Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://www.troyka-ltd.com"

Transkript

1 AraþtýrmaResearchGeliþtirmeDevelopmentYenilikçilikInnovation

2 Ýçindekiler Önsöz TROYKA nýn Vizyonu TROYKA nýn Misyonu Hakkýmýzda Hizmet Alanlarýmýz 5 Projeler Avrupa Birliði Çerçeve Programlar Küçük Ölçekli Hibe Programlarý Dünya Bankasý Projeleri Büyük Ölçekli Hibe Programý (IPA: Instrument for Pre-Accession Assistance / Katýlým Öncesi Mali Yardým Enstrümaný) 23 TÜBÝTAK Projeleri 26 AB nin Diðer Ýlgili Programlarý (Leonardo da Vinci Programý, COST ve EUREKA) 29 Ýhale Teklif Dosyasý Hazýrlama Eðitimler Bize Ulaþýn 31 1

3 Önsöz Araþtýrma-Geliþtirme-Yenilikçilik üçlüsünü kuruluþ temeli olarak benimsemiþ olan TROYKA; 1.Avrupa, Amerika ve diðer dünya piyasalarýnda, özellikle Türkiye de uygulama bulabilecek yeni teknolojiler ve ürünler bazýndaki geliþmeleri takip etmeyi, 2.Bilim ve teknolojide, keþif, yeni katkýlar ve geliþmeye açýk alan ve konularý saptamayý, 3.Sanayilerin, KOBÝ'lerin, kamu kurum ve kuruluþlarý ile Sivil Toplum Kuruluþlarý nýn ihtiyaç duyduklarý konularda, alanýnda uzman eðitmen kadrosuyla, eðitim hizmeti sunmayý amaçlar. Dünya ülkeleri arasýnda siyasi ve ekonomik bir güç olarak tezahür etmenin temel dayanaðýnýn bilimsel ve teknolojik güç olduðu bilinmektedir. TROYKA, bu gerçeðin farkýnda olarak, bilimsel ve teknolojik alanlardaki geliþmelerin sürekli bir parçasý olmayý hedefler. Bu hedefe ulaþmanýn yollarýndan birisi de, ulusal ve uluslararasý Araþtýrma-Geliþtirme-Yenilikçilik destek fonlarýndan yararlanabilmektir. TROYKA, uluslararasý ortaklarla uluslararasý projelerde yer alabilme konusunda önemli bir baþarý ve birikime sahiptir. Çalýþmalarýný merkez ofis olarak ODTÜ-TEKNOKENT yerleþkesinde ve Ýstanbul Levent, Ýstanbul Altunizade ve Brüksel þubelerinde yürütmekte olan TROYKA, yukarda özetlenen etkinlikleri her yýl artan bir hacimle gerçekleþtirmektedir. Prof.Dr. Nuri AKKAÞ Genel Koordinatör 2

4 TROYKA nýn Vizyonu Daha iyi bir dünyada yaþamak için toplumsal koþullarýn, iþgücünün beklentilerinin ve þirketlerin kazanýmlarýnýn ilerlemesine katkýda bulunmak. TROYKA nýn Misyonu Toplumda uygulama alaný bulacaðýný ve her bir bireyin beklenti seviyesini yükselteceðini umut ettiðimiz yenilikçi çözümlerin önde gelen ulusal saðlayýcýlarýndan olmak ve, bu hedefe ulaþmak için, dünya çapýnda yeterlilik, yöntem bilgisi ve teknoloji geliþtirmek üzere ortaklarýmýzla iþbirliði içinde çalýþmak. 3

5 Hakkýmýzda TROYKA, 2003 yýlýndan bu yana, araþtýrma, geliþtirme ve yenilikçilik faaliyetleri sayesinde, Türkiye de uygulama bulabilecek Avrupa, Amerika ve diðer dünya piyasalarýndaki geliþen teknoloji ve ürünleri takip etmektedir. Þirketimiz ayný zamanda, bilim ve teknolojide keþif sahasý olan ve böylece geliþime açýk bulunan alan ve konularý saptamaya çalýþmaktadýr. Bu gibi durumlarda TROYKA, topluma yarar saðlayacak sonuçlar getirmesi umulan projeleri, hem kendi hem de diðer kurum ve kuruluþlar adýna baþlatmaktadýr. Araþtýrma, geliþtirme ve yenilikçilik üzerinde önemle duran bir KOBÝ olan TROYKA; kamu kurum ve kuruluþlarýn, KOBÝ lerin ve STK larýn çeþitli alanlardaki eðitim ihtiyaçlarýnýn belirlenmesini saðlamakta ve bu alanlara yönelik verdiði eðitimlerle de kurumlara çaðýmýzýn dinamik, rekabetçi ve geliþen örgütlerinden biri olabilme imkaný sunmaktadýr. TROYKA nýn faaliyet alanlarý aþaðýdaki þekilde özetlenebilir: Ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesine katký saðlayacak bilimsel ve teknolojik araþtýrmalar yapmak, Dünyadaki en iyi örnekleri, bilimsel ve teknolojik geliþmeleri izleyerek, bunlarýn Türkiye de uygulama bulmasýný saðlamak ve böylece hem TROYKA nýn, hem de iþ ortaklarýnýn rekabet gücünü arttýrmada süreklilik saðlamak, Uluslararasý iþbirlikleri oluþturmak ve yönetmek, Ulusal ve uluslararasý projeler hazýrlamak, yürütmek ve yönetim danýþmanlýðý hizmeti vermek, Ulusal ve uluslararasý konferans, çalýþtay ve seminerler düzenlemek, Baðýmsýz çalýþan ve alanýnda uzman eðitmenlerimiz ile kiþi ve kuruluþlarýn eðitim ihtiyaçlarýný belirlemek ve buna yönelik gerekli eðitimleri düzenlemek. 4

6 Hizmet Alanlarýmýz Günümüz dünyasýnda sanayi, teknoloji vb konularda yaþanan geliþmeler, toplumlarý kýyasýya bir rekabete ve her geçen gün yeni geliþmelerin yaþandýðý ekonomik bir yarýþa itmektedir. Bu baþ döndürücü geliþmeler ve rekabet ortamýnda ayakta kalabilmek, ancak yeni teknoloji yaratma, özgün fikir ve özgün ürün geliþtirme ile ileri mühendislik bilgi birikiminin önemi göz önünde bulundurularak Ar-Ge kültürünün oluþturulmasý, geliþtirilmesi ve çalýþmalarýnýn yapýlmasý ile mümkün olabilecektir. Bütün bunlarýn ýþýðýnda TROYKA nýn hedefi; Türkiye nin; dünyada ekonomik ve siyasi bir güce sahip olabilmesi için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alanda baþarý saðlamasý amacýyla, ulusal ve uluslararasý programlarda aktif olarak yer almasýný saðlamak, ve bunun için gerekli danýþmanlýk ile eðitim hizmetlerini vermektir. Projeler alanýnda TROYKA, aþaðýda açýklanan iki farklý rolü üstlenmektedir: Birincisi, kendi takýmý, iþgücü ve danýþmanlarý ile TROYKA, belli baþlý Ar- Ge, hizmet, hibe ve eðitim projelerine katýlmaktadýr. Ýkinci olarak, çeþitli programlarýn içerik ve amaçlarýnýn yaný sýra, baþvuru ve kabul gereklilikleri, proje raporlarýnýn hazýrlanmasý ve projenin yürütülmesi hakkýnda isteklilere eðitim ve danýþmanlýk hizmeti vermeyi TROYKA bir sorumluluk kabul etmektedir. TROYKA, bu programlarýn öncelikli alanlarýndaki projelere araþtýrma, geliþtirme ve 5

7 yenilikçilik etkinlikleri ile katkýda bulunabildiði gibi, danýþmanlýk (anket hazýrlanmasý ve deðerlendirilmesi, vb.), çalýþtay ve konferans düzenleme ve eðitim hizmetleri de saðlayabilmektedir. TROYKA nýn yer aldýðý projelerden bazýlarý þunlardýr: AB Çerçeve Programlar Europeaid Hizmet Ýhaleleri Europeaid Hibeleri (Yerel Geliþim Giriþimleri Hibe Programý, KOBÝ Hibe Programý, Küçük Ölçekli Altyapý Hibe Programý, Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Hibe Programý) Diðer Ýlgili Programlar (Leonardo da Vinci Programý, COST ve EUREKA) Dünya Bankasý Projeleri Ulusal Kaynaklarca Desteklenen Projeler (TÜBÝTAK ve TEYDEB gibi alt birimleri, TTGV, KOSGEB vb.) TROYKA, çok sayýda Avrupa Birliði (AB) projesinin hazýrlanmasý ve yürütülmesinde yer alarak önemli deneyim ve birikim elde etmiþtir. Bu tür çalýþmalarda þirketimiz, Türkiye de ya da diðer ülkelerde olsun, ihtiyaç doðduðu zamanlarda, genellikle araþtýrma ve geliþtirme, eðitim, yayýn ve tanýtým veya uygulamalý gösterim etkinliklerinde yer almaktadýr. Uygun durumlarda, ulusal ve uluslararasý konferans, çalýþtay ve seminerlerin düzenlenmesi de TROYKA nýn önemli faaliyetlerinden biridir. TROYKA, uluslararasý projelerde yer almak ve geri kazanýmlar saðlayabilmek için AB 6. ve 7. Çerçeve Programlar da gerek yer aldýðý desteklenmekte olan projeler sayesinde, gerekse yaptýklarý çok ortaklý proje baþvurularý sayesinde gerekli uluslararasý baðlantýlarý kurmuþ olup bu iliþkilerini baþarý ile sürdürmektedir. TROYKA, Çerçeve Programlar daki çalýþmalarýna 2006 yýlýnda, yani 6. Çerçeve Program ýn son yýlýnda, baþlamýþ olmasýna raðmen, gýda alanýnda Türkiye den yapýlan 308 baþvurudan 20 ye yakýnýný 6

8 gerçekleþtirmiþtir. Desteklenen projelerden gýda alanýndaki 29 projeden 4 tanesinde ve KOBÝ (SME) alanýndaki 33 projeden 2 sinde TROYKA ve TROYKA çalýþanlarý yer almýþtýr. TROYKA bu anlamda, 6. Çerçeve Programý kapsamýnda Türkiye den en çok projeye ortak olan ve kabul edilen projelerde en çok yer alan kuruluþtur. Türkiye den konsorsiyum ortaðý olarak yapýlan 6. ÇP baþvuru sayýsý IST SUSTDEV INCO FOOD NMP SME LIFE MOBILITY CITIZEN INNOV INFRA NEST S&S AEROSPACE SSP COORD R&I Fonlanan 6. ÇP projelerinde yer alan Türk ortak sayýsý IST SUSTDEV INCO FOOD NMP SME LIFE MOBILITY CITIZEN INNOV INFRA NEST S&S AEROSPACE SSP COORD R&I 7

9 TROYKA nýn Çerçeve Programlar kapsamýnda kabul edilen ve þu anda yürüyen ortak olduðu projelerin toplam bütçesi yaklaþýk 25 milyon TL dir. AB - Türkiye Mali Ýþbirliði Programý uyarýnca, bazý projeler Türkiye için katýlým öncesi stratejisine ve öncelikli alanlara uygun olarak AB tarafýndan desteklenmektedir. TROYKA; Katýlým Öncesi Mali Yardým (IPA) Programý kapsamýnda 100 Milyon Avro luk proje hazýrlamýþtýr. Bu program çerçevesinde açýlan ihalelerde, çoðu zaman bir konsorsiyum kurulmasý, AB üye ülkelerinden birinin konsorsiyuma katýlmasý ve o ortaðýn ilgili alanda yüksek seviyede uzmanlýða sahip olmasý gerekmektedir. TROYKA bu ortaklarýn bulunmasý aþamasýnda yýllar içerisinde kurmuþ olduðu baðlantýlardan faydalanmaktadýr. TROYKA nýn bu ihalelerde oynadýðý diðer roller: Yerel uzmanlarýn bulunmasý, Ýlgili rapor, çalýþma ve analizlerin hazýrlanmasý, Ýlgili lehdar (beneficiary) kurumundaki yetkililer, ilgili bakanlýk, konsorsiyum üyeleri ve uzmanlar arasýnda eþgüdüm saðlanmasý, Eðitim, çalýþtay ve seminerlerin düzenlenmesi. Bu tür ihalelerdeki geçmiþ deneyimleri ile TROYKA, ihale dosyalarýnýn eksiksiz hazýrlanmasý ve geniþ iletiþim aðý sayesinde yüksek baþarý oranýna sahiptir. Tüm bunlara ilaveten, TROYKA, hem kentsel hem de kýrsal kesimdeki organizasyonlarý, özellikle KOBÝ leri, aþaðýda belirtilen ulusal kurumlardan elde edebilecekleri hibe ve teþvikler hakkýnda bilgilendirmeyi ve cesaretlendirmeyi amaçlamaktadýr: TÜBÝTAK ve alt birimi TEYDEB TTGV KOSGEB 8

10 Ulusal ve uluslararasý fonlu projelerin yürütülmesi iþlemi, genellikle projeye baþvuranlar tarafýndan yeterli derecede bilinmeyen kural ve yükümlülükler içermektedir. TROYKA, müþterilerine raporlama, uygulanabilir kural ve iþlemler, proje deðerlendirilmesi ve projenin idari ve mali yönetimi hakkýnda eðitim vermektedir. Her alanda proje hazýrlama, yürütme ve raporlama konusunda önemli deneyime ve tecrübeye sahip olan ve bu baþarýsýný her yýl yeni projelerle güçlendiren TROYKA; müþterilerinin fikirlerinin projelendirilmesi sayesinde kurum ve kuruluþlarýn bu fonlardan en üst düzeyde yararlanmalarý yolunda danýþmanlýk yapmaktadýr. Sanayi ve üniversite arasýndaki iþbirliði aslýnda iki alanýn da karþýlýklý olarak birbirlerinden olumlu bir þekilde faydalanabileceði bir durumdur. Hem üniversite, hem de sanayi ile uzun soluklu ve iyi iliþkiler içinde olan TROYKA, bilimsel araþtýrmacýlarý sanayide karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda bilgilendirme ve bu sorunlarýn çözümüne yönlendirme amacýndadýr. Ayrýca, sahip olduðu geniþ akademik deneyim ve çevresi ile TROYKA, devam eden projelere yol göstermede katký yapabilecek güce sahiptir. Bu katký, araþtýrma yönetimi, planlamasý, analizi ve sunumu þeklinde olmaktadýr. 9

11 Projeler Avrupa Birliði Çerçeve Programlar Çerçeve Programlar (ÇP) bilim, mühendislik ve teknolojideki ortaklaþa araþtýrma ve yenilikçiliði desteklemek için AB nin kullandýðý temel araçtýr. Yedinci Çerçeve Programý (7. ÇP) yýllarýný kapsayan sürede bilimsel araþtýrmayý finanse etmek için AB nin kullanacaðý en önemli vasýta olacaktýr yýllarý arasýnda yürürlükte kalacak olan 7. Çerçeve Programý nda Türkiye nin beklenen baþarý düzeyini elde edebilmesi giriþimci, profesyonel ve motivasyon sahibi ekiplerin ortak çalýþmasý ile mümkün olacaktýr. Ýþ Birliði Özel Programý Fikirler Özel Programý (32,3 milyar ) (7,4 milyar ) Kiþiyi Destekleme Programý Kapasiteler Özel Programý (4,7 milyar ) (4,2 milyar ) AB 7. Çerçeve Programý (50,5 milyar ) JRC (1,7 milyar ) EURATOM JRC (Nuclear) EURATOM (2,7 milyar ) Þekil 1: 7. Çerçeve Programýn Yapýsý a) Ýþbirliði Özel Programý (32,3 milyar ): Bu AB eylemi için önerilen öncelikli on ana tema aþaðýdaki gibidir: 1.Saðlýk 2.Gýda, Tarým, Balýkçýlýk ve Biyoteknoloji 3.Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri 4.Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri 5.Enerji 6.Çevre ve Ýklim Deðiþikliði 7.Ulaþtýrma ve Havacýlýk 8.Sosyo-ekonomik ve Beþeri Bilimler 9.Uzay 10.Güvenlik Araþtýrmasý 10

12 Ýþbirliði Özel Programý Bütçe Daðýlýmý (Toplam 32,3 milyar ) Saðlýk Gýda, Tarým ve Biyoteknoloji Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Nanoteknoloji Enerji Çevre (Ýklim deðiþikliði dahil) Taþýmacýlýk (Havacýlýk dahil) Sosyo-ekonomik ve Beþeri Bilimler Güvenlik Uzay 0,6 1,9 2,3 1,9 1,3 1,4 3,5 4,1 6,0 9, Þekil 2: Ýþbirliði Özel Programý ndaki Öncelikli Konular ve Bütçe Daðýlýmlarý 1. Saðlýk Saðlýk tematik alanýnýn amaçlarý arasýnda Avrupa vatandaþlarýnýn saðlýk seviyesini yükseltmek, Saðlýk endüstrisi ve iþletmelerinin rekabet gücünü artýrmak, Küresel saðlýk problemlerine çözüm aramak (yeni salgýn hastalýklar; grip, vs.), Yeni tedavi yöntemleri geliþtirmek ve Yeni ilaçlar geliþtirmek, yan etkisi azaltýlmýþ ve diðer ilaçlarla etkileþimin önüne geçilmiþ ilaçlar üretmek yer almaktadýr. AB 7. Çerçeve Programýnda, "Saðlýk" alanýnda yer alan konu baþlýklarý aþaðýda sýralanmaktadýr: 1-Biyoteknoloji ve insan saðlýðý için jenerik araç ve teknolojiler 2-Ýnsan saðlýðý için, temel keþiflerin klinik uygulamalara yansýtýlmasýna olanak veren, multidisipliner araþtýrmalar 3-Ülkelerin saðlýk sistemlerinin ulusal þartlar, çevre, nüfus, ve popülasyon özelliklerine göre düzenlenmesi. 11

13 2. Gýda, Tarým, Balýkçýlýk ve Biyoteknoloji Temel amacý Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi (Knowledge-Based Bio- Economy) oluþturmak olan Gýda, Tarým, Balýkçýlýk ve Biyoteknoloji alanýnýn altýndaki ana faaliyetler aþaðýdaki gibidir: Faaliyet 1: Biyolojik Kaynaklarýn Sürdürülebilir Üretimi ve Yönetimi 1.1 Araþtýrmayý kolaylaþtýrmak 1.2 Sürdürülebilir üretim 1.3 Hayvan saðlýðý, üretimi ve refahý 1.4 Politikaya destek için araþtýrma Faaliyet 2: Çataldan Çiftliðe : Gýda, Saðlýk, Refah 2.1 Gýda ve besinde toplum tercihi, endüstri ve saðlýk konularý 2.2 Gýda ve beslenme kaynaklý hastalýklar 2.3 Gýda ve yem iþlemesinde yenilikçilik 2.4 Gýda, içecek ve yemde iyileþtirilmiþ kalite ve güvenlik 2.5 Toplam gýda zinciri Faaliyet 3: Sürdürülebilir Gýda Dýþý Ürünler ve Ýþlemler için Yaþam Bilimleri ve Biyoteknoloji 3.1 Ýyileþtirilmiþ ürünler, enerji için biyokütle, çevre, yüksek katma deðerli endüstriyel ürünler 3.2 Biyo-katalizörler, yeni biyo-rafineriler ve diðer biyo-iþlemler 3.3 Ormancýlýk ve ahþap bazlý ürünler ve iþlemler 3.4 Çevresel iyileþtirme Artan dünya popülasyonu için sürdürülebilir ve güvenli tarým ve balýkçýlýk, eko-verimli ürünler ve biyo yakýtlar için yenilenebilir biyokaynaklara olan talebin karþýlanmasý, tüketicinin saðlýk ve refaha ulaþma yolundaki yüksek kalitede gýdaya olan talebinin daha çok seçenekle karþýlanmasý ve epizootik hastalýklarýn (kuþ gribi, beslenme kaynaklý hastalýklar, obezite) kontrolünün ve önlenmesinin saðlanmasý bu tematik alanýn sunduðu fýrsatlar arasýndadýr. 12

14 3. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri (ICT) Avrupa çapýnda istihdamý arttýrmak ve yaþam kalitesini yükseltmek için kritik önem taþýmaktadýr. Çünkü, ICT, yenilikçiliði, yaratýcýlýðý ve rekabet edebilirliði teþvik ederek ekonomide küreselleþme hedefine hizmet eder, tüm bilimsel ve teknolojik alanlarýn geliþmesi için araçlar sunar, Avrupa kamu sektörünün daha etkin olmasýný saðlarken ayný zamanda eðitimden enerjiye kadar tüm sektörlerin modernizasyonunu gerçekleþtirir ve sosyal dönüþümlerin gerçekleþtirilmesi için araçlar saðlayarak yaþam kalitesini arttýrýr. Bu sayýlan nedenlerden ötürü Avrupa, rekabet edebilirliðini sürdürmek ve yaþam kalitesini arttýrmak için ICT alanýnda ki geliþmelere liderlik etmek durumundadýr. Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri alanýnda Avrupa yý, dünya çapýnda lider yapmak amacýyla, 7 anahtar araþtýrma konusuna odaklanýlmýþtýr. 1.Bilgisayar aðlarý ve hizmet altyapýsý 2.Biliþsel sistemler, etkileþim ve robotbilim 3.Biliþsel sistemler ve mühendislik 4.Dijital kütüphaneler ve içerik 5.Saðlýk için ICT 6.Hareketlilik ve sürdürülebilir büyüme için ICT 7.Baðýmsýz yaþam ve dahil olma için ICT 13

15 4. Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri AB nin Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzeme ve Yeni Üretim Teknolojileri öncelik alaný, deðiþik teknoloji ve disiplinlerin kesiþme noktalarýnda yeni uygulamalar için sýçrama alanlarý yaratarak Avrupa endüstrisini kaynaða yoðunlaþmýþ endüstriden bilgiye yoðunlaþmýþ endüstriye dönüþtürmeyi hedeflemektedir. Bu etkinlik alanýnýn amacý aþaðýda belirtilen konularda yeni bilgi üretmektir: Yüzey ve boyuta baðlý çalýþmalar; Yeni uygulamalar için malzeme özelliklerinin nano ölçüde kontrolü; Nano ölçüdeki teknolojilerin entegrasyonu; Nano-motorlar; Makinalar ve sistemler; Nano boyutlarda tanýmlama ve yönetme için metotlar ve araçlar; Temel malzemelerin ve bileþenlerin imalatý için kimyada nano duyarlýklý teknolojiler; Ýnsan güvenliði, saðlýk ve çevreye etki; Metroloji; Ýzleme ve algýlama; Adlandýrma ve standartlar; Geliþmekte olan teknolojilerin entegrasyonu ve uyumu da dahil olmak üzere, sektörel uygulamalar için yeni kavramlar ve yaklaþýmlarýn araþtýrýlmasý. 14

16 5. Enerji Enerji alanýnda, yenilenebilir enerjiler ve düþük karbondioksit salýnýmlý enerji üretimi üzerinde önemle durulmaktadýr. Enerji tematik alaný üç temel hedef üzerine kurulmuþtur: mevcut olan fosil yakýt tabanlý enerji sitemlerinin, arttýrýlmýþ enerji verimliliði ile birleþtirilmiþ çeþitli enerji kaynaklarý ve taþýyýcýlarýna dayalý sürdürülebilir bir sisteme dönüþtürülmesi, güvenlik ve iklim deðiþimi gibi baskýlara cevap verebilmek ve Avrupa enerji sanayiinin rekabet gücünü arttýrmak. Bu tematik alanda desteklenecek etkinlikler aþaðýdaki gibidir: Hidrojen ve yakýt pilleri Yenilenebilir elektrik üretimi Yenilenebilir enerji üretimi Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn ýsýtma ve soðutma amaçlý kullanýmý Sýfýr emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri Temiz kömür teknolojileri Akýllý enerji aðlarý Enerji verimliliði ve tasarrufu Enerji politika oluþumu için bilgi 15

17 6. Çevre ve Ýklim Deðiþikliði Çevre konusu, iklim deðiþikliði tahmini ve arzla ilgili gözlemsel yöntemlerin geliþtirilmesi konularýndaki araþtýrmalara önem vermektedir. Günümüzde doðal ve insan yapýmý kaynaklar; artan nüfus, bilinçsiz kentleþme, devamlý geliþen tarým, taþýmacýlýk ve enerji sektörleri kadar, iklim deðiþikliði, yerel, bölgesel ve küresel boyutta ýsýnma gibi faktörlerin de baskýsý altýndadýr. Bu baskýlar da çevrenin korunmasý ve gelecek nesillerin yaþam kalitesinin arttýrýlmasýnda güçlükler yaratmaktadýr. AB; sürekli ve sürdürülebilir bir büyümeyi saðlarken bir yandan da çevrenin maruz kaldýðý bu baskýlarý azaltmaya çalýþmaktadýr. Benzer çevre sorunlarýyla karþý karþýya kalan ülkelerle iþbirliði yapma inancýnda olan AB; ortak planlamalarý, birbirine baðlý ve iyileþtirilebilir veri tabanlarýnýn kullanýmýný, ortak göstergelerin belirlenmesini, ortak metodolojilerin, birbirine uyumlu gözlem ve öngörü sistemlerinin tayin edilmesini saðlayacaktýr. Çevre alanýndaki çalýþmalarýn amacý; yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliþtirilerek ve biyosfer, ekosistemler ve insan etkisi hakkýndaki bilgi birikimini arttýrarak, çevrenin ve doðal kaynaklarýnýn sürdürülebilir yönetiminin saðlanmasýdýr. Bu amaca yönelik olarak üzerinde durulmasý planlanan öncelikli konular; iklim, ekoloji, toprak ve sudaki deðiþikliklerin öngörülmesi; saðlýkla ilgili tehlikeleri de içeren çevresel baský ve risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltýlmasý ve doðal veya insan yapýmý çevrenin sürdürülebilirliði için geliþtirilen araç ve teknolojilerdir. 16

18 7. Ulaþtýrma ve Havacýlýk Ulaþtýrma ve Havacýlýk alaný, toplum yararý ve iklim politikasý için teknolojik ve operasyonel ilerlemelere ve Avrupa ulaþtýrma politikasýna dayanan, bütünleþtirilmiþ, daha temiz, daha kullanýþlý ve daha güvenli, tüm Avrupa yý kapsayan, çevre ve doðal kaynaklara uyumlu; Avrupa sanayinin küresel pazarlardaki rolünü daha ileriye götürecek ve rekabet gücünü artýracak taþýmacýlýk sistemlerinin geliþtirilmesini hedeflemektedir. Yedinci Çerçeve Program taslaðýnda ulaþtýrma alanýna önceki çerçeve programýna kýyasla daha fazla önem verildiði gözlenmektedir. Ulaþtýrma, Avrupa nýn en güçlü sektörlerinden biridir; hava taþýmacýlýðý toplam AB Gayri Safi Hasýlasýnýn % 2,6 sýna, karademiryolu-su taþýmacýlýðý ise % 11 ine karþýlýk gelmektedir. Ayný zamanda, AB genelinde CO2 salýným miktarýnýn % 25 i bu sektörün faaliyetlerinden kaynaklanmaktadýr. Son geniþleme sonucunda AB nin toplam yüzölçümünün % 25, nüfusun ise % 20 artmýþ olmasý konuya yeni bir boyut eklemekte ve sorunu daha kritik hale getirmektedir. Bu nedenle ulaþýmda daha çevreci, akýllý ve güvenli sistemlere dönüþümün saðlanmasý ve ulaþým modellerine sürdürülebilir nitelik kazandýrýlmasý önem taþýmaktadýr. Öte yandan, ulaþým sektörü yalnýzca çevre deðil, ayný zamanda ticaret, rekabet gücü, istihdam, enerji, güvenlik ve iç pazar politikalarý üzerinde de doðrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle ulaþým sektöründe Ar-Ge olmaksýzýn, Avrupa nýn dünya pazarlarýnda rekabet gücüne sahip olmasý olanaksýz addedilmekte, faaliyetlerin, tedarik zincirinin entegrasyonu da dahil olmak üzere, sektörün yeniden yapýlanmasýný teþvik etmesi beklenmektedir. Ulaþtýrma alaný kapsamýnda yer alacak faaliyetler; havacýlýk, hava ulaþýmý, yüzey ulaþýmý (demiryolu, karayolu, denizyolu) ve Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer (navigation) Sisteminin (Galileo) desteklenmesi baþlýklarý altýnda toplanmaktadýr. 17

19 8. Sosyo-ekonomik ve Beþeri Bilimler Sosyo-ekonomik ve Beþeri Bilimler alanýndaki araþtýrmalar, Avrupa nýn karþý karþýya olduðu büyüme, istihdam, ekonomik rekabet, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik, göç ve bütünleþme, yaþam kalitesi ve küresel dayanýþma gibi karmaþýk ve birbiriyle iliþkili sosyo-ekonomik problemlere, geniþlemiþ bir AB içinde varolan sosyo-kültürel ve eðitimle ilgili konulara yönelik politika üretimine katkýda bulunacak geliþmiþ bir bilgi tabaný saðlamak üzere derinlemesine, ortaklaþa bir anlayýþ yaratmayý hedeflemektedir. 9. Uzay Uzay alaný, Avrupa Birliði tarafýndan stratejik bir alan olarak dikkate alýnmaktadýr. Uzay ile ilgili bilimsel araþtýrmalarýn ve onlarýn doðrudan uygulamalarýnýn hayata geçirilmesi, Sürdürülebilir Kalkýnma, Ortak Dýþ ve Güvenlik Politikasý (Common Foreign and Security Policy - CFSP) ve Lizbon Stratejisi gibi önemli politik hedeflerin gerçekleþmesi için önem taþýmaktadýr. Bu alanýn hedefi, Avrupa Uzay Politikasý ný GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel Ýzleme) benzeri uygulamalara odaklayarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikasý nýn oluþturulmasý çabalarýna katkýda bulunmak amacýyla üye ülkelerin, Avrupa Uzay Ajansý (European Space Agency - ESA) dahil diðer önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirmektir. 18

20 10. Güvenlik Araþtýrmasý Güvenlik Araþtýrmasý alanýnýn hedefi temel hak ve özgürlükler ile kiþisel gizliliðe baðlý kalarak terörizm, doðal afetler ve suç gibi tehditlere karþý yurttaþlarýn güvenliðinin temini için bilgi ve teknolojiler geliþtirmek, mevcut teknolojilerin Avrupa güvenliðini saðlayacak yönde uyum içinde çalýþmasýný saðlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri ve kullanýcýlarý iþbirliðine teþvik etmektir. Güvenlik araþtýrma alanlarý aþaðýdaki gibidir: Suç ve terörizme karþý korunma Kritik altyapý ve diðer unsurlarýn güvenliði Akýllý takip ve sýnýr güvenliði Kriz ve olaðanüstü hallerde güvenliðin tesisi b) Fikirler Özel Programý (7,4 milyar ): c) Kiþiyi Destekleme Programý (4,7 milyar ): d) Kapasiteler Özel Programý (4,2 milyar ): Ýþbirliði Özel Programý nýn aksine bu programda konu kýsýtlamasý bulunmamaktadýr. Bu baþlýk altýnda bireysel araþtýrmacýlar veya doktoralý bir araþtýrmacý önderliðinde kurulmuþ araþtýrma ekibinin bilim ve teknolojiyi ileriye götürecek fikirlerin desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Ar-Ge yapabilmek için gerekli iki temel unsurdan biri insan olduðu için, Kiþiyi Destekleme Programý, araþtýrmacýlýðýn bir meslek olarak geliþimini ve tercih edilebilirliðini arttýrmayý hedefleyen bir programdýr. Ar-Ge yapabilmek için gereken ikinci temel unsur olan altyapý unsuru Kapasiteler Özel Programý ile hedeflenmektedir. Bu özel program dahilinde Avrupa genelinde araþtýrma ve yenilikçilik altyapýsýnýn geliþtirilmesi ve en uygun þekilde kullanýlabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadýr. 19

21 Küçük Ölçekli Hibe Programlarý Bölgesel seviyedeki etkinlikleri ile, hibe programlarý ekonomik geliþime bölgesel yaklaþýmý destekleyen araçlar olarak görülebilirler. Hibe programlarý deneyimi ile baþarýlý bölgesel politika araçlarý bölgelere aktarýlmýþ olacaktýr. Küçük ölçekli hibe programlarý kapsamýnda deðiþik tipte ve farklý zamanlarda açýlan hibeler bulunmaktadýr: a) Yerel Kalkýnma Giriþimleri Hibe Programý: Avrupa Birliði fonlarýndan finanse edilen bu hibenin özel amaçlarý, kollektif faydalarý göz önüne alan tedbirleri geliþtirmek, özellikle kýrsal kalkýnma için yerel güçleri harekete geçirmek ve ilgili bölgelerde girdi yaratacak faaliyetlerin çeþitlendirilmesine katkýda bulunmaktýr. b) Türkiye ve Avrupa Birliði Arasýnda Sivil Toplum Diyaloðu nun Desteklenmesi Programý Sivil Toplum Diyaloðu nun geliþimini ve Türkiye deki STK larýn kapasitelerinin güçlendirilmeleri yoluyla katýlýmcý demokrasinin geliþtirilmesini teþvik etmeyi amaçlayan bu program Avrupa Birliði fonlarýndan finanse edilmektedir ve Türkiye deki STK larýn birbirleriyle ve AB ile aday ülkelerdeki ayný konumda bulunan kuruluþlarla kadýn, çocuk, gençlik, engelliler, çevre, insan haklarý gibi her türlü konuda diyalog ve iþbirliðini teþvik etmeyi hedeflemektedir. Meslek Örgütleri, Belediyeler, Üniversiteler gibi pek çok kurum ve kuruluþ bu programdan faydalanabilmektedir. c) Sivil Toplum Diyaloðu - AB - Türkiye Odalarý Forumu AB- Türkiye Odalarý Ortaklýk Hibe Programý Bir Sivil Toplumun Örgütü olan Türkiye Odalarý ile AB deki mukabilleri arasýndaki iþbirliði ve diyaloðu güçlendirmeyi ve böylece, AB entegrasyonunu ve Türk iþ dünyasýný desteklemeyi hedefleyen bu programýn amaçlarý: 20

22 Oda konularýnda daha fazla uygun bilgi temin etmek, Türkiye deki AB iktisadi faaliyetlerinin çalýþma þeklinin anlaþýlmasýný ve ayný zamanda AB deki Türk iktisadi faaliyetlerinin de çalýþma þeklinin anlaþýlmasýný arttýrmak, Yatýrým ve ticaret fýrsatlarýný arttýrmak. Bu program Avrupa Birliði fonlarýndan finanse edilmektedir. d) Aktif Ýstihdam Tedbirleri Hibe Planý Avrupa Birliði fonlarýndan finanse edilen bu hibe planý; bu program kapsamýndaki illerde kadýn ve gençlerin istihdam edilebilirliðini arttýrmaya yönelik aktif istihdam tedbirlerinin tasarlanmasý ve uygulanmasýyla ilgili kapasitenin güçlendirilmesini, kadýnlarý desteklemeyi hedefleyen projelerde, özellikle geleneksel olmayan sektörlerde, becerilerin arttýrýlmasýna yönelik faaliyetlerin uygulanmasýný teþvik etmektedir. e) Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Hibe Programý: Hibenin özel amacý, aþaðýdaki alanlarda proje ve etkinlikler geliþtirmektir: Çiftçilerin (kadýn ve erkek) tarýmsal pratik, beceri ve bilgilerini geliþtirmek, Tarýmsal üretkenliði, hayvan/ürün kalite ve verimini arttýrmak, Yeni girdi yaratan etkinlikler sayesinde geçim fýrsatlarýný çoðaltmak, Hayvan ve otlaklarýn bakým ve idaresini geliþtirmek, Çevre bilincini arttýrmak ve doðal kaynaklarýn yönetimini geliþtirmek. 21

23 Dünya Bankasý Projeleri Her yýl birlikte çalýþtýðý 100 den fazla ülkede projeler için Milyar Amerikan Dolarý arasý kredi vermekte olan Dünya Bankasý nýn desteklediði projeler altyapýdan eðitim, saðlýk ve hükümet mali yönetimine kadar uzanan ekonomik ve sosyal yelpazede yer almaktadýr. Dünya Bankasý Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin talebiyle bir proje geliþtirir ve finansman saðlar. Projenin fizibilitesi ve kredinin vadesinin kýymetlendirilmesini müzakereler, Yürütme Kurulu nun onayý ve imza aþamasý takip eder. Kredi Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafýndan onaylandýktan sonra yürürlüðe girer. Büyüklüðü, bölgesel güç olarak oynadýðý rol ve Doðu ile Batý arasýndaki köprü olarak sahip olduðu stratejik konum itibariyle ekonomik kalkýnmasý küresel öneme sahip olan Türkiye, 70 milyonu aþan nüfusu ile Dünya Bankasý Grubu nun (WBG) en büyük orta gelirli ortaklarýndan birisidir ve Dünya Bankasý, Türkiye'ye 2009 yýlýna kadar 135 programý finanse ederek ve toplam 15,5 milyar dolar kredi saðlamýþtýr. Dünya Bankasý Grubu nun dönemine yönelik yeni Ülke Ýþbirliði Stratejisinin (CPS) hedefi, Hükümet in kalkýnma stratejisi ile tam entegrasyon yoluyla ülkenin kalkýnma vizyonunu hýzlý, sürdürülebilir ve adil paylaþýmlý büyüme-gerçekleþtirmesinde, Türkiye ile iþbirliði yapmaktýr. Dünya Bankasý Grubu, Uluslararasý Yeniden Yapýlanma ve Kalkýnma Bankasý (IBRD), Uluslararasý Kalkýnma Birliði (IDA) ve Dünya Bankasý ile yakýndan iliþkili üç kurum dan (Uluslararasý Finans Kurumu (IFC), Çok Taraflý Yatýrým Garanti Kurumu (MIGA), ve Uluslararasý Yatýrým Uyuþmazlýklarýnýn Çözüm Merkezi (ICSID)) den oluþmaktadýr. 22

24 Büyük Ölçekli Hibe Programý (IPA: Instrument for Pre - Accession Assistance / Katýlým Öncesi Mali Yardým Enstrümaný) AB, dönemi için PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve Türkiye- Katýlým Öncesi Mali Yardým programlarýný, IPA-Instrument Pre-Accession olarak tek bir mali araç altýnda toplamýþtýr. IPA nýn bütçesi 11,5 milyar avro olup, Türkiye, Hýrvatistan, Makedonya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sýrbistan, Karadað ve Kosova yý kapsamaktadýr. Söz konusu bütçenin anýlan aday ve potansiyel aday ülkeler için ayrýlan toplam miktar olduðu düþünüldüðünde, ilerleyen süreçte projeler arasýnda rekabetin artacaðý açýktýr. Söz konusu mali yardým aracýna iliþkin olarak, 20 Haziran 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan kamuoyuna duyurulan Stratejik Planlama Dokümaný ile dönemi için söz konusu ülkelere tahsis edilecek yardým miktarlarý ve alanlarý kesinleþmiþ olup, anýlan dönem için toplam 3,961 milyar avro düzeyinde yardým yapýlacaðý ifade edilmiþtir. IPA olarak adlandýrýlan yeni yaklaþýmýn mali yardým bileþenlerine bakýldýðýnda, Kurumsal Kapasite Geliþimi ve Bölgesel-Sýnýr ötesi Ýþbirliði maddelerinde herhangi bir deðiþiklik görülmezken; Bölgesel Kalkýnma, Ýnsan Kaynaklarýný Geliþtirme ve Kýrsal kalkýnma bileþenlerinin alt baþlýklarýnda KOBÝ altyapýsý ve istihdam ýn öneminin artacaðý öngörülmektedir dönemindeki mali yardýmlarýn kullanýmý açýsýndan ülkemizde mevcut organizasyon yapýsýnda da birtakým deðiþikliklere gidilmiþtir. Beþ bileþenden oluþan IPA nýn, her bir bileþen altýnda Operasyonel Programlar aracýlýðýyla yönetileceði gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, Kurumsal Kapasite Geliþimi ve Bölgesel Sýnýr ötesi Ýþbirliði bileþenleri ABGS tarafýndan; Bölgesel Kalkýnma, Ýnsan Kaynaklarý ve Kýrsal Kalkýnma bileþenleri ise DPT tarafýndan koordine 23

25 edilecektir. Ayrýca, her bir baþlýk altýnda, Operasyonel Programlar yer almaktadýr. Anýlan Operasyonel Programlar ise ilgili Bakanlýklar tarafýndan koordine edilecektir. Tüm bunlarýn yaný sýra, halihazýrda uygulayýcý kurum olarak görev yapan Merkezi Finans ve Ýhale Birimi gibi, anýlan bileþenler altýnda yeni uygulayýcý kuruluþlar oluþturulmasý düþünülmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde gerekli hazýrlýklara baþlanmýþtýr. Gerek Mali Yardým Dönemi gerekse aþaðýda detaylarýyla ele alýnan IPA Mali Yardým Dönemi kapsamýnda AB tarafýndan yapýlacak tüm yardýmlarýn koordinatörlüðü ABGS ve DPT aracýlýðýyla yürütülecektir. KATILIM ÖNCESÝ YARDIM MEKANÝZMASI ( ) Kurumsal Kapasite Geliþimi Bölgesel ve Sýnýrötesi Ýþbirliði Bölgesel Ýnsan Kýrsal Mevzuat uyumu Kamu Yönetimi Reformu Adalet ve Ýçiþleri Reformlarý Sivil Toplumun Sýnýr ötesi Ýþbirliði Uluslararasý ve bölgelerarasý iþbirliði Ulaþtýrma altyapýsý Çevre altyapýsý Enerji altyapýsý Eðitim altyapýsý Ýstihdamýn artýrýlmasý Ýstihdam kalitesinin artýrýlmasý Sosyal dýþlanmayla mücadele Tarýmsal iþletmelere destek Tarýmsal mamullerin iþlenmesi ve pazarlanmasý Ekonomik faaliyetlerin çeþitlendirilmesi 24

26 IPA kapsamýnda Kamu Kuruluþlarýna Verilen Hizmetler; Proje Tanýmlama Dökümaný /Project Identification Sheet hazýrlanmasý Proje Fiþi /Project Summary Fiche dökümanýnýn hazýrlanmasý Mantýksal Çerçeve /Logical Framework hazýrlanmasý Fizibilite Çalýþmasý/ Feasibility Study yapýlmasý Avrupa Komisyonu ndan gelen görüþler doðrultusunda proje fiþinin tekrar yapýlandýrýlmasý Teknik yardým için Ýþ Tanýmý/ Terms of Reference dökümanlarýnýn hazýrlanmasý Ýhale aþamasýnda gerekli açýklama ve düzeltmelerin yapýlmasýnda destek verilmesi 25

27 TÜBÝTAK Projeleri a) TÜBÝTAK Sanayi AR-GE Desteði (1501): "Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programý", 1995 yýlýndan beri TÜBÝTAK ile Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý (DTM) iþbirliði içinde yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma deðer yaratan kuruluþlarýn Araþtýrma-Geliþtirme (Ar-Ge) çalýþmalarýný teþvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneðinin yükseltilmesine katkýda bulunmak üzere oluþturulmuþtur. Bu programdan sanayi kuruluþlarýnýn yanýnda KOBÝ'ler de yararlanabilirler. Destekler: Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oraný %40-%60 dýr. (Harcama kalemlerine göre deðiþiklik gösterir, hiç bir þekilde %60'ý aþamaz) Projelerin bütçesi için bir üst limit yoktur. Destek Süresi: Destekleme süresi proje bazýnda en çok 36 aydýr. Kimler Yararlanabilir? Sektör ve büyüklüðüne bakýlmaksýzýn firma düzeyinde katmadeðer yaratan ülkemizde yerleþik bütün kuruluþlar baþvurabilir. Programa ne zaman baþvurulabilir? Programa baþvuru zamaný için bir sýnýrlama yoktur. b) TÜBÝTAK KOBÝ AR-GE Baþlangýç Destek Programý (1507): KOBÝ ler için Ar-Ge Baþlangýç Destek Programý, TÜBÝTAK Sanayi Ar- Ge desteklerinden daha önce hiç faydalanmamýþ ya da en fazla bir projesi desteklenmiþ KOBÝ leri hedefleyen bir destek programýdýr. Projelere, program kapsamýnda saðlanacak desteklerle KOBÝ'lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliþtirilerek daha rekabetçi 26

28 olmalarý, sistematik proje yapabilmeleri, katma deðeri yüksek ürün geliþtirebilmeleri, kurumsal araþtýrma teknoloji geliþtirme kültürüne sahip olmalarý, ulusal ve uluslararasý destek programlarýnda daha etkin yer almalarý amaçlanmaktadýr. Destekler: Desteklenmesine karar verilen Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oraný %75 hibe þeklindedir. Projelerin bütçesi en fazla YTL olabilir. Destek Süresi: Destekleme süresi proje bazýnda en çok 18 aydýr. Kimler Yararlanabilir: Programa baþvuran firmalarýn Tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmelerin Tanýmý, Nitelikleri ve Sýnýflandýrýlmasý Hakkýnda Yönetmelik teki KOBÝ þartlarýný taþýmasý gerekmektedir. Ayrýca firmanýn daha önceden TÜBÝTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamýþ ya da en fazla bir projesinin destek almýþ olmasý gerekmektedir. Programa ne zaman baþvurulabilir: Programa baþvuru zamaný için bir sýnýrlama yoktur. Fiilen baþlatýlmýþ bir proje için de baþvuru yapýlabilir. c) TÜBÝTAK Uluslararasý Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programý (1509): TÜBÝTAK, Türkiye nin katýldýðý EUREKA, EUROSTARS ve Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý ve benzeri uluslararasý programlara sunulan, uluslararasý ortaklý araþtýrma geliþtirme projelerinin desteklenmesi için Uluslararasý Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programý adý altýnda yeni bir destek programý baþlatmýþtýr. 27

29 Destekler: Destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmalarýn Ar-Ge projelerinin, uygun bulunan proje harcamalarýna en fazla %60 oranýnda, destek almaya hak kazanan KOBÝ projelerinin, uygun bulunan proje harcamalarýna %75 oranýnda hibe destek saðlanmasý öngörülmektedir. Destek Süresi: Programa baþvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kýsýtlama bulunmamaktadýr. Kimler Yararlanabilir: Türkiye nin katýldýðý EUREKA, EUROSTARS ve Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý ve benzeri uluslararasý programlara katýlan, Türkiye de yerleþik, firma düzeyinde katma deðer yaratan tüm kuruluþlar bu programdan yararlanabilmektedir. Programa ne zaman baþvurulabilir: Programa baþvuru zamaný için bir sýnýrlama yoktur. d) Kamu Kurumlarý AR-GE Projelerini Destekleme Programý (1007): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) nun kararlarý doðrultusunda 2005 yýlýndan itibaren ulusal ölçekte AR-GE ye milli bütçeden önemli miktarlarda ek kaynak ayrýlmakta ve bu kaynak TÜBÝTAK ýn koordinasyonunda kullanýlmaktadýr. TÜBÝTAK ýn Kamu Kurumlarý Araþtýrma ve Geliþtirme Projelerini Destekleme Programý (1007), kamu kurumlarýnýn AR-GE ile giderilebilecek ihtiyaçlarýný karþýlamaya ya da sorunlarýnýn çözümüne iliþkin projeleri desteklemeye yönelik bir programdýr. Program kapsamýnda, kamu kuruluþlarý; üniversiteler, özel kuruluþlar ya da kamu AR-GE birimleriyle birlikte hazýrladýklarý proje önerilerini sunabilmektedir. 28

30 AB nin Diðer Ýlgili Programlarý (Leonardo da Vinci Programý, COST ve EUREKA) Leonardo da Vinci: Avrupa Komisyonu nun Leonardo da Vinci Programý, yaþam boyu öðrenme alanýndaki yenilikçilik için bir laboratuvar hizmeti görmektedir ten 1999 a kadar olan baþlangýç aþamasýný takiben, topluluðun Leonardo da Vinci mesleki eðitim programý, yýllarý arasýný kapsayan ikinci aþamasýný tamamlamak üzeredir. Bu program, hareketliliði arttýrma, yenilikçiliði teþvik etme ve eðitim kalitesini geliþtirme çabasý içinde, mesleki eðitim ile ilgili çeþitli kurum ve kuruluþlar (eðitim kurumlarý, mesleki okullar, üniversiteler, ticari kuruluþlar, ticari odalar, vs.) arasýndaki iþbirliðine dayanan uluslar ötesi projelerin geliþtirilmesine yardýmcý olmaktadýr. Leonardo da Vinci Programý yaþamlarý boyunca bilgi ve becerilerini ilerletmede insanlara yardýmcý olma amacýndadýr. COST: Kýsa adý COST olan Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrmada Avrupa Ýþbirliði Programý, Avrupa daki bilim insanlarý ve araþtýrýcýlar arasýndaki iþbirliðini destekleyen uzun soluklu araçlardan biridir. Þu anda 35 üye ülkeye hizmet veren COST, bilim insanlarýnýn araþtýrma ve teknolojide geniþ bir etkinlik yelpazesinde iþbirliði yapmalarýna olanak saðlamaktadýr. EUREKA: 1985 te hükümetler arasý bir giriþim olarak baþlatýlan EUREKA, yenilikçi ürün, iþlem ve hizmet geliþtirmeyi hedefleyen bütünleþik Avrupa projelerini gerçekleþtiren ticari kuruluþlar, araþtýrma merkezleri ve üniversitelere saðladýðý destekle Avrupa nýn rekabet gücünü geliþtirmeyi amaçlamaktadýr. 29

31 Ýhale Teklif Dosyasý Hazýrlama TROYKA sahip olduðu deneyim sayesinde Dünya Bankasý ve Avrupa Birliði fonlarýndan gelen fýrsatlarý deðerlendirmek isteyen özel þirketlere Proje Geliþtirme, Ýhale, Teklif Hazýrlama ve Kontrat Danýþmanlýðý hizmetleri sunmaktadýr. Bu kapsamda TROYKA nýn vermiþ olduðu danýþmanlýk hizmetleri aþaðýdaki gibidir: Ýhalelere teklif dosyasý hazýrlanmasýnda danýþmanlýk hizmeti vermek, -Organizasyon ve Metodoloji (Rasyonel, Strateji) dokümanýnýn hazýrlanmasý -Mantýksal Çerçeve/ Logical Framework hazýrlanmasý -Ýþ Zaman Çizelgesi/Time Sheet hazýrlanmasý Teklif dosyasýnda sunulacak veya Aþýrý Düþük sorgulamasý için maliyet bileþenleri (metraj, birim fiyat) ve ayrýntýlarýný (fiyat analizleri) hazýrlamak. Eðitimler Ulusal ve uluslararasý fonlu projelerin hazýrlanmasý, yürütülmesi, raporlanmasý, projenin idari ve mali yönetimi hakkýnda eðitim vermesinin yaný sýra, TROYKA sanayinin, KOBÝ lerin, kamu kurum ve kuruluþlarý ile STK larýn ihtiyaç duyduklarý konularda baþarýlý ve tecrübeli baðýmsýz çalýþan alanýnda uzman eðitmen kadrosuyla eðitim hizmeti sunmaktadýr. Merkez ofisi ODTÜ Teknokent yerleþkesinde bulunan bir KOBÝ olma özelliðini en iyi þekilde kullanan TROYKA, baþta ODTÜ olmak üzere tüm üniversitelerin konularýnda uzman eðitmenlerinden, her alanda eðitim hizmeti vermek amacýyla, destek almaktadýr. 30

32 Bize Ulaþýn TROYKA Makina Gýda Ýnþaat Mühendislik Enerji Çevre Biliþim Araþtýrma Geliþtirme Danýþmanlýk Sanayi ve Pazarlama Limited Þirketi Ýrtibat Noktasý: Prof.Dr. Nuri AKKAÞ, Genel Koordinatör GSM: Adreslerimiz: ANKARA MERKEZ OFÝS: ODTÜ Teknokent Ýkizler Binasý Zemin Kat, Ara ODTÜ ANKARA Tel: (312) Fax: (312) ÝSTANBUL-AVRUPA OFÝSÝ: Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Binasý Kat: Levent ÝSTANBUL Tel: (212) Fax: (212) ÝSTANBUL-ANADOLU OFÝSÝ: Tophanelioðlu Cad. Petek Sitesi No:60 Yönetim Binasý Altunizade ÝSTANBUL Tel: (216) Fax: (216) BRÜKSEL OFÝSÝ: Rond Point Schuman 6, Box:5 B-1040 Brüksel BELÇÝKA Tel: Fax:

33

34 AraþtýrmaResearchGeliþtirmeDevelopmentYenilikçilikInnovation ANKARA MERKEZ OFÝS: ODTÜ Teknokent Ýkizler Binasý Zemin Kat, Ara ODTÜ ANKARA Tel: (312) Fax: (312) ÝSTANBUL-AVRUPA OFÝSÝ: Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon Ofis Binasý Kat: Levent ÝSTANBUL Tel: (212) Fax: (212) ÝSTANBUL-ANADOLU OFÝSÝ: Tophanelioðlu Cad. Petek Sitesi No:60 Yönetim Binasý Altunizade ÝSTANBUL Tel: (216) Fax: (216) BRÜKSEL OFÝSÝ: Rond Point Schuman 6, Box:5 B-1040 Brüksel BELÇÝKA Tel: Fax:

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 Sunumun Amacı Ekonomimizde lokomotif görevi yapan KOBİ lerimizin (ve kadın girişimcilerimizin) a) Proje Üretmeyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

AB ve ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ ve AB HORIZON 2020 PROGRAMI

AB ve ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ ve AB HORIZON 2020 PROGRAMI AB ve ULUSLARARASI PROJELER OFİSİ ve AB HORIZON 2020 PROGRAMI İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi http://euoffice.istanbul.edu.tr http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır.

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. 1. ÇP (1984-88) 2. ÇP (1987-91) 3. ÇP (1990-94) 4. ÇP (1994-98)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

6/6/2007. AB Çerçeve Programları. AB Çerçeve Programları. Hangi ülkeler katılabilir? Kazanımlar. AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 53,2 milyar

6/6/2007. AB Çerçeve Programları. AB Çerçeve Programları. Hangi ülkeler katılabilir? Kazanımlar. AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 53,2 milyar İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider olma projesi Didem ÇELİKKANAT Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Ulusal İrtibat Noktası Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý 1950 li ve 1960 lý yýllarda kurulmaya baþlanmýþ olup; 40 yýldan fazla bir süredir etkin bir biçimde Avrupa ve Kuzey Amerika da faaliyet göstermektedir. Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

7. ÇERÇEVE PROGRAMI. Teknik Bilgiler

7. ÇERÇEVE PROGRAMI. Teknik Bilgiler 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Teknik Bilgiler Ýçindekiler 7. Çerçeve 7. Programý - Teknik - Teknik Bilgiler Bilgiler 7. ÇP ye uygun projeler 7. ÇP ye uygun projelerin temel özellikleri Avrupa Komisyonu nun proje

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı