Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde gerçekleþtireceði 15. Yýllýk Kongresi'ne sizleri davet etmenin gururunu ve mutluluðunu yaþýyoruz. Kongre nin Derneðimizin kuruluþunun 20. yýlýna denk gelmesi cok hoþ bir birliktelik. Saðlýklý bir ömür için, saðlýklý her nefese adanmýþ 20 gurur dolu yýla kavuþmak hepimizi onurlandýrýyor. Kongre bilimsel programýnda kurslar, paneller, karþýt görüþ toplantýlarý, konferanslar, olgu sunumlarý ve bilgi güncelleme oturumlarýyla birlikte bazý yenilikler de yer alacak. Sosyal program içinde Derneðimizin kuruluþunu kutlayacaðýmýz etkinlikler de yer alacaktýr. Bu etkinliklerde ayrýca Türk Toraks Derneði nin dünü, bugünü ve yarýný da konuþulacaktýr. Geçen yýl oldukça ilgi gören, genç meslektaþlarýmýzýn yararlandýðý fellowship oturumuna bu yýl da yer vereceðiz. Farklý disiplinlerin bir arada tartýþacaðý ortak panellerin, hasta perspektiflerinin eklenmiþ olduðu oturumlarýn ve ulusal saðlýk politikalarý konusunda yapýlacak sunumlarýn, bilimsel programýn içeriðini zenginleþtireceðini düþünüyoruz. Kongremizin yoðun çalýþma temposunun yorgunluðunu biraz olsun atmak ve keyifli vakit geçirmek için bazý eðlenceli aktiviteler düzenlemeye çalýþtýk. Kongremizin sosyal programýnda sürpriz kutlamalar, müzik ziyafetleri, halk danslarý ve þarap tadým kurslarý yanýnda ustalarla sohpet ve felsefe söyleþileri de yer alacaktýr. Mesleksel bilgilerimizi yenileyeceðimiz ve hoþ zaman geçireceðimiz bu Kongre nin yararlý ve verimli olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Katýlýmýnýz ve katkýlarýnýzla istenilen ve beklenen güzellikte bir Kongre nin gerçekleþeceðine inanýyoruz. Sevgi ve saygýlarýmýzla, Pýnar Çelik Kongre Baþkaný Þule Akçay Kongre Bilimsel Komite Baþkaný Elif Þen Kongre Sekreteri Feyza Erkan Türk Toraks Derneði Baþkaný

3 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ MERKEZ YÖNETÝM KURULU Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya Genel Baþkan Feyza Erkan Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL 1. Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Metintaþ Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ESKÝÞEHÝR 2. Baþkan Yardýmcýsý Sedat Altýn Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Genel Sekreter Gaye Ulubay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Mali Sekreter Osman Örsel Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim Araþtýrma Hastanesi ANKARA Okul Baþkaný Erdoðan Çetinkaya Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL Bilimsel Komite Bilun Gemicioðlu Baþkaný Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL Dýþ Ýliþkiler Abdullah Sayýner Sorumlusu Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝZMÝR Bülten-Ýnternet Osman Elbek Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD AYDIN Uzman Temsilcisi Ýpek Coþkunol Karabaðlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝZMÝR Göðüs Cerrahisi Mustafa Yüksel Temsilcisi Marmara Üniversitesi Göðüs Cerrahisi AD ÝSTANBUL Asistan Temsilcisi Özlem Yýlmaz Yedikule Göðüs Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ÝSTANBUL 15. YILLIK KONGRE DÜZENLEME KURULU Kongre Baþkaný Pýnar Çelik Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD MANÝSA Kongre Sekreteri Elif Þen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Kongre Bilimsel Þule Akçay Komite Baþkaný Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA Kongre Bilimsel Candan Öðüþ Program Sorumlusu Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANTALYA Kongre Bildiriler Metin Akgün Sorumlusu Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Aziziye Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý AD ERZURUM Kongre Mali Sekreteri Tekin Yýldýz Medikal Park Hastanesi BURSA Kongre Dýþ Ýliþkiler Öner Dikensoy Sorumlusu Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD GAZÝANTEP Kongre Sosyal Ender Levent Program Sorumlusu Maltepe Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL Kongre Basýn Gündeniz Altýay Sorumlusu Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD EDÝRNE Kongre Çocuk Refika Ersu Hastalýklarý Temsilcisi Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Göðüs Hastalýklarý BD ÝSTANBUL Kongre Göðüs Hasan Fevzi Batýrel Cerrahisi Temsilcisi Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Cerrahisi BD ÝSTANBUL Kongre Uzman Eda Uslu Tuðtepe Temsilcileri Paþabahçe Devlet Hastanesi Tepeüstü Ek Hizmet Birimi Uyku Laboratuarý ÝSTANBUL Yasemin Saygýdeðer Dr. Abdullah Sayýner Buldan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi DENÝZLÝ Cenan Pirim Saka Elazýð Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Kliniði ELAZIÐ

4 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE ÇALIÞMA GRUBU BAÞKANLARI Pýnar Arýkan Fýrat Figen Gülen Pýnar Çelik Füsun Yýldýz Fatma Evyapan Salih Topçu Benan Müsellim Mehmet Polatlý Refika Ersu Pýnar Ergün Öner Dikensoy Ayþýn Þakar Coþkun Emel Eryüksel Gaye Ulubay Þeref Özkara Oðuz Kýlýnç Tansu Ulukavak Çiftçi Þule Akçay Akciðer Patolojisi Çalýþma Grubu Baþkaný Akciðer Nakli Çalýþma Grubu Baþkaný Akciðer ve Plevra Maligniteleri Çalýþma Grubu Baþkaný Astým Allerji Çalýþma Grubu Baþkaný Çevresel ve Mesleki Akciðer Hastalýklarý Çalýþma Grubu Baþkaný Göðüs Cerrahisi Çalýþma Grubu Baþkaný Klinik Sorunlar Çalýþma Grubu Baþkaný KOAH Çalýþma Grubu Baþkaný Pediatrik Akciðer Hastalýklarý Çalýþma Grubu Baþkaný Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakým Çalýþma Grubu Baþkaný Solunum Hücre Biyolojisi ve Genetik Çalýþma Grubu Baþkaný Solunum Sistemi Ýnfeksiyonlarý Çalýþma Grubu Baþkaný Solunum Yetmezliði ve Yoðun Bakým Çalýþma Grubu Baþkaný Taný Yöntemleri Çalýþma Grubu Baþkaný Tüberküloz Çalýþma Grubu Baþkaný Tütün Kontrolü Çalýþma Grubu Baþkaný Uyku Bozukluklarý Çalýþma Grubu Baþkaný Saðlýk Politikalarý Çalýþma Grubu Baþkaný ÞUBE BAÞKANLARI Füsun Öner Eyüboðlu Serir Aktoðu Özkan Hüseyin Yýldýrým Erdoðan Çetinkaya Ramazan Demir Leyla Saðlam Füsun Topçu Kürþat Uzun Ali Kocabaþ Necla Songür R.Oktay Gözü Bünyamin Sertoðullarýndan Yýlmaz Bülbül Öner Balbay Meftun Ünsal Ankara Þube Baþkaný Ýzmir Þube Baþkaný Batý Anadolu Þube Baþkaný Ýstanbul Þube Baþkaný Orta Anadolu Þube Baþkaný Kuzeydoðu Anadolu Þube Baþkaný Güneydoðu Anadolu Þube Baþkaný Ýç Anadolu Þube Baþkaný Çukurova Þube Baþkaný Akdeniz Þube Baþkaný Marmara Þube Baþkaný Doðu Anadolu Þube Baþkaný Doðu Karadeniz Þube Baþkaný Batý Karadeniz Þube Baþkaný Orta Karadeniz Þube Baþkaný

5 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya KONGRE BÝLÝMSEL PROGRAMI KONU BAÞLIKLARI Ortak Paneller Akciðer kanserinde palyasyon ne zaman ve ne þekilde? Akciðer adenokarsinomlarýnda yeni geliþmeler Solunumsal týpta biyobelirteçler? Ýnterstisyel akciðer hastalýklarýnda biyopsinin önemi ve yeri Bronþektazi Paneller Peroperatif deðerlendirme Venöz tromboembolide profilaksi Kortikosteroid rezistansý ve inflamatuvar akciðer hastalýklarý Lokal ileri evre akciðer kanserinde ekstended rezeksiyonlar Pediatrik göðüs hastalýklarýnda son yýllardaki yenilikler (Clinical year in review) KOAH'da fenotipler ve tedaviye katkýsý KOAH tedavisinde eski ve yeni Astýmda endotip kavramý- tedavi yaklaþýmý Saðlýk politikalarýnýn tütün endüstrisi çýkarlarýndan korunmasý ve þeffaflýk Nükleer santraller, kazalar ve radyoaktivitenin solunum sistemine etkisi Performans sistemi: Farklý hastanelerde mevcut durum, geleceði ve çözüm önerileri Yoðun Bakým standartlarý ve Yoðun Bakým kurulma ve organizasyonu Uykuda solunum bozukluðu taný ve tedavide farklý boyutlar Türkiye'de tüberküloz kontrolü. Son 5 yýlda neler deðiþti? Pulmoner hipertansiyonda akciðer transplantasyonu Özel koþullarda pulmoner rehabilitasyon Kanýta dayalý TGP deðerlendirme ve tedavisi ASYE'de antibiyotiklerin optimizasyonu Özel durumlarda taný güçlükleri GARD Türkiye Çalýþmalarý Olgu Sunumlarý Akciðer ve plevra maligniteleri: Klinik-radyolojik-patolojik olgu toplantýsý Pediatrik klinik- radyolojik- patolojik olgu tartýþmalarý Kistik fibrozis: Olgularla klinik sorunlar Meslek hastalýklarý ile ilgili ilginç olgu sunumlarý (klinik, radyolojik, patolojik) Tüberküloz hasta yönetiminde sorunlar. Siz olsanýz ne yaparsýnýz? Yönetiminde týbbi ve/veya idari sorun olabilecek hasta örnekleri üzerinden interaktif katýlýmlý olgu sunumu Uzman Konseyi: Ýlginç olgu sunumlarý Radyolojik olgu sunumlarý Uykuda solunum bozukluklarý ile ilgili olgu sunumlarý

6 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE Konferanslar Pulmoner tromboembolide taný ve tedavide Sorunlar Akciðer hastalýklarý koklayarak tanýnabilir mi? Elektronik burun. Günümüz Türkiye'sinde bilimsel araþtýrmalarýn geleceði Pnömotoraks taný, tedavi ve takip Süt çocukluðunda apne ve ani bebek ölümü sendromu Çocuklarda kronik solunum yetmezliði KOAH'da tedavi hedefleri karþýlanýyor mu? Astýmla birlikte karþýmýza çýkan dahili hastalýklar ve tedavilerinin astým penceresinden anlatýmý (diyabet, hipertansiyon, kalp yetmezliði) Tütün kontrolü yasasý karþýtý savlar, kehanetler ve gerçekler Meslek hastalýðý tanýsýnda iþyeri deðerlendirilmesi Yeni resusitasyon rehberi neler getirdi? Hangi hastaya hangi PAP Cihazý? Akciðer transplantasyonuna güncel yaklaþým Türkiye'de akciðer transplantasyon deneyimi Akciðer cerrahilerinde pre ve post operatif pulmoner rehabilitasyon Ýnterstisyel hastalýklar ve transplantasyon Ýnfluenza ve pnömokok aþýlarýnýn klinik etkinliði Bilgi Güncelleme Oturumlarý Akciðer Kanseri 2012 Dispneye tanýsal yaklaþým Amfizemde endobronþiyal uygulamalar Sigara içen hastalarýn evrelemesi. Hangi hastaya hangi yaklaþým? Göðüs hastalýklarýnda standardizasyon ve akreditasyon çalýþmalarý Saðlýkta Kamu-Özel Ortaklýðý TB tanýsý, tedavinin standartlarý, bakteriyolojik izlem, yan etkilere yaklaþým, özel durumlarda TB tedavisi, DGT gerekliliði, kür kavramý ve önemi, bildirim ve temaslý taramasýnýn önemi Karþýt Görüþ Toplantýlarý GOLD orta KOAH hastalarýnda bronkodilatör tedavi yeterlidir. / GOLD orta KOAH hastalarýnda bronkodilatör tedavi yeterli deðildir. Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz kapasitesinin deðerlendirilmesinde Kardiyopulmoner egzersiz testleri / Alan testleri Hafif persistan astýmda düzenli tedavi Kongre Kurslarý Akciðer cerrahisinde perioperatif deðerlendirme ve komplikasyon yönetimi Pediatrik astým taný ve tedavisinde pratik ve güncel yaklaþým Pnömokonyoz tanýsý nasýl konur? Anamnezden tanýya pnömokonyoz Göðüs hastalýklarýnda in vivo ve in vitro araþtýrma yöntemleri Temel tüberküloz kontrolü eðitimi (asistan, AH ve VSD hekimlerine yönelik) Olgularla pulmoner rehabilitasyon; kime, nerede, nasýl? Tütün kontrolü ve sigara býrakma tedavileri kursu Klinik ve pratik SFT yorumlanmasý Toraks görüntülemesinde BT, YRBT ve toraks anatomisi Giriþimsel pulmonoloji Ýnvaziv monitörizasyon, mekanik ventilasyon Tanýdan tedaviye uyku bozukluklarý: workshop Makale nasýl yazýlýr? Akciðer transplantasyonu Ýnterstisyel akciðer hastalýðý: klinik-patolojik-radyolojik korelasyon

7 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya KAYIT ÜCRETLERÝ KAYIT TÝPÝ 06 Þubat 2012 ve öncesi 06 Þubat 2012 ve sonrasý Türk Toraks Derneði / ERS Üyesi euro euro Türk Toraks Derneði / ERS Üyesi olmayan euro euro Refakatçi/Firma Temsilcisi euro euro Hekim dýþý katýlýmcý euro euro Günlük katýlým ücreti 75.- euro 90.- euro Kurs ücretleri ( Her bir kursun ücreti ) 30.- euro 35.- euro Kayýt ücreti karþýlýðýnda katýlýmcýlara bildiri özetleri CD'si, kongre çantasý ve yaka kartý verilecektir. Yaka kartýyla, bilimsel oturumlar izlenip endüstri sergisi gezilebilecektir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. KAYIT HESAP BÝLGÝLERÝ Hesap Sahibi: Türk Toraks Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Banka Adý : Garanti Bankasý / Yýldýz Þubesi Ankara Þube Kodu : 408 KONAKLAMA ÜCRETLERÝ KONAKLAMA ÜCRETLERÝ Starlight Silence Beach Resort 06 Þubat 2012 ve öncesi 06 Þubat 2012 ve sonrasý Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro euro Hesap No TL : Iban No :TR Hesap No EURO: Iban No :TR Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro euro Konaklama fiyatlarý 4 gece paket olup herþey dahil konaklamayý içerir. (11 Nisan 2012 giriþ - 15 Nisan 2012 çýkýþ) Konaklama ücretine bilimsel toplantý günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molasý, kongre bilimsel toplantý günlerinde kongre otelinde öðle yemeði, açýlýþ kokteyli, gala yemeði ve kongre programý çerçevesindeki tüm sosyal aktiviteler dahildir. Fiyatlara KDV ilave edilecektir. Starlight Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilecek olan "TTD 15. Yýllýk Kongresi" çerçevesinde konaklama talepleri olmayýp sadece kongre kayýtlarýný yaptýrmak isteyen misafirlerimize dýþ katýlýmcý ücreti tüm kongre süresince toplam KDV olarak uygulanacaktýr. Dýþ Katýlýmcý ücretine; Kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molasý Kongre bilimsel aktivite günlerinde kongre otelinde öðle yemeði, açýlýþ kokteyli Tüm sosyal aktiviteler dahildir. KONAKLAMA HESAP BÝLGÝLERÝ Hesap Sahibi: Topkon Turizm Ltd.Þti. Banka Adý : Ýþ Bankasý / Kadýköy Rýhtým Þubesi Þube Kodu : 1394 Hesap No TL : 8073 Hesap No EURO: 5931 Iban No TL : TR Iban No EURO : TR Hesap Ýsmi : Topkon Turistik Hiz.Yat.Ýnþ. ve Tic.Ltd.Þti. KURS KONAKLAMA / Tek gecelik her þey dahil sistemi ile paket dýþý günlük konaklama fiyatý 06 Þubat 2012 ve öncesi 06 Þubat 2012 ve sonrasý TEK GECE KONAKLAMA ÜCRETLERÝ Starlight Silence Beach Resort Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro 135- euro Tek gecelik konaklamalarda o güne ait tüm bilimsel ve sosyal faaliyetler fiyatlara dahildir. Tek kiþilik oda euro euro Ýki kiþilik odada kiþi baþý euro euro

8 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE SOSYAL PROGRAM 11 Nisan 2012 ÇARÞAMBA Açýlýþ Kokteyli Ziya Azazi Dans Gösterisi Açýlýþ Kokteyli, Yemek ve Sema Moritz Konseri Yarýþmalar 12 Nisan 2012 PERÞEMBE 20.yýl kutlama gecesi Halk Danslarý Kursu Þarap Tadým Kursu Felsefe Söyleþileri Kiþisel Geliþim Kursu Ustalarla Sohbet 13 Nisan 2012 CUMA Sümer Ezgü ve Türk Halk Müziði Orkestrasý Halk Danslarý Kursu Þarap Tadým Kursu Felsefe Söyleþileri Kiþisel Geliþim Kursu Ustalarla Sohbet Fotoðraf Yarýþmasý Biraz da Tatlý Rekabet:Tavla, Bilardo, Bowling 14 Nisan 2012 CUMARTESÝ Kapanýþ Töreni Naim Dilmener ile 1960 lardan Günümüze Türk Pop Müziði Gecesi GENEL BÝLGÝLER Kongre Tarihi ve Yeri Tarih : Nisan 2012 Yer : Starlight Kongre Merkezi - Side Kayýt ve danýþma Kayýt ve danýþma masalarý, Starlight Kongre Merkezi'nde hergün saat 07:00-19:00 arasý açýk olacaktýr. Kongrenin dili Kongre dili Türkçe'dir. Kongre süresince çeþitli salonlarda program doðrultusunda Türkçe'den Ýngilizce'ye, Ýngilizce'den Türkçe'ye simultane çeviri yapýlacaktýr. Yaka kartý Tüm katýlýmcý ve refakatçilerin kongre merkezine giriþte, bilimsel oturumlar esnasýnda, stand alanlarýnda, poster alanlarýnda ve diðer sosyal programlarda yaka kartlarýný takmalarý, kongrenin saðlýklý yürüyebilmesi ve güvenliði açýsýndan gereklidir. Yaka kartý olmayan misafirler kongre aktivitelerine katýlamayacaklardýr. Türk Tabipler Birliði Sürekli Eðitim Kredi Puaný Türk Tabipler Birliði kongremize Sürekli Týp Eðitimi kredi puaný vermektedir. Bu kredilendirme formlarý kongre çantasý içinde bulunacaktýr. Sergi alaný Kongre boyunca ilaç firmalarý ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrýlmýþ olan alanda sergileyecektir. Sergi alaný tüm kongre boyunca açýk olacaktýr. Katýlým belgesi Katýlým belgeleri kongre bitiminde Starlight Kongre Merkezi'nde bulunan ana kayýt masasýndan daðýtýlacaktýr. Kongre özet kitabý, Program Kitabý kongre çantalarý içinde yer alacaktýr. Kongre CD'si ise stand alanýnda bulunan sponsor firmanýn standýndan saðlanabilir. Transfer Transfer talepleriniz için Topkon Kongre Hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica ederiz. Transfer ile ilgili bilgiler kongre boyunca danýþma masalarýndan takip edilebilir.

9 11-15 Nisan 2012 Starlight Kongre Merkezi Side-Antalya SÝDE Antalya'ya 75 km. Manavgat'a 7 km. uzaklýkta olan "Side" adý Anadolu dilinde "Nar" anlamýna gelmektedir. Bu özellik ve bölgede bulunan bazý yazýtlardan elde edilen bilgiler Side tarihinin Hititlere kadar uzandýðýný göstermektedir. Fakat Anadolunun en eski yerleþim birimlerinden biri olan Side'nin Ý.Ö.VII yy'dan önce kurulduðu da söylenmektedir. Anadolu tarihleri içerisinde Side, diðer Pamphylia kentleriyle ayný aþamalarý geçirmiþtir. Ý.Ö. 78'den sonra Roma egemenliðinde bulunan kent, Ý.S. II. ve III. yy'larda bölgenin ticaret merkezi oldu. Özellikle köle ticaretinin saðladýðý zengin ve parlak bir dönem yaþandý. II. yy boyunca bir bilim ve kültür merkeziydi. Suriye krallarýndan VII. Antiokhos, tahta geçmeden önce burada eðitim gördü. Kral olduðu zaman ( Ý.Ö. 138 ) "Sidetes" adýný aldý. Bu devre kadar baþta Athena ve Apollon olmak üzere Afrodit, Ares, Asklepios, Hegeia, Kharitler, Demeter, Dionisos, Hermes gibi birço tanrýya inanýp tapan Side'liler Ý.S. 4.yy'da hýristiyanlaþmaya baþlamýþlardýr. Side, Ý.S. V. yy'da Pamfilya Metropolisi ( Piskoposluk Merkezi ) olunca, 5. ve 6. yy'da en parlak devrini yaþamýþtýr. Bu geliþim VII. IX. yy'lar arasýnda Arap akýnlarý ile son bulmuþtur. Kazýlar sýrasýnda büyük bir yangýn ve çok sayýda deprem izlerine rastlanmýþtýr. Arap istilasý, doðal afetler kentin terk edilmesine yol açmýþtýr. XII.yy'da Arap coðrafyacýsý Ýdrisi burayý ölü bir kent olarak göstermekte ve "Yanmýþ Antalya"olarak tanýmlamaktadýr. Ýdrisi'ye göre 1150'ye doðru kent halký Side'den göç etmiþ, XII.yy'da Side tümüyle boþaltýlmýþtýr. 13.yy'da Selçuklular'ýn 14.yy'da ise Hamitoðullarý ve Tekelioðullarý'nýn egemenliði altýna giren Side'de bu devirlerde yerleþim olmamýþtýr. 15. yy'da kesin olarak Türk topraklarýna katýlmýþtýr. Ancak ne Osmanlýlar ne de Selçuklular Side'de oturmadýklarýndan, yarýmada üzerinde Selçuklu ve Osmanlý dönemine ait eserlere rastlanmaz yýlýnda, yarýmadanýn uç kýsmýna bir köy kurularak Girit Adasý'ndan gelen göçmenler buraya yerleþtirilmiþlerdir. Side'deki Tarihi Eserler: Kent Surlarý Büyük Kent Kapýsý, Doðu Kapýsý, Su Kemerlerý, Büyük Anýtsal Çeþme, Kolonnel Cadde, Evler, Agora, Anýtsal Kütüphane ve Devlet Agorasý, Piskopos Sarayý ve Bazilikasý, Vespasianus Çeþmesý, Üç Havuzlu Çeþme, Tiyatro, Men Tapýnaðý, Baküs Tapýnaðý, Büyük Liman Hamamý, Liman Hamamý, Apollon Tapýnaðý, Athena Tapýnaðý, Side Limaný, Side Müzesi

10 TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl 15. YILLIK KONGRE KONGRE ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ Kongre Baþkaný Pýnar Çelik Celal Bayar Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý AD MANÝSA e-posta: Kongre Bilimsel Komite Baþkaný Þule Akçay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA e-posta: Kongre Sekreteri Elif Þen Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA e-posta: TÜRK TORAKS DERNEÐÝ Türk Toraks Derneði Baþkaný Feyza Erkan Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL e-posta: Türk Toraks Derneði Genel Sekreteri Gaye Ulubay Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ANKARA e-posta: Bilimsel Komite Baþkaný Bilun Gemicioðlu Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý AD ÝSTANBUL e-posta: Toraks Derneði Genel Merkezi Turan Güneþ Bulvarý, Koyunlu Sitesi No: 175/9 Oran, ANKARA Tel: Faks: e-posta: Organizasyon Sekreteryasý Topkon Kongre Hizmetleri Zühtüpaþa Mah. Rýfat Bey Sok. No:24 Kalamýþ, Kadýköy- ÝSTANBUL Tel: (PBX) Faks: e-posta: Web:

Akciðer Saðlýðýna Adanmýþ 20 Yýl TÜRK TORAKS DERNEÐÝ 15. YILLIK KONGRE Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði'nin 11-15 Nisan 2012 tarihleri arasýnda Antalya Side Starlight Otel Kongre Merkezi'nde

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 DAVET YAZISI Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kistik Fibrozis

Detaylı

Þubat 2009 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU www.febrilnotropeni.net www.febrilnotropeni.net FEBRÝL NÖTROPENÝ MEZUNÝYET SONRASI EÐÝTÝM KURSU Deðerli

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Davet. Değerli Meslektaşlarım,

Davet. Değerli Meslektaşlarım, Davet Değerli Meslektaşlarım, 6-8 Şubat 2015 tarihleri arasında, %100 pratik kongremizin dördüncüsü Kıbrıs ta gerçekleşecektir. Günlük pratik uygulamaların ele alınacağı kongremizde kardiyovasküler hastalıkların

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI

REKLAM DUYURU ORGANÝZASYON SEKRETERYASI REKLAM ORGANÝZASYON SEKRETERYASI KONGREorganizasyonlarý Turan Güneþ Bulvarý 15. Cad. 70. Sk. No:28 06550 Oran, Ankara Tel: 312. 491 88 88 Fax:312. 491 99 89 valor@valor.com.tr DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız, Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin 3600 üyesi ile Göğüs Hastalıkları alanındaki en büyük ailesi olan Türk Toraks Derneği nin 2-6 Nisan 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz,

Davet. Deðerli Meslektaþlarýmýz, Davet Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye de tüm geriatri camiasýný içinde barýndýran Akademik Geriatri Derneði nin bir aktivitesi olarak 29-31 Ekim 2010 tarihlerinde Çeþme Radisson Blu Otel de 1. Yaþlýlýkta

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015 ŞUBE PROJELERİ Proje Adı tarih Hedef İzlenecek strateji Sorumlu kişiler Kistik fibrozis Kasım- Erişkin Göğüs Hastalıkları uzmanlarının bu Kistik

Detaylı

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ,

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, Çocuk ürolojisi ülkemizde yan dal uzmanlığı olarak tescil edilmiş bir bilim dalıdır. Ülkemizde çocuk ürolojisi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, olgu çeşitliliğinin arttırılması,

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

OLGULARLA PET/BT KURSU

OLGULARLA PET/BT KURSU OLGULARLA PET/BT KURSU Sevgili meslektaşlarımız, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu olarak, sizleri, 22-25 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Seferihisar Doğanbey de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım,

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım, DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu nun ondördüncüsü 3 5 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri

Çukurova iç Hastaliklari.. Günleri Çukurova iç Hastaliklari. Günleri Degerli meslektasim, Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi iç Hastaliklari Günleri'nin bir gelenek haline geldigini gururla görmekteyiz. Bu sempozyum süresinde, günlük pratikte

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sevgili Meslektaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarımız, Sizleri, 30 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya Papillon Aysha Otelde, yapılacak olan 14. Rejyonel Anestezi Kongresi ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþlarýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin birlikte çalýþmasýný gerektirmektedir. Ürogenital

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, 1. DUYURU DAVET Değerli Meslektaşlarımız, 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 18-21 Nisan 2018 tarihleri arasında İzmir'de Çeşme Sheraton Hotelde düzenlenecek r. 12.Ulusal

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði' nin 16-19 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Sivas 'ta düzenleyeceði 5. Eðitim Programý' nda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

SHERATON HOTEL SAMSUN 1.DUYURU

SHERATON HOTEL SAMSUN 1.DUYURU 1.DUYURU DAVET Değerli meslektaşlarım, 1996 yılından itibaren iki yılda bir olarak düzenlenen Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi nin onbirincisini Samsun da gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ EYLEM PLANI ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ EYLEM PLANI ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ MARMARA ŞUBESİ EYLEM PLANI 2016- ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ Adı Tarih Hedef İzlenecek Strateji Sorumlu kişiler Kursun yapılacağı il SAKARYA olması nedeni ile MARMARA, ISTANBUL ve BATI KARADENİZ şubelerinden

Detaylı

www.hepatolojiokulu2016.com

www.hepatolojiokulu2016.com 1. DUYURU DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Değerli Öğrenciler, Türk Karaciğer Araş rmaları Derneği Hepatoloji Okullarının al ncısını 13-15 Mayıs 2016 da Antalya da gerçekleş rilecek r. Bu seneki okulumuzda

Detaylı

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU

KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri 7-8 ARALIK 2012 Congresium International Convention & Exhibition Centre, ANKARA KORELATİF GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU Toraks ve Akciğer Maligniteleri

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

VIII. KİSTİK FİBROZİS SEMPOZYUMU. AİLE EĞİTİM TOPLANTISI 1.DUYURU MAYIS Limak Ambassadore Hotel - ANKARA

VIII. KİSTİK FİBROZİS SEMPOZYUMU. AİLE EĞİTİM TOPLANTISI  1.DUYURU MAYIS Limak Ambassadore Hotel - ANKARA VIII. KİSTİK FİBROZİS SEMPOZYUMU ve AİLE EĞİTİM TOPLANTISI www.kistikfibrozis2017.org 26-27 MAYIS 2017 Limak Ambassadore Hotel - ANKARA 1.DUYURU 1 Sayın Meslektaşlarımız, DAVET YAZISI Çocuk Solunum Yolu

Detaylı

KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU

KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU KATILIMCININ Unvanı :. Adı :.. Soyadı :. Kurum :.. Adres :... Tel :. Fax :. E-posta : FATURA BİLGİLERİ Fatura İsmi :. TC Kimlik No :.Firma Adı :. Vergi Dairesi

Detaylı

DEDEMAN ANTAKYA Deðerli meslektaþlarýmýz, Uzun zamandýr gerçekleþtirmeyi arzuladýðýmýz ilk bilimsel kongre etkinliðimizi hayata geçirmenin heyecaný içerisindeyiz. Hoþgörünün ve çok kültürlülüðe iliþkin

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU Kıymetli Meslektaşlarımız, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu olarak, sizleri 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Hilton Bodrum Türkbükü Otel de gerçekleştireceğimiz sonbahar

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

KURULLAR TÜRKÝYE ACÝL TIP DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU Baþkan Yýldýray ÇETE Baþkan Yardýmcýsý Arzu DENÝZBAÞI ALTINOK Genel Sekreter Bülent ERBÝL Sayman Cem OKTAY Üyeler Ersin AKSAY Özlem KÖKSAL Hakan TOPAÇOÐLU

Detaylı

ACÝL SERVÝS HEKÝMÝ AÝLE HEKÝMÝ DÝYALÝZ HEKÝMÝ KURUM HEKÝMÝ MUAYENEHANE HEKÝMÝ ÝÞYERÝ HEKÝMÝ TOPLUM SAÐLIÐI HEKÝMÝ 112 HEKÝMÝ 17 Pratisyen Hekimlik Kongresi Klinik Bag ýmsýzlýk ve Mesleki Egitim Hakký 8-11

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Nükleer Týp Derneði Yönetim Kurulu olarak 3. PET-BT sempozyumunu, 12-15 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Erzurum da yapmaya karar vermiþ bulunuyoruz. Tüm dünyada olduðu gibi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Davet. Değerli meslektaşlarımız,

Davet. Değerli meslektaşlarımız, Davet Değerli meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmaya yönelik

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi nin altıncısını 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde Rixos Premium Belek, Antalya da gerçekleştireceğiz. Kongremizde

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 1-2 Nisan 2010 Ramada Plaza, Ankara www.turkkanser.org.tr 5.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,, Doç. Dr. Akın KAYA 1. Baskı 2011 ISBN : 978-605-88844-6-5 2011 Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde Çavuşoğlu

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik Biyokimya

Detaylı

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır.

29-30 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne. Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Edirne Erken kayıt ve bildiri gönderimi 15 Eylül e kadar uzatılmıştır. Değerli Meslektaşlarım; Nükleer Tıp Derneği Yöne m Kurulu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa

XI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 7-11 Mayıs 2008 Almira Hotel Bursa Ekokardiyografi Almira Hotel Sayın Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi nun yıllık Mezuniyet Toplantılarının 11. sini 8-10 Mayıs 2008 tarihinde, Almira Otel de gerçekleştireceğimizi

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı 1. DUYURU DAVET YAZISI Değerli Ka lımcılar, Talasemi ve Hemoglobinopa ler in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopa Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi

Detaylı

ULUSAL HEMATOLOJÝ ve HEMATOLOJÝK ONKOLOJÝ KEMÝK ÝLÝÐÝ TRANSPLANTASYON 2.HEMÞÝRELÝÐÝ KONGRESÝ 15-17 Eylül 2011 Barcelo - Eresin Topkapý Hotel / Ýstanbul ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarým, Hokit derneði olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Kronik Hastalıkların Yönetimi Aile Sağlığı Elemanı Katılımlı Aile de liğin Hekimorlar 2 Rap Ulusal Kongresi Kongre Konusu www.antalyakongre2018.com Kronik Hastalıkların Yönetimi 05-08 Nisan 2018 Rixos Premium Belek The Land of Legends

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 09-10 Nisan 2010 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Deðerli meslekdaþlarýmýz, Sizleri Febril Nötropeni Derneði tarafýndan 20-22 Þubat 2009 tarihleri arasýnda Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecek 5. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrasý

Detaylı

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz.

DUYURU. 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. DUYURU 10. Ege Dermatoloji Günleri ne ait sunumlar kongre websitemizde yayınlanmıştır. İzlemek için websitemizi ziyaret ediniz. www.egedermatoloji2016.org Webcast/10.Ege Dermatoloji Günleri Sayın Meslektaşlarımız,

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU

9. ACİL TIP OKULU ACİL TIPTA TEDAVİ SEMPOZYUMU 29-31 MAYIS 2015 Sempozyum Başkanı Doç.Dr. Selahattin Kıyan ATOK Başkanı KUŞADASI ANADOLU TURİZM VE UYGULAMA OTELİ CORAL HILL www..com SEMPOZYUM BAŞKANI Doç. Dr. Selahattin Kıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Sizleri 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı nın düzenlemiş olduğu

Sizleri 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı nın düzenlemiş olduğu DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 24-26 Mart 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı nın düzenlemiş olduğu BT Kursu nun dokuzuncusuna davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı