AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr da 7. Kolorordu Komutanlýðý nda düzenlenen askerî törenden sonra memleketlerine gönderildi. Þehitler memleketlerinde kýlýnacak cenaze namazýndan sonra topraða verilecek. FO TOÐ RAF: A A KAR ÞILIKLI BA RIÞ ME SAJ LA RI NIN VE RÝL DÝ ÐÝ, SÝ YA SÎ PAR TÝ LER A RA SI UZ LAÞ MA A RA YIÞ LA RININ HIZ LAN DI ÐI BÝR OR TAM DA 13 ÞE HÝT VER DÝ ÐÝ MÝZ DÝYAR BA KIR -SÝL VAN DA KÝ TE RÖR SAL DI RISI TÜR KÝ YE YÝ BÝR KEZ DA HA YA SA BOÐ DU. ÞEHÝTLERÝMÝZ Uzm. J. I. Kad. Çvþ. Gökhan Yýldýrým (Adana Ceyhan), J. Uzm. Çvþ. Mustafa Güney (Adana-Yüreðir) J. Uzm. Onb. Fahrettin Aksu (Hatay / Kýrýkhan ) J. Komd. Çvþ. Mehmet Kaz (Gaziantep-Nizip) J. Komd. Çvþ. Emrah Eker (Giresun-Dereli) J. Komd. Çvþ. Necmettin Torun (Samsun-Alaçam) J. Komd. Çvþ. Ufuk Bayarý (Konya) J. Komd. Çvþ. Noyan Aydýn (Zonguldak-Ereðli) J. Komd. Onb. Aykut Delimehmetoðlu (Bursa-Ýnegöl) J. Komd. Er. Barýþ Çiçekdaðý (Gaziantep) J. Komd. Er. Vefa Çelik (Aðrý) J. Komd. Er. Ethem Okkay (Þanlýurfa-Payamlý) J. Komd. Er. Gökhan Kaplan (Tekirdað-Þarköy) TÜSÝAD: UZLAÞMA ORTAMINA DARBE uha be ri sayfa 5 te 46 þehirde þehitler için protesto eylemi uha be ri sayfa 4 te Demokrat Özerlik soruþturmasý uha be ri sayfa 4 te Yeni anayasa deðerlerimizle uyumlu olmalý uha be ri sayfa 5 te Arjantin de darbecilere ömür boyu hapis cezasý uha be ri sayfa 7 te FO TOÐ RAF: A A ATEÞ DÜÞTÜÐÜ YERÝ YAKTI, TERÖRE LÂNET AÐITLARA KARIÞTI u Di yar ba kýr-sil van'da, ka çý rý lan as ker le ri bul mak i çin dü zen le nen o pe ras yon dan dö - ner ken uð ra dýk la rý bom ba lý sal dý rý da þe hit dü þen as ker ler Tür ki ye'yi ya sa boð du. Ev lât - la rý nýn þe ha det ha ber le ri ni a lan ya kýn la rý i se göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý. Sam sun'dan A da na'ya, Te kir dað'dan Að rý'ya ka dar ge niþ bir coð raf ya ya ya yý lan me kân la ra a teþ düþ - tü. Þe hit ler den Pi ya de Ko man do Ça vuþ U fuk Ba þa rý nýn ba ba sý ko mu tan la rý suç la dý. Þe - hit ba ba sý Ýsa Ba þa rý, Ka me ra lar la tes bit e di len PKK'lý la rýn ü ze ri ne da var sü rer gi bi as - ker le ri sürüp, onlar kýr dýr ma nýn se be bi ba þýn da ki ko mu tan lar dýr. de di. TÖREN SIRASINDA ÞEHÝT YAKINLARI GÖZYAÞLARINA BOÐULDU u Sil van da ki ha in sal dý rý da ve fat e den 13 þe hit i çin Di yar ba kýr'da ki 7. Ko lor du Ko mu tan lý - ðý'nda as ke rî tö ren dü zen len di. Tö re ne, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu - ta ný Or ge ne ral Er dal Cey la noð lu, Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Nec det Ö zel ka - týl dý. Þe hit le rin na aþ la rý nýn ka ta fal ka ko nul ma sý i le baþ la yan tö ren de, þe hit le rin öz geç miþ - le ri o ku nur ken ba zý þe hit ya kýn la rý göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý. Ha be ri say fa 4 te Yangýn bilmecesi u13 þehitle ilgili açýklama yapan Genelkurmay Baþkanlýðý, teröristlerce atýlan bombalarýn çatýþmanýn yaþandýðý ormanlýk alanda yangýna yol açtýðýný belirtirken, terör örgütüne yakýn bir haber ajansý askerlerin, bölgenin helikopterlerden atýlan bombalarla yanlýþlýkla bombalanmasý sonucu öldüklerini iddia etti. Ýddialarýn bilinmesi ölenleri geri getirmez uýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ise, saldýrý sýrasýnda yangýnýn nasýl çýktýðýna iliþkin iddialarýn sorulmasý üzerine yangýnýn sebeplerinin bilinmesinin yangýnda vefat eden askerleri geri getiremeyeceðini söyledi. Te rö rün he de fi, birliðimiz u Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Di yar ba kýr da 13 as ke rin þe hit ol du ðu te rör sal dý rý sý i le il gi li, Tür ki ye nin bü yü me si ne en gel ol - mak için di re nen le rin ar týk i yi ce fark e dil me si ge rek ti ði ni be lir te - rek, Ni ye ti ni boz muþ la ra i yi ni yet le yak laþ ma nýn yan lýþ ol du ðu nu gör me miz ge re ki yor de di. Ha be ri sayfa 4 te Cevap bekleyen sorular uþehit düþen 13 askerimiz i çin te rö re lâ net ya ðar ken, o la yýn za man - la ma sý ve o luþ þek li ko nu sun da ki so ru lar ce vap bek li yor. Ça týþ ma nýn, AKP ve BDP he yet le ri nin uz laþ ma i çin gö rüþ me ler yap tý ðý bir sý ra da ve tu tuk lu ge ne ral le rin du rum la rý nýn ko nu þul du ðu YAÞ la il gi li üç lü zir ve es na sýn da vu ku bul ma sý dik kat ler den kaç ma dý. Yi ne, sal dý rý nýn, Ab dul lah Ö ca lan ýn Dev letle an laþ tým de dik ten bir sü re sonra ger - çek leþ me si de il ginç bir za man la ma o la rak de ðer len di ril di. Gül den demokrasiye vurgu, teröre lânet ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Tür ki ye nin ge liþ - me si, de mok ra si mi zin ol gun laþ ma sý ve so run la rýn a - þýl ma sý ko nu sun da gös te ri len i yi ni yet li gay ret ler, te - rör ör gü tü nü ra hat sýz et mek te dir.. Tür ki ye, de mok ra - si den, hu kuk tan ve kar deþ lik ten as la ta viz ver me - den, te rö rün de, o nun ge ri sin de ki güç le rin de üs te - sin den gel me yi ba þa ra cak týr de di. Ha be ri sayfa 5 te STK lardan ortak tepki ute rör sal dý rý sý na Mar din de ki si vil top lum kuruluþlarý ve ka na at ön der le ri de tep ki gös ter di. Tür ki ye nin nor - mal leþ me sü re ci ve ye ni a na ya sa de ði þik li ði nin gün - dem de ol du ðu bir dö nem de böy le ha in bir sal dý rý nýn dü zen len me si ül ke nin hu zu ru nu ve is tik ra rý ný boz ma - ya yö ne lik ol du ðu na dik kat çe ken si vil top lum kuruluþlarý ve ka na at ön der le ri, bu sal dý rý nýn ar ka sýn da ki ka ran lýk güç le rin ha in plan la rý nýn mil le tin bir lik ve be - ra ber li ði i le bo zu la ca ðý ný i fa de et ti. Ha be ri sayfa 5 te HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. ISSN

2 2 Y LÂHÝKA Yetimlerin mallarýný haksýz olarak yiyenler, muhakkak ki karýnlarýna ateþ dolduruyorlar. Onlar yakýnda Cehennemin alevli ateþine girecekler. Nisâ Sûresi: 10 / Âyet-i Kerime Meâli Terörün yegâne çaresi, Ýslâmýn hakikatleridir Beþeriyeti dehþetli sadmelere uðratan, tehdit eden, anarþiliðin, ifsat ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak Ýlâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i Ýslâmiyettir. B eþeriyeti dehþetli sadmelere uðratan, tehdit eden, anarþiliðin, ifsat ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak Ýlâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i Ýslâmiyettir. Risâle-i Nur, hakikat-i Ýslâmiye ve Kur âniyeyi müsbet ve müdellel bir þekilde insanlýðýn nazar-ý tahkikine arz ve ifade etmektedir. Barla Lâhikasý, s. 9 Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmadýðý halde, kat î bilsinler ki, bu memlekette, bu asýrda, milleti anarþilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak yegâne çaresi, Risâle-i Nur un esâsâtýdýr. Kastamonu Lâhikasý, s. 99 Hem hükümet, bu millet ve vatanýn hayat-ý dünyevîyesine ve siyâsîyesine ve uhrevîyesine pekçok faydasý bulunan bu Kur ân lemeâtlarýna ve Kur ân dellâlý olan Risâle-i Nur a, deðil iliþmek, belki tamamýyla terviç ve neþrine çalýþmalarý elzemdir ki, geçen dehþetli günahlara keffâret ve gelecek þiddetli belâlara ve anarþîliðe karþý bir set olabilsin. Sözler, s anarþistliðin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehþetli çalýþmasýna karþý, Risâle-i Nur ve þakirtleri, iman-ý tahkikî kuvvetiyle bu vatanýn her tarafýnda o müthiþ ifsadý durduruyor ve kýrýyor, emniyeti ve âsâyiþi temine çalýþýyor. Lem alar, s. 260 Risâle-i Nur, mânevî tahribata ve anarþilik ve bolþevizm, tabiiyyun ve maddiyyunluða ve þükûk ve þübehata ve küfr-ü mutlaka karþý bin sedd-i Kur ânî hizmetini bihakkýn ifa etmesiyle, bu vataný bu tehlikeli dünya fýrtýnasý içinde muhafazaya bir vesile olduðu ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçip ikinci Harb-i Umumînin belâsýna ve baþka memleketlerde vuku bulan belâlarýn bu memlekete girmesine mümânaatla mânevî bir siper teþkil ettiði bedahetle âþikâr olmuþtur. Emirdað Lâhikasý, s. 399 Risâle-i Nur, beþeri anarþistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduðu gibi, Ýslâmýn iki kahraman kardeþi olan Türk ve Arabý birleþtirmeye, bu Kur ân ýn kanun-u esasîlerini neþretmeye vesile olduðunu düþmanlar da tasdik ediyorlar. Emirdað Lâhikasý, s. 458 LÛGATÇE: sadme: Darbe, yýkýcý müdahaleler. hakikat-i Ýslâmiye ve Kur âniye: Kur ân ve Ýslâm hakikati. müdellel: Delilli, ispatlý. nazar-ý tahkik: Araþtýrýcý, tahkik edici bakýþ. tereddî ve tedennî-i mutlaka: Mutlak bir alçalma ve gerileme. hayat-ý dünyevîye ve siyâsîye ve uhrevîye: A- hiret, siyaset ve dünya hayatý. lemeât: Lemalar, parýltýlar. dellâl: Ýlân edici. terviç: Revaç verme, deðerini arttýrma. iman-ý tahkikî: Ýnandýðý þeylerin aslýný, esasýný bilerek inanma. bolþevizm: Hürriyet adýna bütün insanî deðerleri tahribe yönelerek, hiçbir kanun, ölçü, deðer tanýmaksýzýn sosyalist hedeflere varmayý benimseyen görüþ. tabiiyyun: Tabiatçýlar. Natüralistler. maddiyyunluk: Herþeyi madde ile deðerlendiren, sadece maddeye istinad eden, ruhâniyatý ve mâneviyatý inkâr e- denlerin mesleði, materyalistlik. þükûk: Þekler, þüpheler. þübehat: Þüpheler. küfr-ü mutlak: Hiçbir imanî hükmü, delili, hakikatý kabul etmeme, kesin ve tam bir inkâr. kanun-u esasî: Ana prensipler, ana esaslar, ana kanun. Risâle-i Nur Talebeleri insanlýðýn kalitesini yükseltiyor isâle-i Nur un neþrettiði hakikatleri Rdaha derinden kavrama ihtiyacý gün geçtikçe daha da kendini hissettiriyor. Hadiselerin boðuculuðu, günahlarýn cazibedarlýðý, manevî hastalýklarýn kalpleri yaralamasý insanýn iman dairesinden, kulluktan ve hatta insaniyetten hýzla uzaklaþmasýný netice veriyor. Ýnsan böyle bir zamanda aklýnýn, kalbinin ve zevklerinin selimiyetini kaybediyor. Hadiseler karþýsýndaki olmasý gereken duruþunu bilemiyor, neye, ne kadar tepki vereceðini, kalbine yerleþenlere muhabbet ölçüsünü, dünyalýklarýn kalbindeki hak ettiði yeri belirleyememesi gibi nice mütehayyir, þaþkýn, ferasetsiz tavýrlar ile ruhlar, akýl ve kalpler yaralanýyor. Ýþte böyle bir asýrda insan, insanlýktan çýkma ile insan olma yol ayýrýmýna geliyor ve kendisine rehber olacak, ýþýk tutacak, i- man kazandýracak, mevcut imaný tahkikleþtirecek, hadiselerin mülk ve melekût cihetlerini okutacak, enfüsî tefekkür yaptýracak, aklýný ve kalbini daðýtýp divane ve manevî dinsiz olmasýný engelleyecek hakikatlere ihtiyaç duyuyor. Hakikî insan olmak, ancak Ýslâmiyeti yaþamakla mümkündür. Bu yüzden iyi bir insan olmak, iyi bir kul olmak, iyi bir ümmet ve iyi bir talebe olmak için bu asrýn Kur ân kaynaklý Risâle-i Nur eserlerini ciddiyetle o- kumak, derinleþmek, kelimelerin ve kavramlarýn dünyasýna nüfuz etmek gerekecektir. Risâle-i Nur eserlerinden tam istifade etmek için, okurken hem sistematik bir analize tabi tutmak, hem de hakikatleri derin boyutlarýyla kavramak lâzýmdýr. Bu eserlerden feyz alarak okumak, kiþinin iman, ihlâs ve niyeti ile alâkalý olduðu kadar, ayný zamanda Allah ýn bir lütfu ve inayetiyle olacaktýr. Ýþte bizler, hem Allah ýn lütfuna mazhar olmak niyeti, hem de Risâle-i Nur hakikatlerinde derinleþme gayreti ile her yaz olduðu gibi, bu yaz da Yalova da bir okuma programý tertipledik. O- tuza yakýn genç bayan kardeþimizle Yalovalý kardeþlerin dâveti üzerine, bu yýl da Üstadýn ilk dönem eserlerini o- kumayý hedefledik. Konulu ve ihtisaslaþmayý saðlayacak bir düzenlemeyle planladýðýmýz okuma programlarýnda geçen sene, Kader mevzuu üzerinde yoðunlaþmýþtýk. Bu sene de cumhuriyet tarihi, meþrûtiyetle baþlayan demokrasi tarihimiz, bu süreçte yapýlan darbeler vs. üzerinde daha çok sosyolojik okumalar ve mütalâalar yaptýk. Yine her zamanki gibi, ihlâs, uhuvvet, tesettür, desise-i þeytaniye konulu talebe derslerimiz de devam etti. Lise ve üniversite talebelerinden oluþan genç grubumuzla yaptýðýmýz dersler ciddî anlamda ilmî bir sohbet tarzýnda geçti. Gençlerin hem iman gündemli olmasý, hem de geliþen dünyadan haberdar olmalarý, tarihe olan ilgileri, sorduklarý seviyesi çok yüksek sorularý, katkýlarý, malûmatlarý geleceðe dair ümitlerimizi daha da arttýrdý ve bizi þevklendirdi. Evet, Risâle-i Nur eserleri, baþka eserler gibi, baþka tarîkler gibi deðildir. Bu eserler, baþkalarýnýn (hoca, þeyh, mürþid, öðretmen) sunduðu hazýr bir meyve deðil, bizzat kiþinin kendisiyle ilgilenen ve kiþinin de kendisinin ilgisi ile pencerelerini, satýrlarýný, meyvelerini, feyizlerini açan bir eserdir. Ýhlâs, samimiyet ve gayretle ancak istifade e- dilir. Bu yüzden okuma programlarý, belki de bir yýlda alýnacak feyiz, lezzet ve keþfiyatý kýsa sürede verebilecek yoðunlaþtýrýlmýþ ve bu niyetle tertiplenmiþ programlardýr. Risâle-i Nur satýrlarýnýn önünde diz çökmek, gayret ve çaba sarf etmek niyetiyle yola çýkýlan bu programlarda kalben, ruhen, aklen ciddî bir yenilenme, tedavi, inkiþaf halleri yaþanmaktadýr. Zaten kendisine özel vakitler ayýrmadan, ciddî çalýþmadan baþkalarýnýn aðzýndan duyulanlarla yetinilmeyen bu eserler için vakit tahsis etmek zorunludur. Okuma programlarý, yenilenme, þevk ve gayrete gelme, muhasebe yapma programlarýdýr. Zübeyir Aðabeyin þu ihtarý dikkat çekicidir: Hizmet hizmet derken, þahsî dersini unutanýn hizmeti muvakkat o- lur. Ýþte kiþinin her gün dersini tazelemesi ile ancak hizmet devam edebilir ve istikamette olunabilir. Aksi halde insan karþýlaþtýðý o- lumsuzluklarla önce þevkini kaybeder, sonra ihlâsýný, sonra da hizmetini kaybedebilmektedir. Bu yüzden tahribe karþý sürekli bir tamirat vazifesi gören bu dersleri her fýrsatta okumak ve hayatýn koþuþturmalarý içinde bu e- serleri okumak için fýrsatlar açmak ve zaman ayýrmak gerekecektir. Risâle-i Nur okuma programlarý, belki de dünyanýn hiçbir yerinde olmayan baþka meslek ve tariklerde pek rastlanmayan ve ehl-i dünyanýn entelektüel aydýn kesiminin dahi keþfedemediði fýtrî bir eðitim programýdýr. Nur Talebelerinin fýtrî bir oluþumla, bir araya gelerek, tefekkürî ortamlarda yaptýðý bu okuma faaliyetleri onlara yüksek bir ruh, entelektüel bir kiþilik ve birikim kazandýrmaktadýr. Nur Talebelerinin hadiseler karþýsýnda yaptýklarý yorumlar ve duruþlarý, kendilerinin ve zamanýn malûmat yýðýnlarýnýn neticesi olan yaklaþýmlar deðil, Kur ân ýn derinliklerinden Risâle-i Nur un keþfettiði imanî hakikatler olduðu için, oldukça o- rijinal, isabetli ve dikkat çekicidir. Ayrýca, bu tür programlar, katýlan genç kardeþlere, cemaat þuurunun kazandýrýlmasý ve aidiyet psikolojilerini tatmin etmeleri açýsýndan da faydalýdýr. Beraberce yapýlan marifet talimleri, hakikatlerin bir çok yönünü keþfetmeyi netice verdiði gibi, talebelerin kuvve-i maneviyesini arttýrmakta ve manevî bir destek oluþturmaktadýr. Farklý statü, kiþilik ve kültürde yetiþen gençlerin bir araya geldiði ve beraber on-on beþ gün geçirdiði, ayný ortamý paylaþtýðý bu programlar, sosyal olarak da kiþiyi geliþtiren, farklý görüþ, düþünce ve bakýþ açýlarýný görmeyi, kabullenip saygý duymayý ve iletiþimi, sosyal becerileri geliþtiren ortamlardýr. Bu programlarýn genç dünyasýna bir baþka katkýsý da, ileride hatýrlayacaklarý, zihinlerinde güzel hatýralar oluþturan izlenimler býrakmasýdýr. Öncelikle yazýn, gaflet zamanýnda bize böyle bir ulvî meþguliyet, esmâ talimi, tefekkür penceresi, ilmi mütalâalar açan Rabbimize þükrediyoruz. Sonra da bu okuma programlarýna maddî ve manevî desteði bulunan kardeþlerimize teþekkür e- diyor, kâinatýn bütün muazzam mesailinden daha önemli olan Nurlarýn okunmasýna, anlaþýlmasýna ve yaþanmasýna vesile olan Urfalý, Yalovalý ve Ýstanbullu kardeþlerimize ayrý ayrý duâlarýmýzý iletiyoruz. Aldanarak maðrur olma Aldanarak maðrur olma, Bu âlemde misafirsin. Ýstersen de bin yýl yaþa, Günü gelince yolcusun. Maðrur olanlar aldanýr, Þu dünya-yý deniyyede... Çok piþmanlýk duyacaklar Ahiret denen âlemde Tarih boyu hep yaþamýþ, Kibri, gururu olanlar. Yarýn derece alacak: Tevazu ehli olanlar Neye güvenerek gurur eylersin? Bilmez misin sonudur kara toprak. Ýbretle afaka, enfüse bir bak. Ne maðrurlar yutmuþ þu kara toprak. ALÝ SANDIKÇIOÐLU

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Þaban 1432 Rumî: 3 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Polis demokrasiden yana POLÝS adaylarýnýn büyük çoðunluðunun, o- lumlu bir demokrasi algýsýna sahip olduðu ortaya çýktý. Kafkas Üniversitesi Öðretim Ü- yesi Yrd. Doç. Özden Demir ile Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araþtýrma Görevlisi Sibel Güzel Yüce tarafýndan yapýlan bir araþtýrma kapsamýnda, polis a- daylarýnýn demokrasi kavramýný nasýl algýladýklarý ve bu kavramla ilgili mevcut algýlamalarýnda hangi kaynaklarýn etkili olduðunu belirlemek amacýyla anket düzenlendi. Adana Kemal Serhadlý Polis Meslek Yüksek O- kulu 2. sýnýf öðrencisi 192 kiþiye yönelik yapýlan ankette, polis adaylarýnýn demokrasi algýlarýný tesbit etmek için metaforlar (benzetme) kullanýldý. Anket formunun ilk kýsmýnda, araþtýrmaya katýlan polis adaylarýnýn her birinden demokrasi kavramýna iliþkin sahip olduklarý metaforlarý ortaya çýkarmak amacýyla demokrasi gibidir, çünkü... cümlesinin tamamlanmasý istenirken, i- kinci kýsmýnda ise metaforlarý oluþtururken etkilendikleri kaynaklarý belirtmeleri amacýyla açýk uçlu sorular yöneltildi. Polis Bilimleri Dergisi nde yayýmlanan araþtýrma sonuçlarýna göre, polis adaylarý en fazla metaforu özgürlük anlayýþý olarak demokrasi kategorisinde üretti, en az metaforu i- se barýþ aracý olarak demokrasi kategorisinde deðerlendirdi. Polis adaylarýnýn çoðu, metafor ve metaforla ilgili açýklamalarýnda, demokrasi kavramýnýn özgürlük, deðiþim, geliþme, süreç, çeþitlilik, eþitlik, iþbirliði, denge ve sistem gibi ayýrt edici ö- zelliklerine deðinirken, polis adaylarýnýn çok azýnýn ise demokrasinin karar verme, seçim ve katýlým gibi ayýrt edici özelliklerinden bahsettiði görüldü. Demokrasi kavramýna iliþkin üretilen metafor ve gerekçelere göre, polis adaylarýnýn yüzde sýnýn olumlu, yüzde lük bir kýsmýnýn ise olumsuz bir demokrasi algýsýna sahip olduklarý ortaya çýktý. EN ÇOK MEDYA ETKÝLÝYOR Araþtýrmada, ayrýca polis adaylarýnýn demokrasi algýsýný etkileyen faktörlere de ulaþýldý. Polis adaylarýnýn demokrasi algýsýný en çok etkileyen faktörün, yüzde oranýyla kitle iletiþim araçlarý olduðu belirlenirken, sosyal çevre ve toplumun yüzde ve kitaplarýn yüzde etkiye sahip olduðu ortaya çýktý. Ankara / aa Kýyýmýn hesap günü Aþaðýdaki satýrlar, gazetemiz sayfalarýnda zaman zaman kýsa yazýlarýný okuduðumuz genç kabiliyetlerden Esra Nur Cinali ye ait. Aslýnda bu yazýyý da öncekiler gibi ayrý bir köþede yayýnlayabilirdik. Ama doðrudan bu köþeyle ilgili olduðu için buraya almayý uygun bulduk. Yýllar önce köþemizde çýkan ve daha sonra Bu Bayrak Ýnmez kitabýmýza da koyduðumuz bir yazýmýzdan (s. 87-8) yola çýkan Esra Nur, o yazýdaki mesajla bugün yaþanan geliþmeler ve gelinen nokta arasýnda irtibat kurmuþ. Ýlgi, dikkat ve hassasiyeti için tebrik ve teþekkür ediyor ve ilginç yazýsýný sizlerle paylaþýyorum. Dokuz buçuk yýl önceki bir temennînin, hatta ihtiyacýn yazýsýdýr bu. Kâzým Güleçyüz Aðabeyimizin tarihli Kýyýmýn hesabý adlý yazýsýnýn cevabýdýr kendimce. 11 yaþýndaydým o senelerde. Vatanýmýzda yapýlan kýyýmlardan habersizdim elbette. Aðabeylerimizin bize býraktýklarý yazýlardan okuyorum, anlamaya çalýþýyorum olaylarý. Okudukça bu da olmaz diyorum, bu da olmaz... Neler yaþamýþ büyükler ve belki hâlâ yaþanýyor bu tarz olaylar. Miras olarak bunu mu býrakmak isterdiler bize diyorum kendi kendime ya da kendi vatanlarýnda böyle garip mi olmak istediler? Hayýr, biz garip deðiliz diyorsunuz, biliyorum. Mü'min hiçbir zaman garip kalmaz. Bilir ki, yapýlan zulümler bu dünyada olmasa bile mahkeme-i kübrada mutlaka karþýlýðýný bulur. Tüm dünya ona küsse ne ehemmiyeti var, öyle deðil mi? Rabbi razý olsa ona o yeter! Evet, iþte tam da bunun içindi çekilen onca sýkýntý. Rabbimiz razý olsun diye, hak söz susmasýn diye, susturulamasýn diye! Yalnýz býrakmak, yok saymak ve daha onlarca yöntem... Ama iþte buradayýz... Yazarlarýmýza çektirilen onlarca sýkýntýlara inat, onlarca fahrî yazarla buradayýz Kâzým Abinin deyimiyle. Üstadýmýz yýllar önce Nur tohumlarý ekmiþ bu vatana; o tohumlar þimdi denizaþýrý ülkelerde de neþvünema buluyor. Onun talebeleri demokrasi tohumlarý ekmiþ, ben yaþtakiler o tohumlarýn topraktan ilk çýkardýðý yapraklarý izliyor. Diðerleri mi? Kâzým Abi Hukuk ve adaletin size de lâzým olacaðý günler uzak deðil demiþ. Sanýrým o günleri yaþýyoruz þu günlerde. Hukuk kurallarýný hukuksuzluklarýna alet edenlerin kývranýþlarýný görüyoruz. Bu vatana verdikleri zararlarý içimiz yana yana izlerken, hastane o- dalarýna, kanunlarýn gediklerine sýðýnanlarýn bir an önce hakkýyla yargýlanmasý duâlarýný ediyoruz. Asýl hesaplaþma mahkeme-i kübrada Esra Nur un yazýsýný tamamlar mahiyette bazý bilgileri de isim vermeden kýsaca aktaracak olursak: Gerçekten o dönemde Yeni Asya nýn üzerine gelen hakim, savcý ve kamu görevlilerinin hepsi bir þekilde tokat yedi. Ýçlerinde, yüz kýzartýcý skandallarla ve tenzilen baþka görevlere atananlar da oldu, uyuþturucu ve mafya çeteleriyle menfaat iliþkilerine girmekle suçlanarak yaptýrým uygulananlar da. Kritik dâvâlarda yanlýþ kararlar vermekle eleþtirilerek ciddî itibar ve prestij kaybýna uðrayanlar da oldu, Yeni Asya ya karþý açtýklarý dâvâlarda kazandýrýldýklarý haksýz tazminatlarý alamadan ya kendileri veya çok yakýn aile fertleri öbür tarafa göçenler de. Böylece, zulüm ve haksýzlýklarýn bu dünyada dahi cezasýz kalmadýðýný bu ibret dolu örneklerde bizler de defaatle görmüþ olduk. Üstelik bunlarýn çoðu bugünlere gelmeden, çok daha erken tarihlerde gerçekleþti. Þimdilerde olup bitenler ise, ya o zamanki haksýzlýklarda üstlenilen perde gerisi rollerin, ya da sonraki süreçte yapýlan yeni zulümlerin karþýlýðý olarak yaþanýyor olmalý. Bunlar, o yapýlanlarýn daha bu dünyada iken getirdiði sonuçlara örnekler. Ýþin bir de öteki âleme bakan boyutu var ki, onu da tarih ve Mahkeme-i kübra baþlýklý yazýmýzýn sonunda þöyle ifade etmiþiz: Bu dünyanýn bir de ötesi var; ahiret ve mahkeme-i kübra var. Ve asýl hesaplaþma, o müthiþ hesap gününde olacak.

4 4 Y HABER Demokrasiye vurgu, teröre lânet Kanlar da, sözler de yerde kalýyor Diyarbakýr Silvan da Perþembe günü meydana gelen terör saldýrýsý, ülkemizin terör belâsýndan kurtulmak için yapacak çok i- þi olduðunu bir defa daha gösterdi. 13 askerimizin þehit olduðu kanlý saldýrýnýn ayrýntýlarýný bilemiyoruz, ama bildiðimiz bir þey varsa o da; terör konusunda rehavete kapýlmamak gerektiðidir. Aslýnda bu konuda söylenmeyen söz kalmamýþ gibidir. Hemen her terör saldýrýsýndan sonra yapýlan resmî açýklamalarda ve yapýlan yorumlarda terörün bir an önce bitirileceði ifade edilir. Çeyrek a- sýrdýr þahit olduðumuz þey, sadece kanlarýn deðil, sözlerin de yerine getirilemeyerek yerde kaldýðýdýr. Akan kanýn durmasý ve terörün sona ermesi, cârî açýðýn bertaraf edilmesi ya da ihracatýn artmasýndan çok daha önemlidir. Çünkü maddî imkânlarýn sýnýrlý olmasý ve fakirlik gibi problemler bir þekilde aþýlýr; ama terör çok farklý bir musîbet. Hem nerede ve nasýl geleceði belli olmuyor, hem de terör meydaný nda çok sayýda oyuncu var. Terörü sadece içeride alýnan tedbirlerle bitirmek de kolay deðil. Çeþitli menfaat iliþkileri dolayýsýyla dýþ etkilerin devre dýþý býrakýlabilmesi de çok önemli. Kanlý terör saldýrýsýnýn zamanlamasý da ayrýca dikkat çekici. Sanki gizli bir el (yoksa gizli deðil mi?) Terör belâsýný geride býraktýk kanaati hasýl oluyorken yeni saldýrýlar düzenliyor. Silvan kýrsalý ndaki bu saldýrýnýn kamuoyunca duyulmasý da biraz gecikti mi? Açýklamalar doðru ise, terör saldýrýsýnýn yaþanmasýnýn üzerinden yaklaþýk olarak 3 saat geçtikten sonra bu katliâm duyuldu. Vatandaþýn geç duymasý çok önemli olmayabilir, ama idarecilerimiz vaktinde duyabildi mi? Türkiye nin hiçbir problemi yok muþ gibi davrananlar bu saldýrýlardan ibret ve ders almalý. Ayný zamanda terörün kalýcý olarak sona erdirilebilmesi için yapýlacak çalýþmalarý liste nin en ön sýralarýna yazmak gerekir. Geçici rahatlamalar, ateþkes ilâný gibi sun î çareler kanlý terörü sona erdirmeye yetmez. Su uyur, terörist uyumaz anlayýþýyla her an dikkatli olmak icap ediyor. Tabiî ki bu ifadelerden yakalým, yýkalým anlayýþý çýkmaz, çýkmamalý. Zaten öyle bir anlayýþ çare o- labilseydi, terör bugünkü noktaya gelmezdi. Bu noktada, geçmiþte yapýlan yanlýþlarý tekrar etmenin de bir anlamý yok. Aksine, geçmiþte yapýlan yanlýþlardan ibret ve ders alýp yeni bir anlayýþla bu mücadeleyi yapmak gerekir. Çok tekrarlanan, fakat nedense tam anlamýyla uygulama imkâný bulunamayan bir teklif var: Terörle mücadeleyi profesyonel askerler yapsýn. Görüldüðü kadarýyla zorunlu asker lerle bu mücadelede baþarýlý olmak mümkün olmuyor. Geçmiþte bunun örnekleri de yaþandý. Terör örgütleri düzenli hareket eden ordu lar deðil. O halde düþman ýn silâhýyla silâhlanmak gerekmez mi? Az ve öz, ama teröre karþý mümkün olan her türlü eðitimi almýþ askerlerle bu mücadelenin yapýlmasý þarttýr. Elbette teröre karþý mücadele denince akla sadece silâh ýn gelmesi de doðru deðil. O da lâzým, ama öncesinde terörü besleyen sosyal ve siyasî þartlarýn ele alýnmasý, terörü besleyen ve büyüten hastalýklarýn acilen tedavi edilmesi lâzým. Aksi halde Allah korusun aðýr bedeller ödemeye devam ederiz. Bu vesile ile þehitlerimize Allah tan (cc) rahmet diler, ailelerine de baþsaðlýðý temennî ederiz. Mevlâm sabýrlar ihsan etsin. Âmin. Ýçiþleri Bakaný Þahin: Terörün hedefi, Türkiye ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Diyarbakýr da 13 askerin þehit olduðu terör saldýrýsý ile ilgili, Türkiye nin büyümesine engel olmak istemekte direnenlerin artýk iyice fark edilmesi gerektiðini belirterek, Niyetini bozmuþlara iyi niyetle yaklaþmanýn yanlýþ olduðunu görmemiz gerekiyor dedi. Þahin, þehitler için düzenlenen cenaze törenine katýlmak için gittiði Diyarbakýr a hareketinden önce Esenboða Havalimaný nda yaptýðý açýklamada acýlarýnýn büyük olduðunu belirtti. Þahin, þunlarý söyledi: Ama bugün bunlarý uzun uzadýya i- fade etmenin bir fayda saðlamadýðýný biliyorum. Bugün herþeyden önce saðduyu günü, basiretli olma günü. Ama sadece bugün deðil, her gün böyle olmak gerekiyor. Ama bir þey daha gerekiyor. Türkiye nin büyümesine engel olmak istemekte direnenleri artýk iyice fark etmemiz gerekiyor. Vurmak için yola çýkmýþlara dur demek yerine baþka bir þey geliþtirmek gerekiyor. Niyetini bozmuþlara iyi niyetle yaklaþmanýn yanlýþ olduðunu görmemiz gerekiyor. Tüm bunlar görülecek. Þahin, saldýrý sýrasýnda yangýnýn nasýl çýktýðýna i- liþkin iddialarýn hatýrlatýlmasý üzerine yangýnýn sebeplerinin bilinmesinin yangýnda hayatýný kaybeden askerleri geri getiremeyeceðini söyledi. Yangýnýn birkaç nedenle çýkmýþ olabileceðini belirten Þahin, Yangýn, ya ateþle çýkar, ya bombayla çýkar, ya roketle çýkar, ya benzinle çýkar. Netice itibariyle yanmýþtýr, yakýlmýþtýr. Sebebini araþtýrmak, sebebini söylemek bir þey ifade etmiyor dedi. Þahin, yangýnýn çýkýþ nedeniyle ilgili a- raþtýrma yaptýklarýný bildirdi. Ankara / aa DÝYARBAKIR'IN Silvan ilçesinde pusu kurularak, 13 askerin þehit edilmsine siyasiyelerin tepkisi sert oldu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner ile görüþüp bilgi alarak yaptýðý açýklamada, Türkiye nin geliþmesi, demokrasimizin olgunlaþmasý ve sorunlarýn aþýlmasý konusunda gösterilen iyi niyetli gayretler, terör örgütünü rahatsýz etmektedir. Ancak, kan dökerek, insanlara acý yaþatarak amacýna ulaþacaðýný düþünenler, büyük bir gafletin içine düþtüklerini mutlaka anlayacaklardýr. Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeþlikten asla taviz vermeden, terörün de, onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelmeyi baþaracaktýr dedi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül, cuma namazýný kýldýðý Bebek Camisi nden çýkýþýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný üzerine Þunu terör örgütünün de bütün dünyanýn da çok iyi bilmesi gerekir ki; devletimiz, asla tehditlere, þantajlara ve bu tip þiddete boyun eðmez dedi. ÇÝÇEK: HERKES SAFINI ÝYÝ BÝLSÝN TBMM Baþkaný Cemil Çiçek de Bir taraftan demokrasi, bir taraftan barýþ ve özgürlük ama öbür tarafta da kan, kin ve vahþet... Artýk herkesin safýný iyi belirlemesi lazým. Ya demokrasiden yana olacaðýz ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla beraber olacaðýz diye konuþtu. ERDOÐAN: KÖTÜ NÝYETLÝ DAVRANIÞLAR ÝYÝ NÝYET BEKLESÝN Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ise Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner e gönderdiði baþsaðlýðý mesajýnda þunlarý kaydetti: Bu eylemlerin ve arkasýndaki güçlerin amacý apaçýk ortadadýr. Türkiye Cumhuriyeti, diðer bütün sýkýntýlarý gibi, terör sorununun da üstesinden gelecek güce ve kararlýlýða sahiptir. Baþbakan Erdoðan, gazetecilerin sorularý üzerine Çok açýk ve net söylüyorum, bu kötü niyetli davranýþlar bizden hiçbir yerde iyi niyet beklemesinler. Onlar da siyasi uzantýlarý da dedi. TERÖRLE BÝR YERE VARILMAZ CHP Lideri Kýlýçdaroðlu, terör saldýrýsýyla ilgili yayýmladýðý mesajda, Terör bir insanlýk suçudur. Terörle bir yere varýlamayacaðý, herhangi bir sonuç alýnamayacaðý çaðdaþ dünyanýn kabul ettiði bir gerçektir. Bu süreçte önemli o- lan AKP Hükümeti nin terörle mücadele konusunda ne yaptýðý, hangi adýmlarý attýðýdýr ifadesini kullandý. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de, Çok tehlikeli sonuçlarý olacak bu vahim noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu terörle mücadeleyi zaafa uðratan, PKK açýlýmý ile bölücü emelleri siyaset sahnesine taþýyan ve Ýmralý canisi ile Türkiye nin bölünmesiyle sonuçlanacak gizli siyasi çözüm pazarlýklarý yürüten Baþbakan Erdoðan ve hükümetidir dedi. BDP Grup Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise, Her þeyden önce çok üzgün olduðumuzu belirtmek isterim. Yaþamýný yitiren gençlere Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum dedi. Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, Asýl hedef taþeron terör örgütü eliyle milletimiz arasýnda kin ve nefret tohumlarý oluþturmak, bu yolla kardeþlik ortamýný sabote etmek ve ülkemizi istikrarsýzlýða sürüklemektir açýklamasýnda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Mustafa Destici, TBMM gereðini yapmalýdýr derken HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ ise terör acýsýnýn sona ermesi için baþta siyaset kurumu olmak ü- zere devletin bütün kurumlarýna ve Türk Silahlý Kuvvetleri ne büyük görevler düþtüðünü belirtti. DSP Genel Baþkaný Masum Türker de yayýmladýðý baþsaðlýðý mesajýnda, Son günlerde siyasette yaþanan gerginlik terörü azdýrmýþtýr dedi. ABD VE NATO SALDIRIYI KINADI Bu arada, ABD yönetimi, Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde 13 askerin þehit edildiði terör saldýrýsýný þiddetle kýnadý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mark Toner, günlük basýn brifinginde, saldýrýda hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþsaðlýðý diledi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de terör saldýrýsýný þiddetle kýnayarak, saldýrýda þehit olan askerlerin ailelerine en derin taziyelerini iletti. Öte yandan Ankara da bir davetle kutlanan Fransa nýn baðýmsýzlýk gününde Fransa nýn Ankara Büyükelçisi Laurent Bili nin isteði üzerine þehitler için saygý duruþunda bulunuldu. 7. KOLORDU KOMUTANLIÐI'NDA TÖREN Silvan'daki hain saldýrýda vefat eden 13 þehit için Diyarbakýr'daki 7. Kolordu Komutanlýðý'nda askerî tören düzenlendi. Törene, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Erdal Ceylanoðlu, Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Necdet Özel katýldý. Þehitlerin naaþlarýnýn katafalka konulmasý ile baþlayan törende, þehitlerin öz geçmiþleri okunurken bazý þehit yakýnlarý göz yaþlarýna hakim olamadý. Þehitlerin naaþý Diyarbakýr Havalimaný'na götürülmek üzere alanda bekletilen ambulanslara konulurken ve araçlar tören alanýndan ayrýlýrken baþta Ýçiþleri Bakaný Þahin olmak üzere törene katýlanlar duygulu anlar yaþadý. FOTOÐRAF: AA 70 milyon yürekte acý DÝYARBAKIR SÝLVAN'DA ÇIKAN ÇATIÞMADA ÞEHÝT OLAN ASKERLER 70 MÝLYONUN BAÐRINI YAKTI. DÝYARBAKIR'IN Silvan ilçesi kýrsal kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada þehit olan askerlerin baba o- caklarýna acý haberlerin ardýndan ateþ düþtü. Acý haber, tüm yurdu yasa boðdu. Þehit askerlerin naaþlarý Diyarbakýr da düznlenen törenin ardýndan memletlerine gönderildi. EÞÝ HAMÝLEYDÝ Hain pusuda þehit olan 13 askerden, 25 yaþýndaki Uzman Çavuþ Mustafa Güney in Adana Yüreðir ilçesi Çelemli beldesindeki e- vinde yas var. Babasý uzun süre önce vefat e- den, 8 kardeþten biri olan Þehit Uzman Çavuþ un bir yýllýk evli ve eþinin hamile olduðu öðrenildi. Þehit uzman çavuþ Gökhan Yýldýrým ýn (25), Adana Merkez Yüreðir ilçesinde babasý Yaþar Yýldýrým, oðlunun 5 yýldýr görev yaptýðýný, 1 Aðustos tarihinde de iliþik keserek, Edirne de göreve baþlayacaðýný anlattý. Yýldýrým, Vatan sað olsun. Yapacaðýmýz bir þey yok. Hepimiz o yolun yolcusuyuz dedi. Yakýnlarý tarafýndan güçlükle sakinleþtirilen anne Yýldýz Yýldýrým ise oðlunun arkasýndan aðýtlar yakarak, Komþular sizi oðlumun, delikanlýmýn düðününe çaðýracaktým, þimdi cenazesine çaðýrýyorum diye konuþtu. YAÞANANLAR SON OLSUN Þehit Jandarma Komando Er Barýþ Çiçekdaðý nýn Gaziantep 75. Yýl Mahallesi 8 Nolu Sokak ta oturan ailesine acý haberi, askeri yetkililer verdi. Yaþananlarýn son olmasýný istediklerini ifade eden baba Halil Çiçekdaðý, Vatan sað olsun, baþka bir þey diyemiyoruz dedi. TERHÝSÝNE 35 GÜN KALMIÞTI Çatýþmada þehit olan Jandarma Komando Çavuþ Mehmet Kaz ýn (21), Gaziantep in Nizip ilçesi Fevzi Paþa Mahallesi nde oturan dedesi Mehmet Kaz a acý haber, Garnizon Komutaný Binbaþý Cem Çerkezoðlu tarafýndan, saðlýk görevlileri nezaretinde verildi. Þehidin ailesinin Ýstanbul da oturduðu, haberi alan annesi Ýslim Kaz ýn Nizip ilçesine geldiði, Mehmet Kaz ýn terhisine 35 gün kala þehit olduðu, 3 kýz kardeþi bulunduðu ve bekar olduðu belirtildi. AÝLENÝN TEK OÐLUYDU Çatýþmada þehit düþen Er Ufuk Baþarý nýn (27) Konya nýn Doðanhisar ilçesine baðlý Baþköy beldesinde oturan babasý Ýsa Baþarý (62), oðluyla þehit olmadan bir gün önce telefonla görüþtüðünü söyledi. Baba Baþarý, 8 aylýk asker olan oðlunun Açýköðretim Fakültesinde okuduðunu ancak okulunu dondurup askere gittiðini söyledi. Þehidin amcasý Mevlüt Baþarý ise aðabeyinin 2 si kýz 3 çocuðu olduðunu, evin tek oðlununu da þehit verdiklerini söyledi. 6 AYLIK KIZI VARDI Þehit askerlerden Erzincanlý Uzman Çavuþ Fahrettin Aksu nun merkeze baðlý Ýnönü Mahallesi 23. Sokakta oturan annesi Þükriye Aksu acý haberi alýnca fenalýk geçirdi. Aksu nun 3 yýldýr Diyarbakýr da görev yaptýðý, bir buçuk yýl önce Hacer Aksu ile evlendiði ve 6 aylýk bir kýz çocuðu olduðu bildirildi. 4 ü kýz toplam 10 kardeþin en küçüðü olan þehit Fahrettin Aksu nun 2 yýl önce de babasýný kaybettiði öðrenildi. BÝRLÝÐE GELELÝ 2 AY OLMUÞTU Þehit Er Aykut Delimehmetoðlu nun Bursa Ýnegöl deki Süleymani Mahallesi ndeki baba ocaðý ateþ düþtü. 5 aylýk asker olan Delimehmetoðlu nun 2 ay önce daðýtýmýnýn Diyarbakýr daki pusuya düþürülen birliðe çýktýðý belirtildi. TERHÝSÝNE 20 GÜN KALMIÞTI Þehit olan 13 askerden birisi olan Giresun un Dereli ilçesine baðlý Yavuzkemal beldesi nüfusuna kayýtlý Emrah Eker in (22) þehit olduðu haberi, baba ocaðýný yasa boðdu. Eker in, yüksekokul tahsilini yarýda býrakarak askere gittiði öðrenildi. Eker in terhisine 20 gün kaldýðý ðrenildi. ACI HABER, SABAHA KARÞI ULAÞTI Þehit Jandarma Komando Er Necmettin Torun un (22) Samsun un Alaçam ilçesindeki ailesi acý haberi sabaha karþý aldý. Yoðun Pelit Köyü nde oturan baba Þükrü Torun, 6 aylýk asker olan oðlunun çevresinde sevilen birisi olduðunu, askerde uzman çavuþ olarak kalmak istediðini belirtti. Baba Torun, Bir þehit babasý oldum. Gurur duyuyorum. Oðlum genç yaþta öldü. Ýki oðlum daha var. Gerekirse onlarý da þehit veririm diye konuþtu. BARIÞ ÝSTÝYORUZ KAN DURSUN Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde 13 askerin þehit edildiði terör saldýrýsýnda hayatýný kaybeden Þanlýurfalý Ethem Okay ýn (21) þehit olduðu haberini askeri yetkililer, Eyyüp Kent Mahallesinde ikamet eden yakýnlarýna bildirdi. Babasý yaklaþýk 10 yýl önce vefat eden ve ablasý ile aðabeyi bulunan þehit Okay ýn anne ve aðabeyinin, tarým iþçiliði için Ýzmir de bulunduðu öðrenildi. Saldýrýda 13 kiþinin þehit olduðunu hatýrlatan Kaya, 9 yýldýr Allah bakýyor, biz bakýyoruz. Biz bir barýþ istiyoruz, kan dursun, asker de bizimdir onlar da bizimdir diye konuþtu. BABASIZ BÜYÜMÜÞTÜ Þehit Jandarma Komando Piyade Çavuþ Noyan Aydýn ýn (24) Zonguldak ýn Ereðli ilçesine baðlý Dedeler köyündeki evi yasa boðuldu. Ýki yýllýk üniversite mezunu, askere gitmeden önce bilgisayar teknik servisinde çalýþan, babasý Ýsmail Noyan ýn 1989 da inþaat iþçiliði yaptýðý zaman geçirdiði kaza sonucu öldüðünde 6 aylýk olduðu bildirilen þehidin annesi Ayþe ile kardeþlerinden Türkan, sinir krizi geçirdi. ÞEHÝDÝN EVÝNDEN KÜRTÇE AÐITLAR YÜKSELDÝ Þehit Jandarma Komando Er Vefa Çelik'in (21) þehadet haberi Aðrý'nýn Yüzüncü Yýl Mahallesi nde oturan Hüsna ve Numan çiftine askeri görevliler tarafýndan verildi. Ailenin 6 çocuðundan biri olan þehit Vefa Çelik'in 4 buçuk aylýk asker olduðu bildirildi. Çocuklarýnýn vefat haberini alan aile sinir krizleri geçirirken, evden Kürtçe aðýtlar yükseldi. Adana-Aðrý- Erzincan-Konya- Gaziantep-Bursa-Giresun /aa-cihan Bölge taranýyor DÝYARBAKIR'IN Silvan ilçesinde 13 askerin þehit olmasýnýn ardýndan baþlatýlan, hava destekli operasyon devam ediyor. Silvan ýn Bayrambaþý Beldesi Dolapdere Köyü kýrsal kesiminde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK lý teröristler arasýnda çýkan ve 13 askerin þehit, 6 askerin de yaralandýðý hain saldýrý sonrasý operasyonlar yoðunlaþtýrýldý. Özellikle Silvan, Hazro ve Kulp üçgeninde yoðunlaþtýrýlan operasyonda, kaçan teröristlerin yakalanmasý amacýyla Mehmetçik bölgeyi didik didik tarýyor. Teröristlerin yakalanmasý amacýyla helikopterlerle de havadan destek saðlanýrken, bölgeyi iyi tanýyan köy korucularý da operasyona katýlýyor. Bu arada, Dolapdere kýrsal kesimindeki çatýþma sonrasý çýkan yangýn da dün sabah saatlerinde söndürüldü. Çatýþmada yaralanan ve durumlarý aðýr olan 2 asker GATA ya sevk edilirken, yaralý 4 askerin tedavisi ise Diyarbakýr Asker Hastanesinde sürdüðü durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Silvan / aa 46 þehirde eylem için kampanya DÝYARBAKIR'DAKÝ terörist saldýrýda 13 askerin þehit olmasý üzerine 17 Temmuz Pazar günü saat te Türkiye geneli ve KKTC de protesto eylemi yapýlmasý için kampanya baþlatýldý. Sosyal paylaþým sitesi Facebook ta Þehitlerimizi Hatýrlatacaðýz! U- nutturmayacaðýz! Geliyor musunuz? adý altýnda açýlan sayfada, hiçbir siyasi partinin veya örgütün propagandasýnýn yapýlmasýna izin verilmeyeceði belirtilerek, eylemin KKTC dahil 46 ilde yapýlmasýnýn planlandýðý bildirildi. Eylemlerin siyasi olmadýðýnýn belirtildiði açýklamada, Amacýmýz sadece þehitlerimizdir. Lütfen sadece Türk bayraklarý ile meydanlarda toplanalým. denildi. Ankara/cihan

5 Y HABER 5 Terörü týrmandýrmanýn maksadý Demokratik Toplum Kongresi nin (DTK) özerklik ilâný ný duyurduðu günde, Silvan a on sekiz kilometre mesafede terör örgütüne yönelik operasyonda çýkan çatýþmada üçü uzman çavuþ 13 askerin þehid edilip, i- kisi aðýr yedi yaralýnýn verilmesi, terörle mücadele tartýþmalarýný alevlendirdi. Bölgeye çok sayýda askerin sevk edildiði, a- týlan bombalarla ormanlýk bölgede çýkan yangýnýn dumanlarý arasýnda hâlâ çatýþmalarýn devam ettiði haberleri, vahameti ortaya koymakta. Bilindiði gibi aylardýr uzatýlan ateþkes le terörle mücadele ve açýlým, özerklik ve operasyonlarýn durmasý tartýþmalarýyla geçirildi. Ýmralý daki terörist baþýndan Kandil deki terör örgütü elebaþlarýndan, DTK dan, DTP/DTP eþbaþkanlarýndan ve PKK nýn sivil yapýlanmasý KCK dan operasyonlarýn durdurulmasý çaðrýlarý yapýldý. Her defasýnda, seçimden sonra terörün artacaðý, ortalýðýn cehenneme çevrileceði þantajlarý savruldu. Türkiye seçime kadar oyalandý. Ardýndan terörist baþýndan ve Kandil deki karargâhta aðaç altýnda yapýlan görüþmelerde, sürekli Uzlaþma ortamýna darbe TÜRK Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜ- SÝAD), Diyarbakýr Silvan daki terör saldýrýsýnýn özlemi duydulan diyalog ortamýný ve elde edilmiþ istikrarý zedelemek amacý güttüðünü söyledi. TÜSÝAD konuya iliþkin yazýlý açýklamasýnda, Diyarbakýr da gerçekleþtirilen terör saldýrýsýný kýnarken, þunlar kaydedildi: Bu saldýrý, özlemini duyduðumuz diyalog ortamýný ve elde edilmiþ istikrarý zedelemek amacý gütmektedir. Hiç bir geliþme bir insanlýk suçu olan terörü ve insan yaþamýna kastetmeyi meþru kýlamaz, hiç bir haklý mücadelenin parçasý yapamaz. Genel seçimlerin ardýndan, katýlýmcý bir anayasanýn oluþturulmasýna yönelik beklentinin oluþtuðu bu dönemde, demokratikleþme süreci þiddetten beslenenlere kurban edilmemelidir. Bu gibi þiddet olaylarý vatandaþlarýmýzýn demokrasi ve huzur iradesini kýrmamalýdýr.bu noktada temel sorumluluk hiç þüphesiz, öncelikle siyaset kurumundadýr. Ýþ dünyasý olarak, TBMM de grubu bulunan veya bulunmayan tüm partilerimizin, sorumluluk anlayýþý ile Türkiye ye kurulmuþ bu pusuyu bozarak, saldýrýyý ortak bir dil ve iradeyle þiddetle kýnamasýný ve demokratikleþme sürecine hizmet edecek yeni bir diyalog ortamýný geliþtirmesini bekliyoruz. Ýstanbul / aa Savcýlýktan demokratik özerklik e soruþturma DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Demokratik Toplum Kongresi nin (DTK), Demokratik Özerklik açýklamasýna iliþkin soruþturma baþlattý. BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý nda, BDP Grup Baþkaný Selahattin Demirtaþ, DTK Genel Baþkaný ve baðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, BDP li milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý ve DTK üyelerinin katýlýmýyla önceki gün yapýlan toplantýnýn ardýndan Demokratik Özerklik kararýnýn alýndýðý açýklanmýþtý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Baðýmsýz Van Milletvekili Aysel Tuðluk tarafýndan yapýlan açýklamaya iliþkin soruþturma baþlattý. Soruþturma kapsamýnda sonuç bildirgesiyle ilgili metin incelemeye alýndý. Ýnceleme sonucu suç unsuruna rastlanmasý halinde dava açýlacak. Diyarbakýr / aa Suruç ta polis lojmanlarýna saldýrý ÞANLIURFA NIN Suruç ilçesinde polis lojmanlarýna ateþ açýldý. Olayda ölen ya da yaralananýn olmadý. Alýnan bilgiye göre, Atatürk Bulvarý ndaki polis lojmanlarýnýn önüne geç saatlerde bir otomobille gelen kimliði henüz belirlenemeyen kiþiler, uzun namlulu silahla ateþ açtý. Lojmandaki nöbetçi polisin karþýlýk vermesi üzerine saldýrganlar, plakasý alýnamayan otomobille hýzla olay yerinden kaçtý. Emniyet güçlerinin olayla ilgili baþlattýðý soruþturma ve saldýrganlarýn yakalanmasý çalýþmalarý devam ediyor. Þanlýurfa / aa Emniyet e yeni daire EMNÝYET Genel Müdürlüðünde bir yeni daire baþkanlýðý ve 9 þube müdürlüðü kurulacak. Resmi Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýna göre, Ý- çiþleri Bakanlýðýnýn teklifi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüðünün merkez teþkilatýnda bir daire baþkanlýðý ve 9 þube müdürlüðü kurulmasý kararlaþtýrýldý. Ankara / aa terör örgütünün terörü bitirme þartlarý ve özerkliði esas alan yol haritasý, çeþitli aracýlarla Ankara ya iletildi. En son devlet yetkilileriyle olumlu ve samimî görüþmeler yapýldýðý ný belirten Öcalan ýn görüþmelerin ve pazarlýklarýn sürdüðü nü açýklayýp ateþkes i tek taraflý uzatma kararý bildirildi HANÝ ATEÞKES ÝLÂN EDÝLMÝÞTÝ? Ne var ki seçimden sonra vaad edilen eylemsizlik ve ateþkes sürecinin bitmesi beklenmeden, terör tekrar týrmandýrýldý. Tam da Meclis in tatile gireceði günde Meclis i boykot eden BDP li milletvekillerinin yemin krizi nin aþýlmasý için görüþmelerin yapýldýðý sýrada Son olay, daðdaki terör örgütünün elinde silâh olan kontrolsüz bir güç olarak durduðu sürece tâvizler i koparmak için terörün bir koz olarak kullanýlacaðýný ve kullandýrýlacaðýný ortaya koymakta. Zira terör örgütünün varlýðýný koruduðu, terör eylemleri sürdüðü sürece, sözkonusu demokratik açýlým la temel hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi önünde takoz olacaðý ortada. Dünyanýn hiçbir ülkesinde daðda sürekli terör tehdidinde bulunan bir terör örgütüne karþý eli kolu baðlý tepkisiz kalýnamayacaðýna göre, terör en çok demokratikleþmeyi baltalamakta. Gerçekten, Öcalan ve Karayýlan ýn PKK adýna taahhüt te bulunup terörü bir þantaj ve pazarlýk aracý haline getirdikleri süreçte, durup dururken yine yollara mayýn döþemenin, asker kaçýrmanýn ve bir tek çatýþmada 13 askeri katletmenin anlamý nedir? Ankara dan, sözün bittiði yere gelindiði yorumlarý yapýlýyor. Buna baðlý olarak Meclis Baþkaný nýn Ya demokrasi ya da kan ve kin insanlarla birlikte olur ikazýnda bulunduðu, istikrar ve güven ortamýný hedef alan terör ün týrmandýrýlmasýnýn maksadý nedir? Hani ateþkes ilân edilmiþti? Hani akan kan duracak tý? Daha bir-iki hafta öncesine kadar, Öcalan ýn görüþmeler devam ediyor memnuniyetini bildirdiði vasatta, terörün bu denli azmasýnýn amacý nedir? Ýmralý ile görüþülüyor ve mutâbakata varýlýyor sa akan kan nedir? SORULAR TARTIÞILMALI Terör örgütü, Öcalan ýn, Kandil in kontrolünde ise, seçimden sonra uzattýklarý en son eylemsizlik sürecinin sona erdiði ve ateþkes in bittiði bildirilmeden, özerklik ilânýyla ayný günde, güvenlik güçleriyle ölümüne çatýþýp yedi kayba karþýlýk bunca askeri þehid etmeleri neyin nesi? Bu durumda Ýmralý ve Kandil, terör örgütünün bu denli vâhim terör eylemlerini yapmasýna engel olamýyorsa, nasýl daðdan indirecek; nasýl silâh býraktýracak? Dahasý, terör örgütünü kontrol edemeyenlerle varýlacak anlaþmalar ýn hangi etkisi olacak ve neye yarayacak? Diðer yandan, Amerika nýn iþgali altýndaki Irak ýn kuzeyindeki terörist kamplarýnda, Kandil terörist karargâhý nda konuþlanan terör örgütüne her türlü silâh, eðitim ve malî yardýmý, lojistik desteði bir yana. Uyuþturucu ve silâh kaçakçýlýðýný, nüfuz ticâretini, finans kaynaklarýný saðlamasý da bir yana. Kuzey I- rak tan yüzlerce terörist gruplar halinde terörist giriþ-çýkýþ yapmaya devam ediyorsa, ABD nin anlýk istihbarat paylaþýmý na ne oldu? Terörle mücadelede hâlâ buna güvenilecek mi? Sonra Meclis i boykot eden BDP lilerin Diyarbakýr da ayrý grup toplantýlarý yapmalarýnýn yaný sýra, Tuðluk un açýkladýðý özerkliðin ortak vatan anlayýþý, toprak bütünlüðü ve demokratik ulus perspektifi temelinde Türkiye halklarýnýn ulusal bütünlüðüne baðlý kalýnacaðý teminatý ne kadar gerçekçi? Özerklik demokratikleþme mi yoksa Kürtlerin bin senedir birlikte yaþadýklarý, ayný inanca ve ayný tarihe sahip olduklarý cihâd arkadaþý ve kardeþleri Türklerden ve Türkiye den koparýlýp, bölünme ve parçalanmayla ecnebilere yem edilmesi plâný mý? Bütün bu sorularýn cevabýnýn ciddiyetle tartýþýlmasý gerekiyor STK lardan teröre ortak tepki DÝYARBAKIR IN Silvan ilçesinde 13 askerin þehit edildiði, 7 askerin de yaralandýðý terör saldýrýsýna Mardin deki sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri tepki gösterdi. Türkiye nin normalleþme süreci ve yeni anayasa deðiþikliðinin gündemde olduðu bir dönemde böyle hain bir saldýrýnýn düzenlenmesi ülkenin huzurunu ve istikrarýný bozmaya yönelik olduðuna dikkat çeken sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri, bu saldýrýnýn arkasýndaki karanlýk güçlerin hain planlarýnýn milletin birlik ve beraberliði ile bozulacaðýný ifade etti. Mardin in kanaat önderlerinden Süleyman Çelik, Türkiye nin istikrarýný bozmaya yönelik her türlü kirli oyunlarýn yine sahneye konulduðuna dikkat çekti. Son altý ayda ülkenin huzurunu ve istikrarýný bozmak için karanlýk güçlerin her türlü o- yunu oynadýðýný belirten Çelik, Yaþanan bu olayýn son yaþadýðýmýz acý olmasýný diliyorum. Bu vesileyle terörü bir kez daha nefretle ve þiddetle kýnýyor, þehitlerimize Allah tan rahmet, kederli ailelerine sabýrlar diliyorum dedi. Askere yapýlan saldýrýnýn aslýnda bölge halkýna yapýldýðýný belirten Mardin Ýþ A- damlarý Derneði Baþkaný M. Ali Babaoðlu ise Türkiye de her þey yoluna girdiði dediðimiz bir zamanda hain ellerin bir kez daha tetiðe basmasý ve 13 askeri þehit etmesi bizleri ve bölge halkýný derinden üzmüþtür. Bölge halký olarak birlik ve beraberliðimizi gösterme zamaný geldi. Bu tür saldýrýlarý kýnýyorum diye konuþtu. Bölgenin önemli aþireti olan Kikan Aþireti liderlerinden ve Kanaat Önderi Mehmet Timuraðaoðlu da kan dökmekle bir yere varýlamayacaðýný ifade etti. Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Baþkaný Nezir Güneþ ise her zaman olduðu gibi karanlýk güçlerin bölge halkýnýn huzur ve güvenini bozmak için yine þiddete baþvurduðunu söyledi. Güneþ, Bu olayý yapanlarý kýnýyorum. Herkesin saðduyulu olmasý gerekir. Vatandaþlarýn da bu olaylara prim vermemesi gerekir þeklinde konuþtu. Mardin / cihan Deðerlerimizle uyumlu bir anayasa yapýlmalý HUDER GENEL BAÞKANI KAYA, YENÝ ANAYASANIN MÝLLETÝN KAVRAMLARINI ÝÇERMESÝ VE YÜZYILLARI KAPSAYACAK BÝR BAKIÞ AÇISIYLA HAZIRLANMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. HUKUKÎ Araþtýrmalar Derneði (HUDER) Genel Baþkaný Hüseyin Kaya, Yeni anayasanýn, modern anayasa teknikleri ve kavramlarýnýn yanýnda binlerce yýllýk bir geleneði olan bu milletin kavramlarýný içermesi, yüzyýllarý kapsayacak bir bakýþ açýsýyla hazýrlanmasý gerekiyor dedi. Hüseyin Kaya, yaptýðý açýklamada, yeni bir anayasa yapýlmasýnýn gündemde olduðu bugünlerde dernek olarak iyi niyetle, bütün bilgi ve tecrübeleriyle katkýda bulunmak istediklerini bildirdi. Yeni anayasanýn temel felsefe olarak insan odaklý bir düþünceyle hazýrlanmasý gerektiðini belirten Kaya, þöyle devam etti: Yeni anayasanýn, modern anayasa teknikleri ve kavramlarýnýn yanýnda binlerce yýllýk bir geleneði olan bu milletin kavramlarýný içermesi, yüzyýllarý kapsayacak bir bakýþ açýsýyla hazýrlanmasý gerekiyor. Bu ülkenin temel yasasý olacak yeni anayasa, etraf coðrafyanýn geleceðiyle ilgili bir öngörüyü ve örnekliði i- çermelidir. Temel metinlerimiz ve deðerlerimizin ýþýðýnýn hissedileceði bir bizdenlikle süslenmelidir. Bu düþünceyle derneðin bünyesinde o- luþturduklarý Anayasa Çalýþma Komisyonu nun çalýþmalarýna devam ettiðini bildiren Kaya, taslak halini almak üzere olan çalýþmalarýnýn konunun tartýþýldýðý her ortamda paylaþýlacaðýný bildirdi. Hüseyin Kaya, çalýþmanýn en son halinin i- se yasama ve yürütme organýna teslim edileceðini sözlerine ekledi. Ankara / aa Mezarý açýlýp örnek alýndý-sivas ta, 2 Temmuz 1993 te Madýmak Oteli nin yakýlmasý ve 37 kiþinin öldürülmesine iliþkin açýlan ana davadan dosyalarý ayrýlarak yargýlanan 7 firari sanýktan biri olan Cafer Erçakmak a ait olduðu ileri sürülen mezar açýldý. Cafer Erçakmak ýn (72), 10 Temmuz da Sivas ta oðluna ait evde öldüðü ve 11 Temmuz da sabah saatlerinde aile bireylerince güvenlik güçlerine haber verilmeden gizlice Yukarý Tekke Mezarlýðýnda topraða verildiði iddiasý üzerine baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, Erçakmak a a- it olduðu öne sürülen mezar, Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesinin Sivas Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yazdýðý müzekkere doðrultusunda cumhuriyet savcýsý, polis ve doktor gözetiminde açýldý. Kabrin açýlýþý sýrasýnda, Erçakmak ýn oðlu Ömer Ergin Erçakmak, müdahil avukatlarýndan Þenal Sarýhan, Pir Sultan Abdal Derneði Sivas Temsilcisi Hidayet Yýldýrým da hazýr bulundu. Etrafý brandayla kapatýlan mezarýn açýlma iþlemlerini Sivas Emniyet Müdürlüðü olay yeri inceleme ekipleri de kamerayla görüntüledi. Cesedin Erçakmak a ait olup olmadýðýnýn tespiti i- çin kan, kýl ve kemik örnekleri alýndý. Alýnan parçalarýn Ýstanbul Adli Týp Kurumuna gönderileceði öðrenildi. Mezardan alýnan örnekler soðutucu özelliði olan özel bir kutuya konularak Sivas Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ait bir araçla götürüldü. Sivas / aa Tüzüðü deðiþtirirken Meclis 1 Ekim tarihine kadar yaklaþýk 2.5 aylýk tatile girdi. Tatilin ardýndan baþta anayasa olmak üzere acil çözüm bekleyen sorunlara çözüm bulma arayýþýna girilmesi bekleniyor. Yeni bir anayasa için partilerin tatilde de çalýþma yapmalarý þart. Zira seçimin ardýndan bu konuda bir konsensüs oluþmuþ gözüküyor. Özellikle yeni anayasa konusu yine eðer ileri tarihlere atýlýrsa bu dönemde de bir sonuç çýkmama ihtimali çok yüksek. Partilerin, taslaklarýný hazýrlarken de, önyargýlardan uzak, milletin bütününü kucaklayacak, özgürlükleri geniþleten, en önemlisi de anlaþýlýr bir metin ortaya çýkarmalarý gerekiyor. Partilerin kýrmýzý çizgileri olabilir, ancak daha baþtan bunlarý ön plâna çýkarmanýn, deðiþmez maddelerde diretmenin yeni bir anayasanýn baþka bir bahara býrakýlmasýna sebep olacaðý da muhakkak. * * * Ülkenin önünde duran meselelerden birisi de baþörtüsü yasaðýdýr. Hiçbir kanuna dayanmayan fakat yýllardýr sürdürülen bu yasaða da yeni dönemde çözüm bulunmasý gerekiyor. Seçimlerden önce partilerin baþörtülü aday gösterip gösteremeyecekleri konuþulurken, þu anda Meclis te bulunan hiçbir parti seçilecek yerden baþörtülü aday göstermemiþlerdi. Aday adayý olanlar da parti yönetimleri isterlerse baþörtülerini açabileceklerini söylemiþler, ancak aday olamamýþlardý. Meclis in açýlýþýnda ise CHP li bir milletvekilinin durumu bayan milletvekillerinin kýyafet konusu nu gündeme getirdi. Geçirdiði bir kaza dolayýsýyla protez bacak takan CHP Ýstanbul Milletvekili Þafak Pavey in Meclis in açýldýðý gün tekerlekli sandalyede protez bacaðýný a- çýkta býrakan etekli bir þekilde Meclis Genel Kurulu na gelmesi Meclis Ýçtüzüðünün deðiþmesini gündeme getirdi. AKP ve CHP, Pavey in bu durumu için harekete geçti. AKP Ordu Milletvekili Ýhsan Þener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, kadýn milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu nda pantolon giyebilmesi i- çin Ýçtüzük deðiþikliði teklifi verdi. Teklifle, Ýçtüzük ün kýyafet baþlýklý 56. maddesindeki bayanlar tayyör giyerler þeklindeki ifade, kadýnlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler þeklinde deðiþtiriliyor. Teklifin gerekçesinde, Son dönemde Ýçtüzük teki kýyafete iliþkin hükümler, kadýn haklarý baðlamý nda eleþtiri konusu yapýlmaktadýr. Ayrýca bazý durumlarda milletvekillerinin farklý kýyafet tercihlerinde bulunmasý ihtiyacý ortaya çýkmaktadýr denildi. Peki, Ýçtüzük deðiþiklik teklifine, Toplumsal ahlâka uygun olmak þartýyla bayan milletvekilleri kýyafetlerinde serbesttir maddesi eklense, yýllardýr kanayan bir yara olan ve her seçim öncesinde tekrar e- dilen Baþörtülü aday gösterilecek mi, gösterilmeyecek mi? tartýþmalarýnýn da önüne geçilmez mi? Baþörtüsü temel insan haklarý olarak kadýn haklarý baðlamýnda deðerlendirilmelidir. Kadýn milletvekilleri pantolon giyebiliyorsa, inancý gereði baþýný örten milletin vekili de baþýný örterek oraya girebilmelidir. Bu ülke ne çektiyse yasaklardan çekmedi mi? Bu çaðda bu yasaklar Türkiye ye yakýþýyor mu? * * * Bu cümleden olarak, baþörtüsü yasaðý üniversitelerde büyük oranda halledilmiþ gözükse de, diploma almaya hak kazanan baþörtülüler okul kampüsüne dahi alýnmamaya devam ediyor. Ýþin baþka bir cephesine gelince Devlet memurlarýnýn da baþörtüsü ile görev yapmalarý hâlâ engelleniyor. Hizmet alan, hizmet veren gibi garabet bir gerekçeyle yýllardýr yasak kanunsuz bir þekilde sürdürülüyor. Kamusal alanlar i- cat ederek baþörtülülerin oraya girmelerine mani olunuyor. 12 Eylül ihtilâl ürünü olan bu kanunsuz yasaklarýn da bir an önce kalkmasý gerekiyor tarih ve sayý ile Resmî Gazete de yayýnlanan Kamu Kurum Ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk Ve Kýyafetine Dair Yönetmelik te þöyle bir ibare yer alýyor: Elbise, pantolon etek; temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabýlar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalý, görev mahallinde baþ daima açýk, saçlar düzgün taranmýþ veya toplanmýþ, týrnaklar normal kesilmiþ olur. Ancak bazý hizmetler için özel iþ kýyafeti varsa görev sýrasýnda kurum amirinin izni ile bu kýyafet kullanýlýr Bu yönetmelik küçük deðiþiklikler yapýlmasýna raðmen hâlâ yürürlükte. Bu deðiþiklikten birisi de 3 Ocak 2002 tarihinde yapýlýrken memurelerin pantolon giymelerine izin verilmiþti. O tarihte de baþörtüsü ile ilgili bir düzenleme yapýlmamýþtý. Halbuki, 1982 yýlýndan beri yönetmelikteki baþ daima açýk, saçlar düzgün taranmýþ bölümünün çýkarýlmasý ile mesele kendiliðinden çözülmüþ olacaktýr. Týpký ÖSYM nin yaptýðý sýnavlardaki gibi Yani, çözmek istedikten sonra mesele bir günlük iþ... CHP li bir milletvekilinin kýyafeti ile ilgili deðiþiklik teklifleri bize bunlarý da hatýrlattý. Ýlgililere ö- nemle duyurulur. * * * NOT: Danýþtay Baþkaný Hüseyin Karakullukçu, Danýþtay ýn yeni dönemde yasaklarla hatýrlanmayacaðýný belirtirken Yasak yok. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak demesinin ardýndan hafta içinde Danýþtay Ýdarî Dâvâ Daireleri Kurulu nun 2010 ALES sonbahar dönemi kýlavuzundaki baþörtüsüyle sýnava girilmesine imkân saðlayan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasýna YÖK ün yaptýðý itirazý kabul etmesi yasaklar açýsýndan önemli bir geliþme

6 6 Y YURT HABER HABERLER Si ga ray la mü ca de le de Tür ki ye ye i yi kar ne SÝGARAYLA mü ca de le de uy gu la nan tedbir - ler Tür ki ye nin kar ne sin de ki not la rý ný yük selt - ti. Dün ya Sað lýk Ör gü tü ne (DSÖ) ü ye ül ke le - rin si ga ray la mü ca de le de yü rüt tü ðü tedbir le rin de ðer len di ril di ði 2011 yý lý Kü re sel Tü tün Sal gý - ný ra po run da, Tür ki ye nin, da ha ön ce sa de ce ka pa lý a lan lar da uy gu la nan si ga ra ya sa ðý i çin ge çer li o lan Pe ki yi no tu, tü tün kul la ný mý ve ko ru yu cu uy gu la ma la rýn iz len me si, si ga ra bý - rak týr ma te da vi le ri, ver gi uy gu la ma la rý, hal kýn e ði ti mi ko nu la rýn da da ve ril di. Son za man lar da üc ret siz si ga ra yý bý rak týr ma te da vi le ri nin yay - gýn laþ ma sý da Tür ki ye nin kar ne si ne o lum lu yan sý dý. Si ga ra pa ket le ri ü ze rin de ki u ya rý i þa - ret le ri nin DSÖ nün be lir le di ði o ran sal bü yük - lü ðün al týn da ol ma sý, Warn (Tü tü nün za rar - la rý ko nu sun da ka mu o yu nu u yar) kri te ri nin Tür ki ye nin kar ne si ne dü þük not o la rak yan sý - ma sý na sebep ol du. Tür ki ye, ra por da, tü tün kar þý tý med ya kam pan ya la rý ko nu sun da da o - lum lu not a lýr ken, En for ce (Tü tün rek lâm, ta ný tým ve spon sor lu ðun ya sak lan ma sý ný des - tek le) kri te ri ne uy gun dav ra nan ül ke ler a ra sýn - da i se sa yýl ma dý. Tür ki ye, tü tün ü rün le ri ne uy - gu la nan ver gi ler dolayýsýyla da kar ne sin de pe - ki yi no tu gör dü. An ka ra / a a LYS sonuçlarý açýklanýyor ÖLÇME Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM), Li sans Yer leþ tir me Sý nav la rý (LYS) so - nuç la rý ný bu haf ta so nu a çýk la ma yý plan lý yor. A - lý nan bil gi ye gö re, ÖSYM, LYS i le il gi li de ðer - len dir me ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý. Ku ru mun, sý nav so nuç la rý ný bu haf ta so nu ve ya en geç Pa - zar te si gü nü a çýk la ma yý plan la dý ðý öð re nil di. ÖSYM, ve Ha zi ran da LYS yap mýþ - tý. LYS-1 e 624 bin 48, LYS-2 ye 293 bin 237, LYS-3 e 679 bin 639, LYS-4 e 377 bin 128, LYS- 5 e 41 bin 580 a day ka týl mýþ tý. Sý nav so nuç la rý ÖSYM nin in ter net si te sin den a çýk la na cak. Sý - na vý ka za nan a day lar, ü ni ver si te ter cih le ri ni 25 Tem muz-5 A ðus tos 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya - pa bi le cek. Ü ni ver si te le rin li sans ve ön li sans prog ram la rý na top lam 759 bin 668 öð ren ci a lý - na cak. Bu öð ren ci le rin 657 bin 347 si dev let ü ni - ver si te le ri ne yer leþ ti ri le cek. An ka ra / a a ÝHL lere ilgi artýyor KATSAYI ADALETSÝZLÝÐÝNÝN KALDIRILMASI ÝLE BÝRLÝKTE YENÝDEN ESKÝ GÜNLERÝNE DÖNEN ÝMAM HATÝP LÝSELERÝ BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR. ÝMAM Hatip Liseleri ne olan ilgi artýyor. Kurulduðu günden yana çok sayýda ilim ve siyaset adamý yetiþtiren Ýmam Hatipler, bütün kapatýlma giriþimlerine karþýn güçlenerek yoluna devam ediyor. 28 Þubat sürecinin ardýndan orta kýsýmlarý kapatýlan ve katsayý adaletsizliðiyle önü kesilmeye çalýþýlan Ýmam Hatipler, halký sahiplenmesiyle bu sýkýntýlý günleri geride býraktý. Yýllar önce atýlan Ýmam Hatip tohumu bugün yurdun dört bir tarafýnda yeþeriyor. Önleri kesilen ve kapatýlmaya çalýþýlan Ýmam Hatip Liseleri, katsayý adaletsizliðine raðmen Öðrenci Yerleþtirme Sýnavý nda derecelere giren baþarýlý öðrenciler yetiþtirdi. Katsayý adaletsizliðinin olduðu dönemleri artýk geride býrakan ve bu adaletsizliðin kaldýrýlmasý ile birlikte yeniden eski günlerine dönen Ýmam Hatip Liseleri büyük talep görüyor. Havalimanýndaki cami yenilenmek üzere yýkýldý ATATÜRK HAVALÝMANINDAKÝ Tak - si ci ler Ko o pe ra ti fi Ca mii ye ni len mek ü ze re yý kýl dý. VIP Pro to kol yo lu ü ze - rin de bu lu nan ve ce ma at i çin ye ter siz ka lan ca mi, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn is te ði ü ze ri ne bu lun du ðu ye re ya pý la cak. Ý mam Mus ta fa Coþ - kun, ce ma a te ye ter siz gel di ðin den do - la yý böy le bir te þeb büs te bu lun duk - la rý ný be lir te rek, Yý ký lýr ken in sa nýn yi ne de in san gön lü bu ruk o lu yor de di. Sel çuk lu mi - ma rý tar zý ön plan da o la cak pro je de son a - þa ma ya ge lin di ði ni an la tan Coþ kun, þöy le de vam et ti: Da ha mo dern da ha el ve riþ li gü zel bir ca mi o la cak. Ce ma - at ka pa si te si ar tý yor. Çün kü u lus la r a - ra sý ha va li ma ný mýz da böy le ca mi mi - zin de ol ma sý bi zi mut lu e di yor. Es ki ca mi nin et ra fý na yýl lar dýr çok çe þit li dü zen le me ler yap týk. An cak gör dük ki ye ter siz. Yet ki li le ri miz ve çev re mi zin de kat ký la rýy la in þal lah ye ni ha va li - ma ný ca mi mi ze ka vu þa - ca ðýz. Artýk, katsayý engeli yok KIZ erkek 250 bin öðrenciye eðitim veren Ýmam Hatip Liseleri nin önünün açýk olduðunu dile getiren ÖNDER Genel Baþkaný Dr. Hüseyin Korkut, Katsayý uygulamasý gerçekten bu okullar için büyük sýkýntý idi. Ama çok þükür o günleri geride býraktýk. Gerek katsayýnýn kaldýrýlmasý gerekse, Millî Eðitim Bakanlýðý nýn alan uygulamasý ile Ýmam Hatip Liseleri de diðer düz liseler gibi eþit kulvarlarda sýnavlara girme hakký kazandý. Alanlar arasý geçiþin alabildiðine geniþlemesiyle birlikte, mevcut katsayýnýn bir anlamý kalmadý dedi. Seviye Belirleme Sýnavý sonrasýnda tercihlerin yapýldýðý bugünlerde velilere çaðrýda bulunan Korkut, Çocuklarýna güvenli ve nitelikli eðitim yuvasý arayan velileri çocuklarýný Ýmam Hatip Liselerine vermeye çaðýrýyorum. Kaliteli eðitimin verildiði bu okullarýmýzda göz bebeðimiz olan çocuklarýmýzý manevî ve millî deðerlere ve baþarýlý çocuklar olarak yetiþtirelim ifadelerini kullandý. Ýstanbul / Yeni Asya Cu ma na maz la rý ný kýl mak i çin ge çi ci o la rak ya kýn bir yer de mes cit yap týk Baþ ba kan Er do ðan ýn VIP yo lu ü ze rin de ki ca mi i çin Ha va li ma ný gi bi mo dern bir ye re da ha ge niþ bir ca mi ya - pýl ma lý gö rü þü ü ze ri ne Bü - yük þe hir Be le di ye si ha re ke te geç miþ ve pro je ha zýr lý ðý na baþ la mýþ tý. Sel çuk lu tar zýn da in þa e di le cek ca mi, kub be al - týn da 3 bin 500 ka dar ki þi nin i ba det ya pa bi le ce ði þe kil de ta sar lan dý ðý öð re nil di. Ýs tabn bul / ci han A. Ý. H. Li se sin den bü yük ba þa rý BEY LÝK DÜ ZÜ A zem Yük sek O ku lu A na do lu Ý mam ha tip Li se si Öð ren ci le ri nin ha zýr la dý ðý pro je dün ya ça pýn da ba - þa rý ya im za at tý. Ha zýr la dýk la rý çev re sel tü tün du ma ný nýn (ÇTD) nar gi le mo de li i le mer ci mek (lens cu ni la ris) to - hum la rý nýn çim len me si, ge li þi mi ve kök hüc re le rin de ki mi to tik et ki le ri i sim li pro jey le, Fa tih Ko le ji nin dü zen le di - ði U lu sal Pro je O lim pi yat la rý nda 166 pro je a ra sýn dan bi - rin ci o la rak A me ri ka da ya rýþ ma þan sý ný el de et ti ler. Pro je i le A me ri ka da 5 in ci lik el de e den öð ren ci ler i ki haf ta ön - ce de Hol lan da da, 3 ün cü o la rak bronz ma dal ya ka zan dý. Çev re sel tü tün du ma ný nýn (ÇTD) mer ci mek (lens cu li - na ris) to hum la rý nýn cim len me si, kök bü yü me si ve kök u - cu hüc re le ri nin, mi toz bö lüm le ri ü ze ri ne et ki le ri a raþ tý rýl - dý ðý pro je de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 i çim lik nar gi le su yu uy - gu lan dý. De ney le rin so nu cun da 1, 2, 3, 4, 5 i çi mi lik nar gi le su yu nun kök ge li þi min de bü yü me yi art tý rý cý et ki si bek le - nir ken 6, 7, 8 i çim lik nar gi le su yu gru bu nun bü yü me yi en gel le di ði or ta ya çýk tý. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram ÝHH, 70 ülkeye yardým eli uzatacak ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý nýn, 19 yýl dýr sür dür dü ðü Ra ma zan ça lýþ ma la - rý nýn bu yýl 70 ül ke yi kap sa ya ca ðý bil di ril di. Va kýf tan ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma ya gö re, 2011 Ra ma zan prog ra mý çer çe ve sin de, 70 ül ke de ve Tür ki ye de de 70 il de, ku man ya da ðý tý mý, if tar prog ram la rý, ge zi ci a þe - vi, ye tim giy dir me or ga ni zas yon la rý ve e ði tim yar dým la rý ya pý la cak. Ze - kât, fit re ve her tür lü ay nî ba ðýþ lar, sa vaþ, a fet ve yok luk ya þa nan böl ge - ler de ki ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rý la cak. Yar dým se ver ler de SMS le ba - ðýþ ya pa bi le cek ler. Yar dým da bu lun mak is te yen le rin KU MAN YA, ÝF TAR, FÝT RE, BA ÐIÞ, KIR TA SÝ YE ve ya YE TÝM ya za rak 3072 ye me saj gön der me le ri ge re ki yor. Ku man ya be de li 60, ye tim giy - dir me be de li 70, kýr ta si ye be de li 25, Ra ma zan ço cuk pa ke ti 15 ve bir ki þi nin if tar be de li de 5 TL o la rak be lir len di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sa hi bin den Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SA TI LIK AR SA Arnavutköy 'de Caddeye cepheli 4300m 2 müstakil tapulu kupon arsa TL Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih

7 Y DÜNYA 7 Kaddafi nin sürgüne gidebileceði ülkeler belirlendi Libya'da insanî yardým baðlamýnda çok sýkýntýlar çekildiðini belirten Davutoðlu, halkýn zorunlu ihtiyaçlarý için Ramazan Ayý'nda Ulusal Geçiþ Konseyi'ne 3 milyar dolar destek verilmesini istedi.. : FOTOÐRAF: AA Halkýn güveni saðlanmalý DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU, LÝBYA'DAKÝ ULUSAL GEÇÝÞ KONSEYÝ'NÝN ULUSLAR ARASI KABUL GÖRMÜÞ DURUMDA OLDUÐUNU ANCAK, DAHA GÜVENÝLÝR VE HALKIN MEÞRÛ TALEPLERÝNE CEVAP VEREN BÝR GEÇÝÞÝN ÇOK ÖNEMLÝ OLDUÐUNU VURGULADI. DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Lib ya da da ha gü ve ni lir ve hal kýn meþ ru ta lep le ri ne ce vap ve ren bir ge çi þin o tur tul ma sý nýn çok ö nem li ol - du ðu na i þa ret e de rek, BM Gü ven lik Kon se yi ka rar la rý u ya rýn ca, Trab lus re ji mi ü ze rin de ki bas ký la rýn sür dü rül me si ge rek ti ði ni kay det ti. Da vu toð lu, U lus la ra ra sý top lu mun Lib ya kri zi ni çöz me ye yö ne lik ça lýþ ma la rý ný ko or - di ne et mek a ma cýy la o luþ tu ru lan Lib ya Te mas Gru bu nun Çý ra ðan Sa ra - yý nda ya pý lan 4 ün cü top lan tý sý nýn ilk o tu ru mun da Bir le þik A rap E mir lik - le ri (BA E) Dý þiþ le ri Ba ka ný Þeyh Ab dul lah bin Zeyd El Nah yan i le a çý lýþ ko nuþ ma sý ný yap tý. Ba kan Da vu toð lu, top lan tý nýn Lib ya da ki kri ze son ver me ça ba sýn da ki ö ne mi ne i þa ret e de rek, ay ný za man da Lib ya hal ký nýn, ge le ce ði ni sað lam te mel le re o turt ma sý ný sað la ya ca ðý ný söy le di. Ar týk Lib - ya da ki U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin da ha ge niþ bir u lus la ra ra sý ka bul gör müþ du rum da ol du ðu nu vur gu la yan Da vu toð lu, þöy le de vam et ti: An cak da - ha gü ve ni lir ve hal kýn meþ rû ta lep le ri ne ce vap ve ren bir ge çi þin o tur tul - ma sý çok ö nem li. Bu ko nu da ki ba þa rý la rý mý zý gö re rek ça týþ ma çö zü mü ko nu su na yo ðun laþ ma mýz ge re ki yor. Bu mak sat la, BM Gü ven lik Kon se yi ka rar la rý u ya rýn ca, Trab lus re ji mi ü ze rin de ki bas ký la rý mý zý sür dür me miz la zým. Bu, U lu sal Ge çiþ Kon se yi i le iþ bir li ði i çin de ya pýl ma lý de di. Hris tof yas ýn is ti fa sý is te ni yor KIB RIS Rum ke si min de, Rum Mil lî Mu ha fýz Or du - su nun Zi gi de ki E van ge los Flo ra kis De niz Üs sü nde 11 Tem muz da mey da na ge len pat la ma nýn ve Va si li - ko da ki e lek trik san tra li nin yan gýn so nu cu dev re dý þý kal ma sý nýn ar dýn dan ya þa ný lan lar, Kýb rýs Rum ke si - min de si ya sî ger gin li ðe dö nü þü yor. Rum yö ne ti mi li de - ri Di mit ris Hris tof yas ýn, pat la ma dan üç gün son ra hal - ka hi ta ben yap tý, i ti dal ve so ðuk kan lý ol ma çað rý sýn da bu lun du ðu ko nuþ ma sý si ya si le ri ve hal ký tat min et me - di. Hris tof yas ýn ko nuþ ma sýn da ö zür di le me me si hal - kýn tep ki si nin art ma sý na sebep ol du. Ö zür di le me me - si ni si ya si ler de e leþ tir di. Hem si ya si ler hem de halk, Hris tof yas ýn is ti fa sý ný is ti yor. Ko a lis yon or ta ðý De mok - ra tik Par ti i çin de de (DÝ KO) hü kü met ten ay rýl ma tar tý þý lý yor. Rum yö ne ti mi Söz cü Ste fa nos Ste fa nu, ME GA TV ye yap tý ðý a çýk la ma da, a ley hin de ce za i so - rum lu luk or ta ya çýk ma sý ha lin de Hris tof yas ýn is ti fa sý - nýn ih ti mal dý þý ol ma dý ðý ný a çýk la dý. Lef ko þa / a a AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Niðde / Kemerhisar'da 17/07/2011 Pazar Günü saat 09:30'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel. (0505) (0505) TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz Remzi Eret'in oðlu kardeþlerimiz Murat Eret ve Ýhsan Eret'in kardeþi Taner Eret ile Tuba Barakalý'nýn izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý LÝBYA lideri Muammer Kaddafi nin ülkeyi terk etmesine yönelik uluslararasý baský artarken, Albay ýn hangi ülkelere gidebileceði de tartýþýlmaya baþlandý. Ýngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre NATO müttefikleri, Kaddafi nin Uluslararasý Ceza Mahkemesi ne (UCM) taraf olmayan bir ülkeye gitmesine karþý çýkmayacak. Habere göre bu ülkelerin Belarus, Zimbabve ya da Sudan olabileceði belirtildi. Libyalý muhaliflerin kurduðu Ulusal Geçiþ Konseyi, Libya da yeni bir düzen kurulmasýndan önce Kaddafi ve oðullarýnýn ülkeyi terk etmesini þart koþuyor. UCM nin hakkýnda yakalama kararý çýkarttýðý Kaddafi nin iktidarý býrakmaya razý edilebilmesi için yargýlanmayacaðýna ikna edilmesi gerektiði kaydediliyor. Londra / cihan RA MA ZAN A YIN DA KON SEY E 3 MÝL YAR DO LAR VE RÝL SÝN LÝBYA'NIN a cil na kit ih ti ya cý nýn da kut sal Ra ma zan A yý nýn a ri fe sin de ken di le ri i çin çok ö nem li ol du ðu - na i þa ret e den Da vu toð lu, Lib ya Te mas Gru bu nda - ki bü tün ta raf la rýn bel li bir yüz de i le kat ký da bu lu - na rak ül ke le rin de don du rul muþ Lib ya mev du at la rý - nýn bel li bir kýs mý nýn ser best bý ra kýl ma sý ný ve 200 mil yon do lar lýk bir yar dý mýn te min e dil me si ni sað - la ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. U lu sal bir li ðin mu ha fa - za sý i çin BM Ge nel Sek re te ri nin Lib ya Ö zel Tem - sil ci si Ab de li lah El Ha tip e tam des tek ve ril di ði ni vur gu la yan Da vu toð lu, Lib ya da ki de ði þim ve ge çi - þin El Ha tip i le iþ bir li ði i çin de en düz gün þe kil de ger çek leþ me si i çin ça lýþ ma ya de vam e de cek le ri ni söy le di. Da vu toð lu, bu si ya si ge çi þin te me li ni o luþ - tur mak i çin El Ha tip in ça ba la rýn ön cü lü ðü nü ya pa - Üst düzey Amerikalý yetkili Wall Street Journal gazetesine açýklamalarda bulundu. Bin Ladin, ikinci 11 Eylül ü planlýyordu PA KÝS TAN'DA 2 Ma yýs ta A me ri kan as - ker le ri nin dü zen le di ði bir o pe ras yon da öl - dü rü len El Ka i de ör gü tü nün es ki li de ri U - sa me bin La din in 11 Ey lül 2001 te rör sal - dý rý la rý nýn 10. yýl dö nü mün de ABD de ye - ni bir sal dý rý plan la dý ðý bil di ril di. E ko no mi çev re le ri nin et kin ga ze te si Wall Stre et Jo - ur nal is mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen üst dü zey A me ri ka lý yet ki li le re da ya na rak ver di ði ha ber de, Bin La din in Pa kis tan da - ki e vin de bu na da ir ba zý me saj lar ve not lar bu lun du ðu nu, an cak baþ lan gýç a þa ma sýn - da ki bu pla nýn ic ra a tý na ge çil di ði yö nün de ka nýt bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. Ma ka le ye gö re, A me ri ka lý yet ki li, Bin La din ve o pe - ras yon þe fi At ti ye Ab dül rah man ýn sal dý rý - yý yü rü te cek e ki bin kim ler den o lu þa ca ðý ko nu sun da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun duk - la rý ný ve Bin La din in Ab dül rah man ýn ö - ner di ði i sim le ri red det ti ði ni i fa de et ti. Ay - ný kay nak, 2 Ma yýs ta ki o pe ras yo nun ar - dýn dan son ra ki gün ler de A me ri kan or du - su ta ra fýn dan e le ge çi ri len not ve dos ya la - rýn da Bin La din in ABD ve baþ ka ba tý lý he def le re sal dý rý lar dü zen le me yi plan la dý - ðý ný gös ter di ði ni kay det ti. Ga ze te, Bin La - din in a ra la rýn da Los An ge les ýn bu lun du - ðu bü yük A me ri kan þe hir le ri i le tren ve u - çak la rý, ABD nin ba ðým sýz lýk gü nü 4 Tem muz ve ya 11 Ey lül ün 10. yýl dö nü mü gi bi sem bo lik ta rih ler de vur ma yý is te di ði - ni yaz dý. New York / aa ca ðý na i þa ret e de rek, Te mas Gru bu Sa yýn El Ha - tip in plan la rý na des tek ve rir se, bu Lib ya da ya pa ca - ðý te mas lar da da o na des tek sað la ya cak týr de di. Lib ya da in sa nî yar dým bað la mýn da çok cid dî sý - kýn tý la rýn de vam et ti ði ne dik ka ti çe ken Da vu toð - lu, bin ler ce in sa nýn teh cir e dil di ði ni ve il ti ca et ti - ði ni i fa de et ti. Da vu toð lu, þöy le de vam et ti: Mü - ba rek Ra ma zan a ka bin de bu þart lar bi zim in sa nî des tek ça ba la rý mý zý da bu ay i çe ri sin de da ya nýþ - may la ar ttýr ma mý zý zo run lu kýl mak ta dýr. Bu bað - lam da, Lib ya U lu sal Ge çiþ Kon se yi ne üç mil yar do lar lýk des tek sað lan ma sý ný, bu nun a dil da ðý tý mý - nýn Ra ma zan zar fýn da Trab lus ve Bin ga zi de ya - pýl ma sý ný he def li yo ruz. Bu des tek sa de ce in sa ni mak sat lar la kul la ný la cak týr. Ýs tan bul / ci han Yu nan Ba kan Ýs ra il le iþ bir li ði id di a la rý ný ya lan la dý YU NA NÝS TAN Kül tür ve Tu rizm Ba - ka ný Pav los Ge ro u la nos, Yu nan hü - kü me ti nin son Gaz ze fi lo su nu blo ke et me ko nu sun da, ta ma men BM nin Gaz ze ye in sa nî yar dým lar la il gi li ka - ra rý doð rul tu sun da ha re ket et ti ði ni sa vun du. Pav los Ge ro u la nos, Ha a retz ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Yu nan hü kü me ti nin, Gaz ze fi lo su nu dur - dur ma da, ül ke e ko no mi si nin i çin de bu lun du ðu e ko no mik kriz dolayýsýyla Ýs ra il le iþ bir li ði ne git ti ði id di a la rý ný ka bul et me di. Bu id di a la rý ke sin lik le ha yýr söz le riy le ce vap la yan Ge ro u la - nos, Yu na nis tan ýn ha li ha zýr da ki e - ko no mik du ru mu nun, dip lo ma tik de ðer len dir me le ri i le bir il gi si ol ma - dý ðý ný kay det ti ve Yu nan hü kü me ti - nin Gaz ze ye in sa nî yar dým la rýn de - net len me si i le il gi li BM ka ra rý doð rul - tu sun da ha re ket et ti ði ni söy le ye bi li - rim. Da ha da ö te sin de, Pa pan dre u, biz zat ken di si (Fi lis tin Dev let Baþ ka - ný) Mah mud Ab bas i le te mas ha lin - dey di de di. Ýs ra il i le Yu na nis tan a ra - sýn da ki i liþ ki ler de ye ni bir dö ne min baþ la dý ðý yo lun da ki bir so ru ya da Yu - nan Ba kan, Doð ru de di, an cak, i ki ül ke i liþ ki le ri a ra sýn da, Yu na nis tan ýn ö zel lik le A rap yan lý sý tu tu mu nun et - ki siy le yýl lar ca bir ge ri li min ya þan dý - ðý ný ha týr la ta rak, Pa pan dre u nun A - rap lar la ya kýn i liþ ki le ri ni et ki le me den bu tu tum da bir de ði þik lik ge tir di ði ni i fa de et ti. Tel A viv / a a HABERLER Darbecilere ömür boyu hapis ARJANTÝN DE dik ta tör lük dö ne min de El Ve su bi o ce za e vin de ci na yet iþ le dik le ri, a dam ka çýr dýk la rý ve iþ - ken ce yap týk la rý ge rek çe siy le yar gý la nan i ki es ki as ke rî yet ki li in san lý ða kar þý suç iþ le dik le ri i çin ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ar jan tin mah ke me si, sa nýk - lar dan es ki Ge ne ral Hec tor Ge man i le Al bay Hu go Pas ca rel li ye ö mür bo yu ha pis ce za sý ve rir ken, es ki gar di yan lar dan Ra mon Er lan, Jo se Ma i da na, Ro ber to Ze o lit ti, Di e go Che mes ve Ri car do Mar ti nez i se si ya sî mah kûm la ra iþ ken ce et tik le ri i çin 18 i la 22 yýl ha pis ce za sý al dý. Ce za e vi mü dü rü Al bay Ped ro Al ber to Du ran i se mah ke me si de vam e der ken Ha zi ran a yýn - da öl müþ tü. Gör gü þahitleri, Du ran ýn ka dýn mah - kûm la ra dü zen li o la rak te ca vüz et ti ði ni, on la rý ce za e - vin de ki o da lar da bir lik te yaþa ma ya zor la dý ðý ný söy le - miþ ti. Bu e nos A i res / a a ABD, Af ga nis tan dan as ker çek me ye baþ la dý ABD, Af ga nis tan da ki as ker le rin den ilk bö lü mü nü çek me ye baþ la dý. A me ri kan or du su söz cü sü Mic ha el Wunn, Ka bil in ku zey do ðu sun da ko nuþ lan mýþ o lan 650 ki þi lik ilk bir li ðin ül ke yi terk et ti ði ni, bu bir li ðin ye ri ne as ker gel me ye ce ði ni be lirt ti. ABD nin Af ga nis - tan da 100 bin as ke ri bu lu nu yor. Baþ kan Ba rack O ba - ma, 2009 yý lý nýn A ra lýk a yýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Tem muz 2011 ta ri hin de Af ga nis tan dan as ker çek - me ye baþ la ya cak la rý ný bil dir miþ ti. ABD nin plan la rý na gö re, Af ga nis tan da ki bütün ya ban cý mu ha rip as ker - le rin 2014 yý lý so nu na ka dar bu ül ke den çe kil me si ön - gö rü lü yor. Ka bil / a a Trab lus u ha va ya u çur ma id di a sý ya lan lan dý LÝBYA hü kü me ti, baþþehir Trab lus un mu ha lif le rin e li ne geç me si du ru mun da, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin baþ þahri ha va ya u çur ma yý plan la dý ðý id - di a sý ný ya lan la dý. Lib ya hü kü met söz cü sü Mu sa Ýb ra - him, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Rus ga ze te si Ýz - ves ti a da ya yým la nan ha be ri red de de rek, Kad da fi hü - kü me ti nin Trab lus u ya da baþ ka bir Lib ya þehri ni as - la yýk ma ya ca ðý ný söy le di. Ýb ra him, id di a yý gün de me ge tir di ði i le ri sü rü len Rus ya nýn Lib ya ö zel tem sil ci si Mi ha il Mar ge lov un bü ro su nun bu ko nu da her han gi bir a çýk la ma yap ma dýk la rý ný ken di si ne i let ti ði ni i fa de et ti. Ýz ves ti a ga ze te si, Mar ge lov un Lib ya baþ ba ka ný - nýn a çýk la ma la rý na da ya na rak ken di le ri ne ver di ði de - meç te, Trab lus un mu ha lif le rin e li ne geç me si ha lin - de, Kad da fi nin baþþehri ha va ya u çur ma yý plan la dý ðý - ný söy le di ði ni yaz mýþ tý. Mos ko va / a a Cha vez, Bre zil ya da kan ser te da vi si gö re cek VENEZUELA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez in kan - ser te da vi si i çin Bre zil ya ya gi de ce ði bil di ril di. Bre zil - ya hü kü me tin den bir yet ki li Re u ter se yap tý ðý a çýk la - ma da, Kü ba da a me li yat ol duk tan son ra ül ke si ne dö - nen Cha vez in Bre zil - ya nýn kan ser te da vi - siy le meþ hur Si ri o-li - ba nes has ta ne si ne has - ta lý ðý ný yen mek i çin ge le ce ði ni söy le di.yet - ki li, Ve ne zu e la Dev let Baþ ka ný nýn ne za man Bre zil ya ya ge le ce ði hak kýn da i se bil gi ver - me di.ve ne zu e la nýn baþ þehri Ka ra kas ta ki bir hü kü met yet ki li si i - Hugo Chavez se Cha vez in Bre zil ya ya git me siy le il gi li bir þey bil me - di ði ni i fa de et ti. Bre zil ya Dev let Baþ ka ný Dil ma Ro us - seff, ge çen haf ta kan ser has ta sý Cha vez e te da vi si i çin yar dým teklifin de bu lun muþ tu. Si ri o-li ba nes has ta - ne si La tin A me ri ka nýn en i yi kan ser te da vi mer kez - le rin den bi ri o la rak bi li ni yor. Bra si li a / a a En do nez ya da Lo kon Ya nar da ðý pat la dý ENDONEZYA'DA Lo kon Ya nar da ðý nýn pat la dý ðý bil di ril di. Su la ve si A da sý nýn ku ze yin de bu lu nan 1579 met re yük sek li ðin de ki ya nar da ðýn, bir bu çuk ki lo met - re yük sek li ðe ka dar kül püs türt me ye ve lav çý kar ma ya baþ la dý ðý be lir til di. Ya nar da ðýn, ge ce ya rý sýn dan he - men ön ce pat la ma sýy la çev re de ki ta rým a la nýn da ya - þa yan halk pa nik i çin de ka çar ken, kra te rin çev re sin - de ki or man da da yan gýn çýk tý. Dün ya nýn en ka la ba lýk dör dün cü ül ke si o lan En do nez ya, dep rem, tsu na mi ve vol kan pat la ma la rý nýn sýk ça ol du ðu A teþ Çem be - ri i çin de bu lu nu yor. Ca kar ta / a a Sad dam ýn i ki ü vey kar de þi i dam e di le cek AMERÝKAN güç le ri nin ön ce ki gün I rak lý yet ki li - le re tes lim et ti ði, a ra la rýn da dev rik I rak li de ri Sad - dam Hü se yin in i ki ü vey kar de þi nin de bu lun du ðu es ki re ji min üst dü zey beþ men su bu nun, yak la þýk bir ay i çin de i dam e di le ce ði bil di ril di. I rak A da let Ba kan lý ðý söz cü sü, A da let Ba ka ný Ha san el Þam - ma ri nin haf ta ba þýn da dev let baþ kan lý ðý kon se yi ni zi ya ret et ti ði, bu zi ya ret te i dam ce za la rý nýn o na yý - nýn ge cik ti ril me me si ko nu sun da an laþ týk la rý ný be - lirt ti. Söz cü, kon se yin beþ gün i çin de bu ce za la rý o - nay la ma sý nýn bek len di ði ni, tamamý fark lý dâ vâ lar da hü küm gi yen bu ki þi le rin bir ay i çin de i dam e di le - ce ði ni kay det ti. Sad dam Hü se yin in ü vey kar deþ le - ri nin Vat ban Ýb ra him Ha san i le Sa bai Ýb ra him el Tik ri ti ol du ðu be lir til di. Bað dat / a a

8 8 16 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 CUMARTESÝ Y ABsürecidonarsa,kimkaybeder? Va(ta)n hasretiyle Daha düne kadar; senelik ömrümüzün büyük bir kýsmýný, sýladaki sevdiklerimizin özlemiyle geçirdiðimiz garbî ve garip bir coðrafyadan vatana avdetimizin hayali cihan deðer di.. Hasretini çektiðimiz mekânda hasretimizi çekenler çoktu. Onlarýn hasreti o kadar halis ve riyasýzdý ki, yýlda bir defa yerine üç defa, hatta bazen dört defa bizi yanlarýna celbederlerdi. Oralar bizim için baba ocaðýydý, ana kucaðýydý. Avrupa ortamýnda safiyetleri bozulmasýn diye, anayurdumuzun maarifine havale ettiðimiz mâsum yavrularýn baþýnda anneleri; onlarýn da baþýnda büyüklerimiz vardý. Evlerimiz dershane; dershanelerimiz evimiz gibiydi.. Büyük bir ailenin azalarý gibi olmak ne güzeldi.. Vuslat coþkusuyla koþarak ve uçarak geldiðimiz yerden, geri dönüþümüz bir hayli zor ve hüzünlü olurdu. Yadýrgayanlara da þairin diliyle cevap verirdik: Ekme bitmedik yere/ Dikme tutmadýk yere.. / A- yaklar nasýl gitsin; / Gönül gitmedik yere? Eðer Babalar ve oðullar derslerinin, çayhanelerdeki Sultanahmet Sohbetleri nin feyzini ve havasýný bir kaç kere soluklamýþsanýz; ülkenin ve dünyanýn bir baþka mekânýnda bunun ancak hasretini soluklarsýnýz! Daha düne kadar; izin dönemine girerken, sevinçli, heyecanlý ve telâþeli halimize bakarak, yolculuðumuzun nereye olduðunu soranlara, tâ Van a kadar derdik. Sonra gördük ki, abartýlý bir uzaklýðý çaðrýþtýran ta ifadesi; vatan kelimesinin içindeymiþ.. Öyleyse, hüzün verici ta Van halet-i ruhîyesinden sýyrýlýp, kestirmeden vatan diyebilmek.. Vatanî duygularý duyabilmek, sýlayý soluklayabilmek için taa Van a gitmek zaruretinden azade kalýp, tavattun ettiðimiz her tarafa, her mekâna munis nazarlarla bakabilmek.. Kendimizi dâüssýla derdinden bir türlü âzade kýlamýyorsak, herkes gibi biz de doðup büyüdüðümüz yerleri unutamýyorsak, o zaman munis ve halis Van atmosferini, Erek esintisini, Zernabat ferahlýðýný, göl serinliðini ve Horhor heybetini bulunduðumuz coðrafyaya taþýyabilmek.. Ve meseleye, Üstâd ýn penceresinden bakabilmek: Madem her yer misafirhanedir; eðer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise, herkes yardýr, her yer yarar. Eðer yar deðilse, her yer kalbe bardýr ve herkes düþmandýr. Ýnsanlar, bulunduklarý beldeden uzun süreliðine ayrýlýrken, helâlleþirler. Ve ilâve ederler: Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var! Yaþlandýkça, yaþadýðýmýz bir gerçektir bu! Bir de, aðzýndan yel alsýn derler, ama o yel o gerçeði alamaz da, bir yel gibi aðýzdan çýkan o temenniyi alýp götürür; bazen ne giden döner, ne de dönen görür! Geçen zaman zarfýnda, büyüklerimizin çoðu dünyasýný deðiþtirdi. Küçüklerimiz büyüyüp çoluk çocuða karýþýrken, bir kýsmý da baþka diyarlara göç ettiler. Bizim sýlaya avdetimiz de sýcak yaz aylarýna münhasýr kaldý. Yaz aylarýnda bile serin esintileri soluklamak ne güzel! Bununla, sadece göl ve zernabat esintilerini kastetmiyorum. Kale, Toprakkale ve Erek eteklerindeki kabristanlarýn esintileri de serin ve ulvîdir. Þairimizin dediði gibi: Ve serin selviler altýnda kalan kabrinde; Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.. Ömür takviminde yýllar yýllarý kovalarken, rutin ve sýcak seyahatlarýmýzýn insafýna kalan vatan hasretimiz de güllenme ile küllenme arasýndaki gizli bir handikapýn pençesine yakalandý. Artýk bu girdabýn pençesinden kurtulup, küllenmiþ güllerle avunmaya çalýþmak bile, ayrý bir teþebbüsü ve özel bir gayreti gerektirir hale geldi. Bazý gerçekler gün geçtikçe daha bir sýrýtýyor, acýmasýz yüzünü daha bir gösteriyor! Bunlardan biri de, sevgi küllenmesidir! Bunun da en baþ sebebi Gözden ýrak olanýn, gönülden ýrak olmasý gerçeðidir!. Bu sevgi küllenmesi öyle bir þey ki, farkýna varmak da, kabullenmek de zor! Yavaþ yavaþ, sinsice ve gizlice külleniverir sevgiler.. Saçlarýn dökülmesi gibi, belin bükülmesi gibi, cildin kýrýþmasý gibi.. Çaktýrmadan ve gözünün yaþýna da bakmadan! Aklaþan ve kýrlaþan saçlar gibi, külleniverir sevgiler!.. Yaþlanmayý ve ölümü kabullenemeyen varsa bile, kurtulan olmamýþtýr! Ve.. Avrupa toplumunda yaþlanmak dert deðil, dýþlanmak derttir! Üstâd Bediüzzaman, Medreset-üz Zehra adýný verdiði üniversite projesinin maddî ve manevî temelleriný Van da atmýþtýr. Ve hayat-ý ilmiyem dediði Van hayatýna çok önem vermiþ, hatta bir zamanlar orada vefat etmeyi bile arzu etmiþ, ama murad-ý Ýlâhî nin tecellisi baþka olmuþtur. Ýþte Ýhtiyarlar Risâlesinin Onüçüncü Ricasýnda geçen cümleler: Dâüssýla tabir edilen iþtiyak-ý vatan hissi beni vatanýma sevk etti. Madem öleceðim, vatanýmda öleyim diye Van a gittim. Evet, lillahilhamd, hem vefat eden Van medresesini Isparta medresesiyle ihyâ edip, oradaki ahbaplarý dahi, daha çok, daha kýymettar talebeler ve ahbaplarla mânen ihyâ etti. Dün bir, bugün iki... Güvenoyunu henüz alan 61. Hükümet, geçen günkü benim de çok olumlu bulduðum hükümet programýnýn hemen baþlangýcýnda, sadece AB Bakanlýðý ný kurmakla kalmýyor, Türkiye için hayati bir teknik reçete olan AB süreci için þu u- mut dolu sözü veriyor: Avrupa Birliði standartlarýna uyum konusundaki çalýþmalarýmýza samimi olarak devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdüreceðimiz reformlar, ekonomik geliþme ve aktif dýþ politikanýn Avrupa Birliði ile Türkiye iliþkilerini olmasý gereken noktaya taþýyacaðýna inanýyoruz. Zaman ülkemizin lehine iþleyecektir. Avrupa Birliði ne tam üyelik sürecine verdiðimiz önemin bir gereði olarak, Avrupa Birliði Bakanlýðýný kurmuþ bulunuyoruz. Bu yeni kurumsal yapý içerisinde Meclisimizin de hayati katkýlarýyla reformlarýmýzý sürdüreceðiz. Avrupa Bakanlýðý nýn ilk yabancý ziyaretçisi de yeni bir baþlangýç yapmak ve Türkiye ye verdikleri önemi de göstermek için Avrupa Komisyonu Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle oluyor... Ama gel gör ki kendisini ne 2008 yýlý AB yýlý o- lacaktýr diyen Cumhurbaþkaný, ne de bir kaç gün önce AB kararlýlýðýný vurgulayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan kabul etmiyor... Yetmezmiþ gibi, Stefan Füle, Egemen Baðýþ ortak basýn toplantýsý yaparken, Dýþiþleri Bakaný AB Komisyonu nun geniþlemeden sorumlu Komiseri Sayýn Füle nin Türkiye ziyareti, çok uzak olmayan bir gelecekte Kýbrýs Cumhuriyeti nin AB dönem baþkanlýðýný üstlenecek olmasý, belki hepsinden de önemli olmak ü- zere Kýbrýs meselesinde güçlü bir çözüm u- mudunun yeniden ortaya çýkýþý Türkiye nin AB tam üyelik perspektifi ve katýlým müzakerelerinin týkanmýþlýðý tartýþmalarýný yeniden gündeme getirdi. Türkiye de yaþanan bu tartýþmalara girmeyeceðim ve bugünkü yazýmý AB meselesinin sadece AB üyeliði olmadýðý ifadesini detaylandýrmaya ayýracaðým. AB gerçekten sadece AB tam üyeliði deðildir, çünkü; 1- AB meselesinde ýsrarcý olmak aslýnda yüksek büyüme oranlarýnýn kalýcý olmasýnda yani iþsizlikle mücadelede, fakirlikle mücadelede, gelir bölüþümü adaletsizlikleriyle mücadelede kararlý olmak demektir. Türkiye ekonomisi yüksek büyüme dönemlerinde beraberinde yüksek cari açýklar da ü- retmektedir ve bu yüksek büyüme-yüksek cari açýk birlikteliði uzun bir süre daha devam edecektir; yüksek büyüme Türkiye için bir vazgeçilmezdir, yapýlmasý gereken yüksek cari açýðýn nitelikli finansman yollarýný bulmaktýr ve bu yollar da ülkemize yönelik sermaye hareketlerinden ve özellikle doðrudan yabancý sermaye giriþlerinden geçmektedir. Ülkemize senede en azýndan otuz milyar dolar Ahmet Davutoðlu AB ye rest çekiyor... Söyledikleri kelimesi kelimesine þöyle: Eðer bu olmazsa, Kýbrýs Rum tarafý bu müzakereleri geciktirerek gelecek sene 2012 Temmuzunda tek taraflý olarak dönem baþkanlýðýný alýrsa bu sadece Ada da bir çözümsüzlük anlamýna gelmez ayný zamanda Türkiye ile AB iliþkilerinin týkanýklýðýn ötesinde donma noktasý anlamýna gelir. Türkiye insanýnýn çok yararýna olan bir reform sürecini, yanlýþ bir Kýbrýs siyasetinde ýsrarcý olma pahasýna, 72 milyonun geleceðini karartma restinin anlamý nedir? ÝBN Sina, henüz 10 yaþýna basmadan ezberliyor, bütün varlýklarýn Rahmet ve Hayat Kaynaðý, ana-varoluþ-kaynaðýmýz Cömert Kur ân ý. Gazalî de, Ýbn Arabî de, Mevlânâ da hâkezâ! Bense, 50 yaþýna merdiven dayamýþ bir adam olarak içimde esen fýrtýnayý dindiremediðim için bu saatten sonra ezberlemeye kalkýþýyorum! Zihnim bir açýldý, ruhum öyle geniþledi ki, anlatamam! Bunu bana / biz e reva görenlere, söyleyecek söz bulamýyorum! Daha da vahimi: Bu ülkede, çocuklarýmýza 15 yaþýna kadar Kur ân eðitimi resmen ve alenen, cebren ve hile ile yasak! Olacak iþ deðil: Ýnsanlýða söylediðimiz bütün esaslý sözlerin, ortaya koyduðumuz bütün köklü sanat, düþünce ve hayat eserlerinin, hakikat ve hayat sunan aziz ve leziz yemiþlerin yegâne kaynaðý yasak bu ülkenin yetim, sahipsiz ve mazlum çocuklarýna! Bizim dünyaya düþüncede, sanatta insanlýða ruh üfleyecek, hayat bahþedecek, kalýcý, köklü, kanatlandýrýcý sözler söyleyemediðimiz tek zaman dilimi, içinden geçtiðimiz þu yok oluþ mevsimi yalnýzca! Bu nasýl bir savruluþtur, nasýl bir travmadýr, nasýl bir metamorfozdur, nasýl bir baþaþaðý yuvarlanýþtýr ki, bir türlü kendimize gelemiyor, asýl meselemizin varoluþ meselesi olduðunu göremiyoruz. Son iki asýr, çok zor/lu bir imtihan oldu bizim için: Hiçbir alanda yokuz: Büyük düþünürler çýkaramýyoruz: Ýnsanlýða büyük düþünce, sanat ve ilim adamlarý armaðan edemiyoruz artýk. Gökkubemiz çöktü, hakikat sarayýmýz yerle bir oldu: O yüzden kaygan zeminlerde patinaj yapmaktan baþka bir þey yapamýyoruz. Kur ân eðitiminin 15 yaþýna kadar çocuklarýmýza yasaklanabildiði bir ülkede yaþýyoruz. Yazýklar olsun bize! Neyse ki Davutoðlu nun bu açýklamasý, AB Bakaný Egemen Baðýþ tarafýndan anýnda yumuþatýlýyor... Füle yi aðýrlayan Baðýþ, daha sonra CNN Türk te yaptýðý açýklamada, Davutoðlu nun sözlerini hýzlýca tashih ediyor: Ahmet Bey in söylemek istediði, AB nin dönem baþkanlýðý ile iliþkilerimiz donar. Ama komisyonla iliþkilerimizi çok da etkilemez bu. Baðýþ a göre, Rum Kesimi ancak AB üyelik müzakere fasýllarýnýn açýlmasýný engelleyebilir: Belçika dönem baþkanlýðý sýrasýnda da Macaristan dönem baþkanlýðý sýrasýnda da müzakere faslý açýlamadý. Rum Kesimi de, en kötü fasýl açýlmasýný engellemeye çalýþýyor... Dün, tüm gün AB ile olup biteni adým adým, saniye saniye izledim ve þaþtým kaldým... AB Bakanlýðý nýn kurulmasýný çok olumlu buluyorum, çünkü Türkiye için en hayati toplumsal proje olan AB sürecine Dýþiþleri Bakanlýðý dün Davutoðlu nun beyanlarýndan da anlaþýlacaðý gibi hala bir dýþ politika meselesi gibi bakýyor... Hâlbuki AB süreci bir dýþ politika meselesi deðil, bir büyük toplumsal dönüþüm projesi... Ayrýca... AB süreci donar ise bundan kim kaybeder? Mesela gýda güvenliði hemen çözülür, yiyip içtiklerimize hijyen mi gelir, daha az mý kadýn öldürürüz? Türkiye insanýnýn çok yararýna olan bir reform sürecini, yanlýþ bir Kýbrýs siyasetinde ýsrarcý olma pahasýna, 72 milyonun geleceðini karartma restinin anlamý nedir? Veya... AB sürecini AB Bakanlýðý götürecek ise, Dýþiþleri Bakaný nýn eskisi gibi bu süreci dýþ politika gibi okumaya devam etmesinin anlamý nedir? Yeniden toparlanmaya, bütün insanlýða, bütün varlýða yeniden hayat ve ruh üfleyebileceðimiz uzun, bedeli ödenmiþ, köklü, kucaklayýcý bir hakikat yolculuðuna, bir oluþ, varoluþ ve fikir çilesine soyunmaya ihtiyacýmýz var. Bunun için önce kendimize gelmek, kendimiz olmak, kendimizi bulmak zorundayýz. Ardýndan da Mevlânâ nýn hep söylediðim pergel metaforunda enfes bir þekilde özetlendiði gibi bütün dünyalara açýlmak, insanlýðýn birikimini vahyin kanatlandýrýcý ýþýðýyla yeniden harmanlayarak insanlýða esaslý bir ruh üflemek zorundayýz. Ama bu çok zor artýk. En azýndan þimdilik: Çünkü eðitim sistemimiz, yabancýlaþmýþ, aþaðýlýk komplesiyle malul, özgüveni geliþmemiþ marazî kiþilikler yetiþtiriyor. Sömürgeleþtirilmiþ bir eðitim sisteminden bile berbat: Sözgeliþi, bir felsefe bölümünde yalnýzca Batý felsefesi öðretiliyor! Üstelik de, bizzat Batýlý düþünürlerin (örneðin Nietzsche nin, Husserl in, Wittgenstein ýn, Heidegger in) Socrates ten itibaren bittiðini, düþünceyi / düþünmeyi öldürdüðünü söyledikleri, insanlýðý -Heidegger in deyiþiyle- varoluþsal bir felâket in eþiðine sürükleyen bir Batý felsefesi öðretiliyor çocuklarýmýza! Ey millet! Ey hükümet! Ey devlet! Çocuklarýmýzý kaybediyoruz! Çocuklarýmýz, ellerimizin altýndan kayýp gidiyor bu berbat, yoz, taklitçi, asalak eðitim sistemi, medya ve kültür rejiminin metamorfozlaþtýrýcý, mankurtlaþtýrýcý, makinalaþtýrýcý, ruhsuzlaþtýrýcý marifetleriyle! Tek bir nedeni var bunun: Bu ülkede Kur ân okumamýz, Kur ân tahsil etmemiz, Kur ân ý bütün ilim, irfan ve hikmet gayretlerimizin, bilim, düþünce, sanat ve felsefe çabalarýmýzýn merkezine yerleþtirebilmemiz yasak olduðu için! Büyük eserler, ancak köklü, eskimez, pörsümez anakaynak lardan kaynaklandýðý zaman ortaya konabilir. AB meselesinde ýsrarcý olmak AB Bakaný Baðýþ, Füle ile görüþürken, Davutoðlu nun rest çeken üslubunun anlamý nedir? AB Bakaný kim? Baðýþ mý, Davutoðlu mu? Bunlardan da geçtim... Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak, dünkü hükümet tarafýnýn kakafonik tavýrlarý arasýnda en çok üstünde durduðum Füle nin reformlarýn sürekliliðinin önemine vurgu yapmasý oldu. Ben reform sürecini AB 2010 Ýlerleme Raporu ndan izliyorum ve hiçbir þey yapýlmadýðýný çok net görüyorum... Zaten o nedenle, yeni hükümet programý beni heyecanlandýrdý ve Baþbakan Erdoðan ýn Avrupa Birliði ne tam üyelik sürecine verdiðimiz önemin bir gereði olarak, Avrupa Birliði Bakanlýðýný kurmuþ bulunuyoruz. Bu yeni kurumsal yapý içerisinde Meclisimizin de hayati katkýlarýyla reformlarýmýzý sürdüreceðiz demesine umutlandým... Bir de müzakere sürecinin ruhuyla da baðdaþmayan posta koymaya yönelik hýrçýn siyasi söylemi bir yana býrakýp reformlarýn gereðini yapsak, harika olacak... Ama bunlar için öncelikle Ankara AB Bakaný nýn kim olduðuna karar vermeli, Baðýþ mý, Davutoðlu mu? Mehmet Altan, Star, 14 Temmuz 2011 Buzulümbitmeli,karanlýksonaermeliartýk! AB, sadece AB deðildir aslýnda yüksek büyüme oranlarýnýn kalýcý olmasýnda yani iþsizlikle mücadelede, fakirlikle mücadelede, gelir bölüþümü adaletsizlikleriyle mücadelede kararlý olmak demektir. Özkök: Beni, gerçek dindarlar anladý AMA gerçek dindarlar ne yaptý biliyor musun? Said-i Nursî nin görüþlerini savunan Yeni Asya gazetesi benimle mülâkat yaptý ve kelimesine dokunmadan yayýmladý. Birinci sayfadan manþetten verdiler, Pazar eklerinin kapaðý yaptýlar. A- çýp teþekkür ettim kendilerine. Ben din konusunda marjinal lâf etmem. Ýnsanýn inançlarýna saygýlýyýmdýr. Gerçek dinci çevreler benim marjinal lâf etmediðimi biliyor. Esin Yüksek Dalay / Akþam, 15 Temmuz 2011 Mevlânâ yý, Yunus u, Itrî yi, Ýbn Sina yý, Ýbn Arabî yi büyük yapan, beslendikleri kaynaðýn büyük kaynak olmasýdýr. Ayný þekilde, Descartes ý, Kant ý, Bach larý, Mahler leri, Wagner leri, Joyce larý, Dostoyevski, leri, Tarkovsky leri de büyük yapan, büyük, köklü, aslî, kurucu kaynaklardan kana kana içmesini bilebilmiþ olmalarýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkaný Sayýn Mehmet Görmez, isyan etmiþ adeta: Artýk bu Kur ân kurslarýnýn yaþýna kadar yasaklanmasý uygulamasýna derhal son verilmelidir. Kur ân, yeniden hayatýmýzýn, düþüncemizin, sanatýmýzýn merkezine yerleþmediði sürece dünyaya hiçbir zaman esaslý þeyler söyleyemeyiz. Kur ân dan beslenen Ýslâm düþünce, tasavvuf ve hayat tasavvurunun, bizatihî Kur ân ýn tam merkezinden yola çýkýlarak sinemada dünyaya nasýl esaslý, özgün, kanatlandýrýcý bir dil ve dünya armaðan etmemizi mümkün kýldýðýný, Semih Kaplanoðlu, Bir Yusuf Üçlemesi yle bütün dünyaya gösterdi! Ama Kur ân eðitiminin 15 yaþýna kadar çocuklarýmýza yasaklanabildiði bir ülkede yaþýyoruz. Yazýklar olsun bize! O yüzden, ruhumuzu karartan, zihnimizi körelten bu yüzkarasý yasak ve zulüm sona ermeli artýk. Yusuf Kaplan, Yeni Þafak, 15 Temmuz 2011 civarýnda doðrudan sermaye giriþi gerekmektedir ve bu giriþin de ön koþulu, bu durumu beðenelim ya da beðenmeyelim, Türkiye nin AB tam üyelik sürecinin iyi yürümesidir ve özellikle 2004 sonrasý yabancý sermaye hareketlerini izlemek ne dediðimi iyi anlamak için yeterlidir. AB sürecinin topalladýðý, askýya alýndýðý bir gelecekte Türkiye ekonomisi yavaþ büyüyecektir, bu iki kere iki dört eder kadar sarih bir gerçekliktir. Türkiye ekonomisi 2006 senesinde 21, 2007 senesinde de 22 milyar dolar doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý çekebilmiþ iken doðrudan yatýrýmlar 2010 senesinde 9.3 milyara, 2011 Ocak-Mayýs döneminde ise 5.6 milyar dolara düþmüþtür; üstelik bu düþüþ yabancý sermaye giriþlerinde Türkiye nin potansiyel rakipleri Yunanistan, Portekiz, Ýspanya, Ýrlanda gibi ülkelere kredi deðerlendirme kuruluþlarý tarafýndan verilen notlar yerlerde sürülürken, Mýsýr gibi ülkeler siyasi çalkantýlarýn içinde iken ve küresel olarak yatýrým fonlarý tavan yapmýþ iken gerçekleþmiþtir. AB süreci doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý çekmenin, yani cari açýðýn nitelikli finansmanýnýn, yani yüksek büyümenin, yani iþsizlikle, fakirlikle mücadelenin gerekli koþuludur senesinden günümüze ülkemizde gerçekleþtirilen çok olumlu anayasal, yasal deðiþikliklerin çok büyük bölümü AB uyum çalýþmalarý çerçevesinde gerçekleþmiþtir. Bu dönüþümlerin olmadýðý, mesela Anayasanýn 90. maddesinin olmadýðý, kürtçenin konuþulamadýðý, kürtçe yayýn yasaðýnýn sürdüðü, ifade özgürlüðünün 90 lý yýllarda olduðu gibi durduðu, töre cinayetlerine indirim uygulandýðý bir Türkiye yi bugün düþünemiyoruz bile. AB reformlarý da aslýnda, özünde politik deðil, insan hayatýna iliþkin reformlar; bu yaz mevsiminde yediðimiz taze kirazlarýn, eriklerin, kayýsýlarýn üzerindeki zehirli atýklara bile AB bir sýnýr, bir standart getirdi (2005). AB meselesine karþý ya da mesafeli duranlar lütfen 2005 senesine kadar neden eriklerin, kirazlarýn üzerindeki zehirli ilaç kalýntýlarýna bir çözüm getiremediðimizi bir düþünsünler; çocuklarýmýza onlarý uzun vadede zehirleyen meyve yedirmede ýsrarlý olmanýn nasýl bir ulusalcýlýk olduðunu da bizlere bir anlatsýnlar. AB asla sadece AB deðildir; bizden söylemesi, bir kez daha hatýrlatmasý. AB süreci demek yüksek büyüme ve zehirsiz kiraz yemek demektir. Eser Karakaþ, Star 15 Temmuz 2011

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Þu teþ hi si a kýl dan u zak tu ta ma yýz: Kalb-i in sa nî den hür met ve mer ha met çýk sa, a kýl ve ze kâ vet, o in san la rý gâ yet deh - þet li gad dar ca na var lar hük mü ne ge çi rir. 1 Ya pý lan zu lüm ler, þef kat ten mah rum in san sû re tin de ki ca na var la rýn kat li â mýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ve Ba tý da, þef kat duy gu su du - Teröre karþý hükümet inisiyatifi ele almalýdýr PKK te rö rü ca ný is te di ði za man a - dam ka çý rý yor ve as ker le ri mi zi þe - hit e di yor. A de ta key fi ne gö re ha - re ket e di yor. Hü kü me ti miz PKK te rö rü kar þý sýn da pa sif du rum da kal mýþ ve ak - si yo ner ol mak ye ri ne o lay la rýn ge li þi mi - ne gö re ce vap ver me ye ça lý þý yor. Baþ ba ka nýn us ta lýk dö ne min de hâ lâ bal dý rý çýp lak te rö rist le rin 13 as ke ri mi zi pu su ya dü þü re rek þe hit et me si af fe di le - cek bir du rum de ðil dir. Bu a cý ve dü - þün dü rü cü o la yýn en ö nem li se be bi or - du mu zun hâ lâ pro fes yo nel le þe me miþ ol ma sý dýr. 15 yýl dan be ri di li miz de tüy bit ti ði hal de mo dern ve güç lü bir or du mey da na ge ti ril me si ma a le sef müm kün o la ma mýþ týr. Han gi a sýr da ya þý yo ruz ya hu! Yol çe - vi re rek as ker ve a dam ka çýr mak hâ lâ te - rör ör gü tü nün baþ vur du ðu yön tem ler - den bi ri si o lup i ni si ya tif ta ma men te rör ör gü tü nün e lin de bu lun mak ta dýr. Eþ ký - ya lýk, yol kes me gi bi il kel me tot lar la ca - ný mý zý ya kan te rö rist le re kim had di ni bil di re cek, lüt fen bir hü kü met yet ki li si ce vap ver sin. Hü kü me ti mi zin der hal a cil ön lem ler al ma sý ve dün ya ya kar þý da ha faz la re zil ol ma dan bu ça pul cu la rý te miz le me si ge - re kir. A me ri ka yý ye ni den keþ fet me ye ge rek yok, a lýn ma sý ge re ken a cil ön lem - ler bel li dir. Bir de fa da ha be lir te lim: 1Mec bu ri as ker lik ya pan as ker ler der - hal dað lar dan çe kil me li dir. 2Te rör ör gü tü ne kar þý ö zel tim ler gö - rev len di ril me li dir. 3De va sa ve han tal bir ya pý da o lan or - du nun sa yý sý a zal tý la rak ta ma men pro - fes yo nel leþ ti ril me li dir. 4Böl ge de gö rev ya pan ve þe hit o lan, ka çý rý lan as ker ler den so rum lu ko mu - tan lar hak kýn da so ruþ tur ma a çý lýp, ih - ma li o lan lar dan ge ne ral ler baþ ta ol mak ü ze re he sap so rul ma lý dýr. 5Or du mu zun kü çül me si i le bir lik te ta sar ruf e di len pa ra i le sa vun ma har ca - ma la rý a kýl cý bir þe kil de ya pýl ma lý mo - dern a raç ve ge reç le rin te min e dil me si sað lan ma lý dýr. 6Der hal be del li as ker lik ya sa sý çý ka - rý la rak pro fes yo nel as ker ih ti yaç la rý i çin büt çe kay na ðý o luþ tu rul ma lý dýr. 7Ye ni bir a na ya sa ça lýþ ma sý ný bek le - me den a cil o la rak Ge nel kur may Baþ - kan lý ðý ný, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað la ya rak as ker le rin ta ma men si ya set dý þý na çý ka rýl ma sý sað lan ma lý dýr. Þim di ye ka dar çý rak lýk, kal fa lýk di ye - rek ma ze ret su nan baþ ta Baþ ba kan Er - do ðan ol mak ü ze re bü tün hü kü met ü - ye le ri nin sý ðý na cak la rý ba ha ne yok tur. Bu gü ne ka dar hal kýn gü ven li ði ni sa de ce as ker le re ha va le et mek le za ten bü yük bir ha ta ya pýl mýþ týr. Ar týk kim se nin sab - re de cek ha li de yok tur. Yu ka rý da sun du ðu muz ön lem ler her ak lý ba þýn da o lan in sa nýn ma kul kar þý la - dý ðý ted bir ler dir. Pa ram pu lum yok di - ye rek hiç bir ma ze ret söy le ne mez. Böy le si ne a cý te rör o lay la rý ol du ðu za man Za ma nýn da ni çin ted bir al ma - dýn? di ye he sap so ru lur. Zi ra i yi lik ler mil le te, ba þa rý sýz lýk ve kö tü lük ler baþ ta - ki in san la ra ve ri lir. Bu ba sit ger çe ðin an la þýl ma sý i çin çok ça lýþ ma mýz ge re ki - yor, ves se lam Þefkat duygusu üzerine - 2 mû ra uð ra dý ðýn dan, se yir ci ka lýn mak ta, â de ta sa dist çe zevk a lýn mak ta dýr! Ku ru yan þef kat - ler, kan la da yu mu þa mý yor! Ça ðýn in sa ný duy gu sap ma sý ya þý yor. Sev gi, þef kat, i nat vs. ya sa pý yor, ya yan lýþ ye re ve ya yan lýþ öl çü ler de kul la ný lý yor. Me se lâ, Hý ris ti yan la rýn Hz. Ý sa yý (as), Þi a - la rýn müf rit kýs mý nýn Hz. A li yi (ra) u lu hi yet de re ce si ne çý ka ran sev gi le ri gi bi. Bu sev gi, on - la rý Ce hen ne me a tý yor. Hat ta, Þef kat yü zün den, e sa sat-ý Ýs lâ mi ye - nin ha ri cin de ki bid at ve da lâ let yol la rý na sap - mak müm kün. Zi ra, þef kat-i in sa ni ye, mer ha - met-i Rab ba ni ye nin bir cil ve si dir. El bet te rah - me tin de re ce sin den aþ ma mak ve Rah me ten li l- Â le mîn zâ týn (asm) mer te be-i þef ka tin den taþ - ma mak ge rek tir. E ðer aþ sa ve taþ sa, o þef kat, el - bet te mer ha met ve þef kat de ðil dir; bel ki da lâ le - te ve il ha da si ra yet e den bir ma raz-ý ru hî ve bir sa kam-ý kal bî dir. 2 Mu sî bet ve kýþ mev si mi nin a ðýr þart la rý nýn hik me ti ni an la ma yan lar; þef kat-ý Ý lâ hi ye yi it - ham e der, gü ya þef kat e der; sa pý týr. Ki mi an ne ler, þef kat duy gu su nu den ge ye o - tur ta ma dýk la rýn dan, yav ru la rý ný beþ-on de re ce - lik sý cak lýk tan (so ðuk tan) ko ru mak i çin sa bah na ma zý na kal dýr maz; a ma, dün ya mý zýn kin den 200 bin de re ce da ha sý cak o lan ce hen nem a te - þi ne at ma ya ve si le o lur. Ve ya, dün ya yý ka zan - ma la rý i çin, a hi re ti ni fe da et ti rir. Ve ki mi le ri, din dar dost la rý ný si ya se te teþ vik e der, des tek ler. On la rý men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya se tin la bi rent le ri ne a tar, a teþ ten göm lek giy di rir. Din dar in san, dâ vâ a da mý ni çin ik ti dar is - ter? Di ni ni da ha i yi ya þa ya bil mek ve dâ vâ sý ný top lu ma mal e dip an la ta bil mek i çin de ðil mi? Bu gün kü si ya set dün ya sý na ba ký nýz ki, ni ce din dar si ya set çi nin din dar lý ðý, ni ce dâ vâ a da - mý nýn dâ vâ an la yý þý tör pü len miþ, ye ri ni dün - ya hýr sý al mýþ týr! On la rý si ya se tin ca zi be dar çark la rý na at mak a cý mak de ðil, þef kat siz lik et mek, i yi lik zan nýy la fe na lýk et mek de ðil mi? Dip not lar: 1- Þu â lar, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Mev lâ nâ di ya rýn dan ge lip Af yon da tev hi di gör mek ZÜBEYÝR NURLUYÜZ Mev lâ nâ di ya rýn dan yo la çý kan Nur lar la do lu kalp le rin bir yol cu lu ðu var dý. Bu yol cu luk Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Be di - üz za man Sa id Nur sî nin 1948 de Nur la ra ter - cü man lý ðý an la þýl ma ya rak dün ye vî ve si ya sî ce - mi yet kur mak su çu i le nef ye dil miþ ol du ðu, ta - le be le ri i le yar gý la nýp, mah ke me sin de Zü be yir Gün dü zalp in Be di üz za man gi bi bir dâ hî nin þa kir di ol mak li ya ka ti ni ken dim de gö re mi yo - rum. E ðer ka bul bu yu rur lar sa if ti har la e vet Ri - sâ le-i Nur þa kir di yim de di ði ve Be di üz za - man ýn da Bi ni ne be del ka bul e di yo rum de di - ði, bir za man la rýn ka ran lýk þeh ri ney di. Af yon a gi der ken Nur gö nül lü le ri i le a ða bey - le ri a ra sýn da hü zün lü bir mu hab bet var dý. Üs - ta dýn Af yon ha pis ha ne sin de ki çek ti ði sý kýn tý lar Yaz gel di. Gaf let ü ze ri mi ze bü tün hý zýy la çök me ye baþ la dý. U nu tu yor mu yuz yok sa ders le ri, hiz - met le ri? Ta til gaf le ti bi zim e li mi zi ko lu mu zu bað lý - yor mu yok sa? Gaf let ü ze ri mi ze bu þe kil de gel me ye baþ la - dý ðýn da; kar þý mý za o ku ma prog ram la rý çýk tý. Bi zim e li miz den tu tup, gaf le ti mi zi da ðýt tý. Fýt - ra tý mý za uy gun ha yat tar zý na sýl o lu yor muþ gör dük. He men he men her þey sün net-i se - niy ye da i re sin de. O ku ma prog ram la rý hak kýn da faz la taf si lâ ta gir me ye ce ðim. Da ha ön ce ö ne mi ni bir çok a - ða bey ve kar deþ be lirt ti. Yi ne de be lirt mek te fay da var, a ma be nim mak sa dým baþ ka O - ku ma prog ram la rý ný han gi yö nüy le in ce ler sek in ce le ye lim, her ye rin den müs bet mâ nâ lar fýþ - ký rý yor. Tek sý kýn tý sý sü re si nin ký sa ol ma sý. Tam ya zýn gaf le ti ü ze ri miz den da ðýl dý der ken, tam Ri sâ le-i Nur la kâ i na tý te fek kü re da lar ken, bir de ba ký yo ruz ki, o ku ma prog ra mý bit miþ. an la tý lý yor; an la týl mý yor san ki ya þa ný yor du. Sa id A ða be yin o hü zün lü se sin den çý kan ke li me ler ku lak la rý mýz dan gi rip kal bi mi zi par ça lý yor du. Hü zün lüy dük, çün kü pen ce re si ký rýk hüc re - de don ma ya bý rak mýþ lar dý Üs ta dý mý zý. Kýz gýn - dýk, çün kü hiç bir se bep yok ken nef ye dil miþ ve ze hir le ne rek ö lü me bý ra kýl mýþ tý Üs ta dý mýz. Bu duy gu lar ya þa ný yor du. Bun la rý ya þa ma mý zýn se - be bi, Ri sâ le-i Nur u te lif e de rek mad dî ve ma - ne vî hiç bir kar þý lýk bek le me den sa de ce rý za-i Ý - lâ hî yi ka zan mak i çin ça lý þan bir ki þi ye ya pý lan hak sýz e zi yet ler di. Bu duy gu lar eþ li ðin de yol cu - luk ta mam lan dý. U zun bek le yiþ ler den ve yol cu luk tan son ra ders ha ne mi ze var mýþ týk. Af yon lu a ða bey ler bi - zi ih lâs ve u huv vet le kar þý la dý lar ve bu a ða bey - le rin göz le rin de bir nur, bir ý þýk, bir pa rýl tý o la - rak yan sý dý. Bu nun en bü yük se bep le rin den bi ri i se, Üs tad Haz ret le ri nin dik miþ ol du ðu fi liz le rin ye þer miþ ol du ðu nu gör me le riy di. Ye þe ren fi liz - ler le Af yon un fe da kâr a ða bey le ri a ra sýn da ko yu Hay di genç ler Kül li yat bi tir me ye ALÝ AKKAYA Biz yi ne þeh rin mü lev ves, u fu net li ha va sý na ge ri mi dö nü yo ruz yok sa A a a, o da ne? 25 gün lük bir prog ram var - mýþ. Hem de 25 gün de Kül li yat bi ti ri li yor muþ bu prog ram da. Hay di va kit kay bet me den gi - de lim o za man E vet, Kül li yat Bi tir me Prog ra mý. Ge çen yýl Gey ve de bi rin ci si dü zen le nen prog ram, bu se ne da ha çok ka tý lým la yi ne Gey ve de ger çek - leþ ti ri li yor. Her yýl sa yý mýz gi de rek ar tý yor. Te - men ni miz bu prog ra mýn Gey ve gi bi baþ ka yer ler de de ya pýl ma sý. Çün kü bu gi diþ le Gey - ve de ki o ku ma prog ram la rý i çin tah sis e di len me kân al ma ya cak bi zi Ge çen yýl An ka ra lý la rýn or ga ni ze et ti ði prog ra ma, An ka ra baþ ta ol mak ü ze re yur dun çe þit li böl ge le rin de 25 ta ne li se li kar de þi miz bir soh bet baþ la dý. O soh bet or ta mýn da li se li genç ler i çin ne þe li, gü zel ve bol o ku ma lý bir prog ram o la ca ðý nýn iz le nim le ri var dý. Ha san ve Ab dul bâ ki A ða bey le rin ders le riy le þev ke ge len, Kur ân ve Ri sâ le-i Nur o ku ya rak, tes bi hat ez ber le ye rek, ya rýþ ma la ra ka tý la rak bir haf ta yý do lu do lu ge çi ren kar deþ le ri miz bu prog ram la ma ne vi yat la rý ný güç len dir di ler. Spor ve pik nik gi bi ak ti vi te ler le stres at týk tan son ra Af yon Ka le si nin zir ve sin de kâ i nat ki ta bý ný ve o nun Af yon say fa sý ný te fek kür et ti ler. Ri sâ le-i Nur ders le rin den al dýk la rý ha ki kat ler le her þey - de bir ni zam ve in ti zam ol du ðu nu gö re rek, o nu ya pa nýn sa de ce bir Al lah o la bi le ce ði ne tah kik i - le i man et ti ler.prog ram bit tik ten son ra yol cu lu - ðu baþ la yan Nur gö nül lü le ri, a i le le ri ne ka vuþ - ma se vin ciy le Kon ya ya dön dü ler. Not: Bi zi bu prog ram da yal nýz bý rak ma yan Kon ya nýn ehl-i hiz met a ða bey le ri ne ve her þey le riy le bi ze sa hip çý kan Af yon un fe da kâr a - ða bey le ri ne te þek kür e de riz. ka týl dý. Prog ram so nun da kar deþ le ri miz, he di - ye Kül li yat la rý ný a la rak ev le ri ne dön dü ler. On lar i çin en bü yük se vinç kay na ðý i se Kül - li ya tý bi tir mek ol du. Her li se ta le be si ne, li se dö ne min de Kül li yat ý bi tir mek na sip ol maz. A ma bu kar deþ le ri miz 25 gün de bi tir di ler. O yo ðun o ku ma nýn ver di ði þevk le ma hal le ri ne dön dü ler. Se ne i çin de ha ber al dý ðý mýz bir çok kar deþ, ehl-i hiz met ol muþ ma þal lah. E e e ta bi za ma - nýn mü him bir â li mi ol ma yo lu na gir di ler Kül li yat ý bi tir mek le. Dur dur mak müm kün mü bu kar deþ le ri? Al lah hiz met le ri ni da im et - sin. Faz la sö ze ge rek yok. Siz le ri Gey ve ye dâ vet e di yo ruz. Ge lin gö rün bu kar deþ le ri, fa kat na - zar er dir me yin ve bol bol du â e din. Not: Ka tý lým kon ten ja ný dol du. An cak mi sa - fir o la rak ge le bi lir si niz. Ka tý la ma yan kar deþ le - ri mi ze bir tav si ye; se ne ye in þâ al lah o la cak prog ram i çin þim di den yer le ri ni zi a yýrt ma ya ba kýn. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Muhtelif sorular Mersin den Hüseyin Bey: Mersin de lokantacý bir arkadaþým var. Ramazan a- yýnda lokanta çalýþtýrmamýn bir sakýncasý var mýdýr? Ramazan ayýnda oruç tutmayanlardan kazanan lokantanýn kazancý helâl midir? Ramazan ayý ruhumuz için bir teneffüs; cismimiz için bir denge; midemiz için bir dinlenme hüviyetinde olduðu gibi; birçok iþ kollarý açýsýndan iþ yerimiz için de yýllýk bir bakým, onarým ve genel temizlik günleri hükmünde sayýlabilmektedir. Birçok iþ yeri, müþteri potansiyelinin müsaadesini de göz önüne alarak bu ayda hizmet vermez, yýllýk bakýma girer. Bir ayýn sonunda yeni bir güç ve ivme kazanmýþ olarak iþine devam eder. Bu tavsiye edilebilir. Ancak bunu genel bir kaide olarak alamayýz. Ramazan ayýnda lokantalarýn; hizmet seyrini o- ruç tutanlarýn takvimine göre tanzim ederek iftar ve sahur hizmeti vermeleri ve bu þekilde farklý bir bereket kapýsýný çalmalarý mümkündür. Bu da tavsiye edilebilir. Þüphesiz oruçlu birisinin yemek hizmeti vermesi kendisi için sýkýntýlý olacaktýr. Bunu da baþtan hesaba katmak lâzým! Öte yandan, bilindiði gibi, oruç tutmamasý mubah olan kimseler vardýr: Hastalar, yolcular, muayyen dönemlerde kadýnlar, yaþlýlar ve çocuklar oruç tutmayabilmektedirler. Bu sýnýflarýn yemek ihtiyacýnýn karþýlanmasý i- çin lokantada gündüz yemek hizmeti vererek kazanç elde etmek, kazancýn helâl deðerini ihlâl edici bir unsur deðildir. Müþteri profilinin içinde keyfî olarak oruç tutmayanlar yok mudur? Vardýr ve olur. Ancak herkesin sevabý da, günahý da kendisine aittir. Lokanta sahibinin, iþin iç yüzünü araþtýrmak ve ona göre hizmet vermek gibi bir seçeneði yoktur, yetkisi de yoktur. Esasen insan hüsn-ü zanla memurdur. Böyle bir kiþinin, hasta veya yolcu olduðuna hüsn-ü zan edebilir. Þu adama bak; oruç yiyor! diye su-i zan etmekten iyidir ve fazilettir. Kendisinin helâl kazancý, dürüst iþ yapmasýna baðlýdýr. Müþterinin oruç tutmama günahý veya vebali kendi kazancýný kirletmez. Fakat hizmet götürürken müþterinin orucunu ve ibadetini aksatmamasýný temenni eder, bunun için duâ eder. Hilmi Bey: 1- Namaz sonrasýnda Estaðfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hû demek bid at midir? 2-Gündüz cemaatle kýlýnan namazlarda neden gizli okunuyor? Gece cemaatle kýlýnan namazlarda neden açýktan okunuyor? 1. a) Namaz sonrasýnda duâ etmek bid ât olmadýðý gibi, sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) namazda tahiyyattan ve selâmdan sonra hangi duânýn okunacaðýný soranlara: Allah tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed in Allah ýn kulu ve elçisi olduðuna þehâdet ederim. deyin ve daha sonra da isteyen istediði duâyý seçip yapsýn! 1 bu yur muþ tur. 1. b) Na ma zýn ar dýn da ki du â yý töv be ve is tið fa - ra tah sis et mek ha yýr ve fa zi let a çý sýn dan þüp he siz da ha gü zel dir. Es tað fi rul lah el le zî lâ i lâ he il lâ hû cüm le si bir tev be ve is tið far cüm le si dir. Her yer - de, her za man, tev be ve is tið far i çin o ku na bi le ce ði gi bi, na ma zýn, bil has sa farz na ma zýn ar dýn dan da o ku na bi lir. Þüp he siz böy le du â la rý a çýk tan o ku - ma ya ge rek yok tur. Her kes ih ti ya cý o lan du â yý i - çin den o ku ya bi lir. Pey gam ber E fen di miz (asm): Kim þu is tið fa rý ya par sa gü nah la rý ba ðýþ la nýr: Es tað fi rul lah el le zî lâ i lâ he il lâ hü ve l-hay ye l-kay yû me ve e tû bü i - leyh. (Hayy ve Kay yum o lan ve ken di sin den baþ - ka i lâh ol ma yan Al lah tan mað fi ret di le rim ve O na tev be e de rim.) 2 Yi ne Pey gam ber E fen di miz (asm) Kim is - tið fa ra de vam e der se, Al lah o kim se i çin her dar lýk tan bir çý kýþ, her ü zün tü den bir se vinç ya ra týr ve o nu hiç um ma dý ðý yer den rý zýk lan - dý rýr. 3 bu yur muþ tur. 2- Gün düz ce ma at le ký lý nan na maz lar da ký ra a ti giz li yap mak, ge ce ce ma at le ký lý nan na maz lar da i - se ký ra a ti ses li yap mak va cip tir. Bu vü cu bun il le ti de, hik me ti de e mir dir. Bu na baþ ka bir ne den ve hik met a ran maz. Ý ba de ti ve i ba det þe kil le ri ni ol - du ðu gi bi ka bul et me li yiz. DU Â Ey Ma bud-u Bil hak! Ben yok ken be ni var et tin ve Ken di Zat-ý Ak de si ne kul et tin; Sa na kul lu - ðum da mu vaf fak ey le! Ý ba det le ri mi it mam ey le! Ku sur la rý mý ik mal ey le! Ha ta la rý mý set rey le! Gü - nah la rý mý mað fi ret ey le! Se nin Zat-ý Ak de si ne kul kal ma mý na sip ey le! Â min! Dip not lar: 1- Ne sâ î, Sehv, Ri yâ zu s-sâ li hîn, Ri yâ zu s-sâ li hîn, 1870.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Yýl lar son ra Sam sun Kut lu kent pik ni ðin de bi ra ra ya ge len 19 Ma - yýs Ü ni ver si te si mezun larý ve o ku yu cu la rý mýz has ret gi der di. Sam sun Ye ni As ya o ku yu cu la rý pik nik te bu luþ tu SAMSUN Ye ni As ya ga ze te si o ku yu cu la rý i le 19 Ma yýs Ü ni ver si te si me zun la rý ge le nek sel Sam sun pik ni ðin de bu luþ tu lar. Ga ze te miz Sam sun bü ro su ta ra fýn dan Sam sun Kut lu kent pik nik a la nýn da ter tip le nen pik ni - ðe çe þit li dö nem ler de 19 Ma yýs Ü ni ver si te sin de o ku - yup me zun o lan ve yur dun çe þit li yer le rin de dok tor, mü hen dis ve öð ret men gi bi mes lek le re sa hip ol muþ Ye ni As ya o ku yu cu la rý ka tý la rak yýl lar son ra Sam sun - lu lar ve ar ka daþ la rýy la bu luþ ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa - dý lar. Ka ra de niz böl ge sin de ki en bü yük Türk Bay ra ðý - nýn dal ga lan dý ðý Sam sun Kut lu kent pik nik a la nýn da ki bu luþ ma ya, Sam sun ve il çe le ri nin ya ný sý ra Þan lý ur fa, Bur sa, Ýs tan bul, Van, Is par ta, A mas ya, Or du, Nev þe hir ve Gi re sun gi bi yur dun çe þit li il le rin den yak la þýk 200 ki þi lik bir ka tý lým ol du yýl ön ce sin de Sam sun 19 Ma yýs Ü ni ver si te sin de o ku ya rak me zun o lan sý nýf ve dö nem ar ka daþ la rý nýn yýl lar son ra tek rar bir a ra ya ge - lip ku cak laþ ma sý na ve si le o lan prog ram da es ki me - zun la rýn ve Sam sun Ye ni As ya o ku yu cu la rý nýn bu luþ - ma sýn da duy gu lu an lar da ya þan dý. Sam sun bu luþ ma - la rý nýn ö nü müz de ki yýl lar da da ha da bü yü ye rek de - vam e de ce ði i fa de e dil di. Þu ayp Ser da roð lu / Sam sun Ahlat Belediye Baþkaný Mümtaz Çoban, Kubbet-ül Ýslâm markasýyla Anadolu da tek þehir olma niteliðini taþýdýðýný dile getirerek, Ahlat ýn bütün Ýslâm dünyasýnýn da ortak mirasý olduðunu ifade etti. Sel çuk lu dö ne min den ka lan bir çok ta ri hî e se ri i çin de ba rýn dý ran Ah lat ta, Es ki Yer le þim ve Sel çuk lu Me zar Taþ la rý nýn U NES CO nun kül tür mi ra sý lis te si ne a lýn ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma de vam e di yor. Kubbet-ül Ýslâm Ahlat BÝTLÝS ÝN Ahlat ilçesinin Belediye Baþkaný Mümtaz Çoban, Ahlat ýn UNESCO adaylýðýyla ilgili, Ahlat sadece Türkiye açýsýndan deðil, dünya mirasý açýsýndan da önemli bir yerdir dedi. Selçuklu döneminden kalan birçok tarihî eseri içinde barýndýran Ahlat ta, Eski Yerleþim ve Selçuklu Mezar Taþlarý nýn UNES- CO nun kültür mirasý listesine alýnmasý için baþlatýlan çalýþma devam ediyor. Belediye Baþkaný Çoban, þu anda UNES- CO nun geçici listesinde bulunan Ahlat Eski Yerleþimi ve Selçuklu Mezar Taþlarý nýn, asýl listeye alýnmasý için çaba gösterdiklerini söyledi. UNESCO ile ilgili alan çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný, baðlantý yollarý ve alanlarýn seçiminin yapýldýðýný belirten Çoban, þöyle konuþtu: Ahlat, sadece Türkiye açýsýndan deðil, dünya mirasý açýsýndan da önemli bir yerdir. Mýsýr daki piramitler, Hindistan daki Taç Mahal ve Çin Seddi dünya için ne anlam ifade ediyorsa, Ahlat Selçuklu Mezarlýðý da ayný anlamý i- fade ediyor. Ecdat mirasýmýzýn en önemli parçasý olan Ahlat ýn envantere girmesiyle UNES- CO çok þey kazanacak. Burasý kamuoyunun gündemine girmesine raðmen zaman kaybýna uðramýþ. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül, teveccüh göstererek bu ecdat mirasýný sahiplendi. Bu konu Türkiye nin gündemine o- turmuþ. Biz bunu çok önemsiyoruz. Burasý Türk dünyasýnýn ortak mirasýdýr. KUB BET-ÜL ÝS LÂM AH LAT AHLAT IN Kub bet-ül Ýs lâm mar ka sýy la A na do lu da tek þe - hir ol ma ni te li ði ni ta þý dý ðý ný di le ge ti ren Ço ban, Ah lat ýn bü - tün Ýs lâm dün ya sý nýn da or tak mi ra sý ol du ðu nu i fa de et ti. Ço ban, böy le si bir zen gin li ðin za man ge cik tir me den il gi li ku - rum lar la iþ bir li ði ya pý la rak U NES CO nun a sýl lis te si ne a lýn ma - sý ge rek ti ði ne dik ka ti çe ke rek, ça lýþ ma la rýn res mî yet te ta - mam lan dý ðý ný an cak ha len uy gu la ma ya ge çi le me di ði ni kay - det ti. Sel çuk lu Me zar Taþ la rý nýn, kül tü rel ve ta ri hî do ku nun en na di de par ça sý ol du ðu nu an la tan Ço ban, tek a lan ü ze rin - de o luþ tu ru lan Ýs lâm dün ya sý nýn en ö nem li zen gin li ði nin ve ül ke nin ta pu su nun Ah lat ol du ðu nu sa vun du. Ah lat / a a FOTOÐRAFLAR: AA Kuþ sesleri eþliðinde kültür-sanat BEYOÐ LU Be le di ye si Kef ken Çev re ve Yaz Kam pý nýn ü çün cü haf ta sýn da genç ler ser best za man la rý ný sos yal, kül tü rel, sa nat sal ve spor tif fa a li yet ler le de ðer len dir di. Genç ler, 5 gün sü ren ça lýþ ma la rýn ar dýn dan dü zen le - nen ga la ge ce sin de kamp or ma ný na ku ru lan an fi ti yat - ro da kuþ ses le ri al týn da sah ne ye çýk tý. Ye di yýl dýr top - lam 32 bin 200 gen ce ke yif li bir ta ti lin ya nýn da ye ni u - fuk lar a çan Be yoð lu Be le di ye si Kef ken Çev re ve Yaz Kam pý nda ü çün cü haf ta ge ri de kal dý. Her haf ta Be - yoð lu lu genç le rin ya ný sý ra, Tür ki ye ve dün ya nýn dört bir ya nýn dan ge len genç le ri mi sa fir e den kamp ta, gün ler, de niz, gü neþ, mü zik, spor ve ti yat roy la geç ti. Bi rer haf ta lýk pe ri yot lar la kam pýn key fi ni çý ka ran genç ler, her haf ta ol du ðu gi bi bu haf ta da de ni ze gir di, gü ne þin ý þýn la rýn dan ya rar lan dý, çam a ðaç la rý al týn da yü rü yüþ ler yap tý, fark lý il ler den ve ül ke ler den ge len ya - þýt la rýy la soh be ti dem len dir di. Se dat Ser dar / Ýs tan bul BÝR DERGÝ Birdirbir EÐLENCELÝ din e ði ti mi ve kül - tü rü der gi si Bir - dir bir in, çev - re ko nu lu 56. sa yý sý çýk tý. Ý - s i m l e r i y l e R a b b i m i z say fa sý nýn ya - za rý Ha ti ce A yar bu ay Mü hey min is mi ni a yet ve ha dis ler ý þý - ðýn da o ku yu cu suy la pay la þý yor. Ko rur se ni da i - ma, gör mez sin sen O nu, sað da sol da a ra ma, þah da ma rýn dan ya kýn da Sey yah Ba tu ta, bu sa yý da kar pu zun a na va ta ný Af ri ka ký t'a sýn dan Di yar ba - kýr a ka dar u za nan se rin bir yol cu luk ya pý yor. PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Ordu ve ilçeleri Yeni Asya Okuyucularý pikniðine bütün Ordulu Yeni Asya okuyucularýný ve dostlarýmýzý bekliyoruz. Tarih : 17 Temmuz Pazar Yer : Eski Pazar Camii Þehitlik Yaný - ORDU Ýrtibat: K. Müezzinoðlu (0505) T. Namdar (0533) Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Cumhuriyet dönemi yazarlarýndan Hüseyin Rahmi Gürpýnar ýn Heybeliada da yýllarý arasýnda yaþadýðý evi restore ettiriyor B U L M A C A 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Hüseyin Rahmi Gürpýnar ýn Heybeliada daki evi restore ediliyor TÜRK E de bi ya tý nýn ö nem li ya zar la rýn dan Hü se yin Rah mi Gür pý nar ýn Hey be li a da da yýl la rý a ra - sýn da ya þa dý ðý ev Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan res - to re e di li yor. Rö le ve ça lýþ ma sý ta mam la nan ya pý nýn ye - ni le me ça lýþ ma la rý na 2011 yý lý i çe ri sin de baþ lan ma sý bek le ni yor. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si, Cum hu ri yet dö ne - mi ya zar la rýn dan Hü se yin Rah mi Gür pý nar ýn Hey be li a da da yýl la rý a ra sýn da ya þa dý ðý e vi res to re et ti ri yor. Hey be li a da da de - ni ze na zýr muh te þem bir te pe de yer a lan ev Kül tür Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan mü ze ye dö nüþ tü rül müþ tü. Ev de a ra la rýn da Hü se yin Rah mi Gür pý nar ýn ken di yap tý ðý el iþ le ri - nin de bu lun du ðu eþ ya lar ve ki tap - lar ser gi le ni yor. Rö le ve ça lýþ ma sý ta mam la nan ya pý nýn mi ma rî ve ya - pý sal o la rak ö nem li bir prob le mi ol - ma ma sý na rað men, i çe ri de teþ hir e - di len Hü se yin Rah mi Gür pý nar a a it o ri ji nal eþ ya ve ob je le rin, ya pý da ik - lim len dir me þart la rý nýn sað la na ma - ma sýn dan do la yý, sað lýk lý þart lar da SOLDAN SAÐA 1. Þehirden küçük, köyden büyük, henüz kýrsal özelliklerini yitirmemiþ olan yerleþim merkezi. - Ürün kaldýrma, ekin biçme iþi. 2. Baþlýklý, su geçirmeyen spor ceket. - Öz su. 3. Afganistan ve Pakistan'da yönetimi ele geçirmek ABD'yi ülkeden uzaklaþtýrmak için savaþan öðrenci hareketi. - Karýþýk renkli, çok renkli. 4. Çeliþkili ve tutarsýz iki cümleyi birbirine baðlamaya yarayan bir söz. - Yüce, yüksek. - Güzel, göze hoþ görünen. 5. Uzak Doðu'da yetiþen Amerika elmasýndan çýkan zamk. - Kalsiyum elementinin simgesi. - Yara bakýmý. 6. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü. - Nazi hücum kýtasý. - Kuru buhar banyosu. 7. Bir erkek adý. - Türkiye'nin trafikteki iþareti. 8. Bir þeyin nitelik veya nicelik bakýmýndan deðeri olma durumu, ehemmiyet. - Helyum elementinin simgesi. - Alýnmýþ bir þeyi geri verme. 9. Bir üzüm türü. - Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karþýtý. 10. Becerikli, yetenekli. - Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Kimyasal tepkimenin olmasýný veya hýzýnýn deðiþmesini molekül yapýsýný deðiþtirmeden saðlayan, katalitik etkiye yol açan madde. 2. Sermaye. - Ad. 3. Genellikle sol elini kullanan kimse. - Ayný biçimde. 4. Çýplak. - Alevî ve Bektaþi topluluklarýnda yaygýn olan ve müzik eþliðinde uygulanan tören nitelikli oyun. 5. Cana yakýn, olgun, hoþgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek). - Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlayan bir söz. 6. A- merikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. - Evcil büyükbaþ hayvanlarýn barýndýðý kapalý yer, hayvan damý. 7. Nikel elementinin simgesi. - Lâtin alfabesinin on yedinci harfinin adý, okunuþu. 8. Neredesin, bana bak anlamlarýnda, genellikle kadýnlar tarafýndan kullanýlan bir seslenme sözü. - Trabzonspor'un kýsa yazýlýþý. - (Tersi) Kara'nýn yarýsý. 9. Eski e- serler. 10. Peynir, et, balýk, turþu, asma yapraðý vb. yiyeceklerin, bozulmamasý için içinde tutulduklarý tuzlu su. 11. Aranmakta olan. - Slayt makinasý için kullanýlan bir isim. 12. Sýhhî tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. - Dinî bayramlardan bir önceki günün halk arasýnda söyleniþi ser gi len me di ði tesbit e dil di. Mü ze-e ve ya pý lan çe þit li zi ya ret ler de, e vin kýþ ay la - rýn da ý sý tý la ma dý ðý, do la yý sý i le e ser le rin ru tu bet li or tam lar da ser gi len mek du ru - mun da kal dý ðý be lir til di. Ya pý nýn mü ze ci lik kri ter le ri ni sað la ya - cak þe kil de, ö zel lik le me ka nik te si sat þart la rý nýn ve kul la ný mý nýn sað la na rak ye ni den iþ lev len di ril me si ge rek ti ði i fa de e dil di. Kül tür Sa nat Ser vi si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A K A R I M Ý R Ý Z A D O M Ý N Ý Y A T E E Z A A R A R A A N Ý Y E R E N Ý Z A K A T A M A K A L A Y A S Ý M A L E R P A Y N U R A T E S A A A S U T Ý N A M A K A S A L A K P M A Ý G R A A A N Ý T T A A K A A A N Ý L S P A T I O A L T I

11 Y EKONOMÝ 11 DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 14 TEMMUZ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DÖVÝZ EFEKTÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,6510 ÖN CE KÝ GÜN 1,6540 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3340 ÖN CE KÝ GÜN 2,3250 DÜN 84,00 ÖN CE KÝ GÜN 83,60 DÜN 565,24 ÖN CE KÝ GÜN 562,60 Ben zi ne 10 ku ruþ zam BEN ZÝ NÝN pe ra ken de sa týþ fi - ya tý, dün den ge çer li ol mak ü - ze re 10 ku ruþ art tý rýl dý. A kar - ya kýt da ðý tým þir ket le rin den der le nen bil gi ye gö re, kur - þun suz ben zi nin lit re sa týþ fi - ya tý, 4,23 ku ruþ tan 4,33 ku ru - þa yük sel til di. A kar ya kýt ü - rün le ri nin pe ra ken de sa týþ fi - ya tý, da ðý tým þir ket le ri ne ve þe hir le re gö re bir kaç ku ruþ de ði þe bi li yor. An ka ra / a a Yýllar sonra bütçe fazla verdi Yaðýþ olmazsa hasadýn Ramaz'a denk gelmesi sebebiyle sebze-meyvede ucuzluk bekleniyor. Yaðýþ olmazsa Ra ma zan da seb ze-mey ve u cuz o la cak RAMAZAN ayýn da, o lum suz ha va þart la rý o luþ ma ma sý du ru mun da va - tan da þýn u cuz mey ve ve seb ze tü ke te - bi le ce ði bil di ril di. Tür ki ye Seb ze ve Mey ve Ko mis yon cu la rý Fe de ras yo nu (TÜ SEM KOM) Baþ ka ný Yük sel Tav - þan, yaz ay la rýn da Tür ki ye nin dört bir ya nýn da seb ze ve mey ve ha sa dý ya pýl - dý ðý ný, Ra ma zan a yý nýn da bu dö ne me denk gel me si dolayýsýyla ül ke nin her ye rin de mey ve ve seb ze bol lu ðu ya þa - na ca ðý ný be lirt ti. Ra ma zan a yýn da ki seb ze ve mey ve fi yat la rý nýn bu dö ne - me gö re da ha da u cuz la ya bi le ce ði ni i - fa de e den Tav þan, tek en di þe le ri nin ha va þart la rý ol du ðu nu kay det ti. Ra - ma zan a yýn da tü ke tim art tý ðý i çin ba zý ü rün ler de ta le be bað lý o la rak fi yat ar - týþ la rý ya þa na bil di ði ni ha týr la tan Tav - þan, bu nu fýr sat o la rak gö ren le rin ö - nü ne ge çil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Va - tan daþ lar dan bu ko nu da dik kat li ol - ma la rý ný is te yen Tav þan, söz le ri ni þöy - le sür dür dü: Her i li miz de seb ze mey - ve ha li miz var. Hal ler de ki fi yat lar þef - faf þe kil de ka mu o yu na su nu lu yor. Bu ne den le va tan da þý mý zýn Ra ma zan fýr - sat çý lý ðý ya pan la ra i zin ver me me si ni is ti yo ruz. A þý rý ta lep, fi yat ar týþ la rý na ne den o la bi li yor. Bu ne den le va tan da - þý mýz ge re ðin den faz la ü rün a lýp, ta lep pat la ma sý na yol aç ma ma lý. Va tan da þý - mýz ih ti ya cý ka dar seb ze ve mey ve al - sýn. Va tan da þý mýz pi ya sa da ki fi yat la rý ta kip e de rek fýr sat çý lýk ya pan lar dan a - lýþ ve riþ yap ma sýn. Kay se ri / a a Þe ker, yüz de 8 zam lan dý ÞE KER fi yat la rý, yüz de 8 zam lan dý. Tür ki ye Þe ker Fab ri ka la rý A.Þ, 25 þe ker fab ri ka sý na kris tal ve küp þe ker sa týþ fi - yat la rý nýn ye ni den be lir len di ði ni du - yur du.ye ni fi yat ta ri fe si ne gö re, þe ker sa týþ fi yat la rý yak la þýk yüz de 8 ar ttý rýl dý. Bu na gö re, 1,82 li ra o lan kris tal þe ke rin ki lo su KDV ha riç 1,97 li ra ya çýk tý. Küp þe ke rin ki lo fi ya tý i se KDV ha riç 2,26 li - ra dan 2,44 li ra ya yük sel di. Kay se ri / a a TO KÝ nin ye ni baþ ka ný Ka ra bel TOP LU Ko nut Ý da re si Baþ kan lý - ðý (TO KÝ) gö re vi ne Ah met Ha - luk Ka ra bel a tan dý. Baþ ba kan lý ðýn söz ko nu su ka ra rý, Res mî Ga ze - te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan - dý. TO KÝ Baþ kan lý ðý, da ha ön ce bu gö re vi sür dü ren ve þu an da Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný o lan Er do ðan Bay rak tar ýn se çim ler de mil let ve ki li a da yý ol ma sýn dan son ra bo þal mýþ tý. An ka ra / a a T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2011/140 Ka rar No: 2011/313 Da va cý/da va cý lar GÜL TEN GEÇ GEL i le da va lý/da va lý lar NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý ne - de niy le; Da va nýn ka bu lü i le E la zýð i li, Mer kez, Se def te pe mah./kö yü, cilt no: 144, Ha ne no: 90, Bi rey sý ra no: 27'de ka yýt lý T.C. kim lik nu ma ra lý Meh met ve Ay ten ký zý E la - zýð do ðum lu Gül ten GEÇ GEL'in GÜL TEN o lan is mi nin GÜL TEN EZ GÝ o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE, Da ir ta rih li ka ra rýn TMK.'nun 27. mad. ge re ðin ce 1 yýl i çin de i ti ra zý ka bil ol - mak ü ze re ga ze te de i lan o lu nur. B: T. C. MENDERES ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/675 E sas. Da va cý Fe ri dun E SEN ta ra fýn dan da va lý lar, Ma li ye Ha zi ne si ve Men de res Be le di ye Baþ kan lý ðý a ley hi ne a çý lan ta pu suz ta þýn ma zýn tes ci li da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma sýn da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca; Da va ko nu su, Ýz mir i li, Men de res il çe si, De re köy Ma hal le si, Ka ra te pe Mev ki i, 646 par - se lin ba tý sý, 671 par se lin do ðu su ve ku ze yi yol i le çev ri li, Bi lir ki þi ra po ru na gö re, 744 par - se le bi ti þik ve (A) har fiy le gös te ri len 4.643,00 m 2 lik bö lüm le il gi li hak ve id di a sý o lan la - rýn 3 (üç) ay i çe ri sin de mah ke me mi zin yu ka rý da e sas nu ma ra sý ya zý lý dos ya sý na, de lil le ri i le, bir lik te ya zý lý o la rak baþ vur ma la rý, Me de ni Ka nu nun 713/4 ve mü te a kip mad de le ri ge re ðin ce i lan o lu nur B: T. C. AYDIN AÝLE MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN E SAS NO: 2004/986 E sas. Da va cý Fe rit Ka ya ve ki li ta ra fýn dan Da va lý Li ud mi la La tush ko a ley hi ne a çý lan Bo þan ma ne de niy le; Ad re si tes bit e di le me di ðin den teb li gat ya pý la ma yan Rus ya Fe de ras yo nu Uy ruk lu Vik - tor ve Li di a ký zý d.lu LÝ UD MÝ LA LA TUSH KO'ya ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes bit e di le me di ðin den i la nen teb li ga ta ka rar ve ril mek le Mah ke me mi zin 2004/986 E sas, 2010/225 Ka rar sa yý lý i la mý i le "Da va nýn ka bu lü i le An tal ya i li, Mer kez il - çe si, Gü ze lo luk mah. cilt: 130, ha ne: 35'de nü fu sa ka yýt lý Ah met ve Üm mü gül süm'den ol ma Ku ru köp rü 01/03/1972 do ðum lu ( T.C. no lu) FE RÝT KA YA i le ay ný nü - fu sa ka yýt lý, Vik tor ký zý, an ne a dý Li di a 14/12/1973 do ðum lu, LÝ UD MÝ LA LA TUSH KO'nun TMK. 166/1 mad de si ge re ðin ce bo þan ma la rý na, Da va cý ta ra fýn dan ya pý lan ilk da va aç ma gi de ri o lan 22,00 TL, ta raf la ra du ruþ ma gü nü teb li gat gi de ri o lan 17,50 TL, mü zek ke re gi de ri o la rak top lam 46,8 TL pos ta pu lu mas ra fý ve 177,00 TL i la nen teb li gat gi de rin den o lu þan top lam, 263,3 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lý nýp da va cý ya ö den me si ne, da - va lý ta ra fýn dan ya pý lan bir gi der ol ma dý ðýn dan bu ko nu da ka rar ve ril me si ne yer ol ma dý - ðý na, A vu kat lýk as ga ri üc ret ta ri fe si ne gö re TL üc re ti ve kâ le tin da va lý dan a lý nýp da va cý ya ö den me si ne, Pe þin har cýn mah su bu i le ba ki ye ka lan 7,05 TL har cýn da va lý dan tah si li ne" ka rar ve ril di ði hu su su teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re HUMK mad de si ge re ðin ce Ý la nen TEB LÝÐ o lu nur. B: BÜT ÇE Ha zi ran a yýn da 3.1 mil yar li ra faz la ve rir ken, al tý ay lýk dö nem de 2.9 mil yar li ray la son 41 yý lýn en yük sek büt çe faz la sý ra ka mý na u la þýl dý. Ma li - ye Ba ka ný Meh met Þim þek, mak ro e - ko no mik ge liþ me ler ve bu yý lýn O - cak-ha zi ran dö ne mi mer ke zi büt çe uy gu la ma so nuç la rý ný, ba kan lýk ta dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da de ðer - len dir di. Þim þek, bu yýl O cak-ha zi - ran dö ne min de 2,9 mil yar li ra lýk büt - çe faz la sý ve ril di ði ni bil di re rek, ge çen HUBUBAT ithalatý 2010 da 1 milyar 56 milyon dolar olan Türkiye, bu yýlýn 5 aylýk döneminde 1 milyar 122 milyon dolarlýk ithalatla geçen yýlý geride býraktý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜ- ÝK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yýl 185 milyar 544 milyon lira ithalat yapan Türkiye nin, bu yýlýn 5 aylýk döneminde ithalatý 98 milyar 16 milyon lira oldu. Ýthalat fasýllarý içinde geçen yýl yüzde 0,57 pay ile 27. sýrada bulunan hububat ürünleri ithalatý, bu yýlýn 5 aylýk döneminde 17. sýraya yükselirken, toplam ithalat içindeki payý da yüzde 1,25 e çýktý. Türkiye bu yýl Ocak-Mayýs döneminde 1 milyar 222 milyon dolar deðerinde hububat ürünü ithal etti. Yýlýn 5 aylýk döneminde hububattaki ithalat artýþý yüzde 152 olarak gerçekleþti.geçen yýlýn tamamýnda Türkiye nin en fazla hububat ithal ettiði ülkelerin baþýnda 387 milyon 745 bin dolar ile Rusya gelirken, geçen yýl 195 milyon 874 bin dolar ile ikinci sýrada yer alan ABD, bu yýlýn 5 aylýk döneminde geçen yýlki ihracatýnýn oldukça üzerine çýkarak 362 milyon 730 bin lirayý buldu. CANLI HAYVAN ÝTHALATI DA GEÇEN YILI GERÝDE BIRAKTI Türkiye ithalatýnda Ocak-Mayýs döneminde yüksek artýþýn görüldüðü bir baþka fasýl da canlý hayvanlar oldu un tamamýnda 333 milyon 80 bin dolarlýk canlý hayvan ithal eden Türkiye, yýlýn sadece 5 a- yýnda bu rakamý geride býrakarak 338 milyon 412 bin dolarlýk ithalat gerçekleþtirdi. Bu yýl Türkiye nin yý lýn ay ný dö ne min de 15,4 mil yar li ra a çýk kay de dil di ði ni, ya ni bu yýl 6 ay da 18 mil yar li ra dan faz la bir i yi leþ me - nin söz ko nu su ol du ðu nu be lirt ti. Ba - kan Þim þek, Ýlk 6 ay lýk büt çe per for - man sý na bak tý ðý mýz da as lýn da bu nun bir ta ri hî ba þa rý ol du ðu nu gö rü rüz yý lýn dan bu ya na ya ni son 41 yýl da O cak-ha zi ran dö ne min de no - mi nal o la rak en yük sek büt çe faz la sý ra ka mý na u laþ mýþ du rum da yýz de di Ha zi ran a yýn da 5,4 mil yar li ra a - çýk ve ren büt çe nin, 2011 Ha zi ran a - yýn da 3,1 mil yar li ra faz la ver di ði ni bil di ren Þim þek, böy le ce büt çe de ay - lýk baz da yak la þýk 8,5 mil yar li ra lýk i - yi leþ me söz ko nu su ol du ðu nu a çýk la - dý. Þim þek, bu yýl Ha zi ran a yýn da büt çe ge lir le ri nin yüz de 44,7 ar týþ la 26,7 mil yar li ra, gi der le ri nin i se yüz - de 1,2 a zal may la 23,6 mil yar li ra ol - du ðu nu kay det ti. Son dö nem de çý - kan ve ri le rin bir neb ze de ol sa Tür ki - ye e ko no mi sin de de bir ya vaþ la ma yý i þa ret et ti ði ni, ca rî a çý ðýn yö ne til me si ko nu sun da ba þa rý lý bir þe kil de bu i þi gö tür dük le ri ni, a ma ta biî bu nu ya pý - sal bir so run o la rak da gör dük le ri ni kay de den Þim þek, Tür ki ye de ya þa - nan güç lü bü yü me nin en bü yük et - ki si nin iþ siz lik te gö rül dü ðü nü, iþ siz - lik o ra ný nýn yüz de 10 un al tý na dü þe - rek kriz ön ce si dö ne mi ne ge ri le di ði - ni bil di re rek, iþ siz lik te ki ge ri le me nin ge le cek ay lar da da sü re ce ði ni dü þün - dük le ri ni söy le di. An ka ra / a a Ta rým da it ha lat çý ol duk GE ÇEN YIL 1 MÝL YAR 56 MÝL YON DO LAR LIK HU BU BAT ÝT HAL E DÝLEN TÜRKÝYE'DE, BU YIL 5 AY LIK DÖ NEM DE 1 MÝL YAR 122 MÝL YON DO LAR LIK ÝT HA LAT GER ÇEK LEÞ TÝ RÝL DÝ. Ýþsizlik, yüzde 9.9 TÜR KÝYE DE 2011 yý lý Ni san dö - ne min de iþ siz lik o ra ný, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 2,1 pu - an a za la rak, yüz de 9,9 ol du. Böy - le ce, iþ siz lik o ra ný 2008 yý lý Tem - muz a yýn dan bu ya na ilk kez tek ha ne ye düþ müþ ol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), iþ siz lik o ra ný nýn, Ni san dö ne min de, bir ön ce ki yý lýn ay - ný dö ne mi ne gö re 2.1 pu an ge ri - le ye rek yüz de 9.9 a düþ tü ðü nü a çýk la dý. Ýþ siz lik o ra ný böy le ce Tem muz 2008 den be ri en dü - þük dü ze ye ge ri le di. Ta rým dý þý iþ siz lik o ra ný 2.4 pu an lýk dü þüþ le yüz de 12.5 e ge ri le di. Kent sel yer ler de iþ siz lik o ra ný 2.3 pu an - lýk a za lýþ la yüz de 11.9, kýr sal yer ler de i se 1.5 pu an lýk a za lýþ la yüz de 6.1 ol du. Genç nü fus ta iþ - siz lik o ra ný i se Mart 2010 dö ne - min de ki yüz de 24.6 dan yüz de 17.9 a ge ri le di. Tür ki ye de ki iþ siz sa yý sý 434 bin dü þüþ le 2 mil yon 637 bin ki þi ye ge ri le di. Mev cut iþ siz le rin yüz de 12.5 i ni (329 bin EBK, ka sap lýk sý ðýr it hal e de cek ET ve Ba lýk Ku ru mu (EBK) u zun bir a ra - dan son ra, ye ni den ka sap lýk sý ðýr it ha - la tý i çin i ha le yap ma ya ka rar ver di. Ku - rum, 10 bin 500 ton ka sap lýk sý ðýr it ha - la tý i çin 26 Tem muz da i ha le dü zen le - ye cek. EBK nýn in ter net si te sin de yer a - lan du yu ru ya gö re, i ha le þart na me si, 250 li ra be del i le sa týn a lý na bi le cek. Tek lif ler, 26 Tem muz gü nü sa at 10 da a lý na cak. A lým, 2 bin 500 ton ve 4 bi ner ton ol mak ü ze re 3 kýs ma ay rý lýr ken, is - tek li ler bü tün ký sým lar i çin ve ya is te dik - ki þi) bu dö nem de iþ ten ay rý lan - lar o luþ tur du. Ni san dö ne min de is tih dam e di len le rin sa yý sý, ge - çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1 mil yon 454 bin ki þi ar ta rak, 23 mil yon 955 bin ki þi ye yük sel di. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 411 bin ki þi, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý 1 mil yon 43 bin ki þi art tý. Tür ki ye ge ne lin de iþ gü cü ne ka týl ma o ra - ný yüz de 49.9, ka yýt dý þý iþ siz lik yüz de 42.1 ol du. Ni san dö ne - min de mev sim et ki le rin den a - rýn dý rýl mýþ is tih dam e di len le rin sa yý sýn da bir ön ce ki dö ne me gö re 63 bin ki þi lik, iþ siz sa yý sýn - da i se 28 bin ki þi lik ar týþ ol du. Mev sim et ki le rin den a rýn dý rýl - mýþ iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný i le is tih dam o ra ný bir ön ce ki dö ne - me gö re her han gi bir de ði þim gös ter me ye rek sý ra sýy la yüz de 49.9 ve yüz de 44.9 o la rak ger - çek leþ ti. Ýþ siz lik o ra ný i se 0.1 pu - an lýk ar týþ i le yüz de 10 o la rak ger çek leþ ti. An ka ra / a a le ri ký sým i çin ay rý ay rý tek lif ve re bi le cek. Yer li fir ma lar, i ha le de tek lif ve re me ye - cek. Ka sap lýk sý ðýr it ha la tý, ABD (Tek - sas, A la ba ma ve Was hing ton e ya let le ri ha riç), Bre zil ya (Pa ra na böl ge si ha riç), U ru gu ay, Ar jan tin (Cor ri en tes ve Mi si o - nes böl ge le ri ha riç), Þi li, Ye ni Ze lan da ve A vus tral ya dan ya pý la cak. Ýt hal e di - le cek ka sap lýk sý ðýr lar, An gus, He re - ford, Sim men tal, Cha ro la is, Li mo u sin, Bel çi ka Ma vi si ve Brown Swiss ýr ký ve me lez le ri o la cak. An ka ra / a a canlý hayvan ithal ettiði ülkelerin baþýnda Uruguay, Macaristan, ABD, Avustralya, Bulgaristan ve Avusturya geldi. Bu arada Ocak-Mayýs döneminde geçen yýlýn ithalatýný geride býrakan diðer bir fasýl da etler ve yenilen sakatat oldu yýlýnda 250 milyon 174 bin dolar tutarýnda et ve yenilen sakatat ithal eden Türkiye, 2011 yýlýnýn 5 ayýnda 346 milyon 663 bin dolar ithalat gerçekleþtirdi. 6 AYLIK HUBUBAT ÝHRACATI 2,5 MÝLYAR DOLARI AÞTI Ýstanbul Hububat Bakliyat Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Zekeriya Mete, yýlýn ilk yarýsýnda Türkiye nin hububat, bakliyat, yaðlý tohumlar ve mamulleri ihracatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 27 nin üzerinde artýþ göstererek 2,5 milyar dolarý geçtiðini hatýrlattý. Hububat sektörünün yýllardýr dýþ ticaret fazlasý veren sektörler arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen Mete, ilk 5 aydaki ithalat artýþýnýn fiyatlardan kaynaklanabileceðini anlattý. Dünya piyasalarýndan daha ucuza buðday bulunabildiðini belirten Mete, Dünya piyasa fiyatýndan ü- rün bulmadýðýnýz takdirde rekabetçi olamazsýnýz. Dolayýsýyla hububatta sanayiye dönük, katma deðer yaratan ithalata karþý deðiliz. Bu anlamda ithalat artýþýnda bir sorun görmüyorum deðerlendirmesinde bulundu. Mete, yýl sonunda hububat kaleminde açýk verilmeyeceðini sözlerine ekledi. Ýstanbul / aa Ber nan ke den uyarý ABD Mer kez Ban ka sý (Fed) Baþ ka ný Ben Ber nan ke, ký sa va de de hü kü met har ca ma la rý ný kýs ma ya çok is tek li ol - ma nýn, za ten ký rýl gan o lan to par lan ma - yý ray dan çý ka ra bi le ce ði ni, te mer rü te düþ me nin de fi nan sal za ra ra yol a ça bi - le ce ði ni söy le di. Be yaz Sa ray ve Kong - re nin büt çe a çý ðý ný a zalt ma ya yö ne lik gö rüþ me ler de çýk ma za gir di ði dö nem - de Ber nan ke den de tek rar u ya rý gel di. Mer kez Ban ka sý nýn po li ti ka la rý hak kýn - da ön ce ki gün Tem sil ci ler Mec li si nin ar dýn dan dün de Se na to Ban ka cý lýk Ko mi te si ne ra por su nan Ber nan ke, ABD nin bor cu nu ö de me ye me mek ten do la yý te mer rü te düþ me si nin hem ABD hem de kü re sel e ko no mi ye ha sar ve re bi le ce ði yö nün de ki ön gö rü sü nü yi ne le di. Ber nan ke, Bu du rum (te mer - rü te düþ me) fe lâ ket so nu cu do ðu ra bi lir, sa de ce ABD e ko no mi si ni de ðil, kü re sel e ko no mi yi et ki le ye bi le cek çok a ðýr fi - nan sal þok lar ya ra ta bi lir de di. Borç li mi - ti nin za ma nýn da yük sel til me me si nin de e ko no mi nin ken di ken di si ni ya ra la - ma sý na ne den o la ca ðý na i þa ret e - den Ber nan ke, Kon gre ü ye le ri büt çe ye yö ne lik za man la ma ve ya pý de - ði þik lik le ri ni e le a lýr ken, ký sa va de de to - par lan ma nýn hâ lâ ol duk ça ký rýl gan ol du - ðu nu ve ký sa dö nem de kes kin ve a þý rý har ca ma ke sin ti le ri nin to par lan ma ya za rar ver me po tan si ye li ta þý dý ðý ný göz ö - nün de bu lun dur ma lý lar di ye ko nuþ tu. Ber nan ke, ý lým lý hal de sey re den to par - lan ma nýn bo ca la ma sý ha lin de de Fed in ha re ke te geç me ye ha zýr ol du ðu nu, an - cak þu an da öy le bir nok ta da bu lun ma - dýk la rý ný tek rar la dý. Was hing ton / a a ABD Mer kez Ban ka sý (Fed) Baþ ka ný Ben Ber nan ke

12

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Yaz aylarýnda çalýþma þartlarýna dikkat etmeli ÝÞ HAYATINDAKÝ OLUMSUZ ÞARTLARDAN KAYNAKLANAN ERGONOMÝK HASTALIKLARIN, TERLEME, KLÝMALARDAN KAYNAKLI ANÝ SICAKLIK DEÐÝÞÝMÝ, YETERSÝZ HAVALANDIRMA ÞARTLARI ÝLE BÝRLEÞEREK HASTALIK RÝSKLERÝNÝ DE ARTTIRDIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. YAZ sýcaklarýnýn kendini hissettirdiði bugünlerde, iþ hayatýnda her zaman yapýlan hatalar olan yanlýþ oturma, yanlýþ mola seçimi, egzersiz yapmamak gibi sebeplerden kaynaklanan ergonomik hastalýklarýn, terleme, klimalardan kaynaklý ani sýcaklýk deðiþimi, yetersiz havalandýrma þartlarý ile birleþerek hastalýk risklerini de arttýrdýðý bildirildi. Acýbadem Mobil Saðlýk Uzmanlarýndan Fizyoterapist Çiðdem Özcan, iþ yerlerindeki havalandýrma þartlarýnýn iyileþtirilmesi, molalarýn temiz havada verilmesi, klimalarýn doðrudan kiþinin üzerine gelmemesi, terlememeye özen gösterilmesi, terliyken ani sýcaklýk deðiþimlerinden uzak durulmasý, bol su takviyesi yapýlmasý ve hafif beslenmeye dikkat edilmesi yönünde, yaz aylarýnda iyice artan hastalýk risklerine karþý çalýþanlara uyarýlarda bulundu. Ofis çalýþanlarýnýn genellikle yoðun çalýþma temposu ve ergonomik olmayan ofis ortamlarý dolayýsýyla kas, iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren ciddî ve geri dönüþü olmayan saðlýk problemleriyle karþý karþýya kalabildiðini belirten Özcan, özellikle, bel, boyun ve sýrt aðrýlarý, omuz ve boyun bölgesinde gerginlik, baþ aðrýsý, el bileði, el ve parmaklarda uyuþma, yorgunluk, gözlerde yanma ve kuruluk hissi, yoðun stres, soðuk algýnlýðý ve dolaþým problemlerinin en sýk görünen hastalýklar olduðuna dikkati çekti. KALABALIK VE YOÐUN ORTAM Kalabalýk ofis ortamý ve yoðun çalýþma þartlarýna, uygun bir havalandýrma sisteminin olmamasý eklendiðinde oksijen miktarýnýn düþmesine baðlý algýda zayýflýk oluþtuðunu anlatan Özcan, bunun da hatalara ve tekrar sayýsýnda artýþa yol açtýðýný, uygun havalandýrma þartlarýnýn saðlanmadýðý ofislerde, saðlýk ve iþ gücü kayýplarýnýn yaþandýðýný belirtti. Bu sorunlarýn çözümü olarak eðer çalýþma ortamýnda iyi bir havalandýrma sistemi yoksa, mini bir fan ile ortamýn havalandýrýlabileceðini ifade eden Özcan, baþka bir alternatif olarak ise uygun zaman aralýklarýyla açýk havaya çýkmanýn tercih edilebileceðini dile getirdi. Ýstanbul / aa NELERE DÝKKAT ETMEK GEREKLÝ? YAZ gelince, hava sýcaklýklarýnýn da artmasýyla birlikte ofis ortamlarýndaki þartlarýn iyice zorlaþtýðýný ve bu hastalýklarýn görülme sýklýðýnýn da doðru orantýlý olarak arttýðýný ifade eden Özcan, yazýn hastalýklardan korunmak için ofis ortamýnda þu þartlara dikkat edilmesi gerektiðini kaydetti: Yaz sýcaklarýyla birlikte terlemeler dolayýsýyla klima kullanýmý artýyor. Sýcaktan terleyen vücut klimalý ortamlardaki ani ýsý deðiþimleri ile zaten gün içinde yaþadýðý olumsuz ergonomik þartlara yenilerini eklemiþ oluyor. Özellikle boyun ve omuz tutulmalarý, baþ aðrýlarý gibi problemlere yol açýyor. Bunlarý önlemek için ofis ortamlarýnda doðru havalandýrma þartlarý oluþturmaya, küçük egzersiz hareketleri ile vücudu rahatlatmaya ve doðru zamanlarda temiz havada molalar vermeye dikkat etmeliyiz. Klimalý ortamlara girerken vücut ýsýmýzý alýþtýrmaya çalýþmalýyýz ve klimalarý doðrudan üstümüze gelmesini önleyerek yukarýdan hava sirkülasyonu yapacak þekilde ayarlamalýyýz. Yaz günlerinde yediklerimizin de hafif olmasýna dikkat etmeliyiz. Bol bol sývý tüketmeli, terleme arttýðý için mineral muhtevalý soðuk içecekler tercih etmeliyiz. Tür ki ye de 2004 yý lýn dan be ri ya pý lan a raþ týr ma lar da, 18 yaþ ü ze rin de ki po - pü las yon da hi per tan sif has ta o ra ný nýn yüz de 31,8 ol du ðu tes bit edildi. Her 3 ki þi den bi ri yük sek tan si yon lu TÜRK Hi per tan si yon ve Böb rek Has ta lýk la rý Der ne ði Baþ ka ný Prof. Dr. Þük rü Sin del, Tür ki ye de her 3 ki þi den bi ri nin yük - sek tan si yon has ta sý ol du ðu nu bil dir di. Sin del yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, der ne ðin, 7 böl ge yi kap sa yan Hi per tan si yon Pre - ve lans Ça lýþ ma sýn da ka dýn lar da hi per tan si yon o ra ný nýn yüz - de 58,9, er kek ler de i se yüz de 41,1 o la rak tes bit e dil di ði ni be lir - te rek, hi per tan si yo nun bi li ne nin ak si ne kü çük ço cuk lar da da gö rü le bil di ði ni dik ka ti çek ti. Hi per tan si yo nun genç ler de yüz - de 11,8 o ra nýn da gö rül dü ðü ne, bu o ra nýn yaþ i ler le dik çe art tý - ðý na i þa ret e den Sin del, 55 yaþ ü ze ri o lan bi rey le rin her 2 sin - den bi ri nin hi per tan sif ol du ðu nun al tý ný çi ze rek, þu bil gi le ri ver di: Tür ki ye de 2004 yý lýn dan be ri ya pý lan a raþ týr ma lar da, 18 yaþ ü ze rin de ki po pü las yon da hi per tan sif has ta o ra ný nýn yüz de 31,8 ol du ðu nu tesbit et tik. Bu da her 3 bi rey den bi ri nin yük sek tan si yon la kar þý kar þý ya ol du ðu nu gös te ri yor. Yük sek tan si yo na se bep o lan ne den le rin yüz de 95 in de ge ne tik yat kýn lýk lar, a þý rý tuz tü ke ti mi, si ga ra, al kol gi bi a lýþ kan lýk lar, çev re nin o lum suz et ki le ri, stres, bes len mey le il gi li o lum suz fak tör ler, dü þük do - ðum a ðýr lý ðý, ha re ket siz lik (fi zik sel ak ti vi te az lý ðý), o be zi te yer a - lýr ken, yüz de 5 lik kýs mý nýn da i se böb rek has ta lýk la rý, böb rek da - mar la rýy la il gi li has ta lýk lar, i lâç lar, en dok rin has ta lýk la rý (di ya - bet, hi po ti ro i di, hi per ti ro i di vb.) gi bi has ta lýk lar et ki e di yor. Hi per tan si yon lu 10 e riþ kin den 6 sý nýn tan si yo nu nun yük sek ol du ðu nu bil me di ði ni di le ge ti ren Sin del, ay rý ca hi per tan si yon has ta sý 10 e riþ kin den 7 si nin de te da vi ol ma dý ðý ný be lirt ti. HAS TA LI ÐIN HA BER CÝ LE RÝ Hi per tan si yon has ta la rýn da, baþ að rý sý, baþ dön me si, ku lak çýn - la ma sý, den ge siz lik, bu run ka na ma la rý, yor gun luk, çar pýn tý gi bi þi - kâ yet ler ol du ðu na dik ka ti çe ken Sin del, Ki mi has ta lar da bu tür þi kâ yet ler ol ma dan, hi per tan si yo nun or ta ya çý kar dý ðý has ta lýk lar - la dok to ra baþ vu ru lu yor. Bun lar; in me, gör me kay bý, böb rek yet - mez li ði, þe ker, ba cak da mar la rýn da tý kan ma, kalp kri zi, kalp yet - mez li ði gi bi has ta lýk lar o la bi li yor de di. An ka ra / a a Kalp krizi, kadýnlarda daha tehlikeli seyrediyor UZMANLAR, kadýnlarýn kolesterol sorununu erkeklere has bir problem gibi düþünerek pek üstlenmek istemediklerini belirtiyor. Uzmanlar, Kadýnlarda kalp krizi, erkeklere oranla çok daha tehlikeli seyrediyor. Ýlk krizde vefat eden kadýnlarýn sayýsý erkeklere oranla daha fazla uyarýsýnda bulunuyor. Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, kolesterol yüksekliði ve onun en korkulan sonucu kalp krizinin, menapoz kadýnlarý için ciddî bir tehlike olduðu belirtildi. Kolesterol yüksekliði ve buna baðlý kalp krizlerinin, orta yaþ kadýnlarýný bekleyen saðlýk tehditleri içinde en tehlikelisi olduðunun vurgulandýðý açýklamada, þöyle denildi: Orta yaþ kadýnýnýn kalbi fazlaca kýrýlgandýr. Özellikle kolesterolden hiç, ama hiç hoþlanmaz. Kadýnlarda kalp krizleri erkeklere oranla çok daha tehlikeli seyrediyor. Ýlk krizde vefat eden kadýnlarýn sayýsý erkeklere oranla daha fazla. Bunun en önemli sebebi kalp krizinin kadýnlarda bilinenden daha farklý belirtilerle ortaya çýkmasýdýr. O bildik ve tipik göðüs aðrýsý, sol kola, boyna, omuza, çeneye yayýlan aðrý, uyuþma ya da karýncalanmalar kadýnlarda çoðu kez görülmüyor. Kadýnlarda kalp krizinin en önemli belirtileri, güçsüzlük, halsizlik, bitkinlik ya da yorgunlukla beraber ortaya çýkan baþ dönmesi, baygýnlýk hissi, soðuk terleme, mide bulantýsý ve kollarda aðýrlýk duygusudur denildi. Bursa / cihan TAZÝYE Filiz, Nuran ve Buþra'nýn anneannesi; Yaþar, Necla, Fatma Hava ve Amine Hanýmýn annesi, muhterem aðabeyimiz Ekrem Alpaslan Beyin kayýnvalidesi, Behiye Ateþ'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesine, yakýnlarýna ve arkadaþýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kayseri Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz C. Tarýk Afat'ýn kayýnpederi Hatice Afat'ýn babasý Süleyman Yýlmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý KIRÞEHÝR PÝKNÝÐE DÂVET Her yýl yapýlan Geleneksel Kýrþehir Üniversite mezunlarý ve Yeni Asya Gazetesi TARÝH Saat YER okuyucularý aile pikniði; : 17 Temmuz Pazar günü : 10: arasý : Güzler parký Dinekbað / KIRÞEHÝR KATILIMCILAR Nejat EREN (Eðitimci yazar yönetim kurulu üyesi) Sebahattin YAÞAR (Eðitimci, Gazeteci yazar) Not: Yazarýmýz kitaplarýný da piknik alanýnda imzalayacak. Pikniðe bütün Yeni Asya okuyucularý dâvetlidir. Ýrtibat: Ýlimdar KAYA (0506) Þahin TOKMAK (0533) Necati CEYLAN (0543) GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Þefik Çeðin'in baþarýlý bir kalp ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar ihsan etmesini dileriz. Buca - Þirinyer - Üçyol Merkez Yeni Asya Okuyucularý Ýlk krizde vefat eden kadýnlarýn sayýsý erkeklere oranla daha fazla. MEHMET KUTLULAR, KÂZIM GÜLEÇYÜZ ve YASEMÝN GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DÂVET! TARÝH: PAZAR SAAT: YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DÂVETLÝDÝR MÜRACAAT: (0 506) (Abdülbasir ÞEKER) Ku lak lýk la u zun sü re li mü zik din le mek ku lak hüc re le ri ni öl dü rü yor TEK NO LO JÝ NÝN ge liþ me siy le be ra ber mp3 ça lar, cep te le fon la rý ve walk man lar i le u zun sü re ve yük sek ses le mü zik din le mek bir çok sað lýk prob le - mi ni de be ra be rin de ge tir di. KBB Uz ma ný Dr. Ýlk - nur Me mi þoð lu, u zun sü re ve yük sek ses le mü zik din le me nin iç ku lak ta ki ku lak si nir le ri ne ve duy - ma mý zý sað la yan ku lak hüc re le ri ne öl dü rü cü et ki yap tý ðý ný söy le di. Dr. Me mi þoð lu, ha ya tý mýz da bir - çok þe yin ku lak la ra za rar ver di ði ni i fa de et ti. Me - mi þoð lu, Ku la ða za rar ve ren ler a ra sýn da kul la ný - lan i lâç lar, yük sek gü rül tü ve ö zel lik le u zun sü re li ku lak lýk la mü zik din le mek var de di. Ku lak lý ðýn, ses þid de ti ni di rekt ku lak za rý na, o ra dan da iç ku - la ða ve ku lak si ni ri ne yön len dir di ði i çin za ra rý nýn bü yük ol du ðu nu söy le yen Me mi þoð lu, Ku lak lýk - tan çý kan se sin çok þid det li ol ma sý du ru mun da iç ku lak ta ki ku lak si nir le ri ne ve duy ma mý zý sað la yan ku lak hüc re le ri ne öl dü rü cü et ki ya pý yor. Ve bu o - lu þan za rar ge ri dö nü þü mü ol ma yan tah ri bat la ra se bep o lu yor. Tah rip ol du ðu za man bir i lâç la ve ya a me li yat la ye ni len me si müm kün ol mu yor a çýk la - ma sýn da bu lun du. U zun sü re li ve yük sek ses le mü zik din len me si so nu cu ku lak ta ka lý cý çýn la ma ve u ðul tu mey da na gel di ði ni be lir ten Me mi þoð lu, Si nir ha sa rýn dan kay nak la nan çýn la ma ve u ðul tu son ra sý i þit me kay bý o lu yor ve sa ðýr lýk o lu þa bi li yor. Bu du rum da i le ri de i þit me ci ha zý nýn kul la nýl ma sý zo run lu ha le ge li yor þek lin de ko nuþ tu. Me mi þoð - lu, yük sek ses le mü zik din le me nin öl çü lü de vam et ti ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Me mi þoð lu, Genç le ri mi ze mü zik din le me yin de mi yo ruz. Ku lak lýk la mü zik din le mek genç le ri miz a ra sýn da ho bi le ri nin bir par ça sý. Ku lak la rý mý zýn bel li bir ka pa si te si, bel li bir re zer vi ol du ðu i çin genç le ri - mi zin bu nu den ge li kul lan ma sý ge re ki yor de di. Dok tor Me mi þoð lu, ku lak lýk kul la nýr ken, ku lak ka na lý na gir me yen, ku lak kep çe si ne a dap te e di len tür de ku lak lýk la rýn kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt - ti. Me mi þoð lu, bu tür ku lak lýk la rýn ses þid de ti ni ku la ða i let me ka pa si te le rinin di ðer le ri ne na za ran da ha az ol du ðu nu i fa de et ti. Ko ca e li / ci han

14 14 SPOR Y Trabzonspor'a BENFÝCA ÇIKTI TÜRKÝYE'YÝ ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ'NDE TEMSÝL EDECEK OLAN KARADENÝZ EKÝBÝ ÝLK MAÇINI DEPLASMANDA OYNAYACAK. FederasyonBaþkaný Aydýnlar, Beþiktaþ'ýnTürkiyeKupasý'nýiadeetmesiyleilgiliolarak, ''Beþiktaþ'ýnkendikararýdýr. Bizbukararýsaygýylakarþýlýyoruz. Biryorumyapmamýzsözkonusudeðil'' ifadelerinikullandý. NE OLACAK ÞÝMDÝ? BEÞÝKTAÞ YÖNETÝMÝNÝN TÜRKÝYE KUPASI'NI FUTBOL FEDERASYONU'NA ÝADE ETMESÝ ÝÞLERÝ DAHA ÇIKILMAZ BÝR HALE GETÝRDÝ. UEFA AVRUPA LÝGÝ'NDE BEÞÝKTAÞ'IN TÜRKÝYE'YÝ TEMSÝL EDÝP ETMEYECEÐÝ SORULARI CEVAPSIZ KALDI. BAÞKAN AYDINLAR, "HERÞEY DEÐÝÞEBÝLÝR" DEDÝ. Eski futbolcu Ümit Karan 9 gündür Metris Cezaevinde yatýyor. Þikede 31 tutuklu FUTBOLDA þikesoruþturma kapsamýnda bugüne kadar gözaltýna alýnarak Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine sevk e- dilen 66 kiþiden 31 kiþi tutuklandý. 19 kiþi savcýlýkça, 16 kiþi de mahkemece serbest býrakýldý. Soruþturma kapsamýnda, Olgun Peker, eski Diyarbakýrspor Baþkaný Abdurrahman Yakut ve Giresunspor Baþkaný Ömer Ülkü, Haldun Þenman, Talat Emre Koçak, Coþkun Çalýk, Hakan Karaahmet, Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým, Fenerbahçe yöneticileri Þekip Mosturoðlu, Ýlhan Ekþioðlu, Fenerbahçe Alt Yapý Koordinatörü Cemil Turan, sözleþmesi feshedilen Eskiþehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Kulüp Baþkaný Mecnun Odyakmaz, eski futbolcu Ümit Karan, futbolcu Korcan Çelikay, Ahmet Çelebi, Yusuf Turallý, Abdullah Baþak, Bülent Ýbrahim Ýþcen, Tamer Yelkovan, Mehmet Yenice, Sami Dinç, Ali Kýratlý, Selim Kýmýl, Abdullah Karakuz, Abdullah E- ker, Beþiktaþ Asbaþkaný Serdal Adalý, futbol takýmý teknik direktörü Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takým Güvenlik Müdürü Ahmet Ateþ ve futbolcular Ýbrahim Akýn ile Ýskender Alýn tutuklandý. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayla ilgili olarak 18 Temmuz Pazartesi günü UEFA ile Cenevre'de bir deðerlendirme toplantýsý yapacaklarýný belirterek, ''O toplantýnýn sonucuna göre bir deðerlendirme yapacaðýz'' dedi. Aydýnlar, federasyonun Ýstinye'deki binasýndan ayrýlýrken sorular üzerine basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Beþiktaþ Kulübünün Ziraat Türkiye Kupasý'ný iade etme isteðiyle ilgili ''Beþiktaþ Kulübünün kendi kararýdýr. Biz bu kararý saygýyla karþýlýyoruz. Bir yorum yapmamýz söz konusu deðil'' ifadelerini kullandý. Siyah-beyazlý kulübün aldýðý bu karara þaþýrýp þaþýrmadýklarý sorusuna ise Aydýnlar, ''Süreç sürekli çok hýzlý iþliyor, her an deðiþik bir karar çýkabiliyor. Dolayýsýyla artýk þaþýrmýyoruz, alýþtýk'' cevabýný verdi. SÜPER KUPA FÝNALÝ OYNANACAK MI? Aydýnlar, Cenevre'de UEFA ile bir toplantý yapacaklarýný bildirerek, ''Pazartesi günü UEFA ile bir toplantý yapacaðýz, Cenevre'de. O toplantýnýn sonucuna göre bir deðerlendirme yaparýz'' dedi. UE- FA'nýn süreci nasýl deðerlendirdiði sorusuna ise Aydýnlar, ''UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na güvendiðini ve alacaðý kararlarý kabul edeceðini açýkladý. Biz de onlarla temas halindeyiz. '' diye cevap verdi. Beþiktaþ Kulübünün kupayý geri vermesi halinde alýp almayacaklarý sorusuna, ''Deðerlendireceðiz. Sadece bugün bu dileklerini bize ilettiler. Biz de bunu deðerlendireceðiz'' cevabýný veren Aydýnlar, Fenerbahçe ile Beþiktaþ arasýnda oynanmasý planlanan TFF Süper Kupa maçýnýn durumuyla ilgili de, ''Onlarýn hepsini deðerlendireceðiz. Beþiktaþ kupayý iade edince nasýl davranmamýz gerektiði konusunu, salý günü (19 Temmuz) yönetim kurulu toplantýmýzda deðerlendireceðiz'' ifadesini kullandý. ZOR BÝR KONUYLA KARÞI KARÞIYAYIZ' Aydýnlar, Galatasaray Kulübünün açýklamalarýyla ilgili bir soru üzerine de, þunlarý söyledi: ''Polemikleri sürdürmenin bir anlamý yok aslýnda. Yalnýz þu bir gerçek. Galatasaray'ýn açýklamasýnda 'Federasyon isterse belgelere ulaþabilir' denmiþti. Ama biz ulaþamadýk. Daha önce 5 Temmuz'da müracaat etmiþtik. Bugün de bizzat savcý beyle görüþtüm. Savcý bey belgeleri veremeyeceðini bugün de ifade etti. Bu konuyu iyi bir þekilde takip ediyoruz. Herhangi bir ihmalimiz söz konusu deðil. Zor bir konuyla karþý karþýyayýz. Dolayýsýyla biz belgeyi almadýk, iþi savsaklýyoruz gibi bir þey söz konusu deðil.'' Federasyon Baþkaný, Fenerbahçe'den þampiyonluk kupasýnýn iadesi gibi bir durumun söz konusu o- lup olmadýðý sorusuna ise ''Hayýr, Fenerbahçe'yle son günlerde görüþmedik'' cevabýný verdi. BEÞÝKTAÞ UEFA'YA KATILACAK MI? Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Yýldýrým Demirören ile neler konuþulduðu sorusu üzerine ise Aydýnlar, ''Beþiktaþ Kulübü, yöneticisi ve teknik direktörünün tutuklanmasý nedeniyle 'Suçlu varsa suçlarý cezalandýrýlsýn, kupada þaibe varsa biz bunu iade etmek istiyoruz' dedi'' bilgisini verdi. Mehmet Ali Aydýnlar, bu durumda kupanýn Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a verilip verilmeyeceði sorusunu, ''Þu anda hiçbir þey söylemem mümkün deðil'' diye cevapladý. Ligin ertelenmesinin söz konusu o- lup olmayacaðý sorusu üzerine ise Aydýnlar, ''Þu a- þamada hayýr, ama her þey deðiþebilir, gelen bilgi ve belgeler doðrultusunda karar verebiliriz'' dedi. ''Beþiktaþ, UEFA Avrupa Ligi'ne katýlmak istemiyoruz diye baþvurdu mu?'' sorusunu da Aydýnlar, ''Hayýr, öyle bir þey olmadý diyerek'' cevapladý. FUTBOLDA UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuralarý, Ýsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Trabzonspor, bu turda Portekiz'in Benfica takýmýyla eþleþti. Bordo-mavili takým rakibiyle ilk maçýný deplasmanda oynayacak. Bu turda ilk maçlar Temmuz rövanþ karþýlaþmalarý ise 2-3 Aðustos tarihlerinde yapýlacak. Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda diðer eþleþmeler i- se þöyle: Standart Liege (Belçika) - Zürih (Ýsviçre), Twente (Hollanda) - Vaslui (Romanya), Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rubin Kazan (Rusya), OB (Danimarka) - Panathinaikos (Yunanistan), Mogren (Karadað)/Litex (Bulgaristan) - Skonto Riga (Letonya)/Wisla Krakov (Polonya), Maccabi (Ýsrail)/FC Borac (Sýrbistan) - Maribor (Slovenya)/Dudelange (Lüksemburg), Helsinki (Finlandiya)/Bangor (Kuzey Ýrlanda) - Zagreb (Hýrvatistan)/Neftçi (Azerbaycan) Skenderbeu (Arnavutluk)/APO- EL (Kýbrýs Rum Kesimi) - Bratislava (Slovakya)/Kostan (Kazakistan), Kobenhavn (Danimarka) - Shamrock (Ýrlanda)/Tallinn (Estonya), Genk (Belçika) - Partizan (Sýrbistan)/Skendija (Makedonya), Rosenborg (Norveç)/Breidab (Ýzlanda) - Pyunik (Ermenistan)/Plzen (Çek Cumhuriyeti), Zestafoni (Gürcistan)/Dacia (Moldova) - Sturm Graz (Avusturya)/Videoton (Macaristan), Valletta (Malta)/Ekranas (Litvaya) - Ligfield (Kuzey Ýrlanda)/BATE Borisov (Belarus), Glasgow Rangers (Ýskoçya) - Malmö (Ýsveç)/Torshavn (Norveç). ALMEÝDA BENCÝFA'YI FAVORÝ GÖSTERDÝ BEÞÝKTAÞ'IN Portekizli futbolcusu Hugo Almeida, Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki eþleþmede Benfica'nýn, Trabzonspor'u yenebileceðini söyledi. Portekiz'in Antena 1 televizyonuna açýklama yapan Almeida, "Trabzonspor iyi bir takým ama önemli futbolcularýný sattý. Benfica'nýn geçebileceði bir takým. iyi oynarlarsa Benfica kazanýr" diyerek kendi ülkesinin takýmýný favori gösterdi. Öte yandan kura çekimine katýlan Benfica kulübünün temsilcisi Lourenço Coelho, "Trabzonspor lig þampiyonluðuna çok yakýndý ve Fenerbahçe ile ayný puanda olup þampiyonluðu son anda kaçýrdý. Deðerli bir takým ve rakip i- çin zor bir taraftarý var. Türkiye'ye avantajlý bir durumda gitmek için i- yi hazýrlýklar yapmalýyýz" dedi. Almeida: Benfica kazanýr. Coelho, Benfica'da eksiklerin olmasýndan dolayý endiþe duyduklarýný belirterek, "Tüm kadronun hazýr olmasý hoþumuza giderdi. Elemedeki en büyük zorluluðumuz eksik kadro olacak. Sorunlarýmýzý çözmek için gerekli stratejileri geliþtirmeli ve hazýrlanmalýyýz" ifadesini kullandý. Bursaspor Belarus'tan Gomel'le eþleþti FUTBOLDA UEFA Avrupa Ligi 3. ön e- leme turu kuralarý, Ýsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan baþlayacak Bursaspor, bu turda Belarus'un FC Gomel takýmýyla karþýlaþacak. Kupaya 2. ön eleme turundan katýlan Gaziantepspor ise bu turu geçmesi halinde 3. turda Polonya'nýn Legia Varþova takýmýyla mücadele edecek. Gaziantepspor, oynadýðý 2. tur ilk maçýnda deplasmanda FC Minsk ile 11 berabere kalmýþtý. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme maçlarý 28 Temmuz ve 4 Aðustos'ta oynanacak. Sloven yýldýz oyuncu Jaka Lakoviç Barcelona'da Galatasaray'a geldi. Lakoviç Galatasaray'da 2 yýllýk sözleþme imzaladý BEKO Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray, Ýspanya'nýn Barcelona takýmýndan transfer ettiði Sloven oyuncu Jaka Lakoviç ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçen Lakoviç, daha sonra düzenlenen ve Galatasaray Takýmý Genel Menajeri Ali Türsan'ýn da katýldýðý imza töreninde kendisini 2 yýllýðýna sarýkýrmýzýlý renklere baðlayan sözleþmeye imza attý. Sloven oyuncu, imza töreninde yaptýðý konuþmada, Galatasaray'a geldiði için mutlu olduðunu belirterek, ''Galatasaray'ý daha önceden biliyordum. En üste oynamaya uygun bir yapýsý var. Ben de en üste oynamaya alýþkýn olduðum için Galatasaray'ý tercih ettim'' dedi. Transferi sürecinde Galatasaray Baþantrenörü Oktay Mahmuti ile görüþ alýþveriþinde bulunduðunu dile getiren Lakoviç, ''Kendisini tanýyorum, hedefleri olan birisidir. Onunla birlikte öncelikle THY Avrupa Ligi elemelerini geçeceðimize ve daha sonra çok iyi iþler baþaracaðýmýza inanýyorum. Hedefleri büyük olan bir takýma geldim'' diye konuþtu. Serdar Adalý görevlerini býraktý ÞÝKE soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Beþiktaþ Kulübü Asbaþkaný ve Futbol Komitesi Baþkaný Serdal Adalý, ''Beþiktaþ Kulübünün þahsým üzerinden yýpratýlmasýna engel olmak amacýyla, asbaþkanlýk ve futbol komitesi baþkanlýðý görevlerimden istifa ediyorum'' açýklamasýný yaptý.

15

16 I S I R G A N Kardeþ kavgasýnýn sebebi Bâtýl haktan dâim ürker, korkardý; Tahrip için müthiþ planý vardý. Ýslâm âlemini çökertti böyle: Kardeþi kardeþin baþýna sardý SEYFEDDÝN YAÐMUR ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Alman turistlere abdest ve namaz kýlýnmasýný uygulamalý gösterdiklerini belirten rehber Akif Yýlmaz, turistlerin abdest almaktan büyük keyif aldýklarýný söyledi. : FOTOÐRAF: AA Turistlere uygulamalý namaz KÖY TURUNA ÇIKAN TURÝSTLER, CAMÝNÝN AVLUSUNDA UYGULAMALI ABDEST ALDIK- TAN SONRA CAMÝ ÝÇÝNDE 5 VAKÝT NAMAZIN NASIL KILINDIÐINI YERÝNDE ÖÐRENÝYOR. AN TAL YA'NIN Ma nav gat il çe sin de köy tu ru na çý - kan tu rist ler, ca mi nin av lu sun da uy gu la ma lý ab dest al dýk tan son ra ca mi i çin de 5 va kit na ma zýn na sýl ký - lýn dý ðý ný ye rin de öð re ni yor. Ma nav gat ýn Oy ma pý - nar bel de si i le Til ki ler, De ðir me nö zü, Yay la a lan ve Sýrt köy köy le rin de kül tür, ta rih, ta bi at ve i nanç tu - riz mi ne çý kan tu rist ler bir sa at lik ca mi zi ya re ti i le Ýs lâm di ni hak kýn da bil gi sa hi bi o lu yor. SST Tu - rizm Se ya hat A cen te si tu rist reh be ri A kif Yýl maz, Ma nav gat ta köy tur la rý na çý kar dýk la rý tu rist le ri, köy ca mi le ri ni zi ya ret et ti re rek Ýs lâm di ni hak kýn da bil gi len dir me yap týk la rý ný söy le di. Al man tu rist le re ab dest ve na maz ký lýn ma sý ný uy gu la ma lý gös ter dik - le ri ni be lir ten Yýl maz, tu rist le rin ab dest a lý mý nýn - dan bü yük ke yif al dýk la rý ný kay det ti. ÝS LÂMA KAR ÞI ÖN YAR GI LA RIM YI KIL DI ANTALYA'YA ge tir dik le ri tu rist le ri köy tu ru ön - ce si Ma nav gat Þe la le si ni gez dir dik le ri ni be lir ten Yýl maz, köy tur la rýn da ya ban cý ko nuk la rýn ta bi at i - le baþ ba þa kal ma sý ný sað la dýk la rý ný kay det ti. Yýl - maz, þun la rý söy le di: Köy tur la rý mýz da ca mi le ri - mi zi de zi ya ret e di yo ruz. Ca mi zi ya ret le rin de tu - rist le re þa dýr van da uy gu la ma lý ab dest a lý mý yap - týk tan son ra Ýs lâm di ni i le il gi li Al man ca ve Ýn gi liz - ce 1 sa at bil gi len dir me ya pý yo ruz. Tu rist ler bil gi - len dir me den mem nu ni yet du yu yor. Ço ðu tu rist ha ya týn da ilk de fa köy tur la rý i le ca mi ye gi ri yor. Tu rist le rin so ru la rý ü ze ri ne bil gi len dir me ya pý yo - ruz. Bil me di ði miz ko nu la rý i se din gö rev li le re so ra - rak bil gi len di ri yo ruz. Ab dest a lý mý ve na maz ký lý - mý ný uy gu la ma lý ya pý yo ruz. Tür ki ye ye i kin ci de fa ta ti le gel di ði ni be lir ten Al man diþ he ki mi Pet ra Sims ha ya týn da ilk de fa ca mi ye Ma nav gat ýn bir kö yün de gir di ði ni söy - le di. Ca mi zi ya re ti i le bir lik te Ýs lam di ni ne kar þý ön yar gý la rý nýn yý kýl dý ðý ný be lir ten Sims, þa dýr - van da ab dest a lý mý ný çok be ðen di ði ni i fa de et ti. Ýs lâm di ni ni ya kýn dan ta ný mak i çin Al man ca Kur ân-ý Ke rim sa týn al dý ðý ný be lir ten Sims, Müs lü man la rý ma be di ca mi i çin de ki çi ni dö þe - me le ri ni çok gü zel ve hu zur ve ri ci bul du ðu nu di - le ger tir di. An tal ya / ci han Öðrencilere 27 bin bilgisayar daha daðýtýlacak KO CA E LÝ Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan üc ret siz da ðý tý lan di züs tü bil gi sa yar dan, e ði tim dö ne min de 26 bin 828 öð - ren ci fay da la na cak. Ko ca e li Bü yük þe hir Be le - di ye si nin il köð re tim 6. sý nýf öð ren ci le ri ne üc ret siz di züs tü bil gi sa yar da ðý tý mý ný kap sa - yan pro je si, ü çün cü yý lýn da da bin ler ce öð - ren ci yi gül dü re cek. Be le di ye, Tür ki ye`de bir ilk o lan Bi re Bir Öð ren me Pro je si kap sa - mýn da 3 yýl da top lam 81 bin öð ren ci ye 81 bin bil gi sa yar da ðýt mýþ o la cak. Bu kap sam da bü yük þe hir, bu yýl 26 bin 825 öð ren ci ye lap - top da ðý týl ma sý i çin i ha le ger çek leþ tir di. Bil gi - sa yar la rýn a lý mýy la il gi li Bü yük þe hir Be le di ye - si hiz met bi na sýn da ger çek leþ ti ri len i ha le ye 6 fir ma ka týl dý. Ça lýn ma ya ve ký rýl ma ya kar þý i - ki yýl si gor ta lý o la cak bil gi sa yar lar da ü çün cü þa hýs la ra ve ril me si ni en gel le mek i çin u zak tan ki lit le me ö zel li ði bu lu na cak. Ko ca e li / ci han Ba þa rý lý öð ren ci le re um re ö dü lü AR DE ÞEN A na do lu Ý mam-ha tip Li se si, baþ lat mýþ ol du ðu pro je kap sa mýn da ba þa rý lý öð ren ci le ri ni um re ye gön der di. Ar de þen Ý - mam-ha tip Li se si Me zun la rý ve Men sup la rý Der ne ði (A RÝM DER), o kul i da re si ve ve li le - rin bir a ra ya ge le rek baþ lat týk la rý O kul Ve li El E le Pro je si kap sa mýn da öð re - tim dö ne min de ba þa rý gös te ren öð ren ci ler ö - dü le lâ yýk gö rül dü. O kul bün ye sin de yýl i çe ri - sin de ha dis, tef sir ve si yer, e zan ve Kur ân o - ku ma ya rýþ ma la rýn da bi rin ci o lan lar i le YGS de de re ce ya pan öð ren ci ler, bütün mas - raf la rý ha yýr se ver iþ a dam la rý ta ra fýn dan kar - þý la na rak kut sal top rak la ra gön de ril di. 5 i kýz, 13 ü er kek ol mak ü ze re top lam 18 ba þa rý lý öð ren ci, Ar de þen A na do lu Ý mam-ha tip Li se - si kon fe rans sa lo nun da ya pý lan coþ ku lu u - ður la ma prog ra mý nýn ar dýn dan, öð ret men le - ri ve a i le le riy le ve da la þa rak kut sal yol cu lu ða çýk tý. O kul Mü dü rü Mus ta fa Ça man ka, Ö - dül len dir me nin e ði tim de ki ye ri çok bü yük - tür. He le de bu ö dül len dir me um re i se da ha da fark lý bir an lam ka za nýr. Baþ lat tý ðý mýz bu pro je i le öð ren ci le ri mi zi fark lý bir þe kil de ö - dül len dir mek is te dik. Yav ru la rý mýz la bir lik te Pey gam ber E fen di miz in (asm) ya þa dý ðý kut - sal me kân lar da bu lu na ca ðýz. Öð ren ci le ri mi ze bu im kâ ný ta ný yan fe da kâr Ar de þen es na fý na þük ran la rý mý su nu yo rum de di. Ri ze / ci han

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr. As ga rî üc ret. bile al týn da

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr. As ga rî üc ret. bile al týn da SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜRESÝ DOLANLAR YENÝSÝYLE DEÐÝÞTÝRÝLECEK ESKÝ PASAPORTLARA SINIRLAMA GELÝYOR Ha be ri say fa 3 te Erzurum u heyecan sardý/ 6 DA DÖRT YAÞINDA, BÝR YILDIR SEMA YAPIYOR DÜNYANIN EN KÜÇÜK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı