2. SINIF CEVAP KÂ IDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SINIF CEVAP KÂ IDI"

Transkript

1 HYT LG S TÜRKÇE MTEMT K DO RU :... YNLIfi :... DO RU :... YNLIfi :... DO RU :... YNLIfi :... d Soyad :... S n f :... Numaras : SINIF EVP KÂ IDI PUN

2 HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. R DE ER HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. DEN. SINVI HYT L. GENEL DE TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE R DE ER TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE DEN. SINVI TÜRKÇE GENEL DE MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K R DE ER MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K DEN. SINVI MTEMT K GENEL DE. DML YYINEV 2. SINIF LÂVE D TESTLER EVP NHTRI

3 2. s n f 1. TEST HYT LG S tema: OKUL HEYENIM 1- fla daki cümlelerden hangisi, bir ö rencinin okulu ve okul çal flanlar yla ilgili düflüncesinin de iflti ini aç klar? ) Ö retmenimiz bizi s ra yap yor. ) Hademeler okulu temizliyor. ) Okuldan art k korkmuyorum. 2- Difllerimizin bak m nda kulland - m z araçlar nelerdir? ) difl f rças - sabun ) difl macunu - difl f rças ) difl macunu - difl doktoru 3- I. Okulda ellerimi y kar m. II.Tuvalette mutlaka sabun kullan - r m. III. Terleyince so uk su içerim. Hangileri sa l k için gereklidir? ) I ve II ) II ve III ) I ve III 4- Dengeli beslenmedi imizde vücudumuzda ne gibi de ifliklikler oluflur? ) Ellerimiz ve yüzümüz kirlenir. ) Saçlar m z k sal r. ) a fl kl k sistemimiz zay flar. 5- Meyve ve sebzeleri iyice... yememeliyiz. Yukar da bofl b rak lan yere afla- dakilerden hangisinin yaz lmas uygun olur? ) y kamadan ) koklamadan ) so utmadan 6- I. oyun II. uyku III. yüzme IV. ders çal flma Kaç tanesini her ö renci düzenli olarak yapmal d r? ) 2 ) 3 ) 4 7- nsanlar birbirinden ay ran en belirgin özellik nelerdir? ) Fiziksel özellikleri ) Yemek kültürü ) Oyun ve oyuncaklar 8- rkadafllar m zla oyun oynarken nelere dikkat etmeliyiz? ) irbirimizi düflürerek oynamal - y z. ) rada bir, birbirimize vurmal y z. ) irbirimize zarar vermeden oynamal y z. 9- I. rada bir yalan söylemeliyiz. II. Eflyam z paylaflmamal y z. III. Sayg l olmal y z. Yukar dakilerden kaç tanesi arkadafll k iliflkilerinde uygun olmaz? ) 3 ) 2 ) rkadafl ma çok ba rd m. Kalbini k rd m. u cümleye uygun atasözü hangisidir? ) Damlaya damlaya göl olur. ) Sakla saman, gelir zaman. ) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

4 11- rkadafllar, hmet in gözlü ü ve kilosuyla dalga geçmifllerdir. hmet te nas l bir duygu de iflimi olmufltur? ) K r lm flt r. ) Sevinmifltir. ) Heyecanlanm flt r. 12- S nfta bir ö renci tuvalete gitmek istedi inde afla daki ifadelerden hangisini kullanmal d r? ) Çok s k flt m, gidiyorum. ) Tuvalete gidebilir miyim? ) en tuvalete gidiyorum. 13- I. Ö retmenini selâmlamad nda II. Her sabah arkadafllar na günayd n dedi inde III. S ralar çizmedi inde Yukar dakilerden hangilerini yapt nda olumlu bir tepki ile karfl lafl rs n? ) I ve II ) I ve III ) II ve III 14- I. nlayamad n konularda II. Düflüp yaraland nda III. Yapt n resmi boyarken Kimden yard m istemezsin? ) polis ) ö retmen ) doktor 15- Oyun kurucunun görevlerinden biri hangisidir? ) Oyunu seyretmek ) Herkese ba rmak ) rkadafllar n örgütlemek 16- Hangisi, özel gün kutlamas de- ildir? ) 29 Ekim ) Güneflli bir gün ) nnenin do um günü 17- Hangisinin devaml bulundu u yeri çizerek gösteremeyiz? ) kufl ) s n f ) s ra 18- I. Konuflmay uzatmak II. Yüksek sesle konuflmak III. Konuflurken karfl dakine söz hakk vermemek Yukar daki özensizlik, hangi iletiflimde meydana gelebilir? ) Mektupla iletiflim ) Telgrafla iletiflim ) Telefonla iletiflim 19- Kiflisel bak m araç-gereçlerinden hangileri bir ö renciye ait olamaz? ) t rafl f rças -t rafl losyonu-jilet ) difl f rças -difl macunu-difl ipi ) sabun-kolonya-ayakkab f rças 20- Okulumuzla ilgili duygu ve düflüncelerimizi dile getirdi imiz resim, fliir ve yaz lar afla dakilerden hangisinde yay nlama olas l m z çok azd r? ) okul gazetelerinde ) radyo ve televizyonlarda ) s n f panosunda

5 2. s n f 2. TEST HYT LG S tema: OKUL HEYENIM 1- I. Yerlere çöp atmay n z. II. Duvarlara yaz yazmay n z. III. Fidanlara zarar vermeyiniz. u okul kurallar hangi sebeple konulmufl olabilir? ) Ö renci baflar s n art rmak ) Çevre temizli ini sa lamak ) Gürültüyü önlemek 7- rkadafl m beden e itimi dersinde çok iyi kofluyor. en de çok iyi resim yap yorum. diyen bir ö renci neden bahsetmektedir? ) Çok h rsl oldu undan ) Hayallerini gerçeklefltirdi inden ) Herkesin güçlü yönlerinin olabilece inden 2- fla daki tafl tlardan hangisi, raylar üzerinde hareket etmez? ) otobüs ) tren ) tramvay 3- fla dakilerden hangisi, okulda kulland m z kaynaklardan de ildir? ) elektrik ) su ) benzin 4- E itici çal flmalarda ö rencilerin öncelikli görevi hangisidir? ) Çal flmalara zaman nda gelmek ) Sorumluluklar yerine getirmek ) Çal flmalar çok iyi takip etmek 5- Niçin trafik kurallar na uymal y z? ) nnemiz söyledi i için ) Güvenli imiz için ) rkadafllar m z uydu u için 8- I. skerli e haz rl k yapmak II. Sanatç olmak III. Sosyal yönümüzü gelifltirmek Hangileri, e itici çal flmalar n kiflisel geliflimimize katk s n ifade eder? ) I ve II ) II ve III ) I ve III 9- Hangisi, günlük hayat m zda en çok karfl laflt m z ulafl m yoludur? ) hava yolu ) deniz yolu ) kara yolu 10- I. Çal fl rsak bu ifli baflar r z. II. Size güveniyorum yapabiliriz. III. Çal flsak da baflaramay z. Yukar dakilerden hangilerini söylersen arkadafllar na cesaret verirsin? ) I ve II ) II ve III ) I ve III 6- Hangisi, e itici çal flmalar n bize kazand rd klar aras nda yer almaz? ) Para kazanmak ) Kültürümüzü art rmak ) Yeteneklerimizi gelifltirmek 11- Her ifli zaman nda yapmak için haz rlayaca n planda ilk olarak hangisi yer al rd? ) fllerim için gerekenleri haz rlard m. ) Yapacaklar m yazard m. ) fllerim için harekete geçerdim.

6 12- I. Çantamdan derse uygun olan araç ve gereçleri ç kar r m. II. Zil çal nca çantam toparlar m. III. kflamdan çantam ders program na göre haz rlar m. Düzenli ve planl hareket eden bir ö renci, yukar dakilerden ilk önce hangisini yapar? ) I ) II ) III 17- fla dakilerden hangisi Çevreyi Koruma ve Okulu Güzellefltirme Kulübü nün çal flmalar ndan de- ildir? ) Herkesin daha mutlu olaca bir ortam oluflturmak. ) Okulun ve çevrenin daha güzel ve yaflan r olmas n sa lamak. ) Ö rencilerin bilgiye daha rahat ulaflabilmelerini sa lamak. 13- Kaynak kitaplardan yararlanmak isteyen bir ö renci, afla dakilerden hangisine göre hareket etmelidir? ) lfabetik s raya göre araflt rmal d r. ) ütün kitaplar okumal d r. ) Kitaplar n resimlerine bakmal d r. 14- I. ir yaya yeflil fl kta geçmelidir. II. Karfl dan karfl ya geçerken üst geçit kullan lmal d r. III. Kald r mda giderken her zaman sa dan yürünmelidir. ir yaya, yukar dakilerden hangilerini yaparsa do ru hareket etmifl olur? ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 15- I. Yafll lara karfl dan karfl ya geçerken yard m etmek II. Yolda herkese çarparak yürümek Hangisini yapman do ru olmaz? ) I ) II ) I ve II 18- I. Yap lanlar arkadafl ndan al r. II. Dinlenip televizyon seyreder. III. Hiçbir fley yapmaz. Rahats zlan p okula gidemeyen bir ö renci, yukar daki çözüm yollar ndan hangisine baflvurur? ) Yaln z I ) I ve II ) II ve III 19- li s n fta durmadan konufluyor. Uyar lar dikkate alm yordu. Yukar daki cümlede etik olmayan davran fl afla dakilerden hangisinde verilmifltir? ) li nin s n fta olmas ) Ö retmenini dinlememesi ) li nin dikkatli olmamas 16- Okulunu ve çevresini korumak isteyen bir ö rencinin üzerine düflen görev hangisinde verilmifltir? ) Okul bahçesindeki a açlara zarar vermemek ) ahçede daha h zl koflmak ) S n ftan hiç d flar ç kmamak 20- I. Son kullanma tarihine bakmaz. II. Ürünü kullan r, sonra iade eder. III. mbalaj güzel olan al r. Yukar dakilerden hangilerini bilinçli bir tüketici yapmaz? ) I ve III ) II ve III ) I, II ve III

7 2. s n f 3. TEST HYT LG S tema: EN M EfiS Z YUVM 1- fla daki canl lardan hangisinin sahip oldu u yuva yanl fl verilmifltir? ) inek - kümes ) at - ah r ) kufl - kafes 2- ir evi ayr cal kl k lan en önemli özellik hangisinde verilmifltir? ) ile üyelerinin kalabal k olmas ) Deniz sahiline yak n olmas ) Mutlu bir yuva olmas 3- Yemini, suyunu düzenli olarak vermeliyiz. Hastalanmas durumunda ilâç vermeliyiz. u sorumluluk evimizde besledi imiz hangi canl için geçerlidir? ) kufl ) çiçek ) solucan 4- I. Selânik te do du. II. abas li R za Efendi dir. III. Türkiye umhuriyeti Devleti nin kurucusudur. Yukar daki bu özellikleri tafl yan büyü ümüz kimdir? ) Mevlâna ) tatürk ) IV. Murat 5- I. Gözleri: Mavi II. Saçlar : Sar III. oyu: 160 cm IV. Giyimi: Spor Yukar da fiziksel özellikleri verilmifl olan Elif in aile bireylerinden en çok kime benzedi ini söyleyebiliriz? ) K sa boylu, mavi gözlü halas na ) Uzun boylu, resmî giyimli babas na ) Uzun boylu, spor giyimli annesine 6- nne, baba ve çocuklardan oluflan aileye... aile denir. Yukar daki bofllu a yaz lmas gereken en uygun kelime hangisidir? ) genifl ) kalabal k ) çekirdek 7- Kendisi ile bar fl k bir ö renci nas l davran r? ) Kardeflini k skan r. ) Fiziksel özelliklerini be enir. ) Çok heyecanl d r. 8- Kalbin ifllevi, afla dakilerden hangisinde do ru olarak verilmifltir? ) Nefes al p vermemizi sa lar. ) Vücudun ihtiyac olan flekeri depolar. ) Vücudumuza kan pompalar.

8 9- Kiflisel bak m m z ihmal etti imizde ne gibi sorunlar ortaya ç kar? ) Hastalanabiliriz. ) Yemek yiyemeyiz. ) Oyun oynayamay z. 15- fla dakilerden hangisi, aile ve çevre ile sosyal iliflkileri gelifltirmek ve pekifltirmek için iyi bir f rsatt r? ) bayramlar ) tatiller ) futbol maçlar 10- Dengeli ve düzenli beslenmek için afla dakilerden hangisini yapmal y z? ) z ve s k s k yemeliyiz. ) Her türlü besin grubundan vücudumuzun ihtiyac kadar yemeliyiz. ) Sulu yiyecekler yemeliyiz. 11- fla dakilerden hangisi, bir çocu un kemik geliflimini ve boyunun uzamas n sa layan temel besinlerdendir? ) çay ) meyve suyu ) süt 12- fla daki spor dallar ndan hangisini yapmak uzun boylu olmay gerektirir? ) basketbol ) gürefl ) atletizm 13- ebe inin bafl n ve yanaklar n okflayan bir anne, bebe i ile hangi duyu organ sayesinde iletiflim kurmufltur? ) göz ) burun ) el 14- K rm z fl kta duran bir floför durmas gerekti ini hangi duyu organ arac l yla alg lam flt r? ) kulak ) göz ) burun 16- ileyi ilgilendiren konularda kimlerin fikir ve düflüncelerine yer verilmelidir? ) annenin ) baban n ) bütün aile bireylerinin 17- ilenin iflleri ortaklafla yapmas hangisiyle aç klanabilir? ) demokratik bir aile ) sosyal bir aile ) s cak kanl bir aile 18- fla daki ifllerden hangisini yapmak, el ile göz aras nda bir koordinasyon sa lamay gerektirir? ) afl n kafl mak ) Çay dolu tepsiyi tafl mak ) Televizyon izlemek 19- Hangi sorumluluk çocu a verilmelidir? ) l flverifl yapmak ) ile bütçesine katk da bulunmak ) nneye yard mc olmak 20- Ders çal flma odas nda hangisinin bulunmas uygun de ildir? ) televizyon ) masa - sandalye ) soba

9 2. s n f 4. TEST HYT LG S tema: EN M EfiS Z YUVM 1- I. eslenme çantas n haz rlamak II. Elini yüzünü y kamak III. Kahvalt yapmak Hangisi ilk önce yap lmal d r? ) I ) III ) II 2- ir kiflinin günlük ve haftal k çal flmalar n planlay p not etti i deftere ne ad verilir? ) ajanda ) puantaj defteri ) ders defteri 3- ugün günlerden çarflamba ise önceki gün hangisidir? ) pazartesi ) sal ) perflembe 4- ir ö renci, afla dakilerden hangisine di erlerinden daha fazla zaman ay r r? ) uyku ) ders ) oyun 5- ir ailenin elde etti i gelirlerden bir k sm n art rarak biriktirmesine ne ad verilir? ) aile bütçesi ) gelir-gider ) tasarruf 6- nsanlar niçin tasarruf yaparlar? ) Elleri s k ve cimri olduklar için ) Yat r m yapmak için ) Yasalar zorlad için 7- Evdeki kaynaklardan elektri i bilinçli kullanmak nas l olur? ) ütün sigortalar kapatarak ) Elektrikli alet ve makine çal flt rmayarak ) Lüzumlu olmad sürece lambalar aç k b rakmayarak 8- ir aile, paras n öncelikle hangisine harcamal d r? ) zorunlu ihtiyaçlar ) lüks ihtiyaçlar ) tatil 9- Yeterli param z yoksa istek ve ihtiyaçlar m z için afla daki davran fllar n hangisini yapmak uygun olur? ) Kredi kart kullanmal y z. ) Para biriktirinceye kadar ertelemeliyiz. ) Komflulardan borç almal y z. 10- fla dakilerden hangisi, bir ö rencinin para biriktirmedeki amac olamaz? ) Kitap almak ) Oyuncak almak ) raba almak

10 11- fla dakilerden hangisine tatil plan nda yer verilmez? ) yemek listesi ) konaklama yeri ) tatil yeri 16- fla daki davran fllar gösteren kiflilerden hangisini uyarmak toplumsal bir sorumluluktur? ) Yerlere tüküren ) Yerdeki çöpleri alan ) Trafik kurallar na uyan 12- fla dakilerden hangisi, aile içinde e lence arac olamaz? ) bilmeceler ) bulmacalar ) millî de erler 13- fla dakilerden hangisine ailecek geziler düzenlenmez? ) tarihî yerlere ) okullara ) müzelere 14- ileler müzelere niçin gezi düzenlerler? ) raflt rarak ö renmek için ) E lenmek için ) Zorunlu oldu u için 15- I. yalan II. dürüstlük III. emanete ihanet IV. do ruluk Yukar dakilerden hangileri, güven duygusunu azalt r ve zedeler? ) II ve IV ) I ve II ) I ve III 17- li evini tarif ederken, Evimizin sa- nda k rtasiye, solunda kuaför salonu, karfl s nda ise hastane bulunmaktad r. gibi ifadeler kullanm flt r. li nin söylediklerine göre afla- dakilerden hangisi yanl flt r? ) Evlerinin sa nda k rtasiye var. ) Kuaför salonu evlerinin do usundad r. ) Hastane evlerinin karfl s ndad r. 18- fla daki atasözlerinden hangisi, duygular n uygun flekilde ifade etmek gerekti ini vurgular? ) Yalanc n n mumu yats ya kadar yanar. ) Keskin sirke küpüne zarar verir. ) Tatl dil y lan deli inden ç kar r. 19- Reklamlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? ) Reklam yap lan her ürün sat n al nabilir. ) Reklam yap lan ürün kaliteli olmayabilir. ) Reklamlar ürünleri tüketicilere tan tmak için yap l r. 20- fla dakilerden hangisi, yemekten sonra yerine getirilmelidir? ) Sofran n örtüsünü yerlefltirmek ) Diflleri f rçalamak, elleri y kamak ) Taba na yiyece in kadar yemek koymak

11 2. s n f 5. TEST HYT LG S tema: EN M EfiS Z YUVM 1- Yapt ink lâplarla Türk toplumunun yaflant s n ve sosyal yap s n de ifltiren Türk büyü ü afla dakilerden hangisidir? ) Mevlâna ) tatürk ) Yunus Emre 2- ir ö renci, afla dakilerden hangisinde liderlik rolü üstlenemez? ) elediye meclislerinde ) S n f içinde ) Oyun gruplar nda 3- fla daki kiflisel eflyalardan hangisinin kullan m nda tasarruflu davran lmal d r? ) t rnak makas ) difl kürdan ) difl macunu 4- Günefl in do du u yönün tersi istikametinde kalan yöne ne ad verilir? ) kuzey ) bat ) do u 5- ile içinde kararlar al n rken nas l davran lmal d r? ) Kararlar babam z taraf ndan al nmal d r. ) Kararlar anne ve babam z birlikte almal d r. ) Kararlar tüm aile bireylerince al nmal d r Hayvanlar tedavi eder. - laç yapar ve satar. - Lokanta ve pastanelerde servis yapar. Yukar daki meslekleri yapanlar hangi seçenekte do ru olarak verilmifltir? ) veteriner eczac garson ) veteriner hemflire garson ) doktor eczac aflç 7- D flar ç karken evin pencerelerinin kapat l p kap s n n kilitlenmesinin gerekçesi afla dakilerden hangisi olabilir? ) Yiyecekler bozulabilir. ) H rs z girebilir. ) Mobilyalar nemlenebilir numaral h z r acil servisi hangi durumda aranmal d r? ) Yang n ç kt nda ) Evimize h rs z girdi inde ) cil hastal klar ve yaralanmalarda 9- fla daki iletiflim araçlar ndan hangisi, di erlerine göre yeni kullan lmaya bafllanm flt r? ) internet ) telgraf ) telsiz 10- fla daki güvenlik önlemlerinden hangisi ihmal edildi inde evde yang n ç kabilir? ) D fl kap kilitlenmedi inde ) ilinmeyen ilâçlar kulland - m zda ) Oca n gaz aç k unutuldu unda

12 11- ir postac, mektubu afla dakilerden hangisine bakarak evimize ulaflt r r? ) Türkiye haritas ) ev adresi ) pusula 16- fla dakilerden hangisi, yurt içi yaz flmalarda adreste yer almaz? ) il ad ) sokak ad ) ülke ad 12- fla daki kavramlardan hangisi yön bildirmez? ) durak ) sa ) do u 17- fla dakilerden hangisi, deprem öncesinde yerine getirilecek tedbirlerden de ildir? ) Hayat üçgeni oluflturmak ) Deprem çantas haz rlamak ) Deprem sigortas yapt rmak 13- fla daki iletiflim araçlar ndan hangisinde yaz kullan lmaz? ) telgraf ) mektup ) ev telefonu 18- Türkiye de yaflayan insanlar n ortak yuvas afla dakilerden hangisidir? ) Topkap Saray ) Türkiye ) aflkent 14- Evimizden uzaklafl p kayboldu- umuzda afla dakilerden hangisinin bize bir yarar yoktur? ) kap zili ) ev adresi ) ev telefonu 15- Ev telefonlar kaç haneli rakamdan oluflur? ) 6 ) 7 ) Depremin halk aras ndaki ad afla dakilerden hangisidir? ) zelzele ) erozyon ) heyelân 20- fla daki iletiflim yöntemlerinden hangisi art k günümüzde kullan lmamaktad r? ) elektronik posta ) mektuplaflma ) atefl ve duman

13 2. s n f 6. TEST HYT LG S tema: DÜN - UGÜN - YRIN 1- ir özgeçmiflte öncelikle yer almas gereken nedir? ) ad soyad ) oyunlar ) anne-baba 2- nnemizin veya babam z n özgeçmiflini araflt rmak için kimlerden bilgi almam z do ru olur? ) rkadafllar m zdan ) Ö retmenimizden ) ile büyüklerinden 6- yfle ye babas çok istedi i bebe i alm flt. Oynarken onu k rd. u durumda yfle hangi duygular ayn anda yaflam flt r? ) mutluluk-k skançl k ) sevinç-üzüntü ) flaflk nl k-k skançl k 7- Farkl ülkelerin çocuklar n birbirinden ay ran özellikler nelerdir? ) nnelerinin ve babalar n n oluflu ) Yemek yiyor olmalar ) Giyim tarzlar ve konufltuklar dil 3- tatürk, kaç y l nda ve kaç yafl nda Samsun a ç km flt r? ) 23 Nisan 1920 de ve 39 yafl nda ) 19 May s 1919 da ve 38 yafl nda ) 29 Ekim 1923 te ve 42 yafl nda 4- Gelecekte mesle imizi seçerken neyi ön planda tutmal y z? ) Çal flmadan para kazanmay ) abam z n yapt mesle i ) Yeteneklerimizi ve isteklerimizi 5- I. oy II. Göz rengi Yukar daki fiziksel özelliklerden hangisi zaman içinde de iflir? ) I ) II ) I ve II 8- ir k z çocu u küçükken sahip oldu u oyuncaklardan en çok hangisine özlem duyar? ) bebe ine ) oyuncak silâh na ) arabas na 9- fla daki ifadelerden hangisi do rudur? ) abam n oyunca olmam flt r. ) nnem hiç oyun oynamam flt r. ) Zamanla çocuk oyunlar de iflebilir. 10- fiahin, küçükken babas na yard m edemiyordu. Fakat flimdi birçok ifli yapabiliyor. u durumda fiahin için ne söyleyebiliriz? ) Önceden sorumsuzdu. ) Sürekli büyüyor ve ö reniyor. ) Önceden babas n sevmiyordu.

14 11- tatürk ün hayat ile ilgili afla - dakilerden hangisini söyleyemeyiz? ) 1981 de stanbul da do du. ) Türk milletini çok severdi. ) Dolmabahçe Saray nda öldü. 16- Muhsin hasta olanlar iyilefltirmek, ilâç yazmak ve insanlara sa l k konusunda yard m etmek istiyordu. u durumda Muhsin in yapmak istedi i meslek nedir? ) doktorluk ) hemflirelik ) polislik 12- I. Çocuk oyuncaklar patlay c maddelerden yap lm flt r. II. ütün çocuklar ayn tür oyuncaklarla oynar. III. Oyuncaklar çocuklara arkadafll k yapar. Yukar da verilen bilgilerden hangileri do ru de ildir? ) II ve III ) I, II ve III ) I ve II 13- Oyun oynamak en çok kimler için önemli bir gereksinimdir? ) çocuklar ) anne ve baba ) ö retmenler 14- Oyun oynamak için uygun olmayan yer afla dakilerden hangisinde verilmifltir? ) bahçe ) mutfak ) lunapark 15- fla daki özelliklerin hangisi, ikiz kardeflleri birbirinden ay rt etmemizi sa lar? ) do um tarihleri ) anne ve babalar ) fiziksel özellikleri 17- ile büyüklerimizin özgeçmiflini araflt rd m zda afla dakilerden hangisinden bahsedemeyiz? ) Yaflad yerlerden ) Gelecekteki hayatlar ndan ) Okudu u okullardan 18- tatürk ün örnek al nacak özellikleri afla dakilerden hangisidir? ) Çal flkanl ve cesaretlili i ) 19 May s ta Samsun a ç kmas ) 1881 de Selânik te do mufl olmas 19- ütün çocuklar bir araya toplayan bayram hangi tarihte kutlan r? ) 24 Kas m ) 29 Ekim ) 23 Nisan 20- I. hmet art k evde top oynam yor. II. hmet art k kendisi ders çal fl - yor. III. hmet art k yeme ini kendisi yiyebiliyor. u özellikler hmet teki hangi de iflikli i gösteriyor? ) kl n n bafl na geldi ini ) üyüdü ünü ve geliflti ini ) rt k söz

15 2. s n f 7. TEST HYT LG S tema: DÜN - UGÜN - YRIN 1- fla daki tarihî olaylardan hangisinin sonucunda millî bayram ilân edilmifltir? ) Erzurum Kongresi ) tatürk ün ölümü ) umhuriyetin ilân 2- fla dakilerden hangisi, millî bayram haz rl klar ndan de ildir? ) fiiir okumak ) Okula yemek getirmek ) S n f süslemek 3- fla dakilerden hangisi gün içerisinde yaflad m z de iflik duygular için söylenemez? ) Duygular m z sadece bizi de il, çevremizdeki insanlar da etkiler. ) Duygular m z gün içerisinde de- iflkendir. ) Duygular m zdaki de iflimi yaln zca biz hissederiz. 4- I. ahflap II. az katl III. betonarme Hangisi, eski binalar n özelliklerindendir? ) I ve II ) I, II ve III ) II ve III 5- Suyun kat hâli hangisidir? ) su ) buz ) buhar 6- Suyun do adaki döngüsü s ras nda geçirdi i de iflim hâlleri hangisinde s ras yla verilmifltir? ) erime-ya fl-kaynama ) yo unlaflma-ya fl-donma ) buharlaflma-yo unlaflma-ya fl 7- I. su II. naftalin III. demir IV. kolonya Yukar daki maddelerden hangileri buharlaflma özelli ine sahiptir? ) I, II ve IV ) II ve III ) I, II, III ve IV 8- Havadaki so uk ve f rt nal etkileri hangi mevsimde görebiliriz? ) yaz ) ilkbahar ) k fl 9- S cakl n en yüksek oldu u ay hangisidir? ) kas m ) temmuz ) ekim 10- I. yeni ay II. dolunay III. son dördün IV. ilk dördün Yukar daki ay evrelerinin s ras afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? ) I, IV, II ve III ) II, IV, III ve I ) IV, II, III ve I

16 11- y ile ilgili afla da verilen bilgilerden hangisi yanl flt r? ) y Günefl ten ald fl yans t r. ) Son dördün ay n son evresidir. ) y kendi fl n yans t r. 17- Okullar n aç ld mevsim hangisidir? ) Sonbahar ) ilkbahar ) k fl 12- Donma, maddenin hangi hâle dönüfltü ünü gösterir? ) kat ) s v ) gaz 13- fla dakilerden hangisi, her senenin bafl nda kutlad m z ilk millî bayram m zd r? ) 23 Nisan ) 29 Ekim ) 19 May s 14- fla daki canl lardan hangisi hayatta kalabilmek için farkl besin türüne ihtiyaç duyar? ) keçi ) at ) köpek 18- I. Kurban ayram II. Y lbafl III. Dü ün IV. 23 Nisan Yukar da verilenlerden hangileri millî bayramlar m zdan de ildir? ) I, II, IV ve V ) I, III, IV ve V ) I, II ve III 19- lkol, su, cam, çorba, süt, ayran. 15- Günümüzdeki binalar eski binalardan ay ran en önemli özellik hangisidir? ) Çok katl ve betondan yap lmas ) Çok genifl olmas ) ahçeli olmas Yukar da verilen maddelerden hangisi, hâli bak m ndan di erlerinden farkl d r? ) çorba ) cam ) ayran 16- Denizlerdeki su buharlafl r ve havada yo unlaflarak ya mur fleklinde tekrar yeryüzüne iner. urada belirtilen durum hangi olay aç klar? ) sel ) su döngüsü ) deniz kirlili i 20- Günefl i en çok gördü ümüz mevsim hangisidir? ) yaz ) ilkbahar ) sonbahar

17 2. s n f 8. TEST HYT LG S tema: DÜN - UGÜN - YRIN 1- Dünya n n hareketleri, afla dakilerden hangisinde do ru verilmifltir? ) Kendi ekseni ve y n etraf nda döner. ) Kendi ekseni ve Günefl in etraf nda döner. ) Günefl in etraf nda, sa a ve sola döner. 2- Dünya, hangi hareketini bir y lda tamamlar? ) y n etraf nda dönüflü ) Kendi ekseni etraf nda dönüflü ) Günefl in etraf nda dönüflü 3- Dünya n n Günefl in etraf nda dönmesi sonucunda hangisi oluflur? ) mevsimler ) gece-gündüz ) do al afetler 4- ir a ac n mevsimlere göre yaprak açmas, yaprak dökmesi ve meyve vermesi olaylar n n ana etkeni hangisidir? ) ac n yenilik arzulamas ) Dünya n n Günefl in etraf nda dönmesi ) nsanlar n a ac de ifltirmesi 5- Dünya, kendi ekseni etraf ndaki dönüflünü ne kadar zaman içinde tamamlar? ) 1 ay ) 2 hafta ) 24 saat 6- S caklar n iyice artt, meyve ve sebzelerin olgunlaflt, insanlar n ince giyindi i mevsim hangisidir? ) yaz ) ilkbahar ) sonbahar 7- K fl mevsiminin aylar hangisinde do ru olarak verilmifltir? ) mart - nisan - may s ) eylül - ekim - kas m ) aral k - ocak - flubat 8- fla daki canl lardan hangileri, k fl mevsiminde k fl uykusuna yatar? ) kufllar - böcekler ) ay - y lan ) insan - karasinek 9- fla dakilerden hangisi, en fazla mal ve can kayb na yol açan do al afettir? ) deprem ) yang n ) ç 10- fla dakilerden hangisi, yer kabu unda k sa sürede ve ani de iflikliklere sebep olur? ) erozyon ) ç ) heyelân

18 11- Türkiye de barajlar n çoklu u Türkiye yi hangi do al afete karfl korur? ) sel ) yang n ) ç 12- fla daki do al afetlerden hangisi Türkiye de görülmez? ) ç ) tusunami ) orman yang n 13- fla dakilerden hangisi, erozyonu art ran etkenlerden de ildir? ) itki örtüsünü tahrip etmek ) razilerin e imli oluflu ) Ç plak alanlar a açland rmak 14- Y ld r mdan korumak için binalar n çat lar na... tak lmal - d r. cümlesinde noktal yere afla dakilerden hangisi gelmelidir? ) paratoner ) anten ) baca 15- I. Yüksek cisimlerden uzak durmal y z. II. Elektrik direklerinden uzak durmal y z. III. aç altlar ndan uzak durmal y z. Yukar daki tedbirler bizi afla - daki do al afetlerin hangisinden korur? ) deprem ) y ld r m ) ç in mal ve can kay plar na yol açmas n n ana sebepleri; binalar n sa lam zeminlere yap lmamas ve binalarda dayan kl malzemelerin kullan lmamas d r. cümlesinde noktal yere afla - dakilerden hangisi gelmelidir? ) deprem ) sel ) ç 17- ir depremin fliddetini ölçen alet afla dakilerden hangisidir? ) termometre ) enkaz ) sismograf 18- fla dakilerden hangisi, çevreyi olumlu yönde de ifltirme çabas d r? ) Ormanlar n tar m arazisi yap lmas ) Yeflil alanlar n ço alt lmas ) Her yere fabrikalar n kurulmas 19- fla dakilerden hangileri, çevrede kal c kirlili e sebep olmaz? ) gazete kâ tlar ) plastikler ) cam flifleler 20- I. elediyeler II. Çevre akanl III. nsanlar Yukar dakilerden hangileri çevreyi korumak, gelifltirmek, temiz tutmak ve güzellefltirmekten sorumludur? ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III

19 2. s n f 1. DÖNEM HYT LG S R DE ERLEND RME 1- fla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? ) ir ö rencinin okuluyla ilgili düflünceleri her zaman ayn d r. ) ir ö rencinin ö retmenine karfl olan duygular zamanla de iflebilir. ) ir ö rencinin okul idarecileri hakk ndaki duygular de iflebilir. 2- ir çocuk, banyosunu yaparken afla dakilerin hangisinden yard m ister? ) ö retmeninden ) annesinden ) arkadafllar ndan 3- Hangisini okulda sa l m z korumak için yapmal y z? ) Tuvaletten sonra eller y kanmal. ) Okul bahçesi a açland r lmal. ) Sokak hayvanlar n sevmeli. 4- fla daki durumlardan hangisinde ö retmenden yard m istenmelidir? ) Kiflisel bak m yaparken ) Elbiselerimizin ütülenmesinde ) ir konuyu anlayamad m zda 5- fla daki özel gün kutlamalar ndan hangisinin tarihi bütün anneler için ayn d r? ) Do um günü ) nneler günü ) Evlenme y l dönümü 6- Okul kurallar niçin konulmufl olabilir? ) Ö renciler çok istedikleri için ) Yasalar zorunlu hâle getirdi i için ) Toplu yaflan lan yerde huzuru, düzeni, disiplini sa lamak için 7- fla daki davran fllardan hangisi etik de ildir? ) Yerlere tükürmek ) Fidan dikmek ) Hayvanlar sevmek 8- Nas l bilinçli bir tüketici olunabilir? ) ol bol al flverifl yaparak ) E itimle, tüketici haklar n ö renerek ) Sürekli tasarruf yaparak 9- fla daki trafik kurallar ndan hangisi yanl fl verilmifltir? ) raçlarda emniyet kemeri ba lanmal d r. ) raçlar k rm z fl kta durmal - d r. ) Yayalar k rm z fl kta geçmelidir.

20 10- fla daki do al afetlerden hangisinin oluflumunda insan etkisi yoktur? ) deprem ) yang n ) erozyon 11- fla daki canl lardan hangileri yuvalar n kendileri yaparlar? ) tilki - köpek ) inek - at ) insan - kufl 12- Toprak, günefl, hava, su, afla - daki ev canl lar ndan hangisinin ihtiyac d r? ) bal k ) çiçek ) kufl 13- Türkiye umhuriyeti nin kurucusu olan Türk büyü ü kimdir? ) Mustafa Kemal tatürk ) smet nönü ) Fatih Sultan Mehmet 14- fla dakilerden hangisi, fiziksel özelliklerimizden de ildir? ) göz rengi ) boy ve a rl k ) düflüncelerimiz 15- fla daki organlar m zdan hangisi, ifllevi gere i di erlerinden daha büyük önem tafl r? ) beyin ) mide ) karaci er 16- Gün boyunca neleri ne zaman yapaca m z belirlemeyi nas l adland rabiliriz? ) haftal k plan ) günlük plan ) tatil plan 17- Esra, 1 YTL olan harçl n n hergün 25 Ykr sini biriktirmektedir. Esra bunu hangi gerekçeyle yap yor olabilir? ) savurganl ktan ) cimrilikten ) tasarruf için 18- Kellik, körlük, topall k gibi fiziksel özürleri olan insanlara karfl hangi davran fl biçimi do rudur? ) hoflgörü ) ac ma ) alay 19- Keskin sirke küpüne zarar verir. atasözü afla daki duygulardan hangisiyle ilgili olabilir? ) korku ) k zg nl k ) sevinç 20- Hayvan do umlar, hayvan hastal klar n n teflhis ve tedavisiyle ilgilenir. Tan t m yap lan meslek çal flan afla dakilerden hangisidir? ) veteriner ) ebe ) doktor

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

F Z KSEL ÖZELL KLER M

F Z KSEL ÖZELL KLER M Hayat Bilgisi Okul Heyecan m F Z KSEL ÖZELL KLER M Duyu organlar m zla alg lad m z farkl l klar bizim fizikî özelliklerimizdir. Buna d fl görünüfl de diyebiliriz. nsanlar fiziksel özellikleri ile kolayca

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz?

1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Dün, Bugün, Yar n TEST 99 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen ifllerden hangilerini yard m almadan tek bafl n za yapabiliyorsunuz? flaretleyiniz. Okula gitmek... Odan

Detaylı

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir?

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir? PARALARIMIZ V TAM N MANAVI Domates 500 YKr Salatal k 300 YKr Elma 1 YTL Muz 3 YTL Yeflil so an 250 YKr Maydanoz 150 YKr Patates 700 YKr Patl can Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Yaflad m z Yer 98 1. Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar da 2:30'u gösteren saati kullanarak yönlerin nas l bulunabilece ini

Detaylı

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l.

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l. Türkçe Dil Bilgisi TÜRKÇE Bunlar biliyor musunuz? Ses Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Harf Sesin yaz daki karfl l. Alfabe Bir dildeki harflerin belirli bir s raya

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı