T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Ankara- 2012

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Tez DanıĢmanı Prof. Dr. M. Osman TOKLU Ankara- 2012

3 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Tez Danışmanı Prof. Dr. M. Osman TOKLU Tez Jüri Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. M. Osman TOKLU Doç. Dr. Ünal KAYA Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem ÜNAL Tez Sınav Tarihi: /./2012

4 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (./../.) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Onur KOÇ

5 TeĢekkür Çalışmam boyunca bana yardım eden, gerek tezimle ilgili gerekse hayatımın zor aşamalarında beni sabırla dinleyen ve bana tavsiyeleri ile destek olan değerli tez danışmanım Prof. Dr. M. Osman Toklu ya; hayatımın her aşamasında bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen çok sevdiğim anneme, babama, Pelin ime; Görüştüğümüz zamanlar bana enerjisiyle ve tavsiyeleriyle moral aşılayan değerli hocam Prof. Dr. F. Sakine Eruz a; gerek eleştirileri, gerek önermeleriyle bana yol gösteren Doç. Dr. Faruk Yücel e, iş arkadaşlarım Arş. Gör. Selahattin Karagöz e, Öğrt. Gör. Kerem Demirtaş a, Yard. Doç. Mehmet Tahir Öncü ye, Öğrt. Gör. Ceyda Özmen e; Manevi desteklerini esirgemeyen Enver Karaduman a, Onur Özcan a, Buğra Afacan a, Ömer Tunç a, Alkan Aktaş a, çok teşekkür ederim. I

6 ĠÇĠNDEKĠLER Teşekkür... I Giriş... 1 BÖLÜM 1: ŞİİR ÇEVİRİSİ ARAŞTIRMALARI, ALMANCAYA ÇEVRİLEN TÜRK ŞİİRLERİ VE 20. YY. TÜRK ŞİİRİ Şiir Çevirisi Araştırmalarına Genel Bir Bakış Yüzyılda Türk Şiiri Almancada Türk Şiiri Yüksel Pazarkaya nın Çevirileri ve Eserleri Yüksel Pazarkaya İle İlgili Yapılan Çalışmalar Yüksel Pazarkaya nın İncelenen Şiir Çevirisi Kitapları...22 BÖLÜM 2: KURAMSAL ÇERÇEVE Kavram Olarak Çeviri ve Çeviri Edimi Çeviri Eleştirisi ve Çevirinin Metin Türleri ile İlişkisi İçerik Odaklı Metinler Çağrı Odaklı Metinler Görsel-İşitsel Odaklı Metinler Biçem Odaklı Metinler Kavram Olarak Edebi Çeviri Kavram Olarak Şiir Şiir Çevirisi Yöntemleri...40 II

7 2.5. Kültür ve Kültür Aktarımı...51 BÖLÜM 3: ÇEVİRİ İNCELEMELERİ Kültürel Öğeler Sessel Özellikler Kafiye Vezin Şiir Çevirilerinde Kalıplaşmış Yapılar Deyimlerin ve Atasözlerin Çevirisi İkilemelerin Çevirisi Yabancı Sözcüklerin ve İfadelerin Çevirisi Yer İsimlerinin ve Özel İsimlerin Çevirisi Şiir Çevirilerinde Sapmalar Alışılmamış Bağdaştırmalar Sözcüksel Düzlemde Sapmalar Sözdizimsel Düzlemde Sapmalar Sessel Sapmalar Şiir de Söz Sanatları: Benzetmeler Metinlerarasılık KAYNAKLAR ÖZET ABSTRACT III

8 EK IV

9 GiriĢ Bu çalışmada yazar ve çevirmen Yüksel Pazarkaya nın 20. yüzyıl Türk şairlerinin bazı şiirlerinin Almancaya çevirisi, kültürel ardalanın çeviride neden olduğu sorunlar çerçevesinde incelenmektedir. Çalışmada Pazarkaya nın çevirdiği şiirler, öncelikle Katharina Reiß ın Çeviri Eleştirisinde Olanaklar ve Sınırlar adlı kitabındaki edebiyat metinlerini biçem odaklı metin türü olarak nitelendiren görüşü doğrultusunda, diğer araştırmacıların edebi çeviri üzerine geliştirdikleri yöntemler ve geçmişten günümüze şiir çevirisi üzerine yapılan tartışmalar dikkate alınarak irdelenmekte ve çözümler önerilmeye çalışılmaktadır. Kültürlerarası iletişimin önemli yapıtaşlarından birini oluşturan edebiyat çevirisi, özelde şiir çevirisi, çeviribilim ve edebiyat bilimi çevrelerinde sıkça tartışılan bir konudur. Kaynak dildeki eserin, erek dile nasıl çevrilmesi gerektiği, kaynak dilde yazılmış eserin erek dil ve kültürüne aktarılarak yabancılık etkisi yaratmadan erek okuyucuya ulaştırılması veya kaynak dilde yazılmış eserin erek dile kaynak dilin kültürel özellikleri değiştirilmeden ve erek okuyucunun yabancı olanı alımlama sorununa ilişkin süregelen tartışmalar da çalışmada dikkate alınmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde Türkiye de şiir çevirisi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar, incelenen şiirleri kapsayan 20. yüzyıl Türk Şiirini, Türkçe Şiirin Almanya daki durumunu ve hangi eserlerin Almancaya kazandırıldığı, çevirmen Yüksel Pazarkaya nın yaşam öyküsü, çevirdiği ve yazdığı eserler incelenmektedir. 1

10 İkinci bölümde çevirinin metin türleri ile olan ilişkisi, şiir çevirisi ve yöntemleri ve özetle kültür kavramı ile onun başka bir kültüre aktarımına değinilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, incelenen eserlerde çevirmen için sorunlar yaratabileceği gözlenen kültürel öğelerin aktarımı, sessel özellikler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, yer isimleri ve özel isimler, dildeki sapmalar, benzetmeler ve göndermelere değinilerek, bunlar Pazarkaya nın şiir çevirileri örneğinde irdelenmektedir. Bu çerçevede Pazarkaya nın çevirmiş olduğu 110 a yakın şiire yukarıda sözü edilen unsurların yansıması ile bunların çevirisinde çevirmenin izlediği yol ve başvurduğu yöntemler incelenmektedir. İncelemenin sonucunda ise, kültürel ardalana ilişkin özelliklerin örneğimizdeki çeviride ne ölçüde engel oluşturduğu, bu engelleri aşmak için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği irdelenerek, çeşitli önerilerde bulunulmaktadır 2

11 BÖLÜM 1: ġġġr ÇEVĠRĠSĠ ARAġTIRMALARI, ALMANCAYA ÇEVRĠLEN TÜRK ġġġrlerġ VE 20. YY. TÜRK ġġġrġ Bu bölümde Türkiye de şiir çevirisi üzerine yapılan çalışmalar, 20. yüzyıl Türk Şiirinden Almancaya çevrilmiş çok sayıda şairin şiirleri bulunduğundan Almanya da Türk şiirinin konumu irdelenecek, Türk şiiri ve akımları konusunda özet bir bilgi verilecek ve çevirmen ve yazar Yüksel Pazarkaya taınıtılacaktır. Çalışmamızın ekler kısmında ise bu çalışmada şiirleri incelenen şairler hakkında özet bilgi yer almaktadır ġiir Çevirisi AraĢtırmalarına Genel Bir BakıĢ Çalışmamızın ön araştırma aşamasında Türkiye de şiir çevirisi ile ilgili yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerini de inceleyerek, hangi konularda çalışmalar yapıldığını saptadık. Yapılan çalışmalar İngilizce, Almanca ve Fransızca şiir metinlerinin biçembilimsel analizi, şiir çevirilerinin dilbilimsel çözümlemesi, şiir antolojisi oluşturma, şiir çevirisi anlayışı araştırması ve çeviri eleştirilerini kapsamaktadır. Kültüre özgü özelliklerin şiir çevirisinde yarattığı sorunlar üzerine kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Füsun Bayrakdar, Kültür aktarımında çeviri stratejileri: Yüksel Pazarkaya'nın Türkçe- Almanca çeviri örneğinde bir araştırma başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında Pazarkaya nın çevirdiği Almanca- Türkçe, Türkçe- Almanca öyküler ve şiirler örneğinde 3

12 çevirmenin seçtiği çeviri stratejilerini birkaç şiir örneğiyle irdelemiştir. Şiir çevirisi konusunda yapılan çalışmalar aşağıda listelenmiştir: A Stylistic and analytical approach to Can Yücel's poetry and its translation into English [Can Yücel'in şiirlerinin ve bunların Türkçe'den İngilizce'ye çevirilerinin biçembilimsel ve analatik olarak incelenmesi] Neslihan Yetkiner (Kansu), Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 1996 Bu çalışmada, Can Yücel in şiirlerinin İngilizce ye çevirileri dilbilimsel ve biçembilimsel bilgiler ışığında incelenmiştir. Şiir dilinin varlığı ile ilgili bilim insanlarının görüşlerine yer verip, Yücel in şiirleri örneğinde özellikle sapma, önceleme, yineleme ve koşutluk konuları irdelenmiştir. Problems faced when translating Hüseyin Ferhad's poetry in to English / İlknur Egel, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1996 Şair Hüseyin Ferhad ın dört şiir kitabı incelenerek yapılan çalışmada özellikle eğretileme ve eğretilemenin çevirisi sorunu ile Ferhad ın şiirlerinde kullandığı sözcükler ve bu sözcüklerin çeviri edimi sonucunda getirdiği kültürel sınırlamalar betimlenerek açıklanmıştır. Şiir çevirisinde kaynak metin seslerinin çeviri metinden özgün metine doğru yakınlık olgusu [Source text rhymes in the translation of poem and its proximity facts] / Ülkü Çetin Karakurt, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 1998 Bu çalışmada şiir çevirisinde kaynak metin, kaynak metin sesleri ve kaynak metin ile erek metin arasındaki yakınlık olguları incelenmektedir. The Lingiustic analiysis of poetry for translation purposes: Orhan Veli Kanık`s Garip poems and their translations into English [Şiirin çeviri amaçlı dilbilimsel 4

13 çözümlemesi: Orhan Veli Kanık`ın 'Garip' şiirleri ve İngilizce`ye çevirileri] / Ayşe Şirin Okyavuz Yener, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2001 Çalışmada çeviribilim odaklı bir çalışma yöntemi izlenerek Orhan Veli nin şiirlerinde kaynak metnin biçeminin incelenmesinin yanı sıra kaynak metnin çevirilerini karşılaştırmalı olarak, betimleyici bir yaklaşımla incelenmiştir. Söz konusu olan diller ve ekinler arası örtüşüm ve ayrışımları saptanmaya çalışılmış ve söz konusu olan diller ve ekinler arası örtüşüm ve ayrışımlar irdelenmiştir. Orhan Veli Kanık`ın şiir ve tiyatro çevirilerinin kuramsal açıdan incelenmesi [A Theoretical view to poetry and drama translations by Orhan Veli Kanık] / Beki Haleva, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001 Çalışmada, Orhan Veli nin Fransızcadan Türkçeye yaptığı fabl, şiir ve tiyatro çevirileri incelenerek çağdaş çeviri kuramlarından yola çıkılarak kaynak odaklıerek odaklı ve anlam odaklı çeviri yaklaşımları açısından değerlendirilmiştir. Anthologized poetry from English and French in Turkish transtlation ( ) [Türkçe çeviri şiir antolojilerinde İngilizce ve Fransızca şiirler: ] / İpek Seyalıoğlu, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi,2003 Bu çalışmada yılları arasında Türkiye de yayınlanan İngilizce ve Fransızca şiir çevirileri miktar, amaç, okuyucu kitlesi bağlamında araştırılıp editörlerin, çevirmenlerin, şairlerin işlevleri irdelenip, betimlenmiştir. Over-interpretation in the translation of cryptic poetry [Kapalı şiir çevirisinde aşırı yorumlama] / Yasemin Tuksal, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2003 Bu çalışmada kapalı şiirlerin çevirisinde güçlüğün nasıl aşırı-yorumlamaya, hatta bir sonraki aşamada, açımlamaya neden olabileceği gösterilerek hedef dilde 5

14 aşırı yorumlamaya bağlı olarak nasıl bir üst-şiire dönüştürüldüğü gösterilmeye çalışılmıştır. Aşırı yorumun şiir çevirilerinde neden iyi sonuç vermeyeceği gösterilmiştir. Modernlik ve çeviri şiir çevirileri bağlamında Can Yücel in çeviri anlayışı ve modernlikle ilişkisi [Modernity and translation: The translation approach of Can Yücel in the context of poem translations and its realtion to modernity] / Nigar Çoymak, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005 Bu çalışmada, modernlik ve modernlik çıkışlı düşüncelerin izlerini genelde çeviri, özelde şiir çevirisi üzerinden dile getirilerek belli başlı düşünceleri öne sürebilmek ve Can Yücel in çeviri anlayışını ve şiir çevirisini örneklerle betimlemek amaçlanmıştır. A stylistic analysis of translation of Hilmi Yavuz s poetry [Hilmi Yavuz şiirlerinin çevirilerinin stilistik incelemesi] / Didem Gamze Erdinç, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007 Bu çalışmada Hilmi Yavuz un seçilmiş şiirlerinin çevirisi, biçembilimsel yöntemlerle incelenerek betimlenmiştir. Translation and identity: A case study on eda: An anthology of contemporary Turkish poetry [Çeviri ve kimlik: Eda: An anthology of contemporary Turkish poetry üzerine bir örnekolay incelemesi] / Hülya Uçak, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2007 ABD de yayınlanan Eda: An anthology of contemporary Turkish poetry adlı yapıtta, antolojinin editörlüğünü yapan ve içerisindeki şiirlerin büyük bir kısmını 6

15 çeviren Murat Nemet-Nejat ın Türk kültürünü nasıl tanıttığı, Türk kültürünün kalıpyargılı temsiliyle nasıl bir ilişki içinde olduğu irdelenmiştir. Charles Baudelaire'in şiirlerinin Türkçe çevirileri üzerine inceleme [Analysis of Turkish translations of Charles Baudelaire's poems] / Nuray Cihan Gündüzalp, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2008 Bu çalışmada Fransız şair Charles Baudelaire in Türkçe ye çevrilmiş olan şiirlerinin farklı çevirmenlerce çevirilmiş Türkçe çevirileri biçimsel, biçemsel ve anlamsal eşdeğerlikler açısından, Koller in beş eşdeğerlik temelinde kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmiştir yılları arasında Türkçe de Goethe ve Faust Tercümeleri üzerinde bir inceleme/ Nedret Pınar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1984 Bu çalışmada Goethe nin çeşitli çevirmenlerce yılları arasında çevrilmiş Faust isimli eseri, dilbilimsel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Türkiye de şiir çevirisi konusu üzerine araştırmacıların çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Toklu nun Şiir Dili ve Çevirisi adlı eseri, şiir dilinin özellikleri ve şiir çevirisi sorunsalına değinmektedir. Köksal ın yazdığı Çeviri Eğitimi- Kuram ve Uygulama adlı eserinde şiir çevirisi üzerine bir bölüm yer almaktadır. Çeviribilimci Bengi-Öner, Çeviri Bir Süreçtir. Ya Çeviribilim?, Çeviri Kuramlarını Düşünürken, Kızılcıktan Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen! adlı eserlerinde şiir çevirisinde karşılaşılan sorunlara, örnekler sunularak sıkça değinilmektedir. Berrin Aksoy un Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi adlı eserinde 7

16 yine şiir çevirisi sorunsalını irdeleyen bir bölüm yer almaktadır. Akşit Göktürk ün Çeviri: Dillerin Dili adlı eserinde de şiir çevirisi sorunsalı konusuna değinilmektedir. Şiir çevirisi sorunsalı üzerine inceleme yazıları çeşitli dergiler yer almaktadır. Daha önce dergi olarak yayınlanan ve 1990 lı yılların başında yayın hayatına son veren Metis Çeviri dergisinde düzenli olarak şiir çevirileri ve şiir çevirisi üzerine kuramsal tartışmalar bulunmaktadır. Üç ayda bir yayınlanan Ç.N. dergisi özellikle Türkçeden yabancı dillere ve yabancı dillerden Türkçeye çok sayıda şiir çevirisi ve şiir çevirisi sorununa kuramsal açıdan yaklaşmaktadır yılında Türk Dili Dergisi Çeviri Özel Sayısı nda şiir çevirisi ile ilgili bu alanda çalışan uzmanların yazıları yer almaktadır. Türkiye de şiir çevirisi sorununun incelendiği çok sayıda makale bulunmaktadır. Bu makalelerde şiir çevirisinde karşılaşılan sorunlar genel hatlarıyla tartışılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: - Şiir Çevirisinde Çevrilemeyenler, Altay, A., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s Şiir Çevirisini Yönlendiren Kısıtlamalar, Yeşil, N., TÖMER Çeviri, Bahar-Yaz 95 - Şiir Çevirisinde Yöntem, Gürsel, N., (1978), Türk Dili Çeviri Sorunları Özel Sayısı, S. 322, s Yukarıda değinilen makalelerde şiir çevirisinin ortaya çıkardığı güçlükler ve şiir çevirisinde izlenebilecek yöntemler dilbilimsel ve çeviribilimsel odaklı bakış açısıyla açıklanmaktadır. 8

17 Yüzyılda Türk ġiiri Daha önce Batı edebiyatlarını etkisine alan Klasisizm, Romantizm ve Realizm akımları, 20. yüzyıl Cumhuriyet döneminde de Türk şair ve yazarlarını da etkisi altına almaya başladı: Klasisizm akılcı, içe dönük, ahlakçı, insancı ; Romantizm akımının gelenekçi, duygucu, seçkinci ve Realizm de gözlemci, dışa dönük nitelikleri, Türk şairlerinin de biçem ve konu seçimini etkiledi. Bu akımlardan yola çıkarak, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Abdülhak Şinasi Klasismin; Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet in Romantizm; Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı Realizmin kimi niteliklerine uygun yapıtlar verdiler. Örnek olarak gösterdiğimiz bu şairleri yine de bu akımların tamamen etkisi altında oldukları söylenemez. 20. yüzyıl Türk edebiyatı, aynı zamanda Osmanlı dan kendisine miras kalan diğer akımlardan da etkilendi. Bu etkilenmede Batıcılığın yanı sıra, Osmanlıcılık, İslamcılık, özellikle de Türkçülük birer eksen olmuştur. İlk dönem şairlerin şiirlerini, siyasal düşünce yapıları etkilemiş ve yönlendirmiştir lerde Milli Edebiyat olarak adlandırılan uyum, ölçü, uyak, sözcüğün dize içindeki işlevi gibi yapı sorunlarına cevaplar aranarak, tartışmalar 1940 lı yıllara değin sürmüştür. Özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra etkin olmaya başlayan ve aralarında Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç ın bulunduğu Beş Hececiler, Milli Edebiyat ın ölçü ve biçimini benimseyip şiirlerinde Anadolu yu betimleyerek eserler verdiler. Şiirde sade olmaya özen gösterip eserlerinde konuşma dilini kullanarak ve Realizmin etkisi 9

18 altında eserler verdiler. Beş Hececilerin Realizm etkisindeki şiirlerine tepki olarak doğan Yedi Meşaleciler, hece vezninde eserler vermişler, buna rağmen şiire yenilik getirememişlerdir. Şiirlerinde olayları daha gerçekçi ve içten anlatmak isteyen ve şiirlerinde işledikleri konuları belirli bir sınırda tutmayan Yedi Meşaleciler, şiirlerini Meşale adlı dergide yayınladılar. Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray, Sabi Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok ve Muammer Lütfi Bahşi, Meşale Dergisinin 1928 yılında kapanmasıyla birlikte dağılmıştır li yıllarda hece ölçüsünü şiirin başlıca ölçütü sayan Milli Edebiyat akımına bağlı şairler, yapısal kaygıların dışında kalmışlardır lardan 1940 lara kadar Orhan Seyfi Orhon, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı gibi hece ölçüsüyle yazan şairlerin vezin tartışması devam ederken, aralarında Nazım Hikmet in de bulunduğu ve vezinsiz şiir yazan şairler de ön plana çıkmaya başlamış, konu şairlerin çeşitli dergilerde aralarında tartışmasına neden olmuştur. Bu tartışmaların sonunda özellikle şiirin ideolojik bir niyet dışında tüm kesimlere, hayata, Batılı çağdaş akımlara yakınlaşması gerektiği fikri benimsenip, şiirin vezinsiz de yazılabileceği kabul görmüştür lı yıllarda Dergâh Hareketi olarak adlandırılan Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazar ve şairlerin de aralarında bulunduğu topluluk, şiirlerinde ruhun ölümsüzlüğü, dindar adam tevekkülü nün yanı sıra düşsel bir dünya oluşturmaya çalışmışlardır. Şiirde uyak- vezin tartışmalarının devam ettiği 1930 ların sonunda edebi gelenekten kopup daha yalın bir şiire ulaşmak için uğraşan ve vezinsiz, kafiyesiz, 10

19 günlük dile dayalı şiirler yayınlayarak yeni bir akımın ortaya çıkmasını sağlayan Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Garip Akımı nın kurucusu oldular. Garip Akımı 1940 ların sonuna kadar etkinliğini sürdürdü ve Orhan Veli nin 1950 yılında bir kaza sonucu ölmesiyle etkisi azalmaya başladı lı yıllarda Garip Akımı nın dışında A. Kadir Meriçboyu nun, Attila İlhan ın, Ahmet Arif in de aralarında bulunduğu Toplumcu (Gerçekçi) Şairler olarak kabul edilen başka bir kuşak da bulunmaktaydı. Bu kuşak, Nazım Hikmet in sürdürdüğü geleneğin bir devamı niteliğinde hareket ederken, o dönemin siyasi koşullarında muhalif çizgide yazdılar. Şiirlerinin konusu barış, özgürlük, demokrasi, savaş karşıtlığı oldu lerin başından 1960 ların ortalarına değin Garip Akımı ndan etkilenerek geliştirilen ve İkinci Yeni olarak tanınan aralarında Cemal Süreya nın, İlhan Berk in, Turgut Uyar ın, Edip Cansever in, Sezai Karakoç un, Ece Ayhan ın, Ülkü Tamer in bulunduğu şairler, şiirlerinde kelimelerle oynama, mantık dışı söyleyişler ve soyut betimlemelerle pekiştirdiler. Esasında şiirin konusunu insanın karmaşık ruh hali, toplumsal ilişkiler, kadın ve cinsellik oluşturdu. Diğer yandan İslami gelenekten gelen Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi şairler de şiirlerinin dokusuna İslami düşünceleri de kattılar. İkinci Yeni nin temsilcileri 70 li ve 80 li yıllarda da Türk şiirine yön verdiler (20. YY. Türk Şiiiri için bkz. Özcan (1988), Kurdakul (1992), Halman (2007). 11

20 1.3. Almancada Türk ġiiri Tez çalışması öncesi yapılan kaynak araştırmasında Türkçeden Almancaya çevrilmiş şiirlerin sayısının oldukça az olduğu gözlendi. Özellikle 1940 lardan itibaren Alman çevirmenler tarafından Türkçe şiirlerin Almancaya kazandırıldığı görülmekte ve çeviri kitaplarının büyük bir bölümü çift dilli olarak basılmıştır. Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yapan tarihçi Hammer-Purgstall, 1825 yılında Divan şairi Baki den seçme şiirleri Diwan Baki s des größten türkischen Lyrikers adıyla çevirdi. Abdülhak Hamit in Ruhlar isimli şiiri Geister olarak 1941 yılında yayınlandı (Deutsche Morgenländische Gesellschaft; tekrar basımı: Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint, 1966) yılında Mustafa Aslıer tarafından Necati Cumali nin seçme şiirleri Alman okuyucu için Auf der Wache Karakolda adıyla basıldı. Fazıl Hüsnü Dağlarca nın şiirleri ilk olarak 1981 yılında Ausgewählte Gedichte (Berlin, Harran Verlag) başlığıyla Gisela Kraft tarafından çevrildi. Gisela Kraft Komm endlich her nach Anatolien başlıklı kitabın da çevirmenidir. Dağlarca nın Taş Güvercini isimli şiir kitabı ise, Steintaube adıyla Nevfal Cumart tarafından çevrildi (1999 Zürih, Unionsverlag). Nazım Hikmet, Almancaya en çok şiiri çevrilen şairimizdir. Horst Wilfried Brands ve Pazarkaya tarafından 1973 te çevrilen Ausgewählte Gedichte (Suhrkamp Verlag) adıyla yayımlandı. Pazarkaya tarafından çevrilen Das Epos von 12

21 Scheich Bedreddin (Ararat Verlag, 1981) ve Allem Kallem ein Märchen çift dilde basıldı (1981, Ararat Verlag). Pazarkaya 1978 yılında yine Nazım Hikmet ten Ich meisselte Licht aus Stein adlı şiir kitabını (Klett/Cotta) çevirdi. Yıldırım Dağyeli ve Helga Dağyeli Nazım Hikmet in seçme şiirlerini Das schönste Meer ist noch nicht befahren (1989, Dağyeli Verlag) başlığıyla ve Die Luft ist schwer wie Blei kitabını (2008, Dagyeli Verlag) çift dilli olarak yayımlandı. Çevirmen Gisela Kraft Der Befreiungskrieg (1986) ve Hasretin Adı/Die Namen der Sehnsucht adıyla çevirerek yayınlandı. Çevirmen Ümit Güney, Nachtgedichte an meine Liebste (Germinal Verlag) isimli kitabı çevirerek 1985 yılında yayınlandı. Annemarie Bostroem tarafından Und im Licht mein Herz adıyla şairin seçme şiirleri çevrildi (Rütten und Loening, 1971). Nazım Hikmet in seçme şiirlerinin bulunduğu Eine Reise ohne Rückkehr / Dönüsü Olmayan Yolculuk: Gedichte und Poeme (Dağyeli Verlag, 2001) adlı eseri, Helga- Yıldırım Dağyeli tarafından çevrildi. Behçet Necatigil in şiirleri Eine verwelkte Rose beim Berühren/ Solgun bir gül dokununca (Dagyeli, 1988) ve Gedichte/ Şiirler (1972) başlıklarıyla Yüksel Pazarkaya tarafından Almancaya kazandırıldı. Şiirleri çevrilen şairlerin özellikle Cumhuriyet sonrası şairler olduğu gözlenmektedir. Türkiye ve İslam kültürü üzerine çalışmalar yapan Oryantalist Annemarie Schimmel, 13. yüzyıldan başlayarak halk şairlerinin, divan şairlerinin ve Cumhuriyet Dönemi nde yazan şairlerin seçme şiirlerini Türkische Gedichte Vom 13. Jahrhundert Bis In Unsere Zeit (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989) adıyla Almanca olarak yayınladı. Aus dem goldenen Becher: Türkische Gedichte aus sieben Jahrhunderten adlı Osmanlı dan günümüze seçme şiirlerin çevrildiği eseri Önel Verlag (1993) tarafından basıldı. Schimmel in ayrıca Yunus Emre nin seçme 13

22 şiirlerini çevirdiği Ausgewählte Gedichte- Yunus Emre adlı eseri (Önel Verlag, 1995) yayınlandı. Yunus Emre nin seçme şiirlerinin bulunduğu Das Kummerrad /Detli Dolap: Gedichte adlı eseri Zafer Şenocak tarafından Almancaya çevrildi (Dağyeli Verlag, 2005). Ahmet Arif in yayınlanan tek şiir kitabı olan Vor Sehnsucht nach dir habe ich die Fesseln abgetragen / Hazretinden Prangalar Esktitim, Helga ve Yıldırım Dağyeli tarafından Almancaya çevrildi (Dağyeli Verlag, 2010). 100 Türk şairin 200 şiirini kapsayan şiir çevirisi antolojisi Die Türkei in Gedichten / Şiirlerle Türkiye I. Eine Anthologie, (A-Verlag, 1999) Mete Ay tarafından çevrilerek yayınlandı. Hans Bethge tarafından 1913 te çevrilen ve basılan Divan edebiyatının seçme şiirlerinin toplandığı Nachdichtungen orientalischer Lyrik: Das türkische Liederbuch adlı eseri Media Verlag (2002) tarafından yeniden yayınlandı. Sedat Umran ın Türk şairlerin çeşitli şiirlerini çevirdiği Almanca Manzum Çevirileriyle Ünlü Türk Şiirleri (İz Yayıncılık, 2003) adlı çeviri kitabı Almanca olarak basıldı. Âşık Veysel Şatıroğlu nun hayatının ve eserlerinin anlatıldığı Asik Veysel ( ): Leben, Werk und Wirkung eines türkischen Volkssängers (Grin Verlag, 2011) adlı eser Murat Bulgan tarafından hazırlandı. 14

23 1.4. Yüksel Pazarkaya nın Çevirileri ve Eserleri Çevirmen ve yazar Yüksel Pazarkaya (Pazarkaya İ., 2010: 8-12), 1940 yılında İzmir de doğmuş, ilkokuldan lise eğitimine kadar İzmir de yaşamıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektroteknik bölümünde okurken Sümerbank ın Almanya da Tekstil Kimya alanında öğrenim görmek isteyen öğrencilere açtığı burs sınavına girer ve kazanır yılında İstanbul daki üniversite eğitimini yarıda bırakarak Almanya ya giden Pazarkaya, Germensheim kasabasında bulunan Mainz Üniversitesi nde Yabancı Diller ve Tercümanlık Enstitüsü nde bir yıl süreyle Almanca kursuna katılır. O sıralar, Türkiye den kendisinden sonra gelen öğrencilere Almanca konusunda rehberlik eder yılında Stuttgart Üniversitesi nde kimya bölümünde eğitimine başlar. Eğitimi sırasında üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerde edebiyat ve tiyatro alanlarında çalışmalar yapar. Almanya da Türk Öğrenciler Derneği nin çıkardığı Yaprak dergisi için 1960 yılında şiir, öykü ve çeviriler yayınlamaya başlar. Kendisinin belirttiği üzere Attila İlhan ın İstanbul sancısı adlı şiirini Almanca ya ilk defa çevirir yılında şehrin en büyük gazetesi olan Stuttgarter Zeitung da sanat, politika ve yerel yurt haberleri yazmaya başlar ve görevlendirmeler alır. Aynı yıl içerisinde SWR de (Güney Almanya Radyosu) sanat ve edebiyatın tatışıldığı programları yapar yılında İzmir Yeni Asır gazetesinde yazıları yayınlanmıştır yılından itibaren Varlık dergisinde öykü, şiir, deneme, eleştiri ve çevirileri 15

24 yayınlanmaya başladı yılında kendisi gibi Almanya ya okumaya gelen eşi İnci ile tanışır ve aynı yıl evlenir ve iki çocukları olur. Kimya Yüksek Mühendisliği okuduğu sırada kendisine gelen Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nde yardımcı asistanlık teklifini kabul eder ve çalışmaya başlar. O dönem Türkiye deki siyasi çekişmelerden dolayı kendisinden eğitimini yarıda kesip diplomasını almadan Türkiye ye geri dönmesi istenmiş, Pazarkaya ise bu isteği kabul etmeyerek kendisine bağlanan bursun geri ödemesini gerçekleştirerek Almanya da kalmaya devam etmiştir. Kimya alanında okumasına rağmen kendi uzmanlık alanında hiç çalışmadığını belirtir (Pazarkaya, 2010:14) yılında Stuttgart Üniversitesi nde edebiyat bilimleri ve felsefe dallarında ikinci eğitim için kaydını yapan Pazarkaya, diğer yandan yurtdışından Almanya ya gelen öğrencilere ön sömestr niteliğinde düzenli olarak Almanca öğrettiğini belirtir yılında doktora tezini Die Dramaturgie des Einakters im 18. Jahrhundert in der deutschen Literatur (18. Yüzyılda Alman Edebiyatında Tek Perdelik oyunların Dramatürjisi) olarak belirleyen Pazarkaya nın tezi 1972 de en yüksek dereceyle kabul edilir. Tezi daha sonra Kümmerle Verlag tarafından bilimsel yayın olarak basılmıştır. Pazarkaya, üniversitede okuduğu yıllarda tiyatro oyunlarında da oynar. Hem Almanya da hem Türkiye de turnelere katılır yılında gelen teklif üzerine Stuttgart Üniversitesinin Tiyatrosu nu yönetir lı yıllarda Türk şiirinden Almanca ya ilk şiir kitabını çevirir. Arkadaşı Helmut Mader ile birlikte çevirdiği Orhan Veli Kanık/Poesie, 1966 da çift dilli olarak yayınlanmıştır yılında Dağyeli Yayınevi nden bu kez kapsamı daha geniş Orhan Veli şiirlerini çevirip, yine 16

25 çift dilli olarak yayınlanmıştır. Kendisinin belirttiğine göre, 35 tanınmış eleştirmenin değerlendirmesiyle her ay yayınlanan En İyiler Listesi ne giren ilk Türk yazardır (Pazarkaya, 2010:19). Bu iki eser aynı zamanda incelenen eserleri arasındadır. Kendisi, yine belirttiğine göre 1953 te ortaya çıktığı belirlenen, somut şiir türünde şiir yazan ilk Türk yazardır. Dizi senaryosu yazarlığının yanı sıra, uluslararası Almanca sınavları eyalet ve federal görevlisi ve Almanya da WDR Köln radyosu eyalet muhabiri olarak görevler almıştır. Pazarkaya nın yayımladığı kitaplar çeşitli alanları kapsamaktadır. Pazarkaya, Tiyatro oyunları, şiir kitapları, şiir çeviri kitaplarının yanı sıra edebiyat derleme yazıları, dil öğretimi, kültür incelemeleri gibi alanlarda da kitaplar yayımlamıştır. Yüksel Pazarkaya nın Almanca da ve Türkçe de yayınlanan bazı eserleri aşağıda verilmektedir: Orhan Veli Kanık Poesie. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 1966 Die Liebe von der Liebe. Stuttgart Koca Sapmalarda Biz Vardık Şiir Kitabı. İstanbul: Özlem Umut Dolayları Şiir. Stuttgart: Edition Y Die Dramaturgie des Einakters. Göppingen: Kümmerle Utku und der stärkste Mann der Welt. Almanca-Türkçe. Wien, München: Jugend &Volk Aydınlık Kanayan Çiçek Şiir Kitabı. Ankara: Dost Oturma İzni. İstanbul: Derinlik

26 Heimat in der Fremde?/Yaban Sıla Olur mu? Almanca-Türkçe. Berlin: Ararat İncindiğin Yerdir Gurbet Şiir Kitabı. Ankara: Şiir-Tiyatro Aya Uçan Minare. İstanbul: Derinlik Saat Ankara Şiir Kitabı. İstanbul: Derinlik Oktay lernt Atatürk kennen/ Oktay Atatürk ü Öğreniyor. Çocuk Romanı. Deutsch- Türkisch. Heilbronn: Uncu 1982 Rosen im Frost. Zürich: Union 1982 Spuren des Brots. Zürich: Union Ich möchte Freuden schreiben. Fischerhude: Atelier im Bauernhaus Beobachtungen zum Deutschland Türkischen. Frankfurt a.m., Bonn: Pädogogische Arbeitstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes Unsere Nachbarn, die Baltas. Marl: Adolf-Grimme-Institut des DeutschenVolkshochschulverbands Sen Dolayları Şiir Kitabı. İstanbul: Yazko Irrwege/ Koca Sapmalar. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a.m.: Dagyeli Fremdartig/ Garip. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a.m.: Dagyeli Die Wasser Sind Weiser Als Wir- Türkische Lyrik der Gegenwart. München: Schneekluth 1987 Balık Suyu Sever.Hückelhoven: Schulbuchverlag Anadolu Balinanın Bebegi.Hückelhoven: Schulbuchverlag Anadolu

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet

ÇEVİRİ VE YÖNLENDİRME: SABİHA VE ZEKERİYA SERTEL İN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİ. Özet R u m e l i D E D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i 2 0 1 5. 2 ( N i s a n ) / 93 Çeviri ve Yönlendirme: Sabiha ve Zekeriya Sertel in Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserleri / A.

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE AYHAN VE TARİH YAKLAŞIMI AHMET ORHAN

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE AYHAN VE TARİH YAKLAŞIMI AHMET ORHAN Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE AYHAN VE TARİH YAKLAŞIMI AHMET ORHAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir Parçasıdır TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 14 35 53 62 77 86 107 132 150 163 170 184 İÇİNDEKİLER / CONTENTS AVRUPA BİRLİĞİ DİL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ TEACHING

Detaylı

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA

ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOCUK KİTAPLARI RESİMLEMEDE KARAKTER YARATMA Halime Özge

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 Aralık 2011 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE Volume: 13 No: 2 December 2011 ISSN 1305-7766 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi. Yrd. Doç. Dr. Ömer SOLAK

Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi. Yrd. Doç. Dr. Ömer SOLAK Küçük Ağa Romanının Eleştirel Söylem Analizi Yrd. Doç. Dr. Ömer SOLAK ÖZET Hadiselerin bin bir cepheli bir hakikat olduğu gerçeğinden hareketle, disiplinler arası yöntemlerin edebi metinlerin farklı cephelerini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

SUNUŞ. Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

SUNUŞ. Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci SUNUŞ Avrupa Birliği Bakanlığı olarak ülkemizin AB ye üyelik yolunda ihtiyaç duyduğu her alanda gerekli reformların gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan müzakereye açılıp açılmadığına

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı Ders Tanımları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı İMT 101 Okuma Becerisi 3 0 3 Öğrencinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 1 2013 61 TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK Gül ÖZSAN Özet Bu makale,

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı