AciL saha cuvrnlik Bire iuruoinirvri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AciL saha cuvrnlik Bire iuruoinirvri"

Transkript

1 _cg_qrysl{ ryryury.p 4$& uepuy5ynthes :rrx* "*; r * * r $"$r*o -fo4na*, AciL saha cuvrnlik Bire iuruoinirvri No gt1 0/1 4_OO1 R 12 Eyliil,2014 Giiniillii Geri Toplama Bilgilendirimi: EDS 3rM CSF External Drenaj Sistemi lurrprv BU BilcilrruninMEyi, CLaIzIKULLANAN TUM CERRAHLAR itt peyla$in Sayrn Ameliyatahane $efi, Codman Neuro, son kullanma tarihi Afiustos 2017 veyadaha 6nce tarih]i (Ltitfen, Ek'e bakrnrz) olan EDS 3 CSF External Drenaj Sistemlerinin ttim lotlarr igin grintillti geri toplama baqlatmrgtrr. Sistem, interkranial basmcmt dtigiirmek ve CSF hacmini kahcr olarak azaltmairu*ucryia beyinomurilik srvlsmrn ve difier aym dzellikteki srvrlarrn drenajr igin kullanrlmaktadrr. Elinizdeki iiriinler bu durumdan etkilenmig olabilir. Kod Etkilenen Uriin (Tiim lotlarl Agrklama 82-t730 EDS 3CSF External Drenaj SistemiVent ki.iler Kateterli EDS 3CSF External Drenaj S stemi (Vent kiiler katetersiz) 82-t',t38 Lumbar Drenaj Kateter Kit II'li EDS 3Sistemi Bu geri toplama, sistem igindeki boru hattrnda CSF'nin akrntr veya ba[lantrlannda kopukluk olabilecefii sebebi ile baglatrlmrgtrr. Srzdtrma ve boru aynlmasr CSF'in ventriki.iler sisiemden fazla yada az drenajrna yada ventrikiiler sisteme hava girigine (pneumocephalus) sebep olabilir. Bu da ventrikiihin daralmasma, subdural kanamaya, veya kafa boglufiu iqindeki basrnqn ytikselmesini kontrol altrna alamama gibi sonugl ar yarutabilir. Boru hattrndaki ba[lantr kopuklufiu veya akmtr menenjit riskini arttrrabilir. Fark edilmeyen veya tedavi edilmeyen bu olaylar, koma, felg veya oltime neden olabilecek afirr beyin hasan yaratabilir. Hasta Tedavisinde EDS 3 Sistemi kullanan cerrahalarrn vapmasr gerekenler Bu sistemler genellikle ncirolojik agrdan kdtik olan hasta tedavilerinde ve bunaienze, konulann hemen fark edildifi esnada kullanrlrr. EDS 3 Sistemi ile tedavi edilen hastalar igin, sistem hemen

2 defiigtirilmelidir. Boylesi durumlarda bagka bir drenaj sistemi mevcut de[il ise, alternatif iirtin bulunana kadar EDS 3 kullanrmr devam ettirilebilir. Bo* hattrnrn kullanrmr en azaindirilmeli ve akmtt velveya bafilantr kopuklulufiunun erken belirlenebilmesi igin ekstra hassasiyet gosterilmelidir. 9 Eyltil 2014 ttrban ile, ba[lantr kopuklufu igin yaklaqrk % oranrnda ve akrntr igin en yakrn qikayet verisine gore yaklaqrk o/o oranrnda gikayet raporlanmrgtrr, fakat bazr hasiala.n iikayet oranlan 2.60/o orantna kadar grkmrgtrr. ilgiti utusal Yetkili otoriteler bu faaliyetten haberdar edilmiqtir. Liitfen bu bilgilendirmeyi hasta tedavisinde EDS 3 Sistemi kullanan tiim personel ve bu iiriinii bagka bir kuruma giinderebilecek kigiler ile paylaqrn. Hemen stofiunuzda etkilenen iiriinden olup olmadr[rnr kontrol etmenizi rica ederrz. Liitfen bu mektupta yer alan bilgilere gcire, stofunuzun durumunu ve geri gcinderilecek etkilenen i.iri.inleri raporlayrn. Bu geri toplamanrn yaratabilecefii rahatsrzhklardan dolayr 6zir dileriz. Codman Neuro olarak ytiksek kalite standartlartna uygun tiriinler iletmeye kendimizi adamrq durumdayrz. Bu gdntillti geri toplamayr ihtiyag duydufiumuzdandolayr mtiteessiriz ve bu konuyu giiziimlemeyekararhyv. Bu bilgilendirme ile ilgili herhangi bir kaygrnrzyeya sorunuz oldufiunda, li.itfen yerel Codman Neuro temsilciniz ile irtibata geginiz. igbirli[iniz igin tegekkiir ederiz. Saygrlanmrzla, 4y' J. Thomas Megerian MD, PhD Vice President - Strategic Medical Affairs and Medical Sciences

3 CODMAN ru#*ffi# {$3 nepuy5ynthes r {}v*qt r 3 {t $e[*m*{c{'*rn SAHA cuvbnlik BiLGiLENDiRMEsi No gn 0/14-001R srok DURUMU, GERi connrnilecek Unt-iN ve KREDI sagranmasr iqin TALiMATLAR Bu gcintilhi geri toplama bilgilendirmesini almanrzrn nedeni, kayrtlarrmr znbugeri toplamadan etkilenen EDS 3 Sistemlerinden bir veya daha fazlasrrun stolunuzda oldugunu"g6stermesidir. Ltitfen bu geri toplamadan etkilenen tirtinleri belirlemek igin, saha gtivenlik bifiilendirmesinde bulunan talimatlarr takip edin. Elinizde etkilenen iiriin olmasa bile bu onay formunu almantztinemlidir. Bir kez daha hatrrlatmak isteriz ki elinizde tirtin bulunup, bulunmadrfirna dair formu hemen doldurmanrz gok dnemlidir. Imzah formu Yerel Codman Neuro temsilcinize teslim ediniz.

4 CODMAN N F. [J ffi -ry {$& oepuy5ynthes r,+u,oat,., *o il"fwru.*{clrn or Saha Giivenlik Bilgilendirmesi Onay Formu Saha Giivenlik Bilgilendirmesi: /14-001R Bu imzah onaylar Codman Neuro konu edindiei EDS 3rM CSF External Drenaj Sistemi geri toplamasr icindir. Ltitfen imzah formu Yerel Codman Neuro temsilcinize teslim ediniz. Geri toplama duyurusundaki listede yeralan etkilenen iirtinler igin giincel stofiumuzu kontrol ettik ve stok durumumuz agafirdaki gibidir: E S, bilgilendirmeden haberdar olduk ama elimizde EDS 3 CSF External Drenaj Sistem tirtinleri bulunmamaktadrr. I g, bilgilendirmeden haberdar olduk ve aqa[rda belirttifiimiz iirtinler stofiumuzdadrr ve geri gdnderilecektir. I pti*irae etkilenen tiri.in var, ama onun yerine alternatif kullanabilecefimiz iiriintimiiz olmadrfirndan acil hasta ihtiyaglarr igin tiri.ini.i tutaca$rz. Alternatif iiriin mevcut oldufiunda etkilenen tirtinti geri gonder ece$rz. Uriin Kodu Lat Nurnarast: Adet.: Hastane Adr/Konumu: Telefon Numarast: Yetkili imzasr/tarih

5 CODMAN ru ffiu ru* {$} DePuySynthes t.\*t.,?n r, fu$6*tt l!$*w EKl EDS 3rM CSF Bxternal Drenaj Sistemi Uriin Etiketi (iirnek) ffiuelfll fsh[*ff;tf** ErFE.l f#tr*&i:fl!#ilh*r't.d." n"yrr..r, r,le OefefagSa, ugi(*** syviteer,aod of u5.nd breryn cornpoa*nts For pttcnl rn{otmttioo rbout thtr Fr0dtJ6{, go to ',,lrs+w. dopuy. c4flr9etcnfir srkr ft g wo{rng1arn RG{O 3 w tjxt llilt$llfl lllil illl lll llll lll illrruru ril p r I 1 o*8s7ero{o903{10ps $rffitffit*flffiffifi1mffiffi*l$l& {? *&1 231 {1*1g*t"tFi-S LC.I'I? R \I m Bz-1tsa d YYYY-MM fr YYYY-MM E SAMPLE 1 EDS 3TU C$F Extarrual Dralnage Sy*tem wrth Veniricular Catheter tref Iffi-.- tsreb'leleo-,\ tffi A'lg.Bg.! Syrtirnt dg drainrg! cxkrnr dl LC.fi. &\ogc crth{ttr vtfiuicut&it' flef 82-r73S) Extern*s Liquord riin rocty3ttm mit vcn trihclkath ctrr n f I 2 - I 71 6) f rttra Iiqucr-drlinrglryrt.im rt tyantrilt'lkrthttt' tnf F 6?' lf 35) (( 008s Son kullanma tarihi burada yer almaktadrr ve.va daha iince tarihli tiim iiriinler etkilenmiqtir. iis*ma di dtnrggro r*terno p*r liquido (cr'btorpinllt ddtr rtrttf. wntrko,irrt FEf ti-lr3!) Sirtrrfi& dt dttn$+.xtttlto dc LCR cotl cei{tar rcntr*cshr {ftef 82- I 7rs) Sistcmr da drrnrg:m Gttarnr dt LCR (o{t'l tlui?r v;nuirubr {*ff' 8?- I 73s) Ekrtcrnt ctrtbtorpintlvarke -dranageeygt'tfi mrd t'tnt{ikul'!rt karcter (f,ef 82 - I 7351 Externr likvordrlnaggiyttsm ficd vanlliktllat*irr {REF 8? " I 7}5} Ulhoinan C5F-livo 1ifklydinnrstt:a drcncctlurjtrigtttlm{ jr aivokammisfu,rrrri (itt 8z- I 735) Srrstqrra r{qarrprrr}6, :rqpox6wusrl< ElrlY yr rorkc*6 ttxfrtmptr EEf 82-r71*1 A argbtolomll$ fotvrd{kot :bt*t6, wnbicubtrr kir't"rlf frlrrerrlt kuli6 drtnlr3rgndrrtr (R F t?'i 735)

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları Kullanım Koşulları Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. PROSET Bilgisayar bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik

Detaylı

Bir soruşturmaya devam edilmemesi kararına karşı itirazda bulunma

Bir soruşturmaya devam edilmemesi kararına karşı itirazda bulunma Turkish Bu bilgiler, polis kuvveti tarafından 22 Kasım 2012 tarihinde ve sonrasında alınan şikâyetler hakkındadır. Eğer şikâyetiniz 22 Kasım 2012 tarihinden önce alındıysa, itirazınız, farklı bir sistem

Detaylı

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ)

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) (1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 48) 1. Hasta Adı 2. Bakımınızdan sorumlu kişinin ismi (sorumlu klinik tedavi uzmanınız ) 3.

Detaylı

Ulusal bir bilimsel proje için tanısı yeni konulan tip 2 diyabetli kişiler aranıyor.

Ulusal bir bilimsel proje için tanısı yeni konulan tip 2 diyabetli kişiler aranıyor. Katılımcı bilgileri Proje başlığı: DD2 - Danimarka Tip 2 Diyabet Stratejik Araştırma Merkezi Güney Danimarka Bölgesi Bilimsel Etik Komitesi tarafından onaylanmıştır, Dosya No. S-201000082. Ulusal bir bilimsel

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE. Hoş Geldiniz

TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE. Hoş Geldiniz TYRKISK KØGE HASTANESİ'NE Hoş Geldiniz İçindekiler 3 Køge Hastanesi ne Hoş Geldiniz 4 Pratik bilgiler 7 Ayakta tedavi olacaksanız 8 Køge Hastanesi genel görünüm haritası 10 Hastaneye giriş yaptığınızda

Detaylı

Yaş 20 yaşından genç 20-30 yaşında 30-40 yaşında 40-50 yaşında 50-60 yaşında 60-70 yaşında 70-80 yaşında 80 yaşından büyük

Yaş 20 yaşından genç 20-30 yaşında 30-40 yaşında 40-50 yaşında 50-60 yaşında 60-70 yaşında 70-80 yaşında 80 yaşından büyük Bizden ne kadar memnunsunuz? Sayın hastamız, size en iyi şekilde bakmaya çaba gösteriyoruz. Bu sebeple, kanaatiniz bizim için çok önemlidir! Vereceğiniz cevaplarla ve yapacağınız önerilerle, muhtemel zayıf

Detaylı

BAŞLAMA TARİHİ. 2. 90 Gün çalışmasının duyurulması 11.11.2013 15.11.2013 HASTANE

BAŞLAMA TARİHİ. 2. 90 Gün çalışmasının duyurulması 11.11.2013 15.11.2013 HASTANE 90 GÜN ÇALIŞMASI REVİZYON-1 TALİMATLAR BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ GÖREV DAĞILIMI 1. 90 Gün katılım yoklaması 11.11.2013 11.11.2013 GENEL SEKRETERLİK 2. 90 Gün çalışmasının duyurulması 11.11.2013 15.11.2013

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet, 10 miligram domperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, prejelatinize

Detaylı

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri)

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) Uygulama Kaf Ajans Araştırma Danışmanlık Rapor Emir Osmanoğlu Kasım 2008

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

Şirketler artan maliyetlerini son tüketiciye yansıtmamayı da tercih edebilir. Bu durumda şirket fiyat baskısı altında ezilir.

Şirketler artan maliyetlerini son tüketiciye yansıtmamayı da tercih edebilir. Bu durumda şirket fiyat baskısı altında ezilir. 7 İsraf İsraf şirketlerde maliyetlerin yükselmesine neden olur. Bu maliyetler son tüketiciye fiyat etiketinde yansır. Tüketiciler pazardaki daha ucuz ürünleri tercih etmeye başlar. Şirket rakipleriyle

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi

Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ERZURUM İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ HASTANE BİLGİ REHBERİ Bir nefes, sihhat için Palandöken Devlet

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

ÖRNEK OLAYLARLA KRİTİK DÜŞÜNME

ÖRNEK OLAYLARLA KRİTİK DÜŞÜNME NOT: Burada yazılan tüm olaylar kişi, kurum ya da kuruluşlardan bağımsız olarak hazırlanmış olup gerçek yaşanmış olaylar değildir. ÖRNEK OLAYLARLA KRİTİK DÜŞÜNME HAZIRLAYANLAR Kıymet YILMAZ Oya SAĞIR Aybüke

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Ruh Sağlığı hastası olarak haklarınız TYRKISK

Ruh Sağlığı hastası olarak haklarınız TYRKISK Ruh Sağlığı hastası olarak haklarınız TYRKISK Sizin için buradayız Zealand Bölgesi, Ruh Sağlığı Hizmetleri'nde (Psykiatrien Region Sjælland), odak noktası hastalardır. Hastalık ve tedaviniz hakkında bilgi

Detaylı