Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Oda ortak binada hizmet verecek"

Transkript

1 Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu söyledi. T ürkiye'de 2015'in ilk üç ayýnda gerek dövizdeki dalgalanma, gerek ihracat pazarlarýndaki sýkýntýlar ve gerek çevre coðrafyadaki karýþýklýklarýn bir an için moral bozduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Ama enseyi karartmaya gerek yok."ifadesini kullandý. "2015 genel olarak düþe kalka yol alacaðýmýz bir yýl olacak" diyen Hisarcýklýoðlu, þöyle devam etti: "Ama biz iyimser yaklaþýyoruz. Türkiye ekonomisi 2014'te büyümede yüzde 3'ü yakalar inþallah için, ilk çey- rekteki öncü rakamlarda büyüme için zayýf sinyaller var. Net ihracat bu dönemde büyümeye katký vermiyor. Büyümenin iç talebe dayalý olarak olacaðýný görüyoruz. Zaman zaman aksama olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.ýþsizlik hala Türkiye için önemli bir sorun ama Türk özel sektörü 2014'te 2013'e göre 1 milyon 100 bin ilave istihdam saðladý. Bu müthiþ bir rakam. Ekonominin lokomotifi inþaat sektöründe de 2014'te yapý ruhsatý sayýsýnda, konut satýþýnda ve yabancýlara konut satýþýnda artýþ var. Sanayi sektörü de 2014'te yüzde 3,6 büyüdü." Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu vurguladý. "Ne kadar yüksek cari açýk, o kadar fazla büyüme" varsayýmýnýn yanlýþ olduðunu dile getiren Hisarcýklýoðlu, eskiden büyümenin motoru görülen cari açýðýn, artýk ilaç olamadýðýný söyledi. Sayfa 3 PP 01 Yýl:6 Sayý:71-Mart 2015 ISSN: Ücretsizdir DEN. DAÐ. TOP. MÜD adet basýlmýþtýr. Üç Oda ortak binada hizmet verecek Denizli Büyükþehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odasý, Denizli Sanayi Odasý ve Denizli Ticaret Borsasý tarafýndan "Ortak Hizmet Binasý Protokolü" imzalandý. Denizli Ticaret Odasý binasýnda yapýlan protokol törenine, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili ve çok sayýda davetli katýldý. Sayfa 5 VIII. Ticaret ve Sanayi Þurasý gerçekleþtirildi Toplantýda, 81 ilin oda-borsa baþkanlarý illerindeki en önemli sorun ve çözüm önerilerini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðinde Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla TOBB Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirildi. Toplantýda, 81 ilin oda-borsa baþkanlarý illerindeki en önemli sorun ve çözüm önerilerini birinci aðýzdan hükümete aktarma fýrsatý buldu. Sayfa 7 Özer Yeni Destek Paketi ekonomimizi canlandýracaktýr Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Ýstihdam, Sanayi Yatýrýmý ve Üretim Destek Paketi ile ilgili olumlu sonuçlar almayý umut ettiklerini söyledi. Sayfa 6

2 ÇANAKKALE ZAFERÝMÝZÝN 100. yýldönümünü kutluyoruz Denizli Ticaret Odasý heyeti, Emniyet Müdürü Namal'ý ziyaret etti Denizli Ticaret Odasý yönetim kurulu üyeleri ve meclis baþkanlýk divaný üyelerinden oluþan bir heyet, Denizli Ýl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal'ý ziyaret etti. Ziyarette, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz, Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Feridun Fikri Akyol ile Nazmi Çolak, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Salih Sarýkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Önal, Ahmet Özkan Haybat, Bilal Gören ile Hüseyin Moralýoðlu hazýr bulundu. Müdür Namal'a "hayýrlý olsun" dileklerini ileterek, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýl dönümünü kutlayan Baþkan Necdet Özer, "Ülkemizin huzuru için bu köklü teþkilatta görev alan tüm emniyet mensuplarýmýza yaptýklarý çalýþmalar do- destan yazan tarihimizi öðreterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne denli güçlü bir devlet olduðu gerçeðini benimseteceðiz. Bu duygularla, bu büyük zaferin gururunu bizlere armaðan eden, Ebedi Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarý baþta olmak üzere; aziz Türk ulusu ve vatanlarý uðruna hayatlarýný feda eden bütün þehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz. Elektronik ürün senedi yönetmeliðinde deðiþiklik layýsýyla teþekkür ediyor ve çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diliyorum." dedi. Baþkan Özer, Denizli Ticaret Odasý faaliyetleriyle ilgili de bilgiler vererek, "Ticaret Odamýz, Denizli'nin en büyük sivil toplum kuruluþu konumundadýr. Meclisimiz ve yönetimimiz ile Denizli'ye hizmet için çaba gösteriyoruz. Denizli'ye deðer katacak projelerde, Emniyet Müdürlüðü ile ortak hareket etmeye hazýrýz." diye konuþtu. Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Denizli Ticaret Odasý heyetine ziyaretleri dolayýsýyla teþekkür ederek, Emniyet Müdürlüðü çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Denizli huzurlu bir kent olduðuna vurgu yapan Namal, "Biz de bu huzura huzur katmak için buradayýz. Sivil toplum kuruluþlarý ile de iç içe olmaktan memnunuz. Emniyet Müdürlüðü olarak bizlere düþen her türlü konuda yardýmcý olmaya hazýrýz." þeklinde konuþtu. Baþkan Necdet Özer, DEMÝAD'ý aðýrladý Denizli Müteahhit Ýþ Adamlarý Derneði (DEMÝAD), Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i makamýnda ziyaret etti. DEMÝAD Baþkaný Melik Taþdan ve yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette karþýlýklý görüþ alýþveriþi yapýldý. Denizli Ticaret Odasý'nýn baþarýlý çalýþmalara imza atmasýnýn yansýra Baþkan Özer'in TOBB bünyesinde önemli bir görev üstlendiðini dile getiren Baþkan Taþdan, Özer'e baþarýlarýnýn devam etmesi dileðinde bulundu. Dernekleri hakkýnda bilgiler aktarantaþdan, "Bizim dernek olarak öncelikli Bugün Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içerisinde, ölümü hiçe sayarak, canýný ve kanýný vataný uðruna feda ettiði Çanakkale Zaferimizin 100. yýldönümüdür. Biz bu büyük zaferi, Vatanýn her bir karýþ topraðýný evladýnýn canýndan üstün tutan "Haydi evladým git, Vatan için ya þehit ol, ya gazi" diyen milletimiz sayesinde kazandýk. Bu þanlý tarihimizden de görüldüðü gibi Türk milleti olarak bizlerin en büyük zenginliði ve gücümüz Vatan sevgimiz ve bütünlüðümüzdür. Bizler Vatanýmýzýn kolay kazanýlmadýðýný gelecek nesillere de anlatarak, vatanýmýzýn ve milletimizin bölünmez bütünlüðü uðruna savaþan kahramanlarýmýzý yakýndan bilmelerini saðlayacaðýz. Yeni yetiþen gençlerimize, bu varoluþ mücadelesi ve içerisinde savaþan kahramanlarýmýzý, gazilerimizi, þehitlerimizi amacýmýz, meslektaþlarýmýz arasýnda birlikteliði ve beraberliði saðlamaktýr. Denizli Ticaret Odasý da bizim için önemli bir sivil toplum kuruluþu. Yaptýðýnýz baþarýlý çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz, sizlere de bu nedenle çok teþekkür ediyoruz." dedi. Baþkan Necdet Özer, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek, Denizli Ticaret Odasý olarak birçok sivil toplum kuruluþlarý ile önemli faaliyetlere imza attýklarýný, DEMÝAD ile de ortak projeler gerçekleþtirebileceklerini söyledi. Derneklerle iþbirliði yapmanýn önemli olduðunu kaydeden Özer, "Denizli'ye katký saðlayacak projelerde her zaman sivil toplum kuruluþlarýyla iþbirliðine hazýrýz. Bu kapsamda derneklerimizle birlikte hareket etmekten memnuniyet duyuyoruz.demýad ile de ilimiz için önemli çalýþmalar gerçekleþtirebiliriz." diye konuþtu. Elektronik kayýt kuruluþu tarafýndan elektronik ürün senetlerinin her alým satým iþlemi için bir elektronik ürün senedi alým satým belgesi oluþturulacak, bu belge alýcý ve satýcý taraflara elektronik ortamda gönderilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnýn Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, 4 Nisan 2015 Tarihli ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, elektronik kayýt kuruluþu tarafýndan elektronik ürün senetlerinin her alým satým iþlemi için bir elektronik ürün senedi alým satým belgesi oluþturulacak, bu belge alýcý ve satýcý taraflara elektronik ortamda gönderilecek. Elektronik ürün senedi alým satým belgesinde, alýcý ve satýcýnýn adý soyadý/ticaret unvaný, TC kimlik numarasý/vergi kimlik numarasý ve adresi, iþlem tarihi, alým satýma konu olan elektronik ürün senedinin temsil ettiði ürünün türü, tipi, hasat yýlý, lisanslý depo iþletmesinin unvaný ve ürünün depolandýðý yer, alým satýma konu ürün miktarý ve alým satým bedeliyle ilgili bilgiler bulunacak.

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Ýlimizin Üç Odasý Ortak Binada Hizmet Verecek Denizli Büyükþehir Belediyemizin Denizli-Ýzmir Karayolu üzerindeki Toptancý Sebze-Meyve Hali önünde tahsis ettiði yer üzerine Denizli Ticaret Odasý, Denizli Sanayi Odasý ve Denizli Ticaret Borsasý hizmet verecek. Ortak hizmet binasý için Odamýzda Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Nihat Zeybekci, Denizli Valimiz Sayýn Þükrü Kocatepe, Denizli Milletvekillerimiz Sayýn Mehmet Yüksel, Sayýn Bilal Uçar ve Sayýn Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Zolan, Denizli Sanayi Odasý Baþkanýmýz Sayýn Müjdat Keçeci ve Denizli Ticaret Borsasý Baþkanýmýz Sayýn Ýbrahim Tefenlili'nin katýlýmlarýyla bir protokol töreni gerçekleþtirdik. Birlik ve beraberliðin üst seviyede olduðu ilimizde Sayýn Bakanýmýz Nihat Zeybekci'nin belediye baþkanlýðý yaptýðý döneminde üç odanýn ortak hizmet binasý fikrini ortaya koymuþtu. Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Zolan da kurumlarda devamlýlýk esasýyla konuyu bugünlere getirmiþti. Denizli'ye öyle bir miras býrakmayý düþünüyoruz ki, Ticaret Odamýzýn, Sanayi Odamýzýn, Ticaret Borsamýzýn; adý Denizli olan her þeyi o binada toplayarak entegre çalýþmanýn temelini bugünden atýyoruz. Ben baþta Ekonomi Bakanýmýz olmak üzere Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Osman Zolan'a maddi ve manevi destekleri dolayýsýyla teþekkür ediyorum. Deðerli üyelerimiz 8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda sorunlar ve çözüm önerilerimiz masaya yatýrdýk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) 8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'ný düzenledi. TOBB Ýkiz Kuleler'deki þura, TOBB Baþkanýmýz Sayýn M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðinde Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Yardýmcýmýz Ali Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanýmýz Sayýn Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Sayýn Faruk Çelik, Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Nihat Zeybekci, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanýmýz Sayýn Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakanýmýz Sayýn Cevdet Yýlmaz, Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Sayýn Feridun Bilgin ve Maliye Bakanýmýz Sayýn Mehmet Þimþek'in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 365 Oda ve Borsa baþkanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþen þurada, Denizli olarak hazýr bulunduk. Ben toplantýya icabet eden ve ilimizi temsilen katýlan oda ve borsa baþkanlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Þura toplantýsýnda, özel sektörün mikro ve makro sorunlarý belirlendi ve ardýndan da çözüm önerileri hazýrlandý. Toplam 1850 sorun, baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere ilgili bakanlýklara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ele alýnan bu hususlar, kamu-özel sektör iþbirliðine yeni bir ivme kazandýrarak, ekonominin büyümesine destek verecektir, diye düþünüyorum. Deðerli üyelerimiz Þura için 8 Denizlili oda baþkaný olarak toplantý öncesinde yaptýðýmýz deðerlendirmede, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný ve Denizli Sanayici, Tüccar ve Ýþadamlarý Platformu Dönem Sözcüsü Sayýn Müjdat Keçeci'yi temsilci olarak belirledik. Sayýn Keçeci, ilimiz için belirlenen sorunlarýn þunlar olduðunu söyledi: Türkiye'de en çok ihracat yapan 8. il olan Denizli'de biz senelerdir karayoluna mahkumuz. Artýk Denizlili ihracatçýlar olarak, doðrudan demiryolu ile limana ulaþmak istiyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Denizli'nin kendisini uluslararasý alanda kanýtlamýþ bir sektörü olan mermerciliðin daha da geliþmesi için Islah Mermer Organize Sanayi Bölgesi'ne ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu konudaki mevzuatlar yeniden düzenlenerek veya doðru yorumlanarak mermer sektörümüze, düzenli ve verimli bir üretim alaný talep ediyoruz. Saðlýk turizmi, kür kentleri ve kür merkezleri ile ilgili yasal mevzuat ortaya koyulmasý, Karahayýt-Denizli ve Türkiye'deki termal saðlýk merkezleri için hayati önem taþýmaktadýr. Yasal mevzuatla ilgili daha önce Denizli Valiliði öncülüðünde yapýlmýþ olan ve Saðlýk Bakanlýðý'na gönderilmiþ olan çalýþmanýn bir an önce deðerlendirilmesini beklemekteyiz. Ayrýca modern ve saðlýklý bir yaþamýn da bir merkezi olmalarý nedeniyle söz konusu bölgelerde iyi bir imar deðiþikliðine ihtiyaç duyulmaktadýr. Deðerli üyelerimiz 21. Marble Uluslararasý Doðaltaþ ve Teknolojileri Fuarý'nda stant açan Denizlili firmalarýmýzý yalnýz býrakmadýk. Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Ticaret A.Þ (ÝZFAÞ) tarafýndan organize edilen ve yeni inþa edilen Fuar Ýzmir'de açýlan mermer fuarýnda, firmalarýmýz göðsümüzü kabartmýþtýr. Denizlili mermer ve makine sanayinde üretim yapan firmalarýmýz, yaptýklarý üretimlerle dünyada söz sahibi olduklarýný göstermiþlerdir. Özellikle makine sektöründe Ýtalyanlarýn ön planda olduðunu biliyoruz fakat Denizlili firmalarýmýzýn ürettiði makinelerin, Ýtalyanlardan geri kalmadýðýný hatta daha da geliþmiþ olduklarýný gözlemledik. Denizli'nin tekstil ve konfeksiyonda olduðu gibi katma deðerli mermer-traverten ürünlerini bu fuarda sergilediðini gördük. Traverten üretiminin yanýsýra bu ürünlerle birlikte CNC'den kesme makinelerine kadar geniþ yelpazede makine sanayi geliþmiþ durumdadýr. Bu üretimlerin her biri ekonomimiz için katma deðerdir. Umarým, bu fuarda alýnan sipariþlerle firmalarýmýz, emeklerinin sonuçlarýný alýrlar. Fuarýn, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum. Deðerli üyelerimiz "Ýstihdam, Sanayi Yatýrýmý ve Üretimi Destek Paketi", bizleri heyecanlandýrmýþtýr ve 2016 yýlýnda yapýlacak yeni yatýrýmlar için getirilen teþviklerin, yavaþlayan sanayi yatýrýmlarýný tekrar canlandýrmasýný diliyoruz. Bölgelere göre yapýlan yatýrým teþviklerindeki destek oranlarýnýn artýrýlmasý, sanayileþme sürecimize yeni bir ivme kazandýracaktýr. Getirilen önlemler hayata geçirildiði takdirde ilimizin ve ülkemizin sanayisi, bir üst seviyeye çýkacak ve yatýrýmlar hareketlenecektir. Ýþ dünyasý olarak paket için baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere, katký veren tüm bakanlarýmýza ve ilgili bürokratlarýmýza çok teþekkür ediyoruz. Sevgi ve saygýlarýmla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu söyledi. Baþkan Özer: "Yüzde 6'lýk vergi, yatýrýma dönüþecektir" Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Yatýrým ve ara mallarý vadeli ithalatýnda Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin yatýrýmlara dönüþeceðini söyledi. Baþkan Özer, yaptýðý açýklamada, sanayi üretiminde kullanýlan ara mallarý ile yeni yatýrýmlar için gerekli sermaye mallarýnýn vadeli ithalatýnda yüzde 6'lýk KKDF'nin sýfýra indirilmesine iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný hatýrlatarak, bu kararýn çýkmasý için yoðun çaba sarf eden Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci'ye teþekkür etti. Özer, sanayiciyi önemli bir mali yükten kurtaran bu düzenleme sayesinde üretim için gerekli girdilerin ithalatýnýn ucuzlayacaðýný, böylece girdi maliyetlerinde yaþanacak düþüþle üretim yapmanýn daha kolay hale geleceðini belirtti. Üretim maliyetlerindeki düþüþ sayesinde sanayide çarklarýn hýzlanacaðýný vurgulayan Özer, sanayicinin üretim þevkinin artacaðýný ifade etti. Üretim ve yatýrým için gerekli mallarýn ithalatýnda alýnan yüzde 6'lýk KKDF'nin, ciddi bir mali yük oluþturduðunu dile getiren Özer, "Sanayiciye ayak baðý olan bu uygulama, üretim maliyetlerini artýrýcý, rekabet gücünü kýrýcý etki yapýyordu. Sanayicilerimiz KKDF ödememek için peþin ithalat yoluna gidiyor, bunun için de bankalardan kredi kullanmak, yani ayrýca bir de kredi maliyetlerine katlanmak zorunda kalýyordu. KKDF uygulamasýnýn kaldýrýlmýþ olmasý son derece isabetli bir karardýr. KKDF'nin sýfýrlanmasýnýn ekonomiye olumlu etkileri kýsa süre içinde görülecektir. Bu yükün ortadan kalkmasý, zincirleme bir etkiyle ara mallarý ve yatýrým mallarý ithalatýnda girdi maliyetlerini, dolayýsýyla sanayide üretim maliyetlerini düþürecek, sanayide çarklarýn daha hýzlý dönmesini saðlayacaktýr. Sanayicimizin yüzde 6'lýk vergisi yatýrýma ve ekonomik kazanca dönüþecektir." Hisarcýklýoðlu Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye'de 2015'in ilk üç ayýnda gerek dövizdeki dalgalanma, gerek ihracat pazarlarýndaki sýkýntýlar ve gerek çevre coðrafyadaki karýþýklýklarýn bir an için moral bozduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Ama enseyi karartmaya gerek yok."ifadesini kullandý. "2015 genel olarak düþe kalka yol alacaðýmýz bir yýl olacak" diyen Hisarcýklýoðlu, þöyle devam etti: "Ama biz iyimser yaklaþýyoruz. Türkiye ekonomisi 2014'te büyümede yüzde 3'ü yakalar inþallah için, ilk çeyrekteki öncü rakamlarda büyüme için zayýf sinyaller var. Net ihracat bu dönemde büyümeye katký vermiyor. Büyümenin iç talebe dayalý olarak olacaðýný görüyoruz. Zaman zaman aksama olsa da Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.ýþsizlik hala Türkiye için önemli bir sorun ama Türk özel sektörü 2014'te 2013'e göre 1 milyon 100 bin ilave istihdam saðladý. Bu müthiþ bir rakam. Ekonominin lokomotifi inþaat sektöründe de 2014'te yapý ruhsatý sayýsýnda, konut satýþýnda ve yabancýlara konut satýþýnda artýþ var. Sanayi sektörü de 2014'te yüzde 3,6 büyüdü." Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve giriþimciliðe odaklanan yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý olduðunu vurguladý. "Ne kadar yüksek cari açýk, o kadar fazla büyüme" varsayýmýnýn yanlýþ olduðunu dile getiren Hisarcýklýoðlu, eskiden büyümenin motoru görülen cari açýðýn, artýk ilaç olamadýðýný söyledi. OECD ülkeleri ortalamasýnda yüksek teknoloji ihracatý yüzde 18 iken Türkiye'de bu oranýn yüzde 4 olduðuna dikkati çeken Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: "Yeni hikayede en önemli bileþen yüksek teknoloji olmalý. Gereksiz günlük tartýþmalarý býrakýp hepimizin esas konuya odaklan- Rifat HÝSARCIKLIOÐLU masý lazým. Gelirimizi artýrmak, iþin hamallýðýndan kurtulmak istiyorsak en azýndan bu ortalamayý yakalamalýyýz. Biz bunu rakiplerimiz kadar yapamýyoruz. Geliþmekte olan ülkeler bizden daha önde." Hisarcýklýoðlu, þirketler açýsýndan yeni bir çýta koymak gerektiðini ifade ederek, en hýzlý büyüyen 100 þirket içinde yazýlým ve biliþim teknolojileri þirketlerinin sayýsýnýn ABD'de 60 iken Türkiye'de 21 olduðuna dikkati çekti. Kamu ihalelerinin Türkiye'nin büyüme politikasýndaki yeni trend olduðunu dile getiren Hisarcýklýoðlu, "Meclis'ten geçen yasayla artýk kamu ihalelerinde yüzde 51'i yerli olan bir mal ithale göre yüzde 15 daha pahalý olsa da kurum onu almak mecburiyetinde, tercihinde deðil. Bu devrim niteliðinde bir adým. Kamu alýmý sanayinin dönüþümünde en önemli itici güç." dedi. Türkiye'nin orta gelir tuzaðýnýn içine düþtüðünü belirten Hisarcýklýoðlu, "Artýk yeni reform yapma zamaný geldi. Bu coðrafyada farklýlaþmak zorundayýz. Zor bir coðrafyada iþ yapýyoruz. Ýnþallah Yemen'deki son geliþmeler mezhep savaþlarýna neden olmaz. Mezhep savaþlarý bütün Ýslam coðrafyasýný tetikleyecek bir unsur. Bu nedenle risk görüyorum. 'Yemen bizden uzak, bize göre ne var' diye bakmamak lazým. Allah korusun, bir mezhep savaþýnýn ön sinyali olabilir. Bu hepimizi etkiler." diye konuþtu. RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin eðitim reformuna, hukuk reformuna ve idari reforma ihtiyacý olduðunu sözlerine ekledi.

4 Denizli Ticaret Odasý üyeleri, Almanya ITB Fuarý'ndaydý Dünyadaki en önemli turizm fuarlarýndan biri olan ve turizm borsasý niteliðindeki ITB Fuarý, bu yýl 4-8 Mart 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi yýlýndan bu yana düzenlenen ITB Fuarý, 186 ülkeden gelen 175 bin kiþi tarafýndan ziyaret edildi. Ülkelerin büyük alanlarla yer aldýðý stantlarda, turizm odaklý yöresel yiyecek- içecekler sergilenirken, müzik dans gibi sanat etkinlikleri ile ziyaretçilere tanýtýmlar gerçekleþtirildi. Türkiye'nin de 3. holdeki standý ile ön plana çýktýðý fuarda Denizli'den Colossae Otel ve Pam Otel birer tanýtým standý açtý. Ayrýca bu yýl Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA) desteðiyle Türkiye'ye ayrýlan alan dýþýnda Denizli, Aydýn ve Muðla illerinin tanýtýmýnýn yapýldýðý yaklaþýk 20 metrekarelik bir stant açýlarak Denizli tanýtýldý. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýmran Eraslan, Meclis üyeleri Bayram Ali Çoban, Mesut Yýlmaz, Ömer Çelik ile Ramazan Doðan'ýn da aralarýnda bulunduðu 16 kiþilik Denizli Ticaret Odasý heyeti, fuarda inceleme fýrsatý yakaladý. Heyet, 15 bin metrekaresi kapalý alan olmak üzere toplam 40 bin metrekarelik alana sahip olan Badaibling Therme Termal Kür Merkezi'nde incelemeler gerçekleþtirdi. Denizli Tica ret O Almanya'nýn dasý, 16 kiþilik bir he yetl Berlin kenti nde düzenle e, Berlin Ulus lararasý Turi n zm Fuarý'nd en World Trave a (ÝTB l Trends) in celem du. Heyet, a yrýca, Bada elerde buluntermal Kür Merkezi'nd ibling Therme e sektörel in toplantý ve celeme, iþ gezisi ya ptý. Heyetin fuar ve toplantý izlenimleri Fuarda Pamukkale, termal kür merkezlerle ve Denizli ile ilgilenen acenteler ile tanýþma imkaný bularak yeni müþteri baðlantýlarý yapma fýrsatý bulan Heyet, Almanya organizasyonuyla ilgili þu deðerlendirmelerde bulundu: "Fuarýn en büyük artýlarýndan biri, iþletmelerin, en detaylý tanýtýmlarýný ilk aðýzdan ilgili kitlelere anlatabiliyor olmasýydý. Çünkü acentelerin satmaya çalýþtýðý tesisin sahibinin orada bulunarak ayný ortamda iþ görüþmesi yapmasý, rakiplerinin bir adým daha önüne geçmesi anlamýna geliyordu. Badaibling Therme Termal Kür Merkezi'nde incelemelerimiz, Denizli adýna çok önemliydi. Önleyici tedavi ve termal tedavi kapsamýnda bir çok Avrupa ülkesinde olduðu gibi Almanya'da da termal kür hizmetlerinin devlet tarafýndan desteklendiðini, bölgede sosyal güvence saðlayan (Türkiye'deki emekli sandýðý, SGK gibi) kurumlarca desteklenen kliniklerin açýlmýþ olduðunu öðrendik." Özer, "Yurt içi ve yurt dýþý fuar desteðimiz devam edecek" Üyelerinin iþ gezisinden memnun döndüklerini belirten Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, "ITB Fuarý'nda katýlan üyelerimiz turizm alanýnda faaliyet göste- TOBB Ege Bölgesi Genç Giriþimciler Kurulu Toplantýsý,Denizli Ticaret Odasý'nda yapýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genç Giriþimciler Üst KurulÜyesi ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði Baþkaný Sezai Hazýr liderliðinde, TOBB Ege Bölgesi Genç Giriþimciler Kurulu Bölge Toplantýsý Denizli Ticaret Odasý'nda yapýldý. TOBB Denizli Genç Giriþimciler Kurulu'nun ev sahipliðinde yapýlan toplantýya, Ýzmir, Aydýn, Muðla, Uþak, Afyon ve Kütahya Genç Giriþimciler Kurulu baþkanlarý ve icra komitesi üyeleri katýldý. Devletinartýk "ben merkeziyetçi" yapýsýný býrakýp küçülerek, ticaret ve sanayiyi özel sektöre býrakmasý ve giderek denetleyici faaliyetlerde bulunmasý gerektiðini belirten TOBB Genç Gi- riþimciler Üst Kurul Üyesi Sezai Hazýr,"Þehirlerde üniversitelerin ticaret ve sanayi odalarý ile barýþýk olmasý gerekmektedir.özellikle firmalar, kendi þehirlerindeki üniversitelerin bilimsel ve akademik olarak geliþmesine imkân saðlamalýdýr.baþka þehirlerdeki üniversitelerden hizmet almak yerine kendi üniversitelerindeki laboratuvarlarý kullanarak gerekli teknik desteði ve iþ gücünü sað- lamalýlar." dedi. Denizli'dekiüniversite, sanayi ve ticaret iþ birliðini ve uyumunu anlatan Denizli GGK Baþkaný Civan Sözkesen, Ýcra Komitesi Üyeleri Ahmet Gözüaçýk, Alptuð Önal ve Soner Kaya, Ege Ýl Baþkanlarý ve Sezai Hazýr'dan tam not aldý. Denizli'de gerçekleþen toplantý ile Ege Bölgesi'ndeki giriþimcilik ruhunu arttýrmaya yönelik iller olarak ortak projeler yapma kararlarý alýndý. ren firmalarla birebir görüþme ve iþ baðlantýlarý yapma fýrsatý yakalamýþ oldu. Ayrýca termal tedavi ve kür merkezlerindeki incelemelerde, Avrupalý müþterilerin beklentileri tespit edilmiþ oldu." dedi. KOSGEB'in yurt dýþý gezisine öncülük etmesinin iþ adamlarý için büyük kolaylýk saðladýðýný, üyelerinden gelen talepler doðrultusunda bu tür organizasyonlara devam edeceklerini dile getiren Baþkan Özer, "Denizli Ticaret Odasý olarak yurt dýþý ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Bizlere yurtdýþý fuar ve iþ gezisi desteðini esirgemeyen KOSGEB'e çok teþekkür ediyoruz." þeklinde konuþtu. 74 ülke Handarbeit&Hobby Fuarý'nda buluþtu Handarbeit&Hobby Fuarý,27-29 Mart 2015 tarihleri arasýnda Almanya'nýn Köln kentinde düzenlendi. Denizli Ticaret Odasý Meclis Üyesi Mehmet Kalkan,74 ülkeden 379 firmanýn stand açtýðý fuarda araþtýrma, inceleme ve sektörün yeniliklerini inceleme fýrsatý yakaladý. Kalkan, fuar sonrasýnda yaptýðý deðerlendirmede Denizli Ticaret Odasý'na fuar inceleme fýrsatý tanýmasý dolayýsýyla teþekkür ederek, "Bu fuar el örgü yünü aksesuarlar anlamýnda Avrupa'da en etkili fuardýr. Dünyada ise bu sektörle ilgili sayýlý fuarlardan biridir.bu sektörle ilgili dünyanýn birçok ülkesinden imalatçý ve büyük toptancý tedarikçi firmalar stand açtý vefuarý 14 bin 873 kiþi ziyaret etti. Özellikle Ýtalya, Rusya, ABD, Almanya, Ýngiltere, Avusturya, Danimarka, Fransa, Ýspanya firmalarý vetürkiye'yi temsilen 10'u aþkýn firma fuarda yer aldý. (Kartopu, Fistas, Alize, Ormo, Canan vs...) Ayný zamanda bu iplikleri örebilen örgü makinalarda sergilendi. Çeþitli yün oranlarýna kalýnlýklarýna sahip birçok el örgü iplikleri ve bunlardan örülmüþ, çoraplar, kazaklar, atký ve bereler vs. standlarda yer aldý." dedi. Yünleri örerken kullanýlan aksesuarlarýn (týð, þiþ, iðne, örgü aparatlarý vs) Japon, Çin ve Tayvan firmalarýnýn stantlarýnda olduðunu dile getiren Kalkan, þöyle konuþtu: "Yine örgü model kitaplarý, örgü üzerine süsleme þeklinde yapýlan armalar, keçeler her türlü süs aparatlarý vardý. Düðme çeþitleri fisto, güpür, dantel çeþitleri yine bu aksesuar firmalarýnýn stantlarýnda yer aldý.özellikle dünya çapýnda marka olmuþ el örgü iplikleri satan firmalar son moda ipliklerini sergilediler ve önümüzdeki yýlýn moda iplerini ve renklerini tanýttýlar. Ziyaretçi olarak katýlým çok fazlaydý. Dünyanýn her yerinden genci ile yaþlýsýyla çok sayýda bu sektörün firma yetkilileri fuarý ziyaret ettiler. El örgü yünleri ve örgüye bu raðbet sektörümüzün geleceði adýna bana büyük umut verdi."

5 Üç Oda ortak binada hizmet verecek Denizli Büyükþehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odasý, Denizli Sanayi Odasý ve Denizli Ticaret Borsasý tarafýndan "Ortak Hizmet Binasý Protokolü" imzalandý. Denizli Ticaret Odasý binasýnda yapýlan protokol törenine, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Milletvekilleri Mehmet Yüksel, Bilal Uçar ve Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili ve çok sayýda davetli katýldý. Denizli Büyükþehir Belediyesi'nin Denizli-Ýzmir Karayolu üzerindeki Toptancý Sebze-Meyve Hali önünde tahsis ettiði yer üzerine yapýlacak ortak hizmet binasýnýn protokol töreni için bir araya geldiklerini belirten Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Özer, "Denizli'de birlik ve beraberlik bizler için oldukça önemlidir. Ekonomi Bakanýmýz Nihat Zeybekci 2001 yýlýnda Denizli'nin önde gelen akil insanlarýný topladýðýnda, Denizli'nin birlikteliði, Denizli lobisi ve adý Denizli olan her þeyde beraber hareket etmemiz düþüncesiyle bizleri bir araya toplamýþtý. Ve o gün Denizli Platformu doðdu. Bakanýmýzýn fikir mimarý olduðu platform giriþimi tüm Türkiye'ye örnek olmuþtur. Bu bizleri oldukça memnun etmiþtir. Sayýn Bakanýmýzýn belediye baþkanlýðý yaptýðý dönemde bizler üç oda olarak üyelerimize hizmet noktasýnda ortak bir þeyler yapmamýz gerektiðini kendisiyle paylaþtýðýmýzda bu ortak hizmet binasýnýn fikrini bizlere sunmuþtu. Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Osman Zolan da kurumlarda devamlýlýk esasýyla konuyu bugünlere getirdi. Denizli'ye öyle bir miras býrakmayý düþünüyoruz ki, Ticaret Odamýzýn, Sanayi Odamýzýn, Ticaret Borsamýzýn; adý Denizli olan her þeyi o binada toplayarak entegre çalýþmanýn temelini bugünden atýyoruz. Ben baþta Ekonomi Bakanýmýz olmak üzere Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Osman Zolan'a maddi ve manevi destekleri dolayýsýyla teþekkür ediyorum." diye konuþtu. Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Keçeci, bu birlikteliðin Denizli için, Denizli'nin birlikteliði, Denizli'nin temel yapýsý için inanýlmaz bir artý gösterge olduðunu belirterek, "Üç oda ve inanýyorum ki yanýnda Kalkýnma Ajansý, KOSGEB ve Ýþkur'un da olduðu bir birliktelik saðlayacaðýz. Denizli'nin giriþinde ihtiþamlý bir binayla onu temin edeceðiz. Bu birlikteliði, bu eserleri biz tabi ki geleceðimiz için yapýyoruz. Onun için fikri olan, her taþýn altýnda eseri olan, her insana bizim teþekkür borcumuz var." dedi. Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Tefenlili de kentin geçmiþinden beri beraber olduðu bir noktaya geldiklerini belirterek, "Biz her zaman þunu gördük. Denizli hakikaten birlik ve beraberlikte Sayýn Bakanýmýzýn attýðý temellerle devam ediyor. Bu önemliydi. Sayýn Bakanýmýzýn önderliðinde 3 odanýn bir araya gelmesi Türki- ye'de inanýn bir ilk. Biz bunu baþaracaðýz. Diðer illerimize baþka konularda olduðu gibi bunda da örnek olacaðýz." þeklinde konuþtu. Güzel bir iþin altýna imza atmak için bir arada olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Baþkan Zolan, "Denizli'nin tabi ki her konuda güzellikleri vardýr. Örnek olduðu konular vardýr. Denizli'den bahsedildiðinde hep güzellikten bahsedilir. Dýþarýdan Denizli fotoðrafýna baktýðýnýzda görülen ve her gittiðimiz toplantýda bize her defa söylenen Denizli'nin beraberliði ve birlikte hareket ediyor olmasýdýr. Siyasi görüþü, makamý, mevkisi, kurumu ne olursa olsun hep beraber Denizli menfaatinde, Denizli'nin güzelliðinde buluþabilmeyi baþarmýþ olan kentiz. Ýþte bunun sözde kalmamasý ve ete kemiðe bürünmesi amacýyla böyle bir baþlangýç yapýyoruz." diye konuþtu. 10 milyon liranýn üzerinde maddi deðeri olan Denizli Büyükþehir Belediyesi'ne ait 7096 metrekare arsanýn bina yapýmý için bedelsiz olarak odalara tahsis edildiðini ifade eden Baþkan Zolan, þöyle konuþtu: "Bu birliktelik bu deðerin kat kat üzerindedir. Bedeline, miktarýna, konumuna bakmaksýzýn Sayýn Bakanýmýzýn baþlatmýþ olduðu, hayal etmiþ olduðu o projeyi biz emanet olarak aldýk ve bugün imza atýlabilecek hale getirmenin de mutluluðunu yaþýyoruz. Bir emanete sahip çýkmak, projeyi sürdürüp nihayete erdirmek adýna üzerimizdeki sorumluluðu da ifa etmenin mutluluðunu yaþýyorum. Ýnþallah Denizli'miz için hayýrlý olacaktýr. Ýnþallah birlik ve beraberlik içinde Denizli'nin yarýný daha güzel olacak." Bakan Zeybekci de, insanýn önce hayal kurduðu- nu, bu hayallerin sonra kara kalem çizimlere, sonra ise projelere dönüþtüðünü kaydederek, "Sonra bunlar gerçekleþtiðinde insan herhalde hayatýndaki en büyük zevkleri tadýyor." ifadesini kullandý. Birlik ve beraberliðin son derece önemli olduðuna dikkati çeken Bakan Zeybekci, ayrýlýkta bereketin olmadýðýný, birlik ve beraberlikte bereketin bulunduðunu söyledi. Bakan Zeybekci, þöyle konuþtu: "Bütün odalarýmýz ve diðer uzman kuruluþlarýmýz, gerek KOSGEB, gerek Kalkýnma Ajansý, gerekse Ýþkur gibi diðer bütün birimlerin içinde olan bir yapýnýn, Denizli ticareti, sanayisi ve ekonomisi için orada olmasý bence son derece iyi olur diye düþünüyorum. Artýk bu þehre öyle sevdalanmýþýz ki, bu þehrin herhangi bir yerinde böyle bir proje gerçekleþmeden önce inanýn onun hayalini kurduðumuz anda, biz o resmi orada görüyoruz. Ben o resmi orada görüyorum. Þu anda orada gerçekleþtirilen proje, Denizli'nin giriþinde en güzel, en görünebilen yerde olacak. Kente girerken artýk bir referans noktasý olacak, tarif noktasý haline gelecek." Birlik ve beraberliðin güç demek olduðunun altýný çizen Bakan Zeybekci, "Size yaklaþan herkes sizi bir ve beraber gördüðü zaman sizin etkinliðiniz artýyor. Denizli'de de böyle bir þey olduðu zaman bundan Denizli kazançlý çýkar. Ýnþallah oda baþkanlarýmýz Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzýn riyasetinde bu birlik ve beraberliði geniþleterek devam ettirir." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ekonomi Bakaný Zeybekci, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Zolan, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný Özer, Denizli Sanayi Odasý Baþkaný Keçeci ve Denizli Ticaret Borsasý Baþkaný Tefenlili tarafýndan "Hizmet Binasý Ýþbirliði Protokolü" imzalandý. Protokole göre Denizli Büyükþehir Belediyesi'nin tahsis ettiði arsaya üç oda hizmet binasý inþa edecek. VEFAT/BAÞSAÐLIÐI VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Öztürk Taþtan'ýn annesi Lütfiye TAÞTAN'ýn vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan Rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Eski Baþkaný, deðerli insan, Ýlter Panayýr'ýn vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı