Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý KM KM 5672 / KM KM Ocak Göstergesi...7 Timer-/Hafýza-Göstergesi....8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Etkin Çevre Koruma Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...15 Ýlk Kullanýmdan Önce Ön Bilgiler...16 Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma...16 Sensörlü Tuþlarda Hassas Ayar Kullaným Sensörlü Tuþlar...18 Cihazýn Açýlmasý...18 Ayarlar...19 Piþirmeye Baþlama Otomatiði...20 Piþirme Otomatiði Olmadan...21 Ýlave Çalýþtýrmalar Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi...23 Tencere Seçimi...24 Enerji Tasarrufu Yöntemleri...24 Timer ve Hafýza-Fonksiyonu Giriþ...25 Kýsa Süre Saatinin Ayarlanmasý...25 Ocaklarýn Otomatik Kapatýlmasý...26 Timer-Start Deðeri...26 Hafýza(Memory)-Fonksiyonu...27 Kombi-Çalýþtýrma

3 Ýçindekiler Güvenlik Sistemleri Kilitleme...30 Stop and Go Güvenlik Kapatmasý Aþýrý Isýnmaya Karþý Koruma...33 Temizlik ve Bakým Programlama Ne Yapmalý,eðer...? Müþteri Hizmetleri Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar Montaj Ölçüleri Tezgahýn Hazýrlanmasý...50 Kýskaç Yaylarýnýn Sýkýþtýrýlmasý...51 Ocaðýn Yerleþtirilmesi...52 Conta...53 Çerçevesiz Ocaklar Montaj Ölçüleri Tezgahýn Hazýrlanmasý ve Ocaðýn Yerleþtirilmesi...56 Þebeke Baðlantý Kutusu Elektrik Baðlantýsý Baðlantý Kablosu...60 Baðlantý Þemasý

4 Cihazýn Tanýtýmý KM 5670 Piþirme Alaný Ocaklar ad Ýki Halkalý-Ocaklar b Tek Halkalý-Ocak c Kýzartma Bölümü Kumanda Paneli Dokunmatik (Sensörlü) Tuþ Alaný f Güç Kademesi Ayarý g Ýlave Ayar h Timers Açýlýþý, Fonksiyonlarýn Deðiþtirilmesi, Ocaðýn Seçilmesi j Kilitleme k Süre Ayarý / Memory(Hafýza)-Programýnýn Seçimi m Hafýza Fonksiyonu 4

5 Cihazýn Tanýtýmý KM 5672 / KM 5677 Piþirme Alaný Ocaklar ac Ýki Halkalý-Ocaklar bd Tek Halkalý Ocak e Tek Halkalý-Ocak d Kýzartma Plus-Bölümü ile Kombine Edilebilen Kumanda Paneli Dokunmatik (Sensörlü) Tuþlar f Güç Kademesi Ayarý g Ýlave Ayar h Timers Açýlýþý, Fonksiyonlarýn Deðiþtirilmesi, Ocaðýn Seçilmesi j Kilitleme k Süre Ayarý / Hafýza Programý Seçimi l Ocak AÇMA/KAPAMA Tuþu m Hafýza-Fonksiyonu Kontrol Lambasý i Kilitleme 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 5673 Piþirme Alaný Ocaklar ae Ýki Halkalý-Ocaklar bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Bölümü Kumanda Paneli Dokunmatik (Sensörlü) Tuþlar f Güç Kademesi Ayarý g Ýlave Ayar h Timers Açýlýþý, Fonksiyonlarýn Deðiþtirilmesi, Ocaðýn Seçilmesi j Kilitleme k Süre Ayarý / Hafýza Programý Seçimi l Ocak AÇMA/KAPAMA Tuþu m Hafýza Fonksiyonu Kontrol Lambasý i Kilitleme 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Ocak Göstergesi n Gösterge: 0 = Ocak çalýþtýrmaya hazýr 1 ile 12 arasý = Güç Kademesi # = Kalan ýsý F = Arýza ("Sigortanýn Kapanýþý" bölümüne bakýnýz) A = Güç kademeleri yükseltildiðinde otomatik olarak hýzlý piþirme baþlar P0 v.s. = Program ("Programlama" bölümüne bakýnýz) S0 v.s. = Statü ("Programlama" bölümüne bakýnýz) o Yükseltilen güç kademesi kontrol lambalarý ( "Programlama") p Iþýklý Halka: Yanan ýþýklarýn sayýsý ayarlanan güç kademesini gösterir (Ýstisna: "Hýzlý Piþirme Otomatiði" bölümüne bakýnýz). q Iþýklý göstergenin devreye alýnmasý 7

8 Cihazýn Tanýtýmý Timer-/Hafýza-Göstergesi (Örnek) r Ocak düzenini gösteren kontrol lambalarý, örneðin: sað arka ocak gibi Ocak KM 5670 KM 5673 KM 5672 / KM 5677 C cm Güç (Watt) 230 V C cm Güç (Watt) 230 V C cm Güç (Watt) 230 V y 14,5 / 21, / ,5 / 21, / ,0 / 18,0 600 / 1800 w 14, , , b ,0 / 17,0 x 29,0 x 17,0 / 17,0 x 29, / / ,5 / 23, / , , z 10,0 / 18,0 600 / ,0 / 18,0 600 / , z + x ,0 x 41, Toplam: 7700 Toplam: 8800 Toplam:

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ýlk kullanýmdan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik veya bilgisizlik nedenleri ile cihazý emniyetle kullanacak durumda olmayanlar bu cihazý sorumluluk taþýyabilecek kiþilerin gözetimi ve kontrolü olmadan kullanamazlar. Cihazla birlikte verilen belgelerin arasýnda bulunan tip etiketini "Tip Etiketi" bölümünde etiket için ayrýlan yere yapýþtýrýnýz. Kullanma kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine devrediniz. Teknik Güvenlik Bu cihaz ancak bir uzman ve yetkili bir eleman tarafýndan monte edilebilir ve elektrik tesisatýna baðlanabilir. Yerel talimat ve yönetmelikleri iyi bilen ve bunlarý özenle uygulayan bir elektrikçiyi bu iþ için görevlendiriniz. Hatalý montaj ve baðlantý nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun baðlanmýþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temle þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. Cihazýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Uzatma kablolarý gerekli emniyeti saðlayamaz. Cihazýn kasasýný asla açmayýnýz. Elektrik ileten parçalara temas edilmesi veya elektrikli veya mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi olasý fonksiyon arýzalarýna sebep olabilir. Kenarlarý traþlanmýþ ocaklarda (cam kenarlar traþlý): Montajdan sonraki ilk günlerde ocakla mutfak tezgahý arasýnda küçük bir aralýk görülebilir. Birkaç kullanýmdan sonra bu aralýk zamanla azalacaktýr. Cihazýnýzýn elektrik güvenliði bu küçük aralýða raðmen saðlanmýþtýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Kullaným Kurallarý Cihazý ancak montajý bittikten sonra kullanabilirsiniz. Ancak bu durumda elektrik ileten parçalara temas etme olanaðý ortadan kalkar. Bu cihaz sadece evde kullanýlýr, sanayide kullanýlamaz. Cihazý sadece yemek piþirmek için kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna müsaade edilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya hatalý kullanýmlardan kaynaklanacak hasar ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Yüksek ýsý nedeniyle ocak yakýnýnda bulunan ve kolay alev alabilen eþyalar yanmaya baþlayabilir. Ayrýca cihazýn dayanma ömrü kýsalýr. Cihaz uzun süre yoðun olarak kullanýlmasý sonucunda kumanda paneli ýsýnabilir. Bu normal bir durumdur, bir arýza deðildir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Evdeki çocuklarýn sizin kontrolünüz dýþýnda ocakla oynamamalarý veya ayarlarýný deðiþtirmemeleri için cihazýn kilitleme sistemini çalýþtýrýnýz. Bu ocak kullanma kýlavuzundaki bilgileri deðerlendirebilecek yaþtaki büyükler için üretilmiþtir. Çocuklar ocakla ilgili tehlikeleri henüz yeterince kavrayamazlar. Bu nedenle çocuklar için gereken dikkati gösteriniz. Daha büyük yaþtaki çocuklar ancak büyüklerin kendilerine ocaðýn nasýl güvenle kullanýlacaðýný açýklamalarý ve hatalý bir kullanýmda hangi tehlikelerin kendilerini beklediðini anladýktan sonra ocaðý kullanabilirler. Çocuklarýn ocakla oynamalarýna izin vermeyiniz. Ocak çalýþýrken ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi açýsýndan soðuyuncaya kadar çocuklarý ocaktan uzak tutunuz. Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn üzerine veya arkasýna koymayýnýz. Çünkü çocuklar bunlarý almak için ocaðýn üzerine çýkmaya çalýþacaktýr. Yanýk tehlikesi! Çocuklarýn tencere veya tavlarý aþaðý çekmemelerine dikkat ediniz. Yanýk ve haþlanma tehlikesi! Ayrýca sýrf bu sebepten ocak kenarýna koruyucu özel bir kafes alabilirsiniz, tehlikeyi azaltacaktýr. Ambalaj malzemeleri ocuklar için tehlikeli olabilir (folyo ve stropor gibi). Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak yerlerde saklayýnýz veya mümkün olduðunca çabuk evden çýkartýnýz. Artýk kullanýlmayan cihazlarýn elektrik baðlantýsý evde oynayan çocuklar için bir tehlike yaratmamasý açýsýndan sökülmeli ve tüm kablolar ortadan kaldýrýlmalýdýr. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn Hasarlardan Korunmasý Cam seramik yüzeye herhangi bir malzemenin veya tencerenin düþmemesine dikkat ediniz. Örneðin bir tuzluk bile düþtüðü zaman seramik üzerinde çatlak veya kýrýklara neden olabilir. Kullandýðýnýz tava veya tencerelerin diplerinin çapaklý olmamasýna dikkat ediniz. Bunlar seramik yüzeyi çizebilir. Kum taneciklerinin bile cam seramik yüzeye zarar verebileceðini unutmayýnýz. Ocaðýn üzerine sývý veya katý formda þeker dökülmemesine veya plastik veya aluminyum folyonun sýcak ocaða temas etmemesine özen gösteriniz. Bu maddeler seramik yüzeyin üzerinde erirler, yapýþýrlar ve soðuduklarýnda çatlaklara veya diðer hasarlara sebep olabilirler. Bu sözü edilen maddeler yanlýþlýkla yine de ocaðýn üzerine dökülürse, ocaðý hemen kapatýnýz ve ocak henüz sýcakken cam kazýyýcý ile bunlarý kazýyýnýz. Dikkat: Ocaklar sýcak olduðundan yanýk tehlikesi olabilir! Ocaklar soðuduktan sonra silebilirsiniz. Ocaðýn üzerinde kalan artýklarýn yanmamasý için, kirleri mümkün olduðu kadar çabuk temizleyiniz ve tencereyi ocaða koyarken altýnýn temiz ve kuru olmasýna dikkat ediniz. Asla buhar basýnçlý temizlik aletleri kullanmayýnýz. Basýnçlý buhar yüzeyde ve elektrik ileten bölümlerde kalýcý hasarlara neden olabilir ve üretici firma bundan sorumlu deðildir. Tabaný çok ince tencere ve tavalarý kullanmayýnýz ve üreticisi izin vermediði sürece kýzgýn ocaðýn üzerine içi boþ tencere oturtmayýnýz. Dikkat edilmezse ocak hasar görebilir. Sýcak tencere ve tavalarý kumanda alanýnýn üzerine koymayýnýz. Kumanda alanýndaki elektronik zarar görür. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk ve Haþlanmalardan Korunma Cihaz çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra da bir süre sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergeleri söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Sýcak ocaktaki tüm çalýþmalarýnýzda ýsýya dayanýklý eldiven, tencere tutacaðý veya benzerlerini kullanýnýz. Bu bezlerin ve eldivenin ýslak olmamasýna dikkat ediniz. Nemli ve ýslak bezlerden ýsý daha kolay geçecektir. Yanýk tehlikesi. Ocak üzerinde konserve kutusu gibi kapalý kutularý ýsýtmayýnýz. Oluþacak basýnçtan dolayý patlama, yaralanma ve haþlanma tehlikesi vardýr! Ocaðý tezgah olarak kullanmayýnýz. Ocaðýn yanlýþlýkla açýlmasý veya kalan ýsý nedeniyle üzerindeki eþyalar ýsýnýr (yanýk tehlikesi), erir veya yanmaya baþlar. Ocaðýn üzerini asla bir örtü veya folyo ile örtmeyiniz. Yanlýþlýkla açýldýðýnda yangýn tehlikesi oluþabilir. Ocakta kýzgýn yað ile yiyecek hazýrlandýðýnda, kontrolünüz üzerinde olmalýdýr. Fazla kýzan yað alev alabilir ve davlumbazý da yakabilir. Yangýn tehlikesi! Eðer ocaktaki yað alev alýrsa, asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Alevi kalýn bir örtü veya köpükle boðmayý deneyiniz. Davlumbazýn altýnda alevli bir yiyecek hazýrlamayýnýz. Alevler davlumbazý yakabilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz Arýzalanýrsa Cihazda bir arýza tespit edildiðinde, önce cihazý ve daha sonra sigortayý kapatýnýz. Telli sigortayý tamamen dýþarý çýkartýnýz. Cihaz tam olarak monte edilmemiþ ve elektrik baðlantýsý tamamlanmamýþ ise, fiþini prizden çekiniz. Bu iþlem sýrasýnda fiþi kablosundan çekerek deðil, prizden elinizle tutarak çekiniz ve durumu yetkili servise bildiriniz. Onarým bitmeden cihazý elektriðe baðlamayýnýz. Cam seramik üzerindeki çatlak veya kýrýklar sonucunda da ayný þekilde fiþi prizden çekiniz, sigortayý kapatýnýz. Aksi halde cereyan çarpma tehlikesi vardýr! Tamirler sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler sizin ve cihazýnýz için büyük tehlikeler yaratabilir. Cihazýn gövdesini hiçbir þekilde açmayýnýz. Garanti süresi içerisindeki tamirler üreticinin yetkili kýlacaðý servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Aksi takdirde cihazýn daha sonraki tamirleri garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Diðer Tehlikelerden Korunma Cihazýn yakýnýndaki prizden faydalanýrken kablonun sýcak cihaza temas etmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu zarar görebilir. Cereyan çarpma tehlikesi! Yemekleri yeterli derecede ýsýtýnýz. Besinlerde bulunabilecek bakteriler ancak yeterli ýsýda ve sürede yok olabilirler. Plastik veya alüminyum folyo kaplar kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar eriyebilir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Evinizdeki hayvan ocaðýn üzerine çýkabilir ve böylece sensörlü tuþ takýmýna basýp ocaðýn birinin açýlmasýna sebep olabilir. Bu nedenle evdeki hayvanlarý kesinlikle ocaktan uzak tutunuz. Ocaðýn altýnda bir çekmece mevcutsa, burada sprey kutularý veya kolayca alev alabilecek malzemeleri bulundurmayýnýz. Ocak altýndaki çekmecede ancak ýsýya dayanýklý çatal-kaþýk kutusu saklanabilir. 14

15 Etkin Çevre Koruma Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan koruduðu için çok gereklidir. Genelde, satýcý firma ambalajý geri alýr. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþ olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Ambalaj malzemesini kendiniz kaldýrmak isterseniz, belediyeden geri dönüþüm merkezinin adresini öðrenebilirsiniz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri kullanma kýlavuzunun "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 15

16 Ýlk Kullanýmdan Önce Ön Bilgiler Cihazýnýzda "Programlama" iþlemi bulunmaktadýr. Bu fonksiyon sayesinde cihazýnýzý kendi kullanma alýþkanlýklarýnýza göre uyarlayabilirsiniz ( "Programlama" bölümüne bakýnýz). Ýlk Temizlik ve Ýlk Isýtma Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Temizlik için deterjan kullanmayýnýz, seramik yüzeylerde mavimsi lekeler oluþabilir. Cihazýn madeni kýsýmlarý özel bir koruyucu bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. Bu nedenle ilk ýsýtma sýrasýnda geçici bir koku duyulabilir. Koku oluþumu ile birlikte ortaya çýkan duman kýsa sürede daðýlýr ve bu durum cihazýn hatalý baðlandýðý veya bir arýzasý olduðu anlamýna gelmez. 16

17 Ýlk Kullanýmdan Önce Sensörlü Tuþlarda Hassas Ayar Otomatik Hassas Ayar Sensörlü tuþlarýn kusursuz çalýþabilmesi için kendilerinin ait olduklarý sensörlerin: cihazýn elektrik baðlantýsýndan ve her elektrik kesintisinden sonra hassas ayarýnýn yeniden yapýlmasý gerekir. Otomatik hassas ayar sýrasýnda kilitlemenin kontrol lambalarý yanar ve ocak çalýþtýrýlamaz. ocaðýn çalýþtýrýlmasý sýrasýnda sürekli deðiþen çevre þartlarýna göre hassas ayar yapýlmalýdýr. Otomatik hassas ayar baþarýlý olmadýðý takdirde sol ön ve sað ön ocak göstergesinde bir A, sol arka ocak göstergesinde ise bir F görülür. Sað arka ocak göstergesinde ve Timer-/Hafýza-göstergesinde sayýlar yanar. Bu durumda hassas ayarý elle(manuel) yapabilirsiniz. Manuel Hassas Ayar ^ Önce ocaðýn üzerinde doðrudan ýþýk (güneþ- veya yapay ýþýk) gelmemesine dikkat ediniz. Ayrýca ocaðýn çevresi çok karanlýk olmamalý ve ocaða düþen ýþýk ayarý sürekli deðiþmemelidir. ^ Bütün ocak alanýnýn ve sensörlü tuþlarýn üstü örtülü olmamalýdýr. Günlük tencere ve tavalarýnýzý ocaðýn üstünden kaldýrýnýz ve dökülen yemek artýklarýný silerek burayý temiz tutunuz. ^ Ocak alanýna gelen elektriði yaklaþýk 1 dakika kadar kapatýnýz. Ocaða tekrar elektrik gelmesini saðladýktan sonra elektroniðin sensörlü tuþlarýnýn yeniden hassas ayarý yapýlmalýdýr. Buna raðmen problem hala devam ederse, lütfen yetkili teknik servisi çaðýrýnýz. 17

18 Kullaným Sensörlü Tuþlar Cam seramik- ocaðýnýzýn kumanda alaný elektronik sensörlü (dokunmatik) tuþlarla donatýlmýþtýr. Bu tuþlar parmak temasý ile devreye girmektedir. Çalýþtýrmak istediðiniz ocaðý tuþuna parmaðýnýzla dokunarak devreye alabilirsiniz. Sensörlü tuþlarýn bu temasa tepkileri akustik bir sinyal sesi ile onaylanýr. Sadece kullanacaðýnýz ocaðýn sensörlü tuþuna ortalayarak parmaðýnýzla dik olarak dokununuz. Kumanda alanýnýn temiz kalmasýna ve üzerinde baþka malzemelerin bulunmamasýna dikkat ediniz. Aksi halde sensörlü tuþlar tepki göstermez, dolayýsýyla devreye girmez veya kullanmayacaðýnýz ocaklar açýlýr veya ocaklar otomatik olarak kapatýlýr ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz). Sensörlü tuþlarýn üzerine asla sýcak tencere koymayýnýz. Tuþlarýn altýnda bulunan elektronik zarar görür. Cihazýn Açýlmasý Önce cihazý ve daha sonra istediðiniz ocaðý açýnýz. Cihazý þöyle açabilirsiniz: ^ AÇMA-/KAPAMA sensörlü tuþuna s dokununuz. Tüm ocaklarýn göstergelerinde bir 0 iþareti, Timer-/Hafýza-Göstergesinde 00 iþareti görülür. Eðer bu iþlemden sonra baþka bir seçim yapýlmazsa, cihaz güvenlik nedeniyle birkaç saniye içinde kapatýlýr. Ocak þöyle açýlýr: ^ 1 ile 12 arasý istediðiniz bir ýsý gücü kademesini - veya + sensörlü tuþlarýna dokunarak ayarlayabilirsiniz. Eðer - iþareti ile baþlarsanýz, piþirme iþlemini piþirmeye baþlama otomatiði ile seçiniz, eðer + iþareti ile baþlarsanýz piþirmeye baþlama otomatiði olmadan seçiniz (ilgili bölüme bakýnýz). Yanýndaki 0 iþareti henüz sönmüþ baþka bir ocaðý çalýþtýrmak isterseniz, - veya + iþaretlerinden birine bir kere dokununuz. 0 iþareti görüldüðünde bir ýsý gücü kademesi (otomatik piþeye baþlama ile veya otomatik piþirmeye baþlama olmadan) seçebilirsinizirm. 18

19 Kullaným Ayarlar Piþirme Ýþlemleri Tereyaðý, çikolata v.s. eritilmesi, Jelatin çözülmesi, Yoðurt yapýlmasý, Yumurta sarýsý ve tereyaðý çýrpýlarak yapýlan soslar Az miktarda sývýlarýn ýsýtýlmasý, Yaðlarý çabuk donan yemeklerin sýcak tutulmasý, Pilavýn demlenmesi, Sulu ve yarý katý yemeklerin ýsýtýlmasý, Krema ve soslarýn hazýrlanmasý, Puding piþirilmesi, Omlet ve sahanda yumurta hazýrlanmasý, Meyvelerin buharda yumuþatýlmasý, Dondurulmuþ besinlerin çözülmesi, Sebze ve balýk buðulama, Hamur mayalama, baklagillerin yumuþatýlmasý(ýslatýlmasý), Tahýllarýn ýslatýlmasý, Fazla miktarda yiyeceðin piþirmeye baþlanmasý ve devam edilmesi, Balýk, þnitzel, sosis, sahanda yumurta gibi yiyeceklerin özenle kýzartýlmasý (yaðý fazla kýzdýrmadan). Fabrika Çýkýþý (12 Isý gücü kademesi) Ayarlar* Geliþtirilmiþ** (23 Isý gücü kademesi) Patates köftesi, krep v.s. hazýrlanmasý Çok miktarda suyun kaynatýlmasý, Piþirmeye baþlama * Bu veriler ortalama deðerlerdir. Bu deðerler 4 kiþilik porsiyonlara göre hesaplanmýþtýr. Çok derin tencerelerde kapaksýz olarak piþecek fazla miktarda yiyecekler için daha yüksek bir ýsý gücü kademesi seçilmelidir. Piþirilecek yemeðin miktarý az olduðunda daha düþük bir ýsý kademesi seçiniz. ** Isý gücü ayarýný daha ince bir ayara getirmek istediðinizde, ýsý gücü kademelerinin çerçevesini geniþletebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ara kademeler rakamýn yanýndaki ýþýklý nokta ile gösterilir. 19

20 Kullaným Piþirmeye Baþlama Otomatiði Piþirmeye baþlama otomatiði devreye alýnmýþsa, ocak otomatik olarak en yüksek ýsý kademesinde piþirmeye baþlar (þok piþirme) ve daha sonra ayarlanan ýsý kademesine=piþirmeye devam ýsý kademesine düþer. Piþirmeye baþlama süresi ayarlanan piþirmeye devam ýsý kademesine baðlýdýr (Tablo'ya bakýnýz). Piþirmeye devam ýsý kademesi yüksek seçilmiþ ise, o zaman piþirmeye baþlama süresi kýsa tutulmalýdýr, çünkü bu ayarlar genelde kýzartmaya baþlamadan önce boþ tavanýn önceden kýzdýrýlmasý için kullanýlýr. Piþirmeye devam ýsý ayarý* Piþirmeye baþlama süresi dak. ve san. (yakl.) 1 0: :15 2 2: :15 3 2: :45 4 3: :30 5 4: :00 6 6: :30 7 9: :10 8 2: :00 9 2: : : : : : * Noktalý piþirmeye devam ýsý ayarý ancak geliþtirilmiþ ýsý kademelerinde bulunur (" Programlama" bölümüne bakýnýz). 20

21 Kullaným Piþirmeye Baþlama Otomatiðini Çalýþtýrma: ^ Ocaðý - sensörlü tuþu ile açýnýz. Ýstediðiniz ýsý gücü kademesi gösterilinceye kadar, örneðin: 3, - tuþuna dokununuz. Yemeðin piþmeye baþlama süresi içinde ýþýklý halkada 12 rakamý görülür. Bu süre bittikten sonra sadece piþirmeye devam kademesine uygun olarak belirlenmiþ rakamlar ýþýklý halka içinde gösterilir. Örnek: Piþirmeye baþlama süresinde: Piþirme Otomatiði Olmadan ^ Ocaðý + sensörlü tuþu ile açýnýz. Göstergede istediðiniz ýsý gücü kademesi görülünceye kadar + tuþuna dokununuz, örneðin: 4: Isý kademesi ayrýca ýþýklý halkada bir rakam ile gösterilir, örneðin: 4 ýsý kademesi 4 rakamý ile gösterilir. Piþirmeye devam süresinde: Piþirmeye baþlama süresi içinde piþirmeye devam ýsý kademesi - veya + tuþlarý ile azaltýlabilir veya yükseltilebilir. Piþirmeye baþlama süresi buna göre kendini deðiþtirecektir. 21

22 Kullaným Ýlave Çalýþtýrmalar Normalden daha büyük bir tencere kullanacaðýnýz zaman iki halkalý ocaktaki ikinci piþirme halkasýný veya kýzartma alanýndaki ikinci ýsýtma halkasýný açabilirsiniz. Ýki adet yan yana veya arka arkaya tek halkalý-ocak ve aralarýndaki köprü rezistanslar ilave bir kýzartma alaný olarak birlikte açýlabilir. Ýlave kýzartma alaný sadece n iþaretlenen ocakla kullanýlabilir. Ýlave alanýn açýlmasý için ait olduðu ocaðýn kapalý olmasý lazýmdýr. ^ Ocaðý - veya + tuþlarýna dokunarak açýnýz ve bir ýsý gücü kademesi seçiniz. ^ Ýlave çalýþtýrma sensörlü tuþuna n dokununuz. Ocaðýn göstergesinde bir 0 yanýyorsa, önce n sensörlü tuþa dokununuz ve daha sonra bir ýsý kademesi seçiniz. Ýlave kýzartma alanýnda 0 veya her iki ocak göstergelerinde ayarlanan ýsý kademesi görülür. Ýlave çalýþtýrma ýþýklý halkada sol üstte küçük bir iþaret olarak gösterilir (ok iþaretine bakýnýz). Ýlave çalýþtýrma iþlemini kapatmak için n sensörlü tuþuna yeniden dokununuz veya ocaktaki göstergeyi 0 olarak geri alýnýz. 22

23 Kullaným Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi Ocaðý þöyle kapatabilirsiniz: ^ Kapatmak istediðiniz ocaðýn - ve + sensörlü tuþlarýna ayný anda dokununuz. Ocaðýn göstergesinde birkaç saniye için bir 0 görülür. Ocak henüz sýcak ise, göstergede kalan ýsý gösterilir. Ocak soðudukça kalan ýsýyý gösteren ýþýklý çizgiler arka arkaya söner. Son çizgi söndüðünde ocakta artýk yanýk tehlikesi kalmamýþ demektir. Þimdi ocaða dokunabilirsiniz. Kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yandýðý sürece ocaða temas etmeyiniz veya üzerinde ýsýya dayanýklý olmayan herhangi bir malzeme býrakmayýnýz. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Bir elektrik kesintisinden sonra kalan ýsý göstergesi yanýp sönerek kendini belli eder. Cihazý þöyle kapatabilirsiniz: ^ AÇMA-/KAPAMA-sensörlü s tuþuna dokununuz. Böylece tüm ocaklar kapatýlmýþ olacaktýr. Hala sýcak olan ocaklarýn göstergelerinde kalan ýsý gösterilir. Henüz sýcak olduðu halde ocaðýn kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanmýyorsa, bu bir arýza demektir, buna dikkat ediniz. 23

24 Kullaným Tencere Seçimi Soðuk durumda içeri doðru hafif kavisli saðlam tabanlý tencere ve tavalarý kullanýnýz. Tencere ýsýnýnca ocak üzerine tam oturacaktýr. Tencere tabaný düzgün olmalýdýr, aksi halde piþirme süresi uzayacaktýr. Enerji Tasarrufu Yöntemleri Mümkün olduðunca üstü kapalý tencere ve tavalarda yemek piþiriniz. Böylece ýsýnýn boþ yere uçup gitmesi önlenir. soðuk sýcak Tencere ve tavalarýn boyutunun ocak ile örtüþmesine ve hatta biraz büyük olmalarýna dikkat ediniz. Böylece ýsý gereksiz yere dýþarý taþmaz. Tencere ve tavalarda çoðu zaman üst çapýn ölçüsü verilir, fakat önemli olan tencerelerin alt çaplarýdýr. açýk kapalý Uzun süreli piþirme iþlemlerinde yemeðin altýný piþme süresinin bitiminden 5 veya 10 dakika önceden kapatýnýz. Böylece kalan ýsýdan yararlanabilirsiniz. Çok küçük uygun 24

25 Timer ve Hafýza-Fonksiyonu Giriþ Cihazda þu fonksiyonlar bulunmaktadýr: - Kýsa süre saati (Timer-Fonksiyonu) - Ocaklarýn otomatik kapatýlmasý (Timer-Fonksiyonu) - Hafýza-Fonksiyonu. Daha sonraki bölümlerde bu fonksiyonlarýn her birininnasýl kullanýlacaðý anlatýlmaktadýr. Kombi-Çalýþtýrma ayný isimdeki bölümde bulacaksýnýz. Timer-Fonksiyonlarýnda 1 ile 99 dakika arasý bir süre ayarlayabilirsiniz. Sensörlü - tuþu ile süreyi 99 dakikadan 00 dakikaya indirebilirsiniz, sensörlü + tuþu ile de süreyi 00 dakikadan 99 dakikaya çýkartabilirsiniz. - ve + tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda gösterge 00 pozisyonuna geri alýnabilir. Bütün fonksiyonlarda süre bittikten sonra Timer-Hafýza-göstergesinde birkaç saniye 00 görülür ve ayný anda bir sinyal sesi duyulur. Bu sinyal sesini vaktinden önce kapatmak isterseniz, sensörlü m tuþuna dokununuz. Kýsa Süre Saatinin Ayarlanmasý Kýsa süre saatini (yumurta piþirme saati) hem ocak kapalý iken hem de ocak açýkken kullanmak mümkündür. Kýsa süre saati mutfak saati gibi de kullanýlabilir. ^ Sensörlü m, - veya + tuþuna dokununuz. Timer-/Hafýza göstergesinde 00 görülür. ^ Ýstediðiniz süre, örneðin 15 dakika gibi ekranda görülünceye kadar - veya + sensörlü tuþlarýndan birine dokununuz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerler. Kalan süreyi göstergede görebilir ve - veya + tuþlarý ile deðiþtirebilirsiniz. 25

26 Timer ve Hafýza-Fonksiyonu Ocaklarýn Otomatik Kapatýlmasý Kullanmak istediðiniz ocak için bir süre ayarlayabilirsiniz, bu sürenin sonunda ocak otomatik olarak kapanacaktýr. Otomatik kapatma ayný anda bütün ocaklar için de kullanýlabilir. ^ Ýstediðiniz ocak için, örneðin sað arka gibi, her zaman yaptýðýnýz gibi bir ýsý kademesi ayarlayýnýz. ^ Bu ocaðýn kontrol lambasý (sað arka) yanýp sönünceye kadar m sensörlü tuþuna dokununuz. Birkaç ocak birden çalýþýyorsa, kontrol lambalarý saat yönünde sol önde görülür. ^ Ýstediðiniz süre ekranda (örn: 15 dak. gibi) görülünceye kadar - veya + sensörlü tuþuna dokununuz. Ayarlanan süre dakika ritminde ilerlemeye baþlar. Kalan süreyi Timer-/Hafýza-göstergesinde görebilir ve her an - veya + tuþlarý ile deðiþtirebilirsiniz. Bir baþka ocaðýn daha otomatik kapanmasýný istiyorsanýz, daha önce anlatýlan iþlemleri uygulayýnýz. Birkaç tane kapanma saati programlanmýþsa, bunlarýn içinde en kýsa olaný ekranda gösterilir ve ilgili ocaðýn kontrol lambasý yanýp söner. Diðer kontrol lambalarý sabit yanar. Arka planda yürümekte olan kalan süre bilgilerini görmek isterseniz, istediðiniz kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar m sensörlü tuþuna dokununuz. Timer-Start Deðeri Timer fabrikada þöyle ayarlanmýþtýr: + veya - sensörlü tuþlarýna dokunulduðunda 01 veya 99 ile baþlatýlýr. Yapýlan ayarý en son ayarlanan (ve geçmiþ olan) süre ile baþlayacak gibi deðiþtirebilirsiniz ("Programlama, P14" bölümüne bakýnýz). Örnek: Program P14, Statü S1 programlanmýþ ve kýsa süre saati en son 5 dakika olarak ayarlanmýþtýr. Timer açýldýðýnda göstergede 00 görülür; daha sonra + veya - sensörlü tuþa dokunulduðunda 05 görülür. Deðiþtirilen ayara raðmen her zaman herhangi bir süreyi seçebilirisniz. 26

27 Timer ve Hafýza-Fonksiyonu Hafýza(Memory)-Fonksiyonu Bir ocaðýn açýlmasýndan kapanmasýna kadar geçen süre içinde yapýlan ayarlar hafýza-programýna kaydedebilirsiniz. Çok sýk kullandýðýnýz maksimum 5 piþirme iþlemini hafýza-programý olarak hafýzaya alabilirsiniz. Her seferinde sadece bir program kaydedilebilir veya uygulanabilir. Hafýza programlarý bütün ocaklar için kaydedilebilir. Bir ocak için birden fazla program kaydedilebilir. Kaydedilmiþ programlar rakamýn arkasýnda bir nokta ile iþaretlenir. Örnek: P 1 Program dolu deðil P 1. Program dolu 5 Program da dolduðunda yeni bir piþirme iþlemini hafýzaya almak için bir programý silmeniz gerekecektir. Hafýza-Programýnýn Kaydedilmesi Önce bir Hafýza-Programý seçiniz ve ocaðý þimdiye kadar kullandýðýnýz gibi kullanýnýz. Maksimum kayýt süresi 99 dakikadýr, bu süre içinde ýsý kademesinde maksimum 10 deðiþiklik yapabilirsiniz. ^ Cihazý açýnýz. ^ Sensörlü M tuþuna dokununuz. Timer-/Hafýza-göstergesinde P 1 görülür. ^ Ýstediðiniz program numarasý ekranda görülünceye kadar + sensörlü tuþuna dokununuz. ^ Uzun bir sinyal sesi duyuluncaya kadar M sensörlü tuþuna dokununuz. ^ Ýstediðiniz ocaðý 10 saniye içinde açýnýz. Þimdi kayýt baþlar. Kayýt sýrasýnda Timer-/Hafýza-göstergesinde baðlanan ocaðýn kontrol lambasý ve program numarasýnýn ýþýðý yanar. Hafýzaya alma iþlemi ocak kapatýldýðýnda veya uzun bir sinyal sesi duyuncaya kadar M tuþuna dokunmanýz halinde otomatik olarak baþlar. Hafýzaya alma iþleminden sonra programýn akýþý gösterilir. Göstergede süreler dakika olarak toparlanýr, uygulamada ise program akýþý saniyesi saniyesine gösterilir. 27

28 Timer ve Hafýza-Fonksiyonu Hafýza-Programýnýn Uygulanmasý Hafýza programýný seçerken ayný sonuçlarý alabilmek için kayýt sýrasýnda kullandýðýnýz tencereyi kullanmanýz doðru olur. Piþecek malzemenin de miktarý ve büyüklüðü de ayný olmalýdýr. ^ Cihazý açýnýz. ^ Sensörlü M tuþuna dokununuz. Timer-/Hafýza göstergesinde P 1 görülür. ^ Ýstediðiniz program numarasý gösterilinceye kadar sensörlü + tuþuna dokununuz. ^ Uzun bir sinyal sesi duyuluncaya kadar sensörlü M tuþuna dokununuz. Kullanýlacak ocak çalýþmaya baþlar ve hafýzaya alýnan program sona erdikten sonra kapanýr. Bu program akýþý süresince Timer-/Hafýza göstergesi içinde ocaðýn kontrol lambasý yanýp söner ve program numarasý ile kalan süre deðiþimli olarak gösterilir. Hafýza- Program Akýþý ^ Cihazý açýnýz. ^ Sensörlü M tuþuna dokununuz. ^ Ýstediðiniz program numarasý gösterilinceye kadar sensörlü + tuþuna dokununuz. Ocaðýn göstergesinde o andaki ýsý kademesi görülür; Timer-/Hafýza göstergesinde ocaðýn kontrol lambasý yanýp söner ve ýsý kademesine göre ayarlanan süre gösterilir. Göstergede süreler dakika olarak, uygulamada ise program akýþý saniyesi saniyesine gösterilir. Hafýza-Programýn Silinmesi ^ Cihazý açýnýz. ^ Sensörlü M tuþuna dokununuz. ^ Ýstediðiniz program numarasý gösterilinceye kadar sensörlü - veya + tuþuna dokununuz. ^ Uzun bir sinyal sesi duyuncaya ve rakamýn arkasýndaki nokta silininceye kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. 28

29 Timer ve Hafýza-Fonksiyonu Kombi-Çalýþtýrma Kýsa süre için çalar saat, otomatik kapatma ve Hafýza-fonksiyonu ayný zamanda kullanýlabilir. Ayrýca kýsa süre saatini kullanmak isterseniz: Programlanan ocaðýn kontrol lambalarý devamlý yanýncaya ve Timer-Hafýzagöstergesinde 00görülünceye kadar sensörlü m tuþuna dokununuz. Ayrýca bir veya birkaç kapatma saati programlamak isterseniz: Ýstediðiniz ocaðýn kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar sensörlü m tuþuna dokununuz. Ayrýca Hafýza-Fonksiyonundan yarralanmak isterseniz: "Hafýza-Fonksiyonu" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz. Son veriyi de girdikten sonra Timer-/Hafýza-göstergesinde en kýsa kalan süre gösterilir. Ýstisna: Bir Hafýza-programýný kayýt edilirken tüm girilen süreler (kýsa süre saati, otomatik kapatma) arka planda akýp gider. Tamamen bittikten sonra sadece geçici bir süre için 00 görülür. Ýsterseniz arka fonda akýp giden fonksiyonlarý ve kalan süreyi görebilirsiniz. Bunun için sensörlü m tuþuna: - Ýstediðiniz kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar (Hafýza-fonksiyonu veya otomatik kapatma), - Kontrol lambalarý devamlý yanýncaya kadar (kýsa süre için çalar saat) dokununuz. Gösterilen en kýsa kalan süreden hareketle saat yönünde tüm açýlan ocaklar ve kýsa süre saati seçilebilir. Ýstisna: Sadece hafýzaya alýnmýþ programlarda deðiþiklik yapýlamaz. 29

30 Güvenlik Sistemleri Kilitleme Cihazýn ve ocaklarýn yanlýþlýkla açýlmamasý veya ayarlarýn deðiþtirilmemesi için cihaz bir kilitle sistemi ile donatýlmýþtýr. Kilitleme sistemini cihaz kapalý iken veya çalýþma sýrasýnda devreye alabilirsiniz. Eðer kilitleme iþlemi cihaz kapalý iken devreye alýnmýþsa, cihaz artýk açýlamaz. Eðer kilitleme sistemi cihazýn çalýþmasý sýrasýnda devreye alýnmýþsa, cihaz ancak kýsýtlý þartlarda kullanýlabilir: Ocaklarýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý artýk deðiþtirilemez. Ocaklar ve cihaz ancak kapatýlabilir fakat daha sonra açýlamaz. Kilitleme þöyle yapýlýr: ^ Kilitleme için $ tuþuna ilgili kontrol lambasý görülünceye kadar dokununuz. Kýsa bir süre sonra kontrol lambasý söner. Kilitlemenin devrede olduðunu iþaret eden bu lamba þu durumda tekrar yanar: $ tuþuna dokunulduðunda. bir ayar yapýldýðýnda. Kilitlemenin Çözülmesi: ^ $ tuþuna kontrol lambasý sönünceye kadar dokununuz. Çocuklarýn cihazý çalýþtýrmasýný zorlaþtýrmak için kilitleme ayarýný tek-parmak kademesinden üç-parmak kademesine deðiþtirebilirsiniz ("Programlama" P4 bölümüne bakýnýz). Elektrik kesintisinde kilitleme sisteminin devreden çýktýðýný unutmayýnýz. 30

31 Güvenlik Sistemleri Stop and Go Cihazýnýz tüm ocaklar çalýþýrken ýsý kademelerini düþürebilecek bir sistemle donatýlmýþtýr. Böylece piþirme iþlemini kýsa bir süre için taþma tehlikesi olmadan kontrolsüz býrakabilirsiniz. Stop and Go þöyle Kapatýlýr: ^ Kontrol lambasý sönünceye kadar sensörlü $ tuþuna dokununuz. Ocaklar en son ayarlanan ýsý kademelerinde çalýþmaya devam eder. Stop and Go þöyle çalýþýr: ^ Ýki defa üst üste sinyal sesi duyuluncaya kadar sensörlü $ tuþuna dokununuz. Kilitleme sistemini devreye sokabileceði için çok uzun süre sensörlü $ tuþuna dokunmamaya dikkat ediniz. Kilitleme kontrol lambasý yanýp söner. Açýk olan ocaklarýn ýsý dereceleri 1. ýsý kademesine düþer ve ilgili ocak göstergelerinde bir 1 görülür. "Stop and Go" devreye alýndýðýnda: - otomatik kapatma için ayarlanan sürenin akýþý durdurulur. Bu sistem devreden çýkarýldýðýnda süre tekrar ilerlemeye devam eder. - kýsa süre saati durmadan ilerler. - bir hafýza-programýnýn kaydý durdurulur. 31

32 Güvenlik Sistemleri Güvenlik Kapatmasý Çok Uzun Süreli Kullaným Kullanýldýktan sonra kapatýlmayan cihazlar için güvenlik açýsýndan otomatik bir kapatma sistemi ile donatýlmýþtýr. Eðer bir ocak normalin dýþýnda çok uzun bir süre (Tabloya bakýnýz) ayný ýsýtma gücü ile çalýþmaya devam ederse, cihaz otomatik olarak kapatýlýr ve kalan ýsý göstergede görülür. Isý Gücü Kademesi* Maksimum Kullanma Süresi/Saat 1/ /2. 5 3/3. 5 4/4. 4 5/ /7. 3 8/8. 3 9/ / / Sensörlü Tuþlarýn Örtülmesi Parmak temasý, taþan yemekler veya üzerine konulan malzemeler nedeniyle sensörlü tuþlar 10 saniyeden fazla bir süre kapalý kalýrsa, cihaz otomatik olarak kapanýr. Ayný anda her 30 saniyede bir (en fazla 10 dakika) akustik bir sinyal sesi duyulur ve üstü kapalý tuþlarýn göstergesinde bir F harfi yanýp söner: ^ Kumanda alanýný temizleyiniz ve üzerindeki malzemeleri kaldýrýnýz. Böylece sinyal sesi durur ve F harfi silinir. ^ Cihazý sensörlü AÇMA-/KAPAMA s tuþu ile tekrar açýnýz. Daha sonra ocaðý alýþtýðýnýz üzere kullanmaya devam edebilirsiniz. * Yanýnda nokta bulunan ýsý kademeleri sadece geliþtirilmiþ ýsý kademeleri çerçevesinde mevcuttur ("Programlama" bölümüne bakýnýz). ^ Tekrar kullanmak isterseniz, ocaðý her zaman yaptýðýnýz gibi açýnýz. 32

33 Güvenlik Sistemleri Aþýrý Isýnmaya Karþý Koruma Her ocak aþýrý ýsýnmaya karþý koruyucu bir sistemle (iç ýsý sýnýrlamasý) donanmýþtýr. Cam seramik yüzey aþýrý ýsýnmadan önce ocak rezistansý otomatik olarak kapatýlýr. Cam seramik alan soðuduktan sonra rezistans otomatik olarak tekrar çalýþmaya baþlar. Aþýrý ýsýnmaya karþý koruma sistemi þu durumlarda devreye girer: ocak üstünde bir kap yokken, açýlmýþsa, ocak üstündeki kabýn içi boþ ise, ocak üstündeki kabýn tabaný ocaða tam oturmuyorsa, Ocak üstündeki kap ýsýyý tam iletemiyorsa. Aþýrý ýsýnmadan korunma sisteminin devreye girdiðini rezistansýn en üst kademede bile açýlýp kapanmasýndan anlayabilirsiniz. 33

34 Temizlik ve Bakým Temizlik iþlemi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Basýnçlý buhar cereyan ileten parçalara, ocaðýn yüzeyine zarar verir ve kalýcý hasarlara sebep olur. Bu hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Cam ile çerçeve arasýndaki contalara zarar vermemesi için temizlik sýrasýnda sivri uçlu aletler kullanmayýnýz. Asla toz, soda-alkali, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, fýrýn spreyleri, bulaþýk makinesi deterjaný ve bulaþýk teli, sert süngerler veya sert fýrçalarý temizlik amacýyla kullanmayýnýz. Ayrýca üzerinde toz deterjan artýklarý kalmýþ olan yýpranmýþ süngerlere dikkat ediniz. Ocaðýn yüzeyine zarar verirler. Özel cam seramik temizlik maddelerini kullanýrken üreticisinin tavsiyelerini dikkate alýnýz. Islak bir bez ile ocaðýn üstünde kalan bu maddenin artýklarýný siliniz, aksi halde ocak tekrar açýldýðýnda bu artýklar yüzeye zarar verir. Ocak üstündeki yemek artýklarýný yanmamalarý için hemen temizleyiniz. Tencereyi ocaða oturturken tencere yabanýnýn temiz, kuru olmasýna dikkat ediniz. Her ýslak temizlikten sonra ocaðý kurulayýnýz. Böylece kireç artýklarýnýn ocakta kalmasýný önlemiþ olursunuz. Cam seramik yüzeyin temizliðinde deterjan kullanmayýnýz, kalýcý mavimsi lekeler ortaya çýkabilir. 34

35 Temizlik ve Bakým Cihazý düzenli olarak temizleyiniz, bunun en sistemli yolu her kullanýmdan sonra temizlemektir. Bunun için önce ocaðýn yeterli derecede soðumasýný bekleyiniz. Islak bir bezle tüm kaba artýklarý alýnýz, yapýþýp kalmýþ artýklarý ise bir cam kazýyýcýsý ile temizleyiniz. Daha sonra ocaðý birkaç damla özel cam seramik temizleme maddesi ile kaðýt havlu veya temiz bir bez kullanarak siliniz. Böylece taþan sulardan kalan kireç artýklarýný ve metalik yansýmalar yapan lekeleri de temizlemiþ olursunuz. Bu iþlemden sonra ocaðý ýslak olarak siliniz ve arkasýndan temiz bir bezle kurulayýnýz. Ýsterseniz ocaðýn yüzeyinde su ve kirlerin tutunamayacaðý bir film tabakasý býrakan özel temizlik ve bakým maddelerini kullanabilirsiniz. Sýcak ocaðýn üzerine þeker, plastik veya alüminyum folyo gibi maddeler temas ettiðinde, o ocaðý derhal kapatýnýz. Bu maddeleri cam kazýyýcýsý ile daha sýcakken hemen iyice kazýyýnýz. Dikkat: Yanýk tehlikesi! Ocak soðuduktan sonra yukarýda belirtildiði gibi ocaðýnýzý temizleyiniz. Alüminyum çerçeveli (tip etiketine bakýnýz)cihazlar çiziklere, alkali içeren maddelere ve asitlere karþý çok hassastýr. Bu sebeple temizlik sýrasýnda bu cihazlarda mümkün olduðunca dikkatli olunuz. Asla çelik temizleme maddesi veya kireç çözücüler içeren temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Ayrýca oluþan kirleri hemen temizleyiniz, aksi halde uzun süre bu kirler kaldýðý takdirde alüminyum yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir. Cam seramik temizleme maddesi ile yapýlan yoðun temizliklerde zamanla çerçeveler parlak hale gelebilir. 35

36 Programlama Cihazýnýzýn programlama sistemini deðiþtirebilirsiniz (Tabloya bakýnýz). ^ Ocak kapalý iken ayný anda ocaðýn sensörlü AÇMA-/KAPAMA-tuþuna s ve sensörlü $ tuþuna kilitleme kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar dokununuz. Ocak göstergesinde P (Program) ve bir sayý ile birlikte S (Statü) görülür. Bunlar o andaki ayarý gösterir. ^ Sensörlü + veya - tuþlarýna dokunarak önce sol ön ocak için istediðiniz programý ve daha sonra sensörlü + veya - tuþlarýna dokunarak sað ön ocak için istediðiniz statüyü ayarlayabilirsiniz (Tabloya bakýnýz). Bu þekilde bir çok programý arka arkaya deðiþtirebilirsiniz. Yeni ayarlarý hafýzaya alabilmek için, ekrandakiler silininceye kadar sensörlü AÇMA-/KAPAMA tuþuna s dokununuz. Deðiþiklikleri hafýzaya almak istemezseniz, ekrandakiler silininceye kadar kilitleme sensörlü tuþuna $ dokununuz. Kalan süre gösterildiði süre içinde programlama fonksiyonunu seçerseniz, bu fonksiyondan çýktýktan sonra 45 dakika kadar kalan ýsý göstergesi yanýp söner. Cihazýnýzý artýk alýþtýðýnýz gibi kullanabilirsiniz. 36

37 Programlama Program* Statü** Ayar P 0 Fuar modu ve fabrika S 0 Fuar modu açýk ayarý S 1 Fuar modu kapalý S 9 Fabrika ayarlarýna geri dönüþ P 1 Sensör onay sesi S 0 kapalý S 1 açýk P 3 Timer sinyal sesi S 0 kapalý S 1 10 Saniye sürekli sinyal S 2 4 Dakika sürekli sinyal P 4 Kilitleme S 0 $ Sembolüne bir defa basýnýz S 1 $ sembolüne 3 defa ve saðdaki her iki ocaðýn + tuþuna basýp býrakýnýz P 5 Stop and Go S 0 kapalý S 1 açýk P 6 Ses gücü onay-/sinyal S 0 hafif sesi S 1 orta S 2 sesli * Uygulanmayan program hafýzaya alýnmaz. ** Fabrika ayarlý statü koyu renk basýlmýþtýr. 37

38 Programlama Program* P 7 Ocak açýlýrken ikinci ýsýtma halkasý P 10 P 12 Ocak açýlýrken ýsý kademesi Piþirmeye baþlama otomatiði Statü** Ayar S 0 birlikte açýlmaz þöyle açýlýr: S 1 sol ön S 2 sað ön S 3 arka orta (KM 5673 / KM 5672 / KM 5677)) S 4 sað arka (KM 5670) S 5 sol ön ve sað ön S 6 sol ön ve arka orta (KM 5673 / KM 5672 / KM 5677) S 7 sað ön ve arka orta (KM 5673 / KM 5672 / KM 5677) S 8 sol ön ve sað arka (KM 5670) S 9 sað ön ve sað arka (KM 5670) S 10 Bütün ilave çalýþtýrmalar S 0 0 S 1 6 (sadece piþirmeye baþlama otomatiðinde seçilebilir) S 0 kapalý S 1 Isý kademesinin - tuþu ile ayarlanarak devreye alýnmasý S 2 Isý kademesinin + tuþu ile ayarlanarak devreye alýnmasý S 3 Her açýlýþta devreye alýnýr * Uygulanmayan programlar devreye alýnmaz. ** Fabrika ayarlý statü koyu renk basýlmýþtýr. 38

39 Programlama Program* Statü** Ayar P 13 Kalan ýsý göstergesi S 0 H Kalan ýsý göstergesi olarak S 1 # Kalan ýsý göstergesi olarak P 14 Timer-Start Deðeri S 0 01 veya 99 S 1 son ayarlanan süre ("Timer-Start Deðeri" bölümüne bakýnýz) P 15 Timer-Fonksiyonlarý S 0 Sadece çalar saat fonksiyonu S 1 Sadece kapatma fonksiyonu S 2 Çalar saat - ve kapatma fonksiyonu P 16 Isý kademeleri kapasitesi S 0 12 Isý kademesi (1, 2, 'ye kadar) S 1 23 Isý kademesi (1, 1., 2, 2., 'ye kadar) * Uygulanmayan programlar hafýzaya alýnmaz. ** Fabrika ayarlý statü koyu renk basýlmýþtýr. 39

40 Ne Yapmalý,eðer...? Elektrikli cihazlarýn tamirleri ancak yetkili ve uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Bu kuralý dikkate almaksýzýn yapýlan tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için çok ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir.... ocak açýlabildiði ve ayarlar yapýlabildiði halde ocaklar ýsýnmýyorsda? Cihazýn fuar konumunda olup olmadýðýný kontrol ediniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ne yapmalý, eðer cihaz veya ocaklar açýlamýyorsa? Þunlarý kontrol ediniz: Kilitleme sistemi devrede olabilir. Eðer böyle ise, kilitleme sistemini devreden çýkartýnýz ("Kilitleme" ve "Programlama" bölümlerine bakýnýz). Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Buna raðmen problem ortadan kalkmýyorsa, cihaza gelen cereyaný 1 dakika kadar durdurunuz. Bunun için: ocaðýn baðlý olduðu þalteri kapatýnýz veya telli sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz veya FI-Koruyucu þalteri (Hatalý akým koruma þalteri) kapatýnýz. Sigortayý, telli sigortayý ve FI-koruma þalterini tekrar açtýðýnýz halde, cihaz hala çalýþmýyorsa, uzman bir elektrikçi veya yetkili servise haber veriniz.... kullaným sýrasýnda cihaz kapanýyor ve göstergede en az bir ocaðýn kalan ýsý göstergesi veya yanýp sönen bir F görülüyor ve bazen akustik bir sinyal sesi duyuluyorsa? Büyük bir olasýlýkla ocak çok uzun bir süre çalýþtýrýlmýþ veya sensörlü tuþlarýn üstü örtülmüþ olabilir ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz).... bir ocaðýn rezistansý en yüksek ýsý ayarýnda açýlýp kapanýyorsa? Aþýrý ýsýnmaya karþý koruma sistemi devreye girmiþ olabilir ("Aþýrý Isýnmaya Karþý Koruma" bölümüne bakýnýz). 40

41 Ne Yapmalý,eðer...?... piþirmeye baþlama otomatiði açýldýðý halde tencerenin içindeki malzeme piþmeye baþlamýyorsa? Sebep þunlar olabilir: büyük miktarda yiyecek ýsýtýlmaktadýr. tencere ýsýyý iyi iletememektedir. Daha yüksek bir piþirmeye devam ýsý kademesi seçiniz veya en yüksek ýsý kademesinde piþirmeye baþlayýnýz ve ocaðý daha sonra elle kapatýnýz.... ocak kapalý iken Timer göstergesinde sayýlar ve ocak göstergelerinde A, F harfleri ve sayýlar yanýyorsa? Sensörlü tuþlarýn duyarlýlýk seviyesi deðiþmiþtir ve otomatik olarak ayarlanamamýþtýr. Hassas ayar elle yapýlmalýdýr ("Sensörlü Tuþlarýn Hassas Ayarý" bölümüne bakýnýz). Problem yine de devam ederse, yetkili servisi çaðýrýnýz.... bir veya birkaç kalan ýsý göstergesi yanýp sönüyorsa? Ocak çalýþýrken elektrik kesilmiþtir ve ocak kapanmýþtýr. Ocaðýnýzý tekrar bildiðiniz gibi çalýþtýrýnýz. Ocaklarý çalýþtýrmadan önce yemeklerin piþme durumunu ve özelliklerinin bozulup bozulmadýðýný kontrol ediniz. Programlama menüsüne girdiðinizde kalan süre göstergeleri yanar.... soldaki ocakta bir F, saðdaki ocakta bir E ve Timer göstergesinde sayýlar görülüyorsa? Cihaza gelen cereyaný yaklaþýk 1 dakika kadar durdurunuz. Cereyaný tekrar verdikten sonra problem devam ederse, lütfen yetkili servisi çaðýrýnýz. 41

42 Müþteri Hizmetleri Kendinizin gideremediði arýzalar için aþaðýdaki telefon numarasýný arayýnýz: T veya T Müþteri hizmetleri sizden cihazýn modelini ve seri numarasýný soracaktýr. Bu bilgileri cihazla birlikte verilen tip etiketinde bulabilirsiniz. Tip Etiketi Ekteki tip etiketini buraya yapýþtýrýnýz. Tip etiketindeki model tanýmlamasýnýn kullanma kýlavuzunun kapaðýnda yazýlý olan model ile ayný olmasýna dikkat ediniz. 42

43 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri Cihaza bir zarar gelmemesi için ocak üst dolaplar ve davlumbaz montajýndan sonra monte edilmelidir. Formunun bozulmamasý ve açýlmamasý için tezgah kenarlarý ýsýya dayanýklý bantlarla (100 C) kaplanmalýdýr. Duvar kenarýndaki çýtalar ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere /tekne gibi) montajý ancak uzman ve yetkili firma/personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Ancak bu sayede cihazýn güvenle kullanýlmasý saðlanmýþ olacaktýr. Bu cihazýn buzdolabý, bulaþýk veya çamaþýr ve kurutma makineleri üzerine montajý asla yapýlamaz. Montajdan sonra þebeke cereyanýnýn taban sacýna temas etmemesine ve mekanik dikkat ediniz. Ýlerideki sayfalarda gösterilen güvenlik mesafelerine dikkatle uyulmalýdýr. Ýstenmediði sürece aralýklarý kapatmak için herhangi bir dolgu maddesi kullanmayýnýz. Cihazýn contasý tezgahla ocak arasýnda yeterli bir sýzdýrmazlýk saðlamaktadýr ("Conta" bölümüne bakýnýz). Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 43

44 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri Üst Güvenlik Mesafesi Wok ocak ve elektrik ocak gibi birkaç farklý ocak davlumbazýn altýna monte edileceði zaman, bu cihazlarýn kullanma kýlavuzlarýnda yazýlý olan en yüksek güvenlik mesafesini seçiniz ve uygulayýnýz. Cihaz ile üzerine monte edilen davlumbaz arasýnda üretici tarafýndan öngörülen güvenlik mesafesine uyulmalýdýr. Davlumbaz üreticisi gerekli bilgileri vermemiþse veya cihazýn üzerinde kolay alev alan bir malzeme (örneðin bir raf) monte edilmiþse, o zaman burada güvenlik açýsýndan en az 760 mm yüksekliðinde bir mesafe býrakýlmalýdýr. 44

45 Yandaki Güvenlik Mesafesi Montaj yapýlýrken bir cihazýn yanýnda ve arka tarafýnda belirli yükseklikte dolap veya duvar bulunabilir, diðer tarafýnda ocaktan daha yüksek bir dolap veya bir cihaz bulunmamalýdýr (Resimlere bakýnýz). Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri En az þu güvenlik mesafelerini uygulayýnýz: Tezgah kesintisinden saðdaki ve soldaki dolaba kadar 50 mm (örn. Bir yüksek dolap). Tezgah kesintisinden arka duvara 50 mm. Özellikle önerilir! Önerilmez! Yapýlamaz! 45

46 Montaj Ýçin Güvenlik Tavsiyeleri Niþ Kaplamasýnda Güvenlik Mesafesi Niþ kaplamasý ile tezgah kesintisi arasýnda 50 mm'lik bir güvenlik mesafesi bulunmalýdýr. Bu mesafe ancak niþ kaplamasý ahþap veya yanýcý bir maddeden yapýlmasý durumunda geçerlidir. Kolay alev almayan metal, seramik veya benzeri malzemelerden yapýlan niþ kaplamalarýndan bu mesafenin altýna inilebilir. Çok yüksek ýsý nedeniyle malzemeler bozulabilir. Alana Baðlantýlý Cihazlar Çerçeveli-/ Çerçevesiz Cihazlar a Duvar iþi b Niþ kaplamasý c Duvar çýtasý d Tezgah e Tezgah kesiti f En düþük mesafe 50 mm 46

47 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar Montaj Ölçüleri KM 5670 a Kýskaç yaylarý b Montaj yüksekliði c Ön d Montaj-Yüksekliði Kablo e Baðlantý kablosu, Uzunluðu = 1440 mm 47

48 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar KM b 0 50 a a ß R c b 38 d c 77 f e 202 a Kýskaç yaylarý b Montaj yüksekliði c Ön d Montaj-Yüksekliði Kablo çýkýþý e Kablo, Uzunluðu = 1500 mm f Elektrik baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluðu = 1440 mm 48

49 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar KM 5673 a Kýskaç yaylarý b Montaj yüksekliði c Ön d Montaj-Yüksekliði Kablo e Baðlantý kablosu, Uzunluðu = 1440 mm 49

50 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar Tezgahýn Hazýrlanmasý ^ Ölçü þemasýna göre tezgah kesitini hazýrlayýnýz. Arka duvara olan minimum mesafeyi ve sol ve saðdaki yan duvara olan uzunluðu dikkate alýnýz. "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünü okuyunuz. ^ Neme karþý korumak amacýyla tezgah kesitine vernik, silikon veya reçine sürünüz. Kullanýlan malzemeler ýsýya karþý dayanýklý olmalýdýr. Montaj sýrasýnda çerçeve köþelerindeki contalarýn tezgah kesitine tam oturmadýðý görülürse, bu köþeler dekopaj testeresi ile ß R4 düzeltilebilir. 50

51 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar Kýskaç Yaylarýnýn Sýkýþtýrýlmasý Ahþap, Korian, Askilan v.s. tezgahlar. Doðal Taþ Tezgah f a a ^ Cihazla birlikte verilen kýskaç yaylarýný a kesitin üstünde iþaretlenen yerlere ("Montaj Ölçüleri" bölümüne bakýnýz) yerleþtiriniz ve verilen vidalarla 3,5 x 25 mm vidalayýnýz. ^ Kýskaç yaylarýný a güçlü iki tarafý yapýþkanlý bantla f yerleþtiriniz ve sabitleyiniz. g f a ^ Kýskaç yaylarýnýn yanlarýný ve altýný silikonla g yapýþtýrýnýz. Doðal taþ tezgah için vida kullanýlmaz. 51

52 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar Ocaðýn Yerleþtirilmesi ^ Ocaðýn baðlantý kablosunu tezgah kesitinden aþaðýya doðru uzatýnýz. ^ Ocaðý kýskaç yaylarý üzerine oturtunuz a. ^ Tam olarak yerine oturuncaya kadar ocaðý her iki elinizle yanlardan aþaðý doðru bastýrýnýz. Ancak bu þekilde mükemmel bir sýzdýrmazlýk saðlanabilir. Ayrýca bir sýzdýrmazlýk ürünü kullanmayýnýz. ^ Ocaðýn elektrik baðlantýsýný yapýnýz. ^ Ocaðýn çalýþmasýný kontrol ediniz. Ahþap tezgah Doðal taþ tezgah Ocaðýn yerinden kaldýrýlmasý ancak özel bir aletle mümkün olabilir. 52

53 Çerçeveli-/Çerçevesiz Ocaklar Conta Özellikle istenmedikçe aralýklar için dolgu maddesi kullanmayýnýz. Sýzdýrmazlýk contasý cihazýn üst bölümü için yeterli güvenliði saðlamaktadýr. Ara dolgularý asla cihaz ile tezgah arasýna girmemelidir! Ocaðýn tamir için çýkarýlmasý sýrasýnda servis personeli için iþler çok zorlaþacak ve hatta tezgah ve ocak zarar görecektir. 53

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı