn de slâm ordusuna pusu kurulan bölgeye do ru ilerleyen yol (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Huneyn Sava n n meydana geldi i alandan bir görünü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Huneyn ganimetlerinin topland Ci râne den bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Huneyn ganimetlerinin topland Ci râne den bir ba ka görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hayber in Fethi (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Son muhacir ka lesinin Habe istan dan dönü ü ( brahim Sar çam), Sayfa: Mûte Seferi, Sayfa: 240; Mute Sava n n meydana geldi i bölgeden görüntüler (foto: Fatih Erkoço lu), Sayfa: Tebük Seferi, Sayfa: Hz. Peygamber in slâm a davet mektubu gönderdi i bölgelerden baz lar ( brahim Sar çam), Sayfa: Arafat ta Cebel-i Rahme de hac lar (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Mina da çad rlara yerle mi hac lar (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Hac mevsiminde Mescid-i Haram da namaz (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Medine de konaklayan hac ka lesi (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Veda Hacc (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Hz. Peygamber in kabrinin Ravza-i Mutahhara daki duru u, Sayfa: Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer in medfun bulundu u Ravza-i Mutahhara dan bir görünü, Sayfa: HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

13 ÖN SÖZ Bu çal may kaleme almaktaki amac m z, Hz. Muhammed (s.a.s.) in hayat n gerçekleri içinde do ru bir ekilde tan t lmas n ve anla lmas n sa lamak; onun evrensel niteli e sahip olan faaliyetlerini, davran lar n ortaya koymak ve belli ba l konulara yakla m n yans tmakt r. Hz. Muhammed (s.a.s.) in do ru ve iyi anla lmas ve tan t lmas n n önemi ortadad r. Çünkü onun hayat, slâmî hükümlerin ve de erlerin ya ant haline dönü tü ü ve mü ahhas hâle geldi i aland r. yi tan nmas do ru bir ekilde örnek al nmas na vesile olaca gibi, yanl tan nmas ve anla lmas ise, dinin tahrifine yol açabilecek ölçüde zararl uygulamalar n hayata geçirilmesine ve ak mlar n do mas na sebep olabilir. slâm n hedefi Peygamber in do ru anla lmas yla ve do ru örnek al nmas yla gerçekle ebilir. Ayr ca, Hz. Peygamber daima Kur an- Kerim in ruhuna uygun hareket etti i için onun anla lmas, Kur an- Kerim in anla lmas na yard mc olacakt r. nsanl n her zaman ve mekanda Hz. Peygamberin tebli etti i lâhî mesaja ve onun hayata geçirilmi ekli olan örnek ki ili ine ve rehberli ine ihtiyac bulundu unu da burada belirtelim. Çünkü bu mesaj, insanlar n can, mal ve rz güvenli ini korumak ba ta olmak üzere toplumun en önemli meselelerini kapsamaktad r. Burada çal mam z haz rlarken ba vurdu umuz kaynaklar ve takip etti imiz metot hakk nda, ayr nt ya girmeksizin, ana hatlar yla bilgi vermek istiyoruz. Kaynaklar m z n ba nda Kur an- Kerim gelmektedir. Hz. Peygamber in hayat, Kur ân- Kerim den ba ms z dü ünülemez. Onda Peygamberimiz dönemindeki sava lar, antla malar, Yahudilerle, Hristiyanlarla, münâf klarla ve bedevîlerle ili kiler, hicret, Hz. Peygamber in hayat ve e leri, be erî ve rûhî yönü, peygamberli i, yetki ve sorumluluklar, kendisine yönelik uyar lar, teselliler vb. konularda bol miktarda bilgiler yer almaktad r. O nedenle kaynaklar m z n ba nda Kur an- Kerim e yer verdik. Çünkü Vâk dî ve bn Hi âm gibi en eski siyer müellifleri bile bu hususu ihmal etmemi ler, kitaplar nda pek çok olay n ve özellikle gazvelerin Kur an- Kerim e yans mas konusuna özel bölümler ay rm lard r. Biz de bir konuyu ele al rken Kur an- Kerim in o konuyla ilgili âyet veya sûrelerinden geni ölçüde faydaland k. Ço u zaman âyetlerin tam meâli yerine ifade etti i anlam vermeyi tercih ettik. kinci temel kayna m z hadis külliyât d r. Bu kitaplarda Hz. Peygamber in hayat n n ve ki ili inin tüm yönleriyle ilgili olan, hattâ siyer-me âzî ve genel 13 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

14 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji tarih kitaplar nda bulunmayan bilgiler yer almaktad r. Hadisleri kullan rken de metnin tam çevirisi yerine ço u defa ifade etti i anlam vermeyi tercih etti imizi burada belirtmek istiyoruz. Kur an- Kerim ve hadis kitaplar n n d nda en eski siyer-me âzî kitaplar yla, genel tarih kitaplar n n ilgili bölümleri ba l ca kaynaklar m z olu turmaktad r. Bu arada, en eski sîre müelliflerinden Mûsa b. Ukbe nin eserinden istifade eden bn Abdilber, bn Seyyidinnâs ve ayn zamanda olaylar mükemmel bir ekilde tasvir eden Makrîzî gibi muahhar müelliflerin siyerle ilgili kitaplar ndan istifade etmeyi de ihmal etmedik. Bu kaynaklar önemlidir. Çünkü Mûsa b. Ukbe nin kitab ad geçen müellifler taraf ndan kullan lm, ancak daha sonra kaybolmu tur. Ayr ca, klasik kaynaklar m zdaki bilgilerin günümüzle ba lant s n daha iyi kurabilmek amac yla, Ali zzetbegoviç ve Câbirî gibi yak n tarihimizin ünlü dü- ünürlerinin de erlendirmelerini de gözard etmedik. Bu arada, son zamanlarda Hz. Peygamber in hayat n veya hayat n n ve ahsiyetinin çe itli yönlerini ele alan k ymetli ara t rmalar yap ld n da belirtmek gerekir. Bu sahadaki k ymetli tebli leri ihtiva eden Türkiye Diyanet Vakf n n düzenledi i Kutlu Do- um Sempozyumlar n ve Ebedî Risâlet Sempozyumu nu burada örnek olarak hat rlatmak isteriz. Ayr ca Mevlânâ iblî ve Muhammed Hamidullah gibi ciddi ara t rmac lar n eserlerini ve bu arada farkl bak aç lar n yans tmak amac yla Hz. Muhammed (s.a.s.) hakk nda Bat literatüründe yer alan ara t rmalar ihmal etmedik. Bu eserleri kullan rken gerekli gördü ümüz durumlarda okuyucuyu ayd nlatmak amac yla at fta bulundu umuz ara t rmalar hakk ndaki kanaatimizi dipnotlarda k saca verdik. Keza, özellikle baz k s mlar kaleme al rken, ça da yazarlar n konumuzla ilgili görü lerini de dikkate ald k. Çal mam z bir tart malar dizisi haline getirmek istemedik. O nedenle ça da siyer yazarlar n n eserlerinde gördü ümüz ve bizce hatal olan hususlara cevap yeti tirmek gibi bir hedefimiz olmam t r. Kaynaklar m z hakk nda bu k sa bilgiyi verdikten sonra çal mada takip etti- imiz metotla ilgili olarak da baz aç klamalarda bulunmak istiyoruz. Hedefimiz Hz. Peygamber in hayat n, faaliyetlerini ve örnek al nmas gereken ki ili ini ortaya koymakt r. Ancak, Kur an- Kerim, hadis kitaplar ve slâm tarihinin ilk kaynaklar ndaki gerçek peygamber tasviri ile, tarihin seyri içinde, zamanla halk n muhayyilesini besleyen, özellikle baz edebî eserlerdeki peygamber anlay aras nda ciddî farklar bulundu u bir hakikattir. kinci grupta yer alan mesela Ahmed Mür id Efendi nin (ö. 1761) Ahmediyye adl eseri ve Muhammed Bîcan n Muhammediyye gibi baz kitaplar n, halktaki peygamber sevgisini geli tirmeye yönelik olumlu katk s ndan bahsedilebilir. Ancak, ad geçen eserlerde oldu u gibi, bu tür kitaplarda, uydurma hadis mecmualar nda bile bulunmayan ve Hz. 14 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

15 ÖN SÖZ Peygamber in sahih sünnetiyle tamamen çeli en rivayetler de yer almaktad r. Uydurma rivayetlerin ya da zaman içerisinde ya ayan kültürün bir parças haline dönü en edebî tasvirlerin, gerçek hayat n ve örnek al nabilecek davran lar n yerini almamas gerekti i aç kt r. Bu tür rivayetlerin zaman zaman ana kaynaklarda da yer ald n belirtmek gerekir. Kaynaklarda zaman zaman Hz. Peygamber e be er üstü vas flar yükleyen, onun ahs n ve hayat n insanüstü özelliklerle süslemeye çal an rivayetler yer almaktad r. Oysa bu rivayetler Peygamber i tan ma bak m ndan elveri li olmad gibi, hem tarihî gerçeklere uygunluk ve hem de rivayet kriti i aç s ndan do ru de ildir. Ara t rmam zda, ciddî bulmad m z bu tür rivayetlere yer vermemeye çal t k. Kur an- Kerim i, Hz. Peygamber in hayat n ve ahlâkî ki ili ini bir bütünlük içerisinde dikkate alarak bunlara ters dü en rivayetleri kullanmad k. Hurafeden ve efsaneden ar nm duru bir metin haz rlamaya gayret ettik. Olaylar do ru bir ekilde tespit etmeye çal t k. Her eyden önce çal mam z, genel kabul gören, do ru ve sa lam kabul etti imiz rivayetleri esas alarak haz rlad k. Okuyucunun kayna a müracaat n kolayla t rmak amac yla konuyla ilgili bilgileri ald m z yerleri dipnotta verdik. Dipnotlarda çok say da, bazen yirmi veya otuz kadar kayna kaydetmek mümkün olmakla beraber, çal mam z bir dipnot y n hâline getirmemek için, konu hakk nda geni ve doyurucu bilgi veren en eski iki veya üç temel kayna n, ayet varsa bir veya iki ara t rman n ad n kaydetmekle yetindik. Bununla birlikte, faydaland m z kaynaklar n tümünü Bibliyografya da vermeyi ihmal etmedik. E er ele ald m z olayla ilgili ikinci derecede sa lam olabilece ine ihtimal verdi imiz bilgiler varsa, bunlar gerekli gördü ümüz durumlarda dipnotta kayna n göstermek suretiyle metinde kaydettik. Yine gerekli gördü ümüz yerlerde rivayetler ve olaylar üzerinde yapm oldu umuz tahlilleri kaydetmenin kitab n hacmini art raca n ve okuyucuyu yoraca n dü ünerek, tercih etti imiz bilgileri vermekle yetindik. Bir ba ka ifade ile, akademik tart malardan genellikle uzak durduk ve ihtilafl konulardaki görü leri kaydetmedik. ayet tart malara yer vermi olsayd k metni iki kat geni letmi olurduk. Bununla birlikte, akademik zihniyetten uzakla mamaya çal t k. Çal mam zda her olay günümüze ta ma gayreti içinde bulunmad k; asl nda buna imkan da yoktur. Ancak aktüel hâle getirilmeye müsait olanlar güncelle tirdik. Temel hareket noktam z bu olmakla birlikte, faaliyetler bir bütün olarak verilmedi i takdirde pek çok meselenin kapal kalabilece i dü üncesinden hareketle Hz. Peygamber in hayat n n ve faaliyetlerinin bütününü vermeye çal t k. O nedenle Hz. Peygamber in, dönemin artlar içinde cereyan eden ve tarihsel nitelik ta yan faaliyetlerini de ortaya koymaya çal t k. Nitekim kimi zaman, 15 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

16 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji tarihsel bir olgu olan bir sava ta bile tarihin her döneminde kar la labilecek unsurlar bulunabilmekte ve o olay yorumlamak suretiyle evrensel ilkeler ç karmak mümkün olabilmektedir. Ayr ca okuyucu o sava la ilgili bilgileri okurken kendisini Hz. Peygamber e yak n hissedebilmektedir. Kitapta Do al Olaylar ve Afetler, Hurâfeler ve Bât l nan lar gibi ço u ba l klar günümüz artlar dikkate al narak at lm, malzeme yeni bir tarzda tasnif edilerek yorumlu bir ekilde sunulmaya çal lm t r. Okuyucuya ayr ca ça m zda olumlu ve olumsuz olarak geli en de erlerin Hz. Peygamber in sahip oldu u ve uygulama alan na koydu u de erlerle mukayesesini yapma imkan verilmi tir. Metin içinde Hz. Peygamber in uygulama alan na koydu u de erlerin günümüz de erleriyle mukayesesine her zaman te ebbüs etmedik. Mukayesenin okuyucu taraf ndan tabîî bir ekilde yap lmas n n daha uygun olaca n dü ünerek, uygulamalar ve de erleri ortaya koymakla yetindik. Önemle üzerinde durmaya çal t m z bir ba ka husus da, Hz. Peygamber in sava lar d ndaki faaliyetlerine, malzemenin elverdi i ölçüde gerekli yeri ay rmak olmu tur. Hz. Peygamber in hayat n n ve faaliyetlerinin ele al nd bir eserde, onun sava lar d ndaki faaliyetlerine gerekli yer ayr lmal d r. Bir ba ka deyi le Hz. Peygamber, sadece veya a rl kl olarak yapt sava larla tan t lmamal d r. Aksi takdirde, okuyucuda, Hz. Muhammed (s.a.s.) hakk nda, sanki yaln zca be -alt defa sava yapmak üzere gönderilmi eklinde yanl bir Peygamber imaj hâs l olmaktad r. Oysa bizim ula t m z sonuca göre, kaba bir hesapla, Hudeybiye seferi ve Veda Hacc hariç, Hz. Peygamber in gazvelerde geçirdi i zaman n toplam -yolda geçen zamanlar dahil- ancak bir y ldan biraz fazla (1.3 y l) bir süreyi kapsar. Ayr ca çarp ma meydana gelen gazvelerin, yani sava lar n say s da bütün gazvelerin toplam n n üçte birini geçmez. O takdirde bu oran n daha dü ük, di er bir deyi le Hz. Peygamber in hayat nda sava lar n yerinin daha da az yer tuttu u görülecektir. Sava meydana gelen gazvelerde geçen süre, yirmi üç y ll k peygamberlik süresinin yüzde ikisi, tüm Medine döneminin ise yüzde dördü civar ndad r. Bununla birlikte bu gazvelerde de onun hayat n n sadece sava tan ibaret olmad n, bu s k nt l devrelerde belki çok önemli davran modellerinin görülmesinin mümkün olabildi ini de belirtmek gerekir. O halde, gazveler d nda kalan zamanlarda Peygamberimiz nelerle me gul olmu tur? Onun sava lar d ndaki faaliyetleri, âdil, bar ç, çevreci vs. kimli i ile de tan t lmas gerekir. te, malzemelerde hiçbir abartma ve zorlamaya gitmeksizin onun gazveler d ndaki faaliyetlerine, hak etti i yeri bu eserde ay rmaya çal t k. Bunu ilk olarak kendimiz yapt m z iddias nda da de iliz. Ara t rmalar bir yana, en eski müelliflerimizden bn Sa d, Hz. Peygamber in 16 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

17 ÖN SÖZ hicretten sonraki ilk faaliyetlerini verdikten sonra ve gazvelere geçmeden önce, onun slâm a davet amac yla gönderdi i elçiler ve mektuplarla, Medine ye gelen heyetler hakk nda geni bilgiler vermektedir. Ad geçen müellifin bu iki konuda verdi i bilgiler, eserinde geni yer tutmaktad r. Ayn durumu muahhar kaynaklar m zdan âmî nin eserinde de görmek mümkündür. Biz de bunun önemini dikkate alarak Hz. Peygamber in Mekke dönemindeki daveti ve onun bütün hayat n içeren davetçi ki ili i hakk nda verdi imiz bilgiler d nda, Medine döneminde slâm tan tma ve yayma faaliyetleri ne ayr bir bölüm ay rd k; mektuplar ve heyetlerle olan ili kileri bu bahiste de erlendirdik. Kitab m z klasik tarzda Hayat, Ki ili i gibi iki veya üç temel bölüme ay rma yerine, birbiriyle ba lant l konular ardarda s ralayarak ana ba l klar alt nda haz rlad k. Hicret e kadarki k sm kronolojik olarak vermek daha uygun oldu undan o dönem için bu metodu uygulad k. Fakat Medine dönemini ele al rken konular sistematik bir ekilde sunduk. Kendi içinde kronolojik olarak i lemeye müsait olan Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Mü rikler ve Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hristiyanlar gibi bölümleri de o ekilde yazd k. Bunun yan nda bölümler aras ndaki ba korumaya ve birinden di erine yumu ak geçi yapmaya özen gösterdik. Duru, anla l r ve ak c bir üslup kullanmaya ve genel kabul gören yaz m kurallar na uymaya çal t k. Co rafya, tarihe yard mc bilim dallar ndan birisidir; hatta baz ara t rmac lar co rafyaya dayanmayan tarih bilgisinin romandan ibaret oldu unu söylerler. Hz. Peygamber in hayat n n, hatta Kur an ve sünnetin iyi anla labilmesi için de, onun ya ad ve faaliyetlerini gerçekle tirdi i mekanlar n iyi bilinmesi gerekmektedir. Sözgelimi Kur an da Peygamber in han mlar ndan bir ey istedi iniz zaman perde arkas ndan isteyin buyrulmaktad r. Burada perdeden maksat Hz. Peygamber in han mlar n n odalar n n kap s na, kap yerine as lan perdedir. Çünkü bu odalar n ah ap kap s yoktu ve kap aç kl kilim veya kuma perde ile kapat l yordu. te âyette, Hz. Peygamber in han mlar ndan bir ey istenirken, tek odadan ibaret olan bu özel hayat alan n n kap s na as lm olan perdenin aç lmamas emredilmektedir. Yoksa han mlar n veya Hz. Peygamber in e lerinin arada bir perde bulunmadan kimseyle muhatap olamayaca eklinde bir anlam bulunmamaktad r. O nedenle Hz. Peygamber in ya ad ortam n yap s n n bilinmesi önemlidir. Çal mam zda imkanlar ölçüsünde görsel malzeme kullanmaya çal t k; konular n daha iyi anla lmas n sa lamak amac yla mekanlar tan t c resim, harita ve ekillere yer verdik. Haritalar n büyük k sm n Hüseyin Mu nis in Atlasu Târîhi l- slâm adl eserinden i leyerek haz rlad k. Harita ve resimlerin listesini ve kaynaklar n çindekiler bölümünden sonra verdik. 17 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

18 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Çal mam z temel kaynaklarda Hz. Muhammed (s.a.s.) in faaliyetlerini, sözlerini ve davran lar n izlemek suretiyle kaleme ald k. Ba l klar tespit ederken ve olaylar i lerken onu merkez ald k ve onun davran lar n yans tan malzemeyi de erlendirmeye çal t k. Hedefimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) in tarihî ki ili ini, bu ki ilik çerçevesinde gerçekle tirdi i faaliyetleri ve örnek davran lar n bugünkü ku a a en do ru bir ekilde aktarmaya gayret göstermek ve onun ahs nda slâm anlatmaya çal makt r. Bununla birlikte, her eyi eksiksiz bir ekilde ortaya koydu umuz iddias nda bulunmad m z da burada ifade etmek istiyoruz. Ülkemizde Hz. Peygamber le ilgili olarak yap lan çal malara mütevazi bir katk da bulunabilirsek kendimizi mutlu hissedece iz. Çal malar m esnas nda katk da bulunan hocalar ma, meslekta lar ma; kutsal topraklardaki incelemelerim esnas nda Mekke ve çevresinde yer alan baz tarihî mekanlar görüntülememe yard mc olan Dr. Necati Öztürk e ve di er dostlara te ekkürü borç bilirim. Prof. Dr. brahim Sar çam Ankara HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

19 G R HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK GÖNDER LD ORTAM Hz. Peygamber in hayat, ki ili i ve faaliyetleri ile ilgili bölümlere geçmeden önce, onun içinde do du u, yeti ti i, kendisine peygamberlik görevinin verildi i ve slâm tebli etti i ortam n co rafî, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî yap s n n ortaya konulmas gerekir. Bu bölüm kaleme al n rken onun peygamberlik dönemindeki faaliyetlerinin daha iyi tan nmas na, anla lmas na ve temellendirilmesine yard mc olmak amaçlanm t r. Meselâ Arap Yar madas ndaki siyasî durum ele al n rken Hz. Peygamber in faaliyet gösterdi i ve ili ki kurdu u bölgelerdeki siyasî yap n n tespitine çal lm t r. 1- Co rafî Durum Arap Yar madas, özellikle Hicaz bölgesi, Hz. Peygamber in do du u, ya ad ve vefat etti i yer olmas dolay s yla slâm tarihi aç s ndan çok önemlidir. Arap Yar madas, Asya, Afrika ve Avrupa n n kesi ti i önemli bir noktada bulunur. Do uda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve bat da K z ldeniz ile çevrilidir. Güneyde Bâbü l-mendeb Bo az ile Afrika dan ayr l rken, kuzeyde Süvey Kanal ile bu k taya birle ir. Arap Yar madas n n bat kesiminde, K z ldeniz k y s nda geni li i yer yer kilometreyi bulan dar bir k y ovas olan Tihâme yer al r. Tihâme nin do usunda Hicaz bulunur. Hicaz, am dan Necran a kadar uzanan da lar yer yer kesen vadilerden meydana gelir. Bölge, bat s nda yer alan Tihâme ile do- usundaki Necid i birbirinden ay rd için Hicaz ad n alm t r. Fakat genelde Hicaz denilince, Tihâme yi de içine alan geni bölge kastedilir. Mekke, Medine ve Taif, Hicaz n önemli ehirleridir. Hicaz n do usunda ve Arap Yar madas n n orta kesiminde Necid platosu yer al r. Necid in güneydo u kesiminde Yemâme bulunur. Yemâme ile birlikte Bahreyn e el- Arûd ad verilir. Necid platosu, kuzey, do u ve güneyden çöllerle ku at lm t r. Hicaz n ve Arap Yar madas n n bat kesiminin güneyinde Yemen vard r. Yemen bölgesinin kuzey k sm nda Necran, orta k sm nda San a ve güneyinde Taizz yaylalar me hurdur. Yemen in do usunda, da l k olan ve da l k oldu u kadar da vadilerle yar lm bölgeye Hadramut 19 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

20 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji ad verilir. Hadramut un ve hatta Arap Yar madas n n en do u k sm nda Umman yer al r. Umman n bat s nda ve kuzeybat s nda Irak hudutlar na kadar uzanan bölgeye Bahreyn veya Hecer ad verilir. Yar madan n kuzey kesiminde Nüfûd, güney kesiminde ise Rubu l-hâlî ad verilen çöller bulunur. Bu iki büyük çölü birbirine ba layan dar bir erit halinde Dehnâ Çölü vard r. Arap Yar madas n n Asya k tas ile birle en kuzey kesiminde, s n r te kil edecek co rafî bir unsura rastlanmad için kuzey s n r hakk nda farkl görü ler mevcuttur. Suriye ve Irak bölgelerini de Arap Yar madas ndan sayanlar vard r. Suriye ve Irak, co rafî aç dan Arap Yar madas ndan say lmasa bile, etnik aç dan say labilir. Çünkü slâm n do u undan önce bu bölgelerde Araplar oturuyorlard ; slâm n do du u s ralarda da Suriye ve Irak ta Araplar taraf ndan kurulmu devletler bulunuyordu. Bölgede çe itli Arap kabileleri ya amaktayd. slâm öncesinde, Hz. Peygamber döneminde ve daha sonra dört halife devrinde Müslümanlarla bu bölgelerin halk aras nda s k ili kiler bulunuyordu. slâm n do u una yak n tarihlerde Arabistan daki me hur ehirler unlard r: Mekke, Taif, Yesrib, Yenbû, Cüre, San a, Hicr, Hayber, Suhâr, Debâ, Dûmetülcendel, Fedek, Teymâ, Vâdi l-kurâ ve Maknâ Siyasî Durum slâm dan önce Arap Yar madas nda belli bir siyasî sistemin varl bilinmemektedir. Yar madan n tamam n hakimiyeti alt nda tutan merkezî bir idare mevcut olmam t r. Ancak yar madan n kuzey do usunda Hîreliler, kuzeybat s nda Gassâniler, güneyde Yemen de Sebe ve Himyer krall klar gibi devletler kurulmu tur. Di er yerlerde kabileler müstakil bir ekilde varl klar n sürdürmü lerdir. Himyerîlerin son dönemlerinin Mekke ile yak n alakas bulundu undan, kitab m zda Yemen de kurulan krall klar sonraya b rakmay dü ündük. O nedenle önce Kuzey Arabistan da kurulan devletleri ele alaca z. a- Kuzey Arabistan Nabatîler: M. Ö. IV. yüzy ldan m. 106 y l na kadar Filistin in güneyinde, Akabe Körfezi ile Lût Gölü aras ndaki Edom bölgesinde Nabatî Krall hüküm sürmü tür. Krall n merkezi önceleri, bugün bile harabeleri me hur olan Petra ehriydi. Daha sonra F rat nehri ile K z ldeniz aras nda geni bir alana yay lan Nabatîler, Kuzey Hicaz a bile hakim olmu lard r. Putperest olan Nabatîler, Roma mparatorlu u ile çöl aras nda bir tampon görevi üstlenmi lerdir. Bu arada 1. Bekrî, Mu cem Me sta cem, tah. Mustafa es-sakkâ, Beyrut 1983, I, 5-16; Philip Hitti, Siyâsî ve Kültürel slam Tarihi, çev. Salih Tu, stanbul 1995, I, 51 vd.; Kudret Büyükco kun, Arabistan, D A, III, HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK

HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 02.indd 3 05.08.2014 16:03:56 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 02.indd 4 04.02.2014 10:37:55 10 HAR TA VE RES MLER 13 ÖN SÖZ 19 G R Ç NDEK LER HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Prof. Dr. İbrahim Sarıçam

Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Diyanet Vakfı Yayınları İÇİNDEKİLER: 1. Hz. Muhammed'in Peygamber Olarak Gönderildiği Ortam 2. Peygamberliğine Kadar Hz. Muhammed 3. Peygamberliğin Mekke Dönemi 4. Hicret Ve Medine'de

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI. Hz. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM

Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI. Hz. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI Hz. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM Hz. Peygamber'in hayatı, kişiliği ve faaliyetleri ile ilgili bölümlere geçmeden önce, onun içinde doğduğu, yetiştiği,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-43 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-46/848-387 Karar Tarihi : 26.11.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013

Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek. Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devleti tarihsel bağlamında iki ayrı örnekte incelemek Prof. Dr. İlyas DOĞAN, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler, Astana Yayınları, 2013 Devlet tarihi bir gerçekliktir İşbölümünün en basit düzeyde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2008-2-101 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-37/487-171 Karar Tarihi : 5.6.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı