İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ"

Transkript

1 SAYFA NO 1/15 Alkol-Barbitüratlar Allopurinol-Antineoplastikler Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol- klortiazid Aminoglikozit-Aminoglikozit Aminoglikozit-Dimenhidrinat Aminoglikozit-Eter Aminoglikozit-Heparin Aminoglikozit-Kürarizanlar Aminoglikozitler-B12 vit, Kolşisin, Metotreksat, 5FU Aminoglikozit-Metoksifloran Amiodaron- Digoksin ve antikoagülanlar Anestezik İlaçlar- Rifampisin Antasidler- Oral Kontraseptifler Antibiyotikler- Hidrokortizon Beta adrenerjik reseptör blokörleri -Antidiabetikler Barbitüratlarla birlikte alkol alınması SSS'inde depresyonun artması sonucu koma ve ölüme neden olabilir. Allopurinol, Antineoplastiklerden merkaptopurin ve azotiopurinin etkilerini arttırır. Allopurinol, siklofosfamidin etkisini artırır. Allopurinol ve klortiazid birlikte kullanılırsa alerjik reaksiyonlar ve böbrek yetmezliği meydana gelir. Ototoksik etkilerinde önemli artış görülür. İşitme fonksiyonunda bozulma görülür. Nöromüsküler iletide artma ve uzama görülür. Birlikte enjekte edilmemelidir. Aminoglikozitlerin dozajında heparinli tüpler kullanılmamalıdır. Nöromüsküler iletide aşırı blokaj sonucu solunum durması yada apne meydana gelebilir. Aminoglikozitler, B12 vit, Kolşisin, Metotreksat, 5FU ilaçlarının absorbsiyonunda azalma görülür. Böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Digoksin ve antikoagülanlarla birlikte kullanılmaz. Beta blokörler ve kalsiyum antagonistleri ile birlikte dikkatle kullanılır. Rifampisin, hepatotoksik potansiyeli olan anestezik ilaçlarla (halotan) kullanılırsa karaciğer bozukluklarına yol açabilir. Antasid ilaçların oral kontraseptiflerin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir. Hidrokortizon, aynı infüzyon şişesinde tetrasiklinler, kanamisin ve kloramfenikolle çökme yapar. Beta adrenerjik reseptör blokörü ilaçlar, insulin ve oral antidiabetiklerin etkilerini artırır.

2 SAYFA NO 2/15 Antiepileptik ilaçlar- Metadon Antiepileptik ilaçlar- Oral Kontraseptifler Antihistaminikler-barbitüratlar Antihistaminikler-SSS depresanları Antikolinerjikler-Trisiklik antidepresanlar Antikolinerjikler- klorpromazin Antineoplastikler-Kortikosteroid Antitüberkiloz ilaçlar- alkol Asetazolamid-Amfetamin Asetazolamid-Aspirin Asetazolamid-Barbitüratlar Asetazolamid-Trisiklik antidepresan Aspirin- Klorpropamidin Azapropazon-oral antidiabetikler Metadon, karbamazepin'in serum düzeyini arttırarak toksik etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Hidantoin, pirimidon, barbitüratlar, karbamazepin gibi antiepileptik ilaçlar, oral kontraseptif alan kadınlarda ara kanamalarına ve gebeliğe neden olabilirler. Antihistaminik ilaçların ve barbitüratların meydana getirdikleri SSS depresyonunda artış görülür. SSS üzerine olan depresif etkide artış olabilir. Trisiklik antidepresanlarla birlikte anti-kolinerjik ilaçların kullanılması, aditif antikolinerjik etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Benzatropin, biperiden, sikrimin, etopropazin, prosiklidin, triheksifenidil ve profenamid gibi antikolinerjik parkinson ilaçları, klorpromazinin oluşturduğu tardif diskineziyi artırırlar. Kortikosteroidler, metotreksatın toksisitesini arttırabilir İsoniazid ile birlikte alkol alındığında izoniazidin biotransformasyonu hızlanabilir. Ayrıca alkole olan tolarans azalır. Asetazolamid amfetaminin etkisinin arttırır. Birlikte kullanıldığında şiddetli asidoz oluşabilir. Asetazolamid, Barbitüratların uyku süresinde artma görülür. Asetazolamid, Trisiklik antidepresanların SSS üzerine olan etkileri şiddetlenir. Klorpropamidin hipogilisemik etkisini arttırır. Azopropazon,oral antidiabetiklerin etkisini arttırabilir.

3 SAYFA NO 3/15 Azapropazon-oral antikoagulanlar Azopropazon-Alkol Azopropazon-Hidantoinler Azopropazon, oral antikoagülanların etkisin arttırabilir. Azopropazonla birlikte alkol alınırsa SSS depresyonunda artma meydana gelir. Azopropazon, fenitoinin etkisini arttırabilir. Barbütüratlar- SSS depresanları üzerine olan depresif etkide artış görülür. Barbütüratlar-Reserpin Barbütüratlar-Propranolol Beta blokörler-barbütüratlar Beta blokörler- adrenalin Butirofenonlar-Lityum karbonat Dakarbazın/Prokarbazın-alkol Difenoksilat-MAO inhibitörleri Difenoksilat-SSS depresörleri Digital-Rauwolfia alkoloid Digital-Propantelin Diklofenak-Lityum karbonat Dipiridamol-Heparin Disopiramid- Antiaritmikler Reserpin, barbitüratların SSS 'ini deprese edici etkilerini şiddetlendirir. Propranolol, barbitüratların akut toksisitesini artırır. Deney hayvanlarında (fare) propranolol barbitüratların SSS üzerindeki depresif etkisini artırır. Selektif etkili olmayan beta blokör ilaçlar (propranolol)kullananlara adrenalin verilmesi kan basıncının artmasına ve brakardiye yol açar. Haloperidol gibi butirofenon türevleri lityum karbonatla birlikte kullanılırsa ensefalopati şeklinde ciddi yan etkiler görülür. Dakarbazin yada prokarbazin tedavisi gören hastaların alkol kullanmaları kızarma (flusching)reaksiyonlarına neden olur. Hipertansif kriz meydana gelebilir. Alkol,barbitürat ve trankilizanların SSS üzerine olan etkilerinde artış görülür. Rauwolfia alkoloidlari digitalin aritmik etkisini arttırır. Digital(digoksi) kullanan hastalarda propantelin kullanılması toksik belirtilere yol açabilmektedir. Diklofenak,lityum kan konsatrasyonunu arttırır. Dipiridamol trombositlerin adhesyonunu inhibe ettiğinden heparinize hastalarda kanama riskini artırabilir. Antiaritmik bir ilaç olan disopiramid'in antikolinerjik etkileride olduğundan aditif bir etkileşme söz konusudur.

4 SAYFA NO 4/15 Disülfiram-İsoniasid-Disülfiram Dopamin-MAO inhibitörleri Eritromisin-Glukokortikoidler Eritromisin-Teofilin Eter-Aminoglikozitler Fenitoin-Barbitürat Fenotiazin Türevlerinöroleptikler Fenotiazinler-Trisillik antidepresan Fenotiyazinler-Barbitürat Genel Anesteziklerbetamimetikler Guanetidin-Betanidin- Debrizokin Guanfasin-Antipsikotikler Guanfasin-Beta blokörler H2 Blokörleri-Simetidin Halojenli anestezikler-alkol İsoniasid ve disülfiram birlikte kullanıldığında koordinasyon ve davranış bozuklukları görülebilir. Dopamin-MAO inhibitörlerinin toksik etkiler ortaya çıkabilir. Eritromisin glukokortikoidlerin eliminasyonunu yavaşlatarak kan konsantrasyonunu yükseltebilir. Eritromisin teofilinin toksik etkilerini arttırır. Eter, siklopropan,halotan,metoksifluran ve azot protoksit gibi inhalasyon anestezikleri, aminoglikozit antibiyotiklerle (neomisin,kanamisin,gentamisin, streptomisin)birlikte kullanılırsa solunum depresyonu ve nöromüsküler blok şiddetlenir). Barbitüratlar fenitoin'in serum düzeyini değiştirebilirler. Meperidin,metadon,fentanil,anileridin,hidrokodon,levorfenol,hidromorfon,morfin,kodein,oksikodon ve oksimorfon gibi narkotik analjezikler fenotiazin gurubu nöroleptiklerle(klorpromazin, prometazin,propiyomazinin)birlikte kullanılırsa solunum depresyonunda a Trisillik antidepresanlarla fenotiyazin grubu nöroleptiklerr birlikte kullanılırsa her iki grup ilacın da serum düzeyleri yükselir. Fenotiyazin grubu nöroleptikler barbitüratların SSS üzerine olan depresif etkisini artırabilirler. Halotan, siklopropan,trikloretilen,kloroform,v.b. Genel anestezik ilaçlarla anestezi sırasında adrenalin ve diğer betamimetiklerin (i.v.)verilmesi şiddetli kardiyovasküler bozukluklara neden olur. Adrejenik ilaçlarla birlikte kullanıldığında hipertansiyon oluşturabilir. Sedatif etkide artış görülür. Bradikardi oluşur. Simetidin non selektif beta adrenerjik reseptör blokörlerinin etkilerini güçlendirir, Halotan, enfluran,izofluran,metoksifluran ve kloroform gibi hepatotoksik potansiyeli olan ilaçlar,alkoliklerde şiddetli

5 SAYFA NO 5/15 Halotan-Adrenalin Halotan-Hidantoinler Heksobendin-Aspirin Heparin-Aspirin Heparin-Dekstran Hidralazin-Diazoksid İndirekt Sempatomimetikler İnsilün-Klorpromazin İnsulin-MAO inhibitörü İnsulin-Tiroid Hormonu Kalsiyum-Digitalik Kalsiyum Antagonistleri- Beta adrenerjik reseptör bloköler Kaptopril- Beta adrenerjik reseptör bloköler Kaptoril-Diüretikler Kemoterapötikler-Oral Kontraseptifler hepatotoksisiteye yol açabilirler. Halotan ve kloroform verilişinden sonra IV yoldan adrenalin enjeksiyonu şiddetli kardiyotoksik etkilere yol açar Fenitoin, halotanın hepatotoksik etkilerini arttırabilir Aspirinin trombosit agregasyonu üzerine olan etkisinde artma görülebilir. Antikoagülan etkide önemli artış görülür Dekstran, heparinin antikuagülan etkisini arttırır Diazoksid, hidralazinin etkisini arttırır. Lokal yada sistemik kullanışlarında beta adrenerjik reseptör blokörü alan hastalarda hipertansiyon oluşturabilirler. Klorpromazin, İnsulin'in etkinliğini azaltarak hiperglisemi oluşturabilir. MAO inhibitörü insulinin etkinliğini artırıp aşırı hipoglisemiye neden olabilirler. Triiyodotronin ve levotiroksinin bağlanmasını inhibe ederek hipotroidizme neden olabilir.ayrıca diyabetlilerde insuline gereksinim artabilir. Digitaliklerin etkisini şiddetlendirir. Beta adrenerjik reseptör bloköleri,kalsiyum antagonistlerinin (verapamil,nifedimin)kalp üzerine olan etkilerini artırırlar. Beta adrenerjik reseptör blokörler, kaptoprilin etkinliğini artırır. Aditif etkileşme görülür Penisilinler, sefaleksin, kloramfenikol,tetrasiklinler,eritromisin,klindamisin,baktrim,nitrofuantoin gibi kemoterapötik ilaçlar ara kanamalara ve oral kontraseptif ilaçların etkinliğinde azalmaya neden olabilirler.triasetiltilelandomisin(tao)ile birlikte or

6 SAYFA NO 6/15 Kinidin-Reserpin Kinidin-Digoksin Kinidin-Alkali ilaçlar Kinidin-Digital Kinidin-Reserpin Kinidin-Tubokürarin Kinidin-Varfarin Klonidin-Nitroprusiyat Kloramfenikol- Sülfonilüre kloramfenikol- hidantoin kloramfenikol- oral antikoagülanlar kloramfenikol- tolbutamid Kloramfenikol-Barbitüratlar Klorpromazin-İnsulin Klortiazid-Allopurinol Klortiazid-Digital Klortiazid-Karbenoksolon Klortiazid-Klorpropamid Reserpin, kinidin'in kardiyak etkilerini şiddetlendirir Digoksin, kinidinle birlikte kullanılırsa serum düzeyi iki katı artar. İdrar ph'sını artıran ilaçlar(asetazolamid,sodyum karbonat) kinidinin toksisitesini artırabilirler. Digitalin serum düzeyi artabilir. Kinidinin antiaritmik ve kardiyodepresan etkilerinde artış görülür. Nöromüsküler blokajda artış görülür. Varfarin hipoprotrombinemik etkinliği arttırabilir. Nitroprusiyatın kan basıncının düşürücü etkisi artar. Sülfonilüre bileşiklerinin etki süresini uzatabilir. kloramfenikol hidantoinin toksisitesini arttırır. kloramfenikol oral antikoagülanların(kumarin) etkilerini potansiyelize ederler.. kloramfenikol tolbutamidin hipoglisemiyan etkisini arttırır. Kloramfenikol barbitüratların SSS üzerine olan depresif etkilerini arttırır. İnsulin ile birlikte kullanılması diyabetli hastalarda hipergilisemi yapabilir. Önemli alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Potasyum kaybına neden olan diğer diüretikler gibi klortiazid de digitallerin kardiotoksisitesini arttırır Hipokalemi oluşabilir. Hiponatremik ve hipokalemik aditif etkileşme meydana gelebilir

7 SAYFA NO 7/15 Klortiazid-Lityum karbonat Klortiazid-Probenesid Klortiazid-Tübokürarin Klortiyazid-Digitalik Kolestiramin- Tiroit Hormonu Kortikosteroidler-Sülfonilüre Kortikosteroidler-Digitalik Ksantin türevleri- Teofilin türevleri Lidokain-Barbitüratlar Lidokain-Benzodiazepinler Lidokain-Beta blokörler Linkozaminler-Nöromüsküler blokörler Lidokain -barbitüratlar Lokal Anestezikler- Nöromüsküler Blokörleri MAO İnhibitörleri- trisiklik antidepresanlar MAO İnhibitörleri-barbitürat MAO İnhibitörleri- meperidin Lityumun nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerinde artma olur Ürik asit retansiyonu görülür. Aşırı hipokalemi sonucu nöromüsküler blokaj artar Digitaliklerin miyokard üzerine olan toksik etkilerini artırırlar. Kolestiramin,tiroid hormonunun absorbsiyonunu azaltarak hipotiroidizme yol açabilir Sülfonilüre türevlerinin etkisini arttırır Digitaliklerin kalp üzerine olan toksik etkilerini artırırlar. Teofilin ve türevleriyle birlikte sempetomimetik ilaçların kullanılması toksik etkilerin artmasına neden olur. Solunum depresyonunda artış olabilir Lidokainin SSS üzerine olan toksik etkilerinde artış görülür Lidokainin biyolojik yarılanma ömründe uzama oluşabilir Linkozaminler nöromüsküler ilaçların etkinliğini arttırabilir Lidokain'in, barbitüratların solunum depresyonu yapan etkisini artırdığı deneysel olarak gösterilmiştir. Lidokain,prokain,mepivakain,prilokain ile birlikte depolarizasyonsuz ve depolarizasyonlu nöromüsküler blok yapan ilaçların birlikte kullanılması Amitriptilin ve desipramin gibi trisiklik antidepresanlarla MAO inhibitörlerinin birlikte kullanılması sonucu kardiyovasküler düzensizlikler, eksitasyon, rijidite, hipereksi gibi şiddetli toksik etkiler ortaya çıktığı bildirilmiştir. Deneysel olarak MAO İnhibitörleri hayvanlarda barbitüratların etkisini artırır. Pargilin, iproniazid, izoniazid ve tramilspromin gibi MAO inhibitörleri meperidinle birlikte alınırsa aşırı SSS depresyonu,koma ve ölüm meydana gelebilir

8 SAYFA NO 8/15 MAO İnhibitörleri-Oral antidiabetik MAO İnhibitörlerisempatomimetik MAO İnhibitörleri- İnsulin Meperidin- pargilintranilspromin MAO İnhibitörleri- Metildopa Metildopa-Lityum karbonat Metildopa-Metotrimeprazin Metildopa-Noradrenalin Metoklopramid-Nöroleptikler Metoksifluran-Tetrasiklin Metotreksat-alkol Metotreksat-Aspirin Metotreksat-PABA Metotreksat-Probenesid Metotreksat-Sitarabin Metotreksat-Sülfizoksazol Oral antidiabetiklerin etkisini artırır. Direkt ve indirekt etkili sempatomimetiklerle birlikte kullanılırsa hipertansif kriz oluşturabilirler. İnsulin kullanan hastalara MAO inhibitörleri verilmesi hipoglisemi belirtilerini arttırır. MAO inhibitörlerinden pargilin ve tranilspromin'in meperidinle birlikte kullanılması, hiperpireksi, eksitasyon, rijidite,ciltte kızarıklık, terleme,konfüzyon,hipotansiyon ve solunum depresyonu gibi şiddetli belirtilere neden olabilir. Fenelzin, isokarboksazid, pargilin ve tranilspromin MAO inhibitörleriyle birlikte metildopa kullanılması anteriyel kan basıncında şiddetli artışa neden olur. Metildopa, lityum karbonatın serum düzeyini artırarak toksik belirtilerin ortaya çıkmasına yol açar. metildopanın antihipertansif etkisi artar Aşırı hipertansiyon oluşur Ekstrapiramidal etkilerde şiddetlenme görülür Böbrek yetmezliği olan hastalarda metoksifluran anestezisinden sonra tetrasiklin toksik etkilere neden olabilir Alkol metotreksatın hepatotoksik etkisini artırır. Aspirin, metotreksatın serum düzeyini artırır. PABA, metotreksatın toksisitesini artırır. Probenesid, metotreksatın toksisitesini artırır. Sterabin,metotreksatın etkisinde artma yapar. Sülfizoksazol, metotreksatın serum düzeyini artırır.

9 SAYFA NO 9/15 Naproksen-Oral antikoagulanlar Kumarin gurubu antikuagülanların etkisi naproksen tarafından arttırılır Narkotik Analjezikler- Klorpromazin ve meperidin Netilmisin-Digoksin Netilmisin-Etakrinik asit ve Furosamit Nimarazol -alkol Nitritler-Alkol Nitroprussid-Ganglioplejikler Oral Antidiabetikler- Androjen İlaçlar Oral Antikoagulanlar-Metadon Oral Antikoagulanlar- Testosteron Klorpromazin ve meperidin morfin, fentanil, hidromorfon ve oksimorfon'un solunum depresyonu oluşturucu etkisini arttırır. Netilmisinle birlikte alındığında digoksinin kan düzeyi yakından izlenmelidir Netilmisinin ototoksik etkisini arttırırlar Nimarazol alkolle birlrkte alındığında disülfiram benzeri reaksiyonlar (baş ağrısı, bulantı ve terleme)görülür. Nitritler alkolle birlikte alınırsa hipotansif etkileri artar Nitroprussidin hipotansif etkisini arttırırlar Androjen ilaçlar,oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar. Metadonla birlikte varfarin kullanılması sonucu şiddetli hipoprotrombinemi ve kanama ortaya çıkabilir Testosteron ve türevleri oral antikuagülanların etkisini arttırabilir. Oral Antikoagulanlar-Sülfonilüre Sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar Oral Antikoagulanlar- Oral Kontraseptifler Dikumarolün - Kortikosteroit Oral Antikoagulanlar- Tiroit Hormonu Oral Antikoagulanlar- Aspirin, Oral kontraseptifler, oral antikoagulanların etkinliğini değiştirebilirler Kortikosteroidler, dikumarolün etkisini değiştirebilir. Tiroid hormonu içeren türevler, oral antikoagülanların hipoprotrombinemik etkisini arttırır. Aspirin,baktrim,allupurinol,anabolik steroidler,simetidin,klofibrat,sülfonamidler,oksifenbutazon ve tiroid hormonu içeren

10 SAYFA NO 10/15 baktrim,allupurinol,anabolik steroidler,simetidin,klofibrat,sülf onamidler,oksifenbutazon ve tiroid hormonu içeren ilaçlar Parasetamol-Alkol Parasetamol-Aminopirin yada Antipirin Parasetamol-Barbituratlar Parasetamol-Kodein Parasetamol-Metoklopramid Pargilin-İnsülin Pargilin-Meperidin Pargilin-Sempatomimetikler ilaçlar oral antikoagülanların etkisini arttırırlar Kronik alkolizm,parasetamolun neden olduğu karaciğer nekrozun oluşumunu arttırır Aminopirin parasetamolün hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini arttırır. Barbüratlarla birlikte parasetamol kullanılması hepatotoksik etkinin şiddetlenmesine yol açabilir Kodein, parasetamolun hepatotoksik ve nefrototoksik etkilerini arttırabilir Metoklopramid(dopamin antagonisti) parasetamolün sindirim kanalında absorbsiyonunu arttırarak serum düzeyini yükseltir Hipoglisemik etkide artış görülür Eksitasyon, kas rijiditesi,ateş,ciltte kızarıklık,terleme,bilinç kaybı,hipotansiyon ve solunum depresyonu görülür Hipertansif kriz oluşur Pargilin-Trisiklik antidepresanlar Hiperpireksi,aşırı uyarım,kas rijitidesive kan basıncı düzensizlikleri görülür Penisilin-Eritromisin Penisilin-Kontraseptifler Penisilinler-Aspirin Penisilin-Probenisid Piperazin-Klorpromazin Pirazolonlar-Sülfonilüre Antibakteriyel etkide sinerjizma olur Kontraseptif etkinlik azalabilir Penisilinin biyolojik yarı ömrü uzar serum düzeyi yükselir Penisilinin kan konsantrasyonunun artmasına yol açabilir Piperazin alan hastalara klorpromazin verilmesiyle konvilsiyon oluşabilir. Sülfonilüre bileşiklerinin hipoglisemik etkisini arttırabilirler.

11 SAYFA NO 11/15 Pirazolonlar- Androjen ve Anabolizanlar Pirazolonlar-Hidantoinler Pirazolonlar-Kolestiramin Androjenler ve anabolizanlar pirazolonların serum düzeylerini arttırabilirler Pirazolonlar,fenitoinin kan konsantrasyonunu arttırırlar Kolestiramin,bağırsaklarda pirazolon gurubu ilaçları(fenilbutazon) bağlayabilir Pirazolonlar-Oral Antidiabetikler Glisiklamid gurubu oral antidiabetiklerin biyolojik yarı ömrü fenilbütazondan sonra uzar Pirazolonlar-Salisilatlar Pirazolonlar-Testosteronlar Polipeptid antibiyotikler(kolismetat)- Aminoglikozitler Fenilbutazon,salisilatların yüksek dozlardaki ürikozürik etkisini inhibe eder Oksifenbutazon'un plazma konsantrasyonu testosteron türevleri(metandienon)tarafından arttırılabilir Birlikte verildiğinde nöromüsküler blokaj sonucu solunum güçlüğü görülür Prepedil-MAO inhibitörleri Toksik etkiler ortaya çıkabilir. Prokain-Ekotiyofat Propranolol-Oral antidiabetik Propranolol- İnsulin Kuvaterner amin içeren bir organofosfat olan ekotiyofatı uzun süre kullananlara prokain verilmesi anaflaktik tipte reaksiyonlara neden olabilir Oral antidiabetiklerin etkisini artırır. İnsulinin etkisini arttırır Reserpin-İmipramin/Desipramin Reserpinin, imipramin ve desipraminin etkilerini artırdığı gösterilmiştir. Reserpin-Barbitürat Reserpin-Fenotiyazin Reserpin barbitüratların SSS depresyonu ve kardiyotoksik etkilerini artırır. Fenotiyazinler,reserpinin kan basıncını düşürücü etkisini şiddetlendirirler

12 SAYFA NO 12/15 Reserpin-Digitalik Reserpin-Alkol Reserpin-Barbitüratlar Reserpin-Digital Reserpin-Kinidin Reserpin-MAO inhibitörleri Reserpin-Metotrimeprazin Rifampin- İsoniasid Salisilatlar-Alkol Salisilatlar-Antikoagülanlar Salisilatlar-Antineoplastikler Salisilatlar-Hidantoinler Salisilatlar-Kortikosteroidler Salisilatlar-Oral antidiabetikler Salisilatlar-Parasetamol Salisilatlar-PAS Salisilatlar-Penisilinler Digitaliklerin aritmi yapıcı etkisini artırır. Reserpin alanlarda alkol ve diğer SSS depresanlarına karşı duyarlılık artar Hipnotik etkide artış görülür Digitalin aritmik etkisinde artma görülür Kinidinin antiaritmik ve miyokart depresan etkisi reserpin tarafından arttırılır Hipertansif kriz oluşabilir Reserpinin antihipertansif etkisinde artma meydana gelir İsoniasid ile birlikte rifampin kullanılması hepatotoksik insidansın artmasına yol açar. Salisilatlar içeren analjezik ilaçlarla (aspirin)birlikte alkol alınması,mide mukozasına iritasyonu artırarak gastrik kanamalara yol açabilir Oral antikoagulanlarla ve heparinle birlikte salisilat gurubu aneljezikler kullanılırsa hipoprotrombinemik etkileri artar ve kanamalar oluşabilir Salisilatlar (aspirin) metotreksatın serum düzeyini yükselterek toksisitesini arttırabilirler Salisilatlar,fenitoinin plazma proteinlerine olan bağlarını çözerek kandaki serbest ve aktif konsantrasyonlarını arttırlar Hidrokotizon ve salisilatların(aspirin)birlikte kullanılması mide mukozası üzerinde iritan etkinin sumasyonuna neden olurlar Klorpropamid,tolbutamin,asotoheksamit ve tolazamid gibi oral antidiabetiklerle birlikte salisilatlar(aspirin) kullanılırsa hipoglisemik etki şiddetlenebilir Salisilatlar parasetamolun hepatotoksik ve nefrotoksik etkilerini arttırırlar Salisilatlarla PAS birlikte kullanılırsa PAS'ın etkisi aşırı derecede artar Salisilatlar, penisilin gurubu antibiyotiklerin serum düzeyini arttırır

13 SAYFA NO 13/15 Salisilatlar-Pirazolonlar Sefalosporinler-Aminoglikozitler Sefalosporinler-Furosemit Sefalosporinler-Kolistin Sempatomimetikler- Trisiklik antideprasan ilaçlar Sempatomimetikler- MAO inhibitörü Simetidin-Teofilin Sisplatin-Aminoglikozid antibiyotikler Sulindak-Oral antikoagulanlar Süksinilkolin- Digitalizler Sülfonamidler- Sülfizoksazol/Tiyopentalin Sülfonamidler ve Kotrimoksazol Sülfonamidler-Alkol Sülfonamidler-Antikuagülan Sülfonamidler-Fenitoin Salisilatlar,pirazolon gurubu ilaçların(sulfinpirazon,oksifenbutazon,fenilbutazon) ürikozürik etkisini antagonize ederek ürik asit retansiyonuna neden olabilirler Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin(sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir. Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin(sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir. Birlikte kullanılmaları sefalosporinlerin(sefaloridin) nefrotoksisitesini arttırabilir. Trisiklik antideprasan ilaçlar, direkt ve indirekt sempatomi metik ilaçlarla birlikte verilirse onların kardiyovasküler etkilerlnde şiddetlemmeye yol açarlar. MAO inhibitörü kullanan hastalara direkt ve indirekt sempatomimetik ilaçların verilmesi hipertansif krize yol açar. Simetidin teofilini serum düzeyini arttırabilir Aminoglikozid antibiyotikler,sisplatin nefrotoksik ve ototoksik etkilerini artırırlar. Oral antikuogulanların etkisinde azalma görülür. Alopurinol ve ampisilin birarada verilirse alerjik cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir. Digitalize hastalara süksinilkolin verilmesi ventriküler aritmilere yol açar. Sülfizoksazol, tiyopentalin anestezi oluşturucu etkisini artırır. Sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar Alkolün yan etkilerinin artmasına neden olurlar Ko-trimoksazol antikoagulanların etkisini arttırır Bazı sülfonamdiler(ko-trimoksazol)fenitoinin kan konsantrasyonunu arttırırlar

14 SAYFA NO 14/15 Sülfonamidler-Folik asit Sülfonamidler-Metotreksat Sülfonamidler-Oral antidiyabetikler Sülfonamidler-Paraldehit Sülfonamidler-Sülfinpirazon Sülfonamidler-Tiyopental Tetrasiklin-Furosemit Tetrasiklinler-Metoksifluran Tetrasiklin-oral antikoagülanlar Tiazid Diüretikler- lityum karbonat Tiazidler-Sülfonilüre Triksiklik Antidepresanlar-Tiroit hormonu Trisiklik Antidepresanlar Trisiklik Antidepresanlar Trisiklik Antidepresanlar Tübokürarin-Morfin Sülfonamidler folik asidin antagonisti etkinlikleri nedeniyle özellikle megaloblastik anemi tedavisinde folik asitle birlikte kullanılmaları tehlikelidir Sülfonamidler metotreksatın plazma proteinine olan bağlanmasını çözerek serum metotreksat konsantrasyonunu arttırırlar Sülfafenazol,tolbutamit ve klorpropamidin hipoglisemik etkisini arttırır Sülfonamidler kristalüri oluşturma potansiyeli paraldehit tarafından arttırılabilir. Sülfinpirazon sulfonamidlerin plazma proteinlerine bağlanmasını azaltarak serum konsantrasyonunun artmasına neden olabilir Sülfizoksazol(gantrisin)tiyopental ile plazma proteinleri düzeyinde kompetitif olarak etkileşir Tetrasiklinlerle birlikte furosemid kullanılması nefrotoksik etkinin artmasına yol açar Metoksifluran anestezi sırasında tetrasiklin verilmesi nefrototksik etkilerinde artış yapabilir tetrasiklinler oral antikoagülanların etkilerini potansiyelize ederler. Klortiazid, bendroflumetiyazid ve hidroflumetiyazid gibi tiazid grubu diüretikler lityum karbonatın nörotoksik ve kardiyotoksik etkilerini artırır. Tiazid gurubu diüretikler, sülfonilüre türevi oral antidiabetiklerin etkisini arttırırlar Troid hormonu ve L-triodotronin, trisiklik antidepresanların etkinliğini arttırır Fenotiyazinlerle trisiklik antidepresanlar birlikte kullanılırsa her iki gurup ilacın da serum düzeylerinde artma meydana gelir. Reserpin ve tirisiklik antidepresanların(imipramin) birlikte kullanılması SSS'nin aşırı uyarımına neden olur Trisillik antidepresan ilaçlarla tedavi gören hastalara sempatomimetik ilaçların verilmesiyle aritmi,hipertansiyon,taşikardi ve bazı nöropatiler meydana gelebilir Morfin parenteral verilişlerinde d-tübokürarinin etkisini şiddetlendirir.

15 SAYFA NO 15/15 Verapamil-Betablokerler Verapamil- digital glikozitler Verapamil- Kilidin Verapamil- Vazodilatörler Verapamil- Lityum Verapamil- Refampin Verapamil- Fenobarbital Verapamil- Siklosporinin Verapamil- İmhalasyon anestezikler Betablokerlerle kalp hızı A-V ileti ve/veya kardiak kontraktilite üzerinde adidif negatif etkilere yol açar. Digitalis, digital glikozitlerin klerensini azaltıp serumdaki seviyelerini yükseltir. Kilidin hipertofik kardiomiyopatisi olan hastalara verapamil kombinasyonuyla verilmemelidir. Vazodilatörler, diüretikler ACE inhibitörü kan basıncını düşürme de adidif etki yapar. Lityum famokinetik ve farmodinamik etkisi vardır. Refampin biyo yararlılığını azaltır. Fenobarbital verapamilin klerensini azaltabilir. Siklosporinin biyo yararlılığını azaltır. İmhalasyon anesteziklerle birlikte vearpamin dikkatli verilmelidir.

İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ. Doküman No: POL.LS.07 Rev. No:00 Rev. Tarihi:00 Yürürlük Tarihi:26.05.2015 Sayfa: 1 / 6

İLAÇ İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ. Doküman No: POL.LS.07 Rev. No:00 Rev. Tarihi:00 Yürürlük Tarihi:26.05.2015 Sayfa: 1 / 6 Doküman No: POL.LS.07 Rev. No:00 Rev. Tarihi:00 Yürürlük Tarihi:26.05.2015 Sayfa: 1 / 6 Alkol-Barbitüratlar Allopurinol-Antineoplastikler Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol- klortiazid Aminoglikozit-Aminoglikozit

Detaylı

Aurix, aldolanın etkinliğini artırır.

Aurix, aldolanın etkinliğini artırır. Sayfa 1 / 7 Aldolan Mao İnhibitörleri (Aurorix Rb.) Adrenalin - Tiroid Preparatları (Tefor, Propycil) Alkol-Barbitüratlar Allopurinol-Antineoplastikler Allopurinol-Siklofosfamid Allopurinol- klortiazid

Detaylı

İLAÇ -İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ

İLAÇ -İLAÇ ETKİLEŞİM LİSTESİ Doküman No: YÖN.LS.21 Yayın Tarihi: 17.05.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 Aldolan Mao İnhibitörleri (Aurorix Rb.) Adrenalin -Tiroid Preparatları (Tefor, Propycil) Alkol-Barbitüratlar

Detaylı

İLAÇ - İLAÇ ETKİLEŞİMİ LİSTESİ

İLAÇ - İLAÇ ETKİLEŞİMİ LİSTESİ İLAÇ - İLAÇ İ Dok.No: İY.LS.02 Y. Tarihi : 01.01.2016 Rev. No-Tarihi : S. No : 1/11 Alkol Barbitüratlarla birlikte alkol alınması SSS'inde depresyonun artması sonucu koma ve ölüme neden olabilir. Allopurinol-Antineoplastikler

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol

Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol İlaç Etkileşmeleri Terfenadin veya Astemizol + Ketokonazol Farmasötik etkileşme (Geçimsizlik) Vücut dışında: Şelasyon, sorpsiyon, vb Tiyopental + süksinilkolin (aynı enjektörde çökelirler) Beta-laktam

Detaylı

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon.

İlaçların Veriliş Yerleri. Lokal Uygulama Yerleri. Sistemik Uygulama Yerleri. Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon. İlaçların Veriliş Yerleri Lokal Uygulama Yerleri Sistemik Uygulama Yerleri Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Absorbsiyon Dağılım Metabolizma Atılım İlaçların Vücuttaki Etkisi (Farmakodinamik

Detaylı

Farmakodinamik Etkileşmeler

Farmakodinamik Etkileşmeler İLAÇ ETKİLEŞMELERİ Bir ilacın diğerinin etkisini kalitatif ve/veya kantitatif bakımdan değiştirmesine ilaç etkileşmesi (veya ilaç-ilaç etkileşmesi) denir. Bir ilaç diğerinin farmakokinetiğini (absorpsiyon,

Detaylı

İlaç Alerjisi. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

İlaç Alerjisi. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı İlaç Alerjisi Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Konuşma planı İlaç alerjisi için kriterler İlaç alerjisi tipleri Belli tiplerde

Detaylı

Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri

Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri İlaç Etkileşmelerinin Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temelleri Prof. Dr. Sibel ÜLKER GÖKSEL Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ABD de ilaç kullanımına ilişkin morbidite ve mortalite

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL ARİTMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1) BRADİKARDİK İLAÇLAR 2) TAŞİKARDİK İLAÇLAR Kalp, kendi kendine uyarı çıkarma ve iletebilme özelliğine

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16

ENDOKRİN SİSTEM İLAÇLARI VE OTOKOİDLER 40/16 FARMOKOLOJİ DERS BİLGİ MODÜL ADI SÜRESİ İLAÇLARA GİRİŞ 40/16 OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/16 SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 40/8 SİNDİRİM

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK KULLANILAN İLAÇLARLA ETKİLEŞMELER

YAŞLILIKTA SIK KULLANILAN İLAÇLARLA ETKİLEŞMELER *Prof.Dr. Gönül ŞAHİN *Doç. Dr. Terken BAYDAR *Dr.Ecz. Gözde GİRGİN *H.Ü. Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YAŞLILIKTA SIK KULLANILAN İLAÇLARLA ETKİLEŞMELER Güvenli ilaç kullanımı;

Detaylı

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL

KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ. Dr Dilek DİNÇOL KANSERDE HORMONAL TEDAVİLERLE İLAÇ ETKİLEŞİMİ Dr Dilek DİNÇOL Mart-2014 Oral İlaçlarda Absorbsiyonu Etkileyen Faktörler Pasajı geciktiren ilaçlar: antikolinerjikler, gangliyon blokörleri, nikotin, morfin,

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUPRİD 2 mg Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde:

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUPRİD 2 mg Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUPRİD 2 mg Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Glimepirid 2.00 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Kan şekeri düzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile yeterince

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Mikonazol nitrat ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LİMENDA Vajinal Ovül 2. BİLEŞİM Etkin madde: 1 vajinal ovül için; Metronidazol Mikonazol nitrat 750 mg 200 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Candida albicans ın oluşturduğu kandidal

Detaylı

İlaçların nefrotoksik etkileri ve böbrek hastalıklarında ilaç kullanımı

İlaçların nefrotoksik etkileri ve böbrek hastalıklarında ilaç kullanımı İlaçların nefrotoksik etkileri ve böbrek hastalıklarında ilaç kullanımı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D. osuzer@istanbul.edu.tr www.onersuzer.com 1

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

GRİPİN HOT. Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet. FORMÜL: Her 10 g Gripin Hot Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet, etkin madde olarak;

GRİPİN HOT. Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet. FORMÜL: Her 10 g Gripin Hot Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet, etkin madde olarak; GRİPİN HOT Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet FORMÜL: Her 10 g Gripin Hot Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet, etkin madde olarak; Parasetamol 500 mg, Klorfeniramin maleat 4 mg, Psödoefedrin HCI 60 mg, boyar

Detaylı

GRİBEX HOT PEDİATRİK

GRİBEX HOT PEDİATRİK GRİBEX HOT PEDİATRİK Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet FORMÜL: Her 10 g Gribex Hot Pediatrik Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet; Parasetamol... 250 mg Klorfeniramin maleat... 2 mg Psödoefedrin HCI... 30 mg

Detaylı

TYLOL COLD ŞURUP 2-11 Yaş arası çocuklar için

TYLOL COLD ŞURUP 2-11 Yaş arası çocuklar için TYLOL COLD ŞURUP 2-11 Yaş arası çocuklar için FORMÜL: Tylol Cold şurup, bir ölçekte (5 ml'de) etken madde olarak; - Parasetamol 160 mg - Klorfeniramin Maleat 1 mg - Dekstrometorfan HBr 5 mg - Psödoefedrin

Detaylı

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET

NAPROSYN EC 250 mg. TABLET NAPROSYN EC 250 mg. TABLET FORMÜLÜ : Bir enterik tablet, 250 mg. Naproksen içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler : Naproksen antiromatizmal, antienflamatuar ve antipiretik etkiye

Detaylı

(0.25 mg Adrenalin baz + % 10. eksez doza ekivalan miktar) Sodyum metabisülfit 0.1 mg. Enjeksiyonluk su y.m.

(0.25 mg Adrenalin baz + % 10. eksez doza ekivalan miktar) Sodyum metabisülfit 0.1 mg. Enjeksiyonluk su y.m. ADRENALİN 1/4 mg / 1 ml AMPUL FORMÜLÜ Bir ampul, 1 ml de : Adrenalin bitartarat 0.495 mg (0.25 mg Adrenalin baz + % 10 eksez doza ekivalan miktar) Sodyum klorür 8.60 mg Sodyum metabisülfit 0.1 mg Enjeksiyonluk

Detaylı

Emedur Suppozituar 100 mg

Emedur Suppozituar 100 mg Emedur Suppozituar 100 mg FORMÜLÜ Bir suppozituarda: Trimetobenzamid HCl 100 mg Benzokain 20 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Trimetobenzamid hidroklorür, yapısal olarak etanolamin

Detaylı

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder.

Farmakokinetik özellikler Trimetobenzamid hidroklorürün etkinliği oral yoldan alındıktan 10-40 dakika sonra başlar ve yaklaşık 3-4 saat devam eder. Emedur Draje FORMÜLÜ Bir drajede: Trimetobenzamid HCl 200 mg (Şeker, kinolin sarısı, indigo karmin ve titan dioksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Trimetobenzamid hidroklorür,

Detaylı

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------

PARASİNUS TABLET. Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ PARASİNUS TABLET FORMÜLÜ : Beher tablet; Parasetamol ------------------------- Psödoefedrin HCI ------------------ 500 mg 30 mg içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Parasinus Tablet,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DEPRENİL 50 mg Tablet DEPRENİL 50 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Amidon, laktoz, jelatin, talk, magnezyum

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Parasetamol 500 mg Kodein fosfat 10 mg Kafein 30 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ ECZ 405 FARMASÖTİK KİMYA III PAZARTESİ 10:00, 12:00, DERSLİK: Z11

GÜZ DÖNEMİ ECZ 405 FARMASÖTİK KİMYA III PAZARTESİ 10:00, 12:00, DERSLİK: Z11 ECZ 405 FARMASÖTİK KİMYA III PAZARTESİ 10:00, 12:00, DERSLİK: Z11 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nesrin GÖKALP-KELEKÇİ Yrd. Doç. Dr. Hanif SHIRINZADEH Yrd. Doç. Dr. Yalçın EROĞLU 1. Hafta Otonom Sinir Sistemine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. PK-MERZ i.v. İnfüzyon Çözeltisi Toplardamar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 200 mg Amantadin sülfat Yardımcı maddeler: Sodyum klorür ve enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır.

TENOX KAPSÜL. FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. TENOX KAPSÜL FORMÜLÜ : Her kapsül 20 mg Tenoksikam içerir. Kapsül boyası olarak; Titanyum dioksit ve Tartrazin kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri Tenoksikam kuvvetli

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CALCINAT 30 mg/10 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CALCINAT 30 mg/10 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CALCINAT 30 mg/10 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine uygulanır. Etkin madde: 10 ml çözelti 30 mg folinik aside eşdeğer 32.41 mg kalsiyum folinat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür,

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir.

Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir. Dolaşım sistemi, vücudumuzda önemli işlevlere sahiptir. Organizmanın gereksinim duyduğu maddeler, dolaşım sistemi aracılığıyla iletilir. Bu nedenle dolaşım sistemi hastalıkları diğer doku ve organları

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİPİN kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein içermektedir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat,

Detaylı

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD α 2 agonistler Apraklonidin Klonidin Deksmedetomidin α-metilnoradrenalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN 400 mg Supozituar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN 400 mg Supozituar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN 400 mg Supozituar 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir supozituar; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

Terapötik İlaç Monitörizasyonu

Terapötik İlaç Monitörizasyonu Terapötik İlaç Monitörizasyonu Kutay DEMİRKAN* * Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ANKARA Terapötik ilaç monitörizasyonu sonucu, kandaki ilaç konsantrasyonlarını terapötik aralıkta tutarak hem

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 500 mg/250 mg İ.M. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 500 mg/250 mg İ.M. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ BACTAMED 500 mg/250 mg İ.M. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sulbaktam Ampisilin 250 mg 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR BACTAMED duyarlı mikroorganizmaların

Detaylı

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de);

A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP. FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); A-FERĐN PLUS PEDĐATRĐK ŞURUP FORMÜLÜ: Her 1 ölçekte (5 ml'de); Parasetamol Klorfeniramin maleat Psödoefedrin HCl 160 mg 1 mg 15 mg (Boyar madde: Karamel; Koruyucu: Metil paraben, propil paraben; Tatlandırıcı:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DUEPİO 15/850 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. DUEPİO 15/850 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI DUEPİO 15/850 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 15 mg pioglitazona eşdeğer 16,54 mg pioglitazon hidroklorür ve 850 mg metformin hidroklorür

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ Yard. Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 28.04.2010 Olgu Sunumu 61 yaşındaki kadın hasta, Acil servise, ajitasyon,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1. Terapötik endikasyonlar Hafif ve orta dereceli ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PİROFEN FORTE SUPOZİTUAR 325 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Paracetamol 325 mg Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

KULLANMA T A L İ M A T I. ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA T A L İ M A T I. ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA T A L İ M A T I ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 25 mg atrakuryum besilat içerir. Yardımcı maddeler: ph ayarı için

Detaylı

Plazma konsantrasyonu 15-25 µg/ml iken antikonvülsan etkilidir; ancak 50 µg/ml iken toksik etkilidir.

Plazma konsantrasyonu 15-25 µg/ml iken antikonvülsan etkilidir; ancak 50 µg/ml iken toksik etkilidir. Luminaletten Tablet Formülü : Bir tablet 15 mg fenobarbital içerir. Farmakolojik özellikleri : Farmakodinamik özellikler Barbitürat türevi olan fenobarbital, hipnotik, antikonvülsan ve sedatif etkilere

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANA BİLİM DALI SGK YA FATURA EDİLEN VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI KONMUŞ REÇETELERDE 2008 YILI MEVSİMSEL PROFİL OLARAK KARDİYOVASKÜLER

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır. AMINOCARDOL Tablet 100mg Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir tablet 100 mg teofilin etilendiamin içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, sükroz, talk, kakao tozu, kolloidal alüminyum

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PİONAL 15/500/300mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. PİONAL 15/500/300mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI PİONAL 15/500/300mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir tablette 15 mg pioglitazon a eşdeğer 16,531mg pioglitazon HCl, 500 mg metformin HCl ve 300 mg alfa lipoik

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KAFESİT 20 mg/ml IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulama veya ağız yolundan alınarak kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. KAFESİT 20 mg/ml IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulama veya ağız yolundan alınarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI KAFESİT 20 mg/ml IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulama veya ağız yolundan alınarak kullanılır. Etkin madde: Her ml de 20 mg kafein sitrat (10 mg/ml kafeine eşdeğer)

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. THEOLONG 1200/400 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. THEOLONG 1200/400 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. THEOLONG 1200/400 mg efervesan tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her efervesan tablet 1200 mg asetilsistein ve 400 mg teofilin içerir. Yardımcı maddeler: Her efervesan tablet

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİGOXİN-SANDOZ 0,5mg/2mL i.v. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. DİGOXİN-SANDOZ 0,5mg/2mL i.v. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI DİGOXİN-SANDOZ 0,5mg/2mL i.v. enjeksiyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 1 steril ampul (2 ml) 0.50 mg digoksin içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidr,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PREKO 15 mg/850 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PREKO 15 mg/850 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI PREKO 15 mg/850 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin Madde: Her bir film tablet, 15 mg Pioglitazona eşdeğer pioglitazon hidroklorür ve 850 mg Metformin hidroklorür içerir. Yardımcı Maddeler:

Detaylı

Gerakon Pediatrik Şurup

Gerakon Pediatrik Şurup Gerakon Pediatrik Şurup Formül : 5ml de; Parasetamol...160 mg Klorfeniramin Maleat... 1 mg Fenilefrin HCI. 2,5 mg içerir. Yardımcı Maddeler : Sorbitol, Sodyum Sakarin, Sodyum Siklamat, Muz Aroması, Kinolin

Detaylı

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Direk Trombin İnhibitörleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Antikoagülan tedavi Tromboembolik olaylar günümüzde en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir Risk faktörlerine

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir.

FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. MEPİRİKS 2 mg TABLET FORMÜLÜ: Bir tablet 2 mg glimepirid içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Glimepirid, sülfonilüre grubuna dahil kan şekeri düşürücü etkiye sahip ağızdan alınan

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul

ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul ZELOXİM 15mg/1.5 ml IM Enjeksiyon İçin Solüsyon İçeren Ampul Formülü; Her 1.5 ml lik ampul; 15 mg Meloksikam, 9.4 mg Meglumin, 150 mg Glikofurol, 75 mg Poloksamer 188, 7.5 mg Glisin, 4.5 mg Sodyum klorür,

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk çözelti Amber renkli cam ampul içerisinde steril, apirojen, berrak ve renksiz çözelti

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. FARMASÖTİK FORM Enjeksiyonluk çözelti Amber renkli cam ampul içerisinde steril, apirojen, berrak ve renksiz çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI EMOJECT 10 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Steril - Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ampul (2 ml) 10 mg Metoklopramid

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

Kullanma Talimatı. TĐDECA 8 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 8 mg glimepirid içerir.

Kullanma Talimatı. TĐDECA 8 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 8 mg glimepirid içerir. Kullanma Talimatı TĐDECA 8 mg Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablet 8 mg glimepirid içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, kroskarmelloz sodyum, sodyum nişasta

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde : Her tablet 200 mg metoprolol tartrat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde : Her tablet 200 mg metoprolol tartrat içerir. KULLANMA TALİMATI BELOC DURULES 200 mg yavaş salımlı film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde : Her tablet 200 mg metoprolol tartrat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum aluminyum silikat, parafin, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Yardımcı maddeler : Koruyucu olarak Sitrik asit; boyar madde olarak kinolin sarısı; tatlandırıcı olarak limon aroması, sakarin ve şeker içerir.

Yardımcı maddeler : Koruyucu olarak Sitrik asit; boyar madde olarak kinolin sarısı; tatlandırıcı olarak limon aroması, sakarin ve şeker içerir. OLEDRO HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet FORMÜLÜ Her bir 10 g' lık poşet : Parasetamol 500 mg Fenilefrin hidroklorür 10 mg Oksolamin sitrat 100 mg Klorfeniramin maleat 2 mg içerir. Yardımcı

Detaylı

K U L L A N M A T A L İ M A T I

K U L L A N M A T A L İ M A T I K U L L A N M A T A L İ M A T I TRACRİUM TM 50 mg steril ampul i.v. Damar içine uygulanır. Etkin madde: 50 mg atrakuryum besilat içerir. Yardımcı maddeler: ph ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 300 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 300 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein KULLANMA TALİMATI ALJİL Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 300 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, aerosil 200, magnezyum

Detaylı

Kısa Ürün Bilgileri (KÜB) 1. Tıbbi Ürünün Farmasötik Adı: DEFLU ŞURUP. 2. Kalitatif ve Kantitatif bileşimi: 1 şişede; Parasetamol

Kısa Ürün Bilgileri (KÜB) 1. Tıbbi Ürünün Farmasötik Adı: DEFLU ŞURUP. 2. Kalitatif ve Kantitatif bileşimi: 1 şişede; Parasetamol Kısa Ürün Bilgileri (KÜB) 1. Tıbbi Ürünün Farmasötik Adı: DEFLU ŞURUP 2. Kalitatif ve Kantitatif bileşimi: 1 şişede; Parasetamol : 2.400 g Klorfeniramin maleat : 0.020 g Fenilefrin hidroklorit : 0.050

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MEPOLEX 5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır Steril-Apirojen Etkin madde : Her bir ampul (5 ml) 5 mg Metoprolol tartarat içerir. Yardımcı maddeler : Sodyum

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI CONCOR 5 mg Lak Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg bisoprolol hemifumarat içerir. Yardımcı maddeler: Silika, kolloidal anhidr, magnezyum stearat, krospovidon, mikrokristalize

Detaylı

PSİKOTROP İLAÇLAR. Prof. Dr. Ender YARSAN. A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

PSİKOTROP İLAÇLAR. Prof. Dr. Ender YARSAN. A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PSİKOTROP İLAÇLAR Prof. Dr. Ender YARSAN A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Davranış ve psişik bozukluklarda etkili Bazıları hayvanlarda da kullanılır Uyarıcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI NEUCURİUM

KULLANMA TALİMATI NEUCURİUM KULLANMA TALİMATI NEUCURİUM 50mg/5mL İ.V. İnfüzyon ve Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 50 mg atrakuryum besilat içerir. Yardımcı madde(ler): Benzensülfonik asit

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 1000mg/500mg İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

ÜRÜN BİLGİSİ. BACTAMED 1000mg/500mg İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ BACTAMED 1000mg/500mg İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 2. BİLEŞİM Etkin madde: Sulbaktam Ampisilin 500 mg 1000 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR BACTAMED duyarlı mikroorganizmaların

Detaylı

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin

SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin SPOREX 100 mg Mikropellet Kapsül Dermatolojik Mantar Enfeksiyonları İçin FORMÜLÜ Her Sporex Mikropellet kapsül 100 mg itrakonazol içerir. Kapsül boyar maddeleri: titanyum dioksit, eritrosin, indigotin

Detaylı

A-FERİN HOT Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet

A-FERİN HOT Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet A-FERİN HOT Tek Kullanımlık Toz İçeren Poşet FORMÜLÜ: Her 6 g lık poģet; Parasetamol Psödoefedrin HCl 500 mg 60 mg (Boyar madde: Kinolin sarısı, titanyum dioksit; Aroma verici: limon aroması; Tatlandırıcı:

Detaylı

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.

FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. AMLOVAS Tablet 10 mg FORMÜLÜ Her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Amlodipin uzun etki süreli, dihidropiridin türevi bir kalsiyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 1. İPERTEN nedir ve ne için kullanılır? Yüksek kan basıncı olan hastalarda kan basıncının düşürülmesi için kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. 1. İPERTEN nedir ve ne için kullanılır? Yüksek kan basıncı olan hastalarda kan basıncının düşürülmesi için kullanılır. KULLANMA TALİMATI İPERTEN 20 mg tablet Ağız yolu ile uygulanır. Etkin madde: 20 mg manidipin hidroklorür. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat; mısır nişastası, düşük sübstitüe hidroksipropil selüloz (L-HPC-31);

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI NORMATİN %0,5 Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de;

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI NORMATİN %0,5 Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI NORMATİN %0,5 Göz Damlası 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; Timolol 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Yüksek göz içi basıncı (oküler hipertansiyon) Glokom (kronik açık açılı glokomu)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ULTRACAİN D-S ampul Diş etlerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ULTRACAİN D-S ampul Diş etlerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ULTRACAİN D-S ampul Diş etlerine uygulanır. Etkin madde: 1 ml de Artikain hidroklorür 40 mg Epinefrin hidroklorür 0.006 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum metabisülfit, hidroklorik

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL 50 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL 50 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL 50 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Opipramol hidroklorür... 50 mg Yardımcı madde: Laktoz 50 mg Yardımcı maddeler için 6.1'e

Detaylı

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım

Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ölüm Sonrası Adli Olgularda İlaç/Maddelere Analitik Yaklaşım Ayşe Pınar Yamantürk Çelik Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Osmangazi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir.

KULLANMA TALİMATI. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir. Yardımcı maddeler: Tiyomersal, Arginin, Hidroksipropil-β-siklodekstrin, yeter miktarda hidroklorik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CALPOL TM Süspansiyon 120 mg/5ml "Bebek ve çocuklar için" Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. CALPOL TM Süspansiyon 120 mg/5ml Bebek ve çocuklar için Ağızdan alınır. CALPOL TM Süspansiyon 120 mg/5ml "Bebek ve çocuklar için" Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir ölçek (5 ml), 120 mg parasetamol içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol (E420), çilek aroması,

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİAMEPRİD 2 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 2 mg Glimepirid.

KULLANMA TALİMATI. DİAMEPRİD 2 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 2 mg Glimepirid. KULLANMA TALİMATI DİAMEPRİD 2 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 2 mg Glimepirid. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, Avicel ph 102, PVP K-30, magnezyum stearat ve boyar

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AMARYL 2 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. AMARYL 2 mg tablet Ağızdan alınır. AMARYL 2 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Glimepirid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, povidon 25000, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat ve boyar

Detaylı

Zofran TM 8 Mg Film Tablet

Zofran TM 8 Mg Film Tablet Zofran TM 8 Mg Film Tablet Formülü Her film tablet 8 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak), boya maddesi olarak demir oksit, titanyum dioksit ve diğer yardımcı maddeleri içerir. Farmakolojik Özellikleri

Detaylı