AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr da 7. Kolorordu Komutanlýðý nda düzenlenen askerî törenden sonra memleketlerine gönderildi. Þehitler memleketlerinde kýlýnacak cenaze namazýndan sonra topraða verilecek. FO TOÐ RAF: A A KAR ÞILIKLI BA RIÞ ME SAJ LA RI NIN VE RÝL DÝ ÐÝ, SÝ YA SÎ PAR TÝ LER A RA SI UZ LAÞ MA A RA YIÞ LA RININ HIZ LAN DI ÐI BÝR OR TAM DA 13 ÞE HÝT VER DÝ ÐÝ MÝZ DÝYAR BA KIR -SÝL VAN DA KÝ TE RÖR SAL DI RISI TÜR KÝ YE YÝ BÝR KEZ DA HA YA SA BOÐ DU. ÞEHÝTLERÝMÝZ Uzm. J. I. Kad. Çvþ. Gökhan Yýldýrým (Adana Ceyhan), J. Uzm. Çvþ. Mustafa Güney (Adana-Yüreðir) J. Uzm. Onb. Fahrettin Aksu (Hatay / Kýrýkhan ) J. Komd. Çvþ. Mehmet Kaz (Gaziantep-Nizip) J. Komd. Çvþ. Emrah Eker (Giresun-Dereli) J. Komd. Çvþ. Necmettin Torun (Samsun-Alaçam) J. Komd. Çvþ. Ufuk Bayarý (Konya) J. Komd. Çvþ. Noyan Aydýn (Zonguldak-Ereðli) J. Komd. Onb. Aykut Delimehmetoðlu (Bursa-Ýnegöl) J. Komd. Er. Barýþ Çiçekdaðý (Gaziantep) J. Komd. Er. Vefa Çelik (Aðrý) J. Komd. Er. Ethem Okkay (Þanlýurfa-Payamlý) J. Komd. Er. Gökhan Kaplan (Tekirdað-Þarköy) TÜSÝAD: UZLAÞMA ORTAMINA DARBE uha be ri sayfa 5 te 46 þehirde þehitler için protesto eylemi uha be ri sayfa 4 te Demokrat Özerlik soruþturmasý uha be ri sayfa 4 te Yeni anayasa deðerlerimizle uyumlu olmalý uha be ri sayfa 5 te Arjantin de darbecilere ömür boyu hapis cezasý uha be ri sayfa 7 te FO TOÐ RAF: A A ATEÞ DÜÞTÜÐÜ YERÝ YAKTI, TERÖRE LÂNET AÐITLARA KARIÞTI u Di yar ba kýr-sil van'da, ka çý rý lan as ker le ri bul mak i çin dü zen le nen o pe ras yon dan dö - ner ken uð ra dýk la rý bom ba lý sal dý rý da þe hit dü þen as ker ler Tür ki ye'yi ya sa boð du. Ev lât - la rý nýn þe ha det ha ber le ri ni a lan ya kýn la rý i se göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý. Sam sun'dan A da na'ya, Te kir dað'dan Að rý'ya ka dar ge niþ bir coð raf ya ya ya yý lan me kân la ra a teþ düþ - tü. Þe hit ler den Pi ya de Ko man do Ça vuþ U fuk Ba þa rý nýn ba ba sý ko mu tan la rý suç la dý. Þe - hit ba ba sý Ýsa Ba þa rý, Ka me ra lar la tes bit e di len PKK'lý la rýn ü ze ri ne da var sü rer gi bi as - ker le ri sürüp, onlar kýr dýr ma nýn se be bi ba þýn da ki ko mu tan lar dýr. de di. TÖREN SIRASINDA ÞEHÝT YAKINLARI GÖZYAÞLARINA BOÐULDU u Sil van da ki ha in sal dý rý da ve fat e den 13 þe hit i çin Di yar ba kýr'da ki 7. Ko lor du Ko mu tan lý - ðý'nda as ke rî tö ren dü zen len di. Tö re ne, Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu - ta ný Or ge ne ral Er dal Cey la noð lu, Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge ne ral Nec det Ö zel ka - týl dý. Þe hit le rin na aþ la rý nýn ka ta fal ka ko nul ma sý i le baþ la yan tö ren de, þe hit le rin öz geç miþ - le ri o ku nur ken ba zý þe hit ya kýn la rý göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý. Ha be ri say fa 4 te Yangýn bilmecesi u13 þehitle ilgili açýklama yapan Genelkurmay Baþkanlýðý, teröristlerce atýlan bombalarýn çatýþmanýn yaþandýðý ormanlýk alanda yangýna yol açtýðýný belirtirken, terör örgütüne yakýn bir haber ajansý askerlerin, bölgenin helikopterlerden atýlan bombalarla yanlýþlýkla bombalanmasý sonucu öldüklerini iddia etti. Ýddialarýn bilinmesi ölenleri geri getirmez uýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ise, saldýrý sýrasýnda yangýnýn nasýl çýktýðýna iliþkin iddialarýn sorulmasý üzerine yangýnýn sebeplerinin bilinmesinin yangýnda vefat eden askerleri geri getiremeyeceðini söyledi. Te rö rün he de fi, birliðimiz u Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Di yar ba kýr da 13 as ke rin þe hit ol du ðu te rör sal dý rý sý i le il gi li, Tür ki ye nin bü yü me si ne en gel ol - mak için di re nen le rin ar týk i yi ce fark e dil me si ge rek ti ði ni be lir te - rek, Ni ye ti ni boz muþ la ra i yi ni yet le yak laþ ma nýn yan lýþ ol du ðu nu gör me miz ge re ki yor de di. Ha be ri sayfa 4 te Cevap bekleyen sorular uþehit düþen 13 askerimiz i çin te rö re lâ net ya ðar ken, o la yýn za man - la ma sý ve o luþ þek li ko nu sun da ki so ru lar ce vap bek li yor. Ça týþ ma nýn, AKP ve BDP he yet le ri nin uz laþ ma i çin gö rüþ me ler yap tý ðý bir sý ra da ve tu tuk lu ge ne ral le rin du rum la rý nýn ko nu þul du ðu YAÞ la il gi li üç lü zir ve es na sýn da vu ku bul ma sý dik kat ler den kaç ma dý. Yi ne, sal dý rý nýn, Ab dul lah Ö ca lan ýn Dev letle an laþ tým de dik ten bir sü re sonra ger - çek leþ me si de il ginç bir za man la ma o la rak de ðer len di ril di. Gül den demokrasiye vurgu, teröre lânet ucum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Tür ki ye nin ge liþ - me si, de mok ra si mi zin ol gun laþ ma sý ve so run la rýn a - þýl ma sý ko nu sun da gös te ri len i yi ni yet li gay ret ler, te - rör ör gü tü nü ra hat sýz et mek te dir.. Tür ki ye, de mok ra - si den, hu kuk tan ve kar deþ lik ten as la ta viz ver me - den, te rö rün de, o nun ge ri sin de ki güç le rin de üs te - sin den gel me yi ba þa ra cak týr de di. Ha be ri sayfa 5 te STK lardan ortak tepki ute rör sal dý rý sý na Mar din de ki si vil top lum kuruluþlarý ve ka na at ön der le ri de tep ki gös ter di. Tür ki ye nin nor - mal leþ me sü re ci ve ye ni a na ya sa de ði þik li ði nin gün - dem de ol du ðu bir dö nem de böy le ha in bir sal dý rý nýn dü zen len me si ül ke nin hu zu ru nu ve is tik ra rý ný boz ma - ya yö ne lik ol du ðu na dik kat çe ken si vil top lum kuruluþlarý ve ka na at ön der le ri, bu sal dý rý nýn ar ka sýn da ki ka ran lýk güç le rin ha in plan la rý nýn mil le tin bir lik ve be - ra ber li ði i le bo zu la ca ðý ný i fa de et ti. Ha be ri sayfa 5 te HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. ISSN

2 2 Y LÂHÝKA Yetimlerin mallarýný haksýz olarak yiyenler, muhakkak ki karýnlarýna ateþ dolduruyorlar. Onlar yakýnda Cehennemin alevli ateþine girecekler. Nisâ Sûresi: 10 / Âyet-i Kerime Meâli Terörün yegâne çaresi, Ýslâmýn hakikatleridir Beþeriyeti dehþetli sadmelere uðratan, tehdit eden, anarþiliðin, ifsat ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak Ýlâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i Ýslâmiyettir. B eþeriyeti dehþetli sadmelere uðratan, tehdit eden, anarþiliðin, ifsat ve tahribin, yegâne çaresi ancak ve ancak Ýlâhî, semâvî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i Ýslâmiyettir. Risâle-i Nur, hakikat-i Ýslâmiye ve Kur âniyeyi müsbet ve müdellel bir þekilde insanlýðýn nazar-ý tahkikine arz ve ifade etmektedir. Barla Lâhikasý, s. 9 Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmadýðý halde, kat î bilsinler ki, bu memlekette, bu asýrda, milleti anarþilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak yegâne çaresi, Risâle-i Nur un esâsâtýdýr. Kastamonu Lâhikasý, s. 99 Hem hükümet, bu millet ve vatanýn hayat-ý dünyevîyesine ve siyâsîyesine ve uhrevîyesine pekçok faydasý bulunan bu Kur ân lemeâtlarýna ve Kur ân dellâlý olan Risâle-i Nur a, deðil iliþmek, belki tamamýyla terviç ve neþrine çalýþmalarý elzemdir ki, geçen dehþetli günahlara keffâret ve gelecek þiddetli belâlara ve anarþîliðe karþý bir set olabilsin. Sözler, s anarþistliðin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehþetli çalýþmasýna karþý, Risâle-i Nur ve þakirtleri, iman-ý tahkikî kuvvetiyle bu vatanýn her tarafýnda o müthiþ ifsadý durduruyor ve kýrýyor, emniyeti ve âsâyiþi temine çalýþýyor. Lem alar, s. 260 Risâle-i Nur, mânevî tahribata ve anarþilik ve bolþevizm, tabiiyyun ve maddiyyunluða ve þükûk ve þübehata ve küfr-ü mutlaka karþý bin sedd-i Kur ânî hizmetini bihakkýn ifa etmesiyle, bu vataný bu tehlikeli dünya fýrtýnasý içinde muhafazaya bir vesile olduðu ve bir sadaka-i makbule hükmüne geçip ikinci Harb-i Umumînin belâsýna ve baþka memleketlerde vuku bulan belâlarýn bu memlekete girmesine mümânaatla mânevî bir siper teþkil ettiði bedahetle âþikâr olmuþtur. Emirdað Lâhikasý, s. 399 Risâle-i Nur, beþeri anarþistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduðu gibi, Ýslâmýn iki kahraman kardeþi olan Türk ve Arabý birleþtirmeye, bu Kur ân ýn kanun-u esasîlerini neþretmeye vesile olduðunu düþmanlar da tasdik ediyorlar. Emirdað Lâhikasý, s. 458 LÛGATÇE: sadme: Darbe, yýkýcý müdahaleler. hakikat-i Ýslâmiye ve Kur âniye: Kur ân ve Ýslâm hakikati. müdellel: Delilli, ispatlý. nazar-ý tahkik: Araþtýrýcý, tahkik edici bakýþ. tereddî ve tedennî-i mutlaka: Mutlak bir alçalma ve gerileme. hayat-ý dünyevîye ve siyâsîye ve uhrevîye: A- hiret, siyaset ve dünya hayatý. lemeât: Lemalar, parýltýlar. dellâl: Ýlân edici. terviç: Revaç verme, deðerini arttýrma. iman-ý tahkikî: Ýnandýðý þeylerin aslýný, esasýný bilerek inanma. bolþevizm: Hürriyet adýna bütün insanî deðerleri tahribe yönelerek, hiçbir kanun, ölçü, deðer tanýmaksýzýn sosyalist hedeflere varmayý benimseyen görüþ. tabiiyyun: Tabiatçýlar. Natüralistler. maddiyyunluk: Herþeyi madde ile deðerlendiren, sadece maddeye istinad eden, ruhâniyatý ve mâneviyatý inkâr e- denlerin mesleði, materyalistlik. þükûk: Þekler, þüpheler. þübehat: Þüpheler. küfr-ü mutlak: Hiçbir imanî hükmü, delili, hakikatý kabul etmeme, kesin ve tam bir inkâr. kanun-u esasî: Ana prensipler, ana esaslar, ana kanun. Risâle-i Nur Talebeleri insanlýðýn kalitesini yükseltiyor isâle-i Nur un neþrettiði hakikatleri Rdaha derinden kavrama ihtiyacý gün geçtikçe daha da kendini hissettiriyor. Hadiselerin boðuculuðu, günahlarýn cazibedarlýðý, manevî hastalýklarýn kalpleri yaralamasý insanýn iman dairesinden, kulluktan ve hatta insaniyetten hýzla uzaklaþmasýný netice veriyor. Ýnsan böyle bir zamanda aklýnýn, kalbinin ve zevklerinin selimiyetini kaybediyor. Hadiseler karþýsýndaki olmasý gereken duruþunu bilemiyor, neye, ne kadar tepki vereceðini, kalbine yerleþenlere muhabbet ölçüsünü, dünyalýklarýn kalbindeki hak ettiði yeri belirleyememesi gibi nice mütehayyir, þaþkýn, ferasetsiz tavýrlar ile ruhlar, akýl ve kalpler yaralanýyor. Ýþte böyle bir asýrda insan, insanlýktan çýkma ile insan olma yol ayýrýmýna geliyor ve kendisine rehber olacak, ýþýk tutacak, i- man kazandýracak, mevcut imaný tahkikleþtirecek, hadiselerin mülk ve melekût cihetlerini okutacak, enfüsî tefekkür yaptýracak, aklýný ve kalbini daðýtýp divane ve manevî dinsiz olmasýný engelleyecek hakikatlere ihtiyaç duyuyor. Hakikî insan olmak, ancak Ýslâmiyeti yaþamakla mümkündür. Bu yüzden iyi bir insan olmak, iyi bir kul olmak, iyi bir ümmet ve iyi bir talebe olmak için bu asrýn Kur ân kaynaklý Risâle-i Nur eserlerini ciddiyetle o- kumak, derinleþmek, kelimelerin ve kavramlarýn dünyasýna nüfuz etmek gerekecektir. Risâle-i Nur eserlerinden tam istifade etmek için, okurken hem sistematik bir analize tabi tutmak, hem de hakikatleri derin boyutlarýyla kavramak lâzýmdýr. Bu eserlerden feyz alarak okumak, kiþinin iman, ihlâs ve niyeti ile alâkalý olduðu kadar, ayný zamanda Allah ýn bir lütfu ve inayetiyle olacaktýr. Ýþte bizler, hem Allah ýn lütfuna mazhar olmak niyeti, hem de Risâle-i Nur hakikatlerinde derinleþme gayreti ile her yaz olduðu gibi, bu yaz da Yalova da bir okuma programý tertipledik. O- tuza yakýn genç bayan kardeþimizle Yalovalý kardeþlerin dâveti üzerine, bu yýl da Üstadýn ilk dönem eserlerini o- kumayý hedefledik. Konulu ve ihtisaslaþmayý saðlayacak bir düzenlemeyle planladýðýmýz okuma programlarýnda geçen sene, Kader mevzuu üzerinde yoðunlaþmýþtýk. Bu sene de cumhuriyet tarihi, meþrûtiyetle baþlayan demokrasi tarihimiz, bu süreçte yapýlan darbeler vs. üzerinde daha çok sosyolojik okumalar ve mütalâalar yaptýk. Yine her zamanki gibi, ihlâs, uhuvvet, tesettür, desise-i þeytaniye konulu talebe derslerimiz de devam etti. Lise ve üniversite talebelerinden oluþan genç grubumuzla yaptýðýmýz dersler ciddî anlamda ilmî bir sohbet tarzýnda geçti. Gençlerin hem iman gündemli olmasý, hem de geliþen dünyadan haberdar olmalarý, tarihe olan ilgileri, sorduklarý seviyesi çok yüksek sorularý, katkýlarý, malûmatlarý geleceðe dair ümitlerimizi daha da arttýrdý ve bizi þevklendirdi. Evet, Risâle-i Nur eserleri, baþka eserler gibi, baþka tarîkler gibi deðildir. Bu eserler, baþkalarýnýn (hoca, þeyh, mürþid, öðretmen) sunduðu hazýr bir meyve deðil, bizzat kiþinin kendisiyle ilgilenen ve kiþinin de kendisinin ilgisi ile pencerelerini, satýrlarýný, meyvelerini, feyizlerini açan bir eserdir. Ýhlâs, samimiyet ve gayretle ancak istifade e- dilir. Bu yüzden okuma programlarý, belki de bir yýlda alýnacak feyiz, lezzet ve keþfiyatý kýsa sürede verebilecek yoðunlaþtýrýlmýþ ve bu niyetle tertiplenmiþ programlardýr. Risâle-i Nur satýrlarýnýn önünde diz çökmek, gayret ve çaba sarf etmek niyetiyle yola çýkýlan bu programlarda kalben, ruhen, aklen ciddî bir yenilenme, tedavi, inkiþaf halleri yaþanmaktadýr. Zaten kendisine özel vakitler ayýrmadan, ciddî çalýþmadan baþkalarýnýn aðzýndan duyulanlarla yetinilmeyen bu eserler için vakit tahsis etmek zorunludur. Okuma programlarý, yenilenme, þevk ve gayrete gelme, muhasebe yapma programlarýdýr. Zübeyir Aðabeyin þu ihtarý dikkat çekicidir: Hizmet hizmet derken, þahsî dersini unutanýn hizmeti muvakkat o- lur. Ýþte kiþinin her gün dersini tazelemesi ile ancak hizmet devam edebilir ve istikamette olunabilir. Aksi halde insan karþýlaþtýðý o- lumsuzluklarla önce þevkini kaybeder, sonra ihlâsýný, sonra da hizmetini kaybedebilmektedir. Bu yüzden tahribe karþý sürekli bir tamirat vazifesi gören bu dersleri her fýrsatta okumak ve hayatýn koþuþturmalarý içinde bu e- serleri okumak için fýrsatlar açmak ve zaman ayýrmak gerekecektir. Risâle-i Nur okuma programlarý, belki de dünyanýn hiçbir yerinde olmayan baþka meslek ve tariklerde pek rastlanmayan ve ehl-i dünyanýn entelektüel aydýn kesiminin dahi keþfedemediði fýtrî bir eðitim programýdýr. Nur Talebelerinin fýtrî bir oluþumla, bir araya gelerek, tefekkürî ortamlarda yaptýðý bu okuma faaliyetleri onlara yüksek bir ruh, entelektüel bir kiþilik ve birikim kazandýrmaktadýr. Nur Talebelerinin hadiseler karþýsýnda yaptýklarý yorumlar ve duruþlarý, kendilerinin ve zamanýn malûmat yýðýnlarýnýn neticesi olan yaklaþýmlar deðil, Kur ân ýn derinliklerinden Risâle-i Nur un keþfettiði imanî hakikatler olduðu için, oldukça o- rijinal, isabetli ve dikkat çekicidir. Ayrýca, bu tür programlar, katýlan genç kardeþlere, cemaat þuurunun kazandýrýlmasý ve aidiyet psikolojilerini tatmin etmeleri açýsýndan da faydalýdýr. Beraberce yapýlan marifet talimleri, hakikatlerin bir çok yönünü keþfetmeyi netice verdiði gibi, talebelerin kuvve-i maneviyesini arttýrmakta ve manevî bir destek oluþturmaktadýr. Farklý statü, kiþilik ve kültürde yetiþen gençlerin bir araya geldiði ve beraber on-on beþ gün geçirdiði, ayný ortamý paylaþtýðý bu programlar, sosyal olarak da kiþiyi geliþtiren, farklý görüþ, düþünce ve bakýþ açýlarýný görmeyi, kabullenip saygý duymayý ve iletiþimi, sosyal becerileri geliþtiren ortamlardýr. Bu programlarýn genç dünyasýna bir baþka katkýsý da, ileride hatýrlayacaklarý, zihinlerinde güzel hatýralar oluþturan izlenimler býrakmasýdýr. Öncelikle yazýn, gaflet zamanýnda bize böyle bir ulvî meþguliyet, esmâ talimi, tefekkür penceresi, ilmi mütalâalar açan Rabbimize þükrediyoruz. Sonra da bu okuma programlarýna maddî ve manevî desteði bulunan kardeþlerimize teþekkür e- diyor, kâinatýn bütün muazzam mesailinden daha önemli olan Nurlarýn okunmasýna, anlaþýlmasýna ve yaþanmasýna vesile olan Urfalý, Yalovalý ve Ýstanbullu kardeþlerimize ayrý ayrý duâlarýmýzý iletiyoruz. Aldanarak maðrur olma Aldanarak maðrur olma, Bu âlemde misafirsin. Ýstersen de bin yýl yaþa, Günü gelince yolcusun. Maðrur olanlar aldanýr, Þu dünya-yý deniyyede... Çok piþmanlýk duyacaklar Ahiret denen âlemde Tarih boyu hep yaþamýþ, Kibri, gururu olanlar. Yarýn derece alacak: Tevazu ehli olanlar Neye güvenerek gurur eylersin? Bilmez misin sonudur kara toprak. Ýbretle afaka, enfüse bir bak. Ne maðrurlar yutmuþ þu kara toprak. ALÝ SANDIKÇIOÐLU

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Þaban 1432 Rumî: 3 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Polis demokrasiden yana POLÝS adaylarýnýn büyük çoðunluðunun, o- lumlu bir demokrasi algýsýna sahip olduðu ortaya çýktý. Kafkas Üniversitesi Öðretim Ü- yesi Yrd. Doç. Özden Demir ile Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araþtýrma Görevlisi Sibel Güzel Yüce tarafýndan yapýlan bir araþtýrma kapsamýnda, polis a- daylarýnýn demokrasi kavramýný nasýl algýladýklarý ve bu kavramla ilgili mevcut algýlamalarýnda hangi kaynaklarýn etkili olduðunu belirlemek amacýyla anket düzenlendi. Adana Kemal Serhadlý Polis Meslek Yüksek O- kulu 2. sýnýf öðrencisi 192 kiþiye yönelik yapýlan ankette, polis adaylarýnýn demokrasi algýlarýný tesbit etmek için metaforlar (benzetme) kullanýldý. Anket formunun ilk kýsmýnda, araþtýrmaya katýlan polis adaylarýnýn her birinden demokrasi kavramýna iliþkin sahip olduklarý metaforlarý ortaya çýkarmak amacýyla demokrasi gibidir, çünkü... cümlesinin tamamlanmasý istenirken, i- kinci kýsmýnda ise metaforlarý oluþtururken etkilendikleri kaynaklarý belirtmeleri amacýyla açýk uçlu sorular yöneltildi. Polis Bilimleri Dergisi nde yayýmlanan araþtýrma sonuçlarýna göre, polis adaylarý en fazla metaforu özgürlük anlayýþý olarak demokrasi kategorisinde üretti, en az metaforu i- se barýþ aracý olarak demokrasi kategorisinde deðerlendirdi. Polis adaylarýnýn çoðu, metafor ve metaforla ilgili açýklamalarýnda, demokrasi kavramýnýn özgürlük, deðiþim, geliþme, süreç, çeþitlilik, eþitlik, iþbirliði, denge ve sistem gibi ayýrt edici ö- zelliklerine deðinirken, polis adaylarýnýn çok azýnýn ise demokrasinin karar verme, seçim ve katýlým gibi ayýrt edici özelliklerinden bahsettiði görüldü. Demokrasi kavramýna iliþkin üretilen metafor ve gerekçelere göre, polis adaylarýnýn yüzde sýnýn olumlu, yüzde lük bir kýsmýnýn ise olumsuz bir demokrasi algýsýna sahip olduklarý ortaya çýktý. EN ÇOK MEDYA ETKÝLÝYOR Araþtýrmada, ayrýca polis adaylarýnýn demokrasi algýsýný etkileyen faktörlere de ulaþýldý. Polis adaylarýnýn demokrasi algýsýný en çok etkileyen faktörün, yüzde oranýyla kitle iletiþim araçlarý olduðu belirlenirken, sosyal çevre ve toplumun yüzde ve kitaplarýn yüzde etkiye sahip olduðu ortaya çýktý. Ankara / aa Kýyýmýn hesap günü Aþaðýdaki satýrlar, gazetemiz sayfalarýnda zaman zaman kýsa yazýlarýný okuduðumuz genç kabiliyetlerden Esra Nur Cinali ye ait. Aslýnda bu yazýyý da öncekiler gibi ayrý bir köþede yayýnlayabilirdik. Ama doðrudan bu köþeyle ilgili olduðu için buraya almayý uygun bulduk. Yýllar önce köþemizde çýkan ve daha sonra Bu Bayrak Ýnmez kitabýmýza da koyduðumuz bir yazýmýzdan (s. 87-8) yola çýkan Esra Nur, o yazýdaki mesajla bugün yaþanan geliþmeler ve gelinen nokta arasýnda irtibat kurmuþ. Ýlgi, dikkat ve hassasiyeti için tebrik ve teþekkür ediyor ve ilginç yazýsýný sizlerle paylaþýyorum. Dokuz buçuk yýl önceki bir temennînin, hatta ihtiyacýn yazýsýdýr bu. Kâzým Güleçyüz Aðabeyimizin tarihli Kýyýmýn hesabý adlý yazýsýnýn cevabýdýr kendimce. 11 yaþýndaydým o senelerde. Vatanýmýzda yapýlan kýyýmlardan habersizdim elbette. Aðabeylerimizin bize býraktýklarý yazýlardan okuyorum, anlamaya çalýþýyorum olaylarý. Okudukça bu da olmaz diyorum, bu da olmaz... Neler yaþamýþ büyükler ve belki hâlâ yaþanýyor bu tarz olaylar. Miras olarak bunu mu býrakmak isterdiler bize diyorum kendi kendime ya da kendi vatanlarýnda böyle garip mi olmak istediler? Hayýr, biz garip deðiliz diyorsunuz, biliyorum. Mü'min hiçbir zaman garip kalmaz. Bilir ki, yapýlan zulümler bu dünyada olmasa bile mahkeme-i kübrada mutlaka karþýlýðýný bulur. Tüm dünya ona küsse ne ehemmiyeti var, öyle deðil mi? Rabbi razý olsa ona o yeter! Evet, iþte tam da bunun içindi çekilen onca sýkýntý. Rabbimiz razý olsun diye, hak söz susmasýn diye, susturulamasýn diye! Yalnýz býrakmak, yok saymak ve daha onlarca yöntem... Ama iþte buradayýz... Yazarlarýmýza çektirilen onlarca sýkýntýlara inat, onlarca fahrî yazarla buradayýz Kâzým Abinin deyimiyle. Üstadýmýz yýllar önce Nur tohumlarý ekmiþ bu vatana; o tohumlar þimdi denizaþýrý ülkelerde de neþvünema buluyor. Onun talebeleri demokrasi tohumlarý ekmiþ, ben yaþtakiler o tohumlarýn topraktan ilk çýkardýðý yapraklarý izliyor. Diðerleri mi? Kâzým Abi Hukuk ve adaletin size de lâzým olacaðý günler uzak deðil demiþ. Sanýrým o günleri yaþýyoruz þu günlerde. Hukuk kurallarýný hukuksuzluklarýna alet edenlerin kývranýþlarýný görüyoruz. Bu vatana verdikleri zararlarý içimiz yana yana izlerken, hastane o- dalarýna, kanunlarýn gediklerine sýðýnanlarýn bir an önce hakkýyla yargýlanmasý duâlarýný ediyoruz. Asýl hesaplaþma mahkeme-i kübrada Esra Nur un yazýsýný tamamlar mahiyette bazý bilgileri de isim vermeden kýsaca aktaracak olursak: Gerçekten o dönemde Yeni Asya nýn üzerine gelen hakim, savcý ve kamu görevlilerinin hepsi bir þekilde tokat yedi. Ýçlerinde, yüz kýzartýcý skandallarla ve tenzilen baþka görevlere atananlar da oldu, uyuþturucu ve mafya çeteleriyle menfaat iliþkilerine girmekle suçlanarak yaptýrým uygulananlar da. Kritik dâvâlarda yanlýþ kararlar vermekle eleþtirilerek ciddî itibar ve prestij kaybýna uðrayanlar da oldu, Yeni Asya ya karþý açtýklarý dâvâlarda kazandýrýldýklarý haksýz tazminatlarý alamadan ya kendileri veya çok yakýn aile fertleri öbür tarafa göçenler de. Böylece, zulüm ve haksýzlýklarýn bu dünyada dahi cezasýz kalmadýðýný bu ibret dolu örneklerde bizler de defaatle görmüþ olduk. Üstelik bunlarýn çoðu bugünlere gelmeden, çok daha erken tarihlerde gerçekleþti. Þimdilerde olup bitenler ise, ya o zamanki haksýzlýklarda üstlenilen perde gerisi rollerin, ya da sonraki süreçte yapýlan yeni zulümlerin karþýlýðý olarak yaþanýyor olmalý. Bunlar, o yapýlanlarýn daha bu dünyada iken getirdiði sonuçlara örnekler. Ýþin bir de öteki âleme bakan boyutu var ki, onu da tarih ve Mahkeme-i kübra baþlýklý yazýmýzýn sonunda þöyle ifade etmiþiz: Bu dünyanýn bir de ötesi var; ahiret ve mahkeme-i kübra var. Ve asýl hesaplaþma, o müthiþ hesap gününde olacak.

4 4 Y HABER Demokrasiye vurgu, teröre lânet Kanlar da, sözler de yerde kalýyor Diyarbakýr Silvan da Perþembe günü meydana gelen terör saldýrýsý, ülkemizin terör belâsýndan kurtulmak için yapacak çok i- þi olduðunu bir defa daha gösterdi. 13 askerimizin þehit olduðu kanlý saldýrýnýn ayrýntýlarýný bilemiyoruz, ama bildiðimiz bir þey varsa o da; terör konusunda rehavete kapýlmamak gerektiðidir. Aslýnda bu konuda söylenmeyen söz kalmamýþ gibidir. Hemen her terör saldýrýsýndan sonra yapýlan resmî açýklamalarda ve yapýlan yorumlarda terörün bir an önce bitirileceði ifade edilir. Çeyrek a- sýrdýr þahit olduðumuz þey, sadece kanlarýn deðil, sözlerin de yerine getirilemeyerek yerde kaldýðýdýr. Akan kanýn durmasý ve terörün sona ermesi, cârî açýðýn bertaraf edilmesi ya da ihracatýn artmasýndan çok daha önemlidir. Çünkü maddî imkânlarýn sýnýrlý olmasý ve fakirlik gibi problemler bir þekilde aþýlýr; ama terör çok farklý bir musîbet. Hem nerede ve nasýl geleceði belli olmuyor, hem de terör meydaný nda çok sayýda oyuncu var. Terörü sadece içeride alýnan tedbirlerle bitirmek de kolay deðil. Çeþitli menfaat iliþkileri dolayýsýyla dýþ etkilerin devre dýþý býrakýlabilmesi de çok önemli. Kanlý terör saldýrýsýnýn zamanlamasý da ayrýca dikkat çekici. Sanki gizli bir el (yoksa gizli deðil mi?) Terör belâsýný geride býraktýk kanaati hasýl oluyorken yeni saldýrýlar düzenliyor. Silvan kýrsalý ndaki bu saldýrýnýn kamuoyunca duyulmasý da biraz gecikti mi? Açýklamalar doðru ise, terör saldýrýsýnýn yaþanmasýnýn üzerinden yaklaþýk olarak 3 saat geçtikten sonra bu katliâm duyuldu. Vatandaþýn geç duymasý çok önemli olmayabilir, ama idarecilerimiz vaktinde duyabildi mi? Türkiye nin hiçbir problemi yok muþ gibi davrananlar bu saldýrýlardan ibret ve ders almalý. Ayný zamanda terörün kalýcý olarak sona erdirilebilmesi için yapýlacak çalýþmalarý liste nin en ön sýralarýna yazmak gerekir. Geçici rahatlamalar, ateþkes ilâný gibi sun î çareler kanlý terörü sona erdirmeye yetmez. Su uyur, terörist uyumaz anlayýþýyla her an dikkatli olmak icap ediyor. Tabiî ki bu ifadelerden yakalým, yýkalým anlayýþý çýkmaz, çýkmamalý. Zaten öyle bir anlayýþ çare o- labilseydi, terör bugünkü noktaya gelmezdi. Bu noktada, geçmiþte yapýlan yanlýþlarý tekrar etmenin de bir anlamý yok. Aksine, geçmiþte yapýlan yanlýþlardan ibret ve ders alýp yeni bir anlayýþla bu mücadeleyi yapmak gerekir. Çok tekrarlanan, fakat nedense tam anlamýyla uygulama imkâný bulunamayan bir teklif var: Terörle mücadeleyi profesyonel askerler yapsýn. Görüldüðü kadarýyla zorunlu asker lerle bu mücadelede baþarýlý olmak mümkün olmuyor. Geçmiþte bunun örnekleri de yaþandý. Terör örgütleri düzenli hareket eden ordu lar deðil. O halde düþman ýn silâhýyla silâhlanmak gerekmez mi? Az ve öz, ama teröre karþý mümkün olan her türlü eðitimi almýþ askerlerle bu mücadelenin yapýlmasý þarttýr. Elbette teröre karþý mücadele denince akla sadece silâh ýn gelmesi de doðru deðil. O da lâzým, ama öncesinde terörü besleyen sosyal ve siyasî þartlarýn ele alýnmasý, terörü besleyen ve büyüten hastalýklarýn acilen tedavi edilmesi lâzým. Aksi halde Allah korusun aðýr bedeller ödemeye devam ederiz. Bu vesile ile þehitlerimize Allah tan (cc) rahmet diler, ailelerine de baþsaðlýðý temennî ederiz. Mevlâm sabýrlar ihsan etsin. Âmin. Ýçiþleri Bakaný Þahin: Terörün hedefi, Türkiye ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, Diyarbakýr da 13 askerin þehit olduðu terör saldýrýsý ile ilgili, Türkiye nin büyümesine engel olmak istemekte direnenlerin artýk iyice fark edilmesi gerektiðini belirterek, Niyetini bozmuþlara iyi niyetle yaklaþmanýn yanlýþ olduðunu görmemiz gerekiyor dedi. Þahin, þehitler için düzenlenen cenaze törenine katýlmak için gittiði Diyarbakýr a hareketinden önce Esenboða Havalimaný nda yaptýðý açýklamada acýlarýnýn büyük olduðunu belirtti. Þahin, þunlarý söyledi: Ama bugün bunlarý uzun uzadýya i- fade etmenin bir fayda saðlamadýðýný biliyorum. Bugün herþeyden önce saðduyu günü, basiretli olma günü. Ama sadece bugün deðil, her gün böyle olmak gerekiyor. Ama bir þey daha gerekiyor. Türkiye nin büyümesine engel olmak istemekte direnenleri artýk iyice fark etmemiz gerekiyor. Vurmak için yola çýkmýþlara dur demek yerine baþka bir þey geliþtirmek gerekiyor. Niyetini bozmuþlara iyi niyetle yaklaþmanýn yanlýþ olduðunu görmemiz gerekiyor. Tüm bunlar görülecek. Þahin, saldýrý sýrasýnda yangýnýn nasýl çýktýðýna i- liþkin iddialarýn hatýrlatýlmasý üzerine yangýnýn sebeplerinin bilinmesinin yangýnda hayatýný kaybeden askerleri geri getiremeyeceðini söyledi. Yangýnýn birkaç nedenle çýkmýþ olabileceðini belirten Þahin, Yangýn, ya ateþle çýkar, ya bombayla çýkar, ya roketle çýkar, ya benzinle çýkar. Netice itibariyle yanmýþtýr, yakýlmýþtýr. Sebebini araþtýrmak, sebebini söylemek bir þey ifade etmiyor dedi. Þahin, yangýnýn çýkýþ nedeniyle ilgili a- raþtýrma yaptýklarýný bildirdi. Ankara / aa DÝYARBAKIR'IN Silvan ilçesinde pusu kurularak, 13 askerin þehit edilmsine siyasiyelerin tepkisi sert oldu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner ile görüþüp bilgi alarak yaptýðý açýklamada, Türkiye nin geliþmesi, demokrasimizin olgunlaþmasý ve sorunlarýn aþýlmasý konusunda gösterilen iyi niyetli gayretler, terör örgütünü rahatsýz etmektedir. Ancak, kan dökerek, insanlara acý yaþatarak amacýna ulaþacaðýný düþünenler, büyük bir gafletin içine düþtüklerini mutlaka anlayacaklardýr. Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeþlikten asla taviz vermeden, terörün de, onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelmeyi baþaracaktýr dedi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül, cuma namazýný kýldýðý Bebek Camisi nden çýkýþýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný üzerine Þunu terör örgütünün de bütün dünyanýn da çok iyi bilmesi gerekir ki; devletimiz, asla tehditlere, þantajlara ve bu tip þiddete boyun eðmez dedi. ÇÝÇEK: HERKES SAFINI ÝYÝ BÝLSÝN TBMM Baþkaný Cemil Çiçek de Bir taraftan demokrasi, bir taraftan barýþ ve özgürlük ama öbür tarafta da kan, kin ve vahþet... Artýk herkesin safýný iyi belirlemesi lazým. Ya demokrasiden yana olacaðýz ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla beraber olacaðýz diye konuþtu. ERDOÐAN: KÖTÜ NÝYETLÝ DAVRANIÞLAR ÝYÝ NÝYET BEKLESÝN Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ise Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþaner e gönderdiði baþsaðlýðý mesajýnda þunlarý kaydetti: Bu eylemlerin ve arkasýndaki güçlerin amacý apaçýk ortadadýr. Türkiye Cumhuriyeti, diðer bütün sýkýntýlarý gibi, terör sorununun da üstesinden gelecek güce ve kararlýlýða sahiptir. Baþbakan Erdoðan, gazetecilerin sorularý üzerine Çok açýk ve net söylüyorum, bu kötü niyetli davranýþlar bizden hiçbir yerde iyi niyet beklemesinler. Onlar da siyasi uzantýlarý da dedi. TERÖRLE BÝR YERE VARILMAZ CHP Lideri Kýlýçdaroðlu, terör saldýrýsýyla ilgili yayýmladýðý mesajda, Terör bir insanlýk suçudur. Terörle bir yere varýlamayacaðý, herhangi bir sonuç alýnamayacaðý çaðdaþ dünyanýn kabul ettiði bir gerçektir. Bu süreçte önemli o- lan AKP Hükümeti nin terörle mücadele konusunda ne yaptýðý, hangi adýmlarý attýðýdýr ifadesini kullandý. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de, Çok tehlikeli sonuçlarý olacak bu vahim noktaya gelinmesinin en büyük sorumlusu terörle mücadeleyi zaafa uðratan, PKK açýlýmý ile bölücü emelleri siyaset sahnesine taþýyan ve Ýmralý canisi ile Türkiye nin bölünmesiyle sonuçlanacak gizli siyasi çözüm pazarlýklarý yürüten Baþbakan Erdoðan ve hükümetidir dedi. BDP Grup Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise, Her þeyden önce çok üzgün olduðumuzu belirtmek isterim. Yaþamýný yitiren gençlere Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum dedi. Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, Asýl hedef taþeron terör örgütü eliyle milletimiz arasýnda kin ve nefret tohumlarý oluþturmak, bu yolla kardeþlik ortamýný sabote etmek ve ülkemizi istikrarsýzlýða sürüklemektir açýklamasýnda bulundu. Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Mustafa Destici, TBMM gereðini yapmalýdýr derken HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ ise terör acýsýnýn sona ermesi için baþta siyaset kurumu olmak ü- zere devletin bütün kurumlarýna ve Türk Silahlý Kuvvetleri ne büyük görevler düþtüðünü belirtti. DSP Genel Baþkaný Masum Türker de yayýmladýðý baþsaðlýðý mesajýnda, Son günlerde siyasette yaþanan gerginlik terörü azdýrmýþtýr dedi. ABD VE NATO SALDIRIYI KINADI Bu arada, ABD yönetimi, Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde 13 askerin þehit edildiði terör saldýrýsýný þiddetle kýnadý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mark Toner, günlük basýn brifinginde, saldýrýda hayatýný kaybedenlerin ailelerine baþsaðlýðý diledi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de terör saldýrýsýný þiddetle kýnayarak, saldýrýda þehit olan askerlerin ailelerine en derin taziyelerini iletti. Öte yandan Ankara da bir davetle kutlanan Fransa nýn baðýmsýzlýk gününde Fransa nýn Ankara Büyükelçisi Laurent Bili nin isteði üzerine þehitler için saygý duruþunda bulunuldu. 7. KOLORDU KOMUTANLIÐI'NDA TÖREN Silvan'daki hain saldýrýda vefat eden 13 þehit için Diyarbakýr'daki 7. Kolordu Komutanlýðý'nda askerî tören düzenlendi. Törene, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Erdal Ceylanoðlu, Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Necdet Özel katýldý. Þehitlerin naaþlarýnýn katafalka konulmasý ile baþlayan törende, þehitlerin öz geçmiþleri okunurken bazý þehit yakýnlarý göz yaþlarýna hakim olamadý. Þehitlerin naaþý Diyarbakýr Havalimaný'na götürülmek üzere alanda bekletilen ambulanslara konulurken ve araçlar tören alanýndan ayrýlýrken baþta Ýçiþleri Bakaný Þahin olmak üzere törene katýlanlar duygulu anlar yaþadý. FOTOÐRAF: AA 70 milyon yürekte acý DÝYARBAKIR SÝLVAN'DA ÇIKAN ÇATIÞMADA ÞEHÝT OLAN ASKERLER 70 MÝLYONUN BAÐRINI YAKTI. DÝYARBAKIR'IN Silvan ilçesi kýrsal kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada þehit olan askerlerin baba o- caklarýna acý haberlerin ardýndan ateþ düþtü. Acý haber, tüm yurdu yasa boðdu. Þehit askerlerin naaþlarý Diyarbakýr da düznlenen törenin ardýndan memletlerine gönderildi. EÞÝ HAMÝLEYDÝ Hain pusuda þehit olan 13 askerden, 25 yaþýndaki Uzman Çavuþ Mustafa Güney in Adana Yüreðir ilçesi Çelemli beldesindeki e- vinde yas var. Babasý uzun süre önce vefat e- den, 8 kardeþten biri olan Þehit Uzman Çavuþ un bir yýllýk evli ve eþinin hamile olduðu öðrenildi. Þehit uzman çavuþ Gökhan Yýldýrým ýn (25), Adana Merkez Yüreðir ilçesinde babasý Yaþar Yýldýrým, oðlunun 5 yýldýr görev yaptýðýný, 1 Aðustos tarihinde de iliþik keserek, Edirne de göreve baþlayacaðýný anlattý. Yýldýrým, Vatan sað olsun. Yapacaðýmýz bir þey yok. Hepimiz o yolun yolcusuyuz dedi. Yakýnlarý tarafýndan güçlükle sakinleþtirilen anne Yýldýz Yýldýrým ise oðlunun arkasýndan aðýtlar yakarak, Komþular sizi oðlumun, delikanlýmýn düðününe çaðýracaktým, þimdi cenazesine çaðýrýyorum diye konuþtu. YAÞANANLAR SON OLSUN Þehit Jandarma Komando Er Barýþ Çiçekdaðý nýn Gaziantep 75. Yýl Mahallesi 8 Nolu Sokak ta oturan ailesine acý haberi, askeri yetkililer verdi. Yaþananlarýn son olmasýný istediklerini ifade eden baba Halil Çiçekdaðý, Vatan sað olsun, baþka bir þey diyemiyoruz dedi. TERHÝSÝNE 35 GÜN KALMIÞTI Çatýþmada þehit olan Jandarma Komando Çavuþ Mehmet Kaz ýn (21), Gaziantep in Nizip ilçesi Fevzi Paþa Mahallesi nde oturan dedesi Mehmet Kaz a acý haber, Garnizon Komutaný Binbaþý Cem Çerkezoðlu tarafýndan, saðlýk görevlileri nezaretinde verildi. Þehidin ailesinin Ýstanbul da oturduðu, haberi alan annesi Ýslim Kaz ýn Nizip ilçesine geldiði, Mehmet Kaz ýn terhisine 35 gün kala þehit olduðu, 3 kýz kardeþi bulunduðu ve bekar olduðu belirtildi. AÝLENÝN TEK OÐLUYDU Çatýþmada þehit düþen Er Ufuk Baþarý nýn (27) Konya nýn Doðanhisar ilçesine baðlý Baþköy beldesinde oturan babasý Ýsa Baþarý (62), oðluyla þehit olmadan bir gün önce telefonla görüþtüðünü söyledi. Baba Baþarý, 8 aylýk asker olan oðlunun Açýköðretim Fakültesinde okuduðunu ancak okulunu dondurup askere gittiðini söyledi. Þehidin amcasý Mevlüt Baþarý ise aðabeyinin 2 si kýz 3 çocuðu olduðunu, evin tek oðlununu da þehit verdiklerini söyledi. 6 AYLIK KIZI VARDI Þehit askerlerden Erzincanlý Uzman Çavuþ Fahrettin Aksu nun merkeze baðlý Ýnönü Mahallesi 23. Sokakta oturan annesi Þükriye Aksu acý haberi alýnca fenalýk geçirdi. Aksu nun 3 yýldýr Diyarbakýr da görev yaptýðý, bir buçuk yýl önce Hacer Aksu ile evlendiði ve 6 aylýk bir kýz çocuðu olduðu bildirildi. 4 ü kýz toplam 10 kardeþin en küçüðü olan þehit Fahrettin Aksu nun 2 yýl önce de babasýný kaybettiði öðrenildi. BÝRLÝÐE GELELÝ 2 AY OLMUÞTU Þehit Er Aykut Delimehmetoðlu nun Bursa Ýnegöl deki Süleymani Mahallesi ndeki baba ocaðý ateþ düþtü. 5 aylýk asker olan Delimehmetoðlu nun 2 ay önce daðýtýmýnýn Diyarbakýr daki pusuya düþürülen birliðe çýktýðý belirtildi. TERHÝSÝNE 20 GÜN KALMIÞTI Þehit olan 13 askerden birisi olan Giresun un Dereli ilçesine baðlý Yavuzkemal beldesi nüfusuna kayýtlý Emrah Eker in (22) þehit olduðu haberi, baba ocaðýný yasa boðdu. Eker in, yüksekokul tahsilini yarýda býrakarak askere gittiði öðrenildi. Eker in terhisine 20 gün kaldýðý ðrenildi. ACI HABER, SABAHA KARÞI ULAÞTI Þehit Jandarma Komando Er Necmettin Torun un (22) Samsun un Alaçam ilçesindeki ailesi acý haberi sabaha karþý aldý. Yoðun Pelit Köyü nde oturan baba Þükrü Torun, 6 aylýk asker olan oðlunun çevresinde sevilen birisi olduðunu, askerde uzman çavuþ olarak kalmak istediðini belirtti. Baba Torun, Bir þehit babasý oldum. Gurur duyuyorum. Oðlum genç yaþta öldü. Ýki oðlum daha var. Gerekirse onlarý da þehit veririm diye konuþtu. BARIÞ ÝSTÝYORUZ KAN DURSUN Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde 13 askerin þehit edildiði terör saldýrýsýnda hayatýný kaybeden Þanlýurfalý Ethem Okay ýn (21) þehit olduðu haberini askeri yetkililer, Eyyüp Kent Mahallesinde ikamet eden yakýnlarýna bildirdi. Babasý yaklaþýk 10 yýl önce vefat eden ve ablasý ile aðabeyi bulunan þehit Okay ýn anne ve aðabeyinin, tarým iþçiliði için Ýzmir de bulunduðu öðrenildi. Saldýrýda 13 kiþinin þehit olduðunu hatýrlatan Kaya, 9 yýldýr Allah bakýyor, biz bakýyoruz. Biz bir barýþ istiyoruz, kan dursun, asker de bizimdir onlar da bizimdir diye konuþtu. BABASIZ BÜYÜMÜÞTÜ Þehit Jandarma Komando Piyade Çavuþ Noyan Aydýn ýn (24) Zonguldak ýn Ereðli ilçesine baðlý Dedeler köyündeki evi yasa boðuldu. Ýki yýllýk üniversite mezunu, askere gitmeden önce bilgisayar teknik servisinde çalýþan, babasý Ýsmail Noyan ýn 1989 da inþaat iþçiliði yaptýðý zaman geçirdiði kaza sonucu öldüðünde 6 aylýk olduðu bildirilen þehidin annesi Ayþe ile kardeþlerinden Türkan, sinir krizi geçirdi. ÞEHÝDÝN EVÝNDEN KÜRTÇE AÐITLAR YÜKSELDÝ Þehit Jandarma Komando Er Vefa Çelik'in (21) þehadet haberi Aðrý'nýn Yüzüncü Yýl Mahallesi nde oturan Hüsna ve Numan çiftine askeri görevliler tarafýndan verildi. Ailenin 6 çocuðundan biri olan þehit Vefa Çelik'in 4 buçuk aylýk asker olduðu bildirildi. Çocuklarýnýn vefat haberini alan aile sinir krizleri geçirirken, evden Kürtçe aðýtlar yükseldi. Adana-Aðrý- Erzincan-Konya- Gaziantep-Bursa-Giresun /aa-cihan Bölge taranýyor DÝYARBAKIR'IN Silvan ilçesinde 13 askerin þehit olmasýnýn ardýndan baþlatýlan, hava destekli operasyon devam ediyor. Silvan ýn Bayrambaþý Beldesi Dolapdere Köyü kýrsal kesiminde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK lý teröristler arasýnda çýkan ve 13 askerin þehit, 6 askerin de yaralandýðý hain saldýrý sonrasý operasyonlar yoðunlaþtýrýldý. Özellikle Silvan, Hazro ve Kulp üçgeninde yoðunlaþtýrýlan operasyonda, kaçan teröristlerin yakalanmasý amacýyla Mehmetçik bölgeyi didik didik tarýyor. Teröristlerin yakalanmasý amacýyla helikopterlerle de havadan destek saðlanýrken, bölgeyi iyi tanýyan köy korucularý da operasyona katýlýyor. Bu arada, Dolapdere kýrsal kesimindeki çatýþma sonrasý çýkan yangýn da dün sabah saatlerinde söndürüldü. Çatýþmada yaralanan ve durumlarý aðýr olan 2 asker GATA ya sevk edilirken, yaralý 4 askerin tedavisi ise Diyarbakýr Asker Hastanesinde sürdüðü durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Silvan / aa 46 þehirde eylem için kampanya DÝYARBAKIR'DAKÝ terörist saldýrýda 13 askerin þehit olmasý üzerine 17 Temmuz Pazar günü saat te Türkiye geneli ve KKTC de protesto eylemi yapýlmasý için kampanya baþlatýldý. Sosyal paylaþým sitesi Facebook ta Þehitlerimizi Hatýrlatacaðýz! U- nutturmayacaðýz! Geliyor musunuz? adý altýnda açýlan sayfada, hiçbir siyasi partinin veya örgütün propagandasýnýn yapýlmasýna izin verilmeyeceði belirtilerek, eylemin KKTC dahil 46 ilde yapýlmasýnýn planlandýðý bildirildi. Eylemlerin siyasi olmadýðýnýn belirtildiði açýklamada, Amacýmýz sadece þehitlerimizdir. Lütfen sadece Türk bayraklarý ile meydanlarda toplanalým. denildi. Ankara/cihan

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı