KARADENİZ BÖLGESİNDEN SEÇİLEN BAZI KIRMIZI AHUDUDU (Rubus ideaus L.) TİPLERİNİN GENETİK FARKLILIĞININ RAPD TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ BÖLGESİNDEN SEÇİLEN BAZI KIRMIZI AHUDUDU (Rubus ideaus L.) TİPLERİNİN GENETİK FARKLILIĞININ RAPD TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), KARADENİZ BÖLGESİNDEN SEÇİLEN BAZI KIRMIZI AHUDUDU (Rubus ideaus L.) TİPLERİNİN GENETİK FARKLILIĞININ RAPD TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ İlknur POLAT a Münevver GÖÇMEN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya Kabul Tarihi: 18 Eylül 2008 Özet Seleksiyon ıslahı, çok yıllık bitkilerde uygulanan yaygın bir yöntemdir. Karadeniz Bölgesi, kırmızı ahududunun anavatanı sınırları içinde yer almaktadır. Karadeniz bölgesinden, fenotipik özellikleri göz önünde bulundurularak seçilen 15 kırmızı ahududu tipinin, genetik farklılığı ve tiplerin birbiriyle olan genetik yakınlığı RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) moleküler markır tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, 20 RAPD primeri kullanılmış ve 55 markır belirlenmiştir. Elde edilen makırlar değerlendirildiğinde, Kastamonu, Taşköprü-Kayadibi köyünden seçilen ile Trabzon dan seçilen tipleri arasında genetik yakınlık % 98 oranında belirlenmiştir. Buna karşılık, Rize (53-02) ve Artvin den (08-02) seçilen tipler, genetik olarak % 50 oranında benzer bulunmuştur. Seçilen 15 kırmızı ahududu tipinin, birbirleriyle olan genetik benzerlik oranları (%) ortaya konulmuştur. UPGMA (unweighted-pair group method aritmetic average) dendogram ve PCA (principal component analysis) analizleri sonucu tiplerin birbirleriyle olan genetik yakınlıkları ve uzaklıkları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kırmızı Ahududu, Seleksiyon Islahı, RAPD Markır, Genetik Farklılık Determination of Genetic Diversity on Selected Red Raspberry (Rubus ideaus L.) in Black Sea Region by RAPD Technique Abstract Selection is a commonly employed method on higher plants. Blacksea region is within the center of origin of raspberry. Fifteen red raspberry genotypes selected considering their different phenotypic properties. Genetic relationship was investigated by RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) molecular marker techniques. Fiftyfive markers were determined by using twenty RAPD markers. When markers were evaluated 98% genetic similarity was determined between genotype selected from Kastamonu-Taskopru Kayadibi village and from Trabzon. In contrary, genetic similarity was 50% between genotypes selected from Rize (53-02) and Artvin (08-02). Genetic similarity was determined among fifteen raspberry genotypes. Trabzon, Kastamonu, Artvin and Ordu seemed to reside a great deal of raspberry genetic variability. Genetic relationship and distance was determined by using UPGMA (unweighted-pair group method aritmetic average) dendogram and PCA (principal component analysis) analysis. Keywords: Red Raspberry, Selection Breeding, RAPD Marker, Genetik Divesity 1. Giriş Üzümsü meyveler grubuna giren ahududu, Dünya da geniş yayılım alanına sahiptir. Karadeniz bölgesi, ahududunun anavatanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye nin kuzeyinde, batıdan doğuya uzanan bir kuşak boyunca, genellikle 1000 m ve daha fazla yüksekliklerde, hava oransal nemi fazla olan yerlerde doğal olarak yetişmektedir (Onur, 1996). Rubus cinsinin idaeobatus alt cinsinde yer alan ahududu, en fazla genetik çeşitliliği olan meyve türleri arasından yer almaktadır. Ahududu çeşitleri, meyvelerinin renklerine göre üç grup altında incelenmektedirler. Bunlar: Kırmızı ahududu, Siyah ahududu, Mor ahududu larıdır. Sarı renkli meyvelere sahip ahududuları ise kırmızı ahududuları içerisinde incelenmektedirler. Üretim ve tüketimi en çok olan kırmızı ahududularıdır (Ağaoğlu, 1986). Rubus L. cinsinde özellikle ahududu ve böğürtlen meyve türleri önemlidir, en a İletişim: İ. Polat, e-posta: 185

2 Karadeniz Bölgesinden Seçilen Bazı Kırmızı Ahududu (Rubus ideaus L.) Tiplerinin Genetik Farklılığının RAPD Tekniği İle Belirlenmesi fazla genetik çeşitliliği olanlardandır. Rubus un poliploidi düzeyi diploid (2x=2n=14) den, dodecaploid (12x=2n=84) iye kadar değişmektedir. Birçok Rubus çeşinde morfolojik özellikleri kullanarak ayırım yapmak oldukça zordur (Antonius-Klemola, 1999). Ayrıca genotiplerdeki heterezigot oranının yüksek olması genetik çeşitliliği arttırmaktadır. Buna karşılık, klasik ıslah çalışmalarını zorlaştırmaktadır (McNicol ve Graham, 1992; Antonius-Klemola, 1999). Rubus larda, 1920li yıllardan önce kırmızı ahududlarında yeni çeşitlerin elde edilmesi, genellikle çiftçilerin tesadüfen veya açık tozlanmayla elde ettikleri fidanları kullanmasıyla olmuştur. Kontrollü olarak melezleme çalışmalarının yapılması ilk olarak Amerika ve İngiltere de başlamış ve 1914 lü yıllarda Latham çeşidi elde edilmiştir. Daha sonra birçok ülkede de ıslah çalışmaları başlatılmıştır. Islah çalışmalarında özellikle kırmızı ahududları önem kazanmıştır. Verim ve kalite bakımından iyi hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler elde etmek amacıyla çok fazla ıslah çalışması yapılmaktadır (McNicol ve Graham, 1992). Günümüzde, verimli ve meyve kalitesi yüksek ahududu çeşitleri geliştirilmiş ve ticari alana sunulmuştur. Ancak doğada bulunan yabani ahududu tipleri özenle taranmakta, farklı karakterler, çeşitli kalite faktörlerini belirleyen özellikler üzerinde durulmaktadır (McNicol ve Graham, 1992). Ülkeler sahip oldukları gen havuzlarını, korumak, genişletmek ve bundan azami ölçüde yararlanmak yolunda yoğun çaba harcamaktadır (Patamsyete ve ark., 2004; Patamsyete ve ark., 2005; Atila ve Ağaoğlu, 2006). Ahududu genetik kaynaklarının incelenmesinde RFLP (Parent ve Pagé, 1992), SSR (Graham ve ark., 2002; Graham ve ark., 2004, Stafne ve ark., 2005), AFLP (Graham ve ark., 2004) gibi moleküler teknik kullanılmakla birlikte, RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)'inde bu türün tanısında kullanımı yaygındır. Bitkilerin genetik yapılarının incelenmesinde, PCR (Polimeraz Chain Reaction) a dayalı RAPD yöntemi; tesadüfî kısa nükleotid diziliminden (10 mer lik) oluşan primerlerin, çok az bitki DNA sının kullanıldığı, kolay uygulanabilir ucuz bir yöntemdir (Williams ve ark., 1990). Parent ve ark. (1993), 13 kırmızı ve 2 mor ahududu çeşidini 19 RAPD primeri yardımıyla ayırt etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda 3 primerin bütün çeşitlerde ayırım sağladığını gözlemişlerdir. Yine Parent ve Pagé (1998), 13 kırmızı ve 2 mor ahududu çeşidini ayırt etmek amacıyla polimorfizm sağlayan 5 RAPD primeri belirlemişler ve çeşit ayırımında başarılı olmuşlardır. Graham ve ark. (1994), 10 kırmızı ahududu çeşidinde; 10 primer kullanmışlar ve 9 primerin çeşit tayininde çok başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymuşlardır. Graham ve ark. (1997), yabani ahududu çeşit/tiplerinin kültür çeşitleriyle genetik ilişkisini araştırmışlardır. Patamsyte ve ark. (2004), Litvanya da bulunan yabani kırmızı ahududu gen kaynağının ayırt edilmesi ve parmakizlerinin çıkarılması amacıyla yaptıkları çalışmada, 44 RAPD primeri kullanmışlardır. 285 RAPD lokusundan %80 ni polimorfik olarak tespit etmişler ve R.ideaus germplasmının ayrımı için uygun bulunmuşlardır. Bulgaristan da yapılan bir diğer çalışmada 14 ahududu ve elit çeşitler materyal olarak kullanılmış, RAPD primerleri ile genetik farklılık başarılı bir şekilde tespit edilmiştir (Badjakov ve ark., 2006). Bu çalışmanın amacı, Karadeniz bölgesinden (Kastamonu, Bartın, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) selekte edilen 15 ahududu tipinin, birbirleriyle genetik benzerlik oranlarını RAPD yöntemi ile belirlemek ve DNA parmakizlerini ortaya koymaktır. Ayrıca daha önceden Kaplan ve ark. (2003) tarafından belirlenen morfolojik özellikleri genetik bulgularla ilişkilendirilmek amaçlanmıştır. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Materyal Bu çalışmada, Onur ve ark. (1999)'nın yılları arasında Karadeniz Bölgesinden seçmiş oldukları 27 kırmızı 186

3 İ. POLAT, M. GÖÇMEN ahududu tipinden, 15'i bitkisel materyal olarak kullanılmıştır (Çizelge 1) Yöntem Bitkiden DNA İzolasyonu: DNA izolasyonu için sürgünlerin genç yaprakları kopartılmış, plastik torbalara konularak etiketlenmiş ve buz kutusunda laboratuara taşınmış, 0.5 gr yaprak sıvı azotta dondurularak ezilmiştir. DNA izolasyonu CTAB yöntemine göre yapılmıştır (Doyle ve Doyle, 1987). DNA konsantrasyonu % 1 lik agaroz jelde DNA ların yürütülmesi ile belirlenmiş, kontrol olarak λ DNA kullanılmıştır DNA Sentezlenmesi: 10 bazlık olan 20 RAPD primeri kullanılarak PCR da DNA sentezlenmesi yapılmıştır. PCR reaksiyonu: 30 ng DNA, 3 mm MgCl 2, 200 mm dntp, 2.5 µl Buffer (10 x PCR buffer), 5 pmol/µl primer ve 1 unit Taq polimeraz enzimi olacak şekilde 25 µl hacimde gerçekleştirilmiştir. PCR döngüleri ise 1 döngü 94 o C de 5 d; 35 döngü ise 94 o C de 1 d, 38 o C de 2 d, 72 o C de 2 d; 1 döngü 72 o C de 5 d olacak şekilde Perkin Elmer Cetus marka thermocycler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. PCR ürünleri, % 2 lik agaroz jelde, 1 X TAE buffer içinde, 5 saatte 75 V ta ayrıştırılmıştır. Jel, etidyum bromid ile boyanmış ve UV ışığında fotoğraflandırılmıştır. DNA Bantlarının Değerlendirilmesi: RAPD primerlerinin oluşturduğu polimorfik DNA bantları 1 (DNA bandı var) ve 0 (DNA bandı yok) olarak değerlendirilmiş, elde edilen veriler NTSYS-pc ( Numerical Taxonomy Multivariate Analysis System) programında dendograma dönüştürülmüştür. Ayrıca principle component analizi yapılmıştır (Rohlf,1993). Seçilen 15 tipin, her RAPD primerinde ayrı ayrı birbiriyle olan benzerlik oranlarının değerlendirildiği benzerlik matriksinin oluşturulması ise Dice s coefficient (Dice, 1945) esasına göre yapılmıştır. 3. Bulgular ve Tartışma Karadeniz Bölgesinden farklı ekolojik koşullara ve yükseltilere sahip alanlardan, özellikle ormanlardan seçilen 15 kırmızı ahududu tipinin birbiriyle olan genetik benzerlik oranlarını ve DNA parmakizleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma, 20 RAPD primeri kullanılmıştır. Operon un farklı primer grupları ile yapılan çalışmada 11 primerde polimorfik DNA bantları elde edilmiştir. (Çizelge 2). DNA amplifikasyonu gerçekleşen 9 primerden toplam 55 RAPD bandı elde edilmiştir. Bu bantların 24 ü (% 43) 15 ahududu tipleri için polimorfik, 31 i (% 47) monomorfik band oluşturmuştur. Bant uzunlukları bp arasında değişmektedir. Elde etmiş olduğumuz markırlar ile UPGMA ve PCA analizleri sonucunda dendogram (Şekil 1) ve grafik (Şekil 2) oluşturulmuştur. Değerlendirmede matrix korelosyonu (r) 0.81, mantel t-test (t) 4.93 olarak bulunmuştur. Polimorfik DNA bant verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, Karadeniz den seçilen 15 ahududu tiplerin birbirleriyle olan genetik benzerlik indeksi Çizelge 3 de verilmiştir. Çizelge 3 incelendiğinde, genetiksel benzerlik, Kastamonu-Taşköprü Kayadibi köyünden seçilen ile Trabzon dan seçilen tipleri arasında % 98 oranında belirlenmiştir. Buna karşılık birbirine genetik olarak en uzak (% 57) tipler Rize (53-02) ve Artvin den (08-02) seçilen tipler bulunmuştur. Artvin in Ardavuş yaylasından seçilen nolu tip diğer tiplere genetik benzerlik oranı %50-60 arasında değişmiştir. Seçilen 15 Ahududu tipinin genetik benzerlik indeksi %50 ile %98 arasında geniş bir dağılım göstermiştir. Elde edilen bu sonuç, Antonius-Klemola, (1999), Rubus larda yaptığı, ıslah amaçlı moleküler markır çalışmasında, heterezigot oranının fazla olduğunu bildirdiği çalışma ile uyumluluk göstermiştir. Tiplerde Kaplan ve ark. (2003) tarafından belirlenen fenotipik özelliklerden meyve rengi, meyve şekli, üzümcüklerin tanelenme özelliği Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1 den de anlaşılacağı üzere seçilen tipler fenotipik olarak birbirinden farklılık göstermektedir. 187

4 Karadeniz Bölgesinden Seçilen Bazı Kırmızı Ahududu (Rubus ideaus L.) Tiplerinin Genetik Farklılığının RAPD Tekniği İle Belirlenmesi Çizelge 1. Karadeniz Bölgesinden seçilen 15 kırmızı ahududu tipinin bazı morfolojik özellikleri ve seçildiği alanlar Tipn Tip Meyve Üzümcüklerin Meyve Selekte edildiği yer o kodu rengi tanelenmesi şekli * * * Daday-Azdavay, Kastamonu Orta Az Yuvarlak Ardavuş yaylası, Artvin Koyu Orta Yuvarlak Ayder yaylası, Rize Koyu Yok Yuvarlak Ordu Koyu Yok Yuvarlak Kartüneli çevresi,trabzon Açık Orta Yuvarlak Gökçukur köyü, Bayabat, Sinop Orta Yok Kısa konik Çaldağı-Yurt yaylası, Giresun Orta Çok Yuvarlak Merkez, Bartın Koyu Yok Yuvarlak Maçka, Trabzon Orta Yok Kısa konik Hamsiköy, Trabzon Koyu Yok Yuvarlak Kayadibi köyü, Taşköprü, Kastamonu Açık Yok Yuvarlak Merkez, Trabzon Koyu Yok Yuvarlak Alibey köyü yaylası, Ordu Açık Yok Kısa konik Ardanuç yaylası, Artvin Koyu Yok Yuvarlak Araç, Kastamonu *: Veri elde edilememiştir. Çizelge 2. Polimorfik bant oluşturan ve oluşturmayan primerler Polimorfik bant oluşturan primerler Amlifikasyon oluşturmayan primerler A-11, A-06, 4A-23, 4A-24, AK-3, A-3, F-19, C-8, C-11, 4A-25, 4A-26, 4A-29, F-14, E-1, E-3, E-11, E-19 C-9, C-10, I-20 Elde edilen fenotipik verilerin tiplere göre dağılım dendrogramı oluşturulmamıştır. Bu nedenle fenotipik ve RAPD verileri birlikte değerlendirilmemiştir. Ancak, Kaplan ve ark. (2003) tarafından yapılan çalışmada da Ahududu tipi diğer tiplerden farklı bulunmuştur (Şekil 2). Tiplerin birbiriyle olan genetik ilişkisini gösteren dendogram incelendiğinde (Şekil 1 ve Şekil 2), 15 tipin 4 alt gruba dağıldığı görülmüştür. Birinci alt grupta, Kastamonu (37-05) ve Ordu (52-11) dan seçilen tipler yer almıştır. İkinci alt grupta Trabzon (61-01) ve Sinop (57-01) dan seçilen tipler yer almıştır. Üçüncü alt grupta seçilen 9 tip yer almış ve tiplerin birbiriyle olan genetik ilişkisi en fazla % 79 olduğu görülmüştür. Dördüncü alt grupta ise Rize (53-02) ve Artvin (08-02) den seçilen iki tipten oluşmuştur. Bu iki tip diğer ahududu tiplerine de genetik olarak oldukça (yaklaşık %60) uzak bulunmuştur. Birbirine en uzak (yaklaşık %50) tipler Artvinden selekte edilen tipi ile Rize den selekte edilen tipleri arasında tespit edilmiştir. Bu iki tipin diğer tiplerden farklı olması, bölgeye yeni Ahududu tiplerinin girdirildiğini düşündürmüştür. Özellikle Artvin ilinin Gürcistan a yakın olması bu düşünceyi kuvvetlendirmiştir. Ordu dan seçilen tipi dendrogramda (Şekil 1) birinci alt grupta yer alırken, yine aynı ilden seçilen tipi farklı alt (üçüncü) gruba düşmüştür. Benzer durum, Artvin den seçilen ve tipleri içinde geçerli olmuştur. Aynı şekilde Trabzon dan farklı yerlerden seçilen ikinci grupta, ve tipleri üçüncü alt grupta yer almıştır. Şekil 2 de de principle component analizi sonucu göstermiş olduğu dağılım görülmektedir. Seçilen tiplerin genetik yakınlığı üzerine, seçilmiş olduğu bölgelerin etkili olduğunu söylemek zor olmaktadır. Tiplerin seçildiği alanlar arasında Ahududu gen akışının bulunduğu düşünülmektedir (Sekil 2). Kırmızı Ahududu tiplerinde, polimorfik DNA bantları oluşturan bazı RAPD primerleri ve önemli RAPD markırları Çizelge 4 de verilmiştir. Buna göre; bazı RAPD primerleri, seçilen bazı tipler için ayırt edici markır oluşturmuştur. 4A

5 İ. POLAT, M. GÖÇMEN RAPD primeri nolu tip için, 4A-23 primeri ise nolu tip için RAPD moleküler markır olarak belirlenmiştir. Graham ve ark. (1994), 10 kırmızı ahududu çeşidinin, DNA parmak izlerini tespit etmek amacıyla 10 adet RAPD primeri kullanmıştır. Bu primerlerden hiçbiri tek başına bütün çeşitleri ayırt etmede başarılı olamamıştır. Fakat, kullanmış olduğu primerlerle hangi çeşitlerin ayırt edilebileceğini belirlemiştir. Benzer sonuç, yapılan bu çalışmada da görülmüştür. Çizelge 3. Karadeniz den seçilen 15 Ahududu tipinin birbirleriyle olan genetik benzerlik indeksi (%) değerleri Tipler Şekil 1. Karadeniz Bölgesi nden seçilen 15 ahududu tipinin birbiriyle olan % benzerlik oranını gösteren dendogram (UPGMA) 189

6 Karadeniz Bölgesinden Seçilen Bazı Kırmızı Ahududu (Rubus ideaus L.) Tiplerinin Genetik Farklılığının RAPD Tekniği İle Belirlenmesi Şekil 2. Karadeniz Bölgesi nden seçilen 15 ahududu tipinin principle component analizi sonucu göstermiş olduğu desen Çizelge 4. Ahududunda önemli RAPD markörler Ahududu Tipleri Markörler A A A A A A F F A A C C C C C C A A A C C C C C Sonuç Çalışma sonucunda, Karadeniz Bölgesi nden seleksiyon ıslahı sonucu seçilen 15 kırmızı ahududu tipinin, 11 RAPD primeri ile yapılan DNA analizi sonucunda genetik olarak birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, seleksiyon 190

7 İ. POLAT, M. GÖÇMEN çalışmasının başarılı olarak yapıldığını göstermektedir. Genetik benzerliğinin % 50 ve % 98 arasında değişmesi, Karadeniz bölgesinde bulunan Kırmızı ahududu tiplerinde genetik varyasyonun fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca birbirine yakın ve uzak bölgeler arasında gen akışının olduğu kanısına varılmıştır. Uygulaması kolay ve ucuz olan RAPD moleküler markır tekniğinin, kırmızı ahududu seleksiyon ıslahı ile seçilen tiplerin genetik farklılığını ve DNA parmak izlerinin belirlenmesinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği tespit edilmiştir. Kaynaklar Ağaoğlu, Y.S., Üzümsü Meyveler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 984. Atila, S.P. ve Ağaoğlu, Y.S., Developments in Raspberry Breeding. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(4): Badjakov, I., Todorovska, E., Kondakova, V., Boicheva, R. and Atanassov, A., Assessment The Genetic Diversity of Bulgarian Raspberry Germplasm Collection by Microsatellite and RAPD Markers. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research Vol. 14 (Suppl. 1), pp Doyle, J.J. and Doyle, J.L., A Rapid DNA İsolation Procedure For Small Quantities Of Fresh Leaf Tissue. Phytochemical Bullettin, Vol. 19 (1): Graham, J., McNicol, R.J., Greing, K. And Van De Ven, W.T.G., Identification of Red Raspberry Cultivars and an Assestment of Their Relatedness Using Fingerprints Produced by Random Primers. Journal of Horticultural Science, 69, (1), Graham, J., Squire, G.R, Marshall, B. and Harrison, R.E., Spatially Dependent Genetic Diversity Within and Between Colonies of Wild Raspberry Rubus İdaeus Detected Using RAPD Markers. Molecular Ecology, 6, Graham, J., Smith, K., Woodhead, M. and Russell. J., Development and Use of Simple Sequence Repeat SSR Markers in Rubus Species. Molecular Ecology Notes. Vol. 2, Is. 3, Graham, J., Smith, K., MacKenzie, K., Jorgenson, L., Hackett, C. and Powell, W., The Construction of A Genetic Linkage Map of Red Raspberry (Rubus ideaeus subsp. İdaeus) Based on AFLPs, Genomic-SSR and EST-SSR Markers. Theor Appl Genet 109: Kaplan, N., Akbulut, M., Apaydın, A. ve Çakır, O., Karadeniz Bölgesinde Ahududu Seleksiyonu ve Islahı. I. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Ordu, McNicol, R.J. and Graham, J., Biothecnology of Perennial Fruit Crops. Chapter 12. Temperate small fruits Edited by F.A.Hammerschlag and R.E Litz. Onur, C., Ahududu yetiştiriciliği. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Yayınları. Onur, C., S. Onur, K. Kepenek, Frenküzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü- TAGEM Projesi ( yılları arası ara sonuç raporu). Parent, J.G., and Pagé, D., Identification of Raspberry Cultivars by Nonradioactive DNA Fingerprinting. HortScience 27 (10): Parent, J.G., Fortin, M.G., and Page, D., Identification of Raspberry Cultivars by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Analysis. Canadian Journal of Plant Science. 73, Parent, J.G. and Pagé, D., Identification of Raspberry Cultivars by Sequence Characterized Amplified Region DNA Analysis, Hortscience 33 (1): Patamsyete, J., Zivingila, D. Labokas, J., Baliuckas, V., Kleizaite, V., Baleiuniene, L. and Rancelis, V., Assessment of Dıversıty of Wıld Raspberrıes (Rubus İdaeus L.) In Lithuania. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research vol. 12, Patamsyete, J., Pvingila, D., Maponyte, I., Kleizaite, V., Baliuckas, V., Baleiuniene, L. and Raneelis, V., Assestment of Ecological Impact on Genetic Diversity Among Populations of Rubus idaeus L. BIOLOGIJA. Nr Stafne, E.T., Clark, J.R., Weber., C.A., Graham, J. and Lewers, K.S., Simple Sequence Repeat (SSR) Markers for Genetic Mapping of Raspberry and Blackberry. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 130(5): 1-6. Williams, S.G.R., Rubelik, A.R., Livak, K.J., Rafalski, J.A. and Tingey, S.V., DNA Polymorphism Amplified by Arbitrary Primers are Useful as Genetic Markers. Nucleic Acid Res.,

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri ile Yeni Geliştirilen Hatlarda Genetik İlişkilerin RAPD Markörleriyle İncelenmesi 1

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri ile Yeni Geliştirilen Hatlarda Genetik İlişkilerin RAPD Markörleriyle İncelenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (2): 85-90 ISSN 1018 8851 Fatma AYKUT TONK 2 R.Refika AKÇALI 3 M. Alp FURAN 4 Süer YÜCE 5 2 Araş. Gör.Dr, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi O. Bilgin K. Z. Korkut Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ

Detaylı

BAHÇE Özel Sayı: VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ - Cilt I: Meyvecilik

BAHÇE Özel Sayı: VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ - Cilt I: Meyvecilik Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin RAPD Tekniği İle Genetik Tanımlanması Veli Erdoğan 1, Ahmet Aygün 2 1 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dışkapı, 06110, Ankara 2 Ordu Üniversitesi

Detaylı

DNA MİNİSATELLİT MARKIRLARINDAN YARARLANILARAK FİĞDE (Vicia sativa L.) TANE VERİMİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ OLANAKLARI

DNA MİNİSATELLİT MARKIRLARINDAN YARARLANILARAK FİĞDE (Vicia sativa L.) TANE VERİMİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ OLANAKLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 169-174 DNA MİNİSATELLİT MARKIRLARINDAN YARARLANILARAK FİĞDE (Vicia sativa L.) TANE VERİMİNİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ OLANAKLARI Bilal AYDINOĞLU

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

BAZI SARIMSAK GENOTİPLERİNİN (Allium sativum L.) VE MUTANTLARININ RAPD BELİRLEYİCİLERİ İLE TANIMLANMASI

BAZI SARIMSAK GENOTİPLERİNİN (Allium sativum L.) VE MUTANTLARININ RAPD BELİRLEYİCİLERİ İLE TANIMLANMASI BAZI SARIMSAK GENOTİPLERİNİN (Allium sativum L.) VE MUTANTLARININ RAPD BELİRLEYİCİLERİ İLE TANIMLANMASI Gülay BEŞİRLİ* Münevver GÖÇMEN** Ruhsar YANMAZ*** K. Yaprak KANTOĞLU**** *Atatürk Bahçe Kültürleri

Detaylı

BAZI TURUNÇGİL TÜRLERİNE UYGUN RAPD MARKÖRLERİN BELİRLENMESİ

BAZI TURUNÇGİL TÜRLERİNE UYGUN RAPD MARKÖRLERİN BELİRLENMESİ BAZI TURUNÇGİL TÜRLERİNE UYGUN RAPD MARKÖRLERİN BELİRLENMESİ MÜNEVVER GÖCMEN* CAHİT ÇAKIR** İLKNUR POLAT* * Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü, 07100, Antalya/TÜRKİYE **Akdeniz Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ ile KARAKTERİZASYONU 1. Characterization of Some Watermelon Genotypes by SSR and SRAP Markers

BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ ile KARAKTERİZASYONU 1. Characterization of Some Watermelon Genotypes by SSR and SRAP Markers BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ ile KARAKTERİZASYONU 1 Characterization of Some Watermelon Genotypes by SSR and SRAP Markers İlknur SOLMAZ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Nebahat SARI Bahçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y.

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili  İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Ali TURAN Doğum Yeri :Maçka DoğumTarihi :04.05.1972 Yabancı Dili :İngilizce (YDS 2016 İlkbahar Dönemi, 72.500) E-mail :ali.turan@giresun.edu.tr İletişim :Giresun Üniversitesi TBMYO

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İvesi Koyunlarında Mikrosatellite Lokuslarında Polimorfizmin Tespiti Proje Yürütücüsü: Profesör Doktor Ayhan ELİÇİN Proje Numarası: 20050711087

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı DanıĢman Yrd. Doç. Dr. Çetin ÇEKĠÇ 2011

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı DanıĢman Yrd. Doç. Dr. Çetin ÇEKĠÇ 2011 ORTA VE DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ DOĞAL FLORASINDAKĠ BÖĞÜRTLEN GENOTĠPLERĠ ARASINDAKĠ BĠYOÇEġĠTLĠLĠĞĠN MOLEKÜLER BELĠRTEÇLERLE SAPTANMASI Derya KARAKOÇ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı DanıĢman

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU

TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR IRKLARININ GENETİK YAPILARININ KARAKTERİZASYONU DOKTORA TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman Yard. Doç. Dr. Ercan KURAR KONYA - 2011 TÜRKİYE DE BULUNAN BAZI YERLİ SIĞIR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Levent MERCAN Doğum Tarihi : 1 Ocak 1979 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili

06.06.2012-Devam Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 18.07.2011-05.06.2012 Daire Başkan Vekili KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nejdet KAPLAN Ünvan Daire Başkanı Telefon (0312) 3271795 E-mail nkaplan@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1958-Akçaabat (Trabzon) Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

ARAŞTIRMA. Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Yöntemiyle Kanatlı Etlerinde Tür Tayini. 2007: 21 (4):

ARAŞTIRMA. Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Yöntemiyle Kanatlı Etlerinde Tür Tayini. 2007: 21 (4): ARAŞTIRMA 2007: 21 (4): 167-171 http://www.fusabil.org Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Yöntemiyle Kanatlı Etlerinde Tür Tayini O. Đrfan ĐLHAK Ali ARSLAN Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin

Detaylı

Buğdayda Sarı Pasa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Çeşit ve Hatların SSR Analizleri 1

Buğdayda Sarı Pasa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Çeşit ve Hatların SSR Analizleri 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (1): 1-8 ISSN 1018 8851 M. Alp FURAN 2 Süer YÜCE 3 1 Dr. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 65080 Van alpfuran@hotmail.com 2 Prof.

Detaylı

TÜRKİYE ACURLARININ (CUCUMIS MELO VAR. FLEXUOSUS) GENETİK VE MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONU *

TÜRKİYE ACURLARININ (CUCUMIS MELO VAR. FLEXUOSUS) GENETİK VE MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONU * TÜRKİYE ACURLARININ (CUCUMIS MELO VAR. FLEXUOSUS) GENETİK VE MORFOLOJİK KARAKTERİZASYONU * Genetic And Morphological Characterization Of Turkey s Snake Melon (Cucumis melo var. flexuosus) Murat Talha KÖSE

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

Triticum dicoccoides ile Triticum durum Melezlerinin F 4 Neslinde ve Ebeveynlerinde RAPD Yöntemiyle Genotip Belirlenmesi

Triticum dicoccoides ile Triticum durum Melezlerinin F 4 Neslinde ve Ebeveynlerinde RAPD Yöntemiyle Genotip Belirlenmesi Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (2): 111-116 ISSN 1018 8851 Burcu ÇETİN 1 Süer YÜCE 2 1 Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Manisa burcu.cetin@bayar.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet İPEK ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

Doç. Dr. Ahmet İPEK ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Doç. Dr. Ahmet İPEK Telefon :+90 224 2941484 Faks :+90 224 4429098 E-posta : maipek@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Nilüfer 16059 Bursa Yabancı Dil :

Detaylı

Moleküler Markörlerin Bitki Islahında Kullanımı

Moleküler Markörlerin Bitki Islahında Kullanımı Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi Journal of Bahri Dagdas Crop Research 4 (2):1-12, 2015 ISSN: 2148-3205, www.arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas Derleme Review Moleküler Markörlerin Bitki Islahında

Detaylı

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):59-69 ISSN 1300-3496 BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özhan ŞİMŞEK 1 Fırat Ege KARAAT

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

Türkiye de Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların Belirlenmesi a

Türkiye de Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların Belirlenmesi a U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 7-18 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Genetik Farklılıkların Belirlenmesi

Detaylı

Sebze Islahında Moleküler Markırların Kullanımı

Sebze Islahında Moleküler Markırların Kullanımı Sebze Islahında Moleküler Markırların Kullanımı Esra CEBECİ Ziraat Yüksek Mühendisi 28.12.2012-28.06.2013 Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA Sunu Planı Çalışmanın tanıtımı, Yapılan

Detaylı

Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında DNA Parmak Đzinin RAPD-PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması

Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında DNA Parmak Đzinin RAPD-PCR Yöntemi Kullanılarak Saptanması Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında

Detaylı

KAYSERİ İLİNDE YETİŞEN İĞDE GENOTİPLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU

KAYSERİ İLİNDE YETİŞEN İĞDE GENOTİPLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAYSERİ İLİNDE YETİŞEN İĞDE GENOTİPLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU BUKET ÇELİK KARADEMİR ORDU 2015 I ÖZET KAYSERİ İLİNDE YETİŞEN İĞDE (Elaeagnus angustifolia

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ ÇİNE ÇAPARI KOYUNLARDA GENETİK ÇEŞİTLİLİK* Pelin BİNBAŞ1, İbrahim CEMAL2

KORUMA ALTINDAKİ ÇİNE ÇAPARI KOYUNLARDA GENETİK ÇEŞİTLİLİK* Pelin BİNBAŞ1, İbrahim CEMAL2 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 06; () : 7-78 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 06; () : 7-78 Araştırma / Research KORUMA ALTINDAKİ ÇİNE ÇAPARI KOYUNLARDA GENETİK

Detaylı

Seçilmiş Ceviz Genotiplerine Ait Bazı Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Seçilmiş Ceviz Genotiplerine Ait Bazı Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 A. Z. Makaracı S. Çelik Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Meryem Aylin AKYÜZ ANTEPFISTIĞINDA SİİRT X BAĞYOLU F1 POPULASYONU KULLANILARAK SSR MARKÖRLERI İLE GENETİK HARİTALAMA BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muharrem YILMAZ BAZI FINDIK ÇEŞİT VE GENOTİPLERİNİN POMOLOJİK, MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

Detaylı

ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE ÇEŞİT VE TİPLERİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE KARAKTERİZASYONU

ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE ÇEŞİT VE TİPLERİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE KARAKTERİZASYONU ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE ÇEŞİT VE TİPLERİN MOLEKÜLER TEKNİKLERLE KARAKTERİZASYONU Meryem YILDIZ ÖCAL Gıda Yüksek Mühendisi Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü EĞİTİM BİLGİLERİ Eğitim

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Bazı çıplak boyunlu köy tavuğu kongenik populasyonlarında mikrosatelit DNA polimorfizmi

Bazı çıplak boyunlu köy tavuğu kongenik populasyonlarında mikrosatelit DNA polimorfizmi Akademik Ziraat Dergisi 5(2):103-110 (2016) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Bazı çıplak boyunlu köy tavuğu kongenik populasyonlarında mikrosatelit DNA polimorfizmi Levent MERCAN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Orta Anadolu Kökenli Mor Havuç Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Orta Anadolu Kökenli Mor Havuç Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Orta Anadolu Kökenli Mor Havuç Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu Hilmiye ERİŞDİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Haziran-2015 KONYA

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (1) 69-74 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Y. Sabit AĞAOĞLU 1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Yüşa TÜRKELİ Pistacia vera L. X Pistacia atlantica Desf. MELEZ POPULASYONUNDA GENETİK HARİTALAMA BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

Batı Akdeniz Sahil Kuşağından Toplanan Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Moleküler Karakterizasyonu

Batı Akdeniz Sahil Kuşağından Toplanan Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Moleküler Karakterizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü M. Öten, S. Albayrak Dergisi / Batı Akdeniz Sahil Kuşağından Toplanan Yonca (Medicago sativa L.) Populasyonlarının Moleküler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI DİPLOİD VE TETRAPLOİD PAMUKLARDA SSR MARKÖRLERİYLE BELİRLENEN GENETİK FARKLILIK VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİYLE

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

alatarım Cilt 7, Sayı 1 Haziran 2008 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Adına HAKEM KURULU SCIENTIFIC BOARD

alatarım Cilt 7, Sayı 1 Haziran 2008 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Adına HAKEM KURULU SCIENTIFIC BOARD alatarım Cilt 7, Sayı 1 Haziran 2008 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Adına Sahibi Şekip KESER Yazı İşleri Müdürü Dr. Ayhan AYDIN Yayın Kurulu Dr. Ayhan AYDIN Dr. Bekir DEMİRTAŞ Dr. Davut KELEŞ

Detaylı

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) CEVİZ SELEKSİYONU Özet Ü. Serdar T. Demir N. Beyhan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 55139 Samsun Bu araştırma, Artvin in Borçka ilçesi

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi

İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ < www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES İvesi Koyunlarında Mitokondriyal 16S rrna Gen Bölgesi Polimorfizmlerinin PCR-RFLP Yöntemiyle

Detaylı

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI BAHÇE Ceviz 34 (1): 91 99 2005 CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Fikri BALTA 1 Ferhad MURADOĞLU 2 Kenan YILDIZ 3 ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Ýlknur POLAT Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü, Antalya, TURKEY

Ýlknur POLAT Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü, Antalya, TURKEY ÜÇ YAPRAKLI (Poncirus trifoliata L.) ve ÜÇ YAPRAKLI MELEZLERÝ GRUBU TURUNÇGÝLLERÝN GENETÝK AKRABALIK VE FARKLILIKLARININ SSR MOLEKÜLER MARKIRLARLA TANIMLANMASI Ýlknur POLAT Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma

Detaylı

Böğürtlende Mikro Çoğaltım Çalışmaları *

Böğürtlende Mikro Çoğaltım Çalışmaları * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2006) 20(1): 25-31 Böğürtlende Mikro Çoğaltım Çalışmaları * Demet YILDIZ * Erdoğan BARUT * ÖZET Bu çalışmada, Bursa-I ve Chester böğürtlen çeşitlerinde koltuk tomurcukları kullanılarak

Detaylı

Beyaz Nektarin Tiplerinin AFLP Moleküler Markör Polimorfizminin Prunus Cinsine Giren Önemli Türlerle Karşılaştırılması

Beyaz Nektarin Tiplerinin AFLP Moleküler Markör Polimorfizminin Prunus Cinsine Giren Önemli Türlerle Karşılaştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 29-36 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Beyaz Nektarin Tiplerinin AFLP Moleküler Markör Polimorfizminin Prunus Cinsine Giren

Detaylı

ISSR Primerleri ile Kültürü Yapılan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerinde Moleküler Farklılıkların Belirlenmesi

ISSR Primerleri ile Kültürü Yapılan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerinde Moleküler Farklılıkların Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):249-254 Araştırma Makalesi (Research Article) ISSR Primerleri ile Kültürü Yapılan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerinde

Detaylı

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. fenotipik yöntemler genotipik yöntemler

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesi nden Toplanan Yerel Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde Morfolojik Varyabilitenin İstatistiksel Analizi

Orta Karadeniz Bölgesi nden Toplanan Yerel Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde Morfolojik Varyabilitenin İstatistiksel Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Orta Karadeniz Bölgesi nden Toplanan Yerel Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde

Detaylı

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Moleküler Nematoloji 27.08.2014 Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Dr. Gülden HASPOLAT gulden.haspolat@gthb.gov.tr

Detaylı

DUFED 4(1) (2015) dergi anasayfa:

DUFED 4(1) (2015) dergi anasayfa: DUFED 4(1) (2015) 31-35 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Bazı süs biberi genotiplerinin bitki özellikleri ve tohum çıkış performansları Maternal plant

Detaylı

Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler

Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler Dr. Melih Ö. Babaoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. XIII. TFD Eğitim Sempozyumu Van 1 Hastalık derecesi Fizyolojik durum İlaç etkileşmeleri

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU BAHÇE Ceviz 34 (1): 57 62 2005 BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU M. Emin AKÇAY 1 İsmail TOSUN 2 ÖZET Bu araştırma Bursa ilinin

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Medicago truncatula EST Veri Tabanından EST SSR Markörlerinin Geliştirilmesi

Medicago truncatula EST Veri Tabanından EST SSR Markörlerinin Geliştirilmesi MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (1):19-24, 2014 ISSN 1300-9362 Medicago truncatula EST Veri Tabanından EST SSR Markörlerinin Geliştirilmesi Emre İLHAN 1 Cahit ERDOĞAN 2 Murat AYDIN 3 Mustafa ERAYMAN 4

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara MANTARLARIN EPİDEMİYOLOJİK TİPLENDİRİLMESİ Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Taksonomik terimler Alem (Kingdom) Bölüm veya şube (divisio, filum)

Detaylı

Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Markörler. Molecular Markers in Plant Biotechnology

Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Markörler. Molecular Markers in Plant Biotechnology GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 207-214 Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Markörler Ertuğrul FİLİZ 1 İbrahim KOÇ 2 1 Düzce Üniversitesi, Çilimli Meslek Yüksek Okulu, Düzce 2 Gebze Yüksek Teknoloji

Detaylı

Şeker Pancarı Islahı

Şeker Pancarı Islahı Şeker Pancarı Islahı Şeker pancarı bitkisi 2 yıllık bir bitkidir. Birinci yıl vejetatif gelişme göstererek kök (yumru) ve yapraklarını geliştirir. Birinci yıl üretilen şeker pancarı yumrusu şeker fabrikalarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Kadir Uğurtan YILMAZ BAZI YERLİ KAYISI GENOTİPLERİNİN FENOLOJİK, MORFOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE GENETİK İLİŞKİLERİNİN VE KENDİNE UYUŞMAZLIK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA. Mikail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ RAPD ANALİZİ İLE GÜLLERDE (Rosa sp.) GENETİK TANIMLAMA Mikail ÇALIŞKAN BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 Her Hakkı Saklıdır Prof. Dr. Y.

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi YDS (KPDS) ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 60 GÖREV YERLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi YDS (KPDS) ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 60 GÖREV YERLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Şenay KURT Ünvanı Mühendis Telefon 0 242 321 67 97-414 E-mail senay.anilir@tarim.gov.tr Doğum Yeri - Tarihi Eskişehir - 1978 EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Hilal Betül Kaya Akkale

Assist. Prof. Dr. Hilal Betül Kaya Akkale Assist. Prof. Dr. Hilal Betül Kaya Akkale CONTACT INFORMATION Address Tel +90 (6) 0 6 Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Bioengineering Department, Muradiye, Manisa, 0, Turkey Fax +90 (6)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YEREL MISIR POPULASYONLARININ MORFOLOJİK VE DNA MOLEKÜLER İŞARETLEYİCİLERİNDEN SSR TEKNİĞİ İLE KARAKTERİZASYONU TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI

Detaylı

DEĞİŞİK MUZ KLONLARI ARASINDAKİ GENETİK VARYASYONLARIN RAPD MARKÖRLERİ İLE BELİRLENMESİ 1

DEĞİŞİK MUZ KLONLARI ARASINDAKİ GENETİK VARYASYONLARIN RAPD MARKÖRLERİ İLE BELİRLENMESİ 1 BAHÇE 30 (1-2): 71-79 2001 DEĞİŞİK MUZ KLONLARI ARASINDAKİ GENETİK VARYASYONLARIN RAPD MARKÖRLERİ İLE BELİRLENMESİ 1 Hamide GÜBBÜK 2 Mustafa PEKMEZCİ 3 ÖZET Bu araştırmada, değişik muz klonları arasındaki

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Bazı Ahududu Çeşitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum)

Bazı Ahududu Çeşitlerinin (Rubus ideaus L.) Oltu (Erzurum) 18 (B) 2010 Ekolojisine Adaptasyonu Üzerinde Bir Araştırma Mücahit Pehluvan 1 Muharrem Güleryüz 2 1 Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Iğdır 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.)

Detaylı

Araştırma. Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* (Research) Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1

Araştırma. Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* (Research) Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1 Akdemik Ziraat Dergisi 1(1): 37-44 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1 1 Ordu

Detaylı

Karadeniz Bölgesi nde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli

Karadeniz Bölgesi nde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 8 (2): 33-37, 2015 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Karadeniz Bölgesi nde Bahçe Bitkilerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Mustafa AKBULUT* 1 Arzu KARATAŞ

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

GENETİK MARKÖRLER ve ANALİZ METODLARI

GENETİK MARKÖRLER ve ANALİZ METODLARI GENETİK MARKÖRLER ve ANALİZ METODLARI Markör ü Çalışılan organizmadaki ilgilenilen diğer özelliklerin genetiği hakkında bilgi ü DNA nın aktif bölgelerinden veya herhangi bir genetik kodlama fonksiyonuna

Detaylı

BAZI ÜMİTVAR TAZE FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİT ADAYLARININ ISSR YÖNTEMİ İLE KAREKTERİZASYONU

BAZI ÜMİTVAR TAZE FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİT ADAYLARININ ISSR YÖNTEMİ İLE KAREKTERİZASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ÜMİTVAR TAZE FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) ÇEŞİT ADAYLARININ ISSR YÖNTEMİ İLE KAREKTERİZASYONU Hamza ULUTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bahçe Bitkileri Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov.

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67 97, e-mail: ayseserpil.kaya@gthb.gov. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Bilgileri : Ayşe Serpil KAYA : 1968 / Antalya : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100, ANTALYA Tlf: 0 (242) 321 67

Detaylı

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. * Geliş Tarihi: Kabul Tarihi:

ORDU NUN ÜNYE İLÇESİNDE PALAZ FINDIK ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONU. *  Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Anadolu Tarım Bilim. Derg., 204,2():-8 Anadolu J Agr Sci, 204, 2():-8 ISSN (Print) 08-80, ISSN (Online) 08-86 DOI: 0.6/anajas.204.2..-8 URL: http://dx.doi.org/0.6/anajas.204.2..-8 Araştırma Research ORDU

Detaylı

Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN. Geliş Tarihi:

Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN. Geliş Tarihi: CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) KESTANE SELEKSİYONU Ümit SERDAR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, SAMSUN Geliş Tarihi: 05.01.2002 Özet: Bu araştırma, Artvin in Borçka

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU. Ziraat Yüksek Mühendisi

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU. Ziraat Yüksek Mühendisi T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Übeyit SEDAY Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Kurumu Bahçe

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 130-134, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Detaylı

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) un İki Farklı Populasyonunda Genetik Polimorfizimin Araştırılması

Clarias gariepinus (Burchell, 1822) un İki Farklı Populasyonunda Genetik Polimorfizimin Araştırılması GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2011) 261-271 Clarias gariepinus (Burchell, 1822) un İki Farklı Populasyonunda Genetik Polimorfizimin Araştırılması Two Different Population of Clarias

Detaylı

TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARININ MİTOKONDRİAL DNA ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOCOĞRAFYASI

TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARININ MİTOKONDRİAL DNA ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOCOĞRAFYASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE YERLİ KEÇİ IRKLARININ MİTOKONDRİAL DNA ÇEŞİTLİLİĞİ VE FİLOCOĞRAFYASI Bengi ÇINAR KUL GENETİK ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4. Ha&a Polimeraz Zincir Reaksiyonu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunu içeriği PCR ın tanımı PCR ın kısa tarihçesi Hücre içi DNA replikasyonu PCR bileşenleri PCR temel prensipler PCR ın kullanım alanları

Detaylı