TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS"

Transkript

1 TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan ve Yamak ve Küçükkale (2001) tarafndan dönemi nüfus saym verileri kullanarak snanan Lowry hipotezini, Türkiye deki , , , ve dönemi nüfus saym kapsamnda yeniden snamaktr. Bu amaçla, alnan ve verilen göç ile net göç arasndaki ilikiler, nüfus büyüklü2ü, net göç oran ve kii bana düen Gayri Safi Yurt 4çi Hasla (KBDGSYH) kriterleri dikkate alnarak incelenmitir. Çalmada, kentsel geliim düzeylerine ve sosyo-ekonomik göstergelerine dikkat edilmeksizin, tüm iller aras nüfus hareketlerinin analiz edildi2i bir de genel model tahmin edilmitir. Ayrca kentsel geliim ölçütü olarak, kentsel nüfus, net göç oran, büyüme oran ve KBDGSYH de2ikenleri dikkate alnarak kstl modeller tahmin edilmitir. Sonuç olarak, tahmin edilen modeller çerçevesinde iç göç akmlar ile kentsel gelime arasndaki iliki karlatrmal olarak ortaya konulmutur. Anahtar Kelimeler: Lowry Hipotezi, Net Göç Hz, Alnan Göç Oran ve Verilen Göç Oran. JEL S+n+fland+rmalar+: R20, R23, R29. A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS ABRTACT The purpose of this study is to re-examine Lowry hypothesis that were examined for Turkey in period of by Gedik (1992) and period of by Yamak and Küçükkale (2001) by using The Census of Population 1975, 1980, 1985, 1990 and 2000 in Turkey. For this reason, the relationships between in-migration and out-migration and net migration have investigated with population size, net migration rate and per capita income factors. Analysis that involve in all provinces called general model is not considered in social, economic and urban development factors. In addition, estimated restriction models that are considered urban development are involved population, net migration rate and per capita income factors. In conclusion we have exposed comparatively relationship between internal migration flows and urban development frame of estimated models. Keywords: Lowry Hypothesis, Net Migration Rate, In-Migration Rate and Out-Migration Rate. JEL Classifications: R20, R23, R29. I. GR Lowry (1966) alnan ve verilen göç oranlarnn net göç oranlar üzerindeki etkilerini inceledi2i çalmas ile krn iticili2i, kentin çekicili2i ve kentsel geliim gibi konulardaki tartmalar yeniden balatmtr. Lowry bu çalmada, dönemi Amerika 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Vakfkebir Meslek Yüksek Okulu, 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, 4ktisat Anabilim Dal, 1

2 Türkiye de ç Göç Ak(mlar( Üzerine Bir Çal(*ma: Lowry Hipotezi ekonomisi için nüfus büyüklü2ü en düük olan 52 ili ele alm ve net göç oran üzerinde alnan göç orannn verilen göç oran ile karlatrld2nda daha etkili oldu2unu tespit etmitir. Nitekim literatürde, net göç oranlar üzerinde alnan göç oranlarnn verilen göç oranlarna göre daha etkili oldu2u yönündeki hipotez, Lowry hipotezi olarak adlandrlmaktadr. Lowry nin öncülü2ünü yapt2 söz konusu hipotez, farkl ülke örnekleri için snanm, ilgili çalmalardan bir ksm hipotezini destekler nitelikte bulgular elde ederken, bir ksm da Lowry nin çalmasna katkda bulunan ve (Alonso 1971, 1972; Beale 1969; Cordey-Hayes ve Gleave 1975; Kriesberg ve Vining 1978; Lansing ve Mueller 1967; Plane, Rogerson ve Rosen 1984). Net göç oranlarnn ekonomik gelimili2i yanstt2 gerçe2inden hareketle, söz konusu hipotez verilen göç oranlarnn ekonomik koullara kar daha duyarsz oldu2unu vurgulamaktadr. Böyle bir durum bizi Türkiye gibi gelimekte olan ülkelerde ekonomik gelimili2in alnan ve verilen göç oranlar vastasyla net göç oranlarn nasl etkiledi2ini ve bu etkinin Lowry hipotezinin gelimi ülkelerde oldu2u gibi alnan göç oranlarndan m kaynakland2 sorusuna yöneltmitir. Literatürde Lowry hipotezini Türkiye ekonomisi için snayan Gedik (1992) ve Yamak ve Küçükkale (2001) nin çalmalar, ele alnan dönemler itibariyle bu sorunun cevabna da k tutmaktadr. Buna göre Gedik (1992) çalmasnda, hipotezin Türkiye ekonomisi için geçerlili2ini , ve dönemlerini kapsayan periyotlar itibariyle test etmitir. Bu anlamda Gedik in elde etti2i bulgular, gelimi ekonomilerin ve nitekim hipotezi destekler nitelikteki çalmalarn elde ettikleri bulgularn tersi yönde olmutur. Yani Gedik net göç oranlar üzerinde, verilen göç oranlar alnan göç oranlarndan daha etkili oldu2unu ortaya koymutur. Ancak Lowry hipotezinin Türkiye ekonomisi için de geçerli olabilmesinin, ülkenin gelimilik düzeyinin artmas ile söz konusu olabilece2i sonucuna ulamtr. Yamak ve di2erleri (2000), söz konusu hipotezi dönemi Türkiye ekonomisi için snayan di2er bir çalmadr. Söz konusu çalmada, 67 il hem bir bütün olarak hem de co2rafik bölgeler itibariyle incelenmitir. Ayrca Gedik (1992) nin görülerini test etmek amacyla gelir gruplar için de benzer analizler tekrar edilmitir. Türkiye ekonomisinin dönemine ilikin elde edilen bulgular, alnan göç orannn verilen göç oran ile kyasland2nda net göç oran üzerinde daha baskn bir etkiye sahip oldu2u yönündedir. Ayrca Yamak ve di2erleri verilen göç oran ile alnan göç oran arasnda pozitif bir korelasyonun varl2na iaret etmileridir. Türkiye için Lowry hipotezini snayan di2er bir çalma ise Yamak ve Küçükkale nin 2001 ylnda yaynladklar çalmasdr. Yamak ve Küçükkale nin ilgili çalmas dönemini ve 61 ili kapsamaktadr. Yamak ve Küçükkale çalmada, Gedik in öne sürdü2ü; Lowry hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerli olabilmesinin ülkenin gelimilik düzeyinin artmas ile mümkün olabilece2i görüünü de snamak amacyla, hem 67 ili bir bütün olarak hem de nüfus büyüklü2ü en az olan 16 ili, arasnda olan 23 ili ve den az olan illeri kapsayan modeller çerçevesinde incelemilerdir. Gedik (1992), Yamak ve di2erleri (2000) ve Yamak ve Küçükkale (2001) çalmalarnda Lowry hipotezini srasyla , ve yllar için Türkiye örne2i çerçevesinde snamlardr. Bu çalmada ise söz konusu hipotezin geçerlili2i, sa2lkl göç verilerinin derlenmeye baland saymndan itibaren yaplm 5 saym dönemine ilikin göç verileri kullanlarak karlatrmal olarak snanm ve ayn hipotezi konu edinmi di2er çalmalarn bulgular ile karlatrlmtr. Çalmada ayrca, son saym dönemine ilikin analiz ile birlikte makro ekonomik faktörlerin söz konusu iliki üzerindeki etkisi de ortaya konularak, elde edilen bulgular detay bir ekilde tartlmtr. 2

3 II. VER SET VE EKONOMETRK YÖNTEM Çalmada Lowry hipotezini test etmek amacyla, 5 nüfus saym dönemine ait (1975, 1980, 1985, 1990, 2000) ve ilk dört dönem için 67 il son dönem için ise 73 ili kapsayan veri seti kullanlmtr. Ayrca son saym dönemine ilikin veri setine, kentsel gelimili2i temsilen kentsel nüfus, kii bana düen GSY4H ve sektörel büyüme oranlarna ilikin de2ikenler de dahil edilmitir. Veriler, Türkiye 4statistik Kurumu (TU4K) tarafndan yaynlanan 2000 Genel Nüfus Saym Göç 4statistikleri kitabndan derlenmitir. 4l düzeyinde KBGSYH ve il düzeyinde reel büyüme verileri ise TU4K nun veri tabanndan alnmtr. Çalmada kullanlan iç göç ifadesi, ülke snrlar içindeki belirli alanlar (bölge, il v.b.) arasndaki nüfus hareketlili2i olarak tanmlanmaktadr. Daimi ikametgah ise bir kiinin etti2i ve yl içerisinde en uzun süre yaad2 yerleim yeri olarak ifade edilmektedir. Alnan göç ifadesi, ülke snrlar içerisindeki belirli bir alana di2er alanlardan gelen göçü, verilen göç ifadesi ise ülke snrlar içindeki belirli bir alandan, di2er alanlara giden göçtü ifade etmektedir. Çalmada kullanlan alnan (verilen) göç oranlar, ilgili ilin nüfus saym dönemi boyunca ald2 (verdi2i) göçün, söz konusu ilin ilgili nüfus saym dönemindeki balangç ylna bölünmesi ile elde edilmitir. Bu anlamda net göç, belirli bir alann ald2 göç ile verdi2i göç arasndaki farktr. Belirli bir alann ald2 göç verdi2i göçten fazla olmas durumunda net göç pozitif, tersi durumda ise negatif olmaktadr. Çalmada kullanlan net göç hz ifadesi ise, göç edebilecek her bin kii için net göç says olup, hesaplanmasnda aa2daki formül kullanlmaktadr: m (.ii.) = P i.t+ n M.i M 0.5(M.i i. M i. k ) (1) Nolu eitlikte yer alan m (.i i.) net göç hzn, M. i Mi. ise srasyla ald2 ve verdi2i göçü, P i.t + n i nin t+1 zamanndaki nüfusunu ve k ise sabit bir sayy (1000) göstermektedir. Çalmada alnan ve verilen göç oran ile net göç hz arasndaki ilikilerin yönünü ve derecesini belirlemek amacyla Pearson korelasyon analizi yaplmtr. Pearson korelasyon analizi sonucunda elde edilen korelasyon katsays, kovaryans de2erlerinin ilgili de2ikenlerin standart sapmalarnn çarpmna bölünmesi ile elde edilen standart bir ölçüdür. 4lgili katsay, de2ikenler arasndaki ilikinin hem yönü hem de derecesi hakknda bilgi vermektedir. 4lgili katsay u ekilde hesaplanmaktadr: r X, Y = n i= 1 ( X i X )( Y Y) ( n 1) S X i S Y (2) Eitlikte yer alan r X,Y korelasyon katsaysn, X i ve Y i aralarnda korelasyon ilikisine baklacak olan de2ikenleri, S X ve S Y ise srasyla X ve Y de2ikenlerine ait standart sapmalar temsil etmektedir. Çalmada, Türkiye ekonomisi için Gedik (1992), Yamak ve di2erleri (2000) ve Yamak ve Küçükkale (2001) tarafndan daha önce test edilen Lowry hipotezini ilgili 5 3

4 Türkiye de ç Göç Ak(mlar( Üzerine Bir Çal(*ma: Lowry Hipotezi nüfus saym dönemi için yeniden test etmek için de alt ana model oluturulmutur. 4lgili modellere ilikin hesaplanan korelasyon katsaylar, birinci model için , , , ve , ikinci, üçüncü, dördüncü, beinci ve altnc model için de dönemi nüfus saymn kapsamaktadr. Hipotezi test etmek amacyla oluturulan ilgili modeller ise u ekildedir: Model-1: Herhangi bir kstlama yaplmakszn, ilk dört nüfus saym dönemine ilikin 67 ilin, nüfus saym dönemine ilikin de 73 ilin tamamnn be nüfus saym döneminin her biri için ayr ayr korelasyon katsaysnn hesapland2 genel modeli kapsamaktadr. Model-2: 5216 sayl büyük ehir belediyesi kanun gere2ince nüfus büyüklü2ü den fazla olan iller büyük ehir olarak tanmlanmtr. Bu nedenle çalmada nüfus büyüklü2ü den az olan 53 il için oluturulan model Model-2A olarak, nüfus büyüklü2ü den fazla olan 20 il için oluturulan model ise Model-2B olarak adlandrlmtr. Model-3: Çalmada son olarak KBGSYH de2erleri dikkate alnarak oluturulan modellere yer verilmitir. Bunun için çalmaya dahil edilen 73 ilin dönemi KBGSYH de2erlerinin ortalamas alnm ve söz konusu ortalamadan daha az KBGSYH de2erine sahip olan 42 ile ilikin oluturulan model Model-3A, daha fazla KBGSYH de2erine sahip olan 31 il için oluturulan model ise Model-3B olarak ifade edilmitir. Model-4: 73 ilin KBGSYH, büyüme oran ve kentsel nüfus de2erleri dikkate alnarak yapld2 modeldir. Söz konusu 73 ile ilikin KBGSYH, büyüme oran ve kentsel nüfus de2erleri dikkate alnarak oluturulan modeller, srasyla Model-4A, Model-4B ve Model-4C olarak adlandrlmtr. Model-5: Bu modelde elde edilen korelasyon katsays, iç göç neden ile nüfusu artm yani net göç oran pozitif olan 21 ilin KBGSYH, büyüme oran ve kentsel nüfus de2erleri dikkate alnarak hesaplanmaktadr. Pozitif net göç oranna sahip 21 ile ilikin KBGSYH, büyüme oran ve kentsel nüfus de2erleri dikkate alnarak oluturulan modeller ise srasyla Model-5A, Model-5B ve Model-5C olarak adlandrlmtr. Model-6: Bu model ise, Model-5 in tersine negatif göç oranna sahip 52 ile ilikin KBGSYH, büyüme oran ve kentsel nüfus de2erleri dikkate alnarak oluturulan ve srasyla Model-6A, Model-6B ve Model-6C olarak adlandrlan modelleri kapsamaktadr. III. TANITICI STATSTKLER Oluturulan alt ana modele ilikin baz temel tantc istatistikler Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmitir. Tablo 1 i inceledi2imizde, alnan ve verilen göç oranlarnn ortalama de2erlerinin 1975 ve sonras saymlarda azalma e2iliminde oldu2u, son nüfus saym döneminde ise balangç dönemi olan nüfus saymnn da üzerinde bir de2ere sahip olduklar görülmektedir dönemi incelendi2inde ise, Türkiye ekonomisinin hareketli bir nüfus yapsna sahip oldu2u ve iç göç akmlarnn hala önemli bir konu olarak varl2n korudu2u gözlemlenmektedir. Tablo 1: Model-1 e li'kin Baz+ Tan+t+c+ statistikler Dönem DeCi'kenler N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma Alnan Göç Oran 67 3,843 24,275 8,166 3, Net Göç Hz ,18 127,46-15, ,8279 Verilen Göç Oran 67 4,369 23,576 9,776 4,1272 4

5 Alnan Göç Oran 67 2,479 18,219 5,585 2,8364 Net Göç Hz ,52 100,28-15, ,7161 Verilen Göç Oran 67 3,306 12,963 7,166 2,2986 Alnan Göç Oran 67 3,328 16,032 6,444 2,5367 Net Göç Hz ,79 61,71-14, ,7234 Verilen Göç Oran 67 4,441 19,408 8,182 2,5036 Alnan Göç Oran 67 2,560 21,575 7,232 3,7434 Net Göç Hz ,71 99,86-30, ,8036 Verilen Göç Oran 67 4,907 21,855 10,421 3,9552 Alnan Göç Oran 73 2,831 22,577 8,520 3,5916 Net Göç Hz 73-75,67 96,81-16,401 37,1871 Verilen Göç Oran 73 6,094 16,918 10,095 2,3354 Not: N gözlem saysn temsil etmektedir. Alnan ve verilen göç oranlar %, net göç hz ise %o olarak ifade edilmektedir. Net göç hzlar incelendi2inde ise, net göç hz pozitif olan 21 ilde net göç hznn ortalamas %2.99 dur. Yani her 100 kiiden 3 ü son saym dönemi içerisinde ilgili illere göç etmi kiilerden olumaktadr. Net göç hz negatif olan 52 ilde ise net göç hznn ortalamas %3.51 dir. Yani her 100 kiiden 3 yaklak olarak 4 ü son saym dönemi içerisinde baka illere göç etmi kiilerden olumaktadr. Tablo 1: Model-2, 3, 4, 5 ve 6 ya li'kin Baz+ Tan+t+c+ statistikler Model DeCi'kenler N Maksimum Minimum Ortalama Standart Sapma Alnan Göç Oran 53 3, ,5771 8,4698 3,3394 Model-2A Verilen Göç Oran 53 6, , ,6064 2,2583 Net Göç Hz 53-75, , , ,6928 Alnan Göç Oran 20 2, ,8364 8,6542 4,2820 Model-2B Verilen Göç Oran 20 6, ,6834 8,7410 2,0126 Net Göç Hz 20-73, ,3100-4, ,6594 Alnan Göç Oran 42 3, ,7850 7,2126 2,2770 Model-3A Verilen Göç Oran 42 6, , ,8122 2,4129 Net Göç Hz 42-75, , , ,7621 Alnan Göç Oran 31 2, , ,2921 4,2702 Model-3B Verilen Göç Oran 31 6, ,6834 9,1242 1,8544 Net Göç Hz 31-73, ,8100 5, ,4875 Alnan Göç Oran 21 6, , ,3460 3,8730 Model-5 Verilen Göç Oran 21 6, ,6834 8,545 1,8695 Net Göç Hz 21,200 96, , ,7871 Alnan Göç Oran 52 2, ,8701 6,9753 1,9669 Model-6 Verilen Göç Oran 52 7, , ,7211 2,2229 Net Göç Hz 52-75,6700-1, , ,1911 Not: N gözlem saysn ifade etmektedir. Model-5 alnan göç orannn verilen göç oranndan fazla oldu2u 21 ili, Model-6 ise verilen göç orannn alnan göç oranndan fazla oldu2u 52 ili ifade etmektedir. IV. BULGULAR VE DEEERLENDRME Oluturulan modeller çerçevesinde elde edilen korelasyon katsaylar Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmitir. Buna göre herhangi bir kstlama yapmakszn be nüfus saym dönemine ilikin alnan ve verilen göç oranlar ile net göç oranlar arasndaki korelasyon katsaylarnn tamam istatistiksel olarak anlaml olmakla birlikte elde edilen sonuçlar u ekildedir: 5

6 Türkiye de ç Göç Ak(mlar( Üzerine Bir Çal(*ma: Lowry Hipotezi Tablo 3: Model-1 e li'kin Korelasyon Katsay+lar+ Dönem N Al+nan Göç Miktar+ Verilen Göç Miktar ,5111 *** -0,6421 *** ,7922 *** -0,6991 *** ,7072 *** -0,7401 *** ,7781 *** -0,7963 *** ,8355 *** -0,5405 *** Not: N gözlem de2erini, *** %1 anlamllk düzeyini, parantez içerisindeki de2eriler ise ilgili katsayya ilikin anlamllk düzeyini ifade etmektedir. Tablo 3 sonuçlar incelendi2inde, döneminde gözlenen iç göç hareketleri içerisinde, ilk nüfus saym döneminde verilen göç oranlar alnan göç oranlarna kyasla net göç hz üzerinde baskn bir etkiye sahipken, zaman içerisinde net göçü belirleyen faktör alnan göç oran olmutur. Her iki de2ikende net göç hz üzerinde her dönem için anlaml bir etkiye sahip olmakla birlikte, alnan göçün net göç üzerindeki etkisinin zaman içerisinde istikrarl bir biçimde artt2 ve son dönemde de verilen göçe göre daha etkili oldu2u görülmektedir. Teori ve literatür incelendi2inde gelimi ekonomilerde alnan göçün, az gelimi ekonomilerde ise verilen göçün net göç üzerinde baskn etkiye sahip oldu2u görülmektedir. Bu anlamda elde edilen sonuçlar, Türkiye ekonomisinin döneminde ekonomik gelimilik bakmndan önemli bir de2iimi yaand2n göstermektedir. Tablo 4: Model-2, 3 ve 4 e li'kin Korelasyon Katsay+lar+ Model N Al+nan Göç Miktar+ Verilen Göç Miktar+ Model-2A 53 0,8363 *** -0,6117 *** Model-2B 20 0,8931 *** -0,2064 *** Model-3A 42 0,5681 *** -0,6352 *** Model-3B 31 0,9077 *** -0,2801 (0.1260) Model-4A 73 0,7721 *** -0,4681 *** Model-4B 73 0,8321 *** -0,5105 *** Model-4C 73 0,8221 *** -0,5051 *** Model ,8661 *** -0,05001 (0.8290) Model-5A 21 0,8921 *** -0,1064 (0.6571) Model-5B 21 0,8551 *** -0,0941 (0.6931) Model-5C 21 0,8661 *** -0,0451 (0.8510) Model ,5050 *** -0,5031 *** 6

7 Model-6A 52 Model-6B 52 Model-6C 52 0,5031 *** 0,5381 *** 0,5721 *** -0,4421 *** (0.0010) -0,5111 *** -0,5021 *** Not: N gözlem de2erini, *** %1 anlamllk düzeyini, parantez içerisindeki de2eriler ise ilgili katsayya ilikin anlamllk düzeyini ifade etmektedir. Model-2 ye ilikin sonuçlar da beklenen yönde olmutur. Nüfus büyüklü2ü nin üzerinde olan büyük ehirlerde (Model-2B), verilen göç orannn net göç üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlaml olmakla birlikte, bu etki alnan göç oranna kyasla önemsiz bir düzeydedir. Nüfusu in altnda olan illerde (Model-2A) ise verilen göç orannn net göç üzerindeki etkisi büyük ehirlere göre önemli ölçüde artmaktadr. Bu durum ise, büyük ehirlerde iç göçün genel karakterinin alnan göç tarafndan belirlendi2ini, küçük ehirlerde ise büyük ehirlerin aksine verilen göç tarafndan belirlendi2ini göstermektedir. Nitekim büyük ehirlerde alnan göçün, küçük ehirlerde ise verilen göçün net göç üzerinde nispeten belirleyici olmas, kentsel geliimin iç göç hareketleri üzerindeki önemini de ortaya koymaktadr. Gelir faktörünü dikkate alan Model-3 sonuçlarna göre ise, 73 ilin dönemi KBGSYH de2erlerinin ortalamasndan daha az KBGSYH de2erine sahip olan 42 ilde net göçün belirleyicisi verilen göç oran iken, söz konusu ortalamadan daha fazla KBGSYH de2erine sahip olan 31 ilde ise 0.91 de2erindeki korelasyon katsays ile alnan göç belirleyici olmaktadr. Nitekim böyle bir bulgu, Yamak ve Küçükkale nin de snadklar Gedik in görüünü desteklemektedir. Gelimi ülkelerde alnan göç verilen göçe göre daha baskn oldu2u, gelimemi veya gelimekte olan ekonomilerde ise verilen göçün alnan göçe göre daha baskn oldu2u yönündeki bu görü Model-3 kapsamnda da desteklenmitir dönemine ait genel modele ilikin Tablo 1 de yer alan korelasyon katsaylar ile kstl modellerin yer ald2 Model-4A, Model-4B ve Model-4C e ilikin korelasyon katsaylar karlatrld2nda, dönemi alnan göç oran ile net göç hz arasndaki iliki açsndan KBGSYH de2ikeninin di2er de2ikenlerle kyasland2nda söz konusu iliki üzerinde daha etkili oldu2u görülmektedir. Pöyle ki; genel modelde elde edilen korelasyon katsays 0.83 iken, KBGSYH, büyüme oran, nüfus büyüklü2ü kst altnda elde edilen korelasyon katsaylar ise srasyla 0.77, 0.83 ve 0.82 dir. Nitekim genel model ile kstl modellerin korelasyon katsaylar, alnan göç oranlar açsndan sadece KBGSYH açsndan sapma göstermitir. Bu durum ise, KBGSYH de2ikeninin alnan göçün net göç üzerindeki etkisi bakmndan önemini ortaya koymaktadr. Böyle bir iliki verilen göç açsndan farkllk göstermektedir. Verilen göç oran ile net göç arasndaki ilikide KBGSYH, büyüme oran ve nüfus büyüklü2ünün önemi hemen hemen paralellik göstermektedir. 4ç göç akmlar üzerinde KBGSYH, büyüme oran ve nüfus büyüklü2ünün önemini snayan di2er bir model ise Model-5 ve Model-6 dr. Net göç hz pozitif olan illerde hiçbir kstlama yapmakszn alnan ile net göç oran arasndaki korelasyon 0.86 iken, KBGSYH, büyüme oran, nüfus büyüklü2ü kst altnda elde edilen korelasyon katsaylar ise srasyla 0.89, 0.85 ve 0.86 dr. Verilen göç açsndan bu katsay, genel modelde iken KBGSYH, büyüme oran, nüfus büyüklü2ü kst altnda elde edilen korelasyon katsaylar ise srasyla -0.10, ve olarak bulunmutur. Pozitif net göç hzna sahip 21 il için söz konusu kontrol de2ikenlerin önemi hem alnan hem de verilen göç oranlar açsndan ayn yönde olmutur. Ancak negatif net göçe sahip 52 ilde ise dikkati çeken nokta ise, nüfus büyüklü2ünün alnan göç ile net göç arasndaki ilikide önemli oldu2udur. Nitekim 7

8 Türkiye de ç Göç Ak(mlar( Üzerine Bir Çal(*ma: Lowry Hipotezi kstlamasz genel model olan Model-6 da bu katsay 0.50 iken nüfus büyüklü2ü dikkate alnd2nda elde edilen katsay 0.57 dir. V. SONUÇ Çalmada Türkiye de yllar arasnda yaplm olan 5 nüfus saymna ait iç göç verileri kullanlarak Lowry hipotezi yeniden test edilmitir. Kentsel geliimin söz konusu hipotezin geçerlili2i konusundaki etkisi Gedik ve Yamak ve Küçükkale nin görüleri kapsamnda snanmtr. Bu amaçla herhangi bir kstlama içermeyen genel modelin yan sra kontrol de2ikeni olarak ele alnan KBGSYH, büyüme oran ve nüfus büyüklü2ü gibi de2ikenler kapsamnda da hipotezin geçerlili2i aratrlmtr. Elde edilen bulgular ise hemen hemen tüm modeller için, verilen göç oranna nazaran alnan göç orannn net göç hz üzerinde daha etkili oldu2u yönündedir. Böyle bir bulgu ise Gedik in elde etti2i bulgularn tersi yönündedir. Dikkati çeken önemli bulgu ise, genel modele ilikin elde edilen 5 nüfus saym dönemine ait korelasyon katsaylar bakmndan son nüfus saymnn gösterdi2i farkllktr. Bu farkllk, dönemler itibariyle alnan göçün net göç üzerindeki etkisinin son nüfus saym döneminde en yüksek de2ere sahipken verilen göç oranlar etkisinin ise söz konusu dönemde en düük de2ere sahip olmasndan kaynaklanmaktadr. Bu durum bize, dönemi Türkiye ekonomisinin gelime sürecine girdi2ini ve bu neden dolaysyla alnan göç orannn net göç hz üzerinde daha baskn bir etkiye sahip oldu2unu göstermektedir. Nitekim böyle bir bulgu Gedik in gelimekte olan ülkeler için ortaya att2 görüü ise destekler niteliktedir. Ayrca KBGSYH, büyüme oranna ve nüfus büyüklü2üne göre yaplan analizlerde, söz konusu de2ikenlerin net göç hz ile alnan ve verilen göç oranlar arasndaki ilikilerde önemli faktörler oldu2u tespit edilmitir. Bu çalmadan elde edilen bulgular, Lowry hipotezinin ülkemizdeki iç göç akmlarnn yaps üzerinde geçerli oldu2unu ve nüfus politikalarnda hipotezin öngördü2ü ilikilerin dikkate alnmasnn söz konusu politikalarn amacna katk sa2layaca2n ortaya koymaktadr. 8

9 KAYNAKLAR ALONSO, W., (1971), The Systems of Intermetropolitan Population Flows, Institute of Urban and Regional Development, Working Paper, 155, University of California. ALONSO, W., (1972), Policy Implications of Intermetropolitian Migration Flows, Institute of Urban and Regional Development, Working Paper, 177, University of California. BEALE, C., (1969), Demographic and Social Considerations for United States Rural Economic Policy, American Journal of Agricultural Economics, 51, CORDEY-HAYES, M., (1975), Migration and the Dynamics of Multiregional Population Systems, Environment and Planning A, 7, CORDEY-HAYES, M. ve GLEAVE, D., (1973), Migration Movements and the Differantial Growth of City Regions in England and Wales, Regional Science Association, 33, CORDEY-HAYES, M. ve GLEAVE, D., (1974), Dynamic Models of the Interaction between Migration and the Differantial Growth of Cities, RR-74-9, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria. GED4K, A., (1992), The Effects of In-and Out-Migration on Urban Growth in Turkey ( ) and a Comparison with the Developed Countries, Papers in Regional Science, 71(4), KRIESBERG, E. M., ve VINING, D.R., (1978), On the Contribution of out-migration to Changes in netmigration: A Time-series Confirmation of Beale s Cross-Sectional Results, Annals of Regional Science, 12, LANSING, J. B., ve MUELLER, E The Geographical Mobility of Labour, Ann Arbor: Survey Research Center, Institute of Social Research, University of Michigan. PLANE, D., ROGERSON, P., ve ROSEN, A., (1984), The Cross-Regional Variation of In- Migration and Out- Migration, Geographical Analysis, 16(2), YAMAK, R., BERBER, M., ve S4VR4, U., (2000), Lowry Hipotezi nin Türkiye Ekonomisi 4çin Yeniden Testi, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler", K.T.Ü., YAMAK, R., KÜÇÜKKALE, Y., (2001), A Re-examination of Lowry s Hypothesis For Turkish Case, 41.Congress of the European Regional Science Association, Crotia 9

Türkiye de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma: Lowry Hipotezi

Türkiye de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma: Lowry Hipotezi Türkiye de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma: Lowry Hipotezi Ferhat TOPBAŞ 1 Banu TANRIÖVER 2 Alınma Tarihi: 04.2008, Kabul Tarihi: 08.2008 Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Gedik (1992) tarafından

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006)

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) Yusuf BAYRAKTUTAN* brahim ARSLAN** ÖZET 20.yüzylda küreselle"me e#ilimleri bilimsel ve teknolojik yeniliklerin

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM

THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM THALATA DAYALI HRACAT VE EKONOMK BÜYÜME: 1980-2006 TÜRKYE DENEYM Cevat Gerni 1 Ö. Selçuk Emsen 2 M. Kemal De-er 3 ÖZET Türkiye gibi gelimekte olan ülkelerin, ihracat art ve ekonomik büyüme performanslarnda

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA

YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA YATIRIM KLMNN YLETRLMESNDE VERG POLTKALARININ ÖNEM: TÜRKYE AÇISINDAN BR UYGULAMA Prof. Dr. Recep KÖK 1 Dr. Mustafa BULUT 2 ÖZET Yatrm iklimi, reel ekonomileri temsil eden yatrm deikeninin nicelik ve nitelik

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

TÜRKYE DE VERG GELRLER VE EKONOMK BÜYÜME LKS: 1960-2006 DÖNEM

TÜRKYE DE VERG GELRLER VE EKONOMK BÜYÜME LKS: 1960-2006 DÖNEM 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir-türkiye ÖZET TÜRKYE DE VERG GELRLER VE EKONOMK BÜYÜME LKS: 1960-2006 DÖNEM Dilek Temiz 1 Bu çalma, Türkiye ekonomisi için, vergi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER Mehmet Karaçuka * ÖZET Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduu günümüz ekonomilerinde telekomünikasyon ebekeleri enformasyona

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAKİ EĞİLİMLERİN GELİŞMİŞLİK EKSENİNDE İNCELENMESİ

ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAKİ EĞİLİMLERİN GELİŞMİŞLİK EKSENİNDE İNCELENMESİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAKİ EĞİLİMLERİN GELİŞMİŞLİK EKSENİNDE İNCELENMESİ Turhan KARAYEL 1 Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU 2 1,2 Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYON-NİSBİ FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ENFLASYON-NİSBİ FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE ENFLASYON-NİSBİ FİYAT DEĞİŞKENLİĞİ İLİŞKİSİ Prof. Dr. Nebiye YAMAK Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü yamak@ktu.edu.tr Arş. Gör. Banu TANRIÖVER Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm)

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ Giri³ 2 3 4 LS Tahmin Edicilerinin Özellikleri 5 Genel Kareler Toplamnn Parçalan³ ndirgenmi³ Model-Tam Model Yakla³m

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

Türkiye malat Sanayinde Fiyat-Maliyet Marjlar: Dönemler ve Sektörler tibariyle Karlatrmal Bir Analiz

Türkiye malat Sanayinde Fiyat-Maliyet Marjlar: Dönemler ve Sektörler tibariyle Karlatrmal Bir Analiz Türkiye malat Sanayinde Fiyat-Maliyet Marjlar: Dönemler ve Sektörler tibariyle Karlatrmal Bir Analiz Ar. Gör. Alper Aslan 1 Yrd. Doç. Dr. Ferit Kula 1 ÖZET Oligopolistik yapdaki yerel endüstriler, uluslar

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEU BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEU BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEU BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TALEP-ÇEK L VE MAL YET- T L ENFLASYON ST ETKENLER N TÜRK YE EKONOM S KOULLARINDA KARILATIRILMASI: UYGULANAB L R B R ENFLASYON

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI Özlem Karahan Uysal 1 Erdoan Oktay 1 ÖZET Tarm alannda Türkiye AB etkileimi ve olas gelimeler, ileri saysal aratrma tekniklerinin kullanld etki analizi

Detaylı

hracat-büyüme li kisi: Yap sal K lmal Bir Analiz *

hracat-büyüme li kisi: Yap sal K lmal Bir Analiz * . GÖÇER, N. HEPKARI Özet hracat-büyüme likisi: Yapsal Klmal Bir Analiz * Yrd. Doç. Dr. smet GÖÇER Adnan Menderes üniversitesi Aydn ktisat Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü igocer@adu.edu.tr Nur HEPKARI

Detaylı

Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler

Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler Cari lemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler Bankaclar Dergisi, Say 78, 2011 Prof. Dr. Sübidey Togan * Prof. Dr. Hakan Berument ** Gelimi ülke merkez bankalarnn 2010 ylnn son üç aylk döneminde

Detaylı

Eda BOZKURT Serap BED R Dilek ÖZDEM R Erol ÇAKMAK

Eda BOZKURT Serap BED R Dilek ÖZDEM R Erol ÇAKMAK Orta Gelir Tuza ve Türkiye Örnei Orta Gelir Tuza ve Türkiye Örnei Eda BOZKURT Serap BEDR Dilek ÖZDEMR Erol ÇAKMAK Öz Orta gelir tuza (OGT), iktisat yaznnda yeni bir konu olmakla beraber özellikle orta

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

TÜRK MALAT SANAYNDE UZUN DÖNEM DENGE LKS: 1950-1993

TÜRK MALAT SANAYNDE UZUN DÖNEM DENGE LKS: 1950-1993 TÜRK MAAT SANAYNDE UZUN DÖNEM DENGE KS: 950-993 Rahmi YAMAK Yakup KÜÇÜKKAE 2 Abstract This study investigates hether the long run equilibrium implied by profit maximization is valid for the Turkish manufacturing

Detaylı

MERKEZ BANKASI DÖVZ REZERVLERNN SOSYAL MALYET

MERKEZ BANKASI DÖVZ REZERVLERNN SOSYAL MALYET MERKEZ BANKASI DÖVZ REZERVLERNN SOSYAL MALYET Doç.Dr.smail AYDOU * Yrd.Doç.Dr.Harun ÖZTÜRKLER ** ÖZET 1990 l yllar gelimekte olan ülkelerin birçounun derin finansal krizlerle kar karya kald bir on yl oldu.

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

TÜRKYE DE ESNEK DÖVZ KURU REJM ALTINDA DI AÇIKLARIN BELRLEYCLER: SINIR TEST YAKLAIMI

TÜRKYE DE ESNEK DÖVZ KURU REJM ALTINDA DI AÇIKLARIN BELRLEYCLER: SINIR TEST YAKLAIMI TÜRKYE DE ESNEK DÖVZ KURU REJM ALTINDA DI AÇIKLARIN BELRLEYCLER: SINIR TEST YAKLAIMI ÖZET Sevda Yaprakl* Çalmann amac, Türkiye nin d ticaret açklarn etkileyen temel faktörleri, maliye, para ve döviz kuru

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

DÖVZ KURU VE DI TCARET HACM LKS: TÜRKYE ÖRNE (1980-2000)

DÖVZ KURU VE DI TCARET HACM LKS: TÜRKYE ÖRNE (1980-2000) DÖVZ KURU VE DI TCARET HACM LKS: TÜRKYE ÖRNE (1980-2000) Ör.Gör.Dr.H.Ali ATA Ör.Gör.Dr.brahim ARSLAN ÖZET Son yllarda küresellemenin de etkisiyle sermaye ve fiyat hareketleri önem kazanm ve bu durum ülkelerin

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Yönetmelikte De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik bugün 29667 say?l? Resmi Gazete'de yay?mland? Say? : 29667 28 Mart 2016 PAZARTES? Resmî Gazete YÖNETMEL?K Türkiye?laç

Detaylı