ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ..."

Transkript

1 ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI VE GÖREV DÖNEMLERİ 13 YÖNETİM KURULU BAŞKANI.16 MECLİS BAŞKANI...17 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ...18 GENEL SEKRETERLİK.24 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE DİSİPLİN KURULU...29 MECLİS ÜYELERİ...33 MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ..122 FİHRİST

2 2

3 3

4 ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA Muhterem arkadaşlar! İzmir in çok kıymetli ve muteber tüccarları ve tüccarlarının mümessilleri huzurunda bulunmakla fevkalade memnun ve mütehassıs oldum. Katibi umumi beyfendinin Ege İktisat mıntıkası hakkında umumi olarak İzmir ve civarı hakkında hususi olarak vermiş olduğu izahattan müstefit oldum. Bundan dolayı cümlenize teşekkür ederim. Sureti umumiyede aldığım his ve intiba şu olmuştur ki, bütün arkadaşlarımız iktisadi hayatımızın tekemmülü için ve terakkisi için icap eden şeylerin yapılmasını çok samimi olarak dermeyan ediyorlar. Temas buyurduğunuz vergilerdeki tadil ve tahfifler hakikaten hepimizin hatırına gelen şeylerdir. Sizinde söylediğiniz gibi bu vergilere ait kanunlar yenidir. Tatbikat ve teferruatında bazı hatalar olabilir. Zamanla bunların zail olacağı kanaatindeyiz. Yine zamanla ve tatbikattaki tecrübelerle noksan veya fahiş cihetler sabit oluyor. Bütün bu görüşler o kanunların tashihine müncer olmaktadır. Hükümeti Cumhuriyet şüphesiz bunlarla yakından alakadardır. Meşguldür. Emin olabilirsiniz ki, bunların cümlesi yapılacaktır. Ticaret ve Sanayi erbabı yapılması mümkün tashirtatın gösterileceğine şüphe etmemelidir. Liman işlerine ait söylenen sözlere dikkat ettim. Esasa müteallik bir itiraz yoktur. Vergilerde olduğu gibi bunlar dahi teferruat ve tatbikata ait ve kabili tashih şeylerdir. Birkaç gün zarfında bana değil bazı insanlara bedbinlik telkin edebilecek mahiyette mütaleadar ve yazılar görüyorum. Sizlerden ve İzmir muhitinden aldığım malumattan anladığım vaziyeti ve hakikati başka türlü izah edenlerin mevcudiyeti anlaşılıyor Katibi Umumi beyfendinin ve diğer arkadaşlarının buyurdukları gibi bu mıntıkanın ihracatı, 923 te 38 milyon iken 928 de 99 milyona çıkmıştır. Yani iki üç misli artmıştır. Hem bu farkı almak için de zeminin ne kadar gayri müsait olduğunu yine siz izah ettiniz Namütenahi müşkülat ve baştanbaşa harap bir memleket Bütün bunlara rağmen bu büyük fark şayanı memnuniyettir. Vaziyet böyle iken ve bu memleketin içinden ve bu memleketin evladından mıdır-bilmiyorum evladından mıdır-bazı insanların bütün hakikatlere göz yumarak efkarı umumiyeye yanlış fikirler ve istikametler göstermesi hakikaten şayanı teessüftür. Bunu yapanlar ya muhitlerini görmeyecek kadar cahil ve ebleh. Yahut hakikate temas etmekten korkacak kadar alçak ruhlu kimselerdir. Her iki halde bu gibiler Türk milletinin yüksek efkarı umumiyesi karşısında hiç olmazsa hicap duymalıdırlar. Kooperatifçilik sureti umumiyede iktisadi sahada birleşme siyaseti hakkında lehte aleyhte metalealar dermeyan olundu. Teferruata girmeyeceğim. Fakat kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zaif ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyoruz. Birleşmenin böylesi zaif olanın kuvvetliye olması demektir. Eğer iktisat mıntıkasındaki bütün insanların hasılalarını, zekalarını ve gayretlerini birleştirmesi, muhakkak feyizli neticeler verecektir. Türkiye nin say i hayat ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerinin çok büyük olacağı kanaatine varacağınızdan şüphe etmiyorum. Böyle bir teşebbüs olurken birtakım şikayetçiler olabilir. Hakiki ticaret erbabı için hiçbir zaman tasavvur etmiyorum. Fakat müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatleri haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir. Fakat memleketimiz bakir bir sahadır. Görülecek çok iş vardır. Onları da temin edecek birçok meşguliyetler bulunabilir. Burada geçirdiğim saatlerden çok müstefit ve mütehassıs olduğumu tekrar ederim. Konuşulan şeyleri ehemmiyetle nazarı dikkate alacağım. Ve hükümet ricalimiz de bunlarla zaten alakadardırlar. K.ATATÜRK 4

5 KALİTE POLİTİKAMIZ Amacımız Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatını geliştirmesini sağlayacak katkılarda bulunmaktadır. HEDEFLERİMİZ Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek. Ülke çıkarlarını Üye çıkarlarının önünde tutmak. Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile Üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak. Yapacağımız araştırmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak. İzmir in, Ege Bölgesinin ve Türkiye nin kalkınmasına yardımcı olmak. Danışmanlık hizmetlerini ifa ederken hiçbir etki altında kalmamak. Oda üyeliğini cazip kılmak ve saygınlığı korumak. Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak. Odayı, Üyeler nezrinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek. Oda üyelerinin dışa açılmalarına teknik bazda yardımcı olarak onları yönlendirmek. Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek. Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak. Faaliyetleri daha yararlı ve süratli verebilmek amacıyla personeli periyodik dönemlerde eğitmek. Her yıl hazırlanan eğitim planı içinde yer alan konularda isteyen personelin eğitim almasını sağlamak. Tüm oda birimlerinin her yıl hazırlanan çalışma planı içerisinde yer alan kendi çalışma alanlarına giren tüm faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak. 5

6 ÖNSÖZ 21 nci yüzyılda büyük değişimler geçiren ülkemizde, 124 yaşındaki Odamız son üç asrı birden gören ender kuruluşlardan birisi olmuştur. Kökleri çok derin ve çok güçlü bir kurum olan Odamız bütün üyeleri ile büyük bir ailedir. 124 yılsonunda dimdik ayakta durmamızı, her geçen gün daha da büyümemizi sağlayan geçmişten geleceğe taşıdığımız misyonumuzdur Şubat ında yapılan seçimlerin ardından, önümüzdeki 4 yıl boyunca 87 Meslek Komitesi nde, 189 ve 465 Meslek Komitesi üyemiz ile birlikte çalışacağız. Odamız gençlik ile tecrübenin bir araya geldiği komiteleri ve meclis üyeleri ile Türkiye nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edecektir. Meslek Komiteleri ile Meclis Üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyıp, birbirlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir gelenek olan Meslek Komiteleri Albümümüzü, aynı zamanda yaşamınızın önemli bir bölümünün anısı olarak sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla, Ekrem DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 6

7 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ KURULUŞ İzmir Ticaret Odası, 124 yıllık geçmişiyle hem İzmir in hem de ülkemiz ekonomisini yönlendiren en köklü kurumların arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu uzun geçmişinden bugüne taşıdığı tecrübe ve birikim, İzmir Ticaret Odası nın hem kurumsal kimliğinin dayanağını, hem de günümüzde her gün daha kompleks bir niteliğe bürünen ekonominin güncel ihtiyaçlarına cevap verme gücünü oluşturuyor yılında 125. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan İzmir Ticaret Odası nın kurumsal olarak ortaya çıkışı tesadüf değil, doğal bir ihtiyacın sonunda oluşmuştur. Çünkü İzmir, Akdeniz ve Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden birisi olarak yüzyıllar boyunca yabancı tüccarların yerleştiği, ticari temsilciliklerin bulunduğu, deniz taşımacılığının ve gemicilik sektörünün en eski acentelerinin Kordon Boyunda yerleştiği canlı bir liman kenti olarak yaşamıştır. Sanayi Devrimi nden sonra 19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan gelişmeler ve ticaret hacmindeki büyük artışlar nedeniyle ticaret alanında yeni kurumlar ve örgütler oluşmuştu. Batılı tüccarlar kendi ülkelerinde kurdukları Ticaret Odaları ve meslek örgütlerinin benzerlerini, ticaret yaptıkları yabancı ülkelerdeki kentlerde de olmasını istiyorlardı. İzmir gibi yüzyıllardır büyük bir ticaret merkezinde, kente gelen tüccarlar muhatap bir kurum bulamamalarından ve kurumsal ilişki yerine bireysel ilişkilerle faaliyette bulunmak zorunda kalmalarından dolayı sıklıkla şikayet ediyorlardı. Kolayca anlaşılacağı üzere tüccarların ve şirketlerin üye olduğu bir kurum yaratılarak ticaret ve alış verişin kurallara bağlanmasını talep etmelerinin başta gelen sebebi bireysel ilişkilerin her zaman tatmin edici sonuç vermemesiydi. Malın zamanında yetişmemesi, verilen sözlerin tutulmaması, tazminat kurumunun olmaması ve benzeri sebepler bağlamında görülen ticaret hayatındaki dağınıklık, batıdaki benzerleri türünden bir Oda kurulması fikrini her geçen gün biraz daha olgunlaştırmakta gecikmedi. Benzer gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu nun İstanbul, Selanik gibi diğer önemli ticaret kentlerinde de yaşanıyordu. Bu gelişme İzmir de de hemen yankısını bulmuş ve kentte yaşayan yerli ve yabancı tüccarlar Oda kurmak üzere ilgili yerlere müracaatta bulunmuşlardı. Dönemin İzmir Valisi İzmirli tüccarların taleplerini İstanbul a ileterek resmi girişim sürecini başlatır yılı Ağustos ayından itibaren bu girişimin takip edilmesi sonunda İzmir Ticaret Odası 1885 yılında resmen kurulur. İzmir Ticaret Odası nın, Padişah izniyle 1885 yılında kurulduğu, 1886 yılında kuruluşunun birinci yıldönümü haberini veren İstanbul Ticaret Odası Gazetesinden anlaşılmaktadır. Aynı kaynaktan anlaşıldığına göre İzmir Ticaret Odası nın o zamanki Meclis Reisi Balyozyan Matyos efendiydi. O yıllardaki teşkilat gereği seçilen İkinci Reis ise Giritli Hacı Şerif Bey dir. 7

8 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ İzmir Ticaret Odası nın kurulmasından sonra örgütlü ve kurumsal bir yapıya kavuşan tüccarlar, ticaret yaptıkları ülkelerin tüccarları gibi saygın bir kurumun üyesi olarak muteber karşılandıkları ticari ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Ticaret Odası üyesi olan tüccarların, üye olmayanlara göre sağladığı avantajlar nedeniyle kısa zaman zarfında Oda nın üye sayısı hızla artmış; bu gelişme ticaret hacminde de yükselişe neden olmuştur. MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI VE İZMİR TİCARET ODASI 1908 yılında II.Meşrutiyet in ilanı ve arkasından İttihat ve Terakki hükümetlerinin yönetime gelmesiyle birlikte uygulanmaya çalışılan Milli İktisat Politikası çerçevesinde Levanten tüccar kadar yerli tüccarların da Oda yönetiminde etkinleştiği görülür. Bunun en somut göstergesi, 1909 yılının Ocak ayında yapılan seçimlerde İzmir Valisi Rahmi Bey in de desteğiyle Oda Riyasetine Alanyalızade Mahmut Bey in seçilmesidir. Bu süreçte yapılan en önemli değişikliklerden birisi de, İttihat ve Terakki hükümetinin 13 Haziran 1911 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle Ticaret ve Sanayi Odalarını aynı çatı altında toplamasıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra yürütülen yeniden yapılanma sürecinde, 1925 yılında Ticaret Odaları Kanunu ve 1926 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetmeliği çıkarılana kadar İttihat ve Terakki yönetimince çıkarılan kanun ve yönetmelik yürürlükte kalacaktır. Bu kanun ve yönetmeliğe göre İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 12 kişiden oluşuyor; yönetim ise Meclis Riyaset Divanı tarafından yürütülüyordu. Meclis Reisi yürütme sorumluluğunu da üstleniyordu. Gündelik iş akışı dışında özel önem taşıyan konuların veya ilk kez ele alınacak meselelerin Meclisten önce Encümen toplantılarında ele alındığı da, belirtilmesi gereken işleyiş farklılıkları arasında belirtilmesi gerekli uygulamalardandır. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından çıkarılan kanun ve yönetmelikle Oda nın teşkilat yapısı değiştiği kadar etkinliği de arttırılmıştır. Dönemin en önemli ihraç malları olan tütün, pamuk, incir, kuru üzüm ve halı ticaretinin hakim olduğu liman faaliyetlerinde Oda nın doğrudan etkisi çok net olarak izlenmektedir. Limandaki amele birlikleri ve derneklerinin istediği ücretlerin belirlenmesinde Oda muhatap olarak işlev yüklenmiştir. Ayrıca gümrüğün yönetimini elinde tutan Düyun-ı Umumiye İdaresi nin denetiminde ve İzmir merkezli demiryolu şirketlerinin uygulamalarına karşı Oda nın müdahil olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yürütülmeye çalışılan Milli İktisat Politikası gereği ekonominin işleyişinde Osmanlı tebaası olan tüccarların ağırlığının hissedildiği de belirtilmesi gereken gelişmelerdendir. Oda yönetiminde ve ekonomik hayatta yerli unsurların ağırlığı giderek yükselmiştir. 8

9 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Oda nın bu dönemdeki işlevleri arasında öne çıkan uygulamalar arasında günlük piyasa raporları hazırlamak, rayiçleri tespit etmek ve gümrük kayıtlarından istifade ile ihracat- ithalat istatistiklerini düzenlemek, Avrupalı tüccarların yerli tüccarlar hakkında istedikleri referansları vermek gibi faaliyetler sayılabilir. İktisat ve Ticaret yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla İzmir Ticaret Odası yerli ürün ve mamul maddelerin yurt dışında tanıtımı için de bu dönemde dikkate değer bir çalışma yürüttüğü belirtilmelidir. İzmir Ticaret Odası nın arasındaki 1. Dünya savaşı sırasında ordunun iaşesi için önemli çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN KURULUŞU VE İZMİR TİCARET ODASI yılları arasındaki işgal dönemi 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu nun İzmir e girmesiyle son buldu. İzmir işgalden kurtulduğuna sevinemeden Büyük Yangın felaketini yaşadı. İzmir Ticaret Odası da bu yangının tahribinden kurtulamadı ve Oda binası barındırdığı her türlü birikim ve arşiviyle birlikte yandı. Bugün Oda nın en eski kayıtlarını oluşturan Meclis ve İdare Heyeti Defterlerinden anlaşıldığına göre yeniden faaliyete geçmesi 1 Kasım 1922 tarihidir. İzmir Ticaret Odası hemen toparlanma çalışmalarına başlamış ve Kemeraltı nda Halimağa Çarşısı nda bir hizmet binası kiralayarak faaliyetlerini devam ettirmiştir. Siciller yandığı için üyelerinin kim olduğu belli olmayan Oda, Meclis üyeleriyle toplanmış ve yeni bir Meclis Riyaset Divanı seçerek tekrar üye kaydetmeye başlamıştır. Yangından sonra 1 Kasım 1922 günü yeniden faaliyetine başladığı için bu tarih Oda nın kuruluş tarihi olarak benimsenmiş ve kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu dönemdeki ilk Meclis Reisi Alanyalızade Mahmut Beydir. Mahmut Bey uzun yıllardır Oda yönetiminde görev almış, hatta 1909 da Meclis Reisi de seçilmiş olan son derece tecrübeli ve saygın bir tüccardır. Oda nın yeniden kurumlaşmasında Alanyalızade Mahmut Bey, Balcıoğlu Hakkı Bey ve Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey in katkısı önemlidir. Ayrıca 1925 yılında İstanbul Ticaret Odası ndan transfer edilen Oda nın Genel Sekreteri İbrahim Hakkı Bey in de 1925 yılında çıkarılan Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa göre Oda yı yeniden yapılandırmakta önemli rol oynadığı bilinmektedir. İzmir Ticaret Odası 1926 yılı Nisan ayına kadar Osmanlı Devleti nden kalan kanun mucibince yönetildi. Ancak, Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılı Kasım ayında kanun çıkartıldı. Bunu, kanunun yürürlüğünün nasıl sağlanacağını belirleyen nizamname izledi. Bu kanun ve nizamnameye göre 1926 yılı Nisan ayına kadar Meclis üyeleri seçildi. Meclis Başkanlığına seçilen Balcıoğlu Hakkı Bey başkanlığında toplanan üyeler ise ilk defa İdare Heyeti ni yani Yönetim Kurulunu seçti. 1 Nisan 1926 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu, 4 Nisan 1926 tarihinde ilk Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Ferit Bey ile birlikte ilk toplantısını yaptı. Yeni Kanuna göre 13 adet de komisyon kurulmuştu. 9

10 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Bu komisyonlar, şimdiki Meslek Komitelerinin başlangıcını teşkil etmektedir yılı Ocak ayından itibaren Oda Mecmuasının yayınlanmaya başlaması da önemli gelişmelerden birisidir. Mecmuanın Odanın faaliyetlerini, ekonomik rapor ve incelemeleri yayınladığı; yurt dışında tanıtım ve duyuru işlevlerini yerine getirdiği düşünülürse ve o yıllardaki medya olanakları da göz önünde bulundurulduğunda ne denli önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır yılında seçilen meclisin yaptığı en önemli hizmetlerden birisi, şimdiki Oda hizmet binası yerinde bulunan Oda binasının yaptırılması olmuştur. Oda nın sınırlı imkanlarını kendi aralarında para toplayarak aşmaya çalışan meclis üyeleri Oda nın hizmet binası edinmesinde taktir edilecek bir davranışta bulunmuşlardır. İzmir Ticaret Odası, meclis üyelerine verdikleri parayı daha sonra ödemiştir ancak ihtiyaç anında bu imkanın yaratılması sayesinde Oda hizmet binasına kavuşmuştur. CUMHURİYET EKONOMİSİ VE İZMİR TİCARET ODASI İzmir Ticaret Odası nın bu yıllardaki en önemli ve Oda mensupları için tam bir gurur vesilesi olan konu, adeta Cumhuriyet Hükümeti ne danışmanlık yapmasıdır. Ekonomi alanında çıkarılan kanun ve yönetmelikler İzmir Ticaret Odası meclisinde tartışılarak Hükümete rapor ve değerlendirmeler hazırlanmıştır. Yabancı yatırımların devletleştirilmesinde, gümrük ve liman faaliyetlerini düzenleyen kanunların şekillenmesinde İzmir Ticaret Odası meclisinde ayrıntılı tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar sonunda hükümete sunulmak üzere öneriler hazırlanmıştır. Buna ilaveten yapılan devrimler sonunda ortaya çıkan değişimden etkilenen ticaret erbabının sorunları da İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Kıyafet Reformu sonrasında ellerinde fes kalan tüccarların zarar etmemesinde veya eski başlıklardan üreten tezgah sahiplerinin yeni duruma intibak etmelerinde Oda yönlendirici olmuştur. Özellikle incir ve üzüm ihracatçılarının sorunları ve halıcıların ihtiyaç duyduğu valeksin ithalatında yaşanan zorluklar İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle aşılabilmiştir. Yeni gümrük kanunundan kaynaklanan sorunlar, Oda nın önerdiği Geçici Kabul yasasıyla aşılabilmiş ve tüccarın zararı önlenebilmiştir. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI VE İZMİR TİCARET ODASI 19. yüzyıl ortalarından itibaren panayır ve fuarlar ticaretin şekillendiği buluşma ortamları olarak yükselmeye başladı. Londra, Paris, Chicago expoları bu akımın en önemli durakları arasında yer alıyor ve şirketlerin, malların ve devletlerin yarıştığı arenalar özelliği kazanıyordu. Osmanlı Devleti de bu sergilere katılmakla kalmıyor, İstanbul ve İzmir de fuar düzenleme çabalarına da girişiyordu. Ancak, bu istek 1911 yılında Sultan Ahmet Meydanı nda gerçekleşen küçük bir sergiden öteye gidememişti. 10

11 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Sonuç alınamasa da bu çabalar, gündemde fuar fikrinin yaşamasına ve her fırsatta dile getirilen bir hedef olmasına neden olmuştu. Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik ilk ciddi teşebbüs 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan 1. İzmir İktisat Kongresi nde hayata geçirilebilmiştir. Kongre ile birlikte ülkede üretilen malların yer aldığı bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi çok ilgi çekmişti. İşte bu sergi sırasında bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından İzmir de panayır ve fuarlar tertiplenmesi isteği dile getirilmişti. Kongrede konulan bu hedef için çalışmalar yapılsa da serginin tertiplenmesi için 1927 yılını beklemek gerekmişti yılında İzmir e vali tayin edilen Kazım (Dirik) Paşa Mustafa Kemal in işaret ettiği hedefi gerçekleştirmek için İzmir Ticaret Odası - na gelerek konunun öneminden ve hem ülke hem de İzmir ekonomisine yapacağı katkıdan söz eder. Bu toplantının ardından bir sergi komisyonu kurularak çalışmalar başlatılmıştır yılında İzmir Ticaret Odası tarafından ve yine Oda nın finansmanı ile birincisi düzenlenen Dokuz Eylül Sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı na giden yolun başlangıcını oluşturmuştur. Bu ilk sergiye çok sayıda Türk firmasının yanı sıra yabancı firmalar ve devletler de ülke pavyonu düzenleyerek katılmıştı. Birinci sergiden edinilen deneyim ve ikinci sergi için Oda bünyesi içinde bir Sergi Bürosu nun kurulması ile birlikte 1928 yılındaki ikinci sergiye katılan yabancı ülke ve firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda sergi, önce Uluslar arası İzmir Panayırı adını almış ve yıllarında şimdiki Efes Otelinin bulunduğu alanda düzenlenmiş; 1936 yılından itibaren de İzmir Enternasyonal Fuarı adıyla Kültürpark ta düzenlenmeye başlamıştır yılı Nisan ayında İzmir Belediyesi ne devredilinceye kadar İzmir Ticaret Odası fuarın düzenlenmesindeki öncü rolünü sürdürmüştür. Türkiye nin yurt dışındaki sergi ve fuarlara katılmasının öncülerinden biri de yine İzmir Ticaret ve Sanayi Odası dır yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti nin öncülüğü ile Leipzig ve İktisat Vekâleti nin desteğiyle Paris ve Milano panayırlarına katılan Oda nın sergilediği mallar büyük ilgi görmüş ve beğenilmiştir. Odamızın birinci yüzyılını simgeleyen ve 1985 yılı başlarına dek kullanılan amblem yerine Odamızın 100. Kuruluş yılında özel bir amblem yaptırılmış ve döneminde kullanılmıştır. 8 Temmuz 1987 de odamızın ikinci yüz yılını simgeleyecek yeni amblem kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 11

12 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI Odamız, bugün 70 bini aşkın üyesi ve 124 yıllık tarihi ile kentimizin, ülkemizin en köklü, en güçlü ve öncü meslek kuruluşlarından birisidir. Kuşkusuz Odamızın bu etkinliğinin ve gücünün en önemli bir diğer dayanağı da, üyelerine verdiği hizmetteki yüksek kalite ile başarılı çalışmalarıdır. İlklerin kenti İzmir de ilklerin Odası olarak, takip edilen, örnek alınan pek çok yeniliği hayata geçirdik. Üyelerimize nakdi fuar teşviki vermek Üyelerine kredi sağlamak için bankalarla protokol yapmak İngilizce eğitim veren İzmir Ekonomi Üniversitesi ni kurmak Oda bünyesinde Ticaret Tarihi Müzesi açmak, İzmir de kruvaziyer turizmini başlatmak, Dijital arşiv sistemine geçmek EXPO 2015 gibi dev bir uluslararası organizasyona kentimizin aday olmasını sağlamak bu ilklerden sadece bazılarıdır. Bugün Odamız, deneyimli ve dinamik kadrosu ile son teknolojiyi kullanmanın bütün imkanlarından da yararlanarak üyelerimize en üstün kalitede hizmet vermektedir. Diğer yandan, kanunlardan ve Anayasa dan aldığımız gücümüz ile üyelerimizin ticaretinin adil ve haklı rekabet koşullarının içinde yapılması, üyelerimizin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve kentimiz ile ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımızı bütün hızımızla sürdürüyoruz. Hedefimiz İzmir i bir dünya kenti, bir Marka Kent yapmaktır. Kendi içinde sonsuz bir gelişim ve devinim potansiyeli bulunduran bu hedefe ulaşılması aynı zamanda üyelerimizin ticaretinin artması, yani sizlerin daha fazla kazanması demektir. Hizmet kalitemizden asla taviz vermeden, bu hedeflere ulaşmak için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 12

13 KURULUŞUNDAN BU GÜNE KADAR BAŞKANLAR ODA REİSLERİ Hacı hafız Süleyman Efendi ( ) Balyozzade Matyos Efendi ( ) Eseyan Gokkas Efendi ( ) Kostaki Efendi ( ) Arabyan Karabet Efendi ( ) Hacı Davud Ferkuh Efendi ( ) Alaiyelizade Mahmut Bey ( ) Mesrub Simonyan Efendi ) Alaiyelizade Mahmut Bey ( ) MECLİS BAŞKANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Hakkı Balcıoğlu (Mart 1926-Ağustos 1943) Süleyman Ferit Eczacıbaşı (Nisan 1926-Mart 1933) Nuri Çolakoğlu (Ağustos 1943-Nisan 1946) Şükrü Cevahir (Mart 1933-Ağustos 1943) Şerif Remzi Reyent ( Nisan 1946) Hakkı Balcıoğlu (Ağustos 1943-Mayıs 1946) Aydınlı Ahmet Tabak (Nisan 1946-Eylül 1951) Selahattin Sanver (Mayıs 1946-Aralık 1954) Enver bakioğlu (Eylül 1951-Aralık 1954) Şevket Filibeli (Aralık 1954-Kasım 1968) Haydar Dündar (Ocak 1955-Ağustos 1958) Sabri Tanık (Aralık 1968-Kasım 1971) Selahattin Sanver (Aralık 1959-Kasım 1965) Dündar Soyer (Aralık 1971-Kasım 1973) Haydar Aryal (Kasım 1965-Mayıs 1969) Sabri Tanık (Aralık 1973-Mart 1974) Şevket Filibeli (Mayıs 1969-Kasım 1973) Dündar Soyer (Nisan 1974-Kasım 1979) Tekin Çullu (Kasım 1973-Kasım 1975) Mücahit Büktaş (Aralık 1979-Mart 1984) Mücahit Büktaş (Kasım 1975-Kasım 1976) Dündar Soyer (Nisan 1984-Kasım 1987) Tekin Çullu (Kasım 1976-Mart 1992) Halit Şarlak (Aralık 1987-Mart 1992) Hasan Denizkurdu (Mart 1992-Mart 1996) Ekrem Demirtaş (Mart ) Necip Kalkan (Mart 1996-Mart 2011) Selami Özpoyraz (Mart

14 14

15 15 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS VE MESLEK KOMİTELERİ ÜYELERİ ALBÜMÜ

16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI EKREM DEMİRTAŞ 16

17 MECLİS BAŞKANI SELAMİ ÖZPOYRAZ 17

18 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ 18

19 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI AKIN KAZANÇOĞLU JAK ESKİNAZİ 19

20 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MEHMET PAMUK NECMİ ÇALIŞKAN 20

21 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERKAN GÜLDOĞAN VAHDET SARIKAYA 21

22 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ FATİH DALAN HÜSEYİN PAYZİN 22

23 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CÜNEYT GÜLEÇ ASUMAN NARDALI TOKUŞ 23

24 GENEL SEKRETERLİK DUYGU MUTLUEL GENEL SEKRETER TOLGA KALE GENEL SEKRETER YARDIMCISI 24

25 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE 25

26

27 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI MUSTAFA KARATAŞ SANİYE FIÇI 27

28 MECLİS KATİP ÜYESİ M. KAAN YILDIRIM 28

29 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 29

30

31 DİSİPLİN KURULU TURAN ŞEN ADİL ERTUĞRUL TÜZEMEN NURİ TALAT DEMREN 31

32 DİSİPLİN KURULU ENDER KIZILTORAK TURGUT YEMİŞÇİ KUDRET ÇİÇEKÇİ 32

33 MECLİS ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ 33

34

35 01 YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİM VE TİCARETİ GRUBU ORHAN DOĞAN HÜSEYİN YETİK 35

36 02 KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU BEKİR ŞAHİNER TİMUR FİLİZ 36

37 03 TARIMSAL HAMMADDE ARACILARI, PAMUK, TÜTÜN VE BAHARATÇILAR GRUBU ABDURRAHMAN AYDOĞAN İBRAHİM GÜDÜM 37

38 04 TAHIL, YEM, HUBUBAT VE BAKLİYAT GRUBU MEHMET TERCİ ÖZKAN BAŞPINAR 38

39 05 ÇİÇEK EV HAYVANLARI VE EV HAYVANLARI YEMLERİ İMALAT VE TİCARETİ GRUBU ALİ OSMAN ÖĞMEN SELAHATTİN ALTUN 39

40 06 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GRUBU ERDAL SEFERBAY ÇETİN HAMZAÇEBİ 40

41 07 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU SEDAT GÜRLER MUZAFFER EGİ 41

42 08 CANLI HAYVAN, ET VE ET ÜRÜNLERİ GRUBU CÜNEYT GÜLEÇ AHMET DÖNMEZLER 42

43 09 EKMEK VE İŞLENMİŞ UN ÜRÜNLERİ GRUBU BİROL YILMAZ HÜSEYİN SAĞIR 43

44 10 PASTA VE ŞEKERLEME GRUBU VEYSEL MURAT LEVENT ÇETİN 44

45 11 ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI, DİĞER BİTKİSEL YAĞLAR VE TEMİZLİK MADDELERİ GRUBU ERDEN BİLGİNOĞULLARI FATİH DALAN 45

46 12 GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU ZÜBEYİR BOZKURT BARIŞ TUNTAŞ RAUF YALÇINKAYA 46

47 13 GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ SATICILARI MARKETLER, SÜPERMARKETLER VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GRUBU VAHDET SARIKAYA SEDAT BOYU CENGİZ ULUPINAR 47

48 14 ALKOLLÜ-ALKOLSÜZ İÇECEKLER VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT VE SATIŞ YERLERİ GRUBU EKREM DEMİRTAŞ BEDRİ ARTUT 48

49 15 MANİFATURA GRUBU M.M. NEDİM ÖRÜN LEVENT İŞMAN 49

50 16 TUHAFİYE GRUBU YAŞAR ERTÜRK 50

51 17 KONFEKSİYON MALZEMELERİ GRUBU İRFAN EROL HALUK YENEL 51

52 18 GİYİM EŞYALARI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU JAK ESKİNAZİ ABDULLAH SALKIM İZZET AVCI 52

53 19 GİYİM EŞYALARI PERAKENDE TİCARETİ GRUBU SÜLEYMAN SUBAŞI UFUK KAZANCI LEVEND GÜLEBASTI 53

54 20 KÜRK VE DERİ KONFEKSİYON GRUBU AVRAM KASTRO 54

55 21 AYAKKABI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU AHMET AYAKDAŞ MUSTAFA BAYBURT 55

56 22 AYAKKABI PERAKENDE TİCARETİ GRUBU SÜLEYMAN ÖZCAN HÜSEYİN PAYZİN 56

57 23 AYAKKABI MALZEMELERİ VE SEYEHAT AKSESUARLARI GRUBU BÜLENT SARIOĞLU İSMAİL AKHİSARLI 57

58 24 KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ GRUBU ASUMAN NARDALI TOKUŞ TANER ACI 58

59 25 TEKSTİL ÜRÜN.YIKANMASI VE KURU TEMİZLEMESİ,KUAFÖR GÜZELLİK SALON. VE DİĞER HİZMET FAALİYET. GRUBU OSMAN ÇAPA AKŞİT ERSOY 59

60 26 SAAT VE MÜCEVHER GRUBU NECMİ ÇALIŞKAN ADNAN CİNSTAŞ 60

61 27 HALI, KİLİM DUVAR VE YER KAPLAMALARI GRUBU MEHMET ERSİN OKÇU ABDULAH NACİ ÖLÇEN 61

62 28 MOBİLYA GRUBU NEVZAT ARTKIY SÜLEYMAN AVİNCA YAŞAR BAŞ 62

63 29 EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ GRUBU AHMET TUNABOYLU MEHMET PAMUK 63

64 30 ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKSİZ EV ALETLERİ GRUBU METİN AZTEKİN ORHAN KIRKPINAR FERİDUN ÖZKAN 64

65 31 ELEKTRİK TEÇHİZATI GRUBU FARUK ÖNEL ASUMAN ALİ GÜVEN 65

66 32 ELEKTRONİK TEÇHİZAT VE PARÇALARI TİCARETİ GRUBU FİKRET ÖZKAYA İRFAN KÖKEN 66

67 33 TELEFON VE İLETİŞİM TEÇHİZATLARI TİCARETİ GRUBU UĞUR KUTLU GAFFAR AKKEL 67

68 34 ZÜCCACİYE GRUBU SERDAR AKKUŞ HAKAN PAMUK 68

69 35 TIBBİ MALZEME İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU FERDA DEMİRCİOĞLU SÜMER RAHMİ NEMLİ 69

70 36 TIBBİ MALZEME VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ GRUBU ÖMER BİÇER MOŞE ELİŞ 70

71 37 İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ GRUBU SANİYE FIÇI ENGİN AYTAN 71

72 38 GÖZLÜKÇÜLER VE GÖZ SAĞLIĞI FAALİYETLERİ GRUBU MERT PALA ADNAN ŞENGÜN 72

73 39 DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KURUMLAR GRUBU HAKAN PEHLİVAN ŞENOL ALKAN 73

74 40 GÜVENLİK, TEMİZLİK FAALİYETLERİ VE DİĞER DESTEK FAALİYETLERİ GRUBU SERDAR GÖKHAN ARIKAN NAMIK KEMAL AÇILMIŞ 74

75 41 EĞİTİM GRUBU İSA AYKANAT SEZAİ ÖZEL 75

76 42 MATBAACILIK GRUBU ORHAN GÜLER DOĞAN ALBAK 76

77 43 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ GRUBU CEM TÜZÜN YAVUZ ATEŞALP 77

78 44 KİTAP KIRTASİYE VE BÜRO MAKİNELERİ GRUBU ERDAL TÜTÜNCÜOĞLU SİNAN ÜRESİN 78

79 45 BİLGİSAYAR, ÇEVRE DONANIMLARI GRUBU İSMAİL AKDEMİR MEHMET BÜLENT ŞİRİ 79

80 46 FOTOĞRAFÇILIK, YAYIMCILIK, MEDYA VE SİNEMA GRUBU ÖMER DİNÇER ALİ AYDOĞAN 80

81 47 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA, TELEKOMİNİKASYON, DANIŞMANLIK VE İLGİLİ FAALİYETLER GRUBU SALİH ÖZÇİFÇİ FİKRET KAVZAK 81

82 48 KİRALAMA VE LEASING FAALİYET.İLE SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPERATÖRÜ VE DİĞER REZERVASYON HİZMET.İLE İLGİLİ FAALİYET.GRUBU RIZA GENÇAY 82

83 49 HEDİYELİK EŞYA, SPOR MALZEMELERİ, AVCILIK BALIKÇI- LIK MALZEMELERİ VE DİĞER MALLARIN TİCARETİ GRUBU ALİ ULUCAN NURİ GÜLDOĞAN 83

84 50 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ VE EĞLENCE YERLERİ GRUBU CÜNEYT ALTINKAPI ERCAN ÇELİKKAYA ADNAN KOÇ 84

85 51 KONAKLAMA YERLERİ GRUBU MUSTAFA KAYA VEYSİ ÖNCEL 85

86 52 ULUSLARARASI TAŞIMA VE ANTREPO GRUBU METİN AKDURAK HAŞMET KARASU 86

87 53 İÇ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ GRUBU ALİ HAYDAR ERDEM MİKDAT DABAK AHMET BELKIRAN 87

88 54 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ GRUBU LEVENT BARDAKÇI GAYRETTİN YÜKSEL 88

89 55 BANKALAR VE HOLDİNG ŞİRKETLERİ, MENKUL KIYMETLER, KEFALET KOOPERATİFLERİ GRUBU EDİP ÇAVUŞOĞLU BİLAL DOĞAN 89

90 56 SİGORTA GRUBU TANKUT GÜLÜMSER SALİH DEMİRYÜREK HÜSEYİN SAYGILI 90

91 57 GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GRUBU LOKMAN FAZLA COŞKUN BEŞOK 91

92 58 TAŞIMACILIĞI DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER GRUBU EYÜP CEMAL ELMASOĞLU CİHANGİR LÜBİÇ 92

93 59 MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER GRUBU ALİ YILMAZ İLHAN FEYZİ GÜREL 93

94 60 REKLAM AJANSLARI VE PİYASA KAMUOYU ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GRUBU ERKAN GÜLDOĞAN M. MUTLU BİLGİ 94

95 61 ULAŞIM ARAÇLARI VE YEDEK PARÇALARININ İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU MUZAFFER AZRAK ADNAN GÜNEY 95

96 62 ULAŞIM ARAÇLARI PARÇALARI VE AKSESUARLARI SATIŞ YERLERİ GRUBU MEHMET KORKMAZ HALUK MERİÇ 96

97 63 AKÜ, LASTİK VE MOTOSİKLET SATIŞ, BAKIM GRUBU MUSTAFA KARATAŞ HÜSEYİN BAYRAKAL 97

98 64 MAKİNE TEÇHİZAT AKSAM VE PARÇALARI GRUBU MUHARREM NİHAT DİRİN MUSTAFA ERTAN SOYDAN TAMER TELEK 98

99 65 MOTORLU TAŞITLAR SATIŞI GRUBU ALİ ŞAHİN 99

100 66 MOTORLU TAŞITLAR BAKIM VE ONARIM GRUBU SELAMİ ÖZPOYRAZ ASIM ARICAN 100

101 67 YAKIT VE MADENİ YAĞLAR GRUBU ABDULLAH KAVUK MUSTAFA İDUĞ SAFFET ERDİL 101

102 68 HIRDAVAT GRUBU HÜSEYİN BİLHAN BALCI BÜLENT KORGEN 102

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

7. Bölüm. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı. Dünden Bugüne Antalya

7. Bölüm. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı. Dünden Bugüne Antalya 7. Bölüm Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı 45 46 Y E D İ N C İ B Ö L Ü M VII. SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TARİHİ YAPI (Kurumlar ve Faaliyetleri) 1. ADALET A. ANTALYA ADLİYESİ* İlimizde yakın

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Dosya 1 2 Dosya Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Son yılların en büyük dramlarının yaşandığı Mısır ve Suriye deki gelişmeleri üzülerek izliyoruz. Ülkemizde de etkisini hissettiğimiz bu olayların

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

Toprak Bayramı Kutlandı

Toprak Bayramı Kutlandı Türkiye nin Tarım Gazetesi TEMMUZ 2014 Yıl:3 Sayı:32 TÜRKİYE KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GAZETESİ Köy-Koop 16. Olağan Genel Kurulu Yapıldı»» Köy-Koop 2013

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir Hisarcıklıoğlu: Yeni Anayasa nın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun Sayfa 4 te Bu yıl 60 ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) 67.

Detaylı

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI

DENiZLi LOBiSiNiN ANKARA'DA TEŞViK ÇIKARMASI TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yeni TTK bir devrimdir, ancak rötuşlara ihtiyaç var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ancak, bazı rötuşlara ihtiyaç var. TOBB yeni

Detaylı

Daha güvenilir bir Gölbaşı için

Daha güvenilir bir Gölbaşı için SAYFA 01 Yavuz Aydın Trabzon dan aday... Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant işletme sahiplerinden Yavuz Aydın MHP'den aday Gölbaşı Bizim Çatı Otel ve Restaurant İşletme sahibi Yavuz Aydın Milliyetçi

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı BAŞKAN ÖZER, TOBB YÖNETİM KURULU NDA

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı BAŞKAN ÖZER, TOBB YÖNETİM KURULU NDA Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 69. Genel Kurul öncesinde TOBB delegelerine hitap etti. Birlik merkezinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Başbakan Erdoğan, istikrarın ve güven ortamının önemine

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya BAŞLARKEN Tüm Türkiye gibi şehrimiz gündemini kaplayan yerel seçimleri tamamladık. Son yirmi yılın en geniş katılımla gerçekleştirilen seçimleri göstermiştir ki halkımız her türlü sorunun

Detaylı

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani. Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:9, Sayı:36/2013-3 Hekimlik Bankacılık Değildir Prof. Dr. Asım Cenani Kültürümüzün Zenginliklerini Yeterince Kullanmıyoruz Mustafa Altıntaş

Detaylı

Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada

Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada Burdur Ticaret Borsası Yayın Organı Sayı: 5 Yıl: 2015 Burdur süt üretiminde 10 uncu sırada TOBB dan Burdur a Meslek Lisesi Burdur Feshane ye taşındı BURDUR TİCARET BORSASI 1 TEKE YÖRESİ ANA SPONSOR ANA

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB ALG RİTMA Erdek in çözüm yolu Sayı: 1 / Kasım 2013 ERDEK TİCARET ODASI SÜRELİ YAYINIDIR ERDEK İ TANIYALIM 2012-2013 PROJELERİMİZ SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU ZİYARET TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

Detaylı

geride bir miras kalır kentler canlı varlıklardır üzerinde yaşayanlarla ilişki kurar, etkileşirler. insanlar değişir ama her zaman 13 Mayıs 2006

geride bir miras kalır kentler canlı varlıklardır üzerinde yaşayanlarla ilişki kurar, etkileşirler. insanlar değişir ama her zaman 13 Mayıs 2006 TMMOB YIL:20 SAYI 202 HAZİRAN 2006 bültenp.p. 72 İZMİR PİM. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YAYIN ORGANI 13 Mayıs 2006 kentler canlı varlıklardır üzerinde yaşayanlarla ilişki kurar, etkileşirler.

Detaylı

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1

Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU 1 Yeni Türkiye nin yeni Türkiye si! 2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 1 TÜRKİYE Yİ BAŞTAN YAZDIK 22 NİSAN 1970 TE DEG İŞMEYECEK İLKELERLE KURDUK TÜRKİYE GAZETESİ Nİ; DÜRÜSTLÜK, OBJEKTİF HABERCİLİK

Detaylı

350 girişimci yetiştirdi.

350 girişimci yetiştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ye giden Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Girişimcilik

Detaylı

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU

NİSAN GÜNDEM. SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter. YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR Bayram TALAY Berkay ESKİNAZİ Mustafa KALYONCU Nisan 2011 Yıl: 27 Sayı: 323 NİSAN GÜNDEM SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU Genel Sekreter YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı