ISSN Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1308-7622 Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: kisi mam Hatipli k z. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor S YAS LER N GÜNDEM"

Transkript

1 ISSN Hak- fl Genel Baflkan MAHMUT ARSLAN: 5 Haziran 2014 Perflembe Fiyat 25 Kr Tafleronluk imkans z AK Parti Yalova y kabullendi AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coflkun, "CHP'nin Yalova'da seçimi kazand ortada. tiraz süreci vesaire bas nda bazen geçiyor. Bunlar n hepsi genel merkezimizle görüflüldü. Bugünden itibaren kapanm flt r. Yeni seçilen belediye baflkan arkadafl m za, Vefa Salman'a hay rl olsun diyor, baflar lar diliyoruz" dedi. AK Parti l Baflkan Öztabak ise, "Halk - m z n, Yalova'da yaflayan hemflehrilerimizin iradesi bu flekilde gerçekleflti. Biz bu iradeye sayg duyuyoruz" dedi kisi mam Hatipli k z Terör örgütünce kand - r larak da a kaç r lan çocuklar aras nda imam hatip lisesi ö rencileri de bulunuyor Van'da yaflayan Ça an ve Deniz aileleri imam hatip lisesinde okuyan k zlar n n terör örgütünce kaç r ld n belirterek, Diyarbak r'da oturma eylemi yapan ailelere kat ld. Anne Ça an: " K zlar m z 16 yafl ndayd. Küçüktüler ve okumak istiyorlard " dedi. Çocuklar kaç r lan anneler direniflten taviz vermiyor zorlamak Türkiye nin kanayan yaras ifl kazalar, Soma felaketi ile tavan yap nca; gündeme tafleronluk ve bu yolla çal flt r lan emekçiler oturdu. ktidar ndan muhalefetine, cumhurundan baflkan na kadar herkes konuya müdahil oldu. Ve elbette çal flma hayat n n olmazsa olmaz fakat bir o kadar da itilip kak lan aktörü sendikalar flçi sendikalar n n en büyük çat kurulufllar ndan Hak- fl bu noktada iki aç dan sahne ald. Birincisi, Konfederasyon taraf ndan yapt r lan Tafleron flçisi Gerçe i araflt rmas. Ki, çok çarp c sonuçlar var kincisi, tafleronluk sistemine neflter vuracak tasar n n TBMM de komisyonda görüflülmeye bafllanmas ve Hak- fl in bu yasama sürecine müdahil, mümkünse dahil olma ihtimali Mümkün mü? Zor Neden? fiundan Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan anlat yor Dursun ERKILIÇ n yaz s 7. SAYFADA PKK y korkutan adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Fehmi Koru Yeter art k 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 14. Sayfada Yalç n çyer Pusulam z 5. Sayfada Adem Yavuz Irgato lu Bak fl Aç s 3. Sayfada Süleyman Göksu Genifl Aç 4. Sayfada FERYAT! Bar fl sürecini sabote etmek için harekete geçen baz gruplar, yol kesme, çocuk kaç rma gibi eylemleriyle tepki topluyor. Baz anneler Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi önünde eylem yaparken, baflka illerdeki anneler de çocuklar n kurtarmak için her yolu deniyor. Tüm bunlar yaflan rken Dünyadan, özellikle de AB den hiç ses ç kmamas dikkat çekici. 6 iflçi evinde Do ubayaz t'ta silahl bir grup taraf ndan çal flt klar inflaat n flantiyesinden kaç r ld ktan sonra serbest b rak lan iflçiler, aileleriyle bir araya geldi. lçeye ba l Çiftlik köyünde elektrik flebekesi iyilefltirme ve bak m çal flmalar yaparken terör örgütü üyelerince kaç r lan iflçiler, yak nlar yla hasret giderdi. S YAS LER N GÜNDEM Diyarbak r daki anneler, bask lara, tehditlere ve bu eylemi birin ça r lar na, çocuklar m z istiyoruz diye direnirken, konu siyasilerin de gündeminde. Baflbakan Erdo- an, konuyla ilgili kifli ve kurumlara ça r da bulunduktan sonra, B ve C planlar m z var demiflti. Bu planlar soruldu unda, uygulama an nda görülebilece ini söyledi. çiflleri Bakan Efkan Ala ise, :"Biz annelerin çocuklar oradan insin diye süreci yönetiyoruz. Yoksa annelerin çocuklar n da a götürmek provokasyondur, süreci baltalamaya dönük giriflimlerdir" diyerek, geliflmelerin içerdi i tehlikeye dikkat çekti. BDP Genel Baflkan Demirtafl' n "eylem yapan baz ailelere para verildi i" yönündeki aç klamas aileler ve siyasilerden tepki gördü. GAZ ANTEP TEK A LE Bu arada, Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan Fatma fiahin, çocuklar terör örgütünce da a götürüldü ü ifade edilen aileyi ziyaret etti. Gaziantepli Esendemir ailesi, iki hafta önce terör örgütünce kaç r ld belirtilen çocuklar na kavuflmak istiyor. fiahin, görüflme sonunda, Baflbakan Erdo an' cep telefonuyla arayarak, Esendemir ailesiyle görüfltürdü. Erdo an' n, Esendemir ailesine, Büflra'n n evine dönmesi için gereken çal flman n yap laca n n sözünü verdi i ö renildi. Fildifli Sahili nden konuklar geldi Fildifli Sahilleri Gazeteciler Cemiyeti Baflkan Charles Lambert, beraberinde L expression Gazetesi Yaz flleri Müdürü Toure Mar am ve de Soir nfo, L inter ve Star Magazine Gazetelerinin sahibi ve Yaz flleri Müdürü Coulibaly Vamara oldu u halde gazetemizi ziyaret ederek, çal flmalar m z hakk nda bilgi ald lar. fiirket yöneticilerimiz Emin Erener, Cüneyt Kaya, Genel Yay n Yönetmeni Ahmet Tekefl ve Haber Koordinatörü Dursun Erk l ç ile tan flan konuk gazeteciler, Yedigün Gazetesi nin haz rlan fl s ras nda serviste çal flanlardan bilgi ald lar. Fildifli nde 25 gazetenin yay nland n belirten konuk heyet, Türk bas n n n ulaflt teknolojik düzeyden memnuniyetlerini belirtti ve sektör temsilcilerini Fildifli Sahilleri nde yat r ma davet ederek, çal flmalar m zda baflar lar dilediler. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi Çocuklar n n kand r larak terör örgütünce kaç r ld n iddia ederek Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi önünde oturma eylemi bafllatan ailelerin eylemi sürüyor. Belediye önündeki yolu k sa süreli araç trafi ine kapatan aileler yolda oturma eylemi yapt. Türkiye'nin BMGK adayl Adalet ad na Avrupa Birli i (AB) Bakan ve Baflmüzakereci Mevlüt Çavuflo lu, Türkiye'nin Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönemi geçici üyeli ine adayl n n baz Ortado u ülkeleri taraf ndan desteklenmeyebilece i iddialar na iliflkin bir soruyu yan tlarken, "O ülkeler ve oradaki kardefllerimiz de biliyor ki Türkiye BMGK'ya seçildi i zaman herkes için adaletli ve objektif bir politika izleyecektir" dedi. AVRUPA B RL KEND Ç NDE GÖRÜfi AYRILI INDA https://www.twitter/yedigun.gazetesi AB nin gelece ini de de erlendiren Çavuflo lu, birlik içerisinde bir uzlaflman n bulunmad n belirterek, "Federal AB isteyenlerle daha gevflek AB isteyen ülkeler aras ndaki görüfl farkl l klar bu seçimlerle daha belirgin bir flekilde ortaya ç kt " dedi. Çavuflo lu, ekonomik kriz, artan yabanc düflmanl, geniflleme politikas gibi tüm bu krizlerde özellikle merkez partilerin görüfl ayr l na düfltü ünü ifade etti. 4 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/6391 Bas n lan Kurumu Genel Kurulunda Bofl Bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanl ile Kültür ve Turizm Bakanl Temsilciliklerinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adlar ve Görevleri Yaz l Kiflilerin Görevlendirilmesi Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 5 Haziran 2014 Perşembe Tarkan, dünya jet sosyetesine konser verecek... 2 yıldır Monte Carlo Summer Festivali'nde Tarkan'ı ağırlamak isteyen Prens Albert, sonunda Megastar'la anlaştı. Ünlü sanatçı, açılışını Lana Del Rey'in yapacağı festivalin 22 Ağustos'taki kapanış gecesinde dünya jet sosyetesine konser verecek. İSTANBUL - Tarkan; 'Megastar' unvanının hakkını bir kez daha verdi... Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü sanatçı, 2 senedir Monaco Prens'i Albert'i peşinden koşturuyordu. En sonunda Tarkan'ı ikna eden Prens Albert, Megastar'la 'Monte Carlo Summer Festivali'nde konser vermesi için anlaşmaya vardı. 40 yıldır devam eden ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan festivalin kapanış konserini Tarkan verecek. Dünyaca ünlü sanatçı Lana Del Rey'in açılışını yapacağı 'Monte Carlo Summer Festival'de; Elton John gibi daha birçok dünya starı da müzik ziyafeti sunacak. Monaco'nun gözde şehri Monte Carlo'daki 'Yıldızlar Salonu'nda verilecek konserleri; dünya jet sosyetesinden 850 seçkin konuk izleyecek. Prens Albert; SBM isimli şirketinin organizasyon ettiği festivalin görkemli bir şekilde sona ermesi içinse özellikle Tarkan'ın kapanış konserini yapmasını istedi. 22 Ağustos'ta Monte Carlo'da sahne alacak olan Megastar'ı izlemek isteyenler ise 2 saat sürecek konserin bileti için 220 euro ödeyecek. Konser biletleri şimdiden büyük ilgi gören Tarkan; konserden sonra Monaco'nun gözde şehri Monte Carlo'yu gezecek. Ünlü sanatçı; birkaç gün de Fransız Rivierası'nda tatil yapacak yıldır düzenlenen ve dünyanın en prestijli etkinlikleri arasında yer alan Monte Carlo Summer Festivali'nde konser verecek ilk Türk sanatçı Tarkan olacak. 21:30 KESKİN NİŞANCI 2 20:15 SON VAMPİR Orijinal Adı : Sniper 2 Yönetmen : Craig R. Baxley Oyuncular : Tom Berenger, Bookem Woodbine, Erika Marozsan Yapım : 2002 Aksiyon Bir deniz nişancısı, Sırp generali kurtarmak için çok gizli bir göreve atanır. Aynı zamanda ortağının hayatta kalması da başarılı olmalarına bağlıdır. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Blood The Last Vampire Yönetmen:Chris Nahon Oyuncular:Gianna Jun, Allison Miller, Liam Cunningham Yapım Yılı:2009 Tür:Aksiyon/Macera Vampir olmanın doğasında da zorlayıcı koşullar vardır. Hele ki söz konusu kişi henüz on altı yaşında bir kız ise. Saya, ne yazık ki bir yandan vampir diğer yandan da insan soyuna aittir. Vampir anne ile insan babadan gelmiştir. O hayatını samuraylık ve dünyayı vampilerden arındırmayı misyonuna adar. İşin zor kısmı ise hayatta kalabilmek için onun da kana ihtiyacı olmasıdır. Gizli yürütülen bir iş için görev yaparken Tokyo da üssü bulunan Amerikan ordusuna gönderilir. Tam da burada vampirlerin en büyüklerinden olan Onigen i ortadan kaldırma fırsatını ele geçirdiğine inanır. Tüm güçleri ile kuşanarak mücadeleye girer. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER ''X-Men: Geçmiş Günler Geri Gelecek'' Bryan Singer'in yönettiği ve Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Evan Peters ile Ellen Page'in oynadığı "X- Men: Geçmiş Günler Gelecek" izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki filmde, X-Men dünyasının tüm kahramanları, türlerinin hayatta kalabilmesi için iki farklı zaman boyutunda savaş verecek. X-Men üçlemesinin sevilen karakterleri, geleceği kurtarmak için "geçmişi değiştirmek" zorunda kalacakları bir mücadeleye girişecek. ''Şeker Portakalı'' Dünyada 16 dile çevrilerek 19 ülkede milyonlar satan, 20. yüzyılın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen "Şeker Portakalı" romanından uyarlanan film, sevgiyi kendisi bulmak zorunda kalan ve günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Marcos Bernstein'in yönettiği ve Joao Guilherme Avila, Eduardo Dascar, Fernanda Vianna ile Emiliano Queiroz'in oynadığı "Şeker Portakalı", sevgiyi kendisi bulmak zorunda kalan ve günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsünü beyazperdeye aktarıyor. ''Zayıflığın Esareti'' Catherine Breillat'ın yönettiği ve Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino ile Christophe Sermet'in oynadığı "Zayıflığın Esareti" vizyona girecek. Dram türündeki Fransa-Belçika ortak yapımı film, Breillat'ın hayatının sıkıntılı bir dönemini konu ediniyor. ''Telekinezi'' Marina De Van'ın yönettiği ve Missy Keating, Marcella Plunkett, Padraic Delaney ile Charlotte Flyvholm'in oynadığı "Telekinezi", korku severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Filmde, ailesinin öldürülüşüne tanık olan bir çocuğun başından geçen akıl almaz olaylar anlatılıyor, Güzelleşme zamanı DIŞ HABERLER - Hollywood'un yaşlanmayan isimlerinden Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta sürekli gittiği güzellik merkezi çıkışında görüntülendi. Cildine düzenli olarak bakım yaptıran Aniston, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

3 ANKARA 5 Haziran 2014 Perşembe 3 BAKIŞ AÇISI Adem Yavuz IRGATOĞLU Aynı nehre (Gezi kalkışmasına) iki defa girilmez Altındağ Belediyesi çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik tiyatro etkinliği düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 350 öğrenci katıldı. Minik öğrencilerden BÜYÜK BİR SERGİ HABER MERKEZİ - Elmadağ Anaokulu öğrencileri, el emeklerini, büyüklerine yılsonu sergisinde sergiledi. Serginin açılış kurdelesi, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Omaç tarafından kesildi. 119 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı etkinlikte ilginç ve yaratıcı çalışmalar büyük ilgi gördü. Ebru ve Seramik çamurundan çeşitli bibloların yer aldığı çalışmalar takdir topladı. Elmadağ Belediyesi tarafından İlçedeki eğitim camiasında hizmete kazandırılan Gezici anaokulu öğrencilerinin de yaptığı el emeği çalışmalarda etlinlikte yer aldı. Anaokulu Müdürü Cüneyt İlbars; Çalışmalarında Aile katılım projesi kapsamında, veli ile öğrencinin ortaklaşa yaptığı projelerinde yer aldığını belirtti. Velilerin ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirirdi. Biz eğitimcilerin velilerin ve yöneticilerin her zaman desteğe ihtiyacı vardır diyen Cüneyt İlbars; Eğitime özellikle de okul öncesi eğitime büyük hizmetleri olan Belediye Başkanımız Sayın Gazi Şahin e teşekkür ediyoruz dedi. HABER MERKEZİ - Altındağlı çocuklar, atıkların geri dönüşüme kazandırılması hakkında bilgi sahibi oldu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, her geçen gün ilçeyi daha temiz bir hale getirmek için çalıştıklarını belirterek çevre bilinci üzerinde durdu. Vatandaşların çevre bilinci konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Tiryaki, geri dönüşüme destek verilmesini istedi. Başkan Tiryaki, temiz ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasında sadece belediyenin rolü olmadığını kaydederek Bu doğrultuda vatandaş da sorumluluk almalıdır dedi. Geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını dile getiren Tiryaki, enerji tasarrufunun da bu yolla sağlandığını ifade etti. Altındağ Belediyesi ve Çevre Koruma Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Aydınlıkevler, Yıldırım Beyazıt ve Telsizler İlkokulu öğrencileri yer aldı. Minik tiyatrocular, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını anlatarak herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi. Sağlıklı bir çevrede yaşamak için sorumluluklarının farkına varan Altındağlı öğrenciler, ambalaj atıklarının çöp olmadığını bu atıkların geri dönüştürülüp ülke ekonomisine kazanç sağlayacağını öğrendi. Tiyatro sonrası öğrencilere, bilgilendirici broşürler, geri dönüşüm kutuları ve atıkların ayrı atılmasını simgeleyen magnetler dağıtıldı. Tiyatro sonrası öğrencilere, bilgilendirici broşürler, geri dönüşüm kutuları ve atıkların ayrı atılmasını simgeleyen magnetler dağıtıldı. Herekleitos şöyle diyordu: Aynı nehre iki defa girilmez. Türkiye nin nur topu gibi bir çocuğu daha oldu: GEZİ. Geziciler aynı nehre bir daha girmek istediler, ama olmadı. Çünkü nehir sürekli akıyordu. Ve değişimin olduğu bir nehir de iki kez yıkanılamazdı. Sene-i devriyesinde büyük hayallerle eylemlere hazırlanan Geziciler, bundan böyle her 31 Mayıs ı Gezi nin yıl dönümü olarak anmak istiyor. Geride bıraktığımız 31 Mayıs da böyle bir gündü. Planlar, çağrılar, eylemler buna yönelikti ama yine tutmadı. Geçen yıl başarısız olan geziciler ve onların gölge destekçileri, bir kez daha anladılar AK Parti nin sandık dışı yollarla yıkılamayacağını. Ağaç kesme bahanesiyle başlatılan gezi eylemleri, bu yıl ufak ama önemli ayrıntılara da ev sahipliği yaptı. Bunlardan bir tanesi eylem yapan göstericilerin ağaçları keserek barikat oluşturmasıydı. Bu manzara şunu gösterdi ki: bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Taksim de yaşananlar demokratik yollarla iktidar alternatifi olamayanlar için bir fırsattı. Ama karşılarındaki iktidarın belki de bu kadar dayanıklı olacağını düşünemediler. Yeşil alan savunması diye yola çıkanlar, ülkeyi karıştırmak, hükümeti düşürme gayretinde olduklarını çok kısa sürede açığa vurdular. Ve asıl niyetlerini ellerlerine, yüzlerine bulaştırdılar. Ortalığı karıştırıp, gencecik insanların hayatına mal olan Gezi eylemleri beraberinde neyi getirdi? 1-Türkiye nin bir hukuk devleti olup olmadığı sorgulamasına neden oldu. 2-İktidar alternatifi bir gençlik hareketi ümitleri, bir yıl bile geçmeden fos çıktı. 3- Türkiye deki bazı muhalefet partileri ve finans çevreleri, iş birliği yaparak milleti ve milletin seçmiş olduğu iktidarı deviremeyeceğini anladı. 4- Gezi ile başlayan, 17 ve 25 Aralık operasyonları ile devam eden bir yıllık sürede, Türkiye nin hem maddi hem de manevi kayıplar vermesine neden oldu. 5-Ülkedeki kutuplaşmalar 30 Mart ta bir kez daha milletin AK Parti ye olan desteğini artırdı. 6-Sosyal medya üzerinden edilen hakaretler, küfürler, Twitter ın engellenmesine sebep oldu. Bu da Türkiye nin özgürlükleri kısıtlayan bir ülke olduğu imajı oluşturdu. 7- Türkiye uluslararası arenada bir kez daha hedef alındı. 8- Biriken 10 yıllık iktidar kini, 12 ağaç üzerinden dışa vurdu. Yani AK Parti ye -özelde Başbakan Erdoğan aolan kin birikintisi, Gezi deki birkaç ağacın dallarında filizlenerek patladı. Lütfen hatırlayın! Taksim Platformu adı atında taleplerini dile getirenler adeta bir gizli hükümet rolüne soyunmuş, ülkeyi yönetmeye varacak taleplerde bulunmuştu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin yöneticilerinin görevden alınmasından tutun da Başkanlık sistemine kadar birçok konuda taleplerde bulunup, Taksim bahane talepler şahane dedirtmişti. Başta Kanal İstanbul olmak üzere, Üçüncü Köprü, Yeni Havalimanı, Taksim projesi gibi İstanbul için hayati önem taşıyan çalışmaların durdurulması talepleri, Taksim ve Kızılay meydanlarının eylemlere açık hale getirilmesi, Başkanlık sisteminden vazgeçilmesi gerektiği talepleri eylemcilerin asıl amaçlarını ortaya koymuştu. Tüm bunlara rağmen, bu seneki 31 Mayıs bir kez daha gösterdi ki Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Sanırım ağaç bahanesiyle ülkeyi karıştırmak isteyenler bunu anlamıştır. Gülerce nin ardından Mahçupyan da Zaman a veda etti Zaman gazetesi yazarlarından iki önemi isim, gazete ile yollarını ayırdı. Biliyorum şaşırdınız! Etyen Mahçupyan ın istifasını hep birlikte okuduk. Ancak Hüseyin Gülerce nin Zaman a veda ettiği noktasında herhangi bir haber kamuoyuna yansımadı. Fakat Gülerce nin son yazısındaki Yıllık iznimi kullanacağımdan dolayı yazılarıma ara veriyorum demesi aslında gazeteye veda yazısıydı. Haber kaynaklarım da bunu doğruluyor. Süreci ise en iyi Mahçupyan ın son yazısındaki şu cümle özetliyor: Artık farklı bir zamandayız ve zamanın yeni bir ruhu var. DÜZELTME: Aynı nehre (Gezi kalkışmasına) iki defa girilmez başlıklı köşe yazısı şehven farklı bir başlıkla yayınlanmıştır. Düzeltiriz Çocuk Oyunları Şenliği ödül töreniyle son buldu Belediye de nikah heyecanı HABER MERKEZİ - Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Akyol ve Arık ailelerinin mutluluklarına ortak oldu. Belediye PersoneliFerhat Akyol un nikahını kıyan Belediye Başkanı Muhittin Güney Genç Çiftte sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken, Nikah Şahitliğini Ak Parti İlçe Başkanı Sefa Yıldırım ve Belediye Meclis Üyesi Murtaza Güngör yaptı. Nikah sonrasında evlilik cüzdanını genç çiftlerden Hatice Arık a veren Başkan Güney bundan sonra ben değil, biz olacaksınız diyerek Başbakan ın üç çocuk önerisini hatırlattı. Nikah şahitleri Ak Parti İlçe Başkanı Sefa Yıldırım ve Belediye Meclis Üyesi Murtaza Güngör çifte Kur an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve çam fidanı hediye ettiler. HABER MERKEZİ - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek e, unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılması ve çocuklar arasında yaygınlaştırılmasına verdiği katkılar nedeniyle Teşekkür Plaketi verildi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Ödül Töreni nde Başkan Gökçek in Plaketi ni Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan aldı. Şenlikte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Eğitim sektörüne verdiğimiz destekler bize ayrı bir heyecan veriyor. 610 Okulda geleneksel çocuk oyun alanları oluşturduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim sektörüne katkı vermeye devam edeceğiz dedi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü nce Ankara nın 25 ilçesinde 1500 civarında okuldan 180 bin öğrencinin aktif olarak katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği nde; "Yağ Satarım Bal satarım", "Mendil Kapmaca", "Tombik", "Kaleli Yakantop" dallarında ilk dört dereceyi alan 28 okul takımına kupaları ve madalyaları verildi. Törende Büyükşehir Belediyesi, tüm çocuklara geleneksel oyun kitabı ve top hediye etti. Dereceye giren ekiplerin gerçekleştirdikleri topaç çevirme, halk oyunları ve jimnastik hareketleri gibi gösteriler ödül törenine renk kattı.

4 4 5 Haziran 2014 Perşembe ANKARA Keçiören de üç aylar programı Keçiören Gönüllüler Derneği ile Özkevser Vakfı işbirliğiyle Üç Ayları Anma ve Anlama Programı düzenlendi. HABER MERKEZİ - Keçiören Gönüllüler Derneği ile Özkevser Vakfı işbirliğiyle Üç Ayları Anma ve Anlama Programı düzenledi. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi nde gerçekleştirilen program Kur an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed i anlatan şiirler ve ilahiler ile devam etti. Gecede bir konuşma yapan Mustafa Ak, mübarek üç ayların içinde olduğumuza ve Ramazan-ı Şerif e sadece bir ay kaldığına işaret ederek Üç ayların güzel değerlendirilmesi ve yeni nesile örnek olacak böyle güzel geceler düzenlenmesi önemlidir. Biz de yerel yönetimler olarak vakıfların önünü açarak destek oluyoruz. Maneviyatını bilen dindar nesiller yetiştirmek, yönünü yanlış belirleyenleri doğru yola döndürmek toplumumuz için çok önemli dedi. Madde bağımlılığının genç nesilleri tehdit eden önemli bir tehlike olduğuna dikkat çeken Başkan Ak, Madde bağımlısı insanlarımıza yardım edilip eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve bu insanların yeniden topluma kazandırılması lazım. Bu çocuklar toplumun ürettiği gençlerdir. Özkevser Vakfı ile birlikte projeler üreterek sokakta tehlike altındaki çocukları yeniden kazanalım istiyoruz diye konuştu. Soma da iş kazası nedeniyle hayatını kaybeden 301 madenciye Cenab-ı Allah tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Başkan Ak, Oradaki acıları yüreğimizde yaşıyoruz. Bu yüzden Keçiören Belediyesi olarak yapmayı düşündüğümüz bütün eğlence içerikli programları iptal ettik. Bosna da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan kardeşlerimizin de acılarını yüreğimizde hissediyoruz. HABER MERKEZİ Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi nde gerçekleşen törende, Altındağ Belediyesi de ödül aldı. Özellikle Karapürçek ve Örnek Spor Tesisleri ile spora teşvik açısından büyük bir adım atan, çocukların sağlıklı bir hayat sürmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması adına her fırsatta spor yapılmasını destekleyen Altındağ Belediyesi, 2014 yılı Arman Talay ödülünü almaya hak kazandı. Ödülü, Altındağ Belediyesi ni temsilen Yeni Altındağ BelediyesporKulübü Başkanı Mustafa Mert aldı. Kulüp Başkanı Mustafa Mert, Bölgesel Amatör Lige çıkarak büyük başarı elde ettiklerini belirterek Ankara yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki başta Onlar için düzenlenen yardım kampanyalarına da katılıp onlara destek olalım. Dünyanın neresinde bir Müslüman acı çekerse orada olalım, onlarla birlikte olalım. O acılar bizim de acımızdır mesajlarını verdi. Başkan Ak, Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında ağır yaralanarak komaya giren ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Uğur Süleyman Söylemez in bir Keçiörenli olduğunu hatırlatarak Mavi Marmara gemisi Gazze deki mazlumlara ilaç ve gıda malzemesi götürüyordu, ama maalesef hunharca katledildiler. 9 kardeşimiz şehit olmuştu, şimdi kaybımız 10 a çıktı. Allah tan rahmet diliyorum dedi. Özkevser Vakfı Başkanı Ferhat Çalışye ise, üç ayların kurtuluşa vesile olan aylar olduğunu vurgulayarak Bu dünyada en büyük imtihanı peygamberler yaşamıştır. Altındağ Belediyesi ne spor ödülü... Pursaklar da seyyarla mücadele sürüyor HABER MERKEZİ - Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ne bağlı ekipler İlçe de seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Pursaklar da uygunsuz üretim, satış ve yapılarla mücadele eden Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler, ilçede halkın huzurunu bozan, esnafın ticaretini engelleyen seyyar satıcı, dilenci, kaçak yapı ve afiş işgallerine müdahale etti. Seyyar satış yapan kişilerin malzemelerine el konuldu. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli nin yer aldığı 8 halk pazarı noktası başta olmak üzere, ilçe genelinde görev yapan ekipler, okul kantinleri, iş yerleri, pastane, fırın, lokantalarda yapılan denetimlerde, özellikle üretim, satış izni ve sağlık kurallarına dikkat ediyor. Böylece kanunlarda belirtilen şartları taşımayan iş yeri sahipleri için gerekli işlemler yapılıyor. Halkın sağlığının önemine dikkat çeken yetkililer, önceliklerinin sağlık, güvenlik ve huzur olduğunu belirtti. olmak üzereyönetim kuruluna, teknik ekibe ve futbolculara teşekkürlerini sunan Mert Başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. dedi. Mert sözlerini şöyle sürdürdü: Kısa süre içinde büyük başarılar elde ettik. Özverili çalışmalarımız devam edecek. Sürekli bir adım ilerisi için gayret göstereceğiz ve Altındağ a birçok şampiyonluk kazandıracağız. Türkmen heyetten Başkan Gökçek e ziyaret Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhamet Durdılıyev ile beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek i ziyaret etti. HABER MERKEZİ - Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhamet Durdılıyev ile beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek i ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Gökçek, Hoş geldiniz şeref verdiniz sözleriyle heyeti karşıladı. İki ülke arasındaki son yıllarda gelişen işbirliği ve ziyaretlerin olumlu sonuçlarına dikkat çeken Başkan Gökçek, Özellikle son zamanlardaki geliş gidişler bizi çok mutlu ediyor. Türkmenistan ve Türkiye birbirinden farkı Gazeteci Arman Talay Spor ödülleri sahiplerini buldu. olmayan iki kardeş ülke. Geliş gidişler arttıkça muhabbetler de artıyor. İnşallah bundan sonra bu ziyaretler daha da sık gerçekleşir ve çok güzel işbirlikleri ortaya çıkar diye konuştu. Başkan Gökçek i Türkmenistan da ağırlamak istediklerini dile getiren Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhamet Durdılıyev, Ankara da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve Türkiye deki yerel yönetimler ve Büyükşehir Belediyesinin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Sohbetin ardından Başkan Gökçek, Türkmen konuğu Durdılıyev e çini tabak şeklinde plaket hediye etti. Durdılıyev ise günün anısına Başkan Gökçek e kilim, geleneksel şapka ve Türkmenistan ı anlatan bir kitap verdi. Daha sonra Başkan Gökçek, kendi kullandığı makam aracıyla konuklarına Ankara Bulvarı, Malazgirt Bulvarı ve Ankapark ı gezdirdi. Heyet, Ankapark taki Temapark ve Hayvanat Bahçesi Koordinasyon Merkezi nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gökçek, gezinin ardından heyete Ala Restoran da öğle yemeği verdi. Tevekkül, Allâhü Teâlâ'ya güvenmek, sebeplere sarıldıktan sonra muvaffakiyeti Allâhü Teâlâ dan beklemektir. İnsanların, güçlerinin yetişemediği şeyleri Allâhü Teâlâ'ya bırakıp ümitsizlik ve kederden kurtulmalarıdır. Tevekkülden mahrum olmak büyük bir eksikliktir. Hadisi-i şerifte "Allâhü Teâlâ'ya tevekkül, imanın yarısıdır." buyrulmuştur. Bir mümin bilir ki herhangi bir hâdisenin olması için sebeplerin mevcut olması kâfi değildir. Allâhü Teâlâ'nın dilemediği bir hâdise hiçbir zaman vücuda gelemez. Ve Allâhü Teâlâ'nın dilediği bir şeye de hiçbir kuvvet mâni olamaz. Ancak tevekkül, sebeplere sarılmaya mâni değildir. Allâhü Teâlâ birçok hâdiseyi birer sebebe bağlamıştır. O halde Allâhü Teâlâ nın sünnetine riayet lazımdır. Kuvvet, sebeplere güvenmekte değil, Allâhü Teâlâ'ya dayanmaktadır. Tevekkül de mağrur olup kendini koyuvermek değil, Allâhü Teâlâ'nın gösterdiği yolda gücü yettiği kadar vazifeye dikkat, Allâhü Teâlâ'nın emir ve yasaklarına riayet, kusurunu itiraf ile beraber Allâhü Teâlâ'nın kudretine itimat edip netice hakkında telâşa düşmeksizin onun iradesine teslim olmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) devesini bir şeye bağlamadan dışarıda bırakıp huzuruna giren Amr İbn-i Ümeyye'ye "Deveni bağladıktan sonra tevekkül et." buyurmuştur. Lokman (a.s.) oğluna şöyle nasihat etmiştir: "Yavrum! Dünya bir okyanustur. Birçok insan orada boğulmuştur. Geminin takva, yükünün iman, yelkenin de tevekkül olmasına gayret edersen işte o zaman kurtulman ümit olunur." Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "İnsanların en güçlüsü olmayı isteyen kimse Allâhü Teâlâ'ya tevekkül etsin." buyurdular. Hasan-ı Basrî Hazretlerine 'Tevekkül nedir?' diye soruldu. "Allâhü Teâlâ'dan gelene razı olmaktır." buyurdular. Kreşli minikler mezun oldu Altındağ Belediyesi Güneşevler ve Aydınlıkevler kreşleri, mezuniyet coşkusu yaşadı. HABER MERKEZİ- Altındağ Belediyesi Güneşevler ve Aydınlıkevler kreşleri, mezuniyet coşkusu yaşadı. Rengarenk kostümleriyle sahneye çıkan, halk oyunları kıyafetleriyle en güzel oyunları ortaya koyan minikler, kendilerini izlemeye gelen ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Annelerinin, babalarının ve akrabalarının alkışlarını alan, her alkışta daha da coşan minikler, aldıkları eğitimin hakkını verdiler. 3 ve 4 yaş sınıfları yeni eğitim ve öğretim yılında bir üst sınıfa geçmenin sevincini yaşarken, 5 ve 6 yaş sınıfları ise kreşten mezun olarak ilkokul birinci sınıfa adım attı. Kep giyen ve törenin sonunda kepleri havaya atarak mezun olan minik öğrenciler, kendilerini izlemeye GENİŞAÇI Süleyman Göksu "ALLÂHÜ TEÂLÂ'YA TEVEKKÜL, ÎMANIN YARISIDIR." gelen ailelerine de duygu dolu anlar yaşattı. Bazı anne ve babaların bu coşkulu kutlama karşısında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yunus Emre Kültür Merkezi ni dolduran aileler, çocuklarını sahnede izlemenin mutluluğunu yaşarken, minikler de sahnede tüm hünerlerini sergiledi. Sergiledikleri başarılı performanslarla profesyonel oyunculara taş çıkartan minik öğrenciler, izleyenleri kahkahaya boğdu. Halk oyunları gösterisiyle salonu coşturan minikler, eşli dans gösterisiyle de keyif dolu dakikalar yaşattı.gösterilerin ardından açılan yılsonu sergisinde, yıl boyunca yaptıkları çeşitli çalışmaları sergileyen minikler, ne kadar yetenekli olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin

CHP ç k fl ar yor AK PART RAM OLACAK SALLADILAR! Ç k fl yolu Hac Bektafl. sim de il, CHP lilik! AOÇ de yang n. Muhtar deyip geçmeyeceksin ISSN 1308-7622 18 A ustos 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Mehmet Atalay tebrik etmek gerek Bas n lan Kurumu, Bab- Ali yafl yor dergileri konufluyor slogan ile Bas n Bayram an s na,

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR?

Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR? EFSANE RÖPORTAJLAR Yasama, yürütme, yargıda neler oluyor? Sabih Kanadoğlu NASIL BAKIYOR? Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sabih Kanadoğlu, Efsane Güzeldereli nin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını EFSANE RÖPORTAJLAR-1 CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe ye göre; KADIN-ERKEK Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı

MAYMUNLAR! Çözüm süreci ile çözmeye çalıştığımız... BMGK ya bir kez daha YÜKLENDİ. 3 Müslüman katledildi; Batı; görmüyor, duymuyor, bilmiyor

MAYMUNLAR! Çözüm süreci ile çözmeye çalıştığımız... BMGK ya bir kez daha YÜKLENDİ. 3 Müslüman katledildi; Batı; görmüyor, duymuyor, bilmiyor 13 Şubat 2015 Cuma Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Haşim Kılıç ı uğurlarken... Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin Kültürel Boyut 8. Sayfada M.Nuri Parmaksız Hayata ve Aşka dair 8.

Detaylı

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi Ballıpınar'a Vali'den teşekkür belgesi "Biz bu şehrin bayrağıyız" Ballıpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yöneticisi 40 yılılk diş hekimi Dt. Nevzat Ballıpınar'a Vali Hakan Yusuf Güner tarafından topluma

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

YOK VAR VİZE. sürprizi CİNNET: 3 ŞEHİT. Nöbet kulübesinde. Eğit ve donatta. Güvenli bölgede

YOK VAR VİZE. sürprizi CİNNET: 3 ŞEHİT. Nöbet kulübesinde. Eğit ve donatta. Güvenli bölgede www.yedigungazetesi.com Fiyatı 25 Kr O AYAKKABILAR Çin malı Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli, Tahlile gönderilen ayakkabılar, ithal ve Çin menşeli, yerli malı değil. 15 numuneden 12'si uygunsuz çıktı.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

Ağzımızın tadı hiç bozulmasın.

Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. SAYFA 01 YIL: 10 SAYI: 135 Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Altındağlı vatandaşlar, her pazar aynı sofrada buluşuyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 6 yıldır siz Altındağlılarla yaptığımız bu kahvaltıları

Detaylı

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI Haşim dirik Ahmet Çamur Musa Saydam Osman Gürlek Nurettin Öztürk veda Şehit ateşi her gün memleketin başka bir noktasına düşerken, düştüğü yeri kavurup, dağlıyor. Kırıkkale, osmaniye, trabzon ve Manisa

Detaylı

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON Mustafa Kara: Gelecek nesiller için çalışıyoruz Çekmeköy İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız: Sevgi ve bilgiye dayalı bir anlayışla hizmet edeceğiz FLASHABER / Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2013-2014

Detaylı

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına İEF bu yıl kaçmaz! Tatile giderken kapıya ayakkabı bırakın! www.sondakikagazetesi.com 20 Temmuz 2014 Pazar Karabağlar sakinlerinin içi rahat olsun Efes Antik Kenti Hasan Usta'ya emanet Avukatlıktan köy

Detaylı

Yılın Avusturyalısı bir Türk seçildi!

Yılın Avusturyalısı bir Türk seçildi! Die Presse ve ORF nin bilim dalındaki okuyucu yarışmasında Yılın Avusturyalısı bir Türk seçildi! Devamı S. 22-23 te Terbiyesiz Winter in dokunulmazlığı kaldırıldı Kasım/November 2008/95/Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Uluslararası Antep - Halep

Uluslararası Antep - Halep Uluslararası Antep - Halep Vakıfları Sempozyumu nin yakınlaşmasının yanı sıra, Gaziantep ve Halep arasında her alanda tesis edilen işbirliğine çok önemli bilimsel katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kuran

Detaylı

Bayramı götürdük. 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr HABERİ 12. SAYFADA. siyaseti getirdik! İŞKUR masa da iş buluyor

Bayramı götürdük. 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr HABERİ 12. SAYFADA. siyaseti getirdik! İŞKUR masa da iş buluyor 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr HABERİ 12. SAYFADA Bayramı götürdük siyaseti getirdik! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra CHP

Detaylı

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014 AYIN TARİHİ T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Nisan 2014 İÇ POLİTİKA Köşk Seçimi DIŞ POLİTİKA Montrö ye Harfiyen Sadığız EKONOMİ Borsa İstanbul Dünya Birincisi Köşk Seçimi YSK,

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı