2. SINIF CEVAP KÂ IDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SINIF CEVAP KÂ IDI"

Transkript

1 HYT LG S TÜRKÇE MTEMT K DO RU :... YNLIfi :... DO RU :... YNLIfi :... DO RU :... YNLIfi :... d Soyad :... S n f :... Numaras : SINIF EVP KÂ IDI PUN

2 HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. R DE ER HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. GENEL DE TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE R DE ER TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE GENEL DE MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K R DE ER MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K GENEL DE. DML YYINEV 2. SINIF LÂVE D TESTLER EVP NHTRI

3 2. s n f 1. TEST HYT LG S tema: OKUL HEYENIM 1- fla daki cümlelerden hangisi, bir ö rencinin okulu ve okul çal flanlar yla ilgili düflüncesinin de iflti ini aç klar? ) Ö retmenimiz bizi s ra yap yor. ) Hademeler okulu temizliyor. ) Okuldan art k korkmuyorum. 2- Difllerimizin bak m nda kulland - m z araçlar nelerdir? ) difl f rças - sabun ) difl macunu - difl f rças ) difl macunu - difl doktoru 3- I. Okulda ellerimi y kar m. II.Tuvalette mutlaka sabun kullan - r m. III. Terleyince so uk su içerim. Hangileri sa l k için gereklidir? ) I ve II ) II ve III ) I ve III 4- Dengeli beslenmedi imizde vücudumuzda ne gibi de ifliklikler oluflur? ) Ellerimiz ve yüzümüz kirlenir. ) Saçlar m z k sal r. ) a fl kl k sistemimiz zay flar. 5- Meyve ve sebzeleri iyice... yememeliyiz. Yukar da bofl b rak lan yere afla- dakilerden hangisinin yaz lmas uygun olur? ) y kamadan ) koklamadan ) so utmadan 6- I. oyun II. uyku III. yüzme IV. ders çal flma Kaç tanesini her ö renci düzenli olarak yapmal d r? ) 2 ) 3 ) 4 7- nsanlar birbirinden ay ran en belirgin özellik nelerdir? ) Fiziksel özellikleri ) Yemek kültürü ) Oyun ve oyuncaklar 8- rkadafllar m zla oyun oynarken nelere dikkat etmeliyiz? ) irbirimizi düflürerek oynamal - y z. ) rada bir, birbirimize vurmal y z. ) irbirimize zarar vermeden oynamal y z. 9- I. rada bir yalan söylemeliyiz. II. Eflyam z paylaflmamal y z. III. Sayg l olmal y z. Yukar dakilerden kaç tanesi arkadafll k iliflkilerinde uygun olmaz? ) 3 ) 2 ) rkadafl ma çok ba rd m. Kalbini k rd m. u cümleye uygun atasözü hangisidir? ) Damlaya damlaya göl olur. ) Sakla saman, gelir zaman. ) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

4 11- rkadafllar, hmet in gözlü ü ve kilosuyla dalga geçmifllerdir. hmet te nas l bir duygu de iflimi olmufltur? ) K r lm flt r. ) Sevinmifltir. ) Heyecanlanm flt r. 12- S nfta bir ö renci tuvalete gitmek istedi inde afla daki ifadelerden hangisini kullanmal d r? ) Çok s k flt m, gidiyorum. ) Tuvalete gidebilir miyim? ) en tuvalete gidiyorum. 13- I. Ö retmenini selâmlamad nda II. Her sabah arkadafllar na günayd n dedi inde III. S ralar çizmedi inde Yukar dakilerden hangilerini yapt nda olumlu bir tepki ile karfl lafl rs n? ) I ve II ) I ve III ) II ve III 14- I. nlayamad n konularda II. Düflüp yaraland nda III. Yapt n resmi boyarken Kimden yard m istemezsin? ) polis ) ö retmen ) doktor 15- Oyun kurucunun görevlerinden biri hangisidir? ) Oyunu seyretmek ) Herkese ba rmak ) rkadafllar n örgütlemek 16- Hangisi, özel gün kutlamas de- ildir? ) 29 Ekim ) Güneflli bir gün ) nnenin do um günü 17- Hangisinin devaml bulundu u yeri çizerek gösteremeyiz? ) kufl ) s n f ) s ra 18- I. Konuflmay uzatmak II. Yüksek sesle konuflmak III. Konuflurken karfl dakine söz hakk vermemek Yukar daki özensizlik, hangi iletiflimde meydana gelebilir? ) Mektupla iletiflim ) Telgrafla iletiflim ) Telefonla iletiflim 19- Kiflisel bak m araç-gereçlerinden hangileri bir ö renciye ait olamaz? ) t rafl f rças -t rafl losyonu-jilet ) difl f rças -difl macunu-difl ipi ) sabun-kolonya-ayakkab f rças 20- Okulumuzla ilgili duygu ve düflüncelerimizi dile getirdi imiz resim, fliir ve yaz lar afla dakilerden hangisinde yay nlama olas l m z çok azd r? ) okul gazetelerinde ) radyo ve televizyonlarda ) s n f panosunda

5 2. s n f 2. TEST HYT LG S tema: OKUL HEYENIM 1- I. Yerlere çöp atmay n z. II. Duvarlara yaz yazmay n z. III. Fidanlara zarar vermeyiniz. u okul kurallar hangi sebeple konulmufl olabilir? ) Ö renci baflar s n art rmak ) Çevre temizli ini sa lamak ) Gürültüyü önlemek 7- rkadafl m beden e itimi dersinde çok iyi kofluyor. en de çok iyi resim yap yorum. diyen bir ö renci neden bahsetmektedir? ) Çok h rsl oldu undan ) Hayallerini gerçeklefltirdi inden ) Herkesin güçlü yönlerinin olabilece inden 2- fla daki tafl tlardan hangisi, raylar üzerinde hareket etmez? ) otobüs ) tren ) tramvay 3- fla dakilerden hangisi, okulda kulland m z kaynaklardan de ildir? ) elektrik ) su ) benzin 4- E itici çal flmalarda ö rencilerin öncelikli görevi hangisidir? ) Çal flmalara zaman nda gelmek ) Sorumluluklar yerine getirmek ) Çal flmalar çok iyi takip etmek 5- Niçin trafik kurallar na uymal y z? ) nnemiz söyledi i için ) Güvenli imiz için ) rkadafllar m z uydu u için 8- I. skerli e haz rl k yapmak II. Sanatç olmak III. Sosyal yönümüzü gelifltirmek Hangileri, e itici çal flmalar n kiflisel geliflimimize katk s n ifade eder? ) I ve II ) II ve III ) I ve III 9- Hangisi, günlük hayat m zda en çok karfl laflt m z ulafl m yoludur? ) hava yolu ) deniz yolu ) kara yolu 10- I. Çal fl rsak bu ifli baflar r z. II. Size güveniyorum yapabiliriz. III. Çal flsak da baflaramay z. Yukar dakilerden hangilerini söylersen arkadafllar na cesaret verirsin? ) I ve II ) II ve III ) I ve III 6- Hangisi, e itici çal flmalar n bize kazand rd klar aras nda yer almaz? ) Para kazanmak ) Kültürümüzü art rmak ) Yeteneklerimizi gelifltirmek 11- Her ifli zaman nda yapmak için haz rlayaca n planda ilk olarak hangisi yer al rd? ) fllerim için gerekenleri haz rlard m. ) Yapacaklar m yazard m. ) fllerim için harekete geçerdim.

6 12- I. Çantamdan derse uygun olan araç ve gereçleri ç kar r m. II. Zil çal nca çantam toparlar m. III. kflamdan çantam ders program na göre haz rlar m. Düzenli ve planl hareket eden bir ö renci, yukar dakilerden ilk önce hangisini yapar? ) I ) II ) III 17- fla dakilerden hangisi Çevreyi Koruma ve Okulu Güzellefltirme Kulübü nün çal flmalar ndan de- ildir? ) Herkesin daha mutlu olaca bir ortam oluflturmak. ) Okulun ve çevrenin daha güzel ve yaflan r olmas n sa lamak. ) Ö rencilerin bilgiye daha rahat ulaflabilmelerini sa lamak. 13- Kaynak kitaplardan yararlanmak isteyen bir ö renci, afla dakilerden hangisine göre hareket etmelidir? ) lfabetik s raya göre araflt rmal d r. ) ütün kitaplar okumal d r. ) Kitaplar n resimlerine bakmal d r. 14- I. ir yaya yeflil fl kta geçmelidir. II. Karfl dan karfl ya geçerken üst geçit kullan lmal d r. III. Kald r mda giderken her zaman sa dan yürünmelidir. ir yaya, yukar dakilerden hangilerini yaparsa do ru hareket etmifl olur? ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 15- I. Yafll lara karfl dan karfl ya geçerken yard m etmek II. Yolda herkese çarparak yürümek Hangisini yapman do ru olmaz? ) I ) II ) I ve II 18- I. Yap lanlar arkadafl ndan al r. II. Dinlenip televizyon seyreder. III. Hiçbir fley yapmaz. Rahats zlan p okula gidemeyen bir ö renci, yukar daki çözüm yollar ndan hangisine baflvurur? ) Yaln z I ) I ve II ) II ve III 19- li s n fta durmadan konufluyor. Uyar lar dikkate alm yordu. Yukar daki cümlede etik olmayan davran fl afla dakilerden hangisinde verilmifltir? ) li nin s n fta olmas ) Ö retmenini dinlememesi ) li nin dikkatli olmamas 16- Okulunu ve çevresini korumak isteyen bir ö rencinin üzerine düflen görev hangisinde verilmifltir? ) Okul bahçesindeki a açlara zarar vermemek ) ahçede daha h zl koflmak ) S n ftan hiç d flar ç kmamak 20- I. Son kullanma tarihine bakmaz. II. Ürünü kullan r, sonra iade eder. III. mbalaj güzel olan al r. Yukar dakilerden hangilerini bilinçli bir tüketici yapmaz? ) I ve III ) II ve III ) I, II ve III

7 2. s n f 3. TEST HYT LG S tema: EN M EfiS Z YUVM 1- fla daki canl lardan hangisinin sahip oldu u yuva yanl fl verilmifltir? ) inek - kümes ) at - ah r ) kufl - kafes 2- ir evi ayr cal kl k lan en önemli özellik hangisinde verilmifltir? ) ile üyelerinin kalabal k olmas ) Deniz sahiline yak n olmas ) Mutlu bir yuva olmas 3- Yemini, suyunu düzenli olarak vermeliyiz. Hastalanmas durumunda ilâç vermeliyiz. u sorumluluk evimizde besledi imiz hangi canl için geçerlidir? ) kufl ) çiçek ) solucan 4- I. Selânik te do du. II. abas li R za Efendi dir. III. Türkiye umhuriyeti Devleti nin kurucusudur. Yukar daki bu özellikleri tafl yan büyü ümüz kimdir? ) Mevlâna ) tatürk ) IV. Murat 5- I. Gözleri: Mavi II. Saçlar : Sar III. oyu: 160 cm IV. Giyimi: Spor Yukar da fiziksel özellikleri verilmifl olan Elif in aile bireylerinden en çok kime benzedi ini söyleyebiliriz? ) K sa boylu, mavi gözlü halas na ) Uzun boylu, resmî giyimli babas na ) Uzun boylu, spor giyimli annesine 6- nne, baba ve çocuklardan oluflan aileye... aile denir. Yukar daki bofllu a yaz lmas gereken en uygun kelime hangisidir? ) genifl ) kalabal k ) çekirdek 7- Kendisi ile bar fl k bir ö renci nas l davran r? ) Kardeflini k skan r. ) Fiziksel özelliklerini be enir. ) Çok heyecanl d r. 8- Kalbin ifllevi, afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? ) Nefes al p vermemizi sa lar. ) Vücudun ihtiyac olan flekeri depolar. ) Vücudumuza kan pompalar.

8 9- Kiflisel bak m m z ihmal etti imizde ne gibi sorunlar ortaya ç kar? ) Hastalanabiliriz. ) Yemek yiyemeyiz. ) Oyun oynayamay z. 15- fla dakilerden hangisi, aile ve çevre ile sosyal iliflkileri gelifltirmek ve pekifltirmek için iyi bir f rsatt r? ) bayramlar ) tatiller ) futbol maçlar 10- Dengeli ve düzenli beslenmek için afla dakilerden hangisini yapmal y z? ) z ve s k s k yemeliyiz. ) Her türlü besin grubundan vücudumuzun ihtiyac kadar yemeliyiz. ) Sulu yiyecekler yemeliyiz. 11- fla dakilerden hangisi, bir çocu un kemik geliflimini ve boyunun uzamas n sa layan temel besinlerdendir? ) çay ) meyve suyu ) süt 12- fla daki spor dallar ndan hangisini yapmak uzun boylu olmay gerektirir? ) basketbol ) gürefl ) atletizm 13- ebe inin bafl n ve yanaklar n okflayan bir anne, bebe i ile hangi duyu organ sayesinde iletiflim kurmufltur? ) göz ) burun ) el 14- K rm z fl kta duran bir floför durmas gerekti ini hangi duyu organ arac l yla alg lam flt r? ) kulak ) göz ) burun 16- ileyi ilgilendiren konularda kimlerin fikir ve düflüncelerine yer verilmelidir? ) annenin ) baban n ) bütün aile bireylerinin 17- ilenin iflleri ortaklafla yapmas hangisiyle aç klanabilir? ) demokratik bir aile ) sosyal bir aile ) s cak kanl bir aile 18- fla daki ifllerden hangisini yapmak, el ile göz aras nda bir koordinasyon sa lamay gerektirir? ) afl n kafl mak ) Çay dolu tepsiyi tafl mak ) Televizyon izlemek 19- Hangi sorumluluk çocu a verilmelidir? ) l flverifl yapmak ) ile bütçesine katk da bulunmak ) nneye yard mc olmak 20- Ders çal flma odas nda hangisinin bulunmas uygun de ildir? ) televizyon ) masa - sandalye ) soba

9 2. s n f 4. TEST HYT LG S tema: EN M EfiS Z YUVM 1- I. eslenme çantas n haz rlamak II. Elini yüzünü y kamak III. Kahvalt yapmak Hangisi ilk önce yap lmal d r? ) I ) III ) II 2- ir kiflinin günlük ve haftal k çal flmalar n planlay p not etti i deftere ne ad verilir? ) ajanda ) puantaj defteri ) ders defteri 3- ugün günlerden çarflamba ise önceki gün hangisidir? ) pazartesi ) sal ) perflembe 4- ir ö renci, afla dakilerden hangisine di erlerinden daha fazla zaman ay r r? ) uyku ) ders ) oyun 5- ir ailenin elde etti i gelirlerden bir k sm n art rarak biriktirmesine ne ad verilir? ) aile bütçesi ) gelir-gider ) tasarruf 6- nsanlar niçin tasarruf yaparlar? ) Elleri s k ve cimri olduklar için ) Yat r m yapmak için ) Yasalar zorlad için 7- Evdeki kaynaklardan elektri i bilinçli kullanmak nas l olur? ) ütün sigortalar kapatarak ) Elektrikli alet ve makine çal flt rmayarak ) Lüzumlu olmad sürece lambalar aç k b rakmayarak 8- ir aile, paras n öncelikle hangisine harcamal d r? ) zorunlu ihtiyaçlar ) lüks ihtiyaçlar ) tatil 9- Yeterli param z yoksa istek ve ihtiyaçlar m z için afla daki davran fllar n hangisini yapmak uygun olur? ) Kredi kart kullanmal y z. ) Para biriktirinceye kadar ertelemeliyiz. ) Komflulardan borç almal y z. 10- fla dakilerden hangisi, bir ö rencinin para biriktirmedeki amac olamaz? ) Kitap almak ) Oyuncak almak ) raba almak

10 11- fla dakilerden hangisine tatil plan nda yer verilmez? ) yemek listesi ) konaklama yeri ) tatil yeri 16- fla daki davran fllar gösteren kiflilerden hangisini uyarmak toplumsal bir sorumluluktur? ) Yerlere tüküren ) Yerdeki çöpleri alan ) Trafik kurallar na uyan 12- fla dakilerden hangisi, aile içinde e lence arac olamaz? ) bilmeceler ) bulmacalar ) millî de erler 13- fla dakilerden hangisine ailecek geziler düzenlenmez? ) tarihî yerlere ) okullara ) müzelere 14- ileler müzelere niçin gezi düzenlerler? ) raflt rarak ö renmek için ) E lenmek için ) Zorunlu oldu u için 15- I. yalan II. dürüstlük III. emanete ihanet IV. do ruluk Yukar dakilerden hangileri, güven duygusunu azalt r ve zedeler? ) II ve IV ) I ve II ) I ve III 17- li evini tarif ederken, Evimizin sa- nda k rtasiye, solunda kuaför salonu, karfl s nda ise hastane bulunmaktad r. gibi ifadeler kullanm flt r. li nin söylediklerine göre afla- dakilerden hangisi yanl flt r? ) Evlerinin sa nda k rtasiye var. ) Kuaför salonu evlerinin do usundad r. ) Hastane evlerinin karfl s ndad r. 18- fla daki atasözlerinden hangisi, duygular n uygun flekilde ifade etmek gerekti ini vurgular? ) Yalanc n n mumu yats ya kadar yanar. ) Keskin sirke küpüne zarar verir. ) Tatl dil y lan deli inden ç kar r. 19- Reklamlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? ) Reklam yap lan her ürün sat n al nabilir. ) Reklam yap lan ürün kaliteli olmayabilir. ) Reklamlar ürünleri tüketicilere tan tmak için yap l r. 20- fla dakilerden hangisi, yemekten sonra yerine getirilmelidir? ) Sofran n örtüsünü yerlefltirmek ) Diflleri f rçalamak, elleri y kamak ) Taba na yiyece in kadar yemek koymak

11 2. s n f 5. TEST HYT LG S tema: EN M EfiS Z YUVM 1- Yapt ink lâplarla Türk toplumunun yaflant s n ve sosyal yap s n de ifltiren Türk büyü ü afla dakilerden hangisidir? ) Mevlâna ) tatürk ) Yunus Emre 2- ir ö renci, afla dakilerden hangisinde liderlik rolü üstlenemez? ) elediye meclislerinde ) S n f içinde ) Oyun gruplar nda 3- fla daki kiflisel eflyalardan hangisinin kullan m nda tasarruflu davran lmal d r? ) t rnak makas ) difl kürdan ) difl macunu 4- Günefl in do du u yönün tersi istikametinde kalan yöne ne ad verilir? ) kuzey ) bat ) do u 5- ile içinde kararlar al n rken nas l davran lmal d r? ) Kararlar babam z taraf ndan al nmal d r. ) Kararlar anne ve babam z birlikte almal d r. ) Kararlar tüm aile bireylerince al nmal d r Hayvanlar tedavi eder. - laç yapar ve satar. - Lokanta ve pastanelerde servis yapar. Yukar daki meslekleri yapanlar hangi seçenekte do ru olarak verilmifltir? ) veteriner eczac garson ) veteriner hemflire garson ) doktor eczac aflç 7- D flar ç karken evin pencerelerinin kapat l p kap s n n kilitlenmesinin gerekçesi afla dakilerden hangisi olabilir? ) Yiyecekler bozulabilir. ) H rs z girebilir. ) Mobilyalar nemlenebilir numaral h z r acil servisi hangi durumda aranmal d r? ) Yang n ç kt nda ) Evimize h rs z girdi inde ) cil hastal klar ve yaralanmalarda 9- fla daki iletiflim araçlar ndan hangisi, di erlerine göre yeni kullan lmaya bafllanm flt r? ) internet ) telgraf ) telsiz 10- fla daki güvenlik önlemlerinden hangisi ihmal edildi inde evde yang n ç kabilir? ) D fl kap kilitlenmedi inde ) ilinmeyen ilâçlar kulland - m zda ) Oca n gaz aç k unutuldu unda

12 11- ir postac, mektubu afla dakilerden hangisine bakarak evimize ulaflt r r? ) Türkiye haritas ) ev adresi ) pusula 16- fla dakilerden hangisi, yurt içi yaz flmalarda adreste yer almaz? ) il ad ) sokak ad ) ülke ad 12- fla daki kavramlardan hangisi yön bildirmez? ) durak ) sa ) do u 17- fla dakilerden hangisi, deprem öncesinde yerine getirilecek tedbirlerden de ildir? ) Hayat üçgeni oluflturmak ) Deprem çantas haz rlamak ) Deprem sigortas yapt rmak 13- fla daki iletiflim araçlar ndan hangisinde yaz kullan lmaz? ) telgraf ) mektup ) ev telefonu 18- Türkiye de yaflayan insanlar n ortak yuvas afla dakilerden hangisidir? ) Topkap Saray ) Türkiye ) aflkent 14- Evimizden uzaklafl p kayboldu- umuzda afla dakilerden hangisinin bize bir yarar yoktur? ) kap zili ) ev adresi ) ev telefonu 15- Ev telefonlar kaç haneli rakamdan oluflur? ) 6 ) 7 ) Depremin halk aras ndaki ad afla dakilerden hangisidir? ) zelzele ) erozyon ) heyelân 20- fla daki iletiflim yöntemlerinden hangisi art k günümüzde kullan lmamaktad r? ) elektronik posta ) mektuplaflma ) atefl ve duman

13 2. s n f 6. TEST HYT LG S tema: DÜN - UGÜN - YRIN 1- ir özgeçmiflte öncelikle yer almas gereken nedir? ) ad soyad ) oyunlar ) anne-baba 2- nnemizin veya babam z n özgeçmiflini araflt rmak için kimlerden bilgi almam z do ru olur? ) rkadafllar m zdan ) Ö retmenimizden ) ile büyüklerinden 6- yfle ye babas çok istedi i bebe i alm flt. Oynarken onu k rd. u durumda yfle hangi duygular ayn anda yaflam flt r? ) mutluluk-k skançl k ) sevinç-üzüntü ) flaflk nl k-k skançl k 7- Farkl ülkelerin çocuklar n birbirinden ay ran özellikler nelerdir? ) nnelerinin ve babalar n n oluflu ) Yemek yiyor olmalar ) Giyim tarzlar ve konufltuklar dil 3- tatürk, kaç y l nda ve kaç yafl nda Samsun a ç km flt r? ) 23 Nisan 1920 de ve 39 yafl nda ) 19 May s 1919 da ve 38 yafl nda ) 29 Ekim 1923 te ve 42 yafl nda 4- Gelecekte mesle imizi seçerken neyi ön planda tutmal y z? ) Çal flmadan para kazanmay ) abam z n yapt mesle i ) Yeteneklerimizi ve isteklerimizi 5- I. oy II. Göz rengi Yukar daki fiziksel özelliklerden hangisi zaman içinde de iflir? ) I ) II ) I ve II 8- ir k z çocu u küçükken sahip oldu u oyuncaklardan en çok hangisine özlem duyar? ) bebe ine ) oyuncak silâh na ) arabas na 9- fla daki ifadelerden hangisi do rudur? ) abam n oyunca olmam flt r. ) nnem hiç oyun oynamam flt r. ) Zamanla çocuk oyunlar de iflebilir. 10- fiahin, küçükken babas na yard m edemiyordu. Fakat flimdi birçok ifli yapabiliyor. u durumda fiahin için ne söyleyebiliriz? ) Önceden sorumsuzdu. ) Sürekli büyüyor ve ö reniyor. ) Önceden babas n sevmiyordu.

14 11- tatürk ün hayat ile ilgili afla - dakilerden hangisini söyleyemeyiz? ) 1981 de stanbul da do du. ) Türk milletini çok severdi. ) Dolmabahçe Saray nda öldü. 16- Muhsin hasta olanlar iyilefltirmek, ilâç yazmak ve insanlara sa l k konusunda yard m etmek istiyordu. u durumda Muhsin in yapmak istedi i meslek nedir? ) doktorluk ) hemflirelik ) polislik 12- I. Çocuk oyuncaklar patlay c maddelerden yap lm flt r. II. ütün çocuklar ayn tür oyuncaklarla oynar. III. Oyuncaklar çocuklara arkadafll k yapar. Yukar da verilen bilgilerden hangileri do ru de ildir? ) II ve III ) I, II ve III ) I ve II 13- Oyun oynamak en çok kimler için önemli bir gereksinimdir? ) çocuklar ) anne ve baba ) ö retmenler 14- Oyun oynamak için uygun olmayan yer afla dakilerden hangisinde verilmifltir? ) bahçe ) mutfak ) lunapark 15- fla daki özelliklerin hangisi, ikiz kardeflleri birbirinden ay rt etmemizi sa lar? ) do um tarihleri ) anne ve babalar ) fiziksel özellikleri 17- ile büyüklerimizin özgeçmiflini araflt rd m zda afla dakilerden hangisinden bahsedemeyiz? ) Yaflad yerlerden ) Gelecekteki hayatlar ndan ) Okudu u okullardan 18- tatürk ün örnek al nacak özellikleri afla dakilerden hangisidir? ) Çal flkanl ve cesaretlili i ) 19 May s ta Samsun a ç kmas ) 1881 de Selânik te do mufl olmas 19- ütün çocuklar bir araya toplayan bayram hangi tarihte kutlan r? ) 24 Kas m ) 29 Ekim ) 23 Nisan 20- I. hmet art k evde top oynam yor. II. hmet art k kendisi ders çal fl - yor. III. hmet art k yeme ini kendisi yiyebiliyor. u özellikler hmet teki hangi de iflikli i gösteriyor? ) kl n n bafl na geldi ini ) üyüdü ünü ve geliflti ini ) rt k söz

15 2. s n f 7. TEST HYT LG S tema: DÜN - UGÜN - YRIN 1- fla daki tarihî olaylardan hangisinin sonucunda millî bayram ilân edilmifltir? ) Erzurum Kongresi ) tatürk ün ölümü ) umhuriyetin ilân 2- fla dakilerden hangisi, millî bayram haz rl klar ndan de ildir? ) fiiir okumak ) Okula yemek getirmek ) S n f süslemek 3- fla dakilerden hangisi gün içerisinde yaflad m z de iflik duygular için söylenemez? ) Duygular m z sadece bizi de il, çevremizdeki insanlar da etkiler. ) Duygular m z gün içerisinde de- iflkendir. ) Duygular m zdaki de iflimi yaln zca biz hissederiz. 4- I. ahflap II. az katl III. betonarme Hangisi, eski binalar n özelliklerindendir? ) I ve II ) I, II ve III ) II ve III 5- Suyun kat hâli hangisidir? ) su ) buz ) buhar 6- Suyun do adaki döngüsü s ras nda geçirdi i de iflim hâlleri hangisinde s ras yla verilmifltir? ) erime-ya fl-kaynama ) yo unlaflma-ya fl-donma ) buharlaflma-yo unlaflma-ya fl 7- I. su II. naftalin III. demir IV. kolonya Yukar daki maddelerden hangileri buharlaflma özelli ine sahiptir? ) I, II ve IV ) II ve III ) I, II, III ve IV 8- Havadaki so uk ve f rt nal etkileri hangi mevsimde görebiliriz? ) yaz ) ilkbahar ) k fl 9- S cakl n en yüksek oldu u ay hangisidir? ) kas m ) temmuz ) ekim 10- I. yeni ay II. dolunay III. son dördün IV. ilk dördün Yukar daki ay evrelerinin s ras afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? ) I, IV, II ve III ) II, IV, III ve I ) IV, II, III ve I

16 11- y ile ilgili afla da verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? ) y Günefl ten ald fl yans t r. ) Son dördün ay n son evresidir. ) y kendi fl n yans t r. 17- Okullar n aç ld mevsim hangisidir? ) Sonbahar ) ilkbahar ) k fl 12- Donma, maddenin hangi hâle dönüfltü ünü gösterir? ) kat ) s v ) gaz 13- fla dakilerden hangisi, her senenin bafl nda kutlad m z ilk millî bayram m zd r? ) 23 Nisan ) 29 Ekim ) 19 May s 14- fla daki canl lardan hangisi hayatta kalabilmek için farkl besin türüne ihtiyaç duyar? ) keçi ) at ) köpek 18- I. Kurban ayram II. Y lbafl III. Dü ün IV. 23 Nisan Yukar da verilenlerden hangileri millî bayramlar m zdan de ildir? ) I, II, IV ve V ) I, III, IV ve V ) I, II ve III 19- lkol, su, cam, çorba, süt, ayran. 15- Günümüzdeki binalar eski binalardan ay ran en önemli özellik hangisidir? ) Çok katl ve betondan yap lmas ) Çok genifl olmas ) ahçeli olmas Yukar da verilen maddelerden hangisi, hâli bak m ndan di erlerinden farkl d r? ) çorba ) cam ) ayran 16- Denizlerdeki su buharlafl r ve havada yo unlaflarak ya mur fleklinde tekrar yeryüzüne iner. urada belirtilen durum hangi olay aç klar? ) sel ) su döngüsü ) deniz kirlili i 20- Günefl i en çok gördü ümüz mevsim hangisidir? ) yaz ) ilkbahar ) sonbahar

17 2. s n f 8. TEST HYT LG S tema: DÜN - UGÜN - YRIN 1- Dünya n n hareketleri, afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? ) Kendi ekseni ve y n etraf nda döner. ) Kendi ekseni ve Günefl in etraf nda döner. ) Günefl in etraf nda, sa a ve sola döner. 2- Dünya, hangi hareketini bir y lda tamamlar? ) y n etraf nda dönüflü ) Kendi ekseni etraf nda dönüflü ) Günefl in etraf nda dönüflü 3- Dünya n n Günefl in etraf nda dönmesi sonucunda hangisi oluflur? ) mevsimler ) gece-gündüz ) do al afetler 4- ir a ac n mevsimlere göre yaprak açmas, yaprak dökmesi ve meyve vermesi olaylar n n ana etkeni hangisidir? ) ac n yenilik arzulamas ) Dünya n n Günefl in etraf nda dönmesi ) nsanlar n a ac de ifltirmesi 5- Dünya, kendi ekseni etraf ndaki dönüflünü ne kadar zaman içinde tamamlar? ) 1 ay ) 2 hafta ) 24 saat 6- S caklar n iyice artt, meyve ve sebzelerin olgunlaflt, insanlar n ince giyindi i mevsim hangisidir? ) yaz ) ilkbahar ) sonbahar 7- K fl mevsiminin aylar hangisinde do ru olarak verilmifltir? ) mart - nisan - may s ) eylül - ekim - kas m ) aral k - ocak - flubat 8- fla daki canl lardan hangileri, k fl mevsiminde k fl uykusuna yatar? ) kufllar - böcekler ) ay - y lan ) insan - karasinek 9- fla dakilerden hangisi, en fazla mal ve can kayb na yol açan do al afettir? ) deprem ) yang n ) ç 10- fla dakilerden hangisi, yer kabu unda k sa sürede ve ani de iflikliklere sebep olur? ) erozyon ) ç ) heyelân

18 11- Türkiye de barajlar n çoklu u Türkiye yi hangi do al afete karfl korur? ) sel ) yang n ) ç 12- fla daki do al afetlerden hangisi Türkiye de görülmez? ) ç ) tusunami ) orman yang n 13- fla dakilerden hangisi, erozyonu art ran etkenlerden de ildir? ) itki örtüsünü tahrip etmek ) razilerin e imli oluflu ) Ç plak alanlar a açland rmak 14- Y ld r mdan korumak için binalar n çat lar na... tak lmal - d r. cümlesinde noktal yere afla dakilerden hangisi gelmelidir? ) paratoner ) anten ) baca 15- I. Yüksek cisimlerden uzak durmal y z. II. Elektrik direklerinden uzak durmal y z. III. aç altlar ndan uzak durmal y z. Yukar daki tedbirler bizi afla - daki do al afetlerin hangisinden korur? ) deprem ) y ld r m ) ç in mal ve can kay plar na yol açmas n n ana sebepleri; binalar n sa lam zeminlere yap lmamas ve binalarda dayan kl malzemelerin kullan lmamas d r. cümlesinde noktal yere afla - dakilerden hangisi gelmelidir? ) deprem ) sel ) ç 17- ir depremin fliddetini ölçen alet afla dakilerden hangisidir? ) termometre ) enkaz ) sismograf 18- fla dakilerden hangisi, çevreyi olumlu yönde de ifltirme çabas d r? ) Ormanlar n tar m arazisi yap lmas ) Yeflil alanlar n ço alt lmas ) Her yere fabrikalar n kurulmas 19- fla dakilerden hangileri, çevrede kal c kirlili e sebep olmaz? ) gazete kâ tlar ) plastikler ) cam flifleler 20- I. elediyeler II. Çevre akanl III. nsanlar Yukar dakilerden hangileri çevreyi korumak, gelifltirmek, temiz tutmak ve güzellefltirmekten sorumludur? ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III

19 2. s n f 1. DÖNEM HYT LG S R DE ERLEND RME 1- fla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? ) ir ö rencinin okuluyla ilgili düflünceleri her zaman ayn d r. ) ir ö rencinin ö retmenine karfl olan duygular zamanla de iflebilir. ) ir ö rencinin okul idarecileri hakk ndaki duygular de iflebilir. 2- ir çocuk, banyosunu yaparken afla dakilerin hangisinden yard m ister? ) ö retmeninden ) annesinden ) arkadafllar ndan 3- Hangisini okulda sa l m z korumak için yapmal y z? ) Tuvaletten sonra eller y kanmal. ) Okul bahçesi a açland r lmal. ) Sokak hayvanlar n sevmeli. 4- fla daki durumlardan hangisinde ö retmenden yard m istenmelidir? ) Kiflisel bak m yaparken ) Elbiselerimizin ütülenmesinde ) ir konuyu anlayamad m zda 5- fla daki özel gün kutlamalar ndan hangisinin tarihi bütün anneler için ayn d r? ) Do um günü ) nneler günü ) Evlenme y l dönümü 6- Okul kurallar niçin konulmufl olabilir? ) Ö renciler çok istedikleri için ) Yasalar zorunlu hâle getirdi i için ) Toplu yaflan lan yerde huzuru, düzeni, disiplini sa lamak için 7- fla daki davran fllardan hangisi etik de ildir? ) Yerlere tükürmek ) Fidan dikmek ) Hayvanlar sevmek 8- Nas l bilinçli bir tüketici olunabilir? ) ol bol al flverifl yaparak ) E itimle, tüketici haklar n ö renerek ) Sürekli tasarruf yaparak 9- fla daki trafik kurallar ndan hangisi yanl fl verilmifltir? ) raçlarda emniyet kemeri ba lanmal d r. ) raçlar k rm z fl kta durmal - d r. ) Yayalar k rm z fl kta geçmelidir.

20 10- fla daki do al afetlerden hangisinin oluflumunda insan etkisi yoktur? ) deprem ) yang n ) erozyon 11- fla daki canl lardan hangileri yuvalar n kendileri yaparlar? ) tilki - köpek ) inek - at ) insan - kufl 12- Toprak, günefl, hava, su, afla - daki ev canl lar ndan hangisinin ihtiyac d r? ) bal k ) çiçek ) kufl 13- Türkiye umhuriyeti nin kurucusu olan Türk büyü ü kimdir? ) Mustafa Kemal tatürk ) smet nönü ) Fatih Sultan Mehmet 14- fla dakilerden hangisi, fiziksel özelliklerimizden de ildir? ) göz rengi ) boy ve a rl k ) düflüncelerimiz 15- fla daki organlar m zdan hangisi, ifllevi gere i di erlerinden daha büyük önem tafl r? ) beyin ) mide ) karaci er 16- Gün boyunca neleri ne zaman yapaca m z belirlemeyi nas l adland rabiliriz? ) haftal k plan ) günlük plan ) tatil plan 17- Esra, 1 YTL olan harçl n n hergün 25 Ykr sini biriktirmektedir. Esra bunu hangi gerekçeyle yap yor olabilir? ) savurganl ktan ) cimrilikten ) tasarruf için 18- Kellik, körlük, topall k gibi fiziksel özürleri olan insanlara karfl hangi davran fl biçimi do rudur? ) hoflgörü ) ac ma ) alay 19- Keskin sirke küpüne zarar verir. atasözü afla daki duygulardan hangisiyle ilgili olabilir? ) korku ) k zg nl k ) sevinç 20- Hayvan do umlar, hayvan hastal klar n n teflhis ve tedavisiyle ilgilenir. Tan t m yap lan meslek çal flan afla dakilerden hangisidir? ) veteriner ) ebe ) doktor

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı