KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ"

Transkript

1 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey yarýsýnda, Kore Körfezi ve Japon Denizi kýyýsýnda, Çin ve Güney Kore arasýnda yer alan Kuzey Kore nin yüzölçümü m 2 ve nüfusu dir. Ülke Sosyalist Cumhuriyet le yönetilmektedir. Kuzey Kore nin yakýn tarihine baktýðýmýzda, Rusya ile yaptýðý savaþý kazanan Japonya nýn 1905 yýlýnda Kore üzerinde koruyuculuk kurduðu ve 1910 da da yarýmadayý ülkesine kattýðý görülmektedir yýlýnda Japonya nýn savaþý kaybetmesinden sonra, ABD ile Sovyetler Birliði arasýndaki anlaþmazlýðýn ortaya çýktýðý yerlerden biri olmuþtur. Bu iki devlet Japonya dan aldýklarý Kore topraklarý üzerinde yerli ama kendilerine baðlý hükümetler kurduktan sonra, yýllarýnda iþgal ordularý ülkeden çekildi. Sovyet yanlýsý Kuzey Kore ile Amerikan yanlýsý Güney Kore kuruldu, 1950 yýlýnda bu iki devlet arasýnda baþlayan savaþa Çin, Birleþmiþ Milletler, Rusya, ABD gibi birçok ülke müdahil olmuþtur yýlýnda sonlanan savaþ sonucunda Kuzey Kore, sosyalist blok ile batý arasýnda tampon devlet haline gelmiþtir (Sander, 1989). Sosyalist yönetim biçimini kabul eden Kuzey Kore nin de bundan sonraki saðlýk politikalarý buna göre þekillenmiþtir larýn baþýnda SSCB ve Doðu Avrupa ülkelerinde sosyalist ekonomik sistemin çökmesi ile Kuzey Kore büyük * Dr., Kocaeli Üniversitesi Halk Saðlýðý AD Araþtýrma Görevlisi ** Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Halk Saðlýðý AD Öðretim Üyesi ekonomik güçlüklerle karþýlaþmýþ ve 1990 larýn ortasýnda ciddi doðal afetlerden (sel vs.) zarar görmüþtür (WHO, 2003a).1995 ve 1996 yýllarýnda Kuzey Kore de meydana gelen þiddetli sel baskýnlarý 186 kiþinin ölümüne, insanýn evlerini terk etmesine ve 1.2 milyon ton tarým ürününün (toplam üretimin %12 si) hasar görmesine yol açmýþtýr. Bu seller, Kuzey Kore deki ekonomik sorunlar ile birlikte þiddetli gýda kýsýtlýlýðýna yol açmýþtýr ve halk saðlýðýna yönelik riskleri artýrmýþtýr (CDC, 1997). Bu ekonomik güçlükler, Kuzey Kore nüfusunun saðlýk ve beslenme durumu üzerine oldukça olumsuz etki yaratmýþtýr. Ayrýca bu güçlükler devletin saðlýk ve sosyal hizmet sunma olanaklarýnýn daralmasýný da beraberinde getirmiþtir. Bunun sonucunda, saðlýk hizmetleri, temel ilaçlar ve týbbi araç-gereç yönünden kýtlýk çekmeye baþlamýþtýr (WHO, 2003a) ve 1996 yýllarýnda meydana gelen sel felaketleri, saðlýk alt yapýsýna da zarar vermiþtir. Toplam 298 saðlýk kuruluþu zarar görmüþtür. Bunlarýn arasýnda ülkenin tek ORS (oral rehidratasyon sývýsý) üretimi yapan fabrikasý da bulunmaktadýr(cdc, 1997). Ülkede okur yazarlýk oraný %100 e yakýndýr ve nüfusun %61 i kentsel bölgelerde yaþamaktadýr (UNICEF, 2006). Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ekonomisi tarým, hafif sanayi ve dýþ ticarete dayanmaktadýr ve ülke son yýllarda artan ekonomik güçlüklerle karþý karþýyadýr. Aðýr kýþ þartlarý ve seller tarým ürünlerinin harap olmasýna neden olmuþ ve ciddi kýtlýklar yaþanmýþtýr. Ülkenin 1991 yýlýnda 970

2 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý dolar olan kiþi baþýna düþen ulusal geliri 1996 yýlýnda 479 dolara gerilemiþtir. Kaynak sýkýntýsý ülkenin saðlýk sistemini de olumsuz yönde etkilemekte ve hastalýk yükünü arttýrmaktadýr. Bu süreç sonunda Kuzey Kore ekonomisi çok ciddi biçimde daralmýþtýr, 2002 yýlý itibari ile tahmin edilen kiþi baþýna düþen ulusal gelir 480 dolardýr (WHO, 2003a). Saðlýk Göstergeleri Devlet tarafýndan finanse ve idare edilen halk saðlýðý sisteminin kurulmasý, Kuzey Kore halkýnýn saðlýðýnýn geliþmesini ve yaþam süresinin uzamasýný saðlamýþtýr. Her iki cinsiyet için de döneminde doðuþtaki yaþam beklentisi 38 yýl iken, 1986 yýlýna gelindiðinde doðuþtaki yaþam beklentisi 74 yýla çýkmýþtýr. Ancak Kuzey Kore Nüfus Araþtýrmalarý Enstitüsü nün bildirdiðine göre 2002 yýlýnda 67 yaþýna düþmüþtür. Bununla birlikte CIA World Factbook tarafýndan yapýlan araþtýrmalarda yaþam beklentisinin tekrar arttýðýný göstermektedir (Weingartner, 2007) yýllarý arasýnda yaþanan besin kýtlýðýna baðlý olarak bebek ölüm hýzý 14 ten 24 e, 2004 yýlýnda ise 42 ye çýkmýþtýr. Beþ yaþ altý ölüm hýzý ise 27 den 50 ye yükselmiþtir. Çocuk ölümlerinin baþlýca nedeni ishal ve ASYE dir ve bu ölümlerin yarýsýnda altta yatan neden malnutrisyondur. Ayný çalýþmanýn 2004 yýlý sonuçlarýna göre ise beslenme düzeyinde düzenli bir iyileþme gözlenmektedir ve bodurluk %37, düþük aðýrlýk %23 ve zayýflýk %7 olarak bildirilmiþtir. Bununla birlikte bu oranlarýn halen yüksek olduðu görülmektedir. Tüberküloz yýlda 2300 kiþinin ölümüne yol açmakta ve baþlýca ölüm nedenleri arasýnda yer almaktadýr. Tüberküloz insidansý yýllarý arasýnda %600 lük bir artýþ göstermiþtir (Weingartner, 2007). Tüberküloz olgularýnýn %70 ini en üretken çaðdaki yaþ arasý kiþilerin oluþturduðu tahmin edilmektedir. Ülkede Dünya Saðlýk Örgütü nün desteði ile Doðrudan Gözetimli Tedavi (DGT) stratejisi uygulamaya konmuþtur. Ülkede sýtma ile ilgili durum da oldukça ciddidir. Kuzey Kore Hükümeti bu hastalýkla kontrol çabalarýna büyük önem vermektedir yýlýnda altý ilde sýtma vakasý olduðu tahmin edilmektedir (Goguadze, 2007). Diðer saðlýk göstergeleri ise Tablo 1 de özetlendiði gibidir. Saðlýk Hizmetinin Örgütlenmesi Kuzey Kore sosyalist yönetime geçmesinden sonra Sovyet Modeli olarak bilinen finansmanýn ve hizmet sunumunun bütünüyle kamu tarafýndan yapýldýðý bir saðlýk sistemine sahip olmuþtur lerde halk saðlýðý hizmetlerinin alt yapýsý kurulmaya baþlanmýþ, 1960 ve 70 li yýllarda ülkenin her yerine ulaþtýrýlmýþtýr. Saðlýk altyapýsý en uzak bölgelere bile ulaþabilecek derecede yaygýndýr (WHO, 2003a). Ýdari olarak ülke üç düzeye ayrýlmýþtýr: merkez, il, ilçe. Coðrafi olarak üçü büyükþehir belediyesi olmak üzere 12 il, 212 ilçe ve kýrsal alanlarda Ri kentsel alanlarda Dong olarak adlandýrýlan daha küçük idari birimlere ayrýlmýþtýr. Bakanlar Kurulu nun Ulusal Saðlýk Komitesi nin denetiminde saðlýk sisteminden Halk Saðlýðý Bakanlýðý sorumludur. Bununla birlikte saðlýk altyapýsýnýn faaliyetleri merkezi, il, ilçe ve daha alt birimler (ri ve dong) seviyesinde iki grubun sorumluluðundadýr. 1. Halk Saðlýðý Bakanlýðý (Merkez) 2. Eyalet ve þehirlerde yerel idari organlar, ilçe ve daha küçük yerleþim yerlerinde Halk Komiteleri'nin kontrolündedir. Ülkede Halk Saðlýðý Bakanlýðý nýn yönetimi altýnda merkezi, il ve ilçe düzeyinde 800 genel ve uzmanlýk hastanesi, ri ve dong larda yaklaþýk 1000 hastane, 6500 birinci basamak birimi mevcuttur (WHO, 2003b). Ülkede yýllarý arasýnda hastane sayýsý 285 ten 2401 e, il, ilçe, ri ve dong seviyesinde kliniklerin sayýsý ise 1020 den 5644 e yükselmiþtir (Weingartner, 2007). Genellikle büyük kentlerde bulunan özel dal hastaneleri, tüberküloz, hepatit ve ruhsal hastalýklarý tedavi Tablo 1. Temel göstergeler Nüfus Kaba ölüm hýzý (binde) Kaba doðum hýzý (binde) Doðuþta yaþam beklentisi (yýl) Toplam doðurganlýk hýzý Anne ölüm hýzý (düzeltilmiþ) (yüz binde) Bebek ölüm hýzý (1 yaþ altý) (binde) yaþ altý ölüm hýzý (binde) Baðýþýklama (2004) (%) BCG DBT1 DBT3 Polio3 Kýzamýk HepB Kaynak: UNICEF 2006

3 472 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 Tablo 2. Nüfusa göre saðlýk çalýþaný sayýsý, 2003 Toplam sayý 1000 kiþiye düþen sayý Hekim Hemþire Ebe Diþ doktoru Eczacý Halk ve çevre saðlýðý çalýþaný Laboratuvar teknisyeni Diðer saðlýk çalýþanlarý Kaynak: WHO, 2006b Þekil. Saðlýk örgütlenmesi Bakanlar Bakanlar Kurulu Ulusal Ulusal Saðlýk Sağlık Komitesi Komitesi MERKEZ Merkez Halk Saðlýðý Sağlığı Bakanlýðý Bakanlığı Hastaneler Özel Bölge Hastaneleri (Ruh hastalıkları, tüberküloz) Hasta Bakım Evleri İlaç Sanayi Hastaneler Özel Bölge Hastaneleri (Ruh hastalýklarý, tüberküloz) Hasta Bakým Evleri Ýlaç Sanayi Hijyen ve ve Salgýn Salgın Önleme Enstitüsü İL Ýl Yerel Ýdari İdari Organlar Hijyen ve ve Salgın Salgýn Önleme Merkezi İLÇE Ýlçe Halk Komiteleri Komiteleri Hijyen ve Salgýn Salgın Önleme Ýstasyonlarý İstasyonları Birinci Birinci Basamak Sağlık Saðlýk Hizmetleri (Hane Doktorluğu) doktorluðu) Kırsal Kýrsal (Ri) Kentsel (Dong) Kaynak: WHO, 2003a; WHO, 2003b

4 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý etmeye yönelik olarak örgütlenmiþtir. Bunlarýn dýþýnda diðer bakanlýklarýn bazýlarý (örneðin Demir Yollarý Bakanlýðý) kendi saðlýk kuruluþlarýna sahiptirler (WHO, 2003b). Büyük çiftliklerin ve fabrikalarýn da klinik ya da hastaneleri mevcuttur (WHO, 2003a). Pek çok geliþmekte olan ülkenin aksine saðlýk hizmetlerine eriþimdeki kýr-kent eþitsizlikleri asgari düzeydedir. Devlet her yerde ücretsiz saðlýk hizmetini Anayasa ve Halk Saðlýðý Kanunu ile garanti etmektedir tarihli Halk Saðlýðý Kanunu, eþit derecede koruyucu ve tedavi sistemini öngörmektedir (Weingartner, 2007). Bu saðlýk kuruluþlarýna ek olarak hasta bakým evleri ve ilaç sanayi de Halk Saðlýðý Bakanlýðý na baðlýdýr. Ülkede hane doktorluðu sistemi yürütülmektedir. Bir hane hekimi bir bölgede yaklaþýk haneye hem saðlýðýn geliþtirilmesi hem de tedavi edici hizmeti kapsayan bir saðlýk hizmeti sunmaktadýr (WHO, 2003b). Birinci basamak saðlýk hizmetlerinde görev yapan baþlýca saðlýk çalýþaný, kendi bölgesindeki hanelere hizmet sunabilecek nitelikte olan bir doktor ya da feldþer dir (hekim yardýmcýsý). Bu sistem daha üst düzey hizmete yönlendiren bir sevk sistemi ile desteklenmektedir (WHO, 2006a). Hijyen ve salgýn önleme istasyonlarý merkezi, bölgesel ve kýrsal seviyede koruyucu saðlýk hizmetleri, bulaþýcý hastalýk sürveyansý ve çevresel hijyen ile gýda hijyeninden sorumludurlar. Dikey örgütlenmiþ olan bu hizmetler ülke genelinde kiþi ile yürütülmektedir (WHO, 2003a). ( Þekil). Ülkedeki saðlýk politikasý, koruyucu hekimlik temelinde örgütlenmiþtir. Halk Saðlýðý Yasasý na göre devlet, halkýnýn saðlýðýný korumak için gerekli önlemleri alýr. Koruyucu saðlýk hizmetleri, topluma sanitasyon ve saðlýklý yaþam eðitimi verilmesi ve bölge temelli hekimlik hizmeti verilmesi esasýyla yürütülmektedir. Yýlda iki kez saðlýk muayenesi yapýlmaktadýr, kayýtlar bölge hastanelerinde korunmaktadýr. Ülke genelinde bölge hastanesindeki personelden oluþan ve saðlýk muayenesi yapan ekipler (kmjindae) ve bölge doktorlarý saha ziyaretleri yaparak saðlýk koþullarýný deðerlendirmektedir(us Department of Army, 2007). Þaman, týbbi batýl inanç olarak yadsýnmasýna karþýn, Doðu Týbbý (Tonguihak) olarak bilinen bitkisel týp (herbal medicine) toplumda hala saygý görmektedir. Doðu týbbýnda, hem aðýzdan ve moxibustion (bitkilerin yakýlmasý ve deriye uygulanmasý) þeklindeki preparatlarý ile hem de akupunktur kullanýlmaktadýr. Merkez Doðu Týbbý Hastanesi (Pyongyang ta), Kuzey Kore Týp Bilimleri Akademisindeki Doðu Týbbi Araþtýrma Enstitüsü ve bazý eczanelerde geleneksel bitkisel ilaçlar hazýrlanmaktadýr. (US Department of Army, 2007). Bedensel eðitim, Kore kültüründe halk saðlýðýnýn önemli bir parçasý olarak kabul edilmektedir. Çocuklarýn okullarýnda, yetiþkinlerin ise iþyerlerinde düzenlenen fiziksel egzersizlere katýlmalarý beklenmektedir. Grup halinde yapýlan egzersizler, hem disiplin hem de eðitim þekli olarak kabul edilmektedir (US Department of Army, 2007). Kuzey Kore de kadýn ve çocuklarýn refah ve saðlýðý, kapsamlý sosyal hizmetlerle desteklenen öncelikli hizmetlerin baþýnda gelmektedir (Weingartner, 2007). Saðlýk Ýnsangücü Ülkede, saðlýk insangücü planlamasý, eðitim programlarýnýn yürütülmesi ve saðlýk çalýþanlarýnýn ülke geneline eþit daðýtýlmasý, Halk Saðlýðý Bakanlýðý ve Planlama Komisyonu tarafýndan yapýlmaktadýr (WHO, 2006a). Hekim ve hemþireler baþta olmak üzere ülkede e yakýn saðlýk çalýþaný bulunmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarýnýn nüfusa göre daðýlýmý Tablo 2 de gösterilmiþtir (WHO, 2006b). Saðlýk Hizmetlerinin Finansmaný 2003 yýlý verilerine göre, genel bütçeden saðlýk harcamalarýna ayrýlan pay bütçenin %7.3 üdür. Bunun yaný sýra son yýllarda toplam saðlýk harcamalarýnýn önemli bir kýsmý dýþ kaynaklý yardým fonlarýndan oluþmaktadýr yýlýnda %0.2 olan yardým oraný 2002 yýlýnda %17.3 e çýkmýþ, 2003 te toplam saðlýk harcamalarýnýn beþte birine ulaþmýþtýr (WHO, 2006b). Toplam ulusal saðlýk harcamasý kiþi baþýna yýllýk 74 dolar olup, GSYÝH (gayrisafi yurt içi hasýla) nýn %5.8 ine denk gelmektedir. Saðlýk hizmetleri için yapýlan harcamalarýn 68 dolarý (%91.2 si) genel devlet bütçesinden karþýlanmakta olup toplam saðlýk harcamalarýnýn %8.8 ine karþýlýk gelen özel harcamalarýnýn (6 dolar) ise tümü cepten yapýlmaktadýr (WHO, 2006b). Devlet saðlýk hizmetlerini tamamen parasýz olarak sunmaktadýr (Smith, 2002). Saðlýk harcamalarýnda büyük payý birinci basamak saðlýk hizmetleri almakta ve saðlýk kaynaklarýnýn etkin bir þekilde kullanýmýna özen gösterilmektedir (WHO, 2006a). Kuzey Kore yönetimi ve halký tarafýndan saðlýk tüm toplum ve ulusun sorumluluðu olarak kabul edildiðinden, saðlýk sektörü ve diðer sektörler arasýnda yakýn iþbirliði mevcuttur (WHO, 2003b) Saðlýk kurumlarý, kentsel ya da kýrsal olduðuna bakýlmaksýzýn insanlarýn yaþadýðý ve çalýþtýðý her yerde eþit bir biçimde daðýlmýþtýr (WHO, 2006a). Kuzey Kore de insanlarýn saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi önemli bir hükümet politikasýdýr. Ülkedeki bütün saðlýk kuruluþlarý devlete aittir ve devlet halkýn saðlýðýndan sorumludur. Kuzey Kore ulusal saðlýk politikasýnýn temel prensipleri herkese ücretsiz týbbi hizmet saðlanmasý, saðlýðý koruyucu ve geliþtirici hizmetlere önem verilmesi ve juche yönelimli týp bilimi ve teknolojinin

5 474 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 geliþtirilmesi olarak özetlenebilir (WHO, 2006a) Juche ideolojisi, bir bireyin deðerinin, topluma nasýl hizmet ettiði ile ölçülebileceðini öðretir. Bu ideoloji ücretsiz eðitim ve saðlýk hizmetine ek olarak ücretsiz barýnak giyecek v.s. bünyesinde barýndýrmaktadýr (Weingartner, 2007). Kuzey Kore 1980 li yýllarýn sonunda yaþanan reel sosyalizmin çözülüþü nedeniyle uluslararasý ekonomik ve sosyal dayanýþmasýný yitirmiþtir. Kuzey Kore kendi sistemini koruyor olmasýna raðmen 1990 sonrasý yaþanan doðal afetler, alt yapý ve hammaddenin kýsýtlý olmasý ve uluslararasý paylaþýmý da kaybettiðinden dýþ yardýma muhtaç hale gelmiþtir. KAYNAKLAR CDC (1997), Status of Public Health -Democratic People s Republic of Korea, April 1997, htm, Eriþim Tarihi: Goguadze L. (2007), Highlights of The Red Cross Health Activities in DPR Korea, ~landnet/corea/proc/021.pdf, Eriþim Tarihi: Sander O. (1989). Siyasi Tarih. Ýmge Kitabevi Smith H. (2002), Overcoming humanitarian dilemmas in the DPRK (North Korea). United States Institute of Peace, Report 90, p , Eriþim Tarihi: UNICEF (2006), Dünya Çocuklarýnýn Durumu UNICEF Türkiye Temsilciliði, Ankara. US Department of Army (2007), North Korea Public Health public-health.html, Eriþim Tarihi: Weingartner E. (2007), Social devolepment ýssues: education, health and social protection Weingartner.pdf, Eriþim Tarihi: WHO (2003a), Health and Humanitarian Situation in DPR Korea July 2003, repo/10415.pdf, Eriþim Tarihi: WHO (2003b), WHO Country Cooperation Strategy Democratic People s Republic of Korea, strategy prk en.pdf, Eriþim Tarihi: WHO (2006a), Country Health Profýle DPR Korea, htpp:// Korea korea.pdf, Eriþim Tarihi: WHO (2006b), The World Health Report 2006: Working together for health WHO Geneva

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ

SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 285 DERLEME SAÐLIK REFORMLARININ ANA SAÐLIÐI HÝZMETLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ: ÜLKE ÖRNEKLERÝ Nilay ETÝLER*, Cavit Iþýk YAVUZ* GÝRÝÞ Ýyileþtirme, düzeltme,

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE KURUMLAR: Niceliksel ve Niteliksel Yetersizlik Türkiye saðlýk sektörü ne kadar tedavi yönelimli olsa da, hastaneleri yetersizdir.! Türkiye'de toplam saðlýk harcamalarýnýn hemen

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SAÐLIK POLÝTÝKALARI. Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SAÐLIK POLÝTÝKALARI. Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER Kuruluþ: 1978 ÝKÝ AYDA BÝR YAYINLANIR ISSN 1300-4387 Kasým - Aralýk 2007 Cilt: 22 Sayý: 6 Toplum ve Hekim Yayýn Kurulu'ndan... 401 ÇOCUK VE SAÐLIK Türkiye'de Çocuk Politikalarý... 402-408 Nilay ETÝLER

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 310 TOPLUM ve HEKÝM Temmuz - Aðustos 2004 Cilt 19 Sayý 4 ARAÞTIRMA TÜRKÝYE DE SAÐLIK OCAKLARINDA AÞI ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ TTB Halk Saðlýðý Kolu ÖZET Bu çalýþma, 2003 yýlýnda Türkiye

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi.

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 251-260 Yorum Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri Þükrü Hatun 1, Nilay Etiler 2, Erdem Gönüllü 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni Bin Yýlýn Baþýnda Türkiye Saðlýk Sektörünün Durumu

Yeni Bin Yýlýn Baþýnda Türkiye Saðlýk Sektörünün Durumu 0020020 2002 Yeni Bin Yýlýn Baþýnda Türkiye Saðlýk Sektörünün 0020020 Durumu Mart 2002 20020020 Yeni Bin Yýlýn Baþýnda 20020020 Türkiye Saðlýk Sektörünün Durumu Mart 2002 Kapak için týklayýnýz... ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 52 2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü makale - 1 Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1970 yýlýnda Giresun un Espiye ilçesinde doðdu. Ýlköðrenimini

Detaylı

Türkiye Devlet Planlama Teþkilatý ve Dünya Bankasý Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalýþma Programý Çalýþma Raporu Sayý: 1 Türkiye de Yoksulluk ve Eþitsizlikteki Deðiþimler (2003 2006) Meltem Aran Oxford

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI

BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 14, 2005, 111-124 BELGELER ve ARAÞTIRMA NOTLARI Kýrgýzistan da Din Eðitimi Veren Kurumlar Ahmet Cihan Religious Educational Institutions in Kyrgyzstan This study examines

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

31 Teknik Notlar 1 Ekonomik fýrsat eþitsizliði analizi için, 10.836 hanehalkýnýn verilerini kaydeden ve hem ulusal düzeyde hem de beþ büyük bölge (Batý, Güney, Ýç, Kuzey ve Doðu) düzeyinde temsil özelliði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ve Hastane Acil Servislerinde Çalýþan Saðlýk Personeli Ýçin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk

Detaylı

MERSÝN TÝCARET VE SANAYÝ ODASI EKONOMÝK RAPOR

MERSÝN TÝCARET VE SANAYÝ ODASI EKONOMÝK RAPOR MERSÝN TÝCARET VE SANAYÝ ODASI YAYIN KURULU Abdulkadir DÖLEK Genel Sekreter Aslý ÖZYAMANOÐLU Didem ÖZER Araþtýrma Yayýn Müdürlüðü Yayýn No : 7 Tasarým Alpaslan Akbaþ Baský REPROTEK MATBAACILIK 34.35 9

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI

DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI TOPLUM ve HEKÝM Temmuz-Aðustos 2003 Cilt 18 Sayý 4 267 RAPOR DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI Çiðdem ÇAÐLAYAN* Bilindiði gibi Dünya Bankasý (DB), Dünya

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

16 5. Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý: Erken Çocukluk Geliþimi Politikalarý Raporun bu bölümünde eþitliði saðlayýcý politikalar incelenmektedir ve yüksek düzeydeki maliyet etkinliði ile

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI

SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI 402 TOPLUM ve HEKÝM Kasým - Aralýk 1999 Cilt 14 Sayý 6 KONGRE-PANEL SAÐLIK ÇALIÞANLARININ SORUNLARI Musa ÖZDEMÝR* Anayasa ve Kalkýnma Planlarý Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýðýnýn hukuki boyutu o ülkenin ekonomik-sosyal

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Saðlýk Hizmetleri HAZIRLAYANLAR EDÝTÖR Prof. Dr. Ayþe Akýn YAZARLAR (Alfabetik Sýrayla) Prof. Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ Dr. Meral Demirören Dr. Serap Þener Dr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

HACCP, TS 13001 ve EUREPGAP UYGULAMALARININ TÜRKÝYE TAZE MEYVE-SEBZE DIÞ TÝCARETÝNE OLASI ETKÝLERÝ

HACCP, TS 13001 ve EUREPGAP UYGULAMALARININ TÜRKÝYE TAZE MEYVE-SEBZE DIÞ TÝCARETÝNE OLASI ETKÝLERÝ GÝRÝÞ HACCP, TS 13001 ve EUREPGAP UYGULAMALARININ TÜRKÝYE TAZE MEYVE-SEBZE DIÞ TÝCARETÝNE OLASI ETKÝLERÝ Yrd.Doç.Dr. Ahmet DELÝCE* Ülkemizde tarým sektörü, ulusal gelirin yaklaþýk %15'ini meydana getirmekte

Detaylı

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER

ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER ZMO RAPORU I: TARIM SEKTÖRÜNDE YALANLAR VE GERÇEKLER Büyüme rakamlarý sanal mý? Tarýmda rakamlar çarpýtýlýyor mu? Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý rakamlara göre, 2005 yýlýnda yüzde 7.6 büyüme

Detaylı

ÝZMÝR. Mevcut Durum Analizi. Haziran 2009

ÝZMÝR. Mevcut Durum Analizi. Haziran 2009 ÝZMÝR Mevcut Durum Analizi Haziran 29 ÝZMÝR MEVCUT DURUM ANALÝZÝ Haziran 29 29, ÝZKA Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý ya da bir bölümü, 411 Sayýlý Yasa ile deðiþik 5846 Sayýlý FSEK uyarýnca kullanýlmadan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi Kimya Sektörü Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek

Detaylı