Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri"

Transkript

1 14, 53, Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Çiftlikköy-MERSÝN Özet Bu çalýþmada, taze tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðüne, termal, asidik kimyasal ve asidik termokimyasal öniþlemlerin etkileri araþtýrýlmýþtýr. Öniþlemler, tavuk gübresinin kütlece %10'luk sulu karýþýmlarýna, karýþýmdaki katý maddeye göre kütlece %10, %15 ve %20'si oranýnda H 2 eklenerek ve asit kullanmadan, oda sýcaklýðýnda ve suyun normal kaynama sýcaklýðýnda, bir ve iki saatlik sürelerde uygulanmýþtýr. Sudaki çözünme yüzdeleri, karýþýmlar cam pamuðundan süzüldükten sonra, cam pamuðu üstünde kalan katý madde üzerinden gravimetrik olarak saptanmýþtýr. Çalýþma sonunda maksimum sudaki çözünürlük, %20 oranýnda H 2 eklenip, iki saat termokimyasal öniþlem ile ve kütlece %40,93 olarak belirlenmiþ ve asidik öniþlemlerin tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðünü artýrdýðý sonucuna varýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Tavuk gübresi, tavuk gübresinin asidik öniþlemi, tavuk gübresinin sudaki çözünürlüðü. The Effects of Acidic Pretreatment of Chicken Manure to Increase Water Solubility Abstract In this study, the effects of thermal, acidic chemical and acidic thermochemical pretreatment on the water solubility of chicken manure have been investigated. The aqueous slurries of the chicken manure (10% by mass) have been treated with H 2 (10%, 15% and 20% by mass of the solid) and without chemicals, at room temperature and at the normal boiling temperature of water for one and two hours separately. The percentages of water solubility of solid chicken manures were determined gravimetrically by filtering the aqueous mixtures with glass wool. From the results it was found that the maximum water solubility (40.93% by mass) was obtained from the thermochemical pretreatment with 20% H 2 for two hours and that acidic pretreatment of chicken manure increases the water solubility of chicken manure. Keywords: Acidic pretreatment of chicken manure, chicken manure, water solubility of chicken manure. GÝRÝÞ Anaerobik iþlemler, günümüzde katý atýklarýn deðerlendirilmesi ve fosil yakýtlarýn kullanýmýna alternatif olarak, yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretiminde kullanýlmaktadýr. Anaerobik iþlem sonucu oluþan biyogaz ise %50-80 CH 4 ile %20-50 CO 2 ve çok az miktarlarda H 2, CO ve H 2 S gibi diðer gazlardan oluþmaktadýr (Speece 1996). Oluþan biyogaz önemli bir gaz yakýt olarak (Staffort ve ark. 1980) iþletmelerde deðerlendirildiði gibi, boru hatlarýyla konutlarda da kullanýlabilmekte, ayrýca çýkan atýklar da tarým alanlarýnda gübre olarak deðerlendirilebilmektedir (Hanse 2000). Katý atýklarýn bu iþlemlerle deðerlendirilebilmesi kullanýlan hammaddenin biyolojik olarak parçalanabilirliðine baðlýdýr. Bu da biyogaz ve metan üretim verimlerini etkilemektedir. Büyük moleküllü yapýdaki maddeler mikroorganizmalar tarafýndan daha zor ve uzun sürede parçalandýðýndan, anaerobik sistemlerde reaktöre beslenen hammaddedeki katý madde oraný ve hammaddenin yapýsý sistem verimini sýnýrlayan etken olmaktadýr. Anaerobik sistemlerde maksimum biyogaz üretim veriminin reaktöre verilen hammaddedeki katý maddenin kütlece %6 ile %10 arasýnda olduðunda gerçekleþtiði ve metan üretim veriminin, kütlece %12 katý madde oranýnýn aþýlmasý durumunda ise düþtüðü görülmektedir (Desai ve ark. 1994, Lay ve ark. 1997). Anaerobik iþlem verimini artýrmak amacýyla uygulanan yöntemlerden birisi, kullanýlan hammaddeye çeþitli öniþlemler uygulayarak, hammaddenin suda çözünmüþ forma dönüþtürülerek anaerobik No: 53,

2 Ý. ARDIÇ, F. TANER reaktörlere beslenmesidir. Bu öniþlemlerin baþýnda ise termokimyasal öniþlemler gelmektedir. Termokimyasal öniþlemler, arýtma çamuruna uygulanmýþ ve biyogaz üretim verimi %75 oranýnda artmýþtýr (Sawayama ve ark. 1995, Sawayama ve ark. 1996). Bir baþka çalýþmada ise kaðýt atýklara asidik ve bazik termokimyasal öniþlem uygulanmýþ ve kaðýt atýklarýn biyolojik parçalanabilirliðinde önemli bir artýþ saðlanmýþtýr (Clarkson ve Xiao. 2000). Portakal kabuðu ile yapýlan çalýþmada ise yine termokimyasal öniþlemlerin, hem hammaddenin sudaki çözünürlüðünde hem de anaerobik iþlem veriminde etkin olduðu belirtilmiþtir (Taner ve ark. 1998). Bu çalýþmada, H 2 kullanýlarak taze tavuk gübresindeki katý maddenin asidik kimyasal ve asidik termokimyasal öniþlemler ile sudaki çözünürlüðünün artýrýlmasý araþtýrýlmýþtýr. MATERYAL VE METOT Hammadde Çalýþmada, Mersin'de yumurta tavukçuluðu yapan bir çiftlikten alýnmýþ taze tavuk gübresi kullanýlmýþtýr. Hammadde Ýle Ýlgili Analizler Analizler yapýlmadan önce homojenliðin saðlanmasý amacýyla hammadde iyice karýþtýrýlmýþtýr. Nem ve kül analizleri Standart Metotlara (Anonymous 1985) göre yapýlmýþtýr. Nem ve kuru madde analizleri için tartýlan örnekler, 70 C' de sabit tartýma gelene kadar etüvde kurutularak gravimetrik olarak saptanmýþ, ve orijinal maddenin kütlece %'si olarak hesaplanmýþtýr. Uçucu madde ve kül analizleri, kül fýrýnýnda 600 C' de 2 saat bekletilerek gravimetrik olarak yapýlmýþ ve kuru madde üzerinden hesaplanmýþtýr. Analizler paralel üçer numune ile olarak yürütülerek çalýþýlmýþ ve sonuçlar ortalama deðer olarak verilmiþtir. Çalýþmada kullanýlan taze tavuk gübresinin bazý özellikleri Tablo 1'de verilmiþtir. Uygulanan Öniþlemler Öniþlemler, orijinal tavuk gübresinin kütlece %10 katý madde içeren sulu karýþýmlarýna uygulanmýþtýr. Öniþlem uygulanacak karýþýmlardan, OS'da (oda sýcaklýðý) iþlem yapýlacaklar için beherler, SNKS'da (suyun normal kaynama sýcaklýðý) iþlem yapýlacaklar için ise rodajlý erlenler kullanýlmýþtýr. Tablo 1. Çalýþmada kullanýlan tavuk gübresinin bazý özellikleri. 40 Özellik Kütlece % miktar Nem 78,96 Toplam Kat ý Madde 21,04 Uçucu Katý Madde* 64,35 Kül* 35,65 * Katý maddenin % si (kuru temelde) Karýþýmlar için 20 gram taze tavuk gübresi tartýlmýþ ve üzerine, karýþýmda kütlece %10 katý madde olacak þekilde saf su eklenmiþtir. Çalýþmada asit olarak deriþik H 2 (%98'lik, d=1,84 g/ml) çözeltisi kullanýlmýþtýr. Asit kullanýlmadan yapýlan çalýþmalar ise kontrol ve karþýlaþtýrma amacýyla yapýlmýþtýr. Asit ilavesi ile yapýlan çalýþmalar, taze tavuk gübresinin kütlece %10 katý madde içeren sulu karýþýmlarýna, karýþýmdaki katý maddeye göre kütlece %10, %15 ve %20'si olacak þekilde H 2 eklendikten sonra, *OS'da yapýlanlar bir ve iki saat laboratuar koþullarýnda bekletilerek ve *SNKS'da yapýlanlar ise bir ve iki saat kaynatýlarak yapýlmýþtýr. Kimyasal madde kullanýlmadan yapýlan öniþlemler ise, orijinal tavuk gübresinin kütlece %10 katý madde içeren sulu karýþýmlarýna, *OS'da yapýlanlar bir ve iki saat laboratuar koþullarýnda bekletilerek ve *SNKS'da yapýlanlar ise bir ve iki saat kaynatýlarak yapýlmýþtýr. Taze tavuk gübresine uygulanan öniþlemlerin tümü ve öniþlem koþullarý Tablo 2'de belirtilmiþtir. Sudaki Çözünürlüðün Saptanmasý Çalýþmada, katý maddeyi sulu fazdan ayýrmak i- çin, karýþýmlar cam huni içerisine yerleþtirilen ve daha önceden yýkanýp kurutularak darasý alýnmýþ cam pamuðundan süzülmüþtür. Cam pamuðunda suda çözünmüþ madde kalmamasý için cam pamuðu saf su ile yýkanýp sulu faz toplanmýþ ve hacmi belirlenmiþtir. Yýkanmýþ cam pamuklarý ise tekrar kendi petri kaplarýna konularak 70 C'ye ayarlanmýþ etüvde sabit tartýma gelinceye kadar kurutulmuþtur. Cam pamuðunda kalan suda çözünmemiþ katý madde miktarý saptanarak tavuk gübresinin suda çözünen ve çözünmeyen katý madde %'leri hesap- Tablo 2. Taze tavuk gübresine uygulanan öniþlemler. Ön iþlem No ÝÞLEMLER Ýþlem Süresi (h) Ýþlem Sýcaklýðý ( o C) 1 Katý maddenin kütlece %10 u kadar H ,5 2 Katý maddenin kütlece %10 u kadar H 2 1 SNKN 3 Katý maddenin kütlece %10 u kadar H ,5 4 Katý maddenin kütlece %10 u kadar H 2 2 SNKN 5 Katý maddenin kütlece %15 i kadar H ,5 6 Katý maddenin kütlece %15 i kadar H 2 1 SNKN 7 Katý maddenin kütlece %15 i kadar H ,5 8 Katý maddenin kütlece %15 i kadar H 2 2 SNKN 9 Katý maddenin kütlece %20 si kadar H ,5 10 Katý maddenin kütlece %20 si kadar H 2 1 SNKN 11 Katý maddenin kütlece %20 si kadar H ,5 12 Katý maddenin kütlece %20 si kadar H 2 2 SNKN 13 Kör 1 25,5 14 Kör 1 SNKN 15 Kör 2 25,5 16 Kör 2 SNKN No: 53, 2004

3 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ekoloji lanmýþtýr. BULGULAR VE TARTIÞMA Tavuk gübresindeki katý maddenin asidik öniþlemlerden sonra sudaki çözünürlükleri Þekil 1'de verilmiþtir. Þekil 1'de görüldüðü gibi, asidik kimyasal ve asidik termokimyasal öniþlemlerde, tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðü, öniþlem süresi ve öniþlem sýcaklýklarýndaki artýþlarla artmaktadýr. Tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðü ile ilgili bulgular ve yorumlar, kullanýlan asit miktarýna göre aþaðýda alt baþlýklar halinde verilmiþtir. %10 Oranýnda H 2 Kullanýmýnýn Sudaki Tavuk gübresinin, kütlece %10 katý madde içeren sulu karýþýmlarýna, karýþýmdaki katý maddeye göre kütlece %10'u kadar H 2 eklenerek yapýlan öniþlemlerde, tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki maksimum çözünürlüðü kütlece %37,53 olup 2 saatlik asidik termokimyasal öniþlem sonucu elde edilmiþtir. Öniþlem süresindeki artýþla tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðü artmaktadýr. Asit kullanýlmayan öniþlemlerde, iþlem süresindeki artýþla sudaki çözünürlükte %3 artýþ saðlanýrken, asit eklenerek yapýlan öniþlemlerde %7'lik bir artýþ saðlanmýþtýr. Buradan da, tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðünde, asidik kimyasal öniþlemlerin, asit kullanýlmadan yapýlan öniþlemlerden daha etkin olduðu görülmektedir (Þekil 1). Bu durumun gübrede bulunan veya yemden karýþan niþastanýn hidrolizinden ileri geldiði söylenebilir. Bilindiði gibi asidik ortamda niþastadaki a (1-O-4) baðýnýn kopmasý ve niþastanýn sudaki çözünen þekerlere dönüþümü kolay olmaktadýr (Whistler ve ark. 1984). %10 asit kullanýlarak yapýlan kimyasal ve termokimyasal öniþlemlerde, sudaki çözünürlüðün artýrýlmasýnda, iþlem sýcaklýðýndaki artýþýn etkin olduðu, ancak iþlem süresindeki artýþýn katý maddenin sudaki çözünürlüðünde fazla etkin olmadýðý gözlenmiþtir (Þekil 1). Buradan da, katý maddenin kütlece %10'u kadar asit kullanýldýðýnda, tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðünde, asidik termokimyasal öniþlemlerin, asidik kimyasal öniþlemlerden daha etkin olduðu sonucuna varýlmaktadýr. Burada, ýsýl iþlem asidik ortamda niþastanýn daha hýzlý ve kolay hidrolize uðramasýna yol açmaktadýr (Whistler ve ark. 1984). %15 Oranýnda H 2 Kullanýmýnýn Sudaki Tavuk gübresinin, kütlece %10 oranýnda katý madde içeren sulu karýþýmlarýna, karýþýmdaki katý maddeye göre kütlece %15'i kadar H 2 kullanýlarak yapýlan asidik kimyasal öniþlem ile, tavuk gübresindeki katý maddenin, bir saatlik öniþlem süresinde kütlece %35,62'si ve iki saatlik öniþlem süresinde kütlece %35,06'sýnýn, asidik termokimyasal öniþlemlerde ise, bir saatlik öniþlemde kütlece ,74 37,19 34,12 37,53 35,62 36,09 35,06 38,33 37,80 38,38 37,44 40,93 31,80 33, ,63 23,41 20 % 10 % 15 % h 2h 1h 2h 1h 2h 1h 2h 10 5 oda nkn oda nkn oda nkn oda nkn oda nkn oda nkn oda nkn oda nkn Hammaddeye uygulanan öniþlemler Þekil 1. Asidik öniþlemlerin tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðüne etkileri. No: 53,

4 Ý. ARDIÇ, F. TANER %36.09'unun ve iki saatlik öniþlemde ise kütlece %38,33'ünün sudaki çözünür hale geldiði saptanmýþtýr (Þekil 1). Asidik öniþlemlerle, asit kullanýlmadan yapýlan öniþlemler karþýlaþtýrýldýðýnda, katý maddenin asidik ortamda sudaki çözünürlüðünde gözlenen artýþýn, gübrede bulunan niþastanýn asidik ortamda kolay parçalanmasýndan ileri geldiði söylenebilir. Asidik termokimyasal öniþlemin katý maddenin sudaki çözünürlüðüne etkisinde ise, bir saatlik iþlemde kullanýlan asit miktarýndaki artýþa karþýlýk azalma, iki saatlik öniþlemde ise artma þeklinde gözlenmektedir. %20 Oranýnda H 2 Kullanýmýnýn Sudaki Tavuk gübresinin, kütlece %10 oranýnda katý madde içeren sulu karýþýmlarýna, karýþýmdaki katý maddeye göre kütlece %20'si kadar H 2 kullanýlarak yapýlan asidik kimyasal öniþlem ile, tavuk gübresindeki katý maddenin, bir saatlik öniþlem süresinde kütlece %37,80'inin ve iki saatlik öniþlem süresinde ise %37,44'ünün, asidik termokimyasal öniþlemlerde ise, bir saatlik öniþlem süresinde kütlece %38,38'inin ve iki saatlik öniþlem süresinde ise katý maddenin %40,93'ünün, suda çözünür hale geldiði saptanmýþtýr (Þekil 1). Katý maddenin %15'i oranýnda asit kullanýlan öniþlemlerde olduðu gibi, %20 oranýnda asit kullanýlan öniþlemlerde de, öniþlem süresi, katý maddenin sudaki çözünürlüðünde etkin olmamýþtýr. Kullanýlan asit miktarýndaki artýþ da katý maddenin sudaki çözünürlüðünü önemli ölçüde artýrmamýþtýr. Katý madenin %20'si oranýnda H 2 kullanýldýðýnda, katý maddenin sudaki çözünürlüðünde gözlenen az miktardaki artýþýn, gübrede bulunan niþastanýn asidik ortamda kolay parçalanmasýndan kaynaklandýðý þeklinde yorumlanabilir. Asit kullanýlarak yapýlan tüm öniþlemlerde iki saatlik sürede elde edilen çözünürlük bulgularý karþýlaþtýrýldýðýnda, en yüksek çözünürlük (%40,93), %20 oranýnda H 2 kullanýlan iki saatlik termokimyasal öniþlem ile elde edilmiþtir. Bu deðer, asit kullanýlmadan yapýlan iki saatlik termal öniþlemden elde edilen sudaki çözünürlük yüzdesinden (%33,23), %23 kadar daha yüksektir (Þekil 1). Asit kullanýmýnýn, niþastayý hidrolize uðratarak, katý maddenin suda çözünmesini saðladýðý biçiminde yorumlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kimyasal madde kullanýlmadan yapýlan termal öniþlemlerinde ise, bir saatlik sürede sudaki çözünürlükte %41'lik bir artýþ gözlenirken, iki saatlik sürede ise artýþ %42 olarak gözlenmiþtir (Þekil 1). Burada görüldüðü gibi, sýcaklýk ve basýnç koþullarýnýn deðiþtirilmesi ile arýtma çamurunda olduðu gibi (Penaud ve ark. 2000a, 2000b) bu tür atýklarýn sudaki çözünürlüklerinin daha da artýrýlmasý mümkün olabilmektedir. SONUÇ VE ÖNERÝLER Çalýþma sonucunda tavuk gübresindeki katý maddenin sudaki çözünürlüðünün, asidik kimyasal ve asidik termokimyasal öniþlemler ile arttýðý, sudaki maksimum çözünürlüðün, katý maddeye göre kütlece %20 oranýnda H 2 eklenip, iki saat termokimyasal öniþlem ile elde edildiði belirlenmiþ ve sudaki çözünürlüðün kütlece %40,93 olduðu saptanmýþtýr. Eklenen asit miktarý arttýkça, hem oda sýcaklýðýnda, hem de SNKS'da sudaki çözünürlük artmaktadýr. Buradan, daha fazla miktarlarda asit kullanýlarak sudaki çözünürlüðün arttýrýlmasý mümkün görünmektedir. Ancak biyogaz üretim amacýyla hammaddenin suda çözünmüþ formda kullanýlmasý düþünüldüðünde, %20'nin üzerine asit eklenmesi durumunda anaerobik sistemde sülfat iyonu deriþimi artacaktýr. bu durum ise anaerobik ortamda sülfür iyonu deriþimini artýracaðýndan, asidik öniþlemlerdeki asit miktarýnýn katý maddeye göre %20 oranýnda kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðý sonucuna varýlmýþtýr. KAYNAKLAR Anonymous (1985) Standard Methods for Examination Water and Wastewater. 16th Edition, American Public Assoc., Washington D.C. Clarkson WW, Xiao W (2000) Bench-scale anaerobic bioconversion of newsprint and office paper. Water Science and Technology 41, 3, Desai M, Patel V, Madamvar D (1994) Effect of temperature and retention time on biomethanation of cheese whey-poultry waste-cattle dung. Environmental Pollution 83, Hanse MT (2000) Danish Bioenergy Solutions, Reliable Efficiency. Center for Biomass Technology Pub., Soborg. Lay JJ, Li YY, Noike T (1997) Influences of ph and moisture content on the methane production in high-solid sludge digestion. Water Research 31, 6, Penaud V, Delgenès JP, Moletta R (2000a) Influence of thermochemical pretreatment conditions on 42 No: 53, 2004

5 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ekoloji solubilization and anaerobic biodegradability of a microbial biomass. Environmental Technology 21, Penaud V, Delgenès JP, Moletta R (2000b) Characterization of soluble molecules from thermochemical pretreated sludge. Journal of Environmental Engineering 126, 5, Sawayama S, Inoue S, Tsukahara K, Ogi T (1996) Thermochemical liquidization of anaerobically digested and dewatered sludge and anaerobic pretreatment. Bioresource Technology 55, 2, Sawayama S, Inoue S, Yagishita T, Ogi T, Yokoyama SY (1995) Thermochemical liquidization and anaerobic treatment of dewatered sewage sludge. Journal of Fermentation Bioengineering 79, 3, Speece RE (1996) Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewater. Arche Press, Tennessee. Staffort DA, Hawkes DL, Horton HR (1980) Methane production from wasteorganic matter. Revision of a 1974, Agriculture Canada Publication, No: 1528, Canada. Taner F, Aydogan A, Baydar G (1998) The effect of thermochemical pretreatment for anaerobic biodegradability of orange peel. In: Proc. of 10th Int. Conf., Wurzburg, 8-11 June 1998, Germany, Whistler RL, BeMilller JN, Parchall EF (1984) Starch; Chemistry and Technology. Academic Press, New York. No: 53,

ASİDİK ÖNİŞLEMLERİN TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİNE ETKİLERİ

ASİDİK ÖNİŞLEMLERİN TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİNE ETKİLERİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ASİDİK ÖNİŞLEMLERİN TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİNE ETKİLERİ (1), İlker ARDIÇ (2) (1) Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

THE INVESTIGATING THE EFFECTS OF THERMOCHEMĐCAL PRETREATMENTS ON CONVERT TO BIOGAS AND SUBSTANCE SOLUBLE IN WATER OF COW MANURE

THE INVESTIGATING THE EFFECTS OF THERMOCHEMĐCAL PRETREATMENTS ON CONVERT TO BIOGAS AND SUBSTANCE SOLUBLE IN WATER OF COW MANURE ĐNEK GÜBRESĐNĐN ; SUDA ÇÖZÜNEBĐLĐR MADDELERE VE BĐYOGAZA DÖNÜŞÜM VERĐMĐNE, ISIL VE KĐMYASAL ĐŞLEMLERĐN ETKĐSĐNĐN ARAŞTIRILMASI THE INVESTIGATING THE EFFECTS OF THERMOCHEMĐCAL PRETREATMENTS ON CONVERT TO

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ Gamze Güngör (1), Göksel N. Demirer (2) (1) Araþtýrma Görevlisi,

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ. Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b. a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara

ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ. Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b. a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara ET TAVUĞU VE BÜYÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİ Gamze Güngör a, Göksel N. Demirer a,b a ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara b Sorumlu yazar. Şu anki adresi: Washington Eyalet Üniversitesi,

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi ANAEROBIC DIGESTION OF CATTLE MANURE Sigma, -9, Tamer COŞKUN *, Neslihan MANAV, Eyüp

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ

BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ * BÝYOGAZ, ÖNEMÝ, GENEL DURUMU VE TÜRKÝYE'DEKÝ YERÝ Fatma ÇANKA KILIÇ Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, KMYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi Programý, Kocaeli fatmacankakilic@hotmail.com

Detaylı

SAKARYA İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİ

SAKARYA İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİ SAKARYA İLİNİN HAYVANSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEBİLECEK BİYOGAZ POTANSİYELİ Ömer Hulusi DEDE - Mehtap DURSUN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yeni

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý

KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý ARAÞTIRMA NOTU 15, 61, 56-60 2006 KOH-Hava Yöntemiyle Kaðýt Hamuru Üretiminde Siyah Çözeltinin Bakla (Vicia faba) Yetiþtirilmesinde Gübre Olarak Kullanýlmasý Ayhan GENÇER, Hüdaverdi EROÐLU Zonguldak Karaelmas

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYUNDAN TEK KADEMELİ VE İKİ KADEMELİ AR-GE DENEY SİSTEMİNDE BİYOGAZ ÜRETİMİ

PEYNİR ALTI SUYUNDAN TEK KADEMELİ VE İKİ KADEMELİ AR-GE DENEY SİSTEMİNDE BİYOGAZ ÜRETİMİ 297 PEYNİR ALTI SUYUNDAN TEK KADEMELİ VE İKİ KADEMELİ AR-GE DENEY SİSTEMİNDE BİYOGAZ ÜRETİMİ E. TAŞDEMİRCİ 1, K.S. YİĞİT 1, M. GÜNDÜZ 2, G. ŞERİT 2 1 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Bilyalý Dövme Ýþlemi ve Yüksek Sýcaklýðýn, Bakýr Ýlaveli Toz Metal Çelik Parçalarýn Yorulma Dayanýmýna Etkisinin Ýncelenmesi Investigation of the Shot Peening Effect of Elevated Temperature on the Fatigue

Detaylı

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI

SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI SÜT ENDÜSTRÝSÝ ATIKSULARINDA YENÝ BÝR YAÐ-SIVI AYIRIMI TEKNOLOJÝSÝNÝN ARAÞTIRILMASI Cilt: 9 Sayý: 36 (2000), 3-8 Doç. Dr. Recep ÝLERÝ Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ADİLE EVREN TUĞTAŞ, PhD

ÖZGEÇMİŞ. ADİLE EVREN TUĞTAŞ, PhD ÖZGEÇMİŞ ADİLE EVREN TUĞTAŞ, PhD İLETİŞİM BİLGİLERİ Ofis Adresi : Marmara University Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü MD 119, Göztepe, 34722, Istanbul, Türkiye Tel. : +90 (0216) 348 0292

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve Ispanaktan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi

Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve Ispanaktan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Sığır, Bıldırcın ve Devekuşu Gübresi ile Mezbaha Atığı ve tan Biyogaz Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Emre CAN 1, Halil ÜNAL 2, İlknur ALİBAŞ 2, Ali VARDAR 2, Kamil ALİBAŞ 2 1 Sezer Tarım, Orman ve Endüstri

Detaylı

Sigma 3, 75-81, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL TREATMENT SLUDGES

Sigma 3, 75-81, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL TREATMENT SLUDGES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 75-81, 211 Research Article / Araştırma Makalesi THE IMPORTANCE OF ph CONTROL DURING ANAEROBIC DIGESTION OF MUNICIPAL

Detaylı

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Cilt:12 Sayý:47 (2003), 11-16 Mehmet UÐURLU Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MUÐLA ÖZET Bu çalýþmada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

SIĞIR GÜBRESİ VE PEYNİR ALTI SUYU KARIŞIMLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SIĞIR GÜBRESİ VE PEYNİR ALTI SUYU KARIŞIMLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 19(2),179-183 SIĞIR GÜBRESİ VE PEYNİR ALTI SUYU KARIŞIMLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Salih SÖZER Osman YALDIZ Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝSÝ ÖZET

TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI FÝZÝKSEL VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE ETKÝSÝ ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasý UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 14 SAYI 66 TEKSTÝL TERBÝYESÝNDE BÝYOPARLATMA UYGULAMALARI VE PAMUKLU ÖRME KUMAÞLARIN BAZI

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy, İstanbul. http://enve.eng.marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy, İstanbul. http://enve.eng.marmara.edu.tr ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI BARIŞ ÇALLI Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy, İstanbul http://enve.eng.marmara.edu.tr Sunumun İçeriği 1. Tavuk/yumurta üretimi atıklarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ADILE EVREN TUGTAS

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ADILE EVREN TUGTAS ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ADILE EVREN TUGTAS İLETİŞİM BİLGİLERİ Ofis Adresi : MB 548, Göztepe, 34722, Istanbul, Türkiye Tel. : +90 (0216) 348 0292 ext. 264 Faks : +90 (0216) 348 1369 E-posta Web : evren.tugtas@marmara.edu.tr

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi

Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi Ekoloji 18, 70, 27-31 (2009) Bazý Tarýmsal ve Endüstriyel Atýklarýn Pleurotus spp. Üretiminde Kompost Olarak Deðerlendirilmesi Mehmet AKYÜZ 1 *, Sevda KIRBAÐ 2 1Fýrat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ

NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ NOHUT SAMANI HIZLI PİROLİZİNİN DENEY TASARIMI İLE MODELLENMESİ Görkem Değirmen a, Ayşe E. Pütün a, Murat Kılıç a, Ersan Pütün b, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

GAZ TÜRBÝNÝ YANMA ODASINDA HÝDROJEN VE HÝDROKARBON YANMASININ MODELLENMESÝ VE NO OLUÞUMUNUN ÝNCELENMESÝ. x x

GAZ TÜRBÝNÝ YANMA ODASINDA HÝDROJEN VE HÝDROKARBON YANMASININ MODELLENMESÝ VE NO OLUÞUMUNUN ÝNCELENMESÝ. x x GAZ TÜRBÝNÝ YANMA ODASINDA HÝDROJEN VE HÝDROKARBON YANMASININ MODELLENMESÝ VE NO OLUÞUMUNUN ÝNCELENMESÝ Mustafa ÝLBAÞ Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliði Bölümü Ýlker YILMAZ

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý

Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 18, 69, 75-80 (2008) Sivas Kent Merkezindeki Çevresel Gürültü Kirliliðinin Araþtýrýlmasý Fuat ÖZYONAR 1 *, Ýbrahim PEKER 2 1Cumhuriyet Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 58140 Sivas-TÜRKÝYE

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ 24-27 Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI PEYNİR ALTI SUYU VE GÜBRE KARIŞIMINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Berna KAVACIK, Bahattin TOPALOĞLU

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Investigation of Biogas Production from Solid Waste of Fruit Juice Concentrate Plant

Investigation of Biogas Production from Solid Waste of Fruit Juice Concentrate Plant Meyve Suyu Konsantresi İşletmesi Katı Atıklarından Biyogaz Üretim Veriminin Araştırılması * Habibe Elif Gülşen, Halil Kumbur, Nadir Dizge Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ

FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ FOTOVOLTAÝK GÜÇLE ÇALIÞAN BÝR BUZDOLABI SÝSTEMÝNÝN DENEYSEL ANALÝZÝ Bülent YEÞÝLATA, Yusuf IÞIKER Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü ÖZET Bu çalýþmada, düþük soðutma yüküne

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI

BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI BİYOGAZ YAKITLI MİKRO KOJENERASYON UYGULAMALARI Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi, sanayileşmenin yeni boyutlar kazanması ve insanoğlunun geleneksel yaşam şartlarından kurtularak yaşama

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye Gökhan Türker Cirriculum Vitae TC Kimlik No 14492401948 Doğum Tarihi ve Yeri: YazıĢma Adresi : 30.03.1979 - İstanbul Telefon : 212-3594602 Cep Telefonu: 532-6044810 Faks : 212-2575033 Yabancı Dili: e-posta

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ADILE EVREN TUGTAS

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. ADILE EVREN TUGTAS ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ADILE EVREN TUGTAS İLETİŞİM BİLGİLERİ Ofis Adresi : Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü MB 548, Göztepe, 34722, Istanbul, Türkiye Tel. : +90 (0216) 348 0292 ext. 264 Faks :

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Assist. Prof. Deniz (Tufan) AKGÜL

Assist. Prof. Deniz (Tufan) AKGÜL Assist. Prof. Deniz (Tufan) AKGÜL Marmara University Dept. of Goztepe Campus Kadıköy- İstanbul Office: 647 E-mail: deniz.tufan@marmara.edu.tr Tel: +90 (216) 348 0292/293 EDUCATION 2007-2012 Ph.D, Marmara

Detaylı

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI

GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI GIDA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ANAEROBİK ARITIM ADAPTASYONU ÇALIŞMASI Merve Soğancıoğlu*, Dilek Erdirençelebi** *Selçuk Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, III. Sınıf Öğrencisi, Konya mervesoganci_42@hotmail.com

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI MTA Dergisi 129, 89-96, 2004 POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI Günnur ULUSOY* ÖZ.- Bu çalýþmada; Pomza, genleþtirilmiþ perlit ve diyatomit ile portland çimentosu içeren monolitik refrakter

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Adı Soyadı : SAMET ÖZCAN Doğum Tarihi: 10 AĞUSTOS 1985 E mail İş Adresi : sametozcan@hotmail.com, sametozcan@aksaray.edu.tr : ASÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Tel : 0382 280 23 86 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý 17, 66, 39-46 2008 Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý Berna KIRIL MERT, Kadir KESTÝOÐLU, Melike

Detaylı

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý

Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 65-69 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Derleme Review Balýk Beslemede Otomasyon Kullanýmý 1 1 1 1* Ýlhan Olcay PERVÝN,Merve AYDINER,Ahmet Kaan KARAMANOÐLU, Çaðdaþ GÖKTEPE,

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

ÝZAYDAÞ Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi ve ÝSTAÇ Týbbi Atýk Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluþumunun ve Gideriminin Ýncelenmesi

ÝZAYDAÞ Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi ve ÝSTAÇ Týbbi Atýk Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluþumunun ve Gideriminin Ýncelenmesi Ekoloji 18, 70, 67-73 (2009) ARAÞTIRMA NOTU ÝZAYDAÞ Tehlikeli Atýk Yakma Tesisi ve ÝSTAÇ Týbbi Atýk Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Oluþumunun ve Gideriminin Ýncelenmesi Gülten GÜNEÞ*, Ferruh ERTÜRK Yýldýz

Detaylı

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý 15, 62, 55-61 2007 Bir Organize Sanayi Bölgesi Atýksu Arýtma Tesisinden Çýkan Atýksularýn Tarýmsal Amaçlý Sulama Suyu Olarak Yeniden Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI

İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Percentage of gaduates (%) Percentages (%) İŞVEREN ANKETİ SONUÇLARI Mayıs/212 ( adet işveren tarafından cevaplanmıştır) 1. Adı Soyadı... 2. Kurum/Firma Adı... 3. Genel olarak işvereni olduğunuz kurum/firma

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı