Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu..."

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolüne tepki gösterdi. HABERÝ 7.SAYFADA Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Gazi Hüseyin Çakýr hayatýný kaybetti Güneydoðu Gazisi, Ortaca Þehit ve Gazi Aileleri Derneði Baþkaný Hüseyin Çakýr Fethiye de tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Güneydoðu Gazisi, Ortaca Þehit ve Gazi Aileleri Derneði Baþkaný Hüseyin Çakýr Fethiye de tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Gazi Hüseyin Çakýr için Ortaca da askeri tören düzenlendi. Merkez Camisinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Dalaman Eskiyurt mezarlýðýnda topraða verildi. Çakýr ýn cenaze törenine Muðla Alay Komutan Yardýmcýsý Yarbay Cafer Öz, Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný Haluk Türkoðlu, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, MHP Muðla Ýl Baþkaný Mehmet Korkmaz, Çakýr ýn ailesi ve vatandaþlar katýldý. -Hüseyin Öçal Dünyaca Ünlü Ralli Dalyan da Ortaca da otomobilin sulama kanalýna uçmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Durumu aðýr olan ve Fethiye Devlet Hastanesi ne sevk edilen Deniz Iþýloðlu yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ortaca Dikmekavak Mahallesi Meltem evleri mevkisinde Deniz Iþýloðlu (34) yönetimindeki 48 UG 935 plakalý otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýndaki sulama kanalýna uçtu. Kazada sürücüsü Deniz Iþýloðlu aðýr yaralanýrken ayný araçta bulunan Feriþtah Korkmaz (32) hafif yaralandý. Olayý gören mahalle sakinleri önce traktör yardýmýyla otomobili sulama kanalýndan çýkardý. Ardýndan otomobilin içinde sýkýþan Iþýloðlu ve Korkmaz uzun uðraþlar sonucu otomobilin arka camýný kýrarak çýkardýlar. MHP Dalaman ilçe Baþkaný Topçuoðlu; Bu nasýl müjdedir? AK Parti Dalaman ilçe Baþkanlýðý tarafýndan ilçenin muhtelif noktalarýna asýlan Müjdeler Olsun Dalaman pankartý eleþtiri konusu oldu. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Deniz Iþýloðlu yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Iþýloðlu burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Ortaca Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan Korkmaz ýn ise saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. -ÖMER KUNDAKÇI Ortaca da Trafik Iþýklarý Yenilendi Muðla Büyükþehir Belediyesi, eski trafik ýþýklarýný geliþen teknolojiye uyumlu yeni nesil trafik ýþýklarý ile deðiþtirmeye devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, Muðla ili genelinde trafik sinyalizasyonunda kullanýlan akkor flamanlý oto ve yaya lambalarýný, daha az elektrik tüketen uzun ömürlü LED'li sinyal gruplarý ile yeniliyor. Ekipler, Marmaris Ýlçesi ve Milas Ýlçesindeki sinyalize kavþaklarda yaptýðý yenileme çalýþmalarýna Ortaca Ýlçesinde de devam ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Ortaca Ýlçemizde sinyal gruplarý eski olan Belediye Kavþaðý ve Ýstiklal Caddesi Kavþaðýnda trafik ýþýklarýný yenileme iþlemleri tamamladýk. LED li ýþýklar sayesinde sürücüler ve yayalar, güneþ ýþýðýnda bile ýþýklarý daha rahat fark edebilecekler. Ayrýca yarý iletken teknolojisiyle üretildikleri için her türlü hava koþuluna dayanýklý olan LED li sinyal gruplarý sayesinde %90 a yakýn elektrik tasarrufu saðlanmýþ olacak. HABERÝ 6.SAYFA DALAMAN GAZÝNOLARI ÞEHÝR DIÞINA TAÞINIYOR 90 takýmýn 252 araba ile katýldýðý Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Dalyan da yapýldý HABERÝ 6.SAYFADA DÝKKAT! Dalaman þehir içinde bulunan gazinolar þehir dýþýna taþýnýyor. Dalaman Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamada sosyal bir proje ile Dalaman'da gazinolar sorununun çözüleceði, Projenin gazino iþletmecileri tarafýndan kabul edildiði bildirildi. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, þehir merkezinde bulunan gazinolar sürekli sýkýntý yarattýðýný, Dalaman'ýn kanayan bir yarasý olduðunu ve vatandaþlardan da gazino iþletmecilerinden de sürekli þikayet geldiðini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana sorunun çözümü için görüþmeler gerçekleþtirdiklerini ifade eden Þaþmaz, Ortak bir noktada buluþmak için çalýþtýk. Sonunda bu iþletmeleri þehir dýþýna taþýmaya karar verdik. Çalýþmalarýmýzýn ardýndan Sanayi sitesi arkasýnda Tersakan caddesi üzerinde bulunan alana belediyemiz tarafýndan yapýlacak dükkanlara gazinolarý taþýmaya karar verdik. Biz Dalaman Belediyesi olarak bu iþyerlerini yapacaðýz ve ihaleye çýkacaðýz. Böylelikle þehir içinde gazino kalmamýþ olacak. Güvenlikli bir ortamda hepsi bir yerde iþletmelerini çalýþtýracaklar dedi. Dalaman Belediyesi'nin kendi mimar ve mühendisleri tarafýndan hazýrlanan proje kýsa süre içerisinde tamamlanacak. Projede gazino olarak iþletilecek 14 dükkan bulunuyor. Projenin tamamlanmasýnýn ardýndan þehir içinde bulunan tüm gazinolar buraya taþýnacak ve tek alanda toplanmýþ olacak. KIZILAY KAN BAÐIÞ TIRI ORTACA DA 29 MAYIS 2015 ORTACA MERKEZ CAMÝ ÖNÜNDE 12:30-20:30 SAATLERÝ ARASINDA KAN BAÐIÞ TIRINDA KAN BAÐIÞI ALINACAKTIR.

2 2 HAMDÝ TOPÇUOÐLU REKLAMLAR HOÞ, GERÇEKLER NAHOÞ Anadolu Jet kimin? "THY'nin." "Hani þu apronda deve kurban edenlerin yönettiði devlet malý." Alanya Gazipaþa'dan 10 mayýs 2015 saat için bilet alýyor; iþimizi gücümüzü ona göre düzenliyoruz. Ýki gün sonra telefona bir not: Uçuþunuz 11 Mayýs Alanya- Ankara- Bodrum olarak deðiþmiþtir. Çaðrý merkezi için irtibata geçiniz. Ýrtibata geçiyoruz: Görevli o sefer kalkmýþ, diyor: 1 saat deðil, 3 saat deðil; tam 24 saat, sonraya uçuþ teklif ediyor. Aklýma AKP'nin bayýlan kadýn için denizden, havadan, karadan ambulans yaðdýrýlan reklamý geliyor. Karýsý için ambulans çaðýran Mehmet Ali Erbil' in salamcý genci ne diyor reklamýn sonunda : "Onlar Konuþur AK Parti yapar." Biz de diyoruz ki; "Reklamlar hoþ; gerçekler nahoþ" NAYÝL KABAK Sevgili Nayil, Üzgünüm; hem de çok. Senin de benim gibi bir sürü rahatsýzlýklarýn vardý; ama böyle apansýz gideceðin, hiç aklýma gelmezdi. Geçen yýl Bafa Gölü'nü kurtarma etkinlikleri için Kapýkýrý'na birlikte gitmiþtik. Dönüþte Sevgili Zühra Dönmez'in lokantasýnda bir þeyler atýþtýrýrken,birden yaðmur baþlayýnca ortadan kayboluvermiþtin. Yemek ücretini ödediðini öðrendiðimde; "Neden yaptýn? Ben ödeyecektim." demiþtim. Sen de o unutulmaz gülüþünle: "Hocam, geçen hafta çok önemli bir rahatsýzlýk yaþadým. Þimdi sizinle birlikte olmayabilirdim. Bir yerden param da geldi. Hayat dostlarla yaþanýrsa, para sevdiklerimizle harcanýrsa güzel." diye susturmuþtun beni. Biliyorum; "Çiçek Baþlý Karya Kadýnlarý" senin objektifinden geleceðe gülümsemeye devam edeceklerdir. Sevgiler senin gibi temiz kalpli Karya sevdalýlarý sayesinde hiç eksilmeyecektir. Iþýklar içinde yat. 6 MAYIS SONSUZLAMASI Ýnsana yaraþana inandýk Ve özünü söyledik sözün Her dem genç.... Ödün vermedik Ölçerdik baðýmsýzlýk ateþini Adýmýza direnç soyadýný ekleyip. Hâlâ yürüyoruz Her halk devriminde en önde Daraðaçlarý tenimizde. *** Özgürlüktü yürekçemiz Zifiri karanlýk gecelerden aktýk Sesimiz gürdü, halkça. Geçmedi aklýmýzdan Ne han ne mevki ne de þan Sulardan da arýnýktý düþümüz berrakça. Mavi gözlü devden el alýp Çelikledik devrimi Þimdi direnmelere simgeyiz, hakça. *** Üç dal, üç taze fidandýlar Biçildiler bir mayýs sabahý gök ekinler gibi Serpildiler topraðýmýza, Filizlendik yeniden Þimdi ta maðripten maþrýka Nerede bir gül açsa; Adý baðýmsýzlýk Büyüyorlar; Büyüyoruz sonsuzlukta. Siz, koþumuzun soy fiþekleri Salýndýkça burcumuzda hayat Sürecek bu kavga: Mustafa Kemalce Denizce, Hüseyince, Yusufça Erhan Karakuþ a veda yemeði Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: MAYIS 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Dalaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili olarak 5 yýldýr görev yapan Erhan Karakuþ, Kýrklareli ne atandý. Dalaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili olarak 5 yýldýr görev yapan Erhan Karakuþ, Kýrklareli ne atandý. Kaymakam Yýlmaz Þimþek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Erhan Karakuþ a yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Karakuþ a yeni görev yerinde baþarýlar dileyen Kaymakam Þimþek, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Baþarý Belgesi verdi. Veda yemeðine, Kaymakam Yýlmaz Þimþek, Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný Albay Murat Selçuk Çol, Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve davetliler katýldý. -Soner Aydýn ortacahaber.com

3 3

4 4 HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ Muðla daydý; HDP ROBÝN HOOD Lenoks Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 2014 yýlý sonunda tohumlarý satýn alýnarak çiftçiye daðýtýlan lenoks yem bitkisinin hasadý baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 2014 yýlý sonunda tohumlarý satýn alýnarak çiftçiye daðýtýlan lenoks yem bitkisinin hasadý baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðýnýn Muðla Ýlinde alternatif yem bitkilerinin üretiminin geliþtirilmesi amacýyla Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile ortaklaþa yürüttüðü proje kapsamýnda, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan tohumlarý satýn alýnarak çiftçiye daðýtýlan lenoks (ot tipi yem þalgamý) bitkisinin hasadý baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Tarýmsal Hizmetler Dairesi Baþkaný Salih Tufan konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Hayvancýlýk sektörünün en büyük girdisini oluþturan yem maliyetlerini düþürmesi yanýnda besin deðeri olarak yoncadan ve fiðden daha besleyici olan lenoks bitkisinden, 1 kg tohumla Ýlimiz koþullarýnda dekara 10 ton ürün alýnabiliyor. Boyu 2,00-2,50 metreyi bulan lenoks bitkisinin et ve süt verimini % 30 oranýnda artýrdýðý diðer illerde yapýlan çalýþmalarda gözlemlendi. Sulu ve susuz alanlarda üretimi yapýlabilen bu bitki hem yeþil olarak biçilip hayvanlara verilebilmekte hem de silajý yapýlarak kaliteli hayvan yemi olarak deðerlendiriliyor. Lenoks bitkisinin bir diðer özelliði de arýcýlýða olan katkýsý, 2015 yýlý sonunda arýcýlarýmýzý da proje kapsamýna alarak, bu bitkinin hayvan yetiþtiricilerimize faydasýnýn yaný sýra, arýcýlarýmýza olan etkilerinin daha net ortaya çýkarýlmasýný amaçlýyoruz. -Tuncay Karaçelik VALÝ AMÝR ÇÝÇEK ÇÖÐMEN DEYDÝ Muðla Valisi Amir Çiçek Dalaman ýn Çöðmen mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiçek e Ýl Jandarma Garnizon Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, Ýl Milli Eðitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Bekir Çeker eþlik etti. Vali Çiçek ve beraberindeki heyet Çöðmen Mahallesi Muhtarý Kamil Yaman ve mahalleliler tarafýndan karþýlandý. Ziyarette konuþan Vali Çiçek: Vatandaþlarýmýzýn mutluluðunu ve huzurunu saðlamak, sýkýntýlarýný gidermek kurumlar olarak hepimizin görevidir. Görevimizin gereðini yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapýyoruz. Amacýmýz vatandaþýmýzýn yüzünün gülmesi. Mahallelerimizin elektrik, su, eðitim, ulaþým gibi her türlü ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr. dedi. Vali Çiçek mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ettikten sonra Dalaman Çöðmen Ortaokulu nu ziyaret ederek, okul müdürü Tuncay Yaþar dan okul hakkýnda bilgi aldý. -Mehmet Bozkýr HAREKETÝDÝR HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisince Muðla eski garaj alanýnda düzenlenen mitingde yaptýðý konuþmada, önemli bir seçime, tarihi bir dönüm noktasýna doðru adým adým yaklaþýldýðýný, bu seçimin diðer seçimlere benzemediðini belirtti. HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisince Muðla eski garaj alanýnda düzenlenen mitingde yaptýðý konuþmada, önemli bir seçime, tarihi bir dönüm noktasýna doðru adým adým yaklaþýldýðýný, bu seçimin diðer seçimlere benzemediðini belirtti. Demirtaþ, "Bu ülke kolay kurulmadý. Bu ülkeyi birlikte kurduk kýymetini bilelim. Bütün deðerlerine birlikte sahip çýkarak bu ülkenin kýymetini bileceðiz" dedi. Türkiye'de bir kýrýlma yaþanacaðýný ifade eden Demirtaþ, bunun özgürlükten yana mý, kardeþlikten, barýþtan yana mý yoksa tek adamlý ve diktatörlükten yana mý olacaðýna karar verileceðini söyledi. Demirtaþ, ülkenin bütün yurttaþlarýnýn kimlikleri, inançlarý, mezhepleriyle barýþ duygularýyla bir arada yaþamasýný istedi. Demirtaþ, devletin korku, hükümetin ise baský siyaseti yürüttüðünü savunarak, "Türkiye'de yaþayan bütün yurttaþlara ayrým yapmadan kucaklayacak, devleti vatandaþa hizmetkar edecek bir yönetimi inþa etmek zorundayýz" ifadesini kullandý. Türkiye'nin çok kültürlü ve renkli bir ülke olduðuna iþaret eden Demirtaþ, "Bu ülke kolay kurulmadý. Bu ülkeyi birlikte kurduk kýymetini bilelim. Bütün deðerlerine birlikte sahip çýkarak bu ülkenin kýymetini bileceðiz. Birbirimize tekçiliði, ýrkçýlýðý, mezhepçiliði dayatmayacaðýz. Çünkü ülkemiz çok kültürlü, çok renkli bir ülke. Bu ancak kalýcý, kurumsal, köklü bir demokrasi inþa etmekle mümkün olur" dedi. Demirtaþ, yerel yönetiminden merkez yönetimine kadar köklü bir demokrasi kurulamazsa hiç kimsenin yaþadýðý yerde mutlu, huzurlu olamayacaðýný vurgulayarak, þöyle devam etti: "Ülkenin her köþesinde halklarýmýz, yurttaþlarýmýz kendini gizlemek zorunda kalmadan, komþusunun kimliðine bakmadan, inancýný, kimliðini sorgulamadan, insan kimliðinde, evrensel ilkelerde buluþarak bir toplumsal barýþ inþa edebiliriz. Buna uygun bir devlet yönetimi kurabilir, hükümet seçebiliriz. HDP iþte o misyonun partisinin adýdýr. HDP, Türkiye'deki bütün farklýlýklarý bünyesinde buluþturmayý baþarmýþ, Türkiye'nin geleceðini, özgür yarýnlarýný garantiye alma sözü vermiþ partinin adýdýr. Ýnþallah bunu baþaracaðýz. Bütün zorluklara, dayatmalara kamplaþma, kutuplaþtýrmalara raðmen, meydan meydan dolaþýp birbirimize düþelim diye uðraþmalarýna raðmen baþaracaðýz. Bunu en çok da ülkeyi omuzlarýnda taþýyanlarýn, iþçilerin, çiftçilerin, köylülerin, esnafýn, iþsizlerin yönetimini kurarak yapacaðýz. Toplumun yarýsý olan kadýnlarý parlamentoda yarý yarýya kadýn milletvekili olana, siyasetin, ekonominin öznesi haline getirene kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceðiz." "Tarým yapýlan ülkede iþsizlik olmaz" Demirtaþ, Türkiye'nin her köþesinde her ürünü yetiþtirebilmenin mümkün olmasýna raðmen birçok ürünün ihraç edildiðine deðindi. Yenilen meyve, sebze, et ve balýðýn neredeyse yarýsýnýn yurtdýþýndan geldiðini öne süren Demirtaþ, "Sanki bizler çölde yaþýyoruz. Zannedersiniz Türkiye kutuplarda kurulmuþ bir ülke, ülkemizde hiçbir þey yetiþtiremiyoruz. Mercimek Kanada'dan, et Avustralya'dan geliyor" diye konuþtu. Tarým ve hayvancýlýðýn bilinçli politikalarla bitirilmeye çalýþýldýðýný iddia eden Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Çünkü tarým yapýlan ülkede iþsizlik, açlýk olmaz fakat açlýk olmazsa ucuz iþçi bulunamaz. Ýþsiz yaratacaksýnýz ki büyük fabrikalarýn kapýsýnda, devletin kapýsýnda iþ için sýraya girmiþ milyonlar olsun. Dýþarýda çok iþsiz olsun ki içeride çalýþan iþçi ve memuru ucuza çalýþtýrabilesiniz. Aksi takdirde herkesin iþi olur, karný doyarsa o toplumu köle toplum yapamazsýnýz. O toplumu makarnayla sosyal yardýmlara muhtaç edemez, tek baþýnýza iktidarýnýzý 2023'e, 2071'e göre ayarlayamazsýnýz. Sizin aç ve iþsiz olmanýz lazým ki onlar iktidarda kalabilsinler. Bütün bunlar bilinçli, bilerek yaptýklarý politikalardýr." HDP'nin "Robin Hood hareketi" olduðunu kaydeden, Demirtaþ, sözlerine þöyle devam etti: "Özellikle Cumhurbaþkaný ve Baþbakan, Don Kiþot'la Sanço Panço. Bunlar gibi olmayacaðýz. Biz gerçekçi, halktan, ezilenden yana bir hareket olarak inþallah iktidara yürürken kibirli olmayacaðýz, burnu büyük olmayacaðýz. 'Küçük daðlarý biz yarattýk' gibi ortalýkta kasýntý kasýntý dolaþmayacaðýz. Kendimize saraylar yaptýrýrken halkýmýzý gecekonduya mahkum etmeyeceðiz. 'Ne sarayýmýz olsun ne de halkýmýz gecekonduda yaþasýn' diyeceðiz. Hepimiz mütevazý bir yaþam, hepimiz halkýmýz gibi onurlu bir yaþamý birlikte yaþayalým diyoruz. HDP sizin desteðinizle, alýn terinizle, emeðinizle büyüyor, her gün büyümeye devam ederek yolunda emin adýmlarla ilerliyor. Ülkemizin birlikte yaþamasýnýn, iç barýþýnýn garantisi haline geliyor." "Yüzde 10 barajý Türkiye'nin önünde engeldir" Demirtaþ, 7 Haziran'da bir seçim barajý sorunu olduðunu, bunu da Kenan Evren'in bu ülkeye bela ettiðini, sonra gelen hiçbir iktidarýn da kaldýrmaya cesaret etmediðini savunan Demirtaþ, seçimlerde barajý aþtýklarý gün barajý kaldýracaklarýný söyledi. Bir dahaki seçimlerde yüzde 10 barajý olmayacaðýný belirten Demirtaþ, "Yüzde 10 barajý HDP'nin deðil, Türkiye'nin önünde bir engeldir. El verin, gönül verin, oy verin bu barajý hep birlikte yýkalým ki özgür Türkiye'nin, mutlu yarýnlarýn önünü açalým. Her partinin her siyasal düþüncenin parlamentoda olmasý gerekir. Sadece HDP'nin deðil, diðer partilerin de girmesi gerekir. Kavga, mücadele olacaksa parlamentoda olsun" dedi. "77 milyonun içinde biz yok muyuz" Demirtaþ, þunlarý ifade etti: "Cumhurbaþkaný ve Baþbakan, ülkenin dördüncü büyük partisi baraj altýnda kalsýn diye yapmadýklarý çirkinlik kalmýyor. Bunun adýna da ileri demokrasi diyorlar. Bunlar ülkenin baþýna bela olmuþ iki þaka gibi ama 7 Haziran'da bunlara öylesine bir kahkahayla gülün ki neye uðradýklarýný þaþýrsýnlar. Cumhurbaþkanýný her gün muhtarlarý toplayýp parmak sallýyor. 77 milyonun Cumhurbaþkaný bunu yapar mý? Bize oy verenlere hakaret, tehdit... Peki sen hangi 77 milyonun Cumhurbaþkanýsýn? Biz yok muyuz o 77 milyonun içinde, bize oy verenler yok mu? Bunu durdurmanýn yolu sandýktýr. Bu nedenle her bir oyunuz çok kýymetli." Demirtaþ, 7 Haziran'da mevsimlik iþçiler ve üniversite öðrencilerinin oy kullanabilmeleri için çalýþma yürüttüklerini, isteyenleri memleketlerine götüreceklerini kaydetti.

5 5 ÖZYER, ORTACA DA PARTÝLÝLERLE BULUÞTU Bakan Zeybek çi Oynadý Ak Parti Milletvekili Adayý Hasan Özyer seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaca Bahçelievler düðün salonunda partililerle toplantý düzenledi. Özyer, toplantýnýn ardýndan bazý mahalle muhtarlarý ile özel toplantý gerçekleþtirdi. Ak Parti Milletvekili Adayý Hasan Özyer seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ortaca Bahçelievler düðün salonunda partililerle toplantý düzenledi. Özyer, toplantýnýn ardýndan bazý mahalle muhtarlarý ile özel toplantý gerçekleþtirdi. 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala, bütün partilerin adaylarý Muðla ilçelerinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Ak Parti Adaylarýndan Hasan Kökten Ýn kaza geçirmesinin ardýndan 5 milletvekili Adayý ilçe ilçe gezilerini sürdürüyorlar. Hasan Özyer Menteþe ziyaretlerinin ardýndan, Ortaca da seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Gündüz saatlerinde Ortaca esnafýný ziyaret ederek destek isteyen Hasan Özyer akþam ise partililerle toplantý düzenledi. Ak parti Ortaca Ýlçe Baþkaný Yavuz Kýrmýzý, Hasan Özyer in aday gösterilmesinin kendilerine mutluluk verdiðini belirterek, Ortaca Ak Parti nin yanýndadýr. Bunu bugünde gördük dedi. Muðla Milletvekili Adayý Hasan Özyer Biz sorunlarý tespit ettik. Bunlarýn takipçisi olacaðýz. Ortaca daha öncede bana tam destek vermiþti. Biz zaten kendimizi Ortacalý görüyoruz. Ayrýmýmýz yok. Bir hemþehriniz olarak hangi partiden olursanýz olun sizden destek istiyorum dedi. Vatandaþlardan gelen sorularý da yanýtlayan Özyer, beni güçlü olarak meclise gönderin siyaset farký gözetmeksizin sorunlarý çözelim ifadelerini kullandý. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi Muðla nýn Köyceðiz ilçesinde TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan 30 yataklý Devlet Hastanesi nin açýlýþýný yaptý. Hasta ziyaretinde bulundu. Bakan Zeybekçi, açýlýþ öncesinde Köyceðiz belediye baþkaný Kamil Ceylan ý makamýnda ziyaret etti. Belediye binasýna geliþinde davul-zurna ile karþýlanan Zeybekçi, efe kýyafeti giydi. Yerel seçimlerde belediyeyi partisinin adayý kazandýðý takdirde belediye önünde zeybek oynayacaðý sözünü hatýrlatarak, davul zurna eþliðinde halk oyunlarý ekibiyle zeybek oynadý. 496 bin yabancý Türkiye'ye tedavi olmak için geldi Türkiye'nin kýsa sürede iyi mesafe kat ettiðini, ülkedeki otuz büyükþehirde þehir hastaneleri yapýlacaðýný ifade etti. Türkiye'nin tamamýndaki hastanelerin dünyanýn en iyi hastaneleri olacaðýna deðinen Zeybekçi, "Artýk Avrupa'nýn, Amerika'nýn hastaneleri gibi olacak demiyoruz, dünyanýn en iyisi olacak diyoruz. Saðlýk Bakanlýðýnýn kayýtlý rakamlarýna göre geçen yýl 496 bin yabancý, Türkiye'ye tedavi olmak için geldi. Bu insanlar turist olarak deðil, tedavi olmak için geldi. Ekonomi Bakanlýðý olarak, Türkiye'ye tedavi için gelen her hasta için hastanelere kaynak aktarýyoruz. Onlarý ödüllendiriyoruz" dedi. Zeybekci, Türkiye'nin bir buçuk milyarlýk bölge coðrafyasýnda saðlýk merkezi olacaðýný, MHP Dalaman ilçe Baþkaný Topçuoðlu; ülkenin saðlýk merkezi olduðunda bundan en iyi faydalanacak bölgenin Ege, en iyi faydalanacak þehirlerden birisinin ise Muðla olacaðýný dile getirdi. Milletin hizmetkarý olduk Vatandaþýn oylarýyla seçilecek "milletin adamlarýnýn" ilk meclisinde serbest bölgeler kanununun çýkacaðýný, Akdeniz ve Ege sahillerinde de yeni serbest bölge uygulamasý yapýlacaðýný vurgulayan Zeybekci, þöyle konuþtu: "Ýçinde otel, yat limaný, alýþveriþ ve diðer faaliyetlerin olduðu bölgeler serbest bölgeler haline gelecek ve Ege sahilinde bütün bunlarý inci tanesi gibi sýralayacaðýz. Özellikle, Muðla ve Köyceðiz'de sizlerin iþ yerlerinin olduðu o serbest bölgeler kurulacak. Yunanistan'da, Mýsýr'da, Ýsrail'de, aklýnýza gelebilen Akdeniz havzasýnda baþka hiçbir yerde bulunmayan özelliklerdeki bu serbest bölgeleri inþallah Ege sahillerine komple koyacaðýz. Ondan sonra dünya oralara akacak. "Milletin hizmetkarý olduklarýný ifade eden Zeybekçi, "Birileri gibi çýkýp bu millete verdiði kararý beðenmediðimiz zaman 'bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam' demedik. Köyceðiz'de 'tarlada çalýþan adamla benim oyum bir mi olacak' demedik. O insanlar bizim baþýmýzýn tacýdýr. Biz öyle bir ecdattan geliyoruz ki hizmetkar olmayý, bu millete hizmet etmeyi onur bildik, þeref bildik" diye konuþtu. Bakan Zeybekci, þöyle devam etti: "Þimdi birisi çýkmýþ bugün açýklýyor. Diyor Bu nasýl müjdedir? ki yeni kentler kuracaðýz. Allah rahmet eylesin Ecevit'in de bir köy kentleri vardý biliyorsunuz. Eskiler bilir. Güzel bir hayaldi. Güzel bir hayaliydi. Bu da ilk çýktýðýnda biliyorsunuz kasketi vardý bir de mavi gömlek giymiþti bu. Þimdikinden bahsediyorum, kötü bir kopyaydý. Hala kopya çekmeye devam ediyor. O kopyalar ile hiçbir yere varamaz. Bizim yaptýklarýmýza bunlarýn hayalleri dahi yetiþmez." Zeybekçi, ülkenin namerde muhtaç olmayacak noktaya varana kadar, Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiði muhasýr medeniyet seviyesinin de çok daha ilerisine geçene kadar çalýþacaklarýný dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan Köyceðiz Devlet Hastanesinin açýlýþýný, Bakan Zeybekçi, Muðla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muðla Milletvekili Ali Boða, Ýl Baþkaný Ýhsan Küreci ile protokol üyeleri yaptý. Açýlýþýn ardýndan Zeybekçi ve beraberindekiler hastaneyi gezerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. AK Parti Dalaman ilçe Baþkanlýðý tarafýndan ilçenin muhtelif noktalarýna asýlan Müjdeler Olsun Dalaman pankartý eleþtiri konusu oldu. AK Parti Dalaman ilçe Baþkanlýðý tarafýndan ilçenin muhtelif noktalarýna asýlan Müjdeler Olsun Dalaman pankartý eleþtiri konusu oldu. MHP Dalaman ilçe Baþkaný Telat Topçuoðlu Dalaman a yýllardýr her seçim döneminde ayný müjdeyi vermekten yorulmadýlar dedi. MHP Dalaman ilçe Baþkaný Telat Topçuoðlu Müjdeler olsun Dalaman pankartýnda belirtilen konularýn yýllardýr her seçim döneminde Dalaman halkýna müjdelendiðini ancak seçim sonunda rafa kalktýðýný açýkladý. Topçuoðlu açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi. Ücretsiz Göcek tüneli Göcek tüneli ücretsiz deniliyor, vatandaþ ücret ödemeye devam ediyor. Ýkinci tünelin ise ne olacaðý henüz belli deðil. Müteahhit ile anlaþacaðýz diyorlar. Hani Karayollarý bu tüneli ücretsiz olarak hizmete sokacaktý. Þimdi gelinen noktada müteahhit ile anlaþma yapýlmasý söz konusu ediliyor. Bu müjde gerçek dýþýdýr Yat Limaný Dalaman Yat Limanýnýn yapýmý için bir yýl önce yapýlan yerel seçimler öncesinde Dalaman a gelen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tabiat Varlýklarý Koruma eski Genel Müdürü Osman Ýyimaya yaptýklarý açýklamalarda yat limaný inþaatýnýn 15 güne kadar baþlayacaðýný Dalaman meydanlarýndan seslendirmiþlerdi. Bu beyanlarýn üzerinden bir yýl geçti. Seçim yine geldi ve yat limaný yine müjde olarak Dalaman halkýnýn önüne getirildi. Oysa Dalaman yat limanýnýn mahkemesi halen devam etmektedir. Mahkemeler bitmeden bu konuda da çalýþma yapýlmasý mümkün deðildir. Bu müjdenin de gerçekle alakasý yoktur Dalaman-Denizli yolu Üçüncü müjde olan Denizli Acýpayam Dalaman yolu ise ilk defa 1996 yýlýnda gündeme geldi yýlýndan beri yapýlan her seçim döneminde Dalaman halkýnýn gündemine getirilerek oy avcýlýðý yapýlmaktadýr. Bu konuda da geçtiðimiz yýl yapýlan yerel seçimlerde Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu Dalaman meydanýndan Talimatý verdim, çalýþmalar baþladý demiþti. Demek ki çalýþmalar baþlamamýþ ki þimdi her üç konu hakkýnda da Dalaman AK Parti Ýlçe Baþkaný Baþbakandan söz aldým diyerek propaganda yapmaktadýr. AK Parti Milletvekili adayý Hasan Özyer ise ben bu konularý çözerim merak etmeyin demektedir. Bu nasýl bir müjdedir. Beþ yýllýk, on yýllýk kalkýnma planlarýnda bulunmayan bu yol nasýl yapýlacaktýr Ömer Kundakçý-Cihat Cura Ortaca dan Bulutsuzluk Özlemi Geçti... Ortaca da sahne alan ünlü Türk Rock grubu Bulutsuzluk Özlemi sevenlerine unutulmaz dakikalar yaþattý. Ýlk Türkçe sözlü alternatif rock grubu Bulutsuzluk Özlemi Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festivali kapsamýnda sahne aldý. Açýk Pazar yerindeki festival alanýnda konser veren efsane grup Bulutsuzluk Özlemi, Güney'e Giderken, Sadece Sen ve Ben gibi unutulmaz parçalarý genç, yaþlý hep birlikte seslendirdi. Grup, performanslarýyla büyük beðeni toplarken, gitar þovlarýyla da dinleyicilerden büyük alkýþ aldý. Birbirinden güzel þarkýlarýný seslendiren Bulutsuzluk Özlemi solisti Nejat Yavaþoðullarý'na Ortaca Belediye Meclis Üyesi Mahir Öztürk ve Süleyman Daðdelen tarafýndan plaket ve çiçek verildi. -Soner Aydýn

6 6 Dünyaca Ünlü Köyceðiz de Plaj Hentbol þenliði 18.Türkiye Üniversiteler Köyceðiz Yaþar Sevim Plaj Hentbol Turnuvasý Haziran 2015 tarihleri arasýnda Köyceðiz Belediye Delta Plajýnda yapýlacak. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Tüm sporseverlerin katýlýmlarýný bekliyoruz. Gençlerimizle birlikte olalým çaðrýsý yaptý. Kamil Ceylan, 1998 yýlýnda baþlayan ve Köyceðiz Belediyesinin ev sahipliðinde organize edilerek bir klasik hale gelen, tüm üniversite ve spor camiasýnýn kanýksadýðý Üniversiteler Plaj Hentbolu Þampiyonasý ný, bu yýl da gerçekleþtirmek ve devam ettirmek adýna bir eðitimci olarak onur duyduðunu söyledi. Paylaþma, kaynaþma ve eðlenceyi spor çatýsý altýnda birleþtiren þampiyonaya tüm hentbol severleri, eþsiz doðal güzellikler sunan Köyceðiz e davet eden Kamil Ceylan, Akdeniz ve Ege nin birleþtiði yerde Köyceðiz Gölünün kucakladýðý yeþil ile mavinin buluþtuðu Köyceðiz imizde, sizlerin de katýlýmýyla canlanan bir þampiyona olarak, artýk Köyceðiz in bir parçasý haline gelmiþtir. Her yýl olduðu gibi bu yýlda Köyceðiz de konuk etmekten ve aðýrlamaktan mutluluk duyarýz dedi. Organizasyonun gerçek spor erdemliliði anlayýþý içinde yaklaþýlmasý adýna tüm sporculara baþarýlar dileyen Ceylan, 18 yýldýr ulusal ve uluslararasý katýlýmla devam etmesinde katkýda bulanan ve emeði geçen öncelikle þampiyonamýza adýný verdiðimiz merhum hocamýz sayýn Yaþar Sevim i rahmetle anýyor ve dönem belediye baþkanlarýmýza, tüm hentbolcularýmýza, üniversitelerimize ve sponsorlarýmýza teþekkür ediyorum diye konuþtu. -Soner Aydýn Dalaman Kýzýlay kahvaltýda buluþtu Dalaman da yeni kurulan Kýzýlay Þubesi yönetim kurulu ve üyeleri kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. Toplantýda konuþan Dalaman Kýzýlay Þubesi Baþkaný Fatma Çalkýn, Bu iþ öncelikle bir gönül iþidir. Kýzýlay Derneði küçük bir dernek deðil. Halkýmýzda derneðimize üye olmak için yoðun bir istek var. Dalaman da bu derneðin kurucu baþkanlýðýný yaptýðým için gurur ve onur duyuyorum. Þu anda beþ kiþilik yönetim ve elli kiþilik üye kadromuz mevcut. Dalaman ýmýza Kýzýlay Þubesinin kurulmasýnda emeði geçen sizlere ayrý ayrý teþekkür ederim dedi. Çalkýn, Üye kayýtlarýnýn devam ettiðini de sözlerine ekledi. Kahvaltýnýn ardýndan bu güne kadar yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi ve yapýlacak olan çalýþmalarla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunuldu. -Soner Aydýn Ralli Dalyan da 90 takýmýn 252 araba ile katýldýðý Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Dalyan da yapýldý 10 uncusu yapýlan Ralliye, 90 takým, 550 katýlýmcý, 252 araba ile katýlýyor. 12 bin kilometreyi kapsayan ve otoyol veya GPS olmaksýzýn yapýlan Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi son 9 senede dünyanýn en önemli rallileri arasýnda yer alýyor. Ortaca nýn Dünyaca Ünlü Dalyan- Ýztuzu da yapýlan rallinin Dalyan- Ýztuzu startýný Muðla Valisi Amir Çiçek, Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Baþkaný Nadir Serin, Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç ve Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Bayram Akça, birlikte verdi. Start öncesinde Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik ve Ralli nin Dalyan Organizatörü Ali Mürþit Yaðmur, gazetecilere ralli hakkýnda açýklamalarda bulundu. Hedef 12 ay Turizm Ralliye katýlan ekiplere hitaben bir hoþ geldin konuþmasý yapan Muðla Valisi Amir Çiçek, þöyle konuþtu: "Öncelikle, bu rallinin Dalyan da yapýlmasý için ciddi emek hazýrlayan sponsorlara teþekkür ediyorum. Muðla'da özellikle 12 ayýn her ayýnda turizm etkinliðinin olmasý gerekir. Buna müsait bir il. Ýklimiyle coðrafyasýyla yapýsýyla Bu nedenle þu anda biliyorsunuz bir ralli turizmi ortaya konuyor. Spor turizminin bir çeþididir. Özellikle de Muðla'da bu alternatif turizm açýlarýndan birisi de spor turizmini ortaya çýkarýp uluslararasý alana yaymaktýr. Bu adý da çok önemli doðu batý dostluk rallisi sporu. Bu güzelim Dalyan'a Dalaman'a Ýztuzu'na ve bu civardaki bölgeye geldiler. Hem dostluklarýný belirtiyorlar hem bölgeyi tanýyorlar. Hem de burada misafir edeceðiz. Ýþte turizmin büyük bir etkinliði iþte bunun gibi daha alternatif turizm çeþitlerini Muðla'ya yerinde ve zamanýnda en uygun þekilde saðlayacaðýz. Bu organizasyonun burada olmasýný saðlayan sponsorlara da teþekkür ederim. Çünkü Muðla için Türkiye için büyük bir hizmet yapýyorlar. Gerçekten Türkiye mizin Akdeniz i ve Egesi'nin köþesinde bulunan bu güzelim coðrafyada turizmi düne göre daha iyiye doðru taþýyoruz. Dostluðu, kardeþliði oluþturuyoruz. Sadece Türkiye'de deðil dünya ülkeleriyle ilgili þu anda ralli alnýný gezerken hepsinden aldýðým mesaj þudur: "Biz Türkiye'yi seviyoruz. Elbette bu gibi her organizasyonda biz geliriz" mesajýný aldým bu da beni çok sevindirdi." 12 günde 7 bin kilometre Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Baþkaný Nadir Serin ise Ralli nin 12 gün önce Almanya dan baþladýðýný ve Dalyan a ulaþýncaya kadar 7 bin kilometre yol kat ettiklerini anlatarak, Muðla sýnýrlarýna girinceye kadar 6 ülke geçtik. Ralliye 18 ülkeden 252 araç, 90 takým olmak üzere toplam 550 kiþi katýlýyor. Ekipte Alman gazetecilerde yer alýyor. Dalyan dan sonra 5 bin kilometre daha giderek Ürdün e ulaþacaðýz ve toplam 12 bin kilometre yol yapmýþ olacaðýz. Ralliye katýlanlarýn tamamý Dalyan ýn tarihi ve doðal güzelliklerine hayran kaldýlar dedi. Dalyan ýn Tanýtýmý Önemli Rallinin startý öncesinde açýklama yapan Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, þöyle konuþtu: Dalyan, dünyanýn en güzel yerlerinden birisi. Dalyan, turizm açýsýndan olmasý gereken yerde deðil. Adeta bir tarih ve doða cenneti olan bölgenin tanýtýmý çok önemli. Dalyan ýn istediðimiz noktaya gelmesi için çok çalýþmamýz lazým. Bu süreçte bölgede yapýlacak olan etkinlikler çok önemli. Yoðun giriþimlerimiz ve dostlarýmýzýn da desteðiyle Allgau- Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi nin güzergâhýna Dalyan ý da aldýrdýk. Ralli dünya çapýnda bir üne sahip. Bugün Dalyan-Ýztuzu etabý yapýlan rallinin Dalyan ýn ve bölgemizin tanýtýmýna önemli katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Bölgemize 1 milyon Ýngiliz, 200 bin Rus ve 132 bin Alman turist geliyor. Bölgemize 15 yýl önce yaklaþýk 200 bin Alman turist geliyormuþ. Öncelikli hedefimiz 15 yýl önce bölgemize gelen Alman turistlerden daha fazla Alman ý bölgemize getirmek olmalý. Almanlarýn bölgemizi çok seveceðini düþünüyorum. Dalyan, bana göre geleceðin en önemli turizm alanlarýndan birisi olacak Ýztuzu na Hayran Kaldýlar Dalyan merkezden verilen startýn ardýndan ralliye katýlan araçlar Ýztuzu yolunu takibe ederek Radar tepesine ulaþtý ve tepeden Dünya Ünlü Ýztuzu Plajýný görüntüledi. Alman ve Türk gazetecilere Rallinin Dalyan-Ýztuzu etabý hakkýnda açýklamalarda bulunan yarýþmacýlar, Dalyan a ve Ýztuzu na hayran kaldýklarýný ifade ederek, Bölgenin tarihi ve doðal güzelliklerine hayran kaldýk. Ýlk fýrsatta bölgeye tekrar tatil için geleceðiz diye konuþtular. Rallinin ikinci etabýnda ise teknelere binip ve kaya mezarlarýnýn fotoðrafýný çektikten sonra kanal üzerinde bulunan Kýngfýsher tabelasýnýn kuþ fotoðrafýný çektikten sonra Ýztuzu na geçtiler. Ýztuzu Plajý nda denize giren ve Caretta Caretta larýn korunmasýna yönelik çalýþmalar hakkýnda bilgi alan ekipler, Ýztuzu Plajý nda denize girmenin keyfini de çýkardý. Tekneyle Dalyan a dönen ekipler, tarihi kaya mezarlarýný da fotoðraflamayý ihmal etmediler. Ekipler, 2 gün boyunca kaldýklarý Dalyan da gördükleri yoðun ilgi ve alaka nedeniyle yöre halkýna teþekkür ettiler. Yorgunluk Attýlar Dalyan daki Kaunos Çay Bahçesinde düzenlenen geceye katýlan ekipler, Yöresel þarkýlar, ezgiler ve dans gösterileri eþliðinde yorgunluk attý. Gecede, Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi ne emeði geçen Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi Baþkaný Nadir Serin, Ýstanbul Turizm Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Gazi Coþan, Tiyatrocu ve Turizm Elçisi Selin Ýþcan, Rallinin sponsorlarýndan Ali Mürþit Yaðmur ve Denizhan Yýlmazer e plaket takdim edildi. Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Ralli nin Dalyan da yapýlmasý sürecinde yoðun çaba harcayan Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç ile diðer emeði geçenlere teþekkür ettiler. Rallinin Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gecede yaptýðý konuþmada, þunlarý söyledi: Almanya nýn Oberstaufen kentinden yola çýktýktan sonra ülkemize gelen ve Dalyan da 2 gün boyunca konaklayan konuklarýmýza teþekkür ediyorum. Allgau-Orient / Doðu Batý Dostluk ve Barýþ Rallisi nin etaplarý arasýna Dalyan ýn dahil edilmesi bölgemizin tanýtýmýna ciddi katký saðladý. Bu rallinin her yýl burada tekrarlanmasýný diliyorum. Ayrýca, bizi bu süreçte yalnýz býrakmayan herkese teþekkür ediyorum Ralliye katýlan ekipler, bu sabah törenle Dalyan-Dalaman rotasýný izleyerek Antalya ya gitmek üzere uðurlandý. Ralli nin Dalyan daki Ana Sponsoru YDA Dalaman Havalimaný, Caria Royal, Club Alla Turca Dalyan, Muðla Valiliði, Muðla Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ortaca Belediyesi oldu.

7 7 SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði arasýnda imzalanan iþbirliði protokolüne tepki gösterdi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Muðla Þubesinden yapýlan basýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verildi: Ülkemizde sosyal hizmet ve sosyal yardýmlarýn sunulmasýndan birinci derecede sorumlu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nýn, son yýllarda artan bir þekilde bu sorumluluðunu, objektif ve þeffaf olmayan süreçlerle seçilen sivil toplum kuruluþlarýyla yapýlan protokollerle ve hizmet alýmý yoluyla yerine getirdiði görülmektedir. Bunun son örneði ise Bakanlýk ile Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði arasýnda 17 Nisan 2015 tarihinde imzalanan iþbirliði protokolüdür. Bakanlýk, yýllardýr yolsuzluk ve dolandýrýcýlýkla gündemde olan ve akýllarda böyle yer eden Deniz Feneri Derneði ile üstelik dernek hakkýndaki dava henüz devam ederken bir protokol imzalayarak, korunma ihtiyacý içinde olan çocuklarla ilgili sorumluluklarýný Deniz Feneri Derneðine devretmiþtir. Yapýlan protokole göre sosyal incelemelerle ekonomik yoksunluk yaþadýklarý tespit edilen bireylere ve ailelere ayni ve nakdi yardým desteði yapýlmasý görevi Deniz Feneri Derneðine býrakýlmaktadýr. Maddi desteðe ve diðer etkinliklerden yararlanmaya ihtiyacý olan çocuklarý ve aileleri Ýl Müdürlükleri tespit ederek Deniz Feneri Derneði'ne bildirecektir, yardýmý dernek yapacaktýr. Çocuklarýn ve ailelerinin bilgileri Deniz Feneri Derneði ne verilecektir. Her ne kadar protokolde sosyal inceleme raporu ve diðer özel bilgiler dernekle paylaþýlmayacaktýr dense de yardým alacak olanlarýn iletiþim bilgileri ve gerekli diðer bilgilerin dernekle paylaþýlacaðý belirtilmektedir. Maddi yardýma ihtiyacý olma bilgisi zaten özel bir bilgidir ve bu bilgi, kiþilerin onayý olmadan dernekle paylaþýlacaktýr. Ayrýca, bu kiþilerin iletiþim bilgilerinin daha sonra dernek faaliyetleri için kullanýlmayacaðýnýn herhangi bir garantisi yoktur ve bu alana dair herhangi bir denetim mekanizmasý bulunmamaktadýr. Dernek, ayni ve nakdi yardýmý saðlamanýn yaný sýra çocuk evlerinin fiziki koþullarýnýn iyileþtirilmesine de katký sunacak, dernek tarafýndan çocuklara yönelik "mesleki -ZAYÝ- Ortaca trafik müdürlüðünden almýþ olduðum Sürücü Belgemi 15 gün önce kaybettim. Hükümsüzdür. Þerife Didin hizmet" ve rehberlik de sunulabilecektir. Bu çalýþmanýn ise önce Ýstanbul da baþlatýlmasý, sonra yine ayný dernek üzerinden diðer illere yaygýnlaþtýrýlmasý hedeflenmektedir. Bakanlýðýn, Deniz Feneri gibi þaibeli bir dernekle bir protokol yapmasý baþlý baþýna bir skandaldýr. Dernekle ilgili yolsuzluk iddialarý önce Almanya'da gündeme gelmiþ, Almanya da yüzyýlýn baðýþ yolsuzluðu diye anýlan dava sürecinde dernek yöneticileri cezalar almýþtýr. Türkiye deki dava süreci ise bir hukuksuzluk örneði olarak derneði aklama sürecine dönüþmüþtür. Halkýn vicdanýnda ise bir aklama ve rahatlama söz konusu deðildir, dava ile ilgili tartýþmalar sürmektedir. Fakat Bakanlýk, protokolü dava sürecinin bitmesini bile beklemeye gerek görmeden imzalamýþtýr. Protokol 17 Nisan 2015 tarihinde imzalanmýþ, davanýn sonucu ise 13 Mayýs 2015 tarihinde duyurulmuþtur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bu cesareti ve rahatlýðý nereden almaktadýr? Anlaþýlan o ki, bu protokol iktidarýn Deniz Feneri Derneðini aklama ve derneði güçlendirme operasyonunun bir parçasýdýr. Bakanlýðýn, iktidarlarýn kirli iliþkileri içinde Korunma ihtiyacý içinde olan çocuklarýn geleceðini yolsuzluk ve dolandýrýcýlýkla bilinen bir derneðe býrakmakta hiç bir tereddüt göstermediði ortadadýr. Bu protokoller, iþbirlikleri, yýllardan beri söylediklerimizin ve uyarýlarýmýzýn ne kadar doðru olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Devlet özelleþtirmelerle, taþeron þirketlerle, dernekler aracýlýðý ile sosyal hizmetlerden elini çektiði bir sistem yaratmaktadýr. Böylece hizmetlerden yararlanacak olan kesimler de denetimden uzak, istismara açýk hale getirilmektedir. Önümüzdeki protokol örneði ise devletin çocuk bakýmý ile ilgili tüm kamu kurumlarýný tasfiye ediþinin somut örneðidir. Önce kurumlarý çocuk evlerine dönüþtüren, bu evlerde çocuklara saðlanacak hizmetleri taþeron þirketlere devrederek denetimsiz býrakan, çocuklarýn þiddet ve istismara açýk hale gelmesine neden olan da bu tasfiyenin kendisidir. AKP iktidarýnýn baþta tüm kamu kurumlarý olmak üzere elindeki bütün olanaklarý kendi iktidarýný güçlendirmek için kullandýðýný seçim döneminde net bir þekilde görüyoruz. Yoksulluðu ortadan kaldýracak politikalar üretmek yerine sosyal yardýmlar adý altýnda ekonomik yoksunluk içerisinde olan kesimlerin iktidara baðýmlý hale getirilmesi politikalarýnýn, yardýmlarý bir hak olmaktan çýkartarak bir lütuf haline dönüþtürülmesi uygulamalarýnýn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý eliyle uygulandýðýný ise yýllardýr söylüyoruz. Seçim sürecinde ise Bakanlýk, sosyal yardýmlarý AKP'yi güçlendirmek için nasýl kullandýðýný, sosyal yardýmlardan yararlananlarý da nasýl oy deposu olarak gördüðünü hiç bir gizlilik çabasý olmadan göstermiþtir. Bakanlýk, tüm illere gönderdiði 3 Nisan 2015 tarihli yazýsý ile 1 Temmuza kadar yapýlacak sosyal incelemelerde yardýmlarýn baðlanmasýna iliþkin dosyalara öncelik verilmesi; evde bakým hizmeti ücreti alan ailelerle ilgili yapýlmasý gereken incelemelerinin yapýlmamasý, çeþitli nedenlerle evde bakým hizmeti sonlandýrýlarak borç çýkarýlan ve dosyalarý defterdarlýklara gönderilen kiþilerin dosyalarýnýn ise geri çekilmesi, bu konudaki iþlemlerin 1 Temmuz dan sonraya, yani seçimden sonraya býrakýlmasý talimatý vermiþtir. Yani Bakanlýk, "kesinti ve geri ödeme yapýlacaksa bile bunu seçim sonrasýna býrakalým" demektedir. Bu þekilde ise Bakanlýk mevcut mevzuat uygulamalarýný AKP nin çýkarlarý için deðiþtirmektedir. Bakanlýk hizmetlerini AKP nin oylarýný artýrmak için kullanmaktadýr. Bu yapýlanlar ise en baþta yardýmlardan yararlanan kesimleri maðdur etmektedir. AKP, oy için vatandaþý oyalamaktadýr. Yardýmlarýn kesilmesi durumunda geri ödemeler, ödemenin baþladýðý günden itibaren yasal faizi ile birlikte yapýlmaktadýr. Bu durumda yapýlacak kesintilerin seçim sonrasýna ertelenmesi ile kiþiler daha fazla faiz ödeyerek geri ödeme yapacaklardýr. Bu talimat ve uygulama ile Bakanlýk, alanda çalýþan emekçileri hukuksuz davranmaya zorlamakta ve AKP nin memuru gibi kullanmak istemektedir. Buradan yetkililere soruyoruz: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, ihtiyaç sahiplerini yardýmlara baðýmlý hale getirmek yerine yoksullukla mücadelede yoksulluðun önlenmesine, insan hak ve onuruna yaraþýr esaslý çözüm mekanizmalarý üretmeye yönelik ne tür sosyal politikalar üretmektedir? Sosyal yardýmlardan yararlanan kiþi sayýsý ile sosyal yardým programlarýnýn harcamalarýndaki ciddi artýþlar göz önünde bulundurulduðunda, özellikle 2011 yýlýndan bu yana yapýlan yardýmlara iliþkin bilgiler ve istatistikler neden açýklanmamaktadýr? Bakanlýðýn, sosyal yardýmlar söz konusu olduðunda sivil toplum kuruluþlarý ile protokol imzalama kriterleri var mýdýr? varsa bunlar nelerdir? Söz konusu dernek ile protokol imzalanýrken hangi kriterler göz önünde bulundurulmuþtur? Protokolün imzalandýðý tarihte (17 Nisan 2015) Deniz Feneri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yöneticileri hakkýnda sürmekte olan toplanan paranýn amaç dýþý kullanýmý davasýnýn halen sonuçlanmamýþ olduðu gözden mi kaçýrýlmýþtýr? Varsa daha önce imzalanan protokoller dâhil olmak üzere, bu dernek ve diðer sivil toplum kuruluþlarýna yapýlan yönlendirme sayýlarý ve yardýmlarýn içerikleri, þeffaflýk ilkesi doðrultusunda kamuoyu ile paylaþýlacak mýdýr? Protokol çerçevesinde bir mali kaynak aktarýmý söz konusu olacak mýdýr? Protokol doðrultusunda yapýlacak yönlendirme ve yardýmlar sonrasýndaki izleme ve denetlemeye yönelik ne tür önlemler alýnmýþtýr? Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak, sosyal hizmetler alanýnýn iktidarlarýn çýkarlarý için deðil, sosyal hizmete ihtiyaç duyanlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda planlanmasý gerektiðini bir kez daha ifade ediyoruz. Sorularýmýzýn acilen cevaplandýrýlmasýný, deniz feneri derneðiyle yapýlan bu protokolün iptal edilmesini istiyoruz. Sosyal hizmet emekçileri olarak hem kendi haklarýmýzý, hem de sosyal hizmetlerden yararlanan kesimlerin hak ve çýkarlarýný savunmaya ve mücadele etmeye devam edeceðimizi kamuoyuna duyururuz AYDIN ÖZ ÜN ORTACA NIN ZAMBAKLARI KÝTABI ÇIKTI Endemik türler arasýnda yer alan Orkide ve Zambaklar Ortaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdür Yardýmcýsý Aydýn Öz tarafýndan Ortaca nýn Orkide ve Zambaklarý adý altýnda bir kitapta toplandý. Tamamý renkli ve kuþe kaðýda basýlý olan kitap geçtiðimiz günlerde piyasaya çýktý. Aydýn Öz, çiçekli bitkiler familyasýnýn en büyük ikinci familyasý olan Salepgiller (Orchidaceae) ve Zambakgiller (Liliaceae) familyasýnýn ülkemizin coðrafi özellikleri nedeniyle oldukça yaygýn olduðunu ancak, güzel görünümlü ve ayný zamanda ekonomik deðeri olan orkide ve zambak soðanlarýnýn doðadan bilinçsizce toplanmasý ve yurtdýþýna çýkarýlmasýnýn her doða sever gibi kendisini de üzdüðünü söyledi. Ülkenin doðal zenginliklerini ancak bilerek korunabileceðinin altýný çizen Öz, bu kitap ile Ortaca daki Orkide ve Zambak türlerini tanýtmak ve farkýndalýk oluþturarak türlerin korunmasýna katký saðlayacaðýmý ummaktayým dedi. Ortaca nýn Orkideleri ve Zambaklarý hakkýnda hazýrlanan olan kitabý, farklý kesimlere ulaþtýrmak amacýyla Türkçe, Ýngilizce ve Almanca olmak üzere üç dilde hazýrlama ihtiyacý hissettiðini ifade etti. Kitaptaki fotoðraflarýn tamamýnýn Ortaca ilçe sýnýrlarý içinde çekildiðini belirten Öz, bazý türlerin tehlike altýnda olabileceði düþünülerek çekilen fotoðraflarýn tarihleri ve koordinatlarý özellikle yazýlmamýþtýr. Ortaca nýn Orkideleri ve Zambaklarý olarak basýlan bu çalýþmamda gözden kaçan eksikliklerin bana hatýrlatýlmasýndan memnuniyet duyacaðým. Bu çalýþmamýn herkese faydalý olmasýný temenni ediyorum diye konuþtu. -Soner Aydýn

8 8 Köyceðiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüþ Zorlu dan Halý Saha Muðla Valisi Amir Çiçek, Gürleyik Mahallesine Vestel-Zorlu Holding ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan halý sahanýn açýlýþýný yaptý. ve Bisiklet Yollarý Projesi Muðla Valisi Amir Çiçek, Gürleyik Mahallesine Vestel-Zorlu Holding ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan halý sahanýn açýlýþýný yaptý. Açýlýþa, Kaymakam Yýlmaz Þimþek, Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Bakanlýklara baðlý il ve ilçe kurum müdürleri katýldý. Vali Çiçek, açýlýþ öncesinde Gürleyik ve Çöðmen Mahallesinde vatandaþlarla sohbet etti. Çöðmen Ýlk- Ortaokulu hakkýnda idarecilerden bilgi aldý. Çiçek, daha önce de muhtarlarla bir araya geldiklerini, sorunlarý dinlediklerini söyledi. Vatandaþlarýn daha önce yapýlmasýný istediði iþlerin takipçisi olmak için geldiklerinin altýný çizen vali Çiçek, Bir iþ emir vermekle ya da talep etmekle deðil, takip etmekle sonuçlanýr. Hepimizin amacý, vatandaþlarýmýza karþý sorumluluklarýmýzý en iyi þekilde yerine getirmektir; vatandaþýmýzýn yüzünü güldürmektir. Bizler, vatandaþ odaklý dediðimiz hizmetin yanýndayýz. Bütün vatandaþlarýmýza hiçbir ayrým yapmadan hizmet yapmak amacý içindeyiz. Yaptýklarýmýzý da hizmet aþkýyla yapmalýyýz. Yeni talepleriniz ile ilgili kurumlarla görüþerek, sorunlarýn çözümü konusunda ilgili Kurum yetkililerine gerekli talimatý vereceðim dedi. Halý sahanýn yapýmýna destek veren Vestel-Zorlu Holding temsilcisine ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürü Adem Acar a, plaket vererek teþekkür eden Vali Çiçek, Vatandaþlarýmýz Muðla da yaþamaktan mutlu olmalýlar, bunu saðlamakta hepimizin görevidir. Bizim felsefemiz þu, sadece ben baþarýlý olacaðým deðil, hep birlikte baþarýlý olacaðýz. Burada yapýlan bu hizmet hepinizin baþarýsý. Bu halý sahanýn Gürleyik Mahallesine kazandýran Vestel-Zorlu Holding yetkililerine ve Dalaman Orman Ýþletme Müdürlüðüne teþekkür ediyorum diye konuþtu. -Soner Aydýn EGE HABER bayinizde & internette ortacahaber.com Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman ýn turizm, çevre, yürüyüþ ve bisiklet konularýnda faaliyet gösteren dernek ve gruplarý, kent konseyleri ve yerel yönetimler bir araya gelerek Köyceðiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüþ ve Bisiklet Yollarý The ECO Trail projesini hayat geçirmek için çalýþmalara baþladý. Proje GEKA ya sunuldu Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneði (Dalyan Dernek) giriþimi ve koordinatörlüðünde Ekoturizm anlayýþýyla baþlatýlan proje de, turizmin deniz-kum-güneþ e hapsolmuþ kaderini deðiþtirmek ve Karya yý Likya ya baðlayacak, uluslararasý standartlarda yeni bir uzun mesafe doða ve kültür yürüyüþ ve bisiklet yolu açýlmasýný içeren The ECO Trail projesi ile; Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman'da yerli ve yabancý turistlere yönelik spor ve doða turizminin geliþimi, kýrsal kesimin turizmden pay almasý ve yaz aylarýna sýkýþmýþ bölge turizm sezonunun ilkbahar ve sonbahar aylarýný da kapsayacak þekilde geniþlemesi hedefleniyor. Paydaþlar bünyesinde oluþturulan proje ekibi, Ortaca Kent Konseyi nde 1 aylýk yoðun bir çalýþma sonucunda projeyi olgunlaþtýrarak, finansmanýnýn %75 ini karþýlamak üzere Güney Ege Kalkýnma Ajansý'nýn (GEKA) 2015 yýlý Alternatif Turizm Altyapýsý Mali Destek Programý na kar amacý gütmeyen kuruluþlar olarak 8 Mayýs ta baþvuruda bulundu. GEKA nýn 3 ay içinde vermesi beklenen destek kararý olumlu olursa, proje Ekim ayýnda baþlayabilecek. Kurum ve kuruluþlardan tam destek GEKA ya yapýlan baþvuru, hedeflendiði þekilde birçok kurum ve kuruluþu bir araya getirdi. Dalyan Dernek- in baþvuru sahibi olduðu projede; Ortaca ve Dalaman Belediyeleri ile Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý, mali katkýda bulunan proje ortaklarý olurken; Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi, Dalaman-Ortaca Turizm Altyapý Birliði, Köyceðiz Turizm ve Doðayý Koruma Derneði ve Dalaman Bisiklet Derneði (DABÝSDE) de proje iþtirakçileri oldular. Ayrýca, turizm, doða yürüyüþü ve bisiklet faaliyetlerinde bölgeye önemli katkýlarý bulunduklarý halde yasal statüleri bulunmayan veya baþvuru tarihi itibarýyla projeye katýlmalarý mümkün olmayan þu dernek ve topluluklar da projeye destek veriyor. Köyceðiz Bisiklet Topluluðu, Þu Köyceðiz Yollarý Yürüyüþ Grubu, Ortaca Kent Konseyi, Ortaca-Dalyan Bisiklet Derneði (ORDABÝS), Ortaca Yürüyüþ Grubu (Ortaca Outdoor), Dalyan Yürüyüþ Grubu (DYG), Dalaman Kent Konseyi ve Dalaman Doða Yürüyüþçüleri Alternatif turizm altyapýsý eksik Proje Koordinatörü Dalyan Dernek Y.K. Üyesi Murat Demirci, Türkiye nin turizm faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý en önemli illerden biri olan Muðla da, Köyceðiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin, batýsýnda Marmaris ve doðusunda Fethiye ilçelerine kýyasla turizmden hak ettiði kadar pay alamamasý, yerel yönetimler, turizm sektörü ve kamu kurumlarýnca sýklýkla þikayet edilen bir sorun olduðunu dile getirdi. Demirci, Turizmin yaz aylarýna sýkýþmýþ olmasý ve bunu deðiþtirecek farklý hedef gruplarýný bölgeye çekebilmek için gereken alternatif turizm altyapýsýnýn eksikliði, turizm gelirlerini ciddi oranda engelleyen sebeplerin baþýnda geldiðini söyledi. Projeyle alternatif turizm altyapýsý oluþumuna destek olmayý amaçladýklarýný ifade eden Demirci, Proje sadece bir ilçeyi deðil, Ortaca, Dalaman ve Köyceðiz i de eþit þekilde hedeflemektedir. Proje, yapýsý ve paydaþlarý itibarýyla Belediyelerimizin mevcut projelerini tamamen destekler niteliktedir; kuzey-batýda Bafa Gölü civarýndan baþlayýp sýnýrlarýmýza kadar uzanan Karya Yolu ile doðuda Fethiye den baþlayýp Antalya ya kadar uzanan Likya Yolu arasýndaki boþluðu dolduracak ve bu alternatif turizm rotalarýnýn tamamlayýcý bir parçasý olacaktýr. Belediyelerimiz gelecekte üretecekleri yeni projelerini alternatif turizm altyapýsýna entegre edebilecek ve geliþtirebileceklerdir diye konuþtu. Projenin GEKA tarafýndan da destekleneceðine inandýklarýný anlatan Demirci þunlarý söyledi. Hazýrladýðýmýz projenin, ilgili STK'larý, belediyeleri, üniversiteyi, turizm paydaþlarýný ve yerel halký kapsayan yaklaþýmý, mevcut benzer projeleri tamamlar nitelikte olmasý (GEKA'ca desteklenen "Karya Yolu" ve "Marmaris Bisiklet Rotalarý" projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasý destekli "Fethiye Yürüyüþ Parkurlarý ve Alternatif Turizm Etkinlikleri" projesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Garanti Bankasý destekli Likya Yolu projesi ve bölgemizin en önemli turizm sorunu olan turizmin yaz aylarý dýþýna yayýlamamasýný çözme hedefli olmasý özellikleri sebebiyle GEKA tarafýndan destekleneceðine inanýyoruz Proje amaçlarý Takribi bütçesi 354 bin lira olan ve tahmini tamamlanma süresi 24 ay olan projenin faaliyetleri arasýnda; Öncelikle kýrsal kesimde olmak üzere; ev pansiyonculuðu, yöresel köy yemekleri aðýrlýklý yeme-içme hizmeti ve taþýmacýlýk hizmeti vasýtasýyla yerel halkýn gelir ve refah seviyesinin artýrýlmasý; Baþta nesli tehdit ve tehlike altýndaki türler olmak üzere bölgenin doðal, tarihi, kültürel ve yerel öðelerinin alternatif turizmle birleþtirilerek tanýtýlmasý; Bölgedeki yürüyüþ ve bisiklet dahil doða sporlarý ile ilgili kulüp, dernek ve gruplar ile tüm bölge halkýnýn günübirlik yürüyüþ ve bisiklet turu yapabilmelerine imkan saðlayarak, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da önemi vurgulanan saðlýklý yaþam için hareket felsefesine katký saðlanmasý; Bölgede doða turizmi yoluyla doðanýn korunmasý hususunda farkýndalýk yaratýlmasý; Belediyelerde yürüyüþ ve bisiklet parkurlarýnýn bakým, onarým ve tanýtýmýndan sorumlu birer birim oluþturularak istihdam yaratýlmasý da yer alýyor. Yürüyüþ parkurlarý belirlenmesi, açýlmasý, iþaretlenmesi ve bakýmý; Bisiklet parkurlarý belirlenmesi, iþaretlenmesi ve bakýmý; Rehber kitap, harita ve tanýtým broþürü hazýrlanmasý ve basýmý; Ýnternet sitesi ve sosyal medya sayfalarýnýn yapýmý; Aktif görünüm faaliyetleri, bilgilendirme ve eðitim toplantýlarý, tanýtým etkinliklerini içeriyor. -Tuncay Karaçelik

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA

27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda HABERÝ 7.SAYFADA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MDSYB 20 YAÞINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3464 31TEMMUZ 2015 CUMA 27 kiþi ile kuruldu. Þimdi: 2 bin 545 þahýs, 3 kooperatif ve TÝGEM üyeleri arasýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

ÝZTUZU NUN GELECEÐÝ MASAYA YATIRILDI

ÝZTUZU NUN GELECEÐÝ MASAYA YATIRILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi ORTACALI ÇÝFTÇÝLER BAÞKANINI SEÇTÝ 13 ÞUBAT 2015 YIL: 22 SAYI: 3440 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Ortaca Ziraat Odasý nýn seçimli olaðan genel kurul toplantýsý yapýldý

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný "yabancý para" diye sattýlar

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný yabancý para diye sattýlar Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 1.Dalaman Tarým Festivali Dalaman Ziraat Odasý baþkanlýðýnca organize edilen Tarým festivali, 9-10 Mayýs tarihlerinde Dalaman pazaryerinde yapýlacak. FÝYATI: KDV DAHÝL

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

HALK PLAJINDA KOYUN YÜZDÜRDÜ

HALK PLAJINDA KOYUN YÜZDÜRDÜ HALK PLAJINDA KOYUN YÜZDÜRDÜ Türkücü Aydın Aydın Halk plajında kurbanlık koyunları denizde yüzdürdü. Türkücü Aydın Aydın, turizm incisi Bodrum da kurbanlık koyunlarla beraber önce lüks yata binip, daha

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA

DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA DALYAN CARETTARUN DA BODRUMLU ATLETLERDEN 4 KUPA Muğla nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde ilk kez düzenlenen Carettarun 14 km koşusuna katılan İZAK (İzmir) Kulübü nün lisanslı sporcuları ve

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı