ÇAYYOLU Yıl:2 Sayı: 21 Ücretsizdir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.çayyolu.com.tr ÇAYYOLU Yıl:2 Sayı: 21 Ücretsizdir"

Transkript

1 ÇAYYOLU Haber Yıl:2 Sayı: 21 Ücretsizdir Eylül 2011

2

3

4 ÇAYYOLU HABER YAYINCI YAYIN KURULU TUNCER KIRHAN ABONE ISSN 4 ÇAYYOLU HABER Can Berkmen Editörden Bilinçi Yurttaş Hareketi Çayolu - Ankara - Türkiye Ağustos sayımızda Unuttuk mu? başlığı altında işlemeye çalıştığımız Bilinçli Yurttaş Hareketi ve bu hareketin Çayyolu nda filizlenerek Ankara ve Türkiye ye yaygınlaşmasına yönelik duygularımız müthiş bir karşılık buldu. Gerek maillerle ve gerekse telefonla bizlere ulaşan duyarlı Çayyolu sakinleri, dernekleşme çalışmasında kurucu olarak katkı sunmak istediklerini, ne zaman kurulacağını vb. bilgileri bizlerden istediler. Bu ilgi müthiş bir Sivil Topum Örgütü nün belki de ilk habercisiydi. Değerli Dostlar, örgütlenme ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ancak oldu bitti anlayışıyla karşınıza bir dernek olarak çıkmak taraftarı değiliz. Derneğin tüm aşamalarında çok geniş bir kurucu üye ile ortak hareket ederek, kuruluş amaçlarımızı, neler yapacağımızı tartışarak, saptayarak yol almak taraftarıyız. Ekim ayı içerisinde geniş katılımlı bir toplantı ile bu adımı atacağız. İletişim için aşağıdaki adresime yazıp kendi adresinizi de bizlere iletiniz. Sizlere ulaşacağız. Mail ve telefonlarla kurulan ilk buluşmalarda örgütlenme amacı va nasıl bir dernek olmalı? soruları aşağıda okuyacağınız gibi, kendi cevaplarını da sizlerin de görüşleriyle buluyordu; İçinde bulunduğumuz döneme damgasını vuran her türlü huzursuz, hukuksuz, haksız, düzensiz davranışlar ve gelişmeler; kaçınılmaz olarak bizleri, hayati bir konuma sahip iki önemli kavrama ve değere yönlendirmektedir; De m ok ras i ve Yurttaşlık. Yurttaşlık kavramı, bireyin devlet ile olan ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerini kurumsal bir çerçeveye yerleştiren anayasal bir kavramdır. Yurttaşlık bireye hak ve yükümlülükler içeren hukuki bir statü sağlar. Birey kimliğini kültürel bir kolektiften alır; o bir yurttaştır, kültürel, siyasi bir topluluğun kabul edilen ve hak sahibi bir üyesidir. Bireysel hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi bilinçli yurttaşların işidir. Bilinçli yurttaş; bireysel, sosyal ve ekonomik, siyasi haklarının ve özgürlüklerinin bilincinde olan, onları kullanmasını, korumasını, kollamasını ve geliştirilmesini bilen insandır. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti, D e vle tin Yas alarıile belirlenen yurttaşlığı, s ade ce yas alve anayasalbir k avram olarak gö rm e m e li, Yu rttaşlığın be lirli bir yaşam biçim ine k atılmayıda içe rdiğini, ins anın be lirli bir kültü re, y aşam ve d ü şü nce b içim ine k atılımıyla y u rttaş olacağınıs avunm alıdır. Ulus ve ulus-devletin oluşmasında yurttaşlık kurumu, Osmanlı uyrukluğundan Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte statü kazanmasına rağmen, yasaların yurttaşlara sağladığı hak ve özgürlükleri bireysel ve toplumsal yaşamda kendisini hissettirememiştir. Osmanlıdan gelen geleneksel devlet korkusu o dönemdeki kadar olmasa da varlığını sürdürmektedir. İnsanlar geleneksel olarak devletten ürkmektedir. Devletle yurttaş arasındaki ilişkide karşılıklı güven ve işbirliği duygusu yok denecek kadar azdır. Yurttaş devlete işinin düşmesinden korkmaktadır. Hepimiz bir çok kez şahit olmuşuzdur; devlete işi düşenin yaptığı ilk iş, hatırlı bir tanıdık aramaktır. Bireyler karşılaştıkları sorunları aile çevresi, mahalle, hemşeri ilişkileri, siyasi veya dini cemaatler aracılığı ile çözme yolunu seçmektedirler. Bireyselleşmemiş insanlardan oluşan toplumlarda siyasi lider kurtaracaktır anlayışı hakimdir. Siyasetle uğraşanlar liderlerine kayıtsız, şartsız bağlıdır. Yükselmelerde liyakat değil kayırma sözkonusudur. Bütün bu örneklemeler, eşit hak ve yükümlülükleri olan yurttaş kavramının yasalarda kaldığını, yaşama geçirilmediğinin açık birer göstergesidir.... Bilinçli Yu rttaş H are k e ti, Yu rttaşlık bilincinin ge liştirilmesi ile, etkin ve katılımcıolmanın ge re ğini bilenle rin gö nü lü birlik te liği olmalıdır. Bilinçli Yurttaş H are k e ti, İns anların k arar, de ğe rlendirme, danışma ve icra mekanizmalarına dah a fazla k atılım iradesi gö s te rm e s i ge re k tiğine inanm alıdır. Toplumsal gelişmeler, bireyleri doğal olarak ilgilendirmektedir. Ulusal kaynaklarımızın, kimlik ve kültürümüzün yıpranmasına izin vermeden, dünyada ve ülkemizde olup bitenlerin farkında olmak hepimiz için zorunluluktur. Toplumlar, onları var eden değerlere sahip çıkan yurttaşları sayesinde gelişirler. Çağdaş demokrasilerin en önemli özelliğinden biri çoğulculuk, diğeri ise katılımcılıktır. Çoğulcu demokrasiler ancak yurttaşların katılımcılığı ile gerçek anlamını bulur. Katılımın sağanmadığı yönetimler demokrasi adına azınlık yönetimleridir. Katılımcılığın sağlanmasında sivil toplum örgütleri en önemli ve gerekli kuruluşlardır. Bu kuruluşlar ülke için ağırlığını hissettirmişse, demokrasi en güçlü dayanaklarından birini bulmuş sayılır. Bilinçli Yurttaş H are k e ti nin dayandığıdemokrasi anlayışı, evrenselçoğulcu demokrasi olmalıdır. Bu anlayışla, hukukun üstünlüğü ilkesi, temelhak ve özgürlükle rin k orunm as ıve k atılımın s ağlanm as ıiçin; ak la, bilim e, çağdaş uygarlığa gö nü lve rm iş, ü lkemize sahip çıkmak isteyen yurttaşlarımızın dah a k atılımcıolmaları yolunda çaba göstermeli, bunun için ge re k e n alt y apının oluşturulmasınıve ge liştirilm e s ini bir zorunluluk olarak gö rm e lidir. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti, Yu rttaşların taleple rinin yö ne te nlere iletilm e s inde, duyurulmasında, dik k ate alınmasında ve k abulgörmesinde önemli bir araç olmayıhedeflemeli, ü ye le rinin gö nü lü katılımıyla oluşan, de - mokratik, merkezi yönetimden özerk ve toplum için yararlılık konusunda k am us albak ış açısından ayrılan bir örgütle nm e biçim ini uygulam alıdır. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti İk tidarların m ü dah ale alanıdışında ve k arşıduruşlar sergileyebilmesi temelkarekteri olmalıdır. Bilinçli Yu rttaş H are k e ti G ö nü lü bir inis iyatiftir. Bilinçli Yu rttaş H a- re k e ti, s iyas al, sosyal, k ü ltü re lvb. h e r alanda yurttaşlar lehine, kamuoyu oluşturarak merkezi yönetime, yasama alanına, siyasi partilere, miletvekile rine, ve ye re lyö ne tim lere - seçilmişlere- ulaşm ayıve onlarıetkilemeyi hede flemelidir. Lütfen sizlerde görüşlerinizi aşağıdaki adresimize göndermeye devam edin. Geniş Kurucular buluşmasından önce üzerinde tartışacağımız kuruluş manifestomuzun oluşumunda katkınızı esirgemeyin. Saygılarımızla... Can Berkmen

5 KİRALIK Çayyolu nun En Gözde Merkezinde Prestijli Dükkanlar Markalarını Arıyor. HİLMİ BARLAS CITY PARK YAŞAM MERKEZİ Prof. Dr. A. Taner Kışlalı Mah. Alacatlı Caddesi No: 9/3 Çayyolu-Ümitköy / ANKARA Tel: Gsm:

6 Yenimahalle Belediyesi tarafından açılan klinik Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine teslim edildi Çayyolu Diş Kliniği hizmete girdi Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ikinci diş kliniğini Çayyolu na açtı. Çayyolu nda açılan Gazi Üniversitesi Diş Kliniği ek hizmet birimi 10 ünitesiyle implanttan, dolguya, röntgenden diş bakımına kadar her alanda vatandaşlık numarası ile hizmet veriyor. Çayyolu nda VİP hizmet Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çayyolu nda hizmet vermeye başlayan ve modern bir altyapı ile düzenlenen kliniğin vatandaşlardan tam not aldığını söyledi. Kliniği ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi alan Yaşar, dişçi koltuğuna da oturarak diş bakımı yaptırdı. Yaşar, Vatandaşımızın sağlığı bizim için öncelikli konudur. Sağlığa ve eğitime büyük destek veriyoruz. Karşıyaka daki diş kliniği bu bölgede oturup diş sağlığı adına hastanelere gitmekte zorlanan ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşlarımız için büyük bir açık kapatıyor. Şimdi ikinci diş kliniğini Çayyolu nda açarak Gazi Üniversitesi ne devrettik. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu da bizi çok memnun ediyor dedi. İki ayda 600 hasta Çayyolu Diş Kliniği 10 ayrı dişçi ünitesi,8 diş hekimi ve 10 sağlık personeli ile çalışıyor. Vatandaşlık numaraları ile başvuru yapılan klinik, hizmet vermeye başlamasının üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar 600 hasta kabul etti. Gazi Üniversitesi Çayyolu Semt Polikliniği

7

8 Motorize Ekipler Çayyolu nda Yenimahalle Belediyesi tarafından kurulan motorize ekipler Zabıta Müdürlüğü nün gözdesi oldu. İki kişilik 10 ayrı ekiple vatandaşa zamanında ve daha hızlı bir şekilde hizmet veren motorize ekip tüm gün devriye atarak Yenimahalle de nizamı sağlıyor. Belediye araçlarının trafik nedeniyle girmekte zorlandığı alanlarda anında ve etkili şekilde müdahalede bulunabilen ekipler, şikâyet, seyyar, inşaat ve yetki alanına giren tüm konularda anında hizmet verebiliyor. Motorize ekibe kadın eli değdi Belediye, Çayyolu nda sürekli devriye gezen motorize ekiplere dört bayan ekleyerek Türkiye de bir ilke de imza attı. Bazı olaylarda bayanların daha etkili olabileceği düşüncesinden hareketle bayanlar görevlendirilirken, ekipler özellikle Yaşamkent te devriye geziyorlar. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği motorize ekiplerin sayısının önümüzdeki günlerde artırılacağını söyledi. Yaşar, kadınların her işte başarılı olacağına inandığını söyleyerek, bazı olaylarda kadınların müdahalede bulunmasının daha doğru olduğuna inandığını kaydetti. Yaşar, Kadınlarımızın bu işi de yüzlerinin akıyla başarabileceklerini düşündük ve yanılmadık. Bazı olaylarda veya şikâyetlerde kadın görevliler olayın büyümesini veya saygı çerçevesinde halledilmesini sağlayabiliyorlar dedi. 6

9 Adı gibi şık bir dünya... Rezervasyon

10 Türkiye nin 23 İl ve İlçesinde; Özgür, Mutlu, Dinç ve Kocaman Bir Aile ERŞEMBE A P KŞAMI BİSİKLETÇİLERİ Yaşam özgürlükle iç içe ve bir o kadar tutsak. Neden tutsak? Tutsak çünkü artık ağaçlı patikalı yollarımız yok. Her yer çirkin ve koskocaman apartmanlarla dolu. Kocaman asfalt yollarımızda herkes bir yerlere yetişmenin telaşında arabaları ile. Otobüsleri ve arabalarının içinde ruhsuz ve yorgunlar. Umarsızca arabalarını birbirlerinin üzerine sürüyorlar sanki diğer arabadakinin acelesi olamazmış gibi. İşin özü artık insanlar benciller, yalnızlar, yalın ve tutsaklar. Biz PERŞEMBE AKŞAMI Bİ- SİKLETÇİLERİ Türkiye nin 23 il ve ilçesinde; Özgür, mutlu, dinç ve aileyiz. Çünkü Türkiye nin çoğu yerinde başta İzmir, Alanya, Ankara, Bursa ve Trabzon olmak üzere her Perşembe saat de bisikletimize atlayıp pedallıyoruz. İzmir de birkaç kişi ile başlayan bu gelenek çoğalarak ve daha da güzelleşerek devam etti. Amacımız; Bisikletin şehir içinde her koşulda kullanılabilirliğini, modern bir ulaşım aracı olduğunu oyer- deki yerel yönetimlere ve halka göstermektir. Bulunduğumuz yeri bisikletli yaşam merkezi yapmaktır. Hedefimiz ise; tüm Türkiye Perşembe Akşamları, ayrı şehirlerde olsa da aynı saatte bisiklete binsin. Oluşan bu kültürle bisiklet kültürü genişlesin. Bu amaç ve hedeflerle her Perşembe saat da Kızılay da Güvenpark hareket noktasından, Çayyolu nda ise Arcadium önünden hareket ediyoruz. Ve her Perşembe diğer kentlerdeki dostlarımızı selamlayarak yola devam ediyoruz. Şimdi siz söyleyin bu kocaman ailede yalnız ve tutsak kalmak mümkün mü? Pelin Aksoy 8

11

12 Yeni başlanan uygulama ile Yenimahalleliler Belediye Hizmet Binasına gelmeden internet üzerinden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere ulaşabilecekler. Kent Rehberi ve E-imar Uygulaması Hizmete Girdi Yenimahalle Belediyesi, vatandaşlara hizmette kolaylık sağlamak amacıyla Kent Rehberi ve E-imar uygulaması başlattı. Web sitesi üzerinden yeni başlanan uygulama ile Yenimahalleliler belediye hizmet binasına gelmeden internet üzerinden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere ulaşabilecekler. İnteraktif Bilgilendirme Vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Web sitesinde bulunan e-imar uygulaması sayesinde imar bilgilerini in- ternet ortamında 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde görüntüleyebilecekler. Zamandan tasarrufta önemli bir adım olan sistem, Yenimahalleliler için büyük kolaylık sağlayacak. Ada, parsel, pafta, mahalle ve adres bilgileri girilerek kullanılan e-imar uygulaması ile vatandaşlar interaktif olarak bilgilendiriyor. Yenimahalle nin dijital rehberi Yenimahalle Belediyesi web sitesinde Kent Rehberi uygulaması da başlattı. Vatandaşların adres bilgilerini girerek ada-parsel numaralarından, nöbetçi eczanelere okullardan, hastanelere kadar önemli birçok adresin sorgulanabildiği uygulamada uydu görüntülerinden adres bulma kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşa hızlı hizmet Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların belediye hizmetlerine olabilecek en kısa zamanda ulaşabilmeleri için teknolojiyi sonuna kadar kullanmayı amaçladıklarını söyledi. Yaşar, Vatandaşlarımızın en küçük işleri için, ya da bilgi almak için bile belediyeye gelmelerine son vermek amacıyla, web sitemiz aracılığıyla istedikleri bilgilere ulaşmaları ve işlemlerini yapmalarını amaçlıyoruz. Çünkü çağdaş belediyecilik vatandaş odaklı ve yerinde hizmet ile olabilir dedi. 10

13

14

15

16 ÇEKOD UN ZAFERİ ÖRNEK OLDU Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Koruma Derneği, ÇEKOD un hukuk zaferi, Konya nın Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesinde Yunus Emre Camisi ne kurulan baz istasyonunun kaldırılmasına yönelik çabalara örnek oldu. Serdar Sabah ın öncülüğünde başlatılan hukuk mücadelesi sonuçlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, camilerin ve mescitlerin doğrudan baz istasyonu kurulmak amacıyla kiraya verilmesine olanak sağlayan düzenlemenin, ibadet yerlerinin özelliği ve kullanımı dikkate alındığında ''kamu yararı'' ile ''hukuka uyarlık'' görülmediği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Serdar Sabah (30), Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'ne baz istasyonu kurulması üzerine, mahalle sakinleriyle birlikte olaya tepki gösterdi. Sabah, mahalleliyle birçok girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamayınca, yasal süreci başlatmak için araştırma yaptı. Özellikle Ordu'da bir camiye kurulan baz istasyonu nedeniyle cemaatin cami dışında namaz kıldığını gösteren videoyu internette izleyen 14 Sabah, bu görüntünün ardından baz istasyonlarının camilerden kaldırılması için dava açma konusundaki kararlılığını pekiştirdi. Sabah, ''3G'li telefonlar ve mobil modemler vasıtasıyla internet erişimine olanak sağlayan teknik cihazların cami ve minarelere monte edilmesinin dini etik açısından olumsuz yönlerinin olduğu'' gerekçesiyle baz istasyonlarının camilerden kaldırılması için 10 Ağustos 2010'da dava dilekçesiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, 20 Aralık 2010'da yürütmeyi durdurma talebine ''red'' kararı verdi. Sabah, karara itiraz ederek yeniden Danıştay'a başvurdu. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu protokolün 1. maddesinde yer alan, ''Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve bunların müştemilatının, baz istasyonu kurulması düzenlemesi ile 3. maddesinde yer alan Başkanlık birinci maddede belirtilen yerlerin baz istasyonu olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin işlemleri, her türlü gözetim ve denetim yetkisi kendinde kalmak üzere Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı vasıtasıyla yürütür'' düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına 14 Haziran 2011'de oy çokluğuyla karar verdi. Serdar Sabah, camilerden baz istasyonlarının kaldırılması için yaptığı ilk girişimin reddine karar verilince ümitsizliğe kapılmayıp karara itiraz ettiğine dikkati çekti. İtirazı kabul edilince kendisinin boş durmadığını, bir avukat gibi çalıştığını belirten Sabah, yaptığı araştırmalarla dava dosyasını yeniden yapılandırdığını açıkladı. Ankara'daki Çayyolu Elektromanyetik Kirlilikten Korunma Derneği'nin (ÇEKOD) internet sitesinden, yönetiminden, benzer mahkeme kararlarından yoğun bir şekilde faydalandığını dile getiren Sabah, şunları kaydetti: ''Dernekte bana çok yardımcı oldular. Cami ve mescit gibi ibadet yerlerine baz istasyonu kurulması beni çok üzüyordu. Bu durumun ortadan kaldırılması için anayasal hakkımı kullanarak dava açtım. Davayı kazandığım için çok mutluyum. Dava sonucunu mahalle sakinleriyle paylaştım. Onlar da bu duruma çok sevindi.'' Sabah, kararın ardından yasal süreç içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen camilerden baz istasyonlarının kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Uludağ ise davayla ilgili mahkeme kararının kendilerine henüz ulaşmadığını söyledi. Kararı görmeden herhangi bir değerlendirmede bulunamayacaklarını belirten Uludağ, ''Dava sonucu elimize geldiği zaman oturulur, değerlendirilir. Mahkeme kararı geldiğinde bakarız, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz ne yapabiliriz? Bu çerçevede değerlendirilir'' diye konuştu.

17

18 Koru Mahallesinde yapımına başlanan park yakında hizmete giriyor Açık havada plates keyfi Yenimahalle Belediyesi, Çayyolu lu hanımlara açık alanda plates imkânı sunuyor. Çayyolu Koru Mahallesi nde yapımına başlanan 7800 metre kare alan üzerine kurulu parkta, sentetik çim futbol ve basketbol sahası, çocuk oyun alanı, fitness alanı, gezinti yollarının yanı sıra bir de plates alanı bulunacak. Ankara da ilk defa yapılacak ve 70 metre kare çim alan üzerinde kurulacak olan plates alanında kadınlar 10 ar kişilik gruplar halinde plates yapabilecekler. Uzman hoca eşliğinde plates yapan kadınlar açık havanın da keyfini çıkaracaklar. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parklarda vatandaşların dinlenmeleri ve yeşil alanlardan faydalanmalarının yanı sıra sportif aktivitelerin de yapılacağı alanlar oluğunu söyledi. Yaşar, parklar içinde spor alanları kurarak Yenimahallelilerin sağlıklı yaşam için spor yapmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, Yaşamkent teki çalışmaları denetlemem esnasında benimle sohbet eden bir grup kadın hemşerim plates yapmak için kurs talep ettiler. Ben de çeşitli spor sahalarını içinde barındıracak olan bu park içinde açık havada plates yapılamasına imkan sağlayan bir çalışma yapılması talimatı verdim dedi. Ramazan Bayramı na açılış Parkın yapım çalışmalarını Ramazan Bayramı na yetiştirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yaşar, talep olması durumunda Yenimahalle deki diğer parklara da plates alanı yapılabileceğini söyledi. Yaşar, Kadınlarımızın talepleri doğrultusunda yapacağımız diğer parklara ya da yapılması mümkün olan parklara da plates alanı yaparak, sağlıklı bol oksijenli ortamda spor yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz diye konuştu. 16 4

19 QUEEN S Güzellik Salonu Ece - Seyhan - Hilal Uzman kadromuzla güvenli ve etkili çözümler için hizmetinizdeyiz Bölgesel İncelme ve Selülit Tedavisinde Son Teknoloji KAVİTASYON. Kavitasyon sistemi, bölgesel yağlanma ve selülitle ultrason (ses dalgaları) yardımıyla savaşan, cerrahi olmayan bir yöntemdir. Kavitasyon uygulamasına ameliyatsız yağ kırma yöntemi de denir. Kurtulmak istenen bel, karın, göbek, kol, bacak, kalça ve sırttaki çözülemeyen yağ depolarını eritme imkanı sağlar. BU DERGİ İLE GELEN MÜŞTERİLERİMİZE 1 SEANS KAVİTASYON UYGULAMASI ÜCRETSİZDİR. KOMPLE AĞDA 50.-TL CİLT BAKIMI 60.-TL Mutlukent Mahallesi, Mutluköy Sitesi 8. Sokak No: 17 Ümitköy / ANKARA (Galeria Arkası) Tel: Gsm: AJANS C

20 Kolları Sıvadık Okulları Boyadık Çayyolu ndaki okulların boya, badana, onarım ve çevre düzenlemesini yapan Yenimahalle Belediyesi ne bağlı ekipler, okulların eksikliklerini yeni eğitim öğretim yılına kadar tamamlamak için kolları sıvadı. Yenimahalle Belediyesi olarak bölgedeki okulların eksikliklerini tamamlayarak çocukların daha konforlu koşullarda eğitim almasını amaçladıklarını belirten Başkan Yaşar, Okullarımızın eksikliklerini okul müdürlerimiz ile sürekli diyalog halinde belirledik. Okullarımızı belirli bir sıraya koyarak yaz tatili döneminde eksiklikleri gidermeye başladık. Belediye çalışmalarımızı bölgemizin ihtiyaçlarına göre belirliyoruz dedi. Okullar şantiyeye döndü Öğrencilerin temiz ve bakımlı okullarda eğitim görmeleri gerektiğini ifade eden Yaşar, yaz tatili süresince okulların tüm eksikliklerini gidereceklerini belirtti. Bölgede devlet okulunda aktif olarak çalışacaklarının altını çizen Yaşar, Bölgemizde bulunan okulların fiziki eksikliklerini gücümüz yettiği kadar gidermeye çalışıyoruz. Okullar açılana kadar devlet okulunu hazır hale getireceğiz. Çocuklarımız daha temiz ve ferah sınıflarda sıkıntı yaşamadan eğitim alması için tadilatlar süratle devam ediyor dedi. Ders zili çalmadan hazır olacak Çocukların daha sağlıklı ve verimli koşullarda eğitim alabilmesi için yeni öğretim yılına devlet okulları hazırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yaşar, Belediye sınırları içindeki okulları incelemeye alınca gördük ki hepsinde az çok tadilata ihtiyaç var. Bizde duyarlı belediyecilik anlayışı ile bu soruna el atmaya karar verdik. İki yıldır yaptığımız tadilatlara bu yılda devam ediyoruz. Bizim için devlet okullarında okuyan öğ- rencilerimizin özel okullar ve vakıf okullarında okuyan öğrencilerden hiçbir farkı yoktur. Biz sosyal belediyecilik anlayışının gereğini yerine getiriyor ve devlet okullarına sahip çıkıyoruz. Okullar yeni eğitim öğretim dönemine açılmadan da okulların anahtarlarını sahipleri olan öğrencilerimize teslim edeceğiz diye kaydetti. 18

21

22 Çayyolu Bölgesi Ağaçlandırma Derneği ÇABA da Huzursuzluk Çayyolu n da faaliyet gösteren ÇABA'nın (Çayyolu Bölgesi Ağaçlandırma Derneği) hakkında çok ciddi sorular sorulmaya başlandı. Başkanlığını Engin Uç'un yaptığı dernekle ilgili olarak Çayyolu n da ikamet eden birçok vatandaş benzer soruların cevabını öğrenmek istiyor. Kasım 2010 tarihinde Çayyolu Haber bülteni isimli dergide ÇABA da kurs kayıtları devam ediyor denilerek bir haber ilanı yayınlanmıştı. Bu yayından sonra dergimizi arayan duyarlı bir vatandaş bu kursun yasal olmadığını iletti. Biz de Çayyolu Haber olarak yaptığımız araştırmada bu kursların kaçak statüsünde olduğunu tespit ettik. Çünkü 01.Kasım.2010 tarihi itibarıyla bu kurslar hakkında ne Yenimahalle İlçe Milli Eğitimden izin alınmıştı. Ne de bu kurslar için bir vergi kaydı oluşturulmuştu. Bu araştırmamız üzerine konuyu sormak üzere birçok kez ÇABA Derneği başkanı Engin Uç a ulaşmaya çalıştık. Fakat konuyu dernek yetkililerine iletmemize rağmen hiçbir yetkili bize dönüş yapmadı. 19.Ağustos.2010 tarihinde internet üzerinde yayınlanan Çayyolu Haber gazetemize gelen bir iletide şu ifadelere yer veriliyordu; Ara sıra girdiğim "cayyolum.com" sitesinde gözüme bir şey takıldı. Ana sayfanın en altında "Bu Site Çayyolu Bölgesi Ağaçlandırma Derneği (ÇABA) Sponsorluğunda yayınlanmaktadır." yazılı. Hâlbuki site reklam falan alıyor, geliri var. Çaba derneğine site sponsor olacakken, dernek siteye sponsor olmuş. Çayyolu haber bülteninde de günlük gelişmeleri cayyolum.com internet sitemizden izleyebilirsiniz deniliyor. Öyle anlaşılıyor ki site ve dergi aynı kişilerin. Yani şahsa aitler ve dergilerine de reklam alıyorlar. O halde niye bunlar derneğe destek verecekken, dernek bunlara sponsor olmuş? Anlamadım. ÇABA adlı dernek ağaç dikmekle ilgili, bu site ve dergi ise istediği gibi davranan ticari faaliyetler. Dernekler faaliyet alanı dışındaki işlere nasıl sponsor oluyor? Dergide ve sitede seçimlerde bir siyasi parti desteklendi. Peki sponsor olan derneğin üyeleri buna nasıl izin veriyorlar? Hepsi aynı siyasi görüştemiki? Değilse, dernek bu yazıların çıktığı dergiye ve siteye sponsorluğu neye dayanarak yapıyor? Duyduğuma göre ÇABA nın başkanı Engin UÇ, bu dergi ve sitenin de sahibiymiş. Bu doğruysa kanuni ve etik açıdan ciddi sorun var demektir. Böyle bir duruma derneğin üyeleri nasıl rıza göstermiş şaşılacak şey. Hem de aydını bol Çayyolu nda. Bu maili kendilerine gönderdik yanıt bile vermediler. Bence Çayyolu nda manşetlik asıl haber bu. Zeliha B. Bu bilgilerden sonra ÇABA Derneği başkanı Engin Uç a şunları sormak istiyoruz? 1- ÇABA Derneği, internet üzerinden yayın yapan cayyolum.com web sitesine sponsormudur? 2- Yine ÇABA Derneği, Çayyolu bölgesine yayın yapan Çayyolu Haber Bülteni isimli ticari dergiye sponsormudur? 3- Bu dergi web sitesine yılda kaç TL para aktarılmaktadır? 4- Dernekler kanuna göre bu yasalmıdır? 5- Bu para aktarımları için hangi Genel Kurulda nasıl bir yetki alınmıştır? Konuyla ilgili olarak haber web sitemize gelen yorumlardan bazıları aşağıdadır. Gönderen: Gökhan Zeliha hanım iyi yakalamış olayı ama anlatımında, zaten karışık olan bir şey iyice karışmış. Evet bu dernek ve yayınladığı yada sponsor olduğu dergi yada site ne iş yapar acaba? Sağa sola saldırmaktan başka? 19 Ağustos 2011 Gönderen: Ayşegül Sizi habercilik olarak tebrik ederim. Çayyolu'na yakışmayan bir çok şeyi aydınlatıyorsunuz. Adı geçen dergiyi bilirim. Bu dergide işine gelen her şeyi göklere çıkarıyor. İşine gelmeyeni yeriyor. Asıl bu soruyu ÇABA Derneği genel kurulunda üyelerin 20

23 Engin Uç'a sorması lazım. Adam ÇABA Derneği adı altında ticari faaliyet yürütüyor. Sonrada yok Çayyolu'na şu kadar ağaç diktik, yok şu kadar fidan diktik diyor. Ayıp. 19 Ağustos 2011 Gönderen: Arkadaşım arayıp telefonda bu haberi okumamı söyledi. Bende Çayyolundaki bir dernekte üyeyim. Web sitesini inceledim. Bu site tamamen siyasi. ÇABA derneği bu siteyi niye desteklerki? Dernekçilik adına ise derneğin tüzüğünde yazılanları yapmak asıl görevdir. Bu dernek Çayyolunun sorunlarıyla ilgilenecek diye bir madde var mı yoksa amaçları sadece ağaç dikmekmi? 19 Ağustos 2011 Gönderen: o.köy Herkese verir talkını kendi yer salkımı. İşte böyleleri için söylenmiş güzel sözlerden. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olur, bilgi kirliliği yaratır, yanıltan sözde haberler yapar kendilerine yandaş toplamaya çabalarlar, perde arkasında kendilerine rant yaratırlar başkalarınada rantçı diye çamur atarlar. Çayyolu Ümitköy filan yada sorunlar o kadarda önemli değildir onlar için herkes bir çabalayan var sansın yeter 19 Ağustos 2011 Cuma Gönderen: Kemal Akar Konuyu biliyorum. Açıklama biraz karmaşık olmuş ancak yasal olarak derneklerin ticari faaliyet yapamazlığı ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Hem ağaç dikmek nereye dikilecekse belediyelerin işdir. Çünkü fidan dikim işi apayrı araç gereç ister. Fukara derneklerin yapacağı iş değil. Demek ki bir yerden destekleniyor. Konu dernek üyelerinin sorumluluğundadır. Genel kurulda sorsunlar. Yıllık 120 TL aidat onu da hiç kimse vermiyor e...değirmen nasıl dönecek. 20 Ağustos 2011 Gönderen: Sami Yoruma yorum yapmak gerekirse, Kemal Akar bey konuyu bildiğini söylemiş ama doğrusu konuyu anlamış görünmüyor. Veya ne dediği anlaşılmıyor. Çünkü bir kere derneklerin ticaret yapması yasaksa bu sadece üyeleri değil yetkilileri de ilgilendirir. İki, aidat 120 TL. Onu da kimse vermiyor, değirmen nereden dönecek diyerek bu işi adeta meşrulaştırıyor. İşin püf noktası burası, ticari faaliyet yapan dergi ve web sitesi derneğe değil, dernek onlara Sponsor Hangi kaynakla ve ne hakla? Konu bu. 20 Ağustos 2011 Gönderen: Rıdvan ÇABA' nın sponsor olduğu web sitesinde yayımlanan bir ziyaretçi mesajının sonunda Çayyolu Haber BÜLTENİ ile ilgili olarak şöyle denilmiş, "Ahmet bey...bu sitenin (cayyolum.com) aylık yayın organı olan haber bülteninin, göstermelik bir idare merkezi adresi yazılarak aslında beş kuruş kira vermeden fiilen ÇABA derneğinin çatısı altından idare edildiğini de biliyor mu??" eh, daha ne densin? ÇABA'nın sponsorluğu bu olsa gerek? 20 Ağustos 2011 Gönderen: Sözlük Merak edenler için. Sponsor; Finanse etmek, parasal destek sağlamak, arka çıkmak, desteklemek, kefil olmak, korumak, himaye etmek. Maddi destek sağlayan kimse, para sağlayan kimse, hami, kefil, arka çıkan kimse, vaftiz babası, vaftiz anası. Sanatsal ve kültürel bir etkinliğin giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü karşılamayı üstlenen özel ya da kamu kuruluşu ya da kişi. 20 Ağustos 2011 Gönderen: Recep Özkara Çayyolu köyü içerisinde bir apartman dairesi içinde faaliyetlerini sürdüren derneğin başkanı Engin Uç, derneğin faaliyetleri ile hiç ilişkisi olmayan bir dergi çıkarıyor. Bu dergi üzerinden sağladığı ticari kazançlar ile ÇABA derneğine bir katkısı olmadığı savunulan görüşe göre, Engin Uç çıkardığı derginin gelirinden hiçbir katkıyı dergiye vermiyormuş. Tam aksine bu derginin yasal adresi her ne kadar farklı bir yer göründe de, derneğin bir odası bu dergiye ayrıldığı iddia ediliyor. 20 Ağustos

24 SSK BİNASI NDA KAPSAMLI YENİLENMEYE GİDİLİYOR ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT TANIK: TAHTA PERDE KALKTIĞINDA MELİH BEY ÇOK ŞAŞIRACAK Ankara- Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, SSK İşhanı nda yapılacak kapsamlı bir yenilenmeyle, Ankaranın belediye hizmeti ve açık alan ihtiyacını karşılayacağını bildirdi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, kısa bir süre önce belediye tarafından satın alınan Kızılay daki SSK Binası nda kapsamlı bir yenilemeye gidileceğini açıkladı. Tanık, Danıştay kararına bire bir uyarak, Ankara nın açık alan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra belediye hizmet binasını kültür ve sanat etkinlikleriyle birlikte vatandaşın hizmetine sunacağız dedi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, SSK İşhanı içinde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, SSK Binası nı satın almamızın ardından, yapacağımızı açıkladığımız hizmet binası ve emek meydanı projemize karşı çıktı. Ancak, çalışmalarımız bitip tahta perde kalktığında Melih Bey çok şaşıracak diye konuştu. Projenin ayrıntılarını ilerleyen dönemlerde açıklayacağını belirten Başkan Tanık, Danıştay 1. Dairenin konuya ilişkin kararını şöyle özetledi: Kararda, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, şehir içi trafiğin rahatlatılması, sosyal donatı ve açık alanların yapılabilmesine yönelik yasal görevlerin yerine getirilebilmesi için söz konusu binanın bize devredildiği belirtiliyor. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın, yer altı otoparkı ile bölgeye hizmet sunacak idari ve teknik altyapı, sosyal donatı ve açık alan kullanımına dönük olarak yeniden düzenlenmek amacıyla kamulaştırıldığı ifade ediliyor. Çalışmalarımızı bu kararların tamamına uygun şekilde yürüteceğiz. TERCİHLERİMİZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİ- YESİ BELİRLEYEMEZ SSK İşhanı nı kamulaştırma taleplerinin ardından yaklaşık 50 milyarlık bir kıymet tespitini ödeyerek satın almış olduklarını hatırlatan Tanık, şunları kaydetti: Biz işhanını hızla boşaltarak binanın yoz kullanımına kısa sürede son verdik. Projelerimizi açıkladık. Ancak Büyükşehir Belediyesi hızla plan teklifi getirdi. Biz itiraz ettik. Konuyu Yargıtay a götürdük. Yargı süreci devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi nin, faaliyetlerimizi engellemeye çalışması bizim tercihlerimizin belirleyici unsuru olmayacaktır Çalışmalarımızın tümü bu binanın imar mevzuatına uygun Ankaralının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olacaktır. KARARI OYBİRLİĞİYLE ALDIK SSK İşhanı na ilişkin, yapının tümüyle yıkılması, köklü bir yenilenmeye gidilmesi, yapının bazı bloklarının yıkılması, yıkım yapmadan oraya taşınılması gibi seçenekleri olduğunu ifade eden Tanık, Çankaya Belediye Meclis Grubu nda oybirliğiyle kapsamlı yapılanmaya gitmeye kararı aldık. Belediyemizin öz kaynakları ve yapım gücü burayı 2014 den çok önce hizmete sokacak düzeydedir dedi. Başkentin kalbini çöküntü mekânlarından kurtarmak istediklerini vurgulayan Tanık, Ankara nın meydansız bir kent olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı. 22

Editörden. Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider seçmeye... Can Berkmen canberkmen@cayyolu.com.tr ÇAYYOLU HABER

Editörden. Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider seçmeye... Can Berkmen canberkmen@cayyolu.com.tr ÇAYYOLU HABER Editörden ÇAYYOLU HABER YAYINCI YAYIN KURULU TUNCER KIRHAN ABONE ISSN 4 ÇAYYOLU HABER Can Berkmen canberkmen@cayyolu.com.tr Ayranı yok içmeye, tahtırevanla gider seçmeye... Konya ya, olmazsa Kahramanmaraş

Detaylı

Damlaya damlaya METRO olur! Merdivenler

Damlaya damlaya METRO olur! Merdivenler ÖZEL ATAŞEHİR YAŞLI BAKIM MERKEZİ Atatürk Mah.Dudullu Yolu Caddesi Nene Hatun Sokak No:75 Ataşehir/İstanbul Telefon: 0 216 456 49 49-456 49 47/48 Faks: 0 216 456 49 46 Yeni yılınız kutlu olsun 14 Gastetime

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÇAYYOLU HABER. Kızılay da taşlar yerine oturuyor

ÇAYYOLU HABER. Kızılay da taşlar yerine oturuyor EKİM 2010 YIL:1 SAYI:10 www.cayyolu.com.tr ÇAYYOLU HABER Yenimahalle Belediyesi Büyükşehir Belediyesi nin kaderine terkettiği KONUTKENT i asfaltladı. Sıra PARK CADDESİ nde... Yaşamkent e AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI

ANKARALI VEKİLLERİN ANKARA BULVARI İSYANI Haşim dirik Ahmet Çamur Musa Saydam Osman Gürlek Nurettin Öztürk veda Şehit ateşi her gün memleketin başka bir noktasına düşerken, düştüğü yeri kavurup, dağlıyor. Kırıkkale, osmaniye, trabzon ve Manisa

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

Bayramı götürdük. 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr HABERİ 12. SAYFADA. siyaseti getirdik! İŞKUR masa da iş buluyor

Bayramı götürdük. 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr HABERİ 12. SAYFADA. siyaseti getirdik! İŞKUR masa da iş buluyor 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr HABERİ 12. SAYFADA Bayramı götürdük siyaseti getirdik! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra CHP

Detaylı

TÜRK HEPATO-PANKREATİKO-BİLİER CERRAHİ

TÜRK HEPATO-PANKREATİKO-BİLİER CERRAHİ Haftalık Tıbbi Haber Derginiz GAP www.saglikilan.com facebook.com/gapsaglikdergisi saglikilan@hotmail.com saglikilan27@hotmail.com YIL : 11 SAYI : 495 05 KASIM 2014 Çarflamba Fiyatı : 3 TL TÜRK HEPATO-PANKREATİKO-BİLİER

Detaylı

Sultangazi değişimi yaşıyor

Sultangazi değişimi yaşıyor BAŞKAN DAN Sultangazi değişimi yaşıyor Sevgili hemşehrilerim; Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel İstanbul un en genç ve en büyük ilçelerinden birisi olan Sultangazi, hızlı bir değişim yaşıyor.

Detaylı

08 7 YILDA 25 BİN GECEKONDU YIKILDI. Altındağ Belediyesi nin açılış maratonu sürüyor. Altındağ Belediyesi ne bir büyük ödül daha...

08 7 YILDA 25 BİN GECEKONDU YIKILDI. Altındağ Belediyesi nin açılış maratonu sürüyor. Altındağ Belediyesi ne bir büyük ödül daha... SAYFA 01 sayfa 15 Nuri Pakdil Gençlik Merkezi sayfa sayfa 16 Karapürçek 16 Anafartalar Semt Stadı Konukevi Altındağ Belediyesi nin açılış maratonu sürüyor. sayfa 05 Her geçen gün yatırımlarına yenisini

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi,

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi, SAYFA SAYFA 01 01 Haber Yıl: 7 Sayı: 106 1-28 Şubat 2011 6 yıllık mücadelede mutlu son Altındağ Belediyesi nden yine müjdeli haber 09 03 Yabancı bir erkekle evlendiği için kendi vatanı tarafından reddedilen

Detaylı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kasım 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 56 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kültür-Sanat etkinlikleri

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı

MAYMUNLAR! Çözüm süreci ile çözmeye çalıştığımız... BMGK ya bir kez daha YÜKLENDİ. 3 Müslüman katledildi; Batı; görmüyor, duymuyor, bilmiyor

MAYMUNLAR! Çözüm süreci ile çözmeye çalıştığımız... BMGK ya bir kez daha YÜKLENDİ. 3 Müslüman katledildi; Batı; görmüyor, duymuyor, bilmiyor 13 Şubat 2015 Cuma Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Haşim Kılıç ı uğurlarken... Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin Kültürel Boyut 8. Sayfada M.Nuri Parmaksız Hayata ve Aşka dair 8.

Detaylı

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını EFSANE RÖPORTAJLAR-1 CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe ye göre; KADIN-ERKEK Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli

Detaylı

Kefken kampımız rekora koşuyor...

Kefken kampımız rekora koşuyor... 15 Bilge kentin yeni sesi SAYI: 7 TEMMUZ 2012 BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Dev projeler tamamlandığında Beyoğlu'nda çok büyük bir ekonomik değer ortaya çıkacak

Detaylı

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 66 Sayı: 10515 08.06.2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar Türkiye koalisyon, sayfa 4 te Muğla CHP 25. dönem milletvekili seçimleri sonuçlarına

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ...

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ... 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN GAP YIL : 11 SAYI : 494 29 EKİM 2014 Çarflamba Fiyatı : 3 TL www.saglikilan.com facebook.com/gapsaglikdergisi saglikilan@hotmail.com saglikilan27@hotmail.com SANKO

Detaylı

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı

ÇAYYOLU METROSU YIL SONUNA YEŞİLİN HER TONUYLA. Perşembe ye DİKKAT. KiRACILAR ÇAYYOLU ALEV ALEV YANGIN RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

ÇAYYOLU METROSU YIL SONUNA YEŞİLİN HER TONUYLA. Perşembe ye DİKKAT. KiRACILAR ÇAYYOLU ALEV ALEV YANGIN RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN ÇAYYOLU METROSU YIL SONUNA YEŞİLİN HER TONUYLA Fatsa dan Perşembe ye DİKKAT KiRACILAR ÇAYYOLU ALEV ALEV YANGIN RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 2 AĞUSTOS 2013 ÇAYYOLU HABER abant 4 AĞUSTOS 2013 ÇAYYOLU HABER

Detaylı

AMS kaş yapayım derken Nasıl

AMS kaş yapayım derken Nasıl AMS kaş yapayım derken Nasıl GÖz ÇIkardI? Sayfa 10-11`de Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung / KASIM / NOVEMBER 2011 / AUSGABE 128 / Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien / Plus.Zeitung 10Z038438P

Detaylı

Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı ndan İşler e ziyaret

Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı ndan İşler e ziyaret Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı ndan İşler e ziyaret Tanış Gazetesi ve ESYAV Vakfı yetkilileri kabinede yapılan son değişiklikle Başbakan Yardımcılığına getirilen Emrullah İşler e hayırlı olsun ziyaretinde

Detaylı