2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý..."

Transkript

1 2012 Almanak OCAK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner TRT'deki Açý programýnda Bir insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr; üç dinden bir tanesindendir. Allah onu selamete de erdirebilir, belki cennete de koyabilir. Þii ise, sapkýnlýk var orada dini bozmaya çalýþmak var dedi Laçiner birkaç gün sonra da, Atatürkçü olmaktan utanç duyduðunu söyledi AKP Grup Baþkanvekili Bekir Bozdoðan: Turistlere camileri rehberler deðil din adamlarý gezdirecek. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'dan bu açýklamaya yorum geldi. Günay, "Kokart sahibi bir rehberin eþliðinde olmaksýzýn, sadece din görevlilerimiz tarafýndan rutin bir uygulama olarak yapýlmasý mümkün deðildir" dedi. Baþbakan Erdoðan meclis gurubunda BDP'yi eleþtirirken, Yahu sen kimsin? Kimi temsil ediyorsun? Silahlý efendileriniz ipinizi gevþetmediði sürece tuvalete bile gidemezsiniz dedi Alanya Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu Antalya Ýl Genel Meclisi ocak ayý toplantýsýnda, taþ ve maden ocaklarý izinleri için hükümet olarak hata yaptýklarýný söyledi Son düzenlemeyle artýk yerel yönetimlerin görüþlerinin alýnmasý gerektiðine karar verildi" dedi. Alanya L tipi cezaevinde müftülük tarafýndan Bidat ve Hurafeler vaaz edildi Bir hatýrlatma; son genel seçimlerde CHP'nin en farklý kazandýðý sandýk cezaevindeki olmuþtu! 5 Ocak- Emekli Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð tutuklandý. 7 Ocak- Suriye Devlet Baþkaný Yardýmcýsý, Baþbakan Erdoðan, ABD'nin Suriye'ye dönük politikalarýnýn bir parçasý dedi. BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Kürtçe eðitime karþý çýkan Genelkurmay Baþkaný Özel'e, Senin rütben orgeneral de olsa sen bizim nazarýmýzda bir onbaþýsýn. Senin kýymetin o kadardýr! Özel bu sözlerinden dolayý Demirtaþ'ý mahkemeye verdi. Mahkeme 4 Aralýk'ta davayý ret etti! Diyanetin öðrencilere yönelik umre turu MEB aracýlýðýyla da duyuruldu, öðrencilerin katýlýmý istendi 2012 Türkiye Turizm Zirvesi'nde konuþan 2012 yýlý yine bir çift dudak dudaðýn belirlediði gündem ve ortaya atýlan oltalarla geçti Bu oltalardan birisi olan Büyükþehir Yasa Tasarýsýný, en çok, iktidarýn bir türlü ele geçiremediði (!) kýrmýzý bölge þehirleri tartýþtý Yeni bir rejim þekillendirmesi çabalarý ise en gözde okullarýn imam hatibe çevrilmesiyle görüldü. Toplumun ahlaki deðerlerine de Diyanet Baþkanlýðý aracýlýðýyla ayar verildi. Alanya her iki uygulamayý da tartýþmadý bile; yapýlanlar þehrin doðasýna uygundu Yabancýya mülk satýþýndaki engeller kaldýrýldý, emlakçi kazandý. Tarýmý yok etme planlarý harfiyen uygulandý! Dünya turizm tekelleri geçen yýl Arap Baharý yüzünden kazanýp, fiyat artýran otelciye parmak gösterdi; turizmde düþüþ oldu Spor turizmi, gittikçe tesettüre bürünen Alanya, kýsýr siyasi çekiþmeler ve bunlarýn basýnda yer alýþý gibi 32 kýsým tekmili birden ayný film Alanya'da yine 2012'de gösterime girdi Detaylar aþaðýda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, "Türkiye'nin doðasýný, tarihini korumazsak belki 2023'ü görürüz ama sonrasýný göremeyiz. Mutlaka kentsel dokuyu, suyu, tarihi ve doðayý korumamýz gerekiyor" dedi. 10 Ocak- Emekli Orgeneral Hurþit Tolon tutuklandý. Baþbakan Erdoðan Org. Baþbuð için, Tutuksuz yargýlanmasýný isterim. Mesai arkadaþýmdýr! dedi 12 Ocak- AKP'li Burhan Kuzu, Kýlýçdaroðlu'nun, Çevik Bir niye dýþarýda? eleþtirisine, Bana ne ulan Çevik Bir dýþarýda dolaþýyorsa; git savcýya söyle, ver eline belgeyi, atsýn içeriye! dedi Antalya Koruma Kurulunun, Alanya Kalesine uygulanmasý planlanan teleferik projesini prensipte uygun bulabileceði söylendi. Henüz olur yok yani! Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 19 Mayýs kutlamalarýnýn deðiþtirilmesiyle ilgili tartýþmalar sürerken, Bizi kasten yanlýþ anlayanlarýn 19 Mayýs kutlamalarý üstünden istismara girmelerine asla seyirci kalmayacaðýz! dedi Baþbakan Erdoðan, FB'li ünlü futbolcu Lefter'in cenaze töreni için geldiði stadyumda yuhalandý Irak Baþbakaný Maliki: Türkiye bölgeye iç savaþ ve felaket getirebilecek bir role soyunuyor. Bunun sonunda zararlý çýkan onlar olur 19 Mayýs kutlamalarý tartýþmalarýna katýlan Kültür ve Turizm Bakaný Günay, Bayramlarý Alanyalý gençlerin zaferi. Törenlerin yapýlacaðý alanlarýn mevsim þartlarýna göre düzenlenmesinin bayramlarý kaldýrma anlamýna gelmeyeceðini belirten Bakan Günay, Törenlerin yapýlacaðý mekânlarýn sýnýrlanmasý bayramlarýn kutlanmasýnýn engellenmesi deðildir. dedi. Günay, resmi bayramlarý elitin ve resmi zevatýn yönetiminde yapýlan kutlamalar olmaktan çýkarýlmasýný istediklerini söyledi. Halkýn sokaklarda coþkuyla kutlamasýný amaçladýklarýný, bunun için de uðraþtýklarýný anlattý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Baþbuðun tutuklanmasýna yorum getirirken, Namazcý Rüþtü Erdelhun dedikleri eski genelkurmay baþkanýný, darbeye karþý çýktýðý için bütün rütbelerini sökerek, tokatlayarak, alaþaðý edenler, þimdi darbecilik suçuyla mahkeme önüne çýkýyorlarsa tarihin tekerrür olduðunu da unutmasýnlar" sözlerini kullandý. Boþ kýþ sokaklarý Ocak- Bakan Fatma Þahin Gaziantep'teki muhtarlar toplantýsýnda TEDAÞ müdürüne, Bana hikâye okuma, iþini yapmazsan gidersin! dedi 21 Ocak- Alanya'nýn Kestel beldesindeki Merkez Cami temel atma töreninde konuþan Alanya Müftüsü, Camiler Beytullah'ýn þubeleridir dedi Alanya Kaymakamý devamla: Camiler buralardaki Müslüman-Türk varlýðýnýn tapu belgeleridir! Baþbakan Erdoðan, sayýlarý yüze yaklaþan tutuklu gazetecilerin, ateþli silah, patlayýcý bulundurmak; evrakta sahtecilik, terör, darbeye teþebbüsten cezaevinde olduklarýný! söyledi 27 Ocak- Alanya Devlet Hastanesi Baþhekimi Baþaran: Saðlýkta turizm dönemi baþladý. Artýk oteller hastanelerle anlaþýp otelde klinik kurabilecekler.... Açýklamanýn yapýldýðý günlerde þehrin her yerinde özel hastane ve diþ hekimi ilanlarý vardý. Derken iþyeri hekimliði, otel

2 Feyzi Açýkalýn hekimliði, devlet hastanesi ve özel hastaneler arasýnda dünya ilaç ve týbbi cihaz pazarýna katký olmasý için büyük bir yarýþ baþladý! Galatasaray kulübü baþkaný Uysal: Ben Erdoðan'ýn kin tutan birisi olduðuna inanmýyorum. 25 milyon Galatasaray'lýnýn 20 milyonu AKP'ye oy verdi. Hiç böylesine, výcýk výcýk olan bir spor kulübü baþkanýna rastlamamýþtým! Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Türk-Rus iliþkilerini geliþtirmek için iki ülke arasýndaki evlilikleri artýrmak gerekir! Ne dersiniz, çok stratejik derinlikte bir saptama olmadý mý? BDP Milletvekili Nursel Aydoðan, Bu bahar çok kötü çatýþmalý geçecek. Sadece Kürt deðil çok sayýda Türk de ölecek demiþti Gel de organik baðýn öngörüsüne inanma! 29 Ocak-Deniz Feneri davasýný soruþturan savcýlar yolsuzlukla suçlandý. Cumhurbaþkaný Gül, Her þey þeffaf! dedi Suçlanan savcýlar kasým ayýnda tahliye oldu. Bu arada, Deniz Feneri sanýklarýnýn emniyetteki ses kayýtlarýnýn, özel yaþamýn gizliliði ilkesince silindiði anlaþýldý! Avrasya Turizm ve Ticaret Sanayi AÞ. Gür Grup ile birleþip Alanya Ýncekum orman kampýna 700 kiþilik otel yapacaklarýný açýkladý. Orman Ýþletme Müdür Vekili, gelen eleþtiriler üstüne devreye girme ihtiyacý hissedip(!) baþka bir yerde, otel için kesilenlerin beþ katý aðaçlandýrma yapacaklarýný söyledi Bu arada, 4 Þubat'ta Uluslararasý Akdeniz Ormanlarý Sorunlarý Komitesi Antalya'da toplantý yapmakta, orman yýkýmýný konuþmaktaydý! ÞUBAT Otel tadilatlarý Gençlik Bakaný(!) Suat Kýlýç Trabzon'daki gençlik kurultayýnda Fethullah Gülen'in Sýkýlsýn isimli þiirini okumuþ ve þairin adýný sormuþ. Þiirin üstadýný! hatýrlayamayan gençlere çok kýzmýþ BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Uludere olayýndaki istihbarat tartýþmasýna tepki göstererek "Üç paþayý güdemiyorsun, halký kandýrarak güdeceðini zannediyorsun!" dedi. Alanya'da AKP'ye olan ilgi son günlerde arttý. Emekli subay Arif Doðmuþ, Güvenir gibi isimler AKP ilçe teþkilatýný ziyaret etti Alanya'nýn Türkler beldesinde, kum ocaklarýndaki vahþi kullaným yüzünden çay üstündeki köprü ayaklarýnýn ortaya çýktýðýndan þikâyet edildi. Alanya'daki sayýsal haberleþmeyi daha kaliteli hale getirmek için, deniz yoluyla þehre ulaþan fiber optik kablolarýn döþenmesine baþlandý. Fiber optik kablo döþeniyor Baþbakan Erdoðan, partisinin il baþkanlarý toplantýsýnda, Muhafazakâr, dindar, demokrat gençler yetiþtiriyoruz. Bizden ateist yetiþtirmemizi mi bekliyorsunuz?. Býrakalým da gençlik tinerci mi olsun? diye seslendi Ýnternet ortamýndaki Hepimiz tinerciyiz! sitesinden bir alýntý: Tineri biz çekiyoruz, senin kafan iyi oluyor! AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik: Atatürk'ü kanunla sevdiremezsiniz. Atatürk'ü koruma kanunu ne büyük hüsran ve garip bir durum. Peygamberi bile koruma kanunu yok. Çelik ekleyerek: Gençliðe hitabet ayet mi? Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu Münih'teki Güvenlik konferansý konuþmasý sýrasýnda uyarýlýnca, Baþbakan Erdoðan'ýn Davos'taki çýkýþýný hatýrlatarak(!), Do you know one minute tradition in Turkey? demiþ 8 Þubat'ta Alanya'daki bir cenaze törenindeki genç imamlar ölünün arkasýndan aðlamamamýz gerektiði, þimdiki yaþamýn boþ olduðu, asýl yaþamýn ölüm sonrasýnda bizi beklediði! konusunda uzunca bir fetva verdiler Saðlýk savaþlarý... Baþbakan Erdoðan yine ameliyat oldu. 12 Þubat- Orduspor futbol takýmý izleyicisi Ata'nýn Gençliðe Hitabe'sini maçta hep birlikte okudu. Kýþ aylarý, Alanya mahkeme ve icra koridorlarýnda dolaþýp çantacýlýk! yapanlarýn zamanýymýþ 2011 yýlýnda Türkiye'ye 12,4 milyar Dolar kaynaðý belirsiz para girmiþ. Bunun bir kýsmý turizm gelirleriymiþ Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým 14 Þubat'ta, Ne þikesi, memleket elden gidiyor dedi Bertrand Russel: Dünyanýn sorunu, akýllýlar hep kuþku içindeyken aptallarýn küstahça kendilerinden emin olmalarýdýr! Bu sözler sizde nasýl çaðrýþýmlar uyandýrdý? Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn deðiþtirilen teþkilat yapýsýnda denetim kuruluna yer verilmemiþ Yani? 18 Þubat- Baþbakan Erdoðan partisinin Ýl Gençlik Kollarý kongresinde, kininin davacýsý bir gençlik istediðini söylemiþ Simit Sarayý açýldý, çok popüler oldu. Simit Sarayý Ýstanbul'da sýradan bir buluþma mekânýyken, Alanya'da nasýl bir ihtiyaç varmýþ ki, deðiþik bir iþlev üstlendi Baþbakan Erdoðan, MÝT Müsteþarýný ifadeye çaðýran savcýlara, Seçilmiþi atanmýþa kul etmem! dedi Kýþ sürprizi dolu Alanya'da, hükümet binasýnýn yerini bilmeyen taksiciler, kargo daðýtýcýlarý var! Dumlupýnar Ýlköðretim Müdürü Mustafa Aydýn: Emniyette suçlularýn kanýný alýp gen haritasý çýkarsýnlar. Çocuk doðduktan sonra analizi yapýlsýn. Vatana, millete, bu ülkeye zararlýysa yürümeden yok edilsin!" Dedeman Yönetim Kurulu Üyesi Jean Paul Herzog'un müthiþ analizi: Türkiye'de birden fazla Türkiye var. Antalya düþük turist profilini aðýrlamak için ucuz bir destinasyon olarak inþa edildi 22 Þubat'ta Bayburt'un AKP'li Belediye Baþkaný Hacý Ali Polat, "Kurtuluþ törenlerindeki sahneleri tekrarladýðýmýzda bazýlarý bunu nefret müsameresi diye niteliyor. Yeni yetiþen neslimize dostumuzu ve düþmanýmýzý tanýtmak zorundayýz. Necip Fazýl üstadýn dediði gibi dininin, ýrzýnýn, namusunun, dinin davacýsý bir gençlik istiyoruz" dedi. Antalya Müftüsü Ahmet Çelik, Çocuklardan ilahi korosu kurup yaz aylarýnda turistlere konser (ilahi) dinleteceðiz Alanya, ipekböcekçiliðinde Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinden sonra ikinci sýradaymýþ. Aslýnda ipekböceði yerine, tohumculuðunun yetiþtiriciliði olmasý gerekirmiþ. Büyük çiftlikler olmadýðý sürece aile bazýnda üretim çok önemli deðilmiþ. 2

3 2012 Almanak Atatürk e Koþalým da yabancý izleyiciler Hem, Alanya'da sivrisinekle savaþýmda ilaç kullanýlmamalýymýþ Alanya'daki geleneksel Atatürk'e Koþalým yarý maratonuna katýlýmcý ve izleyici ilgisinin az olmasýnýn bir nedenin de, kaymakamýn okullara davetiye yazmaktan kaçýnmýþ olmasý gösterildi Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu: Sorumluluk bizden gitti. Irak'ta masada yoktuk ama Suriye'de olacaðýz! Yeni eðitim yasasýnda engelliler için öngörülen evde eðitim modeli, onlarý sosyal yaþamdan koparacaðý için kuþkuyla karþýlanmýþ 27 Þubat'ta, Rusya Devlet Baþkanlýðý seçimi için Alanya'nýn Mahmutlar beldesinde sandýk kondu, Ruslar oy kullandý Yeni Alanya gazetesi Büyükþehir Yasasý ile Alanya'nýn mahalle olacaðýný yazarak kamuoyu oluþturmaya baþladý Baþbakan Erdoðan, eðitim sistemini eleþtiren TÜSÝAD'a, Kusura bakma, senin dediðin olmayacak. TÜSÝAD acilen deðiþmeli ve bu kör ideolojiden kurtulmalý dedi Alanya ALTSO Baþkaný Kerim Aydoðan Büyükþehir Yasa Tasarýsýnýn yararýný net olarak savunan ilk kiþi oluyor. Büyükþehir deneyiminin çevre beldelerle paylaþýlacaðýný söylüyor. MART AKP Alanya eski ilçe baþkaný Ali Taþar, Büyükþehir Yasasý ile halký oyalamayýn diye AKP'ye sitem etti Dövizci Mehmet Þahin Alanya vergi dairesinin en uyumlu mükellef ödülü nü aldý. Dim Çayý'ndan enerji elde eden Dilek Enerji'nin, enerji piyasasý anlaþmasý gereði üç türbinini de sürekli çalýþtýrmasý gerekiyormuþ! Kaldýrým yenilemesi... Kapalý sulama kanalý döþeyen DSÝ, imar geçmiþ bir bölge olan Oba kasabasýnda sorun yaratýyor, belediye ile çatýþýyor Scanway seyahat acentesi Gazipaþa havalimaný için þimdiden altý bin bilet satmýþ ama iniþ izni için yaptýðý baþvuruya daha yanýt alamamýþ Alanya'daki Özel Eðitim Merkezlerinin bazýlarýnýn, okullarýna kayýt yaptýrmalarý için engelli yakýnlarýna açýktan para verdiði ve bu yolla devletten destek aldýðýndan þikâyet ediliyor. 6 Mart-Kýrýkkale ceza evinde turþu yapanlar sebze ve meyvelerin amaç dýþý kullanýmý ile suçlanmýþ, turþuya cezaevi yönetimince el konmuþ Þaka gibi deðil mi? Bursa Adliye Sarayý önünde saç kesme eyleminde bulunan Uludað Üniversitesi öðrencilerine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle Osmangazi belediyesi ceza kesmiþ! Ýspanya'nýn Mallorca adasýnda, 650 kilometresi çift þerit kullanýmlý olan 1250 kilometrelik bisiklet yolu varmýþ Alanya'da spor turizmi diyenlere bir hatýrlatma! Alanya Devlet Hastanesine 11 ayda, 40 ülkeden; çoðunluðunu alkol, havuz kazalarý, trafik kazalarý ve darp olaylarýnýn oluþturduðu 446 yabancý uyruklu hasta gelmiþ Buna saðlýk turizmi mi denir yoksa turiste verilen acil saðlýk hizmeti mi? Telekom ilk olarak Alanya merkezindeki 10 bin aboneye fiber optik kablo döþeyip, 100 baytlýk görüntü elde edecekmiþ Baþkalarýnýnkini bilemem ama benim internet eriþimim bu uygulamadan sonra daha kötü oldu. Dükkân önlerinde, büyük olasýlýkla telefonlarýný onlara hediye alan yabancý sevgilileriyle, görüntülü olarak sohbet eden genç delikanlýlar çoðaldý. Alanya'da iþyeri sürekliliðinin çok düþük olmasý, yani her yýl çok sayýda açýlýþ ve kapanýþ yaþanmasý ALTSO tarafýndan Alanya'nýn en büyük sorunlarýndan birisi olarak gösterildi. Devlet Bakaný ve Baþ Müzakereci Egemen Baðýþ BBC'ye verdiði bir demeçte, Türkiye'de mesleði yüzünden tutuklanan gazeteci yok. Hepsi tecavüzcü, banka soyguncusu falan! dedi. 13 Mart- Sivas Madýmak davasý zaman aþýmýndan düþtü. Baþbakan Erdoðan, Karar milletimize hayýrlý olsun dedi Arýnç ve Günay da zaman aþýmýna çok üzüldüklerini belirttiler. Arýnç, Dönemin yöneticileri yargýlanabilirdi dedi Günay ise karardan derin bir acý duyduðunu belirtti! 15 Mart- Baþbakan Erdoðan: Tankla gelen kesintisiz eðitimi demokrasiyle gönderiyoruz. Eðitim sisteminde yaptýðýmýz reformdur, ideoloji deðil Kültür Bakaný(!) Günay: Ýstanbul'da AKM denen ucube bir yapý var. Ondan inþallah yeni bir yasayla kurtulacaðýz! Alanya Kaymakamý, Sapadere Kanyonunun iþletme hakký için muhtarla çatýþmaktaymýþ! 16 Mart- Baþbakan Erdoðan, Sivas davasý zaman aþýmýna uðramamýþtýr. Yalnýzca beþ kiþiyle ilgili zaman aþýmý vardýr. Hedef saptýrýlýyor diyerek suçsuzlar ceza aldý imasýnda bulundu 19 Mart- Diyanetten Milli Eðitim Bakanlýðýna son üç ayda 1500 kadro geçmiþ Kurumlara 2012 yýlý için verilen ilave atamada diyanet 4800 kadro ile lidermiþ. Toplam 103 üniversiteye verilen atama izni ise 5 binde kalmýþ MyPad tehlikesi Enerji Bakaný: Petrol giderinin artmasý önemli deðil, vatandaþýn geliri de arttý! MyPad Alanya'da yoðun ve tehlikeli olarak kullanýlmaya baþladý. Dünya Su Gününü kutlamalarý gereðince, bir okulun öðrencileri Alanya Ýlçe Eðitim Müdürlüðünün isteði üzerine deniz kenarýna giderek çöp topladý! Ýlçe Eðitim anlaþýlan su larý karýþtýrdý! Alanya'da yapýmý süren BMX parkurunun ziyaret ettim Çek Cumhuriyetinden gelerek bisiklet parkurunun yapýmýna nezaret eden uzman, Bu tesisi yapmak deðil, iþletebilmek önemlidir dedi! Alanya'daki Gençler Olmazsa Anayasa Olmaz afiþleri ne iþti? Bu ve daha sonra gelen benzerleri afiþlere harcanan onca para gençliðe spor yaptýrmak için harcansaydý olmaz mýydý? Gençlik Bakanýnýn (!) ilanlarý Mart- Moskova turizm fuarý sonrasýnda turizmciler aðýz birliði etmiþçesine 2012 sezonu için bir haneli artýþlardan bahsettiler Yanýldýlar; çift haneli düþüþler oldu Alanya ve çevresinde 5 adet golf alanýnýn turizm alaný olarak tahsis edildiði açýklandý 26 Mart- Yeni Alanya gazetesi mütekabiliyet yasasýna yine CHP'nin engel olacaðýný manþetten verdi 3

4 Feyzi Açýkalýn Alanya nýn aydýnlýk yüzleri 29 Mart- TUI gemisi sezonun ilk seferini yaptý. 145 TL'lýk Converse spor ayakkabýsýnýn taklidi Alanya çarþýsýnda 35 TL'ye satýlýyor. Esnafýn dediðine göre, turist Ýskandinavya'dan Alanya'ya bunlarý almak için geliyormuþ! Kuraný Kerim ve peygamberin hayatý seçmeli ders oldu. 30 Mart- ABD Büyükelçisi Ricciardone'nin, Ýran petrolü için artýk karar verin demesinin ardýndan Enerji Bakaný Yýldýz, Ýran'dan alýmýn azaltýlarak Libya'dan petrol saðlanacaðýný açýkladý. Sezonun ilk seferi elbette benim iþim deðil! demesine karþý ondan beklentiler hep yüksek oldu. Baþbakan Erdoðan çýtayý yükseltti: Çamaþýr makinesi var, artýk beþ çocuk yapabilirsiniz! Alanya kalabalýklaþtý... Çarþýdaki iþyerlerinde eleman sýkýntýsý olduðu söyleniyor. Alanya doðumlular çocuðunu çalýþtýrmýyor, dýþarýdan gelen gençler de iki yýl sonra kendi dükkânlarýný açýyormuþ. 8 Nisan- Kanýna susamýþ(!) GS formalý bir genç, sarý-lacivert forma giydirdiði Rotweiller köpeði ile saatlerce Alanya'da dolaþtý Baþbakan Erdoðan MÝT Müsteþarý için: Hakan Fidan benim sýr küpüm. Onu Ýmralý'ya ben gönderdim. 15 Nisan- Ýç Ýþleri Bakaný Ýdris Þahin, gittiði bir taziyede takla attýrýp, adam oynattý! Emre Belözoðlu Trabzonsporlu futbolcu Zokoro'ya, Pis zenci dediði için ceza aldý. Emekli Orgeneral Çevik Bir tutuklandý. Sincan cezaevine gönderildi. 20 Nisan- Irak Baþbakaný Maliki: Türkiye bölgede düþman devlet haline gelecek. Bülent Arýnç ýn Alanya seferleri... NÝSAN Saint Petersburg'un olimpiyatlara hazýrlanan pist bisikletçileri Alanya'da iki aydýr kamp yapýyor Kýþ spor turizmi... Doðal gaz % 18,72, elektrik % 9,2 zamlandý. 4 Nisan'da Corendon'un, üzerinde We love Alanya yazan 189 yolcu kapasiteli B uçaðý Gazipaþa'ya indi. Saadet Partisi Alanya temsilcisi, olasý iktidarlarý döneminde Alanya'da þort ve bikiniyle dolaþmayý yasaklayacaklarýný söyledi Yasaða erkek þortu da dâhil miydi, belli olmadý 6 Nisan'da Bülent Arýnç Alanya'ya yine geldi. Alanya'nýn sorunlarýný her gün takip etmek Gök kuþaðý fotoðrafý çekmiþim Nisan yaðmuru sonrasýnda. 12 Nisan'da Yuliya Shvets isimli Rus asýllý Türk vatandaþ AKP'ye kaydolmuþ. Shvets, Ben de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda doðduðum için kaderim buymuþ, AKP'ye girmekmiþ! Erdoðan'ý çok baþarýlý buluyorum demiþ Bayan Shvets'e birileri 29 Ekim ile AKP'nin çeliþkisini anlatmalý! Kanal A'da bir haber: Plajda ölü bulunan yunus balýðýný topraða verdik! Turistler plajda yunus ile hatýra fotoðrafý çektirmiþler! Ýlahi çocuklar! Alanya nýn tacý Alanya D-400 geçiþi... 21Nisan- Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu öncesinde helikopterle Alanya üstünde bir saat çekim yaptýk 26 Nisan- Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonunda AKP'li vekil Oya Eronat'ýn, Aziz Nesin halký kýþkýrtmasaydý babanýz yaþýyor olabilir miydi diye düþündünüz mü? sorusuna Zeynep Altýok, Bazen ben de provoke olabiliyorum ama öldürmüyorum yanýtýný vermiþ. Bosna gezisine katýlan CHP'li Toprak, Bizim din karþýtý olmadýðýmýzý gösterdik! demiþ. Ýmam hatip lisesini ziyaret etmiþler. Orduevinde okutulan mevlide katýlmýþlar. 30 Nisan- Milli Eðitim Bakaný Dinçer: Bundan sonra Türkiye'de bütün bayramlarý bütün dünyanýn anlayýþýna göre ve yeni bir paradigmayla, yeni bir yaklaþým tarzýyla kutlamaya ihtiyaç var Baþbakan Erdoðan tiyatroculara, Siz kimsiniz? Tiyatro sizin tekelinizde mi? Sanat konusunda söz söyleme ehliyetine sahip sadece sizler misiniz? Geçti o günler dedi 4

5 2012 Almanak Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu MAYIS 11 ilde yüzlerce çocuk okullarda daðýtýlan sütten zehirlendi. Arýnç, Ýlk kez içtikleri için olmuþtur! dedi. 2 Mayýs-Standart and Poors'un Türkiye'nin notunu duraðana çevirmesine tepki olarak Erdoðan, Karar tamamen siyasi, bunu Tayyip Erdoðan'a yutturamazsýnýz! dedi 3 Mayýs'taki Yeni Alanya gazetesi manþeti: Hayýrlý Kermes Alanya Arifiye Kültür Derneði tarafýndan talebe yurtlarý yararýna yapýlan kermes basýnda çok geniþ yer aldý. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu sonrasýnda Alanya'da yaþayan meslek sahibi bir karý-kocadan yorumlar: Haným olaný: Sizin yüzünüzden bütün günümüzü Alanyum'da geçirmek zorunda kaldýk! Erkek: Sahi, kim birinci oldu? Baþka bir otelci: Feyzi sadece yolun bozukluðundan bahsetti! Bir belde belediye baþkaný: Feyzi Açýkalýn'ýn televizyonda yorum yapmasýna karþýyým. Tekne turizmi yapanlara hakaret etti! Allahtan, þehirde baþkalarý da yaþýyordu! Baþbakan Erdoðan, yazar Bekir Coþkun ve Ýstanbul Baro Baþkaný Ümit Kocasakal'ýn genelkurmay baþkanýný eleþtiren yorumlarý için, TSK' ya, ordumuzun þerefli mensuplarýna yapýlan hakaret ahlaksýzlýktýr, edepsizliktir ve kendini bilmezliktir! dedi. Turizm Bakanlýðý Ramazan ayýnda Arap turistlere indirim yapmayý planlýyormuþ! 7 Mayýs- Erzurum Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalýndan Prof. Dr. Aydýn, ezan sesinin 65 desibelin üstünde okunmasý gerekçesiyle dava açmýþ. Mahkeme, Ezan gürültü sayýlmaz! demiþ Devlete baðlý bir saðlýk kuruluþu olan Alanya Diþ ve aðýz saðlýðý merkezi gazetelerde reklam yapýyor. Okullarda da tarama yapýyorlarmýþ Saðlýk Savaþlarý II düþüncelerini kýsýk sesle(!) sosyal medyada belirtmeye baþladýlar AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kapusuz, baþbakanýn, Kaleminden pislik akan zat diye hakaret etmesinin ardýndan, yazar Bekir Coþkun için o da, Aðzýndan laðým akan birisi sözünü kullanýyor. 12 Mayýs- Alanya Müteahhitler Birliði Baþkaný Çakýr: Ýnþaat yasaðý ile birlikte bin kiþi iþsiz kalacak. 300 sektör duracak diyor. Ekleyerek: Yabancýlara karþý taahhütlerin yerine getirilemeyeceði için imaj kaybý yaþanacak! Ya yabancýlarý dolandýrýp, tapularýný vermeyenlere ne demeli? Alanya'dan yapýlan Umre ziyaretleri yaygýnlaþtý. Mütedeyyin olmayan(!) Alanya seçkini genç kadýnlarýn, ailenin en büyük erkeklerinin nezaretinde Umre'ye gitmeleri yýlýn modasýydý 15 Mayýs- Turizmde kýpýrdanma olmuþ olmalý ki Alanya'da esrar, eroin satýþý yapanlar yakalanmaya baþladý! 16 Mayýs- Alanya CHP'yi ziyaret eden eski genel baþkan Baykal, Alanya'yý artýk halledin demiþ Ýnsanýn, Siz zaten halletmiþtiniz! diyeceði geliyor Baþbakan Erdoðan, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadyumunda tel örgülerin ardýnda küfreden kadýnlarý görünce nevrim döndü demiþ Kadýnlarý görünce nevri dönmüþ; küfreden erkeklere bir sözü yok herhalde! 2011 yýlý Alanya Kurumlar Vergisinde ilk 10 sýranýn 8'ini otelciler almýþ 19 Mayýs'ta devlet erkâný, geleneksel uygulamadan farklý olarak Anýt Kabir'e çýkmadý. Yalnýzca Gençlik Bakaný Suat Kýlýç çýktý Kültür Bakaný Günay, Büyükþehir Yasa Tasarýsý öncesi, Alanya için özel statü gerekir benzeri sözlerinden sonra Side'ye de, Side mahalle olmamalý boncuðu daðýttý Baharýn müjdecisi Can Eriði Yorumsuz 10 Mayýs- Bir gazete yazarý Alanya'da bir nirengi noktasý olan Hükümet Binasý için tabut diyor Darbeleri Araþtýrma Komisyonun AKP'li üyeleri, emekli Orgeneral Büyükanýt'ýn yazdýðý 27 Nisan bildirisini araþtýrmaya engel oldu Alanya'daki ezanlarýn tek merkezli okunmasýndan vazgeçilerek ayrý ayrý, yüksek sesle ve makamsýz okunmasýndan yakýnanlar, 5

6 Feyzi Açýkalýn Alanya Festivali Mayýs'ta Alanya'dan yola çýkan çok yüklü miktarda sahte ayakkabý yakalandý Ýlginç; sahte içki, esrara alýþmýþtýk ta, ayakkabý neyin nesidir? AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Geliþtirilmesi I-II baþlýðý ile açýlan hibe programý gereðince Alanya zevatý, kaymakam öncülüðünde Kanarya Adalarýna inceleme gezisine gidiyor! Seyahat acenteleri sezonun kötü geçeceðini tahmin etmiþ olmalýlar ki, otelciyle pazarlýklarýnda beþ oda eski fiyatlardan isterken, iki oda da bedava istiyormuþ. Norveçli hastamýn kredi kartý, bir yabancý genç kadýnýn da disko çýkýþýnda cep telefonu çalýnmýþ ÖGER Tur'un Hamburg Airways uçaðý 23 Mayýs'ta yeterli izin belgesi olmadýðý için Gazipaþa Havaalanýna inememiþ... Yaz aylarýndaki gençlik kamplarýnda karma uygulamadan vazgeçildi. Kýz ve erkekler artýk ayrý ayrý kamplarda kalacaklarmýþ. Anadolu Ajansý'nýn baþýndakiler, bütün çalýþanlarý hýrsýz gibi görüp, sendikal haklarýný geri alarak iþten çýkmaya zorluyorlarmýþ AKP'nin her kurumda yaptýðý gibi! Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu, Belde belediyeleri kapanýnca yerel medyanýn reklam gelirleri azalacaðý için Büyükþehir Yasa tasarýsýna karþý çýkýyorlar dedi ve yerel basýnla arasýnda ipler koptu! Erdoðan AKP kadýn kollarý 3.kongresinde kürtaj ve sezaryene karþý çýkarak, Her kürtaj bir Uluderedir dedi CHP Ankara milletvekili Nazlý Aka, Baþbakan vajina bekçiliðini, kadýn üzerinden siyaset yapmayý býraksýn dedi 28 Mayýs- Baþbakan Erdoðan: Gazetecileri tasmalarýndan ben kurtardým! Tasma? HAZÝRAN Alanya'da Büyükþehir Yasa Tasarýsýný protesto mitingi yapýldý. Buluþma, yasanýn meclisten geçeði anlaþýldýktan sonra bir il olma mitingi ne mi dönüþmüþtü? Çabalar boþuna mýydý? 2 Haziran- Baþbakan Erdoðan Ýstanbul'da Cuma namazý sonrasý kendine, Esselamünaleyküm diye yanaþan bir Arap turistin elini sýktý ve I love you! dedi Siirt Valisi Ahmet Aydýn da 20 Aralýk tarihli Tweet mesajýnda Baþkan Obama'ya I like you, I hope I will be like you! diye seslendi Yabancý bir tur operatörünün bölge temsilcisi Alanya'nýn doluluk sezonunun yaz aylarýna sýkýþacaðýný, pik noktasýnýn temmuz sonu aðustos baþýnda toplanacaðýný, son dakika satýþlarýnýn hýzlanacaðýný söyledi 4 Haziran- Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez: Kürtaj haram ve cinayettir. Çocuk düþürmek ve aldýrmak gebeliði önleyici tedbirlerden deðildir. Çocuk aldýrmak cinayet hükmündedir. Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu, hem Büyükþehir Yasa Tasarýsýný eleþtiren hem de Alanya'nýn il olabilmesi konusunda isteðini yansýtan Alanya mitingini deðerlendirirken, Katýlým az olmuþ. Demek ki siyasi partilerle halkýn talebi ayný deðilmiþ dedi Sahi, protestocu siyasi partiler halktan deðil de baþka bir guruptan mý oluþuyor? SGHM'den izin alamayan Scanway, Corendon ile anlaþýp Gazipaþa'ya iki uçak birden indirmiþ. Alanya belediye Baþkaný Sipahioðlu bu uçakla Danimarka'dan gelmiþ. Alanya çevresindeki otellerden diskolara ve çevre turlarýna( hatta diþçilere!) komisyonla turist taþýyan animatörler kavga etmiþ Her otele de bir mescit zorunluluðu getirilmiþ 6 Haziran- Alanya'ya gelen AKP Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Alanya özel statü ile donatýlýr, il olmasýnýn önü kesilemez! demiþ Alanya kalesine yapýmý planlanan teleferik projesinin henüz ihale þartnamesi bile hazýr olmadan iþletme ücretleri, maliyetleri vs. belirlendi. 6 Haziran'da Venüs'ün güneþ üstünden geçiþini (sizler için!) fotoðrafladým. Dünya Çevre Günü etkinliði gereðince Çevre Bakaný, Temiz Türkiyem! ödülü için en temiz kent olarak Ýstanbul'u seçmiþ! Çevre gününden ancak bunu anlýyorlar Mýsýr Turizm Federasyonu, üyelerine, eski laik baþbakan Ahmet Þefik'i cumhurbaþkanlýðý seçiminde desteklemesi için çaðrýda bulunmuþ Mýsýr turizmcileri en azýndan fikirlerini açýkça söyleyebiliyorlar! Alanya çarþýsýndaki disko kapanýþ saatlerinde turistleri otellerine götürmeyi üstlenen(!) motosikletli çeteler varmýþ Moskova'da Ýspanyol büyükelçiliðinin önündeki 1 kilometrelik kuyruklar 2012 yýlýnda Rus'larýn tatil tercihini belirleyen ilk göstergeler olmuþ. Ýspanya, Rus turistte yüzde 41 artýþ saðlamýþ. Ýspanya'da en fazla harcamayý Rus turistler yapmaktaymýþ Yüzme öðrenenler... Antalya Defterdarý Hidayet Mat 2B yasasý ile hedefin para deðil sosyal barýþ(!) olduðunu söylemiþ Taþýnmaz sahiplerinin alamayacaðý yüksek fiyatlarla sosyal barýþ nasýl gerçekleþecekse? Baþbakan Erdoðan 8 Haziran'da, Cumhurbaþkaný partisinden kopmamalý diyerek baþkan ve ayný zamanda parti lideri olarak kalma isteðini ima etti Alanya Keykubat plajýndaki kumun hareketliliðini ölçmek için 9 Eylül Üniversitesinden hoca geldi, ölçümler yaptý ve mendireðin dýþýna ne oranda kum biriktiðini, çevre felaketinin derecesini bilimsel olarak açýkladý. 9 Haziran- Ýlk kez bugün Alanya Migros kalabalýklaþmýþ. Kalabalýðýn nedeni okullarýn tatil olmasý olabilirmiþ Baþbakan Erdoðan, Süleyman Demirel'in, Gün gelir, sizden de hesap sorarlar sözüne içerlemiþ olmalý ki, Biz kefenimizle yola çýktýk sözünü yineledi Alanya Fuðla'daki yapýmý sürmekte olan White City otelinin yerini 6 milyon liraya almýþlar. Yapýmý için de 7 milyon harcanacakmýþ! Dedikodunun netliðine bak! AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Piyer Loti tepesinin ismini kanýna dokunduðu(!) için Ýdris-i Bitlisi olarak deðiþtirmek istiyor Ýstanbul'daki yaptýrdýðý gökdelene neden Sapphire adýný koyduðunu soran gazeteciye, Ýki dilde de rahatça anlaþýlmasý için! yanýtýný veriyor 11 Haziran- Kültür Bakaný Günay: Suriye'den gelen ziyaretçi sayýsý düþtü. Hükümetler arasýnda yaþanan sorunun halklara yansýmamasý gerekir!... Ýnsan böyle bir demece inanamýyor. Deniz Baykal Türkçe Olimpiyatlarýna gönderdiði mesajda, "Bu gayret ve hizmete ilham, emek ve destek verenleri þükranla anmak hepimiz için bir vicdan borcudur" dedi. Baykal'ýn kapanýþ töreninde okunan mesajý Fethullah Gülen'e ince bir gönderme olarak algýlandý. Borajet Gazipaþa'ya iniþ izni alamadýðý için Antalya'ya inmiþ. Alanya AKP ilçe sözcüsü, Borajet izni savsakladý dedi AKP her konudan kendini sorumlu hissediyor ve yanýt vermeye çalýþýyor! 13 Haziranda, Star TV'de yapýlan bir yarýþma programýndaki üç kiþi de, Kýzýlkulesi ile ünlü Antalya'nýn þirin ilçesi? sorusunun yanýtýný bilememiþ. Fazýl Say da 1225'de yapýlan Kýzýl Kule'yi bilmiyormuþ Bu ayýp onlarýn mý, Alanya'nýn tanýtýmýnda Kýzýl Kule yerine sembol 6

7 2012 Almanak Gittikçe sýðýlaþan deniz Alanya'dan 300 esnaf hapisteymiþ. Plaj voleybolu tribünleri bomboþ Milletvekili Mevlüt Çavuþoðlu: Nasýl iþyeri açarken para yatýrýyorsan üniversite kurulurken de katkýda bulunacaðýz! Suriye bir F4 Phantom savaþ uçaðýmýzý düþürdü Uluslararasý yarýþmalarda boþ tribünler... Ramazan öncesi Keykubat Plajý olarak uyduruk deniz fenerini kullananlarýn mý? ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardione: Türkiye þu andakinden çok daha iyi bir anayasayý oylayacak! Sana ne benim Anayasamdan desem! Hükümet Danýþtay kararlarýný yok sayarak baþta Tüpraþ ve Eti olmak üzere beþ büyük özelleþtirmeye af kararý getirdi. Esnaf, bu yýl uygulanmaya baþlayan gece yasaðýný Alanya Belediyesi önünde protesto etmiþ. 15 Haziran, Kanal A haberi: Alanya müftüsü 'çocuk sezaryen olmasýn normal yolla doðsun!' diye fetva verdi, kadýn da doðurdu! Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarýnýn 10. yýlý anýsýna Atatürksüz, 1milyon adet madeni 1TL'ler bastýrýlýp dolaþýma çýkartýlmýþ Baþbakan Erdoðan nükleer enerjinin güvenilirliðini(!) savunurken, uçak yolculuðunun bile daha tehlikeli olduðunu söyledi Geçen yýl evdeki tüp gazýn daha tehlikeli olduðunu söylemiþti! Fethullah Gülen: Baþbakan bana yurda dönüþ çaðrýsýyla kendisine yakýþaný yaptý. Ama ben dönmeyeceðim! Denizde aðlayan beyaz donlu çocuklar, elbiseleriyle denize girenler, sutyen üstüne beyaz tiþört giyenler, hýzmalý kýzlar bu senenin Alanya modasýydý 17 Haziran- Mevlüt Çavuþoðlu: Gazipaþa havaalaný ineklerin otladýðý bir pozisyondan Avrupa'dan turistler getiren uçaklarýn indiði bir yer haline geldi 19 Haziran- PKK Daðlýca'da karakol bastý, 8 asker þehit oldu Bülent Arýnç, Sayýca fazlaydýlar ve silahlarý vardý! dedi Gebelik testi yapan kadýnlarýn fiþlendiði ve saðlýk bakanlýðýndan laboratuar bilgilerinin alýndýðý açýklandý. Fransýz Müslüman düþünür Roger Garaudy'nin naþý Müslüman çevrelere ters düþülerek yakýlýnca Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez Fransa'daki cenazeye katýlmaktan vazgeçti. 20- Haziran- AKP'li lokanta esnafý Mehmet Türemiþ simide talim eden harcama gücü düþük turistten yakýnarak, bunun sorumlusu olarak Alanya belediyesini gösterdi Eþi türbanlý olan subaya generallik yolu açýldý. Alanyalýlarýn çocuklarýný zanaatkâr yani emek yoðun ve ustalýk gerektiren iþkolunda yetiþtirmekten kaçýndýðýndan yakýnýlýyor. 22- Haziran- Doðu ve Güneydoðu'ya 1000 mele atanmýþ. 24 Haziran'da yandaki apart otele ilk müþteriler geldi Deniz haþemalýlarla doldu Güneþte kuruyup, yaðmurda ýslananlar... TEMMUZ 1 Temmuz- Baþbakan Erdoðan Türk savaþ uçaðýnýn Suriye hava sahasýnda düþürüldüðünü iddia eden Wall Street Journal gazetesine, Dürüstsen gerçeði açýkla, namertsin! dedi Sivas davasýnda idama mahkûm edilen iki kiþinin avukatý olan AKP Ýzmir Milletvekili Ali Aþlýk, Sivas davasýnda yargýlananlarýn büyük bir kýsmý orada yananlar kadar masum dedi Alanya'da eczaneler turistik olanlar ve olmayanlar(!) diye ikiye ayrýlýrmýþ. Turistikler geç açýp kaparken, olmayanlar(!) nöbet tutuyormuþ. 5 Temmuz- Tailwind Gazipaþa havaalanýna iniþ izni almýþtý. Sonra da SAS almýþ. Diyanet Ýþleri Baþkaný: Üniversiteler mabetsiz olmaz. Alanya'daki plaj horozlarý, bikinili bile olsa(!) Türk müþterilere ön sýralarda güneþlenecek yer vermiyor. Sokaklarda eski model, içi sýrf erkek dolu 42 plakalý arabalar çoðunluðu oluþturmaya baþladý. Alanya'nýn AKP'li belediye meclisi üyelerinin açýklamasý: Alanya'ya ihanet etmedik! 11- Temmuz- Alanya D-400 karayoluna tuhaf beyaz çizgiler çizilmiþ Trafik polislerinin çekicilere yükleyip götürdükleri araçlarýn akýbetleri konusunda dedikodular var. 12- Temmuz- Kaymakam, AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'yi yaz gününde(!)kravat ceket ile karþýlamýþ. Yeni Alanya'dan Kerim Toksöz, Yine CHP diye manþet atarak CHP'nin tutumunun mütekabiliyeti önleyeceðini yazýyor. MÜTBÝR Baþkaný Çakýr, Yasak 500 iþkolunu ilgilendirecek diyor. 14-Temmuz- Efes Pilsen'in One Love konserinde bira satýþý yasaklanmýþ. Ama konserin yapýldýðý bölgenin ahalisi her köþe baþýnda karaborsa bira satýyormuþ. Bir gurup ta tekbir getirip organizasyonu protesto etmiþ. Kültür Bakaný Günay: 7 TÝP'linin katillerinin salýverilmesinden vicdan azabý duyuyorum! Etkisiz eleman Alanya'da sürekli plaj hýrsýzlýðý yapan çeteler yakalanýyor 17 Temmuz- Alanya Müftüsü: Oruç tutmayanlar tutanlara saygý olarak gizli yemeli, insanlarýn içinde yememeli 1960'larda Fransa'ya Alanya'dan keçiboynuzu gönderilirmiþ. Çekirdeðinden de oje yapýlýrmýþ. Alanya Rus Dili Konuþanlar Derneði Baþkanýnýn, þehri ziyaret eden Barthelemous'tan kilise talep ederken görüntülenen makyajsýz, baþörtülü hali ayný bizimkiler gibiydi! 19 Temmuz- Alanya Kaymakamý: Nereye tayin olacaðýmý önce Allah sonra bakanlýk bilir Kararda kimin önceliði aldýðý bilinemedi ama kaymakam Çorlu'ya gitti! 7

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı