ÇAYYOLU Yıl:2 Sayı: 21 Ücretsizdir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.çayyolu.com.tr ÇAYYOLU Yıl:2 Sayı: 21 Ücretsizdir"

Transkript

1 ÇAYYOLU Haber Yıl:2 Sayı: 21 Ücretsizdir Eylül 2011

2

3

4 ÇAYYOLU HABER YAYINCI YAYIN KURULU TUNCER KIRHAN ABONE ISSN 4 ÇAYYOLU HABER Can Berkmen Editörden Bilinçi Yurttaş Hareketi Çayolu - Ankara - Türkiye Ağustos sayımızda Unuttuk mu? başlığı altında işlemeye çalıştığımız Bilinçli Yurttaş Hareketi ve bu hareketin Çayyolu nda filizlenerek Ankara ve Türkiye ye yaygınlaşmasına yönelik duygularımız müthiş bir karşılık buldu. Gerek maillerle ve gerekse telefonla bizlere ulaşan duyarlı Çayyolu sakinleri, dernekleşme çalışmasında kurucu olarak katkı sunmak istediklerini, ne zaman kurulacağını vb. bilgileri bizlerden istediler. Bu ilgi müthiş bir Sivil Topum Örgütü nün belki de ilk habercisiydi. Değerli Dostlar, örgütlenme ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ancak oldu bitti anlayışıyla karşınıza bir dernek olarak çıkmak taraftarı değiliz. Derneğin tüm aşamalarında çok geniş bir kurucu üye ile ortak hareket ederek, kuruluş amaçlarımızı, neler yapacağımızı tartışarak, saptayarak yol almak taraftarıyız. Ekim ayı içerisinde geniş katılımlı bir toplantı ile bu adımı atacağız. İletişim için aşağıdaki adresime yazıp kendi adresinizi de bizlere iletiniz. Sizlere ulaşacağız. Mail ve telefonlarla kurulan ilk buluşmalarda örgütlenme amacı va nasıl bir dernek olmalı? soruları aşağıda okuyacağınız gibi, kendi cevaplarını da sizlerin de görüşleriyle buluyordu; İçinde bulunduğumuz döneme damgasını vuran her türlü huzursuz, hukuksuz, haksız, düzensiz davranışlar ve gelişmeler; kaçınılmaz olarak bizleri, hayati bir konuma sahip iki önemli kavrama ve değere yönlendirmektedir; De m ok ras i ve Yurttaşlık. Yurttaşlık kavramı, bireyin devlet ile olan ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerini kurumsal bir çerçeveye yerleştiren anayasal bir kavramdır. Yurttaşlık bireye hak ve yükümlülükler içeren hukuki bir statü sağlar. Birey kimliğini kültürel bir kolektiften alır; o bir yurttaştır, kültürel, siyasi bir topluluğun kabul edilen ve hak sahibi bir üyesidir. Bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi bilinçli yurttaşların işidir. Bilinçli yurttaş; bireysel, sosyal ve ekonomik, siyasi haklarının ve özgürlüklerinin bilincinde olan, onları kullanmasını, korumasını, kollamasını ve geliştirilmesini bilen insandır. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti, D e vle tin Yas alarıile belirlenen yurttaşlığı, s ade ce yas alve anayasalbir k avram olarak gö rm e m e li, Yu rttaşlığın be lirli bir yaşam biçim ine k atılmayıda içe rdiğini, ins anın be lirli bir kültü re, y aşam ve d ü şü nce b içim ine k atılımıyla y u rttaş olacağınıs avunm alıdır. Ulus ve ulus-devletin oluşmasında yurttaşlık kurumu, Osmanlı uyrukluğundan Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte statü kazanmasına rağmen, yasaların yurttaşlara sağladığı hak ve özgürlükleri bireysel ve toplumsal yaşamda kendisini hissettirememiştir. Osmanlıdan gelen geleneksel devlet korkusu o dönemdeki kadar olmasa da varlığını sürdürmektedir. İnsanlar geleneksel olarak devletten ürkmektedir. Devletle yurttaş arasındaki ilişkide karşılıklı güven ve işbirliği duygusu yok denecek kadar azdır. Yurttaş devlete işinin düşmesinden korkmaktadır. Hepimiz bir çok kez şahit olmuşuzdur; devlete işi düşenin yaptığı ilk iş, hatırlı bir tanıdık aramaktır. Bireyler karşılaştıkları sorunları aile çevresi, mahalle, hemşeri ilişkileri, siyasi veya dini cemaatler aracılığı ile çözme yolunu seçmektedirler. Bireyselleşmemiş insanlardan oluşan toplumlarda siyasi lider kurtaracaktır anlayışı hakimdir. Siyasetle uğraşanlar liderlerine kayıtsız, şartsız bağlıdır. Yükselmelerde liyakat değil kayırma sözkonusudur. Bütün bu örneklemeler, eşit hak ve yükümlülükleri olan yurttaş kavramının yasalarda kaldığını, yaşama geçirilmediğinin açık birer göstergesidir.... Bilinçli Yu rttaş H are k e ti, Yu rttaşlık bilincinin ge liştirilmesi ile, etkin ve katılımcıolmanın ge re ğini bilenle rin gö nü lü birlik te liği olmalıdır. Bilinçli Yurttaş H are k e ti, İns anların k arar, de ğe rlendirme, danışma ve icra mekanizmalarına dah a fazla k atılım iradesi gö s te rm e s i ge re k tiğine inanm alıdır. Toplumsal gelişmeler, bireyleri doğal olarak ilgilendirmektedir. Ulusal kaynaklarımızın, kimlik ve kültürümüzün yıpranmasına izin vermeden, dünyada ve ülkemizde olup bitenlerin farkında olmak hepimiz için zorunluluktur. Toplumlar, onları var eden değerlere sahip çıkan yurttaşları sayesinde gelişirler. Çağdaş demokrasilerin en önemli özelliğinden biri çoğulculuk, diğeri ise katılımcılıktır. Çoğulcu demokrasiler ancak yurttaşların katılımcılığı ile gerçek anlamını bulur. Katılımın sağanmadığı yönetimler demokrasi adına azınlık yönetimleridir. Katılımcılığın sağlanmasında sivil toplum örgütleri en önemli ve gerekli kuruluşlardır. Bu kuruluşlar ülke için ağırlığını hissettirmişse, demokrasi en güçlü dayanaklarından birini bulmuş sayılır. Bilinçli Yurttaş H are k e ti nin dayandığıdemokrasi anlayışı, evrenselçoğulcu demokrasi olmalıdır. Bu anlayışla, hukukun üstünlüğü ilkesi, temelhak ve özgürlükle rin k orunm as ıve k atılımın s ağlanm as ıiçin; ak la, bilim e, çağdaş uygarlığa gö nü lve rm iş, ü lkemize sahip çıkmak isteyen yurttaşlarımızın dah a k atılımcıolmaları yolunda çaba göstermeli, bunun için ge re k e n alt y apının oluşturulmasınıve ge liştirilm e s ini bir zorunluluk olarak gö rm e lidir. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti, Yu rttaşların taleple rinin yö ne te nlere iletilm e s inde, duyurulmasında, dik k ate alınmasında ve k abulgörmesinde önemli bir araç olmayıhedeflemeli, ü ye le rinin gö nü lü katılımıyla oluşan, de - mokratik, merkezi yönetimden özerk ve toplum için yararlılık konusunda k am us albak ış açısından ayrılan bir örgütle nm e biçim ini uygulam alıdır. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti İk tidarların m ü dah ale alanıdışında ve k arşıduruşlar sergileyebilmesi temelkarekteri olmalıdır. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti G ö nü lü bir inis iyatiftir. Bilinçli Yu rttaş H a- re k e ti, s iyas al, sosyal, k ü ltü re lvb. h e r alanda yurttaşlar lehine, kamuoyu oluşturarak merkezi yönetime, yasama alanına, siyasi partilere, miletvekile rine, ve ye re lyö ne tim lere - seçilmişlere- ulaşm ayıve onlarıetkilemeyi hede flemelidir. Lütfen sizlerde görüşlerinizi aşağıdaki adresimize göndermeye devam edin. Geniş Kurucular buluşmasından önce üzerinde tartışacağımız kuruluş manifestomuzun oluşumunda katkınızı esirgemeyin. Saygılarımızla... Can Berkmen

5 KİRALIK Çayyolu nun En Gözde Merkezinde Prestijli Dükkanlar Markalarını Arıyor. HİLMİ BARLAS CITY PARK YAŞAM MERKEZİ Prof. Dr. A. Taner Kışlalı Mah. Alacatlı Caddesi No: 9/3 Çayyolu-Ümitköy / ANKARA Tel: Gsm:

6 Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan klinik Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine teslim edildi Çayyolu Diş Kliniği hizmete girdi Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ikinci diş kliniğini Çayyolu na açtı. Çayyolu nda açılan Gazi Üniversitesi Diş Kliniği ek hizmet birimi 10 ünitesiyle implanttan, dolguya, röntgenden diş bakımına kadar her alanda vatandaşlık numarası ile hizmet veriyor. Çayyolu nda VİP hizmet Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çayyolu nda hizmet vermeye başlayan ve modern bir altyapı ile düzenlenen kliniğin vatandaşlardan tam not aldığını söyledi. Kliniği ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi alan Yaşar, dişçi koltuğuna da oturarak diş bakımı yaptırdı. Yaşar, Vatandaşımızın sağlığı bizim için öncelikli konudur. Sağlığa ve eğitime büyük destek veriyoruz. Karşıyaka daki diş kliniği bu bölgede oturup diş sağlığı adına hastanelere gitmekte zorlanan ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlarımız için büyük bir açık kapatıyor. Şimdi ikinci diş kliniğini Çayyolu nda açarak Gazi Üniversitesi ne devrettik. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu da bizi çok memnun ediyor dedi. İki ayda 600 hasta Çayyolu Diş Kliniği 10 ayrı dişçi ünitesi,8 diş hekimi ve 10 sağlık personeli ile çalışıyor. Vatandaşlık numaraları ile başvuru yapılan klinik, hizmet vermeye başlamasının üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar 600 hasta kabul etti. Gazi Üniversitesi Çayyolu Semt Polikliniği

7

8 Motorize Ekipler Çayyolu nda Yenimahalle Belediyesi tarafından kurulan motorize ekipler Zabıta Müdürlüğü nün gözdesi oldu. İki kişilik 10 ayrı ekiple vatandaşa zamanında ve daha hızlı bir şekilde hizmet veren motorize ekip tüm gün devriye atarak Yenimahalle de nizamı sağlıyor. Belediye araçlarının trafik nedeniyle girmekte zorlandığı alanlarda anında ve etkili şekilde müdahalede bulunabilen ekipler, şikâyet, seyyar, inşaat ve yetki alanına giren tüm konularda anında hizmet verebiliyor. Motorize ekibe kadın eli değdi Belediye, Çayyolu nda sürekli devriye gezen motorize ekiplere dört bayan ekleyerek Türkiye de bir ilke de imza attı. Bazı olaylarda bayanların daha etkili olabileceği düşüncesinden hareketle bayanlar görevlendirilirken, ekipler özellikle Yaşamkent te devriye geziyorlar. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği motorize ekiplerin sayısının önümüzdeki günlerde artırılacağını söyledi. Yaşar, kadınların her işte başarılı olacağına inandığını söyleyerek, bazı olaylarda kadınların müdahalede bulunmasının daha doğru olduğuna inandığını kaydetti. Yaşar, Kadınlarımızın bu işi de yüzlerinin akıyla başarabileceklerini düşündük ve yanılmadık. Bazı olaylarda veya şikâyetlerde kadın görevliler olayın büyümesini veya saygı çerçevesinde halledilmesini sağlayabiliyorlar dedi. 6

9 Adı gibi şık bir dünya... Rezervasyon

10 Türkiye nin 23 İl ve İlçesinde; Özgür, Mutlu, Dinç ve Kocaman Bir Aile ERŞEMBE A P KŞAMI BİSİKLETÇİLERİ Yaşam özgürlükle iç içe ve bir o kadar tutsak. Neden tutsak? Tutsak çünkü artık ağaçlı patikalı yollarımız yok. Her yer çirkin ve koskocaman apartmanlarla dolu. Kocaman asfalt yollarımızda herkes bir yerlere yetişmenin telaşında arabaları ile. Otobüsleri ve arabalarının içinde ruhsuz ve yorgunlar. Umarsızca arabalarını birbirlerinin üzerine sürüyorlar sanki diğer arabadakinin acelesi olamazmış gibi. İşin özü artık insanlar benciller, yalnızlar, yalın ve tutsaklar. Biz PERŞEMBE AKŞAMI Bİ- SİKLETÇİLERİ Türkiye nin 23 il ve ilçesinde; Özgür, mutlu, dinç ve aileyiz. Çünkü Türkiye nin çoğu yerinde başta İzmir, Alanya, Ankara, Bursa ve Trabzon olmak üzere her Perşembe saat de bisikletimize atlayıp pedallıyoruz. İzmir de birkaç kişi ile başlayan bu gelenek çoğalarak ve daha da güzelleşerek devam etti. Amacımız; Bisikletin şehir içinde her koşulda kullanılabilirliğini, modern bir ulaşım aracı olduğunu oyer- deki yerel yönetimlere ve halka göstermektir. Bulunduğumuz yeri bisikletli yaşam merkezi yapmaktır. Hedefimiz ise; tüm Türkiye Perşembe Akşamları, ayrı şehirlerde olsa da aynı saatte bisiklete binsin. Oluşan bu kültürle bisiklet kültürü genişlesin. Bu amaç ve hedeflerle her Perşembe saat da Kızılay da Güvenpark hareket noktasından, Çayyolu nda ise Arcadium önünden hareket ediyoruz. Ve her Perşembe diğer kentlerdeki dostlarımızı selamlayarak yola devam ediyoruz. Şimdi siz söyleyin bu kocaman ailede yalnız ve tutsak kalmak mümkün mü? Pelin Aksoy 8

11

12 Yeni başlanan uygulama ile Yenimahalleliler Belediye Hizmet Binasına gelmeden internet üzerinden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere ulaşabilecekler. Kent Rehberi ve E-imar Uygulaması Hizmete Girdi Yenimahalle Belediyesi, vatandaşlara hizmette kolaylık sağlamak amacıyla Kent Rehberi ve E-imar uygulaması başlattı. Web sitesi üzerinden yeni başlanan uygulama ile Yenimahalleliler belediye hizmet binasına gelmeden internet üzerinden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere ulaşabilecekler. İnteraktif Bilgilendirme Vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Web sitesinde bulunan e-imar uygulaması sayesinde imar bilgilerini in- ternet ortamında 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde görüntüleyebilecekler. Zamandan tasarrufta önemli bir adım olan sistem, Yenimahalleliler için büyük kolaylık sağlayacak. Ada, parsel, pafta, mahalle ve adres bilgileri girilerek kullanılan e-imar uygulaması ile vatandaşlar interaktif olarak bilgilendiriyor. Yenimahalle nin dijital rehberi Yenimahalle Belediyesi web sitesinde Kent Rehberi uygulaması da başlattı. Vatandaşların adres bilgilerini girerek ada-parsel numaralarından, nöbetçi eczanelere okullardan, hastanelere kadar önemli birçok adresin sorgulanabildiği uygulamada uydu görüntülerinden adres bulma kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşa hızlı hizmet Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların belediye hizmetlerine olabilecek en kısa zamanda ulaşabilmeleri için teknolojiyi sonuna kadar kullanmayı amaçladıklarını söyledi. Yaşar, Vatandaşlarımızın en küçük işleri için, ya da bilgi almak için bile belediyeye gelmelerine son vermek amacıyla, web sitemiz aracılığıyla istedikleri bilgilere ulaşmaları ve işlemlerini yapmalarını amaçlıyoruz. Çünkü çağdaş belediyecilik vatandaş odaklı ve yerinde hizmet ile olabilir dedi. 10

13

14

15

16 ÇEKOD UN ZAFERİ ÖRNEK OLDU Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Koruma Derneği, ÇEKOD un hukuk zaferi, Konya nın Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesinde Yunus Emre Camisi ne kurulan baz istasyonunun kaldırılmasına yönelik çabalara örnek oldu. Serdar Sabah ın öncülüğünde başlatılan hukuk mücadelesi sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, camilerin ve mescitlerin doğrudan baz istasyonu kurulmak amacıyla kiraya verilmesine olanak sağlayan düzenlemenin, ibadet yerlerinin özelliği ve kullanımı dikkate alındığında ''kamu yararı'' ile ''hukuka uyarlık'' görülmediği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Serdar Sabah (30), Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'ne baz istasyonu kurulması üzerine, mahalle sakinleriyle birlikte olaya tepki gösterdi. Sabah, mahalleliyle birçok girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamayınca, yasal süreci başlatmak için araştırma yaptı. Özellikle Ordu'da bir camiye kurulan baz istasyonu nedeniyle cemaatin cami dışında namaz kıldığını gösteren videoyu internette izleyen 14 Sabah, bu görüntünün ardından baz istasyonlarının camilerden kaldırılması için dava açma konusundaki kararlılığını pekiştirdi. Sabah, ''3G'li telefonlar ve mobil modemler vasıtasıyla internet erişimine olanak sağlayan teknik cihazların cami ve minarelere monte edilmesinin dini etik açısından olumsuz yönlerinin olduğu'' gerekçesiyle baz istasyonlarının camilerden kaldırılması için 10 Ağustos 2010'da dava dilekçesiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, 20 Aralık 2010'da yürütmeyi durdurma talebine ''red'' kararı verdi. Sabah, karara itiraz ederek yeniden Danıştay'a başvurdu. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu protokolün 1. maddesinde yer alan, ''Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının, baz istasyonu kurulması düzenlemesi ile 3. maddesinde yer alan Başkanlık birinci maddede belirtilen yerlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, her türlü gözetim ve denetim yetkisi kendinde kalmak üzere Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı vasıtasıyla yürütür'' düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına 14 Haziran 2011'de oy çokluğuyla karar verdi. Serdar Sabah, camilerden baz istasyonlarının kaldırılması için yaptığı ilk girişimin reddine karar verilince ümitsizliğe kapılmayıp karara itiraz ettiğine dikkati çekti. İtirazı kabul edilince kendisinin boş durmadığını, bir avukat gibi çalıştığını belirten Sabah, yaptığı araştırmalarla dava dosyasını yeniden yapılandırdığını açıkladı. Ankara'daki Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği'nin (ÇEKOD) internet sitesinden, yönetiminden, benzer mahkeme kararlarından yoğun bir şekilde faydalandığını dile getiren Sabah, şunları kaydetti: ''Dernekte bana çok yardımcı oldular. Cami ve mescit gibi ibadet yerlerine baz istasyonu kurulması beni çok üzüyordu. Bu durumun ortadan kaldırılması için anayasal hakkımı kullanarak dava açtım. Davayı kazandığım için çok mutluyum. Dava sonucunu mahalle sakinleriyle paylaştım. Onlar da bu duruma çok sevindi.'' Sabah, kararın ardından yasal süreç içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen camilerden baz istasyonlarının kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Uludağ ise davayla ilgili mahkeme kararının kendilerine henüz ulaşmadığını söyledi. Kararı görmeden herhangi bir değerlendirmede bulunamayacaklarını belirten Uludağ, ''Dava sonucu elimize geldiği zaman oturulur, değerlendirilir. Mahkeme kararı geldiğinde bakarız, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz ne yapabiliriz? Bu çerçevede değerlendirilir'' diye konuştu.

17

18 Koru Mahallesinde yapımına başlanan park yakında hizmete giriyor Açık havada plates keyfi Yenimahalle Belediyesi, Çayyolu lu hanımlara açık alanda plates imkânı sunuyor. Çayyolu Koru Mahallesi nde yapımına başlanan 7800 metre kare alan üzerine kurulu parkta, sentetik çim futbol ve basketbol sahası, çocuk oyun alanı, fitness alanı, gezinti yollarının yanı sıra bir de plates alanı bulunacak. Ankara da ilk defa yapılacak ve 70 metre kare çim alan üzerinde kurulacak olan plates alanında kadınlar 10 ar kişilik gruplar halinde plates yapabilecekler. Uzman hoca eşliğinde plates yapan kadınlar açık havanın da keyfini çıkaracaklar. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parklarda vatandaşların dinlenmeleri ve yeşil alanlardan faydalanmalarının yanı sıra sportif aktivitelerin de yapılacağı alanlar oluğunu söyledi. Yaşar, parklar içinde spor alanları kurarak Yenimahallelilerin sağlıklı yaşam için spor yapmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, Yaşamkent teki çalışmaları denetlemem esnasında benimle sohbet eden bir grup kadın hemşerim plates yapmak için kurs talep ettiler. Ben de çeşitli spor sahalarını içinde barındıracak olan bu park içinde açık havada plates yapılamasına imkan sağlayan bir çalışma yapılması talimatı verdim dedi. Ramazan Bayramı na açılış Parkın yapım çalışmalarını Ramazan Bayramı na yetiştirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yaşar, talep olması durumunda Yenimahalle deki diğer parklara da plates alanı yapılabileceğini söyledi. Yaşar, Kadınlarımızın talepleri doğrultusunda yapacağımız diğer parklara ya da yapılması mümkün olan parklara da plates alanı yaparak, sağlıklı bol oksijenli ortamda spor yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz diye konuştu. 16 4

19 QUEEN S Güzellik Salonu Ece - Seyhan - Hilal Uzman kadromuzla güvenli ve etkili çözümler için hizmetinizdeyiz Bölgesel İncelme ve Selülit Tedavisinde Son Teknoloji KAVİTASYON. Kavitasyon sistemi, bölgesel yağlanma ve selülitle ultrason (ses dalgaları) yardımıyla savaşan, cerrahi olmayan bir yöntemdir. Kavitasyon uygulamasına ameliyatsız yağ kırma yöntemi de denir. Kurtulmak istenen bel, karın, göbek, kol, bacak, kalça ve sırttaki çözülemeyen yağ depolarını eritme imkanı sağlar. BU DERGİ İLE GELEN MÜŞTERİLERİMİZE 1 SEANS KAVİTASYON UYGULAMASI ÜCRETSİZDİR. KOMPLE AĞDA 50.-TL CİLT BAKIMI 60.-TL Mutlukent Mahallesi, Mutluköy Sitesi 8. Sokak No: 17 Ümitköy / ANKARA (Galeria Arkası) Tel: Gsm: AJANS C

20 Kolları Sıvadık Okulları Boyadık Çayyolu ndaki okulların boya, badana, onarım ve çevre düzenlemesini yapan Yenimahalle Belediyesi ne bağlı ekipler, okulların eksikliklerini yeni eğitim öğretim yılına kadar tamamlamak için kolları sıvadı. Yenimahalle Belediyesi olarak bölgedeki okulların eksikliklerini tamamlayarak çocukların daha konforlu koşullarda eğitim almasını amaçladıklarını belirten Başkan Yaşar, Okullarımızın eksikliklerini okul müdürlerimiz ile sürekli diyalog halinde belirledik. Okullarımızı belirli bir sıraya koyarak yaz tatili döneminde eksiklikleri gidermeye başladık. Belediye çalışmalarımızı bölgemizin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz dedi. Okullar şantiyeye döndü Öğrencilerin temiz ve bakımlı okullarda eğitim görmeleri gerektiğini ifade eden Yaşar, yaz tatili süresince okulların tüm eksikliklerini gidereceklerini belirtti. Bölgede devlet okulunda aktif olarak çalışacaklarının altını çizen Yaşar, Bölgemizde bulunan okulların fiziki eksikliklerini gücümüz yettiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Okullar açılana kadar devlet okulunu hazır hale getireceğiz. Çocuklarımız daha temiz ve ferah sınıflarda sıkıntı yaşamadan eğitim alması için tadilatlar süratle devam ediyor dedi. Ders zili çalmadan hazır olacak Çocukların daha sağlıklı ve verimli koşullarda eğitim alabilmesi için yeni öğretim yılına devlet okulları hazırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yaşar, Belediye sınırları içindeki okulları incelemeye alınca gördük ki hepsinde az çok tadilata ihtiyaç var. Bizde duyarlı belediyecilik anlayışı ile bu soruna el atmaya karar verdik. İki yıldır yaptığımız tadilatlara bu yılda devam ediyoruz. Bizim için devlet okullarında okuyan öğ- rencilerimizin özel okullar ve vakıf okullarında okuyan öğrencilerden hiçbir farkı yoktur. Biz sosyal belediyecilik anlayışının gereğini yerine getiriyor ve devlet okullarına sahip çıkıyoruz. Okullar yeni eğitim öğretim dönemine açılmadan da okulların anahtarlarını sahipleri olan öğrencilerimize teslim edeceğiz diye kaydetti. 18

21

22 Çayyolu Bölgesi Ağaçlandırma Derneği ÇABA da Huzursuzluk Çayyolu n da faaliyet gösteren ÇABA'nın (Çayyolu Bölgesi Ağaçlandırma Derneği) hakkında çok ciddi sorular sorulmaya başlandı. Başkanlığını Engin Uç'un yaptığı dernekle ilgili olarak Çayyolu n da ikamet eden birçok vatandaş benzer soruların cevabını öğrenmek istiyor. Kasım 2010 tarihinde Çayyolu Haber bülteni isimli dergide ÇABA da kurs kayıtları devam ediyor denilerek bir haber ilanı yayınlanmıştı. Bu yayından sonra dergimizi arayan duyarlı bir vatandaş bu kursun yasal olmadığını iletti. Biz de Çayyolu Haber olarak yaptığımız araştırmada bu kursların kaçak statüsünde olduğunu tespit ettik. Çünkü 01.Kasım.2010 tarihi itibarıyla bu kurslar hakkında ne Yenimahalle İlçe Milli Eğitimden izin alınmıştı. Ne de bu kurslar için bir vergi kaydı oluşturulmuştu. Bu araştırmamız üzerine konuyu sormak üzere birçok kez ÇABA Derneği başkanı Engin Uç a ulaşmaya çalıştık. Fakat konuyu dernek yetkililerine iletmemize rağmen hiçbir yetkili bize dönüş yapmadı. 19.Ağustos.2010 tarihinde internet üzerinde yayınlanan Çayyolu Haber gazetemize gelen bir iletide şu ifadelere yer veriliyordu; Ara sıra girdiğim "cayyolum.com" sitesinde gözüme bir şey takıldı. Ana sayfanın en altında "Bu Site Çayyolu Bölgesi Ağaçlandırma Derneği (ÇABA) Sponsorluğunda yayınlanmaktadır." yazılı. Hâlbuki site reklam falan alıyor, geliri var. Çaba derneğine site sponsor olacakken, dernek siteye sponsor olmuş. Çayyolu haber bülteninde de günlük gelişmeleri cayyolum.com internet sitemizden izleyebilirsiniz deniliyor. Öyle anlaşılıyor ki site ve dergi aynı kişilerin. Yani şahsa aitler ve dergilerine de reklam alıyorlar. O halde niye bunlar derneğe destek verecekken, dernek bunlara sponsor olmuş? Anlamadım. ÇABA adlı dernek ağaç dikmekle ilgili, bu site ve dergi ise istediği gibi davranan ticari faaliyetler. Dernekler faaliyet alanı dışındaki işlere nasıl sponsor oluyor? Dergide ve sitede seçimlerde bir siyasi parti desteklendi. Peki sponsor olan derneğin üyeleri buna nasıl izin veriyorlar? Hepsi aynı siyasi görüştemiki? Değilse, dernek bu yazıların çıktığı dergiye ve siteye sponsorluğu neye dayanarak yapıyor? Duyduğuma göre ÇABA nın başkanı Engin UÇ, bu dergi ve sitenin de sahibiymiş. Bu doğruysa kanuni ve etik açıdan ciddi sorun var demektir. Böyle bir duruma derneğin üyeleri nasıl rıza göstermiş şaşılacak şey. Hem de aydını bol Çayyolu nda. Bu maili kendilerine gönderdik yanıt bile vermediler. Bence Çayyolu nda manşetlik asıl haber bu. Zeliha B. Bu bilgilerden sonra ÇABA Derneği başkanı Engin Uç a şunları sormak istiyoruz? 1- ÇABA Derneği, internet üzerinden yayın yapan cayyolum.com web sitesine sponsormudur? 2- Yine ÇABA Derneği, Çayyolu bölgesine yayın yapan Çayyolu Haber Bülteni isimli ticari dergiye sponsormudur? 3- Bu dergi web sitesine yılda kaç TL para aktarılmaktadır? 4- Dernekler kanuna göre bu yasalmıdır? 5- Bu para aktarımları için hangi Genel Kurulda nasıl bir yetki alınmıştır? Konuyla ilgili olarak haber web sitemize gelen yorumlardan bazıları aşağıdadır. Gönderen: Gökhan Zeliha hanım iyi yakalamış olayı ama anlatımında, zaten karışık olan bir şey iyice karışmış. Evet bu dernek ve yayınladığı yada sponsor olduğu dergi yada site ne iş yapar acaba? Sağa sola saldırmaktan başka? 19 Ağustos 2011 Gönderen: Ayşegül Sizi habercilik olarak tebrik ederim. Çayyolu'na yakışmayan bir çok şeyi aydınlatıyorsunuz. Adı geçen dergiyi bilirim. Bu dergide işine gelen her şeyi göklere çıkarıyor. İşine gelmeyeni yeriyor. Asıl bu soruyu ÇABA Derneği genel kurulunda üyelerin 20

23 Engin Uç'a sorması lazım. Adam ÇABA Derneği adı altında ticari faaliyet yürütüyor. Sonrada yok Çayyolu'na şu kadar ağaç diktik, yok şu kadar fidan diktik diyor. Ayıp. 19 Ağustos 2011 Gönderen: Arkadaşım arayıp telefonda bu haberi okumamı söyledi. Bende Çayyolundaki bir dernekte üyeyim. Web sitesini inceledim. Bu site tamamen siyasi. ÇABA derneği bu siteyi niye desteklerki? Dernekçilik adına ise derneğin tüzüğünde yazılanları yapmak asıl görevdir. Bu dernek Çayyolunun sorunlarıyla ilgilenecek diye bir madde var mı yoksa amaçları sadece ağaç dikmekmi? 19 Ağustos 2011 Gönderen: o.köy Herkese verir talkını kendi yer salkımı. İşte böyleleri için söylenmiş güzel sözlerden. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur, bilgi kirliliği yaratır, yanıltan sözde haberler yapar kendilerine yandaş toplamaya çabalarlar, perde arkasında kendilerine rant yaratırlar başkalarınada rantçı diye çamur atarlar. Çayyolu Ümitköy filan yada sorunlar o kadarda önemli değildir onlar için herkes bir çabalayan var sansın yeter 19 Ağustos 2011 Cuma Gönderen: Kemal Akar Konuyu biliyorum. Açıklama biraz karmaşık olmuş ancak yasal olarak derneklerin ticari faaliyet yapamazlığı ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Hem ağaç dikmek nereye dikilecekse belediyelerin işdir. Çünkü fidan dikim işi apayrı araç gereç ister. Fukara derneklerin yapacağı iş değil. Demek ki bir yerden destekleniyor. Konu dernek üyelerinin sorumluluğundadır. Genel kurulda sorsunlar. Yıllık 120 TL aidat onu da hiç kimse vermiyor e...değirmen nasıl dönecek. 20 Ağustos 2011 Gönderen: Sami Yoruma yorum yapmak gerekirse, Kemal Akar bey konuyu bildiğini söylemiş ama doğrusu konuyu anlamış görünmüyor. Veya ne dediği anlaşılmıyor. Çünkü bir kere derneklerin ticaret yapması yasaksa bu sadece üyeleri değil yetkilileri de ilgilendirir. İki, aidat 120 TL. Onu da kimse vermiyor, değirmen nereden dönecek diyerek bu işi adeta meşrulaştırıyor. İşin püf noktası burası, ticari faaliyet yapan dergi ve web sitesi derneğe değil, dernek onlara Sponsor Hangi kaynakla ve ne hakla? Konu bu. 20 Ağustos 2011 Gönderen: Rıdvan ÇABA' nın sponsor olduğu web sitesinde yayımlanan bir ziyaretçi mesajının sonunda Çayyolu Haber BÜLTENİ ile ilgili olarak şöyle denilmiş, "Ahmet bey...bu sitenin (cayyolum.com) aylık yayın organı olan haber bülteninin, göstermelik bir idare merkezi adresi yazılarak aslında beş kuruş kira vermeden fiilen ÇABA derneğinin çatısı altından idare edildiğini de biliyor mu??" eh, daha ne densin? ÇABA'nın sponsorluğu bu olsa gerek? 20 Ağustos 2011 Gönderen: Sözlük Merak edenler için. Sponsor; Finanse etmek, parasal destek sağlamak, arka çıkmak, desteklemek, kefil olmak, korumak, himaye etmek. Maddi destek sağlayan kimse, para sağlayan kimse, hami, kefil, arka çıkan kimse, vaftiz babası, vaftiz anası. Sanatsal ve kültürel bir etkinliğin giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü karşılamayı üstlenen özel ya da kamu kuruluşu ya da kişi. 20 Ağustos 2011 Gönderen: Recep Özkara Çayyolu köyü içerisinde bir apartman dairesi içinde faaliyetlerini sürdüren derneğin başkanı Engin Uç, derneğin faaliyetleri ile hiç ilişkisi olmayan bir dergi çıkarıyor. Bu dergi üzerinden sağladığı ticari kazançlar ile ÇABA derneğine bir katkısı olmadığı savunulan görüşe göre, Engin Uç çıkardığı derginin gelirinden hiçbir katkıyı dergiye vermiyormuş. Tam aksine bu derginin yasal adresi her ne kadar farklı bir yer göründe de, derneğin bir odası bu dergiye ayrıldığı iddia ediliyor. 20 Ağustos

24 SSK BİNASI NDA KAPSAMLI YENİLENMEYE GİDİLİYOR ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT TANIK: TAHTA PERDE KALKTIĞINDA MELİH BEY ÇOK ŞAŞIRACAK Ankara- Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, SSK İşhanı nda yapılacak kapsamlı bir yenilenmeyle, Ankaranın belediye hizmeti ve açık alan ihtiyacını karşılayacağını bildirdi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, kısa bir süre önce belediye tarafından satın alınan Kızılay daki SSK Binası nda kapsamlı bir yenilemeye gidileceğini açıkladı. Tanık, Danıştay kararına bire bir uyarak, Ankara nın açık alan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra belediye hizmet binasını kültür ve sanat etkinlikleriyle birlikte vatandaşın hizmetine sunacağız dedi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, SSK İşhanı içinde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, SSK Binası nı satın almamızın ardından, yapacağımızı açıkladığımız hizmet binası ve emek meydanı projemize karşı çıktı. Ancak, çalışmalarımız bitip tahta perde kalktığında Melih Bey çok şaşıracak diye konuştu. Projenin ayrıntılarını ilerleyen dönemlerde açıklayacağını belirten Başkan Tanık, Danıştay 1. Dairenin konuya ilişkin kararını şöyle özetledi: Kararda, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, şehir içi trafiğin rahatlatılması, sosyal donatı ve açık alanların yapılabilmesine yönelik yasal görevlerin yerine getirilebilmesi için söz konusu binanın bize devredildiği belirtiliyor. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın, yer altı otoparkı ile bölgeye hizmet sunacak idari ve teknik altyapı, sosyal donatı ve açık alan kullanımına dönük olarak yeniden düzenlenmek amacıyla kamulaştırıldığı ifade ediliyor. Çalışmalarımızı bu kararların tamamına uygun şekilde yürüteceğiz. TERCİHLERİMİZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİ- YESİ BELİRLEYEMEZ SSK İşhanı nı kamulaştırma taleplerinin ardından yaklaşık 50 milyarlık bir kıymet tespitini ödeyerek satın almış olduklarını hatırlatan Tanık, şunları kaydetti: Biz işhanını hızla boşaltarak binanın yoz kullanımına kısa sürede son verdik. Projelerimizi açıkladık. Ancak Büyükşehir Belediyesi hızla plan teklifi getirdi. Biz itiraz ettik. Konuyu Yargıtay a götürdük. Yargı süreci devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi nin, faaliyetlerimizi engellemeye çalışması bizim tercihlerimizin belirleyici unsuru olmayacaktır Çalışmalarımızın tümü bu binanın imar mevzuatına uygun Ankaralının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olacaktır. KARARI OYBİRLİĞİYLE ALDIK SSK İşhanı na ilişkin, yapının tümüyle yıkılması, köklü bir yenilenmeye gidilmesi, yapının bazı bloklarının yıkılması, yıkım yapmadan oraya taşınılması gibi seçenekleri olduğunu ifade eden Tanık, Çankaya Belediye Meclis Grubu nda oybirliğiyle kapsamlı yapılanmaya gitmeye kararı aldık. Belediyemizin öz kaynakları ve yapım gücü burayı 2014 den çok önce hizmete sokacak düzeydedir dedi. Başkentin kalbini çöküntü mekânlarından kurtarmak istediklerini vurgulayan Tanık, Ankara nın meydansız bir kent olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı. 22

Defne Rotary Kulübü. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU

Defne Rotary Kulübü. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE U.R. 2430. Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU 8.Grup Guvernör Yardımcısı : Emine PEHLİVAN Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : 20-09-2011 TOPLANTI SAYISI : 788

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da.

İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da. Ve şimdi Konya da. İstanbul da, Bursa da, Çanakkale de, Sakarya da Ve şimdi Konya da. 23 Bursa Prestij Modern 23 yıllık İstanbul Prestij Park Bakyapı Uzmanlığıyla Prestijli Bir Hayat Sakarya Çamlıca Apart Evleri Çanakkale

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 2 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Beşiktaş'ta kutlandı 1 TEMMUZ Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı nda gerçekleştirilen gösteriler, renkli görüntülere sahne

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18

www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 www.didimegeyildizi.com +90 256 813 17 18 Tarihin, kültürün ve doğanın destansı aşkı; Türkiye Büyük bir aşkın adıdır Türkiye. Tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da her gün 800 kişiye iftar Karabağlar Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 4 noktada,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için

AD DRONE. Tüm görüş ve önerileriniz için AD DRONE Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte aynı orantıda internet dünyasıyla olan bağlarımız güçlenmeye devam ediyor. İşte tam da bu adımda AD Drone ekibi olarak sizleri güler yüz ve sıcakkanlılığımız

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. "Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor.

Uygulama yirmi dakika sürüyor ve hemen normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. Kaşlarımın arasındaki çizgi beni aslında olmasamda, kızgın gösteriyor. Yüzümüzde aşırı çalışan mimik kasları dinamik yüz çizgilerine yol açıyor ve bizi olduğumuzdan daha yaşlı gösteriyor. Bu çizgilerin cerrahi ile giderilmesi çok zahmetli olabiliyor. Botoks maddesini yüzdeki

Detaylı

OSAGRUPYAPI OSALIFE. Mimarın Gözünden. Mimar Salih Zeki SALALI

OSAGRUPYAPI OSALIFE. Mimarın Gözünden. Mimar Salih Zeki SALALI hayal edenlere... Neden? Neden? OSAGRUPYAPI İşyerlerimizde insan sağlığını, insan hayatını ve can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Birçok alanda yol gösterici ilkelere ve değerlere sahibiz. Yenilikten

Detaylı

04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem

04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem 04.04.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İkçü'de Hem Eğitim, Hem Sağlık! Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, oluşturduğu üç aile sağlığı merkezinde bir taraftan

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON LAZER EPİLASYONUN HASTANE BÜNYESİNDE UYGULANMASI AVANTAJ MIDIR? Daha önceden lazer epilasyon uygulamalarının denetimi ile ilgili net bir yasa yoktu ve bu uygulamalar

Detaylı

BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

BÜLTENİMİZDE NELER VAR? EKİM AYI BÜLTENİMİZ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? SINIF ETKİNLİKLERİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ DEMOKRASİ SEÇİMİMİZ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMAMIZ

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler.

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler. Çayyolu nda olduğundan mıdır bilinmez, şehrin en modern ve en keyifli semtlerinden birisindedir. İçinde garip bir felsefe barındırır. Şehirdendir, bizdendir. Hem bu kadar yakın hem de bir o kadar sakindir.

Detaylı

Tekirdağ SGK Müdürü KOTAN: Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı yakaladı.

Tekirdağ SGK Müdürü KOTAN: Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı yakaladı. Tekirdağ SGK Müdürü KOTAN: Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı yakaladı. Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mahmut KOTAN, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün hedeflediği performansı

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :8. SYF BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU YENİ VİZYON GAZETESİ Sayfası :8. Syf Sayfası :8. Syf Karabağlar Belediyesi spora da önem veriyor Karabağlar Belediyesi

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ

NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ NORMLARI SİZ BELİRLEDİNİZ MSY Yapı olarak 12 yıl önce kurduğumuz hayallerin, attığımız adımların gururunu; ellinin üzerinde projemiz, bini aşkın konut satışımızla yaşıyoruz. Kaliteli ve modern yaşamı evlerimize,

Detaylı

İNGİLTERE DEKİ DOKTORLAR UYDURUYORSUN DEDİĞİ HASTAYI, TÜRK DOKTOR TEDAVİ ETTİ

İNGİLTERE DEKİ DOKTORLAR UYDURUYORSUN DEDİĞİ HASTAYI, TÜRK DOKTOR TEDAVİ ETTİ İNGİLTERE DEKİ DOKTORLAR UYDURUYORSUN DEDİĞİ HASTAYI, TÜRK DOKTOR TEDAVİ ETTİ İngiltere de Şubat ayından beri yüksek ateş, epileptik atak ve şiddetli ağrı şikayeti İle defalarca İngiltere deki hastanelere

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

Bodrum Deniz Dibi Temizlik

Bodrum Deniz Dibi Temizlik Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, Gümüşlük ten başladı Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla Gümüşlük

Detaylı

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İSTATİSTİK 2013 HAZIRLAYAN Şennur ERDEM Tıbbi Teknolog GİRİŞ Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır. Dünya

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

Hayatın Doğası Değişiyor!

Hayatın Doğası Değişiyor! Hayatın Doğası Değişiyor! Özlenenleri yeniden yaşatmak Modern yaşamın alternatifsiz yeni projesi Duru Beytepe, konforlu bir yaşamı doğanın duru güzelliğiyle sizlere sunuyor. İçinizi ısıtacak manzarası,

Detaylı

ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ

ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ ÖZEL ÖZKAYA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ Özel Özkaya Hastane İşletmeciliği olarak 2006 yılından itibaren Kızılay da bulunan Tıp Merkezlerimiz siz değerli hastalarımıza hizmet vermektedir. Merkezlerimiz ; - Milli

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Pencereniz adalara açılsın!

Pencereniz adalara açılsın! Pencereniz adalara açılsın! Dört dörtlük Yaşanılır daireler 2 3 KURUMSAL LOKASYON VE ULAŞIM PEYZAJ VE SAHİL SOSYAL YAŞAM ALANLARI içindekiler 09 11 15 17 21 23 27 29 MARİN PENDİK YATIRIM DEĞERİ KONSEPT

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor.

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Başkentin yatay konseptte tasarlanmış ilk villa projesi ERKANLI Villa Vetro, Ankara ya temiz havasıyla soluk veren İncek te sizlerle buluşuyor. Erkanlı

Detaylı

Reflü Hastaları Ne Yapmalı?

Reflü Hastaları Ne Yapmalı? On5yirmi5.com Reflü Hastaları Ne Yapmalı? Reflü hastalarının, yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha az sorun yaşamaları için yapabilecekleri basit çözümler var. Yayın Tarihi : 11 Ekim 2011 Salı (oluşturma

Detaylı

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI

EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI EMİN GEÇİN PROJELERİ ANLATTI Bodrum daki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Geçin müdürlüğün projeleri hakkında bilgiler verdi. İlçe

Detaylı

www.momentistanbul.com

www.momentistanbul.com www.momentistanbul.com Kartal ın en çok konuşulan projesi: Moment İstanbul İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TURUNÇ Ege ve Akdeniz in kucaklaştığı noktada özel bir koy olan Turunç Mavi bayraklı plajı, pırıl pırıl kumsalı, masmavi denizi ile cennetten bir

TURUNÇ Ege ve Akdeniz in kucaklaştığı noktada özel bir koy olan Turunç Mavi bayraklı plajı, pırıl pırıl kumsalı, masmavi denizi ile cennetten bir TURUNÇ Ege ve Akdeniz in kucaklaştığı noktada özel bir koy olan Turunç Mavi bayraklı plajı, pırıl pırıl kumsalı, masmavi denizi ile cennetten bir köşe Çam ağaçlarıyla çevrelenmiş dağ yollarında, kıvrılarak

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 16.01-2017 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Gereği, 2016 yılında 20 üniversite ile başlanan kurumsal dış değerlendirme

Detaylı

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz

Stillistanbul. Sabiha gökçen Hava Limanı. Neomarin AVM. Pendik Marina. Divan Otel. Modern istanbul un Kalbindeyiz Stillistanbul Sabiha gökçen Hava Limanı Neomarin AVM Pendik Marina Divan Otel Modern istanbul un Kalbindeyiz Okan üniversitesi Via Port Alışveriş Merkezi istanbul Park F1 Pisti Koç Lisesi Teknopark Sabancı

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

Biz beyaz yakalılarız. Günümüzün çoğu plazalarda geçer. 9-6, 9-9, bazen de ne kadar giderse o kadar çalışırız. Adımız aynı zamanda kimliğimiz.

Biz beyaz yakalılarız. Günümüzün çoğu plazalarda geçer. 9-6, 9-9, bazen de ne kadar giderse o kadar çalışırız. Adımız aynı zamanda kimliğimiz. Biz beyaz yakalılarız. Günümüzün çoğu plazalarda geçer. 9-6, 9-9, bazen de ne kadar giderse o kadar çalışırız. Adımız aynı zamanda kimliğimiz. Beyazız. Bir rengin tarafı değiliz. Elimizden geldiğince iyilik

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Vali Çiçek: Sağlıklı yaşamı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini istiyoruz

Vali Çiçek: Sağlıklı yaşamı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini istiyoruz Vali Çiçek: Sağlıklı yaşamı ilke edinmiş öğrencilerin yetişmesini istiyoruz Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında daha sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını teşvik etmek, okullarda

Detaylı

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU

Minti Monti. Tilki Tilki Baksana. Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri TİLKİ OKULU Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Sonbahar 2012 Sayı:7 ISNN: 2146-281X Tilki Tilki Baksana Bana bak! Hayır, bana bak! Yavru Tilki Neyin Peşindesin? Okula Hazırlık İçin 5 Öneri

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir.

ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. ALPEK İNŞAAT AŞ.; Haziran 1987 tarihinde PEÇEN, ERKILAVUZ ve KURT ailelerinin işbirliği ile kurulmuş bir aile şirketidir. Gerek fonksiyonel ve modern mimari çözümleri, gerekse estetik ve kaliteye vermiş

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

BODRUM DAN KOS A İLK SEFER İSRAİL TURİSTLER OLDU

BODRUM DAN KOS A İLK SEFER İSRAİL TURİSTLER OLDU BODRUM DAN KOS A İLK SEFER İSRAİL TURİSTLER OLDU Bodrum da, Yunanistan ın İstanköy (Kos) Adası ve Bodrum a karşılıklı yolcu taşıyacak olan katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini İsrailli turistlerle

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

İş hayatında dengeleri değiştirecek

İş hayatında dengeleri değiştirecek İş hayatında dengeleri değiştirecek 1 2 3 Yıldız a İş imiz Düştü Ankara da iş hayatının nabzının attığı yer olan Yıldız, farklı mimarisiyle göz dolduran Yıldız Kule ye ev sahipliğine hazırlanıyor. İş hayatında

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun.

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Nasıl Çalışır? Herhangi bir yere giderken yolda acıktınız ve yemek yemeniz gerekiyor. Yemek bütçenizi 20 TL olarak belirlediniz ancak

Detaylı

Manzara 7/24 için uzun yıllara dayanan tecrübe ve profesyonel bir tasarım ekibini bir araya getirdik. Her detayın üzerinde titizlikle durarak ve en mükemmeli hedefleyerek çalıştık. Manzara 7/24 denize,

Detaylı

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor u ziyaret etti. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Yalı Çiftlik

Detaylı

İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor.

İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor. İzmir de şehir kuzeye doğru gelişiyor. Gelişim aksı üzerinde bulunan Seyrek, yeni projelerle sürekli gelişiyor, değişiyor ve değerleniyor. Seyrek te değişime öncülük eden proje Studio City; farklı konut

Detaylı

Aktivitem Catering ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi standartlarına sahiptir.

Aktivitem Catering ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Sistemi standartlarına sahiptir. HAKKIMIZDA Her türlü organizasyon ve davetlerin ikram servisi konusunda gerekli lezzet, kalite, estetik, hijyen, çabukluk yeteneği ile hizmet anlayışımızı Aktivitem Catering çatısı altında birleştirdik.

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

KOZMETİK GÜZELLİK FUARI BUCOS Şubat BURSA.

KOZMETİK GÜZELLİK FUARI BUCOS Şubat BURSA. KOZMETİK ve GÜZELLİK FUARI BUCOS 08-11 Şubat 2018 - BURSA www.bucos.org KATILIMCI FİRMA PROFİLİ MERKEZLER * Hekim Klinikleri * Güzellik ve Kozmetik Merkezleri * Diş Hekimi Klinikleri * Estetik ve Güzellik

Detaylı

parkresidencescadde.com

parkresidencescadde.com parkresidencescadde.com SİZE ÖZEL AYRICALIKLI BİR YAŞAM... Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı

Detaylı

Hobi Kulüpleri. Psikolojik Destek. Kişisel Çözüm Danışmanı VIP Hizmetler Alışveriş İndirimi. Medikal Asistans

Hobi Kulüpleri. Psikolojik Destek. Kişisel Çözüm Danışmanı VIP Hizmetler Alışveriş İndirimi. Medikal Asistans Hobi Kulüpleri Vakıf Emeklilik te bireysel emeklilik sözleşmesi bulunanlar ayrıcalıklı Yaşam Kulüpleri dünyasında kapsamlı sağlık hizmetlerinden danışmanlığa, eğitimden spora birçok alanda hayatlarına

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun Resimleyen: Uğur Altun Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 2. basım Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi

Akçakoca Belediyesi KENT. BiLGi. SiSTEMi Akçakoca Belediyesi 2014 KENT BiLGi SiSTEMi > Borçlarınızı ödeyebilirsiniz İsteklerinizi bildirebilirsiniz İmar durumunu öğrenebilirsiniz Nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz Şikayetlerinizi bildirebilirsiniz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI İSTANBUL 2012 KARANLIK DÜNYALARI AYDINLATALIM PROJESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Küçükçekmece FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ BİLGE YILDIZ YAŞAR ÇAYANOĞLU A Ğ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR, FETHİYE DE KATI ATIK TESİSİ YAPIYOR

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR, FETHİYE DE KATI ATIK TESİSİ YAPIYOR MUĞLA BÜYÜKŞEHİR, FETHİYE DE KATI ATIK TESİSİ YAPIYOR Büyükşehir in Çevre Dostu Muğla İçin Yatırımları Sürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Çevre Dostu Muğla hedefi doğrultusunda yatırımlar

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı