ISSN Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM"

Transkript

1 ISSN Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: 5 Haziran 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Tafleronluk imkans z AK Parti Yalova y kabullendi AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coflkun, "CHP'nin Yalova'da seçimi kazand ortada. tiraz süreci vesaire bas nda bazen geçiyor. Bunlar n hepsi genel merkezimizle görüflüldü. Bugünden itibaren kapanm flt r. Yeni seçilen belediye baflkan arkadafl m za, Vefa Salman'a hay rl olsun diyor, baflar lar diliyoruz" dedi. AK Parti l Baflkan Öztabak ise, "Halk - m z n, Yalova'da yaflayan hemflehrilerimizin iradesi bu flekilde gerçekleflti. Biz bu iradeye sayg duyuyoruz" dedi kisi mam Hatipli k z Terör örgütünce kand - r larak da a kaç r lan çocuklar aras nda imam hatip lisesi ö rencileri de bulunuyor Van'da yaflayan Ça an ve Deniz aileleri imam hatip lisesinde okuyan k zlar n n terör örgütünce kaç r ld n belirterek, Diyarbak r'da oturma eylemi yapan ailelere kat ld. Anne Ça an: " K zlar m z 16 yafl ndayd. Küçüktüler ve okumak istiyorlard " dedi. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor zorlamak Türkiye nin kanayan yaras ifl kazalar, Soma felaketi ile tavan yap nca; gündeme tafleronluk ve bu yolla çal flt r lan emekçiler oturdu. ktidar ndan muhalefetine, cumhurundan baflkan na kadar herkes konuya müdahil oldu. Ve elbette çal flma hayat n n olmazsa olmaz fakat bir o kadar da itilip kak lan aktörü sendikalar flçi sendikalar n n en büyük çat kurulufllar ndan Hak- fl bu noktada iki aç dan sahne ald. Birincisi, Konfederasyon taraf ndan yapt r lan Tafleron flçisi Gerçe i araflt rmas. Ki, çok çarp c sonuçlar var kincisi, tafleronluk sistemine neflter vuracak tasar n n TBMM de komisyonda görüflülmeye bafllanmas ve Hak- fl in bu yasama sürecine müdahil, mümkünse dahil olma ihtimali Mümkün mü? Zor Neden? fiundan Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan anlat yor Dursun ERKILIÇ n yaz s 7. SAYFADA PKK y korkutan adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Fehmi Koru Yeter art k 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada Yalç n çyer Pusulam z 5. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Süleyman Göksu Genifl Aç 4. Sayfada FERYAT! Bar fl sürecini sabote etmek için harekete geçen baz gruplar, yol kesme, çocuk kaç rma gibi eylemleriyle tepki topluyor. Baz anneler Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi önünde eylem yaparken, baflka illerdeki anneler de çocuklar n kurtarmak için her yolu deniyor. Tüm bunlar yaflan rken Dünyadan, özellikle de AB den hiç ses ç kmamas dikkat çekici. 6 iflçi evinde Do ubayaz t'ta silahl bir grup taraf ndan çal flt klar inflaat n flantiyesinden kaç r ld ktan sonra serbest b rak lan iflçiler, aileleriyle bir araya geldi. lçeye ba l Çiftlik köyünde elektrik flebekesi iyilefltirme ve bak m çal flmalar yaparken terör örgütü üyelerince kaç r lan iflçiler, yak nlar yla hasret giderdi. S YAS LER N GÜNDEM Diyarbak r daki anneler, bask lara, tehditlere ve bu eylemi birin ça r lar na, çocuklar m z istiyoruz diye direnirken, konu siyasilerin de gündeminde. Baflbakan Erdo- an, konuyla ilgili kifli ve kurumlara ça r da bulunduktan sonra, B ve C planlar m z var demiflti. Bu planlar soruldu unda, uygulama an nda görülebilece ini söyledi. çiflleri Bakan Efkan Ala ise, :"Biz annelerin çocuklar oradan insin diye süreci yönetiyoruz. Yoksa annelerin çocuklar n da a götürmek provokasyondur, süreci baltalamaya dönük giriflimlerdir" diyerek, geliflmelerin içerdi i tehlikeye dikkat çekti. BDP Genel Baflkan Demirtafl' n "eylem yapan baz ailelere para verildi i" yönündeki aç klamas aileler ve siyasilerden tepki gördü. GAZ ANTEP TEK A LE Bu arada, Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Fatma fiahin, çocuklar terör örgütünce da a götürüldü ü ifade edilen aileyi ziyaret etti. Gaziantepli Esendemir ailesi, iki hafta önce terör örgütünce kaç r ld belirtilen çocuklar na kavuflmak istiyor. fiahin, görüflme sonunda, Baflbakan Erdo an' cep telefonuyla arayarak, Esendemir ailesiyle görüfltürdü. Erdo an' n, Esendemir ailesine, Büflra'n n evine dönmesi için gereken çal flman n yap laca n n sözünü verdi i ö renildi. Fildifli Sahili nden konuklar geldi Fildifli Sahilleri Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Charles Lambert, beraberinde L expression Gazetesi Yaz flleri Müdürü Toure Mar am ve de Soir nfo, L inter ve Star Magazine Gazetelerinin sahibi ve Yaz flleri Müdürü Coulibaly Vamara oldu u halde gazetemizi ziyaret ederek, çal flmalar m z hakk nda bilgi ald lar. fiirket yöneticilerimiz Emin Erener, Cüneyt Kaya, Genel Yay n Yönetmeni Ahmet Tekefl ve Haber Koordinatörü Dursun Erk l ç ile tan flan konuk gazeteciler, Yedigün Gazetesi nin haz rlan fl s ras nda serviste çal flanlardan bilgi ald lar. Fildifli nde 25 gazetenin yay nland n belirten konuk heyet, Türk bas n n n ulaflt teknolojik düzeyden memnuniyetlerini belirtti ve sektör temsilcilerini Fildifli Sahilleri nde yat r ma davet ederek, çal flmalar m zda baflar lar dilediler. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Çocuklar n n kand r larak terör örgütünce kaç r ld n iddia ederek Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi önünde oturma eylemi bafllatan ailelerin eylemi sürüyor. Belediye önündeki yolu k sa süreli araç trafi ine kapatan aileler yolda oturma eylemi yapt. Türkiye'nin BMGK adayl Adalet ad na Avrupa Birli i (AB) Bakan ve Baflmüzakereci Mevlüt Çavuflo lu, Türkiye'nin Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönemi geçici üyeli ine adayl n n baz Ortado u ülkeleri taraf ndan desteklenmeyebilece i iddialar na iliflkin bir soruyu yan tlarken, "O ülkeler ve oradaki kardefllerimiz de biliyor ki Türkiye BMGK'ya seçildi i zaman herkes için adaletli ve objektif bir politika izleyecektir" dedi. AVRUPA B RL KEND Ç NDE GÖRÜfi AYRILI INDA https://www.twitter/yedigun.gazetesi AB nin gelece ini de de erlendiren Çavuflo lu, birlik içerisinde bir uzlaflman n bulunmad n belirterek, "Federal AB isteyenlerle daha gevflek AB isteyen ülkeler aras ndaki görüfl farkl l klar bu seçimlerle daha belirgin bir flekilde ortaya ç kt " dedi. Çavuflo lu, ekonomik kriz, artan yabanc düflmanl, geniflleme politikas gibi tüm bu krizlerde özellikle merkez partilerin görüfl ayr l na düfltü ünü ifade etti. 4 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/6391 Bas n lan Kurumu Genel Kurulunda Bofl Bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanl ile Kültür ve Turizm Bakanl Temsilciliklerinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adlar ve Görevleri Yaz l Kiflilerin Görevlendirilmesi Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Haziran 2014 Perşembe Tarkan, dünya jet sosyetesine konser verecek... 2 yıldır Monte Carlo Summer Festivali'nde Tarkan'ı ağırlamak isteyen Prens Albert, sonunda Megastar'la anlaştı. Ünlü sanatçı, açılışını Lana Del Rey'in yapacağı festivalin 22 Ağustos'taki kapanış gecesinde dünya jet sosyetesine konser verecek. İSTANBUL - Tarkan; 'Megastar' unvanının hakkını bir kez daha verdi... Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü sanatçı, 2 senedir Monaco Prens'i Albert'i peşinden koşturuyordu. En sonunda Tarkan'ı ikna eden Prens Albert, Megastar'la 'Monte Carlo Summer Festivali'nde konser vermesi için anlaşmaya vardı. 40 yıldır devam eden ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan festivalin kapanış konserini Tarkan verecek. Dünyaca ünlü sanatçı Lana Del Rey'in açılışını yapacağı 'Monte Carlo Summer Festival'de; Elton John gibi daha birçok dünya starı da müzik ziyafeti sunacak. Monaco'nun gözde şehri Monte Carlo'daki 'Yıldızlar Salonu'nda verilecek konserleri; dünya jet sosyetesinden 850 seçkin konuk izleyecek. Prens Albert; SBM isimli şirketinin organizasyon ettiği festivalin görkemli bir şekilde sona ermesi içinse özellikle Tarkan'ın kapanış konserini yapmasını istedi. 22 Ağustos'ta Monte Carlo'da sahne alacak olan Megastar'ı izlemek isteyenler ise 2 saat sürecek konserin bileti için 220 euro ödeyecek. Konser biletleri şimdiden büyük ilgi gören Tarkan; konserden sonra Monaco'nun gözde şehri Monte Carlo'yu gezecek. Ünlü sanatçı; birkaç gün de Fransız Rivierası'nda tatil yapacak yıldır düzenlenen ve dünyanın en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Monte Carlo Summer Festivali'nde konser verecek ilk Türk sanatçı Tarkan olacak. 21:30 KESKİN NİŞANCI 2 20:15 SON VAMPİR Orijinal Adı : Sniper 2 Yönetmen : Craig R. Baxley Oyuncular : Tom Berenger, Bookem Woodbine, Erika Marozsan Yapım : 2002 Aksiyon Bir deniz nişancısı, Sırp generali kurtarmak için çok gizli bir göreve atanır. Aynı zamanda ortağının hayatta kalması da başarılı olmalarına bağlıdır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blood The Last Vampire Yönetmen:Chris Nahon Oyuncular:Gianna Jun, Allison Miller, Liam Cunningham Yapım Yılı:2009 Tür:Aksiyon/Macera Vampir olmanın doğasında da zorlayıcı koşullar vardır. Hele ki söz konusu kişi henüz on altı yaşında bir kız ise. Saya, ne yazık ki bir yandan vampir diğer yandan da insan soyuna aittir. Vampir anne ile insan babadan gelmiştir. O hayatını samuraylık ve dünyayı vampilerden arındırmayı misyonuna adar. İşin zor kısmı ise hayatta kalabilmek için onun da kana ihtiyacı olmasıdır. Gizli yürütülen bir iş için görev yaparken Tokyo da üssü bulunan Amerikan ordusuna gönderilir. Tam da burada vampirlerin en büyüklerinden olan Onigen i ortadan kaldırma fırsatını ele geçirdiğine inanır. Tüm güçleri ile kuşanarak mücadeleye girer. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''X-Men: Geçmiş Günler Geri Gelecek'' Bryan Singer'in yönettiği ve Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Evan Peters ile Ellen Page'in oynadığı "X- Men: Geçmiş Günler Gelecek" izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki filmde, X-Men dünyasının tüm kahramanları, türlerinin hayatta kalabilmesi için iki farklı zaman boyutunda savaş verecek. X-Men üçlemesinin sevilen karakterleri, geleceği kurtarmak için "geçmişi değiştirmek" zorunda kalacakları bir mücadeleye girişecek. ''Şeker Portakalı'' Dünyada 16 dile çevrilerek 19 ülkede milyonlar satan, 20. yüzyılın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen "Şeker Portakalı" romanından uyarlanan film, sevgiyi kendisi bulmak zorunda kalan ve günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Marcos Bernstein'in yönettiği ve Joao Guilherme Avila, Eduardo Dascar, Fernanda Vianna ile Emiliano Queiroz'in oynadığı "Şeker Portakalı", sevgiyi kendisi bulmak zorunda kalan ve günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü beyazperdeye aktarıyor. ''Zayıflığın Esareti'' Catherine Breillat'ın yönettiği ve Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino ile Christophe Sermet'in oynadığı "Zayıflığın Esareti" vizyona girecek. Dram türündeki Fransa-Belçika ortak yapımı film, Breillat'ın hayatının sıkıntılı bir dönemini konu ediniyor. ''Telekinezi'' Marina De Van'ın yönettiği ve Missy Keating, Marcella Plunkett, Padraic Delaney ile Charlotte Flyvholm'in oynadığı "Telekinezi", korku severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Filmde, ailesinin öldürülüşüne tanık olan bir çocuğun başından geçen akıl almaz olaylar anlatılıyor, Güzelleşme zamanı DIŞ HABERLER - Hollywood'un yaşlanmayan isimlerinden Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta sürekli gittiği güzellik merkezi çıkışında görüntülendi. Cildine düzenli olarak bakım yaptıran Aniston, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

3 ANKARA 5 Haziran 2014 Perşembe 3 BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Aynı nehre (Gezi kalkışmasına) iki defa girilmez Altındağ Belediyesi çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik tiyatro etkinliği düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 350 öğrenci katıldı. Minik öğrencilerden BÜYÜK BİR SERGİ HABER MERKEZİ - Elmadağ Anaokulu öğrencileri, el emeklerini, büyüklerine yılsonu sergisinde sergiledi. Serginin açılış kurdelesi, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Omaç tarafından kesildi. 119 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı etkinlikte ilginç ve yaratıcı çalışmalar büyük ilgi gördü. Ebru ve Seramik çamurundan çeşitli bibloların yer aldığı çalışmalar takdir topladı. Elmadağ Belediyesi tarafından İlçedeki eğitim camiasında hizmete kazandırılan Gezici anaokulu öğrencilerinin de yaptığı el emeği çalışmalarda etlinlikte yer aldı. Anaokulu Müdürü Cüneyt İlbars; Çalışmalarında Aile katılım projesi kapsamında, veli ile öğrencinin ortaklaşa yaptığı projelerinde yer aldığını belirtti. Velilerin ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirirdi. Biz eğitimcilerin velilerin ve yöneticilerin her zaman desteğe ihtiyacı vardır diyen Cüneyt İlbars; Eğitime özellikle de okul öncesi eğitime büyük hizmetleri olan Belediye Başkanımız Sayın Gazi Şahin e teşekkür ediyoruz dedi. HABER MERKEZİ - Altındağlı çocuklar, atıkların geri dönüşüme kazandırılması hakkında bilgi sahibi oldu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, her geçen gün ilçeyi daha temiz bir hale getirmek için çalıştıklarını belirterek çevre bilinci üzerinde durdu. Vatandaşların çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Tiryaki, geri dönüşüme destek verilmesini istedi. Başkan Tiryaki, temiz ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasında sadece belediyenin rolü olmadığını kaydederek Bu doğrultuda vatandaş da sorumluluk almalıdır dedi. Geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını dile getiren Tiryaki, enerji tasarrufunun da bu yolla sağlandığını ifade etti. Altındağ Belediyesi ve Çevre Koruma Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Telsizler İlkokulu öğrencileri yer aldı. Minik tiyatrocular, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını anlatarak herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi. Sağlıklı bir çevrede yaşamak için sorumluluklarının farkına varan Altındağlı öğrenciler, ambalaj atıklarının çöp olmadığını bu atıkların geri dönüştürülüp ülke ekonomisine kazanç sağlayacağını öğrendi. Tiyatro sonrası öğrencilere, bilgilendirici broşürler, geri dönüşüm kutuları ve atıkların ayrı atılmasını simgeleyen magnetler dağıtıldı. Tiyatro sonrası öğrencilere, bilgilendirici broşürler, geri dönüşüm kutuları ve atıkların ayrı atılmasını simgeleyen magnetler dağıtıldı. Herekleitos şöyle diyordu: Aynı nehre iki defa girilmez. Türkiye nin nur topu gibi bir çocuğu daha oldu: GEZİ. Geziciler aynı nehre bir daha girmek istediler, ama olmadı. Çünkü nehir sürekli akıyordu. Ve değişimin olduğu bir nehir de iki kez yıkanılamazdı. Sene-i devriyesinde büyük hayallerle eylemlere hazırlanan Geziciler, bundan böyle her 31 Mayıs ı Gezi nin yıl dönümü olarak anmak istiyor. Geride bıraktığımız 31 Mayıs da böyle bir gündü. Planlar, çağrılar, eylemler buna yönelikti ama yine tutmadı. Geçen yıl başarısız olan geziciler ve onların gölge destekçileri, bir kez daha anladılar AK Parti nin sandık dışı yollarla yıkılamayacağını. Ağaç kesme bahanesiyle başlatılan gezi eylemleri, bu yıl ufak ama önemli ayrıntılara da ev sahipliği yaptı. Bunlardan bir tanesi eylem yapan göstericilerin ağaçları keserek barikat oluşturmasıydı. Bu manzara şunu gösterdi ki: bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Taksim de yaşananlar demokratik yollarla iktidar alternatifi olamayanlar için bir fırsattı. Ama karşılarındaki iktidarın belki de bu kadar dayanıklı olacağını düşünemediler. Yeşil alan savunması diye yola çıkanlar, ülkeyi karıştırmak, hükümeti düşürme gayretinde olduklarını çok kısa sürede açığa vurdular. Ve asıl niyetlerini ellerlerine, yüzlerine bulaştırdılar. Ortalığı karıştırıp, gencecik insanların hayatına mal olan Gezi eylemleri beraberinde neyi getirdi? 1-Türkiye nin bir hukuk devleti olup olmadığı sorgulamasına neden oldu. 2-İktidar alternatifi bir gençlik hareketi ümitleri, bir yıl bile geçmeden fos çıktı. 3- Türkiye deki bazı muhalefet partileri ve finans çevreleri, iş birliği yaparak milleti ve milletin seçmiş olduğu iktidarı deviremeyeceğini anladı. 4- Gezi ile başlayan, 17 ve 25 Aralık operasyonları ile devam eden bir yıllık sürede, Türkiye nin hem maddi hem de manevi kayıplar vermesine neden oldu. 5-Ülkedeki kutuplaşmalar 30 Mart ta bir kez daha milletin AK Parti ye olan desteğini artırdı. 6-Sosyal medya üzerinden edilen hakaretler, küfürler, Twitter ın engellenmesine sebep oldu. Bu da Türkiye nin özgürlükleri kısıtlayan bir ülke olduğu imajı oluşturdu. 7- Türkiye uluslararası arenada bir kez daha hedef alındı. 8- Biriken 10 yıllık iktidar kini, 12 ağaç üzerinden dışa vurdu. Yani AK Parti ye -özelde Başbakan Erdoğan aolan kin birikintisi, Gezi deki birkaç ağacın dallarında filizlenerek patladı. Lütfen hatırlayın! Taksim Platformu adı atında taleplerini dile getirenler adeta bir gizli hükümet rolüne soyunmuş, ülkeyi yönetmeye varacak taleplerde bulunmuştu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin yöneticilerinin görevden alınmasından tutun da Başkanlık sistemine kadar birçok konuda taleplerde bulunup, Taksim bahane talepler şahane dedirtmişti. Başta Kanal İstanbul olmak üzere, Üçüncü Köprü, Yeni Havalimanı, Taksim projesi gibi İstanbul için hayati önem taşıyan çalışmaların durdurulması talepleri, Taksim ve Kızılay meydanlarının eylemlere açık hale getirilmesi, Başkanlık sisteminden vazgeçilmesi gerektiği talepleri eylemcilerin asıl amaçlarını ortaya koymuştu. Tüm bunlara rağmen, bu seneki 31 Mayıs bir kez daha gösterdi ki Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Sanırım ağaç bahanesiyle ülkeyi karıştırmak isteyenler bunu anlamıştır. Gülerce nin ardından Mahçupyan da Zaman a veda etti Zaman gazetesi yazarlarından iki önemi isim, gazete ile yollarını ayırdı. Biliyorum şaşırdınız! Etyen Mahçupyan ın istifasını hep birlikte okuduk. Ancak Hüseyin Gülerce nin Zaman a veda ettiği noktasında herhangi bir haber kamuoyuna yansımadı. Fakat Gülerce nin son yazısındaki Yıllık iznimi kullanacağımdan dolayı yazılarıma ara veriyorum demesi aslında gazeteye veda yazısıydı. Haber kaynaklarım da bunu doğruluyor. Süreci ise en iyi Mahçupyan ın son yazısındaki şu cümle özetliyor: Artık farklı bir zamandayız ve zamanın yeni bir ruhu var. DÜZELTME: Aynı nehre (Gezi kalkışmasına) iki defa girilmez başlıklı köşe yazısı şehven farklı bir başlıkla yayınlanmıştır. Düzeltiriz Çocuk Oyunları Şenliği ödül töreniyle son buldu Belediye de nikah heyecanı HABER MERKEZİ - Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Akyol ve Arık ailelerinin mutluluklarına ortak oldu. Belediye PersoneliFerhat Akyol un nikahını kıyan Belediye Başkanı Muhittin Güney Genç Çiftte sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken, Nikah Şahitliğini Ak Parti İlçe Başkanı Sefa Yıldırım ve Belediye Meclis Üyesi Murtaza Güngör yaptı. Nikah sonrasında evlilik cüzdanını genç çiftlerden Hatice Arık a veren Başkan Güney bundan sonra ben değil, biz olacaksınız diyerek Başbakan ın üç çocuk önerisini hatırlattı. Nikah şahitleri Ak Parti İlçe Başkanı Sefa Yıldırım ve Belediye Meclis Üyesi Murtaza Güngör çifte Kur an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve çam fidanı hediye ettiler. HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek e, unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılması ve çocuklar arasında yaygınlaştırılmasına verdiği katkılar nedeniyle Teşekkür Plaketi verildi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Ödül Töreni nde Başkan Gökçek in Plaketi ni Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan aldı. Şenlikte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Eğitim sektörüne verdiğimiz destekler bize ayrı bir heyecan veriyor. 610 Okulda geleneksel çocuk oyun alanları oluşturduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim sektörüne katkı vermeye devam edeceğiz dedi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce Ankara nın 25 ilçesinde 1500 civarında okuldan 180 bin öğrencinin aktif olarak katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği nde; "Yağ Satarım Bal satarım", "Mendil Kapmaca", "Tombik", "Kaleli Yakantop" dallarında ilk dört dereceyi alan 28 okul takımına kupaları ve madalyaları verildi. Törende Büyükşehir Belediyesi, tüm çocuklara geleneksel oyun kitabı ve top hediye etti. Dereceye giren ekiplerin gerçekleştirdikleri topaç çevirme, halk oyunları ve jimnastik hareketleri gibi gösteriler ödül törenine renk kattı.

4 4 5 Haziran 2014 Perşembe ANKARA Keçiören de üç aylar programı Keçiören Gönüllüler Derneği ile Özkevser Vakfı işbirliğiyle Üç Ayları Anma ve Anlama Programı düzenlendi. HABER MERKEZİ - Keçiören Gönüllüler Derneği ile Özkevser Vakfı işbirliğiyle Üç Ayları Anma ve Anlama Programı düzenledi. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi nde gerçekleştirilen program Kur an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed i anlatan şiirler ve ilahiler ile devam etti. Gecede bir konuşma yapan Mustafa Ak, mübarek üç ayların içinde olduğumuza ve Ramazan-ı Şerif e sadece bir ay kaldığına işaret ederek Üç ayların güzel değerlendirilmesi ve yeni nesile örnek olacak böyle güzel geceler düzenlenmesi önemlidir. Biz de yerel yönetimler olarak vakıfların önünü açarak destek oluyoruz. Maneviyatını bilen dindar nesiller yetiştirmek, yönünü yanlış belirleyenleri doğru yola döndürmek toplumumuz için çok önemli dedi. Madde bağımlılığının genç nesilleri tehdit eden önemli bir tehlike olduğuna dikkat çeken Başkan Ak, Madde bağımlısı insanlarımıza yardım edilip eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve bu insanların yeniden topluma kazandırılması lazım. Bu çocuklar toplumun ürettiği gençlerdir. Özkevser Vakfı ile birlikte projeler üreterek sokakta tehlike altındaki çocukları yeniden kazanalım istiyoruz diye konuştu. Soma da iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden 301 madenciye Cenab-ı Allah tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Başkan Ak, Oradaki acıları yüreğimizde yaşıyoruz. Bu yüzden Keçiören Belediyesi olarak yapmayı düşündüğümüz bütün eğlence içerikli programları iptal ettik. Bosna da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan kardeşlerimizin de acılarını yüreğimizde hissediyoruz. HABER MERKEZİ Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi nde gerçekleşen törende, Altındağ Belediyesi de ödül aldı. Özellikle Karapürçek ve Örnek Spor Tesisleri ile spora teşvik açısından büyük bir adım atan, çocukların sağlıklı bir hayat sürmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması adına her fırsatta spor yapılmasını destekleyen Altındağ Belediyesi, 2014 yılı Arman Talay ödülünü almaya hak kazandı. Ödülü, Altındağ Belediyesi ni temsilen Yeni Altındağ BelediyesporKulübü Başkanı Mustafa Mert aldı. Kulüp Başkanı Mustafa Mert, Bölgesel Amatör Lige çıkarak büyük başarı elde ettiklerini belirterek Ankara yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki başta Onlar için düzenlenen yardım kampanyalarına da katılıp onlara destek olalım. Dünyanın neresinde bir Müslüman acı çekerse orada olalım, onlarla birlikte olalım. O acılar bizim de acımızdır mesajlarını verdi. Başkan Ak, Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında ağır yaralanarak komaya giren ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Uğur Süleyman Söylemez in bir Keçiörenli olduğunu hatırlatarak Mavi Marmara gemisi Gazze deki mazlumlara ilaç ve gıda malzemesi götürüyordu, ama maalesef hunharca katledildiler. 9 kardeşimiz şehit olmuştu, şimdi kaybımız 10 a çıktı. Allah tan rahmet diliyorum dedi. Özkevser Vakfı Başkanı Ferhat Çalışye ise, üç ayların kurtuluşa vesile olan aylar olduğunu vurgulayarak Bu dünyada en büyük imtihanı peygamberler yaşamıştır. Altındağ Belediyesi ne spor ödülü... Pursaklar da seyyarla mücadele sürüyor HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ne bağlı ekipler İlçe de seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Pursaklar da uygunsuz üretim, satış ve yapılarla mücadele eden Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler, ilçede halkın huzurunu bozan, esnafın ticaretini engelleyen seyyar satıcı, dilenci, kaçak yapı ve afiş işgallerine müdahale etti. Seyyar satış yapan kişilerin malzemelerine el konuldu. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli nin yer aldığı 8 halk pazarı noktası başta olmak üzere, ilçe genelinde görev yapan ekipler, okul kantinleri, iş yerleri, pastane, fırın, lokantalarda yapılan denetimlerde, özellikle üretim, satış izni ve sağlık kurallarına dikkat ediyor. Böylece kanunlarda belirtilen şartları taşımayan iş yeri sahipleri için gerekli işlemler yapılıyor. Halkın sağlığının önemine dikkat çeken yetkililer, önceliklerinin sağlık, güvenlik ve huzur olduğunu belirtti. olmak üzereyönetim kuruluna, teknik ekibe ve futbolculara teşekkürlerini sunan Mert Başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. dedi. Mert sözlerini şöyle sürdürdü: Kısa süre içinde büyük başarılar elde ettik. Özverili çalışmalarımız devam edecek. Sürekli bir adım ilerisi için gayret göstereceğiz ve Altındağ a birçok şampiyonluk kazandıracağız. Türkmen heyetten Başkan Gökçek e ziyaret Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhamet Durdılıyev ile beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek i ziyaret etti. HABER MERKEZİ - Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhamet Durdılıyev ile beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek i ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Gökçek, Hoş geldiniz şeref verdiniz sözleriyle heyeti karşıladı. İki ülke arasındaki son yıllarda gelişen işbirliği ve ziyaretlerin olumlu sonuçlarına dikkat çeken Başkan Gökçek, Özellikle son zamanlardaki geliş gidişler bizi çok mutlu ediyor. Türkmenistan ve Türkiye birbirinden farkı Gazeteci Arman Talay Spor ödülleri sahiplerini buldu. olmayan iki kardeş ülke. Geliş gidişler arttıkça muhabbetler de artıyor. İnşallah bundan sonra bu ziyaretler daha da sık gerçekleşir ve çok güzel işbirlikleri ortaya çıkar diye konuştu. Başkan Gökçek i Türkmenistan da ağırlamak istediklerini dile getiren Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhamet Durdılıyev, Ankara da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve Türkiye deki yerel yönetimler ve Büyükşehir Belediyesinin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Sohbetin ardından Başkan Gökçek, Türkmen konuğu Durdılıyev e çini tabak şeklinde plaket hediye etti. Durdılıyev ise günün anısına Başkan Gökçek e kilim, geleneksel şapka ve Türkmenistan ı anlatan bir kitap verdi. Daha sonra Başkan Gökçek, kendi kullandığı makam aracıyla konuklarına Ankara Bulvarı, Malazgirt Bulvarı ve Ankapark ı gezdirdi. Heyet, Ankapark taki Temapark ve Hayvanat Bahçesi Koordinasyon Merkezi nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gökçek, gezinin ardından heyete Ala Restoran da öğle yemeği verdi. Tevekkül, Allâhü Teâlâ'ya güvenmek, sebeplere sarıldıktan sonra muvaffakiyeti Allâhü Teâlâ dan beklemektir. İnsanların, güçlerinin yetişemediği şeyleri Allâhü Teâlâ'ya bırakıp ümitsizlik ve kederden kurtulmalarıdır. Tevekkülden mahrum olmak büyük bir eksikliktir. Hadisi-i şerifte "Allâhü Teâlâ'ya tevekkül, imanın yarısıdır." buyrulmuştur. Bir mümin bilir ki herhangi bir hâdisenin olması için sebeplerin mevcut olması kâfi değildir. Allâhü Teâlâ'nın dilemediği bir hâdise hiçbir zaman vücuda gelemez. Ve Allâhü Teâlâ'nın dilediği bir şeye de hiçbir kuvvet mâni olamaz. Ancak tevekkül, sebeplere sarılmaya mâni değildir. Allâhü Teâlâ birçok hâdiseyi birer sebebe bağlamıştır. O halde Allâhü Teâlâ nın sünnetine riayet lazımdır. Kuvvet, sebeplere güvenmekte değil, Allâhü Teâlâ'ya dayanmaktadır. Tevekkül de mağrur olup kendini koyuvermek değil, Allâhü Teâlâ'nın gösterdiği yolda gücü yettiği kadar vazifeye dikkat, Allâhü Teâlâ'nın emir ve yasaklarına riayet, kusurunu itiraf ile beraber Allâhü Teâlâ'nın kudretine itimat edip netice hakkında telâşa düşmeksizin onun iradesine teslim olmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) devesini bir şeye bağlamadan dışarıda bırakıp huzuruna giren Amr İbn-i Ümeyye'ye "Deveni bağladıktan sonra tevekkül et." buyurmuştur. Lokman (a.s.) oğluna şöyle nasihat etmiştir: "Yavrum! Dünya bir okyanustur. Birçok insan orada boğulmuştur. Geminin takva, yükünün iman, yelkenin de tevekkül olmasına gayret edersen işte o zaman kurtulman ümit olunur." Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "İnsanların en güçlüsü olmayı isteyen kimse Allâhü Teâlâ'ya tevekkül etsin." buyurdular. Hasan-ı Basrî Hazretlerine 'Tevekkül nedir?' diye soruldu. "Allâhü Teâlâ'dan gelene razı olmaktır." buyurdular. Kreşli minikler mezun oldu Altındağ Belediyesi Güneşevler ve Aydınlıkevler kreşleri, mezuniyet coşkusu yaşadı. HABER MERKEZİ- Altındağ Belediyesi Güneşevler ve Aydınlıkevler kreşleri, mezuniyet coşkusu yaşadı. Rengarenk kostümleriyle sahneye çıkan, halk oyunları kıyafetleriyle en güzel oyunları ortaya koyan minikler, kendilerini izlemeye gelen ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Annelerinin, babalarının ve akrabalarının alkışlarını alan, her alkışta daha da coşan minikler, aldıkları eğitimin hakkını verdiler. 3 ve 4 yaş sınıfları yeni eğitim ve öğretim yılında bir üst sınıfa geçmenin sevincini yaşarken, 5 ve 6 yaş sınıfları ise kreşten mezun olarak ilkokul birinci sınıfa adım attı. Kep giyen ve törenin sonunda kepleri havaya atarak mezun olan minik öğrenciler, kendilerini izlemeye GENİŞAÇI Süleyman Göksu "ALLÂHÜ TEÂLÂ'YA TEVEKKÜL, ÎMANIN YARISIDIR." gelen ailelerine de duygu dolu anlar yaşattı. Bazı anne ve babaların bu coşkulu kutlama karşısında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yunus Emre Kültür Merkezi ni dolduran aileler, çocuklarını sahnede izlemenin mutluluğunu yaşarken, minikler de sahnede tüm hünerlerini sergiledi. Sergiledikleri başarılı performanslarla profesyonel oyunculara taş çıkartan minik öğrenciler, izleyenleri kahkahaya boğdu. Halk oyunları gösterisiyle salonu coşturan minikler, eşli dans gösterisiyle de keyif dolu dakikalar yaşattı.gösterilerin ardından açılan yılsonu sergisinde, yıl boyunca yaptıkları çeşitli çalışmaları sergileyen minikler, ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gösterdiler.

5 ANKARA 5 Haziran 2014 Perşembe 5 Yenimahalleli hanımlar el emeklerini sergiledi Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kursları nda eğitim gören kursiyerler, bir yıllık el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıkardı. HABER MERKEZİ- Kursiyerleri bu özel günlerde yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu kez de Serhat, Gazi, Uğrak ve Çakırlar Kurs Merkezleri nde el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergilerin açılışını yaptı. Gazi ve Uğrak Kurs Merkezleri nde hazırlanan sergide, Manisa nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçiler de unutulmadı, 301 madenci için Soma Köşesi kuruldu. Yaşar, ilk olarak Serhat Kurs Merkezi nde Yenimahalleli kadınların sergi heyecanına ortak oldu. Yaklaşık 150 kursiyerin kurdele nakışı, tel kırma, ahşap boyama, giyim ve resim gibi 10 farklı branşta bir yıl boyunca aldıkları Elmadağ da iş güvenliği eğitimi HABER MERKEZİ - Elmadağ Belediyesi personeline iş güvenliği semineri verildi. Seminerde İş sağlığı ve güvenliği nedir? Unsurları nelerdir? İş kazalarının istatistiksel sonuçları nelerdir? iş kazalarında oluşan zararlar, işçi ve işveren sorumlulukları, yükümlülükleri, iş kazası nedir, nedenleri nelerdir gibi konular hakkında bilgiler verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde; Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Bu manada iş sağlığı kavramının geniş bir çerçevede anlaşılması gerekmektedir. İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve Sonucun da iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir. İş sağlığı ve güvenliği kavramı; işyeri ile sınırlı sağlık ve emniyet tedbirlerinin yeterli koruma sağlayamayacağını kabul eden, çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen, ilgilendiren ve işyeri dışından kaynaklanan riskleri de kapsamına dahil eden bir kavramdır diye ifade edildi. Kariyer Koleji nden Demirel e ziyaret... HABER MERKEZİ - Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Özel Kariyer Koleji öğrencileri ve yöneticilerini ağırladı. Etimesgut un her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Demirel, şunları kaydetti: İlçemizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan okullarımızın yanı sıra girişimcilerimizin yaptığı özel okullarımızın sayısı da hızla artıyor. Ankara nın en büyük kolejlerinden birinin açılışını kısa bir süre önce yaptık. Eğitim alanındaki bu gelişmelerden çok memnunuz. Biz de belediye olarak eğitim kalitesinin artması, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitimlerine devam etmesi için yoğun bir gayret içindeyiz. Genel bütçeden belediyemize eğitim alanında herhangi bir kaynak aktarılmamasına rağmen ilçemizdeki okullarımıza ciddi destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. eğitimlerle yaptıkları ürünleri dikkatle inceleyen ve beğenisini ifade eden Yaşar, kursiyerleri tek tek tebrik etti. Serhat ın geçen dönem yapılan yatırımlarla Yenimahalle nin en düzenli yerleşim yerlerinden biri haline geldiğini ifade eden Yaşar, Size müjde vermeye geldim diye seslendi. Gelecek kuşaklara daha güzel bir Serhat Mahallesi bırakmak için bu hizmet döneminde de var güçleri ile çalışacaklarını belirten Yaşar, Bu sene sonu itibariyle Serhat Kültür Merkezi nin temellerini hep birlikte atacağız. Burada hemşehrilik bilinci gelişecek. Kadınından gencine, engellisinden yaşlısına herkes, bu merkezde sosyal-kültürel etkinliklerde bulunabilecek dedi. Kültür merkezi sözü alan kadınlar, Yaşar ı uzun süre alkışladı. Ardından Gazi Kurs Merkezi ne geçen Yaşar, burada da kursiyerlerle bir araya geldi. Kurs merkezinde 300 kursiyerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yapan Yaşar, Soma Köşesi nde yer alan anı defterine Soma şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyorum. Tüm Türkiye nin başı sağ olsun diye yazdı. Gazi Mahallesi nin adına yaraşır hizmetler almaya devam edeceklerini belirten Yaşar, Gazi Mahallesi, bu seçimlerde bize çok büyük destek verdi. Beni destekleyen, desteklemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Buranın adına yakışır bir mahalle olması için çalışacağız. Eksiklikleri de neler yapılaması gerektiğini de biliyoruz dedi. Elmadağlılar Çanakkale yi gezdi Elmadağlı şehit ve gazi yakınlarından oluşan 100 kişi Çanakkale yi ziyaret etti. HABER MERKEZİ - Belediye önünden yapılan uğurlamaya katılan Belediye Başkanı Gazi Şahin; Gezideki amacımız,, bu vatanın birliği ve bütünlüğü için evlatlarını kaybeden şehitlerimizin geride bize miras olarak bıraktığı yakınlarına şehitlerimizin şanlı tarihimizdeki fedakârlıklarının boyutunu gösterebilmek adına vesile olmaktı. dedi. Başkan Şahin; Aziz şehitlerimiz, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna yaptıkları görev sonucu şanlı bir tarih yazarak, şahadet mertebesine ulaştılar. Bu büyük millet şehit olmayı her zaman onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık, din, vatan, millet, bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, yüce Allah tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimiz vatanımız için en değerli varlıklarını, canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin bizlere emanetidir. dedi. Elmadağ Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gündem; Evlatları vatan için şehit olmuş aileler olarak devletimizin bize sahip çıkmasından, devletimizin ve Belediye Başkanımızın yanımızda yer almasından dolayı çok mutluyuz. dedi. Elmadağ Belediyesi nin düzenlediği gezide Çanakkale yi ve 1915 yılında yaşanan olayları yerinde gören, müzeyi, şehitlik anıtını, ziyaret eden şehit aileleri, şehitleri rahmetle andıklarını burada yatan şehitlerin sayesinde rahatça dolaştıklarını belirterek bol bol dua ettiklerini kaydettiler. PUSULAMIZ Yalçın İÇYER İlahiyatçı/Eğitimci/Yazar HZ. YUSUF UN SÜNNETİ TAKVA YOLU HAYATIMIZIN HER ALANINDA YOLUMUZDUR MASLAHATIMIZI KİTAP VE SÜNNET BELİRLER KAR VE ZARAR ANLAYIŞI DEĞİL ن ك ل و ى ر ت ف ي ا ثي د ح نا ك ا م با ب ل ألا ي ل و أ ل ة ر ب ع م ه ص ص ق ي ف نا ك د ق ل And ن olsun و ن م ؤ ي م و ق ل ة م ح ر و ى د ه و ء ي ش ل ك ل ي ص ف ت و ه ي د ي ن ي ب ي ذ لا ق ي د ص ت ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kuran uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir. (12/111) Rahman ve Rahim olan, her isyan ettiğimizde bize fırsat veren ve bizi bağışlamak için fırsat kollayan Rabbimize sonsuz hamd-u senalar olsun. Salat ve selam, insanların her türlü zülmüne rağmen onların kurtuluşu için mücadele veren önderlerimiz tüm Resuller e, havarilerine olsun. Rabbim onların yolunda olanlardan razı olsun. Bizleri de onlardan eylesin. Sevgili okurlarım, sizleri ve tüm dünya Müslümanlarını Allah ın selamı ile selmlıyorum. Kur an kıssaları insanoğlunun yaşam seruvenini iki kanaldan bize anlatıyor. Birincisi, kanal onlar insandır ve bu anlatılanları yaşadılar. İmtihanı başarı ile götürdüler. İkincisi, bize onları anlatan son Resul(a.s.s) bunları yaşadı ve bize onu yaşayan örnek bir nesil bıraktı. Bunu bize anlatan Rabbimiz yazımın başında verdiğim ayette de belirttiği gibi bize ders ve ibret olsun diye anlatılan yaşanmış olaylardır. Masal değildir. Usul uleması, bu kıssalardan yararlanrak hüküm çıkarabilineceğini kabul etmişler. Bunları edile-i şeriyyeden kabul etmişler. Kendisinden hüküm çıkarabilen delillerden kabul etmişler. Akıl sahipleri için ibretler vardır. Daha önceki yazımda da İBRET kavramını izah etmiştim. Başka birçok ayetlerle anlatılan kıssaların bize örnek olsun için anlatıldığını hatırlatıyor. Sizinle bu yazımda aktüel olaylara ışık tutabilecek bir kıssayı paylaşacağım. Hz. Yusuf kıssası Onun için yazımın başına Hz. Yusuf un sünneti diye yazdım. Yazıma geçmeden önce şu genel kuralı belirteyim: Bu kıssalardan üç sonuç çıkarıyorum. Takva yolu, maslahatı Allah belirlemesi ve dürüst olmak. Bu yazımdan çıkardığım üç sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizden bir ricam Yusuf Suresi ni baştan sona ve mümkünse bir tefsiriden de okuyun. Kur an canlı hayatımızı anlatıyor. Bize yön veriyor. 1-Takva Yolu Bizim Hayatımızın Her Alanında Geçerli Olmalı Takva sınırları koruma sorumluluğunu bilmektir. Bunun da yolu sınırlara saygılı olmaktır. Çünkü saygı duymadığın sınırları çiner gidersin. Onlara değil heva ve hevesine uyarsın. Allah tan korkmasın, utanmasın, çekinmesin. Bu konuda en çok kullanılan ve delil olarak getirilen Hz. Yusuf(a.s.s) kıssasıdır. Onun için takva yolunun örneklerini onun kıssasından verceğim. Aslında bir kitap olacak bu konuyu burda işlemek çok zordur. Bununla ilgili geniş bir çalışmam vardır. Yazımın çerçevesinde birkaç örnek vereceğim. Hz. Yusuf(a.s) kıssasının bu konuda kullanılmasının ne kadar yanlış olduğunu dikkatinize sunacağım. Her an söylediğim gibi Kur an ı bütünlük içinde ve hayatta anlamaya çalışalım. Hz.Yusuf(a.s.s) kıssasını bir bütünlük için ele alalım: Onun küçklüğünde aldığı dersi, hayatının tüm alanlarında aynı ölçüler içinde anlamamız gerekiyor. Bir kadının teklifini selamlarken, bir tağutun bakanlığını nasıl kabul edebiliz? Bir tağutun emrine girmek şirktir. Küçük düşürmek için söylemiyorum, zinaya yönelmek ise günahtır. Günah karşısında bu kadar hassas olan bir Resul nasıl olur da şirk bir davranışı şartsız şurtsuz kabul eder? a)-hz. Yusuf un Yolunu Hz.İbrahim in Yoludur. Bunu ona daha küçük yaştan itibaren Resul babası öğretmişti. O babasına ى ل ع كا ي ؤ ر ص ص ق ت ال ي ن ب ا ي لا ق yapar: rüyasını anlattığında ona şu nasihatı 'Oğulcuğum, : Babası ن ي ب م و د ع نا سن إ ل ل نا ط ي شلا ن إ ا د ي ك ك ل ا و د ي ك ي ف ك ت و خ إ rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana, kötülük yapmak için sinsi planlar hazırlarlar. Şeytan insanın açıkça düşmanıdır.' dedi. (12/6) ى ل ع و ك ي ل ع ه ت م ع ن م ت ي و ثي دا ح ألا لي و أ ت ن م ك م ل ع ي و ك ب ر كي ب ت ج ي ك ل ذ ك و ' مي ك ح مي ل ع ك ب ر ن إ ق ح س إ و مي ها ر ب إ ل ب ق ن م ك ي و ب أ ى ل ع ا ه م ت أ ا م ك بو ق ع ي لآ Demek ki Rabbin seni seçecek, sana meselelerin, olayların tahlilini, ilmî esaslara dayalı yorumunu, doğacak sonuçları hesap edebilmeyi, akıl yürütmeyi, rüyaların tâbirini öğretecek; daha önce, iki atan İbrâhim ve İshak a nimetini, peygamberliği ve devletini tamamladığı gibi, sana ve Yâkup soyuna da nimetini peygamberliği ve devletini tamamlayacaktır. Rabbin her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.' dedi. (12/7) Bu tevhit dersi idi. Ve Takva yolunun başlangıcı idi. Bu ilk ders hayat mücadlesi boyunca onu rehberi olmuştu. Hayatı boyunca bu çizgiyi koryacaktı. Buna ihanet etmeyecekti. b)-takva Yolun İlk İmtihanı Genç mümin nebi sarayda, ülkenin merkezinde bulunuyor. Yukarda babasından aldığı takva dersi ile yola koyuldu. Kuyu imtihanından sonra şimdi با و ب ألا ت ق ل غ و ه س ف ن ن ع ا ه ت ي ب ي ف و ه ي ت لا ه ت د وا ر و. verecek ilk imtihanın Evinde نو م لا ظلا ح ل ف ي ال ه ن إ يا و ث م ن س ح أ ي ب ر ه ن إ ه للا ذا ع م لا ق ك ل ت ي ه ت لا ق و kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez."(12/23) O günaha bulaşmamlı idi. Takva yolu bunu gerektiriyordu. Başarının yolu Allah a itaat etmekten geçer. Salih amel İslami kişiliğin, İslami ailenin ve İslami iktiadara gitmenin yoldur. Kirlenerek hiç bir yere varıl- ه ي ل إ ي ن نو ع د ي ا م م ي ل إ ب ح أ ن ج سلا ب ر لا ق yapıyordu. maz. Onun o tercihini şöyle : Yûsuf ني ل ها ج لا 'Rabbim, zindan ن م ن ك أ و ن ه ي ل إ ب ص أ ن ه د ي ك ي ن ع ف ر ص ت ال إ و bana, bunların beni davet ettiklerinden daha hayırlı. Eğer sen, bu kadınların bana karşı sinsice hazırladıkları planlarını bozmazsan, ben de onlara kapılırım, ihtiraslı tutarsız, muhakemesiz, cahilce davranışlarda bulunanlardan olurum.' dedi. (12/33) Başarını yolu çile yoludur. Tertemiz yol Günaha bulaşmadan yola devam etmek. Bu sünneti kendisine yol edinen son Resule de Allah(c.c) şunları söyletiyor: ي ب ر ت ي ص ع ن إ فا خ أ ي ن إ ل ق Ben ' مي ظ ع م و ي با ذ ع Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım' de. (6/15) Başarının yolu buudur. O kardeşi Yusuf tan bu dersi almıştı. c)-o Sadece Tek Bir Rabbe Söz Vermişti O na ve O nun vahyine tabii olarak yola devam edecekti. O hapiste dahi Rabini anlattı ve o günkü idarecini o ülkenin Rabbi olduğunu onalara söyledi. Ey ' را ه ق لا د حا و لا ه للا م أ ر ي خ نو ق ر ف ت م با ب ر أ أ ن ج سلا ي ب حا ص benim, zindan ا ي arkadaşlarım, helâller ve haramlar koyan itaati zaruri, ayrı ayrı bir çok otorite mi daha hayırlı, yoksa gücüne karşı konulmayan, her şeye hâkim olan bir tek ا م م ك ؤآ بآ و م تن أ ا هو م ت ي م س ءا م س أ ال إ ه نو د ن م نو د ب ع ت ا م (12/39) dedi. Allah mı?' م ي ق لا ني دلا ك ل ذ ها ي إ ال إ او د ب ع ت ال أ ر م أ ه ل ل ال إ م ك ح لا ن إ نا ط ل س ن م ا ه ب ه للا ل زن أ tap- 'Sizin Allah ı bırakıp, kulu durumundakilerden نو م ل ع ي ال سا نلا ر ث ك أ ن ك ل و tıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu hayal mahsûlü isimlerden ibaret. Bu konuda, Allah size bir ferman indirmiş de değildir. Hükümranlık, yargı ve icra kesinlikle Allah a aittir. O size, kendisinden başkasını ilâh tanımamanızı, candan bağlanarak teslim olmamanızı, başkasına kulluk ve ibadet etmemenizi, yalnızca kendi şeriatına bağlanmanızı, kendisine boyun eğmenizi emretti. İşte doğru ve insanlığı, insanî değerleri ayakta tutan din, medeniyet, zamanla değişmeyen tabii hukuk kurallarını içeren şeriat, düzen budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.' dedi. (12/40) Hayatını sonuna kadar bu çizgide sürdürdü. Hükmün Allah a ait olduğunu bu sürede bir kaç kez tekrarlanmasına rağmen, Hz. Yusufu u bugünkü makamlara ve onların yasalarına kayıtsız şartsız teslim olanlarla aynı düşünmek ne garip bir çelişkidir. Onun örneği atası İbrahim di. Bu İslamın bakış açısı ve sıratı mustakimidir. 2-Takva Yolunun Maslahatını-yararını- Şari Olan Allah Belirlemiştir Maslahatçı, düşünce kapitalizmin, kar ve zarar mantığından gelir. Biz Müslümanları bu konuda hep kandırıyorlar. Hem dünyada hem de ahirette yararmıza olanı Rabbimiz belirlemiş ve Nebiler de bunu pratikte yaşamışlar. Onların getiridkleri teklifleri, red etmişler. Hz. Yusuf hapisten çıkamadan önce masum, günahsız ve temiz olduğunu ilan ettirmiş. Ne mutlak Allah a ve ne de ي نو ت ئا ك ل م لا لا ق و ettirmiş. onu yetiştiren azize ihanet etmediğini onlara itiraf ن ه ي د ي أ ن ع ط ق ي ت اللا ة و س نلا لا ب ا م ه ل أ سا ف ك ب ر ى ل إ ع ج را لا ق لو س رلا هءا ج ا م ل ف ه ب : Kral مي ل ع ن ه د ي ك ب Yûsuf u bana getirin.' dedi. Kralın habercisi yanına ي ب ر ن إ gelince Yûsuf: 'Efendine geri dön, ona, ellerini kesen kadınların zoru ne imiş, bir sor. Benim Rabbim onların sinsice hazırladıkları kötülük tuzaklarını çok iyi bilir.' dedi. (12/50) Ne olursa olsun beni bıraksınlar, saraya döneyim, bir makam edineyim, sonra da yapacağımı yaparım diye maslahattçı bir anlayışla hareket etmemiş. Biraz sonra açıklayacağım dürüst olma ilkesini de korumuş. Son Resul de onun yolunu izledi ki en sıkıntılı günlerinde Mekkelilerin tekliflerini redetti; ona gelen nice karlı teklifleri kabul etmedi. İslami şahsiyetlerden nice güzel örnekler okuyoruz: Mısırlı Kişk, Seyyid Kutup, Sadi Nursi- Kurdi-, İskilp Atif ve daha binlercesi SOMA nın sonrası halleri bir görün. Zavallı işçiler öldü gittiler. Ve onların cenazesi üzerine siyaset yapılıyor. Düşünün kardeşlerim! Bu felaketin sebebi bir partiye oy vermekmiş. Sübhanellah. Menfaatçi düşünmek insanı işte bu noktaya getiryor. Allah seksen beş yıldır, zulüm eden CHP ve onun yandaşlarına ceza vermiyor da zavlallı işçilere ceza veriyor. AKP yi kuran ve yıllardır destekleyenlere ceza vermiyor da zavllı işçilere ceza veriyor. 28. Şubat generallerine ceza vermiyor da zavllı işçilere ceza veriyor. Yeryüzünü fesada veren emperyalistlere, müstekbirlere ceza vermiyor da zavallı işçilere ceza veriyor. Bu ne iftiradır. Herkes bu zavallılara sahip çıkmaya başladı. Yıllardır kömür ocaklarında bu facialar oluyorken bu gürültü patırtıları neden çıkarmıyordunuz? Maslahatçılık budur işte. Düşünüyor musunuz? Alman Der Spiegel bile o zavallılara sahip çıkıyor. Ressuller bize dürüst olmayı örettiler. 3- Dürüst Olmak Bu Yolun Birinci Şartıdır. Dürüst olmak Resullerin bize bıraktığı temel ilkelerdir. Bunu beş vakit namazlarımızda Rabbimizden diliyoruz. طا ر صلا ا ن دها, Dine مي ق تس ملا kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini ispat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle. (1/6) Resullerin bize bıraktğı en önemli ilkelerden biri de dürüst olmaktır. İster sev ister sevme; ister dostun ve isterse düşmanın olsun adil ve dürüst olmamız isteniyor. Hz. Yusuf kardeşini Mısır da bırakırken yine Allah ın vahyine göre hareket etti. Kral ve adamları ile hüküm Allah ındır şartı ile beraber oldu. Hiç bir zaman hapisten çıkmak için haşa çifte standartlık yapmadı. Ayetin devamında kimin yolunda olduğunu bize anlatıyor. Bütün Resüller bu yolu takip ettiler. Hiç bir Peygambere bu adam bizi kandırdı dememişler. Tam tersi onların düşmanları dahi onların doğru insanlar olduğunu söylemişler. Bugün bizi politikaya davet edenler bizi ikiyüzlü olmaya davet ediyorlar. Rabbimiz ise Resulleri vasıtası ile bize dürüst olmayı öğretiyor. Bir gün Essen yabancılar dairesine gittim. Duvarda ortak bir metin gördüm. Çok hoşuma gitti yetkililere müracaat ettim. Bana bundan bir nüsha verebilir misiniz, dedim? Yok dediler. Sonra bir seferinde şehir içinde İslam ı tanıtma çadırı kurmuştuk. Şu an aday olanlardan birisi ortak metni getirdi. Buraya koyabilir miyiz deyince? Olur dedim. Sonra metni okudum. Birçok maddesi güzeldi. Ancak şöyle bir madde vardı. Radikallleri veya teröristleri bulma konusunda polise yardımcı olunacak veya haberdar edilecek. Bu bir ajanlık teklifidir. Çünkü onların radikal tarifine, dinini pratik yaşayan tüm Müslümanlar giriyor da ondan... O halde kimi ispiyon edeceğiz? Adam öldüren, hırsızlık yapan, şuraya buraya bomba koyan veya toplumu biri birine düşman edecek kışkırtmalarda bulunanlar dese altına imza atılır. Bunu kabul etmek zaten bizim davetçi olarak görevimizdir. Ancak bugün Almanya kriterine göre radikal veya terörist tabirine Müslümanların üçe ikisi girmekte. Şimdi bu meclisler, seçilenler bu sözü vermişlerse nasıl bir çelişki yaşıyorlar? Doğrusu çok garip Biz diyoruz ki dürüst olalım. Beraber iken de ayrı iken de olduğumuz gibi olalım. Bunu da bize Resuller öretmiş. Allah(c.c) onların yolunu bize nasip eylesin. İşte sevgili okurlarım, buna göre biz hayatımızda bu üç ilkeyi gözetleyerek hareket etmeliyiz. Başarımızın yolu budur. Temiz kişilik, temiz aile, temiz ve dürüst bir ilişki. Yani doğru bir şahitlik Rabbim Resullerin bize bıraktığı bu güzel vasıfları yaşamayı nasip etsin. Allah a emanet olun. Kardeşiniz...

6 6 EKONOMI 5 Haziran 2014 Perflembe Baflbakan, faiz konusunda kararl Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç 'n n Bakanlar Kurulu'na yapt sunumun rutin bir çal flma oldu unu belirterek, "Faiz noktas ndaki yaklafl mlar n asla olumlu bulmuyorum. O yaklafl m kabul etmiyorum. Bu konudaki fleyleri zaten kendilerine taraf m zdan da iletilmifltir" dedi. Baflç : Büyüme h z yüzde 4 e yak n STANBUL- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Baflkan Erdem Baflç, Türkiye'de gayri safi yurt içi has la (GSYH) büyüme h z n n yüzde 4'e yak n seyretti ini belirtti. TCMB Baflkan Baflç 'n n bugün Bakanlar Kurulu'nda yapt sunum, Bankan n internet sitesinde yay mland. Sunumunda küresel büyümenin l ml seyretti ini ve 2014 y l nda da l ml seyretmeye devam etmesini beklediklerini ifade eden Baflç, Türkiye'de GSYH'nin büyüme h z n n yüzde 4'e yak n seyretti ini aktard. Baflç, afl r tüketim yapan ülkelerde yat r m oranlar n n düflük düzeyde seyretti ini ve büyüme oranlar n n daha düflük oldu unu kaydetti. Türkiye'de istihdam n geliflmifl ülkelere k yasla daha olumlu seyretti ine dikkati çeken Baflç, "Son y llarda Türkiye'de di er ülkelere göre daha güçlü bir istihdam art fl gözlenmifltir. stihdamdaki art fl e ilimi 2014 y l nda da devam etmektedir. Kad n ve erkek iflgücüne kat l m oranlar h zla artmaktad r. flgücüne yeni kat l mlara ra men iflsizlik oran küresel kriz öncesindeki seviyelere yak n seyretmektedir" de erlendirmesini yapt. Ürünlerini ABD'de pazarlamak isteyen giriflimcilere ça r ANKARA- ODTÜ Teknokenti, Türk teknoloji flirketlerinin ABD'deki Silikon Vadisi yat r mc lar yla buluflturulmas n sa layacak "TeknoJumpp" program n bafllatt. Buna göre, ODTÜ Teknokent yönetimine 6 Haziran'a kadar baflvuran 20 Türk giriflimci, Türkiye'deki e itimlerinin ard ndan eylülde ABD'ye giderek, teknolojik ürünlerini burada pazarlama olana na kavuflacak. Türkiye'nin ilk ve tek uluslararas h zland rma program TeknoJumpp, yeni giriflimciler için bu y l n baflvurular n almaya bafllad. Geçen y l 20 giriflimciyi Türkiye'de destekleyen TeknoJumpp program yla, 8 giriflimci ABD program na dahil edilmiflti. Bu süre içerisinde TeknoJumpp'ta desteklenen giriflimciler, yabanc yat r mc larla yat r m görüflmelerine bafllad ve yurt d fl nda yeni müflterilere ulaflmay baflard. H zl büyüyebilir ve ölçeklenebilir teknolojik ürün veya hizmet sunuyor olmak, TeknoJumpp'a yap lan baflvurular n en temel de- erlendirme kriteri olacak. Ayr ca, programa dahil olabilmek için giriflimcilerin ürünlerini piyasaya sunmufl olmalar gerekiyor. Baflvuranlar aras ndan bu kriterlere en uygun ilk 20 giriflimci programa kabul edilecek. Geçen y lki TeknoJumpp giriflimcilerinin de tak m koçu olarak yeni giriflimcilere destek verece i bu dönemde, TeknoJumpp'a kabul edilen giriflimciler "CEO in Residence", "Mentorluk" " fl Modeli, Giriflimci Finansal Modelleme, Yat r m Süreçleri" gibi e itimleri, "Demo Day", "Dan flmanl k ve Networking", "Tak m Koçlu u" e itimlerine al nacaklar. Bunun sonunda uygun görülen giriflimciler, ön haz rl k e itimi ald ktan sonra ABD'de Silikon Vadisi'ndeki yat r mc ve teknoloji müflterileriyle biraraya gelerek, teknolojik ürünlerini pazarlama olana na kavuflacaklar. Bu kapsamda, giriflimcilerin 6 Haziran'a kadar ODTÜ Teknokent yönetimine baflvurmas gerekiyor. E itimler, 30 Haziran - 14 A ustos aras nda, Amerika ön haz rl k program ise 18 A ustos - 29 A ustos aras nda gerçeklefltirilecek. Giriflimciler, 1-26 Eylül aras nda ABD'de olacaklar. ANKARA - Baflbakan Erdo an, partisinin TBMM'deki grup toplant s n n ard ndan, gazetecilerin gündeme iliflkin sorular n cevaplad. Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç 'n n dün Bakanlar Kurulu'nda yapt sunumun hat rlat lmas ve faiz politikalar yla ilgili soru sorulmas üzerine Erdo an, Merkez Bankas Baflkan Erdem Baflç 'n n Bakanlar Kurulu'na yapt sunumun rutin bir çal flma oldu unu söyledi. Erdo an, "Faiz noktas ndaki yaklafl mlar n asla olumlu bulmuyorum. O yaklafl m kabul etmiyorum. Bu konudaki fleyleri zaten kendilerine taraf m zdan da iletilmifltir" dedi. Baflç 'n n, faiz yükseldikçe enflasyonunun yükselece inin "faiz sebeptir, enflasyon netice" iddias nda bulundu unu belirten Erdo an, bu ayki enflasyon rakamlar n n aç kland n, yüksek faiz nedeniyle enflasyonunun düflürülemedi ini, enflasyonun iki haneli rakamlar zorlad n anlatt. "Önümüzdeki aydan itibaren düflecek yaklafl mlar söz konusu. Bunu görece iz" diyen Erdo an, faiz düflerse enflasyonunun düflece ini, düflmesze de enflasyonun yüksek rakamlarda seyredece ini ifade etti. fiu anda piyasa faizleriyle Merkez Bankas faizlerinin farkl l k arz etti ine iflaret eden Erdo an, flöyle devam etti: "Bu bir fleyi ortaya koyuyor; faiz do ru orant l d r enflasyonla. Di erlerinin hepsi tali sebeplerdir. Bunun bir numaral sebebi faizdir. Biz devletin borçlanma faizini yüzde 63 ile ald k, o zaman enflasyon otuzdu. Biz faizi gerilettikçe, çektikçe ne oldu, faiz düfltükçe enflasyon düfltü. Faizde tek haneliye geldik, enflasyonda tek haneliye geldik. Hata reel faiz bir ara s f r oldu. Bu da bundan dolay. E er faiz o zaman yüksek olsayd enflasyon yüksek olacakt ve biz 4.60'a inmifltik faizde. 4.60'a indi imizde enflasyon neydi? Geçen May s'taki gezi olaylar yla birlikte bir de Ocak'taki 5 puan art fl faizi tahrik etmifltir, körüklemifltir. Temenni ederim ki yeni ad m at l r." Zeybekci: Piyasa flu anda faizin afla do ru gidiflini destekliyor ANKARA - Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Piyasa flu anda faizin afla do ru gidiflini destekliyor. Maliyet enflasyonunun afla do ru inmesi de otomatik olarak faizlere yans yacak" dedi. Zeybekci, TOBB kiz Kuleler'de düzenlenen Türk-Türkmen fl Forumuna geliflinde gazetecilerin sorular n yan tlad. May s ay enflasyon verilerine iliflkin bir soru üzerine Zeybekci, enflasyonun çift haneye yaklaflabilece i en yak n mesafeye geldi ini, bundan sonra bu seviyede durmayaca n söyledi. Enflasyonun beklentilerinin alt nda geldi ini dile getiren Zeybekci, " nflallah bundan sonra, Haziran ay gibi enflasyonda istedi imiz inifl dönemi bafllayacak" diye konufltu. Baz özel vergiler ve kurun maliyet üzerindeki etkisinin s f rland n kaydeden Zeybekci, faizle ilgili olumlu ad mlar at ld nda enflasyonun iniflinin görülece ini ifade etti. Son faiz indirimini piyasalar n olumlu alg lad na iflaret eden Zeybekci, "Piyasa flu anda faizin afla do ru gidiflini destekliyor. Maliyet enflasyonunun afla do ru inmesi de otomatik olarak faizlere yans yacak" de erlendirmesinde bulundu. Enflasyonun talep de il maliyet kaynakl oldu unu ve faizin de maliyet enflasyonunun önemli etmenleri aras nda yer ald n dile getiren Zeybekci, "Faizin inmesiyle inflallah enflasyon bekledi imiz seviyelerin alt na inecek" diye konufltu. Merkez Bankas n n bir sonraki ad m na dair beklentilerinin sorulmas üzerine Zeybekci, Bankan n piyasan n afla do ru yönelimleri destekleyece ini umduklar n söyledi. Dün gerçekleflen Bakanlar Kurulu toplant s nda Bankan n ba ms zl na halel getirecek bir görüflme olmad n ve Baflkan Erdem Baflç 'n n güzel bir sunum yapt n belirten Zeybekci, "Bundan sonra faizin, Merkez Bankas taraf ndan afla do ru desteklenece ini görüyoruz. Banka, böyle bir yaklafl m içinde olacak. Ekonominin geliflmesi, büyümenin, istihdam n artmas, ihracat art r c kur seviyesinin oluflmas için gerekli olan seviyeleri çok k sa sürede bulaca z diye düflünüyorum" ifadesini kulland. Baflç, ihracat n büyümeyi ve dengelenmeyi destekledi ini vurgulayarak, "AB ülkelerindeki toparlanma ihracat art fl na katk da bulunmaktad r. hracat art fl n n önemli bir k sm AB ülkelerinden kaynaklanmaktad r. AB-27'deki toparlanma ihracat pazar pay na da yans maktad r" ifadelerini kulland. Firmalar n finansman giderlerinin toplam giderler içindeki pay n n azald n n vurgulayan Baflç, Türkiye'de tasarruf oranlar n n düflük olmas n n cari aç n yüksek olmas na sebep oldu una iflaret etti. "Al nan önlemler sonucunda cari ifllemler aç nda iyileflmenin devam etmesi ve büyümenin 2014 y l nda daha dengeli bir flekilde sürmesi beklenmektedir" tespitini yapan Baflç, ihracat n ithalat karfl lama oran ndaki art fl e iliminin de sürdü ünü ifade etti. Baflç, kredi büyüme h z n n yüzde 15 seviyesine yaklaflt n belirterek, flunlar kaydetti: "Makroihtiyati tedbirler sonras nda bankac l k sektörü finansman a rl n tüketimden yat r m ve üretime kayd rmaktad r. Türkiye'nin kamu borcu di er ülkelere göre düflük seviyededir. Mali disiplinin devam edece i öngörülmektedir. Türkiye ekonomisi dezenflasyon sürecindedir. Döviz kuru geliflmeleri enflasyon art fl nda önemli bir rol oynam flt r. Enflasyonda tepe noktan n may s ay verisinde gözlenece i, düflüflün haziran ay verisinden itibaren bafllayaca tahmin edilmektedir." ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) ç k fl sinyalinin ABD tahvil faizlerinin artmas na neden oldu unu anlatan Baflç, sunumunda flu bilgileri aktard : "Reel faizler küresel kriz öncesi seviyesinin alt ndad r. Cari aç k veren di er ülkelerde de uzun vadeli tahvil faizleri artm flt r. Türkiye'nin risk primi Avro bölgesi borç krizi seviyesinin alt nda seyretmektedir. Parasal s k laflt rma tedbirleri beklenen sonuçlar vermektedir. K sa vadeli faizlerdeki geçici s k laflt rma enflasyonla mücadelede etkili bir araçt r. Parasal s k laflt rmayla Türk liras ndaki h zl de er kayb önlenmifltir. Parasal s k laflt rma döviz kurlar üzerinde kayda de er bir etki yapm flt r. Afl r oynakl a karfl döviz rezervleri kullan lm fl, may s ay ndan itibaren tekrar rezerv biriktirilmeye bafllanm flt r." Do u kalk n rsa Bat da büyüyor STANBUL - Türk Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) "Bölgesel Kalk nmada Yerel Dinamikler: Tunceli Modeli ve 2023 Senaryolar " raporu, Tunceli'de düzenlenen toplant yla tan t ld. TÜRKONFED'den yap lan aç klamaya göre, toplant da konuflan TÜRKONFED Baflkan Süleyman Onatça, Türkiye'nin do usu kalk nd kça bat bölgesindeki illerin ekonomilerinin de büyüdü ünü belirtti. Bölgelerin geliflmifllik düzeyinin birbirine etkisine dikkati çeken Onatça, çözüm süreciyle do uda kalk nman n h zlanmas n n bat da da ekonomik büyümeyi h zland rd n ifade etti. Onatça, "Bölgesel Kalk nma" kavram n n asl nda ulusal bir mesele oldu unu vurgulayarak, bölgedeki geliflme ve kalk nmadan di er bölgelerin de kazançl ç kt n n alt n çizdi. Do uda oluflan pazar hacminin bat da üretim yapan giriflimci için de geliflme imkan sa lad n söyleyen Onatça, bölgesel kalk nmay h zland rarak, bölgeler aras gelir farkl - l klar n azaltarak, Türkiye'nin sadece yüksek büyüme h zlar na de il, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme çizgisine de ulaflaca n aktard. TÜRKONFED olarak "Bölgesel Kalk nmada Yerel Dinamikler" rapor serisiyle illerin ve bölgelerin ekonomik görünümlerinin haritas n ç kar p bölgesel kalk nma politikalar na katk sa lamay hedeflediklerini anlatan Onatça, Çorum'un ard ndan yapt klar Tunceli çal flmas - n n bu haritan n ç kmas aflamas nda kendileri için önemli bir yer tuttu unu dile getirdi. Onatça, Tunceli'nin flimdiye kadar yap lan çal flmalarda esas olarak siyasi ba lam içerisinde ele al nd n ve ekonomisinin ikinci planda kald n belirterek, bu nedenle Tunceli'nin bölgesel kalk nma araflt rmalar alan nda ayr bir yerde tutularak incelenmesi gereken özel bir il oldu unu vurgulad. Tunceli modelinin hayata geçmesinin ve baflar l olmas n n baz koflullara ba l oldu una iflaret eden Onatça, bu koflullar n bafl nda ise yerel aktörlerin kendi içlerindeki uyumun sa lanmas n n ve ard ndan yerelin tercihleri ile ulusal politikalar n uyumlulaflt r lmas n n geldi ini belirtti. Onatça, bu koflullar yerine geldikten sonra ilin kültürel ortam n n, kentsel altyap s n n ve befleri sermayenin uygun niteliklere kavuflturulmas n n sa lanmas gerekti ine dikkati çekti. Tunceli'nin ekonomik imkanlar ile do al ve befleri kaynaklar n n baflka illerin farkl bir kalk nma modeline iflaret etti ini söyleyen Onatça, çal flmalar için gerçeklefltirdikleri çal fltay, yürüttükleri anketler ve birebir görüflmeler do rultusunda ortaya ç kan sonuçlar "Yeflil Ekonomi" modeli olarak adland rabildiklerini kaydetti. Bu modelin gerçeklefltirilebilmesi için "Yeflil" olarak adland rabilecekleri sektörlerin Tunceli'de desteklenmesi gerekti ini vurgulayan Onatça, Tunceli'nin ekonomik kalk nmas aç s ndan organik tar m ve hayvanc l k, kültür, do a, inanç, sa l k gibi farkl turizm türleri ve çevre turizmi gibi sektörlerin ön plana ç kt n dile getirdi. Onatça, Tunceli'de kalk nman n h zlanabilmesi için teflvik sistemindeki konumunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekti ini de sözlerine ekledi.

7 EKONOMI 5 Haziran 2014 Perflembe 7 Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan: Tafleronluk, imkans z zorlamak Türkiye nin kanayan yaras ifl kazalar, Soma felaketi ile tavan yap nca; gündeme tafleronluk ve bu yolla çal flt r lan emekçiler oturdu. ktidar ndan muhalefetine, cumhurundan baflkan na kadar herkes konuya müdahil oldu. Uygulamalarda Cinsiyet Eflitli i çin Araçlar konulu proje toplant s Madrid te gerçeklefltirildi Avrupa flçi Sendikalar Konfederasyonu, Business Europe, UEAPME, CEEP ortakl nda gerçeklefltirilen uygulamalarda cinsiyet eflitli i için araçlar konulu proje toplant s spanya'n n baflkenti Madrid'te gerçeklefltirildi. Toplant ya Avrupa flçi Sendikalar Konfederasyonu Kad n Komitesi yönetim kurulunu temsilen Öz plik- fl sendikas uluslararas iliflkiler uzman P nar Özcan kat ld. Avrupa Sosyal ortaklar ndan Business Europe iflveren temsilcisi sosyal ifller direktörü Maxime Cerutti ve Avrupa flçi Sendikalar konfederasyonu Genel sekreter yard mc s Patrick Itchert'in aç l fl konuflmalar yla bafllayan toplant da uygulamalarda cinsiyet eflitli i için araçlar konulu projeye iliflkin sunumlar ETUC dan flman Cinzia Sechi ve Business Europe dan flman Guillaume Cravero yapt. Projenin amac n n internet üzerinden bir veri taban oluflturmak oldu unu söyleyen Sechi, ayn zamanda AB sosyal ortaklar taraf ndan 2005 çerçeve anlaflmas kapsam nda ortak belirlenmifl olan öncelikli konularda broflür, video haz rlamak oldu unu söyledi. Projenin ayn zamanda sosyal taraflara iliflkin iflyerindeki iyi uygulamalar yayg nlaflt rmak amac n n oldu unu söyledi. Kahve aras n n ard ndan sosyal ortaklar n iflyeri uygulamalar na iliflkin deneyimlerinin paylafl ld yuvarlak masa oturumu ETUC Konfederasyon Sekreteri Claudia Menne, ve UEAPME dan flman Helen Hoffmann, moderatörlü ünde gerçeklefltirildi. rlanda Intel firmas mühendislerinden Riona Lynch, Saint Goban fabrikas na iliflkin deneyim paylafl mlar n sunan talya Femca Cisl sendikas sekreteri Angelo Colombini, TCO sveç k demli araflt rma uzman Ulrika Hagström uygulamalara iliflkin deneyimlerini paylaflt. Ö le Yeme i aras n n ard ndan ETUC Kad n Komitesi baflkan yard mc s Gloria Mills ve CEEP Sosyal ifller komite baflkan Mick Brodie moderatörlü ünde gerçeklefltirilen ikinci yuvarlak masa oturumunda Letonya LBAS politika dan flman Natalja Mickevica JSC flirketine iliflkin, EPSU politika dan flman Nadja Salson SUEZ flirketine iliflkin, spanya Grupoplacentina flirket direktörü Antonio Macedo kendi flirketlerine iliflkin, sveç CEEP k - demli dan flman Anna Ulveson iflyeri uygulamalar na iliflkin sunum yapt flyerlerinde cinsiyet eflitli inin yayg nlaflt r lma- Dursun ERKILIÇ Türkiye nin kanayan yaras ifl kazalar, Soma felaketi ile tavan yap nca; gündeme tafleronluk ve bu yolla çal flt r lan emekçiler oturdu. ktidar ndan muhalefetine, cumhurundan baflkan na kadar herkes konuya müdahil oldu. Ve elbette çal flma hayat n n olmazsa olmaz fakat bir o kadar da itilip kak lan aktörü sendikalar flçi sendikalar n n en büyük çat kurulufllar ndan Hak- fl bu noktada iki aç dan sahne ald. Birincisi, Konfederasyon taraf ndan yapt r lan Tafleron flçisi Gerçe i araflt rmas. Ki, çok çarp c sonuçlar var kincisi, tafleronluk sistemine neflter vuracak tasar n n TBMM de komisyonda görüflülmeye bafllanmas ve Hak- fl in bu yasama sürecine müdahil, mümkünse dahil olma ihtimali Mümkün mü? Zor Neden? fiundan Genel Baflkan Mahmut Arslan anlat yor: Tafleron iflçilikle ilgili yasal düzenlemeye iliflkin tasar konusunda bizden bir görüfl al nmad ve bilgi verilmedi. Bunun bir eksiklik, böyle bir tavr Hak- fl olarak kabul etmiyoruz. Hak- fl'in taleplerini karfl lamaktan uzak bir tasar ile karfl karfl yay z Bunu moral bozmak için de il, gerçekçi bir durum tespiti yapabilmek ad na hat rlatt m Zira, önceki gün, Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan n Tafleron flçisi Gerçe i araflt rmas n n sonuçlar n aç klad bas n toplant s vard. Kat ld k; dinledik, bilgilendik Sorular sorduk, anlatt, ö rendik SORULARIM VARDI Kafamda üç soru vard, soramad m. Sebep: Hem genç gazeteci arkadafllar m z n soru sorma arzusunun bir ata a dönüflmesi hem de de erli bir dost ile ö len yeme i randevum olmas idi. Soramad ysam yazar m dedim! Evet, araflt rma sonuçlar na ve say n Mahmut Arslan n sözlerine geçmeden önce sorular m burada sizinle paylaflmak isterim Birinci sorum: Soma felaketi ile k yaslamak ad na de il ama, o felaketin ard ndan daha bir konuflulur hale gelen tafleronluk sistemi, görülüyor ki, bafll bafl na bir felaket Bu felaketin ortadan kald r lmas n iki y ld r Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan say n Faruk Çelik ile görüflüp konufltu unuzu fakat geliflmelerden haberdar edilmedi inizi söylüyorsunuz. Burada say n Baflbakan n tavr daha bir önem kazanm yor mu? Yani size, bu ifli halledece iz diyen say n Baflbakan, say n Bakana bitirin flu ifli dese, sorun en k sa sürede hallolmaz m? kinci sorum: Tasar n n TBMM deki görüflmeleri s ras nda hükümet ve muhalefet kanatlar n n siyasi ANKARA (ÖZEL)- Ankara'n n en büyük Arçelik Ma azalar ndan Koçlar Arçelik beflinci flubesini a Plus AVM'de açt. Aç l fl törenine Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu, Koçlar Arçelik Bayi sahibi Emin Koç, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel ve çok say da davetli kat ld. Ma azan n aç l fl kurdelas n Çak ro lu ve Koç birlikte kestiler. Görkemli bir törenle aç lan Koçlar Arçelik a Plus AVM ma azas nda, Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel Arçelik'in küçük ev aletleriyle yemek yap m na katk sundu. Enver Demirel, Arçelik'in ürünlerini çok be endi ini belirtti. Koçlar Arçelik ma azas bir çok kifliye istihdam da sa layacak. inatlaflma yerine bu yaran n iyilefltirilmesi için ortak hareket edece ine inan yor musunuz? Yapaca n z belirtti iniz ziyaretlerde bu yönde bir telkinde bulunacak m s n z? Üçüncü sorum: Sa n zda ve solunuzda oturan yard mc lar n z say n Settar Aslan ve Mustafa Torumtay, ayn zamanda, mevsimlik iflçi, kadro ve tafleron sorunlar n n yo un biçimde yafland orman teflkilat n n da içinde bulundu u ifl kolunun yetkili sendikas. Hem siz hem de onlar, bulundu unuz her ortamda sadece bu sorunlar de il, sendikas zlaflma gerçe ini de dile getiriyorsunuz. Bu yasama süreci ve sonras, sendikas zlaflma olumsuzlu unu sendikal laflma olumlulu una dönüfltürür mü? GELEL M ARAfiTIRMAYA Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan n en ak lda kalan ve özet diyebilece imiz cümlesi, Asl nda biz tafleron sistemi alt nda modern kölelik sistemini Türkiye'de devam ettiriyoruz idi. Bu söz üzerine söz söylenir mi derseniz, söylenir ve ayr nt lar oradad r, fleytan da ayr nt da gizlidir! Mahmut Arslan n, Bugünkü uygulama, iflçilerin bizim önümüze koydu u veriler, ortaya ç kan rakamlar, ücretlere bakt n z zaman Türkiye maalesef tafleron konusunda, modern köleli i sürdürmeye çal flan bir ülke konumunda. Bunun sürdürülebilmesi imkan yok sözlerinden, bu konuyu uzatman n anlam yok, her fley iflte bu kadar net diye kestirip att san labilir ama öyle de il Raporun, 4 ay içinde 27 il, 9 iflkolu ve 85 ifl yerindeki 5 bin 250 tafleron iflçisi ile görüflerek haz rland n bilmek önemli Yani, s radan de il Çarp c bir ayr nt : Türkiye de son y llarda kamuda çal flan sendikal iflçiler azal rken bu aç k tafleron iflçilerle kapat lmaya çal fl l yor Arslan a göre, E er biz bu sorunu, tafleron iflçili- i sorununu çözemezsek Türkiye'nin toplumsal, ciddi bir krizle karfl karfl ya oldu unu görmemiz gerekiyor. O nedenle sorun sadece ekonomik sorun de il, sorun sosyal, siyasi, kültürel, topyekun bir Türkiye sorunu olarak karfl m zda. Çok derin izler b rakan, yaralar açan ve sorunlar üreten bir durumla karfl karfl yay z. ARAfiTIRMADAK RAKAMLAR Tafleron iflçilerin yüzde 34,9'u yafllar aras nda ve a rl kl olarak genç jenerasyon. Bu kiflilerin önemli bir bölümün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde e itime sahip Bunlar n büyük bir bölümü belediyeler ve ba l flirketleri ile sa l k sektöründe çal fl yor.. Tafleron iflçilerin yüzde 50'sinin ücretleri bin liran n alt nda. Bu gerçekten bu araflt rman n en temel, can yak c sonuçlar ndan bir tanesini oluflturmaktad r. Tafleron iflçilerin yüzde 51,2'si Türkiye'de tafleronlaflma konusunda srar edilmesinin ana nedenini ucuz iflçilik yaratmak, yüzde 22,6's ise yandafllara para aktarmak olarak görüyor. Bu iflçilerin yüzde 65,6's sendika üyesi de il. Yüzde 34,4'ünün de sendika üyesi Sendikalardan beklentinin çok yüksek olmas na karfl n, tafleron iflçiler, sendikaya üye olmas konusunda endifleli. Sendikalara üye olmay düflünmeyen yüzde 22,2 oran nda bir tafleron iflçisi söz konusu. Burada sendikalara önemli bir görev düflmektedir. Tafleron iflçilerin yüzde 81,7'si, sendikal haklar - n kulland klar zaman iflten ç kart lacaklar kanaatine sahip. Bu iflçilerin yüzde 85,7'si sendikalaflma durumunda flartlar n n iyileflece i do rultusunda bir düflünceye sahip. Kamuda çal flan tafleron iflçilerinin yüzde 78,8'i, k dem tazminat alam yor. Özel sektörde ise bu oran yüzde 95 civar nda. Tafleron iflçilik, düflünüldü ü gibi çal flma hayat nda verimlili i ve kaliteyi art rm yor. Tafleron iflçilerin yüzde 71,2'sinin ifl sa l ve güvenli i konusunda yeterli önlemlerin al nmad düflüncesine sahip. Tafleron iflçilerin bir bölümü asgari ücretin dahi alt nda çal fl yor. Türkiye'de 1 milyon 200 bin civar nda tafleron iflçi bulundu u tahmin ediliyor SORULARA YANITLARDAN Bu kadar büyük olumsuzluklar n yafland bir sistemde ve ortamda sendikalara da önemli sorumluluklar düflmeli. Buna vurgu yapan Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan flunlar söyledi: Soma'da yaflanan ifl cinayetlerinin bizi de sorumluluk alt nda b rakt n ifade ediyorum. Orada Hak- fl olmal yd. Hak- fl orada da örgütlenmeliydi. Orada ifl güvenli i tedbirlerini sendikam z olarak almal yd k ve ifl güvenli i flartlar na uymayan iflverenin ifl yerlerine iflçileri göndermemeliydik. Bu ölümleri önleyebilmeliydik. Ve Soma daki yetkili sendika konusu Bu bir meslektafl m z taraf ndan soru olarak yöneltilince, Arslan, farkl bir dil kulland : Orada bir sendikan n olmas gerçekten utanç verici. Yetkili bir sendikan n orada bulunmas na ra men bütün ifl sa l ve güvenli i kurallar n n hepsinin gözard edilmesi ve insanlar n ölüme gönderilmesine sebebiyet verenlerin bafl nda yetkili sendikan n orada olmas gerçekten utanç verici. Bunun sorgulanmas gerekiyor. Baflta o sendikan n ba l oldu u konfederasyon olmak üzere bütün sendika birimlerinde bu sorgulanmal ve bunun cevab verilmelidir. Hiç kimse oradaki flubeyi sadece sorumluluk kapsam na alarak bu sorumluluktan kurtulamaz. Koçlar Arçelik'e muhteflem aç l fl THY'nin Montreal seferleri bafllad Türk Hava Yollar 'n n Toronto'dan sonra Kanada'daki ikinci uçufl noktas Montreal'e seferleri bafllad. lk sefer nedeniyle Pierre-Elliott Trudeau Uluslararas Havaalan 'nda tören düzenlendi. lk Montreal seferiyle THY Yönetim Kurulu Üyesi smail Gerçek (ortada) baflkanl nda bir grup davetli de Kanada'ya geldi. Tüketici kanunu geçer not ald ANKARA - HÜSEY N KARATEPE/BAHATT N GÖNÜLTAfi - Bankalar n ald ücret ve komisyonlardan kredi kartlar na, paket turlardan piramit sat fllara kadar birçok alanda düzenleme içeren ve bugün yürürlü e giren yeni "tüketici kanunu", vatandafllar taraf ndan memnuniyetle karfl land. Gümrük ve Ticaret Bakanl nca haz rlanan ve halk aras nda "tüketici kanunu" olarak bilinen Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun, bugün yürürlü e girdi. AA muhabirleri, vatandafllara yeni kanuna iliflkin görüfllerini sordu. Tüketiciyi koruyan yasalar n bir ülkede geliflmiflli in göstergelerinden biri oldu una dikkati çeken Ali Ekinci, "Daha önce de tüketicileri koruyan yasalar m z vard ancak yetersizdi. Yeni yasal düzenlemeler ileriye do ru at lm fl bir ad m. Yasa, tüketicilerin sorunlar n büyük ölçüde hafifletecek, mahkemelerin dava yükünü de azaltacak güzel fleyler getiriyor" diye konufltu. Ekinci, tüketicilerin yasal haklar n kullanma konusunda yeteri kadar bilinçli olmad n ve bu nedenle haklar n kullanamad n savundu. Mustafa Güngör de Gümrük ve Ticaret Bakanl n n tüketicileri bilgilendirme ve haklar n koruma noktas nda önemli ad mlar att n belirterek, "(Kanun) Bir ma- azaya gitti imizde çal flanlar n bu konuda bizi h rpalamas na engel olur. Ancak yasay yapmak yetmiyor, denetlemek de gerekiyor" dedi. Tüketici haklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmad n ifade eden Özge Y ld z, "Sat n ald n z bir ürünün, son kullanma tarihinin geçmifl oldu unu anlad - n zda ne yapars n z?" sorusu üzerine, "Ertesi gün geriye götürürüm" derken, ayn soru üzerine Kübra K l nç ise " ade etmem, direkt çöpe atar m" dedi. Di er bir vatandafl ise "Giyim al flverifli yapt mda ürün y rt k da ç ksa de ifltirmem. Ma azaya yolum düflerse, söyleyece imi söyler, ald m önüne koyar giderim" diyerek, tepki gösterdi ini söyledi.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 5 Haziran 2014 Perflembe Naz m, Moskova daki kabri bafl nda törenle an ld MOSKOVA- Ünlü flair Naz m Hikmet, ölümünün 51'inci y l nda Rusya'n n baflkenti Moskova'daki mezar bafl nda düzenlenen törenle an ld. Novodeviçye Mezarl 'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ayd n Sezgin'in yan s ra Moskova'da yaflayan çok say da Türk kat ld. Anma törenine Türkiye'den gelenler aras nda ise sanatç fievval Sam, Sümer Ezgü ve Ahmet Mümtaz Taylan bulunuyor. Törende konuflan Büyükelçi Sezgin, bu sene anma etkinli ine üçüncü kez kat ld n belirterek, "Dünya flairi Naz m ile ayn dili konuflmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Törendeki konuflmalar n ard ndan Naz m Hikmet'in mezar na karanfiller b rak ld ve beyaz güvercin uçuruldu. Moskova'daki anma etkinlikleri, akflam fievval Sam konseriyle devam edecek. Heykelt rafltan Soma an s na ahflap baret KARABÜK - Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Ahflap Heyke Sempozyumu"una kat lan heykelt rafl Ça r Özbay, Soma'da hayat n kaybeden madenciler an s na ahflaptan baret yapt. lçedeki bir al flverifl merkezindeki sempozyumda a ac yontarak 3 günde eserini tamamlayan Özbay, AA muhabirine yapt aç klamada, ahflap bareti tabutun fleklinde olan fonun üzerine yapt n söyledi. Çok büyük bir ac yafland n anlatan Özbay, insanlar n yapt esere bakt kça Soma'daki maden facias n hat rlamalar n istedi ini belirtti. Çok da ucuzmufl. Evet, çok ucuz. Amac m z bu Yo un Disk i herkese ald rarak bütün vatandafllar m z bir sözlük sahibi yapmak ve herkesin bilgisayar nda bir sözlük olmas n sa lamak. Acaba okullara ve baz kurumlara bu yo un diskler daha cüzi rakamlarda veya ücretsiz gönderilirse, özellikle ö rencilerimiz bundan faydalan rsa daha faydal olabilir kanaatindeyim. Ünlü piyanistin davetiyle talya'da yar flacak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar piyano bölümü ö rencisi Tu rul Adilo lu, talya Uluslararas Piyano Yar flmas 'na dünyaca ünlü piyanist Deniele Petralia'n n özel davetiyle kat lacak. NKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Adilo lu, AA muhabirine, Haziran'da Katanya'da yap lacak yar flmada Türkiye'yi temsil edece ini söyledi. Piyano sanatç s babas Hac baba Adilo lu'nun yönlendirmesiyle 5 yafl nda müzik dünyas na ad m atan Tu rul Adilo lu, bugüne kadar kat ld çeflitli uluslararas piyano yar flmalar ndan ödüllerle döndü ünü ifade etti. Geçen ay S rbistan'da 35 ülkeden 550 kiflinin kat ld Uluslararas Piyano Festivali'nde, jürinin seçti i 15 kifli aras nda yer ald n belirten Adilo lu, böylece Avrupa'n n en eski konser salonunda iki gala konseri verme ve jüri baflkan Petralia'dan özel ders alma Türk mücevher tasar mc s Ecer, ABD de sergi açt NEW YORK - Mücevher tasar mc s Semra Ecer, New York'taki 4'üncü sergisini, dünyaca ünlü kuyumcu Gilbert Albert'le, "Gilbert Albert Gallery"de açt. sviçreli ünlü kuyumcu ve sanatç Gilbert Albert'in New York'taki galerisinde aç lan sergide, birçok eserini mankenler üzerinde sunan Ecer'in, özellikle gümüfl ve alt n kullanarak tasarlad kelebek fleklindeki yüzük, be eni toplad. Gilbert Albert'in klasik çizgisiyle, Semra Ecer'in modern, soyut tarz sergide hofl bir bütünlük oluflturdu. Serginin aç l fl na, Türkiye'nin Toplu al mlar için indirimli uygulayaca z. Perakende sat fllarda bir kutu içerisinde, onun içerisinde küçük bir kitapç kta var.onun fiyat 6 TL. Ama toplu sat fllar özellikle MEB ile görüflüyoruz bilgisayarl s n f var. Bu otuz bin s n fa otuz bin yo un diski kazand rmay amaçl yoruz. ndirimli bir fiyatla sataca z. Zaten 6 lira çok büyük bir rakam de il. Bunu %50 indirimle satt m zda 3 lira oluyor. D flardan bofl bir cd al nca zaten 1 TL maliyet oluyor. Burada içinde ekstradan bir sözlük tak m bulunuyor. Birde, TDK n n ç kard Türk Dili diye de bir dergi var. Bu derginin her say s nda yabanc kelimelere karfl l k Türkçe kelimeler teklif ediyorsunuz. Belki de birçok kifli bundan habersiz. Benim dikkat etti im özellikle bankalardan al nan ev kredilerine mortgage diyorlar. Biz buna tabi bir karfl l k bulduk. Biliyorum siz mortgage kelimesine tutsat karfl l n buldunuz. Evet, buna neden tutsat dedik onu aç klay m. fiimdi mortgage diye yaz lan bu sözcü ün kökenine bakt m zda, mort ölü demektir. Bütün bat dillerinde mevcut bu kelime. Gage diye yaz lan kelime ise borç, ipotek anlam nda kullan - l yor. Birlefltirdi imizde bir bak ma ölü borç gibi daha Amerikan tabiriyle teneflir kredisi de denilebilir, hakk kazand n anlatt. Adilo lu, festivalde Türkiye'yi temsil eden tek sanatç olarak gurur duydu unu ve buradaki baflar s yla dikkatini çekti ini ifade ederek, "Petralia, baflar l olaca ma inand ve ana vatan ndaki yar flmaya kat lmam tavsiye etti. Ben de bunun için elimden geleni yapaca m" dedi. "AMACIM, MÜZ MLE KALPLER NE DOKUNMAK" Daha önce de çeflitli uluslararas yar flmalarda farkl dereceler elde eden Adilo lu, "Elimden geldi ince ülkemi temsil etmeye çal fl yorum. Bu kolay de il, günde 8 saatlik bir çal flma gerektiriyor ve 5-6 yafl mdan bu yana bu böyle devam New York Baflkonsolosu Levent Bilgen ve efli Aflye Bilgen, New York'taki Türk Kültür ve Tan tma Ateflesi Fatofl Özsoy, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odas (TAC- CI) eski Baflkan ifl adam Celal Seçilmifl ve efli mimar Olcay Seçilmifl ile davetliler kat ld. Güçlü tasar mlar yla açt sergisini New Yorklu sanatseverlerle buluflturman n mutlulu unu yaflayan Ecer, daha önce de 'da JA'da ve 2011 y l nda Park Avenue Armory'de "Heykel, Obje ve Fonksiyonel Sanat Sergisi, SOFA" fuar nda sergi açm flt. böyle espriler yap l yor. fiimdi biz sözlüklerimize bakt m zda bu kelimenin karfl l nda ipotek ve rehin kelimelerini görüyoruz. potek Frans zca bir kelime, rehin Arapça ama ipotekli sat flla kastedilen odur. Yani ald n z kredi karfl l nda mal n z ipotek ettiriyorsunuz. potekli sat fl zaten var. Rehinli sat fl da olmaz; çünkü rehin daha çok tafl n r eflya için kullan l r. Saat rehin b rak l r ama bir ev rehin b rak lmaz. Dedik ki bizim atalar m z bu kelimeye karfl l k bulmam fl olmas mümkün de il. Mutlaka bir karfl l k bulmufllard r. Bakt m zda daha 14.yy.dan itibaren Türkçe de tutmak fiilinden yap lan tutu kelimesinin türetildi ini gördük. Bak yoruz 14.yy. metinlerinden itibaren böyle bir kelime mevcut. Tutuya koymak, tutuda b rakmak diye deyimlerimiz de var. fiu anda derleme sözlü ümüze göre on iki ilimizde ve ilçelerinde bu kelime kullan l - yor. O halde bu mortgage dedi imiz sat fl sistemi, atalar m z n buldu u tutu kelimesinden faydalan p, orda tutu denmesinin sebebi fludur: Eskiden birinden borç ald nda, onun karfl l nda bir güvence vermek gerekir. Tabi o zaman senet, çek falan yok. Ticari hayatta bir tak m evraklar n bulunmad bir ortamda böyle bir yola gidilmifl. flte bir mal n z karfl dan borç ald n z kifliye veriyorsunuz. Borcunuzu ödeyince sen mal m bana ver, tutu etti. Ama gurur verici olan yan flu ki önemli müzisyenler taraf ndan takdir ediliyorum ve bu beni çal flmaya itiyor" diye konufltu. Adilo lu, piyanosuz bir hayat düflünemedi ini söyleyerek, gelece e yönelik planlar yla ilgili " dil Biret de küçük yafllarda yetene i takdir edilerek ufak ad mlarla bugün sayg de er bir isim haline geldi. Ben de flöyle yorumluyorum: S rbistan'da seyirciler beni dinlemekten zevk ald klar n ve mutlu olduklar n söylediler. Bu beni derinden etkiledi çünkü as l önemli olan insanlar n beni nas l kabul etti idir. Bu yüzden amac m, insanlar mutlu etmek ve ülkem ad na müzi imle onlar n kalplerine dokunmak" görüflünü bildirdi. da kals n sen bunu elinde tut denmifl. Bu, öz mü öz atalar m z n buldu u bir kelimedir. Bundan faydalan p tutulu sat fl karfl l n önerdik. Bunu da k salt p tutsat (yani mülkiyetin elde tutularak sat lmas ) biçimine getirdik. fiimdi biz bunu; baflta TRT, AA olmak üzere pek çok yay n kurulufluna gönderdik. Bas na aç klamalar yapt k. lgili devlet kurumlar na ve Devlet Bakanl na gönderdik. Asl nda flu anda internette arama motorlar nda bir arama yapt m zda; tutsat yazd m zda yüz bin sitenin mortgage karfl l nda tutsat kelimesini kulland n görüyoruz. Bu kelimenin zaman içinde yayg nlaflaca n düflünüyoruz. Bu yaban kelimelerde bir de yaz l fl ve okunufl sorunu var. Herkes farkl okuyor ve yaz yor. Buna Türkçe karfl l k bulmazsak, kelimeleri ister okundu u gibi yaz n, ister oldu u gibi yaz n hep s k nt ç kacak. Burada bizim yapmam z gereken Türkçe karfl l n kullanmakt r. Çünkü Türkçe eklemeli bir dil. Biz bu konuda srarc oluyoruz. fiu anda mesela AA na teflekkür ediyorum buradan; çünkü AA bu konuda konuflan bir kifli mortgage dese bile, AA metinde onu tutsat biçiminde yaz yor. Dile imiz bütün bas n kurulufllar n n böyle mortgage gibi tuhaf söyleyifl biçimleri olan bir kelime yerine daha anlafl - l r tutsat gibi bir kelime kullan - l rsa Türkçe miz için daha iyi olur. Bu konuda bas n yay n kurulufllar - na çok büyük görevler düflüyor. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Hat rlad m kadar yla güzel Türkçemize sahip ç kt klar için siz birçok kuruma plaket verdiniz. Samsun Emniyet Müdürlü- ü ne, Gazi Üniversitesi K rflehir E itim Fakültesi Dekanl na, Samsun Büyükflehir Belediyesi Yerel Gündem Birli i Genel Sekreterli i ne, Yalova Fen Lisesi ne, Özel kbal lkö retim Okulu Müdürlü ü ne, Erzurum da l zci Kurulu na vs Evet, Samsun Emniyet Müdürlü- ü ne neden ödül verdik onu hemen söyleyeyim. Samsun Emniyet Müdürlü ümüz arabalara uygulanan muayene iflleminde s ras nda ambulans veya ambulance ad alt nda muayene alt na girmeye çal - flan cankurtaranlara, trafik muayenesini yapmad lar. Dediler ki: Bu Türkçe de il, bunun Türkçe si Cankurtaran d r. Cankurtaran yazmad n z için sizi trafik muayenesinden men ediyoruz. Gsm: ( ) Kültür Ça layan Dergisinin yeni say s Dergilerimiz birbiri ard na yay nlan rken, bize ulafl rken, yeni say lar yla da dikkat çekiyorlar. Merkezi Ankara da bulunan Kültür Ajans n yay norgan olarak Günyüzü görmeye devam eden Kültür Ça layan Dergisinin, ayr ayr yay nlanan 18, 19,20 ve 21. say lar masamda. ki ayda bir okurlar yla, sanat ve edebiyat alan ndakilerle buluflan, merhabalaflan Kültür Ça layan Dergisinin sahibi: Hayrettin vgin. Yay n yönetmeni ve sorumlu yaz iflleri müdürü: Erhan vgin, Koordinatörü: brahim mer, Redaktör: Ömer Ünal, Sanat sorumlusu: Çoflkun Mutlu. 14 isim ve imzadan oluflan yay n kurulu var. 15 isim ve imzadan oluflan yay n dan flmanlar da dikkat çekiyor. Kültür Ça layan Dergisinin 21. say s nda imzalar, yaz lar, fliirleri yeralanlar n baz lar n n isim s ralamas flöyle: Hayrettin vgin, Nail Tan, Osman Bafl, Dr. Do an Kaya, Ünal fiöhret Dirlik, Arzu Kök, Erhan vgin, sa Kayacan, Mustafa Berçin, Aysel Çoban mer, lter Yeflilay, Ülkü Önal, Tu ba Karademir, Ayhan Nasuhbeyo lu, Sabiha Serin,.Agah Çubukçu, Prof. Dr. Elçin skenderzade, Orhan Vergili, Coflkun Mutlu, M. Nuri Parmaks z vd. Sayfa 26 da yeralan Prof. Dr. Elçin skenderzade imzal Rüzgar Türküsü bafll kl üç ayr dörtlükten meydana gelen fliirden bir dörtlük nakledelim: Bir güzel k z cam açt, Az önce yedinci katta, Ben henüz görmemifltim, Böyle bir güzel hayatta. Ve arkas ndan, Kültür Ça layan Dergisinin 21. say s n n 35. sayfas nda yeralan Ana bafll kl, Gülaye fi n kl imzal dokuz ayr dörtlükten meydana gelen fliirin son dörtlü ü de flöyle: Gülaye, bak budur çekilmeyen dert, Yaz lm fl hayat n kanunlar sert, Ölümü öldürmek istedim fakat, Ödeye bilmedim ana borcunu....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n ile Türk Dili Üzerine Sohbet (3) Bunu yayg nlaflt rsak asl nda? Bunun üzerine Samsunda Ambulance yaz lar Cankurtaran yaz lar na dönüfltü. Ne kadar anlaml bir kelime asl nda Cankurtaran, can kurtar yor. Bu arada Adana Belediyesi de Cankur diye yeni bir oluflum içerisine girdi. tfaiyeyi, cankurtaran ve di er sa l k hizmetlerini ve ilk yard m ekiplerini cankur diye bir baflka ad alt nda toplad. Bu türden çal flmalar n, de iflikliklerin bütün yurda yay lmas n istiyoruz; bizim buradan beklentimiz flu: Herkes Türkçe ye sahip ç kmal! Dilimize sahip ç kmak ülkemize sahip ç kmakt r. Çünkü bir milletin en bariz göstergesi dildir. Bu da yüce Atatürk ün bir sözüdür. nflallah çal flmalar n z meyvesini yurdun her yerinde verecektir. Asl nda her Türk vatandafl üstüne düfleni yapsa ifliniz daha da kolaylaflacakt r. Sesimizi duyurabildi imiz yere kadar hep beraber çal flmal y z. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Yüre imde bir kor var aflk n ateflten eli, Bu hâlimi görenler bana diyorlar deli. Kuru bir ç ra gibi yanmak istedim her dem, Sonsuz bir aflk istersen hasret çekmek bedeli.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 5 Haziran 2014 Perflembe 9 stanbul Müzik Festivali bafllad stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan düzenlenen 42. stanbul Müzik Festivali, aç l fl töreniyle bafllad. STANBUL - Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray 'nda düzenlenen tören öncesinde, Gürsen Yavuzkal yönetimindeki Borusan Çocuk Korosu, fuayede k sa bir dinleti sundu. Aç l fl töreninde, KSV Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl, festivalin gerçeklefltirilmesine katk da bulunan kurum ve kurulufllara teflekkür plaketleri verdi. stanbul Müzik Festivali'nin her y l, klasik müzik dünyas na katk da bulunan sanatç lara verdi i "Onur Ödülü" bu y l, dünyan n önemli orkestralar ve seçkin flefleriyle sürdürdü ü müzik kariyeri ve Ahmed Adnan Saygun'un eserlerinin dünyaya tan t lmas na öncülük etmesi dolay s yla Gülsin Onay'a verildi. Törenin ard ndan gerçeklefltirilen aç l fl konserinde, 2011'de Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Y l n Ç k fl Yapan Genç Müzisyeni" seçilen, Antonio Janigro Viyolonsel Yar flmas 'nda birincili in yan s ra befl ayr özel ödüle lay k görülen genç viyolonselci Dorukhan Doruk'a, flef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan stanbul Filarmoni Orkestras efllik etti. Konser program nda, Ahmet Adnan Saygun'un Bir Orman Masal, Op. 17, Tchaikovsky'nin Rokoko Temas Üzerine Varyasyonlar, Op. 33 ve Mendelssohn'un Senfoni No. 3, La Minör, " skoç", Op. 56 yap tlar yer STANBUL - Türk- slam sanatlar n dünyaya do ru anlatabilmek amac yla yürütülen proje çerçevesinde hayata geçirilen "www.turkishislamicarts.com" internet sitesinin tan t m yap ld. Bilim Kültür ve Sanat Derne inin (B KSAD) hayata geçirdi i internet sitesinin tan t m için Cemal Reflit Rey Konser Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Proje koordinatörü Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali R za Özcan, AA muhabirine yapt aç klamada, internet sitesinde tezyini, temafla ve musiki sanatlar gibi oldukça zengin bir içerik olaca n anlatt. Özcan, taklit, baflkalaflma ve yozlaflmayla örselenen kültür ve sanat, lay k oldu u yere tafl mak için çal flan derne in bir araç olarak görece i sitede, hüsn-ü hat, hat, tezhip, minyatür, ebru, kat' gibi son dönemlerde yöneliflin fazla oldu u sanatlardan eserlerin yer alaca n ifade ederek, sitenin ilk aflamada ngilizce, daha sonra Arapça yay n yapaca n dile getirdi. ald. 42. stanbul Müzik Festivali, 27 Haziran tarihine kadar Steven Isserlis, Isabelle van Keulen, Alexander Raskatov, Nelson Freire, Pepe Romero, Krzysztof Penderecki, Xavier de Maistre, Yuja Wang gibi isimlerle dünyan n önde gelen orkestralar ndan Sinfonia Varsovia ve Venezuela Teresa Carreno Gençlik Orkestras 'n n da aralar nda bulundu u 800'e yak n sanatç ve orkestray, stanbul'da a rlayacak. "Do an n fiark s " temal festival, iki dünya prömiyerine de ev sahipli i yapacak. Türk- slam sanatlar internetten dünyaya anlat lacak Bir kere biz çad rda filan de iliz. Bizde bugün en yayg n de er, ev almakt r. Ev yapmak, ev almak, evlenmek, yerleflik bir hayat yaflamak toplumsal hayat m z n öncelikli de erlerinden biridir. Bat l lar ma ara kovuklar nda yaflarken biz çad rda yafl yorduk. Biz evlere tafl nd m zda bat l lar çad rlarda, barakalarda yafl yorlard. kincisi Türk milleti tembel de ildir. Türk milleti kadar çal flkan bir millet yoktur. Çal flkanl, beceriksiz ya da emperyalizmin ufla yöneticiler taraf ndan organize edilip de erlendirilemiyorsa bu, milletin suçu de il, milletin tepesine oturan tafleron yöneticilerin suçudur. Baflkas n n üretimine göz koymak meselesi, Türk için yap labilecek en i renç iftirad r. Türk düflmanl n n h z n alamayan bu seviyesine çok galiz sözler söylenebilir ama edebimizi koruyal m. Türk milletinin temel ahlakî de erlerinden biri, ekme ini tafltan ç karmak, helal yoldan r z k kazanmak, kimsenin hakk na göz dikmemek, kul hakk ndan kaç nmak, aln n n teriyle para kazanmak, el eme i göz nurunu kutsal bilmektir. Bütün ayet ve hadisler, bütün Türk atasözleri ve deyimleri bizim bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyar. Baflkas n n üretimine göz koyan Türk de il; yerli oryantalistin efendi edindi i emperyalist Bat d r. Bu Bat, bütün dünya biliyor ki, kendi d fl ndaki milletlerin, topluluklar n ürünlerini, yer alt yer üstü zenginliklerini ya malayarak, eme ini sömürerek zevk ü sefa içinde yafl yor. Avrupa s yla TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B R YERL ORYANTAL ST ÖRNE : ÇEL K GÜLERSOY-3 Amerika s yla bu emperyalist Bat n n yüzy llar boyunca baflka milletleri iflgal etmesi, ya malamas, talan etmesi, sömürge sistemi kurmas hâlâ devam eden bir süreçtir. Ta Roma mparatorlu u ndan beri emperyalist Bat, kendisini merkeze alarak kendi d fl ndaki mazlum milletleri sömürerek yani onlar n üretimine göz koyarak hayat n devam ettirmektedir. Bu emperyalist Bat n n bugün Irak ta, Afganistan da, M s r da, Libya da, Tunus ta, de iflik Asya ve Afrika ülkelerinde ne için bulundu unu da daki çoban da biliyor. Ama yerli Oryantalistler, Türk ü aptal yerine koyup, üretimine göz konulan Türk milletini ve di er Do u ve slam dünyas na ait milletleri baflkas n n üretimine göz koymakla suçlar. Türkiye mizde bile bugün, bankalar ndan fabrikalar na kadar hemen hemen bütün ekonomik kaynak ve iflletmeler, para toplayan ve da tan de erlerimiz emperyalist yabanc lar n elindedir ve Türk ün ürün ve üretimine göz de il el koymufllard r. Yerli oryantalistli in bu kadar alenileflmesi, baflkas n n üretimine göz koyan n emperyalist Bat oldu unu göremeyecek kadar kör olmas ve Türk ü hiç yapmad ve ya mayaca bir fleyle suçlamas, insan n sab rlar n zorluyor. (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Bu y l dördüncüsü düzenlenen uluslararas sanat ve kültür festivali " stancool", 13 Haziran'da bafllayacak. 13 Haziran'da bafll yor ANKARA HAVA RAPORU STANBUL - Festivali düzenleyen STAN- BUL'74'ten yap lan aç klamaya göre, W Magazine ifl birli iyle yap lacak festival, dünyan n önde gelen yarat c isimlerini stanbullu sanatseverler ve Türk meslektafllar yla buluflturacak. stancool'un 15 Haziran'a kadar devam edecek programlar, herkesin kat l m na aç k ve ücretsiz olacak. Kat l mc lar aras nda, yazar, yönetmen, oyuncu, yap mc, müzisyen, tasar mc, sanatç ve performans sanatç lar gibi farkl alanlardan isimlerin yer ald festivalin bu y lki temas, "Kültür ve Sanatta Kültürleraras Diyaloglar" olarak belirlendi. Tema kapsam nda, farkl co rafyalardan gelen, kendi kültürel miraslar ve kökenleriyle tüm dünyada tan nmay baflarm fl önemli sanatç lar, stanbul'da buluflacak. Festival program nda yer alan münazara ve panellerde ise bu y l, "Kültürel Mozaik" kavram derinlefltirilecek ve farkl co rafya, dil ve kültürlerden uluslararas ve Türk sanatç lar, kökenlerinin özelliklerini koruyarak dünyay nas l etkilediklerini anlatacak. Festivalde, Amerikal kült yönetmen ve senaryo yazar Abel Ferrara, moda foto rafç s Tim Walker, ünlü top model ve Dünya Sa l k Örgütü elçisi Liya Kebede, foto rafç, sanatç ve yazar Peter Beard, ünlü rock grubu Garbage'in solisti Shirley Manson, Ted Prize ödüllü sokak sanatç s ve foto rafç JR, aktör Waris Ahluwalia, mücevher tasar mc s Delfina Delettrez Fendi, küratör Pamela Golbin, resim, müzik ve sinema sanatç s James Nathaniel Nares, Türk modac Hüseyin Ça layan ve film elefltirmeni Elvis Lewis Mitchell sanatseverlerle buluflacak BULMACA Soldan sa a: 1. Afyon un bir ilçesi. At üretme çiftli i. 2. htimal. 3. Kiloamperin simgesi. Son, en son. 4. Cihan ( aktör ). Kesin yarg. 5. Kitap getirmemifl peygamber. Verme, ödeme. 6. Bir elektrotta art uç. Bir nota. Suçu ba fllama. 7. Rutubet. Bir Hint çalg s. 8. Erkek sesinde bir perde. 9. Nitelik. Seciye, karakter. 10. Avrupa da bir baflkent. Paylama, itap. 11. Olumsuzluk anlatan önek. Deniz suyunda bulunur. Bir nota. 12. Dinlence. Uzun omuz atk s. 13. Aylardan biri. 14. Nezir. Asya da bir baflkent. 15. Y kanm fl fleyleri duru sudan geçirme. 16. Kül, toz gibi fleyleri kar flt rma. Utanma, utanç duyma. 17. Eski M s r da günefl tanr s. Gümüflün simgesi. T rpana bal. 18. Güney Amerika da yaflayan siyah renkli bir tukan türü. ridyumun simgesi. 19. Bir renk. Baz içkilere kat lan s v madde. 20. Gürbüz kundak çocu u. ddia, tez. Yukar dan afla ya: 1. Belge, vesika. Damarlarda dolaflan hayati s v. Al c, foto raf makinesi. 2. Duyuru. Bitki bilimi, botanik. Alkollü bir içki. 3. Sodyumun simgesi. Sapakl k, ayk r l k. Bir ifli yapmaya haz r. Kekli in boynundaki siyah halka. 4. Soyluluk. Burun iltihab. flitme organ m z. 5. Yaz daki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. Övme, övgü. Bir tür motorlu ve yelkenli yar fl teknesi. 6. Kolayl kla paraya çevrilebilme özelli i fazla olan varl klar. Teflekkül. Satrançta özel bir hareket. 7. Zay f, çelimsiz, c l z. Birleflimine girdi i sözcü e kendi kendine anlam veren önek. Binek hayvan. Bale yapan kad n sanatç.8.bir renk. Endonezya n n plaka iflareti. Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. Balmumuna bat r lm fl fitil. Duman karas. 9. Posta sürücüsü. Gözlem. Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye aç lan baca. 10. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Sergen. Bal k a lar n n üst ve alt yanlar na geçirilen keçi k l ndan yap lm fl ip. Ço u k ldan dokunmufl büyük çuval. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 5 Haziran 2014 Perflembe - SAGLIK Zeki nesiller için yotlu tuz Sa l k Bakanl, iyot eksikli inin önlenebilir zeka gerili inin önde gelen nedenlerinden biri oldu una dikkati çekerek zeki nesiller için iyotlu tuz kullan n tavsiyesinde bulundu. ANKARA - Sa l k Bakanl ndan yot Yetersizli i Hastal klar n n Önlenmesi Haftas dolay s yla yap lan yaz l aç klamada, iyot eksikli inin önlenebilir zeka gerili inin önde gelen nedenlerinden biri oldu u, bunun kifliyi anne karn ndan bafllayarak tüm yaflam boyunca olumsuz etkiledi i ifade edildi. yot yetersizli ine ba l hastal klarda özellikle do urganl k ça ndaki kad nlar, gebeler, bebekler ve çocuklar n risk alt nda oldu una iflaret edilen aç klamada, Bebek ve çocuklarda; büyüme ve geliflme gerili ine, zeka düzeyinin akranlar na göre en az 13.5 puan daha düflük olmas na neden olur. yot yetersizli i gebelerde düflük ve ölü do um riskinde art fla neden oldu u gibi her yafl grubunda ANKARA - SELMA BIYIKLI ADABAfi - Sa l k Bakanl, bu y l da haziran ay ndan bafllayarak 4 ay süreyle tatil yapacak diyaliz hastalar n n ma dur olmamas için 60 ilde uygun merkezlere kapasitelerini art rma izni verdi. Sa l k Bakanl Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ünce bu y lki tatil diyalizi planlamas yla ilgili genelge yay mland. Genelgede, tatil dönemi kabul edilen haziran-eylül aylar aras nda, su sistemi kapasitesi yeterli ve uygun koflullara sahip diyaliz merkezlerinin, cihaz eklemek suretiyle diyaliz hastalar na hizmet verebilece i an msat ld. Geçen y l 59 ili tatil diyalizi kapsam na alan Bakanl k, bu y l valiliklerden gelen Diyaliz hastalar tatilde ma dur olmayacak talep do rultusunda 60 il belirledi listesinde bulunan Mufl ve Yozgat, bu y lki listede yer almazken, Kocaeli ve Uflak, 2014 y l tatil diyalizi kapsam na al nd. Bu y l tatil diyalizi uygulamas kapsam nda stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya, Ad yaman, Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Ayd n, Bal kesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çank r, Denizli, Edirne, Elaz, Erzincan, Gümüflhane, Hatay, Mersin, Kars, Kahramanmarafl, Nevflehir, Ni de, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Hiç bir ülke kanser krizinden kurtulam yor CENEVRE - Dünya sa l na iliflkin birçok konunun tart fl laca Dünya Sa l k Asamblesi nin 67 nci toplant s Cenevre de bafllad. Toplant n n aç l fl nda dünya çap nda yürütülen sa l k politikalar hakk nda bilgi veren Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) Baflkan Margaret Chan, 2013 y l sonunda çocuk felci vakalar n n yüzde 60 n n seyahat eden eriflkinler taraf ndan bulaflt r ld n söyledi. Çocuk felcinin yay lma trendinin bu y l da devam etti ine dikkati çeken Chan, birçok ülkede yaflanan çat flmalar, zay f s n r güvenli i ve silahl gruplar n afl lamay engellemesinin çocuk felcinin yay lmas nda etkili oldu unu kaydetti. Chan, Çocuk felci hastal ndaki art fl büyük ölçüde sa l k sektörünün kontrolü d fl nda meydana geliyor dedi. Son y llarda kanser vakalar ndaki art fla da dikkati çeken Chan, yeni kanser vakalar n n rekor düzeyde oldu unu ve artmaya devam etmesinin beklendi ini ifade etti. Kanser ölümlerinin yüzde 70 inin geliflmekte olan ülkelerde meydana geldi ini belirten Chan, bu insanlar n ço unun tedavi olmadan öldü ünü kaydetti. Chan, Hiçbir ülke, ne kadar zengin olursa olsun kanser krizinden kurtulam yor dedi. Sa l n ak lc bir yat r m oldu unu vurgulayan Chan, bu yat r mlar n ölçülebilir ve bazen de dikkate de er sonuçlar ortaya ç kard n ifade etti. Dünya sa l n n en üst karar organ olan y ll k asambleye Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) üyesi 194 devletten 3 binden fazla delege kat l yor. guatr hastal na neden olabilmektedir ifadesine yer verildi. Aç klamada flunlar kaydedildi: Önemli bir halk sa l sorunu olan iyot yetersizli i hastal klar n n önlenmesine yönelik olarak, 1994 y l ndan beri Kurumumuz- UNICEF iflbirli inde yot Yetersizli i Hastal klar n n Önlenmesi ve Tuzun yotlanmas Program yürütülmektedir y l nda haz rlanan tuz tebli i ile tüm sofra tuzlar n n iyot ile zenginlefltirilmesi sa lanm flt r. Bu tebli e göre sofra tuzu; do rudan son tüketiciye sunulan, ince ö ütülmüfl, iyotla zenginlefltirilmifl, rafine edilmifl veya edilmemifl ifllenmifl tuzu tan mlamaktad r. Sofra tuzuna mg/kg oran nda potasyum iyodat kat lmas zorunludur. E itim, bilgilendirme, bilinçlendirme, izleme ve denetimler ile iyotlu tuz kullan m nda art fl görülmüfltür y l nda yap lan çal flmada iyotlu tuz kullan m oran 18,2 iken bu say 2008 y l nda 85,4 e yükselmifltir. (Türkiye Nüfus Sa l k Araflt rmas ) Türkiye de iyotlu tuz kullan m n yayg nlaflt rmak, toplum bilinci oluflturmak ve 81 il baz nda konuyu gündeme getirmek amac yla haziran ay n n ilk haftas n n (1-7 Haziran) yot Yetersizli i Hastal klar Haftas olarak belirlendi i hat rlat lan aç klamada, hafta boyunca tüm illerde halka yönelik çeflitli etkinliklerle konunun öneminin aktar laca, bu çal flmalarla iyotlu tuz kullan m nda elde edilen baflar n n devam etmesi amaçland belirtildi. Zonguldak, Aksaray, Bayburt gibi ülkenin farkl bölgelerinden illerde uygun durumdaki merkezlere kapasite art rma izni verildi. Unutkanl k tek bafl na demans anlam na gelmez ANDAÇ HONGUR - stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Feray Karaali Savrun, demans hastalar nda unutkanl k ya da haf za kayb n n ço u zaman görüldü ünü ifade ederek, Fakat tek bafl na unutkanl k demans yani bunama anlam na gelmez. Demansta unutkanl k yan nda karar vermede, konuflmada veya yön bulmada zorlanma gibi baflka sorunlar da ortaya ç kar dedi. STANBUL - ANDAÇ HONGUR - Savrun, an lar depolayan beyin alan nda tehlike oldu unda gençlerde de unutkanl k ortaya ç kabilece ini, haf za kayb na ba l olarak, k sa veya uzun süreli bellek bozuklu u yaflanabilece ini dile getirdi. Prof. Dr. Savrun, ileri yaflta ortaya ç kan haf za kay plar ile gençlerde bu duruma neden olan hastal klar n önemli bir k sm n n tedavi edilebilece ini söyledi. Haf za kayb n n nedenlerini, psikojenik nedenler, enfeksiyonlar, kafa travmas, B1 ve B12 vitamin eksikli i, troid bozukluklar, ilaçlar, uyku yoksunlu u, inme ile kalp ve akci er problemleri olarak s ralayan Savrun, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olan demans, kiflide yafl ndan beklenen beyin performans n gösterememesi fleklinde aç klad. Savrun, demans n birçok nedeni olmas na ra men en yayg n ve bilinen tipinin, Alzheimer oldu unu dile getirerek, Alzheimer hastal yan nda vasküler demans, frontotemporal demans, Levy Body cisimcikli demans gibi farkl tipleri vard r. Bazen Parkinson Hastal gibi hastal klar s ras nda demans geliflebilir dedi. Demans için risk faktörlerinden birinin yafl oldu una iflaret eden Prof. Dr. Savrun, 60 yafl ndan itibaren risk giderek artar, 60 yafl n üstünde demans görülme s kl yüzde 5-7 dir da dünyada yaklafl k 36 milyon demans hastas oldu u bildirilmifltir ve 2030 da bu rakam n yaflam süresinin uzamas ile iliflkili olarak 66 milyonu bulaca tahmin edilmektedir. Her iki cinste hemen hemen eflit s kl kta görülür diye konufltu. Feray Karaali Savrun, aileden birinde bu rahats zl n görülmesinin geliflme riskini art rd n anlatarak, Ancak Ailesinde demans olan kiflilerde mutlaka hastal k ortaya ç kar diye bir koflul yoktur dedi. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Savrun, haf za bozuklu u konusunda endifleleri olan kiflilerin bir nöroloji veya psikiyatri uzman ile görüflmesi gerekti inin alt n çizerek, hastan n haf za ve di er düflünme becerilerini de erlendirmek için soru-cevap testleri ile kan tetkikleri yap labilece ini, baz durumlarda ise beyin görüntüleme testleri istenebilece ini anlatt. Normal yafllanman n, baz unutkanl klara neden olabilece ine de inen Savrun, flöyle devam etti: Yafl ilerledikçe yeni fleyleri ö renmede zorluk veya hat rlamak için daha fazla zamana ihtiyac n olmas normaldir. Unutkanl k flikayeti olanlar n genellikle ilk akl na gelen soru Acaba bende bunama (demans) m bafllad? olmaktad r. Demans hastalar nda unutkanl k ya da haf za kayb ço u zaman görülür. Fakat tek bafl na unutkanl k demans yani bunama anlam na gelmez. Demansta unutkanl k yan nda karar vermede, konuflmada veya yön bulmada zorlanma gibi baflka sorunlarda ortaya ç kar. Tek yumurta ikizi Gülflen i dünya konuflacak KONYA - MET N BOLAT - Nadir görülen Amniyotik Band Sendromu nedeniyle anne karn nda cerrahi operasyonla hem elsiz hem de ayaks z do ma ihtimalinin önüne geçilen tek yumurta ikizi ve kardefli, yaflama s ms k sar l yor. Çocuklar n doktoruna göre, tek yumurta ikizine yap lan bu müdahale dünya t p literatürüne geçmeye aday. Tek yumurta ikizlerine hamile kalan Seval Çetin (30), baflvurdu u Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T p Fakültesi Hastanesinde, ikizlerinden birine amniyotik band sendromu rahats zl teflhisi konuldu. çinde bulundu u amniyon s v s yla dolu zar n parças n n ayr larak, aya ve elini sar p s kt görülen bebe in, bu nedenle hem bir elinin hem de bir aya n n tamamen kaybolma ihtimali oldu u tespit edildi. Hastanenin Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, kan ak fl sa lanamad, el ve ayakta geliflim gerili i oldu u için hamileli in 6. ay nda bebe e anne karn nda ameliyat gerçeklefltirdi. 400 graml k bebe in yan nda ikizi de bulundu undan risk faktörü iki kat artmas na ra men Prof. Dr. Acar ve ekibi baflar l bir operasyon gerçeklefltirdi. Her iki bebek de, hamileli in 7. ay nda vücutlar nda herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi. Kuvözde tedavileri süren ve durumlar her geçen gün iyiye giden 33 günlük Gülflen ve Gülistan bebekler, yaflama s ms k sar l yor. Prof. Dr. Ali Acar, bebeklerin sa l k durumlar n n iyiye gitmesinin kendilerini çok sevindirdi ini söyledi. Riskli ameliyata ra men sonucun herkesi memnun etti ini vurgulayan Acar, do um sonras Gülflen bebe in baca nda yer alan morarman n da zamanla kayboldu unu kaydetti. Her iki bebek için de her fleyin yolunda oldu unu anlatan Acar, Bu flekilde tek yumurta ikizine yap lan müdahale literatürde olmad için, vakay dünyayla paylaflt k. Böyle bir operasyonu tek yumurta ikizlerine ilk defa yapm fl olduk diye konufltu. Hastanenin Yenido an Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Rahmi Örs, gerçeklefltirilen ameliyatla bebe in kol ve bacaks z flekilde dünyaya gelmesinin önüne geçildi ini bildirdi. Çocuklar 29 haftal kken dünyaya geldi i için prematüreli in tüm sorunlar yla karfl laflt klar n söyleyen Örs, Çocuklar n erken do mas n n s k nt s n yaflad k. Bebekler iki kiloya yaklaflt. Durumlar gayet iyi. Kuvözde bak mlar sürüyor dedi. Anne Seval Çetin ise hamile kald ktan sonra düflük riski yaflad n belirtti. Kanamas n n oldu unu, üç ayl kken baflvurdu u hastanede üzüntülü haberi ald klar n ifade eden Çetin, flöyle devam etti: Ameliyat karar söylendi inde flafl rd k. Tek yumurta ikizlerimden birine karn mda müdahale edilmesi korkuttu. Çocuklardan birinin eli ve aya olmama ihtimali endiflelendirdi. Ameliyat için onay verdikten sonra bizim için daha zor bir süreç bafllad. Bebeklerimin dünyaya gelece i günü korkuyla bekledim. Bebeklerimin her ikisini de sa l kl görünce çok sevindim. Vücutlar nda bir eksiklik olmamas benim için mutluluk kayna oldu.

11 DIS DÜNYA 5 Haziran 2014 Perflembe11 ABD, Avrupa daki askeri varl n art rmaya haz rlan yor VARfiOVA - ABD, Avrupa daki askeri varl n geniflletmek için 1 milyar dolarl k paket haz rlad. ABD Baflkan Barack Obama, dört gün sürecek Avrupa turunun ilk aya olan Varflova da Polonya Cumhurbaflkan Bronislaw Komorowski ile yapaca görüflmenin ard ndan paketi kamuoyuna aç klayacak. Beyaz Saray yetkilileri, paket hakk nda konuflurken, Rusya n n Ukrayna konusundaki tutumu ile ilgili endiflelerin artt bir dönemde Avrupa ya destek göstermenin gerekli oldu unun alt n çizdi. NATO nun Karadeniz ve Balt k Denizi ndeki operasyonlar na ABD donanmas n n kat l m n art rmay amaçlayan paket, askeri tatbikatlar, e itim faaliyetleri ve Avrupa daki hava ve kara kuvvetlerinin rotasyonu için kullan lacak. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi Rusya ile s n r paylaflan, ancak NATO üyesi olmayan ülkelerin askeri kapasitesinin de art r lmas n isteyen Obama, Kongre ye pakete destek vermesi ça r s nda bulundu. Obama, Varflova ya geliflinde yapt aç klamada, Avrupa n n güvenli i, bizim güvenli imizin temel tafl d r ve büyük öneme sahiptir. Bu taahhüt, içinde bulundu umuz dönemde daha büyük bir anlam tafl maktad r dedi. Obama ve Komorowski, ikili görüflmelerinin ard ndan Bulgaristan, H rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Slovenya liderleri ile buluflarak Orta Avrupa n n güvenli i konusunu masaya yat racak. Obama n n ziyaret s ras nda Ukrayna da devlet baflkan seçilen Petro Poroflenko ile görüflmesi de bekleniyor. spanya da yeni kral bekleyen öncelikli sorun Katalonya n n ba ms zl k talebi ANKARA - Parlamenter monarfli ile yönetilen spanya da Kral Juan Carlos un 39 y ld r oturdu u tahttan feragat etmesinin ard ndan tahta geçmesi beklenen Veliaht Prens Felipe nin önündeki en büyük mücadele alanlar ndan birinin, Katalonya n n spanya dan ayr lmas konusu olaca belirtiliyor. Veliaht Prens Felipe nin spanya n n mali krizlerle, artan iflsizlikle ve yoksullukla mücadele içindeki bir dönemde tahta ç kaca na ve ülkenin servetiyle birlikte monarflinin prestij kayb yaflad na dikkat çekilirken, kuzeydo uda Katalonya Özerk Yönetimi nde yaflayan, ülke nüfusunun yaklafl k yüzde 16 s n oluflturan vatandafllar n büyük bölümünün kendilerini yönetmek için anayasal de ifliklik istemesi, Felipe yi bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Madrid deki III. Carlos Üniversitesi nde görevli profesör Jose Antonio Gomez Yanez, Prens Felipe nin bütünleflmeden söz etmesi gerekti i, flimdiye kadar bunu yapmaya çal flt, öte yandan mesaj n n çok fazla karfl l k bulmad yorumunu yapt. Katalonya Özerk Yönetim Baflkan Arthur Mas, Katalonya meclisinde al nan karar do rultusunda 9 Kas m da ba ms zl k referandumu yap lmas konusunda srar ediyor. Referandum için spanyol meclisinden yasal müsaade istenmesine yönelik talebin genel kurulda büyük ço unlukla reddedilmesine ve spanya Baflbakan Mariano Rajoy un, spanya anayasas n ihlal edece inden referandumun yap lmayaca n aç klamas na ra men Arthur Mas, dün Kral Juan Carlos un taht ndan feragat etmesinin ard ndan Kral de iflebilir ama Katalan demokratik süreci de iflmez. Katalan toplumunun büyük bölümü, spanya devletinden kopukluk ve hoflnutsuzluk hissiyle yafl yor yorumunu yapt. Veliaht Prens Felipe nin, babas Juan Carlos un 1978 y l nda imzalad spanya anayasas nda referandumu engelleyen bu alg y de ifltirmesini sa layacak çok az yetkiye sahip olaca biliniyor. Devletin bafl olarak yasalardan ba ms z, temel ilkelere dayanan otoritesi Felipe yi, uzlafl aray fl nda perde arkas ndaki siyasi bask da merkezi bir konuma oturtuyor. Barcelona Üniversitesi nde anayasa hukuku profesörü Enriqueta Exposito, Felipe nin önündeki görevin kolay ran, Parçin deki tesislerde incelemeye izin vermiyor V YANA - Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Direktörü Yukiya Amano, Parçin nükleer tesislerinde denetim yapmak üzere ran - dan talepte bulunduklar n belirterek, ran taraf Parçin e girilmesine izin vermiyor dedi. Amano, Viyana daki BM binas nda düzenledi i bas n toplant s nda, ran ile UAEK aras ndaki iliflkilerin devam etti ini söyledi. ran n yap lan anlaflmalara uygun olarak pratik önlemleri yerine getirdi ini belirten Amano, nisan ve may s aylar nda ran taraf ndan sunulan bilgilerin analiz edildi ini ifade etti. ran n ajans ile angajman n nükleer program n ö renilmesi bak m ndan önemli oldu unu aktaran Amano, ran n 20 May s ta 5 ek pratik önlemleri tamamlamak için yapt anlaflma, ileriye do ru at lm fl önemli bir ad md r. Ajans, nükler programla ilgili bütün bilgileri ö rendikten sonra, bir de erlendirme yapacakt r. mas için çok etkili bir yaklafl md r dedi. Amano, ran ile P5+1 ülkeleri aras nda devam eden müzakerelere iliflkin bir soru üzerine, ran ile 5+1 ülkeleri aras nda yürütülen müzakarelerle UAEK ile ran aras nda yürütülen çal flmalar n birbirinden farkl oldu unu ve her kurumun kendi yolunu izledi ini söyledi. Bir soru üzerine Parçin nükleer tesislerinde denetim yapamad klar n kaydeden Amano, ran n Parçin tesislerine iliflkin kayg lar gidermek için iflbirli i yapmas gerekti ini söyledi. Parçin nükleer tesislerinde denetim yapmak üzere talepte bulunduklar n aktaran Amano, ran taraf Parçin e girilmesine izin vermiyor. Biz de girmek için giriflimlerimizi sürdürüyoruz diye konufltu. Ukrayna n n do usundaki geliflmeler nedeniyle hükümetin nükleer güvenli in sa lanmas için ajanstan bir talepte bulunulup bulunmad n n sorulmas üzerine Amano, hükümetten bir talep gelmedi ini, gelmesi halinde gerekli Amano, ajans n ran da bir ofis aç p açmayaca na iliflkin soru üzerine, logistik ihtiyaçlar n n oldu unu ancak kal c bir ofise ihtiyaçlar n n olmad n söyledi. Amano, sorunlar n çözülmesi ve her fleyin görüflülebilmesi için zamana ihtiyaç oldu unu vurgulad. spanya, Kral Carlos un taht n o lu Felipe ye devretmesini tart fl yor MADR D - spanya Kral Juan Carlos un taht n o lu Felipe ye devretme karar, ülke genelinde sayg yla karfl lan yormufl gibi görünse de monarflinin sona ermesi gerekti ini savunan cumhuriyetçilerin sesleri daha fazla yükselmeye bafllad. Kral Carlos un taht n b rakt n aç klar aç klamaz, ilk gün birçok kentte meydanlar dolduran binlerce cumhuriyetçi spanyol, spanya yar n cumhuriyet olacak sloganlar ile yönetim fleklinin referanduma götürülmesi talebinde bulundu. Cumhuriyetçiler, bugün de meydanlara geri dönerek gösterilerine devam edece ini duyurdu. spanyol bas n nda yer alan haber analizlerde, Juan Carlos un taht o luna b rakma karar n ocak ay içerisinde ald ve 31 Mart ta da Baflbakan Mariano Rajoy a bizzat iletti i öne sürülüyor. Hatta, Baflbakan Rajoy ve spanya da monarfliye en sad k siyasi kurum olan Halk Partisi nin, son birkaç ayd r yeni sürecin alt yap s n haz rlad iddia ediliyor. spanya n n demokrasi tarihindeki iki büyük siyasi parti olan, iktidardaki Halk Partisi (PP) ve ana muhalefetteki Sosyalist flçi Partisi (PSOE), Kral a ve monarfliye olan ba l l n net bir flekilde dile getirerek olas bir siyasi krizi flimdilik önlemifl görünüyor. Zira PP ve PSOE, Kral Juan Carlos un taht n b rakma karar n n oylanmas ve daha sonras nda yerine kral olarak 6. Felipe nin ilan edilmesi için meclis ve senatoda yeterli olan mutlak ço unlu a sahip. Ancak ulusal anlamda 3. büyük siyasi parti olan Birleflik Sol (IU), ekonomik krize tepki olarak ortaya ç kan halk hareketi ve onun yaratt Podemos adl siyasi parti ile Katalonya daki siyasi partiler, sempatizanlar n sokaklara ç kartarak spanya tarihindeki 3. Cumhuriyet taleplerinden flimdilik ödün vermeyecek gibi görünüyor. Bu arada spanyol bas n nda baz monarfli karfl t görüfller bulunsa da genel anlamda taht n devreden Kral Juan Carlos a minnettarl k, yeni Kral olacak Felipe ye de güven içeren görüfller yer ald. spanya n n en yüksek tirajl, sol görüfllü gazetesi El Pais bile, bugünkü editör yaz s nda, Kral Juan Carlos için Hiç kimse Kral Juan Carlos un en önemli anlarda inisiyatifini spanyollar n hizmetine kulland n inkar edemez. 23 fiubat 1981 deki darbe giriflimine kararl bir flekilde müdahale ederek demokrasinin devaml l n n tehlikeye girmesini önlemifltir. Ayr ca, tüm siyasi partilere eflit sayg ve tarafs zl kla yaklaflm fl, karfl l kl çat flma yaratan yorumlara asla girmemifl, anayasa taraf ndan kendine tan tan hakemlik rolünü en iyi flekilde yerine getirmifltir. Juan Carlos, taht n b rakma karar alarak, anayasan n modernleflmesine ve demokrasinin yeniden kendini organize etmesine olanak sa lam flt r ifadelerini kulland BULMACANIN ÇÖZÜMÜ D N A R H A R A O L A S I L I K K A A H R T Ü N A L K A R A R M N E B T A A N O T D O A F N E M S T A R B A R T O N F K A L T E I R A A T N A A Z A R N A Y O T S T A T L A L K M U B A T A D A K A M H M D U R U L A M A E E L E M E A R R A A G R N A A R A K A R R A L T O N K A P A L A K S A V

12 12 5 Haziran 2014 Perflembe HABER Samanyolu ndan 273 mezun daha FL lisesinin mezuniyeti töreni olan ikinci programda Samded'i Ça r Ünal temsil etti. Erzurum'da seyahatte olan Ça r Ünal, uçaktan iner inmez programa yetiflti. Final mezuniyetinde ise Samded Baflkan Baflkan Cüneyt Kaya da haz r bulundu. Güzel bir geceye sahne olan etkinlikte, 01 numaral mezun olan Bilal Çetin in de bulunmas hofl bir sürpriz oldu. ANKARA- Samanyolu Koleji nden mezun olan 273 ö rencinin mezuniyet töreni 3 farkl programda tamamlad. lk programa, Samded Baflkan Cüneyt Kaya flehir d fl nda oldu u için Murat Gür ün efllik etti. Etkinlikte genç mezunlara pasta kesimi öncesi hitap eden Gür, güzel mesajlar verdi. FL lisesinin mezuniyeti töreni Erzincan n Tercan lçesine ba l Karg n Kasabas nüfusuna kay tl hemflehrilerin adresi olan Ankara Karg nl lar Kasabas Derne inin organize etti i ve 6'nc s düzenlenen gece çok renkli geçti. ANKARA- Dernek Baflkan Murat Erdem, gecenin aç l fl konuflmas n yaparak davetlilere dernek hakk nda ve karg n kasabas hakk nda bilgi verdi... Geceye Erzincan, stanbul, zmir ve Bursa'dan çok say da Karg nl kat ld. Gecede Erzincan' tüm Türkiye'de temsil eden sanatç lar, F rat Kemahl o lu, erzin-can ve afl klar afl k Kul Nuri ve Zeki Erdali geceye renk katt. Geceye ayr ca Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n, Karg n Belediye Baflkan TBMM- Meclis dari Teflkilat, israf n önlenmesi ve kaynaklar n etkin kullan m için baz kurallar belirledi. TBMM dari Teflkilat 'ndan yap lan yaz l aç klamada, ülke varl klar n n kullan m nda israftan kaç n lmas n n, milli ve manevi de erler aç s ndan olan ikinci programda Samded'i Ça r Ünal temsil etti. Erzurum'da seyahatte olan Ça r Ünal, uçaktan iner inmez Karg nl lar bulufltu Ramiz Ayd n, Y ld r m Beyaz t Üniversitesi hocalar ndan Doç. Dr. O uzhan Ayd n, Erzincan DDY Gar flletme Müdürü Kenan Ayd n, Erzincan mam Hatipliler Derne i Baflkan Mustafa Vurgun ve Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Genel Sekreteri R fk Erdem ifl adam Turgut Türkefl ve 400 e yak n hemflehri kat ld. Talat Ayd n, Ramiz Ayd n ve herkes için vatandafll k görevi oldu u belirtildi. Aç klamada, TBMM'nin de bu do rultuda dari Teflkilat n n tüm birimlerinin kat l m yla israf n önlenmesi ve kaynaklar n etkin kullan m için uyulmas gereken kurallar belirledi i ifade edildi. programa yetiflti. Final mezuniyetinde ise Samded Baflkan Baflkan Cüneyt Kaya da haz r bulundu. Hakk Atilla konuflmalar yla geceye efllik ederken gecenin sonuna do ru Erzincan'dan getirilen bak r ifllemeli hediyelik eflyalar aç k art rma ile derne e katk olsun diye sat fla sunuldu. Hediyeleflme, sohbet ve konuflmalarla süslenen gecede kapan fl konuflmas n Dernek Baflkan Murat Erdem ve Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n yapt. Meclis'te israf önlenecek Söz konusu kurallar n, "büro ekipmanlar tüketim malzemelerinin kullan m, elektrik, su, do algaz kullan m ve ifl gücünün etkin kullan m nda dikkat edilmesi gereken kurallar" bafll klar alt nda topland bildirildi. Güzel bir geceye sahne olan etkinlikte, 01 numaral mezun olan Bilal Çetin in de bulunmas hofl bir sürpriz oldu. 90 bin litre kaçak akaryak t ele geçirdi ANKARA - Gümrük Muhafaza ekipleri geçen ay Hatay'da 370 bin lira de erinde toplam 90 bin litre kaçak akaryak t ele geçirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, skenderun Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ü ekipleri, geçen ay Hatay'da karayolu ve otoyol girifl ç - k fllar nda denetim ve arama çal flmalar gerçeklefltirdi. Yap lan incelemelerde 31 t r nn depolar n n standart d fl oldu u belirlendi. Söz konusu araçlar n depolar ndaki akaryak t n "marker"siz ç kmas üzerine toplamda 40 bin 253 litre kaçak akaryak ta ele konuldu. skenderun Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü üne gelen ihbarlar da de erlendiren ekipler, Antakya'da gerçeklefltirdikleri 2 ayr operasyonda bir t r garaj nda konteyn r içerisine yerlefltirilmifl plastik bidonlar içerisinde 8 bin 200 litre kaçak akaryak t buldu. Ayr ca, istihbari çal flma sonucunda Hatay' n Arsuz ilçesinde bir evin bahçesinde beton zemin alt na gömülü tankta kaçak akaryak t oldu unun tespit edilmesi üzerine gerçeklefltirilen operasyonda 19 bin 810 litre kaçak akaryak t ele geçirdi. Bir ihbar üzerine yine ayn ilçede bir ifl yerinde gerçeklefltirilen aramada bofl meyve kasalar alt na saclarla gizlenmifl vaziyette, içerisinde kaçak akaryak t bulunan 3 adet plastik tank ve 3 adet özel yap lm fl tanker tespit eden ekipler, kaçak oldu u tespit edilen 21 bin 900 litre akaryak ta el koydu. Böylece Do u Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü ü ba lant s skenderun Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ü ekipleri, geçen ay Hatay'da gerçeklefltirdikleri önleme aramas ve operasyonlarda gümrüklenmifl de eri toplam 369 bin 782 lira olan toplam 90 bin litre kaçakakaryak t ele geçirildi. Fehmi KORU Yeter art k Hayret bir fley: Daha düne kadar Ak Parti yle yedi i içti i ayr gitmeyen bir çevrenin yazarlar flimdilerde cumhurbaflkanl seçimi için CHP nâm na formül üretmekle meflguller... Müthifl bir savrulma bu. Önce seçimi boykot fikri ortaya at l p savunuldu; sonra kat l m n az olmas yla sonuç al namayaca fark edilince yeni bir formül gelifltirildi i anlafl l yor: Seçimi referanduma çevirmek... Birinci tur afl ld nda, ikinci gelen aday Benden buraya kadar deyip çekilecek ve Tayyip Erdo an yaln z b rak lacakm fl... Anayasa (m. 102) ikinci oylamaya tek aday n kalmas durumunda seçimin referandum fleklinde yap laca n öngörüyor; Tayyip Erdo- an n yaln z kat ld bir seçimde alaca oylar n yüzde 50 nin alt nda kalmas bekleniyor... Evet, aynen bu hesap... CHP ile MHP tek aday üzerinde anlafl rlarsa mümkün olabilirmifl bu... Formülün yine de küçük bir zaaf var: BDP/HDP de aday gösterebilece i için, yine anayasaya göre, ikinci tura kalan aday çekildi- i taktirde daha az oy alan n önü aç laca için, referandum fl kk gerçekleflemiyor... Önemli olan, formülün uygulan p uygulanamamas de il... Önemli olan, Tayyip Erdo- an ve Ak Parti karfl tl n n o çevrede buldu- u ak l almaz seviye... Art k CHP ile birlikte hareket edilmiyor, CHP için formüller de üretiliyor... Her siyasi hareketin, her partinin muhalifleri vard r ve bizim gibi ülkelerde muhalefetin dili hayli keskin olabiliyor. Kan ta ihtiyaç yok: ktidar partisi lideriyle muhalefet partileri liderleri bu sebeple s kça mahkemelik oluyor ve yarg çlar cezaya hükmedebiliyor... Ancak o çevrenin yazarlar son zamanlarda muhalefet partilerinin hakaret jargonuna yeni malzemeler kazand rmakta yar fl halindeler. Kulland klar incitici sözcükler kalemlerine hiç yak flmad için onlar n bu durumu daha da s - r t yor. Bir siyasetçi söyledi inde kula a o kadar yad rgat c gelmeyen ifadeler, çevre yazarlar taraf ndan sarf edildi inde, dinleyen veya okuyan flöyle bir irkiliyor... Unutmayal m: Yaralay c ifadeleri daha düne kadar iltifatlar n esirgemedikleri kiflilere karfl kullan yorlar... Bir güne kadar övgü, ertesi günden bafllayarak sövgü... Hayret ki, ne hayret... O çevrenin feyz ald kitaplarda, çevre ad na konuflan ve yazanlar n flimdilerde büründükleri kimlikle ilgili ciddi uyar lar bulundu- unu biliyoruz. Hadi, o kadar s k dokuyup ince elemeyelim, genel ahlâk kurallar bile insandan insana iliflkilerde baz hassasiyetlere riayet edilmesini öngörür... Bir de tabii birilerine olan öfkenin onlara karfl haks zl - a sevk etmemesini tavsiye eden evrensel kural var... Demek ki, hiçbirinin zerre kadar de eri bulunmuyor... Kavgada yumruk say lmaz ya, iflte o hesap... Kavga n n tek tarafl olmad n biliyorum elbette; ancak y llarca en etkili a zlardan dinleyegeldi imiz vurana elsiz / sövene dilsiz gerek ölçüsünü nereye koyaca z? O ölçüye uyulsun diye geçmiflte nelere katlan ld n biliyorsak özellikle? Küslü ün tülbent kuruyuncaya kadar sürece i beklentisi ne oldu? Sonuna kadar savafl deniliyorsa, Neyin sonuna kadar? diye sorma hakk m z do maz m? Bafllat lan iyi ifllerin sonunu getirece i aç k seçik görülen yanl fll klara Dur diyecek birilerinin ç kmas n m bekleyece iz? Yeterinden fazla bekledik. AK Parti K r kkale il yönetimi istifa etti KIRIKKALE- AK Parti K r kkale il baflkanl yönetim kurulunun istifa etti i bildirildi. l Baflkan Mehmet Demir, il baflkanl - nda düzenledi i bas n toplant s nda, 41 ayd r yürüttü ü il baflkanl görevinden istifa etti ini aç klad. Kendilerine bu görevi veren, tebli eden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an'a teflekkür etti ini, görevde kald sürece kendisine ve partiye lay k olmaya çal flt n belirten Demir, flunlar söyledi: "30 Mart'ta yap lan seçimlerde güzel ve sistemli bir çal flmayla K r kkale tarihinde en yüksek oyunu alarak, en yüksek say da il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi ç kararak baflar l oldu- umuzu düflünüyorum. Biz 'burada 11-0 yapaca z' diyordum. E er buradaki aday belirleme sürecinde K r kkale tamam nda biz inisiyatif kullanabilseydik 11-0 yapabilirdik. Maalesef kullanamad k. Çünkü biz nerede inisiyatif kulland ysak, oralar n tamam n ald k. Ama inisiyatif kullan p arkadan dolananlar da gidip genel merkeze hesap vermeye davet ediyorum." 30 Mart'ta yap lan seçimler öncesinde adaylar n belirlenmesinde s k nt lar yaflad klar n öne süren Demir, "Hiç emmim, day m, akrabam olsun diye u raflmad m. Hiçbirini de bu listelerde göremezsiniz" dedi. Demir, flöyle devam etti: "Baflbakan m z n bir sözü var. 'Bizi hiç kimse parmak iflaretiyle hizaya getiremez'. Yapt m z bütün ifllerde genel merkezin bize gönderdi i yaz l talimatlar do rultusunda ad m att k. Bunun d fl nda hiçbir iflimiz ve ifllemimiz olmam flt r. Aday belirlemede baz yerlerde de inisiyatif kullanmasayd k inan r m s n z, K r kkale'de hezimet olurdu. Biz Baflbakan m z n, genel merkezin, partimizin emrinde her zaman olmaya devam edece iz. Ama birilerinin emrinde olmayaca z. Biz AK Parti'yi K - r kkale'de bir ad m de il, ald m z yerden 10 ad m ileriye tafl d k. Baflbakan Yard mc m z n son dönemdeki giriflimlerinden dolay biz yönetim olarak istifa etmek durumunda kald k.'' Bir Hizmet yolcusu daha ebediyete gitti ANKARA- Hizmet hareketinin gönüllülerinden, Tacettin Vakf n n 1980 li y llardaki unutulmaz isimlerinden Fahrettin Kalay, Hakk n rahmetine kavufltu. Cenazesi, son yolculu unda kendisini yaln z b rakmayan sevenleri taraf ndan topra a verildi te Mo olistan a giden ilk esnaflardan olan Kalay, Hizmet hareketine çok büyük katk larda bulundu. Yard mseverli i ile meflhur olan merhum, servetini Hizmet yolunda harcad. Son y llar nda yoksul ve yatalak olmas na ra men, kendisine yap lan yard m tekliflerini geri çevirecek kadar gözü, gönlü toklardand.

13 TURIZM 13 5 Haziran 2014 Perflembe fi rnak Valili i ve Güçlükonak Kaymakaml n n davetiyle Mufl'tan gelen 17 kiflilik ekip, Güçlükonak Kaymakam Halit Benek ile daha önce fliddet olaylar n n yafland Cehennem Deresi'nde rafting yapt. Mudanya'dan Büyükada'ya eski flehir hatlar vapuruyla turlar bafllad BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesince sat n al nan "Hamdi Karahasan" adl eski stanbul flehir hatlar vapuruyla Mudanya ilçesinden Büyükada'ya turistik seferlere baflland. Büyükflehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Ulafl m Toplu Tafl m flletmecili i Turizm Sanayi ve Ticaret Afi (BURULAfi), Hamdi Karahasan vapurunu, stanbul Büyükflehir Belediyesine ba l stanbul fiehir Hatlar Turizm Sanayi ve Ticaret Afi'den sat n ald. Geminin, Bursa-Büyükada aras nda günlük karfl l kl birer sefer yapmas na karar verildi. fi rnak'ta rafting keyfi fiirnak - fi rnak'taki Cehennem Deresi'nde bir grup sporcu rafting yapt. fi rnak Valili i ve Güçlükonak Kaymakaml n n davetiyle Mufl'tan gelen 17 kiflilik ekip, Güçlükonak Kaymakam Halit Benek ile daha önce fliddet olaylar n n yafland Cehennem Deresi'nde rafting yapt. Kaymakam Benek, yapt aç klamada, Cehennem Deresi'ndeki güzellikleri uluslararas arenaya tafl mak istediklerini söyledi. "Huzur ortam devam ederse buradaki güzellikler uluslararas arenada paylafl lacakt r" diyen Benek, "Bu güzellikler gizli kalm flt, huzur ortam n n devam etmesiyle bölge renklenecek. Mufl'taki arkadafllar davet ettik. Bu güzellikleri yaflamak, yaflatmak ve paylaflmak istiyoruz" ifadesini kulland. Mufl Su Sporlar Spor Kulübü Baflkan fiahin fiahen de çözüm sürecinin devam etmesiyle bölgeye birçok yerden sporcu gelebilece ini belirtti. Bölgenin turizme kazand r lmas gerekti ini kaydeden fiahen, flöyle dedi: "Çözüm süreci devam ederse buraya sadece Mufl ekibi de il, Trabzon ekibi dahil tüm bölge ekipleri gelip rafting ve kano yapma flans bulacakt r. Buraya Cehennem Deresi denmesi taraftar de ilim. Buraya cennet deresi denmesini istiyoruz. Daha önce buralarda çat flmalar oldu unu, insanlar n hayat n kaybetti ini duyduk, çok üzüldük. Buralar n turizme kazand r - l p, tan t lmas laz m. Biz buraya korkarak gelmedik. Kendi ülkemizde yafl yoruz. stanbul da zmir, fi rnak bizim için ayn." Sporculardan Sümeyra Özden, Cehennem Deresi'nin rafting yapmaya elveriflli oldu unu ve çok e lendiklerini söyledi. Sporcular a rlayan Damlaca köyü muhtar Mehmet Aksoy ise bölgede spor yap ld için mutlu olduklar n ve çözüm sürecinin devam etmesi gerekti ini kaydetti. YAVfiAN YAYLASI turizme kazand r lacak Mudanya sahilinde bekletilen gemi, lhan lhanl kaptanl nda 230 yolcuyla Büyükada'ya ilk seferini Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) skelesi'nden yapt. Vapur, her gün saat 08.30'da Mudanya'dan hareket ederek Büyükada'ya gidecek ve dönüfl için adadan 18.30'da yola ç k lacak. BURULAfi Genel Müdürü Levent Fidansoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Hamdi Karahasan adl geminin 1980 y l nda Haliç Tersanesi'nde infla edildi ini söyledi. Uzunlu u 56, geniflli i 10,5 metre olan geminin bin 500 yolcu kapasitesine sahip oldu unu anlatan Fidansoy, bu araçtan uzun y llar stanbul'da flehir hatlar nda yararlan ld n dile getirdi. Fidansoy, seferlere bafllanmas ndan büyük mutluluk duyduklar n ifade ederek, flöyle konufltu: "Gemlik Körfezi'ni yeterince kullanam yorduk. Daha önce yolcular m z n Adalar'a gitmesi zordu. Çünkü Yalova'dan Adalar'a seferler s n rl. Bursa'dan Yalova'ya, oradan da Adalar'a gitmek epeyce zaman al yordu. Gemimizin ilk seferini Büyükada'ya yapt k. Bundan sonra da Körfez içi ile Armutlu-Mudanya seferlerimize devam edece iz. Gemlik Körfezi'ndeki deniz yolculuk oran n art rmay hedefliyoruz." KAHRAMANMARAfi -Büyükflehir Belediye Baflkan Fatih Mehmet Erkoç, Do a Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ayhan Deligöz ve beraberindeki heyetle Yavflan Yaylas 'nda yapt klar incelemenin ard ndan, öncelikle belirlenen bölgelerdeki ulafl m s k nt s n gidererek, yayladaki tüm do al güzellikleri ortaya ç karmaya çal flacaklar n ifade etti. Do u Akdeniz'in yaylas konumunda olan Kahramanmarafl'ta çok büyük bir do a turizmi zenginli i oldu unu belirten Erkoç, "Kentimiz, adete Do u Karadeniz gibi do al zenginliklere sahip. Yavflan, Baflkonufl ve F rn z yaylalar m zda müthifl bir bitki örtüsü ve çok zengin su kaynaklar m z mevcut. Bu alanda yap lacak hizmetlerle sadece Kahramanmarafl de il komflu illerimiz Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana ve Mersin de nefes alacak" dedi. Yaz aylar nda yap lmas planlanan projelerin yan s ra k fl n yo un kar ya fl alan Yedikuyu bölgesini de kayak merkezine dönüfltürmek istediklerini aktaran Erkoç, bunun için MTA Genel Müdürlü ü ve Kayseri Büyükflehir Belediyesi'yle temas halinde olduklar n kaydetti. Erkoç, termal turizmle ilgili de bölgenin ciddi anlamda zenginli i oldu unu, bu konuda da yak n zamanda gerekli ad mlar n at laca n sözlerine ekledi. Yavflan Yaylas bölgesinde do a turizminin gelifltirilmesi için çal flma bafllat ld bildirildi. Do a Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Deligöz de Kahramanmarafl' n kentin do a turizmi aç s ndan yüksek potansiyelinin istenilen seviyede de erlendirilemedi ini söyledi. ncelemelerde tespit edilen birtak m eksikliklerin yap lacak olan ortak çal flmalar sonucu gelecek y la kadar giderilmesini planlad klar n dile getiren Deligöz, Kap çam ve Yavflan Yaylas tabi- at park nda insanlar n do a turizminden istedikleri ölçüde istifade edebilmelerinin sa lanmas için çal flmalar n bafllad n bildirdi. nceleme çal flmas na, Kahramanmarafl Orman flletme Müdürü Muhittin Boyal ve Do a Koruma Milli Parklar fiube Müdürü Hac Kal nkütük de efllik etti.

14 14 5 Haziran 2014 Perflembe YASAM-ÇEVRE Çank r K z Teknik ve Meslek Lisesi ö rencileri, çocuk istismar n n önüne geçmek amac yla bafllatt klar "Çocuklar Ç l k At yor" Projesi kapsam nda ilkokul ö rencilerine bu tür durumlarda yap lmas gerekenleri skeçlerle anlatt. ISSN Umut'un ailesinin bulunmas için çabalar sürüyor SAMSUN - Antalya'da 2008 y l nda trafik kazas sonucu felç olan ve kimli i tespit edilemeyen Rus genci "Umut"un y llar önce kaybolan akrabas olabilece ini belirten kad n, Rusya'dan Türkiye'ye gelerek Umut'u Samsun'da tedavi gördü ü hastanede ziyaret etti. Yaklafl k 5 y l önce bir akrabas Antalya'da kaybolan ve Umut'un kaybolan akrabas olabilece ini belirten Bibinur Davletgarevaga (68), felçli gence tedavi gördü ü Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde ziyarette bulundu. Umut'un "bak c annesi" Gülsüm Kabaday taraf ndan karfl lanan Davletgarevaga, Tatar oldu unu belirterek, Umut'un Tatarca konufluldu unda tepki vermedi ini ancak Rusça konufluldu unda tepki verdi ini söyledi. Kaybolan akrabas n bulmak için Rusya'dan Antalya'ya, Rus Konsoloslu u ile Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü arac l yla da Samsun'a gönderildi ini anlatan Davletgarevaga, Umut'un kaybolan akrabas olmad n kaydetti. Umut'un 6 y ld r koruyucu anneli- ini yapan Gülsüm Kabaday ise daha önce de Rus bir televizyon kanal arac l yla 5 annenin Umut'u teflhis etmek için geldi ini an msatt. Y l: 44 5 Haziran 2014 Perflembe Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK GÜNLÜK S YAS GAZETE stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Çocuklara ç l k atmay ö retiyorlar ÇANKIRI - Rehberlik Araflt rma Merkezi Toplant Salonu'ndaki etkinlikte konuflan Günefl lkokulu Müdürü Mehmet Soycan, çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, ilk ve ortaokul ö rencilerine herhangi bir tacizle karfl laflmalar halinde yap lacaklar anlatt klar n söyledi. Son dönemde çocuklara yönelik herkesi rahats z eden ve üzen olaylar n yafland n ifade eden Soycan, "Çocuklar n karfl laflabilecekleri tehlikelere yönelik gerekli e itim çal flmalar n yapamad m z düflünüyorum" dedi. Soycan, çocuk geliflimi bölümü 11. s n f ö rencilerinin "çocuk istismar na dikkat çekmek istediklerini" söylemeleri üzerine onlara destek oldu unu anlatarak, bu konuda ellerinden geleni yapt klar n anlatt. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam' n ailelere yönelik "çocuklara ç l k atmay ö retin" önerisinin ö renciler için ilham kayna oldu unu dile getiren Soycan, projeye Günefl lkokulunda bafllatt klar n ifade etti. Soycan, 2 hafta sürecek çal flmalar kapsam nda il merkezinde bulunan ilk ve ortaokullarda ö rencilere ç l k atmay ö reteceklerini vurgulayarak, istismar konusunda çocuklara yeterli e itimin verilmedi ini söyledi. Projeyi bafllatan Çank r K z Teknik ve Meslek Lisesi ö rencileri daha sonra çocuklar n herhangi bir tacizle karfl laflmalar durumunda yapmalar gerekenleri skeçlerle anlatarak, kat l mc lar n ça l k atmalar n sa lad. Bafa Gölü nde yaflanan kirlilik masaya yat r ld MU LA - Mu la Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Bafa Gölü'nde yaflanan kirlili i yerinde tespit etmek amac yla vatandafllarla görüfltü. Mu la ve Ayd n s n rlar içinde yer alan, Ege bölgesinin en büyük do al gölü olan Bafa Gölü nesli tehlike alt nda bulunan birçok kufl türüne üreme ve k fllama ortam sa l yor. Bafa Gölü'nde bu y l daha erken dönemde art fl gösteren su yosunu nedeniyle çevreye a r bir koku yay l rken gölün belli k s mlar adeta yeflil renge boyand. Güvençer, Bafa Gölü yüzeyinde oluflan algler hakk nda lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü yetkililerinden bilgi ald. Gölyaka ve Kap k r köylerindeki turizm iflletmecilerinin de konu hakk ndaki görüfl ve flikayetlerini dinleyen Güvençer, durumu hassasiyetle takip edeceklerini ifade etti. Öte yandan Mu la Valili inin yaz l sorusu üzerine DS 21. Bölge Müdürlü ü'nden gönderilen raporda kirlilikle ilgili flu bilgilere yer verildi: " çinde bulundu umuz 2014 su y l boyunca Bafa Gölü'ndeki su yüzeyinin ideal kot olan +2 kotunun hep üzerinde olmas nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nden Bafa Gölü'ne su al nmas pek uygun görülmemifltir tarihinde bile Bafa Gölü'ndeki su seviyesi +2.41'dir. Bu alg patlamas, göldeki suyun ideal kot olan kotunun 41 santimetre üzerinde olmas na ra men göl su s cakl na ba l olarak gerçekleflmifltir. Bafa Gölü'nde su seviyesi kotunun üzerine ç kt nda vatandafllara ait arazilerin su alt nda kalmas nedeniyle zarar verdi i için göl su seviyesi zorunlu olarak bu seviyelerde tutulmaktad r y l nda geçmifl y llara nazaran kurak bir dönem geçirmemiz, Büyük Menderes havzas na düflen ya fl miktarlar n n az olmas nedeniyle depolama amaçl barajlar m zda istenilen doluluk oranlar na ulafl lamam flt r. Bu nedenle k fl mevsimi boyunca Büyük Menderes Nehri'ne barajlardan su b rak lamam fl ve ayr ca yatakta yeterli kalitede temiz su olmamas nedeniyle bu dönemde genel olarak Bafa Gölü'ne yeterli temiz su girifli sa lanamam flt r." ARA-SIRA Nurullah AYDIN ETK -TEPK VE YAfiAM Farkl düflünce ve yaflam biçimine davet hayk r fllar n izlerken, nsan, dünya da yeni bir canl türü mü flekillendi, flekilleniyor sorusunu sormadan edemiyor. Silahla iflgal edilemeyecek, edilse bile sonuç al namayacak toplumlara yönelik, biraz uzun bir süreçte farkl yöntemler uygulan yor. Çocukluktan bafllayan ve ustal kla yerlefltirilen simge, sembol ve imajla oluflturulan zihinsel iflgal, toplumlar milli ve manevi de erlerinden birikimlerinden vazgeçiriyor. Kabul ettirilen yaflam tarz, birçok sosyal hastal k üretiyor. nsan karanl k bir düflünce içinde, insani de erler d fl savaflla karfl karfl ya. Niçin karanl k? Çünkü bu savafl gözleri kör ediyor, gerçekleri göstermiyor. Gösterilen bofl hayallerle insan, zaman tüketiyor. Düflman n kim oldu unu, nerede oldu unu göremiyor. Hangi silahla, nas l ve nereden sald r ld n da bilemiyor. Do rudan beynine sald r yorlar. Befl duyusunu ve zihnini gizlice ele geçiriyorlar. Alg y oluflturan iletiflim kaynaklar elden gidiyor, öylece bak yorlar. Sonuçta alg giderek de ifliyor. nsan insan yapan de erler elden giderken, beyne ve alg ya bunun özgürlük, demokrasi, zenginlik oldu u yaz l yor. nsanlar seyrediyor. Ak l tutulmas iflte bu! Her çeflit göz boyama ve aldatma sonucu dostu düflman, düflman da dost görmeye bafll yor. Bu karanl k savafl, insan kendisinden bile flüpheye düflürüyor. Toplumsal paranoya ve flizofreni olmaya zorlan yor. Bundan daha karanl k savafl olur mu? Bu karanl k savafl n hedefi; derin akl ve beyni önce da tmak, sonra kendi gayesine uygun olarak yeniden oluflturmak. Bunun için de öncelikle ayd n, sanatç, toplum önderleri ve bilim adamlar n n beynine küresel flifreler koyarak yeni beyinler devfliriyor. Bu yüzy lda bu sistem; fabrika gibi çal fl yor ve gelece in karar vericilerini yetifltiriyor. Stratejik yerlerin bu beyinlerle sessiz ve derinden ele geçirilmesi, her çeflit iflgalden daha kolay ve etkili bir yöntem. Bu karanl k ak l oyunuyla belirlenen ise yaflam tarz oluyor. Bilinçalt na gönderilen sinyallerle beyinler y kan yor, gelece in küresel robotlar haz rlan yor. nsan ve toplumun yaflam tarz kurgulan yor. Medya da zihinsel iflgalin her çeflidi kolayca görülebilir. Bu yöntemin en etkili oldu u dönem ise çocukluk ve gençlik dönemidir. Siyasi partiler, dernekler, vak flar, AVM ler ise yeni mabedlerdir. Alg lanmas istenen nesneler; sevgi ve güven sözcükleri içine gizlenerek reklamlar, çizgi filmler ve de iflik programlarla sunulur. Çünkü ilk alg lanan nesneler anne baba gibi vazgeçilmez olacakt r. Bu flekilde insan n zihinsel bariyerleri kolayca geçilerek sigaradan cep telefonuna, janjanl fleylerden kolal içkilere kadar yaflam tarz na girmesi istenen her fley, zihinlere kök hücre nakli gibi ekilir. Beyinlere binlerce kere afl lanan hayata ba lar-ba lan hayata gibi flifre sözcüklerle iliflkilendirilen görüntü ve kurgular, insan hayata ba layan vazgeçilmez nesneler olur. Onlars z hayat art k mümkün de ildir. Tek yönlü e itilmifl insanlar; bu nesnelerin sa l a veya insan hayat na zararl olabilece ini idrak edemez. Bu nesnelerin zararl oldu u idrak edilse bile ifl iflten geçer ve bu al flkanl klar hayat n parças olur. Art k insan yaflad dünyaya ba layan bu nesnelerdir ve bunlar olmadan yaflamak anlams zd r. Bunlar n yan etki ve zararlar bile unutulur, ba ml l k benli i esir al r. Beyinler bu flekilde programlan r. Beyinlere afl lanan bu tehlikeden, Selocanlar m z yani robotlara dönüfltürülmeye çal fl lan insanlar nas l koruyabilir ne flekilde uyand rabiliriz? Robotomsu insan tiplerini heryerde görmek mümkündür. Piflkinlikle yalan söyleyen, ama inanan olup söz söyletilmeyen peflinden gidilen robotumsu insanlar. Yaflananlar bir de bu aç dan de erlendirsek, ne yap lmas gerekti i, daha iyi anlafl lmaz m? Günün Sözü: Yaflam tarz n sinsice belirleyen tercihlere yönelten ak l oyunudur.

15 5 Haziran 2014 Perşembe Beckham'dan futbola dönüş sinyali... ANKARA - Eski İngiliz oyuncu David Beckham, yeşil sahalara yeniden dönüş sinyali verdi. Yıldız futbolcu, BBC'de kendisiyle ilgili belgeselde, futbol kariyerini geçen sene sonlandırmasının ardından zorlu bir dönem yaşadığını söyledi. Son olarak Paris Saint- Germain'de (PSG) sezonunda forma giymesinin ardından yeşil sahalara veda eden 39 yaşındaki Beckham, "Futbolsuz geçen ilk zamanlarımda dinlenme fırsatı bulduğum için hoşuma gitmişti" dedi. Zamanla bu durumdan sıkılmaya başladığını belirten İngiliz yıldız, "Artık basketbol maçlarını izliyorum, sporcular parkedeki en iyi performansını sergilediğinde içimde yeniden bir dürtü kıpırdıyor. Yeniden eski günlerime dönmek istiyorum ve 'Futbola dönebilir miyim? Emeklilik ruhundan kurtulup yeniden oynayabilir miyim?' diye kendime sorular soruyorum" ifadesini kullandı. Emre ye Kartal 24 Haziran'da topbaşı yapacak Messi'ye "İspanya için oyna" denmiş İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, hayatının anlatıldığı kitapta, İspanya Milli Takımı'nda oynamasının teklif edildiğini, ancak reddettiğini itiraf etti. ANKARA - İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, Arjantinli oyuncu, hayatını anlatan "Messi: Vatansever" isimli kitapta, "Çocukken, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) tarafından milli takıma çağrılmayı beklerdim. Gayriresmi olarak İspanya için oynamam da teklif edildi ama her zaman ülkemin takımında oynamak istediğimi söyledim. Çünkü üstümde görmek istediğim renkler, Arjantin bayrağının renkleriydi" ifadelerini kullandı. Kitapta, geçmişte çok eleştirildiğini ancak bunlara sahada yanıt vermeyi tercih ettiğini belirten Messi, "Halkımı sevindirmek istiyorum. Çünkü Arjantin, benim ülkem, ailem, kendimi ifade ediş biçimim. İnsanlar neden İspanyol aksanını tercih etmediğimi soruyor. Cevabı basit: İstemediğim için. Ülkemle özdeşleşmek istediğim için de denilebilir" yorumunu yaptı. sürpriz teklif İSTANBUL - David Villa'yı alarak kadrosuna ilk yıldızını katan ve bu sezon itibarıyla MLS'te mücadele etmeye başlayacak New York City, Emre'ye 2.5 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önerdi. Ama tecrübeli oyuncu bu teklifi prensipte reddetti. Fenerbahçen nin tecrübeli yıldızı ve kaptanı Emre Belözoğlu'na dünyanın diğer ucundan, ABD'den transfer teklifi geldi. Teklifi yapan kulüp ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City ile Amerikan beyzbol takımı Ney York Yankees'in birlikte kurduğu New York City FC... Önceki gün A.Madrid'den David Villa'yı alarak kadrosuna ilk oyuncusunu Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon hazırlıkları 24 Haziran'da başlayacak. İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı, 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Almanya'da gerçekleşecek Ẏeni sezon hazırlıklarına 24 Haziran Salı günü başlayacak futbol takımı, sağlık kontrolleri sonrası ilk antrenmanı BJK Nevzat Manchester City ve NY Yankees'in kurduğu New York City, Fenerbahçeli yıldız Emre yi istiyor. kaydeden NYCity, Emre'nin yanı sıra Chelsea'den ayrılan Lampard'ı da 'acilen' istiyor. urulduğu için kadrosunu bir an önce şekillendirmek ve bunun için transferi bir an evvel sonlandırmak isteyen NY City'nin Emre'ye yıllık 2.5 milyon dolardan 3 senelik sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Yıllık 2 milyon Euro kazandığı F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre'nin bu teklifi şu an kabul etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bu sezon F.Bahçe'de 20 lig, 2 Avrupa, 1 de Süper Kupa'da 23 maça çıkan Emre ayrıca maç başlarından (20'şer bin Euro) 460 bin Euro'yu cebine koydu. Demir Tesisleri'nde yapacak. İstanbul'daki çalışmaların ardından 29 Haziran'da Almanya'ya hareket edecek Beşiktaş, Bielefeld kasabası yakınlarında bulunan Marienfeld bölgesinde yer alan Residans Klosterpforte'de 10 Temmuz tarihine kadar kamp gerçekleştirecek. Sharapova, Muguruza'yı rüyadan uyandırdı ANKARA - Sezonun ikinci "grand slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Maria Sharapova, dünya sıralamasının 35'incisi Garbine Muguruza'yı, geriden gelerek 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Tek kadınlar çeyrek final maçında, 2012 yılı şampiyonu ve geçen yılın finalisti 7 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova ile 3. turda Serena Williams'ı elemeyi başaran İspanyol Garbine Muguruza karşılaştı. Karşılaşmaya harika bir giriş yapan Muguruza, çok iyi servis karşıladığı setin ilk ve 3. oyununda servis kırıp servis oyunlarına da tutununca skoru 4-0'a getirdi. 5. oyunda Sharapova, setteki tek sayısını elde etse de (1-4) üst üste iki oyun alan İspanyol tenisçi, yarım saat sürmeyen ilk seti 6-1 kazandı. Bursaspor'da İrfan Buz ayrılığı BURSA - Bursaspor'da geçen sezon Alman çalıştırıcı Cristoph Daum'un görevden ayrılmasının ardından takımın başında sezonu tamamlayan teknik direktör İrfan Buz, yeni sezon öncesi takımdan ayrıldı. Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelen başkan Recep Bölükbaşı'nın, geçen hafta kendisiyle yaptığı görüşmede yeni sezonda takımda kalmasını istediğini söyledi. Bursaspor'da teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in getirildiğini anımsatan Buz, şunları söyledi: ''Başkanın söyleminden sonra, çok sevdiğim Bursaspor'da görev yapmayı istemiştim. Sonrasında Şenol Güneş'le de görüşmelerde bulunduk. Kendisine her konuda yardımcı olmaya çalıştım. Son olarak kendisine 'Ben burada kalırsam, sadece sizin birinci yardımcınız olarak görev yaparım' dedim. Şenol hoca bu akşam bana farklı düşünceleri olduğunu beyan etti. Ben de istediğim görevin yerine getirilemeyeceğini öğrenince, kendisine teşekkürlerimi sundum ve başarılar diledim. Şenol Güneş'le yaptığım görüşme sonunda bu kararı aldım. Çok sevdiğim Bursaspor'dan benim için çok zor bir ayrılık kararı almak zorunda kaldım.'' Giresunspor'un önceliği iç transfer GİRESUN - PTT 1. Lig'e yükselen Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, önceliklerinin iç transfer olacağını söyledi. Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT 1. Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi. Bu hedefi gerçekleştirmek için de iyi bir takım oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Bozbağ, şunları kaydetti: "Takımı oluştururken de bütçemize göre hareket edeceğiz. Her zamanki gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Önceliğimiz iç transfer olacak, iç transferi bitirip dış transfere yönelmek istiyoruz. Başarı için mücadele edeceğiz. Giresunspor büyük bir kulüptür. Bu yılki şampiyonluğumuzla bunu herkes bir kez daha görmüş oldu. Önümüzdeki sezon da iyi bir takım oluşturarak PTT 1. Lig'de iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum."

16 5 Haziran 2014 Perflembe KADIN ismi tafl yan kas rgalar daha ölümcül oluyor ABD de meydana gelen kas rgalar araflt ran bilim adamlar, kad n ismi verilen kas rgalarda hayat n kaybedenlerin say s n n daha fazla oldu unu tespit etti. ANKARA - Illinois Üniversitesi nde yap lan araflt rmada, 1950 ile 2012 y llar aras nda sadece ABD de etkili olan 94 kas rgan n isimleri, fliddetleri ve yol açt sonuçlar incelendi. Kad n ismi tafl yan kas rgalarda hayat n kaybedenlerin say s n n, erkek ismi verilen kas rgalara göre daha fazla oldu unu tespit edilen araflt rmada, ayn fliddette olan ancak kad n isimli kas rgalar n neden oldu u ölümlerin daha fazla oldu u ortaya ç kt. Araflt rmada ayr ca, gönüllü kiflilerden kas rgalar n isimlerini kad ns l k ve erkeksiliklerine göre 1 den (çok erkeksi) 11 e kadar (çok kad ns ) derecelendirmeleri istendi. Gönüllüler, Alexander adl bir kas rgan n Alexandra dan, Sam adl bir kas rgan n Samantha adl bir kas rgadan daha tehlikeli olaca n düflündüklerini söyledi. Erkek güç ve sald rganl kla iliflkilendirilirken, kad n s cakl k ve pasiflikle özdefllefltiriliyor. Kad n isimli kas rgalar n daha fazla ölümlere neden olmas na ra men insanlar için kad n ad alan kas rgalar n erkek ad alanlara göre daha az tehditkar oldu u sonucuna ulafl ld. Araflt rmaya kat lanlar n kas rgalar hakk ndaki görüfllerini sosyal koflullar, ekonomik durum, kiflisel yetenekler, geçmifl deneyimler, kültürel de erlendirmeler gibi faktörlerin etkileyebilece i kaydedildi. ABD de 1953 ten 1970 li y llar n sonuna kadar kas rgalara kad n ismi veriliyordu. lk kez bir kas rga 1979 da erkek ismiyle an ld. ABD de Katrina kas rgas 2005 te 1500, 2012 deki Sandy kas rgas ise 159 kiflinin ölümüne neden olmufltu. Araflt rma, Ulusal Bilim Akademisi dergisinde yay nland. Bilim adamlar, Dünya dan 17 kat daha büyük kütleye sahip bir gezegen keflfetti. Dünya dan 560 fl k y l uzakl ktaki bir y ld z n yörüngesinde yer alan gezegene, Kepler-10c ad verildi. ANKARA - ABD nin Boston kentinde düzenlenen Amerikan Astronomi Toplulu u toplant s nda keflifleri ile ilgili bilgi veren bilim adamlar, t pk yeryüzü gibi sert bir kabu a sahip olan gezegenin Mega-Dünya olarak tan mlanan yeni bir gezegen s n f na ait oldu unu belirtti. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi nden Prof. Dimitar Sasselov, ABD Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesi nin (NASA) 2009 y l nda uzaya gönderdi i Kepler teleskobu ile keflfedilen Kepler-10c gezegeninin, süper-dünyalardan çok daha büyük oldu u için mega-dünya olarak adland r ld n belirtti. Sasselov, Kepler- 10c yi tan mlamak için Canavar Dünya ifadesini kulland. Kepler-10c nin 29 bin kilometre olarak hesaplanan çap, Dünya n n çap n n iki kat büyüklü ünde. Kanarya Adalar nda bulunan Galileo Teleskobu ile yap lan ölçümler de gezegenin santimetrekarede 7,5 gram özkütleye sahip oldu unu gösterdi. Daha önce Kepler-10c kadar büyük gezegenlerin, kendilerine çok fazla hidrojen çektikleri için gaz devi Jüpiter e benzeyecekleri san l yordu. Gezegenin yörüngesinde oldu u y ld z n, 11 milyar yafl nda oldu u, evrenin oluflumunun ilk evrelerinden ve patlayan y ld zlar n henüz kayal kl gezegenler oluflturmak için gerekli a r elementlere sahip olmad dönemden geldi i san l yor. Sasselov, Kepler-10c, kayal kl gezegenlerin düflündü ümüzden çok daha önce olufltu unu gösteriyor. E er kayal k varsa, o gezegende hayat da olabilir dedi. Tafl, dantel gibi iflliyorlar MARD N - HAL L BRAH M S NCAR - Mardin de meslek edindirme kurslar kapsam nda aç lan tafl iflleme atölyesinde 10 kad n e itim görüyor. fikur un Savur Kap mahallesinde oluflturdu u tafl iflleme atölyesinde 10 u kad n 13 kursiyer tafl oymac l n n inceliklerini ö reniyor. fikur l Müdürü Mehmet Ak n AA muhabirine, Mardin in farkl medeniyetlere ait çok say da eserin yer ald bir flehir oldu unu belirterek, bu eserlerin tamam n n Mardin tafl ndan yap ld n söyledi. Tafl iflleme sanat n n unutulmamas ve gelecek nesillere aktar lmas amac yla bir süre önce kurs açt klar n kaydeden Ak n, kursa kat lan 13 kifli aras nda 10 kad n n yer ald n dile getirdi. Mardin tafl na yo un ilgi oldu unu ancak yeterli say da tafl ustas bulunmad n aktaran Ak n, Tafl ustal unutulmas n, yok olmas n istiyoruz. Kursa kat lan k zlar m z baflar l ve sanat ö renmeye çal fl yor. Kursiyerlerimiz dantel ifller gibi Mardin tafl n iflliyor ifadesini kulland. Ak n, e itim görenler kad nlar n usta olarak istihdam edilece ine inand n sözlerine ekledi. E itmen Veysi Duva ise, kursiyerlere ö rendi i sanat n inceliklerini aktard n belirterek, Kad nlar bu ifle daha yatk n. Bu mesle in ölmemesi için herkesin bir katk s olmas laz m. Art k bu sanat n kaybolmamas n istiyoruz. Oya ve dantel iflledi ini hayal ederek tafla flekil veriyorlar diye konufltu. Kursiyer Nursel Gökçen ise tafl ifllemecili in çok zevkli ve güzel bir ifl oldu unu anlatt. Gökçen, tafl ifllemecili in, dantel ifllemecili ine benzedi ini fakat biraz daha zor oldu unu ifade ederek, Mutlaka her iflin bir zorlu u var ama keyifli. Dantelden biraz daha zor ama benziyor. Sonuçta bunda da desen ç kar yoruz. Benzer yanlar var. Mardin de kal c bir eserimin olmas n isterim dedi. Rabia Bay k ise tafl ifllemecili inin zor ama çok zevkli oldu una iflaret ederek, flöyle konufltu: Biraz zor ama ö reniyoruz. Tafllara farkl desenler iflliyoruz. Öncelikle elimiz al fls n diye kare iflledik. Daha sonra flekillerle u raflt k. Ustam z kadar olmasada iyi say l r z. fiu anda kendimize özgü flekiller ç karam yoruz. Ustam z n gösterdi i flekilleri yap yoruz. lerde elimiz al fl nca kendi flekillerimizi ç karabiliriz. Çok zahmet gerektiriyor ama zevkli bir ifl. Usta olmak istiyorum. Trakya da sadece 3 gaydac kald KIRKLAREL - K rklareli'nin Demirköy ilçesinde yaflayan Pomaklar, Bulgaristan'dan getirdikleri geleneksel müzik aleti gayda kültürünü, gelecek nesillere aktarmak istiyor. Yayg n olarak Bulgaristan ve skoçya'da keçi derisi ve öküz boynuzundan yap lan enstrüman gayda, Bulgaristan'dan göç eden Türkler taraf ndan K rklareli'deki çeflitli e lenceler ve dü ünlerde çal n yor. Gaydac Ferdi Atacan, AA muhabirine yapt aç klamada, 15 yafl nda amcas ndan ö rendi i gaydac l n yok olmamas için çaba harcad n söyledi. Gaydaya daha çok yafll kesiminin ilgi gösterdi ini belirten Atacan, gençlerin gaydaya ilgi göstermemesinden yak nd. Gençlere gaydac l ö retmek istedi ini ifade eden Atacan, flöyle konufltu: "Pomak gaydas Bulgaristan ve skoçya'dan Türk kültürüne girmifl. Türk müzikleriyle benzerlik gösteriyor. Amcam küçükken bana hep gayda dinletirdi. Ben de çalmak isterdim ancak baflaramazd m. 15 yafl nda gayda çalmaya bafllad m. Gayda de iflik bir ses ve kula a hofl geliyor. Gayda kültürünü yaflatmaya çal fl yoruz."

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 40 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni nde konuştu Kasım 06, 2016-7:47:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan can şehirdir, canların şehridir. Erzincan Türkiye'nin, Erzincan

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :1. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :1-3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ

YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ YURTAYDER İFTAR YEMEĞİ VERDİ ÇAĞRI OKULLARININ SPONSURLUĞUNDA "YURT AY DER" GENEL MERKEZİ ÖZEL ÇAĞRI OKULUNDA DÜZENLEDİĞİ İFTAR YEMEĞİ NE KATILIM YOĞUN OLDU. Başkent-Ankara Haberi - 28 Temmuz 2013 Pazar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı 24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı Sabancı Öğretmenevi, Akşam Sanat Okulu Salonu'nda gerçekleşen Öğretmenler Günü, Saygı duruşu ve İstiklal Marş'ımızın okunması ile başladı. 1 / 7 Emekli

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz.

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN 2017 Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. BABALARIMIZA... VELİLERİMİZE

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazete msjı, sms ve anons metni hazırlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türk Kadınlar Birliği tarafından

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Haziran 25, 2017-8:26:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Bodrum yarımadası genelinde hizmet veren Bodrum Belediye A.Ş. kafelerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla kafelerin 17 ncisi

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI YI KIRIKHAN DA AĞIRLADI BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI VE TUZLA BELEDİYESİNDEN GELEN KONUKLARINI

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

Pazartesi günü Ulusal Eğitim Programı nı saat da İstanbul da düzenlenecek bir

Pazartesi günü Ulusal Eğitim Programı nı saat da İstanbul da düzenlenecek bir TEDMEM 20 Nisan 2015 Pazartesi günü Ulusal Eğitim Programı nı saat 09.00 da İstanbul da düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklayacak. TEDMEM 20 Nisan 2015 Pazartesi günü Ulusal Eğitim Programı nı

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı