Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu..."

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolüne tepki gösterdi. HABERÝ 7.SAYFADA Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Gazi Hüseyin Çakýr hayatýný kaybetti Güneydoðu Gazisi, Ortaca Þehit ve Gazi Aileleri Derneði Baþkaný Hüseyin Çakýr Fethiye de tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Güneydoðu Gazisi, Ortaca Þehit ve Gazi Aileleri Derneði Baþkaný Hüseyin Çakýr Fethiye de tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Gazi Hüseyin Çakýr için Ortaca da askeri tören düzenlendi. Merkez Camisinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Dalaman Eskiyurt mezarlýðýnda topraða verildi. Çakýr ýn cenaze törenine Muðla Alay Komutan Yardýmcýsý Yarbay Cafer Öz, Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný Haluk Türkoðlu, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, MHP Muðla Ýl Baþkaný Mehmet Korkmaz, Çakýr ýn ailesi ve vatandaþlar katýldý. -Hüseyin Öçal Dünyaca Ünlü Ralli Dalyan da Ortaca da otomobilin sulama kanalýna uçmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Durumu aðýr olan ve Fethiye Devlet Hastanesi ne sevk edilen Deniz Iþýloðlu yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Meltem evleri mevkisinde Deniz Iþýloðlu (34) yönetimindeki 48 UG 935 plakalý otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýndaki sulama kanalýna uçtu. Kazada sürücüsü Deniz Iþýloðlu aðýr yaralanýrken ayný araçta bulunan Feriþtah Korkmaz (32) hafif yaralandý. Olayý gören mahalle sakinleri önce traktör yardýmýyla otomobili sulama kanalýndan çýkardý. Ardýndan otomobilin içinde sýkýþan Iþýloðlu ve Korkmaz uzun uðraþlar sonucu otomobilin arka camýný kýrarak çýkardýlar. MHP Dalaman ilçe Baþkaný Topçuoðlu; Bu nasýl müjdedir? AK Parti Dalaman ilçe Baþkanlýðý tarafýndan ilçenin muhtelif noktalarýna asýlan Müjdeler Olsun Dalaman pankartý eleþtiri konusu oldu. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Deniz Iþýloðlu yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Iþýloðlu burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Ortaca Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan Korkmaz ýn ise saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. -ÖMER KUNDAKÇI Ortaca da Trafik Iþýklarý Yenilendi Muðla Büyükþehir Belediyesi, eski trafik ýþýklarýný geliþen teknolojiye uyumlu yeni nesil trafik ýþýklarý ile deðiþtirmeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, Muðla ili genelinde trafik sinyalizasyonunda kullanýlan akkor flamanlý oto ve yaya lambalarýný, daha az elektrik tüketen uzun ömürlü LED'li sinyal gruplarý ile yeniliyor. Ekipler, Marmaris Ýlçesi ve Milas Ýlçesindeki sinyalize kavþaklarda yaptýðý yenileme çalýþmalarýna Ortaca Ýlçesinde de devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Ortaca Ýlçemizde sinyal gruplarý eski olan Belediye Kavþaðý ve Ýstiklal Caddesi Kavþaðýnda trafik ýþýklarýný yenileme iþlemleri tamamladýk. LED li ýþýklar sayesinde sürücüler ve yayalar, güneþ ýþýðýnda bile ýþýklarý daha rahat fark edebilecekler. Ayrýca yarý iletken teknolojisiyle üretildikleri için her türlü hava koþuluna dayanýklý olan LED li sinyal gruplarý sayesinde %90 a yakýn elektrik tasarrufu saðlanmýþ olacak. HABERÝ 6.SAYFA DALAMAN GAZÝNOLARI ÞEHÝR DIÞINA TAÞINIYOR 90 takýmýn 252 araba ile katýldýðý Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Dalyan da yapýldý HABERÝ 6.SAYFADA DÝKKAT! Dalaman þehir içinde bulunan gazinolar þehir dýþýna taþýnýyor. Dalaman Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamada sosyal bir proje ile Dalaman'da gazinolar sorununun çözüleceði, Projenin gazino iþletmecileri tarafýndan kabul edildiði bildirildi. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, þehir merkezinde bulunan gazinolar sürekli sýkýntý yarattýðýný, Dalaman'ýn kanayan bir yarasý olduðunu ve vatandaþlardan da gazino iþletmecilerinden de sürekli þikayet geldiðini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana sorunun çözümü için görüþmeler gerçekleþtirdiklerini ifade eden Þaþmaz, Ortak bir noktada buluþmak için çalýþtýk. Sonunda bu iþletmeleri þehir dýþýna taþýmaya karar verdik. Çalýþmalarýmýzýn ardýndan Sanayi sitesi arkasýnda Tersakan caddesi üzerinde bulunan alana belediyemiz tarafýndan yapýlacak dükkanlara gazinolarý taþýmaya karar verdik. Biz Dalaman Belediyesi olarak bu iþyerlerini yapacaðýz ve ihaleye çýkacaðýz. Böylelikle þehir içinde gazino kalmamýþ olacak. Güvenlikli bir ortamda hepsi bir yerde iþletmelerini çalýþtýracaklar dedi. Dalaman Belediyesi'nin kendi mimar ve mühendisleri tarafýndan hazýrlanan proje kýsa süre içerisinde tamamlanacak. Projede gazino olarak iþletilecek 14 dükkan bulunuyor. Projenin tamamlanmasýnýn ardýndan þehir içinde bulunan tüm gazinolar buraya taþýnacak ve tek alanda toplanmýþ olacak. KIZILAY KAN BAÐIÞ TIRI ORTACA DA 29 MAYIS 2015 ORTACA MERKEZ CAMÝ ÖNÜNDE 12:30-20:30 SAATLERÝ ARASINDA KAN BAÐIÞ TIRINDA KAN BAÐIÞI ALINACAKTIR.

2 2 HAMDÝ TOPÇUOÐLU REKLAMLAR HOÞ, GERÇEKLER NAHOÞ Anadolu Jet kimin? "THY'nin." "Hani þu apronda deve kurban edenlerin yönettiði devlet malý." Alanya Gazipaþa'dan 10 mayýs 2015 saat için bilet alýyor; iþimizi gücümüzü ona göre düzenliyoruz. Ýki gün sonra telefona bir not: Uçuþunuz 11 Mayýs Alanya- Ankara- Bodrum olarak deðiþmiþtir. Çaðrý merkezi için irtibata geçiniz. Ýrtibata geçiyoruz: Görevli o sefer kalkmýþ, diyor: 1 saat deðil, 3 saat deðil; tam 24 saat, sonraya uçuþ teklif ediyor. Aklýma AKP'nin bayýlan kadýn için denizden, havadan, karadan ambulans yaðdýrýlan reklamý geliyor. Karýsý için ambulans çaðýran Mehmet Ali Erbil' in salamcý genci ne diyor reklamýn sonunda : "Onlar Konuþur AK Parti yapar." Biz de diyoruz ki; "Reklamlar hoþ; gerçekler nahoþ" NAYÝL KABAK Sevgili Nayil, Üzgünüm; hem de çok. Senin de benim gibi bir sürü rahatsýzlýklarýn vardý; ama böyle apansýz gideceðin, hiç aklýma gelmezdi. Geçen yýl Bafa Gölü'nü kurtarma etkinlikleri için Kapýkýrý'na birlikte gitmiþtik. Dönüþte Sevgili Zühra Dönmez'in lokantasýnda bir þeyler atýþtýrýrken,birden yaðmur baþlayýnca ortadan kayboluvermiþtin. Yemek ücretini ödediðini öðrendiðimde; "Neden yaptýn? Ben ödeyecektim." demiþtim. Sen de o unutulmaz gülüþünle: "Hocam, geçen hafta çok önemli bir rahatsýzlýk yaþadým. Þimdi sizinle birlikte olmayabilirdim. Bir yerden param da geldi. Hayat dostlarla yaþanýrsa, para sevdiklerimizle harcanýrsa güzel." diye susturmuþtun beni. Biliyorum; "Çiçek Baþlý Karya Kadýnlarý" senin objektifinden geleceðe gülümsemeye devam edeceklerdir. Sevgiler senin gibi temiz kalpli Karya sevdalýlarý sayesinde hiç eksilmeyecektir. Iþýklar içinde yat. 6 MAYIS SONSUZLAMASI Ýnsana yaraþana inandýk Ve özünü söyledik sözün Her dem genç.... Ödün vermedik Ölçerdik baðýmsýzlýk ateþini Adýmýza direnç soyadýný ekleyip. Hâlâ yürüyoruz Her halk devriminde en önde Daraðaçlarý tenimizde. *** Özgürlüktü yürekçemiz Zifiri karanlýk gecelerden aktýk Sesimiz gürdü, halkça. Geçmedi aklýmýzdan Ne han ne mevki ne de þan Sulardan da arýnýktý düþümüz berrakça. Mavi gözlü devden el alýp Çelikledik devrimi Þimdi direnmelere simgeyiz, hakça. *** Üç dal, üç taze fidandýlar Biçildiler bir mayýs sabahý gök ekinler gibi Serpildiler topraðýmýza, Filizlendik yeniden Þimdi ta maðripten maþrýka Nerede bir gül açsa; Adý baðýmsýzlýk Büyüyorlar; Büyüyoruz sonsuzlukta. Siz, koþumuzun soy fiþekleri Salýndýkça burcumuzda hayat Sürecek bu kavga: Mustafa Kemalce Denizce, Hüseyince, Yusufça Erhan Karakuþ a veda yemeði Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: MAYIS 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Dalaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili olarak 5 yýldýr görev yapan Erhan Karakuþ, Kýrklareli ne atandý. Dalaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili olarak 5 yýldýr görev yapan Erhan Karakuþ, Kýrklareli ne atandý. Kaymakam Yýlmaz Þimþek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Erhan Karakuþ a yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Karakuþ a yeni görev yerinde baþarýlar dileyen Kaymakam Þimþek, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Baþarý Belgesi verdi. Veda yemeðine, Kaymakam Yýlmaz Þimþek, Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný Albay Murat Selçuk Çol, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve davetliler katýldý. -Soner Aydýn ortacahaber.com

3 3

4 4 HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ Muðla daydý; HDP ROBÝN HOOD Lenoks Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 2014 yýlý sonunda tohumlarý satýn alýnarak çiftçiye daðýtýlan lenoks yem bitkisinin hasadý baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 2014 yýlý sonunda tohumlarý satýn alýnarak çiftçiye daðýtýlan lenoks yem bitkisinin hasadý baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðýnýn Muðla Ýlinde alternatif yem bitkilerinin üretiminin geliþtirilmesi amacýyla Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile ortaklaþa yürüttüðü proje kapsamýnda, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan tohumlarý satýn alýnarak çiftçiye daðýtýlan lenoks (ot tipi yem þalgamý) bitkisinin hasadý baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Hayvancýlýk sektörünün en büyük girdisini oluþturan yem maliyetlerini düþürmesi yanýnda besin deðeri olarak yoncadan ve fiðden daha besleyici olan lenoks bitkisinden, 1 kg tohumla Ýlimiz koþullarýnda dekara 10 ton ürün alýnabiliyor. Boyu 2,00-2,50 metreyi bulan lenoks bitkisinin et ve süt verimini % 30 oranýnda artýrdýðý diðer illerde yapýlan çalýþmalarda gözlemlendi. Sulu ve susuz alanlarda üretimi yapýlabilen bu bitki hem yeþil olarak biçilip hayvanlara verilebilmekte hem de silajý yapýlarak kaliteli hayvan yemi olarak deðerlendiriliyor. Lenoks bitkisinin bir diðer özelliði de arýcýlýða olan katkýsý, 2015 yýlý sonunda arýcýlarýmýzý da proje kapsamýna alarak, bu bitkinin hayvan yetiþtiricilerimize faydasýnýn yaný sýra, arýcýlarýmýza olan etkilerinin daha net ortaya çýkarýlmasýný amaçlýyoruz. -Tuncay Karaçelik VALÝ AMÝR ÇÝÇEK ÇÖÐMEN DEYDÝ Muðla Valisi Amir Çiçek Dalaman ýn Çöðmen mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiçek e Ýl Jandarma Garnizon Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, Ýl Milli Eðitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Bekir Çeker eþlik etti. Vali Çiçek ve beraberindeki heyet Çöðmen Mahallesi Muhtarý Kamil Yaman ve mahalleliler tarafýndan karþýlandý. Ziyarette konuþan Vali Çiçek: Vatandaþlarýmýzýn mutluluðunu ve huzurunu saðlamak, sýkýntýlarýný gidermek kurumlar olarak hepimizin görevidir. Görevimizin gereðini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapýyoruz. Amacýmýz vatandaþýmýzýn yüzünün gülmesi. Mahallelerimizin elektrik, su, eðitim, ulaþým gibi her türlü ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr. dedi. Vali Çiçek mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ettikten sonra Dalaman Çöðmen Ortaokulu nu ziyaret ederek, okul müdürü Tuncay Yaþar dan okul hakkýnda bilgi aldý. -Mehmet Bozkýr HAREKETÝDÝR HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisince Muðla eski garaj alanýnda düzenlenen mitingde yaptýðý konuþmada, önemli bir seçime, tarihi bir dönüm noktasýna doðru adým adým yaklaþýldýðýný, bu seçimin diðer seçimlere benzemediðini belirtti. HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisince Muðla eski garaj alanýnda düzenlenen mitingde yaptýðý konuþmada, önemli bir seçime, tarihi bir dönüm noktasýna doðru adým adým yaklaþýldýðýný, bu seçimin diðer seçimlere benzemediðini belirtti. Demirtaþ, "Bu ülke kolay kurulmadý. Bu ülkeyi birlikte kurduk kýymetini bilelim. Bütün deðerlerine birlikte sahip çýkarak bu ülkenin kýymetini bileceðiz" dedi. Türkiye'de bir kýrýlma yaþanacaðýný ifade eden Demirtaþ, bunun özgürlükten yana mý, kardeþlikten, barýþtan yana mý yoksa tek adamlý ve diktatörlükten yana mý olacaðýna karar verileceðini söyledi. Demirtaþ, ülkenin bütün yurttaþlarýnýn kimlikleri, inançlarý, mezhepleriyle barýþ duygularýyla bir arada yaþamasýný istedi. Demirtaþ, devletin korku, hükümetin ise baský siyaseti yürüttüðünü savunarak, "Türkiye'de yaþayan bütün yurttaþlara ayrým yapmadan kucaklayacak, devleti vatandaþa hizmetkar edecek bir yönetimi inþa etmek zorundayýz" ifadesini kullandý. Türkiye'nin çok kültürlü ve renkli bir ülke olduðuna iþaret eden Demirtaþ, "Bu ülke kolay kurulmadý. Bu ülkeyi birlikte kurduk kýymetini bilelim. Bütün deðerlerine birlikte sahip çýkarak bu ülkenin kýymetini bileceðiz. Birbirimize tekçiliði, ýrkçýlýðý, mezhepçiliði dayatmayacaðýz. Çünkü ülkemiz çok kültürlü, çok renkli bir ülke. Bu ancak kalýcý, kurumsal, köklü bir demokrasi inþa etmekle mümkün olur" dedi. Demirtaþ, yerel yönetiminden merkez yönetimine kadar köklü bir demokrasi kurulamazsa hiç kimsenin yaþadýðý yerde mutlu, huzurlu olamayacaðýný vurgulayarak, þöyle devam etti: "Ülkenin her köþesinde halklarýmýz, yurttaþlarýmýz kendini gizlemek zorunda kalmadan, komþusunun kimliðine bakmadan, inancýný, kimliðini sorgulamadan, insan kimliðinde, evrensel ilkelerde buluþarak bir toplumsal barýþ inþa edebiliriz. Buna uygun bir devlet yönetimi kurabilir, hükümet seçebiliriz. HDP iþte o misyonun partisinin adýdýr. HDP, Türkiye'deki bütün farklýlýklarý bünyesinde buluþturmayý baþarmýþ, Türkiye'nin geleceðini, özgür yarýnlarýný garantiye alma sözü vermiþ partinin adýdýr. Ýnþallah bunu baþaracaðýz. Bütün zorluklara, dayatmalara kamplaþma, kutuplaþtýrmalara raðmen, meydan meydan dolaþýp birbirimize düþelim diye uðraþmalarýna raðmen baþaracaðýz. Bunu en çok da ülkeyi omuzlarýnda taþýyanlarýn, iþçilerin, çiftçilerin, köylülerin, esnafýn, iþsizlerin yönetimini kurarak yapacaðýz. Toplumun yarýsý olan kadýnlarý parlamentoda yarý yarýya kadýn milletvekili olana, siyasetin, ekonominin öznesi haline getirene kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceðiz." "Tarým yapýlan ülkede iþsizlik olmaz" Demirtaþ, Türkiye'nin her köþesinde her ürünü yetiþtirebilmenin mümkün olmasýna raðmen birçok ürünün ihraç edildiðine deðindi. Yenilen meyve, sebze, et ve balýðýn neredeyse yarýsýnýn yurtdýþýndan geldiðini öne süren Demirtaþ, "Sanki bizler çölde yaþýyoruz. Zannedersiniz Türkiye kutuplarda kurulmuþ bir ülke, ülkemizde hiçbir þey yetiþtiremiyoruz. Mercimek Kanada'dan, et Avustralya'dan geliyor" diye konuþtu. Tarým ve hayvancýlýðýn bilinçli politikalarla bitirilmeye çalýþýldýðýný iddia eden Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Çünkü tarým yapýlan ülkede iþsizlik, açlýk olmaz fakat açlýk olmazsa ucuz iþçi bulunamaz. Ýþsiz yaratacaksýnýz ki büyük fabrikalarýn kapýsýnda, devletin kapýsýnda iþ için sýraya girmiþ milyonlar olsun. Dýþarýda çok iþsiz olsun ki içeride çalýþan iþçi ve memuru ucuza çalýþtýrabilesiniz. Aksi takdirde herkesin iþi olur, karný doyarsa o toplumu köle toplum yapamazsýnýz. O toplumu makarnayla sosyal yardýmlara muhtaç edemez, tek baþýnýza iktidarýnýzý 2023'e, 2071'e göre ayarlayamazsýnýz. Sizin aç ve iþsiz olmanýz lazým ki onlar iktidarda kalabilsinler. Bütün bunlar bilinçli, bilerek yaptýklarý politikalardýr." HDP'nin "Robin Hood hareketi" olduðunu kaydeden, Demirtaþ, sözlerine þöyle devam etti: "Özellikle Cumhurbaþkaný ve Baþbakan, Don Kiþot'la Sanço Panço. Bunlar gibi olmayacaðýz. Biz gerçekçi, halktan, ezilenden yana bir hareket olarak inþallah iktidara yürürken kibirli olmayacaðýz, burnu büyük olmayacaðýz. 'Küçük daðlarý biz yarattýk' gibi ortalýkta kasýntý kasýntý dolaþmayacaðýz. Kendimize saraylar yaptýrýrken halkýmýzý gecekonduya mahkum etmeyeceðiz. 'Ne sarayýmýz olsun ne de halkýmýz gecekonduda yaþasýn' diyeceðiz. Hepimiz mütevazý bir yaþam, hepimiz halkýmýz gibi onurlu bir yaþamý birlikte yaþayalým diyoruz. HDP sizin desteðinizle, alýn terinizle, emeðinizle büyüyor, her gün büyümeye devam ederek yolunda emin adýmlarla ilerliyor. Ülkemizin birlikte yaþamasýnýn, iç barýþýnýn garantisi haline geliyor." "Yüzde 10 barajý Türkiye'nin önünde engeldir" Demirtaþ, 7 Haziran'da bir seçim barajý sorunu olduðunu, bunu da Kenan Evren'in bu ülkeye bela ettiðini, sonra gelen hiçbir iktidarýn da kaldýrmaya cesaret etmediðini savunan Demirtaþ, seçimlerde barajý aþtýklarý gün barajý kaldýracaklarýný söyledi. Bir dahaki seçimlerde yüzde 10 barajý olmayacaðýný belirten Demirtaþ, "Yüzde 10 barajý HDP'nin deðil, Türkiye'nin önünde bir engeldir. El verin, gönül verin, oy verin bu barajý hep birlikte yýkalým ki özgür Türkiye'nin, mutlu yarýnlarýn önünü açalým. Her partinin her siyasal düþüncenin parlamentoda olmasý gerekir. Sadece HDP'nin deðil, diðer partilerin de girmesi gerekir. Kavga, mücadele olacaksa parlamentoda olsun" dedi. "77 milyonun içinde biz yok muyuz" Demirtaþ, þunlarý ifade etti: "Cumhurbaþkaný ve Baþbakan, ülkenin dördüncü büyük partisi baraj altýnda kalsýn diye yapmadýklarý çirkinlik kalmýyor. Bunun adýna da ileri demokrasi diyorlar. Bunlar ülkenin baþýna bela olmuþ iki þaka gibi ama 7 Haziran'da bunlara öylesine bir kahkahayla gülün ki neye uðradýklarýný þaþýrsýnlar. Cumhurbaþkanýný her gün muhtarlarý toplayýp parmak sallýyor. 77 milyonun Cumhurbaþkaný bunu yapar mý? Bize oy verenlere hakaret, tehdit... Peki sen hangi 77 milyonun Cumhurbaþkanýsýn? Biz yok muyuz o 77 milyonun içinde, bize oy verenler yok mu? Bunu durdurmanýn yolu sandýktýr. Bu nedenle her bir oyunuz çok kýymetli." Demirtaþ, 7 Haziran'da mevsimlik iþçiler ve üniversite öðrencilerinin oy kullanabilmeleri için çalýþma yürüttüklerini, isteyenleri memleketlerine götüreceklerini kaydetti.

5 5 ÖZYER, ORTACA DA PARTÝLÝLERLE BULUÞTU Bakan Zeybek çi Oynadý Ak Parti Milletvekili Adayý Hasan Özyer seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaca Bahçelievler düðün salonunda partililerle toplantý düzenledi. Özyer, toplantýnýn ardýndan bazý mahalle muhtarlarý ile özel toplantý gerçekleþtirdi. Ak Parti Milletvekili Adayý Hasan Özyer seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaca Bahçelievler düðün salonunda partililerle toplantý düzenledi. Özyer, toplantýnýn ardýndan bazý mahalle muhtarlarý ile özel toplantý gerçekleþtirdi. 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala, bütün partilerin adaylarý Muðla ilçelerinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Ak Parti Adaylarýndan Hasan Kökten Ýn kaza geçirmesinin ardýndan 5 milletvekili Adayý ilçe ilçe gezilerini sürdürüyorlar. Hasan Özyer Menteþe ziyaretlerinin ardýndan, Ortaca da seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Gündüz saatlerinde Ortaca esnafýný ziyaret ederek destek isteyen Hasan Özyer akþam ise partililerle toplantý düzenledi. Ak parti Ortaca Ýlçe Baþkaný Yavuz Kýrmýzý, Hasan Özyer in aday gösterilmesinin kendilerine mutluluk verdiðini belirterek, Ortaca Ak Parti nin yanýndadýr. Bunu bugünde gördük dedi. Muðla Milletvekili Adayý Hasan Özyer Biz sorunlarý tespit ettik. Bunlarýn takipçisi olacaðýz. Ortaca daha öncede bana tam destek vermiþti. Biz zaten kendimizi Ortacalý görüyoruz. Ayrýmýmýz yok. Bir hemþehriniz olarak hangi partiden olursanýz olun sizden destek istiyorum dedi. Vatandaþlardan gelen sorularý da yanýtlayan Özyer, beni güçlü olarak meclise gönderin siyaset farký gözetmeksizin sorunlarý çözelim ifadelerini kullandý. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi Muðla nýn Köyceðiz ilçesinde TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan 30 yataklý Devlet Hastanesi nin açýlýþýný yaptý. Hasta ziyaretinde bulundu. Bakan Zeybekçi, açýlýþ öncesinde Köyceðiz belediye baþkaný Kamil Ceylan ý makamýnda ziyaret etti. Belediye binasýna geliþinde davul-zurna ile karþýlanan Zeybekçi, efe kýyafeti giydi. Yerel seçimlerde belediyeyi partisinin adayý kazandýðý takdirde belediye önünde zeybek oynayacaðý sözünü hatýrlatarak, davul zurna eþliðinde halk oyunlarý ekibiyle zeybek oynadý. 496 bin yabancý Türkiye'ye tedavi olmak için geldi Türkiye'nin kýsa sürede iyi mesafe kat ettiðini, ülkedeki otuz büyükþehirde þehir hastaneleri yapýlacaðýný ifade etti. Türkiye'nin tamamýndaki hastanelerin dünyanýn en iyi hastaneleri olacaðýna deðinen Zeybekçi, "Artýk Avrupa'nýn, Amerika'nýn hastaneleri gibi olacak demiyoruz, dünyanýn en iyisi olacak diyoruz. Saðlýk Bakanlýðýnýn kayýtlý rakamlarýna göre geçen yýl 496 bin yabancý, Türkiye'ye tedavi olmak için geldi. Bu insanlar turist olarak deðil, tedavi olmak için geldi. Ekonomi Bakanlýðý olarak, Türkiye'ye tedavi için gelen her hasta için hastanelere kaynak aktarýyoruz. Onlarý ödüllendiriyoruz" dedi. Zeybekci, Türkiye'nin bir buçuk milyarlýk bölge coðrafyasýnda saðlýk merkezi olacaðýný, MHP Dalaman ilçe Baþkaný Topçuoðlu; ülkenin saðlýk merkezi olduðunda bundan en iyi faydalanacak bölgenin Ege, en iyi faydalanacak þehirlerden birisinin ise Muðla olacaðýný dile getirdi. Milletin hizmetkarý olduk Vatandaþýn oylarýyla seçilecek "milletin adamlarýnýn" ilk meclisinde serbest bölgeler kanununun çýkacaðýný, Akdeniz ve Ege sahillerinde de yeni serbest bölge uygulamasý yapýlacaðýný vurgulayan Zeybekci, þöyle konuþtu: "Ýçinde otel, yat limaný, alýþveriþ ve diðer faaliyetlerin olduðu bölgeler serbest bölgeler haline gelecek ve Ege sahilinde bütün bunlarý inci tanesi gibi sýralayacaðýz. Özellikle, Muðla ve Köyceðiz'de sizlerin iþ yerlerinin olduðu o serbest bölgeler kurulacak. Yunanistan'da, Mýsýr'da, Ýsrail'de, aklýnýza gelebilen Akdeniz havzasýnda baþka hiçbir yerde bulunmayan özelliklerdeki bu serbest bölgeleri inþallah Ege sahillerine komple koyacaðýz. Ondan sonra dünya oralara akacak. "Milletin hizmetkarý olduklarýný ifade eden Zeybekçi, "Birileri gibi çýkýp bu millete verdiði kararý beðenmediðimiz zaman 'bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam' demedik. Köyceðiz'de 'tarlada çalýþan adamla benim oyum bir mi olacak' demedik. O insanlar bizim baþýmýzýn tacýdýr. Biz öyle bir ecdattan geliyoruz ki hizmetkar olmayý, bu millete hizmet etmeyi onur bildik, þeref bildik" diye konuþtu. Bakan Zeybekci, þöyle devam etti: "Þimdi birisi çýkmýþ bugün açýklýyor. Diyor Bu nasýl müjdedir? ki yeni kentler kuracaðýz. Allah rahmet eylesin Ecevit'in de bir köy kentleri vardý biliyorsunuz. Eskiler bilir. Güzel bir hayaldi. Güzel bir hayaliydi. Bu da ilk çýktýðýnda biliyorsunuz kasketi vardý bir de mavi gömlek giymiþti bu. Þimdikinden bahsediyorum, kötü bir kopyaydý. Hala kopya çekmeye devam ediyor. O kopyalar ile hiçbir yere varamaz. Bizim yaptýklarýmýza bunlarýn hayalleri dahi yetiþmez." Zeybekçi, ülkenin namerde muhtaç olmayacak noktaya varana kadar, Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiði muhasýr medeniyet seviyesinin de çok daha ilerisine geçene kadar çalýþacaklarýný dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan Köyceðiz Devlet Hastanesinin açýlýþýný, Bakan Zeybekçi, Muðla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muðla Milletvekili Ali Boða, Ýl Baþkaný Ýhsan Küreci ile protokol üyeleri yaptý. Açýlýþýn ardýndan Zeybekçi ve beraberindekiler hastaneyi gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. AK Parti Dalaman ilçe Baþkanlýðý tarafýndan ilçenin muhtelif noktalarýna asýlan Müjdeler Olsun Dalaman pankartý eleþtiri konusu oldu. AK Parti Dalaman ilçe Baþkanlýðý tarafýndan ilçenin muhtelif noktalarýna asýlan Müjdeler Olsun Dalaman pankartý eleþtiri konusu oldu. MHP Dalaman ilçe Baþkaný Telat Topçuoðlu Dalaman a yýllardýr her seçim döneminde ayný müjdeyi vermekten yorulmadýlar dedi. MHP Dalaman ilçe Baþkaný Telat Topçuoðlu Müjdeler olsun Dalaman pankartýnda belirtilen konularýn yýllardýr her seçim döneminde Dalaman halkýna müjdelendiðini ancak seçim sonunda rafa kalktýðýný açýkladý. Topçuoðlu açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi. Ücretsiz Göcek tüneli Göcek tüneli ücretsiz deniliyor, vatandaþ ücret ödemeye devam ediyor. Ýkinci tünelin ise ne olacaðý henüz belli deðil. Müteahhit ile anlaþacaðýz diyorlar. Hani Karayollarý bu tüneli ücretsiz olarak hizmete sokacaktý. Þimdi gelinen noktada müteahhit ile anlaþma yapýlmasý söz konusu ediliyor. Bu müjde gerçek dýþýdýr Yat Limaný Dalaman Yat Limanýnýn yapýmý için bir yýl önce yapýlan yerel seçimler öncesinde Dalaman a gelen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tabiat Varlýklarý Koruma eski Genel Müdürü Osman Ýyimaya yaptýklarý açýklamalarda yat limaný inþaatýnýn 15 güne kadar baþlayacaðýný Dalaman meydanlarýndan seslendirmiþlerdi. Bu beyanlarýn üzerinden bir yýl geçti. Seçim yine geldi ve yat limaný yine müjde olarak Dalaman halkýnýn önüne getirildi. Oysa Dalaman yat limanýnýn mahkemesi halen devam etmektedir. Mahkemeler bitmeden bu konuda da çalýþma yapýlmasý mümkün deðildir. Bu müjdenin de gerçekle alakasý yoktur Dalaman-Denizli yolu Üçüncü müjde olan Denizli Acýpayam Dalaman yolu ise ilk defa 1996 yýlýnda gündeme geldi yýlýndan beri yapýlan her seçim döneminde Dalaman halkýnýn gündemine getirilerek oy avcýlýðý yapýlmaktadýr. Bu konuda da geçtiðimiz yýl yapýlan yerel seçimlerde Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu Dalaman meydanýndan Talimatý verdim, çalýþmalar baþladý demiþti. Demek ki çalýþmalar baþlamamýþ ki þimdi her üç konu hakkýnda da Dalaman AK Parti Ýlçe Baþkaný Baþbakandan söz aldým diyerek propaganda yapmaktadýr. AK Parti Milletvekili adayý Hasan Özyer ise ben bu konularý çözerim merak etmeyin demektedir. Bu nasýl bir müjdedir. Beþ yýllýk, on yýllýk kalkýnma planlarýnda bulunmayan bu yol nasýl yapýlacaktýr Ömer Kundakçý-Cihat Cura Ortaca dan Bulutsuzluk Özlemi Geçti... Ortaca da sahne alan ünlü Türk Rock grubu Bulutsuzluk Özlemi sevenlerine unutulmaz dakikalar yaþattý. Ýlk Türkçe sözlü alternatif rock grubu Bulutsuzluk Özlemi Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festivali kapsamýnda sahne aldý. Açýk Pazar yerindeki festival alanýnda konser veren efsane grup Bulutsuzluk Özlemi, Güney'e Giderken, Sadece Sen ve Ben gibi unutulmaz parçalarý genç, yaþlý hep birlikte seslendirdi. Grup, performanslarýyla büyük beðeni toplarken, gitar þovlarýyla da dinleyicilerden büyük alkýþ aldý. Birbirinden güzel þarkýlarýný seslendiren Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaþoðullarý'na Ortaca Belediye Meclis Üyesi Mahir Öztürk ve Süleyman Daðdelen tarafýndan plaket ve çiçek verildi. -Soner Aydýn

6 6 Dünyaca Ünlü Köyceðiz de Plaj Hentbol þenliði 18.Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Köyceðiz Belediye Delta Plajýnda yapýlacak. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Tüm sporseverlerin katýlýmlarýný bekliyoruz. Gençlerimizle birlikte olalým çaðrýsý yaptý. Kamil Ceylan, 1998 yýlýnda baþlayan ve Köyceðiz Belediyesinin ev sahipliðinde organize edilerek bir klasik hale gelen, tüm üniversite ve spor camiasýnýn kanýksadýðý Üniversiteler Plaj Hentbolu Þampiyonasý ný, bu yýl da gerçekleþtirmek ve devam ettirmek adýna bir eðitimci olarak onur duyduðunu söyledi. Paylaþma, kaynaþma ve eðlenceyi spor çatýsý altýnda birleþtiren þampiyonaya tüm hentbol severleri, eþsiz doðal güzellikler sunan Köyceðiz e davet eden Kamil Ceylan, Akdeniz ve Ege nin birleþtiði yerde Köyceðiz Gölünün kucakladýðý yeþil ile mavinin buluþtuðu Köyceðiz imizde, sizlerin de katýlýmýyla canlanan bir þampiyona olarak, artýk Köyceðiz in bir parçasý haline gelmiþtir. Her yýl olduðu gibi bu yýlda Köyceðiz de konuk etmekten ve aðýrlamaktan mutluluk duyarýz dedi. Organizasyonun gerçek spor erdemliliði anlayýþý içinde yaklaþýlmasý adýna tüm sporculara baþarýlar dileyen Ceylan, 18 yýldýr ulusal ve uluslararasý katýlýmla devam etmesinde katkýda bulanan ve emeði geçen öncelikle þampiyonamýza adýný verdiðimiz merhum hocamýz sayýn Yaþar Sevim i rahmetle anýyor ve dönem belediye baþkanlarýmýza, tüm hentbolcularýmýza, üniversitelerimize ve sponsorlarýmýza teþekkür ediyorum diye konuþtu. -Soner Aydýn Dalaman Kýzýlay kahvaltýda buluþtu Dalaman da yeni kurulan Kýzýlay Þubesi yönetim kurulu ve üyeleri kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. Toplantýda konuþan Dalaman Kýzýlay Þubesi Baþkaný Fatma Çalkýn, Bu iþ öncelikle bir gönül iþidir. Kýzýlay Derneði küçük bir dernek deðil. Halkýmýzda derneðimize üye olmak için yoðun bir istek var. Dalaman da bu derneðin kurucu baþkanlýðýný yaptýðým için gurur ve onur duyuyorum. Þu anda beþ kiþilik yönetim ve elli kiþilik üye kadromuz mevcut. Dalaman ýmýza Kýzýlay Þubesinin kurulmasýnda emeði geçen sizlere ayrý ayrý teþekkür ederim dedi. Çalkýn, Üye kayýtlarýnýn devam ettiðini de sözlerine ekledi. Kahvaltýnýn ardýndan bu güne kadar yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi ve yapýlacak olan çalýþmalarla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu. -Soner Aydýn Ralli Dalyan da 90 takýmýn 252 araba ile katýldýðý Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Dalyan da yapýldý 10 uncusu yapýlan Ralliye, 90 takým, 550 katýlýmcý, 252 araba ile katýlýyor. 12 bin kilometreyi kapsayan ve otoyol veya GPS olmaksýzýn yapýlan Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi son 9 senede dünyanýn en önemli rallileri arasýnda yer alýyor. Ortaca nýn Dünyaca Ünlü Dalyan- Ýztuzu da yapýlan rallinin Dalyan- Ýztuzu startýný Muðla Valisi Amir Çiçek, Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Baþkaný Nadir Serin, Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç ve Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Bayram Akça, birlikte verdi. Start öncesinde Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve Ralli nin Dalyan Organizatörü Ali Mürþit Yaðmur, gazetecilere ralli hakkýnda açýklamalarda bulundu. Hedef 12 ay Turizm Ralliye katýlan ekiplere hitaben bir hoþ geldin konuþmasý yapan Muðla Valisi Amir Çiçek, þöyle konuþtu: "Öncelikle, bu rallinin Dalyan da yapýlmasý için ciddi emek hazýrlayan sponsorlara teþekkür ediyorum. Muðla'da özellikle 12 ayýn her ayýnda turizm etkinliðinin olmasý gerekir. Buna müsait bir il. Ýklimiyle coðrafyasýyla yapýsýyla Bu nedenle þu anda biliyorsunuz bir ralli turizmi ortaya konuyor. Spor turizminin bir çeþididir. Özellikle de Muðla'da bu alternatif turizm açýlarýndan birisi de spor turizmini ortaya çýkarýp uluslararasý alana yaymaktýr. Bu adý da çok önemli doðu batý dostluk rallisi sporu. Bu güzelim Dalyan'a Dalaman'a Ýztuzu'na ve bu civardaki bölgeye geldiler. Hem dostluklarýný belirtiyorlar hem bölgeyi tanýyorlar. Hem de burada misafir edeceðiz. Ýþte turizmin büyük bir etkinliði iþte bunun gibi daha alternatif turizm çeþitlerini Muðla'ya yerinde ve zamanýnda en uygun þekilde saðlayacaðýz. Bu organizasyonun burada olmasýný saðlayan sponsorlara da teþekkür ederim. Çünkü Muðla için Türkiye için büyük bir hizmet yapýyorlar. Gerçekten Türkiye mizin Akdeniz i ve Egesi'nin köþesinde bulunan bu güzelim coðrafyada turizmi düne göre daha iyiye doðru taþýyoruz. Dostluðu, kardeþliði oluþturuyoruz. Sadece Türkiye'de deðil dünya ülkeleriyle ilgili þu anda ralli alnýný gezerken hepsinden aldýðým mesaj þudur: "Biz Türkiye'yi seviyoruz. Elbette bu gibi her organizasyonda biz geliriz" mesajýný aldým bu da beni çok sevindirdi." 12 günde 7 bin kilometre Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Baþkaný Nadir Serin ise Ralli nin 12 gün önce Almanya dan baþladýðýný ve Dalyan a ulaþýncaya kadar 7 bin kilometre yol kat ettiklerini anlatarak, Muðla sýnýrlarýna girinceye kadar 6 ülke geçtik. Ralliye 18 ülkeden 252 araç, 90 takým olmak üzere toplam 550 kiþi katýlýyor. Ekipte Alman gazetecilerde yer alýyor. Dalyan dan sonra 5 bin kilometre daha giderek Ürdün e ulaþacaðýz ve toplam 12 bin kilometre yol yapmýþ olacaðýz. Ralliye katýlanlarýn tamamý Dalyan ýn tarihi ve doðal güzelliklerine hayran kaldýlar dedi. Dalyan ýn Tanýtýmý Önemli Rallinin startý öncesinde açýklama yapan Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, þöyle konuþtu: Dalyan, dünyanýn en güzel yerlerinden birisi. Dalyan, turizm açýsýndan olmasý gereken yerde deðil. Adeta bir tarih ve doða cenneti olan bölgenin tanýtýmý çok önemli. Dalyan ýn istediðimiz noktaya gelmesi için çok çalýþmamýz lazým. Bu süreçte bölgede yapýlacak olan etkinlikler çok önemli. Yoðun giriþimlerimiz ve dostlarýmýzýn da desteðiyle Allgau- Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi nin güzergâhýna Dalyan ý da aldýrdýk. Ralli dünya çapýnda bir üne sahip. Bugün Dalyan-Ýztuzu etabý yapýlan rallinin Dalyan ýn ve bölgemizin tanýtýmýna önemli katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Bölgemize 1 milyon Ýngiliz, 200 bin Rus ve 132 bin Alman turist geliyor. Bölgemize 15 yýl önce yaklaþýk 200 bin Alman turist geliyormuþ. Öncelikli hedefimiz 15 yýl önce bölgemize gelen Alman turistlerden daha fazla Alman ý bölgemize getirmek olmalý. Almanlarýn bölgemizi çok seveceðini düþünüyorum. Dalyan, bana göre geleceðin en önemli turizm alanlarýndan birisi olacak Ýztuzu na Hayran Kaldýlar Dalyan merkezden verilen startýn ardýndan ralliye katýlan araçlar Ýztuzu yolunu takibe ederek Radar tepesine ulaþtý ve tepeden Dünya Ünlü Ýztuzu Plajýný görüntüledi. Alman ve Türk gazetecilere Rallinin Dalyan-Ýztuzu etabý hakkýnda açýklamalarda bulunan yarýþmacýlar, Dalyan a ve Ýztuzu na hayran kaldýklarýný ifade ederek, Bölgenin tarihi ve doðal güzelliklerine hayran kaldýk. Ýlk fýrsatta bölgeye tekrar tatil için geleceðiz diye konuþtular. Rallinin ikinci etabýnda ise teknelere binip ve kaya mezarlarýnýn fotoðrafýný çektikten sonra kanal üzerinde bulunan Kýngfýsher tabelasýnýn kuþ fotoðrafýný çektikten sonra Ýztuzu na geçtiler. Ýztuzu Plajý nda denize giren ve Caretta Caretta larýn korunmasýna yönelik çalýþmalar hakkýnda bilgi alan ekipler, Ýztuzu Plajý nda denize girmenin keyfini de çýkardý. Tekneyle Dalyan a dönen ekipler, tarihi kaya mezarlarýný da fotoðraflamayý ihmal etmediler. Ekipler, 2 gün boyunca kaldýklarý Dalyan da gördükleri yoðun ilgi ve alaka nedeniyle yöre halkýna teþekkür ettiler. Yorgunluk Attýlar Dalyan daki Kaunos Çay Bahçesinde düzenlenen geceye katýlan ekipler, Yöresel þarkýlar, ezgiler ve dans gösterileri eþliðinde yorgunluk attý. Gecede, Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi ne emeði geçen Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Baþkaný Nadir Serin, Ýstanbul Turizm Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Gazi Coþan, Tiyatrocu ve Turizm Elçisi Selin Ýþcan, Rallinin sponsorlarýndan Ali Mürþit Yaðmur ve Denizhan Yýlmazer e plaket takdim edildi. Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Ralli nin Dalyan da yapýlmasý sürecinde yoðun çaba harcayan Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç ile diðer emeði geçenlere teþekkür ettiler. Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gecede yaptýðý konuþmada, þunlarý söyledi: Almanya nýn Oberstaufen kentinden yola çýktýktan sonra ülkemize gelen ve Dalyan da 2 gün boyunca konaklayan konuklarýmýza teþekkür ediyorum. Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi nin etaplarý arasýna Dalyan ýn dahil edilmesi bölgemizin tanýtýmýna ciddi katký saðladý. Bu rallinin her yýl burada tekrarlanmasýný diliyorum. Ayrýca, bizi bu süreçte yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ediyorum Ralliye katýlan ekipler, bu sabah törenle Dalyan-Dalaman rotasýný izleyerek Antalya ya gitmek üzere uðurlandý. Ralli nin Dalyan daki Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný, Caria Royal, Club Alla Turca Dalyan, Muðla Valiliði, Muðla Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ortaca Belediyesi oldu.

7 7 SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolüne tepki gösterdi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Muðla Þubesinden yapýlan basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: Ülkemizde sosyal hizmet ve sosyal yardýmlarýn sunulmasýndan birinci derecede sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nýn, son yýllarda artan bir þekilde bu sorumluluðunu, objektif ve þeffaf olmayan süreçlerle seçilen sivil toplum kuruluþlarýyla yapýlan protokollerle ve hizmet alýmý yoluyla yerine getirdiði görülmektedir. Bunun son örneði ise Bakanlýk ile Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði arasýnda 17 Nisan 2015 tarihinde imzalanan iþbirliði protokolüdür. Bakanlýk, yýllardýr yolsuzluk ve dolandýrýcýlýkla gündemde olan ve akýllarda böyle yer eden Deniz Feneri Derneði ile üstelik dernek hakkýndaki dava henüz devam ederken bir protokol imzalayarak, korunma ihtiyacý içinde olan çocuklarla ilgili sorumluluklarýný Deniz Feneri Derneðine devretmiþtir. Yapýlan protokole göre sosyal incelemelerle ekonomik yoksunluk yaþadýklarý tespit edilen bireylere ve ailelere ayni ve nakdi yardým desteði yapýlmasý görevi Deniz Feneri Derneðine býrakýlmaktadýr. Maddi desteðe ve diðer etkinliklerden yararlanmaya ihtiyacý olan çocuklarý ve aileleri Ýl Müdürlükleri tespit ederek Deniz Feneri Derneði'ne bildirecektir, yardýmý dernek yapacaktýr. Çocuklarýn ve ailelerinin bilgileri Deniz Feneri Derneði ne verilecektir. Her ne kadar protokolde sosyal inceleme raporu ve diðer özel bilgiler dernekle paylaþýlmayacaktýr dense de yardým alacak olanlarýn iletiþim bilgileri ve gerekli diðer bilgilerin dernekle paylaþýlacaðý belirtilmektedir. Maddi yardýma ihtiyacý olma bilgisi zaten özel bir bilgidir ve bu bilgi, kiþilerin onayý olmadan dernekle paylaþýlacaktýr. Ayrýca, bu kiþilerin iletiþim bilgilerinin daha sonra dernek faaliyetleri için kullanýlmayacaðýnýn herhangi bir garantisi yoktur ve bu alana dair herhangi bir denetim mekanizmasý bulunmamaktadýr. Dernek, ayni ve nakdi yardýmý saðlamanýn yaný sýra çocuk evlerinin fiziki koþullarýnýn iyileþtirilmesine de katký sunacak, dernek tarafýndan çocuklara yönelik "mesleki -ZAYÝ- Ortaca trafik müdürlüðünden almýþ olduðum Sürücü Belgemi 15 gün önce kaybettim. Hükümsüzdür. Þerife Didin hizmet" ve rehberlik de sunulabilecektir. Bu çalýþmanýn ise önce Ýstanbul da baþlatýlmasý, sonra yine ayný dernek üzerinden diðer illere yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir. Bakanlýðýn, Deniz Feneri gibi þaibeli bir dernekle bir protokol yapmasý baþlý baþýna bir skandaldýr. Dernekle ilgili yolsuzluk iddialarý önce Almanya'da gündeme gelmiþ, Almanya da yüzyýlýn baðýþ yolsuzluðu diye anýlan dava sürecinde dernek yöneticileri cezalar almýþtýr. Türkiye deki dava süreci ise bir hukuksuzluk örneði olarak derneði aklama sürecine dönüþmüþtür. Halkýn vicdanýnda ise bir aklama ve rahatlama söz konusu deðildir, dava ile ilgili tartýþmalar sürmektedir. Fakat Bakanlýk, protokolü dava sürecinin bitmesini bile beklemeye gerek görmeden imzalamýþtýr. Protokol 17 Nisan 2015 tarihinde imzalanmýþ, davanýn sonucu ise 13 Mayýs 2015 tarihinde duyurulmuþtur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bu cesareti ve rahatlýðý nereden almaktadýr? Anlaþýlan o ki, bu protokol iktidarýn Deniz Feneri Derneðini aklama ve derneði güçlendirme operasyonunun bir parçasýdýr. Bakanlýðýn, iktidarlarýn kirli iliþkileri içinde Korunma ihtiyacý içinde olan çocuklarýn geleceðini yolsuzluk ve dolandýrýcýlýkla bilinen bir derneðe býrakmakta hiç bir tereddüt göstermediði ortadadýr. Bu protokoller, iþbirlikleri, yýllardan beri söylediklerimizin ve uyarýlarýmýzýn ne kadar doðru olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Devlet özelleþtirmelerle, taþeron þirketlerle, dernekler aracýlýðý ile sosyal hizmetlerden elini çektiði bir sistem yaratmaktadýr. Böylece hizmetlerden yararlanacak olan kesimler de denetimden uzak, istismara açýk hale getirilmektedir. Önümüzdeki protokol örneði ise devletin çocuk bakýmý ile ilgili tüm kamu kurumlarýný tasfiye ediþinin somut örneðidir. Önce kurumlarý çocuk evlerine dönüþtüren, bu evlerde çocuklara saðlanacak hizmetleri taþeron þirketlere devrederek denetimsiz býrakan, çocuklarýn þiddet ve istismara açýk hale gelmesine neden olan da bu tasfiyenin kendisidir. AKP iktidarýnýn baþta tüm kamu kurumlarý olmak üzere elindeki bütün olanaklarý kendi iktidarýný güçlendirmek için kullandýðýný seçim döneminde net bir þekilde görüyoruz. Yoksulluðu ortadan kaldýracak politikalar üretmek yerine sosyal yardýmlar adý altýnda ekonomik yoksunluk içerisinde olan kesimlerin iktidara baðýmlý hale getirilmesi politikalarýnýn, yardýmlarý bir hak olmaktan çýkartarak bir lütuf haline dönüþtürülmesi uygulamalarýnýn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý eliyle uygulandýðýný ise yýllardýr söylüyoruz. Seçim sürecinde ise Bakanlýk, sosyal yardýmlarý AKP'yi güçlendirmek için nasýl kullandýðýný, sosyal yardýmlardan yararlananlarý da nasýl oy deposu olarak gördüðünü hiç bir gizlilik çabasý olmadan göstermiþtir. Bakanlýk, tüm illere gönderdiði 3 Nisan 2015 tarihli yazýsý ile 1 Temmuza kadar yapýlacak sosyal incelemelerde yardýmlarýn baðlanmasýna iliþkin dosyalara öncelik verilmesi; evde bakým hizmeti ücreti alan ailelerle ilgili yapýlmasý gereken incelemelerinin yapýlmamasý, çeþitli nedenlerle evde bakým hizmeti sonlandýrýlarak borç çýkarýlan ve dosyalarý defterdarlýklara gönderilen kiþilerin dosyalarýnýn ise geri çekilmesi, bu konudaki iþlemlerin 1 Temmuz dan sonraya, yani seçimden sonraya býrakýlmasý talimatý vermiþtir. Yani Bakanlýk, "kesinti ve geri ödeme yapýlacaksa bile bunu seçim sonrasýna býrakalým" demektedir. Bu þekilde ise Bakanlýk mevcut mevzuat uygulamalarýný AKP nin çýkarlarý için deðiþtirmektedir. Bakanlýk hizmetlerini AKP nin oylarýný artýrmak için kullanmaktadýr. Bu yapýlanlar ise en baþta yardýmlardan yararlanan kesimleri maðdur etmektedir. AKP, oy için vatandaþý oyalamaktadýr. Yardýmlarýn kesilmesi durumunda geri ödemeler, ödemenin baþladýðý günden itibaren yasal faizi ile birlikte yapýlmaktadýr. Bu durumda yapýlacak kesintilerin seçim sonrasýna ertelenmesi ile kiþiler daha fazla faiz ödeyerek geri ödeme yapacaklardýr. Bu talimat ve uygulama ile Bakanlýk, alanda çalýþan emekçileri hukuksuz davranmaya zorlamakta ve AKP nin memuru gibi kullanmak istemektedir. Buradan yetkililere soruyoruz: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, ihtiyaç sahiplerini yardýmlara baðýmlý hale getirmek yerine yoksullukla mücadelede yoksulluðun önlenmesine, insan hak ve onuruna yaraþýr esaslý çözüm mekanizmalarý üretmeye yönelik ne tür sosyal politikalar üretmektedir? Sosyal yardýmlardan yararlanan kiþi sayýsý ile sosyal yardým programlarýnýn harcamalarýndaki ciddi artýþlar göz önünde bulundurulduðunda, özellikle 2011 yýlýndan bu yana yapýlan yardýmlara iliþkin bilgiler ve istatistikler neden açýklanmamaktadýr? Bakanlýðýn, sosyal yardýmlar söz konusu olduðunda sivil toplum kuruluþlarý ile protokol imzalama kriterleri var mýdýr? varsa bunlar nelerdir? Söz konusu dernek ile protokol imzalanýrken hangi kriterler göz önünde bulundurulmuþtur? Protokolün imzalandýðý tarihte (17 Nisan 2015) Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri hakkýnda sürmekte olan toplanan paranýn amaç dýþý kullanýmý davasýnýn halen sonuçlanmamýþ olduðu gözden mi kaçýrýlmýþtýr? Varsa daha önce imzalanan protokoller dâhil olmak üzere, bu dernek ve diðer sivil toplum kuruluþlarýna yapýlan yönlendirme sayýlarý ve yardýmlarýn içerikleri, þeffaflýk ilkesi doðrultusunda kamuoyu ile paylaþýlacak mýdýr? Protokol çerçevesinde bir mali kaynak aktarýmý söz konusu olacak mýdýr? Protokol doðrultusunda yapýlacak yönlendirme ve yardýmlar sonrasýndaki izleme ve denetlemeye yönelik ne tür önlemler alýnmýþtýr? Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak, sosyal hizmetler alanýnýn iktidarlarýn çýkarlarý için deðil, sosyal hizmete ihtiyaç duyanlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda planlanmasý gerektiðini bir kez daha ifade ediyoruz. Sorularýmýzýn acilen cevaplandýrýlmasýný, deniz feneri derneðiyle yapýlan bu protokolün iptal edilmesini istiyoruz. Sosyal hizmet emekçileri olarak hem kendi haklarýmýzý, hem de sosyal hizmetlerden yararlanan kesimlerin hak ve çýkarlarýný savunmaya ve mücadele etmeye devam edeceðimizi kamuoyuna duyururuz AYDIN ÖZ ÜN ORTACA NIN ZAMBAKLARI KÝTABI ÇIKTI Endemik türler arasýnda yer alan Orkide ve Zambaklar Ortaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdür Yardýmcýsý Aydýn Öz tarafýndan Ortaca nýn Orkide ve Zambaklarý adý altýnda bir kitapta toplandý. Tamamý renkli ve kuþe kaðýda basýlý olan kitap geçtiðimiz günlerde piyasaya çýktý. Aydýn Öz, çiçekli bitkiler familyasýnýn en büyük ikinci familyasý olan Salepgiller (Orchidaceae) ve Zambakgiller (Liliaceae) familyasýnýn ülkemizin coðrafi özellikleri nedeniyle oldukça yaygýn olduðunu ancak, güzel görünümlü ve ayný zamanda ekonomik deðeri olan orkide ve zambak soðanlarýnýn doðadan bilinçsizce toplanmasý ve yurtdýþýna çýkarýlmasýnýn her doða sever gibi kendisini de üzdüðünü söyledi. Ülkenin doðal zenginliklerini ancak bilerek korunabileceðinin altýný çizen Öz, bu kitap ile Ortaca daki Orkide ve Zambak türlerini tanýtmak ve farkýndalýk oluþturarak türlerin korunmasýna katký saðlayacaðýmý ummaktayým dedi. Ortaca nýn Orkideleri ve Zambaklarý hakkýnda hazýrlanan olan kitabý, farklý kesimlere ulaþtýrmak amacýyla Türkçe, Ýngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde hazýrlama ihtiyacý hissettiðini ifade etti. Kitaptaki fotoðraflarýn tamamýnýn Ortaca ilçe sýnýrlarý içinde çekildiðini belirten Öz, bazý türlerin tehlike altýnda olabileceði düþünülerek çekilen fotoðraflarýn tarihleri ve koordinatlarý özellikle yazýlmamýþtýr. Ortaca nýn Orkideleri ve Zambaklarý olarak basýlan bu çalýþmamda gözden kaçan eksikliklerin bana hatýrlatýlmasýndan memnuniyet duyacaðým. Bu çalýþmamýn herkese faydalý olmasýný temenni ediyorum diye konuþtu. -Soner Aydýn

8 8 Köyceðiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüþ Zorlu dan Halý Saha Muðla Valisi Amir Çiçek, Gürleyik Mahallesine Vestel-Zorlu Holding ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan halý sahanýn açýlýþýný yaptý. ve Bisiklet Yollarý Projesi Muðla Valisi Amir Çiçek, Gürleyik Mahallesine Vestel-Zorlu Holding ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan halý sahanýn açýlýþýný yaptý. Açýlýþa, Kaymakam Yýlmaz Þimþek, Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Bakanlýklara baðlý il ve ilçe kurum müdürleri katýldý. Vali Çiçek, açýlýþ öncesinde Gürleyik ve Çöðmen Mahallesinde vatandaþlarla sohbet etti. Çöðmen Ýlk- Ortaokulu hakkýnda idarecilerden bilgi aldý. Çiçek, daha önce de muhtarlarla bir araya geldiklerini, sorunlarý dinlediklerini söyledi. Vatandaþlarýn daha önce yapýlmasýný istediði iþlerin takipçisi olmak için geldiklerinin altýný çizen vali Çiçek, Bir iþ emir vermekle ya da talep etmekle deðil, takip etmekle sonuçlanýr. Hepimizin amacý, vatandaþlarýmýza karþý sorumluluklarýmýzý en iyi þekilde yerine getirmektir; vatandaþýmýzýn yüzünü güldürmektir. Bizler, vatandaþ odaklý dediðimiz hizmetin yanýndayýz. Bütün vatandaþlarýmýza hiçbir ayrým yapmadan hizmet yapmak amacý içindeyiz. Yaptýklarýmýzý da hizmet aþkýyla yapmalýyýz. Yeni talepleriniz ile ilgili kurumlarla görüþerek, sorunlarýn çözümü konusunda ilgili Kurum yetkililerine gerekli talimatý vereceðim dedi. Halý sahanýn yapýmýna destek veren Vestel-Zorlu Holding temsilcisine ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürü Adem Acar a, plaket vererek teþekkür eden Vali Çiçek, Vatandaþlarýmýz Muðla da yaþamaktan mutlu olmalýlar, bunu saðlamakta hepimizin görevidir. Bizim felsefemiz þu, sadece ben baþarýlý olacaðým deðil, hep birlikte baþarýlý olacaðýz. Burada yapýlan bu hizmet hepinizin baþarýsý. Bu halý sahanýn Gürleyik Mahallesine kazandýran Vestel-Zorlu Holding yetkililerine ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðüne teþekkür ediyorum diye konuþtu. -Soner Aydýn EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman ýn turizm, çevre, yürüyüþ ve bisiklet konularýnda faaliyet gösteren dernek ve gruplarý, kent konseyleri ve yerel yönetimler bir araya gelerek Köyceðiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüþ ve Bisiklet Yollarý The ECO Trail projesini hayat geçirmek için çalýþmalara baþladý. Proje GEKA ya sunuldu Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneði (Dalyan Dernek) giriþimi ve koordinatörlüðünde Ekoturizm anlayýþýyla baþlatýlan proje de, turizmin deniz-kum-güneþ e hapsolmuþ kaderini deðiþtirmek ve Karya yý Likya ya baðlayacak, uluslararasý standartlarda yeni bir uzun mesafe doða ve kültür yürüyüþ ve bisiklet yolu açýlmasýný içeren The ECO Trail projesi ile; Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman'da yerli ve yabancý turistlere yönelik spor ve doða turizminin geliþimi, kýrsal kesimin turizmden pay almasý ve yaz aylarýna sýkýþmýþ bölge turizm sezonunun ilkbahar ve sonbahar aylarýný da kapsayacak þekilde geniþlemesi hedefleniyor. Paydaþlar bünyesinde oluþturulan proje ekibi, Ortaca Kent Konseyi nde 1 aylýk yoðun bir çalýþma sonucunda projeyi olgunlaþtýrarak, finansmanýnýn %75 ini karþýlamak üzere Güney Ege Kalkýnma Ajansý'nýn (GEKA) 2015 yýlý Alternatif Turizm Altyapýsý Mali Destek Programý na kar amacý gütmeyen kuruluþlar olarak 8 Mayýs ta baþvuruda bulundu. GEKA nýn 3 ay içinde vermesi beklenen destek kararý olumlu olursa, proje Ekim ayýnda baþlayabilecek. Kurum ve kuruluþlardan tam destek GEKA ya yapýlan baþvuru, hedeflendiði þekilde birçok kurum ve kuruluþu bir araya getirdi. Dalyan Dernek- in baþvuru sahibi olduðu projede; Ortaca ve Dalaman Belediyeleri ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý, mali katkýda bulunan proje ortaklarý olurken; Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Dalaman-Ortaca Turizm Altyapý Birliði, Köyceðiz Turizm ve Doðayý Koruma Derneði ve Dalaman Bisiklet Derneði (DABÝSDE) de proje iþtirakçileri oldular. Ayrýca, turizm, doða yürüyüþü ve bisiklet faaliyetlerinde bölgeye önemli katkýlarý bulunduklarý halde yasal statüleri bulunmayan veya baþvuru tarihi itibarýyla projeye katýlmalarý mümkün olmayan þu dernek ve topluluklar da projeye destek veriyor. Köyceðiz Bisiklet Topluluðu, Þu Köyceðiz Yollarý Yürüyüþ Grubu, Ortaca Kent Konseyi, Ortaca-Dalyan Bisiklet Derneði (ORDABÝS), Ortaca Yürüyüþ Grubu (Ortaca Outdoor), Dalyan Yürüyüþ Grubu (DYG), Dalaman Kent Konseyi ve Dalaman Doða Yürüyüþçüleri Alternatif turizm altyapýsý eksik Proje Koordinatörü Dalyan Dernek Y.K. Üyesi Murat Demirci, Türkiye nin turizm faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý en önemli illerden biri olan Muðla da, Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin, batýsýnda Marmaris ve doðusunda Fethiye ilçelerine kýyasla turizmden hak ettiði kadar pay alamamasý, yerel yönetimler, turizm sektörü ve kamu kurumlarýnca sýklýkla þikayet edilen bir sorun olduðunu dile getirdi. Demirci, Turizmin yaz aylarýna sýkýþmýþ olmasý ve bunu deðiþtirecek farklý hedef gruplarýný bölgeye çekebilmek için gereken alternatif turizm altyapýsýnýn eksikliði, turizm gelirlerini ciddi oranda engelleyen sebeplerin baþýnda geldiðini söyledi. Projeyle alternatif turizm altyapýsý oluþumuna destek olmayý amaçladýklarýný ifade eden Demirci, Proje sadece bir ilçeyi deðil, Ortaca, Dalaman ve Köyceðiz i de eþit þekilde hedeflemektedir. Proje, yapýsý ve paydaþlarý itibarýyla Belediyelerimizin mevcut projelerini tamamen destekler niteliktedir; kuzey-batýda Bafa Gölü civarýndan baþlayýp sýnýrlarýmýza kadar uzanan Karya Yolu ile doðuda Fethiye den baþlayýp Antalya ya kadar uzanan Likya Yolu arasýndaki boþluðu dolduracak ve bu alternatif turizm rotalarýnýn tamamlayýcý bir parçasý olacaktýr. Belediyelerimiz gelecekte üretecekleri yeni projelerini alternatif turizm altyapýsýna entegre edebilecek ve geliþtirebileceklerdir diye konuþtu. Projenin GEKA tarafýndan da destekleneceðine inandýklarýný anlatan Demirci þunlarý söyledi. Hazýrladýðýmýz projenin, ilgili STK'larý, belediyeleri, üniversiteyi, turizm paydaþlarýný ve yerel halký kapsayan yaklaþýmý, mevcut benzer projeleri tamamlar nitelikte olmasý (GEKA'ca desteklenen "Karya Yolu" ve "Marmaris Bisiklet Rotalarý" projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý destekli "Fethiye Yürüyüþ Parkurlarý ve Alternatif Turizm Etkinlikleri" projesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Garanti Bankasý destekli Likya Yolu projesi ve bölgemizin en önemli turizm sorunu olan turizmin yaz aylarý dýþýna yayýlamamasýný çözme hedefli olmasý özellikleri sebebiyle GEKA tarafýndan destekleneceðine inanýyoruz Proje amaçlarý Takribi bütçesi 354 bin lira olan ve tahmini tamamlanma süresi 24 ay olan projenin faaliyetleri arasýnda; Öncelikle kýrsal kesimde olmak üzere; ev pansiyonculuðu, yöresel köy yemekleri aðýrlýklý yeme-içme hizmeti ve taþýmacýlýk hizmeti vasýtasýyla yerel halkýn gelir ve refah seviyesinin artýrýlmasý; Baþta nesli tehdit ve tehlike altýndaki türler olmak üzere bölgenin doðal, tarihi, kültürel ve yerel öðelerinin alternatif turizmle birleþtirilerek tanýtýlmasý; Bölgedeki yürüyüþ ve bisiklet dahil doða sporlarý ile ilgili kulüp, dernek ve gruplar ile tüm bölge halkýnýn günübirlik yürüyüþ ve bisiklet turu yapabilmelerine imkan saðlayarak, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da önemi vurgulanan saðlýklý yaþam için hareket felsefesine katký saðlanmasý; Bölgede doða turizmi yoluyla doðanýn korunmasý hususunda farkýndalýk yaratýlmasý; Belediyelerde yürüyüþ ve bisiklet parkurlarýnýn bakým, onarým ve tanýtýmýndan sorumlu birer birim oluþturularak istihdam yaratýlmasý da yer alýyor. Yürüyüþ parkurlarý belirlenmesi, açýlmasý, iþaretlenmesi ve bakýmý; Bisiklet parkurlarý belirlenmesi, iþaretlenmesi ve bakýmý; Rehber kitap, harita ve tanýtým broþürü hazýrlanmasý ve basýmý; Ýnternet sitesi ve sosyal medya sayfalarýnýn yapýmý; Aktif görünüm faaliyetleri, bilgilendirme ve eðitim toplantýlarý, tanýtým etkinliklerini içeriyor. -Tuncay Karaçelik

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı