Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı"

Transkript

1 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni medya uygulamalarından olan sosyal medya ortamlarının gerek Türkiye de gerek dünyada çok sayıda kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet üzerinden kullanıcılarla doğrudan etkileşime girme olanağı tanıyan bu uygulamalar, seçim dönemlerinde de adaylar ve/veya partili kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Daha geniş yönetim yeteneğine sahip oldukları kişisel veya kurumsal resmi web sitelerinden farklı olarak, kendilerinin de birer kullanıcı olduğu sosyal medya ortamlarında, aday ve/veya partili kullanıcıların seçmenlerle kurdukları ilişkiler ve Twitter örneğinde sosyal medya kullanım pratikleri bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu amaçla, Twitter ortamında yer alan partili kullanıcılar ve parti liderlerinin hesapları Türkiye deki 2011 Genel Seçimi dön e- minde incelenmiş, aday ve/veya partili kullanıcıların Twitter hesapları ve Twitter daki tweetleri (gönderileri) ile ilgili olarak içerik çözümlemesi bulguları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler Siyasal iletişim, sosyal medya, mikroblog, Twitter, siyasi partiler, siyasi liderler Yazarlar proje ekibini oluşturmaktadır ve tüm yazarların katkısı eşittir. Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Ankara / Türkiye Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Ankara / Türkiye Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Ankara / Türkiye Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi İzmir / Türkiye Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İzmit / Türkiye Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi İstanbul / Türkiye 59

2 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Giriş Dijital kamusal alanda yurttaşın söz-edim eylemliliğinin tezahürü nedeniyle yurttaş kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayan sosyal medya, günümüzde siyasal gelişmelerin değerlendirilmesinde giderek daha fazla dikkat edilen bir uzam haline gelmiştir. Özellikle sosyal medya ortamları siyasal tercihlerin ifade edilmesinde, pekiştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında siyasi parti ve liderler tarafından kullanılan temel araçlardan biri hâline gelmiştir. Çok katmanlı yapısı nedeniyle, sosyal medyanın siyasal iletişim sürecinde kullanımı birbirinden farklılaşan deneyimler ortaya çıkarmaktadır. Sosyal medya ortamlarının bir siyasal iletişim aracı olarak başarılı ve etkili bir şekilde kullanımını tanımlayabilmek için, sosyal medya kullanım deneyimlerinin hangi özgül koşullar altında şekillendiğini anlamak ve yeni medya ortamlarının özelliklerinin hesap sahipleri tarafından nasıl kullanıldığını incelemek gerekmektedir. TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen bu çalışma 1 Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde siyasi partilerin ve siyasi parti liderlerinin siyasal iletişim uzamı olarak sosyal medya ortamlarını kullanım pratiklerinin nicel ve nitel yöntemlerle incelenmesi üzerinedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya ortamların bir siyasal iletişim kampanyasında etkin kullanımı ile bağlantılı olarak yurttaşlık kültürünün gelişmesi temelinde siyasi partilerinin söylemsel pratiklerinin nasıl dönüştüğünü ortaya koymaktır. Araştırmada, Twitter ve Facebook taki AKP, CHP, MHP ve BDP nin siyasi parti olarak resmi hesapları ile parti liderlerinin ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin resmi hesapları 2011 Genel Seçimleri ö r- nek olayı üzerinden demokrasiyi, demokratik katılımı nasıl anlamlandırdıkları, kendilerinin ideolojik konumları ve değerlerini hangi söylemsel pratikler ile üreterek yaydıkları, yurttaşlarla nasıl etkileşime geçtikleri somutlanacaktır. Çalışmanın burada tartışmaya açılacak kısmındaysa, aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır: Siyasi partilerin liderleri 2011 Genel Seçimlerinde Twitter ı nasıl ve ne yoğunlukta kullanmıştır? Twitter kullanım pratikleri arasında ne gibi farklar ve benzerlikler vardır? Bu soruların yanıtları içerik çözümlemesi yönteminden elde edilen bulgular temelinde tartışılacaktır. Ancak, bu tartışmaya geçmeden önce ilk olarak, siyasal iletişim çalışmalarında sosyal medya ortamlarının yeri kısaca sunulacak, ardından da Türkiye de siyasi partilerin ve liderlerin web 1.0 dan 2 web 2.0 a 3 sosyal medya kullanımı pratikleri tarihsel bir izlekte değerlendirilecektir. 60

3 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Siyasal İletişim ve Sosyal Medya Siyasal iletişim, belli ideolojik amaçlarını, toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan iletişim olarak tanımlanabilir (Aziz 2003: 3). Aziz, siyasal iletişim sürecinde, siyasal iletinin hangi tür, yöntem ve teknikler kullanılarak hedef kitleye aktarılacağı hususuna dikkat çekerek, hedef kitlenin özelliklerinin göz önüne alınarak yeni iletişim teknolojilerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizmektedir (2011: 6). Siyasal iletişim kampanyalarında sosyal medya kullanımına iki farklı konumdan yaklaşılabilir: Bunlardan ilki, belli bir siyasi parti ve/veya parti lideri ekseninde merkezden organize edilen siyasal kampanyalar iken; ikincisiyse tabandan gelen çeşitli siyasi örgütlenmelerdir (Diarmaid 2011). Sosyal medya olgusunu bir bütün olarak ele alırsak, ikinci konumun birincinin önemini arttırdığı varsayılabilir. Çünkü, siyasi ve tarihi bağlamda sosyal medyaya gücünü, yurttaşın dijital kamusal alandan sokağa, meydanlara ve sandığa taşınan eylemliliği şeklinde tezahür eden sosyopolitik etkilerinden alır. Barack Obama nın 2008 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde galip gelmesi, 2009 İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ardından gerçekleşen toplumsal protestolar, Wikileaks olayı ve Arap Baharı adı altında tanımlanan Tunus, Mısır, Libya ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu nun otoriter rejimlerinde rejim karşıtı toplumsal ve siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı gibi örneklerden anlaşılacağı üzere, sosyal medya dijital kamusal alan olma özelliğinin ötesine geçerek, bizatihi siyasal mekanizmanın bir parçası olmuş, siber uzamdaki siyasi ve toplumsal örgütlenmeler sokaklar, meydanlar ve sandıklarla buluşmuş, bu karşılıklı beslemenin sonucunda ise somut toplumsal ve siyasal değişimler gerçekleşmiştir. Sosyal medyayı siyasal iletişim sürecinin bir bileşeni olarak konumlandırırken, öncelikle İnternet in siyasal amaçlı kullanımını irdelemek gerekir. Davis ve arkadaşları, İnternet in ABD seçim kampanyalarındaki yerini üç tarihsel dönem temelinde incelemiştir (2009). Bunlardan ilki siyasal iletişim kampanyasında İnternet in kullanımın keşfi dönemi, ikincisi kullanımın olgunlaşması dönemi, üçüncüsü ise olgunlaşma sonrası dönemdir. Keşif dönemindeki İnternet kullanımı, George H. W. Bush ve Bill Cli n- ton ın 1992 Başkanlık seçimi kampanyası sırasında yürüttüğü çalışmalar ile başlamıştır. İlk yıllarda İnternet kullanımının başlıca amaçları arasında e-posta göndermek ve bilgisayarlı bilgi sistemlerinde görünür bir varlık göstermek yer alırken, 1998 e gelindiğinde ise artık birçok adayın web sitesine sahip olduğu gözlenmiştir. Web sitesi denen ortam temelde İnter- 61

4 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 net in web 1.0 döneminin bir uzamıdır. İnternet, 2000 yılına kadar süregelen keşif dönemi boyunca, sık sık güncellenmeyen enformasyon ve simgesel içeriğin sergilenmesi amacıyla kullanılmıştır. Etkileşim özelliğiyle 4 birlikte başlayan olgunlaşma dönemi, siyasal kampanya sitelerinin kullanıcının katılımını temin eden özellikler ile donanmasını olanaklı kılmıştır. Günümüzde siyasal amaçlar ve hedefler doğrultusunda kullanılan sosyal medya uygulamalarının temelinde, olgunlaşma döneminin web sitelerinde yaşama geçirilen fikirlerin yattığı ileri sürülebilir. Olgunlaşma döneminde İnternet in seçim kampanyalarına olan desteği kampanya faaliyetleri, iletişim, harekete geçirme ve kaynak yaratma olarak sıralanabilir. Kampanya faaliyetleri, seçim için bilgi toplama ve seçim malzemelerinin dağıtımıyla; iletişim işlevi, reklam verme, belli topluluklara ulaşma ve e-posta adreslerinin toplanmasıyla; harekete geçirme işlevi, seçmenlerin seçim sürecine daha fazla katılımını sağlama amacıyla yürütülen etkinliklerle; kaynak yaratma işlevi ise, çok sayıdaki kaynaktan az miktarda gelir sağlamayı öngören stratejiler ile ilişkilendirilebilir. Olgunlaşma sonrası dönem, seçim kampanyalarının kurumsal sitelerin dışına taşarak İnternet geneline yayıldığı döneme tekabül etmektedir. Kampanya sitelerinin seçmene ulaşmada yetersiz kalmasıyla tetiklenen süreçte iki tür siyasal iletişim aracı devreye girmiştir: Medya kontrollü çevrimiçi iletişim araçları ve kullanıcı kontrollü çevrimiçi iletişim araçları. Üçüncü şahısların insiyatifinde bulunan medya kontrollü çevrimiçi iletişim araçları, haber sitesi ya da blog gibi kampanya sitelerine kıyasla daha fazla seçmene ulaşan simgesel içerik ve enformasyon aktarım kanallarıdır. Kullanıcı kontrollü çevrimiçi iletişim araçları ise, Facebook ve Twitter ı da içine alan çeşitli sosyal ağ uygulamalarını kapsar. Dolayısıyla, sosyal medya aslen, kullanıcı kontrollü çevrimiçi iletişim araçlarıdır. Sosyal medyayı siyasi partiler açısından değerlendirirken, İnternet te yer alan diğer siyasal platformlardan ayrı tutmak gerekir. Çünkü, web 2.0 ın özelliklerinden beslenen sosyal mecralar, potansiyel seçmenin halihazırda yerleşik bulunduğu platformlar olarak partilerin stratejik kararlarına doğrudan tabi değildir. Diğer bir deyişle, siyasi partiler de tıpkı seçmenler gibi bu sosyal ağların birer üyesidir ve de bu mecraların yönetiminde sınırlı etkiye sahiptir. Bu noktada, kurumsal sosyal medya hesapları ile parti siteleri arasındaki ayrıma dikkat çekmek gerekir. Çünkü, sosyal medyanın siyasal iletişim aracı olarak deneyimlenmesi, her ne kadar yukarıdan aşağıya bir ilişkiyi temsil ediyor gibi görünse dahi, içinde farklı türden dinamikleri barındırmaktadır. Söz konusu dinamiklerin temel belirleyicisi ise, siyasi aktörlerin seçmene, yani yurttaşa yakınlaşmasını sağlayan etkileşim unsurudur. 62

5 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Kluver ve arkadaşlarının 2007 tarihli çalışmasında İnternet ile gelen olanakların yanısıra siyasal kampanyaları etkileyen sosyopolitik faktörler de göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma, İnternet kampanyalarını anlamlandırabilmek ve web pratiklerinde ortaya çıkan değişkenleri tanımlayabilmek üzere ikna etme sürecinde geliştirilen yöntemden yararlanmıştır (Foot ve Schnider 2006: 22). Bu yönteme göre, ikna etme sürecinin İnternet kampanyalarındaki işleyişi, yürütülen kampanya ve siyasi aktörler arasında farklı ilişkiler sunan dört temel pratik çerçevesinde işlemektedir: Bilgilendirme, katılım, bir araya getirme ve harekete geçirme. Bu pratikler, çalışmaya konu olan çeşitli kampanya örneklerinde ekonomik gelişme ve teknolojik gelişme bağımsız değişkenleri temelinde karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. Öte yandan, İnternet kampanyalarında farklı uluslararası modellerin anlaşılabilmesi için de, ülkelerin siyasal gelişim ve siyasal kültür bağlamında sahip olduğu bir takım özellikler de dikkate alınmıştır. Buradan hareketle, İnternet kampanyalarının etkilendiği bir takım dinamiklerin sosyal medya ortamları için de geçerli olduğu ileri sürülebilir. Burada, İnternet in siyaset ile olan ilişkisindeki iki farklı bakış açısına değinmekte fayda var. Bunlardan ilki, siyasal arenadaki farklı eğilimlerin daha dengeli biçimde temsil edilmesinde İnternet in olumlu rol oynayacağından hareketle bastırılmış grupların ve/veya muhalif grupların siber uzamda örgütlenme becerilerinin arttığına iddia eder (Bennett 2003). İnternet, küçük ölçekteki partilerin ve bağımsız adayların sesini duyurmada önemli bir araçtır (Davis vd. 2009: 13). Bu sayede İnternet gerçek demokrasinin inşa edilmesi sürecinde önemli rol oynar ve gerek geri besleme kanalları, gerekse toplulukları bir araya getirme potansiyeliyle siyasal iletişimin güçlü bir ayağını oluşturur. İkinci yaklaşımın savunusunda ise, İnternet in siyasi kurumların etkisi altında kalarak geleneksel medyanın akıbetini paylaşacağı öngörüsü yer almaktadır (Resnick 1998). Burada iki yönlü bir ilişkiden söz edilebilir: İnternet in siyasal güçlerin baskısıyla yapılandırılması, aynı zamanda bu medyanın egemen siyasal yapıyı güçlendirmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu yöndeki bir bakış açısının İnternet in seçmen tarafındaki potansiyelini göz ardı ettiği ifade edilebilir. Tsagarousianou ya (1999: 189) göre, e-demokrasi projeleri seçmenin karar verme mekanizmalarına katılmasına üç yoldan katkıda bulunmaktadır: Enformasyon temini, tartışma ve katılım. Bu olanaklar arasında tartışma ve katılım, sosyal medyada gerçekleştirilen siyasi kampanyalarda daha fazla ön plana çıkarılırken, kurumsal web sitelerinin çoğunlukla enformasyon teminine hizmet ettiği gözlenmiştir. Kluver ve arkadaşlarının (2007) farklı sosyopolitik özellikler gösteren ülkelerdeki çevrimiçi seçim kampanyalarını 63

6 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 karşılaştırmalı analize tabi tutmak suretiyle yürüttükleri çalışmada ortaya çıkan eğilim de bu yöndedir. Araştırmadan edinilen diğer bulgular, siyasal aktörlerin siyaset üretim süreçlerine dair bazı noktaları aydınlatmaktadır. Analizler, herhangi bir ulusal seçim ortamında siyasi aktörlere ait üretim pratiklerinin, farklı ulusal seçim ortamlarında temsil edilen aynı türden aktörlerin üretim pratikleri ile benzeştiğini ortaya koymuştur. Diğer taraftan, farklı niteliklerdeki siyasi aktörlere ait üretim pratikleri, aynı ulusal seçim ortamında dahi farklılaşmaktadır (Kluver vd. 2007: 258). Yine aynı araştırmaya göre, web üzerinden siyaset üretim pratiklerinin ulusal çaptaki uygulama biçimleri üzerinde mevcut siyasal kültürün önemli derecede etkisi bulunmaktadır. Yurttaşlar arasında siyasal katılım ve bağlılık düzeylerinde görülen farklılıklar, siyasi aktörlerin web üzerindeki siyaset üretim pratiklerinde çeşitlenmeyi beraberinde getirmektedir (259). Hedef seçmen kitlesi özelinde tasarlanan kampanyaları şekillendirmek, siyasal üretim pratiklerinde uzmanlaşmayı da gerektirmektedir. Geçmişte siber uzam üzerinde kontrol sahibi olamadıkları gibi, belli grup ve seçmenleri nasıl hedef almaları gerektiğini de bilemeyen siyasi aktörler (Stromer-Galley 2000), bugün bilhassa sosyal medya üzerinde yürütülen kampanyalar ile ortaya çıkan olumlu sonuçlardan oldukça memnundurlar. Şüphesiz, bunların başında sosyal medyayı etkin biçimde kullanan Obama gelmektedir. Obama, sosyal medyayı seçim stratejisine entegre etmesindeki başarısından dolayı, Sosyal Ağların Kralı (The Washington Post 2007) olarak nitelendirilmiştir. Bu noktada, ABD nüfusunun %78.3 (Internet World Stats) oranındaki İnternet erişimi ile Obama nın başarısını göz önünde bulundurarak, siyasal iletişim sürecinde sosyal medyanın kullanımını, Obama nın 2008 Amerikan Başkanlık seçimlerindeki deneyimi özelinde irdelemek yerinde olacaktır. Diarmaid e göre (2011), Obama nın sosyal medya kullanımında öngördüğü stratejiler şu şekilde sıralanabilir: Siyasi kimliğin inşası: Rakipleriyle kıyaslandığında Obama nın genel seçmen portföyündeki bilinirliği oldukça düşüktü. Bu yüzden, kimliğinin farkındalığını düşük maliyetle artırma tercihi sosyal medyadan yana kullanılmıştır. MyBarackObama.com (MyBO): Kişiselleştirme yoluyla profil oluşturulabilen sitede, arkadaş listesi kurma ve blog yazma olanaklarının yanı sıra gruplara dahil olma, kaynak yaratma (örneğin, para toplama) etkinliklerine katılma ve etkinlik organize etme gibi opsiyonlar da bulunmaktaydı. Sosyal ağlardaki kullanıcıların bir araya geldiği MyBO, Obama nın seçim stratejisindeki temel araçlardan biri olmuştur. 64

7 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Birden fazla platformda bulunmak: Obama, tek bir platforma bağlı kalmak yerine, belli gruplara hitap eden daha küçük çaplı siteler de olmak üzere çok sayıda sosyal ağda kendini göstermiştir. Bağış: Obama, kendini gösterdiği her bir platformda bağış için ayrı bir widget 5 bulundurmak suretiyle yaklaşık 500 milyon dolar toplamıştır. Çevrimiçi yapılan bağışların sayısı 6.5 milyondur (The Washington Post, 2008). Katılım: Farkındalık yaratmak ve katılımı arttırmak üzerine kurulu olan seçim stratejisiyle 13 milyon e-posta adresine 1 milyar e-posta gönderilerek geniş kitlelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yöntem, sosyal medyanın sınırları dışında yer almakla beraber, onu destekler niteliktedir. Oy topladığı kesimin demografik özellikleri göz önüne alındığında, Obama nın ABD deki 30 yaş altı nüfusun %66 sı tarafından desteklendiği görülmektedir. İnternet in bu yaş aralığında yer alan nüfus tarafından daha yüksek oranda kullanıldığını düşünürsek, seçim öncesinde uygulanan sosyal medya stratejisinin önemi ortaya çıkar. Elbette, seçimlerin sonucu sadece ve sadece sosyal medya stratejilerine bağlı değildir. Oy verme ediminde belirleyici olan etkenlerin sayısı çok fazladır. Sosyal medya, bu etkenler içinde belli bir öneme sahip olmakla beraber sadece bir değişkeni temsil eder. Ancak günümüzde bu ortamların yaygınlığı düşüldüğünde, siyasal kampanya tasarımında gitgide önemlerinin arttığı söylenebilir. Siyasi partilerin ve liderlerinin İnternet te varlık göstermelerinin temeli, her şeyden önce seçmen tabanını genişletme çabasına dayanır. İnternet in bir çekme teknolojisi (pull technology) olduğu göz önüne alındığında, geleneksel web sitelerinin bu amaca hizmet etmekte yetersiz kaldığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir (Ward ve Gibson 2009: 29). Potansiyel seçmenin halihazırda toplandığı sosyal medyaysa, siyaset üretimin temel araçlarından biri olarak her geçen gün giderek daha fazla önem kazanacaktır. Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde siyasi parti ve liderlerin sosyal medya kullanımı üzerine genel bir değerlendirme Ertuğrul Acar tarafından betimleyici bir düzeyde yapılmış, AKP, CHP ve MHP liderlerinin Twitter hesap bilgilerinin tanıtımı üzerine yoğunlaşılmıştır (2012: ). Bu noktada Türkiye de siyasi partilerin ve liderlerin web 2.0 ortamlarının sağladığı olanaklar nedeniyle sosyal medya ortamlarını giderek daha yoğun kullanacağını öngörmek hiç de yanlış olmayacaktır. Özellikle İnternet ve cep telefonunu yoğun ve yaygın bir şekilde kullanan Türkiye deki genç nüfusun potansiyel seçmen olarak varlığı siyasi partilerin gençlik kolları tarafından göz ardı edilmeyecek bir olgudur. 65

8 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Bu noktada Dahlgren in yurttaşlık teknolojileri kavramını açıklayalım. Ona göre, hükümet, eğitim, medya gibi yurttaşlık teknolojileri (kavram Cruikshank e (1999) aittir) aracılığıyla yurttaşları ve yurttaş kültürünü güçlendirir veya güçsüzleştirir (2000: 335). Yine Dahlgren e göre yurttaşlık kültürünün dört boyutu vardır ve modern demokrasilerde medya etkisini araştıran görgül araştırmalar için bu dört boyut oldukça önemlidir. Bunlar, uygun bilgi ve yeterliliklerdir, örneğin demokratik yurttaşlık için gereken iletişim becerileridir; demokratik değer ve ilkelere bağlılık, ilgili pratikler, rutinlerdir; tüm bunların gündelik yaşama sinmiş olasıdır; yurttaş olarak kimliklerin varolmasıdır. Dahlgren bu dört boyutun birbirinden ayrılmaz olduğunu belirtmektedir (2000: 339). Yeni medya ortamlarının yurttaş kültürüne katkısı, siyasi partiler ve liderlerin sosyal medya kullanım pratikleri üzerinden izlenebilir. Bu çalışmada da Türkiye özelinde sosyal medyanın siyasi partiler tarafından seçim sürecinde kullanılması durumu nicel-nitel içerik çözümlemesi temelinde incelenecektir. Türkiye de Siyasi Parti ve Liderlerin Web 1.0 dan Web 2.0 a Siber Uzam Deneyimleri ve 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımının İçerik Çözümlemesi 2007 genel seçimlerinde siyasi partiler tarafından parti etkinliklerinin ve özellikle lider mitinglerinin duyurulması, basın açıklamalarının yüklenmesi ve sürekli-düzenli güncellemelerle web 1.0 ortamının etkin bir şekilde kullanılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz genel seçimlerinde AKP nin siyasal iletişim stratejisi içerisinde web 1.0 ortamının yer aldığı bilinmektedir. Aziz İnternet ortamında hem bilgilendirme, hem de seçmen tutum ve davranışını etkileme amacıyla doğrudan reklam yapılmıştır: Genç Parti nin uygulamasın Yahoo gibi yabancı haber portallarına partinin reklamı verilmiş, ayrıca mobil telefonlara kısa mesajlar geçilerek partilerin reklamları yapılmıştır saptamasında bulunmaktadır (2011: 175). Bayraktutan-Sütçü İktidarın Müzelerinin Sanal Uzamdaki Varlığı Üzerinden Siyasal İletişimi Yeniden Düşünmek başlıklı çalışmasında yurttaş için katılımcı bir demokrasi temelinde çeşitli olanaklara sahip İnternet in, siyasal partiler tarafından giderek bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmakta olduğunu belirtir (2007: 71-96). Araştırmacı, AKP ve CHP başta olmak üzere siyasi partilerin web 1.0 ortamlarını nasıl kullandıklarını incelemiş, çalışmasında web sitelerinin etkileşimsellik özelliğini altyapı etnografisi tekniği ile saptamanın yanı sıra, web site yöneticileri ile de yüz yüze görüşme yapmıştır. Araştırmacı özellikle AKP nin 66

9 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig yeni medya ortamlarını siyasal iletişim uygulamalarında kullanmaya önem verdiğini belirtmekte, İnternet kullanımı tek başına değerlendirildiğinde ise, ortamın çoğunlukla örgüt içi iletişimde kolaylaştırıcı olarak kullandığı dikkat çekmektedir. Dışa dönük iletişimde ise çoğunlukla liderin varlığında bedenleşmiş parti ve görüş politikaları aktarılmaktadır (2007: 91) saptamasında bulunmaktadır. YouTube da propaganda ve siyasi kampanya başlığı altında Türkiye den de gitgide daha fazla videonun dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Örneğin, 2007 genel seçiminde Engin e göre, YouTube da CHP ve adaylarına ilişkin 4 bine yakın, AKP yi konu alan 3 bine yakın (anti-propaganda nitelikteki videolar da dâhil olmak üzere), Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi nin bine yakın video paylaşımı bulunulmuştur (2007: 5). Bu tür viral üretimlerin giderecek yaygılaşacağı hiç kuşkusuzdur yerel seçimlerinde siyasi partilerin gençlik kollarının özellikle Facebook gibi toplumsal paylaşım ağını parti politikasını anlatmak ve etkinliklerini duyurmak için yoğun olarak kullandığı, bazı belediye başkan adaylarının da Facebook duvarından seçmenine seslenmeyi seçtiği görülmüştür. Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook- Görülüyorum Öyleyse Varım! adlı çalışmada (Toprak vd., 2009) 2009 yılında yerel seçimler öncesi ve sonrasında Facebook ortamındaki siyasi örgütlenmeler listelenmiş, üye sayıları saptanmıştır. Bu çalışmada siyasi partilerin yeni medya ortamını giderek artan ilgi ve yoğunlukta kullanacağı belirtilmiştir Genel seçimlerinde siyasi partilerin ve liderlerin web 2.0 ın olanaklarını daha yoğun kullandığını söyleyebiliriz. Bu çalışma öncesinde verili saydığımız durum, siyasal iletişim kampanyalarında Facebook ve Twitter ın sahip olduğu önemdir. Türkiye nin 2008 yılı itibariyle Facebook u en çok kullanan 4. ülke olması 6, TBMM deki partilerin bu arayüzeyde yüzlerce sayfa ve grup açmasına neden olmuştur. Facebook ve Twitter siyasal örgütlenmeler açısından örgütlenme pratiğinin yayılması ve seçmenin/yurttaşın siyasal iletişim sürecine, artık pasif alıcı olarak değil aktif eyleyen ve talep eden olarak dahil olabilmesi anlamında verimli bir alandır. Örneğin, Facebook ortamı siyasi partiler için siyasal söylemlerinin tanıtımını yapabildikleri; seçmenlerinden geri bildirim alarak, ağ üzerinden yeni politikalar üretebildikleri; kullanıcılar içinse siyasi partiye ve o siyasal söyleme dair talep ve beklentilerini en kolay yoldan ifade edebilecekleri alternatif bir kamusal alan olarak işlev görmektedir. İnternet le birlikte gelişen ağ yurttaşlığı, eskinin edilgen, hürmetkâr ve biat eden yurttaşına göre, daha katılımcı, haklarına ve özgürlüklerine daha çok sahip çıkan bir yurttaşlık anlayışını içermektedir (Telli Aydemir 2008: 57-70) itibariyle Türkiye de Twitter kullanımı yaygınlık kazanmış ve özellikle dijital okuryazarlık düzeyi yüksek görece genç milletvekilleri 67

10 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Twitter hesapları üzerinden binlerce takipçi edinmişlerdir. Özellikle genel seçimlerin yaklaştığı dönemlerde siyasi parti liderlerinin de Twitter ı aktif olarak kullanmaya başladıkları görülmüştür. Bir sosyal medya uygulaması olan Twitter, aslında bir mikroblog dur. Twitter 2006 yılında hizmete giren, 140 harflik bir sözedimi olanağı tanıyan, bu söz edimlerinin tweet olarak tanımlandığı bir yazılımdır. Presley Ifukor a göre mikroblog, e- postanın, SMS in, blog un ve anında mesajlaşmanın en iyi özelliklerini alan bir kombinasyondur (2010: 400). Çalışmada ilk olarak 2011 Genel Seçimlerine katılan ve 12 Haziran 2011 Genel Seçim sonucuna göre TBMM nde grup oluşturma hakkı edinen Facebook ve Twitter da hesabı bulunan siyasi partiler, liderleri ile MYK üyelerinin resmi hesapları 1 Nisan - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında araştırma örneklemi olarak web arayüzü kullanılarak (İnternet tarayıcı ile sayfalara ulaşarak), pdf formatına yazdırılarak kayıtlanmıştır. Bu hesaplara erişim geriye dönük olarak yapılmıştır. Twitter'da örnekleme siyasi partilerin genel ve/veya eş başkanları, genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri, bağımsız adayların tamamı ve gazeteci milletvekili adayları dahil edilmiştir. Bu kişilerden 250+ tweet sahibi olan veya takipçisi olanların hesapları ikinci aşamada içerik analizi için seçilmiştir. İkinci aşamada, Adalet ve Kalkınma Parti li (AKP) kullanıcılardan 9, Cumhuriyet Halk Parti li (CHP) kullanıcılardan 7, Milliyetçi Hareket Par ti li (MHP) kullanıcılardan 6, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu (EDÖB) adaylarından 7 ve bağımsız milletvekili adaylarından 7 Twitter hesabı 7 içerik analizine 8 tabi tutulmuştur. Şekil 1. İncelenen Hesap Sayıları 68

11 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Bu hesaplardan örneklem döneminde (1 Nisan-30 Haziran 2011) gönderilen tweetlerin sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir: Şekil 2. Toplam Örneklem Tweet Sayıları Örneklemde yer alan hesaplar arasında Twitter ı en yoğun kullanan grup, hesap başına ortalama 496 tweet ile Bağımsız adaylar olmuştur. Aynı sayı AKP için 454, MHP için 310, CHP için 107, EDÖB adayları için ise 308 dir. 9 Şekil 3. Hesaplardaki Ortalama Tweet Sayısı 69

12 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Bağımsız adaylardan sonra en yoğun kullanım AKP li kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bağımsız adaylar ve AKP li kullanıcılar ile diğer partilere ait hesapların kullanım yoğunluğu arasında belirgin bir fark görülmektedir. Liderlerin hesaplarından gönderilmiş, örneklem döneminde yer alan tweetlerin sayıları ise aşağıdaki grafikte görülmektedir. Şekil 4. Liderlerin Tweet Sayıları Parti liderlerinin tweet sayılarına bakıldığında, en çok tweeti Selahattin Demirtaş ın gönderdiği görülmektedir. Gültan Kışanak ise yalnızca 14 tweetle örneklemde yer almıştır. Bir gün içinde 100 ün üzerinde tweet gönderen gruplar, MHP, AKP ve bağımsız adaylar olmuştur. EDÖB ve CHP nin ise 100 ün üzerinde tweet gönderdiği herhangi bir gün olmamıştır. Bu noktada, örneklemdeki CHP hesaplarından toplam 752 tweet gönderilmiş olduğu yeniden belirtilmelidir. Tüm grupların kendi tweet gönderim yoğunluklarına göre günler incelendiğinde, AKP nin 27 Nisan ve 8 Haziran 2011, CHP nin 19 Nisan ve 25 Mayıs 2011, MHP nin 25 Nisan, 2, 3, 16, 28 Mayıs ve 10 Haziran 2011, EDÖB adaylarının 10 ve 15 Nisan 2011 ile 24 Mayıs 2011, bağımsız adayların ise en çok 19 ve 23 Nisan 2011 ile 11 ve 12 Haziran 2011 tarihinde tweet göndermiş oldukları görülmektedir. Partilerin hangi gün yoğun tweet attıkları siyasi gündemdeki konularla yakından ilişkilidir. Bu çalışmada da bu ilişki, en çok tıklanan bir haber sitesinde gündem takibi ile doğrulanmıştır. 70

13 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Şekil Haziran 2011 Tweet Sayıları Genel seçimin yapıldığı gün olan 12 Haziran 2011 de Twitter ı en yoğun kullanan parti, 130 tweet ile AKP olmuştur. Bu sonuçta, AKP nin seçimleri kazanan parti olmasının da etkisi bulunmaktadır. AKP yi 119 tweet ile bağımsız adaylar izlemiştir. AKP lilerin tweetlerinde dikkat çeken #birlikteturkiyeyiz Hashtag i altında, partinin muhafazakâr demokrasi ideolojisiyle tutarlı bir söylem üretmesidir. Bağımsız adaylar içinse sosyal medya ortamlarının tüm seçim süreci boyunca seslerini ve politikalarını duyurabilecekleri yegâne kitlevi öz iletişim aracı (Castells 2013) olduğunu bu noktada belirtmeliyiz. 10 İncelenen kullanıcıların Twitter arayüzünü kullanımı ile ilgili ayrıntılar, ilk olarak hesap sahibiyle ilgili olarak paylaşılan bilgiler düzeyinde incelenmiştir. Bu bilgiler, yer ya da şehir bilgisi, unvan, kişisel bilgiler, meslek, parti içi görev bilgileri ve kendisine ait Twitter dışındaki web bağlantıları ile Türkçe dışında herhangi bir dilde içerik barındırıp barındırmadığıdır. Parti farkı olmaksızın, seçim sürecinde Twitter kullanıcılarının, medeni hali, çocuk sayısı ya da eşi ile ilgili kişisel bilgileri ve meslek bilgisini, doğrudan hesaplarındaki tanımlayıcı bölümde paylaşıma açmadıkları görülmüştür. Kişisel bilgilerini paylaşıma açan AKP adayı Hüseyin Çelik, d o- ğum tarihini ve yerini hesabında paylaşırken, MHP adayı Zuhal Topçu, iki çocuk annesi olduğunu belirtmiştir. Mesleklerinin ne olduğunu paylaşan kullanıcılar ve kullandıkları ifadeler şu şekildedir: CHP den Mustafa Balbay, Gazeteci, Yazar ; MHP den Ömer Kanburoğlu, Journalist, author, columnist (Türkçe: Gazeteci, yazar, köşe yazarı), yine MHP den Zuhal Topçu Akademisyen ve EDÖB adayı Hasip Kaplan ise hukukçu- 71

14 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 yazar ifadesini kullanmıştır. Ömer Kanburoğlu nun mesleğiyle ilgi bilgiyi İngilizce olarak paylaşması ilgi çekicidir. Meslek bilgisini paylaşan bağımsız adaylara bakıldığında, Özgür Akın ın Bilgisayar Yüksek Mühendisi Hulki Cevizoğlu nun ise Gazeteci, televizyoncu, yazar ifadelerini kullandıkları görülmektedir. Mesleklerini, Twitter hesaplarındaki genel bilgiler arasında bulunduran kullanıcıların çoğunlukla basınla bağlantılı mesleklere sahip olduğu fark edilmektedir. Bir diğer fark edilebilir nokta, parti liderlerinin herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmadığıdır. Twitter hesabında, hesap sahibiyle ilgili tanımlayıcı bilgiler arasında Türkçe dışında herhangi bir dilde içeriğe yer veren aday sayısı yalnızca ikidir. Şekil 6. İncelenen Hesaplarda Hesap Bilgileri Arasında Türkçe Dışında İçeriğe Yer Verilme Sayısı Hesap bilgileri arasında Türkçe dışında bir içeriğe yer veren AKP li kullanıcı, Recep Tayyip Erdoğan; MHP li kullanıcı ise Ömer Kanburoğlu dur. Her iki kullanıcının da Türkçe dışında kullandığı dil İngilizce olmuştur. Diğer taraftan seçimlere EDÖB adayları olarak katılan BDP adaylarının, hesaplarındaki tanımlayıcı bilgiler arasında Kürtçe kullanmamış olduğu da saptanmıştır. Kullanıcıların, Twitter dışındaki çevrimiçi varlıklarıyla ilgili olarak bağlantı adresi paylaşımı oldukça yaygındır. Bu bağlantı adresleri, Facebook gibi bir diğer uygulamaya ait olabildiği gibi, adayın kişisel web sitesine de ait olabilmektedir. 72

15 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Şekil 7. İncelenen Hesaplarda Web Bağlantılarına Yer Verilme Sayısı Pek çok kullanıcının, başka İnternet ortamlarıyla ilgili bağlantı adresi paylaştığı görülmektedir. Hatta bazı kullanıcılar, birden çok bağlantı adresini, Twitter hesaplarındaki tanımlayıcı bilgiler arasında bulundurmaktadır. Böylelik le hem Twitter hesaplarının, gerçekten o kişiye ait olduğunu ifade etmekte, hem de bağlantı adresi paylaşılan diğer uygulamanın da, söz konusu kullanıcıya ait resmi bir kanal olduğunu belirtmektedir. Liderlerin paylaştığı web bağlantıları incelendiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ın, bağlı bulundukları partinin web sitelerine bağlantı verdikleri görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan ise kişisel web sitesi olan adresine ve Facebook sayfasına bağlantı vermiştir. Şekil 8. İncelenen Hesaplarda Zemin Özelleştirme Sayısı 73

16 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Şekil 9. İncelenen Hesaplarda Zeminde Parti Logosu Kullanılma Sayısı Twitter sayfasında görüntülenen zemin deseni, varsayılan desenden değiştirilebilmekte, hesap sahibi tarafından özelleştirilebilmektedir. Hesap z e- minlerini özelleştiren kullanıcılar ile özelleştirmeyen kullanıcıların sayılarının hemen hemen aynı olduğu söylenebilmektedir. Liderlerin hesapları incelendiğinde, incelenen tüm parti liderlerinin Twitter hesaplarındaki zeminleri özelleştirdiği görülmüştür. Özellikle seçim kampanyası döneminde, görsel olarak akılda kalacak bir zemin kullanmak, kampanya çalışmaları kapsamında çeşitli avantajlar yaratmaktadır. Diğer taraftan, Twitter daki hesaplarının zeminini özelleştiren kullanıcıların da ciddi bir kısmının, özelleştirerek kullandıkları zeminde partilerine ait logo ve/veya amblemi çoğunlukla kullanmadıkları görülmektedir. BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, özelleştirdikleri Twitter zemininde parti logolarına yer vermemiş olduğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP G e- nel Başkanı Devlet Bahçeli nin ise hesaplarında partilerinin logosunu bulundurmayı tercih ettiği görülmüştür. Seçime EDÖB adayları olarak katılan adaylar için bu durum olağan görülebilmektedir. Ancak, bir parti ile seçime katılacak adaylardan, özellikle Twitter zeminini özelleştirenlerin, özelleştirdikleri fonda parti logo ve/veya amblemine yer vermemiş olması, ciddi bir tanıtım/propaganda aracını görmezden geldiklerini ortaya koymaktadır. Twitter hesabına ait sayfada parti logosu veya amblemi kullanımının düşüklüğü, profil görselinde de ortaya çıkmaktadır. İncelenen tüm kullanıcılar, Twitter da varsayılan (yumurta şeklindeki) görseli değiştirmiş olmalarına karşın, bu kullanıcıların çok büyük bir kısmı, profil görselinde ilişkili 74

17 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig oldukları partinin logo veya amblemine yer vermemiştir. Ayrıca kullanıcıların çok büyük bir kısmı profil fotoğraflarında, herhangi bir fotoğraf kullanmak yerine kendilerini çeşitli fonların önünde temsil etmeyi tercih etmektedir. Burada fon, adayın katıldığı bir toplantı veya yaptığı bir konuşma sırasında çekilmiş bir fotoğrafta, arkaplanda olan ve adayın bulunduğu ortamla ilgili fikir veren bir zemin olarak tanımlanabilir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki tüm liderler, profil görsellerinde fon kullanmayı tercih etmişlerdir. Profil görselinde parti logosuna yer veren liderler ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş tır. Şekil 10. İncelenen Hesaplarda Tweetlerin Tema Bakımından Dağılımı Grafikte de görüldüğü gibi, neredeyse partili tüm kullanıcıların tweetlerinde en çok tercih ettikleri tema Kendi partisi dir. AKP tweetlerinin %6,51 i (1209), CHP tweetlerinin %38,56 sı (290), MHP tweetlerinin %26,49 u (492), EDÖB tweetlerinin %33,77 si (729) ve bağımsız adayların tweetlerinin %51,92 si (1802), kullanıcıların kendi partileriyle ilgili tweetlerden oluşmaktadır. Bu da aslında Türkiye de siyasi partilerin kendileri odaklı bir söylem oluşturduklarını ortaya koymaktadır. Dünya gündemiyle ilgili tweetler, tüm gruplarda çok azdır. Dünya gündemini değerlendiren tweetler, AKP için %0,32 (13), CHP için %3,06 (23), MHP için 75

18 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 %2,48 (46), EDÖB için %0,32 (7) ve bağımsız adaylar için %0,61 (21) oranındadır. Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerse MHP nin tweetlerinde belirgin biçimde çoktur. MHP tweetlerinin %34,41 i (639) Türkiye gündemiyle ilgilidir. Diğer parti veya siyasi rakipleri konu alan tweetler ise AKP de %5,49 (224), CHP de %16,49 (124), MHP de %11,79 (219), EDÖB de %28,07 (606) ve bağımsız adaylarda %8,38 (291) şeklindedir. Kültürel etkinliklere bakıldığında Twitter hesaplarını, bu temayla ilgili olarak en yoğun kullanan parti AKP olmuştur. AKP nin tweetlerinin %22,70 i (927) kültürel etkinliklerle ilgilidir. Diğer partilerde ise kültürel etkinliklerle ilgili tweet oranı, CHP de %6,25 (47), MHP de %10,45 (194), EDÖB de %1,07 (23) ve bağımsız adaylarda %1,41 (49) şeklindedir. Twitter ın kampanya süresince duyuru amacıyla kullanımı ise tüm parti ve gruplarda oldukça düşüktür. AKP nin duyuru amaçlı tweetlerinin oranı %2,62 (107), CHP nin %5,32 (40), MHP nin %5,76 (107), EBÖB ün %2,55 (55) ve bağımsız adayların %11,18 idir (388). Kodlanamıyor seçeneği, noktalama işaretleriyle oluşturulan ifadeleri ve bağlantı linklerini kapsamaktadır. Parti liderlerinin tweetlerindeki tema dağılımına bakıldığında aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır: Şekil 11. Liderlerin Hesaplarındaki Tweetlerin Tema Dağılım Oranları 76

19 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 bilig Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu nun tweetlerinde en çok kullanılan tema, kendi partisi olmuştur. Kendi partisi temasına sahip tweetlerin oranı Recep Tayyip Erdoğan da %63,33 (57), Kemal Kılıçdaroğlu nda %50 (21), Selahattin Demirtaş ta %27 (64) ve Devlet Bahçeli de %21,59 (19) dur. Devlet Bahçeli nin en çok kullandığı tema ise %47,73 (42) Türkiye gündemi olmuştur. Türkiye gündemi, farklı oranlarda olmakla birlikte tüm liderlerin tweetlerinde kullandığı bir temadır. Kemal Kılıçdaroğlu nun tweetlerinin %23,81 i (10), Recep Tayyip Erdoğan ın tweetlerinin %13,33 ü (12), Selahattin Demirtaş ın tweetlerinin %9,28 i (22) ve Gültan Kışanak ın tweetlerinin %42,86 sı (6) Türkiye gündemi temalıdır. Dünya gündemine tweetlerinde yer vermiş tek lider ise %7,95 (7) ile Devlet Bahçeli olmuştur. Başka parti temalı tweetlere bakıldığında, Recep Tayyip Erdoğan ın tweetlerinin %5,56 sı (5), Kemal Kılıçdaroğlu nun tweetlerinin %16,67 si (7), Devlet Bahçeli nin tweetlerinin %1,14 ü (1), Selahattin Demirtaş ın tweetlerinin %5,49 u (13) ve Gültan Kışanak ın tweetlerinin %50 si (7) başka parti temasına sahiptir. Kültürel etkinlikler temasına sahip tweeti bulunan tek lider Recep Tayyip Erdoğan dır. Erdoğan ın tweetlerinin %6,67 si (6) bu temaya sahiptir. Twitter ın duyuru amacıyla kullanılmasına yönelik tweetler incelendiğindeyse, Recep Tayyip Erdoğan ın tweetlerinin %8,89 unun (8), Selahattin Demirtaş ın tweetlerinin %3,38 inin (8) ve Devlet Bahçeli nin tweetlerinin %1,14 ünün (1) duyuru temalı olduğu görülmüştür. Şekil 12. İncelenen Hesaplardaki Tweetlerde Bağlantı Kullanım Oranları 77

20 Bayraktutan vd., Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Bir yeni medya ortamı olan Twitter ı kullanıcılar, tüm partilerde çoğunlukla herhangi bir bağlantı paylaşmaksızın yalnızca kendi sözlerini metin olarak iletmek amacıyla kullanmışlardır. AKP li kullanıcıların tweetlerinin %67,50 sinde (2756), CHP li kullanıcıların tweetlerinin %70,08 inde (527), MHP li kullanıcıların tweetlerinin %67,42 sinde (1252), EDÖB adaylarının %88,05 inde (1901) ve bağımsız adayların tweetlerinin %71,07 sinde (2467) herhangi bir bağlantı adresi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, kendilerine ait herhangi bir içeriğe yönlendiren bağlantı paylaşımı oranı %31,13 (1271) ile AKP li kullanıcılarda en yüksek seviyededir. Bu oran CHP, MHP, EDÖB ve bağımsız adaylar için sırasıyla %11,57 (87), %11,25 (209), %8,38 (181) ve %14,41 (500) şeklindedir. Kullanıcıların kendilerine ait içerikleri, kişisel web sayfaları veya Facebook gibi diğer sosyal ağ uygulamalarındaki içerikleri tanımlamaktadır. Haber sitelerinde yer alan haberler gibi, içeriğin yaratıcısının söz konusu Twitter hesabını kullanan kullanıcıdan farklı olduğu içeriklere yönlendiren bağlantılar, kendisine ait olmayan içerik olarak tanımlanmıştır. Bu içeriklere yönelik bağlantı paylaşımı oranı, AKP, CHP, MHP, EDÖB ve bağımsız adaylar için sırasıyla %1,37 (56), %18,35 (138), %21,27 (395), %3,57 (77) ve %14,52 (504) şeklindedir. İçeriğin kime ait olduğuna bakılmaksızın bağlantı paylaşımı incelendiğinde, AKP tweetlerinin %32,50 si, CHP tweetlerinin %29,92 si, MHP tweetlerinin %32,58 i, EDÖB tweetlerinin %11,95 i ve bağımsız adayların tweetlerinin %28,93 ü bağlantı adresi içermektedir. Kullanıcıların gönderdiği retweetlerde ise, bir tweet dışında hiç bağlantı adresi bulunmamakta, yalnızca MHP den bir kullanıcının (Tunca Toskay) gönderdiği bir Retweette bağlantı adresi bulunmaktadır. Kullanılan bağlantı adresleri (URL 11 ) standart olarak veya kısaltılmış olarak paylaşılabilmektedir. URL kısaltma, herhangi bir içeriğe daha kısa bir web adresi üzerinden ulaşmayı olanaklı kılmaktadır. Daha kısa URL kullanımının pek çok nedeni bulunmaktadır. Twitter da kısa URL kullanmak, zaten her bir tweet için olan 140 karakter sınırlaması nedeniyle önemlidir. 78

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emre TENGİLİMOĞLU

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır?

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? İhsan Karlı Faculty Of Communication, Kocaeli University, Umuttepe Cympus, Kocaeli, Türkiye ihsankarli@yahoo.com Keywords:

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 197-205, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler 1 Veysel Eren 2 Abdullah Aydın

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ İdil Sayımer 1 ÖZET Günümüzde İnternet le birlikte ortaya çıkan yeni medya ortamları bireysel ve toplumsal iletişim süreçleri ile birlikte

Detaylı

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve

Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nün yoğun gayret ve emeğiyle yayına hazırlanan

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 15 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 23 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği.. Giriş. Dr. Emre Erdoğan 1

Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği.. Giriş. Dr. Emre Erdoğan 1 Sosyal Sermaye, Güven ve Türk Gençliği.. Dr. Emre Erdoğan 1 Giriş Herkes İçin İnsan Hakları projesi çerçevesinde, farklı illerde yapılan Anadolu toplantılarının ortak paydalarından biri katılımcı gençlerin

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Cilt 12, Sayı 10, Ekim 2007

Cilt 12, Sayı 10, Ekim 2007 ejournal USA Cilt 12, Sayı 10, Ekim 2007 ABD Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Enformasyon Programları Dairesi ejournal USA logosu altında aylık bir elektronik dergi yayınlamaktadır.. Bu dergiler Amerika

Detaylı