Din leri Yüksek Kurulu karar : / Bask Y ISBN: Sertifika No: Diyanet leri Ba kanl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl"

Transkript

1 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

2 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre YILDIZ Dizgi Recep KAYA Mehmet KARADA Hasan EK NC Hüseyin D L Din leri Yüksek Kurulu karar : /34 7. Bask Bask Korza Yay nc l k Bas m San. ve Tic. Ltd. ti. (0 312) Y ISBN: Sertifika No: Diyanet leri Ba kanl leti im Dini Yay nlar Genel Müdürlü ü Bas l Yay nlar Daire Ba kanl Tel: (0.312) Faks: (0.312) e-posta: Da t m ve Sat Döner Sermaye letme Müdürlü ü Tel: (0.312) Faks: (0.312) e-posta: HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

3 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

4 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

5 10 HAR TA VE RES MLER 13 ÖN SÖZ 19 G R Ç NDEK LER HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK GÖNDER LD ORTAM Co rafî Durum Siyasî Durum 20 a- Kuzey Arabistan 24 b- Güney Arabistan 27 c- Hicaz Bölgesi Sosyal ve Kültürel Durum 33 a- Nüfus Yap s 35 b- Kabile Hayat 40 c- Aile Yap s 41 d- Baz Âdetler ve Uygulamalar 42 e- Ahlâk 43 f- Edebiyat ve Yaz Ekonomik Durum Dinî Durum 48 a- Yahudilik 48 b- Hristiyanl k 49 c- Mecusîlik 50 d- Sâbiîlik 51 e- Putperestlik 56 f- Hanî ik PEYGAMBERL NE KADAR HZ. MUHAMMED Ailesi Do umu, Çocuklu u ve Gençli i Hz. Hatice ile Evlili i Kâbe Hakemli i 5 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

6 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Hz. Muhammed in Peygamberlikten Önceki Hayat n n ve Ki ili inin Temel Özellikleri 74 a- Yetim ve Fakir Olarak Büyümesi 75 b- Ümmî Olu u 77 c. Ticaretle Me gul Olu u 77 d- Çobanl k Yapmas 79 e- Toplum çindeki Yeri ve Çevresi 79 f- Güvenilir Olu u 80 g- Ahlâk 80 h- Dinî Hayat PEYGAMBERL N MEKKE DÖNEM Hz. Muhammed in Peygamber Olarak Görevlendirili i slâm a Davet ve lk Müslümanlar Mü riklerin Tepkisi Mü riklerin Uzla ma Tekli eri Muhalefet Sebepleri Hz. Hamza ve Hz. Ömer in Müslüman Olu lar Habe istan a Birinci Hicret Habe istan a kinci Hicret Hâ imo ullar na Boykot Hüzün Y l Sakif Kabilesini Ziyaret srâ ve Mi rac Akabe Bîatlar Hz. Peygamber in Mekke Dönemindeki Mesaj na Toplu Bir Bak H CRET VE MED NE DE SLÂM TOPLUMUNUN OLU UMU Hicret Hicret Esnas nda Medine Kurumsalla ma Sürecinin Ba lamas 134 a- Mescid-i Nebevî ve Hz. Peygamber Döneminde Di er Mescitler 140 b- Suffe 140 c- Yeni Bir Karde lik Sistemi 143 d- Birarada Ya ama Tecrübesi Hicretin lk Y llar nda Di er Baz Önemli Geli meler 6 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

7 İÇİNDEKİLER HZ. MUHAMMED N SLÂM A VE MÜSLÜMANLARA YÖNEL K SALDIRILARLA MÜCADELES Mü riklerle li kiler 148 a- Hz. Peygamber, Bar ve Sava 151 b- lk Seriyyeler ve Gazveler 155 c- Bedir Sava (2/624) 168 d- Bedir ile Uhud Sava lar Aras nda Mü riklerle li kilerde Baz Geli meler 169 e- Uhud Sava (3/625) 179 f- Uhud le Hendek Sava Aras nda Mü riklerle li kilerde Birtak m Geli meler 184 g- Hendek Sava (5/627) 192 h- Hendek Sava ile Hudeybiye Bar Aras nda Mü riklerle li kiler 196 i- Hudeybiye Bar Antla mas (6/628) 203 k- Hudeybiye Bar Antla mas le Mekke nin Fethi Aras nda Mü riklerle li kilerde Geli meler 206 l- Mekke nin Fethi (8/630) 214 m- Huneyn - Evtas Sava lar ve Taif Ku atmas (8/630) 219 n- Mü riklerle li kilerde Son A ama (9/631) Yahudilerle li kiler 221 a- Genel Bilgiler 223 b- Kaynukâo ullar n n Medine den Ç kar lmas (2/624) 224 c- Nadîro ullar n n Medine den Ç kar lmas (4/625) 227 d- Kurayzao ullar Olay (5/627) 229 e- Hayberin Fethi (7/628) Hristiyanlarla li kiler 236 a- Genel Bilgiler 237 b- Mûte Sava (8/629) 241 c- Tebük Seferi (9/630) 245 d- Necran Hristiyanlar TANITIM FAAL YETLER VE SLÂM IN YAYILI I Giri slâm a Davet Mektuplar slâm n Yay lmas Aç s ndan Heyetlerin Önemi HZ. MUHAMMED N ÖRNEK K L NDEN KES TLER Davetçili i Do rulu u Lüzumsuz Davran lar Kar s nda Tutumu 7 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

8 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Nezâketi Hayata yimser Bak Alçak Gönüllülü ü A r l klar Kar s ndaki Tutumu Güvenilir Olu u Adaleti Ho görüsü Cömertli i Yeniliklere Kar Tutumu HZ. MUHAMMED N A LE HAYATI Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed Evlilikleri Çocuklar HZ. MUHAMMED VE DARE darede Hz. Peygamber in Yeri darî Kurumlar 298 a- Valilik ve Vilayetlerin daresi 300 b- Hac Emîrli i 300 c- Elçilik 301 d- Kâtiplik 301 e- Adlî ler 303 f- Askerî Te kilat EKONOM K FAAL YETLER Hz. Peygamber ve Çal ma Ekonomik Düzenlemeler SOSYAL VE KÜLTÜREL FAAL YETLER Toplum Yap s E itim ve Ö retim Aile Bayram Kutlamalar, E lence ve Dü ünler T p ve Sa l k Edebiyat 326 a- Hitabet 8 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

9 İÇİNDEKİLER 328 b- iir Yaz Çevre HZ. MUHAMMED VE BAZI TOPLUM KES MLER Çocuklar Gençler Ya l lar Kad nlar Yetimler, ehit Aileleri ve Gaziler Fakirler Özürlüler Köleler TOPLUMSAL SORUNLAR KAR ISINDA HZ. MUHAMMED htilaf ve Çeki meler iddet Zararl Al kanl klar ve Ahlâkî Sorunlar Do al Olaylar ve Afetler Hurafeler/Bat l nan lar HZ. MUHAMMED N SON GÜNLER VE VEFATI Hz. Peygamber in Vefat ndan Önce slâmiyetin Geni leme Durumu Veda Hacc (10/632) Hz. Peygamber in Vefat ndan Önce Baz Geli meler Hz. Peygamber in Vefat Hz. Peygamber in Miras 400 Hz. Peygamber in Geçim Kaynaklar Ana Hatlar yla unlard r: Hz. Peygamber in Medine Dönemi ndeki Mesaj na Toplu Bir Bak 404 SON SÖZ 409 B BL YOGRAFYA 419 NDEKS 9 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

10 HAR TA VE RES MLER 1. slâm n do du u s rada Arap Yar madas ve çevresindeki devletler (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Arap Yar madas nda kabileler ( brahim Sar çam), Sayfa: Mekke-Medine yolu-hicaz- am-irak-yemen yollar (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: slâm öncesi dönemde Arap Yar madas nda me hur putlar (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Eskiden Zemzem Kuyusu ndan su çekme sistemi (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hz. Peygamber in süt annesinin kabilesinin yurdundan görüntüler (foto:a. Si ), Sayfa: Busrâ dan görüntüler (foto: Fatih Erkoço lu), Sayfa: Hz. Peygamber döneminde Mekke (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Mekke de Hz. Peygamber in koyun güttü ü bölgeden görüntüler (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hira da n n genel görünü ü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hira ma aras ndan bir görünü (foto: Mehmet Özdemir), Sayfa: Mekke de Ebû Kubeys da ve Safâ dan bir görünü (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Habe istan a hicret ( brahim Sar çam), Sayfa: Hz. Peygamber in Taif ten dönerken dinlendi i ve kendisine üzüm ikram edilen bahçeden bir görünü (foto: Mehmet Özdemir), Sayfa: Akabe bîatlar n n yap ld alandan bir görünüm (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Sevr ma aras n n d tan görünü ü (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Sevr ma aras n n içinden bir görünüm, Sayfa: Sevr ma aras ndan Hira n n görünü ü (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Hz. Peygamber in hicret s ras nda takip etti i yol (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Hz. Peygamber in Hicret esnas nda Kubâ dan Benî Mâlik b. Neccâr yurduna intikali (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

11 Harita ve Resimler 21. Hicretten önce Medine (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Mescid-i Nebevî nin plân (Creswell den i lenerek), Sayfa: Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî nin bir illüstrasyonu (resim taslak çizimi: Prof. Dr. Nusret Çam), Sayfa: lk seriyyeler (Ömerî den i lenerek), Sayfa: Batn- Nahle olay n n gerçekle t i bölgeden bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Bedir Sava (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Bedir ehitli i (foto: Ali Erkaya), Sayfa: Uhud Sava (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Önde Okçular Tepesi, arkada Uhud da ndan bir görünüm (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Uhud da ve Uhud Sava n n yap ld alan n Okçular Tepesi nden genel görünü ü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Uhud da nda Hz. Peygamber ve arkada lar n n s nd mekândan bir görünü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Bi r-i Maûne ve Recî olaylar (Ömerî den i lenerek), Sayfa: Recî olay n n meydana geldi i alandan bir görüntü (Ömerî, s. 226 ), Sayfa: Recî olay n n meydana geldi i alandan bir ba ka görüntü (Ömerî, s. 226 ), Sayfa: Hendek Sava esnas nda Hz. Peygamber için bir Türk çad r kurulmu tu, Sayfa: Hendek Sava nda Müslümanlar n karargâh kurdu u alandan bir görünüm (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hendek Sava (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Hudeybiye Seferi ( brahim Sar çam), Sayfa: Hudeybiye Bar n n yap ld alandan bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hudeybiye Bar n n yap ld alandan bir ba ka görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Mekke nin Fethi ne giderken ordunun konaklad Merru z-zahrân dan bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Mekke nin Fethi ne giderken ordunun konaklad Merru z-zahrân dan bir ba ka görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Merru z-zahrân dan hareket eden slâm ordusunun geçti i dar bo az n 11 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

12 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Mekke yönünden görünü ü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Mekke nin Fethi (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Huneyn de slâm ordusuna pusu kurulan bölgeye do ru ilerleyen yol (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Huneyn Sava n n meydana geldi i alandan bir görünü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Huneyn ganimetlerinin topland Ci râne den bir görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Huneyn ganimetlerinin topland Ci râne den bir ba ka görüntü (foto: brahim Sar çam), Sayfa: Hayber in Fethi (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Son muhacir ka lesinin Habe istan dan dönü ü ( brahim Sar çam), Sayfa: Mûte Seferi, Sayfa: 240; Mute Sava n n meydana geldi i bölgeden görüntüler (foto: Fatih Erkoço lu), Sayfa: Tebük Seferi, Sayfa: Hz. Peygamber in slâm a davet mektubu gönderdi i bölgelerden baz lar ( brahim Sar çam), Sayfa: Arafat ta Cebel-i Rahme de hac lar (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Mina da çad rlara yerle mi hac lar (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Hac mevsiminde Mescid-i Haram da namaz (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Medine de konaklayan hac ka lesi (20. yüzy l ba lar, Betenûnî, s ), Sayfa: Veda Hacc (Mu nis ten i lenerek), Sayfa: Hz. Peygamber in kabrinin Ravza-i Mutahhara daki duru u, Sayfa: Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer in medfun bulundu u Ravza-i Mutahhara dan bir görünü, Sayfa: HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

13 ÖN SÖZ Bu çal may kaleme almaktaki amac m z, Hz. Muhammed (s.a.s.) in hayat n gerçekleri içinde do ru bir ekilde tan t lmas n ve anla lmas n sa lamak; onun evrensel niteli e sahip olan faaliyetlerini, davran lar n ortaya koymak ve belli ba l konulara yakla m n yans tmakt r. Hz. Muhammed (s.a.s.) in do ru ve iyi anla lmas ve tan t lmas n n önemi ortadad r. Çünkü onun hayat, slâmî hükümlerin ve de erlerin ya ant haline dönü tü ü ve mü ahhas hâle geldi i aland r. yi tan nmas do ru bir ekilde örnek al nmas na vesile olaca gibi, yanl tan nmas ve anla lmas ise, dinin tahrifine yol açabilecek ölçüde zararl uygulamalar n hayata geçirilmesine ve ak mlar n do mas na sebep olabilir. slâm n hedefi Peygamber in do ru anla lmas yla ve do ru örnek al nmas yla gerçekle ebilir. Ayr ca, Hz. Peygamber daima Kur an- Kerim in ruhuna uygun hareket etti i için onun anla lmas, Kur an- Kerim in anla lmas na yard mc olacakt r. nsanl n her zaman ve mekanda Hz. Peygamberin tebli etti i lâhî mesaja ve onun hayata geçirilmi ekli olan örnek ki ili ine ve rehberli ine ihtiyac bulundu unu da burada belirtelim. Çünkü bu mesaj, insanlar n can, mal ve rz güvenli ini korumak ba ta olmak üzere toplumun en önemli meselelerini kapsamaktad r. Burada çal mam z haz rlarken ba vurdu umuz kaynaklar ve takip etti imiz metot hakk nda, ayr nt ya girmeksizin, ana hatlar yla bilgi vermek istiyoruz. Kaynaklar m z n ba nda Kur an- Kerim gelmektedir. Hz. Peygamber in hayat, Kur ân- Kerim den ba ms z dü ünülemez. Onda Peygamberimiz dönemindeki sava lar, antla malar, Yahudilerle, Hristiyanlarla, münâf klarla ve bedevîlerle ili kiler, hicret, Hz. Peygamber in hayat ve e leri, be erî ve rûhî yönü, peygamberli i, yetki ve sorumluluklar, kendisine yönelik uyar lar, teselliler vb. konularda bol miktarda bilgiler yer almaktad r. O nedenle kaynaklar m z n ba nda Kur an- Kerim e yer verdik. Çünkü Vâk dî ve bn Hi âm gibi en eski siyer müellifleri bile bu hususu ihmal etmemi ler, kitaplar nda pek çok olay n ve özellikle gazvelerin Kur an- Kerim e yans mas konusuna özel bölümler ay rm lard r. Biz de bir konuyu ele al rken Kur an- Kerim in o konuyla ilgili âyet veya sûrelerinden geni ölçüde faydaland k. Ço u zaman âyetlerin tam meâli yerine ifade etti i anlam vermeyi tercih ettik. kinci temel kayna m z hadis külliyât d r. Bu kitaplarda Hz. Peygamber in hayat n n ve ki ili inin tüm yönleriyle ilgili olan, hattâ siyer-me âzî ve genel 13 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

14 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji tarih kitaplar nda bulunmayan bilgiler yer almaktad r. Hadisleri kullan rken de metnin tam çevirisi yerine ço u defa ifade etti i anlam vermeyi tercih etti imizi burada belirtmek istiyoruz. Kur an- Kerim ve hadis kitaplar n n d nda en eski siyer-me âzî kitaplar yla, genel tarih kitaplar n n ilgili bölümleri ba l ca kaynaklar m z olu turmaktad r. Bu arada, en eski sîre müelliflerinden Mûsa b. Ukbe nin eserinden istifade eden bn Abdilber, bn Seyyidinnâs ve ayn zamanda olaylar mükemmel bir ekilde tasvir eden Makrîzî gibi muahhar müelliflerin siyerle ilgili kitaplar ndan istifade etmeyi de ihmal etmedik. Bu kaynaklar önemlidir. Çünkü Mûsa b. Ukbe nin kitab ad geçen müellifler taraf ndan kullan lm, ancak daha sonra kaybolmu tur. Ayr ca, klasik kaynaklar m zdaki bilgilerin günümüzle ba lant s n daha iyi kurabilmek amac yla, Ali zzetbegoviç ve Câbirî gibi yak n tarihimizin ünlü dü- ünürlerinin de erlendirmelerini de gözard etmedik. Bu arada, son zamanlarda Hz. Peygamber in hayat n veya hayat n n ve ahsiyetinin çe itli yönlerini ele alan k ymetli ara t rmalar yap ld n da belirtmek gerekir. Bu sahadaki k ymetli tebli leri ihtiva eden Türkiye Diyanet Vakf n n düzenledi i Kutlu Do- um Sempozyumlar n ve Ebedî Risâlet Sempozyumu nu burada örnek olarak hat rlatmak isteriz. Ayr ca Mevlânâ iblî ve Muhammed Hamidullah gibi ciddi ara t rmac lar n eserlerini ve bu arada farkl bak aç lar n yans tmak amac yla Hz. Muhammed (s.a.s.) hakk nda Bat literatüründe yer alan ara t rmalar ihmal etmedik. Bu eserleri kullan rken gerekli gördü ümüz durumlarda okuyucuyu ayd nlatmak amac yla at fta bulundu umuz ara t rmalar hakk ndaki kanaatimizi dipnotlarda k saca verdik. Keza, özellikle baz k s mlar kaleme al rken, ça da yazarlar n konumuzla ilgili görü lerini de dikkate ald k. Çal mam z bir tart malar dizisi haline getirmek istemedik. O nedenle ça da siyer yazarlar n n eserlerinde gördü ümüz ve bizce hatal olan hususlara cevap yeti tirmek gibi bir hedefimiz olmam t r. Kaynaklar m z hakk nda bu k sa bilgiyi verdikten sonra çal mada takip etti- imiz metotla ilgili olarak da baz aç klamalarda bulunmak istiyoruz. Hedefimiz Hz. Peygamber in hayat n, faaliyetlerini ve örnek al nmas gereken ki ili ini ortaya koymakt r. Ancak, Kur an- Kerim, hadis kitaplar ve slâm tarihinin ilk kaynaklar ndaki gerçek peygamber tasviri ile, tarihin seyri içinde, zamanla halk n muhayyilesini besleyen, özellikle baz edebî eserlerdeki peygamber anlay aras nda ciddî farklar bulundu u bir hakikattir. kinci grupta yer alan mesela Ahmed Mür id Efendi nin (ö. 1761) Ahmediyye adl eseri ve Muhammed Bîcan n Muhammediyye gibi baz kitaplar n, halktaki peygamber sevgisini geli tirmeye yönelik olumlu katk s ndan bahsedilebilir. Ancak, ad geçen eserlerde oldu u gibi, bu tür kitaplarda, uydurma hadis mecmualar nda bile bulunmayan ve Hz. 14 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

15 ÖN SÖZ Peygamber in sahih sünnetiyle tamamen çeli en rivayetler de yer almaktad r. Uydurma rivayetlerin ya da zaman içerisinde ya ayan kültürün bir parças haline dönü en edebî tasvirlerin, gerçek hayat n ve örnek al nabilecek davran lar n yerini almamas gerekti i aç kt r. Bu tür rivayetlerin zaman zaman ana kaynaklarda da yer ald n belirtmek gerekir. Kaynaklarda zaman zaman Hz. Peygamber e be er üstü vas flar yükleyen, onun ahs n ve hayat n insanüstü özelliklerle süslemeye çal an rivayetler yer almaktad r. Oysa bu rivayetler Peygamber i tan ma bak m ndan elveri li olmad gibi, hem tarihî gerçeklere uygunluk ve hem de rivayet kriti i aç s ndan do ru de ildir. Ara t rmam zda, ciddî bulmad m z bu tür rivayetlere yer vermemeye çal t k. Kur an- Kerim i, Hz. Peygamber in hayat n ve ahlâkî ki ili ini bir bütünlük içerisinde dikkate alarak bunlara ters dü en rivayetleri kullanmad k. Hurafeden ve efsaneden ar nm duru bir metin haz rlamaya gayret ettik. Olaylar do ru bir ekilde tespit etmeye çal t k. Her eyden önce çal mam z, genel kabul gören, do ru ve sa lam kabul etti imiz rivayetleri esas alarak haz rlad k. Okuyucunun kayna a müracaat n kolayla t rmak amac yla konuyla ilgili bilgileri ald m z yerleri dipnotta verdik. Dipnotlarda çok say da, bazen yirmi veya otuz kadar kayna kaydetmek mümkün olmakla beraber, çal mam z bir dipnot y n hâline getirmemek için, konu hakk nda geni ve doyurucu bilgi veren en eski iki veya üç temel kayna n, ayet varsa bir veya iki ara t rman n ad n kaydetmekle yetindik. Bununla birlikte, faydaland m z kaynaklar n tümünü Bibliyografya da vermeyi ihmal etmedik. E er ele ald m z olayla ilgili ikinci derecede sa lam olabilece ine ihtimal verdi imiz bilgiler varsa, bunlar gerekli gördü ümüz durumlarda dipnotta kayna n göstermek suretiyle metinde kaydettik. Yine gerekli gördü ümüz yerlerde rivayetler ve olaylar üzerinde yapm oldu umuz tahlilleri kaydetmenin kitab n hacmini art raca n ve okuyucuyu yoraca n dü ünerek, tercih etti imiz bilgileri vermekle yetindik. Bir ba ka ifade ile, akademik tart malardan genellikle uzak durduk ve ihtilafl konulardaki görü leri kaydetmedik. ayet tart malara yer vermi olsayd k metni iki kat geni letmi olurduk. Bununla birlikte, akademik zihniyetten uzakla mamaya çal t k. Çal mam zda her olay günümüze ta ma gayreti içinde bulunmad k; asl nda buna imkan da yoktur. Ancak aktüel hâle getirilmeye müsait olanlar güncelle tirdik. Temel hareket noktam z bu olmakla birlikte, faaliyetler bir bütün olarak verilmedi i takdirde pek çok meselenin kapal kalabilece i dü üncesinden hareketle Hz. Peygamber in hayat n n ve faaliyetlerinin bütününü vermeye çal t k. O nedenle Hz. Peygamber in, dönemin artlar içinde cereyan eden ve tarihsel nitelik ta yan faaliyetlerini de ortaya koymaya çal t k. Nitekim kimi zaman, 15 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

16 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji tarihsel bir olgu olan bir sava ta bile tarihin her döneminde kar la labilecek unsurlar bulunabilmekte ve o olay yorumlamak suretiyle evrensel ilkeler ç karmak mümkün olabilmektedir. Ayr ca okuyucu o sava la ilgili bilgileri okurken kendisini Hz. Peygamber e yak n hissedebilmektedir. Kitapta Do al Olaylar ve Afetler, Hurâfeler ve Bât l nan lar gibi ço u ba l klar günümüz artlar dikkate al narak at lm, malzeme yeni bir tarzda tasnif edilerek yorumlu bir ekilde sunulmaya çal lm t r. Okuyucuya ayr ca ça m zda olumlu ve olumsuz olarak geli en de erlerin Hz. Peygamber in sahip oldu u ve uygulama alan na koydu u de erlerle mukayesesini yapma imkan verilmi tir. Metin içinde Hz. Peygamber in uygulama alan na koydu u de erlerin günümüz de erleriyle mukayesesine her zaman te ebbüs etmedik. Mukayesenin okuyucu taraf ndan tabîî bir ekilde yap lmas n n daha uygun olaca n dü ünerek, uygulamalar ve de erleri ortaya koymakla yetindik. Önemle üzerinde durmaya çal t m z bir ba ka husus da, Hz. Peygamber in sava lar d ndaki faaliyetlerine, malzemenin elverdi i ölçüde gerekli yeri ay rmak olmu tur. Hz. Peygamber in hayat n n ve faaliyetlerinin ele al nd bir eserde, onun sava lar d ndaki faaliyetlerine gerekli yer ayr lmal d r. Bir ba ka deyi le Hz. Peygamber, sadece veya a rl kl olarak yapt sava larla tan t lmamal d r. Aksi takdirde, okuyucuda, Hz. Muhammed (s.a.s.) hakk nda, sanki yaln zca be -alt defa sava yapmak üzere gönderilmi eklinde yanl bir Peygamber imaj hâs l olmaktad r. Oysa bizim ula t m z sonuca göre, kaba bir hesapla, Hudeybiye seferi ve Veda Hacc hariç, Hz. Peygamber in gazvelerde geçirdi i zaman n toplam -yolda geçen zamanlar dahil- ancak bir y ldan biraz fazla (1.3 y l) bir süreyi kapsar. Ayr ca çarp ma meydana gelen gazvelerin, yani sava lar n say s da bütün gazvelerin toplam n n üçte birini geçmez. O takdirde bu oran n daha dü ük, di er bir deyi le Hz. Peygamber in hayat nda sava lar n yerinin daha da az yer tuttu u görülecektir. Sava meydana gelen gazvelerde geçen süre, yirmi üç y ll k peygamberlik süresinin yüzde ikisi, tüm Medine döneminin ise yüzde dördü civar ndad r. Bununla birlikte bu gazvelerde de onun hayat n n sadece sava tan ibaret olmad n, bu s k nt l devrelerde belki çok önemli davran modellerinin görülmesinin mümkün olabildi ini de belirtmek gerekir. O halde, gazveler d nda kalan zamanlarda Peygamberimiz nelerle me gul olmu tur? Onun sava lar d ndaki faaliyetleri, âdil, bar ç, çevreci vs. kimli i ile de tan t lmas gerekir. te, malzemelerde hiçbir abartma ve zorlamaya gitmeksizin onun gazveler d ndaki faaliyetlerine, hak etti i yeri bu eserde ay rmaya çal t k. Bunu ilk olarak kendimiz yapt m z iddias nda da de iliz. Ara t rmalar bir yana, en eski müelliflerimizden bn Sa d, Hz. Peygamber in 16 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

17 ÖN SÖZ hicretten sonraki ilk faaliyetlerini verdikten sonra ve gazvelere geçmeden önce, onun slâm a davet amac yla gönderdi i elçiler ve mektuplarla, Medine ye gelen heyetler hakk nda geni bilgiler vermektedir. Ad geçen müellifin bu iki konuda verdi i bilgiler, eserinde geni yer tutmaktad r. Ayn durumu muahhar kaynaklar m zdan âmî nin eserinde de görmek mümkündür. Biz de bunun önemini dikkate alarak Hz. Peygamber in Mekke dönemindeki daveti ve onun bütün hayat n içeren davetçi ki ili i hakk nda verdi imiz bilgiler d nda, Medine döneminde slâm tan tma ve yayma faaliyetleri ne ayr bir bölüm ay rd k; mektuplar ve heyetlerle olan ili kileri bu bahiste de erlendirdik. Kitab m z klasik tarzda Hayat, Ki ili i gibi iki veya üç temel bölüme ay rma yerine, birbiriyle ba lant l konular ardarda s ralayarak ana ba l klar alt nda haz rlad k. Hicret e kadarki k sm kronolojik olarak vermek daha uygun oldu undan o dönem için bu metodu uygulad k. Fakat Medine dönemini ele al rken konular sistematik bir ekilde sunduk. Kendi içinde kronolojik olarak i lemeye müsait olan Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Mü rikler ve Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Hristiyanlar gibi bölümleri de o ekilde yazd k. Bunun yan nda bölümler aras ndaki ba korumaya ve birinden di erine yumu ak geçi yapmaya özen gösterdik. Duru, anla l r ve ak c bir üslup kullanmaya ve genel kabul gören yaz m kurallar na uymaya çal t k. Co rafya, tarihe yard mc bilim dallar ndan birisidir; hatta baz ara t rmac lar co rafyaya dayanmayan tarih bilgisinin romandan ibaret oldu unu söylerler. Hz. Peygamber in hayat n n, hatta Kur an ve sünnetin iyi anla labilmesi için de, onun ya ad ve faaliyetlerini gerçekle tirdi i mekanlar n iyi bilinmesi gerekmektedir. Sözgelimi Kur an da Peygamber in han mlar ndan bir ey istedi iniz zaman perde arkas ndan isteyin buyrulmaktad r. Burada perdeden maksat Hz. Peygamber in han mlar n n odalar n n kap s na, kap yerine as lan perdedir. Çünkü bu odalar n ah ap kap s yoktu ve kap aç kl kilim veya kuma perde ile kapat l yordu. te âyette, Hz. Peygamber in han mlar ndan bir ey istenirken, tek odadan ibaret olan bu özel hayat alan n n kap s na as lm olan perdenin aç lmamas emredilmektedir. Yoksa han mlar n veya Hz. Peygamber in e lerinin arada bir perde bulunmadan kimseyle muhatap olamayaca eklinde bir anlam bulunmamaktad r. O nedenle Hz. Peygamber in ya ad ortam n yap s n n bilinmesi önemlidir. Çal mam zda imkanlar ölçüsünde görsel malzeme kullanmaya çal t k; konular n daha iyi anla lmas n sa lamak amac yla mekanlar tan t c resim, harita ve ekillere yer verdik. Haritalar n büyük k sm n Hüseyin Mu nis in Atlasu Târîhi l- slâm adl eserinden i leyerek haz rlad k. Harita ve resimlerin listesini ve kaynaklar n çindekiler bölümünden sonra verdik. 17 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

18 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji Çal mam z temel kaynaklarda Hz. Muhammed (s.a.s.) in faaliyetlerini, sözlerini ve davran lar n izlemek suretiyle kaleme ald k. Ba l klar tespit ederken ve olaylar i lerken onu merkez ald k ve onun davran lar n yans tan malzemeyi de erlendirmeye çal t k. Hedefimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) in tarihî ki ili ini, bu ki ilik çerçevesinde gerçekle tirdi i faaliyetleri ve örnek davran lar n bugünkü ku a a en do ru bir ekilde aktarmaya gayret göstermek ve onun ahs nda slâm anlatmaya çal makt r. Bununla birlikte, her eyi eksiksiz bir ekilde ortaya koydu umuz iddias nda bulunmad m z da burada ifade etmek istiyoruz. Ülkemizde Hz. Peygamber le ilgili olarak yap lan çal malara mütevazi bir katk da bulunabilirsek kendimizi mutlu hissedece iz. Çal malar m esnas nda katk da bulunan hocalar ma, meslekta lar ma; kutsal topraklardaki incelemelerim esnas nda Mekke ve çevresinde yer alan baz tarihî mekanlar görüntülememe yard mc olan Dr. Necati Öztürk e ve di er dostlara te ekkürü borç bilirim. Prof. Dr. brahim Sar çam Ankara HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

19 G R HZ. MUHAMMED N PEYGAMBER OLARAK GÖNDER LD ORTAM Hz. Peygamber in hayat, ki ili i ve faaliyetleri ile ilgili bölümlere geçmeden önce, onun içinde do du u, yeti ti i, kendisine peygamberlik görevinin verildi i ve slâm tebli etti i ortam n co rafî, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî yap s n n ortaya konulmas gerekir. Bu bölüm kaleme al n rken onun peygamberlik dönemindeki faaliyetlerinin daha iyi tan nmas na, anla lmas na ve temellendirilmesine yard mc olmak amaçlanm t r. Meselâ Arap Yar madas ndaki siyasî durum ele al n rken Hz. Peygamber in faaliyet gösterdi i ve ili ki kurdu u bölgelerdeki siyasî yap n n tespitine çal lm t r. 1- Co rafî Durum Arap Yar madas, özellikle Hicaz bölgesi, Hz. Peygamber in do du u, ya ad ve vefat etti i yer olmas dolay s yla slâm tarihi aç s ndan çok önemlidir. Arap Yar madas, Asya, Afrika ve Avrupa n n kesi ti i önemli bir noktada bulunur. Do uda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve bat da K z ldeniz ile çevrilidir. Güneyde Bâbü l-mendeb Bo az ile Afrika dan ayr l rken, kuzeyde Süvey Kanal ile bu k taya birle ir. Arap Yar madas n n bat kesiminde, K z ldeniz k y s nda geni li i yer yer kilometreyi bulan dar bir k y ovas olan Tihâme yer al r. Tihâme nin do usunda Hicaz bulunur. Hicaz, am dan Necran a kadar uzanan da lar yer yer kesen vadilerden meydana gelir. Bölge, bat s nda yer alan Tihâme ile do- usundaki Necid i birbirinden ay rd için Hicaz ad n alm t r. Fakat genelde Hicaz denilince, Tihâme yi de içine alan geni bölge kastedilir. Mekke, Medine ve Taif, Hicaz n önemli ehirleridir. Hicaz n do usunda ve Arap Yar madas n n orta kesiminde Necid platosu yer al r. Necid in güneydo u kesiminde Yemâme bulunur. Yemâme ile birlikte Bahreyn e el- Arûd ad verilir. Necid platosu, kuzey, do u ve güneyden çöllerle ku at lm t r. Hicaz n ve Arap Yar madas n n bat kesiminin güneyinde Yemen vard r. Yemen bölgesinin kuzey k sm nda Necran, orta k sm nda San a ve güneyinde Taizz yaylalar me hurdur. Yemen in do usunda, da l k olan ve da l k oldu u kadar da vadilerle yar lm bölgeye Hadramut 19 HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

20 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaji ad verilir. Hadramut un ve hatta Arap Yar madas n n en do u k sm nda Umman yer al r. Umman n bat s nda ve kuzeybat s nda Irak hudutlar na kadar uzanan bölgeye Bahreyn veya Hecer ad verilir. Yar madan n kuzey kesiminde Nüfûd, güney kesiminde ise Rubu l-hâlî ad verilen çöller bulunur. Bu iki büyük çölü birbirine ba layan dar bir erit halinde Dehnâ Çölü vard r. Arap Yar madas n n Asya k tas ile birle en kuzey kesiminde, s n r te kil edecek co rafî bir unsura rastlanmad için kuzey s n r hakk nda farkl görü ler mevcuttur. Suriye ve Irak bölgelerini de Arap Yar madas ndan sayanlar vard r. Suriye ve Irak, co rafî aç dan Arap Yar madas ndan say lmasa bile, etnik aç dan say labilir. Çünkü slâm n do u undan önce bu bölgelerde Araplar oturuyorlard ; slâm n do du u s ralarda da Suriye ve Irak ta Araplar taraf ndan kurulmu devletler bulunuyordu. Bölgede çe itli Arap kabileleri ya amaktayd. slâm öncesinde, Hz. Peygamber döneminde ve daha sonra dört halife devrinde Müslümanlarla bu bölgelerin halk aras nda s k ili kiler bulunuyordu. slâm n do u una yak n tarihlerde Arabistan daki me hur ehirler unlard r: Mekke, Taif, Yesrib, Yenbû, Cüre, San a, Hicr, Hayber, Suhâr, Debâ, Dûmetülcendel, Fedek, Teymâ, Vâdi l-kurâ ve Maknâ Siyasî Durum slâm dan önce Arap Yar madas nda belli bir siyasî sistemin varl bilinmemektedir. Yar madan n tamam n hakimiyeti alt nda tutan merkezî bir idare mevcut olmam t r. Ancak yar madan n kuzey do usunda Hîreliler, kuzeybat s nda Gassâniler, güneyde Yemen de Sebe ve Himyer krall klar gibi devletler kurulmu tur. Di er yerlerde kabileler müstakil bir ekilde varl klar n sürdürmü lerdir. Himyerîlerin son dönemlerinin Mekke ile yak n alakas bulundu undan, kitab m zda Yemen de kurulan krall klar sonraya b rakmay dü ündük. O nedenle önce Kuzey Arabistan da kurulan devletleri ele alaca z. a- Kuzey Arabistan Nabatîler: M. Ö. IV. yüzy ldan m. 106 y l na kadar Filistin in güneyinde, Akabe Körfezi ile Lût Gölü aras ndaki Edom bölgesinde Nabatî Krall hüküm sürmü tür. Krall n merkezi önceleri, bugün bile harabeleri me hur olan Petra ehriydi. Daha sonra F rat nehri ile K z ldeniz aras nda geni bir alana yay lan Nabatîler, Kuzey Hicaz a bile hakim olmu lard r. Putperest olan Nabatîler, Roma mparatorlu u ile çöl aras nda bir tampon görevi üstlenmi lerdir. Bu arada 1. Bekrî, Mu cem Me sta cem, tah. Mustafa es-sakkâ, Beyrut 1983, I, 5-16; Philip Hitti, Siyâsî ve Kültürel slam Tarihi, çev. Salih Tu, stanbul 1995, I, 51 vd.; Kudret Büyükco kun, Arabistan, D A, III, HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd :04:00

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar

Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar T.C. ULUDA ÜN VERS TES LÂH YAT FAKÜLTES DERG Cilt: 18, Say : 2, 2009 s. 27-41 Demografik De kenler Aç ndan lk Müslümanlar Abdurrahman Kurt Prof. Dr., U.Ü. lahiyat Fakültesi k_abdurrahman@hotmail.com Özet

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r www.diyanet.gov.tr Diyanet leri Ba kanl nın hediyesidir. s ı k ç a s o r u l a n l a r 1. Baskı, Ankara 2010 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 812 Broşür : 46 Bu eser, Din

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı