Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor"

Transkript

1 "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna devam ediyor. Gittiði her yerde vatandaþlardan Cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek isteyen Atlas, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduðunu söyledi. 5 TE Üniversitede kayýtlar 1 Eylül'de baþlýyor Hitit Üniversitesinde eðitim öðretim yýlý kayýtlarý eylül ayýnýn ilk haftasý yapýlacak. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre 1-5 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kayýtlar için gerekli belgeler þunlar: "Ortaöðretim kurumlarýndan diploma veya çýkýþ belgesinin aslý. Baþarý belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanýlmaz. 3 TE 08 AÐUSTOS 2014 CUMA 40 KURUÞ Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi'nin birlikte hayata geçireceði "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesinin protokolü düzenlenen törenle imzalandý. Rektörlük Senato salonunda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, göreve geldiðinde 8 bin olan öðrenci sayýsýnýn þimdi 15 bine çýktýðýný, kampus sorunun ise çözüldüðünü ifade ederek, "Özellikle Güney Kapüsü konusunda belediye büyük bir fedakarlýk yaptý ve çok deðerli arazisini üniversiteye býraktý. Bundan dolayý teþekkür ediyorum" 3 TE Toplum Destekli Polisten çocuk ziyaretleri Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, çocuklarý bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kiþisel geliþimlerine katkýda bulunmak amacýyla yürüttüðü çalýþmalara devam ediyor. "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇOGEP)" kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri "Duyarlý Aile Mutlu Çocuk" isimli faaliyet adý altýnda yaþ grubundaki 300 çocuðu ve ailesini ziyaret ederek bilgilendirme yaptýlar. 7 DE Ümmet için yürüdüler Aþdavul ve Büyükdüvenci'ye kütüphane açýlacak Meclis'ten Bonzai duyarlýlýðý Ýl Genel Meclisi, ucuz ve kolay eriþilirliði nedeniyle ülkemizde önemli halk saðlýðý sorunlarý arasýnda yer alan 'Bonzai' adlý uyuþturucu maddesiyle ilgili kapsamlý bir araþtýrma yapacak. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen meclis toplantýsýnda gündem dýþý yazýlý önerge... 7 DE Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi "Ümmet Yürüyüþü" gerçekleþtirdi.stadyum önünde toplanan vatandaþlar sloganlar atarak Gazi Caddesinde PTT önüne kadar yürüdüler. Burada konuþan Anadolu Gençlik Derneði Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Birleþmiþ Milletler veto gücü olan beþli çetenin mensuplarýndan Çin, Doðu Türkistan'da her gün Müslüman kaný akýtmaya devam ettiklerini söyledi. 10 DA "Kýrsalda okur-yazarlýk oranlarýný araþtýracaklar" CHP Ýl Genel Meclisi üyesi Burçin Solmaz Bolat, özellikle kýrsalda bölgelerdeki okur-yazarlýk oranlarý ile okur- yazarlýðýn artýrýlmasýna yönelik yapýlan faaliyetlerle ilgili olarak sözlü bir önerge teklifi verdi. 7 DE Burçin Solmaz Bolat Süleyman Þener Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Süleyman Þener, Çorum'da kütüphanelerdeki okuyucu sayýsý ile ödünç kitap alýmýnýn istenilen düzeyde olmadýðýný bildirdi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Eðitim Kültür ve... 7 DE SP ilk turda sandýða gitmeyecek Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk düzenlediði basýn toplantýsýnda 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk turunda hiçbir adayý desteklemeyeceklerini açýkladý. Memur Sen yönetimi görev daðýlýmý yaptý Þehirler ve Kültürler Projesi'ne Adýyamanla start verildi Gençlerin ülkemizin doðal güzelliklerini görmeleri, muhteþem tarihini ve kültürel deðerlerini öðrenmeleri, Anadolu'da kök salýp büyümüþ derin ve... Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 4.Olaðan Kongre sonrasý göreve gelen yeni yönetim kurulunun Faruk görev daðýlýmý yaptýðýný açýkladý. 4 TE Cýdýk 5 TE 5 TE

2 2 Ýl Genel Meclisi'nden Tarancý'ya tebrik Ýmsâk : 03:54 Güneþ : 05:36 Öðle : 12:53 Ýkindi : 16:43 Akþam : 19:58 Yatsý : 21:31 YILDIZ AJANDA Ay, 31 Gün, 32. Hafta Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanýnda haþrolacaktýr. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ELHAMDÜLÝLLAH ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 Uygun Fiyatlarda Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis üyeleri, geçtiðimiz aylarda göreve baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar dilediler. 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri sonrasýnda göreve baþlayan Çorum Ýl Genel Meclisi, aylýk olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirirken bir yandan da merkez ve ilçelerde bazý ziyaretler gerçekleþtiriyorlar. Bu kapsamda Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi üyeleri, Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. Emniyet Müdürü Tarancý, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, baþta Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya olmak üzere tüm Ýl Genel Meclis üyelerine teþekkür etti. Ziyarette bir konuþma yapan Emniyet Müdürü Tarancý, Çorum'un bir huzur þehri olduðunu ifade etti ve bu huzuru korumak adýna çalýþmalarýný titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Çorumlu iþ adamlarýnýn yine kendi memleketlerine yatýrým yaptýðýný ve þehrin dinamikleri arasýnda iyi bir organizenin olduðunu söyleyen Emniyet Müdürü Tarancý, bu durumun iþsizlik oranýný düþürerek huzurlu bir ortamýn oluþturulmasýna katký verdiðini vurguladý. Ziyarette Emniyet Müdürü Tarancý'nýn ardýndan bir konuþma da Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yaptý. Ýl Genel Meclisi olarak göreve geldikleri günden beri birbirlerine saygý ve sevgi çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürdüklerini aktaran Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, hizmet etmek için seçildiklerini, ortak paydalarýnýn ve tüm meselelerinin Çorum olduðunu önemle kaydetti. Haber Servisi Haktan gelen þerbeti içtik elhamdülillah Þol kudret denizini geçtik elhamdülillah Þol karþýki daðlarý meþeleri baðlarý Saðlýk sefalýk ile geçtik elhamdülillah Kuruyuduk yaþ olduk ayak olduk baþ olduk Kanatlandýk kuþ olduk uçtuk elhamdülillah Vardýðýmýz illere þol sefa gönüllere Baba Tapduk ma'nisin saçtýk elhamdülillah Beri gel barýþalým yâd isen biliþelim Atýmýz eðerlendi eþtik elhamdülillah Ýndik Rum'u kýþladýk çok hayr ü þer iþledik Uç bahar geldi geri göçtük elhamdülillah Dirildik pýnar olduk ýrýldýk ýrmak olduk Aktýk denize daldýk taþtýk elhamdülillah Taptuðun tapusunda kul olduk kapusunda Yunus miskin çið idik piþtik elhamdülillah Satýlýk Lüx Daireler YUNUS EMRE Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,160 2,161 EUR 2,890 2,891 STERLiN 2,6450 2,641 JPY YENi 0,210 0,211 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ TEL: M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Belediye ve Üniversite güç birliði yapýyor Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi'nin birlikte hayata geçireceði "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesinin protokolü düzenlenen törenle imzalandý. Rektörlük Senato salonunda gerçekleþtirilen imza töreninde konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, göreve geldiðinde 8 bin olan öðrenci sayýsýnýn þimdi 15 bine çýktýðýný, kampus sorunun ise çözüldüðünü ifade ederek, "Özellikle Güney Kapüsü konusunda belediye büyük bir fedakarlýk yaptý ve çok deðerli arazisini üniversiteye býraktý. Bundan dolayý teþekkür ediyorum" 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda Bilimsel Araþtýrma Projelerine 2,5 milyon lira destek verdiklerini dile getiren Rektör Alkan, "Günümüzde bilgiyi üretmek yetmiyor, bu bilgiyi insanlýðýn hizmetine sunmak da lazým. Belediye ile hayata geçireceðimiz "Çorum Ýçin Bir Projem Var" projesi de bilginin insanlýðýn hizmetine sunulmasýnda önemli bir adýmý oluþturuyor. Burada bir proje havuzu oluþturulacak. Akademisyenler belediyenin alanýna giren konularda ortak çalýþma gruplarý oluþturacaklar. Proje ile Ar-Ge'ye dönük olarak belediyeye destek olmayý hedefliyoruz. Ýlk projemiz ise 'Akýllý Durak' projesi olacak" þeklinde kaydetti. Bu tür üniversite-belediye iþbirliði ile yürütülen projelerin Türkiye'de birkaç ilde olduðunu bölgede ise sadece Çorum'da gerçekleþtiðini ifade eden Alkan, "Proje kapsamýnda yapýlacak olan çalýþmalarla ilimiz daha güzel hale gelecek. Belediye ile iþbirliðine her zaman hazýrýz. Verdiði desteklerden dolayý Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. -"ÝLK OLARAK 'AKILLI DURAK' PROJESÝ YAPILACAK"- Rektör Alkan'dan sonra konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise konuþmasýna, "Yolu er geç yaparsýnýz yada tamir edersiniz. Ancak bir nesli kaybettiðiniz zaman o neslin yeniden inþa edilmesi zordur" diyerek baþladý. Hitit Üniversitesi kurulduðu zaman ilk döneminin fetret dönemi olduðunun altýný çizen Baþkan Muzaffer Külcü, "O zaman þehir ile bütünleþememiþ bir üniversite vardý. Þimdi ise bütün aktivitelerin içinde olan bir üniversite var. Bunda esas baþarý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ekibi ve ortaya koyduklarý vizyondadýr" ifadelerini kullandý. "Bu þehri yöneten tek kurum deðiliz. Paydaþlarýmýz ile birlikte yönetiyoruz. Bunlar içinde bizim için en önemli olan ise üniversitedir. Proje kapsamýnda bilgiyi üretip yüksek teknolojiye çevireceðiz. Çünkü en yüksek katmadeðer buradan elde ediliyor. 'Çorum Ýçin Bir Projem Var' projesi de bunun bir ürünüdür. Bu çalýþma gelecekte þehrin marka deðerini yükseltmek açýsýndan çok önemlidir. Belediyenin faaliyet alanlarýna giren her konuda birlikte çalýþmalar yapacaðýz. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalýþmalarýný destekleyeceðiz" 'Çorum Ýçin Bir Projem Var' projesi kapsamýnda ilk olarak 'Akýllý Durak' projesinin hayata geçeceðini açýklayan Baþkan Külcü, "Biz bu projeyi Ýstanbul yada Ankara'dan kýsa sürede alabilirdik. Ama biz burada yapmak istiyoruz. Bu davranýþ bizim Yeni Türkiye hedefimizle de alakalýdýr. Bu konu da herkesin üzerine düþen sorumluluklarý var ve bizde üniversite ile üzerimize düþeni yapýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan 'Çorum Ýçin Bir Projem Var' projesinin protokolünü Baþkan Külcü ile Rektör Alkan imzaladýlar. Törene Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu ile Turhan Candan'da katýldý. Fatih AKBAÞ "Uðurludað'a hizmetlerimiz artarak devam edecek" Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Meclis üyeleri ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Uðurludað heyeti ziyarette taleplerini Uslu'ya ileterek yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun ziyaretinde Uslu'ya teþekkür ederek, "Giriþimleriniz ve desteklerinizle bizzat Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce ile görüþme saðlayarak 180 bin TL deðerindeki çok amaçlý yol süpürge kamyonetinin ilçemize kazandýrýlmasýndan dolayý þahsýnýza teþekkür ediyorum. Bundan sonrada desteklerinizin artarak devam edeceðine inanýyorum" Uslu, Uðurludað heyetini Orman ve Su iþleri Müsteþarý Lütfü Akça ile görüþtürerek, "Beyoðlu Mesire alanýnýn yeniden düzenlenerek oturma banklarý, kamelyalar, oyun alanlarý yapýlmasý, su ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve yaklaþýk 3 kilometrelik yolunun yapýlmasýný, 20 yýllýk Uðurludað Ýçme Suyu deposunun ilçenin içmesuyunu karþýlayacak olan Þendere Ýçmesuyu projesi kapsamýnda yenilenmesi, Baþkýþla Göleti talebimizin hýzlandýrýlmasý,çorum Merkezde bulunan Uðurlu Orman Ýþletme Þefliðinin ilçede hizmete açýlmasý, Ýlçe merkezi yollarýndaki yaþlanmýþ aðaçlarýn yerine Top Akasya dikilmesi" taleplerini ilettiler. Ayrýca ziyarette Belediye Baþkaný Torun, Orman Ýþletme Þefliði için Ofis ve Otopark alaný ihtiyacýný da karþýlayabileceklerini Müsteþara iletti. Müsteþar Akça, talepleri dinleyerek yetkili birimlere talimat vererek, "Cuma günü talepleri yerinde incelemek üzere Uðurludað'a teknik heyet görevlendirdik. Heyet; mesire alaný, Ýþletme Þefliðinin açýlmasý, ilçe merkezindeki aðaçlarýn durumu ile ilgili incelemelerde bulunacak. Su deposu konusu ile ilgili ise Þendere Projesi için Kalkýnma Bakanlýðý'ndan onay bekliyoruz. Onay sonrasý projelendirme çalýþmasýnda yeni bir su deposunu proje kapsamýna alabiliriz" Uslu ve Uðurludað heyeti Orman ve Su Ýþleri Müsteþarý Lütfü Akça'ya destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür ettiler. Uslu, Uðurludað heyetini daha sonra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüþtürerek, þehir stadýnýn sentetik çim ve iyileþtirilmesi taleplerini iletmelerini saðladý. Baykan, ilgililere talimat vererek teknik ekibin yerinde inceleme yapmasýný ve Ýl Müdürlüðünün de gerekli yazýþmalarý baþlatmasýný söyledi. Haber Servisi Üniversitede kayýtlar 1 Eylül'de baþlýyor Hitit Üniversitesinde eðitim öðretim yýlý kayýtlarý eylül ayýnýn ilk haftasý yapýlacak. Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre 1-5 Eylül tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kayýtlar için gerekli belgeler þunlar: "Ortaöðretim kurumlarýndan diploma veya çýkýþ belgesinin aslý. Baþarý belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanýlmaz. ÖSYS Yerleþtirme Sonuç Belgesi (Ýnternet çýktýsý) Nüfus Cüzdaný Fotokopisi (kimliðin yanýnda olmasý ve kimlik üzerinde T.C. numarasýnýn yazmasý gerekiyor) 12 adet 4,5 (cm) ebadýnda fotoðraf (fotoðraflar son altý ay içinde, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ olmalýdýr.) Ýkinci Öðretimler için Katký payýnýn (harç ücreti) Halk Bankasý Çorum Þubesi Hitit Üniversitesi Hesabýna ödenmesi ve dekontu. Ýnternet sitesi üzerinden Ön Kayýt Formunun doldurulmasý ve 1 adet çýktýsý 1992 ve daha önceki yýllarda doðmuþ erkek adaylardan (Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar) Askerlik Þubelerinden alýnacak Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) 29 yaþýndan büyük adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik þubelerinden temin edilebilir). KAYITLA ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ NOTLAR Týp Fakültesi kayýt iþlemleri Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðýnda yapýlacaktýr. Birimlerin kayýt iþlemleri Mühendislik Fakültesi yerleþkesinde yapýlacak. Normal Öðretimler Katký Payý (Harç Ücreti) yatýrmayacak. Harç ödemeleri için kayýt merkezinde Halk Bank þubesi hizmet verecek. Adaylarýn kayýt için bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Posta ile kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin aslý görülmeden fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksik ise kayýt yapýlmayacak. Belirtilen tarihler arasýnda kaydýný yaptýrmayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecekler. ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, Ýnternet adresinde sorgulandýðýndan Bakaya veya yoklama kaçaðý olanlar ile 29 yaþýndan büyük adaylarýn Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasýnda askerlikçe bir sakýnca olmadýðýna dair belge) olmadan kayýt yapýlmayacak. Üniversiteler gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapmaya yetkilidir." Eylül 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak kayýtlarýn bölümlere göre tarihleri ise þöyle: " tarihinde; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Alaca Meslek Yüksekokulu tarihinde; Fen Edebiyat Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Týp Fakültesi tarihinde; Osmancýk Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu tarihinde; Saðlýk Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu; Havacýlýkta Yer Hizmetleri, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Ýþletme Yönetimi, Ýþletme Yönetimi (ÝÖ), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ), Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ), Pazarlama, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (ÝÖ) tarihinde; Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ), Elektrik, Elektrik (ÝÖ),Elektronik Teknolojisi (ÝÖ), Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ), Harita ve Kadastro, Harita ve Kadastro (ÝÖ), Ýnþaat Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ), Makine, Makine (ÝÖ), Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ), Yapý Denetimi." Fatih AKBAÞ

4 4 Baþsaðlýðý Sayýn kýymetli ve saygý deðer büyüðümüz Tanýþ Kýrtasiye sahiplerinden emekli öðretmen Fikret Taþkaya'yý kaybettik.kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim Ali Rýza Yener SP ilk turda sandýða gitmeyecek "Çankaya'ya vazo deðil devlete baþkan seçiyoruz" Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer gün milletin önüne getirdik. Ýnþallah daha fazlasýný yapacaðýz. Çatýnýn nasýl ku- Külcü Hürriyet Parkýnda Cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan'a destek rulduðunu milletimiz 3 gün sonra gösterecek. O Milliyetçi Hareket Partisi mitingi düzenledi. "Artýk bu ülkede sözde karar da milletin olacak. 3 gün sonra bu ülke için bir ya geldiler. 1980'de hayatýný kaybeden (MHP) sosyalist bir partiyle nasýl bir ara- milat olacak" diyerek sözlerine baþlayan ülkücülerin kemikleri sýzlar. Binmiþler Muzaffer Külcü, "Tarih 14 Aðustos bir alamete gidiyorlar kýyamete. Güya 2001'i gösteriyordu. Sayýn Baþbakanýmýzý o gün arkasýna bu aziz milleti alarak tin'de taraf olmayan Ýsrail'le iliþkilerin Erdoðan'a eþdeðer aday bulmuþlar. Filis- yola çýktý. Bazýlarý Baþbakanýmýza bunlar bozulmamasýný temenni eden bir çakma devlet bilmezler dediler. Ama sandýkta aday getirdiler. Bizim inancýmýzda bütün müminler kardeþtir. Bir Müslümanýn hep tam tersi çýktý. 12 yýldýr Türkiye'nin her gecen gün özgüveni büyüyor. 12 yýl caný yanýyorsa bizim yüreðimiz yanar. Muzaffer Külcü öncesini hatýrlayýn geçimini faizciliðe Eline Fatiha'yý vermiþler zorla okumaya baðlamýþ bir ülke vardý. Terör sürekli çalýþýyor. Erdoðan yüreðiyle hissede hissede Fatiha'yý okurken Ekmeleddin Bey bocalýyor. Ýþte biz can alýyordu. Ýmam hatip düþmanlýðýyla bütün meslek liselerinin canýna okudular. Bu ülkede umutsuzluk adýna bunun için milletin adamý Recep Tayyip Erdoðan diyoruz. tükenmiþlik adýna ne arýyorsanýz vardý. Ýþte öyle bir Türkiye'den baþka bir yere geldik. Gece demedik gündüz demize güçlü bir lider seçeceðiz. Çankaya'da oturan hapsol- Türkiye güçlü devlet ve köklü bir millettir. Devlete milletimedik hep çalýþtýk ve rabbim bize bu günleri görmemizi muþ bir isim seçmiyoruz. Çankaya'ya vazo deðil ülkeye nasip etti" devlete ve millete baþkan lider seçiyoruz. Yoksa Çorum'da 3 gün sonra ülkenin yeni bir bayram yaþayacaðýný ve üç noter var göndeririz Çankaya'ya önüne geleni onaylar. sadece bu ülke deðil bütün mazlumlarýn bayramý olacaðýný kaydeden Külcü, "Millete çok görülen o sandýðý biz bu- bunun yolu da baþýmýza güçlü bir lider seçmemiz gereki- Türkiye güçlü bir millettir bunun hakkýný vermemiz lazým yor. Bugün millet her derdiyle dertleþen bir baþkan istiyor. Türkiye'nin buna ihtiyacý var. 12 yýldýr Tayyip Erdoðan'ýn yaptýðý hizmetlerden dolayý minnettarýz. Sen yürü biz arkandan yürümeye devam edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, AK Parti gençlik kollarý üyeleri, kadýn kollarý üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yasin YÜCEL Baþkan Külcü, kredi yetkisi isteyecek Çorum Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý bugün yapýlacak. Meclis salonunda saat 11.00' da baþlayacak olan toplantý da dört gündem maddesi görüþülecek. Mecliste gündeme gelecek maddeler þöyle: "Meslek Lisesi Kampusu ek tesisleri yapým iþi için kredi kullanýlmasýnda Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Kent Park Yapým iþi için kredi kullanýlmasýnda Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Belediye Meclisinin tarih ve 71 Sayýlý Kararýna yapýlan itirazlar. Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasý." Haber Servisi Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk düzenlediði basýn toplantýsýnda 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk turunda hiçbir adayý desteklemeyeceklerini açýkladý. Parti binasýnda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde tüm teþkilatlarla istiþareler yaptýklarýný ifade ederek, "Bununla da yetinmedik. Tabanýmýzýn temayülünü en saðlýklý þekilde görebilmek için, cumhurbaþkaný adaylarýna yönelik özel anketler yaptýrdýk. Tüm bu süreçte, bütün adaylarý Milli Görüþ ilkeleri açýsýndan bir kuyumcu hassasiyetiyle deðerlendirdik. Ortaya çýkan sonuca göre 10 Aðustos tarihinde yapýlacak oylamada alacaðýmýz tavýr ile ilgili nihai bir karara vardýk. Biz, Saadet Partisi olarak en azýndan birinci turda kendi adayýmýzý göstermek isterdik. Ancak önümüze konulan engel ve sýnýrlamalar yüzünden bunu gerçekleþtiremedik. Türkiye'nin son 50 yýllýk dönüþümünde etkili olmuþ, ülkemizin en köklü ve dinamik hareketinin aday gösterememiþ olmasý bu hukuksuz ve millet iradesini yok sayan tavrýn somut bir göstergesidir. Bu noktada "Siz de çalýþýp yirmi milletvekili çýkarsaydýnýz" denebilir. Böyle diyenlere, fikirle, projeyle karþýmýza çýkamayanlarýn, sandýkta bizi yenemeyenlerin, darbelerle, zorbalýkla, dört defa yolumuzu kestiklerini hatýrlatmak isteriz. Ýleride yapýlacak yeni bir düzenlemeyle, hem seçime girme hakký kazanmýþ olan siyasi partilere, hem de belli miktardaki imza ile halka, Cumhurbaþkanlýðý için aday gösterme hakkýnýn tanýnmasý en öncelikli temennimizdir" Hiçbir adayýn, tarihin en trajik katliamlarý yaþanýrken somut bir giriþim ortaya koyamadýðýný kaydeden Cýdýk, "Daha önce de ifade ettik. Mesela Biz Ekmeleddin beyin, Tayyip beye ve Selahattin beye biner lira göndererek yaptýðý seçim jestini, asýl Gazze konusunda yapmasýný isterdik. Yýllarca Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreterliðini yapmýþ bir isim olarak diðer Ýslam ülkelerini harekete geçirmek üzere somut bir giriþimde bulunmasýný beklerdik. Baþbakan Sayýn Tayyip Erdoðan'ýn da, Ekmeleddin beyin bin lirasýný iade ederek gösterdiði hassasiyeti, 2005 yýlýnda Yahudi lobisinden aldýðý "Üstün Cesaret Ödülünü" iade ederek de göstermesini beklerdik. Ýsrail'e doðrudan ve dolaylý bilgi aktardýðý bir gerçek olan, Kürecik radar üssünü kapatmasýný isterdik. Selahattin Demirtaþ'a gelince, O'nun da Ýmralý'nýn haklarý konusunda ortaya koyduðu mücadele ve kararlýlýðý, Filistinlilerin yaþam haklarý konusunda da ortaya koymasýný isterdik. Olmadý. Bu süreçte tek somut öneriyi getiren, her zaman olduðu gibi yine Saadet Partisi olmuþtur. Partimiz, derhal Ýslam ülkeleri askerlerinin yer alacaðý bir "Filistin Barýþ Gücü" oluþturulmasýný ve bu gücün, Ýsrail saldýrýlarýna misliyle karþýlýk vermek üzere Gazze'de konuþlandýrýlmasýný teklif etmiþti. Ama mevcut adaylarýn hiçbiri bu teklifi sahiplenmek bir yana, aðýzlarýna bile almaya cesaret edememiþlerdir. Bütün bu ve benzeri gerçekler göstermektedir ki, her üç adayýn üçünün de özde ve istikamette birbirlerinden farký yoktur. Birbirine zýtlarmýþ gibi gösterilmeleri iyi kurgulanmýþ bir hileden ibarettir. Ayrýca cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilecek olmasýnýn vesayet rejimine son vereceði iddiasý da bir kandýrmacadan ibarettir. Çünkü bu Türkiye'deki asýl mesele, askeri veya bürokratik vesayet deðil, asýl vesayet; Amerikan vesayetidir. Bu konuda da adaylarýn hiç biri, "Bana ne Amerika'dan" diyebilecek ve asýl vesayete karþý koyabilecek bir niyet ve iþaret gösterememiþtir. Ýfadesi zor olsa da unutmayalým ki Türkiye'nin asýl problemi "baðýmsýzlýk problemi"dir. Seçeneksizliði seçme zorunluluðu özgürce bir seçim olamaz. Bütün bu ilke ve prensipler çerçevesinde deðerlendirildiðinde mevcut adaylardan hiçbiri, maalesef, Milli Görüþün hassasiyet ve beklentilerine cevap vermiyor. Çünkü söylemleri farklý gibi gözükse de eylem ve yönleri aynýdýr. Batýcýdýr. Oy vermek onay vermektir, sorumlu olmaktýr. Bizler Milli Görüþ'ün ilke ve prensiplerine uygun olmadýklarý için, 10 Aðustosta yapýlacak oylamada, hiçbir adaya oy vermeyecek ve ileride yapacaklarý muhtemel yanlýþlarýn sorumluluk ve vebaline ortak olmayacaðýz. Eðer seçim ikinci tura kalýr, adaylar da icraatlarýný Aziz Milletimizin temel deðerlerine, ruh köküne göre ayarlayacak olurlarsa o zaman biz de gayet tabii olarak kararýmýzý tekrar gözden geçiririz. Aziz Milletimize ve pek deðerli mensuplarýmýza saygý ile duyururuz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Faruk Cýdýk

5 5 "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna devam ediyor. Gittiði her yerde vatandaþlardan Cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek isteyen Atlas, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduðunu söyledi. Atlas, 10 Aðustos'ta kimseye ideolojik bakýþ açýsýyla yaklaþmayan, siyaset üstü, güven ve huzur yaratacak, milletin korkusuz güven içinde yaþamasýný saðlayan, farklýlýklarý bir zenginlik olarak kabul eden, baba kucaðý gibi kucaklayan bir cumhurbaþkaný seçeceklerini kaydetti. Çorum'un ilçelerini, köylerini ve beldelerini tek tek gezen Atlas ve ekibi, dün de Ýskilip'te ve merkeze baðlý Hacýbey, Ferhatlý, Eskiören, Þahinkaya, Dereköy, Budoðan ve Kertme köylerinde vatandaþlara Prof. Dr. EkmeleddinÝhsanoðlu'nu tanýtýcý broþürler daðýtarak, Ýhsanoðlu için oy istedi. Cengiz Atlas, ziyaretleri sýrasýnda yaptýðý konuþmada Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduðunu dile getirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte birçok partinin uzlaþý adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, tüm kesimlere eþit yaklaþacak, insanlara yaþam ve siyaset hakký tanýyacak, insanlarýn manevi ve milli deðerlerine saygý gösterecek ve topluma ýþýk tutacak bir isim. Ayrýca Ýç Anadolu'dan ilk defa bir Cumhurbaþkaný seçilecektir. Bölgemizin sorunlarýna vakýf bizim gibi bizden biri olan Sayýn Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna ve sessizliðine son verecek bir isimdir. Ýlk turda seçimin galibi olacaðýna inanýyoruz. Sayýn Ýhsanoðlu'nun seçilmesi ile bölgemizde ve ülkede yeni bir dönem baþlayacaktýr" Haber Servisi Þehirler ve Kültürler Projesi'ne Adýyamanla start verildi Gençlerin ülkemizin doðal güzelliklerini görmeleri, muhteþem tarihini ve kültürel deðerlerini öðrenmeleri, Anadolu'da kök salýp büyümüþ derin ve heybetli medeniyetimizi, þehirlerimizi ve kültürümüzü tanýmalarý için baþlatýlmýþ bir hareketlilik projesi olan Þehirler ve Kültürler Projesi kapsamýnda, Çorumlu gençler Adýyaman'a gittiler. 1-4 Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan gezi de gençler Adýyaman'da, Nemrut Daðý, Karakuþ Timülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia, Üzeyir Peygamber Makamý, Sahabe Safvan Bin Muattal Makamý, Perre Antik Kenti, Mimar Sinan Parký, Adýyaman Kalesi, Ulu Cami, Oturakçý Pazarý, Müze gezilerinin yaný sýra, Harfane Gecesi ve çið köfte ikramý, trafik ve hayat, çevre temizliði, sportif etkinlikleri Gerçekleþtirdiler. Uður ÇINAR Memur Sen yönetimi görev daðýlýmý yaptý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 4.Olaðan Kongre sonrasý göreve gelen yeni yönetim kurulunun görev daðýlýmý yaptýðýný açýkladý. Yeni dönem yönetim kurulu görev daðýlýmý hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi, yönetim görev daðýlýmý hakkýnda þu bilgileri verdi: Uzm. Dr.Ayhaným Tümtürk Baþkan Yardýmcýsý (Baþkan Vekili-Þube Sekreteri), Rüþtü Alakuþ-Baþkan Yardýmcýsý (Mali Ýþler), Adil Algök-Baþkan Yardýmcýsý (Mevzuat ve Toplu Sözleþme), Hacý Nuri Lafcý-Baþkan Yardýmcýsý (Basýn ve Ýletiþim), Mustafa Aþýk-Baþkan Yardýmcýsý (Eðitim ve Sosyal Ýþler) Sekreteri ve Eray Bayrak-Baþkan Yardýmcýsý (Teþkilatlanma)" Haber Servisi Meclisten Rektör Alkan'a ziyaret Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve beraberindeki Ýl Genel Meclisi Üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan ve "Tüm Çorum olarak sizi ziyarete geldik. Üniversitemiz sayenizde güzel bir ivme kazandý, her kurumla iletiþim halindesiniz sizi kutluyor ve takdir ediyoruz" diyerek sözlerine baþlayan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi'nde de "mesele Çorum ise gerisi teferruattýr" anlayýþýyla Çorum için gece gündüz çalýþtýklarýný ifade etti. "Sizinle birlikte Hitit Üniversitesi ciddi bir hamle yaptý, kampüs sorunu çözüldü, öðrenci sayýsý arttý, bizlerde sizin yanýnýzdayýz ve size her zaman desteðe hazýrýz" diyerek konuþmasýna devam eden Halil Ýbrahim Kaya, "Yapmýþ olduðunuz deðerli çalýþmalar için teþekkür eder, bu sürecin yapacaðýnýz daha iyi çalýþmalarla devam edeceðine inancýmýz tamdýr" ifadelerini kullandý ve Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Nezih bir grubu aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan da üniversitenin birkaç yýl içerisinde tüm paydaþlarýn desteði ile Merkez ve ilçelerle beraber çok ciddi bir geliþim yaþadýðýný belirterek, üniversite kampüsü konusunda büyük bir geliþme kaydedilerek çözüldüðünü, öðrenci sayýsýnýn 15 bine ulaþtýðýný, Merkez Laboratuvar, Çorum MYO 1. ve 2. Etap, Teknokent, Sungurlu MYO ve Alaca MYO inþaatlarýnýn devam ettiðini ve bu yýl içerisinde de yapýmý tamamlanan binalarýn açýlýþlarýnýn yapýlmaya baþlanacaðýný, yakýn bir zamanda Kuzey Kampüsünde inþaatlara baþlanacaðýný ve ayný zamanda 2016 Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn gerçekleþtirilecek olmasý nedeni ile de güzel bir spor salonun da þehre/ üniversiteye kazandýrýlacaðýný açýkladý. "Herkesle doðru anlatým sonunda kurduðumuz ortak sinerji sonucunda, Üniversitemizin geliþimini hep beraber, omuz omuza vererek saðladýk" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, Týp Fakültesinde yaþanan geliþmelere de dikkat çekerek Güney Kampüsün bir saðlýk kampüsü olacaðýný açýkladý. "Memleketimiz güzel þeyleri hak ediyor" diyerek konuþmasýna devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Bu güzel geliþmelere inþallah hep birlikte devam ederiz" þeklinde kaydetti. Rektör Alkan sözlerini üniversiteye katký saðlayan tüm paydaþlara teþekkür ederek tamamladý. Haber Servisi Ortaköy Belediyesinin çalýþmalarýný masaya yatýrdýlar Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Ortaköy Belediyesi'nin 4 aylýk çalýþmalarýný mecliste deðerlendirdiler. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý mecliste ziyaret etti. Ziyaretinde Ortaköy Belediyesi'nin 4 aylýk çalýþmalarý hakkýnda Cahit Baðcý'ya bilgi verdi. Ýsbir, "Ortaköy ilçemiz 4 aylýk görev süremiz içerisinde büyük deðiþimler yaþamaktadýr. Bunda baþta Milletvekilimiz Cahit Baðcý, Salim Uslu, Murat Yýldýrým ve Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas'ýn büyük ilgi alaka ve desteklerini görmekteyiz. Özellikle proje bazýnda bakanlýklarla ilçemiz arasýnda köprü vazifesi görerek hizmet akýþýný canla baþla saðladýklarýndan dolayý ilçe halkým adýna kendilerine ayrý ayrý teþekkür ederim" Cahit Baðcý þunlarý söyledi: "Ortaköy ilçemiz ilk defa Ak belediyelikle tanýþtý. Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir belediyecilikten gelme, mesleðinin uzmaný bir baþkanýmýz aldýðým bilgiler ýþýðýnda çok gayretli çalýþmalarý var bizimde ona bütün hizmetler konusunda destek olacaðýmýz sözümüz var. Bu gayret, çalýþma, azim ve kararlýlýk baþkanýmýzda olduðu müddetçe kendisine hizmetler konusunda tam destek vereceðiz. Gayret ve destek Ortaköy ilçemizde tam bir deðiþim yaþacaktýr. Görüyoruz ki 4 aylýk kýsa süre zarfýnda yaþamaya da baþlamýþtýr. Kendisini kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM AK Parti sandýk kurullarýný eðitime aldý "CHP, artýk saða kaydý" Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Eþ Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, CHP'nin artýk saða kaydýðýný, solun ise BDP'ye kaldýðýný söyledi. "CHP artýk MHP ile BBP ile birlikte milliyetçi-muhafazakar çizgide siyaset yapýyor. Solu bize býraktýlar" diyen Tuncel, Alevi'nin, emekçinin, ezilenin, Kürt'ün, kadýnlarýn, gençlerin, halklarýn bütün kesimlerinin gerçek partisinin BDP olduðunu ileri sürdü. HDP Eþ Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesi Çorumlularla buluþtu. Sebahat Tuncel, önceki akþam saat 19.00'da Mahsuni Þerif Parký'nda Çorum halkýna seslendi. HDP'nin yoluna her geçen gün yeni insanlar katarak, kitlesini büyüterek devam ettiðini anlatan Tuncel, Çorum'a üçüncü kez geldiðini, her geldiðinde de kendilerine olan sevginin ve ilginin arttýðýný gördüðünü kaydetti. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde 3 adayýn yarýþacaðýný, bunlardan birinin AK Parti'nin adayý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, birinin MHP ve CHP önderliðinde oluþturulan çatýnýn adayý Ekmeleddin Ýhsancðlu, diðerinin de BDP'nin adayý Selahattin Demirtaþ olduðunu hatýrlatan Tuncel, Demirtaþ'ýn halkýn gerçek temsilcisi olduðunu ileri sürdü. Konuþmasýnda Ýsrail'in Filistin'e yönelik saldýrýsýný eleþtiren Tuncel, saldýrýyý ve katliamlarý kýnadýklarýný bildirdi. Tuncel, "Baþbakan, kola içmeyerek Ýsrail'i protesto ediyor, ama öte yandan da askeri anlaþmalar devam ediyor. Madem ki Filistin halkýnýn yanýndasýn o halde Ýsrail ile olan tüm askeri ve ekonomik iliþkileri kes" IÞÝD örgütünü de tepki gösteren Tuncel, insanlarýn kafasýný kesen, akýl almaz iþkenceler uygulayan, kadýnlara tecavüz eden, kadýnlarý kaçýrýp köle gibi satan, camileri, inanç merkezlerini bombalayan IÞÝD örgütünün bizzat Erdoðan tarafýndan palazlandýrdýðýný, bu örgüte her türlü lojistik desteðin verildiðini ileri sürdü. Tuncel, Gezi Parký olaylarýnda camide içki içildiðini ileri sürüp ortalýða karýþtýran Erdoðan'ýn IÞÝD'in camileri bombalamasýna ve inanç merkezlerine saldýrmasýna niçin ses çýkarmadýðýna anlam veremediklerini kaydetti. Bahadýr YÜCEL AK Parti 10 Aðustos'ta gerçekleþtirilecek Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde görev yapacak olan sandýk kurulu baþkanlarýný eðitime aldý. Parti binasýnda yapýlan eðitimde konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, "Biz hakký hakikati savunan partiyiz. Hakkýmýzý ne yediririz, nede bir baþkasýnýn hakkýný gasp ettiririz" "Bize düþen þey milletin iradesinin net bir þekilde sandýða yansýmasýdýr" diyen Köse "Bu seçimin önemini hepimiz biliyoruz. Ýlk defa milletin oyu ile millet, kendi baþkanýný seçecek. Daha önce millete güvenmeyenler, yani milletin oyu ile reisicumhur seçilmesin diyenler bugün desteðinizi istiyorlar. Bu millete güveniyordunuz da 2007 de neden binbir türlü oyun yaptýnýz? Bugün milletin adamý, genel baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý seçtirmemek içinde türlü oyunlar oynanacak, bütün gayret gösterilecektir. Sandýktaki görevlerinizle ilgili sizlere burada bilgi aktarýyoruz. Bu millet tercihini Tayyip Erdoðan'dan yana kullanmýþtýr. Anketlerin ve ziyaret ettiðimiz halkýmýzýn göstergeleri bu yöndedir. Bu yönde size emanet edilecek oylara da bu bilgiler eþliðinde sahip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalarý ve hasta yakýnlarýný ziyaret eden Baþkan Çatma, Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan içinde destek istedi. Doktorlar ve hastane çalýþanlarýyla da selamlaþan Çatma, personele iþlerinde kolaylýklar diledi. Baþkan Çatma'ya hastane ziyaretinde Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya'da çýkacaksýnýz, bu çalýþma ile Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðý kaçýnýlmazdýr. Hepimiz bu son dönemeçte üzerimize düþeni yapacaðýz ve bu ülkede kazanýmlardan dolayý herkesin Tayyip Erdoðan'a bir vefa borcu vardýr. Saðlýkta, ulaþýmda ve bütün hayat alanýmýzda imkanlarýmýz oluþmuþ ve kullanýyorsak herkesin vefa borcu vardýr. Asýl bunun kýymetini bilen özellikle AK Partililer olarak bizler bu seçime daha fazla sahip çýkacaðýz. Çünkü 10 Aðustos bizim için önemlidir. Bu ülke için önemlidir. Partimiz için önemlidir ümmet için önemlidir mazlum milletler için önemlidir" þeklinde kaydetti. Daha sonra Sandýk Kurulu Eðitimden sorumlu Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ferudun Batan sinevizyon eþliðinde eðitim verdi. Yasin YÜCEL Belediye Baþkaný Recep Çatma'dan hasta ziyareti eþlik etti. Baþkan Çatma, "Hastalýk da saðlýk da bizim içindir, insanýn, her günü bir deðildir. Gezip gören koþup eðlenen insanlar, yataða baðlanýnca her gün görüp konuþtuðu insanlarý görmek isterler, kendilerinin ziyaret edilmelerini beklerler. Belediye Baþkaný olarak hastalarýmýzý ziyaret ederek onlara geçmiþ olsun dileklerimizi sundum. Bütün hastalarýmýza Allah'tan acil þifalar diliyorum" Ziyaretleri boyunca hasta ve hasta yakýnlarýnýn yoðun ilgisi ile karþýlaþan Çatma, çocuklarla da yakýndan ilgilendi. Çocuk servisinde yatan hasta çocuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Çatma, çocuklarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Alper Aydoðdu topraða verildi CHP Milletvekili adaylarýndan Muharrem Bozdoðan'ýn teyzesinin oðlu Alper mak üzere tüm tanýyanlarý yasa boðdu. Alper Aydoðdu'nun ani ölümü baþta yakýnlarý ol- Aydoðdu, topraða verildi. Alper Aydoðdu'nun cenazesi, dün sabah Hacý Henüz 37 yaþýnda iken Fransa'da geçirdiði kalp krizi sonucu hayata veda eden Alnýrken, vakýf bahçesinde bir tören düzenlendi. Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý morgundan alýper Aydoðdu, gözyaþlarý arasýnda topraða Helallik alýnmasýnýn ardýndan Çorum Merkez verildi. Mustafaçelebi Köyü'ne götürülen cenaze, köy CHP Milletvekili adaylarýndan Muharrem Bozdoðan'ýn teyzesinin oðlu, ayný za- mezarlýðýnda topraða verildi. Alper Aydoðdu Cenaze törenine, CHP Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný manda Duran Arslan'ýn yeðeni Alper Aydoðdu, Fransa'da geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný Ali Rýza Suludere, Þoförler Cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin, eski Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, Ýl kaybetmiþti. Fransa'nýn Strazburg kentinde bulunan evinde aniden kalp krizi geçiren Çorumlu gurbetçi Alper Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, parti yöneticileri ile çok sayýda vatandaþ Aydoðdu, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. katýldý.

7 7 Aþdavul ve Büyükdüvenci'ye kütüphane açýlacak Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Süleyman Þener, Çorum'da kütüphanelerdeki okuyucu sayýsý ile ödünç kitap alýmýnýn istenilen düzeyde olmadýðýný bildirdi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafýndan kütüphaneler hakkýnda hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda bilgi veren Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Süleyman Þener, Çorum'da toplam 22 adet kütüphane bulunduðunu kaydederek, kütüphanesi olmayan Aþdavul ve Büyükdüvenci beldelerinde de kütüphane açýlmasý ile ilgili inceleme yapýldýðýný söyledi. Yýllara göre kitap sayýsý ve okunma sayýlarý hakkýnda da bilgi veren Þener, "2012 yýlýnda mevcut kitap sayýsý 288 bin 581, toplam kullanýcý sayýsý 481 bin 44 ve ödünç verilen kitap sayýsý ise 174 bin 958 iken kayýt yaptýrýlan üye sayýsý ise 10 bin 383 oldu yýlýnda ise toplam kitap sayýsý 293 bin 848, dönem içi kullanýcý sayýsý 482 bin 741, ödünç verilen kitap sayýsý, 182 bin 631 ve kayýt yaptýran üye sayýsý da 15 bin 497'dir" diye konuþtu. Kütüphanelerde kitap sayýlarýnýn ve süreli yayýnlarýn çok iyi durumda olduðunu vurgulayan Þener, "Ancak, Merkez Hasan Paþa kütüphanesinin okuma salonlarýnýn yetersiz olduðu, bodrum katýnýn boþaltýlarak hizmete açýldýðý, yeni bir kütüphane binasý yapýlmasýnýn uygun olduðu görülmüþtür. Ayrýca yazma eserler kütüphanesinde görevli idareci ve personelin iyi Arapça ve Osmanlýca bilmesinin bu kütüphanelerin amacýna uygun hizmeti için gerekli olduðu kanatma varýlmýþtýr" Okuyucu ve ödünç kitap alýmýnýn istenilen düzeyde olmadýðýný vurgulayan Þener, açýklamasýna þöyle devam etti: "Kütüphanelerimize gelen gençlerin birçoðu kütüphanelere üniversite ve KPSS sýnavýna hazýrlanmak için gelmektedir. Kitap okuma alýþkanlýðý istenilen düzeyde deðildir. Süleyman Þener Bu konuda gerek il kültür müdürlüðümüz, gerekse bazý Milli Eðitim Müdürlüklerimiz kitap okuma kampanyalarý ve kitap okuma günleri düzenlemektedirler. Ancak bütün bunlar yeterli olmamaktadýr. Bugün gençlerimiz bundan yýl önce yazýlan eserleri anlayamamakta, batý ve doðu klasiklerini bilmemekte, sadece internet okumalarý, magazin ve komplo aðýrlýklý günlük eserlerle yetinmektedirler. Gençlerimizin okuma alýþkanlýklarýný geliþtirmek, kitap okumanýn önemini ve ayrýcalýðýný anlatmak kültürlü, bilgili insanlarýn yetiþmesi açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Bunun için çocuk yaþtan itibaren ailelerimiz ve okullarýmýzda çocuklarýmýza kitap okuma alýþkanlýðý ve eðitimi kazandýrmak için gerekli çabanýn gösterilmesi gerektiðine inanýyoruz." Kubilay Kaan YÜCEL "Kýrsalda okur-yazarlýk oranlarýný araþtýracaklar" Meclis'ten Bonzai duyarlýlýðý Burçin Solmaz Bolat CHP Ýl Genel Meclisi üyesi Burçin Solmaz Bolat, özellikle kýrsalda bölgelerdeki okur-yazarlýk oranlarý ile okur- yazarlýðýn artýrýlmasýna yönelik yapýlan faaliyetlerle ilgili olarak sözlü bir önerge teklifi verdi. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündem dýþý sözlü önerge teklifinde bulunan CHP Ýl Genel Meclisi üyesi Burçin Solmaz Bolat, Çorum'da özellikle köylerdeki okuryazarlýk olanlarý ile okuryazar olmayanlarýn cinsiyet ve yaþ daðýlýmlarý, kýrsalda okuryazarlýk oranlarýnýn artýrýlmasýna yönelik bu güne kadar ne tür faaliyetlerde bulunulduðunu yönelik bir araþtýrma yapýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan Bolat'ýn sözlü önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Ýl Genel Meclisi, ucuz ve kolay eriþilirliði nedeniyle ülkemizde önemli halk saðlýðý sorunlarý arasýnda yer alan 'Bonzai' adlý uyuþturucu maddesiyle ilgili kapsamlý bir araþtýrma yapacak. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen meclis toplantýsýnda gündem dýþý yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli ile MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi üyesi Celal Güngör, toplumda özellikle gençler arasýnda giderek yaygýnlaþan 'Bonzai' kullanýmý sorununu meclis gündemine taþýdýlar. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Ýl Genel Meclisi üyesi Yurdanur Özzehinli, 'Bonzai' adlý uyuþturucu maddesinin ucuz ve kolay ulaþým saðlanmasý nedeniyle özellikle gençlerde ciddi bir tehdit unsunu oluþturduðunu belirterek, gençleri uyuþturucudan uzak tutmak adýna alýnan tedbirlerin daha da arttýrýlmasýný istedi. Bonzai'yi özellikle gençler üzerine atýlan bir 'kimyasal bomba'ya benzeten Yurdanur Özzehinli, özellikle Çorum'da Bonzai kullanýmýnýn yaygýn olup olmadýðýnýn, bu konuda okullarda ne gibi eðitici faaliyetlerde bulunulduðunun, Çorum'da kaç kiþinin uyuþturucu tedavisi gördüðünün ve yapýlan tedavilerin ne oranda olumlu sonuçlar verip vermediðinin araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli inceleme ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL Erhan Akar Yurdanur Özzehinli Toplum Destekli Polisten çocuk ziyaretleri Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, çocuklarý bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kiþisel geliþimlerine katkýda bulunmak amacýyla yürüttüðü çalýþmalara devam ediyor. "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Katýlým ve Destek Programý (ÇO- GEP)" kapsamýnda Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri "Duyarlý Aile Mutlu Çocuk" isimli faaliyet adý altýnda yaþ grubundaki 300 çocuðu ve ailesini ziyaret ederek bilgilendirme yaptýlar. Çocuklarýn eðitimlerine destek amacýyla defter, kalem gibi kýrtasiye malzemeleri, ailelerine ise çikolata, kolonya ve duvar saatinden oluþan hediyeler verildi.ayrýca, suça sürüklenen dezavantajlý 100 çocuða müze gezisi düzenlenecek ve sinema izletilecek. Haber Servisi Meclis, Milli Eðitim Danýþma Kurulu üyelerini seçti Ýl Genel Meclisi'nin Toplantýsýnda, Ýl Milli Eðitim Danýþma Kurulu'na iki üye seçimi yapýldý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda Milli Eðitim Müdürlükleri Yönetmeliðinin 24. maddesi uyarýnca Ýl Milli Eðitim Danýþma Kurulu'na Ýl Genel Meclisini temsilen 2 üyenin belirlenmesi amacýyla seçim yapýldý. AK Parti Ýl Genel Meclisi Grubu tarafýndan Ýl Milli Eðitim Danýþma Kurulu için Yurdanur Özzehinli ve Erhan Akar önerildi. Yapýlan seçim sonucunda Yurdanur Özzehinli ve Erhan Akar oy birliðiyle Ýl Milli Eðitim Danýþma Kuruluna seçildiler. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YILDIZ YAÞAM 8 Kelime Avý Buz Gibi Hoþaf Sýcak bir yaz günü Nasreddin Hoca'yý iftara çaðýrmýþlar. Ortaya önce bir tencere soðuk hoþaf gelmiþ. Muzip ev sahibi eline bir kepçe almýþ, misafirlere ise birer tatlý kaþýðý vermiþ.ev sahibi kepçeyle her hoþaf içiþinde :- "Oohhh, öldüüümm" diyormuþ. Hoca ile öteki davetliler ellerindeki küçücük tatlý kaþýklarýyla hoþafý içmeye çalýþýyorlar, ama ne hoþafýn tadýný alýyorlar, ne de susuzluklarýný giderebiliyorlarmýþ. Ortadaki hoþaf tenceresi de bitmek üzere: Hoca dayanamayýp ev sahibine seslenmiþ;- "Efendi" demiþ. "Senin devamlý ölüp ölüp dirilmen bizleri çok üzüyor. Þu kepçeyi ver de senin yerine biraz da biz ölelim!..." Erken teþhis edilemeyen göz Tansiyonu körlüðe sebep oluyor Denizli Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Yavuz Tunç, dünyadaki körlük sebepleri arasýnda ilk sýralarda yer alan glokomun (göz tansiyonu), genellikle göz içi basýncýnýn yükselmesi sonucu görme sinirinin hasara uðramasýyla oluþtuðunu söyledi. Halk arasýnda göz tansiyonu veya karasu olarak da bilinen bu hastalýðýn 40 yaþ üzeri kiþilerde sýk görüldüðünü ve sinsi ilerlediðini ifade eden Tunç, "Bu süre içerisinde glokomlu kiþilerin bir kýsmýnda, hastalýða ait herhangi bir belirti görülmez. Kiþinin görme alaný yavaþ yavaþ daraldýðýndan fark edilmesi çok zordur. Hastalara taný konulduðunda çoðunlukla görme sinirinde onarýlmasý mümkün olmayan hasarlar oluþmuþtur. Glokomdan dolayý meydana gelen optik sinir hasarý ve körlüðün önlenebilmesi için erken teþhis ve erken tedavi kritik rol oynar. Erken tedavi ile görme kaybý önlenebilir. Bu nedenle göz hekimi tarafýndan düzenli aralýklarla yapýlan muayeneler çok önemlidir." Göz tansiyonu her yaþta ve her insanda görülebilmesiyle beraber bazý faktörlerin de görülme riskini arttýracaðýný belirten Tunç 40 yaþ ve üzeri kiþilerde, ailesinde glokom öyküsü olanlarda, þeker hastalarýnda, uzun süreli steroid kullanýmýnda, miyopi ve geçirilmiþ oküler travma ve cerrahi gibi durumlarda göz tansiyonu görülme riskinin arttýðýný vurguladý. Tunç, "Göz içi dokularýn beslenmesinde rol alan, göz içinde devamlý sirkülasyon gösteren aköz hümor sývýsýnýn bir þekilde drenaj yollarýnýn kapanmasý veya dýþa akýmýna karþý direnç oluþmasý nedeniyle göz içi basýncý artar. Bu basýnç artýþý, göz sinirinin beslenmesini bozarak sinir lifi kayýplarýna, görme alanýnda kayýplara ve en sonunda da körlüðe sebep olur." diye konuþtu.göz tansiyonu teþhisinde genellikle ilk ve en önemli bulgunun, normalden yüksek ölçülen göz içi basýncý olduðunu anlatan Tunç, "Bunun yanýnda görme alaný incelemesinde destekleyici ve ilerleyici kayýplar olmasý, sinir lifi hasarýnýn ortaya konmasý ve göz dibi incelemesinde göz sinirinde mevcut çukurlukta geniþlemenin görülmesi gibi bulgularla taný desteklenmektedir. Tedavi kýsmýnda ise ilaç tedavisi, lazer tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Ýlaç tedavisi, ilk ve en sýk kullanýlan tedavi seçeneðidir. Aköz hümor üretimi baskýlanarak veya dýþa atýlýmý arttýrýlarak, göz içi basýncý düþürülerek koruyucu etki saðlanýr. Sonuç olarak glokom taný ve tedavisi açýsýndan özellikle aile öyküsü olan 40 yaþ ve üzeri kiþilerin, düzenli göz kontrolu yaptýrmalarýnýn önemini unutmamak gerekir." þeklinde konuþtu. (CÝHAN) Dizi 22:00 19:55 Kýzýlelma Urfa Ceylanpýnar da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT e katýlmak ve hayatýný Türkiye ye adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da Murad ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya start verir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuklardaki yaz Öksürüðü hafife alýnmamalý Uz. Dr. Seda Öz, öksürüðün çocuklarda sadece kýþ aylarýnda deðil yaz aylarýnda da sýk görüldüðünü söyledi. Öz, "Havlama tarzýndaki öksürük krup hastalýðýna, iç çeker gibi olan öksürük boðmacaya, egzersiz hareket gülme ve aðlama ile artan öksürük astýma iþaret etmektedir." Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Seda Öz, çocuklarda öksürük ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Öksürüðün, çocuklarýn doktora götürülme nedenleri arasýnda ilk sýralarda yer aldýðýný kaydeden Öz, "Öksürük çocuðun ve ailesinin yaþam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Aslýnda bir hastalýk deðil solunum yollarýnýn temizlenmesi için kullanýlan bir refleks mekanizmasýdýr. Solunum yollarýndaki yabancý maddeler ve enfeksiyon sýrasýnda oluþan maddeler öksürük refleksi ile dýþarý atýlmaya çalýþmaktadýr. Öksürüðe neden olabilecek pek çok sebep vardýr. Saðlýklý çocuklar bile gün içinde ara ara öksürebilirler. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile oluþan öksürük çocuklarda sýk görülmektedir." diye konuþtu.öksürük þeklinin hastalýktan hastalýða deðiþiklik gösterdiðini belirten Öz, "Öksürük pek çok hastalýðýn bulgusu olabilmektedir. Nedeni araþtýrýlýrken baþlama zamaný, þekli, ateþ ve kusmanýn eþlik edip etmediði, beslenme ile iliþkisi, balgam varlýðý, ailede astým, tüberküloz öyküsü ve pasif sigara içiciliði sorgulanmaktadýr. Öksürüðün süresi ve þekli nedeninin saptanmasý konusunda önemlidir. Geceleri ortaya çýkan, kuru ve balgamsýz öksürük genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonuna ya da alerjiye baðlýdýr. Geniz akýntýsý, sinüzit ve gastroösefageal reflüye baðlý öksürükler çocuk uykuya daldýktan hemen sonra baþlamaktadýr. Egzersiz, hareket, gülme ve aðlama ile artan öksürük astýma iþaret etmektedir. Kaba, boðuk, havlar tarzda öksürük krupta görülmektedir. Gürültülü, metalik öksürük trakeit denilen solunum yolu enfeksiyonu göstergesi olabilmektedir. Boðmacada öksürük nöbet þeklinde ve haykýrýr tarzdadýr." ifadelerini kullandý. Öksürüðe eþlik eden en sýk þikayetin ateþ olduðunu söyleyen Öz, þunlarý kaydetti: "Öksürük ve ateþ solunum sistemi enfeksiyonlarýnýn göstergesidir. Gribal enfeksiyonlar, sinüzit, geniz eti enfeksiyonu, bronþiyolit ve pnömoni (zatürre) çocuklarda sýklýkla ateþ ve öksürüðe neden olmaktadýr. Öksürük ile birlikte 3 günden uzun süren ateþ, hýzlý nefes alýp verme, nefes alma sýrasýnda hýrýltý, dudaklarda morarma, boðulur tarzda öksürük ve sonrasýnda kusma varsa doktora baþvurulmalýdýr. Ýyi bir öykü, ayrýntýlý fiziki muayene ve uygun tetkikler ile öksürük nedeni bulunabilir ve etkin olarak tedavi edilebilmektedir. Öksürük yakýnmasý olan çocuðun bol sývý tüketmesi ve iyi beslenmesi iyileþmesini hýzlandýrýr. Oda havasýný nemli tutmak ve sigara dumanýna maruz kalmasýný önlemek önemlidir." (CÝHAN) Dizi Muhteþem Yüzyýl Valide Sultan, Sultan Süleyman ýn sefere gitmesini fýrsat bilir. Hürrem in, her geçen gün daha fazla yükselmekte olan sesini kesmek ister. Hürrem e uygun bir talip bulur. Hürrem ise durumdan habersiz; özlemiyle yanýp tutuþtuðu Sultan Süleyman a mektup yazma telaþýndadýr. Sultan Süleyman ise Belgrad yolundadýr. Yol boyunca araya giren duraklarda, seferin aþamalarý tartýþýlmaktadýr. Savaþ divanýnda, seferin hedefi konusunda farklý sesler çýkmaya baþlar. Dizi 20:00 Diðer Yarým Dursun Dede, Esma ve Zeynep'i bir arada gördüðü ve torununu kaçýran Poyraz ý vurmayý kafaya koyduðu için Devran ýn yaptýðý acil bir eylem planýyla Trabzon daki akrabalarýn yanýna gönderilir. Ulaþabildiði herkese kýzýyla ilgili küçük bir bilgi soran Meryem in baskýlarý, Tarýk ý Esma nýn da onayýyla Almanya da uydurma bir adres vermeye mecbur eder. Bunun üzerine Meryem, Almanya'ya gitmek için hazýrlýklara baþlar. ÇARDAK KEBABI IV. Murad Osmanlý tarihinin ilk reformcusu sayýlan Genç Osman, 1618 yýlýnda babasý Sultan I. Ahmet'in vefatý üzerine ve amcasý I. Mustafa'nýn üç aylýk saltanatýndan sonra tahta geçmiþti. Saltanatýnýn 3. yýlýnda kendini kamuoyuna ispatlamak ve güçlü bir padiþah imajý verebilmek için Lehistan üzerine 1621 yýlýnda Hotin Seferine çýkmýþtý. Kanuni Sultan Süleyman'ýn son seferi olan 1566 Zigetvar Seferi'nin üzerinden 55 yýl geçmiþ ve bir padiþah ordunun baþýna ikinci kez geçiyor ve sefere çýkýyordu. Seferde zayýf görülen Lehistan'ýn aðýr bir yenilgiye uðratýlamamasý padiþahý rahatsýz etmiþ, baþarýsýzlýðýn sorumluluðu ocaða yüklenmiþti. Genç Osman seferde ocaðý yakýndan tanýma fýrsatý bulmuþ ve Yeniçeri Ocaðýnýn köklü bir reforma tabi tutulmasý gerektiðine hatta kaldýrýlmasýna karar vermiþti. Ocaðý tekrar düzenlemek için padiþah özetle þu planý yapmýþtý: bir þekilde Ýstanbul'un dýþýna çýkacak, Anadolu'da yeni bir ordu toplayacak ve bu orduyla merkez garnizonu Ýstanbul'da bulunan Yeniçeri Ocaðýný savaþarak ortadan kaldýracaktý. Ýstanbul'dan orduyu arkasýnda býrakarak uzaklaþmanýn yolu ise Hacca gitmekti. Hac bahanesiyle þehirden uzaklaþmak isterken padiþah engellenmiþ, isyan çýkmýþ, geri döndürülmüþtü. Topkapý Sarayý'nda kendini güvende hissetmeyen Genç Osman Yeniçeri Aðasý'na sýðýnacaktýr. Burada soðukkanlýlýða davet edilen ve yatýþtýrýlan padiþah çok geçmeden ve temayüllere aykýrý bir þekilde yakalanmýþ, devamýnda da halka teþhir edilerek ve hakaretamiz muamelelerle Yedikule zindanlarýna götürülmüþtür. Var olan durumun deðiþmesini istemeyen ve varlýklarý sürdürmek isteyen cuntacý grup padiþahýn tutuklu da olsa sað olmasýndan rahatsýz olacaktýr. Malzemeler 1/2 kg. Kuþbaþý Kuzu Eti 2 Baþ Soðan 4 Diþ Sarmýsak 2 Domates 3 Sivribiber 2/3 Su Bardaðý Süt 5 Çorba Kaþýðý Un 1 Yumurta Tuz, Karabiber Kekik 1 Dilim Taze Kaþar Ketçap ya da Salça Yemeðin Tarifi Öncelýkle kuþbaþý kuzu etini; soðan, sarmýsak, domates, biber ile su, tuz ve yaðýný ekleyerek piþirin. Piþen etleri süzerek baþka bir kaba alýn ve kekikleyin. Unu, yumurtayý ve sütü iyice çýrpýn. Un topaklarý kalmamasýna dikkat edin. Krep hamurundan bir kepçe alarak az yaðlanmýþ teflon tavada 3 dakika bir tarafýný, 3 dakika diðer tarafýný olmak üzere piþirin. Tarifler dört kiþilik verildiðinden 4 krep yeterli olacaktýr.krebi bir kaseye koyarak piþen etleri içine yerleþtirin. Kasenin dýþýnda kalan krep hamuruyla aðzýný kaptýn. Kaseyi ters çevirerek tepsiye yerleþtirin.kreplerin üzerine krep bohçasýnýn büyüklüðünde bir dilim taze kaþar koyun. Peynirin üzerine bir miktar salça ya da ketçap koyarak 150 derece fýrýnda peynir eriyene kadar piþirin. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn yolu Herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. (Bill Cosby) 02:50 Pinokyo 05:50 Aþk Bir Hayal 08:40 Adanalý Karadayý Kýzlar ve Annleri Diðer Yarým 17:00 Alemin Kýralý 18:10 Hawaii Five 18:55 Ana Haber 20:00 Diðer Yarým Yerli Dizi 23:20 Þoray Uzun la 7 de 7 04:30 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 06:30 Cennet Mahallesi 07:30 Ayý Kardeþler 08:00 Pepee 10:00 Kezban 12:00 Ender Saraç Ýle Saðlýklý Günler 14:00 Dila Haným 16:30 Fatih Harbiye 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:00 Muhteþem Yüzyýl 08:00Ýnadým Ýnat 08:00 Galip Derviþ 09:30 Sürtük Yerli Dizi 11:30Aliye 10:00 Küç.ük Aða 12:55Hazine 12:00 Çok Güzel 14:50 Hz. Yusuf Hareketler Bunlar 15:50 Benden Sevdalý mýsýn 14:00 Akasya Duraðý 17:50 Ana Haber Yerli dizi 18:45 Hayat Dediðin 16:30 Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:45 Dalgýn Profesör 17:00 Arka Sokaklar Sinema Yerli Dizi 21:30 Haber Saati 19:00 Ana Haber 22:40 Köþeyi Dönen Adam 20:00 Anasýnýn Oðlu 07:00 Sabah Haber 08:15 Ýþimi Seviyorum 08:30 Böyle Bitmesin 10:35 Beni Böyle Sev 13:00 Haber 13:25 Küçük Hanýmefendi 15:10 Aileler Yarýþýyor 16:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Kýzýlelma Yerli Dizi 21:50 Kanlý Elmas 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:10 Küçük Gelin Yerli Dizi 20:00 Þefkat Tepe 23:00 Davetsiz Misafir

9 9 "Kur'an okunduðu zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki size merhamet edilsin." (A'raf, 7/204) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ALLAH (c.c.) SEVGÝSÝ Sevgi, Allah (c.c.)'ýn insanlara verdiði en büyük nimetlerden biridir. Her insan hayatý boyunca çok sevdiði, güvendiði, kendisine yakýn hissettiði kiþilerle birlikte olmak ister. Allah (c.c.)'ýn verdiði nimetlerin bir çoðu, asýl deðerini, gerçek sevgilerin ve dostluklarýn yaþandýðý ortamlarda bulur. Örneðin; gördüðü güzel bir manzaradan zevk alan bir insan, duyduðu heyecaný sevdiði biriyle paylaþmak ister. Ayný þekilde mükemmel bir ziyafet sofrasý ya da en güzel, en gösteriþli ev bile, tek baþýna iken bir insana çok fazla çekici gelmeyebilir. Çünkü Allah (c.c.) insan fýtratýný, sevmekten ve sevilmekten zevk alacak, dostluktan ve yakýnlýktan hoþlanacak þekilde yaratmýþtýr. Kur'an ahlâkýný yaþayan insanlarla bir arada olmak, onlarla dostluðu ve sevgiyi yaþamak ise, iman eden bir insana birçok nimetten çok daha fazla zevk verir. Bu nedenle Allah (c.c.)'ýn sevdiði ve hoþnut olduðu kullarýna vadettiði cennet, gerçek sevginin, dostluðun ve yakýnlýðýn sonsuza kadar büyük bir coþku ile yaþanacaðý olaðanüstü güzellikte bir yerdir. Allah (c.c.)'ýn Kur'an'da cennet hayatýna dair verdiði haberlerde hep neþe, arkadaþlýk, sevgi, muhabbet, güzel söz ve huzurdan bahsedilmektedir. Sevgi ve dostluðu engelleyecek her þey cennetteki insanlardan uzak tutulmuþtur. Örneðin, Allah (c.c.) bir ayetinde cennete girecek olan müminlerin kalbinden 'kin'den ne varsa alýndýðýný bildirmiþtir. (1) Kýskançlýk, düþmanlýk, rekabet, öfke, darýlma, alýnma gibi sevgiyi ve dostluðu engelleyen bütün kötü özellikler cennetin dýþýnda kalacaktýr. Cennette yaþayacak olan Müslümanlarýn önemli özelliklerinden biri, onlarýn dünya hayatýnda iken de, tüm peygamberleri, Allah (c.c.)'a iman eden, ibadet için çaba gösteren her Salih insaný ve geçmiþte yaþamýþ bütün Müslümanlarý çok sevmeleridir. Ýman edenler Allah'ýn rýzasýný kazanmak için çaba gösteren tüm Salih müminlere yakýnlýk duyar, onlarý kendilerine yakýn birer dost ve veli edinirler. Her koþulda ve kayýtsýz þartsýz onlarla birlikte olmaktan büyük zevk alýrlar; bütün Müslümanlara vefa ile baðlýdýrlar. Allah Teala, müminlerin kalplerindeki imanlarýndan, Allah (c.c.) korkularýndan kaynaklanan bu güzel sevgiye ve Rabbimiz'e olan içten baðlýlýklarýna karþýlýk, onlarý sevginin ve sadakatin en güzel mekaný olan cennetle ödüllendirecektir. Müminlerin kalplerindeki sevginin asýl kaynaðý ise Allah (c.c.)'a olan derin sevgileridir. Bu sevgiye, 'Muhabbetullah' denir. Müminler, Allah (c.c.)'ý çok severler ve hayatlarýnýn her anýnda Allah (c.c.)'ýn sevgisini ve rýzasýný kazanmak için ciddi bir çaba gösterirler. (1) A'raf Sûresi, /43. ESMAÜL HÜSNA EL-HAKÝM "Hükmeden, iþleri saðlam ve hikmetli olan" manasýna gelen el-hakim ismi cemili Kur'aný kerimde 91 defa geçmekte. Kur'aný Hakim, Allah kelamý olmasý nedeniyle lafzý manasý gayet muhkem=saðlam, emir ve yasaklarý hikmetli olduðundan Kur'aný Hakim, zikri hakim, Kitabý Hakim olarak isimlendirilmiþtir. (Yasin 2, Ali Ýmran 58, Yunus 1, Lokman 2) Hakim olan Rabbimizin yarattýðý her þey hikmetlidir. Boþ, gayesiz, faydasýz bir þey yaratmamýþtýr. Yarattýðý en küçük zerreden en büyüðüne kadar saðlam ve güzel yaratmýþtýr. Yarattýðý her þeyde saðlamlýk, güzellik ve faydalýlýk hedeflenmiþtir. Kur'aný Hakimin 1400 yýllýk zaman içinde içine bir tek harf sokulamamýþ, bir tek harf çekilememiþtir. Bir atomun saðlamlýðý, estetiði ve faydalýlýðý günümüzde yeni anlaþýldý. Halbuki Hakim olan Allah onu binlerce yýl önce yaratmýþtý. Hakime iman eden bir mü'min yaratýlan her þeyin bir hikmete binaen yaratýldýðýný bilir ve hiçbir þeyi israf ve imha etmez. Yaptýðý her þeyin saðlam, estetik ve faydalý olmasýna dikkat eder. Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Ya Rabbenâ, Ya Ýlâhenâ ve ya Mevlânâ! Ýþlerimizi kolaylaþtýr.. bizi, anne-babalarýmýzý, büyüklerimizi, hocalarýmýzý, arkadaþlarýmýzý, dostlarýmýzý, üzerimizde hakký bulunan kimseleri ve cümle ümmet-i Muhammed'i maðfiret buyur! ALLAH'A KARÞI KULLUK GÖREVÝMÝZ OLARAK DUA Sözlükte, "çaðýrmak, istemek, yardým dilemek" anlamlarýna gelen "dua"; dinî bir kavram olarak, aciz ve zayýf olan kulun, bütün benliðiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratýcý'ya yönelerek, hâlini O'na arz etmesi ve her türlü ihtiyacý için O'nun engin lütuf ve merhametine sýðýnmasýdýr. Acizliðini, zayýflýðýný ve fakirliðini itiraf eden kul, dua vasýtasýyla gücü her þeye yeten ve her þeyin sahibi olan Yüce Allah ile aracýsýz irtibat kurar, O'na niyazda bulunur ve O'nun himayesine iltica eder. Ýnsanýn, edâ etmekle sorumlu olduðu tüm ibadetlerin, özü itibariyle kendisiyle Rabbi arasýnda irtibat kurmayý veya var olan irtibatýn güçlenmesini hedeflediðini düþünürsek dua, bunu hemen ve dolaysýz gerçekleþtirdiði için Peygamber Efendimiz tarafýndan "ibadetlerin özü" (Tirmizî, Daavat, 1) olarak nitelendirilmiþtir. Dua, ibadetlerin özü olmasý yönüyle insanoðlunun yaratýlýþ gayesini de temsil etmektedir. Zira Yüce Yaratýcýmýz, insanlarý ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattýðýný ifade buyurmaktadýr. (Zâriyât, 56) "(Rasûlüm!) De ki: duanýz olmasa, Rabbim size ne diye deðer versin!" (Furkân, 77) ifadeleriyle de Yüce Rabbimiz, bu gerçeðe iþaret etmektedir. Bize þah damarýmýzdan daha yakýn olan ve içimizden geçirdiklerimizi bilen (Kâf, 16) Rabbimiz, bizleri kendisine dua etmeye çaðýrmakta ve dua ettiðimiz takdirde bunlara karþýlýk vereceðini haber vermektedir. (Bakara, 186; Mü'min, 14) Yüce Allah, kendisine, yalvara-yakara, gizlice, azabýndan korkarak ve rahmetini umarak (Arâf, 55-56), güzel isimleriyle (Arâf, 180), ihlas ve samimiyetle (Mü'min, 65), sabah-akþam (Kehf, 28), yan yatarken, otururken veya yürürken (Âl-i Ýmrân, 191; Yunus,12) dua edebileceðimizi bildirmektedir. Atýflarda bulunduðumuz ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz, dua ederken dikkat etmemiz gereken hususlarý bizlere anlatýrken, talim buyurduðu hâl üzere kendisine her yerde ve her zaman duada bulunabileceðimizi haber vermektedir. Kur'an-ý Kerim'de, peygamberlerin dilinden zikredilen dualara baktýðýmýzda, Allah hakkýnda hüsn-ü zan sahibi olmamýz gerektiðini (Meryem, 4, 48), duaya Yüce Rabbimizi övgü ve kusurlarýmýzý itirafla baþlamamýzýn uygun olacaðýný öðrenmekteyiz. (Enbiyâ, 87; Kasas, 16) Kur'an-ý Kerim, insanoðlunun zorluk ve sýkýntý anlarýnda Rabbine içtenlikle yönelerek dua ettiðini (En'am, 63), ancak sýkýntýsý kaldýrýldýðýnda sanki hiç Allah'a bu sýkýntýsýndan dolayý dua etmemiþ gibi geçip gittiðini anlatýrken böyle kimselerin haddi aþan kimseler olduðunu ifade etmektedir. (Yunus, 12) Ýnanmayanlarýn hoþuna gitmese de dindar ve ihlâslý olarak (Mü'min, 14), Allah'ýn rýzasýný umanlarla birlikte duada sebat etmemiz, bizlere öðütlenmektedir. (Kehf, 28) Yüce Allah, yalnýzca kendisine dua edip ve yalnýzca kendisinden yardým dilememiz gerektiðini bildirirken, kendisi dýþýnda el açýlanlarýn hiçbir þekilde dualara icabet edemeyeceðini misal yoluyla þöyle anlatmaktadýr: "El açýp yalvarmaya lâyýk olan ancak O'dur. O'nun dýþýnda el açýp dua ettikleri, onlarýn isteklerini hiçbir þeyle karþýlamazlar. Onlar, ancak aðzýna gelsin diye suya doðru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu aðzýna götürmedikçe) su onun aðzýna girecek deðildir. Ýnanmayanlarýn duasý kuþkusuz hedefini þaþýrmýþtýr." (Ra'd, 14) Peygamber Efendimiz de en küçüðüne varýncaya kadar tüm ihtiyaçlarýmýzý Rabbimizden istememiz gerektiðini (Tirmizî, Daavât, 149), bizlere öðütlerken, Allah'ýn kendisinden istenmesini sevdiðini (Tirmizî, Daavât,126), kendisinden istemeyenlere ise gazab edeceðini (Tirmizî, Daavât, 3) haber vermiþtir. Örnek yaþantýsýyla ve güzel sözleriyle her alanda bizlere rehberlik edip yolumuzu aydýnlatan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), dualarýmýzýn Allah (c.c) tarafýndan hüsnü kabul ile karþýlýk görmesi için þu hususlara dikkatimizi çekmiþtir: Sýla-i rahmi gözeterek ve günahlardan uzak durarak duada bulunduðumuz takdirde Yüce Allah, ya dileðimizi gerçekleþtirmek veya günahýmýzý affetmek suretiyle duamýza icabet edecektir. (Tirmizî, Daavat, 126) Sevgili Peygamberimiz gece yapýlan dualarýn müstecâb olduðunu þu sözleriyle müjdelemektedir: "Her gece, Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasýna iner ve; "Kim Bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim Benden bir þey istemiþse onu vereyim. Kim Bana istiðfarda bulunursa ona maðfirette bulunayým" der." (Buhârî, Teheccüd, 14; Daavât, 13) Efendimiz ayrýca, "En çok kabule mazhar olan dua hangisidir?" sorusuna: "Gecenin sonunda yapýlan dua ile farz namazlarýn ardýndan yapýlan dualardýr!" þeklinde cevap vermiþtir. (Tirmizî, Daavât, 80) Yine Efendimiz, abdestli bir þekilde Rabbini zikrederek uyuyan ve gece kalkarak dünya ve ahirete dair bir konuda dilekte bulunanýn dileðini Allah'ýn kabul edeceðini (EbûDâvud, Edeb, 105) bildirmiþtir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ezan okunurken, savaþ esnasýnda (EbûDâvud, Cihâd, 41), ezanla kamet arasýnda (Tirmizî, Salât, 46), secde esnasýnda (Müslim, "Salât", 215), müminlerin birbirlerinin gýyabýnda (Müslim, Zikr, 88) yaptýklarý dualarla, mazlumun, yolcunun ve babanýn evlâdýna yaptýðý duanýn (Tirmizî, Birr, 7) makbul ve müstecâb olan dualardan olduðunu bildirmiþtir. Duada elleri açarak kaldýrma ve sonunda yüzümüze sürme (EbûDâvud, Salât, 358; Tirmizî, Daavât, 11) gibi birtakým þeklî hususlara dikkat çeken Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), "Rabbiniz hayydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldýrdýðý zaman, O, ellerini boþ çevirmekten haya eder." (Tirmizî, Daavât, 118) þeklinde buyurmak suretiyle, Rabbimizin ne denli engin rahmet sahibi olduðunu bizlerin dikkatine sunmuþtur. Duaya, Allah'a hamd ve senâ, Peygamber Efendimize salât ve selâm ederek baþlamak (Tirmizî, Daavat, 66), "amîn" sözcüðüyle son vermek (EbûDâvud, Salât, 172), dua esnasýnda sesini yükseltmeksizin (Buhârî, Daavât, 50), duayý ýsrarcý ve kesin bir üslupla (Buhârî, Daavât, 21), üçer defa tekrar ederek yapmak (EbûDâvud, Salât, 361) ve dua yaptýktan sonra, "dua ettim de, duam kabul edilmedi" gibi sözler sarf etmek suretiyle acele etmemek (Buhârî, Daavât, 22) gibi hususlar, Peygamberimizden dua âdâbýyla ilgili olarak bize ulaþanlar arasýndadýr. Lânet etmeyi ve bedduada bulunmayý hoþ görmeyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Kendinize, çocuklarýnýza, hizmetçilerinize ve mallarýnýza beddua etmeyin. Ola ki, Allah'ýn dualarý kabul ettiði saate rast gelir de, istediðiniz kabul ediliverir." (EbûDâvud, Salât, 362) Kendisi ve kocasý için dua isteyen bir kadýna, "Allah sana da, kocana da rahmet etsin!" diye dua buyuran Peygamber Efendimiz, dualarýmýzda Allah'tan hayýrlý isteklerde bulunmamýzýn önemine iþaret etmiþtir. (EbûDâvud, Salât, 363) Sevgili Peygamberimizin özlü dualarýndan birkaç örnekle konumuza son verelim. "Allah'ým! Dinimi doðru kýl, o benim iþlerimin ismetidir. Dünyamý da doðru kýl, hayatým onda geçmektedir. Ahiretimi de doðru kýl, dönüþüm orayadýr. Hayatý benim için her hayýrda artma vesilesi kýl. Ölümü de her çeþit þerden kurtularak rahata kavuþma kýl." (Müslim, Zikr, 71) "Allah'ým! Senden dinde sebat etmeyi, doðruluða da azmetmeyi istiyorum. Keza nimetine þükretmeyi, sana güzel ibadette bulunmayý taleb ediyor, doðruyu konuþan bir dil, eðriliklerden uzak bir kalb diliyorum. Allahým! Senin bildiðin her çeþit þerden Sana sýðýnýyorum, bilmekte olduðun bütün hayýrlarý Senden istiyorum, bildiðin günahlarýmdan Sana istiðfar ediyorum!" (Tirmizi, Daavât, 22) "Allah'ým! Acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, düþkünlük derecesine varan ihtiyarlýktan, cimrilikten Sana sýðýnýrým. Keza, kabir azabýndan Sana sýðýnýrým. Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sýðýnýrým." (Buhârî, Daavât, 38, 40, 42) "Allah'ým! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden baþka ilâh yoktur. Günahým için affýný dilerim, rahmetini taleb ederim. Allah'ým ilmimi artýr, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptýrma. Katýndan bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin." (EbûDâvud, Edeb, 108) Y. Seracettin Baytar "Allahým! Öfkenden rýzana; cezandan affýna sýðýnýrým. Senden yine sana sýðýnýrým. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasýl övdüysen öylesin." (Müslim, "Salât",222 ) SAHABE HAYATI HZ. EBU SAÝD EL-HUDRÝ (r.anh) Ashâb-ý kirâmýn fakihlerinden biri. Sa'd b. Mâlik b. Sinan b. Ubeyd, Adiyy b. Neccâr kabilesindendir. Babasý, Medine'de Ýslâm'ýn tebliði baþladýðýnda müslüman olmuþ, Ebû Said müslüman bir ailede dünyaya gelmiþtir. Ebû Said el-hudrî, Rasûlullah'ýn hadislerinden binden fazla rivayet eden Ebû Hureyre, Abdullah b. Ömer, Enes b. Mâlik, Ümmü'l-Mü'minin Âiþe, Abdullah b. Abbâs, Cabir b. Abdillah el-ensârý, ile birlikte Muksirun adý verilen sahâbelerden biridir. Bu yedi sahâbî, onaltýbinden fazla hadis rivâyet etmiþtir. Ebû Saîd el-hudrî bin yüz yetmiþ hadis rivâyet etmiþtir. Bunlardan kýrküç tanesi Buhâri ve Müslim'de yirmi altýsý yalnýz Buhâri'de, elliikisi yalnýz Müslim'de, diðerleri öteki hadis kitaplarýnda bulunmaktadýr (Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarý, Tecrid-i Sarih Tercüme ve Þerhi, I, 26 Mukaddime). Ebû Saîd, Medine'de Mescid'i Nebevî'nin inþasýna katýlmýþ, Bedir gazasýnda küçük olduðundan bulunamamýþ, onüç yaþýnda Uhud gazasýna babasý ile katýlmýþ ve bu savaþta babasý Mâlik þehid olmuþtur. Babasýnýn ölümünden sonra ailesinin geçimi ona kalmýþ ve önceleri açlýk çekmiþ, karnýna taþ bâðlamýþtýr. Ailenin kadýnlarý, "Kâlk dâ Râsûlullâh'â git, ondan bir þey iste, herkes istiyor" dediklerinde önce gitmemiþ, sonra Rasûlullah'ýn huzuruna gittiðinde onun þu hutbeyi irâd ettiðini görmüþtür: ''Ýstiðna gösteren ve iffeti muhâfaza eden insanlarý Cenâb-ý Hak âlemden müstaðni kýlar." Bu sözü duyduktan sonra bir þey istemeye cesaret edemeden dönmüþtür. Bunun sonrasýný kendisi þöyle anlatýr: "Rasûl-i Ekrem'den bir þey dilemeyerek döndüðüm halde Cenâb-ý Hak bize rýzkýmýzý gönderdi. Ýþimiz o kadar yoluna girdi ki, Ensar içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 449) Hz. Ömer ve Osman devirlerinde Medine'de fetvâ vermiþ, Hz. Ali devrinde Nehrevan savaþýnda bulunmuþtur. Haricilere iliþkin þu rivâyeti vârdýr:bir gün Rasûlullah bir þeyleri taksim ederken bir adam geldi ve ona: "Yâ Râsûlullâh, âdalet üzere hareket et" Râsûlullâh, "Ben adalet etmezsem kim eder?'' buyurdu. Hz. Ömer adamýn kellesini uçurmak istedi. Rasûlullah buyurdu ki: "Hayýr býrak. Onun öyle arkadaþlarý olacak ki, onlar sizin namazlarýnýzý, oruçlarýnýzý beðenmeyecek, fakat onlar bir ok yayýndan nasýl çýkarsa dinden öyle çýkacaklar. Bunlarýn içinde öyle bir adam bulunacak ki, memelerinden biri kadýn memesi gibidir. Bunlar, insanlar bir fetret içinde iken zuhur edeceklerdir." Ve o sýrada bu adam hakkýnda þu âyet nâzil oldu: ''Adamlar içinde öyleleri vardýr ki, sen sadakayý daðýtýrken seni kaþla gözle muâheze ederler.'', "Sadakalar hakkýnda sana dil uzatanlar vardýr. Onlara verilirse hoþnut olurlar, verilmezse hemen öfkeleniverirler. Eðer onlar Allah ve Rasûlü'nün kendilerine vermiþ olduklarý þeylere razý olsalar ve 'Allah bize yeter; O ve Rasûlü bol nimetinden bize verecektir; doðrusu biz Allah'a gönül baðlayanlardanýz' deselerdi daha hayýrlý olurdu" (et- Tevbe, 9/58-59). Ebû Said bu hadisi naklettikten sonra þöyle demiþtir: "Þehâdet ederim ki, Rasûl-i Ekrem bu sözleri söylemiþ, yine þehâdet ederim ki, bu adamý Hz. Ali katletmiþti. Bu adam teþhis olunurken vakta yerinde bulundum, onun Rasûl-i Ekrem'in tarif ettiði gibi olduðunu gördüm." Hicretin 36. yýlýnda olan bu olaydan sonrâ Ebû Sâid 60. yýlda Kerbelâ faciasýna þâhit olmuþtur. 63. yýlda Medine halký isyan edince ve Yezid'e karþý çýkarak Abdullah b. Hanzala'yâ bey'at edince Ebû Said de bu harekete, katýlmýþtýr Ancak Yezid'in kuvvetleri ile Medineliler çarpýþýrken iki tarafýn da bu savaþtan bezgin olmasý ve Ebû Said el-hudri'nin silahýný býrakmasý ve esir olarak Þam'â götürülerek orada Yezid'e bey'at etmesi, Abdullah b. Ömer ile arasýnýn açýlmasýna yol açmýþtýr. Abdullah ona: 'Sen iki emire mi bey'at ettin?' demiþ, Ýbn Ömer buna müteessir olmuþ ve, "Nass, bir emir etrafýnda toplanmadan iki emire bey'at doðru deðildir" demiþtir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 111, 29-30). Ebû Said, H. 74 yýlýnda seksenbir yaþýnda vefât etmiþtir. Ashâbýn fakih ve âlimlerinden olan Ebû Said'in Abdurrahman, Hâmza ve Sâîd adýnda üç çocuðu olmuþtur. Ebû Saîd'in rivâyetlerini nakledenler arasýnda Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. Abbâs, Enes b. Mâlik, Ýbn Ömer, Ebû Katâde, Ebû Tufâyl, Saîd b. el- Müseyyeb, Târýk b. Þihâb, Atâ, Mücâhid... bulunmaktadýr. Talebelerinden Kuz'a Ebû Saîd'e, Rasûlullah'ýn namaz kýlma þeklini sorduðunda Ebû Said þöyle demiþtir: "Rasûli Ekrem öðle namazýna durduklarý zaman birimiz kalkar, Baki'ye gider, ne iþi varsa görür, ondan sonra evine gelir, abdestini tazeler, sonra mescide döner, Resul-i Ekrem'i birinci rekâtta bulurdu" (Ahmed b. Hanbel, a.g.e., 111, 35).

10 10 "10 Aðustos'ta Türkiye'nin dünyadaki aðýrlýðýný koruyacaðýz" Ümmet için yürüdüler Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi "Ümmet Yürüyüþü" gerçekleþtirdi. Stadyum önünde toplanan vatandaþlar sloganlar atarak Gazi Caddesinde PTT önüne kadar yürüdüler. Burada konuþan Anadolu Gençlik Derneði Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Birleþmiþ Milletler veto gücü olan beþli çetenin mensuplarýndan Çin, Doðu Türkistan'da her gün Müslüman kaný akýtmaya devam ettiklerini söyledi. Doðu Türkistan'da yaþayan 45 milyon Müslümanýn sadece Müslüman olduklarý için Çin hükümeti tarafýndan tamamen yok edilmek istendiðini kaydeden Uyanýk, "Doðu Türkistan'da yapýlan katliamlarýn ve iþlenen cinayetlerin haber ve görüntülerinin dünyaya ulaþmamasý için her türlü bilgi akýþýný engellemeye çalýþýlýyor. Suriye ve Irak'ta tamamen ABD ve Ýsrail hesabýna çalýþan bir takým örgütlerin vahþeti sürüyor. Baþta Türkmenler olmak üzere bölgedeki tüm gruplar bu örgütlerin tehdidi altýnda yaþam mücadelesi veriyor. Mezhep ya da yöntem farklýlýklarýný bahane edere Müslüman kaný Köse, Ulukavak'ta vatandaþla buluþtu Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için çalýþmalarýna devam eden AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý mahallelerde halk ile buluþmaya devam ediyor. Ulukavak Mahallesinde bulunan Paþa Kýraathanesinde vatandaþla buluþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, "Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesini isteyen tek parti AK Partidir. Burasý önemli neden? Çünkü bu millete güvenen tek parti AK Partidir" "Bugüne kadar Genel Baþkanýmýz, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan millet gibi düþündü, millet gibi yaþadý dökmekten çekinmeyen bu örgütlerin Ýsrail'e karþý tek bir hamle yapmamalarý hangi güçler tarafýndan finanse edildiklerini göstermektedir. Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de ABD'nin Ýnsansýz Hava Araçlarý marifetiyle iþlediði cinayetler son bulmuþ deðildir.orta Afrika Cumhuriyeti'nden Arakan'a, Libya'dan Srilanka'ya Müslümanlarýn yaþadýðý coðrafyalarda sistematik bir þekilde terör olaylarý sürmektedir. Diðer taraftan küresel terör örgütü Ýsrail, toprak iþgaline ve vahþete devam ediyor. Ýsrail'in 8 Temmuz'dan itibaren þiddetini artýrarak sürdürdüðü saldýrýlarda þehit olan Müslümanlarýn sayýsý iki bine yaklaþtý. Yaralýlarýn sayýsý ise on bin civarýnda þehitler ve yaralýlarýn çoðunu çocuklar ve kadýnlar teþkil ediyor. Öte yandan küresel terör örgütü Ýsrail, saðlýk merkezlerini, ambulanslarý, okullarý ve camileri vurmayý da sürdürüyor. Binlerce ev bombardýmanla yerle bir edilmiþken otuz binden fazla ev de hasarlý vaziyette. Film yýldýzlarýndan sivil toplum kuruluþlarýna birçok kiþi ve kurum küresel terör örgütü Ýsrail'i kýnayan ve lanetleyen açýklamalar yapýyor. Baþta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yirmi günü aþkýn bir zamandýr yapýlan tüm gösterilere, basýn açýklamalarýna ve resmi demeçlere karþýn þýmarýk ve küstah Ýsrail, çocuk ve kadýn öldürmeye devam ediyor. Kurulduðu günden bu zamana iþgali ve vahþeti politik dit tarz haline getirmiþ olan küresel terör örgütü Ýsrail'in kýnama, lanetleme ve gösterilerden ötürü en ufak bir endiþeye kapýlmadýðý ve de en küçük bir geri adam atmadýðý açýktýr. Küresel terör örgütü Ýsrail'in bu kendinden emin oluþunda uluslararasý kuruluþlarýn tutumlarýnýn nasýl olacaðýnýn bizzat Ýsrail tarafýndan bilinmesinin payý vardýr, Ýsrail ile olan iliþkilerde, hükümetlerin ve resmi yetkilerin yapabileceklerinin sýnýrlarý daha önceden belirlenmiþ gibidir. Bekir Uyanýk Küresel terör örgütü Ýsrail'den ve onu himaye eden uluslararasý kuruluþlardan insanlýða dair bir duyarlýlýk beklemiyoruz. Daha açýkçasý Birleþmiþ Milletlerin, Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa Birliði'nin Ýsrail'e bir yaptýrým uygulayacaklarýný düþünmüyoruz. Bunu bir ihtimal olarak dahi saymýyoruz. Çünkü Ýsrail'in varlýðý, Birleþmiþ Milletler, Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa Birliði ile mündemiçtir. Ýslam Ülkelerinde iktidarlarýn küresel- terör örgütü Ýsrail'i lanetlemeyi bir seçim stratejisine ya da halk desteðini koruma stratejisine dönüþtürmeleri ise kabul edilemez. Bu iþgal ve vahþeti onaylamanýn en kirli yoludur. Böyle bir stratejinin olmadýðýnýn ispatý ise sembolik tutum ve davranýþlardan deðil daha etkin yaptýrýmlardan geçer. Baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn ve ülkelerin yapýlan katliamla ilgili olarak Ýsrail'in savunma hakký tabirini kullanmasýna en sert biçimde tepki gösterilmelidir. Ýsrail'in katýlacaðý her türlü uluslararasý etkinlik Türkiye tarafýndan boykot edilmelidir. Biz inanýyoruz ki Ramazan'ý ve Bayram'ý kana bulayan Ýsrail, en kýsa zamanda hem tarihten hem de haritadan sokulup atýlacaktýr" Bahadýr YÜCEL ve bu millet için ne gerekiyorsa onu yaptý. Birileri gibi ona emredilenleri deðil, sadece millet adýna hizmet etmiþ ve etmeye de devam edecektir inþaallah. Bu sebeple siz ona milletin adamý diyorsunuz" diyen Köse, "Bugün geldiðimiz süreçte 2007'de milletin Cumhurbaþkaný seçmesini istemeyenler bugün yüzsüzlük yapýyor, o gün millete güvenmeyenler bugün milletin huzuruna ortak aday diye, adýný çatý adayý koyduklarý bir aday çýkardýlar. Onu bu millet tanýyor mu? Hayýr. Milleti geçin, istiþare ettik dedikleri adayý vekilleri bile tanýmýyor bilmiyor. Peki kiminle istiþare ettiniz? Kimse ile. Onlarýn aðababalarý söyledi, bunlarda çýkarttý. Dediler ki 10 dan fazla parti birleþtik, o onunda yarýsý zaten tabela partisi. Millete öyle empoze ediyorlar ki tabanda birleþmiþler. Hayýr, tabanda halk Sadece Tayyip Erdoðan'da ittifak etmiþtir" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Hamza Karataþ Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ 10 Aðustos'ta yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgili "Türkiye tarihinde ilk defa halk kendi cumhurbaþkanýný seçecek. Böyle önemli bir seçimde herkes mutlaka sandýða gitmeli ve ilk defa Cumhurbaþkaný seçme hakkýný kullanmalýdýr. Çünkü Türkiye'ye umut baðlayan dünyanýn gözü bu seçimdedir" Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ düzenlenen basýn toplantýsýnda Cumhurbaþkaný seçimi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Toplantýya AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarý da katýldý. 10 Aðustos'ta yapýlacak seçimlerde ilk defa halkýn kendi cumhurbaþkanýný seçeceðini kaydeden Karataþ, böyle tarihi bir seçimde herkesin anayasal seçme hakkýný kullanmasý gerektiðini ifade etti. Ýlçe halkýna 10 Aðustos'ta mutlaka sandýða gitmeleri çaðrýsýnda bulunan Baþkan Karataþ þu ifadeleri kullandý: "Türkiye tarihinde ilk defa millet kendi cumhurbaþkanýný seçecek. Bu nedenle 10 Aðustos'ta yapýlacak seçimlerde hep birlikte tarihe tanýklýk edeceðiz. Böyle önemli bir seçimde anayasal hakkýmýz olan seçme hakkýmýzý mutlaka kullanmalýyýz. Kendi oyumuzu kullandýðýmýz gibi çevremizdekileri de sandýða gitmeleri yönünde teþvik etmeliyiz. Ýnanýyoruz ki Türkiye genelinde seçime katýlým oraný da bu tarihi seçimde tarihi bir rekora ulaþacak ve millet olarak kendi Cumhurbaþkanýný seçme gururunu hep birlikte yaþayacaðýz." Dünya'da zulüm gören bütün ülkelerin Türkiye'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimine umut baðladýðýný ifade eden Karataþ, "Ülkemiz ne yazýk ki çok karanlýk süreçlerden geçti. Milletimiz sürekli yoksullukla, ekmek kuyruklarýyla mücadele etti. Bu gün çok þükür bu karanlýk günler geride kaldý. Artýk ülkemizde istikrar var huzur var. Bu gün nihayet milletimiz mutlu. Ancak Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, daha birçok coðrafyanýn mazlum halký huzura hasret. Onlarýn da huzur için umut baðladýðý tek bir ülke var; Türkiye, tek bir lider var; Recep Tayyip Erdoðan. Bu nedenle 10 Aðustos'ta yapýlacak seçim sadece bizim için deðil bütün dünya için önem taþýyor. Türkiye'ye umut baðlayanlar kadar, Türkiye'nin huzurunu istemeyenlerin de gözü bu seçimde olacak. Dolayýsý ile tüm Dünyanýn gözü bu seçimde olacak. Biz millet olarak 10 Aðustos'ta sandýða giderek tarih yazacaðýz, Türkiye'nin gücüne güç katarak dünyadaki aðýrlýðýný koruyacaðýz. Bize umut baðlayanlarýn umudunu da boþa çýkarmayacaðýz" diye konuþtu. Haber Servisi Günay Kaya'dan kurum ziyaretleri Toç Bir-Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi" konulu konferans için geldiði Çorum'da tarým-ormancýlýk hizmet koluna baðlý kurumlarý ziyaret etti. Günay Kaya ilk olarak Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Toç Bir-Sen Genel Baþkaný Günay Kaya ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Þahin Deðirmen, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Çorum Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürü Süleyman Toðrul, Tarýmsal Alt Yapý ve Arazi Deðerlendirme Þube Müdürü Vasfi Dolak, Toç Bir Sen Þube Baþkaný ve ayný zamanda Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Yusuf Þahinbaþ'da katýldý. Genel Baþkan Günay Kaya beraberindekilerle Çorum Orman Ýþletme Müdürü Sayým Orhan Çatalçam ve Çorum Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar'ý da makamlarýnda ziyaret ederek, yeni görevlerinde baþarýlar dilediler. Kaya ve beraberindekiler son olarak Memur Sen Ýl Temsilciliðini ziyaret ettiler. Yýlmaz MERT Meyve suyunda þekere son Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, meyve sularýnda ilave þeker kullanýmýný yasakladý. Bakanlýk, 31 Aralýk 2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlere 31 Aralýk 2015 tarihine kadar uyum süresi verdi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Türk Gýda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Teblið, meyve suyu ve benzeri ürünlerin tekniðine uygun ve hijyenik þekilde üretilmesi, hazýrlanmasý, iþlenmesi, muhafazasý, depolanmasý, taþýnmasý ve pazarlanmasýný saðlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemeyi amaçlýyor. Teblið; meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu, meyve nektarý, meyve püresi ve meyve püresi konsantresini kapsar. -ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ- Teblið ile meyve suyu özellikleri belirlendi. Buna göre ayný tür meyveden iþleme sýrasýnda uygun fiziksel iþlemlerle ayrýlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel iþlemlerle meyve suyuna geri kazandýrýlabilecek. Turunçgil meyve suyu, meyve etinden (endokarp) gelmesi gerekecek. Misket limonu suyu, bütün haldeki meyveden elde edilebilecek. Meyve suyunun, çekirdekli, tohumlu ve kabuklu meyvelerden üretildiði durumlarda; çekirdek, tohum ve kabuk bileþenleri veya parçalarý meyve suyu içine dahil edilmeyecek. Ancak iyi üretim uygulamalarý ile çekirdek, tohum ve kabuk bileþenleri veya parçalarýnýn uzaklaþtýrýlamadýðý durumlarda bu koþul aranmayacak. Meyve suyu üretiminde, meyve suyu ile meyve püresi karýþtýrýlabilecek. Meyve suyu ve püresinde etil alkol miktarý 3 g/l'yi, uçucu asit miktarý 0.4 g/l'yi ve laktik asit miktarý 0.5 g/l'yi geçemeyecek. -31 ARALIK 2014'E KADAR UYUM SÜRESÝ- Teblið ile Türk Gýda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliði yürürlükten kaldýrýldý. Bugüne kadar faaliyet gösteren gýda iþletmecileri 31 Aralýk 2014 tarihine kadar bu Teblið hükümlerine uymak zorunda olacak. Faaliyet gösteren gýda iþletmecileri tarafýndan yürürlükten kaldýrýlan Teblið hükümlerine uygun ürünler, 31 Aralýk 2014 tarihinden önce piyasaya arz edilmek koþulu ile 31 Aralýk 2015 tarihine kadar piyasada bulunabilecek. Teblið bugün itibarýyla yürürlüðe girdi.

11 YILDIZ SPOR 11 Vali Baþköy'den malzeme talimatý Destek ve nezaket ziyaretlerini sürdüren Ulukavakspor yönetimi dün Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ýlhan Kýlýç baþkanlýðýnda ki Ulukavakspor yönetimi, Vali Baþköy'den destek istedi. Vali Sabri Baþköy'e hedefleri hakkýnda bilgiler veren Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç, BAL Ligi'nde ilimizi en iyi þekilde temsil edeceklerini belirtirken ligde ilk hedeflerinin kalýcý olmak olduðunu söyledi. Herkesin benimseyeceði bir takým oluþturmak istediklerini dile getiren Baþkan Kýlýç, Vali Baþköy'den de destek istedi. Çorum Valisi Sabri Baþköy'de Ulukavakspor yönetimine malzeme desteði verebileceklerini belirterek Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'la telefonda görüþtü. Vali Baþköy konuþmasýnda Arslan'a Amatör kulüplere yapýlan malzeme desteðinin Bölgesel Amatör Lig'de ki Ulukavakspor'a da yapýlmasýnýn yasal dayanaðýnýn olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý talimatýný verdi. Futbolcularýn antrenman yürüyüþ ve koþularýnda Sýklýk'ý öneren Vali Sabri Baþköy, Sýklýk'ýn dönümlük imkanlarý çok, güzel bir yer haline getirildiðini de sözlerine ekledi. Vali Baþköy ziyaretin sonunda gerek amatörde gerek BAL'da gerekse de 3. Lig'de Çorum'un takýmlarýnýn olduðunu hatýrlatarak futbolda her düzeyde Çorum'un temsil edilmesinin faydalý olduðunu söyleyerek Ulukavakspor yöneticilerine ve takýma yeni sezonda baþarýlar diledi. "Transferde sabýrlýyýz" Emniyet Müdürü de ziyaret edildi Batman Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Þahan, transferde sabýrlý olduklarýný belirterek; "Transfer Batman çok para veriyor mantýðý var. Bizim öyle sokaða atacak paramýz yok" Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, transferde sabýrlý ve dikkatli olduklarýný söyledi. Þahan, þöyle devam etti: "Transferde aceleci deðiliz. Petrolspor, sanki çok para veriyor. Çuvalla para daðýtýyor gibi bir izlenim oluþmuþ. Kulübün menfaatleri her þeyden önemli. Ayaðýmýzý yorganýmýza göre uzatýyoruz. Kamp yapmýþ futbolcularla görüþmelerimiz sürüyor. Defans ve orta sahaya takviye için þu anda 8-10 isim üzerinde duruyoruz." "HERKES ÝYÝ ÇALIÞIYOR" Yöneticiden teknik heyetine, futbolcusundan malzemecisine kadar herkesin baþarý için kenetlendiðini de ifade eden Þahan; "Þaha kalkmak için öncelikle kenetlenmek önemli. Kampta yüzde 100 memnun olduðum iki nokta var; herkes uyum içinde ve çok çalýþýyor. Bu iki husus, bizi baþarýya taþýyacak. 16 Aðustos'a kadar çift idmanla çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. 19 Aðustos'ta Batman'da çalýþmalarýmýza kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz" "HÜCUM FUTBOLU SEVÝYORUM" Ofansif futbolu benimsediðini belirten Teknik Direktör Mehmet Þahan, sözlerini þöyle tamamladý; "1-0'lýk skorlarla sonucu korumanýn çabasý içinde olmayacaðýz. Gol attýðýmýzda ve gol yediðimizde takým disiplininden hiçbir zaman kopmayacaðýz. Hep daha fazla gol atmanýn çabasý içinde olacaðýz. Bizi izleyen herkes keyif alacak. 1-0'lýk sonucu maç boyunca korumak bir antrenörün doðru düþüncesi olmaz. Sonuç ne olursa olsun istediðimiz futbolu sahaya yansýtacaðýz" Kaynak: Batman Çaðdaþ Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspor'da göreve getirilen yeni yönetim nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlý takýmýn baþkaný Ýlhan Kýlýç baþta olmak üzere yöneticiler Necati Çatal, Volkan Sakallý ve Mehmet Þimþek, Vali Sabri Baþköy'ün ardýndan Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý da makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ulukavakspor hakkýnda Emniyet Müdürü Tarancý'ya bilgiler aktaran Ulukavakspor yöneticileri maçlarýný 1 Nolu Sahada oynayacaklarýný belirtiler. Çorum Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da Ulukavakspor yöneticilerine görevlerinde baþarýlar dilerken takýmýn baþarýlý bir sezon geçireceðine inandýðýný da belirtti. Þampiyonluk istiyorlar Kýrþehirspor topbaþý yaptý Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Kýrþehirspor, yeni sezon hazýrlýklarýna baþladý. Sahaya inen Yeþil-beyazlýlar, top baþý yaptý. Ýlk iki hafta tek idman yaparak yeni sezona hazýrlanan Kýrþehirspor ilk idmanýnda 21 futbolcu yer aldý. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kýrþehir'i temsil edecek olan Kýrþehirspor, yeni sezon hazýrlýklarýna Çarþamba günü Güneykent tesisinde yaptýðý akþam idmanýyla baþladý. Yeni Baþkan Yalçýn Aydýn'ýn izlediði Teknik Direktör Bekir Barýþ Cihan ve Antrenör Mustafa Koçak yönetiminde baþlayan antrenmanlara iç ve dýþ transferle kadroya dahil olan 21 oyuncu katýldý. Ýlk antrenman Çarþamba akþamý 18.00'da Güneykent tesisinde 21 futbolcunun katýlýmýyla geçekleþtirildi. Çarþamba günü Güneykent tesisinde yapýlan sezonun ilk antrenman öncesi oyuncular ile orta sahada kýsa bir konuþma yapan Teknik Direktör Bekir Barýþ Cihan, "Bazý eksiklerimiz olabilir. Ama zamanla aþýlamayacak þeyler deðil bunlar. Hafta sonuna kadar sýký bir antrenman sürecimiz olacak" Düz koþu ile baþlayan antrenman ýsýnma hareketleri ile devam etti. 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan tekrar düz koþularla devam eden antrenman yarý sahada taktik aðýrlýklý yapýlan çift kale maçla sona erdi. Kýrþehirspor 1 hafta kendi tesisinde tek idmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek. (Haber-Fotoðraflar: Salih HANÇER/Kýrþehir Çiðdem Gazetesi) Lacivert-Kýrmýzýlý takýmýn geçen yýl ki þampiyonluðunda önemli rol üstlenen Emrah ile Onur, yeni sezondan bir hayli umutlu.kömürsporlu iki yýldýz, geçen yýl ki þampiyonluða bu yýl da ulaþabilmek için çok sýký çalýþtýklarýný kaydettiler. 3. Lig'in yeni ekibi Zonguldak Kömürspor'un önemli iki ismi Emrah Ergür ile Onur Eriþ, Nevþehir kampýnýn çok iyi gittiðini söyledi.geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde edilen þampiyonlukta önemli payý bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Emrah ile genç oyuncu Onur Eriþ, Nevþehir kampýnda yeni sezondan beklentilerini dile getirdi. Kömürsporlu iki yýldýz, en büyük hedeflerinin geçen yýl ki þampiyonluðu tekrarlamak olduðunu ifade etti. "HERKES GÝBÝ BÝZ DE ÝDDÝALIYIZ" Emrah Ergür, 7 Eylül'de baþlayacak lige tam konsantrasyonla hazýrlandýklarýný belirterek, "Nevþehir kampýmýz istediðimiz þekilde gidiyor. Burada her þey yolunda. Kendimizi sadece idmanlara odakladýk. Burada geçireceðimiz günleri çok iyi deðerlendirip lige eksiksiz girmek istiyoruz. Ýyi bir kadroya sahibiz. En büyük avantajýmýz geçen yýl þampiyon olan kadronun iskeletinin korunmasý. Aramýza yeni katýlan arkadaþlarýmýz da çok iyiler. Kamp neticesinde taþlar tam olarak yerine oturacaktýr. Ýyi bir sezon geçireceðimizi düþünüyorum. Hedefimiz þampiyonluk. Maç maç düþünüp, tüm maçlarýmýzý kazanmak istiyoruz. Takým halinde þampiyonluða inanmýþ durumdayýz" "BÝR ÞAMPÝYONLUK DAHA ÝSTÝYORUM" Genç oyuncu Onur Eriþ ise, geçen yýl Kestel'den geldiði Zonguldak Kömürspor'daki ilk sezonunda þampiyonluk yaþayip büyük bir mutluluk yaþadýðýný ifade ederek, "Geçen sene müthiþti. Ýlk sezonumda þampiyonluk gördüm. Kariyerimde unutamayacaðým bir sezon oldu. Devamýný getirip bir þampiyonluk daha yaþamak istiyorum. Geçen yýl ki þampiyonluktan sonra 3. Lig'de þampiyonluðu hiç uzak görmüyorum. Aðabeylerim ve aramýza yeni katýlan arkadaþlarýmýzla birlikte inþallah hedefimize ulaþacaðýz" diye konuþtu. Kaynak: Þafak Gazetesi

12 08 AÐUSTOS 2014 CUMA Batmanýn hazýrlýk maçlarý belli oldu Ýlk hazýrlýk maçýný Adanaspor ile yapan Batman Petrolspor 8 aðustos (Cuma) günü oynayacaðý 3.lig takýmlarýndan Derincespor A.Þ ve 12 Aðustos (Salý) günü PTT 1.ligin yeni takýmlarýndan Alanyaspor maçlarýna bileniyor. Yoðun bir çalýþma programýnda devam eden kampta futbolcularýn forma kapma yarýþý yönetimi ve teknik heyeti sevindirirken kamp programýna göre yeterli zaman olmasý halinde bir hazýrlýk maçýnýn daha da yapýlmasý teknik heyetin þuan ki gündeminde bulunuyor. Ýncedal: Þimdilik gözlemliyorum Çorum Belediyespor ilk hazýrlýk karþýlaþmasýnda 2. Lig ekibi Bayrampaþaspor'a 2-0 maðlup oldu. Karþýlaþma hakkýnda görüþlerini aldýðýmýz Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal Bayrampaþaspor maçýnda skorun önemli olmadýðýný belirterek "Bu maçta futbolcularýmý gözlemledim" Ýncedal "Bayrampaþspor ile oynadýðýmýz ilk hazýrlýk maçýmýzda tüm futbolcularýma þans verdim. Benim için bu maçta skorun önemi yok. Bu maçta tüm oyuncularýmýn fotoðrafýný çektim. Onlarý gözlemledim. Karþýlaþmada taktik olayýna girmedik. Çünkü futbolcularýmýn becerilerini neler yapabileceklerini görmek istiyorum. Buna göre bende kadromu þekillendirmek durumundayým. Tüm bunlara raðmen oyuna gelince dakika oyunumuz gayet iyiydi. Tüm futbolcularým iyi görüntü verdiler. Dediðim gibi bu maçlarda oyuncularýma þans vermek istiyorum ve gözlemliyorum. Benim için önemli olan 1-2 hafta sonra lig kadrosuyla yapacaðýmýz hazýrlýklardýr. Bu nedenle kamptaki hazýrlýk maçlarýnda alýnan skorlarýn önemi yok." Dedi. ÝYÝ BÝR GOLCÜ ÝÇÝN ARA- YIÞLARIMIZ DEVAM EDÝYOR Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, golcü arayýþlarýnýn devam ettiðini belirterek "Yönetimimizin golcü arayýþlarýndaki çalýþmalarý ve giriþimleri devam ediyor. Kýsa zaman da bu eksiðimizi de kapatarak lige eksiksiz girmek istiyoruz." Öte yandan kampta denenen golcü futbolcular içinde gözlemlerinin sürdüðünü belirten tecrübeli teknik adam "kamp kadromuzda bazý oyuncularýmýzý da görmek istiyoruz ve hazýrlýk maçlarýnda kendilerini þans tanýyoruz. Onlar hakkýnda da kararýmýzý hazýrlýk maçlarý sonunda vereceðiz" Belediye Aksarayspor ile karþýlaþýyor Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir'de kamp çalýþmalarý ile sürdüren Çorum Belediyespor bugün ikinci hazýrlýk maçýnda 3. Lig takýmlarýndan 68 Yeni Aksarayspor ile karþýlaþacak. Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýnda Nevþehir'de kamp hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor ilk hazýrlýk maçýnda 2. Lig ekiplerinden Bayrampaþaspor'a 2-0 yenilmiþti. Kýrmýzý siyahlýlar ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Nevþehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün sahasýnda saat 18.00'de 68 Yeni Aksarayspor ile karþý karþýya gelecek. Kamp hazýrlýklarý kapsamýnda 2 maç daha yapacak olan Belediyespor 10 Aðustos'ta Tokatspor, 12 Aðustos'ta ise Ankara takýmlarýndan Bugsaþspor ile karþýlaþacak. Çalýþmaya devam Belediye, Gençlerden golcüleri istiyor Belediyespor, Gençlerbirliði'nden Berat Tosun ve Atabey Çiçek'i isteyeceði iddia edildi Çorum Belediyespor, golcü takviyesi için gittiði Ankara'da, Gençlerbirliði'nden 2 futbolcunun peþinde olduðu iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Golcü transferi için Ankara'ya Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav'ý ziyarete giden Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve iþadamý Uður Barlýk teknik heyetin raporu doðrultusunda iki futbolcuyu baþkan Cavcav'dan isteyecek. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün Baþkan Ýlhan Cavcav'dan 1994 Doðumlu Berat Tosun ve 1995 Doðumlu Atabey Çiçek'i isteyeceði ileri sürüldü. Belediyespor'un kadrosuna katmak istediði futbolculardan 1994 doðumlu Berat Tosun geçtiðimiz sezon Hacettepe formasý altýnda 19 gole imza atmýþ ve bu gollerden birisini Çorum'da oynanan maçta Belediyespor aðlarýna göndermiþti. Kýrmýzý siyahlýlarýn Gençlerbirliði'nden istediði bir baþka oyuncu 1995 doðumlu Atabey Çiçek kýsa bir süre önce Berat Tosun Hacettepe'ye kiralanýrken Cavcav'ýn bu futbolcuyu Belediyespor'a vermesi için ikna edilmeye çalýþýlacak. Atabey Çiçek'te geçtiðimiz sezon Gençlerbirliði A2 takýmý formasý altýnda 4 gole imza atarken, U19 milli tamýmýzýn 4-1 kazandýðý Makedonya karþýlaþmasýnda bir gol kaydetti. Sezon açýlýþýna Tokatspor gelecek Çorum Belediyespor sezon açýlýþýný 24 Aðustos'ta yapacak. Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir'de sürdüren Çorum Belediyespor'un sezon açýlýþýnda Tokatspor ile bir özel karþýlaþma yapacaðý öðrenildi. Yýlardýr Anadolu derbisi olarak kabul edilen Çorumspor-Tokatspor maçlarý Çorumlu futbolseverleri heyecanlandýrýrken, Çorum Belediyespor-Tokatspor karþýlaþmasýnýn taraftar üzerinde nasýl bir etki yapacaðý þimdiden merak konusu oldu. Atabey Çiçek Ulukavakspor'un grubu belli oldu Yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir'de sürdüren Çorum Belediyespor aralýksýz devam eden antrenmanlarýn yaný sýra bir yandan da hazýrlýk maçlarýna devam ediyor. Bayrampaþaspor maçýnýn hemen ardýndan çalýþmalara kaldýðý yerden devam eden kýrmýzý siyahlýlar dün yapýlan çalýþmada taktik çalýþmalara aðýrlýk verdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan taktik çalýþmalarda yeni sezonun oyun sistemi üzerinde çalýþýlýrken futbolcularýn yoðun tempoya raðmen oldukça gayretli olduklarý görüldü. Kýrmýzý siyahlýlar bugün kampýn ikinci hazýrlýk maçýný 3. Lig ekibi 68 Yeni Aksarayspor ile yapacak. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspor'un grubu belirlendi. Ulukavakspor gelecek sezon 5. Grup'ta mücadele edecek. Siyah beyalýlarýn grubunda Samsun'dan Çarþambaspor, Termespor, Ladik Belediye, 1930 Bafraspor, Fatsa Belediye, Ordu'dan Ünyespor ve Güzelorduspor, Yeni Amasyaspor, Karabük'ten Yeþil Yenicespor, Kastamonuspor 1966, Sinopspor, Bartýnspor ve Tokat'tan da Turhalspor yer alýyor.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Okuma-yazma bilmeyen sayýsý yüzde 5.8

Okuma-yazma bilmeyen sayýsý yüzde 5.8 Adliye çalýþanlarýnýn yaþam standartlarý insanca yaþayabilecek seviyelere yükseltilmeli Büro Memur Sen Ýl Baþkanlýðý düzenlediði eylemde adliye personelinin çalýþma þartlarýna dikkat çekti.adliye Sarayý

Detaylı

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý

Demiryolu konusunda tüm partiler birlikte çalýþmalý Gazze için üç günlük yas Ýsrail'in Gazze'de yaptýðý katliamlar nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Vali Sabri Baþköy konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýsrail' in Gazze' ye yönelik

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı