T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Ankara- 2012

2 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Tez DanıĢmanı Prof. Dr. M. Osman TOKLU Ankara- 2012

3 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BATI DĠLLERĠ VE EDEBĠYATLARI (ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI) ANABĠLĠM DALI ġġġr ÇEVĠRĠLERĠNDE KÜLTÜREL ARDALAN PROBLEMLERĠ: ÇEVĠRMEN YÜKSEL PAZARKAYA NIN TÜRKÇEDEN ALMANCAYA ÇEVĠRDĠĞĠ ġġġrler ÖRNEĞĠNDE BĠR ĠNCELEME Yüksek Lisans Tezi Onur KOÇ Tez Danışmanı Prof. Dr. M. Osman TOKLU Tez Jüri Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. M. Osman TOKLU Doç. Dr. Ünal KAYA Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem ÜNAL Tez Sınav Tarihi: /./2012

4 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (./../.) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Onur KOÇ

5 TeĢekkür Çalışmam boyunca bana yardım eden, gerek tezimle ilgili gerekse hayatımın zor aşamalarında beni sabırla dinleyen ve bana tavsiyeleri ile destek olan değerli tez danışmanım Prof. Dr. M. Osman Toklu ya; hayatımın her aşamasında bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen çok sevdiğim anneme, babama, Pelin ime; Görüştüğümüz zamanlar bana enerjisiyle ve tavsiyeleriyle moral aşılayan değerli hocam Prof. Dr. F. Sakine Eruz a; gerek eleştirileri, gerek önermeleriyle bana yol gösteren Doç. Dr. Faruk Yücel e, iş arkadaşlarım Arş. Gör. Selahattin Karagöz e, Öğrt. Gör. Kerem Demirtaş a, Yard. Doç. Mehmet Tahir Öncü ye, Öğrt. Gör. Ceyda Özmen e; Manevi desteklerini esirgemeyen Enver Karaduman a, Onur Özcan a, Buğra Afacan a, Ömer Tunç a, Alkan Aktaş a, çok teşekkür ederim. I

6 ĠÇĠNDEKĠLER Teşekkür... I Giriş... 1 BÖLÜM 1: ŞİİR ÇEVİRİSİ ARAŞTIRMALARI, ALMANCAYA ÇEVRİLEN TÜRK ŞİİRLERİ VE 20. YY. TÜRK ŞİİRİ Şiir Çevirisi Araştırmalarına Genel Bir Bakış Yüzyılda Türk Şiiri Almancada Türk Şiiri Yüksel Pazarkaya nın Çevirileri ve Eserleri Yüksel Pazarkaya İle İlgili Yapılan Çalışmalar Yüksel Pazarkaya nın İncelenen Şiir Çevirisi Kitapları...22 BÖLÜM 2: KURAMSAL ÇERÇEVE Kavram Olarak Çeviri ve Çeviri Edimi Çeviri Eleştirisi ve Çevirinin Metin Türleri ile İlişkisi İçerik Odaklı Metinler Çağrı Odaklı Metinler Görsel-İşitsel Odaklı Metinler Biçem Odaklı Metinler Kavram Olarak Edebi Çeviri Kavram Olarak Şiir Şiir Çevirisi Yöntemleri...40 II

7 2.5. Kültür ve Kültür Aktarımı...51 BÖLÜM 3: ÇEVİRİ İNCELEMELERİ Kültürel Öğeler Sessel Özellikler Kafiye Vezin Şiir Çevirilerinde Kalıplaşmış Yapılar Deyimlerin ve Atasözlerin Çevirisi İkilemelerin Çevirisi Yabancı Sözcüklerin ve İfadelerin Çevirisi Yer İsimlerinin ve Özel İsimlerin Çevirisi Şiir Çevirilerinde Sapmalar Alışılmamış Bağdaştırmalar Sözcüksel Düzlemde Sapmalar Sözdizimsel Düzlemde Sapmalar Sessel Sapmalar Şiir de Söz Sanatları: Benzetmeler Metinlerarasılık KAYNAKLAR ÖZET ABSTRACT III

8 EK IV

9 GiriĢ Bu çalışmada yazar ve çevirmen Yüksel Pazarkaya nın 20. yüzyıl Türk şairlerinin bazı şiirlerinin Almancaya çevirisi, kültürel ardalanın çeviride neden olduğu sorunlar çerçevesinde incelenmektedir. Çalışmada Pazarkaya nın çevirdiği şiirler, öncelikle Katharina Reiß ın Çeviri Eleştirisinde Olanaklar ve Sınırlar adlı kitabındaki edebiyat metinlerini biçem odaklı metin türü olarak nitelendiren görüşü doğrultusunda, diğer araştırmacıların edebi çeviri üzerine geliştirdikleri yöntemler ve geçmişten günümüze şiir çevirisi üzerine yapılan tartışmalar dikkate alınarak irdelenmekte ve çözümler önerilmeye çalışılmaktadır. Kültürlerarası iletişimin önemli yapıtaşlarından birini oluşturan edebiyat çevirisi, özelde şiir çevirisi, çeviribilim ve edebiyat bilimi çevrelerinde sıkça tartışılan bir konudur. Kaynak dildeki eserin, erek dile nasıl çevrilmesi gerektiği, kaynak dilde yazılmış eserin erek dil ve kültürüne aktarılarak yabancılık etkisi yaratmadan erek okuyucuya ulaştırılması veya kaynak dilde yazılmış eserin erek dile kaynak dilin kültürel özellikleri değiştirilmeden ve erek okuyucunun yabancı olanı alımlama sorununa ilişkin süregelen tartışmalar da çalışmada dikkate alınmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde Türkiye de şiir çevirisi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar, incelenen şiirleri kapsayan 20. yüzyıl Türk Şiirini, Türkçe Şiirin Almanya daki durumunu ve hangi eserlerin Almancaya kazandırıldığı, çevirmen Yüksel Pazarkaya nın yaşam öyküsü, çevirdiği ve yazdığı eserler incelenmektedir. 1

10 İkinci bölümde çevirinin metin türleri ile olan ilişkisi, şiir çevirisi ve yöntemleri ve özetle kültür kavramı ile onun başka bir kültüre aktarımına değinilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, incelenen eserlerde çevirmen için sorunlar yaratabileceği gözlenen kültürel öğelerin aktarımı, sessel özellikler, deyimler, atasözleri, ikilemeler, yer isimleri ve özel isimler, dildeki sapmalar, benzetmeler ve göndermelere değinilerek, bunlar Pazarkaya nın şiir çevirileri örneğinde irdelenmektedir. Bu çerçevede Pazarkaya nın çevirmiş olduğu 110 a yakın şiire yukarıda sözü edilen unsurların yansıması ile bunların çevirisinde çevirmenin izlediği yol ve başvurduğu yöntemler incelenmektedir. İncelemenin sonucunda ise, kültürel ardalana ilişkin özelliklerin örneğimizdeki çeviride ne ölçüde engel oluşturduğu, bu engelleri aşmak için ne gibi bir yol izlenmesi gerektiği irdelenerek, çeşitli önerilerde bulunulmaktadır 2

11 BÖLÜM 1: ġġġr ÇEVĠRĠSĠ ARAġTIRMALARI, ALMANCAYA ÇEVRĠLEN TÜRK ġġġrlerġ VE 20. YY. TÜRK ġġġrġ Bu bölümde Türkiye de şiir çevirisi üzerine yapılan çalışmalar, 20. yüzyıl Türk Şiirinden Almancaya çevrilmiş çok sayıda şairin şiirleri bulunduğundan Almanya da Türk şiirinin konumu irdelenecek, Türk şiiri ve akımları konusunda özet bir bilgi verilecek ve çevirmen ve yazar Yüksel Pazarkaya taınıtılacaktır. Çalışmamızın ekler kısmında ise bu çalışmada şiirleri incelenen şairler hakkında özet bilgi yer almaktadır ġiir Çevirisi AraĢtırmalarına Genel Bir BakıĢ Çalışmamızın ön araştırma aşamasında Türkiye de şiir çevirisi ile ilgili yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerini de inceleyerek, hangi konularda çalışmalar yapıldığını saptadık. Yapılan çalışmalar İngilizce, Almanca ve Fransızca şiir metinlerinin biçembilimsel analizi, şiir çevirilerinin dilbilimsel çözümlemesi, şiir antolojisi oluşturma, şiir çevirisi anlayışı araştırması ve çeviri eleştirilerini kapsamaktadır. Kültüre özgü özelliklerin şiir çevirisinde yarattığı sorunlar üzerine kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Füsun Bayrakdar, Kültür aktarımında çeviri stratejileri: Yüksel Pazarkaya'nın Türkçe- Almanca çeviri örneğinde bir araştırma başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında Pazarkaya nın çevirdiği Almanca- Türkçe, Türkçe- Almanca öyküler ve şiirler örneğinde 3

12 çevirmenin seçtiği çeviri stratejilerini birkaç şiir örneğiyle irdelemiştir. Şiir çevirisi konusunda yapılan çalışmalar aşağıda listelenmiştir: A Stylistic and analytical approach to Can Yücel's poetry and its translation into English [Can Yücel'in şiirlerinin ve bunların Türkçe'den İngilizce'ye çevirilerinin biçembilimsel ve analatik olarak incelenmesi] Neslihan Yetkiner (Kansu), Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 1996 Bu çalışmada, Can Yücel in şiirlerinin İngilizce ye çevirileri dilbilimsel ve biçembilimsel bilgiler ışığında incelenmiştir. Şiir dilinin varlığı ile ilgili bilim insanlarının görüşlerine yer verip, Yücel in şiirleri örneğinde özellikle sapma, önceleme, yineleme ve koşutluk konuları irdelenmiştir. Problems faced when translating Hüseyin Ferhad's poetry in to English / İlknur Egel, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1996 Şair Hüseyin Ferhad ın dört şiir kitabı incelenerek yapılan çalışmada özellikle eğretileme ve eğretilemenin çevirisi sorunu ile Ferhad ın şiirlerinde kullandığı sözcükler ve bu sözcüklerin çeviri edimi sonucunda getirdiği kültürel sınırlamalar betimlenerek açıklanmıştır. Şiir çevirisinde kaynak metin seslerinin çeviri metinden özgün metine doğru yakınlık olgusu [Source text rhymes in the translation of poem and its proximity facts] / Ülkü Çetin Karakurt, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 1998 Bu çalışmada şiir çevirisinde kaynak metin, kaynak metin sesleri ve kaynak metin ile erek metin arasındaki yakınlık olguları incelenmektedir. The Lingiustic analiysis of poetry for translation purposes: Orhan Veli Kanık`s Garip poems and their translations into English [Şiirin çeviri amaçlı dilbilimsel 4

13 çözümlemesi: Orhan Veli Kanık`ın 'Garip' şiirleri ve İngilizce`ye çevirileri] / Ayşe Şirin Okyavuz Yener, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2001 Çalışmada çeviribilim odaklı bir çalışma yöntemi izlenerek Orhan Veli nin şiirlerinde kaynak metnin biçeminin incelenmesinin yanı sıra kaynak metnin çevirilerini karşılaştırmalı olarak, betimleyici bir yaklaşımla incelenmiştir. Söz konusu olan diller ve ekinler arası örtüşüm ve ayrışımları saptanmaya çalışılmış ve söz konusu olan diller ve ekinler arası örtüşüm ve ayrışımlar irdelenmiştir. Orhan Veli Kanık`ın şiir ve tiyatro çevirilerinin kuramsal açıdan incelenmesi [A Theoretical view to poetry and drama translations by Orhan Veli Kanık] / Beki Haleva, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001 Çalışmada, Orhan Veli nin Fransızcadan Türkçeye yaptığı fabl, şiir ve tiyatro çevirileri incelenerek çağdaş çeviri kuramlarından yola çıkılarak kaynak odaklıerek odaklı ve anlam odaklı çeviri yaklaşımları açısından değerlendirilmiştir. Anthologized poetry from English and French in Turkish transtlation ( ) [Türkçe çeviri şiir antolojilerinde İngilizce ve Fransızca şiirler: ] / İpek Seyalıoğlu, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi,2003 Bu çalışmada yılları arasında Türkiye de yayınlanan İngilizce ve Fransızca şiir çevirileri miktar, amaç, okuyucu kitlesi bağlamında araştırılıp editörlerin, çevirmenlerin, şairlerin işlevleri irdelenip, betimlenmiştir. Over-interpretation in the translation of cryptic poetry [Kapalı şiir çevirisinde aşırı yorumlama] / Yasemin Tuksal, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2003 Bu çalışmada kapalı şiirlerin çevirisinde güçlüğün nasıl aşırı-yorumlamaya, hatta bir sonraki aşamada, açımlamaya neden olabileceği gösterilerek hedef dilde 5

14 aşırı yorumlamaya bağlı olarak nasıl bir üst-şiire dönüştürüldüğü gösterilmeye çalışılmıştır. Aşırı yorumun şiir çevirilerinde neden iyi sonuç vermeyeceği gösterilmiştir. Modernlik ve çeviri şiir çevirileri bağlamında Can Yücel in çeviri anlayışı ve modernlikle ilişkisi [Modernity and translation: The translation approach of Can Yücel in the context of poem translations and its realtion to modernity] / Nigar Çoymak, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005 Bu çalışmada, modernlik ve modernlik çıkışlı düşüncelerin izlerini genelde çeviri, özelde şiir çevirisi üzerinden dile getirilerek belli başlı düşünceleri öne sürebilmek ve Can Yücel in çeviri anlayışını ve şiir çevirisini örneklerle betimlemek amaçlanmıştır. A stylistic analysis of translation of Hilmi Yavuz s poetry [Hilmi Yavuz şiirlerinin çevirilerinin stilistik incelemesi] / Didem Gamze Erdinç, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007 Bu çalışmada Hilmi Yavuz un seçilmiş şiirlerinin çevirisi, biçembilimsel yöntemlerle incelenerek betimlenmiştir. Translation and identity: A case study on eda: An anthology of contemporary Turkish poetry [Çeviri ve kimlik: Eda: An anthology of contemporary Turkish poetry üzerine bir örnekolay incelemesi] / Hülya Uçak, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2007 ABD de yayınlanan Eda: An anthology of contemporary Turkish poetry adlı yapıtta, antolojinin editörlüğünü yapan ve içerisindeki şiirlerin büyük bir kısmını 6

15 çeviren Murat Nemet-Nejat ın Türk kültürünü nasıl tanıttığı, Türk kültürünün kalıpyargılı temsiliyle nasıl bir ilişki içinde olduğu irdelenmiştir. Charles Baudelaire'in şiirlerinin Türkçe çevirileri üzerine inceleme [Analysis of Turkish translations of Charles Baudelaire's poems] / Nuray Cihan Gündüzalp, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2008 Bu çalışmada Fransız şair Charles Baudelaire in Türkçe ye çevrilmiş olan şiirlerinin farklı çevirmenlerce çevirilmiş Türkçe çevirileri biçimsel, biçemsel ve anlamsal eşdeğerlikler açısından, Koller in beş eşdeğerlik temelinde kuramsal ve uygulamalı olarak incelenmiştir yılları arasında Türkçe de Goethe ve Faust Tercümeleri üzerinde bir inceleme/ Nedret Pınar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1984 Bu çalışmada Goethe nin çeşitli çevirmenlerce yılları arasında çevrilmiş Faust isimli eseri, dilbilimsel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Türkiye de şiir çevirisi konusu üzerine araştırmacıların çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Toklu nun Şiir Dili ve Çevirisi adlı eseri, şiir dilinin özellikleri ve şiir çevirisi sorunsalına değinmektedir. Köksal ın yazdığı Çeviri Eğitimi- Kuram ve Uygulama adlı eserinde şiir çevirisi üzerine bir bölüm yer almaktadır. Çeviribilimci Bengi-Öner, Çeviri Bir Süreçtir. Ya Çeviribilim?, Çeviri Kuramlarını Düşünürken, Kızılcıktan Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen! adlı eserlerinde şiir çevirisinde karşılaşılan sorunlara, örnekler sunularak sıkça değinilmektedir. Berrin Aksoy un Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi adlı eserinde 7

16 yine şiir çevirisi sorunsalını irdeleyen bir bölüm yer almaktadır. Akşit Göktürk ün Çeviri: Dillerin Dili adlı eserinde de şiir çevirisi sorunsalı konusuna değinilmektedir. Şiir çevirisi sorunsalı üzerine inceleme yazıları çeşitli dergiler yer almaktadır. Daha önce dergi olarak yayınlanan ve 1990 lı yılların başında yayın hayatına son veren Metis Çeviri dergisinde düzenli olarak şiir çevirileri ve şiir çevirisi üzerine kuramsal tartışmalar bulunmaktadır. Üç ayda bir yayınlanan Ç.N. dergisi özellikle Türkçeden yabancı dillere ve yabancı dillerden Türkçeye çok sayıda şiir çevirisi ve şiir çevirisi sorununa kuramsal açıdan yaklaşmaktadır yılında Türk Dili Dergisi Çeviri Özel Sayısı nda şiir çevirisi ile ilgili bu alanda çalışan uzmanların yazıları yer almaktadır. Türkiye de şiir çevirisi sorununun incelendiği çok sayıda makale bulunmaktadır. Bu makalelerde şiir çevirisinde karşılaşılan sorunlar genel hatlarıyla tartışılmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: - Şiir Çevirisinde Çevrilemeyenler, Altay, A., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s Şiir Çevirisini Yönlendiren Kısıtlamalar, Yeşil, N., TÖMER Çeviri, Bahar-Yaz 95 - Şiir Çevirisinde Yöntem, Gürsel, N., (1978), Türk Dili Çeviri Sorunları Özel Sayısı, S. 322, s Yukarıda değinilen makalelerde şiir çevirisinin ortaya çıkardığı güçlükler ve şiir çevirisinde izlenebilecek yöntemler dilbilimsel ve çeviribilimsel odaklı bakış açısıyla açıklanmaktadır. 8

17 Yüzyılda Türk ġiiri Daha önce Batı edebiyatlarını etkisine alan Klasisizm, Romantizm ve Realizm akımları, 20. yüzyıl Cumhuriyet döneminde de Türk şair ve yazarlarını da etkisi altına almaya başladı: Klasisizm akılcı, içe dönük, ahlakçı, insancı ; Romantizm akımının gelenekçi, duygucu, seçkinci ve Realizm de gözlemci, dışa dönük nitelikleri, Türk şairlerinin de biçem ve konu seçimini etkiledi. Bu akımlardan yola çıkarak, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Abdülhak Şinasi Klasismin; Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet in Romantizm; Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı Realizmin kimi niteliklerine uygun yapıtlar verdiler. Örnek olarak gösterdiğimiz bu şairleri yine de bu akımların tamamen etkisi altında oldukları söylenemez. 20. yüzyıl Türk edebiyatı, aynı zamanda Osmanlı dan kendisine miras kalan diğer akımlardan da etkilendi. Bu etkilenmede Batıcılığın yanı sıra, Osmanlıcılık, İslamcılık, özellikle de Türkçülük birer eksen olmuştur. İlk dönem şairlerin şiirlerini, siyasal düşünce yapıları etkilemiş ve yönlendirmiştir lerde Milli Edebiyat olarak adlandırılan uyum, ölçü, uyak, sözcüğün dize içindeki işlevi gibi yapı sorunlarına cevaplar aranarak, tartışmalar 1940 lı yıllara değin sürmüştür. Özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra etkin olmaya başlayan ve aralarında Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortaç ın bulunduğu Beş Hececiler, Milli Edebiyat ın ölçü ve biçimini benimseyip şiirlerinde Anadolu yu betimleyerek eserler verdiler. Şiirde sade olmaya özen gösterip eserlerinde konuşma dilini kullanarak ve Realizmin etkisi 9

18 altında eserler verdiler. Beş Hececilerin Realizm etkisindeki şiirlerine tepki olarak doğan Yedi Meşaleciler, hece vezninde eserler vermişler, buna rağmen şiire yenilik getirememişlerdir. Şiirlerinde olayları daha gerçekçi ve içten anlatmak isteyen ve şiirlerinde işledikleri konuları belirli bir sınırda tutmayan Yedi Meşaleciler, şiirlerini Meşale adlı dergide yayınladılar. Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Kenan Hulusi Koray, Sabi Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok ve Muammer Lütfi Bahşi, Meşale Dergisinin 1928 yılında kapanmasıyla birlikte dağılmıştır li yıllarda hece ölçüsünü şiirin başlıca ölçütü sayan Milli Edebiyat akımına bağlı şairler, yapısal kaygıların dışında kalmışlardır lardan 1940 lara kadar Orhan Seyfi Orhon, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı gibi hece ölçüsüyle yazan şairlerin vezin tartışması devam ederken, aralarında Nazım Hikmet in de bulunduğu ve vezinsiz şiir yazan şairler de ön plana çıkmaya başlamış, konu şairlerin çeşitli dergilerde aralarında tartışmasına neden olmuştur. Bu tartışmaların sonunda özellikle şiirin ideolojik bir niyet dışında tüm kesimlere, hayata, Batılı çağdaş akımlara yakınlaşması gerektiği fikri benimsenip, şiirin vezinsiz de yazılabileceği kabul görmüştür lı yıllarda Dergâh Hareketi olarak adlandırılan Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazar ve şairlerin de aralarında bulunduğu topluluk, şiirlerinde ruhun ölümsüzlüğü, dindar adam tevekkülü nün yanı sıra düşsel bir dünya oluşturmaya çalışmışlardır. Şiirde uyak- vezin tartışmalarının devam ettiği 1930 ların sonunda edebi gelenekten kopup daha yalın bir şiire ulaşmak için uğraşan ve vezinsiz, kafiyesiz, 10

19 günlük dile dayalı şiirler yayınlayarak yeni bir akımın ortaya çıkmasını sağlayan Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Garip Akımı nın kurucusu oldular. Garip Akımı 1940 ların sonuna kadar etkinliğini sürdürdü ve Orhan Veli nin 1950 yılında bir kaza sonucu ölmesiyle etkisi azalmaya başladı lı yıllarda Garip Akımı nın dışında A. Kadir Meriçboyu nun, Attila İlhan ın, Ahmet Arif in de aralarında bulunduğu Toplumcu (Gerçekçi) Şairler olarak kabul edilen başka bir kuşak da bulunmaktaydı. Bu kuşak, Nazım Hikmet in sürdürdüğü geleneğin bir devamı niteliğinde hareket ederken, o dönemin siyasi koşullarında muhalif çizgide yazdılar. Şiirlerinin konusu barış, özgürlük, demokrasi, savaş karşıtlığı oldu lerin başından 1960 ların ortalarına değin Garip Akımı ndan etkilenerek geliştirilen ve İkinci Yeni olarak tanınan aralarında Cemal Süreya nın, İlhan Berk in, Turgut Uyar ın, Edip Cansever in, Sezai Karakoç un, Ece Ayhan ın, Ülkü Tamer in bulunduğu şairler, şiirlerinde kelimelerle oynama, mantık dışı söyleyişler ve soyut betimlemelerle pekiştirdiler. Esasında şiirin konusunu insanın karmaşık ruh hali, toplumsal ilişkiler, kadın ve cinsellik oluşturdu. Diğer yandan İslami gelenekten gelen Sezai Karakoç, İsmet Özel gibi şairler de şiirlerinin dokusuna İslami düşünceleri de kattılar. İkinci Yeni nin temsilcileri 70 li ve 80 li yıllarda da Türk şiirine yön verdiler (20. YY. Türk Şiiiri için bkz. Özcan (1988), Kurdakul (1992), Halman (2007). 11

20 1.3. Almancada Türk ġiiri Tez çalışması öncesi yapılan kaynak araştırmasında Türkçeden Almancaya çevrilmiş şiirlerin sayısının oldukça az olduğu gözlendi. Özellikle 1940 lardan itibaren Alman çevirmenler tarafından Türkçe şiirlerin Almancaya kazandırıldığı görülmekte ve çeviri kitaplarının büyük bir bölümü çift dilli olarak basılmıştır. Türkiye tarihi üzerine çalışmalar yapan tarihçi Hammer-Purgstall, 1825 yılında Divan şairi Baki den seçme şiirleri Diwan Baki s des größten türkischen Lyrikers adıyla çevirdi. Abdülhak Hamit in Ruhlar isimli şiiri Geister olarak 1941 yılında yayınlandı (Deutsche Morgenländische Gesellschaft; tekrar basımı: Nendeln/Liechtenstein, Kraus Reprint, 1966) yılında Mustafa Aslıer tarafından Necati Cumali nin seçme şiirleri Alman okuyucu için Auf der Wache Karakolda adıyla basıldı. Fazıl Hüsnü Dağlarca nın şiirleri ilk olarak 1981 yılında Ausgewählte Gedichte (Berlin, Harran Verlag) başlığıyla Gisela Kraft tarafından çevrildi. Gisela Kraft Komm endlich her nach Anatolien başlıklı kitabın da çevirmenidir. Dağlarca nın Taş Güvercini isimli şiir kitabı ise, Steintaube adıyla Nevfal Cumart tarafından çevrildi (1999 Zürih, Unionsverlag). Nazım Hikmet, Almancaya en çok şiiri çevrilen şairimizdir. Horst Wilfried Brands ve Pazarkaya tarafından 1973 te çevrilen Ausgewählte Gedichte (Suhrkamp Verlag) adıyla yayımlandı. Pazarkaya tarafından çevrilen Das Epos von 12

21 Scheich Bedreddin (Ararat Verlag, 1981) ve Allem Kallem ein Märchen çift dilde basıldı (1981, Ararat Verlag). Pazarkaya 1978 yılında yine Nazım Hikmet ten Ich meisselte Licht aus Stein adlı şiir kitabını (Klett/Cotta) çevirdi. Yıldırım Dağyeli ve Helga Dağyeli Nazım Hikmet in seçme şiirlerini Das schönste Meer ist noch nicht befahren (1989, Dağyeli Verlag) başlığıyla ve Die Luft ist schwer wie Blei kitabını (2008, Dagyeli Verlag) çift dilli olarak yayımlandı. Çevirmen Gisela Kraft Der Befreiungskrieg (1986) ve Hasretin Adı/Die Namen der Sehnsucht adıyla çevirerek yayınlandı. Çevirmen Ümit Güney, Nachtgedichte an meine Liebste (Germinal Verlag) isimli kitabı çevirerek 1985 yılında yayınlandı. Annemarie Bostroem tarafından Und im Licht mein Herz adıyla şairin seçme şiirleri çevrildi (Rütten und Loening, 1971). Nazım Hikmet in seçme şiirlerinin bulunduğu Eine Reise ohne Rückkehr / Dönüsü Olmayan Yolculuk: Gedichte und Poeme (Dağyeli Verlag, 2001) adlı eseri, Helga- Yıldırım Dağyeli tarafından çevrildi. Behçet Necatigil in şiirleri Eine verwelkte Rose beim Berühren/ Solgun bir gül dokununca (Dagyeli, 1988) ve Gedichte/ Şiirler (1972) başlıklarıyla Yüksel Pazarkaya tarafından Almancaya kazandırıldı. Şiirleri çevrilen şairlerin özellikle Cumhuriyet sonrası şairler olduğu gözlenmektedir. Türkiye ve İslam kültürü üzerine çalışmalar yapan Oryantalist Annemarie Schimmel, 13. yüzyıldan başlayarak halk şairlerinin, divan şairlerinin ve Cumhuriyet Dönemi nde yazan şairlerin seçme şiirlerini Türkische Gedichte Vom 13. Jahrhundert Bis In Unsere Zeit (Kültür Bakanlığı Yayınları, 1989) adıyla Almanca olarak yayınladı. Aus dem goldenen Becher: Türkische Gedichte aus sieben Jahrhunderten adlı Osmanlı dan günümüze seçme şiirlerin çevrildiği eseri Önel Verlag (1993) tarafından basıldı. Schimmel in ayrıca Yunus Emre nin seçme 13

22 şiirlerini çevirdiği Ausgewählte Gedichte- Yunus Emre adlı eseri (Önel Verlag, 1995) yayınlandı. Yunus Emre nin seçme şiirlerinin bulunduğu Das Kummerrad /Detli Dolap: Gedichte adlı eseri Zafer Şenocak tarafından Almancaya çevrildi (Dağyeli Verlag, 2005). Ahmet Arif in yayınlanan tek şiir kitabı olan Vor Sehnsucht nach dir habe ich die Fesseln abgetragen / Hazretinden Prangalar Esktitim, Helga ve Yıldırım Dağyeli tarafından Almancaya çevrildi (Dağyeli Verlag, 2010). 100 Türk şairin 200 şiirini kapsayan şiir çevirisi antolojisi Die Türkei in Gedichten / Şiirlerle Türkiye I. Eine Anthologie, (A-Verlag, 1999) Mete Ay tarafından çevrilerek yayınlandı. Hans Bethge tarafından 1913 te çevrilen ve basılan Divan edebiyatının seçme şiirlerinin toplandığı Nachdichtungen orientalischer Lyrik: Das türkische Liederbuch adlı eseri Media Verlag (2002) tarafından yeniden yayınlandı. Sedat Umran ın Türk şairlerin çeşitli şiirlerini çevirdiği Almanca Manzum Çevirileriyle Ünlü Türk Şiirleri (İz Yayıncılık, 2003) adlı çeviri kitabı Almanca olarak basıldı. Âşık Veysel Şatıroğlu nun hayatının ve eserlerinin anlatıldığı Asik Veysel ( ): Leben, Werk und Wirkung eines türkischen Volkssängers (Grin Verlag, 2011) adlı eser Murat Bulgan tarafından hazırlandı. 14

23 1.4. Yüksel Pazarkaya nın Çevirileri ve Eserleri Çevirmen ve yazar Yüksel Pazarkaya (Pazarkaya İ., 2010: 8-12), 1940 yılında İzmir de doğmuş, ilkokuldan lise eğitimine kadar İzmir de yaşamıştır. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektroteknik bölümünde okurken Sümerbank ın Almanya da Tekstil Kimya alanında öğrenim görmek isteyen öğrencilere açtığı burs sınavına girer ve kazanır yılında İstanbul daki üniversite eğitimini yarıda bırakarak Almanya ya giden Pazarkaya, Germensheim kasabasında bulunan Mainz Üniversitesi nde Yabancı Diller ve Tercümanlık Enstitüsü nde bir yıl süreyle Almanca kursuna katılır. O sıralar, Türkiye den kendisinden sonra gelen öğrencilere Almanca konusunda rehberlik eder yılında Stuttgart Üniversitesi nde kimya bölümünde eğitimine başlar. Eğitimi sırasında üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerde edebiyat ve tiyatro alanlarında çalışmalar yapar. Almanya da Türk Öğrenciler Derneği nin çıkardığı Yaprak dergisi için 1960 yılında şiir, öykü ve çeviriler yayınlamaya başlar. Kendisinin belirttiği üzere Attila İlhan ın İstanbul sancısı adlı şiirini Almanca ya ilk defa çevirir yılında şehrin en büyük gazetesi olan Stuttgarter Zeitung da sanat, politika ve yerel yurt haberleri yazmaya başlar ve görevlendirmeler alır. Aynı yıl içerisinde SWR de (Güney Almanya Radyosu) sanat ve edebiyatın tatışıldığı programları yapar yılında İzmir Yeni Asır gazetesinde yazıları yayınlanmıştır yılından itibaren Varlık dergisinde öykü, şiir, deneme, eleştiri ve çevirileri 15

24 yayınlanmaya başladı yılında kendisi gibi Almanya ya okumaya gelen eşi İnci ile tanışır ve aynı yıl evlenir ve iki çocukları olur. Kimya Yüksek Mühendisliği okuduğu sırada kendisine gelen Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nde yardımcı asistanlık teklifini kabul eder ve çalışmaya başlar. O dönem Türkiye deki siyasi çekişmelerden dolayı kendisinden eğitimini yarıda kesip diplomasını almadan Türkiye ye geri dönmesi istenmiş, Pazarkaya ise bu isteği kabul etmeyerek kendisine bağlanan bursun geri ödemesini gerçekleştirerek Almanya da kalmaya devam etmiştir. Kimya alanında okumasına rağmen kendi uzmanlık alanında hiç çalışmadığını belirtir (Pazarkaya, 2010:14) yılında Stuttgart Üniversitesi nde edebiyat bilimleri ve felsefe dallarında ikinci eğitim için kaydını yapan Pazarkaya, diğer yandan yurtdışından Almanya ya gelen öğrencilere ön sömestr niteliğinde düzenli olarak Almanca öğrettiğini belirtir yılında doktora tezini Die Dramaturgie des Einakters im 18. Jahrhundert in der deutschen Literatur (18. Yüzyılda Alman Edebiyatında Tek Perdelik oyunların Dramatürjisi) olarak belirleyen Pazarkaya nın tezi 1972 de en yüksek dereceyle kabul edilir. Tezi daha sonra Kümmerle Verlag tarafından bilimsel yayın olarak basılmıştır. Pazarkaya, üniversitede okuduğu yıllarda tiyatro oyunlarında da oynar. Hem Almanya da hem Türkiye de turnelere katılır yılında gelen teklif üzerine Stuttgart Üniversitesinin Tiyatrosu nu yönetir lı yıllarda Türk şiirinden Almanca ya ilk şiir kitabını çevirir. Arkadaşı Helmut Mader ile birlikte çevirdiği Orhan Veli Kanık/Poesie, 1966 da çift dilli olarak yayınlanmıştır yılında Dağyeli Yayınevi nden bu kez kapsamı daha geniş Orhan Veli şiirlerini çevirip, yine 16

25 çift dilli olarak yayınlanmıştır. Kendisinin belirttiğine göre, 35 tanınmış eleştirmenin değerlendirmesiyle her ay yayınlanan En İyiler Listesi ne giren ilk Türk yazardır (Pazarkaya, 2010:19). Bu iki eser aynı zamanda incelenen eserleri arasındadır. Kendisi, yine belirttiğine göre 1953 te ortaya çıktığı belirlenen, somut şiir türünde şiir yazan ilk Türk yazardır. Dizi senaryosu yazarlığının yanı sıra, uluslararası Almanca sınavları eyalet ve federal görevlisi ve Almanya da WDR Köln radyosu eyalet muhabiri olarak görevler almıştır. Pazarkaya nın yayımladığı kitaplar çeşitli alanları kapsamaktadır. Pazarkaya, Tiyatro oyunları, şiir kitapları, şiir çeviri kitaplarının yanı sıra edebiyat derleme yazıları, dil öğretimi, kültür incelemeleri gibi alanlarda da kitaplar yayımlamıştır. Yüksel Pazarkaya nın Almanca da ve Türkçe de yayınlanan bazı eserleri aşağıda verilmektedir: Orhan Veli Kanık Poesie. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 1966 Die Liebe von der Liebe. Stuttgart Koca Sapmalarda Biz Vardık Şiir Kitabı. İstanbul: Özlem Umut Dolayları Şiir. Stuttgart: Edition Y Die Dramaturgie des Einakters. Göppingen: Kümmerle Utku und der stärkste Mann der Welt. Almanca-Türkçe. Wien, München: Jugend &Volk Aydınlık Kanayan Çiçek Şiir Kitabı. Ankara: Dost Oturma İzni. İstanbul: Derinlik

26 Heimat in der Fremde?/Yaban Sıla Olur mu? Almanca-Türkçe. Berlin: Ararat İncindiğin Yerdir Gurbet Şiir Kitabı. Ankara: Şiir-Tiyatro Aya Uçan Minare. İstanbul: Derinlik Saat Ankara Şiir Kitabı. İstanbul: Derinlik Oktay lernt Atatürk kennen/ Oktay Atatürk ü Öğreniyor. Çocuk Romanı. Deutsch- Türkisch. Heilbronn: Uncu 1982 Rosen im Frost. Zürich: Union 1982 Spuren des Brots. Zürich: Union Ich möchte Freuden schreiben. Fischerhude: Atelier im Bauernhaus Beobachtungen zum Deutschland Türkischen. Frankfurt a.m., Bonn: Pädogogische Arbeitstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes Unsere Nachbarn, die Baltas. Marl: Adolf-Grimme-Institut des DeutschenVolkshochschulverbands Sen Dolayları Şiir Kitabı. İstanbul: Yazko Irrwege/ Koca Sapmalar. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a.m.: Dagyeli Fremdartig/ Garip. Şiir Kitabı. Almanca-Türkçe. Frankfurt a.m.: Dagyeli Die Wasser Sind Weiser Als Wir- Türkische Lyrik der Gegenwart. München: Schneekluth 1987 Balık Suyu Sever.Hückelhoven: Schulbuchverlag Anadolu Balinanın Bebegi.Hückelhoven: Schulbuchverlag Anadolu

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016-2017 OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR YARIŞMALARIMIZ Güzel Şiir Okuma Yarışması Şehitler Ölmez Konulu Resim Yarışması Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz (SAS) Konulu Kompozisyon

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? 12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3(SON) Yazılı Soruları SORULAR ve CEVAP ANAHTARI 1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir? A) Dokuzuncuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa B) Semaver

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Eleştirisi ETI402 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002)

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) derecelerini almıştır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ DERGİSİ Sayı 20 Hakemli Dergi İSTANBUL - 2015 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.)

2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) A-Seçmeli I (Çağdaş Türk Ede.Metin İnc.) 434002712012-2. SINIF GÜZ A-Seçmeli I No Ders Kodu Ders Adı T U Kredi ECTS 1 271 A-Seçmeli I (Türkçenin Gelişme Ev releri) 3 0 3 5 2 273 A-Seçmeli I (Şiir İncelemeleri) 3 0 3 5 3 275 A-Seçmeli I (Çağdaş

Detaylı

Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları

Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları Yazın ve Çeviri I (ETI407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazın ve Çeviri I ETI407 Güz 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları

Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları Genel Çeviri I (ETI419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri I ETI419 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 1. GİRİŞ 1.1. Filmin Ögeleri...11 1.2. Göstergebilim Açısından Filmin Ögeleri...14 1.3. Sinema Filminin Farklı Boyutları...15 1.4. Film Çevirisi Yöntemleri...21 1.4.1. Dillerarası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Cetveli...10 Kısaltmalar...12 Transkripsiyon Sistemi...13 Giriş...19 BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI 1.1 Çeviribilim Neyin Bilimidir?...25 1.2 Dil Odaklı Yaklaşımlar...28

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.

ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1. ŞEHİT ÖĞRETMEN KUBİLAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Öğrencinin Adı Soyadı: 1 ) Bütün hüzünleri denemişim kendimde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

Teknik Çeviri (ETI320) Ders Detayları

Teknik Çeviri (ETI320) Ders Detayları Teknik Çeviri (ETI320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çeviri ETI320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE II TKL 202 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Öğretim

Detaylı

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler

NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci. bireyler NEDEN BOĞAZİÇİ? Özgür düşünceli Araştırmacı Kendine güvenen Önyargısız Topluma saygılı Girişimci bireyler NEDEN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ? TEL: 0 212 359 66 56 E-posta: tkl@boun.edu.tr Web: www.turkishliterature.boun.edu.tr

Detaylı

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları

Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Çeviri Kuramı (ETI319) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Kuramı ETI319 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL

Editörden. Editör Doç. Dr. Onur KÖKSAL Editörden 2014 yılında çalışmalarına başladığımız INESJOURNAL ın (Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science) onuncu sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Uluslararası

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

Bilimsel Metin Üretimi 1

Bilimsel Metin Üretimi 1 Diyalog 2014/2: 105-109 Bilimsel Metin Üretimi 1 İrem Atasoy, Barış Konukman, İstanbul Günümüzde bilim insanlarının çalıştıkları alanlarda başarılı olabilmeleri, aynı alanda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Metin İncelemeleri I (ETI103) Ders Detayları

Metin İncelemeleri I (ETI103) Ders Detayları Metin İncelemeleri I (ETI103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Metin İncelemeleri I ETI103 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ...13

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ...13 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM EVLİYA ÇELEBİ VE SEYAHATNAME 1.1. EVLİYA ÇELEBİ NİN HAYATI...17 1.2. EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ...25 1.3. ARAŞTIRMA

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z I.ve II. YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PLANI (2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) HAZIRLIK SINIFI LIK

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları

Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Teknik Yazım ve Çeviri (ETI421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Yazım ve Çeviri ETI421 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi 2 YDA 304 6 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Larisa Zakharova Yeter Doğum Tarihi: 03 Ekim 1970 Vatandaşlığı: T.C. Tel.: 0531 544 35 26 E-mail: larysazakharova@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları

Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Genel Çeviri II (ETI420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Çeviri II ETI420 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları

İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları İletişim ve Medya Çevirisi (ETI310) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İletişim ve Medya Çevirisi ETI310 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS304 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı