T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Ankara- 2012

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Tez DanıĢmanı Prof. Dr. M. Osman TOKLU Ankara- 2012

3 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Tez Danışmanı Prof. Dr. M. Osman TOKLU Tez Jüri Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. M. Osman TOKLU Doç. Dr. Ünal KAYA Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem ÜNAL Tez Sınav Tarihi: /./2012

4 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (./../.) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Onur KOÇ

5 TeĢekkür Çalışmam boyunca bana yardım eden, gerek tezimle ilgili gerekse hayatımın zor aşamalarında beni sabırla dinleyen ve bana tavsiyeleri ile destek olan değerli tez danışmanım Prof. Dr. M. Osman Toklu ya; hayatımın her aşamasında bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen çok sevdiğim anneme, babama, Pelin ime; Görüştüğümüz zamanlar bana enerjisiyle ve tavsiyeleriyle moral aşılayan değerli hocam Prof. Dr. F. Sakine Eruz a; gerek eleştirileri, gerek önermeleriyle bana yol gösteren Doç. Dr. Faruk Yücel e, iş arkadaşlarım Arş. Gör. Selahattin Karagöz e, Öğrt. Gör. Kerem Demirtaş a, Yard. Doç. Mehmet Tahir Öncü ye, Öğrt. Gör. Ceyda Özmen e; Manevi desteklerini esirgemeyen Enver Karaduman a, Onur Özcan a, Buğra Afacan a, Ömer Tunç a, Alkan Aktaş a, çok teşekkür ederim. I

6 ĠÇĠNDEKĠLER Teşekkür... I Giriş... 1 BÖLÜM 1: ŞİİR ÇEVİRİSİ ARAŞTIRMALARI, ALMANCAYA ÇEVRİLEN TÜRK ŞİİRLERİ VE 20. YY. TÜRK ŞİİRİ Şiir Çevirisi Araştırmalarına Genel Bir Bakış Yüzyılda Türk Şiiri Almancada Türk Şiiri Yüksel Pazarkaya nın Çevirileri ve Eserleri Yüksel Pazarkaya İle İlgili Yapılan Çalışmalar Yüksel Pazarkaya nın İncelenen Şiir Çevirisi Kitapları...22 BÖLÜM 2: KURAMSAL ÇERÇEVE Kavram Olarak Çeviri ve Çeviri Edimi Çeviri Eleştirisi ve Çevirinin Metin Türleri ile İlişkisi İçerik Odaklı Metinler Çağrı Odaklı Metinler Görsel-İşitsel Odaklı Metinler Biçem Odaklı Metinler Kavram Olarak Edebi Çeviri Kavram Olarak Şiir Şiir Çevirisi Yöntemleri...40 II

7 2.5. Kültür ve Kültür Aktarımı...51 BÖLÜM 3: ÇEVİRİ İNCELEMELERİ Kültürel Öğeler Sessel Özellikler Kafiye Vezin Şiir Çevirilerinde Kalıplaşmış Yapılar Deyimlerin ve Atasözlerin Çevirisi İkilemelerin Çevirisi Yabancı Sözcüklerin ve İfadelerin Çevirisi Yer İsimlerinin ve Özel İsimlerin Çevirisi Şiir Çevirilerinde Sapmalar Alışılmamış Bağdaştırmalar Sözcüksel Düzlemde Sapmalar Sözdizimsel Düzlemde Sapmalar Sessel Sapmalar Şiir de Söz Sanatları: Benzetmeler Metinlerarasılık KAYNAKLAR ÖZET ABSTRACT III

8 EK IV

9 GiriĢ Bu çalışmada yazar ve çevirmen Yüksel Pazarkaya nın 20. yüzyıl Türk şairlerinin bazı şiirlerinin Almancaya çevirisi, kültürel ardalanın çeviride neden olduğu sorunlar çerçevesinde incelenmektedir. Çalışmada Pazarkaya nın çevirdiği şiirler, öncelikle Katharina Reiß ın Çeviri Eleştirisinde Olanaklar ve Sınırlar adlı kitabındaki edebiyat metinlerini biçem odaklı metin türü olarak nitelendiren görüşü doğrultusunda, diğer araştırmacıların edebi çeviri üzerine geliştirdikleri yöntemler ve geçmişten günümüze şiir çevirisi üzerine yapılan tartışmalar dikkate alınarak irdelenmekte ve çözümler önerilmeye çalışılmaktadır. Kültürlerarası iletişimin önemli yapıtaşlarından birini oluşturan edebiyat çevirisi, özelde şiir çevirisi, çeviribilim ve edebiyat bilimi çevrelerinde sıkça tartışılan bir konudur. Kaynak dildeki eserin, erek dile nasıl çevrilmesi gerektiği, kaynak dilde yazılmış eserin erek dil ve kültürüne aktarılarak yabancılık etkisi yaratmadan erek okuyucuya ulaştırılması veya kaynak dilde yazılmış eserin erek dile kaynak dilin kültürel özellikleri değiştirilmeden ve erek okuyucunun yabancı olanı alımlama sorununa ilişkin süregelen tartışmalar da çalışmada dikkate alınmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde Türkiye de şiir çevirisi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar, incelenen şiirleri kapsayan 20. yüzyıl Türk Şiirini, Türkçe Şiirin Almanya daki durumunu ve hangi eserlerin Almancaya kazandırıldığı, çevirmen Yüksel Pazarkaya nın yaşam öyküsü, çevirdiği ve yazdığı eserler incelenmektedir. 1

10 İkinci bölümde çevirinin metin türleri ile olan ilişkisi, şiir çevirisi ve yöntemleri ve özetle kültür kavramı ile onun başka bir kültüre aktarımına değinilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, incelenen eserlerde çevirmen için sorunlar yaratabileceği gözlenen kültürel öğelerin aktarımı, sessel özellikler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, yer isimleri ve özel isimler, dildeki sapmalar, benzetmeler ve göndermelere değinilerek, bunlar Pazarkaya nın şiir çevirileri örneğinde irdelenmektedir. Bu çerçevede Pazarkaya nın çevirmiş olduğu 110 a yakın şiire yukarıda sözü edilen unsurların yansıması ile bunların çevirisinde çevirmenin izlediği yol ve başvurduğu yöntemler incelenmektedir. İncelemenin sonucunda ise, kültürel ardalana ilişkin özelliklerin örneğimizdeki çeviride ne ölçüde engel oluşturduğu, bu engelleri aşmak için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği irdelenerek, çeşitli önerilerde bulunulmaktadır 2

11 BÖLÜM 1: ġġġr ÇEVĠRĠSĠ ARAġTIRMALARI, ALMANCAYA ÇEVRĠLEN TÜRK ġġġrlerġ VE 20. YY. TÜRK ġġġrġ Bu bölümde Türkiye de şiir çevirisi üzerine yapılan çalışmalar, 20. yüzyıl Türk Şiirinden Almancaya çevrilmiş çok sayıda şairin şiirleri bulunduğundan Almanya da Türk şiirinin konumu irdelenecek, Türk şiiri ve akımları konusunda özet bir bilgi verilecek ve çevirmen ve yazar Yüksel Pazarkaya taınıtılacaktır. Çalışmamızın ekler kısmında ise bu çalışmada şiirleri incelenen şairler hakkında özet bilgi yer almaktadır ġiir Çevirisi AraĢtırmalarına Genel Bir BakıĢ Çalışmamızın ön araştırma aşamasında Türkiye de şiir çevirisi ile ilgili yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerini de inceleyerek, hangi konularda çalışmalar yapıldığını saptadık. Yapılan çalışmalar İngilizce, Almanca ve Fransızca şiir metinlerinin biçembilimsel analizi, şiir çevirilerinin dilbilimsel çözümlemesi, şiir antolojisi oluşturma, şiir çevirisi anlayışı araştırması ve çeviri eleştirilerini kapsamaktadır. Kültüre özgü özelliklerin şiir çevirisinde yarattığı sorunlar üzerine kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Füsun Bayrakdar, Kültür aktarımında çeviri stratejileri: Yüksel Pazarkaya'nın Türkçe- Almanca çeviri örneğinde bir araştırma başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında Pazarkaya nın çevirdiği Almanca- Türkçe, Türkçe- Almanca öyküler ve şiirler örneğinde 3

12 çevirmenin seçtiği çeviri stratejilerini birkaç şiir örneğiyle irdelemiştir. Şiir çevirisi konusunda yapılan çalışmalar aşağıda listelenmiştir: A Stylistic and analytical approach to Can Yücel's poetry and its translation into English [Can Yücel'in şiirlerinin ve bunların Türkçe'den İngilizce'ye çevirilerinin biçembilimsel ve analatik olarak incelenmesi] Neslihan Yetkiner (Kansu), Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 1996 Bu çalışmada, Can Yücel in şiirlerinin İngilizce ye çevirileri dilbilimsel ve biçembilimsel bilgiler ışığında incelenmiştir. Şiir dilinin varlığı ile ilgili bilim insanlarının görüşlerine yer verip, Yücel in şiirleri örneğinde özellikle sapma, önceleme, yineleme ve koşutluk konuları irdelenmiştir. Problems faced when translating Hüseyin Ferhad's poetry in to English / İlknur Egel, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1996 Şair Hüseyin Ferhad ın dört şiir kitabı incelenerek yapılan çalışmada özellikle eğretileme ve eğretilemenin çevirisi sorunu ile Ferhad ın şiirlerinde kullandığı sözcükler ve bu sözcüklerin çeviri edimi sonucunda getirdiği kültürel sınırlamalar betimlenerek açıklanmıştır. Şiir çevirisinde kaynak metin seslerinin çeviri metinden özgün metine doğru yakınlık olgusu [Source text rhymes in the translation of poem and its proximity facts] / Ülkü Çetin Karakurt, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 1998 Bu çalışmada şiir çevirisinde kaynak metin, kaynak metin sesleri ve kaynak metin ile erek metin arasındaki yakınlık olguları incelenmektedir. The Lingiustic analiysis of poetry for translation purposes: Orhan Veli Kanık`s Garip poems and their translations into English [Şiirin çeviri amaçlı dilbilimsel 4

13 çözümlemesi: Orhan Veli Kanık`ın 'Garip' şiirleri ve İngilizce`ye çevirileri] / Ayşe Şirin Okyavuz Yener, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2001 Çalışmada çeviribilim odaklı bir çalışma yöntemi izlenerek Orhan Veli nin şiirlerinde kaynak metnin biçeminin incelenmesinin yanı sıra kaynak metnin çevirilerini karşılaştırmalı olarak, betimleyici bir yaklaşımla incelenmiştir. Söz konusu olan diller ve ekinler arası örtüşüm ve ayrışımları saptanmaya çalışılmış ve söz konusu olan diller ve ekinler arası örtüşüm ve ayrışımlar irdelenmiştir. Orhan Veli Kanık`ın şiir ve tiyatro çevirilerinin kuramsal açıdan incelenmesi [A Theoretical view to poetry and drama translations by Orhan Veli Kanık] / Beki Haleva, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001 Çalışmada, Orhan Veli nin Fransızcadan Türkçeye yaptığı fabl, şiir ve tiyatro çevirileri incelenerek çağdaş çeviri kuramlarından yola çıkılarak kaynak odaklıerek odaklı ve anlam odaklı çeviri yaklaşımları açısından değerlendirilmiştir. Anthologized poetry from English and French in Turkish transtlation ( ) [Türkçe çeviri şiir antolojilerinde İngilizce ve Fransızca şiirler: ] / İpek Seyalıoğlu, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi,2003 Bu çalışmada yılları arasında Türkiye de yayınlanan İngilizce ve Fransızca şiir çevirileri miktar, amaç, okuyucu kitlesi bağlamında araştırılıp editörlerin, çevirmenlerin, şairlerin işlevleri irdelenip, betimlenmiştir. Over-interpretation in the translation of cryptic poetry [Kapalı şiir çevirisinde aşırı yorumlama] / Yasemin Tuksal, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2003 Bu çalışmada kapalı şiirlerin çevirisinde güçlüğün nasıl aşırı-yorumlamaya, hatta bir sonraki aşamada, açımlamaya neden olabileceği gösterilerek hedef dilde 5

14 aşırı yorumlamaya bağlı olarak nasıl bir üst-şiire dönüştürüldüğü gösterilmeye çalışılmıştır. Aşırı yorumun şiir çevirilerinde neden iyi sonuç vermeyeceği gösterilmiştir. Modernlik ve çeviri şiir çevirileri bağlamında Can Yücel in çeviri anlayışı ve modernlikle ilişkisi [Modernity and translation: The translation approach of Can Yücel in the context of poem translations and its realtion to modernity] / Nigar Çoymak, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005 Bu çalışmada, modernlik ve modernlik çıkışlı düşüncelerin izlerini genelde çeviri, özelde şiir çevirisi üzerinden dile getirilerek belli başlı düşünceleri öne sürebilmek ve Can Yücel in çeviri anlayışını ve şiir çevirisini örneklerle betimlemek amaçlanmıştır. A stylistic analysis of translation of Hilmi Yavuz s poetry [Hilmi Yavuz şiirlerinin çevirilerinin stilistik incelemesi] / Didem Gamze Erdinç, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007 Bu çalışmada Hilmi Yavuz un seçilmiş şiirlerinin çevirisi, biçembilimsel yöntemlerle incelenerek betimlenmiştir. Translation and identity: A case study on eda: An anthology of contemporary Turkish poetry [Çeviri ve kimlik: Eda: An anthology of contemporary Turkish poetry üzerine bir örnekolay incelemesi] / Hülya Uçak, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2007 ABD de yayınlanan Eda: An anthology of contemporary Turkish poetry adlı yapıtta, antolojinin editörlüğünü yapan ve içerisindeki şiirlerin büyük bir kısmını 6

15 çeviren Murat Nemet-Nejat ın Türk kültürünü nasıl tanıttığı, Türk kültürünün kalıpyargılı temsiliyle nasıl bir ilişki içinde olduğu irdelenmiştir. Charles Baudelaire'in şiirlerinin Türkçe çevirileri üzerine inceleme [Analysis of Turkish translations of Charles Baudelaire's poems] / Nuray Cihan Gündüzalp, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2008 Bu çalışmada Fransız şair Charles Baudelaire in Türkçe ye çevrilmiş olan şiirlerinin farklı çevirmenlerce çevirilmiş Türkçe çevirileri biçimsel, biçemsel ve anlamsal eşdeğerlikler açısından, Koller in beş eşdeğerlik temelinde kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmiştir yılları arasında Türkçe de Goethe ve Faust Tercümeleri üzerinde bir inceleme/ Nedret Pınar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1984 Bu çalışmada Goethe nin çeşitli çevirmenlerce yılları arasında çevrilmiş Faust isimli eseri, dilbilimsel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Türkiye de şiir çevirisi konusu üzerine araştırmacıların çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Toklu nun Şiir Dili ve Çevirisi adlı eseri, şiir dilinin özellikleri ve şiir çevirisi sorunsalına değinmektedir. Köksal ın yazdığı Çeviri Eğitimi- Kuram ve Uygulama adlı eserinde şiir çevirisi üzerine bir bölüm yer almaktadır. Çeviribilimci Bengi-Öner, Çeviri Bir Süreçtir. Ya Çeviribilim?, Çeviri Kuramlarını Düşünürken, Kızılcıktan Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen! adlı eserlerinde şiir çevirisinde karşılaşılan sorunlara, örnekler sunularak sıkça değinilmektedir. Berrin Aksoy un Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi adlı eserinde 7

16 yine şiir çevirisi sorunsalını irdeleyen bir bölüm yer almaktadır. Akşit Göktürk ün Çeviri: Dillerin Dili adlı eserinde de şiir çevirisi sorunsalı konusuna değinilmektedir. Şiir çevirisi sorunsalı üzerine inceleme yazıları çeşitli dergiler yer almaktadır. Daha önce dergi olarak yayınlanan ve 1990 lı yılların başında yayın hayatına son veren Metis Çeviri dergisinde düzenli olarak şiir çevirileri ve şiir çevirisi üzerine kuramsal tartışmalar bulunmaktadır. Üç ayda bir yayınlanan Ç.N. dergisi özellikle Türkçeden yabancı dillere ve yabancı dillerden Türkçeye çok sayıda şiir çevirisi ve şiir çevirisi sorununa kuramsal açıdan yaklaşmaktadır yılında Türk Dili Dergisi Çeviri Özel Sayısı nda şiir çevirisi ile ilgili bu alanda çalışan uzmanların yazıları yer almaktadır. Türkiye de şiir çevirisi sorununun incelendiği çok sayıda makale bulunmaktadır. Bu makalelerde şiir çevirisinde karşılaşılan sorunlar genel hatlarıyla tartışılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: - Şiir Çevirisinde Çevrilemeyenler, Altay, A., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s Şiir Çevirisini Yönlendiren Kısıtlamalar, Yeşil, N., TÖMER Çeviri, Bahar-Yaz 95 - Şiir Çevirisinde Yöntem, Gürsel, N., (1978), Türk Dili Çeviri Sorunları Özel Sayısı, S. 322, s Yukarıda değinilen makalelerde şiir çevirisinin ortaya çıkardığı güçlükler ve şiir çevirisinde izlenebilecek yöntemler dilbilimsel ve çeviribilimsel odaklı bakış açısıyla açıklanmaktadır. 8

17 Yüzyılda Türk ġiiri Daha önce Batı edebiyatlarını etkisine alan Klasisizm, Romantizm ve Realizm akımları, 20. yüzyıl Cumhuriyet döneminde de Türk şair ve yazarlarını da etkisi altına almaya başladı: Klasisizm akılcı, içe dönük, ahlakçı, insancı ; Romantizm akımının gelenekçi, duygucu, seçkinci ve Realizm de gözlemci, dışa dönük nitelikleri, Türk şairlerinin de biçem ve konu seçimini etkiledi. Bu akımlardan yola çıkarak, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Abdülhak Şinasi Klasismin; Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet in Romantizm; Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı Realizmin kimi niteliklerine uygun yapıtlar verdiler. Örnek olarak gösterdiğimiz bu şairleri yine de bu akımların tamamen etkisi altında oldukları söylenemez. 20. yüzyıl Türk edebiyatı, aynı zamanda Osmanlı dan kendisine miras kalan diğer akımlardan da etkilendi. Bu etkilenmede Batıcılığın yanı sıra, Osmanlıcılık, İslamcılık, özellikle de Türkçülük birer eksen olmuştur. İlk dönem şairlerin şiirlerini, siyasal düşünce yapıları etkilemiş ve yönlendirmiştir lerde Milli Edebiyat olarak adlandırılan uyum, ölçü, uyak, sözcüğün dize içindeki işlevi gibi yapı sorunlarına cevaplar aranarak, tartışmalar 1940 lı yıllara değin sürmüştür. Özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra etkin olmaya başlayan ve aralarında Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç ın bulunduğu Beş Hececiler, Milli Edebiyat ın ölçü ve biçimini benimseyip şiirlerinde Anadolu yu betimleyerek eserler verdiler. Şiirde sade olmaya özen gösterip eserlerinde konuşma dilini kullanarak ve Realizmin etkisi 9

18 altında eserler verdiler. Beş Hececilerin Realizm etkisindeki şiirlerine tepki olarak doğan Yedi Meşaleciler, hece vezninde eserler vermişler, buna rağmen şiire yenilik getirememişlerdir. Şiirlerinde olayları daha gerçekçi ve içten anlatmak isteyen ve şiirlerinde işledikleri konuları belirli bir sınırda tutmayan Yedi Meşaleciler, şiirlerini Meşale adlı dergide yayınladılar. Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray, Sabi Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok ve Muammer Lütfi Bahşi, Meşale Dergisinin 1928 yılında kapanmasıyla birlikte dağılmıştır li yıllarda hece ölçüsünü şiirin başlıca ölçütü sayan Milli Edebiyat akımına bağlı şairler, yapısal kaygıların dışında kalmışlardır lardan 1940 lara kadar Orhan Seyfi Orhon, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı gibi hece ölçüsüyle yazan şairlerin vezin tartışması devam ederken, aralarında Nazım Hikmet in de bulunduğu ve vezinsiz şiir yazan şairler de ön plana çıkmaya başlamış, konu şairlerin çeşitli dergilerde aralarında tartışmasına neden olmuştur. Bu tartışmaların sonunda özellikle şiirin ideolojik bir niyet dışında tüm kesimlere, hayata, Batılı çağdaş akımlara yakınlaşması gerektiği fikri benimsenip, şiirin vezinsiz de yazılabileceği kabul görmüştür lı yıllarda Dergâh Hareketi olarak adlandırılan Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazar ve şairlerin de aralarında bulunduğu topluluk, şiirlerinde ruhun ölümsüzlüğü, dindar adam tevekkülü nün yanı sıra düşsel bir dünya oluşturmaya çalışmışlardır. Şiirde uyak- vezin tartışmalarının devam ettiği 1930 ların sonunda edebi gelenekten kopup daha yalın bir şiire ulaşmak için uğraşan ve vezinsiz, kafiyesiz, 10

19 günlük dile dayalı şiirler yayınlayarak yeni bir akımın ortaya çıkmasını sağlayan Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Garip Akımı nın kurucusu oldular. Garip Akımı 1940 ların sonuna kadar etkinliğini sürdürdü ve Orhan Veli nin 1950 yılında bir kaza sonucu ölmesiyle etkisi azalmaya başladı lı yıllarda Garip Akımı nın dışında A. Kadir Meriçboyu nun, Attila İlhan ın, Ahmet Arif in de aralarında bulunduğu Toplumcu (Gerçekçi) Şairler olarak kabul edilen başka bir kuşak da bulunmaktaydı. Bu kuşak, Nazım Hikmet in sürdürdüğü geleneğin bir devamı niteliğinde hareket ederken, o dönemin siyasi koşullarında muhalif çizgide yazdılar. Şiirlerinin konusu barış, özgürlük, demokrasi, savaş karşıtlığı oldu lerin başından 1960 ların ortalarına değin Garip Akımı ndan etkilenerek geliştirilen ve İkinci Yeni olarak tanınan aralarında Cemal Süreya nın, İlhan Berk in, Turgut Uyar ın, Edip Cansever in, Sezai Karakoç un, Ece Ayhan ın, Ülkü Tamer in bulunduğu şairler, şiirlerinde kelimelerle oynama, mantık dışı söyleyişler ve soyut betimlemelerle pekiştirdiler. Esasında şiirin konusunu insanın karmaşık ruh hali, toplumsal ilişkiler, kadın ve cinsellik oluşturdu. Diğer yandan İslami gelenekten gelen Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi şairler de şiirlerinin dokusuna İslami düşünceleri de kattılar. İkinci Yeni nin temsilcileri 70 li ve 80 li yıllarda da Türk şiirine yön verdiler (20. YY. Türk Şiiiri için bkz. Özcan (1988), Kurdakul (1992), Halman (2007). 11

20 1.3. Almancada Türk ġiiri Tez çalışması öncesi yapılan kaynak araştırmasında Türkçeden Almancaya çevrilmiş şiirlerin sayısının oldukça az olduğu gözlendi. Özellikle 1940 lardan itibaren Alman çevirmenler tarafından Türkçe şiirlerin Almancaya kazandırıldığı görülmekte ve çeviri kitaplarının büyük bir bölümü çift dilli olarak basılmıştır. Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yapan tarihçi Hammer-Purgstall, 1825 yılında Divan şairi Baki den seçme şiirleri Diwan Baki s des größten türkischen Lyrikers adıyla çevirdi. Abdülhak Hamit in Ruhlar isimli şiiri Geister olarak 1941 yılında yayınlandı (Deutsche Morgenländische Gesellschaft; tekrar basımı: Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint, 1966) yılında Mustafa Aslıer tarafından Necati Cumali nin seçme şiirleri Alman okuyucu için Auf der Wache Karakolda adıyla basıldı. Fazıl Hüsnü Dağlarca nın şiirleri ilk olarak 1981 yılında Ausgewählte Gedichte (Berlin, Harran Verlag) başlığıyla Gisela Kraft tarafından çevrildi. Gisela Kraft Komm endlich her nach Anatolien başlıklı kitabın da çevirmenidir. Dağlarca nın Taş Güvercini isimli şiir kitabı ise, Steintaube adıyla Nevfal Cumart tarafından çevrildi (1999 Zürih, Unionsverlag). Nazım Hikmet, Almancaya en çok şiiri çevrilen şairimizdir. Horst Wilfried Brands ve Pazarkaya tarafından 1973 te çevrilen Ausgewählte Gedichte (Suhrkamp Verlag) adıyla yayımlandı. Pazarkaya tarafından çevrilen Das Epos von 12

21 Scheich Bedreddin (Ararat Verlag, 1981) ve Allem Kallem ein Märchen çift dilde basıldı (1981, Ararat Verlag). Pazarkaya 1978 yılında yine Nazım Hikmet ten Ich meisselte Licht aus Stein adlı şiir kitabını (Klett/Cotta) çevirdi. Yıldırım Dağyeli ve Helga Dağyeli Nazım Hikmet in seçme şiirlerini Das schönste Meer ist noch nicht befahren (1989, Dağyeli Verlag) başlığıyla ve Die Luft ist schwer wie Blei kitabını (2008, Dagyeli Verlag) çift dilli olarak yayımlandı. Çevirmen Gisela Kraft Der Befreiungskrieg (1986) ve Hasretin Adı/Die Namen der Sehnsucht adıyla çevirerek yayınlandı. Çevirmen Ümit Güney, Nachtgedichte an meine Liebste (Germinal Verlag) isimli kitabı çevirerek 1985 yılında yayınlandı. Annemarie Bostroem tarafından Und im Licht mein Herz adıyla şairin seçme şiirleri çevrildi (Rütten und Loening, 1971). Nazım Hikmet in seçme şiirlerinin bulunduğu Eine Reise ohne Rückkehr / Dönüsü Olmayan Yolculuk: Gedichte und Poeme (Dağyeli Verlag, 2001) adlı eseri, Helga- Yıldırım Dağyeli tarafından çevrildi. Behçet Necatigil in şiirleri Eine verwelkte Rose beim Berühren/ Solgun bir gül dokununca (Dagyeli, 1988) ve Gedichte/ Şiirler (1972) başlıklarıyla Yüksel Pazarkaya tarafından Almancaya kazandırıldı. Şiirleri çevrilen şairlerin özellikle Cumhuriyet sonrası şairler olduğu gözlenmektedir. Türkiye ve İslam kültürü üzerine çalışmalar yapan Oryantalist Annemarie Schimmel, 13. yüzyıldan başlayarak halk şairlerinin, divan şairlerinin ve Cumhuriyet Dönemi nde yazan şairlerin seçme şiirlerini Türkische Gedichte Vom 13. Jahrhundert Bis In Unsere Zeit (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989) adıyla Almanca olarak yayınladı. Aus dem goldenen Becher: Türkische Gedichte aus sieben Jahrhunderten adlı Osmanlı dan günümüze seçme şiirlerin çevrildiği eseri Önel Verlag (1993) tarafından basıldı. Schimmel in ayrıca Yunus Emre nin seçme 13

22 şiirlerini çevirdiği Ausgewählte Gedichte- Yunus Emre adlı eseri (Önel Verlag, 1995) yayınlandı. Yunus Emre nin seçme şiirlerinin bulunduğu Das Kummerrad /Detli Dolap: Gedichte adlı eseri Zafer Şenocak tarafından Almancaya çevrildi (Dağyeli Verlag, 2005). Ahmet Arif in yayınlanan tek şiir kitabı olan Vor Sehnsucht nach dir habe ich die Fesseln abgetragen / Hazretinden Prangalar Esktitim, Helga ve Yıldırım Dağyeli tarafından Almancaya çevrildi (Dağyeli Verlag, 2010). 100 Türk şairin 200 şiirini kapsayan şiir çevirisi antolojisi Die Türkei in Gedichten / Şiirlerle Türkiye I. Eine Anthologie, (A-Verlag, 1999) Mete Ay tarafından çevrilerek yayınlandı. Hans Bethge tarafından 1913 te çevrilen ve basılan Divan edebiyatının seçme şiirlerinin toplandığı Nachdichtungen orientalischer Lyrik: Das türkische Liederbuch adlı eseri Media Verlag (2002) tarafından yeniden yayınlandı. Sedat Umran ın Türk şairlerin çeşitli şiirlerini çevirdiği Almanca Manzum Çevirileriyle Ünlü Türk Şiirleri (İz Yayıncılık, 2003) adlı çeviri kitabı Almanca olarak basıldı. Âşık Veysel Şatıroğlu nun hayatının ve eserlerinin anlatıldığı Asik Veysel ( ): Leben, Werk und Wirkung eines türkischen Volkssängers (Grin Verlag, 2011) adlı eser Murat Bulgan tarafından hazırlandı. 14

23 1.4. Yüksel Pazarkaya nın Çevirileri ve Eserleri Çevirmen ve yazar Yüksel Pazarkaya (Pazarkaya İ., 2010: 8-12), 1940 yılında İzmir de doğmuş, ilkokuldan lise eğitimine kadar İzmir de yaşamıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektroteknik bölümünde okurken Sümerbank ın Almanya da Tekstil Kimya alanında öğrenim görmek isteyen öğrencilere açtığı burs sınavına girer ve kazanır yılında İstanbul daki üniversite eğitimini yarıda bırakarak Almanya ya giden Pazarkaya, Germensheim kasabasında bulunan Mainz Üniversitesi nde Yabancı Diller ve Tercümanlık Enstitüsü nde bir yıl süreyle Almanca kursuna katılır. O sıralar, Türkiye den kendisinden sonra gelen öğrencilere Almanca konusunda rehberlik eder yılında Stuttgart Üniversitesi nde kimya bölümünde eğitimine başlar. Eğitimi sırasında üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerde edebiyat ve tiyatro alanlarında çalışmalar yapar. Almanya da Türk Öğrenciler Derneği nin çıkardığı Yaprak dergisi için 1960 yılında şiir, öykü ve çeviriler yayınlamaya başlar. Kendisinin belirttiği üzere Attila İlhan ın İstanbul sancısı adlı şiirini Almanca ya ilk defa çevirir yılında şehrin en büyük gazetesi olan Stuttgarter Zeitung da sanat, politika ve yerel yurt haberleri yazmaya başlar ve görevlendirmeler alır. Aynı yıl içerisinde SWR de (Güney Almanya Radyosu) sanat ve edebiyatın tatışıldığı programları yapar yılında İzmir Yeni Asır gazetesinde yazıları yayınlanmıştır yılından itibaren Varlık dergisinde öykü, şiir, deneme, eleştiri ve çevirileri 15

24 yayınlanmaya başladı yılında kendisi gibi Almanya ya okumaya gelen eşi İnci ile tanışır ve aynı yıl evlenir ve iki çocukları olur. Kimya Yüksek Mühendisliği okuduğu sırada kendisine gelen Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nde yardımcı asistanlık teklifini kabul eder ve çalışmaya başlar. O dönem Türkiye deki siyasi çekişmelerden dolayı kendisinden eğitimini yarıda kesip diplomasını almadan Türkiye ye geri dönmesi istenmiş, Pazarkaya ise bu isteği kabul etmeyerek kendisine bağlanan bursun geri ödemesini gerçekleştirerek Almanya da kalmaya devam etmiştir. Kimya alanında okumasına rağmen kendi uzmanlık alanında hiç çalışmadığını belirtir (Pazarkaya, 2010:14) yılında Stuttgart Üniversitesi nde edebiyat bilimleri ve felsefe dallarında ikinci eğitim için kaydını yapan Pazarkaya, diğer yandan yurtdışından Almanya ya gelen öğrencilere ön sömestr niteliğinde düzenli olarak Almanca öğrettiğini belirtir yılında doktora tezini Die Dramaturgie des Einakters im 18. Jahrhundert in der deutschen Literatur (18. Yüzyılda Alman Edebiyatında Tek Perdelik oyunların Dramatürjisi) olarak belirleyen Pazarkaya nın tezi 1972 de en yüksek dereceyle kabul edilir. Tezi daha sonra Kümmerle Verlag tarafından bilimsel yayın olarak basılmıştır. Pazarkaya, üniversitede okuduğu yıllarda tiyatro oyunlarında da oynar. Hem Almanya da hem Türkiye de turnelere katılır yılında gelen teklif üzerine Stuttgart Üniversitesinin Tiyatrosu nu yönetir lı yıllarda Türk şiirinden Almanca ya ilk şiir kitabını çevirir. Arkadaşı Helmut Mader ile birlikte çevirdiği Orhan Veli Kanık/Poesie, 1966 da çift dilli olarak yayınlanmıştır yılında Dağyeli Yayınevi nden bu kez kapsamı daha geniş Orhan Veli şiirlerini çevirip, yine 16

25 çift dilli olarak yayınlanmıştır. Kendisinin belirttiğine göre, 35 tanınmış eleştirmenin değerlendirmesiyle her ay yayınlanan En İyiler Listesi ne giren ilk Türk yazardır (Pazarkaya, 2010:19). Bu iki eser aynı zamanda incelenen eserleri arasındadır. Kendisi, yine belirttiğine göre 1953 te ortaya çıktığı belirlenen, somut şiir türünde şiir yazan ilk Türk yazardır. Dizi senaryosu yazarlığının yanı sıra, uluslararası Almanca sınavları eyalet ve federal görevlisi ve Almanya da WDR Köln radyosu eyalet muhabiri olarak görevler almıştır. Pazarkaya nın yayımladığı kitaplar çeşitli alanları kapsamaktadır. Pazarkaya, Tiyatro oyunları, şiir kitapları, şiir çeviri kitaplarının yanı sıra edebiyat derleme yazıları, dil öğretimi, kültür incelemeleri gibi alanlarda da kitaplar yayımlamıştır. Yüksel Pazarkaya nın Almanca da ve Türkçe de yayınlanan bazı eserleri aşağıda verilmektedir: Orhan Veli Kanık Poesie. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 1966 Die Liebe von der Liebe. Stuttgart Koca Sapmalarda Biz Vardık Şiir Kitabı. İstanbul: Özlem Umut Dolayları Şiir. Stuttgart: Edition Y Die Dramaturgie des Einakters. Göppingen: Kümmerle Utku und der stärkste Mann der Welt. Almanca-Türkçe. Wien, München: Jugend &Volk Aydınlık Kanayan Çiçek Şiir Kitabı. Ankara: Dost Oturma İzni. İstanbul: Derinlik

26 Heimat in der Fremde?/Yaban Sıla Olur mu? Almanca-Türkçe. Berlin: Ararat İncindiğin Yerdir Gurbet Şiir Kitabı. Ankara: Şiir-Tiyatro Aya Uçan Minare. İstanbul: Derinlik Saat Ankara Şiir Kitabı. İstanbul: Derinlik Oktay lernt Atatürk kennen/ Oktay Atatürk ü Öğreniyor. Çocuk Romanı. Deutsch- Türkisch. Heilbronn: Uncu 1982 Rosen im Frost. Zürich: Union 1982 Spuren des Brots. Zürich: Union Ich möchte Freuden schreiben. Fischerhude: Atelier im Bauernhaus Beobachtungen zum Deutschland Türkischen. Frankfurt a.m., Bonn: Pädogogische Arbeitstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes Unsere Nachbarn, die Baltas. Marl: Adolf-Grimme-Institut des DeutschenVolkshochschulverbands Sen Dolayları Şiir Kitabı. İstanbul: Yazko Irrwege/ Koca Sapmalar. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a.m.: Dagyeli Fremdartig/ Garip. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a.m.: Dagyeli Die Wasser Sind Weiser Als Wir- Türkische Lyrik der Gegenwart. München: Schneekluth 1987 Balık Suyu Sever.Hückelhoven: Schulbuchverlag Anadolu Balinanın Bebegi.Hückelhoven: Schulbuchverlag Anadolu

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Bilimsel Metin Üretimi 1

Bilimsel Metin Üretimi 1 Diyalog 2014/2: 105-109 Bilimsel Metin Üretimi 1 İrem Atasoy, Barış Konukman, İstanbul Günümüzde bilim insanlarının çalıştıkları alanlarda başarılı olabilmeleri, aynı alanda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi 2 YDA 304 6 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MODERN DİLLER YÜKSEK OKULU MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL ADI BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 MTR - 101 Leksikoloji 3 0 3 MTR - 103 Yazılı Anlatım I 2 0 2 MTR - 105 Çeviriye Giriş I 3 0 3 MTR - 107 Gramer I 2 2 3 MTR - 109

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI

Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Dört yıllık lisans programının amacı Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha

Detaylı

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ Özet METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Bayram BAŞ * Bu yazıda biri Millî Eğitim Bakanlığı biri de özel bir yayın evince hazırlanmış 6. sınıf türkçe ders

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı