TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ VE DİLBİLGİSEL ZAMAN: TÜRKÇE 1. SINIF DERS KİTABI ÖRNEĞİNDE EYLEM TÜRLERİ, ÜYE YAPI, BİÇİMBİRİM ve BELİRTEÇ ETKİLEŞİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ VE DİLBİLGİSEL ZAMAN: TÜRKÇE 1. SINIF DERS KİTABI ÖRNEĞİNDE EYLEM TÜRLERİ, ÜYE YAPI, BİÇİMBİRİM ve BELİRTEÇ ETKİLEŞİMİ"

Transkript

1 TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ VE DİLBİLGİSEL ZAMAN: TÜRKÇE 1. SINIF DERS KİTABI ÖRNEĞİNDE EYLEM TÜRLERİ, ÜYE YAPI, BİÇİMBİRİM ve BELİRTEÇ ETKİLEŞİMİ Sercan Demirgüneş Özet Bu çalışmanın amacı, dil edinimi çalışmalarındaki dil(bilgisel)sel zaman ve görünüş olgularının, çocuğun anadili eğitimi sürecinde bir dilsel girdi olan Türkçe ders kitabı metinlerindeki görünümlerini betimlemektedir. Bu amaç doğrultusunda bir Türkçe 1. sınıf ders kitabı ele alınarak, bu veritabanındaki eylemler, bu eylemlerin üye yapıları, biçimbirimleri ve belirteçleri saptanmış ve bu yapıların birbirleriyle olan etkileşimleri kullanım sıklıklarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar sözcükler: dilbilgisel zaman, görünüş, dil edinimi, dil eğitimi ASPECT AND TENSE IN TURKISH: INTERACTION BETWEEN, TYPES OF VERBS, ARGUMENT STRUCTURE, MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND ADVERBS IN THE EXAMPLE OF 1 st CLASS TURKISH COURSE-BOOKS Abstract The purpose of this study is to analyze the phenomenon of tense and aspect in the texts in Turkish course-books as an input in the mother-tongue acquisition processes of Turkish children. With this purpose in mind, the verbs in the first class Turkish course-books are analyzed through their morphological structure, argument structure and the adverbs that they can co-occur with. Then the interaction between these structures is presented with their frequency of usage. Key words: tense, aspect, language acquisition, language education 52

2 1.Giriş Edinim çalışmalarında eylem ulamları üzerine yapılan çalışmalar ve ortaya konan kuramlar, günümüz uygulamalı dilbilimin önemli çalışma alanlarından bir tanesidir. Fakat, alanyazına bakıldığında, yerli çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Dil edinimiyle ilgili çalışmalar temelde ikiye ayrılmaktadır. Birinci grupta, dili bir ürün olarak gören ve sesbirim (phoneme), sözcük (word), tümce (sentence) gibi tek tek birimlerle ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, dilsel birimlerin nasıl edinildiği ve edinim sıraları üzerinde durulmaktadır. İkinci grup çalışmalarda ise, dilsel birimleri, metinleştirme eylemine dönük olarak incelendiği görülmektedir. Diğer bir deyişle, edinilen dilsel birimler arasındaki ilişkilendirmelerin çocuklar tarafından nasıl yapıldığı anlatı (narrative) düzleminde ele alınmaktadır. Kısacası, süreç çocukların sesleri algılayıp, ayırt etmeleri, sesleri birleştirip anlamlı sözcükler oluşturmaları ile başlamakta, sözcüklerin tümcelere ve sözcelere dönüştürülmesi ile devam etmektedir. Görüldüğü gibi, dil edinimi sözel anlatım gelişimini de içine alan uzun ve karmaşık bir süreçtir (Gökmen, 2000: v-vi). Bu tür çalışmalar, özellikle çocuğun anadilinin dilbilgisini edinimindeki soru(n)lara da ışık tutacaktır. Türkçede eylem ulamlarının edinimindeki süreç, deneysel çalışmalarla ortaya çıkarılmalıdır. Bu sayede elde edilen verilerin eğitim ortamına aktarılması, anadili eğitimi/öğretimini daha etkili hale getirecektir. 2.Görünüş ve Dilbilgisel Zaman Dil(bilgi)sel zaman (tense), zamanın (time) dildeki kodlanmış biçimidir. Bu kodlu zaman biçimi hemen her dilde var olan ve alanyazında da çoğunlukla uzlaşılan şekliyle, üç aşamalıdır (Comrie 1985: 1-2): O Şimdi Gelecek Geçmiş Yukarıdaki şekil incelendiğinde dilsel zaman, nokta veya noktalar bütününden oluşmaktadır denilebilir. Olay, olgu, iş vb. durumların zaman içerisindeki anlık gerçekleşimleri tek bir noktada, süreçsel gerçekleşimleri ise noktalar bütününde var olur. Dillerdeki bu genel üçlü sınıflama evrensel değildir. Kimi diller geçmiş ve geçmiş-dışı arasında ayrım yaparken (Yidin dilinde olduğu gibi), kimi dillerde de 53

3 (Yeni Gine yerlileri ve Dani dilinde olduğu gibi) gelecek ve gelecek-dışılık ön plandadır 1. Bazı diller ise zamanı kodlamazlar, bunun yerine zamansal bilgi sunulumlarını (sıklıkla) belirteç ler ile karşılarlar 2. Türkçedeki dilsel zaman görünümü ise, beraberindeki tartışmalarla birlikte üçlü sınıflama (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman) temelleri üzerine kurulmuştur 3. Görünüş (aspect) ise, alanyazında dilsel zaman ile birlikte ele alınan işlenen bir konu görünümündedir. Bu eylem ulamı üzerindeki çalışmalar son yıllarda hızla artmıştır, fakat buna rağmen, bu ulamlar, Türkçe Dersi Programı (MEB, 2006) dilbilgisi konularına henüz girememiştir. Görünüş olgusu kısaca, bir olayın farklı yerlere odaklanan öznel bakış açılarıyla değerlendirilmesi (Johanson 1994: 247) olarak incelenebilir. Alanyazındaki görünüş olguları farklı bakış açılarıyla incelense de- Johanson (1971, 2000) de, art-sınırlılık (postterminality), ara-sınırlılık (intraterminality) ve bitimli-sınırlılık (adterminality); Comrie (1985) te bitmişlik (perfect) ve bitmemişlik (imperfect); Smith (1991) de hal türü (situation type) ve bakış açısı (view point)- temel görüş görünüşün sürece odaklı olarak eylem ve eylemin üye yapılarınca belirlendiğidir. Bu çalışmada ise, eylemin türü ve eylemin üye yapılarını doğrudan içermesi bakımından Smith (1991) e ait görünüş sınıflaması temel alınmıştır. 3. Dil Ediniminde Görünüş ve Zaman Alanyazındaki temel ayrımlara bakacak olursak; görünüş gönderimsel değildir ve olayın iç zaman yapısı ile ilgilidir. Zaman ise gönderimseldir ve konuşma anı ile ilgilidir. Smith (1991) e göre görünüş üç tür bilgi içerir; eylemin sözlük anlamına ilişkin bilgi, eylemin üyelerine ilişkin bilgi ve eylemin dilbilgisel çekimlenişine ilişkin bilgi. Bu da görünüşün salt eylemler ya da eylem öbeklerini değil tüm tümceyi açısı altına aldığı anlamına gelir. Alanyazındaki görünüş analizlerinde sıklıkla üç temel kavrama gönderimde bulunulduğunu görürüz. 1. Konuşma zamanı (Speech time) 2. Gönderim zamanı (Reference time) 3. Olay zamanı (Event time) 1 Dillerdeki farklı dilsel zaman sınıflamaları ve örnekleri için bk. Katamba 1993: Zamanı kodlamayan dillerin zamanı nasıl sundukları konusu için bk. Smith 2005: Evrensel nitelikli denilebilecek bu üçlü sınıflamanın Türkçeye uygunluğu konusundaki tartışmalar için bk. Yavaş 1980, Zakir 1999, Uzun

4 Bu üç kavram temel alınarak aşağıdaki tanımlara ulaşmak mümkündür: 1. Dilsel Zaman, gönderim zamanı ve konuşma zamanını ilişkilendirir. 2. Görünüş, olay zamanı ve gönderim zamanını ilişkilendirir (İbe, 2005: 1-2). Edinim çalışmalarında, daha önce belirttiğimiz gibi, dili bir ürün olarak gören ve sesbirim (phoneme), sözcük (word), tümce (sentence) gibi tek tek birimlerle ilgili çalışmaların yanı sıra dilsel birimleri, metinleştirme eylemine dönük olarak inceleyen çalışmalar da vardır (ilgili çalışmalar için bk. Gökmen, 2000: vi-ix). Bu çalşma, yukarıdaki çalışma türlerinden ikincisine, metinleştirme eylemine dönük olarak ortaya konmuş bir çalışmadır. Çalışmanın veritabanında yer alan eylem türleri, üye yapıları ve biçimbirimlerin etkileşimini belirlemeden önce, var olan görünüş ve dil hipotezlerini açımlamak gerekir: 3.1.Anadil Ediniminde Görünüş Hipotezi: Bu hipotezi özetlemek gerekirse: a. Çocuklar, baskın olarak, bitirme ve tamamlama eylemleriyle birlikte geçmiş veya bitmişlik yapılarını kullanırlar. b. Sürerlik yapısına sahip dillerde, çocuk ilk önce bu yapıları edimsel eylemlerle birlikte kullanır. Daha sonra da bunu genişleterek, bitirme ve tamamlama eylemleriyle de kullanır. c. Çocuklar, sürerlik yapılarını durum eylemleriyle birlikte doğru kullanamazlar. Buradaki varsayımlar üzerinde kesin olarak uzlaşılmış varsayımlar değillerdir. Bu konular üzerinde halen araştırmalar yapılmakta ve tartışmalar/anlaşmazlıklar giderilmeye çalışılmaktadır. Doğal olarak da bu konudaki çalışmalar doğrudan bu hipotezle uyum içinde değildir (Shirai ve Andersen, 1995: 745). 3.2.Biyoprogram Dil Hipotezi: Bickerton (1981) in ortaya koyduğu hipoteze göre, hiçbir dille genetik bağı bulunmayan kreol dillerde olduğu gibi, bazı dilsel yapılar çocukların zihninde biyoprogramlanmıştır. Çocuklar, kendi ebeveynlerinden duydukları ölçünlü dilden hayli değişik dili temel alarak kendilerince yeni bir dil yaratırlar. Durum-süreç ve anlıksal-anlıksal olmayan ayrımı bu hipotez içerisinde incelenir. Buna göre, çalışmada, çocuklar geçmiş yapıları kodlarken anlıksallığı zamandan ayırırlar. Durum-süreç ayrımına bakıldığında ise, yanlış bir genelleme ile geçmiş yapısını 55

5 durum eylemleriyle kullanan çocuklar (comed, goed), durum eylemlerine sürerlik yapısını eklerken bu hatayı asla yapmazlar (see, not seeing). Çalışmaya göre; çocuklar durum-süreç ayrımını edinmiş bir şekilde doğarlar (Shirai ve Andersen, 1995: 746). Buradaki hipotezlerin yanı sıra, çocuk dilindeki görünüş-zaman ediniminde bir önemli etmen de bu dile ait dilsel girdilerdir. Shirai ve Andersen (1995) e göre, çocuklar dilsel girdilerle dillerine bir temel oluştururlar ve bu girdileri daha sonra yaptıkları genellemelerle genişletirler. 4. Eylem Türleri Vendler (1967), eylemlerin anlamsal içyapıları ile ilgili olarak bir sınıflama ortaya koyar: bitirme (achievement), tamamlama (accomplishment), edimsellik (activity) ve durum (state). Bu sınıflama Aristo dan bugüne değişik şekillerde genişletilerek incelenmiştir. Bu sınıflama içerisindeki eylemler kısaca şu şekilde açıklanabilir: Bitirme, anlıksal olarak zaman noktasında bir yer kaplayan eylemlerdir (öl-, zirveye ulaş- ). Tamamlama, doğal bir sonnoktası olan ve bir süreç belirten eylemlerdir (sandalye yap- ev inşa et- ). Edimsellik, keyfi bir sonnoktalılığa sahip süreci bulunan, yapısında ise homojen bir dağılım bulunan eylemlerdir. Örneğin bir koşma ediminde koşmanın yapısındaki içsel özellikler eşit dağılmıştır (koş-, yürü- ). Durum, herhangi bir çaba gerektirmeksizin devam eden ve içinde devingen bir yapı sergilemeyen eylemlerdir (sev-, iste- ). Bu sınıflamadaki eylemler üç anlamsal görünüşle karakterize edilebilir: ± devingen (dynamic), ± anlık (punctual) ve ± sonnokta (telic) (Shirai ve Andersen 1995): Durum Edimsellik Bitirme Tamamlama Anlık Sonnoktalı Devingen

6 Çalışmanın veritabanında belirlenen eylemlerin, yukarıda belirlenen özellikler doğrultusunda bir sınıflaması yapılmıştır. Sınıflama sonucunda, yine veritabanındaki biçimbirimler, üye yapıları ve belirteçlerin birbirleriyle olan etkileşimleri betimlenmeye çalışılmıştır. 5. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Çalışmanın amacı, Shirai ve Andersen (1995) te belirtildiği gibi dilsel girdilerin çocuk dili üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla ve dilsel girdilerin sadece sözlü dil ile gerçekleşmeyeceği ve yazılı dilin de bu edinimde etkili olacağı düşünülerek, ders kitaplarındaki metinlere yönelinmiştir. Çalışmanın veritabanını, eğitim-öğretim yılında Aksaray ve Niğde illerinde okutulan MEB onaylı 1. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler oluşturmaktadır. Ders kitabında dört tema ve her temaya ilişkin dörder metinden toplam 16 metin bulunmaktadır. İlgili ders kitabındaki metinlerde kullanılan eylemler, biçimbirimler, eylem üyeleri ve belirteçler saptanarak araştırma aşağıdaki gibi belirginleştirilmiştir: 1. İlköğretim 1. sınıf Türkçe ders kitabında kullanılan eylemler, hangi türleri yansıtmaktadırlar? 2. Belirlenen eylem türleri, sıklıkla hangi biçimbirimlerle kullanılmaktadır? 3. Bu eylemler üye yapısı açısından nasıl bir dağılım sergilemektedir? 4. Eylem türü-belirteç kullanımında nasıl bir etkileşim vardır? 6. Eylem Türlerinin Veritabanındaki Dağılımı Veritabanı olarak kullanılan İlköğretim Türkçe 1.Sınıf ders kitabı metinlerinde, toplam 245 eylem kullanılmıştır. Bu eylemlerin anlamsal sınıflamadaki eylem türlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir: Eylem Sayı Oran Bitirme Eylemleri 105 %42.86 Durum Eylemleri 61 %24.9 Edimsel Eylemler 49 %20 Tamamlama Eylemleri 30 %12.24 Toplam 245 %100 57

7 6.1. Bitirme Eylemleri: Bitirme eylemleri, eylem türleri içerisinde ders kitabında en sık kullanılan eylem türü olarak göze çarpmaktadır. Bitirme eylemi tanımımız aşağıdaki özellikleri kapsar: 1. Tamamlama eylemlerinden daha kısa bir süreçte gerçekleşiyor olma 2. Süreçten çok son noktaya işaret ediyor olma (İbe, 2005: 3): aç-, açıl-, al-(5 kez), anlatıl-, azal-, başla- (2 kez), belir-, bin- (3 kez), bul-, çalın-, çalış-, çal-, çık- (5 kez), dağıl-, de-(6 kez), dene- (2 kez), (özür) dile, dokun-, dön- (4 kez), dur-, düş-, gel-, genişlet-, gir-, görün- (2 kez), gör- (3 kez)-, gösteril-, göster-, götür- (2 kez), güneşlen-, in-, kal-, kes -, kondur-, kon, kur-, oluştur-, öp-, sarar-, sor-(5 kez), söyle-(4 kez), susa-, tak- (2 kez), tut-, uyan-, uyar-, uyu-, ver- (6 kez), (karar) ver-, vur-, yapıl- (2 kez), yapıştır-, yap- (4 kez), yeşillen-, çarp-, parçalan-, sor-, yen-, toplan-. Bu eylem türünün, bu denli sık kullanılmasının nedeni olarak, ilköğretim 1. sınıf ders kitabındaki anlatı 4 metinlerinin sayıca çokluğu düşünülmektedir. Anlatı metinlerinin öğrencinin bilişsel seviyesine, anlamlandırılma bakımından uygunluğu, bu metin türünün de sayısını doğal olarak artırmıştır öyle ki anlatı metinlerindeki olayların bir dizi halinde devam etmesi, metnin anlamlandırılması açısından çok önemlidir (Smith, 2003: 26). Anlatı metinlerindeki artış, anlatı metinlerinin temel özelliklerinde bulunan bitmişlik/ geçmiş kodlu yapılarının da sayısını artırmıştır Durum Eylemleri İkinci büyük eylem grubunu durum eylemleri oluşturmaktadır. Durum eylemi tanımımız aşağıdaki özellikleri kapsar: 1. Zamana kapalılık 2. Devinim göstermeme 3. Başlangıç ve son noktaların durumdan bağımsız olması (İbe, 2005: 4): sev-, anla- (2 kez), aydınlat-, beğen-, benze-, besle- (2 kez), bil-, duyul-, düşün-,(teşekkür) et-,(muayene) et-, (merak) et-, eğlen- (2 kez), gör-, (iyi) görün-, (hayal) et-, ısıt-,iste- (6 kez), kazandır-, kız-, kork-, müjdele-, (ebe) ol- (5 kez), (seçmiş) ol-, (arkadaş) ol-, (melek) ol-, (temiz) ol-, (kapkaranlık) 4 Anlatı metinlerinin özelikleri için Smith (2003: 14 ve 26-29) a bakınız. 58

8 ol-, (dalgalı) ol-, otur-, öğret-, iste-, sev- (3 kez), sığ-, şaşır-( 2 kez), yap- (7 kez), yapıl-, yaşa-, yorul-, (nefes) al-, oluş-. Bu tür eylemlerin içerisine, duygu durumu bildiren eylemler (beğen-, kork-) de katılmıştır. Durum eylemleri, İbe (2005) te en sık kullanılan eylem türü olarak belirlenirken, bu çalışmanın veritabanında ikinci sıraya yerleşmiştir. Bunun nedeni olarak, daha önce de belirtildiği gibi, anlatı metinlerinin ders kitabı içerisindeki çokluğu gösterilebilir Edimsel Eylemler Aşağıdaki özellikleri taşıyan eylemlerin tümü çalışma içerisinde edimsel eylem olarak değerlendirilmiştir: 1. Belli bir zaman dilimi içerme 2. Keyfi bir son nokta içerme 3. İstemli olarak sonlandırılabilme (İbe, 2005: 5). bağır-, boya-, boyar-, çık-, dağıt-, dalgalan-, doldur-, dön-, (işaret) et-, geç, geçir-, gel- (2 kez), getir, git- (4 kez-, hazırlan-, karış-, kay-, konuş-, kur-, oyna-, oyna, ör- (2 kez), tırman-, topla- (3 kez), uç- (5 kez), yaz-, ye- (4 kez), yüz-, zıpla-, at-, al -, otur-, öt-, zıpla-, oyna-. Edimsel eylemler veritabanında ikinci en sık kullanılan eylem türüdür. Bu eylem türünün özellikle 1.sınıflara yönelik bir ders kitabında en fazla kullanılan eylem türü olması beklenirken, bu beklenti bulgularla silinmiştir Tamamlama Eylemleri: Tamamlama eylemleri, üçüncü büyük grubu oluşturur. Aşağıdaki sıralayacağımız özellikleri taşıyan eylemler, tamamlama eylemleri olarak kabul edilmiştir. 1. Tek, değişmeyen ve doğal bir son nokta içerme 2. Göreceli olarak, bitirme eylemlerinden daha uzun bir sürece işaret etme 3. Etkilenmiş, oluşturulmuş yada tüketilmiş bir nesnesi yada hedefi olma (İbe, 2005: 5): ak-, bakın-, bayramlaş-, (oklar) çiz-di (2 kez), dolaş-, durdur-, düzenlen-, (ziyaret) et-, (devam) et-, iliş-, say-, seyret- (2 kez), tamamla-, terle-, vur-, yan-, yapıştır-, (ilaç) yaz-, (birdenbire) gümbürde-, öleyaz-, yan-. 59

9 Veritabanında kullanımı en düşük eylemleri, beklenildiği gibi, tamamlama eylemleri oluşturmuştur. Bu kullanım alanyazındaki önceki çalışmaları (İbe, 2005; Shirai ve Andersen, 1995) da destekler niteliktedir. 7. Eylem Çekiminde Yer Alan Biçimbirimlerin Dağılımı Veritabanı olarak seçilen ders kitabındaki metinlerde kullanılan biçimbirimler ve bunların eylem türlerine göre kullanım sıklıkları şu şekilde sıralanmıştır: 7.1. Bitirme Eylemleri-Biçimbirim Etkileşimi: Bitirme eylemleri ile birlikte en sık kullanılan biçimbirim, Görünüş Hipotezini de destekler nitelikte, -DI biçimbirimi (44) olmuştur. Bu biçimbirimi sırasıyla, - miş (24) ve -Ar, Ir, -r (19) biçimbirimleri takip etmiştir. Bitirme eylemleri ile biçimbirimlerin kullanım sıklıkları aşağıdaki gibidir: Biçimbirim Kullanım sıklığı Oran -DI 44 %41.9 -miş 24 %22.8 -Ar, Ir, -r 19 %18.1 -(I)yordu 6 %5.7 -AcAk 4 %3.8 -mali 3 %2.85 -IrdI 2 %1.9 -(I)yor 2 %1.9 -mişdi 1 %0.95 Bitirme eylemleri grubunda, -mişdi biçimbirimi sadece bir örnek tümcede görülmüştür: Ramazan Bayramına iki gün kalmıştı. ( Bayram Alışverişi metni, Dağlıoğlu &Çağlaroğlu: 2005: 40) 7.2. Durum Eylemleri-Biçimbirim Etkileşimi: Durum eylemleri ile en sık kullanılan biçimbirim, baskın bir şekilde, -Ar, Ir, -r olarak belirlenmiştir. Bu biçimbirimi -DI ve -(I)yor biçimbirimleri takip etmektedir. Durum eylemlerinin biçimbirimlerle kullanımları şu şekildedir: 60

10 Biçimbirim Kullanım sıklığı Oran -Ar, Ir, -r 23 %37.8 -DI 9 %14.8 -(I)yor 9 %14.8 -(I)yordu 8 %13.1 -miş 5 %8.2 -mali 3 %4.9 -(I)yormIş 1 %1.6 -AcAk 1 %1.6 -ArmIş 1 %1.6 -mişdik 1 %1.6 Durum eylemleri, anlamsal özellikleri açısından beklenildiği gibi -Ar, Ir, -r biçimbirimiyle baskın bir şekilde görülmüştür. Burada asıl dikkat çeken nokta, - DI ve (I)yor biçimbirimlerinin aynı sıklıkla durum eylemleriyle görülüyor olmasıdır Edimsel Eylemler-Biçimbirim Etkileşimi Edimsel eylemlerin, belirli bir biçimbirimle baskın kullanımına rastlanmamıştır fakat edimsel eylemlerin anlamsal tipik özellikleri, doğal olarak, biçimbirimlerin kullanımsal dağılımını da etkilemiştir. En fazla -Ar, Ir, -r biçimbirimi (13) ile görünen edimsel eylemleri, sırasıyla -(I)yor ve -miş biçimbirimleri takip etmektedir: Biçimbirim Kullanım sıklığı Oran -Ar, Ir, -r 13 %26.5 -(I)yor 11 %22.4 -miş 9 %18.4 -DI 5 %10.2 -(I)yorDU 4 %8.2 -AcAkDI 3 %6.1 -AcAk 2 %4.1 -ArmIş 1 %2.05 -mali 1 %

11 Edimsel eylemlerin sıklıkla -Ar, -Ir, -r ve -(I)yor biçimbirimleriyle kullanılması görünüş hipotezini destekler niteliktedir Tamamlama Eylemleri-Biçimbirim Etkileşimi Tamamlama eylemlerinin biçimbirimlerle etkileşiminde, baskın bir şekilde, - DI biçimbirimi ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, bu eylemler -(I)yor sürerliği ile hiç görünmemiştir. Bu durum, Görünüş Hipotezini destekler niteliktedir. -DI biçimbirimi tamamlamalarla 18 kez görünmüştür. Diğer biçimbirimlerle kullanım sıklıkları oldukça düşüktür: Biçimbirim Kullanım sıklığı Oran -DI 18 %60 -Ar, Ir, -r 5 %16.6 -(I)yorDU 4 %13.3 -AcAkDI 1 %3.3 -miş 1 %3.3 -mişdi 1 % Eylem Türleri ve Üye Yapılarındaki Dağılımlar Eylemlerin üye yapılarına baktığımızda, yalın durumdaki ad öbeklerinin baskın bir biçimde daha sık kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, ilköğretim 1.sınıf öğrencisinin bilişsel seviyesi ile yakından ilgilidir. Öğretim taksonomisi içinde, öncelikle ad öbeklerinin yalın durumlarının verilmesi son derece uygundur. Yalın durumun kullanım sıklığını yönelmeler ve belirtmeler eşit olarak takip etmektedirler. En az kullanılan ad öbekleri, araç durumundadırlar: 62 Durum Kullanım sıklığı Oran Yalın 118 %44.4 Yönelme 51 %19.1 Belirtme 51 %19.1 Kalma 29 %10.9 Çıkma 12 %5.4 Araç 5 %1.9

12 8.1. Eylem Türleri - Üye Yapı Etkileşimi Bitirme eylemlerinin en sık kullanıldığı ad öbekleri yalın durumundaki ad öbekleridir. Bu kullanım baskın olarak, durum ve tamamlama eylemlerinde de aynı şekildedir. Bunun nedeni, yalın ad öbeklerinin veritabanında baskın bir şekilde sık kullanılmasıdır, fakat, edimsellerde, yine yalın ad öbekleri sayıca fazlalık gösterse de, bu durum diğer eylem türlerindeki kadar baskın değildir; yönelmeler ve belirtmeler yalın ad öbeklerinin hemen ardından sıralanmaktadırlar: BİTİRME Kullanım sıklığı Oran DURUM Kullanım sıklığı Oran EDİMSEL Kullanım sıklığı Oran TAMAMLAMA Kullanım sıklığı Oran Yalın 47 % % % %48.6 Yönelme 25 % % % %17.1 Belirtme 17 % % % %14.3 Kalma 9 % % % %8.5 Çıkma 6 %5.7 2 %2.8 2 %3.6 2 %5.7 Araç 1 %0.9 1 %1.4 1 %1.8 2 % Belirteç 5 - Eylem Türü Etkileşimi Belirteç kullanımının son derece kısıtlı olduğu veritabanında başlıca belirteçler ve bu belirteçlerin eylem türleriyle olan etkileşimi şu şekildedir: Belirteç Eylem türü Eylem Çok durum sevilk defa tamamlama seyrethemen bitirme dene- İkinci gün bitirme göster- Sabah bitirme uyan- Sonra bitirme kon- Arife günü bitirme çıkher gün edimsel -yebayramın üçüncü günü edimsel gither sabah edimsel toplabir yaz günü edimsel oyna- Dün edimsel gel- Bugün edimsel konuş- 5 Çalışmaya, veritabanında yer alan, Oyun oynarken ve spor yaparken daha çok nefes alırız. tümcesinde görünen eylem tabanlı belirteçler dahil edilmemiştir. 63

13 Veritabanındaki belirteçleri belirlediğimiz örnek tümcelerden bazıları şunlardır: Çok seviyorum oyuncaklarımı. ( Oyuncaklarım metni, Dağlıoğlu & Çağlaroğlu: 2005:10) Yağlı güreşi ilk defa seyredecektim. ( Güreş metni, Dağlıoğlu &Çağlaroğlu: 2005: 22). Nihayet arife günü çarşıya çıktılar. ( Bayram Alışverişi metni, Dağlıoğlu & Çağlaroğlu: 2005: 40). Sonra bir atlayışta aya konmuşlar. (Üç Uçan Çocuk metni, Dağlıoğlu & Çağlaroğlu: 2005: 52). Bir yaz günü Ahmet, dışarda oynamış. (Güneş Tatile Çıktı metni, Dağlıoğlu & Çağlaroğlu: 2005: 67). İkinci gün güneş, güzel yüzünü göstermiş. (Güneş Tatile Çıktı metni, Dağlıoğlu &Çağlaroğlu: 2005: 69).. Veritabanındaki belirteçlerin sıklıkla zaman belirteçleri olduğu görülmektedir. Özellikle de zaman belirteçleri içerisindeki sınıflamada zaman odaklı belirteçler in sayısı oldukça fazladır. Bu durum da yine anlatı metinlerinin veritabanındaki sıklığı ile açıklanabilir. Anlatı metinlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de olayların ya da durumların zamansal bir dizi halinde sıralanmasıdır. (Smith, 2003: 26). Bunun yanı sıra Türkçedeki zaman belirteçlerinin büyük bir çoğunluğunu da zaman odaklı belirteçler oluşturmaktadır Sonuç Eylem türlerinin edinimi çalışmalarına bakıldığında, bitirme ve tamamlama eylemlerinin öncelikli edinildiği ve bu eylem türlerinin de sıklıkla, bitmişlik/ geçmiş bildiren biçimbirimlerle birlikte kullanıldığı görülmektedir. Çalışma veritabanını oluşturan ders kitabı metinlerine bakıldığında ise, bu hipotezi destekler nitelikte bitirme eylemleri en fazla kullanılan eylem türü olmuştur. Bu eylem türünün en sık göründüğü biçimbirim de, her ne kadar anlatı metinlerinin çokluğundan kaynaklanan bir durum olsa da, bitmişlik/ geçmiş kodlayan -DI biçimbirimidir. Bu bağlamda, 1. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki eylem türübiçimbirim kullanımının, alanyazındaki çalışmaları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 6 Türkçedeki belirteçlerin genel görünümleri için Özkan (2007) ye, zaman belirteçlerinin sınıflaması ve dökümü için de Demirgüneş (2008: ) e bakılabilir. 64

14 Üye yapılarının kullanım sıklığına bakıldığında ise, ad öbeklerinin baskın bir biçimde yalın durumda oldukları gözlenmiştir. Bu durum da, anadili eğitiminde basitten-karmaşığa ilkesinin uygun bir biçimde ön planda tutulduğunu göstermektedir. Sadece edimsellerde ortadan kalkan bu baskınlık, edimsellerin içsel özellikleri ile açıklanabilir ki yalın ad öbeklerini yönelmeler (ve belirtmeler) takip etmesi bu durumun göstergesidir. Veritabanında kullanılan belirteçler oldukça sınırlıdır. Bu belirteçlerin çoğunluğunu, zaman odaklı belirteçler oluşturmaktadır. Bu durum ise, veritabanındaki anlatı metinlerinin sıklığı ile ve Türkçedeki zaman belirteçlerinin içerisinde de zaman odaklı ların sayıca fazlalığı ile açıklanabilir. Kaynaklar Comrie, B. (1985). Tense. Cambridge University Pres, New York. Dağlıoğlu, E. ve Çağlaroğlu, T. (2005). İlköğretim Türkçe Ders Kitabı 1. Sınıf (MEB onaylı). Selt Yayınları, İstanbul. Demirgüneş, S. (2008). Türkçedeki Zaman Belirteçlerinin Sınıflaması ve Dökümü Üzerine Bir Deneme Çalışması. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/2 ( ), Spring. Gökmen, S. (2000). Çocuk Dilinde Hal Türleri. (yayımlanmamış doktora tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara. İbe, P. (2005). Edinim Sürecinde Görünüş ve Ders Kitaplarında Çocuklara Yöneltilen Verinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Çalışma: İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarındaki Eylemler, Durum Türleri ve Görünüş Etkileşimi. Dil Dergisi, S.:130.s: 3-7, Ekim-Kasım-Aralık, Ankara. Johanson, L. (1971). Aspekt im Turkischen. Uppsala. Johanson, L. (1994). Türkeitürkische Aspektotempora. Tense Systems in European Languages, Thierroff R. ve Ballweg J. (Ed.). Max Niemeyer Verlag, Tübingen. Johanson, L. (2000). Viewpoint Operators in European Languages. Tense and Aspect Systems in the Language of Europe, Dahl, Ö. (Ed.). s Mount de Gruyder, Berlin. Katamba, F. (1993). Morphology. Macmillan Pres Limited, London. MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-8. Sınıflar). MEB Yayınları, Ankara. Özkan, B. (2007). Türkiye Türkçesinde Belirteçlerin Fiillerle Birliktelik Kullanımları ve Eşdizimliliği. 3 Cilt (basılmamış doktora tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana. 65

15 Shrai, Y. and R. W. Andersen. (1995). The acquisition of tense- aspect morphology- A prototype account. Language Smith, C. (1991). The Parameter of Aspect. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. Smith, C. (2003). Modes of Discourse: The Local Structure of Texts. Cambridge University Press, United Kingdom. Smith, C. (2005). Time With and Without Tense. The International Round Table on Tense and Modality, Paris. Uzun, N. E. (1998). Türkçede Görünüş / Kip / Zaman Üçlüsü. Dil Dergisi, S.68, s. 5-22, Haziran, Ankara. Yavaş, F. (1980). On the Meanings of Tense and Aspect Markers in Turkish, (basılmamış doktora tezi), University of Kansas. Zakir, H. (1999). Problems of Turkic Morphology: Classification of Suffixes, Case, Tense and Aspect. (basılmamış doktora tezi). University of Washington. 66

EDİNİM SÜRECİNDE GÖRÜNÜŞ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ EYLEMLER, DURUM TÜRLERİ VE GÖRÜNÜŞ ETKİLEŞİMİ

EDİNİM SÜRECİNDE GÖRÜNÜŞ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ EYLEMLER, DURUM TÜRLERİ VE GÖRÜNÜŞ ETKİLEŞİMİ EDİNİM SÜRECİNDE GÖRÜNÜŞ: İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ EYLEMLER, DURUM TÜRLERİ VE GÖRÜNÜŞ ETKİLEŞİMİ Pınar İbe Akcan Özet Bu çalışma, edinim sürecinde yazılı dilsel girdi kaynaklarının,

Detaylı

ASPECT IN TURKISH: INTERACTION BETWEEN TYPES OF VERBS, ARGUMENT STRUCTURE, MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND ADVERBS IN THE PRE-SCHOOL STORYBOOKS

ASPECT IN TURKISH: INTERACTION BETWEEN TYPES OF VERBS, ARGUMENT STRUCTURE, MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND ADVERBS IN THE PRE-SCHOOL STORYBOOKS ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 224/240 ASPECT IN TURKISH: INTERACTION BETWEEN TYPES OF VERBS, ARGUMENT STRUCTURE, MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND ADVERBS IN THE PRE-SCHOOL STORYBOOKS Türkçede Görünüş:

Detaylı

YAZILI G RD LERDE GÖRÜNÜ H POTEZ : TÜRKÇE 1. SINIF DERS K TABI ÖRNE

YAZILI G RD LERDE GÖRÜNÜ H POTEZ : TÜRKÇE 1. SINIF DERS K TABI ÖRNE YAZILI G RD LERDE GÖRÜNÜ H POTEZ : TÜRKÇE 1. SINIF DERS K TABI ÖRNE Ar. Gör. Sercan DEM RGÜNE ÖZ: Bu çal man n amac, eylem türü, üye yap ve biçimbirim olgular n n, çocu un anadili e itimi sürecinde bir

Detaylı

TÜRKÇEDEKĐ ZAMAN BELĐRTEÇLERĐNĐN SINIFLAMASI ve DÖKÜMÜ ÜZERĐNE BĐR DENEME ÇALIŞMASI Sercan DEMĐRGÜNEŞ 1

TÜRKÇEDEKĐ ZAMAN BELĐRTEÇLERĐNĐN SINIFLAMASI ve DÖKÜMÜ ÜZERĐNE BĐR DENEME ÇALIŞMASI Sercan DEMĐRGÜNEŞ 1 TÜRKÇEDEKĐ ZAMAN BELĐRTEÇLERĐNĐN SINIFLAMASI ve DÖKÜMÜ ÜZERĐNE BĐR DENEME ÇALIŞMASI Sercan DEMĐRGÜNEŞ 1 ÖZET Çalışmada Türkçedeki zaman belirteçlerinin Smith (1991) e göre sınıflaması yapılmaya çalışılmıştır.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI DİLBİLİM DOKTORA PROGRAMI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI DİLBİLİM DOKTORA PROGRAMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI DİLBİLİM DOKTORA PROGRAMI KIBRIS TÜRKÇESİNDE SÜRERLİK GÖRÜNÜŞÜ VE IYOR BİÇİMBİRİMİ: ÇOCUK DİLİ ÖRNEKLEMİ Doktora Tezi Nesibe AKINTUĞ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ANLATI METİNLERİNDE BAKIŞ AÇISI GÖRÜNÜŞÜ-HAL TÜRÜ ETKİLEŞİMİ VE ÖN-ARKA PLAN DÜZENLENİŞİ

İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ANLATI METİNLERİNDE BAKIŞ AÇISI GÖRÜNÜŞÜ-HAL TÜRÜ ETKİLEŞİMİ VE ÖN-ARKA PLAN DÜZENLENİŞİ Dil ve Edebiyat Dergisi / Journal of Linguistics and Literature, 8:2, 19-37, 2011. İLKÖĞRETİM ÜÇÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI ANLATI METİNLERİNDE BAKIŞ AÇISI GÖRÜNÜŞÜ-HAL TÜRÜ ETKİLEŞİMİ VE ÖN-ARKA PLAN

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları Anlambilim ve Edimbilim Giriş Konuları İletişim Anlamın en «anlamlı» olduğu yer iletişim Basit bir iletişim modeli kanal (mesaj) gönderen kodlama gönderilen sinyal gürültü artıklık alınan sinyal kod açma

Detaylı

ABSTRACT. This study consists of five parts and aims to determine the tense and aspect categories and reflections of them in Turkish.

ABSTRACT. This study consists of five parts and aims to determine the tense and aspect categories and reflections of them in Turkish. ÖZET Eylem zamanı ve görünüş kategorilerini, bu kategorilerin Türkçedeki yansımalarını saptamayı amaç edinen bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde felsefede ve dilde zaman kavramının

Detaylı

4;0-6;0 YAŞ (48-72 AYLAR) ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN AD-EYLEM KULLANIMLARI

4;0-6;0 YAŞ (48-72 AYLAR) ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN AD-EYLEM KULLANIMLARI 4;0-6;0 YAŞ (48-72 AYLAR) ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN AD-EYLEM KULLANIMLARI Seda Gökmen Özet Dil edinimi çalışmalarında, sözcük türlerinden hangisi ya da hangilerinin edinimde ve kullanımda baskın olduğu pek

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ

PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ PSİKODİLBİLİMİNİN TEMELİ İşitilenin anlaşılıp kavranması için ilk şart dinleyici ile konuşmacının aynı dili paylaşıyor olmasıdır. Kişinin konuşulan dilin kurallarını özümsemiş olması dışardaki gürültü

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem

Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem Yazar Işıl AYDIN ÖZKAN ISBN: 978-605-9247-63-4 Eylül, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 235 Web: grafikeryayin.com Kapak, Sayfa Tasarımı, Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET VE HATIRLAMA METİNLERİNDE BAĞDAŞIKLIK SORUNU. İlknur KEÇİK. 1. Giriş

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET VE HATIRLAMA METİNLERİNDE BAĞDAŞIKLIK SORUNU. İlknur KEÇİK. 1. Giriş İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZET VE HATIRLAMA METİNLERİNDE BAĞDAŞIKLIK SORUNU İlknur KEÇİK 1. Giriş Dil gelişimi devam eden bir süreçtir. Çocuk, ilkokul döneminde sadece, sözlü dile ilişkin öğrendiklerini yazılı

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Türkçe Bildiri Tümcelerinde. Yüklemin Yapılanışı: Belirtiler ve Anlamları

Türkçe Bildiri Tümcelerinde. Yüklemin Yapılanışı: Belirtiler ve Anlamları T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ DĐLBĐLĐM ANABĐLĐM DALI Türkçe Bildiri Tümcelerinde Yüklemin Yapılanışı: Belirtiler ve Anlamları Yüksek Lisans Tezi Liu Zhao Ankara-2008 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ Kod Dersin Adı Yıl/Yarıyıl Dersin İçeriği DBB119 Dilbilime Giriş I. Yıl I. Yarıyıl DBB121 Dilbilgisi Kavramları

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Sınıf Yönetimi etkinlikleri

Sınıf Yönetimi etkinlikleri Sınıf Yönetimi etkinlikleri http://meb-itec-moocakademi.weebly.com/uygulama.html Toplam katılım etkinlikleri Aşağıdaki uygulamayı kendi alanınızda rahatlıkla yapabilirsiniz İngilizce dersi sadece model

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3-A SINIFI NİSAN AYI ÇALIŞMA BÜLTENİ TÜRKÇE: VI.Tema:DEĞERLERİMİZ VII.Tema:DÜNYAMIZ VE UZAY İşlenen Metinler :Nevruz,Hoş

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Öğretim Kredi planındaki AKTS Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar 222000000001309 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Dersin Kodu : AFYA 101 Dersin Adı : Yabancılar için Türk Dili ve Kültürü I Okutman : E-posta : Telefon : 0.216.578 00 00 (Dahili: 2178) Ders Amacı Yabancılar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ GİRİŞ Nasıl? sorusuna yanıt aranır. Nesne modeli: Analizden tasarıma. Doğrudan problem alanı ile ilgili nesnelerden oluşan model, yardımcı nesnelerle zenginleştirilir. Ana

Detaylı

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU

SİNOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU 0-01 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ I.SINIF/II.YARIYIL in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 SİN 1 Çincede

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ BİLİM DALI TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TEMEL SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI METİNLERİNDEKİ DİLBİLGİSEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İLK OKUMA KİTAPLARININ SÖZCÜK TÜRÜ VE KAVRAM ULAMLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İLK OKUMA KİTAPLARININ SÖZCÜK TÜRÜ VE KAVRAM ULAMLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İLK OKUMA KİTAPLARININ SÖZCÜK TÜRÜ VE KAVRAM ULAMLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Seda Gülsüm Gökmen - Mustafa Akın Güngör Öz Bu çalışmada Türkçe ve İngilizce ilk okuma kitaplarında yer

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yazım Kuramları ve Teknikleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora() Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Dilek Ergönenç Akbaba * 1

Dilek Ergönenç Akbaba * 1 Dil Araştırmaları Sayı: 15 Güz 2014, 298-302 ss. Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde Kip, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 1112, Ankara, 486 s. ISBN 978-975-16-2831-2

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ 1. AMAÇ Araştırma Projesinin amacı, öğrencinin eğitimini aldığı meslekle ilgili

Detaylı

Üretici Dilbilgisi I

Üretici Dilbilgisi I http://cemkeskin.wordpress.com/ Üretici Dilbilgisi I «sınırlı imkanların sınırsız kullanımı» 2012 Cem Keskin Dilbilim Ses bilgisi ve sesbilim Biçimbilim SÖZDİZİM Anlambilim Bilişsel bilimler DİLBİLİM Psikoloji

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 5 Doç. Dr. Cengiz ÇETİN KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR II.

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4

AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Yabancı Dil I Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil I BES123 1.Güz 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ EYLÜL AYI HAZIRLIK-ARI GRUBU BÜLTENİ OKULA UYUM OKULUM, BEN VE ARKADAŞLARIM Okulunu tanıma Okulunun ismini söyleme Öğretmen ve arkadaşlarını tanıma Okulda çalışanları gözlemleme

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni G Dursun Öz: dil- an eser ölçüde kültürel ög ög tir. sonucunda kültürel ögelerin sonucuna Anahtar kelimeler: Türkçe, kültür, kültürel ög Cultural Content in Textbooks Teaching Turkish as a Foreign Language

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ Arif SARIÇOBAN * Özet: Bu çalışma öğrencilerin tutum ve motivasyonlarının ikinci dil öğrenimindeki önemini açıklamaya

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

DİL ve DÜŞÜNCE ÜZERİNE TEORİLER

DİL ve DÜŞÜNCE ÜZERİNE TEORİLER DİL ve DÜŞÜNCE ÜZERİNE TEORİLER Dilin genetik boyutu ortaya 1960'larda Chomsky'le atılmış olabilir; oysa düşüncenin genetik boyutu M.Ö 450'lere kadar uzanır. Düşüncenin, içinde yaşanılan dünyanın gerçekliğiyle

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

TÜRKÇE DEKİ TANITSALLIK BELİRTEN SIFATLARIN VE BELİRTEÇLERİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRETİMİ

TÜRKÇE DEKİ TANITSALLIK BELİRTEN SIFATLARIN VE BELİRTEÇLERİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRETİMİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ANABİLİMDALI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKÇE DEKİ TANITSALLIK BELİRTEN

Detaylı

Temel Tümcelerde ve Ortaçlı Yapılarda Kip Anlatımı. 0. Giriş. 1. Kip Ulamı. Şeyda Ozil İstanbul Üniversitesi

Temel Tümcelerde ve Ortaçlı Yapılarda Kip Anlatımı. 0. Giriş. 1. Kip Ulamı. Şeyda Ozil İstanbul Üniversitesi Temel Tümcelerde ve Ortaçlı Yapılarda Kip Anlatımı Şeyda Ozil İstanbul Üniversitesi 0. Giriş Bu çalışmanın amacı, Türkçede kip ulamının temel tümcelerle ortaçlı kuruluşlarda nasıl dile getirildiğini incelemektir.

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE

1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...5 KISALTMALAR...9 1. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kalıplaşmış Söz Birliklerindeki Fosil Kelimeler...11 1.1.1. Kalıplaşmış Söz Birlikleri...12 1.1.1.1. Atasözleri ve Tekerlemeler...13

Detaylı

EVRENSEL DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ EŞLEŞTİRME MODELLERİ: DİLİN ZİHİNDEKİ DURUMUNA YAKLAŞIMLAR

EVRENSEL DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ EŞLEŞTİRME MODELLERİ: DİLİN ZİHİNDEKİ DURUMUNA YAKLAŞIMLAR EVRENSEL DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ EŞLEŞTİRME MODELLERİ: DİLİN ZİHİNDEKİ DURUMUNA YAKLAŞIMLAR Bilge Öztürk Özet Bu çalışmanın amacı, değiştirgen ayarlama yaklaşımının anadil ve ikinci dilin zihindeki temsiline

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE I YD- I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

Türkçe Ses Sentezi için Süre Modellenmesi

Türkçe Ses Sentezi için Süre Modellenmesi Türkçe Ses Sentezi için Süre Modellenmesi Ömer Şayli 1, Levent M. Arslan 1 ve A. Sumru Özsoy 2 Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, 80815,İstanbul 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2 Batı Dilleri ve Edebiyatı

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

DİL BİLİMİNDE ZAMANIN TANIMI VE İŞLEVİ NEDİR

DİL BİLİMİNDE ZAMANIN TANIMI VE İŞLEVİ NEDİR - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1075-1081 TURKEY DİL BİLİMİNDE ZAMANIN TANIMI VE İŞLEVİ NEDİR Muzaffer MALKOÇ * ÖZET Zaman, insanların olayların

Detaylı

MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ

MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi Dolunay, S. K. (2016). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Zaman Ekleri Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(1), 119-133. Ana Dili Eğitimi Dergisi www.anadiliegitimi.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esra Lüle MERT

Yrd. Doç. Dr. Esra Lüle MERT TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ SÖZCÜKSEL GÖRÜNÜMLERİNE İLİŞKİN TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARININ SÖZCÜKSEL GÖRÜNÜMLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Esra Lüle MERT Özet Türkçenin eğitimi

Detaylı