Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim Ümraniye'de Anýldý Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ'un da katýldýðý, Ümraniye Belediyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin düzenlediði Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anma gecesinde, Hocalarýn Hocasý anýldý. Üm ra ni ye Be le di ye si ve Sa ba - hat tin Zaim Üni ver si te si nin or - tak la þa dü zen le di ði Ho ca la rýn Ho ca sý Prof. Dr. Sa ba hat tin Zaim'i an ma ge - ce si Üm ra ni ye Be le di ye si Ni kah Sa - ra yý'nda ya pýl dý. Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can'ýn ev sa hip li ðin de dü zen le nen pro gra ma Ak Par ti Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Nu man Kur tul muþ, AK Par ti Art vin Mil let ve ki li Dr. Ýs ra fil Kýþ la, Ak Par ti Ýs tan bul Mil let ve ki li Os man Boy raz, Sa ba hat tin Zaim Üni ver si te Rek tö rü Prof. Dr. Adem Esen, AK Par ti Ga zian tep Es ki Mil - let ve ki li Doç. Dr. Kah ra man Em mi - oð lu, Prof. Dr. Sa ba hat tin Zaim'in oð lu Doç. Dr. Ha lil Zaim, ÝS ZÜ Mü - te vel li He ye ti Üye si Mus ta fa Bü yü ka - ba cý, Ak Par ti Üm ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran, Bey koz Be le di ye Baþ - ka ný Yü cel Çe lik bi lek, Ýl çe Mil li Eði - tim Mü dü rü Sa det tin Gül, Be le di ye Baþ kan Yar dým cý la rý, Ýl Ge nel Mec lis üye le ri, Mec lis üye le ri, muh tar lar, STK'lar ve va tan daþ lar ka týl dý. Ku ran Ti la ve ti ile baþ la yan pro gram pro to - kol ko nuþ ma la rý ile de vam et ti. 03 TE Süper Sultanbeylispor! Sul tan bey lis por, Ýs tan bul 1. Ama tör Lig 15. Grup'ta Cu mar te si gü - nü oy na dý ðý ne fes ke sen mü ca de le de ko nuk ekip Du dul lus por ile 0-0 be ra be re ka la rak Sü per Ama tör Li gi ne çýk tý. Sul tan bey lispor Sü per Ama tör Lig'de Geç ti ði miz haf ta Koz ya ta ðý id man yur du ta ký mý na þans sýz bir þe kil de mað lup olan Sul tan bey lis por, þan sý ný son haf ta oy na ya - ca ðý Du dul lus por kar þý laþ ma sý na bý rak mýþ - tý. Ýs tan bul 1. Ama tör li gi grup la rýn da haf ta nýn ma çý ola rak ka bul edi len mü sa - ba ka 29 Ara lýk Cu mar te si gü nü Sul tan bey li 75. Yýl sta dýn da oy nan dý. Her iki ta kým açý sýn dan da ol duk ça önem li olan kar þý laþ ma, yo ðun bir or ta alan mü ca de le si þek lin de geç ti. Du dul lus por da, Sul - tan bey lis por de kar þý ka le önün de ki az sa yý da ki fýr - sat lar dan fay da la na maz - lar ken, Pa þa bah çe'den ge - len Alem dað gol ha be ri son ra sý Du dul lus por tüm gü cü ile bas ký kur ma ya ça lýþ tý. Sul tan bey li sa vun ma sý nýn ba þa rý lý oyu nu kar þý sýn da is - te di ði fýr sat la rý bu la ma yan Du dul lus por 0-0?ý bo za ma yýn ca Sü per Ama tör Lig'e çý kan Sul tan bey lis por ol du. 02 DE Sul tan bey lis por ku lü bü baþ ka ný Ömer Fa ruk Ger çek ve yö ne tim ku ru lu üye le ri, spor cu la rýyla kut la ma ye me ðinde bir araya geldi. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Sa yý sal kü tüp ha ne ci lik sis temi ni kul la nan ilk ve tek be le di ye kü tüp ha ne si ol ma özel li ði ta þý yan Sul - tan bey li Ay dos Kü tüp ha ne si tek no lo jik an lam da her ge çen gün ye ni le ni yor. 18 bin ba sý lý, 7 bin di ji tal ki - tap la Sul tan bey li hal ký na hiz met ve ren kü tüp ha ne - ye ar týk be le di ye in ter net si te sin den ula þý la bi li yor. 25 bin kitaplýk zengin içeriði, dijital kütüphane salonu ve çalýþma sýnýflarýndan oluþan Aydos Kütüphanesi, teknolojik alt yapýsýyla birçok kütüphaneden ayrýlýyor. Kütüphane, radyo dalgalarý ile veri tanýmla sistemini (RFID) ülkemizde ilk kullanan belediye kütüphanesi olma özelliði taþýyor. Bu ge liþ miþ özel lik le riy le dikkat çeken Aydos Kütüphanesi, þimdi yeni online otomasyon sistemiyle kapýlarýný internetten de kitapseverlere açtý. Kü tüp ha ne ar týk in ter net te Zengin içeriðiyle her yaþ grubuna ve ilgi alanýna hitap eden kütüphaneden yararlanmak isteyen vatandaþlar, þimdiye kadar kütüphaneye giderek üyelik sistemi ile istedikleri kitabý 15 günlüðüne ödünç alabiliyordu. Yeni geliþtiren sistemle ise kitapseverler kütüphaneye istedikleri her yerden internet yoluyla ulaþabiliyor. adresi içerisine entegre edilmiþ otomasyon sistemi sayesinde kullanýcýlar, birçok iþlemi internet üzerinden yapabiliyor. Kütüphanedeki elektronik yayýnlara eriþebilen ve ödünç aldýðý yayýnlarý görebilen vatandaþlar, yayýnlarýn durumu müsaitse online olarak süresini uzatabiliyor. Eðer kütüphaneye uzak bir mesafede ise (þehirdýþý ya da yurtdýþý gibi) yayýný iade edip tek rar ödünç ala bil me im - kanýna sahipler. Sistem ayrýca baþkasýnýn üzerinde bulunan bir yayýný kiþinin kendi adýna rezervasyon yapabilmesi, kütüphanede bulunmayan bir ya yýn için eser is tek ya pa bil - me, hatta baþka bir kütüphaneden kütüphaneler arasý ödünç iþlemi gerçekleþtirme gibi kolaylýklara imkan saðlýyor. Öte yandan kullanýcýlar, kütüphanede bulunan yayýnlar arasýnda seçim listesi oluþturup bu oluþturduðu listeyi kendine ya da baþkalarýna e-posta yoluyla gönderebiliyor, dahasý kütüphanedeki yayýnlarla ilgili yorum yada hata bildiriminde bulunabiliyor. Gün de yak la þýk beþ yüz va - tandaþýn ziyaret ettiði Aydos Kütüphanesi, sistem sayesinde evlerden, okullardan, kýsacasý vatan daþ la rýn is te dik le ri her yer den birçok iþlemi gerçekleþtirme imkaný sunuyor. Ay dos Kü tüp ha ne si Oto - mas yon Sis temi'ne - tan bey li.bel.tr ad re sin de, ana - sa y fa da ki hýz lý eri þim ban dýn - dan ula þý la bi lir.

2 2 güncel Ocak 2013 ultanbeyli Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin fethinin yıl dönümünü kutladı. Anadolu Gençlik Derneği nin geleneksel hale getirdiği Mekke'nin fethi kutlamaları, yaklaşık 2000 bin kişinin katılımı ile Atlas programını Kongre Salonunda yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. AGD'den Mekke'nin Fethi Kutlaması AGD Binasından çıkan kalabalık grup Fatih Bulvarında meşaleler, pankartlar ve dövizler eşliğinde kortej yürüyüşü yaparak programın yapılacağı Atlas Düğün ve Kongre Salonuna geldi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program konuşmalar ve öğrencilerin Mekke nin fethi gecesinde konuşan Sultanbeyli AGD İlçe Başkanı Durmuş Can, Mekke'nin fethi, insanlığın fethidir hazırladıkları ilahi ve şiirlerle devam etti. Gecenin açılış konuşmasını yapan Sultanbeyli AGD İlçe Başkanı Durmuş Can, "Geleneksel hale getirdiğimiz Mekke'nin fethi Sultanbeyli de gerçekleştiriyoruz. Temel gayesi insanlığa hizmet etmek olan Anadolu Gençlik Derneği, bu hedefini gerçekleştirmek için insanlık tarihi için önemli olan gün ve geceleri değerlendirmeyi kendisine bir vazife olarak görmüştür. İyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın hakim olması için çalışırken, toplumumuzun talebi olan bu günleri de yad etmesi gerekiyor. İşte bu nedenle bu akşamı tüm vatan sathında Mekke'nin fethi programı icra ettik" dedi. İslam rahmet ve merhamet medeniyetidir Mekke nin Fethi Gecesi programı hakkında konuşmasını şu sözlerle sürdüren Can: Mekke şehirlerin anası, Mekke'nin fethi ise fetihlerin anasıdır. Bu fetih kendisinden sonraki fetihlerin anahtarı olmuştur. Kudüs'ün, Endülüs'ün, Anadolu'nun ve İstanbul'un fethi, Mekke Fethi'nin şuuru ve heyecanı ile gerçekleşmiştir. İslam rahmet ve merhamet medeniyetidir ifadelerini kullandı. Mekke'nin fethi, insanlığın fethidir Başta İslam Dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin son bulması için Mekke'nin fethi gibi gönüllerin fethine ihtiyaç vardır. Dünya ancak fethi mübin in manasıyla ihya olabilir. İnsanlık bu fethin ruhuyla kan ve gözyaşından kurtulabilir. Bilindiği üzere Anadolu Gençlik Derneği olarak yıllardır, Türkiye nin birçok ilinde ve ilçelerinde Mekke nin Fethi Gecesi programları düzenliyoruz. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz bu programlar aracılığıyla Mekke'nin fethedilişinin mana ve heyecanını tüm insanlarımıza aktarmak gayretindeyiz dedi. Durmuş Can sonrası söz alan konuşmacı İsmail Hünerlice, aile saadeti ve mekke nin fetih edilmesi ve sonrasında yaşanan güzellikleri anlattı. Sultanbeylispor, İstanbul 1. Amatör Lig 15. Grup ta Cumartesi günü oynadığı nefes kesen mücadelede konuk ekip Dudulluspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Amatör Ligine çıktı. Sultanbeyli Süper Amatör Lig de eçtiğimiz hafta Kozyatağı idman yurdu takımına şanssız bir şekilde mağlup olan Sultanbeylispor, şansını son hafta oynayacağı Dudulluspor karşılaşmasına bırakmıştı. İstanbul 1. Amatör ligi gruplarında haftanın maçı olarak kabul edilen müsabaka 29 Aralık Cumartesi günü Sultanbeyli 75. Yıl stadında oynandı. Her iki takım açısından da oldukça önemli olan karşılaşma, yoğun bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Dudulluspor da, Sultanbeylispor de karşı kale önündeki az sayıdaki fırsatlardan faydalanamazlarken, Paşabahçe den gelen Alemdağ gol haberi sonrası Dudulluspor tüm gücü ile baskı kurmaya çalıştı. Sultanbeyli savunmasının başarılı oyunu karşısında istediği fırsatları bulamayan Dudulluspor 0-0 ı bozamayınca Süper Amatör Lig e çıkan Sultanbeylispor oldu. Bu sonucun ardından Dudulluspor Süper Amatör e çıkamayarak 1. Amatör ligde kaldı. Gruptaki müthiş üçlüden Alamdağspor ise Mesudiyespor u deplasmanda 1-0 mağlup ederek grup 1. si oldu ve Süper Amatör lige merhaba dedi. Mesudiyespor ise Alemdağspor dan aldığı bu mağlubiyet ile 2. amatör ligine düştü. Hakemin maçın bittiğini ilan eden düdüğünü çalmasının ardından Sultanbeylispor lu futbolcular ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı. Bu sevince daha sonra Kulüp yöneticileri de dahil oldu. Sultanbeylispor lular soyunma odasında da uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Maç sonunda stattan ayrılan sporcular Sultanbeylispor yöneticileriyle birlikte yemek yiyerek Süper amatör lige çıkma başarısını hep birlikte kutladılar. Müsabakadan notlar: STAD: Sultanbeyli 75.Yıl HAKEMLER: Murat Özcan, Yusuf Bozdoğani Alper Uslu SULTANBEYLİSPOR: Emrah, Yusuf, Kadir, Lokman, Mehmet, Onur, Mücahit, Fatih, Murat Alkan, Mehmet Ali, Aşkın (Muhammed, Özgür, Murat Andiç, Fatih Aydın, Engin, Koray, Murat Kaplan) TEKNİK SORUMLU: Eyüp Koş DUDULLUSPOR: Çelebi, Sefa, Hakan, Musa, Soner, Sedat Geçer, Şahin, Sedat Balta, Eyüp, Feyzi, Talat (Ramazan, Erdinç, Göktürk, Janberk, Furkan, Harun, Mehmet Eren) TEKNİK SORUMLU: Emin Tokgözlü Haber Fotoğraf: Erdem G Mustafa Osmanoğlu

3 01-11 OCAK 2013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03 Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim Ümraniye'de Anýldý Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ'un da katýldýðý, Ümraniye Belediyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin düzenlediði Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anma gecesinde, Hocalarýn Hocasý anýldý. ADEM ESEN; BELEDÝYE BAÞKANIMIZA BU ANMA TÖRENÝ ÝÇÝN TEÞEKKÜR EDÝYORUM Programda bir konuþma yapan Sabahattin Zaim Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adem Esen, sözlerine bu programýn hazýrlanmasýnda çok büyük emeði olan Ümraniye Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum diyerek baþladý. Hem Sabahattin Zaim hocamýzý anmamýza, hemde Üniversitemizi Ümraniyeli kardeþlerimize tanýtma fýrsatý verdi dedi. Esen sözlerini þöyle sürdürdü; üniversitemizin kurucu vakfý ilim yayma vakfýdýr, ilim yayma vakfýnýn kurucularýndan olan deðerli Hocamýzýn ismini böyle güzel bir üniversiteye verdiði için hocamýn öðrencisi olarak ilim yayma vakfýna da teþekkür ediyorum. Adem Esen, Ýslam ekonomisi ve faizsiz bankacýlýk üzerine ciddi çalýþmalar yapan Sabahattin Zaim Hocamýzýn bu çalýþmalarý yüksek lisans ve doktora programlarýnda devam etmektedir dedi. BAÞKAN HASAN CAN; SABAHATTÝN HOCAMIZ ÝLÝM VE HÝK- MET SAHÝBÝ BÝR KÝÞÝYDÝ Programda söz alan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Bugün burada çok kýymetli hocamýzý anmak için toplanmýþ bulunmaktayýz. Böylesine deðerli bir hocamýzý hep birlikte anmaktan da mutluluk duyduðumu ifade etmek istiyorum dedi. Baþkan Hasan Can, sözlerini þöyle sürdürdü; Bugün dünyamýz, malumatýn sonsuz derece yaygýn bir þekilde sunulduðu, dilediðimiz malumatý dilediðiniz zamanda, dilediðimiz kadar bulduðumuz bir iletiþim dünyasýndayýz. Ama çoðu zaman hikmet erbabýnýn bir cümle ile ifade ettiðine ulaþmak için, o noktaya varmak için yýllarca uðraþýyoruz. Halbuki o hikmet sahibi büyük zatlarýn, o ilim deryasý zevatý muhteremin o hikmetli sözlerini söyle bir tefekkür etsek, belki bir çok sorunumuzu ciltler dolusu kitap okumadan çözmüþ olacaðýz dedi. ÖZTÜRK ORAN; ÝSLAM BANKACILI- ÐINA VE FAZÝSSÝZ SÝSTEME BÜYÜK KATKILARI VAR Daha sonra bir konuþma yapan Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran þunlarý söyledi; 80'li yýllarda güzel insan, bilim adamý hocamla ben öðrenciyken tanýþma fýrsatý buldum. O zaman anladým ki bu güzel insan gelecekte genç nesillere güzel þeyler býrakacak. Sabahattin Zaim Hocamla 98 yýlýnda da Rabbim nasip etti, bir finans kurumunda 4 yýl birlikte yönetim kurulu üyeliði yaptýk. Ýslam bankacýlýðýna ve faizsiz sisteme büyük katkýlarý oldu. Bu finans kurumlarý güçlü bir þekilde ayakta duruyorsa Cennet mekan Hocamýn çok büyük emeði var. Kendisini rahmetle anýyorum. Program protokol konuþmalarýnýn ardýndan, Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim'i anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Ardýndan AK Parti Artvin Milletvekili Dr. Ýsrafil Kýþla, AK Parti Gaziantep Eski Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Emmioðlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in oðlu Doç. Dr. Halil Zaim, ÝSZÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Büyükabacý, Prof. Dr. Sabahattin Zaim ile ilgili hatýralarýný konuklarla paylaþtýlar. NUMAN KURTULMUÞ; SABAHATTÝN HOCAMIZ TEVAZU SAHÝBÝ BÝR ÝN- SANDI Programda bir konuþma yapan Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ þunlarý söyledi. Sözlerime baþlarken Ümraniye Belediye Baþkanýmýzý ve arkadaþlarýný tebrik ediyorum. Güzel bir kadirþinaslýk örneði gösterdiler. Ayrýca Sabahattin Zaim Üniversite Rektörü kýymetli arkadaþým Prof. Dr. Adem Esen'i de tebrik ediyorum. Bu sadece Sabahattin Hocayý hatýrlamak noktasýnda gösterilen kadirþinaslýk deðil ayný zamanda Sabahattin Zaim Hocanýn sonraki nesillere anlatýlmasý bakýmýndan da önemli bir toplantýdýr. Ýstanbul ve Türkiye'nin bir çok yerinde hocamýzýn vefatýnýn üzerinden beþ yýl geçmesine raðmen bir takým güzel toplantýlar tertipleniyor, bu toplantýlarda kendisini bir kez daha hayýrla yad ediyoruz, rahmet diliyoruz, bir kere daha yaptýðý büyük hizmetleri hatýrlýyoruz. Sabahattin hocamla hem öðrencisi hem de asistaný olarak çalýþma fýrsatý buldum. Hocanýn hayatýnda ne görüyorsunuz derseniz modernleþmeyi mutlak manada batýlýlaþmak anlayan, deðerlerimizden uzaklaþmak anlayan bu yönetici elitlere ve söz de entelektüellere karþý kendi ruh dünyamýzý, kendi zihniyet dünyamýzý, kendi medeniyet dünyamýzý ete kemiðe bürünmüþ þekli nedir derseniz o Sabahattin Zaim'dir. Türkiye'nin o zor þartlarý içerisinde Ýstanbul Üniversitesi gibi bir yerde kendisini herkese kabul ettirerek fevkalade baþarýlý bir akademisyen olmasýnýn temelinde, þahsiyetinin saðlamlýðýnýn ötesinde bir de bilimsel bakýmdan güçlülüðü yatýyor. Sabahattin hocanýn kiþiliðini sabaha kadar anlatsak yeridir. Sabahattin hoca olgun insaný, kamil insani, güzel insanýn üstünde o güzel insanýn ortalama Ýslam ahlakýna sahip bir insan olarak tarif ediyor. Bizde Sabahattin hocayý güzel olarak deðil insan-ý Kamil olarak tanýmlasak eksik ve hata yapmýþ olmayýz. Sabahattin hocanýn fevkalade büyük özellikleri var, ilim sahibiydi, tevazu sahibiydi, insanlarla iyi iliþki kurabiliyordu, gittiði her yerde insan yetiþtirmeye çalýþtý. Hikmetle konuþuyor, irfanla konuþuyor. Çünkü zihni saðlam, fikri saðlam, kalbi saðlam. Benim hocamdan öðrendiðim çok þaþalý sözler söylemek deðil, yalýn söylemek. Yalýn söylemekte yalýn düþünmektir dedi. Konuþmalarýn ardýndan Sabahattin Zaim Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adem Esen, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ'a katýlýmlarýndan dolayý bir hediye takdim etti. Daha sonra Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can ve beraberindekiler Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesislerine Geçti.

4 2012 Sultanbeyli de böyle geçti! İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık yılında ilçemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel birçok olay 365 güne damga vurdu. Yeni bir yıla girerken bizlerde GERÇEK VİZYON gazetesi olarak eskileri hatırlamak ve hafızaları tazelemek için önemli olayları ve gelişmeleri tek haberde topladık. Sözü fazla uzatmıyor ve sizi geriye dönük bir yolculuğa çıkarıyoruz. Şimdiden tüm okurlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz. 2 OCAK YILIN İLK MECLİSİNDE GERGİNLİK 011 yılında sakin ve sıcak bir havada geçen Sultanbeyli Belediye meclis toplantıları 2012 yılının ilk toplantısı ile sertleşti Pazartesi günü yapılan ilk toplantıya Kentsel Dönüşüm Projesi toplantıya damga vurdu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi Hayri Altunay ve Has Parti Belediye Meclis üyelerinin karşılıklı tartışmaları meclisi hareketlendirdi ALKOLSÜZ VATANDAŞA ALKOLLÜSÜN CEZASI! Yuh artık! Yılbaşı gecesi alkolsüz olduğu halde alkollü olduğu gerekçesiyle vatandaşa ceza yağdı. Yılbaşı gecesi Kadıköy de görev yapan Trafik Polisleri alkolsüz olduğunu belgeleyen birçok vatandaşa, alkollü araç kullanmaktan dolayı cezalar kesti, sürücülerin ehliyetlerine 6 aylığına el koydu. Bu vatandaşlardan biri de Sultanbeyli de esnaflık yapan ve hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını dile getiren Bayram Ak tı SPORCULARIMIZ TARİH YAZDI! Sultanbeyli li genç sporcular İstanbul da tarih yazdı. Sultanbeyli nin başarılı sporcuları, güreş ve atletizmde rekor üstüne rekor kırdı. Sultanbeyli İmam Hatip Lisesi öğrencileri atletizm yarışlarında zirveye otururken, Teknik Endüstri Meslek Lisesinde okuyan öğrencilerimiz Güreş müsabakalarında İstanbul 3. sü oldu. Ayrı ayrı dallarda dereceye giren öğrenciler sevinçlerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Vefa Vedat Budak la paylaştı BDP GENEL BAŞKANI SULTANBEYLİ DE BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. Salona girişte sloganlarla karşılanan Demirtaş burada bir konuşma yaptı. Demirtaş Kürtçe eğitime karşı çıkan Genelkurmay başkanının kendileri için bir onbaşıdan farkı olmadığını söyledi YUSUF IŞIK BBP SULTANBEYLİ İLÇE BAŞKANI OLDU Hafta sonu ilçe Başkanlığı kongresini yapan BBP Sultanbeyli de görev değişikliği yaşandı. Uzun zamandır İlçe Başkanlığı görevini yürüten Nasuhi Kaya görevini Yusuf Işık a devretti HAMİT ÇAKIR YİNE SULTANBEYLİ DE Milli Eğitim Bakanlığı nın il ve ilçelerde yaptığı büyük çaplı rotasyon Sultanbeyli yi de vurdu. Sultanbeyli nin başarılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Vefa Vedat Budat, kadrosunun bulunduğu Kadıköy ilçesine alınırken Sultanbeyli ye yine Hamit Çakır gönderildi. ŞUBAT SULTANBEYLİ NİN BAŞARILI KULÜBÜNE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ NDEN PLAKET! Sporu ve sporcuyu destekleyen, bölgesinde başarılı bireyler yetiştirmek için tüm imkânlarını kullanan Küçükçekmece Belediyesi önemli bir törene ev sahipliği yaptı. Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başarılı sporcuları desteklemek amacıyla Sporun Enleri Ödül Töreni başlıklı bir program düzenledi. Sultanbeyli Akça Spor Kulübü Wus-hu kung fu sporun da 2011 yılının en iyi ve en başarılı kulübü seçildi. Kulüp yöneticisi Niyazi Akça ya plaketi Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay verdi 'BİLSEYDİM ONBAŞI DEĞİL ONBEŞ BAŞI DERDİM' BDP lideri Selahattin Demirtaş, Genelkurmay Başkanı hakkında Sultanbeyli de kullandığı 'onbaşı' ifadesi sonrası hakkında soruşturma açılmasına tepki göstererek, "Onbaşı sözünün bu kadar zorlarına gideceğini bilseydim onbeş başı derdim" dedi BELEDİYE DEN SATILIK DÜKKÂNLAR! Merkez mezarlığının önüne yapılan Aydos Çarşısı dükkânlarının akıbeti netleşti. 13 Aralık ta kiraya verilmek için ihalesi yapılan ancak, rağbet olmadığı için kiralanamayan dükkânlar, Sultanbeyli Belediyesi tarafından satılacak. Açıklamayı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptı KESKİN: BELEDİYESPOR U DEVRETMEK İSTİYORUM Geçtiğimiz Perşembe basın mensupları ile bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyespor konusunda net konuştu. Kulübümüzün yükü ağır, 3. lige çıkarsa bir işadamı bulup devretmek istiyorum ifadesini kullandı İSTANBUL UN ORTA YERİNDE MAĞDURİYET Sultanbeyli Mecidiye Mahallesindeki iki parsel, Pendik e bağlı Kurna Köyü ne bağlı çıkınca, 120 hane halkı İstanbul un orta yerinde ilginç bir mağduriyet yaşamaya başladı. Resmi adıyla Kurna köyü merkez mevkii 26. pafta 686. parsel sakinleri ilginç bir mağduriyet yaşıyor. Bu alanda 120 hanede yaşayan yaklaşık 750 kişi Sultanbeyli merkez e 3 km yakınlıkta olmasına rağmen resmi işlemleri için bağlı bulundukları Kurna Köyü ne 17, idari olarak bağlı oldukları Pendik e ise 25 km. yol gitmeleri gerekiyor. Cesareti olan ise, ormanın içinden giden bir patika yol ile Kurna köyü ne 5 km. yürüyerek ulaşabiliyor. Bölgeden bakıldığında Sultanbeyli nin Mecidiye Mahallesi ile bitişik olmasına rağmen arazinin idari olarak Pendik e bağlı olması burada yaşayanlara büyük mağduriyet yaratıyor MERKEZ CAMİİ YIKILCAK! Geçtiğimiz Perşembe günü basınla bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, önümüzdeki süreçte yapacakları projeleri basın mensuplarına tek tek anlattı. Bu projelerden biride Merkez caminin yıkılıp yenisinin yapılacağı yönündeydi KAYMAKAM CEYLAN DAN GAZETEMİZE ZİYARET Hafta sonu tatillerini de Sultanbeyli de geçiren ilçe Kaymakamı Mehmet Ceylan, Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Cumartesi günü gazetemizi ziyaret eden Kaymakam Ceylan, gazete binamızı gezip gazete çalışmaları hakkında yöneticilerimizden bilgi aldı ERBAKAN: SİYONİZM MİKROPTUR, MİKROBUN İLACI DA MİLLİ GÖRÜŞTÜR Saadet Partisi Sultanbeyli Gençlik Kollarının davetlisi olarak Sultanbeyli ye gelen Dr. Fatih Erbakan, Gençlik Kollarının tertiplediği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocayı Anma Programı na katıldı. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Erbakan: Arkalarında bir holding, bir medya kuruluşu olmamasına ve seçimlerde bir kuruş hazine yardımı almamalarına rağmen var güçleriyle, azimle, inançla yollarına devam ettiklerini vurguladı SULTANBEYLİ DE İKİ ŞÜPHELİ BOMBAYLA YAKALANDI Sultanbeyli'de polisi görünce kaçmaya başlayan iki şüphelinin elindeki poşetten, "basınç etkili boru tipi ve fitil ateşlemeli parça tesirli bomba" çıktı 'TANKLAR' BUGÜN SULTANBEYLİ DE YÜRÜDÜ Sultanbeyli de, 28 Şubat döneminde yaşananlar, maket bir tankın da kullanıldığı eylemde protesto edildi. Halkın vicdanı yazılı tişört giyen eylemciler, tankı temsili olarak kışlasına geri gönderdi SULTANBEYLİ SİZİNLE GURUR DUYUYOR! Şubat tarihleri arasında Antalya Dilek Sabancı Spor Salonunda 800 sporcunun katılımı ile gerçekleşen, 2012 Türkiye Wus-hu Şampiyonasına Sultanbeyli nin sporcuları damga vurdu. Sporcularımız 3 Altın 3 Gümüş 1 Bronz madalya ile Sultanbeyli ye döndüler. Aynı sporcularımız Estonya Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. MART SULTANBEYLİ DE KUYUMCU SOYGUNU Olay dün saat öğlen saatlerinde Mecidiye Mahallesi Uzundere mevkiinde meydana geldi. Siyah çarşaf giyerek kuyumcu dükkânına gelen iki erkek soyguncu, Kuyumcuyu silahla darp ederek ve altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın Polise bildirilmesi ile hırsızlar ile Polisler arasında kovlamaca başladı. Polis 20 dakika gibi kısa sürede hırsızları altınlarla birlikte yakaladı! SULTANBEYLİ HALKI SU YERİNE MİKROP MU İÇİYOR? Sultanbeyli de yaşayan vatandaşların kendi imkânları ile yaptırdığı ve ormandan gelen kaynak suların aktığı çeşmelerin üzerine Sağlık Grup Başkanlığı tarafından asılan Tahlil sonuçları kirli çıkmıştır, geçici bir süre içilmez yazılı uyarı levhaları ilçede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Gazetemizin öğrendiği tahlil sonuçlarına göre vatandaş içme suyu yerine evine mikrop götürüyor SULTANBEYLİ DE YIKIM BAŞLIYOR! (MU?) Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesinde orman arazisini işgal gerekçesiyle 390 konuta yıkım kararı için dava açılmıştı. Sultanbeyli 1. Sulh Ceza Mah kemesi nde görülen davalar sonuçlandı ve Hasanpaşa Mahalle sakinleri davayı kaybetti. Davayı kazanan Çevre ve Orman Bakanlığı, mahalle sakinlerine tebligat göndererek 30 gün içerisinde evleri boşaltmalarını istedi. Tebligatlar sonrası mahalle sakinleri harekete geçti. Yaklaşık 500 vatandaş dün akşam Bahadırlar Düğün Salonunda bir araya gelip yol haritasını belirledi MİKROP LU SU HABERİMİZ ULUSAL BASINDA! Gazetemizin Manşetten duyurduğu Sultanbeyli halkı su yerine Mikrop mu içiyor başlıklı haberimiz yine ulusal basına taşındı. Başta Türkiye nin en çok satan gazetesi Zaman olmak üzere Sabah, Show, Cihan Haber Ajansı, Milli Gazete, Haber7 ve binlerce internet sitesinde yer alan haberimiz Bedava olsun, zehirli olsun başlığı ile okuyucunun bilgisine sunuldu SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI Çevre ve Orman Bankalığı tarafından evleri boşaltın tebligatı gönderilen Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesinde yaşayan yaklaşık 100 kadın ve çocuk dün Sultanbeyli Belediyesi önünde eylem yaptı. Başkanla görüşmekte ısrar eden kadınların çağrısına Başkan Hüseyin Keskin duyarsız kalmadı. Toplantı salonuna alınan kadınlara konuşan Keskin: Korkmayın sizinle beraberiz dedi SULTANBEYLİ DE OTOMOBİL KANALA UÇTU: 1 ÖLÜ, 3 YARALI Ağrı Caddesi üzerinde saat sıralarında kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. NİSAN BAKAN DİNÇER, İMAM HATİP LİSESİ Nİ AÇTI Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Sultanbeyli de Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstanbul un çeşitli ilçelerinde yapılan toplam 22 okulun toplu açılışını yapmak üzere Sultanbeyli ye geldi. Açılış töreninde konuşan Bakan Dinçer: Derslik açığı kiralama yöntemi, kamu ve özel ortaklığı ile çözülecek dedi KAMYON SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 8 YARALI Sultanbeyli de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 1 işçi öldü, 8 işçi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı FIRTINA SULTANBEYLİ Yİ VURDU Bugün öğle saatlerinde oluşan şiddetli rüzgar Sultanbeyli de çok sayıda binanın çatısının uçmasına neden oldu. Fatih Bulvarı üzerinde eski Ziraat Bankası bölgesinde, uçan bir çatının yolcu minibüsünün üzerine düşmesi soncu çok sayıda vatandaş yaralandı. Can pazarının yaşandığı bir diğer olay da Fatih Bulvarı üzerinde Çeşme durağında yaşandı. Vatandaşlar yardımlaşarak, yola uçan dev çatının çatıların altında kalma ihtimali olanları aradılar VE VERGİ DAİRESİ GİTTİ! Uzun zamandır Sultanbeyli den gitmek için kıvranan Sultanbeyli Vergi Dairesi tası tarağı toplayıp Sultanbeyli den gitti. Haberin gazetemizde yer almasından sonra harekete geçen ilçe yetkilileri, vergi dairesinin gitmesini engellemeye çalışsa da vergi dairesi, Sultanbeyli yi terk etti SULTANBEYLİ NİN 2B FİYATLARI BELLİ OLDU! Sultanbeyli de 2B arazilerinde yaşayan vatandaşların merakla beklediği ancak, bir türlü öğrenemediği 2B fiyatlarına Gazetemiz ulaştı. Sır gibi saklanan fiyatlar dudak uçuklatan cinsten. Belirlenen rakamlara göre Sultanbeyli de en yüksek bedeli Eşref Bitlis Bulvarında yaşayan vatandaşlar ödeyecek. Eşref Bitlis Bulvarında yaşayan vatandaşların arsasına 800 TL üzerinden işlem yapılacak. Sultanbeyli de belirlenen en ucuz metrekare birim fiyatı ise 250 TL Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 2B konusunda ilk kez konuştu: KESKİN: VATANDAŞLA AYNI HİSSİ TAŞIYORUM Sultanbeyli halkının bir haftadır konuştuğu 2B rayiç fiyatları ile ilgili Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ilk kez konuştu. Gazetemize önemli açıklamalarda bulunan Başkan Keskin: Vatandaşlarımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ın kendilerini mağdur etmeyeceği hissini taşıyor. Ben de bir Sultanbeylili ve Sultanbeyli Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımızla aynı hissi taşıyorum. Fiyatların yeniden gözden geçirilmesi için çalıştığımızı da vatandaşlarımızın bilmelerini istiyorum dedi MAYIS SULTANBEYLİ DE 28 ŞUBAT PROTESTOSU 28 Şubat ın mağdur ilçelerinden biri olan Sultanbeyli, yıllar sonra 28 Şubat la yüzleşmeye başladı. Kısa adı ASDER olan Adaleti Savunanlar Derneği nin öncülüğünde Sultanbeyli Kent Meydanında basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Sultanbeyli Belediyesi eski Başkanı Ali Nabi Koçak da katıldı. Meydanda yapılan basın açıklamasından sonra Sultanbeyli Adliyesine geçen dernek üyeleri ve Ali Nabi Koçak, 28 Şubat darbesinde 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görev yapan Doğu Silahçıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundular Bakan Binali Yıldırım 2B konusunda Gazetemize konuştu. YILDIRIM: HERŞEY BİTMİŞ DEĞİL Cuma günü Sultanbeyli ye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Cuma namazını Abdurrahman Gazi Camiinde kıldı. Namaz çıkışı Sultanbeyli Belediyesine geçen Bakan Yıldırım, belediye önünde Gazetemizin sorularını cevapladı. 2B Yasası ile ilgili Haber Koordinatörümüz Recep Karakoç a konuşan Bakan Yıldırım, Yılların sorunu çözülüyor. Fiyatlar konusunda her şey bitmiş değil. dedi İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Sultanbeyli de Maliye Bakanın 8.5 lira sözünü düzeltmeye çalıştı. KAYA: 8.5 LİRAYA YER ALACAĞINIZI SANMAYIN! Geçtiğimiz Cuma günü Sultanbeyli Gölet Projesinin temel atma töreni vardı. Temel atma töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Erol Kaya 2B konusunda adeta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek i tekzip etti. Bakanın 2B lerde metre kare fiyatı 8.5 lira sözüne açıklık getiren Kaya: Maliye bakanımız ilk açıklamasını yaptı. Ama bir yanlış anlaşılma oldu. 8.5 liradan kimse bir şey beklemesin. Kimseye bedava bir şey verilmeyecek ifadelerini kullandı. Kaya nın bu ifadesi Maliye Bakanı bizi yanıltıyor mu sorusunu da beraberinde getirdi Sultanbeyli de konuşan BDP Milletvekili Sırı Süreyya Önder, 2B ve Afet Yasasını üzerinden hükümete yüklendi ve çıkan yasaların vatandaşı mağdur edeceğini dile getirdi. ÖNDER: SULTANBEYLİ HALKI, MÜTEAHHİTLERE MAHKÛM OLACAK Sultanbeyli BDP İlçe Teşkilatı dün Kapalı Spor Salonunda partililerine yönelik bir program düzenledi. Programa BDP Milletvekillerinden Sırı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel de katıldı. Programda konuşan Önder, çıkan iki yasanında vatandaşı mağdur edeceğini ve Sultanbeyli halkının müteahhitlere mahkûm olacağını ifade etti. HAZİRAN SADIKOĞLUN DAN İMAR PLANLARINA İTİRAZ Has Parti Sultanbeyli Belediye ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi ( Sonradan AK Parti ye katıldı) Ahmet Sadıkoğlu, Sultanbeyli Belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edilen Adil ve Mimar Sinan Mahalleri 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Plan değişikliğine mecliste ret oyu vererek Yapılan değişiklikler ve yapılmayarak bekletilen planlarla şanslı bazı parsellere büyük imtiyazlar sağlanıyor. Bu değişiklik de, bu dayanakla yapılan diğer değişiklikler de hukuka uygun değildir iddiasında bulundu Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, çağrısını Sultanbeyli den yaptı 2B YASASININ İPTALİ İÇİN MAHKEMELERE GİDİN Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, geçtiğimiz Perşembe günü bir takım ziyaretlerde bulunmak için Sultanbeyli ye geldi. İlçe binasında 2B yasası ile ilgili açıklamalarda bulunan Kamalak, çıkan yasada vatandaş hiçbir şeye itiraz edemiyor. Vatandaşın hak arama hakkına ipotek konuyor. Bu tutum Anayasaya aykırı. Vatandaşlar silsile yolu ile haklarını Anayasa Mahkemesine kadar götürsün dedi GAZETEMİZİN HIZI, VALİ MUTLU YU ŞAŞIRTTI! İl Özel İdaresi nin Sultanbeyli de yaptığı yatırımları yerinde incelemek için dün Sultanbeyli ye gelen İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ilçemizde unutamayacağı bir anı yaşadı. Gazetemizin Vali Mutlu ya yaşattığı sürpriz herkes tarafından takdir topladı. Saat sıralarında Hükümet Konağı nı gezen Vali Mutlu, daha sonra ilçede yapılan diğer yatırımları incelemek için araziye çıktı. Gazete binamızda hummalı ve hızlı bir çalışma soncunda, gazetemiz basıldı ve saat sıralarında Vali Mutlu, Sultanbeyli de incelemelerde bulundu manşetli gazetemiz valiye takdim edildi. Haber karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Vali Mutlu, hızlı gazeteciliğimizden dolayı gazetemizi tebrik etti CHP SULTANBEYLİ İLÇE ÖRGÜTÜ'NÜN YEMEĞİNDE REZALET Sultanbeyli İlçe Örgütü'nün yemeği tam bir rezalete dönüştü. Kadın Kolları Başkanı dayak yedi. İlçe Başkanı Muharrem Konuk ve arkadaşları, Kadın Kolları eski Başkanı Hatice Karaoğlu'na saldırdı. Dayak yiyen kadın soluğu karakolda aldı. TEMMUZ BORÇ DOLAYISIYLA KAPALI MUHTARLIK Sultanbeyli Orhangazi Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının elektriği, 180 TL lik borç nedeniyle Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) görevlilerince kesildi. Muhtarlığa evrak almaya giden vatandaşlar kapalı muhtarlık binasıyla karşılaşıyor. AĞUSTOS ŞİDDETLİ YAĞMUR SUL- TANBEYLİ DE ETKİLİ OLDU Sultanbeyli'de Cuma ve Cumartesi günleri yağan ve yarım saat süren şiddetli yağmur sele neden oldu. Yağış nedeniyle birçok ev sular altında kalırken evlerdeki eşyalara kullanılamaz hale geldi. Merkez alt geçidi yine su bastı KADİR TOPBAŞ SULTAN- BEYLİ DE AÇILIŞ YAPTI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sultanbeyli de İETT filosuna 100 yeni otobüsün hizmete alınması törenine katıldı. Hizmete giren 100 otobüsün 33 ü Sultanbeyli hattında hizmet veriyor KULÜP YÖNETİCİLERİNDEN AKAY A SÜRPRİZ TEKLİF Olimpiyat sporlarının konuşulduğu şu günlerde Türkiye nin değişik illerinde Boks ve Wushu sporlarıyla ilgilenen sporcular ve kulüp yöneticileri Adil Mahallesi Muhtarı Bekir Akay ın tertiplediği iftar programında bir araya geldi. İftar programına Van, Yozgat, Edirne, Ankara, İzmir ve Türkiye nin değişik illerinden yaklaşık 50 kulüp yöneticisi ve sporcu katıldı. İftar programı Doktorun Sofrasında gerçekleşti. İftar sonrası yapılan çay sohbetinde kulüp yöneticileri, Muhtar Bekir Akay a kurulma aşamasında olan Boks ve Wushu Federasyonuna bağlı Türkiye Kulüpler Başkanlığı görevini teklif ettiler. EKİM Sultanbeyli nin Sporda İlk ve Tek Dünya Şampiyonu! TEBRİKLER ŞAMPİYON! Adil Mahallesinde bulunan Sultanbeyli Savunma Sanatları Spor Kulübü sporcusu ve Sultanbeyli Turhan Feyzioğlu Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Abdülhamit Erol, Slovakya nın Bratislava kentinde düzenlenen 2012 Kickbox Dünya Şampiyonasında Milli Takım adına yarışarak Dünya Şampiyonu oldu CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SULTANBEYLİ DE Temmuz ayında yapılan CHP Kurultayı'ndan sonra Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Adnan Keskin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil örgüt ziyaretleri kapsamında Sultanbeyli, Şile ve Sancaktepe ilçelerini ziyaret ettiler. İlçe binasında konuşan Keskin, "Bu iktidar gidicidir. Önemli olan az hasarla gitmesini sağlamak. Ortalığı yıkıp döküyorlar, ülkeyi savaşa sürüklüyorlar. AKP'nin emperyalizm güdümlü siyasetine engel olmak için mücadele edeceğiz" dedi AYGAD üyeleri ve İHH yöneticileri Sultanbeyli Rezzan Restaurantta kahvaltılı bir programda bir araya geldi. Programda konuşan İHH yönetim kurulu üyesi Av. Gülden Sönmez: Mavi Marmara Davası, 6 Kasım'da Çağlayan Adliyesi'nde başlıyor dedi SULTANBEYLİ DE AK PARTİ HAS PARTİ BÜTÜNLEŞMESİ TAMAMLANDI AK Parti ile birleşme kararının ardından feshedilen Halkın Sesi Partisi (HAS Parti)'nin Sultanbeyli Teşkilatı üyeleri, topluca AK Parti'ye katılarak ilçe bazında bütünleşme sürecini tamamladı KASIM Gerçek Vizyon Gazetesini ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, hem iktidara hem de CHP ye sert sözlerle yüklendi. AYDIN: TÜRKİYE KARİYER VE BARİYER TARTIŞMASI İLE YÖNETİLİYOR Gazetemiz Gerçek Vizyon a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, gerek hükümete gerekse ana muhalefet partisi CHP ye kalıcı politikalar üretmemelerinden dolayı tepki gösterdi. Türkiye nin son zamanlarda kariyer ve bariyer tartışmalarına mahkûm edildiğini söyleyen Aydın: Kimse işsizliği ve dışa bağımlılığı konuşmuyor dedi DEVLET HASTANESİ NDE NÖBET DEĞİŞİMİ Uzun yıllardır Sultanbeyli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Op. Dr. Süleyman Erdoğdu, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticiliğine atandı. Erdoğdu dan boşalan koltuğa Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi başhekimi Çağrı Dalkılıç getirildi BAKANLAR KURULU HİSSELİ TAPULARI İSTİMLAK MI EDECEK? Sultanbeyli nin kangren olan hisseli tapuları yeni bir yola mı sürükleniyor? Sağlam kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, hükümet, EV- KUR un elinde bulundurduğu hisseli tapuların devir alınamaması ve anlaşma zeminin de kalmaması sebebiyle Sultanbeyli nin bir türlü çözülemeyen tapu sorunu kısa bir süre içerisinde Bakanlar Kurulu nda ele alacak ve Sultanbeyli de yeri olmayan ama elinde hisseli tapu bulunduran kişilerin tapularını istimlâk etme kararı alacak. Bakanlar Kurulu nun böyle bir hamle yapmasının, Sultanbeyli nin tapu meselesini nasıl etkileyeceği, anlaşmazlık dolayısıyla mahkemeler ve davalar sebebiyle yeniden yıllarca sürecek bir çözümsüzlüğün başlayıp başlamayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı SULTANBEYLİ DE AİLE İÇİ ŞİDDET ARTIŞI ÜRKÜTÜYOR Sultanbeyli de aile içi şiddet olayları her geçen gün artış gösteriyor. Günde ortalama 1 veya 2 aile içi şiddet vakası meydana geliyor. Sultanbeyli de 2011 yılında 133 aile içi şiddet olayı yaşanırken, 2012 yılında bu rakam 388 e ulaştı. Aile içi şiddette % 191 oranında bir artışın olması duyanları ürkütmeye başladı KAMPÜSTE ÖLDÜRÜLEN HAVVA AY SULTAN- BEYLİ DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü nde bir şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 üncü sınıf öğrencisi Havva Ay, ailesinin yaşadığı Sultanbeyli de son yolculuğuna uğurlandı. ARALIK SULTANBEYLİ DE BAŞLAYAN DAVA ANKARA DA SONUÇLANDI BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz yıl Sultanbeyli İlçe Başkanlığı nın düzenlediği programa katılmış ve o programda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel e onbaşı bile olamaz cümlesini kullanmış ve Özel i ağır sözlerle eleştirmişti. Genelkurmay Başkanı Özel de, bu sözlere istinaden Demirtaş, hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Dava neticelendi. Özel in BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi.

5 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM OCAK 2013 Hýzlýca akan bir ýrmaða kapýlan dal parçasý gibiyiz. Ne yana savrulacaðýmýzý, hangi þelaleden düþeceðimizi veya hangi gölde/denizde duracaðýmýzý bilemiyoruz. Yaþýmýz ilerledikçe bazý þeyleri daha iyi anlýyoruz yâda anladýðýmýzý zannediyoruz. Hata yapan birisini gördüðümüzde; ya yakýþtýramayýz (yaþýndan ötürü) yâda anlam veririz ve cahildir olabilir deriz. Aslýnda her ikisi de bazý hallerde yanlýþ ve yanlýþ anlaþýlýyordur. "Yaþýn kemale ermesi" diye bir deyim var atasözlerimiz arasýnda. Evet, insanýn yaþýný almasýyla birlikte, yaþadýðý tecrübeyle birçok hadiseye daha detaylý ve kapsamlý bakabilir ama en doðrusu budur hiçbir zaman diyemeyiz. Çok yaþlý amcalarla/teyzelerle muhabbet ediyorum; onlarýn bile hala tecrübesiziz dediði ve istemeyerek te olsa hatalar yaptýklarýnýn itirafýný duyuyorum. Bazý hallerde, gencecik çocuklarýn yaptýklarýný; bunu babasý/annesi düþünemezdi dediðimiz halleri yaptýklarýnda söyleriz öyle deðil mi? Ýnsanýn aklýna yine güzel bir atasözümüz geliyor "akýl yaþta deðil baþtadýr", bundan hareketle çok yönlü bakmalýyýz ve hayrete pek yer vermemeliyiz diye düþünüyorum. Her þeyin hýzlýca deðiþtiði günümüzde, nelerle karþýlaþýp, kimlerle muhatap olacaðýmýzý bilemiyor, nasýl bir sonuçla karþýlaþacaðýmýzý kestiremiyoruz. Ömrümüz hýzlýca akýyor, bizi bir þeylerin peþinden koþturuyor ve bizler nasýl buraya geldik diye kendi, kendimize soruyor, duruyoruz. En uzun yaþayana bile sorsanýz, hayatýnýz nasýl geçti diye? "göz açýp kapamadan geçi" diyecektir. Hedefleri, arzularý ve istekleri çok yüksek olanlar; onlara sorsanýz ''biz yaþadýk mý ki'' diye sorarlar size. Maalesef çok hýzlý yaþýyoruz, çok hýzlý geçiyor zaman ve bizler maalesef yetiþemiyoruz. Bu yazýyý kaleme aldýðým dakikalarda çok sevdiðim Fatih TUNÇ beyin kardeþinin vefat ettiði mesajý geldi telefonuma. Ýnna Lillahi ve Ýnna Ýleyhi Raci'un "Þüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve Þüphesiz Dönüþümüz O'nadýr." ayeti dilimden döküldü, Allah rahmet eylesin, gencecik adamdý diyebildim. Bu vesile ile TUNÇ ailesine baþ saðlýðý diliyor, Allah sabýrlar versin diyorum. Hepimiz bir hedefe doðru hýzlýca gitmekteyiz. Hep sonumuz hayýrlý olur diye dua ediyorum. Bir haberci gelip, oyun bitti buraya kadar, hayat sahnesindeki rolünü tamamladýn. Ýnþallah iyi bir þekilde yapmýþsýzdýr rolümüzü, beðenmesi gerekenin beðenisini ve rýzasýný almýþýzdýr. Yoksa sonunun ve sonumuzun ne olacaðýný hepimiz biliyoruz yâda tahmin ediyoruzdur. Eþrefi mahlûkattan olalým dilek ve temennisiyle, kalýn huzur ve saðlýcakla. KAYA KILIÇ Hayatýmýz bir oyun mu? Mesela, Üniversite öðrencisi molotof yapar mý? Nasýl yapýldýðýný nereden öðrenir? Lastik yakar mý? Polisle çatýþmaya girmek için önceden planlar yapar mý? ODTÜ'de olanlar sadece basit öðrenci protestosu mu? Eyleme katýlan öðrencilerin kaçý gerçekten öðrenci ÝSA DOÐAN niteliðinde? Ýlimden nasibini alanlar býrakýn eylem yapmayý, bu kadar þiddet üretebilirler mi? Polisin varlýðý þiddeti çaðýyormuþ! Daha ne kadar polis üzerinden masumiyet edebiyatý yapýlacak merak ediyorum. Her yer sessiz, çünkü tatil. Ama ne tatil! Çok tatiller görüyoruz, çok bayramlar görüyoruz ama bu kadar sessiz olanýný sadece 1 Ocakta görüyoruz. Çünkü devlet eli ile zorunlu tatil uyguluyoruz. Bize bilerek ya da bilmeyerek Hýristiyanlarýn dinleri empoze ediliyor. Bu konu a l p a r s l a g r u p n a r. c o m ALPARSLAN KÜÇÜKKARTAL defalarca birçok mercii ve kiþi tarafýndan sürekli anlatýlýr. Ama bizde nasibi olmayan densizler, kendini bilmezler, kaleme almaya imtina ettiðim her türlü hakareti hak eden kiþiler hala yýlbaþý denen küfür çarkýnýn diþlisi olmaya devam ediyorlar. Maalesef benim devletim de bunlara çanak tutuyor. Neden biz 1 Ocak'ta resmi tatil yaparýz? Dinini bilmezler ne zýkkým Gazeteci niteliðine haiz olmayanlara gazeteci, öðrenci niteliði olmayanlara öðrenci gözüyle bakýp buradan siyaset üretenlere de yazýklar olsun. Artýk bu eski tip yöntemleri bir kenara býrakmanýn zamaný gelmedi mi? B'de rayiç bedellere ramak kala! Rayiç bedeller yakýnda bellli olacak ve 2B'li olanlarýn ekseriyesi için kýyamet o zaman kopmuþ olacak. Sorun tapu sorunu olmaktan çýkýp Fakir kitlelerin devlete olan yüksek borçluluðu soruna dönecek. Kimisi ödemek için bankalara borçlanacak, kimisi saðdan soldan borç para arayýþýna girecek, kimisi ödeyemeyecek... vs. Eðer saðda solda konuþulduðu gibi uzak mahallelerde dahi TL metrekare hesabý yapýldýysa. Vay garibanýn haline! Bir sorunu çözerken baþka bir soruna kapý açmayýn! yerse yesin biz neden bu gün tatil yaparýz, neden kimse iþine okuluna gitmez? Bu sorulara verilen en anlamsýz cevap: "vatandaþ gece yýlbaþý kutladý, sabah kalkamaz". Yahu zaten küçük çocuklara bu mazeret söylenerek koca bir nesil bu zehre maruz kalmadý mý? Ýlkokul öðretmenime "neden tatil yapýyoruz?" diye sorduðumda bana o kahredici cevabý vermiþti. Bu sefer bende ve arkadaþlarýmda, düz mantýk ile þöyle bir þey geliþti: "demek ki biz bu gece geç yatmalýyýz, biz de yýlbaþý kutlamalýyýz!" ve bu o cevabý alan bütün çocuklarda, bu ön yargý ve amaç geliþti. Sonuç: Dinsizliðe kurban edilen nesiller yetiþti Peki, neden benim Kadir gecemden, Beraat Kandilimden, Miraç Kandilimden, Hicri Yýlbaþýmdan, Mevlit Kandilimden ve ibadet ile geçirdiðim diðer kýymetli gecelerden sonra, "gece ibadet yaparken yorulmuþtur, dinlensin fukara" diyerek neden resmi tatil yapmýyorsun? Bu tatili gören çocuklar Müslüman olurlar diye mi korkuyorsun? Sultanbeyli'li gençler Kaymakamlýk Koþusunda Ter döktü Sultanbeyli'deki okullar arasýnda Geleneksel Kaymakamlýk Koþusu düzenlendi. Kuran Kursu Caddesi'nde baþlayýp Sultanbeyli Belediyesi Spor Tesisleri'nde son bulan koþuya 15 okuldan 250 sporcu katýldý. Bana biri Üniversite öðrencisinin tarifini yapabilir mi! 1 Ocak "Hasta Adam" Avrupa Birliði Güçlendikçe AB'ye olan ihtiyacýmýz azalýyor! Evet, doðru okudunuz! Türkiye, geri býrakýlmýþlýðýnýn verdiði acizlikle bir AB kapýsýnda bir ABD kapýsýnda tokmaklara vurup durdu. Konjonktüre göre bazen desteklendik bazen de aþaðýlandýk. Çalýþmak, üretmek yerine üçündü dünya ülkeleri gibi bloklarýn karþýtlýðýndan güç devþirmeye, menfaat saðlamaya çalýþtýk. Güçsüzken güçlüye meyletmek insanýn doðasýnda olan bir olgudur. Biz de güçsüzlüðümüze yandaþ aradýk. Tarihi ve kültürel ortak noktamýzýn Macaristan'dan öteye geçmediði iliþkilerimiz, sanki kapý komþumuzmuþ gibi görülüp, çorbanýn eksik olan tuzu gibi algýlanýp zorunlu dostluk ve birliktelik oluþturulmaya çalýþýlýyor. Ama bunca çabaya raðmen bizi hiç kapýdan içeriye davet eden olmadý, olmayacak da. Çünkü biz farklýyýz. 1 Ocakta yapýlan bu tatilin ekonomiye verdiði zararý hiç düþünmediniz mi? Bu somut delil bile olayýn vahametini ortaya seriyor. Bizim bayramlarýmýzda herkes erken kalkar, temizce giyinir, kimse kimseyi rahatsýz etmez, ekonomi canlanýr, taþkýnlýk olmaz, taciz olmaz vs. hâlbuki yýlbaþýnda öyle mi? Haftalarca yaþanan rezilliklerin haberleri dolaþýyor ajanslarda. Bugün ve diðer günlerde geç kalkanlarýn durumunu özetleyecek bir örneðim var. Teþbihte hata olmaz derler Örnek þu: Þimdi sabah erken kalkan ve erken kalkmayan iki canlýdan bahsedeceðim. Birisi Koyun diðeri köpek. Bu iki canlý arasýndaki en büyük huy farký, koyun sabah gün doðmadan kalkar otlaða gider, otlanýr, akþam ezaný olmadan aðýla gelir, bize kýlýndan týrnaðýna kadar her hücresinden fayda saðlar. Köpek ise; sabah gün doðarken yatar, kaldýrsan da kalkmaz, sonra koþa koþa sürüye yetiþir. Bekçilikten baþka da hiçbir iþe yaramaz. Ýki hayvan arasýnda bariz bir Bugün bizim AB'ye olan ihtiyaçlarýmýz azaldý ve gittikçe de tükeniyor. AB eski bir Fransýz ve Alman hayaliydi. Gerçekleþti ama hayal kýrýklýðýna doðru yelken açmýþ gidiyor. Aslýnda AB Fransýz-Alman birliðinden baþka bir þey de deðil zaten. AB Avrupa kýtasý için bir ihtiyaçtýr ama Türkiye için sadece araç olabilir. Avrupa Birliði hasta ve yorgun. Bizim için önemli olan artýk bu hasta birlikten virüs kapmamaktýr. Tedavilerini alalým hastalýklarýndan uzak duralým. Ortadoðu, Asya ve Afrika diriliyor. Bizim hastalýklara takýlý kalacaðýmýza asýrlýk uykudan uyanlarýn yanýnda olmamýz lazým. Bugün Türk insanýn hiç olmadýðý kadar kendine ve ülkesine güveni var. Bu güvenin saðladýðý þartlar dünden farklý. Çað, yön itibariyle Batý deðil Doðu'dur. Saðlýcakla kalýn. bereket farký vardýr. Birazcýk matematikten anlayan, ekonomiyi bilen, hesap yapabilen bu büyük farký genelde fark etmez. Büyük fark þu; köpek her yýl bir batýnda adet yavru verir. Ama bir sürüsü yoktur, onu kesemeyiz, bir hücresinden bile istifade edemeyiz. Sadece vardýr. Ýnsanlar hep ondan korkar ve sevmediðine "köpek gibi" diyerek hakaret eder. Koyun ise yýlda ortalama 1-2 yavru verir ama sürüsü vardýr. Kimse ondan korkmaz hatta kuzularý sevmeye can atar. Etinden, sütünden, yününden, paçasýndan, boynuzundan kýsaca her hücresinden istifade ederiz. Deðer verdiðimize "koçum benim" diye hitap ederiz. Kýsaca hak yolundaki bereket hayvanlarda bile hissedilirken insanlarda hissedilmez mi sandýnýz? Ýslam dünyasýnýn baþýna gelen musibetler boþuna mý geliyor? Hem Müslümaným de hem kâfir gibi yaþa. 1 Ocak'ta, Hak için erkenden iþ yerini açan, yýlbaþýný dikkate almayan, iþine gücüne bakan tüm Müslümanlarý tebrik ederim. Ne mutlu ki imanlarýný tehlikeye atmadýlar. Sultanbeyli Kaymakamlýðý, her yýl düzenlediði Geleneksel Sultanbeyli Kaymakamlýk Koþusu'nu bu yýl 25 Aralýk günü gerçekleþtirdi. 6 kategoride yapýlan yarýþlarda 15 okuldan 250 sporcu mücadele etti. Kuran Kursu Caddesi'nden baþlayýp Sultanbeyli Belediyesi Spor Tesisleri'nde son bulan yarýþlara Sultanbeyli Ýlçe Kaymakamý Mehmet Ceylan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vefa Vedat Budak, Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Köseoðlu ve Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mehmet Mazak ile vatandaþlar katýldý. Kýz ve erkeklerde genç, yýldýz ve küçük olmak üzere toplam 6 kategoride yarýþan sporculardan genç kýzlar kategorisinde Ceylan Gökdemir, genç erkekler kategorisinde ise Özcan Çiftçi birinciliði göðüsledi. Yýldýz kýzlarda Esengül Kýlýnç birinci olurken, yýldýz erkeklerde Sercan Çeçen yarýþýn galibi oldu. Küçük kýzlarda Ezgi Kaya, küçük erkeklerde ise Arafat Akgün yarýþý birinci olarak bitirdi. Yarýþlarda ilk üçe girenler Sultanbeyli'yi önce Anadolu Yakasý yarýþlarýnda, burada dereceye girerlerse Ýstanbul Valilik Koþusu'nda temsil edecek. Valilik Koþusu'nda dereceye girenler ise Türkiye çapýndaki yarýþlarda Ýstanbul adýna yarýþacak. Y l : 9 Say : 281 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM OCAK 2013 Hýzlýca akan bir ýrmaða kapýlan dal parçasý gibiyiz. Ne yana savrulacaðýmýzý, hangi þelaleden düþeceðimizi veya hangi gölde/denizde duracaðýmýzý bilemiyoruz. Yaþýmýz ilerledikçe bazý þeyleri daha iyi anlýyoruz yâda anladýðýmýzý zannediyoruz. Hata yapan birisini gördüðümüzde; ya yakýþtýramayýz (yaþýndan ötürü) yâda anlam veririz ve cahildir olabilir deriz. Aslýnda her ikisi de bazý hallerde yanlýþ ve yanlýþ anlaþýlýyordur. "Yaþýn kemale ermesi" diye bir deyim var atasözlerimiz arasýnda. Evet, insanýn yaþýný almasýyla birlikte, yaþadýðý tecrübeyle birçok hadiseye daha detaylý ve kapsamlý bakabilir ama en doðrusu budur hiçbir zaman diyemeyiz. Çok yaþlý amcalarla/teyzelerle muhabbet ediyorum; onlarýn bile hala tecrübesiziz dediði ve istemeyerek te olsa hatalar yaptýklarýnýn itirafýný duyuyorum. Bazý hallerde, gencecik çocuklarýn yaptýklarýný; bunu babasý/annesi düþünemezdi dediðimiz halleri yaptýklarýnda söyleriz öyle deðil mi? Ýnsanýn aklýna yine güzel bir atasözümüz geliyor "akýl yaþta deðil baþtadýr", bundan hareketle çok yönlü bakmalýyýz ve hayrete pek yer vermemeliyiz diye düþünüyorum. Her þeyin hýzlýca deðiþtiði günümüzde, nelerle karþýlaþýp, kimlerle muhatap olacaðýmýzý bilemiyor, nasýl bir sonuçla karþýlaþacaðýmýzý kestiremiyoruz. Ömrümüz hýzlýca akýyor, bizi bir þeylerin peþinden koþturuyor ve bizler nasýl buraya geldik diye kendi, kendimize soruyor, duruyoruz. En uzun yaþayana bile sorsanýz, hayatýnýz nasýl geçti diye? "göz açýp kapamadan geçi" diyecektir. Hedefleri, arzularý ve istekleri çok yüksek olanlar; onlara sorsanýz ''biz yaþadýk mý ki'' diye sorarlar size. Maalesef çok hýzlý yaþýyoruz, çok hýzlý geçiyor zaman ve bizler maalesef yetiþemiyoruz. Bu yazýyý kaleme aldýðým dakikalarda çok sevdiðim Fatih TUNÇ beyin kardeþinin vefat ettiði mesajý geldi telefonuma. Ýnna Lillahi ve Ýnna Ýleyhi Raci'un "Þüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve Þüphesiz Dönüþümüz O'nadýr." ayeti dilimden döküldü, Allah rahmet eylesin, gencecik adamdý diyebildim. Bu vesile ile TUNÇ ailesine baþ saðlýðý diliyor, Allah sabýrlar versin diyorum. Hepimiz bir hedefe doðru hýzlýca gitmekteyiz. Hep sonumuz hayýrlý olur diye dua ediyorum. Bir haberci gelip, oyun bitti buraya kadar, hayat sahnesindeki rolünü tamamladýn. Ýnþallah iyi bir þekilde yapmýþsýzdýr rolümüzü, beðenmesi gerekenin beðenisini ve rýzasýný almýþýzdýr. Yoksa sonunun ve sonumuzun ne olacaðýný hepimiz biliyoruz yâda tahmin ediyoruzdur. Eþrefi mahlûkattan olalým dilek ve temennisiyle, kalýn huzur ve saðlýcakla. KAYA KILIÇ Hayatýmýz bir oyun mu? Mesela, Üniversite öðrencisi molotof yapar mý? Nasýl yapýldýðýný nereden öðrenir? Lastik yakar mý? Polisle çatýþmaya girmek için önceden planlar yapar mý? ODTÜ'de olanlar sadece basit öðrenci protestosu mu? Eyleme katýlan öðrencilerin kaçý gerçekten öðrenci ÝSA DOÐAN niteliðinde? Ýlimden nasibini alanlar býrakýn eylem yapmayý, bu kadar þiddet üretebilirler mi? Polisin varlýðý þiddeti çaðýyormuþ! Daha ne kadar polis üzerinden masumiyet edebiyatý yapýlacak merak ediyorum. Her yer sessiz, çünkü tatil. Ama ne tatil! Çok tatiller görüyoruz, çok bayramlar görüyoruz ama bu kadar sessiz olanýný sadece 1 Ocakta görüyoruz. Çünkü devlet eli ile zorunlu tatil uyguluyoruz. Bize bilerek ya da bilmeyerek Hýristiyanlarýn dinleri empoze ediliyor. Bu konu a l p a r s l a g r u p n a r. c o m ALPARSLAN KÜÇÜKKARTAL defalarca birçok mercii ve kiþi tarafýndan sürekli anlatýlýr. Ama bizde nasibi olmayan densizler, kendini bilmezler, kaleme almaya imtina ettiðim her türlü hakareti hak eden kiþiler hala yýlbaþý denen küfür çarkýnýn diþlisi olmaya devam ediyorlar. Maalesef benim devletim de bunlara çanak tutuyor. Neden biz 1 Ocak'ta resmi tatil yaparýz? Dinini bilmezler ne zýkkým Gazeteci niteliðine haiz olmayanlara gazeteci, öðrenci niteliði olmayanlara öðrenci gözüyle bakýp buradan siyaset üretenlere de yazýklar olsun. Artýk bu eski tip yöntemleri bir kenara býrakmanýn zamaný gelmedi mi? B'de rayiç bedellere ramak kala! Rayiç bedeller yakýnda bellli olacak ve 2B'li olanlarýn ekseriyesi için kýyamet o zaman kopmuþ olacak. Sorun tapu sorunu olmaktan çýkýp Fakir kitlelerin devlete olan yüksek borçluluðu soruna dönecek. Kimisi ödemek için bankalara borçlanacak, kimisi saðdan soldan borç para arayýþýna girecek, kimisi ödeyemeyecek... vs. Eðer saðda solda konuþulduðu gibi uzak mahallelerde dahi TL metrekare hesabý yapýldýysa. Vay garibanýn haline! Bir sorunu çözerken baþka bir soruna kapý açmayýn! yerse yesin biz neden bu gün tatil yaparýz, neden kimse iþine okuluna gitmez? Bu sorulara verilen en anlamsýz cevap: "vatandaþ gece yýlbaþý kutladý, sabah kalkamaz". Yahu zaten küçük çocuklara bu mazeret söylenerek koca bir nesil bu zehre maruz kalmadý mý? Ýlkokul öðretmenime "neden tatil yapýyoruz?" diye sorduðumda bana o kahredici cevabý vermiþti. Bu sefer bende ve arkadaþlarýmda, düz mantýk ile þöyle bir þey geliþti: "demek ki biz bu gece geç yatmalýyýz, biz de yýlbaþý kutlamalýyýz!" ve bu o cevabý alan bütün çocuklarda, bu ön yargý ve amaç geliþti. Sonuç: Dinsizliðe kurban edilen nesiller yetiþti Peki, neden benim Kadir gecemden, Beraat Kandilimden, Miraç Kandilimden, Hicri Yýlbaþýmdan, Mevlit Kandilimden ve ibadet ile geçirdiðim diðer kýymetli gecelerden sonra, "gece ibadet yaparken yorulmuþtur, dinlensin fukara" diyerek neden resmi tatil yapmýyorsun? Bu tatili gören çocuklar Müslüman olurlar diye mi korkuyorsun? Sultanbeyli'li gençler Kaymakamlýk Koþusunda Ter döktü Sultanbeyli'deki okullar arasýnda Geleneksel Kaymakamlýk Koþusu düzenlendi. Kuran Kursu Caddesi'nde baþlayýp Sultanbeyli Belediyesi Spor Tesisleri'nde son bulan koþuya 15 okuldan 250 sporcu katýldý. Bana biri Üniversite öðrencisinin tarifini yapabilir mi! 1 Ocak "Hasta Adam" Avrupa Birliði Güçlendikçe AB'ye olan ihtiyacýmýz azalýyor! Evet, doðru okudunuz! Türkiye, geri býrakýlmýþlýðýnýn verdiði acizlikle bir AB kapýsýnda bir ABD kapýsýnda tokmaklara vurup durdu. Konjonktüre göre bazen desteklendik bazen de aþaðýlandýk. Çalýþmak, üretmek yerine üçündü dünya ülkeleri gibi bloklarýn karþýtlýðýndan güç devþirmeye, menfaat saðlamaya çalýþtýk. Güçsüzken güçlüye meyletmek insanýn doðasýnda olan bir olgudur. Biz de güçsüzlüðümüze yandaþ aradýk. Tarihi ve kültürel ortak noktamýzýn Macaristan'dan öteye geçmediði iliþkilerimiz, sanki kapý komþumuzmuþ gibi görülüp, çorbanýn eksik olan tuzu gibi algýlanýp zorunlu dostluk ve birliktelik oluþturulmaya çalýþýlýyor. Ama bunca çabaya raðmen bizi hiç kapýdan içeriye davet eden olmadý, olmayacak da. Çünkü biz farklýyýz. 1 Ocakta yapýlan bu tatilin ekonomiye verdiði zararý hiç düþünmediniz mi? Bu somut delil bile olayýn vahametini ortaya seriyor. Bizim bayramlarýmýzda herkes erken kalkar, temizce giyinir, kimse kimseyi rahatsýz etmez, ekonomi canlanýr, taþkýnlýk olmaz, taciz olmaz vs. hâlbuki yýlbaþýnda öyle mi? Haftalarca yaþanan rezilliklerin haberleri dolaþýyor ajanslarda. Bugün ve diðer günlerde geç kalkanlarýn durumunu özetleyecek bir örneðim var. Teþbihte hata olmaz derler Örnek þu: Þimdi sabah erken kalkan ve erken kalkmayan iki canlýdan bahsedeceðim. Birisi Koyun diðeri köpek. Bu iki canlý arasýndaki en büyük huy farký, koyun sabah gün doðmadan kalkar otlaða gider, otlanýr, akþam ezaný olmadan aðýla gelir, bize kýlýndan týrnaðýna kadar her hücresinden fayda saðlar. Köpek ise; sabah gün doðarken yatar, kaldýrsan da kalkmaz, sonra koþa koþa sürüye yetiþir. Bekçilikten baþka da hiçbir iþe yaramaz. Ýki hayvan arasýnda bariz bir Bugün bizim AB'ye olan ihtiyaçlarýmýz azaldý ve gittikçe de tükeniyor. AB eski bir Fransýz ve Alman hayaliydi. Gerçekleþti ama hayal kýrýklýðýna doðru yelken açmýþ gidiyor. Aslýnda AB Fransýz-Alman birliðinden baþka bir þey de deðil zaten. AB Avrupa kýtasý için bir ihtiyaçtýr ama Türkiye için sadece araç olabilir. Avrupa Birliði hasta ve yorgun. Bizim için önemli olan artýk bu hasta birlikten virüs kapmamaktýr. Tedavilerini alalým hastalýklarýndan uzak duralým. Ortadoðu, Asya ve Afrika diriliyor. Bizim hastalýklara takýlý kalacaðýmýza asýrlýk uykudan uyanlarýn yanýnda olmamýz lazým. Bugün Türk insanýn hiç olmadýðý kadar kendine ve ülkesine güveni var. Bu güvenin saðladýðý þartlar dünden farklý. Çað, yön itibariyle Batý deðil Doðu'dur. Saðlýcakla kalýn. bereket farký vardýr. Birazcýk matematikten anlayan, ekonomiyi bilen, hesap yapabilen bu büyük farký genelde fark etmez. Büyük fark þu; köpek her yýl bir batýnda adet yavru verir. Ama bir sürüsü yoktur, onu kesemeyiz, bir hücresinden bile istifade edemeyiz. Sadece vardýr. Ýnsanlar hep ondan korkar ve sevmediðine "köpek gibi" diyerek hakaret eder. Koyun ise yýlda ortalama 1-2 yavru verir ama sürüsü vardýr. Kimse ondan korkmaz hatta kuzularý sevmeye can atar. Etinden, sütünden, yününden, paçasýndan, boynuzundan kýsaca her hücresinden istifade ederiz. Deðer verdiðimize "koçum benim" diye hitap ederiz. Kýsaca hak yolundaki bereket hayvanlarda bile hissedilirken insanlarda hissedilmez mi sandýnýz? Ýslam dünyasýnýn baþýna gelen musibetler boþuna mý geliyor? Hem Müslümaným de hem kâfir gibi yaþa. 1 Ocak'ta, Hak için erkenden iþ yerini açan, yýlbaþýný dikkate almayan, iþine gücüne bakan tüm Müslümanlarý tebrik ederim. Ne mutlu ki imanlarýný tehlikeye atmadýlar. Sultanbeyli Kaymakamlýðý, her yýl düzenlediði Geleneksel Sultanbeyli Kaymakamlýk Koþusu'nu bu yýl 25 Aralýk günü gerçekleþtirdi. 6 kategoride yapýlan yarýþlarda 15 okuldan 250 sporcu mücadele etti. Kuran Kursu Caddesi'nden baþlayýp Sultanbeyli Belediyesi Spor Tesisleri'nde son bulan yarýþlara Sultanbeyli Ýlçe Kaymakamý Mehmet Ceylan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Vefa Vedat Budak, Ýlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Köseoðlu ve Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mehmet Mazak ile vatandaþlar katýldý. Kýz ve erkeklerde genç, yýldýz ve küçük olmak üzere toplam 6 kategoride yarýþan sporculardan genç kýzlar kategorisinde Ceylan Gökdemir, genç erkekler kategorisinde ise Özcan Çiftçi birinciliði göðüsledi. Yýldýz kýzlarda Esengül Kýlýnç birinci olurken, yýldýz erkeklerde Sercan Çeçen yarýþýn galibi oldu. Küçük kýzlarda Ezgi Kaya, küçük erkeklerde ise Arafat Akgün yarýþý birinci olarak bitirdi. Yarýþlarda ilk üçe girenler Sultanbeyli'yi önce Anadolu Yakasý yarýþlarýnda, burada dereceye girerlerse Ýstanbul Valilik Koþusu'nda temsil edecek. Valilik Koþusu'nda dereceye girenler ise Türkiye çapýndaki yarýþlarda Ýstanbul adýna yarýþacak. Y l : 9 Say : 281 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : GERÇEK VÝZYON GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

7 01-11 Ocak 2013 Ailesinden miras kalan Beykoz daki evini restore ettiren Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Faruk Şen in imar kirliliği nden beş yıla kadar hapsi isteniyor. Profesör restorasyondan davalık oldu. Almanya da yaptığı çalışmalarla tanınan Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı Direktörü Şen, ikinci derecede tarih eser olan Kanlıca daki müstakil evinde onarım yapmak için Armoni Yapı Dizayn şirketiyle anlaştı. Taraflar arasında 6 Şubat 2012 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında eski eser ahşap binanın çatı, tesisat, duvar ve cephe kaplamaları yenilenecekti. Şirket onarım için keşif bedeli olarak 354 bin 694 lira masraf çıkardı. Sözleşmede yapılacak işlerin imar kanun ve yönetmeliğine uygun olarak yapılacağı da imza altına alındı. GİRESUN İL BAŞKANINDAN GAZETEMİZE ZİYARET azar günü Sultanbeyli de bir takım ziyaretlerde bulunmak ve Saadet Partisi Sultanbeyli Alucra lıların düzenlediği programına katılmak için Sultanbeyli ye gelen Saadet Partisi Giresun İl Başkanı Süleyman Tekbaş ve yönetimi, program öncesi Gerçek Vizyon u ziyaret etti. On kişilik bir heyetle gazetemizi ziyaret eden, Tekbaş, yerel basının Türkiye için önemli olduğunu vurguladı. İl yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilat mensupları ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Tekbaş, gazete yöneticilerimiz ile görüşüp çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Tekbaş: Günlük bir gazetenin Sultanbeyli de çıkıyor olması ilçe adına büyük kazanım güncel 7 Saadet Partisi Sultanbeyli li Alucra lıların programına katılmak için Sultanbeyli ye gelen Saadet Partisi Giresun İl Başkanı Süleyman Tekbaş, program öncesi Gerçek Vizyon u ziyaret etti. dedi. TEKBAŞ: GÜNLÜK BİR GAZETE SULTANBEYLİ ADINA BÜYÜK KAZANIM Pazar günü sabah erken saatlerde Sultanbeyli ye gelen Saadet Partisi Giresun İl Başkanı Süleyman Tekbaş, ilçede bir takım ziyaretlerde bulundu. İlçede faaliyet gösteren il dernekleri, esnaf ve işadamlarına ziyarette bulundu. Öğlen namazı sonrası Sultanbeyli nin en etkili günlük gazetesi olan Gerçek Vizyon u ziyaret etti. İl yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gerçek Vizyon a gelen İl Başkanı Süleyman Tekbaş, gazete yöneticilerimiz Ömer Faruk Gerçek, Recep Karakoç ile görüştü. Tekbaş, yaklaşık bir saat süren ziyarette gazetemiz hakkında bilgi aldı. Aldığı bilgiler neticesinde konuşan Tekbaş: İstanbul gibi bir yerde yerel bir gazetenin günlük çıkması cesaret işidir. Sizleri cesaretinizden dolayı kutluyorum. Zor bir göreve talip olmuşsunuz. Kendi tesisinizin olması, gazetenizin abonelere gitmesi sizlere bağımsız kılıyordur. Bu durumun haber konusunda sizleri özgür kıldığını düşünüyorum. Zaten gazetenizin haberlerine bakınca özgürlüğünüz daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor dedi. Karşılıklı yapılan sohbetlerden sonra İl Başkanı Süleyman Tekbaş ve arkadaşları gazete binamızı gezdi. İkramlardan sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Adem Özköse den Mustafa Tekir e ziyaret Sultanbeyli İHH Gönüllüleri ve Ak Parti Gençlik Kollarının Suriye halkı için düzenlemiş olduğu yardım gecesine konuşmacı olarak katılan Gazeteci Adem Özköse, konferans sonrası Sultanbeyli nin sevilen kanaat önderlerinden Mustafa Tekir i evinde ziyaret etti. 5 ay sonra yıkım Ancak inşaat başladıktan 5 ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü memurları inşaatta denetim yaptı. Bu denetim sırasında bodrum kata beton döküldüğü, ön cephenin sökülerek yeniden yapıldığı, yapının ahşap kısımlarının sökülerek çelik güçlendirmeler yapıldığı, çatının ve birinci katın yıkılarak çelik ve ahşap malzemelerle yeniden yapılmaya başlandığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen kararıyla da inşaatın yıkılmasına hafriyat yapılan kısmınsa doldurularak eski haline getirilmesine karar verildi. Geçen Temmuz ayında da 11 kurul kararıyla 27 bin 562 liralık para cezası kesildi. Ceza davası açıldı Boğaziçi İmar Müdürlüğü nün suç duyurusuyla Beykoz Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılıkta 23 Temmuz 2012 tarihinde ifade veren Prof. Dr. Şen, suç işleme kastıyla hareket etmediğini belirterek, Bu yer miras yoluyla tarafıma geçmiştir. Basit tadilat onarım izni alınmıştır. İnşaata başladığımızda yapıda meydana gelen harabiyet nedeniyle güçlendirme çalışması yaptık. Ancak bunun için ayrıca izin alınması gerektiği hususunda herhangi bir bilgimiz yoktu dedi. Beykoz Cumhuriyet Savcılısı Ömer Faruk Çerci tarafından hazırlanan iddianamede kapsamında da Şen in, İmar kirliğine neden olmak ve Boğaziçi Kanununa muhalefet suçlarından yargılanmasına başlandı. Şen hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 500 bin liraya kadar adli para cezası isteniyor. İmar kirliliğine neden olma MADDE (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Boğaziçi Kanunu: Madde 18 - Boğaziçi Alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve liradan liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılır. KONFERANS SONRASI MUSTAFA TEKİR E ZİYARET! eçen yıl Suriye de yaklaşık iki ay esir kalan gazeteci Adem Özköse, esaretinde yaşadığı günleri ve Suriye de yaşanan olayları insanlara anlatmak için Türkiye nin çeşitli yerlerinde konferanslar vermeye devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta Sultanbeyli İHH Gönüllüleri ve Ak Parti Gençlik Kollarının Suriye halkı için düzenlemiş olduğu yardım gecesine konuşmacı olarak katılan Gazeteci Adem Özköse, Suriye de yaşanan olayları salonda bulunan insanlara anlattı. Yaklaşık bir saat süren konferans sonrası salondan ayrılan Özköse, Sultanbeyli nin kanaat önderlerinden olan Mustafa Tekir i evinde ziyaret etti. ÖZKÖSE VE ARKADAŞLARI TEKİR İN HAYIR DUASINI ALDI Uzun yıllar İslam davası için büyük mücadeleler veren ve bu davada birçok önemli çalışmalara imza atan Tekir, gazeteci Adem Özköse nin sürpriz ziyaretinden son derece memnun kaldı. Evinde Özköse ve arkadaşlarını ağırlayan Tekir, Adem Özköse den Suriye de yaşanan olayları dinledi ve kendi tecrübelerini aktardı. Özköse nin önemli bir dava için emek sarf ettiğini ve bu davada yalnız olmadığını dile getiren Mustafa Tekir: Adem kardeşimiz, Suriye ve Ortadoğu da yaşanan olaylara duyarsız kalmıyor. O coğrafyada Müslümanların yaşadığı sıkıntıları her platformda gündeme getiriyor. Bizler kendisine sürekli dua ediyoruz. Umarım bu çalışmalar Müslümanların uyanmasına vesile olur dedi. Yapılan ikramlardan sonra gazeteci Adem Özköse ve arkadaşları Mustafa Tekir in hayır duasını alarak Sultanbeyli den ayrıldı. Hatırlanacağı üzere Adem Özköse 2012 yılının ilk aylarında Sultanbeyli AGD nin düzenlediği programa katılmış ve program sonrası yine Mustafa Tekir i evinde ziyaret etmişti. Sancaktepe'de bir kuyumcuya tünel kazarak giren hırsızlar yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı. ancaktepe'deki bir kuyumcuya başka bir iş yerinden tünel kazarak giren kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Gördüğü manzaraya dayanamayan kuyumcu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. FİLM GİBİ SOYGUN Büyük soygunu sabah iş yerine gelen kuyumcu Sadık Paşalar fark etti. 1 metre derinliğinde, 70 santimetre genişliğinde ve 180 santimetre uzunluğundaki tünelden girerek çelik kasanın altını oksijen kaynağıyla kesen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de soygun haberi üzerine olay yerine geldi. Başkan Keskin'in geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu arkadaşı kuyumcu Sadık Paşalar, gördüğü manzara karşısında daha fazla dayanamayarak rahatsızlandı. Paşalar, hastaneye kaldırıldı. "İŞÇİLER TADİLAT YAPIYOR" Bu arada, tünel kazılan iş yerinin daha önce çiçekçi olduğu, 15 gün önce tadilat yapılacağı gerekçesiyle iş yerinin boşaltıldığı öğrenildi. İş yerinin kepenklerinin ise sürekli kapalı olduğu, soranlara da, "İşçiler gece tadilat yapıyor." denildiği belirtildi. Öte yandan kuyumcuda detaylı parmak izi incelemesi yapan polis, çöp kutusunda da yazar kasa fişlerini aradı. Soyguncuların kaçarken düşürdüğü altınlar ise toplanarak delil torbalarına konuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Tevfik ERK - Sancaktepe

8

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON Mustafa Kara: Gelecek nesiller için çalışıyoruz Çekmeköy İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız: Sevgi ve bilgiye dayalı bir anlayışla hizmet edeceğiz FLASHABER / Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2013-2014

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES 1Syf_Layout 1 16.05.2014 18:40 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz www.akdenizmanset.com.tr 17 MAYIS 2014 Cumartesi

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Hangisi geçerli Müslümanlık? Son 4-5 yıldır çok yakın çevremizde yaşadığımız olayları biraz dikkatli gözle izleyen herkes bu tahmini yapabilirdi.

Hangisi geçerli Müslümanlık? Son 4-5 yıldır çok yakın çevremizde yaşadığımız olayları biraz dikkatli gözle izleyen herkes bu tahmini yapabilirdi. n 19 ŞUBAT: İNGİLTERE n 26 ŞUBAT: TÜRKİYE TAM 5 SAYFA SPOR İki dev maç LIVERPOOL İki dev isim Gazete Beşiktaş ta yorumlarıyla bu aydan itibaren sizlerle birlikte olacak Gazeteci Can Ataklı ve Gazeteci

Detaylı

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014 AYIN TARİHİ T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Nisan 2014 İÇ POLİTİKA Köşk Seçimi DIŞ POLİTİKA Montrö ye Harfiyen Sadığız EKONOMİ Borsa İstanbul Dünya Birincisi Köşk Seçimi YSK,

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

milletimizin ortak idaresidir. Bu irade üzerine kumpas kurmak isteyenlerin bu... Sayfa5 Babam Nasıl Donarak Öldü Anne

milletimizin ortak idaresidir. Bu irade üzerine kumpas kurmak isteyenlerin bu... Sayfa5 Babam Nasıl Donarak Öldü Anne SAYFA 1 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 19-26 ŞUBAT 2014 Fiyatı : 1,5 TL Aydın dan İddialı Projeler AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı ve Sivas Eski Belediye Başkanı Mimar Sami Aydın projelerini tanıttı. Toplantıya

Detaylı

Başkandan BELEDİYELERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN

Başkandan BELEDİYELERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN Özel Sayý Þubat Yýl 34 Sayý 64 BÝRLÝK DERGÝSÝ FETHÝN BAÞLADIÐI YER Dosya: Prof. Dr. Ömer Dinçer le Büyükþehir Belediyelerinin 25. Yýlý Üzerine Söyleþi: Ceyda Aydede den Belediye Baþkan Adaylarýna Halkla

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) turunda Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3160 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Ölümün böylesi Milas-Bodrum Havalimanı nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki

Detaylı

BÖYLE REZiLLiK görülmüş değil

BÖYLE REZiLLiK görülmüş değil SAYFA 01 Seni unutmuyacağız Cuma günü kaybettiğimiz KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, gözyaşları içinde defnedildi. Denktaşʼın kabrine Türkiyeʼden ve Rum kesiminden toprak döküldü SENİ ÇOK SEVMİŞTİK Tedavi gördüğü

Detaylı

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek 0 Dış Haber Esed rejimini destekleyen İran, yanlış yapıyor Arap Baharı nın ilk halkası Tunus devriminden sonra iktidara gelen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, Suriye de Beşşar Esed rejimini destekleyen

Detaylı

Değerli oda başkanlarım,

Değerli oda başkanlarım, BAŞKANDAN İNSAN YETİŞTİRMEK BİR SANATTI... Değerli oda başkanlarım, yönetim kurullarım ve esnaf sanatkar dostlarım, son aylarda ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların etkilerini hep birlikte görmekteyiz.

Detaylı

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına İEF bu yıl kaçmaz! Tatile giderken kapıya ayakkabı bırakın! www.sondakikagazetesi.com 20 Temmuz 2014 Pazar Karabağlar sakinlerinin içi rahat olsun Efes Antik Kenti Hasan Usta'ya emanet Avukatlıktan köy

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Daha güvenilir bir Gölbaşı için

Daha güvenilir bir Gölbaşı için SAYFA 01 Yavuz Aydın Trabzon dan aday... Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant işletme sahiplerinden Yavuz Aydın MHP'den aday Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant İşletme sahibi Yavuz Aydın Milliyetçi

Detaylı

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI Haşim dirik Ahmet Çamur Musa Saydam Osman Gürlek Nurettin Öztürk veda Şehit ateşi her gün memleketin başka bir noktasına düşerken, düştüğü yeri kavurup, dağlıyor. Kırıkkale, osmaniye, trabzon ve Manisa

Detaylı

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 09.12.2013 15.12.2013

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 09.12.2013 15.12.2013 KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 09.12.2013 15.12.2013 KAYSERĐ'DE ZAMAN DONDU Cumartesi akşamı Kayseri'ye yılın ilk karının yağmasının ardından çöken ayaz meydandan da ki saati dondurdu. Bu sabah meydandan geçenler

Detaylı

Çamur sevinci. www.sondakikagazetesi.com. Bu yarışmayı sakın kaçırma

Çamur sevinci. www.sondakikagazetesi.com. Bu yarışmayı sakın kaçırma SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Dedikodu yapmaktan kurtulduk! Konak Belediyesi nin 15 semt merkezinde 100 e yakın branşta süren kurslarda üretim kazanca, birliktelik dayanışmaya dönüşüyor. Kursiyerler,

Detaylı

Camide dilenci nöbeti

Camide dilenci nöbeti https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 KAYIP 5 MİLYAR DOLAR OLABİLİR Defnedildiği gece kurşunlandı iddiası www.akdenizmanset.com.tr Ayık, turizm sektöründe 2015 in sonunda

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

n HABERLER: Cumhurbaşkanı operasyonu anlattı... Siyasi liderler ne dedi?.. Yeni vali göreve başladı...

n HABERLER: Cumhurbaşkanı operasyonu anlattı... Siyasi liderler ne dedi?.. Yeni vali göreve başladı... Çarşı yı darbeden yargılayacaklar!.. n BEŞİKTAŞ IN en büyük taraftar grubu Çarşı nın Gezi olayları sırasında takındığı tutum yargıya taşınmış, çıkan karar sonrasıda Çarşı Grubu nun içinden bazı kişiler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı!

Eğitim yöneticiliği adliyelik. Dolaylar'da bit-pire savaşı! Emekli öğretmen Şevket kasap vefat etti Ödemiş'te 1990'lı yıllarda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevine devam ederken

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor 1Syf_Layout 1 16.08.2014 23:11 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü www.akdenizmanset.com.tr Korkuteli de çiçek balı arıcılarının

Detaylı

Binlerce Ümraniyeli Birlik ve Beraberlik Sofralarında Buluştu

Binlerce Ümraniyeli Birlik ve Beraberlik Sofralarında Buluştu ağustos 2013 sayı 41 Binlerce Ümraniyeli Birlik ve Beraberlik Sofralarında Buluştu Her Türlü Darbe Gayrimeşrudur sf. 06 Hedef: Her Yere Metro! sf. 08 Ramazan Bu Yıl da Bir Başka Yaşandı sf. 14 İstanbul

Detaylı