Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað"

Transkript

1 AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni Ahmet Davutoðlu vaatler oluþturulacak; Partiye puan kaybettiren vekiller listeden çýkarýlarak milletvekili listeleri yenilenecek. * HABERÝ 14 DE Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika Olçok'tan Çorum deðerlendirmesi AK Parti'nin son 13 yýldýr seçim organizasyonlarýný yapan ve giriln her seçimden baþarýyla çýkan Arter Reklam Ajansý sahibi hemþehrimiz Erol Olçak, Hakimiyet ve Bi Dergi için Çavdar Sitesi'nde bulunan ikametgahýnda yaklaþýk 45 dakika süren bir söyleþi yaptýk. Olçak, sohbet havasýnda geçen söyleþi sýrasýnda 7 Haziran seçimlerindeki milletvekili aday adaylýðýna dair söylentilerden AK Parti'nin seçim baþarýsýna kadar bir çok konudaki sorularý içtenlikle cevapladý. * HABERÝ 2 DE ÇORUM 18 AÐUSTOS 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Arter Reklam Ajansý sahibi hemþehrimiz Erol Olçak la Çavdar Sitesi nde bulunan ikametgah adresinde 45 dakika AK Parti ve seçimler üzerine konuþtuk. Tercihiniz Ýmam Hatip olsun Av. Mehmet Karadað Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, velilere ve öðrencilere Ýmam Hatip Okullarýný tercih etmeleri için çaðrýda bulundu. * HABERÝ 10 DA Kazanan Çorum Belediyesi RAYLI SÝSTEM VE ÇÝMENTO NUN TAÞINMASI GÜNDEMDE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, stadyum alanýnýn satýþý ve yapýlan imar çalýþmalarýna iliþkin eleþtirilere cevap verdi. "Burada bir rant varsa, bu rant Çorum Belediyesi'nindir. %43'le tamamlanan ihaleye %43.1 veren varsa buyursun, Ahmet Ahlatçý'yý ikna etmek bana ait." diyen Külcü, Çorum'un ve Çorum Belediyesi'nin kazancý olmayan hiç bir iþe adým atmayacaklarýný, ihalenin adres teslimi yapýldýðý eleþtirilerinin ise, büyük bir fedakarlýk yaptýðýný söylediði Ahmet Ahlatçý'yý haksýzlýk olduðunu bildirdi. * HABERÝ 3 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, stadyum alanýnýn satýþý ve yapýlan imar çalýþmalarýna iliþkin dün bir basýn toplantýsý düzenle- Beklenen sayý okurla buluþtu Okurlarý tarafýndan uzun süredir merakla beklenen BiDergi nin 6. sayýsý çýktý. Gündeme dair konular, yazýlar ve söyleþilerle hazýrlanan yeni sayý okurla buluþtu. * HABERÝ 7 DE BiDergi Reklam ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Sebiha Aktüel haber dergisi Bidergi yeni sayýsýnda gündeme dair sýcak konularý içeren özel haber ve söyleþilerle okur karþýsýna Alacahöyük'te, Ankara Üniversitesince gerçekleþtirilen kazýlarda ilginç kalýntýlar çýktý. Hititler in maden atölyesi þaþýrtýyor Türkiye'nin "ilk milli kazý alaný" unvanýna sahip, Hitit Medeniyeti'nin önemli merkezlerinden Alacahöyük'te, Ankara Üniversitesince gerçekleþtirilen kazýlarda yaklaþýk 3 bin 700 yýllýk maden atölyesinde çeþitli kalýntýlara rastlandý. * HABERÝ 5 DE Kocatepe Çorum da Kocatepe Kahve Evi nin 39. þubesi Çorum da hizmete girdi. Þenka Ýnþaat sahibi Þenol Aslan ýn iþletmecisi olduðu Kocatepe Kahve Evi Kafe ve Restoran, 23 Aðustos 2015 Pazar günü saat de düzenlenecek açýlýþ öncesi kapýlarýný Hakimiyet e açtý. * HABERÝ 8 DE Türkiye de sektörünün öncüsü konumunda olan Kocatepe, Çorum Þubesi ni hizmete Davut Güney in görevi deðiþti Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney, bakanlýk müþaviri olarak atandý. * HABERÝ 2 DE Davut Güney Fikret Tufan a yeni görev AK Parti Çorum eski Milletvekili ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn Danýþmaný Fikret Tufan, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müþaviri oldu. * HABERÝ 2 DE Fikret Tufan Rektör Alkan baþkanlýðýnda koordinasyon toplantýsýnýn ilki gerçekleþtir- Rektör Reha Metin Alkan otomotivcilerle buluþtu Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programý öðrencilerinin iþ baþý eðitimi konsepti çerçevesinde mesleki bilgi ve görgülerini arttýrmak, mesleðine dayalý pratik eðitim vermek üzere planlama ve koordinasyon toplantýsýnýn ilki gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE

2 2 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika Olçok'tan Çorum deðerlendirmesi MUSTAFA DEMÝRER deðiþtirmesi, sonucu belli edecek. Zor ve gerilimli bir seçim olacak." þeklinde öngörüsünü dile getirdi. AK Parti'nin son 13 yýldýr seçim organizasyonlarýný yapan ve girilen her seçimden baþarýyla çýkan Arter Reklam Ajansý sahibi hemþehrimiz Erol Olçok, AK Parti'nin 7 Haziran seçimlerinde Çorum'da kritik sonuçlar aldýðýný söyledi. Erol Olçok'la Hakimiyet ve Bi Dergi için Çavdar Sitesi'nde bulunan ikametgahýnda yaklaþýk 45 dakika süren bir söyleþi yaptýk. Olçok, sohbet havasýnda geçen söyleþi sýrasýnda 7 Haziran seçimlerindeki milletvekili aday adaylýðýna dair söylentilerden AK Parti'nin seçim baþarýsýna kadar bir çok konudaki sorularý içtenlikle cevapladý. Ýþte Olçok'un kendisine yöneltilen sorulara verdiði cevaplardan benim aldýðým notlar: 'AK PARTÝ ÇORUM'DA AZ DAHA BÝR MÝLLETVEKÝLÝNÝ KAYBEDÝYORDU' Çorum'da AK Parti'nin 7 Haziran'da kritik bir sonuç aldýðýný hatýrlatan Olçok, "Çorum, oylarý biraz daha düþse bir milletvekili kaybediyordu. Ýç Anadolu'da böyle epeyce il var. Yeniden seçim AK Parti dahil her siyasi partinin geleceðini belirleyecek. Sade, az yoðunlukta bir kampanya yürütülmesi, gürültüsüz, patýrtýsýz bir seçim olmasý dileðim. Yerel adaylarýn götüreceði bir seçim kampanyasý olur mu acaba diye içimden geçirdim. Seçmenin siyasi tercihleri zaten aþaðý yukarý belli. Tüm partiler yalýn bir seçim kampanyasýnda anlaþsa daha güzel olur." ifadelerine yer verdi. 'BEN HÝÇ ADAY ADAYI OLMADIM' AK PARTÝ 600 BÝN OYU GERÝ ALSA... AK Parti'den milletvekili aday adayý olmadýðýný belirten Olçok, "Bu konu çok fazla speküle edildi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu ve parti beni bu süreçte deðerlendirebileceðini söyledi. Adaylýðýmla ilgili tevatür olunca senaryo oluþtu. Parlamenterlik çok tercih ettiðim bir þey deðil, hazetmiyorum.yol arkadaþlýðý illa parlamenterlikle olmayabilir. Karakterimle alakalý bir konu. Yaptýðým iþ en az vekiller ve bakanlýk kadar önemli. Sevmiyorum parlamenterliði." diye konuþtu. AK Parti'nin Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa gibi þehirlerde kendisinden giden 600 bin oyu geri aldýðý takdirde tek baþýna iktidara eriþebileceðini belirten Olçok, 7 Haziran seçim sonuçlarýna göre diðer partilerin asla iktidar olma durumunun bulunmadýðýný kaydetti. 'HDP BU HALÝYLE YOK OLMAYA MAHKÛM' HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn bir projenin ürünü olduðunu vurgulayan Olçok, Cumhurbaþkanlýðý seçim kampanyasýnda Demirtaþ'ýn icat edildiðini gördüklerini, bunun sürdürülemez bir imaj olduðunu dile getirerek, "Kandil ve silahlý unsurlarla baðlantýlý olan HDP bu haliyle yok olmaya mahkûmdur." dedi. 'DOZ AÞIMI YAPTIK' Seçim sonuçlarý ile kampanya arasýnda negatif bir iliþkinin söz konusu olmadýðýný vurgulayan Olçok, "Daha rafine ve az mitingli bir kampanya yapmak isterdim. Bir yýlda üç seçim yaþandý. Seçmende bir býkkýnlýk vardý. Biz de doz aþýmý yaptýk." dedi. 'O BENÝM KAHRAMANIM' 'BENÝM DÜÞÜNCEM MÝLLETÝN GÜNDEMÝNDEN BÝRAZ UZAK OLDU' Yeniden bir seçimde aday olmayacaný belirten Olçok, çok yakýn yol arkadaþlýðý yaptýðý Recep Tayyip Erdoðan için, "O dünya lideri ve benim kahramaným" cevabýný verdi. AK Parti'nin 7 Haziran seçimlerinde milletin gündeminden biraz uzak kampanya yürüttüðünü düþündüðünü vurgulayan Olçok, milletvekili aday listeleri ile ekonomik vaadlerin daha dikkatli ve özenli ele alýnabileceðini ifade etti. 'HAKÝKATLERÝ CELALLÝ DÝLE GETÝRÝYOR' Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eleþtiriye son derece açýk olduðunu ifade eden Olçoak, sözlerini "Tayyip Bey eleþtiriye açýk, net birisi. Ona haksýzlýk yapýlýyor. Hakikatleri sert, celalli dile getiriyor." þeklinde tamamladý. 'CHP YAPAMASA DA VAADLERDE BULUNDU' CHP'nin 7 Haziran'da paralelle iþbirliði yaptýðýný, bildik ideolojik söylemler, din karþýtlýðý, tarihsel muhafazakarlýða karþýtlýk yerine ekonomik vaadlerle öne çýkmaya çalýþtýðýný aktaran Olçok, ana muhalefetin yapamayacak olsalar da bu türden vaadlerde bulunduðunu dile getirdi. DETAYLAR BÝDERGÝ NÝN GELECEK SAYISINDA PUAN SONUCU BELLÝ EDECEK Her seçimin kendileri ve ülke açýsýndan önemli olduðunun altýný çizen Olçok, olasý erken seçimle ilgili, "Yeniden seçim güçlü bir ihtimal. Hazýrlýðýmýz vardý zaten. Bu seçim daha da kritik puanýn yer Arter Reklam Ajansý sahibi hemþehrimiz Erol Olçak la Çavdar Sitesi nde bulunan ikametgah adresinde 45 dakika AK Parti ve seçimler üzerine konuþtuk. Erol Olçok mevlit okuttu Fikret Tufan a yeni görev MUSTAFA DEMÝRER MUSTAFA DEMÝRER AK Parti Çorum eski Milletvekili ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn Danýþmaný Fikret Tufan, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müþaviri oldu. Agah Kafkas ýn TBMM de ve Saðlýk Bakan Yardýmcýlýðý görevi döneminde danýþmanlýðýný yapan Fikret Tufan, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müþavirliði görevine atandý. Tufan, yeni görevine baþladý. Fikret Tufan AK Parti'nin seçim organizasyonlarýný yapan Arter Reklam Ajansý'nýn sahibi hemþehrimiz Erol Olçok, merhum babasý Dursun Olçak ile kardeþi merhum Erdoðan Olçak için mevlit okuttu. Merkeze baðlý Mecidiyekavak Köyü'nde okutulan mevlide AK Parti Çorum eski Milletvekili Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü iþadýmý Þeyda Önen, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Ünal Nalçacý ve çok sayýda davetli katýldý. Mecidiyekavak Köyü'nde okutulan mevlid-i þerifin ardýndan akþam saatlerinde misafirlere yemek ikram edildi. Erol Olçok ve kardeþi Cevat Olçok misafirleriyle yakýndan ilgilendi. Hemþehrimiz Erol Olçok, merhum babasý Dursun Olçak ile kardeþi merhum Erdoðan Olçak için Mecidiyekavak köyünde mevlit okuttu. ÇORUM ANA BAYÝÝ Davut Güney Davut Güney in görevi deðiþti MUSTAFA DEMÝRER Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney e yeni bir görev verildi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý na baðlý Tapu Kadastro Genel Mütdürü olarak görev yapan Davut Güney, bakanlýk müþaviri olarak atandý. Güney in kararname çýkana kadar genel müdürlük görevini vekaleten yürüteceði öðrenildi. (Ç.HAK:2502) TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ Üst üste yaptýðý seçim kampanyalarý ve aldýðý baþarýlý sonuçlar itibariyle dünyada bir örneði daha bulunmayan bir iþ çýkaran Olçok'la, Gülesin Aðbal Demirer in yaptýðý ilgi çekici söyleþiyi Bidergi'nin önümüzdeki günlerde çýkacak yeni sayýsýnda okuyabilirsiniz.

3 EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, stadyum alanýnýn satýþý ve yapýlan imar çalýþmalarýna iliþkin eleþtirilere cevap verdi. "Burada bir rant varsa, bu rant Çorum Belediyesi'nindir. %43'le tamamlanan ihaleye %43.1 veren varsa buyursun, Ahmet Ahlatçý'yý ikna etmek bana ait." diyen Külcü, Çorum'un ve Çorum Belediyesi'nin kazancý olmayan hiç bir iþe adým atmayacaklarýný, ihalenin adres teslimi yapýldýðý eleþtirilerinin ise, büyük bir fedakarlýk yaptýðýný söylediði Ahmet Ahlatçý'yý haksýzlýk olduðunu bildirdi. TETÝKÇÝLERÝ ASLA DÝKKATE ALMAM Basýn açýklamasýna, bazý gazete baþlýklarýný örnek vererek baþlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ilk önce yaptýðý basýn toplantýsýnýn hangi gerekçeyle yapýldýðýný açýklayarak, "Bu toplantý, tetikçi gazetecinin ciddiye alýnmasýyla yapýlmýþ bir açýklama deðil, 250 bin hemþehrimizin kafasýnda oluþacak sorulara cevap verip, kamuoyunu bilgilendirme toplantýsýdýr. Bu hassasiyetim, kamuoyunu bilgilendirme hassasiyetidir." dedi. HEDEF BÜYÜK Çorum'u 2023 vizyonuna taþýmak için büyük hedefleri olduðunun altýný çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, stadyum alaný satýþý, yapýlan imar düzenlemesi, siyasi partilerin eleþtirisi ve hayata geçirilecek projelerin ardýndan hangi hedeflerle ilgili planlama yaptýklarýný aktardýðý basýn toplantýsýnda þunlarý ifade etti; MALUM TETÝKÇÝ Belediye aleyhinde yürütülen kampanyanýn tetikçiliðini yapan malum kiþiyi asla ciddiye almam ve bu açýklamalar, tetikçi gazetecinin ciddiye alýnmasýyla yapýlmýþ bir toplantý deðildir. Söz konusu tetikçi, daha dün Kültür Sitesi'nin yerine alýþveriþ merkezi yapýlmalý þeklinde baþlýklar atmýþtý. BÝLGÝ FUKARASI Belediyeyi eleþtirdiði yazýlarýnda rogar mý, yoksa logar mý diyeceðini dahi bilmeyecek kadar cahil bilgi fukarasýdýr. Benim önemsediðim þey 250 bin insanýn aydýnlatýlmasýdýr. YEMÝNLÝ KÜLCÜ VE AHLATÇI DÜÞMANI Malum kiþi yeminli Muzaffer Külcü düþmanýdýr. Ayný zamanda onun yeminli Ahmet Ahlatçý düþmaný olduðunu da herkes bilir. Mahkemelik oldular, hakkýnda 6 aylýk hapis cezasý verilmiþtir. bunlarýn dertleri üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmektir. KANALÝZASYON KAPAÐI SEVÝYESÝNDE KALSINLAR Bunlar sürekli birilerinin tetikçiliðini yaparlar. Yarýn birlikte ittifak yaptýklarý insanlarla menfaatleri kesildiðinde, tutup bu kez de nasýl kumpas kurduklarýný açýkça ifade ederler. Hayatýmda tetikçi kullanmadým, tetikçilere deðer vermedim. Biz onlarý kanalizasyon kapaðý seviyesinde býrakýp, yolumuza devam edeceðiz. SINIRI AÞAN BEDELÝNÝ ÖDER Stadýn satýþýna itiraz ve hukuk yolu açýktýr Gazeteciler elbette eleþtirecek, ama etik, ahlak ve hukuk sýnýrlarýnýn olduðunu da unutmayacaklar. Aksi halde bedelini öderler. 6-7 yýllýk bir süreci yönetiyoruz. Bundan 5 yýl önce çýkýp manþet attýlar ve Belediye Sinpaþ'la el mi sýkýþtý? diye yazdýlar. Herkes bu þehrin baþkanýna isnatsýz saldýrýyorsa, hesabýný da verecek. Kimsenin böyle bir haddi yok. SÝYASÝLERÝN AÇIKLAMALARINI ÖNEMSÝ- YORUM Siyasi parti il baþkanlarýnýn açýklamalarýný önemsiyorum. Ancak bu konuda bir açýklama yapýlacaksa, bir ön hazýrlýk gerekir. Bu karalama kampanyasýný yürütenler ne demiþse, ona göre yapýlmýþ açýklamalar var. CHP, BBPve MHPil baþkanlarýnýn açýklamalarýnda, ayný hatalý bilgiler ve benzerlikler var. Yine de demokrasi adýna bu açýklamalarý önemsiyorum fakat klavuzu karga olanýn açýklamasý da böyle oluyor ne yazýk ki. PLANLAMA DÜN DEÐÝL, 2012'DE YAPILDI Biz bu plan deðiþikliðini, öyle açýklamalarda yazdýðý gibi geçen gün veya geçtiðimiz gün gibi ifadelerle tarif edilecek bir zamanda yapmadýk. Bu plan deðiþikliði 1 Mart 2012 tarihinde AK parti ve CHP'li üyelerin hayýr oyu olmaksýzýn yaptýk. PLANDAKÝ AVM, OTEL VE SAÐLIK ALANI- NI ÝPTAL ETTÝK Ýmar planlamasýnda ilk baþta var olan avm, otel ve hastane yerlerini sonradan iptal edip, sadece konut ve ihtiyaçlarý karþýlayacak oranda alýþveriþ dükkanlarý iþaretledik. KAZANAN ÇORUM BELEDÝYESÝ'DÝR Burada þehir estetiði eleþtirisi ve birilerine peþkeþ var gibi eleþtirilerde bulunuyorlar. Bu bir rant deðildir. Bir kazanan varsa, o da Çorum Belediyesi'dir. Geçen yýl milyon TL olan ihale gelirimiz, bugün 250 milyon deðerindedir. Eðer ortada bir fedakarlýk varsa, o da ihaleye giren iþ adamýmýz Ahmet Ahlatçý'ya aittir. Teklif verdiði için ben kendisine teþekkür ediyorum. ÝHALE TAMAMLANDI, ÇORUM'A HAYIRLI OLSUN Biz Çorum Belediyesi olarak 15 Aðustos'ta ihale ile ilgili onay yazýmýzý Ahlatçý Otomotiv'e teblið ettik. Belediye ihaleyi tamamlamýþtýr. Çorum'a hayýrlý olsun. DOÐRU ÝÞTEN GERÝ ADIM ATMAM Biz istiþare edip bir karar verdikten sonra, eðer ki bizi ikna edecek baþkaca bir husus yoksa, gerisin geriye asla dönmeyiz. Bu kararlýlýk ve cesaretimiz, milletimiz tarafýndan da takdirle karþýlanmaktadýr. Kararlýlýk ve cesaretimizi Çorum Belediyesi için kullanmaya devam edeceðiz. ÝÞ ADAMLARIMIZI TAKDÝR EDELÝM Buradan Çorum kamuoyuna ve STK'lara çaðrýda bulunuyorum. Kabuðunu kýrmýþ her þehrin 3 ya da 4 tane iþ adamý vardýr. onlar memleketlerinden kazandýklarýný yine memleketlerine harcarlar, þehrin ekonomisini ve refahýný büyütürler. Yatýrýmcý bundan vazgeçerse, kaybeden þehir olur. Bizim iþ adamlarýmýz, kazandýklarýný Çorum'a yatýrýr, bu takdire þayan bir davranýþtýr. Eðer ki onlar bir yatýrýp 3-4 kazanmak isteselerdi, gidip (Ç.HAK:2256) SALI 18 AÐUSTOS Baþkan eleþtirileri cevapladý Tek kazanan Çorum Belediyesi olmuþtur AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, "Stadýn satýþýna itiraz ve hukuk yolu açýktýr. Müdahil olma yetkimiz yok." dedi. Stadyum yeri satýþ ihalesi ile ilgili milletvekillerine yönelik eleþtirilere cevap veren Baðcý, "Ýlimiz Merkezinde yer alan Turan Kýlýççýoðlu Stadý, Kapalý Spor Salonu, Güreþ Eðitim Merkezi, Tenis Kortlarý, Voleybol ve Basketbol Sahalarý, Sentetik Çim Saha, Müþtemilatlarý ve Amatör Spor Kulüpleri tarafýndan kullanýlan spor altyapýlarýnýn da içinde bulunduðu 55 bin metrekarelik taþýnmazýn Çorum Belediye Meclisi kararý sonucu ihale yoluyla kar paylaþýmý yöntemi ile satýþý hiç kuþkusuz sporseverlerin ve Çorumlularýn önemle ve duyarlýlýkla takip ettiði bir husus olduðu kadar bizler tarafýndan da takip edilmektedir. Ýdarecilerin ve karar süreçlerindeki seçilmiþ þahsiyetlerin kararlarýnda kamu yararý gözetmesi temel ilke olmasý gereði ortadadýr. Diðer taraftan, kaldýrýlmasý kararý alýnan mevcut statlar ve spor altyapýlarýna karþýlýk þehrimizin imar planlarý ve geniþleme alanlarýna uygun yerlerinde daha Cahit Baðcý modern spor altyapýlarýnýn yapýlmasý þartýna baðlý olarak satýþ gerçekleþtirilmiþ olduðu göz ardý edilmemelidir. Toplumsal sorumluluk ve duyarlýlýk gösterilen bir konuda itiraz süreçleri ve hukuk yollarý hiç kuþkusuz açýktýr. Müdahil olma yetkimizin olmadýðý bir hususta sorumlu tutulmamýz ne kadar hakkaniyete uygundur? Adý geçen satýþ konusunda varsa eksiklikler ve hukuka aykýrýlýklar baþta belediye meclis üyelerimiz olmak üzere süresi içinde hukuki itiraz yolu her zaman açýktýr. Sorumluluk hiç kuþkusuz kararý alanlar ve satýþa iliþkin kararý onaylayacak olan idarecilere aittir. Bize düþen görev Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz ve yerel yönetimlerimiz aracýlýðý ile baþta profesyonel olmak üzere tüm amatör spor altyapý ihtiyacýnýn karþýlanmasýný saðlayacak giriþimleri titizlikle sürdürmektir. Týpký Kargý'dan Mecitözü'ne, Bayat'tan Ortaköy'e kadar tüm ilçelerimizdeki spor altyapý eksiklerinin giderilmesine yönelik sürdürmekte olduðumuz çalýþma ve çaba gibi daha fazla ihtiyaca sahip Çorum merkezde de gerekli spor altyapýlarýný ve donanýmlarýný saðlamaktýr. Doðrudan konunun içine çekilmemizi ve sorumlu tutulmamýzý Çorum kamuoyunun takdirlerine saygýyla sunarým." þeklinde konuþtu. Stadyum ihalesinin iptalini istedi Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi pamayacak. Çocuklarýmýzý, gençlerimizi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim sportif alan konusunda okullarýn yarým Aydýn, stadyum yeri satýþ ihalesinin bir yamalak olan spor salonlarýna mý dolduralým? an önce iptal edilmesini istedi. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz için Þayet bu çarpýk, gayri insani ve sevimsiz proje gerçekleþirse; Çorum ilinde spor ve sanat alanlarý yapmak yerine, dev konutlar yapýlmasýnýn tercih edildiði bu yeþil alanýn en yoðun olduðu bölgeler de proje ne insani bir faktörle, ne belediyecilik anlayýþýyla, ne de bürokratik etkenden sadece çocuklarýmýz ve gençlerimiz elimizden kaybolmuþ olacak. Bu bölgelerle izah edilebilir. dieyn Aydýn, konuyla ilgili þöyle dedi; Batý Avrupa'da ve faydalanmýyor. Çorum halký buradaki yürüyüþ parkurlarýyla sportif ihtiyaçlarýný da karþýlamaktadýr. Velhasýl; Çorum umuzda yediden yetmiþe tüm halk, ABD'de; yani kentleþmenin dünyada en ileri olduðu kentlerde, þehir merkezlerine mevzu bahis olan bu bölge ile hemhaldir, daha fazla yaþam alanlarý planlarken biz içiçedir. þehir merkezinde betonlaþma, dikey mimarileþme ve konutlaþma yolunda ilerliyoruz. Böyle gi- farkýndalýk yaratmak adýna, gerekse de halkýn kaygý- Selim Aydýn Kamu-Sen olarak; gerek toplumsal derse, çirkin, çarpýk, arabesk, ucube bir þehirle iç içe larýný yetkili yerlere aktarma konusunda sivil toplum yaþýyor olacaðýmýz malesef bir gerçek. Üstelik þehrimizde yaþayan, sporla ilgilenen çocuklarýmýz ve an önce iptal edilmesini talep ediyoruz. örgütleri misyonunun taþýdýðý þuurla, bu ihalenin bir gençlerimiz yeni spor alanlarý yapýlana kadar spor ya- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, stadyum alanýnýn satýþý ve yapýlan imar çalýþmalarýna iliþkin dün bir basýn toplantýsý düzenledi. büyük þehirlere yatýrým yaparlardý, bizim ölçeðimizdeki bir Anadolu ilinde bu yatýrýmýn karþýlýðý en fazla bir yatýrýp, iki kazandýrmasýdýr. Ahmet Ahlatçý da büyükþehirlere yatýrým yapmak yerine Çorum'a yatýrým yapmayý tercih etmiþtir. Sermaye bir kuþ gibidir. Kendini nerede güvende hissederse oraya konar. Bir düþmanlýk hýncýyla yatýrýmcýlarýmýza saldýrmak doðru deðildir. ÝHALE HER ORTAMDA ÝLAN EDÝLDÝ Bu ihalenin sessiz sedasýz yapýldýðý iddialarý da iftiradan ibarettin hakeza, ihalemiz her defasýnda resmi gazete, ulusal gazete ve iki ayrý yerel gazete olmak üzere iki kez ilan edilmiþ, ayrýca çok sayýda da haberi yapýlmýþtýr. Saðýr sultanýn duyduðu bu ihaleyi, belediyeye 500 metre mesafede oturanlarýn duymamasý gibi bir ihtimal yoktur. % 43.1 VEREN VARSA GELSÝN Açýkça buradan söylüyorum, eðer bu ihaleye %43.1 verecek varsa hemen gelsin, Sayýn Ahlatçý'yý ben ikna edeceðim. 20 milyon TL15 gün içinde geçici teminat olarak bize verilecek, ardýndan 20 milyon TL sözleþme öncesi nakit olarak ödenecek. STAD ÇEVRE YOLUNA, KOMPLEKS YÜZ- ME HAVUZU YANINA YAPILACAK Stadyumla ilgili ihaleye çýkýp, en geç 2 yýl içinde çevre yolunda stadyumu tamamlayacaðýz. Çorum Belediyespor, bir yýl mevcut statta maçlarýný yapacak, ikinci yýl için görüþmeler yapýp tedbirlerimizi alacaðýz. Öte yandan Yüzme Havuzu yanýndaki alanda yaptýðýmýz planlama çalýþmasýyla birlikte belediyemize geçen arazide, spor salonumuz, sentetik sahalarýmýz Bakanlýk tarafýndan yapýlacak. KOÞAR ADIM ÇALIÞACAÐIZ 2023vizyonuna uygun eserleri hayata geçirmek için canla baþla çalýþacaðýz. Bu ivmeyle koþar adým çalýþacaðýz. Bu zamana kadar adým atamadýðýmýz arasta ve spor tesisleri kalmýþtý, þu an spor tesisleri kýsmýný hayata taþýmýþ durumdayýz. SIRADA ÇÝMENTO FABRÝKASININ TAÞIN- MASI VAR 2009 yýlýnda ilk görüþmesini yaptýðýmýz çimento fabrikasýnýn taþýnmasý meselesi gündemimizdedir. Yeni süreci önümüze koyacaðýz. Bu yüksek bir maliyettir. OTOPARKLAR VE RAYLI SÝSTEM YOLDA Ayrýca Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nin trafik sorununun ortadan kaldýrýlmasý için meydan projemizin altýnda iki katlý otopark, Karakeçili Camii yanýnda otopark planlamamýzýn yanýsýra, mevcut emniyet binasýný da alarak oraya da otopark planlýyoruz. Mevcut hastane ile yeni yapýlan hastane arasýnda Taksim'deki gibi bir raylý sistemle de nihai olarak trafiði bir noktaya getirmeyi planlýyoruz. HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN GÖNLÜ RAHAT OL- SUN Halkýmýzýn gönlü rahat olsun, gerçekçi, akýlcý, cesur ve kararlý olarak Çorum'u 2023 vizyonuna hazýrlayýp, Çorum'un kazanýmlarý için çalýþacaðýz." KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

4 4 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Rektör otomotivcilerle buluþtu Eðitim-Öðretim yýlý için lisansüstü eðitimlerini (yüksek lisans, doktora) Üniversitemiz Sosyal Bilimler veya Fen Bilimleri Enstitülerinde devam ettirmek isteyenlerin 10 Aðustos 2015 tarihinde baþlayan baþvuru iþlemleri, 14 Aðustos 2015 itibariyle sona erdi. Baþvuru sonuçlarýna göre bu yýl lisansüstü programlarýna beklenilenin üzerinde baþvuru gerçekleþtiði bildirildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, þu bilgiler verildi: Sosyal Bilimler Enstitüsü nün 8 i yüksek lisans (Ýktisat, Ýþletme, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe ve Din Bilimleri, Ýslam Tarihi ve Sanatlarý,Temel Ýslam Bilimleri, Beden Eðitimi ve Spor) ve 5 i doktora (Ýktisat, Ýþletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel Ýslam Bilimleri vebeden Eðitimi ve Spor) olmak üzere toplam 13 programý için belirlenen 281 kontenjana; 20 si yabancý uyruklu olmak üzere 947 baþvuru gerçekleþmiþtir. Baþvuru yapanlarýn sayýsý dikkate alýndýðýnda, geçen yýla göre %60 Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programý öðrencilerinin iþ baþý eðitimi konsepti çerçevesinde mesleki bilgi ve görgülerini arttýrmak, mesleðine dayalý pratik eðitim vermek üzere planlama ve koordinasyon toplantýsýnýn ilki gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Derviþ Erol ve Öðr. Gör. Dr. Seyfi Polat ýn yaný sýra Auto King Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Ozan Harputlu, Fiat Karakaþ Otomotiv Servis Müdürü Sýtký Arslan, Ford Evlüce Otomotiv Genel Müdür Yardýmcýsý Yaþar Budak, Ford Evlüce Otomotiv Servis Müdürü Halil Ýbrahim Kýlýç, Ford Evlüce Otomotiv Servis Teknisyeni Kadir Ceylan, Honda ve Hyundai Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Lokman Örskaya, Peugeot Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Muhittin Ýme, Renault Sima Otomotiv Servis Müdürü Atila Ekin, Scania Dizsan Otomotiv Servis Müdürü Abdullah Çoban, Scania Dizsan Otomotiv Servis Teknisyeni Yunus Çenesiz, Scania Dizsan Otomotiv Servis Teknisyeni Ercan Yýldýrým, Toyota Þamlýoðlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kýrdý ile Volkswagen Ahlatcý Otomotiv Servis Müdürü Nesimi Gözüaçýk katýldý. Otomotiv bölümü öðrencilerinin ilk etapta toplantýya katýlan otomotiv firmalarýnda dönem içinde ve sonunda pratik/staj yapmalarý noktasýnda görüþmenin yapýldýðý toplantýda konuþan rektör Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, emekli oldu. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, emekliye ayrýlmasý nedeniyle Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a veda ziyaretinde bulunarak teþekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Doðan a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eden Rektör Alkan, huzur dolu mutlu bir emeklilik temennisinde bulunarak bundan sonraki hayatýnda baþarýlar diledi. Alkan, mevcut durum hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak bugün itibariyle 16 binin üzerinde öðrencisi olan üniversitenin 1000 e yakýn akademik/idari personeli ve 200 e yakýn bölüm/programlar ile eðitim-öðretim faaliyetlerine devam ettiðini hatýrlattý yýlýnda kurulan Meslek Yüksekokulu nun bugün itibariyle Teknik ve Sosyal Bilimler MYO olmak üzere 4093 öðrenci ve 36 bölüme sahip olan büyük bir güç olduðunu vurgulayan Alkan, ülkemizin en büyük ihtiyaçlarýndan olan teknik eleman yetiþtirme konusunda en oranýnda bir artýþýn olduðu görülmektedir. Baþvurularda Fen Bilimleri Enstitüsü ne de büyük ilgi olmuþtur. Fen Bilimleri Enstitüsü nün 7 si yüksek lisans (Fizik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliði, Makine Mühendisliði, Gýda Mühendisliði vematematik) ve 2 si doktora (Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði) olmak üzere toplam 9 program için belirlenen 103 kontenjana; 2 si yabancý uyruklu 65 baþvuru gerçekleþmiþtir. Geçen yýl Fen Bilimleri Enstitüsü ne yapýlan lisansüstü baþvurularý dikkate alýndýðýnda, bu yýl baþvurularda %300 lük bir artýþýn olduðu görülmektedir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerimizdeki lisansüstü programlara lisans eðitimlerini yeni bitirmiþ öðrencilerin yanýnda;baþta ilimizden olmak üzere ülkemizin çeþitli illerinden çok sayýda üst düzey kamu yöneticisi, kamu çalýþaný ve özel sektörden meslek insanýyoðun ilgi göstermiþtir. büyük kaynaðýn MYO lar olduðunu belirterek, üniversite olarak iþ baþý eðitim konseptini çok önemsediklerini kaydetti. Öðrencilerin altyapýlarýný kuvvetlendirmek adýna iþ baþý eðitime önem vermeliyiz. Öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile öðrencilerimizin daha iyi bir eðitim alabilmesi için gayret ediyoruz diyen Alkan, iþ baþý eðitim konsepti içinde öðrencilerin henüz öðrenciyken profesyonel iþ yaþamýnýn gereksinimlerine ve gerçeklerine göre eðitim vermek istediklerini ifade ederek, günümüzde firma ve iþletmelerin bilimsel çalýþmalarýn yapýldýðý, bilginin üretildiði en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakýn bir diyalog, etkileþim ve iþ birliði içerisinde olmalarýnýn büyük fayda saðlayacaðýna dikkat çekti. Üniversitenin sahip olduðu bilgi birikimiyle bulunduðu coðrafyaya en fazla faydayý saðlayarak her anlamda deðiþim ve dönüþümün öncüsü olmaya gayret ettiðini anlatan Alkan, iþ baþý eðitim konsepti çerçevesinde þu ana kadar yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýný vermeye baþladýðýný ve bundan da büyük mutluluk duyduðunu belirterek, kurumlar arasýnda yapýlan iþ birliklerinden ve toplantýya katýlýmlarýndan dolayý firma temsilcilerine teþekkür etti. Muhtarlar üniversiteden memnun Çorum Muhtarlar Derneði Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Ziyarette Çorum Muhtarlar Derneði Kurucu Baþkaný Yýlmaz Kýlcý ve Dernek Baþkaný Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ýn yaný sýra Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ, Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kasar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, TOKÝ Akkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, Çepni Mahallesi Muhtarý Mehmet Þahinbaþ ile Mimarsinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker hazýr bulundu. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Muhtarlar Derneði Kurucu Baþkaný Yýlmaz Kýlcý, 161 yýllýk geçmiþinde muhtarlara Cumhurbaþkaný nýn verdiði deðerin baþka tarihlerde gösterilmediðini belirterek, Üniversitemizin de son yýllarda yaptýðý baþarýlý çalýþmalar ve tanýtým faaliyetleri sonucunda ilimizin ve Hitit Üniversitesi nin tanýnýrlýðý da her geçen gün artýyor. Gerçekleþtirilen çalýþmalar bizleri gerçekten onurlandýrýyor dedi. Üniversitenin son 5 yýlda yaptýðý çalýþmalarla büyük ataða geçtiðini belirten Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Abdulkadir Erdoðan, Hitit Üniversitesi nin kapýlarýný herkese açmýþ, þehirle ve sanayi ile bütünleþmiþ bir ilim irfan yuvasý haline geldiðini vurgulayarak, her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Erdoðan, Üniversite ile birlikte ortak etkinlikler düzenlemek istediklerini belirterek, Alkan a baþarýlar diledi. Gerçekleþtirilen ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Alkan, üniversitelerin temel amaçlarýndan bir tanesinin þüphesiz öðrenci yetiþtirmek olduðunu, ancak bununla birlikte baþta bulunduklarý þehir olmak üzere tüm coðrafyaya katma deðer saðlayan ve bölgenin tüm dinamikleri ile yakýn bir Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, emekli oldu. Akademisyenden veda ziyareti Rektör Alkan baþkanlýðýnda koordinasyon toplantýsýnýn ilki gerçekleþtirildi. Muhtarlar Reha Metin Alkan ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileðinde bulundular. diyalog halinde çalýþarak sinerji oluþturulmasýnýn da beklendiðini ifade ederek, üniversitenin STK larý en önemli paydaþý olarak gördüklerini ve her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný belirtti. Üniversitenin kapýlarýnýn herkese açýk olduðunu vurgulayan Alkan, Çorum ve üniversitenin geliþimine katký saðlamak adýna neler yapýlabileceði konularýnda görüþmek üzere Eylül ayýndan itibaren tüm STK larla belirli aralýklarla toplantýlarýn yapýlacaðýný belirterek, tüm muhtarlara baþarýlý çalýþmalar diledi. Kültür Üniversitesi nden iþbirliði teklifi Ýstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. S. Semahat Demir, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, üniversitede yaþanan geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve yapýlan çalýþmalarýn takdire þayan olduðunu belirten Prof. Dr. S. Semahat Demir, ikili iþ birlikleri ve ortak çalýþmalar yapmak istediklerini belirterek, Alkan a çalýþmalarýnda baþarýlarýný diledi. Rektör Alkan ise, Ýstanbul Kültür Üniversitesi ile pek çok konuda iþ birliði yapmanýn kendilerini onore edeceðini, ortak çalýþmalara ve projelere her zaman açýk olduklarýnýn altýný çizerek Prof. Dr. S. Semahat Demir e ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Ýstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. S. Semahat Demir, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Lisansüstü programlara ilgi Enstitülerimizin tamamýna bu yýl 22 si yabancý uyruklu olmak üzere, toplamda 1015 baþvurunun yapýldýðý; bunlardan 268 inin Üniversitemiz mezunu olduðu hususu da ayrýca dikkat çekmektedir. Bu yýl baþvurularýn tamamý, Üniversitemizin kendi imkanlarý ile hazýrlamýþ olduðu yazýlým sistemi ile online olarak alýnmýþtýr. Dolayýsýyla öðrenci adaylarýnýn Üniversitemize gelmelerine veya herhangi bir belgeyi bizzat teslim etmelerine gerek kalmaksýzýn online olarak baþvuru yapmalarý saðlanmýþtýr Yýlýnda Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde 8 i yüksek lisans ve 2 si doktora olmak üzere toplamda 10 programda lisansüstü eðitim faaliyeti yapýlýrken; bugün gelinen noktada 15 i yüksek lisans ve 7 si doktora olmak üzere toplam 22 programda lisansüstü eðitim faaliyeti verilmektedir. Elvan YILMAZ Yalellide serap gördüm Çorum tarihinin en büyük ihalelerinden birisi olan stat ihalesi yapýldý... Kim almýþtýr kim satmýþtýr, beni ilgilendirmiyor Orasý ile ilgili deðilim Bir belediye meclis üyesi sanki stat ve çevresinde sýra sýra selvi aðaçlarý var gibi; ihale sonundac"çorum halký akciðerini kaybetti... Ýçimiz kan aðlýyor" demiþ Kardeþim senin akciðerlerin suni futbol sahalarýndaki suni çimlerle mi oksijen alýyordu Haa anladým Sen suni teneffüsle yaþýyorsun Dil insanýn terazisidir Terazisi bozulmuþ Dedim ya Bu iþler beni ilgilendirmiyor fazlaca Zenginin parasý benim klavyemi yorar Zengine deðil, sistemin mayasý olan kapitalizme karþýyým Körün tuttuðu her kiþiyle helalleþmesini meþru kýlan sistemdir kapitalizm Dengeyi bozan ve bozuk dengeyi ayakta tuttuðu sanýlan ekonomi þeklidir Bu istemde para insandan özgürdür Asýl efendi paradýr Taþýyana taþýdýðý için efendi denir Bu özellikleri ortaya koyduktan sonra þunu söyleyebilirim sanýrým Kapitalizm, defansta ya da forvette mükemmel bir oyuncu gibi görünür Fakat kesinlikle orta sahada oynayacak, paslaþacak, takým oyunu oynayacak biri deðildir Ne olursa olsun ben takýmýmda oynatmam böyle oyuncuyu Benim sistemimde yeri yoktur Sevmiyorum kardeþim ne kadar iyi oyuncu olursa olsun Vahþi kapitalizm Dünya üzerinde baþka bir siyasal sistem yoktur ki, adýnýn önüne "vahþi" tanýmlamasý getirilsin Neyse oraya hiç girmeyelim Alman þair Bertolt Brecht 'Tahterevalli' isimli þiiri ile kapitalist düzeni þöyle anlatýr iyice görüyorum artýk düzeni. orada, bir avuç insan oturuyor yukarýda, aþaðýda da bir çok kiþi. ve baðýrýyor yukarýdakiler aþaðýya: "çýkýn buraya gelin ki, hepimiz olalým yukarýda." ama iyice gözlediðinde görüyorsun, neyin saklý olduðunu yukarýdakilerle, aþaðýdakiler arasýnda. bir yol gibi gözüküyor ilk bakýþta. yol deðil ama. bir tahta bu. ve þimdi görüyorsun açýkça; bu bir tahterevalli tahtasý. bütün düzen bir tahterevalli aslýnda. iki ucu birbirine baðýmlý. yukarýdakiler durabiliyorlar orada, sýrf ötekiler durduðundan aþaðýda ve ancak; aþaðýdakiler, aþaðýda oturduðu sürece kalabilirler orada. yukarýda olamazlar çünkü, ötekiler yerlerini býrakýp çýksalar yukarý. bu yüzden isterler ki; aþaðýdakiler sonsuza dek hep orada kalsýnlar. çýkmasýnlar yukarý. bir de, aþaðýda daha çok insan olmalý yukarýdakilerden. yoksa durmaz tahterevalli. tahterevalli. Kapitalizm DÜZEN bir tahterevallidir... Pardon Ben kaçtým Avunmak iyidir, strese birebir Not: Lidyalýlar neyin kafasýný yaþamýþ ki, evin yok, araban yok, mutfak masrafýn yok, kredi borcun yok, ödenecek faturalarýn yok, kda donun yok Ulan parayý bulmak sizin neyinizeydi!!!

5 SALI 18 AÐUSTOS Hititler in maden atölyesi þaþýrtýyor Türkiye'nin "ilk milli kazý alaný" unvanýna sahip, Hitit Medeniyeti'nin önemli merkezlerinden Alacahöyük'te, Ankara Üniversitesince gerçekleþtirilen kazýlarda yaklaþýk 3 bin 700 yýllýk maden atölyesinde çeþitli kalýntýlara rastlandý. Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu, yaptýðý açýklamada, 2009 yýlýnda maden atölyesinde baþlatýlan ve halen devam eden kazýlarda bu sene iki adet bakýr külçe bulduklarýný ve bununla da atölyenin varlýðýnýn kanýtlandýðýný belirtti. Bulunan külçelerin kalýplara döküldüðünü ve çeþitli eserler yapýmýnda kullanýldýðýný dile getiren Çýnaroðlu, kalýntýlarýn yaklaþýk 3 bin 700 yýllýk bir geçmiþe sahip olduðu- Alacahöyük'te, Ankara Üniversitesince gerçekleþtirilen kazýlarda ilginç kalýntýlar çýktý. 3 bin 700 yýllýk maden atölyesinde çalýþmalar sürüyor. nu vurguladý. -Duvarlardaki saðlamlýk arkeologlarý þaþýrttý Atölyedeki kazýlarýn devam ettiðine iþaret eden Çýnaroðlu, "Bu atölyede her sene yeni odalar, yeni bölümlerde çalýþma yapýyoruz. Bu sene yaklaþýk 20 gündür devam eden kazýda ise atölyenin duvarlarýna rastladýk. Bulunduðumuz yerin üçüncü derece deprem bölgesi olmasýna raðmen, bulmuþ olduðumuz duvarlarýn düzgünlüðü ve saðlamlýðý bizleri þaþýrttý. Biz de bunlarý hiçbir onarýma tabi tutmadan muhafaza edeceðiz" dedi. Çýnaroðlu, bulunan külçelerin muhafaza altýna alýndýðýný ifade ederek, söz konusu bakýr külçelerin nereden getirildiðinin belirlenmesi için Maden Tetkik Arama'ya (MTA) incelenmek üzere gönderileceðini aktardý. Yapýlan kazýlarda atölyenin büyüklüðüyle sadece Alacahöyük'e hizmet veren bir atölye olmadýðýna dikkati çeken Çýnaroðlu, "Maden atölyesi dediðimiz zaman sadece Alacahöyük'e hizmet veren bir atölye olarak görmememiz lazým. Bu maden atölyesi çevreye de hizmet veriyor ki bu kadar bir büyüklüðe sahip. Atölyenin çevresinde bulmuþ olduðumuz silolarýnda dört bin kiþiye hizmet verecek bir kapasiteye sahip olduðunu belirlemiþtik. Böylece maden atölyesinin de çevreye de hizmet veren bir atölye olduðu anlaþýlýyor" dedi. - Su kanalý hijyene verilen önemin göstergesi Duvarlardaki saðlamlýk arkeologlarý þaþýrttý. Çýnaroðlu, maden atölyesinde yeni kazýlarda su kanalý bulunduðuna dikkati çekerek, "Bu sene de atölye içerisinde su kanalýný bulduk. Atölyedeki kazýda su kanalýnýn bulunmasý beni þaþýrttý. Bu da hijyene önem verildiðinin bir göstergesidir" diye konuþtu. Çalýþmalarýn süreceðini de bildiren Çýnaroðlu, atölyeden arkeoloji dünyasýný heyecanlandýracak yeni eserlerin çýkacaðýna inandýklarýný söz- Ýki kaza, 7 yaralý Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 2'si aðýr 7 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Kýrýkkale istikametinden Sungurlu'ya seyir halinde olan O.Ç. (41) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attý. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ç. (28), Y.Ç. (9) ve A.A. (18) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, durumu aðýr olan sürücü O.Ç. ve A.A., Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Diðer kaza, Çorum-Kýrýkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Kýrýkkale istikametinden Çorum'a seyir halinde olan E.Ý. (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptý. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.O. (39), M.O.Ç. (17) ve K.Ç. (10) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ýha) Araç þarampole devrildi, 3 yaralý Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametinden Sungurlu yönüne seyir halinde olan Behsat Ý. idaresindeki 06 BZ 1952 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada otomobilde sýkýþan sürücü Behsat Ý. ve yolcu olarak bulunan 2 kiþi, Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekipleri tarafýndan çýkarýldý. Araçtan çýkarýlan yaralýlar, acý içinde saðlýk ekiplerini bekledi. Olay yerine geç geldiði iddia edilen ambulans ekiplerine bazý vatandaþlar tepki göster- di. Yaralýlar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) BeattON a kapak oldu YEDAÞ BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. YEDAÞ, dünyaca ünlü politikacýlarýn, sanatçýnýn ve þirket liderlerinin 'Kalite ve Liderlik' konulu makalelerini yazdýðý BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. Dergi editörleri, YEDAÞ'ýn kaliteye olan baðlýlýðýndan övgüyle bahsetti. Business Initiative Directions (BID) tarafýndan her yýl dünyaca ünlü þirketlerin ve üst yöneticilerinin katýlýmýyla gerçekleþen Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nde, Uluslararasý Mükemmellik ve Ýþ Prestiji Ödülü'nün en yüksek seviyesi olan Kalite Elmas Tacý'na layýk görülen YEDAÞ, dünyaca ünlü þirketlerin yer aldýðý ve 'Kalitenin Dünya Raporu' olarak gösterilen BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. Amerika'dan Orta Doðu'ya tüm dünya coðrafyasýndaki büyük þirketlerin 'Kalite ve Liderlik' çalýþmalarýný takip eden ve okuyucularýyla buluþturan BeattON Dergisi, Temmuz ayý sayýsýnda YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve þirket çalýþanlarýnýn kaliteye olan baðlýlýðýndan övgüyle bahsetti. PRÝETO'NUN YEDAÞ'A OLAN HAYRANLIÐINI KALEME ALDILAR Amerika'nýn New York kentinde düzenlenen ödül töreninde BID Baþkaný ve CEO'su Jose E. Prieto, YEDAÞ'ýn baþarýsýndan bahsetti. Dergi editörleri, Prieto'nun ifadelerini, "3 yýldýr aramýzda olan YEDAÞ, 2015 yýlýnda Kalite Elmas Ödülü'nü alarak hem BID Ailesi'nin bir üyesi olduðunu tescilledi, hem de QC100 Kalite Modeli Programý'nýn uygulanmasýndaki baðlýlýðýný gösterdi" þeklinde okuyucularýna duyurdu. Elmas Ödülü'nün BID'nin CEO'su Prieto tarafýndan YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu'na takdim edildiði belirtilen derginin içeriðinde toplam 11 sayfada YEDAÞ'ýn 5 yýldaki 'Kalite Yolculuðu' anlatýldý. YEDAÞ Genel Müdürü ve ayný zamanda BID Komite Üyesi olan Nurettin Türkoðlu'na, þirketin üst yöne- Dergi editörleri, YEDAÞ'ýn kaliteye olan baðlýlýðýndan övgüyle bahsetti. timine yakýn ilgi gösteren Prieto ve üyelerinin yer aldýðý fotoðraflarý derginin Temmuz sayýsýnda paylaþan editörler, YEDAÞ için "Türkiye'nin lider elektrik daðýtým þirketi" dedi. BEATTON EDÝTÖRLERÝNDEN YEDAÞ'A ÖVGÜ DOLU MESAJLAR Þirketin ana baþarýsýndaki sýrrýn 'Toplam Kalite Yönetim Modeli' ile yönetiliyor olmasýndan kaynaklandýðý belirten ve YEDAÞ'tan övgüyle bahseden dergi editörleri, "Güvenilir ölçümlerle Müþteri Memnuniyetini üst seviyede tutan, tüm iþ süreçlerinde kaliteye odaklanmýþ bir þirket. YEDAÞ'ýn yönetim modeli, diðer elektrik daðýtým þirketlerince model olarak uygulanmalý. Sürdürülebilir bir geleceði, enerji daðýtýmýnda verimliliði hedefleyen ve sektörün günümüz teknolojik altyapýsýný sistemine entegre etmiþ bir þirket" þeklinde övgü dolu ifadelere yer verdiler. Dünyaca ünlü magazin dergisi Ideasb2b Business to Business editörlerinin geçen yýl da YEDAÞ'tan övgüyle bahsettiðini hatýrlatan BID Komite Üyesi Türkoðlu, "Þirketimiz, bir adým daha ileri gitti ve dünyanýn büyük yatýrýmcýlarýnýn 'Kalite ve Liderlik' konulu makalelerini yazdýðý BeattON Dergisi'nin kapak konuðu oldu. Bu dergide yer almak ve editörlerin satýrlarýnda YEDAÞ'ý anlatmasý bizler için onur vericidir" dedi 4 YILDIZI HEDEFLEYEN YEDAÞ BÜYÜK YATIRIMCILARIN GÖZDESÝ Tamamen baðýmsýz bir kuruluþ olan ve 'Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik' anlayýþýný ödüllendiren BID'nin Uluslararasý Mükemmellik ve Ýþ Prestiji Ödülleri'nde Altýn, Platin ve Elmas Ödülleri'ne layýk görülen YEDAÞ'ýn Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Finansal açýdan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde performans gösteren þirketimiz, dünyanýn büyük yatýrýmcý þirketleri tarafýndan izlenmektedir" dedi. Þirketin, 2019 yýlý hedeflerinin çok üstünde yer aldýðýný söyleyen Türkoðlu, "Mükemmellik yolculuðunu çok boyutlu olarak sürdüren Þirketimiz, 'Sürekli deðer yaratma' vizyonu doðrultusunda 'Mükemmellik Modeli & Balance Score Card' yönetim modellerini içeren, 'Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik' anlayýþýyla güçlenen Toplam Kalite Yönetim Modeli'nin gereksinimlerini yerine getirmektedir. Þirketin stratejik performanslarý sürekli olarak ölçülmekte ve geliþtirilmektedir. Büyük finale sadece bir adým kaldý. Hedefimiz, bu yýl içerisinde Avrupa'nýn 4 Yýldýz Ödülü'nü almak" diye konuþtu. Silahlý saldýrý, 5 yaralý Çorum'da hareket halindeki otomobilden tüfekle açýlan ateþ sonucu 5 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, otomobil ile Karakeçili Mahallesi'ndeki bir otoparka gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kiþi, pompalý tüfeklerle etrafa ateþ etti. Açýlan ateþ sonucu otoparkta bulunan Mesut K. (32), Doðanay Y. (15), Ali Ç. (28), Ertuðrul A. (19) ve Emre S. (23) vücutlarýnýn çeþitli yerlerin isabet eden saçmalarla yaralandý. Yaralýlar, çevredekilerin ihbarý üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlardan Mesut K'nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu, diðerleri- nin ise durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Olayýn ardýndan kaçan þüphelilerin yakalanmasý için polis ekiplerince çalýþma baþlatýldý. Ekiplerin incelemesinde, saldýrýda kullanýldýðý iddia edilen 3 tüfek, olay yerinin ya- kýnýndaki bir okul ile apartmanýn bahçesine atýlmýþ halde bulundu. Soruþturma sürdürülüyor.(a.a.) Olay Karakeçili Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi.

6 6 Osmancýk ýn yatýrýmlarý takipte SALI 18 AÐUSTOS 2015 AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, beraberinde Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ercan Aslan Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kaþýkçý ve Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel ile birlikte Osmancýk Kaymakamý Celalettin Demircioðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Kaymakam Demircioðlu na yeni görevinde baþarý dileklerini AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Kaymakamý Celalettin Demircioðlu nu ziyaret etti. ileten Baðcý, Osmancýk'ta devam eden projeler ile ilgili bilgi verdi ve planlanan yatýrýmlar hususunda istiþarede bulundu. Milletvekili Baðcý, özellikle TOKÝ 2. Etap talep örgütlenmesinde ve Osmancýk Organize Sanayi Bölgesi'nde alt yapý iþlemlerinin tamamlanarak tahsis sürecinin hýzlandýrýlmasý konusunda desteðinin önemli olacaðýný ifade etti. Kaymakam Demircioðlu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin huzur ve refahýna, planlanan ve devam eden projelerin geliþmesine hep birlikte katký suna- Maðdurlarýn yaralarý sarýlacak AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Merkez Büyük Divan Köyü'nde çýkan ve büyük bir maddi hasara yol açan yangýnýn yaralarýnýn sarýlmasý için gereken her türlü çabayý göstereceklerini söyledi. Partiden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, beraberinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Recep Çýplak, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ceylan ile birlikte Büyük Divan Köyü'nde çýkan yangýnda yanan binalarda inceleme yaptý. Ýnceleme ziyaretine KÖYDES Encümen Üyesi Gürbüz Yasakçý da katýldý. Anaç ve beraberindekiler, çýkan anýz yangýný sonucu köy giriþinde bulunan deðirmen, depo ve çeþitli binalar ile tarým alet ve edevat- larý tamamen yanan Atay ailesine geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Büyük Divan Köyü'nün giriþinde bir tarlada meydana gelen anýz yangýnýnýn deðirmen olarak kullanýlan binaya sýçramasý sonucu büyük bir yangýn çýktý. Yangýnda Dursun Atay'a ait deðirmen, binalar, depo ve bahçe komple yandý. Yangýnda binalarla birlikte 3 bin adet saman balyasý, 100 ton buðday, 50 ton arpa, römork, mibzer, patos, zavar makinasý, bulgur makinasý, çeþitli tarým aletleri, 2 kovan arý tamamen yanarken, yangýn 600 m2'lik alana zarar verdi. Yangýnda tahmini olarak 300 bin liralýk maddi hasar oluþtu. 'YARALAR SARILACAK' Akay ailesine ziyarette bulunan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Çorum Milletvekillerinin selamlarýný ve geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereken çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Yaþar Anaç ve beraberindekiler, Köy Muhtarý Hikmet Yýldýrým, bina sahibi Dursun Atay ve Kasým Atay'dan bilgiler alarak olay yerinde inceleme yaptýlar. Anaç, yangýn olayý ile ilgili Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i telefonla arayarak, yanan bina ve ekipmanlarýn hibe destekleri ile yaptýrýldýðýný, bu nedenle de müdürlüðün bir ekip göndererek olay yerinde inceleme yapmasýný isteyerek, yaralarýn sarýlmasý noktasýnda gereðini elbirliði ile yapacaklarýný açýkladý. 'ANIZ YANGINLARI FELAKET DOÐURUYOR' AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Büyük Divan Köyü nü ziyaret etti. Maddi hasara yol açan yangýnýn yaralarýnýn sarýlmasý için gereken in yapýlacaðý sözü verildi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, maðdurlarla sohbet etti. Daha sonra bir açýklama yapan Yaþar Anaç, þöyle dedi: "Öncelikle maðdur Dursun Atay dedeye ve oðlu Kasým Atay'a ve köy halký adýna da muhtarýmýza geçmiþ olsun diliyorum. Allah daha büyük acýlar, kayýplar yaþatmasýn. Aldýðýmýz bilgiye göre maalesef yaklaþýk 300 bin TL gibi çok ciddi bir yangýn zararý var. Dursun dedenin bir ömür birikimi, saman, traktör, tarým aletleri, deðirmen, buðday, vs. kayýp çok fazla. Oluþan zarardan dolayý çok üzgünüz, Allah bir daha yaþatmasýn. Can kaybý çok þükür, teselli olabileceðimiz tek durum bu" dedi. Anýz yangýnlarýnýn açtýðý felaketlere ve anýz yakmanýn zararlarýna da deðinen Yaþar Anaç, anýzlarýn yakýlmamasý konusunda uyarýda bulundu. Anaç, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Sebebi ne olursa olsun bu tür felaketlerin bilançosu maalesef çoðu zaman aðýr olmakta, hatta can kayýplarý da yaþanabilmektedir. Özellikle yaz döneminde yangýn olaylarýnda artýþ olduðunu görüyoruz. Geçtiðimiz günlerde yine merkez Deller Köyü'nde, ondan önce de yine baþka bir köyümüzde yangýn felaketleri oldu. Vatandaþlarýmýzý, çiftçilerimizi daha dikkatli ve duyarlý olmaya davet ediyorum. Zira burada yangýnla ilgili aldýðýmýz harici bilgilerden bir anýz yangýnýnýn sýçramasý ihtimali üzerinde durulmakta, bu konuyla ilgili de adli soruþturma baþlatýlmýþtýr. Yangýnýn çýkýþ sebebi daha net ortaya çýkarýlacaktýr. Kaldý ki anýz yakma hem cezai boyutu olan bir suçtur, hem de doðaya, canlýlara zarar veren bir durumdur. Zira anýz yakmakla tarladaki tüm canlýlar yanarak yok edilmekte, hem de tarýmsal verimliliðe olumsuz yönde etki etmektedir. Bu hususta çiftçilerimizi daha çok bilinçlendirerek bu gibi felaketlerin önüne geçmiþ oluruz. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Recep Bey'le, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Beyle enkazýn kaldýrýlmasýnda hem de sonrasý için maðdur çiftçimize yarasýnýn sarýlabilmesi için imkanlar ölçümünde elimizden geleni yapmaya hazýrýz. Tekrar Atýf-Der den isim teþekkürü AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca nýn kabrini ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, hukuktan yoksun mahkemelerce þehit edilen Ýskilipli Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret etti. Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, yaptýðý açýklamada, "Talebimiz üzerine ilim, irfan merkezinin yurtlarýna yine ilimiz ve ilçemizin alim- lerinden þehit Ýskilipli Atýf Hoca isminin verilmesinde sizin de emeðiniz çok büyük. Size teþekkür ediyoruz." Dedi. Hatýrlanracaðý üzere Eðitim-Öðretim Yýlý'nda hizmete girmesi planlanan öðrenci kapasiteli yeni kýz öðrenci yurduna Ýskilipli Atýf Hoca adý verilmiþti. Beyoðlu Yaylasý ve Uðurludað Sentetik Çim Sahada incelemelerde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Uðurludað'da Beyoðlu Yaylasý ve sentetik çim sahada incelemelerde bulunarak, Belediye Baþkaný Remzi Torun'dan yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi aldý. Yapýmýna baþlanýlan Uðurludað metre rakýmlý Beyoðlu Yaylasý Mesire alanýnýn düzenlemesi çalýþmalarýný yerinde gören Uslu, "Çalýþmalarýn 3 ayda tamamlanmasý planlanýyor. Mesire yeri yolunun yapýmý içinde ilgililerle görüþtük. Düzenlemeler tamamlandýðýnda vatandaþlarýmýzýn faydalanacaðý nezih bir mekan haline gelecek. Katký ve desteklerinden dolayý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Lütfi Akça ve emeði ge- çenlere teþekkür ediyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun. " dedi. Uslu nun ziya- retlerine Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yað- Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý Ýdari Teþkilatý Ýmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz'ýn tarih ve sayýlý onayý ile Ýdare Amirleri Görev Daðýlýmý yapýldý. Buna göre Tören Hizmetleri dâhil olmak üzere Kolluk Ýþlerinden sorumlu Baþkanlýk Divaný Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu oldu. TBMM Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, takip ve koordinasyonunu 3. Kez Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu tarafýndan saðlanacak. Ýdare Amirlerinin TBMM Ýçtüzüðünün 17 nci maddesi gereðince, Baþkanýn talimatýyla yapýlan görev daðýlýmý þu þekilde: a) Kolluk, Ýdari ve Sosyal Ýþler. 1. Ýdare Amiri Salim USLU (Çorum Milletvekili) Kolluk Ýþleri (Tören Hizmetleri dâhil). 2. Ýdare Amiri Tufan KÖSE (Çorum Milletvekili) Parla- Uslu iki yatýrýmý inceledi bat, Mesut Ceylan, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun eþlik etti. Milletvekili Uslu, Beyoðlu Yaylasý ve Uðurludað Sentetik Çim Sahada incelemelerde bulundu. Milletvekili Uslu, Belediye Baþkaný Remzi Torun'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Uslu, yeniden TBMM nin güvenliðinden sorumlu menter Hizmetleri. 3. Ýdare Amiri Sýrrý Süreyya ÖNDER (Ankara Milletvekili) Milletvekillerine ait Saðlýk Ýþleri. b) Ulaþtýrma, Basýn ve Halkla Ýliþkiler. 1. Ýdare Amiri Seyfettin YILMAZ (Adana Milletvekili) TBMM Baþkanlýk Divaný üyeleri, komisyon baþkanlarý ve siyasi parti grup baþkanvekillerine ait araçlarla ilgili Ulaþtýrma Hizmetleri. 2. Ýdare Amiri Ahmet GÜNDOÐDU (Ankara Milletvekili) Basýn ve Halkla Ýliþkiler. TBMM Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, takip ve koordinasyonunu 3. Kez Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu tarafýndan saðlanacak.

7 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Beklenen sayý okurla buluþtu Okurlarý tarafýndan uzun süredir merakla beklenen BiDergi nin 6. sayýsý çýktý. Gündeme dair konular, yazýlar ve söyleþilerle hazýrlanan yeni sayý okurla buluþtu. BiDergi Reklam ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Sebiha Özdað, yeni sayý hakkýnda þunlarý söyledi; Öncelikle elimizde olmayan sebeplerden ötürü verdiðimiz uzun ara için siz deðerli okurlarýmýzdan BiDergi ailesi adýna özür diliyor ve anlayýþ göstereceðinize inanarak affýnýza sýðýnýyorum. Geçen sürede tazelediðimiz enerjimizle yine dolu dolu, renkli bir içerikle karþýnýzdayýz. Aktüel haber dergisi Bidergi yeni sayýsýnda BiDergi Reklam ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Sebiha Özdað gündeme dair sýcak konularý içeren özel haber ve söyleþilerle okurlarýna 'dergi' okuma keyfi yaþatacak. Bu sayýda Selçuk Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Ayhan'ýn 'AK Parti Serencamý' baþlýklý yazýsý eminiz ki BiDergi okurlarýnýn ufkunu açacak. Gülesin Aðbal Demirer'in kaleminden Çorum'daki mülteci Türkmenler'in yaþadýklarý zorluklar, Türkiye'ye bakýþ açýlarý ve Türki- ye'den beklentilerini içeren yazý ise Bidergi'nin bu sayýda kapak konusu. Yeni sayýda ayrýca; üniversiteye hazýrlanan milyonlarca gencimizi ilgilendiren eðitim sistemi ve dershaneler konusunda alanýnda uzman Mehmet Emin Karlý, yine gençlerin ilgiyle takip ettiði Þair Kahraman Tazeoðlu, çektiði fotoðraflarla dünyaca tanýnan ünlü foto muhabiri Mustafa Abadan söyleþisi; dünyada yaygýn olan fakat Türkiye'de temelleri yeni atýlan yargýda arabuluculuk, akýllý ilaç kullanýmý gibi konularýn okurlarýmýzýn ilgisini çekeceði düþüncesindeyiz. Daha güzel günlerde Yeni Bidergi' de buluþmak dileðiyle Aktüel haber dergisi Bidergi yeni sayýsýnda gündeme dair sýcak konularý içeren özel haber ve söyleþilerle okur karþýsýna çýktý. KARDER Gençlik Kollarý kuruldu KARDER Gençlik Kollarý Ýstanbul'da kuruldu. Baðcýlar!da bulunan KARDER dernek binasýnýn alt katýnda faaliyete geçen Gençlik Kollarý nýn Baþkaný Þafak Karabayýr, Baþkan Yardýmcýlarý ise Þahin Karabayýr ve Hilmi Yýldýrým oldu. Gençlik Kollarý Baþkaný Karabayýr, Amacýmýz Kargý ve köylerindeki genç arkadaþlarýmýzla beraber olmak, ilçe ve köylerimize sahip çýkmaktýr. arkadaþlarýmýzý derneðimize üye olmalarýný bekliyoruz." dedi. (Kargý-Havadis) Kaya ya hayýrlý olsun ziyareti Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ve AK Par- Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk son yolculuðuna uðurlandý. Þerife Öztürk topraða verildi Çorum un Ýskilip ilçesinde geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk (73) son yolculuðuna uðurlandý. Þerife Öztürk için Ulu Cami de düzenlenen cenaze törenine Çorum Valisi Ahmet Kara, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salyim Uslu, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ilçe kaymakamlarý ve belediye baþkanlarý, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilci- Þerife Öztürk için Ulu Cami de düzenlenen cenaze törenine vatandaþlar katýldý. leri ile vatandaþlar katýldý. Öztürk ün cenaze- si Ulu Cami nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Gülbaba mezarlýðýnda topraða verildi.(ýha) Orhan Öztürk e taziye ziyareti Kargý ilçe ve köylerimizdeki bütün genç ti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargý Malmüdürlüðü görevine yeni atanan Günay Ka- Baþkan Þen ve AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Akpýnar, Kargý Malmüdürlüðü görevine yeni atanan Günay Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. ya'yý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Müdür Günay Kaya, ziyaretten dolayý memnun kaldýðýný belirterek, baþkanlara teþekkür etti. Kaya ayrýca, Kargý ilçesini ve halkýný çok sevdiðini de sözlerine ekledi. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ise, Ýlçe halkýmýz çok sýcak kanlýdýr. Ýlçemizin yayla turizmi ve yöresel ürünleri meþhurdur. Rahat bir görev yapacaðýnýza inanýyorum. Hayýrlý olsun. dedi. (Kargý-Havadis) ÇORDEF ten açýklama Çorum Dernekler Federasyonundan þýnda ve Gökçe ailesinin izni olmadan Mer(ÇORDEF) yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda hum Baþkanýmýzýn isminin "Çorum'da bir sosyal medyada federasyonun merhum baþkaný caddeye verilmesi" yönünde bir kampanya Süleyman Gökçe ile ilgili kiþisel olarak baþlatýbaþlatýldýðý görülmüþtür. lan kampanyanýn ÇORDEF ile ilgisi olmadýðý Çorum Dernekler Federasyonu; her kobelirtildi. nuda çalýþmalarýný resmi kanallar üzerinden ÇORDEF'in baþka kurumlarla yapýlacak ve yetkililerle diyalog çerçevesine yürütmekte çalýþmalarý kurumsallýk bilinciyle resmi yazýþolup, Merhum Baþkanýmýz ile ilgili yapýlacak malarla yürüttüðü ve sosyal medya gibi kiþisel çalýþmalarda ise önce ailesinin görüþüne baþkanallar üzerinden çalýþma yapýlmadýðýnýn vurvurulmaktadýr. Bu konuda federasyonumuzun gulandýðý Baþkan Cemil Yaþkabak imzalý basýn ve her hangi bir üyemizin sosyal medya üzecemil Yaþkabak açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: rinden bir çalýþmasý bulunmamaktadýr. "Sosyal Medya üzerinden federasyonumuzun bilgisi Çorum Dernekler Federasyonu, resmi yükümlülüklere dýþýnda merhum Baþkanýmýz Süleyman Gökçe'nin ismi kulkurulmuþ bir kuruluþ olduðunun bilincinde olup sosyal medlanýlarak yapýlan bazý paylaþýmlar nedeniyle aþaðýdaki açýkya ve benzer kiþisel kanallarda çalýþma yürütmemekte, baðlý lamanýn yapýlmasý zorunluluðu hasýl olmuþtur. olduðu tüzük çerçevesinde kurumsal çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Federasyonumuzun Kurucu Baþkaný Süleyman Gökçe, ani bir kalp krizi geçirerek aramýzdan ayrýlmýþtýr. Hepimizi Merhum Baþkanýmýzýn isminin Çorum'da bir caddeye derinden yaralayan bu hadisenin ardýndan Merhum Baþkanýverilmesi konusunda yapýlacak çalýþma, sosyal medya üzemýza saygý göstermek ve onun hatýrasýný yaþatmak adýna ferinden deðil, ilgili kurumlarla yazýþmalar çerçevesinde yapýlderasyon olarak anma günleri düzenlenmiþ ve Mevlid-i Þemasý gerekmekte olup öncelikle Gökçe ailesinin onayý gerif okutturulmuþtur. rekmektedir. Merhum Baþkanýmýzýn anýsýna yapýlan bütün çalýþmabu konuda sosyal medyada baþlatýlan kampanyayla illar ailesinin uygun gördüðü ölçülerde yürütülmektedir. gili Yönetim Kurulumuzun ve Gökçe ailesinin bilgisinin bulunmadýðýný saygýlarýmýzla kamuoyunun bilgisine sunuyososyal Medya üzerinde federasyonumuzun bilgisi dýruz." 7 Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, önceki gün trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden eski Ýskilip Belediye Baþkaný, Bitlis Valisi Orhan Öztürk'ün annesi Þerife Öztürk'ün (73) vefatýndan duyduðu üzüntüyü Öztürk'ün baba ocaðýna giderek bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, þehir dýþýnda olmasýndan dolayý 16 Aðustos 2015 Pazar günü cenaze namazýna katýlamayan Belediye Baþkaný Recep Çatma, ba- ba evinde taziyeleri kabul eden Orhan Öztürk'ü ziyaret ederek muhterem anne- lerinin vefatý dolayýsýyla taziyelerini iletti. Baþkan Çatma merhumeye Cenabý Allah'tan rahmet, Vali Öztürk'e, ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Bitlis Valisi Orhan Öztürk'e taziye ziyaretinde bulundu. Týmarlý 2 de çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, 160 milyon TL bedelli sulama projesinin ihalesi Çorum Milletvekillerinin giriþimleri ile 2 Nisan 2015 tarihinde yapýlmýþtý. Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerinde 77 bin dekar araziyi sulayacak olan projede yüklenici firma þantiyeyi kurarak çalýþmalara baþladý. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'in gündemini 55 yýldýr meþgul eden Týmarlý 2 Kýzýlýrmak Sulama projesinin tamamlanmasý ile birlikte 77 bin dekar arazinin sulanacaðýný bunun baþta tarým sektörü olmak üzere sosyal ve ekonomik yansýmalarýnýn son derece önemli olduðunu belirtti. Baþkan Çatma, "Projenin ihale edilme sürecinden çalýþmalarýn baþlamasýna kadar yoðun gayret sarf eden Çorum Milletvekillerimize ve tüm emeði geçenlere þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunarým." dedi. 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli sulama projesinin ihalesi yapýlmýþtý.

8 8 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Kocatepe Çorum da RECEP MEBET Þenol Aslan, hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. Kumda piþirilen Saraylý Türk Kahvesi ne ilgi büyük. Kocatepe Kahve Evi nin 39. þubesi Çorum da hizmete girdi. Þenka Ýnþaat sahibi Þenol Aslan ýn iþletmecisi olduðu Kocatepe Kahve Evi Kafe ve Restoran, 23 Aðustos 2015 Pazar günü saat de düzenlenecek açýlýþ öncesi kapýlarýný Hakimiyet e açtý. Çorum Park taki açýk ve kapalý toplam metrekare alanda hizmet veren iþletmeyi tanýtan Þenol Aslan, 1919 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye de sektörünün öncüsü konumunda olan Kocatepe markasýný Çorum a kazandýrmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Kumda piþirilen Saraylý Türk Kahvesi baþta olmak üzere menüsünde 240 a yakýn lezzet çeþidiyle müþterilerine hizmet veren Kocatepe nin zengin ürün çeþidiyle iddialý olduðunu vurgulayan Aslan, dünya mutfaðýnýn seçkin tadlarýný da Çorum halkýnýn beðenisine sunduklarýný kaydetti yýlýnda Ankara da fabrika kuran Kocatepe nin Baþkent ve Çorum un yaný sýra Ýstanbul, Ýzmir, Samsun, Ýzmit, Sakarya, Diyarbakýr ve Alanya gibi yerlerde de þubelerinin bulunduðunu belirten Aslan, Türk kahvesi sektöründe Çorumlular a en iyisini ve en kalitelisini sunmanýn gururunu taþýyoruz dedi. Haftanýn 7 günü saatleri arasýnda hizmet veren Kocatepe nin nezih mekaný ve özel eðitimden geçmiþ tecrübeli personel kadrosuyla farkýný ortaya koyduðunu dile getiren Aslan, ayný anda 500 kiþiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduklarýnýn altýný çizdi. KOCATEPE, ÇEKÝRDEKTEN KAHVECÝ Servis ekibi, alanýnda eðitim görmüþ isimlerden oluþuyor. Kocatepe nin Brezilya daki 10 dönümlük kahve bahçelerinde yetiþtirilen ürünlerinin Ankara daki fabrikalarýnda iþlendikten sonra tüketiciye sunulduðunu ifade eden Þenol Aslan, Kahvelerimizde hiçbir þekilde tatlandýrýcý bulunmuyor dedi. Kahve sektörünün Türkiye deki öncüsü olan Kocatepe nin tamamen yerli üretim anlayýþýyla faaliyet gösterdiðini vurgulayan Aslan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Kahve çeþitlerinin yaný sýra yöresel lezzetlerle harmanlanmýþ zengin dünya mutfaðýný Çorum halkýnýn beðenisine sunuyoruz. Aldýklarý eðitim kursunun ardýndan iþletmemizde görev alan servis ekibimiz ve alanýnda çeþitli ödüllere sahip mutfak ekibimizle hýzlý ve kaliteli bir hizmet anlayýþýna sahibiz. Okuma salonu ve toplantý mekanýmýzla özel organizasyonlara da evsahipliði yapmaya hazýrýz. Zengin menümüzün tadýna varmak ve iþletmemizi yakýndan görmek isteyen herkesi Kocatepe Kahve Evi Kafe ve Restoran a davet ediyoruz. Kocatepe, toplantýlar için özel mekana da sahip. Ýþletmede okuma salonu da yer alýyor. Kocatepe nin resmi açýlýþý 23 Aðustos ta gerçekleþecek. Mutfak ekibi, elde ettiði baþarýlarla hizmette iddialý. Ýþletme açýk ve kapalý toplam m2 alanda hizmette. Türkiye de sektörünün öncüsü konumunda olan Kocatepe, Çorum Þubesi ni hizmete sundu. Murat Aslan ýn sahibi olduðu Çorum Çelik Kapý, 700 metrekarelik maðazasýyla müþterilerinin hizmetinde. Çorum Çelik Kapý hizmette RECEP MEBET Murat Aslan ýn sahibi olduðu Çorum Çelik Kapý, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi numara 85/A da hizmete girdi. Star Çelik Kapý bayii olan firma, Çorum Kalesi karþýsýndaki 700 metrekarelik maðazasýyla müþterilerinin hizmetinde. Sektördeki tecrübemizi kendi maðazamýzla Çorum halkýnýn hizmetine sunduk diyen Murat Aslan, çelik kapý çeþitlerinin yaný sýra duþakabin gibi ürünleri de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný söyledi. Yakýnda yeni bir Çorum Çelik Kapý, Cengiz Topel Caddesi numara 85/A da hizmete girdi. kampanya ile müþterilerine kaçýrýlmaz fýrsatlar sunacaklarýný açýklayan Aslan, internet adresinden onli- ne satýþ da yaptýklarýný kaydetti. Aslan, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak ve A dan Z ye tüm çelik kapý çe- þitlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Cengiz Topel Caddesi Þok Market yanýndaki maðazamýza bekliyoruz dedi. Ya masayý terk edin ya da... BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, hükümetin % 4+4 teklifinin kabul edilemez olduðunu, pazarlýk süreci týkanmýþsa tek yolun masayý derhal terk etmek ve tüm çalýþanlarýn katýlýmýyla ortak eylemleri icra etmek üzere alanlara çýkmak olduðunu söyledi. Toplu sözleþme masasýna oturan üç konfederasyon ile hükümetin günlerdir aralarýnda top gezdirerek memurlarý oyaladýklarýný ifade eden BASK Ýl Temsilcisi Çam, Hükümetin teklifinin 2016 yýlý için yüzde 4+4, 2017 için % 3+3 olarak açýklanmasý kabul edilemez. dedi. 22 günlük toplu pazarlýk sürecinin 14 günü heba edilirken bu 14 günde memurlarýn genelini ilgilendiren konularda ve Sayýn Baþbakan dahil kapalý kapýlar ardýndan yapýlan görüþmelerde neler konuþulduðu kamuoyuna açýklanmalýdýr. diyen Çam, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Günlerden beri görüþmelerde yasanýn öngördüðü kapsam dýþýna çýkýlmamasý için masaya oturan sendikalara uyarýlarda bulunduk. Kapsam dýþýna çýkýlmasýnýn memur taleplerinin masada býrakýlacaðý ve memurlarýn peþkeþ çekileceðinin iþareti olduðunu, son örneðinin bir önceki toplu sözleþme görüþmeleri olduðunu anlattýk. Sesimizi ve uyarýlarýmýzý Mýsýr'daki saðýr sultana duyurduk, yetkili sendikalara duyuramadýk. Yetkili sendikalar ve iktidarlar 13 yýldýr milyonlarca memurun gözünün içine baka baka ayný filmi tekrar tekrar baþa sararak izletiyor, ayný oyunu oynatýyor.. Masaya oturan sendikacýlar; Amerikan güçleri Baðdat'a girer- dir. BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam ken lüks bir otelin terasýndan basýna "Düþmaný bir sürpriz bekliyor" diyen ve ertesi gün ortadan kaybolan, Saddam'ýn Erformasyon Bakaný Muhammed Sait el Sahaf edasýyla yüzlerce paragraflýk destan gibi taleplerini bir anda çöpe mi attýlar? Talepleri bir anda vazgeçilecek kadar sýradan mýydý? Kayýplar telafi mi edildi? Ýyileþtirmeden vaz mý geçildi? Refah payýna gerek mi kalmadý? Açlýk ve yoksulluk sýnýrlarý birer hikaye miydi? SENDÝKACILARIN ÖNÜNDE ÝKÝ YOL VAR Masaya oturan sendikalarýn önünde iki yol var: Ya masayý terkederek ortak eylem kararý alacaklar ve talepleri kabul edilinceye kadar alanlardan ayrýlmayacaklar, ya da seçime gidecek hükümete taleplerini kabul ettirecekler. Seçime gidecek hükümete taleplerini kabul ettiremeyenler toplu pazarlýk masasýna oturmamalý, oturtulmamalýdýr. 7 Haziran seçimlerine 5 gün kala Türk-Ýþ kamu iþçileri adýna toplu sözleþmeleri iyileþtirme + yüzde 11,3'lük artýþ+7. Ýkramiye ile nasýl baðýtladýysa, erken genel seçim öncesinde kamu iþçileri örnek alýnarak 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi için ayný yöntem izlenmelidir. Ýkinci yol; toplu sözleþme için kalan sürenin ayrýntýlý pazarlýða uygun olmadýðý dikkate alýnarak, tek bir kalemin deðiþtirilmesiyle yani en yüksek devlet memuru aylýðýnýn asgari ücrete yükseltilmesiyle sorunun çözülmesidir. Devletin resmi kayýtlarýnda en yüksek devlet memuru aylýðý brüt 789 lira 30 kuruþtur. Ve yine devletin resmi kayýtlarýnda asgari ücret brüt lira 50 kuruþtur. En yüksek devlet memuru Baþbakanlýk Müsteþarýdýr. Ve Baþbakanlýk Müsteþarýnýn brüt aylýðý, brüt asgari ücretin yarýsýndan biraz fazladýr. Resmi kayýtlarda Baþbakanlýk Müsteþarýnýn aylýðýnýn asgari ücretin bile altýnda gösterilmesi, Devlet ciddiyetiyle, Devlet onuruyla baðdaþmamaktadýr. En yüksek devlet memurunun ayaklar altýnda ezilmesine izin verilmemeli- Devlet memurlarýnýn maaþlarýnýn yüzde 40 ile yüzde 60 lýk bölümü en yüksek devlet memuru aylýðýna endeksli ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarýndan oluþmaktadýr. Bu nedenle, en yüksek devlet memuru aylýðýnýn asgari ücrete yükseltilmesi halinde tüm memurlarýn talepleri önemli ölçüde karþýlanmýþ olacaktýr. Bu durumda; aile ve çocuk yardýmý ile asgari geçim indiriminden arýndýrýlmýþ aylýklar, hizmetli (12/1) için liradan liraya, memur (9/1) için liradan 2648 liraya, öðretmen (7/1) için liradan liraya çýkmýþ olacaktýr. Böylece hem sendikalarýn, hem de memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentileri karþýlanmýþ olacaktýr. Eðer toplu sözleþme görüþmelerine devam edilecekse bundan baþka yol yoktur. Hükümetin kabul edip etmemesi deðil, hükümete kabul ettirilmesi önemlidir. Basýn önünde Saddam'ýn Enformasyon Bakaný gibi aslan kesilenler, ömürlerinde bir kerecik olsun cesaret göstererek toplu pazarlýk masasýna kendilerini zincirlesinler. Sendikalarýn yüzbinlerce üyesi turþu kurmak için deðil, gerektiðinde hakkýný ve hukukunu aramak ve korumak içindir. BASK olarak yukarýdaki çerçevede gerçekleþtirilecek her türlü eyleme açýkça destek vereceðimizi ilan ediyoruz. Aksi takdirde eylem kaçaklarýný, pazarlýk masasý madrabazlarýný sonuna kadar takip ederek maskelerini indireceðimizi de açýkça ilan ediyoruz.

9 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Islah çalýþmalarýný inceledi Bayat Çayý kenarýna, 880 metre uzunluðunda çift taraflý duvar ve yarým kalan köprü inþaatý baþladý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, inþaat alanýnda inceleme yaptý. Bayat'ýn özlemle beklediði Bayat Çayý kenarýna, 880 metre uzunluðunda çift taraflý duvar ve yarým kalan köprü inþaat iþi 1 Nisan 2015 tarihinde müteahhit firmaya yer teslimi yapýlarak baþlamýþtý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, inþaat alanýnda yaptýðý incelemelerde, Ýlçemizin yýllardýr özlemini çektiði halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen bir çok hizmeti ilçemize kazandýrdýk. Eski köprü ayaklarýnýn yýkýlmasýyla baþlayan çalýþmalarda yeni köprünün ve istinat duvarýnýn yapýlmasýyla ilçemizin bir sýkýntýsý daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve çay ýslahýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen, Sayýn Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Veysel Eroðlu'na, Sayýn Milletvekillerimize, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarýmýz Sayýn Prof. Dr. Lütfi Akça'ya, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Fatih Balcýoðlu ve ekibine, Devlet Su Ýþleri çalýþanlarýna Bayat halký adýna teþekkür ederim. Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Bunlarý yaparken de sadece halkýmýzýn hayýr duasýna talip oluyoruz. Bayat'ýmýz için yegâne þiarýmýz ekibimle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti Hakk a hizmet olarak görüyoruz. Bunun için de bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz. Yeni köprümüz ve çay ýslahý çalýþmalarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun. dedi. Okul kayýtlarýnda baðýþ iddiasý Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný AYRIMCILIÐIA SON VERÝLMehmet Öztürk, yeni dönem için kayýtlamelýdýr rýn yapýldýðý þu günlerde velilerden kayýt Kayýt parasý fazla veren, öðretmen parasý adý altýnda baðýþ alýndýðýný iddia ettercihini de ona göre yapmaktadýr. Kayýt ti. parasý oranýna göre sýnýflar oluþturulmakkayýt parasý verenlerin öðretmen tertadýr. Böylece çocuklar arasýnda ayrýmcýcihi de yapabildiðini belirten Öztürk, lýk yapýlýp, fýrsat eþitliði çiðnenmektedir. okullarda bu ayrýmcýlýða son verilmesini Hem de öðretmenler arasýnda ayrýmcýlýk ve Okul Aile Birliði hesaplarýnýn incelenyaratýlýp öðretmenler paraya göre katagomesini istedi. rize edilmektedir. Adeta iyi öðretmen kötü öðretmen muamelesi yapýlmaktadýr. Ýl Öztürk, konuya iliþkin açýklamasýnmilli Eðitim Müdürlüðü bu duruma müda þunlarý söyledi; dahale etmek zorundadýr. Veliler ve öðret Kayýtlarýn devam ettiði þu günlerde Mehmet Öztürk menler bu durumdan oldukça rahatsýzdýr. 1. sýnýfa yeni baþlayacak öðrenci için öðeðitim öðretim sürecinde böylesi ayrýmlaretmen borsasý kuruldu iddiasý çok ciddi bir iddiadýr. rýn yapýlmasý eðitime yapýlan büyük bir darbedir. Bu Bu iddianýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan araþyaklaþým biçimlerinin eðitim biliminin hiçbir yerinde týrýlmasý ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir. olmamasý gerekiyor. Çünkü okullar ticarethane deðil ANAYASA SUÇU ÝÞLENÝYOR dir. Kayýt parasý sorunu yeni ortaya çýkmýþ bir sorun OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝ HESAPLARI ÝNCEdeðildir. Yýllardýr benzer þikâyetler, tartýþmalar günlenmelýdýr demdedir. Ýlgili gazete haberinde "Velinin maddi durukayýt için ayrý, öðretmen için ayrý para istenmekmuna göre belirlenen ücretler, 1000 TL ile 2500 TL tedir. Kayýt için onlarca kalemde para toplanmaktadýr. arasýnda deðiþiyor. Bu sisteme göre veliler maddi dumerkezi okullarýn genelinde böyle bir uygulama varrumlarýna göre okul aile birliklerine 'baðýþ' adý altýnda dýr. Bu açýdan okul aile birliði hesaplarý incelenmelidir. para yatýrarak, öðretmen seçiminde bulunuyorlar. BeOkul aile birlikleri eli ile okul idarecilerinin para toplirlenen parayý yatýramayan ailelerin çocuklarýnýn öðlama iþi yasal hale getirilmiþtir. Para, "gönüllü baðýþ" retmenleri ise 'ne çýkarsa bahtýna' misali kura ile belirleniyor." Oysa ki Anayasa'nýn 42. maddesinde "Ýlköðadý altýnda okul aile birliði hesabýna yatýrýlmaktadýr. retim, kýz ve erkek bütün vatandaþlar için zorunludur Getirilen dekont okul idaresine verilmekte paraya göre ve devlet okullarýnda parasýzdýr." Denilmektedir. Bu öðretmen seçimi gerçekleþtirilmektedir. ilke yýllardýr aslýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Geçtiðimiz yýllar içinde devlet okullarýna ihtiyaç çiðnenmektedir. Yerel idarecilerde bütün bunlara göz kadar ödenek ayrýlmamasý, kaçýnýlmaz olarak velilerin yummaktadýr. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý geçmiþ eðitimin finansmanýna doðrudan katýlýmýný beraberindönemde yaptýðý açýklamada "Kayýt kabul dönemlede getirdi. Baþta "gönüllü baðýþ" adý altýnda toplanan rinde ve diploma verilirken kesinlikle 'gönüllülük' adý kayýt parasý olmak üzere, hemen her okulda 40'ý aþkýn altýnda bile velilerden baðýþ, aidat talep edilmeyecek. kalemde para toplanarak eðitim harcamalarý büyük ölbu yönetmelik yürürlüktedir. Herhangi bir ad altýnda okul aile birlikleri velileri düzenli aidat ödeme gibi icçüde velilerin sýrtýna yýkýldý. bar edici kararlar alamayacaklardýr" demiþti. Ancak EÐÝTÝME YETERLÝ BÜTÇE, OKULLARA bütün Türkiye'de olduðu gibi ilimizde de kayýt parasý ÖDENEK AYRILMALIDIR toplanmaktadýr. Eðitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacý kadar ödepara toplama iþi o derece ileri gitmiþtir ki öðrennek ayrýlmasý, kamusal eðitim sisteminin itibarsýzlaþtýciler ve veliler için kabusa dönmüþtür. "Kazý ürkütmerýlmasý yaþanan bu durumun ana sebebidir. den yolacaksýn" anlayýþý yaygýnlaþtýrýlarak eðitimin bir Kayýt parasý adý altýnda baðýþ için zorlanan velileparçasý haline getirilmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý her rimiz bizlere ulaþarak yardým isteyebilirler. Eðitim Sen dönem geleneksel olarak her yýl "kayýt parasý yasak, olarak parasýz, kamusal eðitim mücadelesinin her zakayýt parasý toplamak suçtur vb" sözler söylese de "Ýsman savunmaya devam edeceðimizi kamuoyuna bir temem yan cebime koy" anlayýþýný ürettiði politikalar kez daha ifade etmek istiyoruz. ile yaygýnlaþtýrmýþtýr. 9 Gözen e baþarý dileði Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Kaymakam Mitat Gözen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Yapýlan açýklamaya göre, Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri ile beraber, Sungurlu Kaymakamlýðýna atanan Mitat Gözen'i makamýnda ziyaret eden Baþkan Karaçil, Ýlçe Kaymakamlýðýna Atanan Mithat Gö- Kaymakam Gözen, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. zen'e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kaymakam Gö- zen, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Karaçil ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. nýnda yürüyüþ ve gezinti alanlarý, çocuklar için ise oyun parký buluyor. yýllardýr hayalini kurduðu þeyleri tek teker gerçeðe dönüþtürdüklerini ifade eden Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Vatandaþlarýmýz yýllardýr aileleriyle piknik yapmak için ya Boðazkale'ye, Ya Alaca'ya yada baþka bir yere gitti. Bu mesire alaný Sungurlularýn en büyük hayaliydi. Bu hayali gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz" dedi.(ýha) Mesire alanýna yoðun ilgi Sungurlu Belediyesi tarafýndan düzenlenere geçtiðimiz günlerde halkýn kullanýmýna açýlan mesire alanýna vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Mesire alanýna dönüþtürülen eski Baktat Ormaný, günün her saatinde insanlarla dolup taþýyor. Vatandaþlardan kimisi piknik yaparken kimisi de yürüyüþ yapýyor. Aileleriyle mesire alanýna gelenler güzel bir gün geçirmenin tadýný çýkarýyor. 140 dönüm arazi üzerine yapýlan mesire alanýnda 20 bin metrekare reaksiyon alaný, mescit, güvenlik ve yönetim binasý bulunuyor. Yakýn zamanda süs havuzlarý ve dinlenme alanlarýnýn olacaðý mesire alanýnda, 70 araçlýk modern otopark, kiþilik amfitiyatro bulunacak. 30 adet mangal ve kamelyalarýn bulunduðu mesire ala- SUNGURLU'NUN EN BÜYÜK HAYALÝYDÝ Sungurlularýn Mesire alanýna vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Yeni piknik alaný 140 dönüm arazi üzerine yapýldý. Teklif müzakere edilebilir Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk2017 yýlý için o rakamlarý müzakere etmeyesen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, ceðimizi belirtmek isterim yýlý için vekamu Ýþveren Heyetinin zam teklifiyle ilgirilen 5+4 rakamý ise müzakere edilebilir, anli yaptýðý açýklamada,"bugünkü toplantýda cak biz bu rakamýn da artýrýlmasýný istiyoruz. teklifin artýrýlarak 2016 yýlý için 5+4, 2017 Memur-Sen olarak masaya sadece yýlý için 3+3 ise 3 ve Enflasyon Farkýyla geloransal zam getirmedik. Taban aylýk, refah mesi önemlidir ama yeterli deðildir. Teklifpayý, enflasyon farký olmak üzere oransal lerle kasanýn açýldýðý görülmüþtür. Bundan zamla birlikte 4'lü bir sacayaðýyla geldik. sonraki süreç müzakere edilebilir." Bununla birlikte 241 tane komisyonlarda Cuma günkü Memur-Sen Heyetinin tartýþýlan hizmet kolu teklifleri var, 87 tane ayaða kalkýþýnda gösterdiði bütünlüðün büde Genel Toplu Sözleþmeye tekabül eden Ahmet Saatcý tün kamu görevlileri sendikalarýnýn toptan teklifler söz konusudur. Bunlar biran önce göstermesi gerektiðini belirten Saatcý, þöyle dedi:"bu bir masayla birlikte teklife dönüþtürülmelidir" ifadelerini kulirade beyanýdýr. Muhatabýmýz Kamu Ýþveren Heyetidir. lanan Yalçýn, "Kamu Ýþveren Heyetinin yaptýðý teklifte takamu Ýþveren Heyeti'ne karþý Kamu Görevlileri Sendikaban aylýk, refah payý ve Toplu Sözleþme primine yönelik larý Heyet Baþkaný bir tepki verdiðinde ayný tavrý kuþanistediðimiz iyileþtirme yok. Aile yardýmý yok, emekliler ilmak gerekir. Bu anlamda diðer iki konfederasyonun da gili bir teklif yok. 4/C - 4/B'lilerin, sözleþmeli personelin Cuma günkü tavrýndan vazgeçerek 'biz de ortak tavýr alve vekillerin tamamýnýn kadroya alýnmasýna yönelik bir maya hazýrýz' noktasýna gelmiþ durumdalar. Bu da son deteklif yok. Yerel yönetime iliþkin bir teklif yok. Gelir Verrece olumludur." gisiyle ilgili yaþadýðýmýz problemlere iliþkin bir teklif yok. Masaya yapýlan teklifi müzakereye deðer bulmadýk. Kamu Ýþveren Heyeti, bizim komisyonlarda yaptýðýmýz Yeni bir teklifle masaya gelinmesi gerektiði çaðrýsýnda butasnifi, genel olarak masaya taþýdýðýmýz 87 teklifimizi ivelunduk. Kamu Ýþveren Heyeti masaya yeni bir teklifle geldi bir þekilde masaya getirmelidir. Bundan sonra Kamu Ýþmiþtir. Dolayýsýyla kasa açýlmýþtýr, masanýn da önü açýlveren Heyeti yoðunluklu bir þekilde çalýþmaya devam etmýþtýr. Tekliflerin artýrýlarak , ve Enfmelidir." lasyon Farký þekline getirilmesi güzel ama yeterli deðil.

10 10 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Tercihiniz Ýmam Hatip olsun Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, velilere ve öðrencilere Ýmam Hatip Okullarýný tercih etmeleri için çaðrýda bulundu. Karadað açýklamasýnda; Ýmam Hatip okullarýna, kuruluþundan beri her zaman destek veren bir Sivil Toplum Kuruluþu olan Ýlim Yayma Cemiyetimiz, Ýmam Hatip okullarýnýn gerekliliðini her daim vurgulamýþtýr. Ýlim Yayma Cemiyetimiz, Ýmam-Hatip okullarýna yönelik her geçen gün artan talep üzerine 1958 yýlýnda Vefa'da Ýstanbul Ýmam-Hatip Lisesi binasý ve öðrenci yurdunun açýlýþýný yaparak hizmete sunmuþtur. Milletimizin desteði ile kuruluþundan bu yana onlarca Ýmam Hatip Okulu açmýþ ayný zamanda öðrencilerin barýnma ihtiyacýný karþýlamak amacýyla yurtlar inþa etmiþtir. Ýmam Hatip okullarýnda eðitim gören gençlerin sahip olduklarý deðerler ve kazanýmlarý aydýnlýk yarýnlarýn teminatý olmuþtur. Ýmam Hatip Okullarý, Milli ve manevi deðerlerine baðlý, vatanýný ve milletini seven dini ilimler yanýnda dünyevi ilimlerde de eðitim almýþ, farklý alanlarda kendini yetiþtirmiþ, teknolojiyi iyi kullanabilen, hitabeti kuvvetli, bilgili ve güvenilir bir nesil yetiþtirmeyi hedeflemiþ eðitim kurumlarýdýr. Özgür-Der sertifika verdi Özgür-Der Çorum Þubesi nin yaz etkinleri sona erdi. Sertifika törenine aileler de katýldý. Av. Mehmet Karadað Ýmam hatip ortaokullarýnda normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. ilaveten Kuran, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan Ýstediði Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur. Okullardan hemen her mesleðe yönelmiþ saygýn kiþiler mezun olmuþtur. Bilim, kültür, sanat, eðitim, saðlýk, hukuk, siyaset ve iþ dünyasýnda önde gelen birçok kiþi Ýmam Hatip mezunlarýdýr. 4. sýnýfý bitirip 5. sýnýfa geçmiþ olan öðrencilerin velileri, herhangi bir Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne baþvurma suretiyle kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Kayýtlar esnasýnda nüfus cüzdaný dýþýnda herhangi bir belge istenmeyecektir. Ýlim yayma Cemiyeti olarak, velilerimize ve gençlerimize çaðrýmýz Ýmam Hatip Okullarýný tercih etmeleridir. Ýmam Hatip Okullarýna kayýtlar baþlamýþtýr. Biran evvel kaydýnýzý yaptýrmanýzý tavsiye ediyor ve sizleri Ýmam Hatip Okullarýna davet ediyoruz. dedi. Özgür-Der Çorum Þubesi nin yaz etkinleri kapsamýnda düzenlediði yaz Kur'an Kursu ve Çocuk Kulübü faaliyetleri çocuklar ve ailelerinde katýldýðý bir program ile sona erdi. Yapýlan açýklamaya göre, Mustafa Kerim Üngör ve Emine Bayram hocalarýn gözetiminde yaz süresince devam eden etkinliklerde çocuklar sadece Kuran'ý Kerim ve ilmihal bilgileri öðrenmekle kalmayýp, çocuklara Kur'an bilinci verilerek ve beraber namazlar kýlarak cemaat ruhu verilmeye çalýþýldý. Genç ablalarý ve aðabeyleri ile yaptýklarý derslerle hem kendileri için rol model olabilecek kiþiler ile tanýþýp kaynaþtýlar, hem de beraber oyunlar oynayarak, piknik ve diðer etkinliklerle hoþça vakit geçirdiler. Yoðun katýlýmýn olduðu yýlsonu programýnda aileler hem kendi aralarýnda tanýþýp kaynaþtýlar, hem de çocuklarýnýn yaz süresince öðrendiklerini görme fýrsatý buldular. Kuran'ý Kerim ve Türkçe mealinin okunmasý ile baþlayan program, Emine Bayram'ýn etkinlerin içeriði ve amacýný anlattýðý kýsa bir açýþ konuþmasý ile devam etti. Çocuklarýn beraber söyledikleri ezgiler ve marþlara ailelerde eþlik ettiler, þiirlerinde okundu program oldukça coþkulu geçti. Çocuk Kulübünün okullarla beraber hafta sonlarý devam edeceði hatýrlatýlan programda, çeþitli ikramlarýnda yapýldýðý program çocuklara katýlým sertifikasý ve hediyeler verilerek Çorum ÝÞKUR un baþarýsý Çorum un da içinde bulunduðu grup 13. oldu. Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ordu Ýl Müdürlüðü, özel sektör alanýnda iþe yerleþtirme oraný bakýmýndan Türkiye 13.sü oldu. ÝÞKUR Ordu Ýl Müdürü Ýsa Kaymak, 2015 yýlý Ocak-Temmuz aylarý arasýnda özel sektörden 6 bin 538 iþ talebi alýndýðýný, bunun karþýlýðýnda 4 bin 834 kiþinin iþe yerleþtirildiðini belirtti. Kaymak, Özel sektörün iþ talebinin yüzde 75 ini karþýladýk. Bu sonuçlar ile özel sektörde iþe yerleþtirme bakýmýndan Türkiye genelinde 13. olduk. Ayrýca Ordu, Osmaniye, Edirne, Kýrþehir, Tokat, Kýrklareli, Bolu, Uþak, Çorum, Çanakkale, Adýyaman ve Düzce illerinin bulunduðu 5. Grup'ta, grup birincisi olduk dedi. ÝEP YE BÜYÜK ÝLGÝ Kaymak, meslek deneyimi veya iþ tecrübesi olmayan kiþilere iþ deneyimi kazandýrmak, iþverenlerin iþe alacaklarý kiþileri iþ yerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eðitim vererek ayrýntýlý bilgi sahibi olma ve iþe alma konusunda karar verme imkaný saðlayacak olan ve bir süre önce baþlatýlan Ýþbaþý Eðitim Programý na (ÝEP) bin 498 kiþinin katýldýðýný kaydetti. Kaymak, Katýlýmcý sayýsý açýsýndan Ordu ili, Türkiye 6.sý, yine ayný il gruplarýnda sayýsal olarak birinci, oransal olarak ikinci durumdadýr diye konuþtu. Kaymak, ÝEP e katýlan katýlýmcýlara net günlük TL ödeme yapýldýðýný, bunun da toplamda aylýk net asgari ücrete denk bir rakam olduðunu ifade etti. MESLEK KURSLA- RI TAMGAZ Meslek kurslarýnýn devam ettiðini kaydeden Kaymak, Daha çok ilçelerde olmak üzere baþta dikiþ makinesi operatörü, çaðrý merkezi operatörü, sýhhi tesisatý, elektrik tesisatçýsý, giriþimcilik temel eðitimi, aþçý yardýmcýlýðý, hasta ve yaþlý bakým kursu, fýndýk bakýmýyla ilgili kurslar, ahþap süsleme kursu gibi alanlarda 46 kurs açýldý. Yaklaþýk Bin kiþi bu kurslardan istifade etti. Kurslar yüzde 50 istihdam garantili olup, kursiyerlere günlük 20 TL katýlým ücreti ödeniyor. Kursiyerlere ve Ýþbaþý Eðitim Programý katýlýmcýlarýna ayný zamanda genel saðlýk sigortasý, meslek hastalýðý ve iþ kazasý primleri ödeniyor ifadelerini kullandý. Kaymak, halen Ordu il genelinde iþ arayanlarýn sayýsýnýn 15 bin 203 erkek, 12 bin 19 kadýn olmak üzere 27 bin 222 olduðunu da sözlerine ekledi.(ýha) Ýþsizlik oraný %9.3 Esra-Muhammed Demir çiftinin oðlu Bünyamin sünnet oldu. Bünyamin sünnet oldu RECEP MEBET Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi çalýþanlarýndan Muhammed Demir in oðlu Bünyamin Demir sünnet oldu. Esra-Muhammed Demir çiftinin oðlu Bünyamin önceki gün düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Demir Ailesi nin Çatalhavuz daki evleri önünde düzenlenen sünnet mevlidine çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, Kuran-ý Kerim tilaveti ve yemek ikramýnýn ardýndan dualarla sona erdi. HAKÝMÝYET, Esra-Muhammed Demir çiftini tebrik eder oðullarý Bünyamin e saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler. Derya-Zafer Kesergen çiftinin oðlu Kerem erkekliðe ilk adýmýný attý. Kerem, erkekliðe adým attý RECEP MEBET Baþaran Asansör çalýþanlarýndan Zafer Kesergen in oðlu Kerem Kesergen sünnet oldu. Derya-Zafer Kesergen çiftinin oðlu Kerem önceki gün düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Kesergen Ailesi nin Gülabibey Mahallesi ndeki evleri önünde düzenlenen sünnet mevlidine çok sayýda davetli katýldý. Çocuk gezdirme ile baþlayan program, Kuran-ý Kerim tilaveti, yemek ikramý ve Aþk-ý Ýpek Tasavvuf Ýlahi Grubu konserinin ardýndan dualarla sona erdi. HAKÝMÝYET, Derya-Zafer Kesergen çiftini tebrik eder oðullarý Kerem e saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler. Ýþsizlik oraný %9,3 seviyesinde gerçekleþti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2015 yýlý Mayýs döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 238 bin kiþi artarak 2 milyon 789 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný ise 0,5 puanlýk artýþ ile %9,3 seviyesinde gerçekleþti. Ayný dönemde; tarým dýþý iþsizlik oraný 0,7 puanlýk artýþ ile %11,4 olarak tahmin edildi yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný 1,2 puanlýk artýþ ile %17 olurken,15-64 yaþ grubunda bu oran 0,6 puanlýk artýþ ile %9,5 olarak gerçekleþti. Ýstihdam oraný %46,9 oldu Ýstihdam edilenlerin sayýsý 2015 yýlý Mayýs döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 534 bin kiþi artarak 27 milyon 72 bin kiþi, istihdam oraný ise 0,2 puanlýk artýþ ile %46,9 oldu. Bu dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 46 bin kiþi azalýrken, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise 580 bin kiþi arttý. Ýstihdam edilenlerin %21,3 ü tarým, %20 si sanayi, %7,2 si inþaat, %51,5 i ise hizmetler sektöründe yer aldý. Önceki yýlýn ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payý 1 puan artarken, tarým sektörünün payý 0,6 puan, sanayi ve inþaat sektörünün payý 0,2 puan azaldý. Ýþgücüne katýlma oraný %51,7 olarak gerçekleþti Ýþgücü 2015 yýlý Mayýs döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 772 bin kiþi artarak 29 milyon 861 bin kiþi, iþgücüne katýlma oraný ise 0,5 puan artarak %51,7 olarak gerçekleþti. Ayný dönemler için yapýlan kýyaslamalara göre; erkeklerde iþgücüne katýlma oraný deðiþim göstermeyerek %71,8, kadýnlarda ise 1,1 puanlýk artýþla %32,1 olarak gerçekleþti. Kayýt dýþý çalýþanlarýn oraný %34 olarak gerçekleþti Mayýs 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmadan çalýþanlarýn oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1,7 puan azalarak %34 olarak gerçekleþti. Kamu istihdamý %1,7 arttý Maliye Bakanlýðý tarafýndan derlenen verilere göre, 2015 yýlý II. döneminde toplam kamu istihdamý 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre %1,7 oranýnda artarak 3 milyon 432 bin kiþi olarak gerçekleþti. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam ve iþsiz sayýsý arttý Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ istihdam sayýsý bir önceki döneme göre 105 bin kiþi artarak 26 milyon 615 bin kiþi olarak gerçekleþti. Ýstihdam oraný ise 0,1 puanlýk artýþ ile %46,1 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþsizlerin sayýsýnda 2015 yýlý Mayýs döneminde, bir önceki döneme göre 88 bin kiþilik artýþ gerçekleþti. Ýþsizlik oraný ise 0,3 puanlýk artýþ ile %10,2 oldu. Mevsim etkilerinden arýndýrýlmýþ iþgücüne katýlma oraný bir önceki döneme göre 0,3 puanlýk artýþ ile %51,3 olarak gerçekleþti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artýþ 78 bin kiþi ile sanayi sektöründe gerçekleþti.

11 SALI 18 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Ka de 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:5 Aðustos 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Ýslâmiyet; her safhasý ile, ahlâký ile, itikadý ile, ameli ile yaþanan bir dindir. Hepsi bulunursa tam olur. Yoksa kiþinin dini eksik olur. Hüseyin Hilmi Iþýk Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Cengiz Hân'ýn vefâtý (1227) - Turnalarýn gitme zamaný - Sultan Ýbrâhim Hân'ýn Þehâdeti (1648) Sinop Boylarý Bu güzel vatan topraklarýný merak ediyordum.. Bundan yirmi yýl öncesinde Samsun dan Þeref abinin de dahil olduðu bir heyet ile bu ili ziyaret etmiþtik. Bu belde adeta unutulmuþ ve gözardý edilmiþ bir toprak parçamýzdýr. Merhum Hayrettin Gürsoy buranýn milli eðitim müdürü idi.. Ýlçede görevli hemþerim ve can kardeþim Abdurrahman Kavalcý nýn merkeze alýnmasý için müracaat etmiþtik. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Burada, Almanya hizmetlerinde bulunan Hüseyin kardeþimin temsilcilik için mülk bir daire almasý vesilesi ile Abdurrahman kardeþim yýllarca burada hizmet etti. Sonra bu küçük ilimizde maalesef hizmetler bir türlü oturmadý. Hayýlýsý.. Bir çok meþhur insan burada doðdu, baþka illerde yaþadý. Merhum Rýza Nur, Merhum Necmettin Erbakan ve daha ismini hatýrlamadýðým niceleri bu ilde doðmuþ. Bu ilimiz Selçuklu döneminde Ýslam beldesi olmuþ.. Camiler, medreseler ve tekkeler kurulmuþ. Sahabi kabirleri var. Kalesi oldukça meþhur. Romen Diyojen buranýn topraklarýna ayak basmýþ. Ve meþhur azametli kalesi daha sonraki yýllarda ceza evi olarak kullanýlmýþ. Özellikle fikir suçlularý bu zindanlarda yatýrýlmýþ. Eski hapishane koðuþlarýný gezdim. Mustafa Kemal e hakaretten dolayý bu hapishanede yatan Sabahattin Ali nin çile çektiði koðuþu gördüm. Meþhur hapishane þiirini tekrar okuduk.. "Baþýn öne eðilmesin, aldýrma gönül aldýrma, Aðladýðýn duyulmasýn, aldýrma gönül aldýrma.." Genç yaþýnda fikir suçundan cezalý bu insana burasý ceza yeri olmuþ. Ýþte Sinop böylesine güzel ve tabi manzarasý harika bir þehir. Nüfusu otuz beþ bin civarýnda.. Bu arada Ýzmit te ikamet eden, cevval ve hamiyetli insan Cevdet aðabeyin de buralý olduðunu söylemeden geçmemek lazým. Üç günlük Sinop ziyaretimde bu þehrin maddi ve manevi ellere muhtaç olduðunu gördüm. Ve dua ettim: "Ya Rabbi,bu güzel beldeye gayretli insanlarý hadim eyler" diye. Ahmet, çalýþkan bir köy çocuðuydu. Okumak, hayatta baþarýlý olmak istiyordu. Fakir bir ailenin çocuðu olduðu için, ailesi okutmak istemiyordu. Ahmet köyünde okulu bitirip, þehirde okula devam etmeyi istediðinde babasý düþündü taþýndý, iki ineðinden birini satarak parasýný oðlunun cebine koyup, okumasý için þehre gönderdi. Ahmed'in þehire gittiði araba, yolda mola verdi. Bir þeyler içmek için Ahmet'te arabadan indi. Çayýný içip, beklerken uykusu geldi ve masada uyuya kaldý. Uyandýðýnda bindiði arabanýn gitmiþ olduðunu, etrafta da kimsenin kalmadýðýný gördü. Cebini kontrol ettiðinde, parasýnýn yerinde olmadýðýný fark etti. Üzüntüden baþladý aðlamaya. Hayalleri yýkýlmýþtý. Parasý çalýnmýþ, yolun yarýsýnda kalmýþtý. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF ECZANESÝ MÝNE BAÞARANHINCAL (TEL: ) GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT (TEL: ) BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI Mustafa Yolcu Ömür geçtikçe/yaþ ilerledikçe insanýn olgunluðu ve dinginliði daha da artýyor. Eski deli-dolu halleri davranýþlarýna daha az yansýyor. Ýstisnalar var tabii. Onlar kaideyi bozmaz. Zira onlar için kýrkýndan sonra azaný teneþir paklar denilir. Gün be gün bir nehir misali kaçýnýlmaz sona doðru akýyor, geçtiðimiz dünya arazilerini ya hayra vesile olup suluyor, ya da þerleþerek sel-tufan olup mahvediyoruz. Ortasý yok mu, var elbet. Suya sabuna dokunmayan, etliye sütlüye karýþmayan, varlýðý ile yokluðu belli olmayan bir hayat. Rivayete göre Peygamber Efendimiz; Dünya, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uðraþmayýn, hemen geçip gidin buyururlar. Unutulmayan Ýyilik Oraya gelen bir yolcu, Ahmet'in yanýna gelerek niye aðladýðýný sordu. Ahmet de olup biteni anlattý. Yolcu- "Üzülme hallederiz." dedi. Adýný bile bilmediði yolcu ile birlikte yemek yediler, konuþtular. Yolcu Ahmet'e çalýnan parasý kadar para verip, vedalaþýp ayrýldý. Ahmet bir arabaya binerek, gitmek istediði þehre gitti. Baþarýlý geçen okul hayatý ile liseyi, Hukuk Fakültesini bitirdi. Hakimlik Ýmtihaný kazanarak, hakim oldu. Baktýðý davalarda kýlý kýrk yararak, adalet ile hüküm veriyor, parasýnýn çalýndýðý, okuma arzusunun ipten döndüðü günü de unutamýyordu. H. Mustafa AKTAÞ Köprü Üzerine Ev Dünya kurulalý bu köprüyü hýzla geçenler, üzerine ev yapanlar, tadilat ve tamirata kalkanlar çok olmuþ. Köprü üzerine ev yapanlarýn kimisi çaresizliðinden, kimisi bilinçsizliðinden, kimisi Deli Dumrulluðundan buna tevessül ediyor. Az yaþa çok yaþa ahir ve akýbetimiz ölüm. Nerede, ne zaman ve ne amaç uðruna son nefesimizi vereceðiz? ** Ülkemiz 20 Temmuz dan bu yana dahili ve harici terörist eylemlerle sarsýlýyor. Terörist hareketleri aklýnýz ve havsalanýz hiç alýyor mu? Nasýl bir beyin yýkama sonucu ki canlý bomba oluyor, nasýl bir ideal ki ölümü göze aldýrýyor, ne acýmasýz bir vicdanla ki masum insanlara, araçlara, arazi ve iþyerlerine saldýrýyor, saldýrtýyor; can ve mal kaybýna sebebiyet veriliyor. Þer güçler düðmeye bastý ve pis oyunlarýný sergilemeye baþladýlar. En kötüsü de atalarýmýzýn korkulur dediði pirincin içindeki beyaz taþ mesabesindeki iþbirlikçiler bulmalarý. Yüce Mevla Ýnþirah suresinde zorluklardan sonra nekre bir ifade (yüsr)kolaylýktan bahseder. Yani her zorluðun arkasýnda bir kolaylýk ve her zorluðun arkasýnda bir kolaylýk daha olduðunu bizlere bildirmektedir. Dolaysýyla her zorluðun arkasýnda iki kolaylýk vardýr. Ne olacak böyle? Ciðerimiz yanýyor, her gün þehit haberleri geliyor; ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Bu PKK ve diðer terör örgütü belalarý bir þekilde sona erecek. Sýkýntý var ama peþinden iki kat fazla ferahlýk olacak inþallah. ** Dünyaya bir þekilde gelen her canlý bir þekilde bu dünyadan gidiyor. Gelmek elimizde deðil ama gitmenin saati olmasa da yollarý elimizde. Atalarýmýza sýk sýk atýfta bulunuyoruz onlarýn aðzýyla konuþursak su testisi su yolunda kýrýlýr boþuna Ahmet'e bir dava dosyasý geldi. Davacýnýn delilleri, þahitleri bulunmasýna raðmen, davalýnýn ne delili, ne de þahidi vardý. Duruþma sýrasýnda davalý suçsuz olduðunu, oyuna getirildiðini iddia ediyordu. Ahmet hemen karar vermiyor, davalýdan saðlam deliller getirmesini istiyordu. Davalý çaresizlik içindeydi. Her þey kendi aleyhine cereyan ediyordu. Umudu kalmamýþ, davanýn aleyhine sonuçlanacaðýný düþünüyordu. Davanýn karar günü geldi. Kararda " Davacýnýn topladýðý delillerin yetersiz olduðu, davalýnýn suçsuz olduðuna karar verildi." Her kes þaþýrmýþtý. Kimsenin beklemediði þekilde, mahkeme karar vermiþti. Durmadan suçsuz olduðunu söyleyen davalý da þaþýrmýþtý. Mahkemeden çýkýnca, hakime teþekkür etmek için yanýna gitti. Hakim onu ayakta karþýladý. Kahve ýsmarladý birlikte içtiler. Davalý hakime teþekkür ediyor, kendisinin suçsuz olduðunu yine tekrarlýyordu. Hakim davalýya " Beni hatýrladýn mý?" diye sordu. Davalý hatýrlamadýðýný söyleyince kendisini tanýtarak- " Sizin sayenizde ben buralara geldim. Siz benim okumamý saðladýnýz." diye çalýnan parasý yerine, kendisine para veren iyi insanýn suçlu olamayacaðýný, böyle bir sucu iþlemeyeceðini, bu nedenle davalýnýn suçsuzluðuna karar verdiðini açýkladý. " UNUTULMAYAN ÝYÝLÝK " Yýllar sonra iyilik edenin karþýsýna çýkmýþtý. Ahmet karara baðladýðý bu davayý'da unutmamýþtý. Emekli olduktan sonra, davacýnýn bulunduðu yere gitti. Ýçecek bir bardak su isteme bahanesi ile davacý ile konuþmaya baþladý. Davacý- " Davada kendisinin haksýz olduðunu, karþý tarafa komplo kurduðunu." anlattý. Bunun üzerine Ahmet kendisinin o davanýn hakimi olduðunu, kendisini rahatlatmak için davacý ile konuþmaya geldiðini söyledi. Davacý hem þaþýrmýþ, hemde endiþelenmiþti. Ahmet endiþe etmemesini, yapýlacak bir þey olmadýðýný, davanýn neticelenip zaman aþýmýna girdiðini bildirdi. Büyüklerimiz ne demiþ." ÝYÝLÝK YAP DENÝZE AT. BALIK BÝLMEZSE HALÝK BÝLÝR." EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ dememiþler. Þu yalan dünya kimlere kaldý ki çelikten çomaktan ev yapan, çalarak çýrparak iþ yapan, pire için yorgan yakan günümüz insanlarýna kalsýn.. Günümüzün c?nilerine, z?nilerine, Nemrut ve Firavnv?rilerine; z?limlerine, K?runlarýna ne demeli.. Bireysel suçlar, kiþiyi baðlar cezasý da özeldir ama toplumsal olanlar öyle deðil. C?nilik, z?nilik, z?limlik bu suçtur diyene meydan okuma olunca cezasý da ona göre olmaktadýr. Semûd kavmi; Arabistan yarým adasýnýn kuzey batýsýna yerleþti. Âd kavminin uðradýðý azaba uðramamak için büyük tedbirler aldýlar. Âd, aþýrý lüks ve konfora düþkün, azgýn bir kavimdi. Siyah bir bulut belirdi, yaðmur yaðacak diye herkes seviniyordu. Bulut yaðmur deðil rüzgâr/kasýrga getirdi ve onunla periþan bir vaziyette helak etti. Semûd, daha saðlam zeminlere, kayalardan oyma evler yaptýlar. Yani evlerini daðlara yerleþtirdiler.. Hâþâ Allah a güç gösterisinde bulunmaya kalktýlar. Allah, Salih(a.s.) ý Semûd e Peygamber olarak gönderdi. 158 sene bunlara nasihat etti. Âd kavmi gibi dinlemediler. Ayný pisliði iþlediler, ayný yaþantýya devam ettiler. Ýtiraz ettiler, isyan ettiler, inkâr ettiler ve alay ettiler. Allah kuraklýk cezasý verdi. Bir kuyu hariç bütün sularý çekildi. Ýmana gelecekleri yerde, daha da sapýttýlar. Allah a meydan okumaya baþladýlar.(þuara 154) Allah a güç gösterisi yapan bu sapýk millete, Allah bir mucize gönderdi. Anlasýnlar diye, cansýz kayadan canlý bir deve çýkardý. Bunun için yeni kurallar koydu, uymadýlar ve bu deveyi kestiler. Hz. Salih, dört bin inanan insan ile orayý terk etti. Artýk Semûd kavmine azap hak olmuþtu. Önce insanlarýn yüzleri sarardý, ikinci gün bütün insanlarýn yüzleri kýzardý. Üçüncü gün yüzleri simsiyah oldu. Bir birlerine bakýp, panikle ölen insanlar vardý. Bazýlarý kudurdular. Sonra gökten korkunç bir ses geldi. Yeryüzü de sallanmaya baþladý. Bu korkunç felakette yerin altý üstüne geldi. Sonunda helak olup cezalarýný buldular. ** Bu dünya herkese geçici;?lime de, c?hile de, z?lime de, c?niye de, garibana da, K?runa da.. Hiç kimse þöyle ya da böyle nedenlerle köprü üzerine ev yapmaya kalkmasýn. Nice evler harap oldu, yapanlarý bitap ve türap oldu. Dünya köprüsü yine yerinde. TEL ÝN: Ülkemizi kan gölüne çeviren teröristleri tel in ediyor, aziz þehitlerimize Cenab-ý Hak tan rahmet, ailelerine sabr-ý cemil niyaz ediyoruz. Kadir Yüktaþýr com 3,1568 3,1581 2,8472 2,8483 ALIÞ Gram 102,27 SATIÞ 102,33 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 18 AÐUSTOS 2015 Laçin de su ucuzladý Laçin de su faturalarýnda yüzde 35 oranýnda indirim yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, 30 Mart seçimlerinin ardýndan göreve seçildikten sonra yapýlan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu yýlýna yönelik planlanan çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren Ünal Gevþek, özellikle su konusunda yaptýðý çalýþmalara deðindi. SU FATURALARINDA ÝNDÝRÝM Göreve gelir gelmez ilçedeki su ücretlerinde bir düzenleme yaptýklarýný ifade eden Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, ilçenin su yataðýnda olmasýna raðmen su ücretlerinin faz- la olduðuna dikkat çekti. Bu nedenle Laçin Belediyesi olarak su ücretlerinde yüzde 35 oranýnda indirime gittiklerini kaydeden Gevþek, vatandaþlarýn pahalý su içmesini istemediklerini vurguladý. ARAÇ PARKURUNA TAKVÝYELER Laçin'de hizmet seferberliði baþlatarak Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Laçin'de hizmet seferberliði baþlattý. ilçenin her tarafýnda altyapý çalýþmalarýna aðýrlýk verdiklerini dile getiren Baþkan Ünal Gevþek, belediyenin mevcut araç parkuruna bir adet kamyon, bir adet kepçe, bir adet traktör, bir adet yol süpürme kamyonu, bir adet ilaçlama aracý ve bir adet silindir daha kazandýrdýklarýný bildirdi. KÝLÝT TAÞI VE BORDÜR ÇALIÞMALARI Yine görev süreleri boyunca ilçede kilit taþý ve bordür çalýþmalarýna aðýrlýk verdiklerini vurgulayan Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, bugüne kadar bir yýllýk süre zarfýnda 14 bin metrekarelik alanda kilit taþý ve bordür döþemesi yaptýklarýný açýkladý. Gevþek, kanalizasyon ve su tesisatý bulunmayan iki mahallenin de altyapý sorununu çözüme kavuþturduklarýný dile getirdi. LAÇÝN ARTIK KABUÐUNU KIRACAK Kanalizasyon ve su tesisatý bulunmayan iki mahallenin de altyapý sorunu çözüldü. Ünal Gevþek, özellikle su konusunda yaptýðý çalýþmalara deðindi. Laçin de su faturalarýnda yüzde 35 oranýnda indirim yapýldý. Ýlçenin sosyal ve ekonomik yönden geliþimini saðlamak amacýyla da çeþitli projeler üzerinde çalýþtýklarýný belirten Ünal Gevþek, 30 Mart'ta göreve geldikten sonra inþaat sektöründe ciddi düzenlemelere gittiklerini, bunun da inþaat sektöründe olumlu bir canlanma yarattýðýný kaydetti. Gevþek, ilçe ekonomisi açýsýndan önemle üzerinde durduklarý Sanayi Sitesi Projesi içinde çalýþmalarýn sürdüðünü duyurdu. Laçin'in kabuðunu kýrmasý için turizm alanýnda da çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný hatýrlatan Gevþek, tüm bunlarý yaparken bir yandan tasarruflu davrandýklarýný, bir yandan da vatandaþlara hizmet ürettiklerinin altýný çizdi. Laçin Belediyesi olarak yap-iþlet-devret modeli ile güneþ sistemi üzerinden elektrik üretimi yapmayý planladýklarýný hatýrlatan Baþkan Gevþek, ilçede yetersiz kalan mevcut düðün salonuna da ilave olarak modern bir düðün salonu için hazýrlýklýk yaptýklarýný ifade etti. Jandarma Genel Komutanlýðýnda görev yapan Çorumlu Uzman Jandarma Çavuþ Melih Çam, hayatýný Damla Balcý ile birleþtirerek evliler kervanýna katýldý. Çam ve Balcý ailelerinin mutlu günü Jandarma Genel Komutanlýðýnda görev yapan Çorumlu Uzman Jandarma Çavuþ Melih Çam, hayatýný Damla Balcý ile birleþtirerek evliler kervanýna katýldý. Milliyetçi Hareket Partisi Laçin Belediye Meclis Üyesi Ýsmail Çam ýn oðlu Uzman Jandarma Çavuþ Melih Çam, Çorum un Laçin Ýlçesinde düzenle- nen düðün töreni ile dünya evine girdi. Ýsmail ve Necla Çam çiftinin oðullarý Melih ile Elmas ve Ahmet Balcý çiftinin kýzlarý Damla için Laçin de düðün töreni düzenlendi. Düðüne, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek ile birlikte çok sayýda davetli katýldý. Gençlerin nikâhýný ise Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek kýydý. Ormanlýk alanda yangýn Çorum un Kargý ilçesinde ormanlýk alanda yýldýrým düþmesi sonucu yangýn çýktý. Yangýn, Kargý ilçesi Eðinönü mevkiindeki ormanlýk alanda çýktý. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak için ormanlýk alana giden 3 aile, aniden bastýran yaðmur ve gök gürültüsüyle yýldýrým düþtüðünü gördüler. Oturduklarý alana çok yakýn bir yere düþen yýldýrýmýn hemen ardýndan ormanda aðaçlarýn tutuþtuðunu gören vatandaþlar, otomobillerinde bulunan yangýn söndürme tüpleriyle yangýna müdahale ederek 177 orman hattýna yangýný bildirdiler. Orman iþletme müdürlüðü itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaþlar yangýnýn büyümesini engelledi. Piknik yaptýklarý sýrada aniden baþlayan yaðmurla oturduklarý alanýn yakýnýna yýldýrým düþtüðünü belirten Sadi Meriç, Arkadaþlarýmýzla ailece piknik yapýyorduk. Aniden yaðmurla birlike gök gürültüsü baþladý. Yüksek bir sesle çok yakýnýmýza yýldýrým düþtü. Sesin ardýndan aðaçlarýn yandýðýný gördük. Hemen araçlarýmýzda bulunan yangýn söndürme tüpleriyle yanan aðaçlarý söndürmeye çalýþtýk ve itfaiyeye haber verdik dedi. Ýtfaiye ekiplerinin gelmesi ile tamamen söndürülen yangýnýn ardýndan soðutma çalýþmalarý yapýlýrken, vatandaþlarýn müdahalesiyle olasý bir orman yangýnýn önüne geçildi.(ýha) Kargý da ormanlýk alanda yýldýrým düþmesi sonucu yangýn çýktý. Bu yazýmý yazýp yazmama konusunda çok düþündüm, düfazlý Arzoðlu þündükçede yazmadýðým için rahatsýzlýk duymaya baþladým ve kim ne derse desin hiç önemli deðil dedim ve yazmaya baþladým. Bugün önemsemediðimiz ufak tefek þeyler yarýn önümüze öyle bir çýkar ki eyvanýn arkasýndan yetiþilmez. Toplumlarýn bozulmasý, yozlaþmasý hep bundan olmamýþ mýdýr. Ýnsanlarýn pervasýzlýðý, vurdum duymazlýðý, gençlerin yýrtýk pýrtýk pantolon giymesi, saçlarýný acayip þekilde týraþ ettirmesi ve bunlara moda denilmesi, çevrenin kirletilmesi, parklardaki ve mesire yerlerindeki pislikler bütün bunlar önemsemediðimizden, yerinde ve zamanýnda ihtar etmediðimizden kaynaklanmýyor mu? Gelelim esas meseleme: Ramazan da Akþemseddin Camisine gittim, emeði geçenlerden Allah razý olsun. Namazýmý eda ettikten sonra bir de caminin etrafýný gezeyim dedim. Gezerken cenaze asansörünün yanýndaki rampalý yol dikkatimi çekti, yolun bir baþýnda birde sonunda yönleri gösteren pusula gibi bir iþaret koymuþlar. Ýþaretler neden konulur bildiðim kadarý ile bilmeyenlere yardýmcý olsun, onlarý yönlendirsin diye deðil midir? Bu yönlerin uçlarýna da Ýngilizce East(E), West(W), North(N), Sauth(S) harflerini koymuþlar. Þimdi soruyo- Müslüman Mahallesinde Salyangoz Satmak rum sizlere, bu kadar emek verilerek yapýlan ve içinde namaz kýlýnan camiye hangi akla hizmeten Ýngilizce yönlerin simgesi olan bu harfleri koydunuz, yoksa birileri size buraya bunu koyacaksýnýz mý dedi? Bu doðuyu, batýyý, kuzeyi, güneyi gösteren bizim harflerimize kýran mý girdi de getirdiniz eskinin tabiriyle gavurca harfleri koydunuz. Bu Müslüman mahallesinde salyangoz satmak deðil de nedir? Eðer bir þeyler yapmak istiyorsanýz kýble taþý diye bir þey var, böyle bir esere gavur harfi deðil eski eserlerimizle ilgili yakýþanlarý koyunuz. Ramazan içersinde birkaç defa bu rahatsýzlýðýmý cami dernek baþkanýna ve yönetimine anlattým, yine bir Ramazan günü Huzur Camiinden teravih namazý çýkýþýnda belediyemizin ileri gelenlerine durumu izah ettim, bu harflerin yerine Türkçemize ait olan harflerin konulmasýný rica ettim, maalesef bugüne kadar ilgilenilmediði kanaatine vardýðým için bu yazýmý yazdým. Soruyorum size hangi bir gayrimüslümin ibadet yerlerinde Türkçeden, Kur'an harflerinden bir harf görebilir misiniz? Ýþte çomak böyle sokuluyor ve biz buna hiçbir duyarlýlýk göstermiyoruz, bunun adýna da hoþgörü diyoruz, olmaz olsun böyle hoþgörü. Saygýlarýmla...

13 Osmancýkspor güç depoluyor Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Osmancýkspor yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Lütfullah Demir yönetiminde günde çift antrenman yapan kýrmýzý beyazlýlar ilk etabýn ardýndan Ankara da hem hazýrlýk maçý yapmak ve hemde çalýþmak için bir kamp planlýyor. 1. Ýstanbul Boðaziçi Kupasý na davet Dünya Uyuþturucuyla Mücadele eden Sporcular Federasyonu tarafýndan Ýstanbul da düzenlenecek olan müsabakalara Türkiye de yaþayan kardeþ ülke sporcularý þampiyonasýna katýlmak isteyenler Federasyon veya Ýl Baþkaný Kenan Biçer a baþvurmalarý istendi. 1. Mücadele Sporlarý Festivali Ýstanbul Boðaziçi Kupasý yarýþmalarý na baþvurular baþladý. Dünya Uyuþturucu ile Mücadele eden sporcular Federasyonu Ýl Baþkaný Kenan Biçer bu organizede Türkiye de yaþayan kardeþ ülke sporcularýnda mücadele edeceðini belirterek katýlmak isteyenlerin kendisi ile irtibata geçmelerini istedi. Kenan Biçer, organizede mücadele etmek isteyer Türki- Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor günde çift antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. Teknik Direktör Lütfullah Demir yönetiminde Ada Spor Kompleksindeki sahada sabah ve akþam çift antrenman yaparak yeni sezona hazýrlanan Osmancýkspor da bir yandan çalýþmalar devam ederken diðer yandan da takýma yapýlacak takviyelerle ilgili görüþmeler sürüyor. Kýrmýzý Beyazlýlar sabah saat 07 ve akþam saat 18 de yaptýðý antrenmanlarda futbolcularýn Tuncay Akýllý Osmancýkspor da Tuncay Akýllý Osmancýkspor alt yapýsýnda görev aldý. Geçtiðimiz sezon Osmancýk Belediyespor amatör takýmýnda antrenör olarak görev yapan Tuncay Akollý yeni sezon için Osmancýkspor alt yapýsýnda görev yapacak yýlýndan buyana futbolcu, kaptanlýk, yardýmcý antrenörlük ve geçen yýlda antrenör olarak görev yaptýðý Osmancýk Belediyespor daki görevinden ayrýldýðýný belirten Tuncay Akýllý geçen yýl görev yaptýðý tüm futbolculara teþekkür etti. Tüm olumsuzluklara raðmen takýmý ligde tutmayý baþardýklarýný belirten Akýllý ye de yaþayan kardeþ ülke sporcularýn ve kulüplerin mail ve telefonlarýný Federasyon Baþkanlýðý nýn kmýlýcak.com veya nolu telefonuna, kendisinin adresine veya nolu telefonuna ulaþtýrmalarýný istedi. Müsabakalarýn ring ve tatami sporlarý ile yapýlacaðýný belirten Biçer organizeye katýlýmýn yüksek olmasýný beklediklerini söyledi. fiziksel olarak üst seviyeye gelmeleri amaçlanýyor. Osmancýkspor çalýþmalarýn ilk bölümünü 15 gün süreyle kendi tesislerinde sürdürecek ve ardýndan da büyük ihtimalle Ankara da kampa gidilerek burada hem hazýrlýk maçý oynanacak hemde çalýþmalar burada sürdürülecek. Osmancýk ta futbolun içinde olmama vesile olan kulübüme teþekkür ediyorum. Amacýmýz ilçe gençliðine katkýda bulunmak ve bunun içinde Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Osmancýkspor bünyesinde bu görevime devam edeceðim. Osmancýkspor alt yapýsýndan üst yapýya futbolcular yetiþtirmek öncelikli hedefimiz olacak. Aldýðýmýz bu görevde baþarýlý olmak için elimizden geleni yapacaðýz dedi. Darýca G.B nin cefakar taraftar grubu Çýnarlatý, Darýca G.B nin Çorum Belediyespor un grubunda þampiyonluk hedefleyen Kastamonuspor 1966 son hazýrlýk maçýný Cumartesi günü Gazi Stadý nda düzenlenen sezon açýlýþ organizasyonunda 2. Lig ekibi Tuzlaspor oynadý. Þampiyon olarak veda ettiði taraftarýnýn huzuruna yep yeni bir görünümle çýkan Kastamonuspor 1966 oynadýðý futbolla alkýþ aldý. Kýrmýzý-siyahlýlar karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraftý. Dev golcüsü Yaþar ile rakip kalede etkili olan temsilcimiz ilk yarýda Tuzlaspor un kalecisi Burak ý geçemedi. Burak, net dört gol pozisyonunu önledi. Ýkinci yarýda da oyunun hakimiyeti Kastamonuspor 1966 daydý. Beklenen gol 57 nci dakikada Osmancýkspor Genel Kaptaný Gökhan Kent, ilçemizi ve ilimizi en güzel þekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptýklarýný ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Genel Kaptan Gökhan Kent, geçen sezonki kadrolarýndan üç futbolcuyla yollarý ayýrdýklarýný onlarýn yerine eksik bölgeler için gerekli takviyeleri yaptýklarýný ve yapmayada devam edeceklerini söyledi. Kadroya kattýklarý futbolcularýn izlenerek ve bilinerek alýnan isimler olduðunu belirten Kent, Kadromuza iki forvet, bir stoper ve birde kaleci olarak transferi kapatmak istiyoruz. Bunla ilgili görüþmelerde de belli bir aþamaya geldik. Bu isimleride en kýsa sürede kadroya katarak çalýþmalarýmýzý sürdürmek istiyoruz. Osmancýkspor olarak ilk kez mücadele edeceðimiz BAL da kalýcý olmak istiyoruz bunun içinde iþi sýký tutuyoruz. Amacýmýz ilçemizi ve ilimizi bu ligde en güzel þekilde temsil etmek. Osmancýk halkýnýn ve tüm spor camiasýnýn desteklerini bekliyoruz dedi. SALI 18 AÐUSTOS Çorum a yakýþýr bir kadro için çalýþýyoruz Osmancýkspor Genel Kaptaný Gökhan Kent, BAL da ilçeyi ve illerini en güzel þekilde temsil etmek için çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek kadroyu en kýsa sürede oluþturup lige kadar çok daha iyi duruma geleceklerini söyledi. Gelecek hafta sezonun ilk karþýlaþmasýnda kendi sahasýnda Afyonkarahisar ekibi Sandýklýspor u konuk edecek Petrolspor, çalýþmalarýný sürdürüyor. Hafta sonu 16 Mayýs þehir stadýna çalýþan futbolcularýn sýcaða raðmen hýrsý dikkat çekti. Teknik Direktör Orhan Kapucu: Formayý çok çalýþan futbolcu kapar dedi. ATLETGÝBÝ KOÞ- TULAR Aþýrý sýcaklar nedeniyle idmanlarýný teke indiren Batman Petrolspor, 16 Mayýs þehir stadýnda çalýþtý. Kondüsyon çalýþmalarýna aðýrlýk veren Kastamonu dan Tuzla önünde iyi prova: 1-1 geldi. Kastamonulu Günay, frikikten attýðý enfes golle takýmýný 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardýndan da rakip kalede etkili olan temsilcimiz Cabir in nefis kafa þutunu yine Tuzla kalecisi Burak çýkarttý. 70 inci dakikada yedek oyuncular sahaya çýktý. Tuzlaspor a gol pozisyonu vermeyen kýrmýzý-siyahlýlar 88 de Samet in ceza sahasý dýþýndan çektiði þuta engel olamadý. Samet in sert þutu genç kaleci Hasan ýn üzerinden filelerle buluþtu. Karþýlaþma 1-1 sona erdi. 90 dakika sonunda kýrmýzý-siyahlýlarýn oynadýðý futbol herkesin beðenisini kazandý. Taraftarlar takýmlarýný alkýþlarla soyunma odasýna gönderdi. Dostça biten karþýlaþma sonunda yönetimin ve teknik ekibin yüzü güldü. Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman,Tuzlaspor karþýlaþmasý ardýndan açýklamalarda bulundu. Duman, Ýyi bir oyun ortaya koyduðumuzu düþünüyorum. Ama bizim daha iyi olmamýz lazým. dedi. Manavgat maçýyla birlikte sezonu açacaklarýný hatýrlatan Duman, Önümüzde ki hafta oynayacaðýmýz Manavgat maçýnda iyi bir skor elde etmek istiyoruz. diye konuþtu. ZAMANA ÝHTÝ- YACIMIZ VAR Kastamonuspor 1966 taraftarýna ve futbol kamuoyuna iyi futbol oynayan bir takým izlettirmek istedikleri Teknik Direktör Orhan Kapucu, Çok çalýþan formayý kapar dedi. Önümüzdeki hafta kendi sahasýnda Afyonkarahisar ekibi Sandýklýspor la karþýlaþacak Kýrmýzý-beyazlýlar, çalýþmalarýný ara vermeden sürdüyor. 16 Mayýs þehir stadýndaki idmanda futbolcular, hýzlarýyla atletleri aratmadý. Teknik Direktör Kapucu, idmanda sýcaklardan etkilenen futbolcularýna su döktü. Ligi sabýrsýzlýkla beklediklerini de kaydeden Kapucu, þöyle konuþtu: Lige galibiyetle baþlamamýz çok önemli. Sýcaklara raðmen futbolcularýmýz iyi çalýþýyor. yineleyen Duman, daha iyi olabilmemiz için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarýný söyledi. Duman, Kýsa zamanda istenilen seviyeye geleceðiz. Takýma yeni katýlan oyuncularýmýz var. Futbolcularýmýzýn hepsi karakterli insanlar uyum sorunun kýsa sürede aþacaðýmýza inanýyorum. þeklinde konuþtu. HÜCUMDA EK- SÝÐÝMÝZ VAR Hücum bölgesinde eksiklerin göze çarptýðýný dile getiren Duman, Hücum hattýnda eksiklerimiz var. Hücum hattýnda daha çabuk çoðalmamýz gerekiyor. Dediðim gibi Genel Kaptan Gökhan Kent Batman da forma savaþý önceki gün gerçekleþtirdiði sezon açýlýþýnda takýmlarýndan yanýz býrakmadýlar. Darýca G.B Taraftarlar Dernek Baþkaný Hasan Zengin ve bir grup sarý Hak eden futbolcumuz formayý alýp sahada baþarýyla terletecektir. Takýmda o hafta iyi olan futbolcu formayý alýr. Forma verilmez, alýnýr. Futbolcularýmýzla birlik ve beraberlik içerisinde baþarýya endekslendik. Her geçen gün oturan bir sistemimiz oluyor diye ko- yeþilli taraftar, açýlýþ öncesinde Darýca G.B Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal la birlikte samimi bir sohbete tutuldular. Taraftarlarla birlikte çay içen Ýncedal, Böylesine samimi ve takýmlarýný destekleyen bir taraftara kitlesine sahip olmak bizim için çok önemli dedi. ÝNCEDAL: ÖRNEK BÝR TARAFTARIMIZ VAR Geçen sezon Çorum Belediyespor un baþýnda olduðu dönemde Darýca G.B taraftarlarýnýn Çorum da maruz kaldýðý olaylarý Talihsizlik olarak nitelendiren Ýncedal, sarý yeþilli taraftarlara övgüler yaðdýrdý. Geçen sezon oynanan Play-Off ikinci maçýnda Darýca G.B nin Çorum Belediyespor a yenilmesine raðmen sarý yeþilli taraftarlarýn kendi futbolcularýný alkýþlarla soyunma odasýna göndermesini unutamadýðýný belirten Ýncedal, Darýca G.B taraftarlarýnýn bu konuda örnek bir taraftar profili çizdiðini söyledi. uyum sorunumuz var bu sorunu hallettiðimiz zaman sorunlarýmýz kendiliðinden çözülecektir. dedi.

14 14 SALI 18 AÐUSTOS 2015 AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni vaatler oluþturulacak; Partiye puan kaybettiren vekiller listeden çýkarýlarak milletvekili listeleri yenilenecek. SEÇÝM STRATEJÝSÝNÝ YENÝLEYECEK AK Parti, olasý bir erken seçim nedeniyle seçim stratejisi üzerinde çalýþýyor. 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra seçmenin neden kendilerine oy vermediði ile ilgili geniþ çaplý bir araþtýrma yaptýran AK Parti, olasý erken seçimde stratejisini yenilemeyi planlanýyor. Anket sonucu 7 Haziran seçimlerinde özellikle ekonomik vaatler, projeler, sosyal kesimlere yönelik bölümlerin yetersiz kaldýðýný ortaya çýkarmýþtý. Erken seçimde bu olumsuzluklarýn hepsini gidermeye dönük plan hazýrlanacak. AK Parti'nin üç ayaklý stratejisi þöyle: ÖNEMLÝ PROJELER: AK Parti geçmiþte olduðu gibi vatandaþa umut veren, geleceðe dönük projeler ile seçmenin önüne çýkacak. Yapýlanlar deðil, yapýlacaklar, ülkenin ulaþtýrýlmak istendiði nokta anlatýlacak. Son seçimde üçüncü köprü, havaalaný gibi büyük projeler yerine daha çok geçmiþte yapýlanlar ön plana çýkmýþtý. SOSYAL KESÝMLER VE YARDIMLAR: AK Parti kurmaylarý son seçimde kendilerini olumsuz etkileyen konulardan birinin emeklilere ikramiye ve sosyal kesimlere dönük vaatler olduðunu düþünüyor. Seçime giderken bu konuda önemli adýmlar atýlmasý planlanýyor. Emekli, memur ve çalýþanlara bütçe olanaklarý dahilinde bazý iyileþtirmeler yapýlmasý düþünülüyor. Bunlarýn neler alacaðý üzerinde çalýþýlacak ve önümüzdeki süreçte netleþecek. Öðretmenlerin eþ durum tayinlerinde saðlanan kolaylýklar bu kapsamda deðerlendiriliyor. Hükümetin, kurban bayramýnda emekliye liralýk kurban parasý vermesi üzerinde de duruluyor. Ayrýca meydanlarda, AK Parti'nin emekli maaþlarýný seyyanen 100 lira arttýrdýðý bunun yýllýk bin 200 lira yani bir ikramiyeye denk düþtüðü de anlatýlacak. Memurlarla yapýlan toplu sözleþme görüþmeleri hükümetin 2016, 2017'ye iliþkin tekliflerini arttýrabileceði de kulislerde konuþuluyor. LÝSTELER YENÝLENECEK: AK Parti, listelerde yapýlan hatalarýnda partiye birkaç puan kaybettirdiðini düþünüyor. Seçimde Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki illerin baþta olmak üzere aday listelerinde yenilikler yapýlacak. Teþkilattan isimler listelere dahil edilirken, "ithal aday" denilen ve baþka illerden getirip aday gösterilme uygulamasý kýsýtlý tutulacak. 3 dönem kurula kalktýðý için seçmenden oy getirecek 70 üç dönemlik eski milletvekilinden 20-30'una listelerde yer verilmesi de konuþuluyor. Partideki küskünlüklerin giderilmesi, küsüp ayrýlanlarýn geri getirilmesine dönük de adýmlar atýlacak. Kaynak : Sabah Ahmet Davutoðlu Bekiroðlu, oylarýný yükseltme sözü verdi 7 Haziran seçimlerinde yaklaþýk 30 bin oy kaybý yaþayan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, partisinin Kargý Ýlce Danýþma Meclisi nde yaptýðý açýklamada, seçimlerde oylarýný yükseltme sözü verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada gazete köþelerinden partisine ve þahsýna savaþ açýldýðýný iddia ederek, bunlarý Çorum un iyi bildiðini, milletin de her þeyi gördüðünü bildirdi. Partiden servis edilen habere göre, Bekiroðlu, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna katýldý. Bekiroðlu baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda, AK Parti Kargý Ýlçe Koordinatörü Adnan Armaðan, AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Kargý Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafettin Küçükdingil, ilçe kadýn kollarý üyeleri ile ve partililer hazýr bulundu. MÜFTERÝ ÝLAN ETTÝ AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý olarak oylarýný yükseltmek için var güçleri ile çalýþmalarý sürdürdüklerini belirten Bekiroðlu, AK Parti inandýðý yolda yürümeye devam ediyor. Bu inancýmýz halkýmýza hizmet etme inancýdýr. Halka hizmet, Hak'ka hizmet düsturunu her zaman kalbimizde taþýyoruz. Halkýmýza güvencimiz sonsuzdur. Birileri köþelerden ya da manþetlerden yazabilir, iftira atabilir. Yalnýz necip milletimiz bizlerin her zaman yanýnda olup doðrularý görmektedir. Bu kutlu yolda milletimiz bizlerin yanýnda olacaktýr. MÝLLETLE ÝÇ ÝÇEYÝZ Çorum merkez baþta olmak üzere ilçe ve köylerde her zaman vatandaþlarla iç içe olduklarýný hatýrlatan Bekiroðlu, bazý basýn yayýn organlarýnda þahsýnýn milletle kucaklaþmasýnýn rahatsýzlýk yarattýðýný öne sürdü. Teþkilat olarak vatandaþlarla sürekli bir araya geldiklerini, insanlarý düðün gibi mutlu günlerinde, cenaze gibi acý zamanlarýnda yalnýz býrakmadýklarýný vurgulayan Bekiroðlu, milletle iç içe olarak kaynaþmalarýnýn bir takým çevrelerde rahatsýzlýk yarattýðýný kaydetti. ÇORUM UN HER KARIÞINDA AK PARTÝ MÜHRÜ Siyasi çalýþmalarýn gerek sosyal medyada, gerek görsel ve yazýlý basýnda yer aldýðýný anlatan Bekiroðlu, Çorum'un her karýþ topraðýnda AK Parti'nin imzasý ve mührü olduðunun görüldüðünü belirterek, Bu çalýþmalar milletimizin yaþam kalitesini yükseltmek için partimizin nezih çalýþmalarýdýr. dedi. KARGI DA AÇILIÞ Bekiroðlu, Kargý da AK Parti Kargý Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yaþar Pirinç in sahibi olduðu Vestel Bayi açýlýþýna katýldý. Açýlýþta konuþan Bekiroðlu, Türk firmasýnýn ilçemizde tercih edilmesi ülke ekonomisine katma deðer katmaktadýr. Son günlerde ülkemizde yaþanan bu elim olaylarýn bitmesini temenni ediyoruz. Ýþ yerimizin kazancýnýn bereketli olmasýný diliyorum dedi. AK PARTÝ DEN KURUCULARA VEFA Bekiroðlu, örnek bir davranýþ sergileyerek, partinin kuruluþ sürecinde görev yapan partilileri ziyaret etmeye devam ettiklerini ifade etti. Bekiroðlu, Ýlçe Koordinatörü Adnan Armaðan, Ýl Özel Kalemi Serdar Gökkaya, Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar, Ýlçe Belediye Zeki Þen, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Þerafettin Küçükdingil ile birlikte Kargý Ýlçesinde AK Parti Kurucu Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeliði yapan Hasan Üzgen'i ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda anýlar tazelendi. Böyle acý bir daha yaþanmasýn Rumi Bekiroðlu, Kargý Ýlce Danýþma Meclisi nde yaptýðý açýklamada, seçimlerde oylarýný yükseltme sözü verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 17 Aðustos 1999 depreminde hayatýný kaybedenlere Allah tan rahmet, Türk milletine de baþsaðlýðý diledi. 17 Aðustos depreminin 16. yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmlayan Bekiroðlu, 17 Aðustos 1999 yýlýnda meydana gelen Marmara depreminin üzerinden 16 yýl geçti. Binlerce vatandaþýn yaþamýný yitirmesine ve on binlerce vatandaþýnda yaralanmasýna yol açan Marmara depremi yaþanan en acý felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almýþtýr. Depremin ne zaman olacaðýný bilemiyoruz. Dünyada depremi önceden haber veren bir sistem henüz icat edilmedi ama bizler depreme hazýrlýklý olmalýyýz geriye doðru baktýðýmýzda 1999'dan bizler depreme hazýrlýklý deðildik. Devlet ve toplum olarak sorumluluðumuz, yaþanan felaketlerden ders çýkarmak ülkemizin aktif bir deprem kuþaðý üzerinde bulunduðu gerçeðini göz önünde tutmak ve gerekli önlemleri almaktýr. Son 13 yýlda deprem gerçeðini göz önünde bulunduran hükümetimiz yasal ve idari yönden birçok reformlara imza atmýþtýr. Þimdi inþaat kalitesi olarak deprem sonrasý barýnma, yeme, içme, ulaþým ve araç gereç kullanýmý açýsýndan 1999'dan çok ilerdeyiz. Devletimiz tarafýndan desteklenen kentsel dönüþüm uygulamasý da bir fýrsattýr. Amacýmýz kimsenin caný yanmasýn. 17 Aðustos depreminde yakýnlarýný kaybeden ailelerimizin acýlarýný bir kez daha yürekten paylaþýyorum. Depremde hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýzý rahmetle anýyor milletimizin bir daha böyle büyük felaketler ve acýlar yaþamamasýný temenni ediyorum. dedi. (Ç.HAK:2262) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 18 AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Optik okuyucu, akü ve notebook alýmý iþi. Yer: Hitit üniversitesi Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: (Ç.HAK:2268) 25 AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)-antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL Eleman Aranýyor Ak-tes Asansörde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçme suyu þebeke hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. Kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýmren DEÐÝRMENCÝ Abdulkadir kýzý 1/9/1953 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2271) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aysun TAÞ Fevzi kýzý 1979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2271) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer EMÝRHAN Osman oðlu 1963 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2272)

15 Yeni açýlan Kocatepe Kahve Evi Cafe ve Restoranýmýza, Tecrübeli * Salon Þefi * Hostes * Bay ve Bayan Servis Elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kocatepe Kahve Evi Adres: Karakeçili Mah. (Ç.HAK:2269) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu veya 2. öðretim üniversite öðrencisi, sürücü belgesi olan bay elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret tatminkardýr. Referans olanlar 1. tercih sebebidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bilge Çocuk Kitap Kýrtasiye Pazarlama Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. 16. Sk. No: 12/C (Ç.HAK:2220) HÝTÝTPARK 2 SÝTESÝNDE E BLOK DA SAHÝBÝNDEN SATILIK LÜKS DAÝRE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT (Ç.HAK:2263) Eleman Aranýyor ELSAN Asansör de çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2218) Tel: Satýlýk Raf, Banko ve Tezgah Temiz, az kullanýlmýþ market ve kuruyemiþ dükkanlarý için (Ç.HAK:2250) (Ç.HAK:2266) BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2244) Karakeçili Sok. No: 54 ÇORUM (Eski Kültür Sitesi) (Çözüm Dersanesi Karþýsý) Tel: DAÝRE sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Cafe de çalýþacak bay-bayan elemanlar aranýyor. KAHVE ORMAN Samsun Yolu 6. km. (Shell Ýstasyonu) Mür. Tel: Maaþ+SSK+Yemek Tel: BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) (Ç.HAK:2197) (Ç.HAK:2239) (Ç.HAK:2251) (Ç.HAK:2230) FAX : ÝLAN S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNÝN tarihinde iþyeri satýþ ihalesi yapýlacaktýr. Bilgi için müracaat: ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: AÞCI ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Aþcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm (Ç.HAK:2202) Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM Eleman Aranýyor Firmamýzýn palet üretiminde çalýþacak vasýflývasýfsýz askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ývme Palet Adres: Kunduzhan Mah. Bahçe 9. Sok. No: 16 (Ç.HAK:2267) (Devane Toki Karþýsý Murat Petrol yaný) Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, diksiyonu düzgün BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Efþan Aydýnlatma Avize Adres: Ulukavak Mah. Akþemseddin Cad. No: 126/A (Çiftlik Mezarlýðý ilerisinde) Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) gerekmektedir. Mür. Tel: Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi Merkez: Nurettinbey Cad. Gülabibey Mah. (Ç.HAK:2240) (Ç.HAK:2258) No: 27 Cep: Þube: Ulu Cami Karþýsý Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla Öðretmen Aranýyor Kurumumuzda çalýþtýrýlmak üzere Matematik Öðretmenleri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2259) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) rica olunur. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Oto ve emlak büromuzda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr. Yýlmaz Oto Emlak Mür. Tel: SALI 18 AÐUSTOS KÝRALIK ÇAY OCAÐI Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait Çorum MERKEZ AKÞEMSEDDÝN camii müþtemilatýnda bulunan 50 m2 lik çay ocaðý 20/08/2015 Perþembe Günü saat 14 de Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesinde (ÝL MÜFTÜLÜÐÜ) açýk artýrma usulü ile kiraya verilecektir. Ýsteklilerin en geç 19/08/2015 Çarþamba günü saat 17 ye kadar ihale ile ilgili þartnameyi Çorum Müftülüðünde temin edilebileceklerdir. Ýlgilere duyurulur. Dr. Ahmet AKIN Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:2273) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) (Ç.HAK:2265) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Kerestesi Ahmet Süngü ÞOFÖRLER ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÞOFÖRLER ARANIYOR MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ ÇEPNÝ MH FEN LÝSESÝ CD NO 33 (Ç.HAK:2270) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ocaðýnda görevlendirilmek üzere bayan, bay-bayan garson, servis elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÝNCÝ RESTORANT Binevler mevkii Özel Hastane karþýsý Mehmetçik Parký içi (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI) TEL : müsait tarla sahibinden satýlýktýr Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:2228)

16 Külcü den Amatör sporu rahatlatan açýklama geldi Sentetik sahalar ve spor salonu yüzme havuzu yanýna yapýlacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den spor camiasýna rahatlatan haber. Külcü konuta açýlacak olan mevcut amatör maç sahalarý ve spor salonunun yüzme havuzu yanýndaki alana yapýlacaðýný ve yapýmýnada en kýsa sürede baþlanacaðýný açýkladý. Külcü, dün makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda spor tesislerinin bulunduðu alanýn konuta açýlmasýyla ilgili olarak yapýlan eleþtirilere cevap verdi. Baþkan Külcü bu açýklamalarýnýn son bölümünde ise spor camiasýnýn kaygýlarýný gideren açýklamalar yaptý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, spor salonu ve amatör futbol sahalarýnýn Yüzme Havuzu üst tarafýnda bulunan alana yapýlacaðýný sadece Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nýn çevre yolunda önceden belirlenen alana yapýlacaðýný açýkmadý. Külcü, sentetik sahalarýn kýsa sürede yapýlarak hizmete açýlacaðýný Belediyespor un bu sezon maçlarýný oynayacaðýný önümüzdeki sezon içinde uygun bir saha bularak yeni stad yapýlana kadar çevre yolu kenarýnda belirledikleri alana yapýlacaðýný ve projesi hazýr olan stadýn ihalesine en kýsa sürede çýkacaklarýný belirten Baþkan Külcü Bu stadýn yapýmý en fazla iki yýl sürer. Bu yýl Belediyespor maçlarýný mevcut sahada oynayacak. Önümüzdeki sezon içinde gerek Federasyon ile görüþmeler gerekse yapacaðýmýz araþtýrmalar sonucunda maçlarýný bir yýl oynayacaðý uygun bir saha bulacaðýz. geçici bir çözüm bulacaklarýný söyledi. Mevcut spor salonu yapýlacak sahalarýn ile birlikte sentetik çim sentetik çim mi? yoksa sahalarý ise geçtiðimiz ay ekme çimmi olacaðýna belediye meclisinden geçirdiðimiz Yüzme Havuzu üzerinde Çimento Fabrikasý altýndaki bulunan alana yapacaðýz. Futbol sahalarýnýn yapýmý kýsa sürede biteceði için sorun olmayacaktýr. Salon için ise spor camiasý bir yýllýk bir sýkýntý yaþayacak ancak çok modern bir spor salonuna sahip olacaklar dedi. Külcü, ayrýca yeni ise yapacaklarý araþtýrma sonunda karar vereceklerini söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü amatör camiayý rahatlatan açýklamayý dün yaparken SALI 18 AÐUSTOS 2015 Hiç hoþ olmadý Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, Gölbaþý maçýnýn gerek futbol gerekse yaþananlar açýsýndan hiç hoþ olmadýðýný söyledi. Bin nasihattan bir nusibet iyidir diyen Sayhan gereken dersleri çýkartarak önlerine bakacaklarýný ve her hafta üzerine koyarak yollarýna devam etmek istediklerini söyledi Aydýn, Çorum a geliyor Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan Güreþ Federasyonu Baþkaný Musa Aydýn cumartesi günü yapýlacak Çorum Belediyesi güreþlerini izlemek üzere Çorum a geliyor. 22 Aðustos cumartesi günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi güreþlerini Güreþ Federasyonu Baþkaný Musa Aydýn da izleyecek. Çorum Belediyespor Baþkaný ve Güreþ Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zeki Gül, Güreþ Federasyonu Baþkaný Musa Aydýn ile görüþerek cumartesi günü oynanacak güreþlere davet etti. Aydýn ýn cumartesi günü Çorum a gelerek güreþleri izleyeceði ve ardýndan da Ankara ya döneceði öðrenildi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Fahrettin Sayhan son provanýn hiç hoþ olmadýðýný ancak bundan gerekli dersleri çýkartarak yollarýna devam edeceklerini söyledi. Sayhan, hakemsiz bir maç, biz yoldan gittik maça çýktýk agresifiz rakipte agresif çýktý birde maça çok kötü baþladýklarýný belirterek Sonucunda da hiç hoþ olmayan bir prova oldu bizim açýmýzdan. Ancak bu tür maçlarýn avantajý eksiklerimizi görme imkaný verdi. Zeki Gül ve Federasyon Baþkaný Musa Aydýn ile birlikte TMVFL ye baþvurular 10 Eylül de sona eriyor Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi ne baþvurular 10 Eylül de sona erecek. Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan on bölgede gruplar halinde oynanacak lige katýlmak isteyenlerin baþvurularýný internet üzerinden yapacaðýný belirterek detaylý bilgi almak isteyenlerin kendisiyle temasa geçmesini istedi. Doðan, illerden bir ve daha fazla takýmýn baþvuru yapabileceðini söyledi. Türkiye Masterler ve Veretanlar (TMVFL) Ligine baþvurular 10 Eylül de sona erecek. TMVFL Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan, lig ve baþvurular hakkýnda açýklamalarda bulundu. Geçtiðimiz hafta Ýstanbul da Federasyon Yönetim Kurulu ve Bölge Sorumlularýnýn katýldýðý toplantýda on bölgede gruplar oluþturularak deplasmanlý olarak oynanmasý için illerden baþvurularýn alýnmaya baþladýðýný belirten Doðan Aktif futbolu býrakmýþ ama futbolun içinde olan, futbolu seven, geçmiþ yýllarda ki dostluk ve arkadaþlýklarýn devamýna katkýda bulunmak için bu ligi düzenliyoruz. Türkiye'yi kucaklayacak bu ligde sizleri de aramýzda görmek isteriz. Aktif futbolu býrakmýþ, 40 yaþýnda olan herkes bu organizasyonda yer alabilir. Takýmlar dernek, kulüp veya þirket ismiyle katýlabilirler. Oyuncu listesi oluþturulurken herhangi bir sayý sýnýrý yok. Oyuncularýn sabit forma numarasý ve lisansý olacaktýr. Takýmlar, 37,38,39 yaþýnda olan ve 2 yýl öncesinden aktif futbolu býrakmýþ 4 oyuncuyu da kadrolarýnda bulundurabileceklerdir. Çorum'dan birden fazla takým da bu ligde yer alabilir. Takýmýný kuran futbol severler ligimize katýlabilir." dedi. Lige katýlmak ve detaylý bilgi almak isteyenlerin internet adresine baþvurularýný yapabilirler. Gerekli bilgiyi irternet adresinden veya Batý ve Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan ýn numarayý arayak alabilirler. Lige katýlmak isteyen takýmlarýn 10 Eylül tarihine kadar baþvurularýný yapmalarý gerektiðini belirten Ali Doðan, Çorum ile birlikte bu bölgede bulunan illerdeki yakýnlarýnada gerekli bilgiler verilerek katýlým sayýsýnýn yükseltilebileceðini söyledi. Bin nasihat etsek bu nusibetten çýkartacaðýmýz dersi alamazdýk. Þimde ortaya koyduðumuz futbol ve aldýðýmýz sonuç bize iyi bir ders oldu. Gördükki henüz yolun baþýndayýz ve hala çok eksiðimiz var. Bunlar erken gelen uyarýlar ve bizden bundan gerekli dersleri çýkartacaðýz. Bugünden itibaren lig haftasýna girdik ve eksiklerimizi gidermek için artýk zamanýmýz yok. Biz ilk maçýmýzý kazanarak eksiklerimizi gidererek her hafta üstüne koyarak gitmek istiyoruz. Bu doðrultuda bugünden itibaren çalýþmalarýmýza kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz dedi. Sayhan, alternatif olarak bir forvet ile görüþme olduðunu olmasý halinde kadrolarýna katacaklarýný baþka mevkiler için arayýþlarýnýn olmadýðýný söyledi. Yakup hasret giderdi Dersim hazýrlýðý bugün baþlýyor Çorum Belediyespor un son transferi Emre geldiði günden itibaren oynadýðý futbol ile izleyenlerin büyük beðenisini kazanýyor. Mücadelesi kazanma isteði ve futbolu ile alkýþ alan Emre hazýrlýk maçlarýnda bile agresif tavýrlarýyla ile endiþe veriyor. Kýzýlcahamam kampýnda oynadýðý iki hazýrlýk maçýndaki futbolu ile beðenilen Emre zaman zaman yaptýðý agresiflikleri ile gerilime neden oldu. Son olarak pazar günü Gölbaþýspor ile oynanan maçta ise bu tavan yaptý. Tecrübeli futbolcu maçýn ilk yarýsýnda rakip futbolcu ile girdiði tartýþma ve ardýndan yumruklaþmaya varan kavga ne Emre ye nede Belediyespor a yakýþmadý. Futbol olarak tamam Emre baþýmýzýn üstünde yerin var. Ancak Gölbaþýspor maçýndaki gerilimdeki görüntülerin ise tek kelimeyle olmadý. Çorum Belediyespor da sezonun ilk maçýnda Dersimspor ile oynanacak maçýn hazýrlýklarý bugün baþlýyor. Gölbaþý hazýrlýk maçýnýn ardýndan dünü izinli geçiren kýrmýzý siyahlý takým bugün saat da yapacaðý antrenmanla Dersimspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan bu haftadan itibaren çarþamba günleri çift diðer günler ise tek antrenman byapacaklarýný söyledi. Çorum Belediyespor eski futbolcularýndan Yakup Kaþýþ pazar günü oynanan Gölbaþý maçýnda rakip olarak çýktýðý eski takým arkadaþlarýyla hasret giderdi. Yeni sezon için Gölbaþýspor ile anlaþan Yakup Kayýþ maç öncesi Belediyespor yöneticileri ve birlikte forma giydiði futbolcularla hem sohbet etti hemde hasret giderdi. Gerilim anlarýnda ayýrýcý olarak sahaya giren Yakup Kayýþ maç sonunda ise baþarýlar dilerek veda etti. Öfkesi baþýna bela... Lig haftasýna girdik ve senin gösterdiðin performansýn ile kadroda yerin garanti gibi görünüyor. Forma rekabetin fazla olmadýðý bir ortamda bu gerilimin nedenini anlamak güç. Kazanmak isteðine tamam ancak takýmýna zarar veren noktaya geldiði anda durmasýný bilmek gerek. Bu takýmýn sana ihtiyacý var ancak bu halinde deðil. Senin bu halinde takýmýna yararýndan çok zararýn olur. Genç deðilsin tecrübelisin kendini kontrol etmek zorundasýn. Bu acizane bir aðbi tavsiyesi. Erken uyarmak bizden. Futboluna evet ancak bu agresif tavýrlarýna hayýr diyorum Emre. Belediyespor un sana ihtiyacý var. Ancak saha içinde futbol oynarken. Bu tavýrlarýnla maçlarý genelde tribünde bitireceðin için öfkeni kontrol etmek zorundasýz. Kontrolsüz güç güç deðildir sözünü unutma ve sahada futbolunda gündemde kalmaya devam et.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü Týp öðrencilerimiz 20 de Çorum da Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi yönetici ve akademisyenlerini ziyaret etti. Ziyarette Týp Fakültesi'yle birlikte Çorum'da yapýlamayan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak Milli Eðitim Müdürü nden reform gibi karar Kayýt parasý yok, sýnýflarýn tümü kur a ile belirlenecek Her yýl tartýþmalara konu olan kayýt parasý ve özel sýnýf oluþturma tartýþmalarý, Milli Eðitim Müdürü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı