Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi"

Transkript

1 Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin mü tereken verilmesi halinde, mü tereken yetki verilen ki ilerin her biri taraf ndan imzalan r. Dilekçe örne inde parantez içinde yer alan seçeneklerden sadece birisi seçilir). 2) Taahhütname (Ek-2) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-2 deki örne e uygun olarak, tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slarca imzalan r. Taahhütnamenin içeri inde hiçbir de i iklik yap lamaz. Taahhütnamenin mü tereken verilen yetki kapsam nda imzalanmas durumunda, mü tereken yetki verilen ah slar n her birinin imzas n n Taahhütnamede bulunmas zorunludur). 3) Tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slar n Yetki Belgeleri nin asl veya noter onayl suretleri veya asl ile birlikte sunulacak fotokopisi. 4) Tüzel ki ilik ana sözle mesinin, tüm tadiller i lenmi son halinin, Ticaret Sicili Memurlu unca tasdiklenmi bir nüshas veya tasdik edilmi ana sözle mesinin tüm tadiller i lenmi son hali ile birlikte sunulacak fotokopisi. 5) Üretim Tesisine li kin: a) Bilgi Formu (*) (5 nüsha Ek-3) b) Yat r m Termin Program (5 nüsha) ( n aat öncesi dönem, in aat dönemi ve toplam süre olmak üzere; Lisans alma tarihinden tesis tamamlanma tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak ekilde haz rlan r). c) Tesisinin Yerini Gösteren 1/ Ölçekli Harita (*) (5 nüsha) (Güne enerjisine dayal üretim tesisinin kurulaca yer, s n rlar n belirleyen kö e koordinatlar n da içerecek ekilde harita üzerinde i aretlenerek belirtilir. Santral sahas alan kö e noktalar ile numaralar, santral sahas alan s n r, santral sahas alan içindeki güne ölçüm istasyonu ile öngörülen idari bina, aksam, alt tesisi ve tesise ait yard mc ünitelere ait yerler harita üzerinde i aretlenerek belirtilir.) d) Tesisinin Yerle im Yeri Projesi (*) (3 nüsha) (Mevcut mülkiyet durumunun (da l m n n) gösterildi i 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerle im yerleri ve s n rlar çizilerek gösterilecektir. Ayr ca bu paftada, tesis yerine ili kin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer al r. Kadastral paftan n lejant nda, tesis yerinin hâlihaz rdaki imar durumuna (orman, mera, tar m arazisi, sanayi, mesken vs.) ve arazinin mülkiyet da l m na (miktar ve oranlar da belirtilerek kamu- ah s-vak f-vs.) ili kin bilgiler de yer al r.) e) ÇED Yönetmeli i Ek 5 de belirtilen duyarl yöreler kapsam nda olup olmad n n beyan edilmesi, f) Yerle im yerinin mevcut imar durumu ve imar tadilat yap l p yap lamayaca hususunda mevzuat engelinin bulunup bulunmad n n beyan ve tadil yap lmas n n nas l mümkün olabilece inin aç klamas, g) Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular n n Teknik De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmeli in Ek-2 sinde belirtilen belgeler (3 nüsha). Bu belgeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü ü taraf ndan belirlenen

2 formatta (1/ ölçekli harita ve Güne Ölçümü Sonuç Raporu hariç) haz rlanarak sunulur. (*) (*) (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler elektronik ortama kopyalanarak verilecektir (5 adet CD). 6) Rüzgâr Ve Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular na li kin Ölçüm Standard Tebli i Ek-3 te yer alan Güne Ölçüm stasyonu Kurulum Raporu ile Ek-4 te yer alan Güne Ölçüm Sonuç Raporu nun asl veya noter onayl birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin asl ile birlikte sunulacak fotokopisi/fotokopileri. 7) Özel mülkiyete konu ta nmazlarda; lisans ba vurusuna konu tesis yerle im sahas n n tamam na lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki inin sahip olmas halinde, buna ili kin belgenin/belgelerin asl veya noter onayl birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin asl ile birlikte sunulacak fotokopisi/fotokopileri. (Belgenin/belgelerin içeri inde ba vuru yap lan proje santral sahas n n tamam n n kapsad n n net bir ekilde ifade edilmesi gerekmektedir.) 8) Proje geli tirilen arazinin, proje santral sahas n n; Mutlak tar m arazilerini, Özel ürün arazilerini, Dikili tar m arazilerini, Sulu tar m arazilerini, Çevre arazilerde tar msal kullan m bütünlü ünü bozan alanlar, kapsamad na ili kin G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl veya söz konusu Bakanl n l/ lçe Müdürlüklerinden al nacak belgenin asl veya noter onayl sureti veya söz konusu belgenin asl ile birlikte sunulacak fotokopisi. (Belgenin/belgelerin içeri inde ba vuru yap lan proje santral sahas n n tamam n n kapsad n n net bir ekilde ifade edilmesi gerekmektedir.) 9) Tüzel ki ilikte yüzde on ve üzerinde (halka aç k irketlerde yüzde be ve üzerinde) do rudan veya dolayl pay sahibi olan tüzel ki ilerin ana sözle melerinin, tüm tadiller i lenmi son halinin, Ticaret Sicili Memurlu unca tasdiklenmi birer nüshas veya ana sözle menin tüm tadiller i lenmi son hali ile birlikte sunulacak fotokopisi. 10) Tüzel ki ilikte do rudan veya dolayl pay sahibi olan gerçek ve tüzel ki ilerin, pay oran ve tutarlar belirtilmek suretiyle, ortakl k yap s n ortaya koyan bilgiler. (Bu kapsamda, gerçek ki i ortak ya da ortaklara ula l ncaya kadar ortakl k yap s n ortaya koyan bir ema haz rlan r. Lisans al n ncaya kadar ortakl k yap s nda herhangi bir de i iklik olmas durumunda, ortakl k yap s n ve pay oranlar n ortaya koyan bilgi ve belgelerle birlikte bu eman n güncellenerek Kuruma sunulmas gerekir. Halka aç k irketlerde %5 ve üzerinde, di er irketlerde ise %10 ve üzerinde do rudan veya dolayl pay sahibi olan ortaklar n sermaye paylar do rudan ve dolayl olmak üzere ayr ayr belirtilir. Dolayl ortaklar aç s ndan gerçek ki i ortaklar n, varsa birbirleri ile olan akrabal k ili kileri (anne, baba, karde vs.) belirtilir. Ayr ca, tüzel ki i orta n yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylar n n bir ba ka tüzel ki iye ait olmas halinde, gerçek ki i ortak ya da ortaklara ula l ncaya kadar, pay oran ve tutarlar ile varsa imtiyazl paylar da belirtilmek suretiyle ortakl k yap s n ortaya koyan bilgi ve/veya belgeler de ba vuru kapsam nda sunulur. Ayr ca irketin ortakl k yap s na ili kin bilgiler Excel format nda da haz rlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacakt r.)

3 11) Tüzel ki ilikte yüzde on ve üzerinde (halka aç k irketlerde yüzde be ve üzerinde) do rudan veya dolayl pay sahibi olan gerçek ki iler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yard mc s ve denetçilere ait, son alt ay içinde al nm, adli sicil belgeleri ile isim, unvan ve adres bilgileri 12) Tüzel ki inin güncel sermaye tutar n gösteren belgeler. (Bu kapsamda; ba ms z denetimden geçmi, yeminli mali mü avirlerce veya vergi dairelerince tasdiklenmi, son y la ait bilanço ile varsa lisans ba vurusunun yap ld y la ait üçer ayl k bilançonun asl veya noter onayl suretleri, lisans sahibi tüzel ki inin yeni kurulmu olmas halinde, kurulu bilançosu sunulur.) 13) Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Yap lan Ba vurular çin Banka Teminat Mektubu (Ek-4), banka teminat mektubunun ilgili banka ubesi taraf ndan düzenlendi ine ve imza sahiplerinin verilen kapsamda banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklar na ili kin teyit yaz s ve banka teminat mektubu ile teyit yaz s n imzalayan personelin imza sirküleri. 14) Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler vb. gibi özel kanunla kurulmu bölgelerde kurulacak üretim tesisleri için yetkili merciden üretim tesisi kurulmas nda sak nca olmad na ili kin beyanname. AÇIKLAMALAR: 1) Kuruma yap lacak güne enerjisine dayal lisans ba vurular nda; ba vuru dosyas ndaki tüm belgeler, Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi ndeki s raya uygun olarak dosyalan r. 2) Kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen belgelerin as llar ile noter onayl belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki ilik ka esi üzerine, tüzel ki ili i temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanm ekilde sunulur. 3) Lisans ba vuru dosyas na konacak belgeler, (aksi belirtilmemi ise) bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir ba vuru dosyas sunulur. Ayn anda birden fazla lisans ba vurusunda bulunulmas halinde, ba vuru kapsam nda talep edilen (tüzel ki i ve ortaklar na ait bire bir ayn olan) bilgi ve belgelerden asl veya noter tasdikli suretleri lisans ba vuru dosyalar ndan birine konulabilir. Di er lisans ba vuru dosyalar ; bu belgelerin asl na uygunlu u lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki ilik ka esi üzerine, tüzel ki ili i temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanm fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki inin, daha önce Kuruma verilmi bir lisans ba vuru dosyas n n bulunmas, tüzel ki iyi gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf k lmaz. 4) Yabanc ortaklara ili kin olarak yurt d ndan temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlar nca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsoloslu unca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferans çerçevesinde haz rlanan Yabanc Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald r lmas Sözle mesi hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve ba vuruya eklenir. Gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolar nca yap lm tercümeleri de talep edilebilir. 5) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yap lan lisans ba vurular nda Ek-4 e uygun olarak Kuruma sunulacak banka teminat mektubu, içeri inde hiçbir surette de i iklik yap lmaks z n sadece ilgili bölümler doldurulacakt r. Banka teminat mektubu teyit yaz s n

4 ve teminat mektubunu imzalayan ki ilerin yetki belgeleri ile imza sirkülerinin asl veya noter onayl suretleri teminat mektubu ile birlikte verilecektir. 6) 3, 4. 6, 7, 8 ve 9. maddeler çerçevesinde sunulacak belgelerin fotokopi suretleri yetkililerce kontrol edilecek ve asl ile ayn oldu unun tespiti halinde, fotokopi nüsha üzerine isim, unvan ve asl na uygundur ibaresi yaz larak, asl talep edilmesi halinde irketi temsil ve ilzama yetkili ahsa elden iade edilecektir. htiyaç duyulmas halinde; burada belirtilenler d nda her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.

5 Ek-1 L SANS BA VURU D LEKÇES T. C. ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU BA KANLI INA... (Yurt genelinde/bölgesinde/ llerinde/ linde) (Toptan Sat / Perakende Sat / Perakende Sat Hizmeti / Üretim / Otoprodüktör / letim / Da t m) faaliyeti için... y l süreyle lisans almay talep etmekteyiz. Lisans ba vurumuzun kabulünü ve tüzel ki ili imize lisans verilmesini arz ederiz. Tüzel Ki iyi Temsile Yetkili Ki i veya Ki ilerin Ad -Soyad mza Ka e Tarih Tüzel ki inin ticaret unvan : Tüzel ki inin Ticaret ve/veya Sanayi Odas na kay tl oldu u il: Tüzel ki inin ticaret sicil nosu: Tüzel ki inin vergi nosu: Tüzel ki inin kanuni ikametgah adresi: Telefon: Faks: e-posta: Ekler (*) : (*): Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi nde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.

6 TAAHHÜTNAME (*) T. C. ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU BA KANLI INA 1) Lisans ba vurumuz kapsam nda sunmu oldu umuz bilgi ve belgelerin do ru ve eksiksiz oldu unu, 2) lgili mevzuata uyaca m z, 3) Talep etti imiz lisans kapsam ndaki faaliyete ili kin olarak di er mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getirece imizi, aksi takdirde sorumlulu un taraf m za ait olaca n, 4) Lisans ba vurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on i günü içerisinde Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu hesab na yat rmad m z takdirde, ba vurumuzun geçersiz olaca n, 5) Kurum taraf ndan yap lacak inceleme ve de erlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildi i takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödedi imiz tutar n Kurum taraf ndan irad kaydedilece ini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyece imizi, 6) (**) Lisans m z n sona ermesi veya iptali halinde; Elektrik Piyasas Tarifeler Yönetmeli i ve ilgili Tebli hükümleri uyar nca hesaplanacak düzeltme bile enleri toplam tutar n, Kurumca yap lacak düzenleme çerçevesinde da t m tarifelerine yans t lmak üzere, lisans m z n sona erdi i ya da iptal edildi i tarihten itibaren doksan gün içerisinde Kurum hesab na yat raca m z, süresi içinde yat rmad m z takdirde, ödenmesi gereken tutara 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zamm uygulanaca n, 7 (***) Mücbir sebepler nedeniyle ya da gerekçeleri Kurul taraf ndan uygun bulunan haller d nda, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli inin 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyar nca, Kuruma teslim etmi oldu umuz, Kuruma muhatap düzenlenmi banka teminat mektuplar n n Kurum taraf ndan irat kaydedilece ini, kabul ve taahhüt ederiz. Tüzel Ki iyi Temsile Yetkili Ki i veya Ki ilerin Ad -Soyad mza Ka e Tarih (*) Bu taahhütname içeri inde lisans ba vuru sahibi taraf ndan hiçbir surette de i iklik yap lamaz.

7 (**) Sadece da t m lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki ilerden istenecektir. (***) Yaln zca üretim faaliyetinde bulunmak için lisans ba vurusunda bulunan tüzel ki ilerden istenir. Ek-3 GÜNE ENERJ S NE DAYALI ÜRET M TES S NE L K N B LG FORMU Ba vuru sahibi tüzel ki i Tesis ad Üretim tesisinin yeri Tesis türü Enerji kayna li lçesi GES Yenilenebilir Güne Teknoloji Türü Tesis toplam kurulu gücü Öngörülen ortalama y ll k üretim miktar (*) Ba lant talep edilen bölge Fotovoltaik Sistemler Termal Sistemler. MW.. kwh/y l Öngörülen tesis tamamlanma süresi n aat öncesi dönem:. ay n aat dönemi:. ay Talep edilen lisans süresi Öngörülen tesis yerine ait pafta ad /adlar (1/ ölçekli) Öngörülen santral sahas na ait kö e koordinatlar (UTM 6 derece - ED 50 Datum) Öngörülen alt merkezi koordinatlar (UTM 6 derece - ED 50 Datum) Güne Ölçüm stasyonu koordinatlar (UTM 6 derece - ED 50 Datum) Santra Sahas alan n n yüzölçümü (km2) Yatay yüzeye gelen y ll k toplam güne radyasyonu de eri. y l E K1 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY K2 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY E M1 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY M2 XXXXXX,XX YYYYYYY,YY E GÖ XXXXXX,XX YYYYYYY,YY.. kwh/m2-y l N N N

8 Öngörülen proje kapasite faktörü* %.. Lisans Ba vurusunda Bulunan Tüzel Ki iyi Temsil ve lzama Yetkili Ki i veya Ki ilerin Ad -Soyad mza Ka e Tarih (*) Y ll k üretim miktar ; 29/09/2011 tarihli ve 3433/33 say l Kurul Karar na göre belirlenecektir.

9 Ek-4 Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli inin 7 nci maddesinin dördüncü f kras ile ayn Yönetmeli in 10 uncu maddesinin üçüncü f kras n n (c) bendi hükmü çerçevesinde Kuruma sunulmas gereken banka teminat mektubu örne i Tarih : No : TEM NAT MEKTUBU T.C. ENERJ P YASASI DÜZENLEME KURUMU BA KANLI INA Muhsin Yaz c o lu Caddesi No:51/C Yüzüncüy l-ankara li.. lçesi,.mevkiinde kurulmas planlanan/in a halindeki, dayal MWm kurulu gücünde ad ndaki üretim tesisi için Enerji Piyasas Düzenleme Kurumuna (Kurum) lisans ba vurusunda bulunacak/lisans almas Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (Kurul) Karar ile uygun bulunan/lisans verilen/lisans n n tadil edilmesi Kurul Karar ile uygun bulunan.. n n ( irket), Kuruma vermek zorunda oldu u teminat tutar olan (rakam ve yaz ile) TL. yi Bankam z garanti etti inden, irketin, elektrik piyasas na ili kin kanun, yönetmelik, tebli, artname, lisans ve ilgili di er mevzuat hüküm ve artlar n yerine getirmemesi/lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü tamamlayarak Kuruma tevsik etmemesi veya herhangi bir nedenle lisans n n sona erdirilmesi veya lisans n n iptali halinde, protesto çekmeye, hüküm ve irketin iznini almaya gerek kalmaks z n ve irket ile Kurum aras nda ortaya ç kacak herhangi bir uyu mazl k ve bunun ak bet ve kanuni sonuçlar nazar itibara al nmaks z n ve kay ts z arts z, yukar da yaz l tutar ilk yaz l talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyece imizi, Bankan n imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu s fat yla ve Banka ad ve hesab na gayr kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. bu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit d d r. BANKASI A.. UBES Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzalar

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Güne Enerji Santrali (GES) Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 1) Önlisans Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i (Yönetmelik) Ek-2 deki örne e uygun

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013

K U R U L K A R A R I. Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013 12 MAYIS 2013 TARİHLİ VE 28645 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan K U R U L K A R A R I Karar No: 4383 Karar Tarihi: 02/05/2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ 1) Lisans Başvuru Dilekçesi (Ek-1). (Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (Yönetmelik) Ek-1 deki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanır.

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı