2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý..."

Transkript

1 2012 Almanak OCAK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner TRT'deki Açý programýnda Bir insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr; üç dinden bir tanesindendir. Allah onu selamete de erdirebilir, belki cennete de koyabilir. Þii ise, sapkýnlýk var orada dini bozmaya çalýþmak var dedi Laçiner birkaç gün sonra da, Atatürkçü olmaktan utanç duyduðunu söyledi AKP Grup Baþkanvekili Bekir Bozdoðan: Turistlere camileri rehberler deðil din adamlarý gezdirecek. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'dan bu açýklamaya yorum geldi. Günay, "Kokart sahibi bir rehberin eþliðinde olmaksýzýn, sadece din görevlilerimiz tarafýndan rutin bir uygulama olarak yapýlmasý mümkün deðildir" dedi. Baþbakan Erdoðan meclis gurubunda BDP'yi eleþtirirken, Yahu sen kimsin? Kimi temsil ediyorsun? Silahlý efendileriniz ipinizi gevþetmediði sürece tuvalete bile gidemezsiniz dedi Alanya Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu Antalya Ýl Genel Meclisi ocak ayý toplantýsýnda, taþ ve maden ocaklarý izinleri için hükümet olarak hata yaptýklarýný söyledi Son düzenlemeyle artýk yerel yönetimlerin görüþlerinin alýnmasý gerektiðine karar verildi" dedi. Alanya L tipi cezaevinde müftülük tarafýndan Bidat ve Hurafeler vaaz edildi Bir hatýrlatma; son genel seçimlerde CHP'nin en farklý kazandýðý sandýk cezaevindeki olmuþtu! 5 Ocak- Emekli Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð tutuklandý. 7 Ocak- Suriye Devlet Baþkaný Yardýmcýsý, Baþbakan Erdoðan, ABD'nin Suriye'ye dönük politikalarýnýn bir parçasý dedi. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kürtçe eðitime karþý çýkan Genelkurmay Baþkaný Özel'e, Senin rütben orgeneral de olsa sen bizim nazarýmýzda bir onbaþýsýn. Senin kýymetin o kadardýr! Özel bu sözlerinden dolayý Demirtaþ'ý mahkemeye verdi. Mahkeme 4 Aralýk'ta davayý ret etti! Diyanetin öðrencilere yönelik umre turu MEB aracýlýðýyla da duyuruldu, öðrencilerin katýlýmý istendi 2012 Türkiye Turizm Zirvesi'nde konuþan 2012 yýlý yine bir çift dudak dudaðýn belirlediði gündem ve ortaya atýlan oltalarla geçti Bu oltalardan birisi olan Büyükþehir Yasa Tasarýsýný, en çok, iktidarýn bir türlü ele geçiremediði (!) kýrmýzý bölge þehirleri tartýþtý Yeni bir rejim þekillendirmesi çabalarý ise en gözde okullarýn imam hatibe çevrilmesiyle görüldü. Toplumun ahlaki deðerlerine de Diyanet Baþkanlýðý aracýlýðýyla ayar verildi. Alanya her iki uygulamayý da tartýþmadý bile; yapýlanlar þehrin doðasýna uygundu Yabancýya mülk satýþýndaki engeller kaldýrýldý, emlakçi kazandý. Tarýmý yok etme planlarý harfiyen uygulandý! Dünya turizm tekelleri geçen yýl Arap Baharý yüzünden kazanýp, fiyat artýran otelciye parmak gösterdi; turizmde düþüþ oldu Spor turizmi, gittikçe tesettüre bürünen Alanya, kýsýr siyasi çekiþmeler ve bunlarýn basýnda yer alýþý gibi 32 kýsým tekmili birden ayný film Alanya'da yine 2012'de gösterime girdi Detaylar aþaðýda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, "Türkiye'nin doðasýný, tarihini korumazsak belki 2023'ü görürüz ama sonrasýný göremeyiz. Mutlaka kentsel dokuyu, suyu, tarihi ve doðayý korumamýz gerekiyor" dedi. 10 Ocak- Emekli Orgeneral Hurþit Tolon tutuklandý. Baþbakan Erdoðan Org. Baþbuð için, Tutuksuz yargýlanmasýný isterim. Mesai arkadaþýmdýr! dedi 12 Ocak- AKP'li Burhan Kuzu, Kýlýçdaroðlu'nun, Çevik Bir niye dýþarýda? eleþtirisine, Bana ne ulan Çevik Bir dýþarýda dolaþýyorsa; git savcýya söyle, ver eline belgeyi, atsýn içeriye! dedi Antalya Koruma Kurulunun, Alanya Kalesine uygulanmasý planlanan teleferik projesini prensipte uygun bulabileceði söylendi. Henüz olur yok yani! Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 19 Mayýs kutlamalarýnýn deðiþtirilmesiyle ilgili tartýþmalar sürerken, Bizi kasten yanlýþ anlayanlarýn 19 Mayýs kutlamalarý üstünden istismara girmelerine asla seyirci kalmayacaðýz! dedi Baþbakan Erdoðan, FB'li ünlü futbolcu Lefter'in cenaze töreni için geldiði stadyumda yuhalandý Irak Baþbakaný Maliki: Türkiye bölgeye iç savaþ ve felaket getirebilecek bir role soyunuyor. Bunun sonunda zararlý çýkan onlar olur 19 Mayýs kutlamalarý tartýþmalarýna katýlan Kültür ve Turizm Bakaný Günay, Bayramlarý Alanyalý gençlerin zaferi. Törenlerin yapýlacaðý alanlarýn mevsim þartlarýna göre düzenlenmesinin bayramlarý kaldýrma anlamýna gelmeyeceðini belirten Bakan Günay, Törenlerin yapýlacaðý mekânlarýn sýnýrlanmasý bayramlarýn kutlanmasýnýn engellenmesi deðildir. dedi. Günay, resmi bayramlarý elitin ve resmi zevatýn yönetiminde yapýlan kutlamalar olmaktan çýkarýlmasýný istediklerini söyledi. Halkýn sokaklarda coþkuyla kutlamasýný amaçladýklarýný, bunun için de uðraþtýklarýný anlattý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Baþbuðun tutuklanmasýna yorum getirirken, Namazcý Rüþtü Erdelhun dedikleri eski genelkurmay baþkanýný, darbeye karþý çýktýðý için bütün rütbelerini sökerek, tokatlayarak, alaþaðý edenler, þimdi darbecilik suçuyla mahkeme önüne çýkýyorlarsa tarihin tekerrür olduðunu da unutmasýnlar" sözlerini kullandý. Boþ kýþ sokaklarý Ocak- Bakan Fatma Þahin Gaziantep'teki muhtarlar toplantýsýnda TEDAÞ müdürüne, Bana hikâye okuma, iþini yapmazsan gidersin! dedi 21 Ocak- Alanya'nýn Kestel beldesindeki Merkez Cami temel atma töreninde konuþan Alanya Müftüsü, Camiler Beytullah'ýn þubeleridir dedi Alanya Kaymakamý devamla: Camiler buralardaki Müslüman-Türk varlýðýnýn tapu belgeleridir! Baþbakan Erdoðan, sayýlarý yüze yaklaþan tutuklu gazetecilerin, ateþli silah, patlayýcý bulundurmak; evrakta sahtecilik, terör, darbeye teþebbüsten cezaevinde olduklarýný! söyledi 27 Ocak- Alanya Devlet Hastanesi Baþhekimi Baþaran: Saðlýkta turizm dönemi baþladý. Artýk oteller hastanelerle anlaþýp otelde klinik kurabilecekler.... Açýklamanýn yapýldýðý günlerde þehrin her yerinde özel hastane ve diþ hekimi ilanlarý vardý. Derken iþyeri hekimliði, otel

2 Feyzi Açýkalýn hekimliði, devlet hastanesi ve özel hastaneler arasýnda dünya ilaç ve týbbi cihaz pazarýna katký olmasý için büyük bir yarýþ baþladý! Galatasaray kulübü baþkaný Uysal: Ben Erdoðan'ýn kin tutan birisi olduðuna inanmýyorum. 25 milyon Galatasaray'lýnýn 20 milyonu AKP'ye oy verdi. Hiç böylesine, výcýk výcýk olan bir spor kulübü baþkanýna rastlamamýþtým! Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Türk-Rus iliþkilerini geliþtirmek için iki ülke arasýndaki evlilikleri artýrmak gerekir! Ne dersiniz, çok stratejik derinlikte bir saptama olmadý mý? BDP Milletvekili Nursel Aydoðan, Bu bahar çok kötü çatýþmalý geçecek. Sadece Kürt deðil çok sayýda Türk de ölecek demiþti Gel de organik baðýn öngörüsüne inanma! 29 Ocak-Deniz Feneri davasýný soruþturan savcýlar yolsuzlukla suçlandý. Cumhurbaþkaný Gül, Her þey þeffaf! dedi Suçlanan savcýlar kasým ayýnda tahliye oldu. Bu arada, Deniz Feneri sanýklarýnýn emniyetteki ses kayýtlarýnýn, özel yaþamýn gizliliði ilkesince silindiði anlaþýldý! Avrasya Turizm ve Ticaret Sanayi AÞ. Gür Grup ile birleþip Alanya Ýncekum orman kampýna 700 kiþilik otel yapacaklarýný açýkladý. Orman Ýþletme Müdür Vekili, gelen eleþtiriler üstüne devreye girme ihtiyacý hissedip(!) baþka bir yerde, otel için kesilenlerin beþ katý aðaçlandýrma yapacaklarýný söyledi Bu arada, 4 Þubat'ta Uluslararasý Akdeniz Ormanlarý Sorunlarý Komitesi Antalya'da toplantý yapmakta, orman yýkýmýný konuþmaktaydý! ÞUBAT Otel tadilatlarý Gençlik Bakaný(!) Suat Kýlýç Trabzon'daki gençlik kurultayýnda Fethullah Gülen'in Sýkýlsýn isimli þiirini okumuþ ve þairin adýný sormuþ. Þiirin üstadýný! hatýrlayamayan gençlere çok kýzmýþ BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Uludere olayýndaki istihbarat tartýþmasýna tepki göstererek "Üç paþayý güdemiyorsun, halký kandýrarak güdeceðini zannediyorsun!" dedi. Alanya'da AKP'ye olan ilgi son günlerde arttý. Emekli subay Arif Doðmuþ, Güvenir gibi isimler AKP ilçe teþkilatýný ziyaret etti Alanya'nýn Türkler beldesinde, kum ocaklarýndaki vahþi kullaným yüzünden çay üstündeki köprü ayaklarýnýn ortaya çýktýðýndan þikâyet edildi. Alanya'daki sayýsal haberleþmeyi daha kaliteli hale getirmek için, deniz yoluyla þehre ulaþan fiber optik kablolarýn döþenmesine baþlandý. Fiber optik kablo döþeniyor Baþbakan Erdoðan, partisinin il baþkanlarý toplantýsýnda, Muhafazakâr, dindar, demokrat gençler yetiþtiriyoruz. Bizden ateist yetiþtirmemizi mi bekliyorsunuz?. Býrakalým da gençlik tinerci mi olsun? diye seslendi Ýnternet ortamýndaki Hepimiz tinerciyiz! sitesinden bir alýntý: Tineri biz çekiyoruz, senin kafan iyi oluyor! AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik: Atatürk'ü kanunla sevdiremezsiniz. Atatürk'ü koruma kanunu ne büyük hüsran ve garip bir durum. Peygamberi bile koruma kanunu yok. Çelik ekleyerek: Gençliðe hitabet ayet mi? Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu Münih'teki Güvenlik konferansý konuþmasý sýrasýnda uyarýlýnca, Baþbakan Erdoðan'ýn Davos'taki çýkýþýný hatýrlatarak(!), Do you know one minute tradition in Turkey? demiþ 8 Þubat'ta Alanya'daki bir cenaze törenindeki genç imamlar ölünün arkasýndan aðlamamamýz gerektiði, þimdiki yaþamýn boþ olduðu, asýl yaþamýn ölüm sonrasýnda bizi beklediði! konusunda uzunca bir fetva verdiler Saðlýk savaþlarý... Baþbakan Erdoðan yine ameliyat oldu. 12 Þubat- Orduspor futbol takýmý izleyicisi Ata'nýn Gençliðe Hitabe'sini maçta hep birlikte okudu. Kýþ aylarý, Alanya mahkeme ve icra koridorlarýnda dolaþýp çantacýlýk! yapanlarýn zamanýymýþ 2011 yýlýnda Türkiye'ye 12,4 milyar Dolar kaynaðý belirsiz para girmiþ. Bunun bir kýsmý turizm gelirleriymiþ Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým 14 Þubat'ta, Ne þikesi, memleket elden gidiyor dedi Bertrand Russel: Dünyanýn sorunu, akýllýlar hep kuþku içindeyken aptallarýn küstahça kendilerinden emin olmalarýdýr! Bu sözler sizde nasýl çaðrýþýmlar uyandýrdý? Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn deðiþtirilen teþkilat yapýsýnda denetim kuruluna yer verilmemiþ Yani? 18 Þubat- Baþbakan Erdoðan partisinin Ýl Gençlik Kollarý kongresinde, kininin davacýsý bir gençlik istediðini söylemiþ Simit Sarayý açýldý, çok popüler oldu. Simit Sarayý Ýstanbul'da sýradan bir buluþma mekânýyken, Alanya'da nasýl bir ihtiyaç varmýþ ki, deðiþik bir iþlev üstlendi Baþbakan Erdoðan, MÝT Müsteþarýný ifadeye çaðýran savcýlara, Seçilmiþi atanmýþa kul etmem! dedi Kýþ sürprizi dolu Alanya'da, hükümet binasýnýn yerini bilmeyen taksiciler, kargo daðýtýcýlarý var! Dumlupýnar Ýlköðretim Müdürü Mustafa Aydýn: Emniyette suçlularýn kanýný alýp gen haritasý çýkarsýnlar. Çocuk doðduktan sonra analizi yapýlsýn. Vatana, millete, bu ülkeye zararlýysa yürümeden yok edilsin!" Dedeman Yönetim Kurulu Üyesi Jean Paul Herzog'un müthiþ analizi: Türkiye'de birden fazla Türkiye var. Antalya düþük turist profilini aðýrlamak için ucuz bir destinasyon olarak inþa edildi 22 Þubat'ta Bayburt'un AKP'li Belediye Baþkaný Hacý Ali Polat, "Kurtuluþ törenlerindeki sahneleri tekrarladýðýmýzda bazýlarý bunu nefret müsameresi diye niteliyor. Yeni yetiþen neslimize dostumuzu ve düþmanýmýzý tanýtmak zorundayýz. Necip Fazýl üstadýn dediði gibi dininin, ýrzýnýn, namusunun, dinin davacýsý bir gençlik istiyoruz" dedi. Antalya Müftüsü Ahmet Çelik, Çocuklardan ilahi korosu kurup yaz aylarýnda turistlere konser (ilahi) dinleteceðiz Alanya, ipekböcekçiliðinde Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinden sonra ikinci sýradaymýþ. Aslýnda ipekböceði yerine, tohumculuðunun yetiþtiriciliði olmasý gerekirmiþ. Büyük çiftlikler olmadýðý sürece aile bazýnda üretim çok önemli deðilmiþ. 2

3 2012 Almanak Atatürk e Koþalým da yabancý izleyiciler Hem, Alanya'da sivrisinekle savaþýmda ilaç kullanýlmamalýymýþ Alanya'daki geleneksel Atatürk'e Koþalým yarý maratonuna katýlýmcý ve izleyici ilgisinin az olmasýnýn bir nedenin de, kaymakamýn okullara davetiye yazmaktan kaçýnmýþ olmasý gösterildi Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Sorumluluk bizden gitti. Irak'ta masada yoktuk ama Suriye'de olacaðýz! Yeni eðitim yasasýnda engelliler için öngörülen evde eðitim modeli, onlarý sosyal yaþamdan koparacaðý için kuþkuyla karþýlanmýþ 27 Þubat'ta, Rusya Devlet Baþkanlýðý seçimi için Alanya'nýn Mahmutlar beldesinde sandýk kondu, Ruslar oy kullandý Yeni Alanya gazetesi Büyükþehir Yasasý ile Alanya'nýn mahalle olacaðýný yazarak kamuoyu oluþturmaya baþladý Baþbakan Erdoðan, eðitim sistemini eleþtiren TÜSÝAD'a, Kusura bakma, senin dediðin olmayacak. TÜSÝAD acilen deðiþmeli ve bu kör ideolojiden kurtulmalý dedi Alanya ALTSO Baþkaný Kerim Aydoðan Büyükþehir Yasa Tasarýsýnýn yararýný net olarak savunan ilk kiþi oluyor. Büyükþehir deneyiminin çevre beldelerle paylaþýlacaðýný söylüyor. MART AKP Alanya eski ilçe baþkaný Ali Taþar, Büyükþehir Yasasý ile halký oyalamayýn diye AKP'ye sitem etti Dövizci Mehmet Þahin Alanya vergi dairesinin en uyumlu mükellef ödülü nü aldý. Dim Çayý'ndan enerji elde eden Dilek Enerji'nin, enerji piyasasý anlaþmasý gereði üç türbinini de sürekli çalýþtýrmasý gerekiyormuþ! Kaldýrým yenilemesi... Kapalý sulama kanalý döþeyen DSÝ, imar geçmiþ bir bölge olan Oba kasabasýnda sorun yaratýyor, belediye ile çatýþýyor Scanway seyahat acentesi Gazipaþa havalimaný için þimdiden altý bin bilet satmýþ ama iniþ izni için yaptýðý baþvuruya daha yanýt alamamýþ Alanya'daki Özel Eðitim Merkezlerinin bazýlarýnýn, okullarýna kayýt yaptýrmalarý için engelli yakýnlarýna açýktan para verdiði ve bu yolla devletten destek aldýðýndan þikâyet ediliyor. 6 Mart-Kýrýkkale ceza evinde turþu yapanlar sebze ve meyvelerin amaç dýþý kullanýmý ile suçlanmýþ, turþuya cezaevi yönetimince el konmuþ Þaka gibi deðil mi? Bursa Adliye Sarayý önünde saç kesme eyleminde bulunan Uludað Üniversitesi öðrencilerine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle Osmangazi belediyesi ceza kesmiþ! Ýspanya'nýn Mallorca adasýnda, 650 kilometresi çift þerit kullanýmlý olan 1250 kilometrelik bisiklet yolu varmýþ Alanya'da spor turizmi diyenlere bir hatýrlatma! Alanya Devlet Hastanesine 11 ayda, 40 ülkeden; çoðunluðunu alkol, havuz kazalarý, trafik kazalarý ve darp olaylarýnýn oluþturduðu 446 yabancý uyruklu hasta gelmiþ Buna saðlýk turizmi mi denir yoksa turiste verilen acil saðlýk hizmeti mi? Telekom ilk olarak Alanya merkezindeki 10 bin aboneye fiber optik kablo döþeyip, 100 baytlýk görüntü elde edecekmiþ Baþkalarýnýnkini bilemem ama benim internet eriþimim bu uygulamadan sonra daha kötü oldu. Dükkân önlerinde, büyük olasýlýkla telefonlarýný onlara hediye alan yabancý sevgilileriyle, görüntülü olarak sohbet eden genç delikanlýlar çoðaldý. Alanya'da iþyeri sürekliliðinin çok düþük olmasý, yani her yýl çok sayýda açýlýþ ve kapanýþ yaþanmasý ALTSO tarafýndan Alanya'nýn en büyük sorunlarýndan birisi olarak gösterildi. Devlet Bakaný ve Baþ Müzakereci Egemen Baðýþ BBC'ye verdiði bir demeçte, Türkiye'de mesleði yüzünden tutuklanan gazeteci yok. Hepsi tecavüzcü, banka soyguncusu falan! dedi. 13 Mart- Sivas Madýmak davasý zaman aþýmýndan düþtü. Baþbakan Erdoðan, Karar milletimize hayýrlý olsun dedi Arýnç ve Günay da zaman aþýmýna çok üzüldüklerini belirttiler. Arýnç, Dönemin yöneticileri yargýlanabilirdi dedi Günay ise karardan derin bir acý duyduðunu belirtti! 15 Mart- Baþbakan Erdoðan: Tankla gelen kesintisiz eðitimi demokrasiyle gönderiyoruz. Eðitim sisteminde yaptýðýmýz reformdur, ideoloji deðil Kültür Bakaný(!) Günay: Ýstanbul'da AKM denen ucube bir yapý var. Ondan inþallah yeni bir yasayla kurtulacaðýz! Alanya Kaymakamý, Sapadere Kanyonunun iþletme hakký için muhtarla çatýþmaktaymýþ! 16 Mart- Baþbakan Erdoðan, Sivas davasý zaman aþýmýna uðramamýþtýr. Yalnýzca beþ kiþiyle ilgili zaman aþýmý vardýr. Hedef saptýrýlýyor diyerek suçsuzlar ceza aldý imasýnda bulundu 19 Mart- Diyanetten Milli Eðitim Bakanlýðýna son üç ayda 1500 kadro geçmiþ Kurumlara 2012 yýlý için verilen ilave atamada diyanet 4800 kadro ile lidermiþ. Toplam 103 üniversiteye verilen atama izni ise 5 binde kalmýþ MyPad tehlikesi Enerji Bakaný: Petrol giderinin artmasý önemli deðil, vatandaþýn geliri de arttý! MyPad Alanya'da yoðun ve tehlikeli olarak kullanýlmaya baþladý. Dünya Su Gününü kutlamalarý gereðince, bir okulun öðrencileri Alanya Ýlçe Eðitim Müdürlüðünün isteði üzerine deniz kenarýna giderek çöp topladý! Ýlçe Eðitim anlaþýlan su larý karýþtýrdý! Alanya'da yapýmý süren BMX parkurunun ziyaret ettim Çek Cumhuriyetinden gelerek bisiklet parkurunun yapýmýna nezaret eden uzman, Bu tesisi yapmak deðil, iþletebilmek önemlidir dedi! Alanya'daki Gençler Olmazsa Anayasa Olmaz afiþleri ne iþti? Bu ve daha sonra gelen benzerleri afiþlere harcanan onca para gençliðe spor yaptýrmak için harcansaydý olmaz mýydý? Gençlik Bakanýnýn (!) ilanlarý Mart- Moskova turizm fuarý sonrasýnda turizmciler aðýz birliði etmiþçesine 2012 sezonu için bir haneli artýþlardan bahsettiler Yanýldýlar; çift haneli düþüþler oldu Alanya ve çevresinde 5 adet golf alanýnýn turizm alaný olarak tahsis edildiði açýklandý 26 Mart- Yeni Alanya gazetesi mütekabiliyet yasasýna yine CHP'nin engel olacaðýný manþetten verdi 3

4 Feyzi Açýkalýn Alanya nýn aydýnlýk yüzleri 29 Mart- TUI gemisi sezonun ilk seferini yaptý. 145 TL'lýk Converse spor ayakkabýsýnýn taklidi Alanya çarþýsýnda 35 TL'ye satýlýyor. Esnafýn dediðine göre, turist Ýskandinavya'dan Alanya'ya bunlarý almak için geliyormuþ! Kuraný Kerim ve peygamberin hayatý seçmeli ders oldu. 30 Mart- ABD Büyükelçisi Ricciardone'nin, Ýran petrolü için artýk karar verin demesinin ardýndan Enerji Bakaný Yýldýz, Ýran'dan alýmýn azaltýlarak Libya'dan petrol saðlanacaðýný açýkladý. Sezonun ilk seferi elbette benim iþim deðil! demesine karþý ondan beklentiler hep yüksek oldu. Baþbakan Erdoðan çýtayý yükseltti: Çamaþýr makinesi var, artýk beþ çocuk yapabilirsiniz! Alanya kalabalýklaþtý... Çarþýdaki iþyerlerinde eleman sýkýntýsý olduðu söyleniyor. Alanya doðumlular çocuðunu çalýþtýrmýyor, dýþarýdan gelen gençler de iki yýl sonra kendi dükkânlarýný açýyormuþ. 8 Nisan- Kanýna susamýþ(!) GS formalý bir genç, sarý-lacivert forma giydirdiði Rotweiller köpeði ile saatlerce Alanya'da dolaþtý Baþbakan Erdoðan MÝT Müsteþarý için: Hakan Fidan benim sýr küpüm. Onu Ýmralý'ya ben gönderdim. 15 Nisan- Ýç Ýþleri Bakaný Ýdris Þahin, gittiði bir taziyede takla attýrýp, adam oynattý! Emre Belözoðlu Trabzonsporlu futbolcu Zokoro'ya, Pis zenci dediði için ceza aldý. Emekli Orgeneral Çevik Bir tutuklandý. Sincan cezaevine gönderildi. 20 Nisan- Irak Baþbakaný Maliki: Türkiye bölgede düþman devlet haline gelecek. Bülent Arýnç ýn Alanya seferleri... NÝSAN Saint Petersburg'un olimpiyatlara hazýrlanan pist bisikletçileri Alanya'da iki aydýr kamp yapýyor Kýþ spor turizmi... Doðal gaz % 18,72, elektrik % 9,2 zamlandý. 4 Nisan'da Corendon'un, üzerinde We love Alanya yazan 189 yolcu kapasiteli B uçaðý Gazipaþa'ya indi. Saadet Partisi Alanya temsilcisi, olasý iktidarlarý döneminde Alanya'da þort ve bikiniyle dolaþmayý yasaklayacaklarýný söyledi Yasaða erkek þortu da dâhil miydi, belli olmadý 6 Nisan'da Bülent Arýnç Alanya'ya yine geldi. Alanya'nýn sorunlarýný her gün takip etmek Gök kuþaðý fotoðrafý çekmiþim Nisan yaðmuru sonrasýnda. 12 Nisan'da Yuliya Shvets isimli Rus asýllý Türk vatandaþ AKP'ye kaydolmuþ. Shvets, Ben de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda doðduðum için kaderim buymuþ, AKP'ye girmekmiþ! Erdoðan'ý çok baþarýlý buluyorum demiþ Bayan Shvets'e birileri 29 Ekim ile AKP'nin çeliþkisini anlatmalý! Kanal A'da bir haber: Plajda ölü bulunan yunus balýðýný topraða verdik! Turistler plajda yunus ile hatýra fotoðrafý çektirmiþler! Ýlahi çocuklar! Alanya nýn tacý Alanya D-400 geçiþi... 21Nisan- Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu öncesinde helikopterle Alanya üstünde bir saat çekim yaptýk 26 Nisan- Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonunda AKP'li vekil Oya Eronat'ýn, Aziz Nesin halký kýþkýrtmasaydý babanýz yaþýyor olabilir miydi diye düþündünüz mü? sorusuna Zeynep Altýok, Bazen ben de provoke olabiliyorum ama öldürmüyorum yanýtýný vermiþ. Bosna gezisine katýlan CHP'li Toprak, Bizim din karþýtý olmadýðýmýzý gösterdik! demiþ. Ýmam hatip lisesini ziyaret etmiþler. Orduevinde okutulan mevlide katýlmýþlar. 30 Nisan- Milli Eðitim Bakaný Dinçer: Bundan sonra Türkiye'de bütün bayramlarý bütün dünyanýn anlayýþýna göre ve yeni bir paradigmayla, yeni bir yaklaþým tarzýyla kutlamaya ihtiyaç var Baþbakan Erdoðan tiyatroculara, Siz kimsiniz? Tiyatro sizin tekelinizde mi? Sanat konusunda söz söyleme ehliyetine sahip sadece sizler misiniz? Geçti o günler dedi 4

5 2012 Almanak Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu MAYIS 11 ilde yüzlerce çocuk okullarda daðýtýlan sütten zehirlendi. Arýnç, Ýlk kez içtikleri için olmuþtur! dedi. 2 Mayýs-Standart and Poors'un Türkiye'nin notunu duraðana çevirmesine tepki olarak Erdoðan, Karar tamamen siyasi, bunu Tayyip Erdoðan'a yutturamazsýnýz! dedi 3 Mayýs'taki Yeni Alanya gazetesi manþeti: Hayýrlý Kermes Alanya Arifiye Kültür Derneði tarafýndan talebe yurtlarý yararýna yapýlan kermes basýnda çok geniþ yer aldý. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu sonrasýnda Alanya'da yaþayan meslek sahibi bir karý-kocadan yorumlar: Haným olaný: Sizin yüzünüzden bütün günümüzü Alanyum'da geçirmek zorunda kaldýk! Erkek: Sahi, kim birinci oldu? Baþka bir otelci: Feyzi sadece yolun bozukluðundan bahsetti! Bir belde belediye baþkaný: Feyzi Açýkalýn'ýn televizyonda yorum yapmasýna karþýyým. Tekne turizmi yapanlara hakaret etti! Allahtan, þehirde baþkalarý da yaþýyordu! Baþbakan Erdoðan, yazar Bekir Coþkun ve Ýstanbul Baro Baþkaný Ümit Kocasakal'ýn genelkurmay baþkanýný eleþtiren yorumlarý için, TSK' ya, ordumuzun þerefli mensuplarýna yapýlan hakaret ahlaksýzlýktýr, edepsizliktir ve kendini bilmezliktir! dedi. Turizm Bakanlýðý Ramazan ayýnda Arap turistlere indirim yapmayý planlýyormuþ! 7 Mayýs- Erzurum Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalýndan Prof. Dr. Aydýn, ezan sesinin 65 desibelin üstünde okunmasý gerekçesiyle dava açmýþ. Mahkeme, Ezan gürültü sayýlmaz! demiþ Devlete baðlý bir saðlýk kuruluþu olan Alanya Diþ ve aðýz saðlýðý merkezi gazetelerde reklam yapýyor. Okullarda da tarama yapýyorlarmýþ Saðlýk Savaþlarý II düþüncelerini kýsýk sesle(!) sosyal medyada belirtmeye baþladýlar AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kapusuz, baþbakanýn, Kaleminden pislik akan zat diye hakaret etmesinin ardýndan, yazar Bekir Coþkun için o da, Aðzýndan laðým akan birisi sözünü kullanýyor. 12 Mayýs- Alanya Müteahhitler Birliði Baþkaný Çakýr: Ýnþaat yasaðý ile birlikte bin kiþi iþsiz kalacak. 300 sektör duracak diyor. Ekleyerek: Yabancýlara karþý taahhütlerin yerine getirilemeyeceði için imaj kaybý yaþanacak! Ya yabancýlarý dolandýrýp, tapularýný vermeyenlere ne demeli? Alanya'dan yapýlan Umre ziyaretleri yaygýnlaþtý. Mütedeyyin olmayan(!) Alanya seçkini genç kadýnlarýn, ailenin en büyük erkeklerinin nezaretinde Umre'ye gitmeleri yýlýn modasýydý 15 Mayýs- Turizmde kýpýrdanma olmuþ olmalý ki Alanya'da esrar, eroin satýþý yapanlar yakalanmaya baþladý! 16 Mayýs- Alanya CHP'yi ziyaret eden eski genel baþkan Baykal, Alanya'yý artýk halledin demiþ Ýnsanýn, Siz zaten halletmiþtiniz! diyeceði geliyor Baþbakan Erdoðan, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda tel örgülerin ardýnda küfreden kadýnlarý görünce nevrim döndü demiþ Kadýnlarý görünce nevri dönmüþ; küfreden erkeklere bir sözü yok herhalde! 2011 yýlý Alanya Kurumlar Vergisinde ilk 10 sýranýn 8'ini otelciler almýþ 19 Mayýs'ta devlet erkâný, geleneksel uygulamadan farklý olarak Anýt Kabir'e çýkmadý. Yalnýzca Gençlik Bakaný Suat Kýlýç çýktý Kültür Bakaný Günay, Büyükþehir Yasa Tasarýsý öncesi, Alanya için özel statü gerekir benzeri sözlerinden sonra Side'ye de, Side mahalle olmamalý boncuðu daðýttý Baharýn müjdecisi Can Eriði Yorumsuz 10 Mayýs- Bir gazete yazarý Alanya'da bir nirengi noktasý olan Hükümet Binasý için tabut diyor Darbeleri Araþtýrma Komisyonun AKP'li üyeleri, emekli Orgeneral Büyükanýt'ýn yazdýðý 27 Nisan bildirisini araþtýrmaya engel oldu Alanya'daki ezanlarýn tek merkezli okunmasýndan vazgeçilerek ayrý ayrý, yüksek sesle ve makamsýz okunmasýndan yakýnanlar, 5

6 Feyzi Açýkalýn Alanya Festivali Mayýs'ta Alanya'dan yola çýkan çok yüklü miktarda sahte ayakkabý yakalandý Ýlginç; sahte içki, esrara alýþmýþtýk ta, ayakkabý neyin nesidir? AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Geliþtirilmesi I-II baþlýðý ile açýlan hibe programý gereðince Alanya zevatý, kaymakam öncülüðünde Kanarya Adalarýna inceleme gezisine gidiyor! Seyahat acenteleri sezonun kötü geçeceðini tahmin etmiþ olmalýlar ki, otelciyle pazarlýklarýnda beþ oda eski fiyatlardan isterken, iki oda da bedava istiyormuþ. Norveçli hastamýn kredi kartý, bir yabancý genç kadýnýn da disko çýkýþýnda cep telefonu çalýnmýþ ÖGER Tur'un Hamburg Airways uçaðý 23 Mayýs'ta yeterli izin belgesi olmadýðý için Gazipaþa Havaalanýna inememiþ... Yaz aylarýndaki gençlik kamplarýnda karma uygulamadan vazgeçildi. Kýz ve erkekler artýk ayrý ayrý kamplarda kalacaklarmýþ. Anadolu Ajansý'nýn baþýndakiler, bütün çalýþanlarý hýrsýz gibi görüp, sendikal haklarýný geri alarak iþten çýkmaya zorluyorlarmýþ AKP'nin her kurumda yaptýðý gibi! Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu, Belde belediyeleri kapanýnca yerel medyanýn reklam gelirleri azalacaðý için Büyükþehir Yasa tasarýsýna karþý çýkýyorlar dedi ve yerel basýnla arasýnda ipler koptu! Erdoðan AKP kadýn kollarý 3.kongresinde kürtaj ve sezaryene karþý çýkarak, Her kürtaj bir Uluderedir dedi CHP Ankara milletvekili Nazlý Aka, Baþbakan vajina bekçiliðini, kadýn üzerinden siyaset yapmayý býraksýn dedi 28 Mayýs- Baþbakan Erdoðan: Gazetecileri tasmalarýndan ben kurtardým! Tasma? HAZÝRAN Alanya'da Büyükþehir Yasa Tasarýsýný protesto mitingi yapýldý. Buluþma, yasanýn meclisten geçeði anlaþýldýktan sonra bir il olma mitingi ne mi dönüþmüþtü? Çabalar boþuna mýydý? 2 Haziran- Baþbakan Erdoðan Ýstanbul'da Cuma namazý sonrasý kendine, Esselamünaleyküm diye yanaþan bir Arap turistin elini sýktý ve I love you! dedi Siirt Valisi Ahmet Aydýn da 20 Aralýk tarihli Tweet mesajýnda Baþkan Obama'ya I like you, I hope I will be like you! diye seslendi Yabancý bir tur operatörünün bölge temsilcisi Alanya'nýn doluluk sezonunun yaz aylarýna sýkýþacaðýný, pik noktasýnýn temmuz sonu aðustos baþýnda toplanacaðýný, son dakika satýþlarýnýn hýzlanacaðýný söyledi 4 Haziran- Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez: Kürtaj haram ve cinayettir. Çocuk düþürmek ve aldýrmak gebeliði önleyici tedbirlerden deðildir. Çocuk aldýrmak cinayet hükmündedir. Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu, hem Büyükþehir Yasa Tasarýsýný eleþtiren hem de Alanya'nýn il olabilmesi konusunda isteðini yansýtan Alanya mitingini deðerlendirirken, Katýlým az olmuþ. Demek ki siyasi partilerle halkýn talebi ayný deðilmiþ dedi Sahi, protestocu siyasi partiler halktan deðil de baþka bir guruptan mý oluþuyor? SGHM'den izin alamayan Scanway, Corendon ile anlaþýp Gazipaþa'ya iki uçak birden indirmiþ. Alanya belediye Baþkaný Sipahioðlu bu uçakla Danimarka'dan gelmiþ. Alanya çevresindeki otellerden diskolara ve çevre turlarýna( hatta diþçilere!) komisyonla turist taþýyan animatörler kavga etmiþ Her otele de bir mescit zorunluluðu getirilmiþ 6 Haziran- Alanya'ya gelen AKP Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Alanya özel statü ile donatýlýr, il olmasýnýn önü kesilemez! demiþ Alanya kalesine yapýmý planlanan teleferik projesinin henüz ihale þartnamesi bile hazýr olmadan iþletme ücretleri, maliyetleri vs. belirlendi. 6 Haziran'da Venüs'ün güneþ üstünden geçiþini (sizler için!) fotoðrafladým. Dünya Çevre Günü etkinliði gereðince Çevre Bakaný, Temiz Türkiyem! ödülü için en temiz kent olarak Ýstanbul'u seçmiþ! Çevre gününden ancak bunu anlýyorlar Mýsýr Turizm Federasyonu, üyelerine, eski laik baþbakan Ahmet Þefik'i cumhurbaþkanlýðý seçiminde desteklemesi için çaðrýda bulunmuþ Mýsýr turizmcileri en azýndan fikirlerini açýkça söyleyebiliyorlar! Alanya çarþýsýndaki disko kapanýþ saatlerinde turistleri otellerine götürmeyi üstlenen(!) motosikletli çeteler varmýþ Moskova'da Ýspanyol büyükelçiliðinin önündeki 1 kilometrelik kuyruklar 2012 yýlýnda Rus'larýn tatil tercihini belirleyen ilk göstergeler olmuþ. Ýspanya, Rus turistte yüzde 41 artýþ saðlamýþ. Ýspanya'da en fazla harcamayý Rus turistler yapmaktaymýþ Yüzme öðrenenler... Antalya Defterdarý Hidayet Mat 2B yasasý ile hedefin para deðil sosyal barýþ(!) olduðunu söylemiþ Taþýnmaz sahiplerinin alamayacaðý yüksek fiyatlarla sosyal barýþ nasýl gerçekleþecekse? Baþbakan Erdoðan 8 Haziran'da, Cumhurbaþkaný partisinden kopmamalý diyerek baþkan ve ayný zamanda parti lideri olarak kalma isteðini ima etti Alanya Keykubat plajýndaki kumun hareketliliðini ölçmek için 9 Eylül Üniversitesinden hoca geldi, ölçümler yaptý ve mendireðin dýþýna ne oranda kum biriktiðini, çevre felaketinin derecesini bilimsel olarak açýkladý. 9 Haziran- Ýlk kez bugün Alanya Migros kalabalýklaþmýþ. Kalabalýðýn nedeni okullarýn tatil olmasý olabilirmiþ Baþbakan Erdoðan, Süleyman Demirel'in, Gün gelir, sizden de hesap sorarlar sözüne içerlemiþ olmalý ki, Biz kefenimizle yola çýktýk sözünü yineledi Alanya Fuðla'daki yapýmý sürmekte olan White City otelinin yerini 6 milyon liraya almýþlar. Yapýmý için de 7 milyon harcanacakmýþ! Dedikodunun netliðine bak! AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Piyer Loti tepesinin ismini kanýna dokunduðu(!) için Ýdris-i Bitlisi olarak deðiþtirmek istiyor Ýstanbul'daki yaptýrdýðý gökdelene neden Sapphire adýný koyduðunu soran gazeteciye, Ýki dilde de rahatça anlaþýlmasý için! yanýtýný veriyor 11 Haziran- Kültür Bakaný Günay: Suriye'den gelen ziyaretçi sayýsý düþtü. Hükümetler arasýnda yaþanan sorunun halklara yansýmamasý gerekir!... Ýnsan böyle bir demece inanamýyor. Deniz Baykal Türkçe Olimpiyatlarýna gönderdiði mesajda, "Bu gayret ve hizmete ilham, emek ve destek verenleri þükranla anmak hepimiz için bir vicdan borcudur" dedi. Baykal'ýn kapanýþ töreninde okunan mesajý Fethullah Gülen'e ince bir gönderme olarak algýlandý. Borajet Gazipaþa'ya iniþ izni alamadýðý için Antalya'ya inmiþ. Alanya AKP ilçe sözcüsü, Borajet izni savsakladý dedi AKP her konudan kendini sorumlu hissediyor ve yanýt vermeye çalýþýyor! 13 Haziranda, Star TV'de yapýlan bir yarýþma programýndaki üç kiþi de, Kýzýlkulesi ile ünlü Antalya'nýn þirin ilçesi? sorusunun yanýtýný bilememiþ. Fazýl Say da 1225'de yapýlan Kýzýl Kule'yi bilmiyormuþ Bu ayýp onlarýn mý, Alanya'nýn tanýtýmýnda Kýzýl Kule yerine sembol 6

7 2012 Almanak Gittikçe sýðýlaþan deniz Alanya'dan 300 esnaf hapisteymiþ. Plaj voleybolu tribünleri bomboþ Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu: Nasýl iþyeri açarken para yatýrýyorsan üniversite kurulurken de katkýda bulunacaðýz! Suriye bir F4 Phantom savaþ uçaðýmýzý düþürdü Uluslararasý yarýþmalarda boþ tribünler... Ramazan öncesi Keykubat Plajý olarak uyduruk deniz fenerini kullananlarýn mý? ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardione: Türkiye þu andakinden çok daha iyi bir anayasayý oylayacak! Sana ne benim Anayasamdan desem! Hükümet Danýþtay kararlarýný yok sayarak baþta Tüpraþ ve Eti olmak üzere beþ büyük özelleþtirmeye af kararý getirdi. Esnaf, bu yýl uygulanmaya baþlayan gece yasaðýný Alanya Belediyesi önünde protesto etmiþ. 15 Haziran, Kanal A haberi: Alanya müftüsü 'çocuk sezaryen olmasýn normal yolla doðsun!' diye fetva verdi, kadýn da doðurdu! Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarýnýn 10. yýlý anýsýna Atatürksüz, 1milyon adet madeni 1TL'ler bastýrýlýp dolaþýma çýkartýlmýþ Baþbakan Erdoðan nükleer enerjinin güvenilirliðini(!) savunurken, uçak yolculuðunun bile daha tehlikeli olduðunu söyledi Geçen yýl evdeki tüp gazýn daha tehlikeli olduðunu söylemiþti! Fethullah Gülen: Baþbakan bana yurda dönüþ çaðrýsýyla kendisine yakýþaný yaptý. Ama ben dönmeyeceðim! Denizde aðlayan beyaz donlu çocuklar, elbiseleriyle denize girenler, sutyen üstüne beyaz tiþört giyenler, hýzmalý kýzlar bu senenin Alanya modasýydý 17 Haziran- Mevlüt Çavuþoðlu: Gazipaþa havaalaný ineklerin otladýðý bir pozisyondan Avrupa'dan turistler getiren uçaklarýn indiði bir yer haline geldi 19 Haziran- PKK Daðlýca'da karakol bastý, 8 asker þehit oldu Bülent Arýnç, Sayýca fazlaydýlar ve silahlarý vardý! dedi Gebelik testi yapan kadýnlarýn fiþlendiði ve saðlýk bakanlýðýndan laboratuar bilgilerinin alýndýðý açýklandý. Fransýz Müslüman düþünür Roger Garaudy'nin naþý Müslüman çevrelere ters düþülerek yakýlýnca Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez Fransa'daki cenazeye katýlmaktan vazgeçti. 20- Haziran- AKP'li lokanta esnafý Mehmet Türemiþ simide talim eden harcama gücü düþük turistten yakýnarak, bunun sorumlusu olarak Alanya belediyesini gösterdi Eþi türbanlý olan subaya generallik yolu açýldý. Alanyalýlarýn çocuklarýný zanaatkâr yani emek yoðun ve ustalýk gerektiren iþkolunda yetiþtirmekten kaçýndýðýndan yakýnýlýyor. 22- Haziran- Doðu ve Güneydoðu'ya 1000 mele atanmýþ. 24 Haziran'da yandaki apart otele ilk müþteriler geldi Deniz haþemalýlarla doldu Güneþte kuruyup, yaðmurda ýslananlar... TEMMUZ 1 Temmuz- Baþbakan Erdoðan Türk savaþ uçaðýnýn Suriye hava sahasýnda düþürüldüðünü iddia eden Wall Street Journal gazetesine, Dürüstsen gerçeði açýkla, namertsin! dedi Sivas davasýnda idama mahkûm edilen iki kiþinin avukatý olan AKP Ýzmir Milletvekili Ali Aþlýk, Sivas davasýnda yargýlananlarýn büyük bir kýsmý orada yananlar kadar masum dedi Alanya'da eczaneler turistik olanlar ve olmayanlar(!) diye ikiye ayrýlýrmýþ. Turistikler geç açýp kaparken, olmayanlar(!) nöbet tutuyormuþ. 5 Temmuz- Tailwind Gazipaþa havaalanýna iniþ izni almýþtý. Sonra da SAS almýþ. Diyanet Ýþleri Baþkaný: Üniversiteler mabetsiz olmaz. Alanya'daki plaj horozlarý, bikinili bile olsa(!) Türk müþterilere ön sýralarda güneþlenecek yer vermiyor. Sokaklarda eski model, içi sýrf erkek dolu 42 plakalý arabalar çoðunluðu oluþturmaya baþladý. Alanya'nýn AKP'li belediye meclisi üyelerinin açýklamasý: Alanya'ya ihanet etmedik! 11- Temmuz- Alanya D-400 karayoluna tuhaf beyaz çizgiler çizilmiþ Trafik polislerinin çekicilere yükleyip götürdükleri araçlarýn akýbetleri konusunda dedikodular var. 12- Temmuz- Kaymakam, AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'yi yaz gününde(!)kravat ceket ile karþýlamýþ. Yeni Alanya'dan Kerim Toksöz, Yine CHP diye manþet atarak CHP'nin tutumunun mütekabiliyeti önleyeceðini yazýyor. MÜTBÝR Baþkaný Çakýr, Yasak 500 iþkolunu ilgilendirecek diyor. 14-Temmuz- Efes Pilsen'in One Love konserinde bira satýþý yasaklanmýþ. Ama konserin yapýldýðý bölgenin ahalisi her köþe baþýnda karaborsa bira satýyormuþ. Bir gurup ta tekbir getirip organizasyonu protesto etmiþ. Kültür Bakaný Günay: 7 TÝP'linin katillerinin salýverilmesinden vicdan azabý duyuyorum! Etkisiz eleman Alanya'da sürekli plaj hýrsýzlýðý yapan çeteler yakalanýyor 17 Temmuz- Alanya Müftüsü: Oruç tutmayanlar tutanlara saygý olarak gizli yemeli, insanlarýn içinde yememeli 1960'larda Fransa'ya Alanya'dan keçiboynuzu gönderilirmiþ. Çekirdeðinden de oje yapýlýrmýþ. Alanya Rus Dili Konuþanlar Derneði Baþkanýnýn, þehri ziyaret eden Barthelemous'tan kilise talep ederken görüntülenen makyajsýz, baþörtülü hali ayný bizimkiler gibiydi! 19 Temmuz- Alanya Kaymakamý: Nereye tayin olacaðýmý önce Allah sonra bakanlýk bilir Kararda kimin önceliði aldýðý bilinemedi ama kaymakam Çorlu'ya gitti! 7

8 Feyzi Açýkalýn Ramazan öncesi düðünler... Alanya Müftüsü: Ýftardan hemen sonra denize girmeyin, teravihten sonra girin. Ýftar sonrasý ibadet edin, Ramazaný yaþayýn. Antalya Müftüsü Çelik: Orucun sadece aç ve susuz kalmak olmadýðýný, bütün uzuvlara, dil, göz, kulaða da oruç tutturulduðunu, deniz, sahil gibi ortamlarýn ise orucun derecesini düþürdüðünü! kaydetti. 20- Temmuz- Ramazan ayýnýn baþladýðý ilk günde Alanya'da denizde kimse kalmýyor. Denizde yalnýz Almancý ve küçük çocuklarý olanlar var. Engellilerin kamuya eriþiminin saðlanmasý için verilen 7 yýllýk sürenin dolmasýna çok kýsa bir süre kala 3 yýllýk bir ek zaman daha tanýndý 21 Temmuz- Alanya'ya gelen kötü turistlere(!) sanki ilk kez tanýk olunuyormuþ gibi, onlarýn gündeme getirilmeleri hýzlandý. 24 Temmuz- Mýsýr hükümeti, uygulamasýný yerel yönetimlere býraktýðý Ramazan ayý ve dini günlerdeki yasaðý, çýkardýðý kanun ile kesinleþtirdi Çok sevindik! Bizi olumlu etkiler dedik! Olmadý 27 Temmuz- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ýn olimpiyat açýlýþýnda, bayraðý taþýyan milli voleybolcu Neslihan'ýn ardýndan tek baþýna yürümesi diðer ülkelerde görülmeyen bir uygulamaydý. Diðerlerinde ülkelerin Olimpiyat Komitelerinin üyeleri ön sýradaydý. Baþbakan Erdoðan Olimpiyatlardaki Angola basketbol maçý sonrasýnda soyunma odasýna gitmesine izin vermeyen Ýngiliz görevliye, Sen ne þerefsiz adamsýn be! dedi Alanya'daki Almancý gençler, sabaha karþý açýk olan restoran ve eðlence merkezlerinde kavga çýkarýyor. Alanya'nýn en eski ve deðerli eðitim yuvasý Barbaros Ýlköðretim Okulunun imam hatibe dönüþtürülmesiyle ilgili bir gösteri ve basýn açýklamasý oldu Ve Ramazan geldi, deniz boþaldý... AÐUSTOS Son dakikada olimpiyatlara götürülen halterci Sezer, Hem tecrübe olsun hem de olimpiyat görmüþ olalým diye gittik! þeklinde ilginç bir açýklama yaptý. Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu ile Alanya AKP Ýlçe Teþkilatý, üniversite üzerinden de çatýþtýlar Heykeltýraþ Aksungur Kale Arkasý plajýna Kleopatra'nýn heykelini yapýyormuþ. Ben de, yaþamý boyunca oraya hiç gelmemesine karþýn belediye önündeki plaja adý verilen Galip Dere'nin heykelini istiyorum! Atatürk heykeline çýkarak çýplak popolarýný gösterenler sýnýr dýþý edilmiþler. Onlar da mý Ata'nýn deðersizleþtirilmeye çalýþtýðýný anladýlar dersiniz? Marmaris ile Alanya arasýnda kimin tecavüzcüsü daha fazla tartýþmasý yaþandý! 6 Aðustos-Haber Türk akþam raporunda Ece Üner ile konuþan Fatih Altaylý, Wall Street Journal'in bir haberini eleþtirirken, Zihinsel özürlüler bile bu haberi hazýrlamaz! dedi Altaylý gibi bir medya önde gideninin zihinsel özürlü yü hangi argo tümce yerine kullandýðýný anladýnýz! Otobüs duraðýnda trafik kontrolleri... Yabancýya mal satýþýyla ilgili mütekabiliyet yasasýný baþbakan imzalamýþ, mülk satýþlarý artmýþ! Kýyý Kanunu Uygulama Yönetmeliðinin hazýrlandýðý açýklanmýþtý. Tepki ancak kanun çýktýktan sonra geldi 68 kiloda Servet Tazegül olimpiyat þampiyonu oldu. Tazegül önüne uzatýlan TRT mikrofonlarýndan baþbakan ve bakana teþekkürlerini sundu Eurosport'un Ýngiliz yorumcusu, olimpiyat þampiyonu atlet Aslý Çakýr Alptekin için, doping yaptýðýný ima ederek, Baþarýsý sorgulanmalý dedi Aslý Çakýr, Ramazan gününde madalya kazandýrdýðý için çok sevindiðini söyledi! Dövizci Mehmet Þahin ALTSO adayý olarak sürekli Alanya basýnýnýn gündeminde Bulgaristan göçmeni(!)naim Süleymanoðlu, Zenci birisi Türkiye adýný yarýþmalarda kullandýðýnda üzülüyorum! dedi Aðustos'taki Yeni Alanya gazetesi haberleri: 1- Köpük faciasý. 2- Rus ruleti mi? CD dükkânýnda yaralý bulunan genç öldü. 3- Marketçi karþý komþusuna 6 el ateþ etti. 4- Çamaþýr ipini elbise dolabýna baðlayan Rus turist intihar etti. 5- Kayýp turist ölü bulundu. Alanya þehir içinde kabartmalý yaya geçidi çizgileri çizilmiþ 14 Aðustos- AKP sözcüsü Çelik: Birkaç Mehmet öldü diye meclis toplanmaz! Yýllardýr çalýþtýðý Radikal gazetesinden ayrýlan yazar Yýldýrým Türker: Ýnsanlar kendi seçtikleri hayatýn ahlakýna göre yaþarlar! Güney Afrika'da altýn madeninde çalýþan iþçilerin üstüne polis ateþ açtý. 34 iþçinin öldüðü olayý tüm dünyayla beraber bir film gibi tepkisizce izledik. Gençlik Spor Ýl Müdürlükleri ile Diyanet arasýndaki hazýrlanan ortak proje gereðince kuran kurslarýna katýlan gençler yaz boyunca spor merkezlerine de gitti. 18 Aðustos- Yozgat Müftü Yardýmcýsý Nasuf Yaylagül: Karýsýný kýzýný düðünde, eðlencede oynatan deyyustur! 22 Aðustos-. Bir baþlýk: Saðlýk tekellerine dövizle destek. Belirlenecek ülkelerden Türkiye'ye getirilecek hastalarýn uçuþ giderlerinin yarýsý ve tedavi masraflarýnýn yüzde yirmisini geçmemek üzere, hasta baþýna en fazla 1000 dolar destek saðlanacaðý açýklandý. Ramazan sonrasý Alanya'ya gelen yerli turistlerin þeker bayramý tatillerini uzattýklarý anlaþýlýyor. 23 Aðustos-Yeni Alanya'dan Erkan Uysal, Araplarýn Alanya'dan ev mülk almasý Alanya turizmine zarar verir mi? diye sormuþ. Alanya TÜRSAB BYK Baþkaný Suat Çavuþoðlu, Araplar modernleþiyor, zarar gelmez! demiþ 24 Aðustos- AKP Muðla Milletvekili Boða: Bütün okullarý imam hatip okulu yapma þansýný elde etmiþ durumdayýz! Kültür Bakaný Günay Antalya'daki þehit cenazesinde askeri bandonun çaldýðý matem müziðini, Halk dualarla tekbirlerle, dualarla uðurlayacak diye kestirdi. Yeni Alanya gazetesinin manþetinde, sezaryen olmasý gerekirken operasyona yanaþmayýp ölen Fatma Nur vardý. 8

9 2012 Almanak Bakan Eruðrul Günay: AKP'nin, Türkiye'nin ortalamasýný yakalayan, toplumun derinden gelen bütün deðerleriyle barýþýk ama toplumu bütünüyle de ileri götürmeye çalýþan bir siyasi çizgiyi temsil ettiðini düþünüyorum. AKP'ye oy veren bir tanýdýðým Atatürk Ýlkokuluna Kürtler gidiyor diye(!) çocuðunu oraya göndermemiþ, adres deðiþtirip Barbaros'a kaydettirmiþ. Bu kez de, Barbaros'un imam hatip olmasýndan yakýnýyordu! 26 Aðustos- Arhavi'deki festival yarýþmasýnda birincilere pompalý tüfek(!) hediye edilmiþ Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn gençliðin kiþisel ve sosyal geliþimini desteklemeyi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini amaçlayan projesinde destekler Ensar, Anadolu gibi tanýdýk! dernek ve vakýflara gitmiþ Japon saðýr dilsiz sporcu rehber aracýlýðý ile konuþuyor! EYLÜL Orman Bakaný Veysel Eroðlu Afyon'daki askeri depo patlamasýndan sonra, Hindistan, Pakistan'da da olur böyle þeyler! dedi. 112 ambulanslarý Alanya þehir merkezindeki en büyük gürültü kaynaðý olmayý devam ettiriyor! 12 Eylül - Uluslararasý Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý, UTESAV tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen, Teknoloji Medeniyet ve Deðerler konulu düþünce fýrtýnasýnda ÝSLAMÝ BÝSÝKLETÝN nasýl üretilebileceðini konuþmuþlar! Bayan Clinton ABD Libya Büyükelçisinin öldürülmesi sonrasýnda, Özgürleþtirdiðimiz(!) bir ülkede bu nasýl olur? diye hayretini belirtmiþ Transavia hava yollarý uçaðý yaklaþýk 2 hafta önce, Gazipaþa'dan kalkýþ yapabilmek için 14 saat boyunca uygun rüzgâr beklemiþ 15 Eylül- Baþbakan Erdoðan ziyaret ettiði Bosna'da, Üç çocuk yetmez, beþ çocuk lazým size! dedi Alanya Triatlonu baþlangýcý için kurulan iskele sporcularýn suya atlayabilmesi için yeterli derinlik olan 1 buçuk metreye, oradaki kumsal sýðlaþtýðý için ancak kýyýdan 60 metre sonra ulaþýlabildi. 17 Eylül- Baþbakan Erdoðan, yeni öðretim yýlý açýlýþý törenlerinde, 28 Þubatta imam hatipleri terörist yetiþtirmediniz diye mi kapattýnýz? dedi. Türk Ordusuna artýk imam hatip çýkýþlýlar da alýnacakmýþ. Alanya'daki þampiyonaya katýlan Japon saðýr ve dilsiz voleybolcular, ancak tercüman! eþliðinde diðer ülkelerin saðýr ve dilsizleriyle konuþabiliyorlarmýþ. Yargýtay, beraber yaþayan çiftlerin çocuk yapmasýna fuhuþ! dedi Yeni bebek sahibi olan Lionel Messi, mesela Fenerbahçe'de olsaydý fuhuþla suçlanacaktý! Ýçiþleri Bakaný Ýdris Þahin: Þehitlik de, gazilik de, uzun yaþamak da, genç yaþta þehit olmak da nasip iþidir! 21 Eylül- Ertuðrul Günay: PKK'lýlar gelsin, turizmde çalýþsýn, insan gibi yaþasýn! Zaten çalýþýyorlar sayýn bakan Ayrýca turizmde, boðaz tokluðuna çalýþanlar insan gibi mi yaþýyor? 2008 yýlýndan beri Antalya'da süren doðal gaz yatýrýmýnda sona gelinmiþ. Alanya Dim Çayý üstündeki köprüde kontrol edilen 65 plaka numaralý kamyonda 41 bin paket gümrük kaçaðý sigara yakalandý. Ýçlerinde geliri PKK'ya giden Prestige marka sigara da varmýþ! 23 Eylül- Bakan Ertuðrul Günay: Þükürler olsun ki Balyoz davasý nihai aþamada deðil. Bu konudaki fikirlerimi kabinede çerçeveli olarak belirteceðim. Sayýn bakan, býrak çerçeveyi, paspartu yapsan da yararý yok! Emekli Orgeneral Hilmi Özkök Balyoz Davasý için, Yargýlama adil olmadý diyemem! dedi Ýçiþleri Bakaný Ýdris Þahin: Yeni coplar sokakta vatandaþa sunulacak güvenlik hizmetini daha kaliteli hala getirecek! Alanya Triatlonu için yoldaki parke taþlarýný tamirat amacýyla söküp, ters çevirerek yerlerine koyuyorlar! 26 Eylül- Alanya limanýndaki gemiden çýkan Ýtalyanlarý dükkânlarýna davet ederken hangi dili kullanacaklarýný bilemeyen esnaf, turistlere Berlusconi diye laf attý! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz: Ýçkiyi içen, doðal gazý yakan zamlarý ödesin! NTV haber kanalý mazot ve içkiye 22 Eylül'de gelen zammý, ancak haber baþlangýç saatinden 27 dakika sonra verdi. Triatlon için parke tamiratý... 9

10 Feyzi Açýkalýn Triatlon elit erkekler startý... EKÝM AKP Genel Kurulunda Cumhuriyet, Sözcü gibi gazetecilerin temsilcileri salona alýnmadý. Baþbakan Erdoðan çaðýrmadýðý gazeteler için daha sonra, O medyaya haddini bildirdik dedi. Cumhurbaþkaný Gül mecliste yaptýðý konuþmada, Seçilmiþ tutuklu vekillerin kesin yargý kararýna kadar yasama faaliyetine katýlmalarý gerektiðini vurguladý. Erdoðan, Ayný fikirde deðiliz! dedi 3 Ekim-Yaðmur fýrtýna sonrasý dingin hava. Alanya'ya Ýki gemi birden geldi. Triatlon için her yeri bariyerlerle kapadýlar. Nevzat Þifa Alanya'da 24 derslik imam hatip yaptýracakmýþ Manavgat-Alanya arasýndan sonra, Turizm Bakanlýðý þimdi de Alanya'nýn kuzeyinde yeni bir turizm alaný oluþturacakmýþ. Alanya Kaymakamý tayin olduðu Çorlu'ya giderken Belediye Baþkaný Sipahioðlu'na tuðra hediye etmiþ Baþbakan Erdoðan tezkereye karþý olan muhalefeti eleþtirerek, Ne barýþý? Vatandaþlarýmýz þehit edildi. Hazýr ol cenge barýþ istiyorsan dedi Erdoðan, en büyük imar hareketi diyerek kentsel dönüþüm ve afet projesi için yýkýmlarý baþlattý. 7 Ekim- Triatlon günü Alanya'da ölüm sonrasý alýnan alt-üst parasý kalkmýþ Diyanet 12 Aralýk'ta buna koþut bir açýklama yaptý; 7, 32, 40 diye günler Ýslam'da yoktur dedi 11 Ekim- Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu Büyükþehir Yasa Tasarýsý için, Kanunlar önemli deðil, hizmet etmek isteyen bir þekilde yolunu bulur yorumunu getirdi ve daha sonrasýnda da hep bu sözleri kullandý Bakan Egemen Baðýþ: Türkiye'nin askeri gücü Suriye'yi birkaç saat içinde yok edecek noktadadýr, çok þükür! dedi Bakan Günay'a Türkiye ile Suriye'nin savaþma riski hatýrlatýldýðýnda, Türkiye'de böyle bir risk yok inþallah! demiþ Rus Eðitim ve Kültür Derneði Mahmutlar beldesinde Rus Kütüphanesi açýyormuþ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü ve Yaþlý Hizmetler Genel Müdürlüðü! Kurumun adýna bakar mýsýnýz? 13 Ekim- Plaj futbolu finalleri; boþ tribünler, avazý çýktýðý kadar baðýran anlatýcý! Side Turistik Otelciler Birliði Baþkaný Barut: Kýþýn 100 bin kiþi iþsiz kalacak. Devlet sigorta primlerini yatýrmalý ya da yeni yatýrým yapmalý TURSAB Baþkaný, Büyükþehir Yasasýnýn belde belediye baþkanlarýnýn ýslahý! açýsýndan iyi olacaðýný söyledi 18 Ekim- Alanya Ticaret Odasý Baþkaný Aydoðan: Ýranlýlarla konuþtuk, Türkiye'deki en fazla Ýslami otelin Alanya'da olduðunu söyledik! Triatlon genç erkekler startý... Antalya AKP Milletvekili Hüseyin Samani'nin Twitter mesajý: Elhamdülillah Medine'deyiz. Peygamber efendimize sonsuz salât ve selam olsun! AKP Alanya Ýlçe Baþkaný Hüseyin Güney'in yanýtý: Vekilim Allah kabul etsin. Bizlere de dua edersen seviniriz! Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'a dünyaca ünlü piyanist Fazýl Say'ýn yargýlanmasý konusunda ne düþündüðü sorulduðunda, Yargýlanan herkesin sonuçta suçsuz kalmasýný temenni ederim! gibi son derece orta yollu bir yanýt vermiþ Baþbakan Erdoðan: Sevgili Kürt kardeþim bu terör örgütüne tepkini koy ki bölgede abad olmasýn. Bu teröristlerin yeri belli. Bunlar Zerdüþt. Bunlar Yezidilikten bahsediyorlar. Bu tür ayinleri yapýyorlar. 24 Ekim- Dinci yazar Mehmet Þevket Eygi: Türk halký muhafazakârlaþmýyor, kültürsüzleþiyor. Kalitesiz, cahil, vasýfsýz bir ülke olduk. Bence hepsi de doðru! Kýrklareli ve Edirne'de camilerde, yaþamýný kaybedenlerin arkasýndan okunan sala sonrasýnda, Dost ve akrabalarýna üzülerek duyurulur deniyor Gazipaþa'da da böyleymiþ Van'daki deprem konutlarýnýn açýlýþýnda konuþan Erdoðan, Japonya'da depremzedeleri adeta kendi baþlarýna býraktýlar. Ama biz, depremzedemizi kendi baþýna býrakamazdýk. Çünkü bizde kendi medeniyet deðerlerimizden gelen bir anlayýþ var. Dinimiz Ýslam'ýn bize yüklediði görev var! dedi 28 Ekim-Ýstanbul'daki uluslararasý tenis finalinin madalya töreni sýrasýnda Bakan Fatma Þahin yuhalandý. Bakan Binali Yýldýrým durumu fark edip salonu terk etti 29 Ekim- Baþbakan açlýk grevleri için: Açlýk grevi filan yok, herkes her þeyi yiyip içiyor. Bu da tamamen þovdur. 29 Ekim'de Anýtkabir'e on binlerce kiþi yürüdü. 10

11 2012 Almanak Ahþap Heykel Sempozyumu KASIM Alanya heykel sempozyumu bu yýl ahþap malzeme kullanýlarak baþladý. Lokantalara pazarlanmak üzere Alanya'da 2500 adet kelle yakalanmýþ! Yeni Alanya gazetesinde yayýnlanan en güzel, en can alýcý tweetleri kýzlar/kadýnlar atýyor 7 Kasým- Alanya kaymakamýnýn ALKOD ile birlikte Dim bölgesi köylerini ziyaretinde, Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi hekimleri çocuklarý muayene etmiþler! Sonra tedaviye çaðýrmýþlar mý? Baþbakan Erdoðan, Endonezya'da düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu'nda yaptýðý konuþmada Birleþmiþ Milletlerin yapýsýný ve karar alma mekanizmasýný eleþtirdi. "Dünya 5 tane daimi üyenin iki dudaðýnýn arasýna býrakýlamaz" diyerek BM'nin siyasi karar aldýðýný söyledi Yargýtay'ýn zina ile ilgili aldýðý kararýn NTV'deki tartýþmasýna katýlan din bilgini kadýn, þeriat kurallarýndan örnekler vermeye baþlayýnca, diðer katýlýmcý genç avukat kadýn medeni hukukla yönetildiðimizi(!) hatýrlatmak zorunda kaldý Baþbakan Erdoðan Endonezya dönüþünde Brunei'ye uðradýðý için, 10 Kasým Atatürk'ün ölüm yýl dönümü törenleri ilk kez baþbakansýz yapýldý. Kaymakamlýk önündeki limon aðacý üstünde ürün varken çok erken çiçek açtý. 12 Kasým- Bülent Arýnç: Bir partinin açlýk grevindekilerin telef olmasý! konusunda düþüncesi ve öngörüsü olamaz Not: Telef olmak insanlar için kullanýlmaz! Baþbakan Erdoðan Endonezya gezisi dönüþünde dillendirmeye baþladýðý idamýn geri getirilmesi tartýþmasýnda, Devletin öldüreni affetme yetkisinin olamayacaðýný belirtirken, bu yetkinin þeriat hukukunda olduðu gibi ancak öldürülene ait olduðunu söylemek istediði yorumu yapýldý Baþbakan Erdoðan, BDP vekilleri de açlýk grevine varsýn devam etsinler. Bu arada þiþ kebaplar filan gelmesin. Bunlarýn bazýlarýnýn ciddi þekilde rejim yapmaya ihtiyaçlarý var. dedi Bir Alanya Belediyesi çalýþanýnýn, CHP'ye çakan ikinci Tweet mesajý 14 Kasým'da Yeni Alanya'da yayýnlanýyor: Tekirdað büyükþehir oldu. CHP'li belediyeyi tebrik etmeye gidenler varmýþ. Yasaya ret veren CHP'lileri de ziyaret etsinler Baþbakan Erdoðan, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn Biz daha önder Apo'nun heykelini dikeceðiz sözlerine yanýt olarak, BDP, Doðu'nun Güneydoðu'nun CHP'si olma yolunda emin adýmlarla ilerliyor. Heykel olayýna da girdiler(!) fark tamamen ortadan kalktý. Bu millet, yeni bir CHP zihniyetine, faþizm dalgasýna izin vermez. Heykel deðil, bu topraklarda kaide bulamazlar. dedi Atatürk heykellerine gönderme yaparak! 18 Kasým- Fazýl Say Alanya Kültür Merkezinde konser verdi. Halkýn yoðun ilgisine karþýn Say'ýn konseri Yeni Alanya gazetesinde yer almazken, Kanal A televizyonunda ehliyet kursu vs. haberleri ardýndan 3. sýrada yer aldý! 23 Kasým- Kýyý kenar çizgisi 50 metreden 10 metreye indi. Yasaya yalandan tepkiler geldi. 26 Kasým- Muhalefetin kendilerini bazý ülkelere gösterdikleri ilgi nedeniyle eleþtirdiðini ileri süren Baþbakan Erdoðan, Türkiye'nin 7 milyar nüfuslu dünyanýn içinde görevini çok iyi bildiklerini belirtti. Ecdadýmýzýn at sýrtýnda gittiði her yere biz de gideriz diyen Erdoðan sözlerini þöyle sürdürdü: Ama bunlar televizyon ekranýndaki ecdadýmýzý zannediyorum o Muhteþem Yüzyýl belgeselindeki gibi tanýyorlar. Bizim öyle ecdadýmýz yok. Biz öyle bir Kanuni, öyle bir sultan Süleyman tanýmadýk. Onun ömrünün 30 yýlý at sýrtýnda geçti. Sarayda, o gördüðünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmemiz ve anlamamýz lazým. Ben o dizilerin yönetmenini de, o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kýnýyorum. Bu konuda da ilgilileri uyarmamýza raðmen yargýnýn da gerekli kararý vermesini bekliyoruz. Böyle bir anlayýþ olamaz. Bu milletin deðerleriyle oynayanlara, milletçe gereken dersin, gereken cevabýn hukuk içinde verilmesi gerekir. Seçmeli din ve Kur'an derslerinde baþörtüsü serbestliði getirildi. Arkasýndan da kýlýk kýyafet serbestliði baþlatýldý. Erkeklere saç uzatabilecekleri müjdelendi! Kýzlara ise kolsuz ve dar giysiler yasak! Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, "tek tip" kýyafetin yoksulla zengin arasýndaki ayrýmý gizleyip gizlemediði konusunda konuþurken "Okullarýmýzda aslýnda çok zengin olanlar çok fakir olanýn ayný okula gittiðini mi düþünüyorsunuz?" dedi. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Muhteþem Yüzyýl dizisiyle ilgili tartýþmalara iliþkin, ''Sayýn Baþbakan senaryo ve kurguda daha dikkatli olunmasý konusunda bence haklý bir öneri ortaya sürdü!'' dedi. Erdoðan, Mýsýr Cumhurbaþkaný Mursi'nin bütün yetkileri kendisinde topladýðý eleþtirilerine yorum getirirken, Aslýnda yetkilerin kendinde toplanmasý diye bir durum da yok. Bizlerin de çektiði bazý sýkýntýlarý onlar da çekiyor. Siz de özgürlüðü saðlayýcý yasal teminatlarý almak durumundasýnýz. Yaptýðý düzenlemeler 6-7 madde dedi Erdoðan kýlýk kýyafet serbestîsi konusunda, Býrakalým herkes nasýl arzu ediyorsa, gücü neye yetiyorsa, onu alsýn, onu evladýna giydirsin! dedi. ARALIK Kaymakamlýk lojmaný önündeki limon çiçeði. Cumhurbaþkaný Gül'ün Madýmak olaylarýný Devlet Denetleme Kurulu'na sevk etmesi sanýklarýn aklanmasý giriþimi olarak da yorumlandý. Ünlü Amerikalý yazar Mark Twain'in: Ýnsanlarý kandýrmak, kandýrýlmýþ olduklarýna ikna etmekten daha kolaydýr sözü bugünlerde daha çok anlam kazanmýyor mu? Yine bir ünlü yazar T.S. Eliot: Deneyimi yaþadýk ama anlamýný kaçýrdýk. 11

12 Feyzi Açýkalýn Aralýk günbatýmlarý... Bir baþkasý daha: Hiç kimseyi yalan söylediðini anlayacak kadar tanýmak istemiyorum! Bu söz de Tezer Özlü'ye aitmiþ; genç yaþta ölen bir Türk yazara... Alanya esnafýna muhtelif borçlardan dolayý 48 bin haciz iþlemi geliyormuþ 6 Aralýk- Alanya'da, iþitme engellilere yönelik din dersi müftülük görevlilerince verildi. Projenin tuhaf bir adý vardý: Engel olma gönül al! Kocaeli'nin AKP'li Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu çevredeki taþ ocaðýna karþý çýkan protestoculara seslenirken, Ben tatlý suda yetiþen yosma çevrecilerden deðilim! dedi Orada olsaydým da, Ben de tuzlu suda yetiþen býçkýn çevrecilerdenim diyebilseydim keþke Alanya'da minikler eskrim þampiyonasý vardý. Van'da Gülþah Aktürk isimli bir kadýn öðretmen öldürüldü. Eski sevgilisi tarafýndan tehdit edildiðini söyleyerek Van Vali Yardýmcýsý Zafer Coþkun'dan yardým isteðinde bulunan öðretmene vali yardýmcýsýnýn olay öncesinde, En fazla ölürsün, ölümden kaçýþ yok dediði ortaya çýktý Bülent Arýnç gece yarýsý bütçe konuþmasý yapan CHP Milletvekili Nazlý Aka'nýn konuþmasýna yanýt vermesi beklenirken, hiç ilgisiz bir þekilde, Evli bir bayan milletvekili, çocuðu olan milletvekili organýný böyle açýkça nasýl konuþabilir, nasýl bundan yüzü kýzarmaz? dedi. Ertesi gün de Nazlý Aka'ya haddini bildirdiði (yani hesaplaþtýðýný) söyledi. Erzurum'da bir genç kadýn öðretmen Bakan Suat Kýlýç'a heyecanla ve yanlýþlýkla, müdürüm diye hitap edince, Kýlýç, Sen bu kafayla biraz zor müdür olursun! demiþ Noel Pazarý Bülent Arýnç: BDP'li bir kadýn milletvekiline çok kýzgýndým. Onun iþkenceye maruz kalýp daða çýktýðýný öðrendiðimde kýzgýnlýðým geçti. Ben olsaydým da daða çýkardým dedi. Sonra da Baþbakan Erdoðan onun sözlerinin eleþtirip, Bizim yolumuz bu deðil deyince, Çok doðru, ben de daða çýkmam, çýkmadým! dedi 180 derece dönerek! Yine Bülent Arýnç! Bir gazetecinin bile yazdýklarýndan, çizdiklerinden, gazetecilik faaliyetlerinden dolayý içerde tutulmasýný büyük üzüntüyle karþýlýyoruz! ÖSYM, YGS'de 5, LYS-4'te de 8 din bilgisi sorusunun sýnavda yer alacaðýný açýkladý. Baþbakan Erdoðan, Ýþte bu kuvvetler ayrýlýðý denilen olay var ya, o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor diyerek bürokratik oligarþi ve yargýnýn önlerini týkadýðýný belirtti Kýlýçdaroðlu Erdoðan'ýn yargýyla ilgili eleþtirilerini deðerlendirirken, Bütün yetkiler kendisinde, padiþahta olmayan yetkiyi istiyor! dedi Yunus Emre'nin Cennet dedikleri/birkaç köþe birkaç huri/ýsteyene ver onlarý/bana seni gerek seni isimli ilahisi 10. sýnýflar Türk Edebiyatý ders kitabýndan çýkartýlmýþ Milli Eðitim Bakaný Dinçer bu konuda itirazda bulunanlarý, öküzün altýnda buzaðý aramakla! suçladý Kültür Bakaný Günay ise birkaç gün sonra, Kimsenin gücü Yunus'u kitaplardan silmeye yetmez! buyurdu Siirt Valisi Ahmet Aydýn 20 Aralýkta Obama'ya attýðý Tweet mesajýnda, kendisinin Siirt valisi olduðunu, onu ne çok sevdiðini, çok baþarýlý bulduðunu ve onun gibi olmak istediðini belirterek tarihe geçti! Þehit Teðmen Kubilay'ý anma yýldönümü için mesaj veren Genelkurmay Baþkaný Özel ilk kez olarak saldýrganlar için, yobaz kelimesi yerine, Akýl ve saðduyudan yoksun yönlendirilmiþ bir gurup dedi ODTÜ'deki TÜBÝTAK yerleþkesindeki törene katýlan Baþbakan Erdoðan kendisini protesto eden ve 3500 polisle çatýþan öðrencileri sert þekilde eleþtirdi. Erdoðan polis þiddetini eleþtiren ODTÜ rektörüne, Bu hocalar öðrencileri böyle yetiþtiriyorsa onlara yazýklar olsun, bize böyle bir hoca lazým deðil dedi Cumhurbaþkaný Gül ise, Bilim insanlarýný kýsýr çatýþmalarýn dýþýnda tutmalýyýz diyerek farklý bir mesaj verdi Erdoðan ODTÜ öðrencilerini basýnda eleþtirmeyi günlerce sürdürdü Ýran'da ezan saatlerinde uçaklarýn inip kalkmayacaðý açýklandý! Penguen, Leman, Gýrgýr dergisi kapaklarýný sosyal paylaþým sitesinde beðenip arkadaþlarýyla paylaþan Ankara defterdarlýðý çalýþanlarý hakkýnda Devlet büyüklerine hakaret ve baþbakaný küçük düþürmek suçlamasýyla soruþturma açýldý Baþbakan Erdoðan Akçakale'de Esad'a seslendi: Seni tanýmýyoruz, artýk defol!. Erdoðan daha sonra halký kaçak elektrik kullanmamasý konusunda uyarýrken, Haramý helali iyi bilirsiniz! dedi Yýlýn son gününde Herald Tribune tarafýndan yayýmlanan bir makalede Erdoðan, yeni bir hoþgörüsüzlük standardýný tesis ediyor, siyaseti kutuplaþtýrýyor ve muhalif sesleri susturuyor denildi. Yýlýn son seferi Fotograflar: Feyzi Açýkalýn 1012 Almanak Feyzi Açýkalýn Baský: Günizi DPI ALANYA

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Seçim sonuçlarını CHP Bodrum Merkez Seçim Ofisi Yağhane de takip eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rakamların belli olmaya başlamasının ardından

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı