Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Oda ortak binada hizmet verecek"

Transkript

1 Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu söyledi. T ürkiye'de 2015'in ilk üç ayýnda gerek dövizdeki dalgalanma, gerek ihracat pazarlarýndaki sýkýntýlar ve gerek çevre coðrafyadaki karýþýklýklarýn bir an için moral bozduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Ama enseyi karartmaya gerek yok."ifadesini kullandý. "2015 genel olarak düþe kalka yol alacaðýmýz bir yýl olacak" diyen Hisarcýklýoðlu, þöyle devam etti: "Ama biz iyimser yaklaþýyoruz. Türkiye ekonomisi 2014'te büyümede yüzde 3'ü yakalar inþallah için, ilk çey- rekteki öncü rakamlarda büyüme için zayýf sinyaller var. Net ihracat bu dönemde büyümeye katký vermiyor. Büyümenin iç talebe dayalý olarak olacaðýný görüyoruz. Zaman zaman aksama olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.ýþsizlik hala Türkiye için önemli bir sorun ama Türk özel sektörü 2014'te 2013'e göre 1 milyon 100 bin ilave istihdam saðladý. Bu müthiþ bir rakam. Ekonominin lokomotifi inþaat sektöründe de 2014'te yapý ruhsatý sayýsýnda, konut satýþýnda ve yabancýlara konut satýþýnda artýþ var. Sanayi sektörü de 2014'te yüzde 3,6 büyüdü." Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu vurguladý. "Ne kadar yüksek cari açýk, o kadar fazla büyüme" varsayýmýnýn yanlýþ olduðunu dile getiren Hisarcýklýoðlu, eskiden büyümenin motoru görülen cari açýðýn, artýk ilaç olamadýðýný söyledi. Sayfa 3 PP 01 Yýl:6 Sayý:71-Mart 2015 ISSN: Ücretsizdir DEN. DAÐ. TOP. MÜD adet basýlmýþtýr. Üç Oda ortak binada hizmet verecek Denizli Büyükþehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odasý, Denizli Sanayi Odasý ve Denizli Ticaret Borsasý tarafýndan "Ortak Hizmet Binasý Protokolü" imzalandý. Denizli Ticaret Odasý binasýnda yapýlan protokol törenine, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili ve çok sayýda davetli katýldý. Sayfa 5 VIII. Ticaret ve Sanayi Þurasý gerçekleþtirildi Toplantýda, 81 ilin oda-borsa baþkanlarý illerindeki en önemli sorun ve çözüm önerilerini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðinde Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirildi. Toplantýda, 81 ilin oda-borsa baþkanlarý illerindeki en önemli sorun ve çözüm önerilerini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu. Sayfa 7 Özer Yeni Destek Paketi ekonomimizi canlandýracaktýr Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Ýstihdam, Sanayi Yatýrýmý ve Üretim Destek Paketi ile ilgili olumlu sonuçlar almayý umut ettiklerini söyledi. Sayfa 6

2 ÇANAKKALE ZAFERÝMÝZÝN 100. yýldönümünü kutluyoruz Denizli Ticaret Odasý heyeti, Emniyet Müdürü Namal'ý ziyaret etti Denizli Ticaret Odasý yönetim kurulu üyeleri ve meclis baþkanlýk divaný üyelerinden oluþan bir heyet, Denizli Ýl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'ý ziyaret etti. Ziyarette, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Feridun Fikri Akyol ile Nazmi Çolak, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Salih Sarýkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Önal, Ahmet Özkan Haybat, Bilal Gören ile Hüseyin Moralýoðlu hazýr bulundu. Müdür Namal'a "hayýrlý olsun" dileklerini ileterek, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýl dönümünü kutlayan Baþkan Necdet Özer, "Ülkemizin huzuru için bu köklü teþkilatta görev alan tüm emniyet mensuplarýmýza yaptýklarý çalýþmalar do- destan yazan tarihimizi öðreterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne denli güçlü bir devlet olduðu gerçeðini benimseteceðiz. Bu duygularla, bu büyük zaferin gururunu bizlere armaðan eden, Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý baþta olmak üzere; aziz Türk ulusu ve vatanlarý uðruna hayatlarýný feda eden bütün þehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz. Elektronik ürün senedi yönetmeliðinde deðiþiklik layýsýyla teþekkür ediyor ve çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diliyorum." dedi. Baþkan Özer, Denizli Ticaret Odasý faaliyetleriyle ilgili de bilgiler vererek, "Ticaret Odamýz, Denizli'nin en büyük sivil toplum kuruluþu konumundadýr. Meclisimiz ve yönetimimiz ile Denizli'ye hizmet için çaba gösteriyoruz. Denizli'ye deðer katacak projelerde, Emniyet Müdürlüðü ile ortak hareket etmeye hazýrýz." diye konuþtu. Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Denizli Ticaret Odasý heyetine ziyaretleri dolayýsýyla teþekkür ederek, Emniyet Müdürlüðü çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Denizli huzurlu bir kent olduðuna vurgu yapan Namal, "Biz de bu huzura huzur katmak için buradayýz. Sivil toplum kuruluþlarý ile de iç içe olmaktan memnunuz. Emniyet Müdürlüðü olarak bizlere düþen her türlü konuda yardýmcý olmaya hazýrýz." þeklinde konuþtu. Baþkan Necdet Özer, DEMÝAD'ý aðýrladý Denizli Müteahhit Ýþ Adamlarý Derneði (DEMÝAD), Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. DEMÝAD Baþkaný Melik Taþdan ve yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette karþýlýklý görüþ alýþveriþi yapýldý. Denizli Ticaret Odasý'nýn baþarýlý çalýþmalara imza atmasýnýn yansýra Baþkan Özer'in TOBB bünyesinde önemli bir görev üstlendiðini dile getiren Baþkan Taþdan, Özer'e baþarýlarýnýn devam etmesi dileðinde bulundu. Dernekleri hakkýnda bilgiler aktarantaþdan, "Bizim dernek olarak öncelikli Bugün Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içerisinde, ölümü hiçe sayarak, canýný ve kanýný vataný uðruna feda ettiði Çanakkale Zaferimizin 100. yýldönümüdür. Biz bu büyük zaferi, Vatanýn her bir karýþ topraðýný evladýnýn canýndan üstün tutan "Haydi evladým git, Vatan için ya þehit ol, ya gazi" diyen milletimiz sayesinde kazandýk. Bu þanlý tarihimizden de görüldüðü gibi Türk milleti olarak bizlerin en büyük zenginliði ve gücümüz Vatan sevgimiz ve bütünlüðümüzdür. Bizler Vatanýmýzýn kolay kazanýlmadýðýný gelecek nesillere de anlatarak, vatanýmýzýn ve milletimizin bölünmez bütünlüðü uðruna savaþan kahramanlarýmýzý yakýndan bilmelerini saðlayacaðýz. Yeni yetiþen gençlerimize, bu varoluþ mücadelesi ve içerisinde savaþan kahramanlarýmýzý, gazilerimizi, þehitlerimizi amacýmýz, meslektaþlarýmýz arasýnda birlikteliði ve beraberliði saðlamaktýr. Denizli Ticaret Odasý da bizim için önemli bir sivil toplum kuruluþu. Yaptýðýnýz baþarýlý çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz, sizlere de bu nedenle çok teþekkür ediyoruz." dedi. Baþkan Necdet Özer, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, Denizli Ticaret Odasý olarak birçok sivil toplum kuruluþlarý ile önemli faaliyetlere imza attýklarýný, DEMÝAD ile de ortak projeler gerçekleþtirebileceklerini söyledi. Derneklerle iþbirliði yapmanýn önemli olduðunu kaydeden Özer, "Denizli'ye katký saðlayacak projelerde her zaman sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliðine hazýrýz. Bu kapsamda derneklerimizle birlikte hareket etmekten memnuniyet duyuyoruz.demýad ile de ilimiz için önemli çalýþmalar gerçekleþtirebiliriz." diye konuþtu. Elektronik kayýt kuruluþu tarafýndan elektronik ürün senetlerinin her alým satým iþlemi için bir elektronik ürün senedi alým satým belgesi oluþturulacak, bu belge alýcý ve satýcý taraflara elektronik ortamda gönderilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, 4 Nisan 2015 Tarihli ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, elektronik kayýt kuruluþu tarafýndan elektronik ürün senetlerinin her alým satým iþlemi için bir elektronik ürün senedi alým satým belgesi oluþturulacak, bu belge alýcý ve satýcý taraflara elektronik ortamda gönderilecek. Elektronik ürün senedi alým satým belgesinde, alýcý ve satýcýnýn adý soyadý/ticaret unvaný, TC kimlik numarasý/vergi kimlik numarasý ve adresi, iþlem tarihi, alým satýma konu olan elektronik ürün senedinin temsil ettiði ürünün türü, tipi, hasat yýlý, lisanslý depo iþletmesinin unvaný ve ürünün depolandýðý yer, alým satýma konu ürün miktarý ve alým satým bedeliyle ilgili bilgiler bulunacak.

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Ýlimizin Üç Odasý Ortak Binada Hizmet Verecek Denizli Büyükþehir Belediyemizin Denizli-Ýzmir Karayolu üzerindeki Toptancý Sebze-Meyve Hali önünde tahsis ettiði yer üzerine Denizli Ticaret Odasý, Denizli Sanayi Odasý ve Denizli Ticaret Borsasý hizmet verecek. Ortak hizmet binasý için Odamýzda Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Nihat Zeybekci, Denizli Valimiz Sayýn Þükrü Kocatepe, Denizli Milletvekillerimiz Sayýn Mehmet Yüksel, Sayýn Bilal Uçar ve Sayýn Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Zolan, Denizli Sanayi Odasý Baþkanýmýz Sayýn Müjdat Keçeci ve Denizli Ticaret Borsasý Baþkanýmýz Sayýn Ýbrahim Tefenlili'nin katýlýmlarýyla bir protokol töreni gerçekleþtirdik. Birlik ve beraberliðin üst seviyede olduðu ilimizde Sayýn Bakanýmýz Nihat Zeybekci'nin belediye baþkanlýðý yaptýðý döneminde üç odanýn ortak hizmet binasý fikrini ortaya koymuþtu. Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Zolan da kurumlarda devamlýlýk esasýyla konuyu bugünlere getirmiþti. Denizli'ye öyle bir miras býrakmayý düþünüyoruz ki, Ticaret Odamýzýn, Sanayi Odamýzýn, Ticaret Borsamýzýn; adý Denizli olan her þeyi o binada toplayarak entegre çalýþmanýn temelini bugünden atýyoruz. Ben baþta Ekonomi Bakanýmýz olmak üzere Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Osman Zolan'a maddi ve manevi destekleri dolayýsýyla teþekkür ediyorum. Deðerli üyelerimiz 8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda sorunlar ve çözüm önerilerimiz masaya yatýrdýk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) 8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'ný düzenledi. TOBB Ýkiz Kuleler'deki þura, TOBB Baþkanýmýz Sayýn M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðinde Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýmýz Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýz Sayýn Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Sayýn Faruk Çelik, Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Nihat Zeybekci, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakanýmýz Sayýn Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Sayýn Feridun Bilgin ve Maliye Bakanýmýz Sayýn Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 365 Oda ve Borsa baþkanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþen þurada, Denizli olarak hazýr bulunduk. Ben toplantýya icabet eden ve ilimizi temsilen katýlan oda ve borsa baþkanlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Þura toplantýsýnda, özel sektörün mikro ve makro sorunlarý belirlendi ve ardýndan da çözüm önerileri hazýrlandý. Toplam 1850 sorun, baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere ilgili bakanlýklara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ele alýnan bu hususlar, kamu-özel sektör iþbirliðine yeni bir ivme kazandýrarak, ekonominin büyümesine destek verecektir, diye düþünüyorum. Deðerli üyelerimiz Þura için 8 Denizlili oda baþkaný olarak toplantý öncesinde yaptýðýmýz deðerlendirmede, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný ve Denizli Sanayici, Tüccar ve Ýþadamlarý Platformu Dönem Sözcüsü Sayýn Müjdat Keçeci'yi temsilci olarak belirledik. Sayýn Keçeci, ilimiz için belirlenen sorunlarýn þunlar olduðunu söyledi: Türkiye'de en çok ihracat yapan 8. il olan Denizli'de biz senelerdir karayoluna mahkumuz. Artýk Denizlili ihracatçýlar olarak, doðrudan demiryolu ile limana ulaþmak istiyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Denizli'nin kendisini uluslararasý alanda kanýtlamýþ bir sektörü olan mermerciliðin daha da geliþmesi için Islah Mermer Organize Sanayi Bölgesi'ne ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu konudaki mevzuatlar yeniden düzenlenerek veya doðru yorumlanarak mermer sektörümüze, düzenli ve verimli bir üretim alaný talep ediyoruz. Saðlýk turizmi, kür kentleri ve kür merkezleri ile ilgili yasal mevzuat ortaya koyulmasý, Karahayýt-Denizli ve Türkiye'deki termal saðlýk merkezleri için hayati önem taþýmaktadýr. Yasal mevzuatla ilgili daha önce Denizli Valiliði öncülüðünde yapýlmýþ olan ve Saðlýk Bakanlýðý'na gönderilmiþ olan çalýþmanýn bir an önce deðerlendirilmesini beklemekteyiz. Ayrýca modern ve saðlýklý bir yaþamýn da bir merkezi olmalarý nedeniyle söz konusu bölgelerde iyi bir imar deðiþikliðine ihtiyaç duyulmaktadýr. Deðerli üyelerimiz 21. Marble Uluslararasý Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý'nda stant açan Denizlili firmalarýmýzý yalnýz býrakmadýk. Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Ticaret A.Þ (ÝZFAÞ) tarafýndan organize edilen ve yeni inþa edilen Fuar Ýzmir'de açýlan mermer fuarýnda, firmalarýmýz göðsümüzü kabartmýþtýr. Denizlili mermer ve makine sanayinde üretim yapan firmalarýmýz, yaptýklarý üretimlerle dünyada söz sahibi olduklarýný göstermiþlerdir. Özellikle makine sektöründe Ýtalyanlarýn ön planda olduðunu biliyoruz fakat Denizlili firmalarýmýzýn ürettiði makinelerin, Ýtalyanlardan geri kalmadýðýný hatta daha da geliþmiþ olduklarýný gözlemledik. Denizli'nin tekstil ve konfeksiyonda olduðu gibi katma deðerli mermer-traverten ürünlerini bu fuarda sergilediðini gördük. Traverten üretiminin yanýsýra bu ürünlerle birlikte CNC'den kesme makinelerine kadar geniþ yelpazede makine sanayi geliþmiþ durumdadýr. Bu üretimlerin her biri ekonomimiz için katma deðerdir. Umarým, bu fuarda alýnan sipariþlerle firmalarýmýz, emeklerinin sonuçlarýný alýrlar. Fuarýn, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum. Deðerli üyelerimiz "Ýstihdam, Sanayi Yatýrýmý ve Üretimi Destek Paketi", bizleri heyecanlandýrmýþtýr ve 2016 yýlýnda yapýlacak yeni yatýrýmlar için getirilen teþviklerin, yavaþlayan sanayi yatýrýmlarýný tekrar canlandýrmasýný diliyoruz. Bölgelere göre yapýlan yatýrým teþviklerindeki destek oranlarýnýn artýrýlmasý, sanayileþme sürecimize yeni bir ivme kazandýracaktýr. Getirilen önlemler hayata geçirildiði takdirde ilimizin ve ülkemizin sanayisi, bir üst seviyeye çýkacak ve yatýrýmlar hareketlenecektir. Ýþ dünyasý olarak paket için baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere, katký veren tüm bakanlarýmýza ve ilgili bürokratlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Sevgi ve saygýlarýmla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu söyledi. Baþkan Özer: "Yüzde 6'lýk vergi, yatýrýma dönüþecektir" Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Yatýrým ve ara mallarý vadeli ithalatýnda Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin yatýrýmlara dönüþeceðini söyledi. Baþkan Özer, yaptýðý açýklamada, sanayi üretiminde kullanýlan ara mallarý ile yeni yatýrýmlar için gerekli sermaye mallarýnýn vadeli ithalatýnda yüzde 6'lýk KKDF'nin sýfýra indirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný hatýrlatarak, bu kararýn çýkmasý için yoðun çaba sarf eden Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'ye teþekkür etti. Özer, sanayiciyi önemli bir mali yükten kurtaran bu düzenleme sayesinde üretim için gerekli girdilerin ithalatýnýn ucuzlayacaðýný, böylece girdi maliyetlerinde yaþanacak düþüþle üretim yapmanýn daha kolay hale geleceðini belirtti. Üretim maliyetlerindeki düþüþ sayesinde sanayide çarklarýn hýzlanacaðýný vurgulayan Özer, sanayicinin üretim þevkinin artacaðýný ifade etti. Üretim ve yatýrým için gerekli mallarýn ithalatýnda alýnan yüzde 6'lýk KKDF'nin, ciddi bir mali yük oluþturduðunu dile getiren Özer, "Sanayiciye ayak baðý olan bu uygulama, üretim maliyetlerini artýrýcý, rekabet gücünü kýrýcý etki yapýyordu. Sanayicilerimiz KKDF ödememek için peþin ithalat yoluna gidiyor, bunun için de bankalardan kredi kullanmak, yani ayrýca bir de kredi maliyetlerine katlanmak zorunda kalýyordu. KKDF uygulamasýnýn kaldýrýlmýþ olmasý son derece isabetli bir karardýr. KKDF'nin sýfýrlanmasýnýn ekonomiye olumlu etkileri kýsa süre içinde görülecektir. Bu yükün ortadan kalkmasý, zincirleme bir etkiyle ara mallarý ve yatýrým mallarý ithalatýnda girdi maliyetlerini, dolayýsýyla sanayide üretim maliyetlerini düþürecek, sanayide çarklarýn daha hýzlý dönmesini saðlayacaktýr. Sanayicimizin yüzde 6'lýk vergisi yatýrýma ve ekonomik kazanca dönüþecektir." Hisarcýklýoðlu Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye'de 2015'in ilk üç ayýnda gerek dövizdeki dalgalanma, gerek ihracat pazarlarýndaki sýkýntýlar ve gerek çevre coðrafyadaki karýþýklýklarýn bir an için moral bozduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Ama enseyi karartmaya gerek yok."ifadesini kullandý. "2015 genel olarak düþe kalka yol alacaðýmýz bir yýl olacak" diyen Hisarcýklýoðlu, þöyle devam etti: "Ama biz iyimser yaklaþýyoruz. Türkiye ekonomisi 2014'te büyümede yüzde 3'ü yakalar inþallah için, ilk çeyrekteki öncü rakamlarda büyüme için zayýf sinyaller var. Net ihracat bu dönemde büyümeye katký vermiyor. Büyümenin iç talebe dayalý olarak olacaðýný görüyoruz. Zaman zaman aksama olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.ýþsizlik hala Türkiye için önemli bir sorun ama Türk özel sektörü 2014'te 2013'e göre 1 milyon 100 bin ilave istihdam saðladý. Bu müthiþ bir rakam. Ekonominin lokomotifi inþaat sektöründe de 2014'te yapý ruhsatý sayýsýnda, konut satýþýnda ve yabancýlara konut satýþýnda artýþ var. Sanayi sektörü de 2014'te yüzde 3,6 büyüdü." Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu vurguladý. "Ne kadar yüksek cari açýk, o kadar fazla büyüme" varsayýmýnýn yanlýþ olduðunu dile getiren Hisarcýklýoðlu, eskiden büyümenin motoru görülen cari açýðýn, artýk ilaç olamadýðýný söyledi. OECD ülkeleri ortalamasýnda yüksek teknoloji ihracatý yüzde 18 iken Türkiye'de bu oranýn yüzde 4 olduðuna dikkati çeken Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: "Yeni hikayede en önemli bileþen yüksek teknoloji olmalý. Gereksiz günlük tartýþmalarý býrakýp hepimizin esas konuya odaklan- Rifat HÝSARCIKLIOÐLU masý lazým. Gelirimizi artýrmak, iþin hamallýðýndan kurtulmak istiyorsak en azýndan bu ortalamayý yakalamalýyýz. Biz bunu rakiplerimiz kadar yapamýyoruz. Geliþmekte olan ülkeler bizden daha önde." Hisarcýklýoðlu, þirketler açýsýndan yeni bir çýta koymak gerektiðini ifade ederek, en hýzlý büyüyen 100 þirket içinde yazýlým ve biliþim teknolojileri þirketlerinin sayýsýnýn ABD'de 60 iken Türkiye'de 21 olduðuna dikkati çekti. Kamu ihalelerinin Türkiye'nin büyüme politikasýndaki yeni trend olduðunu dile getiren Hisarcýklýoðlu, "Meclis'ten geçen yasayla artýk kamu ihalelerinde yüzde 51'i yerli olan bir mal ithale göre yüzde 15 daha pahalý olsa da kurum onu almak mecburiyetinde, tercihinde deðil. Bu devrim niteliðinde bir adým. Kamu alýmý sanayinin dönüþümünde en önemli itici güç." dedi. Türkiye'nin orta gelir tuzaðýnýn içine düþtüðünü belirten Hisarcýklýoðlu, "Artýk yeni reform yapma zamaný geldi. Bu coðrafyada farklýlaþmak zorundayýz. Zor bir coðrafyada iþ yapýyoruz. Ýnþallah Yemen'deki son geliþmeler mezhep savaþlarýna neden olmaz. Mezhep savaþlarý bütün Ýslam coðrafyasýný tetikleyecek bir unsur. Bu nedenle risk görüyorum. 'Yemen bizden uzak, bize göre ne var' diye bakmamak lazým. Allah korusun, bir mezhep savaþýnýn ön sinyali olabilir. Bu hepimizi etkiler." diye konuþtu. RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin eðitim reformuna, hukuk reformuna ve idari reforma ihtiyacý olduðunu sözlerine ekledi.

4 Denizli Ticaret Odasý üyeleri, Almanya ITB Fuarý'ndaydý Dünyadaki en önemli turizm fuarlarýndan biri olan ve turizm borsasý niteliðindeki ITB Fuarý, bu yýl 4-8 Mart 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi yýlýndan bu yana düzenlenen ITB Fuarý, 186 ülkeden gelen 175 bin kiþi tarafýndan ziyaret edildi. Ülkelerin büyük alanlarla yer aldýðý stantlarda, turizm odaklý yöresel yiyecek- içecekler sergilenirken, müzik dans gibi sanat etkinlikleri ile ziyaretçilere tanýtýmlar gerçekleþtirildi. Türkiye'nin de 3. holdeki standý ile ön plana çýktýðý fuarda Denizli'den Colossae Otel ve Pam Otel birer tanýtým standý açtý. Ayrýca bu yýl Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) desteðiyle Türkiye'ye ayrýlan alan dýþýnda Denizli, Aydýn ve Muðla illerinin tanýtýmýnýn yapýldýðý yaklaþýk 20 metrekarelik bir stant açýlarak Denizli tanýtýldý. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýmran Eraslan, Meclis üyeleri Bayram Ali Çoban, Mesut Yýlmaz, Ömer Çelik ile Ramazan Doðan'ýn da aralarýnda bulunduðu 16 kiþilik Denizli Ticaret Odasý heyeti, fuarda inceleme fýrsatý yakaladý. Heyet, 15 bin metrekaresi kapalý alan olmak üzere toplam 40 bin metrekarelik alana sahip olan Badaibling Therme Termal Kür Merkezi'nde incelemeler gerçekleþtirdi. Denizli Tica ret O Almanya'nýn dasý, 16 kiþilik bir he yetl Berlin kenti nde düzenle e, Berlin Ulus lararasý Turi n zm Fuarý'nd en World Trave a (ÝTB l Trends) in celem du. Heyet, a yrýca, Bada elerde buluntermal Kür Merkezi'nd ibling Therme e sektörel in toplantý ve celeme, iþ gezisi ya ptý. Heyetin fuar ve toplantý izlenimleri Fuarda Pamukkale, termal kür merkezlerle ve Denizli ile ilgilenen acenteler ile tanýþma imkaný bularak yeni müþteri baðlantýlarý yapma fýrsatý bulan Heyet, Almanya organizasyonuyla ilgili þu deðerlendirmelerde bulundu: "Fuarýn en büyük artýlarýndan biri, iþletmelerin, en detaylý tanýtýmlarýný ilk aðýzdan ilgili kitlelere anlatabiliyor olmasýydý. Çünkü acentelerin satmaya çalýþtýðý tesisin sahibinin orada bulunarak ayný ortamda iþ görüþmesi yapmasý, rakiplerinin bir adým daha önüne geçmesi anlamýna geliyordu. Badaibling Therme Termal Kür Merkezi'nde incelemelerimiz, Denizli adýna çok önemliydi. Önleyici tedavi ve termal tedavi kapsamýnda bir çok Avrupa ülkesinde olduðu gibi Almanya'da da termal kür hizmetlerinin devlet tarafýndan desteklendiðini, bölgede sosyal güvence saðlayan (Türkiye'deki emekli sandýðý, SGK gibi) kurumlarca desteklenen kliniklerin açýlmýþ olduðunu öðrendik." Özer, "Yurt içi ve yurt dýþý fuar desteðimiz devam edecek" Üyelerinin iþ gezisinden memnun döndüklerini belirten Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, "ITB Fuarý'nda katýlan üyelerimiz turizm alanýnda faaliyet göste- TOBB Ege Bölgesi Genç Giriþimciler Kurulu Toplantýsý,Denizli Ticaret Odasý'nda yapýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genç Giriþimciler Üst KurulÜyesi ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði Baþkaný Sezai Hazýr liderliðinde, TOBB Ege Bölgesi Genç Giriþimciler Kurulu Bölge Toplantýsý Denizli Ticaret Odasý'nda yapýldý. TOBB Denizli Genç Giriþimciler Kurulu'nun ev sahipliðinde yapýlan toplantýya, Ýzmir, Aydýn, Muðla, Uþak, Afyon ve Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu baþkanlarý ve icra komitesi üyeleri katýldý. Devletinartýk "ben merkeziyetçi" yapýsýný býrakýp küçülerek, ticaret ve sanayiyi özel sektöre býrakmasý ve giderek denetleyici faaliyetlerde bulunmasý gerektiðini belirten TOBB Genç Gi- riþimciler Üst Kurul Üyesi Sezai Hazýr,"Þehirlerde üniversitelerin ticaret ve sanayi odalarý ile barýþýk olmasý gerekmektedir.özellikle firmalar, kendi þehirlerindeki üniversitelerin bilimsel ve akademik olarak geliþmesine imkân saðlamalýdýr.baþka þehirlerdeki üniversitelerden hizmet almak yerine kendi üniversitelerindeki laboratuvarlarý kullanarak gerekli teknik desteði ve iþ gücünü sað- lamalýlar." dedi. Denizli'dekiüniversite, sanayi ve ticaret iþ birliðini ve uyumunu anlatan Denizli GGK Baþkaný Civan Sözkesen, Ýcra Komitesi Üyeleri Ahmet Gözüaçýk, Alptuð Önal ve Soner Kaya, Ege Ýl Baþkanlarý ve Sezai Hazýr'dan tam not aldý. Denizli'de gerçekleþen toplantý ile Ege Bölgesi'ndeki giriþimcilik ruhunu arttýrmaya yönelik iller olarak ortak projeler yapma kararlarý alýndý. ren firmalarla birebir görüþme ve iþ baðlantýlarý yapma fýrsatý yakalamýþ oldu. Ayrýca termal tedavi ve kür merkezlerindeki incelemelerde, Avrupalý müþterilerin beklentileri tespit edilmiþ oldu." dedi. KOSGEB'in yurt dýþý gezisine öncülük etmesinin iþ adamlarý için büyük kolaylýk saðladýðýný, üyelerinden gelen talepler doðrultusunda bu tür organizasyonlara devam edeceklerini dile getiren Baþkan Özer, "Denizli Ticaret Odasý olarak yurt dýþý ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Bizlere yurtdýþý fuar ve iþ gezisi desteðini esirgemeyen KOSGEB'e çok teþekkür ediyoruz." þeklinde konuþtu. 74 ülke Handarbeit&Hobby Fuarý'nda buluþtu Handarbeit&Hobby Fuarý,27-29 Mart 2015 tarihleri arasýnda Almanya'nýn Köln kentinde düzenlendi. Denizli Ticaret Odasý Meclis Üyesi Mehmet Kalkan,74 ülkeden 379 firmanýn stand açtýðý fuarda araþtýrma, inceleme ve sektörün yeniliklerini inceleme fýrsatý yakaladý. Kalkan, fuar sonrasýnda yaptýðý deðerlendirmede Denizli Ticaret Odasý'na fuar inceleme fýrsatý tanýmasý dolayýsýyla teþekkür ederek, "Bu fuar el örgü yünü aksesuarlar anlamýnda Avrupa'da en etkili fuardýr. Dünyada ise bu sektörle ilgili sayýlý fuarlardan biridir.bu sektörle ilgili dünyanýn birçok ülkesinden imalatçý ve büyük toptancý tedarikçi firmalar stand açtý vefuarý 14 bin 873 kiþi ziyaret etti. Özellikle Ýtalya, Rusya, ABD, Almanya, Ýngiltere, Avusturya, Danimarka, Fransa, Ýspanya firmalarý vetürkiye'yi temsilen 10'u aþkýn firma fuarda yer aldý. (Kartopu, Fistas, Alize, Ormo, Canan vs...) Ayný zamanda bu iplikleri örebilen örgü makinalarda sergilendi. Çeþitli yün oranlarýna kalýnlýklarýna sahip birçok el örgü iplikleri ve bunlardan örülmüþ, çoraplar, kazaklar, atký ve bereler vs. standlarda yer aldý." dedi. Yünleri örerken kullanýlan aksesuarlarýn (týð, þiþ, iðne, örgü aparatlarý vs) Japon, Çin ve Tayvan firmalarýnýn stantlarýnda olduðunu dile getiren Kalkan, þöyle konuþtu: "Yine örgü model kitaplarý, örgü üzerine süsleme þeklinde yapýlan armalar, keçeler her türlü süs aparatlarý vardý. Düðme çeþitleri fisto, güpür, dantel çeþitleri yine bu aksesuar firmalarýnýn stantlarýnda yer aldý.özellikle dünya çapýnda marka olmuþ el örgü iplikleri satan firmalar son moda ipliklerini sergilediler ve önümüzdeki yýlýn moda iplerini ve renklerini tanýttýlar. Ziyaretçi olarak katýlým çok fazlaydý. Dünyanýn her yerinden genci ile yaþlýsýyla çok sayýda bu sektörün firma yetkilileri fuarý ziyaret ettiler. El örgü yünleri ve örgüye bu raðbet sektörümüzün geleceði adýna bana büyük umut verdi."

5 Üç Oda ortak binada hizmet verecek Denizli Büyükþehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odasý, Denizli Sanayi Odasý ve Denizli Ticaret Borsasý tarafýndan "Ortak Hizmet Binasý Protokolü" imzalandý. Denizli Ticaret Odasý binasýnda yapýlan protokol törenine, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili ve çok sayýda davetli katýldý. Denizli Büyükþehir Belediyesi'nin Denizli-Ýzmir Karayolu üzerindeki Toptancý Sebze-Meyve Hali önünde tahsis ettiði yer üzerine yapýlacak ortak hizmet binasýnýn protokol töreni için bir araya geldiklerini belirten Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Özer, "Denizli'de birlik ve beraberlik bizler için oldukça önemlidir. Ekonomi Bakanýmýz Nihat Zeybekci 2001 yýlýnda Denizli'nin önde gelen akil insanlarýný topladýðýnda, Denizli'nin birlikteliði, Denizli lobisi ve adý Denizli olan her þeyde beraber hareket etmemiz düþüncesiyle bizleri bir araya toplamýþtý. Ve o gün Denizli Platformu doðdu. Bakanýmýzýn fikir mimarý olduðu platform giriþimi tüm Türkiye'ye örnek olmuþtur. Bu bizleri oldukça memnun etmiþtir. Sayýn Bakanýmýzýn belediye baþkanlýðý yaptýðý dönemde bizler üç oda olarak üyelerimize hizmet noktasýnda ortak bir þeyler yapmamýz gerektiðini kendisiyle paylaþtýðýmýzda bu ortak hizmet binasýnýn fikrini bizlere sunmuþtu. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Zolan da kurumlarda devamlýlýk esasýyla konuyu bugünlere getirdi. Denizli'ye öyle bir miras býrakmayý düþünüyoruz ki, Ticaret Odamýzýn, Sanayi Odamýzýn, Ticaret Borsamýzýn; adý Denizli olan her þeyi o binada toplayarak entegre çalýþmanýn temelini bugünden atýyoruz. Ben baþta Ekonomi Bakanýmýz olmak üzere Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Osman Zolan'a maddi ve manevi destekleri dolayýsýyla teþekkür ediyorum." diye konuþtu. Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Keçeci, bu birlikteliðin Denizli için, Denizli'nin birlikteliði, Denizli'nin temel yapýsý için inanýlmaz bir artý gösterge olduðunu belirterek, "Üç oda ve inanýyorum ki yanýnda Kalkýnma Ajansý, KOSGEB ve Ýþkur'un da olduðu bir birliktelik saðlayacaðýz. Denizli'nin giriþinde ihtiþamlý bir binayla onu temin edeceðiz. Bu birlikteliði, bu eserleri biz tabi ki geleceðimiz için yapýyoruz. Onun için fikri olan, her taþýn altýnda eseri olan, her insana bizim teþekkür borcumuz var." dedi. Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Tefenlili de kentin geçmiþinden beri beraber olduðu bir noktaya geldiklerini belirterek, "Biz her zaman þunu gördük. Denizli hakikaten birlik ve beraberlikte Sayýn Bakanýmýzýn attýðý temellerle devam ediyor. Bu önemliydi. Sayýn Bakanýmýzýn önderliðinde 3 odanýn bir araya gelmesi Türki- ye'de inanýn bir ilk. Biz bunu baþaracaðýz. Diðer illerimize baþka konularda olduðu gibi bunda da örnek olacaðýz." þeklinde konuþtu. Güzel bir iþin altýna imza atmak için bir arada olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Baþkan Zolan, "Denizli'nin tabi ki her konuda güzellikleri vardýr. Örnek olduðu konular vardýr. Denizli'den bahsedildiðinde hep güzellikten bahsedilir. Dýþarýdan Denizli fotoðrafýna baktýðýnýzda görülen ve her gittiðimiz toplantýda bize her defa söylenen Denizli'nin beraberliði ve birlikte hareket ediyor olmasýdýr. Siyasi görüþü, makamý, mevkisi, kurumu ne olursa olsun hep beraber Denizli menfaatinde, Denizli'nin güzelliðinde buluþabilmeyi baþarmýþ olan kentiz. Ýþte bunun sözde kalmamasý ve ete kemiðe bürünmesi amacýyla böyle bir baþlangýç yapýyoruz." diye konuþtu. 10 milyon liranýn üzerinde maddi deðeri olan Denizli Büyükþehir Belediyesi'ne ait 7096 metrekare arsanýn bina yapýmý için bedelsiz olarak odalara tahsis edildiðini ifade eden Baþkan Zolan, þöyle konuþtu: "Bu birliktelik bu deðerin kat kat üzerindedir. Bedeline, miktarýna, konumuna bakmaksýzýn Sayýn Bakanýmýzýn baþlatmýþ olduðu, hayal etmiþ olduðu o projeyi biz emanet olarak aldýk ve bugün imza atýlabilecek hale getirmenin de mutluluðunu yaþýyoruz. Bir emanete sahip çýkmak, projeyi sürdürüp nihayete erdirmek adýna üzerimizdeki sorumluluðu da ifa etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Ýnþallah Denizli'miz için hayýrlý olacaktýr. Ýnþallah birlik ve beraberlik içinde Denizli'nin yarýný daha güzel olacak." Bakan Zeybekci de, insanýn önce hayal kurduðu- nu, bu hayallerin sonra kara kalem çizimlere, sonra ise projelere dönüþtüðünü kaydederek, "Sonra bunlar gerçekleþtiðinde insan herhalde hayatýndaki en büyük zevkleri tadýyor." ifadesini kullandý. Birlik ve beraberliðin son derece önemli olduðuna dikkati çeken Bakan Zeybekci, ayrýlýkta bereketin olmadýðýný, birlik ve beraberlikte bereketin bulunduðunu söyledi. Bakan Zeybekci, þöyle konuþtu: "Bütün odalarýmýz ve diðer uzman kuruluþlarýmýz, gerek KOSGEB, gerek Kalkýnma Ajansý, gerekse Ýþkur gibi diðer bütün birimlerin içinde olan bir yapýnýn, Denizli ticareti, sanayisi ve ekonomisi için orada olmasý bence son derece iyi olur diye düþünüyorum. Artýk bu þehre öyle sevdalanmýþýz ki, bu þehrin herhangi bir yerinde böyle bir proje gerçekleþmeden önce inanýn onun hayalini kurduðumuz anda, biz o resmi orada görüyoruz. Ben o resmi orada görüyorum. Þu anda orada gerçekleþtirilen proje, Denizli'nin giriþinde en güzel, en görünebilen yerde olacak. Kente girerken artýk bir referans noktasý olacak, tarif noktasý haline gelecek." Birlik ve beraberliðin güç demek olduðunun altýný çizen Bakan Zeybekci, "Size yaklaþan herkes sizi bir ve beraber gördüðü zaman sizin etkinliðiniz artýyor. Denizli'de de böyle bir þey olduðu zaman bundan Denizli kazançlý çýkar. Ýnþallah oda baþkanlarýmýz Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzýn riyasetinde bu birlik ve beraberliði geniþleterek devam ettirir." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ekonomi Bakaný Zeybekci, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Zolan, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Keçeci ve Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Tefenlili tarafýndan "Hizmet Binasý Ýþbirliði Protokolü" imzalandý. Protokole göre Denizli Büyükþehir Belediyesi'nin tahsis ettiði arsaya üç oda hizmet binasý inþa edecek. VEFAT/BAÞSAÐLIÐI VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Öztürk Taþtan'ýn annesi Lütfiye TAÞTAN'ýn vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan Rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Eski Baþkaný, deðerli insan, Ýlter Panayýr'ýn vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý

6 Özer, Yeni Destek Paketi ekonomimizi canlandýracaktýr Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Ýstihdam, Sanayi Yatýrýmý ve Üretim Destek Paketi ile ilgili olumlu sonuçlar almayý umut ettiklerini söyledi. Baþkan Özer, yaptýðý açýklamada, 2015 ve 2016 yýlýnda yapýlacak yeni yatýrýmlar için getirilen teþviklerin, yavaþlayan sanayi yatýrýmlarýný arttýracaðýný ve ekonomiyi canlandýracaðýný dile getirerek, "Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan açýklanan yeni destek paketinin kýsa sürede olumlu ekonomik sonuçlarýný alacaðýmýzý düþünüyorum. Bölgelere göre yapýlan yatýrým teþviklerindeki destek oranlarýnýn artýrýlmasý, ileri teknoloji yatýrýmlarýnýn en yüksek düzeyde desteklenecek olmasý sanayileþme sürecimize yeni bir ivme kazandýracaktýr. Ýlimiz bu yatýrým teþviklerinden yararlanarak sanayileþmesine tekrar hýz verecektir." dedi. Firmalarýn öz sermayelerini artýrmalarý için getirilen önlemlerin de olumlu olacaðýný belirten Özer, "Bu doðrultuda yeni yatýrýmlarýn artmasýný bekliyorum. Getirilen önlemler hayata geçirildiði takdirde ülkemizin ve ilimizin sanayi yatýrýmlarýný yeniden harekete geçirecektir. Bu konuda bürokrasinin tavrý ve uygulama, alýnacak sonucu etkileyecektir. Beklentimiz yeniden ihracata dayalý sanayileþme hamlesinin ortaya çýkmasýdýr." diye konuþtu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'in baþkanlýðýnda toplandý. Baþkan Özer, TOBB Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi'ne baþkanlýk etti 5174 Sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na dayalý olarak kurulan Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi, TOBB'da düzenlenen toplantýda biraraya geldi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'in baþkanlýðýndaki toplantýda, sektörün gündemindeki konular görüþüldü ve Meclis Baþkaný ile yardýmcýlarý seçildi. 40 kiþiden oluþan ve Tahir Tellioðlu'nun Meclis Baþkanlýðý'na; Ali Aydýn ile Necip Nasýr'ýn baþkan yardýmcýlýðýna seçildiði Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi'ne Denizlili Mimar Ýbrahim Þenel de girdi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, yaptýðý konuþmada, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi'nin, TOBB'a baðlý olarak kurulduðunu hatýrlatarak, "Türkiye'de kurulmuþ en büyük sektör meclisi, Türkiye Ýnþaat Müteahhitleri Meclisi'dir. Gücünü kanundan alan Meclisimiz, sektörün sorun ve taleplerini karþýlamak için çalýþmalarýný sürdürecektir. Seçilen arkadaþlarýmýzý tebrik ediyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum." dedi. TOBB Ýnþaat Sektör Meclis Baþkaný Tahir Tellioðlu ise sektörün ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna yapmayý planladýklarý çalýþmalar için kendilerine bu fýrsatý vermeleri dolayýsýyla TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'na ve Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'e teþekkür etti. Denizli'yi en iyi þekilde temsil etmek için çalýþmalar yürüteceðini söyleyen TOBB Ýnþaat Sektör Meclisi Üyesi Ýbrahim Þenel, sektörün sorunlarýný meclise taþýyacaðýný ifade etti. DUYURU Denizli Ticaret Ýl Müdürlüðü, 30 Nisan 2015 tarihinde 6502 Sayýlý Yeni Tüketici Kanununun Tüketicilere, Esnaf ve Tacirlere yönelik ne gibi haklar ve sorumluluklar getirdiðine dair tanýtým Konferansý düzenleyecektir. Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan ERSOY' un katýlacaðý toplantýya tüm üyelerimiz davetlidir. Yeni Kanunda; Esnaf ve Tacirlerin hak ve yükümlükleri nelerdir?tüketici Hakem heyeti Kararlarýnda kaybeden taraf satýcý ise, Bilirkiþi ve Posta ücretlerini,satýcýnýn ödemesi ile ilgili düzenlemelerin neler olduðu ile ilgili, Denizli Ticaret Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen bilgilendirme konferansýna katýlmanýz siz deðerli üyelerimizin menfaatine olacaktýr. Tüm üyelerimize duyurulur. Tarih:30 Nisan 2015 Yer:Valilik Toplantý Salonu Saat:14.00 Denizli Ticaret Odasý'nda KOBÝ'lere iþ saðlýðý ve güvenliði anlatýldý Denizli Ticaret Odasý, Garanti Bankasý ile Türkiye Ýnsan Yönetimi Derneði(PERYÖN) iþbirliðiyle Küçük ve Orta Büyüklükte Ýþletmelere (KOBÝ) yönelik olarak hazýrlanan "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kýlavuzu" tanýtýldý. KOBÝ Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'ndaki deðiþiklikler hakkýnda bilgilendirmek amacýyla hazýrlanan "KOBÝ'lere Özel Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kýlavuzu"nun tanýtýmý, Denizli Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda yapýldý. Garanti Bankasý KOBÝ Bankacýlýðý Pazarlama Koordinatörü Esra Kývrak, düzenledikleri etkinlikle KOBÝ'lerle buluþarak, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'ndaki deðiþikliklerin hukuki ve teknik açýdan getirdiklerinin anlatmayý amaçladýklarýný belirtti. Son yýllarda yaþanan hýzlý sanayileþme ve teknolojik geliþmelerin, iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili bazý ihtiyaçlarý beraberinde getirdiðine iþaret eden Kývrak, þunlarý söyledi: "Bu konuda çalýþan ve iþveren farkýndalýðý artarken, yaþanan iþ kazalarý ve meydana gelen trajik ölümler, toplumsal bellekte unutulmaz izler býraktý. Hepimizin konu özelinde hassasiyetini artýrdý. Biliyoruz ki, iþ saðlýðý ve güvenliði, çoðunluðu iþveren konumunda bulunan KOBÝ'lerimizin gündeminde ilk sýralarda yer alýyor. Ýþ kazalarýndan uzak, tehlikesiz ve saðlýklý bir ortam sunmanýn, hepimizin önceliði olduðunun farkýndayýz." PERYÖN Yönetim Kurulu Baþkaný Sevilay Pezek Yangýn da Türkiye'de iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda kültür deðiþimine ihtiyaç olduðunu dile getirerek, "Her zaman önem verdiðimiz ana çalýþma alanlarýmýzdan olan iþ saðýlýðý ve güvenliði konusundaki kültür deðiþimini iki yýldýr KOBÝ'lerle birlikte yaratmak üzere çalýþmalar yapýyoruz." dedi. Toplantýda, Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir ile iþ saðlýðý ve güvenliði uzmanlarý, KOBÝ temsilcilerine ilgili kanunun getirdiði yenilikler hakkýnda bilgiler verdi.

7 Ticaret ve Sanayi Þurasý, TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirildi. Toplantýda, 1850 sorun ve çözüm önerileri kitapçýk halinde hükümete aktarýldý VIII. Ticaret ve Sanayi Þurasý gerçekleþtirildi 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðinde Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirildi. Toplantýda, 81 ilin oda-borsa baþkanlarý illerindeki en önemli sorun ve çözüm önerilerini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu. 365 Oda ve Borsa baþkanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþen þuraya, Denizli'den TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Müjdat Keçeci, De- nizli Ticaret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili, Acýpayam Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Sürücüoðlu, Babadað Ticaret Odasý Baþkaný Asým Aktepe, Buldan Ticaret Odasý Baþkaný Halil Baþtürkmen, Sarayköy Ticaret Odasý Baþkaný Orhan Dikici ve Tavas Ticaret Odasý Baþkaný Saffet Ýnamlýk katýldý. Baþkan Hisarcýklýoðlu, yaptýðý konuþmada, oda ve borsalarýn, büyük bir gayretle kapsamlý bir çalýþma yaptýklarýný, 81 il ve 160 ilçedeki mikro ve makro ekonomik sorunlarý belirlediklerini söyledi. Ardýndan, çözüm önerilerinin de hazýrlandýðýný dile getiren Hisarcýklýoðlu, tüm bu sorun ve önerileri, ilgili bakanlýklar ve kamu kurumlarý bazýnda da tasnif ettiklerini ifade etti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu ise konuþmasýnda, "Eðer biz, 'Türkiye ilk 10 büyük küresel ekonomi arasýna girecek' diyorsak, bunu söylem, bunu bir þiar, bunu slogan gibi söylemek deðil, onun altyapýsýný kuracak þekilde her bir þehrimizin dönüþümünü saðlamak durumundayýz." dedi. oda baþkaný olarak þura Özer: "Þura, ekonominin öncesinde yaptýklarý topbüyümesine destek verecektir" Þura ile ilgili deðerlendirme lantýda, Denizli Sanayi Odasý yapan Baþkan Necdet Özer, 8. Baþkaný, Denizli Sanayici, Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda ti- Tüccar ve Ýþadamlarý Platforcaret ve sanayinin önündeki en- mu Dönem Sözcüsü Müjdat geller ile bölgesel sorunlar ve Keçeci'yi temsilci olarak bebunlara iliþkin çözüm önerileri- lirlediklerini sözlerine ekledi. Þurada Denizli'yi temsinin Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ilgili bakanlar ve bürokratlara len konuþan Baþkan Müjdat aktarýldýðýný belirtti. Bu çalýþma Keçeci, Denizli için belirleile ekonominin adeta röntgeni- nen sorunlarýn þunlar olduðunu söyledi: nin çekildiðini vur"türkiye'de en çok gulayan Özer, "Þuihracat yapan 8. il ra toplantýsýnda, olan Denizli'de biz özel sektörün mikro senelerdir karayoluve makro sorunlarý na mahkumuz. Artýk belirlendi ve ardýndenizlili ihracatçýlar oladan da çözüm önerak, doðrudan demiryorileri hazýrlandý. lu ile limana ulaþmak istoplam 1850 sotiyoruz. Hem Türkirun, baþta Sayýn ye'nin hem de DenizBaþbakanýmýz olmüjdat KEÇECÝ li'nin kendisini uluslaramak üzere ilgili barasý alanda kanýtlamýþ kanlýklara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ele alýnan bir sektörü olan mermerciliðin bu hususlar, kamu-özel sektör iþ- daha da geliþmesi için Islah Merbirliðine yeni bir ivme ka- mer Organize Sanayi Bölgesi'ne zandýrarak, ekonominin ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu konubüyümesine destek verecektir." daki mevzuatlar yeniden düzendedi. Özer, þura için ildeki ve lenerek veya doðru yorumlanabölgedeki sözcü seçimlerinin rak mermer sektörümüze, gerçekleþtirildiðini, 8 Denizlili düzenli ve verimli bir üretim alaný talep ediyoruz. Saðlýk turizmi, kür kentleri ve kür merkezleri ile ilgili yasal mevzuat ortaya koyulmasý, Karahayýt-Denizli ve Türkiye'deki termal saðlýk merkezleri için hayati önem taþýmaktadýr. Yasal mevzuatla ilgili daha önce Denizli Valiliði öncülüðünde yapýlmýþ olan ve Saðlýk Bakanlýðý'na gönderilmiþ olan çalýþmanýn bir an önce deðerlendirilmesini beklemekteyiz. Ayrýca modern ve saðlýklý bir yaþamýn da bir merkezi olmalarý nedeniyle söz konusu bölgelerde iyi bir imar deðiþikliðine ihtiyaç duyulmaktadýr." Önemli Virüs Uyarýsý Denizli Ticaret Odasý üyeleri, Ýstanbul Jewelry Show Fuarý'ndaydý Denizli Ticaret Odasý'nýn 28. Meslek Komitesi'ne mensup 27 sektör temsilcisi üye, Ýstanbul Uluslararasý Mücevherat, Saat ve Malzemeleri (Ýstanbul Jewelry Show Fuarý'nda araþtýrma ve inceleme fýrsatý yakaladý. UBM Rotaforte Uluslararasý Fuarcýlýk A.Þ. tarafýndan organize edilen, Mart ve Ekim aylarýndan olmak üzere yýlda iki kez kapýlarýný misafirlerine açan Ýstanbul Uluslararasý Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarý, 40. buluþmasýný Mart 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdi. 1250'nin üzerinde yerli ve yabancý mücevher sektöründe faaliyet gösteren firma ve markalarýn ürün ve hizmetlerinin sergilendiði 40. Ýstanbul Jewelry ShowMart Fuarý, 28 bin 537 mücevher sektörü profesyoneli tarafýndan ziyaret edildi. Nihai tüketiciye kapalý olan ve sadece sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen Ýstanbul Jewelry ShowFuarý, Dubai'den Ýran'a, Cezayir'den Suudi Arabistan'a, Rusya'dan ABD'ye, Çin'den Türki Cumhuriyetlere kadar tüm dünya genelindeki kuyumculuk sektörü alýcýlarýnýn ziyaretleri ile gerçekleþti. Türkiye, Ýran, Birleþik Arap Emirlikleri, Cezayir, Hindistan, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Rusya, Tunus, Yunanistan, Fas, Ýsrail, Ýtalya, Ürdün, Almanya, Suriye, Azerbay- can, Mýsýr, Bulgaristan baþta olmak üzere 100'ü aþkýn ülkeden mücevher sektörü alýcýlarýný aðýrlayan Ýstanbul Jewelry ShowFuarý'nda, ülke ekonomisine katký saðlayacak nitelikte iþbirlikleri yapýldý. Denizli Ticaret Odasý da kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren 27 üyesinin fuarda araþtýrma ve inceleme yapmasýna olanak saðladý Mart 2015 tarihlerinde gerçekleþen ziyaret sýrasýnda üyeler, yeni taký modelleri ve taký modasýný yakýndan takip etti. Ayrýca, özel ayarlanan servisler ile kapalý çarþý etrafýnda bulunan firmalara giden Denizli Ticaret Odasý üyeleri, baðlantý ve alým yapma imkanýna eriþti. Son zamanlarda çok sýk þekilde servis saðlayýcýlardan (TTNET, Turkcell, PTT v.b.) geliyormuþ gibi görünen; ancak servis saðlayýcý alan adlarýna benzer farklý alan adlarýndan gönderilen e-postalar karþýmýza çýkýyor. E-posta içerisinde genel olarak, son kullanýcýyý aldatmaya yönelik bilgiler ( örneðin, yüksek miktarda ödenmemiþ faturanýz olduðu ve ilgili baðlantýlara týklayarak faturanýn detaylarýna ulaþýlmasýnýn istenmesi, kargonuzun adresinize ulaþtýrýlamadýðý iddia edilerek ad- res deðiþikliðinde bulunulmasý gerekliliði gibi) ve yönlendirmeler bulunuyor. Gönderilen bu e-postalardaki amaç, zararlý bir yazýlým aracýlýðý ile kullanýcý bilgisayarlarýnýn ve bilgisayarlarýn eriþimde olduðu tüm paylaþýmdaki dosyalarýn þifrelenmesini saðlamak ve þifrenin çözülebilmesi için para talep ediyor.að güvenlik duvarlarý, saldýrý engelleme sistemleri ve e-posta koruma sistemleri tarafýndan tespit edilemeyen bu zararlý e-postanýn ekinde veya eposta içerisinde gönderilmiþ olan baðlantý adresine kullanýcýnýn týklamasý sonucunda da kullanýcý bilgisayarlarýna bulaþabiliyor. Zararlý e-posta içerisinde gönderilen baðlantý adresine kullanýcýnýn týklatýlmasý neticesinde bilgisayara indirilen "exe" dosyasý ile malware (kötücül yazýlým) bulaþýyor. Bu zararlý, Antivirus firmalarý tarafýndan yakalanamýyor. Herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için bu tür e-postalarý dikkate almadan silme iþlemini gerçekleþtirmenizi öneriyoruz.

8

9

10

11 DENÝZLÝ TÝCARET SÝCÝLÝ MÜDÜRLÜÐÜ DUYURULARI Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 27/02/2015 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK Sýra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvaný Ýhtar Ýlanýna Muhatap Ýlgililer(Adý/Soyadý) MERKEZ D-Ý ÖRGÜ BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE KAMURAN KÖSEOÐLU, FATMA KÖSEOÐLU MERKEZ GÜÇLÜPEN DOÐRAMA PLASTÝK ALÜMÝNYUM ÝNÞAAT SANAYÝ VE YILMAZ GÜÇLÜ, HÜSEYÝN TORBA MERKEZ MERKEZ BER-KE GAYRÝMENKUL YATIRIM DANIÞMANLIÐI, ÝNÞAAT TAAHHÜT, TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE FURKAN ALYANS, DEÐERLÝ TAÞLAR, KUYUMCULUK, ÝNÞAAT, TEKSTÝL, TURÝZM, ÝTHALAT, ÝHRACAT, SANAYÝ VE ÜLFET ÇOBAN, KEMAL ÇOBAN ÝSMAÝL HAKAN TURHAN, ALÝ HALICIOÐLU MERKEZ ÖLÇEK YAPI MALZEMELERÝ METAL ÝÞLERÝ ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TAYFUN VÝZE, ALÝ ÇOBAN, MEHMET LAFCÝOÐLU MERKEZ GÜLÞÝM MERMER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE MURAT TUNÇ, NECÝP GÜL, YUSUF ARIKAN MERKEZ MEKSA MOBÝLYA ÝTHALAT ÝHRACAT VE ÞAHAP SEZGÝN, MESUT SEZGÝN MERKEZ ANADOLU PAZARLARI TUHAFÝYE KONFEKSÝYON SANAYÝ VE YAÞAR KURUKAFA, MUSTAFA SELÇUK MERKEZ YILDIRIM DOÐALTAÞ ÝZOLASYON TEKSTÝL SANAYÝ VE AHMET ÇELÝK, BÝLAL ÜNSAL HONAZ BEÞ KARDEÞLER TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE NAKLÝYECÝLÝK ARÝF BÜYÜK, GÜNGÖR BÜYÜK MERKEZ PEKSU GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE MEHMET TANJU TORUN, NURAY ÇIRAK HONAZ MERKEZ GÜNAK KONFEKSÝYON VE TEKSTÝL SANAYÝ VE MAVERA MADENCÝLÝK MERMER ÝNÞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE ESAT SÝVRÝ, TASFÝYE HALÝNDE DENÝZLÝ BASMA VE BOYA SANAYÝ ANONÝM ÞÝRKETÝ'NÝ TEMSÝLEN ESAT SÝVRÝ MUSA ÞAÞMAZ, RÜÞAN TEKÝN MERKEZ BÝZÝM ORGANÝZASYON HÝZMETLERÝ, ÞANS OYUNLARI, KIRTASÝYE, YAYIN SANAYÝ VE BARIÞ KÖR, MEHMET KÖR MERKEZ AOM HEDEF MEDÝKAL TURÝZM ÝNÞAAT HAYVANCILIK SANAYÝ HABÝP ACAR, ADÝL DEMÝRALAY SERÝNHÝSAR HASTÜRK NAKLÝYAT ÝNÞAAT MALZEMELERÝ KURUYEMÝÞ SANAYÝ VE VELÝ TÜRKERÝ, TAHSÝN TÜRKERÝ, HASAN TÜRKERÝ MERKEZ DENÝZLÝ ÖZYALÇIN DOÐALGAZ ÝNÞAAT SANAYÝ VE ÜMÝT ALZEYBEK, ÖMER NECDET ÖZYALÇIN MERKEZ DENÝZLÝ KARDELEN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET PAZARLAMA LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜVEN TUNCER, HÜSEYÝN TUNCER MERKEZ ADN MERMER MADEN MAKÝNA ÝNÞAAT TURÝZM TEKSTÝL GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT TAAHHÜT TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAKÝ ERÇETÝN, ADNAN ÜNLÜ MERKEZ BURAK ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE MEFTUNE BURAK, MUSTAFA BURAK MERKEZ OKKÜN PETROL ÜRÜNLERÝ VE LÝKÝD PETROL GAZI TURÝZM SEYAHAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE ARZU ÇAKIR, SERPÝL AYGÜN MERKEZ DEÐÝRMENCÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE MEHMET DEÐÝRMENCÝ, MUSTAFA DEÐÝRMENCÝ 55 LÝNART YAPI MALZEMELERÝ TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÞENOL TÜRK, MUAMMER KEMAL MERKEZ AYTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE AVNÝ BAÞKAYA, MUSTAFA OCAK MERKEZ BADE KUAFÖR, GÜZELLÝK, KOZMETÝK SEÇKÝN ERTUÐRUL, NURAY ÇIRAK, FERAY ALBASAN MERKEZ ANADOLU NAKLÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE MUAMMER ÇILDIR, MEHMET ÇILDIR MERKEZ FTM KÝMYA BÝODÝZEL TEKSTÝL ÝHRACAT ÝTHALAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE MEHMET TANJU TORUN, SEÇKÝN ERTUÐRUL, FERAY ALBASAN MERKEZ KAR - MER ÝNÞAAT - MAKÝNA - MERMER SANAYÝ ADEM AKBAÞ, NURCAN AKBAÞ MERKEZ YELALSAN CIVATA HIRDAVAT SANAYÝ VE ALÝ KEMAL TÜRK, OSMAN TÜRK, ÖNDER TÜRK MERKEZ 15-SERÝNHÝSAR MERKEZ PÝRAMÝT GIDA VE ÝHTÝYAÇ MADDELERÝ SANAYÝ VE DEDELÝ GIDA SANAYÝ VE AKSAY TEKSTÝL SANAYÝ VE AYSEL ORHAN, KEMAL ORHAN AYHAN DEDELÝ, MEHMET ALÝ DEDELÝ, AYSEL ÖRNEK, HÜSEYÝN ÖZEL, RAMAZAN GÜNDEDE, UÐUR GÜNDEDE, YUSUF GÜNDEDE, ASÝYE GÜNDEDE, HURÝ ÞAPALOÐLU, AYSUN GÜNDEDE, ÝSMAÝL GÜNDEDE, AHMET GÜNDEDE, GÜNNUR ÖZEL, CENNET TEBER, KÜBRA GÜNDEDE, AYÞEN GÜNDEDE OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA MERKEZ 624-HONAZ BÝÞYAB ÝNÞAAT PLASTÝK PEN TURÝZM ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDEM KARDEÞLER EKMEK VE UNLU MAMULLERÝ GIDA TEKSTÝL TAÞIMACILIK SANAYÝ VE ÜMMÜ KÖKÇE, YELÝZ KÖKÇE, AKIN ACAR BAKÝ KARA, ABDULKADÝR AKYOL, MUHAMMET SADIK ERDEM, AHMET ERDEM MERKEZ KOCAUSTA VÝNÇ NAKLÝYAT OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE ADNAN GÖKA, ALTAN GÖKA MERKEZ ÖZER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE ERCAN KÖKDERE, MUSTAFA DEMÝRTAÞ MERKEZ ÖZ ALTINDAÐ DOKUMA MAKÝNA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE HÜSAMETTÝN ALTUNDAÐ, ÖZAY ALTUNDAÐ MERKEZ MERKEZ ZEKPA HIRDAVAT VE BOYA SANAYÝ VE KORKMAZ MAKÝNA SANAYÝ VE ZEKAYÝ ÇIBIKÇI, BURÇÝN ÇIBIKÇI BELGÝN KORKMAZ, OSMAN KORKMAZ MERKEZ TOKSEL ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE KAAN TOKER, ALÝ YÜKSEL, KÖKSAL TOKER MERKEZ AKÇAÖZ ÝNSAN KAYNAKLARI TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ YEMEK TURÝZM ORMAN VE SU ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE UÐUR ERKARSLAN, HAVVAANA ERKARSLAN MERKEZ MERKEZ AYGÜNEÞ TEKSTÝL AMBALAJ SANAYÝ VE BAÞLAN TEKSTÝL SANAYÝ VE UMUT AYGÜNEÞ, UTKU AYGÜNEÞ ABDULLAH BAÞLAN, OSMAN BAÞLAN MERKEZ DENÝZLÝ SEVÝNÇ PAZARLAMA TESÝSAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE BÜLENT ÖZDEMÝR, OSMAN ORUÇ MERKEZ ARESYA METRO TURÝZM TEKSTÝL NAKLÝYE GIDA ÝNÞAAT AKARYAKIT SANAYÝ VE SALÝH TURAN, AHMET TURAN MERKEZ KONTEK SERVÝS VE KONFEKSÝYON MAKÝNA SANAYÝ VE MAHMUT OMA, FÝLÝZ MACAÞ MERKEZ BÝMS BORU VE ISI MALZEMELERÝ ÝNÞAAT SANAYÝ VE HÜSEYÝN TOKAT, ÞADÝYE TOKAT MERKEZ DENÝZLÝ DOÐUKAN TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE ÝLYAS ATÝK, EMRAH ÇÝMENDAÐ MERKEZ NÝNA MODA ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE MUSTAFA NALDÖVEN, ABDULLAH AKILLILAR MERKEZ GÖKTÜRK TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE YÜCEL YILDIZ, SULTAN YILDIZ MERKEZ DENAS ELEKTRÝK MAKÝNA ASANSÖR SANAYÝ VE MUSTAFA ÇETÝN, TAMER ÇETÝN MERKEZ z ALTINYAPRAK TEKSTÝL NAKIÞ SANAYÝ VE VAHÝT IÞIK, MEHMET METÝN ALTINYAPRAK MERKEZ EKOKÝM KÝMYA TEKSTÝL PAZARLAMA SANAYÝ VE ÜMÝT ÜLKÜ SEVÝL, ENGÝN ERDOÐAN MERKEZ GÜNEY BUTÝK, TEKSTÝL, TURÝZM ARICILIK SANAYÝ VE AZÝZ ARTUT, ÝBRAHÝM ERCAN, ÝSMET EROL MERKEZ MU-DE TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE ARZU DERMENCÝ, AHMET DERMENCÝ MERKEZ DEHA KÖSEOÐLU TURÝZM EMÝNE KÖSEOÐLU, FÝKRET KÖSEOÐLU MERKEZ EMEK TEKSTÝL SANAYÝ VE GALÝP ÝZZET ÖNOL, ÝLKNUR ÖNOL MERKEZ MERKEZ 690-HONAZ MERKEZ NÝM ÝNÞAAT TAAHHÜT NAKLÝYAT TURÝZM TEKSTÝL PAZARLAMA ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE NOT AJANS REKLAM TANITIM ORGANÝZASYON BASKI TEKSTÝL ÝNÞAAT GIDA TURÝZM TEMÝZLÝK SANAYÝ VE AYANAÐA TAÞIMACILIK TURÝZM TEKSTÝL GIDA YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKÝCÝ ASANSÖR DEKORASYON ÇELÝK YAPI ÝNÞAAT MOBÝLYA ÝMALAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE MEHMET YILMAZ, CANAN YILMAZ ÜMÜT ÝRÝTAÞ, ÝSMAÝL ARAÇ, MUSTAFA TÜRKMEN CENANÝ DURAN, SEVGÝ DURAN TAHSÝN EKÝCÝ, MAHMUT DÝREK MERKEZ GÜNDÜZ TEKSTÝL SANAYÝ VE MUSTAFA DUYAROÐLU, MUSTAFA DERMENCÝ MERKEZ ALMERA RESTORAN TURÝZM GIDA SANAYÝ VE MEHMET KOÇ, OSMAN KOÇ MERKEZ ÖZGÜN LAMÝNAT PARKE ORMAN ÜRÜNLERÝ YAPI ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA TEKSTÝL SANAYÝ VE AHMET KOLLU, FAZÝLET KOLLU MERKEZ ALTEKS TEKSTÝL KÝMYA SANAYÝ VE ÖMER UÐUR ALCI, HAYRÝNNAS ALCI MERKEZ ATAKAN SÝGORTA VE ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CAN NAÝL ALTINOLUK, ÝSMAÝL HAKKI LENGER MERKEZ FLORÝT TEKSTÝL SANAYÝ VE FATMA TURAN, ÝBRAHÝM KOCAÇOBAN MERKEZ YAPTAN ÝNÞAAT BETON VE MAMÜLLERÝ ÝMALATI SANAYÝ SEYFETTÝN TALÝ, ERKAN DUMAN MERKEZ ÖZEL ECTA EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YAYINCILIK BÝLGÝSAYAR REKLAM VE ORGANÝZASYON SANAYÝ EMÝNE COÞKUN, DUDU COÞKUN MERKEZ ONOTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA MERKEZ VELÝ VURAL SERA TARIM HAYVANCILIK ENERJÝ SANAYÝ VE VELÝ VURAL, FÝKRET VURAL, ÝBRAHÝM VURAL MERKEZ KÖKLÜ NAKLÝYAT KÖMÜR PETROL, OTOMOTÝV SANAYÝ VE ARÝF KEMAL KULAK, ABDURRAHMAN GÖLCÜ MERKEZ ÖZEL ÝSTEM SAÐLIK HÝZMETLERÝ HALÝL ÝBRAHÝM KORU, ÝSMAÝL TEMUR MERKEZ KAYDEN TEKSTÝL HAYVAN ÜRÜNLERÝ ÝTHALAT VE ÝHRACAT SANAYÝ ARZU KALFA, MÜNEVVER KALFA MERKEZ ERPAM GIDA PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EROL YAKI, HATÝCE YAKI MERKEZ MERKEZ IZKIÞ MADENCÝLÝK - ENERJÝ - ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK - NAKLÝYAT - ÝNÞAAT - GIDA - TARIM VE KAZAN BAKIM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE SÝVANA METAL, KÝMYA, GIDA, ÞARKÜTERÝ, OTOMOTÝV VE TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE MUSTAFA VERÝM, FATMA ÖZCAN DERYA DUVARCI, BÜLENT DEMÝREL MERKEZ BUGÜN MOBÝLYA KONFEKSÝYON HALI MEFRUÞAT, TEKSTÝL, TURÝZM, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE EYYÜP BUGÜN, UMUÞ BUGÜN MERKEZ ADAY ÇORAP ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE AYTEKÝN OÐUZ, ÝBRAHÝM YILDIRIM HONAZ KARAKTAÞ MADENCÝLÝK GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE RAÞÝT KARAKURT, NEDÝME AKBULUT, SERDAR YAÐCI 1192-ÇÝVRÝL EF-SU HARFÝYAT, MADENCÝLÝK, NAKLÝYAT, ÝNÞAAT, ÝNÞAAT MALZEMELERÝ, PETROL ÜRÜNLERÝ, TURÝZM, OTOMOTÝV, HAYVANCILIK, GIDA SANAYÝ VE TEVFÝK AKTÜRK, RAMAZAN AKTÜRK, AYSEL AKTÜRK MERKEZ SEVGÝ TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT, GIDA MADDELERÝ, ÝÞ MAKÝNALARI, ÝNÞAAT, TURÝZM, HAYVANCILIK, ZÝRAAT, TARIM, NAKLÝYE, SANAYÝ VE EVREN DEÐÝRMENÇEVÝR, MÜGE SEVGÝ DEÐÝRMENÇEVÝR MERKEZ PAKEL HALI SANAYÝ VE HALÝL ÝBRAHÝM AYDIN, MÜRVET AYDIN MERKEZ MERKEZ ULTRA TEMÝZLÝK YEMEKCÝLÝK ÝNÞAAT GIDA ÝNSAN KAYNAKLARI SOSYAL HÝZMETLER OTOMASYON ELEKTRONÝK ORGANÝZASYON TAÞIMACILIK DANIÞMANLIK POSTA DAÐITIM VE ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE DÖRTKAAN GIDA TABLDOT ÝNÞAAT TEKSTÝL OTOMOTÝV TURÝZM PETROL ÜRÜNLERÝ HÝZMET SANAYÝ VE ÖZGÜR ARICI, RÜÞAN DURAK ABDULLAH KAAN, OLCAY ORMANCI MERKEZ VELÝEFENDÝLER OTOMOTÝV SANAYÝ VE SÜLEYMAN AKÞÝT, TAMER VAROLAN MERKEZ AYBER NAKIÞ, MEFRUÞAT, KONFEKSÝYON, TEKSTÝL VE TAÞIMACILIK SANAYÝ VE SELMAN ALÝLKAN, ÜMRAN ALÝLKAN

12 HONAZ DOÐUYOL TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TURAN KARA, EKREM ASLAN MERKEZ ETHEMBEY SÜT ÜRÜNLERÝ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE HALÝL DAL, MEHMET KÜÇÜK MERKEZ TURÇ ÝNÞAAT TAAHHÜT TEKSTÝL GIDA SANAYÝ VE ERDAL ÇAVDAR, MEHMET TURÇ SEZAÝ AKÐEYÝK, ALÝ YANKAYIÞ, ABDULLAH ALDAL, ARMAHAN KAÞAK, ÖMER 151-BEKÝLLÝ ÇÝFTYILDIZ ÖZEL DERSANECÝLÝK EÐÝTÝM ÖÐRETÝM VE TAÞIMACILIK HÝZMETLERÝ TÝCARET KAÞAK, TAMER ÞAHÝN, ERCAN ARIK, ERCAN YARDIM, BEKÝR SEMERCÝ, ÖZLEM LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MÝSÝLLÝOÐLU, ÖZDEMÝR ÖZDEMÝR, FATÝH KURTGÖZ, TUNCAY TEKKOYUN, UMUT DEMÝRTAÞ, SERVET ULU MERKEZ GALAKSÝ MARKETÇÝLÝK, MEYVE SEBZE KOMÝSYONCULUÐU GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ, KAMÝL YARMAZ, RAMAZAN YARMAZ 697-HONAZ PAKSU TARIM SULAMA PEYZAJ SANAYÝ VE HASAN KIZILIRMAK, MEHMET TAVÞAN MERKEZ MOZER NAKLÝYAT PETROL ÜRÜNLERÝ MADENÝ YAÐ SANAYÝ VE ERKAN ZIBINCI, ÝSMAÝL ZIBINCI MERKEZ DOÐU KARADENÝZ UNLU MAMULLER, GIDA, TARIM, TURÝZM, ÝNÞAAT, TAAHHÜT SANAYÝ ERGÜN KARBUZ, HALÝL KARBUZ MERKEZ ÞANNUR TEKSTÝL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ BÜLENT ÜNAL, SABRÝ AYDOÐDU MERKEZ ALKAÞ DEMÝR METAL ÝNÞAAT NAKLÝYAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE HÜSEYÝN KÜÇÜK, ÝBRAHÝM ETEM TOSUN, MURAT SAVRAN MERKEZ R.K.S. ELEKTRONÝK TEKSTÝL GIDA TURÝZM ÝNÞAAT SANAYÝ VE ALÝ SÜLLÜ, ORHAN BÝNÇ MERKEZ YENÝTÜRK BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ SANAYÝ VE NUSRET UÐUR, KERÝM YENÝTÜRK MERKEZ SENOSA TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE MURAT YURDAKUL, MURAT SARAÇ MERKEZ ZEYTUÐ TEKSTÝL SANAYÝ VE MEHMET KALAR, ÖMER KALAR MERKEZ MERKEZ AYVAZ ÝLETÝÞÝM TEMÝZLÝK TARIM ZÝRAÝ ÜRÜNLERÝ GIDA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE DERÝNSU GÜVENLÝK TEMÝZLÝK VE GIDA ÜRÜNLERÝ OTOMASYON MEDÝKAL TIBBÝ MALZEME TEKSTÝL MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE ÞÜKRÜ ERSÖZ, FERDÝ YILMAZ YILMAZ GÜÇLÜ, ÝDRÝS AYHAN MERKEZ SEYDAM LPG DAÐITIM GIDA NAKLÝYAT ÝNÞAAT SANAYÝ VE ÖMER ÞÝMÞEK, EBUBEKÝR ÞÝMÞEK MERKEZ EGENÝL TEKSTÝL GIDA TURÝZM MEDÝKAL SANAYÝ VE ALÝ ÇALIÞKAN, GÖKSEL GÖKALP 160-BEKÝLLÝ GECEM PANSÝYON- OTELCÝLÝK- TURÝZM- GIDA VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE OKAN TAÞÇI, UYSAL DEMÝREL BEKÝLLÝ VOLKAN AKARYAKIT TURÝZM TEMÝZLÝK ÝNÞAAT GIDA SANAYÝ VE ÝSMAÝL AVCI, MEHMET ALÝ TAÞ MERKEZ MERKEZ BOHUMOST MEDÝKAL DENTAL ORTAPEDÝ OPTÝK GÜVENLÝK TEMÝZLÝK NAKLÝYAT SANAYÝ VE BESTFER FERFORJE METAL DEKORASYON ÜRÜNLERÝ VE MAKÝNA SANAYÝ VE UÐUR ÖZDEMÝR, HÜMEYRA CAN ÖZGÜR DAÐ, EROL DAÐ HONAZ ZEYBEKLER MERMER SANAYÝ VE ABDURRAHMAN ZEYBEK, ÝREP ZEYBEK 574-HONAZ MERKEZ ER-PAÞ ÝNÞAAT MALZEMELERÝ - TAAHHÜT KÖMÜR NAKLÝYAT GIDA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE ESÝN MOBÝLYA PLASTÝK ALÜMÝNYUM DOÐRAMA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TAAHHÜT TEKSTÝL SANAYÝ VE ALÝ ERÞAN, AVNÝ ERÞAN ZEHRA ÝÞCÝOÐLU, KADÝR ÝÞCÝOÐLU MERKEZ ONURÞAH TEKSTÝL TURÝZM GIDA ÝNÞAAT OTOMOTÝV SANAYÝ VE MEHMET AKTAÞ, ALÝ BARUTÇU MERKEZ GREEN GÝYÝM TEKSTÝL DERÝ AYAKKABI PARFÜMERÝ BUJÝTERÝ SANAYÝ VE ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE MERKEZ DOYDUKAR SEBZE MEYVE NAKLÝYE SANAYÝ VE YAÞAR KURBAN, MEHMET KURBAN MERKEZ SFC ÖZEL SAÐLIK, SOSYAL HÝZMETLER, ÝNÞAAT, TURÝZM, GIDA SANAYÝ ÝÇ - DIÞ MERKEZ LÝLA SAATÇÝLÝK VE TOPTAN KUYUMCULUK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE AHMET KAMURAN BASKAN, BURCU ÇAÐLA BASKAN RAMAZAN KÜÇÜKLER, MEVLÝT ÖZDEMÝR MERKEZ 130-BEKÝLLÝ TÜRKÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE UÐUR UMUT BÝRA MEÞRUBAT ÜRÜNLERÝ VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ NAKLÝYE AKARYAK- IT SANAYÝ ÖMER FARUK DOKUYUCU, ÝSMAÝL YANAR (MUSTAFA OÐLU), BAKÝ SELEK, ÝSMAÝL YANAR ALÝ AKÇA, FATMA ÇOMAK MERKEZ ELOY TERLÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT MADENCÝLÝK HAYVANCILIK SANAYÝ VE ZAFER UÇGUN, MÜNEVVER UÇGUN 559-HONAZ BAÐRIAÇIKLAR ORMAN ÜRÜNLERÝ - MOTORLU ARAÇLAR MADENCÝLÝK SANAYÝ VE KADÝR SARI, MEHMET ALÝ SARI, HÜSEYÝN KAYATÜRK MERKEZ DEMER ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ VE EÐÝTÝM MERKEZÝ SANAYÝ VE SERPÝN SÖZGEN,CEREN SÖZGEN MERKEZ TEON BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TEVFÝK YASDIKCIOÐLU, ONUR YILDIZ MERKEZ ALTINPAMUK DIÞ TUNCAY KARA, AYÞE KESMEZ KARA MERKEZ ÖZEL YENÝNESÝL MOTORLU TAÞITLAR SÜRÜCÜ KURSU LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TÝMUR BALABAN, FATIMA TUÐBA BALABAN MERKEZ MERKEZ ERENCE TEKSTÝL,ÝNÞAAT TAAHHÜT,GASTRONOMÝ,MAKÝNE VE ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ DELÝMAVÝ SANAT ORGANÝZASYON REKLAM, TANITIM, DAÐITIM TURÝZM SANAYÝ VE AYÞE KONAK, ABDULLAH KONAK ALÝ ÇINAR, DÖNDÜ ÇINAR MERKEZ 3 R GERÝ DÖNÜÞÜM ENERJÝ BÝLGÝSAYAR ÝNÞAAT MOBÝLYA SANAYÝ VE HÜSEYÝN BAÐBOZAN, AHMET DEDEOÐLU, YASÝN GÖKHAN ÇELÝK MERKEZ HKTEKS MODA KONFEKSÝYON TEKSTÝL SANAYÝ VE SELMAN ÇÝÇEK, HATÝCE ÇÝÇEK, ATÝFE ÇÝÇEK MERKEZ LÝBER GÝYÝM TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE YASÝN KOCABIYIK, NÝMET KOCABIYIK MERKEZ EKMEKÇÝ MARKETÇÝLÝK GÝYÝM, GIDA SANAYÝ VE ELÝF EKMEKÇÝ, HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ MERKEZ ODK TARIM HAYVANCILIK KÝMYA GIDA ÝNÞAAT TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ MERYEM GÜLER, ALPAY MADEN MERKEZ DOÐU ÝNÞAAT TEKSTÝL GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE ADNAN ÖZTUTAN, EBUBEKÝR TALÝ HONAZ ERDEM GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE ULAÞ ERDEM, BANU OLGUN MERKEZ RAMATEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE OSMAN SÜYÜN, ALÝ SÜYÜN MERKEZ BARON NAKLÝYAT LOJÝSTÝK SANAYÝ VE AYSEL ÖZKUL, OSMAN ÖZKUL MERKEZ ÞAHOL MAKÝNE PLASTÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE SÜLEYMAN ÖRNEK, ABDULKADÝR BÝGÜL MERKEZ ÇATLI ÝNÞAAT, OTOMOTÝV, YEDÝEMÝN DEPOSU, DAYANIKLI TÜKETÝM MAL- LARI, TURÝZM, GIDA SANAYÝ VE MURAT KALFAOÐLU, MEHMET ALÝ KALFAOÐLU MERKEZ CEMFA RESTAURANT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ TURÝZM ÝNÞAAT SANAYÝ VE ÝBRAHÝM ORHAN BOZKURT, HURÞÝT FANÝ BOZKURT 536-HONAZ BEYAZ EMPÝRME BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE NACÝYE SERTÇELÝK, AHMET KOÇ MERKEZ SUNDAY SOLAR ÝTHALAT ÝHRACAT VE BAARSMA CONSULTANCÝES B.VV ADINA JACOB PETER BAARSMA, G2 HOLDÝNG ANONÝM ÞÝRKETÝ ADINA YUSUF ARGÜDEN, YUSUF ARGÜDEN MERKEZ KODALLI EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ GIDA VE ÝNÞAAT SANAYÝ GÜRSEL ERCÝYAS, ALÝ ÞAHÝN HONAZ 582-HONAZ NET MADENCÝLÝK ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE ART-MAR MERMER ÝMALAT ÝNÞAAT, SANAYÝ VE MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA, ARZU BURSA, OPUS MARKETÝNG ÝNC. ADINA MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA MUSTAFA ÇELÝK, MEHMET SUAT YALÇIN, BÝRÝZ DEMÝR, NÝMET DEMÝR MERKEZ ÖZKAN DERÝ VE HALICILIK SANAYÝ VE NURÝ ÖZKAN, LÝGER BAÞKAN Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK Sýra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvaný Ýhtar Ýlanýna Muhatap Ýlgililer (Adý-Soyadý) MERKEZ ÖZENLER PETROL TURÝZM VE HAKAN ÖZEN MERKEZ SORKUNLAR KÖMÜR TURÝZM SANAYÝ VE AHMET SORKUN, MEHMET SORKUN, SUAT SORKUN, SÜLEYMAN SORKUN MERKEZ M. BALÝ PETROL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖMER KORKMAZ, RAMAZAN TETÝK MERKEZ ULUFER TARIM, HAYVANCILIK, TEKSTÝL, ÝHRACAT, ÝTHALAT SANAYÝ VE AHMET CABA, HAKAN CABA, RAHÝME CABA MERKEZ DENÝZLÝ OTOMOTÝV SANAYÝ VE ERCAN BOZKAYA, EYÜP ÇELÝK HONAZ CML GIDA TURÝZM TEKSTÝL ÝNÞAAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE CEMAL ALPER, YALÇIN BAY 605-HONAZ YA-SEL TEKSTÝL SANAYÝ VE ÝSA CEYLAN, SELAHATTÝN EROÐLU MERKEZ KAAN BAMBU DIÞ ABDULLAH YASÝN SELÇUK, MEHMET KAAN SELÇUK MERKEZ UTM REKLAM LOJÝSTÝK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HALÝL AKÞÝT, NECLA TURAN MERKEZ BAYMEN DOÐALGAZ MAKÝNA MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE ATÝLA GÖKMEN, EROL ERGÜN MERKEZ AYDINLAR OTOMOTÝV SERVÝS YEDEK PARÇA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HAMDÝ AYDIN, OSMAN AYDIN 508-HONAZ A.A.T. TEKSTÝL SANAYÝ VE AHMET DEMLÝKOÐLU, FESÝH AKTEPE 498-HONAZ TUÐ-SE TEKSTÝL TURÝZM VE GIDA SANAYÝ VE RECEP AYDIN, SABAHATTÝN SERTÇELÝK MERKEZ EGEM TURÝZM TAÞIMACILIK TEKSTÝL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YASÝN ÖZTÜRK, CENGÝZ TOPEL ÖZTÜRK 137-BOZKURT MERKEZ MERKEZ 132-BEKÝLLÝ NAZKÝM PETROL ÝNÞAAT, MADENCÝLÝK, TURÝZM, TAÞIMACILIK, SU ÜRÜNLERÝ, ZÝRAAT, PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Ç.S.M PETROL TURÝZM ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ TAÞIMACILIK TEKSTÝL TARIM DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE DENÝZLÝ MERMER,TRAVERTEN SANAYÝ VE DUTLUCA ÞARAPÇILIK VE BAÐÇILIK TARIM FERMANTASYON ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA NAKLÝYE SANAYÝ ÞEYHMUS AGÇAN, HALÝL GÜNENÇ SÜLEYMAN OKTAY, ÇETÝN OKTAY, METÝN OKTAY NECÝP BOZKIR, ALÝ BOZKIR, HAMZA BOZKIR, OSMAN YÜKSEKTEPE, ZÝYA KARSLI, HAKAN KARSLI, AYDIN YUSUF, LÜTFÝ ÖZGÜR KARSLI, ZEKAYÝ DEMÝRAY, VELÝ HAÞÝM ASÝLTÜRK ÝLHAMÝ ERDOÐAN, FATMA ERDOÐAN, SEHER ERDOÐAN, AYÞE FATMA ERDOÐAN MERKEZ ASÝL TEKSTÝL SANAYÝ VE MUTLU HAKAN AYBULUT, YÜKSEL AYBULUT 657-ÇAL N.A.C TARIM ÜRÜNLERÝ, HAYVANCILIK, ZÝRAÝ ÝLAÇ, GÜBRE MÜHENDÝSLÝK, MUSTAFA TEK, NÝHAT DÝKMEN MADENCÝLÝK, SPORTÝF HÝZMETLER SANAYÝ MERKEZ MAKRO SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NAZÝF ÖZEN, HÜSEYÝN SABUNCUOÐLU MERKEZ ÜÇER PLASTÝK DOÐRAMA ÇELÝK KAPI YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE HÜSNÜ NEMLÝ, MUSTAFA NEMLÝ MERKEZ ÝLHAMÝ ERBAÞI, MEHMET ALÝ GÜLEÇ MERKEZ CEMRE ENDÜSTRÝYEL GAZ, YAKACAK, LPG, DOÐAL GAZ SANAYÝ VE HALÝL EMÝRDAÐ, RESUL EMÝRDAÐ MERKEZ DENMOT GIDA SANAYÝ VE CEYHAN KASAPOÐLU, KADÝR ÖZGÜR ERÝÞGEN MERKEZ MERKEZ ERDÝBA ÝNÞAAT TAAHHÜT, TURÝZM, PAZARLAMA, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE DOÐUHAN KONFEKSÝYON MAÐAZACILIK TEKSTÝL GIDA OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE ER DÝBA ÝNÞAAT TAAHHÜT, TURÝZM, PAZARLAMA, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE DOÐA ALTERNATÝF ENERJÝ KAYNAKLARI, ÝNÞAAT, TAAHHÜT, TURÝZM SANAYÝ VE ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE BÝLAL GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇÝMEN MERKEZ DENÝZLÝ EMRE MOBÝLYA TEKSTÝL TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE MUSTAFA ERKAN, HALÝL ERKAN, HÜSEYÝN ERKAN MERKEZ GÖRKEMLER GÝYÝM TEKSTÝL TURÝZM NAKLÝYAT SANAYÝ VE OSMAN KARAKAÞLI, SELAHATTÝN GÖVEÇLÝKLÝOÐLU MERKEZ ÖZÜNÜSEVEN KURUYEMÝÞ ÞEKERLEME GIDA SANAYÝ VE MEHMET GÜNEÞ ÖZSOY,UFUK ÖZSOY Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur.31/12/2014 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK

13 Sýra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvaný Ýhtar Ýlanýna Muhatap Ýlgililer (Adý-Soyadý) MERKEZ MERKEZ EMÝN KAHRAMAN, YUSUF KAHRAMAN MEHMET TURGUT, ÝSA EVRAN, LEYLA TURGUT, TUGAY ATAY MERKEZ HEDEF BULUT BÝLÝÞÝM SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ALÝ ERDEM VARGÖNEN, OSMAN MAKAL MERKEZ AVRASYA TEKSTÝL TURÝZM ÝNÞAAT GIDA ÝÇ VE DIÞ TÝCARET SANAYÝ MUSTAFA KOÇ, MEHMET KOÇ MERKEZ ONAY MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYÝ SERTAÞ ÖZDEMÝR, ÜMMET ÖZDAÞ MERKEZ YAPI MERMER GRANÝT MOBÝLYA ÝNÞAAT TAAHHÜT VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ ÝTHALAT - ÝHRACAT SANAYÝ GÝM MARKET ÝÞLETMECÝLÝÐÝ TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ TEKSTÝL GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE MAVÝ MEKANÝK JEOTERMAL DOÐALGAZ ENERJÝ HÝZMETLERÝ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ GÜRSEL ERDEMÝR, NAGÝHAN ÇETÝNKAYA,GÜLSEN BAÞBAYRAK MERKEZ MEVDEM DEMÝR ÝNÞAAT VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ NAKLÝYAT SANAYÝ MUHTEREM AYEÞ, MEVLÜT ATICI Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 27/02/2015 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK Sýra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvaný Ýhtar Ýlanýna Muhatap Ýlgililer (Adý-Soyadý) MERKEZ ÖZÜNÜSEVEN TURÝZM PETROL MÜZAYEDECÝLÝK ÝNÞAAT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ ATTÝLA ÞÝMÞEK, RAMAZAN AYSU, YILMAZ SÜLDÜR MERKEZ RSA ÝPLÝK SANAYÝ VE ENDER ALTUNTAÞ, ÖMER ÖNCÜL MERKEZ KAVÝN DOÐALTAÞ MERMER ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE MERKEZ DÝLPAÞ TEKSTÝL KONFEKSÝYON ÝNÞAAT HAFRÝYAT EMLAK SANAYÝ VE MERKEZ DENÝZLÝ HÝZMET VARLIK GAYRÝMENKUL ÝNÞAAT TARIM SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ MERKEZ ALÝ ÝHSAN YILMAZ, CEYDA ÖZDEMÝR YUSUF TANIK, ÝLHAN KAYA FATMANA ÜNAL EMRAH TOKATLI, NEBÝ TOKATLI MERKEZ DENSA DENÝZLÝ ÖZEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE ASUMAN ÞENYUVA, SELÇUK ÜNAL MERKEZ EGEBAK GIDA TEMÝZLÝK NAKLÝYE TURÝZM SANAYÝ VE ZEYNEP ÞÝMÞEK, AHMET KARACA MERKEZ UYGAR ÖZEL GÜVENLÝK EÐÝTÝM ALARM HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HÜSNÜ GÖKÇEN, HÜLYA BALTA, MURAT SAKA MERKEZ EMEK GIDA VE HIRDAVAT KIRTASÝYE KOLONYAÐI ÝNÞAAT TEKSTÝL PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FER DEKOR ÝNÞAAT VE MALZEMELERÝ MOBÝLYA AKSESUAR GIDA ÜRÜNLERÝ TURÝZM SANAYÝ VE YUSUF GÜRIÞIK, MEHMET ALÝ KILIÇ Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK Sýra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvaný Ýhtar Ýlanýna Muhatap Ýlgililer (Adý-Soyadý) MERKEZ KESÝCÝ KARDEÞLER AKARYAKIT SANAYÝ VE ABDULLAH KESÝCÝ, KEMAL KESÝCÝ MERKEZ KRÝSTALTAÞ TEKSTÝL SANAYÝ VE HÝMMET BOL, KEVSER BOL MERKEZ DO-EF HAVLU SANAYÝ VE ERCAN ÖZGÜR, MEHMET KAPAN, ALÝ OSMAN KAVLA, SULTAN YÝÐÝT, MEHMET EMÝN ÖRS, FERHAT KAVLA, ÜLKER KAPAN MERKEZ GÜLÞÝM MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NECÝP GÜL, ALÝ GÜL, MUSTAFA GÜL MERKEZ NZY TEKSTÝL GÝYÝM TURÝZM SANAYÝ VE ÞADÝYE KUZU, ÖZHAN KUZU MERKEZ ÖZEL DENÝZLÝ ÇAÐDAÞ EÐÝTÝM - ÖÐRETÝM VE TURÝZM HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DERYA ASDARCI, ÖZKAN ÖZTÜRK MERKEZ HDS KOZMETÝK SAÇ YERLEÞTÝRME VE AKSESUARLARI TURÝZM SANAYÝ VE ÝZZET DÝNÇ, REFÝK DÝNÇ MERKEZ OYLUM ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ NURTEN KARAKAYA HOROZOÐLU, FATMA KARATAÞLI MERKEZ CRS METAL HADDECÝLÝK ORMAN ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE BERÝL YÖNAL Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 31/03/2015 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK Sýra No Ticaret Sicili No Ticaret Unvaný Ýhtar Ýlanýna Muhatap Ýlgililer (Adý-Soyadý) MERKEZ LAODÝKYA TURÝZM SANAYÝ VE VEDAT TUÐRUL, TÜLAY TUÐRUL 535-HONAZ MS TRAVERTEN SANAYÝ VE NURDAN SORKUN, MEHMET ALÝ SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN 486-HONAZ TRAVERTINEWORLD MERMER SANAYÝ VE JEAN LUC MATHIS, ZEKERÝYA SORKUN, MELÝKÞAH ÝSMAÝL SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN Torba Yasa Resmi Gazete de Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 7 Nisan 2015 Tarihli ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Vergi Usul Kanunu'na eklenen fýkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabýn elektronik adresine ulaþtýðý tarihi izleyen 5. günün sonunda yapýlmýþ sayýlacak. Ayný kanunda yapýlan deðiþiklikle, yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fiþleri elektronik ortamda da oluþturulabilecek. Finans, bankacýlýk ve sigortacýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teþebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye þirketlerinin nakdi sermaye artýþlarý ya da yeni kurulan sermaye þirketlerinde ödenmiþ sermayenin nakit olarak karþýlanan kýsmý üzerinden Merkez Bankasý tarafýndan en son açýklanan yýllýk ortalama faiz oraný dikkate alýnarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarýn yüzde 50'si, indirimle ilgili hüküm kapsamýna alýnacak. Bu indirimden, sermaye artýrýmýna iliþkin kararýn ya da ilk kuruluþ aþamasýnda ana sözleþmenin tescil edildiði hesap döneminden itibaren baþlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrý ayrý yararlanýlacak. Sonraki dönemlerde sermaye azaltýmý yapýlmasý halinde, azaltýlan sermaye tutarý, indirim hesaplanmasýnda dikkate alýnmayacak. Söz konusu oraný, kanunda belirtilen kriterler dikkate alýnarak, sýfýra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artýrmaya, halka açýk sermaye þirketleri için, halka açýklýk oranýna göre yüzde 150'e kadar farklý uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Çeyiz Hesabý "Torba Kanun" olarak adlandýrýlan Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yasa ile bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý, 27 yaþýný doldurmadan ilk evliliklerini yapmalarý ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya baþvurmalarý halinde devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi hesapta biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayý geçemeyecek. Azami tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý üç katýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Konut Katkýsý Bankada Türk lirasý cinsinden konut hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý halinde ilk ve tek konut satýn alýmlarýnda devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi, hesapta biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayý geçemeyecek. Çocuk Yardýmý Türk vatandaþlarýna, canlý doðan birinci çocuðu için 300, ikinci çocuðu için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarý için 600 lira doðum yardýmý yapýlacak. Bu yardým Türk vatandaþý olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaþý ise anneye yapýlacak. Doðum yardýmý, Bakanlýkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doðum yardýmý ödenmesinde Kimlik Paylaþýmý Sistemi'nde yer alan nüfus kayýtlarý esas alýnacak. Tutarlarý artýrmaya Bakanlýk ile Maliye Bakanlýðý müþtereken yetkili olacak. Doðum yardýmý, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksýzýn ödenecek ve haczedilemeyecek. Doðum yardýmýndan yararlananlarýn gerçek dýþý beyanda bulunmalarý nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapýldýðý tarihten tahsil edildiði tarihe kadar geçen süreye gecikme zammý oranýnda hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksýz yararlanana ödeme yapan kurum tarafýndan bir yazý ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapýlmamasý halinde bu alacaklarýn ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anýlan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Öðrencilere Müjde Yükseköðretim Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle diploma programlarýnýn hazýrlýk sýnýfý eðitimi hariç olmak üzere iki yýllýk ön lisans ve dört, beþ ve altý yýllýk lisans programlarýndan bu süreler sonunda mezun olamayan öðrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katký payý ve öðrenim ücreti alýnacak. Çift ana dal programýnda kayýtlý olan öðrencilerden ise diploma programýnýn öðrenim süresi ve ilave bir yýl sonunda katký payý alýnacak. Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenen öðrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öðrencilerden de katký payý alýnacak. Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla eðitim öðretim yýlý için öðrencilerden tahsis edilmiþ öðrenci katký payý ve öðrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katký payý ve öðrenim ücretlerini aþan kýsmý, talep edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn ilgililere ret ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek.

14 Ýspanyol Distribütör Firmasýnýn Üretici/Tedarikçi Arayýþý Ref: BRES Ýspanyol firma, þekerleme, çerez, iþtah açýcý gibi ürünlerin bölgede distribütörlüðünü yapmaktadýr yýlýndan bu yana faaliyet gösteren firma 300 zincir maðaza ile çalýþmakta ve cirosu da 50 milyon euro'dan fazladýr. Firma, Ýspanya da distribütör arayan üreticilerle veya tedarikçilerle iþbirliði yapmak istemektedir. Rotor Üreticisi Fransýz Firmanýn Sert Krom Kaplama Konusunda Tedarikçi Arayýþý Ref: BRFR Yað ve petrol sektörü için rotor üretimi yapan Fransýz firma, sert krom kaplama konusunda faaliyet gösteren tedarikçilerle temasa geçmek istemektedir. Fransýz firmanýn, pompalar için üretmekte olduðu rotorlarýn büyüklüðü 6-12 metre uzunluðu arasýndadýr. Bu baðlamda yüzey kaplama konusunda faaliyet gösteriyor olmasý gereken tedarikçi firmanýn büyük kapasiteli tanklara (12 metre) sahip olmasý gerekliliði ayrýca belirtilmiþtir. Fransýz firma, potansiyel partnerle iki yýllýk bir taþeronluk anlaþmasý imzalayýp, yýlda 20 adet sipariþte bulunmayý öngörmektedir. Firmanýn üretmekte olduðu rotor ile ilgili aþaðýda bir görsel bulunmaktadýr. Bulgar Distribütörünün Üretici Arayýþý Ref: BRBG Baðlantý elemanlarý üzerine faaliyet gösteren ve toptancýlýk/distribütörlük yapan Bulgar firmasý özellikle Türkiye' de faaliyet gösteren üreticilerle temasa geçmek istedi. Söz konusu üreticiler için distribütörlük hizmeti vermek istemektedir. Fransýz Firmanýn Zeytin veya Defne Yaðý Üreticisi Arayýþý Ref: BRFR yýlýnda bir biyolog tarafýndan kurulan Fransýz bir firma kozmetik ve sabun ürünleri üretimi yapmaktadýr. Firma organik veya nan organik zeytin veya defne yaðý üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. Talep edilen yaðlar detaylý olarak þu þekildedir; hint yaðý, ýtýr yaðý, prina yaðý, olein yaðý, çörek yaðý, jojoba yaðý, argan yaðý ve dikenli armut tohumu yaðý. Fransýz Firmanýn Küvet Üreticisi Arayýþý Ref: BRFR Kiþiye özel yapýsal çözümler sunan Fransýz firma spa ve banyol tedavilerinde kullanýlabilecek küvet üreticileri aramaktadýr. Söz konusu üreticilerden taþeronluk hizmeti almak istemektedir. Ýsrailli Ýlaç Firmasýnýn Distribütör Arayýþý Ref: BRIL Ýlaç sektöründe 50 yýldan fazla deneyime sahip Ýsrail firmasý geliþtirmekte ve üretmekte olduðu ürünler için lisanslama veya distribütörlük anlaþmasý yapabileceði partnerler aramaktadýr. Firma, 50 den fazla ürünü OTC's (over-the-counter) altýnda ve gýda destekleyicileri olarak piyasaya sunmaktadýr. Ýspanyol Distribütör Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRES Ýspanya da faaliyet gösteren ithalat-ihracat firmasý, ilgilenen firmalara distribütörlük hizmeti sunmak istemektedir. Firma, havalandýrma ekipmanlarý ve ürünleriyle ilgili Ýspanya ve Portekiz de faaliyet göstermektedir. Laboratuvar Ekipmanlarý Üreticisi Ýspanyol Firmanýn Distribütör Arayýþý Ref: BOES Laboratuvar ekipmanlarý üretimi yapan Ýspanyol firma distribütör aramaktadýr. 1979'dan bu yana faaliyet gösteren firma, dört alanda ürün üretmektedir. Bunlar; "Santrifüj tüpleri (Centrifugetubes) "Serolojik pipetler (Serologicalpipettes) "Gerçek Parazitoloji (Real Parasitology) "Gerçek Moleküler Biyoloji (Real MolecularBiology) Firma konuyla ilgilenene iþletmelerle distribütör anlaþmasý yapmak istemektedir. Finlandiyalý Firmanýn Duman Alarmý Üreticisi Arayýþý Ref: BRFI Ev güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren Finlandiyalý firma, duman alarmý üreticileriyle temasa geçmek istemektedir. Finli firma, yüksek kaliteli ve farklý tasarýmlarda duman alarmlarýndan yýlda yaklaþýk adet sipariþ verebileceðini belirtmiþtir. Firma bu kapsamda ilgili üreticilerle üretim anlaþmasý yapmak istemektedir. Hollandalý Gýda Paketleme Firmasýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRNL Hollandalý bir firma gýda paketleme konusunda faaliyet göstermektedir. Kendi ürün gamýný arttýrabileceði ve deðer katabileceði yeni paketleme ürünleriyle ilgilenmektedir. Yeni ürünlerden kast edilense polipropilen çantalar, anti-sis malzemeler ve polietilen taþýma çantalarý olarak ifade edilebilir. Hollandalý firma, bu tip ürünler üreten üreticilerle temasa geçmek ve onlarýn bu ürünlerinin distribütörlüðünü yapmak istemektedir. Medikal Ürün Distribütörü Romanyalý Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRRO yýlý aþkýn bir süredir dental ve medikal ürünlerin distribütörlüðünü yapan Romanyalý firma, ilgili sektörde üretim yapan firmalarla iþ birliðine gitmek istemektedir. Romanyalý firma, üretim yapan bu firmalarýn ürünlerinin distribütörlüðünü yapmak istemektedir. Ýsveçli Firmanýn Bebek Arabasý Tekerleði Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli bir firma, bebek arabasý tekerleði üreten firmalarla temasa geçmek istemektedir. Aranana tekerleklerin 150mm çapýnda kauçuk veya köpükten yapýlýyor olmasý gerekmektedir. Firma ilk sipariþte 8000 adet gibi bir rakam düþünmektedir. Ýlerleyen süreçte bu rakamýn e çýkarýlmasý planlanmaktadýr. Polonyalý Firmanýn Ev Sinema Sistemi Ýçin Koltuk Üreticisi Arayýþý Ref: BRPL Ev sinema sistemleri pazarýnda faaliyet gösteren Polonyalý firma, ev sinema koltuklarý tedarikçileri aramaktadýr. Firma, müþterilerine ev sinema sistemleri konusunda tümüyle cevap vermektedir. Söz konusu koltuk; deri veya kumaþ, çelik yaslanma mekanizmasý, buton kontrol modülü, tam mafsallý kafalýk ve köpük yastýklama: yüksek yoðunluklu köpük özelliklerine sahip olmalýdýr. Bu baðlamda firma aþaðýda resimde de belirtildiði gibi koltuk üreticileriyle/tedarikçileriyle temasa geçmek istemektedir. Polonyalý Bir Elektronik Toptancýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRPL Polonyalý bir elektronik toptancýsý, üretici firmalar aramaktadýr. Firma, modüler ekipmanlar, anahtar ayýrýcýlar, frekans dönüþtürücüler, kontaktörler, modüler kontaktörler, zaman röleleri, kontrolörler, kasa, transformatörler, þalter, parafudrlar, kaydediciler, konut tesisat aksesuarlarý, endüstriyel tesisat ekipmanlarý gibi ürünlerin satýþýný yapmakta ve bu tip ürünleri üreten firmalarla temasa geçmek istemektedir. Polonyalý Metal Parça Üreticisi Firmanýn Üretim Lisansý Arayýþý Ref: BRPL Polonyalý çelik parça üreticisi firma, üretim lisansý üretim dokümantasyonu ve know-how edinebileceði ve lisanslama anlaþmasý yapabileceði firmalar aramaktadýr. Potansiyel lisansör, tarým makineleri üreticisi olmasý gerekliliði de belirtilmiþtir. Ýsveç Firmasýnýn Bandana Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçte zincir bir firma, ekstrim sporlar için kýyafet satýþý yapmaktadýr. Firma, %100 polyester mikro fiberden tüp þeklinde bandana üreticisi aramaktadýr. Ayný zamanda potansiyel üretici firmanýn, bandanalarýn üzerine baský yapabiliyor olmasýnýn gerekliliði belirtilmiþtir. Ýngiliz Firmanýn Babet Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK Ýngiliz bir firma, babet ayakkabý üretimi yapabilecek firmalarla temasa geçmek istemektedir. Tabanýnýn doðal kauçuktan ve üst kýsmýnýn pamuk kanvastan oluþan bir babet olmasý gerekmektedir. Ebatlarýnýn Avrupa ölçülerine göre olacaðý ve çeþitli renk kombinasyonlarýndan meydana geleceði belirtilmiþtir. Babetlerin üst kýsmýnýn 10 alt kýsmýnýn da 2 renk kombinasyonundan oluþacaðý öngörülmektedir. Ýsveçli Tasarýmcý Firmanýn Üretici Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli bir tasarýmcý firma, iç giyimle ilgili inovatif ürünler tasarlamaktadýr. Firma bu ürünlerin üretimi noktasýnda üreticilerle iþ birliði yapmak istemektedir. Ýlk etapta küçük sipariþ miktarlarýyla çalýþýlacaðý belirtilmiþtir. Ýngiliz Kereste Firmasýnýn Tedarikçi Arayýþý Ref: BRUK Ýngiliz bir kereste firmasý aþaðýda belirtilen aðaç türlerini tedarik edebilecek firmalarla iþ birliði yapmak istemektedir. Ýlgili birkaç görsel de aþaðýda bulunmaktadýr. "Amerikan beyaz meþe, 3,9-5 m uzunluðunda, "Beyaz diþ budak kerestesi, spor malzemesi üretimi için, "Çam laminat, bir tarafý açýk olan, "Küçük ebatlarda çam veya meþe Geri Dönüþümlü Polipropilen Çanta Üreticisi/Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRDK Polipropilen çanta satan Danimarkalý bir firma,aþaðýda görseli verilmiþ polipropilençantanýn baþtan sonra üretimini yapabilecek üretici firmalar aramaktadýr. Talep edilen çanta boyutu x 470 mm'dir. Ayrýca aranan firmanýn, üretilen çantalarýn üzerine istenen logo, resim vb. baskýlarý da yapmasý istenmektedir. Gýda Saklamada Kullanýlacak Küçük Metal Kutu Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRNO Küçük ölçekli Norveçli bir firma eðitici filmler hazýrlamaktadýr. Hazýrladýklarý filmlerde metal gýda saklama kutularýný kullanmaktadýrlar. Norveçli firma hazýrladýklarý eðitici filmlerde kullanabilecekleri metal gýda saklama kutularýný üretebilecek firmalar aramaktadýr. Ürünün daire þeklinde olmasý istenmektedir ve üzerindeki yazý, desen, renk vb. özellikler Norveçli firma tarafýndan belirlenecektir. Metal kutunun üretiminde alüminyum kullanýlmamasý istenmektedir. Metal kutularýn talep edilen ölçüleri aþaðýdaki þekilde belirtilmiþtir: "Çap 5 cm * Yükseklik 8 cm "Çap 9 cm * Yükseklik 14 cm "Çap 12 cm * Yükseklik 21 cm "Çap 15 cm * Yükseklik 21 cm Ýlk etapta sipariþ kutu olacaktýr. Ýleriki zamanlarda daha fazla sipariþ verebileceklerini belirtilmiþtir. Ürünün rengi Norveçli firma tarafýndan belirlenecektir. Örnek ürün görseli aþaðýda verilmiþtir. TEKNOLOJÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ DUYURULARI Ýtalyan Firmanýn Eko ve Yýkanabilir Etiket Arayýþý Ref: TRIT Ýtalyan bir firma, moda endüstrisi için etiket üretmektedir. Firma, deri malzemeler veya yüksek sýcaklýkta yýkama sonrasý bile estetik özelliklerini kaybetmeyen etiket malzemeleri üreten firmalar veya araþtýrma merkezleri ile lisans veya teknoloji iþbirliði anlaþmasý yapmak istemektedir. Elektromekanik Cihazlardan Tozun Uzaklaþtýrýlmasý Ref: TRUK Ýngiliz elektromekanik cihaz üreticisi, ürünlerinin tozdan korunmasýna yönelik bir teknoloji arayýþý içerisindedir. Firma mevcut durumda ürettiði elektromekanik cihazlarýnýn toz yalýtýmýný yapamamaktadýr ve ürünler toz korumasýz olarak son müþteriye ulaþmaktadýr. Elektromekanik cihazlardan tozun uzaklaþtýrýlmasý konusunda teknoloji geliþtirmiþ firmalar ile geliþtirilen teknolojinin seviyesine göre ortak giriþim, lisanslama veya fikri haklarýn satýn alýnmasý gibi anlaþmalar yapýlabilir Yüksek Hassasiyetli Ultra Sonik Debi Ölçer Ünite Ref: TOCZ Çek Cumhuriyetinde bir üniversite ultra sonik sinyalleri, dijital sinyal iþleme tekniklerinden faydalanarak dönüþtüren ve hassas debi ölçer bir ünite geliþtirmiþtir. Bu yeni debi ölçer ünite ölçüm sonuçlarýna etki eden gürültülerin etkilerini bastýrabilmekte ve bu sayede doðru ve hassas bir ölçüm olanaðý sunmaktadýr. Üniversite bu yeni teknolojinin lisanslamak için sanayi kuruluþlarý ile ortaklýk arayýþýndadýr. Ekolojik Meyve Paketleme Teknolojisi Ref: 10 RB 1B1L 3IWM Doðu Avrupa ve Rusya pazarýna meyve satmakta olan Sýrp firma, çevre dostu ambalaj arayýþýndadýr. Sýrp firma mevcut ambalaj yapýsýna yenilik getirecek yeni bir gýda paketleme ambalajý arayýþý içindedir. Ambalajýn gýda paketlemeye uygun ve ayný zamanda mevcut ambalajlara oranla avantajlarýnýn bulunmasý beklenmektedir. Firma aradýðý malzemeyi tedarik edebilecek firmalar ile alt yüklenicilik anlaþmasý yapmak istemektedir. Islak Mendil Ýçin Yeni Bir Ambalaj Ref: 12 IL 80ER 3Q20 Ýsrailli bir firma ýslak mendil için yeni bir ambalaj geliþtirmiþtir. Mevcut ambalajlara göre daha hafif ve daha düþük maliyetli olan bu ambalaj için firmalarla lisanslama, ortak giriþim, teknik destek ve iþbirliðine yönelik anlaþma yapýlmak istenmektedir. Ýngiliz Yazýlým Firmasýnýn Ortaklýk Arayýþý Ref: TRUK KOBÝ'lere ve kamu sektörüne yönelik yazýlým çözümleri üreten Ýngiliz yazýlým firmasý, Microsoft SharePoint ve. Net özelinde uzmanlaþmýþ yazýlým firmalarý ile ortaklýk kurmak istemektedir. Ýþbirliði kapsamý, teknolojik iþbirliði veya teknolojik danýþmanlýk destekli ticari anlaþmadýr. Hizmet konularý ise intranet, ortaklýk kurma, SharePoint iþ çözümleri ve doküman yönetimidir. Hollandalý Firmanýn Sanayi Ortaklýk Arayýþý Ref: TONL Hollandalý bir firma 50 tona kadar bronz alaþým dökümü ve iþlemesi konusunda tecrübe sahibidir. Firma, bronz alaþýmlarýn döküm sonrasý yüzey kalitelerinin ve kalýptan ayrýlma durumlarýnýn mükemmel olduðunun farkýna varmýþ ve enjeksiyon kalýp ile kompozit malzeme üretiminde kullanýlabileceðini tespit etmiþtir. Firma, bu tekniðin geliþtirilmesi için teknik iþbirliði anlaþmasý yapabileceði sanayi kuruluþlarý arayýþýndadýr. Makedon Firmanýn Otomatik Süt Saðým Teknolojisi Arayýþý Ref: TRMK Makedonya' da yenilenebilir enerji alanýnda faaliyet gösteren bir firma, çiftliklerde ineklerin otomatik sistemlerle saðýlmasýna ve süt alma veriminin artmasýna neden olacak bir sistem arayýþýndadýr. Makedon firma saðým teknolojileri konusunda uzmanlaþmýþ KOBÝ statüsünde firmalar ile teknik iþbirliðine yönelik anlaþmak istemektedir. Makedon firmanýn aday firmalardan beklentisi, otomatik saðým sistemine sahip çiftliklerin kurulmasý ve bu teknolojinin adapte edilmesidir. Firma bu projenin yanýnda, biyogaz eldesine yönelik bir baþka teknoloji ile çiftliklerde ki ýsýnma maliyetlerini de düþürmeyi hedeflemektedir. Sýrp Biyoyakýt Sistemleri Üreticisi Ref: 13 RB 1B1M 3SBZ Sýrp firma biyo kütle yakan kazanlarýn tüm yanma mekanizmasýný kontrol edebilen bir sistem geliþtirmiþtir. Sistemin uygulama alanlarý, kojenerasyon sistemleri, buhar ve sýcak su üretim sistemleri ve yað ýsýtma kazanlarýdýr. Sistemin, piyasada bulunan benzer sistemlere olan avantajý, farklý yakýt türlerinin kullanýlmasý durumunda bile sistemin tüm parametreleri ile kontrol edilmesine olanak saðlayabilmesidir. Firma teknik, lisans, ortak giriþim, ve ticari anlaþma imzalamak istemektedir Fransýz Firmasýnýn Aluminyum Profil Þekillendirme Talebi Ref: TRFR Raylý sistemlerin üretimi konusunda faaliyet gösteren Fransýz firma, alüminyum profillerin þekillendirilmesi ve bükülmesi konusunda hizmet talep etmektedir. Ýlgilenen firmalarýn en az 5 eksenli CNC tezgahlarýnýn olmasý, 3D Metroloji cihazýna sahip olmalarý, yüzey iþlem konusunda hizmet verebilmeleri ve EN standardý konusunda belge sahibi olmalarý beklenmektedir. Firma üretim veya teknik iþbirliði anlaþmasý imzalamak istemektedir. Ýtalyan Araþtýrma Merkezinin Geliþtirdiði Yeni Bir Ürün Ref: TOIT Ýtalya'da yer alan bir üniversite bünyesinde geliþtirilen yeni nesil bir ürün olan ve "metal köpük" olarak adlandýrýlan bir köpük, metalin karakteristikleri ile köpüðün yapýsal avantajlarýný bir araya getirmiþtir. Bu malzemenin hedef kullaným alanlarý otomotiv ve uzay endüstrisi, makine montaj ve biyomedikal sanayi olarak belirlenmiþ olup daha özel olarak filtrasyon, eþanjörler, katalizörler ve batarya elektrotlarýnda kullanýlmasý mümkündür. Aranan partner kurumlar araþtýrma enstitüleri, sanayi kuruluþlarý ve üniversiteler olabilir. Teknik iþbirliði anlaþmasý imzalanmasý düþünülmektedir. Hintli Firmanýn Yaþ Vernik Uygulamasý Hakkýnda Ýþbirliði Arayýþý Ref: TRIN Otomotiv ve endüstri uygulamalarý için toz boya, metal ön iþlem kimyasallarý ile otomotiv ve endüstriyel boyalar üreten Hintli firma teknolojik veya ortak giriþim ortaklýðý arayýþýndadýr. Hintli firma yüzey iþlem kimyasallarý üretimini yapmaktadýr ancak CED (Katot Elektro Tutunma) prosesi ve vernik / yaþ boya uygulamalarý konusunda uzmanlýða ihtiyaç duymaktadýr. Ortak geliþtirme ve teknik destekli ticari iþ birliði de düþünülebilir. Sert Peynir Üretimi Ýçin Teknoloji Arayýþý Ref: 09 MK 82EW 3FAB Makedon firma süt ve süt ürünleri konusunda faaliyet göstermektedir. Firma "gouda" tipi sert peynir üretmek için teknoloji arayýþýndadýr. Makedon firma süt ürünleri konusunda faaliyet gösteren firmalar ile üretim ve ticari anlaþma yapmak istemektedir. Anlaþma kapsamý, yeni teknolojinin transferi, mühendislik danýþmanlýðý ve montaj ve bakým konularýnda olacaktýr. Seramik Fýrýný Malzemeleri Arayýþý Ref: TRNO Norveçli bir seramik üreticisi profesyonel mutfaklar için vitro porselenden deðiþik ölçülerde ev eþyasý üretmektedir. Fýrýnlama sürecinin zorlu olmasýndan dolayý ürünlere göre farklý fýrýnlama destek malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadýr. Firma standart fýrýn yardýmcý malzemeleri veya ürüne göre fýrýnlama sürecine baðlý olarak geliþtirilecek yardýmcý malzemeleri tedarik edebilecek firmalar ile teknik destekli ticari iþbirliði arayýþýndadýr. Aday olabilecek firmalarýn 3D freze tezgâhýna ve test modeli üretebilme yeteneðine sahip olmasý gerekmektedir. Alman Firmanýn Ortak Arayýþý Ref: 12 DE QHQ Orta ölçekte bir Alman firmasý açýsal ölçüm yapabilen yeni bir sensör geliþtirerek Çin, Almanya, USA ve Japonya gibi ülkelerde patentini almýþtýr. Bu sensör, potansiyometre, optik enkoder gibi benzerlerine avantaj saðlamaktadýr. Özellikle yatýk konumlamalarda da ölçüm yapabilmekte ve temas gereksinimi duymamaktadýr. Uygulama alanlarý OEM firmalarýnýn faaliyet alanlarý olup, robotik, endüstriyel sensör üreticileri, medikal cihazlar, izleme sistemleri ve elektronik oyuncaklardýr. Alman firmasý ilgilenen firmalar ile lisans, finansal, veya teknik iþbirliði anlaþmasý imzalamak istemektedir. Fransýz Firmanýn Teknik Ýþbirliði Yapabileceði Ortak Arayýþý Ref: 12 FR 31I5 3PIC AR - GE sektöründe faaliyet gösteren, biyoplastik alanýnda çalýþmalar yapan Fransýz bir firma, biyoplastik ürünler üreten firmalara destek amaçlý bir uzmanlýk geliþtirmiþtir. Fransýz firmanýn geliþtirdiði uzmanlýk hem teknik bilgiye hem de kullanýlan deðiþik hammadde ve katký maddelerine dayanmaktadýr. Firma, plastik iþleme, ambalajlama, paketleme inþaat sektörlerinde kullandýklarý malzemeleri daha çevre dostu ürünler hale getirmeyi isteyen firmalarla teknik iþbirliði yapmak istemektedir. Kesme Sývýlarý Ýçin Mikrobiyal Koruma Ref: TOCZ Çek Cumhuriyetinde bir üniversite kesme sývýlarýnda mikrobiyal oluþumu biyosit kullanmaksýzýn engelleyecek teknolojik bir sistem geliþtirmiþtir. Üniversite, bu teknoloji ile ilgilenecek sanayi kuruluþlarý ile lisans anlaþmasý yapmak istemektedir. Sac Levhalar Ýçin Otomatik Paketleme Teknolojisi Ref: TRAT Avusturyalý bir firma sac levhalarýn paketlenmesi için patentli bir teknoloji geliþtirmiþtir. Mevcut teknoloji manuel çalýþmakta olup, otomatik bir iþ akýþý tanýmlanarak paketlemenin tam otomatik olmasý hedeflenmektedir. Tam otomatik paketleme sayesinde ambalajýn açýlmasý ve tekrar yeni bir ambalajlama yapýlmasý iþi esnasýnda ekstra bir efor sarf edilmeyecektir. Firma otomatik paketleme sistemleri konusunda uzman firmalar ile teknolojik iþ birliði anlaþmasý yapmak istemektedir. Makedon Firmanýn Nitrik Asit Üretim Teknolojisi Arayýþý Ref: TRMK Makedon firmasý, sentetik mineral gübre üretmektedir. Firma nitrik asit üretimi yapan firmalar ile teknik iþ birliði anlaþmasý imzalamak istemektedir. Firmanýn günlük Nitrik Asit ihtiyacý 40 ton/gün dür. Firma bu miktarda asiti karþýlayabilecek üretim tesisleri ile ilgilenmektedir. PolyamidExtrüzyon Teknolojisi Ref: TRPL Alüminyum dýþ cephe sistemleri üreten Polonyalý firma, polyamidprofilleri cam fiber ile karýþtýracak extrüzyon teknolojisi arayýþýndadýr. Ýstenen teknolojide cam fiber malzeme extrüzyon metodu ile polyamid içine karýþtýrýlmasý hedeflenmektedir. Cam fiberin karýþým içerisindeki oraný 25% ten fazla olmayacaktýr. Firma ilgili firmalar ile teknik destekli ticari anlaþma yapmak istemektedir. Yat/ Tekne Tasarýmý Ýçin Bilgisayar Destekli Tasarým Programý Arayýþý Ref: TRPL Polonyalý bir firma yat ve sürat tekneleri üretimi ve tasarýmý konusunda faaliyet göstermektedir. Firma, Ar-Ge kuruluþlarý, üniversiteler ile bilgisayar destekli yat/tekne tasarým yazýlýmý konusunda teknik iþbirliði yapmak istemektedir. Metal Þekillendirme Ýçin Yeni Teknoloji Ref: 11 PL 63AV 3MJH Polonyalý bir araþtýrma enstitüsü yeni bir metal þekillendirme yöntemi geliþtirmiþtir. TR adý verilen bu yeni teknolojide, eksantrik ve krank preslere monte edilen yenilikçi bir aparat, pahalý özel þekillendirme / dövme makinelerinin yerine geçebilmektedir. Enstitü, bu teknoloji ile ilgilenen firmalar ile teknik destek içerikli ticari anlaþma veya ortak giriþim anlaþmasý yapmak istemektedir. Ýletken Ýplik Üretimi Ref: 12 GR 49R5 3RDO Yunanistan' da bulunan bir üniversite laboratuvarý, iletken iplik üretimi ile ilgili partner arayýþýndadýr. Aranan bu üretim teknolojisi ile Elektro Manyetik Kalkan takstil ürünleri üretilmesi ve geliþtirilmesi amaçlanmaktadýr.üniversite, iletken lif/iplik üretimi yapan firmalar ile veya bu konuda araþtýrma yapan araþtýrma kuruluþlarý ile teknik iþbirliði yapmak istemektedir. Sürdürülebilir Gýda Paketleme Çözümleri Ref: TRBE Gýda daðýtým konusunda faaliyet gösteren Belçikalý bir firma, yaþam döngüsü içerisinde çevrenin etkileri de hesaplanmýþ bir gýda paketleme çözümü arayýþýndadýr. Firma, kâðýt ve karton türevi ürünlerden tasarlanmýþ ambalajlama metotlarýn açýk olup, Alüminyum ve PVC malzemeleri kabul etmemektedir. Firma gýda ambalajý üreten veya tedarik eden kuruluþlar ile teknik iþbirliði veya teknik destekli ticari anlaþma yapmak istemektedir. Mobil Kalp Ritmi Ýzleme Cihazlarý Arayýþý Ref: TRLV Litvanyalý bir firma hastalar için elektrikle çalýþan sandalye üreticisidir. Firma özellikle kalp ameliyatý geçirmiþ hastalarýn dýþ mekân hareketlerinde kalp ritimlerini takip edebilmek için mobil olarak kullanýlabilecek kalp ritmi monitörlerine ihtiyaç duymaktadýr. Firma 5 kg 'dan aðýr olmamasýný istediði bu cihazlar için ortak giriþim veya teknik destekli ticari anlaþma yapmayý düþünmektedir. Haddeleme Odaklý Yeni Bir Sac Metal Makinesi Üretimi ve Geliþtirilmesi Ref: TONL Hollandalý bir firma sac levha haddeleme üretim hatlarý konusunda hammaddeden ürüne dek komple hat kurulumu konusunda uzman bir firmadýr. Hollandalý firma haddeleme ve kývýrma konusunda yenilik arayýþýnda olan firmalar ile söz konusu teknoloji hakkýnda teknik ve ticari iþbirliði yapmak istemektedir. Firmanýn söz konusu yeni teknolojisinin uzun metrajlý sac levha üretimine haddeleme ve bükme sürecinde avantaj saðladýðý belirtilmiþtir. Ýletiþim için veya Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn REF numaralarýný belirtiniz.

15 Bu ayki röportaj konuðumuz; 1991 yýlýndan bu yana iletiþim sektörü içinde olan 5 yýl önce Türk Telekom'da devlet memurluðunu býrakarak kendi aile þirketlerinde ticaret hayatýna baþlayan Denizli Ticaret Odasý'nýn Meclis Üyesi Kubilay VOLKAN Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? 18 Mart 1974 yýlýnda Malatya'da doðdum. Eskiþehir'de ilk ve ortaokulu tamamladým. Lise eðitimimi Konya'da tamamladým. Üniversiteyi ise Konya Selçuk Üniversitesi'nde Haberleþme Bölümü'nde okudum. Askerliðimi Erzincan ve Kilis'te yaptým. 4 yýl önce ise eþim Nurten Haným'la evlendim. Mira isminde 15 aylýk bir kýzým var. Ýþ hayatýna ne zaman atýldýnýz? 1991 yýlýnda Türk Telekom'da göreve baþladým yýlýnda devlet memuriyetinden ayrýlarak, iletiþim sektöründe geliþen aile þirketimizde ticaret hayatýna baþladým. Þimdi ise Avea iletiþim merkezimiz var. Burada cep telefonu þarj istasyonu imalatý, servis ve kiralamasýný yapýyoruz. Ayný zamanda inþaat sektöründe de iþlerimiz var. Ýþlerinizde ailenizin size olan desteði nelerdir? Ailemle beraber çalýþmaktayýz, destekleri bizim için önemlidir. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ticarete baþlamadan önce hayalinizde yapmak istediðiniz baþka bir iþ var mýydý? Tecrübe sahibi ve kendi iþim olduðu için daha baþarýlý olacaðýmý düþündüm. Hayalimde farklý bir iþ yoktu. Bize içerisinde olduðunuz sektörü, yani mesleðinizi anlatýr mýsýnýz? GSM sektöründe kýyasýya bir rekabet söz konusudur. Müþteri memnuniyeti çok önemlidir. Müþteri odaklý çalýþmak gerekiyor. Tercihler müþterilere baðlý, diðer sektörlerde, bir ürünü baþka firmaya taþýmak olanaksýz ve yenisini almanýz gerekli. Ancak bizde operatörü deðiþtirmek çok kolay. Geçmiþten bugüne mesleðinizle ilgili neler söylersiniz? Neler deðiþti? Sektörümüz inanýlmaz hýzla geliþmektedir. Telefon artýk hem internet hem fotoðraf makinasý hem de bilgisayar yerine kullanýlmaktadýr. Bu geliþmeler daha da devam edecektir. Teknolojinin en hýzlý geliþen sektöründeyiz Mesleðinizin avantajlarý nelerdir? Teknolojiye yakýn olmak hayatýnýzý kolaylaþtýrýyor. Bu da bana çok yardýmcý oluyor. Mesleðinizde yaþadýðýnýz zorluklar oluyor mu? Sektördeki sýkýntýlardan söz eder misiniz? En büyük sýkýntýmýz, araþtýrma yapmadan sektöre giren iþletmelerdir. MECLÝSTEN BÝR PORTRE Kubilay VOLKAN Fizibilite çok önemlidir. Kârlarýn minimum olduðu bu dönemde çok iyi araþtýrma yapýlarak iþletme kurulmalýdýr Özellikle mesleðinizle ilgili unutamadýðýnýz bir anýnýz var mý? Operatörlerde baþlayan numara taþýma iþlemlerinde firmamýz, Avea iletiþim merkezleri içinde yaklaþýk 1 yýl Türkiye birincisi olmuþtur. Çok büyük illerimiz olmasýna raðmen Denizli'nin ipi göðüslemesi bizi çok sevindirmiþtir. Bu dönemde çalýþan personelimize sonsuz teþekkür ediyorum. Ticarete yeni atýlmayý düþünen gençlere neler tavsiye ederseniz? Sýký bir analiz, eðitim almalarý gerekmektedir. Defalarca düþünüp araþtýrarak, yatýrým yapmalýdýrlar. Denizli Ticaret Odasý'nda görev almýþ bir kiþi olarak Odamýz faaliyetlerini nasýl deðerlendirirsiniz? Odamýz, ticaretin önünü açmak ve destek olmak için her türlü fedakârlýðý yapmaktadýr. Ayný zamanda ilimiz ticaretinin geliþmesinde önemli rol oynamaktadýr. Denizli Ticaret Odasý Mart ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 2015 yýlý Mart ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Baþkan Necdet Özer, dünya ekonomisiyle ilgili yaptýðý açýklamada, küresel piyasalar için önemli bir belirleyici durumunda olan Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Merkez Bankasý (FED)'in Mart ayý toplantýsýnda alýnan kararla birlikte yeni geliþmeler ortaya çýktýðýný, bunun da uluslararasý piyasalarda istikrar ve pozitif beklentiler oluþturduðunu dile getirdi. Avrupa Merkez Bankasý'nýn parasal geniþlemeye geçmesi ve Euro/Dolar paritesinin düþmesi dolayýsýyla diðer milli paralarýn ABD Dolarý karþýsýnda deðer kaybetmesi sonucunu doðurduðunu söyleyen Baþkan Özer, Türk Lirasý'nýn da ABD Dolarý karþýsýnda önemli oranda deðer kaybettiðini, bunun da Türkiye'nin makro dengelerini olumsuz yönde etkilediðini belirtti. Türkiye ekonomisindeki geliþmelere deðinen Özer, "Son üç yýlýn büyüme oranlarý, beklenenden daha düþük oranda gerçekleþmiþtir. Bunun doðal sonucu olarak ülkemizde iþsizlik rakamlarý iki haneli olarak mevcudiyetini sürmektedir yýlýnýn ilk iki ayýndaki sanayi üretim endeksi ve diðer göstergelere göre büyümenin yavaþlamaya devam ettiði anlaþýlmaktadýr." dedi. Euro'nun Dolar karþýsýnda deðer kaybetmesinin Þubat ayýnda da Denizli ihracatýnýn ana pazarý olan Euro Bölgesi'ne yönelik ihracatý olumsuz etkilediðini anlatan Özer, "Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin (TÝM) verilerine göre, ilimiz ihracatý, 2015 Þubat ayý sonu itibariyle geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19,73 oranýnda azalýþla 418 milyon 98 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir Þubat sonu itibariyle en fazla ihracat; sýrasýyla Ýngiltere (yüzde 13,19), Almanya (yüzde 10,79) ve ABD'ye (yüzde 7,40) yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise Þubat ayý sonu itibariyle en fazla ihracat, hazýr giyim-konfeksiyon (yüzde 34,24), elektrik-elektronik-makine biliþim (yüzde 15,60) ve çelik ürünleri (yüzde 13,64) olmuþtur. Girdi fiyatlarýnýn genelde dolar cinsinden olmasý önümüzdeki aylarda da firmalarýmýzýn zorlanmasýna neden olabilecektir." diye konuþtu. Özer, sözlerini þöyle tamamladý: "Ýlimiz ithalat rakamlarýna bakýldýðýnda; 2015 yýlý Ocak ayý sonu itibariyle Ýthalat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 18,29 oranýnda azalarak 170 milyon 385 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri (yüzde 43,15), demir ve çelik ürünleri (yüzde 23,44) ve pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat (yüzde 12,69) gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler ise 2015 Ocak ayý sonu verilerine göre Rusya Federasyonu (yüzde 17,76), Çin (yüzde 15,53) ve Ukrayna (yüzde 8,14) þeklinde sýralanmaktadýr. Sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda da düzenli bir artýþ görülmektedir. Sigortalý çalýþan iþçi sayýsý, bir önceki döneme göre yüzde 3,46 artýþla 2014 yýlý Aralýk ayý itibariyle 192 bin 324 kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr Þubat ayý sonu itibariyle Odamýza kayýtlý; 'si faal, 2 880'i askýda olmak üzere toplam üye kayýtlý bulunmaktadýr." Baþkan Özer, Havlu ve Bornoz Günü'nde Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü'nde yaptýðý açýklamada, tekstil ve konfeksiyon sektörünün Denizli için çok önemli olduðunu belirterek, "Bugün Denizli'de ihracattan ve istihdamdan söz ediyorsak bunda tekstil sektörünün önemi fazladýr." dedi. Tekstilin baþkenti Denizli'de bu yýl dördüncüsü düzenlenen 6 Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü çeþitli etkinliklerle kutlandý. Bayramyeri Meydaný'ndan kortej yürüyüþüyle baþlayan etkinlikler kapsamýnda 15 bin havlu daðýtýldý. Etkinlik dolayýsýyla açýklama yapan Baþkan Necdet Özer, Dünya Havlu ve Bornoz Günü'nü oda olarak desteklediklerini belirterek, "Tekstil ve konfeksiyon sektörü Denizli için önemli bir sektör. Bugün Denizli için ihracattan ve istihdamdan söz ediyorsak bunda tekstil sektörünün önemi fazla. Denizli'den dünya havlu ve bornoz günü olarak ilan edilmesi ve kutlanýp, geleneksel hale getirilmesi önemli. Dünyanýn en geliþmiþ ülkelerine ve þehirlerine gittiðimizde otellerde Denizli havlusunu görüyoruz." dedi. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneði Baþkaný Ýsa Dal ise dünyada Türkiye'nin, Türk Hamamý ve Türk Havlusu olarak iki önemli emtiasýnýn bulunduðunu belirterek, þöyle konuþtu: "Bazý markalarý kaptýrdýk ancak Türk havlusunu kaptýrmaya niyetimiz yok. Dünya, Türk havlusu olarak biliyor ve tanýyor. Bu etkinliðimiz dünyada ses getirecektir. Havlumuzun ne kadar deðerli olduðunu ve tarihi önemini anlatacaðýz. Bu etkinliði Denizli benimsedi." VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Odamýz Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet BURSALI'nýn annesi, Odamýz Yazý Ýþleri'nde görevli Pembegül Kaplan'ýn babaannesi, deðerli insan Gülsüm BURSALI'yý kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý

16 Denizli protokol üyeleri, Mart 2015 tarihleri arasýnda düzenlenen 21. Marble Uluslararasý Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý'nda stand açan Denizlili firmalarý yalnýz býrakmadý. Mermer Fuarý na Denizli damgasý Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Ticaret A.Þ (ÝZFAÞ) tarafýndan organize edilen ve 72 Denizlili firmanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen fuar, bu yýl yeni inþa edilen Fuar Ýzmir'de açýldý. Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Pamukkale Belediye Baþkaný Hüseyin Gürlesin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Necdet Özer, Denizli Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Müjdat Keçeci, Esnaf Odalar Birliði Baþkaný Musa Çelikkol, Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneði Baþkaný Mehmet Hikmet Çelikkol ile diðer protokol üyeleri katýldý. Fuarýn açýlýþý sonrasýnda Denizlili protokol üyeleri stant açan Denizlili firmalarý, tek tek ziyaret etti. duðunu vurgulayan Vali Kocatepe, "Denizli sanayisi sadece tekstil ile sýnýrlý deðil. Tekstilin yanýnda baþta mermer olmak üzere sanayi makinesi üretimi, bakýr kablo, dericilik, turizm ve tarým gibi önemli sektörlerdeki üretim ve ihracat kentimizden gerçekleþtiriliyor. Ýlimizde üretilen sanayi ürünlerinin, düzenlenen bu tür önem- Fuarla ilgili deðerlendirme yapan Denizli Valisi Kocatepe, özellikle ev tekstili ile dünya çapýnda marka olan Denizli'nin, kendisine özgü ve coðrafi iþaret belgesiyle markalaþan traverten mermer ve doðaltaþ sektöründe de önemli bir yerde olduðuna dikkat çekti. Düzenlenen fuarýn Denizlili mermer ve doðaltaþ firmalarýnýn ihracatýný arttýrmak amacýyla önemli ol- li fuarlarda tanýtýlmasý, özellikle yurtdýþýndan gelen yabancý firmalarla iþ ortaklýðý kurulmasý adýna fuarlarda yer almanýn önemli olduðuna inanýyorum. Denizlili firma sahiplerimiz burada ürünlerini yerli ve yabancý katýlýmcýlara tanýtma yönünde önemli avantaj yakalamýþ oluyorlar. Ýnanýyorum ki önemli baðlantýlar kuracaklar. Bizler de Denizli'den buraya gelerek firma temsilcilerimizi bu önemli organizasyonda yalnýz býrakmak istemedik. Fuarýn ilimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum." dedi. "Göðsümüz kabardý" diyen Büyükþehir Belediye Baþkaný Zolan, þöyle konuþtu: "Denizli'de üretim yapan, tablo gibi mermer eser çýkaran, þehrimize ve ülkemize döviz getiren her türlü fedakarlýðý yapan iþadamlarýmýzýn açmýþ olduðu standlarý gezdik. Onlara moral ve motivasyon vermek 'yanýnýzdayýz demek' için fuara, Denizli protokol üyeleri olarak birlikte geldik. Burada ülkemizin güzelliklerini birarada görüyoruz. Özellikle de Denizli'nin yoðun bir emek sonucunda ortaya çýkarýlan güzelliklerine þahit olduk. Ayrýca Denizli makine sanayisinin geliþmiþ olduðunu gördük ve gurur duyduk. Bu fuarlarýn Denizli'nin daha da ileriye gitmesini saðlayacaktýr, diye düþünüyorum." TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Ýzmir Mermer Fuarý'nýn Ýtalya'daki Mermer Fuarý'ndan sonra gelen en önemli uluslararasý fuarlardan biri olduðunu belirterek, "Denizlili mermer ve makine sanayinde üretim yapan firmalarýmýz, yaptýklarý üretimlerle dünyada söz sahibi olduklarýný gösterdiler. Özellikle makine sektöründe Ýtalyanlarýn ön planda olduðunu biliyoruz fakat Denizlili firmalarýmýzýn ürettiði makinelerin, Ýtalyanlardan geri kalmadýðýný hatta daha da geliþmiþ olduklarýný gözlemledik. Havlu-bornozlardaki nakýþlar gibi mermer-travertenlerin de iþlendiðini, sadece yerlere ve duvar döþenmek için deðil dekorasyon amaçlý ürünlerin de ortaya çýkarýldýðýný görmemiz bizleri çok mutlu etti. Umarým, bu fuarda alýnan sipariþlerle firmalarýmýz, emeklerinin sonuçlarýný alýrlar. Fuar, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayýrlý olsun." þeklinde konuþtu. Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneði Baþkaný Mehmet Hikmet Çelikkol ise mermer ve traverten ile De- bu yýl metraj olarak yüzde 168, katýlýmcý sayýsý olarak yüzde 31 ve stant sayýsý olarak yüzde 64 oranýnda büyüdü. ÝZFAÞ tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý'nda, 27 ülkeden 373'ü yabancý olmak üzere toplam katýlýmcý ürünlerini sergiliyor. Toplam 119 bin metrekare alan üzerinde düzenlenen fuarda mermer ve doðaltaþ, fabrika makineleri, ocak ve iþ makine ve ekipmanlarý ile sarf malzemeleri yer alýyor. Fuarda, aðýrlýklarý 10 ile 30 ton arasýnda deðiþen iþlenmiþ, yarý iþlenmiþ ve ham olmak üzere 15 bin ton doðaltaþ, toplam 784 adet blok sergileniyor. Sadece profesyonellere açýk olan fu- nizli'nin isminin duyurulmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. MARBLE, ar, 28 Mart 2015 tarihinde sonra erdi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'na Fransa'nýn en üst düzey niþaný olan Legion D'honneur madalyasý verildi. Sayfa 5 www.dto.org.tr Yýl:7 Sayý:79-Kasým 2015 ISSN:

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 OCAK / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com

HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015. contracthotelexpo.com HOTEL, RESTORAN, HASTANE VE ikram ENDÜSTRiSi iş KONTRATLARI FUARI 11-14 KASIM 2015 contracthotelexpo.com NEDEN COHO? Nitelikli ürünler, güçlü tedarikçiler, yeni işbirlikleri için uluslararası tek platform.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 EYLÜL / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ

BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ BODRUM MANDALİNASI ÜRÜNLERİ, ANTALYADA BEĞENİLDİ Bu yıl 26 30 ekim tarihleri arasında 7. Kez düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı. Türkiye nin birçok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU Uluslararası ASANSÖR İstanbul Fuarı, 26-29 Mart 2015 tarihlerinde Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD ın desteği ile 14. kez kıtaları buluşturdu. 28

Detaylı

Denizli Ticaret Odasý, HEiMTEXTiL Fuarý ndaki üyelerini yalnýz býrakmadý

Denizli Ticaret Odasý, HEiMTEXTiL Fuarý ndaki üyelerini yalnýz býrakmadý TOBB Baþkaný: Çevre bilinci içinde kalkýnma konusunda rolümüzü artýrmak istiyoruz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Çevre ve Enerji Verimliliði Merkezi (ÇEV- REM)

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 ARALIK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry AĞUSTOS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.07.2015-27.08.2015)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı