2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý..."

Transkript

1 2012 Almanak OCAK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner TRT'deki Açý programýnda Bir insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr; üç dinden bir tanesindendir. Allah onu selamete de erdirebilir, belki cennete de koyabilir. Þii ise, sapkýnlýk var orada dini bozmaya çalýþmak var dedi Laçiner birkaç gün sonra da, Atatürkçü olmaktan utanç duyduðunu söyledi AKP Grup Baþkanvekili Bekir Bozdoðan: Turistlere camileri rehberler deðil din adamlarý gezdirecek. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'dan bu açýklamaya yorum geldi. Günay, "Kokart sahibi bir rehberin eþliðinde olmaksýzýn, sadece din görevlilerimiz tarafýndan rutin bir uygulama olarak yapýlmasý mümkün deðildir" dedi. Baþbakan Erdoðan meclis gurubunda BDP'yi eleþtirirken, Yahu sen kimsin? Kimi temsil ediyorsun? Silahlý efendileriniz ipinizi gevþetmediði sürece tuvalete bile gidemezsiniz dedi Alanya Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu Antalya Ýl Genel Meclisi ocak ayý toplantýsýnda, taþ ve maden ocaklarý izinleri için hükümet olarak hata yaptýklarýný söyledi Son düzenlemeyle artýk yerel yönetimlerin görüþlerinin alýnmasý gerektiðine karar verildi" dedi. Alanya L tipi cezaevinde müftülük tarafýndan Bidat ve Hurafeler vaaz edildi Bir hatýrlatma; son genel seçimlerde CHP'nin en farklý kazandýðý sandýk cezaevindeki olmuþtu! 5 Ocak- Emekli Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð tutuklandý. 7 Ocak- Suriye Devlet Baþkaný Yardýmcýsý, Baþbakan Erdoðan, ABD'nin Suriye'ye dönük politikalarýnýn bir parçasý dedi. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kürtçe eðitime karþý çýkan Genelkurmay Baþkaný Özel'e, Senin rütben orgeneral de olsa sen bizim nazarýmýzda bir onbaþýsýn. Senin kýymetin o kadardýr! Özel bu sözlerinden dolayý Demirtaþ'ý mahkemeye verdi. Mahkeme 4 Aralýk'ta davayý ret etti! Diyanetin öðrencilere yönelik umre turu MEB aracýlýðýyla da duyuruldu, öðrencilerin katýlýmý istendi 2012 Türkiye Turizm Zirvesi'nde konuþan 2012 yýlý yine bir çift dudak dudaðýn belirlediði gündem ve ortaya atýlan oltalarla geçti Bu oltalardan birisi olan Büyükþehir Yasa Tasarýsýný, en çok, iktidarýn bir türlü ele geçiremediði (!) kýrmýzý bölge þehirleri tartýþtý Yeni bir rejim þekillendirmesi çabalarý ise en gözde okullarýn imam hatibe çevrilmesiyle görüldü. Toplumun ahlaki deðerlerine de Diyanet Baþkanlýðý aracýlýðýyla ayar verildi. Alanya her iki uygulamayý da tartýþmadý bile; yapýlanlar þehrin doðasýna uygundu Yabancýya mülk satýþýndaki engeller kaldýrýldý, emlakçi kazandý. Tarýmý yok etme planlarý harfiyen uygulandý! Dünya turizm tekelleri geçen yýl Arap Baharý yüzünden kazanýp, fiyat artýran otelciye parmak gösterdi; turizmde düþüþ oldu Spor turizmi, gittikçe tesettüre bürünen Alanya, kýsýr siyasi çekiþmeler ve bunlarýn basýnda yer alýþý gibi 32 kýsým tekmili birden ayný film Alanya'da yine 2012'de gösterime girdi Detaylar aþaðýda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, "Türkiye'nin doðasýný, tarihini korumazsak belki 2023'ü görürüz ama sonrasýný göremeyiz. Mutlaka kentsel dokuyu, suyu, tarihi ve doðayý korumamýz gerekiyor" dedi. 10 Ocak- Emekli Orgeneral Hurþit Tolon tutuklandý. Baþbakan Erdoðan Org. Baþbuð için, Tutuksuz yargýlanmasýný isterim. Mesai arkadaþýmdýr! dedi 12 Ocak- AKP'li Burhan Kuzu, Kýlýçdaroðlu'nun, Çevik Bir niye dýþarýda? eleþtirisine, Bana ne ulan Çevik Bir dýþarýda dolaþýyorsa; git savcýya söyle, ver eline belgeyi, atsýn içeriye! dedi Antalya Koruma Kurulunun, Alanya Kalesine uygulanmasý planlanan teleferik projesini prensipte uygun bulabileceði söylendi. Henüz olur yok yani! Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 19 Mayýs kutlamalarýnýn deðiþtirilmesiyle ilgili tartýþmalar sürerken, Bizi kasten yanlýþ anlayanlarýn 19 Mayýs kutlamalarý üstünden istismara girmelerine asla seyirci kalmayacaðýz! dedi Baþbakan Erdoðan, FB'li ünlü futbolcu Lefter'in cenaze töreni için geldiði stadyumda yuhalandý Irak Baþbakaný Maliki: Türkiye bölgeye iç savaþ ve felaket getirebilecek bir role soyunuyor. Bunun sonunda zararlý çýkan onlar olur 19 Mayýs kutlamalarý tartýþmalarýna katýlan Kültür ve Turizm Bakaný Günay, Bayramlarý Alanyalý gençlerin zaferi. Törenlerin yapýlacaðý alanlarýn mevsim þartlarýna göre düzenlenmesinin bayramlarý kaldýrma anlamýna gelmeyeceðini belirten Bakan Günay, Törenlerin yapýlacaðý mekânlarýn sýnýrlanmasý bayramlarýn kutlanmasýnýn engellenmesi deðildir. dedi. Günay, resmi bayramlarý elitin ve resmi zevatýn yönetiminde yapýlan kutlamalar olmaktan çýkarýlmasýný istediklerini söyledi. Halkýn sokaklarda coþkuyla kutlamasýný amaçladýklarýný, bunun için de uðraþtýklarýný anlattý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Baþbuðun tutuklanmasýna yorum getirirken, Namazcý Rüþtü Erdelhun dedikleri eski genelkurmay baþkanýný, darbeye karþý çýktýðý için bütün rütbelerini sökerek, tokatlayarak, alaþaðý edenler, þimdi darbecilik suçuyla mahkeme önüne çýkýyorlarsa tarihin tekerrür olduðunu da unutmasýnlar" sözlerini kullandý. Boþ kýþ sokaklarý Ocak- Bakan Fatma Þahin Gaziantep'teki muhtarlar toplantýsýnda TEDAÞ müdürüne, Bana hikâye okuma, iþini yapmazsan gidersin! dedi 21 Ocak- Alanya'nýn Kestel beldesindeki Merkez Cami temel atma töreninde konuþan Alanya Müftüsü, Camiler Beytullah'ýn þubeleridir dedi Alanya Kaymakamý devamla: Camiler buralardaki Müslüman-Türk varlýðýnýn tapu belgeleridir! Baþbakan Erdoðan, sayýlarý yüze yaklaþan tutuklu gazetecilerin, ateþli silah, patlayýcý bulundurmak; evrakta sahtecilik, terör, darbeye teþebbüsten cezaevinde olduklarýný! söyledi 27 Ocak- Alanya Devlet Hastanesi Baþhekimi Baþaran: Saðlýkta turizm dönemi baþladý. Artýk oteller hastanelerle anlaþýp otelde klinik kurabilecekler.... Açýklamanýn yapýldýðý günlerde þehrin her yerinde özel hastane ve diþ hekimi ilanlarý vardý. Derken iþyeri hekimliði, otel

2 Feyzi Açýkalýn hekimliði, devlet hastanesi ve özel hastaneler arasýnda dünya ilaç ve týbbi cihaz pazarýna katký olmasý için büyük bir yarýþ baþladý! Galatasaray kulübü baþkaný Uysal: Ben Erdoðan'ýn kin tutan birisi olduðuna inanmýyorum. 25 milyon Galatasaray'lýnýn 20 milyonu AKP'ye oy verdi. Hiç böylesine, výcýk výcýk olan bir spor kulübü baþkanýna rastlamamýþtým! Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Türk-Rus iliþkilerini geliþtirmek için iki ülke arasýndaki evlilikleri artýrmak gerekir! Ne dersiniz, çok stratejik derinlikte bir saptama olmadý mý? BDP Milletvekili Nursel Aydoðan, Bu bahar çok kötü çatýþmalý geçecek. Sadece Kürt deðil çok sayýda Türk de ölecek demiþti Gel de organik baðýn öngörüsüne inanma! 29 Ocak-Deniz Feneri davasýný soruþturan savcýlar yolsuzlukla suçlandý. Cumhurbaþkaný Gül, Her þey þeffaf! dedi Suçlanan savcýlar kasým ayýnda tahliye oldu. Bu arada, Deniz Feneri sanýklarýnýn emniyetteki ses kayýtlarýnýn, özel yaþamýn gizliliði ilkesince silindiði anlaþýldý! Avrasya Turizm ve Ticaret Sanayi AÞ. Gür Grup ile birleþip Alanya Ýncekum orman kampýna 700 kiþilik otel yapacaklarýný açýkladý. Orman Ýþletme Müdür Vekili, gelen eleþtiriler üstüne devreye girme ihtiyacý hissedip(!) baþka bir yerde, otel için kesilenlerin beþ katý aðaçlandýrma yapacaklarýný söyledi Bu arada, 4 Þubat'ta Uluslararasý Akdeniz Ormanlarý Sorunlarý Komitesi Antalya'da toplantý yapmakta, orman yýkýmýný konuþmaktaydý! ÞUBAT Otel tadilatlarý Gençlik Bakaný(!) Suat Kýlýç Trabzon'daki gençlik kurultayýnda Fethullah Gülen'in Sýkýlsýn isimli þiirini okumuþ ve þairin adýný sormuþ. Þiirin üstadýný! hatýrlayamayan gençlere çok kýzmýþ BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Uludere olayýndaki istihbarat tartýþmasýna tepki göstererek "Üç paþayý güdemiyorsun, halký kandýrarak güdeceðini zannediyorsun!" dedi. Alanya'da AKP'ye olan ilgi son günlerde arttý. Emekli subay Arif Doðmuþ, Güvenir gibi isimler AKP ilçe teþkilatýný ziyaret etti Alanya'nýn Türkler beldesinde, kum ocaklarýndaki vahþi kullaným yüzünden çay üstündeki köprü ayaklarýnýn ortaya çýktýðýndan þikâyet edildi. Alanya'daki sayýsal haberleþmeyi daha kaliteli hale getirmek için, deniz yoluyla þehre ulaþan fiber optik kablolarýn döþenmesine baþlandý. Fiber optik kablo döþeniyor Baþbakan Erdoðan, partisinin il baþkanlarý toplantýsýnda, Muhafazakâr, dindar, demokrat gençler yetiþtiriyoruz. Bizden ateist yetiþtirmemizi mi bekliyorsunuz?. Býrakalým da gençlik tinerci mi olsun? diye seslendi Ýnternet ortamýndaki Hepimiz tinerciyiz! sitesinden bir alýntý: Tineri biz çekiyoruz, senin kafan iyi oluyor! AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik: Atatürk'ü kanunla sevdiremezsiniz. Atatürk'ü koruma kanunu ne büyük hüsran ve garip bir durum. Peygamberi bile koruma kanunu yok. Çelik ekleyerek: Gençliðe hitabet ayet mi? Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu Münih'teki Güvenlik konferansý konuþmasý sýrasýnda uyarýlýnca, Baþbakan Erdoðan'ýn Davos'taki çýkýþýný hatýrlatarak(!), Do you know one minute tradition in Turkey? demiþ 8 Þubat'ta Alanya'daki bir cenaze törenindeki genç imamlar ölünün arkasýndan aðlamamamýz gerektiði, þimdiki yaþamýn boþ olduðu, asýl yaþamýn ölüm sonrasýnda bizi beklediði! konusunda uzunca bir fetva verdiler Saðlýk savaþlarý... Baþbakan Erdoðan yine ameliyat oldu. 12 Þubat- Orduspor futbol takýmý izleyicisi Ata'nýn Gençliðe Hitabe'sini maçta hep birlikte okudu. Kýþ aylarý, Alanya mahkeme ve icra koridorlarýnda dolaþýp çantacýlýk! yapanlarýn zamanýymýþ 2011 yýlýnda Türkiye'ye 12,4 milyar Dolar kaynaðý belirsiz para girmiþ. Bunun bir kýsmý turizm gelirleriymiþ Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým 14 Þubat'ta, Ne þikesi, memleket elden gidiyor dedi Bertrand Russel: Dünyanýn sorunu, akýllýlar hep kuþku içindeyken aptallarýn küstahça kendilerinden emin olmalarýdýr! Bu sözler sizde nasýl çaðrýþýmlar uyandýrdý? Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn deðiþtirilen teþkilat yapýsýnda denetim kuruluna yer verilmemiþ Yani? 18 Þubat- Baþbakan Erdoðan partisinin Ýl Gençlik Kollarý kongresinde, kininin davacýsý bir gençlik istediðini söylemiþ Simit Sarayý açýldý, çok popüler oldu. Simit Sarayý Ýstanbul'da sýradan bir buluþma mekânýyken, Alanya'da nasýl bir ihtiyaç varmýþ ki, deðiþik bir iþlev üstlendi Baþbakan Erdoðan, MÝT Müsteþarýný ifadeye çaðýran savcýlara, Seçilmiþi atanmýþa kul etmem! dedi Kýþ sürprizi dolu Alanya'da, hükümet binasýnýn yerini bilmeyen taksiciler, kargo daðýtýcýlarý var! Dumlupýnar Ýlköðretim Müdürü Mustafa Aydýn: Emniyette suçlularýn kanýný alýp gen haritasý çýkarsýnlar. Çocuk doðduktan sonra analizi yapýlsýn. Vatana, millete, bu ülkeye zararlýysa yürümeden yok edilsin!" Dedeman Yönetim Kurulu Üyesi Jean Paul Herzog'un müthiþ analizi: Türkiye'de birden fazla Türkiye var. Antalya düþük turist profilini aðýrlamak için ucuz bir destinasyon olarak inþa edildi 22 Þubat'ta Bayburt'un AKP'li Belediye Baþkaný Hacý Ali Polat, "Kurtuluþ törenlerindeki sahneleri tekrarladýðýmýzda bazýlarý bunu nefret müsameresi diye niteliyor. Yeni yetiþen neslimize dostumuzu ve düþmanýmýzý tanýtmak zorundayýz. Necip Fazýl üstadýn dediði gibi dininin, ýrzýnýn, namusunun, dinin davacýsý bir gençlik istiyoruz" dedi. Antalya Müftüsü Ahmet Çelik, Çocuklardan ilahi korosu kurup yaz aylarýnda turistlere konser (ilahi) dinleteceðiz Alanya, ipekböcekçiliðinde Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinden sonra ikinci sýradaymýþ. Aslýnda ipekböceði yerine, tohumculuðunun yetiþtiriciliði olmasý gerekirmiþ. Büyük çiftlikler olmadýðý sürece aile bazýnda üretim çok önemli deðilmiþ. 2

3 2012 Almanak Atatürk e Koþalým da yabancý izleyiciler Hem, Alanya'da sivrisinekle savaþýmda ilaç kullanýlmamalýymýþ Alanya'daki geleneksel Atatürk'e Koþalým yarý maratonuna katýlýmcý ve izleyici ilgisinin az olmasýnýn bir nedenin de, kaymakamýn okullara davetiye yazmaktan kaçýnmýþ olmasý gösterildi Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Sorumluluk bizden gitti. Irak'ta masada yoktuk ama Suriye'de olacaðýz! Yeni eðitim yasasýnda engelliler için öngörülen evde eðitim modeli, onlarý sosyal yaþamdan koparacaðý için kuþkuyla karþýlanmýþ 27 Þubat'ta, Rusya Devlet Baþkanlýðý seçimi için Alanya'nýn Mahmutlar beldesinde sandýk kondu, Ruslar oy kullandý Yeni Alanya gazetesi Büyükþehir Yasasý ile Alanya'nýn mahalle olacaðýný yazarak kamuoyu oluþturmaya baþladý Baþbakan Erdoðan, eðitim sistemini eleþtiren TÜSÝAD'a, Kusura bakma, senin dediðin olmayacak. TÜSÝAD acilen deðiþmeli ve bu kör ideolojiden kurtulmalý dedi Alanya ALTSO Baþkaný Kerim Aydoðan Büyükþehir Yasa Tasarýsýnýn yararýný net olarak savunan ilk kiþi oluyor. Büyükþehir deneyiminin çevre beldelerle paylaþýlacaðýný söylüyor. MART AKP Alanya eski ilçe baþkaný Ali Taþar, Büyükþehir Yasasý ile halký oyalamayýn diye AKP'ye sitem etti Dövizci Mehmet Þahin Alanya vergi dairesinin en uyumlu mükellef ödülü nü aldý. Dim Çayý'ndan enerji elde eden Dilek Enerji'nin, enerji piyasasý anlaþmasý gereði üç türbinini de sürekli çalýþtýrmasý gerekiyormuþ! Kaldýrým yenilemesi... Kapalý sulama kanalý döþeyen DSÝ, imar geçmiþ bir bölge olan Oba kasabasýnda sorun yaratýyor, belediye ile çatýþýyor Scanway seyahat acentesi Gazipaþa havalimaný için þimdiden altý bin bilet satmýþ ama iniþ izni için yaptýðý baþvuruya daha yanýt alamamýþ Alanya'daki Özel Eðitim Merkezlerinin bazýlarýnýn, okullarýna kayýt yaptýrmalarý için engelli yakýnlarýna açýktan para verdiði ve bu yolla devletten destek aldýðýndan þikâyet ediliyor. 6 Mart-Kýrýkkale ceza evinde turþu yapanlar sebze ve meyvelerin amaç dýþý kullanýmý ile suçlanmýþ, turþuya cezaevi yönetimince el konmuþ Þaka gibi deðil mi? Bursa Adliye Sarayý önünde saç kesme eyleminde bulunan Uludað Üniversitesi öðrencilerine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle Osmangazi belediyesi ceza kesmiþ! Ýspanya'nýn Mallorca adasýnda, 650 kilometresi çift þerit kullanýmlý olan 1250 kilometrelik bisiklet yolu varmýþ Alanya'da spor turizmi diyenlere bir hatýrlatma! Alanya Devlet Hastanesine 11 ayda, 40 ülkeden; çoðunluðunu alkol, havuz kazalarý, trafik kazalarý ve darp olaylarýnýn oluþturduðu 446 yabancý uyruklu hasta gelmiþ Buna saðlýk turizmi mi denir yoksa turiste verilen acil saðlýk hizmeti mi? Telekom ilk olarak Alanya merkezindeki 10 bin aboneye fiber optik kablo döþeyip, 100 baytlýk görüntü elde edecekmiþ Baþkalarýnýnkini bilemem ama benim internet eriþimim bu uygulamadan sonra daha kötü oldu. Dükkân önlerinde, büyük olasýlýkla telefonlarýný onlara hediye alan yabancý sevgilileriyle, görüntülü olarak sohbet eden genç delikanlýlar çoðaldý. Alanya'da iþyeri sürekliliðinin çok düþük olmasý, yani her yýl çok sayýda açýlýþ ve kapanýþ yaþanmasý ALTSO tarafýndan Alanya'nýn en büyük sorunlarýndan birisi olarak gösterildi. Devlet Bakaný ve Baþ Müzakereci Egemen Baðýþ BBC'ye verdiði bir demeçte, Türkiye'de mesleði yüzünden tutuklanan gazeteci yok. Hepsi tecavüzcü, banka soyguncusu falan! dedi. 13 Mart- Sivas Madýmak davasý zaman aþýmýndan düþtü. Baþbakan Erdoðan, Karar milletimize hayýrlý olsun dedi Arýnç ve Günay da zaman aþýmýna çok üzüldüklerini belirttiler. Arýnç, Dönemin yöneticileri yargýlanabilirdi dedi Günay ise karardan derin bir acý duyduðunu belirtti! 15 Mart- Baþbakan Erdoðan: Tankla gelen kesintisiz eðitimi demokrasiyle gönderiyoruz. Eðitim sisteminde yaptýðýmýz reformdur, ideoloji deðil Kültür Bakaný(!) Günay: Ýstanbul'da AKM denen ucube bir yapý var. Ondan inþallah yeni bir yasayla kurtulacaðýz! Alanya Kaymakamý, Sapadere Kanyonunun iþletme hakký için muhtarla çatýþmaktaymýþ! 16 Mart- Baþbakan Erdoðan, Sivas davasý zaman aþýmýna uðramamýþtýr. Yalnýzca beþ kiþiyle ilgili zaman aþýmý vardýr. Hedef saptýrýlýyor diyerek suçsuzlar ceza aldý imasýnda bulundu 19 Mart- Diyanetten Milli Eðitim Bakanlýðýna son üç ayda 1500 kadro geçmiþ Kurumlara 2012 yýlý için verilen ilave atamada diyanet 4800 kadro ile lidermiþ. Toplam 103 üniversiteye verilen atama izni ise 5 binde kalmýþ MyPad tehlikesi Enerji Bakaný: Petrol giderinin artmasý önemli deðil, vatandaþýn geliri de arttý! MyPad Alanya'da yoðun ve tehlikeli olarak kullanýlmaya baþladý. Dünya Su Gününü kutlamalarý gereðince, bir okulun öðrencileri Alanya Ýlçe Eðitim Müdürlüðünün isteði üzerine deniz kenarýna giderek çöp topladý! Ýlçe Eðitim anlaþýlan su larý karýþtýrdý! Alanya'da yapýmý süren BMX parkurunun ziyaret ettim Çek Cumhuriyetinden gelerek bisiklet parkurunun yapýmýna nezaret eden uzman, Bu tesisi yapmak deðil, iþletebilmek önemlidir dedi! Alanya'daki Gençler Olmazsa Anayasa Olmaz afiþleri ne iþti? Bu ve daha sonra gelen benzerleri afiþlere harcanan onca para gençliðe spor yaptýrmak için harcansaydý olmaz mýydý? Gençlik Bakanýnýn (!) ilanlarý Mart- Moskova turizm fuarý sonrasýnda turizmciler aðýz birliði etmiþçesine 2012 sezonu için bir haneli artýþlardan bahsettiler Yanýldýlar; çift haneli düþüþler oldu Alanya ve çevresinde 5 adet golf alanýnýn turizm alaný olarak tahsis edildiði açýklandý 26 Mart- Yeni Alanya gazetesi mütekabiliyet yasasýna yine CHP'nin engel olacaðýný manþetten verdi 3

4 Feyzi Açýkalýn Alanya nýn aydýnlýk yüzleri 29 Mart- TUI gemisi sezonun ilk seferini yaptý. 145 TL'lýk Converse spor ayakkabýsýnýn taklidi Alanya çarþýsýnda 35 TL'ye satýlýyor. Esnafýn dediðine göre, turist Ýskandinavya'dan Alanya'ya bunlarý almak için geliyormuþ! Kuraný Kerim ve peygamberin hayatý seçmeli ders oldu. 30 Mart- ABD Büyükelçisi Ricciardone'nin, Ýran petrolü için artýk karar verin demesinin ardýndan Enerji Bakaný Yýldýz, Ýran'dan alýmýn azaltýlarak Libya'dan petrol saðlanacaðýný açýkladý. Sezonun ilk seferi elbette benim iþim deðil! demesine karþý ondan beklentiler hep yüksek oldu. Baþbakan Erdoðan çýtayý yükseltti: Çamaþýr makinesi var, artýk beþ çocuk yapabilirsiniz! Alanya kalabalýklaþtý... Çarþýdaki iþyerlerinde eleman sýkýntýsý olduðu söyleniyor. Alanya doðumlular çocuðunu çalýþtýrmýyor, dýþarýdan gelen gençler de iki yýl sonra kendi dükkânlarýný açýyormuþ. 8 Nisan- Kanýna susamýþ(!) GS formalý bir genç, sarý-lacivert forma giydirdiði Rotweiller köpeði ile saatlerce Alanya'da dolaþtý Baþbakan Erdoðan MÝT Müsteþarý için: Hakan Fidan benim sýr küpüm. Onu Ýmralý'ya ben gönderdim. 15 Nisan- Ýç Ýþleri Bakaný Ýdris Þahin, gittiði bir taziyede takla attýrýp, adam oynattý! Emre Belözoðlu Trabzonsporlu futbolcu Zokoro'ya, Pis zenci dediði için ceza aldý. Emekli Orgeneral Çevik Bir tutuklandý. Sincan cezaevine gönderildi. 20 Nisan- Irak Baþbakaný Maliki: Türkiye bölgede düþman devlet haline gelecek. Bülent Arýnç ýn Alanya seferleri... NÝSAN Saint Petersburg'un olimpiyatlara hazýrlanan pist bisikletçileri Alanya'da iki aydýr kamp yapýyor Kýþ spor turizmi... Doðal gaz % 18,72, elektrik % 9,2 zamlandý. 4 Nisan'da Corendon'un, üzerinde We love Alanya yazan 189 yolcu kapasiteli B uçaðý Gazipaþa'ya indi. Saadet Partisi Alanya temsilcisi, olasý iktidarlarý döneminde Alanya'da þort ve bikiniyle dolaþmayý yasaklayacaklarýný söyledi Yasaða erkek þortu da dâhil miydi, belli olmadý 6 Nisan'da Bülent Arýnç Alanya'ya yine geldi. Alanya'nýn sorunlarýný her gün takip etmek Gök kuþaðý fotoðrafý çekmiþim Nisan yaðmuru sonrasýnda. 12 Nisan'da Yuliya Shvets isimli Rus asýllý Türk vatandaþ AKP'ye kaydolmuþ. Shvets, Ben de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda doðduðum için kaderim buymuþ, AKP'ye girmekmiþ! Erdoðan'ý çok baþarýlý buluyorum demiþ Bayan Shvets'e birileri 29 Ekim ile AKP'nin çeliþkisini anlatmalý! Kanal A'da bir haber: Plajda ölü bulunan yunus balýðýný topraða verdik! Turistler plajda yunus ile hatýra fotoðrafý çektirmiþler! Ýlahi çocuklar! Alanya nýn tacý Alanya D-400 geçiþi... 21Nisan- Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu öncesinde helikopterle Alanya üstünde bir saat çekim yaptýk 26 Nisan- Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonunda AKP'li vekil Oya Eronat'ýn, Aziz Nesin halký kýþkýrtmasaydý babanýz yaþýyor olabilir miydi diye düþündünüz mü? sorusuna Zeynep Altýok, Bazen ben de provoke olabiliyorum ama öldürmüyorum yanýtýný vermiþ. Bosna gezisine katýlan CHP'li Toprak, Bizim din karþýtý olmadýðýmýzý gösterdik! demiþ. Ýmam hatip lisesini ziyaret etmiþler. Orduevinde okutulan mevlide katýlmýþlar. 30 Nisan- Milli Eðitim Bakaný Dinçer: Bundan sonra Türkiye'de bütün bayramlarý bütün dünyanýn anlayýþýna göre ve yeni bir paradigmayla, yeni bir yaklaþým tarzýyla kutlamaya ihtiyaç var Baþbakan Erdoðan tiyatroculara, Siz kimsiniz? Tiyatro sizin tekelinizde mi? Sanat konusunda söz söyleme ehliyetine sahip sadece sizler misiniz? Geçti o günler dedi 4

5 2012 Almanak Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu MAYIS 11 ilde yüzlerce çocuk okullarda daðýtýlan sütten zehirlendi. Arýnç, Ýlk kez içtikleri için olmuþtur! dedi. 2 Mayýs-Standart and Poors'un Türkiye'nin notunu duraðana çevirmesine tepki olarak Erdoðan, Karar tamamen siyasi, bunu Tayyip Erdoðan'a yutturamazsýnýz! dedi 3 Mayýs'taki Yeni Alanya gazetesi manþeti: Hayýrlý Kermes Alanya Arifiye Kültür Derneði tarafýndan talebe yurtlarý yararýna yapýlan kermes basýnda çok geniþ yer aldý. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu sonrasýnda Alanya'da yaþayan meslek sahibi bir karý-kocadan yorumlar: Haným olaný: Sizin yüzünüzden bütün günümüzü Alanyum'da geçirmek zorunda kaldýk! Erkek: Sahi, kim birinci oldu? Baþka bir otelci: Feyzi sadece yolun bozukluðundan bahsetti! Bir belde belediye baþkaný: Feyzi Açýkalýn'ýn televizyonda yorum yapmasýna karþýyým. Tekne turizmi yapanlara hakaret etti! Allahtan, þehirde baþkalarý da yaþýyordu! Baþbakan Erdoðan, yazar Bekir Coþkun ve Ýstanbul Baro Baþkaný Ümit Kocasakal'ýn genelkurmay baþkanýný eleþtiren yorumlarý için, TSK' ya, ordumuzun þerefli mensuplarýna yapýlan hakaret ahlaksýzlýktýr, edepsizliktir ve kendini bilmezliktir! dedi. Turizm Bakanlýðý Ramazan ayýnda Arap turistlere indirim yapmayý planlýyormuþ! 7 Mayýs- Erzurum Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalýndan Prof. Dr. Aydýn, ezan sesinin 65 desibelin üstünde okunmasý gerekçesiyle dava açmýþ. Mahkeme, Ezan gürültü sayýlmaz! demiþ Devlete baðlý bir saðlýk kuruluþu olan Alanya Diþ ve aðýz saðlýðý merkezi gazetelerde reklam yapýyor. Okullarda da tarama yapýyorlarmýþ Saðlýk Savaþlarý II düþüncelerini kýsýk sesle(!) sosyal medyada belirtmeye baþladýlar AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kapusuz, baþbakanýn, Kaleminden pislik akan zat diye hakaret etmesinin ardýndan, yazar Bekir Coþkun için o da, Aðzýndan laðým akan birisi sözünü kullanýyor. 12 Mayýs- Alanya Müteahhitler Birliði Baþkaný Çakýr: Ýnþaat yasaðý ile birlikte bin kiþi iþsiz kalacak. 300 sektör duracak diyor. Ekleyerek: Yabancýlara karþý taahhütlerin yerine getirilemeyeceði için imaj kaybý yaþanacak! Ya yabancýlarý dolandýrýp, tapularýný vermeyenlere ne demeli? Alanya'dan yapýlan Umre ziyaretleri yaygýnlaþtý. Mütedeyyin olmayan(!) Alanya seçkini genç kadýnlarýn, ailenin en büyük erkeklerinin nezaretinde Umre'ye gitmeleri yýlýn modasýydý 15 Mayýs- Turizmde kýpýrdanma olmuþ olmalý ki Alanya'da esrar, eroin satýþý yapanlar yakalanmaya baþladý! 16 Mayýs- Alanya CHP'yi ziyaret eden eski genel baþkan Baykal, Alanya'yý artýk halledin demiþ Ýnsanýn, Siz zaten halletmiþtiniz! diyeceði geliyor Baþbakan Erdoðan, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda tel örgülerin ardýnda küfreden kadýnlarý görünce nevrim döndü demiþ Kadýnlarý görünce nevri dönmüþ; küfreden erkeklere bir sözü yok herhalde! 2011 yýlý Alanya Kurumlar Vergisinde ilk 10 sýranýn 8'ini otelciler almýþ 19 Mayýs'ta devlet erkâný, geleneksel uygulamadan farklý olarak Anýt Kabir'e çýkmadý. Yalnýzca Gençlik Bakaný Suat Kýlýç çýktý Kültür Bakaný Günay, Büyükþehir Yasa Tasarýsý öncesi, Alanya için özel statü gerekir benzeri sözlerinden sonra Side'ye de, Side mahalle olmamalý boncuðu daðýttý Baharýn müjdecisi Can Eriði Yorumsuz 10 Mayýs- Bir gazete yazarý Alanya'da bir nirengi noktasý olan Hükümet Binasý için tabut diyor Darbeleri Araþtýrma Komisyonun AKP'li üyeleri, emekli Orgeneral Büyükanýt'ýn yazdýðý 27 Nisan bildirisini araþtýrmaya engel oldu Alanya'daki ezanlarýn tek merkezli okunmasýndan vazgeçilerek ayrý ayrý, yüksek sesle ve makamsýz okunmasýndan yakýnanlar, 5

6 Feyzi Açýkalýn Alanya Festivali Mayýs'ta Alanya'dan yola çýkan çok yüklü miktarda sahte ayakkabý yakalandý Ýlginç; sahte içki, esrara alýþmýþtýk ta, ayakkabý neyin nesidir? AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Geliþtirilmesi I-II baþlýðý ile açýlan hibe programý gereðince Alanya zevatý, kaymakam öncülüðünde Kanarya Adalarýna inceleme gezisine gidiyor! Seyahat acenteleri sezonun kötü geçeceðini tahmin etmiþ olmalýlar ki, otelciyle pazarlýklarýnda beþ oda eski fiyatlardan isterken, iki oda da bedava istiyormuþ. Norveçli hastamýn kredi kartý, bir yabancý genç kadýnýn da disko çýkýþýnda cep telefonu çalýnmýþ ÖGER Tur'un Hamburg Airways uçaðý 23 Mayýs'ta yeterli izin belgesi olmadýðý için Gazipaþa Havaalanýna inememiþ... Yaz aylarýndaki gençlik kamplarýnda karma uygulamadan vazgeçildi. Kýz ve erkekler artýk ayrý ayrý kamplarda kalacaklarmýþ. Anadolu Ajansý'nýn baþýndakiler, bütün çalýþanlarý hýrsýz gibi görüp, sendikal haklarýný geri alarak iþten çýkmaya zorluyorlarmýþ AKP'nin her kurumda yaptýðý gibi! Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu, Belde belediyeleri kapanýnca yerel medyanýn reklam gelirleri azalacaðý için Büyükþehir Yasa tasarýsýna karþý çýkýyorlar dedi ve yerel basýnla arasýnda ipler koptu! Erdoðan AKP kadýn kollarý 3.kongresinde kürtaj ve sezaryene karþý çýkarak, Her kürtaj bir Uluderedir dedi CHP Ankara milletvekili Nazlý Aka, Baþbakan vajina bekçiliðini, kadýn üzerinden siyaset yapmayý býraksýn dedi 28 Mayýs- Baþbakan Erdoðan: Gazetecileri tasmalarýndan ben kurtardým! Tasma? HAZÝRAN Alanya'da Büyükþehir Yasa Tasarýsýný protesto mitingi yapýldý. Buluþma, yasanýn meclisten geçeði anlaþýldýktan sonra bir il olma mitingi ne mi dönüþmüþtü? Çabalar boþuna mýydý? 2 Haziran- Baþbakan Erdoðan Ýstanbul'da Cuma namazý sonrasý kendine, Esselamünaleyküm diye yanaþan bir Arap turistin elini sýktý ve I love you! dedi Siirt Valisi Ahmet Aydýn da 20 Aralýk tarihli Tweet mesajýnda Baþkan Obama'ya I like you, I hope I will be like you! diye seslendi Yabancý bir tur operatörünün bölge temsilcisi Alanya'nýn doluluk sezonunun yaz aylarýna sýkýþacaðýný, pik noktasýnýn temmuz sonu aðustos baþýnda toplanacaðýný, son dakika satýþlarýnýn hýzlanacaðýný söyledi 4 Haziran- Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez: Kürtaj haram ve cinayettir. Çocuk düþürmek ve aldýrmak gebeliði önleyici tedbirlerden deðildir. Çocuk aldýrmak cinayet hükmündedir. Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu, hem Büyükþehir Yasa Tasarýsýný eleþtiren hem de Alanya'nýn il olabilmesi konusunda isteðini yansýtan Alanya mitingini deðerlendirirken, Katýlým az olmuþ. Demek ki siyasi partilerle halkýn talebi ayný deðilmiþ dedi Sahi, protestocu siyasi partiler halktan deðil de baþka bir guruptan mý oluþuyor? SGHM'den izin alamayan Scanway, Corendon ile anlaþýp Gazipaþa'ya iki uçak birden indirmiþ. Alanya belediye Baþkaný Sipahioðlu bu uçakla Danimarka'dan gelmiþ. Alanya çevresindeki otellerden diskolara ve çevre turlarýna( hatta diþçilere!) komisyonla turist taþýyan animatörler kavga etmiþ Her otele de bir mescit zorunluluðu getirilmiþ 6 Haziran- Alanya'ya gelen AKP Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Alanya özel statü ile donatýlýr, il olmasýnýn önü kesilemez! demiþ Alanya kalesine yapýmý planlanan teleferik projesinin henüz ihale þartnamesi bile hazýr olmadan iþletme ücretleri, maliyetleri vs. belirlendi. 6 Haziran'da Venüs'ün güneþ üstünden geçiþini (sizler için!) fotoðrafladým. Dünya Çevre Günü etkinliði gereðince Çevre Bakaný, Temiz Türkiyem! ödülü için en temiz kent olarak Ýstanbul'u seçmiþ! Çevre gününden ancak bunu anlýyorlar Mýsýr Turizm Federasyonu, üyelerine, eski laik baþbakan Ahmet Þefik'i cumhurbaþkanlýðý seçiminde desteklemesi için çaðrýda bulunmuþ Mýsýr turizmcileri en azýndan fikirlerini açýkça söyleyebiliyorlar! Alanya çarþýsýndaki disko kapanýþ saatlerinde turistleri otellerine götürmeyi üstlenen(!) motosikletli çeteler varmýþ Moskova'da Ýspanyol büyükelçiliðinin önündeki 1 kilometrelik kuyruklar 2012 yýlýnda Rus'larýn tatil tercihini belirleyen ilk göstergeler olmuþ. Ýspanya, Rus turistte yüzde 41 artýþ saðlamýþ. Ýspanya'da en fazla harcamayý Rus turistler yapmaktaymýþ Yüzme öðrenenler... Antalya Defterdarý Hidayet Mat 2B yasasý ile hedefin para deðil sosyal barýþ(!) olduðunu söylemiþ Taþýnmaz sahiplerinin alamayacaðý yüksek fiyatlarla sosyal barýþ nasýl gerçekleþecekse? Baþbakan Erdoðan 8 Haziran'da, Cumhurbaþkaný partisinden kopmamalý diyerek baþkan ve ayný zamanda parti lideri olarak kalma isteðini ima etti Alanya Keykubat plajýndaki kumun hareketliliðini ölçmek için 9 Eylül Üniversitesinden hoca geldi, ölçümler yaptý ve mendireðin dýþýna ne oranda kum biriktiðini, çevre felaketinin derecesini bilimsel olarak açýkladý. 9 Haziran- Ýlk kez bugün Alanya Migros kalabalýklaþmýþ. Kalabalýðýn nedeni okullarýn tatil olmasý olabilirmiþ Baþbakan Erdoðan, Süleyman Demirel'in, Gün gelir, sizden de hesap sorarlar sözüne içerlemiþ olmalý ki, Biz kefenimizle yola çýktýk sözünü yineledi Alanya Fuðla'daki yapýmý sürmekte olan White City otelinin yerini 6 milyon liraya almýþlar. Yapýmý için de 7 milyon harcanacakmýþ! Dedikodunun netliðine bak! AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Piyer Loti tepesinin ismini kanýna dokunduðu(!) için Ýdris-i Bitlisi olarak deðiþtirmek istiyor Ýstanbul'daki yaptýrdýðý gökdelene neden Sapphire adýný koyduðunu soran gazeteciye, Ýki dilde de rahatça anlaþýlmasý için! yanýtýný veriyor 11 Haziran- Kültür Bakaný Günay: Suriye'den gelen ziyaretçi sayýsý düþtü. Hükümetler arasýnda yaþanan sorunun halklara yansýmamasý gerekir!... Ýnsan böyle bir demece inanamýyor. Deniz Baykal Türkçe Olimpiyatlarýna gönderdiði mesajda, "Bu gayret ve hizmete ilham, emek ve destek verenleri þükranla anmak hepimiz için bir vicdan borcudur" dedi. Baykal'ýn kapanýþ töreninde okunan mesajý Fethullah Gülen'e ince bir gönderme olarak algýlandý. Borajet Gazipaþa'ya iniþ izni alamadýðý için Antalya'ya inmiþ. Alanya AKP ilçe sözcüsü, Borajet izni savsakladý dedi AKP her konudan kendini sorumlu hissediyor ve yanýt vermeye çalýþýyor! 13 Haziranda, Star TV'de yapýlan bir yarýþma programýndaki üç kiþi de, Kýzýlkulesi ile ünlü Antalya'nýn þirin ilçesi? sorusunun yanýtýný bilememiþ. Fazýl Say da 1225'de yapýlan Kýzýl Kule'yi bilmiyormuþ Bu ayýp onlarýn mý, Alanya'nýn tanýtýmýnda Kýzýl Kule yerine sembol 6

7 2012 Almanak Gittikçe sýðýlaþan deniz Alanya'dan 300 esnaf hapisteymiþ. Plaj voleybolu tribünleri bomboþ Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu: Nasýl iþyeri açarken para yatýrýyorsan üniversite kurulurken de katkýda bulunacaðýz! Suriye bir F4 Phantom savaþ uçaðýmýzý düþürdü Uluslararasý yarýþmalarda boþ tribünler... Ramazan öncesi Keykubat Plajý olarak uyduruk deniz fenerini kullananlarýn mý? ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardione: Türkiye þu andakinden çok daha iyi bir anayasayý oylayacak! Sana ne benim Anayasamdan desem! Hükümet Danýþtay kararlarýný yok sayarak baþta Tüpraþ ve Eti olmak üzere beþ büyük özelleþtirmeye af kararý getirdi. Esnaf, bu yýl uygulanmaya baþlayan gece yasaðýný Alanya Belediyesi önünde protesto etmiþ. 15 Haziran, Kanal A haberi: Alanya müftüsü 'çocuk sezaryen olmasýn normal yolla doðsun!' diye fetva verdi, kadýn da doðurdu! Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarýnýn 10. yýlý anýsýna Atatürksüz, 1milyon adet madeni 1TL'ler bastýrýlýp dolaþýma çýkartýlmýþ Baþbakan Erdoðan nükleer enerjinin güvenilirliðini(!) savunurken, uçak yolculuðunun bile daha tehlikeli olduðunu söyledi Geçen yýl evdeki tüp gazýn daha tehlikeli olduðunu söylemiþti! Fethullah Gülen: Baþbakan bana yurda dönüþ çaðrýsýyla kendisine yakýþaný yaptý. Ama ben dönmeyeceðim! Denizde aðlayan beyaz donlu çocuklar, elbiseleriyle denize girenler, sutyen üstüne beyaz tiþört giyenler, hýzmalý kýzlar bu senenin Alanya modasýydý 17 Haziran- Mevlüt Çavuþoðlu: Gazipaþa havaalaný ineklerin otladýðý bir pozisyondan Avrupa'dan turistler getiren uçaklarýn indiði bir yer haline geldi 19 Haziran- PKK Daðlýca'da karakol bastý, 8 asker þehit oldu Bülent Arýnç, Sayýca fazlaydýlar ve silahlarý vardý! dedi Gebelik testi yapan kadýnlarýn fiþlendiði ve saðlýk bakanlýðýndan laboratuar bilgilerinin alýndýðý açýklandý. Fransýz Müslüman düþünür Roger Garaudy'nin naþý Müslüman çevrelere ters düþülerek yakýlýnca Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez Fransa'daki cenazeye katýlmaktan vazgeçti. 20- Haziran- AKP'li lokanta esnafý Mehmet Türemiþ simide talim eden harcama gücü düþük turistten yakýnarak, bunun sorumlusu olarak Alanya belediyesini gösterdi Eþi türbanlý olan subaya generallik yolu açýldý. Alanyalýlarýn çocuklarýný zanaatkâr yani emek yoðun ve ustalýk gerektiren iþkolunda yetiþtirmekten kaçýndýðýndan yakýnýlýyor. 22- Haziran- Doðu ve Güneydoðu'ya 1000 mele atanmýþ. 24 Haziran'da yandaki apart otele ilk müþteriler geldi Deniz haþemalýlarla doldu Güneþte kuruyup, yaðmurda ýslananlar... TEMMUZ 1 Temmuz- Baþbakan Erdoðan Türk savaþ uçaðýnýn Suriye hava sahasýnda düþürüldüðünü iddia eden Wall Street Journal gazetesine, Dürüstsen gerçeði açýkla, namertsin! dedi Sivas davasýnda idama mahkûm edilen iki kiþinin avukatý olan AKP Ýzmir Milletvekili Ali Aþlýk, Sivas davasýnda yargýlananlarýn büyük bir kýsmý orada yananlar kadar masum dedi Alanya'da eczaneler turistik olanlar ve olmayanlar(!) diye ikiye ayrýlýrmýþ. Turistikler geç açýp kaparken, olmayanlar(!) nöbet tutuyormuþ. 5 Temmuz- Tailwind Gazipaþa havaalanýna iniþ izni almýþtý. Sonra da SAS almýþ. Diyanet Ýþleri Baþkaný: Üniversiteler mabetsiz olmaz. Alanya'daki plaj horozlarý, bikinili bile olsa(!) Türk müþterilere ön sýralarda güneþlenecek yer vermiyor. Sokaklarda eski model, içi sýrf erkek dolu 42 plakalý arabalar çoðunluðu oluþturmaya baþladý. Alanya'nýn AKP'li belediye meclisi üyelerinin açýklamasý: Alanya'ya ihanet etmedik! 11- Temmuz- Alanya D-400 karayoluna tuhaf beyaz çizgiler çizilmiþ Trafik polislerinin çekicilere yükleyip götürdükleri araçlarýn akýbetleri konusunda dedikodular var. 12- Temmuz- Kaymakam, AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'yi yaz gününde(!)kravat ceket ile karþýlamýþ. Yeni Alanya'dan Kerim Toksöz, Yine CHP diye manþet atarak CHP'nin tutumunun mütekabiliyeti önleyeceðini yazýyor. MÜTBÝR Baþkaný Çakýr, Yasak 500 iþkolunu ilgilendirecek diyor. 14-Temmuz- Efes Pilsen'in One Love konserinde bira satýþý yasaklanmýþ. Ama konserin yapýldýðý bölgenin ahalisi her köþe baþýnda karaborsa bira satýyormuþ. Bir gurup ta tekbir getirip organizasyonu protesto etmiþ. Kültür Bakaný Günay: 7 TÝP'linin katillerinin salýverilmesinden vicdan azabý duyuyorum! Etkisiz eleman Alanya'da sürekli plaj hýrsýzlýðý yapan çeteler yakalanýyor 17 Temmuz- Alanya Müftüsü: Oruç tutmayanlar tutanlara saygý olarak gizli yemeli, insanlarýn içinde yememeli 1960'larda Fransa'ya Alanya'dan keçiboynuzu gönderilirmiþ. Çekirdeðinden de oje yapýlýrmýþ. Alanya Rus Dili Konuþanlar Derneði Baþkanýnýn, þehri ziyaret eden Barthelemous'tan kilise talep ederken görüntülenen makyajsýz, baþörtülü hali ayný bizimkiler gibiydi! 19 Temmuz- Alanya Kaymakamý: Nereye tayin olacaðýmý önce Allah sonra bakanlýk bilir Kararda kimin önceliði aldýðý bilinemedi ama kaymakam Çorlu'ya gitti! 7

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi11 EKİM Antalya kampı başladı

Beşiktaş Gazetesi11 EKİM Antalya kampı başladı Antalya kampı başladı SPOR KARAKARTALLAR, lige hazırlıklarını milli maç için verilen aranın ardından Antalya kampında sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekip Xanthe Resort Hotel de akşam idmanı ile antrenmanlara

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı