ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA"

Transkript

1 ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) NEDİR?... 2 II.1. TANIMI... 2 II.2. ERP SİSTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ... 3 II.3. ERP NİN GELİŞİM SÜRECİ... 5 II.3.1 Malzeme İhtiyaç Planlamasõ (MRP)... 6 II.3.2 Kapalõ Çevrim MRP... 7 II.3.3 Kapasite İhtiyaç Planlamasõ (CRP)... 9 II.3.4 Üretim Kaynaklarõ Planlamasõ... 9 II.3.5 Dağõtõm Kaynaklarõ Planlamasõ II.3.6 ERP nin Ortaya Çõkõşõ II.4. NEDEN ERP? II.4.1 Kurumlarõ ERP Kurmaya Götüren Sebepler III. ERP YAZILIM PAZARI VE MODÜLER YAPI III.1. ERP YAZILIM PAZARINDAKİ FİRMALAR III.2. ERP PAZARINDAKİ EĞİLİMLER III APICS Konferansõnda Ortaya Çõkan Eğilimler III.2.2 Yeni Eğilimler III.3. ERP NİN MODÜLER YAPISI III.3.1 SAP R/3 de Bulunan Modüller III Malzeme Yönetimi III Üretim planlama ve kontrol III Satõş ve dağõtõm (SD) III Proje sistemleri (PS) III Kalite yönetimi (QM) III Finansman (FI) III Finansman muhasebesi III Genel Muhasebe III Alacak ve borç hesabõ III Konsolidasyon i

3 III Sabit Varlõk yönetimi III Kontrol etme (CO) III Faaliyet bazlõ maliyetlendirme III Maliyet merkezli muhasebe III Genel giderler III Ürün maliyetlendirme III Ürün maliyet planlama III Maliyet unsuru kontrolü III İnsan kaynaklarõ (HR) III.4. ÖNDE GELEN ERP PAKETLERİNDEKİ İŞLEVLERİN KIYASLANMASI III.4.1 Desteklenen Modüller III.4.2 Desteklenen Endüstriler III.4.3 Desteklenen Özel İşlevler IV. ERP ÜZERİNE TARTIŞMALAR IV.1. ERP HAKKINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR IV.2. ERP GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ? IV.2.1 FoxMeyer Firmasõnõn İflasõ IV.2.2 ERP Hakkõnda Eleştiriler ve Bir İstatistiksel Çalõşma V. SONUÇ KAYNAKLAR ii

4 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1 ERP Temel Özellikleri Kavramsal Grafik (Hagman, 2000)... 5 Şekil 2 MRP Sistemi (Acar, 1991)... 8 Şekil 3 Kapalõ Çevrim MRP Sistemi (Durmuşoğlu, 1993) Şekil 4 MRP II Sistemi (Sümen, 1994) Şekil 5 ERP Sisteminin Kronolojik Gelişimi (Altõnkeser, 1994) Şekil 6 Değişen rekabet unsurlarõ (Altõnkeser 1999) Şekil 7 Kapsam Bakõmõnda ERP nin Gelişimi (Altõnkeser, 1999) Şekil 8 ERP Kurma Sebeplerinin İlişkisel Gösterimi (Ross ve Vitale, 2000) Şekil 9 ERP Kurma Sebepleri ve Beklentiler (Hagman, 2000) Şekil 10 Satõn Alma ya da Kendine Uygun Yazõlõm Üretme Durumu Kõyaslamasõ (Hagman, 2000) Şekil 11 ERP nin Temel Modülleri ve Genel Yapõsõ (Mabert ve arkadaşlarõ, 2001).. 27 Şekil 12 SAP R/3 de Bulunan Ana Modüller (SAP, 1998) iii

5 TABLO LİSTESİ Tablo 1 Dünya genelinde ERP pazarõ büyüklüğü tahmini Tablo 2 ERP Firmalarõnõn Yõllõk Gelirleri ve Pazar Paylarõ Tablo 3 Önemli ERP Paketlerindeki Modüller (APICS, 2000) Tablo 4 Önemli ERP Paketleri Tarafõndan Desteklenen Endüstriler (APICS, 2000). 43 Tablo 5 Önemli ERP Paketlerinin Desteklediği Özel İşlevler (APICS, 2000) Tablo 6 ERP Hakkõnda Yaygõn Eleştiriler (Mabert ve arkadaşlarõ, 2001) Tablo 7 ERP Uygulama Maliyetleri Dağõlõmõ (Mabert ve arkadaşlarõ, 2001) iv

6 KULLANILAN KISALTMALAR APICS : American Production and Inventory Control Society Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Topluluğu; sonradan ismi Educational Society for Resource Planning olarak değiştirilmiştir. BS BT CAD : Bilgi Sistemleri : Bilgi Teknolojileri : Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarõm CAM : Computer Aided Manufacturing Bilgisayar Destekli İmalat CIM : Computer Integrated Manufacturing Bilgisayar Bütünleşik İmalat CRM : Customer Relationship Management Müşteri İlişkileri Yönetimi CRP DRP EDI ERP JIT : Capacity Requirement Planning Kapasite İhtiyaç Planlama : Distribution Resource Planning Dağõtõm Kaynaklarõ Planlamasõ : Elektronik Data Interchange Elektronik Veri Değişimi : Enterprise Resource Planning Kurumsal Kaynak Planlama : Just in Time Production Tam Zamanõnda Üretim KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler MRP : Material Requirement Planning Malzeme İhtiyaç Planlama MRPII : Manufacturing Resource Planning İmalat Kaynaklarõ Planlamasõ SCM SRM Y2K : Supply Chain Managment Tedarik Zinciri Yönetimi : Supplier Relationship Management Tedarikçi İlişkileri Yönetimi : Bilgisayar sistemlerinde yaşanan 2000 yõlõ problemi v

7 I. GİRİŞ Geride bõraktõğõmõz yüzyõlõn son yarõsõnda insanlõğõn gösterdiği teknolojik ilerleme belki de ondan önce yaşanan teknolojik gelişmelerin toplamõndan fazla olmuştur. Çok hõzlõ gelişmelerin yaşandõğõ bu yarõm yüzyõla teknolojik anlamda damgasõnõ iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan yenilikler vurmuştur. Ve yenilikler hem insanlarõn yaşam tarzõnõ değiştirmiş hem devletlerin yönetilme şeklini değiştirmiş hem de yepyeni bir iş altyapõsõ ve anlayõşõnõn oluşmasõnõ sağlamõştõr. Firmalar bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yeni yönetim ve iş yapma yaklaşõmlarõ geliştirmişler ve bilgisayar yazõlõmlarõ giderek firmalarda hakimiyetini kurmuştur. Bu gelişmelerin vardõğõ son noktalardan birisi de ERP dir. Uluslar arasõ literatürde Enterprise Resource Planning, kõsaca ERP, olarak adlandõrõlan ve bu çalõşmanõn konusu olan sistemler Türkçe kaynaklarda genelde iki adla anõlmaktadõr: (1) İşletme Kaynaklarõ Planlamasõ, (2) Kurumsal Kaynak Planlama. Bu çalõşmada Kurumsal Kaynak Planlama teriminin kullanõlmasõ uygun görülmüştür, zira bu sistemler kar amacõ güden ya da gütmeyen her türlü kurumda kullanõlabilmekte ve bu yüzden kar amacõ güden kurumlar için kullanõlan işletme kavramõ, terimin anlamõnõ daraltmaktadõr. Çalõşmada, Kurumsal Kaynak Planlama teriminin kõsaltmasõ olarak da tüm uluslar arasõ literatürde sõkça kullanõlan ERP kõsaltmasõ kullanõlacaktõr. ERP, kõsaca tanõmlanacak olursa, kurumlarõn tedarikten, dağõtõma kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir veri/bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlõ ve modüler yapõya sahip bir yazõlõm paketidir. Dünya çapõnda oldukça büyük bir pazar oluşturan bu yazõlõm paketinin üreticisi konumunda olan irili ufaklõ yüze yakõn firma faaliyet göstermektedir. Bu çalõşmada ERP nin tanõmõ, tarihsel gelişimi, dünyadaki pazar yapõsõ üzerinde durulmuş, çeşitli ERP ürünlerinin birbirleriyle olan kõyaslamasõna yer verilmiş ve ERP hakkõnda akademik alanda ve iş dünyasõnda rastlanan tartõşmalar sunulmuştur. 1

8 II. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) NEDİR? II.1. TANIMI Kurumsal Kaynak Planlama nõn ne olduğu konusuna akademik bağlamda üzerinde anlaşõlmõş genel kavramlar bulunmasõna karşõn, tanõmõ üzerinde tartõşmalar devam etmektedir. Kurumsal Kaynak Planlamasõ kavramõ için değişik açõlardan bakarak farklõ tanõmlar yapmak mümkün olsa da en genel şekilde, bir şirkette süregelen tüm bilgi akõşõnõn entegrasyonunu sağlayan ticari yazõlõm paketleri olarak tanõmlanabilir (Davenport, 1998). Kurumsal Kaynak Planlama kavramõna 3 farklõ şekilde bakmak mümkündür: (1) ERP, bilgisayar yazõlõmõ şeklinde alõnõp satõlabilen ticari bir maldõr, (2) ERP, bir kurumun tüm süreç ve verilerini tek bir geniş kapsamlõ ve bütünleşik yapõ altõnda toplayan bir gelişim amacõdõr, (3) iş süreçlerine çözümler sunan bir altyapõnõn anahtar öğesidir (Klaus ve arkadaşlarõ, 2000). Bu çalõşmada, yukarõda verilen bakõş açõlarõndan tek biri üzerinde durmak yerine, ERP kavramõ her açõdan incelenmeye çalõşõlacaktõr. Bu sistemler adlandõrõlõrken "Kurumsal" kelimesinin kullanõlmasõnõn sebebi, kapsamlarõnõn belirli bir hizmet veya ürün üretmeye yönelik faaliyet gösteren kurumlarõn tüm fonksiyonlarõnõ içermesidir. ERP sistemleri bütünün bu bütünü oluşturan parçalardan daha büyük olduğu felsefesi üzerinde kurulmuştur. Bu felsefeden yola çõkõlarak meydana getirilen ERP sistemleri, kurumlarda daha önceleri ayrõ ayrõ ele alõnan işlevleri birbirine bağlõ bir şekilde kurumun amaçlarõnõ yerine getirmek için çalõşan parçalar olarak ele alõr ve bundan faydalanarak kurumlardaki her türlü kaynağõn (İşçilik, Malzeme, Para, Makine) verimliliğini en üst düzeye ulaştõrmayõ amaçlar. Başka bir bakõş açõsõyla, ERP sistemleri şirketin ortak bir yerde saklanan verilerinden elde edilen bilgilerin doğru olarak ve doğru makamlara iletilmesini sağlar. Kurumsal Kaynak Planlamasõ Sistemlerinde yer alan en temel fonksiyonlar içinde Üretim, Finans, Dağõtõm, İnsan Kaynaklarõ, Satõş&Pazarlama, Envanter Yönetimi, Satõn Alma, Kalite ve Proje Yönetimi sayõlabilir. Bu işlevlerin açõklamalarõ ilerleyen bölümlerde verilecektir. Bu genel kurumsal işlevlerin yanõnda ERP sistemleri, hastanelerde hasta yönetimi, üniversitelerde öğrenci yönetimi ya da perakendecilikte yüksek hacimli ambar yönetimi gibi sektöre özel işlevleri de desteklemektedir. 2

9 II.2. ERP SİSTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ERP yazõlõmlarõ farklõ sektörlerin farklõ ihtiyaçlarõna uyum sağlayabilecek seviyede özelleştirilebilirler. Bu sebepten dolayõ ERP yazõlõmlarõ 3 farklõ biçimde ortaya çõkmaktadõr: (1) Yazõlõmõn en kapsamlõ ve en genel halidir, pek çok sektörü hedef alõr ve kullanõlmadan önce yapõlandõrõlmalõdõr. (2) Yazõlõmõn kapsamlõ halinden önceden yapõlandõrõlmõş şablonlar oluşturulur. Bu şablonlar sektöre ve firma büyüklüğüne göre özelleştirilir. (3) Yazõlõm, birinci ve ikinci şekilde yüklendikten sonra firmanõn kendi yapõsõna göre özelleştirilir. Sektöre, firma büyüklüğüne ya da firmanõn kendisine göre özelleştirilmiş ERP sistemlerinin genel özelliklerinden bahsetmek anlamlõ olmayacağõndan ancak bu sitemlerin en kapsamlõ ve genel hallerinin ortak özelliklerinden bahsedilebilir. Buradan hareketle, ERP sistemlerinin tanõmlayõcõ özellikleri hakkõndaki genel kanõlar şu şekilde özetlenebilir (Klaus ve arkadaşlarõ, 2000) Tüm sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasõnda özelleştirilebilen standart yazõlõm paketidir. Diğer paketlere kõyasla özelleştirmeye çok daha müsait yapõya sahiptir. Çünkü, hedef sektörü tanõmlanmamõş olan bu standart paketler kurulum esnasõnda kurumun özel ihtiyaçlarõna göre özelleştirilebilmelidirler. Bir veri tabanõ yönetimi yazõlõmõ, ara katman yazõlõmõ (middleware) ya da bir işletim sisteminden ziyade ERP bir uygulama yazõlõmõdõr. Hem ana verileri hem de iş süreçlerine ait verileri tutan bütünleşik Bir veri tabanõdõr. Temel iş süreçleri hakkõnda çözüm önerileri sunar. Birçok kurumsal işlevi desteklemeyi hedeflemesinden dolayõ yüksek oranda işlevsel bir yapõya sahiptir. ERP ürün paketleri dünya genelinde, ülkelerden ve bölgelerden bağõmsõz çözümler sunmak üzere tasarlanmõştõr. ERP paketleri, ülkeden ülkeye farklõlõk 3

10 gösteren muhasebe işlemleri, özel biçimli belgeler oluşturulmasõ (teklifler, faturalar vs) ve insan kaynaklarõ yönetimi gibi işlevleri ülkesel gereksinimlere uygun bir şekilde yerine getirirler. Temel ERP ürün paketi dünya ölçeğinde kullanõmõ sağlamaya yeterli işlevselliği içermesi sayesinde bazõ sektörleri değil tüm sektörleri hedefler. i ERP yazõlõmlarõnõ diğerlerinden ayõran bir özellik de ERP paketlerinin tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi, tekrar eden ve sürekli olan iş süreçlerini destekliyor olmalarõdõr. Bu paketler sadece pazarlama, ürün geliştirme ve proje yönetimi gibi düşük seviyede yapõlandõrõlmõş ve düzensiz olan işlevler üzerinde yoğunlaşmazlar. ERP nin temel teknik özellikleri ise şunlardõr: Tüm uygulama alanlarõnda birbiriyle tutarlõ grafik arayüzleri. Uygulama, veri tabanõ ve sunum olmak üzere üç katmandan oluşan bir istemcisunucu mimarisi. İşletim sistemi ve donanõmdan bağõmsõzdõr, ERP paketleri Solaris, Windows NT ya da Linux gibi farklõ sistemler üzerine kurulabilir. Yönetimin karmaşõk olmasõ sadece ERP nin özelliği olmamakla birlikte, bu sistemler kadar kritik öneme haiz sistem sayõsõ azdõr. ERP nin sayõlan bu ortak özellikleri Şekil 1 de verilen kavramsal grafikte görülebilir. i Bunu gerçekleştirmenin iki yolu olabilir: [1] Tek çözüm altõnda birden çok sektörü kapsamak (üretim ve perakendecilik işlevlerini tek bir pakette toplamak gibi) ya da [2] önceden tanõmlanmõş kuruma veya sektöre özel çözümler (örneğin Peoplesoft, iletişim, federal devlet, finansal hizmetler, sağlõk, yüksek öğrenim gibi sektörlere özel paketler sunmaktadõr). 4

11 Ekonomik Mal Özelleştirme İhtiyaç doğurur Ortak Arayüz Destekler Genel için hazõrlanmõştõr İçerir Süreç odaklõ Paket Uygulamalar Yüksek işlevsellik Bakõş açõsõ Bir örneğidir Birleştirir İşlem (transaction) Odaklõ ERP Sistemleri kullanõr İstemci/sunucu teknolojisi Sonuçlarõ depolanõr bir parçasõdõr Büyütülebilir kõlar Bütünleşik veri tabanõ Bütünleşik hale getirir Kurum İş Atyapõsõ Şekil 1 ERP Temel Özellikleri Kavramsal Grafik (Hagman, 2000) II.3. ERP NİN GELİŞİM SÜRECİ Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin tarihsel gelişimini incelemek için iş entegrasyonu kavramlarõnõn gelişim sürecine bakmak gerekir. ERP kavramõnõn, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP Material Requirement Planning) ve Üretim Kaynaklarõ Planlama (MRP II Manufacturing Resource Planning) terimlerinden türediği varsayõlmaktadõr. MRP malzeme ihtiyacõnõ daha etkin bir biçimde hesaplamak için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem sonradan genişletilerek, satõş planlama kapasite yönetimi ve çizelgeleme gibi işlevleri de kapsayan MRP II sistemi 5

12 geliştirilmiştir. MRP II o zamanlar, etkin imalat planlama için bir sonraki adõm olarak görülmekle birlikte, firmalar, karlõlõk ve müşteri memnuniyeti gibi amaçlarõn sadece üretim değil tüm işletmeyi ilgilendiren kavramlar olduğunu anlamakta gecikmemiş ve finans, satõş, dağõtõm ve insan kaynaklarõ işlevlerinin de dahil olduğu sistemlere ihtiyaç duyulmaya başlanmõştõr. Bu arada, ürün geliştirme safhasõnõn teknik işlevleri ile üretim sürecini bütünleştiren Bilgisayar Bütünleşik İmalat (CIM Computer Integrated Manufacturing) sistemleri ile firmalarõn ürün dağõtõm kanallarõnõ ve ürün dağõtõmlarõnõ planlamalarõnõ ve yönetmelerini sağlayan dağõtõm kaynaklarõ planlama (DRP Distribution Resource Planning) sistemleri ortaya çõkmõştõr. Günümüzde (90 lõ yõllarõn başõndan bu yana), bu kavramlarõn tamamõnõ kapsayan bütünleşik bir kurumsal çözüm olarak Kurumsal Kaynak Planlama ortaya çõkmõştõr. ERP nin kapsamõnõ ve içerdiği işlevleri daha iyi anlamak açõsõndan yukarõda adõ geçen kavramlarõ açõklamak uygun olacaktõr. II.3.1 Malzeme İhtiyaç Planlamasõ (MRP) Sõnai işletmelerde hammadde gereksinimlerinin en uygun biçimde sağlanmasõnda bugüne kadar iki temel yaklaşõm görülmüştür. Bunlardan ilki geleneksel diyebileceğimiz İstatistik Envanter Kontrolü yöntemidir. Bu yöntemde talep tahminleri sonrasõnda karşõlaşõlan minimum stok düzeyi, sipariş sayõsõ, sipariş miktarõ gibi değerler yer almaktadõr ve stoklardaki değişimlere göre davranõlmaya çalõşõlarak hammadde gereksinimleri karşõlanõr. İkinci yöntem ise Malzeme İhtiyaç Planlamasõ (Material Requirement Planning, MRP) olarak anõlan ve önceki yönteme kõyasla daha düşük stok düzeyleri ile daha etkin stok yönetimi, sağlayan çağdaş bir yaklaşõmdõr. MRP ilk olarak 1960 larõn başlarõnda ABD de malzeme tedarikinde ve üretiminde bilgisayara dayalõ bir yaklaşõm olarak ortaya çõktõ. Bu tekniği tanõmlayõcõ kitap Orlicky tarafõndan 1975 te yayõnlandõ. Bu tekniğin ikinci dünya savaşõ sonrasõnda Avrupa da birkaç yerde bilgisayar olmaksõzõn kullanõldõğõ yönünde kayõtlar bulunmaktadõr. Ancak Orlicky bu tekniğin bilgisayar kullanõmõyla imalat stoklarõnõ yönetmede daha detaylõ uygulamalarõn yapõlmasõnõ sağladõğõnõ fark etti. MRP faaliyetlerinde kullanõlan ilk bilgisayar yazõlõmlarõ sadece hesap yükünü hafifleten uygulamalar şekline gelişti. Bu uygulamalar bugünkü modern MRP II ve ERP 6

13 sistemlerinin temelini oluşturan ve ana üretim çizelgesine dayanarak yapõlan en basit sipariş planlamalarõydõ. MRP nin popülaritesi 1970 lerin başlarõnda Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Topluluğu (APICS) nõn bu yöndeki teşvik edici çalõşmalarõyla arttõ. APICS, insanlarõ MRP nin tüm üretim prosesinin yönetiminde entegre iletişim ve karar destek sistemi olarak çözüm olduğu konusunda ikna etmeye çalõştõ. Tekniğin optimize edilmesi için sistem analizinin ve yönetim biliminin gerekliliği üzerinde duruldu. En önemli sorunlar olarak disiplin, eğitim, anlayõş ve iletişim olarak gösterildi. Bu teşvik sonralarõ bilgisayar endüstri tarafõndan sürdürüldü. MRP basitçe, son ürün için hazõrlanan ana üretim çizelgesini ürün ağacõ bilgisi yardõmõyla gerekli parça ve malzeme çizelgesine çevirerek satõn alma ve imalat emirleri hazõrlayan bir envanter yönetim tekniği olarak tanõmlanabilir. MRP sistemi ana üretim çizelgesinden hangi son ürünlerin ne zaman ve hangi miktarlarda üretilmesi gerektiğini öğrenir. Ürün ağacõ bilgilerinden yararlanarak bir son ürün için gerekli olan parçalarõ ve miktarlarõ hesaplar. Bu bilgileri envanter durumu ile karşõlaştõrõr, üretim ve temin sürelerini de kullanarak parçalarõn ne zaman ve ne kadar sipariş edileceğini belirler (Şekil 2). MRP den önce kullanõlan lojistik teknik ikmal yapmak, kullanõlanõn yerini doldurmak ilkesi üzerine idi. MRP ileriye bakarak, ileride sadece nelerin gerekeceği tahmin etti. Bu değişikle itme den çekme ye dönen yaklaşõmla daha yüksek seviyede hizmet sağlanõrken envanter seviyeleri düşmüştür. Bu yaklaşõm sadece etkin bir işletimle yararlõdõr ve talep tahmini, müşteri siparişlerini değerlendirme gibi destekleme fonksiyonlarõna bağlõ olarak bir dereceye kadar etkindir. II.3.2 Kapalõ Çevrim MRP Kapalõ çevrim (Closed Loop) MRP, malzeme ihtiyaç planlamasõnõn ana üretim çizelgesinde hedeflenen üretim miktarlarõ ile işletmenin imalat kapasitesi arasõndaki ilişkiyi kontrol etmemesi gibi bir sakõncalõ özelliği nedeniyle geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemde MRP kapasite ile karşõlaştõrõlmakta ve mevcut kullanõlabilir kapasitenin yeterli olmadõğõ durumlarda ana üretim çizelgesi bir geri besleme ile uyarõlmaktadõr. Şekil 3 te kapalõ çevrim MRP sisteminin algoritmasõ gösterilmiştir. Bu sistemle MRP 7

14 sadece siparişleri planlayan malzeme yönetim aracõ olmaktan çõkarak üretim kontrolüne katkõda bulunmaya başlamõş olmaktadõr. Müşteri Siparişleri GİRDİLER Tahminler Tasarõm Değişiklikleri ANA ÜRETİM PROGRAMI - Ne Üretilecek - Ne Zaman Üretilecek Envanter Raporlarõ ÜRÜN AĞACI BİLGİLERİ - Ürün yapõsõ verileri - Ürün Ağaçlarõ - Operasyon planlarõ ENVANTER DURUMU BİLGİLERİ - Eldeki envanter düzeyleri - Siparişler - Temin Süreleri - Emniyet Stoklarõ MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA Ana planõ uygulayarak net ihtiyaçlarõ ve temin sürelerini belirler DİĞER RAPORLAR - Hangi malzeme ne kadar sipariş edilmelidir? - Sipariş ne zaman verilmelidir? - Hangi siparişler iptal edilmelidir? ÇIKTILAR Satõnalma Siparişleri İş Emirleri Yeniden Çizelgeleme Emirleri Şekil 2 MRP Sistemi (Acar, 1991) 8

15 II.3.3 Kapasite İhtiyaç Planlamasõ (CRP) Kapasite İhtiyaç Planlamasõ (CRP Capacity Requirement Planning) MRP nin çõktõlarõnõ kapasite kõsõtlarõ ile karşõlaştõrõr ve Ana Üretim Çizelgesinin yapõlabilirliğini kontrol eder. APICS tarafõndan şu şekilde tanõmlanõştõr: kapasite seviyelerini veya sõnõrlarõnõ belirleme, ölçme ve ayarlama fonksiyonudur, ayrõca üretim gereklerini yerine getirebilmek için gereken makine ve işgücü miktarõnõ belirler. MRP deki açõk atölye emirleri ve planlanmõş siparişler bu siparişleri zaman periyodunda iş saatleri olarak iş merkezlerine yükleyen CRP için birer girdidir. CRP kõsa veya orta dönemde MRP ile üretilen malzeme planõnõ gerçekleştirmek için gerekli olan spesifik işgücü ve teçhizat kaynaklarõnõ miktarsal olarak belirler. Daha sonra gerekli kapasite, potansiyel aşõrõ veya az yüklemeleri belirlemek için mevcut kapasite ile karşõlaştõrõr. (Yetiş, 1993) II.3.4 Üretim Kaynaklarõ Planlamasõ Üretim Kaynaklarõ Planlamasõ (MRP II Manufacturing Resource Planning) üretim işletmelerindeki tüm veri çalõşmalarõnõn entegrasyonu ile ilgilidir. Bu entegrasyonla, işletme içindeki tüm malzeme hareketleri sürekli ve düzenli olarak bilgisayar kaydõna alõnarak bütün işletme birimlerince ortaklaşa kullanõlan bir veri tabanõnda yaşatõlmaktadõr. Böylece işletme yönetimine geleceği daha etkili planlayabilme ve alõnan kararlarõn sonuçlarõnõ süratle irdeleyebilme gücü kazandõrõlmõş olur. MRP II. bir firma işletim sistemi ve bazen de işletmenin bilgisayar modeli olarak adlandõrõlmaktadõr. Başka bir deyişle, MRP II, gerçek imalat işletmesini, her faaliyetin etkisini test etmek için benzetebilen (simulate) standart, mantõklõ bir sistemdir. Üst yönetime, alternatifler arasõnda daha sağlam karar vermeyi sağlayan bir yoldur. İşletmeler malzeme kaynağõnõn yanõ sõra işgücü, makine ve para kaynaklarõnõ da en etkin bir şekilde planlamak ve kontrol etmek zorundadõr. Üretim Kaynaklarõ Planlamasõ MRP sistematiğine bağlõ olarak söz konusu kaynaklarõn da eşgüdümlü olarak planlanmasõ ve kontrolünü gerçekleştiren bir yaklaşõmdõr. Esas itibariyle MRP II malzeme ihtiyaç planlamasõnõ yanõ sõra, makine ve işçilik kaynağõna yönelik olarak da kapasite planlamasõ çalõşmalarõnõ içerir. (Tanyaş, 1994) 9

16 Ürün Talebi Üretim Planõ Siparişler ANA ÜRETİM PROGRAMI Kapasite Planlamasõ; İşgücü, Ekipman Envanter Durumu MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Ürün Ağacõ Bilgileri Planlanan Siparişler Verilen Siparişler KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI Hayõr Kapasite Yeterli mi? Evet Satõnalma Siparişi İş Emirleri Ambarlama (Stok) Tezgah Yükleme ÜRETİM ÜRÜN Müşteri Şekil 3 Kapalõ Çevrim MRP Sistemi (Durmuşoğlu, 1993) 10

17 MRP II kavramõnõn entegrasyondan sonra gelen anahtar özelliği geri besleme olgusudur. Planlama ve üretimin her aşamasõnda ortaya çõkabilecek sorunlar ya da yeni oluşumlar karşõsõnda daha önceki seviyelere geri dönerek sistemi yeni şartlara uydurabilme olanağõ her zaman vardõr. MRP II bir imalat işletmesinin tüm kaynaklarõnõn etkin olarak planlanmasõ yöntemdir. Sonuç olarak, MRP II entegrasyon ve geri besleme faktörlerini bilgisayar teknolojisi yardõmõyla etkin bir şekilde kullanarak işletmedeki planlama,üretim, finansman sürecini modelleyen ve verim artõşõnõ hedefleyen bir araçtõr. MRP II sisteminin genel işleyiş şemasõ şekil 4 te verilmiştir. II.3.5 Dağõtõm Kaynaklarõ Planlamasõ Dağõtõm Kaynaklarõ Planlamasõ (DRP Distribution Resource Planning) MRP den esinlenerek envanterin dağõtõmõnda optimizasyon sağlamaya çalõşan bir yöntemdir. Literatürde ilk kez 1975 yõlõnda Kanada da bulunan Abbott laboratuarlarõnda kullanõlmõştõr (Greene,1987). Dağõtõm Kaynak Planlamasõ sistemi şu kriterleri dikkate alarak çalõşõr; taşõma araçlarõ ve teçhizatlarõ, yükleme/ indirme alanõ, depolama alanõ ve hacmi, ürünlerin birbirine göre taşõma ve depolama özellikleri, taşõmadaki tonaj ve zaman kõsõtlarõ. DRP, ihtiyaçlar oluştukça ilk planlamayõ yapar ve bununla yetinmeyerek her değişiklik için de planlarõ yeniler. Dağõtõm kaynaklarõ planlamasõnda bir merkezi depo ve ona bağlõ dağõtõm depolarõ söz konusudur. Talep gerek ara depolara gerekse merkezi depolara olabilir. Merkezi depo hem tali depolardan gelen hem de doğrudan kendisine gelen talepleri karşõlamak zorundadõr. Bunlarõ karşõlayabilmek için daha fazla miktarda emniyet stoku bulundurur. DRP, periyotlar boyunca dağõtõm depolarõnõn gereksinimlerinin projeksiyonunu yapar ve ana depodan planlanmõş siparişler oluşturur. DRP; üretim kapasitesinin ve stoklarõn etkin bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak, müşteri servis düzeyini yükseltmek ve stok yatõrõmlarõnõ düşürmek için, üretim ve dağõtõm yöneticileri tarafõndan ihtiyaç duyulan bilgi akõşõnõ sağlar. 11

18 ÜST YÖNETİM PLANLAMA İşletme Planlama Satõş Planlama Üretim Planlama AMAÇLAR TALEP KAYNAKLAR Kaynaklar Yeterli mi? Hayõr ORTA KADEME PLANLAMA Ürün Ağaçlarõ Stok Durumu İş Rotalarõ Evet Ana Üretim Planõ Malzeme İhtiyaç Planõ Kapasite Planõ G E R İ B E S L E M E ÜRÜNLER HAMMADDE KAPASİTE Planlar Yapõlabilir mi? Hayõr Evet ORTA KADEME İCRAAT Satõnalma İmalat Kontrolü PARÇALAR İŞ SAATLERİ MUHASEBE Performans Ölçümü Şekil 4 MRP II Sistemi (Sümen, 1994) 12

19 II.3.6 ERP nin Ortaya Çõkõşõ MRP ve MRP II sistemlerinin devamõ olarak bünyesine CIM ve DRP sistemlerini de katarak gelişen ve tüm işletme kaynaklarõnõn modüler yapõdan oluşan tek bir bütünleşik sistemle planlanõp yönetilmesini amaçlayan ERP sistemi fikri 1990 lõ yõllarõn hemen başõnda ortaya çõkmõştõr. Şekil 5 te ERP nin ortaya çõkõşõnõn kronolojik bir özeti verilmiştir. DRP MRP MRP II MRP II ERP CIM Şekil 5 ERP Sisteminin Kronolojik Gelişimi (Altõnkeser, 1994) 1960 lõ yõllarda bilgisayarlarõn imalat yönetiminde kullanõlmaya başlamasõyla MRP sitemleri popüler olmaya başlamõş, ardõndan 1970 li yõllarda kapasite planlama, satõş gibi işlevleri de içeren MRP II sistemleri hõzla yayõlmaya başlamõştõr li yõllarda ise bilgisayarlarõn ürün tasarõmõ ve imalatõ alanõnda önemli gelişme kaydetmesi ile birlikte CIM devreye girmiştir. Aynõ zaman aralõğõnda, birden fazla dağõtõm kanalõna sahip büyük işletmelerin, ürün dağõtõm kanallarõnõ ve dağõtõmõn kendisini en iyi şekilde yönetmelerini sağlamak için gene bilgisayarlarõn kullanõldõğõ DRP geliştirilmiş ve MRP II, CIM ve DRP nin birbirinden bağõmsõz olarak kullanõldõğõ melez sistemler ortaya çõkmõştõr. Bu sistemlerin birbirleriyle bütünleşik bir şekilde uyumlu çalõşmasõnõ sağlamak ihtiyacõ ile insan kaynaklarõ, kalite yönetimi gibi yeni işlevlere olan ihtiyaç doğrultusunda 1990 lõ yõllarõn başõndan itibaren tüm bu işlevleri modüler fakat aynõ zamanda bütünleşik bir sistem altõnda toplayan ERP yazõlõm paketleri görülmeye başlanmõştõr. 13

20 II.4. NEDEN ERP? Organizasyonlar bugün hayati önemi olan iki unsurla karşõ karşõyadõr. Küreselleşme ve kõsalmõş Ürün Pazar Ömrü. Küreselleşme rekabeti şimdiye kadar görülmemiş boyutlara çõkarmõş durumdadõr. Rekabetin değişen unsurlarõ Şekil 6 da görülmektedir. Hayatta kalabilmek ve gelişebilmek için işletmeler zaman içinde ortaya çõkan yeni rekabet unsurlarõna uyum sağlamak zorundadõrlar. Böyle bir rekabet ortamõnda şirketler başarõlõ olmak için endüstrideki en iyi uygulamalarõ takip etmek zorundadõr. Rekabet Unsurlarõ KALİTE SÜRE SERVİS Müşeri İstekleri İyi Hizmet Hõzlõ Kaliteli MALİYET ve İŞLEVSELLİK Ucuz Şekil 6 Değişen rekabet unsurlarõ (Altõnkeser 1999) Kõsalmõş ürün Pazar ömrü sürekli geliştirme, ürün esnekliği, süper etkin lojistik kontrol ve daha iyi tedarik zinciri yönetimi gerektirir. Bütün bunlar organizasyon içi ve dõşõ tüm tedarik zincirinde bilgilerin daha hõzlõ ve hassas girilmesine bağlõdõr. Finans, pazarlama, üretim, insan kaynaklarõ gibi organizasyonel bölümler esnekliklerini kaybetmeden daha yüksek seviyede entegrasyon ile çalõşmaya ihtiyaç duyarlar. Organizasyon çapõnda bir ERP sistemi ile bu ihtiyaçlar karõşlanabilir. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki büyük ilerlemeler organizasyonun birimlerini aralarõnda daha sõkõ bir entegrasyon oluşturacak şekilde güvenli iletişim ağlarõ ile birbirine bağlanabilir hale getirmiştir. Bilgi sistemleri teknolojisi günümüzde makul fiyata yüksek güvenirlikte bol miktarda veri girişimi mümkün kõlmaktadõr. Açõk sistem (Open System), İstemci/Sunucu Mimarisi (Client/Server Architecture), yüksek performanslõ işletim sistemleri, hõzlõ uygulama geliştirme araçlarõ organizasyon bütünlüğünde böyle bir sistemin çalõşmasõnõ sağlamaktadõr. Bilgi teknolojilerindeki bu gelişmeler çağdaş bir sistem olan Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin gündeme gelmesini sağlamõştõr. 14

21 Daha önce de ifade edildiği gibi ERP sistemleri, MRP ve MRP II sistemlerinin evriminden ortaya çõkmõştõr. MRP sistemleri tek bir görev olan malzeme gereksinim planlamasõ işini yapmõşlardõr. MRP II tüm imalat fonksiyonlarõnõ kapsayacak şekilde genişletilmişti. İmalat sanayi bilgisayar kullanõmõ için iyi bir ortamdõr. Mühendislerden oluşan ilk imalat komisyonlarõnda bilgisayar korkusu yoktu. İkinci geniş kullanõm alanõ olarak CAD ve CAM bilgisayarlarõn çok iyi kullanõm alanõ bulduğu imalat fonksiyonlarõ olmuşlardõr. Aslõnda imalat mühendisleri önemli ölçüde grafik, bilgisayarlõ geometri, bilimsel görüntüleme gibi teorik bilgisayar bilimleri ile ilgilenmişlerdir. GM, Ford, IBM, HP&Digital gibi büyük şirketler 1980 lere kadar kendilerini daha ziyade imalat şirketleri olarak gösterdiler. Doğal olarak PICS, MAMAN gibi komplike MRP sistemleri en son kurumsal bilgi sistemi olarak düşünülmüştü. Böyle karmaşõk imalat çözümlerini başarmak için yazõlõm ve donanõm yatõrõmlarõ endüstride bu sistemlere görülmemiş bir ayrõcalõk tanõndõğõ açõkça ortaya koymuştur. Bu sistemlere göre muhasebe finansman ve personel bilgi sistemleri organizasyon için daha az önemlidir. İşletmelerin küreselleşmesi ve bilgisayar ağlarõnõn hõzla yayõlmasõyla imalat organizasyonlarõnõn bilgi sistemlerini tedarik zincirleri boyunca genişletmeleri dikkat edilecek bir gelişme oldu. Kõtalara yayõlmõş karmaşõk yazõlõm ve donanõm kombinasyonlarõyla tedarikçi bilgi sistemleri entegre edilebilmelidir. Aynõ şekilde satõcõ-dağõtõcõ ağõ da imalat bilgi sistemi ile entegre olmalõdõr. Ürünlerin Pazar ömürlerinin çok kõsalmõş olmasõ pazarõ kontrol eden ve hõzlõ yanõt veren imalat sistemlerini mecburi hale getirmiştir. Bu, imalat bilgi sistemlerini pazarlama bilgi sistemleri ile daha sõkõ bir entegrasyona zorlamõştõr. Esnek imalat sistemleri özelleştirilmiş kitlesel imalata dönüşmek zorunda kalmõştõr ki, bu da daha ileri bir bilgi sistemleri entegrasyonu gerektirmektedir. Çin ve Hindistan gibi büyük Asya devletlerini de içeren dünya ekonomilerinin açõlmalarõ, Avrupa Topluluğu, NAFTA gibi konsolide Pazar ve ticari bloklarõn ortaya çõkõşõ muhasebe ve finans fonksiyonlarõnõn imalat fonksiyonlarõ ile daha iyi bir entegrasyonunu gerekli kõlan gereksinimler zinciri oluşturmuştur. Üretmek ve satmak yetersiz kalmõş, organizasyonlarõn finans sistemlerini karmaşõk ticaret sõnõrlarõ, bariyer 15

22 ve kotalara göre düzenlemek durumunda kalmõşlardõr. Bilançolar çok döviz kurlu, çok ithalat-ihracat yasalõ ve yönetmelikli, çok muhasebe kodlu, uygulamalõ ve dönemli sistemlere uymalõdõr. Bu durum muhasebe ve finansman bilgi sistemlerini imalat sistemleri daha ileri bir entegrasyonu gerektirmiştir. Bütün dünyada ve özellikle Asya ülkelerinde oluşan geniş iş imkanlarõ sayesinde kontrat ve ihracat amaçlõ imalat uygulanabilir olmuştur. Bu durumda aniden ortaya imalat fonksiyonunun ötesinde bağõmlõ ve bağõmsõz lojistik, malzeme yönetimi, proje yönetimi, finans, satõşlar ve personel yönetimini içeren bir Kurumsal Bilgi Sistemi ihtiyacõ ortaya çõkmõştõr. Münferit bilgi sistem modüllerini entegre etmek neredeyse imkansõzdõr. Gerekli olan kurumsal gereksinimleri tasarõm safhasõnda dikkate alan bir sistemdir. Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri bu değişim senaryosunun doğal bir sonucudur. Yukarõda anlatõldõğõ şekilde ERP sistemlerinin kapsam bakõmõndan gelişimi Şekil 7 de gösterilmiştir. * Kalite Yönetimi * Proses / Operasyon Planlama * Depo Yönetimi * Laboratuvar Bilgi Planlama * Kontrol Sistemleri * Düzenleyici Raporlama * Bilgi Yönetimi * İnsan Kaynaklarõ * Lojistik Sistem * Kaynak Planlama * Üretim Kontrol * Finansal Planlama * Satõş Planlama * Lot kontrol * Satõn alma planlama * Muhasebe * Ürün Ağaçlarõ * Ana Üretim Planõ * Malzeme İhtiyaç Planlama * Envanter Yönetimi * Rotalar / İş İstasyonlarõ Şekil 7 Kapsam Bakõmõnda ERP nin Gelişimi (Altõnkeser, 1999) ERP Sistemlerinin ortaya çõkõş nedenleri şöyle özetlenebilir. Küreselleşme ve uluslar arasõ rekabet 16

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN*

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* Özet: Bu makalede, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, KKP sisteminin özellikleri ve gelişimi

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ERP BI CRM HCM MES PLM. Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi. Kurumsal Kaynak Planlama. İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi

ERP BI CRM HCM MES PLM. Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi. Kurumsal Kaynak Planlama. İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Türkiye Kurumsal Çözümler Rehberi 2013 ERP BI CRM HCM MES PLM Kurumsal Kaynak Planlama İş Zekası Müşteri İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Üretim Yönetim Sistemleri Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Işılay ARAS UÇ KULLANICI AÇISINDAN MİY İN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/)

Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Endüstri&Otomasyon MEKATRONİK TEKNOLOJİ ve UYGULAMALARI Abdülkadir ERDEN (erden@metu.edu.tr, http://design.me.metu.edu.tr/aerden/) Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara GİRİŞ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı